Sunteți pe pagina 1din 98
Coordonatori Asist. Univ. Dr. Cosmin Pantu sist. Univ. Dr. Bogdan Diaconescu UA ACUI Nel MAN LAU AUIMTINAE INVA ANUAMNTCTTBRS Tara Co PREFATA ‘Aceasti carte reprezintit concretizarea efortului pe care il fac membrii disciplinei de Anatomie, impreund cu colegi din disciplinele Fiziologie si Medicina Celulara si Moleculari a UMF CAROL DAVILA BUCURESTI, pentru a veni in intimpinarea nevoilor candidatilor la examenul de admitere pent intarea in facultate. Cartea este conceputé ca o colectie de teste pe capitole care acoperd {ntregul manual de biologie pe capitolegi se incheie cu teste de sintezi, ‘Aceste intrebari reprezinti un model de elaborare a intrebtirilor pentra ‘examenul de admiterein UME “Carol Davila” sinu se vorregisicaatare printre {ntrebarile de examen. “Testele sunt realizate de autoridiferif, cu viziuni gi abordar.diferite inst autor sunt antrenafis& respecte anumite rigori de constructie pentra un test fgrild. Ca urmarea acestui fapt, testole prezentate in carte oferd candidatilor un ‘bun material de antrenament iar pitinjilor un crteriu de obiectivare al stadiului ‘de pregitire al copilor lor pentru sustinerea acestui examen, Dupi_o importanti. experienti a examenclor de admitere si a problematiciiridicate de acestea, simt nevoia si fac o precizare pe care 0 consider cel pujin interesanta: utilizarea excesiv8 a testelor gril in efortul de pregitire are ca efect apartia unor generajii de candidati adaptaji si rezolve intuitiv tiparele de grilf, dar care nu infeleg si nu reujesc si reproducd date importante din mater carrie enr aren ce rege sr rene eae at Ce Meee ET TGS $$ A uilizeze in afare examenului cunostnjele acurnulate, ‘Ag dori si luati aceasti observalie ca pe un semnal de alarma care ‘nu spune aliceva deedt ca modul clasic de a invafa, sistematic, constant, agezat, acordénd o egald atentie ait principilor cét si amsnuntelor este cea mai bund cale de arezolva problema admiteri la facultatea de medicin. TTestele grild reprezinti o cale obiectiva de verificare si nu o oale ‘optima de formare. fn final ag vrea sh apreciez decizia voastrd de a vA pregiti pentra admiterea la FACULTATEA DE MEDICINA. Veti intilni de-a lungul timpului o muljime de cameni dispusi sé vi descurajeze. Chiar dacd in umea lor acesti oameni au uncori dreptate, si nu renunfafi. Medicina ramane cea mai frumoasa si mai grea meserie din lume. {in numele meu si al colectivului de autori, va urez succes! PROF, UNIV, DR, FILIPOIU FLORIN MIHAIL Disciplina Anatomie a UMF ,,Carol Davila” - Bucuresti Coordonatori Asist. Univ. Dr. Cosmin Panfu sist. Univ. Dr. Bogdan Diaconescu Manual de admitere pentru invatamantul universitar medical BIOLOGIE 2016 of. Univ. Dr. Joana Anca Badariu Univ. Dr. Dumitru Ferechide Conf. Univ. DF. Cor ‘Cont. Univ. DF. Asist. Univ. Dr. Antoaneta Pung’ Sef Lucriri Dr. Bogdan Cristea ‘sist. Univ, Dr. Ioana Rusu ‘Sef LucrBri Dr. Mircea Lupugoru ‘sist. Univ. Dr. Cristian Scheau Bratu Matel Razvan Dan state Laura Stroica Raluca Tutin Editura Universitara ,Carol Davila” Bucuresti, 2015 (aren ISBN: 978-973-708-866-6 illo Nationale = Romine! Deserivea cP PANTU,COSMIN ‘Manval de pregtie pentr adi univ. Cosmin Pen, 388. ‘Univer staré "Carl Davia’ 2016 1s8W 978-973-708-8656 iter in invitdnta superior medical / st vr. Bogen Diconescu. Bucuresti: Etre 1. Diaconesev, Bogdan 5710758) 37126378 -lologie" Manual pena clasas Xia Eaitra"Corint rat ebucatic sh ert 4742 din 207-2006 "Th Nicuesca, Rada Carmi Lucrareacuprinde near formate ia ‘Seaman a fst epobat rin Ordinul mins ceetDan Crises, Carmen Savas, Bogdan Veiculesc, Csrar ‘hu fost exceptate urmitoarl coptle Leroi pat ‘Notun clement de iglena si patolsic Dafne endoeine «Pentru complement simpli ~un singur espns orect 1) Pent complement compus-raspunsolcoest se noteaza co wae daca airmail 1,23 sunt devote {Be daca frat 1 3 sunt adevarate 1 cadacaafiaratile 24 sunt adevarat {Dedaca numa afrmatia 4 est aevarata {Ee daca ote airatl sunt adearate su false Eaitura Universitard ,Carol Davila” Bucuresti LUMP. -Carol Davila” Bucuresti este screditatt de : onstiul National al Cerestiit$ingiie din favithmdntal Superior (CNCSIS) ‘ew avian nr. 11/23.06.2004 in conformitate cu prevederile Deine Nr. 22009 a Consiiulut Nationa din Ronsaia ind abiiven sistemulul de crdite de educafie medical continu, pe baz ‘sinormelor de neredi normelor de aceditare a furnizorilor de “pedicilor din Romania acrediteazh(recunoaste) EDITURA UNIVERSITARA CAROL DAVILA, ‘BUCURESTI CA FURNIZOR EMC 2 TESTE PE CAPITOLE Celula si Tesuturile Sistemul Nervos Analizatorii Glandele Endocrine Miscarea Digestia si Absorbtia Cuprins Assist. Univ, Dr. Ioan Alexandru Bulescu Asist. Univ. Drd. Stefan Oprea Sef Lucrari dr. Bausic Vasilica Asist. Univ. Dr. Octavian Munteanu Asist. Univ. Dr. Cristian Scheau Conf. Dr. Constantin Asist. Univ. Dr. Dan State ‘Sef Lucrari Dr. Mircea Lupusoru Conf. Univ. Dr. Ioana Raluca Papacocea Asist, Univ. Dr. Matei Bratu Assist. Univ. Ursut Bogdan Mihai Assist. Univ. Dr. Angela Tlie Asis, Univ, Octavian Enciu Asist. Univ. Dr. Antoaneta Pung Conf. Univ. Dr. Mariana Catalina Ciornei Asist. Univ. Dr. Alina Draghia ” n Pa » um 1 1» 1» 151 16. ———_—_—_ Respiratia ‘Conf. Univ. Dr. Florin Drighia “Asist, Univ. Dr. Ruxandra Trina Negoi Exeretia “sist. Univ, Dr. Pinus Victor Metabollsmul ‘sist. Univ. Dr. Tudor Marinescu Sistem} Prof. Univ. Dr. Dumitru Fereckide reproducitor Asist. Univ, Dr. Raluca Talin TESTE GENERALE PE Univ. Dr. Ioana Anca Badarau Sef Lucrari Dr. Mihaela Banu ‘Asst. Univ. Dr. Mihalea Daniela “Asist, Univ. Dr. Ioana Ruse “Asist. Univ. Dr. Laura Stroied ‘Sef Lucriri Dr. Bogdan Mibai Cristea m 182 193 203 m3 g z 253 me 284 crautorti ii asuma integral responabilitater pentru corectitudinea st autenticitatea intrebirilor ‘ee Aceste intrebiri reprezinti un model de elabors®, & intrebarilor pentru examenul de admitere in UME “Carol Davila” si mu se Yor regis! printre intrebarile de examen CELULA $I TESUTURILE intrebari realizate de Asist. Univ. Dr. Ioan Alexandru Bulescu COMPLEMENT SIMPLU 1. Despre forma celulelor sunt adevarate: ‘A. neste legatd de funeia celles nil, toate cellele au form bic Cini, toate celulele au form clined Dita, toate eelulele au form stlatt E celulelecartilaginoase au forma globuloast 2. Urmiitoarele sunt organite celulare comune, cu excepfia: ‘A. etiulul endoplasmati neted B.ergasoplasma . CC neurofibrilele D. dieticzomii Elizozomii 3, Este adeviirat despre mitocondri ‘Au forma oval, rotund Bau rol in vices cellars Cau rol in sinteza de prteine . a rol in metabolism glicogenului au ol insinteza de ADP |. Echivalentii ergastoplasmet la nivelul celulet nervoase sui ‘A miofibrilele B.neurofiblle CC incluzonile citoplasmatice D. corp tigroizt E.itiozomii 5. Despre nucleu nu este adevarat: ‘A. are oul de acoordona proceselebiologce celulare B.controleazi metabolismal celular CC majortateaceluleor sunt binucleate D. poziia ui in cella poate f central .pozifia ui in ell poate fi excentrica 6. Hste adevirat despre incluziunile citoplasmatice: ‘A. sunt organie comune B. sunt onganitespecifice (Cau caracter temporar D. aucaracte permanent sunt reprezenate de sibozomi 7. Corpuseuli ‘Ah. eicalulendoplasmaticneted Beticull endosplasmatie ragos C.dictozomi D.ribezomi E. lzoeorit 8. Despre centrozomi este adevirati urmitoarea afirmafie: TR gu format din centil fect se gisese parle! unol cu celalt , sunt inconjurai de centrosfe 1. sunt numero in neuron gut echivaleni eu nucle! 9, Despre ctoplasmi este falsi urmitoarea afirmatie A pvtensrcturat ei est bilopasma Bes un sistem coloial . lnnivetl ese destoart principale fan vitae 1. medial de disperse este 0p Bonnie peice indeplinese fone specale 10, Este o proprietate spectali a celulel: ‘A activitate secretorie B sntza protec’ C. divziunea cellar’ 1D. metabolisml celular anspor ransmembranar TI. Este fals despre transpo we membrana celular pezitpermeabitasleetiv arr ace aprezitho modaltate de anspor care nest proteine transporoare {C-membrana celulard nu premite paso onc ber D, aanoll poate difiza prin membrana celular B. wees pout dif prin mebranacxulard 12, Urmitoarele clemente sunt adevirate despre nucleul celular, eu exceptia: membrana celular exe prot membrana celular are sroctur ilaminath C cavoplasma este o solu colpidalé cu aspect neomogen Dcavoplasma seal sub membrana nuclear F dimensioile ocleuli sunt in raport de 1/3-/4 eu eitoplasina 13, Despre potentialul de membrand este adevirat: See poh eet dine sarc inegale de o parte de cso membrane celulare Beste determina de permeabiftatea nesce potential de repus are valoarea medie de 65-85 mV Speen acre este modern permanent a poten de membrank tiv a membraneieetlare EE, mecanismele de producere a potejialului de aciune este acelasi pentru tate tipurile de cele 14, Urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre perionda refractara, cu excepgia: ‘A In acest interval de timp este dif! de obyinu un poten de aciune ‘Bin acest interval de timp este imposiil de obinut un potent de sctiune CC. exist dou perioaderefactare, absolut i relaivs D. in prioadarefactar relative poate nia un al doilea potenfal de aciune in perioade refractard absoutd na se poate objive un al doileapotenil de afiune 15, Fibra musculara striati are dimensiuni medii d A. LSem B.SASem C513mm DSi5m E.5-l0em 2 16. Despre membrana celulara este adevarati urmitoarea afirmatie: ‘A este alatutdnumai din fesfoliidegiprteine nu contin glucide CC. protenele se aflt pe faa intema sau exter a membrane dr gi ransmembranar 1. componenta de" fosflipide este responsabils de funoile specilizte smembranei EE. glucidele stute pe fata exter sunt bogat incateate pazitiv 17, Sunt organite celulare specifice urmittoarele cu excepfia: ‘A miofibrilele B.neurofibrlele cori Nis D-ergastoplasma .compiitigroith 18, Urmatoarea afirmatie este adevarati despre potentialul de actiune: ‘A. stimuli eu intensitateinferioar& pragului pot determina depoarizares ‘stimuli supaliminari determin reactii mai ample dee stimula pag CC canalele pentru Na” sunt vollaj-dependente ‘Din panta asecendent potential se indreapt cre valoarea de repaus EE. repolrizarea se datoread inti K* in ella 19, Despre prelungirile citoplasmei este falsi urmitoarea afirmatie: ‘A. sunt acoperite de pasmalems B- leweceitele au prelungiri permanente C microvili sunt prelongir a nivel eptelivioi moconseiitestinale D. ci sunt prelungir la nivelul eptelilui mucoaseitrabeale .desmozomi! sunt compuscul de leagatura 20, Despre reticulul endoplasmatic neted este adevir "A. are rol in sineza de proteine Beste seiulsintezetproteice CC. are olin excrefi unorsubstane celuare D. este seul fasforilini oxidative Ear rol in metapotismul giicogenuiot 24, Despre celula sunt adevarate urmitoarele cu excep! ‘A este unitate de bazt morfofunetonala gi geneticl a organiari motel vii poate exist singurd sau in grup . poate exista doar in grup 1D forma cellelor est legatt de funetia acestra E, dimensiunile eluleor veriazd in fete de spcializarea or ud: 22. Partile componente principale ale celulei m ‘A citoplsma B,mucleul .plasmalema 1, membrana celular Eearioplasma 23. Este fals despre nucleu: 'A. majritatea celullor sunt mononueleate BB, hepatociele sunt anvcleate CC. fibra muscular striatheste poinucleata . hematin adult ese anuclests E.hepatocitele sunt binucleate —— A a forma nor granule ovale sav rotunde BB. exist liber sau aociai RE neted (C chad se asocianS RE netedformenzi ergastoplasma 'D sunt organite bogate tn rbonucleoproteine E.reprecint sediulfsforilri oxidative 25, Este adevadrat despre mitocondrii: ‘A. aun perte cu structur bilaminars B, sunt sel fosfriii oxidative CC. membrana exter’ este picatrath . sunt formate din dot centili aul in sinteza protec 26. Despre mecanismele de transport care utilizeazi proteine ‘transportoare este fal: A. acest tip decransport este specific B, aces tp de transport este satura CC. acest tip de wanspor este nespecitic 'D. pent aceeasi proteins pot apare competi intre molecule de transport este tliat pentru transporal moleculelor orgaice polarizale 0 27, Este fals despre difuziune: ‘A. uilizeazi proteinetransportoare B. membrana celular mu reprezintlobariea pentru molecule liposolubile CC: glucoza nu poate traversa membrana celular pri dfuziune 1. CO2 poate traversa membrana cellar prin difuziune E-ureea ponte traversa membrana celular pin difuciune 28, Despre transportul transmembranar nu este adevirat: 'A.este 0 proprietate important a celulei BB. difuziunes nu necesité consum de energie CC osmoza nu necesitsconsum de energie D.cotransportul nu necesittconsum de energie E. ransportul activ asigurd mebilizarea ionilorimpotiva gradientlui de concentrate 29. in structura nucleuui se gisesc B cenroron Coevcea DB miocodni E hopin 30, Este adevarat despre transportul vezicular: ‘A. poate fi primar sav secundar Beste reprezentat de difuziune (Cestereprezentat de difziunes fa 1D. poate fi endo- sau exocitozs Eo forma particular de exoctozt este fagocitoza ia COMPLEMENT GRUPAT 31, Sunt organite celulare specifice: |. miofibilele 2. nearofibilele 3, comii Nis! 4. centrozomul 32. Fac parte din structura membranei celulare: I fsfolpide 2, proteine 3. glicoproteine 4. plicolipide 33, Este adevarrat despre aparatul Golgi 1-este format din miero- si macroveziule 2 este situa! in apropiereanucleult 3. est situat in 20na cea mai activi a citoplasmei 4. ese seul sinteze proteice u 34. Transportul pasiv cuprinde: Losmoza 2 difuziune faciitatd 3. difuzionea 4. cotransport! 