Sunteți pe pagina 1din 10

Buiorel.

FLOREA

Variitifi ale contractului


de vflnzare

Universul Juridic
BucureEti
-2016-
E copri,.,

CuvAnt-inainte..........,.....................:..........'....
Preciziri prealabile....

CAPITOLUL I
VANZAREA BUNURILOR DE GEN

CAPITOLUL II
VANZAREA CU GRAMADA SAU iN 9I,OC.,..... ......15

CAPITOLUL III
VANZAREA DUPA MOSTNA SAU MODEL t9

CAPITOLUL ry
VANZAREA PE iNCERCATE...................,.. 23
4.1. Regimul juridic al vAnzirii pe incercate in Codul civil
anterior........
4.2. Reglementarea vAnzirii pe incercate in actuala
25

CAPITOLULV
VANZAREA PE GUSTATE .................28

5.L. Regimul juridic al vAnzirii pe gustate in Codul civil


anterior.,...,.. .......,...........,........28
5.2. Regimul juridic al vinzlrii pe gustate in actualul Cod civil....'......31
5,3. Unele concluzii.....'......'..

CAPITOLULVI
VANZAREA BUNULUI ALTUIA........ 36
6.1. Regimul juridic al vAnzdrii bunului altuia in doctrina 9i
practica jurisprudenliali aferenti Codului civil din 1864 '....'...'.'..."'36
6.2. Regimul juridic al vAnzdrii bunurilor altuia in actualul
Cod civil .....................,..,.38
6.3. Unele concluzii......
1s6 I Bujorel Elorea

CAPITOLULVII
VANZAREA UNUI BUN VIIT0R..,....... .....,....,...,....44

CAPITOLULVIII
vANZAREA LocurNTELoR TRECUTE iN pRoprurrATEA
STATULUI iN PNRIOAOA 6 MARTIE 1.945 - 22 DECEMBRIE 1.989,
CU SAU FARA TITLU $I VANZAREA LOCUINTELOR $I SPATIILOR
CU ALTA DESTINATIE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI
$I DIN FONDUL UNITATILOR ECONOMICE $I BUGETARE DE
STAT 48
8.1. Locuinfele trecute ln proprietatea statului, cu sau firi
titlu, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989...................48
8.2, Prin Decretul-leg e nr. 6t / 7990 s-a reglementat
posibilitatea intreprinderilor gi oficiilor specializate si
vAndd locuinle construite din fondurile statului
cetigenilor romAni cu domiciliul in 1ari...,.... 49
8.3. Potrivit art 7 din Legea nr. 85/1992 republicati,............,.....................49
8.4. Legea locuingei nr.174/7996 modificati gi completati
preved
8.5. Imobilele trecute in proprietatea statului cu titlu dupi 6
52
8.6. Regimul juridic al vAnzirii imobilelor preluate in mod
abuziv de cltre stat
8,7, Prin Ordonanla de urgenli a Guvernului nr.101 din 25
55
8.8. Prin Legea nr. 550/2002 privind vAnzareaspaliilor
comerciale proprietate privati.......... ..............'....'.,',..,.'.55
8.9. Prin Ordonanfa de urgenld nr.60/2009 privind unele
misuri in vederea implementirii programului ,,Prima
cas5" 56

CAPITOLUL U
VANZAREA LA LICITATIE PUBLICA .....'........,.',.....,........ 58
g.t.Yinzarea siliti la licitagie publici a bunurilor mobi1e.,...................58
9.Z.Ylnzarea siliti la licitalie publicd a bunurilor imobile ...................62
9.3.YAnzarea la licitalie publicl pentru iegirea din indiviziune..........69
9.4.Vinzarea bunurilor cu regim special in cadrul executlrii
sili 70
Varietd{i ale contractului de ainzare lrcz
CAPITOLUL X
vAuzaRne pnopRIrrATII PERIoDICE.,.......... 72
72
10.2. Proprietatea periodici in Codul civil in vigoare....,.....'..........,........73
10.3, Vinzarea proprietdfii periodice 74
10.4. Yilnzarea silitl a cotei-per;i aparlinAnd coproprietarului
76

