Sunteți pe pagina 1din 707

www.dacoromanica.

ro
MDOCUMENTAff,
c)

www.dacoromanica.ro
o
r r-
v pi
-- c =
< 2:.
>V312101SIHrn
ACADEMIA DE TIINTE SOCIALE I POLITICE
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
SECTIA DE ISTORIE I ARHEOLOGIE

DOCUMENTA
ROMANIAE
HISTORICA
COMITETUL DE REDACTIE

MIHAI BERZA, CONSTANTIN CIHODARU,


DAMASCHIN MIOC, FRANCISC PALL,
gEFAN PASCU i STEFAN TEFANESCU

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA DE STIINTE SOCIALE SI POLITICE
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
INSTITUTUL DE ISTORIE *I ARHEOLOGIE A. D. XENOPOL"
IA*I

A.MOLDOVA
VOLISMUL II
(1449 - 1486)

VOLUM INTOCMIT
DE
LEON SIMANSCHI
in colaborare Cu
GEORGETA IGNAT i DUMITRU AGACHE

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA


Bucureti, 1976

www.dacoromanica.ro
EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
Calea Victoriei 125
Bucuresti, sector 1, tel. 50 76 80

www.dacoromanica.ro
In memoria
lui loan Bogdan
fi a lui Mihai Costeichescu

www.dacoromanica.ro
P RE FATA

Cel de al doilea volum din seria A, Moldova, a colectiei Documenta Roma-


niae Historica insumeazd 292 de acte interne referitoare la perioada 1449-1486.
Limita cronologicei inferioard a volumului coincide, deci, cu "inceputul domniei
lui Alexdndrel, fiul lui Ilia$ fi nepotul lui Alexandru cel Bun, in limp ce limita
superioard corespunde acelui moment din domnia lui ;Stefan cel Mare care mar-
cheazei inceputul unei noi etape in activitatea de guverniimint a marelui voievod.
Redactate, in marea lor majoritate, de cdtre dieci ai cancelariei oficiale de
stat fi cuprinzEnd, obifnuit, dispozitii domnuti referitoare la multiplele aspecte
ale propriettii feudale, documentele incluse in volum reu.esc totufi set' trans-
mitd o cantitate apreciabild de informatii, directe sau indirecte, asupra desfdp-
reirii procesului istoric obiectiv. Primele 61 de acte, provenind din anii imediat
premergdtori domniei lui Stefan cel Mare, oglindesc, astfel, necontenitele frei-
mintdri politice interne care au fa- cut ca pe tronul Moldovei sei se perinde, in
numai 8 ani, 6 domnii, puterea marii boierimi sii atingei apogeul dezvoltdrii
sale economice fi politice din secolul al XV-lea, sugestive in acest sens fiind privi-
legiile obtinute de Mihail logofdt, iar prima con fruntare cu Imperiul otoman
in plind expansiune sd se Encheie En defavoarea Moldovei, prin acceptarea tribu-
tului. La findul ion, urmdtoarele 204 documente reflectd, de-a lungul a trei decenii,
preocupdrile fdrd precedent ale lui 'te fan cel Mare de a reEnnoi principiile de
guvernare a statului feudal, limitEnd autonomia politicd a marii boierimi fi
aldturind-o, in forme de colaborare specifice, responsabilitdtilor sporite care
reveneau puterii centrale En noua fazei de dezvoltare istoricd, de a atenua discre-
pantele apdrute anterior in structura propriettii feudale, pentru a reda socie-
teitii echilibrul necesar afirmdrii plenare a potentialului sdu creator, de a asigura,
in sfirfit, o ordine internd in mdsurd sei stirnuleze aderenta obfteascd la dobin-
direa tuturor acelor conditii de viabilitate fi, prosperare a tdrii. In general insd,
aproape toate aspectele fundamentale ale procesului istoric din aceastd perioadd :
activitiiti economice, raporturi sociale, fenomene sau evenimente politice, preocu-
pdri administrative, religioase etc. se resfring, nernijlocit sau sub alte forme,
In cadrul materialului documentar editat. Mai mult chiar, cele 24 de acte false
ale volumului, la care se vor putea adduga eventual fi cele trei acte indoielnice,
precum fi cele 14 falsuri mentionate in comentariul doc. nr. VI, ilustreazd, prin
Ensdfi semnificatia atribuirii lor acestui interval cronologic, mdsura valorilor
istorice realizate acum in Moldova, permanenta lor En constiinta istoricd
populard sau cultd.
A (find in vedere tocmai aceastd continud redimensionare pe care a supor-
tat-o fi, desigur, o va suporta Inca' informatia documentar a volumului, colec-
tivul de editare a Encercat sd ofere tuturor cercetdtorilor trecutului romaesc un
instrument de lucru la nivelul cerintelor ftiintifice actuale, preluEnd En mod
creator contributia de aceeafi naturd a predecesorilor fi adelugEnd elemente noi,

VII
www.dacoromanica.ro
depistate cu prilejul cerceteirii in detaliu a pieselor incluse in volum. In acest
sens, se cuvin a fi remarcate, de bund seamci, cunoscutele editii de documente
slavone moldovene din secolul al XV-lea datorate lui loan Bogdan, lui Mihai
Costeichescu, precum fi colectivului care a participat la alceituirea primelor cloud
volume ale colectiei Documente privind istoria Rom'aniei, seria A, Moldova.
Con semndm, de asemenea, opera de proportii impresionante, consacratd docu-
mentelor domniei lui .,.Stefan cel Mare, a aceluia.yi profesor iefean, Mihai Costd-
chescu, operd reimasei in manuscris fi a cdrei primd parte, cuprinzind actele din
perioada 1457-1489, nu a mai fost regeisitd, din nefericire, in arhiva sa perso-
nalei, pentru a putea fi predatei Bibliotecii Academiei fi utilizatd astfel la intoc-
mirea acestui volum, afa cum s-a intimplat cu partea a II-a (constituind astdzi
manuscrisul cu cota A-2 000 XIV ) pentru volumul al II-lea din prezenta
colectie. Exceptie de la aceastei situatie fac doar patru piese (nr. 62, 63, 231 fi
263), plasate de autor, conform metodei sale de editare, la sfirfitul perioadei
In care ele au putut sei aparei, dar avind primul termen in cadrul intervalului
cronologic al volumului de fatei.
In ceea ce privefte forma de prezentare a textelor sau a materialelor anexe,
autorii volumului au respectat intocmai regulile stabilite cu prilejul alceituirii
volumului I al seriei, eind produsul diplomatic din secolul al XV-lea a fost
estimat in intreaga sa specificitate. Ca armare, toate intregirile operate in textul
slavon au fost consemnate prin paranteze : rotunde, atunci chid cauza a consti-
tuit-o un procedeu sau altul de prescurtare, fi unghiulare, atunci cind motivul
s-a aflat in factorii externi care au actionat asupra documentului de la nafterea
sa pind astdzi. Traducerile actelor pdstrate in original au fost efectuate, de ase-
menea, in spiritul deslavizeirii lexicale fi fonet ice a numelor proprii romd-
nefti, exceptind, firefte, cazurile unor situatii cu totul particulare. Datele arhi-
vistice, paleografice fi bibliografice, comentariile asupra unor aspecte diplo-
matice pro prii precum i notele, cdrora li s-a dat o extindere sporitd, au fost
intocmite, la rindul lor, astfel incit s faciliteze intelegerea adecvatd a expresiei
documentare. In sfirfit, in cadrul indicilor de nume f i de materii au fost intro-
duse acele titluri care sei ufureze depistarea, in forma lor specified , a informatillor
ceititate, iar facsimilele anexe prezintei ca prioritate imaginile actelor care nu du
cunoscut pind acum reproducen i asemeineitoare, afa incit aria controlului de
necesitate set' se poatei apropia, chiar fi fdrei consultarea originalelor, de limita
maxima.
Firefte msS cii preocuparea colectivului de lucru al volumului pentru crea-
rea unor conditii mai bune cercetdrii qtiintifice de specialitate nu se reflecta'
numai sub aspectele mentionate mai sus. Crefterea numericd a pieselor referi-
toare la perioada 1449-1486, precum fi inlocuirea celor deja cunoscute cu forme
superioare a constituit un obiectiv de egalei insemncitate, sugestivd, in acest sens,
fiind comparatia ca sectiunile corespunzeitoare ale volumelor I fi II din vechea
colegie academicd, D.I.R., A, Moldova. Astfel, dacei se are in vedere cei din
rindul celor 256 de acte publicate in volumele D.I.R., A, I fi II, 14 piese au
fost indeptirtate : cinci fiind trecute la documente indo ielnice fi false (vol. I,
nr. 284, 397, 447, 448 fi 463); fase, contopite ca forme arhivistice provenind
de la aceleafi documente, dar considerate ca acte distincte ( vol. I, nr. 308 = 321,
313 = 315, 326 = 328, 330 = 331, 385 = 386, 394 = vol. II, nr. 40); anal
(vol. II, nr. 54), identificat ca falsul original publicat sub aceeafi data' (nr. II);
);
iar douei, trecute la volumul III al colectiei (nr. 351 fi 376; pentru datele lor
reale vezi lista anexe i) rezultei un spor de 23 de documente. Aceast cifrei nu
exprimd 'MA ca destulei exactitate diferenta cantitativd existentd, deoarece,
pe de o parte, cinci documente din rtndul celor adeiugate (nr. 66, 89, 152, 169

VIII www.dacoromanica.ro
fi 232 ) nu figureazd in volumele vechii colectii din pricina carcterului lor parrial
extern, iar pe de altd parte, pentru ca numai 161 din cele 242 de documente
existente fi in volumele colectiei D.I.R. sint publicate dupei forme identice, restul
de 81 fiind editate dupd forme mai bune, adicd dupci piesele arhivistice sau dupd
editiile princeps cores-punzeitoare fi nu dupd texte mijlocitoare. Dintre acestea
din urmei, fase acte slut date dupd forme superioare cu cel putin o treaptd valo-
rid celor folosite anterior : cloud originate (nr. 183 f i 203) pentru un rezumat
f i, respectiv, o traducere , trei traducen i (nr. 6, 157 fi 190) toate pentru
simple rezumate fi un rezumat cuprinzeitor (nr. 97) pentru unul succint.
Intr-un raport similar se afta fi documentele indo ielnice fi false ale volu-
mului, in numdr de 27, deci cu 12 mai multe cleat cele ale vechii colecrii. Cum
insd doud piese false au fost contopite (vol. I, nr. 12 f i 15), iar altele doud
(nr. 9 fi 11) au fost apreciate ca mdrturii ale relatiilor externe, sporul falsu-
rilor din prezentul volum se riclicd la cifra de 15. Cinci acte neautentice pro vin,
dupei cum s-a mentionat deja, din rindul actelor autentice, iar anal (nr. VII),
dintre actele false ale aceleiafi colectii, dar publicat sub o altd datd, afa incit
numai nouei (nr. VI, IX, X, XII, XIII, XVIII, XIX, XXI f i XXIII)
reprezintd piese propriu-zis noi.
Raportat insd nu numai la sectiunile amintite ale colectiei D.I.R., defici-
lard, in genere, ca metodd de publicare a documentelor medievale, ci la intregul
material edit de kind acum, dintre cele 292 de acte ale volumuluinumai 15 (nr. 62,
72, 88, 105, 116, 125, 126, 171, 180, 263, VI, X, XII, XIII fi XVIII) repre-
zintd totufi piese complet necunoscute literaturii de specialitate, in timp ce
12 (nr. 30, 63, 68, 71, 91, 236, 242, 256, IX, XIX, XXI f i XXIII ) au fost
preluate din publicatiile anterioare. Acestora li se adaugd un numcir de fase
documente originate (nr. 11, 265, V, VII, XIV f i XXII), al cdror text slay
se publicd pentru prima data', deoarece in volumele D.I.R., A, / fi II au apdrut
doar traducerile lor, precum f i un act (nr. 120) ramas NM' text slay 'Inca din
ediria lui I. Bogdan.
Defi investigaria arhivisticd fi bibliograficd efectuatel a reufit sd se con-
cretizeze in acumuleirile de material documentar infdrifate mai sus, autorii volu-
mului slut con,stienti de lacunele acestuia. Nu s-au putut edita, nici acum, de
exemplu, textele slave ale documentelor Mitropoliei duse En Polonia de mitro-
politul Dosoftei fi despre care, in prezent, exista aproape certitudinea pdstrdrii
lor In depozitele arhivelor pieneze, dupd cum nu s-au putut procura nici textele
slave ale celor 14 falsuri mentionate in comentariul doc. nr. VI. Piese noi, poate
chiar originate, vor apdrea, de asemenea, fi in urma explordrii metodice a arhi-
velor sovietice, mai ales a celei centrale, unde se gdse,ste fondul guberniei Basa-
rabia. Dar, chiar .,si mir-o asemenea situarie, o cercetare ca adevdrat exhaustivd
va rdmine incd, pentru multei vreme, fi in acest domeniu, doar un deziderat,
marcat de relativitatea generala pe care o imprimei rezultatelor obrinute progresul
necontenit al creariei ftiintifice.
Dupei calitatea, raportatd la produsul diplomatic primar, a celor 292 de
documente ale volumului, 160 sint publicate dupei originate, 14 dupd facsimile,
13 dupei alte editii ale originalelor sau ale unor copii exacte feicute dupei acestea,
unul dupd o transcriere modernd , 10 dupd copii vechi, 44 dupd traducen i (din care
7 germane f i una latine i), iar 49 dupd rezumate (din care 11 germane f i unul
grecesc). Afadar, numai 189 de texte reprezintei reproducen i fidele sau ca deose-
biri minime ale originalelor slavone, restul de 103, fie cci au fost scrise in aceeafi
limbc1 ca fi modelele cum este cazul copiilor vechi fie cd traduc conrinutul
actelor sau doar it rezumd, constituind imagini trunchiate f i, ca atare, putind
oricind a fi inlocuite ca piese de mai band calitate. Chiar f i documentele din
IX
www.dacoromanica.ro
prima categorie, reproducind forme neoriginale, vor putea beneficia insd,
viitor, de editii superioare, Intrucit, cu exceptia a 10 piese, aflate odinioarei
colectii particulare (nr. 59, 144, 147, 149, 153, 195 f i 261) sau.necunoscute
(nr. 200, 224 fi XIII), restul de 18 exista- sau pot fi considerate ca existind
Ina Zn arhive publice : zece Zn U.R.S.S. (nr. 37, 55, 112, 127, 165, 189, 219,
VII, IX fi XVI ), trei in Turcia (nr. 61, 146 fi IV), cloud in Grecia
(nr. 135 f i 176), cloud probabil En Austria (nr. 128 fi 193), iar unul in WI
(nr. 102.
In ceea ce priveVe provenienta tuturor formelor dupei care s-au publicat
documentele volumului, 101 se all la Biblioteca Academiei, 61 la Arhivele
Statului Bucurefti, 29 la Arhivele Statului lafi, 12 la Arhiva principald a
actelor vechi din Varfovia, 10 la Muzeul judetean Suceava, 8 la Arhivele Sta-
tului Suceava (3 provenind de la Mneistirea Putna), 6 la Institutul de istorie
ci arheologie A. D. Xenopol" Iasi, 4 la Biblioteca de Stat a U.R.S.S.,
V. I. Lenin", 3 la Meindstirea Putna, cite cloud la Muzeul literaturii mutt:Me,
la Biblioteca centralci universitarci din Cluj-Napoca fi la Biblioteca publicei
M. E. Salticov-Scedrin" din Leningrad, cite unul la Biblioteca Centrald de
Stat, la Arhivele Statului Piatra Neamt, la Arhivele Statului Brafov,la Muzeul
de istorie ci arheologie al judetului Prahova, la Muzeul militar central, la
Muzeul Pelee Sinaia fi la Biblioteca ftiintificii centralei din Kiev, iar 44
au fost publicate dupei editii anterioare. Dintre acestea, 6 documente se aflii in
custodia Muzeului de istorie al Republicii Socialiste Romdnia, fiind preluate
de la Arhivele Statului Suceava, de la Muzeul judetean Suceava, de la Muzeul
literaturii romeine respectiv, de la Muzeul militar central. Mentioniim
valoarea acestei statistici este inset provizorie, deoarece actiunea de centralizare
a fondurilor documentare in arhivele de stat actiune care continua' fi in
prezent va mai produce, probabil, schimbciri tn structura depozitelor actuale.
Volumul reprezintd rezultatul unei munci colective, in cadrul ccireia respon-
sabilitatea f i efectuarea principalelor operatiuni : lectura, prelucrarea ci tradu-
cerea documentelor, intocmirea paragrafelor fi a listelor anexe, precum ci elabo-
rarea indicilor, apartin lui Leon S'imanschi, a celor complementare Georgetei
Ignat, iar a celor auxiliare lui Dumitru Agache. Colationarea celor 7 documente
slavone aflate in U.R.S.S. a fost fiicuta- de ccitre colegul I. Caprofu. Mentiondm,
de asemenea, utilizarea bibliografiei actelor moldovene din secolele XVXVII,
precum fi a fifierului consemn'ind noile achizitii de la Biblioteca Academiei,
instrumente de lucru intocmite la Institutul de istorie N. Iorga" din BucuraFti
si care ne-au fost puse, cu toatei buncivointa, la dispozitie. Multumiri deosebite
exprimiim Etta o datcl cerceteitorului Al. I. Gonta, a ccirui lucrare in manuscris,
Indicele numelor de locuri din Moldova, ne-a fost de un real folos.

www.dacoromanica.ro
PRESCURTARI - BIBLIOGRAFIE

Antonovici, Bogdana = Antonovici, economul Ioan, Istoria comunei Bogdana


din plasa Simila, judeful Tutova, Birlad, 1906.
Antonovici, Doc. blrletdene = Antonovici, preotul loan (episcopul Husilor Iacov),
Documente birlddene, vol. IIIIV, Birlad, 1915,
1924.
Antonovici, Doc. < comunicate> = Antonovici, economul Ioan, Documente < comuni-
cate de ... > , in Fat-Frumos", I (1904), Birlad.
Antonovici, Doc. schituri Tu- = Antonovici, episcopul Husilor Iacov, Documente de
tva ale fostelor schituri Orgoegtii, Bouldnifa, Ptrvegtii,
Ctrfibagii f i Minzafii, din judeful Tutova, Hui,
1929.
Arma, Regeste = Arma, D., Regeste de documente de la yStefan cel
Mare, in Studii i cercetari stiintifice, istorie",
Iasi, VII (1956), fase. 1, P. 155-157.
Arbore, Basarabia =-- Arbore, Z. C., Basarabia, fara lui Stefan cel Mare,
In Vointa nationala", XXI (1904), nr. 5 765, din
2 (15) iulie, p. 1.
Aricescu, Rea. ist. = Aricescu, C., Revista istoricd a Arhivelor Statului,
vol. II, Bucuresti, 1876.
Balan, Doc. bucovinene = Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. IV,
Cernauti, 1933-1939, si vol. VI, Bucuresti, 1943.
Balan, Doud doc. -= Balan, Teodor, Doud documente moldovenegti tnainte
de ,Ftefan cel Mare, in Codrul Cosminului", VIII
(1933-1934), p. 459-462.
Balaur, Doc. Rdzenilor = Balaur, Dimitrie I., Documentele Rdzenilor, in Bi-
serica ortodoxa romana", LIV (1936), nr. 5-6,
p. 273-304.
Balan, Cetatea Hmielov = Balan, Teodor, Cetatea Hmielov, Cernauti, 1927.
Baleanu, Doc. gi reg. = Baleanu, Alex., Documente gi regeste moldovenegti,
In Cercetari istorice", VIIIIX (1932-1933), nr.
2, p. 80-150.
Berechet, CojurcItorii Berechet, St. Gr., Particularitdfile cojuntorilor la
romdni. Dupd documente slave, In Spicuitor In ogor
vecin" [II] III, Chisinau, 1924, P. 1-46.
Berechet, Procedura de juelecatit = Berechet, Stefan Gr., Procedura de judecatd la slavi
f i romdni, partea III Materiale privitoare la pro-
cedura de judecatd la slavi f i romdni, Chisinau,
1926.
Beza, Urme romdnegti = Beza, Marcu, Urme romdnegti In rasa' ritul ortodox,
extras din revista Boabe de gnu", Bucuresti, 1935.
Boga, Doc. basarabene = Boga, L. T., Documente basarabene, IV Hrisoave
f i cdrfi domnegti (1420-1500), Chisinau, 1929 (ex-
tras din Arhivele Basarabiei", I, 1929, p. 81-96,
unde poarta titlul: Documente din secolul al XV-
lea).

XI
www.dacoromanica.ro
Bogdan, Album = Bogdan, Jean, Album palographique moldave.
Documents du X I Ve et X V Ie sicle, recueillis par ...,
avec un introduction et des rsums par IV. Iorga,
BucurestiParis, 1926.
Bogdan, Cnejii rom. = Bogdan, I., Despre cnejii romdni, In Analele Aca-
demiei Rom Ane, Memoriile Sectiei istorice", seria
a II-a, tom. XXVI (1903-1904), p. 13-44.
Bogdan, Doc. false = Bogdan, I., Documente false atribuite lui .,Stefan cel
Mare, Bucuresti, 1913 (extras din Buletinul Co-
misiei istorice a Rominiei", I, 1913).
Bogdan, Doc. mold. Brafov = Bogdan, I., Documente moldovenefti din sec. XV
fi XVI in Arhivul Brafovului, Bucuresti, 1905
(extras din Convorbiri literare", XXXIX, 1903,
nr. 7-10).
Bogdan, Doc. Rd zenilor = Bogdan, I., Documental Rdzenilor din 1484 f i or-
ganizarea armatei moldovene in sec. XV, in Analele
Academiei Rom Ane, Memoriile Sectiei istorice", se-
ria a II-a, tom. XXX (1907-1908), p. 361-439.
Bogdan, Doc. .Stefan = Bogdan, loan, Documentele lui ,,Stefan cel Mare,
vol. III, Bucuresti, 1913.
Bogdan, D.P., Acte 1426-1502 = Bogdan, Damian P., Acte moldovenefti din anii
1426-1502, Bucuresti, 1947.
Bogdan, D. P., Acte mold. = Bogdan, Damian P., Acte moldovenefti dinainte de
.,Stefan cel Mare, Bucuresti, 1938.
Bogdan, D. P., Dipl. mold. = Bogdan, Damian, P., Diplomatica slavo-romdnii din
secolele XIV fi XV, in Revista istoricd romanl",
VIII (1938), p. 95-123.
Bogdan, D. P. Diplomatica = Bogdan, Damian P., Diplomatica slavo-romcind, in
D. I. R., Introducere, vol. II, Editura Academiei,
Bucuresti, 1956, p. 3-224.
Bogdan, D. P., 0 matrice = Bogdan, Damian P., 0 strd veche matrice de pecete
romdneascd, in Studii i materiale de istorie medie",
vol. I, Editura Academiei, Bucuresti, 1956, p. 245
265.
Bogdan, D. P., Paleografia = Bogdan, Damian P., Din paleografia slavo-romdral,
In D. I. R., Introducere, vol. I, Editura Academiei,
Bucuresti, 1956, p. 79-168.
Bogdan, D. P. Patru acte = Bogdan, Damian P., Patru acte de la .,Stefan cal
Mare, in Revista arhivelor", XII (1969), nr. 1,
p. 245-262.
Bulat, Varia documenta = Bulat, T. G., Varia documenta ( Daniile M-rii Mol-
dovila ...), in Arhivele Basarabiei", V (1933), nr. 4,
p. 327-348.
Cantemir, Descriptio Moldaviae = Cantemirii, Demetrii, Moldaviae Principis, Descrip-
tio antiqvi et hodierni status Moldaviae (Descrierea
Moldovei), ad fidem codicum duorum in Biblio-
theca Academiae Mosquitanae Scientiarum Serva-
torum, post Alexandrum Papiu-Ilarian iterum edi-
ta; traducere dup originalul latin de Gh. Gutu ;
introducere de Maria Holban ; comentariu istoric
de N. Stoicescu ; studiu cartografic de Vintil Mihai-
lescu ; indice Ioana Constantinescu ; cu o nota
asupra editiei de D. M. Pippidi, Editura Academiei,
Bucuresti, 1973.
Catalog Catalogul documentelor moldovenefti din Arhiva is-
toric a statului, vol. 1(1387-1620), Bucu-
resti, 1957; Supliment I (1403-17001,Bucuresti, 1975.
Ciobanu, Un doc. inedit = Ciobanu, $tefan, Un document inedit din timpurile
lui 'te fan cel Mare, in Revista istoria romini",
XIV (1944), fasc. I, p. 79-83.
Codrescu, Uricariul = Codrescu, Teodor, Uricariul, vol. II, ed. a doua,
Iasi, 1889, vol. VIVII, Iasi, 1875, vol. XXI,
Iasi, 1888-1889, vol. XIV, Iasi, 1889, vol. XVI
XVII, Iasi, 1891, vol. XX, Iasi, 1892, vol. XXII
XXIII, Iasi, 1893-1895.