435. Este adeviirat despre potentiatul de actin 1 opearzareaapae nine de aingere potential PAS 2 este un spun de tipul tt sau mic 2 art dtemin o eae ma amp deck sma PE 4 epolariareareprzint iesrea "din coal 36. Pot difuza prin membrana celular: [.etanolut urea 3.co2 {8 hormoni steroizt 437, Urmitoareleafirmatit despre organitele ceolare sunt se: i ergastoplasma are rol in snteza de protein 2 centrozomul lipseste tn newront 5 atocondrile sunt seal fosoriri oxidative “{Bhoooml ancl in exereia unor substan celular 38, Este adeviirat despre nucleus are forma asemindtoare cele Leste sitat intotdeauna excenitic 2st atonapocesce bole fundarenae al ie majoriata celullor sunt binucleate 39, Sunt celule anucleate: \-hepatoritele 2 fibra muscular tit 3. celulele adipoase 44 ematia adults 40, Partile componente principale ale eelulet sunt: 1. membrana ceilard 2.nucleat 3. citoplasma 44 organitele clulare 41. Despre transportul activ este adevarats {poate fi primar sau secundat 4 Rost Jplsnreamleuilr conform gradient de cones 3 se dosfigoard cu consum de enerzic 4, energia necesarl este furizati de ADP 42, Potenfialul de membrani are urmitoarele caracteristict: |. potenilul de epaus are o valoaze medie de -65 pink la-85 mV 2 potetilul de repaus nu depinde de permeabiltatea membrane celulare 5, clulele stimulate genereazi potential de acjune prin modificarea potzniaulul ‘de membrana 4. valorea potentalufui de membrana este daroratssctivitai porapei Na” 43, Sunt proprietiti speciale ale celulelor: 1. sintezaproeied 2. reproducerea celulara 5. wansportal ransmembranar 4. activitateaseeretorie 44, Este fals despre perioada refractari: I. in acest interval nu se poate objine potenfialul de aeiune 2 in prods react stot mae pote bie pte de sefnenitoent de intesitate stimolulut 5: in perioad refracar eat se poate objine potential de atune dactstimull este ma mie deed pragul 4. potential de actune objinu in periods refractardrelativa are o amplitude mal redusi decdt in mode normal 43, Despre membrana nucleard sunt adevdrate urmitoarele afirmatil: |. ete poroast 2. este dubla 3. are structurdtlaminard 4 fifa extema prezntibazomi 46, Despre proteinele care intra in constitufia membranei celulare este fals: 1 se pot gis pe fata exter a membranci 2 se pot pis transmembrenar 3s pot gist pe fj interna a membrane 4 sum distribuite neaniform tn cadru struturit lipidice 47. Urmatoarele afirmatii sunt adevrate despre citoplasmi: {Leste un sistem coloidal 2 mesial de disperse este apa 5. partes nestructrai este haloplasma 4. paren nestruetuats este reprezenaté de organitelecelulare 48, Este fals despre potenfialul de actiune: {-este modificarea permanent a poteailului de mambrani 2 mecanismal de producere este diferit in functie de tipul de cella 3. celulle excitable se depolarizeszt lent 4 Ia atngerea potenilulu prag,depolarizara este spontant 49. Nu sunt organite celulare comune: | inclziunilecitoplasmatice 2 ribozomi 2 ere 3, cori igroizt 4 ditiozomit '50, Toate celulele organismului contin: 1, membrana celular 2, eitoplasma 3, pasmalems | 4 nuclew sunt aleituifi din: 51, Cromozomi 1. ABN 2. ARN 3. proteine toni de Ca 51, Nu sunt forme particutare de endocitozi: 1. fagocitoza 2. osmoza 3. pinoctoza ‘§.difuriunea, '53, Se pot gist in citoplasmi: *” organit celulare specitice 2 organitecelulare comune 53, granule de substane de rezerva si produgi de seerefie ‘4. eli colokdale ‘54. Un stimvul supraliminar poate determina o reactie: 1 mai nic dee stimula prag 3, dubla faa de stimutul prag 4. egal ou cea a stimulului prog consum de energie: 55, Dintre urmitoarele, nu nect 1. difizinea fait 2. cotransport 3.osmoza 44. teansport activ 56, Dintre urmatoarele organite celulare, participa in sinteza proteici: LE neted 2, RE rugos 3, aparatul Gogh 4. rbozomi a tuturor celulelor este: 57, Froma init 1. stlath 2-eubick 3. linda 4. globuloosa 58, Despre panta ascendeti a potentialului de actiune sunt adevarate: 1 ape inainten ating potential pag 2. se datoreacd ier K* din celal 5. se dtoread iii Na do elu 4. canalele speciale pentru Nase deshid naive de stingerea vali rag 59, Urmitoarele celule au forma globuloasi: ovulul 2 adipcitle 5. celulelecartilaginoase 4 hematile 60, Urmatoarele afirmatil sunt adevirate despre RE rugos: | este o forma difereniat de RE 2: pezint ibozomi pe suprafsa inter a peretelui membranes 3, prezint ribozomi pe suprafsla exter pretelu membranos 4, ae un rol important in metabolismul glicogenului 1s i | COMPLEMENT SIMPLU RASPUNSURI COMPLEMENT GRUPAT 1. B(pag.5) 31.A (pag?) 2. C(pag.?) 32.E (pag.6) 3. A (pas?) 33.4 (pag) 4, D(pag.7) 34.A (Dag 8.pay.9) 5. C(pag.7) 35.C (pag.10) 6. C(pag.?) 36.E (pag.8, pas.9) 7. D(pag.7) 37.D (pag.7) 8. C (pag?) 38.B (pag-7) 9. A (pag.7) 39.D (pag.7) 10.4 (pag.8, pag.10) 40.A (pags) * 11.B (pag.8) ALB (pag.9) 12.C (pag.8) A2E (pag) 13. (pag9) 43.D (pag, pag.10) 14.B (pag 10) 44.B (pag-10) 15.B (pag5) 45.E (pags) j 16.C (pag.6) 46.E (pag.6) { 17.D (pag.7) 47.4 (pag.7) { 18.C (pag. 10) 48.B (pag) i 19.B (pag.7) 49.8 (pag.7) | 20 E pag-D. 50.4 (pag.5,pag7) 21.C (pag.5) STE TpaRSY 22. (pags, pag.8) 52.€ (pag9) 23.B (pag.7) 53.E (p27) | 24.8 (pag.7) 54.D (pag.10) | 25.8 (pag.7) '55.B (pag.8, pag.9) 26 (pag.9) 56.C (pag.7) 27.A (pag.8, pag) 57.D (pae.5) 28.D (pag. pag 9) ‘S8.E (pag.10) 29. (pag.8) 59.4 (pag5) 30.D (pag.9) 60.8 (pag.7) CELULA $I TESUTURILE intrebari realizate de Asis. Univ. Drd. Stefan Oprea (COMPLEMENT SIMPLU D.Cilindrice EE. Fusiforme 2. Forma celulelor este legati de: ‘A Funct lor BB. Specializarea lor . Vista . Stareafiziologicl a organismulut E, Toate rispunsurile de mai sus 3. Dimeniunile hematiilor sunt: ‘8.20 mieroni B30 microni (€.200 micron’ 1.7.5 microai E.3 microni 4. Despre proteinele membrane celulare sunt adevitrate, cu exceptia: ‘A. Contin oportiunehilrfobd la exterior 1B Realizeaza funefillespecializate ale membranei C.Sepotafa pe fj ieteras a membrane 1D. Se pot fl pe fa exter a membrane} EE, Nu sunt uniform dstibuite facade struct lipiice 5. Glucidele continute de membrana celular sunt: | ‘A lncircte nega, abate pe ff intra B.nateatenepativ,renmembransre | .Incdeate nega aigate pe fa extems D_Iacircatepozitv, akaute dn glicoproteine i lcoipide | E.Transmembranare i sunt: ‘A Prelungitipermaneste ale citoplasmei | 6. Prelungiri caracterisice epiteliuluidigesv | CC Prlungiri temporare ale epiteliu rabeal . Prezent in epitelulbilor renal EE. Prelungisi temporae,neordonate ale eucoctelor 7. Desmozomii reprezinti: pclungtt emporae, neonate ale leveoctlor A Pg ae eaga pases de sal exter al membrane mle C.Granale ou rl in sinter protec 1D. Organite ex rol in exereia celular Pewee de legit care slidarizea cellee eptile 8, Hialoplasma reprezint&: va ansamblul organteorceulare ‘B, Medial de dspesi al stopasmel . Patea nesircturata a citopasmel D. Faza disperatiacitoplsmet Ansamblul de miceli cotoigale ‘9, Au rol in metabolizarea glicogenuluit ‘A, Ribozomi B. Retcul endoplasmic need (C.Aparatl Golgi D. E.Lizozomil 10, Care dintre urmitoarele organite contin enzime hidrolitice ? "A. Desmoroi B.Lizozomit .Ribozomi 1D Reticulul endoplasmatc neted E. Neclea celular 11. Sediul sintezei proteice este Fepr "A. Membrana celular R. Lizozomit . Apartul Gola D, Ribozomit E Reticululendoplasmaticneted 12, NU este adevirat despre mitocondrii: ‘&. Au olin sinteza de ATP 5 Mtnirana lor inter formeaz8cristele mitocondsile , Represnt sedilfsforisi oxidative Dav perete cu sructur ribainard Sunt situate fn apropierea ucleuli 13, Dietiozomii reprezint: “A. Organitc rl in ivizunea celular 'B Sel sintezei proteice . Conpuscll care solidarizeaz clue epiteile 1. Sedil fosfriliri oxidative D, Sed og mar veil nto lng stat in ares? rnocleuli 8 14, Este earacteristic centrozomilor ‘A. Lipsese in neuron Conn material genetic . Controleazt metabolismul celular D. Au ol de sistem circulator intracitoplasmat E,Lipsegte in hematit 15, Corpii tigroizi sunt, pentru celula nervoasi, echivalentul: ‘A Ditiozomilor B.Resiuluui endoplasmaticrugos . Reticuli endoplasmatic net D. Centrozomului E Mitocondriet 16, Sunt celule polinucleate: ‘A.Hematile B.Celuele adipose . CC. Fibrele muscolare striate D. Hepatoitle E.Nevronul 17. Bste adevarat despre eromozomi, cu excep ‘A. Sunt alc din AD 'B Sunt aletiti din ARN Cu dimeniuni de 3 microni Sunt alti! din joni de Mg si Ca E, Sunt ales din proteine histonce gi nor-hstonice 18, Este fals despre difuziune: ‘A. Glacoza nu poate difuza prin membrana celular B, Reprezina un transpor ransmembranar pasiv (C.O: poate dftza prin membrane celular . Repreints un mecanism de transport trnsmembranar care necesitl ATP E. Hormonlsterizi pot dfuza prin membrana cellars 19, Este fals despre difuziunea facilitate, eu exceptia: ‘A. Repreznt un tp transport activ BB. Molecule necesits pentru ase deplasaprezena de proteine transportoare CC. Moleculele se deplateszA conform gradintului de concentrate D. Moleculele necesita energie peotra transport, E, Necesiti membrand semipermeabili 20, Transportul activ secundar se face: ‘A Prin caparea materialuli fn veziule 8 Conform gradientlui de concentric C-Cu ajtomu pompelorionie . Prin hidroliza directa ATP-ului E, Prin teanaferal altel ener conform gradient ide concenrsfie 2 —z———————— a. Tesuta epiteilunstratifieat cube de acoPeT=® este caracteristic ‘Uric BEpteluui eal C.Macossei bul igestv 1D Mucese bronhilelor Oct intere a vaselor e sin i fimaioe 22. Uroteliul reprezinti epitetiul: "A. Plristaifea indie BB. Pseudostaificat ©. Unistraifiat ilindsc neciiat 1. Plristraificat de ranitie FE Unistraifiat pavimentos 433,Glandele paratiroide au urmatoral SP de epitelint: am fandalarendocrin in cordoaneceular® B Glandalar endozrin folicular - CC. Gladular mixt 1D. Glandular excevin , Senzorial 24, Tesutul conjunetiv moale fibros intra in aledtuires: ‘A Tunic medi vaselor 'B. Aponevrozelor (C Discurlr intervertebrale 1D. Cartlajele cosiale E,Pavilinul recht | 25, Tesutul cartilagines elastic aeRtaTE ‘A Meaicurle article Tunica medie a vaselor 1D, Ligamentele ECamilajele traeale 146, Diafizele oaselor lungl sunt formate din fesut "A. Cartaginos bili 'BCartlaginosfibros {C. Oxos pongios 1D, Osos haversian Osos trabecular 27. Tesutul conjunctiv hialn se wisey iB: ‘5 Pavilion wechi B, Ligamente €. Carilajele costae D. Tendoane E.Epiglo 28, Tunica medie a venelor este aledtuiti dis ‘A. Tesut epitlialpsendostratifcat 1B Tesut conjunetiv moa elastic CC Tesuteonjunctv moa adipos D, Tesu pitelalunstraifict pavimentos Test epiteilpluristratficatpavimentosnekeratinizat 29, Potentialul de acfiune de Ia nivelul celulei miocardice ventricula 'A. Duteszd mai pujin dec cel dela nivelul newronul B, Dureazs | ms CC. Dureazs sub 5 ms , Dureazh peste 200 ms , Doreazi peste 100 ms 30, Cfind depolarizarea cres ‘A. Nat ese din celal B. KY inte in clu : C. Potenfal de membrand are valoarea de -80mnV . Panta este descendents E. Canale de Na” se deschid COMPLEMENT GRUPAT 31. Mierovili mu se gasese in: 1. Epitelil mcosse trabeale 2, Epteiu tober renal 53, Levcocite 4 Epitelul mocoaseiintestinulot 32, Care dintre urmitoarele componente ale membranei celulare sunt puternic incdreate negativ ? 1, Protelnele 2, Glicopoteinele 5. Fosfolipidele 4 Glicotpidele 33. Forma celulelor depinde variazi in functie de: |. Stara fiiologit a organism 2 Specilizarea lor 3. Virsa 4. Fania tor Care dintre urmatoarele celule igi pasteazi forma globuloasi ? 1. Ovlul 2. Celula cartiaginoast 3, Celulelesangvine 4, Fibra musculard tit 135, Este fals despre corpusculii lui Palade: 1 Pot participa la formares ergastopasmet 1 Pot fiber in etoplasmd 5 forma oval su rotund 4 Sunt bog in ribunucleoproteine +36. Sunt afirmatii false despre mitocondrit, cu excepfia: 1. Sunt seialfosforlri oxidative ipoproteics 2. Auperete cu stracturatilaminar, F Mrcbiorana inter este plicaturats, formandcrstele mitocondriale ‘4 Confine enzime hidrolitice 37. Controzamal reprezint’: Un organi get tntimpal dviiuni ceiware 2. Un organit bopat in ARN 3 Ue eau format dn doi centol serie ayezati perpendicular 4. Un erganitou rol in siteza proteicd al pe celal 38. Lizozomii au rol important in: 1, Celula adipoass 2. Leveocite 3, Neuroni 44 Macrofage 39, Miofibrilele sunt: 1. Organite comune curl 2, Elemente conractile ale celuelor 2 Echivalentl ergastoplasmei tn ibrele masculare 3 Element 40, Reticulul endoplasmatic neted: te amupeafua catema a pereteli membranosprezintSibezomt | 2, Se mai numesteergstopasm 3 Are ol in sinteza protec 4. Are eel in metabolizareaglicogenulat in contrayia muscular 41. Au rol in exerefia unor substante celulare: 1, Aparatal Golgi 2. Lizozomi 3, Dicuozomi ‘4 Mitocondrile } 142, Sunt celule polinucleate, eu except 1.Ovulal 2. Hematia 3, Celulele adipoase 4, Hepatocitele 43, Nucleul are urmitoarele caracterist 1. Congine matrialul genetic 2, Controleaz8 metabolismul celular 53. Transmiteinformatia genetics 4. Rol in diviginea celulars 44, Nucleul are o pozitie excentricd 1. Neuront 2 Mucoase 3. Hepatocte 4, Celulete adipoase 45, Structura nucleului cuprinde: 1. Centrozomi 2. Carioplasma 3. Membrana celulars 4 Nocteol a 46, Este adevirat despre carioplasmi: |. Este o sluyecolaidals cu aspect omogen 2. Contne ranula fine de cromatind 3. La nivel ei se formesz& eromozomi 4. Este aledtuit priate altel de protein histonce gi nonhistonice 47.NU sunt mecanisme realizate in prezenta de proteine transportoar: 1. Difuzionea | 2. Difwziunea facia 3. Osmoza 4.Transportl activ 48. Care dintre urmitoarele mecanisme de transport transmembranar este un mecanism activ ? 1. Difuziunea 2. Difeiune fairs 3. Osmoza 4 Transport ce necesiti cu consum de ATP 49, Membrana celular NU reprezinti o bariera pentru: 1. Hormoni steroizi 2 Etanol 3.Uree 4. Glucoes ‘50, Este adevarat despre transportul actiy secundar: 1. Un exemplu este pompa Na'/K* 2. Nevestdhidroliza directs a ATP-tlui 3, Foloseste energia objinutt prin transfer! altel energii conform gradientului de concentric 4. Foloseste pompele de transport ‘51. in aledtuirea eromozomilor intra: LADN, 2. Mic cant de pide 3. ARN 4.Carioplasma 52, Epiteliul traheal este un epiteliu: 1. Simpla cilindrc elit 2.Simplu cubic 3, Simpl clings neat 4. Plorstatfeatclindsc clits neciiat '53. Pinocitoza reprezinti: {Transport acti secundar 2.0 forma de transport vezicular 33. Transpont ati primar 4.0 forma particular de endositoza ‘54, NU contine fesut epitelial glandular mixt: 1. Ovar 2, Pancreas 3. Testicul ‘4 Adenohipofiza 155, Canalele glandelor exocrine contin urmatorul tip de epiteli 1. Unistatifiat cubic 2. Plristatificat bie S-Psetosrartea 44. Plaristratificatclindie 156. Tesutul conjueti reticulat este earacteristic: 1. Aflatsubeutanat 2. Tunic medi a vaselor 3. Glandslor mixte ‘4 Tendoancor, igamentelor gi sponevrozelor «fn organele de smn intalnim urmitoaree ipuri de epiteiu, x excenia= 1 Plorsratficatpavimentos nekerainizat 2, Paeudostratficat 3 Plristaifiestpavimentoskeratinizat ‘4 Plsistatificat de tanaiie 5. Prezinti festul os0s trabecular: 1. Epifizele oaselor ungh 2. Diafizel oxseorlungi 3 interior easeor late 4. Diafizee oaselor late Pa siesta 59, Panta descendents a potentialului de actiune reprezinti: 1. Repolarizarea 2. Urmareaa igi K* din cella 3. Reveniea potenjalului de actiune Is valoarea de repaus 4. Depolarzares| (60, Este fals despre potenfialul membranar de repaus: |. Depinde de permesbiltatea membrane pent diferitetiput de oni 2. Arco valoare medie de -65mV pind la-85mnV 5, Valoareasa se datoreaza pompei Na'/K* 4. In acest moment la nivelul membranei nu se produc impulsureletrice Fy RASPUNSURI COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT LAGS) 31.B (pas. 6) 2. A(gae 5) 32.C (pag: 6) 3.D (p08. 5) 33.D(pag.5) SA (pne 9) 34. A (pag 5) 5.C (pas 6) 35.B (908-7) 6A (pag?) 36.A (pag. 7) TE (aD 31.B (pag 7) 8. ue.) 38.C(pag-7) 9.8 (pag. 7) 39. (pas?) 10.B (p18?) 40. (pag. 7) 11D (pag. ?) 41, B (ous. 7) . 1B (pe. 42. (pag?) IE (pag) 43.A (pag. 14, Aes?) 44, C(pag.7) 15.B (pe. 45. (pag. 8) 16.C (p28. 7) 46. A(pae. 8) 17.€ (pa. 8) 47. B (pag. 8) 18. D (pag 8.9) 48.D(pse.8) 19, B (pag. 9) 49. A (pag. 8.9) 20. (pag) 50.B (pag. 9) 21.D (pag 11) 51. A(o38.8) 22, D (pag. 11) 52.E (pe. 11) sat: '53.