Sunteți pe pagina 1din 379

NORA

I N E W Y OU K T I M E S BESTSELLIN G AUTHOR

ROBERTS

RISING TIDES
P ro lo g

Ethan se desprinse din vise i se rostogoli jos din


pat. Era inca intuneric, dar obinuia sa-i TnceapS ziua
inc3 dinainte ca noaptea s3 fi facut loc zorilor. I se po-
trivea, programul calm i simplu, munca grea care avea
s5 urmeze.
Nu uitase niciodata sa fie recunoscator pentru ca
avusese posibilitatea de a alege i a fi stapin pe via|a lui.
Dei oamenii raspunzatori pentru a-i fi daruit atit viata.
cil i puterea alegerii, erau morti, pentru Ethan, fru-
moasa casa de la marginea apei continua sa rasune de
vocile lor. Adeseori, se pomenea ridicind privirea din-
spre micul dejun pe care -1 lua singur in bucatarie, atep-
tindu-se s3-i vada mama lirindu-i picioarele inauntru,
cascind, cu p3rul ro$cat Tncilcit de somn i ochii inca pe
jumatate orbi.
$i cu toate ca o pierduse de aproape apte ani, inca
i$i mai gasea mingiierea in acea casnica imagine de
dimmeata.
Mai dureros era s3 se gindeasca la barbatul care-i
devenise lata. Dupa doar trei luni, moartea lui Raymond
Quinn era Inca prea recenta pentru a-i pulea afla o
consolare. lar imprejurarile din jurul ei erau alit urite, clt
i neelucidate.
Raymond Quinn murise Intr-un accident de maina,
ziua in amiaza mare, pe un drum uscat i pustiu, intr-o zi
de martie cu doar un iz de primavara. Marina se deplasa
cu viteza, iar oferul n-a mai putut - sau n-a mai vrut -
sa o controleze, la o curba. Testele dovedisera ca Ray
nu avusese nici un motiv fizic de a intra in stilpul de
telegraf.
Dar existau probe ale unui motiv emotional, iar
acesta ap3sa greu inima lui Ethan.
La aceste lucruri se gindea Ethan in timp ce se
pregatea pentru ziua in curs - dindu-$i superficial cu
pieptenele prin parul Inca umed de sub du$, fSra a reui
s3 imblinzeasca nicicum unduirile dese de culoare ca
tena, decolorata de soare. Se barbieri in oglinda tulbure,
cu ochii sai albatri i linigti^i seriogi, in timp ce-i radea
spuma i barba de-o noapte de pe chipul bronzat i osos
ce ascundea secrete pe care rareori se indura sa le
marturiseasca.
Avea o cicatrice care-i cobora in lungul faicii stingi -
amintire de la fratele sau mai mare i cusuta cu rabdare
de mama lui. Avusese noroc, ii spunea Ethan in timp
ce-$i trecea absent degetul mare peste linia decolorata,
ca mama lor fusese doctorifa. Unul din cei trei fii ai ei
avea de obicei nevoie de primul ajutor,
Ray i Stella ii infasera, pe ei, trei baie|i pe jumatate
maturizaii, to|i traumatizaji, tofi straini. i facusera din ei
o familie.
i apoi, cu citeva luni inainte de moarte, Ray mai
adoptase unul.
Acum, Selh DeLauter le aparfinea lor. Ethan nu pu-
ini .1 mci un moment la indoialS acest lucru. Altii, tia, o
trtcoau. Prin tot oraelul St. Christopher forfoteau zvonuri
i .1 Seth nu era doar unul dintre copiii vagabonzi infiaji de
Ray Quinn, ci fiul sSu nelegitim. Un copil conceput cu o
alts femeie, in timp ce sotia lui incS mai era in viatS. Cu
o femeie mai tinSrS.
Ethan putea sa nu ia in seamS birfele, dar ii era
imposibil s3 ignore faptul cS Seth, la cei zece ani ai lui, il
privea cu ochii lui Ray Quinn.
In ochii aceia se simteau umbre pe care Ethan le
recuno$tea de asemenea. Omul rSnit il recunotea pe
cel rSnit. $tia cS via(a lui Seth, Tnainte ca Ray sS-l fi luat
sub aripa lui, fusese un co$mar. $i el trSise un aseme
nea co$mar.
Acum copilul era in siguranta, Ii spuse Ethan, in
timp ce lua pe el pantalonii largi de bumbac $i o cSmaci
de lucru decolorata. Devenise un Quinn, chiar dacS for-
malitatile incS nu fuseserS complet finalizate. De astea
se ocupa Phillip. Ethan bSnuia c fratele sSu innebunit
dupS detalii avea sS rezolve aceastS parte a lucrurilor cu
avocatul. $i mai tia i c fratele cel mai mare dintre
baietii Quinn, Cameron, reuise s3-i formeze o legSturS
incordatS cu Seth.
i-o formase pe dibuite, Ti spuse Ethan, cu un uor
zlmbet. ParcS ar fi vSzut doi cotoi furiosi scuip du-se i
zgiriindu-se. Acum, cind Cam se cSsStorise cu frumoasa
asistentS socials, era posibil ca situatia sS se stabilizezq.
intrucitva.
Ethan prefera o viaJS a$ezata.
Ii mai ateptau destule bStSlii, compania de asigurari
refuzind sS onoreze polita lui Ray din cauza suspiciunilor
de sinucidere. Ethan sim|i un nod in stomac i stStu un
moment, impunindu-gi s3 se relaxeze din nQu. TatSI su
nu s-ar fi sinucis niciodata. Marele Quinn igi privise
intotdeauna problemele in fata i-i invatase pe fiii lui sa
faca acelagi lucru. >
Dar deasupra familiei se intindea un nor care refuza
s3 se risipeascS. Mai erau gi ceilalti. Neagteptata aparitie
a mamei lui Seth in St. Christopher gi acuza|iile ei de
molestare sexuaia, prezentate in fata decanului de la
colegiul unde Ray predase literatura engleza. Nu Jinuse
- povestea ei c o n tu s e prea multe minciuni, prea multe
inconsecvente. Dar nu inc^pea nici o indoiaia ca tatai lui
fusese zguduit. $i la fel de neindoielnic era ca, dup5 ce
Gloria DeLauter pSrSsise din nou St. Christopher, Ray
plecase gi el.
$i se inapoiase cu baiatul.
Apoi, mai era gi scrisoarea gSsitS in magina dup5
accidentui lui Ray. O amenintare evident^ cu gantajul,
din partea acelei DeLauter. i faptul ca Ray ii dSduse
bani, o grSmada de bani.
lar acum, dispfiruse din nou. Ethan ar fi vrut sa r3-
min3 plecata, dar gtia ca vorbele n-aveau sa inceteze
pin5 nu se clarificau toate rSspunsurile.
Nu putea face nimic, igi reaminti Ethan, legi in ho! gi
batu scurt in uga de vizavi de a lui. Geamatul lui Seth fu
urmat de un mormait somnoros. apoi de o InjurStura
furioasa. Ethan igi continue drumul, indreptindu-se spre
scara. Nu se indoia ca Selh avea sa faca iarSgi git
fiindca-1 sculase cu noaptea-n cap. Dar, cu Cam gi Anna
pleca(i in Italia sa-gi petreaca luna de miere, iar Phillip in
Baltimore pinS la sfirgitul saptaminii, ii revenea lui Ethan
daloria de a-l trezi pe b3iat gi a-l trimite acasS la un
prieten pina sosea ora sa piece la gcoaia.
Sezonul de crabi era in toi, iar ziua de munca a
(w iunului Tncepea Tnainte de r^sdritul soarelui. Prin ur-
rrara, pinS se intorceau Cam gi Anna, acelagi era gi
|t)flfflmul lui Selh.
C.isa era cufundatS fn tacere gi Intuneric, dar Ethan
" .Irflbatea cu ugurinta. Acum avea o locuinta proprie,
Inifl o parle din acordul pentru objinerea custodiei asu-
pfa lui Seth stipulase ca to|i cei trei frati s3 locuiascS sub
ncelagi acoperig gi s3-gi imparts responsabilitS(ile.
Pe Ethan nu-l deranjau responsabilitStile, dar ii era
dar de cSsufa lui, de intimitatea gi simplitatea vietii sale
de dinainte.
Aprinse luminile in bucatSrie. In seara treculS, fus ise
rlndul lui Seth sS strings dupS cina, iar Ethan observa
c i facuse o treabS In dorul lelii. Neluind In seama dez-
ordinea gi suprafata slinoasS a mesei, se duse direct la
aragaz.
Simon, ciinele, se intinse alene din locul unde statea
Incovrigat. BStu cu coada in podea. Ethan puse cafeaua
la fieri, salutindu-l pe ogar cu o scSrpinare absents in
cregtet.
Visul incepuse sa-i revina in minte, cel in care fusese
cufundat chiar inainte de a se trezi. El gi tatSI lui, pleca^i
cu barca de pescuit, sS controleze plasele cu crabi, Nu-
mai ei doi. Soarele strSlucea orbitor gi fierbinte, apa fiind
limpede gi netedS ca oglinda. Fusese o imagine atit de
vie, igi spuse el acum, sim(indu-se pinS gi mirosurile de
mare, pegte gi transpiratie.
Glasul tatalui sSu, atit de clar tinut minte, rasunase
peste sunetele motcrului gi ale pescarugilor.
- tiam eu cS aveati sS-i purtati de grija lui Seth, voi
trei.
- Cu asla, nu trebuia sS ne pui la incercare.
In glasul lui Ethan se simtea nemultumirea, o furie
subtiia pe care nu-$i permisese s-o recunoasca in starea
de trezie.
- Nici nu ma gmdisem la aa ceva, raspunse cu
nepasare Ray, adunind crabii din plasa de sub pluta pe
care o agatase Ethan cu gafia; mSnui1e sale portocalii
i groase, de pescar, strSluceau in lumina soarelui. Cu
asta, poti avea incredere in mine. Ai aid citiva buni de
aburi $i o droaie de taietori.
Ethan aruncS o privire spre plasa de sirma plinS cu
crabi, observindu-le automat m^rimea i numarul. Dar
nu recolta conta, nu acolo, nu atunci.
- Vrei s3 am incredere in tine, dar nu-mi explici.
Ray intoarse capul spre el, ridicindu-i apca ro$ie
pe care o purta peste dramatica sa coamS argintie. Vintul
ii ravSea parul, hSr|uind caricatura lui John Steinbeck
care-i decora tricoul larg, in unduiri peste pieptul lat. Ma-
rele scriitor american tinea o pancarta afirmind ca avea
sa munceasca pentru a avea de mincare, dar nu pcirea
deloc multumit.
Dimpotriva, Ray Quinn stralucea de sanitate $i ener-
gie, cu obrajii rumeni pe care ridurile adinci nu pSreau
decit sa consfinteascS starea de spirit implinita i mul-
tumita a unui om care trSiso peste aizeci de ani i mai
avea inci mul{i inainte.
- Trebuie s3-ti g3seti propria cale, propriile rSspun-
suri, ii zimbi Ray lui Ethan cu ochii sai albagtri strSluci-
tori, iar Ethan v3zu incretiturile adincindu-se in jurul lor.
Aa, inseamna mai mult. Sint mindru de tine.
Ethan sinr^i c3-i ardea gitul i i se stringea inima. Cu
gesturi ma$inale, puse momealS proaspStS in plasa,
dupS care privi plutele portocalii sSItind pe ap5.
- Pentru ce?.
- Pentru c5 e$ti. Doar pentru c3 eti Ethan.
Ar fi Irebuit s i vin mai mult pe-aici. Nu trebuia sa te
Ini. ntlta limp singur.
Ce aiureali, deveni glasul lui Ray iritat i nervos.
Nu urarn cine $tie ce invalid bitrin. O si-m i s a ri mu$-
t.irul daca gTnde$ti aa, d a c i te invinovi|eti pentru c i
n ai avut g riji de mine, pentru numele lui Dumnezeu. La
ful cum ai vrut si-1 acuzi pe Cam fiindci s-a dus sa
tiftiasca in Europa - chiar i pe Phillip, pentru c i s-a
mutat la Baltimore. Pasirile s in ito a se p iris e s c cuibul.
Mama ta i cu mine am crescut pui sin ito $ i.
Inainte ca Ethan s i poata vorbi, Ray ridici o m in i.
Era un gest atit de tipic pentru el, profesorul care sub-
liniazi o idee, refuzind sa fie intrerupt, incit Ethan fu
nevoit s i zimbeasci.
- Ti-era dor de ei. De-asta voiai sa te infurii. Ei au
plecat, tu ai rim as pe loc $i ai inceput sa le sim|i lipsa in
preajma ta. Ei bine, acum ti-au venit inapoi, nu?
- A$a se pare.
- i fi-ai fic u t rosl i de o cumni^ica d rig u ti, ince-
puturile unei firme de construe^ navale, i asta... ges-
ticula Ray spre a p i, plutele care se leginau, algele ude
i lucioase de pe vergi, unde o egreti singuratici statea
ca o coloana de marmura. lar inliuntrul tiu este un lucru
de care Seth are nevoie. Ribdare. Poate chiar prea m ulti,
in unele domenii.
- Asta ce vrea s i Tnsemne?
Ray o fti adinc.
- E xisti ceva ce nu ai. Ethan, ceva de care ai ne
voie. Ai tot ateptat i ti-ai gasit scuze, f i r i sa faci nimic
ca si-1 obtii. D aci nu faci o mi$care, curind, il vei pierde
din nou.
- Ce? rid ici Ethan din umeri, manevrind barca spre
pluta urmitoare. Am tot ce-mi trebuie i tot ce vreau.
- Nu te intreba ce, intreabS-te pe cine, fistui Ray din
limbS, dup5 care i$i scuturS scurt fiul de umSr. Treze-
te-le, Ethan.
i se trezise. cu ciudala senzajie a acelei miini mari
i familiare pe umar.
Dar, i$i spuse el in timp ce medita la prima ceac3
de cafea, Tnc3 nu avea rSspunsurile.

Capitolul 1
- Ne-am tras nite dezghiocali mi$to ici-a, don' ef.
Jim Bodine culegea crabii din plasS, aruncind in
rezervor recolta vandabilS. Nu-I deranjau cletii care
forfecau - i avea ca dovadS cicalricile de pe miinile lui
groase. Purta tradi^icnalele m5nui ale meseriei dar,
dup3 cum putea m3rturisi orice pescar, acestea se uzau
repede. lar daca aveau o singura gaura, pe toti sfintii,
orice crab tia s-o gaseasca.
Lucra statornic, cu picioarele departate pentru a-$i
tine echilibml in barca legSnata de ruliu, mijind ochii pe
chipul brazdat de ani, de soare i de via|a. l-ai fi putut da
orice vtrsta intre cincizeci $i optzeci de ani, iar lui Jim
nu-i prea p3sa in care parte il plasai.
Intotdeauna il numea pe Ethan don' ef $i rareori
spunea mai mult decit o propozifle enun^iativa odal3.
Ethan schima direc^ia spre plasa urmatoare, inghion-
tind cu mina dreapta echea pe care majoritatea pesca-
Him ii loloseau in loc de timona.
In .icelai timp, opera regulators i schimbatorul de
vn'/rt cu stlnga. La fiecare pas pe linia capcanelor, erau
il" incut mereu mici ajustfiri.
Chesapeake Bay putea fi generos cind avea chef,
Sir II plScea sa fie melator i s5 te puna s5 trudegti
liimlru roadele sale.
Elhan cunogtea Golful la fel de bine cum se cunotea
pa el insir$i. Adeseori, ii spunea ca-l cuno$tea chiar mai
bine toanele i micarile capricioase ale celui mai mare
estuar de pe continent.
Cale de trei sute de kilometri. se intindea de la nord
In sud i totui nu masura decit $ase kilometri latime, in
locul unde se invecina cu Annapolis, i patruzeci, la gu-
rile riului Potomac. St. Christopher statea comod pe
malul rdsaritean din sudul statului Maryland, bazindu-se
pe generozitatea lui, blestemindu-i capriciile.
Apele lui Ethan, apele lui de-acasd, erau marginite
de bai|i $i strSbStute de riuri de es cu meandre Tntorto-
cheate care scinteiau printre desi$uri de stejari $i arbori
de cauciuc. Era o lume a piraielor mareice i a secSrilor
nea$teptate, unde i$i infigeau radacinile stuf3riurile i
telina saibatica. Devenise lumea lui, cu anotimpurile ei
schimbatoare, furtunile bru$te $i intotdeauna, intotdea-
una, sunefele i mirosurile apei.
Catculind momentul, apuc5 gafia i, cu o micare
indelung exersata, linS ca un balet, a g if i coarda plasei
$i o aduse in tragator.
In citeva secunde, plasa se ridicd din apa, iroind de
alge i bucafele vechi de momeaia, i plinS cu crabi.
Vazu cletii ro$ii-singerii ai femelelor mature, numite
i sooks, 51 ochii incruntati ai masculilor, sau jimmies.
- Plin-ochi de crabi, fu singurul comentariu al lui Jim,
in limp ce se apuca de treabS, ridicind plasa la bord ca
$i cum ar fi cintarit citeva uncii, nu livre Tntregi.
Apa era furioasa in ziua aceea, iar Ethan mirosea
apropierea unei furtuni. Ac(iona comenzile cu genunchii,
clnd avea nevoie de miini pentru alte activitati. i privea
norii care incepeau s3 clocoteasca in departare, pe cerul
de la apus.
Aveau timp destul, judeca el, ca sa parcurga tot irul
de curse din mijlocul golfului, penlru a vedea ciji crabi se
tirisera in plase. tia ca pe Jim il cam ustura lipsa de
bani - i avea nevoie i el de cil mai mult pulea ci$liga,
pentru a tine pe linia de plutire firma incipient^ de con-
structii navale pe care o intemeiase impreuna cu fratele
lui.
Timp destul, ii spuse el din nou, pe cind Jim punea
momeaU nou3 intr-o plasa, cu organe de pe$te decon-
gelate, i o arunca peste bord. In stilul salt-de-broasca,
Ethan agata cu cangea urmStoarea geamandurS.
Luciosul ogar din Chesapeake Bay al lui Ethan,
Simon, stdtea cu labele din fata pe copastie $i limba
scoasa. La fel ca stapinul s3u, rareori era mai fericit
decTt atunci cind ieea pe apa.
Lucrau in tandem i aproape in tacere, comunicind
numai prin mormaieli, ridicari din umeri i d ie o inju-
ratura ocazionaia. Munca era o plScere, fiind crabi din
bel$ug. Existau ani cind nu erau, ani cind se parea ca
iarna ii omorise pe to^i. sau ca apa n-avea sa se mai
incaizeasca niciodata indeajuns pentru a-i ispiti sa
inoale.
In anii aceia, pescarii aveau de suferit. Daca nu dis-
puneau i de vreo alia sursa de citig. Ethan inten|iona
s3-i faca una, construind ambarcaliuni.
Prima barca a firmei Quinn era aproape terminata. $i
li y mi o micS frumusete, dup pSrerea lui Ethan. Ca-
iihikjm avea un al doilea client la rind - un bog3ta$ de pe
vmmea cind juca la curse - aa cS, nu peste mult timp,
iivnnu s-o inceapS $i pe urmStoarea. Ethan nu se indoia
mo un moment de faptul c3 fratele lui urma sS aducS
bnnii necesari.
Aveau s-o faca, ii spuse el. oricit de plin de Tndoieli
ji nemultumiri era Phillip.
RidicS ochii spre soare, calculind timpul - i piutirea
mceata, constants, a norilor spre est.
- li ducem, Jim.
leiserS in larg de opt ore, o zi scurtS'. Dar Jim nu se
plingea. tia cS nu numai apropiata furiunS rl fScea pe
Ethan sS piloteze barca inapoi spre fundul estuarului.
- BSiatu' trebuie sS fi venit de la coald, de-acum,
spuse el.
- Mhm.
i cu toate cS Seth se descurca destul de bine pentru
a sta singur acasS citeva ore in timpul dupS-amiezei, lui
Ethan nu-i plScea sS provoace soarta. Un baiat de zece
ani, cu temperamentul lui Seth, atrSgea belelele ca un
magnet.
Peste citeva sSptSmini, cind Cam urma sS se in-
toarcS din Europa, aveau sS i-l paseze pe Seth de la
unul la altul. DeocamdatS, TnsS, bSiatuI era responsabili-
tatea lui Ethan.
Apa din Golf clipocea, devenind de un cenuiu me-
talic care -1 oglindea pe cel al cerului, dar nici oamenii i
nici ciinele nu erau alarmafi de balansul bSrcii care urea
pe crestele abrupte ale valurilor, dupS care aluneca din
nou Tn adincituri. Acum Simon stStea la prova, cu capul
ridicat i urechile suflate de vint, rinjind cu zimbetul sSu
ciinesc. Ethan construise cu miinile lui barca de pescuil
gi glia c avea s5-gi fac datoria. La fel de increzJtor ca
gi ciinele, Jim trecu la adapostul tendei gi, punindu-gi
miinile c3ug, igi aprinse o |igara.
Cheul din St. Chris era plin de turigti. Primele zile ale
lunii iunie ii ademeneau afarS din orag, ispitindu-i s3 iasS
cu maginile din suburbiile localitdtilor D.C. gi Baltimore.
Igi imagina ca gSseau or3gelul St. Christopher atragStor,
cu strSzile sale inguste, casele de placaj gi micile ma
gazine. Le pUcea s3 vad3 zburmd incoace gi-ncolo de-
getele culegatorilor de crabi gi s3 m3nince pIScintele cu
carne de crab in foietaj sau s3 le spuna prietenilor c3
savuraserS o farfurie cu supS de femele de crab. Lo-
cuiau in moteluri care serveau gi micul dejun - St. Chris
se mindrea cu nu mai putin de patru - gi-gi cheltuiau
banii prin restaurante gi pr3v3lii de suveniruri,
Ethan nu avea nimic impotriva lor. In vremurile cind
Golful era zgircit, turigtii }ineau oragul in via|S. $i-gi spu-
nea c3 avea s3 vin3 un timp cind unii dintre aceiagi
turigti puteau trage concluzia c5 o barc3 de lemn cu
pinze, construitJ manual, era visul vie(ii lor.
VTntul se Tnte^i tocmai cind Ethan acosta la cheu. Jim
sSri agil s3 lege parimele, picioarele sale scurte gi Irupul
indesat dindu-i aspectul unui brotac cu cizme albe de
cauciuc gi gapca minjitS cu grSsime.
La semnul neglijent din mina al lui Ethan, Simon igi
trinti fundul jos gi rSmase in barc3, pe cind cei doi oa-
meni lucrau la desc3rcatul recoltei de peste zi, iar vintul
fcea s3 danseze prelata verde-decolorat3 a tendei.
Ethan il privi pe Pete Monroe venind spre ei, cu parul
s3u cenugiu ca otelul strivit sub o gapc3 jerpelita cu co-
zoroc gi trupul vinjos imbrScat in pantaloni kaki largi gi
c3mag3 cu carouri rogii.
- Bun3 prad3 pe ziua de azi, Ethan.
I Ihnn zimbi. li pIScea destul de mult domnul Monroe,
(ii*>i mdividul era de o zgircenie inradScinatS in mSduva
ixr.olor Administra cu mina strinsS fabrica Monroes
< mb House. Dar, din cite putea spune Ethan, fiecare
hm|fl umanS care avea o linie de cules crabi se plingea
tin profituri.
Ethan i$i dadu $i el apca pe spate, scSrpinindu-se la
ceafS, unde-l gidilau sudoarea i pSrul umed.
- Bunicici.
- Azi te-ai intors mai devreme.
- Vine furtuna.
Monroe dadu din cap. CulegStorii lui de crabi, care
lucraserS la umbra copertinelor vSrgate, se pregSteau sS
se mute inSuntru. Ploaia avea sS-i alunge i pe turi^ti la
adSpost, $tia, ca sa bea cafea sau sS mSnmce inghetatS
de fructe. Intrucit era pe jumatate proprietar al localului
Bayside Eats, nu-l deranja.
- Se pare cS ai acolo cam aptezeci de gSleji.
Ethan ii ISs3 zimbetul sS se lajeascS. Llnii ar fi putut
spune cS expresia lui avea ceva de pirat. Ethan nu s-ar fi
simjil insultat, ci doar surprins.
- Mai aproape de nouSzeci, a zice.
Cuno 5tea pretul pietei ptnS la un cent, dar totui in|e-
legea cS aveau sS negocieze, ca intotdeauna, li scoase
trabucul de negocieri, il aprinse i se apucS de treabS.
Primii stropi mari de ploaie incepurS sS cadS in timp
ce-i cirmea barca spre casS. Socotea cS incasase un
pret frumu?el pentru crabii lui - cele oplzeci i apte de
gaieV- DacS i in continuare vara mergea la fel de bine,
avea sa se gindeascS sa arunce incS o suta de plase la
anul, poate angajind $i o echipS cu jumatate de norms.
Culesul slridiilor in Golf nu era ceea ce fusese pe
vremuri, de cind paraztyi omoriserS atit de multe. Acest
lucru facea ca iernile sS fie grele. Citeva sezonuri bune
de crabi erau tot ce-i trebuia pentru a varsa partea leului
din profiluri In noua afacere - gi a contibui la plata avo-
catului. Gura i se strinse la acest gind. In timp ce saita
peste valuri spre cas3.
N-aveau nevoie de nici un afurisit de avocat. Nu
aveau de ce s3 piateasca cine gtie ce gura-sparia in
costum spilcuit pentru a exonera bunul renume al tataiui
lor. Oricum, asla n-avea s3 puna capat gugotelilor din
orag. Btrfele nu se opreau decit cind oamenii gSseau de
meslecat ceva mai suculent decit viafa gi moartea lui
Ray Quinn.
i baiatul, medita Ethan, privind peste apa ce tre*
mura sub ploaia continua. Erau unii carora le piacea sa
boscorodeasca gi despre baiatul care-i privea cu ochii de
culoare albastru-Inchisa ai lui Ray Quinn.
Pe el. unul, nu-l deranja. In ceea ce-l privea pe
Ethan, oamenii puteau sa dea din limba despre el pin3 le
cadea din gura aia desferecata. Dar il afecta profund
faptul ca cineva ar fi putut rosti o singur vorba necurata
despre omul pe care-l iubise cu fiecare bataie a inimii lui.
Aga ca lucra plna-i amor^eau degetele, ca sa pla-
teasca onorariul avocalului. i facea tot ceea ce era ne-
cesar pentru a ocroti copilul.
Un tunet zgudui cerul, reverberind peste ap3 ca un
bubuit de tun. Lumina paii ca in asfintit. iar norii aceia
negri se sparsera pe toata latimea, laslnd sa giroiasca
pmze compacte de ploaie. Ethan nu se grabi nici acum,
acostind la pontonul s3u de-acasa. Putina umezeaia in
plus, dupa parerea lui, n-avea s5-l omoare.
Parca in acord cu sentimentele lui, Simon sari in apa
sa Inoate pina la mal, ?n timp ce Ethan Tnnoda parimele.
Igi strinse cogul cu gustarea gi, plescaind ud cu cizmele
i'*i < , '/ pe debarcader, se indrepti spre casi.
I*.i acoase cizmele pe veranda din spate. Mama lui T1
mujlruluise destul de des in copilirie s i nu lase urme de
nnroi In casi, pentru ca obiceiul s i se prindi de el.
I oluji, nu avu nimic im potrivi s i lase ciinele ud s i des-
Midi ua cu botul Tnaintea lui.
P Ini cind v iz u duumeaua 51 bufelele care luceau.
Cicat, fu singurul cuvint care-i putu trece prin minte.
in limp ce privea urmele de labe $i auzea latratul de
'.slut fericit al lui Simon. U rm i un chi|iit. alte litritu ri,
apoi risete.
- E$ti ud leoarci!
Vocea fem elasci era s c iz u ti, lini$titi i am uzati.
De asemenea, mai era ?i foarte categorici, ficindu-l pe
Ethan s i tresari vinovat.
- Afari, Simon! Afara cu tine. Usuci-te pe veranda
din fa ji.
Se auzi alt ch itiil, chicoteli copilireti i risul unui
biiat. E-aici toa ti ga$ca. ?i spuse Ethan. scuturindu-i
apa de ploaie din p ir. In clipa cind auzi pai Tndreptin-
du-se in direc|ia lui, 0 lu i a ti spre debaraua cu m ituri i
cirpe.
Nu se mi$ca prea des repede, dar o fice a cind
n-avea Tncotro.
- A. Ethan.
Grace Monroe stitea cu miinile proptite in oldurile ei
Tnguste, privind de la el la urmele de pe pardoseala abia
lustruiti.
- O iau eu. S cuzi-m i.
V iz u cirpa Tnci um edi i trase concluzia c i era mai
bine s i n-o priveasci direct Tn ochi.
- Nu m-am gindit, bom bini el, umplind 0 g ile a ti la
chiuveti. N-am tiut c i urma s i treci azi pe-aici.
- A, deci i{i lai cTinii uzi s i alerge prin ca si i s i
m urdireasci podelele cmd nu vin eu?
Ethan smuci dintr-un um ir:
- Azi dim ineaji cmd am plecat. era murdar pe jos,
aa c i mi-am zis c i p u jin i u d itu ri nu-i putea strica prea
mult.
Apoi, se mai re la xi pujin. intotdeauna, in ultima
vrerre, pirea s i a ib i nevoie de citeva momente pentru
a se relaxa, cind Grace era prin apropiere.
- Dar d a c i 1iam c i ai venit ca s i m i sipune?ti
pentru asta, il lisam pe verandi.
Cind se Intoarse, zimbea, iar Grace l i s i s i-i scape
un oftat.
- Of, di-m i odata cirpa aia. terg eu.
- Nnt. E ciinele meu, m urdiria mea. Am auzit-o pe
Aubrey.
Absenta, Grace se rezem i de tocul u$ii. Era obositi,
dar a$a ceva nu era neobinuit pentru ea. $i In ziua
aceea lucrase opt ore. i avea s i mai adauge in c i pa
lm, seara la Shiners Pub, servind biuturi.
In unele nop|i, cind se vfra in pal, putea s i jure ci-i
auzea picioarete plingind.
- Are g riji Seth de ea, in locul meu. A trebuit si-m i
inversez zilele. Doamna Lynley m-a sunal azi dimineata
i m-a intrebat d a ci pot schimba ca sa-i fac casa p in i
mTine, fiindci i-a telefonat soacri-sa din D C. i s-a auto-
invitat la cin i. Doamna Lynley sustfne c i soacra ei e o
femeie care se u iti la un fir de praf ca la un p ica t Tm-
potriva lui Dumnezeu i a omului. M-am gindit c i nu
te-ar supira s i fac la tine azi. in loc de miine.
- Ne strecori i pe noi oricind reu$eti, Grace, $i-fi
sintem recunoscitori.
O privi pe sub gene, in limp ce freca pe jos cu leul i
clip.i. Iniotdeauna o gSsise drSgu(5. Ca o iepoar3 palo
mino - numai strSlucire aurie i picioare lungi. Ii tundea
pArul scurt ca al unui bSiat, dar lui Ethan ii plScea cum Ti
tAlea, ca o caschetS lucitoare cu franjuri.
Era slabA ca un model din-alea de-un milion de do-
lari, insS lia el cS silueta prelungS i supIS a lui Grace
nu era pentru moda. Fusese o putoaicS slSbSnoagS 51
baietoasS, din clte-i amintea. Cind venise prima oarS la
St. Chris i la familia Quinn, avea vreo apte ani. Acum
.ir fi trebuit sS aibS vreo douSzeci $i doi - i nu i se mai
prea potrivea calificalivul de sl3b3noagS.
Era ca 0 ramurS de salcie, Ti spuse el, aproape
ro$ind.
Grace Ti zimbi, iar ochii ei verzi ca ai unei sirene se
incSIzirS, cu gropi|ele vagi flirttndu-i pe obraji. Din motive
pe care nu le putea numi, o distra sS vadS un specimen
masculin atit de sSnatos minuind cirpa.
- Ai avul 0 zi bunS, Ethan?
- Destul de bunS.
SpSIS meticulos duumeaua. Era un om scrupulos.
Apoi, reveni la chiuveta sS cISteasca gSleata i ctrpa.
- l-am vindut cScalSu de crabi lui tSticu-tSu.
Auzind despre tatSI ei, surisul lui Grace pSIi putin.
Rela^iile dintre ei erau reci. de cind rSmSsese insSrcinatS
cu Aubrey i se mSritase cu Jack Casey, omul pe care
tatSI ei il numea ,/naimutoiul 31a slinos i bun de nimic
din susul sta(ului.
In legSturS cu Jack, reieise cS ta15l ei avusese drep-
tate. Individul o ISsase cu ochii-n soare inainte cu 0 lunS
de naterea lui Aubrey. $i-i luase cu el economiile,
ma$ina ?i aproape lot respectul de ea insSi.
Dar trecuse ea gi prin asta, igi reaminti Grace. i se
descurca de minune. Avea s3 se descurce de minune in
continuare, de una singura, f5rS nici un ban de.la familia
ei - fie gi daca trebuia sa se omoare cu munca pentru
asta.
O auzi pe Aubrey rizind din nou, cu un sunet prelung
gi rostogolit. din adincul fiintei, iar dugmSnia i se risipi.
Avea tot ceea ce conta. Totul era legat in acel ingerag
cu ochi straiucitori gi c3pgor buclat, din camera aiaturata.
- Iti fac ceva de cinS inainte sa plec.
Ethan se intoarse, aruncindu-i inca o privire. Incepea
sa se bronzeze gi-i stStea bine, li incaizea pielea. Avea o
fata prelunga, potrivita cu trupul ei longilin - degi barbia
tindea sa se arate cam indaratnica. Dac3 omui ii arunca
o privire, vedea o blonda alungita gi calmS - trup frumos,
fata care iji trezea dorinta de a o privi putin mai mult.
Iar dacS o priveai, vedeai umbrele de sub ochii aceia
mari gi verzi gi oboseala din jurul gurii.
- Nu e nevoie s3 faci asta. Grace. Mai bine du-te
acasa gi destinde-te putin. Diseara egti de serviciu la
Shiney's, nu?
- Am timp - gi i-am promis lui Seth pirjoale. N-o
sS-mi ia mult timp.
Ethan continua s-o masoare cu privirea, facind-o s3
se foiasca in loc. Se obignuise de mult s3-i accepte
acele priviri lungi gi ingindurate, care ii atHau singele.
Dear inca una dintre micile probleme ale vietii, presu-
punea ea.
- Ce?t1 intreba.
- Nimic. Ei, daca tot ai sa gategti, ar fi bine sa mai
ramii pe- aici ca sa ne ajuti gi sa mincam.
- Mi-ar face piacere.
Se relaxd din nou i porni sd-i ia din mind galeata $i
i iipa, pentru a le pune la loc.
- Lui Aubrey ii place mult sd slea aici cu tine i cu
Sulh. De ce nu te duci i 1u la ei? Eu am de terminat
mte rufe, apoi md apuc de cina.
- I(i dau i eu o mind de ajutor.
- Ba nu-mi.dai deloc.
Era un alt punct de mindrie pentru ea. O pidteau, T$i
lacea treaba. Toatd treaba.
- Du-te in camera din fajd - i intreabd-l neapdrat pe
Seth despre lucrarea la matematicd pe care a primit-o
azi inapoi.
- Ce-a fdcut?
- incd un A.
1i fdcu lui Ethan cu ochiul i-l expedie. Seth avea o
minte atit de ascujitd, ii spuse Grace in timp ce trecea
in spaldtorie. invecinatd cu bucdtdria. Dacd ea ar fi avut
un cap mai bun la cifre. la problemele practice, cind era
mai tindrd, ar fi trecut prin coald ca prin vis.
Ar fi trebuit sd ?nve|e o meserie, una adevdratd, nu
doar sd serveascd de bdut, sd deretice prin case sau sd
scoatd crabi din carapace. Atunci. ar fi avut o carierd in
care sd se refugieze cind se pomenise singurd i insdrci-
natd, cu toate sperantele ei de a fugi la New York ca sd
se facd dansatoare spulberate ca sticla sub cdrdmidd.
Oricum fusese un vis prostesc, ii spuse Grace, sco-
(ind rufele din uscdtor, pentru a le pune Induntru pe cele
ude, din ma$ina de spdlat. Cai verzi pe pereti, cum ar fi
spus mama ei. Dar adevdrul era cd. maturizindu-se, nu
dorise decit doud lucruri. Dansul i pe Ethan Quinn.
i nu ob|inuse nici unul, nici altul.
Oftd pujin. ridicind la obraz cear$aful cald i neted pe
care-1 scosese din co. Cearaful lui Ethan - Tn ziua
aceea T1 luase din patul lui. Atunci, ii simtise mirosul i
poate, doar un moment, douS, Ti ingSduise s3 viseze un
pic la ceea ce s-ar fi putut intimpla dac3 o dorea i el,
dacS s-ar fi culcat impreuna pe acele cear$afuri, in casa
lui.
Dar visurile nu o ajutau s5 termine munca, nici s
plSteasca chiria, ori s3 cumpere lucrurile de care avea
nevoie feti(a ei.
Cu mic3ri repezi, Tncepu sa impatureasca toate
cearceafurile, punindu-le in ordine pe uscatorul care du-
duia. Nu era nici o ruine in a-$i citiga existenta fScind
cur5(enie in casele oamenilor sau servind bSuturi. In orice
caz, se pricepea la amindouS. Era utilS i era necesarS.
Destul de convenabil.
Cu siguranta, nu-i fusese nici utiia i nici necesarS
barbatului cu care se cSsStorise pentru un timp atit de
scurt. D aci s-ar fi iubit, dacd s-ar fi iubit cu adevarat,
totul ar fi fost altfel: Pentru ea. fusese o nevoie disperata
de a-i apar^ine cuiva, de a fi vruta i dorita ca femeie.
Penlru Jack... Grace ciatina din cap. Cu loatS sinceri-
tatea, nu tia ce insemnase ea pentru Jack.
O atractie, b3nuia, care rezultase in conceptiune.
Jack, tia, crezuse c5 procedase onorabil ducind-o la
tribunal ?i stind cu ea in fa|a judecStorului de pace, in
acea zi rece de toamnS, schimbind jurSminte.
N-o maltratase niciodata. Niciodata nu fScuse urit la
betie i n-o batuse, cum tia c3 le tralau unii bSrbati pe
nevestele nedorite. Nu pornise s3 adulmece dup5 alte
femei - cel pu(in, nu cu tirea ei. Dar observase, pe
mSsura ce Aubrey se dezvolta in trupul ei i pintecul i se
rolunjea, expresia de panics ivindu-se in ochii lui.
| i npoi. Inlr-o zi. plecase farS un cuvint.
i i mni ru era, ?i spunea Grace acum, ca se sim-
|lm ufuraia.
D.ir.i Jack facuse ceva pentru ^a . era faptul cA o
s3 se maturizeze, sa-i asume rSspunderea. lar
M m <e-i dSruise valora mai mult decit stelele de pe cer.
Iuse rufele impSturite in co, ii propti co$ul pe old
i bo duse in camera din fa|3.
Acolo era comoara ei, cu p3rul blond i buclat sSI-
tlnd. cu fata dr3gala3 strSlucind de veselie in timp ce
tfltea pe genunchii lui Ethan, gingurindu-i.
La doi ani, Aubrey Monroe semana cu un ingera$ al
lui Botticelli, numai roz i auriu, cu ochi verzi scinteietori
51 gropi{e in obrajii buc<SlaJi i trandafirii. Dintijori de pi-
oia i miini cu degete prelungi. Cu toate c3 nu-i putea
descifra decit jumState din ciripeli, Ethan dtidea din cap,
serios.
- i-atunci ce-a f3cut Foolish? intreba el, deducind
c3-i povestea vreo intimplare cu cateluul lui Seth.
- M-a lins pe fata.
Cu ochii veseti, feti(a ii Iu3 ambele miini, trecindu-$i-le
peste obraji.
- Peste tot.
Zimbind, cuprinse chipul lui Ethan in miini. incepind
cu el jocul care-i-pIScea.
- Au! chicoti ea, frecindu-i din nou fata. Baiba.
Indatoritor, Ethan ii plimba nodurile degetelor peste
obrazul ei neted, apoi Ti smuci mina ca ars.
- Au. i tu ai barb3.
- Ba nu! Tu!
- Ba nu, 0 trase el aproape, incepind s3-i depuna
sSrutari zgomotoase pe obraji, in timp ce Aubrey se zbS-
lea incintata. $i tu!
Tipind de-atTta ris, fetita se smulse i sari spre bSiatuI
toMnit pe jos.
-S e th b albd .
1i acoperi obrazul cu sSrutSri umede. BSrbStia II
obliga s3 se strimbe.
- MSi, Aub, mai scutegte-ma.
Ca s-o distragS, Iu3 una dintre maginutete ei de ju-
carie gi i-o trecu ugurel In lungul bra^ului.
- Egti pista de curse.
Ochii fetitei straiucira de fascinatia noului joc. Smul-
gind magina, incepu s-o impinga gi ea, nu cu tot atita
bllndete, peste toate pa^ile lui Seth unde putea ajunge.
Ethan nu facu decit s3 zimbeasca.
- Tu ai inceput, amice, Ti spuse el lui Seth, cind
Aubrey II cSIca pe coapsa pentru a ajunge la ceiaialt
umr.
- Tot e mai bine decit sa m3 umple de bale, declare
Seth, ridicind Tns3 bra|ul pentru a o Impiedica pe Aubrey
s3 se rostogoleasc3 pe podea.
Timp de citeva moment, Grace se muljumi sa stea
privind. BSrbatuI, relaxat in fotoliul mare gi zimbind spre
copii. Copiii ingigi, cu capetele apropiate - unul delicat gi
acoperit cu bucle aurii, ceiaialt cu o claie l3^oas3, mai
inchisa cu multe, multe nuanje.
Bdietelul pierdut. igi spuse gi inima i se inmuie de
duiogie ca in prima zi cind il vSzuse. Copilul gSsise
daimul spre casa.
Fetita ei nepretuita. Cind Aubrey nu fusese decit o
palpitate in pintecul ei, Grace igi fSgSduise s-o iu-
beasc3, s-o apere gi sa se bucure de ea. Intotdeauna
avea sa aiba un cSmin.
i bSrbatuI care cindva fusese un baiat ratacit, care
luii'...me In visurile ei de fa13 cu ani in urma $i nicio-
liulA mi mai leise cu adevSrat. F3urise un c3min.
I liiiim r3p3ia pe acoperi, televizorut mergea Incet,
i.ii un murmur stins. Ciinii dormeau pe veranda din fa^3,
liu vlntul umed sufla prin ua cu plasa pentru Jin{ari.
. jmduia dupS lucrul la care tia c3 nu avea de ce s5
ilvneascS - s3 lase jos co$ul cu rufe, s3 mearg3 i s3 se
uk a pe genunchii lui Ethan. S3 fie binevenit3 acolo, a-
IwptatS chiar. S3 fncbida ochii, fie i doar pentru un scurt
rflstimp, i s3 fac3 parte din toate.
In schimb, se retrase, simtind c3 era incapabil3 s3
p3easc3 in acea lenevie uoar3 $i Iinitit3. Reveni in
buc3t3rie, unde I3mpile din plafon ardeau puternic, putin
cam prea dur. Acolo, puse co$ul pe mas3 $i incepu s3
adune cele necesare pentru a preg3ti cina.
Cind Ethan intr3 peste citeva momente s3 ia o bere,
Grace pusese carnea la rumenit, cartofii se pr3jeau Tn
ulei de arahide, iar salata era pe drum.
- Miroase grozav.
Un moment, Ethan st3tu pe loc, stinjenit. Nu era
obinuit s3-i g3teasc3 altcineva - de ani de zile - i apoi,
nu o femeie. Tat3l lui se sim|ise ca acas3 in buc3t3rie,
dar mama... intotdeauna glumisera c3, atunci cind gStea
ea, aveau nevoie de toate talentele ei medicate ca S3
supravie|uiasc3 mesei.
- Va fi gata cam intr-o jum3tate de or3. Sper c3 nu te
deranjeaz3 s3 m3ninci mai devreme. Trebuie s-o due pe
Aubrey acas3, s3-i fac baie, apoi s3 m3 schimb pentru
serviciu.
- Nu m3 deranjeaz3 nicicum s3 m3ninc, mai ales
cind nu eu g3tesc Iar adev3rul e c3 in seara asta voiam
s3 m3 due pentru vreo dou3 ore la antieml naval.
- Aha, intoarse Grace privirea spre el, suflii lu-$i
bretonul din ochi. Trebuia s3-mi spui. M-a fi grdbit.
- Ritmul 3sta imi merge de minune. trase Ethan o
duc3 din sticIS. Vrei s5 bei, sau ceva?
- Nu, multumesc. Voiam s3 folosesc garnitura asta
de salata pe care a f5cut-o Phillip. Arata mult mai bine
decit cele cumparate din magazin.
Ploaia siabea, curgind doar cu stropi mici i rari prin-
tre care se strSduia s3 razbeasca lumina apoasa a soa-
relui. Grace privi spre fereastra. Spera deja s3 vada un'
curcubeu.
- Florile Annei o due bine, comenta ea. Le priete
ploaia.
- M3 scutete s3 scot furtunul. Mi-ar lua capul dac3
i-ar muri cTt timp e plecata.
- N-a$ condamna-o. A muncit din rasputeri ca S3 le
sadeasca inainte de nunta.
Grace lucra cu repeziciune ?i competenta, in timp ce
vorbea. Scurgind de ulei cartofii crocan|i, a laugind al|ii
in tigaia care sfiriia.
- A fost o nunta aa de trumoasa, continua, ames-
tecind intr-un castron sosul pentru carne.
- A ieit ca lumea. Am avut noroc cu vremea.
- A, in ziua aia nu s-ar fi putut sa ploua, Ar fi fost un
p3cat.
Revedea totul, atit de limpede. Verdele ierbii in
curtea din spate, scinteierea apei. Florile plantate de
Anna, straiucind de culori - i cele pe care le cumparase
ea, revarsindu-se din ghivece i vaze, pe linga covorul
alb pe care paise mireasa spre a-$i intilni mirele.
O rochie alba vaporoasa, cu voalul sub(ire abia ac-
centuindu-i ochii umbri^i, delirind de fericire. Scaunele
erau pline de rude i prieteni. Bunicii Annei plinsesera
amindoi. lar Cam - durul i aventurierul Cameron Quinn
Ifi privise mireasa de parcS tocmai i s-ar fi inminat
i timIf* raiului.
O nuritS in curlea din spate, ii spunea acum Grace.
I lull u. simpIS, romantica. Perfects.
- E cea mai frumoasS femeie pe care am vSzut-o in
vtnja mea, spuse Grace cu un oftat care nu era decit
U50T nuantat de invidie. Aa de inchisS i exotics.
Se pctrivegte cu Cam.
ArStau ca douS stele de cinema, numai lustrn 51
strSlucire, zimbi ea in sinea ei. pe cirid amesteca sosul
condimentat in carnea tocatS. CInd tu i Phillip afi cintat
valsul Sla pentru primul lor dans, a fost cel mai romantic
lucru pe care l-am vSzut vreodatS.
OftS din nou, in limp ce tormina de preparat salata.
- lar acum, sint la Roma. Nici nu-mi pot imagina.
- Au telefonat ieri dimineafS, ca sS m3 prindS inainte
de a pleca. Mi-au spus c3 se simt minunat.
La asta, Grace rise, cu un sunet unduitor, senzual,
ce pSrea S3 se tirascS pe pielea lui Ethan.
- Luna de miere la Roma? Ar fi $i greu sS nu se
simtS minunat.
Incepu sS mai culeagS cartofi i injurS incet cind
uleiul incins Ti stropi dosul miinii:
- La dracu'.
Chiar in timp ce ridica uoara arsurS la buze sS i-o
aline, Ethan sSri inainte i 0 apuca de minS:
-T e -a ars?
1i vSzu pielea care se inroea i o trase spre chiu-
vetS:
- LasS nite apS rece sS curgS peste ea.
- Nu-i nimic. Doar o micS arsurS. Mi se-ntimpIS tot
timpul.
- Nu ti s-ar Tntimpla, dacS ai fi mai atentS.
Se incruntase gi-i stringea cu putere In mina dege-
tele, pentru a i le tine sub jetul de apS.
~ Te doare?
- Nu.
Nu mai simlea nimic altceva decit mina lui pe dege-
tele ei i propria sa inima bubuindu-i in piept, tiind c3
se putea face de ris in orice moment, incerca sa se
elibereze:
- N-am p3|it nimic, Ethan. Nu te agita.
- Ai nevoie de pufina alifie,
D3du sa intinda mina spre dulap ca sa caute i caput
i se ridica. Ochii ii intilnira pe ai ei. Ramase pe loc, cu
apa curgind i miinile amindurora prinse sub guvoiul ei
rece ca ghea|a.
Incerca sa nu stea niciodata chiar atit de aproape de
ea, nu atit de aproape incit s3-i poaia vedea acele mici
firigoare de aur din ochi. Fiindca atunci incepea sa se
gindeasca la ele, s3 se intrebe. $i apoi trebuia sa-gi
aduca aminte ca aceea era Grace, fata pe care o privise
crescind. Femeia care era mama lui Aubrey. 0 vecina
care il considera un prieten de incredere.
- Trebuie s3 ai mai multa grija de tine.
Glasul ii era inasprit, ca gi cum cuvintele gi-ar fi croit
drum printr-un gitlej ce se uscase ca nisipul. Grace mi-
rosea a lamii.
- N-am nimic.
Murea, undeva intre ame|eala piacerii i disperarea
totals. O (inea de mina ca $i cum ar fi fost fragiia ca vata
de sticia. i se incrunta la ea de parc3 ar fi fost pufin mai
sensibiia ca fiica ei de doi ani.
- Au sa se arda cartofii, Ethan.
- A! Bine.
Coplegit, fiindca se gindise - doar o secunda - ca
iii.i oi nr fi putut avea un gust la fel de dulce pe cil
in Alii smuci inapoi. bljbiind dupS tubul cu alifie. li
|i *i i inima i detesta senza|ia. Prefera ca totul s5 fie
i ulrn 51 simplu.
Pune-ti oricum pu|inS din-asta pe deasupra, puse
1 ililia pe bufet gi se retrase. Eu... ma due s3 spai copiii
pnntru cinS.
Dm mers, Iu3 cogul cu rufe gi iegi.
Cu rni$c3ri calculate, Grace Tnchise apa, apoi se Tn-
lonrse gi-gi salv3 cartofii pr3ji(i. Multumitd de evolutia
cArnii, Iu5 alifia gi intinse pu|ina pesle pata TnrogitS de pe
mfna, inainte de a pune cu grijS tubul la locul sfiu, in
dulap.
Apoi se rezema de cbiuveta, privind pe fereastra.
Dar nu putu g3si pe cer nici un curcubeu.

C apitolul 2

Nimic nu se compara cu simbSta - decit dac5 nu era


simbdta de dinaintea ultimei saptamlni de gcoalci gi a
vacan|ei de var3. Aceea, desigur, era egalS cu toate
simbetele din via|3, unite intr-un singur buIgSre mare gi
strSlucitor,
SimbSta Tnsemna s3-^i petreci ziua In barca de pes-
cuit, cu Ethan gi Jim, nu In sala de clasS. Insemna muncS
grea, soare fierbinte gi bduturi red. Chestii de bSrbati.
Cu ochii umbriti sub cozorocul gepcii sale Orioles i
ochelarii de soare pe care-i cumparase cu ocazia unei
incursiuni la complex, Seth rntinse cangea s3 aga(e ur-
matoarea geamandura de marcaj. Muchii sai_ tineri se
incordau sub tricoul X-Files. care-1 asigura ca adevSrul e
dincolo de noi.
II privea pe Jim lucrTnd - inclinind plasa $i desprin-
zTnd capacul de conserve cu stridii care acoperea cutia
momelii de pe fundul plasei. Scutur5 momeala veche,
observe Seth, in timp ce privea pesc5ruii care se re-
pezeau |ipind ca nite maniaci. ..Marfa. Acum, apucS
bine plasa, o intoarce i-0 zgTIJiie ca un nebun, fadnd
crabii din partea de sus sa cada Tn copaia care-i a-
tepta.'
Seth banuia ca putea face toate aceste lucruri - dacS
voia Intr-adev3r. Nu-i era fric i de-o adunSturS de crabi
timpiti numai fiindca arStau ca nite gingSnii mutante cit
toate zilele, de pe Venus, i aveau clegti cu care tot
forfecau i ciupeau.
In schimb, sarcina lui era aceea de a improspSta
momeala din plasa cu vreo doi pumni de bucati de pete
scirboase, a pune capacul i a se asigura cS nu se
fScuserS ros5turi pe coardS. S3 aprecieze din ochi dis
ta n t dintre geamanduri i, daca totul pSrea in reguia, sa
arunce plasa peste bord. Pleosc!
Apoi, trebuia sa intindS gafia dupa urmStoarea gea
mandura.
Acum tia cum sa facS deosebirea intre sooks $i
jimmies. Jim spunea c5 cucoanele-crabi ii lacuiau
unghiile, fiindca aveau cleti ro$ii. Modelele de pe burta
lor semSnau innebunitor de mult cu nite organe se-
xuale. Oricine putea sa vada c3 bSie^ii-crabi aveau acolo
o forma prelunga in forma de T, care ar3ta exact ca un
carlci.
Jim li arStase i o pereche de crabi impreunindu-se -
I li nmiHiii dublati - iar asla fusese cam prea mult,
wml'iil bflrbat se c3t3ra peste fata, o potrivea sub el $i
Inulau na zile intregi.
lath bSnuia ca trebuia s3 le plac3.
I t ha n spusese despre crabi ca erau casatorifi, iar
Ctml Seth risese pe infundate, arcuise o sprtnceana.
I'Blh se simfise destul de intrigat pentru a se duce la
bitilioteca 5colii ca sa citeasca despre crabi. i banuia ca
Inlfllesese, oarecum, ce voia s5 spuna Ethan.
Baiatul o apSra pe fata, tinind-o sub el, fiindca ea
nu se putea imperechea decit cind se afta in ultima na-
plrlire i avea carapacea atit de moale. TncTt era vulne
rable. Chiar i dupa ce terminau, continua s-o (in3 astfel
pin3 cind i se intSrea din nou crusta. Iar femela nu se
Imperechea decit o singura data, deci era ca $i cum s-ar
li casatorit.
Se gindea la felul cum se casatorisera Cam i dom-
ni$oara Spinelli - Anna, Ti reaminti el, acum trebuia s-o
numeasca Anna. Multe femei Tncepeau sa dea apa la
oareci, iar tipii rideau i spuneau bancuri. To|i faceau
atita caz, cu flori, muzica ?i tone de rmncare. Seth nu
pricepea. Lui i se p3rea ca Tnsuratoarea nu tnsemna
decit ca ajungeai sa faci sex oricit voiai i nimeni nu
slrimba din nas.
Dar fusese marfa. Nu mai asistase niciodata la aa
ceva. Dei Cam il tirise la complexul comercial i-l pu-
sese sa probeze o droaie de costume, in cea mai mare
parte era okay.
Poale ca, uneori, se ingrijora gindindu-se la felul cum
avea sa se schimbe situajia, tocmai cind incepea sa se
deprinda cu lucrurile aa cum erau. Acum, in casa avea
sa fie i o femeie. O piacea destul de mult pe Anna.
Jucase pe fa^S cu el, chiar dac3 era asistenta sociala.
Dar lot femeie era.
Ca maic5-sa.
La acest gind, Seth se Tnchise in el. Dac5-i amintea
de mama lui, dac se gindea la viaja pe care o (raise
aiaturi de ea - b3rbatii, drogurile, camarutele jegoase - i
se strica toata ziua.
Nu avusese destule zile insorite, In oei zece ani ai lui,
pentru a risca s5-i compromita una.
- Ai adormit acolo, Seth?
Glasul blind al lui Ethan il readuse pe Seth la reali-
tate Clipi din ochi. vazu soarele sclipind pe suprafata
apei, plutele portocalii saitind.
- Ma gindeam doar, bomb3ni el i trase repede Inca
o geamandura.
- Eu. unul, nu m3 prea glndesc. puse Jim plasa pe
plalbord, Tncepind s3 aleag3 crabii; chipul brSzdat i se
increii intr-un zlmbet. Imi d febr3 la cap.
- Cacat, spuse Seth, aplecindu-se sa studieze re-
colta. Asta-ncepe sa napirleasca.
Jim mormSi, ridicTnd un crab cu carapacea crSpati
de-a lungul spatelui.
- Amicu-5sta o s-ajunga sandvi$u' cu crusta moale al
cuiva, ca miine.
li ficu lui Seth cu ochiul, pe cind azvirlea crabul In
rezervor:
- Poate-al meu.
Foolish, care era Inca destul de mic pentru a-$i me-
rita numele1, amuinS capcana, stirnind o razmeritS a

1 - Foolish = Pfoslul. Prostiia {n.lf.)


.......... prompta i hid5. in timp ce cle$tii tocau Tn gol,
>i afiri Inapoi, cu un scheiaiait.
I.i la ciinele-Ssta, se coco3 Jim de ris. El n-are de
( -..i lace griji cu febra la creier.

Nici chiar dup3 ce duserS prada pe cheu, golirS rezer-


irul i il debarcari pe Jim, ziua de lucru nu se sfiri.
I tlun se retrase de la comand3.
Trebuie s3 intrSm Tn $antier. Vrei s-o cTrmeti tu?
Dei ochii lui Seth erau acoperiji de ochelarii negri,
I than T$i imaginS ca expresia lor se polrivea cu gura
i .iscata de uimire a baiatului. Nu f3cu decit s3 se amuze,
clnd Seth smuci dintr-un um3r ca i cum asemenea
lucruri ar fi fost doar ni1e fleacuri de fiecare zi.
- Sigur. Nici o problem^.
Cu palmele transpirate, Seth Iu3 ctrma.
Ethan st3tea aiaturi, Tn picioare, cu miinile vlrTte dez-
involt Tn buzunarele dinapoi ale pantalonilor i ochii
atenji. Pe apS era un trafic destul de dens.
Dup5-amiezele frumoase de la sfirgitul saptSmTnii ii
atrSgeau in Golf pe marinarii cu chef sa se recreeze. Dar
nu aveau unde s5 mearga prea departe, iar putiul tre-
buia s-o invete la un moment dat. Nu puteai locui Tn St.
Chris, fSra a $ti cum s2 pilotezi o barca utilitarS.
- Putin mai la tribord, Ti spuse el lui Seth. Vezi skifful
31a de-acolo? Marinar de iulie, i-o s3-ti taie prova de-a
dreptul, dac3 (n capul 3sta.
Seth Ti Tngusta ochii, studiind ambarcatiunea i oa-
menii de pe punte. Pufni:
- Asta fiindcS-i mai atent la tipa aia-n bikini, decit la
vTnt.
- Ei. arata mi$to Tn bikini.
- Nu v3d ce mare scofala e cu smii 3ia.
Spre lauda lui, Ethan nu rise sonor, ci dadu sobru din
cap
- Cred ca, in parte, se datoreazS faptului ca noi nu-t
avem.
- Eu mai mult ca sigur n-am chef,
- Mai a$teapt5 vreo ci(iva ani, murmurS Ethan, aco-
perit de zgomotul motorului. lar acest gind il f5cu sa se
strimbe. Ce naiba aveau sa faca, atunci cind pugtiul intra
in pubertate? Cineva trebuia s-i vorbeascS despre...
respectivele. $tia ca Seth avea deja prea multe cuno<
tinte sexuale, dar erau de genul Tntunecat i unsuros.
Acelai soi cu cele pe care le dobindise el, la o virstS
prea frageda.
Unul dintre ei trebuia s3-i explice cum trebuia i cum
puteau S3 fie lucrurile - i fSrS a atepta sa treaca prea
multa vreme.
Spera pe to|i sfinfii sa nu fe el acela,
Zari antierul naval, vechea ciadire de caramida,
docul nou-nou| pe care-1 construisera el i frafii lui. Se
Tnfiora de mindrie. Poate ca nu arata prea grozav, cu
caramizile refolosite i acoperiul peticit, dar faceau o
treaba onorabiia. Ferestrele erau prafuite, insa no! i in-
tacte.
- Trage inapoi de regulator, la-o meet.
Absent. Ethan puse o mina peste a lui Seth, pe co-
menzi. II simfi pe baiat crispindu-se o clipa, pentru ca
apoi sa se relaxeze. Inca mai avea probleme cu atinge-
rile nea$teptate, remarca Ethan. D arii trecea.
- A$a, doar o idee mai la tribord.
Cind barca se ciocni uurel de pilo|i, Ethan s3ri pe
ponton sa lege parimele.
- Buna treaba.

i iin I II vflzu dind din cap, Simon, aproape tremurTnd


- I fiat ill hl.ire, sari paste hord. Latrind innebunit, Foolish
|>o copastie, ezita, apoi il urma.
DA mi racitorul, Seth,
Mmmflind doar pujin, Seth il sSItS greoi.
(oflte-mi dai voie sS pilotez i eu barca odata cind
p h i dim.
Poate.
I.than 11 a^tepta s3 sar3 la loc sigur, pe cheu, inainte
(la .1 porni spre uile de marfa din spatele ciadirii.
Acestea erau deja larg deschise, iar prin ele se au-
lanu sunetele ati|atoare-de-suflet ale lui Ray Charles.
I III.in puse racitorul pe podea, ITngS u$a, i-$i propti
mlmile in olduri.
Coca era gata. Cam muncise ca un ciine ca s3 ter-
mme cil mai mult inainte de a pleca in luna de miere. 0
<.iiatatuisera, rachetrnd marginile astfel incTt s3 se su-
prapuna dar sa ramina totu$i netede la Tmbinari.
Amindoi incheiasera bordajul din plan$e indoite la
abur, ghidindu-se dupa linii trasate cu creionul $i potri-
vind fiecare scindura la locul ei. atent, prin apasare
fnceata i Constanta. Carena era solida. In bordajul unei
b3rci de fratii Quinn nu era rost de fisuri.
Proiectul ii apar(inea in principal lui Ethan, cu citeva
ajustari ate lui Cam, pe ici pe colo. Coca era in fund-
arcuit, de construe^ costisitoare dar cu calitatile sta-
bilitatii i vitezei. Ethan Ti cunotea clientul.
Proiectase forma provei cu aceasta idee in minte i
alesese o etrava de croaziera, atragatoare i, din nou,
flotabiia, buna pentru viteza. Pupa urma un contradesign
de lungime moderata, con^inind o platforma suspendata
care prelungea punea mai mult decit linia de plutire.
Avea o Tnfatiare hidrodinamica, atractiva. Ethan in-
telegea ca pe client II interesau in egala masurS atll
aspectul. cit i calitatile fundam ental de navigatie.
il folosise pe Seth la munca bruta. cTnd sosise mo-
mentul s3 captu$easca interiorul cu un amestec fifty-fifty
de ulei de in incins i terebentina. Era lucru de trans-
piratie, garantat sa cauzeze citeva arsuri, in pofida pru-
dentei i a manuilor. i totu$i, baiatul rezistase de
miniine.
Din locul unde statea, Ethan putea studia curbura
puntii, conturul din marginea de sus a bordajului. Stabi
lise o linie plata, pentru a asigura o nava mai incapa-
toare i mai uscata, cu mult spafiu sub punte. Clientului
su ii plScea sa-$i invite prietenii i familia in croaziera.
Omul insistase asupra lemnului de tec, dei Ethan ii
spusese c i bradul sau cedrul ar fi mers destul de bine
pentru scindurile bordajului. Omul avea bani de cheltuil
pe hobby-ul s3u. ii spuse el acum - i bani de cheltuit
pe prestigiu. Dar, trebuia sa recunoasca. tecul arata mi-
nunat.
Fratele s3u Phillip lucra la acaperirea puntii. Dez-
bracat pina la briu ca sa suporte mai uor caidura i
umezeala, cu parul de culoarea Tnchisa a bronzului ap3-
rat sub o apc3 neagra f3ra emblema sau denumire de
echipa sportiva, pusa cu cozorocul la spate, fixa cu uru-
buri scindurile puntii.
La fiecare citeva secunde, biziitul dur i ascu|it al
urubelnijei electrice se lua la intrecere cu timbrul de
tenor onctuos al lui Ray Charles.
- Cum merge? striga Ethan, peste tot vacarmul,
Capul lui Phillip se ridica. Avea chipul de inger marti-
rizat umed de sudoare i ochii caprui-aurii nemul|umi|i.
t< - ii (ojimintise ca era director de publicitate, pen-
lui Dumnezeu, nu limplar.
Am e o canicula mai mare decit vara in iad i
M im .( i In iunie, Trebuie sa instaISm nite ventila-
N .11 nimic rece, sau m3car ud, in rgcitorul aia?
' ' mi >, au terminal lichidele acum o ora.
IVschide robinetul de la buda i-o sa ai apa. re-
. iii.ijin Ethan, Tn timp ce se apleca s3 scoata o cutie
i.v nntoare dm racitor. E o tehnologie noua.
Dumnezeu tie ce se poate gdsi in apa de la ro
bin" I replica Phillip, prinzind din zbor cutia aruncata de
I limn, dup3 care se strimba, la vederea etichetei. Aid.
iwl pu|in, iti spun ce chimicale baga inauntru.
Imi pare r3u, apa Evian am baut-o pe toata. tii
mm e Jim cu marca lui favorita de apa. Nu se mai
Mlura.
Baga-ti-a, raspunse Phillip, dar fara aprindere. I$i
luma pe git Pepsi-ul rece. apoi ridica o sprinceana, cind
I lhan veni sa-i inspecteze munca,
- Frumos lucrat.
- l-auzi, multumesc, efu'. Imi mareti i leafa?
- Sigur, dublu decit iei acum, Seth e geniul la mate.
Cit face zero ori doi, Seth?
- Zero-zero, zimbi scurl Seth. II mincau degetele sa
incerce urubelni|a electrica. Pina acum, nimeni nu-l
lasase sa atinga nici una dinlre celelalle scule care
functionau cu curent.
- Ei, acum imi pot permite croaziera aia in Tahiti.
- De ce nu faci tu un du - daca n-ai nimic impotriva
sa le speli tot cu apa de ia robinet. Aici, pot sa continui
eu.
II tenta. Phillip era murdar, asudat $i sufocat de cai-
dura. Ar fi omoril vesel trei straini pentru un pahar cu
Pouilly-Fuisse rece, Dar $tia ca Ethan era treaz inc5 din
zori i terminase deja o zi de munca pe care orice om
normal ar fi considerat-o completa.
- Mai fac $i eu fata. doua ore.
- Bine.
Era exact raspunsul pe care-1 a$teptase Ethan. Phil
lip tindea s i faca nazuri, dar niciodatS nu te lasa de
izbelite
- Cred ca putem da gata puntea asta. Tnainte de-a
zice c-am terminat pe ziua de azi.
- Pot i eu sd...
- Nu, raspunsera Ethan i Phillip intr-un glas, anti-
dpind intrebarea lui Seth.
- De ce naiba nu? vru el sa tie. Nu-s timpit. N-am
sa-mpuc pe nimeni c-un idiot de urub, sau ceva
- Fiindca ne place sa ne jucam noi cu ea. zimbi
Phillip. $i sintem mai mari decit tine. Poftim, viri el mma
in buzunarul de la spate, de unde lua portofelul $i scoase
o hirtie de cinci dolari. Du-te pTnS la Crawford i adu-mi
ni$te apa imbuteliata. Daca nu te smiorcdi, cu restul po(i
sS-|i iei o inghejata.
Seth nu se smiorcai, dar bombani ceva in sensul ca
se foloseau de el ca de un Sclav, dupa care ii chema
cTinele i iei.
- Ar trebui s3-i aratam cum sa foloseasca uneltele,
cind avem mai mult timp, comenta Ethan. Are miini
dibace.
- Mda, da' voiam sa piece, Aseara, n-am apucat s3-|i
spun. Detectivul i-a luat urma Gloriei DeLauter pinS-n
Nags Head.
- Ded, se indreapta spre sud, ridica Ethan privirea
Phillip. Inca n-a localizat-o?
Nn, circuit mult $i folosete bani cash. Mul|i.
(lurn i se crispS:
Are destui de tocat, de cind i-a piatit tata o droaie
I'oulru Seth.
Nu pare s-o intereseze s3 se tntoarca aid.
A zice c3 putiul 3sta o intereseaza la fel de mult
i n un pisoi morl pe-o mita vagaboanda turbata.
$r propria lui mama fusese la fel, i$ aminti Phillip,
iilunci cind se aflase cit de cit in preajma lui. N-o intil-
nise niciodata pe Gloria DeLauter, dar o cunotea. i o
<lipre{uia.
Daca n-o gasim, adauga el, rostogolindu-i peste
Irunte cutia rece, nu vom afla niciodata adevarul despre
lata, sau despre Seth.
Ethan d3du din cap tia ca Phillip era Tntr-o misiune
i mai tia ca, dupa toate probabilita|ile, avea dreptate
Dar se intreba, mult prea des ca sa ramTna lini$tit, ce
.iveau sa faca atunci cind aflau adevarul.

Planurile lui Ethan, dupa paisprezece ore de munca


neintrerupta, constau in a face un du nesf!rit i a bea o
bere rece. Le facu pe amindoua, simultan. Luasera
sandviuri-submarin pentru cin i, iar el it mincase pe-al
lui pe veranda din spate, singur, in linitea blinda a in-
ceputului de asfin|it. In casa, Seth i Phillip se certau la
ce caseta video sa se uite mai intii. Arnold Schwarze
negger se lupta cu Kevin Costner.
Ethan pariase deja pe Arnold.
Aveau o intelegere tacita ca simbata seara sa se
ocupe Phillip de Seth. Astfel, lui Ethan ii raminea posi-
bilitatea de a alege. Putea merge in casd sa stea cu ei.
cum facea uneori cu ocazia acelor festivaluri video.
Putea sa se ageze cu o carte, la etaj, cum prefera de
multe ori. Putea iei in orag, ceea ce nu facea decit
rareori.
Inainte ca tatai lui sa fi murit atit de subit, schimbin-
du-li-se luturor viata, Ethan traise in propria lui casuta.
conform propriului sSu program linigtit. li mai simtea gi
acum lipsa, degi incerca sa nu dugmaneasca tinarul cu-
plu caruia i-o inchiriase. Le placea confortul dinSuntru gi
i-o spuneau foarte des.
Odaitele cu ferestre inalte, mica veranda acoperita,
umbra intima a copacilor care o adSposteau gi susurul
blind at valurilor la mal.
i lui ii placea. Dupa c5s3toria lui Cam gi sosirea
Annei in casS, poate reugea sS se strecoare din nou.
Dar acum aveau nevoie de banii pe chirie. $i, lucru mai
important, igi dSduse cuvintul. Avea sa locuiasca acolo
pina cind toate luptele legale erau incheiate gi cigtigate,
iar Seth devenea definitiv al lor.
Se legana, ascultind pasSrile de noapte care ince-
peau sa cinte. i probabil a(ipise, fiindca iarSgi ii venea
visul gi-i venea limpede.
- Intotdeauna ai fost pu^in mai singuratic decit cei-
lalti, comenta Ray.
Statea agezat pe balustrada verandei, intors pu;in
intr-o parte, astfel incit s3 poata privi spre apa.daca voia;
parul ii straiucea ca o moneda de argint in lumina slaba,
fluturind liber in briza continua.
- Intotdeauna ti-a piacut sa stai singur ca sa-Ji ru-
megi gindurile gi sa-ti rezolvi problemele.
- $tiam ca puteam Veni oricind la tine sau la mama
lmi placea doar ca la inceput sa stapinesc situalia.
..i flcum. cum e? se rasuci Ray cu fata direct spre
liliiiin
Nu tiu. Poate c3 incS n-o stapinesc prea bine,
fti'lli aa adapteazS. Este mai relaxat cu noi. In primele
I'lli'v.i BflptSmini, ma tot ateptam s-o tearg5. Pierderea
la I n afectat aproape la fel de mult ca pe noi. Poate
i lunr la fel de mult, fiindca tocmai mcepuse sS creada cS
vin|n era bund i pentru el.
Fusese rea, aa cum trebuise s-o traiascS inainte
da .i-l aduce aid. Totu$i, nu se compara nici pe deparle
<u ceea ce ai avut tu de suportat, Ethan, i ai scos-o la
culpdt.
N-a lipsit mult sa n-o scot, i$i pregati Ethan o ha-
vanS, aprinzindu-i-o pe indelete. Uneori, imi mai revine
|i acum. Durerea, ruinea. i sudorile red, de teama a
ceea ce urmeazS s3 se intimple.
AlungS gindul, ridictnd din umeri:
- Seth e putin mai tinSr decit fusesem eu. Cred cS
!-a i debarasat de ele. in parte Atita vreme cit nu va
mai trebui sS aibS de-a face cu maicS-sa.
- PinS la urmS, tot va fi nevoit sa aibS de-a face cu
a, dar nu va fi singur. Asta-i toatS diferenta. Cu tolii ti
vefi sta alSturi. Intotdeauna v-ati stat alSturi unii altora,
zimbi Ray. cu surisul sSu larg, care-i incre|ea chipul
intr-o clipS. De ce stai singur aid simbata seara, Ethan?
Jur cS m3 ingrijorezi, bSiatule.
- A m avut o zi grea
- Cind eram de virsta ta, i eu aveam zile grele i
nop|i i mai grele. Abia ai Tmplinit treizeci de ani, pentru
numele lui Dumnezeu. Statul pe veranda Tntr-o seara
calda de simbatS, in iunie, e pentru babalici. la maina,
du-te la o plimbare. Vezi unde-ajungi, ii facu el cu ochiul.
Pariez c3 gtim amindoi unde-o s3 fie asta.
Explozia brusca de urlete gi rafale de automat II f3cu
pe Ethan s3 tresarS in scaun. Clipi din ochi, privind atent
spre balustrada verandei. Acolo nu era nimeni. Sigur c3
nu era nimeni, igi spuse el, scuturindu-gi scurt capul.
Picotise un minut, atita tot, iar filmul de acfiune din living
room Tl trezise.
Dar, cTnd coborT privirea, igi vazu trabucul aprins in
mina. Naucit. ramase privindu-l. Chiar il scosese din bu-
zunar gi-l aprinsese. In somn? Era ridicol, absurd. Pro-
babil o tacuse inainte de a fi adormit, cu gesturi atit de
automate incit mintea lui pur gi simplu nu inregistrase
migcarile.
i totugi, de ce-l furase somnul cind nu se sim|ea
deloc obosit? Ba chiar era nelinigtit, iritat gi exagerat de
lucid.
Se ridica, frecindu-gi ceafa, gi incepu s3 se plimbe
incoace gi-ncolo pe veranda pentru a-gi dezmortf picioa-
rele. Mai bine intra in cas3 gi se ageza la film, cu nigte
popcorn gi inca o bere. Chiar in momentul cind intinse
mina spre uga cu plasa, injura.
N-avea chef s3-gi petreaca seara de simbata cu
filme. Avea s3 faca o plimbare cu magina, sa vada unde
ajungea.

