Sunteți pe pagina 1din 6

Planificarea activitatii de invatare clasa a X-a (limba I) pentru manualul: MISSION 2

Nr. Nr. de Saptamana Observatii


Crt. Continutul tematic al unitatii de invatare Competente specifice vizate ore
alocate
1. UNIT 1 Part 1: Animal Magic Topic: pets 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de
Vocabulary: related to animals, pets, tratments, interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
food, fashion, social events Structure: raspuns 1.3 Identificarea de informatii
Infinitive/ -ing form, useful expressions, cheie din texte autentice 2.1 Descrierea
adjectives Function: talking about pet therapy; (oral/ in scris) a unor activitati cotidiene,
discussing the advantages and the obiceiuri 2.3 Redactarea de paragrafe /
disadvantages of having a pet texte pe o tema de interes
2. Unit 1 Part 2: Weather Forecasters Topic: 1.1 Formularea de idei/ pareri pe teme de
jobs and lifestyles Vocabulary: related to interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
weather reports, television, politics, jobs, raspuns 1.2 Identificarea sensului global al
Structure: Relatives, useful expressions, unui mesaj 1.3 Redactarea de scrisori de
collocations, Function: talking about weather raspuns in care sunt exprimate pareri
despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor 2.5 Redactarea unor texte
functionale simple
3. Unit 1 Part 3: Audrey Hepburn Topic: 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de
Fashion and clothes Vocabulary: related to interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
different kinds of clothes, films, fashion raspuns 1.3 Identificarea de informatii
Structure: comparisons, particles, useful cheie din texte autentice 2.2 Relatarea
expressions Function: describing clothes, continutului unui film/ al unei povestiri pe
making notes baza unui plan de idei dat 2.3 Redactarea
de paragrafe / texte pe o tema de interes
4. Unit 1 Part 4: Cars Topic: vehicles 1.2 Identificarea de informatii cheie din
Vocabulary: related to cars Structure: texte autentice 2.3 Redactarea de paragrafe
conditionals, useful expressions and phrases / texte pe o tema de interes 2.5 Redactarea
Function: describing cars; giving suggestions, unor texte functionale simple 3.1
recommendations, making notes Formularea de idei / pareri pe teme de
interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
raspuns
5. Exam Focus Topic: clothes; theatre, cinema, 1.3 Identificarea de informatii cheie din
lifestyles; events, festivals, ceremonies texte autentice 2.3 Redactarea de paragrafe
Vocabulary: related to clothes, events, / texte pe o tema de interes 2.5 Redactarea
ceremonies, music, jobs, food, television, unor texte functionale simple 3.1
entertainment, means of transport, pollution Formularea de idei / pareri pe teme de
Structure: prepositions, adjectives, passive interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
voice, participles, idioms and idiomatic raspuns 3..3 Redactarea de scrisori de
expressions, short forms, sequence words, the raspuns in care sunt exprimate pareri
imperative Function: giving personal despre subiecte legate de preocuparile
information, describing people, places, objects, tinerilor 1.4 Identificarea de detalii din
events; writing instructions; describing events/ mesaje orale / scrise autentice
people/ places/ objects, festivals and
ceremonies
6. Unit 2 Part 1: Winter in Venice Topic: places 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte
Vocabulary: related to travelling, cities, carnivals autentice 2.1 Relatarea continutului unui film / al unei
Structure: the passive, useful expressions and phrases povestiri pe baza unui plan de idei dat 2.5 Redactarea
Function: describing places, making notes unor texte functionale simple 1.1 Formularea de idei /
pareri pe teme de interes in cadrul unei discutii / in
mesaje de raspuns 1.3 Identificarea sensului global al
unui mesaj

7. Unit 2 Part 2: Happiness Topic: peoples feelings and 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 2.5
emotions Vocabulary: related to emotions and feelings, Redactarea unor texte functionale simple 1.1
lifestyles Structure: repetition of the subject/ object, useful Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
expressions Function: describing feelings, moods; making unei discutii / in mesaje de raspuns 1.2 Redactarea de
notes scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.4 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru

8. Unit 2 Part 3: Football Makes History Topic: sports and 1.3 Identificarea deinformatii cheie din texte autentice
games Vocabulary: related to sports, games, competitions, 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri,
violence Structure: definite article the, useful pe baza unui plan de idei dat 2.5 Redactarea unor texte
expressions Function: talking about violent incidents in functionale simple 1.3 Formularea de idei / pareri pe
sports; making notes teme de interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
raspuns