€(p08.9) 24. B (pag. 11) SEDTHEt 25.C (pag. II) 55.C (pag. 11) 26.0 (pag. 11) 56.5 (pag. 11) 21.C (pag 1D 57.E (pe. 28 (pag. 11) 58.B (pag. 11) 29. E (pas. 10) 2D. A (pas. 10) 30, (pag. 10) 60.E (poe. 9 6 SISTEMUL NERVOS Intrebiri realizate de Sef. Lucriri dr. Bausie Vasilica COMPLEMENT SIMPLU: Nerval trigemen: ‘A.Este un nerv senzorial B.Are ramurd ofalmica care deserveste zona zigomatist (COriginesaparentafibrelor senzitivese afd In ganglinul trigeminal Are oramurd mandibular mixta care se distribuie magchilorceacfioneaci pe aticulatiatemporo-mandibulars .Origines realise aft in parteaanterioar a pus 2.Nervul facial: ‘AEs mixt . B Fibrelegustatve senzorile iia oviginea real n garlionul geniculat CNucleu! salivator superior wimite fibre vegetative parasimpaice glandelor sublinguale gi submaxilare D.Origineaaparentd se afl in sant bulbopontn intre nervul abducens gi nervl acustico-vestibular Toate afrmatile sunt corecte 3.Fibrele senzoriale ale nervului VII: ‘A Se organizesz4 in doud componente;vestibulas gi audtiva BAe ramuricobleare se termind in ale coblesr dorsal g ental din punte C. Ale ramurii vestibule se termina in nucleii vestibular’ bulbari (lateral, ‘medial desl si ventral) DToaterispunsurile sun corecte E-Afimajile A 3B sunt corete 4.Ventriculul IV: ‘Ae wisest pe toatl lungimea trunchiui cerebral B.Congine peritimts (C’Se continu eu apedctul ui Sylvis la nivelul mezene:faluui D.Comunies cu venticli lateral prin riicil interventiculare Este inchs anterior de cerebel 5, Paleocerebel ‘Ae leagh de protuberant prin pednuli cerebelos miloci B.Se glseste posterior in contact cu vermisu inferior ‘C’Nu contin fli cerebelose care se gsese doar in neocerebel D.Contine num substanta ab ENu congine nuclei cerebelogi u ‘.Fibrele postganglionare simpatice au urmatoarele caracteristici mal Mont ma ngi deci ele parsimntice Sunt amielnice {CElibereazhacetileotind G Garcomins a nivel atl gieogenopene>t _Blibereas monoxidul de a20t ‘:Ramul comunicant alb nu confine: A ibe siepatie postganglionar® ‘Bribe sipatie preganglionae Br se lr viseomoton smpatitdn com Iateral medular Ano Meuron viseosnat in gxnon spinal Etre vegetative melinice suprintre efetele vagulul asupraviscerelor sue adevirate urmatoarele cu except lin cnn sere salvar aps srk immosss SHANE BiSeade fecventa cardiac {C seade sonduceren atriovenriclard 1D Bronhoconstitie © Bron aint claxaz sine ote digestive ¢9.Din enumerarea de mat jos, alegefimueteul nerves care mu este vegetativ: "A Naeleal acceso I ‘B Noceul dorsal al vagulut Cctv! genieslat ‘Seca fermar ENoclealsalivator inferior 10,Reflexul condisionat: "A-Este un proces de inviare At tea un sernal abso cr arial aspunde prin flex necanifionst econ ocr uns seal solute un stil conditonat cae sb preceadl semnatul absolt reer reflex dont cares poate stnge I SP , Tete aficmaile sunt corete ida tegaturi cu substanfa abi» emisferelor cerebrale se pot face ‘urmatoarele afirmatii cu exceptia= tare de asic ag ei in ent emis cerebral ‘Fermechcorpol als Cn in srotara fornix ‘conlne ibe de ees Donte outer cecal a pata soars 2B 13,Sistemul limbic are urmitoarele caracteristici cu excepfi 14, Paleocerebelul are urmitoarele caracteristici cu exeepfi 15.Reflexele monosinaptice au urmitoarele caracterist 17.Substanfa albit a trunchiului cerebral nu se caracterizeazi pri 12.Activitatea nervoasd superioara (ANS) nu euprinde: ‘Alnvtarea BMemoria C.Gindirea Dcreaia E-Reflexele inascute ‘Aste aleSuit in 2 straturicefulare de substanth ab B.Are conexiuni intinse cu hpotalamusu, talamusulg epitalamasul CCeEste un are de cer in jurul dencefalut ila components intr caleaolfactivas E-Controleazaactele comporamenal instinctive ‘A Reprezinth lobul anterior al cerebellui Vine fa rapot anatomic eu pedunculi cerebelos! mi (CAreraport anatomic anterior cu bulbulrakidian DD Partcipals inchiderea posterior ventrieulut IV E.Arein interior substan alba gis exterior scoarja cerebeloasa ‘A, Se mai numese de spirare Aw in arcul reflex cel putin 3 neuroni C-Auun timp de latent mare Se mai numess de flexie [E.Mugchil al efru tendon este lovt cu un ciocaneltrebuie si fi ntins 16.in nervul spinal CS se intilnese urmstoarele tipuri de fibre: ‘AFibre preganglionare simpatice [BFibrevisceosenztive din ganglion spinal (C-Fibre postganglionae simpatice din comunicantacenusie Fibre somutomotori din corm anterior E Toate afimatile sunt corecte ‘AfFibre ascendente provenite de la maduva spina Fibre descendents care se indreapta spre miduvaspintrt Este formats din fibre nervoase mielinice gi celle gale Contin pare dia fbrelenerviloreranieni (intr orginea reali origina paceat pentru fibrele motor inte origineaapacent i nucleu senzitiv terminal pens fibre senzitive) E. Se organizeas sub forma de coloane 18.Nucleul olivar: ‘A.Este un nucleu subcortical deorigine a etilorextrapiramidale B.Ese format din neuron somatomotori Se gisestein bulb Primes fibre striolivare de la corpi stra E, Toate firmafile sunt corecte 19.Din enumerarea de mai jos urmatorit nuclei sunt vegetativi: "A Nueieul seit al pervulitrigemen din mezencefal ‘BNocleii Gol si Burdach din bulb (C. Nucl! aceesor al oculomotor DNucleulcivar EE Substanfaneagra din mezencefal 20-Trunchiul cerebral nu are legituri eu: ‘AMSduva sini ‘B.Ganglionibazali Bulbul ofaciv D. Metatalamasul Eipotalamusul 21.Originea aparenti a urmatorilor nervi cranieini au se giseste in trunchiul cerebral: . ‘A.Nervulglosofiringian Nerval cecesor (CINervul eulomotor 1, Nervul optic ENNervul facil 22.Secfionaren jumititii drepte a miduvet spindrii in regiunea T1-T12 poate produce: "A Plerdere sensibiii termice -dureroase dela memibrol inferior sting 'B. Pierderea simul protoptic d a membral inferior sting (CPierderea simul pozitiei gia mist de la membrul inferior dept Davina paca. Toate sfirmtile sunt corecte 23.Protoneuronul sensibilitifii dureroase a fefei nu are urmétoaren ccaracteristicd : ‘A-Ese somatosenziiv 1B Prezin fibre mielinizate (CeEse exranevraxial Se aft in ganglion geiculat E.Boe conectat prin dendritele sale cu receptori durerosi 24.Protoneuronul cfilor ascendente ale sensibilitiit viscerale se afld situat in: ‘A.Coarele posteriare ale miduve sini B. Coametelaterte ale miduvel spinaii ‘C.Gangioai spinal de pe radacina poseroar a nervilor spinal Dipealamas E-Substana eticulatd medulard 25.in trunchiul cerebral se inchid urmitoarele reflexe mai putin: ‘A.De vor BB Reflexal populoconsrictor 2” 26.Urmitorii nervi contin fibre Ce crestere a convergenticristalinulu penta vederea de aproape D Reflex vasoconsritor EDeclipire cerosenzitive mai putin: ‘Aznecvi spiali CS Bonervil spinali C8 ‘Caer preumogastnct D Nervi spinal toracal Nervi pelvici 27:Teaca Schwann are urmitoarele caracteristicl mai puti ‘Aste formaté din celle nevoglice Este o teach conjunctiva CC. Produce taca de milind a neuronilor din sistem nervos perfec Este acoperita de teaca Henle Lipsey in porunea initial i terminal a axooilor 28.Corpusculii Nissl nu se caracterizeaza prin: ‘A Sunt echivaleni ergastoplasme! in neuron Se gases la baza dendritelor (C.Ocups pericaronul Sunt lcalizai in butonol terminal Sunt orgaitespeifie neuronale 29.Mielina nu se caracterizeazi prin: ‘A.Esteprodusi de oligodendrocit io sistemol nervos central ‘Este teaca cea mai interah a axonulut CEs o tact ditcontind DD insofetesxonul pnd Ia nivel butonului ternal E. Este firerupta la nivelul noduui Ranvier 30.Controlul cortical al unei activitafi vegetative este demonstrat de: ‘A Posbilitatea realizar activitai respective pe cale reflex conditonat B Percurbarea actvitii respective in urma unor leziuai corticale ‘C Provocareaaetvitai respective prin stimulare eorcala D.Bvidenferea de eli nervoase cu punct de plecare in cortex prin care se transmit impulsuri ce stimuleacd sau inhiba actvitatea espectva E. Toate afirmajile sunt adevarate COMPLEMENT GRUPAT 31.Fasciculul fundamental: 1.Se giseste in partea cea mai inter a cordoanelor medulare in contact substana cenusie 2.Se mai numeste de asocigie 3 Intra in strururaruturorcordounelor medulare 4.Leoga ciferitesegmente medulare ine ele 32,.Ramura comunicant’ cenusie: 1iSe desprinde din tunchiul nervlui spina 1} Bute Foemat din fibre simpaicepostganglionae 5 Se distribuieextemiai ceflice ae ss anglion sinpatc\ ateovecebrali cone spinal 433:Trunchiul nervului spinal este aledtuit dit runehin ner ir somstosezivi i viscersenztv din gangs =! 1 RSont ai eeuronior somatomotor spinal Axon’ ai neronilr simpatic i paasimpatich ‘4 Fibre simpatice postganalionare 434.in constitutia cAii extrapiramidale eu ‘origine cortical se gisese: |LFibre stionigrice 2.Fibre srionbrice 3 Fibeesroolivae {4Fibre stiovesibulre 3 in cournee laterale 35.Rasciculele corticonucleare: A Sunt ci descendent ale truncilu cerebral 2Se despind din feseclululpiramidal 25. eefeaet motittes volotrda muscular caput si gil 4 Sant cli descendente medula 36,Calea piramidalis Ase mai numeste a motiitatilvoluntare Pha ila gical extrapiramidalé cu orgine ora: aubcenialsi nul inferior ‘SNeuronul cortical se mai numesi= Cn {Neuronal inferior se poate gsi in mucei ps cortical cate alu din dot opi si mezencefalu 37.Alegeti combinatiile corecte: Ted perechi de nevi spinal cervical 216-12 peechi de ner! spinal oral 3.2 perechi de nerv spinal cocciient 45 petechi de nervi spinal steal '38.Neuronii viscerosenzitivi medulari = sont ocalizat in Ys posterioar a corufui lateral 2 Sunt simpatii in regiunea C8T1-L2 5 Sunt parasimpatici In egiunea S2-S4 ear cUleadia hung cae intr tn structura idicini pstrioae 4a comtnicant afb ajunge la visceroceptori di wscere cunchiului si 39.Ganglionul spinal: Ea alc in substan coms eae acre sero pdounpoa somatsesii sven 5 Contin celle lai epentimare aor at pe useal adcapostexoaeanervolu spinal 2 my flux. 40.Excitarea receptorilor Krause din piele determini aparitia un nervos care va fi condus pe calea fasciculului: TrAscenden temic dureros 2Spinoalamiclu ater 3 Spintlamicului lateral 4.Spinbulbarli 41.Fasciculul corticospinal lateral: 1. Se decuseaz4 in bulb in partea inferioar a piramidelorbulbare 2.Reprecined 75% din fascicualpiramidal 3 Formeaza decusaiapiramidalt 4, Se mai numeste pramidal direct 42.Ariile de origine ale fasciculelor piramidale sunt: |.Ada somestezica | 2.Aria premotorie 3 Aria temporal 44.Asia motore ecundarS 43.Calea piramidali: LLBsteocale descendent a motriciatit 2.Coboars lateral de talamus si mecial de ganglion bazali ‘5 .Eate alcdtuil din fasiculal corticospinal anterior gi lateral 4 Contolesz steretipiile 44.Originea reali a fasciculului spinobulbar Goll si Burdac! [LRepreznt leu! unde se formeszl acest fscicul 2/Se afd la nvelulganglionuui spinal este reprezentaté de neuron ‘esebdounipolai somatosenzitivi i viscerosenaiivi 53.0 represints protoneuronul eit care se afin ganglion spinal 4.Se afi in nuclei Goll si Burdach din bulb 43.Lemniscul medial: [Se al pe traseul ei spinobulbare 2Se iminde inte bulb gi talamus [Este format de axonul deutoneuronuli cai spinoburbare ‘4.Facesinaps cual It Tea neuron in talus 46.Calea sensibilitiii de control a migedrii: |LBste constinitt din dou tractur spinocerebeloase dorsal gi ventral 2 Proecteai pe scoara cerebral 3.Origines real a celr dou tracturioreprzintsdeutoneuromul are se giseste Tw eon posterior medular 4.Formeazi lemniscul medial 47. Faseiculul cuneat: 1.Se mai umest spinobulbar 2. Este loclizat pe font lungimea maéuve spiniri n cordoanele posterioare ‘edule ‘se are oviginea reall in gangionul spinal ‘ZGeupi partea medial a cordonului posterior 48Receptorii pentru sensibilitatea epicritica sunt: 1. Corpusculi neuretendinosi Golgi 2, Corpusclii Ruffini 3. Fasbrile neuromsculre ‘4. Corpuscult Meissner 49,Cordonul lateral medular este format din urmatoarele fascicule: ¢ pasciull spinocerebelos dorsal localiza in partea posero-mesiolaterala ‘}Fasceull spinocerebelos ventral lcaliat in patea anterolateral { Fasicull findamental lateral in partes cea mat inter ‘4 Fasicull tectospinal in pare antero-cetrala 50,Canalul ependimar: ‘ Coafine ichidcetaorahidia 1a nivell bulbului gi pani se continu cx ventscutut V 5 Ene tapetat de celle glaleependimare 2 So saese fn coneal comisuri cenuii pe toata lungimea mduve spindrit 31, Ramul dorsal al nervului spinal: [rest seaitiv sare pe traseul ei ganglionl spinal 2 Se distribute magctiorjgheaburlorvertebrale 5.contine doar fibre senzitive {are ia componena e fibre skmpaticepostganglionare provenite din ganglion simpatici paravertebral egeti afitmatile corecte referitoare la celulele gliale: I.Prin divine pot da nastere tmonior dia 22 Mieroglile prod teaa de mielina in SNC 3.Au 0 trie ‘EContin compusculi Nisl gi neurofibrile 53.Selectati afirmafille corecte referitoare Ia sinapse: {,€ca coinergca poste fi placa motoie 2 Geaadenergle se realizeaz ine anoles sarcolem fibre masclae site + jn membrana possinapien exist receptor spevifici pentru mediatorichimici 4 Siapsa dintre un axon gio gland este de tp axo-somatie ‘s4Sensibilitatea perceputi de proprioceptori parti inferioare a corpulu tote transmis ascendent prin fasciclulele: 1 Spinoceebelos dorsal 2 Spinotalamic lateral 5 Fasciclul Gol si Burdach 4 Spintalamiculprtopatic ‘58.Secfionarea ridicinil posterioare a nervului spinal si apoi excitarea capitului siu central produce reacfii eare dovedesc ed este: 1.Somatomotorie 2Viscerosenzitiv 3 Visceromotorie 4 Somatosenztiva 56.Plexurile nervilor spinali se formeazi dit |.Ramurile anterioare ale mai multor ner spinal 2.Ramurile posterioae ae ma mult nerv spinal 3 Fibrelepostganglonare vegetative provenite din mat mul ganglion paravertebali ‘4 Ramurile comunicantecenusii ‘57.Din categoria refelexelor vegetative medulare fac parte: [LRefleslslivar 2.Refleul cardioaccelertor 5 Reflexul de mictiune “4Reflexal de apirare 58, Excitarea neuronilor alfa medulari produ 1.Contaefivoluntare 2.Contractiizometrice 3.Contzaci invotunare 4Contrati auxotoice 59.Leziuni ale coloanei vertebrale L5-S1 poate determina: \-Pierdereareflexelor de mictiune gi defectie 2.Letiunea flumului terinale 53 Perderea reflexelorsexuale ‘4 Leriuneacozi de cal eu paralzia membrelornferioare 60.Nucleii hipotalamiet mijloc |.Seerett ADH i ocitocin 2.Aurol de integrare vegetativa 3.Aurolincresterea ensani areriale ‘4Seereté neurohormoni simulator i inhibitor ai secretii adenohipofizar RASPUNSURI COMPLEMENT SIMPLU ‘COMPLEMENT GRUPAT 10.27 31.8 pe 23.6422.625, 25. pe2 32.Cpe2433 3 pe 2850 preters) A.C pe 30 fig 368.29 fg 33 34EpE23 S.ApRo 35ApE 6.753435 369823 ApS 37D p23 BAPE 38.Epe23.9236 9c. pp2728 39.C.pea3.13 10.E pps}? 208 p621.39 ILE. pgs! 4LApE22. 9226 N25 WE p63! a2Cp2 13.831 43. pp2223 18.Cpe29 fe32 saBpe0a1 IsEpe2$ S5Epr 16922336 465821 W7E212223. 7B 2 1870.23 480.9239 19.9526 925.6222 2o.cpe31212223 5019.15.30 nib pe2647 SLC pe 2 SB pal3 Dpe2 24C. p21 54BpR21 25.D.pB2526, 58Cpe23 26.A9828,19.6 568. pa23 27. p64 S1.A 22535 2eDs14 See peali9.71 29.14 595 pg18,19.36 6o.c. 92545530 30 pg3132.33 6 SISTEMUL NERVOS intrebari realizate de Asist. Univ. Dr. Octavian Munteanu COMPLEMENT SIMPLU L Care dintre urmitoarele fascicule descendente se giseste in cordonul anterior al miduvei spindrii: ‘A. Fasciululeubrospaal B, Fasciulul vestibulospinal lateral C. Eusciculltectospinal D, Fasciola spinotlamic anterior . Fasciulupiramidalinrucigat Care dintre urmitoarele afirmafii eu privire la teaca Henle este FALSA: 5 ‘Se gisetein url axonalui neuronilor din sistemul nervos peiferic ‘Separd membrana plssmatci a celui Schwann de fesutul conjunctiv din jur ‘Are ol fa permeabiltate ‘Are rol intezistegi ‘Are rol deizolatr electri, care accelerexzi conducerea impulsului nervos mone> Care dintre urmitoarele afirmatii cu privire corpii st FALSA: ‘A, Se mai qunese nuclei bazali BB, Reprezints nuclei important a sistemulu piramidal C. Sunt situa lateral de talamas D. Sunt situa superior de talamus EE, Lanivelullor au origin fasciculelesrinigrc si striorubric ti este Care dintre urmitoarele reflexe vegetative se inchide la nivel medular: ‘Abilian B Rowlian . Pupiloconsrctor D. Declipire E, Sudoral > Care dintre urmitoarele afirmajii cu privire ta fasciculul spinocerebelos direct este ADEVARATA: 'A. Semai aumest fscicu!spinocerebelos ventral B, Se mai mumesefasicul Flecsig CC. Reprezints clea sensbiitiikinestezice D. Al liF-lea neuron se gases in talamus EE. Protoneuranl se afl in neuron senztvi din cornu posterior al miduvet 6 care dintre urmitoarele structurl NU fae parte din categoria chemoreceptorilor: ‘A. Mugu gustav B. Epil lev CC. Celle eu const 1. Comiicroiient sort E, Nocieptoi 7, Lace nivel sunt localizafi nuclei olivari: A. Medular B, Bulbar €. Pontin 1D. Mezencefaic B, Cerebelos 8, Care dintre urmitorii nervieranieni au origine aparenté i= santul bulbo-pontin: . ‘Nervi oculomotor B. Newt hipoglost . Nervi trohlear D. Neri facia . Nervi glosofaingient 9, Care dintre urmitoarele afirmati cu privire Ia cerebel este FALSA: Th. Ocupa fosa postrioar a rani 'B, Ente situa posterior de bulb si punts Ba i dnuyc est pu In exterior, forménd scout cere ot Sea sean zine de substan enue I stein mass} se substan ab 5 Parieipa la delimitarea ventrcullui It 10, Care este efectul stinnul ‘globului ocular: 'A. Dilatarea pupil Mideiaza Mioza Relaxeazk musehiu ciiar Reduce seeretia de nit temului nervos parasimpatic asupra moe 11, Cesangurise ghsesepe fata bazalaaemisferclorcerebrates Ie rivelul ‘obului orbital, lateral de santul olfaet "A. Sanfurile orbit BB. Sanurle accpito-temporale CC. Sanfurilehipocampice 1, Santurilecolaterale E, Sanur eacarine 12, Care dintre urmatoarele sensibilititi are releu metatalamic: A. Olfactiva B, Vizwla C. Gustativa D. Interoceptiva , Proprioceptiva de contro al migcrit 13. Ce inerveazi nervul hipoglos: “Mugchil oblie superior a globului ocular “Mugehiul dept extemal globului ocular “Musculaura laringel “Muscolaura fringe Muscoltur imbii room> 14, Care dintre urmatoarele spatii NU confine lichid cefalorahi ‘A. Spatil dinte dura mater pereicanaluui vertebral 1B Spatial dine aranoida 9 pis mater : C. Canal ependimar D. E Apedvctl Sylvias ‘Ventricull I 15. Viteza de conducere a impulsului nervos prin axonii mielinizati este de: Lev B. 10m ©. 