Picioarele lui Grace erau amorce pina la glezne. O


omorau blestematele alea de tocuri inalte, care ficeau
parte din uniforma ei de chelnerifa. In serile din timpul
saptaminii, cind mai avea din cind in cind timp s3 se
descale sau chiar sa se ageze citeva minute, nu era atit
de r3u. Simbata seara. ins3, S hiners Pub forfotea de
agitate - iar ea. de asemenea.
I >ui.ii caruciorul cu pahare goale i scrumiere pline la
io r. iii' .1 flrcfnd cu eficienja tava in timp ce-i striga bar-
HMiiiilui comanda:
Dou3 albe de casa, douS de la butoi, un gin cu
tom j un sifon club cu ISmiie.
I u nevoita sa tipe asculit, peste zarva multimii i aa-
i i 'in muzica a forma|iei de trei instrumente pe care o
*hun|ase Shiney. La drciuma, muzica era Tntotdeauna
pioasta. findca Shiney nu se indura sa scoata banii pen-
Imi nl$te interpreti ca lumea.
Nimanui, insa, nu parea s3-i pese.
Ringul meschin era doldora de dansatori, iar muzi-
C(in|ii o luara ca pe o indicate s3 mareasca volumul.
Lui Grace ii rasuna capul ca un clopot de o^el, iar
patele incepea s3-i pulseze in ritm cu ghitara bas.
Terminind de luat comanda, duse tava prin spatii
iilrlmte dintre mese, spermd ca grupul de tineri turiti in
Inline la moda dadeau baciuri decente.
li servi zimbitoare, dadu din cap la semnul de a face
nnta i raspunse chemarii de la masa aiaturata.
Mai avea zece minute pina la pauza. Parc-ar fi fost
zece ani.
- Hai salut, Gracie.
- Ce faceji, Curtis, Bobbie,
Fusese colega de coaia cu ei, in trecutul indepartat
$i ce|os. Acum, lucrau pentru tatai ei, la ambalarea spe-
cialita^ilor marine.
- Obinuitele?
- Mda, doua halbe
Curtis ii aplica tratamentul s3u firesc - o paimuta
scurta pe fundul cu funda. Invaiase sa nu-i faca griji.
Pentru el, era un gest destul de inofensiv. ba chiar o
demonstratie de Incurajare afectuoasa.
Unii dintre str^inii care veneau aveau miini mult mat
pufin inofensive.
- Ce-|i mai face fetita aia dr5gaia5?
Grace zimbi, in(elegtnd ca acesta era unul dintre mo-
tivele pentru care ii tolera atingerile. intotdeauna o in-
treba despre Aubrey.
- Se face tot mai frumoasa pe zi ce trece.
VSzu alt3 minS ridicindu-se de la o masS din apro-
piere.
- V3 aduc berile alea imediat.
Ducea o tavS plina cu pahare, halbe gi castronage
pentru alune la bere. cTnd il vSzu pe Ethan intrind. Fu cil
pe ce s-o scape pe jos, Nu venea niciodatS la circiumS
simbSta seara. Uneori, trecea pentru cite o bere pe la
mijlocul saptSminii. dar niciodata cind localul era plin gi
zgomotos.
Ar fi trebuit sa arate la fel ca oricare alt bSrbat din
salon. Avea blugii decolorati dar curaji. un tricou alb gi
simplu cu poalele virite in ei gi cizme de lucru vechi,
scilciate. Dar nu arata deloc asemenea celorlal(i - iar
pentru Grace, nici nu aratase vreodata.
Poate din cauza trupului su slab gi osos, care se
migca ugor ca al unui dansator prin spatiile Tnguste. Gra-
tie innascuia, reflecta ea, de genul care nu se poate
invita, gi totugi, de o masculinitate atit de sfruntata. In
totdeauna parea s5 umble pe puntea unei nave.
Putea fi gi din pricina chipului, atit de col|uros gi as-
pru, undeva la limita frumusejii barbategti. Sau dintr-a
ochilor, mereu limpezi gi ingindura|i, aga de seriogi Tncit,
ori de cite ori i se arcuiau col{urile gurii, pareau sa in-
tirzie cu citeva secunde pina sa le ajunga din urmS.
''4m' " -.flrvea bauturi, vira banii in buzunar, lua i
KHiK-nzi. $i il privea cu coada ochiului cum se stre
e t i hih un loc in picioare la bar, chiar lingS tejgheaua
mi dfldeau comenzile.
IJiliiso cu totul de mult-dorita pauza
Ire de la butoi, o sticia de Mich, Stoli cu gheata.
i ij un gest absent, ii netezi bretonul i zimbi:
Guna, Ethan.
OcupatS seara.
slmbSta de vara. Vrei un loc la masa?
Nu, aid e perfect.
H.irmanul era ocupat cu alta comandS, ceea ce-i iasa
pu|in spajiu de respirat.
Steve nu-$i mai vede capul de treburi, dar va
lunge el $i aid.
Nu ma grabesc.
De reguia, incerca s3 nu se gindeasca la felul cum
rirflla in fusta strinsS pe olduri, cu picioarele acelea
irlerminabile infa$urate in plasS neagra i cu labele in-
guste in pantofi cu tocuri-cui. Dar in seara aceea avea
chef. a$a c-i Ingadui s3 se gindeasca.
In acel moment, i-ar fi putut explica lui Seth ce mare
acofalS era cu sinii. Ai lui Grace erau mici i inal(i, iar
peste corsajul decoltat al bluzei se arata o mica porfiune
curbata. Deodata, simti o disperata nevoie de-o bere.
- Ai apucat sa stai jos un moment?
O clipa, Grace nu-i raspunse. Mintea i se golise ca
un pahar. la vederea modului cum o culreierasera ochii
aceia calmi i ginditori.
- Pai, aa... da, e aproape ora pauzei.
1$i simti miinile stingace, in timp ce aduna bauturile
comandate.
- Imi place s<3 ies, sS soap de zgomol,
Chinuindu-se s3 se poarte normal, i$i rostogoli ochil
spre formatie i fu rasplatita cu zlmbetul incet al lul
Ethan.
- Atia sint in stare vreodata s5 cinte ?i mai prosl
decit acum?
- A, da, in seara asta chiar au progresat.
Era aproape relaxata din nou, cind ridicS tava i porrn
sa serveasca.
Ethan o urmari cu privirea, in timp ce sorbea din
berea pe care i-o turnase Steve. Contempla modul cum
i se mi$cau picioarele, unduirea incredibil de sexy a ol-
durilor. i felul cum i$i indoia genunchii, tinind tava in
echilibru, ridicind bauturile de pe ea pe o masa.
Privi, ingustindu-$i ochii, cum Curtis u dadu Tnc3 o
palmS amicaia pe fund.
Ochii i se ingustara i mai mult cind un necunoscut
cu tricou Jim Morrison decolorat o apuca de mmS, tr3-
gind-o spre el. O v3zu pe Grace afiind un zimbet, in
timp ce cIStina din cap negativ. Ethan se Tmbulzea deja
de la bar, nu intru totul sigur ce avea de gind, cind omul
ii dadu drumul.
DupS ce Grace reveni cu tava, Ethan fu cel care o
prinse de minS.
- la-Ji pauza.
- Cum? Dar...
Spre surprinderea ei, o trSgea neabStut prin salon.
- Ethan, crede-ma ca trebuie sa...
- Ia-(i pauza, repeta el, deschizind ua.
Aerul de afara era curat i proaspat, cu o briza calda
adiind prin noapte. In clipa cind ua se inchise in urma
lor, zgomotul se stinse Tntr-un vuiet infundat i cu ecou,
> duhnarea de fum, sudoare i bere rSmase doar o
**itlro.
- Cred c3 nu e cazul sa mai lucrezi aid.
Hr.ice il privi cu gura cSscatS. Dedaratia in sine era
1 lul de slranie, dar faptul de a-l auzi rostind-o pe un
.Mil de evident nemultumit o nedumerea de-a dreptul.
Poftim?
- M-ai auzit, Grace, ii infundS Ethan miinile in buzu-
i i 1, fiindoS nu $tia ce putea face cu ele; ISsate libere,
| id.Me ar fi apucat-o din nou, Nu ti se potrive?te.
- Nu se potrivete? repeta ea, zSpadta.
Eti mama, Grace, pentru Dumnezeu. Cum s5 ser-
wli tu de baut. in finuta asta, s3 se ia toti de tine. Ala
da-acolo ti se virise practic cu mulra-n bluzS.
A, ba deloc, ciatinS ea din cap, oscilind intre amu-
i.im ent i exasperare. Pentru numele lui Dumnezeu,
l-than, avea doar un comportament tipic. i inofensiv.
- Curtis ti-a pus mina pe fund.
Amuzamentul o cirmea spre enervare.
- $tiu unde-a pus mina i, dac3 m3 alarma cu ceva,
l-a fi dat-o la o parte.
Ethan trase aer in piept. El incepuse, inspirat seu nu,
i avea s3 meargS pinS la cap3t.
- Nu se cade s3 lucrezi pe jumState goals intr-un
bar, nici s3 dai mina nu tiu cui la o parte de pe fundul
t3u. Ar trebui s3 fii acasS, cu Aubrey.
In ochii ei, pinS atunci doar vag iritati, se aprinse
furia.
- A, chiar aa, asta-i opinia ta gindita temeinic? Ei
bine, iti multumesc foarte mult pentru c3 mi-o impSr-
t3eti. i, pentru informarea ta generals, dacS n-a lu-
cra - i sS tii dracului ca nu-s pe jumState goals - n-a
avea nici casa.
- Ai un serviciu. starui el. incapajinat. Menajera.
- Exact. Fac curat in case, servesc de b3ut, iar din
cind in cind pregatesc crabi. lata ce uluitor de talentata
gi versatiia sint. Mai piatesc gi chiria, asigurarea, facturile
medicale, intretinerea gi guvernanta. Cumpar de min-
care, haine, benzina. Am grijS de mine $i de fiica mea.
N-am nevoie sa-mi vii tu aid ca sa-mi spui ca nu se
cade.
- Ziceam doar...
- Am auzit ce ziceai.
Calciiele ii ardeau gi toate durerile din trupul supraso-
licitat i se faceau simtite. Mai rau, mult mai rSu, era
junghiul ascu|it de jena la gindul ca o privea cu disprel
pentru ceea ce f3cea ca sa supravieluiasca.
- Servesc cocktailuri i-i las pe barba|i sa-mi pri-
veasca picioarele Poate ca. daca le plac, imi dau bac-
giguri mai grase. $i daca-mi dau bacgiguri mai mari, ii
pot cumpara fetitei mele cite ceva care o face sa zim-
beasca. Aga ca n-au decit sa se uite cit de mult poflesc,
naibii. i mi-ag dori pe toji sfin^ii sa am genul de taip
care ar umple cum trebuie costumul asla tembel, fiindca
atunci ag cigtiga gi mai mult.
Ethan fu nevoit sa faca o pauza inainte de a vorbi,
pentru a-gi aduna gindurile. Fata ei se inrogise de furie,
dar avea ochii atit de obositi TncTt ii fringeau inima.
- Te vinzi ieftin, Grace, spuse el, incet.
- tiu exact cit pretuiesc, Ethan, ridica Grace barbia.
Pina la ultimul ban. $i-acum, pauza s-a terminat.
Se rasuci pe calciiele care o chinuiau ingrozitor gi
intra cu pagi mari inapoi in aerul plin cu zgomot gi fum
de tigari.
C ap ito k tl 3

- Tlebe si iepulasu.
- Bine, puior. Iu3m i iepura$ul.
Intotdeauna, igi spuse Grace, era o expedite. Nu
niergeau decit la solarul cu nisip din curtea din spate,
d.ir Aubrey cerea invariabil s-o insoteasca toti amicii ei
de plu.
Grace rezolvase aceasta problem^ logistica folosind
o enorma sacoa de cumparSturi. Inauntru avea un urs,
doi ciini, un pete i o pisica extrem de zdren(uita. Li se
.iiaturfl ?i iepuraul. Dei o usturau ochii de nesomn,
zimbi cu gura pina la urecbi cind Aubrey incerca s i
ridice singura sacoa.
- Le due eu, iubito.
- Ba eu.
Era fraza favorita a lui Aubrey, reflecta Grace. Feti^ei
sale ii piacea sa faca totul de una singura, chiar i cind
i-ar fi fost mai simplu sa lase treaba in seama altcuiva.
,.Ma Tntreb pe cine-o fi motenind," Ti spuse ea, rizind
cu gindul la amindoua.
- Okay, s3 ducem echipajul afara.
Deschise ua cu plasa - scir|iia r3u, amintindu-i ca
trebuia sa unga balamalele - i a?tepta pina cind Aubrey
tin saco$a peste prag, pina pe mica veranda din spate.
Grace inveselise veranda, vopsind-o intr-un albastai
blind i adSugind ghivece de lut pline cu geranii roz i
albe. Dupa parerea ei, casuja inchiriata era doar tempo-
rari, dar nu voia s3 se simtS temporara. Voia sa se
simta ca acasa. Cel putin, pina economisea destui bani
pentru avansul unei locuinte proprii.
Inantru, camerele erau de o marime mai curind zgir-
cita, dar o rezolvase i pe asta - i-i ajutase balan|a
bancara - men|inind mobilierul la un nivel minim. Majori-
tatea pieselor erau cumparate de ocazie, dar le vopsise,
le retuase, le retapitase i le facuse pe toate sa Tie ale
ei.
Pentru Grace, era vital sa aiba ceva al ei.
Instalajiile casei erau vechi, acoperiul lasa sa intre
apa dupa cite o ploaie torenjiaia, iar prin ferestre tragea
curentul. Dar existau doua dormitoare, ceea ce fusese
esential. Dorise ca fiica ei sa aiba o camera proprie, o
odaie veseia ?i luminoasa. Se ocupase de asta, tapetind
ea Tnsai pere^ii, vopsind briul $i adaugind perdele cu
volane
I se frlngea deja inima, cind tia ca se apropia mo-
mentul sa demonteze leaganul lui Aubrey, pentru a-l
tnlocui cu un pat de copil.
- Ai grija la trepte, o preveni Grace, iar Aubrey porni
in jos, proptindu-i mdesat amindoi teniii mici pe fiecare
treapta, la coborire. In clipa cind ajunse jos, o Iu3 la
fuga, tTrTndu-i sacoa In urma ei $i cotind de rerabdare.
li piacea enorm nisiparul. Grace era mindra s-o vada
pe Aubrey strabatmdu-i tradi|ionala linie dreapta Tntr-a-
colo. Cu mina ei 11 construise, folosind sclnduri vechi pe
care le geluise cu grija i le vopsise intr-un ro$u Crayola
viu. Inauntru erau gaiejicile, lopajelele i ma 5inile mari
de plastic, dar $tia ca Aubrey nu se atingea de nici una
iliiiiru ole pina nu-i instala animalele.
Inlr-o zi, ii promise Grace, Aubrey urma s3 aiba un
1411'I BdevSrat i o camera de joaca, in care s-o viziteze
piinlunii i sai petreaca toate dupa-amiezele lungi i
ph)loase.
Grace se ls3 pe vine, in timp ce Aubrey ii punea cu
flnjn Jucariile in nisipul alb.
Nu te miti de-aici 51 te joci cTt timp tund eu iarba.
Imi promiti?
Bine, ii zimbi radioasS Aubrey, clipind din gropi^e.
ZoacS si tu.
- Imediat,
li minglie buclele. Nu se mai satura sS atingd acel
miracol care apSruse din ea. Inainte de a se ridica, privi
In jur, cSutind cu ochii ei de mama orice posibil pericol.
Curtea era imprejmuita cu gard, iar Grace instalase
chiar ea pe poarta o incuietoare sigurS pentru copii.
Aubrey tindea sS fie cam curioasa. 0 vita inflorita se
caiara pe gardul ce m3rginea casa ei i a familiei Cutter,
urmind ca pina la sfiritul verii s-o ingroape in flori.
In vecini nu se mi$ca nimeni, observa ea. Era prea
devreme, duminica dimineata, pentru ca vecinii ei sa
fac3 altceva decit sa leneveasca, gindindu-se la micul
dejun. Julie Cutter, cea mai mare fiica a familiei, era
nepretuita ei guvernanta.
Observa ca mama lui Julie, Irene, petrecuse citva
timp in gradina, in ajun. Nici o buruiana nu indraznea
sa-i arate capul printre florile lui Irene Cutter sau in
parcela ei de zarzavaturi.
Cu oarecare jena, Grace privi spre fundul curfii ei,
unde ea $i Aubrey plantasera citeva roii. morcovi i
vrejuri de fasole. Acolo erau baiarii cit cuprinde, ii zise
ea. cu un oftat. Trebuia sa se ocupe i de ele, dupa ce
tundea peluza. Numai Dumnezeu gtia de ce crezuse ca
urma sa aiba timp pentru a Tngriji o gradina. Dar fusese
atit de distractiv sa sape pSmintuI gi sa sadeasca se-
mintele, impreuna cu fetifa ei.
La fel de distractiv pe cit ar ft fost sS pageasca in
solar, sa inal|e castele gi sa nSscoceasca jocuri. Ba nici
sa nu te gindegti, igi ordoni Grace, ridicindu-se. larba
crescuse inalta aproape pina la glezne. O fi fost iarba
inchiriata, dar acum era a ei gi rSspundea de ea. Nimeni
n-avea sa spuna ca Grace Monroe nu-gi putea ingriji
ceea ce-i apartinea.
Tinea magina veche de tuns iarba, cumparata la se
cond hand, sub o husa la fel de veche. Ca de obicei,
verifica mai Intli benzina, aruncind inca o privire peste
umar pentru a se asigura ca Aubrey statea la locul ei. in
nisipar. Apucind cordonul starterului cu ambele miini, Tl
smuci. $i ii raspunse o tuse tiuitoare.
- Haide, nu te pune cu mine in dimineata asta.
Nici nu mai gtia de cit ori mogmondise, reparase gi
daduse pumni gi guturi in vechea magina. Rasucindu-gi
umerii indurera(i, smuci a doua oara, apoi a treia, inainte
de a lasa cordonul sa se traga la loc, apasindu-gi ochii
cu degetele.
- Ca sa vezi.
- Ifi da de furca?
Capul i se rSsuci scurf. Dup3 cearta din seara tre-
cuta, Ethan era ultimul om pe care Grace s-ar fi agteptat
sa-l vada in curtea ei. N-o bucura, mai ales de vreme
ce-gi spusese ca putea gi avea sa ramina suparata pe
el. Mai r3u, gtia cum arata - pantaloni scurfi gri gi vechi,
gi un tricou care trecuse prin prea multe spaiaturi, nici o
tuga de fard gi parul nepieptanat.
1 a naiba, se imbracase pentru munca in curte. nu
, . nlfu musafiri.
- Ma descurc.
Trase din nou, proptindu-i pe lalura mainii piciorul
I n ai|at intr-un adidas gaurit la vlrf. Motorul fu gata s3 se
nibaleze, gata-gala.
Las-o s2 se odihneasca un minut. Aa, nu faci
decit s-o Ineci.
De asla data, cordonul s3ri la ioc cu un uierat ame-
nintator.
tiu cum sa-mi pornesc maina de tuns iarba pro-
prie i personal.
- Presupun ca da, cind n-ai draci.
In limp ce vorbea, Ethan se apropie, slab $i dezin-
volt-masculin.
Se hotarise la un moment dat, In timpul noptii nedor-
mile, ca n-ar fi stricat sa gaseasca o cale de a-i pre-
zenta scuzele. i petrecuse o buna parte dindimineata
incercind s3 descopere solutia. Apoi o vazuse, mem-
brele acelea prelungi i svelte pe care soarele le facea
sa straiuceasca intr-un auriu-palid," p3rul stralucitor, mli-
nile Tnguste. $i nu voise decit sa se uite putin.
- N-am draci, raspunse ea cu un sTsTit nervos care o
d3dea de gol imediat.
Ethan nu facu decit s-o priveasca in ochi.
- Asculta, Grace...
- Eeee-than!
Cu un tipat de placere pura, Aubrey se tin afara din
solar i alerga spre el - glont, cu bra(ele desfacute i
fata luminata de bucurie.
Prinzind-o, Ethan o ridica in braje $i o invirli.
- Salut, Aubrey.
- Hai sa zoti.
- Pai. eu
- PupS.
Fetila ii tuguie buzitele cu atita energie, incit fu ne-
voit sS ridS, aplicindu-le un ciugulit prietenos.
- Okay! i se smulse ea din brate i alergS inapoi la
nisipar.
- Uite ce e, Grace, Imi pare rSu dacS asearS am fost
cam deplasat.
Faptul cS i se lopise inima cmd Ethan ii lease fetita in
brate nu fScea decit $S-i sporeasca hotSrirea de a se
tine tare pe pozifie.
- DacS?
Ethan ii foi picioarele in loc, vizibil jenat.
- Voiam doar sS spun cS...
Explicatia Ti fu intreruptS, cind Aubrey alerga inapoi,
cu iubitii ei ctini de plu.
- Pupa, ordonS, foarte categories, ridicindu-i spre
Ethan. Ii fScu hatirul, atep1ind pinS fugi din nou.
- AdicS, am vrut sS zic...
- Cred cS ai spus ceea ce ai vrut, Ethan.
Avea de gind sS fie incSpStinata, ii spuse el, cu un
oftat ISuntric. MS rog, dintotdeauna fusese a$a.
- Nu m-am exprimat prea bine. De cele mai multe
ori, m3 Tncurc cu cuvintele. Nu suport sS te vSd muncind
atit de greu.
TScu, rSbdStor, cind Aubrey se intoarse, cerind un
sSrut i pentru ursulef.
- Imi fac griji pentru tine, atita tot.
Grace i$i inclinS capul intr-o parte:
- De ce?
- De ce?...
Intrebarea il descumpSnea. Se aplecS sS pupe ie-
puraul de plu cu care Aubrey il bStea peste picior.
PAi, tii... fiindci...
Iiin d c i sint femeie? il a ju ti ea. Fiindci sTnt m am i
mu AgHtoritS? F iindci ta til meu considers c i am Tntinat
mi mule familiei nil numai m iritin d u -m i silit, ci i di-
vufjlnd?
Nu, fic u Ethan un pas spre ea, sirutind absent
liiilca pe care i-o ridica Aubrey. Pentru c i te cunosc de
mnl mult decit de-o jum itate din viata mea, ceea ce
inseamnS c i faci parte din ea. i, poate, fiindci e$ti prea
IndAritnici sau prea m indri ca s i-ti dai seama cind
cmeva nu vrea decit s i va d i c i-|i merge pu|in mai uor.
Grace d id u s i-i spuni c i aprecia asta, sim|ind c i
Incepea s i se imblinzeascS. Imediat, in s i, Ethan strici
totul.
- ?i fiindci nu-mi place s i v id birbati pipiindu-te.
- P ipiindu-m i? ii indrepti ea spatele, repezindu-i
birbia inainte. Nu m i pipiie nici un barbat, Ethan, lar
daci o face vreunul, tiu eu ce m isuri s i iau.
- Nu te aprinde iarii.
I$i s c irp in i birbia, striduindu-se sa nu ofteze. Nu
vedea ce rest avea s i se cede cu o femeie - n-ar fi putut
cT?tiga niciodati.
- Am trecut pe-aici ca si-ti spun ci-rmi pare riu , aa
c i, d aci a putea...
- PupS, p up il ceru Aubrey, incepind s i i se ca(ire
pe picior.
Instinctiv, Ethan o s ilt i in brale i ii s ir u ti obrazul,
- Voiam s i spun...
- Nu, p u p i pe mama.
Zbitindu-i-se in brate, Aubrey ii trase buzele, pentru
a le face s i se boteasci:
- Pupi pe mama.
- Aubrey!
ingrozita, Grace intinse miinile spre fiica ei, numal
pentru a o face pe Aubrey sa se agate de camaga lui
Ethan ca un mic ciuline auriu.
- Acum Ias3-I pe Ethan in pace.
Schimbind tactica, Aubrey igi rezema capul de uma-
rul lui Ethan, cu un zimbet dulce gi un braf agatat ca un
circel de vita pe dup3 gltul lui. in timp ce Grace trSgea
de ea.
- Pupa pe mamaaa... ginguri, batind din gene spra
Ethan.
Daca Grace ar fi ris in loc de a fi aratat atit de
incurcata - gi o idee cam nervoasa - Ethan banuia c3
i-ar fi putut atinge fruntea cu degetele, rezolvinci pro-
blema. Dar obrajii i se inrogisera ca focul - atit de
induiogatoare era situatia. Nu voia sa-l priveasca in ochi
gi respira nesigur.
Ethan o privi cum igi mugca buza de jos gi trase
concluzia ca putea foarte bine sa rezolve problema intr-un
cu totul alt mod.
Puse o mina pe umarul lui Grace, cu Aubrey prinsa
intre ei.
- Asta va fi mai ugor, murmura el gi-i atinse ugurel
buzele cu ale lui.
Nu fu ugor deloc. li cIStina inima. Abia daca putea fi
considerat un s3rut. se termina aproape inainte de a
incepe. Nu era nimic mai mult decit o ugoara atingere de
buze, o clipa de gust gi textura. i izul unei promisiuni
care o facea sa jinduiasca, la disperare, cu neputinta.
In to|i anii de cind o cunogtea, niciodata nu-i atinsese
gura cu a lui. Acum, cu doar acea degustare fugara, se
intreba de ce agteptase atit de mult. $i se ingrijora ca,

I > IimIu < putea sS schimbe totul.


iu i'fo y bStu din palme TncmtatS, dar Etban abia o
11, ini lui Grace erau atinti|i acum intr-ai lui, verdele
- i fltos. fluid, iar chipurile le stSteau foarte aproape.
i - lui do aproape incit n-ar fi trebuil decit sS se apiece
ita o fac|iune, dacS voia sS guste din nou. Iar de
* i\ imin sS zSboveascS, Ii spuse el, In limp ce buzele
t la dospfir|eau intr-o respiratie tremurStoare.
Ha au! i$i plants Aubrey gura micS i fragedS pe
Ibnizul mamei sale, apoi pe-al lui Ethan. Hai s3 zoti.
Grace se smulse inapoi ca o pSpu3 trasS brutal de
|lm i Norul trandafiriu-mStSsos care Tncepuse sS-i ince-
loyflze creierul se evaporS.
Imediat, iubito.
Cu micSri repezi, o culese pe Aubrey din bratele lui
I than i o puse pe picioare.
- Du-te $i construiete-mi un castel in care s3 lo-
cuim.
0 bStu uurel pe $old, expediind-o in fuga mare.
Apoi, ii drese vocea:
- Eti extrem de bun cu ea, Ethan, iti multumesc.
Ethan conchise c3 locul cel mai bun pentru miinile
lui, in situafia datS, erau buzunarele. Nu era sigur ce sS
facS in legSturS cu senzatia de mincSrime care i le
chinuia.
- E o scumpete.
Deliberat, se Intoarse s-o priveascS pe Aubrey in
nisiparul ei ro$u.
- $i o pacoste.
Trebuia sS-i readucS pSmintuI sub picioare, i$i
spuse Grace, i sS facS ceea ce era de fScut mai de-
parte.
- Ce-ar fi s3 uit<Jm de ceea ce s-a intimplat asearfl.
Ethan? Sint sigura ca n-ai avut decit intend bune. Numai
Cci realitatea nu e intotdeauna cea pe care o alegem sau
pe care am dari-o.
Ethan se intoarse meet, iar ochii s3i calmi se atintirfl
spre fata ei.
- $i tu care ai dori s3 fie. Grace?
- Ceea ce doresc este ca Aubrey sa aiba un c3min,
i o familie. i cred c-am ajuns destul de aproape.
- Nu, ciatina el din cap, ce ai dori pentru Grace?
- Inafara de ea? Ii privi Grace fiica i zimbi. Nici
m3car nu-mi mai amintesc. In momentul de fata, vreau
s5 am iarba tunsa i legumele plivite de buruieni. Hi mul-
tumesc pentru vizita.
Se rasuci, pregatindu-se sa smuceasca inca o data
de starter.
- Miine, vin la voi.
Ramase complet nemicata, cmd mina lui o cuprinse
pe a ei.
- Tund eu iarba.
- Pot s-o fac i eu.
Nu putea nici m3car s3 porneasca blestemata de
ma$in3, Ti spuse Ethan, dar avu intelepciunea de a n-o
menfiona.
- N-am spus ca nu poji. Am zis doar c3 a$ face-o eu.
Grace nu se putea intoace, nu putea risca efectul
asupra trupului ei de a fi din nou atTt de aproape, fata in
fata.
- Ai i tu treburile tale.
- Grace, vom sta aid toata ziua certindu-ne cine o sa
tunda iarba? Pina terminam, a putea-o face de doua
ori, iar tu ti-ai salva vrejurile de fasole de baiariile alea
M*H la lufocS.
Ava.im de gind s m3 apuc i de ele.
Vo< im -i era subfiata. Acum stateau aplecaji amindoi,
* i | >o unul peste altul. Fulgerul de dorinta animalica
* a <.iie-i strabatu familiara jinduire dupa el o nauci.
Apuca-te de ele acum, murmu'3 Ethan, impunin-
<i. i i1 ae mite. Daca n-o facea, i repede, s-ar fi putut
) nu mai fie in stare de a se abtine s-o atinga cu
Bllinilo S-o atinga in locuri unde n-avea ce sa caute.
- Bine, se trase Grace intr-o parte, micrndu-se la-
laifll In timp ce inima-i lovea coastele rapid ca a unui
|npura$. iti sint recunoscatoare. Mulfumesc.
l^i mu$ca buza cu putere, fiindca o patea pericolul
bllblielii. Hotarita s3 se poarle firesc se intoarse, cu un
Ufor suris.
- Probabil iar3i e carburatorul. Am nite scule.
F3ra o vorba, Ethan apuca intr-o mina cordonul i II
muci cu putere, de doua ori. Motorul se ambaia, cu un
duduit dispeptic.
- Ar trebui s3 mearga, spuse el blajin, cind Ti vazu
gura stringindu-se cu frustrare.
- Mda. ar trebui.
FacTnd eforturi s3 nu se enerveze, Grace porni gra-
bita spre gradina de zarzavaturi.
i se apleca, observa Ethan, in timp ce incepea s3
tunda prima fiie de iarba. Se apleca in pantalonii aceia
scurfl i subfiri de bumbac. intr-un mod care -1 sili s3
respire de citeva ori adinc, prelung i cu grija.
Habar n-avea, conchise el, ce insemna pentru hor-
monii lui. de obicei atit de disciplinaji, sa stea cu fundule-
|ul ei tare indesat in el. Ce insemna pentru temperatura
indeobte moderata a singelui lui ca acet picior lung i
gol sa se frece de al sSu.
O fi fost ea mama - fapt pe care i-l reamintea atll
de des. pentru a-$i tine in friu gindurile intunecate i pri-
mejdioase - dar, in ceea ce-l privea pe el, era aproape
la fel de inocenta i incon$tienta pe cTt fusese la pai-
sprezece ani.
Cind Ethan Tncepuse pentru prima oarS sa aiba acele
ginduri intunecate i periculoase despre ea.
Se abtinuse sa i le puna in aplicare Pentru numele
lui Dumnezeu, nu era decit o putoaica. lar un om cu
trecutul lui nu avea dreptul sa se atinga de o faptura atit
de neintinata. In schimb, ii fusese prieten $i se mul-
tumise cu atit. Crezuse ca putea continua s3-i fie prieten
i numai prieten. Dar, in ultima vreme, acele ginduri i!
loveau tot mai des si cu mai multa putere. Deveneau
foarte greu de controlat.
AmTndoi aveau destule complica|ii in vie(ile lor, Ti
reaminti Ethan. Urma doar s3-i tunda gazonul, poate s-o
ajute sa scoata ni$te buruieni. Daca le mai raminea timp,
avea sa le invite in ora$ la o inghetata. Aubrey murea
dupa cea de fragi.
lar apoi, trebuia s3 se duca la santierul naval si s3 se
apuce de munca. i intrucit era rindul lui sa gateasca, il
astepta i rezolvarea acestei mici probleme.
Dar, mam sau nu, i$i spuse Ethan, in timp ce Grace
se apleca sa smulga o papadie incap3|inata, avea o
pereche de picioare uluitoare.

Grace $tia c3 n-ar fi trebuit sa se lase convinsa s3


iasa in ora, fie s> doar pentru o inghetata la botul calu-
lui. insemna sa-si reorganizeze programul zilei, sa se
schimbe cu ceva mai onorabil decit hainele de grSdinSrit
I an patreacS mai mult timp in compania lui Ethan, cind
N union putin cam prea contient3 de dorintele ei.
Dnr lui Aubrey Ti pISceau nespus acele mici plimbari
|i aa cS-i era impesibil sS refuze.
I'lnrt la St. Chris era doar un kilometru i jumSlate
(Jar Imceau dintr-un earlier lini$til pe cheul agitat. Ma--
Ofl/inflle de cadouri i suveniruri stSteau deschise acum
lupin zile pe sSptSminS, pentru a profila de sezonul tu-
Malic estival. Perechi i familii treceau agale cu sacose
i de amintiri pe care sS le ducS acasS.
Cerul era de un albasru strSlucitor, iar Golful it re-
lim i , i , invitmd bSrcile sS se plimbe pe suprafaja lui. Doi
nmrinari de duminic5 ii incurcaserS cotele micului
Sunfish, ISsind velele sS se pleo$teasc3. Dar pSreau sS
* simtS grozav, in ciuda acestui mic accident
Grace simtea miros de pete prajit, zahSr topit, nuci
tin cocos dulci i mereu, mereu, aroma umedS a apei,
Crescuse pe cheul acela, privind bSrcile, navigind cu
ale. Alergase liberS pe docuri, intrind $i ieind din maga
zine. invSfase s i prepare crabii lingS genunchii mamei
.ale, dobindind iuteala i indeminarea necesare pentru a
scoate camea, acea marfS pretioasS care apoi era impa-
chetatS i expediatS in Tntreaga lume.
Munca nu-i fusese strSinS, dar rSmSsese intoteauna
liberS. Familia ei trSise bine, chiar dacS nu in lux. TatSI ei
nu credea in a-i rSsfS(a femeile cu prea multe coco-
loeli. Totu$i, fusese bun i iubitor, dei hotSrit intr-ale
lui. i niciodatS n-o fScuse sS simtS cS era dezamSgit
avind doar o fiicS, in locul unor fii care sS-i ducS numele
mai departe.
PinS la urmS, II dezamSgise oricum.
Grace i-o sSItS pe Aubrey pe sold, frecindu-i nasul
de obrazul ei.
- E multa lume azi. comenta ea.
- Pare sa se adune tot mai multa cu fiecare vara.
Dar Ethan alunga gindul. Aveau nevoie de mul|imilG
verii, pentru a iei cu bine din iarnS.
- Am auzit ca Bingham vrea s3-i mareasca res-
taurantul i sS-l modernizeze ca sa atragS mai mulli
clienti, tot anut.
- Ei, acum i-a adus bucatarul 31a din nord i a apa*
rut in revista Washington Post. i-o potrivi Grace mai
bine pe Aubrey in brate. Egret Rest e singurul restaurant
cu fete de masa de pe-aici. Ferchezuirea lui ar prinde
bine pentru ora. Intotdeauna ne duceam s3 luSm cina
acolo, cu ocazii deosebite.
O puse pe Aubrey jos, Tncercind s5 nu-i aducS
aminte c3 nu mai vSzuse interiorul restaurantului de
peste trei ani. Jinmd-o de mma, o ias3 pe Aubrey s-o
traga f3ra ragaz spre Crawford s.
Acela era un alt standard al ora$ului St. Chris. La
Crawford's se serveau rScoritoare, inghetata i sand-
viuri submarin. Fiind ora amiezei, localul mergea din
plin. Grace ii impuse sa nu strice atmosfera. men|ionind
ca ar fi trebuit sa m3nince sandviuri in loc de inghe|ata.
- Buna, Grace, Ethan. Bine-ai venil, dr3gaia$a
Aubrey, le zimbi radioasa Liz Crawford, in timp ce con-
struia cu multa arta un submarin cu friptura rece.
Invatase la coaia cu Ethan i avusese o vijiiaia scurta i
neimplicata cu el, de care amindoi ii aminteau cu drag.
Acum, era mama voinica i pistruiata a doi copii, ca-
satorita cu Junior Crawford, cum i se spunea pentru a-l
deosebi de fatal lui, Seniorul.
Junior, costeliv ca o sperietoare de ciori, fluiera prin-
<lin|l In timp ce factura vinzSrile i le adresS un salut
|MM"I
Ave|i ceva clientele, observe Ethan, ferindu-se de
Oirtiii unui cumparator de la lejghea.
Mie-mi spui, ii dSdu Liz achii paste cap. In timp ce
Jnvtilna cu mdeminare submarinul in hTrtie albS $i il Tntin-
ihi ImpreunS cu altele trei, peste tejghea. Vre|i i voi un
imbinarin?
Ghe|at3. ceru categories Aubrey. Cu fladzi.
Bine, atunci du-te-acolo i spune-i lui mama Craw-
hint ce te tenteazS. A, Ethan, Seth a trecut nu demult
I mi nici, cu Danny i Will. Jur cS putii 31ia cresc ca
luiiuianile in toiul verii. Au bSgat Tn ei submarine i sue.
Mi n spus c lucreazS la antierul tSu naval.
I .than simji un mic junghi de vinovStie, tiind cS Phil
lip nu f3cea doar s3 lucreze, ci ii i supraveghea pe cei
tiei bSiefi.
- Pornesc i eu intr-acolo, curind.
- Ethan, d a c i n-ai timp pentru asta... fncepu Grace.
- Am timp sa mSninc o mghetatS cu o fata foarte
drflguia.
Acestea fiind zise. o ridicS pe Aubrey, ISsind-o sa-i
lipeascS nasut de geamul galantarului cu galeti de Tn-
gheJatS la alegere.
Liz luS urmStoarea comandS, aruncindu-i sotului ei o
privire cu mic3ri din sprlncene, care grSia enorm.
Ethan Quinn i Grace Monroe, Ssta era sensul clar. Ei,
ei Ce pSrere ai?
li luarS inghefatele afarS, unde sufta o brizS caldS
dinspre apS, TndepSrtmdu-se agale de mul^ime pentru a
gSsi una dintre micile bSnci de tier pentru care fScuserS
campanie pSrintii oraului. InarmatS cu un pumn de $er-
vete, Grace ?i-o aeza pe Aubrey in poaia.
- Tin minte c5 veneai aid i tiai numele flcSrei fe|n
pe care o vedeai, murmura ea. Mama Crawford stStea l.>
tejghea, citind un roman de buzunar.
Sim|i un strop din inghetata lui Aubrey picurindu-i p'
picior, sub tivul pantalonului, i il $terse.
- Maninca de pe margini. iubito, Tnainte s5 se to
peasca.
- i tu luai intotdeauna inghetata de fragi.
- Hmm?
- Din cite-mi amintesc, continue Ethan, surprins cfl
avea imaginea atit de Clara in minte, iti placeau fragii. i
Nehi de struguri,
- Cred cS da.
Ochelarii de soare ai lui Grace alunecara pe nas.
cTnd se apleca sa tearga al|i stropi.
- Totul era atJt de simplu, dac3-|i luai o inghe(ata de
fragi i un Nehi de struguri.
- Unele lucruri ramin simple.
intrucit miinile ei erau ocupate, Ethan ii Tmpinse
ochelarii la loc - i i se paru c5 z3rea un licar aparte in
ochii ei, dincolo de lentilele fumurii.
- Altele. nu.
Privi spre apa, in limp ce se ocupa de propria lui
inghetata. O idee mai buna, conchise, decit sa se uite la
Grace cum ii lingea meet i prelung inghetata ei.
- Obinuiam sa venim aid duminica, din bind in cind,
ii aminti el. Ne ingramadeam to|i in maina ?i veneam
in ora la o inghetata sau un submarin sau doar ca sa
vedem ce se mai Tntimpla. Mamei i latei le placea sa se
a$eze la una din mesele cu umbrele de la braserie i sa
bea limonada.
Mia ii-.icLim mi-e dor de ei, spuse meet Grace. tiu
|i oile In iarna aceea, m-am imboln3vit de pneu-
- o (in minte pe mama mea, i pe-a ta. Mi se
< , ori de cite ori m3 trezeam, una sau cealaltS
* oln era Iing3 mine. Doamna doctor Quinn a fost
nim bun3 femeie pe care am cunoscut-o vreodatS.
t in mea
Ha Intrerupse, cIStinind din cap.
Ce e?
Nu vreau s5 te intristez.
Nu m3 intristezi. Zi pin3 la cap3t.
Mama mea se duce la cimitir in fiecare an, prim3-
Wiifl, >1 pune flori pe mormmtul mamei tale. Merg i eu
( ii on Nici nu-mi d3dusem seama, pin3 ne-am dus prima
im i .i . clt de mult a tinut la ea mama mea.
M3 intrebam cine le punea acolo. M3 bucur s3 aflu.
CfiiM ce se spune... ce spun unii despre tatSI meu, i-ar fi
liifunbTntat singele 31a irlandez. PinS acum, i-ar fi f3cut
i ii ou i cu o(et pe destui.
- Nu e stilul t3u, Ethan. Trebuie s3 te ocupi de pro-
iilema asta in fetul t3u propriu.
Amindoi ar vrea s3 facem ceea ce e mai bine
pontru Seth. Asta ar fi pe primul plan.
- Faci ceea ce e mai bine pentru el. De fiecare dat3
Ind il v3d, arat3 tot mai vesel. Prima oar3 cind a venit
.nci, il ap3sa o mare greutate. Domnul profesor Quinn se
ocupa de asta, dar avea $i multe alte probleme. tii cit
de tulburat era, Ethan.
- Mda...
lar vinov3(ia il impov3ra ca o piatr3, drept in mijlocul
mimii.
- ...$tiu.
- Acum chiar ca te-am intrislat, se trase Grace spin
el, aslfel Tncit genunchii li se atinserS. Indiferent ca II
tulbura, n-ai fost tu niciadata. Tu erai o lumina putemlefl
i sigura in viata lui. Igi putea da seama oricine.
- DacS puneam mai multe intrebSri... incepu Ethan.
- Nu e stilul t3u. repeta ea gi, uilind ca avea minn
lipicioasa, il atinse pe obraz. tiai ca avea si-ti vcr-
beasca atunci cind era gata, cind putea.
- $i pe urma, a fost prea lirziu.
- Nu-i adevarat, niciodata nu e prea lirziu, igi trecu
Grace ugor degetele peste obrazul lui. Intotdeauna r5-
mine o gansa. Nu cred c-ag putea IrSi de la o zi la alta,
daca n-ag crede ca Tntotdeauna exista o gansa. Nu-Ji
face griji, spuse ea incet.
Ethan simti ceva clintindu-se Tniauntrul sau, cind
ridica mina sa i-o acopare pe a ei. Ceva se muta din loc,
se deschidea. Apoi, Aubrey scoase un Jipat innebunit de
bucurie:
- Bunicuju'i
Mina lui Grace tresari, apoi cazu ca o piatra. Toata
caidura care se scursese afara din ea Tngheta. Umerii i
se indreptara, Jepeni, cind se Tntoarse din nou in fata,
privindu-gi fatal care se apropia de ei.
- Uite-o pe papugica mea. Hai la bunicul.
Grace igi ias3 fetija sa se duca, privind-o cum alerga
gi era prinsa in bra<e. Tatai ei nu se feri de miinile
cleioase, nici de buzele minjite. Rise, o imbratiga gi ples-
cai din buze cind fu sarutat cu pofta.
- Mmm. fragi. Mai vreau.
i incepu s3 molfaie zgomotos pe gitul lui Aubrey,
pina o f3cu sa |ipe de incintare. Apoi. gi-o potrivi cu
ugurinta pe gold gi strabatu scurta d is ta n t pina la fiica
"J. | i nu mai zimbi.
i lince, Ethan. Face^i o plimbare de duminica?
I hi i irace i se uscase gitul i-i ardeau ochii.
I Ilian ne-a invitat la o inghetata.
I I, foarte frumos.
Ai chiar acum pe tine pu^in din ea, comenta Ethan.
Milnd s3 risipeasca parte din tensiunea acumulata
vibra prin aer.
I eteTsi privi camaga. unde Aubrey ii transferase o
IMile din fragii ei favoriji.
Hainele se spaia. Nu te vdd adesea pe cheu du-
Ethan, de cind ai inceput s5 consturieti nava

- Mi-am luat o ar5 libera, Tnainte de a incepe pe ziua


in iizi. Coca e gata, puntea, aproape.
In reguia, asta-i bine, dadu Pete din cap cu sinceri-
tnlo. apoi !i indrepta privirea spre Grace. Mama ta e in
lingerie. Va dori sa-gi vada nepoata.
- Bine. Am s3...
- 0 due eu, o intrerupse Pete. Tu pofi merge acasS
clnd termini, iar mama ta o va aduce la tine peste o ora,
dou.
Grace ar fi preferat s5-i tragS o palmS, decit s-i
vorbeasca pe tonul acela politicos i distant. Oar dadu
din cap, c3ci Aubrey incepuse deja sS turuie despre
bunicuta.
- Pa! Pa, mama. Pa, Ethan, striga fetita peste umarul
lui Pete, suflindu-le bezele zgomotoase.
- Imi pare r3u, Grace.
tiind ca era un gest nepotrivit, Ethan Ti luS mma,
pentru a o gdsi feapana i rece.
- Nu conteaza. N-are de ce sa conteze. i o iubegle
pe Aubrey. Se topegte dup2 ea. Numai asta are impa
tanta.
- N u e cored fata de tine. Tatai tau e un om cumaa
cade, Grace, dar cu tine e nedrept.
- L-am dezamSgit. se ridicS ea, $1ergindu-$i repedi
miinile cu ervetele pe care le fScuse ghemoloc. i cu
asta, gata.
- N u e nimic mai mult dectt mindria lui in conflict cu o
ta.
- Poate. Dar pentru mine mindria conteazei.
AaincS ervetele intr-un co? de gunoi, spunindu-i c i
asta punea punct.
- Trebuie sa mS-ntorc acasa, Ethan. Am de facut un
milion de lucruri i, dac5-mi r3mm dou3 ore libere, e mai
bine sa le rezolv.
Ethan nu insists. dei fu surprins sa vada cit de mull
ar fi vrut. i el detesta sa fie indemnat i Tnghiontit S3
vorbeasca despre probleme personale.
- T e due acasa.
- Ba nu. prefer s3 merg pe jos. Chiar a dori sa merg
pe jos. i\\ mulfumesc pentru bunavointi, izbuti ea un
zimbet care parea aproape firesc. i pentru inghetata.
Miine vin la voi. Ai grija s3-i spui lui Seth ca rufele lui se
pun in co, nu pe jos.
i se lndeparta, mTncind pamintul cu picioarele ei
lungi. Se asigura ca ajunsese destul de departe, inainte
de a-i permite s3 incetineasca paii. Inainte de a-i
apasa o mina peste inima care o durea, oricit de ferm ii
ordona contrariul. In viafa ei nu existau decit doi bSrbati
pe care-i iubise vreodata cu adev3rat. i se parea ca nici
unul dintre ei nu putea s-o doreasca a$a cum avea ea
nevoie sa fie dorita.
C apitolu! 4

Pe Ethan nu-l deranja muzica in timp ce lucra. Ade-


vliu l era cS avea gusturi muzicale pe cit de largi, pe-atit
(In nclectice - alt3 motenire a famiJiei Quinn. Casa
lutnse adeseori plinS cu muzicS. Mama lui cintase bine
Ni pian. cu tot atita entuziasm pentru piesele lui Chopin
c 51 pentru cele ale lui Scott Joplin. Talentul muzical al
inl.ilui sSu fusese vioara, instrument in jurul cSruia gravi-
i.ise 51 Ethan, li plSceau stSrile ei de spirit variate i
ujurmta cu care era minuitS.
Totui, gSsea muzica 0 risipa de sunet ori de cite ori
concentra asupra unei munci, intrucit de obicei n-o
nuzea decit cu zece minute intirziere. oricum.
In acele momente, prefera tScerea, dar lui Seth ii
pIScea ca radioul din gantierul naval s3 meargS, i incS
dat la maximum. A$a cS. pentru a avea lini$te, Ethan se
mul|umea s3-$i inchidS urechile in calea bubuitorului
rock and roll.
Bordajul ambarcatiunii era lefuit i cSISfStuit, a
muncS intensive i care consuma limp. Seth ii (usese de
mare ajutor, recuno?tea Ethan, oferindu-i douS mTini i
douS picioare in plus cind avea nevoie de ele De$i
Dumnezeu ii era martor cS bSiatul $tia sS se plingS de
munca la fel de mult ca Phillip.
Ethan refuza sa a u d i i asta -v ca s3-$i pastren-
mintea Tntreaga.
Spera sa termine geluirea pun|ii Tnainle de a sosi
Phillip Tn weekend, lucrind mai intii pe o diagonal^, apoi
pe cealalta, Tn unghi drept.
Cu un dram de noroc, in saptamTna aceea i Tn ur
matoarea putea sa munceasca zdravan la cabina echl
pajului i la timonerie.
Seth f3cea mofturi ca era pus sa mirgheluiasca, dar
facea o treaba onorabiia. Ethan nu trebui sa-i spuna sa
se intoarca i s i refaca vreo cTteva par^i din bordaj declt
de dou3 ori. Nici Tntrebarile baiatului nu-l deranjau. Dei.
cmd tncepea, avea de pus milioane Tntregi.
- Chestia aia de-acolo ce e?
- Cloasonul cabinei de comanda.
- De ce-ai taiat-o Tnca de pe-acum?
- Fiindca e mai bine s3 scapam de tot rumeguul
Tnainte de a face lipiturile i vopsitoria.
- i cacaturile alealalte ce-s?
Ethan se opri din lucru, privind Tn direc^ia unde se
Tncrunta Seth spre o stiva de scinduri taiate dinainte.
- Pere(ii laterali i din capat ai cabinei, copastia,
pupa i bordurile.
- Mie mi se pare ca-s o droaie de piese pentru o
tTmpita de barca.
- i-au sa mai urmeze i altele.
- Asta de ce nu-i cumpara una gata facuta?
- Norocul nostru c3 nu i-a venit ideea.
Buzunarele adinci ale clientului, medit Ethan, pu-
neau bazele firmei Boats b y Quinn.
- Fiindca i-a piacut cealalta barca pe care i-am con-
struit-o - i ca sa le poata spune tuturor tabilor lui de
ih'iiini c3 i s-a proiectat i construit o nava anume pen-
r ii al
Suth lua o bucata noua de glasspapier i se apuca
de lucru. Munca nu-l nemultumea deloc. $i-i pia-
ii ji mirosurile de lemn, vopsea i ulei de in. Dar pur
ft timplu nu putea sa se lini$teasca.
Dureaza o ve?nicie pin-o montezi pe toata.
Lucram la ea de mai putin de trei luni. Multi oameni
mtincesc cite un an - chiar mai mult - ca sa construiasca
o nava de lemn.
Seth ramase cu gura cascata:
Un an! lisuse, Ethan.
Scincetul s3u puternic, i clt se poate de firesc, f3cu
mllurile gurii lui Ethan sa se arcuiasca.
Linitete-te. asta n-o sa ne ia atit de mult. Dupa ce
a lntoarce Cam i lucreaza la ea citeva zile Tncheiate, o
A mergem inainte. i tu, cTnd termini ?coala, poti prelua
a mare parte din treburile mai simple.
- Am terminat coala.
- Hmm?
- Azi, zimbi Selh, cu gura pina la urechi. Libertate.
S a zis cu orele.
- Azi? se incrunta Ethan, oprindu-se din lucru. Cre-
iliiam ca mai aveai vreo doua zile.
- Nn{.
Pierduse nofiunea timpului, la un moment dat, presu-
punea Ethan, lar lui Seth nu-i statea in fire - nu inca,
deocamdata - sa le dea inform al din proprie initiative.
- A i primitfoaia matricoia?
- Mda - am trecut.
- la s3 vedem. ii iasa Ethan sculele jos, frecindu-i
miinile de blugi. Unde-i?
Seth ridica din umeri, contiunind s3 lefuiasca.
- E in ghiozdanul meu, acolo. Nu-i mare scofalS.
- DS-mi-l s5-l vad, repeta Ethan.
BSiatuI Incepu ceea ce Ethan considera cS era dansul
lui ritual. Dindu-$i ochii peste cap, rididS din umeri, adSu-
gind i un oftat de TndelugnatS suferinta. In mod destul
de ciudat, nu incheie cu o injur;3tura, cum avea obiceiul.
Porni spre locul unde-i aruncase ghiozdanul i incepu
sS scotoceasca prin el.
Ethan se apiece peste tribord, pentru a lua hirtia pe
care i-o intindea Seth. Observind expresia rebels de pe
chipul bSiatului, se atepta ca vetile sS tie proaste. Sto-
macul i se incle$ta scurl. Predica de rigoare, ii spuse
Ethan cu un oftat launtric, avea sa fie al naifcii de inco-
modci pentru amindoi.
Studie hirtia subtire, imprimatS pe computer. dindu-$i
apca pe ceafS ca sfi se scarpine Tn cap:
- A in linie?
Seth ii sSItS din nou un um5r, infundindu-i miinile
in buzunare.
- Mda, i ce?
- N-am mai vSzut Tn viata mea o foaie matricolS plinS
numai cu A-uri. Pina i Phillip mai avea unele B-uri. i
cite un C aruncat printre ele.
Jena i teama de a nu fi numit tocilar sau allcumva la
fel de hidos i se rSzvratirS repede.
- Nu-i mare scofaia.
intinse mina sa-i ia foaia, dar Ethan dating din cap:
- Ba pe dracu'.
Vedea, insS, chipul incruntat al lui Seth i bSnuia ca-l
intelegea. intotdeauna era dificil s3 fii diferit de restul
turmei.
- Ai o minte ascutit3 i ar trebui sS fii mindru.
- O am i gata. Nu-i ca ?i cum a invata s3 pilotez o
Mw.i sail a$a ceva.
Ai un cap bun i {i-l folose!i. g3seti solutiile
ipmape la toate.
I lhan Tmpaturi cu grija hirtia, bigind-o in buzunar. AI
(If* ului sa fie dac n-avea sa se faieasca pu|in cu ea.
Am impresia ca ar Irebui sa luam o pizza, sau
Mvn
Nadumerit, Seth Ti tngusta ochii:
Ai irrtpachetat sandviurile alea nesarate pentru
dnfl.
Acum nu se mai potrivesc. Prima oara cind un
Quinn prime$te A in linie ar trebui s3 merite cel putin o
pizza.
II v3zu pe Seth deschizind gura, apoi Tnchizind-o la
loc, ii privi incintarea buimacita din adincul ochilor, Tna-
Inte de a i-i cobori.
- Sigur, ar fi marfa.
- Mai rezi$ti inca o ora?
- Nici o problema.
Seth Iu3 mirghelul i se apuca sa frece cu inver-
junare. i orbete. Avea ochii orbiji i inima ridicata tn
git. I se intimpla ori de cite ori vreunul d ir ei Tl numea un
Quinn. $tia ca numele lui Inca mai era DeLauter. Trebuia
sa i-l scrie in capul fiecarei timpite de lucrari pe care o
fScea la gcoaia, nu? Dar faptul de a-l auzi pe Ethan
numindu-l un Quinn facea ca acea mica raza de spe-
ranta pe care Ray i-o aprinsese Tn suflet cu luni de zile Tn
urma sa straiuceasca doar o idee mai puternic.
Avea s3 ramina acolo. Avea sa fie unul dintre ei.
Niciodata n-avea sa se mai Tntoarcd Tn iad.
F3cea s3 merite faptul ca Tn ziua aceea fusese che-
mat in cancelaria lui Morrfield. Directoarea adjuncta H
inhatase cu o ora Tnainte de inceperea libertatii. II apu-
casera nevricalele la stomac, ca intotdeauna. Dar femein
il poftise s3 ia loc i-i spusese c5 era mlndrS de progre
sele lui.
Ba frate. ce calvar!
Okay, deci poate c3-n ultimele citeva luni nu mai
pocnise pe nimeni la moac3. $i Ii facuse toate timpitele
de teme pentru acas 2 in fiecare imputita de zi fiindcS
mereu il bStea la cap cineva cu ele. In privinta asta,
Phillip era cel mai nesuferit pisSlog. Tipul parc-ar fi fost
un copoi cu munca la domiciliu, sau a$a ceva, i$i spunea
acum Seth. $i. mda, mai ridicase i mina in clasa cind i
cind, numai aa, de-al dracu'.
Dar ca Morrfield s5-l ia la laudat in halul 31a, era...
gretos, conchise el. Aproape i?i dorise s3-l fi tirit inaun-
tru ca s3-i mai trinteasdi o eliminare din coal3.
InsS dac5 o serie de A-uri nenorocite il mul|umeau
pe un tip ca Ethan, era okay.
Dup3 pSrerea lui Seth, Ethan era absolut marffl.
ToatS ziua muncea in aer liber i avea pe miini cicatrici
i batSturi groase de tot. Seth b^nuia ca in miinile lui
Ethan ai fi putut s ba|i i cuie, fSrS ca el sa le simta
mScar, aa erau de aspre $i tari. Avea douS bSrci - pe
care singur i le construise - i tia totul despree Golf i
navigatie. i nici nu facea caz cu asta.
Cu doua luni in urm3, Seth vSzuse High A/oon1, dei
era o nasoleaia alb-negru i nici m3car n-avea singe sau
explozii. l$i spusese atunci ca Ethan semana putin cu
Gary Cooper aia. Nu vorbea mult, a$a ca, atunci cind o

1. - JLa amiaza", 1952, r, Fred Zinnemann, cu Gary Cooper $i


Grace Kelly, capodoperfi western, dlslinsa cu numeroase premi
Oscar (n.tr.)
'* - de cele mai multe ori il ascultai. i facea tot ce
r * tin fflcul, fara multa parade.
I than i-ar fi culcat i el cu mut/a-n jos pe tipii ai
\ H FiindcS aa era just. Seth rumegase gindul o
i i . hii , dupa care hotarise ce era un erou. Un om care
'* numai ceea ce era just.

lithan ar fi fost n5ucit i jenat de moarte, daca ar fi


liil citi gindurile lui Seth. Dar baiatul era expert in a $i

r p.istra pentru el Tnsu?i- La acest nivel, el i Seth se-


[flinau ca doi fraji gemeni.
Se putea ca lui Ethan sS-i fi trecut prin minte ca
Village Pizza se afla doar la ci(iva pa$i de Shineys Pub,
unde ii incepea Grace schimbul, dar nu pomeni nimic.
Oricum n-ar fi putut duce baiatul intr-un bar, meditS
nl. In timp ce intrau in zgomotul i luminile vii din res-
liurantul local, lar Seth s-ar fi pirns obligatoriu, i cit
putea de tare. daca Ethan ii cerea sS atepte doua mi
nute in maina, pina bSga el un cap inSuntru. La fel de
probabil era sa se plinga $i Grace, daca se prindea ca o
controla.
Era mai bine s3 lase totul balta, concentrindu-se asu-
pra problemelor imediate. fi vir? miinile in buzunarele de
la spate, studiind menu-ul afiat pe perete, in spatele
tejghelei.
- Cu ce-o vrei?
- In nici un caz cu ciuperci. Sint scirboase.
- Aici sintem de aceeai pSrere, mumnura Ethan.
- Ardei iute i cirnat, i$i dezveli Seth dintii, dar strict
totul, iopaind putin in adidai. Daca-i faci fa|3 i tu.
- Eu Ti fac. daca-i faci tu. Azi. Justin, ii zimbi el in
chip de salut baiatului de la tejghea. LuSm doua man cu
ardei i cirnafi ?i doua Pepsi-uri jumbi.
- S-a marcat. Aici sau la pachet?
Ethan privi peste cele citeva mese $i separeuri, pen-
tru a observa c2 nu era singurul care se gindise s.'i
s 2 rb2 toreasc2 ultima zi de coal2 cu piz2 a.
- Du-te ?i ocupS ultimul separeu de-acolo, Seth. Le
Iu2m aici, Justin.
- Stati jos la o mas2 . Vin i sucurile acum.
Seth ii tnntise ghiozdanul pe banchetS i bStea cu
mlinile in mas2 in ritmul tonomatului de unde cinta Ho-
otie and the Blowfish.
- M2 due s2 joc ceva la video. Ti spuse el lui Ethan;
cind acesta dadu sa-$i scoat2 portofelul, Seth cl2tin2 din
cap: am bani.
- Ba-n seara asta n-ai, replica moale Ethan, sco^nd
nite hirtii. Tu eti s2rb2toriul. Du-te i schimba-le.
- Marf2.
Seth inh2t2 bancnotele i alerg2 sa le schimbe pe
fise.
In timp ce se aeza in separeu. Ethan se Tntreb2 de
ce atit de multi oameni considerau ca dou2 ore Tntr-un
salon plin de zgomot erau o distractie nemaipomenita.
O gat2 de puti incercau deja sa rad2 nite banditi la
cele trei jocuri video de Iing2 peretele din spate; tono-
matul trecuse pe Clint Black - iar b2iatul 21a de la tara
se tinguia ingrozitor. Tincul din separeul a!2turat era in
plin2 criz 2 de mofturi, iar dou 2 adolescente chicoteau la
un nivel decibelic care ar fi f2cut urechile lui Simon sa
singereze.
Halal stil de a-ti petrece o sear2 pl2cut2 de vara!
Apoi. ii v2zu pe Liz Crawford i Junior cu fetitele lor.
intr-un separeu din apropiere. Una dintre fete - trebuia
s2 fie Stacy, Ti spuse Ethan - vorbea repede, gesti-
irg, in timp ce restul familiei hohotea de ris.
Alcfliuiau o unitate, reflects el. propria lor insulita, in
,'|(ocul haosului de lumini i zgomot. Presupunea cS
'*' Insemna o familie. o insulS. Faptul de a ti ca te
jhlimi refugia acolo era tot ce conta.
S' tatui, junghiul de invidie ii mira, fScTndu-l sa se
LimicS incomod pe bancheta tare a separeului, cu pri-
vira.i IncruntatS in gol. Se hotarise cu ani In urma s3-i
Bil^meieze o familie $i nu- I incinta deloc junghiul acela
ncu|it de dor.
- Ce-i, Ethan, de ce faci mutra asta?
RidicS privirea, in limp ce sticlele erau puse pe mass
in la|a lui, drept spre ochii cocheji ai Lindei Brewster.
Arata trSsnet, nici vorbS. Jean$ii negri strimti i tricoul
nagru en-coeur ii inveleau trupul armonios format ca un
Wat de vopsea pe un Chevy clasic.
DupS ce i se pronuntase divortul - sSptSmina Ire-
CutS, luni - se tratase cu o manichiurS i o coafurS nouS.
Unghiile ei cu virf portocaliu-coral Ti rasfirau pSrul blond,
proaspSt tuns paj, in timp ce-i zimbea lui Ethan.
Pusese ochii pe el de-o bunS bucatS de vreme - la
urma urmei, se despSr|ise de acel pierde-varS de Tom
Brewster cu peste un an in urrnS, iar o femeie trebuia sS
priveascS spre viitor. Ethan Quinn ar fi fost trSsnet la pal,
conchise ea. Avea instinct, la problemele astea. Miinile
lui mari ar fi fost puternice de-a binelea, nu se Tndoia $i
atente. A. da.
$i-i pIScea i cum arSta. Doar o idee cam dur i
brSzdal de vmturi $i ploi. $i zimbetul acela al lui, lent,
sexy... cTnd reueai sS i-t provod, ii dSdea p ofti s3-i
lingS buzele de nerSbdare.
Avea un stil al lui anume, calm. Linda lia ce se
spunea despre apele linitite. i murea sS vadS ell !
adinc s5pa apa linitita a lui Ethan Quinn.
Ethan era perfect contient Tncotro i se abdtusail
ochii, de vreme ce i el $i-i holba cit toate zilele. In
cSutarea unui spatfu de fugS. Femeile ca Linda il sperlau
de moarte.
- Salut, Linda. Nu tiam ca lucrezi aid.
Altfel, ar fi fugit de Village Pizza ca de ciuma.
- tl ajut doar pe taic5-meu, pentru dou3 saptSmTnl.
Era pe janta cu banii, iar tatai ei - proprietarul pizza
riei - Ti spusese c<S nici mort n-avea s-o lase s5-i tapeze,
pe el i pe maicS-sa. Trebuia s5-i puna la treabS fundul
aia obraznic.
- Nu te-am mai v3zut in ultima vreme.
- Am mai umblat...
Voia sS-l lase in pace. Parfumul ei Tl cSIca pe nervi.
- Am auzit c5 tu i fra|ii t3i afi Inchiriat hambarul Sla
vechi al lui Claremont $i construifi b3rci. Voiam s3 tree
ca s-arunc o privire.
- Nu e cine $tie ce de v3zut.
Unde naiba era Seth, cind avea nevoie de el? se
intrebS Ethan, cu oarecare disperare. Cit puteau dura
fisele alea nenorocite?
- A$ vrea s3 vSd oricum, T$i plimbei Linda unghiile cu
virfuri lucioase in lungul bra^ului s3u. torcind sc3zut cind
Ti sim|i reflieful mugchilor, Pot s-o tai de-aici pentru un
timp. Ce-ar fi sS m3 duci pm-acolo i s3-mi arSfi ce $i
cum?
Un moment, mintea i se goli de orice ginduri. Om era
i el. Iar Linda ii trecea virful limbii peste buza de sus
intr-un mod menit sS atragd privirea unui bSrbat i s-i
gidile glandele. Nu c3 l-ar fi interesat, deloc, dar trecuse
' <limp de cind nu mai avusese o femeie gemind sub
' Ji i iasim|ea ca Linda ar fi fosl campioana la gemete.
I unctaj maxim, se trinti Seth in separeu, imbujorat
i l t viclorie, inhatindu-i Pepsi-ul; supse pu{in din sticia.
Onm'ln. mai intirzie mult pizza aia? Sint lihnit.
El... Ti zimbi Linda veseia, in pofida nemul|umirii de
I tost intrerupta. Asta trebuie sa fie noul adaos. Cum
i - 1 heama, draguta? Nu mai prea tin minte.
Seth.
0 ochi dintr-o privire. FTnea(a, fu prima i singura lui
omcluzie. vazuse o droaie, in scurta sa viaja.
- Tu cine eti?
Eu sint Linda, o veche prietena de-a lui Ethan.
I'izzeria-i a tataiui meu.
Marfa, atunci poate le spui s-aprinda i-un foe sub
pizza aia pina nu murim aid de batrinete.
- Seth.
Cuvintul i privirea calma a lui Ethan furd de ajuns
pentru a-i inchide gura.
- Tatai tau mai face i-acum cea mai buna pizza de
pe Coasta, adiuga el. cu un zimbet dezinvolt. Neaparat
3-i transmiti.
- 0 sa-i spun. i mai da-mi i tu un telefon, Ethan, ii
filfii Linda mina stinga. De-o vreme-ncoace, sint o fe
meie libera.
i se indeparta, balansindu-i oldurile ca un me-
tronom bine uns.
- Miroase ca dugheana din complex unde se vind
toate chestiile alea de gagici, strimba Seth din nas: nu-i
piacuse, fiindca recunoscuse in ochii ei o umbra din
maica-sa. Nu vrea decit sa ti se vire-n nadragi.
- Gura. Seth.
- Pe bune, ridica Seth din umeri dar, din fericire,
abandon^ subiectul cind Linda reveni cu farfuriile de
pizza.
- Pofta bunS, le urS. aplecindu-se peste masa o idee
mai mult decit era necesar, Tn caz cS Ethan nu obser-
vase peisajul TncS de prima oara.
Seth inhatS o bucata i mu$ca. tiind c-avea sS-i
friga cerul gurii. Aromele explodara, ficind ca arsura sa
merite cu vlrf i-ndesat.
- Grace face pizza din te miri ce, spuse el, cu gura
plina. E i mai bunS decit asta.
Ethan nu facu decit sa bombane. Gindul la Grace.
dupS ce nutrise - chiar i fSrS voia lui - o fantezie scurta
i naduita despre Linda Brewster, II enerva.
- Serios. Ar trebui sS vedem dacS vrea s3 ne pre
pare, intr-una din zilele cind vine la curS|enie. Miine
vine, nu?
- Mhm, Iu3 Ethan o bucatS, nemultumit cS-i pierise
aproape toatS pofta de mincare. Aa cred.
- Poate ne face una Tnainte sS piece.
- Ai primit pizza in seara asta.
- Ei, i?- term ini Seth de infulecat prima bucata, cu
iujeala i precizia unui acal. Am putea. cum ar veni, s3
facem comparatie. Grace ar trebui sa deschida o pizze-
rie sau ceva, ca sS nu mai fie obligate sS facS toate
muncile alea diferite. Tot timpul lucreaza. Vrea sa-i
cumpere casS.
- ZSu?
- Mda, i$i linse Seth latul miinii, unde i se prelinsese
pu|in sos. Doar una mica, dar trebuie sS aibS $i curte, ca
sS poatS Aubrey sa zburde, sa-i ia i un ciine i alte
chestii.
- Ji-a spus ea toate astea?
Sigur. Am tntrebat-o de ce se dS de ceasu mortii
I mature prin atitea case, plus munca la circium i, i a
/h. ( ,i mai mult de-asta. i d a c i nu ci tig i destul, ea i
Aubrey n-or s i a ib i o casS la lor pinS-ncepe Aub gr3-
ilmi|ii. Cred cS pinS i-o ca s i micS te costs de te usucS,
nu?
- Costs, rSspunse incet Ethan.
I$i amintea eft de multumit, cit de rnindru fusese cTnd
I9I lansase la apS propria locuintS. Cit insemnase pentru
ol laptul de a ti c i reugise in ceea ce-i propusese.
- E nevoie de timp ca sS economise^.
- Grace vrea s i aibS casa la vremea cind Aubrey 0
ja-nceapS gcoala. DupS aia, zice cS trebuie sS-nceapS
iiconomiile pentru colegiu.
Pofni, hotSrind s3-gi putea impinge in stomac i a
treia bucatS.
- Ce naiba, Aubrey e micS, mai are-un milion de ani
pin-la colegiu. l-am spus-o i pe asta, adSugS, incintat
ca oamenii s3 gtie cS el i Grace aveau conversatii. N-a
fScut decit sS ridS i a zis cS acu 1 cinci minute lui Aubrey
i-a iegit primul dinte. N-am prins poanta.
- Ideea era c i 3$tia mici cresc repede.
Intrucit pofta de mincare nu dSdea semne sS-i mai
revini, Ethan inchise capacul peste pizza i scoase banii
s-o plSteascS.
- Hai pe-asta s-o ducem la gantier. DacS tot nu mai
ai gcoali miine diminea|S, mai putem lucra incS vreo
douS ore.

LucrarS mai mult de douS. OdatS ce Tncepea, nu


putea sS se mai opreascS. I se limpezeau gindurile, n-o
luau razna, intrebindu-se. rngrijorindu-se.
Barca era concretS, 0 sarcinS palpabilS, cu un final
previzibil. $tia ce facea acolo, la fel cum tia ce facea i
in Golf. Nu exislau a1it de multe zone umbrite, cu
poate-uri i cu dac<$-uri.
Ethan continua sa lucreze chiar i dupa ce Seth se
ghemui pe o prelate i adormi. Zgomotul uneltelor in
functiune nu pSrea sa-l deranjeze - dei Ethan se tn-
treba cum putea cineva sS doarma cu cea mai mare
parie dintr-o pizza cu ardei $i cirnati in stomac.
Incepu munca la capetele i stilpii cabinei ?i ale timo-
neriei, in timp ce vintul serii sufla alene prin uile de
marfa deschise. Inchisese radioul, astfel ca acum sin-
gura muzica era apa, cu notele bITnde ale valurilor lune-
cind pe linga mal.
Lucra meet, cu grijS, dei putea sa vizualizeze per
fect proiectul incheiat. Cam, hotari el, avea s se ocupe
de majoritatea lucrSrilor interioare. Era cel mai priceput
din toti trei la finisarea timpiariei. Phillip se putea ocupa
de treburile grele; era mai bun la munca manuaia bruta
decit ii piacea sa recunoasci.
Daca reueau sa lina pasul, Ethan calcula ca urmau
sa aiba nava vopsita i lansata la apa peste doua luni.
Calculul profiturilor i al procentajelor il lasa in seama lui
Phillip. Banii aveau s3 se duca pe avocaji, la antierul
naval $i in propriile lor burfi.
De ce nu-i spusese Grace niciodata ca voia sa-i
cumpere o casa?
Ethan se incrunta ginditor, in timp ce alegea un nit
galvanizat. Nu era un pas cam mare, s3 discute pro-
blema cu un baiat de zece ani? Dar, recunoscu el. Seth
o intrebase.
El unul nu-i spusese decit ca nu trebuia sa se spe-
teasca atita cu munca - n-o intrebase de ce insista.
Ar fi fost mai bine sa se impace cu tatdl ei, T$i spuse
(Ethan iarai. Dac5 ei doi reu$eau sa Tndoaie jeapdna aia
do mindrie a neamului Monroe pentru doar cinci minute,
puteau ajunge la o Tn|elegere. R3m5sese gravida - iar
Elhan nu se indoia ca Jack Casey profitase de o fata
llnara i naiva, lucru pentru care merita sa fie impugcat -
dar povestea asta era trecuta i terminata.
Familia lui nu Jinuse niciodata ranchiuna, mare sau
mica. Se certasera, desigur - iar el i frafii lui se luasera
adesea i la bataie, Dar, cind terminau, era gata.
Lucru destul de adevarat, nulrise unele semin^e de
pica pe Cam, fiindca fugise in Europa, i pe Phillip, pen
tru ca se mutase la Baltimore. Toate se intimplasera atit
de repede, dupa moartea mamei lor, cind rana era in c i
deschisa. Totul se schimbase inainte ca el s3 clipeasca
din ochi macar, i-$i rumegase indelung durerea.
Insa chiar i aa, nu le-ar fi intors niciodata spatele,
daca vreunul avea nevoie de el. i tia ca nici ei nu i-ar fi
Intors lui spatele.
I se p3rea cea mai mare prostie $i paguba imagina
ble ca Grace nu cerea ajutor, iar tatai ei nu i-l oferea.
Se uita la ceasul mare $i rotund prins pe perete,
deasupra u$ilor de la intrare. Fusese ideea lui Phillip, ii
aminti Ethan, cu o jumatate de zimbet. Socotise c3
aveau nevoie s3 tie cit de mult timp lucrau dar, din cite
b3nuia Ethan, Phillip era singurul care se ostenea sa
noteze orele.
Era aproape unu, ceea ce insemna ca Grace avea
sa termine treaba la circiuma cam paste o ora. Nu era
nimic r3u daca-l urea pe Seth in camioneta $i dadea o
raita scurta pina la Shirley's. Doar ca sa... arunce o pri-
vire de control.
Chiar cind incepea sa se ridice, il auzi pe bdiat
scincind in somn.
In sfir$il, T$i spune pizza cuvintul, reflects Ethan, cIS
tinTnd din cap. Dar banuia cS nici o copilSrie nu putea fi
complete firS cota ei de crampe. CoborT, rulmdu -51
umerii pentru a-i alunga cTrceii, in limp ce se apropia de
bSiatuI adormit.
Se ghemui lingS Seth i-i puse o minS pe umSr, scu-
turindu-l u$urel.
lar bSiatuI sSri ca ars.
Pumnul sSu strins il nimeri pe Ethan drept in gurS,
azvirlindu-i capul Tnapoi. ocul, mai mult decit durerea
bruscS i vie, il fScu sS injure. BlocS umnStoarea loviturS,
dupa care apucS strins bratul lui Seth.
- Stai.
- la-ji labele de pe mine!
Innebunit, disperat $i incS prins in ghearele cleioase
ale visului, Seth ii agita miinile prin aer.
- la-ti labele imputite de pe mine!
In|elese pe loc. Expresia din ochii lui Seth - teroare
crudS i furie sSIbatica. Le sim{ise cindva i el pe amin-
douS, deopotrivS cu o cutremurStoare neputin^S. ii dSdu
drumul, ridicind ambele miini, cu palmele in fatS:
- Ai visat.
O spusese calm, fSrS inflexiuni, i ascultS ecoul res-
pira^iei intretSiate a lui Seth in aer.
- Adormisei.
Seth rSmase cu pumnii string. Nu-$i amintea cind
adormise. Tinea minte cS se ghemuise pe prelata, ascul-
tindu-l pe Ethan cum lucra. lar urmStorul lucru pe care-1
tia era cS se afla din noua Tntr-una din camerele alea
intunecoase, cu mirosuri acre i prea omeneti. unde
zgomotele din camera alSturatS erau prea puternice i
prea animalice.
lar unul dintre b3rba|ii far5 fa(3 care foloseau patul
{niimi'i lui se apropiase pe furi i iar3$i Ti pusese mii-
mla pe el.
Ins5 cel care-1 privea acum era Ethan, rSbdator, cu
praa mult5 intelepciune in ochii s3i serioji. Seth Simti un
nod in stomac, nu numai pentru ceea ce se intimplase,
11 91 fiindeci Ethan acum tia.
Neputindu-se gindi la nici un cuvint sau scuzS. Seth
M multurfii s3 inchida ochii.
Acest lucru avu cuvintul hotSritor asupra lui Ethan.
Cedarea in fa^a neputin(ei, alunecarea in ru$ine LSsase
tana aceea in pace, dar acum se parea c3 la urma urmei
ini trebuia s-o oblojeascS.
- Nu trebuie s<S te temi de ceea ce a fost,
Nu m3 tem de nimic, deschise Seth brusc ochii;
(uria din ei era mature i inverunat3. dar glasul ii tre-
mura ca al unui copil ce era. Nu mi-e frica de-un timpit
de vis.
- $i nici rusine nu trebuie sS-ti fie.
Fiindci ii era, 0 ruine hidoasa, Seth s5ri in picioare.
Avea din nou pumnii strin$i, pregatiti.
- Nu mi-e ru$ine de nimic. i habar n-ai dracului
despre ce e vorba.
- Ba am habar dracului perfect de bine despre ce e
verba. .
Tocmai din acea cauz5, nu suporta sS vcrbeascS.
Dar, in pofida pozi^iei sale sfidStoare, bSiatuI tremura.
Singurul lucru care-i mai rSmasese de feicut era s5 vor-
beascS. Cel mai potrivit lucru.
- $tiu ce efect au avut visele i asupra mea, cum am
continuat s3 le am mult timp dupa ce partea aia din viata
mea se sfirise.
i inc3 le mai avea, din cind in cind, dar nu era
nevoie sS-i spunS baiatului cS II atepta o via$ intreagS
de amintiri i lupte cu e!e.
- $tiu ce te fac sa simti.
- Gogoi.
Lacrimile il ardeau pe Seth inapoia ochilor. umilindu-l
i mai mult.
- Nu-i nimic in neregula cu mine. M-am cSrat dracu'
de-acolo, nu? Am scapat de ea, nu? i-napoi n-am s5
m3 mai intorc, orice-ar fi.
- Aa este, n-ai s3 te mai intorci, confirms Ethan.
Orice-ar fi.
- Putin imi pasa ce crezi tu sau oricine despre ce
s-a-ntimplat atunci. i n-ai sa m3 duci de nas sS vor-
hesc, prefacindu-te c3 tii.
- Nu e nevoie sS spui nimic, rSspunse Ethan. i nici
eu n-am nevoie s3 m3 prefac.
LuS apca pe care pumnul lui Seth i-o zburase din
cap i i-o trecu absent prin mtini, Tnainte de a i-o pune
la loc. Dar gestul acela firesc nu reu$i cu nimic sS-i
destindS ghemul strins i lunecos de tensiune din pintec.
- Maic3-mea a fost o tirfS - mama mea naturals. i
mai era i toxicomanS, dependents de heroinS.
RSmase cu ochii spre ai lui Seth, vorbind pe un ton
normal.
- Eram mai mic decit tine cind m-a vindut prima
datS, unui pSrbat cSruia-i pISceau bSie(ii mici.
Respirajia lui Seth se accelerS, in timp ce fScea un
pas Inapoi. Nu, fu singurul cind care-i putu trece prin
minte. Ethan Quinn era intru totul puternic i solid i...
normal.
- Min{i.
De cele mai multe on, oamenii mint ca sS se laude,
<ii i c.i s3 scape din vreo prostie pe care au f3cut-o. Nici
ii nu vAd ce rost are - necum sA mai i mint despre a$a
<VII.
Ethan i$i scoase din nou apca. fiindcA deodatS o
*lm|ea prea strinsA pe cap. Ii trecu mina prin pAr, o
(Ini, i de douA ori, ca pentru a alunga greutatea.
- MA vindea barbatilor ca sA-i plAteascA drogurile.
Mnma oara, m-am zbAtut. N-am reuit sA-l opresc, dar
m am impotrivit. i a doua oarA m-am tmpotrivit, i de
iiltn citeva ori dupS aia. Pe urmA, nu m-am mai ostenit
A m3 zbat, fiindcA nu era decit cu atlt mai rSu.
Privirea Ti rSminea a^intitA drept intr-a bAiatului. In
lumina crudA a ISmpilor din plafon, octiii lui Seth erau
Intunecaji i nici pe departe atlt de calmi cit fuseserA
cind Ethan Incepuse sA vorbeascA. II durea pieptul,
l>1nA-i aminti sA respire din nou.
- Cum ai suportat?
- Am incetat sA-mi mai pese, ridicA Ethan din umeri.
Am Tncetat sA mai exist. dacA Tn^elegi ce vreau sa spun.
N-aveam pe nimeni cAruia sA-i cer ajutorul - i nici nu
tiam dacA exista sau nu cineva. Umbla mult din loc in
loc, ca sA-i piardA urma asisten|ii sociali.
Seth i simjea buzele strinse i uscate. i le frees
brutal cu dosul miinii.
- NiciodatA nu tiai unde aveai sS te trezegti di-
mineatA.
- Mhm, nu $tiam niciodatS.
InsA toate locurile arAtau la fel. Toate miroseau la fe!.
- Dar ai fugit. Ai scApat.
- Mhm, am scApat. Intr-o noapte, dupA ce clientul
terminase cu amlndoi, a fost... o problems.
Urlete. singe, blesteme. Durere.
- Nu-mi mai amintesc totul exact, dar au venit sli
cletii. Probabil cS arStam Tntr-un hal fSrS de hal, flindcfl
m-au dus la spital i au Triples totul destul de repeda.
Am ajuns in sistemul social i a fi putut rSmine acolo.
Dar doctorita care m-a tratat era Stella Quinr.
- i te-au luat la ei.
- M-au luat.
$i aceste cuvinte, numai acestea, a lin a j senzatia da
greats din pintecul lui Ethan.
- Nu numai c3 mi-au schimbat viata, mi-au salvat-o.
MultS vreme dupS aia am avut visele, alea transpirate in
care te treze$ti incercind sa respiri, convins cS iar te-ai
intors. $i chiar dupS ce-ti dai seama cS nu-i adevSrat,
TncS mai ti-e frig un timp.
Seth ii terse lacrimile cu nodurile degetelor, dar
acum nu se mai ru$ina cu ele.
- Eu am scSpat intotdeauna. Uneori, ii puneau mii-
nile pe mine, dar scSpam. Nici unul din ei nu m-a...
- Bravo (ie!
- Da' tot voiam sa-i omor, i pe ea. Voiam.
- tiu.
- N-am vrut sS spun la nimeni. Cred c3 Ray tia. i
Cam $lie oarecum. Nu voiam sS creadS nimeni ca am...
sS se uite la mine i s3 creada...
N-o putea exprima in cuvinte, ru$inea de a-l privi
cineva i a ti ce se intimplase, ?i ce s-ar fi putut in-
limpla, in camerele acelea intunecoase i mirositoare.
- De ce mi-ai spus?
- FiindcS trebuie sS tii cS asta nu te face s3 fii mai
putin om decit eti.
Ethan ateptS, tiind cS Seth avea sS se decidS dacS
accepta sau nu adevSrul acestui lucru.
iflea ce vedea Seth era un bSrbat, inalt, puternic,
trtpln pe sine, cu miini mari, bcitatorite, i ochi linitifi.
(Inn dintre greutatile care-1 ap<5sau pe suflet se ridicS.
Cred c aa e.
Apoi, zimbi pu|in:
- l|i curge singe din gur3.
I than se $terse cu dosul miinii, tiind c5 trecusera
paste o linie subtire $i nesigurS.
Ai un croeu de dreapta bun. Nici nu l-am vSzut
vflnind.
lntinse o minS, cu titlu de incercare, ciufulind pSrul
iflvait de somn al lui Seth. Zimbetul bSiatului ramase la
locul s3u.
- Hai s3 facem curat, spuse Ethan, i s3 mergem
ncasa.

C ap ito lu l 5

Grace avea o dimineafa plina de treburi. Prima serie


de rufe intra in ma$ina la apte i un sfert. in timp ce
fierbea cafeaua, iar ochii ei inca mai erau aproape Tn-
chii. Ii stropi florile de pe veranda i micile risadnife cu
plante medicinale de pe pervazul bucatSriei, cSscind de-i
trosneau falcile.
Pe cind cafeaua incepea sd aromeze aerul i s-i
dea sperante, spSI3 paharele i vasele pe care le folo-
sise Julie in seara trecuta, cind statuse cu Aubrey. In-
chise punga cu cartofi pai, o puse la locul ei in dulap,
apoi terse firimiturile de pe tejghea, unde ii luase Julie
gustarea in timp ce vorbea la telefon.
Julie Cutter nu era exemplar de ordonata, dar o iu-
bea mult pe Aubrey.
La apte $i jumatate punct - dupa o jumatate de
ceaca de cafea - Aubrey se trezi.
Sigura ca rdsdritul soarelui, Ti spuse Grace, pornind
din chicineta spre dormitorul de linga living. Fie ploaie fie
soare, fie zi de saptamina sau weekend, ceasul intern al
lui Aubrey suna in fiecare dimineata la apte i jumatate.
Grace ar fi putut s-o lase in leagSn pin3-i termina
cafeaua, dar in fiecare zi a?tepta cu nerabdare acel mo
ment. Aubrey se ridica in picioare la marginea leaganu-
lui, cu buclele aurii incurcate dupa somn $ obrajii inca
inroi(i de perna, Grace (inea minte i-acum ziua cind
intrase prima oara pentru a o gasi pe Aubrey in picioare,
leganindu-se pe picioruele ei nesigure, cu fata luminaia
de triumf i surprindere.
Acum, picioarele lui Aubrey pareau mult mai solide.
Ridica unul, apoi pe ceiaialt, intr-un fel de mar vesel.
Rise sonor, cind Grace intra in camera.
- Mama, mama, ula, mama mea.
- Buna, fetita mamei.
Grace se apleca peste margine pentru primul sarut,
oftind. tia cit noroc avea. Nu se putea sa existe pe
intreaga planeta un copil cu o fire mai veseia decit fetita
ei.
- Ce face Aubrey a mea?
- Opa! Afaiai
- Te cred. Vrei piu?
- Vleau pisu, confirma Aubrey, chicotind cind Grace
o ridica din leagan.
in-.iructia de toaleta era in curs, conchise Grace, ve-
Mfl' Indu-i scutecul de noapte in time ce mergeau spre
I mi<> Avea succesele i eecurile ei.
Da asta data, Aubrey avu succes, iar Grace se lansS
Inlr-un generos elogiu al funcliilor fiziologice, pe care nu
l-m li putut in|elege decit un parinte de copil mic. P3rul i
tlln|n fur3 periati in baia cTt o debara, pe care Grace o
Inveselise cu zugraveaia verde-menta i perdele cu
ilungi multicolore.
Ircepu, apoi, rutina micului dejun. Aubrey voia fulgi
wei de cereale cu banane, dar nu i lapte. Cind Grace
Incepu sa-l toarne, i$i trinti minuta peste castrona?, scu-
lurlnd cu vigoare din cap:
- Nu, mama, nu. Tasca. Te log.
- Bine, laptele in ceaca.
Grace ii umplu una 51 o puse pe tavita scaunelului
Inalt, linga castrona.
- $i-acum, papa. Azi avem multa treaba.
- fe tleaba?
- la sa vedem, incepu Grace sa parcurga programul
zilei, in timp ce-$i pregatea 0 felie de piine cu unt. Tre-
buie sa terminam rufele, apoi i-am promis doamnei West
ca-i spaiam azi ferestrele.
Munca de trei ore, dupa calculele ei.
- Pe urma, avem de mers la piata.
Aubrey scoase o exclamatfe de piacere:
- Domnioara Luti.
- Da, ai s-o vezi pe domni$oara Lucy.
Lucy Wilson era una dintre persoanele favorite ale lui
Aubrey. Casieri^a de la supermarket avea pentru ea Tn-
totdeauna un suris - i o acadea.
- Dupa ce punem la loc cumparaturile, mergem la
familia Quinn.
- Seth! zimbi Aubrey, cu laptele prelingindu-i-se prin-
tre buze.
- Ei, iubito, nu sint sigurS dad5 aszi va fi acolo.
S-ar putea sS fie in Golf, cu Ethan, sau ccasS la prietenll
lui.
- Seth, repetci Aubrey, foarte convinsS, tuguindu-gl
buzele intr-o bosumflare Tnc5p3|inat3.
- Mai vedem, incepu Grace s5 teargS laptele vSrsat.
- Ethan.
- Poate.
- Cutii.
- Foolish, cu sigurantS.
SSrutS cre^tetul capului lui Aubrey -i acordS luxul
unei a doua ce$ti de cafea.

La opt i un sfert. Grace era inarmatS cu un teanc de


ziare i o sticIS de vaporizator care continea un amestec
de ofet i amoniac. Aubrey se distra pe iarbSi, cu jocul eu
Mattel Seo'n Say. La fiecare citeva secunde, cite o vac3
mugea sau un pore guita. lar Aubrey nu uita niciodatS Sei
reproduce sunetul.
La vremea cind Aubrey i$i comutS preferin|ele spre
cuburile de construit, Grace termirase ce spSlat i lus-
truit parlea exterioarS a geamurilor din fata i latura
casei, Tncadrtndu-se perfect in program. $i ar fi respectat
programul pinS la capSt, dac3 doamna West n-ar fi ap5-
rut tocmai atunci cu nite pahare mari cu ceai de la
gheafS i un mare chef de vorbS.
- Nu $tiu cum sS-|i multumesc cS te-ai ocupat de
asta pentru mine, Grace.
Doamna West, bunica multorcopii, ii adusese lui Au
brey de b3ut intr-o ceac3 de plastic colorat, cu r3tute
pe margine.
O fac cu piacere, doamna West.
Eu pur i simplu nu mai pot ca alia data, cu artrita
ifc-ii $i tare-mi mai place ca ferestrele mele sa straiu-
*( l, 2 imbi batrina, adincindu-i ridurile de pe fa(a
biizdata de vreme. !ar tu. tiu c3 le faci sa straiuceasca.
Npoata mea, Layla, a spus ca mi le spala ea. Dar am
tf-|i spun adevarul i sa se fac-aa cine minte, Grace,
Ihti asta e o Tmpratiata. Cel mai des, incepe treaba $i-o
Immina sforaind in grSdina de legume. Nu tiu ce-o sa
in ileaga de ea.
Grace rise, incepind sa frece fereastra urmatoare.
- Are abia cincisprezece ani. li sta mintea la baieti,
haine i muzica.
- Mie-mi spui, d3du din cap doamna West cu atita
wlgoare, incit a doua barbie i se legSnS in ritmul migcarii.
I Mi, la virsta ei, eu puteam sa curaj un crab repede cTt
n )i clipi din ochi. Irmi citigam traiul i nu-mi luam gindul
de la muncS pina nu terminam.
li f5cu cu ochiul:
- lar pe urma, m3 gindeam la baieti.
Rise din toata inima, inainte de a-i zimbi lui Aubrey:
- Ce mieluic5 dr3gSla5 ai tu aid, Grace.
- Lumlna vie^ii mele.
- i-i cuminte cit Tncape. Pai, bSietelul cel mai mic ai
lui Carly a mea, Luke, nici doua minute nu sta la un loc
Si-$i petrecere fiecare ora cit nu doarme cautmd necazul
cu luminarea. Mai saptamina trecuta l-am prins caiarin-
du-se pe perdelele mele din salon ca o pisica.
Totugi, amintirea o facu sa chicoteasca.
- E de groaza, Luke asta.
- Are i Aubrey momentele ele.
- Nu-mi vine sa cred. Cu fetioara asta de ingera?
Mtine poimiine va trebui s3-i ba|i pe baieji cu ba{ul, ca sa
nu adulmece pe ITnga dulceaja asta. Foe de frumut *
Am ?i vazut-o tinindu-se de min5 cu unul.
Grace coborT pulverizatorul i intoarse repede ca[>
pentru a se asigura ca fetita ei nu crescuse in timp ce m
nu se uita.
- Aubrey?
Doamna West rise din nou:
- Se plimba pe cheu cu baiatul 51a, Quinn - ala noul.
- A, cu Seth.
Sentimentul de ugurare era atit de ridicol, incit Gram
puse sticla jos $i-i luS paharul s5 bea.
- Aubrey are o s!5biciune pentru el.
- ArStos b5iat. Micul meu Matt este coleg de ?coali
cu el - mi-a spus cum l-a cirpit Seth pe bataugul ala de
Robert, acu' citeva s5pt5mini. N-am putut s5 nu-ml
spun ca era i timpul s-o fac5 cineva. Cum le merge, la
Quinn?
AceastS intrebare reprezenta principalul scop pentru
care ieise, dar doamnei West ii pIScea s5 ajunga treptat
la subiect.
- De minune.
BStrina ii dadu ochii peste cap. Trebuia s-o des-
coas5 pe indelele.
- Fata aia cu care s-a insurat Cam e o frumusete,
mai mult ca sigur. $i trebuie sa aiba i miini iuti, ca sa-l
tin5 pe unul ca el la locul lui. Intotdeauna a tost un
nebunatic.
- Cred c5 Anna ii face fata.
- S-au dus undeva-n str5in5tate in luna de miere,
nu-i aa?
- La Roma. Seth mi-a ar5tat o ilustrata de la ei. E o
splendoare.
- Imi aduce mereu in minte filmul 51a cu Audrey Hep-
|i Gregory Peck - unde ea e prin^esS. Azi nu se
k* M> imemenea filme.
* Honnn Holiday1, zimbi Grace cu nostalgie. Avea
f nun operelor clasice i romantice.
Ailn e
iica semSna putin cu Audrey Hepburn, reflects
-mn West. Culoarea nu se potrivea, desigur, Grace
11 binndS ca o vikingS, dar avea aceiai ochi mari i
m ma i driguta. i era suficient de slaba, martor ti
i Dumnezeu.
I u n-am fost nicSieri in stfainatate.
Coea ce. in mintea doamnei West, includea i dou3
ml din Statele Unite.
- Se-ntorc curind?
Peste citeva zile.
Hmmm. Ei. in casa aia e nevoie de o femeie, fSrS
dn u|ie. Nu-mi pot Tnchipui cum e acolo, patru bSrbati
Inir-o cas5. Cred c3 jumState din timp miroase ca un
yailiar sportiv. Nu cunosc un b3rbat pe PmTntul Ssta
-ire s3 fie-n stare sa fac3 pipi i S3 nimereascS perfect
loaleta.
Grace rise, revenind la spilatul ferestrelor.
Nu-s chiar aa de rSi. La drept vorbind. Cam in-
in imea casa destul de bine, Inainte de a m3 angaja pe
mine la menaj, Dar singurul dintre ei care nu uitS s3-i
goleasca buzunarele Tnainte de a-i arunca pantalonii in
co e Phillip.
- Dac3 asta-i partea cea mai rea, nu-i chiar atit de
rfiu. Cred c3 sojia lui Cam va prelua ingrijirea casei,

1. - ..Vacanja la Roma", 1953, r. William W yler (n.tr.)


dupa ce se tnlorc.
Mina lui Grace se strinse pe ghemotocul de ziai, i*
limp ce inima i se oprea un moment in loc.
- Pai... LucreazS cu norma intreagS Tn Print**
Anne.
- Mai mull ca sigur c-o va lua in seama ei. E cel n>
bine pentru bSiat, cred, sa aiba tot timpul o femeie w.
cas3. De data asta, nu tiu ce-o mai fi avut Ray in c.i|
jur. Era un om bun la inima, da, dar dupa ce-a rSpoi.m
biala Stella... a-nceput sS-i fileze o lamps. a$ zice. Ui
om de virsta lui. s3 ia a$a, un-doi, un bSiat. Orice-ai i
una, alta. Nu c-a crede o vorbulita din toate birfele alo.i
urite pe care le mai auzi cind i cind. Nancy Claremonl
cea mai rea, trancanete din clantS ori de cite ori arc
ocazia.
Doamna West ateptS un moment, sperind cS
Grace avea sS IrancSneascS dintr-a ei. Dar Grace s<
incrunta atenta spre fereastrS.
- tii cumva dacS va mai trece pe la ei inspectorul
31a de asigurSri?
- Nu, rSspunse incet Grace, nu gtiu. Sper cS nu.
- Nu-nteleg cu ce conteazS pentru compania de asi
gurSri de unde-a venit bSiatul. Chiar dacS Ray s-a
sinucis - i eu nu zic c-a f5cut-o - n-o pot dovedi, nu-i
aa? FiindcS...
FScu o pauzS de efect, ca intotdeauna cind ajungea
la argumentul esenjial.
- N-au fost de fata!
Rostise ultimul cuvmt pe un ton triumfal, la fel ca
atunci cind ii declarase acelai lucru lui Nancy.
- Profesorul Quinn nu s-ar fi sinucis, murmura
Grace.
- Sigur ca nu.
m m.i un subject de discutie atil de interesant...
(Jfliiitul, insS...
j (nlrerupse, ciulind urechile.
* Nii cfl sunS telefonul. Cind vrei sa-ncepi pe dinSun-
* kitiA aingurS, Grace, mai spuse ea, In timp ce pleca
r-'*
Umce nu spuse nimic, continuind sa lucreze nemtre-
-i Mlntea, insS, i se Tnvirtea in cap. Ti era ruine cS nu
N |Mila.i'concentra asupra profescrului Quinn. Nu se
)in glndi decit la ea i la ceea ce era posibil sa se
C ruple.
)nre Anna, la intoarcerea de la Roma, dorea sa ia in
- ei gospodaria? Oare Grace urma sS-i piarda
|fc<ji"i de-acolo i banii in plus pe care-i ci1iga? Mai rSu
mult mai rSu - avea sS piardS acele ocazii de a-l
w lu n pe Ethan o data sau de doua ori pe saptamina?
(to -i lua masa impreuna din cind in cind?
Se obinuise - devenind chiar dependents - s3 facS
din viata lui, chiar $i la un nivel periteric, ii dadu
nn aeama. i, oricit era de neinsemnat, ii pIScea sa-i
ImpatureascS hainele. sa-i netezeasca cearafurile pe
pal li permitea chiar i s3 creadS eS Ethan se gindea la
on cind ii gSsea bilejelele prin casa. Sau strecurate intre
mar^afurile proaspSt spaiate, seara.
Avea sS piarda i asta - sa piarda placerea de a-l
venea venind de la debarcader sau ridicind-o pe Aubrey
In bra|e cind feti|a ii cerea un sSrut, ori privind spre ea i
.iruncindu-i zimbetul acela incet? Aveau sa raminS toate
icestea doar ni$te imagini pSstrate in mintea ei?
Zilele vietii sale aveau sa continue la nesfirit, fara
a mai avea nici mScar acest lucru pe care sS-l atepte
cu nerSbdare. lar noptile urmau sa continue la fel, in
singuratate.
Inchise strins ochii, luptindu-se cu deznSdejdaa. A|
ii deschise din nou, c!nd Aubrey o trase de tivul panl.ii*
nilor scurti:
- Mama. Damnioara Lu(i?
- Curmd, iubito.
FiindcS sim|ea nevoia, Grace o ridica pe Aubrey
brate, ca s-o imbratieze cu dragosle.