XII
www.dacoromanica.ro
Coman, Murgeni = Coman, Ghenuta, Murgeni. Contributii la istoria
unei strdvechi afezdri, Comitetul judetean pentru
cultura 5.1 educatie socialista, Vaslui, 1973.
Constantinescu, Doc. mold. = Constantinescu, D., Documente moldovenefti din seco-
lele XVXVII, In Anuarul Institutului de is-
torie 5i arheologie A. D. Xenopol" Ia5i, VII
(1970), p. 335-352.
Costachescu, Arderea Trg. Floci = Costachescu, Mihai, Arderea Ttrgului Floci fi a
lalomitei tn 1470. Un fapt necunoscut din luptele
lui .,S'tefan cel Mare cu muntenii, Ia5i, 1935.
Costachescu, Doc. = Costachescu, Mihai, Docurnentele moldovenepti tria-
inte de 4.tefan cel Mare, vol. I (1374-1437) II
(1438-1456), Iali, 1931-1932.
Costachescu, Doc. Bogdan = Costachescu, Mihai, Documentele moldovenefti de la
Bogdan voevod ( 1504-1517 ), Bucure5ti, 1940.
Costlichescu, <Doc. comunicate>, = Costachescu, M., <Documente comunicate de ...>, In
In Buletin I. Neculce". Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din
Ia5i.", fasc. 4 (1924), p. 176-185, 6 (1926-1927),
p. 203-208, 7 (1928), p. 172-175.
Costachescu, Doc. mold. .Ftefan = Costachescu, Mihai, Documente moldovenefti de la
yStefan cel Mare (Supliment la Docurnentele lui $tefan
cel Mare, de I. Bogdan), Iasi, 1933.
Costachescu, Doc. .5tefan = Costachescu, M., Documente de la $tefan cel Mare,
Ia5i, 1948.
Costachescu, Doc. S'tefdnitd = Costachescu, Mihai, Documentele moldovenefti de la
.3Stefdnild voievod ( 1517-1527 ), Ia5i, 1943.
Costachescu, Ms. Doc. mold. = Costachescu, M., Documente moldovenefti de la .Stefan
*Stefan cel Mare, partea a II-a (1491-1500), manuscris,
la Bibl. Acad., A-2 000XIV.
Costachescu, Neamul lui Oand = Costachescu, M., Neamul lui Oand dvornic de Su-
ceava f i satele lui, In Cercetari istorice", VVII
(1929-1931), p. 41-79.
Costachescu, Opis. Drosu = Costachescu, M., Opisul documentelor, donatiunea N.
Drosu, In Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Munici-
pal din Ia5i", I, fasc. 2 (1922), p. 352-362.
Costachescu, Regeste = Costachescu, Mihai, Regeste dupd documente interne
moldovenefti, tnainte de Alexandru cel Bun, In Ioan
Neculce. Buletinul Muzeului municipal din Ia.5i",
fasc. 3 (1923), p. 197-199.
Costachescu, Satul Cristesti = Costachescu, Mihai, Satul Cristefti cu trupurile sale,
Popifcani, Cofefti fi Bit rbefti, din jud. lafi (Schit
istoricd), In Joan Neculce. Buletinul Muzeului mu-
nicipal din Ia.5i", fasc. 8 (1930), p. 23-59.
Costachescu, Sdnegtii = Costachescu, Mihai, Sdneftii, cu trupurile sale :
Onifcanii, Podobitii, Beita'rftii, Storneftii f i Plefeftii
(din jud. Iafi) Schitcl istoricd, In loan Neculce.
Buletinul Muzeului municipal din Ia5i", fasc. 4
(1924), p. 1-45.
Crefterea colectiunilor = Biblioteca Academiei Romane, Crefterea colectiunilor
In anal 1907-1942, Bucure5ti, 1907-1944.
Cretailescu, Doc. Neamt (a) = Cretulescu, arh. Narcis, Documentele Mdndstirei
Neamtu, In Arhiva. Organul Societatii gitiintifice
i literare din laqi", XXI (1910), p. 341-350.
Cretulescu, Doc. Newt; (b) = Cretulescu, arh. Narcis, Documentele Mdndstirei
Neamtu, In Arhiva. Organul Societatii stiintifice
si literare din Iasi", XXIII (1912), p. 234-235.
Cretulescu, Ist. cet. Newt,. = Crettilescu, arh. Narcis, Istoria cet4ii Neamtu. Bucu-
resti, 1905.
Cronicile = Cronicile slavo-romdne din sec. X VX VI, publicate
de Ion Bogdan, editie revazuta 5i completata de
P.P. Panaitescu, Editura Academiei, Bucure5ti,
1959.
Dan, Episc. Radduti = Dan, Dimitrie, Cronica Episcopiei de Rddduti. Cu
apendice de documente slavone, originate fi trad use,
fi mai multe ilustratiuni, Viena, 1912.

www.dacoromanica.ro XIII
Dan, M-rea Puma = Dan, Dimitrie, Mdn'd'stirea f i comuna Putna.. Cu
cloud apendice, Bucure0i, 1905.
Dan, M-rea Sucevila = Dan, Dimitrie, Mdmistirea Sucevita. Cu anexe de
documente ale Suceviiei gi Schitului celui Mare, Bu-
cure0i, 1923.
Dimitriu, Bacdul istoric = Dimitriu, Const. V., Bacdul istoric. Monografie is-
toricd a 12 sate de rdzefi de pe valea Tazldului Mare,
jud. Bacdu, Bucure0i, 1936.
D.I.R., A, I = Documente privind istoria Romdniei, veacul XIV
XV, A, Moldova, vol. I (1384-1475), Editura Aca-
demiei, Bucure0i, 1954.
D.I.R., A, II = Documente privind istoria Romdniei, veacul XV,
A, Moldova, vol. II (1476-1500), Editura Acade-
miei, Bucure0i, 1954.
D.I.R., A, XVI, vol. IIV, = Documente privind istoria Romeiniei, veacul XVI,
A, Moldova, vol. I (1501-1550), II (1551-1570),
III (1571 1590), IV (1591-1600), Editura Aca-
demiei, Bucure0i, 1951-1953.
D. R. H., A, I = Documenta Roamaniae Historica, A, Moldova, vol.
I (1384-1448), intocmit de C. Cihodaru, I. Cap-
rop 0 L. imanschi, Editura Academiei, Bucure0i,
1975.
D. R. H., A, III = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol.
III (1487-1504), volum intocmit de C. Cihodaru
0 I. Caprou, manuscris.
Erbiceanu, 1st. Mitropoliei = Erbiceanu, C. Istoria Mitropoliei Moldavviei f i Su-
cevei f i a catedralei mitropolitane din Jai, Bucure0i,
1888.
Foaie" =,Foaie pentru minte, inima shi literatura", Brapv,
III (1840).
Ghibanescu, Arh. Muz. Iagi = Ghibanescu, Oh., Arhiva Muzeului Municipal
Documente slavo-romdne, fasc. I (1400-1653), Ia.0,
1928.
Ghibanescu, Breasla migeilor = Ghibanescu, Gh., Breasla migeilor qi locul calicilor
din Iagi, in loan Neculce. Buletinul Muzeului
municipal din Ia0", fasc. 4 (1924), p. 81-111.
Ghibanescu, Din domnia lui = Ghibanescu, Gh., Din domnia lui ,,Stefan cel Mare.
.5'tefandoc. Studiu f i documente slavo-romane, Ia0, 1904 (extras
,Arhiva. Organul Societatii tiintifice lite-
din'din Ia0", XV, 1904, unde doc. au aparut. sub
rare
titlul Documente slavone).
Ghibanescu, Doud. doc. = Ghibanescu, Oh., Doud documente slavone ale dom-
nitorilor feirei Moldovei, Alexandru voevod f i 'te fan
voevod. in Arhiva. Organul Societatii tiintifice
literare din Ia0", XI (1900), p. 85-88 (titlul, dupa
sumar).
Ghibanescu, Gramatica Ghibanescu, Oh., Gramatica limbei vechi slavone,
Ia0, 1900.
Ghibanescu, Ispisoace = Ghibanescu, Oh., Ispisoace f i zapise, vol. I, partea
I, Ia0, 1906, 0 vol. IV, partea II Ia0, 1915.
Ghibanescu, Ms. Surete = Ghibanescu, Gh., Surete i izvoade, manuscris.
Ghibanescu, Opt unce = Ghibanescu, Gh., Opt unce slavone ( 1459-1502 ),
Ia.0, 1904.
Ghibanescu, Surete = Ghibanescu, Oh., Surete f i izvoade, vol. III, IX,
XII, XIVXV, XVIIIXIX, XXIXXII,
XXIVXXV, Ia0, 1906-1933.
Ghibanescu, T. Codrescu" = Ghibanescu, Oh., Teodor Codrescu. Revista istori-
ca scrisa de ... ", I (1915-1916), Ia0, 1916.
Ghibanescu, Tirgu-Ocna = Ghibanescu, Oh., Tirgu-Ocna. Studiu istoric, in
Arhiva. Organul Societatii tiintifice i iterare din
Ia0", II (1890-1891), p. 593-644.
Ghibanescu, Urdegti = Ghibanescu, Gh.,. Din documentele mofiei Urdegti,
In Revista arhivelor", I (1924), p. 117-120.
Ghibanescu, Uricariul Ghibanescu, Oh., Documente slavone, publicate .cu
traducere 0 note de .. , in Codrescu, Uricariul,
XVIII, Ia0, 1892.

XIV www.dacoromanica.ro
Ghibanescu, Uric din 6968 = Ghibanescu, Gh., Uric din anul 6968 decembrie 5
(1459), in Arhiva. Organul Societatii stiintifice
literare din Iasi", XV (1904), p. 251-252.
Ghibanescu, Urice-Bereasa Ghibanescu, Gh., Uricele satului Bereasa (vechiu
gti) tin<utul> Vaslui, Iasi, 1904 (foaie vo-
Murge'
lanta; extras din Evenimentul", din 25 septem-
brie 1904).
Ghibanescu, Unce sec. XVXVI = Ghibanescu, Gh., Unce slavone din secolul XV fi
XVI, in Arhiva. Organul Societatii stiintifice i li-
terare din Iasi", XXV (1914), p. 173-192.
115jdeu, Arch. ist. Hajdeu, B. Petriceicu, Archiva istoricd a Romd niei,
tom. I (partea 1-2) si III, Bucuresti, Imprimeria
statului, 1865-1867.
51ukt1xpczik, TpaAfonnn Afondas. = Auxrximodii, A. 14., ,Ilapcmeenfam, ofcartoaanuun
.41220MUblfi U nodmeepdumenbnbuz epamombf AfandaecKuxb
zocnodapeti XV e., in ,apeimocm Tpymx cnaxxxmok
komixxcix 14mnepaTopcxaro Mocxoscxaro apxeonorx-
gecicaro o6uiecTsa, TOW!, meTBepTbiii, BbillyCKla nepxbuk,
Mociala, 1907.
Ionescu-Gion, 1st. Bucureseilor = Ionescu-Gion, G. I., Istoria Bucurescilor, Bucuresti,
1899.
Iorga, Anciens doc. Iorga, N., Anciens documents de droit roumain, vol.
II, ParisBucarest, 1931.
Iorga, 1st. Rom. = Iorga, N., Istoria romdnilor, vol. IV, Cavalerii, Bu-
curesti, 1937.
Iorga, Ist. ,,Stefan = Iorga, N., Istoria lui 'te fan cel Mare, povestit
neamului romanesc de ... , Bucuresti, 1904.
Iorga, St. fi doc. = Iorga, Nicolae, Studii gi documente cu privire la
istoria romeinilor, vol. VVII si XI, Bucuresti,
1903-1906.
KagaxoBcxim, Heu3dau. epamombl = Ka.laHOBCKiH, Rn., Heu3daHntan apamombi U3b ABoucuuxb
apxueoeb, in 44313*cl-in oftecTsa apxeariorix, licTopix
3TH0rpac1)ix npx Ka3axcx. YmmepcnTeTy, VI (1886).
Kaluiniacki, Doc. Hurmuzaki = Kahaniacki, dr. Emil, Documente slavone din
hivele inzperiale din Moscova, in Documente privi-
toare la lstoria ronzdnilor (colectia Hurmuzaki), vol.
I, partea 2, Bucuresti, 1890, p. 813-889.
Eanyiciiuss n C060HeBCKH, = Anb6oAfb CHUMKO6b Cb KUp144.108CKUXb pylconucerf
Ailb60Alb . pymbznacazo npoucxoofcdenin, E. Kanymciffluicaro A.
C060.11eHCICHTO, in 3maucnonedis C.1108AFICK011 6UA0.4021a,
npunoweHie K Bbinycxy, 4, 2, IIeTporpaxs, 1916.
Komy6miczix, 5*.nozopodb Komy6imcidx, A. Typa ( Tupacb) leopodbAmep-
Afanb, in o3arniciat
A.9 0,aecxaro oftec-rBa ticTopiu n ;apex-
H ocTek pOCCMCKHXS, XXIII (1901), p. 79-198.
Kozak, Die Inschriften --- Kozak, E., Die Inschriften aus der Bukovina, I. Th.,
Wien, 1903, im Selbstverlag.
Kozak, Das Kloster Putna = Kozak, prof. dr. Eugen A., Die ateste Urkunde
des Klosters Putna zur vierhundertjarigen Gedenk-
feier des Todes Stephans des Grossen, herausgege-.
ben von . Mit Original photographie, Czerno-
witz, 1904.
Ligor, Documente = Ligor, Alexandru, Documente privind orinduirea feu-
dald existente la Muzeul militar central, in Studii
materiale de muzeografie i istorie militara",
nr. 2-3 (1969-1970), p. 253-279.
Marele Dist. Geogr. = Marele dictionar geografic al Romdniei. Alcatuit si
prelucrat dupti dictionarele partiale pe judete de
George loan Lahovari, general C. I. Bratianu
Grigore- G. Tocilescu, vol. III, Bucuresti, 1900.
Mazrean, Cond. Voroner = Mazerean, Vartolomei, Condica mdndstirii Voronet,
ed. de Sim. FI. Manan, Suceava, 1900.
Mazdreanu, Catastih Putn a = Mazareanu, arhimandrit Vartolomeiu, Catastih de
toate scrisorile sfintei MeincIstiri Putnii . . . , in anii
. . . 1764, de ... , in Dimitrie Dan, Miinefstirea
gi comuna Putna, Bucuresti, 1905, p. 164-242.

XV-
www.dacoromanica.ro
Melchisedec, Bibl. Sturza = Melchisedec, episcopul, Biblioteca domnului Dimitrie
Sturdza de la Miclaufeni, din judeful Romanutui, In
Revista pentru istorie, arheologie 15i filologie", an.
II (1885), vol. IV, p. 700-713.
Melchisedek, Chronica Hufilor = Melchisedek, episcopul Dun5.rii de Jos, Chronica Ku-
(Appendice). filor f i a Episcopiei cu aseminea numire, dupre
documentele Episcopiei f i alte monumente ale ferei,
scrisa de . . , Appendice la . . . , Bucureti, 1869.
Melchisedek, Chronica Romanului = Melchisedek, episcopul Duntirii de Jos, Chronica
Romanului fi a Episcopiei de Roman, partea I
(1392-1714), Bucureti, 1874.
<Melchisedek>, Dota unce = <Melchisedek, episcopul>, Doud unce slavone, unul
de la Iliaf voievod, 1432, f i altul de la Stefan cel
Mare, pira data, In Revista pentru istorie, arheo-
logie i filologie", vol. VII (1894), p. 373-376.
Mihailovici, Album Mihailovici, Paul, Album de documente moldovenefti
din veacul al XV-lea, publicate de ... , Iai, 1934.
Mihailovici, Doc. Constantinopol = Mihailovici, Paul, Documente moldovenefti gdsite
la Constantinopol, <1462-1755> (urmare f i sfirsit),
In CercetAri istorice", XXII (1934-1636),
nr. 1, p. 105-127.
Mihailovici, Mrturii = Mihailovici, diacon Paul, Mdrturii Romdnefti din
Bulgaria fi Grecia, 1468-1866, ChiinAu, 1933
(extras din Revista Societatii istorico-arheologice
bisericeti din Chiinau", XXIII (1933), p. 324
435).
Mihailovici, Opt. doc. = Mihailovici, Paul, Opt documente moldovenefti di-
nainte de sStefan cel Mare, In Cercetdri istorice",
VIIIIX (1932-1933), nr. 1, p. 185-215.
Mihil, niel. lb. rom. vechi = Mih5115., G., Diclionar al limbii romcine vechi (sfir-
fitui sec. X tnceputul sec. XVI ), Editura enciclo-
pedia rornAnA, Bucureti, 1974.
Miletid-Agura, Dako-pom. = Miletid, L., i Agura, D., gattopombnunrb u ~mama
citaeRnaca nucAtenocma, in C6openra 3a llapa!~
Ymarsopemts H ICHmaaraxa, Sofia, IX (1893).
Mohov, Rusev .a. Doc. din = Mohov, N. A., Rusev, E. M., .a., Documente din
arh. sov. arhivele sovietice privitoare la istoria medievaid a
Moldovei fi Tdrii Roma* nefti, In Studii", XII (1959),
nr. 3, p. 135-162.
Nandri, Doc. .5'tefan = Nadri, Grigore, Patru documente de la $tefan cel
Mare, In Academia RomAnA. Memoriile Sectiei
istorice", seria a III-a, tom. VIII (1927-1928),
p. 263-278.
Nicolaescu, Doc. slav.-rom. = Nicolaescu, St., Documente slavo-romcine cu privire
la re:4We Tdrii Romdnefti f i Moldovei cu Ardedul
in sec. XV fi XVI, Bucureti, 1905.
Onciul, Fond. religionar = Onciul, Isidor, Fondul religionariu greco-ortodox al
Bucovinei, CernAuti, 1891 (extras din Candela",
VIIIX, 1889-1891).
()pis. Episc. Hui = Opisul documentelor E piscopiei Huf ilor, publicat sub
Ingrijirea lui Iacov <Antonovici>, episcopul Huilor,
Hui, f. a.
Pacu, jud. Covurlui = Pacu, Moise N., Diciionar geografic fi statistic al
judefului Covurluitl , de ... , Galati, 1892.
Pall, Acte suspecte f i false = Pall, Francisc, Acte suspecte fi false In coleclia Do-
cumentele lui .'te fan cel Mare" a lui loan Bogdan,
In Revista istoria", XIX (1933), nr. 4-6, p.105
113.
<Panaitescu>, Folosirea izvoa- = <Panaitescu, P.P.>, Pe marginea folosirii izvoarelor
relor ca privire la supunerea Moldovei la tributul turcesc
( V aslui, 1456), In Studii", V (1952), nr. 3, p.
187-198,

XVI
www.dacoromanica.ro
Pantea, Doc. ,Ftefan. = Pantea, Virgil, Documente moldovenefti din vremea
lui ,,Stefan cel Mare, in Cercetari istorice", XXII
(1934-1936), nr. 1, p. 222-224.
Pirvan, Alexdndrel fi Bogdan = Pb.rvan, Vasile, Alexdndrel Vodd fi Bogdan Yodd,
Bucureti, 1904.
Popescu, Doc. mold. Popescu, Orest, Citeva documente moldovene, Cer-
nAuti, 1895 (extras din Candela", XIII (1894).
Popovici, Index Zolkiewiensis = Popovici, Gh., Index 2olkiewiensis, in Candela",
III (1884), nr. 9, p. 541-553, nr. 11, p. 687-700,
i IV (1885), nr. 2, p. 92-103.
Regel . a., Actes de Zographou = Regel, W., Kurtz, E., et Korablev, B., Actes de
Zographou (reprezentind vol. IV, din colectia Actes
de L' Athos ), publis par .. , Adolf M. Hakkert
diteur, Amsterdam, 1969 (Rimpression anastatique
de l'dition St. Petersbourg, 1907).
Reli, Doc. slap.-rom. Reli, Simeon, Documente slavo-romdne din sec. XV-
XVII, in Codrul Cosminului", 11 (1925), p. (*31-
443.
Repertoriul Repertoriul monumentelor Fi obiectelor de arta' din
timpul lui ,Ftefan cel Mare, Editura Academiei,
Bucureti, 1958.
Rosetti, Bohotinul --= Rosetti, Radu, Cronica Bohotinului, in Analele
Academiei Romane. Memoriile Sectiei istorice", se-
ria a II-a, tom. XXVIII (1905-1906), p. 157
323.
Rosetti, Despre clase = Rosetti, Radu, Despre clasele agricole din Moldo va,
In Revista noua", I (1888), p. 468-477, i II
(1889), p. 70-72, 102-110 i 185-194.
Rosetti, Rimintul = Rosetti, Radu, Pdmintul, sdtenii c stelpinii in Mol-
dova, tom. I, De la origini pind la 1834, Bucureti,
1907.
Rykaczewski, I nventarium = Rykaczewski, E., Inventarium omnium et singulo-
rum privilegiorum, literarum, diplomatum quaecun-
que in arhivo regni in arce Cracoviensi continentur,
Lubetiae Parisiorum, 1862, typ. L. Martinet.
Sacerdoteanu, Divanele lui = Sacerdoteanu A., Divanele lui ,,Stefan cel Mare, in
$tefan Analele Universitatii C.I. Parhon * Bucureti",
seria tiintelor sociale, istorie, 5 (1965), p. 157
205.
Saya, Doc. Orhei = Saya, Aurel, Documente privitoare la tirgul fi fi-
nutul Orheiu1ui, publicate cu un studiu introductiv
de ... , Bucure0i, 1944.
Sircu, Uric inedit = Sircu, P., Un uric inedit de la ,Stefan cel Mare,
1470, in Revista pentru istorie, arheologie .1 filo-
logie", VII (1894), p. 377-383.
Solomon, Com. Avriimefti = Solomon, Constantin, Monografia comunei rurale
Avrmesci, din plasa ci judepil Tutova, Bucure,ti,
1904.
Omyemb 1893 = Cpe3HeBCKH it, B. I., in mamma HAmepamopcwo
AKaaemiu HayKb, pe anul 1893, St. Petersburg,
<1894>.
CTItHiBCI.KBR, zpamomu = C1aHiBCb1CH4i, M. O., gel 6yicoeuncwo-mo1idaecbici epa-
momi cepeauxu XV cm. oYxpaiiicbxa moBa B =only),
nr. 3, 1960, Kiev, p. 16-19.
$imanschi, Autenticitatea f i = $imanschi, Leon, Autenticitatea c datarea unor acte
datarea publicate in <colectia> Documente privind istoria
Romdniei", in Anuarul Institutului de istorie
arheologie", Iai, I (1964), p. 87-105.
$imanschi, Menguni = *imanschi, Leon, Menriuni de acte moldovenefti de
la sfirfitul secolului al XI V-lea, in Cercettiri istori-
ce", Iai, IV (1973), p. 151-160.
$imanschi, Precizdri = $imanschi, Leon, Precizdri cronologice privind is-
toria Moldovei intre 1432-1447, in Anuarul Insti-
tutului de istorie i arheologie A. D. Xenopol*"
Iai, VII (1970), p. 59-81.

2 Documente C. 1693 XVII


www.dacoromanica.ro
imanschi, Un pretins act = *imanschi, Leon, Un pretins act moldovenesc de la
Iuga voievod, in Revista arhivelor", LI (1974),
vol. XXXVI, nr. 1-2, p. 297-305.
ToCilescu, 534 doc. = Tocilescu, Gr. G., 534 documente istorice slavo-ro-
mdne din Tara Roma' neascd fi Moldova privitoare
la legaturile cu Ardealul, 1346-1603, Viena, 1905
1906, Bucureti, 1931.
Turcu, 0 trad. necunoscutd = Turcu, Constan tin, 0 traducere necunoscutd a unui
document de la ,,Stefan cel Mare, in Revista arhi-
velor", I (1958), nr. 2, p. 272-274.
YHHHHHICift, Mamepianat = YnAmmxiit, B. A., Mamepianbi ()AR ucmopiu 634211Aillbab
omnouonid Poceiu, 17 onuiu, M ondaeiu, Banaxiu u Typuiu
ea XIV XV 86., MocxBa, 1887 (extras din eireflisi
klmnepaTopcxaro o6uxecma mcropia H apeimoc-reit
P0CCJIHCKHX13 ripm MOCKOHCKOMS YHHBepCHTeTt).
Urechia, Bis. din Cetatea Neamt = Urechia, V. A., Biserica din Cet atea Neamtu fi
documente relative la Vasile Lupu fi doamna Ruxan-
dra, in Analele Academiei Rom Ane, Memoriile
Sectiei istorice", seria a II-a, tom. XI (1888-1889),
p. 113-160.
Urechia, Notite Urechia, V. A., Notile despre slobozii, in Analele
Academiei Rom ne, Memoriile Sectiei istorice",
seria a II-a, tom. IX (1886-1887), p. 149-174.
Ursu, ,,Viefan fi turcii = Ursu, I., .,Stefan cel Mare fi turcii, Bucureti, 1914.
Wickenhauser, Bochotin = Wickenhauser, F.A., Bochotin oder Geschichte der
Stadt Cernduz und ihrer Umgegend, Wien, 1874.
Wickenhauser, Homor = Wickenhauser, Franz Adolf, Gheschichte der Kls-
ter Homor, Set. Onufri, Horodnik und Petrouz, Czer-
nowitz, 1881.
Wickenhauser Moldowiza = Wickenhauser, Franz Adolf, Die Urkunden des Klos-
ters Moldowiza, Wien, 1862.
Wickenhauser, Woronetz und = Wickenhauser, Franz Adolf, Gheschichte der Klster
Puma Woronetz und Putna, Czernowitz, 1888.
Xenopol, Doc. inedite = Xenopol, A. D., Documente inedite din arhivul
Sf. Spiridon din Iai, in Columna lui Traian",
VII (1876), tom. I, p. 559-560.
Zotta, O m-re dispiirutd = Zotta, Sever, 0 mcindstire dispdrutd, in Revista So-
cietatii istorico-arheologice bisericeti din ChiOnau",
vol. XV (1924) p. 3-31, i in Spicuitor In ogor
vecin", [II] III (1924), p. 1-29.