100m D. 100m E, 100ems > 16. Fibrele corticonucleare, cu origine in fasciculul piramidal ajung la ‘nucleii motori al urmatorilor nervi cranieni, cu o EXCEPTIE: ‘Nucleul oculomotor ‘Nucleu rohlearulst [Nucleul nervull abducens Nuclel soltar ‘Nucleul ambigu room 17. Care dintre urmitoarele afirmatii cu privire la reflexele miotatice este FALSA: Sunt eflexe spinal somatice Sunt reflex polisinapice Receptori sunt fusur neuromsculare ‘Aural in menfinereatonusului muscular ‘Au rol in menfnerea port’ corpalui onp> 18. Unde au origine real fibrele gustative ale nervului faci ‘A. fn nucleul motor dn punte B. In ganglion geniculat C. Innoctel solitar din bulb D, fanvcteu!ambiguu din bulb EE. in nucleu salvatr superior din punte torele cu origine in nucleul oculomotorului din mezencefal ‘Moveari urmatorii muschi ai globului oular, eu o EXCEPT ‘Mgehi! dept intern “Mugehiui rept exter ‘Mugehiul dept superior ‘Magehil rept inferior | Mugehiu oblic inferior poe> 20. Care dintre urmitorii nervi eranieni NU este mixt: ‘A. Nerval igemen| B, Nerval facial . Nervul glsofurngian D. Nerval ipoglos E. Nervul pneumogastic . ats Alege afrmatia FALSK cu privire a ramard dorsal merutel | spinal: | Contin fibre moor } Bi. Contine He senzive B Feta perce sb gangionl pat D. nerves pila satel Be Iewenas msc peabuiorvetebeale 22. Care dintre urmatoarelefascicule descendente se fnerucigeaz4 Ia | mAduvei spindril (A. Fasciclul sir ‘ B. Faseilul conicospinal lateral CC Fasciculolspinobutbar D. Faseiulul pramidal direct, E. Fasciculul grails 25, Care dintre urmitonrsle faseicule asigura _sensbilitatea protopatica: "hase cull sinotalaic anterior BB. Fascullspinocalamic lateral CC. FasceullSpinobulbar D. Fasclul spinocerebels venta E. Fasceulul Gowers | 24, Care divtre urmitoarcle afirmafilcu privire Ia fascieulul euneat este FALSA: tk. Arcorgine tn ganglion spinal \ eet acendent rin cordonul posterior al miduvei sini Be Aaa ome! in ava tracal superioard yi cevialt “ D. Asigura senibiltate epirtea E, Asigua senibiltea proprioceptiva de contol al migesit 25. Care dintre urmatoarele afirmat FALSA: ‘A. Ocupa 0 zondrestrins pe faa lateral a emisereor eerebrale B, Est aleatit din doua straruri celulare C. Este seul proceselorpsibice afective emojionale D. Est sediulactlor de comportament instnctiv E, Are conexiuni inns cu snalizatorlolfctv,hipotlamusul gi pitlamuso! su privire la sistemul limbic este 26. Care dintre urmitoarele afirmafii cu privire Ia reflexul condifionat este ADEVARATA: ste fantscut| Este carateristic speciet Se nchide la nivel cortical Este rispunsul pe care centri nervogi dau uo stimu! iil cu important biologics Prin inhibit corel se accentueszi chiar dct stimulul conditional nu este “nit din im fa timp cu cel absolut mo pnp> 27. Alegeti afirmatia FALSA eu privire la proprioreceptori: ‘A. Primese stimuli dela pele B, Primese stimuli de la muschi CC. Primeze stimuli de la tendoane D. Primese stimuli dels arcu E_ Perit controll migerit 28. Parasimpaticul cranium fuloseyle calea w ‘eu EXCEPTIA: A. Nervului oculomotor B. Nerval trigemen . Neevulu facial D. Nervulu glosofarngian E, Nervului vag 29, Fibrele comisurale care unese cele dout emisfere cerebrale intre ele formenzi urmatoarele structuri, cu EXCEPTIA: ‘A. Corp calos B. Comisura ab antrioara ©. Trigonul cerebral D. Vermisul E, Fornixul 30, Alegefi afirmatia ADEVARATA referitoare 1a reflexele nocicepti "A. Sunt reflexe de sparare BB, Sunt reflexe spinale vegetative a CC. Sunt reflere monosnaptice ©. Brteral exe un mugehi extensor ce erage membrat din fata ageatuat ‘cauztor al duit , Toate afirmapile sunt adevirate ‘COMPLEMENT GRUPAT 31. Ce tip de neuroni se gisese in ganglionul spins 1. Piamidli 2. Ovalati 3, Multiplan i 44. Pseudounipotart | +32, Care dintre urmtoardle afrmai cu privire I substanfaretieulath ‘a miduvei sunt ADEVARATE: \ ein in substan alba a maduvei, tatce coarmcle Interale gi postions 22, Este mai bine individualizat in egivnen tose 3, Este format din neuron dspusi in rete ‘4. Este dispush gin interioral canalului ependimar, pe toaté Iungimes s2 | 33, Ce contin butonii terminali ai axonuls 1. Newrofibril 2. Mitocondsi 3, Verieule cu mediator chimici 4 Corp Nish lari: i aeoal epl Co 4 Th Santina! vail Seas 5 Tnvcing 4, in mucoasa olfactiva: 46. ibrele postganlionare parasimpatice au orgine in urmitonrele tipuri de gangioni: 1 parent 2 ntsc 3. Proverb $num 446, Care dintre urmatoarele afirmafii et privire ta neuron sunt FALSE: Pa celr aleurone sume peiron Cor de vedere uninal tol ete cellipet 5 Riel ee prlnges ui euros 3 Auten seatonr a sigue densa 37.Care dintre urmitorii nuclei sunt localizafi Ia nivelul mezencefaluluis 1. Nucleulrosu 2. Nucleul motor al wohlearulut 3. Subsiana neagrs 4. Nuclei vestibular 38. Fibrele visceromotorii ale nervului glosofaringian NU inerveazit: 1. Glandete lacrimale 2. Glandele submandibulare 3. Glandeesublinguale 4. Glandele parotide 39. Care dintre urmitoarele cai ascendente NU proiecteazi in aria somestezica 1. Calea sesibiitii temice si dueroase 2 Calea sexsibilitii kineterice 3. Calea sexsbilitii tactile protopatice 4. Caleaseasibiliti proprioceptive de control al migcrit 40. Care dintre urmitoarele organe NU sunt previzute cu inervatie parasimpatica: 1. Glandelelacrimale 2. Magchierectori a fru de pir 3. Glandelesalivare 4. Glandele medulosuprarenale 41. Care sunt afirmatiile FALSE cu privire la sinapsele chimice: |.” Sub atisea impulsuluinervos se elibereaz cuante de mediator chimic in fanta sinapica 2. Conduceea est bidiretionalt 3. Mediatonl chimie interetioneaza cu receplri specifici de pe membrana postsinayict 4, Toni yi moleculele tec prin zonele de rezisten clectricd minim unde sunt alipite cele dous celule 42. Alegefi afirmafiile ADEVARATE cu privire la pia mater 1. Este o membrana conjunctiv-vasculara 2. Are naitiv 3. Pairundefn sanurile i fisurile miduvei spina 4, In grosimea ei se gisese vase arteriale 43. Alegefi afirmayiile ADEVARATE cu privire la coarnele laterale ale siduvei spiniri |. Sunt viii tn regina cervical inferioard 2 Sunt vziile tn regiunea tracala ‘3. Sunt vziileinreginea lombari superar a 4. Conjin neuron simpatici postganglionari 444. in santul retroolivar au origine aparent® urmitorii nervi cranienl, cu EXCEPTIA: . Nervol accesor 2. Nerval hipoglos 3, Nervul glosofaringian ‘4. Nerval facial 145. Care sunt afirmagiile ADEVARATE cu privire Ia nervul trigemen: 1. Este un ery mint 4 RG ortgine aporeats pe fata postesioar punt 3X Pibrele moto inerveaxt machi matiatort ‘4 Ratmurk maxilrk este mint 46, Pe suprafaa cerebelulu se gisese urmitoarele tipuri desantur eof spericil cre delimitesz lame erebeloase 2. Santr superfciale care delimitez8 foil cerebeloase Tobuli cetebelului ‘3 Santriadinei care detimiteazt 2b SRR feat adic, in um e out care delimiteas obi ereteall ‘47. Neurotransmifitori utilizafiin sinapsele adrenergice sunt: 1. Adrenalina 2. Noradrenalina 3. Epinefrina 4 Nowepinettina 48, Care sunt © 1 bes proganglionara este mielinizata 2. ibe preganglionara este scurt 43. ibe postganglionaa ete amiliniea 3 Fee Foes preganglionard cea postganglionrd se descareadrenalina 449. Care dintre urmitoarcle fascicule ascendente se inerucigeaz Ia nivelul bulbul 1, Fascicufulspinocerebelos incrucigat 2 Fascicull piramidalinerucgat 3, Fasciculul spinotlamic anterior ‘&. Fascicull gracilis Jle ADEVARATE cu privire Ia sistemul extrapit 50. Afirmatil jramidal sunt: 1. Are oigine subcortical 2. Are orgine cortical 3 Controleazt motiitatea involuntar automat’ ‘£, Conteoleartsenibiltatea interoceptiva “ 51. Care sunt receptorii sensibiliti{ii tactile protopatice: 1. Corpuseulii Meissrer 2. Corpuseuli Ruffin 3. Diseurie tactile Merkel 4. Corpusculi neurotendinosi Golgi 52. Caracteristicile receptorilor fazici sunt ‘Rlspund eu o crestee a activi la apicarea stimulului Ulerior prints atvitaterelatv constant pe oats durataaplicai stimulus CChiar dac stimula! este mentnutactivitteaacestoraseade ‘Sunt fecventreprezentati de fotoreceptori 53. Musculatura faringelui este inervata de: 1. Nervi glosofaringieni 2. Neri acceso 3. Nervi vagi 4. Nervi hipoglogi 54, Stimularea sistemului nervos simpatic produce: 1. Midiaza| 2. Creterea frei de contracfe a cordului 3. Accentuarea glicogenolizeihepatce 44. Contratia sfinctersii vezical inter ‘55. Alegefi afirmatille FALSE cu privire la nervii accesori: 1, Sunt nervi motor 2. Risicina bulbard se origin in nuclelsolitar din bull 3. Rudcina spinal are orjine in coml anterior al miduveicervicale 44. Ramurd ater ine-veaz8 muschiistemocleidomastoidin gi tropez 436. Afirmafille ADEVARATE cu privire la sistemul piramidal sun 1. Arcongine sbeorteal 21. Majntates bears mini 3. Conoears motte volutart i involunarh 4 Fel feel praia stab tote cele tei tele anc cerebral 57. Care dintre urmitoarele cai ascendente are deutoneuronul in cornul posterior al maduvei spindrii: 1. Caleasensbiitiiermice si dureroase 2. Calea sensibiltitacile fine 3. Calea sensibiltati acl grosiere 4 Calea senibilitai kinesezice 58.Care dintre urmitoarele fascicule au traiect ascendent prin ‘cordonul posterior al miduvei spindrif: 1. Fasciculul gracilis 2, Fasciculele spinobulbare 3, Fasciclulcuneat ‘4. Faseiculele spinocerebeloase 459, Teaca de miclina este secretata de: 1. Microglie 2, Oligodendroglie 3. Astocit 4. Celua Schwann 60, Pe fata Iaterali a emisferelor cerebrale se pot observa ‘urmitoarele santuri: Te Sangul central Rolando 2, Sanful colseral ‘3. Sanu lateral Sylvins 44, San temporo-occipital RASPUNSURI (COMPLEMENT SIMPLU 1, C (pag. 23 Fig. 22) 2. Epag. 14) 3. B (pag 23, pop 31) 4. E (pag. 2426) 5. B (pag 21, pop. 23 —Fig. 22) 6 Cipag 18) 7. B (pag. 23) 8. Dipag. 26-28) 9. E(pag. 29) 0. (pag 35) 11. (pag. 30) 12.B (pag. 29-30) 13.5 (pag. 28) 14-A (pag. 19, pag. 30) 15.C (pag. 15) 16.D (pag. 23, pag26-28) 17.8 (pag. 24-25) 18.B (pag. 27) 19.8 (pag. 26-27) 20. D (pag. 26-28) 21.C (pag 23) 22.D (pag. 20:22) 23.A (pag. 2021) 24.6 (pag: 21) 25.A (pag. 30) 26.€ (pag 31-32) 217. A (pag. 18) 28.B (pag. 33) 29. (pag. 31) 30.A (pag. 25) COMPLEMENT GRUPAT 31. (pag. 13) 32. B (pag 19) 33.A (pag. 14) 34. (pg. 13) 35.C (pag. 33) 36. (pag. 14) 37. A (pag 23, pag. 27) 38. A (pag 27 ~28) 39. D (pag 20-21), $0. (pag. 34-35) ALC (pag. 16) + 42. E (pag. 19) 43. A (pag. 19) 44. (pag. 26-28) 45. (pag 27) 46. E (pag. 29) 47. (pag. 34) 48. B (pag. 33) 49. D (pag, 20:22) 50. A (pag. 23) 51. B (pag. 21) 52. B (pag. 18) 53.B (gag 28) 54.E (pag 35) 55. C (gag. 28) 56. € (gag. 22) 57. B (gag. 20-21) 158. A (pag. 21, pap. 23 ~Fig.22) 59. (pag. 14-15) 60. B (gag) ‘SISTEMUL NERVOS fntrebiri realizate de Asist. Univ. Dr. Cristian Scheaw COMPLEMENT SIMPLU 1, ate inte ‘urmatoarele nu este 0 component a sistemulut mervos pperiferi 'A rele senztive Fibre motor Neri craieni | 1D. Neri spinal i 1E, Mauva spirit 2, Neuronii receptori au caracterist exon lor sunt in legiturd cu organs efestoare . Br Seni sumese $i neuron de asocatc t © Receplioneacd stimuli in medi exterior D. Pot somatosenativi sau somatomotor Brae egitua inte neuroniisenaitiv i motor 4, Urmitoarele afirmatii despre axonit amielinici sunt adevirate: aaterduceren eervask permite vtez de 100 ms carat de acu poste haart in crice zn8 a membrane tore” ia mai rapid a unor reflex fe membrane’ alate in stare re C,Conducerea nervas8 este ol 1D. Abwenta miele! enplis8 apart -E-Dauatialul de aciune spare in zone! acted absolut intr inaleatuires ct B.Terminata presinaptich ror peta mediator cic ©, Calula postsinaptih prezini recep 1D. Conducerea est bidirectional Oconee ells snaps sunt lpi 2 zonle de wise lected maxim 5, Urmitorii receptori sunt corpuscul senzitivi ‘A. Gustav Vestibular .Tegumentati D. Aueitivi EOfectivt \ 6, Duramater: i "A Est o membrank conjunc i 1B Este separa de pia mater pritr-un Are rol nuts 1. In grosimea ei se pisese vase Are ostructrfibroasi tivo-vascuar’ spat care congine LCR axtriale a 7. Coarnele anterioare ale substanfei cenusii a miduvel spini ‘A. Contin dsporitiva somatomotor 'B. Contin deutoneuronicilor senzitive C-Conjn neuron vegetatvisimpatici preganglionari _. Sont mai hngidectt cele posterioare , Sunt mai inguste dct cele posterioare 8. Despre substanfa albi a miduvei spinirii este adevirat cl: ‘A. Se fl in centr maduvei 1B Bae dzpuct eub forma de cordoane . Fasciculele ascendente se afl profind , Fasciculele descendents sunt localizateperiferie E, Este dispust sub forma de coloane 9. Maduva spinarii este limitati superior si inferior de: ‘A Vertebral C29 L - 1B Vetebrele TH g 52 . Vertebrele C11 D.Ventebree L382 EE Verisbrele C1 $i L2 10, Care dintre afirmatille despre calea sensibilitiii kinestezice este falsiz ‘A Uslizeazdcalea cordosnelorpostrioare 'B. Receptor sunt corpusculii Ruffini : Receptor sunt terminal nervoase libere . Receptori sunt corpusculit Meissner E, Protoneuronl seal in ganglionul spinal LL. Urmitoarele sunt proprietiti ale cdi sistemului extrapiramidal: ‘A. Al lea neuron se aff talamus 'B Ese alcatuita din racturilespinocerebelos dorsal si venta C-Contine aproximatv 1.000.000 de fire . Fasciculele ang la neuron motor din coral anterior al mduvei EE, Controleazé motlitatea voluniars 12. Care este numirul corect de perechi de nervi spinali corespunzitor fiecdrei regiuni anatomice: ‘AT pervi cervical BB nervi toracali CS nervi lombari Dun nery sacral E. 5 nari coccigieni 13, Riidicina anterioara a nervului spinal confine: ‘A. Axonul neuronilorvisceromotori din umatatea ventral comulu lateral B. Axonul neuronilor somatosenzitivi C. Axonul neuronilorviscerosenzitvi . Axonal neuronilorsomatomotor din cornul posterior al miduvei Ganglion spinal 14, Despre reflexele miotatice este falsi afirmatia: A Coen relenulu este snapsa dine neuronal sezitiv si cel motor Bau ro in menfnereatonusului moscuar $8 poze compu C Sunt reflexe de aprare 1, Sunt monosinaptce _Efectorl est fibra muscular striat 15. Aplicarea leg iradierii a lui