Sunteți pe pagina 1din 1

SOLICITUDE DE MANTEMENTO DE CUALIFICACIN DE PRCTICAS

D/D_______________________________________________, D.N.I. _______________,

alumno/a da materia _______________________________________________________

do Grao en Qumica no curso acadmico actual,

DECLARA QUE

realizou e superou as prcticas da materia no curso 20____/20____,

E SOLICITA

o mantemento da cualificacin de prcticas de dita materia no presente curso acadmico

20____/20____.

O alumno/a foi informado de que o mantemento da cualificacin nas ditas prcticas queda
suxeita decisin favorable do(s) profesor(es), sobre a cal ser informado/a antes do
inicio das prcticas.

A Corua, a ___de ________________de 20____

Asinado.

O/A alumno/a solicitante: O/A profesor/a responsable:

_______________________________ _____________________________

A solicitude debe ser entregada persoalmente por duplicado (copia profesor/copia alumno)
aos profesores responsables da materia.