Era aproape ora unu cmd Grace term ini de pus in


locurile lor cumpSrSturile i de pregatit masa lui Aubrey
Intirziase doar cu o jumState de ora $i se gindea cJ
putea s-o recupereze f5r3 prea mare bataie de cap. Nu
Tnsemna decit s3 se mite pu|in mai repede, fara a y
mai lua gmdul de la treabd. Gata cu fanteziile, ii impus>
ea, in timp ce-o lega pe Aubrey Tn fotoliul mainii. Gal.
cu aiurelile.
- Seth, Seth, Seth, cinta Aubrey, topSind nebunete
- Vom vedea.
Grace se aez3 la volan, introduse cheia in contact 51
0 rasuci. Raspunsul fu un scrinet i o bufnitura.
- A, nu, nici nu te gindi. RSrS figuri de-astea. N-am
limp de bancuri.
Destul de panicata, rasuci din nou cheia, apasind
repetat pe accelerate, i ofta de u$urare cind motorul se
ambaia.
- A$a mai merge, bombSni ea, in timp ce scotea
ma$ina de pe aleea scurta, in marjarier. Am pornit,
Aubrey.
- Am polnit!
Peste cinci minute, la jumatatea drumului dintre casa
ei i cea a fratilor Quinn, vechiul sedan tu$i din nou. se
zgiltii, apoi scuipa un nor de fum de sub capota.
I ii dracu'l
I ii dlacu'! repetS voioasS Aubrey.
<Bce nu fScu decit sS-i apese podurile palmelor
* ochi. Era radiatorul, nu se Indoia. Luna trecutS
C cureaua de transmisie a ventilatorului, iar Inainte,
| h 4m de frinS. ResemnatS. trase pe dreapta i cohort
IftflaichidS capota.
n*m o coloanS de fum, fSctnd-o sS se retragS, tu-
Hot'SrttS, ii mghi|i nodul de deznSdejde din git.
t^iiH c& nu era nimic grav. Putea s3 fie iarSi doar vreo
!. Iar dacS nu - oftS ea - trebuia sS se hotSrascS
ill* A era cazul sS mai pompeze bani Tn rabla aia sau
M l 1 Impujineze bugetul, i-aa chinuit, ca sS cumpere
iiA rablS.
Oricum, pe moment n-avea ce face.
Deschise portiera din dreapta i descheie Centura lui
Aubrey
- Iar s-a imbolnSvit ma$ina. iubito.
- Auuu.
- Mhm, aa c-o s-o ISsSm aid.
- SingulS?
Grija lui Aubrey pentru obiectele neinsufle|ite o fScu
l'n Grace s5 ztmbeascS din nou.
- Nu pentru multS vreme. II voi suna pe omul de la
ervice sS vinS i sS vadS de ea.
- Si s-o facS bine.
- Aa sper i eu. Acum, mergem pe jos pinS acasS la
Seth.
- Okay!
IncintatS de schimbarea din program, Aubrey porni
cu pas vioi.
DupS patru sute de metri, Grace a ducea tn brafe.
Dar era o zi frumoasa, Ti reaminti ea. lar mersul i
jos ii dadea prilejul sS priveasca in jur i s3 vadfl
adevarat. Caprifoiul se Tntindea de-a lungul gardului aio
marginea o planta|ie de soia Tngrijita i mirosea fern*
cator. Culese o floare penlru Aubrey.
Atunci cind ajunserS linga mlatina Tnvecinata eu pr<
prietatea familiei Quinn, o dureau bratele Se oprirS m
studieze o broasca lestoasa care statea la soare pe m;n
ginea drumului, iar Aubrey chicoti vazind cum ?i trav
capul in carapace cind Tntinse mina s-o atinga.
- Acum poji merge putin pe jos, pui$or?
- Obosil
Cu ochi rugatori, Aubrey Tntinse bra|ele:
- Opa!
- Okay, sus cu tine. Aproape-am ajuns.
Era trecut de ora siestei, Ti spuse Grace, Aubrey
voia s3 doamna imediat dup prinz, in fiecare zi. Dorme.i
doua ore, aproape la minut, dupa care se trezea plina de
energie.
Capul fetitei era deja o greutate sforaitoare pe umarul
lui Grace, cind urea pe veranda i intra in cas3.
Dupa ce-i culca fiica pe canapea, Grace urea grS
bita la etaj s5 scoata aternuturile de pe paturi, sa adune
i sa sorteze rufaria. Cu prima serie in maina, dadu un
telefon grabit la mecanicul care-i dadea toata silinta sa-i
tin3 sedanul in viaja.
Alerga inapoi la etaj, facind din nou paturile, cu ater-
nuturi curate. Ca s3 economiseasca drumurile pe scara,
T$i tinea materiale de curajenie la fiecare nivel. Atac3
mai Tntii baia, spaiind i ciatind val-virtej, pina cind fa-
ian|a i cromurile scinteiara.
li dadu seama ca era ultima ei zi completa in casa
> <m Inainte de a se intoarce Cam i Anna. Dar se
i * '.ie deja, la un moment dat In tirmpul drumului de-un
* nlru i jumState de la maina r3mas3 In pang, s3-i
- 1 ce douS ore pentru o lustruite rapidS, in ziua cind
"mj s3 soseascS.
So mindrea cu munca ei, nu? i, fSrS indoialS, o alta
'tie avea s3 observe ordinea, col|urile curate, cele
,vn lu$e in plus pe care incercase s5 le adauge. 0
IsctualS ca Anna, o femeie cu o carierS care o so
il Hit. avea s<J-i dea seama, nu-i a$a, ca era nevoie de
i mice In cas3?
Alerg5 iar3$i la parter pentru a o controla pe Aubrey,
Moase rufele ude din ma$ina de spaial, pumndu-le Tn-
li un co$, i incSrcS a doua serie.
Avea sa se asigure c3 erau flori in dormitorul conju-
u-i. la Tntoarcerea tinerilor d5s5toriti, $i urma sS scoata
IHosoapele bune, pufoase. Avea s<i-i lase un bilet lui
Phillip pentru a cumpara nite fructe, ca sa le aranjeze
frumos in fructiera de pe masa din buc3t3rie.
Urma s3-i facS timp pentru a cerui podelele din lemn
do esenja tare, a spaia i a c51ca perdelele.
Intinse repede rufele la uscat, f3r3 nimic din plScerea
i care i-o produces de obicei acea activitale. Totui,
munca simple incepea s-o calmeze. Totul avea s5 iasa
bine, intr-un fel sau altul.
Se pomeni c!Stinindu-se i scutura din cap pentru a
V-l limpezi. Oboseala o lovise repede, ca un pumn in
h.irbie. DacS se ostenea sa calculeze timpul cit stStuse
in picioare gi circulase In ziua aceea, ar fi socotit gapte
ore, dupS cele cinci de somn din noaptea trecutS Ceea
ce calculi, totugi, fu faptul c o mai agteplau inc3 douS-
,prezece. i avea nevoie de o pauzS.
Zece minute, ii f5g3dui ea $i, cum facea uneorl l>
zilele Jungi. se inlinse pe iarba, lingS hainele se legem*
pe sinma. Un somn de zece minute avea s3-i re a ction
organismul i sa-i lase timp pentru a face curat in im
catarie inainte de a se trezi Aubrey.

Ethan venea spre casa cu masina, din port. Ii scui


tase programul pe apa, ISsTndu-i pe Jim i fiul lui sa iat
din nou cu barca de pescuit pentru a verifica plasele dm
Pocomoke. Seth era plecat la Danny i Will, iar Ethan s<
gindea s3 ia un prinz rapid. dei cam tardiv, iar urnrl
toarele citeva ore sa le petreaca la antierul naval. Vou
sa termine timoneria i, eventual, s3 inceapa plafonu'
cabinei. Cu cTt reu?ea sa faca mai mulle, cu atit ramine.i
mai pujin timp inainte de a putea interveni Cam, penliu
finisSri i decoratiuni.
Incetini cind vSzu ma$ina lui Grace pe marginea dm
mului, apoi se apropie grabit. Privind sub capota, nu facu
decit s3 clatine din cap. Blestemitia se mai tinea la un
loc doar cu souipat de deochi i rugaciuni, conchise el
N-ar fi trebuil s3 conduca un vehicul atit de nedemn de
nadejde. Daca, se intreba acru Ethan, dr3cia se hotara
s3 se strice tocmai cind venea acasa de la circiuma, In
toiul neptii?
Privi mai atent i uiera printre dintf. Radiatorul era
dus, iar daca o muncea gindul sa-l inlocuiasca, trebuia
sa-i duca rnunca de lamurire.
Avea sa-i gaseasca o magma decenta. la mina a
doua. Sa i-o aranjeze - sau sa-l roage pe Cam, care se
pricepea la motoare cum se pricepea Midas la aur, s-o
regleze. Nici vorba s-o lase sa mai umble cu o aseme-
nea rabia i cu fetija pe deasupra.
Se reculese i facu doi pagi inapoi. Nu era treaba lui.
*** | dracu', i$i spuse, cu o fulgerare de nervi ne-
n>iil.i pentai el. ji era prietena, nu? Avea tot dreptui
MhIh o prietena, i mai ales una care avea nevoie de

Im Oumnezeu gtia - indiferent daca Grace tia sau


clt.l nevoie avea. Reveni in camioneta gi porni mai
'Ho spre casa, Tncruntat.
I mi cit pe ce sa trinteasca uga cu plasa, cind o vazu
i Aubrey ghemuita pe canapea. Expresia incruntata nu
avea nici o gansa. Inchise ugurel ua gi se apropie
I'Mat
I eli(a igi ^nea ufi pumn strins pe perna. Incapab1' s i
l a .ib|ine, i-l lua delicat, minumndu-se de degetelele
H:aloa mici gi desavirgite. Avea o funda in jurul unei
Indie, o panglicu|a de danteia albastra pe care banuia
t i l-o legase Grace, de dimineata. Acum siatea strimba
|l cu atit mai dragaiaga.
Nu putu sa nu spere ca avea sa se trezeasca inainte
-i el sa trebuiasca sa piece din nou.
Acum, insa, trebuia s-o gaseasca pe mama lui
Aubrey, pentru a discuta despre un mijloc serios de
Iransport.
Inclina capul intr-o parte, tragind concluzia ca era
prea linigte pentru ca ea sa se afle sus, facindu-gi tre-
burile pe-acolo. Intra in bucatarie, unde observa ca inca
ie mai vedeau urmele unui mic dejun luat In graba. Inca
nu apucase sa stringa. Dar magina de spaiat murmura gi
z3ri rufele fluturind in briza, pe sirma de- afara.
In clipa cind pagi spre uga, o vazu. lar panica il izbi in
plin. Nu gtiu ce-i trecu prin minte, numai c3 z3cea pe
iarba. Imagini cumplite, cu boli gi rani, incepura sa i se
invaimageasca prin minte. in timp ce navaiea afara. Mai
avea doar un pas pina la ea, cind igi dadu seama ca nu
era leinata. Dormea.
Ghemuita cam la fel ca fiica ei, in casS. Cu un |hj
slrins lingS obraz, cu respiralia regulate, adincS *> i"
ceata. I$i lasa genunchii inmuiafi sa cedeze i se a$n
linga ea, ateptindu-i inima s3 revinS la un ritm apropi
de cel normal.
i statu astfel. ascultind filfiitul hainelor intinae
uscat, ipotul apei peste alge i ciripiturile pSsSriloi.
timp ce se intreba ce naiba avea de facut cu ea.
in cele din urma, nu facu decit sa ofteze, se ridic-i y
aplecindu-se, o lua in braje.
Grace se mica i se potrivi mai bine Tn bratele In
facindu-i singele sa circule putin prea repede pentru a
pastra lini$tea.
- Ethan, murmura, Tntorcindu-i fa|a in adincitui
gitului sau i incitindu-i luminoasa fantezie de a se ro*.
togoli cu ea pe iarba aceea incaizita de soare. Ethan
repeta ea, trecindu-i degetele peste umarul lui i facin
du-l sa se intareasca precum fierul; $i din nou: Ethan.
Numai ca, de data asta, fu un {ipat ocat, cind i$i
smuci capul inapoi, privindu-l cu ochi mari.
Erau tulburi de somn i straiucitori de uimire. Gura i
se deschise intr-un 0 ginga, superb de ispititor. Apoi.
roeata ii inunda obrajii.
- Ce-i? Ce e? ingaima ea, peste un amestec de
excitalie i jena care-i punea un nod in stomac.
- Daca aveai de gmd sa tragi un pui de somn, puteai
avea la fel de multa minte ca Aubrey ca sa te culci Tn
casa, la adapost de soare.
tia ca glasul ii era aspru. N-avea ce face. Dorin|a il
Tnhatase de git, infigindu-i veseia ghearele.
- Eu doar...
- Mi-ai scurtat viata cu zece ani, de spaima, cind
vrtzut z5dnd aid. Credeam c-ai leinat, sau mai
fto i in i m
M iim Intins doar pentru dteva minute. Aubrey dor-
hm i .11 c;i... Aubrey! Trebuie s3 v5d de Aubrey!
Am vflzut-o eu. E bine. Era mai cuminte din partea
ta i! 1 la Intindeai pe canapea, alSturi.
Nil vin aid ca s3 dorm.
Si 1olui, dormeai.
Doaf un minut.
Al nevoie de mai mult dedt un minut.
Ba n-am nevoie deloc. Doar c3 azi mi s-au compli-
ial loate i mi-a obosit creierul.
Aproape c3-l amuza. Se opri In buc5t3rie, cu ea Inca
In bra|e, privind-o In ochi.
- Ji-a obosit creierul?
Mhm...
Acum i se inchisese aproape de tot.
Trebuia s3-mi odihnesc mintea pu|in. atita tot.
I *fl m3 jos, Ethan.
Nu era gata s-o lase. nu Inc3.
- Ji-am v3zut ma$ina pe drum, cam la o mil3 de-aici.
- L-am sunat pe Dave i i-am spus. Va ajunge la ea
imediat ce poate.
- Ai venit de-acolo pTn-aici pe jos, cu Aubrey In
bra|e?
- Nu, ne-a adus oferul meu personal. Las3-m3
odatS jos, Ethan.
PinS nu exploda.
- Ei, po|i s3-i dai oferului liber pe ziua de azi. V3
due eu acas3. cind se trezete Aubrey.
- Pot ajunge i singurS acas5. Abia am Tnceput cu-
r3|enia. Acum trebuie s-o continui.
- N-ai s3 mergi pe jos dou3 mile jumate.
- Am s-o chem pe Julie. D3 ea o fuga sa ne ia. , li
ai de lucru. Am... Tntirziat cu programul, continua G r*
acum Tn pragul disperarii. Nu pot recupera, dac3 nu m
lai jos.
Ethan o privi lung:
- Nu e$ti cine tie ce grea.
Fiorul se dorinta osciia spre enervare.
- Dac-ai de gind sa-mi spui ca-s siabSnoaga...
- N-a zice siabanoaga. Ai oase fne, atita tot.
i o came neteda i ginga3 peste ele. O depuse p
picioare, inainte de a uita ca intentiona sa aiba grija d<
ea.
- Nu trebuie sa-ti mai faci probleme azi cu casa.
- Ba da. Am nevoie sa-mi fac meseria.
Nervii Ti erau Tntr-un hal f3ra de hal. Modu! cum o
privea ii trezea pofta de a face un salt cu bolta drept In
tara(ele lui, dar i de a o tuli pe ua din spate, ca un
iepura. Niciodata nu mai simfise o dilema atit de dra
matica in organismul ei i nu putea decit s3 stea cu
picioarele pe pamint.
- Pot sa lucrez mai repede daca nu ma incurci tu.
- Am sa m3 dau la o parte imediat ce-o suni pe Julie
ca sa vezi daca poate veni sa v3 ia.
Ridica mina i-i scutura putin pufde papadie din par.
- Okay.
Grace se intoarse i forma numarul la telefonul din
bucatarie. Poate era mai bine, Ti spuse ea Tnnebunita,
in timp ce telefonul Tncepea s3 sune, daca Anna n-avea
chef de ea prin casa, dupa ce se intorcea. Se p3rea ca
nu mai putea sta cu Ethan nici zece minute fara s-o
apuce pandaliile. Daca o tinea tot aa, era inevitabil sa
faca un lucru care i-ar fi pus pe amindoi intr-o situs(ie
penibiia.
C apitolul 6

I'o Ethan nu-l deranja sS lucreze la barca ore intregi,


mum Mai ales cind putea lucra singur. Nu fusese ne-
yiui' de mari eforturi pentru a fi convins sS-l lase pe Seth
\ 91 facS tabSra cu ceilalfi bSiefi, in curtea casei lor.
Atlfel, Ethan rSminea 0 searS singur - mare raritate, in
ultima vreme - avind timp sS lucreze farS a fi nevoit sS
i> IntrerupS pentru IntrebSri i comentarii.
Nu cS bSiatuI n-ar fi fost agreabil, medita Ethan.
AdevSrul era cS se ata$ase strms de Seth. Fusese foarle
normal sS-l accepte In via|a lui, fiindcS i-o ceruse Ray.
l Mr afectiunea, aprecierea i loialitatea crescuserS i se
.onsolidaserS pinS ajunseserS cTt se poate de fire$ti.
InsS asta nu Tnsemna cS putiul nu-l putea seca de
nergie.
In seara aceea, Ethan se finu de munca manuals.
Chiar dacS te sim^eai treaz i lucid la miezul nopjii, aveai
toate ansele sS fii cam neatent i nu voia sS rite pier-
derea unui deget cu uneltele electrice. In orice caz.
munca in linigte il calma, lefuitul manual al muchiilor i
al planelor pinS le simjea complet netede.
Aveau sS fie gata pentru etan$eizarea bordajului ina-
inte de sfir^itul sSptSminii i-l putea pune pe Seth sS
inceapa mirgheluirea parapetilor. DacS pica i Cam la
tanc pentru partea de sub punte, iar Seth nu se plingea
prea mult de lucru! cu chitul, racheta i varul, timp *ii-
sSptSminS, douS, aveau sS se descurce destul de bma
Se uitS la ceas, vSzu cS timpul trecea repede yl t
cepu s3-i strings sculele. FScu i curSJenie, intru<<
Seth nu era acolo ca sS minuiascS mStura.
Pe la unu i-un sfert. fi parcS maina in fata circium.
Nu intentiona s3 intre, cum n-avea de gind nici s-o Im*
pe Grace sS parcurgS pe jos cei doi kilometri i jumfllni-
pinS acasS, la ieirea din turS Aa cS se rezem l i
fotoliu, aprinse plafoniera $i incepu s3-i petreacS timii
citindu-$i exemplarul cu urechi de mSgar din Cantu-
Row ,1

InSuntru, tocmai se lua ultima comandS. Singurul In


cru care ar fi f3cut-o pe Grace mai fericitS ar fi fost <
Dave sS-i spunS cS, pentru a-i pune ma$ina in funt
fiune, n-avea nevoie decit de o bucatS de cauciuc
putinS gumS de mestecat folositS.
in schimb, Dave ii spusese ca o costa cit echivalentui
pe trei ani din amindouS, dupS care avea mare noro
dacS vechitura mai mergea TncS opt mii de kilometri.
Era o problems cu care urma s3-i batS capul mai
tirziu; pe moment, era ocupatS cu un mu$teriu peste
mSsurS de insistent, care poposise la St. Chris in drum
spre Savannah i era sigur cS Grace ar fi dorit s3 fio
distractia lui pe seara aceea.
- Mi-am Iras o earners la hotel, ii fScu el cu ochiul.
cind Grace se aplecS sS-i serveascS ultimul pahar pe
seara respective. i are-un pat uite-atita i room service

1. - .Strada Sardefelon, celebru roman de John Steinbeck (n.tr.)


I f pin Am putea trage un chef stranic, dulcetico.
Nil pii n m3 due la chefuri, dar mu1|umesc oricum.
11 ipucA de mina, tragind-o exact alit cit s-o dez-
i i- n ii- . astfel ca Grace fu nevoita s3 se rezeme de
**< lul. ca sa nu-i cada pe genunchi.
Aiunci. |i s-a ivit ocazia.
*. ,n ochi intunecoi. pe care gi-i afintea lasciv spre
* ' Ml
Mor dup3 blondinele lungi in picioare. Intotdeauna
'jarv un tratament special.
I hi obositor, Igi spuse Grace, in timp ce primea in
Inca o suflare cu iz de bere. Dar se descurcase ea
i nl|n 9 mai r3i.
Apreciez intenfla, dar am sa-mi termin schimbul i
m l due acasa.
Si la tine-acasa-mi convine.
- Domnule...
Bob. Zi-mi Bob i-atita, puior.
Fu nevoita sa-i smulga mina ca sA se elibereze.
-- Domnule, pur $i simplu nu ma intereseaza.
Ba cum sa n-o intereseze, Tgi spuse individul, adre-
ndu-i un zimbet pe care gi-l gtia orbitor. Doar piatise
loua batrine pe calotele dentare, nu?
Numarul cu lasatu' greu ma a|i{a-nto1deauna.
Grace trase concluzia ca nu merita nici macar un
oftal scirbit.
- inchidem intr-un sfert de ora; va trebui sa achita|i
nota.
- Bine, bine, nu te-aprinde, zimbi el larg, sco|Tnd un
portofel doldora de hirtii; mereu Tgi plasa banii cu doi poli
pe dinafara, cind la mijloc avea numai hirtii de-un dolar.
Socotegte cit i|i datorez, i pe urma... i|i negociem i tfe
tiacgigul.
Uneori, hotSn Grace, era mai bine sS-gi (inS gum
mai inchisci. Ceea ce-i venea sS spunS era destul >'
porcos ca sa-i aducS o concediere. Aga ca plecS, ducln
paharele goale la bar.
- 1{i da de furca, Grace?
li zimbi obositS lui Steve. Nu mai ramSseserS decll
doi. Cealalta chelneritS se retrSsese la miezul nopl
acuzind o migrenS. Intruclt fusese palidS ca o fantomfl
Grace o lasase sa piece, acceptind sa-i lina locul.
- Nu e decit altul dintre darurile fScute neamulul t<
meiesc. Nici o bStaie de cap.
- DacS pinS-nchidem nu s-a dus, agtept s5 te vSd
volan, in drum spre casS.
Grace rSspunse cu un murmur evaziv. Nu pomeni-i
despre lipsa maginii, gtiind cS Steve ar fi insistat s <
dues el acasS. Locuia la douSzeci de minute distanl.'i
in directia opusS. i avea o so|ie TnsSrcinatS, care
agtepta.
Incasa banii de la mese, strTnse paharele rSmase gi
observS uguratS pe clientul-problemS ridicindu-se in sfir
git s5 piece. Igi pISti cu bani cash nota de optsprezecc
dolari i optzeci gi trei de cenjl, ISsind douSzeci de dotan
pe masS. Degi reugise sS-i monopolizeze aproape tot
timpul gi atentia, in ultimele trei ore. Grace era prea is-
tovitS ca s5 se mai supere din cauza bacgigului jalnic.
Nu fu nevoie de mult timp pentru ca localul s3 se
goleascS. Clientela ccnstase mai mult in student de co-
legiu, iegiti la douS beri gi-o guetS intr-o searS din mijlo-
cul sSptSminii. DupS calculele ei, serviserS nu mai mult
de zece mese, doar in douS rinduri, de la gapte, cind
intrase in turS. Bacgigurile din seara aceea nu prea
aveau sS se simtS la magina nouS pe care trebuia sS
gi-o cumpere.
I in atita linite, TncTt tresSrirS amindoi ca nite iepuri
I Nuna lelefonul. Grace inca mai ridea de reac|ia lor,
< lui Steve Ti fugi tot singele din fata.
- Mollie, spuse el. repezindu-se la telefon, $i r3s-
cu un bTlbiit. A sosit momentul?
Grace fScu un pas inainte, intrebindu-se dacS era
tul de puternica pentru a-l prinde, in caz ca i se
* -uiau picioarele. Cind Steve incepu sa dea rapid din
lip, sim'J cum i se l|ea un zimbet.
Okay. Da... da telefon la doctor, da? Totul este
pgatit. La ce intervale... O, Doamne, o, Doamne, am
IMirnil. Nu te mi$ca. Nu face nimic. Nu-ti face griji.
Scapi receptorul linga furca, apoi ingheta.
- Era... Mollie... nevasta-mea...
- Da, tiu cine e Mollie - am fost colege de la gr3-
dinita incoace, rise Grace; apoi, fiindca Steve arata atit
de scump i de speriat, ii Iu3 fata in c3uu1 palmelor i-l
aruta. Du-te. Dar ai grija cum conduci. Bebelu$ii nu se
grabesc s3 vinfi. Au s i te-agtepte.
- Avem un copil, spuse el incet, ca i cum ar fi cin-
tarit fiecare cuvint. Eu i Mollie.
- $tiu. i e minunat. Spune-i ca voi trece s-o v3d, i
pe copil. Sigur, daca mai stai mult aid de parca ^i-ar fi
lipit cineva picioarele de podea, cred ca va trebui sa
mearga singura la spital.
- Doamne! Trebuie sa fug, rasturna Steve in scaun,
in goana lui spre ua. Cheile, unde-s cheile?
- Ai cheile maginii la tine in buzunar. Cheile de la bar
sint dupa tejghea. Incui eu, taticule.
Steve se mai opri doar atita cit s-arunce un zimbet
uriag i electrizant peste um3r:
- Mamaaai
$i disp3ru.
Grace ccntinua sa chicoteasca, in limp ce lua scau
nul cazut gi-l punea pe mass cu picicarele in sus.
Se gindea la noaptea cind o apucasera durerile cu
Aubrey. O, fusese a1It de speriata, atit de emotional^
intr-adevar, mersese singura cu magina pina la spital
Nu avusese nici un sof, care s3 intre in panics impreun.i
cu ea. Nimeni care s3-i stea aiaturi, sa-i spuna sa res
pire, s-o |ina de mina.
Cind durerea gi singuratatea ajunsesera la culme, se
induplecase gi o lasase pe sora s-o sune pe mama e<
Desigur, mama ei venise gi statuse cu ea, vazind-o pe
Aubrey la venirea in lume. Plinsesera impreuna, rise-
sera impreuna gi se sim|ise din nou normal.
Tatai ei nu venise. Nici atunci, nici mai lirziu. Mama
gasise scuze. incercase sa impace spiritele, dar Grace
injelesese cS n-avea sa fie iertaia. Venisera al|ii, Julie cu
paring ei, prietenii, vecinii.
Ethan gi profesorul Quinn.
li adusesera fori, albe gi roz, margarete gi boboci de
trandafir. Pe toale le presase in caietul de nou-nascut al
lui Aubrey.
Amintirea o facea sa surida aga ca, in momentul cind
uga din spatele ei se deschise, se Tntoarse riztnd:
- Steve, daca nu pled odata, o sa...
Lasa fraza Tn aer, mai mult enervata decil tematoare
cind il v3zu pe barbat intrind.
- Am inchis. spuse ea cu voce ferma.
- tiu, dulceata. Ma gindeam eu c-ai sa gasegti o
cale de-a ramine pe loc, sa m-agtep|i.
- Nu pe dumneavoastra v3 agtept.
De ce naiba nu incuiase uga dupa Steve?
- Am spus ca e inchis. Trebuie sa plecafi.
- Daca vrei s-o joci aga, perfect.
Individul se apropie cu pas s3ltat, rezemmdu-se de
* l .icea exerc^ii fizice cu regularitate, de citeva luni,
l ||lti c3 pozi(ia ii scotea in e vid e n t mu$chii tonifiati.
- Ce-ar fi sa pui ceva de b3ut pentru amindai? i-o
- ilJlm de vorb3 despre baciul 31a.
A|unsese la cap3tul r3bd3rii.
Mi-ai dal deja baciul, aa c3-|i vTnd i eu un pont.
l .1 3 nu dispari Tn zece secunde, chem sticlejii. In loc de
pelrece noaptea in patul 31a mare de hotel, ai s-o
|wtiflci in arest.
Eu am alte ginduri.
0 ?nf3c3, o Tmpinse in bar i se trinti peste ea.
- Vezi? i tu te gTndeai la fel. Am v3zut eu ce ochea-
di-mi aruncai. Toat3 seara am a$teptat nitica actiune.
Nu-i putea ridica genunchiul pentru a i-l trinti Tn locul
pe care i-l Tmpingea in ea atit de mindru. Nu putea s3-i
libereze miinile, ca s3-l impingS sau s3-l zgirie. Panica
Incepu ca un gidilat Tn git, dupS care se r3spindi aseme-
nea unui uvoi fierbinte, cind individul ii Tnfipse o mina
ub fusta.
Se preg3tea s3 mute, s3 urie i s3 scuipe, cind Tl
v3zu deodatS luindu-i zborul. Nu putu decit S3 stea
rezematS de bar, holbindu-se la Ethan.
- Eti bine?
0 Tntrebase atit de calm, incit capul i se mic3 in jos
i-n sus, intr-un r3spuns automat. Ochii lui, ins3, nu erau
deloc calmi. Sc3parau de minie, atit de primitive i pri
m o rd ia l incit o facu s3 se infioare.
- Du-te i-ateapt3-m3-n main3.
- Am... m-a...
Apoi, chil3i. Avea s-o cuprindS ru$inea, ulterior cind
i$i amintea, dar fu singurul sunet care-i putu iei din
gitlejul contractat, cind omul se repezi la Ethan ca un
berbece de asalt, cu capul coborit $i pumnii strin$i.
Privi. naucita, cind Ethan nu f3cu decit sa se rflau
ceasca, fi trinti un pumn, doi, i-l azvirli prin aer ca pi- <>
musca. Apoi se apleca, il inha|a pe individ de piopl'
camaii i-l saita pe picioarele moi ca de cauciuc.
- Ai face bine s-o $tergi, spuse el, cu un glas cii
otelul ascujit primejdios pe margini. Fiindca daca te mm
v3d aici peste doua minute, te-am terminat. i daca n-m
familie sau prieteni apropia(i, nimeni n-o s3 dea o ceapfl
degerata.
fl TmbrTnci, doar cu o rasucire din incheietura miinii.
dupa cum i se paru lui Grace, iar individul se pravaii
peste o masa. Apoi, Ethan ii Tntoarse spatele ca i cum
nici n-ar mai fi existat. Insa de pe chip nu-i pierise nimic
din furia impietrita de dinainte, cind o privi pe Grace.
- Ti-am spus sa te duci i sa m-a$tepti in maina.
- Trebuie sa... e nevoie...
Ii apasa o mm3 intre sini, apasind, ca pentru a-i
forta cuvintele s3 ias3. Nici unul dintre ei nu intoarse
capul cind individul se aduna de jos i ie?i pe u$a, ?m-
pleticit.
- E nevoie s3 Tncui. Shiney...
- Shiney poate sa se duca dracului.
intrucit nu parea hotarita s3 se mite. Ethan o apuc3
de mina i o tirl spre ua.
- Ar trebui batut cu biciul pentru cJ lase o femeie
singura s3-i inchida localul noaptea.
- Sieve... a...
- L-am vazut pe nenorocitul aia zburTnd de-aici de
parc-ar fi ticait o bomba cu ceas.
Ethan intensions sa aiba o discutie Iung3 i piacuta $i
cu Steve. Foarte curind, ii fagadui el inver$unat, In timp
ce-o Tmpingea pe Grace in camioneta.
Mollie... a dat telefon. l-a venit travaliul. Eu i-am
piece
7a i cred. Muiere idioata.
impreca^ia, aruncata cu o furie at\t de clocotitoare,
* , ft iremurul care tocmai Tncepuse, ii reteza multumirile
t ilio pe care se pregatea sa le rosteasca. O salvase,
-* i,.ii la asta se putea gTndi, ca un cavaler dintr-o po-
iln Dar ceala romantica i subtire care scinteiase
.le creierul ei Inca ame^it se evapora cu repeziciune.
Fii sigur ca nu-s idioata.
Ba fii tu sigura dracu' ca eti.
Scoase brutal camioneta din parcare, impro$cind cu
|ialri i faclnd-o pe Grace sa se loveasca de spatarul
kcaunului. Temperamentul lui, rareori stirnit dar formi-
d.ibil. era in plin avint i nimic nu-l mai putea opri pTna
nu se consuma singur.
- Ala a fost idiotul! se ris ti i Grace. Eu nu-mi f3-
ceam decit meseria.
- Cu meseria ta nenorocita, ai fost eft pe ce sa fii
violata. Canalia ty bagase mina sub fusta.
Inca i-o mai sim^ea, cum o pipaise. Greata Ti bol-
borosi Tn gfl i fu TnghititS f3ra menajamente.
- $tiu i eu asta. Aa ceva nu se Tntimpia la Shiners.
- Tocmai s-a mtimplat, la Shineys.
- In mod normal, nu alrage asemenea clienti. Nu era
localnic. Era...
- Era acolo.
Ethan coti pe aleea casei ei, frina, apoi opri motorul
dintr-o sucire scuria a mlinii.
- $i tu la fel. tergind un bar, tn toiul unei nopti
im pure, singura. i ce-ai fi fScut, cind terminai? Mergeai
pe jos, aproape doua mile afurisite?
- Puteam lua o maina, dear ca...
- Doar c3 eti prea ba|oas3 ca sa ceri, o intrerupH
el. Preferi s3 chiopStezi p in i acasa cu tocurila alM
inalle de-o mila. decit sa ceri o favoare cuiva.
Avea adidai In geanta, dar conchise ca n-ar fi foUmi
la nimic sa-i men|ioneze. In geanta ei. Ti aminti. cira
ramSsese in circiuma descuiata. Acum trebuia sa sa In
toarca dimineata la prima ora, s3-i ia lucrurila 1
incuie, Tnainle de a veni eful s3 controleze.
- Ei, tti multumesc foarle mult pentru opiria despi"
cusururile mele, i pentru predica. i pentru blestemalu'
de drum pin-acasS.
Impinse porliera, numai pentru ca Ethan s-o prind/i
de brat ?i s-o tragS Tnapoi.
- Unde naiba crezi ca te duci?
- Acasa. Am s3-mi bag sub du gTlul batos i capul
idiot $i-am sa m3 culc.
- N-am terminat.
- Am terminat eu.
Se smuci din mina lui $i sari jos. Daca n-ar fi avut
belelele alea de tocuri, poate-ar fi reuit. Dar Ethan iel
pe portiera cealalta i-i taie calea inainte de a fi fScut trei
pai.
- Nu mai am nimic de spus.
Vocea-i era race i dispretuitoare. I$i tinea bSrbia
repezita in fata.
- Bine. Atunci asculta doar. Daca n-ai da gind sa-ti
dai demisia de la crima - ceea ce-ar fi cel mai normal
lucru - m3car Hi vei lua nite masuri elementare de pre-
vedere, Un mijloc sigur de transport e pe primul loc.
- Nu-mi spune tu mie ce am de facut.
- Gura.
Tacu, dar numai fiindca amu|ise de uimire. Niciodata,
' i am de cTnd il cunogtea, nu-l mai vSzuse pe
|r ,..> In lumina lunii, observS c3 furia din ochii lui
, o cllugi de pu|in. Avea chipul ca piatra, umbrele
n unduiau peste el facindu-l s3 parS aspru, chiar
pa * ilm
Vom avea grij3 s3-^i faci rost de o maginS in care
M poll nvea Tncredere. continue el, pe acelagi ton tSios.
Wnad.ita n-ai s3 mai inchizi de una singurS. Cind iji
a ' :nl schimbul, vreau s te conduct cineva pin5 la
i .ipina 51 s agtepte pin3 incui portiera gi pled.
Dar e ridicol.
I:than fScu un pas inainte. De$i n-o atinse, nici nu
|Hli< rnina m3car. Grace se retrase.
Ridicol e faptul c-|i inchipui cS te po|i descurca
iingurS cu toate drdciile. i m-am sdturat.
Tu te-ai sSturat? se btlbii Grace, detestindu-se
panto] asta.
- Mhm, gi-o s3 se termine. Nu te pot opri s3 te-omori
eu munca, dar cu reslul pot s3 fac ceva. Dac nu iei
inSsuri la circiumS ca s fii in siguranta, am s le iau eu.
N-ai S3 mai cau|i necazul cu luminarea.
- II caut cu luminarea?
Indignarea se revSrsa prin ea intr-un val atit de clo-
cotitor, incit fu surprinsS c5 nu-i zburS cregtetul capului
din loc.
- N-am cutat nimic. TicSIosul Sla nu voia s3 accepte
un refuz, indiferent de cite ori i-am spus.
- Tocmai despre asta vorbeam.
- Habar n-ai despre ce vorbeai, gopti Grace furioasa.
I-am fScut fa$. i ag fi continuat, daca...
- Cum?
Vederea i se inrogea pe la margini. Inca 0 mai vedea
cum fusese Tnghesuitg peste bar, cu ochii man i In
spgimintati. Avusese fa|a palidg ca o stafie, ochii iman|i,
lucioi ca sticla. Dacg nu inlra el chiar atunci...
i fiindcg gindul la ceea ce s-ar fi putut inlimplB II
zgTria prin centrul creierului, Ti pierdu cu tctul controlul
deja precar.
- Zi, cum? intrebg, smucind-o brutal spre el, dintf-a
mi$care scurtg. Haide, aratg-mi.
Grace Tncepu sg se zbatg, sg-l impingg. 5> inima l-a
lug la galop.
- Terming.
- Crezi eg daca-i spuneai sa termine dupg ce-{i sim-
fise mirosul rezolvai ceva?
Lgmiie i frieg.
- Dupg ce-|i simtise formele?
Curbe subtile i linii prelungi.
- $tia eg nu era nimeni care sg-l opreascg i eg
putea face orice voia. *
Totul. inlguntrul ei, se invalmaea pe negindite -
inima, sTngele, mintea.
- N-a fi... l-a? fi oprit...
- Opre?te-mg pe mine.
Vorbea serios. O parte din el dorea cu disperare sa-l
opreascg, sg facg sau sg spung ceva care i-ar fi tnfrinat
sglbgticia. Oar gura i se Igsase peste a ei, asprg i dor-
nieg, Tnghitindu-i gifiielile, incitind tot mai mult i desfg-
tindu-se cu tremurul ei iute i puternic.
Cind gemu, cind buzele li cedarg, se despgr^irg, ras-
punserg buzelor lui, Ti pierdu minfile.
O trase pe iarba, se rostogoli cu ea. peste ea. Za-
vorul gros pe care -1 finuse inchis peste dorintele sale
explodg, Igsind sg se reverse Igcomie nestgvilitg i poftg
*- -iliiilA li pustiia gura cu foamea neabStuta a unui
M< mind.
Poi de dorin|e atit de mult timp ingropate, Grace
Ml " uia sub el, Tncordindu-se centru peste centru, nu-
|M i jin nucleu. Sistemul Ti trepida de ocurile pIScerii,
1| m C4ire se trezi la viafa, vuind. Pompind c5ldura, ge-
Kw tugrumate, delicii tremurinde.
Nu era Ethan cel pe care-1 cunotea ea, nici acela pe
' - II visase atinglnd-o in cele din urmS. Nu avea pic de
l< >11116, nici grijd. dar i se dSruia, fascinate de senza^ia
* tndonului.
Il cuprinse cu membrele ei lungi, pentru a-l strtnge
eproape, Ti Ias3 degetele s3 se afunde in pSrul lui.
Ini le date. $i se inflora in delectarea tenebroasS de a ti
era mai puternic.
Ethan se osp5ta cu gura ei, cu gitul, in timp ce o
Irflgea de corsajul decoltat i strimt. ii dorea cu disperare
pifllea, atingerea ei. gustul. Carnea ei, aroma ei.
Sinul Ii era mic i term, pielea neteda ca satinul, sub
p.ilma lui mare i aspr3. Inima-i bubuia ca un ciocan
dedesubt.
Grace sclnci, nuci15 de senzatia miinii aceleia dure
cuprinzind-o, frSmlntlnd-o, stirnindu-i un impuls ca un
ecou inire picioare, unde muchii deveniserS lichizi i
moi. i-i oft5 numele. Parca l-ar fi Impucal. Sunetul
vocii ei, intretSierea respiratiei, florii de pe piele, II re-
adusera la realitate cu un plesnet scurl i rece.
Se rostogoli intr-o parte, pe spate, chinuindu-se s3-i
reg3seasc3 respira|ia, ra^iunea. Decenta. Erau In curtea
din fata casei ei. pentru Dumnezeu. Fetita ei dormea
inSuntru. Fusese clt pe ce, clt pe ce sS fac3 un lucru mai
r3u decit omul din clrciuma. Aproape c3 tradase Incre-
derea, prietenia gi vulnerabililatea.
Fiara aceea diniaiuntrul lui era tocmai motivul i*
care jurase sa n-o atinga niciodata. lar acum, deM<i
tugind-o, igi caicase juramintul gi distrusese totul.
- larta-mS.
O fra zi jalnicS, Tgi spuse, dar alte cuvinte nu avaa
- Dumnezeule, Grace, Fmi pare-atit de rSu.
Singele ei continua s3 curga fierbinte, iar acea m
voie minunata gi terifianta se intetea spre urlet. Se In
loarse, Tntinse mina s5-i atinga chipul.
-E than...
- N-am nici o scuza, spuse el grabit, ridicindu-se <'
sa nu-l atinga - sS nu-l ispiteasca.
- Mi-am pierdut firea gi n-am mai gindit limpede.
- Ti-ai pierdut firea.
Grace ramase pe loc, trintita pe iarba care acum
p3rea prea rece, cu 1a\a Tnaijata spre luna care straiuceu
prea puternic.
- Deci, n-a fosl decit o nebunie, spuse ea, cu voca
surdS.
- Am fost nebun, dar asta nu-i o scuza pentru cA
te-am lovil.
- Nu m-ai lovit.
inca ii mai simjea mfinile pe ea, apasarea lor aspra,
insistenta. Dar senzatia de-atunci, senza^ia de-acum, nu
era de durere.
Ethan b3nuia ca acum se putea stapini - s-o pri-
veasca, s-o atinga. Avea nevoie, presupunea. N-ar mai fi
putut trai cu cugetul impacat. dac3 se temea de el,
- Ultimu lucru pe care vreau sa-l fac e sa te lovesc.
Blind ca un parinte iubitor, ii aranja hainele. Cind
Grace nu se feri, ii mingiie cu o mina parul r3vagil.
Nil vreau decit ceea ce e mai bine pentru tine.
<ln mi feri, dar deodata, violent, Ti d3du mlna la o

Nu m3 trata ca pe un copil. Acum citeva minute,


I In ii destul de uor s3 m3 tratezi ca pe o femeie.
Nh lusese nimic uor, ii spuse el cu am3r3ciune.
vi am gre$it.
Alunci, am gre$it amindoi, se ridic3 Grace, scu-
tndu-ji grSbita hainele. N-a fost unilateral, Ethan. $tii
Jn N-afn incercat s3 te opresc. fiindca nu voiam s3 te
tprnic. Aia era ideea ta
O privi uimit i, deodata, nervos.
Pentru numele lui Dumnezeu. Grace, ne-am tavaiit
|w Jos in curlea ta din fata
Nu asta te-a oprit.
Cu un oftat scazut, Grace ii ridica genunchii, cuprin-
/ln<lu-si-i cu brajele. Geslul ei, de o inocenja atlt de
liuia, contrasta accentuat cu fusta scurta i ciorapii de
pl.isa, facind muchii stomacului lui Ethan sa se Tncle-
lze din nou in noduri fierbinji i alunecoase.
- Te-ai fi oprit oricum, orice s-ar fi intimplat. Poate
fiindca |i-ai amintil c3 eram eu, dar acum mi-e mai greu
.fl cred ca nu m3 doreti. A$a c3 va trebui sa-mi spui c3
nu m3 doreti, dac3 vrei ca totul s3 fie la fel ca Inainte.
- A$a cum a fost Inainte e firesc.
- Asta nu-i un r3spuns, Ethan. Imi pare r3u c3 insist,
dar cred c3 merit unul.
Ii era greu, brutal, sa intrebe, dar gustul lui Tnc3 ii mai
dainuia pe buze.
- Dac3 nu te gindeti aa la mine, $i n-a fost decit
temperamentul t3u care te-a impins s3 m3 inveji o le tie,
atunci trebuie s-o spui, pe faj3.
- Doar temperamentul a fost.
Acceptind noua lovitur3 in inimS, Grace dadu dm
cap:
- Ei bine, atunci a reuit.
- Asta nu rezoIvS nimic. Ceea ce-am fScut adineaoi
m3 apropie prea mult de tic3losul de-astS sear5, din bai
- N-am vrut ca el s3 m3 ating3.
Trase adlnc aer Tn piept, il finu, Ti dSdu drumul incel
Ethan, ins3, nu mai spuse nimic. Nu vorbea, refleclfl
Grace, dar se retr3gea. Poate c3 nu se clintise nici c-un
deget, ins3 se Tndep3rta de ea Tn modul care conta cel
mai mult.
- iti sint recunosc3toare c3 ai venit Tn seara asta.
Incepu s3 se ridice, dar Ethan fu in picioare inaintea
ei. Tntinzindu-i o mm3. Grace i-o Iu3. hot3rit3 s3 s3 nu
prelungeasc3 i mai mult penibilul situatiei.
- Mi-era fric3 i nu tiu dac3 m-a? fi p i.u t descurca
de una singur3. Eti un prieten bun, Etha.i, gi-fi mulfu-
mesc pentru dorinta de a m3 ajuta
Ethan Ii strecur3 mTinile in buzunare, unde aveau s3
fie la ad3post.
- Am vorbit cu Dave despre o alt3 main3. Are un
pont despre vreo dou3, folosite dar onorabile.
Intrucit cu urletele n-ar fi rezolvat nimic, fu nevoit3 s3
rid 3.
- V3d c3 nu-ti pierzi vremea. Bine, am s3 vorbesc cu
el miine despre asta.
Privi spre cas3, unde Iic3rea lumina de pe verand3
- Vrei s3 intri? Ti-a putea pune nigte gheat3 pe
degete.
- Avea f31cile ca o pern3. N-am p3tit nimic. Trebuie
s3 te culci.
Mda.
Singura, ii spuse ea. sa se suceasca i sa se-n-
r<u .sea in atemut $i s tinjeasca.
Am sa vin simbata pentru dou3 ore. Doar ca sS
**u un lustru, inainte de-a ajunge Cam i Anna acasS.
Ar fi frumos. i|i multumim.
- Ei, atunci. noapte buna.
Se intoarse $i porni pe iarbS, spre casa.
I than ateptS li spuse c nu voia decit s-o vadS
Inlluntru, in siguranta, inainte de a pleca. Dar tia c5 era
0 minciuna, o laitate. Avea nevoie de d ista n t, ca sa-i
poata raspunde la intrebare.
- Grace?
Grace Tnchise o clipa ochii. Acum nu mai voia decit
1..1 intre, sa se tirascd in pat i s3 se lase in voia unui
pllns sSnatos, indelungat, Nu-$i mai permisese sa plingS
omenete de ani de zile. Dar se intoarse. silindu-i bu-
zele s3 se arcuiascS:
- Da?
- MS gindesc la tine in felul acela.
V5zu. cu toata d ista n t, felul cum ochii ei se dilatara,
se IntunecarS, cum zimbetul drSguJ se mistui, iasind-o
doar s i se holbeze la el.
- i nu vreau. Imi spun s5 n-o fac. Dar m3 gindesc la
tine in felul acela. $i-acum, du-te-n casS.
- Ethan...
- Du-te E tirziu.
Reui s3 apese pe clanta. s i intre, sa inchidS ua in
urma ei. Dar se intoarse repede la fereastra. pentru a-l
privi urcindu-se in camioneta i plecind.
Era tirziu. ii spuse ea cu un fior, in care recunoscu
speranta. Ins5 poate ca nu era prea tirziu.
Capitolul 7
- Iti multumesc ca m 3 ajuti. mama.
- Te ajut?
Carol Monroe |istui din Iimb3, izgonind gindul, In timp
ce Ingenunchea S3 lege ireturile adidasului roz al lw
Aubrey.
- S3 iau cubulejul 3sta de zahar cu mine-acas3 azi,
o ciupi ea pe Aubrey de sub barbie. Ne vom distra gro
zav, nu-i a$a, iubito?
Feti|a zlmbi. $tiind despre ce era vorba.
- Zuc3lii! Avem zuc3lii, bunicuta. PSpusele.
- Te cred c-avem. $i s-ar putea s3 am i o surprizS
pentru tine, clnd ajungem.
Ochii lui Aubrey se dilatarS imen$ti. stralucitori. Trase
aer In piept, pentru a scoate un (ip3t ascufit de pl3cere,
in timp ce sSrea de pe scaun ca s-o ia la fug3 prin cas3
In versiunea ei proprie de dans al victoriei.
- Of, mama, nu inc-o p3pu3. 0 r3sfe|i.
- N-a$ putea, spuse ferm3 Carol, Impinglndu-i ge-
nunchiul pentru a se ridica mai uor. In plus, e privilegiu!
meu de bunic3.
Intruclt Aubrey era ocupat3 sa alerge i s3 tipe, Carol
statu un moment s3-i studieze fiica. Nu dormea destul,
ca de obicei, conchise ea. observindu-i cearc3nele de
*' i nici nu nrrinca, mScar cit s3 hraneascS o
$* ii .i, dei Ti adusese fursecurile ei favorite de casS,
nl de arahide, pentru a incerca s3 punS pu|in3 carne
delicate ale fetei.
1fats de nid douSzed i trei de ani ar fi trebuit sS se
pu|in, sS-i facS nite bucle in pSr, sS iasS o
douS, pentru a-i dezmorfi picioarele, nu sS mun-
* ,i pinS intra Tn mormint.
Iln vreme ce Carol i-o spusese de-o duzinS de ori
chiar mai mult, i nu fusese luatS Tn seamS tot de-o
*<llnS de ori sau chiar mai mult. TncercS o tactics dife-

Trebuie sS lai munca aia de noapte. Grade. Nu-ti


iiiagte.
- MS simt foarle bine.
Munca grea e necesarS ca sS trSiegti i e admi-
rtbiia, dar omul mai trebuie sS adauge $i pujinS pIScere
|i distracfie, altfel se usuca.
PlictisitS sa audS mereu acelagi cintec, fie i cu va-
rlafiuni. Grace se intoarse i incepu sS frece bufetul deja
unaculat din bucStSrie.
- Imi place s3 lucrez la circiuma. Am ocazia sa mai
vfld oameni, sS vorbesc cu ei.
Chiar dacS insemna doar sa-i intrebe dacS nu mai
voiau un rind.
- Leafa e bunS...
- DacS stai prost cu banii...
- Merge.
Grace strinse din dinfi. Mai curind ar fi indurat chi-
nurile iadului. decit sa admits cS avea bugetul format Ha
limits - i c3 rezolvarea problemelor ei de transport In
semna sS-l jefuiascS pe Petru pentru a-i plSti lui Pavel,
timp de citeva luni.
- Un ban Tn plus imi pica biine i m pricep
servesc.
- tiu ca te pricepi. Ai putea lucra la cafenea, >
program de zi.
Rabdatoare, Grace ciati clrpa de vase i o agalfl i*
despartiloarea chiuvetei duble, la uscat.
- Mama, tii c3 nu e posibil. Tata nu vrea s3 lucm;
pentru el.
- N-a spus niciodata asta. In plus, ft aju(i la pregStitui
crabilor, cind nu ne-ajunge mina de lucru.
- Pe tine te ajut, preciza Grace, TntorcTndu-se. i slm
bucuroasd s-o fac, atunci cind pot. Dar tim amindou.i
ca la cafenea nu pot s3 lucrez.
Fiica ei era Tncapa|Tnat5 ca doi catTri care trag In
direcjii opuse, Ii spuse Carol. Sem5na cu taica-sau.
- tii cS ai putea sS-l imbunezi. daca ai incerca.
- Nu vreau s3-l imbunez. A dat foarte clar de in(eles
ce pirere are despre mine. Las-o moar12, mama, mur
mura ea, cind o vSzu pe Carol pregatindu-se s3 pro
testeze. Nu vreau s3 m3 cert cu tine i nici s te mai pun
vreodatS in situafia de a trebui sS-l aped pe unul din noi
in fa(a celuilall. Nu e drept.
Carol Ti aruncS miinile Tn sus. li iubea pe amindoi,
sotul i fiica. Dar a dracului s3 fie daca putea s3-i in-
teleagS.
- Nimeni nu mai poate vorbi cu nici unul din voi,
0dat5 ce v-apare expresia asta pe fa ^ . Nici nu tiu de
ce-mi mai pierd timpul Tncercind.
- Nici eu, zimbi Grace, pe cind se apleca sS-?i sSrute
mama pe obraz; Carol era cu cindsprezece centimetri
mai scunda decit Grace, la cei un metru aptezeci i
cinci ai ei. multumesc, mama.
se imbITnzi, ca intotdeauna, i-$i irecu o mina
f*i bAiu I ei scurl, buclat. Cindva, fusese la fel de blond
* i nalurS ca al fiicei i al nepoatei sale. Dar, natura
a,.i cum era, i-1 ajuta acum discret cu Miss Clairol.
Ava obrajii rotunzi i trandafirii, cu pielea surprin-
. de netedS, data fiind dragostea ei pentru soare.
la In fond, nici ea nu i-o neglija. In nici o searS nu se
* * In pat <3ra a-i aplica atentS un stral de Oil of Olay.
DupS pSrerea lui Carol Monroe, faptul de a fi femeie
j aifl numai un capriciu al soartei. Era o indatorire. Se
kirea ca, de$i se apropia incomod de a patruzeci i
an aniversare, inca mai reuea sa semene cu pa
pilla de por(elan cu care o aSemuise cindva so(ul ei.
Pe-atunci ii fSceau curie, iar el fScuse unele eforturi
a flo poetic.
In ultima vreme, uita aproape complet de aceste lu-
ruri.
Dar era un om de treabS, Ti spunea ea. Un lata de
lunilie descurcaret, un sot credincios i un om de afaceri
i in slit. tia cS problema ei era inima sensibiia, prea u$or
In ranit. Grace i-o ranise numai prin faptul de a nu fi fiica
iinrfecta la care se ateptase el.
Aceste glnduri ii veneau i treceau in timp ce-o ajuta
lie Grace s3 strings lucrurile de care urma s i aibS ne-
voie Aubrey in vizita de dupa-amiaza. I se parea ca, in
ullimul timp, copiii aveau nevoie de atit de multe lucruri.
Pe vremuri, ea o saita pe Grace in bra^e, arunca dou3-
Irei scutece intr-o saco3 i pe-aci ti-e drumul.
Iar acum, feti(a ei crescuse i avea o fetita a sa.
Grace era o mama buna, considera Carol, zimbind putin
in timp ce Grace i Aubrey alegeau animalele de plu
care urmau sa aiba privilegiul unei vizite la bunica. Ade-
vSrul era, Carol trebuia sS admits, cS Grace se descui
pulin mai bine pinS reuise ea. Fata asculta, cumpari-
chibzuia. i poate ca era mai bine a$a. Ea, una, p
cedase simplu. decis, autoritar. Grace fusese atlt do .1
cultstoare in copilSrie. Tncit niciodatS nu stStuse de dm
ori sa se gindeascS la necesitStile nerostite care trSiau
ea.
lar vinovStia 0 urmarea, fiindca tiuse de visul l>
Grace de a studia dansul. In loc de a i-l lua in serin*
Carol trecuse peste el ca peste 0 aiurealS copilareaso
In acest sens, nu-i ajutase fata, n-o incurajase, n
crezuse.
Cursurile de balet nu fcjseserS decit 0 activitate (1
reascS pentru o feti(a, in ceea ce 0 privise pe Caro
OacS ar fi avut un fiu, ar fi avut grijS sS joace la junioo
Pur $i simplu... asta era viata, ii spunea ea acum.
Fetele aveau pantofi cu poante, iar bSietii, mSnu$i dn
baseball. De ce trebuia sS fie mai complicat decit atit?
Dar Grace fusese mai complicate. recunotea Carol
i nu observase. Sau nu voise sa observe.
La optsprezece ani, cind Grace venise la ea i-
spusese ca-i economisise banii din munca de pesto
vara. cS voia s3 se ducS la New York sS studieze baleful
i o rugase s-o ajute la cheltuieli, ii rSspunsese sS nu fia
proasta.
Fetele abia ieite din liceu n-o luau la picior spre New
York City, tocmai acolo, de pe tot PSmintui lui Dum-
nezeu, de capul lor. Visurile de balerine trebuia s3 se
dizolve in cele ale mireselori ale rochiilor de nuntS.
Dar Grace fusese hotSritS s3-$i implineascS visul i
se dusese la tatSI ei sS-i cearS banii pe care-i pusesera
deoparte pentru fondul de colegiu, pentru a plSti taxele la
l i nlrt de dans din New York.
I'als refuzase, desigur. Poate fusese chiar pu(in cam
to nspru, dar avusese numai inten^ii bune. Nu era
ik>li rational, igi Tngrijea doar feti^a. lar Carol ?i daduse
H fiiili' din (oatd inima. Atunci.
Dar, apoi, Carol igi privise fiica muncind neobosita,
iNummisind fiecare b5nu|, Iun3 de Iun5. Fusese hotSrita
al pince gi, vSzind acest lucru, Carol ?ncercase s3-i
HNWlngd sotul s3-i dea voie.
Pete nu se clintise, i nici Grace. Avea doar nou5-
q x iie ce ani, cind apSruse prin preajmd Jack Casey, cu
nnI m lui unsuroasd. i asta le pusese capac la toate,
Nu putea sa regrete, mai ales cmd rezultatul fusese
Aubrey. Dar pulea regrela faptul ca sarcina, c5s3foria
u-Abiia gi divortul gi mai gr3bit c^scaserS o prSpastie tot
mm adinca Trtre tata gi fiica.
Ins5 ceea ce era nu se putea schimba, Tgi spuse ea,
iulnd rruna lui Aubrey pentru a o conduce la magina.
Egti sigurS ca magina asta pe care Ji-a gasit-o Dave
merge bine?
- Dave zice ca da.
- Ei, ar trebui s3 gtie el ce vorbegte.
Era un mecanic bun, Tgi spuse Carol, chair daca el
lusese cel care-1 angajase pe Jack Casey.
- tii ca ai putea s-o Tmprumuti pe-a mea, o vreme -
i .1 sa ai mai mult timp pentru cumparaturi.
- Asta o sa fie perfecta.
Nici nu vazuse sedanul la mina a doua pe care i-l
.ilesese Dave.
- Vom face actele luni, dupa care o sa am iaragi rofi.
Fixind-o pe Aubrey Tn fotoliul maginii, Grace se ageza
niaturi, in timp ce mama ei se instala la volan.
- Hai, hai, hai! Hai lepede, bunicuta! ceru A uIn-<
Carol roi, cind Grace arcui o sprinceanS.
- Iarai ai gonit ca nebuna, nu-i a$a?
- Cunosc strizile astea ca-n palm3 i n-am primil n
o amenda pentru viteza, to a ti viata.
- Fiindca polititii nu te pot prinde, rise Grace, "
cheindu-i Centura.
- Cind vin acasS tinerii insuratei? TntrebS Carol.
Nu numai ca voia sa tie, dar prefers sa abata si.
biectul dinspre vitezomania ei notorie.
- Cred ca trebuie s3 ajunga diseara pe la opt. Ni
vreau decit sa trag un lustru casei, eventual s3 pm
gatesc ceva pentru cina, in caz ca le este foame clri'i
sosesc.
- Cred ca sotia lui Cam va fi multumita. Ce mireas.i
frumoasa a fost. In viuta mea n-am vazut una mai fe>
mecatoare. De unde-o fi reuit sa ia rochia aia, cind
baiatul i-a lasat atrt de pufin timp ca s3 se pregateaso
pentru nunta, nu tiu.
- Seth a spus ca s-a dus la D.C. s3 i-o cumpere, iai
voalul era al bunicii ei.
- Minunat. i eu mi-am pus deoparte voalul de mi
reasa. Mereu mi- am imaginat ce frumos avea s3-ti stea
in ziua nuntii.
Se opri brusc, preferind sa-i fi mu$cat limba.
- Ar fi aratat putin cam deplasat Tn tribunalul comi-
tatului.
Carol ofta. Tn limp ce b3 ga maina pe aleea fratilor
Quinn.
- Ei, ai sa-1 porti data viitoare.
- N-am sa ma recasStoresc niciodata. N-am talent la
asta.
'ii limp ce mama ei o privea cu gura c3scatS, Grace
J kuI repede din main3, dup3 care se aplec3 pe fe-
gi o saruta apasat pe Aubrey.
S3 fii feti|a cuminte, auzi? $i n-o I3sa pe bunica
U 'ii dea prea mulle dulciuri.
Bunicu\a ale tacolata.
Mie-mi spui? Pa, feti(o. Pa, mama. I{i multumesc.
Grace...
Ca-ar fi putut spune?
$3, a3, s3 dai i tu un telefon cind termini aid i voi
win *3 te iau.
- Mai vedem. N-o 13sa s3 te oboseasc3, ad3ug3
Once i urc3 gr3bit3 treptele.
!?tia c3 socotise bine momentul. Toji erau la lucru, pe
fanlierul naval. Era hotaritS s3 nu se simt3 stinjenita de
mle intimplate cu dou3 nopji in urm3. Dar se simtea -
w im|ea ingrozitor de stingherit3 i avea nevoie de timp
i ii s3 se Iiniteasc3 tnainte de a-l revedea pe Ethan.
Era o cas3 pe care o simtise intotdeauna caldS i
immitoare. Ingrijirea ei o linitea. Fiindc3 tia c3 o mare
i .irte din motivajia muncii ei acolo in acea dupS-amiaz3
rra interesul propriu, lucra cu i mai mult efort.
Rezultatele aveau s3 fie aceleagi, nu-i aa, ii spuse
ea vinovat3, in timp ce impingea cirpa veche de finet
peste podelele de esent3 tare, pentru a face ceara s3
Iuceasc3. Anna avea s3 intre ?ntr-o cas3 curata Iun3, cu
miros de flori proaspSt culese, lac i potpourri parfumind
aerul.
Nu se c3dea ca o femeie s3 se Tntoarc3 din luna de
miere intr-o cas3 plin3 de praf i dezordine. lar Dum-
nezeu era martor c3 fratii Quinn le generau pe am?ndou3
din bel$ug.
Era nevoie de ea acolo. fir-ar s3 fie. Nu f^cea ily
s-o dovedeasc^.
Petrecu ceva mai mult timp in dormitorul conjuo*
aranjind florile pe care i le ceruse lui Irene i schimMo'
apoi pozi|ia vazei de vreo ase ori, inainte de a se
singura. Oricum, Anna avea s3 le puna acolo undo i<
dorea ea, ii reaminti Grace. $i, cu aceeai ocazle, pu
babil ca urma s5 schimbe totul.
Mai mult decit probabil, avea S3 doreascS numai
cruri noi, conchise Grace, In timp ce caica perdelela i<*
care le spalase, pina cind pe materialul sub(ire de vwt
nu mai rSmase nici o cuta.
Anna crescuse la ora i nu erau anse $a-i pln< i
mobila uzat5 i accentele de la {ard. Cit ai bate <!"
palme, avea s decoreze totul cu piele i sticia i toat
lucrurile drSgute ale doctori|ei Quinn urmau s5 fie im
pachetate in nite ISzi din pod i inlocuite cu sculpturi |
care nimeni nu le putea intelege.
Strinse din faici in timp ce ag|a perdelele, infoin
du-le scurt.
Va acoperi frumoasele podele vechi cu cine $tie ce
mocheta fantezista, de la un perete la altul i va zugravi
peretii in vreo culoare stridenta, care dadea dureri d<
ochi. NemuHumirea ii d5du in clocot, pe cind trecea in
baie s3 puna un buchetel de boboci timpurii de trandalu
intr-o vaza mica.
Orice om cu un pic de minte putea vedea dk locuinti
n-avea nevoie decit de putina ingrijire, pu^in mai multi
culoare ici i colo. Dac5 ea ar fi avut un cuvint de spus..
Se opri, dindu-$i steama c3-i inde?tase pumnii, iar
fata, reflectata in oglinda de deasupra lavaboului, ii stra-
lucea de furie.
<11, Grace, ce se-ntimpia cu tine? clStinS ea din
apioape rizind de ea ins3i In primul rind, nu ai
< da spus, iar in al doilea rind n-ai de unde sa tii
' v.i lace cea mai mica schimbare.
"u era decit faptul c3 s-ar fi putut s-o faca, re-
Grace. i, odata ce schimbai un lucru, nimic nu
a$a cum tusese inainte.
Nu la fel se intimplase i intre ea $i Ethan? Ceva se
' -base, iar acum era plina de teama dar $i de spe-
>ufl lucrurile n-aveau sa mai ramina la tel.
So gindea la ea, medita Grace, oftind cu privirea
a propria ei imagine din oglinda. i cum se gindea?
Nu ra o frumusete i niciodata nu se implinise in-
iH lun s ca sa fie sexy. Din cind in cind, tia, atrSgea
ilauli.i cite unui b3rbat, dar niciodata pentru prea multa

Nu era isteata, nici deosebit de inteligenta, i nici nu


vee conversalie interesanta sau talent sa flirteze. Jack
li ipusese cindva ca era stabiia. i se convinsesera
<imlndoi, pentru un timp, ca de asta avea el nevoie. Dar
i.ibililatea nu era genul de calitate care sa atraga un
Iflfbat.
Poate daca ar fi avut pometii mai Tnal^i sau gropitele
mai adinci. Ori daca genele i-ar fi tost mai dese i mai
nngre. Poate daca buclele rebele n-ar fi sarit peste o
uonera|ie, iasindu-i parul cu firul drept ca spicul griului.
Ce gindea Ethan cind se uita la ea? I$i dorea sa aiba
.illla curaj ca s3-l intrebe.
Ea se uita... ?i vedea banalitatea.
Cind dansase, nu se sim|ise banaia. Se sim|ise fru-
moasa, deosebita i demna de numele ei. Visatoare,
oxecuta un pli, potrivindu-$i caiciiul intre picioare, apoi
ridicS piciorul. Ar 6 putut sa jure ca trupul fi ofta de ji
cere, F2cindu-$i hatirul, se ias3 sa se scurga intr-o nn
care veche, bine intiparita in minte, pentru a sfiri print*
pirueta lenta.
- Ethan!
li rostise numele intr-un (ipat, cu culoarea inundrfidu
obrajii, cind il vazuse in ua.
- N-am vrut sa te sperii, dar nici nu voiam sa t*
intrerup.
- A, bine...
Copleita. ii inhata cirpa, rasucind-o in miini.
- Eu tocmai... lerminam aici.
- Intotdeauna ai fost o dansatoare dr3guta.
ii fagaduise sa remedieze situajia aa cum fuses*-
Tnainte intre ei, aa ca-i zimbi ca unei prietene
- Mereu dansezi prin baie dupa ce faci curat?
- Nu aa face toata lumea? se stradui ea sa-i ras
punda la zimbet, dar fierbinfeala continua sa-i intep*
obrajii. Ma gindeam sa termin pina v3 intorceaji cu to|n
Cred ca podelele au durat mai mult decit prevazusem.
- Arata bine. Foolish a $i tras un derapaj. Ma mir ca
nu l-ai auzit.
- Visam cu ochii deschii. Cred ca am...
In sf?rit, reui sa-?i limpezeasca mintile i sa se uite
bine la el. Era murdar, plin de sudoare, de praf i Dum
nezeu mai tie ce.
- Nu cumva te gindeai s3 faci un du aici?
Ethan ridica o sprinceana:
- Mi-a trecut prin minte.
- Ei, nu poti.
Se retrase. fiindca Grace facuse un pas Tnainte. li
cam dadea seama cit de bine mirosea in acel moment.
un motiv temeinic ca s3 p^slreze distanta dar, mai
*' Grace ar3ta al?t de dragaiaa i proaspata. Jurase
* imn s3 n-o mai atingS i intenjiona S3 se tina de
r. Int.
De ce?
Fiindoa n-am timp sa mai spai o data dupa tine, i
N r In baia de jos. Mai trebuie s3 frig i puiul. M3 gin-
O nm s3 fac o salata de cartofi, ca sa n-ave|i nimic de
Iim .Hzit cind ajung acasa Cam i Anna. Pe urma trebuie
i i m3 ocup de bucatarie, aa ca nu-mi mai ajunge timpul,
I than.
- S-a auzit ca mai dau i eu cu cirpa prin baie, dupa
ca o folosesc.
- Nu-i acelai lucru. Pur ?i simplu n-o poli folosi
cum.
FTstTcit, Ethan i$i scoase $apca, impingindu-i o mina
pnn par.
- Ei, atunci avem o problema, fiindca stnt aid trei
oameni care trebuie sa dea jos de pe ei cTteva straluri de
lg
- Este un golf, imediat dupa u?a
- Dar...
- Poftim, deschise ea duiapiorul de sub lavabou, sco-
|1nd un calup proaspat de s3pun; a dracului sa fi fost
dac3-i tasa sa foloseasca frumoasele sapunuri de mu-
safiri pe care le pusese in savoniera. V3 aduc prosoape
i nite baine curate.
- Bine, insa...
- Du-te-odata, Ethan. i transmite-!e celortalji ce-am
spus, ii indesa ea sapunul in mina. Impra$tii deja ru-
rnegu$ peste tot.
Ethan privi incruntat la sapun, apoi spre ea.
- Ai crede ca vine Familia Regala in vizita. Ce nmi <
Grace, n-am de giind sa m3 despci la piele 51 s3 m-aiu't
de pe debarcader.
- A. da, de panca n-ai mai facut-o niciodata.
- Nu $i cfnd era 0 femeie pe-aici.
- Am mai v3zut barbali goi 0 data sau de doua on q
viata mea i voi fi prea ocupata ca s3 fac Polaroid*1
line i fra(ii tai. Ethan, tocmai mi-am petrecut apro.11 <>
tata ziua fScind casa asta luna. Nu va las sa va-ntinrM
mizeria peste tot.
Dezgustat, fiindca $tia din experienta ca discu(lilo
contradictors cu o femeie hotarita erau la fel de dun-
roase i infrucluoase ca i cum s-ar fi dat cu caput de-nr
zid de caramizi, ii vTri sapunul in buzunar.
- lau eu afurisitele-alea de prosoape.
- Ba nu le iei deloc. Ai miiniie murdare. Le-aduc eu
Bombanind in sinea lui, Ethan cobori. Reactia lut
Phillip fata de aranjpmentele penlru baie fu o ridicare din
um3r. A lui Seth consta in entuziasm curat. Se repezi
afara, chemind ciinii s3-l urmeze, $i arunca in toalo
parole pantofi, ciorapi, camaa, in timp ce alerga spro
ponton.
- Probabil c3-n viata lui n-o sa mai vrea sa faca 0
baie ca lumea, comenta Phillip. Se aeza pe debar
cader, ca sa se descalte.
Ethan ramase in picioare. Nu-$i scotea nici 0 bu-
leandra de pe el p in i nu le aducea Grace prosoapele i
hainele i se intorcea in casa.
- Ce faci? intreba. cind Phillip ii trase peste cap
Iricoul patal de sudoare.
- tmi scot bluza.
- Ei bine, pune-ti-o la loo. lese Grace.
rM iip ridica privirea, v3zu c3 fratele lui vorbea serios
y i ) m

Vino-fi in fire, Ethan. Nici chiar priveti^tea uimito-


" mou piept b3rb3tesc n-are $anse s-o daboare la
i *'>nl
i .>ntru a o dovedi, se ridica i o Tntimpina cu un
l pe Grace, care venea peste peluza.
Am auzit cava despre un pui fript, striga el.
Tocmai m3 pregatesc sa-l Tncep.
Clnd ajunse pe ponton, Grace puse prosoapele i
* iele curate impaturite In ordine.
Apoi se ridica, zimbind spre locul unde Seth se ba-
- .'ji cu ciinii. Prespunea ca speriasera toate p3s3rile
* pe?tii, pe-o raz5 de trei kilometri.
- Lor le convine de minune formula asta.
- De ce nu tragi $i tu un plonjon cu noi? ii propuse
' hillip i jura c5 auzise faicile lui Ethan trosnind. Ai putea
I m<3 speli pe spate.
Grace rise, adunind hainele care fusesera deja arum
cate.
- A trecut ceva vreme de cind nu m-am mai scaldat
la nudu' gol i, oricit de atragator ar parea, acum am
prea multe Ireburi ca sa-mi arda de joaca. Daji-mi i
restul hainelor, am sa le spai inainte de a pleca.
- Saru-mina-mult.
Dar, cind Phillip ii duse miinile la catarama curelei,
Ethan ii trinti un cot in coaste.
- Po^i sa le speli pe urma, dac3 tot fii cu tot din-
adinsul. Du-te-n casa.
- E ruinos, ridica Phillip din sprincene. Eu nu sint.
Grace nu f3cu decit sa rida din nou, dar porni spre
casa pentru a-i I3sa singuri.
- Nu se cade s-o tachinezi aa, mormai Ethan.
- O tachinez aa de ani de zile, replica Phillip, lm.
dindu-i blugii patati de munca, incintat sa scape de i
- Acum e altceva.
- De ce?
Phillip incepu s3-i scoata chilo|ii-pantaloni de niA
tase, apoi observa expresia din ochii lui Ethan.
- A ! l-auzi, i-auzi. De ce n-ai spus?
- N-am nimic de spus.
Tntruclt Grace era in casa i nu i-o putea imagini
stind cu nasul lipit de geam, ?i scoase cama^a.
- Pe mine vocea ei m-a atras intotdeauna.
-H m ?
- Timbrul 31a gutural, continua Phillip, Tncfntat c3 g.'i
sise un subiect cu care s3-l tachineze pe Ethan. Gros, lm
i sexy.
Scrinind din dinti, Ethan i$i aruncJ cizmele de lucru
din picioare.
- Poale-ar fi bine sa nu mai asculti aa de atent.
- Ce pot face? Sint eu de vina ca am un auz perfect7
$i o vedere perfecta, ad3uga, judecTnd distanta dintra
ei. $i din cite v3d, nici cu restul fapturii ei nu este nici o
problema, Gura, mai ales, ii este foarte atragatoare
Armonioasa, cu buze pline, nerujate. Mi se pare foarte
gustoasa.
Ethan trase de doua ori aer in piept, meet, in timp
ce-i scotea blugii.
- incerci s3 m3 enervezi?
- Imi dau toata silinfa.
Indreptindu-se de spate, Ethan it m3sura cu privirea:
- Cum vrei s3 zbori, in cap sau in picioare?
Tncintat, Phillip zimbi:
Tocmai voiam s5 te-ntreb acela$i lucru.
Indoi atep1ar5 o fractiune de secundg, apoi se
h i *" .1. Inc3ierindu-se. i, in strigStele insufletite ale lui
i rSsturnara in apS.
. de mine, ii spuse Grace, cu nasul lipit de geam.
mine i de mine. Dac5 mai vSzuse vreodata douS
#* plare masculine mai impresionanle, n-ar fi putut
<i cind. Nu intentfonase decit sa arunce o privire
i n i ' pe furi$. Series. Doar o mica ocheada nevino-
Dar pe urm3. Ethan ii scosese c3maa i...
Cl fir-ar sa fie, doar nu era o sfintS. i ce rau facea
r uitindu-se?
lira atit de frumos, pe dinauntru ?i pe dinafara. $i,
1 -amne, dac-ar mai fi putut pune iar3$i miinile pe el,
jr pentru cinci minute, i?i spunea c3 putea s3 moarS
> iia. $i poate c3 avea sS reueasc<S, de vreme ce nu-i
i .i indiferentS - aa cum presupusese intotdeauna.
Nu existase nimic indiferent in modul cum gura i se
1'i.lvSlise peste a ei, sau cum o prSdaserS miinile lui.
Opre$te-te. !i porunci ea, retrSgindu-se- de la fe-
MBstrS. Aa, n-ar fi reu$it decit s3 se aprinda din nou.
'.Ilia cum s5-i canalizeze dorinjele cele mai intime, iar
-nlu(ia era munca pm5-i treceau.
Dar, dacS mintea nu-i statea cu totul la pui. cine-ar fi
putut s-o condamne?

Pusese cartofii la r3cit pentru salatS i puiul la fript.


clnd Phillip reveni in casS. Adio, imagine a muncitorului
Iranspirat. In locul su, a peruse bSrbatuI onctuos, lustruit
$i dezinvolt- sofislicat. ii f3cu cu ochiul:
- Aid miroase ca-n rai.
- Am fScut mai mult, ca s3 v3 r3min3 i pe miine la
prinz. Pune hainele alea in spaiatorie i m3 ocup dr <
intr-un minut.
- Nu $tiu ce ne-am face far3 line pe-aici.
Grace Ti muca buza, sperind cs5 loti erau de am
eai parere.
- Ethan e tot in ap3?
- Nu, el $i Seth lucreaza ceva la barca, se du
Phillip la frigider i scoase o slicia de vin. Aubrey und<
azi?
- La mama. De fapt. tocmai a dat telefon, vrea s
mai fina putin. Cred c3 azi-miine va trebui sa cedez
s-o las s3 ramina peste noapte.
Cobor? o privire inexpresiva spre paharul cu vin aurm
rece pe care i-l oferea.
- O. mullumesc.
Toate cuno5tinfele ei despre vinuri n-ar fi umplut nici
un degetar, dar sorbi, fiindca aa se cuvenea. Apoi, ri
dica sprfncenele:
- Nu seamana cu nimic din ce se serve$te la cir-
ciuma.
- Nici n-a crede.
Phillip I$i aminti ca declarau vinul alb de casa al lui
Shiney doar la un pas de piatul de cal.
- Cum merge pe-acolo?
- Bine.
1i concentra toata aten|ia asupra puiului. fnlrebin-
du-se daca Ethan pomenise despre incident. Improbabil,
conchise ea, cind Phillip nu insista. Se relaxa din nou i
Tl lasa sS-i faca program in limp ce lucra.
Intotdeauna era un sac de poveti, medita ea. Con-
versafie uoara. chiar nepasatoare. tia cS era detept
i realizat i se integrase tn via^a la ora$ ca rata in apa.
P m n o Iflcea niciodata sS se simtS incurcata sau ne-
$i. Tntr-un mod comod. o ajuta sS se simtS
p - 0 idee mai feminine dec'll inainte de a fi intrat el in
k*.rtne.
Min acest moliv, ochii lui Grace erau veseli i gura
Ip* 'l.i drSgSla, cind intrS Ethan. Phillip se aezase.
vinul, in timp ce ea finisa mincarea.
Haj c3 inventezi. t
Jur, ridica Phillip o minS, zimbind, la vederea lui
|lh>in Ciientul vrea ca gisca sa fie purtStoarea de cu-
wlfil. a?a c5 scriem text. Goose Creek Jeans, pene fine
jwnlru viata de zi cu zi.
O prostie mai mare ca asta n-am auzit.
Auzi, inchinS Phillip cu paharul. Sa vezi numai cum
a vind. Am de dat nigte telefoane.
Se ridica, ocolind incet masa pentru a o sSruta i a-l
face pe Ethan sS firabS.
S3ru-mina pentru masS, scumpo.
i iei agale. fluierind.
- i(i dai seama, s5-ti citigi existenja scriind dialoguri
pentru gi$te, ciatina din cap Grace, amuzata, in timp ce
bflga salatiera in frigider. Totul e gala, deci cind va e
foame, pute|i minca. Hainele Sint in uscStor. Nu e bine
s5 le ISsati acolo dupa ce s- au uscat, altfel se botesc.
ContinuS s3 se plimbe, aranjind puiul in timp ce vor-
bea:
- A atep!a s5 vi le impaturesc eu, dar am cam
ramas in urma cu timpul.
- Te due eu cu maina acasa.
- Ji-a? fi recunoscatoare. De maina mea m3 ocup
luni, dar pinS atunci...
1i inal^a umerii i, aruncind o ultima privire, vSzu ca
nu mai avea nimic de facut. Totui, inspects fiejcam i
Ion i ungher, in limp ce mergea prin casa spr<e u|M
fata.
- Cum te duci la serviciu? o intrebS Ethan, csind ,i,-
sera in camioneta lui.
- MS duce Julie, lar acasS m3 aduce Shiiney [
sonal, T$i drese ea vocea. Cind i-am explica)! ca .
intimplat alaltSieri ^eara, s-a supSrat, Nu pe minu
doar cS s-a intimplat. Era hotSrit sS-l jupoaie fpe Slm>
dar. in situatia datS... apropo, au un bSiat. Optt livre i
mate .1 l-au pus numele Jeremy.
- A m auzit, fu singurul comentariu al lui Ethain.
Apoi, Grace trase aer in piept. pentru a-i face curm
- in legSturS cu cele intimplate, Ethan, d upS am
vreau sS zic...
- i eu am ceva de spus despre asta.
PregStise totul atent, cuvint cu cuvint.
- N-ar fi trebuit sS mS infurii pe tine. Te speriasei .<
am pierdut mai mult timp urlind la tine decit asigurin
du-mS c3 n-aveai nimic.
- tiu cS nu te-ai infuriat cu adevSrat. Doar &S...
- Trebuie sa termin, o intrerupse el, dar atepta pm.'i
coti pe aleea ei. N-aveam dreptul sS te ating aa. tmi
fSgSduisem sS n-o fac niciodatS.
- Am vrut s-o faci.
Dei cuvintele ei calme ii fSceau stomacul sa se cris-
peze, clatina din cap:
- Nu se va mai repeta. Am motivele mele, Grace,

1. - 3.70 kg. (n.tr.)


, arioase. Nu le tii i n-ai intelege.
Nu pot intelege dacd nu-mi spui care sint.
N *vea de gind sa-i spund ce fdcuse, nici ce i se
* lui $i cd lucrul de care se temea inca mai pindea
* 11/ tinta sa sard afarS, dacd nu tinea cuca incuiata.
Pentru cd sint motivele mele. se rdsuci el s-o pri-
m i fiindcd era firesc sd spund cu fa|a la ea ceea ce
< de spus. Te-a fi putut lovi i n-a lipsit mult s-o fac.
'' id se mai intimple.
Nu md tem de tine, intinse ea mina sd-l atingd, sa-i
Ullnglie obrazul, dar Ethan i-o Inhdtd i o dddu la o parte.
Nici nu va fi vreodatd nevoie. Insemni mult pentru
mine
li strinse scurt mina, apoi ii dadu drumul.
- Intotdeauna ai msemnat mult.
Nu mai sint un copil i n-am sa md sparg dacd md
lllngi Vreau sa md atingi.
Buze pline, armonioase, nerujate. Cuvintele lui Phillip
h rasunau in minte. lar acum, Ethan tia, aa sd-l ajute
Dumnezeu, tia exact cit de gustoase erau.
- tiu ca a$a crezi, i tocmai de-asta vom Incerca sd
uitdm cele intimplate alaltdieri seard.
- Eu nu voi uita, murmurd Grace, iar felul cum tl privi,
cu ochii blinzi i plini de dorintd, Ti fdcu capul sd se
invirteasca.
- Nu se va mai intimpla. Aa cd, |ine-te.departe de
mine, o vreme.
Glasj.il ti tremura de disperare, cTnd se apleca prin
fata ei i-i deschise porliera.
- Vorbesc serios, Grace, un timp evitd-md. Am i aa
destule griji pe cap.
- Bine, Ethan.
N-avea sa se milogeascd.
- Dae3 aa vrei.
- Exact a?a vreau.
De asta data, nu mai atepta s-o vad3 intrind >"
casS, ci scoase maina de pe alee in clipa cind Gram
inchise portiera.
Pentru prima oara in mai multii ani decit putea art
numere, se glndea serios s3 se Imbete mangS.