XVIII
www.dacoromanica.ro
ABREVIERI
arh. = arhiv'. m-re mnstire
C. -= comun ms. = manuscris
cca = circa n. nota
cond. --- condica nr. = numr
c. s. =-- comuna suburba- op. opis
n or. = ora
doc. = document orig. = original
dos. = dosar perg. pergament
f. = fila pl. plan6
facs. = facsimil r. raion; recto
fig. -= figura (dup numere)
foto. = fotocopie reg. regiune
franc. = francez rez. rezumat
germ. = german rus. = rusesc
grec. --- grecesc sec. = secol
inv. = inventar rom. romnesc
j. (jud.) = judet top. = toponimic
lat. --= latin tr. transport
1. c. = localitate compo- trad. = traducere
nent l. tinut
m. --- municipiu V. vezi; verso (dupti
ment, = mentiune numere)

XIX
www.dacoromanica.ro
REZUMATELE DOCUMENTELOR

1449 (6957) f ebruarie 21. Alexandru voievod intareste Maruscai lui Stroe
mnastirea Boite de linga Gra.5i, daruita ei de mama lui Dragus.
1449 (6957) aprilie 8, Su ceav a. Alexandru voievod intareste manastirii
Pobrata obrocul anual acordat acesteia de catre tatal sat', Ilie voievod: ceara care se va
stringe din circiumile de la Tirgul Frumos si sapte buti de vin din desetina domneasca.
(Cu foto. in anexa, pl. I.)
8. 1449 (6957) m a i 26, Tirgul de Jo s. Alexandru voievod inta'reste manas-
tirii Moldovita posada de pe Moldova, daruita acesteia de Gana. Pintece. (Cu foto. In anexa,
pl. II.)
1449 (6957) iunie 5, Suceav a. Alexandru voievod intareste lui Coste Or-
calab un sat sub Vaslui si niste case din Suceava, primite de el de la Gheorghe heregariul,
In schimbul sumei de 800 de zloti pe care i-o datora, punind, totodatk o zavesca de 60
de ruble de argint celor care nu vor respecta invoiala.
1449 (6957) iunie 27, I a s i. Alexandru voievod acorda egumenului manasti-
rii Pobrata si dregatorilor acestuia dreptul de a-i judeca pe oamenii din satele manasti-
resti pentru once fel de faptd, interzicind dregatorilor si slujitorilor domnesti sa intre in
aceste sate ; de asemenea, hotaraste ca preotii din aceleasi sate sa asculte de manastirea
Pobrata, scotindu-i de sub jurisdictia directa a mitropolitului si a protopopilor. (Cu foto.
In anexa, pl. III.)
1449 (6957) august 26, Su ceav a. Alexandru voievod ddruieste manastirii
Moldovita jumatate din lacul Cuhului, de linga Dundre, dispunind ca jumatate din ve-
niturile obtinute de pe urma pescuitului, a vamuirii pestelui incarcat aici, a taxelor de
judecata si a amenzilor, sa revina calugarilor.
1449 (6957) august 27. Alexandru voievod acorda tarcan" lui Ioan Armen-
ciocul pentru o casa a sa din Suceava si pentru toate cumparaturile pe care le va face
In tara.
1450 (6958) ianuarie 23. Bogdan voievod intareste mandstirii Neamt un
loc pentru doua mori, din hotarul satului Deleni, pe care i l-au ddruit teful si Mindre,
fiii lui Fumu.
1451 (6959) ianunuarie 10. Bogdan voievod scuteste casele din Suceava,
unde locuieste armeanca Stana, ale manastirii Moldovita de toate darile si slujbele dom-
nesti.
1451 (6959) aprilie 3. Su c ea v a. Bogdan voievod intareste lui Colea
satul Miclesti cu cuturile sale.
1451 (6959) iunie 13, Suceav a. Bogdan voievod intareste lui Drago
Albescul si fratelui sat', Petru, jumatate din satul Albesti, pe Stebnic, cumparata de la
Vlad Zlatarescu.
1451 (6959) iulie 14. Bogdan voievod intareste lui Zianco satele Hui, pe
*omuz, Uricheni si Radesti, pe Topolita, Davidesti, o parte din Ceahldieni si jumatate din
Curticesti, Alexandreni, la gura Zahornei, precum si trei robi tigani.
18. 1451 (6959) iulie 31, Tir gul de Jo s. Bogdan voievod intareste ma-
nastirii Neamt doi robi Mari, Paco si Petrick daruiti acesteia de fratii domnului: *tefan
voievod si Petru voievod. (Cu foto. In anexa, pl. IV.)
1451 (6959) sep t em brie 13, Suceav a. Bogdan voievod daruieste ma-
nstirii Moldovita un obroc anual de zece buti de vin. (Cu foto. in anexk pl. V.)
1451 (6959) octombrie 17, Suceav a. Bogdan voievod intareste lui Patru
Durnea un loc de prised., cu hotarul dupa obiceiul prisacilor, un loc de moara si un hlabnic,
toate pe *acovat. (Cu foto. In anex, pl. VI.)
XXI
www.dacoromanica.ro
14<52> (69(60>), Suceav a. Alexandru voievod Intdrete lui Giurgiu Mijatco
satul Dragoeti, pe Miletin, precum i o parte din satul Drdganeti, pe Crack', pe
care i-a ddruit-o fratele Om, Ion Cuterca, i pentru care a fost Olt de Vlain.
1452 (6960) f ebruarie 24, Vaslu i. Alexandru voievod Intarete mAnds-
tirii Bistrita hotarul ei de pe Botna, impreund cu toate iezerele, cu cloud mreje pe Nistru
i cu o prisacd, ascultAtoare de acesta, interzicind, totodatd, dregdtorilor domneti
de la Tighina sa mai incaseze, In hotarul calugarilor, vama i pripasul. (Cu foto. in anexd,
pl. VII.)
1452 (6960) august 9. Alexandru voievod Intdrete lui Stan Pdstrav satul
Pastraveti, cu cloud cuturi, pe care acesta 1-a cumpilrat de la *tefan, nepotul lui Bogdan
stolnic.
1452 (6960) septembrie 7, Su c eav a. Alexandru voievod intdrete m5.-
nstirii Neamt o bucatd de pdmint pe Plriul Sec, IWO SdcAlleti, cumparatd de la Tu-
zoana, fiica lui Conatas de la Neamt, i de la fiul ei, Leurint, punind o zavesca de 60
de ruble de argint topit celor care vor incerca sd strice invoiala. (Cu foto. In anexd, pl. VIII.)
1452 (6960) septembrie 10, Suceav a. Alexandru voievod Intdrete
lui Ignat stolnic satele Soldeti, la Dumitra, Ciorgtti, Birldleti, Soltdneti i Soci, cu
indndstire, Ddnioara, Ciocdneti, Borzgiti i mai multe seliti, pe Prut, Dobromireti,
pe Smila, Balosineti, pe Smilioara, satul unde este casa lui i selitea Negrileti, pe Tu-
tova, selitea unde a fost Frumuelul, pe Lucovet, precum .1 mai multe sate pe Tigheci
i pe Soholet.
1452 (6960) octombrie 27, Suc ea v a. Alexandru voievod Intdrete lui
Mihail logofat selitile Ivancduti, Pogorilduti i Hatcinti, de Raga granita polond, pe care
le-a cumpArat de la Manu al lui Globnicu i de la fii sdi, Luca, Iurie i Lazor, punind
o zavescd de 50 de grivne de argint celor care vor Incerca sd strice Invoiala. (Cu foto. In
anexd, pl. IX.)
1452 (6960) decembrie 21, Suceav a. Alexandra voievod Intdrete lui
Oand Cindescul satele DrAgoeti, pe Dobrotvor, o jumdtate din Petreti, pe Zeletin, Veri-
eti, pe Berheci, i satul la Baicu, pe Pojerita. (Cu foto. In anexd, pl. X.)
28. 1452 (6960) decem brie 21, Suceav a. Alexandru voievod intarete lui Tri-
or i fratelui sdu, Tador, fiii lui Sandru de la Iuca, satele Oprieti, Cima i Rdchiti,
pe Zeletin, satul unde este popa Duma, pe Dobrotvor, precum i satele unde a fost casa
tatalui lor i Mdrgineni, ambele la Iuca. (Cu foto. In anexd, pl. XI.)
1453 (6961) ianuarie, Su c ea v a. Alexandru voievod intdrete mnds-
tirii Moldovita un obroc anual de 12 buti de via din desetina domneascd, posada de pe
Moldova, mai sus de tirgul Baia, precum i o prisaa pe Tdtarca, in branitea de la
Bohotin, pe care i-o ddruise acesteia Coste 014. (Cu foto. In anexd, pl. XII.)
1453 (6961) i a n u arie 22, Suceav a. Alexandru voievod intarete mands-
tirii Neamt mai multe salae de tigani, hotdrind ca oricine va opri sau va ascunde
pe aceti tigani sa-i pldteascd vinovdtia cu gitul".
1453 (6961) ianuarie 26, Suceav a. Alexandru voievod intdrete Ind-
ndstirii Pobrata vechiul obroc anual: toatd ceara care se va stringe de la Tirgul Frumos
i ase buti de yin din desetina de la Cotnari sau de la Hirldu, addugIndu-i doudsprezece
coloade de malt i patru coloade de gnu de la morile tirgovetilor din Baia, cdrora le
pune o zavesca de 60 de ruble de argint daca vor IncAlca aceastd hotdrire; de asemenea,
ddruiete mAndstirii prisaca lui Bozea, din branitea de la Bohotin, poiana lui Ureacle
i o moard, pe Toplita, un hotar de-a lungul Neamtului Mare i un loc pustiu pe Piriul
Iezerului, pentru a-i Intemeia sat, iaz i vdratec, cloud locuri, unul pe Bahlui i altul
pe Telita, pentru a-i intemeia mori, doi tigani i trei Mari.
1453 (6961) f ebruarie 8, Suceav a. Alexandru voievod intdrete lui
and postelnic satul Stroeti, la gura Somuzului, pe Moldova, Cu cloud cuturi i o moard,
pe care i 1-a ddruit mdtua sa, Maruca Stroiasa, punind, totodatd, o zavescd de 60 de
ruble de argint topit celor care nu vor respecta aceasta danie.
1453 (6961) f ebruarie 23, Su cea v a. Alexandru voievod acordd Maras-
tirii lui Iatco, de lingd Suceava, dreptul de a-i intemeia un sat In hotarul mdndstiresc,
pe care-1 scutete de ddri i slujbe catre domnie i-1 scoate de sub jurisdictia dregAtorilor
domneti; de asemenea, acordd viitorilor coloniti dreptul de folosintd a tarinii tirgului
Suceava i li scutete de once varnd In tard, dacd vor face negot.
1453 (6961) aprilie 3, Neam t. Alexandra voievod ddruiete mndstirii
Pobrata, cloud sdlae din Mull domneti de la Neamt. (Cu foto. In anexa, pl. XIII.)
1453 (6961) m a i 1. Alexandru voievod intdrete lui Giurge i fratilor sgii satul
Iucudni, In urma judeatii cu mdtua lor, Iucupaia.
1453 (6961) m a i 31, Su c eav a. Alexandru voievod tntdrete Mitropoliei de
Suceava cloud salae de tigani i li ddruiete un al treilea sdla.

XXII
www.dacoromanica.ro
1453 (6961) iunie 12, Suceav a. Alexandru voievod intareste Iui Sima
lui Stefan Tunsul, precum i lui BIo i lui Ion Horgescul satul Horgesti si satul
Tunsesti, cumparat de la Ilca, ambele pe Bogdana.
1453 (6961) iunie 20, Su c e av a. Alexandru voievod intareste lui Mihail
logofat i fratilor sai, Duma si Tador, satul Vinatori, pe Bistrita, pe care domnul i-1 daduse
In schimbul satului Ciumalesti, pe Siret, satele Procopeni, lzbiscea si satele de la Fintina
Alba, pe Rut, Rascauti, pe Nistru, Gavrilauti i jumatate din irauti, cumparata de la
Sendrica, Ruga Sneatin, Verijani, pe Moldova, cumparat de la Petru Hudici si de
la fiul acestuia, Iatco, satul unde este curtea de jos a lui Neagoe precum i satele Parta-
nosi, Pobrata, Berindeesti, Valea Seaca i Heci, cumparate, impreund cu satul Giulesti
de Miga Cotnari, de la Oana Pisco si de la sotia acestuia. (Cu foto. in anexa, pl. XIV.)
84. 1453 (6961) iulie 8, Su ceav a. Alexandru voievod scuteste satul Balosi-
nesti al manastirii de la Horodnic de dan i slujbe catre domnie.
1453 (6961) iulie 20, Suceav a. Alexandru voievod druieste
Neamt trei tatari.
1453 (6961) septembrie 7. Alexandru voievod intareste lui Vitolt satul
Lujani, pe Prut, pe care acesta 1-a cumparat de la Coste Vranici.
1453 (6961) sep tembrie 30, Su c ea v a. Alexandru voievod intireste
manastirii Moldovita scutirea de vaina si de brodina pentru trei care mari ce vor merge
dupd peste, sare sau miere.
1453 (6961) octombrie 22. Alexandru voievod intareste lui Ion <Marmure>
satul Leucuseni, pe Birlazel, i niste poieni peste Birlazel.
1454 (6962) ianuari e 1, Suceav a. Alexandru voievod daruieste manas-
tirii Neamt o prisaca la Covasna, In branistea de la Bohotin, interzicind branisterilor sa
ja desetind de la oamenii care se vor aseza acolo. (Cu foto. in anexa, pl. XV.)
1454 (6962) august 25, B a ic en i. Petru voievod intareste manastirii Mol-
dovita patru tigani scuteste satul Sasciori de dari i slujbe catre domnie. (Cu foto.
In anexa, pl. XVI.)
1454 (6962) august 25, Cotnar i. Petru voievod intareste manstirii
Moldovita scutirea de vama pentru trei care ce vor merge dup peste, sare sau miere, pre-
cum i drepturile de stapinire asupra tatarilor ei de la Baia.
1454 (6962) octombrie 5, Su ceav a. Petru voievod intareste manastirii
Homor scutirea de vam pentru dou care ce vor aduce peste de la Dunare, de la Nistru
sau de la iezere.
1454 (6962) o ctombrie 6. Petru voievod intareste mnastirii Moldovita
*scutirea de dan i slujbe pentru casa din Suceava pe care i-o daruise armeanul Ion.
1454 (6962) decembrie 8, N eam t. Pentru voievod scuteste de dari
slujbe catre domnie satele mnastirii Horodnic: unde este Samoil vataman, pe Bistrita,
unde a fost Barba Geamira, pe Topolita, Dvorenesti, Timisesti, Cristienesti, Balosesti,
Manesti, Basoteni, Fintirele i Dragomiresti, precum i Trestiana i Telebecinti, pe Siret.
(Cu foto. in anexa, pl. XVII.)
1455 (6963) f ebruarie 8, I a si. Alexandru voievod druieste manstirii
Neamt un pamint pe Topolita, linga tirgul Neamt, pe care tirgovetii incercasera mai inainte
sa-1 vind.
1455 (6963) iunie 6, Su c ea v a. Petru voievod intreste manastirii Bistrita
hotarul ei de pe Botna, cu toate iezerele, girlele, prisacile i cu cele dou vaduri cu vama,
pe care acesta le cuprinde, interzicind dregatorilor i slujitorilor domnesti sa ia ceva din
venitul calugarilor. (Cu foto. in anexa, pl. XVIII.)
1455 (6963) iunie 7, Su c eav a. Petru voievod intareste lui Gavril spatar
satele Stetcani, ocina sotiei sale, Sirbi i Mircesti, pe Siret, i jumatate din Blagesti, pe
Topolita, cumparata de la Baico.
1455 (6963) iuli e 2, Suceav a. Petru voievod intareste lui Mihail logofat
satul unde este curtea lui, pe Siret, fost al lui Neagoe, i satul unde sint juzi Cirstea i Danciul,
amindoua judeciile, la gura Pobratei, cumparat de la verii lui Neagoe, satele Partanosi,
Heci i Valea Seaca, pe Siret, Procopeni i Izbiscea, pe Raut, Gavrilauti, Miga Sneatin,
Ivancauti i Pogorilauti, ambele cumparate de la Manea Globnicu, Rascauti, pe Nistru,
cumparat de la Mindrea Jumatate, precum i prisaca lui Bileac, cu iezer, tot pe Nistru.
1455 (6963) august 15, Su c eav a. Petru voievod intareste lui Petru comis
satele Gradesti, Fauroane, Stanigesti, pe Tutova, i Hlmagesti, sub Cetatea, cumparate
de la Mihul logofat, Glodeni, cumparat de la Mihul Tudora, i Borcesti, cumparat de
la fiii lui Negrila, Dragsini, la obirsia Studinetului, precum i prisaca de la Jica.
(Cu foto. in anexa, pl. XIX.)

XXIII
www.dacoromanica.ro
1455 (6963) au gus t 20, S uc ea v a. Petru voievod tntareste lui Trifu Bor-
zescul satele Betesti, in Cimpul lui Drago, rascumparat de la Betea, $tefanesti, primit
de la Betea In schimbul partilor din Marisesti ale sotiei sale, Bolcesti, Ceretiani i juma-
tate din Marisesti. (Cu foto. In anexa, pl. XX.)
1455 (6963) au gus t 23, Suc ea v a. Petru voievod intareste lui Tador al
lui Limbadulce satele Branisteri, Giuleti,$chei, Barbosi, Besicureni, Masteacirul, Moisesti,
Lisetul i Iubanesti, Fratesti, pe Pirul Negru, i Grasi, pe Neamt. (Cu foto. in anexa, pl.
XXI.)
1455 (6963) august 29, Suceav a. Petru voievod daruieste lui Duma Micaci
un loe pustiu In branistea de la Bohotin, pe Cozia, pentru Intemeia un sat, cu ho-
tarul de care acesta va avea nevoie cu aratul i cu finetele".
58. 1455 (6963) decem brie 12, Su c eav a. Petru voievod Intareste mands-
tirii Neamt satul Balosesti, pe Neamt, in urma judecatii cu boierul Gostila.
1455 (6963) de cem bri e 20, Suceav a. Petru voievod Intareste
tirii Neamt satul Balosesti, pe Neamt. (Cu foto. In anexa, pl. XXII.)
1456 (6964) ian u a rie 20, Su c ea v a. Petru voievod scuteste satele Pk-
testi i unde a fost selistea lui Dienis, ale manastirii Homor, de toate (Wile i slujbele catre
domnie, interzicind, totodata, dregatorilor i slujitorilor domnesti sa intre In aceste sate.
1456 (6964) f ebruarie 18, Suc ea v a. Petru voievod tntareste protopo-
pului Ioil i fiului su, Giurgea gramatic, satele Onesti, cu prisaca i manastire, Vorovesti
Arpasesti, la Cirligatura, Cunicea, cu doua catune, i Cobilia, deasupra Nistrului, Armeni,
ling Suceava, i Toderesti, selistea lui Scandal, MO Rosiori, poiana facuta de $tefan
Rosul, la Cirligatura, trei locuri de moard, pe acovat, pe Stavnic si la Cirligatura, prisaca
din dreptul Podobitului, la Cirligatura, precum si un loe pustiu peste Bahlui, pentru
Intemeia un sat. (Cu foto. In anexa, pl. XXIII.)
1456 (6964) mar tie 1, Neam t. Petru voievod intareste manastirii Neamt
iezerul Zagorna, cu girlele, prisacile, vadurile i gardurile de nuiele din hotarul acestuia,
interzicind, totodata, dregatorilor domnesti sa se atinga de desetina sau de vama cu-
venita manastirii.
1456 (6964) iunie 5, Vas 1 u i. Petru voievod, impreuna cu sfatul domnesc,
cu mitropolitul Teoctist i cu toti panii, de la mare pina la mic", hotardsc sa accepte,
temporar, darea de doua mii de zloti unguresti ceruta de turci, trimittnd pe Mihail lo-
goftit sa le-o duca i sa trateze reducerea ei; totodata, se angajeaza sa nu-i aduca nici
o Invinuire panului Mihail pentru rolul ce-1 va avea In aceasta solie, deoarece hotarirea
inchinarii tarii a fost luata in comun.
1456 (6964) iunie 8, Su ceav a. Petru voievod tntarese lui Sin de la
Hotin satele $izeauti, pe Prut, Malinti, alt izcauti i Zamcauti, Berestia, sub Hotin,
Gorodiste, Crainicauti, Visniveti i Boriscauti.
1456 (6964) iunie 13, Su ceav a. Petru voievod intareste manastirii Mol-
dovita hotarul satului La gura Bradatelului, pe care 11 stabilise anterior Impreuna cu mi-
tropolitul, cu boierii si cu tirgovetii din Suceava. (Cu foto. In anexa, pl. XXIV).
1456 (6964) iunie 30, Suceav a. Petru voievod intareste pisarului Giurgea
al lui Ioil satele Onesti, cu mandstire, i Vorovesti, la Cirligatura, $tiubeieni, pe Crasna,
precum si un loc tntre Bodicica i Dringesti, pe Bahlui, pentru intemeia un sat. (Cu
foto. In anexa, pl. XXV.)
<1457 aprilie 12 1504 iulie 2.> $tefan cel Mare voievod dispune
asupra staptnirii satelor Miresti i Gaureni de catre Mirul.
<1457 aprilie 12 1504 iulie 2>. $tefan cel Mare voievod pentru satele
Rascovul, Onutul de Jos si Malinti.
1457 (6965) august 12. $tefan ce! Mare voievod intareste mandstirii Moldovita
casele acesteia din Suceava, unde locuieste armeanca Stana, acordindu-i pentru ele scutire
de dri i slujbe domnesti.
1457 (6965) septembrie 8, Manastirea Adormirea, de
la Pia tr a. $tefan cel Mare voievod Intareste manastirii Bistrita vama i pietrele de
ceara din tIrgul Bacau, morile intemeiate mai sus de tirg precum i vama de la Tazlau,
interzicind tuturor dregatorilor i slujitorilor domnesti sa se atinga de veniturile pe care
le va obtine de aici manastirea. (Cu foto. In anexa, pl. XXVI.'
<1457> sep tembrie 13, Baca u. stefan cel Mare voievod acorda lui
Mihail logofat si fratilor acestuia un salv-conduct pentru a se Intoarce din Polonia Im-
preuna cu toatp slugile i cu toata averea lor, asigurindu-i ca i-a iertat pentru dusmania
din trecut i ca i vor recapata pozitia si ocinile pe care le stapInisera inainte; totodata,
porunceste lui Mihail logofat sa Indeplineasca slujba" cu care 1-a Insarcinat. (Cu foto.
In anexa, pl. XXVII.)

XXIV
www.dacoromanica.ro
1458 (6966) f ebruarie 13, Suceav a. stefan cel Mare voievod intdreste
mnstirii Neamt satul Bdlosesti, la Neamt, mandstirea Hangu i cloud sdlase de Mari.
(Cu foto. In anexa, pl. XXVIII.)
<1458 1461> (69<6>...) mar tie 12. stefan cel Mare voievod tntdreste Dus-
cdi, fiica lui Toador, i copiilor ei, satele Doliesti i Liontenesti precum si cite o jumdtate
din MAzdndesti si din Poiana Calugaritei, toate pe TazIdul Sdrat.
1458 (6966) a p rilie 7, TIrgul de Jo s. stefan cel Mare voievod in-
tilreste mAndstirii Bistrita hotarul ei de pe Botna, cu toate iezerele, girlele i prisacile pre-
cum si cu cele cloud curti i cu vama de pe uscat si de pe al:4 pe care el le cuprinde;
de asemenea, interzice dregdtorilor i slujitorilor domnesti sa se atingd de venitul cllu-
gdrilor si acordd dregatorului acestora dreptul de judecatd asupra oamenilor de acolo.
1458 (6966) aprilie 12, Suceav a. stefan ce! Mare voievod intdreste
Mitropoliei de Roman satele Leucusani, cu moard, mai sus de tirgul Roman, i Dragomi-
resti, cu pod umblator pe Moldova, punindu-i pe oamenii din aceste sate sub jurisdictia
Mitropoliei i scutindu-i de toate ddrile si slujbele domnesti, de vama pentru tirguieli pre-
cum si de amenzile ordsenesti; ddruieste, de asemenea, aceleiasi mitropolii cloud sdlase
de tigani si fi acordd dreptul de judecatd asupra tuturor oamenilor sdraci din satele
tirgurile aflate in eparhia sa. (Cu foto. In anexa, pl. XXIX.)
<1458 1461> (696...) aprilie 25, S uc ea v a. stefan cel Mare voievod
intdreste lui Toma Cinde satele Vilnesti i Nahoroie, pe Siret.
<1458 1459> (6966-6967) iunie 2. stefan ce! Mare voievod, pentru satele
Ciulinesti i Verejeni, <ale mandstirii Pobrata>.
1458 (6966) iunie 8. *tefan cel Mare voievod intdreste mAndstirii Pobrata
satul unde este casa Onicdi, cu moard, pe Jijia, pe care i 1-a ddruit Onica de la Jijia.
1458 (6966) august 31, Tirgul de Jo s. *tefan cel Marevoievodd-
ruiete mAndstirii Moldovita patru sdlase de tigani, ti acorda drept de slobozie pentru satul
Borhinesti, precum i dreptul de a-si face noi iazuri pe Crasna. (Cu foto. In anexd, pl. XXX.)
1458 (6966) august 31, <T Irgul de Jo s>. $tefan cel Mare voievod
intdreste mdndstirii Moldovita drep tul de a stringe ceara de la toate circiumile din tIrgul
Baia, de a confisca bdutura celor ce nu se vor triscrie in catastiful mdndstirii si de a-i
amenda pe acestia cu 20 de zloti ; interzice, in acelasi timp, soltuzilor i pirgarilor, precum si
vornicilor i slujitorilor domnesti insdrcinati cu stringerea cerii sd incalce dreptul mands-
tirii.
1458 (6966) sep tembrie 5, Suc ea v a. $tefan ce! Mare voievod intdreste
lui Oand Grama satul unde au fost juzi Draganici i Dimba, cu doud judecii, i satul
Poiana de la Piriu, ambele pe Nechid, In Cimpul lui Drago, precum i cloud poieni
o moard, de asemenea pe Nechid.
1458 (6966) octombrie 26, Su c ea v a. $tefan ce! Mare voievod tntreste
lui Neagul i fratelui sAu, Tatul, satele Rusi, la Iezer, i Redeni, pe Tutova, ale unchiului
lor, Stan Poiand, pe care le-au primit de la Malin, de la sotia sa, Visa, si de la ginerele
acestora, Ivasco Vitoltescu, In schimbul privilegiului lui Stan Poiand pentru satul
1458 (6966) noiembrie 11, Suc ea v a. stefan cel Mare voievod intdreste
lui Stanciul Sinescul satele Sinesti, Crepdtureni i Sturnesti, o moard pe Bahluetul Mic
si o prisacd la acovdt, toate In tinutul CirligAtura. (Cu foto. In anexd, pl. XXXI.)
1458 (6966) decembrie 14, Suceav a. stefan cel Mare voievod intdreste
mAndstirii Bistrita jumdtate din satul Slujdsti, cu jumdtate de moard, cuturile Onesti
Ldbdsesti, la Maluri, si un loe de prisacd la fintina lui Horga, toate ddruite de Mdrusca,
fiica lui Andries Slujdscul, sotia lui Negrild.
1459 (6967). *tefan cel Mare voievod, pentru satul
1459 (6967) ianuarie 3, Suc ea v a. $tefan cel Mare voievod intdreste
lui Lind Rugind satele Rugineni, Tduti, $toboreni i Botdseni, jumdtate din satul Tele-
jina, precum i iezerul Leahului, cu vama i moara, deoarece privilegiul vechi ii fusese
furat and i s-a prddat casa.
1459 (6967) ianuarie 11. stefan cel Mare voievod tntdreste lui Petru Puiul
selistea lui Man, cumpAratd de la Sima Perianul.
1459 (6967) f ebruarie 16, Suceav a. *tefan cel Mare voievod acordd
mtindstirii din Poiand drept de slobozie pentru satele Drdguseni i Oniceni, pe Jijia.
1459 (6967) m a i 20, Suc ea v a. stefan cel Mare voievod acordd mAndstirii
Bistrita dreptul de a inn.% de la toti ungurii din satul Lucdcesti darea episcopeascd,
dreptul de a-i judeca pentru once fel de faptd si de a lua zeciuiala din stupi i pripasul,
interzicind, totodaid, episcopului, slugilor acestuia i slugilor domnesti sd se amestece
In satul mAndstirii.