Pfliger Ia broasca spinal va demonstra: reralizate la concentra de 2% ale acidul sulfrie ’A. Convulsi ger ‘b Fiin terepiat membro inferior Ia conceatrai de 0,5% ale aidulu sulfuric ear til al turorentremiir fa concentra de 1% ale acl ule Feu membrului inferior de parte opus la concentra de 0,7% ale acidulut sulfuric Bebe flies abe pisioruei la concentra de 0,1-03% ale seid sulfuric 16, Care dintre urmétorii nervi cranieni este un nery mixt: ‘A Nervul L B, Nerval It Nerv I D. Nel 1V E.Nenul V 17, Nervul eranian VI: ‘A Se mai numestenery toblear | B, Este un nerv mint | . Onipinea reall ese in aucleu motor din mezencefal 1D. Orgineaaperent este sub lama evadrigemina rele tbniasweand uschinl dak ter al globului ocular 18. Despre nervii glosofaringieni urmitoarea afirmafie est falsi: "A Oiginea real se sete in sanful eoolvar | B bie sensorial au detoneuronl in mite soitar din bul | C. Sunt ner mcg 1. Free parasimpaticeajung la glands partie Bele motor edssibue magehilor fringe 19, Lobii cerebeluluis "A. Sunt delimit de santur superficale Cel anterior se mai numest paleocerebel . Cel posteriar se mai numege arhicerebel D. Lobul floculonodular se mai numesteneocerebel E.Treisanfr paralle profunde delimitea obi cerebelu 20, Rolurile coreete ale structurilor ce aleXtuiese diencefalul sunt: "A. Hipoalamusul~ rol in sensbiitatea vizwal BB. Talamustl—relea in sensbilitateaolfctiva (C. Metatalamusel~ ron mecarismul sei D. Hipotalamusul - rol in termoreplare ,Talamusl~ olin itmul somn-veghe 0 21. Localizarea lobilor cerebrali este: ‘A. Lob parietal ~ sub fisura laterals 'B. Lobul frontal ~inainea snqulué Rolando CC Lobul temporal ~deasuprascizurilatrale 1. Lobul occipital deasupra sanului central E.Labul temporal -in pane gasteriows 22, Pe fata medial cerebral se poate observa: ‘A. Sengul eorpul alos B.Sangl oftactv CC Sanful hipocampulai 1D Sanju coateral E. Sanjuloccipito-temmporal 23, Neocortexul: ‘A. Ocupi o ond restrinst pe faa medial a emisferelor cerebrale BB. Ese aledtuit din dou strat celulre 5 C. Este sediulproceseor psitice superioare D. Este sediul proceseorpsiiceafectiv-emorionale Ese sediulactelor de comportamentinstinctiv 24, Urmitoarele sunt caracteristici ale reflexului condifionat, eu excepjia: ‘A. Este un spans inv B.Se tachie a nivel cortical CC. Sestinge dat stimulul conditional nu este iti din timp i imp prin cat absolut D. Este caracteristic specie E. Exctaniindifereng otf transformati in stimuli condionali prin asociere 25, Despre sistemul nervos vegetativ este adevratd afirmaia: ‘A In dva scrla S2-S4 se descr ncleulparasimpatcpevian B, Cent sstemulu simpati e piesa courele osteioare oracle . Cen sistema simpate se gasec in rune eral 1, Caleaaferens este formats dia axonal searonulu postangionr Cale ferent est asemnttoare cu aceea dela arcu ex somatic 26. Care afirmatie privind cdl sistemului nervos vegetativ ese falsi: ‘A. Fibra preganaionas parasimpatics ete nga BLasistemolsimpaic, a eaptl perfec l fibre postganlionare se elibereash sctlolina ‘C-Sinapsa intr fb preganaionara cea postganglonars paresimpatcis fc: in ganglion junavisceral D. Sinasa inte bel re-spostgangionarasimpatce are locin ganglion atro- venebral Tae fra preganglinar i postganglionar se elierear8aceticotia 27. Despre inervajia vegetativa a organclor este adeviratd afirm: ‘A. Cele dou sistem, simpatc $i prasimpatic au rol cooperant ia reglrea secret salivare B. Glandete sudoripare nu au inervatieparasmpatics st in mine sstenul spate si parasimpatie a8 ro} agen Cn mich Sheela de pr exci eral AST Mag nme poplar calizezh pin reves St seaderea rate J stile simpaticd ‘8, Pe care dintre structurile de mai jos are fect stimularea parasimpatici: "A. Muse ilatator pupil 'B. Magehi ciliar C Feat D. Spin E, Medulosuprarenalt 29. Despre hemoragile cerebrale este fal enunful Sa re eed pn rupeea una anevesm conse aoe sea yate produce five paula burt Sunt afetion su moraitate ride : F Panenti ot rimane cu secele neurologic mat se por consti a urmare a unor taumatsme so. rmitoare afrmate despre eiepsie ma este neve j Meebo ooh | A Ea oon pin sacar cu debut bse | BE due perder coin aur fenonee seal Apa dinars celle newOsse ‘COMPLEMENT GROPAT 31, Dupi numa de prelungie, neuronil pot 1. Unipolar 2 Peendounipslrt 3. Bipolar 44. Multpolar 32. Corpul neuroaului este format din: Newrilemd 2. Axon 3. Nuclew 44. Dendrite 33. En axoplasms se gisese: Ti iocen 2 Newbee ae erect endoplamatc 4, Neurilemi 34, Urmiitoarele sunt tipuri de nevroglii: 1. Astoctal 2. Microglia 3.Celulele ependimare 4 Nodul Ranvier 38. Conducerii in axonii mielinizafi fi sunt caracteristice: 1. Este ysaltatorie” 2, Permiteviteze de 10 m/s 3, Potenilul de acfiune apare {a nivelal nodurlor Ranvier 4, Poteailul de aetune apae in orice zond a membranet 36. Tipurile de sinapse sunt: 1. Axodendrtice 2. Axoaxonice| 3. Dendrodendritce 4, Axosomaice a 37. Receptorii se clasifick dupa provenienfa stimululut in: 1. Mecanoreceptori 2. Termoreceptori 3. Fotoreceptri 4, Proprioreceptori 38, Urmitoarele afirmatii despre meningele spinale sunt adevitrate: 1. Dura mater i arahooida sunt strcturi conjunctive 2 Spafiul dite arahnoia gi pia mate contine LCR 3, Daramater are rol nuit 4, Pia mater iavelete maduva, a care adera 39. Cornele medulare au urmitoarele proprietii: 1. Coameleantrioare contin neuron ai cilrsenzitive 2. Conmele posteroare contin dsporitival somatomotor 3. Coamelelaterale sunt viibile In regiunea cervical superioart 4. fae coorele lateral gi posterioare se afl substanfa reteulatd 40. Receptorii cAii sensibiitafii tactile grosiere sunt: |. Corpusculii Meissner 2. Corpusculii neurotendinosi i lui Golgi 3. Discurl tactile Merkel ‘4. Conpusculii Ruffini 41, Despre deutoneuronul cil sensibilitit proprioceptive de control al iscirii sunt adevarate: 1. Axonulajunge in cordonu! lateral de aeeasi parte 2 Deutoneurontl se afa in cordenul posterior al miduvei 5, Axonul ajunge in cordon Intra de partes opus 4. Receptori sunt temminati nervoase libere 3 42. Proprietifile cil sistermulut piramidal sunt: jar de 75% din ibe se neucigeaz a nvell buble 2. Toate fibre ascicull 3 Fibrele eae ou se inervigeazi “4 Din fscicululpramidal se desprind fit i sunt milinizate ormeaz fascculul corticospinal anteree ire coriconucleare 443, Uematoarele eferenfe conecteazi_ nucle bazali ew nuclei mezeneefalici: 1. Fibre stronigrice 2. Fibre strionbice 3 Fibre stioreticolate 14. Fibre nigrospinale 44, Reflexele miotatice au caracteristic: ti eageen unui membrcarspuns la simular dress a 2eeut F PaeekT neuron senztiv est localiza in ganglion spinal 53. Cent sunt potisinapici 4 Cateneferenth est axomul motor 45. Urmitorii nervi cranient sunt nervi motori: LL ThsilV 2 Misi 3. IV si VIE UL IV sil 46, Urmatorit nervi eranieni au in components Tor Sibre parasimpatice Dreganllonare: zit | 3.VL 7 4.0 447. Fibrele motorii ale nervilor oculomotori inerveazi urmitorit musehi: 1. Deept intern 2, Dreptextem 3, Oblicinferce 44. Obie superior 4 1 48. Extirparea cerebelului produce: 1. Astenie 2. Avonie 3, astuzie 44. Meningits 49. Emisferele corebrale: 7 Seer prtes cea mai vluminoas a istemului nervos cena 2 Contin in interior venricoliaterali $3. Sunt intereonectate prin comisurh 4 Emisfeal drep este mai dezvoltat fa deptact | ‘50, Substanga albi a emisferelor cerebrale are caracteristic: |. Fibrele de proiecie unese cele douk emisere 2. Fibrele de asocajeleagd regiuni din acelasiemister 5, Fibrele de asocaje nese in ambele sensu scoara cu centri subiaceng 4 Fbrelesomisurale formeazs corpl clos 51, Despre funefiile neocortexului sunt adevirate: 1. Funcfils motriimplicdcortexul seaztv i nuclei ogi senate realizeazs perceptia complex a lumi inconjurstoare ssociatve se realizeazA prin segmentele cotcale ale analizatorilor ifertelor senza 52, Urmitoarele mecanisme au fost folosite de LP-Pavlov in studiul reflexelor condifionate: 1. Repetaea 2: Dominanga 3. Aseciewa . 4. Precesitnea 53. Calea eferenta a reflexului vegetati |. Difert fundamental de cea arelexului somatic 2. Este compust din ganglioni vegetativi latero-vertebrali in cazul sistemulut simpatic 3. Include sinaps dite neuronulpreganglionar mieinzat i cel postganglionar amielinic 4, Axonul pirunde tn nevrax gi se conecteszi cu central vegetativ 54, Alegeti raspunsurile adevirate in legiturd cu sistemul nervos vegetativ |. Origins fibrelor preganglionare ese in truchial cerebral 2, Localizarea ganglonior este In lanqurileprevertebale 3 Origins fbrelr preganglionare este fn zon sarala a maduvelspiatit 4. Disb fbrlorpostgangionare este in intregul organism 55. Caracteristic componentelor sistemului nervos vegetativ sunt: 1 Comporenta parasimpaticsactivesz8 organismal pentru lpi gi apricare 2 Fibre postganglionare simpaticeelbereaztexclusivnoradrenaind '3.Componsntaparsimpatica determina eliberarea de adrenalin din ‘medulosuprarenals 4-Mediateru snapselor noncolinergice, nonadrenerpice poate fi monoxidul de azot 56. Efecte ale stimularii simpatice sunt: 1. Crestern secrete lacimale 2. Bronhoconsticfie 3. Mioza 4, Relaxarasfincterulu vezcal intern iii parasimpatice sunt: Exocrine panrestice ‘58, Despre encefalita sunt adevarnte, SOS cern inflating =ebale 2 Ponte fi determinate virus 3 Produce difunsi cerebale wou 3. Pres ermine reac bipesensbne inate de corganismolui 59, Hemoragile cerebral pot fi produse de: uperea unui as aleromatos 3 Reprraunei malformati congeniale 3, Traumatisne a 4. Bol febrile proteine string 60, Afirmatiie false privind coma profundi sunt: Tot lips efexete miotatice 1 Potting peel usd io uni ee 2 at me procoacnel mut iene PT be aparare 3. St eri pot produce escapes (COMPLEMENT SIMPLU 1B (Pg. 13) 2. (Peg 14) 3.B (eg. 15) 4.D(Pa. 16) 5.€ (Pag. 17) 6.E (Pa, 19) 7.4 eg. 19) 8.8 (Pag. 19) 9. (Pap. 20) 10.C (ag. 21) 11. D (ag. 21-28) 12.C eg 23) 13.4 ag. 23) 14.C (Pag. 24.25) 15.C (Pag 25) 16.8 Pag. 26) 17.8 ag. 27) 18. A (Pag. 28) 19.B ag. 29) 20. D (Pag. 29.30) 21. B (Pag. 30) 22. Pig. 30) 23.C (Pag 31) 24. D (Pap 31-32) 25.4 (Pa. 32.33) 26.B (Pig. 33) 27.B (Peg. 34) 28. B Peg 35) 29.4 (Pag 36) 30. (Pap. 37) RASPUNSURI COMPLEMENT GRUPAT. 31.8 (Pag. 13) 32. B Pag 14) 33.A (Pag. 14) 34. A Pag. 15) 35.B (Pag. 15) 36.E (Pag. 16) 37. D(Pag. 18) 38.C (Pag. 19) 39, D(Pag. 19) 40. B (Pag. 21) - 41. A Pag. 21) 42. B (Pag, 22.23) 43. A (Pag. 23) 44, C ag. 24-25) 45.D (ag. 26) 46.C (Pag, 26) 47.B Pag. 27) 48. A Pag. 29) 49.A (Pag. 30) 50. (Pag. 31) 51.D Pag. 31) 52.8 (Pag. 31) 53. A Pag. 32) 54. C (Pag. 33) 55. D (Pag. 34) 56. B (Pag. 35) 51. B (Pag. 35) 58. C (Pag. 36) 59, A (Pag. 36) 60. D (Pag, 37) Fea aaa ANALIZATORIL intrest estate de Comte Constantin Caruntu CompLenpyt sIMPLO bra cage semanas ene Rae de sng fal Vase en Cie 1D Teeminati eV E Anse i 2. Alege afrmati oes SSPE epiderm: el airman tent : A Bene Sat od Sela Ese oes fy asmoza din cid imerestlar Oe DE cree 3. Care ange wemitoritcorPuscul receptioneazi presiunea? cia ele | Ecorse 4. Care aint wrmaoarele arma desere receptorii pentru durere este aadevirata? | ae ay einai nervoase ncasulte sit rea de oon chick sts 8 game econ a et neem Drea nc psi 5. Urmatoarleafrmatil despre corpusculli Vater-Pacini sunt adevarate in peiost Sen gc ail cep Sutil ta migcar D. sual nic si | Bagi heir eres in piele | cap ajaeumatnrl ama ere su neuromusculare ete | falsa 2 i a cei pt Ae muscular sil ee de cain deol in time contreyiei muscular || 8 — . Sunt formate din 5-10 fibre musculare modificate . Au doar inervatiesenzitiv E, Au inervati seaitiva i motorie 7.Inervatia motorie a fusurilor neuromusculare este reprezentati de: ‘A. Dendrite ale neuronilor din ganglion spinal 1B. Fibre anulospirale Fibre fn loare 1. Axoniineuronitory din comul anterior al midvei E. Axonii motonewronilor a 8, Despre celulele bipolare olfactive este adevarat cl: ‘A Se gisesc la nivelulbulbilorolfactivi 'B Reprezinté al doilea neuronal ei lfactive CC: Au dendrita seu i groasi . Axon lor formeazs trata ofactiv . Au dept principal caractristesabsena cililor : 9. Care dintre urmitoarele tipuri de papile nu contin muguri gustativi? A. Calciforme B.Circurnvaate CFiliforme D. Fungiforme E Folate 10. Care dintre urmatoarele afirmatii ‘A. Esteo structurd opact B. No are vase de sange C.Nu este inerva . Consiuie cea mai mare pate a tunic exteme a globului ocular E. Este perforat de fbrele nervlui optic privind corneea este adevirati? AL. Care dintre urmitoarele afirmatii despre muschiul ciliar este adevirati? ‘A. Apartine tnici interme a globuli ocular B. Este format din fibre musculare netede CC. Seats posterior de ora serata D. Fibree circlar sunt inervate de simatic EE Fibreleraiar sun inervate de parasimpatic 12, Care dintre urmatoarele afirmatii despre retind este falsi? ‘A. Formeazi tunica iter a globului ocular Este membrana fotosensbila . Realizeazlrecepiastimulilor luminos 1D. Realizeazdtransformarea stimulilor lminog in inthux nervos . Conjine mai multe celule eu conuri deci cu bastonage 13, Celulele eu bastonase: ‘A Sunt celle nervoase modificate Sunt in numa de 6-7 silioane la vel etme Sunt mai mureraase in pata galbend Sun ate peta vedeea dima, color elmiinensh Sette par de pigment viwai mami odopsing 14. Care dintre urmatoaree tructuri ma face parte in ‘mediile refringente ale globului ocular? "A, Corneca 1B, Umosren apoast Clrisul 1. Cristalina E Corpalvieos 15, Alege firmaia adevirath prvind cristalinal: Be Are forma une lentil bicocave ‘B Este localiza intr ins gi comes Bee oputee de refacie de aproximatv 40 diopst . 1. Eat tavelit deo capsuld elastic ~eristalokla Este bogat vascularizat 16.Care dintre urmitoareleafirmatii despre piel este falsi? re ae araurle pili sunt iens vasculaiate 3 Contne receptor tac, termici si dueron Boole un nama idicat determina NervOnse ‘B. Coustuie un ies cémp receptor EE. Are un important rot protector {17 Aleget afirmasia adevarath despre ceulete mitrales 'B Sunt neuront bipolar 2 Avont lo strat lama chur a etmoidulat 1. Consiuie primul neuron a i ofictive 2 Sunt localizate la nivel tn bubilr olfoctivt mich de 6 18, Cand ochiul priveste Ia distant ms "A bgebil iar este relaxat 1B Ceistleida este past in tensiune (Cree igamentare sunt reaxate 1. Cristalinal este comprimat Bpoterea de convergent. a crstalimalu cade 19. Care dintre urmitoarele afirmatit privind abirintul osos este falsi? ‘A. Apart urechii interne ‘ Apatcun sistem de incper spate in stnca temporal, .