C apitolul

Seth le pindea sosirea. Pretextul lui de a sta in curtea


din fa(5, pe cind umbrele se alungeau, erau ciinii. De?i
nici nu era tocmai un pretext, ii spunea el. incerca sa-l
invete pe Foolish nu doar s3 alerge dupa mingea de
tenis roasS i bine mestecata, ci s-o i aduca inapoi,
cum fScea Simon. Problema era ca Foolish alerga cu
mingea in bot pina la el, dup3 care se a$tepta s3 te joaci
cu el de-a cine-i mai puternic.
Nu c pe Seth l-ar fi deranjat cu ceva Avea destule
mingi i be|e i o bucatS veche de fringhie pe care i-o
ddduse Ethan. Putea s3 arunce i s3 tragd oricit, atita
vreme cit ciinii aveau chef sa alerge. Ceea ce, din cite-i
dSdea el seama, insemna o venicie.
Dar, in timp ce se juca cu ciinii, stStea cu urechile
ciulite dupa sunetul unei maini apropiindu-se.
tyii.i i .1 erau In drum spre casS, fiindcS primiserS un
' fiitt de la Cam, din avion. Ceea ce era cam cel mai
. M lucru la care se putea gindi Seth. Abia agtepta sS
] * i" ir|A lui Danny gi lui Will cum vorbise cu Cam in timp
m m nsta zbura peste Oceanul Atlantic.
< ftulase deja Italia in atlas gi gSsise Roma. Igi plim-
Im *<i degetul Tnainte gi-napoi, de nenumSrate ori, peste
iNwinul acela lat. Tntre Roma gi Chesapeake Bay, pinS
iio mica patS de pe Coasta de Est din Maryland care era
ontful St. Christopher.
Un scurt rSstimp, se temuse cS n-aveau sS se mai
IntoarcS. i-1 imagina pe Cam telefonind gi spunind cS
hotSriserS sS rSminS acolo, pentru a se putea apuca
inrflgi de curse.
lia cS umblase peste tot, pilotind magini, galupe gi
motociclete. Ray ii povestise totul. iar in cabinet era un
(gistru gros, plin cu tot felul de poze din ziare gi reviste
yi articole despre numeroasele curse pe care le cigtigase
Cam. i nenumaratele femei cu care-gi facuse de cap.
i gtia cS mai cigtigase gi acea mare cursS cu hidro-
glisorul - cu care Seth igi dorea sS poatS merge macar o
datS - chiar Tnainte ca Ray sS intre in stilpul de telegraf
gi sS moarS.
In cele din urmS, Phillip ii dSduse de urmS in Monte
Carlo. Seth gSsise gi acea localitate in atlas gi nu arata
mult mai mare decit St. Chris. Dar acolo aveau un palat,
cazinouri tanteziste gi chiar gi-un prin|,
Cam sosise acasS la timp pentru a-l vedea pe Ray
murind. Seth gtia cS nu pISnuise s3 stea prea multS
vreme. Dar rSmSsese. DupS un fel de ceartS, ii spusese
lui Seth cS n-avea sS mai piece nicSieri. Erau incSItati
unul cu altul gi trebuia sS stea pe loc.
$i totur, asta fusese Inainte de a se insura i Ia.ii>
celelalte, Inainte de a se fi intors in italia. Inainte ca Sniii
s5-nceap5 sS-$i faca griji despre Cam i Anna, c5 avenu
s3 uite $i de el, i de promisiunile facute.
Dar nu uitasera. Se intorceau acasa.
Nu voia ca ei sa tie ca-i atepta, sau ca era enm
tionat la gindul de a-i vedea dintr-un moment in altui
Insa era. Nu intelegea de ce se aprinsese aa. Lipsiser.'i
doar dou3 saptamlni, iar Cam era oricum ca un cui In
cap. de cele mai multe ori.
$i dupa ce se instala acolo ?i Anna, toji aveau sA-i
atragS atentia cum vorbea, fiindca era o femeie in casS
O parte din el se ingrijora ca Anna avea sa schimbs
ordinea lucrurilor. De$i era asistenta lui de caz, putea sa
se sature de compania unui copil. Avea puterea de a-I
trimite inapoi. i mai multa putere. acum, fiindca o facea
cu Cam tot limpul.
!i reaminti c5 de la inceput jucase cinstit cu el. din
clipa cind II scosese din clasd i se aezasera impreuna
in bufetul ?colii sa stea de vorba.
Dar munca la un caz i traiul in aceea?i cas3 cu acel
caz erau dou5 lucruri total diferite, nu?
i poate, numai poate. jucase pe fata cu el, fusese
draguta cu el, fiindca Ti piacuse s3-l aiba pe Cam dindu-i
tircoale. Voise sa se marite cu el. Iar acum, ca reuise,
nu mai era nevoie s3 fie draguta. Putea chiar sa scrie
intr-unul din rapoartele ei c3 pentru Seth ar fi fost mai
bine In alta parte.
Ei bine, avea sa fie atent i sa vad3 ce se Intimpla.
Inca mai putea s3 fuga, daca se impu(ea treaba. Dei
ideea de a fugi ii d3dea nite dureri de stomac cum
niciodata nu mai simfise.
sS stea acolo. Voia sS alerge prin curte. sS le
ba(e ciinilor. S3 se dea jos din pat inainte de a se
- j de ziuS, sS ia micul dejun cu Ethan i sS ia$3 pe
i < la cules de erabi. SS lucreze In antierul naval sau
>*o ducS la Danny i Will.
mSnince mincare adevSratS ori de cite ori li era
' i sS doarmS intr-un pat care nu mirosea a su-
**ea altcuiva.
Ray ii promisese toate astea $i, dei Seth nu avu-
niciodatS incredere in nimeni, se increzuse in Ray.
' de cS Ray fusese tatSI lui. poate cS nu fusese. Dar
lath ?tia cS-i plStise Gloriei o grSmadS de bani. Acum ii
ipunea in sinea sa Gloria, nu mama lui. II ajuta sS se
dlilanjeze mai mult.
lar acum Ray murise, dar ii pusese pe tofl fiii lui sS
promitS cS aveau sS-l |inS pe Seth in casa de lingS apS.
Bath bSnuia cS probabil nu le pIScuse ideea. dar ii fSgS-
iluiserS oricum. i descoperise cS fra^ii Quinn se tineau
de cuvint. Pentru el, era un concept nou i minunat, o
promisiune respectatS
DacS i-o cSIcau acum, tia cS avea sS-l doara mai
mult decil il duruse orice vreodatS.
Aa cS atepta, iar cind auzi maina - duduitul nu
prea blind al motorului de Corvette - stomacul ii tresSri
de surescitare $i nervi.
Simon IStrS de douS ori in semn de salut, dar Fool-
dish dSdu drumul unui tSrSboi de IStrSturi sSIbatice, in
parte ingrozite. Cind maina albS i lucioasS intrS pe
alee, amindoi ciinii o luarS la fugS spre ea, cu cozile
fllfiindu-le ca nite stegulete. Seth ii viri in buzunare
miinile care-i IranspiraserS i o luS din loc agale.
- Salut! ii adresS Anna un zimbet strSlucitor.
Seth igi dSdea seama de ce se tinuse Cam dup3 un
ba bine c3 nu. El Tnsugi Ti desenase portretul de nin<
multe on, in secret. Cel mai mult ii plScea s5 desenaz*
Ochiul lui de artist in formare aprecia frumusetea purfl
acelei fe|e - ochii midgala|i, Tntuneccgi, pielea deschidl
pal-aurie, gura senzuaia gi nuanta exotica a pome|iloi
P3rul Ti era suflat de vfnt, o claie de bucle inchise. Ven
gheta strSlucea, aur gi diamante, cind cobori din ma?inrt
i il luS pe nepregatite, rizind, intr-o imbr^tigare de i
trosnira oasele:
- Ce urare nemaipomenita de bun venit!
Degi Tmbratigarea prin surprindere Ti trezea dorin|a dn
a mai sta astfel, se desprinse.
- M3 jucam gi eu cu ciinii...
Privi spre Cam gi ridica din umeri:
- Ural
- Ura, pugliu'.
Slab gi neguros, gi doar o idee cam primejdios la
vedere, Cam igi dezdoi faptura prelunga din magina
joas3. ZTmbetuI s3u era mai iute decit al lui Ethan, mai
taios decit al lui Phillip.
- Tocmai la timp ca s3 m-ajuti sa descarc.
- Mda, sigur.
Seth ridica privirea. observind micul munte de bagaje
legate pe acoperigul maginii.
- N-aJi luat toate boarfele astea cu voi la plecare.
- Am cules citeva boarfe italienegti, daca tot eram
acolo.
- Nu m-am putut abtine, rise Anna. A trebuit s3 cum-
parSm inc3 o valiz3.
- DouS, o corecta Cam.
- Una-i doar o geanta - nu se pune la socoteaia.
Okay, deschise Cam portbagajul $i scoase o valizS
li-lnchis incapaloare. Du-o tu pe asta care nu intrS
r nucoteali.
hi i pui rrireasa la muncS? se aprapie Phillip de
infl, acolind prinlre ciini. 0 iau eu, Anna, mai spuse
irutind-o cu un entuziasm care-1 fScu pe Seth sS-gi
LMJ!ogoleascS ochii spre Cam.
Las-o-n pace, Phil, interveni moale Ethan, A fi
!
Oizolat sS te-omoare Cam Inainte de-a intra In casS.
inc-ati venit acasS, adSugS, zimbind cind Anna se in-
lo/irse sS-i dea un sSrut la fel de tocos ca acela pe care -1
prtmise de la Phillip.
Minunat e acasS.

Geanta, reiegi, continea cadouri. pe care Anna in-


mpu imediat sa le imparts, cu tot cu povestiri despre
flecare. Seth nu putu decit sS se zgiiascS la tricoul de
lotbal albastru cu alb pe care i-l dSdu. Nimeni nu-i mai
idusese vreodatS un cadou dintr-o cSIStorie. AdevSrul
era c3, dacS stStea sS se gindeascS, putea numSra da-
rurile pe care le primise - pe degeaba - pe degetele
unei miini,
- In Europa, toatS lumea moare dupS soccer, ii ex-
plicS Anna. Ei II numesc fotbal, dar nu seamSnS cu fot-
balul nostru.
CotrobSi mai adinc, apoi scoase un cSrjoi cit toate
zilele, cu copertS lucioasS.
- $i m-am gindit cS s-ar putea sS-Ji placS asta. Nu e
totuna cu a vedea tablourile. CTnd le vezi personal, te-a-
pucS efectiv de git, dar ai s3 prinzi ideea.
Cartea era plinS cu picturi, culori strSlucitoare i
forme care-i luau ochii. Un album de arts. Igi amintise
cd-i piacea sa deseneze $i se gtndise la el.
- E marfa, murmura el. neavind incredere in propntii
lui glas.
- A vrut sa cumpere pentru toata lumea panlnii
comenta Cam. A trebuit s-o opresc.
- Aa c3 nu mi-am cumparat decit mie, o jumai.ii<*
de duzina de perechi.
- Parca erau patru.
Anna zimbi:
- $ase. Doua le-am strecurat f3ra tirea ta. Phillip
am dat peste m$te Maglis. Mi-a venit sa pling.
- Armani?
- O, da. ofta ea cu patima.
- Acum am sa pling eu,
- va puteti smiorcai mai tirziu cu moda. intervem
Cam. Eu mor de foame.
- A fosl aid Grace.
Seth ar fi vrut s3-i incerce imediat tricoul, dar se
gindea ca era prea nepoliticos.
- A facut curat peste tot - pe noi ne-a pus sa ne
spaiam in Golf - i a fript pui.
- Grace a facut pui fript?
- i salata de cartofi,
- Nicaieri nu e ca acasa, murmura Cam, pornind
spre bucatarie. Seth a$tepta citeva secunde, apoi il
urma.
- Cred c-a putea sa mai maninc o portie, spuse el,
intr-o doara.
- Treci la coada, raspunse Cam, sco|ind platoul i
salatiera din frigider.
- In avion nu v3 dau de potol?
- Aia a fost atunci, asta-i acum.
rum umplu o farfurie cu mincare, apoi se rezemS de
i Putiul ar3ta bronzat i sSnStos, observe el. Avea
i - 'J i Inca prudenti, dar chipul sSu ii pierduse expresia
. . n de iepure gata s-o ia la fugS. Se Intreba daca $i
III nr fi fost la fel de surprins ca el sa afle ca-i fusese
da ^trengarul asta fara lacat la gura.
i, cum merge?
Okay. coala-i gata i l-am ajutat pe Ethan la pes-
iu i I o droaie. lmi piate?te-o leafa de sclav, acolo ?i la
lintler.
Anna va vrea s5 tie ce-ai pe foaia matricoia.
A-uri. mormai Seth, cu gura p lin i de-o imbucatura
<] copan. iar Cam se meed
Toate?
Mda - i ce-i cu asta?
- O sa moara de piacere. Vrei sa marchezi nite
puncte cu ea?
Seth smuci iar5i dintr-un um3r, fngustindu-i ochii in
limp ce se gindea ce-avea sa i se cearS sa fac5 pentru a
o multumi pe doamna casei.
- Poate.
- Pune-ti tricoul de soccer, l-a luat aproape-o juma'
de or3 naibii pin3 tf-a ales unul potrivit. O gramada de
puncte, daca -1 porti in seara cind |i l-a dat.
- Mda?
Aa de simplu? se Tntreba Seth, zimbind relaxat.
- Cred ca pot sa-i fac cheful.

- l-a piacut Tntr-adevar tricoul, spuse Anna, in timp


ce scotea cu meticulozitate conjinutul unei valize. $i
albumul. M i bucur atit de mult c3 ne-am gindit la amin-
doua.
- Mhm, i-au placul.
Cam b3nuia cS nici a doua zi, nici chiar la anul, n-.n 1
fost prea tirziu ca s i despacheteze. In plus, ii plSce.i vi
stea Tntins pe pal i s se uile la ea - s3-$i priveam
solia, ii spuse el, cu un mic fior ciudal - trebSluind prm
camera.
- N-a Tncremenit cind l-am Tmbr3|iat. Semn bun. I.n
nteractiunile cu Ethan i Phillip ii merg mai uor, mai
firesc, decit acum doua sSptamini. Ardea de nerabd.in
sa te revadS. De mine, se simte putin amenintat. Schiml
dinamica pe-aici, exact in momentul cind incepea s3 s
deprindci cu mersul lucrurilor. A$a ca ateapta i pin
de$te S3 vadci ce se va intimpla in ccntinuare. Dar t>
bine. Inseamna cS se simte ca acasS. Eu sint intrusa.
- Domnioara Spinelli?
Anna intoarse capul, arcuindu-i o sprinceanS.
- Pentru dumneata, doamna Quinn.
- Ce-ar fi s-o sco|i din prizS pe asistenta social^,
pinS luni?
- Nu pot, extrase ea din pung2 unul dinlre pantofu
noi i aproape ginguri de placere. Asistenta sociala de
foarte multumita de situafia acestui caz anume. lar
doamna Quinn, cumnata noua-noutS, e hotarita s3 ci-
tige increderea lui Seth i, poate, chiar i afec|iunea lui.
Puse pantoful la loc in pungS, inlrebindu-se cit ar fi
fost cazul s3 mai atepte pinS-i cerea lui Cam sa amena-
jeze debaraua. $tia perfect ce avea in minte. iar el era
indeminatic. fnginduratS, il privi lung. Foarte, foarte in-
deminatic.
- Cred c-a putea lermina miine despachetatul.
Cam zimbi incet:
- i eu cred.
- Ma simt vinovatS. Grace a f3cut lunS casa asta.
Da ce nu vii Incoace? Se rezolvim cu vinovatfa

De ce nu?
Arunci pantoful peste u m ir i, cu un hohot de ns,
Mu peste el.

lese binior.
Cam studia barca. Era abia apte dimineata, dar
idnr.ul lui intern in c i mai func{iona dupa ora Romei.
Intruclt se trezise devreme, nu gisise nici un motiv de
lisa fra^ii s i doarm i peste zi.
Prin urmare, fratii Quinn stiteau in lumina puternici
|i crudi a limpilor din antieml naval, contemplind treaba
(Acuti pin a atunci. Seth le imita pozijia - picioarele de-
pArtate i Tncordate, miinile in buzunare i chipul grav.
Avea s i fie prima o a ri cind lucrau toti patru im-
preuni la barci. Era teribil de emotional.
- M-am gindit c i ai putea incepe sub punte, propuse
Ethan. Phillip estimeazi terminarea cabinei la patru sute
de ore.
Cam pufni:
- Pot s-o fac i mai repede.
- S-o faci bine, interveni Phillip, e mai important decft
8-0 faci repede
- Pot s-o fac i repede, $/ bine. Clientul o va avea pe
puicu|a asta la a p i i cambuza plin i cu ampanie i
caviar in mai pu^in de patru sute de ore.
Ethan dadu din cap. De vreme ce Cam gisise un
nou client, care voia o ambarcafiune sport de pescuit,
spera din tot sufletul s i fie adevirat.
-A tunci, s i ne-apucim de treabi.
lar treaba ii tinea gindurile departe de problemele in
care n- aveau nici un drept s i se amestece. Trebuia
sa-i concentreze creierul pe folosirea slrungului - d.n
(inea la cele doua miini ale lui. Ethan mlorcea lenm
meet, cu grija, conturind catargul. Aparatorile de urw
transformau zgomotul motorului i rock-ul fierbinte c.n
urla din radio intr-un ecou infundat.
BSnuia c5 in spatele lui aveau loc i ni$te convers.ii
i cite o injuratura suculenta. Simtea aroma dulce dr
lemn, mirosul intepator al terebentinei i duhoarea d
smoaia folosita la caiafatuirea niturilor.
Cu ani in urm5. ei trei construisera barca lui de pe-.
cuit. Nu era cocheta i nu putea sustine c arata frumo;.
dar era solida i dociia. li construisera i skipjack-ul, (i
indca fusese hotarit sa seoata stridiile cu ambarcatiuna-i
traditional^. Acum, stridiile aproape se terminasera, i.n
barca lui se aiaturase celorlalte ciieva din Golf, citigind
un ban in plus vara cu croazierele de agrement.
In timpul sezonului turistic, i-o inchiria fratelui lui Jim.
fiindca le folosea amindurora i era solu|ia cea mai prac
tied. Oar il deranja intruertva sa lie ca al(i oameni lo-
cuiau 51 dormeau in casa care era a lui.
Una peste alta, insa, banii contau. Risul lui Seth i se
strecura pe sub surdinele de pe urechi i-i amintea de ce
acum contau mai mult decit oricind.
Cu mfinile intepenile de-atita munca, inchise strungul
pentru a-l I3sa sa se mai odihneasca. Zgomotul n umplu
urechile, and i; i scoase catile de protec|ie.
Auzi bubuilul ciocanului lui Cam reverberind de sub
punte. Seth ungea plan$a centraia cu Rust-Oleum, astfel
ca tablia de otel lucea umeda. Phillip avea sarcina cea
mai nepiacuta, imbibmd in creozot partea interioara a
cofrajului central. Era lemn bun, cedru de soi vechi, care
ar fi lrebuit sa descurajeze once perforaton marini, dar
se hotarisera sa nu rite.
,n 'ifTr^it, era construita o barca de fra|ii Quinn.
!lm|i un fior de mindrie privindu-i i aproape $i-l putu
, nn pe tatai lor stind aiaturi, cu pumnii man proptiti
iuri $i un zimbet larg pe fata.
- Grozava poza, spuse Ray. Genul pe care mamei
gi mie ne pl3cea sa-l admiram. Aveam o multime
i deoparte, ca s i le scoatem $i sa le vedem din nou
1 jimp ce cre$tea|i i porneati pe drumurile voastre. Nici-
1*ta n-am avut cu adevarat ocazia, fiindca ea s-a dus

- Mie i-acum mi-e dor de ea.


$tiu ca |i-e dor. Ea era liantul care ne-a tinut pe to^i
la un loc. Dar a facut o treaba buna, Ethan. Tu inea mai
|li aid.
Cred c-a fi murit f3ra ea. F3r3 tine. Fara ei.
Nu, ii puse Ray o mina pe umar, datinind din cap.
Inlotdeauna ai fost puternic, la suflet i la minte. Ai ieit
dm partea cealalta a iadului atit datorita noua, cit i prin
Caea ce ai in tine. Ar trebui sa ti-o aminteti mai des.
Uita-te numai la Seth. El rezolva lucrurile altfel dectl tine,
dar are in el multe din aceleai calitati. Simte mult mai
.idinc decit ar vrea. Gindete mai profund decit da de
ln|eles. lar dorintele lui ajung mai departe decit ar recu-
noate chiar i fa|3 de el insui.
- Te vad pe tine in el.
Era pentru prima oa ra cind Ethan ii permitea s-o
spuna, fie i lui insu$i.
- Nu tiu ce sa cred despre asta.
- Curios, eu va vad in el pe fiecare dintre voi. Ochiul
celui care prive$te.
Apoi, Ti dadu lui Ethan o palma scurta pe spate.
- Acolo va iese o barca a naibii de buna. Tare i-ar
mai fi piacut mamei voastre.
- Fratii Quinn construiesc sa dureze, murmui<
Elhan.
- Cu cine vorbegti? il intreba Seth.
Ethan clipi din ochi, simtind ca i se invtrtea capul. plm
cu gTnduri subtiri ca nite fuioare de vata.
- Ce? ridic5 el o mm3 la frunte, dup3 care i-o trecu
prin p3r, dindu-$i apca pe spate. Cum?
- Dom'le. da' ciudat mai arati, inclina Seth capul
Tntr-o parte, fascinat. Cum se lace ca stai aid vorbind
singur?
- Am...
Adormit pe picioare? se intreba el.
- ...MS glndeam. GIndeam cu voce tare.
Deodata, zgomotul i mirosurile p3rur3 s5-i n3v3-
leased vuind in creierul ame|it.
- Am nevoie de putin aer, murmurS, ieind grabit pe
uile de marfa.
- Ciudat, repeta Seth. D3du sa-i spuna ceva lui Phil
lip, dar gindul fi zbura cmd pe ua din fata intra Anna,
aducird un co enorm.
- E interesat cineva de-un prlnz?
- Daaa! se repezi Seth direct spre ea, cu interesul
trezit instanlaneu. Ai adus puiul?
- Ce-a maf ramas din el. i sandviguri cu $unc3,
groase ca nite caramizi. In maina e un racitor cu ceai
de la gheata. Ce-ar fi sa te duci dupa el?
- Eroul meu, replica Phillip, tergindu-$i miinile de
blugi, inainte de a o uura de co. Hei, Cam! Aid e o tipa
trasnet, cu mincare!
Ciocanitul se opri imediat. Peste citeva minute, capul
lui Cam rasari prin plafonul cablnei.
- Tipa-i a mea. Eu muc primul din haleaia.
E destuia ca s5 ajungS la toji. Grace nu-i singura
.*< $lie sa tncropeasca o masa pentru-o gac3 de ne-
..... 4 Dei puiul ei fript e un dar al zeilor.
Are talent. incuviinta Phillip.
Puse co$ul pe o m asi ad-hoc. improvizata dintr-o
t.n atfl de placaj atepta peste doua capre.
- l-a gatit lui Ethan cu regulantate, cit a^i fost plecati
to* doi. continuS el, luind un sandvi$ cu unca. Am senti-
Im.nlul ca aici se intimpia ceva.
- Unde se Intimpia? vru Cam sa tie, in timp ce
Area jos sa exploreze continutul co?ului.
- Cu Ethan i Grace.
Nu pe bune?
- M m m .

Prima imbucatura il f3cu pe Phillip sa inchida ochii


do piacere. O (i preferat el bucatSria frantuzeasca, ser-
vlta in farfurii de portelan fin, dar tia sa aprecieze un
iandvi bine intocmil, |inut in echilibru pe-un carton.
- Nemuritoarele mele talente de observator au focali-
zat pe anumite semne. Se uita la ea, cind nu-l observa.
Ea se uita la el, cind n-o observa. $i am prins nite birfe
mteresante de la Marsha Tuttle. E colega cu Grace, la
circiuma, ii explica el Annei. Shiney adauga un sistem
de securitate i are o politick noua care spune ca nici
una dintre chelneri|e nu mai ramine sa inchida singura
localul.
- S-a-ntimplat ceva? intreba Anna.
- Mhm, privi Phillip in jur, ca sa se asigure ca Seth
nu revenise. Acum citeva seri, a intrat un nenorocit dupa
inchidere. Grace era singura. A pus labele pe ea $i.
dupa cum zice Marsha, ar fi facut mai mult de-atit. Dar.
nu tiu cum, s-a intimplat ca Ethan sa fie chiar afara.
Interesanta coincident, dac5 vrei sa tii parerea nm.i
dar este vorba de fralele nostru care devreme se cul< *
devreme se scoaia. Oricurr, l-a cam lamponat pe aim
cul. i mai mnbucS o daia cu pofta.
Cam se gindea la Grace, cea supia i cu oase fun*
Se gmdi $i la Anna.
- Sper ca l-a tamponat bine.
- Cred ca putem presupune ca tipul n-a plecat fluu-
rind. Acuma, sigur ca Ethan, in stilul lui tipic, n-o p*1
veste$te nimanui, a$a c-a trebuit s-o aud de la Marsh.i
printre prospaturile de la piata, vineri seara.
- Grace a patit ceva?
Anna $tia prea bine ce insemna sa fii imobilizat.i
neputincioasa, in fata a ceea ce un anumit gen de om
i-ar fi facut unei femei. Sau unui copil.
- Nu. Probabil a fost zguduita, dar in privin|a asta o
la fel ca Ethan. N-a scos o vorba. leri, Tnsa, s-au legal
citeva priviri lungi i tacute intre ei. lar dupa ce Ethan .1
condus-o acasa, s-a intors fierbmd.
Amintindu-$i, Phillip chicoti meet.
- Ceea ce, pentru Ethan, inseamna ceva. $i-a lual
doua beri i s- a dus in sloop 0 ora.
- Grace i Ethan, murmura Cam, meditativ. Se po-
trivesc.
II v3zu pe Seth intrind i se gindi s3 lase subiectul la
aezat
- Ethan unde-i, la urma urmei?
- A ieit.
Mormaind. Seth puse jos racitorul i arata cu capul
spre uile de marfa.
- A spus c-avea nevoie de aer ?i cred c3 avea. Sta-
tuse acolo, vorbind de unul singur.
inclnlat de prada, Seth se arunca asupra co$u1ui.
I'flrea, cum ar veni, s3 discute cu cineva care nu

pe spate. Tolui, continua s3 se


m liresc, ingramadind mmcare pe o farfurie.
i mie mi-ar prinde bine un pic de aer. li due un

!l vSzu pe Ethan stind in capatul digului, cu privirea


|| . apa. Tarmul ora?ului St. Chris, cu toate casele i
..Me sale frumoase, se Intindea de-o parte i de alta,
Ethan privea drept Inainte, peste valurile slabe, spre
Wont.
- Anna a adus de mincare.
Ethan ii impacheta grndurile la loc, aruncind o pri-
Irc spre farfurie.
- Dragut din parlea ei. Mare norcc ai avut cu ea,
Cam.
- Parca eu nu tiu.
Ceea ce se pregatea sa faca it cam nelinitea. Dar.
in fond, era un om care trSia pentru riscuri.
- Mai fin minte i-acum ziua cind am vSzut-o prima
oera. Eram ofticat pe toata lumea. Abia-I inmorminta-
,eram pe tata $i tot ceea ce-mi doream era sa fiu in alta
parte. In dimineala aia, pu$tiu! ma enervase ingrozitor i
locmai imi dadusem seama ca urmatoarea parte din
viata mea n-avea sa mai fie la curse, nici in Europa.
Avea sa se desfaoare chiar aid.
- Ai renuntat la aproape tot. Intorcindu-te acasa.
- Atunci, a?a mi se parea i mie. ?i pe urma. Anna
Spinelli a intrat in curte, in timp ce eu dregeam treptele
din spate. $i mi- a provocat al doilea 50c pe ziua in curs.
intrucit mincarea tot era acolo, iar Cam parea sa aiba
chef de vorbS, Ethan luS farfuria 51 se aezS pe nun.
nea docului. O egrets zburS pe-alSturi, tScutS ca o
- 0 fat3 ca a ei e firesc sS-i dea omului ocuri.
- Mhm. i deja eram cam nervos. Cu nici 0 01.1
urmS, avusesem 0 conversafie cu lata, StStea in biw
soarul de pe veranda din spate.
Ethan dSdu din cap:
- intotdeauna ii pIScea sS stea acolo.
- Nu vreau 6S spun cS mi-am amintit cum stAit
acolo. Vreau sS spun cS l-am vSzut cu ochii mei. Cum 1.
vSd gi pe tine acum.
incet. Ethan intoarse capul, privindu-l pe Cam
ochi.
- L-ai vSzut, aezat in balansoarul de pe verandS
- i-am i vorbit cu el. El mi-a vorbit, ridicS din unn
Cam, privind peste apS. A$a cS, mi-am zis ca avean
halucina|ii. Din cauza stressului, a grijilor. poate i a In
riei. Aveam lucruri pe care sS i le spun, intrebSri cSron
nu le tiam rSspunsurile, aa cS mintea mea l-a a$e?jv
acolo. Numai cS nu era a$a.
Ethan porni cu grijS pe terenul mlStinos.
- $i ce crezi c-a fost?
- Ca a venit acolo, $i prima datS, i celelalte.
- $i alte dati?
- Mhm, ultima a fost in dimineafa de dinaintea nuntu
Mi-a spus ca era ultima oarS, fiindcS descoperisem ceea
ce aveam de descoperit pentru moment.
Ii frecS fata cu miinile.
- A trebuit sS mS despart din nou de el. De data asta.
a fost pufin mai uor. N-am primit rSspunsurile la toate
intrebSrile, dar cred cS la cele mai importante, da.
OftS, simtindu-se mult mai bine, $i se servi cu un
1 1 >1de pe farfuria lui Ethan.
ncunri, ai sS-mi spui fie cS sintnebun, fie cS gtii
* ce vorbesc.
ijlndurat, Ethan rupse unul dinve sandviguri in
f r * ilIndiM o jumState lui Cam.
Und urmezi firul apei, ajungi sS ?tii c3 exists mai
lucruri decit po|i vedea sau atinga. Sirene gi gerpi
A*
ugor.
M.irinarii le cunosc, fie cS le-au vSzut sau nu. Nu
*-i rfi egli nebun.
Ai de gtnd sS-mi spui gi restul?
- Am avut nigte vise. Am crezut cS erau vise, se
unsctS el, dar in ultima vreme mi-au venit de vreo douS
> dnd eram treaz. Cred cS gi eu am intrebSri, dar mi-a
-il greu sS smulg rSspunsurile de la cineva. E pIScul
aud glasul, sS-i vSd fata. N-am avut destul timp ca
* re luSm cu adevSrat rSmas bun, ina nte de a muri.
- Poate cS gi asta e o parte din problems. Nu toatS.
Nu. Dar nu gtiu ce vrea sS fac gi eu nu fac.
Cred c3-{i va sta pe-aproape pmS afli singur,
mugcS din sandvig Cam, sim|indu-se uluitor de multumit.
ce pSrere are despre barcS?
- E de pSrere cS-i a naibii de bunS.
- Are dreptate.
Ethan tgi studie sandvigul.
- O sS-i spunem lui Phillip despre asta?
- Nn{. Dar abia agtept sS i se Tntimple gi lui. Pe cit
punem pariu c-o sS se gindeascS sS alerge la un felcer
de cap fandosit? O sS vrea unul cu c?t mai multe initials
dupS nume gi cabinet In parlea cea bunS a oragului.
- Una. il corectS Ethan, TncepTnd sS zimbeascS. O S3
vrea o felcerita afStoasa, daca-i vorba s3 se-nlimll
canapea. Ce zi frumoasa, adaug3 el. laudind
briza catda i straiucirea soarelui.
il
- Mai ai zece minute ca s-o savurezi, rSspunsa l*4H
Pe urma, pui curu-napoi la treabS.
- Mda. NevastS-ta face nite sandviuri bun 4
dracu'.
Inclina capul:
- Cum crezi c-o sa se descurce la lefuit lerrmul?
Cam se gindi i-i piacu imaginea.
- Hai s-o convingem sa ne-arate.

Capitolul 9
Anna era fascinata de gTndul ca avea o dupa-ami.i.
libera. li iubea meseria. nutrea sentimente de afectiurm
i respect fata de oamenii cu care lucra. Credea cu d-
savirire in functia i scopurile asistenlei sociale. ?i av<-i
satisfacpa de a ti c3-i putea aduce contribujia.
Ajuta oameni. Mama tinara i necasatorita, care r>
avea pe nimeni care s-o ajute, copilul nedorit, batrin '
dat afara din cas3. Iniauntrul ei ardea o dorin^a vie $
adinca de a-i ajuta sa-i gaseasca drumul. $tia ce it*-
semna sa fii pierdut, sa fii disperat i cit de multe puteui
sa schimbe o persoana care intindea o mina de ajutof,
refuzind sa i-o traga inapoi cind era mu$cata sau lovito.
$i fiindca fusese hotarita sa-l ajute pe Seth DeLauter.
I j * |ia Cam. 0 via $ nou3, o casa noua. Un nou

-tn. cugeta ea, recompensa putea veni insutita.


<ea ce-i dorise vreodata - chiar i cTnd nu
i i i o dorea - se adunase in acea frumoasa casa
n r 'In pe malul apei. O casa alba, cu briu albastru.
to u.irs pe veranda, flori in curte. Ii amintea prima
' I ii vazuse. Strabatuse acelai drum, cu radioul dat
iinum. Desigur, avusese capota inchisS, pentru ca
nu-i smulga parul din agrafe.
Pmese o misiune profesionaia, iar Anna era hotarita
* comporte ca o prcfesionista.
Casa o fermecase, cu simplitatea, cu stabilifatea ei.
* 101, colise frumoasa ciadire cu un etaj de linga apa i
vlimie un barbat furios, necooperant i sexy reparind
M(itole verandei din spate.
Oin acel moment, nimic nu mai rSmSsese neschim-
Im I pentru ea.
Blava Domnului!
Acum era casa ei, ii spuse ea cu un zimbel mindru.
In limp ce parcurgea cu viteza drumul marginit de cimpii
milnse i plate. Casa ei de la tara, cu gradina pe care
yi o imaginase... i birbatul cel furios. necooperant i
xy? i el era al ei. mai mult chiar decit i$i imaginase
vreodatS.
Conducea maina pe drumul acela lung i drept, cu
Warren Zevon urlind despre oameni-lupi in Londra. Dar
da asta data, nu-i pasa daca vintul Ti ravaea p iru l prins
cindva cu atita g rp . Se ducea acasa, aa-ca lasase
apota jos i era vesela.
Avea de lucru, dar rapoartele pe care trebuia sa le
i.ompleteze se puleau face i acasa, pe laptop, in timp
ce sosul de roii Ti fierbea la foe scazut pe aragaz, hotari
ea. Aveau sa manince linguini - ca s3-i aminti'{'**4 (j
Cam de luna de miere.
Nu s-ar fi putut spune ca acel eveniment a n ni nii 4
terminase, chiar daca erau din nou pe Coasia.
Roma- Se Tntreba daca pasiunea aceea saibatlci
cStoasS pe care o simteau unul pentru ceiaialt awn
siabeasca vreodata.
i spera ca nu.
Rfzind de ea InsSi. coti pe alee. $i fu cil pe ce
propteasca mica decapotabiia in coada unui sedan
mat, cu bara de 50c ruginita. Dupa ce inima Ti sari If. 3
la local ei, incepu s3-i puna intrebari.
Cu siguranta, nu era genul de ma$ina potrivita pen r
Cam, conchise ea. l-o fi piacut lui sa momondeaan
motoare, dar le prefera ambalate in caroserii elegant*
aerodinamice. Carcasa aia masivS i imbatrinita ar*
Hvm
oricum, numai rapida nu.
Phillip? Pufni. Pedantul Phillip Quinn nu $i-ar fi 1*4
nici mod piciorul incai|at in mocasin italian pe podeaw*
tocita a unui asemenea autovehicul.
Atunci, Ethan. Dar constata c3 se incrunta. Stilul 11
Ethan erau camionetele i jeepurile, nu sedanurile cc
pacte cu aripile inca revopsite in gri.
Venisera hofii, ii zise ea. cu o tresarire care-i trar.
forma inima in ciocan pneumatic. Ziua-n amiaza mare
Pe-acolo, nimeni nu se gindea s3-i incuie uile, iar cai 4
era ferita de privirile vecinior. intre copaci i mlatini.
Era cineva inauntru, cotrobaindu-!e prin lucruri, chin
in acel moment. Cu ochii ingusta{i, se repezi jos din:
maina. N-avea sa le mearga. Acum era casa ei, fir-w
sa fie, i lucrurile ei, iar daca un spargator necopt
inchipuia ca putea sa...
Incetini pasul. cind privi in sedan i v3zu iepura$ul
v rn* i scaunul pentru copil. Un spSrgator de
P i |1nc dup5 el?
^ k . I?i dadu ea seama, oftlnd. Era una dintre
* i urd|enie ale lui Grace Monroe.
" aanco, se dojeni ea. LeapadS-le de instinctele
N> I' Aid eti in all loc. Simtindu-se de o neghio-
<ii umentalS, reveni la maina ei, de unde sSItS
i .ieta i sacoa cu produse proaspete pe care le
, se in drum spre casS.
it limp ce p3$ea pe veranda, auzi zumzetul monoton
ii.nratorului, peste care se suprapunea z3ng3nitu1
Ha -il al unei reclame de la televizor. Zgomote casnice,
, j tli, ii spuse Anna. i era mai mult decit incinlata
. oa era cea care minuia aspiratorul.
".ice fu gata sa scape teava din mina, cind Anna
H i pe u?a. Vizibil fisticita, facu un pas inapoi, cilcind
0* imutatorul de picior pentru a opri aparatul.
ScuzS-mS. Credeam c-aveam s3 termin inainte de
laiunge cineva acasS.
Am venit eu mai devreme.
De$i avea brajele pline, Anna se ghemui in fata
i aunului unde statea Aubrey, frecTnd invergunatS cu
creion mov imaginea unui elefant din cnrlea ei de
rfClorat.
- Ce frumos e! ,
- Un alifant.
- E un alifant extraordinar. Cel mai dr3g3la alifant
pe care l-am vSzut pe ziua de azi.
intrucil nasul lui Aubrey pSrea sS i-o cear3 pur i
simplu, Anna ii dSrui o s3rutare scurta.
- Sint aproape gata.
Lui Grace ii dansau nervii pe ?ira spinSrii. Anna arSta
atit de profesional. in taiorul ei de lucru Faptul c3 pJrul ii
scapase din agrafe o facea doar s3 pars... i
fesionala, conchise Grace.
- Sus am terminat gi in bucatarie. Nu gtiam '*
eram sigura ce-a|i dori, dar am facut un ghivoci
cartofi natur gi gunca. E in congelator.
- Pare grozav. Diseara am sa gatesc, se ridici
teganindu-gi veseia sacoga. Era gata s5 se descant
se opri. Nu parea potrivit s3-nceapa sa-gi !ase lucnn
pesle tot, cind Grace incS mai era Tn toiul cur3|eniol
Avea sa agtepte pina mai tTrziu.
- Dar miine dimineata n-am de gind sa m3 scot
noaptea-n cap, continua ea. Aga c-o sa pice de mimn
- Ei. alunci eu...
Grace gtia c3 era pu|in cam transpirata. cam pratn 1
gi se simlea mizerabil de surciasata de bluza aprelal.t
taiorul de comanda al Annei. i, of, pantofii 3ia, igi i"
spuse ea, strSduindu-se sa n-o studieze prea vi/ii-
Erau atit de frumogi, atit de clasici. iar pielea arta dew' ,
de moale ca sa dormi pe ea.
Degetele de la picioare i se incirligara de rugine
adidagii albi destramati.
- $i rufele sint aproape gata. In uscator e o gramnd
Intreaga de prosoape. Nu gtiam unde vrei sa pun lu
crurile, aga ca le-am Tmpaturit pe toate gi le-am lasal (
pat, in camera voastra.
- Iti mul|umesc. Recuperarea dupa dou3 sSptSmim
dureazS intotdeauna o vegnicie.
Anna se opri inainte de a face o gaf3. Nu avusesn
niciodata in viata ei o menajerS gi nu era prea sigura p*
procedura corecta.
- Trebuie sa le pun pe astea la loc. Vrei sa bei ceva
rece?
Mu, multumesc. Nu. Mai bine ternim i plec, s2 nu
P * n ilmiinjez.
Igi spuse Anna. Inainte, Grace nu paruse
<lace sau nervoasS. Dei nu se cunoteau bine,
P i > 3im|ise c erau in termeni prieteneti. Intr-un fel
<*<i, conchise ea. trebuia s5 ajunrja la un acord.
j dori foarte mult s3 stam de vorba, dac3 ai timp.
Afn ..
jce i$i plimbS mina in lungul levii metalice a as-
0** *jlui.
91gur. Aubrey, m3 due in buc313rie cu doamna
ik lin
- i>i eu! s3ri Aubrey de pe scaun $i fugi inainte. Cind
ei o ajunse din urm3, se toianise pe jos, creind
I > ntrata o girafa mov.
E culoarea ei de sSptSmina asta, comenta Grace;
iluse mainal la frigider i scoase earafa cu limonadfi
care o preparase. Tinde s3 se stabileasca la una
|nume pin3 locete creionul cit un dot, apoi alege alta.
Mina ii incremeni pe paharul pe care se preggtise
a-l scoata din dulap.
Scuz5-mS, spuse ea, Jeap3na. Nu m-am gTndit.
Anna puse sacoa jos.
- La ce?
- C3 m3 port ca acas3 in buc3t3ria voastrS.
Aha, ii spuse Anna, asta era problema. Dou3 femei,
o singurS cas3. Amindoua se simjeau putin cam jenate
In situatfa creata. Scoase o tomata dolofana din saco$a,
o examina, apoi o puse pe bufet. La anul, avea sS-n-
cerce s3 i le cultive singura.
- tii ce mi-a piacut la casa asta de prima oara cind
am intrat In bucatarie? E genul de loc unde |i-e foarte
uor s3 te simti ca acas3, N-a vrea ca situajiu t|
se schimbe.
i conlinuS s3-i descarce saco$a, punind p
legumele alese cu grij3.
Grace fu nevoid sa-i mute limba pentru a an
de a mentiona c3 lui Ethan nu-i piaceau ciuperciln
Anna puse o punga plina Img3 ardei.
- Acum e casa ta, spuse ea meet. Vei vrea s-o Im i <|
in felul t3u.
- Adevarat. i m3 gmdesc sa fac unele schimi
Vrei te rog sa torni tu din limonada aia? Arata supeih
Uite ca-ncepe, i$i spuse Grace. Schimbarile. Ui >i N
dou3 pahare. apoi Iu3 ceasca de plastic de pe bufri i
s3-i toarne i lui Aubrey.
- Poftim. iubito. ai grija sa n-o veri.
- Nu m3 inlrebi ce schimb3ri? sa mira Anna.
- Nu smt la mine.
- Ce inseamna Ja mine' sau la altcineva? Tntn i i
Anna cu destula nemul|umire pentru a o face pe Gr.i
s3 se indrepte de spate.
- Lucrez pentru voi - deocamdal3, cel putin.
- Daca ai de gind s3-mi spui c3-ti dai demisia. chu
ai sa-mi strici ziua. Nu ma iniereseaz3 ce progrese .hi
facut femeile. dac3 r3min singura in casa asta cu patru
barba|i, voi ajunge s3 fac nouazeci la suta din goi
padarie. Poale nu la inceput - continua ea, plimbindu-si
prin bucitarie - dar tot acolo am s-ajung. i nu va conUJ
nici ca pe deasupra am o slujba cu norma intreaga. Caml
detesta gospodaria gi va face tot ce poate ca s3 se
eschiveze Ethan e destul de ordonat. dar are obiceiul da
a se da pierdut. lar Seth, ma rog, el are zece ani, cee
ce spune totul. Phillip nu vine aid decit in weekend-un
<.l nu el a facut mizeria, Tntii gi-ntii.
rJWuci spre Grace:
ri -..i mi spui cd te lagi?
yrima oara cind Grace o vedea pe Anna dmdu-gi
|i era pe cit de impresionata, pe-atil de nedu-

fc:
^
Crdeam ca. daca tccmai spusesegi ca voiai s5
mwin schimbSri, mie aveai s3-mi dai drumul.
Md gindesc s3 iau nigte perne noi gi s5 retapitez
sua, replica nervoasa Anna, nu s-o pierd pe per-
de care-mi dau seama deja ca va depinde echili-
11*4 mu psihic pe-aici. Crezi c nu gtiu cine-a avut grija
* nu vin intr-o case plinS de praf.wase gi rule nespa-
*i f l{i par cumva idioata?
Nu, eu...
Inceputurile unui zimbet ezitau la col|urile gurii lui
'Ifncc.
Am muncil de mi-au saril capacele ca S3 observi.
- Okay, respira Anna prelung. De ce nu ne agezdm
11 ) lum de la inceput?
Ar fi bine. Imi cer iertare.
- Pentru?
Pentru toate lucrurile urite pe care mi-am permis s&
ia gindesc despre tine in ultimele citeva zile, zimbi ea
i omplet, agezindu-se. Uitasem cit de mult te piaceam.
- Sint in inferioritate numerica aici, Grace. Sigur ca
mi-ar fi de folos alta femeie. Nu prea gtiu exact cum se
|irocedeaz3 gi, de vreme ce eu stnt intrusa...
- Nu egti o intrusa, aproape ramase Grace cu gura
cascata de uimire. Egti scfia lui Cam.
- lar tu faci parte din via|a lui, din viable lor ale tu-
turor, de mult mai mult timp, igi intoasre ea miinile cu
palmele in sus, zimbind. Hai s<3 ISmurim problems i
ca s-o putem da uitSrii. Tot ce*ea ce-ai fScut pe-w- i
convine de minune. Sfnt recumoscStoare s3 tiu i
faci lu. pentru ca eu s5 m 3 pcol concentra asupri '
niciei mele, asupra lui Seth ii a serviciului. Pln-ai"
totul clar?
- Mda.
- i din moment ce instinctiele mele Imi spun c l .
o fiin|3 generoasS i inteleg3toa3re, i{i voi mSrturisI c l <i
mult mai multa nevoie de tine d<ecit tu de mine. $i m l
la discretia ta.
Risul vesel i rapid fScu d(Ou3 gropite mici sfl Ih.i
reasc3 pe obrajii lui Grace.
- Cred c3 nu exists nimic c& s3 nu po]i face.
- Poate c3 nu, dar jur pe Diumnezeu c3 nu vreau
fiu Femeia Minune. Nu m3 I3sa singurS cu to(i bSrl
3tia.
Grace i$i mu$c3 un moment: buza.
- Daca vrei s3 retapi^ezi canapeaua din living.
avea nevoie i de draperii noi.
- Eu m3 gindeam la culoarea piersicii.
Se privirS radioase, Tntr-un acord perfect,
- Mama! Vleau pisu!
- A! s3ri Grace in picioare i o culese de jos
Aubrey, care |op3ia innebunit3. Venim imediat.
Anna chicoti cu pofta, apoi se ridicS, Ii scoase ja
cheta i se preg5ti s3 inceapS sosul. Genul acela da 1
gStit - familiar, sigur - o relaxa. $i intrucit nu se indoia
c3 avea s3-i atrag3 respectul fralilor Quinn la intoarcerea
acasS, intenjiona s3-l fac3 i cu plScere.
Era atTt de multumitS c3-i c-imentase baza prieteniei
cu Grace. Ii dorea acea calitate a ora$elor mici $i a vie|il
necinii. Unul dintre motivele pentru care fusese
l In perioada petrecuta la D.C. fusese lipsa re-
i n oamenii care trSiau i lucrau in jurul ei. C?nd se
l,i Princess Anne, gfisise cava din dezinvoltura
n|ni de mods veche in care copiiarise, ia bunicii ei
un i artier traditional al ora$ului Pittsburgh.
' .icum, Ti spuse ea, avea ocazia de a se im-
0* i la catarama cu o femeie pe care o admira i
ca avea s-o simpatizeze.
Clnd Grace i Aubrey revenira in bucatarie. surise:
Se-aud tot felul de istorii despre instrucfia pentru
care este un comar pentru toate persoanele im-
la.
I'xista reunite i eecuri, o slrinse scurt Grace pe
Auliray in bra|e, inainte de a o lasa jos. Aubrey e o feti|a
m do cuminte, nu-i aa, iubito?
N-am facut in chilotei. Am plimit |in|i ten|i pentlu
fcanca din pulfelus.
Cind Anna izbucni in hohote de ris, Grace se
itflmba. bine dispusa:
- Merge i mita.
- Sint intru totul de acord.
- Ar trebui sa termin treaba.
- Te grabeti?
- Nu prea.
Prudenta, Grace se uita la ceasul din bucatarie.
Dupa calculele ei, Ethan n-avea sa se intoarca mai
devreme de-o ora.
- Poate-mi fii de urit pina prepar sosul asta.
- Cred c-a? putea.
Trecuse... nici ea nu mai tia cit timp, de cind nu
facuse decit sa stea in bucatarie cu alta femeie. Simpli-
tatea situatiei aproape c3 o f3cu s3 ofteze.
- Tocmai urmeazS o emisiune care-i place lul A
brey. E-n regula dac3 o pun s3 se uite? Pot s5 termin
aspirat la sfirit.
- Perfect.
Anna puse roiile in oal5, ca s3 se inmoaie la fart
- Eu nu fac niciodat3 sos de spaghetti din resin
spuse Grace, cind reveni. Vreau s3 zic, numai rojii pro.i
pete i toate celelalte.
- DureazS mai mult, dar merits. Grace, sper c5 nu !
superi, dar am auzit ce s-a intimplat acum citeva sen
barul unde lucrezi.
Surprinderea o f3cu pe Grace s3 clipeascS din cm i
uitind sa memoreze ingredientele pe care le Tnirr
Anna.
- Ji-a spus Ethan?
- Nu. Pe Ethan trebuie s5-l tragi cu cletele de liml>.i
ca s3 scoji ceva de la el, Ti terse Anna miinile de or|i
pe care i-l pusese. Nu incerc s5 m3 bag, dar am oam
care experient3 cu agresiunile sexuale. Vreau s3 tii c.i
po|i vorbi cu mine, dac3 simfi nevoia.
- N-a fost atit de r3u pe cit ar fi putut s5 fie. Dac3 nu
era Ethan acolo...
Se intrerupse, descoperind c3 simplul gmd inc3 o
mai fnfrigura pe din3untru.
- Ei bine, a fost. Ar fi trebuit s3 fiu mai atent5.
Anna retrSi scurt imaginea unui drum Tntunecos, ap3
sarea pietri$ului in spate, cind era trintit3 la pamint.
- E o gre$eal5 s3 te Tnvinuie$ti singurS.
- A, nu m3... Nu in senul 3sta. Nu meritam ceea ce-a
Tncercat s3 fac3. Nu l-am incurajat. Adevarul e c3 i-am
spus dar c3 nu m3 interesa nici el. nici patul lui de la
ttt>< l ' i j r r. trebuit sa incui ii>.t dupS plecarea lui
Nu m-am gindit, ceea ce a fost o neglijen|a din
mea.
Ma bucur ca n-ai patit nimic.
A$ fi putut sa patesc. Nu-nai pot permite sa fiu
PM*nta
jnca o privire spre u$a de unde se auzeau muzica
j1a risul $i mai vesel al lui Aubrey.
Miza e prea mare.
- Viata de parinte singur este foarte grea. Tot timpul
nmI la problemele care apar de-aici. Te descurci extra
wSinar.
Acum nu mai era o surpriza, ci era un oc. Nimeni
>declarase niciodata exlraordinara. din nici un punct
la vedere.
- Eu doar... o fac 51-atit.
Da, zimbi Anna. Mama mea a murit cmd aveam
linsprezece ani, dar Tnainte de asta fusese singura cu
mine. Cind privesc Tn urma i- mi amintesc, imi dau
Mama ca i ea a fost exlraordinara. Facea i-atit. Sper
11 fiu m3 car pe jumatate la fel de buna ca sa fac i-atit"
1 voi doua, cind voi avea un copil.
- Ai pianuit ceva cu Cam?
- La planuri ma pricep, raspunse Anna, rizind. Vreau
iS acord putin timp casniciei fara obligatii, dar, da. Tmi
doresc i copii.
Privi pe fereastra, spre locul unde infloreau florife pe
care le sadise.
- Aici e un loc minunat ca s3 creti copii. l-ai cunos-
cut pe Ray i Stella Quinn?
- Da. Au fost nite oameni minuna^i. i-acum mi-e
dor de ei.
- A$ vrea sa-i fi cunoscut i eu.
- Te-ar fi placut.
- Crezi?
- Te-ar fi placut pentru ceea ce e$ti, o asigurfl t
i ar fi fost fericiti datorit3 celor facute de tine p*r*'
familie. l-ai ajutat s3 fie din nou impreun3. Cred c* u
cam r5t3ciser3 un timp - dupa ce a murit doamna dm i
Quinn. Poate c5 trebuia sa porneasc3 fiecare pe dnni*
lui. la fel cum a trebuit $i sa se intoarca rnapoi.
- Ethan a ramas pe loc.
- El are r3d3cini aid - In ap3, ca algele. Insa 1 o i.
luat-o in derive. i a stat prea mult timp singur. Cas.i i
e dincolo de colul riului de llngd cheu.
- N-am vazut-o niciodata.
- E ascuns3, murmur3 Grace. li place discretia. Um
ori, in cite o seara Iinitit3, clnd m3 plimbam, Tns3rcir.ii'
cu Aubrey, il auzeam cintind. Prindeam doar notele tin
zbor, dac3 vintul batea prielnic. Era un sunet singuraii
Fermec3tori singuratic.
Ochii care slnt mcetoa{i de iubire v3d unele lucmi
cu deplin3 claritate.
- De Cind II iubeti?
- Am impresia c3 de-o via ti, murmura Grace, ape
se reculese. N- am vrut s3 spun asta.
- Prea tlrziu. Lui nu i-ai spus?
- Nu.
Doar glndindu-se, inima lui Grace se slrlngea It
panic3.
- N-ar trebui s3 vcrbesc despre asta. Ar detesta-o
S-ar jena.
- Ei, acum nu-i aici, zimbi Anna, amuzatS i In
cintat3. G3sesc c3 e excelent.
Ba nu e. Este groaznic. E pur gi simplu groaznic.
Ingrozita, Grace Tgi apasa mina peste gura pentru
H opri un val de lacrimi neagteptat.
Am stricat totul. Am distrus totul gi acum nici mScar
t i mai vrea sa fie Tn apropierea mea.
- Of, Grace...
Podidita de compasiure, Anna Tgi abandona tocatul
irzavaturilor gi cuprinse stnns in brafe fSptura feapana
a lui Grace, dupa care.o Tnghionti ugurel spre un scaun.
Nu po! sa cred.
- E adevSrat. Mi-a spus sa-l evit.
Vocea i se Tntretaie, coplegind-o.
- Imi pare rau. Nu gtiu ce m-a apucat. Nu pITng nicio-
data.
- Atunci, e timpul s3 tntrerupi traditia.
Anna rupse doua prosoape de hirtie gi i le oferi.
- Haide, ai s te simfi mai bine.
- M3 simt ca o proasta...
Odata zagazul spart, Grace Tncepu s3 suspine Tn
prosoapele de hirtie.
- N-ai de ce s3 te simti prost.
- Ba am, ba am. Am Tncurcat-o aga de r3u, ca nici
m3car prieleni nu mai putem sa fim.
- Cum ai f3cut asta? Tntreba cu blindete Anna.
- M-am Tmpins Tn el. Probabil am crezut... dupa
noaptea cind m-a sirutat...
- Te-a sarutat? repeta Anna, incepind imediat sa se
simta mai bine.
- Era furios.
Grace Tgi apasa fata Tn prosop, respirlnd adTnc pin3
Tgi putu reg3si oarecum controlul.
- A fost dupa TntTmplarea de la cTrciuma. Niciodata
nu l-am mai v izu t a$a. II cunosc aproape de-o viaj.i
n-am $(iut n iciodati c i pulea fi aa. D a ci nu-l cii
noteam, m-a fi speriat - cum l-a aruncat pe 31a til
colo, de parc-ar fi fost un sac cu fulgi. i avea in ochi >
privire care-i ficea duri i schimbati i...
O fti, recunoscind ceea ce era mai rau.
- i excitan^i. Of, e Tngrozilor cind ma gindesc.
- Glumeti? intinse Anna un brat, strmgind-o do
m in i. Eu nici m icar n-am fost acolo i deja smt excitata
Cu un rls nesigur, Grace se lerse pe fa ji.
- Nu tiu ce m-a apucat, dar ricnea la mine. Asta
m-a dezmeticit i. cind m-a condus acasi, ne-am certat
Spunea c i ar trebui s i- mi dau demisia vorbea cu
mine de parci mi-a fi pierdut toate celulele cerebrals
care-mi mai functionau in cap.
- Reactie tipic masculini.
- Inlocmai, d id u din cap Grace, infuriindu-se brusc
din nou. Nu era decit ceva tipic i niciodati nu m-a$ fi
a$teptat la asta din partea lui. Pe urm i, ne-am t iv ilit pe
iarbi.
- Nu z iu , zlmbi Anna, de-a dreptul incintata.
- M i siruta, i-l sirutam $i eu, i era minunat. Toati
viaja ma intrebasem cum ar fi fost, $i deodati se impli-
nise i era mai superb decit tot ceea ce-mi imaginasem
vreodati. Apoi s-a oprit i i-a cerut ierlare.
Anna inchise ochii:
- Of, Ethan, idiot mai eti.
- Mi-a spus s i m i due in ca si, dar chiar inainte de a
intra, a zis c i se gindea la mine. C i nu voia, dar se
gindea. $i-atunci, am sperat c i lucrurile aveau si-n-
ceapi s i se schimbe.
- Eu a zice c i s-au $i schimbat deja.
Da, dar nu aa cum sperasem eu. In ziua clnd 1u $i
I in v-a^i Tntors. eram aid, cind a venit el acasA. i mi
pArut cA, poate... Dar m-a condus Inapoi la mine.
Mi -i spus cA se gindise pe indelete $i cA n-avea sA mA
mu .itingA i trebuia sA-l ocolesc o vreme.
OltA prelung.
- $i asta e.
Anna a^teptA un moment, apoi clAtina din cap:
Of, Grace. idioatA mai eti.
VAzind-o pe Grace cA se incrunta, Anna se aplecA
paste masA.
- E clar cA omul te dorete i asta-1 sperie de moarte.
Aid, tu ai pulerea. De ce n-o foloseti?
- Pulerea? Ce putere?
- Puterea de a ob|ine ceea ce vrei, dacA precis ceea
ce vrei e Ethan Quinn. Nu trebuie decit sA-l prinzi singur
i sA-l seduci.
Grace pufni:
- SA-l seduc? Eu sA-l seduc pe Elhan? N-a$ fi in
stare.
- De ce n-ai fi?
- Fiindca eu...
Trebuia sA existe un motiv simplu i logic.
- Nu tiu. Cred cA nu m-a pricepe.
- Ba te-asigur cA ai fi genialci. i-am sA te-ajut i eu.
-T u ?
- Categoric, se ridicA Anna, ca sA-i facA de lucru cu
sosul i sa judece. Cind ai urmAtoarea searA liberA?
- MTine.
- Bine, e timp destul. A$ {ine-o aici pe Aubrey peste
noapte. dar ar fi prea vizibil $i e mai bine sA procedAm
subtil. Ai pe cineva de incredere unde s-o lai?
- Mama mea vrea de mult s-o ia la ea peste noapli
dar n-am putut...
- Perfect. S-ar putea s3 te simti inhibata, cu copilul In
cas3. Gasesc eu o solu|ie cum s3-l Irimit acolo.
Se intoarse, studiind-o pe Grace. Infatigare pIScul.i
clasica, reflects ea. Ochi mari gi trigti. Omul era deja p
duca.
- Va trebui s3 imbraci ceva simplu, dar feminin.
Pe ginduri, se bStu cu un deget peste dinti.
- Ceva pastelat ar fi cel mai bine, o culoare fragile
verde deschis sau roz.
Intrudt caput mcepea sa i se InvTrteasca, Graca
ridicS o minS la frunte.
- MS iei prea repede.
- Ei, trebuie s-o facS cineva gi pe asta. In ritmul
de-acum, tu gi Ethan veti continua sa vS da|i tircoale gi
clnd o s-avefi gaizeci de ani. FSrS bijuterii, adSugS ea.
Dar un minimum de machiaj. i s3-|i dai cu parfumul tau
dintotdeauna. E obignuit cu el, o s3-i spuna ceva.
- Anna, nu conteazS ce iau pe mine, dacS el nu va
vrea sS vinS.
- 8 a cum sS nu conteze.
Ca femeie care avea o aventura amoroasS de durata
cu hainele, ideea aproape o goca.
- BSrbatii cred cS nu observa ce poarta o femeie -
decit atunci cmd este aproape egal cu zero. Dar ob
serva, in subcongtient. i ajuta sa se declangeze starea
sau imaginea.
Cu buzele bo^ite, adSuga busuioc proaspat in sos gi
scoase o tigaie ca sa prajeascS ceapS gi usturoi.
- Voi incerca s5-t aduc prin apropiere pe la apusul
soarelui. Tu trebuie sa aprinzi nigte luminari, sa pui mu-
I u|ilor Quinn le place muzica.
* v 1 ce-am s3-i spun?
Nu le pot ajuta declt pina aid, Grace, replica sec
' .n pariez c-ai sS gSse1i tu, ctnd vine momentul.
iirace era departe de a fi convinsS. In limp ce noile
. <3 Incepeau sS parfumeze aerul, Ti frSmintS buza in

Imi d3 senzafia cS l-a$ pScSIi.


-' i ce altceva urmSreti?
Grace chiooti. i cedS.
- Am o rochie roz. Mi-am cumpSrat-o penlru nunta
lul Steve, acum doi ani.
Anna aruncS o privire peste umar:
- Cum i{i vine?
- PSi... cavalerul de onoare al lui Steve s-a amorezat
(in mine inainte de a fi taiat tortul.
- Se pare c-am nimerit-o.
- Eu tot nu...
Grace se intrerupse, cind urechea ei de mama re-
cunoscu muzica zglobie din living room.
- S-a terminat emisiunea lui Aubrey. Trebuie s3 ter-
min de aspirat.
Se ridicS repede, panicatS la gindul cS ajungea Elhan
acasS inainte de plecarea ei. Cu siguranjS, i se citea pe
fajS tot ceea ce simtea.
- Anna, Hi sTnt recunoscStoare pentru ceea ce incerci
sS fad, dar pur ?i simplu nu cred c-o s3 meargS. Ethan
le tie pe ale lui.
- Atunci, n-o s3-l deranjeze sa treacS pe la tine $i sa
te vadS intr-o rochie roz, nu?
Grace ofta scurt.
- Cam ci$tigS vreodatS in discutiile cu tine?
- Cu rare ocazii, dar niciodatS cind sinl in formJ
Porni spre u3, tiind cS ora de slat cuminto ' lu
Aubrey era aproape gala.
- MS bucur cS azi ai venit acasS mai devreme.
Anna batu cu lingura de lemn in marginea crati|i
- $i eu,

A doua zi, in limp ce se apropia apusul soarelui


Grace nu mai era deloc sigurS cS se bucura. Avea nervn
atit de in 1ini, Inert i-i simjea vibrind incorda|i sub pielo
Stomacul i se zbuciuma incontinuu, in salturi mici ?i re
pezi ca de iepure. lar capul incepea sS-i pulseze intr-un
ritm ascutit i insistent.
Ar fi fost culmea, Fi spuse ea dezgustatS. daca Anna
reuea sS-l aducS pe Ethan, iar ea nu fScea decit sS
cadS la picioarele lui, ame(itS i biiguind in ne$tire.
Halal seductie!
N-ar fi trebuit sa accepte niciodatS nebunia asta, con-
tinua ea sa reflecteze, in timp ce incepea iarS$i sS se
plimbe prin mica ei casS. Anna gindise atit de repede, se
hotSrise atit de prompt $i pusese totul in micare atit de
direct, incit se lasase dusS de vai Tnainte de a apuca sS
caculeze riscurile.
Ce Dumnezeu avea sS-i spuni. dacS venea? Cum
probabil n-avea sS se intimple, meditS ea mai departe,
H Intre ugurare gi deznSdejde. Probabil c3 nici m5-
iiii avea s3 vinS gi atunci insemna c3-gi trimisese
ili'-acasS degeaba.
I i .i prea mullS linigte. Nu avea decTt adierea inserSrii
td printre copaci ca s3-i tina companie. Dac3 Au-
i<* , nr fi fost acolo - unde-i era locul - acum i-ar fi citit
|t*iatea de dinainte de culcare. Felita ar fi fost spSlatS,
i haia gi cuibSritS sub bra|ul ei, in balansoar. La cl-
gifericitei.
i:ind igi auzi propriul oftat. Grace strinse din buze gi
mi spre micul sislem stereo de pe rafturile galbene de
id din living. Alese C D -uri din colec(ia ei - o extrava-
mia pentru care refuza sa se simta vinovala - gi ISsS
j<isa sa se umple cu notele romantice gi tinguitoare ale
lui Mozart.
Se duse la fereastra s3 priveasca soarele coborind
i> cer. Lumina se indulcea, inchizindu-se nuanta cu
nuantei. In prunul ornamental care impodobea curtea din
fata a familiei Cutter, o privighetoare singuraticS incepu
cinte in asfintit. Igi dorea S3 fi putut ride de ea insagi,
proasta de Grace Monroe stind la fereastrS in rochia ei
roz, agteptind o stea cazatoare sub care sS-gi spunS o
dorinja. Dar cobori fruntea spre sticIS, inchise ochii gi-gi
reaminti c3 era prea maturS pentru dorinte.

Anna presupunea c3 s-ar fi descurcat foarte bine in


meseria de spioana. Igi tinuse planurile ferecate dupa
buzele strinse - cu oricitS disperare ar fi vrut s3-i divulge
totul lui Cam.
Trebuia sS |inS minte cS era, in fond, b5rbat. i mai
era gi fratele lui Ethan, ceea ce devenea un al doilea
argument impotriva lui. Era o problem^ intre femei. B5-
nuia c i la fel de subtil il tinea gi pe Ethan sub ochi.
N-avea sa scape nicaieri imediat dupS ciina. cum dM|
nuia el. i nici nu-i trecea prin minte ca proaspfllri
cumnata Tl tinea din scurt, in secrel.
Ideea cu inghejata fusese o lovitura de: geniu. Luma
un galon in drum spre cas5, iar acum to|i cei trei b.nl>*|i
ai ei, cum ii piacea sS le spunS in gind, s>e instalaswl
pe veranda din spate, indopindu-se cu cupe de Rocky
Road.
Cronometrare i execute, ii spuse, frecindu-i mil
nile inainte de a iei pe veranda.
- O sS fie o noapte calda. Mi-e greui sa cred
sintem deja aproape in iulie.
Se duse agale spre balustrada, pentru a se rezem.i
sa-i studieze rondurile de flori. Cre$teau perfect, re
flecla ea, cu un sentiment de Tndreptatita satisfactie.
- Ma gTndeam ca am putea face un picnic in patru.
- Pe cheu se aprind artificii, interveni Ethan. In fie-
care an, la o jumatate de ora dupa apusul soarelui. Se
vad de-aici, de pe veranda.
- Serios? Ar fi ideal. Nu-i aa c-ar fi distractiv, Seth?
Ti-ai putea invita prietenii, ca s3 frigem burgeri i cren-
vurti.
- Ar fi marfa.
Baiatul ajunsese deja la fundul cupei i ticluia un plan
de a obtine a doua portie.
- Trebuie sa dezgrop potcoavele. hotari Cam. Le mai
avem, Ethan?
- Mhm, sint ele pe-aici pe undeva.
- $i muzica, se apropie Anna doar atit cTt sa atinga
genunchiul sofului ei. A|i putea cinta voi. Nu cmla)i
impreuna nici pe departe atita cit sa-mi convina. Va tre-
bui sa fac o listd. Sa-mi spunetf pe cine este cazul sa
invitam - i mincarea. Mincarea...
( onsidere ce imita foarte bine irifcrea fisticite, cTnd
d*prinse de balustrade.
Cum am putut uita? l-am promis ui Grace c5-i dau
* <mea de tortellini, pentru refeta eide pui fript.
repezi se ia figa pe care notas* cu grije reteta -
pe care nu-l mai facuse niciodatS in via|a ei - apoi
din nou. Numai zimbete de scuzS.
Ethan, vrei tu se dai c fuge se i-odud?
Ethan privi fix hirtiuta alba. Dace 'u stetea jos, mii-
Wle i ar fi sSrit singure drept in buzuna'e-
-C e ?
l-am promis ce i-o due azi gi mi-a iegit complet din
mmte. Ag merge eu Tnsemi, dar mai jm de terminat un
r.iport. i mor se incerc puiul 31a trip, continue ea grS-
bita, impingindu-i in mm3 hTrtia cu reteta gi apoi aproape
ridicindu-l cu for|a in picioare.
- E cam tirziu.
- A, nu-i nici nou3.
Nu-i lesa timp de gindire, se prevsni ea in gind. Nu-I
ISsa sa descopere golurile." II trase Iri casa, numai zim
bete i filfiiri din gene ca sa-l impinge inainte.
- Ti-ag fi foarte recunosc5toare. Sint aga de impre
gnate, in ultima vreme. Jumetate din timp, am senzatia
ce alerg s3-mi prind propria coade. Spune-i ce-mi pare
reu ce nu i-am adus-o mai devrema gi se me anunte
neaperat cum i-au iegit, dupa ce 1e incearce. ?ti mul-
tumesc atit de mult, Ethan, adeuge da, ineijindu-se se-i
aplice un serut scurt gi afectuos pe obraz. Minunat e se
ai frati.
- P5i...
Era buimecit, frizind nenorocirea. dar modut in care
i-o spusese, modul in care zimbise cu acel prilej. il lesau
neputincios.
- MS-ntorc imediat.
N-a crede, Ti spuse Anna cu un chicotil
controlat. In timp ce-i facea veselS cu mina. In secundd
cind camioneta lui disparu. Ti fre ci palmele. Minttma
Tndeplinila.
- Ce naiba a fost asta? inlreba Cam, fScind o
tresarS surprins5.
- Nu-nteleg ce vrei s5 spui.
Ar fi vrut s3 treac3 pe ITngS el. inlrind in cas<i. dr
Cam facu un pas, laindu-i calea.
- A, ba $tii ce vreau s3 spun.
InclinS capul, intrigat. incerca sa pars nevinov.il.i
conchise el, dar nu-i mergea. I se citea o satisfactie pri><
vizibiia in ochi.
- Faci schimburi de retete. Anna?
- i ce-i cu asta? ridic3 ea un umar. Sint o bucSIj'i
reasS foarte buna.
- Aici nu te contrazic, dar nu eti genul cu retete i,
dacS erai atit de hotaritS sS-i oferi una lui Grace, ai <i
vorbit la telefon. Lucru pe care nu i-ai dat timp lui Ethan
sa ti-1 aminteascS, de vreme ce erai atit de ocupalS sS-li
fflfii genele spre el $i s5 ciripeti ca un cintezoi far3
minte.
- Cintezoi?
- Ceea ce nu eti, continuS el, imping?nd-o meet ina-
poi pina o imobilizS Iing3 balustrada verandei. Deloc.
VicleanS, priceputa, agerS.
ii rezemS miinile de-o parte i de alta a oldurilor ei,
prinzind-o la mijloc.
- A$a eti.
Era, b3nuia ea. un compliment elegant.
- tti multumesc, Cameron. Acum chiar trebuie sa
m-apuc de raporiul 31a.
M m De ce l-ai lucrat pe Ethan sS se duc3 la
* m't
nun l$i scutura pgrul pe spate, atintindu-i o privire
a * -11(3 drept in ochi.
crede c3 un tip viclean, pricepuf i ager ca tine
> fnbui s se prinda singur.
I.prlncenele lui Cam se imbinarS.
- Incerci s5 infiripezi ceva intre ei.
Este ceva intre ei, dar fratele t3u se micii mai
"l decit c testoasS ciungS.
E mai meet decit o testoas3 ciunga $/ cu ochelari,
ild- flsta-i Ethan. Nu crezi c-ar trebui s5 se descurce
inguri?
- N-au nevoie decit de cinci minute intre patru ochi,
|i .ista-i tot ce-am fScul - am aranjat sS aibS cinci minute
linguri. In plus, il cuprinse ea cu brajele pe dupS git, noi,
(meile delirant de fericite, vrem ca i tc(i ceilal(i sa fie
dalirant de fericifi.
Cam arcui o sprinceanS.
- i crezi c5 asta o sa-mi inchidS gura?
Zimbind, Anna se intinse sS-i mute buza de jos.
-D a .
- Ai dreptate, murmurS el i o ISsS s3-l convinga.

Ethan stStea in camionetS de cinci minute. Retete?


Era cea mai timpitS chestie pe care o auzise vreodatS.
Intctdeauna o considerase pe Anna o femeie rational^,
dar uite-o acum expediindu-l sa duca retete, pentru Dum-
nezeu. $i inca nu era gata s-o revadS pe Grace. Nu cS
nu s-ar fi hotSrit In privin^a ei, dar... pina i un om chib-
zuit avea anumite slSbiciuni.
Totui, nu gSsea nici o solujie de a scapa basma
curata, i deja ajunsese. Avea sa termine repede Pro-
babil c 5 Grace tocmai cculca fetifa, aa c3 avon . 4
zolve i S 3 iasS din c a s a ei.
Ca u f l condamnat la moarte, se Hrf jos dm m m . ,
spre u a din fa(3. V3zu fprin piasa de |in|arl lumu . .
pntoare ^ lumin3rilor. !i Ifoi picioarele in !oc $i <<"
c3 se a u ze a muzica. ce9va cu coarde lacrimoijm... ,j
acute de pian.
Niciodata in via{a lui mu se sim(ise mai ridicol .1.
acum, stTOd pe veranda luii Grace cu o retell do i-.<
fainoase 7n mina, in limp ce muzica luneca prin in
calda de vara.
Batu Tr tocul uii, nu prrea tare, ingrijorat s3 n-o i..
zeasca pe Aubrey. Se gindea serios s3 bage hlrti.i i .
sub ua s' s_0 tearga, darr tia c3 asta ar fi fost pm
simplu laitate.
lar Anna 1-ar fi mtrebat de ce nu-i adusese inslm.
tiunile pentfu puiul fript al lui1Grace.
Cind o v3zu, ii dori p e toji sfinjii sa ales cal*u
laita\ii.
lei din bucatarie, in pairtea dinapoi a casei. Era <
locuinta mic3, intotdeauna il dusese pe Ethan cu gfndul
la o casa de pSpui, aa ca mu avea mult de mers. Lui, i
se paru ca o privi ore-n ir ,apropiindu-se prin muzicii
prin lumina aceea.
Purta o rochie roz-pal fraggiia. care o invaiuia pina la
glezne, cu un ir de mici nastuiri din perle intre adincitura
gitului i tivul ce se unduia in jurul picioarelor goale
Rareori o vazuse imbracata in rochie, dar acum era prea
trasnit de imagines ei ca s-o initrebe de ce o purta.
Nu-$i putea spune decit c a arata ca o tulpina de
trandafir, prelunga, svelta i gata s3 infloreasca. lar
limba lui Ethan se impiedica in igura.
- Ethan.
' .i < tremura uor, cTnd se intinse $3 deschidS
te ' {.i. la urma urmei, nu avusese nevoie de o
ptm 4 i spunS dorin|a. C3ci iata-l acolo, in fata
| K m !-<>.

ul. la fel de familiar ca propriul lui miros, p3rea


* >^uiasc3 mintile.
a ti-a trimis... mi-a cerut s3-Ji aduc asta.
: rfneritS, Grace Iu3 hTrtia din mTna lui. La vederea
w . lu nevoita sa-i mute interiorul obrazului pentru
. * nhucni in rls. Nervii ii cedara doar atita cit s3-i
i. i un zimbet in ochi cind ii ridicS spre ai lui.
I rumos din paiiea ei.
0 ai pe cealalta?
- Care cealalta?
- Cea pe care o vrea ea. Chestia cu puiul.
- A, da. E in bucatarie. Hai in casa pina o iau.
Ce chestie cu puiul? se intreba Grace, aproape ame-
de-atita ris stapinit despre care tia ca s-ar fi apro-
- tl foarte mult de isterie.
- Aia cu... ghiveciul, nu?
- Nu.
Avea o talie atit de Tngusta, o contempia el. Picicare
ii va de suple.
- Fript.
- Da. exact. Sint a$a de zapacita, de-o vreme-n-
coace.
- Se molipse$te, mormai Ethan.
Conchise ca era mai sigur s3 se uite oriunde, numai
la ea nu. Observa cele doua lummari albe ?i groase care
ardeau pe bufet.
- f i s-a ars o siguranja?
- Poftim?
- Ce-i cl lurrina?
- Nimic.
Simti fierbinfeala ridictndu-i-se? in obraji N-avon ** *
ieri o resets de pui fript gala scrisS La ce i-ar fi IrnlhiA
Cind voia s3-l pregateasca. proceida ca intotdeaunn
- Uneori, Tmi place lumina de luminari. Se polrivi*
cu muzica.
Ethan se muHumi sa mirtie, dorindu-i s3 se uia
beasca odata ca sa piece mai repiede.
- Ai i culcat-o pe Aubrey?
- fn noaptea asta doarme la mama.
Ochii lui, care studiasera cu indaratnicie tavanul. *
repezira in jos, intilnindu-i pe ai ei.
- Nu-i aid?
- Nu. E prima ei noapte in stiraini. Am $i dat do*-.*
telefoane acolo.
Zimbi pu|in, iar degetele i se ridicara pentru a-?i fn< >
de lucru cu nasturele de sus al roctiiei. intr-un mod car*-1
facu pe Ethan sa-i lase gura apa.
- $tiu ca e la doar citeva mile d is ta n t, la fel do
aparata ca in leaganul ei de-acasa, dar n-am avut in
cotro. E o cu totul alia senzafie, f&ra ea in casa.
..Periculoasa-, ar fi spus el. Dr3gaia$a casa de pa-
pui devenise dintr-o data ucigatoare ca un cimp de
mine. Nu exista nici o fetija dormind cu inocenja in ca
mera de-aiaturi. Erau singuri, cu muzica suspinind i
luminarile pilpiind. Iar Grace purta O rochie roz-pal care
pur i simplu cer5ea sa i se descheie nasturii 3ia mici i
albi, unul cite unul.
Incepeau sa-l manince virfurile degetelor.
- Ma bucur ca ai trecut pe-aici.
Tinindu-i curajul, Grace facu un pas inainte, incer-
cind sa-i aduca aminte ca avea puterea necesara.
'* imt0am cam deprimatS.
1 - i in retrase cu un pas. Acum nu-l mai mincau
*> lyetele.
*' i. apus ca m5 intorc imediat.
pulea sta la... o cafea, sau ceva? ,
Daca i se activa organismul i mai mult dectt
m el moment, i-ar fi sSrit direct prin piele, ca sS
rm pe muzica de pian.
cred...
I than, nu te pat ocoli aa cum imi ceri tu. St. Chris
ora$ prea mic, iar vie(ile noastre sint mult prea
* unile.
I|i simfea pulsul in git bfitindu-i pielea cu mici lovituri
la |i Insistente.
- Si nici nu vreau. Nu vreau sa te evit, Ethan.
- Am spus dk aveam motivele mele.
i s-ar fi putut gindi care erau, dac3 inceta s5 se mai
' la el cu ochii aceia mari i verzi.
Nu fac decit s5 te ocrotesc, Grace.
N-am nevoie de ocrotirea la. STntem oameni in
loatd firea, amindoi.
Mai fScu un pas. li simfi mirosul du$ului de dup3
munca, dar pe dedesubt, ca intotdeauna, staruia aroma
Golfului.
- Nu vreau sd flu singurS Tn seara asta.
Ethan se feri. Daca n-ar fi cunoscut-o atit de bine, ar
li jurat c3-i fScea curte.
- In privinja asta, m-am hotarit.
Dar. fir-ar s3 fie, nu mintea ii lucra in viteza a patra,
ci pintecele.
- Stai pe loc, Grace.
- Mi se pare c3 stau pe loc de-o via(3. Vreau s5
merg inainte, Ethan, arice-ar insemna asta. M-am satu-
rat sa stall pe !oc, nemigcata Daca nu mS vrei, voi n il
aga Dar daca da...
Se apropie gi mai mult, ridicind o mina ca i l I h
depuna pe inima. i descoperi ca-i batea cu putera
- Daca m3 vrei, atunci de ce nu m3 iei?
Ethan se retrase pina la bufet.
- Inceteaza. Nu gtii ce faci.
- Ba cum sA nu gtiu ce fac, se r3sti ea, deodam
furioasa pe amindoi. Numai cA nu ma descurc bina. 1
vreme ce ai prefera s3 te catari pe pereti decit sA ika
atingi c-un deget. Ce crezi c-ag pA{i, m-ag sparge Inti
milion de cioburi? Sint femeie maturA, Ethan. Am (m1
cAsatorita, am un copil. tiu ce-ti cer gi gtiu ce vreau
- $tiu c3 egti femeie maturA. Am gi eu ochi.
- Atunci folosegte-ti-i gi uitA-te la mine.
Cum ar fi putut sA n-o facA? De ce crezuse vreodalA
cA putea? Acolo, stind in umbra gi luminA, era tot ce<u
ce nvnise in viaja lui.
- M3 uit la tine, Grace.
Cu spatele la zid, adAugA el in gind. $i cu inima In
git.
- Vezi o femeie care te doregte, Ethan. Una care aro
nevoie de tine.
La aceste cuvinle, ii vAzu ochii schimbindu-se, mai
pAtrunzAtori, mai intunecogi, mai limpezi. Cu o respiratio
nesigurA, pAgi inapoi.
- Poate cA eu sint ceea ce vrei. De ce ai gi tu nevoie.
Se temea cA aga era i cA incercarea de a-gi spune
cA se putea lipsi de ea era un exercijiu de zAdArnicie.
Era atit de fermecAtoare, numai roz i auriu in lurmina
luminArilor, cu ochii aga de limpezi gi deschigi.
- tiu cA egti, rAspunse el Tntr-un tirziu. Dar asta n-ar
trebui sA schimbe situatia.
linlitiio sS ginde$ti tot timpul?
Mi it cam greu, murmur^. in momentul 5sta.
Alnnci, nu gindi. Hai sa nu mai gindim.
< (Mur in timp ce singeie-i vTjTia prin creier, rSmase cu
Ifcnwn indreptata spre ochii lui. ridiod miinile, miini
pi"Hiltoare, spre nasturele de sus al rochiei.
t Hum o privi descheindu-$i-l, uluit s& simtei cum pu
li^ iiVI olectrizeze acel singur gest. simplu. acea mica
fw lii do piele expus3. ii simti pISminii inecindu-se, sin-
jpin florbind i dorintele, toato nevoile lui indelung ne-
yniti corindu-i eliberarea.
Oprete-te, Grace, Ti ceru el incet. Nu face asta.
Miinile ei cSzura pe linga trup, infrinte, i inchise
Mhn
- Lasa-ma s-o fac eu.
Grace deschise scurt ochii, privindu-i uimita expresia
univ.1 in timp ce se apropia de ea. Trase aer in piept,
iinmurStor, i nu-i mai dadu drumul.
- Dmtotdeauna am dorit-o. murmura Ethan, desche-
utdu-i urmfitorul nasturel.
-O h ...
Aerul pe care-l tinuse in piept iei intr-un suspin
Inlretaiat.
- Ethan...
- E$ti atit de frumoasS.
Tremura deja. Ethan ii cobori capul sa-i depuna un
sarut pe buze i s-o aline.
- Atit de gingaa. Am miini aspre.
Privind-i. ii plimba nodurile degetelor peste obrazul
ei, peste git.
- Dar n-o sa te doarS.
- $tiu. $tiu cS n-o sa ma doara.
- Tremuri.
ii mai desfacu un nasture, apoi inca unul.
- N-am ce face.
- Nu ma deranjeaza.
Cu rabdare, ii descheie nasturii pina la mijloc
- Cred ca tiam. in adincul meu, ca daca avoiim *t
intru aici in seara asta, n-a mai fi putut ie$i.
- imi doream sa inlri aici. De mult mi-o doream
- i eu.
Nasturii erau atit de mici. degetele lui atit do n m
Pielea ei, unde rochia se despartea, unde marginon
getului sau mare luneca in sus. era a$a de delicalrt |<
calda.
- Sa-mi spui daca-fi fac ceva ce nu-fi place.
daca nu fac ceva ce-ai dori.
Sunetul pe care-1 scoase ea era in parte geam.1l, In
parte ris.
- intr-un minut, n-am sa mai pot vorbi. Nu-mi pot
trage respiratia. Dar a vrea sa ma saru|i.
- Ajungeam $i acolo.
O muca uurel. atitator, fiindca prima oara cind II
simfise gustul nu statuse s-o savureze. Acum avea sA
staruie, sa deguste. sa gaseasca un ritm care le con
venea amindurora. Cind oftatul ei ii umplu gura, il sim|i
dulce. Mai desprinse citiva nasturi i lasa sarutul pro
lung, tot mai adinc, sa se depene.
N-o atingea in nici un alt loc, nu inca. Numai gura pe
gura, cu arome amestecate. Cind Grace se ciatina, Ethan
ii inaita capul, privind-o in ochi. Acum erau tulburi. in-
greunati i lucizi.
- Vreau sa te vad.
Incet, pas cu pas, ii trase rochia de pe umeri. Erau
sarutati de soare, puternici, arcuiti gratios. fntotdeauna
ii spusese ca avea cei mai frumo$i umeri, iar acum ii
i ul gustindu-i.
rul din gitlejul ei il intiin|a c3 atenfia o surprin-
i luicura. Mai avea o mu^irne sa-i dciruiascd.
nu mai fusese atins3 in felul acela, ca i
li Inst o faptura rar5 i preVoasa. Ceea ce a ^ a in
"an de atingere era atit de nou i de cald. Pielea
'.,'i i se inmoaie, sensibilizata sub mingiierea bu-
lu singele de sub ea devenind gros i lene. Nu
ilib it s3 ofteze, cind rochia aluneca la picioarele ei.
in se retrase din nou, iar Grace nu putu decit s5-l
p - ca uimita. Genele ii tremurara, pulsul i se opri un
nt cind el ii trecu uor cu degetele peste relieful
i ui, deasupra sutienului simplu de bumbac. Fu ne-
*ri *S-5i mute buza pentru a-i stSpini geamatul cind
* iliBchise incheietoarea, cind ii cuprinse u$or sinii in
.i|ul palmelor.
- Vrei s3 ma opresc?
0, Doamne!
Capul ii cdzu pe spate i, de asta data, geamatul
'pa. Degetele lui mari, de lucrStor, ii mingiiau incet,
fllmic, sfircurile.
- Nu.
- Tine-te de mine, Grace.
Vorbea incet i. cind miinile ei se ridicarS i-i prinserS
umerii, ii pogori din nou gura peste a ei, de asta data
nbsorbind mai mult, cerind mai mult, pinS cind Grace se
Inmuie complet.
Apoi, o ridica in brate. AteptS pin3 cind ochii i se
deschisera din nou.
- Te iau cu mine, Grace.
- Slava Domnului, Ethan.
Fu nevoit sa surida, cind Grace I$i ap3s3 fa|a in
adincitura umarului s3u.
- Am sa te protejez.
Un moment, in timp ce o ducea In brate, Gr*c
gTndi la dragoni i cavaleri negiri. Apoi, iei la ivenlA *
lesul mai practic.
- Am... luat pilula. E-n regiula. N-am mal foal m i
meni. dup3 Jack.
0 tiuse, in inima lui. dar faptul de a o auzi nu IA>
decit sa-i sporeasca dorinla in continua cretere.
Aprinsese Iumin3ri i in dcormitor. Lumin^ri tngu*<-
de spermantet, care se repezea u in sus din sfe$nic !>
i albe. Albul tabliei de fier a patuiui stralucea in lun
blinda. Margarete albe ieeau dintr-o vaza de sticia
pede, pe mescioara de linga pat.
Credea ca avea s-o culce, dar in schimb Ethan
aez2 cu ea in brate, legSnind-o, ametind-o cu a o
sarutari Incete i nesfrite, pinS cind pulsul incepu '.a
bats mai meet, mai greoi. Abia atunci miinile-i prinserrt <
se mica.
Oriunde o atingea, se invapana flacSra cite unui m*
foe.
Muni bJtdtorite, alunecind, cutreierindu-i pielea. Dn
gete prelungi, cu capetele masprite, mingiind, apasfnd
Acolo, a, da, exact acolo.
Tepii birbii ii frecau curba sensibiia a sinilor, in timp
ce limba descria cercuri, apoi sageta. $i mereu. mereu
gura lui revenea la a ei pentru Tnca un sarut, doar inc.i
unul, interminabil, Tmbatator.
II trase de camaa. sperind s3-i daruiasca i ea o
parte din piacere, o parte din vraja. G3si cicatricile i
mu$cbii i barbatul. Avea torsul suplu, umerii lati. pielea
calda sub degetele iscoditoare. Briza sufla prin fereastra
deschisa, fugarita de chemarea privighetorii. lar sunetul
llfc * {tfrcn atll tie singuratic. O culca pe spate, potri-
r apul pe perna, apoi Tncepu sS-$i scoata cizmele.
iiurie patidS a lumlndrilar licdrea peste umbrele
l i t * -wea fumului.
I 'IndouS umbrele se unduiau peste ea. O privi cind
m t* i ie ridicd s3- i acopere sinul $i se opri doar atlta cit
r In i s3 -i sSrute degetele.
I A$ vrea s3 n-o faci, murmura el. E o piacere s3 te

ce nu crezuse c3 avea sS se ruineze, $lia c3 era


Mi-itl, dar fu nevoita s3 faca un efort pentru a-i I3sa
1 ' :5 cadS pe pat. Cind Ethan ii scoase blugii, trebui
m lupte din nou cu propria-i respirajie. Nici un cavaler
iwveste n-ar fi putut sa fie vreodata ciadit mai mag-
| sau s3-$i poarte cicatricile mai eroic.
Disperata de dragoste, intinse bratele sS-l pri-

i than se strecura intre ele, atent s3 nu se lase peste


* cu toata greutatea. Era fragiia, ii reaminti el. atit de
|ub|ire i mult mai inocenta decit credea.
In limp ce luna la rSsSrit ii furia primele raze oblice
in in fereastrd, incepu s-i arate.
Oftaturi i murmure, mingiieri indelungi, incete, sorbi-
luri i degustari linigtite. Miinile lui excilau, pustiiau, dar
nici un moment nu se grSbeau. Ale ei explorau, admirau
51 uitau sa mai ezite. Ethan ii gdsi locul cel mai sensibil,
partea de sub sin, dosul genunchiului i valea dulce i
seducdtoare dintre coapsa i centrul fapturii.
Era atit de concentrat asupra ei. incit propria lui
dorinta crescinda ii lu i prin surprindere, cu 0 fulgerare
scurta, puternicS i tare i smulgindu-i jn geamSt cind ii
lua sinul in gurS. Grace se arcui, cutremurindu-se sub
cererea to! mai nervoasa. i rilmul se schimba.
Cu respiratia devenindu-i asprS, igi inaita capul, fn
du-gi ochii a|intiti spre fata ei. Mina i se strecuri Inin
coapsele ei, apSsind fierbinteala. Descoperind-a it>
umedS.
- Vreau sa te v3d ajungTnd.
Incepu sa-gi joace degelele peste ea, in ea, pe cli*'
respiratia ei se accelera. Piacere, panics, emotie, to<ii"
se succedau pe fata. O privi urcTnd. tot mai aproape. t
mai aproape, cu respira(ia guieratoare, pentru ca apoi *
se elibereze intr-un |ipat sugrumat. cind atinse pisctil
Grace incerca sa*gi scuture capul pentru a gi-l lim
pezi, dar delicioasa ameleaia continua sa se invirteaae.i
Camera familiara se invirlea, prin cea(a, astfel ca num.i
chipul lui era clar, era real. Se sim(ea Tmbatata, amejiU
gi indescriptibil de excitata.
Aceea. in sfirgit, aceea era dragostea aga cum o
visase ca avea sa fie.
Pielea ii vibra cind Ethan se strecura meet in susui
trupului ei, lasind cu gura o dira umeda, calda.
- Te rog
Nu era de ajuns. Nici chiar atila nu-i era de-ajuns
Jinduia dupa imperechere. dupa uniune, dupa intimitatea
finals.
- Ethan... se deschise ea in calea lui, arcuita. Acum.
Miinile lui ii cuprinsera fa (a, buzele i le acoperira pe
ale ei.
- Acum. murmura peste ele gi o umplu.
Oftaturile lor prelungi, ragugite, se contopira, acel
dintii nesfirgit fior de piacere cind se ingropa in ea cia*
tinindu-i pe amindoi. Incepura sa se migte, impreuna, lin.
matasos, ca gi cum n-ar fi facut decit sa agtepte.
i n(a era fluids, cu un curet constant. Se lasau
fascinati de ritm, spre pIScerea profunda $i rezo-
:: t n iiecarui spasm prelung, incet.
o>ace osciia aproape de margine, sim)i orgasmul

E
tu-se, luneclndu-i prin sistem ca o panglica de
astfel ca se ridica, i mai sus, se desfSta in lu-
V dupa care pluti in jos, spre imponerabilaul miracol.
Ilthan ii aps3 fata in pdrul ei $i se lasa s-o urmeze.