XXV
www.dacoromanica.ro
1459 (6967) iunie L2, I a i. Stefan ce! Mare voievod intarete lui Ion Ne-
goescul satele Bereti, Dringeti i Havati, pentru care se pfrise cu unchiul su, Ivaco
din Seretel, precum i satul Negoeti, cumparat de la Tador Foff, punind, totodata, o
zavesca de 60 de ruble de argint celor care vor incerca sa strice fnvoiala.
1459 (6967) august 30, Suc ea v a. Stefan ce! Mare voievod intarete m-
nastirii Homor un obroc anual de cinci buti de vin. (Cu foto. in anexa, pl. XXXII.)
1459 (6967) septembrie 3, Su cea v a. Stefan ce! Mare voievod intarete
lui Gostila satele Gostileti, Negoeti, Bahna, Faurei, Birzoteti, pe Bistrita, Maneti,
pe Neamt, Bran, pe Cneaja, Baloteti, Comaneti, unde este Hasni, Spatoreti i Gheuro-
eti, precum i selitea unde au fost Vorovetii. (Cu foto. In anexa, pl. XXXIII.)
1459 (6967) sept embrie 5. Stefan cel Mare voievod, pentru satul Hrubna.
1460 (6968) ianuarie 12, Su c ea v a. Stefan cel Mare voievod acorda lui
Mihail logofat un nou salv-conduct pentru a se putea intoarce din Polonia, asigurindu-1
cd 1-a iertat pentru vorbele pe care i le-a spus in Tara Basarabilor i pentru faptele du-
manoase din trecut, ca se va bucura de cinstea in care ant tinuti toti ceilali boieri moldo-
veni i ca 1i va recpata toate ocinile pentru care va infatia privilegii.
146<0> (696(8>)i an uarie 13, Su c eav a. Stefan cel Mare voievod inta-
rete lui Ivaco Goenescul selitea lui Conu, pe Rebricea, cumparata de la Bdlo, precum
i selitea lui Nicoara i selitea lui Giurgiu Blidarul, pe Rebricioara Mica, cumparate de
la Mee i de la Malea, fiica lui Ion. (Cu foto. in anexa, pl. XXXIV.)
<1460-1461> (69<6>...) f ebruarie 24. Stefan ce! Mare voievod fntarete
manstirii Moldovita domeniul Leonta, pe Nistru, unde este mandstirea, cu MCA,
prisaci i finete, precum i cu drumul i cu vadul de pe Nistru, scutind, totodata,
de zeciuiala stupii prisacilor de aici i de Irma, carele manastireti care vor transporta
petele.
1460 (6968) aprilie 13, Su cea v a. Stefan ce! Mare voievod intarete lui
Giurgiu Galbenu jumatate din satul Cateleti, pe Siret, cumparata de la Roman Temees-
cul; acesta cumparase satul intreg de la Firte Dragoe, care, la rindul su, 11 dobindise,
prin judecatd, de la Andreico i de la fratele sail, Luca, fiii lui Ilia paharnic. (Cu foto.
In anexa, pl. XXXV.)
1460 (6968) aprilie 23, Suc ea v a. Stefan ce! Mare voievod intarete ma-
nastirii Bistrita vama mare, vama mica i numaratoarea de la Bacau precum i vama
de la Tazlau. (Cu foto. in anexa, pl. XXXVI.)
1460 (6968) iulie 1, Su c ea v a. Stefan cel Mare voievod hotarate ca tiganii
Mitropoliei de Suceava sa nu fie folositi decit pentru slujbele Mitropoliei.
1460 (6968) sep tembrie 3. Stefan cel Mare voievod, pentru satele Rape-
zeti (sau Buciumi), Galbeni i Tuleti.
1460 (6968) noiembrie 27, Su cea v a. Stefan cel Mare voievod Intarete
lui Ivul Voinescul satul Voineti, cu manastire, pe care acesta 1-a cumparat de la Ion i
de la Petrica. (Cu foto. in anexa, pl. XXXVII.)
1460 (6968) de c embr ie 5, Birla d. Stefan cel Mare voievod intarete
lui Ivaco comis satele Saseti, pe Birlad, i Romineti, pe Jeravat, citigate de acesta
In urma judecatii cu Toma Dumitrescul i Coste Turbure, punind, totodata, o zavesca de
100 de ruble de argint celor care vor contesta hotarirea domneascd.
1461 (6969) f ebruarie 21, Suceav a. Sendrica din Dorohoi i Iatco al
lui Hudici daruiesc Mitropoliei de Suceava o prisaca pe Bahlui, numita a lui Balica.
1461 (6969) august 8, Suc ea v a. Stefan ce! Mare voievod intarete lui
Ivul Solca .1 sotiei sale, Cerna, o parte dintr-un sat de la Moisie sau de la Solca, din
care ei au cedat nepoatei lor, Stana, i sotului acesteia, Bogdan, dota case i o slatina,
precum i satul Miculeti, pe Piriul Negru, i a treia parte dintr-un vad de pe Moldova,
pe care le-au primit de la Grada, sora Cernei.
1461 (6969) august 12, Su cea v a. Stefan ce! Mare voievod intdrete
lui Husin i sotiei sale, Maruca, deoarece privilegiul pe care fnaintaul lor, Ion Munteanu,
1-a avut de la Alexandru ce! Bun arsese data cu biserica unde se afla depus spre pas-
trare, satele Molnita, Strointi i Urvicolesa, in urma judecatii cu Crasna postelnic i Jurja
Necorescu, punind, totodata, o zavesca de 60 de ruble de argint celor care vor contesta
hotarirea domneasca.
1461 (6969) august 17. Stefan cel Mare voievod intarete lui Luca Pirca-
labescul satul Firloeti, pe Tazlau, pe care acesta 1-a cumparat, In urma unei judecati,
de la Petrior, fiul lui Galin.
1462 (6970) <ianuarie aprilie; septembrie decem-
b r i e> 15, M an astir ea Moldovit a. Ignatie, zis Iuga, mare vistier al lui Stefan
cel Mare voievod, daruiete manastirii Moldovita trei dvere de damasc rou aurit, un po-
crovat, mai multe rcavite din camha de damasc, o cadelnita de argint aurita, un cal 1

XXVI
www.dacoromanica.ro
25 de zloti unguresti pentru a i se face pomenire vesnica, lui, sotiei sale Nastea, si cop iilor
lor, Mihul si Sofia.
Anastasie ieromonah, egumen al manastirii Moldovita, Impreuna cu intreg soborul
mnastirii, fagaduieste sa respecte intelegerea cu Ignatie.
108. <1462 (6970)> aprilie 22, Su c ea v a. *tefan ce! Mare voievod, Intr-o
pricina a lui Iurie si Roman, pentru care pune zavesca 100 de ruble de argint.
1462 (6970) m a i 15, Baca u. *tefan ce! Mare voievod Intareste Stanei,
sotia lui Sima Turluianul, jumatate din satul Sperlesti, pe care ea o primise danie de la
nepoata sa, Marena, iar sotului ei, selistea lui Coman, cumparata de el tot de la Marena.
1462 (6970) august 10. *tefan ce! Mare voievod, pentru satul Benesti (sau
Bobulesti).
1462 (6970) august 20, SuceaV a. stefan cel Mare voievod Intareste
Martei, sotia lui Mihul Androinic, satul Unghiul, pe Jijia, cu toate poienile care au ascultat
de el, precum i doua iezere intre Prut i Jijia, toate cumparate de la Bratul, fiul lui Pro-
celnic.
1462 (6970) septembrie 15, S uc ea v a. *tefan ce! Mare voievod In-
tareste manastirii Bistrita toate satele, manastirile, morile, prisacile, iezerele i gtrlele
precum i robii tigani, tatari sau bulgari pe care aceasta Ii stapinea.
1462 (6970) sep t embrie 18, Suceav a. stefan ce! Mare voievod In-
tareste lui Sima Corcea satul Corcesti, pe Cozancea.
1462 (6970) sep tembrie 25, Suceav a. stefan ce! Mare voievod In-
tareste Anei, sotia lui Birsan, satele Soci i Dusesti, pentru care aceasta se pirise cu varul
ei, *andru Negrul.
1462 (6970) o ctom brie 5, Suceav a. stefan ce! Mare voievod tntareste
lui Petru Glodeanul satul Glodeni, pe Telejna.
1462 (6970) octo mbrie 6, Su cea v a. *tefan ce! Mare voievod Intareste
lui Petru Negrea satele Dzemesti, cumparat de la Timpasor, i Saalisesti, ambele la gura
Tazlaului, precum si a patra parte din satul Filipesti, pe Oituz. (Cu foto. In anexa, pl.
XXXVIII).
1462 (6970) oc to mbrie 8, Su c ea v a. *tefan cel Mare voievod Intareste
lui Nicoara Strbescu satele sale de pe Rebricea: unde a fost curtea lui Duma Negru, unde
au fost Grecii lui Duma Negru, Dragesti, Borisesti, Tibanesti, Muncei i unde a fost
Moisa Filosofu, cumparat de la Ilca, fiica lui Popa, precum si de la Danciul i Marusca,
copiii lui Moisd. (Cu foto. In anexa, pl. XXXIX.)
118. 1462 (6970) decembrie 3, Suceav a. stefan ce! Mare voievod intareste
lui Laico, nepotul lui Petru Ponici, i sotiei sale, fiica lui Romasco, satele Dragoesti, Luca-
cesti, Botesti i Cacaceni, deoarece privilegiul de la Alexandru ce! Bun pentru aceleasi sate
fusese pierdut de Corui, in pastrarea caruia se aflase, punind, totodatd, o zavesca de 100 de
ruble de argint celor care vor contesta hotartrea domneasca. (Cu foto In anexa, pl. XL).
1463 (6971). *tefan ce! Mare voievod tntareste lui Petre Vitolteanul satul
Vitoltesti.
1463 (6971) aprilie 15, Su ceav a. *tefan cel Mare voievod intareste
lui teful Cernatescul satul Motisesti i selistea lui Tatul, la obirsia Corodului, precum
o poiana din dumbrava de la Deochiati, cumparate de el de la Herman, caruia li fusesera
aruite de bunicul su, Otel, si de fiica acestuia, Ctrstina. (Cu foto. In anexa, pl. XLI.)
1463 (6971) aprili e 18. stefan cel Mare voievod daruieste manastirii Po-
brata satul
1463 (6971) iulie 13, Suceav a. stefan ce! Mare voievod intareste mantis-
tirii Neamt iezerul Zagorna, interzicInd tuturor slujitorilor domnesti sa-i tncalce hotarul.
(Cu foto. In anexa, pl. XLII.)
1464 (6972). tefan ce! Mare voievod Intareste lui Manea Mogosescul satuI
Mogosesti, pe Vilna.
1464 (6972) aprilie 28, Suceav a. *tefan cel Mare voievod daruieste
lui Luca, fiul lui Petru jumatate din satul Toporauti i fi intareste cealalta juma-
tate de sat, pe care o cumparase sotia sa, Marena.
1464 (6972) iunie 5, Vas lu i. *tefan ce! Mare voievod Intareste lui Ion
fratelui su, Ignat, satul Crgesti, pe Ialan, hotarnicit de Ctrstea Negru si de Plotun
si care fusese cumparat de la Giurgiu.
1464 (6972) iunie 11, Vast u i. stefan cel Mare voievod intareste Musei,
sosia lui Pentelei, i fiicei sale, Cerna, sotia lui Petru Otelescul, satul Pinteleesti, la Iezer,
deoarece privilegiul de stapinire pe care it aveau de la Ilias voievod si de la *tam' voie-
vod fusese pierdut. (Cu foto. In anexa, pl. XLIII.)
1464 (6972) august 13, Su ceav a. stefan cel Mare voievod tntareste lui
Misea satul Ttrnauca, In urma judecatii avute cu Mindrea i cu rudele acestuia.

XXVII
www.dacoromanica.ro
128. 1464 (6972) septembrie 12, Su c ea v a. Stefan cel Mare voievod in-
tareste pisarului Tador Prodan satul Greci, pe Siret, linga tirgul Siret, cumparat de la
chir Teoctist, mitropolit de Suceava, cu aprobarea intregului cler moldovenesc. Se men-
tioneaza a in schimbul satului vindut mitropolitul a cumparat de la Rotimpan satul
Mihaesti, pe Braddtel.
1464 (6972) noiembrie 2, Su c ea v a. Stefan cel Mare voievod intareste
lui Andreico Ciortoriischi satele Ciortoriia, Dubovatul si Osihlib.
<1465>. Stefan ce! Mare voievod intareste lui Giurgiu satul Hirtanesti.
1465 (6973) f ebruarie 15. Stefan cel Mare voievod, pentru o jumatate
din satul Sirbi.
1465 (6973) mar tie 3, Vaslu i. Stefan ce! Mare voievod intareste lui
Candrea, fiul lui Greul, o jumatate din satul Giurgesti, pe Stavnic, cumparata de la
Costea si de la Stan, fiii lui Giurgiu, s'i o moara, tot pe Stavnic, pe care i-a daruit-o
unchiul sau, Baico.
1465 (6973) aprilie 11, Su c ea v a. Stefan ce! Mare voievod intareste
Mitropoliei de Suceava satul Mihaesti, pe Bradatel, cu mori si steze, pe care mitropolitul
Teoctist 1-a cumparat de la Giurgea Rotompan cu banii obtinuti din vinzarea satului
Greci, pe Siret.
1465 (6973) decembrie 13, Su ceav a. Stefan ce! Mare voievod inta-
reste Mitropoliei de Tirgul de Jos mai multe salase de tigani, pe care i le-a daruit Isaia
pircalab de Chilia. (Cu foto. in anexa pl. XLIV.)
180. 1465 (6973) de cem brie 30. Stefan ce! Mare voievod intareste lui Clan,
In urma judecatii cu Boldur, cu sotia acestuia, Nastea, cu Petre Stravici si cu Fete Bra-
tulescul, satul Stroesti, pe care i-1 daruise matusa sa, Marusca.
131. 1466 (6974). Stefan ce! Mare voievod intareste unchiului &Ili, Vlaicul, o seliste
la Fintina Albisoara, la Chisindu, pe care acesta o cumparase de la Toader, fiul lui Fedor,
de la fratele lui Toader si de la Fedorel.
1466 (6974) f ebruarie 13. Stefan ce! Mare voievod intareste manastirii
Bistrita satul unde au fost vatamani Tavuciu, Penea si Ananie, pe Bistrita, primit In
schimb de la Coste pircalab, si ii daruieste un rob tatar, din tatarii domnesti de la Neamt.
1466 (6974) f ebruarie 18, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste
lui Ioanis Izvaret satul Munte, tinutul Trotus, pe care acesta 1-a cumparat de la Ivanco
Ungureanu si de la sotia sa, fiica lui Furau.
1466 (6974) mar tie 13, Suceav a. Stefan ce! Mare voievod acorda mare
slobozenie", pentru cinci ani, oamenilor care se vor aseza in satul Negoesti, al mitropoli-
tului de Roman, Tarasie, de toate (Wile si slujbele domnesti, punindu-i, totodata, sub
jurisdictia mitropolitului sau a dregatorilor acestuia si scutindu-i de vama pentru once
fel de marfa. (Cu foto. in anexa, pl. XLV.)
1466 (6974) m a i 10, Suce a v a. Stefan cel Mare voievod acorda manastirii
Zografu de la Sfintul Munte un obroc anual de 100 de ducati unguresti, pentru a i se
face pomenire vesnica, lui, sotiei sale, si copiilor lor, Alexandru s'i Elena.
1466 (6974) iunie 11. Stefan cel Mare voievod intarete manastirii <Bistrita>,
din sus de Piatra, manastirea unde a fost Marta calugarita, mai sus de Tama', pe Siret,
precum si balta Martina, depinzind de aceasta manastire, ambele cumparate de la Steful
din Tamas.
1466 (6974) iunie 21. Stefan cel Mare voievod intareste lui Ion Geamanul
si fiului sail, Sima, jumatate din satul Rosiori, la Cirligatura, cumparata de la Comuz.
1466 (6974) iulie 9, Suceav a. Stefan ce! Mare voievod acorda mginastirii
Pobrata un obroc anual de 10 buti de vin, doua maji de peste, jumatate din ceara adu-
nata de la Tirgul Frumos si berbintele de miere din zeciuiala care se va stringe din satele
ei de la Botne; de asemenea, li daruieste un tatar domnesc, ii intareste prisaca lui David,
pe Bic, iezerul de la gura Bicului, cu girlele, dreptul de a-si pune doua setci pe Nistru,
precum si scutirea oamenilor ei de la prisaca Visoca. (Cu foto. in anexa, pl. XLVI.)
1466 (6974) august 1. Stefan ce! Mare voievod tntareste Maruscgii, fiica
lui Mihail Misici, satele Horodiste, Mihailauti, <pe Siret>, s'i Mihuceni, pe Trestiana,
ultimelor doua indicindu-le hotarul.
1466 (6974) august 28, Su cea v a. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Benea, fiul lui Cretu de la Jalan, satele: unde a fost curtea lui Cretu, unde este casa lui
Benea si Murgeni, pe Jalan, si Uhrinesti, pe Liscov, precum si un loe de sat la Movile,
mai jos de Crahan, si o prisaca.
1466 (6974) septembrie 15, Su ceav a. Stefan ce! Mare voievod cum-
Ora de la Stan, lachim si Simion Babici si de la nepotii acestora satul Jicovul de Sus,
pe Suceava, pe care II daruieste manastirii Putna.
1466 (6974) decembrie 8, T frgul de Jo s. Stefan cel Mare voievod
intilreste lui Bodea de la Dumbrava un loe pe Birzota, unde a fost manastirea, pe care

XXVIII
www.dacoromanica.ro
i 1-a vindut Tatul de la Birzota ca sali intemeieze sat *i prisaca. (Cu foto. in anexa,
pl. XLVII.)
148. 1466 (6974) de c e m brie 8, T fir gul de J o s. Stefan cel Mare voievod
intare*te lui Moica *i fratelui au, Costea, un loc din pustie la Cirligatura, la Fintina lui
Stiubei, intre Popicicani, Ruscani *i Gane*ti, cumparat de la Popicica *i de la fratele
acestuia, Micul, indicindu-i hotarul.
1467 (6975) ianu a r i e 1, Su c e a v a. Stefan cel Mare voievod in tare*te
lui Moica *i fratelui sau, Costea, o seliqte la Fintina lui Stiubei, intre Gane*ti, Ruscani
*i Co*e*ti, cumparata de ace*tia de la Costea, fratele lui Popi*co.
1467 (6975) ianuari e 10, Su ce a v a. Stefan cel Mare voievod intare*te
lui Toma, fratelui ski, Giurgiu, *i surorii lor, Fedca, satul Marmureni, pe Birladzel. (Cu
foto. in anexa, pl. XLVIII.)
1467 (6975) f ebruarie 3, S u ce a v a. Stefan cel Mare voievod scute*te
de podvoade pe oamenii manastirii Bistrita din satele: Zvijinti, Sobole*ti, Bra*euti, Vascluti,
Bulgari, Maratei, Darmane*ti, Opre*ini, Raddice*ti, Tortore*ti, Caucele*ti, Mtndre*ti **1
Fauri, toate din tinutul Neamt, acordind, in acela*i timp, egumenului dreptul de judecata
asupra acestora, precum *i dreptul de a Mean gloabele *i pripasul.
1467 (6975) iunie 30, B irl a d. Stefan cel Mare voievod intare*te lui Stoica
*i fiului sat', Manciul, o jumatate din satul Urde*ti, cumparata de la Ion, Danciul, Mihalco,
Sinat, Toma Ili Simion, fiii lui Florea.
1467 (6975) sep t embrie 11, Su c e a v a. Stefan cel Mare voievod In-
tare*te manastirii Homor un loc ca a-0 intemeieze prisaca, fmpreuna cu o jumatate din
cimpul de la Zlataroaia, mai sus de Noure*ti, sub Bohotin, pe care i le-a daruit Iurie Ser-
bici, mama acestuia, Fedca, *i sora sa, Anu*ca. (Cu foto. In anexti, pl. XLIX.)
1467 (6975) o ctombrie 2, Suc e a v a. Stefan cel Mare voievod intare*te
lui Luca Caute*, ginerele lui Stan Babi*, sotiei sale, Luna, 13i fratelui ei, Ivanco, satul
Cobilia de Sus, pe care ace*tia I-au rascumparat de la Albul fost spatar.
1468 (6976). Stefan cel Mare voievod intare*te lui Stetco Micotici satul Hinda.-
*Ani, pe care acesta 1-a cumparat de la Grozea Micotici.
1468 (6976) f ebruarie 5, Su ce a v a. Stefan cel Mare voievod intare*te
lui Drago* parti din satele Fauri, cu loc de iaz, pe Bistrita, *i Bahneni, cu loc de iaz *i
cu moara, la gura Bahnei. (Cu foto. in anexa, pl. L.)
1468 (6976) iulie 28, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod acorda lui Mihail
logofdt *i fratilor acestuia, in urma rugamintilor repetate ale regelui polon *i ale panilor
lui, precum *i ale mitropolitilor **1 boierilor moldoveni, un nou salv-conduct pentru a se
putea Intoarce din Polonia impreuna ca toate slugile lor, asigurindu-i, totodata, ca i-a
iertat pentru cuvintele *i faptele dumanoase din trecut, ca se vor bucura de cinstea
In care slut tinuti toti ceilalti boieri *i ca ti vor recapata curtea de pe Siret, impreuna
Cu doua sate: Pirtano*i *i Conte*ti. (Cu foto. in anexa, pl. LI.)
1468 (6976) sep te m brie 12, Suc ea v a. Stefan cel Mare voievod in-
tare*te lui Frincu, lui Trifu, lui Ion *i lui Isaiia satul Frince*ti, pe Bahlui, aratindu-i
hotarul.
1468 (6976) sep tembrie 24, Su ce a v a. Stefan cel Mare voievod in-
tare*te lui Steful Cernatescul satul Cernate*ti, cumparat de la Stan Pitcau, precum *i satul
Moti*e*ti, seli*tea lui Tatul fA poiana de la Deochiati, cumparate de la Herman, toate
pe Corod, un loc la Fintina Calugarului, la obir*ia Birzotei, jumatate din iezerul Covurlui
10 satul unde a fost Fara, pe Prut, satele Radice*ti ig unde a fost satul bulgaresc, pe
Covurlui, seliqtea Cernate*ti, la obir*ia Gerului, satul unde a fost Petru Deltag, pe
Bogdana, o moara *i un loc pustiu la obir*ia Smilei, precum *i satul Ru*ciori, jumatate
din satul Raoseni, cutul Ungura*i, seli*tea unde a fost tatarul Petir *i un loc de
moara, toate pe Suceava. (Cu foto. In anexa, pl. LII.)
1468 (6976) oct ombrie 2, Su c e a v a. Stefan cel Mare voievod cumpara
de la Marena, sosia lui Ivanco al lui Brae, fiica lui Iatco Branici, *i de la copiii ei, Iva*co
*i Ilia*, jumatate din satul Maneuti, pe Suceava, ca jumatate din mom% *i din manas-
tire, *i le daruie*te manastirii Putna.
1469(6977) f eb ru a ri e 9, S u ce a v a. Stefan cel Mare voievod Intare*te
lui Petrea *i fratilor sai, Oana *i Duma, satele Brudure*ti, Sacali*eqti, pe Birlazel, jumatate
din Tonguzeni, cu loc de mom* ifi Poiana de Sus, pe Sacovat, Andrie*ti, cu manastire,
pe Birlad, Bere*ti *i Soholeti, seli*tile unde a fost casa bunicului lor, Oana Giuratul,
pe Girbovat, *i Cascioarele, pe Piriul Finatelor, precum *i un loc, unde a fost moara,
pe Birlad. (Cu foto. in anexa, pl. LIII.)
1469(6977) f e b ru arie 15. Stefan cel Mare voievod intre*te Mitropoliei
de Suceava prisaca Balica, ling& tirgul Imi, *i ii daruie*te 100 de stupi, pe care ii cumpara
de la Nicoara Sirbescu, o vie intre Socola *i Bucium, pe care o cumpira de la Slavoan, *i
un hele*teu, la Bucium, in hotarul tirgului Ia*i.