-Constinie 0 components urchii medi . Contine labisintal membranes . Contine perl © —eeeeeeeeett 20, Alegeti afirmatia adevatrati privind urechea medie: ‘A. Este ocavitate pneumatic spat in stina temoralului B, Peretele ei medial este reprezentatdetimpan C: Peretele Intel prezintfereasra oval i fereasta rounds . La nivelul peretelui posterior se deschide tripe Ii Eustachio . Conjine labiritul ores 21, Care dintre urmitoarele afirmat adevarats? ‘A, Rampa vestibular este situa deasupea membrane vestibulare B. Rampatimpanict este stud deasupra membrane bazilare C. Rampa vestibular conjne endolimft | D. Rampa timpanicd contin endolias E. Canalul coblear contin perils privind urechea intern este 22, Alegeti afirmatia adevirati referitoare la celulele senzo ‘A: Sunt prezente deasupea membrane tectoria, E B. Lanivell potulu bazal prezinh eli C.Transformd enerpia mecanid in impulsuri nervoese . La polul apical au prelungiridendrtice E, Sunt localizate la nvelul ganglionului spiral Cort 23, Care dintre urmatoarele structuri nu se giseste la nivelul hipodermului? ‘A. Corpusculi Vater-Pacini B. Corpasculi Meissner C-Tesutconjunetv lax D. Bolbi ai firelor de par E Celle adipoase 24, Receptorii vestibulari maculari au urmatoarele proprietit ‘A. Stimularea lor ae loc numa in condi dinamice B, Permit detectareavitezei de deplasare a corp C. Receptor din scald permit detectareaacceeraisorizontale , Receptor din utriculé permit detectares acceleragei veicale E av parte la elexe posture 25, Neuronul I al edii optice este reprezentat de: ‘A.Celulelebipoare B. Celulele multipole C.Celulele de asocigie 1 Celulte cu conast E.Cellelecubastonage 26, Despre receptorii pentru cald sunt adevarate urmitoarele afirmati ‘A. Sunt mat pufini decdt receptor pentu rece ‘B, Sunt cei mai numerogi receptri fa nivel cutanat CC. Sunt termina nervoase mieiniate groase D. Sunt termina nervoase mielnizate subir 6 , Se activeaz3cnd temperatura tegumental Sead 27.Lama ciuruiti a etmoidului este strabatutl d 'A. Axon elulelor mitale 8 Axonitneuroifor multipolar ain bulb olfactivs . Deneritele cefulelorbipolare 1D. Neri lfactivs Tract olfactive 28, Care dintre urmitoarele structurl au fst ident ‘A. Corpusculit Golgi B.Corpusculi Roi . Corusculi Krause 1D. Corpusculil Vater Paciat Terminale nervoase libere Care dintre urmatorit analizatori furnizeazl ces makmare parte a ‘ormafiilor despre mediul inconjurdtor? ‘A Olfoctiv B.Gustativ . Viaual D.Avditiv E Kinestezic 30, aria primar de proiectie corticalé a informatillor acustice este la aivelul ‘A Gira temporal superior 2. Giulvi ostentral Feel media a TST OT 1. Lobuloi frontal EE Giruluihipocampic COMPLEMENT GRUPAT 31. Cu privire In proprietiile fundamentale ale undelor sonore sunt adevirate urmatoarele afirmati Talim este determinath de freventaundelor 3 chottea ete determinté de amplitdines under 3 ete determinate vibailearmonicesuprauate 3 Thames este determizat de ampitudnes undelor ‘an pice se pot gst urmatoarele part de receptor: Paci 2 Tenis 3. Dore 4 De esine 433. Piclea confine receptori ai urmAtorilor analizatori: 1. Tatil 2.Temie e 3. Durews 4 Vieual 34. Care dintre urmatorii corpusculi sunt localizati profund? 1. Meissner 2. Ruffin 5. Discuile Merkel 4. Pacin 35. Despre receptorii pentru rece sunt adevirate urmitoarele afirmatii: 1. Sunt terminal nervoase libere 2. Se aciveaza mai ales cind temperatura tepumentului erste 3, Se actveazAcind temperatura tegumentlu seade 4, Sunt mai payin numerogi dest recepeoripeneu cl 36. In derm se gasese urmitorii corpusculi: | Meissner . 2 Krause 3. Ruff 4. Golgi Mezzoni 37. Alegeti afirmatiile adevirate privind acuitatea tactla [Se cancterizeazi prin pragul de perceperedistineth a dous puncte dferite 2. Este distaofa minimd ta care, prin simulerea a douk puncte este percept atingeresfiecaruia dint ele 3, Are o valoare de ram la veil limb 4 Are o valoare de 50 mn in anumite zone ale toraceli posterior 38. Receptorii analizatorului kinestezic sunt situati in: |. Mugeti gi tendoane 2 Ligamente 3. Anicuti 44 Peros: 39. Terminatille nervoase libere de la nivelul articulafiilor au urmatoarele ‘caracteristici I. Se amifil in toat grosimea capsule articulare 2. Se gisse numa in statl superficial al capsule aricuare 3. Transmit sensbilitatea dueroesiaticulard 4, Recepjoneazapreponderestpozta § migciile din articulait 40. Urmitoarele afirmafii despre corpusculii neurotendinosi Golgi sunt adevirate: 1. Sunt dseminati prince fibrele muselare striate 2. Ajuta prevenira alungiriexagerate a muschinli 3. Sunt inerafintotdeauna deo singurd fib nervoasd 4. Ajuta prevenirea contaciei musculate enagerate 1. Despre fibrele intrafusale sunt adevarate urmitoarele afirmafi Sunt dspuse perpendicular pe fibre extrafsale 2 Poriunea periferil este necontracti8 3 Au porfiuneacentrala contracts 4 Portunea centeltenafine nuclei 42, Despre axonit neuronilor 7 din cornul anterior al miduvei este adevirat ea: 1 Asigurainervaja senztiv a fusurilr neuromusculare 2, Se distribuie in parte central a fibrelor cu sne nuclear gu lant nuclear 3, Asigura inervaja motrie a fbrele extrafusale ‘4 Asigua inervaia motorie a fibreleintrafusale 43, Despre receptoril analizatorului olfactiv este adevarat ei: 1, Suat chemoreceptor 2. Av rolde primneuron 53, Suat reprezenteide celle bipolare din mucoass olfactivs— ~ 44 Ocupa partes antero-inferosrfoselornazale 44, Axonii celulelor bipolare olfactive au urmatoarele caracteristic!: 1. Pleact de a pelul apical al aestora 2 Sabet lama curutd a etmoidul 3, Formeazh tact olfactiv 4. Se tering in bulbulolfactiv 45, Terminatiile nervoase de 1a polul bazal al celulelor gustative pot aparfine nervilor: 3. Vagi 4. Accesort 46. Componentele tunicii medii a globului ocular sunt: 1. Coroida 2 sul 3, Corp ciar 4. Comeea 47. Depre procesele ciliare este adevitrat cd: T. Sunt aleduite din aglomeriri capilare 2: Secrets corp vitros 3, Aparintuniei media globuli ocular 4, Se intind posterior de ora serrata 48. Despre pata gaibend (macula lutea) este adevirat ci: {1 Are central oconcavitae fovea cettalis 2. Nu confine elemente fotosensbile 3, Conjine mai multe conuri decit bastonaye 4 Est local de epi a nervulu optic din globul ocular st 49. in structura retinei se gisesc: |. Celute eu conur gi bastonage 2.Celule bipoare 3, Celule multipole 4 Celule de asociagie 50, Aparatul dioptric ocular se caracterizeaza prin: I. Este format din coroida gi ristalin 2. Cea mai mare parte a puteri sale cle refretie apartineexelinul 3 Are cenrul optic la 17 em in fafa retneh 4. Are 0 puere total de aproximativ 60 dlopi 51. in procesul de acomodare sunt implicate urmitoarde structuri: 1. Cristalina 2. Aparatalsuspensor al ritalin 3. Mgciul elie 4 Procesele cilia 52, Despre miozi este adevirat cA: I. Este generat de contretia mugchilorctculr ai risulut 2. Este generat de contact mugeiler ria’ a irislui 3. Apare ca reat la stimularea cu lumin8 puteric8 a retin 4. ste provicatl de scadereaintesiai stimululi luminos 53.In carol ochiulihipermetrop este adevrat ei: I Corea elec ntl verges 2 Reina x stat ail 17am cent pic 5. Cores realize eu ntl indie 4. Coes reign etl cooerpee ‘54, Alegeti afirmatiile adevitrate privind trompa lui Eustachi [Se deschide la nivel pretelui anterior al urechit medi 2. Realizeazi comunicaea casei timpanului cu nazofaringele 3. Are rolul dea egaliza pesiunea pe ambele fee ale timpant ui 4. Se deschide a nivel conduct audiiv exter ‘55. Labirintul osos este format din: 1. Vestibulul osos 2. Canalele semicircular osouse 3, Meleul or0s| 4. Lanul ariculat de oscioare 56. Membrana otolitica are urmitoarele proprietii 1. Contin otlite 2. Contne granale de carbonat de magnezix 3. Contne granule de carbonat de cal 4 Ingloboass cil eclulslor senzoriale ‘57. Dermul reticular eontine 1. Fibre de colagen 2. Kerainocite 3. Fibre lasice 44. Cele adipoase 58, Care dintre urmitoarele afirmatli despre pata oarba sunt adevirate? 1 pepreini local de egire a nervulu opi din globu ocalar 2. Ese situa medial inferior de pata galbent 3 Reprezi lcul de intare a arterelorglobuui oealar ‘§Contine sumat celule eu conuri 459, Terminafiile nervoase libere au eapacitatea de a detecta: 1. Darerea 2. Temperatura 3. Atingerea 14. Vibrate . 60. Urmitoarele afirmatii despre meleul osos sunt false: Tr Bate o parte component abrintalu osos 2 Are on ax osos central tum columeld 3 Este situat anterior de vestibal ‘4. Realizeaz3 cue inurl axuli osos central RASPUNSURI COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT i 1.C (pag. 38) 31. A (pag 51) 2.D (pag. 38) 32.E (pag 38) 3..B (pag. 39) 33. (pag 39) 4.D (pag 39) 34.C (pag 39) 5.B (pag. 41) 35. B (pag 39) 6.D (pag. 41) 36. A (pag 38) 7. D (pag. 41) 37.E (pag 39) 8. (pag. 42) 38. E (pag 41) 9. (pag. 43) 39.B(pag.41) = 10. B (pag. 44) 40. C (pag. 41) 11. B (pag. 44) 41.D (pag. 41) 12. B (pag. 44) 42. (pag 41) 13. A (pag. 45, 46) 43. E (pag 42) 14.C (pag. 45) 44.C (pag. 42) 15. D (pag. 45) 45. A (pag. 43) 16. A (pag. 38) 46. A (pag 44) 17. E (pag. 42) 47. B (pag. 44) 18. C (pag. 45, 46) 48. B (pag 45) 19. C (pag. 49) 49. E (pag. 45) 20. A (pag. 49) 50. D (pag. 45) 21. A (pag. 49) SI. A (pag. 45) 22. C (pag. 51) ‘52. B (pag. 46) 23. B (pag. 38) 53. D (pag. 46) 24, E (pag. 51, 52) 54. A (pag 49) 25. A (pag. 45, 47) 55. A (pag 49) 26. A (pag. 39) 56. E (pag. 50) 21. D (pag. 42) 57. B (pag. 38) 28. E (pag. 38, 39) 58. A (pag. 45) 29. C (pag. 44) 58. A (pag. 39) 30. A (pag. 50) 60. D (pag. 49) ANALIZATORIT intrebari realizate de As. Univ. Dr. Dan State COMPLEMENT SIMPLU 1. Alegeti afirmafia corectt: SR Epidermal este nit prin vase prope a enecracal neurteadinosi Golgi plruad 1020 de fibre mervase ©. Conpuscult Ruffin eal a jonetiunes mugehirtendon 1D. Motoneuroni alfa inerveazhfibrleintrafusale D. Mone pent dure se aapeaa pu stu dloe a prczeg sims | 2.Urmitoarele afirmatii sunt false, cu excepfia: Receptor analzatoulu lfacti sont chemorezepton, inferioard a foselor nazale aati! nn iui sence tein i bull ea” Benya gsi intern ts delangarea reflex a eee glanelor este 1. Calenolfactva ae legitri direte cu talc ace a senzivaafsuilor neuromuscular ese asigura de dendrite le ‘RS ronilor senitiv din coral posterior medulat te ou freevente euprinse intre: care ocupa partes postero- 3, Ureches umani percepe sune! ‘A. Ogi 130 decibel B20 4520000 decibeli C05 130 Hz 1D.20 gi 20000 Hz ©. Nien Centrul optic al ochiului se afl: ‘A. fa 17 mann fa cristal Ba 17 rami fta reine! Ca 15 mm in fa retne la 15 mm in fafa cristina , Niciun lspuns corect coreeti cu privire la acomoda 5. Alegefi afirmati resect aflate la stan mai mare de 6m, mugchi cir se 'A. Cina priv contact 1B Cand ochiul priest Ia stn mai mare de 6m, Tigamentol stspensor este in teasine .1ztumioa putemicd mughii circular ai irisulu se elaxeazi 1. Sddeteaintensti lumini determing rmioza E, Toate rispunsurilecorecte mugen ear este relax, 6. Mealilerefringente sunt reprezantate de urmatoarele, cu except: ‘A. comea B. coroida CC. umoare aposst D. cistalinul E. Nicioexceptie 7.Referitor Ia pigmentul vizual si la componentele sale, este adevarata urmatoarea afirmagie: ‘A.Prin expunerea mult imp Is lumina puterictcea mai mare parte a retinenului este ‘ransformat in vitamia A BPigmzonul vizual confnut ta citoplasma ceulelorfotoreceptoare absoarbe enegia. radia luminoase (CPigmengi vizuali din sructurabastonsflor sunt de te feluri .Conczatratia pigmentilor eres fn urma expuneriindelungate la lamin puteri:d Tote afirmatile sunt false 8. Cite straturi ale pieli trebuie stribatute de stimulli determinanti de vibrafii, pentru a ajunge la nivelul receptorilor specifici de la niveiul degetelor? AUnul a BDowt cri DNicianul [ENNu exist receptori pentru vibra la nivelul degetelor Receptorii pentru sensibilitatea kinestezic& sunt: Terminale nervense libere ‘8 Fusurile nevromusculare C.Corpaseoli Ruins Toi de mai sus E.Niciunul dnte ei de mai sus 10.Receptorii maculari: ‘A Sunt stimula chime de granule de carbonat de caleiu gi magnezi ‘Blin canal une condi static, acestia nu sunt stim CRReceptori din uricult detecteazhaccelerafia vertcala Sun sediulunorreflexe posturale -ExRigpunsurile A gi D sunt conecte 11.Referitor a calea optied, este adevarati urmétoarea afirmatie: ‘A.Fibrele din tractl optic dau colsterale ce ajung le coliculul superior de acess pare B. Raiaileopticeajng in url sczuriealearine . Stil uminogproveii de la extemitatea stings a cémpului monocular al ‘chi sting, sut tausmisi prin axoai ce fae prt din rectal opie dep, _.Stinulilaminosi proveit de Ia nivelul pnetulu de fixare aj la heme temporal a ici ook E Tose afirmapile sunt adevirate 12. Analizatorul olfactiy si cel gustativ au in comun: ‘A.A treilea neuronal ilo de conducee trite fb I talamnus| B Potinterveni in dectansarea sereilor digestive (C-Axcnii deutoneuronilor se nerucigeaz8 9 D.Receptori amy ro de prim neuron E-Arile de proietie cortical se aft la nivelul bul temporal 13. Deplasarea perilimfei determini: ’AExcitarea clo celulelorsenzoriale din canalele semicirculare B.Vibraja membrane tectoria CClncinareaeupoletgelatinonse D.Toate afrmafile sunt adevirate Toate afinmtile sunt false 414, Despre analizators sunt adevirate urmitoarele, cu excepfia: ‘A Analizatorisunt ssteme merfofunetionale. ‘BSegmentl central (receptorul este oformafiune specialiat, care poate percepe oanumit forma de energie din medial exter sau inter, sub forma de stimuli (CFiecareanalizator este alestut din 3 segmente DPecaleasiemuluiretcalt ascendent activator impulsurite sunt condvse lent E Segment intermediar (de conducer) este format din edie nervoas prin care impulsul nervos este transmis la scoara cerebral 15, Piclea- afirmagii adevirate: 'A Discurile tetle Merkel sunt fibre nervoase care se termina sub forma unui ‘ogult in jural unor celle epiteile. [B.Profund, epider preaint stratul comos, ir superficial, stratul germina (C-Bpidermul este 0 patura conjunctiva dens, In care se gasese vase de singe $i limfatce. Din epiderm se gsese corpusculi Vater Paini pentru senibilitatea tat. E-Corpuscul: Ruffini se afl in strate! superficial al capsule rticaare. T6Sunt adevirate urmitoarele afirmagi, ew excepfia: ‘A.Hipodermnl este alcituit din estutcoajunetiv lax cu un numdrvariabil de cule adipoase. B.Epiderml este un epiteli purstatifiatkertiniza. CC Dermul ese opatura conjunctiva densa. Din der se afa bulb frlui de par, canalele glandelor exocrine EE, Receptori pent durere sunt terminaiinervoase libre 17. Despre receptori, afirmatia falsi este: ‘A. Corpusculi Pacini se aapteaz foarte rapid si recepioneazA vibra B, Receptor kinestezici din perost gi atculai sunt corpasculit Vater Pain . Receptor analizatoruut ofc ocupa partea postero-superioar a foselur nazal, find reprezentaidecelulele bipolare din mucoesaolfactiva. 1. Celueie cs bastonase sunt celle nervoase modifcate fn umar de -7 nilcane. E, Din partes infrioas a saculei pomeste canalulcoblear, care confine organ! Cont, cu receptori seus 18, Despre analizatorul vizual sunt adevarate urmitoarele: ‘A, Vederea are o importans fiziologcl considerabls in orentarea tn spti, ‘meatinerea echilibrlui ia tonusulu cortical n 1B, Razee paalle care vin de la distant mai mare de 6 m se vor fc ‘um in spatele central optic CC" Acomodarea reptezntavaraja puter de vefracieacrstalinul fn raport cu ‘itana ta cae . Lanivelul aii vizuale primare, ca mal inns reprezentare o ae macula EE, Toate sunt adevirate hw 19. Afirmatia falsi este: ‘A. Fecare neron senitv dn ganglionol spiral Cot transite impulsuri | rnervoase del oanumith ond a membrane bailar. , Sunctele de o anunithfroovenS ativeass enum nouroolcohlear, coliculart sibipotalamict . Primal neuron al ei scustice se aft in ganglionul spiral Cort. ln central organului Corti se afl tunelul Cori, E. Toate afirmafil sunt false, 20, Despre analizatoral acustico-vestibular nu sunt adevirale ‘urmatoarele: ‘A.Cili sunt in contact cw membrana otlted near se afltgranle de cabonat de cain gi magneziv, 'B Dendritle primal neuron din ganglion vestibular Sarpa ajung la celulele senzorale cu cil din macula i crestle ampulare, . Stimularea mecanicd de ite otolite a receptorilor macular are loc condi static, elt iin condi dinamice. D. Fascieullvestibalo-nuclearplesc spre nuclei nervilr I IV, din smezencefl si VI din pune. , Tunelul lui Cort este aversat de termina dendrite ale neurenilor din ‘ganglion spinal Cot 21.Este adevitrata urmatoarea afirmatie: j ‘A. Receptor analizatoruui gusttv sunt augur gusts situa nivel popilelorgustatveealiciforme,fungitorme, ilforme gi flit. 18, Cei mai mull mogur gustativi pot f stimula de doi sau mai mali stimuli gostativ C Muguri gustav sunt distribu pe suprafa limi, ssl incdt mu se pot delimta zone caractristce petra percepts unui anumittip de gust fandamenal D. Receptor Ruffini se afl a tratl profund al capsule arcu E Intndere fbelor extrafsale nu determin intinderea celoriatafusale. 