I ra atit de tScut incit o ingrijora. O tinea in brate, dar


i firesc sa 5ie c3 simtea aceasta nevoie. Inca nu vor-
|a > i. cu cit se prelungea mai mult linitea, cu atit se
" ja Grace mai tare de ceea ce avea s5 spuna in cele
urm3.
A?a cS o risipi ea prima.
S3 nu-mi spui c5-|i pare riu . Nu cred c-a suporta
>*-mi spui cS regreti.
- Nici n-aveam de gind. Mi-am fSgSduit s3 nu te
ling niciodata aa, dar nu-mi pare rau c-am facut-o.
l$i rezema capul pe umarul lui, chiar sub barbie.
- Ai sa m3 mai atingi aa?
- In clipa asta?
Simjindu-i amuzamentul lene din glas, se relaxa i
surise.
- tiu ca nu trebuie sa te grabesc.
Salta capul, fiindca era vital sa tie.
- O vei face, Ethan? Vei mai fi cu mine din nou?
Ethan ii trecu prin par un deget.
- Nu cred ca vreunul dintre noi se va indura sa re-
nunte. dupa seara asta.
- Da ca ai incepe, ar trebui sa-ncerc s3 te seduc din
nou.
- Zau? i se aternu lui pe buze un zimbol
Atunci, poate at trebui sS-ncep.
InfioratJ, Grace se rostogoli peste el, strtngindu I .]
putere.
- i eu voi fi mai priceputa data viitoare, penlru >I
n-am sa mai flu atit de al dracului de nervoasa.
- Nen/ii n-au parut s5-ti stea in cale. Era sa-mi lrigli<
limba, cind ai venit la u3 in rochia aia roz.
Incepu s3-$i frece riasul prin parul ei. se opri *i
. ingusta ochii.
- De ce purtai o asemenea rochie in casa?
- Nu tiu... aa mi-a venit, Tntoarse ea capul, dr
punindu-i s3rut3ri pe git.
- la stai.
tiind prea bine cTt de repede putea sa-i distragrt
atentia. o apuca de umeri i o ridica.
- O rochie frumoasS, luminari aprinse... aproape e.i
i cum m-ai fi ateptat.
- Intotdeauna speram cS aveai s5 vii, raspunse ea
Tncercind s3-l s5rute din nou.
- $i m-a trimis cu o reteta, pentru numele lui Dum
nezeu.
Dintr-o migcare linS i uoar3, o trmti in e2ul aiaturi
i se ridica in capul oaselor.
- Tu i Anna v-a|i pus impreuna mintea sa-mi faceti
figura asta, nu? S3 m3 lucrati.
- Ce lucruri ridicole spui, se prefScu Grace indignata,
dar nu reu?i decit s3 se-arate vinovata. Nu liu de unde
Tfi vin ideile astea.
- Niciodata n-ai tiut sa minfi convingator.
Perm, ii lua barbia Tntr-o mina, tinind-o astfel pina
cind ochii i se abaturi inspre ai lui.
Mi n trebuit un limp ca s3 descopSr, dar acum
' '"iprinsnu?
N a incercal decFt s3 ne ajute. $tia c5 eram ne-
1 din cauza situatiei dintre noi. Ai tot dreptul sa te
on, dar n-o condamna. A vrut doar...
Am spus eu ca m-am supSrat? o intrerupse el.
Nu, dar.,.
I fraza in aer i trase aer in piept, cu grijS.
Nu te-ai suparat?
Sint recunoscator, zimbi el incet, pariv. Dar poate
b li hine sS-ncerci s5 m3 mai seduci o data. Pentru orice
vontualitate.

C ap ito lu l 11

Pe intuneric, in timp ce o cucuvea continua s cinte


lugubru, Ethan se intoarse, retrSgindu-se de sub bratul
cu care Grace ii cuprinsese pieptul. Drept rfispuns. ea se
cuibSri mai aproape. Gestul il f5cu s zimbeascci.
- Te scoli? il intreba ea, cu vocea infundatfi in
umcirul lui.
- Trebuie. E deja trecut de cinci.
Sim|ea miros de ploaie in aer, o auzea apropiindu-se
in vintul care se inte|ea.
- MS due S3 fac un du. Culc5-te la loc.
Grace scoase un sunet pe care el il lua drept con-
sim(ire $i se ingropa In perna.
Pomi incet prin rntuneric, dei f j nevoit sa se orim
teze de vreo doua ori In drum spre baie. Nu-i cuno$l i
casa la fel de bine ca pe a lui. Atepla sa ajunga Influn
tru, inainte de a aprinde lampa, penlru ca lumina reflui
tatS sa nu ajunga in hoi. deranjind-o.
Baia era la aceeagi scara cu restul casei, alii de mnA
melt, daca statea In mijloc, putea atinge amindoi peroii
lalerali cu miinile. Faian|a era alba, lar deasupra ziduriln
erau tapetate cu malerial cu dungi sub(iri roz. $tia <
Grace lipise ea insai tapetul. Locuia cu chirie la Stuaii
Claremont, care nu se remarcase prin generozitata.i
simjului decorativ.
Fu nevoit sa zlmbeasca la vederea ra|ei de cauciuc
cu cioc portocaliu cuibarita pe marginea c3zii. Adul
mecind sapunul, T$i d3du seama de ce Grace mirose.i
intotdeauna slab a lamiie. In timp ce-i aprecia parfumul,
spera sincer ca Jim sa nu simta de pe el aroma de
citrice.
T i viri capul sub firul jalnic de stropi. Avea nevoie de
o sitS noua la du, conchise el i. in timp ce-i freca fa|a
cu miinile, constata ca trebuia sa se barbiereasca. Dar
asta avea sa mai atepte.
Insa era foarte probabil ca acum, cind relatia lor se
schimbase. Grace sS-l lase sa se ocupe de citeva lucruri
din casa. Intotdeauna fusese de o binecuvmtata Inca-
pStinare la acceptarea ajutoarelor. I se pSrea firesc ca
pina i o femeie mindra ca Grace sa fie mai pu|in rigidS
fa|a de ajutorul unui amant, decit al unui prieten.
Asta erau acum, reflecta Ethan. Oricil de mulle pro-
misiuni i$i f3cuse lui Insu?i. N-avea s3 se rezume totul la
o singura noapte. Nici unui dintre ei nu era constituit
Mai gi avea tot atita legdturd cu inima, ca gi cu visce-
Fdcuserd pasul, iar ace! pas implica un angaja-
nt, Era lucrul care-1 ingrijora cel mai mult.
N-avea sd se poatd cdsdtori cu ea niciodatd. Grace
| i ti dorit gi al^i copii. Era o mamd prea bund, avea de
iktrnit prea multd iubire pentru a nu-i dori. Aubrey merita
frliji sau surori.
Nu avea nici un rost sd se gindeascd la asta, igi
rcaminti el. Situa(ia era aga cum era. $i Tn ace! moment
avea dreptul gi nevoia de a trdi clipa. Aveau sa se iu-
baascd atit de mult cTt puteau, pentru clt de mult timp
puteau. Atita trebuia sa le fie de ajuns.
Avu nevoie doar de cinci minute pentru a descoperi
ca gi boilerul de apd al lui Grace era la fel de mic ca
restul casei. Pind gi anemicul piriiag al dugului deveni
cdliu, apoi rece, inainte de a fi reugit sd-gi cldteascd tot
cldbucul.
- Seiran nenorocil, bombdni el, cu gindul la Clare
mont. inchise dugul gi se infdgurd pe mijloc cu unul din-
tre prosoapele de culoare roz. lnten|iona sa se intoared
gi sd se imbrace in intuneric, dar cind deschise uga,
vazu lumina de la buedtdrie gi auzi vocea ined rdgugitd
de somn a lui Grace cintind despre gasirea iubirii, tocmai
la tanc.
In timp ce primii stropi de ploaie bdteau in ferestre,
Ethan pdgi in mirosul de guned prdjitd gi cafea pusd la
fiert. i o vdzu pe Grace infdguratd intr-un halat scurt de
bumbac in culoarea frunzelor primdvara. Inima ii tresdri
atit de tare de bucurie. Tnclt fu surprins cd nu-i zburd pe
gurd afard, pentru a ateriza palpitind in miinile ei. Se
miged pe tdcute gi repede. astfel incit in momentul cind
o cuprinse cu bratele, lipindu-gi buzele de cregtetul capu-
lui ei. Grace tresdri surprinsS.
- I(i spusesem sa dormi mai departe.
Ea se rezema de el, inchizind ochii $i absorbind (Mi
ciosul fior al im brijigarii in bucatarie.
- Voiam sa-fi pregStesc micul dejun.
- Nu trebuie sa faci chestii din-aslea, o rasuci ol i"
loc. Nu agtepl aga ceva de la tine. Ai nevoie de odihnA
- Voiam s-o fac.
Parul lui era ud, pieptul ii lucea de umezeaia. Vaim
scinteietor de dorinta o desfata gi o goca in acelagi timji
- Azi e o zi deosebita.
- i|i mul|umesc, se apleca Ethan, intenfionind sa i
daruiasca un sarut delicat, de diminea|a. Dar sarutaron
se adinci, se prelungi, pina cind Grace ajunse inaitatJ
pe virfuri, incordindu-se linga el.
Fu nevoit sa se retraga, blocindu-gi nevoia navalnica
de a-i smulge halatul gi a o poseda.
- O sa se arda gunca, murmura el, de asta data
apasindu-i pe frunte buzele. Ar fi mai bine sa merg s i
ma-mbrac.
Grace Tntoarse repede gunca. pentru a-i da timp sa
strabata camera. Anna avusese dreptate, medita ea. in
legatura cu puterea.
- Ethan?
- Mmm?
- Mi s-a adunat o groaza de nevoie de tine, arunca
ea o privire peste um3r, cu un zimbet fudul. Sper ca nu
te superi.
STngele incepu s3-i danseze vesel in cap. Nu flirta
doar, il provoca. Din cite simfea el, gtia ca deja Tnvin-
sese. Singurul raspuns sigur care-i putu trece prin minte
fu un mormait, inainte de a se retrage in dormitor.
11 dorea. Grace execute citeva mi$cJri rapide de
#1 31 o piruetS. F3cuser3 dragoste de trei ori, de trei
* mmunate i glorioase, in timpul nop|ii, i dormiserS
nJHi$ati strins. i inc3 o mai dorea.
I ra cea mai frumoasS diminea|ci din via|a ei.

Plouei toatS ziua. Apa era aspra ca limba scorpiei i


ful de dispusS s5 biciuiasoS. Ethan se lupta s2 |in3
irca pe direcjie $i se bucura c3 nu-l lasase pe bSiat cu
l El ?i Jim lucraseri i in condijii mult mai grele, dar i$i
nagina c5 Seth ar fi petrecut o buna parte din zi aplecat
Doste parapet.
Dar vremea uritS nu-i putea strica starea de spirit,
f luiera chiar i in timp ce ploaia il plesnea peste fa|S i
bcrca se zdruncina sub el ca un taur la rodeo.
Jim il privi piezi de citeva ori. Lucra cu Ethan de
limp suficient pentru a ti c3 era un bSiat prietenos, bine-
voitor din fire. Dar nu era un natSrSu care fluierS. Zimbi
In sinea lui, pe cind scotea inc3 o plasci. Dac3-1 intreba
cineva pe el, era de p3rere c3, noaptea, fScuse ceva mai
energic decit s3 citeasc5 in pat.
i cam era i timpul - dac5-l intreba cineva. Dupa
calculele lui, Ethan Quinn avea cam treizeci de ani. La
virsta asta, omul trebuia s3 se aeze la casa lui, cu
nevastS i copii. Unui pescar ii era mai bine dacS se
intorcea la o mas3 caldei $i un pat la fel de cald. O
femeie cumsecade te ajuta enorm. iji d3dea o directie, te
inveselea cind se imputea Golful. i numai Dumnezeu
tia cit de mult o putea face.
Se intreba cine o fi fost acea femeie anume. Nu cS
i-ar fi b3gat el nasul in treburile altora. Ii vedea de ale
lui i se atepta ca gi vecinii s5 fac3 la fel. Dar omul avea
dreptul la putin curiozitale pentru cele din jur.
Se intreba cum s3 aduca vorba, cTnd o crabi(fl *
dezvoltata gSsi o gaurica In m3nua lui i-l ciupi lna:trQ5
de a apuca s-o arunce inapoi.
- Curva mic3, se strTmba el, dar fara prea murrt
aprindere.
- Te a prins?
- Mda, raspunse Jim, privind-o cum cadea inapoi In
valuri. Vin eu s3 te iau pina nu se termina sezonul.
- Se pare c3 ai nevoie de nite manui noi, Jim.
- Imi ia azi nevasta-mea unele.
Impinse In capcana arinii decongelati pe care-i folo
seau ca momeaia.
- Sigur, te-ajuta mull sa lii ca ai o femeie care |<
rezolva una, alta.
- M-hmm... impinse Ethan echea cu o mina. in limp
ce cu cealalta lua gafia, calculind marimea valurilor 51
dislanfa.
- Cind omu-$i petrece ziua muncind pe apa, e-o min-
giiere sa $tie ca-l ateapta nevasta.
Pu|in cam surprins c3 aveau o conversatie, Elhan
dadu din cap:
- Cred ca da. Terminam doar irul asta, Jim, i ne
intoarcem.
Jim culese plasa urmatoare, lasind tacerea sa se
aeze inlre ei. Ci(iva pescaru$i dezianjuisera deasupra
un meci al orgoliilor, cum il considera Jim, |iplnd, plon-
jind $i ameninjindu-se inlre ei pentru bucaielele de
pegte.
- $tii, eu gi Bess, la primavara facem treij-de ani de
casnicie.
- Chiar aga?
- Statornicegte barbate', femeia, zau ca da. Da'
#rtep|i prea mult pin-sa te-nsori, totugi, te-nfunzi in
| i'll!
Poate.
Tu acuma ai vreo treijS, nu, don gef?
- Exact.
- i n-ar fi bine s3 te-nfunzi in ale tale.
-A m sa \in minte, replica Ethan, aruncind cangea.

CInd Ethan intra agale in gantierul naval, Cam lucra


k> fierastraul gi trei baieti glefuiau coca Sau igi tnchi-
c au c-o f3ceau.
Ai angajat un echipaj nou? IntrebS Ethan, in timp
Simon se apropia la trap sa cerceteze.
Cam arunca o privire spre locul unde Seth sporovaia
Danny gi Will Miller.
- Aga, nu-mi mai stau pe cap. Ai abandonat crabii pe
iiua de azi?
- Am adunat destui.
Scoase o havana gi gi-o aprinse, in timp ce privea-
ginditor afara, prin ugile de marfa deschise.
- Ploua destui de tare.
- Mie-mi spui? se incrunta acuzator Cam spre fe-
restrele care giroiau de apa. De-asta mi-au venit pe cap
3gtia trei. Ala micu turuie de-ti sparge urechile. i dac3
pe ceilal(i nu-i pui s3 lucreze ceva ca sa aiba o ocupatie,
,ti fac belele din te miri ce.
- Ei, sufia Ethan fumul, privindu-i pe copiii care-1
aduceau pe Simon in extaz, cu mingiieli gi scarpinari. In
ritmul asta, au sa (ermine de glefuit bordajul in zece.
douazeci de ani.
- E un lucru despre care trebuie sa stam de vorba.
- Sa-i angajezi pe pugtii agtia pentru urmatoarele
doua decenii?
- Nu, munca.
Era un moment la fel de potrivit ca oricara illul
pentru a lua o pauzS. Cam se aplecS i pompS cem <)n
r^citor.
- A2 i dimineata am primit un telefon de la Tod Ujm
dette.
- Prietenul ala al tSu care vrea barca de pescuil?
- Exact. Acuma, eu i Bardette ne cunoa$tem da
mult. tie ce pot face.
- Ti-a oferit alta cursa?
li oferise, medita Cam, alungmdu-$i praful din git cu
ceaiul dulce. Refuzul fusese usturator, dar de data asla
trecuse mai uor.
- Am facut aici o promisiune. Nu mi-o calc.
Ethan viri o mina in buzunarul de la spate $i privi
spre barca. Locul acela, firma aceea, fusese visul lui, nu
al lui Cam, nici al lui Phillip.
- Nu a$a am vrut sa iasa. Cred ca tiu la ce-ai re-
nunlat ca sa punem afacerea asta pe picioare
- Aveam nevoie de ea.
- Da. dar tu e$ti singurul care ai renun|at la tot ca sa
se Implineasca. Nu m-am deranjat sa-{i mul|umesc pen
tru asta i-mi pare rau.
intru totul la fel de stinjenit ca fratele sau. Cam privi
spre barca.
- Nu sint tocmai in suferinta, aid. Firma ne va ajuta
sa obtinem custodia permanenta asupra lui Seth - i
este i satisfacatoare in sine. Desigur, Phil incepe sa
faca mofturi cu banii ori de cite ori dai cu ochii de el.
- Asta-i forta lui.
- Mofturile?
Ethan zimbi Tn jurul trabucului pe care-1 stringea in
dm{i.
Mda, iar banii curg. Tu gi cu mine n-am fi putut-o
' .He niciodatS la capSt fSrS ca el sa ne piseze cu
llaliile.
S-ar putea sS avem gi alte motive de pisSlogealS.
locmai asla incepusem sS-{i spun. 8 ardelle are un prie-
ln pe care -1 intereseazS un iaht rapid. II vrea repede gi
frumos, gala sS ridice pinzele Tn marlie.
Elhan se incruntS, incepind s5 calculeze In cap pro-
grame de activitate.
- Mai avem tncS gaple, opt saptSmtni ca sS-l ter-
minSm pe Ssta. ceea ce ne-aduce la sfirgitul lui augusl,
Inceputul lui septembrie.
Socotind, se rezemS de bancul de lucru, Ingustln-
du-gi ochii prin (urn.
- Pe urmS, avem barca sport de pescuit. Nu vSd cum
am termina-o Tnainle de ianuarie. iar asta, for^md. Ceea
ce nu ne lasS timp destul ca sS livram.
- Nu. aa cum merge treaba, nu. Pot lucra perma
nent, dupS ce se term ini sezonul de crabi. Cred cS vei
investi gi tu mai multe ore aid.
- Culesul stridiilor nu mai e ce-a fosl odatS, dar...
- Va trebui s2 te hotSrSgti dacS mai poli cigtiga ceva
timp de la pescuit. Ethan, pentru aici.
$tia ce-i cerea. Ethan nu numai cS trSia din pescuit,
d trSia gi pentru pescuit.
- Nu peste mult, gi Phil va avea de luat citeva hotSriri
grele. O vreme, inca nu vom avea bani sS angajSm
muncitori.
SuflS greu.
- DacS nu putem la socotealS vreo doi pugti. Prie-
tenul Ssta al lui 8 ardette nu e gata sS dea arvuna. Va
veni s5 vadS locul, i pe noi, gi ce-avem aid. Cred ca
putem fi siguri cS Phillip il va duce ugurel cu vorba s3
Incheie contractu! gi sa achite un avans.
Ethan nu se agteptase sa se intimple atit de cuili<
un vis s5 creasca gi s i-i fure din ceiaialt. Se gindi >
lunile reci de iarna petrecute cu dragarea, la urcugul (jj
coborigul skipjaekului peste valurile furioase, la cautarM,
lunga gi adeseori frustranta. a stridiilor gi a pegtilor, ca i l
aiba din ce tr3i.
Un cogmar pentru unii, presupunea. Pentru el, ins.l.
speran$ i glorie.
incepu sa se uite prin ciadire, pe indelete. Ambai
catiunea, aproape terminate, in agteptarea miinilor har-
nice i pricepute, sub luminile crude din plafon. Desenela
lui Seth erau inramate pe perete, vorbind despre visuri gi
sudoare. Uneltele, incS lucioase sub primul strat de prat,
stateau tacute, in agteptare.
B ird de Quinn, medita el. Daca voiai sa pui pe pi-
cioare un lucru, trebuia sa renunji la altul.
- Nu sint singurul care poate conduce barca de pes-
cuit sau skipjackul.
vazu in ochii lui Cam atit intrebarea. cit gi in|ele-
gerea, gi ridica din umeri:
- Nu e vorba decit de jonglat cu timpul acolo unde e
cea mai mare nevoie de el.
- Mda.
- Cred c-ag putea proiecta un model de iaht.
- $i-l pui pe Seth sa faca desenele, adauga Cam.
rizind cind Ethan se strimba. Cu to|ii avem calitatile noa-
slre, amice. A ta nu e arta plastica.
- Am sa ma gindesc, se hotari Ethan. i vom vedea
ce se-ntimpia in conlinuare.
- Merge. Deci... igi goli Cam ceagca. i, cum a de-
curs schimbul de resets?
Ethan Tgi plimba limba pe dinauntrul obrazului.
In legSturS cu asta, o sa am o vorba cu nevasta-ta.
Te poftesc.
Zlmbind, Cam culese havana dintre degetele lui Ethan
|i imse trei fumuri la rind, cu nepasare
E clar ca azi arafi... relaxat, Ethan.
- Sint destul de relaxat, replica Ethan. i cred c-ai fi
putut g3si de cuviinta sa-mi menfionezi ca Anna ii fa-
Cuse un plan ca sa-mi amelioreze viata sexuaia.
A$ fi putut, dac-a fi tiut. Dar, in fond, de vreme ce
vi.i|a ta sexuaia avea nevoie de o imbunatafire, s-ar fi
putut i sa nu- fi spun.
Prada unui impuls, Cam Tl apuca pe Ethan intr-un
slmplu-nelson.
- Fiindca fin la tine, dom'le,
Nu facu decit sa rida, cind primi un cot In stomac.
-V e z i? Pina $i reflexele fi le-a ameliorat.
Ethan se rasuci. Ti potrivi greutatea i inversa po-
zitiile.
- Ai dreptate, spuse el, trSgTndu-i lui Cam o castana
in cap, pentru siguranta.

Intrucit era rindul lui la gatit, Ethan adauga un ou


intr-un castron cu carne tocata de vita. Nu-I deranja sa
gateasca. Era doar unul dintre acele lucruri pe care le
faci ca s i scapi de-o grija. Nulrise o speran|a marunta,
egoista i misogina ca Anna sa preia indatoririle bu-
catariei, ca doamna a casei.
li strivise aceasta speranja ca pe-o ginganie.
Desigur, prezenta ei facea ca sarcinile sa se repar-
tizeze mai rarefiat. Dar partea cea mai proasta, Tn ceea
ce-l privea pe el, consta Tn stabilirea listei de bucate.
Altceva era s3 gateasca numai pentru el ?nsu$i. Invajase
destul de repede ca, atunci cind gate$ti pentru o familie,
toatS lumea te critic^.
- Asta ce mai e? IntrebS Seth, cTnd Ethan sc*.*
fulgi de ov5z in compozi{ie.
- Came de minciunica.
- Mie mi se pare o diaree. De ce riu putem ml'
pizza?
- FiindcS mTncam minciunele.
Seth scoase un icnet ingreto$at, Tn timp ce Ethan mM
adSuga i nite sue de tomate.
- Ce porcarie. Mai bine halesc noroi.
- E afar3 cTt vrei.
BSiatuI se muta de pe un picior pe altul, ridicindu-s*
pe vTrfuri pentru a privi mai bine castronul. Ploaia it sco-
tea din minti. Nu avea nimic de fScut. Murea de foame,
avea aptezeci de milioane de muc5turi de |m{ari, iar la
televizor nu erau decit a ctu a lity i idio{enii pentru pici.
Cind ii asculta litania de nemultumiri, Ethan se re-
zuma sa ridice din umeri:
- Du-te i bate-l la cap pe Cam.
Cam ii spusese s3-l bata la cap pe Ethan. Seth tia
din experien|a dureroasa ca era nevoie de mult mai mull
timp pentru a-l bate la cap pe Ethan decit pe Cam.
- Atunci de ce-ai pus toate cacaturile alea acolo dac5
se nume$te minciunica?
- De-aia, ca sa n-aiba gust de cacat cind ai sa le
maninci tu.
- Fac pariu c-o sa aiba.
Pentru un puti care cu doar citeva luni in urma ha-
bar n-avusese de unde avea sa primeasca urmatoarea
masa, Ti spuse reguros Ethan, Seth devenise cumplit
de preten(ios. In loc de a i-o spune, {inti o singura s3-
geata, ascu{ita:
- Miine gate?te Cam.

Auloo, neniCci. Otrav5.


Bfilh Igi d3du ochii peste cap, dramatic, gi porni clSti-
1 . prln bucatSrie. Ethan s-ar fi putut amuza oarecum.
,, ru intrau in scena gi crinii, zbenguindu-se gi latrind
i- jnegle.
I n vremea and intra Anna, Ethan bagase minciu-
i. '*Ib in cuptor gi-gi turna aspirine Tn palma.
I Salut. Mizerabiia zi. O porcarie de trafic.
Inaita o sprinceana. Tn timp ce Ethan Ti arunca
paitilele pe git.
Te doare capul, mm? E gi firesc, dupa ce-a plouat
Iceta ziua.
- Durerea asta de cap se cheama Seth.
-A h a .
Preocupata, Anna Tgi luma un pahar de vin, prega-
tindu-se sa asculte.
- E firesc sa existe perioade de tensiune gi dificultati.
Are de Tnvins teribil ce multe, iar agresivitatea lui e o
forma de aparare.
- O ora incheiata, n-a facut allceva decit sa se
plinga. i-acum imi mai {iuie urechile. C3 nu vrea min-
ciunele, bombani Ethan, smulgind o bere din frigider. C3
de ce nu putem lua pizza? Ar trebui sa fie recunoscator
ca-i baga cineva potol in burta. i cind colo, el zice
c-arata ca un cacat gi-o sa aiba un gust gi mai nasol. Pe
urma, intarita cTinii, aga ca nu mai pot nici macar sa
lucrez Tn linigte cinci minute nenorocite. i...
Lasa fraza Tn aer, cu ochii ca de o|el, cTnd o v3zu
zTmbind.
- Ugor |i-e tie sa faci haz.
- Imi este. gi-mi pare rau. Dar sTnt gi mai multumita.
O, Ethan, e atTt de minunat de firesc. Se comporia exact
ca un copil de zece ani enervant, dupa o zi ploioasa.
Acum doua luni, ar fi petrecut lot timpul asta stlnd iirhul
nat in camera lui, Tn loc sa-li dea tie dureri de cap I
progres enorm.
- Progreseaza spre a fi un cui in cap.
- Tocmai, simti Anna lacrimi de TncTntare inteplndul
ochii. i nu e minunat? InseamnS c-a fost re a lm iflli
insuportabil, daca a reu$it sa le-aduca pina $i pe tin# la
capatul neabStutei tale rabdari. In ritmul asta, pinA la
Craciun va ajunge o teroare.
- $i-asta-i bine?
- Da. Ethan, am lucrat cu copii care n-au trail nnl
jumatate din mizeriile prin care-a trecut Seth i au nevoi#
de mult mai mult timp ca sa se adapteze. chiar i cu
consilieri. Tu, Cam i Phillip a(i facut minuni cu Seth.
Calmindu-se, Ethan sorbi din bere.
- Ai contribuit i tu.
- Da, intr-adevar. ceea ce m3 face la fel de fericila
pe plan profesional pe cit sint i pe cel personal. $i ca
s-o dovedes, iti voi da o mina de ajutor cu cina.
Spunind acestea, Anna i$i scoase jacheta i incepu
s3-i suflece minecile.
- Ce le gindeai sa serve?ti linga minciunele?
Ethan pianuise s3 coaca ni$te cartofi in cuptorul cu
microunde, fiindca mergea foarte simplu, i eventual s3
decongeleze pujina mazare. Dar...
- M-am gindit c3 poate unii din taieteii aia cu brinza
pe care-i faci tu ar merge bine ca garnitura.
- Alfredo? Raiul colesterolului, linga minciunele, dar
ce mama dracu'. 0 s3-i fac. De ce nu stai jos pina-fi
trece durerea de cap?
li i Irecuse. dar parea mai cuminle sa nu precizeze.
Ethan se aseza, pregatindu-se sa savureze berea -
i sa i-o piateasca noii sale cumnate.
A, Grace a spus c3-ti multcnnete pentru rete(5. O
* I ! nnunle cum i-a ieit.
Aja?
Iniorcmd capul pentru a-$i ascunde zimbetul de sa-
ni 1m. Anna intinse mTna dupS un ort.
Mda, am luat $i reteta de pui fripti pentru tine - am
; it-o-n cartea de bucate.
I91 ascunse i el propriul zimbet, cu berea, cind Anna
auci brusc capul.
- Ai... a, bine...
- Ti-a$ fi dat-o asearS, dar cind m-am intrors era
llrzlu i te culcasei. C!nd am plecat de la Grace, m-am
Intllnit cu Jim.
- Cu Jim?
Nedumerirea i se citea limpede pe fa}5.
Am mers la el s5-l ajut sa-i regle 2e barca, ii fecea
probleme.
- Ai fost la Jim asear3?
- Am stat mai mult decit aveam de gind, dar era un
meci la televizor. Jucau cei de la O, in California.
Anna i-ar fi Irintit cu plScere in cap sticla de bere.
- Ai petrecut seara Irecuta lucrind la un motor i
uitlndu-te la meci?
- Mhm, Ti adresS el o privire inocentS. Cum spu-
neam, am ajuns cam trrziu, dar a fost un joc nemai-
pomenit.
Pufnind furioasS, Anna smuci u$a frigiderului ca s3
scoata brinza i laptele.
- BSrbatii, mormSi ea. To|i sint ni1e idioti.
- Ce ziceai?
- Nimic. Ei, sper c3 te-ai distrat bine cu meciul tau de
baseball.
In limp ce Grace era acasa, singura i nefericita.
- Nu-mi amintesc sa m3 fi distrat vreodat3 mai !"
A intrat in prelungiri.
Acum zimbea cu gura pin3 la urechi, nu mai puton
se st3pineasc3. Anna arata atit de incurcata i dn in
rioas3 $i cauta cu disperare sa se ascund3.
- Ei, fir-ar s3 fie a dracului!
Clocolind, se intoarse s3 scoat3 din dulap fetturn
nele $i-i vazu fa(a. Cu pachetul de paste f3inoasa in
miini, se r3suci meet spre el.
- N-ai fost aseara la Jim sa vezi nici un meci.
- Nu? arcui Ethan o sprinceana. privindu-i Tngln
dural berea, apoi sorbi. $tii, dac3 stau s3 ma gihdesc,
cred c3 ai dreptate. A fost alt3 dat3
- Ai fost la Grace.
- Serios?
- Of, Ethan, trinti ea borcanul pe mas3, stringind din
dinti. M3-nnebuneti! Unde-ai fost asear3?
- tii, cred ca nimeni nu mi-a mai pus intrebarea
asta, de cind a murit mama.
- Nu-ncerc s3-mi bag nasul...
- Nu?
- Bine, bine, incerc s3 mi-1 bag $i tu m3 faci sa nu
pot fi subtil3 cu nici un chip.
Ethan se rezem3 de sp3tar, sludiind-o. O placea,
aproape din primul moment cind o vazuse - chiar i cind
11 f3cuse sa se simt3 prost. Ce curios, medit3 el, sa-$i
dea seama ca la un moment dat. In cursul ultimelor
citeva saptSmini, ajunsese s3 find la ea. Ceea ce rn-
semna c3 tachin3ria, m3 rog, era necesarS.
- Doar nu m3 Intrebi dac3 mi-am petrecut noaptea in
patul lui Grace, nu?
- Nu. Nu, sigur c3 nu, smulse ea pastele, apoi le
puse la loc. Adic3, nu tocmai.
I uminSrile au fosl ideea ei. sau a ta?
Ann.i (rase concluzia cS era momentul s5 ia o (igaie.
i > li putut sS aibS nevoie de o arm3.
Au avut efect?
A ta. cred; probabil cS i rochia. Mintea lui Grace
h i lunc|ioneaz3 aa. Nu e, cum s-ar spune... ireata.

Anna incepu sS fredoneze, pregtindu-se sa ia d


Mil de brinzS.
- i a fost o $iretenie, o viclenie, un amestec in tre-
iirile altora. s ma trimiti aa acolo.
- tiu. Dar a mai face-o o data.
Cu mai multa abilitate. data viitoare, ii fagSdui ea.
- Te poti supSra pe mine cit vrei, Ethan, dar nicio-
data n-am vSzut pe cineva care sa aibS mai mare nevoie
de un amestec in treburile lui.
- La asta, eti profesionista. Vreau s5 zic. fiind asis-
tenta sociali, ci$tigi existenla amestecindu-te in vietile
oamenilor.
- li ajul pe oamenii care an nevoie, replica ea, pu-
nind tigaia pe foe. Dumnezeu mi-e martor c3 tu aveai.
Tips cind mina lui Ti c3zu pe umSr. Se atepta aproa-
pe s-o zgiljiie scurt, aa ca, in momentul cind o sSruttl
pe obraz, nu pulu decit sS clipeasca din ochi spre el.
- Tti mul|umesc.
- Serios?
- Nu c-a? (ine s3 mi-o mai faci o data, dar, cu ocazia
asta, i|i sint recunoscator.
- Te face fericit.
Totul, inlSunlrul Annei, se Tnmuie.
- Se vede
- Vom vedea cit timp pot eu s-o fac fericita.
- Ethan...
- Las-o a$a, o struts el din nou, atit din afec|iune, cit
i ca avertismenl. O vom lua de pe-o zi pe alia, un tirnii
- In regulS.
Surisul, msa, ii mflorea pe fa|a.
- Grace lucreaza-n noaptea asta la circium, nil?
- Mda. i numai ca sS nu fli nevoitS s3-]i mu|H
limba-n douS abtinindu-te s5 ma tntrebi, m3 gindesc !
tree i eu pe-acolo pentru o vreme, dupS cina.
- Perfect, se apucS Anna de treaba, mai mult dei 11
satisfScuta. Alunci, vom minca foarte curind.

Capitolul 12
ParcS ar fi intrat de treazS intr-un vis, li spunea
Grace, unde nu putea fi sigurS ce avea s se intimple in
continuare, dar tia ca avea s3 fie minunat. Era viata
intr-o lume familiars, care fusese lefuita pin5 la o stare
continue de anticipare i emotie.
Zilele i nopjile continuau s5 fie ocupate cu munca,
responsabilitS^ile, mici bucurii i nemul{umiri mSrunte.
Dar acum, in acel val uria? al dragostei, bucuriile pSreau
enorme. iar supSrSrile, minuscule.
Tot ceea ce citise despre dragosle era adevSrat.
descoperise. Soarele strSlucea mai luminos. aerul avea
un miros mai proaspSt. Florile erau mai colorate, cinte-
cele pSsSrilor mai melodioase. Fiecare clieu devenea
realitatea ei.
Existau momente furale - o im brS^are IJngS cir-
mi.i In timpul pauzei, care o I5sa iritata i Tncintata i
'* iubiia s3 mai adoarm3 mult timp dupa ce ajungea
w tad. 0 privire lenta i intense, plina de subintelesuri,
'* * zabovea in casa Quhn destul timp ca s3-l vada. I
pflrea c3 se afia intr-o stare continue de dor, insa mai
ita acum, clnd $tia ce putea s3 fie.
Ce avea sa fie.
Voia s3 atingS i s3 fie atinsa, s3 faca din nou acea
ullfitorie lunga i inceata in lumea voluptatii i a pasiunii.
Col la cot cu jinduirea statea nesfirita frustrare a faptu-
lul c3 viata intervenea mereu Tn vise.
Nu avea niciodata timp destul ca sa fie singura, sa fie
pur i simplu.
Se intreba adeseori daca i Ethan simtea aceeagi
nevoie nervoasa |inindu-se dupa el toata ziua. Credea
ca probabil era ceva diniantrul ei, cine tie ce rapacitate
sexuaia mult timp ascunsa - i nu tia daca sa fie in-
cintata sau copleita.
Nu tia decit c3-l dorea tot timpul i ca, in fiecare zi
cind dorinta se finaliza prin Inca o noapte de singuratate,
acea dorin{a nu facea decit sa creasca. Se Intreba daca
Ethan ar fi tost ocat, se temea ca putea sa fie.
N-avea nici un motiv.
Ethan nu spera decit sa alesese bine momentul i ca
pretextele sale pentru ca Jim sa Tncarce prada Tnainte de
a verifica toate plasele nu erau atit de ridicol de trans-
parente pe cit pareau. $i nici n-avea de gind sa se lase
ros de vinovajie, ii fagaduia el, in timp ce-i lega barca
la pontonul de-acasa.
In seara aceea, avea s3 lucreze doua ore in plus la
antierul naval, pentru a compensa faptul de a-l fi lasat
pe Cam singur dupa-amiaza. Daca nu statea o ora sin-
gur cu Grace, daca nu-$i descarca o parte din presiunea
care se acumuta, avea s3-i piarda mintile. i atunci,
mai era de folos pentru nimeni.
lar dac5 ea terminase deja curatenia i plecaaa,
bine, atunci nu-i mai rSmlnea decit s3-i dea de urrm
atita tot. Ti ramasese destuia stSpinire de sine ca s<i n
sperie, sau s-o $ocheze. dar pur $i simplu nu mai puli
suporta 5nc5 o zi fSrS ea.
Zimbetul incepu sa i se intinda cind intra pe ua dir
spate ?i vazu dezordinea de dimineata inca nu fusain
iniaturata. Maina de spSlat duduia alSturi. Nu terml-
nase. Intra Tn living, cautind-o. Toate pemele erau pua
la loc, pufuite, mobila tears3 de praf lucea. i, cind
deasupra lui se auzi un sctr|iit al podelei de la etaj. ndici
privirea.
In acel moment, i$i spuse ca Soarta era cea mai
frumoasa femeie pe care o cunoscuse vreodata. Grace
se afla Tn dormitorul lui $i ce-ar fi putut s3 fie mai per
fect? Avea sa-i fie mult mai uor s-o ademeneasca in pat
pe timp de zi, f3ra a-i agresa sensibilita|ile, daca era unul
prin apropiere.
Pomi sa urce scara. Tncintat cind o auzi fredonind.
Apoi, organismul ii suferi un pirjolitor trasnel de do-
rin|a cind v3zu ca nu era numai in apropierea patului
sau. ci aproape virita in aternut. Statea aplecata, nete-
zind $i bagind sub saltea cear$aful curat, cu picioarele ei
lungi ie?ind din nite blugi taiati, cu franjuri.
Singele i se invapaie, inlr-un vuiet de viteza care-i
taie respira^ia, pentru a-i transforma jinduirea surda cu
care invajase sa traiasca intr-o durere acuta, patrun-
zatoare. Se vedea pe el insu$i sarind inainte, trintind-o
pe pat, tragind i smulgindu-i hainele pina reuea s-o
penetreze furtunos.
i fiindca putea, fiindca o dorea, Ti impuse sa stea
p t l')c plnd fu sigur c se putea stSpTni perfect.
- Grace?
Indreptindu-se, Grace se rasuci, cu o min5 apasata
i - inlma.
- A Eu... a...
Nu putea vorbi. abia era in stare sS judece coerent.
' <> ar fi crezut el, se intreba ea amenta, daca gtia c3-gi
* ise fantezii cu ei doi tSvSIindu-se goi gi asudafi peste
oiargafurile acelea curate gi scrobite?
Obrajii i se inrogisera, fermecmdu-l.
- N-am vrut s3 te sperii.
- Nu face nimic, expira prelung Grace, dar fSrS a
reugi s3-gi calmeze galopul inimii. Nu m3 agteptam sS...
Ce-i cu tine acasi, aga devreme?
Igi inclegta repede miinile una de alta, fiindc5 le ve-
nea sa-l Inhate.
- fi-e r3u?
-N u .
- Nu-i nici mfScar trei.
- tiu.
Ethan intr3 in camera gi o vSzu stringindu-gi buzele
laolalta, umezindu-gi-le. Ja-o meet, fgi reaminti el, n-o
speria.*
- Aubrey nu e cu tine?
- Nu, are Julie grija de ea. Julie a primit un pisoi nou
gi Aubrey a vrut sa ramtna, aga ca...
Mirosea a apa, sare gi soare. O lua cu amefeli.
- Atunci, avem ceva timp, se apropie el pu|in. Voiam
s3 te v3d singura,
- Intr-adev3r?
- Doresc s3 te v3d singura de cTnd am f3cut dra-
goste, in noaptea aia, ridica Ethan mina, cuprinzindu-i
ceafa. Pe tine te doresc, adauga incet, In timp ce-gi
cobora gura spre a ei.
Alit de dulce, atlt de tandru, Tncit inima paru s3-i fm i
un salt mortal lung $i amplu In piept. Genunchii I t i
inmuiara. Tremurau chiar in timp ce-gi arunca brajel*
imprejurul lui, in timp ce raspundea acelui sarut nesigur
cu o strSfulgerare de caidura. Degetele lui i se Tnfipserl
in piele, gura i-o strivi pe-a ei. Pref de-un moment, ne*
bunesc gi desfrinat, Grace crezu c3 urma s-o poseda
acolo unde stateau. grabnic. frenetic i liber.
Apoi, miinile i se imblinzira, petrecind-o mingiietor.
Buzele ii devenira mai gingage, plimbindu-se acum pesla
ale ei.
- Hai in pat cu mine, murmura el Hai in pat cu mine
- chiar in timp ce o cobora, ce o acoperea.
Grace se arcui sub el, domicd gi dispusd, iritata de
hainele care-i desparteau pielea de a lui. Pareau sa fi
trecut ani intregi de cind il atinsese ultima oarS, de cind
nu mai simfise planele acelea tari, acei mugchi de fier.
Gemindu-i numele, Ti trase in sus camaga. Tgi ias3 mti-
nile s3 posede gi. posedind, sa excite
Respira|ia lui iegea intretaiata, arzindu-i gitlejul. De-
desubt, migcarile ei il indemnau s3 se grabeasca, sa se
grabeasca gi mai mult, dar Ethan se temea ca graba,
neatentia, il puteau face s-o vatame. Aga ca se stradui
sa incetineasca ritmul, mai degraba sa guste decit s3
devoreze, sa mingiie in loc de a cere.
Dar, daca il sedusese odata, acum il distrugea.
Ii scoase bluza, g3sind-o goala pe dedesubt. Grace Ti
v3zu un fulger in ochi, transformindu-se intr-un albastru
arzator care aproape-i pirjoli pielea Era atent, atit de
atent sa n-o brutalizeze, sa n-o sperie. Incet, sa ince
tineasca ritmul chiar in timp ce in el se r3zvratea dorinja
violenta de a lua, de a lua mai mult gi cit mai repede.
Apoi gura i se Ias3 asupra ei, sugind-o cu o sete
tli*.perata care ameninta sa-i devoreze pe amindoi. Grace
nrunca bratul pe spate, cSuta, dar nu gasi nimic de
<uro sa se tins. Ethan o sSIta in sus, cu gura sPgetindu-i
In josul pieptului. cu dintii zgiriind pina cind, intr-un gifiit
ufocat, il InvSIui cu tot trupul ei.
Nu mai putea sa atepte, $tia ca a$teptarea l-ar fi
omorit. Singurul gind din capul lui era: acum, acum tre-
buie. i pina i acela era inconjurat de marginile aspre
ale nevoii primordiale. ii trase ortul. injurind, apoi ii
afunda degetele in ea.
Grace se smuci, tipa, juisa. Ii privi ochii cum de-
veneau opaci, capul cazindu-i pe spate spre a-i expune
Imia prelunga a gitului ca sa se ospateze. infruntindu-$i
imboldul violent de a se implinta inauntru-i, continua s-o
guste pina cind vidul taios se umplu.
Atunci, se elibera din blugi i lunecA in ea. Grace
striga din nou, cu muchii cuprinzindu-l strins.
lar Ethan i$i pierdu mintile.
luteaia, caidura i forta. Mai mult, ii impinse ge-
nunchii in sus i apAsa mai adinc, mai tare, infiorat tene-
bros cind unghiile ei i se infipsera in umeri. Se infunda in
ea. tremurind de o lacomie cruda, oarba.
Senzatiile o inecau. o zgiriau, o dezgoleau pina la o
masa tremuratoare de dorinta. I se parea ca putea sa
moara din cauza asta. Cind urmatorul orgasm o izbi, un
pumn naprasnic, fierbinte, crezu ca i se $i intimplase.
$i se inmuie, cu miinile alunecindu-i de pe umerii
umezi ai lui Ethan, cu fulgerul argintiu de energie secind
spre a o lasa epuizata. Ii auzi geamatul prelung, scazut,
ii simfi trupul impingind. pentru ca apoi sa intepeneasca.
Cind se prAbui peste ea, gifiind, buzele lui Grace se
arcuira intr-un suris de pura satisfactie feminina.
Soarele o orbi, in limp ce-i mingiia repelat goldurlla.
- Ethan, intoarse ea capul, pentru a-l sSruta pe pAr
Nu, nu inca, murmurs, cind el dSdu sS se retraga. Nu
TncS.
Fusese aspru cu ea i se ocari penlru cS ISsase S3 i
scape controlul.
- Te simti bine?
- Mmm. A putea sla aid toata ziua, aga cum sint.
- N-a durat atila timp cit ag fi vrut.
- Nu avem atita timp cTt majoritatea oamenilor.
- Nu, ridicS el capul. Nici mScar nu vrei sS-mi spui
dacS te-a durut.
Aga cS se uitS singur, studiindu-i atent fata. i vSzu
pe ea satisfac|ia somnoroasS a unei femei iubite, fie gi in
grabs.
- Cred cS nu.
- A fost fascinant. A fost minunat sS gtiu cS ma do-
reai atit de mult.
Alene, rSsuci pe deget o guvi^a din pSrul lui cu virfuri
decolorate de soare gi cuprinse la piept senzatia delicios
de depravatS de a fi in pat cu el. goals, in plinS zi.
- Imi fSeeam griji ca te doream mai mult decit m-ai
putea tu dori vreodatS.
- N-ai fi putut.
Ca s-o dovedeasca, o sSrutS prelung, tncet gi adinc.
- Nu aga voiam sS fie pentru tine. Sa inghesuim
minute de singurState printre corvezi. i s3 ne folosim de
minutele alea ca sa sSrim in pat fiindcS e tot ce-avem.
- N-am mai fScut niciodatS dragoste in toiul zilei,
zimbi ea. Mi-a plScut.
Rasuflind prelung, Ethan igi cobori fruntea peste a ei.
DacS ar fi fost posibil, ar fi petrecut tot restul zilei acolo,
in ea.
- Va trebui sa cautim o cale pentru a g is i ceva mai
<>ll limp, din cind In ctnd.
- Mline seari slnt liberi. Ai putea s i vii la cini... i
>rfimii.
Ar trebui s i te invit undeva.
Nu vreau s i merg niciieri. Mi-ar plicea sa co-
".*idim cina acasi.
Apoi, surlsul i se lati.
- Am s i-ti fac ni$te tortellini. Tocmai am primit o
ra|ela noui.
Cind Etban rise. i$i arunci bratele imprejurul lui i
mai bits unul dintre cele mai fericite momenle din viata
i.
- O, cil te iubesc, Etban.
Era atit de ametiti, inert avu nevoie de un moment
ca si-i dea seama c i el nu mai ridea, ci rimasese
absolut nemi$cat. B atiile nebune$ti ale inimii ii inceti-
niri. inghetind.
- Poate nu vrei s i spun asta, dar nu pot s i n-o simt.
Nu atept de la tine sa mi-o spui i tu, nici s i te simli
obligat si...
Degetele lui ii apasari u$urel bu2ele, Tntrerupind-o.
-L a s i-m a un minut, Grace, spuse, incet.
Qrganismul i se inundase cu valuri crescinde de
bucurii, speran|e, temeri. Nu putea gindi printre ele. nu
pulea judeca limpede. Dar o cunotea, ^tia c i tot ceea
ce spunea acum, $i felul cum spunea, avea sa fie de o
im portant vila li.
- De atit de mult timp am sentimente fa(a de tine,
incepu el, incit nici nu-mi mai amintesc cind nu le-am
avut. Am stat atita vreme spunindu-mi c i n-ar fi trebuit
s i le am, aa ca toate astea imi cer un ragaz ca s i m i
obinuiesc cu ele.
Cind se relrase de asta data. Grace nu mai incaul
s3-l opreasca. D3du din cap. evitindu-i ochii, gi intina
mTna s3-i ia hainele.
- E de-ajuns ca m3 doreti, poate chiar ai pu|lnl
nevoie de mine. Pentru moment, ajunge, Ethan. Totul
atit de nau pentru amindoi.
- Sint sentiments puternice, Grace. Contezi pent
mine mai mult decit a contat orice femeie vreodata.
Abia acum T1 privi. Dac3 i-o spunea, gtia ca vorbai
serios. Speranfa incepu din nou s3-i bata in inima.
- Dac3 aveai sentimente pentru mine, sentiments
puternice, de ce nu mi-ai dat de gtire niciodata?
- La inceput, nu erai destul de mare.
Ti trecu mina prin par, gtiind c3 era o evaziune. o
scuza, nu esentialul. Esen|ialul nu i-l putea spune.
- $i nu m3 simjeam prea bine gindind gi simfind fa|3
de tine ceea ce simteam cind Inca erai in liceu.
ii venea s3 sara pe pat gi sa danseze.
- De cind eram in liceu? De-atita timp?
- Mhm, de-atita timp. Apoi, te-ai indr3gostit de altul,
aa ca nu mai aveam nici un drept s3 simt altceva decit
prietenie.
Grace slobozi aerul din piept, atenta, fiindca era o
marturisire cu care se rugina. *
- N-am fost indragoslita nicicind de altcineva. Numai
de tine.
. - Jack...
- Nu l-am iubit niciodata gi tot ceea ce s-a Tntimplat
intre noi a fost mai mult din vina mea decit dintr-a lui.
L-am lasat sa fie primul b3rbat care sa ma atinga fiindca
n-am crezut ca tu aveai s-o faci vreodata. i, cam prin
perioada cind mi-am dat seama ce prostie era asta, r3-
sem InsSrcinatS.
Nu po|i spune ca tu ai fost de vin5.
Ba pot
Ca s5 aiha o ocupalie cu miinile, Incepu sS fac3

- tiam ca nu m3 iubea, dar m-am marital cu el


Jndca ma temeam sa n-o fac. i, un timp. mi-a fost
iu;ine, eram furioasa i ruinata.
Ridica o pern3, introductnd-o in fa|a.
- Pina Tntr-o noapte cind stateam culcata in pat, cre-
ztnd c3 viafa mea se sfirise, i am sim|it o palpitate
lnauntrul meu.
Inchise ochii, stringind perna la piept.
- Am simtit-o pe Aubrey, i a fost atit de .. de
Imensa, acea mica pilpiire, incit n-am mai fost nici fu
rioasa, nici ru$inata. Asta mi-a d3ruit-o Jack.
Deschise din nou ochii i puse cu grija perna la loc
pe pat.
- ii sint recunoscatoare i nu-l acuz pentru ca m-a
p3rasit. El n-a simtit niciodata freamatul acela. Pentru el,
Aubrey n-a fost niciodata reaia.
- A fost un la. i chiar mai rau, sa te paraseasca la
dou3 saptamTni Tnainte de naterea copilului.
- Poate, dar i eu am fost laa, i chiar mai r3u,
pentru ca am stat cu el, pentru ca m-am maritat cu el
cind niciodata n-am simtit fata de el nici o fracfiune din
ceea ce simteam pentru tine.
- E$ti cea mai curajoasa femeie pe care o cunosc,
Grace.
- E uor sa fii curajoasa, cind ai un copil care de-
pinde de tine. Cred ca de fapt ceea ce-ncerc sa-|i spun e
ca, daca am facut o greeaia, a fost aceea de a lasa sa
treacS atita timp fSra a-fi da de veste cS te iubmip
Indiferent ce sentimente ai pentru mine, Ethan, In
seamn5 mai mult declt am crezut eu vreodata cfl n
avea. $i mi-e de-ajuns atit.
- Eu te iubesc de aproape zece ani, i tot nu
de-ajuns,
Grace luase a doua perns, iar acum Ti scSpS dm
miini. Cind ochii i se umplurS de lacrimi, i-i inchiu
strins.
- Credeam cS a fi putut trSi fSrS sS te-aud vreodal.1
spunind asta. Iar acum, am nevoie sS te-aud spunind-o
din nou, ca sS-mi revinS respiratia.
- Te iubesc, Grace.
Buzele ei se arcuirS, ochii i se deschiserS.
- Pari atit de serios, aproape trist, cind o spui.
Dorind sS-l vada zlmbind din nou. ri Tntinse o minS:
- Poate ar trebui sS exersezi.
Degetele lui abia i le atinseserS pe ale ei, cind ua cu
plasS de jos se trTnti. Chiar in timp ce se despSrleau
brusc, Seth strSbStu tn goanS holul. Se opri derapfnd In
fata u$ii de la camera lui, $i rSmase pe loc, cu ochii mari.
Privi patul, cear$afurile nu tocmai netezite, perna de
pe jos. Apoi, rgi mutS privirea, care i se umplu cu o furie
inverunata, mull prea maturS pe chipul lui ttnSr.
- Imputitule.
Cind se rSsti la Ethan, i se simti dispretul Tn ton, iar
privirea pe care $i-o afinti asupra lui Grace era plina de
dezgust.
- Credeam c3 eti altfel.
- Seth. f3cu ea un pas Inainte, dar b^iatul se r^suci
pe cSIcIie i o luS la fuga. Cind d5du s3 alerge dupg el,
Ethan o luS de brat:
Nu, m3 due eu. tiu ce simte. Nu-fi face griji.
Il strinse scurt brajul, inainte de a iei. Totui, Grace
t uim.i pina la scara, simtind ca-i era rau de ingrijorare.
i-nodata nu mai vSzuse o ura atit de neagrS in ochii
mi copiJ.
Ce naiba, Seth, Ji-am spus s5 te grabe$ti!
Cam intrS pe ua din fata chiar in dipa cind Ethan
- '.use la baza scarii. Ridica privirea, o v3zu pe Grace i
"|i un zimbet tr3gindu-i colturile gurii.
- Scuzati.
- N-am timp de bancuri trmpite, il repezi Ethan, Seth
tulit-o.
- Cum? De ce?...
Adevarul il izbi inc5 inainte de a fi rostit cuvintul.
- Of, caca-m-a?. Inseamna c-a ieit prin spate.
- M3 due eu dupa el.
Elhan ciatina din cap, inainte ca fratele lui sa fi putut
protesta:
- Pe mine s-a ofticat. Crede ca eu l-am dezamagit.
Eu trebuie s-o dreg.
Ridica privirea spre Grace, care se aezase pe
scara.
- Ai grija de ea, ii murmura el lui Cam i porni spre
ua din spate.
Ethan $tia ca Seth trebuia s-o fi luat spre padure i
nu putea decit sa spere ca nu se afunda prea adinc in
zona mlastinilor. Era un supravietuitor, ii spuse el. Il
cuprinse uurarea cind auzi fonetul de tufiuri i frunze
uscate.
)i fu Tndeajuns de uor sa gaseasca locul unde Seth
se abatuse de pe carare. Ramurile copacilor arcui|i dea-
supra blocau lumina i, in mare parte, arHa soarelui.
Umidilatea, insa, era imensa.
Lui Ethan it giroia nadugeala pe spinare, i so |i>
lingea in ochi, pe cind mergea gi agtepta cu r3bdafu if
dadea bine seama c5 Seth tl evita, raminind merou ,
ci|iva pagi mai in fata. In cele din urma, se ageza jm
bugtean, conchizind c3-i era mai simplu daca-l las.i i
baiat sa vina la el.
Agtepta zece minute lungi, cu taunii zburind romn
raiuri i |in|arii adulmecind dupa singe, dar in cele dm
urma Seth iegi dintr-un lufig, in faja lui.
- Nu m3 mai intorc cu tine, aproape ca scuipa
cuvintele. Daca-ncerci sa ma silegti, am sa fug din nou
- Nu te silesc s3 faci nimic.
De pe bugteanul unde se agezase, Ethan it privi lun<i
Chipul lui Seth era murdar, br3zdat de praf gi sudoari'
inrogit de caldura gi furie. Avea bratele gi picioarele com
plet zgiriate de rugii spinogi prin care trecuse.
Aveau s3-l usture ingrozitor, cind i$i revenea su
ficient ca sa observe.
- Vrei s3 stai jos gi sa discutam? rl intreba el
ponderat.
- Nu mai cred nimic din ce spui. Egti un mincinos
Amindoi sintefi nigte c3canari de mincinogi. Ai de gind
sa-ncerci sa-mi zici ca nu v3 cordeaji?
- Nu, nu asta faceam.
Seth se repezi la el atit de iute, Tncit Ethan fu luat pe
nepregatite gi primi primul pumn drept in falca. Avea
sa-gi spuna mai tirziu, mult mai tirziu, ca pugtiul avea un
pumn grozav. Dar, pe moment, avu nevoie de toata con-
centrarea pentru a-l trinti pe Seth la pamint.
- Te omor! Nenoroctule. am sa te-omor de cum am
ocazia.
i >6 zbatea, se zvircolea gi se lupta, agteptind ploaia
f c tovitun.
- Slai la un loc.
Fiustrat ca bratele alunecoase de sudoare ii lot sc3-
i j din miini, Ethan ii zgll\Ti scurl.
- Aga, n-ai s-ajungi nicaieri. Sint mai puternic decit
fli-am sa te \in la pSmint pinS obosegti.
- la labele de pe mine, mini Seth, dezvelindu-gi din|ii.
de tirfa.
Era o loviturS mult mai dureroasa gi mai precis tintita
(W It prima. Lui Ethan i se opri respirafia; d3du din cap.
- Mhm, asta sint. De-asta tu gi cu mine ne cunoag-
*m aga de bine. Pofi fugi, cind am sa-Ji dau drumul,
. th. MS poji improgca tot cu noroi. Asta agteapta oa-
menii de la copiii de tirfa. Cred ca-ti doregti ceva mai
bun.
Se retrase. agezindu-se pe caiciie, gi-gi gterse gura
de singe.
- E a doua oara cind m-ai lovit in fafa. O data sa mai
Incerci, gi-(i invinefesc cum de n-ai sa mai stai jos o
luna.
- Vedea-te-ag mort.
- Perfect. Dar e mai bine s-o doregti din motivele
cuvenite.
- Nu voiai decit sa te bagi intre picioarele ei gi s-a
crScanat singura in faja ta.
- la seama... Cu o migcare fulgeratoare. Ethan il
inhata pe Seth de camaga, saltindu-l in genunchi. Sa nu
care cumva sa mai vorbegti aga despre ea. Ai destuia
minte ca sa-ti fi dat seama din prima ce fel de persoana
e Grace. De-asta ai avut incredere in ea, de-asta |ii la
ea.
- M3 cac pe ea, declare Seth i fu nevoit sS inghiil
un nod, inainte de-a-l podidi, fierbinti, lacrimile.
- Dac3 nu |ineai la ea, acum n-ai fi atit de turbat |m
noi, amindoi. i n-ai avea sentimentul ca te-am dai
amSgit.
li dadu drumul, apoi ii freca fata cu miinile. $tia cm
mizerabil de nepriceput era la explicatul emotiilor. Mai
ales ale iui.
- Am s5 |i-0 spun pe-a dreaptS, ii I3s5 el miinile s i
cadS. Ai dreptate in legatura cu ceea ce s-a intimpl.il
inainte de venirea ta acasa, te ineli doar cu privire In
ce-a insemnat.
Buzele Iui Seth tremurar intr-o grimasS:
- $tiu ce-nseamnS sS te futi.
- Mhm, aa cum o tii tu, inseamna sunete scirboasa
in camera de- alaturi, pipaieli grSbite pe-ntuneric, miro-
suri acre, bani trecind dintr-o minS-n alta.
- Doar fiindeS n-ai piatit-o nu-nseamna ca ..
- Tad,' il opri Ethan, cu rabdare. i eu credeam ca
numai atita e. sau sau ca numai a$a poate fi. Dur $i f3ra
inima, uneori cu rSutate. Nu vrei de la celalalt decit ceea
ce poti obtine singur. Ceea ee-nseamna i egoism. Te
descarci. iti salti nSdragii i te cari. Nu e intotdeauna
nefiresc. Daca nu conteaza pentru nici unul din doi, daca
te-ajuta s-o sco|i la capat pinS dimineata, poate fi 51
normal. Dar nu e singura cale i, mai mult ca sigur, nu-i
niti cea mai buna.
I$i amintea cS sperase sa-i explice altcineva aceste
lucruri baiatului, cind sosea momentul. Dar se parea ca
momentul sosise $i el raspundea.
Nu le putea spune zimbind i facind cu ochiul, cum
ar fi putut Cam, sau preten|ios i calm, cum cu siguranta
m fi f3cut-o Phillip. Nu putea decit sS vorbeascS din
li/'e t i sS spere c5 era bine.
Sexul poate fi totuna cu mincarea. Simpla pololire
' unei pofte. Uneori iti pIStegti masa. iar alteori dai ceva
In schimb, $i este firesc sS dai la fel de mull pe ctt
ijnme$ti.
- Sexu-i sex i gata. II infrumuseteaza doar ca s3 se
winds bine cSr^ile i filmele.
Crezi cS numai atit este Tntre Anna i Cam?
Seth ridicS din umeri, dei cSzuse pe ginduri.
- Intre ei e ceva care conteazS, i dureaza, i pe
care se intemeiazS vieji. Nu e starea lingS care ai cupi-
ISrit tu, sau tn care mi-am trSit eu prima parte a vie|ii -
de-asta ti-o pet spune de-a dreptul.
Ethan ii apasa degetele pe ochi, neluind Tn seamS
roiurile de gize i Iranspiratia.
- E altceva cind tii la cealaltS persoana, cind nu e
doar o fatS sau un trup comod i dispus. Am avut $i eu
parte de-a$a ceva. Majoritatea oamenilor au. pe par-
cursul viefii- E cu totul diferit cind numai acea persoanS
conteazS. cind numai cu ea e just. Cind nu te impinge
numai foamea. Cind doreti. mai presus de orice, sS dai
inapoi mai mult decit primeli. Cu nimeni n-am avut ceea
ce am cu Grace.
Seth ridica din umeri i-$i mutS privirea, dar nu ina-
inte ca Ethan s3-i fi vSzul nefericirea pe chip.
- $tiu ca ai sentimente pentru ea, i cS sint adevS-
rate, puternice i importante. Poate c5 o parte din tine
voia S3 fie perfects, s nu aibS nevoile pe care le au alte
femei. Eu cred c& o parte ?i mai mare din tine voia s-o
apere, sS se asigure cS nimeni nu-i fScea nici un r3u.
Aa c3-ti spun i tie ceea ce tocmai terminasem in sfir$it
s3-i spun ei. 0 iubesc. NiciodatS in viata mea n-am IL J
pe altcineva.
Seth rSmasese cu privirea In gol, spre mla^nm ]
durea toatS fiin|a, dar partea cea mai insuporlablli '
ru$inea.
- Te iubete i ea?
- Mhm, m3 iubegte. Al naibii s3 fiu dac3-n|el*g !
ce.
Seth bSnuia c3 tia de ce. Ethan era puternic i nu
dadea mare. FScea ceea ce era de facut. Ce era just
- Voiam s3 am grija de ea cind m3 f3ceam nun
mare. Cred c3 Ji se pare destul de jalnic.
- Nu-i adevSrat.
DeodatS, irezistibil, ii veni s5-l strings pe b3iat l.
piept, dar tia cS nu era momentul.
- Nu, cred cS este destul de mito. M3 face s3 liu
mindru de tine.
Privirea lui Seth tres3ri in sus, apoi se Tndrepl.i
repede In alt3 parte.
- tii, o cam iubesc. Oarecum. Nu c-a vrea s-o v3d
goals, sau ceva, se gr3bi el s3 adauge. Doar c3...
- Pricep.
Ethan ii muc3 virful limbii. pentru a-i in3bui chi
cotitul. Valul brusc de u?urare amuzat5 era mai gustos
decit o bere de la gheat3 intr-o zi canicularS
- Cam ca i cum ti-ar fi o sor3, ca i cum ai vrea s3 fii
cel mai nemaipomenit tip pentru ea.
- Mda, oft3 Seth. Mda, cred c3 asta e.
fngin Jurat, Ethan trase aer printre din|i.
- Cred c3 e nasol s3 intri-ntr-o earners i s-o g3se?ti
pe sor3-ta cu unu'.
- Am facut-o s3 sufere. Aa am vrut.
- Mhm, aa e. Va trebui s3*ti prezinti scuzele, dac3
| i'M iA 1e impaci cu ea.
0 sA m3 creadA prost. Nu va vrea s5 discute cu
M
A vrut s3 vin3 dup3 tine ea ins3$i. A$ zice c3, la
asta, se-nvirte incoace i-ncolo prin curie, bolnav3
Ingrijorare.
Selh inspirA, cu un sunet prea apropiat de un suspin
i tA-i convinA oricAruia dintre ei.
- L-am frecat la melodie pe Cam pinA m-a adus
tcasA s3-mi iau m3nua de baseball. i cind am... cind
s.im vAzut acolo, mi-am amintit cum m3 Intorceam, pe
unde se nimerea s3 stea Gloria, i s-o vAd fAcindu-$i
mendrele cu cite-un tip.
Unde sexul era o afacere, ii spuse Ethan, pe cit de
urltA, pe- atita de meschina.
- E greu s3 la$i deoparte lucrurile astea. sau sA po|i
crede ca existA i alte c3i.
Intrucit el insu?i incA o mai judeca, Ethan vorbea cu
bAgare de seamA.
- C3 dragostea, atunci cind iube$ti, cind ccnteazA,
clnd totu-i just, e curatA.
Seth ii trase nasul, tergindu-se la ochi.
- TAuni, bombAni el.
- Mhm, sint o mare pacoste pe-aidi.
- Trebuia sA m3 pocne?ti, pentru c-am spus cAca-
turile alea.
- Ai dreptate, se hotAri Ethan, dupA un moment. Am
sA te pocnesc data viitoare. Acum, hai acasa.
Se ridicA, ii scuturA pantalonii i-i intinse o minA.
Seth il privi lung, i vAzu bunAtate, rAbdare, compasiune.
CalitAti pe care le-ar fi putut dispretui pe loc, fiindcA le
gAsise in atit de micA mAsurA la oricine care trecuse prin
viaja lui.
t
li potrivi mlna in1r-a lui Ethan i, ferS a-$i da
o I5s5 acolo In (imp ce parneau pe curare.
- Cum de n-ai dat i tu in mine nici m3car o d fltll
..Eiieta;, rdspunse Ethan in sinea lui, in scuitfl ii
viatS s-au rid ical prea multe miini a supra ta
- Poate ca mi-era frica sS nu ma bati.
Seth pufni, clipind furios pentru a-i alunga lacrtnt
care nu-i mai dSdeau pace,
- Cacat.
- Ei, eti tu mic. continue! Ethan, luindu-i apca dm
buzunarul de la spate i indesindu-i-o pe cap, dar eh urt
bulangiu vinjos.
BSiatuI fu nevoit sS respire de mai multe ori adim In
timp ce se apropiau de casa, unde lumina soarelui c4
dea peste marginea padurii, in raze albe i oblice.
O vSzu pe Grace, aa cum prezisese Ethan, In
curtea din spate, stringindu-$i bra|ele in miini ca i cum
i-ar fi tost trig. Le ISs5 sS cadS, fScu un pas grSbil
inainte, apoi se opri.
Ethan simti mina lui Seth flexindu-se Tntr-a lui ?i i-o
strinse scurl, incurajator.
- Ai face un pas uria spre impScare. murmur^ el.
dacS ai fugi la ea s-o imbrStiezi. Grace e topitS dup3
imbr3tiari.
Era ceea ce voia s3 facS, ce se temea sS rite
Ridic5 privirea spre Ethan, smuci dintr-un um3r, ii drese
glasul.
- Cred c-a putea, dac-o s-o faca s se simtS mai
bine.
Ethan se opri, privindu-l cum alerga peste peluzS,
privind surisul care lumina fa(a lui Grace cind ii des-
chise bratele ca s5-I cuprindS.
C ap ito lu l 13

Dac3 tot Irebuia s3 lucrezi un weekend intreg, dupa


*' erea lui Phillip, puteai foarte bine s-o faci intr-un mod
fnuzant. li indr5gea munca. In fond, ce era publicitalea
i.ica nu o cunoatere a oamenilor i a butoanelor pe
care trebuia sa ape$i spre a-i imboldi s3-i deschidS
portofelele?
I?i spunea adesea c3 golirea acelor portofele repre-
zenta o contribute acceptatS, creatoare, chiar fireasc.
Pentru un om care-i petrecuse prima jumatate a viejii
furind, era cariera perfects.
In ziua aceea din ajunul aniversSrii independen(ei
S.U.A., Phillip Ii scoase la bStaie toate talentele. Tn
$anlierul naval, pentru a convinge un poten(ial client, O
prefera de-o mie de ori in locul muncii manuale.
- V et ierta decorul, gesticuia el cu o min3 cu unghii
ingrijite, indicind spatiul enorm, grinzile expuse i ISmpile
atirnate, podelele zgiriate i peretii inc3 nezugrSvit-
F rati mei i cu mine credem in a ne invesli toate
eforturile in produs i a ne menfne conditiile de lucru la
un nivel minim. Acestea smt beneficiile pe care le trans-
mitem clientlor no$tri.
Dintre care, ii spuse el in sinea lui, aveau in acel
moment doar unul, un altul Tn perspective, iar <ntM
adulmecmd nada.
- Hmmm. T$i freca Jonathan Kraft bSrbia. Avan vtm
treizeci i cinci de ani $i destul noroc ca sS fie membnf
de generatia a patra al dinastiel farmaceutice Kraft I in la
umilele inceputuri ale strabunicului s3u ca spiter In Ih*
ton, familia sa clSdise i extinsese un imperiu de aspninl
tamponate i analgezice. Acesta ii permitea lui Jonathan
sa-i satisfaca marea pasiune a navigatiei.
Era Tnalt, bronzat, Tn forma. Avea p3rul aten <
blana de zibelinS $i pieptSnat perfect pentru a-i evidently
chipul armonios, cu faici patrate. Purta pantaloni dn
bumbac bej, un tricou bleumarin i era Tncaitat cu Top
Siders frecate bine. Ceasul era Rolex, iar cureaua, pinln
italieneascd lucrata manual.
Ar3ta exact a ceea ce era: un om bogat. privileglal
indragostit de spa|iul liber.
- Nu v-a|i Inceput activitatea decit de citeva luni.
- Oficial, replica Phillip, cu un zTmbet orbitor. P3rul
s3u de un bronz Inchis, bogat. era aranjat spre a avan-
taja la maximum o fata pe care Tngerii i-o inzestrasera cu
un s3rut de frumusete masculina pura Tn plus. Purta
blugi Levis albiji cochet. o c3maa verde de bumbac i
Supergas olive. Ochii Ti erau 5ire|i, iar zTmbetuI, fer-
mecator.
Arata exact a ceea ce facuse el Tnsui din sine: un
or3ean sofisticat, cu drag de moda i mare.
- Am constant sau am lucrat Tn echipe de constructii
la mai multe ambarca^iuni, de-a lungul anilor.
Lin, TI ghida pe Jonathan spre schitele Tnr3mate de
pe perete. Desenele lui Seth erau expuse Tn conditii rus-
tice, aa cum considera Phillip ca se potrivea cu am-
>w|ii unui antier naval traditional.
ikipjackul fralelui meu Ethan. Unul din mai multe
tnc5 mai navigheaz^ in fiecare iarnS pentru a draga
C ii In Chesapeake. Are peste zece ani de experientS.
0 frumusete!
Chipul lui Jonathan deveni visitor, aa cum se a-
it ise Phillip. Oricum alegea s5 goleasc^ portofelele,
ul trebuia $5-i calibreze tintele.
- A$ dori sii-l vSd.
- Sint convins c3 se poate aranja.
Il I5s3 pe Jonathan s3 mai zaboveascS pu|in, inainte
h-I inghionti uorel:
- Acum. pe asta cred c-o recunoateti, indict el
chifa unui skiff de curse hidrodinamic. Circe. Fratele
meu Cameron a participat atit la proiect, cit $i la con-
llructie.
- i a Tnvins-o la finish pe Lorilee a mea doi ani la
rind, se strimbS binevoitor Jonathan. Desigur, Cam era
geful echipei.
- Se pricepe la b3rci.
Phillip auzi biziitul unui burghiu de sub punte, unde
lucra Cameron. lnten(iona s3-l aducS i pe el la discutii,
curind.
- Designul sloopulului aflat actualmente in construc-
jie Ti apartine in primul rind lui Ethan, dei a adSugat i
Cam unele detalii. Sinlem devotaji servirii necesitStilor i
dorin|elor clienlului.
II conduse pe Jonathan spre locul unde Seth con-
tinua s5 lefuiascS bordajul. Ethan statea pe punte,
fixind copastiile.
- Dorea viteza, stabilitate i citeva elemente de lux.
Phillip tia cd bordajul era un exemplu strSlucit de
construclie in suprapunere neteda - el insui ii ddruiM
ore-nlregi de sudoare.
- E construit a1it pentru aspecl. cit i pentru func|n
Tec de la prova la pupa, conform comenzii clientului
adaugS el, lovind vesel cu degetele In coca.
Migca din sprincene spre Ethan, recunoscind sem
nalul, Ethan i$i stSpTni un oftat. tia cS n-avea s3 pojitfl
suferi partea urmStoare, dar Phillip ti subliniase c2 era
util pentru afaceri s3-l puna in temS pe potentials
client.
- Jonc|iunile sint ascu|ite $i imbinate, fir3 clei, Iji
rula Ethan umerii, cu senzatia c3 spunea o lectie Ni
coal3; Tntotdeauna le detestase. Am presupus cS dacfl
marangozii din vechime puteau face o imbinare sa re-
ziste un secol $i mai bine f5r5 clei, i noi am fi in stare
$i am vazul prea multe jonc|iuni incleiate cedind.
- Hmm, facu din nou Jonathan, iar Ethan trase aer in
piept.
- Coca e c2iaf3tuita in stil traditional - cu uvi(e de
bumbac. Scindurile stau strins pe din^untru, lemn pe
lemn. Nici n-a prea avut nevoie de ciocan. Apoi, le-am
etanat cu componente standard.
Jonathan fredonS din nou Nu avea decit o vaga idee
despre tot ceea ce-i explica Ethan. El pilota nave - am-
barcatiuni pe care le cumpara noi, finalizate $i curate.
Dar ii pIScea cum suna.
- Pare s3 fie o barca bun3, etan3. O frumoasa nava
de placere. M3 intereseazS viteza $i eficienta, ca i
estetica.
- Vom avea grij3 s3 le aveti, zimbi larg Phillip, facin-
du-i lui Ethan semn cu degetul din spatele lui Jonathan.
Era mcmentul s3 treacei la runda urmatoare.
Ethan cobori sub punte, unde Cam potrivea rama
unui dulap sub pat.
- fi-a venit rindul, murmurs el.
- Phil l-a prins in cirlig?
- N-am de un-sa tiu. Mi-am tinut discursul. iar tipul
nu f3cea decit s3 tot dea din cap, scotind fel de fel de
zgomote, Daca vrei sa tii pSrerea mea. habar n-avea ce
naiba-i tot indrugam.
- Sigur c5 habar n-are. Jonathan angajeazS intot-
deauna oameni care s2 se ocupe de Tntretierea navelor
lui. Niciodata in via|a lui n-a ragchetat o coca, nici n-a
repodit o punte.
Cam se ridica din pozitia sa ghemuita, a1ungindu-?i
amorteala genunchilor.
- Este genul de tip care conduce-o Maserati fara sS
tie pe care ro\i are trac|iunea. Dar trebuie sa-l fi impre-
sionat vorbirea ta taraganata de pescar sarat i murla
coHuroasa.
in timp ce Ethan pufnea in ris. Cam ii croi drum pe
linga el:
- Ma due sa-i dau brinciul.
Se u rc i pe punte, unde reui sa mimeze credibil
surprinderea de a-l vedea pe Jonathan la bord, studiind
parapetii.
- Salut, Kraft, cum merge?
- Repede i departe, Ti strinse Jonathan mina, cu
piacere sincera. M-am mirat cind n-ai aparut la regata
din San Diego, asta vara.
- M-am insurat.
- Am auzit. Felicitari. Iar acum, construieti barci, in
loc sa mai alergi cu ele.
- N-a? zice c-am iegit complet din curse. Cochetez
cu ideea de a-mi constmi o galupa peste iarna, daca
Ias3 mai moale afacerile.
- Egti ocupat?
- Se dues vorba, rSspunse cu nepSsare Cam. 0
banca de Quinn InseamnS calitate. Oamenii degteptf voi
tot ce e mai bun - cind igi pot permite.
Zimbi. scurt gi lunecos.
- Tu Iti poli permite?
- MS gindeam gi eu la o galupS. Probabil ti-a men-
tionat fratele tSu.
- Mda, am auzit ceva. Vreau ceva ugar, rapid ,
strins. Ethan gi cu mine sintem in curs de a modifica un
proiect de la ceea ce-mi doream pentru mine.
- Gogogi, murmurS Seth, doar atit de tare cit sS audS
numai Phillip.
- Sigur, ii fScu Phillip cu ochiul. Dar smt gogogi de
Categoria Intii.
Se aplecS putin mai aproape de el, Tn timp ce Cam gi
Jonathan se lansau In atrac|ia de a pilota o galupS de
curse.
- Cam gtie cS, degi tipul il place mult, e compelitiv.
Nu l-a Tnvins niciodatS pe Cam tntr-a cursS serioasS.
Aga cS....
- Aga cS-i pIStegte lui Cam bani cu cSIdarea ca sS-i
construiascS o barcS pe care nici chiar el sS n-o poatS
invinge.
- Ai prreeput, Ii dSdu Phillip lui Seth un pumn ugor in
umSr, mindru. I{i merge mintea. ContinuS sS ti-o folosegti
gi nu-Ji vei petrece toatS viata gmirgheluind bordaje. i
acum, pugitu', fii atent la maestru.
Se Indrepta de spate, radios.
- I(i arSt cu pIScere desenele, Jonathan. Ce-ar fi sa
diem in cabinetul meu;u? Am s3 Ji le scot,
- Nu m-ar deranja i s5 arunc o privire, cobori Jo-
than de pe punte. Protoblema e ca am nevoie de barca
lansatS la ap3, pe 3 la intii martie. Voi avea nevoie
timp s-o testez, s-o t dezmortesc, sa-i termin rodajul
iiuintea curselor din vai^a.
- Inlii martie, i$i luguiuie Phillip buzele, dupS care cla
ims din cap. Asta s-arpputea s3 fie o problem^. La noi,
calitatea e pe primul plolan. Ca sa construiegti 0 cam-
ploanS, ai nevoie de mmult timp. Am s5 m3 uit peste
program, adSugS el. I3sismdu-i un brat peste um3rul lui
Jonathan, din mers Vorjm vedea ce se poate rezolva -
dar contractul e incheiat t deja i din program reiese c3 nu
putem livra mai devremae de luna mai produsul de prima
calitate pe care-1 doreli i i-l meriti.
- Aa, n-o s3-mi prtrea r3min3 limp ca s3 ma obi-
nuiesc s-o simt, se plmstje Jonathan.
- Crede-m3, Jonathhan, o barc3 de Quinn se simte
minunat. Absolut perfecfct, adSuga el,'privindu-$i fra^ii cu
un rTnjet scurt de lup, Tnaainte de a-l Tnghionti pe Jonathan
sa intre Tn birou.
- O s3 ne-acopere i pin5-n mai, conchise Cam, iar
Ethan d3du din cap.
- Sau va accepta I luna aprilie i-o s3-l jupoaie pe
bietul nenorocit de-un siupliment.
- Oricum, il cuprinste Cam cu 0 minS de um3r, pin3
la sfir$itul zilei, vom ave%a un nou contract.
Jos, Seth pufni:
- Caca-m-a?, 0 sa-! 1 semneze pin-la prinz. Tipu-i ca
$i fript.
Cam ii viri limba in , obraz:
- La dou3, cel mai djevreme.
- La dou3pe, ridica Seth privirea spre el.
- Pe doi parai?
- Sigur. Am ce face cu m3laiu'.