CAPITOLULXI
VANZAREA BUNURILOR ALTERNATIVE $I CONTRACTUL DE
VANZARE CU OBLIGATII FACULTATIVE,.. .R0
LL.l.Ydnzarea bunurilor alternative in Codul civil anterior..,.,........'..80
11.2. Regimul juridic al vinzirii bunurilor alternative
reglementat de Codul civil in vigoare..'..... 81
11.3. Contractul de vlnzare cu obliga;ii facultative,....'.....,'.'.....'.'.'.....'...85

CAPITOLUL XII
VANZAREA iN UACEZINELE CU AUTOSERVIRE.,.,.,... 87

CAPITOLUL XIII
vANZAREA AFECTATA DE M0DA1IT4TI..........,.....................................,......,..,9?
13.1. Contractul de vAnzare afectat de termen ......,.......".89
13.2. Contractul de vAnzare afectat de condilie.. ..............92

CAPITOLULXIV
vANZAREA pRIN TEHNICI DE coMUNIcARE LA DISTANT4..........,.......'.96

CAPITOLUL XV
VANZAREA OPERELOR DE ARTA.,.... ,.,,,..,.,.'...,L02
15.1. Operele de arti ca obiect al vAnzirii.....'.., t02
15,2. Cunoagterea autenticitifii operei de artd, condilie
esenfiali pentru valabilitatea vAnzirii ... 105
15,3. Eroarea asupra substanlei operei de artd care face
obiectul vAnzlrii '..',......106

CAPITOLUL XVI
VANZAREA CU ARWNA.... ....,...................... 1 09
16,1.YAnzarea cu arvuni in condi,tiile Codului civil anterior.,....,..... 109
16.2. Reglementarea vAnzirii cu arvuni in actualul Cod civil'.,,'..'...111
16.3, Arvuna gi acontul..... ,,,.,.,,,,,,L14
188 | Bujorel Florea

CAPITOLUL XVII
VANZAREA MO$TENIRII """""'115
17'!,Vdnzareamogteniriiincondi}iileCoduluicivilanterior'.,.''...,'115
115
!7,2. Y dnzarea mo gtenirii potrivit actualului Co d civil """ "" "" " """"

CAPITOLUL XUII
VANZAREA DREPTURILOR LITIGIOASE. RETRACTUL LITIGIOS,'.,.,.,.,127

CAPITOLULXIx
VANZAREA CU PLATAiN RATE $I REZERVA PROPRIETATII
(PACT RESERVATI DOMINI) """727
1g.1. Y Anzar ea cu rezerva propri etifii in condiliile Ie gislali ei
civile anterioare ','.....,..'.','.' """""""""'727
l9.2.Vinzarea cu rezerva proprietilii in conditiile Codului
civil in vigoare.'...'.'.. ""'t29

CAPITOLUL XX
vANZAREA cu oPTIUNE DE RAscUMPAMRE """"""""" 134
20.l.YAnzarea cu pact de riscumpdrare tn reglementarea
anterioard fCodul civil din l864)'."""""""""""""' 134
2o.2,Vinzarea cu opliune de rdscumpirare in actualul Cod
civi1...............'. """"""""""'137

CAPITOLUL XXI
VANZAREA IMOBILELOR ,,,,,,,'..L49
2l.l.RegulispecificevAnziriiimobilelordetipulterenurilor,
construcfiilor, construcliilor 9i terenului aferent
acestora,...,... """"""""""'L49
21.2. Reguli aplicabile vanzlriiterenurilor aflate in intravilan.....'..152
2 1.3. Re[uli aplicabile vanzirliterenurilor agricole
situate in
extravilan,... """"""""""'153
2!.4.Ydnzarea terenurilor forestiere.' ""' 158

CAPITOLULXXII
VANZAREA iN RECIU DUTY.FREE ,.............'..159
22.1. Sediul materiei....,... """" 159
22.2. SubiectelevAnzirii """"159
2Z.3.Taxede func!ionare..'.'................ """"" 159
22.4. Obiectul vinzirii'..". """ 160
Varietdti ale contractului de ailnzare I rao