2,Despre analizatorul kinestezic sunt false urmitoarele afirmati “A. Fusurle neuromuscular sunt diseminat print fibrle muscular striate, B, Receptor kinestezii din periost i artculati sunt corpusculi Vater-Pacini Identiicu cei pele . In maduva spina exist doustipuri de motoneuron care inerveazi musehii stheletc, cet care inerveaz8 fibreleextrafusale, motoneuron gamms ice fare inereaad fibre intafiele, mmf motoneuron alfa. a | _. Impulburilaferente de la proproceptori sunt conduse prin dou el: pentru ‘ersibiltate kinesteicd, i penru sensibilitatea proprioceptiva de reglare & ‘migci (simul tonusului muscular) E Relaxarea musculraeste prevent prin ntinderea si sctivare fsurilor, care, Tarindul lor, declangeazAo contracie reflex. 23.Despre analizatorul vizual sunt adevirate urmitoarele: "A. Sensbilitatea unui baston a ftuneric este de 10 ori mai mare deci la Tumi. 'B, Acomodarea se datoreaz elastic crstalinulu,aparetulu suspensor al cesta gi muschiul clin. . Cand oebialpriveste la mai mult de 6 , mugchial cilia este relaxat, ar Tigamenrul suspensor est in ensune lastructrs relic! se itlnese 3 feluri de celule funtionale, aflte tn reli sinapice:eclule otoreceptoar,celulebipolare gi celule multipole. , Toate afirmaile de mai sus sunt adevErae, 24.Afirmatia corecti legath de analizatorul kinestezic este: ma fndewea norma a atta moor necesita infrmarea perodies @ SNC asp poate! saline acorpuli 3 ervaanudvaa fuer et Sigua de deni ale neurniloe seach din ganglion spi . Seal seuracninei Golgi moitorizeszapemanent alungiea ‘enlounelor mushilor sia since D. Ininderee si actvarea fourier delanseaao contrite. Terminate serene liber in grosimea cape transmit informa despre oat membreloe si capo 25.in structura retinei se gisesc urmatoarele celule functionale: B.celule de sustnere. celal de asociatie. D. exile orizontale. EE. ceule amacrine 26, Urmatoarele afirmail sunt adevarate, cu except "A. La polul apa! al celulelorauditive se gisesc cil auditivi, care ptrund in ‘membrana rtiulatd secreatd de eeulee de sustinere B._Reveptorii din ufculd detecteazA accoleraiaorizontl, ia cei din sacul, detectazs aeceleratia vertical {C. Deasupa cililr suditiv se fl membrana tector D. Procesul de fuziune cortical ainaginilefncepe la nvelulcomilor geniculat lateral EE Retina este sensibla le radiate optice cu lungimea de unda inte 390 si Town 27.Urmitoarele afirmagii despre analizatorul vizual sunt false, cu exceptia: "h: Nearonl 1a li opie est la nivel elulelor muipolre, pofun,i rein n B, Dendrtele neuroilor multipolar din cimpul interna etine se ‘nervegeaz, iar axon neuonilor multipolar gin cimmpul temporal al retnei au se inrucigen. C. ‘Tract optic confine fibre de la un singur glob ocular. . Axonal celui deal Il-Lea neuron al ei optice se propagl spre seoarfa cerebral se termi in jurul sciuri calearine, unde se afl aril vizale primara gi asociative. . Corea se intande anterior de ora serrata 28, Urmitoarea afirmatie este fa ‘A. Temperature extreme stimuleact gi slgoreceptor B. Fusurile neuromusculare: porjiuale periferic sunt contractile, iar portiunea ‘ental, necontractila, confine nuclei Tract olfactiv se proecteaza la nivell gira hipocampic. D. Calea olfotivs are legit direte eu talamusu E. Tunice vascularaaglobului ocular are 3 sogmente 29, Despre piele sunt adevirate urmitoarele afirmatii cu excep} 'A. In derm se gisese corputculii Meisner pentru sensibiitatea tat. B. Receptri termi sunt terminaiinervoselibere cu diametrl mie nemielinizate ‘C. Corpusculii Golgi-Mazzoni sunt o varietate a corpusulilor Vater-Pacin, ‘mai mic, localiza in dermal pulpei degetcor. DD. Valoarea acuiti actilevariaz8 inte 2 mm la var limbi i 50 mm in numite zone de pe tracele posterior. EE. Tose sunt adevarte 30. Despre segmentul periferic al analizatorului vestibular sunt adevatrate urmatoarele cu exceptia: ‘A. Cénd cape gi corpul suferl soccer lini, forte deinen imping Cottle, cae sunt mai dense dec it endolimfa, in sens opus deplasari Receptor macular nu detecteaz8vteza de deplasare a corpulu,respestv & cap C Receptionarea migetrilor circular ale capului este posibil datoih . creat eaalelor semicircular in cele 3 planar al spfiuli (otal, orizontal ssa. 1. Receptor otalitci nu participa menfnere echilibruti in cond aceleailorcicalare ale cal compu E, Nicioexcepie f (COMPLEMENT GRUPAT 31.in structura retinel se gisese: I. celle de asocage 2. elle orizontale 5. celal de sustnere 4. celule amacrine 32.Cristalinal: 1. are forma une! lentil biconvexe 2) uta ase face prin vase retiniene 3, este invelit de cristaloida 4 reo pute de reacie de 40 de doptit 33.in epiderm se gisesc urmitoarele: 1, bubi frfui de pir 2. vase desinge 3. glomeruli glandelor sudoripare 12, termina nervoase liber 34.Terminafille incapsulate sunt: 1. corpusculii Meissner 2. corpuseuli Kreuse 3. conpuseulit Ruffini 44. diseurile Merkel 35.Receptorii termici sunt: 1. corpussuli Krawse 2, corpuscuii Ruffini 3. terminailenervoase libre &. conpusculii Vater-Paci 36Selectati afirmatile false: 1 in cara! ochiuli miop imoginea se ormenz8 in faa retin. yale ariel vzuae primar, cea mai ftinsarepezentae 0 are fovea cents de plese abiritic 44, Prigexpunerea indelungats fa lumind puterncé retinol se transform in stamina A 37.Urmatoarele afirmafii nu sunt adevarate, cu excepfia: Tal tV-lea neuron al eli scusice se afl in corp geniclat mesial 2 Axoni proven din eGmpul temporal a retin’ nu se inercigeaz8 yi tee in trace optic opus 43, Fibre din actu optic aung Ia colcull evadrigemen superior ‘4, Fibreletactlui optic ajung doar a compl genicuet Lateral 38.Despre astigmatism este adevitrat 1. Este daloratexistenfei mai mullo raze de curburt ale suprafete rstalinulu 2, Se corectenza cu lente sferice | 3, Crislinl detenmind formarea unor imagin retniene nedare pentra puncteleaflate in meridionul spayial corespunzator 4, Esteun viciu de reflexie 39.Alege(i afirmatiile adevira 1.” Corpurile care reflect toate radial laminosse aparnezre 2, Conpurile care absorb tate rainileluminoase apa alte " 3, Pigmentul fue parte din stractura ctoplasmel conurilor si bastonaselor 4. Corpusculi Ruffin eo afin sat superficial sl capoulei articalare 40-Urmatoarel afirmafi sunt adevdrate, cu excepfia: Free “a floare” se distrbuieporjiuniperifrie « ibrelor clan aaclear 2 Fel anspor pnd perfec Ror cue clear 3. Fire intrafusale sunt fn nume de 10-15 44 Canal Coblearcontine endolimt 41.Urmatoarele afirmafi sunt adevirate, cu exeepfia: Receptor analzatoulu gustaiv sunt papilele gusaive situate la nivelul smugurilr gusativi 2, Meleul oso este situa anterior de vesibul 3. Buconulolfsctv preinta un mierovil ‘4. Clad ochiulprivste In distant mai mare de 6m, convergeataerstalinul seade la valoare minima . 42.La reflexul de acomodare participa: 1 Centr cortical din are vizualeprimare gi seeundare 2. Mugehiol eiliar 3. Muschi irsuli 44 Majhilextinsii ai globuli ocular 43.Celulele eu conuri fac sinaps& cu : 1. elle bipolare 2. lulele amacrine 3. celalle orizontale 44. celalle mulipolare 44,Primele celule, din cadrul retinei, 1a care ajunge lumina sunt: 1, ceelele amacrine 2. celolelebipolare 3, fibele nervuli optic ‘4 membrana Himitan interna -45.Gasim chemoreceptori Ia nivelul: 1. Anulizatorlui olfactiv 2. Analizatoruui eutanat 3. Anulizatoruui gustativ 4. Analizatoulu vizwal -46.Sunt celule functionale din structura retin 1, Celalele amacrine 2. Celalelebipolawe 3. Celalele orzontale 4. Celalele moltipolre {1 Axonul deutoneuronilorseinerucgeazi in cazul analizatorior: 1. Gustav 2. Vial 3. Audiiv 4 Olfaciv t 4.Cele trl oscioare de a nivel urechli medii-afirmafit adevArate: T Vibraile timpanulu antreneaza migcarile lor 2, Au flecare cite un must 5, Sebrfa se alt in drepalferesrei ovale {yeni elo tei regleza intensitatea undei sonore 49,Celulele amacrine fac sinapsii cu: 1. Celulele orizontale 2. Celulelefoureceptoare 3, Celulele bipoare ‘4 Celulle multipotare 0. Impulbul nervos transmis de un neuron senzitiv din ‘ganglionul spiral Corti din arechea dreapts ajunge la scoarta cerebral astfl: 1 Emisfera sting, girl temporal inferior 2, Bmisferadreapt, girl temporal superior 23 Emisferadreap, gral temporal inferior ‘4. Bmisfera sting, gral temporal superior s1.Referitor la hipoderm sunt adevirate urmatoarele afirmafi 1° comin ate desloge Seti > epur de et conjunctvmoale 5 Conte Coe rer Fa 7h reo aipoate relative ‘52.Mugurii gustativi: 1. Seal a vel popilelor 2. Coofinesutepitelial 3. instuctura lor ee gisesecelule de susinere 4 Suntchemoreceptor '53,Cristaloida este in tensiune atunci cfind: YoaD sere de convergent acristalinului crepe I valoarea de 20 dope 2. Ochiulprivete la distan de 7m i 3. Mugchilciliar se contract 4 Raza de curburaeristalinului erste 54.Afirmatiile incorecte referitoare Ia cristalin sunt: IL Nutra sa se face de Ia vsele proceselorcitiare 1} Dutta de refrac varae8 ia raport cu distanta I cre privim un 3) Este un mediu refringent ‘4, Ese orginal activ al comodari object 6 rt 58,Fae parte din calea de conducere vestibulard: 1. Fascicuolvestibulo~ spizal 2, Fasciculul vestibulo ~ cerebelos 1 Fascculal vestibolo~ nuclear 4. Fascieulal vestibul —talamic ‘56.A irmatiile adevirate despre analizatorul vizual sui Timp! de adaptare la luming este de $ minute. 2 fnavitaminoza A se compromiteadaparea la intunerc. 3. Deoarece pigmentl face pare din structura membraneiconurior gi Inastonagtlor, descompunerea sa determing modifies ale senductonjslor ‘nie urmate de aparifa potenilului de receptor. “4 Reducerea vederi diune este numita hemeralope, ‘57.Afirmatiile false despre analizatorul vizual sunt: 1 Canttatea de pigment din conus i bastonajevariaz4 in functe de expuneres Jor a lumina $i intunere 2 Seasibiltateacelulelor fotoreceptone este cu att ma mare, cu ct ele contin ‘mal lt pigment. 3. Acomodarea este un act reflex, relat de centri cortical ide ealiculii ‘cvadrigemeni superior, 4, Ochiulhipometrop are retina situat Ia ditanfe mai mar de 17 mm. ‘58.Despreanalizatorul vizual sunt adevitrate urmatoarele: | 1. Retin se intinde posterior de ora serrata, 2 Fibreleciculare ale mugehiulu ciliar sunt inevate de simpati, ar fibrele radiare de parasimpatc 3. Coroida se intinde posterior de or serrata 4 Cin privim obiecte aflate Ino distanja mai mica de 6 met, mugchiul iie se relaxeaza, ‘59.Despre analizatorul acustico-vestibular sunt adevarate urmitoarele: |, Rampele vestibular, colearasicanalul eoblear contin prim. 2. Procenul de fuziune cortical este posibil numa dacdimaginileretiniene se {ormenz¥ in puncte corespondente 3. Meleulos0s este situa posterior de vestibul si prezins form conic, cu un 2 0sos central, numitcolumela 4. Baza meleulu intra in rezonana cu sunete cu frecvenj nat (15000 Hz) ‘6o.Despre mecanismal receptieiauditve nu sunt adevarate urmatoarele CClulelesenzoriale de Ia nivel organului Corti transforms energia ‘mecanid a sunetlor in impuls nerves. 2, Urectea umana percepe sunete cu amplinudin tne 0 gi 130 dedecibeli (ldb=1 dynetem), 3. Perforaile timpanului nu duc la suite, ci numa lao seddere acuta auditive a urechi respective. 4. Depolatzaile celulelor senzoriale sca freeventapotenyilelor de acfune, iperpolarizieo cree. RASPUNSURI Complement Simpla Complement grupat 1. Eyaga839a1 a2 aE pes a Cpabalaaas 32.8 ps dts 3. Dmaest Sa Dpese 4 Bess 3A ae 38 5. Beds BSA pes & B pasa 36.C pg 4751 5. pag a67 Srp paea? 3 Bpsess 38.5 as 46 8. Chast 35. Dpaesl To. Dose 30.51.52 ae Ree aL theme? ABE 4549 ra bpae ans ene tee pea S132 ip pues four 1a. pee SB ges fio 15. Apa6 38 IS A pan BADADAS Te D pee 3839 tec pss T1eD pg 29a 2889 Sen pensar he pel Sabet 13.0 pag s8-52 pas 20.8 ps850 50.€ pag SO. 21. pas Steapaes® 2.Chastl Soe pe Ene S.C pees St. pog 25. Aes 3S EET 26. Eps 8-52 36.5 pes sei 2D pets? Sree pan 26D pag 38-2 Bes 29.€ pas 3839 So eest 30. pop? ea.Dpest GLANDE ENDOCRINE intrebari realizate de Sef Luc ‘Dr. Mircea Lupusoru COMPLEMENT SIMPLU 1 ju este gland endocrina: A Testculut 1B Pancresol insular ©. Rinichie! D. Placenta E Timusul 2. Urmitoarea afirmatie nu este adevirati despre duoden: ‘A, Secrets 6-8 hormoni B. Are rol in relarea activi secretori a aparatuli digestiv CC. Are rol in reglarea ativitati motori a sparatlui digestiv D. Secreta gastrina E. Are rol inreglareaactivtiiexcrtorii a aparatui digest. 3. Urmitoarele afirmatii despre hipofizs sunt adevarate: ‘A. Este localiza inte rberculicvadrigemeni superior: B. Cintreste 500, CC. Este localizaté anterior de chiasma optics 1D. Este leat de hipotalamus pri Gj ptt EE, Mai este cunoscuts si ca ganda pineal 4. Neurohipofiza: ‘A. Repreznt lobul anterior al hipoizet BB, Constuie 235 din masa hipoizei CC. Reprezintd lobul intermedia i posterior al hipofizei 1D. Inconjoar aproape complet adenohipofiza . Secret hamonul somatotrep 5. Cresterea organismului nu este influentatd de: ‘A. Hormonul somatotrop B Inslina CC. Hoxmoaiigonadici 1D. Hormoni roidien: E, Vasopresins 6. Sistemul port bipotalamo-hipofizar: ‘A. Face legitura ire adenohipoig i regiunea median a hipotalamusului B, Face legitra ire neurohipofiza gi egiunea median a hipot C. Face legitra inte adeno- gi neurohipoiza D. Face egiira intr hipotslamusulenetior si neurohipofies 79 . Exteun tnt oenog ce fo? Euan hipotlamsol anterior # sdenchiotiza 1. Mormon aniiuree: ’A. Est secreat de newotiP84 fee Erect een D, Eset npn or E. Este secetat in ipotal™ 8 Hormonut somatorog: ‘A. Este un hormon gland? Blake omedin . Poa denmee ve omnes , Detemid crete sl anterior E. Este secretat de ipo i nu se numer: 9, Prntre hormonale" 0P4 ACTH 3 TsH . Prana Dut 2 BH 10. Urmitoarete afirmalii A Exe hormon sos i D. Este inhibit a Vt BONBEOTOP E. Previne ovis 11, Hormonl somatst °h Exe hoon piseoP B. Stimuleaa cond C. Nu fines On intermedia! somatomedinlor D. Iiexerit cio?" © Toue ia unor produsi ait 12, STH nu produce ®mtia anor Produst ACA B.Ne cK DP E Mp lant: 13. Hormonut folie open ‘A. Stila 80 fe progesteron gi esrogeni 'B. Stimulega = © Proeeseron # 0 C. Stimuleazt spermatogeneza | D. Determina ovultia E, Toute 14, Care afirmatie este adevarata despre vasopresina: ‘A, Determind coneentarea urine B. Crestesecrefa ape a nivel tubilor distal gi clectoi CC. Cregte seerefa glandelor exocrine 1. Greste volumul urinar E. Niciuna, 15, Boala Addison se caracterizeazi pri Hipertensiune Adinamie Edeme Hipersecretiedealdostron ‘Toate PORE 16, Urmatoarele afirmafii despre aldosteron sunt adevirate cu excepfia: A, Produce kaliusie in schibul clorul . Are rol in menginerea presiuni osmotice a medial inte al oganismalui EE Hipersecretia sa determin hipertensiune 17, Sindromul Cushing se caracterizeaza prin urmiitoarele cu excep} ‘A. Obeztate B, Hipertensine . Diabet D. Hipersecrefie de aldosteron E, Hipersecrefie de glucocorticoizi 18. Urmitoarele efecte metabolice nu aparfin insulinei: a ‘A, Cres lipogeneza B. Cregteproteotiza E C-Ciepe glicogenogeneza i . Scade gluconcogeneza . Scade ipoiza 19, Parathormonul: ‘A. Activeazhosteoblastele B, Crete absorb intestinal a caleilui i: . Produce hiperfsfatemie : D. Hiposecrefasararefiazhoasele E, Toate 20.Glue, agony are urmitoareecfecte cu ese Stimulation aa rola Stimuleazs glicoli2a E reste secrets biliart ro 21. Ho Fm sent m0 fet Bp Niperglicemia ©, Mipoglicemit 1D, Hipercolester Fr Vasoeonstict seen iach epi Petri re urmatoarele efecte eu excepfia Vasoconstctie wseealh & Tatieadie - S Hipenension By aoeostisle itt toshilor 23. Hi ‘Pergjicemia se data de urmitorii hormoni cu excepfia = ‘eves 8 Nomura ©. Carian 3. Foren ote su 24, Mipereatcemit Ai sexretia de PTH an te eloni Ee Seven none 1S, AP ners eet boa cue Asm ere rats sie 28.8, Og Basedow-Garves se caracterizeazi prin: A Hiposecetia toxin BB) seaderein grout pete ooventl cardiace 1B, Mertolism bazal seizut B, pielewsl 26, N axnigmal ian secaracterizenz prin wrmatoarele cs exceptia: ‘A. Reta psi Bi Fiance caracteritice Ce Dees proportions D. Lewis JB Tempers secu a 77. Aldasteronal este un hormon: ‘A. Glucocorticoid B, Secretat de medulosuprarenals © De natursprotiies D. De natura fosflipiics E Sinteizat din colestero! 