9. Unit 2 Part 4: Crime Prevention Topic: crime and 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
prevention Vocabulary: related to crime, violence, 2.5 Redactarea unor texte functionale simple 1.1
television, terrorism, burglary, vandalism Structure: Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
should, useful expressions Function: writing an essay, unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 Redactarea de
talking about crime prevention scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.4 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini de lucru

10. Exam Focus Topic: sports, holidays, disasters Vocabulary: 1.3 Identificarea de detalii din texte/ documente
related to sports, holidays, disasters Structure: autentice 2.6 relatarea sub forma de raport a
prepositions, past tenses, sequence words, reported or desfasurarii unei activitati de grup / proiect individual
direct speech, short forms, reporting verbs Function: / activitati cotidiene, etc. 2.5 Redactarea unor texte
problem solving, decision making, planning, prioritising functionale simple 1.1 Formularea de idei / pareri pe
speculating on given picture prompts; writing a narrative teme de interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
(stories factual reports) raspuns 1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care
sunt exprimate pareri despre subiecte legate de
preocuparile tinerilor 1.2 Identificarea sensului global
al unui mesaj

1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in


scopul indeplinirii unei sarcini de lucru

11. Unit 3 Part 1: Rats Topic: pests Vocabulary: related to 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
pests, rats, insects Structure: modals, useful expressions 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
and phrases Function: talking about animals and insects, activitati de grup / proiect individual / activitati
making notes cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale simple
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns 1.2
Identificarea sensului global al unui mesaj
12. Unit 3 Part 2: The Qualities we Prize in our Children 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 2.5
Topic: sociology Vocabulary: related to desired qualities Redactarea unor texte functionale simple 1.1
in ones child, manners, values, qualities Structure: tenses, Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
useful expressions and phrases Function: talking about the unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 Redactarea de
qualities of a child scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.6 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru

13. Unit 3 Part 3: The Internet Topic: technology 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: related to technologies, Internet, computers, 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri,
schools, information systems Structure: clauses of pe baza unui plan de idei dat 2.5 Redactarea unor texte
concession/ addition, useful expressions Function: talking functionale simple 1.1 Formularea de idei / pareri pe
about computers, making notes teme de interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
raspuns

14. Unit 3 Part 4: Funfair Attraction Topic: entertainment 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: related to entertainment, funfairs, attractions, 2.5 Redactarea unor texte functionale simple 1.1
cars, social activities, games Structure: useful words and Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
phrases Function: describing different funfair attractions, unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 Redactarea de
writing a letter, describing an event scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.5 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru

15. Exam Focus Topic: technology, appearances, 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
entertainment, animals Vocabulary: related to technology, 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
appearances, entertainment, funfairs Structure: activitati de grup / proiect individual / activitati
prepositions, passive voice, single word verbs, descriptive cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale simple
adjectives, idioms/ phrasal verbs, linking words Function: 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
giving personal information, writing formal/ informal/ cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
transactional

letters; letters of complaint, of apology, of application; 1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
narrative descriptive letters, describing peoples exprimate pareri despre subiecte legate de
appearance, asking/ giving information, asking/ offering preocuparile tinerilor 1.2 Identificarea sensului global
advice, accepting/ refusing an invitation, giving/ asking al unui mesaj 1.5 Selectarea de informatii din mai
for directions multe texte in scopul indeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
16. Unit 4 Part 1: The Egyptian Pyramids Topic: Ancient 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
civilisations Vocabulary: related to travelling, locations, 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
pyramids, technology Structure: misuse of prepositions, activitati de grup / proiect individual / activitati
useful expressions and phrases Function: talking about the cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale simple
pyramids, making notes, presenting a one-minute TV talk 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj

17. Unit 4 Part 2: Friendship Topic: Human relations 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 2.5
Vocabulary: related to relationships, hobbies, feelings, Redactarea unor texte functionale simple 1.1
family Structure: reported speech, idioms, particles, word Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
formation, synonyms Function: talking about friendship, unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 redactarea de
making notes scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.5 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru
18. Unit 4 Part 3: Leaving Workers in the Lurch Topic: 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
unemployment Vocabulary: related to unemployment, 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri,
jobs, immigration, training programmes, wages, social pe baza unui plan de idei dat 2.5 Redactarea unor texte
security Structure: clauses of purpose, useful expressions, functionale simple 1.1 Formularea de idei / pareri pe
idioms, particles Function: talking about the problem of teme de interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
unemployment, writing a composition, applying for a job, raspuns
giving a one-minute talk
19. Unit 4 Part 4: Museums in Wales Topic: Art 1.7 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: related to museums, galleries, history, 2.5 Redactarea unor texte functionale simple 1.1
exhibitions, paintings, sculptures Structure: word Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
formation, useful expressions Function: describing types unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 Redactarea de
of museums, completing the table, asking for information scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.6 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru

20. Exam Focus Topic: technology, competition, tourism, 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
press Vocabulary: related to technology, competition, 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
tourism, free press, travelling, history, social issues, activitati de grup / proiect individual / activitati
sports, credit cards cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale simple

Structure: prepositions, linking words Function: problem 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
solving, decision making, planning, prioritising, cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3
speculation on given picture prompts, writing Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
argumentative essays, expressing opinions, listing points, exprimate pareri despre subiecte legate de
making contrasting points, concluding, making notes, preocuparile tinerilor 1.2 Identificarea sensului global
writing a composition al unui mesaj 1.4 Selectarea de informatii din mai
multe texte in scopul indeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
21. Unit 5 Part 1: When Shopping is a Problem Topic: 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
shopping Vocabulary: related to shopping, advertisments, 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
supermarkets Structure: conditionals, useful expressions, activitati de grup / proiect individual / activitati
collocations, synonyms Function: giving advice; talking cotidiene, etc 2.5 Redactarea unor texte functionale
about shopping, comparing and contrasting, making simple 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de
suggestions interes in cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
1.3 Identificarea sensului global al unui mesaj

22. Unit 5 Part 2: Global Television Topic: media 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 2.5
Vocabulary: related to television, channels, audiences, Redactarea unor texte functionale simple 1.1
newspapers, radio Structure: useful expressions, Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
collocations, the subjonctive Function: describing unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 redactarea de
different types of TV programmes, making a survey, scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
comparing and contrasting, writing a report subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.4 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru

23. Unit 5 Part 3: Global Warming Topic: weather 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: related to global warming, weather, 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri,
Structure: useful words and phrases, synonyms, pe baza unui plan de idei dat 2.5 Redactarea unor texte
collocations, subjonctive, conditionals Function: talking functionale simple 1.1 Formularea de idei / pareri pe
about global warming, comparing and contrasting, making teme de interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
notes raspuns
24. Unit 5 Part 4: Go Camping Topic: holidays Vocabulary: 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
related to travelling, camping, hotels, holiday places 2.5 Redactarea unor texte functionale simple 1.1
Structure: adjectives; useful expressions, collocations Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
Function: describing a campsite; talking about favourite unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 Redactarea de
holiday places, completing a table, comparing and scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
contrasting subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.5 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru

25. Exam Focus Topic: camping, environment; school; 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
shopping; transport; books; crime, books, travelling 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
Vocabulary: related to camping, environment; school; activitati de grup / proiect individual / activitati
shopping; transport; books; crime, pollution, magazines, cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale
music, fairs Structure: prepositions, useful expressions and functionale 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de
verbs, present tenses, reported speech, linking words interes in cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
Function: giving personal information, writing survey 1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
reports, witness statements, news reports, introducing, exprimate pareri despre subiecte legate de
generalizing, introducing other peoples opinions, preocuparile tinerilor 1.2 Identificarea sensului global
concluding/ summarizing, writing hypotheses al unui mesaj 1.5 Selectarea de informatii din mai
multe texte in scopul indeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
26. Unit 6 - Part 1: Super-Terrorism Topic: terrorism 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: related to terrorism and crime, freedom of 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
speech Structure: tenses, useful expressions, collocations activitati de grup / proiect individual / activitati
Function: talking about terrorism and how it can be cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale simple
prevented, answering questions 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns 1.2
Identificarea sensului global al unui mesaj