XXIX
www.dacoromanica.ro
1469 (6977) iunie 5, Su cea v a. $tefan ce! Mare voievod intareste lui Vlad
Mursea jumatate din satul Albesti, pe Stebnic, daruieste un loc pustiu la fintina de
la obirsia Largai, mai sus de RIscani.
1469 (6977) iunie 6, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste lui
Oana Pascu i fratelui sAu, Ivasco Pascu, satele Lipovat, pe Birlad, Suhulet, pe Hulubat,
Suhulet, pe Girbovat, si Negotesti, tinutul Suceava, precum si o prisaca linga Veja si un
loc de moara pe $acovat ; de asemenea, intareste lui Iva.sco Pascu, din toate aceste sate,
partile surorii sale, Stana, pe care el a rascumparat-o de la tatari.
1469 (6977) octombrie 13. $tetan ce! Mare voievod intareste lui Iuga
Grasul de,la Zabrauti o jumatate din satul $oldesti, pe Zabraut, si o jumatate din satul
Batinesti, pe Putna.
1469 (6977) octombrie 20, I a i. $tetan ce! Mare voievod intareste lui
Toader Zvistala satul Zvistelesti, pe Bogdana, pe care i 1-au cedat surorile lui, Stana,
Marena i Marusca, urmInd ca acestea sa stapineasca impreuna satul $erbanesti, tot
pe Bogdana (Cu foto, in anexa, pl. LIV.)
.162. 1470 (6978) f ebruari e 8, Suceav a. $tefan cel Mare voievod elibereaza
pe robul domnesc, tatarul Oana, care fugise in Polonia, si pe copiii acestuia, din starea de
robie, Ingaduindu-i sa revina in tara i sa trdiasca dupa legea romaneasca, scutit de toate
obligatiile care decurgeau din dreptul robilor si al tatarilor. (Cu foto. In anexa, pl. LV.)
1470 (6978) aprilie 1, Suceav a. $tetan ce! Mare voievod intareste
manastirii Neamt prisaca lui Chiprian, la Botne, cu manastirea de la obIrsia ViSnivatului,
satele: Telebecinti, Basoteni i Fintirele, pe Siret, Trestiana, Dumbravita, pe *omuz,
Buzati, pe Moldova, Gemeresti, pe Topolita, Timisesti i Cristienesti, la gura Neamtului,
precum si mai multi robi tigani.
1470 (6978) aprilie 1, Su ceav a. $tetan ce! Mare voievod intareste
manastirii Neamt scutirea de varied pentru trei care ale sale care vor merge dupa peste.
(Cu foto. In anexa, pl. LVI.)
1470 (6978) m a i 7, Su c eav a. $tefan cel Mare voievod Intareste manas-
tirii Neamt prisaca lui Chiprian, la Botne, pe care i-a daruit-o acesteia matusa sa, Chiajna,
pentru pomenirea ei si a parintilor ei, Alexandru voievod i doamna Marena, aratindu-i
ho tarul.
1470 (6978) m a i 28, Suceav a. $tefan ce! Mare voievod cumpara de la
mai multi tirgoveti din Hirlau o vie din hotarul tirgului si o daruieste manastirii Putna.
(Cu foto. in anexa, pl. LVII.)
1470 (6978) iunie 5. $tefan cel Mare voievod intareste manastirii Bistrita
satul Hemeiani, pe Tazlaul Mare, primit in schimb, pentru satul Sirbi, tot pe TazIdul Mare,
de la Iurie vistier, de la cumnatul sAu, Petrasco, de la soacra sa, Anusca, si de la fiicele
acesteia, Nastea si Sofiica.
14<70> (69<78>) iulie 18, Suce a v a. $tefan ce! Mare voievod intareste
lui Barsu comis i fratelui sAu,$usman, satele Cobilcini i Bilosauti, pe Nistru, daruite
acestora de catre vara lor, Ana, sora lui Dobrul logofdt, care le cumparase impreuna cu
fiul ei, Ghidea, de la manastirea Neamt.
1470 (6978) august 10, Tirgul de Jo s. $tetan cel Mare voievod
acorda panului Mihul logofat un nou salv-conduct pentru a se intoarce din Polonia,, asi-
gurindu-1 ca nu-i va mai aminti de Intimplarile trecute, ca fi va arata aceeasi cinste ca
celorlalti boieri i cd li va recapata satele Negoesti, Contesti, Pirtanusi si Valea Seaca.
1470 (6978) august 25. *tefan ce! Mare voievod Yntareste lui Ureche
surorilor sale o parte din satul Dersca.
1470 (6978) <p robabil august 25>. stefan cel Mare voievod intareste
lui Gheorghe, lui Ivanco i lui Lazor o. parte din satul Dersca.
1471 (6979) iulie 3. $tefan cel Mare voievod, pentru satul Horlesti.
1471 (6979) august 13, Suceav a. $tetan ce! Mare voievod intareste
lui Toma Bontica i sotiei sale, Elena, satele de la Poieni unde au fost cneji Balos
Danciul, cu moara de pe Moldova. (Cu foto. In anexa, pl. LVIII.)
1471 (6979) augus t 15, Man as t ir ea Putn a. $tefan cel Mare voievod
scuteste manastirea Pobrata de vama de la Tutora, pentru toate marfurile trimise sau
aduse de manastire de la Chilia.
1471 (6979) sep tembrie 10, Su ce av a. $tefan ce! Mare voievod da-
rdieste manastirii Putna satul Balcauti cumparat de la Oana, fratele lui Alexa spatar.
1471 (6979) septembrie 13, Su ceav a. $tetan ce! Mare voievod acorda
manastirii Zografu de la Sfintul Munte un obroc anual de 500 de aspri. (Cu foto. In anexa,
pl. LIX.)
1471 (6979) oct ombrie 24, Suceav a. $tefan ce! Mare voievod mta-
rete lui Giurgiu Cotet i fratelui sau, Cozma, satul Coteciari, cumparat de ei de la Greaca,
fiica lui Rusu, cu un loe de poiana la Fintinite, daruit lar de Nastea, sotia lui Delea;

XX X
www.dacoromanica.ro
de asemenea, intarete numai lui Giurgiu Cotet o prisaca din acelai sat, pe care i-a
daruit-o tot Nastea, sotia lui Delea. (Cu foto. In anexa, pl. LX.)
178. 1471 (6979) noiembrie 3. stefan cel Mare voievod intarete lui Danciul
Bolda satul Cristeti, pe Calna, un loc pustiu la varsarea piriului Muncel in Solonet,
ca sa-i intemeieze sat, jumatate din poiana de la Muncel, precum i Poenita Calului.
179. 1472 (6980) i a nu arie 17, Su ce a v a. stefan cel Mare voievod intarete
lui Cirstea Negoiu satele Negoeti i Ungureni, cu moara, pe Vaslui.
14<72> (69<80>) ianu a rie 21. *tefan cel Mare voievod intarete lui Cim-
bale o parte din hotarul satului Tabaceti.
1472(6980) i an u arie 22, Su c e a v a. *tefan cel Mare voievod scutete
de once fel de vaina doua maji de pete ale manastirii Voronet.
1472 (6980) ianu arie 25, Su ce a v a. stefan cel Mare voievod intarete
lui *andro Tatareanul i sotiei sale, Magda, satele Moimeti, Sirbi i Geamiri, mai sus
de Iaqi, in urma judecatii cu Cernu, Romanel i Dragoi, deoarece privilegiile acestora s-au
dovedit a fi false". (Cu foto. in anexa, pl. LXI.)
1472 (6980) mar tie 2, S u ce a v a. stefan cel Mare voievod intrete lui
Ilea Huru comis satele Hurueti, Ochieni i Capoteti, selitea Stinceoaia, precum i un
loe de moara, toate pe Polocin, satele Urecheti, pe Trotu, Cathie, pe Putna, i Ivneti
din tinutul Suceava, precum i mai multi robi tigani. (Cu foto. in anexa, pl. LXII.)
1472 (6980) ap r ilie 25, Su ce a v a. stefan cel Mare voievod daruiete
manastirii Putna satul Ostrita, cu loc de moara, pe Prut, indicindu-i hotarul, sat pe care
1-a cumparat de la Tabuci de la Cone, de la fratele acestuia, Pojar, i de la sora lor,
Nastasia.
1472 (6980) iunie 1, V as 1 u i. *tefan cel Mare voievod intarete lui Lazor
i lui Babo, nepotii lui Petru Vilna, dania pe care le-a facut-o acesta: a treia parte
dinhotarul satului Petreti, pe Vilna, ca sa-i intemeieze sat, precum i jumatate din
poiana lui Miculita, pe Uita.
1472 (6980) iunie 5, V a s lu i. *tefan cel Mare voievod intarete lui Roman
spatarel o parte din satul Miclauani, pe care i-o daruise acestuia matua sa, Stana, fiica
lui .11Iiclau vornic.
. 187. 1472 (6980) a u gus t 19, S u ce a v a. *tefan cel Mare voievod scutete
sitele" Bodeti, Tatari i Iurcani, pe Pobrata, tinutul Suceava, ale manstirii Sfintul
Nicolae, de toate gloabele, in afara celor cuvenite domniei pentru omor i rapire de NM;
de asemenea, acord dreptul de judecata asupra oamenilor din cele trei sate egumenului
i dregatorilor acestuia, interzicind amestecul boierilor i dregatorilor dornneti.
188. <1472 (6980) o c t o m brie 8>. *tefan cel Mare voievod intarete lui Petru,
fiul lui Buco, satul Floceti, pe Tazlaul Mare, intarire prilejuita de arderea vechilor pri-
vilegii de stapinire asupra satului.
1473 (6981) i a nu ar ie 8, Su ce a v a. stefan cel Mare voievod tntrete
marrastirii Moldovita satul Singureni, tinutul Chigheci, poiana lui Brumar, cu trei fintini,
la obiria Sul-1M, un loe de prisaca unde a fost prisaca lui Brumar, iezerele Blisceatul,
cetelul, Budoele i Secriiul, pe Prut, mai multe girle precum i satul Baltati, la Cirligatura;
de asemenea, fi intarete jumatate din satul Ostapceani, partea de sus, la Turia, tinutul
Iai, pe care i-a ddruit-o Ivaco Armencici.
1473 (6981) m a i 7, S u c e a v a. *tefan cel Mare voievod intarete lui Drago
uer satul Ivancauti, tinutul Cernauti,.pe care acesta 1-a cumparat de la Cirste.
<1473,sfiritul lui iunieinainte de 13 .septembria>,
tefan cel Mare voievod intarete lui Hanco ceanic i fratilor lui, Gavril i Ivanco, satele
Vascauti, la obiria Viliei, i Vasileuti, pe Prut, precum i un rob tigan.
1473 (6981) sep te mbrie 3, Su ceav a. stefan cel Mare voievod acorda
manastirii Putna un obroc anual de 12 buti de vin i-i daruiete morile domneti din tirgul
Siret. (Cu foto. in anexa, pl. LXIII.)
' 193. 1473 (6981) sep t em brie 13, S uc e a v a. stefan cel Mare voievod in-
tarete lui Corlat satul Berchieti, pe Moldova, o toplita cu moat% i poiana Muncelul
cu manastirea, aratindu-li-se hotarul.
194. 1473 (6981) o c to mbrie 11, S u ce a v a. stefan cel Mare voievod intarete
lui 'Theodor Periceanul satul Roiori, cu prisacd, pe valea Ripcinsca.
I.95. 1473 (6981) octombie 14, Suceav a. stefan cel Mare voievod intarete
lui -Petrea stolnic satul Bratieti, pe Siret, pe care acesta 1-a prima drept rascumparare
pentru omorirea tatalui su, Andrica, de catre Petru Ponici, de la fiica acestuia,
196. 1473 (6981) de c e mbri e 9, S u c e a v a. stefan cel Mare voevod intarete
lui Stan Horja un sat sub capul Piscului, o fintina, numita Fintina lui Peperig, i .un loc
de iaz, cumparate de la Dan Socul i de la fratele acestuia, Purcaru.

XXXI
www.dacoromanica.ro
1474 (6982) aprilie 5. Stefan ce! Mare voievod daruieste lui Ion Bulbosea
fratelui sau, Mihul, satul Antelesti.
1474 (6982) august 26, VasIui. Stefan cel Mare voievod tritareste Marus-
cai, fiica lui Ion Cupcici, i nepotului ei, Mihno, fiul lui Grozea Cupcici, dupa ce s-au ju-
decat Cu Grozea , fiul lui Vasco de la Horodnic, i cu fratii acestuia, toate satele i toata
averea lui Ion Cupici, punInd, totodata, o zavesca de 60 de ruble de argint celor care
vor contesta hotarlrea domneasca.
1475 (6983) aprilie 14, Suceav a. Stefan ce! Mare voievod tntareste
lui Mihul sulger i fratilor sAi, Ciopei si Sima, satul Durnesti, cu marastirea de acolo. (Cu
foto. In anexa, pl. LX IV.)
1475 (6983) aprilie 17, TIrgul de Jos. Stefan ce! Mare voievod
Intareste manastirii Horodnic doua sate: ande a fost curtea lui Petru Vrana i <Balosi-
nesti>, scutindu-le de toate darile i slujbele catre domnie.
1475 (6983) aprilie 25, Suceav a. Stefan ce! Mare voievod Intareste
manastirii Homor satele Dvorniceni, Stauceni i Glodeni, sub Dumbrava malta, Pirtesti
<uncle a fost> curtea lui Dienis, la obIrsia Solonetului, i Calugareni, pe Jijia, muntele
Ostra, cu slatina, i prisaca Zlataroaia, sub Bohotin.
1475 (6983) m a i 7, Suc ea v a. Stefan ce! Mare voievod Intareste lui Cozma,
fiul lui Blo, satul Balosesti, la Iucas, indicIndu-i hotarul, i jumatate din satul Torto-
resti, pe care domnul 11 alipise ocolului de la Piatra. (Cu foto. In anexa, pl. LXV.)
208. 1475 (6983) iu nie 5, I a i. Stefan ce! Mare voievod Intareste lui Micul
cisa a treia parte din satul Masteactru, In CImpul lui Drago, i poiana de finat, nurnita
Poiana Lunga, cumparate de la Magdalina, fiica lui Ilea Ureache.
1475 (6983) septembrie 25. Stefan ce! Mare voievod, pentru satul Mereni.
1476 (6984) ianuarie 25, Manastirea Putna. Ignatie, zis Iuga,
mare vistier al lui Stefan ce! Mare voievod, daruieste manastirii Putna satul Sirauti, peste
Prut, o cadelnita si un chivot, ambele de argint aurit, o suta de zloti unguresti i doi cai
buni, pentru a i se lace pomenire vesnica, lui, sotia sale, Nastea, i copiilor Ion, Mihul
si Sofia.
Ioasaf arhimandrit, egumen al manastirii Putna, Impreuna Cu tntreg soborul ma-
ntistirii, fagaduieste sa respecte Intelegerea cu Ignatie. (Cu foto. In anexa, pl. LXVI.)
2043. 1476 (6984) m a 1 22, I a s i. Stefan ce! Mare voievod Intareste lui Musat vornic
selistea Poprincani, pe Jijia, cumparata de la Steful pitar.
1476 (6984) iunie 1, AI anastirea <P utna >. Ignatie, zis Iuga, mare
vistier al lui Stefan ce! Mare voievod, daruieste manastirii Putna satul Sirauti, din tinutul
Cernauti, o vie la HIrlau, o cadelnita si un chivot, ambele de argint aurit, o suta de zloti
unguresti si o suta de oi, pentru a i se face pomenire vesnica, lui, sotiei sale, Nastasia,
copiilor lor, Mihul i Sofia.
Ioasaf arhimandrit, egumen al manastirii Putna, Impreuna cu Intreg soborul ma-
nastirii, fagaduieste sa respecte Intelegerea cu Ignatie. (Cu foto. In anexa, pl. LXVII.)
1476 (6984) iunie 29, M An A stirea <Pu t n a>. Ignatie, zis Iuga, mare
vistier al lui Stefan cel Mare voievod, daruieste manastirii Putna satul Sirauti, din tinutul
Cernauti, o cadelnita si un chivot, ambele de argint aurit, 0 o suta de zloti unguresti, pentru
a i se face pomenire vesnica, lui, sotiei sale, Nastea, i copiilor lor, Mihul si Sofia.
Ioasaf arhimandrit, egumen al manastirii Putna, Impreuna cu Intreg soborul ma-
nastirii. fagaduieste sti respecte Intelegerea cu Ignatie.
1477 (6985) august 10. Stefan cel Mare voievod Intareste Musei, sotia lui
Vindereu, satul Vinderei, la gura Lipovei, deoarece vechile ispisoace de stapinire asupra
acestui sat fusesera pierdute In vremea ce au robit turcii Horincea".
1477 (6985) septembrie 23. Stefan cel Mare voievod IntAreste lui Patru
Buco satele BlIcani i Idomiresti, pe Tazlaul Mare.
1478 (6986) f ebruarie 11, Suceav a. Stefan cel Mare voievod IntAreste
mAnAstirii Putna satul SirAuti, pe Prut, dAruit acesteia de Iuga vistier, care 11 cumpirase
de la Mitaila si de la Piturck nepotii lui Dan PoianA.
1479 (6987) martie 4, Su c eav a. Stefan cel Mare voievod IntAreste lui
Dajbog pircilab de Neamt satele Doljesti, pe Albtnea, cumpArat de la Marusca, fiica Lui
Oancea Doljescul, si de la Nistor, fiul vitreg al lui Dolj, i Doncesti, la Poieni, cumpirat,
de la Musa, fiica lui Manciul, de la sotia lui Danciul 0 de la fiul ei, Tador, i de la Zoica,
precum i douA Wass de tigani, cumpArate de la Purcel si de la Ilca, fiica lui Ponici.
218. 1479 (6987) aprilie 29, Suceav a. Stefan ce! Mare voievod Intareste
lui Toader, fratilor sai, Ion, Pum i Zaharia, i surorii lor, Tudora, selistea Drancillaesti,
pe Virtu' Telejna, cumparata de la Anusca, fiica lui Costea al lui Saracin, si de la fiul
ei, Matei aprod.
214. 1479 (6987) m a i 7, Su ce a v a. Stefan ce! Mane voievod cumpAr de la
Idisea satul Tirnauca i II daruieste apoi manAstirii Putna.

XXXII
www.dacoromanica.ro
1479 (6987) m a i 11. Stefan cel Mare voievod intareste lui Ivascu Popovschi
jumatatea din sus a satului Borodiceni, cu fintina Liveni cu un helesteu, cumparata
de acesta de la Armanca, sotia lui Mihaila Lopatinschi, a patra parte din satul Popeni,
cu o jumatate de helesteu, precum i helesteul lui Mihu.
1479 (6987) m a i 14, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui Duma
pircalab de Cetatea Noua satul Rogojeni, pe Siret.
1479 (6987) m a i 19, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui Ilea
fratilor sai, Duma si Cozma, jumatatea din jos a satului Hlapesti, pe Piriul Alb, pe care
le-au hotarnicit-o boierii Arbure i Vilcea; de asemenea, intareste numai lui Cozma o ju-
matate din satul Malesti, impreund Cu alte 12 paminturi, pe care acesta le-a cumparat
de la Tador Urdiugas. (Cu foto, in anexa, pl. LXVIII.)
1479 (6987) m a i 24, Suc ea v a. Stefan voievod intareste lui Hanco satele
Zubriceni i Vancauti, cu moara, pe Ciuhur, cumparate de la Jivert, Roman din Coza-
resti, Vasco, fiul lui Hobiian, s.a. (Cu foto. in anexa, pl. LXIX.)
1479 (6987) august 11, Su c ea v a. Stefan cel Mare voievod intareste
Anuscai i Mariei, fiicele lui Camarin, satele Grozesti i Manesti, mostenite de la tata!
lor.
1479 (6987) august 30, Su cea v a. Stefan ce! Mare voievod acorda epis-
copului de Radauti, Ioanichie, i succesorilor acestuia, dreptul de judecata asupra oameni-
lor din satul Radauti si din satele de la Cotmani apartinind Episcopiei, cu exceptia sfezilor
furturilor din tirguri, lasate in competenta vornicilor de Virg, interzicind, in acelasi
timp, boierilor, dregatorilor i slujitorilor domnesti, precum si soltuzilor si pirgarilor de
Suceava si de Siret sa se amestece in aceste sate; ti acordI, de asemenea, dreptul de a
incasa gloabele i pripasurile din aceleasi sate, scutindu-i, totodata, pe locuitorii acestora
de slujbe domnesti. (Cu foto, in anexa, pl. LXX.)
1479 (6987) sept embrie 20, Suceav a. Stefan cel Mare voievod da'
Mitropoliei de Suceava, satele Verescecani i Ungureni, pe Siret, in schimbul satului Ji-
covul de Jos, cu moara i vama, pe Suceava, pe care 11 daruieste manastirii Putna.
1479 (6987) de cembrie 30, Su c ea v a. Stefan cel Mare voievod acorda
un privilegiu lui Radul Girbovat stolnic pentru satele Rusi, Buciumi i Birgaoani.
1480 (6988) ianuarie 25, Suc ea v a. Stefan cel Mare voievod intareste
lui Dolga satul Pascani, pe Bistrita, in Cimpul lui Drago, pe care acesta Il cumparase de
la Fatul si de la fratii lui, Ion, Toader, Drago s Petre, precum si de la surorile lor,
Marina si Dragalina, copiii lui Mircea, nepotii lui Trifu
<1480 (6988) martie 15>. Stefan cel Mare voievod intareste lui Marco Maur
satul Virtop, pe Piriul Negru, cumparat de la Cirstisor, nepotul lui Cirstea cel mare.
1480 (6988) m a i 12. Stefan cel Mare voievod daruieste manastirii Putna o
moara din satul Feredieni, pe care a cumparat-o de la Gheorghie mitropolit de Suceava.
1480 (6988) m a i 27, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui Steful
pircalab de Hotin satele Ecusani, la obirsia Voronei, Dragusani i Poprincani, pe Jijia,
care i-au revenit acestuia in urma impririi, cu rudele sale, a satelor mostenite. (Cu foto.
In anexa, pl. LX XI.)
1480 (6988) august 29, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste
lui Harman pircalab de Cetatea Alba cutul de sus din satul Siminiceani, cumprat de la
Coste Grama, un rob tatar, cumpgirat de la Ivasco si de la Iurie, fiii lui Calian din
Cetatea Alba, precum si un rob tigan, cumparat de la Voica, fiica lui Ponici. (Cu foto.
In anexa, pl. LXXII.)
1480 (6988) septembrie 11, Suceav a. Stefan cel Mare voievod in-
tareste Stancai, nepoata Anei si a lui Dobrul logoft, satul Dobrulesti, la obirsia Orbi-
cului, pe care 1-a cumparat de la runup sa. (Cu foto. in anexa, pl. LXXIII.)
1480 (6988) septembrie 15, Suceav a. Stefan cel Mare voievod In-
tareste lui Duma clucer, sotiei sale, Nastea, precum i fratilor i surorilor ei, fiii lui Petru
Braescu, stapinirile mostenite de la acesta: satele Cindesti, cu mark pe Siret, cumparat
de la Marusca, fiica lui Steful Jumatate, Lozna i Maxinesti, pe Somuz, precum si mai
multi robi tigani, cumparati de la Iurie, de la Dragoi si de la Ivanco. (Cu foto. in anexa,
pl. LXX IV.)
1480 (6988) septembrie 17, Su c eav a. Stefan cel Mare voievod in-
tareste lui Mircea, fiul lui Micul Orgoaie, satele Orgoesti i Neagomiresti, la obirsia Ho-
vriatei, deoarece pirvilegiile pe care acesta le avea de la bunicul sAu, Stefan Orgoaie,
se pierdusera chid a venit imparatul turcesc si a pradat tara noastra".
<1480 decembri e 1496 i uni e>. Stefan ce! Mar P voievod intareste lui
Serban i soliei sale, Ghinda, satul Martinesti, de la vadul Trotusului, pe care 1-au cum-
parat de la Andrei Dolha, de la fratele acestuia, Miclea, si de la sora lor, Marusca.

3 Documente C. 1693 XXXIII


www.dacoromanica.ro
<Cca 1481> i a nu ari e 1, T irgo vist e. Tricolici vornic scrie sotiei sale,
Negrita, fiicei sale, Neagsa, precum i nepotilor i fratilor lui cd a fost prins i inchis
la Tirgoviste de Basarab voievod, rugindu-i pe toti pdzeascd averea i s incerce
sd-1 elibereze. (Cu foto. in anexd, pl. LXXV.)
1481 (6989) f eh ru ari e 1, Su ce a v a. *tefan cel Mare voievod intdreste
Marinei Lolca, fiica lui Ioanis Borilescu, satul Selivestri, cu cloud cuturi, la Cobile; satul
este cumpdrat de domn de la Danco, fiul lui Sima, nepotul lui Drago s viteazul, si de la
nepotii lui de soil, si dat Marinei in schimbul satelor Borilesti si Drgotesti, pe Nechid,
In cimpul lui Drago, pe care le ddruieste mdndstirii Tazldu. (Cu foto. in anexd, pl.
LXXVI.)
1481 (6989) <m ar tie 12>. *tefan cel Mare voievod intdreste mAndstirii Taz-
ldu satul Ursesti, pe Nechid, in Cimpul lui Drago, cumpArat de domn de la Ana Nimd-
iesd si de la Ion.
1481 (6989) mar ti e 31, Suc e a v a. *tefan cel Mare voievod intdreste
lui Toma si fratilor sdi vitregi, Petre si Coste, satul Rominesti i cite o jumtate din
satele Mzdresti i Poiana Cdlugdritei, mostenite de la mama lor, Dusca, precum i satele
Costesti i Secdtura, pe Valea Iepii, mostenite de la tatdl lor, Majar, care le rdscumparase
de la Lungul, fiul lui Basea.
14<8>1 (69<8>9) ap rilie 19. *tefan cel Mare voievod ddruieste lui Ivascu
Andronic un loe pustiu pe Rdut, in capul Brahnei, la Movila Sdpatd, pentru intemeia
sat cu iaz i moard; de asemenea, Ii intreste un loe de tarind lingd Pilioani, cumpdrat
de la Mihai Purcrescu si de la fratele acestuia, Ion, si care fusese hothrnicit de Boldur.
1481 (6989) ap ril i e 20, Suceav a. *tefan ce! Mare voievod intdreste
lui Zberea satele Jidesti i Zberesti, Jijesti, pe dealul Putnii, i Pitici, pe Siretel, cum-
Orate de la Sima, *teful i Maseico, fiii lui Rotinpan.
1481 (6989) a p ri lie 25, S u ce a v a. *tefan cel Mare voievod intdreste
lui Ion Baico i fratilor si, Toader i Andriicu, satul Petresti, pe Zeletin, iar lui Isaiu
Muste i fratelui sdu, Toader, satele Drgoesti, pe Dobrotvor, i Simesti, pe Pojerita.
1481 (6989) a u gus t 23, Suceav a. *tefan cel Mare voievod acorda epis-
copului de Rddduti, Ioanichie, i succesorilor acestuia dreptul de judecatd asupra oa-
menilor din satul RAdduti si din satele de la Cotmani apartinind Episcopiei, cu exceptia
sfezilor i furturilor din tirguri, ldsate in competenta vornicilor de tirg, interzicind, in
acelasi timp, boierilor, dregdtorilor i slujitorilor domnesti, precum isoltuzilor i pirgari-
lor de Suceava si de Siret sd se amestece in aceste sate; Ii acordd, de asemenea, drep tul
de a incase gloabele si pripasurile din aceleasi sate, scutindu-i, totodatd, pe locuitorii
acestora de slujbe domnesti. (Cu foto. in anexd, pl. LXXVII.)
1481 (6989) o c to mbrie 15, Su ce a v a. *tefan cel Mare voievod intd-
reste lui Mihul Buzatu satul La gura Rdcdcinei, pe Siret, deoarece privilegiul de stdpinire
pe care acesta 11 avea de la Ilias voievod si de la *tefan voievod fusese pierdut and
Ali-beg, Schender-beg iTepelu voievod au pradat tare noastrd ping sub Lunca Mare".
1481 (6989) o ct o m brie 15, S u ce a v a. *tefan cel Mare voievod intd-
reste lui Grozea comis satul Iucsani, pe Jijia, cumparat de la Elena, sotia lui Manoil
Raicu, si de la fiicele acestuia, Duma i Zoica.
14<8>1 (69<8>9) oc t o mbrie 24. $tefan cel Mare voievod intdreste lui
Toader Trudescu satul Trudesti, pe Valea Neagrd.
1482 (6990) mar tie 15, Suce a v a. $tefan cel Mare voievod tnareste
lui Ivul diac satul Vleni, 11110 Iucas, tinutul Neamt, pe care acesta l-a cumpArat de la
Ana, sora lui Dobrul logofdt, si de la nepotul ei, Stanciul, fiul lui Fetco Starostescul.
(Cu foto. in anexa, pl. LXXVIII.)
1482 (6990) ap rili e 15, Su c e a v a. $tefan cel Mare voievod tnareste
lui Cozma user satul Cobtlia, pe Nistru, pe care acesta l-a cumpArat de la *teful Spineanul
si de la sotia sa, Fetca. (Cu foto. in anexa, pl. LXXIX).
1482 (6990) m a i 9, Su c e a v a. *tefan cel Mare voievod intdreste mAndstirii
Neamt satele Dvorenesti i Buzati, pe Moldova, precum i Fintinele, pe Pobrata. (Cu foto.
In anexa, pl. LXXX.)
1482 (6990) au gu s t 10. *tefan cel Mare voievod intdreste lui Stan Horja
satul HorjAsti, pe Ldpusna, cu o fintind numitd Fintina Peperigului, un sat la Gura
Ocoalelor i altul sub Obirsie, peste Prut, cu loc de prisacd, satul Strimbeni, la Bujor,
precum i fintina lui Musat.
1483 (6991) f ebru arie 17, Suceav a. $tefan cel Mare voievod tntdreste
lui Giurgiu Oniceanul i vdrului sdu, Ion Oniceanul, cloud pa* dintr-o jumdtate a satu-
lui Oniceani.
1483 (6991) f ebru a ri e 18. *tefan cel Mare voievod intareste lui Lazor
globnic a patra parte din satul Petia Mare.