- tii, spuse Cam, Tn timp ce-i scotea portofelul,


tnainte de-a apSrea tu ca sS-mi ruinezi via|a, tocmai elf-
tigasem o gramadS la Monte Carlo.
Seth se strimba vesel:
- Aicea nu-i Monte Carlo.
- Mie-mi spui?
li intinse bancnotele, apoi fcu o mutrS, cind i$i v<Szu
sofla intrind in clSdire.
- Calmeaza-i. Vine asistenta social^. N o s5 aprobe
ca minorii sS puna pariuri.
- Auzi, am ci^tigat, sublinie Seth, dar i?i TndesS hTr-
tiile in buzunar. Ai adus ceva de mincare? o intrebS el
pe Anna
- A , nu, n-am adus. lmi pare rau.
DistrasS, i$i trecu o min3 prin par. Avea in stomac un
ghem grejos pe care se strSduia s nu-l ia Tn seama.
Zimbi, cu o arcuire a buzelor care nu prea reu?ea sS-i
cuprindS i ochii.
- Nu v-aji luat to|i mincare la pachet?
- Ba da, da' tu de obicei ne-aduci ceva mai bun.
- De data asta, am fost destul de ocupatS cu pre-
gStituI mincarii pentru picnicul de miine.
li trecu o mina peste cap. dupS care o IcisS s3-i cada
pe umflr. Avea nevoie de contactul fizic.
- M-am gmdil, doar... s3 fac o pauzS i sS v3d cum
mai merge treaba pe-aici.
- Phil tocmai l-a Tncaijat pe-un barosan bogat, pen-
tru-o ton9 de lovele.
In regulS, asta-i bine, rSspunse ea, absents. Atunci,
i trabui sS sSrbStorim. Ce-ar fi s3 fac eu cinste cu ni$te
IniheJatS? Crezi cS te descurci s-aduci ni$te portii mari
ou Iructe de la Crawford's?
- Mda, se a$temu un zimbet larg pe buzele bSiatului.
MS descurc.
Anna scoase banii din poelS. sperind sS nu observe
cfl miinile-i erau cam nesigure.
- A mea, fSrS alune. (ii minte?
- Sigur. Am rejinut. M-am dus, o luS el la fugS, in
timp ee Anna privea pe urmele lui, cu inima frintS.
- Ce este, Anna? ii puse Cam milnile pe umeri, Tntor-
cind-o cu fa|a spre el. Ce s-a Tntimplat?
- LasS-mS un moment. Am bStut toate recordurile ca
sS ajung aid i am nevoie de pu|in timp ca sS m3 li-
ni$tesc.
R3suf13 prelung, mai trase o data aer in piept i se
sim|i o idee mai calmatS.
- Du-te s5-i chemi pe fra|ii tSi, Cam.
- Okay.
Dar IncS nu plecS, masindu-i umerii cu miinile. Ra-
reori o vedea arStind atit de zguduitS.
- Orice-ar fi, o s-o rezoIvSm noi.
Se duse la uile de marfS, dincolo de care Ethan i
Phillip se certau pe teme de baseball.
- S-a-ntimplat ceva, spuse el scu rl A venit Anna. Pe
Seth l-a expediat. E tulburatS.
Cind intrarS, Anna stStea lingS un banc de lucru, cu
unul dintre caietele de desen ale lui Seth deschis. 0
usturau ochii vSzindu-i propria fata, schiJatS cu grijS i
talent de mina bSiatului.
Fusese mai mult decit un caz profesional, aproape
de la inceput. lar acum era al ei, la fel cum $i Ethan
Phillip erau ai ei. Familia ei. Nu suporta glndul ca cine.*
sau ceva i-ar fi vatamat familia.
Cind se intoarse, insa, era mai sigura pe ea; scrutl
chipurile tacute i ingrijorate ale celor trei barbati car*
devenisera esen^iali in via(a ei.
- Uita(i ce-am primit a2 i la po$ta.
Mina nu-i mai tremura cind scoase din geanta sen
soarea.
- E adresaia Fam. Quinn. Doar atit, Fam. Quinn,"
repeta ea. De la Gloria DeLauter. Am deschis-o. Mi s-a
p3rut ca e mai bine i, ma rog, acum i eu m3 numesc
Quinn.
l-o Intinse lui Cam. F3r3 o vorba, acesta Iu3 foaia de
hirtie liniata i-i dadu plicul lui Phillip.
- A expediat-o din Virginia Beach, murmura Phillip.
Noi i-am pierdut urma in North Carolina. UrmeazS linia
piajilor, dar vine spre nord.
- i ce vrea? ii indesa Ethan in buzunare miinile, cu
pumnii strini. 0 turbare mocnita, surda, Ti pompa deja
prin singe.
- Ceea ce te-ai a$tepta, raspunse scurt Cam. Bani.
,Dragi Quinni" incepu el sa citeasca, .am auzit cum a
murit Ray. Mare p3cat. S-ar putea s3 nu tip cd Ray /
cu mine am avut o Infelegere. Cred c veti dori s-o
onorati, de vreme ce II pneti pe Seth. Cred c3 s-a adap-
tat destul de bine la voi, In casa aia drSgu(3. Mi-e dor de
el. Nu tip ce sacrifidu a fost pentru mine sS i-l dau lui
Ray. dar am vrut ca singurul meu fiu s3 aibS parte de tot
ce poate fi mai bun.
- P3cat c3 n-ai vioara la tine, ii opti Phillip lui Ethan.
- .Am $tiul ca Ray avea s fie bun cu el. continua
Cam. ,$-a descurcat bine cu voi trei, iar Seth are In
.w e smgele lui.
Se opri un moment din citit. Scria negru pe alb.
- AdevSr sau minciunS? ii privi el fratii.
- De asta ne vom ocupa mai tirziu.
Ethan simtea o durere pornind din jurul inimii i in-
cepind sS-l strings. CIStinS insS din cap:
- Cite$te mai deparle.
- Okay. ,Ray $tia clt de mult m-a durvt s i m i des-
part de biiat, a$a d m-a ajutat. Dar acum. ctnd el nu
mai e. incep s i-m i fac grip d s-ar putea ca acoto cu voi
s i nu fie locul cel mai potrivit pentru Seth. S int dispusi
s i m i las convinsi. D a d smtep hoti n p si-1 phep. vep
onora promisiunea lui Ray de a m i ajuta. Voi avea ne-
voie de ni$te bani, ca semn d avep intenpi bune. Cinci
mii. Mi-i putep trimite la Post Restant, a id In Virginia
Beach. Atept d o u i s ip tim ln i, considering d po$ta
cam fntlrzie. D a d nu primesc nid o veste. voi $ti d nu
dorip cu adevirat copilul. Voi veni si-1 iau. Cred ca-i e
groaznic de dor de mine. S i- i spunep neapirat d m i-
mica lui II iube$te $i s-ar putea si-1 va d i foarte curind.
- Curva, fu primul comentariu al lui Phillip. Ne tes-
teazS, ii incearcS mina la incS un mic antaj, ca sS
vada dacS picam in plasS la fel ca tata.
- Nu se poate, ii puse Anna o minS pe brat 'ui Cam,
simtindu-i tremurul de furie. Trebuie sa ISsaji sistemul sS
ac|ioneze. Aveji incredere in mine cS voi lua masuri sa
nu facS asta. In instants...
- Anna, impinse Ethan scrisoarea in mina intinsS a
lui Ethan. Nu-I vom pune pe bSiatuI Ssta sS treacS
printr-un proces. DacS exists o alts cale.
- Doar nu vrei s-o plSteti, Cam...
- Nu vreau sS punS mina nici pe-un cScScios de
cent, se indepSrtS el, strSduindu-se sS-?i stSpineascS
mtnia. Crede ca ne-a apucat de boae, dar se ineall
Noi nu sintem un bSlrin singur.
Se rasuci in loc. cu ochii scaparatori.
- S-o vedem numai incercind s3 ajunga la noi ca s i
puna mina pe Seth.
- A formula* totul in cuvinte destul de atente, co-
menta Ethan, in timp ce parcurgea din nou scrisoarea
Asta n-o face sa fie mai pufin amenintatoare, dar proasli
nu e.
- E lacoma, interveni Phillip. Daca urmarete deja sfl
mai obtina, peste ceea ce i-a piatit fata, inseamna ca
incearca adincimea sacului,
- Acum va considera pe voi sursa ei de venit, con-
firma Anna. i nimeni nu poate prevedea ce va face
daca afia ca sursa nu e uor de muls.
Oprindu-se, ii lipi degetele de timple, impunindu-l
sa gindeasca.
- Daca revine in comitat i incearca sa ia legatura cu
Seth, pot ob|ine sa fie rejinuta, sa i se inter2 ica pe cale
legaia - cel pujin lemporare - orice contact direct cu el.
Aveti custodia. lar Seth e destul de mara pentru a avea
dreptul la cuvint. Intrebarea e, va vorbi?
Ridica miinile, neputincioasa; apoi le iasa sa cada.
- Mira spus foarte pujine despre viata lui de dinainte
de a veni aici. Voi avea nevoie de date concrete, in
scopul de a bloca orice tentativa de custodie din parlea
ei.
- N-o dorete. $i nici ea nu-l dore$te pe el.
Ethan abia reui sa se abtina sa stringa hirtia ghe-
motoc ?i s-o arunce.
- Decit daca valoreaza cit prelul unei doze. Ii Iasa
clien(ii s3-l incerce.
Anna se intoarse cu fata spre el, pas1rindu-i privirea
mlrnS i directs.
- Ti-a spus Seth asta? Ti-a spus cS au avut loc abu-
zuri sexuale i el a fost fScut p3rta?
- Mi-a spus destule, se InSspri amarnic gura lui
I ilhan. $i de el depinde dacS vrea sS-i mai spunS $i
.illcuiva i sS vadS totul scris intr-un afurisil de raport
judecStoresc.
- Ethan, ii puse Anna o minS pe bratul rigid. i eu tin
la el. Nu vreau decit sS-l ajut
- tiu, fScu el un pas Inapoi, fiindcS furia-i era prea
feroce i risca sS ?i-o descarce pe oricine. Imi pare rSu,
dar exists momente cind sistemul nu face decit sS in-
rSutSjeascS $i mai mult situajia. Iti dS senzatia cS eti
inghitit.
FScu un efort s3-i blocheze ecoul durerii.
- Va ti cS ne are pe noi, cu sau fSra sistem, stindu-i
alSturi.
- Avocatul trebuie sS tie cS a stabilit legStura. luS
Phillip scrisoarea de la Ethan, o impSturi i o introduse
Inapoi in plic. i trebuie sS ne hotSrim cum vom pro-
ceda. Primul meu impuls e de a m3 duce in Virginia
Beach, s-o scot din vSgSuna ei i sS-i spun Tntr-un mod
pe care sS-l inteleagS ce-o sS i se-ntimple dacS se apro-
pie la mai pu|in de cincizeci de mile de Seth.
- AmenintSrile n-au sS ajute... Tncepu Anna.
- Dar ar fi o senza|ie al naibii de plScuta, ii dezveli
Cam din|ii. L3sa(i-m3 pe mine s-o fac.
- Pe de altS parte, continuS Phillip, cred c5 s-ar pu-
tea sS fie foarte eficient - i sS dea foarte bine, dacS
ajungem vreodatS la un litigiu - dacS arnica noastra
Gloria prime$te o scrisoare oficialS de la asistenta de
caz a lui Selh. Conturind situatia, posibilitSjile i conclu-
ziile trase. Contactarea sau incercarea de a contacta o
mamS naturala care se poate razgindi in legSturA <xj
custodia copilului ei - un copil prezent in dosarele taJ*
ar intra in parametrii muncii tale, nu, Anna?
Anna cSzu pe ginduri, tiind cS i se cerea sS meaigl
pe o sirma foarte subtire, intr-un echilibru perfect.
- N-o pot ameninta. Dar... a putea-o face s stea |i
sa judece. Marea intrebare, Tnsa, este: ii spunem lui
Seth?
- Ii e fricS de ea, murmurs Cam. Ce mama dracii,
pugtiul tocmai tncepe sa se relaxeze, sS se creadS in
sigurantS. De ce trebuie sa-i spunem c3 aia-$i vira iara$i
coada-n viafa lui?
- FiindcS are dreptul sS ?tie, rSspunse calm Ethan;
nervii i se Iinitiser5 i putea gindi din nou limpede. Are
dreptul sS tie ceea ce s-ar putea sS aibS de infruntal.
Daca tii ce te pate, ai anse mai mari. i fiindcS,
adSuga el, scrisoarea a fost adresatS familiei Quinn. E
unul dintre noi.
- A$ prefera s-o ard, murmurS Phillip. Dar ai drep-
tate.
- l i vom spune cu totii, fu i Cam de acord.
- A dori s3 vorbesc eu.
Cam $i Phillip il privirS amindoi pe Ethan:
-T u ?
- S-ar putea ca de la mine s-o suporte mai uor.
intoarse capul, cind Seth intra pe u3.
- Deci, hai s3 aflSm.
- Mama Crawford a pus mai multa inghe{ata decit
trebuia. B5i. nene, tuma de nu se mai oprea. Pe cheu
sint cam un milion de turiti $i...
Sporovaiala surescitatS i se opri. Ochii ii devenirS,
din veseli, prudentf. In piept, inima Tncepu sS-i bubuie.
Avea propriul ei simt al mirosului.
Anna Ti Iu5 din miini punga mare i se intoarse s3
coats caserolele de inghetata cu capace de plastic.
Ce-ar fi s3 stai jos, Seth?
N-am nevoie s3 stau jos.
li era mai u$or s5 aibS avantajul la start, din picioare,
ilacS trebuia s-o ia la fuga.
- Azi am primit o scrisoare.
Ethan tia ca era mai bine ca ve$tile proaste s5 se
dea rapid i simplu.
- De la mama ta.
- E aid?
Erica li revenise, taioasS ca un scalpel. Seth f3cu un
pas grSbit Tnapoi, Tnjepenind ca o scindurS cind Cam Ti
puse mina pe um5r.
- Nu, nu-i aici. Dar noi sTntem. Asta s fii minte.
Seth se cutremurS o data, apoi ti propti bine picioa-
rele pe podea.
- Ce naiba voia? De ce trimite scrisori? Nu vreau s-o
vd.
- Atunci. nu e nevoie, il asigurS Anna. De ce nu-l lai
pe Ethan sS-fi explice, dup<5 care vom vorbi despre ceea
ce avem de f3cut.
- tie ca Ray a murit, mcepu Ethan. Cred c-a aflat
imediat, dar a mai durat plnS sS-i vin5 ideea.
- l-a dat bani.
Seth Tnghiji un nod, pentru a-i alunga spaima. Fratii
Quinn nu cuno$teau frica, ii spuse el. Ei nu se terr.eau
de nimic.
- A intins-o. Nu-i pass c-a murit.
- Nici nu credeam cS-i pas, dar spera sa mai
smulg3 ni$te bani. Despre asta era vorba in scrisoare.
- Vrea s3-i plStesc eu?
In creierul lui Seth exploda o frica nou5 i c b ito ',re.
- Eu n-am bani. De ce-mi scrie mie dupa bani?
- Nu tie (i-a scris.
Baiatul inspira inlreiaiat, concentrirdu-se asupra fe|i
iui Ethan. Ochii acestuia erau limpezi i rabdatori, gun
ferma, serioasa. Ethan tia, fu singurul lucru la care sa
putu gindi. Ethan tia cum era. tia despre camere. mi
rosuri, despre miinile grase Tn Tntuneric.
- Vrea s-o piati|i.
0 parte din el dorea sa le cer$easca s-o faca. S3-i
piateasca oriel! voia. Ar fi jurat cu singe ca avea sa faca
tot ce-i cereau, pina la moarte. ca sa onoreze datoria.
Dar nu putea. Nu cmd Ethan Tl privea, agteptind. i
Stiind.
- Daca veti ceda, o s3 mai ceara. O sa se tot in-
toarca.
Ii freca gura cu dosul miinii transpirate.
- Atita timp cit tie unde sint, o sa tot revha. Trebuie
sa m3 due in alta parte, intr-un loc unde nu n3 va putea
gasi.
- Nu pled nicaieri, se lasa Ethan pe vine, ajungTnd
cu ochii la nivelul alor Iui. i nici ea nu va primi nici un
ban. N-o sa citige.
Incet, mecanic, Seth ii rasuci capul dintr-o parte in
alta.
- N-o cunoa$teti.
- O cunosc, pe bucatele. Are destuia minte ca s3 tie
ca sintem hotari(i sa te (inem la noi, Ca te iubim in-
deajuns ca s3 piatim.
V3zu strafulgerarea de emo(ie din ochii Iui Seth,
inainte ca baiatul sa coboare.
- i am piati, daca aa am pune capat la toate, daca
am uura situafia. Dar nici n-o vom uura, nici n-o vom
ingela. E aa cum ai spus: ar continua sa se intoarca.
- i-atunci ce ve^i face?
- Ceea ce vom face acum. Cu to(ii, adauga el, a?-
laptTnd ca privirea lui Seth sa se opreasca din nou spre
ihipul lui. In genere, vom continua la fel ca In prezent.
Phil va vorbi cu avocatul, ca sa fim acoperiti i pe partea
ista .
- S3-i spui ca eu la ea nu ma mai Tntorc, tip3 furios
Seth, aruncindu-i o privire disperata lui Phillip. Orice-ar
fi, nu m3 mai intorc.
- Am sa-i spun.
- Anna fi va scrie o scrisoare, continua Ethan.
- Ce fel de scrisoare?
- Una degteapta, raspunse Ethan, cu o unda de zim-
bet. Cu toate cuvintele-alea de cincizeci de dolari i
chestiile care suna oficial. O s-o trimita in calitate de
asistenta a ta de caz, pentru ca Gloria sa tie ca avem
de partea noastra sistemul i legea. S-ar putea s-o puna
pe ginduri.
- Urate asisten^ii sociali, preciza Seth.
- Perfect, zimbi Anna, pentru prima oara in mai mult
de-o ora, cu sinceritate. Oamenii care urisc, de obicei,
se i tern.
- Un lucru care ne-ar ajuta, Seth, daca l-ai putea
face...
Baiatul reveni cu privirea spre Ethan.
- Ce trebuie sa fac?
- Dac-ai putea sa vorbeti cu Anna, sa-i spui cum a
fost inainte - cit de exact e$ti in stare.
- Nu vreau sa vorbesc despre asta. S-a terminat. Nu
ma mai Intorc.
- $tiu, Ti puse Ethan o mina pe umerii tremuratori, cu
blindete, i tiu ca a vorbi despre asta poate fi aproape
ca i cum ai fi din nou acolo. Am avut nevoie de mult
limp pentru a-i putea spune mamei mele - Stellel. C* M
spun totul cu voce tare, de?i ea $tia deja cea mai man
parte. Dupa aceea, a incepul sa fie mai bine. $i i-a aju
tat, pe ea i pe Ray. sS rezolve toate rahaturile legal*
Seth se gindi la High Noon, la eroi. La Ethan.
- Aa e cel mai just?
- Mhm. aa e cel mai just.
- Vii i tu cu mine?
- Sigur, se ridica Ethan, mtinzfndu-i o mm3. Mergam
acas3 i discutam pina la capat.

Capitolul 14
- Gata? Mama? Timpu' sa pecam?
- Aproape, Aubrey.
Grace aplic3 ultimele retuuri la salata de cartofi. pre-
sSrind ardei tocat pentru a-i da aroma i culoare.
Aubrey ?i punea incontinuu aceea$i intrebare, de di-
mineata de la ?apte ?i jumatate. Grace conchise c3 sin-
gurul motiv pentru care nu ajunsese la capatul rabdarii
cu fiica ei era acela c3 i ea se simjea la fel de agitata i
nerabdatoare ca un copil de doi ani.
- Maaamaaa.
La auzul profundei frustrSri din vocea ui Aubrey,
Grace fu nevoita s3-i Tnghita un chicotit.
- la s3 v3d.
Impacheta cu grija vasul in invelitoarea curata, ina-
**<10 a se intoarce sa-i studieze fetita.
Eti drSgalaS.
- Am o funds.
Cu un gest pur feminin, Aubrey ridicS o rninS, bStin-
se peste panglica pe care Grace i-o petrecuse printre
feucle.
- O funds roz.
- Loz.
Felifa ?i surise radioasS mamei sale:
- DSgufS mama.
- Muljumesc, puior.
Spera ca i Ethan sS fie de aceea$i pSrere Cum
.ivea s-o priveascS? se intrebS ea. Cum trebuia sS se
iwarte? Veneau atrl de mul|i oameni acolo i nimeni -
mS rog, inafarS de fratii Quinn - nimeni nu $tia cS se
lubeau.
lubire. Ti spuse ea cu un oftat prelung. visitor. Era
un lucru attt de minunat. Clipi din ochi, cind micile brafe
o cuprinserS de picioare, strins.
- Mama! Gata?
Rizind, Grace o imbrSfigS cu putere i o sSrutS.
- In regulS. Hai sa mergem.

Nici un general, in crele dinaintea unei bStSlii de


cisive, nu-i rinduise vreodata trupele pentrn actiune cu
mai multS autoritate i hotSrire decit Anna Spinelli
Quinn.
- Seth, pune scaunele alea pliante la umbra copa-
cilor de-acolo. Phillip incS n-a venit cu gheata? E plecat
de treizeci de minute. Cam! Tu i Ethan puneti mesele
de picnic prea aproape una de alta.
- Acu un minut. replies printre dinfl Cam, erau prea
depSrtate.
Dar porni de-a-ndSratelea, tirmd masa inca un paa
- Aa e bine. E perfect.
InarmatS cu fe(e de masS albe cu dungi roii gi .il
bastre vii, Anna traversS grSbitS peluza.
- Acum puteti muta mesele cu umbrele, mai aproap*
de apS. cred.
Cam igi ingustS ochii.
- Ai spus ca le vrei lings copaci.
- M-am rSzgindit.
Cam deschise gura sS protesteze, dar il zari tocmai
la timp pe Ethan, care clStina din cap prevenitor. Fratela
sSu avea dreptate, conchise el. Disculiile n-ar fi schimbal
nimic.
Anna se sucise i se invirtise toata dimineata, iar
cind ajunsera destul de deparle ca sa nu-i aud i-o
spuse i lui Ethan cu enen/area omului nedumerit.
- ParcS era vorba de-o femeie practice, organizatS,
adSugS el. Nu tiu ce-a apucat-o. Nu-i decit un nenorocit
de picnic.
- Cred cS femeile exagereazS In situatiile astea, fu
Ethan de parere. i$i amintea cum refuzase Grace sa-l
lase s3 facS un du$ la el in baie, fiindcS urmau sa se
intoarcS acasS Cam i Anna. Cine putea ti ce se in-
timpla intr-o minte de femeie?
- La receptia de nuntS n-a fost chiar in halul asta.
- Cred ca atunci avea altele in minte.
- Mhm, mormSi Cam, in timp ce lua una dintre me
sele rotunde cu umbrele - iar3$i - i incepea s-o care
spre apa in care soarele se reflecta orbitor. Phil e cel
mai de?tept. S-a cSrat dracu' de- acasS.
- Intotdeauna a avut talentul 3sta, incuviin(3 Ethan.
Nu-I deranja sS mute mesele, nici sS instaleze scau-
nele, nici oricare alta dintre zecile de munci - mici i mari
p care le gasea Anna de fScut. ii alungau din minte
i blemele mai grele.
Dac3-i permitea s3 gindeasca prea mult, Tncepea
lA-$i formeze in cap un porlret al Gloriei DeLauter. De
vreme ce n-o vazuse niciodata, imaginea inchipuita de
creierul lui era a unei femei Tnalte, carnoase, cu par in-
cllcit de culoarea nisipului, ochii duri, mlnjiti cu fard ca
funinginea, gura flecaiia de prea mullele intilniri cu
licla i prea desele Tmperecheri cu acul.
Ochii erau albatri, la fel ca ai lui. Gura, in pofida
Btratului gros de ruj, avea aceea$i forma cu a lui, $i tia
ca nu fata mamei lui Seth o vedea. Ci pe a propriel lui
mame.
Imaginea nu parea tulbure i cetoasa, aa cum de-
venise de-a lungul timpului. Era limpede i taioasa de
parc-ar fi fost ieri.
Inca mai avea puterea de a-i ingheta sTngele In vene,
de a-i inchega in stomac o frica animalica bolnavicioasa,
sora cu ru^inea.
Ii mai trezea i acum dorinfa de a lovi cu pumni Tn-
vine|iti i ?nsingera|i.
Se intoarse incet, cind auzi tipatul de bucurie. $i o
v3zu pe Aubrey alergind prin iarba, cu ochii straiucitori
ca doua raze de soare. i pe Grace, oprita linga treptele
verandei, cu zimbetul ei cald $i doar putin cam sfios.
N-ai n iti un drept, ?uiera mica voce rea din capul lui.
Nici un drept nu ai sd atingi ceva a tii de minunat $i
luminos.
Dar, o, cita nevoie avea, o nevoie care-1 ineca pre-
cum un val de furtuna, azvirlindu-l in deriva. Cind Aubrey
se avinta spre el, brajele lui se intinsera Tn jos. o ridicara
i o invirtira, in timp ce feti(a tipa de piacere.
Voia sa fie a lui. Cu un dor ce pornea din maduva
oaselor, dorea ca acel copil perfect, inocent, vesol.
apartini lui.
Genunchii lui Grace ov3ira in timp ce merge,i i. ) ii
ei. Imaginea alcStuitS de ei doi i se intipSri in minto, In
inima, de unde tia ca n-avea sa se mai tearg3 lif t
batul lungan, cu miini mari i zimbel serios, i feti\a s lil
lucitoare ca aurul, cu o funda trandafirie in par.
Soarele ii scaida plin i bogat ca iubirea ce iroia dm
inima ei.
- A fost gata sa vinS de cind a deschis ochil. .m
dimineata, incepu Grace. M-am gindit s3 venim pufin
mai devreme, ca sa-i dam Annei o mina de ajutor.
0 privea atit de intens, de calm, TncTt nervii ei exu
cutara un dans rapid sub piele.
- N-au mai r<Smas prea multe de f3cut, dar...
Se intrerupse, fiindca brajul lui se repezise. o cu
prinse cu iuteaia i for^a $i o trase spre el. Avu timp sa
tragS aer in piept o data, surprinsa, inainte ca gura lui sfl
i-o acopere pe a ei. Aspru, dornic, ii azvirlea fulgere
fierbinfi prin singe, Ti fScea creierul surprins sa sa in-
virteascS vertiginos. Ca prin ceafa, auzi (ipatul incintat al
lui Aubrey:
- PupS, mama!
A, da, ii spuse Grace, grSbindu-se s5 prinda din
urma ritmul frenetic pe care-1 stabilise el. Te rog. S3ru-
ta-ma. saruta-ma, saruta-ma.
1 se paru ca auzea un sunet de la el, un oftat poate.
care rasuna de undeva dintr-un loc aflat prea adtnc ca
sa se poata auzi. Buzele lui se imblinzira. Mina care-i
apucase spatele bluzei ca un am agafindu-se pe viata i
pe moarle se deschise, mingiie. Acea emotie mai gin-
ga$a, mai delicata, ce iriza din el. nu era cu nimic mai
calma decit acea prima fichiuire de rapacitate; nu facea
iltti II r>S poleiascS muchiile jinduirii pe care o stirnise.
Ii simtea mirosul. de cSIdurS i de bSrbat. Simtea
iiutoMil fiicei sale, pudrS i copil. Bra|ele ei Ii incercuira
|mi nmindoi, alcStuind instinctiv o unitate, rSminind astfel
iliwl sSrutarea se incheie i-$i putu Tndesa fata in umSrul
M
NiciodatS n-o sarutase de fats cu altcineva. tia cS,
In momentul cind Ethan o imbra;iase. Cam se afla la
doar cifiva pai distant^. $i se putea sS-i fi vSzut i
8oth... $i Anna.
Ce insemna?
- PupS-m! ceru Aubrey, bStindu-l pe Ethan cu palma
po obraz i tuguindu-i buzele.
ii indeplini dorinta, apoi Ti freca nasul pe gitul ei,
gidilind- o i fScind-o sa ridS. Apoi, intoarse capul i
ntinse cu buzele pSrul lui Grace.
- N-am vrut sS te inhat aa.
- Sperasem s-o faci, murmurs ea. MS fScea sS simt
c<i te gindeai la mine. CS m3 doreai.
- MS gindesc la tine, Grace. Te doresc.
intrucit Aubrey se zbStea, o puse jos. lasind-o s3
alerge spre Seth i spre ciini.
- Voiam sa zic c3 n-am vrut sa fiu brutal cu tine.
- N-ai fost. Nu sint fragila, Ethan.
- Ba eti.
Cind o vSzu pe Aubrey trintindu-se peste Foolish ca
sa se poatS tSvSIi prin iarbS, reveni cu privirea la Grace,
uitindu-se tn ochii ei.
- DelicatS, continuS el, incet, ca portelanul alb cu
trandafiri roz pe care nu-l folosim decit de Thanksgiving.
Faptul c3 i-o imagina astfel ii fScea inima sS palpite
placut, chiar dacS tia cS altul era adevSrul.
- Ethan...
- Intotdeauna m-am temut sa nu te prind greil. *1
nu te rup In doua, de prea multa stingacie. Niciodata mi
m-am obinuit cu adevSrat.
Ii trecu uurel degetul mare peste pometele obn
zului ei, unde pielea era caldd, ginga3 i m atasoell
Apoi, T$i I5s3 mina sa cada Intr-o parte.
- Mai bine s3 ne-apucam de treaba, inainte ca Ann*
s3-l aduca pe Cam la capatul rSbdarii.
Stomacul lui Grace continua s3 trepideze de o incln
tare nervoasa, chiar i cind incepu corvoada aduceri
mincarii din bucatarie pe masa de picnic. Se surprindea
oprindu-se. cu cite o salatiera sau platou in mina, pentru
a-l privi pe Ethan batind in pamint ^aruii pentru jocul cu
potcoavele.
.,Uile cum i se unduesc mu$chii sub cama?a. E atit
de^puternic. Prive$te rum il Tnva(a pe Seth sa tina cio-
canul. E atit de rabdator. Poarta blugii pe care i-am
spaiat eu alaltaieri. Manetele se albisera i incepeau sa
se destrame. Avusese aizeci i trei de cen|i in buzu-
narul din faja, dreapta.
Uite-o pe Aubrey cum i se cajara in circi. tie ca va
fi binevenita. Da, duce miinile inapoi, o salta pu|in ca s3
stea mai sigur, apoi se reapuca de treaba. Nu-I deran-
jeaza cind ea ii fura apca i incearca s3 i-o puna pe
cap. l-a crescut lung parul $i capetele lucesc in soare
cind i-l scutura din ochi.
Sper sa mai uite un timp sa se duca la frizer.
A vrea sa i-l pot atinge, chiar acum. Sa-mi inelez pe
deget uvi|ele acelea groase, decolorate de soare."
- Ce tablou frumos. murmura Anna din spatele ei,
facind-o s3 tresara; rizind incet, puse pe masa un enorm
castron cu salata de paste tainoase. i eu fac la fel cum
1 mi, uneori. Stall doar i m3 uit. Frafii Quinn stnt nite
rtn eni foarte buni de privit.
Eu tot cred c-am sa arunc doar o privire scurta,
.ijifl care nu m3 mai pot opri, zimbi Grace cind Ethan
" ridic3, tot cu Aubrey agajata in spinare, i incepu s3
* Invirteasca incet in cere, ca i cum ar fi c3utat-o.
- Are un stil miraculos de firesc cu copiii, comenta
Anna. Va fi un tata minunat.
Grace sim{i c3 i se infierbintau obrajii. i ea se gin-
dise la ace!ai lucru. li era greu sa creada ca numai cu
clleva saptSmini in urm3 ii spusese propriei sale mame
c& niciodata n-avea s3 se mai marite. lar acum statea la
Indoiaia i se intreba. i atepta.
li fusese u$or s3 iniature loate gindurile despre c3s3-
torie. cind nu crezuse ca ar fi putut tr3i vreodata im-
preuna cu Ethan. Prima oara i$i ratase casnicia fiindca
inima ei aparjinuse altui barbat, nu so(ului. Ea fusese de
vina i accepta responsabilitatea e$ecului.
Dar cu Ethan putea face casatoria s3 straiuceasca,
nu? l$i puteau intemeia un camin, o familie i un viitor
bazat pe iubire, incredere i cinste.
Ethan n-avea s3 se grabeasca, medita ea. Nu era
stilul lui. Dar o iubea. II infelegea pe Ethan destul de bine
pentru a ti c3 pasul urmator avea s3 fie casatoria.
Era deja pregitita sa-l faca.

Mirosul burgerilor frigindu-se pe gratar, izul de droj-


die al berii pompata dintr-un butoia rece. Risetele co-
piilor i glasurile adul|ilor conversind tare, veseli, sau
murmurind incet, in birfe suculente. Vuietul sc3zut al
unei alupe trecind in viteza, cu strigatele entuziaste ale
ocupanfilor ei adolescent dangatele metalice ale pot-
coavelor lovite de jaloane Existau mirosuri, sunata
imagini. Se vedea viu roul, albul i aibastrul pTnzatutiMI
care acoperau mesele pline cu farfurii, salatiere, plniix.
i crStiji.
PIScinta cu cire$e a doamnei Cutter. Salata da (.(
ve|i a Wilsonilor. Ceea ce mai ramasese din gSleat.i tj
porumb fieri pe care o aduseserS sotii Crawford. Co1i.i|
de Jell-0 i salats de fructe. pui fripji i pStlSgela tun
purii. Oamenii erau adunati in grupuri sau rSsfiraji I'n
scaune. pe gazcn, jos la debarcader i pe verandS.
Cijiva bSrbaji stSteau cu miinile-n olduri, urmS/uvi
jocul cu potccave, cu chipurile sobre in stilul oamenilm
care chibiteaza la o competitie sportivS. Copiii domVrtau
in cSrucioare sau brate primitoare, in timp ce aljii
vSicSreau s5 li se acorde atenjie. Tinerii inotau i sn
bSISceau in apa rScoroasa, in timp ce batrinii ii faceau
vint la umbrS.
Cerul era senin, argita imensS.
Grace il vSzu pe Foolish adulmecind pe jos dupfl
resturi de mincare: gSsea o multime i-$i imagina cS
avea sa sufere de indigestie ca un... desigur, ca un ciine,
pinS nu se termina ziua.
Spera sS nu se mai termine niciodatS.
IntrS la marginea apei. jinind-o strins pe Aubrey, in
pofida colacelor colorate pe care le avea trase pe braje.
I$i cobori fiica in apS, rizind cind picioru?ele lui Aubrey
incepurS sS se zbatS incintate.
- Hai, hai, hai si tu! o chemS Aubrey.
- lubito, nu mi-am adus costumul de baie.
Dar mai inaintS pufln, pinS cind apa ii ajunse la ge-
nunchi, pentru a o putea ISsa pe Aubrey s3 se bSIS-
ceascS.
- Grace! Grace! Fii atentS!
Indatoritoare, Grace miji ochii in scare, pentru a-l
i- pe Seth cum facea din fuga un salt de pe ponton,
' nglnd genunchii la piept, cuprinzindu-i-i in brate i
1 apa ca o bomba, spre a stimi o jerba sclipitoare.
tfopind-o toata.
Ghiulea, anunta el mindru cind ie$i la suprafata:
t zimbi. MamSSa, te-ai udat toata.
Seth, ia-mS, intinse Aubrey bratele, tncordindu-se.
I.l-ma.
- Nu pot, Aub. Mai am de dat cu ni$te bombe.
Cind porni mot spre ceilal|i b5ie|i, Aubrey incepu sa
zlmbeasca.
- Se va Tntoarce sS se joace mai tirziu, o asigura
Grace.
- Acuma!
- Imediat.
Pentru a preveni o criza de toata frumusefea, o
arunca pe Aubrey in sus, prinzind-o in momentul cind
atinse apa. 0 ISsS s3 lipaie i sa stropeasca, dupa care
ii dadu drumul, mucindu-$i buzele cind o vazu pe Au
brey delectindu-se in libertate.
- inot, mami.
- vad, iubito. Eti o inotatoare buna. Dar nu te-n-
departa.
Aa cum se ateptase. soarele, apa i emo|ia con-
tribuiau spre a obosi fetita. Cind Aubrey incepu sa
clipeasca i sa deschida ochii larg, aa cum facea cind
infrunta somnul, Grace o trase spre ea.
- Hai sa bem ceva. Aubrey.
- Inot.
- O sa mai inotam. Mi-e sete.
Grace o ridicS in brate, adunindu-gi for|fll<i i
mica batalie care avea s5 urmeze.
- Ce-ai prins acolo, Grace, o sirena?
Mama gi fiica privira in susul pantei ude a itu U .
unde il v3zura pe Ethan.
- Da' gtiu ca-i frumoada. zimbi el spre faja ro b d i
lui Aubrey. Nu mi-o dai mie?
- Nu gtiu. Poate.
Se apleca spre urechea lui Aubrey:
- Crede ca egti o sirena.
Buza lui Aubrey tremura, dar aproape uitase de >i
venea s3 plingS,
- Ca Ariel?
- Da, ca Ariel din film.
Incepu sa urce pe mal, iar mina lui Ethan o intimpInA
prinzindu-i-o strins pe-a ei. $i, cind Grace igi regA'ii
echilibrul, Ethan i-o luS pe Aubrey din brate.
- Inot, ii spuse ea. cam jalnic, apoi igi ingropa fata In
adincitura gitului su.
- Te-am vSzut cum Tnotai.
Era uda, rece gi ghemuita linga el. Ethan tntinse
mina, o lua din nou pe a lui Grace gi o trase pe mal. De
asta data, degetele ii patrunseri printre ale ei, finindu-se
strins.
- Se pare c5 acum am doua sirene.
- E obosita, spuse incet Grace. Asta o irita uneari. E
uda, adauga, dind sa i-o ia din brate pe Aubrey.
- Sta bine, ii elibera Ethan mina, numai fiindca voia
sa-gi treaca degetele peste parul ei umed gi lucitor. i tu
egti uda.
Apoi, ii cuprinse umerii cu un brat.
- Hai s3 ne plimbam un timp pe la soare.
In raguli.
Poate prin fa^a casei, propuse el, zrmbind pu|in,
* iimti cum Ti adia pe piele respiratia lui Aubrey, de-
il mai regulati. in timp ce adormea. Unde nu-i a$a
<* flHillfl lume.
Cu mirare i simtind un val meet de plicere, Carol
" - roe II vizu pe Ethan lumdu-i fiica i nepoata la plim-
* Cu ochii ei de femeie. vedea mai mult decit un
- in 51 prieten plimbindu-se cu o vecina i prieteni.
"j*lsiv, ii trase sotul de brat, distrigindu-i atentia de
runda de potcoave in care era absorbit.
Stai putin, Carol. Junior $i cu mine mergem la citig
In runda asta.
la uite. Pete. Uiti-te-acolo. Grace e cu Ethan.
Vag nemultumit. Pete arunci o privire i ridica din
umeri.
- E i, i?
- Cu el. Pete, capsomanule.
O spusese cu exasperare i afectiune.
- Ca doi iubiti.
- Iubiti?
Pufni, gata s i alunge gindul - Dumnezeu ii era mar-
tor c i lui Carol Ti veneau cele mai sucite idei din cind in
cind. Ca atunci cind o apucase s i fa c i 0 croazieri p in i
in Bahamas. De parca n-ar fi putut lua 0 barci oricind
poftea, din propria lor ogradi. Dar apoi observi - cava -
in modul cum se apleca trupul lui Ethan spre Grace, In
felul ei de a-i inclina capul.
Imaginea i! fic u pe Pete si-i foiasca picioarele in
loc, incruntat, mutindu-si privirea.
- Iubiti, m orm ii el. f i r i a $ti ce pdrere ar fi trebuit s i
a ib i. Nu-i big a nasul in viata fiicei lui, ii reaminti. Por-
nise deja pe drumul ei Tn viata.
Se tncrunta cu putere tn soare, amintindu-91 I
fusese cind fetita lui ti rezemase capul pe urnarul
la fel cum facea acum Aubrey cu Ethan.
Cind erau atlt de mici, ii spuse Pete, aveau In
credere in oameni i-i priveau i credeau tot ce II
spunea, chiar i de le-ai fi spus ca tunetele nu sinl <l- "
batai din palme ale Tngerilor.
Pe masurS ce creteau, tncepeau sa se Tndep5r1aj
i s3 doreasca lucruri care n-aveau nici un sens. Ca d
pilda, bani ca sa traiasca Tn New York City $i bnw
cuvtntarea de a se marita cu cine tie ce canalie (In
nimic. nici pe departe pe masura lor.
fncetau sa te mai creada omul cu toate raspunsunln
i-ti frtngeau naibii inima. Aa ca trebuia sa |i-o dregi In
loc cit puteai de repede i sa ti-o zavorati cu lacatul, c.i
sa nu se mai poata repeta.
- Ethan e exact ceea ce-i trebuie lui Grace, spuno.i
Carol cu voce scazuta - doar in caz ca vreunul dintre
tantaiaii care credeau ca aruncatul unei potcoave pesle
un |3ru de tier era cel mai interesant mod de a-Ji pe-
trece ziua avea auz fin. E un om statornic i plin de o
mare bltndete. E un om pe care se poate baza.
- N-o sa...
-C e ?
- N-o sa se bazeze pe nimeni. E prea mindra ca sd-i
prinda bine, a$a a fost dintotdeauna.
Carol nu f3cu decit sa ofteze. Daca era adev3rat,
Grace mo$tenise pina la ultimul dram mindria Tndarat-
nica a tataiui ei.
- Niciodata n-ai Tncercat, macar, s3-i iei tn tntim-
pinare la jumatate.
Nu-ncepe s3 te iei de mine, Carol. N-am nimic de
Se desprinse de ea, neluindu-gi in seama vin o
M'a, c5ci gtia ca gestul lui avea s-o doara.
Vreau o bere, murmurS, Tndepartindu-se.
Phillip Quinn $i cT^iva dintre ceilalli stateau aduna^i in
urul butoiagului. Pele observa amuzat c5 Phillip flirta cu
'la lui Barrow, Celia. Nu-I putea Tnvinui - era ciadita ca
un model de la Playboy gi nu se temea s-o arate. Nu era
un lucru pe care un b3rbat s i Tnceteze s3-l observe,
Chiar daca era destui de batrin ca s 3 - l fie tata.
- S3 va pun una, domnule Monroe?
- Mul^am, arata Pete cu capul spre petrecare^ii din
' urtea din spate. Ti-ai adunat multa lume azi aid, Phil.
i-ai aranjat frumos. Tin minle ca ai tai dadeau cite-un
picnic aproape-n fiecare vara. E bine ca paslrezi tradi^ia.
- Anna a fost cu ideea, ii raspunse Phillip, dindu-i o
bere cu spuma intr-o cana Tnalta de plastic.
- Le vin mai mult femeilor, decit barbatilor, cred.
Daca eu n-apuc, s3-i spui ca-i multumesc pentru invi-
tatie. Tre sa ma-ntorc pe cheu peste vreo ora, ca sa
pregatesc lansarea.
- Intotdeauna Tti iese bine. Ai cele mai bune artificii
de pe Coasta.
- Traditia, repeta Pete.
Era un cuvTnt care conta pentru el.

Carol Monroe nu era singura care observase cum se


plimbau Ethan $i Grace impreuna. Supozijiile gi zTm-
betele gtrengaregti incepura sa se rasptndeasca peste
salata de cartofi gi crabii fierji la abur.
Mama Crawford igi legana furculi(a spre buna ei prie-
tena Lucy Wilson.
- Dacd md-ntrebi pe mine, Grace va trebul v i i> itf
picioru-n prag, dacd vrea ca Ethan Quinn sd-$i iu/ J
pirostriile Tnainte ca feti|a asta sd intre la colegiu. In viell
mea n-am vdzut un om care sd se mite aa de-ncl
- E cumpdtat, spuse cu loialitate Lucy.
- Nu te contrazic. Spun dear cd-i prea mocdil V4d
cum li se scurg ochii unuia dupd celdlalt ined dinainta <i
bdiatul dsta s i fi avut propria lui bared de pescuit. I n
buie sd fi trecut aproape zece ani de-atunci. Am voilri
despre asta cu Stella - Dumnezeu s-o odihneascfl n
datd sau de doud ori.
Lucy oftd peste salata de fructe, i nu numal fiindci
era atentd la calorii.
- Stella i$i cunotea bdietii ca-n palmd.
- Ba bine cd nu. 1-am zis eu intr-o zi: Stella, lui
Ethan al tdu i s-au aprins cdlciiele dupd fata lui Monroe *
$i a ris, dupd care-a spus cd se-ndrdgostise ca un cd
(elu;, da' uneori asta-i calea cea mai bund ca sd-ncepl o
poveste serioasd. N-am Tn|eles niciodatd de ce Ethan
n-a iegit m fa(d inainte ca Grace sd se fi-ncurcat cu Jack
Casey dla. Mie nu-mi pldcea deloc.
- Nu era un bdiat rdu, numai slab din fire. Uite-acolo,
Mamd, cobori Lucy vocea pe un ton conspirativ, ardtind
cu capul spre Ethan i Grace, care apdreau de dupd
col|ul casei tinmdu-se de mind, cu Aubrey adormitd pe
umdrul lui.
- Asta n-are nici urmd de sldbiciune-n el. igi miged
Mama Crawford sprTncenele, zimbind satisfdcutd spre
prietena ei. i incetineala poate fi bund, la pat. nu-i aga,
Lucy?
- Poate fi. Mamd. hohoti Lucy. Nici vorbd.
Binecuvintat de incongtienti de sp eculate pe care le
stirnea o plimbare linigtitd pe lingd casd intr-o dupd-a-
< I fierbinte de vara, Grace se opri s3 mai toarne ceai
i la gheata. Inainle de a fi umplut pe jumatate primul
i j -r, mama ei se apropie grabita, numai zimbete.
0, da-mi-o mie pe feti|a asla scumpa. Nimic nu ma
' .teste mai mult decTt s3 am grija de un copil care
me.
In timp ce vorbea, incet i repede, o Iu3 pe Aubrey
bratele lui Ethan.
Imi va da un motiv perfect ca s3 ma a$ez pu|in la
umbra $i s3 am linite. Jur ca ma dor urechile de cit a
vorbit Nancy Claremont. Voi, tinerii, merged s3 v3 distrati.
- Tocmai ma pregaeam s-o culc, incepu Grace, dar
mama ei alunga propunerea cu un gest.
- Nu-i nevoie. nu-i nevoie. N-am nici pe departe des-
lule ocazii s-o jin in brate cmd sta cuminte. Duceti-va sa
va continuati plimbarea. Totu^i, mai feriti-va i voi de
soare. E ca un cuptor.
- Buna idee, spuse meditativ Ethan, in timp ce Carol
se indeparta grabita, gingurindu-i lui Aubrey care dor-
mea. Pu|ina umbra i linite nu fac nici un rau.
- Ei... in reguia, dar mai am dear vreo ora i va trebui
sa plec.
Ethan o tragea uurel spre copaci, gindindu-se sa
gaseasca un loc ferit, intim, unde s-o sarute din nou. Se
opri la marginea padurii, privind-o Tncruntat:
- Unde s3 pled?
- La serviciu. Asta seara am de lucru la ctrciuma.
- Era seara ta libera.
- Era - adica, este de obicei, dar mi-am luat nite ore
suplimentare.
- Deja munceti prea multe ore.
Grace zimbi, distrasa - apoi uurata. cind umbra in
care intra reduse la jumatate canicula intensa.
- Mai am doar citeva. Shiney a fost intelegator \ m I
ajutat sa pun la loc ce-a trebuit s5 dau pentru ma$in.i
ce bine e aici, inchise ea ochii, inspirind adinc airul
racoros i umed. Anna a spus ca mai tirziu tu i fra|ii 111
ve(i cinta. Imi pare rau c nu v3 pot auzi.
- Grace, |i-am spus ca daca banii slot o problem*. in
ajut eu.
Grace deschise din nou ochii.
- N-am nevoie de ajutorul t3u, Ethan. MS pricep ifl
lucrez.
- Mhm, te pricepi. Toji v3 pricepe|i, naibii.
Se indeparta de ea, apoi reveni, ca i cum ar fi In
cercat s i scape de enervarea care-1 rodea.
- Nu suport gindul c3 te canoneti atita acolo.
$ira spinarii ei intepeni - o simtea devenind rigida i
dreapta, vertebra cu vertebra.
- Nu vreau sa ne certam din nou pe tema asta. E o
munca nonmaia, cinstita.
- Nu ma cert cu tine, iji spun doar.
Pomi spre ea, cu enervarea care i se involbura in
ochi surprinzTnd-o pe Grace destul de mult incit s3 se
retraga pfn3 linga un copac.
- Te-am auzit spunTnd-o i alta data, zise ea cu voce
inexpresiva. lar asta nu schimba faptele. Lucrez la cTr-
ciuma i voi continua s3 lucrez acolo.
- Ai nevoie de grija cuiva.
II rodea dureros faptul ca nu putea fi el acela.
- N-am nici o nevoie.
N-avea pe dracu. I se vedeau deja cearcane de
oboseaia sub ochii aceia verzi i schimbatori, iar acum ii
spunea ca avea sa care tavi pina la doua noaptea.
- l-ai achitat lui Dave maina?
- Pe jumatate.
lira umilitor.
- A fost destul de cumsecade ca sa m-a$tepte pina
4jn.n viitoare cu restul.
N-ai sS-l piateti.
Acesta, macar, era un lucru pe care-1 putea face. i
*."a s3-l fac5, pe to|i sfin\ii.
- Ann s3-l piatesc eu.
Grace uita de orice umilinja. Earbia i se ridicS, scurt
|i rapid ca un glonf.
- Ba n-ai s3-l piate$ti.
Alta data, ar fi luat-o cu biniorul, ar fi convins-o. Sau
pur i simplu ar fi procedat tacit. Dar ceva se razvrata in
cl - ceva ce exista acolo, fierbind mocnit. din dimineata
cind se Intorsese i o vazuse. Nu-I I3sa sa glndeasca,
numai s3 simta i sa actioneze. Cu ochii a|inti|i intr-ai ei.
ridica o mina, apucind-o de git.
- Sa taci.
- Nu sint un copil, Ethan. Nu pofi S3...
- Nu ma gindesc la tine ca la un copil,
Ochii ei straiuceau patrunzatori. Infierbintau ceea ce
fierbea in el, pina la clocot.
- Am incetat s-o mai pot face i nu ma pot intoarce
in urma. De data asta, fa ce vreau eu.
Nu $tia cind incepuse sa i se intretaie respirajia i
s-o treaca fiori prin piele. Ca prin cea|a, sim|i scoarta
aspra a copacului zgiriindu-i miinile cu care o apsa. Nu
se mai gindea c3-i propunea sa accepte citeva sute de
dolari pentru o maina.
- Ethan...
Cealalta mina a lui i se lasase pe sin. Ethan nu voise
s-o puna acolo, dar o acoperea $i degetele incepura sa i
se flexeze, framintind-o. Avea camaa inca umeda, dear
pu|in umeda. li simtea pielea incingindu-se pe dedesubt.
- FA ce vreau eu, de data asta. repeta el
Ochii lui Grace erau imeni. Cadea in ei, 1nodi~* <
Inima ei Ti palpita sub m in i, ca i cum ar (i (imil i
palmA, bStind, Gura i se prAvAli peste a ei cu !*<
violent^ pe care, cine tie cum, nu i-o mai putnn In*
li auzi tipAtuI oca1. inAbu$it sub buzele lui .n|u
Ceea ce nu facu decit sA-i trezeascA un fior tenehrot
CAIdura emana din el navalnic, nAucind-o. Dinin I
mucau aspru buza, facind-o sa lipe uor, sA s it
chida In calea invaziei iuji i agile a limbii lui.
Senzatiile curgeau prea rapid pentru a se deal
unele de allele, dar toate erau neguroase, acuta 91 i0
zistibile. Miinile-i alergau peste tot. ridicindu-i bluza. <Aij'
tind sinii, zgiriind-o cu palmele acelea delicios de aspii
II simti tremurlnd, il apucA de umeri ca sA-i |ina amlnriul
echilibrul.
Apci, Tncepu sA-i traga panlalonii scur^i.
Nu! 0 parte din mintea ei se retrase ocatA, aproap"
urlind. Nu se putea gindi s-o posede, acolo, a?a, la doar
ci(iva pa$i de locul unde oamenii stAteau de vorbA 91
copiii se jucau. Dar o altA parte din ea nu faces decit sA
geama de excitatie $ocatA, optind ca da.
Aid. Acum. A$a. Exact aa.
Cind o pAtrunse, fipAtuI ei ar fi purtat ceva din ceea
ce simjeau amTndoi, dar fu inghi|it de gura lui. pierdut
intre respirable sale Tntretaiate.
Impinse cu putere. repede, adlnc, cu trupul nAva-
lindu-i Intr-al ei. cu miinile TnfigTndu-i-se in fundul rotund
i tare. In timp ce se afunda In ea. Din minte i se ter-
sese totul, Inafara acelei singure nevoi disperate. Cind
Grace juisA, explodind peste el, Tn jurul lui, in el, fiorul ii
fu intunecat ?i primordial i-i undA pielea ca un strat de
sudoare. Propriul lui orgasm avea gheare, cu virfuri tier-
i l.lloase ca bricele, care*l sfiiara brutal, i se tnro$i

i.hiar i cmd se limpezi, continua sa se cutremure, sa


iMii' Treptat, deveni co nse n t de realitate. Azi bocanitul
al unei cioc5nitori in adincul padurii, risetele cris-
Utlintj dincolo de copaci. $i respirs|iile cu suspine ale lui
(luice. Sim|i briza racorindu-i pielea. i tremurele ei.
Oh, Doamne! Fir-a al naibii, injura el incet, cu
IHilima.
- Ethan?
Nu tiuse, nici n-ar fi crezut ca un om putea avea o
nsemenea dorin^a Tnauntrul s3u. Pentru ea.
- Ethan, repeta, i i-ar fi ridicata tn jurul lui brajele
viaguite, daca el nu s-ar fi retras.
- larta-ma, eu...
Nu-i gasea cuvintele. Nimic din ce-ar fi putut spune
nu era potrivit, n-ar fi fost de ajuns. Se apleca, Ti ridica
orlul la loc i i*l incheie. Cu aceeai incetineaia grijulie,
ti aranja camaga.
- Nu-ti pot prezenta nici o scuza pentru asta. Nu
exista nici una.
- Nu vreau sa primesc scuze. N-am nevoie de aa
ceva pentru ceea ce facem tmpreuna, Ethan.
Ethan privi in pamint, pe cind in cap Ti Tncepea o
pulsatie surda.
- Nu |i-am dat de ales.
tia ce Tnsemna sa nu ai de ales.
- Am ales deja singura. Te iubesc.
Atunci o privi, cu tot ceea ce traia in el involburin-
du-i-se in ochi. Gura ei era umflata. dupa felul cum i-o
pradase. Ochii-i erau enormi. Trupul purta cu siguranja
vinatai lasate de miinile lui.
- Meriti ceva mai buni de-atit.
- imi place s3 creel c5 te merit pe tine. M3 faci sS mfl
simt... dorita. Nici mScar nu e Ssta cuvintul potrivit, I91
apSsi Grace 0 mina pe inima care inca-i mai batea cu
viteza Rivnita, Intelese ea. Rivnita. lar acum, imi para
rau...
Privirea i se abatu dinspre ochii lui.
- Imi pare r3u pentru toate femeile care n-au aflat
niciodata ce inseamna a fi rivnite.
- Te-am speriat.
- Un moment.
Copleita, expira scurt.
- Ce naiba, Ethan, trebuie neaparat sa*ti spun ca
mi-a piacut? Ma simfeam neputincioasa i dominata i
era atit de fascinant. Ti-ai pierdut controlul i, de ceie
mai multe ori, ai un autocontrol incredibil de puternic.
Mi-a piacut s i $tiu ca poate ceva ce-am facut, sau ceva
ce stnt, |i l-a zdruncinat.
Ethan ii trecu o mina prin p3r.
- M3 zapaceti, Grace.
- Nu voiam. Dar nu cred nici ca e prea rau.
Oftind, Ethan f3cu un pas inainte, doar atita clt sd-i
netezeasca la loc parul rascolit.
- Poate problema e ca am crezut ca ne cunoteam
atit de bine. Oar nu $lim toate amanuntele.
li lua mina, studiind-o cu ingindurarea aceea a lui
incruntata care-i piacea atit de mult. Apoi, fi saruta de-
getele intr-un mod ce-i f3cu genele sa tremure.
- Nu vreau sa-^i fac niciodata vreun rau. In nici un fel.
Dar o facuse ?i avea s-o mai faca.
Ramase cu mina ei intr-a lui. in timp ce porneau
inapoi spre lumina soarelui. Trebuia sa-i dezvaiuie cu-
rind acele amanunte despre el. Astfel, Grace avea sa
tnfeleaga de ce nu-i putea darui mai mult.
C ap ito lu l 15

- Deci, nu gtiu daca voi mai umbla cu el, fiindcS


devine mult prea posesiv, injelegi? Nu vreau sa-i ranesc
sentimentele, dar trebuie sS mai i traiegti, este?
Julie Cutler mugca din marul verde i lucios pe care-1
luase din fructiera, in bucataria lui Grace. Se sim^ea
acolo ca acasS. Dezinvolta, se saita pe bufet. in timp ce
Grace impaturea rufele pe mas3.
- In plus, contiunS ea, gesticulind cu marul, am cu-
noscut un tip incredibil de scump. LucreazS la magazinul
de computere din complex. Poaria nigte ochelari mici cu
rame metalice i are cel mai dulce zimbet din lume,
zimbi, luminTndu-i-se toata fa|a dragaia$a, in forma de
inima. l-am cerut nurnSrul de telefon i a rogit.
- l-ai cerut numSrul de telefon?
Grace asculta doar pe jumatate. li piacea mult cind
Julie venea doar in vizita. Intoldeauna era plina de haz,
energie i subiecte de vorba. in ziua aceea. insa, ii era
greu sa se concentreze. Avea mintea prea plina de cele
intimplate Tntre ea gi Ethan in padurea aceea umbroasa.
Ce anume sarise din el ca s-o devoreze - gi de ce in
conlinuare devenise atit de distant?
- Sigur, igi inclina Julie capul, cu ochii ei caprui plini
de umor. Tu n-ai dat niciodata o intilnire unui tip? Haide,
Grace, sTntem In pragul mileniului trei. Celor mai mul|i la
place de mor clnd femeia ia initiativa. Oricum...
li scutura pe spate pletele atene, cu fir lung ft
drept.
- Lui Jeff i-a piacut - computeristul sexy. La incepul
s-a fisticit de tot, dar pe u rm i mi l-a dat $i clnd l-am
sunat, mi-am dat seama ce fericit era. A$a ca ie?im im-
preuna, dar mai TntTi trebuie s-o rup cu Don.
- Bietul Don, murmura Grace, arunclnd o privire ab-
senta, clnd Aubrey rasturna turnul de cuburi pe care-1
construise, apoi Ti aplauda distrugerea.
- Ei, o sa-?i revina el, ridica din umeri Julie. Nu-i ca i
cum ar fi Tndragostit de mine, sau aa ceva. E doar
obinuit sa aiba o puicuta.
Grace fu nevoita sa zimbeasca. In urma cu citeva
luni, Julie fusese innebunita dupa Don, repezindu-se s3-i
spuna lui Grace toate detaliile despre TntTInirile lor. Sau,
banuia Grace, cel pu{in o versiune cenzurata
- Mi-ai spus ca Don era omul ales.
- A fost, rise Julie. O vreme. Inca nu sTnt gala penlru
unul singur.
Grace se duse la frigider, sa toarne de baut pentru
toate trei. La virsta lui Julie - nouasprezece ani - ea
fusese Tnsarcinata, maritata i Tngrijorata de achitarea
notelor de plata. Acum avea doar cu trei ani mai mult,
dar parc-ar fi fost trei sute.
- Atunci, bine faci c3 tot cauji. ca sa fii sigura.
li d3du un pahar, sus{inindu-i un moment privirea.
- i ca s3 ai grija.
- Am grija, Grace, o asigura Julie, micata. A vrea
sa fiu maritata, Tntr-o zi. Mai ales daca Inseamna sa am
un copila$ la fel de minunat ca Aubrey. Dar vreau sa
termin colegiul, apoi sa vdd i eu cite ceva din lume. Sa
fac diverse, adSuga, gesticulind larg. N-am chef sS m3
pomenesc legatS de miini i de picioare schimbind scu-
lece i lucrlnd Tn cine $tie ce fundatura numai fiindca
m-am lasat dusa cu vorba de un (ip...
Lasa fraza Tn aer, deodata copleita sincer de ceea
ce spusese. Cu o expresie de scuza Tn ochii enormi, se
Ifisa sa lunece jos de pe bufet.
- Doamne, iaria-ma. Batuta-n cap mai pot s3 fiu une-
ori. N-am vrut sa...
- Nu-i nimic, o strmse Grace scurt de bra^ Exact
asta am facut eu, exact asta am lasat sa mi se Tntimple.
MS bucur ca tu e$ti mai istea|a.
- STnt o cretina, murmura Julie, in pragul lacrimilor. 0
timpita insensibiia. STnt nesuferita.
- Ba nu egti, rise uor Grace, luTnd din co un spiel-
hosen de-al lui Aubrey. Nu mi-ai lezat amorul propriu.
Detest gTndul ca n-am fi prietene destul de bune ca sa
pofi spune ceea ce gTnde$ti.
- Eti una dintre cele mai bune prielene ale mele. i
am gura mare.
- Ei. asta-i drept, chiccti Grace, vazlndu-i strim-
batura. Dar imi place.
- Va iubesc i pe tine i pe Aubrey, Grace.
- liu. Acum, nu-|i mai face griji i spune-mi unde te
duci cu Jeff, dragaiaul de la computere.
- $usia protejata. Cinema i pizza.
Julie slobozi un oftat slab de uurare. S-ar fi... ras in
cap i vopsit purpuriu, decise ea, inainte de a face ceva
care s-o doara pe Grace. SperTnd sa-i compenseze,
macar pu|in, insensibilitatea, zTmbi radioasa:
- tii, a? fi fericita sa am grija de Aubrey Tn urma-
toarea la seara libera, daca vrei sa iei cu Ethan.
Grace terminase de Tmpaturil dressurile i Tncepea
cu osetele Se opri, cu ochii mari $i cite o osetu|a alb.1
cu dunga galbena in fiecare m in i
-C e ?
- tii - s5 vedefi un film, s3 mergeti la un restaranl,
orice.
Pe cuvintul orice', ridica din sprincene, apoi fScu un
eforl s5- i stapineasca zimbetul la vederea expresiei lul
Grace.
- Doar n-ai s3-mi spui c3 nu te inti!neti cu Ethan
Quinn.
- P3i, el... eu... cobori ea privirea neputincioasS. spre
Aubrey.
- Daca era vorba s3 fie secret, ar trebui sa-?i par-
cheze camioneta in alta parte, nu pe aleea ta, in nop|ile
cind doarme aid.
- O, Doamne!
- Care-i problema? Doar n-ai o aventura ilicita - cum
are domnul Wiggins cu doamna Lowen luni dupa-a-
miaza, la motelul de pe Drumul 13.
Auzind sunetul strangulat al lui Grace, Julie nu facu
decit sa ridice din umeri:
- Prietena mea, Robin, lucreaz3 acolo $i urmeaza
colegiul la serai, i zice ca se cazeaza in fiecare joi
dimineaja, la zece jumate, in timp ce ea ateapta in
maina. Oricum...
- Ce-o fi crezind mama ta? opti Grace.
- Mama? Despre domnul Wiggins? Pai...
- Nu, nu.
Pe Grace n-o interesau tavaielile saptaminale ale
grasu)ului domn Wiggins intr-un motel.
- Despre...
- A, de tine i Ethan. Cred c-a spus ceva de genul ca
era i timpul". Mama nu-i idioata. Tipu-i o mare figurS,
preciza Julie, cu adinc5 sim(ire. Vreau sa zic, e uluitor
cum umple un triccu. $i zimbetul 31a. li trebuie ca la
zece minute pinS termina sa i se intinda pe fa|3. ?i pina
atunci, bai frate, iti curg balele. Vara trecuta, Robin i cu
mine ne-am dus Tn fiecare zi pe cheu numai ca sa ne
uitam la el cum ?i descarca prada.
- Zau? facu Grace, cu voce slaba.
- Ne-apucase pe-amlndoua rau de tot dupa el.
Viri mina In bonboniera de faianta $i g3si dou3 fur-
securi cu stafide.
- Am flirtat cu el Tn slil mare, ori de cite ori am avut
ocazia.
- Ai... flirtat cu Ethan,
- Mmm, dadu Julie din cap, inghifind un fursec. i
crede-ma c-am facut mari eforturi. Cel mai mult cred ca
l-am facut sa se simta incurcat, da" i-am smuls vreo
doua zimbete trasnet.
Surise veseia, vazind-o pe Grace ca o privea cu ochii
mari.
- A, mi-a trecut de mult, aa ca nu-|i face nici o grija
- Bine, lua Grace paharul de care uitase, bind cu
sete. Asta-i bine.
- Totu$i, are-un fund de coma.
- Of, Julie!
Grace ii mu$ca buza, ca sa nu chicoteasca. arun-
cind o privire plina de in|eles spre fiica ei.
- N-asculta. i, de fapt, cum venise vorba? A, da,
ziceam ca am eu grija de Aubrey daca vrei sa iei in
ora.
- Pai, iti mul|umesc.
Incerca sa se decida daca voia sa incheie subiectul
Ethan Quinn.sau sa mai continue, cind auzi o bataie Tn
ua i-l v3zu stind la intrare.
- Ca prin farmec, murmura Julie, cu romantismul In
florindu-i In inimS. Auzi, ce-ar fi s-o iau eu pe Aubrey in
vizita la mama, o vreme? O (in gi-i dau gi cina.
- Dar mai am aproape o or3 pina sS plec la lucru.
Julie Tgi dSdu ochii peste cap:
- Atunci, folosegte-(i timpul cu cap.
i o luS pe Aubrey In bra(e.
- Vii la mine, Aubrey? Sa-mi vezi pisoiagul?
- Aaaaa, pis-pis. Pa. mama.
- Bine, dar...
legeau deja pe uga din spate, Aubrey chemind pi-
soiul gi dind din miini nebunegte. Privi din nou spre
Ethan, studiindu-i chipul prin plasa de (m(ari, apoi ridica
miinile.
Ethan se hotSri s-o ia ca pe o invita|ie gi intrS.
- Aia care-a fugit cu Aubrey era Julie?
- Da. A dus-o sa se joace cu pisoiul ei gi sa ia cina
acolo.
- E bine c ai pe cineva ca Julie sa vadci de ea.
- FSrS Julie, ag fi pierdutS.
Nedumerita, Grace Incline din cap. Ethan statea stin-
gherit, cu o mln3 la spate.
- S-a-ntimplat ceva? Te-ai lovit la min3?
-N u .
Ce idiot era, igi spuse el, oferindu-i florile pe care le
(inuse ascunse.
- M3 gindeam c3 poate (i-ar piacea.
Voia cu disperare s3 g3seasc3 un mod de a se achita
pentru felul cum o tratase in pSdure.
- Mi-ai adus fiori.
- Am furat citeva, de ici, de colo. Mai bine S3 nu-i
spui Annei. Crinii i-am cules de pe marginea drumului.
Au inflorit din plin, anul 3sta.
li culesese flori. Nu cumpSrate de la florarie, ci unele
!- care se oprise, le alesese i le rupsese cu miinile lui.
Oftind prelung, tremurator, Grace ii Tngropa fa|a in
le
- Sint minunate.
- Ma due cu gindul la tine, Aproape totul are efectul
ista.
lar cind i$i inaifa capul, cmd Ethan v3zu ca ochii-i
urau uimiti i gale$i, ii dori s3 fi avut mai multe cuvinte,
mai potrivite, mai delicate.
- $tiu c3 acum nu mai ai decit o sear libera. A vrea
sa te invit la cina, daca n-ai alte planuri.
- La cina?
- E un local care le place Annei i lui Cam, In Prin
cess Anne. La costum i cravata, dar sustin c i mincarea
merita sacrificiul. Ti- ar piacea?
Grace i$i dadu seama ca mi$ca din cap ca o proasta
i-i impuse s3 se opreasca.
- Mi-ar face mare piacere.
- Tree sa te iau. Pe la ase jumate?
$i iar incepu sa i sa baiangane capul ca un prihor pe
arc beat
- Bine. Ar fi perfect.
- Acum nu mai pot sta, ma a$teapta la ?antier.
- E-n reguia.
Se intreba daca ochii-i erau atit de enormi pe cit i-i
simfea. L-ar fi putut devora cu ei.
- Iji multumesc pentru flori. Sint minunate.
- N-ai de ce.
$i, |inindu-i i el ochii larg deschigi, se apleca i-$i
depuse buzele peste ale ei, meet, foarte incet. li v3zu
genele tres3rind, vazu verdele irigilor incetoindu-se sub
firiioarele acelea de aur.
- Atunci, ne vedem miine searS.
Mugchii i se inmuiasera ca plastilina.
- Miine. TngSima ea gi I3sa s3-i scape un oftat pm
lung, prelung de tot, in limp ce Ethan pleca gi iegea |m
ug3.
li adusese flori. Stringindu-le cozile in ambele mirnl.
le intinse in fata gi incepu sa valseze cu ele prin caafl
Flori minunate, parfumate, cu petale catifelate. lar dacfl
unele dintre acele petale se scuturau pe jos in limp cn
dansa, scena devenea cu atit mai romantic^.
0 fSceau sa se simta ca o printesa, ca o femeie. I <:
mirosi cu desfatare, in timp ce revenea In buc3t3rie dupfl
o vazA. Ca o mireasa.
Se opri brusc, privindu-le lung. Ca o mireasA.
Capul incepu sa i se invirteasca, pielea ii deveni fier-
binte, miinile tremuratoare. Cind igi dadu seama ca-gl
tinea respiratia, o slobozi cu un guierat, dar in timp ce
incerca s3 tragS iarSgi aer in piept, i se opri impiedicatS.
ii adusese flori, igi spuse ea din nou. O invitase la
cina. Incet, igi ap3s3 o mina pe inima, pentru a des-
coperi ca batea ugurel gi repede, foarte repede.
Avea s-o cearS in casatorie. In cAsAtorie.
- O , Doamne! Vai de mine.
Picioarele-i erau gata sa se inmoaie, aga ca se
ageza pe podeaua bucatariei, cu florile in brate, ca un
copil. Flori, sarutari tandre, o cina romantica in doi. Ii
facea curte.
Nu, nu. Se pripea s3 trag3 concluzii. Nici in ruptul
capului n-ar fi ajuns aga de repede la pasul urmator.
Clalina din cap, se reculese gi g3si o sticla veche cu git
larg in chip de vaza. Nu era decit draguj. Nu era decit
atent. Nu era decit Ethan.
Deschise robinetul gi umplu sticla. Nu era decit
lilhan, ?$i spuse ea din nou i descoperi ca iar3i i se
oprise respiratia.
Fiind Ethan, gTndea i facea totul 7ntr-un anumit stil.
Chinuindu-se s5-i p^streze calmul. logica, incepu sS
.iranjeze neprejuitele flori, una cite una.
Se cunoteau de... nici nu mai tinea minte un timp
cind nu-1 cunoscuse. lar acum, erau aman|i. Erau in-
dr3gosti(i. Fiind Ethan, ar fi considerat ca pasul urmator
era mariajul. Onorabil, traditional. Perfect. II gSsea cel
mai potrivit.
infelegea acest lucru, dar se a$teptase sa mai treac^
luni de zile pinS se Tndrepta in acea direc(ie. i totu^i. de
ce ar fi ateptal, se intreba ea, cind deja ateptaser3
ati|ia ani?
Dar... ii promisese c3 niciodata n-avea sa se mai
mfirite. O jurase, in timp ce semna actele de divorf. Nu
putea s i mai ajunga vreodata la un e$ec atit de jalnic,
nici sa ri$te s-o treacS pe Aubrey prin drame $i trau-
matisme. Luase hotarirea de a o crete pe Aubrey sin-
gura, de a o create bine, cu drag. Avea sS-i ofere ea
Tns5i acest lucru, avea s5-i construiasca o casS, s-o
ingrijeasca, unde fiica ei sS creascS fericita ?i in
siguranfei.
Dar toate acestea fuseserS rnainte de a-i permite s5
creada c3 Ethan le-ar fi dorit vreodata, ar fi iubit-o vreo
data a$a cum il iubea ea pe el. Fiindca dintotdeauna
fusese Ethan. Intotdeauna Ethan, Ti spuse, inchizind
ochii. In inima ei, in visurile ei. Indraznea s3-i calce
promisiunea. cea pe care o facuse atit de solemn? Pu
tea risca s3 redevina sotie. s3-i agate toate sperantele
i inima de un alt barbat?
O, da. Da, putea risca orice, daca barbatul acela era
Ethan. Era atit de firesc, de perfect. Ti spunea, riztnd de
ea msS$i, In timp ce capul i inima ii se invirteau >i
bucurie. Era acea fericire pina la adimci bStrineti dup.i
care incetase sS mai tinjeascS.
Oare cum avea s-o ceara? I$i ap.SsS degetele i
buze, iar buzele tremurarS i se arcuirS. Tncel, i$i spusn,
cu ochii lui atit de serioi, atit de concentrati asupra
Avea s i-i ia m?na. Tn stiiul lui grijuliu. Urmau sS se alia
afarS, la lumina lunii, in adieri, cu miresmele nopfii de jui
imprejur i ipotul melodios al apei in apropiere.
Simplu, T$i spuse, fSrS poezie sau ocoli$uri. Avea s o
priveascS, un lung rSstimp fSrS s3 spunS nimic, apoi
urma sS vorbascS, fSrS grabs.
Te iubesc, Grace. Te voi iubi toatS viata. Vrei sd (n
sopa mea?
Da, da, da! Incepu s3 se roteascS in piruete amenta
Avea sS fie mireasa lui, Sofia lui, parlenera lui, iubita lui
Acum. $i pentru totdeauna. l-o putea da pe fetifa ei.
tiind, fSrS ezitare, cS avea s-o iubeascS i s-o pre-
tuiascS, s-o ingrijeascS i s-o apere. i urma sa mai aibS
i alfi copii, cu el.
O, Doamne - copilul lui Elhan. crescind in trupul ei.
CopleitS de aceastS imagine, igi apSsS miinile pe ab
domen. i de astS data, de asta data, viafa care palpita
in ea avea sS fie dorita i primitS cu bucurie de amindoi
creatorii ei.
Urmau sS-$i dureze o viafS impreuna, o viafS mi-
nunata, fascinant de simpia.
Abia alepta s-o inceapS.
Miine searS, Ti aminti i, cuprinsa brusc de panics,
se apucS de par. l$i ISsS miinile sS cadS, privindu-le cu o
disperare totals. Vai, arSta groaznic. Trebuia sS fie
frumoasS.
Ce-avea sS poarte?
Se pomeni rtzind, cii hohote pline de bucurie $i ner-
vozitate. Pentru prima oara, uitS de munca, de programe
|i de responsabilitati i se repezi la debara.