27. Unit 6: Part 2 Qigong Topic: medicine Vocabulary: 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 2.5
related to different types of therapies, forms of alternative Redactarea unor texte functionale simple 1.1
medicine, illnesses, treatments Structure: comparative Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
superlative degrees, useful expressions Function: talking unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 Redactarea de
about alternative medicine, treatments and procedures, scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
giving recommendations, expressing feelings subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.6 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru

28. Unit 6: Part 3 Going Underground Topic: dwellings 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: related to types of buildings and architecture, 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri
homes, religion Structure: countable uncountable nouns; pe baza unui plan de idei dat 2.5 Redactarea unor texte
useful expressions Function: describing types of functionale simple 1.1 Formularea de idei / pareri pe
dwellings; talking about living underground, making notes teme de interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
raspuns

29. Unit 6: Part 4 Sunken Vessels Topic: disasters 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: related to vessels and sunken ships, the crew, 2.5 Redactarea unor texte functionale simple 1.1
travelling Structure: phrasal verbs, words often confused Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
Function: talking about disasters, sunken ships, making unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 Redactarea de
notes scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor

1.4 Selectarea de informatii din mai multe texte in


scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru
30. Exam Focus Topic: sunken ships, alternative therapies, 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
travelling by plane Vocabulary: related to sunken ships, 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
alternative therapies, travelling, environment, nature activitati de grup / proiect individual / activitati
Structure: prepositions, Function: problem solving, cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale simple
decision making, planning, prioritising, speculation on 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
given picture prompts; writing articles, newspaper cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3
headlines, news articles Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
exprimate pareri despre subiecte legate de
preocuparile tinerilor 1.2 Identificarea sensului global
al unui mesaj 1.5 Selectarea de informatii din mai
multe texte in scopul indeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
31. Unit 7: Part 1 High Tech Pollution Topic: pollution 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: related to different kinds of pollution, 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
factories, unemployment, waste Structure: what that/ activitati de grup / proiect individual / activitati
inversion; useful expressions, particles, concluding/ cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale simple
summarizing Function: discussing the major causes of 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
pollution in general and how it can be prevented cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns 1.2
Identificarea sensului global al unui mesaj

32. Unit 7: Part 2 We Bought an Island Topic: City life 1.2 Identificarea sensului global al unui text 2.5
Country life Vocabulary: words used to describe the city Redactarea unor texte functionale simple 1.1
and the country life Structure: causative form, useful Formularea de idei / pareri pe teme de interes in cadrul
expressions, past tense Function: discussing for and unei discutii / in mesaje de raspuns 1.3 Redactarea de
against points for living in an island or in a city, writing a scrisori de raspuns in care sunt exprimate pareri despre
composition subiecte legate de preocuparile tinerilor 1.6 Selectarea
de informatii din mai multe texte in scopul indeplinirii
unei sarcini structurate de lucru

33. Unit 7: Part 3 Kew Gardens Topic: Parks and gardens 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
Vocabulary: words used to describe plants and flowers, 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri,
gardens Structure: pronouns, collocations Function: pe baza unui plan de idei dat 2.5 Redactarea unor texte
describing types of flowers and plants, making notes; functionale simple 1.1 Formularea de idei / pareri pe
talking about gardening teme de interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
raspuns

34. Unit 7: Part 4 Book Reviews Topic: literature 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
2.5 Redactarea unor texte functionale simple

Vocabulary: related to books and different types of writing 3.4 Redactarea de scrisori personale de raspuns in care
Structure: words often confused Function: describing sunt exprimate ganduri 1.1 Formularea de idei / pareri
books pe teme de interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
raspuns despre subiecte legate de preocuparile tinerilor

35. Exam Focus Topic: pollution, pros and cons for leaving 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
school, hospitals, sport, gardens, movies Vocabulary: 2.6 relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei
words used to describe hospitals, gardens and movies activitati de grup / proiect individual / activitati
Structure: prepositions Function: giving personal cotidiene 2.5 Redactarea unor texte functionale simple
information on sports, problem solving, decision making, 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
planning, prioritising, speculating on given picture cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns 1.7
prompts, discussing the benefits of gardening; writing Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
reviews exprimate pareri despre subiecte legate de
preocuparile tinerilor 1.7 Identificarea sensului global
al unui mesaj 1.5 Selectarea de informatii din mai
multe texte in scopul indeplinirii unei sarcini
structurate de lucru

S-ar putea să vă placă și