)(XXIV
www.dacoromanica.ro
1483 (6991) a prilie 12, Suc e av a Stefan ce! Mare volevod intareste
lui Vilcu Purcelescul, copiilor sai i nepoatei sale, Anusca, fiica lui Ilie Purcelescul, satul
Mitesti, pe Moldova, primit de acestia in schimb, pentru satul Purcelesti, pe Siret, de
la Patru stolnic.
1483 (6991) august 14. Stefan ce! Mare voievod intareste lui Necoara si
lui Once, fiii lui Onita, precum i nepoatei lor, Marina, satul Girbest, pe Sacovat, cum-
parat de nip de la Sima al lui Dragus; de asemenea, intareste numai lui Necoara satul
Tungujani i o jumatate de poiana de la Tibanesti, cumparate de la Tungul, precum
o parte din satul Cascoesti, cumparata de la fiii lui Casco.
1483 (6991) au gus t 17, Suceava. Stefan cel Mare voievod intareste
lui Ttiutul logefat selistea Leucauti, la Botne, precum i prisaca Vrabia, cu poieni, pe
care acesta i le-a cumparat de la Lazor Piscu, fiul Anusei, de la Lazor, fiul Maruscai s. a.,
nepotii lui Manoil Serbescul. (Cu foto. in anexa, pl. LXXXI.)
1483 (6991) s ep t embri e 20, Su ce a v a. Stefan cel Mare voievod in-
tareste lui Ignat i fratelui sau, Ion Tintiul, jumatate din selistea Sopirleni, cumparata
de la Neagsa, fiica lui Mihaila Sopirla, si o prisaca mai sus de Hlapesti, unde a fost Va-
lesoae, cumparata de la Bilco Birladescul. (Cu foto, in anexa, pl. LXXXII.)
1483 (6991) septembrie 23, Suceava. Stefan cel Mare voievod In-
trete lui Ion Dumbrava i fratelui sau, Toader Urdiugas, satul Obirsia, pe Pirtul Alb,
jumatate din satul Malesti, precum i satul Ivanesti, pe Sacovat ; de asemenea, intareste
numai lui Toader Urdiuga i sotiei sale, Nastea, satul Ghigoesti, la obirsia Piriului Negru.
(Cu foto. in anexa, pl. LXXXIII.)
1483 (6991) octombrie 17, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod inta-
reste lu Onica Musat vornic satul Unchetesti, la Nistru, cumparat de la Vasco Unchetea
si de la sora sa, Nastea. (Cu foto. in anexa, pl. LXXXIV.)
1484 (6992). Stefan cel Mare voievod intareste lui Duma clucer satul Balesti,
pe Stemnic, primit in schimb de la Toader, Duma si Stana, copiii lui Simion Tansa, pentru
satul Grozesti, tot pe Stemnic.
1484 (6992) mart e 1. Stefan ce! Mare voievod, pentru mosia Sacalusa.
1484 (6992) m a i 13, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui Dra-
gose, i sotiei sale, Anusca, precum i surorii acesteia, Stana, fiicele lui Severin, satele
Fundesti i Latcani, pe Albinea, in acelasi hotar. (Cu foto. in anexa, pl. LXXXV.)
<1484 (6992) m a i 13), Su ceav a. Stefan ce! Mare voievod intdreste lui
Toader Rohat satul Cuhnesti, pe Rebricea Mare, amindoul cuturile, pe care acesta 1-a
cumparat de la Dana Cuhne.
1484 (6992) m a i 13, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui 'Dana
Tihul satul Glodeni, la obirsia piriului Telejna, cumparat de la Patru Glodeanul.
1484 (6992) m a i 13, Su ceav a. Stefan ce! Mare voievod Intareste lui Mihul
pircalab de Craciuna satul Galesasti, pe Crasna, pe care acesta 1-a cumparat de la Stanciul,
fiul lui Fedco Starostescul.
1484 (6992) m a i 14, Su c eav a. Stefan ce! Mare voievod intareste lui Ion
Parava i lui Tatul Berivoescul selistea Berivoesti, pe Sarata, mai jos de Plotunesti, cum-
parata de la Stefan Cernatescul.
1484 (6992) m a i 29, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui Stan-
ciul aurar un loe de moara pe Bradatel, pe care acesta 1-a cumparat de la Capatind si de
la fiicele sale vitrege, Feodora i Nastea, nepoatele lui Corui. (Cu foto. in anexa, pl.
LXXXVI.)
<1486 septembrie-1491 octombrie>, Suceava. Stefan cel
Mare voievod intareste lui lateo Dolha i fratelui su, Vlaicul, satul Peletiucestii de Jos,
cumparat de la Coste si de la surorile acestuia, Nastea, Vasca si Ghinda, copiii lui Andreico,
nepotii lui Dias ceasnic. (Cu foto. in anexa, pl. LXXXVII.)
1486 (6994) sep tembrie 14, Su cea v a. Stefan cel Mare voievod inta-
reste lui Duma clucer i fratelui sau, Patru Brudur, satul Stefanesti, la Poieni, cu cuturile
poienile dimprejur, cumparat de la Oana, de la fratele su, boil, de la sora lor, Ceutea,
copiii lui Stefan Rosu, si de la nepotul lor, Cozma. (Cu foto. in anexa, pl. LX XXVIII.)
1486 (6994) n oiem brie 21, Su ceava. Stefan cel Mare voievod tritareste
lui Ion Ulan a treia partea din satul Duhtana, pe Trott's, cumparata de la Cerna, fiica
lui Balea de la Trotus.

DOCUMENTE 1NDOIELNICE

A. 1456 (6964) s ep t embrie 20. Petru voievod intareste lui Moranciul satul
Colibeni, in jumatate cu fiii lui Balea, precum si o jumatate din satul Bucsesti, cumparata
de la fiii lui Danciul.

www.dacoromanica.ro
1460 (6968) octombrie 2. stefan ce! Mare voievod intareste lui Moranciu
lui Petria Rosca satul unde a fost Petria Rosca, jumatate din satul Bucsasti, cumparat
de la Patrasco, jumatate din satul Tocanicesti, cumparata de la fiii lui Balea, precum
fintina lui Leurdis.
1463 (6971) iulie 31. stefan cel Mare voievod intdreste lui Arbure portar sa-
tele Vorona si Rusi, cumparate de la Ivascu Orbul si de la fratele acestuia, Mihul, in-
dicindu-le hotarul, precum si mai multi robi tatari.

DOCUMENTE FALSE

1449 (6957) martie 23. Petru voievod intareste lui Petre Timpe satele Zami-
:Asti i Scalosesti, la gura Tazlaului, tinutul Trotus, indicindu-le hotarul.
1453 (6961) aprilie 5. *team voievod intareste lui Dana satele Tulesti
Aldesti, pe Siret, tinutul Neamt, indicIndu-le hotarul.
1455 (6963) f ebruarie 3. Alexandru voievod i sotia sa, doamna Marina,
intresc manastirii Neamt un loc din hotarul cetatii Neamt, impreun cu muntele Neamtul,
indicindu-i hotarul. (Cu foto. in anexa, pl. LXXXIX.)
1458 (6966) octombrie 10, Piatra lui Craciun. stefan ce! Mare
voievod intareste manastirii Bistrita branistea i locul de fina de pe valea Bistritei,
indicindu-le hotarul. (Cu foto. In anexa', pl. XC.)
<1462 (6970)> octombrie 18, Suceav a. stefan cel Mare voievod In-
tareste lui Muranciu satul Bucsesti, pe Cernu, cumparat de acesta de la Patrasco si de
la nepotul su, indicindu-i hotarul. (Cu foto. in anexa, pl. XCI.)
1463 (6971). tefan ce! Mare voievod Intareste lui Manole Prodan i mamei sale,
Maria, fiica lui Mihail Dan, satele Samaleuca Mare si Samaleuca Mica, indicindu-le hotarul.
14<7>0 (69<7>8) martie 22, Suceav a. *tefan cel Mare voievod inta-
reste lui Simon, Dragan, Nichita, *tefan si Toader Muhrum, precum i lui Andrei Beiul
satele Bieti, Cegureni i Hajdeieni, din tinutul Orhei, indicindu-le hotarul.
1470 (6978) m a i 28, Suceav a. *tefan ce! Mare voievod Intareste lui
Ganea cpitan de roat i vrului sau Martin Musteata, satul Pecistul, pe Cogilnic, tinutul
Orhei, indicindu-i hotarul.
1470 (6978) septembrie 5, Suceav a. stefan ce! Mare voievod druieste
lui Nicolae Zimbrada i rudelor sale satul Bugeni, tinutul Lapusna.
1470 (6978) s eptembrie 25, Suceav a. stefan cel Mare voievod inta-
reste lui Nicolae Dragan, fiul lui Ilias Dragan, fost mare vistier, precum i nepotului
Ionasco Heretei, fiul surorii sale, Elena, si al lui Gavril Heretei, fost mare vornic de Tari-
grad, cite o jumatate din satul Drganesti, pe Solonet, tinutul Soroca, indicind hotarul
dintre cele cloud parti. (Cu foto. In anex, pl. XCII.)
1470 (6978) octombrie 26, Suceav a. *tefan cel Mare voievod intreste
lui Nicolae Matosgada i lui Gligas Melciul satul Puhoiul, tinutul Lapusna,indicindu-i hotarul.
1470 (6978) octombrie 31. *tefan cel Mare voievod daruieste Dobrusei,
fiica lui Gherasim i a Ilenei, satul Probota, din tinutul Soroca.
1470 (6978) noiembrie 23, Suceav a. stefan cel Mare voievod In-
tareste lui Eustafie Rughi si rude/or sale satele Samaleuca Mare si Samaleuca Mica, pe
Nistru, i alviri, !litre Cubolta i Cainari, indicindu-le hotarul.
1470 (6978) noiembrie 26, Suceav a. *tefan ce! Mare voievod In-
treste lui Ivanco hotnogul i fratelui su, Cupce Marco Cavadinu, satul Cotiujeni, pe Riul
Negru.
1470 (6978) noiembrie 26, Suceav a. *tefan cel Mare voievod intareste
lui Dumitru Budeci i fratelui sari, Gheorghe, cite o jumtate din satul MIrzesti, tinutul
Orhei.
1471 (6979) iulie 7, Suceav a. tefan ce! Mare voievod intareste lui
Gligorasco Hreapco i lui loan, fiul lui Diordie *elum, satul Poiana, pe Nistru, tinutul
Soroca, indicindu-i hotarul.
1472 (6980) iunie 25. stefan ce! Mare voievod daruieste lui stefan Cudal-
bul vornic i lui loan Vrabie iuzbasd o bucata de parnint peste valea Gerului, indicindu-i
hotarul.
1474 (6982) septembrie 7, Suceav a. $tefan cel Mare voievod
porunceste lui Gavril Boldur mare vornic de Tara de Jos, precum i tuturor boierilor, tir-
govetilor, satenilor i slujitorilor domnesti din aceasta parte a tarii sa se pregateascd pentru
lupta cu armata turceasca, cu cea tatareascd i cu cea a Tarii Romanesti, care vor ataca
Moldova dindu-le, totodata, instructiuni cum sa procedeze.

www.dacoromanica.ro
1475 m a i 12, *tefan cel Mare voievod ddruieste lui Avram Huiban, ca
rasplatd pentru vitejia acestuia In lupta de lingd Vaslui cu turcii, locul de pe Valea Corni-
lor, unde este judele Sion, pe Birlad, dispunind, totodata, sd treacd din corpul darabani-
lor In cel al cdldrasilor i s asculte da curtea domneascd din Vaslui.
1479 (6987) martie 9, Su c ea v a. *tefan cel Mare voievod cumpdrd de
la Bogdan stolnic satul Podoleni, cu iaz i cu mori la Bistrita, tinutul Neamt, si-1 dd-
ruieste apoi lui Avram Frincu, indicindu-i hotarele stabilite de Micotd si Reates, Ora-
labi de Neamt. (Cu foto. In anexd, pl. XCIII.)
1480 (6988), <I a s i>. Saracii din firgul Iasi se constituie, din porunca lui
$tefan cel Mare voievod i cu binecuvintarea lui Teoctist, mitropolit de Suceava, intr-o
fratie si se leag s facd praznic in fiecare an de ziva sfintilor Mihail si Gavril.
1484 (6992) m a i 14, Su cea v a. tefan cel Mare voievod intareste lui
Ion si fratelui sdu, Dragose, precum i surorilor lor, Draghita si Anghelina, copiii lui Duma
Tatareanu, satele Ttreni i Mireni. (Cu foto. In anexd, pl. XCIV.)
<1484 s ep t embri e-1504 iulie 2>. tefan cel Mare voievod ddruieste lui
Teodor Cantemir trei sate in tinutul Fdlciu numeste cdpitan al caldretilor tigheceni.
1485 (6993) iunie 8, Su ceav a. *tefan cel Mare voievod ddruieste lui
Maluca i fratelui sdu, Neicea, precum si lui Cozma Rizan i fratelui sau, Dragus, ca ras-
platd pentru paza hotarului dinspre tatari, fdcutd in ceata boierului Gangur, cite o jumd-
tate din pdminturile pustii care se and pe ambele prti ale pirlului Visnovdt, in dreptul
Sultanii si al Marasii, pentru intemeia sate.

www.dacoromanica.ro
IltSUMgS DES DOCUMENTS

Mots intraduits : ocol = circonscription comprenant les villa-


ges qui taient en dependence du prince.
aprod = fils de bolard remplissant des ser- paharnic = chanson du prince.
vices usuels h la cour princiere, parmi peimint subdivision du territoire villa-
lesquels la fonction de page. geois.
berbinfei = recipient confectionn de douves
et utilise autrefois comme unite de pisar = v. diac.
mesure. pitar = dignitaire charg des provisions de
brani,ste = terrain reserve, dont la fort pain la cour princiere.
tait en defends et la chasse, interdite. pirceilab = commandant d'une forteresse et
breinipter = boYard charg de l'administra- chef du linut environnant.
tion d'une branipte. podvoadd = obligation du charriage.
brodinei = taxe payee pour passer une ri- portar = commandant de l'arme charge de
viere gu ou sur un pont mobile. la garde de la capitale du pays.
ceddrap = soldat d'une troupe reguliere de
cavalerie. posadd = lieu fortifie et point de douane.
ceapnic = v. paharnic. postelnic = chambellan de la cour princiere.
clucer = sommelier h la cour princiere. pripas = amende payee pour les dgts
cneaz = chef de la communaut villageoise. causes par les betes gares.
coloade = mesures pour les grains. seilas = famille des tziganes qui demeurait
comis = dignitaire charg de la surveillance spare des autres.
des curies du prince. seli-pte = emplacement d'un village aban-
daraban = soldat d'une troupe rguliere donne.
d'infanterie. slobozie = village dont les habitants taient
diac scribe (crivain des actes). exempts temporairement de tous les
dregeitor = celui qui reprsentait les intrets impts et les services envers le price.
du pouvoir princier ou d'un couvent. slujitori = petits boiards au service du gu-
gloabd = amende pour les infractions gra- vernement.
ves. speitar porte-pe du prince.
globnic = percepteur de la gloabei. spitteirel = dignitaire subordonn au spittar.
greimiitic = v. diac. stolnic = dignitaire charg du service de la
grivnd = ancienne monnaie d'origine polo- table princiere.
naise. sulger = intendant des viandes pour la
heregar = propritaire d'un atelier pour la cour princiere.
fabrication de la monnaie. linut = ancien district administratif en
hotnog = chef militaire (centenier). Moldavie.
ieromonah = moine ordonn prtre. uper (upar) = dignitaire charg de la sur-
iuzbapd = chef militaire (centenier), veillance des audiences au prince.
jude = v. cneaz. cm-adman = v. cneaz.
judecie = village ou bien subordonn au viteaz = sorte de chevalier.
jude. vornic = chef d'un district o sigeait une
maj = unite de mesure pour les poids et, cour princiere.
en mme temps, le chariot qui transpor- zavescd = taxe payee par celui qui contes-
tait une seule maj. tait une decision judiciaire.
obroc = donation en nature ou en nume-
rake renouvelable priodiquement. zlot = monnaie d'or italienne

XXXVIII
www.dacoromanica.ro
21 f vri er 1449 (6957). Alexandre volvode confirme Marusca de Stroe
le droit de proprit sur le monastre de Boite, prs de Grasi, qu'elle a reu en don de
la mre de DrAgus.
8 a v r i 1 1449 (6957), Su ce a v a. Alexandre volvode confirme au monastre
de Pobrata le droit de recevoir l'obroc annuel accord celui-ci par son Ore, Ilie volvode:
la cire qu'on peroit des caboulots de Tirgul Frumos et sept tonneaux de yin de la dime
princire. (Avec photocopie en annexe, pl. I.)
8. 26 ni a i 1449 (6957), Tirgul de Jo s. Alexandre volvode confirme au
monastere de Moldovita le droit de proprit sur la posadcl situe sur la Moldova, gull
a reue en don de Gan& Pintece. (Avec photocopie en annexe, pl. II.)
5 juin 1449 (6957), Su ce a v a. Alexandre voYvode confirme au ptrcalab
Coste le droit de proprit sur un village situ prs de Vaslui et sur plusieurs maisons
Suceava, maisons avait regues de Gheorghe heregar, pour la somme de 800 zloii
qu'il lui devait, en tablissant, en mdme temps, une zavescei de 60 roubles d'argent fondu
ceux qui ne respecteront pas cette entente.
27 juin 1449 (6957), I a s i. Alexandre volvode accorde au prieur du monas-
tre de Pobrata et ses dregatori le droit de juger les gens des villages appartenant au
monastere pour n'importe quel acte, en defendant aux dregcltori et aux slujitori princiers
d'entrer dans ces villages; il rsolut galement que les prtres de ces villages soient su-
bordonns au monastre de Pobrata, en restreignant la juridiction du mtropolitain et
des archiprtres. (Avec photocopie en annexe, pl. III.)
26 aot 1449 (6957), S u c ea v a. Alexandre voivode fait don au monastre
de Moldovita d'une moiti du lac de Cuhului, prs du Danube, tout en disposant que la
moiti de tous les revenus obtenus revienne aux moines.
27 a o 'A t 1449 (6957). Alexandre voivode accorde une exemption loan Armen-
ciocul pour sa maison de Suceava et pour tous les achats qu'il va faire dans le pays.
23 j an v i er 1450 (6958). Bogdan volvode confirme au monastre de Neamt
le droit de proprit sur deux emplacements de moulin, aux confins du village de Deleni,
qu'il a reus en don de *teful et Mindre, les fils de Fumu.
10 j an v i er 1451 (6959). Bogdan voYvode exempte les maisons de Suceava
o habite l'armnienne Stana, maisons du monastre de Moldovita, de tous les impts
et les services envers le prince.
3 a v r il 1451 (6959), S u ce a v a. Bogdan volvode confirme 4 Colea le
droit de proprit sur le village de Miclesti avec ses hameaux.
13 juin 1451 (6959), S u ce a v a. Bogdan volvode confirme Drago s Al-.
bescul et tt son frere, Petru, le droit de proprit sur la moiti du village d'Albesti, situ
sur le Stebnic, qu'il avait achete k Vlad ZlAtArescul.
14 juille t 1451 (6959). Bogdan voivode confirme Zianco le droit de
proprit sur les villages de Hui, situ sur le omuz, d'Uricheni et de Radesti, situs
sur la Topolita, sur le village de Davidesti, sur une partie du village de CeahlAieni et
sur la moitie du village de Curticesti, sur le village d'Alexandreni, situ l'embouchure
de Zahorna, ainsi que sur trois serfs tziganes.
31 j uille t 1451 (6959), T t r gul de JO s. Bogdan voIvode confirme
au monastre de Neamt le droit de proprit sur deux serfs tartares, Paco et Petrick
dont les freres du prince, stefan voivode et Petru volvode, lui avaient fait don. (Avec
photocopie en annexe, pl. IV.)
13 s ep tembr e 1451 (6959), Su ce a v a. Bogdan voivode fait don au
monastere de Moldovita d'un obroc annuel de dix tonneaux de vin. (Avec photocopie
en annexe, pl. V.)
17 o c tobr e 1451 (6959), S u c e a v a. Bogdan volvode confirme Palm
Durnea le droit de proprit sur un emplacement de rucher, avec le territoire dont il
aura besoin, sur un emplacement de moulin, et sur un terrain dfrich, tous situs sur
le acovdt. (Avec photocopie en annexe, pl. VI.)
14<52> (69<60>), S u ce a v a. Alexandre volvode confirme k Giurgiu Mijatco le
droit de proprit sur le village de Dragosesti, situ sur le Miletin, et sur une partie du
village de Draganesti, situ sur le Crean, qu'il a reue en don de son frre, Ion Custerca.
24 f vri er 1452 (6960), Vaslui. Alexandre voivode confirme au monas-
tre de Bistrita le droit de proprit sur son terrain de Botna, avec tous les tangs, les
deux filets de Oche sur le Dniestr et le rucher qui appartiennent ce terrain, en d:-
fendant, en mme temps, aux dregalori princiers de Tighina d'encaisser la paye doua-
nire et le pripas aux confins des moines. (Avec photocopie en annexe, pl. VII.)

