Sunteți pe pagina 1din 14
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. SPECIFICATII TEHNICE CAPITOLUL 2 STRAT DE BAZA (Ghar oe semen vows CAPITOLUL2~ Sad ecb 48 Cuprins 1 GENERALITATI... IL MATERIAL. SOL COEZIV §1 NECOEZIV. IMENT, VAR. APA CONTROLUL DE CALITATE AL MATERIALELOR PENTRU STRATURILE FUNDATIEL NATURALE A DRUMULUL sssmsnnns IL CONSTRUCTIA STRATULUI DE BAZA AL DRUMULLI... TILL PREGATIREA STRATULUL DE SUSTINERE IlL2 CONSTRUCTIA STRATULUI DE BAZA AL DRUMULUI DIN SOL NECOEZIV... I.3_ CONSTRUCTIA STRATULUI DE BAZA AL DRUMULUICU SUPRAFATA EXISTENTA DIN PIATRA SPARTA SAU PIETRIS.... sone 8 IIL’ CONSTRUCTIA SIRATULUI DE BAZA AL DRUMULLI DIN SOL COEZIV TRATAT CU VAR... 8 11,5 CONSTRUCTIA STRATULUI DE BAZA DIN SOL COEZIV SAU DIN MATERIALE REALIZATE, DINTR-UN STRAT DE PIATRA SPARTA, STABILIZAT CU CIMENT. en) 6 TRATAMENT DUPA CONSTRUIREA STRATULUI DE BAZA AL DRUMULU CERINTE TEHNICE REFERITOARE LA STRATUL DE BAZA AL DRUMULUI. IV.1_ ELEMENTE GEOMETRICE...... 1.2 CERINTE PRIVIND COMPACTAREA. IV3_ CAPACITATEA DE SUPORTARE... IV4_ CONTROLUL CALITATIL V_RECEPTIA LUCRARILOR jew V.1_APROBARE INAINTE DE RECEPITAFAZEI DE ACOPERIRE. V2 FINALIZAREA REECPTIEI LUCRARILOR V3 RECEPTIAFINALA eso aa ve oe ose : Sate ° Pagina tain 4 Serene 2508 he as as DE SARCINI - VOLUMUL 3 CAPITOLUL 2 Strat de bazé 1 GENERALITATI Aceasti speciticatie tehnicd se aplic& pentru constructia si acceptarea stratului de baza al drumului, din structura drumului, la partea superioard a terasamentelor. Confine cerinfe tehnice, care trebuie indeplinite cu ajutorul materialelor utilizate si nivelului stratulul de baza al drumului Prevederile acestei specificayiitehnice se aplica pentru construirea si reabilitarea drumurilor publice gi pentru construirea drumurilor industriale si pasajelor cu trafic greu si foarte greu Specificatia se referd la: ‘© Materiale necoezive, inclusiv sol necoeziv si suprafefe din piatrd spart& existent& sau pietri, pentru un strat de minim 10 em grosime. ‘© Materiale coezive, inclusiv sol cocziv tratat cu var gi sol coeziv stabilizat cu ciment. nt MATERIAL ILI SOL COEZIV $I NECOEZIV Soul eoeziv si necoeziv, ullizat pentru stratul de baza al drumului, este clasificat si identifiat in conformitate cu STAS 1243-88, in functie de indicele siu de granulozitate gi plasticitate, dupi cum se arata in Tabelele 1 si 2. Categoria de sol coeziv va include, de asemenea, sol macro-poras, de tipul loess, care are fractia 0.01 la 0.1 mm, mai mare de 60% si greutatea volumetric de 12 Tone 16 KN/m’ gi loess, care are fractia 0.01 la 0.1 mm, mai mica de 60%. Sotul coeziv nu trebuie si contin’ o proportie de material organic mai mare de 5%. ‘Tabelul 1: SOL COEZIV Denumirea solului Clasificare in conformitate cu gradagia Tndice Plasticitate .P “Argili % Pimint % Nisip % <0,005 mm _|_0,00-0,05 mm _| _0,05-2 mm foarte | Argili <60 | variabil variabil 335 coeziv | groasé Argili 35-60 | deodt argilé ~decit praf 15335 prafoast Coeziv | Argils 30-60 | = deci angila 330) 1535 Prifoast “Argilé 30-35 | > decat aril 330 15-25 nisipoast prifoast Praf argos 15-30 | >decat nisip 0 1025 Usor Praf nisipos 15-30 | >deoat nisip 330 5.20 coeziv | argilos Prof 0-15 [> decat argila 30 S15 Paf nisipos (0-15 [> decat nisip 30 0-10 sip argitos | __15-30__| < decat nisip > dec praf 5.20 Nisip prifos [7015 [= deca nisip > decdt prat 0-10 eae Pagina 2 din 14 ‘Sepionbre 2008 vaste os ae as