22.5. Preful de vAnzare 761


22.6. Restituirea taxelor 1.61
22.7. Documentele cumpirdtorilor 161
22.S.Prelurilemlrfurilorinregimduty-free..... .............L62
22.9. Obligalia de aplicare a timbre1or.........,............. ........762
22.L0. Alte obligalii ale operatorilor economici .......,...,......... .................1,62
22.11. Renunlarea la autorizafia de funclionare 1.63
22.12. Competenle ale Ministerului Finanlelor Publice privind
autorizalia de funclionare 163

CAPITOLULXKII
VANZAREA CoMERCIALA L65
23,1. Pirlile vAnzirii comerciale 765

CAPITOLULXXIV
VANZAREA BUNURILOR DIN PROPRIETATEA COMUNA
iN navaluAgm 169
24.1. Consideralii prealabile privind proprietatea comunl in
devilmdqie 769
24.2. Actele de vAnzare a bunurilor aflate in proprietatea
devilmagi... :....................,........................
170

CAPITOLUL XXV
VANZAREA CU CLAUZA T0NTIN IANA, pnoPUN T RE D E LEGE
FERENDA .175

BIBLIOGRAFIE... 178
B cupitolul I

V frnz are a burnuilor de gen

in reglementarea anterioari, vAnzarea bunurilor de gen era numiti


vinzare dupi greutate, numir sau m5suril.
Bunurile de gen sau de serie au ca element distinct faptul ci fac
parte dintr-o anumitd categorie de bunuri care nu sunt individualizate in
vreun fel2.
Aceste bunuri sunt interschimbabile, ceea ce inseamnl ci vAnzitorul
poate si igi indeplineascl obligalia de predare avind ca obiect oricare
dintre bunurile care se regisesc in categoria, lotul avut in vedere de plr,ti
cAnd s-au pus de acord cu privire Ia operafiunea de vAnzare. Cumpd-
rdtorul nu se poate opune individualizlrii bunurilor vdndute, acesta din
urml operaliune fiind apanajul exclusiv al vinzitorului.
'De asemenea, cu privire la bunurile de gen, opereazi principiul
conform cdruia acestea nu pier niciodatd (res genera non pereunt), aga ci
vinzdtorul va avea obligalia de predare a bunurilor de gen gi de a Ie
individualiza in cazul in care bunurile de gen care fac obiectul conven$ei
pier in mod fortuiL
Yinzareabunurilor de gen imbraci unele aspecte specifice legatade
momentul transferului proprietifii gi al riscului pieirii bunului, de locul,
data qi participarea pirfilor Ia individualizarea bunurilor, precum gi de
sancliunile ce se aplici in caz de neexecutare a contractului.
Astfel, in ceea ce privegte momentul transferului proprietdgii asupra
bunurilor de gen, inclusiv a bunurilor dintr-un gen limitat (genus
Iimitatum), legea statueazd, cd, acesta este altul decAt cel stabilit prin
regula generalS. Regula generalS stipuleazi3 ci proprietatea se strlmuti
de fapt cumpiritorului din momentul incheierii contractului, chiar daci

1 A se vedea S. Neculaescu, L. Mocanu, Ghe. Gheorghiu, I. Genoiu, A Tufuianu,


Institufii de drept civil. Curs selectiv pentru licenfd, Ed. Universul Juridic, Bucuregti,
2013, p.359.
2 Cu titlu de exemplu, sunt bunuri de gen: cerealelg obiectele de imbriciminte
gi incdlldminte, combustibilul, alimentele, autoturismele neinseriate gi neinmatri-
culate etc.
3 A se vedea arL 767 4 C, civ.
101 Bujorel Florea