Anna nu observa decit a doua zi florile furate. Cind


remarca lipsa lor. scoase un strigat:
- Seth! Seth, treci imediat aid.
I;i proptise miinile in olduri, cu piiaria de pai strimba
5i ochii scaparind amenintator.
- Mda? iei b3iatul, mestecind dintr-o mina de co-
vrigei, dei cina fierbea pe aragaz.
- Tu te-ai b3gat la florile mele? Tntreba ea, furioasa.
Seth arunca o privire spre rondul cu plante anuale ?i
perene. i pufni.
- De ce m-a b3ga eu la timpitele alea de flori?
- Tocmai asta te-ntreb! batu ea din picior.
- Nici nu m-am atins de ele. Pai. nid macar sa smulg
baiariile nu ma lai.
- Fiindca habar n-ai sa faci deosebirea intre o buru-
ian3 i-o margareta, se rasti ea. Ei bine, cineva a umblat
prin straturile mele de flori.
- N-am fost eu, ridica Seth din umeri, dupa care i$i
dadu ochii peste cap cu satisfac|ie, cind Anna trecu pe
linga el, intrind ca o furtuna in casa.
Cineva, i$i spuse baiatul, avea s-o-ncaseze r3u de
tot.
- Cameron!
Anna urea tropaind scara, pin3 in baie, unde Cam se
spaia dup3 munca. Ridica privirea, arcuind o sprinceana,
cu apa iroindu-i de pe fa(a in lavoar. Un moment Anna
se incrunta, apoi ciatina din cap.
- Lasa, bombani ea, trintind ua.
Trasese concluzia ca nid Cam nu s-ar fi amestecat
in gr3dina ei mai mult decit Seth, lar dac3 rupea tlorl
pentru cineva, ar fi f3cut al dracului de bine s3 fie iubita
lui so(ie, c3 altfel Tl omora cu mina ei i termina odata.
Ochii i se Ingustara spre ua camerei Annei. 1
scoase din git un miriit gros, amenintator.
Se opri totui sa ciocaneasca, dei nu batu decit dn
trei ori, sacadat, inainte de a impinge ua pur $i simplu
- Christoase, Anna, smulse Ethan pantalonii mari-
ndre^ti Tntini pe patul iui $i-i ridica in fata, copleit. Nu
avea pe el decit chilo(ii i o expresie chinuita.
- Scutete-ma cu pudoarea, nu m3 intereseaza ce-ai
tu acolo. Ai umblat la florile mele?
- La florile tale?
A, tiuse ce avea sa urmeze. Cind era vorba de plan-
tele ei, femaia asta avea nite ochi de pisica. Oar nu se
a$teptase ca momentul s3 vina cind era pe jumate gol.
La naiba pe jumate, ii spuse el, stringind i mai aproa-
pe pantalonii.
- Cineva mi-a taiat peste-o duzina de boboci. l-a rupt
cu barbarie, se apropie Anna, cautind din ochi dovezi
prin camera.
- P3i, tii...
- Probleme? se rezema Cam de tocul u?ii, cu limba
in obraz. Era un spectacol amuzant, dup3 o zi de munca
grea, conchise el. Sofia sa, furioasa-foc, umbla prin jurul
lui frate-sau care era aproape-n curu* gol.
- Cineva a intrat la mine-n gradina i mi-a furat
florile.
- Nu pe bune? Vrei sa chem sticlelii?
- Of, mai taca-ti gura.
Se r3suci din nou spre Ethan, care se retrase cu un
pas, prudent i la?. P3rea gata s3 fac3 moarte de om.
- E i?
- El. eu nu...
lnten{ionase sa mdrturiseascd, sd apeleze la mila ei.
O.ir femeia care -1 fulgera cu ochi scdpdrdtori de furie
pfirea sd nu tie deloc ce era aia mild.
- lepurii, spuse el, rar. Poate.
- lepurii?
- Mhm.
Se foi incomod de pe un picior pe altul, rugindu-se la
bumnezeu sa fi avut mdcar pantalonii pe el cind Anna
ddduse buzna Tn camera.
- lepurii pot crea probleme in grddini. Sar induntru $i
se servesc.
- lepurii, repetd ea.
- Ar putea fi $i cerbii, addugd Ethan, in pragul dis-
perdrii. Pasc $i rumegd toate blestemd(iile, pind la
rdddcind.
Contind pe mila lui Cam, ii aruncd o privire:
-N u ?
Cam cintdri situatfa, tiind cd Anna era destul de ord-
5eancd ca sd inghifa gdluca. A, Ethan avea sd-i rdmina
dator pentru asta, hotdri el, zimbind.
- Da da. cerbi i iepuri, mare problemd.
Pe care cei doi ciini are alergau liberi o eliminau in
mare mdsurd, reflectd el.
- De ce nu mi-a spus nimeni! ii smulse Anna pdldria
din cap, plesnindu-se cu ea pe coapsd. Acum ce facem?
Cum ii oprim?
- Pe mai mulle cdi.
Vinovdtia il ustura. doar pufin, dar Ethan cugetd cd
iepurii i cerbii puteau fi o problemd, aa cd trebuia sd-i
ia oricum mdsuri de prevedere.
- Singe uscat.
- Sfnge uscat? Al cui?
- II pofi cumpara de la magazinul de gradinano |M
impratii pe jos, O s3-i lina la distanta.
- Singe uscat, ii boti Anna buzele, in timp ce refinai
sa cumpere.
- Sau urina.
- Urina uscata?
- Nu. T$i drese Ethan glasul. Te duci doar i... lii. pu
ici pe colo, ca sa-i simta mirosul i sa tie ca prin vecin.'i
late a o fiinta carnivora.
- Inteleg, d3du ea din cap, mul|umita, dupa care so
risuci spre soful ei. Hai, du-te-odata i fa pipi pe cra n ia
mele.
- Mai intti, a avea nevoie de-o bere, replica el. fa
cindu-i cu ochiul fratelui s3u. Nici o grija. iubilo, no
ocupam noi.
- Bine, pufni Anna, mai calma. larta-ma, Ethan.
- Mda, bine, hmmm...
O a$tepta sa iasa grabita, apoi se lasa pe marginea
patului. II privi piezi? pe Cam, care continua sa stea
rezemat in ua.
- Nevasta-ta asta are o mare doza de rautate.
- Mda. Mor dupa ea. De ce i-ai furat florile?
- Aveam i eu nevoie de citeva, bombani Ethan,
tragindu-$i pantalonii. De ce naiba mai sint acolo. daca
te trezeti cu capu' taiat fiindca le culegi?
- lepuri? i cerbi? incepu Cam s3 rida in hohote.
- Strica destul de des gradinile.
- Iepurai dragaia$i i curajogi care fop3ie printre doi
ciini, pina-n fa(a casei, ca sa aleaga ctleva flori. Dac-au
ajuns atit de departe, in curind n-o sa mai ramina nimic
din gradina.
- Nu e nevoie s-o tie. Un timp. I(i mul|umesc c5
>hi |inut partea. Credeam c-avea sS ma pocneascS.
- Ar fi putut. De vreme ce Ji-am salvat mutra, cred
mi rSmTi dator.
- Nimic nu se dS pe gratis, mini Ethan, mergind spre
ara s5- i ia o cSmaa.
- Pe-asta ai nimerit-o. Seth are nevoie s3 se tundS,
*t ultima pereche de pantofi nu-1 mai incap.
Ethan se intoarse, cu cama$a atimindu-i din virfurile
dagetelor.'
- Vrei s5 merg cu el la complex?
- lar ai nimerit-o.
- Mai bine incasam pumnul Sla-n mutra.
- Prea tirziu. 1i agtS Cam un deget in buzunarul din
fajS. zimbind. $i. de ce aveai nevoie de flori?
- M-am gindit c s-ar putea s5-i plac3 lui Grace,
bombSni Ethan, imbrScind c^ma^a.
- Ethan Quinn funS flori i se duce - de buna voie $i
nesilit de nimeni - la un restaurant cu Jinuta obligatorie,
se laji zimbetul lui Cam. in timp ce mi$ca din sprincene.
TreabS serioasa.
- E normal ca un barbat s5 invite o femeie la cin3,
s5-i aducS flori din cind in cind.
- Ba pentru tine nu e, se Tndrepta Cam, batindu-se
peste pintecul plat. Eu. cred cS merg s3 mS-nec cu be-
rea aia ca s5 pot fi un erou.
- Nu mai are omu' pic de intimitate pe-aici, se pltnse
Ethan, cind Cam pleca |anto. fyi intr3 femeile-n dormitor
i n-au nici m3car bunul sim( sS piece cind v3d c n-ai
nSdragii pe tine.
Incrunlat, i$i scoase din debara una dintre cele dcu5
cravate.
- Oameni gata s3 te jupoaie de viu pentru citeva flori.
i, nici nu tii clnd, te trezeti la-mpu|itu' de complo* In
inghesuiaia, sa cumperi pantofi.
Ii TndesS cravata sub guler i incepu sa-i fac3 nodul
- Cind eram la mine-acasa, n-aveam nici o gri|l
Puteam sa umblu- n curu' gol, daca a$a aveam chef.
Apoi. uiera spre cravata care refuza sa cooperezu
- Nu pot sa le sufSr pe curvele-astea.
- Fiindca mai mult Iji plac nodurile marinareti.
- Cui naiba nu i-ar piacea?
Apoi se opri, cu degetele incremenite pe craval-l
R3mase cu privirea in oglinda, unde-l vedea, in spatal*
lui, pe tatai s3u.
- E$ti doar pu(in cam nervos, atita tot, spuse Ray cu
un suris. fScindu-i cu ochiul. O intilnire importanta.
Tr3g?nd cu grrja aer In piept, Ethan se Intoarse. Ray
statea la picioarele patului, cu ochii sai alba$tri ca noap
tea veseli, sclnteind aa cum i$i amintea Ethan ca fa-
ceau cind it incinta ceva In mod deosebit.
Purta un tricou galben pe-al carui piept era imprimalS
o nava cu toate pinzele sus, blugi albi(i i sandale scfl-
ciate. Parul ii era lung pina la guler i argintiu straiucitor.
Ethan vazu razele soarelui oglindindu-se in el.
- Nu visez, murmura.
- Prima oara, ti-a fost mai uor sa crezi aa. Salut.
Ethan.
- Tata.
- Tin minte cind m-ai numit prima oara a$a Ai avut
nevoie de ceva timp pina sa reueti. Venise$i la noi de
aproape un an. Christoase, sperios copil mai erai, Ethan.
T3cut ca o umbra, adinc ca un lac. Jntr-o seara, cind eu
notam nite teze, mi-ai batut la u3. Ai stal un moment in
prag, pe ginduri. Apoi ai spus: Tata, te cauta la telefon.*
Zlmbetul lui Ray deveni luminos ca razele soarelui.
i ai ie$it imediat, altfel m-ai fi v3zut fScindu-ma de
ill Am bizTit ca un bnc i-a tfebuil s3-i spui cui naiba m3
cputa la telefon c3 aveam un atac de slergie.
- N-am tiut niciodata de ce nvafi dorit.
- Aveai nevoie de noi. i noi de tne. Erai al nostru,
ilhan, inc3 dinainte de-a ne fi gSsii unii pe alfii. Ne-
bflnuite sint caile Domnului, dar se cdsesc intotdeauna
plna la urma. Erai atit de... fragil, adauga Ray dupa un
moment, iar Ethan clipi din ochi, surprins. Stella i cu
mine ne temeam sS nu greim ceva i sa 1e fringem.
- Nu eram fragil.
- Ba erai, Ethan. Aveai inima delicata ca sticla, a$-
teptind sa se sparga. Trupul fi-era dur. Nu ne fSceam
niciodata griji cind tu i Cam va lua;i la pumni. in lunile
alea de la inceput. G3seam ca va folosea la amindoi.
Buzele lui Ethan tres3rira.
- De obicei, el incepea pSruiala.
- Dar nici lu nu te codeai niciodata, dupa ce ^i se
incingea singele. Era nevoie de ceva efort ca sa {i-l
aprinda, adauga el. $i-acum e la fel. Te priveam cum
observai, calculai. gindeai i cintareai.
- Mi-a{i dat... timp. Timp sa urmaresc i sa judec, sa
socotesc ?i sa chibzuiesc. Tot ce am civilizat in mine, de
la voi am primit.
- Nu, Ethan, noi nu fi-am dat decit iubire. i mo-
mentul de-atunci, 51 locul.
Se apropie de fereastra, pentru a privi afar3 spre
apa, la bardie care se leganau linga ponton. V3zu 0
egreta zburind pe cerul piclos de catdura i plin de nori.
- Erai sortit sa fii al nostru. Destinul tau era aici.
Te-aruncai in apa de parca te-ai fi nascut in ea. Pe Cam
nu 1-a interesat niciodata decit viteza, iar Philhfi | <
S3 stea cu mTinile-n sin, savurTnd plimbarea. Tu,
Se r3suci din nou, cu privirea TngTnduratS.
- Studiai fiecare palmS de loc din barcS, fie< ni
fiecare cot al riului. Ore-ntregi exersai fScutuI noduUk*
nimeni nu trebuia s3 te batS la cap ca s3 fred punlim
- Mi-a fost ugor, Tnc3 da la Tnceput. Tu voiai s i
o diploma de colegiu.
- Pentru mine, clStinS Ray din cap. Pentru m int
Ethan. i tatfi sint oameni, la urma urmei, gi am trMjl
printr-o perioada cind ma gindeam c3 fiii mei avenu mi
voie s3 iubeastii coala la fel de mult ca mine. Dm
fScut ceea ce-ti era (ie mai util. M-ai ajutat s3 fiu mfmlit
de tine. Ar fi trebuit s3 <i-o spun mai des.
- Mi-o spui intotdeauna.
- Totugi, cuvintele conteazS. Cine-ar putea-o gti mm
bine dectt un om care gi-a petrecut via|a incercind sft l
invete pe cei tineri iubirea pentru cuvinte?
cm
- Cuvintele sTnt importante, Ethan, gi gtiu c3 unela
dintre ele te dor. Dar vreau s3 nu ui{i un lucru. Tu gi
Grace mai ave|i multe s3 v3 spuneti
- Nu vreau s-o fac s3 sufere.
- O vei face, rSspunse meet Ray. Incercind s n-o
faci. Ag vrea s3 te po|i vedea la fel cum te vSd eu. i
cum te vede $i ea.
ClSIina iar5gi din cap.
- Ei bine, soarta nu se grbegte. Gindegte-te la bSiat,
Ethan, gmdegte-te la Seth - gi la pdr^ile din tine pe care
le vezi acolo.
- Mama lui... incepu Ethan.
- DeocamdatS, gindegte-te numai la b3iat, il Tntre-
rupse cu simplitate Ray gi dispSru.
C ap ifo ltl 16

In vSzduhul cu vint slab al vrii nu se sim|ea nici un


*mn de ploaie. Cerul era de uralbastru incins, orbitor,
o cupolS compacts cuprinziri o ceafS sub^ire i nori
**gili. O singurS pasSre cinta laniacal, parcS innebu-
nta sS termine cintecul inainte e sf?r$itul zilei lungi.
Grace era nervoasS ca o dolescentS in seara ba-
lului de absolvire. Acest gmdo fScu s5 ridS. Nici o
liceeanS nu visase vreodatS la i asemenea nervozitate.
li fScea de lucru cu pSrul, orindu-gi s fi avut bucle
lungi gi iucioase ca ale Annei -axotice, |ig3negti. Sexy.
Dar nu avea, igi reaminti e; cu tSrie. $i nici nu putea
sS aibS vreodatS. Cel pufin, tuisoarea simpIS gi scurtS ti
scotea in e v id e n t frumogii cecei-lacrimi aurii pe care-i
imprumutase de la Julie.
Julie fusese atil de drSgup gi emotionatS de Marea
Intilnire, cum o numea ea. Sclansase direct intr-un nu-
mSr cu ce-sS-porti-gi-cum-sSoorti - gi, evident, gSsise
conjinutul dulapurilor lui Grac< complet nesatisfScStor.
Desigur, faptul c3 o ISsas pe Julie s-c tlrTie pin3 la
complex fusese cea mai mae prostie. Nu c3 Julie ar fi
trebuit sS forteze prea mult, ecunogtea Grace. Trecuse
atita timp de clnd nu mai ffcuse cumparSturi doar de
pIScere. Tn cele douS ore ptrecute forfotind prin ma
gazine, se sim{ise atit de tinSS gi lipsitS de orice griji. Ca
i cum nimic n-ar fi fosl mai important decit sa gaaaa'n -
(inula potrivita.
$i totui, nu avea de ce sa-$i cumpere o rochie nnu.i
chiar daca se vindea la pre( redus. Dar nu pares
pabili s3-i mute gmdul. Doar aceasta mica loanS, m
lux neinsemnal. Dorise cu atita disperare ceva nau i
proaspat pentru acea seara deosebita
Jinduise dupa rochia neagrS i sexy, sofisticata.
brelele fnguste i poale strTmte. Sau cea ro$ie $i ian
zuala, cu decolteu indrazne(. Dar nu-i venisera bino
cum tiuse inca dinainte.
Nu era de mirare ca rochia simpia de in, albaslri
cenuie, avea reducere. Aratase alit de simpia, de b,i
naia, alirnata pe umera. Dar Julie insislase, iar Julm
avea ochiul format pentru asemenea lucruri.
Avusese dreptate, bineTn(eles, ii spunea acum
Grace. Era simpia, aproape feciorelnica, f3ra podoaba
pe corsaj ?i cu linii atlt de gra(ioase. Dar ii statea frumos.
cu culoarea rece contrastind cu pielea $i fusta plutind in
jurul picioarelor.
Grace urmari cu un deget croiala pStrata de la git.
uor uimita c3 sutienul pe care o pisase Julie s-l cum
pere o inzestra tntr-adevSr cu o mica brazda intre sini.
Un adevarat miracol, ii spuse, rizind uor.
Concentrata, se apleca spre oglinda. Facuse tot ceea
ce o instruise Julie cu fardurile de imprumut. i ochii ii
pareau cu- adevarat mai man i mai adinci, conchise ea.
I$i daduse toata silin(a s5 acopere semnele de oboseaia
i gasea c3 reuise. O fi dormit ea doar pe apueate in
noaptea trecuta, dar nu se sim(ea deloc obosita.
Se simfea energizata.
Intinse mina, ezitind pe deasupra eantioanelor de
parfum care li se oferisera la raionul de ccsmetice. Apoi,
aminti cS Anna ii spusese sS foloseascS pentru Ethan
< riul ei parfum. Acest lucru insemna ceva pentru el.
Alegindu-I in locul celorlalte, inchise ochii i incepu
IA gi-l aplice. Cu ochii inchigi, imaginindu-i c3 buzele lui
n elingeau ici, colo, stSruind i gustind locurile unde bS-
liile pulsului ei insufleteau parfumul.
Continuind s2 viseze. Iu3 mica poet5 ivoire de searS
- alt Imprumut - i-i c o n tro l con^inutul. Nu mai purtase
o po$e15 atit de frumoasS de... ei bine, dinainte de a se fi
nfiscut Aubrey. igi spuse ea. Era atit de ciudat, s5 se uite
InSuntru i sS nu vadS nimic din zecile de obiecte pe
care era obi$nuit5 sS le aibS la ea ca mamS. Numai
lucruri de femeie, meditS ea. Mica pudrierS cu ifose, un
ruj pe care rareori se gindea sS-l foloseascS. cheia ca-
sei, citeva bancnote impSturite cu grijS i un $en/e|el
care nu era subtiat i zdrentuit dupS $tersSturile pe o fatS
asudatS.
Se simtea femininS numai privindu-le, numai strecu-
rindu-$i picioarele in sandalele cu tocuri nepractice - of,
i cit chin ca sS pISteascS, la sosirea facturii - numai
invirtindu-se in fa|a oglinzii pentru a-i vedea rochia ur-
mind migcarea.
CTnd Ti auzi camioneta oprind in fata casei, se repezi
prin earners. FScu un efort sS se opreascS. Nu, n-avea
sS alerge la u5 ca un cS|el nerSbdStor. Urma sS agtepte
pe loc pinS ciocSnea. i sS-i lase inimii timp pentru a-$i
reveni la normal.
Cind ciocSni in sfirgil, inima continua sS-i bubuie in
urechi. Dar porni din loc. ii ztmbi prin plasS i se indreptS
spre ugS.
Ethan ii aminti cS la fel o vSzuse venind i in prima
searS, cind fScuserS pentru prima data dragoste. Ar3-
tase atit de fermecStoare, atit de singurS, cu luminSrile
pilpiind in jurul ei.
In acea searS, ins5, arata... nu credea c3 avtni
vintele potrivite. Totul la ea parea s3 iradieze lumum
pielea, p3rul, ochii. II fcea sS se simtS stingaci, um-i
reverentios. Ar fi vrut s o sSrute pentru a se asigum > >
era reala. dar totu$i se lemea s-o alinga.
Facu un pas inapoi cind Grace deschise usa, apm
Iu3 mina pe care ea i-o Inlindea cu grija.
- Arab altfel.
Nu, nu era poezie. i o fcu sa zimbeasca.
- A$a am vrul.
Inchise ua dupa ea M ISsS s-o conduct la main,i
Ethan ii dori imediat sS fi imprumutat 'Velte-uI.
- Carnioneta nu se potrive$te cu rochia asta. spu:."
in limp ce o ajuta s3 se urce.
- Se potrive$te cu mine, i$i adun5 Grace poaleln
asigurindu-se ca n-aveau sS se prinda in porliera. Oi li
artind eu altfel, Ethan, dar sint aceea$i.
Se in sta ll in fotoliu, pregatindu-se pentru cea mai
frumoasa sear5 din viata ei.

Soarele era mcS sus pe cer, strSlucitor, cind ajunsera


in Princess Anne. Restaurantul pe care-1 alesese Ethan
se afa Tntr-una din casele vechi i renovate cu plafoane
inalte i ferestre prelungi i Tnguste. Luminarile inc ne-
aprinse st^teau pe fetele albe de mese, iar chelnerii
purtau sacouri i cravate negre formale. Conversable
celortal|i meseni se desf$urau in surdinS, ca la bisericS.
Anna ii auzea propriile tocuri bon5nind pe duumeaua
lustruita, in limp ce erau condu$i la masa lor.
Voia s5 tins minte fiecare detaliu. Felul cum statea
mica mas3 inghesuitS comod lingS fereastrS, tabloul
'lului suspendat pe perete, in spatele lui Ethan.
Irul prietenos din ochii chelnerului cind le oferi listele
t i Intreba daca doreau un cocktail.
Dar cel mai mult dorea s3-l retina pe Ethan. Surisul
'm din ochii lui. cind o privea pe deasupra mesei, felul
in virfurile degetelor continuau sS i le atingS pe ale ei
tie fa|a de m asi alba.
- Vrei putin vin? o intreba.
Vin, luminari, flori.
- Da, ar fi piacut.
Deschise lista de vinuri. studiind-o ingindurat. $tia c3
prefera soiul alb, iar una sau dou3 denumiri ii erau fa-
fnlliare.
Phillip |inea intotdeauna citeva sticle la rece. Degi
numai Dumnezeu tia de ce un om cu mintea intreagS
pldtea cu regularitate atitia bani pe b3utur3.
Recunoscator c3 speciali(3|ile erau numerotate i nu
Irebuia sa incerce pronun^ia fran|uzeasc3, Ethan ii d3du
chelnerului corranda, multumit in sinea lui cind igi vSzu
preferin|a intimpinata aprobator.
- Ti-e foame?
- Pu^in.
Se intreba daca avea s5 poata inghi|i m3car o firi-
miturS, pe linga nodul de incintare din git.
- Doar ca e aa de frumos sa fiu aici, cu tine.
- Ar fi trebuil sa te invit de mai demult.
- E perfect. N-am avut mult timp pentru aa ceva.
- Timp se mai gasegte.
i nu era chiar atit de rau, descoperi el, sa poarte
cravata i s3 manince intr-un local unde erau alte per-
soane in jur. Mai ales cind o putea privi peste masa.
- Pari odihnita, Grace.
- Odihnita? izbucni ea in r?s, fScindu-l s3 zimlmMi
nesigur; apoi, 1i strinse cu afec|iune mina. 0 ,Ethan. il i
mai iubesc.

Soarele cobora pe cer, iar Iumin3rile furS apriw.n in


timp ce sorbeau vin alb i savurau o mincare prepwrtl i
irepro$abil $i servita cu fler. Ethan Ti vorbea despra pm
gresele cu ambarcatiunea i noul contract pe care t in
cheiase Phillip.
- E minunat. Imi vine greu s3 cred c3 abia ast3 pn
m3var3 ati intrat in afaceri.
- Eu m3 gindeam de mult. Pusesem la punct o mam
parte din detalii, in minte.
Era firesc, Ti spuse ea. Gindiiul lucrurilor pe indeleln
era o Ir3s3tura InnSscuta a lui Ethan.
- Chiar i aa, a|i facut-o S3 meargS. S3 meargS cu
adev3rat. De zed de ori m-am gindit s3 vin pe la voi.
- i de ce n-ai trecut?
- Inainte... Dac3 te vedeam prea des, sau in prea
multe locuri diferite, m3 apucau grijile.
fi pl3cea s3-i poata spune. s3-i vada ochii schim-
bindu-se cind auzea.
- Eram sigur3 c3-ti puteai da seama de ceea ce
simteam pentru tine - cum voiam s3 te ating i s3 fiu
atins3 de tine.
Singele ii trepida in virfurile degetelor, cind i le atin-
ser3 pe ale ei. $i ochii i se schimbar3 intr-adev3r, aa
cum voise, devenind mai adinci pe cind priveau intr-ai ei.
- tmi luasem singur gindul de la tine, spuse el cu
grij3.
- M3 bucur c3 n-a tinut mult.
- i eu.
li trase degetele spre el, atingindu-le cu buzele.
- Poate vii pe la gantier zilele-astea, gi-am sa ma uit
M line.,, i-am s3 vad.
Grace incline din cap.
- Poate-am sa vin.
- Ai pulea trece inlr-o dupa-amiaza fierbinte gi...
Degetul lui mare i se plimba alene peste falange,
- S3 aduci pui fripl.
RIsul ei fu rapid gi ugor.
- Ar fi Irebuit sa ghicesc ca asta te-a atras cu ade-
vflrat la mine.
- Mda, a inclinat balanja. O fata draguta. ochi de
zei|a a marii. picioare lungi, ris cald - toate astea nu-n-
seamna mult pentru un barbat. Dar adaugS o por|ie
zdravdna de pui fript ca-n sud, gi iese cu totul altceva.
Delicios de flataia, Grace ciatina din cap:
- i eu, care credeam ca n-am sa scot nimic poetic
de la tine.
Privirea lui Ti cutreiera fata gi, pentru prima oar3 In
viata, tgi dori sa fi avut talent la compus ode.
- Ai chef de poezie, Grace?
- Am chef de tine, Ethan. Exact aga cum egli,
Cu un oftat prelung de mulfumire, privi In jur prin
restaurant.
- $i daca adaugi cite o seara ca asta din cind In
cind... reveni ea cu privirea la el, zlmbind, iese cu totul
altceva.
- Se pare ca ne-am Inteles, de vreme ce gi mie-mi
place s3 ies cu tine aga. Cu line, mi-ar piacea sa merg
oriunde.
Grace Igi Incovoie degetele Intr-ale lui.
- Demult, foarte demult mi se pare, aveam vise ro-
manlice. Visam la ceea ce speram sd se intimpto
bund zi. Realitatea e $i mai minunatd, Ethan. A i*
e mai frumoasd decit visul.
- Vreau sd fii fericitd.
- Dacd a$ fi mai fericitd de-atll, ar fi nevoia d di
oameni, ca sd incapd alita feridre.
Ochii ii scinteiau de veselie, in timp ce se .i j
spre el:
- i atunci, ar trebui sd vezi ce po<i face cu
amiridoud.
- Numai una imi trebuie. Vrei sd facem o plimban
Sim{i cd i se indl{a inima. Oare se apropia nm
menlul?
- Da, cred cd o plimbare ar merge perfect.
Soarele aproape apusese, in timp ce mergeau i><>
strdzile pldcute, cu umbre prelungi, fermecdtoare. Pe un
cer orbit de culoarea intensd, luna fncepea sd se inal(n
N-avea sd fie plind, observd Grace, dar nu conta. Ininw
ei era prea plind.
Cid Ethan o rdsuci In brajele lui, chiar la m argins
luminii unui felinar, se topi in sdturarea Tnceatd $i pro
lungd
Era altfel, ii spuse iardi Ethan, in timp ce se lds.i
purtat de sdrut doar o idee mai adinc. O simtea mai
caldd, mai delicatd, cedind lipitd de el, de$i simtea strd-
bdtind-o mici fiori.
- Te iubesc, Grace, spuse, ca sd se calmeze amtn-
doi.
Inima ei sdri drept in git, fdcindu-i vocea sd tremure
Deasupra se trezeau la viafd stelele, puncte de lumind
albd strdlucitoare.
- T e iubesc, Elhan.
Inchise ochii, (inindu-^i respirafia, in ateptarea cu-
iiolnr
Mai bine sS ne-ntoarcem.
Ii deschise bruise.
A. Da.
I 5s5 s3 i se reverse aerul din piept.
Da. ai dreptate.
Ce prostie, T$i spuse, In limp ce reveneau la ca-
mioneta lui, Un om atit de meticulos i grijuliu ca Ethan
nu i-ar fi cerut mina la un colt de stradS in Princess
Anne Avea S3 atepte pina ajungeau Tnapoi, pina cind
Julie pleca acas3 i Aubrey era culcata.
Avea sa a$tepte pina rSmineau singuri, in intimitatea
unui decor familiar. Sigur, asta era. A$a c3-i zimbi, in
limp ce pornea motorul.
- A fost o d nfl minunata, Ethan.

Era o noapte cu lun, exact aa cum i-o imaginase.


Razele intrau oblic pe fereastrS, lunecmd uurel peste
Aubrey, in leagSnul ei. Feti|a sa avea vise frumoase, igi
spuse Grace. i cu cit mai frumoase aveau s5 fie di-
mineaia, cind cu tofii aveau sa fi fdcut pasul urmator
spre a deveni o familie.
Aubrey ii iubea deja, ii spuse Grace, in timp ce
mingTia p3rul fetitei. Cu doar pufin timp in urm3, fusese
hotarita sa-i creasca fiica singura, sa se asigure c3
numai ea ii era de ajuns. Acum, toate acestea se schim-
bau. Ethan avea sa fie tatai copilului ei, un parinte iubito
care urma s3-i poarle de grija.
Intr-o buna zi, aveau s-o culce Tmpreuna pe Aubrey.
In alta, urmau s3 stea lingS un leagSn, privind alt copil
dormind. Cu Ethan, putea impartai bucuria unui mo-
merit simplu ca acela - acea clips de lini$te in intunaiiQf
scSIdat de lunS, cmd te ui{i i-ti vezi copilul dormiml ta
sigurantS.
Erau atitea pe care el le putea dSrui lor. i pe can
ea putea s3 i le dea lui.
$tia cS un om ca Ethan ar fi simtit acel prim frenniM
de viata in inimS la fel cum il simtea ea Tn pintec. Putnm
trSi impreunS acest eveniment i o via|a intreaga de ma
mente simple.
IntrS meet in living room, unde il vSzu pe Ethan tn
picioare. privind prin ua cu plasS. Un moment, se simti
cuprinsS de panics. Doar nu pleca? Nu se putea !
piece. Nu acum. Nu inainte de...
- Mai vrei cafea? il intrebS grSbit, ridicind vocea inn
inte de a i-o putea controla.
- Nu, multumesc, se intoarse Ethan. Doarme bine?
- A. da, perfect.
- SeamSnS atit de mult cu tine.
- Crezi?
- Mai ales cind zimbete. Grace...
li privi ochii atintindu-se spre ai lui, luminoi in aura
slabs a ISmpii. Un moment, i se pSru cS nimic nu exis-
tase inainte $i nimic n-avea sS mai urmeze. Nu puteau fi
decit ei trei, impreunS, in nopfi la fel de linitite ca aceea,
in cSsu|a de p3pui. Putea fi viitorul lui. Voia sS creadS
cS ar fi putut sS fie viaja lui.
- A 5 dori sS rSmin. A$ vrea sS stau cu tine in noap-
tea asta, dacS i tu vrei.
- Vreau. Sigur c3 vreau.
Crezu cS injelegea. Avea nevoie sS-i arate mai intii
dragostea lui. Mai mult decit dornicS, ii intinse mina:
- Hai in pat, Ethan.
Avu grijS s5 fie tandru, s-o mingTie ugurel.pina pe
S-o tins acolo, s-o Jina Tn brate pina cind trupul i se
ca un pod tremurator de senzatii. S-o faca sa
(4neasca i s3 ofteze. Privi lumina lunii impestri^ndu-i
*a, ii urmari umbrele schimbatoare cu virfurile dege-
r, cu buzele. 0 desfata.
lubirea o Tnconjura. O legana. O purta Tntr-un ritm
nd ca al marii linitite. Lunectnd pe valurile ei, i-o oferi
i rindu-i, ca o reflectare irizata.
Ging3ia lui o migca plna la lacrimi. Acum tia ca
culea avea nevoi crude, coaple i nepasatoare. lar acest
lucru o Tnfiora. i totui, acea parte din el. partea aceea
ensibiia i plina de compasiune, cea mai generoasa
parte a lui, fi atingea inima pina-n strafunduri, Sim|ea
pina la o adincime nemasurata in acea larga fintina a
iubirii.
Cind luneca in ea, cind se unira, gura lui i-o acoperi
pe a ei pentru a captura fiecare oftat. Grace luneca in
sus. tremura pe culmea aceea acoperita cu matase, re-
zistind, rezistind pina ajunse i el s3 vibreze odata cu ea
i se putura prinde unul pe ceiaialt in rostogolirea in-
ceata a coboririi.
Dup3 aceea, Ethan o potrivi astfel incit sa stea ghe-
muita Tn curbura bra|ului sau. $i incepu s-o mingiie.
Ochii ei se ingreunara. Acum, T$i spuse, incepind sa
pluteasca Tn deriva. Acum avea s-o ceara de so|ie, cind
amindoi Tnca mai straiuceau.
Ateptind, adormi.

Avea zece ani i ultima bataie pe care i-o trasese ii


lasase cu spinarea ca un labirint de vinatai roiatice i
dureri singerii. Niciodata nu-l lovea peste fa|a. Invajase
repede c3 majoritatii clien|ilor nu le piacea sS vad*
invine{i{i i buze sparle pe chipul mSrfii.
in majorilatea cazurilor, incetase sa-i mai *
seascS $i pumnii. Descoperise ca peria de pflr .....
cureaua puteau fi mai eficiente. li piaceau periile sutrlw
circulars, pline de tepi tan. Prima oarS cind il lovian <
una, ocul i durerea fusesera at!t de indescriplibila, Irn il
riposlase i-i daduse i ei singele la buza. Atunci, H
luase la pumni pina cind 3i gasise salvarea in lein.
Nu se putea pune cu ea i o tia. Era o femeie vm
nica i pulernica. La be|ie, devenea ?i mai puternici
mai necrujatoare. Nu-i folosea la nimic s-o roage, nu i
plinsul nu ajuta. aa ca incetase cu amindoua. lar bJl
taile nu erau la fel de crude ca partea cealalta. Nimic nu
era mai r3u.
Cu prima ocazie cind il vinduse, primise douazeci da
dolari. $tia fiindca li spusese i-i promisese doi dolari 51
pentru el, daca nu fScea caz. Nu tiuse despre ce vor
bea. Nu atunci. Nu tiuse, pina nu-l lasase in dormitorul
intunecat, cu clientul.
$i nici chiar atunci nu tiuse, nu in|elesese. Cind
miinile alea mari $i umede umblau paste el, frica era atil
de orbitor de stridenia, ruinea atit de neagra, groaza
atil de sonora, la fel de zgomotoasa ca urletele lui.
Urlase pina cind din gitlej nu-i mai putuse iei decit
un scincet gutural. Nici chiar durerea de a fi siluit nu
putea scoate mai mull din el.
li daduse pina i cei doi dolari. El ii arsese, in chiu-
veta murdara din baia oribiia cu mirosul propriei lui
vome, privise banii arcuindu-se innegrili. lar ura lui pen
tru ea era la fel de neagra.
li fagaduise, privindu-$i in oglinda propriii ochi dui
In fundu! capului, ca dac3-l mai prostilua vreodatS, avea
-o omoare.
- Ethan.
Cu inima impiedicindu-i-se in git, Grace se ridiCci in
genunchi sa-l scuture de umeri. Pielea de sub miinile ei
era rece ca ghea^a. Trupul devenise rigid ca de piatrS,
dar tremura. O fScea s3 se gmdeascS nebunete la cu-
tremure, la vulcani. V io le n t clocotind sub un strat dur de
roc3.
O trezisera sunetele pe care le scotea O facusera s3
viseze un animal prins in capcana.
Ochii lui se deschisera brusc. In Tntuneric, nu le v3zu
v3zu decit lucirea, dar pareau goi saibatici. O clips. se
temu ca violenja pe care o simtise fierbinle avea sa raz-
bata afara. nimicind-o.
- Ai visat, spuse ea cu fermitate, convinsa ca de asta
era nevoie pentru a-l readuce pe Ethan inapoi in ochii
aceia holba^i. Acum e-n reguia. A fost un vis.
Ethan ii auzi scri$netu1 propriei respitajii. Mai mult
decit un vis, tia. Fusese amintirea cu sudori reci pe care
n-o mai avusese de ani de zile. Dar rezultatul era ace-
lai. Grea^a i se incirliga scirboasa in stomac, capul ii
bunuia i trepida de ecoul jalnic al zbieretelor unui bSiat
Se cutremura o data, violent, sub miinile blinde de pe
umerii lui.
- N-am nimic.
Glasul, insa, ii era ragu$it, iar Grace $tiu ca mintea.
- I(i aduc pu|ina apa.
- Nu, nu-mi trebuie.
Nici chiar apa nu i-ar fi putut ramine in stomacul care
se zbuciuma.
- Culca-te la loc.
- Ethan, Iremuri.
Avea sa inceteze. Putea sa inceteze. Nu-i trebul*
decit putin limp i concentrare. Vazu ca ochii ei emu
dilatati enorm, plini de spaima. Era Fngretoat i furies cfl
fusese fie ?i doar amintirea acelei orori in palul ei.
Doamne sfinte, ii ingaduise sS creadS, o clips ma
car, ca putea fi altfel cu el? Cu ei?
F3cu un efort s5 zimbeasca.
- M-am speriat, atita. larta-ma ca te-am trezit.
Mai linigtita, fiindca vazuse reaparindu-i in ochi o
umbra a omului pe care-l iubea, Grace ii mingiie parul.
- Trebuie sa fi fast ingrozitor. Amindoi ne-am speriat.
- Probabil. Nu mai tiu.
Urmatoarea minciuna, ii spuse el. abominabil de
istovit.
- Hai, culca-te. Acum totul e bine.
Grace se cuibari linga el. sperind sa-l mingiie, i-i
puse o mina peste inima. Inca mai batea cu repeziciune.
- Inchide doar ochii, murmura ea. ca i cum ar fi
vorbit cu Aubrey. Inchide ochii acum i odihne$te-te.
Jine-te de mine, Ethan. Viseaza-m3 pe mine.
Rugindu-se sa-i gaseasca pacea, le facu pe amfn-
doua.

Cind se trezi i nu-l mai gasi linga ea, Grace incerca


sa-5i spuria ca povara dezam3girii era disproperfionata.
Nu voise s-o deranjeze atit de devreme, a?a ca nu-i
luase ramas-bun.
Acum, cind soarele rasarise, el era deja in largul
Golfului.
Se ridica. lua pe ea un halat $i merse la bucatarie sa
fiarba cafeaua i sa profite de acele citeva minute de
singuratate dinaintea trezirii lui Aubrey.
Apoi ofia i ie$i pe mica ei veranda din spate. tia ca
ilezamdgirea nu era cauzata de faptul cS nu-l mai gSsise
la deteptare. Fusese sigura, atit de siqurd, ca avea s-o
cearS In c3s3torie. ExistaserS toate ssmnele, decorul,
momentul ideal. Dar cuvintele nu fusesera rostite.
Aproape ca scrisese scenariul, !i spuse ea cu o gri-
masa, iar el nu-l urmase. Dimineata aceea ar fi trebuit sa
Tnceapa cu faza urmStoare din vie\ile or. Ii imaginase
cum alerga la Julie sa-i impartaeasca bucuria cererii,
cum Ti telefona Annei i-i cerea, bilbiindu-se, sfaturi pen-
tru nunta.
Cum Ti spunea mamei sale.
Cum Ti explica totul lui Aubrey.
$i cind colo, nu era decit o diminea'^ ca oricare alta.
Dupa o noapte minunata, se dojeni ea. O noapte
fermecatoare. Nu avea nici un drept s3 se plinga. Revol-
tata pe ea insai, reveni in casa s^-i toarne prima
ceaca de cafea proaspata.
Apoi, Tncepu sa chicoteasca. Ce-i Irecuse prin cap?
Avea de-a face cu Ethan Quinn. Nu era acela$i om care
a$teptase - conform propriei lui marturisiri - aproape un
deceniu numai ca s-o sarute? In ritmul In care lua el
lucrurile, mai puteau trece inca zece ani pTna aducea
vorba despre casatorie.
Singurul motiv pentru care trecusera de la acel prim
sarut pina unde se alfau acum era ca ea... ei bine, da. se
aruncase asupra lui. Pur i simplu. i n-ar fi avut curajul
s-o fac3, daca n-o Impingea Anna de la spate.
Flori, i$i spuse, Tntorcindu-se astfel TncTt sa poata
zTmbi spre ele, frumoase i colorate pe bufetul din bu-
catarie. Cina la lumina luminarilor, plimbari sub razele de
luna i dragoste tacuta indelung, tandru. Da, Ti facea
curte - i probabil avea sa continue la fel pina Tnne-
bunea a$teptindu-l sS treacS la pasul urmStor.
Dar acela era Ethan, recunoscu, i nimic altceva de-
clt unul dintre lucrurile pe care le adora la el.
Sorbi din cafea i-i muscS buza. De ce trebuia sS
facS el pasul? De ce sa nu fie ea aceea care Tmpingea
totul Inainte? Julie ii spusese cS bSrbafilor le plScea cind
femeia lua ini{iativa. i nu-i pIScuse lui Ethan cind Tn
sfir?it i$i adunase curajul pentru a-i cere sS facS dra-
goste?
1i putea face i ea pu|inS curte, nu? $i putea s3 pro-
greseze pu|in mai repede. Dumnezeu Ti era martor c3
era experts Tn a le rezolva pe toate la timp.
Nu avea nevoie declt de curajul de a i-o cere. OftS
scurf. Pe acela trebuia s3 i-l gSseascS, dar avea sS se
scormoneascS pe dinSntru pTnS ajungea la el.

Temperaturile creteau vertiginos, iar umiditatea se


Tngroa ca o miasmS siropoasS pe care Cam o pore-
clise, nu prea vesel, ..fumiditate". Lucra sub punte, fini-
sTnd cabina plnS cind cSIdura II alunga sus, disperat
dupS lichide i o brizS tSioasS.
Dei rareori se plingea de condijiile de muncS, Ethan
se dezbrScase - asemeni lui Cam - pTnS la mijloc. Su-
doarea iroia pe el, Tn timp ce vopsea cu rSbdare.
- O sS-i ia o sSptSminS plnS se usucS, aa de-a-
furisitS e umezeala asta.
- O furtunS onorabilS ar mai putea-o risipi.
- Atunci, m3 rog la Dumnezeu s i ne trimisS una,
TnhStS Cam carafa, bind apS direct din ea.
- Vremea InSbusitoare Ti face pe unii s3 fie nervoi.
- Eu nu-s nervos, sTnt tncins. Pu$tiul unde-i?
- L-am trimis dupS nite gheafS.
- BunS idee. A$ putea s3 fac o baie Tn ea. Acolo nu
mai e nid un strop de aer in ma-sa.
Ethan d5du din cap. Vopsitul era o treaba destul de
mizerabiia pe o asemenea vreme, dar munca din cabins,
unde nu putea ajunge nici mScar curentul de aer al venti-
latoarelor, era probabil vecina cu caznele iadului.
- Vrei sa facem schimb pentru-o vreme?
- Pot sS-mi fac i singur naibii treaba.
Ethan nu f3cu decit sa ridice dintr-un umSrasudat:
- Cum vrei.
Cam scrlni din din{i, apoi uiera:
- Bine. sTnt narvos. CSIdura asta Tmi frige creierii i
m3 tot Tntreb daca mlta aia vagaboand a primit scri-
soarea de la Anna.
- Ar fi cazul. A plecat marfi, imediat ce-a ieit oficiul
postal din vacanja. Azi e vineri.
- tiu i eu ce zi e, Ethan, li $terse Cam nadueala
de pe fa ^ , dezgustat, Incruntindu-se ia fratele sau. Nu
eti deloc ingrijorat din cauza asta?
- Nu prea conteaza daca sint sau nu. Ce-o sa faca,
aia o sa faca
Privirea ii tresSri In sus spre Cam, dura ca un pumn
strlns.
- Pe urma, o sS ne descurc3m noi.
Cam incepu sa se plimbe pe punte, plna prinse un
curent slab de aer de la ventilator, apoi reveni.
- Niciodata n-am putut Tnjelege cum e^ti In stare sa
ramli atit de calm cind toate se due dracului.
- Din practica, murmura Ethan, continuind sa vop-
seasca.
Cam ii rasuci umerii indurerati, btindu-se cu de-
getele pe coapsa. Trebuia s3 se glndeasca la altceva,
altfel i$i ieea din minfi.
- Cum a mers marea Intllnire de-alaltaieri?
- Binior.
- lisuse, Ethan, chiar trebuie s5 ti-o smulg cu
cletele?
Peste gura lui Ethan trecu un surfs.
- Am luat o cina buna. Am b3ut putin Pouilly Fuisse
dup3 care se innebune$te atita Phil. E destul de gustos,
da nu v3d ce-i aa de mare scofaia.
- i, v-ati tavaiit?
Ethan mai arunca o privire scurta, observa zimbetul
larg al lui Cam $i se hotari sa ia Tntrebarea in spiritul in
care-i fusese pus3.
- Mda - i voi?
Amuzat, daca nu i racorit. Cam ii aruncS pe spate
capul, izbucnind in ris.
- La naiba, e cea mai mito chestie care ti s-a Tn-
timplat vreodata. Nu vorbesc numai de sex. desi trebuie
sa fi participat i asta la felu! tanto cum umbli in ultima
vreme. Femeia asta i{i vine ca manu$a din proverb.
Ethan tacu o clipa, scarpinindu-se pe burta, unde i1
minca sudoarea.
- De ce?
- Fiindca e constanta ca o stinca, frumoasa ca un
tablou, rabdatoare ca lov i privete viata cu destul umor
ca sa-ti iransmita i tie. Cred ca nu peste mult vom
ferchezui curtea pentru inca o nunta.
Degetele lui Ethan se strinsera pe bidinea.
- N-am s-o iau de nevasta, Cam.
Mai mult tonul, decit declaratia, facu ochii lui Cam sa
se ingusteze. Era un ton de disperare calma.
- Cred ca s-ar putea sa te fi in|eles greit, spuse rar
Cam. Banuiam, dup3 cum mergea treaba, ca aveai in-
tentii serioase cu ea.
- Sint cit se poale de serios cu Grace. Cu multe.
ii inmuie din nou bidineaua, privind cum se scurgea
de pe ea vopseaua aurie $i curatS.
- Nu cSsnicia o caut.
in mod normal. Cam ar fi ISsat balta un asemenea
subiect. l-ar fi intors spatele. cu o ridicare din umeri.
Treaba ta, frS|ioare. Dar il cuno$tea prea bine pe Ethan,
tinea la el de prea mult timp pentru a nu-i pSsa de su-
ferinta lui. Se ghemui lingS parapet, pentru a-$i apropia
chipul de al lui.
- Nici eu n-o cautam, murmurs el. MS speria ca toti
dracii. Dar cind femeia intrS in viata ta. femeia, mai rSu
te sperii sS-i dai drumul.
- $tiu eu ce fac.
Expresia lui indSratnicS nu-l putea opri pe Cam.
- Mereu crezi ca $tii ce faci. Sper ca de data asta sS
ai dreptate. i la fel de mult sper sa nu fie vreun cScat
rSmas de pe vremea pu$tiului aluia cu ochi de zombi pe
care l-au adus acasS intr-o zi mama i tata. Ala care se
trezea noaptea din somn urlind.
- N-o lua intr-acolo, Cam.
- N-o lua nici tu. Mama i tata au fScut altceva din
noi.
- N-are nici o legaturS cu ei.
- Ba are toate legaturile cu ei. AscultS...
Se intrerupse, cu o injurSturS moderatS, cind Seth
intrS in fuga.
- BSi, cScatu-asta se topete deja.
Cam se indrepta, incruntindu-se la el. mai mult din
obinuinta decit de supSrare.
- Nu |i-am spus sS gSseti un inlocuitor al cuvintului
..cacat"?
- $i tu-l zici, replies Seth, mutindu-i punga cu
ghea^S in mina cealaltS. -
- Nil de-asta e vorba.
Cunoscind programul, Seth r3sturna gheaja in ra
citor.
- De ce?
- FiindcS Anna o sS-mi ia pielea dac3 mai continui.
lar daca ea mi-o ia mie, amice, {i-o iau i eu pe-a ta.
- Mama, da' ce frica mie.
- E i cazul.
In timp ce continuau s3 se ciondaneasca, Ethan Ti
relua vopsitul. Izolmdu-i din auz, concentrindu-se asupra
muncii. !i alunga nefericirea.

C ap ito lu l 17

Avea sa fie perfect. Se vedea atit de clar ca era bine,


incit Grace se intreba cum de nu-i venise dinainte ideea.
0 croaziera la apusul soarelui, pe marea calma, cu cerul
trandafiriu i auriu in amurg era decorul ideal pentru
amindoi. Golful facea parte din vietile lor, cu tot ceea ce
oferea $i ce le cerea.
$tia ca pentru Ethan era mai mult decit locul de
munca. Era locul pe care-1 iubea.
Fusese uor de aranjat. Nu trebuise decit sa i-o
ceara. El paruse surprins, apoi zimbise.
- Uitasem c3-ti place s3 navighezi.
Fu migcata cind v3zu ca i se paruse foarte firesc s3-i
insoteasca i Aubrey. Aveau sa existe i alte ocazii, i$i
spuse. O viata intreagS, pentn'toti trei. Dar seara aceea
caldd i cu brizd bltndS era nunai pentru ei doi.
Risul ame|itor continua s-cdomine in timp ce-i ima-
gina reactia lui cmd avea sS-l ceara-in cSsatorie. Putea
vedeatotu! atit de clar. felul turn urma s3 se opreascS,
s-o priveasci surprins cu ocHii aceia albatri minuna|i.
Ea avea s3 suridS, s3-i intindi mina in timp ce alunecau
purta(i de vintul uor paste apele intunecare. 5' avea
sS-i spunS tot ce era in inima ei.
Te iubesc a tit de mult,. Ethan. Dintotdeauna te-am
iubit $/ intotdeauna te voi iut>i. Vrei s3 m3 iei de so fie?
Doresc s3 fim o familie. Vreaii s3-mi trSiesc viata cu tine
SS-(i dSruiesc copii. S3 te fac feridt. N-am a$teptat
destul?
Apoi, $tia, urma momentul cind avea sS-i aparS zim-
betul. Zimbetul acela incet i frumos care-i cuprindea
pas cu pas toate planele i umbrele fe|ei, pinS la ochi.
Probabil c3 avea sS spuna ceva despre modul cum in-
tentionase s-o cear& el pe ea de sotie. C2 se pregStise.
Aveau s3 rid3 amindoi si s5 se imbr3|ieze, In timp
ce soarele cobora rou dincolo de |3rm. lar viata lor
impreuna urma s3 inceapS cu adevSrat.
- Incotro plute$ti, Grace?
Clipi din ochi i il v3zu pe Ethan zimbindu-i de la
timona.
- Visam cu ochii deschi$i, rSspunse, chicotind In
sinea ei. Apusul soarelui e momentul cel mai potrivit
pentru visare. E atit de panic.
Se ridicd, pentru a se cuibSri sub bra|ul lui.
- MS bucur atit de mult cS |i-ai putut lua citeva ore
libere, ca s5 venim aici.
- Vom finisa bar ca pin2 ta sfir$itul lunii, ii frecS el
fata in p3rul ei. Cu douS sSptSmini inainte de termen.
- Toli ati muncit atit de mult.
- i-o s3 merite. Proprietarul a trecut azi pe la nnl
- Aa?
i asta facea parte din viitor. medita Grace Con
versatile u?oare despre ziua de munca a fiec3ruia.
- i ce-a spus?
- Abia a tacut din gur3, aa ca e greu de tiut mArf
jumatate din tot ce-a zis. O turuit despre cele mai mi
cente cutare i cutare pe care le-a citit in revistele Itn d
iahting i a pus destule intrebari ca s3 ne v p e capetele
- Dar i-a piacut?
- Cred ca a fost multumit de ea, de vreme ce toatA
dupa-amiaza s-a hlizit ca un copil in dimineata de CrA-
ciun. DupA ce-a plecat. Cam a vrut sa puna pariu cu
mine c-o s-o puna pe uscat prima oar3 cind o scoate In
Golf.
- i ai primit pariul?
- Pe dracu'. Sint aproape sigur c-o s-o faca. Dar nu
se poate spune c-ai navigat cu-adevarat prin Golf pina
nu te pui i pe uscat.
Ethan n-ar fi facut-o, medita ea, privindu-i miinile
mari $i pricepute pe timona. Naviga perfect.
- Tin minte cind tu i familia ta construia|i sloopul
3sta, ii plimba ea degetele peste roata cirmei. Eu aju-
tam la munca pe cheu, prima oara cind aji scos-o In larg.
Profesorul Quinn tinea timona, iar voi manevra|i cotele.
Mi-ai facut cu mina.
Chicotind, ii Tnclina capul s3-l priveasca.
- Am fost emotionata ca m3 observasei.
- Te observam tot timpul.
Grace se intinse in sus, sarutindu-l pe barbie.
- Dar aveai grija sa nu m3 lai sa observ ca m3
observai.
PradS unui impuls, il muc5 abator de falca.
- Pina-n ultima vreme.
- Cred c5 mi-am pierdut flerul, intoarse Ethan capul.
ptna cind gura lui o gSsi pe a ei. in ultima vreme.
- Bine, ii rezemS ea capul pe um3rul lui, rizind
Incet. Fiindca-mi place sa observ c3 mS observi.
Nu erau singuri in Golf, dar Ethan se tinea la d is ta n t
de alupele cu motor ieite la o croaziera pe inserat
vara. Un stol de pescSrugi zburau innebunifi in cere i se
repezeau in picaj spre pupa unui skiff, unde o fata
arunca bucaji de piine. Risul ei, ascutit i vesel, se com-
bina cu |ipetele lacome ale pasarilor.
Vintul se intetea, umflind pinzele i risipind umezeala
calda a zilei. Cei cifiva nori de la apus se inroeau pe
margini.
Aproape e momentul.
Ciudat, ii d3du ea seama, nu era deloc nervoasa.
Putin cam amenta, poate, fiindca-i simfea capul atit de
uor, inima atit de libera. Speranta, atit de mult timp
ingropata, era straiucitoare ca aurul odata ce se elibera.
Se intreba daca Ethan avea sa cirmeasca intr-unul
din canalele inguste unde umbra era adinca ?i apa de
culoarea tutunului. li putea croi drum p'e ITnga geaman-
durile de marcaj care saitau, spre un loc Iini5tit, unde nici
m3car pescaruii nu le mai tineau companie.
Ethan era atit de mulfumit cu ea aiaturi, incit I3sa
vintul s3 aleaga singur direefia. Ar fi Irebuit sa faca unele
ajustari, ii spuse. Altfel, nu peste mult pinzele aveau sa
piarda o terfaroia. Dar nu voia sa-i dea drumul din brafe
- nu inca.
Mirosea a sapun de lamiie iar parul ii era moale linga
obrazul lui. Aa ar fi putut sa fie viaja lor, ii sp se
Ethan. Momente calme, croaziere seara. Shod im-
preund. CISdind din visurile mici allele mari.
- E mai fericitS ca oricind, murmura ea.
- Hmmm?
- Fetita de-acolo, care le da de mincare la pesciiufl,
arata Grace cu capul spre skiff, zimbind cTnd ?i-o Ime
gina pe Aubrey, peste citiva ani, rizind i chemfnd pea
c5ruii de la pupa brcii lui Ethan. A-3uu, vine fralele al
mai mic s5-i ceara partea, rise ea, fermecata de cei dal
copii. Sint dr3gu|i rmpreunS, murmura, privindu-i cum
aruncau piinea cit mai sus, pentru a fi prinsS Tn docuril*
hamesite. l$i Jin de urit. Exista momenta de i mai mar#
singuratate, pentru un copii singur la paring.
Ethan inchise ochii un moment, cTnd propriul lui vis.
pe jumatate format, se spulbera. Dorea $i al|i copii. Ii
merits. Via]a din Golf nu era numai pinze fnjmoase.
- Trebuie sa Tntorc velele in vint, spuse el Vrei sa {n
tu cirma?
- Le intorc eu, ii zimbi Grace, in timp re trecea pe
sub brajul lui, spre babord. N-am uitat cum sa minuiesc
cotele, capitane.
Nu. reflecta Ethan, nu uitase. Era buna ca marinar, la
largul ei pe punte ca i in bucataria de-acasa. Manevra
greementul cu aceeai iscusinja pe care o arata la ser-
vitut bauturilor unei muHimi, in circiuma.
- Nu sint prea multe la care sa nu te pricepi, Grace.
- Cum? ridica ea privirea, apoi rise. Nu e greu sa
inve(i folosirea vintului, cind ii cuno$ti Inca din copiiarie.
- Ai un talent marinaresc innascut, o contrazise el. 0
mama minunata, o buna bucatareasa. Stii sa faci oa-
menii s3 se simta bine in jurul tau,
Pulsul ei, pin3 atunci calm, deveni frenetic. Oare
avea s-o ceara in casatorie acum, totui, Tnainte de a fi
apucat sa-1 ceara ea pe el?
Fac toate lucrurile astea cu pldcere, raspunse, pri-
Vlndu-I cum o privrea. Md multumete sd-mi fduresc un
iJmin aid, in St. Chris. i tu faci acelai lucru, Ethan,
Nndcd te multumete.
- Eu am o anume nevoie de locul dsta, rdspunse el
Irtcet. Este ceea ce m-a salvat, addugd, dar intorsese
cjpul, iar Grace nu-l auzi.
Grace mai ateptd un moment, dorindu-i sd-i vor-
baascd, sd-i spund, s-o ceard Apoi, cldtinind din cap,
traverse din nou puntea.
Soarele scdpdta, coborind aproape, foarte aproape,
de acel prelung sdrut noptalic al tdrmului. Apa era
calmd, vdlurelele legdnindu-se pe lingd bordaj. Pinzele
se umflau albe.
Momentul, ii spuse ea cu o tresdrire a inimii, sosise.
- Ethan, te iubesc atit de mult.
Ethan ridicd un braf pentru a o trage ITngd el.
- i eu te iubesc, Grace.
- Dintotdeauna te-am iubit. i te voi iubi intotdeauna.
La asta, cobori privirea spre ea, iar Grace Ti vdzu
emo|ia ivindu-i-se in ochi, fdcind ca albastrul lor sd de-
vind i mai adinc. Ridicd o mind i i-o <inu pe obraz, in
timp ce trdgea din nou aer in piepl.
- Vrei sd te insori cu mine?
fi vdzu surprinderea, a?a cum se a$teptase, dar nu
observd c it de |eapdn ii deveni trupul in timp ce
continual
- Vreau sd intemeiem o familie. Vreau sd-mi trdiesc
via|a lingd tine. Sd-|i ddmiesc copii. Sd te fac fericit.
N-am aleptat destul?
i ateptd i acum, dar nu vdzu zimbetul apdrindu-i
incet pe fa|d, in ochi. Continua doar s-o priveascd fix, cu
o expresie ce i se pdru ingrozitd. Aripile osoase ale
panicii Ti fluturarS Tn slomac.
- tiu c3 poate pianuisegi s-o facem altfel, Ethan, gi
egti surprins c3 |i-o cer eu (ie. Dar vreau s3 (im im
preunS, cu adevSrat impreuna.
De ce nu spunea nimic? urla mintea ei. Orice. De ca
se uita doar la ea ca gi cum l-ar fi palmuit?
- N-am nevoie sa-mi fad curie, i se intretaie ei voca.i
gi se intrerupse pentru a incerca sa gi-o controleze. Nu
ca nu mi-ar piacea iucrurile ca florile gi cinele la luminn
lumlnSrilor, dar nu vreau cu adev3rat decit sa-mi fii alS-
turi. S3 fiu so|ia la.
Temindu-se c3 avea s3 se sfarime daca mai privea
inc3 o clipa doar in ochii aceia nedumerili gi raniti, Ethan
intoarse capul. Degeteie i se albisera pe manelele cTrmei.
- Trebuie sa ne intoarcem.
- De ce?
Grace zvicni inapoi, privindu-i chipul crispat, mugchii
faicilor care-i trepidau. Inima continua s3-i bata. dar nu
de nerSbdare. Acum, batea de team5.
- N-ai nimic altceva sa-mi spui decit c3 trebuie s3 ne
intoarcem?
- Nu, am gi allele s3-ti spun, Grace.
Glasul ii era la fel ce stSpinit pe cit de deziantuita-i
era inima.
- Trebuie s5 ne intoarcem, ca s i ti le pot spune.
ti venea s3-i strige sa le spuna atunci, pe loc. Dar
dadu numai din cap:
- Bine. Ethan. SS ne intoarcem.

Soarele apusese de mult cind acostara Greierii gi


brotacii Tgi cintau corul nocturn. umplind v3zduhul cu
muzica lor ascutita, mult prea veseia. Deasupra, citeva
tele clipeau prin picIS i strSlucee o Iun3 in ultimul
pfitrar. Aerul se r3corise repede, dar Grace gtia c3 nu din
cel motiv Ti era frig. Atlt de frig.
Ethan Ieg3 el insugi parimele, t3cut. La fel cum navi-
gase gi pin5 acasS, in t3cere. Reveni la bord gi se agez3
In fa^a ei. Luna era inc3 jos, abia deasupra copadlor. dar
primele stele rSspindeau destulS Iumin3 pentru ca Grace
s3-i vad3 chipul.
Nu exprima nici urm3 de bucurie.
- Nu m3 pot c5s3tori cu tine. Grace.
Igi alegea cuvintele cu mult3 grij3, gtiind ca aveau s-o
doar3.
- imi pare r5u. Nu-|i pot da ceea ce vrei.
Grace igi inclegtS strins miinile laolaltd. Nu gtia dac3
voiau s3 se str?ng3 pumni gi s3 1oveasc3, sau s3 atirne
moi gi tremurStoare ca ale unei bitrine.
- Atunci, ai min(it cind ai spus c3 m3 iubegti?
Poate-ar fi fost mai blind s3-i spun3 c3 da, reflect5 el.
apoi cl3tin3 din cap. Nu, n-ar fi fost decit o lagitate. Me
rita adevSrul. Tot adev3rul.
- N-am min|it. Te iubesc cu adev3rat.
Existau diverse grade ale iubirii. Nu era atit de naiv3
incit s3 cread3 altceva.
Dar nu aga cum trebuie s5 iubegti o femeie pe care
ai lua-o de so|ie.
- N-ag putea iubi nici o femeie mai mult decit te
iubesc pe tine. Dar sint...
Grace ridic3 o min3. Tocmai ii trecuse ceva prin
minte. Dac3 acesta era motivul pentru care o refuza,
n-avea s3-l ierte niciodat3.
- Din cauza lui Aubrey? Fiindc3 am un copil cu alt
barbat?
Atit de rar se mi$ca repede, incit o Iu3 prin aui
prindere cTnd ti smulse mina din aer i o strinse dei.tul
de tare ca s3 frece oasele unul de altul.
- O iubssc, Grace. A? fi mindru s3 m3 consider*
latai ei. Nu se poate sa nu tii asta.
- N-am nevoie s3 $tiu nimic. Spui c3 ma iubeti, c3 n
iubeti $i pe ea, dar pe urma nu ne dore$ti. M3 doar*.
Ethan.
- Iart3-m3. Iart3-m3.
li elibera mina, ca i cum l-ar fi ars in palm3.
- $tiu c3 te doare. $tiam c3 aa avea s3 fie. N-am
avut voie sa las situatia sS ajunga pin3 aid.
- Dar ai f5cut-o, replica ea cu simplitate. Trebuia s3
tii c3, dac3 simt aa, atunci m3 atept s3 simfi i tu
acela?i lucru.
- Mda, tiam. Ar fi trebuit sS flu sincer cu tine. N-am
nici o scuzS.
DecJt cA aveam nevoie de tine. Aveam nevoie de
tine, Grace.
- Nu c3s3toria e ceea ce caut.
- Hai, nu m3 lua de proasta, Ethan. oft3 ea, prea
lovita ca s3 se mai Tnfurie. Oamenii ca noi nu au rela|ii,
noi n-avem aventuri. Ne c3s3torim i cretem familii.
STntem simpli i elementari, i oridt de amuzant li s-ar
p3rea unora, aa sinlem i nu altfel.
Ethan ii privi mTinile. Avea dreptate. desigur. Sau ar
fi avut. Dar nu tia c3 el nu era nici simplu, nici ele-
mentar.
- Nu tu eti de vin3, Grace.
-N u ?
Durerea $i umilinfa se duelau In sufletul ei. Ii ima-
gina c3 i Jack Casey ar fi spus acela$i lucru, dac3 i-ar
' dat osteneala sa spunS ceva inainte de a o parasi.
Dac3 nu sint eu, atunci cine e? InafarS de mine, nu
mi ii e mmeni aici.
- Eu sint de vina. Nu pot intemeia o familie, din
lauza locului de unde vin.
- De unde vii? Vii din St. Christopher, de pe Coasta
de Est. Vii de la Raymond i Stella Quinn.
- Nu-i adevSrat, ridicS el privirea. Vin din mahalalele
Impure din D.C. i Baltimore $i din prea multe alte locuri
ea sa le mai numSr. Vin de la o tirfa care se vindea, i pe
ea i pe mine, pentru o sticla de pileaia sau o dozS de
drog. Nu tii de unde vin. Nici ce-am fost.
- tiu ca ai venit dintr-un loc tngrozitor, Ethan, spuse
ea, acum cu blinde|e, dorind sS-i aline durerea brutaia
din ochi. tiu ca mama ta - mama ta n a tu ra l - a fost o
prostituata.
- A fost o tirfa,o corecta Ethan. ..Prostituata" e un
cuvint prea curat.
- In regulS.
Mai prudentS, caci vedea mai mull decit durere, dadu
incet din cap. Se simtea acolo $i furie, la fel de violenta.
- Ai trait ceva ce nici un copil n-ar trebui sa traiasca,
inainte de a veni aici. Inainte ca familia Quinn sa-ti d3-
ruiasca speranfa, iubirea i un camin. i ai devenit al lor.
Ai devenit Ethan Quinn.
- Asta nu-mi schimba singele din vene.
- Nu tnteleg ce vrei sa spui.
- Cum naiba ai intelege?
Aruncase intrebarea ca pe un glonf, fierbinte $i pe-
riculos de ascufit. Cum ar fi putut ea sa tie? se intreba,
furios. Crescuse cuncscindu-$i paring, i pe parinfii lor,
fara a trebui niciodata sa se intrebe ce-i transmisesera.
ce mogtenise de la ei.
Dar avea sa afle, inainte de a termina. avea j .i | l i
lar asta urma s3 le puna capat la toate.
- Era o femeie masivS. MTinile de la ea le am f t
cioarele, lungimea bratelor.
Grace Ti privi brajele, miinile acelea pe care le alrin
sese pumni fara a-gi da macar seama.
- Pe celelalte nu gtiu de unde le am, fiindcS nu ciad
c-a avut mai mult habar decit mine cine a fost tatSI mail
Doar un client ca oricare altul cu care-a avut ghinion Nu
s-a descotorcsit de mine fiindca igi facuse deja trei avor
turi gi-i era frica sa mai rigte inca unul Aga mi-a spus.
- A fost o cruzime din partea ei.
- lisuse Christoase!
Incapabil sS mai stea jos, Ethan sari in picioare, in
cepind sa se plimbe pe punte.
Grace il urma, mai Tncet. Igi dadu seama c3 intr-o
privinta avea dreplate. Nu-I cunogtea pe acel om, pe cel
care umbla cu pagi iuti gi smuci|i gi cu pumnii inclegtati
de parca ar fi fost gata sa dea cu ei saibatic in tot ce-i
iegea in cale.
Aa ca ramase la distant^.
- Era un monstru. Un monstru-n pizda ma-sii. M3
batea ptna la legin, numai de-a dracu', ori de cite ori ii
trasnea vreun motiv prin cap.
- O, Ethan, Tntinse Grace miinile spre el, neputin-
du-se stapini.
- Nu ma atinge acum.
Nu era sigur ce-ar fi putut face dac3 punea mina pe
el in acel moment. i il speria
Grace igi I3sa miinile sa cad3 pe linga trup. Tnfruntln-
du-gi lacrimile gata s-o podideasca.
OdatS, a trebuit s5 m3 duc5 la spital, continue! el.
fc*t s5 se lemea s5 nu-i mor in brafe. Atunci ne-am
*vt<it din D C. in Baltimore. Doctorul a pus prea multe
(pO'ibciri despre felul cum cSzusem pe scar3 i m3 ale-
.jm cu un cucui i dou3 coasts fisurate. Mult timp
" im intrebat de ce nu m3 13sase acolo. Dar in fond,
i*.nea o aloca^ie datoritS mie i avea un sac de box viu
domiciliu.deci cred c3-i ajungeau motivele astea. Pin3
jm Tmplinit opt ani.
Se opri din mers i rfimase nemigcat, cu fata spre ea.
Avea in el atit de multS minie Tncit aproape c-o putea
limfi arzindu-i porii. lar intejirea ei amarS il ustura in git.
- Atunci i-a venit ideea c3 n-ar fi stricat s3-ncep
s3-mi citig intretinerea. Tr3ise destul pe lumea asta ca
sA tie unde putea g3si bSrbati pe care nu-i prea in-
teresau femeile. BSrbaii care plateau pentru copii.
Grace nu putu scoate o vorb3, nici chiar cind Ti
apasS o min5 pe git ca pentru a impinge afarS cuvintele,
once cuvinte. Nu putea decit s3 stea pe loc, acolo unde
se afla, cu fata albS ca osul in lumina rasSritului de Iun3
i ochii mari i$i inspSimintati.
- Prima oar3, te opui. Te ba{i de parc5 de-asta ar
atima viata ta, iar o parte din tine nici nu crede c-o s3 se
intimple cu adevSrat. Pur i simplu nu se poate intimpla.
Nu conteazS cS tii ce e sexul fiindcS toat3 viafa ai trait
prin jurul marginii lui urite. Nu $tii ce-i asta, nu ti se pare
posibil. Pin3 se intimpIS. Pin3 n-o mai po{i opri s3 se
intimple.
- O, Ethan. O. Doamne! O, Doamne!
Incepu s3 pling3, pentru el, pentru b3ieja, pentru o
lume in care puleau exista asemenea orori.
- A citigat douSzeci de dolari, mi-a dat $i mie doi.
$i-a fScut din mine o tirfS.
- Nu, suspinS Grace, neputincioasS. Nu.
- Am ars banii, dar asta n-a schimbat nimic. M a
I3sat douS saptSmini i pe urma iar3i m-a vindut U
lup|i $i a doua oara. i mai tare decit prima, fiindca acum
tii, i crezi. $i continui s5 lupfi, de fecare data, meimi
prin acelai comar, pina ctnd pur i simplu abandon**!
lei banii i-i ascunzi fiindca intr-o zi vei avea destui. Ini
apoi, o omori i scapi. Dumnezeu $tie c3 vrei s-o omon
mai mult, poate, chiar decit vrei sa scapi.
Grace Tnchise ochii.
- Ai facut-o?
li auzi ragu$eala din voce, luTnd-o drept dezgust, In
loc de furie ingre|o$ata, cum era de fapt. Furie pentru el,
Tntarita de speranta fe oce ca o facuse. 0, da, ca o
facuse
- Nu. Dupa un timp, asta devine viafa ta. Atita tot
Nici mai mult, nici mai putin. O 1raieti $i gata.
Ethan se intoarse s3 priveasca spre casa, unde ar-
deau luminile la ferestre. Unde muzica - de la ghitara lui
Cam - cmta o melodie veseia, purtata de vlnt.
- A m trait-o pina la doisprezece ani, clnd unuia dintre
cei carora m3 vindea i-a sarit o doaga. M-a pocnit destui
de tare, dar asta nu era ceva prea neobinuit. Ins3 aia
luase nu tiu ce droguri i s-a repezit i la ea. Au de-
vastat toata cojmelia, facind destui taraboi pentru ca doi
vecini care aveau obiceiul sa-i vada de-ale lor s3 se
enerveze destui ca s3 bata la u3.
Continua sa-i aminteasca:
- O stringea de git. lar eu zaceam pe jos, uitindu-ma
cum ii ie$eau ochii din cap i zicindu-mi: poate i-o face.
A pus mina pe-un cufit $i l-a Tnfipt in el. I l-a fnfipt in
p.ite, diiar in clipa cind aia care bateau la u3 au na-
lllit InSuntru. S-au pornit zbierete i urlete. Ea i-a scos
nenorocitului portofelul din buzunar in timp ce 3luia-i
surgea sTngele pe podea. i a fugit. Nici nu s-a uitat la
mine.
Ridica din umeri, intorcindu-se.
- Cineva a chemat politia $i m-au dus la spital. Nu
mai tin minte clar, dar acolo am ajuns. Medici, sticleti i
asisteriti sociali, continua el Incet. Punindu-mi tntrebari,
Bcriind totul pe htrtie. Cred cS s-au dus s-a caute, dar
n-au gasit-o niciodata.
Se cufunda Tn tacere. astfel ca nu se mai auzi decit
plescaitul apei, tirtielile insectelor, ecourile notelor de
ghitara. Dar Grace nu spuse nimic, tiind ca nu termi-
nase. Inca nu tenninase.
- Stella Quinn era la o corferinta medicals tn Balti
more i fScea vizite. S-a oprit la patul meu. Cred cS mi-a
privit fia medicals, nu mai jin minte. tiu doar cS era
acolo, cu miinile pe bara patului, privindu-ma. Avea ochi
buni, nu naivi, dar blinzi. Mi-a vorbit. N-am dat nici o
aten|ie cuvintelor ei, numai vocii. $i a revenit de mai
multe on. Uneori. o inso(ea i Ray. Intr-o zi, mi-a spus cS
puteam veni cu ei acasS, dacS voiam.
Tacu din nou, ca $i cum acela ar fi fast sfirgitul. Dar
Grace nu se putea gindi decit c3 momentul cind sotii
Quinn tl oferiserS un camin fusese doar tnceputul.
- Elhan, mi se fringe inima pentru tine. $i tiu acum
cS, oricit de mult i-am iubit i i-am admirat pe sotii Quinn
Tn to(i acegti ani, n-a fast de ajuns. Te-au salvat.
- M-au salvat, fu el de acord. i dupa ce m-am ho-
tSrit s3 traiesc, am facut tot ce puteam pentru a fi ceva
ce onora aceastS hotarire, i pe ei.
- Eti, $i intotdeauna ai fast, cel mai onorabll om |a
care l-am cunoscut vreodata.
Se apropie de el, it cuprinse cu bra|ele i-l strlmw In
pofida faptului c5 bratele lui nu-i raspunsera la rfndul
- Lasa-ma sa te ajut, murmura ea. Lasa-ma sa liu >
tire, Ethan.
Ridica fa|a, lipindu-i gura de a lui.
- Lasa-ma sa te iubesc.
Ethan se cutremura, frint. Acum i bratele lui o cu
prinsera, aprig. Gura primi consolarea pe care i-o ofert*
Se ciatina astfel, (inmdu-se de ea, ca de un colac (In
salvare pe o mare furtunoasa.
- Nu pot face asta, Grace. Nu e just pentru tine.
- Tu eti just pentru mine, se agata ea, cind vru 8->
Indeparte2e. Nimic din tot ce-ai spus nu schimba caau
ce simt. Nimic n-ar putea. Nu fac decit sa te iubesc
mai mutt pentru asta.
- Asculta-ma.
MTinile ii erau sigure i ferme, cind Ti apucara umem
impingind-o inapoi.
- Nu-fi pot da lucrul de care ai nevoie, pe care-l
doreti, pe care se cuvine s3-l ai. O casnicie, copii, c
familie.
- N-am...
- Sa nu-mi spui ca n-ai nevoie. tiu ca ai.
Grace trase aer in piept, slobozindu-l apoi meet.
- Am nevoie de toate astea, cu tine. Am nevoie de o
via|a cu tine.
- Nu te pot lua de sojie. Nu-ti pot face copii. Mi-am
fagaduit ca nu voi risca niciodata sa transmit unui copii
ceea ce am in mine de la ea.
- N-ai nimic de la ea in tine.
- Ba am, i se strinsera lui degetele, scurf. Ai vazut in

#ui aceea, in padure, cind te-am posedat linga un co-


. . ca un animal. Ai v3zut cind am rScnit la tine ca
<> -ezi intr-un bar. lar eu am vazut de prea multe ori ca
v le num3r, cind cineva m3 ia in raspar prea des.
ptul c5 ma stSpinesc nu inseamna ca nu exists. Nu
t depune jurSmintele cu tine, nici s3-ti fac un copil. Te
.besc prea mult ca sa te las sa crezi c5 se va intimpla
'<>odat5.
- Ti-a ranit mai mult decit trupul, murmura Grace,
lima (i-a mallralat-o cu adevSrat. Te pot ajuta sa te
ndeci pinS la capat.
O scuturS incet, blind.
- Nu m3 asculti. Nu auzi ce-fi spun. Daca nu po(i
accepta felul cum trebuie sa fie situatia intre noi, voi
trtelege. N-am sa te acuz niciodata daca te retragi i
cauti la altcineva ceea ce doregti. Cel mai bun lucru
pentru tine e sa-ti dau drumul. i asta fac.
- imi dai drumul?
- Vreau sa te duci acasa, o elibera el. facind un pas
inapoi; cu senzatia ca intrase Tnlr-un vid enorm, Tntu-
necat. Dupa ce te vei gindi pe indelete, vei vedea totul la
fel ca mine. Atunci. te vei putea hotari daca mai e cazul
s3 ne inlilnim ca pin-acum sau daca vrei sa te las in
pace.
- Vreau ..
- Nu, o intrerupse el. In clipa asta, nu gtii ce vrei. Ai
nevoie de limp, gi eu la fel. Prefer sa pled. Nu vreau sa
mai ramii aid, Grace.
Grace ridica o m ina la timpia:
- Nu m3 vrei aid?
- Nu acum.
Strinse din faici cind Ti vazu durerea inotind in ochi.
Pentru binele ei. Tgi reaminti.
- Du-te-acasa i lasa-ma o vreme singur.
Grace f3cu un pas fndirdt, apoi mcS unul. In
se intoarse 51 0 Iu3 la fuga. In jurul casei. nu in an Ml
putea suporta gtndul s-o v a d i cineva cu obrajii u ii ita
lacrimi i durerea aceea ingrozitoare care-i sfi$ia mlna
N-o voia, numai la asta se putea gTndi. N-o ISsa A H
cea de care avea el nevoie.
- Hei, Grace! Stai!
Seth abandons urmarirea licuricilor care scintemu
prin intuneric, pornind in goanS dupa ea.
- Am cam un rtiilion de bulangii din-3tia. incepu
sa ridice un borcan.
Apoi ii vSzu lacrimile. i !e auzi in respiratia sacadaU
in timp ce bijbiia la portiera mainii.
- Ce s-a-ntimplat? De ce plingi? Te-ai lovit?
Grace suspinS Tntretaiat, ap3sindu-i o minS pa
inima. O, da. o. da. nu m-am lovit.
- Nu-i nimic. Trebuie s3 m3 due acasS. Nu pot... nu
mai pot s5 stau.
Smuci portiera ma?inii $i se prSvaii inuntru.
Ochii nedumeriti ai lui Seth se inver$unarS, in timp ce
o privea indep3rtindu-se. Plin de o furie fierbinte, se
repezi pe lingS coltul casei, trintind borcanul luminos pe
marginea verandei. Vazu umbra de pe ponton $i porni
intr-acolo, cu pumnii string, gata de luptS.
- TicSIosule! Nemernicule!
Atepta pin3 cind Ethan se intoarse, apoi ii trinti un
pumn in burta cu toata puterea.
- Ai facut-o sS plingS.
- tiu.
Noua durere, de natura fizica, il fulgera pe dinauntru.
aiaturindu-se celorlalte.
- Nu-i treaba ta. Seth Du-te-n casa
- Ba du-te tu-n pizda ma-tii. Ai lovit-o. Hai, IncearcS
I m m3 lovegti gi pe mine. N-o s5-ti fie prea ugor.
Cu din^ii dezgoli{i, Seth lovi din nou. gi din nou, pina
d Ethan il apucS de guler gi pantaloni gi-l ridica in aer,
te capatul debarcaderului.
- Calmeaza-te, m-auzi, altfel te-arunc in apa.
Ad3uga o zgil^iitura amenintatoare, degi nu-i statea
mfletul la asta.
- Crezi c-am vrut s-o lovesc? Crezi ca mi-a facut
weo piacere?
- Atunci de ce-ai facut-o? striga Seth, zbatindu-se ca
un pegte in cirtig.
- N-am avut incotro.
Deodata insuportabil de obosit, Ethan il iasa cu pi-
cioarele pe ponton.
- Lasa-ma-n pace, murmura el, a 5ezindu-se pe mar-
gine; dindu-se batut, tgi iasa capul in miini, apasindu-i
ochii cu degetele.
- Lasa-ma doar in pace.
Seth igi foi picioarele. Nu numai Grace suferea.
Efectiv nu intelesese ca i un om in toate firea putea
suferi, in felul acela. Cu Ethan, ins3, asta se Tntimpla.
Nesigur, pai inainte. Igi infunda miinile in buzunare, le
scoase iar3gi. Se framinta. Ofta. Apoi, se ageza.
- Femeile, spuse el cu un glas calm gi chibzuit, il fac
pe barbat s3 vrea sa-gi traga un glont in cap gi sa ter-
mine cu toate.
Era o vorba pe care il auzise pe Phillip spunindu-i-o
lui Cam gi gasea ca s-ar fi potrivit. Fu rasplatit cu un ris
scurt din partea lui Ethan, chiar daca nu era gi vesel.
- Mhm, cred ca aga e.
Ethan il cuprinse cu un brat pe dupa umeri, tragindu-l
linga el. $i se simtf putin mai mingiiat.
C ap ito lu l 18

Anna i$i cintari prioritatile - i-i Iu3 ziua libera. Nn


putea fi sigurS la ce ora avea sS vina Grace la curateniH
i nu voia sa rite sa n-o intilneasca.
Pu(in Ti pSsa de ce spunea Elhan - sau nu spunea.
Avea loc o criza.
Daca ar fi crezut ca avusesera doar o ciondSneaia
sau o neintelegere, ar fi fosl amuzata sau compatimi-
toare, dupS cum dicta situa(ia. Dar nu o simpla nein|e-
legere adusese nefericirea aceea in ochii lui Ethan. A,
avea el un stil propriu de a $i-o ascunde, medita Anna, in
timp ce smulgea meet i nemilos buruieniile care-i ame-
nintau begoniile de pe rondul din fa|a. $i-i ascundea
foarte bine sentimentele mai personale. Pur i simplu. ea
era profesionista la descifrarea emo|iilor.
Ghinionul lui ca se alesese cu o asistenta social^
drept cumnata.
tl descususe putin i pe Seth. Nu incapea nici o in-
doiaia ca baiatul $tia ceva. Dar nimerise drept in neaba-
tuta loialitate barbateasca. Tot ce scosese de la el fusese
o ridicare din umeri a la Quinn $i o gura pecetluita.
Totuji, ar fi putut smulge adevarul, dar nu avea inima
s3 produca o fisura in acea legatura fermecatoare. Seth
Ti putea ramine loial lui Ethan.
Anna avea sa se ocupe de Grace.
Era convinsa c3 nu se mai vazusera de citeva zile.
Pe Ethan Ti era jalnic de u$or s3-l urmareasca. leea pe
apa In fiecare diminea|a, iar dupa-amiaza i seara lucra
la anlierul naval. Abia se atingea de cina, dupa care se
retragea In camera lui. Unde vazuse de mai multe ori
lumina ieind pe sub ua pina noaptea tirziu.
Rumega, ii spuse ea, ciatinind din cap nervoasa. Iar
daca nu rumega, c3uta gtlceava.
Id weekend, zadarnicise un incident care sigur s-ar fi
lasat cu v3rsare de singe, cind fi gasise pe cei Irei fra|i
certindu-se piept in piept la antierul naval, priviti cu avid
interes de Seth.
Cauza ramlnea un mister, Tntruclt se izbise de ace-
lai zid barbatesc strins unit. Ridicari din umeri i mTrlieli
fusesera singurul rezultat al eforturilor ei.
Ei bine, avea sa Inceteze totul, hotari ea, atacind
cu entuziasm o rochija-rindunicii. Femeile tiau cum sa
comunice i sa discute. $i chiar daca trebuia s-o poc-
neasca pe Grace Monroe in cap cu hirletul de gradina,
Grace avea sa comunice i sa discute al naibii de
deschis.
Cu nespusa piacere, auzi maina lui Grace sosind.
Ii dadu paiaria pe spate, se ridica i-i zimbi de bun
venit:
- Hai, salut.
- Buna, Anna. Credeam ca eti la birou.
- Mi-am luat o zi de concediu mintal.
Da da, i-aici jale cit cuprinde, medita ea. i nu atit
de bine camuflata ca a lui Ethan,
- N-ai adus-o pe Aubrey cu tine.
- Nu. Azi a vrut-o mama mea.
Grate ii plimba o mina in sus i-n jos pe cureaua
gen|ii enorme de pe umar.
- Ei, atunci eu incep i 1e las s i-fi vezi de gridinflril
- Abia ateptam un pretext s i fac o pauzi. Da c
n-am sta jos un minut, pe verandi?
- Z iu c i trebuia s i bag prima serie de rufa In
maini.
- Grace, ii puse Anna o m in i pe braf, cu blindet*
Slai jos. Vorbe$te-mi. Te consider una din prietenali
mele. Sper s i m i numeri i tu prinlre ale tale.
- Da, ovii vocea lui Grace; fu nevoiti s i respire d
trei ori ca s i i-o calmeze. i eu, Anna.
- Atunci, s i stim jos. Spune-mi ce s-a intimplat,
de-aji ajuns atlt de neferici(i tu i Ethan.
- Nu tiu d a c i pot.
Dar era osteniti, frln ti de oboseali, a$a c i se aezfl
pe trepte.
- Cred c i am incurcat totul.
- Cum?
Plinsese p in i i se uscaseri ochii. Nu c-ar fi ajutat-o
cu ceva. Poate-i prindea bine s i discute situafla cu a lti
femeie, una de care incepea s i se sim ti apropiati.
- Mi-am permis s i presupun, mcepu ea. Mi-am per-
mis s i fac planuri. Imi culegea flori, a d iu g i, ridicind din
miini neajutorati.
- I|i culegea flori? se Tngustari infim ochii Annei.
lepuri, s-o crezi tu, spuse in sinea ei, dar o retinu pentru
o rifu ia li ulterioara.
- i mi-a invitat la cin i. Lum iniri i vin. Am crezut c i
urma s i m i ce a ri in c is ito rie . Ethan face totul pas cu
pas i credeam s i se pregitea s i m i pe\easci.
- E firesc. V i iubiji. Ii este devotat lui Aubrey, iar ea il
adori. AmTndoi sinte^i oameni de casi. Atunci, de ce s i
n-o fi crezut?
Grace privi un moment in gol, apoi respiri prelung.
- Nici nu-Ji pot spune ce inseamnS s3 te aud spunind
stea. M3 simteam ca o proastS.
- Ei bine. opregte-te. Nu egti proastS. Nici eu nu sint
pi Hi sigurS cS am gindit la fel.
- Amtndoua ne-am ingelat. Nu m-a cerut. Dar m-a
lubit In noaptea aia, Anna. Atit de tandru. NiciodatS n-am
crezut c3 cineva poate tine atit de mult la mine. Pe urmS,
a avut un cogmar.
- Un'cogmar?
- Da.
lar acum II Tntelegea.
- A fost rSu, foarte rSu. dar s-a prefScul c3 nu era.
Mi-a spus s5 nu-mi fac griji gi a trecut peste totul. Aga c3
nu m-am mai gindit. Atunci...
InginduratS, igi frecS o vinStaie slabs de pe picior. pe
care gi-o fScuse impiedicindu-se de o mas3 la Shirley's.
- A doua zi. am hotSrit c5 dac5 stateam agteptind
pinS m3 cerea Ethan, ag fi avut fire albe Tn ziua nun^ii.
Ethan nu trece prin via|3 chiar la galop.
- Nu, intr-adev3r. Le face pe toate dupS timpul lui gi
le face bine. Dar. f3r5-ndoial5, ii prinde bine cite-un im-
bold din cind in cind.
- Nu-i aga?
Nu-gi putu opri zimbetul cald, nostalgic.
- Uneori, le chibzuiegte pinS la moarte. i am crezut
c3 gi-acum era la fel, aag c3 m-am hotSrit sS-l cer eu
TnsSmi.
- Tu l-ai cerut pe Ethan in cSs5torie? chicoti Anna,
rezemindu-se de trepte. Bravo Jie, Grace.
- PISnuisem totul. Tot ce voiam sS spun gi cum s3
spun. Mi-am zis c5 pe apS, unde e cel mai mu1{umit, aga
c3 l-am rugat s3 m3 duc3 intr-o croazierS seara. Era aga
de frumos, cu apusul soarelui gi pinzele strSlucind um-
flate in vint. i l-am cerut.
Anna ii depuse o mina peste a lui Grace.
- Presupun ca te-a refuzat. Dar...
- N-a fost numai alii. DacS i-ai fi v3zut fata... 3 -i
fScut camplet rece. A spus ca avea sS-mi explice totul la
intoarcere. $i mi-a explicat. Nu tiu dacS pot s2-ti spun
Anna, fiindcS e problema lui Ethan. Dar a spus c2 nu at
poate insura cu mine, nici cu altcineva. NiciodatS.
Un moment, Anna nu vorbi. Era asistenta de caz a lui
Seth, ceea ce insemna cS avusese acces deplin la do
sarele celor trei barbati care aveau s3-i fie tutori. L
cunotea trecutul aproape la fel de bine ca ei Tn?i$i.
- E din cauza celor ce i s-au intimplat in copilSrie?
Privirea lui Grace tresSri. apoi rSmase admits drept
inainte.
- Ti-a spus?
- Nu, dar tiu, aproape totul. Face parte din meseria
mea.
- 1ii... ce i-a fScut mama lui.. femeia aia... ce i-a
ISsat pe al|ii s3-i fac2? Nu era decit un bSie{el.
- tiu c2 I-a format s2 aib2 relaiii sexuale cu clientii
limp de cifiva ani, inainte de a-l abandona. Mai exists
cdpii dup2 rapoartele medico-legale, la dosar. $tiu cS a
fost violat i b2tut, inainte ca Stella Quinn sS-l gaseascS
in spital. i mai tiu ce fel de traume pot provoca abu-
zurile consecvente de soiul Ssta. Ethan ar fi putut foarte
bine sa devinS el insu$i un agresor. E un nenorocit de
ciclu foarte comun.
- Dar n-a f2cut-o.
- Nu, a devenit un om cumpStat, atent, cu un aulo-
control aproape irepro?abil. Cicatricele au r3mas, pe
dedesubt. E foarte probabil ca relatia asta cu tine s3 le fi
adus pe unele dintre ele mai aproape de suprafatS.
- Nu m3 Ias3 s3-l ajut, Anna, i-a intrat in cap c3 nu
poate risca s3 aib3 capii fiindc3 are In trup singele ei.
Singe viciat pe care-1 va Iransmite mai departe. Nu vrea
in se insoare, fiindcS pentru el cSsnicia inseamnS
familie.
- Greete. iar cel mai bun exemplu despre cit gre-
$ete il are in propria lui oglind3. Nu numai c3 are
singele ei in vene. dar $i-a petrecut primii doisprezece
ani de via<3 - cei mai impresionabili ani - impreunS cu
ea, intr-un mediu care pulea deforma mintea oric3rui
copil. $i cind colo, e Ethan Quinn. De ce ar fi mai prejos
decit el copiii lui - copii care vor fi procreafi de voi
amindoi?
- A? vrea s3 m3 fi gindit s3-i spun asta, murmur3
Grace. Eram atit de ocat3, de trist3 i de zguduit3.
Inchise ochii.
- Nu cred c-ar fi contat daca i-o spuneam. Nu voia s3
m3 asculte. Nu pe mine, preciz3 ea, rar. Crede c3 nu
sint destul de putemic3 pentru a tr3i cu ceea ce a trait el.
- Se Ineal3.
- Da, se ineal3. Dar s-a hot3rit. Acum nu m3 mai
vrea. Spune c3 eu aleg, dar il cunosc. Dac3 spun c3 pot
accepta i conlinuSm ca $i pin-acum, o s3-l road3 pin3
se indep3rteaz3 singur.
- i pofi accepta?
- M-am intrebat i eu, m3 gindesc de citeva zile. II
iubesc destul de mult ca s-o doresc, poale s3 m3 mul-
fumesc cu atit, cel putin pentru un timp. Dar m-ar roade
i pe mine.
CI3tin3 din cap.
- Nu, nu pot s3 accept. Nu pot accepta doar o parte
din el. i nu-i voi cere niciodat3 lui Aubrey s3 accepte
mai pufin decit un tat3.
- Felicitari. Si-acum. ce vom face?
- Nu ?liu daca eu mai pot face ceva. Mai a lea a lii
amindoi dorim lucruri diferite.
Anna pufni zgomotos.
- Grace, lu eti singura care poate decide. Dar i l i mi
voie sa-ti spun un lucru. Cam i cu mine n-am plutil c | i i
altar pe aripi de funigei. Doream lucruri diferite - sau, ib i
putin, aa credeam. i, pentru a descoperi ceea c
ream impreuna, ne-am lovit, am dat totul pe fa |3 i air
luptat impreuna.
- Cu Ethan e greu sa dai ceva pe fata.
- Dar nu imposibil.
- Nu, imposibil nu, dar... N-a fost cinstit cu minn
Anna. Dincolo de toate celelalte, pe-asta nu i-o pot ierl.i
M-a ISsat sa-mi depan visurile, tiind tot timpul c3 ava.i
s3 le taie firele $i sa m3 lase sa cad. li pare r3u, $tiu, dm
totui...
- Eti revoltatS.
- Da, cred ca smt. Mi-a mai f3cut-o i un all bSrbal
Tatai meu, adauga ea, acum mai calma. Voiam sa fiu
dansatoare, iar el tia ca-mi aga|am de asta toate spe-
rantele. Nu pot spune ca m-a Incurajat vreodata, Insa
m-a lasat sa iau lec|ii i sa-mi fac visuri. Iar cind am avut
nevoie de el ca sa-mi stea aiaturi i sa ma ajute sa-mi
incerc visul... a taiat firele. L-am iertat, sau am incercat,
dar via|a n-a mai fost niciodata aceeai. Apoi, am r3mas
gravida i m-am marital cu Jack. Cred c-ai putea spune
ca asta i-a taiat lui firele i nu m-a iertat niciodata.
- Ai incercat sa rezolvi situa|ia?
- Nu, n-am incercat. i el mi-a dat de ales, la fel ca
Ethan. Sau. ceea ce p3reau ei sa creada ca inseamna
sa aleg. S-o fac cum vor ei. S3 accept, sau s3 merg mai
departe fara ei. Aa c3, voi merge far3 ei.
Te in^eleg. Dar, dac3-ti satisface mindria, ce efect
poate avea asupra inimii lale?
- Crnd oamenii i|i zdrobesc inima, mindria e tol ce-ti
mai r^mine.
lar mindria. i$i spuse Anna, poate deveni rece i Tn-
vergunata, fara inima.
- Da-mi voie sa vorbesc cu Ethan.
- Voi vorbi eu cu el, de indata ce descopar ce e
' nevoie sa spun.
Ofta prelung.
- Ma simt mai bine, observa ea. Mi-ajuta daca spun
totul cu voce tare. $i nu aveam pe altcineva cui sa-i
vorbesc.
- Tin la voi amindoi.
- $ 1iu. Va fi bine, ii strinse Grace mina, inainte de a
se ridica. M-ai ajutat s3-mi treaca lacrimile. Nu suport sa
dau apa la oareci. Acum voi alunga o parte din nebunia
asta despre care nu-mi dadusem seama ca era acolc.
Reugi sa surida.
- lar cind lermin, vei avea o casa a naibii de curata.
Curat ca o maniaca, cind imi descarc nervii.
Vezi sa nu (i-i descarci de tot, replica Anna in gind,
pe cind Grace intra. Mai pastreaza i pentru idiotul aia
de Ethan.