XXXIX
www.dacoromanica.ro
9 aot 1452 (6960). Alexandre voivode confirme Stan Pastrav le droit
de proprit sur le village de Pastraveti, form de deux hameaux, qu'il avait achet
*tefan, neveu de Bogdan stolnic.
7 sept embre 1452 (6960), Su c eav a. Alexandre volvode confirme au
monastre de Neamt le droit de proprit sur un terrain situ sur le Piriul Sec, prs
de SacAlieti, achet Tuzoana, la fille de Conatas de Neamt, et a son fils, Leurint, en
tablissant, en mme temps, une zavescet de 60 roubles d'argent fondu ceux qui ne res-
pecteront pas cette entente. (Avec photocopie en annexe, pl. VIII.)
10 sep tembre 1452 (6960), Suceav a. Alexandre voivode confirme au
stolnic Ignat le droit de proprit sur les villages de *olde0i, Dumitra, de Ciorti, de
Birlaleti, de Soltaneti, et de Soci, avec monastare, sur les villages de Danioara, de Cio-
cane0i, de Borz4ti et sur plusieurs sel iti, situs tous sur le Prut, sur les villages de Do-
bromireti, situ sur la Smila, et de Balosineti, sur la Smilipara, sur le village
se trouve sa maison o et sur la seliste de Negrileti, situs sur la Tutova, sur la seliste
a oil a t Frumuelul*, situe sur le Lucovet, ainsi que sur plusieurs villages situ& sur
le Tigheci et sur le Soholet.
27 octobre 1452 (6960), Su ce av a. Alexandre voIvode confirme au lo-
gothate Mihail le droit de proprit sur les seliti d'IvancAuti, de Pogorilauti et de Hat-
cinti, prs de la frontire polonaise, avec leurs anciens confins, qu'il a achetes Manu,
fils de Globnicu, et ses fils, Luca, Iurie et Lazar, en tablissant une zavesca de 50 grivne
d'argent pour ceux qui ne respecteront pas cette entente. (Avec photocopie en annexe,
pl. IX.)
21 dcembre 1452 (6960), Suceav a. Alexandre voivode confirme
OanA Cindescul le droit de proprit sur le village de Dragoe0i, situ sur le Dobrotvor,
sur une moiti du village de Petreti, situ sur le Zeletin, sur le village de Veripti, situ
sur le Berheci, et sur le village Baicu*, situ sur la Pojerita. (Avec photocopie en
annexe, pl. X.)
21 dcembre 1452 (6960), Suceav a. Alexandre voIvode confirme
Trior et au frre de celui-ci, Tador, les fils de *andru de Iuca, le droit de proprit sur
les villages d'Oprie0i, de Cima et de Rachiti, situs sur le Zeletin, sur le village o
est le prtre Duma , situ sur le Dobrotvor, ainsi que sur le village oa se trouvait la
maison de leur pare o et sur le village de Margineni, tous les deux situs Iuca. (Avec
photocopie en annexe, pl. XI.)
J an vier 1453 (6961), Su c e a v a. Alexandre voivode confirme au monas-
tre de Moldovita le droit de recevoir un obroc annuel de 12 tonneaux de yin de la dime
princire, sur la posada situe sur la Moldova, en haut du bourg de Baia, ainsi que sur
un rucher situ sur la rivire de Ttarca, dans la braniste de Bohotin, qu'il a reu en don
de Coste Or1. (Avec photocopie en annexe, pl. XII.)
22 janvier 1453 (6961), Suce a v a. Alexandre vo1vode confirme au mo-
nastre de Neamt le droit de proprit sur plusieurs salase de serfs tziganes, en dci-
dant que n'importe qui retiendra ou cachera ces tziganes payera a de sa tte cette cul-
pabilit.
26 janvier 1453 (6961), Suceav a. Alexandre voivode confirme au
monastre de Pobrata le droit de recevoir l'ancien obroc annuel: toute la cire qui sera
collecte du bourg de Tirgul Frumos et six tonneaux de vin de la dime de Cotnari ou
de Hirldu, en y ajoutant douze coloade de malt et quatre coloade de bl des moulins des
villageois de Baia, auxquels le volvode tablit une zavescet de 60 roubles d'argent pour
le cas o ils ne respecteront pas cette dcision; il fait galement don au monastre de
rucher de Bozea, situ dans la braniste de Bohotin, de la clairiare d' Ureacle et d'un moulin
situ sur la Toplita, d'un terrain situ sur le Neamtul Mare et d'un terrain inhabit, situ
sur le Piriul Iezerului, pour y fonder un village, un tang et un lieu d'estivage, de deux
terrains, l'un situ sur le Bahlui et l'autre sur la Telita, pour y fonder des moulins,
de deux serfs tziganes et de trois serfs tartares.
8 f vrier 1453 (6961), Suceav a. Alexandre voivode confirme au pos-
telnic Claud le droit de proprit sur le village de Stroeti, a l'embouchure du omuz, situ
sur la rivire de Moldova, avec deux hameaux et un moulin, village qu'il a rep en don
de sa tante, Maruca Stroiasa, en y tablissant, en mme temps, une zavesca de 60 roub-
les d'argent fondu ceux qui ne respecteront pas cette donation.
23 f vrier 1453 (6961), Suceav a. Alexandre voivode accorde Monas-
Ore de Iatco, prs de Suceava, le droit de fonder un village aux confins appartenant au
monastre, qu'il exempte de tous les impts et les services envers le prince, en restreig-
nant, en mme temps, la juridiction des dregatori princiers; il confirme galement aux

XL
www.dacoromanica.ro
futurs colonisateurs le droit d'usufruit sur le champ cultiv de bourg de Suceava en
les exemptant de toute la paye douanire l'intrieur du pays.
3 a vr il 1453 (6961), Neam t. Alexandre volvode fait don au monastre
de Pobrata de deux scilafe de tartares, des serfs princiers de Neamt. (Avec photocopie en
annexe, pl. XIII.)
1" m a i 1453 (6961). Alexandre voivode confirme Giurge et ses frres
le droit de proprit sur le village d'Iucusani, la suite d'un procs avec leur tante, Iucu-
soaia.
31 m a i 1453 (6961), Suceav a. Alexandre volvode confirme la Mtro-
pone de Suceava le droit de proprit sur deux saw de serfs tziganes et lui fait don d'un
troisime.
12 juin 1453 (6961), Suceav a. Alexandre voivode confirme Sima et
Stefan Tunsul, tout comme Bdlos et Ion Horgescul le droit de proprit sur les
villages de Horgesti et de Tunsesti, le dernier achet Ilca, tous les deux situs sur la
Bogdana.
20 juin 1453 (6961), Suceav a. Alexandre voivode confirme au logothte
Mihail et ses frres, Duma et Tador, le droit de proprit sur le village de Vinatori,
situ sur la Bistrita, village que le voivode lui avait donn en change du village de
Ciumalesti, situ sur le Siret, sur les villages de Procopeni, d'Izbiscea el sur plusieurs
villages Fintina Alba, situs sur le Raut, sur le village de Rascauti, situ sur le Dniestr,
sur le village de Gavrilauti et sur la moiti de Sirauti, vendue par Sendrica, tous les
deux prs de Sneatin, sur le village de Verijani, situ sur la Moldova, vendu par
Petru Hudici et par son fi/s, Iatco, sur le village oil se trouve la cour d'en bas de Nea-
goe et sur les villages de Partanosi, de Pobrata, de Berindeesti, de Valea Seaca et de Heci,
vendus, avec le village de Giulesti, prs de Cotnari, par Oana Pisco et par sa femme.
(Avec photocopie en annexe, pl. XIV.)
84. 8 juillet 1453 (6961), Suc ea v a. Alexandre voivode exempte le village
de Balosinesti, appartenant au monastre de Horodnic, de tous les impbts et les services
envers le prince.
20 juillet 1453 (6961), S u c ea v a. Alexandre voIvode fait don au mo-
nastre de Neamt de trois serfs tartares.
7 sep tembre 1453 (6961). Alexandre volvode confirme Vitolt le droit
de proprit sur le village de Lujani, situ sur le Prut, village que celui-ci a achet
Coste Vranici.
30 septembre 1453 (6961). Alexandre voivode confirme au monastre de
Moldovita le droit d'tre exempt de la paye douanire de la brodind pour trois grands
chariots qui vont transporter du poisson, du sel et du miel.
22 octobre 1453 (6961). Alexandre voivode confirme Ion <Marmure> le
droll de proprit sur le village de Leucuseni, situ sur le Birlazel, et sur plusieurs clairi-
res au-del de Birlazel.
1" j an vi er 1454 (6962), Suceav a. Alexandre voivode fait don au mo-
nastre de Neamt d'un rucher Covasna, dans la branifte de Bohotin, en dfendant aux
britnifteri de percevoir la dime des gens qui s'y tabliront. (Avec photocopie en annexe,
pl. XV.)
25 a o t 1454 (6962), Baiceni. Petru voIvode confirme au monastre
de Moldovita le droit de proprit sur quatre serfs tziganes el exempte le village de Sas-
ciori de tous les impbts et les services envers le prince. (Avec photocopie en annexe, pl.
XVI.)
25 a o t 1454 (6962), Cotnar i. Petru voYvode confirme au monastre
de Moldovita le droit d'tre exempt de la paye douanire pour trois chariots qui trans-
porteront du poisson, du sel et du miel, ainsi que les droits de proprit sur ses serfs tar-
tares de Baia.
5 octobre 1454 (6962), Suceav a. Petru voivode confirme au monas-
tre de Homor le droit d'tre exempt de la paye douanire pour deux chariots qui appor-
teront du poisson du Danube, du Dniestr ou des tangs.
6 octombre 1454 (6962). Petru volvode confirme au monastre de Mol-
dovita le droit d'tre exempt de tous les impts et les services envers le prince pour la
maison de Suceava qu'il avait reue en don de l'armnien Ion.
8 dcembre 1454 (6962), Neam t. Petru voivode exempte de tous les
impts et les services envers le prince les villages du monastre de Horodnic: le village
oil est Samoil yardman , situ sur /a Bistrita, le village oa a t Barba
Geamird , situ sur la Topolita, les villages de Dvorenesti, de Timisesti, de Cristienesti,
de Balosesti, de Manesti, de Basoteni, de Fintirele et de Dragomiresti, ainsi quc les vil-

XLI
www.dacoromanica.ro
lages de Trestiana et de Telebecinti, situs sur le Siret. (Avec photocopie en annexe,
pl. XVII.)
8 f vrier 1455 (6963), I a s i. Alexandre volvode fait don au monastere
de Neamt d'un terrain sur la Topolita, pits de bourg de Neamt, que les villageois avaient
essaye de vendre.
6 juin 1455 (6963), Suceav a. Petru voivode confirme au monastere de
Bistrita le droit de proprit sur son terrain de Botna, avec tous les tangs, les ruisseaux;
les ruchers et avec les deux gus, qui appartiennent ce terrain, en defendant aux dre-
geltori et aux slujitori princiers de toucher aux revenus des moines. fAvec photocopie en
annexe, pl. XVIII.)
7 juin 1455 (6963), Suceav a. Petru voivode confirme au spcitar Gavril
le droit de proprit sur le village de Stetcani, hrit de sa femme, sur les villages de Sirbi
et de Mircesti, situs sur le Siret, et sur la moitie du village de 131Agesti, situ sur la To-
polith, qu'il a achete Balm.
2 j uill et 1455 (6963), Suceav a. Petru volvode confirme au logothete
Mihail le droit de proprit sur le village oh se trouve sa cour , situ sur le Siret,
antrieurement en proprit de Neagoe, sur le village a oft sont juzi Cirstea et Danciul ,
forme de deux judecii et situ a l'embouchure de Pobrata, village achet aux cousins de
Neagoe, sur les villages de PArtAnosi, de Heci et de Valea Beach, situ& sur le Siret,
sur les villages de Procopeni et d'Izbiscea, Mimes sur le Rant, sur le village de Gavrilduti,
prs de Sneatin, sur les villages d'Ivanchuti et de PogorilAuti, tous les deux achets
A Manea Globnicu, sur le village de RascAuti, situ sur le Dniestr, achet . Mindrea Ju-
mAtate, ainsi que sur le rucher de Bileac, avec un tang, situ lui aussi sur le Dniestr.
15 a o fi t 1455 (6963), Suceav a. Petru voivode confirme au comis Petra
Je droit de proprit sur les villages de Gradesti, de FAuroane. de Stanigesti, situs
sur la Tutova, et sur le village de Halmagesti, en bas de CetAtea, achets au logothete Mihul,
sur le village de Glodeni, achete Mihul Tudora, et sur le village de Borcesti, achet
aux fils de Negril, sur le village de Dragsini, la source de Studinet, ainsi que sur le
rucher de Jica. (Avec photocopie en annexe, pl. XIX.)
20 a oft t 1455 (6963), Suceav a. Petra voIevode confirme A Trifu Borzescul,
le droit de proprit sur le village de Betesti, dans le Gimp de Drago, rachet Betea,
sur le village de tefanesti, regu de Betea en change des terrains que possedait sa femme
dans le village de Marisesti, sur les villages de Bolcesti et de Ceretiani et sur la moiti
du village de Marisesti. (Avec photocopie en annexe, pl. XX.)
23 a o t 1455 (6963), Suceav a. Petru voivode confirme A. Tador, fits de
Limbhdulce, les villages de BrAnisteri, de Giulesti, de chei, de Barb*, de Besicureni,
de Masteacirul, de Moisesti, de Lisetul, et d'IubAnesti, de Fratesti, situ sur le Piriul Negru,
et sur le village de Grasi, situ sur le Neamt. (Avec photocopie en annexe, pl. XXI.)
29 aott 1455 (6963), Suceav a. Petru volvode fait don h Duma Micaci
d'un terrain inhabit, situ sur la Cozia, dans la branifte de Bohotin, pour y fonder un vil-
lage, avec le territoire dont il aura besoin pour le labour et pour les prs .
12 dcembre 1455 (6963), Suceav a. Petra voIvode confirme au moues-
tere de Neamt le droit de proprit sur le village de Balosesti, situ sur le Neamt, a la
suite d'un procs avec le boiard Gostila.
20 d cemb re 1455 (6963), Suceav a. Petru volvode confirme au moues-
tre de Neamt le droit de proprit sur le village de Balosesti, situ sur le Neamt. (Avec
photocopie en annexe, pl. XXII.)
20 j envier 1456 (6964), Suceav a. Petru volvode exempte le village
de Pirtesti et le village 4 oh a t la selifte de Dieni , appartenant au monastere de Homor,
de tous les impeas et les services envers le prince, en defendant, en mme temps, aux
dregiitori et aux slujitori princiers d'entrer dans ces villages.
18 f y ri er 1456 (6964), Suceav a. Petru voivode confirme l'archiprtre
boil et A son fils, Giurgiu grmdtic, le droit de proprit sur les villages d'Onesti, avec ru-
cher et monastere, de Vorovesti et d'ArpAsesti, situ& a CirligAtura, sur les villages de Cuni-
cea, forme de deux hameaux, et de Cobilia, situs sur le Dniestr, sur les villages
d'Armeni, prs de Suceava, et de Toderesti, sur la selifte de Scandal, prs de Rosiori,
sur la clairiere de CirligAtura faite par *tefan Rosul, sur trois emplacements de moulin,
sur le 5acola, sur le Stavnic et A Cirlightura, sur le rucher situ en face de Podobitul,
Cirligatura, ainsi que sur un terrain inhabit, au-delh de Bahlui, pour y fonder un
village. (Avec photocopie en annexe, pl. XXIII.)
1er m ars 1456 (6964), Neam t. Petru volvode confirme au monastre de
Neamt le droit de proprit sur l'tang de Zagorna, avec les ruisseaux, les ruchers, les gus,
et les crilles pour la peche situes dans les confins de l'tang, tout en defendant aux dre-
gcltori princiers d'encaisser la dime ou les payes douanires dues au monastere.

XLII
www.dacoromanica.ro
5 juin 1456 (6964), V aslu Petru volvode, avec le conseil princier, avec
le mtropolitain Teoctist et o tous les boIards, des grands jusqu'aux petits *, dcident
d'accepter, temporairement, de payer le tribut de deux mille ziog hongrois prtendu par
les Turcs et envoie le logothete Mihail pour leur remettre cette somme et pour ngocier
sa reduction; en mme temps, tous les assistants s'engagent ne pas inculper pan Mihail
pour le rdle qu'il aura dans l'accomplissement de sa mission, puisque la decision d'ac-
cepter la soumission du pays a t prise en commun.
8 juin 1456 (6964), Suceav a. Petru voivode confirme h. Sin de Hotin
e droit de proprit sur le village de *izcauti, situ sur le Prut, sur le village de Malinti,
sur un autre village connu sous le nom de izca.uti et sur le village de Zamcauti, sur le
village de Berestia, en bas de Hotin, et sur les villages de Gorodiste, de Crainicauti,
de Visniveti et de Boriscauti.
13 juin 1456 (6964), S u c e a v a. Petru voivode confirme au monastere de
Moldovita le droit de proprit sur les confins du village A l'embouchure de Braddtel *,
qu'il avait tablis antrieurement avec le mtropolitain, les boiards et les villageois de
Suceava. (Avec photocopie en annexe, pl. XXIV.)
30 j uin 1456 (6964), Suc e a v a. Petru voivode confirme au pisar Giurgea,
fils de oil, le droit de proprit sur les villages d'Onesti, avec monastere, et de Vorovesti,
situ& h Cirligatura, sur le village de *tiubeieni, situ sur la Crasna, ainsi que sur un ter-
rain inhabit& situ entre les villages de Bodicica et de Dringesti, sur le Bahlui, pour y
fonder un village. (Avec photocopie en annexe, pl. XXV.)
<12 a vril 1457 2 juillet 1504>. Le volvode gtienne le Grand decide
sur la possession des villages de Miresti et de Gaureni par Mirul.
<12 a vr il 1457 2 juillet 1504>. Le voivode gtienne le Grand decide
sur la possession des villages de Rascovul, d'Onutul de Jos et de Malinti.
12 a o ti t 1457 (6965). Le voievode gtienne le Grand confirme au monastere
de Moldovita le droit de proprit sur les maisons que ce monastre possede h Suceava,
on habite l'armnienne Stana, en les exemptant de tous les impeits et les services envers
le prince.
8 septembre 1457 (6965). Le monastbre d'Adormirea, pres
de Pia tr a. Le volevode gtienne le Grand confirme au monastere de Bistrita le
droit de proprit sur la douane et la cire collectes de la ville de Bach'u, sur les moulins
fonds en haut du bourg, ainsi que sur la douane de TazIa'u, en defendant tous les
dregatori et les slujitori princiers de toucher aux revenus que le monastere en obtiendra.
(Avec photocopie en annexe, pl. XXVI.)
13 sep tembre <1457>, B ac au. Le volvode gtienne le Grand accorde
au logothete Mihail et h ses freres un sauf-conduit pour revenir de Pologne avec tous ses
serviteurs et sa richesse, en assurant qu'il leur fait grace de leur ancienne hostilit et qu'ils
rentreront en possession de leurs villages; le voivode ordonne, en mame temps, au logo-
thete d'accomplir la mission dont il a t charge. (Avec photocopie en annexe, pl. XXVII.)
13 f vrier 1458 (6966), S u c e a v a. Le voivode gtienne le Grand con-
firme au monastere de Neamt le droit de proprit sur le village de Balosesti, situ Neamt,
sur le monastere de Hangu et sur deux sitlafe de serfs tartares. (Avec photocopie en annexe,
pl. X XVIII.).
12 mars <1458 1461> (69(6> ...). Le voivode gtienne le Grand confirme
Dusca, la fille de Toader, et aux fils de celle-ci, le droit de proprit sur les villages de
Doliesti et de Liontenesti, ainsi que sur la moiti des villages de Mdzandesti et de Poiana
Calugaritei, tous situ& sur le Tazl'aul Sarat.
7 a vril 1458 (6966), Tlrgul de J os. Le vofvode gtienne le Grand
confirme au monastere de Bistrita le droit de proprit sur son terrain de Botna, avec
tous les tangs, les ruisseaux, les ruchers, les deux cours et avec la douane perue o sur
terre et sur l'eau * qui appartiennent ce terrain; le voivode defend galement aux dre-
giitori et aux slujitori princiers de toucher aux revenus des moines, en dcident que le
droit de jugement appartiendra au dregeitor du monastere.
12 a v r il 1458 (6966), S u ce a v a. Le volvode gtienne le Grand confirme
la Mtropolie de Roman le droit de proprit sur le village de Leucusani, avec moulin,
en aval du bourg de Roman, et sur le village de Dragomiresti, avec un pont mobile sur
la Moldova, en soumettant les gens de ces villages h la juridiction de la Mtropolie et en les
exemptant de tous les impbts et les services envers le prince, de la paye douanire pour
leur achat ainsi que des amendes des bourgs; il fait don, egalement, la mme Metro-
pone, de deux seilafe de serfs tziganes et lui accorde le droit de juger tous les hommes
pauvres des villages et des burgs qui appartiennent h son diocese. (Avec photocopie en
annexe, pl. XXIX.)

XLIII
www.dacoromanica.ro
25 avril <1458 1461> (696...), Suceav a. Le volvode gtienne le Grand
confirme A Toma Uncle le droit e proprit sur les villages de Vilnesti et de Nahoroie,
situs sur le Siret.
2 juin <1458 1459> (6966 6967). Le voivode 2tienne le Grand dcide
du droit de proprit <du monastre de Pobrata> sur les villages de Ciulinesti et de Verejeni.
78. 8 juin 1458 (6966). Le voivode gtienne le Grand confirme au monastre
de Pobrata le droit de proprit sur le village oil se trouve la maison d'Onica , avec
un moulin, situ sur la Jijia, village dont Onica de Jijia lui avait fait don.
31 aot t 1458 (6966), Tirgul de Jos. La voivode Rtienne le Grand
fait don au monastre de Moldovita de quatre selloff de serfs tziganes et lui accorde le
droit de slobozie pour le village de Borhinesti ainsi que le droit de fonder de nouveaux
tangs sur le ruisseau de Crasna. (Avec photocopie en annexe, pl. XXX.)
31 a o t 1458 (6966), <1' irgul de Jo s>. Le vol'vode gtienne le Grand
confirme au monastre de Moldovita le droit de collecter la cire de tous les cabarets du
bourg de Baia, de confisquer la boisson ceux qui ne se feront pas inscrire dans le re-
gistre du monastre et de les condamner a une amende de 20 .z/oti; il dfend, en rame
temps, aux bourgmestres et aux chevins, ainsi qu'aux vornici et aux slujitori princieis
chargs de collecter la cire, d'empiter sur le droit du monastre.
5 sep tembre 1458 (6966), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand
confirme Oana Grama le droit de proprit sur le village o ont t juzi Draganici
et Dimba, form de deux judecii, et sur le village de Poiana de Piriu, tous les deux
situs sur le Nechid, dans le Cimp de Drago, ainsi que sur deux clairires et sur un mou-
lin, situ& toujours sur le Nechid.
26 octobre 1458 (6966), Su c ea v a. Le voivode gtienne le Grand con-
firme Neagul et A son frre, Tatul, le droit de proprit sur les villages de Rusi, Iezer,
et de Redeni, sur la Tutova, appartenant leur oncle, Stan PoianA, qu'ils ont reus de
Mblin et de la femme de celui-ci, Visa, et du gendre de ceux-ci, Ivasco Vitoltescu, en
change du privilge de Stan Poiang pour le village de Timisesti.
11 no v embre 1458 (6966), Su c e av a. Le voivode gtienne le Grand con-
firme Stanciul Sinescul le droit de proprit sur les villages de Sinesti, de CrepAtureni
et de Sturnesti, sur un moulin sur le Bahluetul Mic et sur un rucher acovat, situs
tous dans le inut de Cirligatura. (Avec photocopie en annexe, pl. XXXI.)
14 dcembre 1458 (6966), Suceav a. Le volvode gtienne le Grand
confirme au monastre de Bistrita le droit de proprit sur la moiti du village de Slu-
jAsti, avec la moiti d'un moulin, sur les hameaux d'Onesti et de LAbbsesti, Maluri,
et sur un emplacement de rucher situ b. la fontaine de Horga, tous reps en don de
Marusca, fille d'Andries Slujbscul et femme de Negrild.
1459 (6967). Le voivode gtienne le Grand dcide du droit de proprit6
sur le village de Hlinesti.
3 j an vier 1459 (6967), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
'a Ltrib Ruginb le droit de proprit sur les villages de Rugineni, de Tauti, de toboreni
et de BotAseni, sur la moiti du village de Telejina, ainsi que sur l'tang de Leahul, avec
la douane et le moulin, puisque l'ancien privilge lui avait t enlev, lors du pillage
de sa maison.
11 janvier 1459 (6967). Le volvode gtienne le Grand confirme a Petra
Puiul le droit de proprit sur la selifte de BAlan, achete Sima Perianul.
16 f vrier 1459 (6967), Su ceav a. Le volvode 8tienne le Grand ac-
corde au monastre de Poiana le droit de slobozie pour les villages de DrAguseni et
d'Oniceni, situs sur la Jijia.
20 m a i 1459 (6967), Su c eav a. Le volvode gtienne le Grand accorde au
monastre de Bistrita le droit de prlever des Hongrois du village de Luckesti, l'impt
d l'vque, le droit de les juger pour n'importe quel acte, et de leur percevoir la dime
en miel et le pripas, en dfendant, en mme temps, l'vque, aux slujitori de celui-ci et
aux slujitori princiers d'intervenir de quelque faon dans le village du monastre.
12 juin 1459 (6967) Iasi. Le volvode gtienne le Grand confirme A Ion
Negoescul le droit de proprit sur les villages de Beresti, de Dringesti et de Havati,
villages pour lesquels il s'tait brouill avec son oncle, Ivasco de Seretel, ainsi que sur
le village de Negoesti, achet Tador Fofis, en y tablissant, en mrne temps, une za-
vescd de 60 roubles d'argent ceux qui ne respecteront pas la transaction.
30 a o t 1459 (6967), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
au monastre de Homor un obroc annuel de cinq tonneaux de vin. (Avec photocopie en
annexe, pl. XXXII.)
3 septembre 1459 (6967), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand
confirme a Gostila le droit de proprit sur les villages de Gostilesti, de Negoesti, de

XLIV
www.dacoromanica.ro
Bahna, de FAurei et de Birzotesti, situs sur la Distrita, sur le village de Muesli, situ
sur le Neamt, sur le village de Bran, situ sur la Cneaja, sur les villages de Balotesti,
de ComAnesti, de 1:oAtoresti et de Gheuroesti, sur le village o o est Hasnis * ainsi que
sur la seliste o ont t les Vorovesti. (Avec photocopie annexe, pl. XXXIII.)
5 septembre 1459 (6967). Le volvode gtienne le Grand decide du droit
de proprit sur le village de Rrubna.
12 janvier 1460 (6968), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand accorde
de nouveau au logothete Mihail un sauf-conduit pour revenir de Pologne, en assurant
qu'il l'a graci de ses paroles, prononces autrefois dans la Valachie, et de ses anciens
actes d'hostilit; le voivode promet en mme temps de lui accorder le mme honneur
qu' tous de ses bolards et de lui restituer tous les villages pour lesquels il prsentera
des privileges.
13 j anvier 1460> (696<8>), Su ceav a. Le voievode gtienne le Grand
confirme Ivasco Goenescul le droit de proprit sur la seliste de Conu, situe sur la
Rebricea, qu'il a achete BAlos, ainsi que sur la seliste de Nicoar et la seliste de Giurgiu
Blidarul, situes sur la Rebricioara Mick qu'il a achetes Bilea et Malea, la fille
de Ion. (Avec photocopie en annexe, pl. XXXIV.)
24 f vri er <1460 1461> (69<6>...). Le voivode gtienne le Grand confirme
au monastere de Moldovita le droit de proprit sur le domaine de Leonta, situ sur le
Dniestr, o oU est le monastere o, avec un tang, des ruchers et des prs, avec la route et
le gu situ sur le Dniestr, en exemptant, en mme temps, de la dime en miel les ruc-
hers, et de la paye douanire les chariots du monastere qui transporteront le poisson.
13 a vril 1460 (6968), Su c ea v a. Le volvode gtienne le Grand confirme
Giurgiu Galbenu le droit de proprit sur la moiti du village de Ctelesti, situ sur
le Siret, moiti achete a Roman Temesescul; celui-ci avait achet le village entier de
Firte Dragose, qui, a son tour, l'avait gagn, la suite d'un proces, d'Andreico et du
frere de celui-ci, Luca, les fils du paharnic Dias. (Avec photocopie en annexe, pl. XXXV.)
23 a vril 1460 (6968), Su ceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
au monastere de Bistrita la grande douane et la petite douane de BacAu, ainsi que la
douane de TazlAu. (Avec photocopie en annexe, pl. XXXVI.)
1" juillet 1460 (6968), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand decide
que les serfs tziganes appartenant la Mtropolie de Suceava ne soient assujettis au
travail que pour celle-ci.
2 septembre 1460 (6968). Le voivode gtienne le Grand decide du droit
de proprit sur les villages de RApezesti (ou de Buciumi), de Galbeni et de Tulesti.
27 no vembre 1460 (6968), Suceava. Le voivode gtienne le Grand con-
firme Ivul Voincscul le droit de proprit sur le village de Voinesti, avec monastere,
village que celui-ci a achet h Ion et a Petrick (Avec photocopie en annexe, pl. XXXVII.)
5 dcembre 1460 (6968), B triad. Le volvode gtienne le Grand con-
firme au comis Ivasco le droit de proprit sur les villages de SA.sesti, situ sur le Birlad,
et de Rominesti, situ sur le Jeravdt, tous le deux gagns par celui-ci la suite d'un
proces avec Toma Dumitrescul et Coste Turbure, en tablissant, en mme temps, une
zavescii de cent roubles en argent . ceux qui ne tiendront pas compte de la decision prin-
ciere.
21f vrier 1461 (6969), Su ceav a. endrica de Dorohoi et Ialco, fils de
Hudici, font don la Mtropolie de Suceava d'un rucher situ sur le Bahlui, nomm le
rucher de Balica.
8 aot 1461 (6969), Suceav a. Le volvode gtienne le Grand confirme
Ivul Solca et la femme de celui-ci, Cerna, le droit de proprit sur une partie d'un
village situ Moisie ou Solca, village duquel ils ont cede leur niece, Stana, et au mari
de celle-ci, Bogdan, deux maisons et un marecage sale, ainsi que sur le village de Micu-
lesti, situ sur le Piriul Negru, et sur le tiers d'un gu situ sur la Moldova, qu'ils avaient
reu en don de Grada, la see-stir de Cerna.
12 aot 1461 (6969), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
Husin et la femme de celui-ci, Marusca, le droit de proprit sur les villages de Mol-
nita, de Strointi et d'Urvicolesa, puisque le privilege que leur anctre tenait d'Alexandre
le Bon avait brill en mme temps que l'glise o il tait conserve; le voivode confirme
Rusin et a Marusca le droit de proprit sur ces villages a. la suite d'un proces que ceux-
ci ont eu avec postelnic Crasns et Jurja Necorescu, en y tablissant une zavesa de 60
roubles d'argent ceux qui ne respecteront pas la decision princiere.
17 a o t 1461 (6969). Le volvode gtienne le Grand confirme Luca Pircl-
labescul le droit de proprit sur le village de Firloesti, situ sur le Tazlhu, village que
celui-ci a achet, la suite d'un proces, a Petrisor, fils de Galin.