bunul nu a fost predat ori prelul nu a fost pldtit cu exceplia cazurilor


previzute de lege ori daci din voinla pdrlilor nu rezulti contrariul.
Excep;ia de la reguli in cazul analizat este prevlzuti de Codul civill
care prevede ci, atunci cAnd vAnzarea are ca obiect bunuri de gen,
inclusiv bunuri dintr-un gen limita! proprietatea se transferd cumpi-
ritorului la data individualizdrii acestora prin predare, numdrare, cAnti-
rire, misurare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura
bunului.
Se poate lesne observa ci formularea de citre legiuitor a excepriei
relativi Ia momentul indeplinirii obligaliei de a da ciffe vAnzitor, in
situalia vAnzirii bunurilor de gen, apare ca fiind pulin confuzi. Tocmai de
aceea in unele lucrlri de specialitatez s-a afirmat faptul cd simpla indi-
vidualizare a bunurilor de gen sau a acelora dintr-un gen limitat nu ar fi
suficientd pentru transmiterea proprietilii gi cd pentru oblinerea acestui
efect ar fi nevoie gi de predarea bunurilor respective citre cumpdritor.
Nu aderim la acest punct de vedere.
Din analiza modului in care textul de lege reglementeazi momentul
transmiterii proprietilii rezulti ci acesta este cel al individualizirii
bunurilor de gen: predare, numirare, cAntdrire, misurare sau prin orice
altmod convenit sau impus prin natura bunului.
Agadar, predarea bunurilor de gen reprezinti, in concepfia legiui-
torului, o modalitate de individualizare a acestora care, odati realizatl,
are ca efect transferul proprietilii. $i in cazul celorlalte modalitili de
individualizare, fansferul proprietilii are loc in momentul realizirii
acestora, chiar daci bunurile individualizate nu au fost predate cumpi-
ritorului.
Obligalia de predare ce revine vdnzltorului in cadrul oricirui
contract de vAnzare fobligalie de a face), diferitd de obligalia de a
transfera proprietatea bunului vAndut (obligagie de a da), nu trebuie
confundati cu predarea bunurilor de gen, ori dintr-un gen limita! ca
modalitate de individualizar e a acestora.
Sigur cd in ipoteza in care individualizarea bunurilor se realizeazl
prin modalitatea predirii lor, atunci transferul proprietS;ii este mo-
mentul individualizirii prin predare. Cind individualizarea are loc prin
celelalte modalitifi, atunci momentul transferului proprietifii, care este

1 A se vedea arL 1678 C, civ,.


z A se vedea Mona-Lisa Belu Magdo, Contractul de vdnzare tn noul Cod civil,
Ed. Hamangiu, 2074, p. 449.
Varietdli ale contractului de aknzare I,''
cel al individualizirii, poate sI nu mai coincidi cu cel al indeplinirii
obligaliei de predare a bunurilor de citre vAnzltor.
in concluzie, nu putem afirma ci transferul proprietilii bunurilor de
gen are loc in momentul individualizdrii gi al preddrii acestora, din moti-
vele pe care le-am evocat in cele ce preced, Transferul proprietSlii
bunurilor de gen gi al celor dintr-un gen limitat are loc, astfel cum rezulti
din reglementarea legal5, numai in momentul individualizdrii lor prin
oricare din formele previzute de lege, firl a fi condilionati findividua-
Iizareal de predarea bunurilor citre cumpirdtorl.
Dupd incheierea contractului de vinzare prin acordul pir,tiloa
cumplritorul bunurilor de gen dobAndegte numai un drept personal Ia
individualizarea bunurilor respective, nu gi dreptul de proprietate asupra
acestora2.
Odatd cu efectuarea individualizirii, bunurile de gen devin bunuri
determinate. in lipsl de inlelegere contrari conveniti la incheierea con-
venliei, individualizarea bunurilor de gen se efectueazi in mod unilateral
de citre vinzitor3, prezumAndu-se ci persoana care cumpdri bunurile a
acceptat sA i se transmitd oricare dintre bunurile din lotul in care se aflia.
fn schimb, daci pir,tile s-au pus de acord ca la individualizarea
bunurilor sd aibi un cuvAnt de spus gi cumpdritorul, atunci acesta are
posibilitatea de a participa la aceastl opera$une. Dreptul de a participa la
individualizare al cumpiritorului este un drept potestativ, in virtutea
ciruia titularul poate opta fie pengu a se implica efectiv Ia separarea
bunurilor cumpirate, fle pentru a nu interveni in niciun fel la aceastl
operafiune, fie chidr, mai mult, de a nu fi prezent la individualizarg ca in
ipoteza in care p5r$le, la incheierea contractului, s-au inleles ca indivi-
dualizarea bunurilor sI se efectueze unilateral de citre vinzitor.