Grace avu nevoie de doua ore ?i jumatate ca sa


spele, sa ciateasca, sa tearga praful i sa lustruiasca
tot etajul. Trecu printr-un moment greu in camera lui
Ethan, unde plutea prin aer mirosul lui. al mdrii, $i peste
tot erau impratiate particele din via|a sa cotidiana.
Dar 5i aduna for|ele. apelind la acelai miez de otel
care o ajutase sa treaca printr-un divorj i o schisma
familiaia dureroasa.
Munca o ajuta i ea, ca intotdeauna. Efortul grou.
fizic, ii tinea ocupate mlinile i mintea. Via(a mergea inn
inte. O tia din proprie experien|9. i o f3cea s5 IrSiascrt
de pe o zi pe alta.
Avea un copil. Avea mindria. i mai avea inca visu-
rile - dei ajunsese la faza Tn care prefera s3 le conai
dere planuri.
Putea trai f3r3 Ethan. Nu la fel de plin, poate, nu lot
atit de vesel, cu siguran|a. Dar putea sa trSiascS, sa fie
productive i s3-i afle mul|umirea Tn calea pe care o
fSurea pentru ea i fiica ei.
Terminase cu lacrimile i autocompatimirea.
Incepu parterul. cu aceeai fervoare unilateral. Mo-
bila fu lustruita sa straiuceasca. Geamurile fura frecate
pina scinteiara. Agata rufele la uscat, mature pe veranda
i se lupta cu mizeria ca i cum ar fi fost un inamic care
amenin(a ca cotropeasca tot pamintul.
Cind ajunse la bucatarie. o durea spatele. dar era o
durere marunta i satisfacatoare. Pe piele avea o uoare
pelicuia de sudoare, mlinile ii erau inasprite de apa de
spaiat i se simjea la fel de Tmplinita ca un preedinte de
corporate dupa o lovitura de afaceri majore.
Se uita la ceas, masura timpul. Voia sa termine $i sa
piece Tnainte de a se Tntoarce Ethan de la lucru. In ciuda
uurarii obtinute prin munca, in inima Tnca Ti mai ardea
un mic taciune mocnit de furie. Se cunostea pe ea Tnsai
destui de bine pentru a Tntelege ca avea nevoie de foarte
pufin ca sa se afite Intr-o flacara.
Daca se cerla cu el, daca-i spunea macar o parte din
lucrurile care i se Trmbulzeau prin cap de citeva zile, n-a-
veau sa se mai poata purta niciodata civilizat, necum
prietenos.
Nu-i silea pe frafii Quinn sa fina partea nimanui. $i nu
risca sS-gi primejdiuiascS relajia prejioasS i vitald cu
Seth din cauzS cS doi adul^i din viata lui nu-gi puteau
stSpini nervii.
- i nici eu n-am sa-mi pierd slujba pentru asta, bom-
bSni ea, in timp ce incepea sS frece tSbliile bufetului.
Numai fiindcS el nu-i in stare s3 vadS la ce dS cu
piciorul.
RespirS guierStor, adunmdu-gi cu degetele pSrul, pe
care cSIdura i eforlul i-l umeziserS la timple. $i se
calmS frecTnd zdravSn tigSile de pe rastelul vechi.
Cind sunS telefonul, il smulse din furcS fSrS sS se
qmdeascS.
-A lo ?
- Anna Quinn?
Grace privi pe fereastrS. pentru a o vedea pe Anna
fredonind incintatS, prin grSdina din spate.
- Nu, am...
- A m sS-^i zic ceva, cStea.
Se opri, la doi pagi de ugS.
- Poftim?
- Aici Gloria DeLauter. Cine mS-ta te crezi. s3 m3
amenin^i?
- Eu nu...
- Am gi eu drepturi. M-auzi ce-^i zic? Am in mS-sa
drepturi. Mogu-a fScut un tirg cu mine i dacS tu gi c3-
cSnaru de bSrbatS-tu gi-mputi|ii Sia de frati ai lui nu-l
achitati, o sS vS pars rSu.
Vocea nu era doar rSgugitS gi asprS, igi dSdu Grace
seama. Era maniacalS, mitraliind cuvintele atit de repede
incit se incSIecau. Era mama lui Seth, igi spuse ea. Tn
timp ce noi gi noi insulte ii rSsunau in urechi. Femeia
care il rSnise, care-1 speriase. Care primise bani pentru
el.
Tl vinduse.
Nu era congtienta c3 rSsucise cablul telefonului In
jurul mlinii, c3 era Tnfagurat alit de strins incit Ii tain
camea. Str3duindu-se s3-gi p3streze calmul, trase adtnc
aer in piept.
- Domnigoar3 DeLauter, face(i o gregeaia.
- Tu egti aia care face c3c3cioasa de gregeaia, c3-mi
trimiti cicatu-Sla de scrisoatre in loc de banii pe care mi-1
datorali. Mi-i datorap, futu-v3 muma-n cur. Ce, crezi c2
mi-i fric3 fin'cS egti o va ci de asistenta sociaia? MS cac
pe tine gi daca egti c3cata de Regina-a Angliei de cacat.
Mogu-a crapat, gi daca vrei treaba s3 stea cum e o sa
te-n|elegi cu mine. Ce, crezi c-o s3 m3 sperii io de nigte
cuvinte p-o hirtie? N-o s3 m3 opregti dac3 m3 hot3r3sc
s3 viu-napoi gi s3 iau b3iatu'.
- Te ingeli. igi auzi Grace propria voce spunind, degi
r3suna de foarte deparle, reverberindu-i In cap.
- E carne din carnea mea gi am dreptu' s3 iau ce-i al
meu.
- Incearc3.
Furia o zguduia ca un val de furtuna.
- Niciodata n-ai s3 te mai atingi de el.
- Pot s3 fac ce vreau cu ce-i al meu.
- Nu e al tSu. L-ai vindut. Acum este al nostril gi nu
te vei mai apropia niciodata de el.
- Ba o s3 fac3 ce-i zice m3-sa s3 fac3. tie el c-altfel
o sa pl2teasc3 scump.
- O singura migcare spre el dac3 faci, te sfigii-n bu-
c3|i cu miinile mele. Nimic din tot ce i-ai facut, oricit de
monstruos, nu se compara cu ce-am s3-ti fac eu tie. i
cind termin, abia dac3 le va r3mine atfta cit s-adune gi
s-azvirle-ntr-o celula. Acolo ai s-ajungi pentru maltratare
de copil, neglijen^a, agresiune. prostitute i cum se mai
numete o mam3 care-i vine copilul bSrbafilor pentru
sex.
- Da ce gogo$i a turnat plodu-3la acolo? Nici c-un
deget nu l-am atins.
- Gura. Jine-ti naibii gura.
Pierduse irul, le amesteca pe mama lui Seth i cea
a lui Ethan intr-o singurS femeie. Un monstru.
- tiu ce i-ai f3cut i nu exists nici o pu$c3rie destul
de adincS Tn care s3 te-nchida ca sS-mi convinS i mie.
ar voi gSsi eu una i cu mina mea am s3 te-mping
acolo, dacS te mai apropii vreodatS de el.
- Nu vreau decit bani.
Acum in vocea femeii se strecurase o notS tingui-
toare, alit vicleanS cit i cam speriatS.
- Doar nete bani s-o scot $i eu la capSt. Avefi o
droaie.
- N-am nimic pentru dumneala decit dispre\. S3 nu
vii incoace i sS nu te-apropii de copilul Ssta, c3 dum-
neata vei fi aia care-o sS plSte$ti.
- F3 bine i te mai ginde$te. Gindete-te doar.
Se auzi un sunet Tnfundat, apoi un clinchet de ghea|S
in pahar.
- Nu eti mai breazS ca mine. Nu mi-i fricS de tine.
- Ar fi cazul s5-fi fie. Ar fi cazul s3 te ingrozeti.
- S3... s3 tii c3 eu n-am terminat. Nu-i gata treaba.
Declicul fu sonor.
- Poate c3 nu, mai ?opti Grace, cu voce scSzuta i
periculoas3. Dar nici eu n-am terminat.
- Gloria DeLauter, murmurS Anna. StStea dincolo de
u;a cu plas3, unde venise de citeva minute.
- Nu cred c3 e umanS. Dac3 era aici. dac3 ar fi fost
in camera asta, o stringeam de git. Ca pe-un animal a fi
sugrumat-o.
Incepu s3 tremure, furia i desc3rcarea ciocnindu-M
in3untrul ei.
- 0 omoram. Sau rrtc a r Tncercam.
- Cunosc senzatia. E greu s te gindegti la una ca ea
ca la o persoanS, nu ca la un lucru.
Anna deschise u$a. cu ochii spre Grace. Niciodatfi
nu s-ar fi agteptat s3 vadci turbarea aceea incandescent
la o femeie atit de temperate.
- 0 v3d mull prea des, in activitatea mea, dar nicio-
dat3 nu m3 abignuiesc.
- Era spurcata, se cutremura Grace. A crezut c3 tu
r3spunsesegi la telefon. Am Tncercat s3-i spun, la in-
ceput, dar nu voia s-asculte. Slriga dear, amenin(a gi
injura. N-am putut-o ISsa s2 mai coniine. N-am rezistat.
imi pare r3u.
- E-n re g u t. Dupci cil am auzit eu din conversatie,
ag zice c3 i- ai f3cut fa(S. Nu vrei s3 stai jos?
- Nu, nu pot. Nu pot s3 m-agez.
Inchise ocbii, dar conlinua s3 nu vadS decit acea
orbitoare cea(3 rogie.
- Anna, a spus c vine s3-l ia pe Seth, dac3 nu-i dai
bani.
- Asta n-o s3 se intlmple, merse Anna spre frigider,
de unde scoase o s tic t de vin. IJi torn un pahar de-aici.
Ai s3-l bei, incet, in timp ce eu imi iau agenda. Pe urm5,
vai vrea s3-ncerci s5-mi reproduci tot ce-ai spus, cit pofi
de exact Egti in stare?
- Da. Imi amintesc.
- Bine.
Anna se uit5 la ceas.
- Va trebui sS consemnSm totul. Dac3 totugi se mai
intoarce, vom fi pregatiji.
- Anna, cobori Grace privirea in vinul pe care i-l
dSduse Anna. Nu mai poate fi lovit. Nu trebuie sa se mai
teamS.
- tiu. Ne vom asigura cS nu p5\e$te nimic. Vin
intr-un minut.

Anna parcurse cu ea conversatia de douS ori. in timp


ce o revedea a doua oarS, Grace se pomeni incapabilS
sS se aeze. Se ridicS, ISsindu-i paharul cu vin pe ju-
mState plin, i luS o mSturS.
- Felul in care rostea lucrurile era la fel de vicios ca
i ceea ce spunea, li precizS ea Annei, in timp ce in-
cepea sS mSture. Probabil cS i cu Seth folosea acelagi
ton. Nu tiu cum poate cineva sS-i vorbeascS aa unui
copil.
Apoi, cIStinS din cap:
- Dar nu se gindete la el ca la un copil. Pentru ea,
nu e decit un lucru.
- DacS ai fi chematS sS depui mSrturie, ai putea
declara sub prestare de jurSmint cS a cerut bani.
- i nu doar o datS, confirms Grace. Se va ajunge
acolo, Anna? Va trebui sS-l duci pe Seth in fata
instantei?
- Nu tiu. DacS lucrurile se indreaptS in directia aia,
ar trebui sS putem adSuga extorcarea pe lista de acuza|ii
pe care ai depSnat-o. Trebuie s-o fi speriat, adSugS ea
cu un zimbet de satisfactie. $i pe mine m-ai fi speriat.
- CTnd m3 aprind, incep sS-mi zboare toate pe gurS,
- Inteleg ce vrei sS spui. Exists lucruri pe care a
vrea sS i le spun dar, in pozitia mea, nu pot. Sau nu
trebuie. oflS. Voi scrie toate astea in dosarul lui Seth,
apoi cred cS va trebui sS-i compun incS o scrisoare.
- De ce? se incle$tarS degetele lui Grace pe coada
mSturii. De ce trebuie sS mai ai contacte cu ea?
- Cam i fra^ii lui au nevoie sa tie, Grace. Trebuio
s3 afle exact ce-au fost Gloria DeLauter i Seth penlru
Ray.
- N u e ceea ce spun unii oameni. sc5p3rar5 ochii lul
Grace, in timp ce smulgea un f3ra din debaraua de
mSturi; p3rea s3 nu poata iniaiura rninia care clocotea
in ea. Pofesorul Quinn nu i-ar fi inelat so|ia. li era
devotat.
- Trebuie s3 de(ina toate faptele, iar Seth de ase-
menea.
- Am sa-ti dau eu un fapt. Profesorul Quinn avea
gust. Nu s-ar fi uitat nici de doua ori la o femeie ca Gloria
DeLauter - decit cu miia, sau cu dezgust.
- Cu siguranta, i Cam e de aceeai parere. Dar
oamenii mai spun i ca atunci cind T1 privesc pe Seth vad
ochii lui Ray.
- Ei, exista o alta explicatie, atila tot.
Propriii ei ochi erau infierbfntati cind impinse matura
i f3raul la loc, pentru a lua o gaieata i un teu.
- Poate. Dar s-ar putea s5 trebuiasca s3 faca cu to(ii
faja faptului ca so]ii Quinn au trecut printr-o perioada mai
dificiia a casniciei lor, cum li se intimpia oamenilor de
multe ori. Aventurile extraconjugale sint deprimant de
comune.
- Putin imi pas3 de statisticile care se-aud la tele-
viziune sau apar in reviste despre felul cum trei bSrbati
din cinci - sau cTt or fi - ii ineaia sotiile.
Grace tuma detergent in gaieata, o puse in chiuveta
i dadu drumul apei la maximum.
- Sotii Quinn se iubeau, i se inlelegeau. i se ad-
mirau. Nu puteai sa 1raieti in preajma lor i sa n-o vezi.
Fiii lor nu faceau decit sa-i uneasca i mai strins. Cind ii
vedeai pe toji cinci impreuna, vedeai o familie. La fel
cum i voi dnci alcatui^i D familie.
Micata, Anna zimbi:
- Ei. ne strSduim.
- Nu sinte|i impreuna de tot atitia ani ca sotii Quinn,
asta-i tot, scoase Grace gSleata din chiuveta. Erau o
unitate.
Unitatile, ii spuse Anna, se destrSmau adesea.
- Daca se intimpla ceva intre Ray $i Gloria, oare
Stella l-ar fi iertat?
Grace azvirli in gaieata cirpa, aruncindu-i Annei o
privire rece, decisiva:
- Tu l-ai ierta pe Cam?
- Nu tiu, r3spunse Anna, dupa un moment. Mi-ar fi
greu, fiindca il voi fi omorit. Dar s-ar putea ca, in cele din
urm3, sa-i pun flori pe mormint.
- Exact. d5du din cap Grace, satisfacuta. O ase-
menea tradare nu se Tnghite u$or. i reiese c3, daca
intre sotii Quinn ar fi existat tensiuni atit de mari, fiii lor a'
fi tiut. Copiii nu-s pro?ti, oricit de mul|i adulti or fi
crezind-o.
- Nu, nu sint, murmura Anna. Indiferent care e ade-
v3rul, trebuie sa-l afle. Ma due sa-mi scriu insemnarile,
spuse ea, ridicindu-se. Vrei sa le arunci o privire. s3 vezi
daca mai e ceva de adaugat sau de schimbat fnainte de
a le pune la dosar?
- In reguia. Mai am nite rufe de pus la uscat, i pe
urma am s3...
Le auzira, in acelai timp, latraturile fericite ale cii-
nilor. Grace avu o reactie de deznadejde pura. Pierduse
nofiunea timpului, iat .Ethan se intorsese acasa. Instinc-
tiv, Anna introduse caietul Tntr-un sertar al bucatariei.
- Vreau s3 discut asta cu Cam. inainte de a-i spune
lui Seth despre telefon.
- Da, e cel mai bine. Eu...
- Po|i iegi prin spate, Grace, o intrerrupse Annn,
ircet. Nimeni nu te-ar putea condamna pentiru c i nu m.H
vrei in c i un goc emotional pe ziua de azi.
- Am rufe de intins la uscat.
- Ai facut mai mult decit destul pentnu o singuri
dupa-amiaza.
Grace igi indrepta umerii:
- Termin ce-am inceput.
Intra in spatatorie gi deschise capacul maginii de
spaiat, cu un 2anganit.
- Ceea ce e mai mull decit se poate spiune despre
unii.
Anna arcui o sprinceana. Pe Ethan il agifepta o sur-
prizi, h o tiri ea. i nu era minunat ca se afla gi ea prin
apropiere ca sa prinda momentul?

C apitolul 19

Cind Ti v i 2 U magina pe alee. Ethan fu nevoit sa se


for|eze sa nu alerge in ca s i numai pentru a o vedea la
fata. O privire scurta, numai una. O putea absorbi pe
toata in minle, doar dintr-o singuri privire.
Nu gtiuse ca era posibil s i-i lipseasci o femeie - s3-i
lipseasca orice - atit de mult cit ii lipsea Grace.
Atit de mult, incit il lis a gol, indurerat gi nervos in
fiecare o r i din 2 i, p in i cind trebuia cu disperare s3
umple vidul. Pina nu mai dormea noaptea, ascultlnd cum
respira aerul.
Pina credea c3-$i pierdea mingle.
Controlul pe care gi-l pastrase ati^ia ani in privin(a ei
pSrea. Tn ultima vreme, tot mai slab. Peretii acelui control
se fisurasera deja, i se darimau la picioare, incit putea
s3 jure ca praful lor Tl ineca.
Dar lasase hotarirea Tn seama ei, i$i reaminti el. i
intrucit ea nu facuse nici o mi$care in direc|ia lui de
citeva zile, se temea ca $tia ce hotarire luase.
Nu putea s-o acuze pentru asta.
Avea s3-i gSseasca altul - un om cu care sa poatS
intemeia o viaja. Gindul Tl ardea Tn viscere pe cTnd z5-
bovea ITnga camioneta, dar refuzS s3-l lase sa treacS.
Merita ceea ce-i dorea de la viaja. i anume, casnicie,
copii i o cas5 frumoasa. Un tata pentru Aubrey, un
barbat care sa le aprecieze pe amindoua ca pe doua
comori ce erau.
Alt barbat.
Alt barbat care avea s-o cuprinda cu brajele de mij-
loc, sa-i mingfie gura cu a lui. SS-i auda respirajia ac-
celerindu-se, sa-i simta oasele devenind moi.
Un nenorocit fara fata care nu era nici pe departe
destul de bun pentru ea avea s-o Tntoarca noaptea, sa
intre Tnauntru. i sa zimbeasca Tn fiecare dimineaja afu-
risita fiindca tia ca putea s- o mai la d .
Christoase. Ti spuse Ethan, Tl scotea din minfi.
Foolish se ciocni de picioarele lui. stringmd cu spe-
ran^a Tn dinti o minge de tenis jerpelita i dlnd convin-
gator din coada. Cu un gest nascut din obinuinta, Ethan
smulse mingea i o arunca. Foolish se repezi dupa ea,
latrTnd furios cind Simon se repezi ca un glont din stTnga
i o intercepta.
Elhan nu facu decil sa ofteze vazindu-l pe Simon i
alerga la el i se aeza, ateptind ca jocul sa continue
Era o scuzS ca oricare alta pentru a rSmine alaiA
Avea sa se joace cu ciinii, s3-i faca de lucru la barcA,
sa nu se apropie de Grace. Dacd ea ar fi vrut s5-l vadA,
l-ar fi putut gSsi.
Ciinii il conduserS p in l In curtea lateral^, iar Ethan,
fScindu-i-se miia de Foolish, mai incet i mai nelnde
minatic, gasi un bat pe care s3-l arunce TmpreunS cu
mingea. Se mai Tnveseli putin, vazindu-i cum se cioc-
neau unul de altul, se luptau, apucau i aportau.
Te puteai baza pe un dine, reflects el, aruncind min
gea mai sus i mai departe, pentru a-l face pe Simon sa
se repeada In umnSrirea ei. Niciodata nu-Ji cereau mai
mult decit le puteai da.
N-o vAzu pe Grace decit dupa ce ocoli casa. Atunci,
nu facu decit sa se opreascA pe loc.
Nu, o singuri privire, o cAutaturA scurta, nu-i era de
ajuns. NiciodatA n-avea sA-i fie de ajuns.
Cearaful pe care il intindea pe sirmA fTIfiia umed in
vint, pe ctnd il prindea Tn cirlige. Soarele ii stralucea in
par. Pe cind o privea, Grace se aplecA spre co, scoase
o fata de perna, o scuturA repede i o prinse ITngS
cearceaf.
II podidi dragostea, inecindu-l, IAsindu-1 vlAguit i plin
de dorin(A. Micile detalii Tl asaltau - curbura obrazului ei
din profil. Observase vreodata ce profil elegant avea?
Felul cum ii statea pArul pe cap, tnfoiat la ceafa. i-l lAsa
sa creasca? Modul Tn care marginea ortului Ti cuprindea
coapsa. Avea coapse atit de lungi i netede.
Foolish it Tmpinse cu capul in picior, readucindu-l la
realitate.
Deodata nervos, Ethan ii terse miinile pe pantalonii
de lucru, mutindu-i picioarele in loc. Probabil era mai
bine, conchise el, daca se retragea prin fata, intra in
casa i urea la etaj. F3cu primul pas inapoi, dupa care
se opri brusc cind Grace se intoarse. II privi lung, cu o
expresie indescifrabila, apoi se apleca s3 mai ia o fata
de perna.
- Buna. Ethan.
- Grace.
1i viri miinile in buzunare. Nu adeseori ii auzea vo-
cea chiar atit de calma.
- E o prostie sa ocole$ti tocmai pinS-n fata ca s3 ma
eviti.
- Voiam... sa verific ceva Ja barca.
- Perfect. O poti face dupa ce-ti vorbesc.
- Nu eram sigur ca vrei sa vorbe$ti cu mine.
Se apropie de ea, prudenl. Tonul vocii ei alunga
complet ar$ita pirjolitoare a zilei.
- Am incercat sa-|i vorbesc in seara aceea, dar nu
erai dispus sa ma asculti.
Se apleca spre co, parind netulburata de faptul ca
acum intindea lenjeria lui intima.
- Apoi, am avut nevoie de putin limp pentru mine
insami, ca sa-mi lamuresc totul in cap.
- i ai reu$it?
- A, cred ca da. Mai intii. ar trebui sa tii ca tot ceea
ce mi-ai spus despre lucrurile prin care ai trecut inainte
de a veni aici m-a ocat $i m-a durut, i nu simt decit
miia fata de acel baiefel $i furie pentru ceea ce i s-a
intimplat.
ii arunca o privire, in timp ce prindea urmatorul cirlig
de rufe.
- Nu vrei sa auzi asta. Nu vrei sa tii ca nu m-a lasat
indiferenta, ca m-a atins.
- Intr-adev5r, spuse el incet. Nil voiann sa te atingrt
- Fiindca sint atit de fragile. Fiindca am o fire atit da
delicate.
Sprincenele lui Ethan se TmbinarS.
- Partial. $i...
- Deci, ai pSstrat acea saminta mica i inveninalfl
numai penlru tine, continua ea, inaintind calma de-a lun-
gul sirmei de rufe. Chiar daca nu exista nimic in sau
despre viata mea ce sa nu tii. A$a trebuie sa fie, dupa
parerea mea, eu sa fu o carte deschisa. iar tu, una
inchisa.
- Nu, n-a fost asta... Exact.
- Ce-ar fi putut sa fie exact? se intreba ea, dar Ethan
n-o lua ca pe o intrebare i avu in(elepciunea de a nu da
nici un raspuns. M-am gindit la asta, Ethan. M-am gindit
la mai multe. Ce-ar fi ca mai Tntil sa ne intoarcem pufin
in trecut? Tie iji place sa faci totul cu pai ordonati i
logici. i de vreme ce iti place ca lucrurile sa se intimple
in slilul tau, vom fi ordona|i i logici.
Ciinii, sim|ind ca nu era a buna, se retrasesera spre
apa. Elhan constata ca ii invidia.
- Mi-ai spus ca m-ai iubil ani de zile. Ani, repeta ea,
cu o furie atit de prompta Tncit Ethan fu cit pe ce sa se
impleticeasca Tnapoi. Dar n-ai putut face nimic. Nicio-
data, nici macar o data, n-ai venit la mine ca sa ma
Intrebi daca n-a$ fi dorit sa petrec pu^in timp cu tine. Un
singur cuvint de la tine, o privire, m-ar fi fascinat. Dar nu,
nu Ethan Quinn, nu el, cu mintea lui meditativa $i auto-
controlul sau incredibil. N-ai facut decft sa pastrezi
distanta i sa ma la;i sa oftez dupa tine.
- Nu $tiam ca aveai pentru mine asemenea sen-
timente.
- Atunci nu eti numai prost, ci i orb, se rSsti ea.
Ethan se Incrunta:
- Prost?
- A$a am spus.
Indignarea pe care i-o vedea pe chip era un balsam
pentru orgoliul ei maltratat.
- Nici cu-o privire nu l-a fi invrednicit pe Jack Casey
dacS-mi dadeai vreun motiv de speran^a. Dar aveam
nevoie de un om care sa mS doreasca i fii sigur ca nu
pSreai sa fii tu acela.
- Stai naibii o clipa. Nu eu sint de vinS ca te-ai ma-
ntat cu Jack,
- Nu, imi asum toata vina. imi asum responsa-
bilitatea ?i n-o regret, fiindca el mi-a dat-o pe Aubrey.
Dar te acuz i pe tine. Ethan.
$i ochii aceia verzi cu firioare aurii se invapaiara.
- Te acuz ca ai fost prea capatinos ca sa iei ceea ce
doreai. i nu te-ai schipibat deloc.
- Erai prea tinara...
Grace ii folosi ambele miini i il Impinse cu toata
forfa enervarii ei.
- Of, mai taci din gura. Ai spus ce-ai avut de spus.
Acum e rindul meu.

in bucStSrie, ochii lui Seth se aprinsera. DSdu sa se


repeadb spre ua, numai pentru a fi oprit din scurt de
Anna, care trSgea cu urechea cTt de bine putea.
- Ba deloc.
- A zbieral la ea.
- ZbiarS $i ea.
- Se bat. Ma due sa-l opresc.
Anna T$i inclina capul intr-o parte:
- Ti se pare c-ar avea nevoie de ajutor?
Cu gura slrinsS, Seth privi incruntat prin plasa. Apoi
se gindi mai bine, cind o v3zu pe Grace impingindu-l pi-
Ethan inapoi cu un pas Tntreg.
- ii face fata.
Amuzata, Anna ii dadu lui Seth o palma razanti
peste crestetul capului.
- Cum de mie nu-mi sari In aparare cind ma cert cu
Cam?
- Pentru c3 lui Ti e frica de tine.
Anna tgi rostogoli limba pina in obraz, pl3cindu-i
ideea.
- Nu ziu?
- Pe jumate frica, oricum, zimbi Seth. Niciodata nu
$tie ce-ai sa faci. i-n plus, voua va place sa v3 certa|i.
- Da' perspicace goiana mai eti, nu?
Inveselit de-a binelea, Seth ridioS din umeri:
- Vad i eu ce se vede. %
- i tii ce se tie.
Rizind, Anna se apropie de u$a impreuna cu el, spe-
rind sa vada mai bine.

- Hai sa trecem la faza urmStoare. Ethan, impinse


Grace coul gol din calea ei, cu piciorul. Sa dam pe
repede-fnainte ci|iva ani. Crezi c3 poti (ine pasul?
Ethan inspira prelung, fiindca nu voia sa mai |ipe la
ea.
- Ma enervezi, Grace.
- Perfect. Asia $i vreau i nu suporl sa nu reuesc
cind Tmi pun ceva in minte.
Nu era sigur care emo|ie era prima, nemultumirea
sau nedumerirea.
- Ce te a apucat?
- A. pai nici nu tiu, Ethan, ia sa vedem - s3 fie oare
faptul ca m3 crezi o muiere neputincioasS i fara minte?
Da, gtii...
li tnfipse in piept aratatorul, ca un burghiu in lemn.
- Pariez ca asta m-a apucat.
- Nu zic ca n-ai minte.
- Bine, atunci doar neputincioasa.
In timp ce Ethan deschidea gura sa rSspunda, Grace
vorbi mai departe:
- Crezi c3 o femeie neputincioasa poate face ceea
ce-am facut eu in ultimii cijiva ani? Crezi... cum imi-ai zis
odata... delicaia, ca portelanul fin al mamei tale. Nu-s de
porlelan! explodS ea. Sint de piatra solida, genul pe care
poti s-o scapi gi se rostogolegte pe jos. Nu se sparge.
Trebuie sa munce$ti ca sa spargi piatra buna, Ethan, gi
eu inca nu m-am spart.
II impunse din nou cu degetul in piept, neguros-mul-
tumita cind in ochii lui fulgera un avertisment.
- N-am fost atit de neajutorata cind te-am tint in
patul meu, nu? Adica exact in locul unde te voiam.
- Nu m-ai lint nicaieri.
- Ba pe dracu'. i nici tu nu ai minte daca egti de alta
parere. Te-am adus ca pe-un pegte cu lanseta.
ii facea piacere, o. cit de vie piacere, sa-i vada furia
gi neputin|a fugarindu-se pe chip.
- Daca-^i inchipui ca o asemenea declara(ie e ono-
rabiia pentru oricare dintre noi...
- Nu-ncerc s3 te onorez. 1|i spun de-a dreptul, te
doream gi m-am (inut dupa tine. Daca lasam problema in
seama ta, am fi ajuns sa ne riupim unul pe altul de fund
intr-un azil de batrini.
- lisuse, Grace!
- Da' tad odatS.
Nu se mai putea opri. oricare-ar fi fost consecinlalB,
cind marea aceea furtunoasS i se zbuciuma in cap.
- Gindegte-te numai bine, Ethan Quinn. Gindegte-lo
bine gi temeinic gi sa nu-ndrdzneti s3 mai zici vreodais
cS-s fragile.
Ethan dSdu meet din cap.
- Nu e cuvrntul care-mi vine in minte-n clipa asta.
- Perfect. Nu aveam nevoie de nimeni, nici de tine,
ca sS m-ajute sa fac o via|5 decentS pentru fetija mea.
Mi-am folosit mugchii gi viscerele ca sS rezolv tot ceea
ce trebuia. aga cS nu-mi spune tu mine cS-s fScutS din
portelan.
- Nu era nevoie sS faci totul singurS, dacS nu erai
aga de-a naibii de mindrS $i te impScai cu tatSI tSu.
AdevSrul acestor cuvinte o fScu sS govSie. Dar
strinse pumnii i se repezi mai departe.
- E vorba de tine gi de mine. Spui cS m3 iubegti,
Ethan, dar nu m i intelegi nici o clips.
- Cu asta Tncep sS fiu de acord, bombani el.
- Ti-a intrat in cap nu gtiu ce idee impSnatS cu or-
goliu masculin cS am nevoie de ingrijire, ocrotire, coco-
logire - cind lucrul de care am eu nevoie este sS fiu
necesarS, respectalS gi iubitS. $i ai fi gtiut-o, daca erai
mai atent. Nu te-nlrebi, Ethan, cine pe cine a sedus?
Cine-a spus prima oarS te iubesc? Cine pe cine l-a
cerut in cSsStorie? Egti chiar atit de miop incit nu poti
vedea cS a trebuit s3 fac de fiecare datS eu primul pas?
- Vorbegti de parcS m-ai fi dus de nas, Grace. Nu mS
prea incintS.
- Nu te-ag fi putut duce de nas nici dacS-fl infigeam
(n el un cirlig de pescuit. Tu te duci exact acolo unde ai
tu chef, Ethan, dar poti fi innebunitor de incet. Imi place
asta la tine i o admir, iar acum o Tnfeleg mai mult. Ai
avut in viaja ta o perioadS ingrozitoare, cind ifi pier-
duse$i controiul, iar acum ai grijS s nu ti-l mai pierzi
iar3i. Dar de la autocontrol pin5 la indSrStnicie nu e
decit un pas i tu tocmai pe 31a l-ai fScut.
- Nu sint inc3p3tinal. STnt cinstit,
- Cinstit? E cinstit ca doi oameni care se iubesc s3
nu-i intemeieze pornind de-aici o viat3? Este just s3
pl3teti toatS viafa pentru ceea ce ti-a fScut altcineva
cind erai prea tinSr ca s3 te aperi? E drept s spui c3
n-ai s3 te-nsori cu mine fiindcS eti... pingSrit i fi-ai fScut
fie Tnsufi nu tiu ce promisiune ridicolS de a nu avea
niciodatS o familie proprie?
Cind o spunea aa, suna altfel. Suna fals... prostesc.
- Asta e adevSrul.
- Fiindc-aa zici tu.
- Ti-am spus cum stau lucairile, Grace, fi-arn dat de
ales.
O dureau fSIcile de cit i le stringea.
- Oamenilor le place sS spuna c3 i-au dat cuiva de
ales cind de fapt zic: fac cum tiu eu", Nu-mi place
cum tii tu, Ethan. Tu nu ?tii decit s3 |ii seam3 de ceea
ce a fost, fSrS s3 adaugi ceea ce este sau ce-ar putea s3
fie. Crezi c3 nu tiu ce-ai a?teptat? Tu rSmti pe pozifie,
iar Grace cea dulce ?i delicat5 intrS in rind.
- Nu m-atept de la tine s5 intri in rind.
- Atunci sS plec tiri, r3nit3, i s3 pITng dupS tine
toatS wiata. N-ajungi nicSieri, Ethan. De data asta, am
sS-ji dau eu fie de ales. Limpeze$te-te, du-te $i cugetS
pe Indelete un veac, douS, i pe urm3 anun|3-m3 i pe
mine la ce conclu^ii ai ajuns. Fiindc3 pozi|ia mea n ui
mStoarea: c3s3toriie sau nimic. A dracului s3 fiu dac nm
s3-mi pierd tot resttul vie^ii jeluindu-m3 dup3 tine. Pot Ij4i
$i f3r3 tine.
Ii azvTrli capul pe spate.
- S3 vedem dac3 tu eti destul de barbat ca sA
tr3ieti f3r3 mine.
Se rSsuci pe cAlciie i plec3, ISsindu-l ca pe jSratic

- Sus, Ti $uier5 Anna lui Seth. Vine-n cas5. E rindul


meu.
- Ai s3 zbieri $i tu la el?
- Poate.
- Vreau sa m3 uit.
- De data asta, nu.
Aproape c3-l tmpinse afar3 din camera.
- Sus. Vorbesc serios.
- La naiba.
Seth tropSi pe trapte. atept3 un moment, apoi se
strecura Inapoi in hdl.
Anna ti turna o ceac3 de cafea. cfnd Ethan trinti
ua din spate. O parte din ea voia s3 se apropie $i s3-l
imbr3(i$eze cu compasiune. Ar3ta mizerabil de nefericit
i confuz. Dar, dup5 cum socotea ea, existau momente
ctnd era mai bine pentru toat3 lumea s3 iei la uturi un
om doborit.
- Vrei i tu?
Ethan ii arurca o privire $i-$i v3zu de drum.
- Nu, mul|umesc-
- Slai putin, n zimbi dulce Anna, cind aproape c3-i
v3zu undele trepidante de nervozitate emantnd Jn jurul
lui. Vreau s3-ti vorbesc un minut.
- Am vorbit destul pe ziua de azi.
- E-n regulS, trase ea un scaun, cu deliberare. Tu
alai jos i-am sS vorbesc numai eu.
Femeile, conchise Ethan In timp ce se ISsa pe scaun.
erau blestemul vietii lui.
- Atunci, cred cS iau i cafeaua.
- Perfect
li turns o canS i-i aduse o linguritS ca sS-$i punS
obignuitele lui maldSre de zahSr. Se aezS, impreunin-
du-$i cuminte mTinile, $i continuS sS suridS.
- Eti cel mai timpit bou.
- 0, Doamne, ii frecS Ethan fata cu miinie i le ISsS
acolo. Acum incepe i asta.
- La nceput, i|i va fi mai u$or. Eu pun o intrebare, tu
rSspunzi. O iubeti pe Grace?
- Da, dar...
- FSrS detalii, i-o retezS Anna. RSspunsul este da.
Grace te iube$te?
- Greu de spus, In clipa asta.
1i mutS rntna pentru a-?i obloji locul de pe piept unde
aproape cS-i ISsase o gaurS.
- RSspunsul e da, continuS Anna, netulburatS. STnteji
amindoi majori i vaccinati?
Ethan simtea c5-l apuca imbufnarea i nu putea s-o
sufere.
- Mda - i?
- Pun doar bazele, adun toale faptele. Grace are un
copil, cored?
- $tii al naibii de bine...
- Corect, ridicS Anna ceaca, luind o TnghititurS de
cafea. Ai sentimente de afecfiune pentru Aubrey?
- Sigur cS am. O iubesc. Cine n-ar iubi-o?
- Are $i ea sentiments de afectiune pentru tine?
- Sigur. Ce...
- Minunat. Am confirmat emo|iile pSrfilor implicate
Acum, sS mergem mai departe, la stabilitate. Ai o pro
fesiune i o firms nouS. Pari s3 fii un om capabil, dispui
sS munceascS i cu posibilitatea de a citiga bine. Ai
vreo datorie mare, doboritoare, pe care crezi cS-fi va li
greu s-o achiti?
- Pentru numele lui Dumnezeu!
- N-am vrut sS te jignesc, replica ea veselS. Nu fac
decit sS abordez problema in modul in care presupun
c-ai face-o tu, calm, cu rSbdare, pas cu pas.
Ethan igi ingusta ochii.
- Am impresia cS in ultima vreme oamenii au pro-
bleme mari cu modul meu de a face lucrurile.
- Mor dup5 modul cum faci tu lucrurile, se intinse ea
peste mas5, stringindu-i mina incordatS. Tin la tine,
Ethan. E minunat pentru mine sS m3 aleg la virsta asta
cu un frate mai mare.
Se foi pe scaun. Era micat de sinceritatea evidentS
din ochii ei, dar simtea c3 nu fScea decit s3-l fr3ge-
zeascS in pregatirea frigarii care urma.
- Nu tiu ce se-ntimpIS pe-aici.
- Cred c3 vei intelege. Deci, vom spune cS ai baze
financiare solide. Grace, din cite tim, e perfect capabilS
s3-$i citige existenta. Ai casS proprietate personals, i o
treime din asta de-aid. Locuin^a, categoric, nu este o
problema. Deci, mergem mai departe. Crezi in institutia
cSsatoriei?
Ethan $tia sS recunoascS o intrebare-capcanS cind o
auzea.
- Unora le merge. Altora, nu.
- Nu, nu, crezi in institu|ia in sine? Da sau nu.
- Da. dar...
- Atunci de ce naiba nu eti in genunchi c-un inel in
mina aia mare i siingace, cerindu-i femeii pe care-o
iube$ti s5-i mai acorde scafirliei tale inc3poate inca o
$ans3?
- Sint un om rSbdtStor, spuse incet Ethan, dar m-am
cam saturat de insulte.
- Sa nu-ndr3zneti sa te ridici de pe scaunul 31a, il
preveni Anna, cind el incepu sa i-l impinga de la masS.
Jur ca te bat cu cureaua. Dumnezeu mi-e martor cit o
doresc.
- Asta-i alta moda nou3 pe-aici.
Se supuse numai fiindca i se p3rea mai simplu sa
termine totul dintr-o data.
- Atunci hai, zi ce ai de spus.
- Crezi c3 nu Tn|eleg. Crezi ca nu pot face asocierea
cu ceea ce te roade pe dinauntru. Greeti. Am fost
violata cind aveam zece ani.
$ocul Ti zgudui inima, panica ii strinse sufletul.
- lisuse, Anna! lisuse, ce rau imi pare. N-am tiut.
- Acum tii. Asta m3 schimba cu ceva, Ethan? Nu
sint aceea?i care eram cu treizeci de secunde in urma?
Intinse din nou mina $i, de data asla. nu-i mai d3du
drumul.
- $tiu ce inseamna sa fii neajutorat i ingrozit i sa-^i
dore$ti moartea. i mai tiu ce inseamna ca, In ciuda a
toate astea, s3 faci ceva din viaja ta. i tiu cum e ca
oroarea sa ramina in tine pentru totdeauna. Oricit de
mult ai inva(a. Oricit ai ajunge s-o accept i sa tii ca n-a
fost niciodata, nici un moment, vina ta.
- Nu-i acelai lucru.
- Nu este niciodata acelagi lucru, atunci crnd e voilin
de doi oameni diferifi. i mai avem ceva in comun. N-am
gtiut niciodata cine a fost tatSI meu. A fost un om cumsa-
cade sail o canalie? inalt sau scund? A iubit-o pe mama
sau s-a folosit de ea? Nu gtiu ce pSr^i de la el mi s-au
Iransmis.
- Dar pe mama ta ai cunoscut-o.
- Da, gi era minunalS. FrumoasS. lar a ta n-a tost
aga. Te agresa. fizic gi emotional. A facut din tine o
victims. De ce o lagi sS te mentinS victims? De ce o lagi
s3 cigtige, chiar i acum?
- Acum e vorba de mine, Anna. Trebuie s3 exists
ceva diform, ceva stricat intr-o persoanS ca s-o faca sS
fie aga cum era ea. Din asta m-am nSscut eu.
- PScatele pSrintilor, Ethan?
- Nu vorbesc de pScatele ei, vorbesc despre ere-
ditate. Poti da mai departe culoarea ochilor, constitutia
fizicS. Inima slabs, alcoolismul, longevitatea. Toate astea
se transmit in familie.
- Da' mult te-ai mai gindit.
- Da, m-am gindit. A trebuit sS iau o decizie gi am
luat-o.
- $i-atunci, ai decis cS nu poti sS te cSsStoregti nici-
odatS, nici s ai copii.
- N-ar fi cinstit.
- Bine, atunci, fS bine gi vorbegte cu Seth, fSrS sS
mai intirzii.
- Cu Seth?
- Cineva trebuie sS-i explice cS nu va putea avea
niciodatS so^ie gi copii. E mai bine s-o gtie din timp, ca sS
poatS incerca sS se apere de legSturile emotionale cu
femeile.
Timp de trei bStSi de inimS, nu putu decit sa se uite
la ea cu gura cSscata.
- Despre ce naiba vorbegti?
- Despre ereditate. Nu putem fi siguri ce defecte a
mostenit de la Gloria DeLauter. Dumnezeu e martor c3
are ceva diform In ea. cum spuneai. Tirfa, betiva, toxi-
comana, dupS toate datele.
- Cu baiatul asta nu-i nimic In nereguia.
- Ce conteaza? infrunta ea cu o expresie opaca pri-
virea furioasa a lui Ethan. Nu trebuie sa i se permita
s5-$i asume riscuri.
- Nu-I poji incurca aa cu mine.
- Nu vad de ce. Amindoi proveniji din situatii simi-
lare. De fapt, prin serviciile sociale din toata tara tree
mult prea multe cazuri care se inscriu in categorii para-
lele. Wa intreb daca am putea da o lege care sa le
inlerzica progeniturilor de agresori de copii sa se c3sa-
toreasca i sa aiba copii propni. Gindete-te cite riscuri
am evita.
- Ce-ar fi sa-i castram i gata? replica el, cu furie.
- Interesant concept, se apleca Anna tnainte. Dac3
tot eti a?a de hotarit sa nu transmit nici un fel de gene
nesanatoase, Ethan, nu te-ai gindit sa-|i faci o vasec-
tomie?
La vederea fricii instinctive i pur masculine care-l
facu sa se chirceasca. Anna aproape tik izbueni in ris.
- Destul. Anna.
- Asta i-ai recomanda i lui Seth?
- Am spus ca-i destul.
- A, e mai mult decit destul. incuviin|a ea. Dar r3s-
punde la ultima intrebare. Crezi ca acestui copii inteli-
gent i traumatizat ar trebui sa i se interzica o via|a de
adult plina i normals fiindca a avut ghinionul de .1 li
conceput de o femeie fSrS inimS, poate chiar diabolicn '
- Nu, expirS el tremurStor. Nu, nu cred a$a ceva.
- De data asta, nu mai e nici un dar? Nici 0 pr<*
cizare? Atunci iti spun cS. dupS pSrerea mea profesio-
nala, nici nu {i-a putea da mai multS dreptate. Meul.i
tot ceea ce poate ohtine. lot ce poate tace singur i lot
ce-i putem da noi ca sS-i arStSm cS e stSpin pe via|a lui
i nu produsul vStSmal al unei femei vicioase. i nici lu.
Ethan, nu eti altfel decit stSpin pe viaja ta. Cam prost,
poate, zimbi ea, ridiclndu-se. Dar admirabil, onorabil 1
incredibil de generos.
Se apropie de el i-l cuprinse cu un bra| pe dupS
umeri. Cind Ethan oftS, Tntorcind capul pentru a-i infunda
faja in talia ei, Anna sim|i lacrimi in ochi.
- Nu tiu ce sS fac.
- Ba tii, murmurs ea. Fiind tu insu|i, va trebui sS stai
pe ginduri o vreme, Dar fS-|i 0 favoare, de data asta, i
gindete repede.
- Cred cS m3 due la santierul naval i muncesc pinS
mi se limpezesc mingle.
Intrucit avea deodatS sentimente materne fa|a de el,
se aplecS i-i sSrutS cretr.;ul capului.
- Vrei sa-|i impachete^ ceva de mincare?
- Nu, 0 strinse Ethan scurt, inainte de a se ridica;
vSzind cS avea ochii umezi, 0 bStu pe umSr. Nu plinge.
Cam o sS-mi zboare capul dacS afIS cS te-am fScut sS
plingi.
- Nu pling.
- Alunci e bine.
Porni spre u3, ezitS, apoi se intoarse un moment ca
s-o studieze cum stStea In bucStSrie, cu pleoapele umede
i pSrul r5vSit de briza de-afarS.
- Anna, mama mea... mama mea adev2rat5, adSugS,
fiindca Stella Quinn era in mintea lui tot ceea ce putea fi
mai adev5rat, te-ar li iubit mult.
La naiba, ii spuse Anna, Tn timp ce Ethan se in-
departa. tot avea s3 plinga.
Ethan merse mai departe, mai ales cind o auzi tra-
gindu-i nasul. Avea nevoie sa stea singur, s3-i lim-
pezeasca mintile $i sS lase gTndurile sa i se adune in
ordine.
- Hei.
Cu rnina pe ua, privi peste umSr i-l v5zu pe Seth
coborind scara - din locul unde se repezise ca un iepure
cu citeva secunde inainte ca Ethan s5 fi ieit din bu-
catarie.
- Ce hei?
Seth porni spre el, meet. Auzise totul, fiecare cuvint.
Chiar i cind incepuse sa simta golul din stomac. Acum,
in timp ce-l studia pe Ethan ca o bufnija, i se parea ca
intelegea. i se simtea in siguranta.
- Unde te duci?
- Inapoi la antier. Am de terminat unele treburi.
Ethan tasa u$a sa se Tnchida la loc. In ochii baiatului
se z3rise ceva.
- Te simti bine?
- Mda. Pot s3 vin miine cu tine in Golf?
- Daca vrei.
- Daca vin cu tine, terminam mai repede $i vom pu
tea lucra la antier cu Cam. Cind vine Phil in weekend,
vom putea lucra cu to(ii.
- Asta-i ideea, confirma Ethan, nedumerit.
- Mda. Asta e.
Cu to{ii. impreuna, I$i spuse Seth, cu o strafulgerare
de bucurie curata
- E o muncS grea, din cauza c3canariei Sleia d
caidura.
Ethan ii stapini un chicotit.
- Vezi cum vorbeti. Anna e in bucatarie.
Seth ridica din umeri, dar arunca o privire prudenta In
urma.
- E o tipS marfa.
- Mhm, se I3|i zimbetul lui Ethan. E mi$to. Sa nu stai
treaz juma din noapte, desenind sau holbtnd ochii la
televizor, daca dimineata lucrezi cu mine.
- Bine, bine.
Seth atepta ca Ethan sa iasa, apoi inha|3 geanta
pusa linga scaun.
-H e i!
- Christoase, bdiete, ai de gind s3 m3 lai s3 plec
de-aici pina nu vine ziua de miine?
- Grace i-a uitat po$eta, i-o tmpinse Seth in mina,
raminind cu o expresie mata $i inocenta. Cred c-o fr3-
minta ceva cind a plecat.
- Poate.
Incruntat, Ethan privi geanta. Dracia cintarea cinci
kile sau nimic.
- Ar trebui sa i-o duci. Femeile-i ies din min^i daca
n-au pojeta la ele. Hai pa.
Se repezi inapoi in casa. urcind scara i alergind la
prima fereastra cu vedere In fata. De acolo, il v3zu pe
Ethan sc3rpinindu-se in cap, indesindu-i geanta sub
bra) ca pe-o minge de fotbal i pornind incet spre ma
rina.
Fra(ii lui erau nite suci|i, mai mult ca sigur, Ti spuse.
Apoi, zimbi in sinea sa. Frajii lui. Sco{ind un chiot, se
repezi in jos pe scara, spre bucatarie, ca s-o piseze pe
Anna pentru ceva de mincare.
C ap ito lu l 20

Grace intentions s3 se calmeze inainte de a trece pe


la parintii ei s-o ia pe Aubrey. Cmd era atit de activate
emotional, nu se putea ascunde de nimeni, necum de o
mama sau de un copil foarte perspicace.
Ultimul lucru pe care-1 dorea erau intrebSrile. Ullimul
de care se simtea capabiia era sa dea explicate
Spusese ceea ce era de spus $i facuse ce avusese
de fScul. i refuza sa regrele. Dac3 insemna pierderea
unei prietenii de durata, a uneia pe care o precise rntot-
deauna, nu avea ce face. Cumva, ea $i Ethan aveau sa
reueasc5 sa fie destul de maturi pentru a se comporta
politicos cind erau in public ?i S3 nu mai atraga pe ni
meni in conflicted dintre ei.
Cu siguranta, n-avea s3 fie o situate uoar3 sau
plcicuta, dar putea sa mearga. Aceeai formula mersese
timp de trei ani cu tatai ei. nu?
Conduse ma$ina pe strSzi dou3zeci de minute, pina
cind degetele-i incetara sa mai stringa de volan ca o
menghina, iar imaginea reflectata in oglinda nu mai putu
sa sperie copiii i ciinii.
Se asigura ca era perfect stapinita. Atit de stpinita,
Tncit se gindea s-o duc3 pe Aubrey la McDonald's, la o
tratafie. Iar Tn urmatoarea ei seara libera, aveau sa
mearga amindoua la Camavalul Pompierilor din Oxford.
Cu siguranta, nu intentiona sa stea in casa, bosumflata
Nu trinti portiera mainii, simtind ca era un semn
excelent al starii ei placide, Nici nu tropai pe trepteln
micii case coloniale a parintilor ei. Chiar se opri un mo-
ment sa admire petuniile de culoare violet-paia care
atirnau dintr-un ghiveci agStat linga fereastra.
Numai ghinionul i momentul prost ales fScurfl ca
privirea sa-i alunece cu ctyva pa$i dincolo de flori i s5-i
zareascS prin fereastra tatai, toianit Tn fotoliu ca un rege
pe trcn.
Temperamentul ii erupse ca un gheizer i o Tmpinse
pe ua ca pe-o pietricica ascutita bine Jintita cu pra$1ia.
- Am citeva lucruri sa-li spun, lasa Grace ua sa se
trinteasca in spatele ei, pornind spre locul unde Pete ii
odihnea picioarele. Le-am pastrat pina acum.
Se holba la ea timp de cinci secunde, Inainte de a
reui sa-i aranjeze expresia.
- Daca vrei sa-mi vorbe?ti, fa-o pe un ton civilizat.
- M-am saturat sa fiu civilizata. Wi-e pin-aici de-atita
civilizatie, facu ea o micare brusca de taiere cu mina.
- Grace! Grace!
Cu obrajii Tmbujorati i ochii enormi, Carol veni gr3-
bita din bucatarie, cu Aubrey in brate.
- Ce te-a apucat? Sperii copilul.
- Du-o pe Aubrey inapoi in bucatarie, mama. i nu
va fi traumatizata pe via|3 daca-i aude mama ridicind
tonul.
Ca pentru a dovedi ca scandalul era inevitabil, Au
brey Ti arunca inapoi capul i slobozi un vaiet. Grace Ti
Tnabui imboldul de a o prinde, sa fuga afara din casa cu
ea i sa-i acopere fata sub sarutari pina i se potoleau
lacrimile.
- Aubrey, fii cuminte. Nu pe tine sint suparata
Du-te-n bucatarie cu bunicu|a gi bea un sue.
- Sue! suspina Aubrey din rSsputeri, incordlndu-se
spre Grace cu bratele Tnlinse gi lacrimi mari tremurindu-i
pe obraji.
- Carol, du feti{a in bucatare gi linigtegte-o, gesticuia
nen/os Pete spre sofia lui. N-a v3rsat o lacrimS, toata
ziulica, bombani el. cu o privire acuzatoare spre Grace.
- Ei bine, le varsa acum, se rasti ea, adaugind straturi
de vinovatie peste frustrare, cind suspinele lui Aubrey
incepura sa rasune din bucatarie. i-o sa uite de ele la
cinci minute dupa ce i s-au uscat. Asta-i fnjmusetea vir-
stei de doi ani. Cind cregti, nu mai uiji lacrimile atit de
ugor. Tu m-ai f3cut s3 le v3rs cu ghiotura.
- Nu poli fi parinte fara a stirni gi lacrimi.
- Dar unii pot fi paring fara a-gi cunoagte deloc copiii
pe care i-au crescut. Niciodata nu te-ai uitat la mine, s3
ma vezi aga cum sint.
Pete igi dori sa fi slat Tn picioare. Igi dorea sa fi fost
incaifat cu pantofi. Era Tntr-un dezavantaj clar cind sta-
tea pravaiit in fotoliu, fara afurisifii de pantofi in picioare.
- Nu gtiu ce vrei sa spui.
. - Sau poate ca ai facut-o - poate m3 ingel eu. Ai
privit. ai vazut gi ai iniaturat concluziile fiindca nu se
polriveau cu ceea ce doreai tu. Ai gtiut, continua ea, cu o
voce scazuta, care totugi vibra de furie. Ai gtiut ca voiam
S3 m3 fac dansatoare. Ai gtiut ca am visat asta gi m-ai
I3sat sa continui. A, ifi convenea de minune sa iau lectii.
Poate mai bombaneai tu din cind in cind despre eostul
lor, dar mi le-ai piatit.
- i s-au adunat ceva banigori. in atifia ani.
- Pentru ce, tati?
Pete clipi din ochi. Nimeni nu-l mai numise tati , de
aproape trei ani, gi-i fringea inima.
- FiindcS erai hotarita sa le urmezi.
- i ce rost avea, daca tu n-ai crezut niciodata In
mine, niciodata nu m-ai ISsat destul de libera, nici nu
* mi-ai stat deslul de aproape pentru a ma lasa sa incerc
pasul urmator.
- Asta-i povesle veche, Grace. Erai prea tinara ca sa
pleci la New York i nu era decit o proslie.
- Eram eu tinara, dar nu prea tinara. $i dac3 era o
prostie, era prostia mea. Acum n-am s3 tiu niciodatfl
daca a fi fost destul de buna. N-am sa tiu niciodatfl
daca mi-a fi putut adeveri acel vis, fiindca atunci cind
Ji-am cerut sa ma aju|i sa mi-1 realizez, mi-ai spus c3
eram prea mare pentru aiureli din-astea. Prea mare pen
tru aiureli, repeta ea, dar prea tinara ca sa po|i avea
tncredere in mine.
- Am avut incredere in tine, i?i smuci el fotoliul. i
uite ce s- a mtimplat.
- Da, uite ce s-a-ntimplat. Am ramas grea. Nu aa ai
spus tu atunci? Ca i cum a fi reu$it s-o fac de una
singura, numai ca sa le enervez pe tine.
- Jack Casey nu era bun de nimic. Am $tiut-o din
prima clipa cind l-am vazut.
- A$a ai i spus. la nesfirit. pina a capatat luciul
fructului oprit i nu m-am mai putut abtine sa nu gust din
el.
Ochii lui Pete scaparara i se ridica din fotoliu.
- M3 acuzi pe mine pentru ca ai dat de belea?
- Nu, daca e cineva de vina, eu sint aceea. i nu voi
n3scoci scuze. Dar am sa-Ji spun un lucru - nu era nici
pe departe atit de r3u pe cit il faceai tu sa para.
- Te-a la S31cu buzele umflate, nu?
- $i tu la fel, tati.
Mina i se repezi in sus, ocmdu-i pe amindoi. N-o
lovi i tremura in timp ce el o cobora. Niciodata nu fa-
cuse mai mult decit s-o atinga uurel la fund cind era
mica, $i chiar $i-atunci suferise mai mult decit ea.
- Daca ma loveai, spuse Grace, straduindu-se s3-i
pastreze vocea joasa i calma, ar fi fost primul sentiment
adevarat pe care mi-1 aratai de cind am venit la tine i la
mama $i v-am spus ca ramasesem Tnsarcinata. $tiam ca
aveai sa te superi, sS fii lezat i decepjionat. Mi-era atit
de frica. Dar, oricit de r3u ma ateptasem eu sa fie, a
fost i mai r3u. Fiindca nu mi-ai stat aproape. Pentrn a
doua oara, tati, i cu ocazia cea mai importanta, n-ai fost
aiaturi de mine.
- Cind fiica unui om intrd i-i spune ca e gravida, ca
s-a culcat cu un barbat despre care el i-a dat atita
osteneaia s3-i spuna sa-l evite, are nevoie de timp ca sa
ia o hotarire.
- Ti-era ru$ine pentru mine $i te gindeai cu furie la
ce-aveau sa zica vecinii. i-n loc sa te ui(i la mine $i sa
vezi c3 eram speriata, n-ai v3zut decit ca facusem o
greeaia pe care trebuia s-o supor^i toata viaja.
Intoarse capul, pina fu sigura, absolut sigura, ca
n-aveau s-o bufneasca lacrimile.
- Aubrey nu e o gre$eaia. E un dar.
- Nici n-a$ putea-o iubi mai mult.
- Nici pe mine, mai pu(in.
- Nu-i adevarat.
Incepea sa i se faca r3u i era destul de speriat.
- Pur $i simplu nu-i adevarat.
- Cind m-am maritat cu Jack, te-ai retras. Te-ai in-
departat de mine.
- i tu te-ai indepartat intrucitva.
- Poate, se intoarse ea din nou. Am incercat sa ma
descurc o data fara tine, sa-mi economisesc banii pentru
New York. N-am reuit, de una singurS. Voiam sa-mi
pun cdsnicia pe picioare, fdrS ajutor. Dar nici asta nu
mi-a reuit. Nu-mi mai ramasese decit copilul din mine i
n-aveam de gmd s5 dau gre i acolo. Nici mScar o data
n-ai venit la matemitate, cind am nSscuI-o.
- Am venit, luS el o revista de pe masa, pe dibuite. i
o facu sul. Am venit i am privit-o prin geam. Semana leit
cu tine. Picioare lungi, degete lungi $i nimic decit un puf
galben pe cap. M-am dus i m-am uitat in salonul tau.
Domeai. N-am putut intra. Nu tiam ce sa-|i spun.
Desfa$ura revista, se incrunta spre fata de pe co-
perta, apoi o arunca pe masa.
- Cred c3 iarai ma infuriasem. Nascusei un copil $i
nu aveai sof. i eu nu tiam ce s3 fac. Am convingeri
ferme in problemele astea. Sint greu de schimbat.
- N-am nevoie sa te schimbi prea mult.
- Am tot a$teptat sa-mi dai ocazia. Am crezut ca,
atunci cind te- a parasil nemernicul aia, urma sa-|i dai
seama ca aveai nevoie de ajutor i sa te-ntorci acasa.
- Ca sa-mi pofi spune cita dreplate avusesei in
toate cele.
In ochii lui se z3ri o licdrire ce-ar fi putut s fie
tristeje.
- Cred ca o merit, cred ca asta a fi facut.
Se aeza la loc.
- i, fir-ar sa fie, am avut dreptate.
Grace rise f3ra chef, cu nervozitate.
- Curios, cum barbajii pe care-i iubesc au intot-
deauna atit de-al dracului de multa dreptate in ceea ce
m3 privete pe mine. Sint eu o femeie pe care a-i numi-o
delicata. tati?
Pentru prima oara in prea mult timp ca sa-$i mai
aduca aminte, ii v3zu in ochi veselie.
- La naiba. fato, e$ti delicate ca o ranga de o^el.
- Tot e ceva.
- Intotdeauna am dorit sa fi avut ceva mai multa
docilitate. in loc de a veni o data, numai o data, sa ceri
ajutorul, te-ai apucat sa faci curat prin casele altora i sa
lucrezi plna-n zorii zilei intr-un bar.
- Nu-ncepe i tu. murmura Grace, indreptindu-se
spre fereastra.
- Jumatate din timp, cmd te vad pe cheu, ai cear-
cane sub ochi. Sigur, dupa cite tot indruga mama ta.
asta o sa se schimbe nu peste mult.
- O sa se schimbe? arunca Grace o privire peste
umar.
- Ethan Quinn nu e omul care sa-$i lase nevasta
sa-i fringa oasele muncind in doua locuri. Asta-i genul
de barbat dupa care-ar fi trebuit sa te ui\i tot timpul.
Cinstit, de nadejde.
Grace rise din nou, impingindu-i o mina prin par:
- Mama greete. Nu m3 marit cu Ethan.
Pete dadu sa spuna ceva, apoi inchise gura. Era
destul de detept ca sa inve|e din propriile lui gre$eli.
Daca o impinsese spre un barbat atragindu-i atenfia
asupra defectelor acestuia, putea la fel de bine s-o
indeparteze de altul, Tnirindu-i calitatile.
- Ei, o tii pe mama ta.
Se rezuma la atit. Cautindu-$i cuvintele, incepu sa-$i
framinte genunchiul pantalonilor kaki.
- Mi-era frica sa te las la New York, izbucni el, dupa
care se foi stinjenit, cind Grace se intoarse de la fe
reastra sa-l priveasca. M3 temeam c3 n-aveai sa te mai
Tntorci. i m3 mai temeam s3 nu p3teti ceva acolo. Ce
naiba, Grade, aveai doar optipe ani i erai complet
necoapta. $tiam ca aveai talent la dans. Toata lumea o
spunea i tmi p]3cusei i mie tntotdeauna. M-am gindit
ca dac5 ajungeai acolo $i nu-ti spargea capul vreun bor-
fa$, descopereai ca voiai s3 ramTi. tiam dk n-ai fi putut
decit daca-ti dadeam eu banii, a$a ca nu ti i-am dat. Am
crezut c-ai sa incetezi sa mai vrei aa de tare sa pled,
sail daca nu, aveai nevoie de un an, doi, pina sa stringi
tu destui bani.
Cind Grace nu spuse nimic, Pete ofta i se rezema
de spatar.
- Un om muncete pe brinci toata via|a ca sa con-
struiasca ceva, $i-n timpul aia ti spune ca Intr-o buna zi
i-o va lasa motenire copilului s5u. Tatai meu mi-a lasat
mie firma, iar eu m-am gtndit tot timpul ca aveam sa i-o
las fiului meu. In schimb, am avut o fata, i a fost bine.
N-am vrut ca lucrurile sa se schimbe. Dar tu n-ai dorit
niciodata ceea ce pianuiam sa-Ji dau. A, erai gata sa
munceti. Intotdeauna ai fost harnica, dar oricine vedea
ca nu faceai decit sa te achi{i de-o datorie. Nu era via(a
ta la mijloc.
- N-am tiut c3 gindeai aa.
- Nu conta ce glndeam eu. Nu era de tine, atita tot.
Am inceput sa ma glndesc ca Tntr-o buna zi aveai sa te
marifi i poate avea sa intre $i sojul tau in afaceri, A$a.
inca T{i mai puteam transmite firma, (ie i copiilor tai.
- i pe urm3, eu m-am maritat cu Jack i nici Jie nu ti
s-a tmplinit visul.
Pete Ti |inea mlinile rezemate pe genunchi. Ridica
degetele, apoi le Idsa sa cada la loc.
- Poate va avea Aubrey un interes in ea. Nu pia-
nuiesc sa ma retrag prea curind.
- Poate.
- E o fata buna, continua el, privindu-i mai departe
miinile. Fericita. $i tu... eti o mama buna, Grace. In
situatia la, te deseurci mult mai bine decit majoritatea. Ai
fSurit o via^a feridta pentru voi amlndouS gi-ai facut-o de
una singura.
Inima lui Grace tremura dureros.
- Multumesc. I|i mulfumesc pentru asta.
- Aa... mama ta ar dori sa ramti la cina.
In sfirgit, igi ridica privirea, iar ocbii care-i intilnira pe
ai ei nu mai erau red, nu erau d ista n t Se citea In ei atit
o scuza, cit gi o rugaminte.
- i-ag dori gi eu.
- $i eu.
Dup3 care nu facut decit sa se apropie, s3 i se ageze
pe genunchi gi sa-gi ingroape fa (a in umarul lui.
- Of. tati. Ce dor mi-a tost de tine.
- i mie mi-a fost dor de tine, Grade, ineepu el s-o
legene, lacrimind. Tare mi-a mai fost dor.

Ethan se ageza pe prima treapta a verandei lui Grace


gi puse pogeta aiaturi. Trebuia sa admita ca il tentase de
citeva ori s-o deschida gi sa cotrobaie prin ea numai ca
sa vada ce obiecte atit de grele i indispensabile cara o
femeie cu ea peste tot.
Pina acum, reugise sa se abjina.
Se intreba unde-o fi fost. Trecuse prin fa|a casei ei
cu aproape dou3 ore in urm3, in drum spre gantierul
naval. Nevazind magina pe alee, nu se oprise. Era foarte
probabil ca uga sa fie descuiata gi i-ar fi putut pune
geanta Tn living. Dar cu asta nu rezolva nimic.
Se gindise cu indirjire in timp ce lucra. Unele dintre
acele ginduri se concentrau asupra timpului necesar de
a se calma.
BSnuia ca putea face fa|a unei vagi iritari.
Trase concluzia ca probabil era mai bine ca inca nu
se fntorsese acasi. Aa, aveau amindoi mai mult timp
ca sa se calmeze.
- Ai priceput in sfirit totul?
Ethan ofta. ll mirosise pe tatai s3u inainte de a-l auzi,
inainte de a-l vedea a?ezat comod pe trepte, cu picioa-
rele Tncrucisate la glezne. Era mirosul alunelor sSrate pe
care le tinea in poaia. Intotdeauna ii piacusera alunele
sSrate.
- Nu tocmai. Nu pot gindi atlt de limpede incit sa
in|eleg totul.
- Uneori, nu trebuie s5-|i urmezi capul, ci viscerele.
Ai instincte bune, Ethan.
- Instinctele m-au adus aici. DacS n-o atingeam de la
bun inceput...
- Daca n-o atingeai de la bun inceput, ai fi refuzat
pentru amindoi un lucru pe care multi oameni it cauta
toata viata i nu-l gisesc niciodata.
Ray foni in punga $i scoase o mina de alune.
- De ce sa regreti ceva atit de rar i pretios?
- Am fScut-o S3 sufere. tiusem ca aa avea s3 se
intimple.
-A ic i te ineli. Nu pentru ca prime?ti dragostea cind
ti se ofera, ci Tndoindu-te de ea pe termen lung. Wa
dezamageti, Ethan.
Era o palma. De genul despre care amindoi 1iau ca
ustura cel mai tare. Din acel motiv, Ethan privi fix pan-
selujele insetate care se pleoteau linga trepte.
- Am incercat sa fac ceea ce consideram ca era just.
- Pentru cine? Pentru o femeie care voia s3-i im-
paria viaja cu tine, indiferent unde ar fi adus-o asta?
Pentru copiii pe care s-ar fi putut sS-i aveji sau nu? Cind
incerci s3 fii mai detept decit Dumnezeu, pae$ti pe un
teren periculos.
Enervat, Ethan aruncS o privire piezi3 spre chipul
tatdlui su.
- Exists?
- Ce sS existe?
- Exists Dumnezeu? Cred cS e cazul sS tii, intructt
eti mort de citeva iuni.
Ray ii aruncS pe spate capul mare. slobozindu-i
fermecStoarele hohote de ns.
- Ethan, intotdeauna (i-am apreciat spiritul i mi-a
dori sS pot discuta cu tine misterele universului, dar
timpul trece.
Ron|Sind alune. studie fata lui Ethan i, in acel timp,
zimbetul amuzat-rSulScios ii deveni mai cald, mai blind.
- Faptul de a te privi crescind a fost una dinlre cele
mai mari plSceri din via|a mea. Ai o inimS mare cit
Golful. Sper cS te vei increde in ea. Vreau sS fii fericit.
Pe toii vS ateaptS probleme.
- Seth?
- Va avea nevoie de familia lui. De intreaga familie,
adSugS Ray cu un murmur, apoi cIStinS din cap. E prea
multS nefericire in scurtul rSstimp pe care-1 petrecem
traind, Ethan, ca sS refuzi fericirea. J ne minte s5-{i pre-
|uie$ti bucuriile.
Apoi, ochii ii NcSrirS:
- Eu in locul tSu m-a pregSti. fiule. Ti s-a terminat
timpul de gindire.
Ethan auzi ma$ina lui Grace, privi spre drum. tiu,
farS sS se uite, cS tatSI sSu nu mai era lingS el.
Cind Grace il vSzu a$ezat pe treptele verandei, ii
veni sS-$i rezeme capul de volan. Nu era sigurS cS inima
ei mai suporta o cSIStorie printr-un uragan de emotii.
In schimb. cobori din mainS i ocoli s-o desprindS
pe Aubrey din scaunul ei. Cu capul feti\ei apSsind-o greu
pe umar, porni spre casS, privindu-l pe Ethan cum ?i
dezdoia picioarele lungi i se ridica.
- N-am chef s3 incep Tnc5-o repriza cu tine. Ethan.
- Ti-am adus poeta. O uitasei la noi.
SufprinsS, se incruntaia vederea gen{ii. Demonstra
cit de zSpacita era - nici macar nu-$i daduse seama c5
n-o mai avea.
- ty mui|umesc.
- Am sa-Ji vorbesc, Grace.
- Regret. Trebuie s-o culc pe Aubrey.
- Voi atepta.
- Am spus dk nu s?nt dispusa sa mai vorbesc despre
asta.
- lar eu am spus c3 am s3-ti vorbesc. Atept.
- Atunci, poti s-a1ep|i pina voi fi pregatiia. replica ea
i intra in casa.
Se p3rea ca Tnc3 nu sc3zuse pina la iritarea vaga,
conchise Ethan. Dar se aez3 la loc. $i atepta.

Nu se grabi, in timp ce o dezbr3ca pe Aubrey pina la


pantalonii de trening, acoperind-o cu un cearaf fin, i
fScea ordine in dormitor. Intra in bucatarie i-i turna un
pahar de limonada pe care nu-l dorea. Dar il bau pina la
fund.
II vedea prin plasa u$ii, aezat pe trepte. Un moment,
se gindi sa se duc3 pur i simplu la ua. s-o inchida i sa
traga zavorul, pentru a se face cit mai clar in{eleasa. Dar
descoperi ca nu-i ramasese destuia furie pentru a fi chiar
atit de meschina.
Deschise plasa i o I3sa sa se inchida incet.
- S-a culcat?
- Da. a avut o zi obositoare. i eu. Sper ca n-o sa
dureze mult.
- Cred c3 nici nu e nevoie. Vreau s3-fi spun c3-mi
pare r3u pentru c3 le-am f3cut s3 suferi, pentru c3 e$ti
nefericita din cauza mea.
De vreme ce Grace nu veni $3 se aeze lingS el,
Ethan se ridic3, intorcindu-se spre ea.
- Am procedat greit i n-am fost sincer cu tine. Ar fi
trebuit sa fiu.
- Nu m3 Tndoiesc c3-fi pare r3u, Ethan, se apropie
Grace de balustrade, unde se rezem3, privind peste
curlicice. Nu tiu dac3 mai putem fi prieteni a$a cum am
fost Tnainle. tiu ca |i-e greu sa fii Tn conflict cu cineva la
care {ii. Ast3 sear3 m-am imp3cat cu tatSI meu.
- Serios? f3cu el un pas inainte, apoi se opri, cici
Grace se retr3sese Doar pufin, doar atTta cit s5-i spuna
c3 nu mai avea dreptul s-o atingS,
- M3 bucur.
- Cred c3 fie trebuie s3-ti mul(umesc. Dac3 nu eram
aa de Infuriate pe tine, nu mi-a fi permis s3 m3 des-
carc pe el i s3 dau totul pe fa(3. i|i sint recunosc3toare
pentru asta i-{i apreciez scuzele. Acum sint obosit3, aa
C3...
- AstSzi mi-ai spus multe.
N-avea s3 scape de el pin3 nu termina.
- 1ntr-adev3r. ii schimbe ea din nou pozitia, pri-
vindu -1 drept in ochi.
- Unele erau adevSrate, dar nu toate. Faptul c3 ina-
inte nu am pus in aplicare ceea ce sim|eam fat3 de
tine... aa a trebuit s3 fie
- Fiindc-aa zici 1u.
- Fiindce nu aveai mai mult de paisprezece ani cind
am inceput s3 te iubesc i s3 te doresc. Eu aveam cu
aproape opt ani mai mult. Eram b3rbat Tn toat3 firea, pe
cind tu erai inc3 doar o fetit3. A fi greit dac3 te atin-
geam atunci. Poate cS am a$teptat prea mult.
Se intrerupse. clStinind din cap.
- Da. am ateptat prea mult. Dar am avut timp sS m3
gindesc pe indelete $i mi-am fSgSduit cS n-aveam sS te
mai Tncurc cu mine. Nu conta decit cS erai singura pe
care o doream atit de mult. Partial, fiindcS $tiam ca, dacS
reueam vreodatS sS te am, nu ti- a mai fi dat drumul.
-i 1e hotSrisei deja s-o faci.
- M3 hotSrisem sS-mi trSiesc viata cit mai singur. $i
m-am descurcat destul de bine, pinS nu demult.
- Tu o vezi ca pe un sacrificiu nobil. Mie mi se pare
ignoran^.
RidiCci miinile, tiind cS iar3i se infierbinta.
- Cred cS e mai bine sa ne oprim aici.
- tii al naibii de bine cS, dacS ne-am cSsStori, ai dori
i al|i copii.
- Da. a? dori. i dei nu voi fi niciodatS de acord cu
ra(ionamentul tau pentru a nu-i face impreunS, mai
exists $i alte moduri de a Tntemeia o familie. Tu, in
primul rind, artrebui sS $tii. Am putea sS adoptSm copii.
Ethan o privi lung.
- Ai... Credeam c3 vrei sS rSmii insSrcinatS.
- Credeai corect. A dori-o, fiindcS l-a pre|ui pe co-
pilul ISu care ar trSi in mine, tiind c3 e$ti acolo, cu noi.
Dar asta nu inseamnS c3 nu pot gSsi $i alte solu|ii. DacS
n-a fi putut avea copii, Ethan? DacS ne iubeam i pIS-
nuiam sS ne cSsStorim, i descopeream c3 eu nu pu-
team face copii? Ai fi Incetat sS mS iube$ti, din cauza
asta? M-ai fi spus cS nu te mai insurai cu mine?
- Nu, fire$te c3 nu. Asta nu...
- Asta nu e iubire, incheie ea in locul lui. Dar nu se
pune problema de a nu putea. Ci de a nu vrea. i a fi
putut incerca sa-ti inteleg sentimentele, dacS nu ti le
ascundeai de mine. Daca nu mS refuzai, cind eu nu
doream altceva decit sS te ajut. i nu a accepta in toate
compromisul. Nu voi trSi cu un bSrbat care nu-mi res
pects sentimentele i care nu-mi imp3rtS$ete proble-
mele lui. Nu voi sta cu un bSrbat care nu m3 iubete
indeajuns ca sS rSminS lingS mine. Ca sS-mi promitS cS
va imbStrini lingS mine i va fi tatSI copilului meu. $i
nu-mi voi irosi viafa intr-o aventura amoroasS cu tine,
pentru ca apoi sS trebuiascS sS-i explic fiicei mele de ce
riu m-ai iubit i nu m-ai respectat destul ca sS m3 iei de
sotie.
P3$i spre u3.
- Nu, inchise el ochii, infruntindu-i panica. Nu-mi
intoarce spatele, Grace.
- Nu eu intorc spatele. Nu in|elegi, Ethan? Tu mi l-ai
intors, tot timpul.
- i am ajuns inapoi de unde-am pornit. Privindu-te.
Avind nevoie de tine. Acum, niciodatS n-am sS m3 mai
pot opri. Mi-am fScut atitea promisiuni in legSturS cu tine.
i le incalc mereu. Am ISsat-o s3-$i punS miinile i pe
asta, continue el, mai incet. Am ISsat-o s3-i punS am-
prenta pe ceea ce avem. Vreau s3 terg urma asta,
dacS-mi dai 0 ans3.
RidicS din umeri.
- M-am gindit i eu un timp.
Grace fu cit pe ce s5 zimbeascS.
- Ei, asta zic i eu veste.
- Vrei s3 afli la ce m3 gindesc acum?
Urmindu-i instinctul, ascultindu -51 inima, porni pe
trepte.
- MS gindesc ca intotdeauna ai tost tu, Grace, i
numai tu. $i intotdeauna vei fi tu $i numai tu. N-? in-
cotro, dacS vreau s3-{i port de grijS. Nu TnseamnS 3 te
consider slabs. Numai ca eti atit de pretioasS pentru
mine.
- Elhan.
Avea s-o facS s3 cedeze. tia.
- Nu.
- i m3 gindesc cS nu-fi voi putea da ansa de a trSi
f3r3 mine, la urma urmei.
li Iu3 miinile, Jinindu-le cTnd ea IncercS S3 i le trag3.
i, rSminmd cu ochii intr-ai ei, o cobori pe trepte pentru
a prinde ultimele raze poleite ale soarelui In asfinfit.
- N-am sS te dezamSgesc niciodatS. ii spuse el. Nici-
odatS nu voi inceta s3 am nevoie de line alSturi. MS faci
fericit, Grace. N-am pre}uit destul acest lucru, dar o voi
face de-acum Incolo. Te iubesc.
Cind ea incepu sS tremure, ii atinse fruntea cu
buzele.
- Apune soarele. Ai spus cS e mome .tul cel mai
pctrivit pentru a visa cu ochii deschi$i. Poa'e c3 e ?i cel
mai potrivit moment ca sS alegi visul pe care vrei sS-l
urmezi. Eu vreau sS-l urmez pe Ssta. Am nevoie sS mS
prive$ti, spuse incet i-i ridicS fafa spre a lui. Vrei sS te
mSri|i cu mine?
Bucuria i speran{a Ii tnflorirS in suflet.
- Ethan...
- Nu-mi rSspunde IncS.
Dar vSzuse rSspunsul i, covirit de recuno$tinf3, Ti
ridicS miinile la buze.
- Vrei sS mi-o dai mie pe Aubrey, sS mS la$i sS-i dau
numele meu? S3 fiu eu tatSI ei?
In ochi incepura sS-i inoate lacrimi. ii impuse sS i le
stSpineascS. Voia s3-l vadS clar, cum stStea privind-o,
cu chipul atit de serios, luminat de ultimele raze linigtite
ale zilei.
- tii...
- Nu incS, murmurS el $i de astS data ii atinse buzele
cu ale lui. Mai e ceva. Vrei s3-mi faci copii, Grace?
V izu lacrimile pe care se chinuia sS i le stSpineascS
i se intreba dacS se putuse gindi vreodatS sS le refuze
amindurora acea fericire, acel drepl, acea fSgSduiaia.
- IntemeiazS o via|3 cu mine, una care sS se nascS
din iubire, pe care s-o pot vedea crescind Tn tine. Numai
un prost ar crede cS tot ceea ce avem impreuna poate fi
altfel decit minunat.
Grace ii incadra fa|a cu mTinile, luind acea imagine in
inima ei.
- Inainte de a rSspunde, trebuie sa tiu c3 asta e
ceea ce vrei, nu numai pentru mine ci i pentru tine
Tnsuti.
- Vreau o familie. Vreau sS clSdesc ceea ce au clSdit
parintii mei i am nevoie s-o ciadesc impreuna cu tine.
Buzele ei se arcuirS incet.
- Te voi lua de barbat, Etban. Ti-o voi d3rui pe fiica
mea. Voi face copii cu tine. i vom avea grija unul de
altul.
O strinse la piept, numai ca s-o im bra^eze, in timp
ce soarele scSpSta i lumina se albSstrea spre searS.
Inima ei batea repede i u$or, lipita de a lui. Singurul ei
oftat reverbera cu citeva secunde inainte ca privighe-
toarea sS-$i inceapa cintecul in prunul din vecini.
- Ma temeam cS n-aveai sS m3 poti ierta.
- i eu.
- i-apoi mi-am zis, la naiba, ma iubete prea mult.
O pot convinge.
Risul vibra, in timp ce-i mingiia gitul cu buzele.
- Nu e?ti singura care poate agS|a pe cineva ca
pe-un pete in u n d p .
- Ti-a luat destui de mull timp pina s3 pui mome.ilii
Tn cirlig.
- Dac3 nu te pripeti, sfir$e$ti prin a prinde ce e mai
bun.
Ii IngropS faja in pSrul ei, dorindu-i mirosul i
atingerea.
- $i acum, am tot ce poate fi mai bun. PiatrS da
calitate, solidS.
RTzTnd, Grace se retrase pentru a-i vedea ochii.
Umorul din ei. Ti spuse ea, le era destinat amindurcra.
- Eti un om istet, Ethan.
- Acu' citeva ore, m-ai f3cut prost.
- Ai fost, Ti apSsfl ea un sSrut zgomotos pe obraz.
Acum, eti de$tept.
- Mi-ai lipsit, Grace.
Inchise ochii i-l slrinse cu putere, gindindu-se cS era
o zi a iertSrii. i a speranfei. i a Tnceputurilor.
- i lu mi-ai lipsit mie, Ethan.
Ofta, apoi adulmeca prin aer, nedumeritS.
- Alune, spuse, cuibSrindu-se la pieptul lui. Ce ciu-
dat. Pot s3 jur c-am sim|it miros de alune.
- Am sS-Ji explic, ii incline el capul Tn sus pentru o
sSrutare ugoarS. Nu peste mult.

S F IR $ IT

S-ar putea să vă placă și