28. Prolactina este un hormor ‘A. Secreta de neurohipofiza B. Secreta de hipotalamus C. Glandulotrop . Inhibitor al activi gonadotrope E. Cusecrete sedzut in impul sareait 29, Adenohipofiza seereti: ‘A ADH & MSH . TSH D. TRH E Oxitocina| 30, Glucocorticoizil in exces determina aparitia: Hiperlicemiei Hipotensivnit Mixedem ‘Sindromli Cushing ‘Acromepaiet COMPLEMENT GRUPAT 31. Urmatorii hormoni sunt produsi de tiroida eu excepti 1 Tiros 2. Triidotionina 3 Caletoning 4 Ticeoglobutna 32. Acromegalia: |. Apate prin hipeseeretie de STH 2 Secarateizeazh prin cesterea in lngime a oaselr lungi 3 Se caracteizeaz prin crejerea viscerelor Se insojepte de retard peinic 33, Hormonal luteinizant: 1 Stimuleazseerefia de estroge 2 Determink ovulajia 5. Stimuleazd secretia de progesteon 44 Determina matuarea flicululi de Graaf 34, Hormonii glacocorticoizi 1. Crese numiul de nevtofle 2. Grese concentraiaacizilorgrasi liberi plasmatici 3, Crese numarul de hematit 44. Crese lipaliza 35, Neurohipofiza secre 1, Prolatina 2. Vasopresina 3. Tieosimulina '4 Octoeina 36, Adrenalina produce: 1. Tabicarcie 2. Midriazi 3. Hiperensiune 4. Hiperaizemie 5 37. Hormonul de crestere are urmatoarcle efecte: 1. Hipentrofia muscular 2. Creqtereaviserelor 3, Stimulea condrogeneza ‘4. Dezvolleaglandei mamare 38. Diabetul zaharat este earacterizat prin: 1. Poliuie 2. Polidipsic 3. Hipergicemie alia 39. Hormonii tiroidieni au urmitorele efecte Ia nivelul aparatului cardiovascular: 1, Sead frta contracilr cardiace 2 Vasocanstctie 3. Bradicardie 44 Tahiearie da este situatts 1m zona anteroard activ 2. inferior gi ater de aringe 3. fnurocapsul fibrous 44. Anterior de trahee 41. Urmitoarele affrmagit sunt adevarate despre structura glandel suprarenale: 1. Zona eiculat se gseste la limita cu medulara 2, Medilara se glsese la supra glandet 5. Zona glomerular se glseste in poiunea superficial a corticalet ‘4. Zona fasciculat face parte din medulari oo 42, Urmitoarele efecte aparfin hormonilor glucocorticoizi eu except 1. Hiperelicemia 2 Seiderea numsruli de bazofile circulate 3. Cresterea absorb inestinae a caleilut 4. Cresterea catabolism in fiat 43. Hormonti sexosteroizi: 1. Sunt secret de ovar 2, Determin la bet dezvoltarealaringeluh 3 Sunt sccretai de testicul 44 Determing, la fet, dezvoltareaglandei mamare 4. Catecolaminele determina: 1. Tahicardie 2. Vasoconstitie 3. Hipenensiune . 4. Glicoliea 45. Corticotropin: 1. Stmulesz direct melanogeneca 2 Are aclagi precursor ea si MSH-al 3. Crest concentra de ghucocorticoiz in singe 4. Secreta in exces produce boala Coan 46. Urmitoarele afirmafii sunt adevirate despre calcitonin: |. Este horton hipercalemiant 2. Este hormon hipocalcemiant 3 Secreta sa este declanata de hipocalcemie 4. Seer a este declangata de hipercaleemie 47. Urmtoarele afirmatii sunt adevarate despre hipofiza cu excepfia: 1s nstuctra sa adenohipofiza reprezinta 77% 2. Este lepat de hipotalamus prin tia pititara 3. In structura sa neurohipofizarepreznts 23% 4. laze adenohipofiz8 $i hipotalamusul anterior exist tractal nervos hipotalamo- hipofizar Vasopresina: 1. Crete reabsorbi ficulativl apelin tbii proximal 2 Seade voluml urine 3, Seade seereiaglandelor endocrine 4 Produce vasoconstictie 49, urmitoarele afirmatii sunt adevarate despre melatonin’: 1. ste seeretath de lob intermedia hipoize! 2 Secreta sa este inhibtt de intuneric 3. Stimuleaz pigmentogeneza 4. inhib functia gonadelor 50. Insulina: 1. Este un bormon bipogticemiant 2 Lae efectantagonic cu glucagon 7 fat secetat de celulele beta pancreatce Zin font dscoperit de N.C. Pauleses 51. Oxitocina: 1 tahibimscularranetedsa uteri gravid 2 intervite in eectia pte in ducte 3 taniba contractia celuelor mioepiteliale ‘2 nvervine in ipl travalioloh 52. Hormonul foliculostimulant determink: 1. Ovulafia 2 Apart corpului gabon 5. Stmulareaseerefe de androgen 1, Stimo.area secreliei de estogent ‘53, Diabetul insipid apare datoriti: 1. Lezinilorhipotalamusului 2. Leriunilortalamosulat 3 Leciunilor eurohipofizare 4, Exceslu de ADH 54, Hipocalcemia stimuleazi: 1. Seereia de PTH. citi decalctonind “S Abootia Caf veToTT ‘4. Depanereacaluli in fesurt 55. Gastrina este secretatit 1, La evel antral plore 2. Desatre glands oxintie gatrice 5, Dect glandelepilorie gastree ‘4. La nivel fori 156. Lipoliz este accelerati de urmitorii hormoni 1. lnslina 2. Tirviieni 3, Prlactina ‘§. Ghuocontcoizt 57. Care ain urmitorii hormoni au aefiune biperlicemiants pria ‘timularea gluconeogenezel: 1. Giucagonil 2. Adelina 3, Contiztul 44. Noredrenlina 58. Care din urmitorii hormoni au precursor comun colesterolul: 1. Conizon 2. Aldosteron 3 Hidroconizon 4, Hormonii sexu 59, Care din urmitor 1. Vesopresina 2 Glucagonul 3. Aldosteronul 4 Hormoniitiroidieni jormani crese far{a de contractie 60, Urmitorii hormoni produc hiperglicemie prin _stimularea glicogenolizei: |-Glucagonut 2. Conizolol 3. Adrenaina 5 4. Tosi RASPUNSURI t | (COMPLEMENT | SIMPLU ‘COMPLEMENT GRUPAT 1.C pag 55 31. pag 58 2. D pag 5s 32. B pag $5.61 3.D pas 55 33. A pag 55 4.8 pag 55 34. E pag 56,57 5. E pag 55,56 35. pag 55.56 6. Apas 55 36. Epags8.57 7D pass 37.A paps 8. Dpas 54 38.6 pags9, 60 9.C pag 54 39. D pag 58 ToLA pag 54,55 40. E pag 58 . VLE pag 54,55 41. B pag 56 i 12. E pas 54 42. pat 56.57 13.C pag 55 43.C pag 57 14, Apag 55 44. A pat 57 15. B pag 56 45. A pag 55 16.C pag 56 46. Cpa 58,59 17. pag 57 47. Dee 4 18. B pag 57 48. C poe 55 | 19.8 pag 59 49, D pag 55,60 | IOC pare 50. E pag 59 21. A pag 58 TC pe Te 4 22. pag S7 52.Dpae55 1 23, E pag 56,57 53. B pag 56 | 24. A'pag 59 534, B yap 58.5981 25.8 pag 6l 55.B yas 77 26. pag 61 36.C pag 57.59, 10 77. pag 56,57 537, B pag 57,60,110 ‘28, D pag 55 58. E pag 56,110 29. C pag 55,56 30. D pag 57,61 59, Cpag 56, 60 60. B pag 57, 60, 109, 110 MISCAREA Intrebari realizate de Conf, Uni Dr. Ioana Raluca Papacocea COMPLEMENT SIMPLU 1. Urmitoarea afirmatie este adevarati: ‘A. Muschi trig pot forma sfnctere 'B. Muschi netezi se priad pe oase prin aponevroze (C. Mugchi secheletici nu se pot prinde pe pele 1D. Mujchi netez sunt previzus cu tendoane , Tote afirmapie sunt corecte 2. Este muse ‘A. Dreptul abdominal B. Mugchiul mare fesier : CC. Orbicularl gut 1D. Muschiul gastrocremian E Delloidal 3.Tendoanele muschilor: ‘A. Se prind doar pe ase Fixe B. Aueuloare albsideie C. Coogi esutconjunctiv elastic D. Se rind doa pe oase mobile E. Secontinuf ct epimisiumal 4. in alcdtuirea corpului muscular NU intr: ‘A. Epimisium B, Fibre muscular site © Endomisium D. Fibre muscular netede E. Tendoane 5. Citoplasma fibret musculare scheletice NU congine: ‘A. Saci de stocare a calcialui B. Miofibrile : Sarcomere D. Membrana Z E, Plasmalema 6 Muschiul sternocleidomastoidia "A. Se prinde pe pic BB, Este stuat in regimnea postero-atrala a gftult CC Aparine musckilor mimieis, D. Se prinde pe clavicala E, Prezints aponevrons 7. Corpuleiliar prezintit °AL Migebi de tip multuntar B Mugchi de tip acted visceral C. Mogeh de tp scheletic 1. Magehi de tp strist, . Magebi de tip somatic 8. Mugchiul subclavieular: TA Apartine muschilor gtulut Bate stat lateral C geld superficial a niveultracstiarerior 1. Este un mgch anterolateral abdominal Ete situt sub meh pectoral 9. NU seprinde pe stern muschiuk: A. Delioid B, Drept abdominal , Pectoral mare D. Stemocleidomastodian E Subclavicular 10, Se prinde prin tendoane mugchiul: A. Fesier mare 1B. Mare dorsal C. Drept abdominal 1D, Cvadricepsfemaral E. Frontal 11, Este mugchi lat: ‘A. Bicepsul femur B, Deltcid . Bicepsul trail D. Triceps brhiat E. Diafagms 12, Tesutul conjuneti din jurul fibrei muscular se numeyte: ‘A. Fase B, Endomisiam . Perimisium 1. Epimisium E, Plasmalema 13. in structura sarcomerului NU intrits ‘A. Banda H luminossi B. Filament: de actin CC. Filament de miozin8 , Banda A E, Sacidestocare a caleiulut 0 14. Tonusul muscular: "A. Esto conractetetanicaincomplets BB Disparija lise mimes astazio C. Se menfin prin reflec polisnapice . Dispare duptsetionareanervilor magia , Esteo stare de elaxare moderaté.a mugchivlul 15. Inervafia senzitivi a muschiului frontal easigurath de: ‘Nerval i Neral lV Newul VI Nel ¥ Neral Vil PpeEP 16, Centrii primari de osificare se pot gisi Ia nivelul: Epifize! feral Diafizes humerus ‘Metafile Canali edule al filet Perostalul uel > moos 17. Activitatea osteoblastelor este stimulatt de: Parathormon Caletoint Fasccullrabrospina! Fascieubl praia nerucigat i 18, Osul parietal NU se favecineszi eu oval: ‘A Fronlal 1B. Temporal .Ocepita D. Sfeoid .Zigomase 19, Apofiza articular superioara: ‘Ese mai hngA deck epofia answer Este oriental anterior Este ma ung dec apofizaspinoasi Prez suprat ticular E scope dediscul intervertebral moore 20. in structura toracelui osos NU intr: ‘A. Colosna vertebral B. Steal ©. Claviula D. Coaseleadevirate , Consteleoante 2 21. Coceigele: "A. Corespunde ukimelor 45 segmente medulare B, Se cominus superior cu verebele lobe C. Contnefesut sos spongios . Ete un os pereche E Seatculeazs eu osu coxal 22, Scheletul mi ASome B. Tose C.oare Dione E27 oase este format din: 23, Urmatorul os este triunghiular: ‘A Sterul B. Coxalut C. Seapuls . Osu zigomatic E. Mandibla 24, Oasele refin urmitoarea substanga toxich ‘A.Ce BE cP D.Hidroxiapatia 25, Substan{a fundamentall a osulul: 'A.Reprecin matriceaorgaicd B.Coafnefitre de colagen Se umes ossint DD Reprint 80% din compociia sult Este omogent 26. Urmatorul os este nepereche: ‘A.Mandibula B.Maxilar C.Nezal D.Lacrimal B. Zigomatie 27, Rate os sonar: ‘A:Vomerat Bi Sterul Rowe . Verebra lombard E,Coscigele| Py 28, Centura pelvin NU include: ‘A. Osul saceu B, Simfien pubiant C.Osul coxal .Osuliseion . Femur 29. NU este adevirat cu privire la femur : A Se atiuleaza cu es ilion B.Seartiulesza cu fibula, CSeariculeazs cu tibia Este eel mai lang os in organisa E, Seariculeaza cu rota 30. Articulatia genunchiului: A. Exe o dianrozs B.Nuposeda cavitate articulars a C.Nuprezinté capsull arcculara . Contin fesuteatlaginos fibros : EE. Se mai mumeste sincondrozit COMPLEMENT GRUPAT 3. Osul sacra 4 Meniscul articular 32.Urmitoarele elemente sunt in numir de 5: |. Regiunilecoloanei vertebrale 2 Oaselecarpiene 3. Metaarsienele 4. Fulangele 33. Apendicele xifoid: | Este situat inferior de manubria ‘Se aticuleazt cu coastee ltante 3. Se osified duph 40 ani 4 Aparjine centri scapulae 34.Coastele: Sunt ose lungi 2 Prezint cite dows epiize 3. Print odiatian 4 Cele false se ariculeaa posterior cuvertebrele lombare deoaen mals scares os 1 rs 2 Teor 3 pane ert 36, Me et aa engine ah z up 25 de a 2 Sees nse sor sn ruc Yerevan Inte ie Powe ones 3 ol 4 Osu! pei asta coal intr 39.Curburi | lordoze cénd au concavitate aaa 2 sent ion cin au cooavieapserar 40, Vere se wi ee teat cme een Seed st oa sant oping rma ota: 1.¢ : te ave" is aasane not amatopaitice Ia adult: eo se asi ‘ee! 43.Miscarile posibile in articulate mobile depind de: 1. Ligamentele ariculare 2 Numan de oase implicate in articulaic 3. Capsula articular 4. Forma supraetelor articulare 44, La 26 de ani urmitoarele structuri sunt eartilaginoase: .Apencicele xifoid 2Metatzele 3.Cartijele costale ‘4 pifiasle 45, Au un numar par de vertebre regiunile: .Cervicals 2 Sacral 3.Lombacs 4 Toracela a 46. Manifestarile termice ale contractiei musculare se caracterizeazi prin: |.Produs o cantiate mare de cura 2'Suntdstoratefenomenelorbiochimice din fibra musculart 3.70% din energia chimica din mugchi se transform in ddr “tla repeus nu Se produce eAldars 47 Secusn este: 1 Contactie muscular simp 2. Are faz de conratie gi una derelaxare 3. Este precedats de o period de latent 4 oat fi izomesid sau izotonics 48, Contracfia musculard este consecinfa : 1. Seurtitendoanelor 2. Seuriisarcomerlor 3. Contacie tlamentlor de actind gi de miozins 44 Alunscri flamentelor de actin prnte cele de miozin 49.Musehii mimicii includ: 1. Fronalul 2. Mascerat 3. Otbiculaal ochiul 4. Pietoml giulu 50.Mugehii gambei 1. Dreptl medial 2. Addetorul mare 3. Addtoru ling 4 Addurtoral seurt lus 51.Muschii din loja posterioard a gambel care au urmitoarele actiuni: 1, Produc extensiapicionutal 2) Produc extensa degetelor 3, Produc flexi degetelor 44 Produc extersiagambei pe coapel 52, Contractilitatea 1. Este proprietate specific muscu ee ii captain dea dezvola tensive fine caper ste 3, SebazeazA pe existenta ‘A. Sebazeaci pe existent prot ‘arcomerui co unitate anatomich veinelor contractile ea bazi molecular 453. n structura fibrei musculare intra + 1. Sarcolema 2. Miofibrilele 3, Sarcoplasma 4 Capsula periferics 54, Excitabiltateafibrelor musculare este consecin{a 1 Permeabilitii selective 2. Conductanje ionice 3. Pompelorionie 4. Polarzii electrice membranare 55.Membrana Z + Mfraveseazi sarcoplasnatturor miofibrielor ‘ate staid in milo! disului ntunecat Eat ina pe parca inter a saroleme ire muscolare arena TE Fe ie pul contractick 1 3 z ‘56.Metabolismul muscular este : etait in primele 45 90 de secunde ale unui efor modest 2, Aerob a inceputul unui ert ints Du pimelecea 2 min de efor metabolism devine arab 2b BABS Ren ont dupa efor: devine dn no anaerob 57, Contractia tetanic : ‘ate contracfia muscular uni in organism Este conte apie unui stiml repetitv Ja intervate ng dar regulate rez faz de latent aa ‘se forma unui plato reglat 58. Joncfiunea neuro-musculard NU include: Tr Nacleulfibrei msculare 2, Membranafibrei mosclare 3. Miofibrile 4. Vericule sinapice RASPUNSURI COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT 1 Apag6s 31. A-pug 63,6465 2 Cpa. 68 32. C pug 65) 3 Bpae 11,68 33, Byes 4 4B pag Fa, B pag 63,65 (tote false) 3 Epag 70, Fig. 72 35. Epag 8s & pas 68,Fe.71/ pan 36. Beas 7B, pag L144, 68 37, Bpas6 8 Eas 68 38, Bast 9 AFiBTI/ pis 6 3. Chant 10 Dig 7/pie 69 40. Apae64 11 —pog 68, HET pas 69 al C pages 12 Bp Ee 6+ 13 B pap 70, Fig 72 43, Dypag. 4 14 Apag 25.29, 70 44, B,pag63.64, 65 15 Dig 27/0 27. Fig 708 69 45. Ds pag 64 16 Byes 46, A. poe. 7! 17 C pg 120 47, Eypae71 18 EFig.64/pog 63 48, C,pag. 70 19 D Fig 66/pag 64 49, B,pag. 68,6 20 Cig65/pag 4 30. E,pag. 68.59 21 Cpag ll, 6 SL. B,pag70 22 BE pag 65 52. E,pag70 2 Cpag6s 53. A.pag 70 24 Bpag 66 Se cpg 70 25 E pag 66 38, B,Fig 72Pag70 26 A pag 6 56. Bypaw 7 27 Apag 63,68, 65, 57, D.pee 7! 8 Epes 38. Cpag71 Fig 74 2 Big.6! pag 64, pas 65 33. Chag 7. Fig 73 30 D pag !1,67.Fig.69/008 57 6. Dyug 70.71 59, Secusa NU include: 1 Faza de contractie 2 Tetanosulincomplet 3. Fazade larens 4 Tetnosul complet Fibrele elastice din peri 0. 1. Excitbilitatea 2. Contractitatea 3. Contractia auxotonies 4 Blasticitatea