1 in acelaqi sens, a se vedea B, Flore4 op. cit,, p. 8L, O. Puig ContractuIe civile tn

contextul noului Cod civil ;i al noului Cod de procedurd civild, Ed. Universul furidig
Bucuregti, 2074, p.135, C.E. Mangu, Rrscul pi principalele contracte civile potrivit noului
Cod civil, Ed. Universul luridic, Bucuregti 2013, p. 309.
2 A se vedea D. Chirica Transferul proprietdlii
Si al riscurilor in contractul de
v Anzare, in Revista romAnd de drept privat nr. 2 / 2007, p. 41.
3 in sens contrar, a se vedea D. Alexandresco, Explicaliunea teoreticd
;i practicd a
dreptului civil romdn. Tomul Wll, Ed. Socec, Bucuregti, 1925, p. 192; Ph. Malaurie,
L. Agnes, P.Y. Gautier, Les contrats speciaux, ed. a 2-a Ed. Defreneis, Paris, 2005, p. 120;
I.L Georgescu, Drept comercial romdn. Teoria generald a obligaliilor comerciale.
Probele. Contractul de idnzare-cumpdrare comerciald, ed. revizuti gi adiugiti,
Ed. Lumina Le& Bucuregti, 1994,p.187.
a A se vede4 C.E. Mangu, op. cit, p. 305.
nl Bujorel Florea

Cit privegte riscul lucrului vdndut, aceasti problemi este reglemen-


tati prin dispoziliile arL 1274 Cod civil. Potrivit textului de lege evocat,
riscul contractului rimAne in sarcina debitorului obligafiei de predare,
cAt timp bunul nu este predat gi in lipsi de stipulalie contrari, chiar daci
proprietatea a fost transferat5,
Agadar, per q contrano, transmiterea riscurilor bunurilor de gen
vindute se realizeazi la momentul la care vAnzltorul igi executi obligalia
de predare a bunurilor citre cumpdritor. Acest moment poate fi identi-
ficat in raport cu modalitatea in care se efectueazi individualizarea
bunurilor de gen.
' Distingem doui categorii de moda[tefi de individualizare a bunu-
rilor de gen ori dintr-un gen limitat predarea bunurilor de gen, pe de o
parte $i numirarea, cAntirire4 misurarea ori oriqe alt mod convenit ori
impus de natura bunului, pe de alti parte.
in Codul civil anterior, de la 1864, operaliunea individualizirii se
efectua numai prin misurare4 cintirirea sau numirarea bunurilor de
gery astfel cum era reglementati prin art. 1300. Desigur cI doctrinal
aprecia ci individualizarea bunurilor de gen se putea realiza gi prin alte
mijloace de identificare, cum ar fi marcarea prin serie, etichetarea, expe-
dierea etc. i

'Rezult2i de aici ci enumerarea modalitipilor de individualizare a


bunurilor de gen in cazul vAnzirii lor avea caracter exemplificativ gi nu
IimitatiU ceea ce insemna ci puteau fi identificate de citre plqti gi alte
modaliti;i de individualizare in afara celor previzute in mod expres in
textul de lege.
Revenind la modalit5gile de individualizare a bunurilor reglementate
de Codul civil in vigoare, observim ci existi doui deosebiri fa!5 de
reglementarea anterioari.
in primul rdnd, legiuitorul a inserat un nou mod de individualizare gi
anume predarea bunurilor mobile vAndute. Opinim ci introducerea
acestei noi modalitdli nu reprezinti un demers legislativ prea inspirat.
Observapia noastri sebazeazd pe imprejurarea ci individualizarea bunu-
rilor de gen, adici separarea lor din lotul din care fac parte, nu se poate
realiza prin predare, ci numai prin numdrare, cintirire, mdsurare sau
orice alt mod convenit sau impus de natura bunului.
Cind are loc predarea se considerS, in mod logic,ci individualizarea
a avut loc. Alffel spus, operafiunea individualizirii precede momentul

1 A se vedea P, Plig, Contrats speciaux,Ed. Dalloz, Paris, 2OO5,p.197 .