Sunteți pe pagina 1din 3
Gb MINISTERUL EDUCATILI NATIONALE CABINET MINISTRU ORDIN privind structurs anuli geolar 2017-2018 in temeiul an. 94, aling2). li. 2) din Legea educatiei nationale ar.U2011, ew moditeaite gi complete uterioare. {in temeiulprevederior din Hotrirea Guvernulu ar. 262017 privind organizarca si iunetionarea Ministerlui Edueajei Noone, MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE ‘mite prezental ordi: Art (1) Anul geolar 2017-2018 are 35 de sApldimdni de cursus. insumind 167 de rile lucratoare, 12) Prin exeepie dela prevederile ain (1). se stabilese urmatoarele +) pen clasele teminal di fnvajamsntul Tica, anu scolar are 32 de sap de cursor sise inchee in data de 25 mai 2018: by penteuclasa Vila. anulgeolar are 34 de siptimsin de eursuri gi se inchs in data de 8 iunie 2018 «) pentru clasle din fnvatimntal fecal ~ iia tchnologiel cu exseptiaeasclor terminal dura cusurlor ese cea stabil prin planurlesadru defn ajamsnt in 4) pentru elasele din invajimdntul peolsional, durata eursurilor este ews stabil prin planurie-cadru de invaain in vigoare: €) pentru invajzmdul special -clasele a IX-a ~ a Xba cial inferior ab Hieelui ilies tchnologca,duratacursurilor este de 37 de siptdméni isumdnd 177 de ie Iuratosre: ) stale de preyaire practicd pentru eae au optat absolve cieluluiinfeior al ice itera tehnologicd cuprind 720 de ore care e desfgoard in perioada propust de unitatea de !nvanimant organizatare gi aprobatd de inspectoratal scolar. conform strueturi anului year. ‘a respectarea vacanelor 2) pentru invatimntul poslceal (scouts posiiceala si gcoal de mati. durataeursuritor ¢ste cea stabil prin planurle-eadru de inv3lamdnt tn viguare. ‘Art.2.Anul scolar 2017-2018 ineepe pe data de 1 soptemibic 2017, se incheie pe data de 3 sugust 2018 si se stucturen7a pe dou semestre dupa eum urmeaz: Cursuri—tuni. 11 septembrie 2017 - vineri. 22 decembrie 2017 in perioads 28 vetombrie- 5 noiembrie 2017. elasele din ivan prin gf yrupete din ‘nsayamaintl pregcolar sunt in vacana YVaeanta de iarnd ~simat, 23 decembrie 2017 -duminied. 14 anuarie 2018 CCursuri~uni, 15 ianuavie 2018 ~ vines, 2febeuaie 2018 YVacanta intersemestriaki —simbats 3 februaie 2018 ~ duminic8, 11 februarie 2018 Semestrul al H-lea are 17 siptiman dispase in perioads 12 fehruarie 2018 -15 iunie 2018 CCursuri— luni, [2 februarie 2018 ~ vines, 30 marie 2018 YVaeanta de primavara —simbata. 31 marie 2018 — mary. 10 aprile 2018 Cursuri—miereui 11 aprile 2018 - vine 15 iunie 2018 Yacanta de vari ~ simbat16 junie 2018 ~ duminica. 9 septembrie 2018, ‘Art in zilelelibereprevizute de lege side contratul eolestiv de muned aplicabil ne se Art Unitijile de invajimint si inspectoratele scolare vor marca prin manifestri species sium de 5 octombrie Ziva inemational a educatsi iva de Sianie~ Ziua invajaorul Art.$ (1) Programul nafional .Scoala altel” se va desfgura in peioaa 2 ostombrie 2017 — 51 mui 2018. pe 6 perioada de 5 zile conseeuive lveratoare, 4 eiror planiicare se ald fa eciziauniai de invaims. 2) Imervalul aferentprogramulul -Scoala ale” nu coincide eu peroada Tueriior serise semestriale/tezeor, ArL6 Lucci serse semestialetezele se susjn la fialul semester. dup parr Programe scolare eu cel putin 3 siptiman iain de lnall semestrulu AArt.7 Etapele nationale ale olimpiadelor scolare se organizsaza. de regula, in periowls ‘acanel de primavard, conform ealendaruluiolimpiadelor nationale seolare Art (1) In situsit deosebite. bine fundamentate. in functie de condiileelimaterice locale speciale si de speviticul gol, inspectoraele seolare pot aproba. Ia cererea conduct itailorde invdfamint, modificii ale structuri anul olor stabilt prin prezental odin 2) Solietarea de modincare a steuctun anulur eolar se face dupa consultarea consi ‘eprezentati al parinjilor din unitaea/unitile de invaiamnt respectivvrespective (8) Aprobarca moditicuiistruturit anului scolar. menfionat ta alin. (1), se acorda in condiile asiguriri unui numa de zit de cursuri eel putin egal eu cl stabi la art. 1. precum si posiiliti ea to. elevi sd parieipe, fra restric, la examencle si evaluarle national: evaluarea naionala a absolventilorclasei a VIll-a, examenul de bacalaureat, examenele de Cenificare a competenslor profesional. examencle de atetare a competenielr examencle de absolve (4) Recupersre cursurilorsuspendateca urmare @unor situa obiective de urgeng. cum ar