XLV
www.dacoromanica.ro
102. 15 lanvieravril; septembre-dcembre> 1462 (6970),
Monastere de Moldovit a. Ignatie, surnomm Iuga, grand trsorier du vol-
yodo gtienne le Grand, fait don au monastere de Moldovita de plusieurs objects de culte,
d'un cheval et de 25 sloli hongrois, sa commemoration, la commemoration de sa femme,
Nastea, et de leurs enfants, Mihul et Sofia.
Anastasie ieromonah, prieur du monastere de Moldovita, avec toute l'assemble
du monastere, promet de respecter l'entente avec Ignatie.
108. 22 a vril 1462 (6970), Su ceava. Le volvode gtienne le Grand decide
dans un proces de Iurie et de Roman et tablit une zavescd de 100 roubles d'argent.
15 m a i 1462 (6970), Bach u. Le volvode gtienne le Grand confirme Stana,
la femme de Sima Turluianul, le droit de proprit sur la moitie du village de Sperlesti,
moiti qu'elle avait reue en don de sa niece, Marena, tandis qu'4 son mari, le voYvode
confirme le droit de proprit sur la seli.2te de Coman, qu'il avait achete toujours Marena.
10 ao A t 1462 (6970). Le voievode gtienne le Grand decide du droit de
proprit sur le vil/age de Benesti (ou bien de Bobulesti).
20 a o t 1462 (6970), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
Marta, la femme de Mihul Androinic, le droit de proprit sur le village d'Unghiul,
situ sur la Jijia, avec toutes ses clairieres, ainsi que sur deux tangs situ& entre le Prut
et la Jijia, village et tangs achets Bratul, fils de Procelnic.
15 septembre 1462 (6970), Suceava. Le voIevode gtienne le Grand
confirme au monastere de Bistrita le droit de proprit sur tous les villages, les monas-
Wes, les moulins, les ruchers, les tangs et les bras de rivieres ainsi que sur tous les serfs
tziganes, tartares ou bulgares que le monastere possedait.
18 septembre 1462 (6970), Suceava. Le volvode gtienne le Grand
confirme Sima Corcea le droit de proprit sur le village de Corcesti, situ sur la Co-
zancea.
25 septembre 1462 (6970), Suceava. Le voivode gtienne le Grand
confirme Ana, la femme de BIrsan, le droit de proprit sur les villages de Soci et de
Dusesti, au sujet desquels elle avait eu un proces avec son cousin, andru Negrul.
5 octobre 1462 (6970), Sue e av a. Le volvode gtienne le Grand
confirme Petru Glodeanul le droit de proprit sur le village de Glodeni, situ sur la
Telejna.
6 octobre 1462 (6970), Su c eav a. Le voivode gtienne le Grand
confirme Petru Negrea le droit de proprit sur le village de Dzemesti, achet Tim-
phsor, et sur le village de Shchlisesti, tous les deux sillies l'embouchure de Tazlhu, ainsi
que sur le quart du village de Filipesti, situ sur le Oituz. (Avec photocopie en annexe,
pl. XXXVIII.)
8 octobre 1462 (6970), Suc eava. Le voYvode gtienne le Grand
confirme Nicoarh Sirbescul le droit de proprit sur ses villages situs sur la Rebricea:
Rot a t la cour de Duma Negru , o o se trouvaient les Grecs de Duma Negru Lora-
gesti, Borisesti, Tibhnesti, Muncei, et oil a t Moish Filosofu , achet Ilca, la fille
de Popa, ainsi qu'a Danciul et Marusca, les fils de Moisd. (Avec photocopie en annexe,
pl. XXXIX.)
3 dcembre 1462 (6970), Suceav a. Le volevode gtienne le Grand
confirme Laico, le neveu de Petru Ponici, et sa femme, la fille de Romasco, le droit
de proprit sur les villages de Drhgoesti, de Luchcesti, de Botesti et de Cdchceni, puis-
que le privilege d'Alexandre le Bon pour les mmes villages a t perdu par Corui qui
devait le garder, en y tablissant, en mrne temps, une zaoesca de 100 rouble d'argent
ceux qui ne respecteront pas la decision princiere. (Avec photocopie en annexe, pl. XL.)
1463 (6971). Le volevode gtienne le Grand confirme Petru Vitolteanul le
droit de proprit sur le village de Vitoltesti.
15 avril 1463 (6971), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
Steful Cerntescul le droit de proprit sur le village de Motisesti et sur la selive de
Tatul, la source de Corod, ainsi que sur une clairiere situe au bois de ch'ene de Deochiati,
achets par lui-mme h Herman, dont son grand-pere, Otel, et la fille de celui-ci, Cirstina,
lui avaient fait don. (Avec photocopie en annexe, pl. XLI.)
18 a vril 1463 (6271). Le volvode gtienne le Grand fait don au monastere
de Pobrata du village de Liesti.
13 juillet 1463 (6971), Su ceav a. Le volvode gtienne le Grand con-
firme au monastere de Neamt le droit de proprit sur l'tang de Zagorna, en defendant
aux slujitori princiers de violer son territoire. (Avec photocopie en annexe, pl.. XLII.)
1464 (6972). Le volevode gtienne le Grand confirme Manea Mogosescul 16
droit de proprit sur le village de Mogosesti, situ sur la Vilna.

XLVI
www.dacoromanica.ro
28 a vril 1464 (6972), Suc ea v a. Le volvode gtienne le Grand fait don
a Luca, le fils du logothte Petru, d'une moiti du village de Toporduti et lui confirme
le droit de proprit sur l'autre moiti du village, que sa femme, Marena, avait. achete.
5 juin 1464 (6972), V as I ui . Le votvode gtienne le Grand confirme
Ion et son frere, Ignat, le droit de proprit sur le village de Gagesti, situ sur le
Jalan, avec ses confins tablis par Cirstea Negru t Plotun, village qu'il avait t achet
Giurgiu.
11 juin 1464 (6972), V aslu i. Le volevode gtienne le Grand confirme a
Musa, la femme de Pentelei, et sa fille, Cerna, la femme de Petru Otelescul, le droit
de proprite sur le village de Pinteleesti, Iezer, puisque le privilege qu'elles tenaient
d'Ilias voIvode et d'tienne volevode avait t perdu. (Avec photocopie en annexe,
pl. XLIII.)
13 a o t 1464 (6972), Suceav a. Le voIvode gtienne le Grand confirme
Misea le droit de proprit sur le village de Tirnauca, la suite d'un procs avec Min-
drea et ses parents.
12 s ep tembre 1464 (6972), Su ceav a. Le volvode gtienne le Grand
confirme au pisar Tador Prodan le droit de proprit sur le village de Greci, situ sur le
Siret, prs du bourg de Siret, achet par Teoctist, mtropolitain de Suceava, avec le consen-
tement du clerge moldave. On y mentionne qu'en change du village vendu, le mtropoli-
tain a achet de Rotimpan le village de MihAesti, situ sur le BradAtel.
2 novembr e 1464 (6972), S u ce a v a. Le volvode gtienne le Grand
confirme A Andreico Ciortoriischi le droit de proprit sur les villages de Ciortoriia, de
Dubovdtul et d'Osihlib.
<1465>. Le volvode gtienne le Grand confirme Giurgiu le droit de proprit
sur le village de Hirtanesti.
15 f vrier 1465 (6973). Le volvode gtienne le Grand dcide du droit
de proprit sur la moiti du village de Strbi.
3 m ars 1465 (6973), Vaslu i. Le volvode 2tienne le Grand confirme
Candrea, le fils de Greul, la moiti du village de Giurgesti, situ sur le Stavnic, achete
Costea et Stan, fils de Giurgiu, et sur un moulin, situ toujours sur le Stavnic, dont
son oncle, Baico, lui avait fait don.
11 a vril 1465 (6973), S u ce a v a. Le voievode tienne le Grand confirme
A la Mtropolie de Suceava le droit de proprit sur le village de Mihdesti, situ sur le
BrAdatel, avec moulins et moulins foulon, village que le mtropolitain Teoctist avait
achet Giurgea Rotompan en payant de l'argent avait obtenu en vendant le village
de Greci, situ sur le Siret.
13 dcembre 1465 (6973), S u ce a v a. Le voivode gtienne le Grand
confirme A la Mtropolie de Tirgul de Jos le droit de proprit sur plusieurs salase de serfs
tziganes, dont Isaia, pircedab de Chilia, lui avait fait don. (Avec photocopie en annexe,
pl. XLIV.)
30 dcembre 1465 (6973). Le voIvode gtienne le Grand confirme
Gana, la suite du procs avec Boldur et sa femme, Nastea, avec Petre Stravici et
avec Fete Bratulescul, le droit de proprit sur le village de Stroesti, dont sa tante,
Marusca, lui avait fait don.
1466 (6974). Le voYvode gtienne le Grand confirme son oncle, Vlaicul, le
droit de proprit sur une seliste situe h la fontaine d'Albisoara, Chisindu, que celui-ci
avait achete Toader, fils de Fedor, au frre de Toader et h Fedorel.
13 f vr ier 1466 (6974). Le volvode gtienne le Grand confirme au monas-
tere de Bistrita le droit du proprit sur le village a o ont t veztnzani Tavuciu, Penea
et Ananie a, situ sur la Bistrita, reu en change du pirccliab Coste, et lui fait don d'un
serf tartare, choisi des tartares princiers de Neamt.
18 f vrier 1466 (6974), S u c ea v a. Le volvode gtienne le Grand con-
firme Ioanis Izvaret le droit de proprit sur le village de Munte, situ dans le Iinut de
Trotus, qu'il avait achet Ivanco Ungureanu et la femme de celui-ci, la fille de Furau.
13 m a r s 1466 (6974), Suceav a. Le voIvode gtienne le Grand accorde
a grande slobozenie a, pendant cinq ans, aux gens qui s'tabliront dans le village de Ne-
goesti, village appartenant au mtropolitain de Roman, Tarasie, en les exemptant, en neme
temps, de tous les impdts, des services envers le prince et de la paye douanire pour n'im-
porte quelle sorte de marchandise et en les mettant sous la juridiction du mtropoli-
tain ou des dregatori de celui-ci. (Avec photocopie en annexe, pl. XLV.)
10 m a i 1466 (6974), Su c ea v a. Le volvode gtienne le Grand accorde
au monastere de Zographou de L'Athos un obroc annuel de cent ducats hongrois, en sa com-
memoration, en commemoration de sa femme et de leurs enfants, Alexandre et Helene.
186. 11 juin 1466 (6974). Le voivode gtienne le Grand confirme au monastere
<de Bistrita>, en haut de Piatra, le droit de proprit sur le monastere a oh a 60 la re-

,XLVII
www.dacoromanica.ro
ligieuse Marta *, en haut de TAmas, situ sur le Siret, ainsi que sur l'tang de Martina,
appartenant A ce monastere, tous les deux achets *teful de TAmas.
21 juin 1466 (6974). Le voivode gtienne le Grand confirme A Ion GeamtinuI
et son fils, Sima, le droit de proprit sur la moiti du village de Rosiori, A Cirligature,
achete Comuz.
9 juillet 1466 (6974), Suc ea v a. Le voivode gtienne le Grand accorde
au monastere de Pobrata un obroc annuel de dix tonneaux de vin, de deux mji de poisson,
d'une moiti de l'impbt en cire de Tirgul Frumos, et des berbinte de miel de la dime col-
lecte des villages du monastere de Botne; le voivode lui fait don galement d'un serf
tartare, il lui confirme le droit de proprit sur le rucher de David, situ sur
le Bic, sur l'tang situ l'embouchure de Bic, avec ses bras des rivieres, et il lui accorde
le droit de mettre deux seines sur le Dniestr, tout en exemptant des obligations envers
le prince les gens du rucher de Visoca. (Avec photocopie en annexe, pl. XLVI.)
1er a o t 1466 (6974). Le volvode gtienne le Grand confirme A Marusca,
la fille de Mihail Misici, le droit de proprit sur les villages de Horodiste, de MihailAuti,
situ sur <le Siret>, et de Mihuceni, situ sur la Trestiana, en tablissant les confins
des deux derniers villages.
28 a o t 1466 (6974), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
Benea, le fils de Cretu de Jalan, le droit de proprit sur les villages: a o a t la
cour de Cretu , o ot il y a la cour de Benea o et Murgeni, situ& sur le Jalan, sur le village
d'Uhrinesti, situ sur le Liscov, ainsi que sur un emplacement de village A Movile, en bas
de CrAhan, et sur un rucher.
15 septembre 1466 (6974), Suceav a. Le volvode tienne le Grand
achte A Stan, A Ioachim et A Simion Babici, ainsi qu'aux neveux de ceux-ci le village
de Jicovul de Sus, situ sur la Suceava, dont il fait don au monastere de Putna.
8 dcembre 1466 (6974), Tirgul de J os. Le voivode gtienne
le Grand confirme A Bodea de Dumbrava le droit de proprit sur un terrain situ sur
la Birzota, acn7 a t le monastere o, que celui-ci avait achet Tatul de Birzota, pour
y fonder un village et un rucher. (Avec photocopie en annexe, pl. XLVII.)
8 dcembre 1466 (6974), Tirgul de Jos. Le voivode gtienne le
Grand confirme A Moica et A son frere, Costea, le droit de proprit sur un terrain in-
habit de CirligAtura, la fontaine de *tiubei, entre les villages de Popicicani, de Rus-
cani et de Gdnesti, en indiquant les confins, terrain achet Popicica et A son frere, Micul.
1er janvier 1467 (6975), Su ce a v a. Le voivode Rtienne le Grand con-
firme Moica et son frere, Costea, le droit de proprit sur une selifte A la fontaine de
*tiubei, entre les villages de GAnesti, de Ruscani et de Cosesti, achete par ceux-ci A Cos tea,
le frere de Popisco.
10 j envier 1467 (6975), Su c eav a. Le voivode gtienne le Grand con-
firme A Toma, A son frere, Giurgiu, et leur sceur, Fedca, le droit de proprit sur le
village de Marmureni, sur le BirlAdzel. (Avec photocopie en annexe, pl. XLVIII.)
3 f vrier 1467 (6975), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand exempte
de podvoade les gens du monastere de Bistrita des villages: Zvijinti, Sobolesti, Braseuti,
Vascauti, Bulgari, MArAtei, DdrmAnesti, Opresini, RAdAicesti, Tortoresti, Cducelesti, Min-
dresti et Fauri, tous sillies dans le iinut de Neamt, en accordant en mme temps au
prieur le droit du juger ces gens ainsi que le droit de prlever les gloabe et le pripas.
30 juin 1467 (6975), B ir la d. Le voivode 2tienne le Grand confirme A
Stoica et A son fils, Manciul, le droit de proprit sur la moiti du village d'Urdesti,
achete A Ion, Danciul, Mihalco, Sinat, A Toma et A Simion, les fils de Florea.
11 septembre 1467 (6975), Su c eav a. Le volvode gtienne le Grand
confirme au monastre de Homor le droit de proprit sur un terrain, pour y fonder un
rucher, avec la moiti du champ de ZlatAroaia, en haut de Nouresti, pres de Bohotin,
dont Iurie *erbici, sa mere, Fedca, et sa sceur, Anusca, lui avait fait don. (Avec pho-
tocopie en annexe, pl. XLIX.)
2 octobre 1467 (6975), Su c eav a. Le voivode gtienne le Grand con-
firme A Luca Cautes, le gendre de Stan Babis, sa femme, Luna, et au frere de celle-ci,
Ivanco, le droit de proprit sur le village de Cobilia de Sus, que ceux-ci avaient
rachet de Albu, ancien speitar.
1468 (6976). Le volvode gtienne le Grand confirme A Stetco Micotici le droit
de proprit sur le village de HinclasAni, que celui-ci avait achet Grozea Mitotici.
5 f vrier 1468 (6976), Suceav a. Le voYvode gtienne le Grand con-
firme A Drago s le droit de proprit sur quelques parties du village de Fauri, avec un
emplacement d'tang, situ sur la Bistrita, et du village de BAhneni, avec des emplace-
ments d'tang et de moulin, situ h l'embouchure de Bahna. (Avec photocopie en annexe,
pl. L.)

XLVIII
www.dacoromanica.ro
28 juillet 1468 (6976), Suceav a. Le volvode tienne le Grand ac-
corde au logothete Mihail et A ses frres, A la suite des sollicitations rptes du roi de
Pologne et des nobles de celui-ci, ainsi que du mtropolitain et des bolards moldaves,
un nouveau sauf-conduit pour revenir de Pologne avec tous leur serviteurs, en assurant,
en mme temps, qu'il leur a remis leur paroles et leur anciens actes d'hostilits, qu'il leur
fera le mme honneur comme tous de ses boiards et qu'il leur restituera la cour situe
sur le Siret avec deux villages: PirtAnosi et Contesti. (Avec photocopie en annexe, pl. LI.)
12 septembre 1468 (6976), Suceav a. Le voivode Rtienne le Grand
confirme A Frincu, Trifu, Ion, et Isaiia le droit de proprit sur le village de Frin-
cesti, situ sur le Bahlui, en indiquant les confins.
24 s eptembre 1468 (6976), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand
confirme teful Cerngescul le droit de proprit sur le village de Cerndtesti, achet
A Stan Pack', ainsi que sur le village de Motisesti, sur la selifte de Tatul et sur la clairiere
de Deochiati, achets Herman, tous situs sur le Corod, sur un terrain situ la fon-
taine de CAlugAru, A la source de Birzota, sur la moiti de l'tang de Covurlui et sur le
village # oti a t Fara , situs sur le Prut, sur le village de Rdicesti et sur <la selifte>
o a t le village bulgare , slimes sur le Covurlui, sur la selifte de Cernatesti, situe
la source de Ger, sur le village ot a t Petru Deltag situ sur la Bogdana, sur un
moulin et sur un emplacement inhabit, situs la source de Smila, ainsi que sur le
village de Rusciori, sur la moiti du village de Rdoseni, sur le hameau de Ungurasi,
sur la seli.,ste ot a t le tartare Petir u et sur un emplacement de moulin, tous situs
sur la Suceava. (Avec photocopie en annexe, pl. LII.)
2 octobre 1468 (6976), Suceav a. Le vcrivode ttienne le Grand
achte Marena, la femme d' Ivanco, la fille de Iatco Branici, et 5. ses enfants, Ivasco
et Bias, la moiti du village de Maneuti, situ sur la Suceava, avec la moiti du mou-
lin et du monastere, et leur fait don du monastre de Putna.
9 fevrier 1469 (6977), Suceav a. Le voivode tienne le Grand con-
firme Petrea et A ses freres, OanA et Duma, le droit de proprit sur les villages de
Bruduresti et de SacAlisesti, le dernier situ sur le Birlbizel, sur la moiti du village de Tongu-
zeni, avec un emplacement de moulin, sur le village de Poiana de Sus, situ sur le *acovdt,
sur le village d'Andriesti, avec le monastre, situ sur le Birlad, sur les villages de Be-
resti et de Soholeti, sur les o a t la maison de leur grand-pre, Oang Giuratul
situe sur le Girbovdt, et de CA'scioarele, situe sur le Piriul Finatelor, ainsi que sur un
terrain, o a t le moulin , situ sur le Birlad. (Avec photocopie en annexe, pl. LIII.)
15 fvrier 1469 (6977). Le voivode Etienne le Grand confirme la M-
tropolie de Suceava, le droit de proprit sur le rucher de Balica, pres du bourg de Iasi,
et lui fait don de cent ruches qu'il achte de Nicoar Sirbescul, sur une vigne situe
entre les villages de Socola et de Bucium, qu'il achte Slavoan, et sur un tang, A
Bucium, aux confins du bourg de Iasi.
5 juin 1469 (6977), Suceav a. Le voYvode Rtienne le Grand confirme
Vlad Mursea le droit de proprit sur la moiti du village d'Albesti, situ sur le Stebnic,
et lui fait don d'un emplacement inhabit, A la fontaine situe A la source de Larga,
en haut de Riscani.
6 juin 1469 (6977), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Oan6 PAscu et son frre, Ivasco PAscu, le droit de proprit sur les villages de Li-
povt, situ sur le Birlad, de Suhulet, situ sur le HulubAt, de Suhulet, situ sur le Gir-
bovat, et de Negotesti, dans le linut de Suceava, ainsi que sur un rucher pres de Veja et
sur un emplacement de moulin situ sur le *acovdt ; il confirme galement Ivasco PAscu
le droit de proprit sur les parties de ces villages appartenant sa sceur, Stana, qu'il
avait rachete des Tartares.
13 octobre 1469 (6977). Le voivode tienne le Grand confirme Iuga
Grasul de Zabrauti le droit de proprit sur la moiti du village de *oldesti, situ sur le
ZdbrAut, et sur la moiti du village de Minesti, situ sur la Putna.
20 octobre 1469 (6977), I a s i. Le voivode Etienne le Grand confirme
Toader Zvital le droit de proprit sur le village de Zvistelesti, situ sur la Bogdana,
que ses sceurs, Stana, Marena et Marusca, lui out cd, en retenant pour elles le village
de erbAnesti, situ toujours sur la Bogdana. (Avec photocopie en annexe, pl. LIV.)
8 fvrier 1470 (6978), Suceav a. Le voivode tienne le Grand relache
le serf tartare Clank qui s'tait enfuit en Pologne, et les enfants du serf, en lui permet-
tant de rentrer dans le pays et d'y vivre, exempt de toutes les obligations qui dcou-
laient du droit des serfs et des tartares. (Avec photocopie en annexe, pl. LV.)
ler avril 1470 (6978), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
au monastere de Neamt le droit de proprit sur le rucher de Chiprian, Botne, avec
le monastre qui se trouvait A la source de VisnivAt, sur les villages de Telebe-
cinii, de Basoteni et de Fintirele, situs sur le Siret, de Trestiana, de Dumbravita,
4 Documente C. 1693 XLIX
www.dacoromanica.ro
situ sur le omuz, de Buzati, situ sur la Moldova, de Gemeresti, situ sur la Topolita, de
Timisesti et de Cristienesti, situs l'embouchure de Neamt, ainsi que sur plusieurs
serfs tziganes.
ler avril 1470 (6978), Suceav a. Le vollvode gtienne le Grand con-
firme au monastre de Neamt l'exemption de la paye douanire pour trois de ses chariots
qui iront apporter du poisson. (Avec photocopie en annexe, pl. LVI.)
7 m a i 1470 (6978), Suceav a. Le voIvode Etienne le Grand confirme
au monastre de Neamt le droit de proprit sur le rucher de Chiprian, Botne, dont
sa tante, Chiajna, lui avait fait don, en sa commmoration et en commmoration de
ses parents, Alexandre voivode et la princesse Marena, en tablissant ses confins.
28 m a i 1470 (6978), Suceava. Le voivode Etienne le Grand ach te
une vigne appartenant plusieurs bourgmestres de Hirlau, vigne situe aux confins du
bourg, et en fait don au monastre de Putna. (Avec photocopie en annexe, pl. LVII.)
5 juin 1470 (6978). Le voivode Etienne le Grand confirme au monastre
de Bistrita le droit de proprit sur le village de Hemeiani, situ sur le Tazldul Mare,
qu'il avait regu en change du village de Sirbi, situ toujours sur le TazlAul Mare, du
tresorier Iurie, de son beau-frre, Petrasco, de sa belle-mre, Anusca, et des filles de celle-
ci, Nastea et Sofiica.
168 18 juillet 14<70> (69<78>), Suceav a. Le voIvode Etienne le Grand
confirme au comis Barsu et h son frre, usman, le droit de proprit sur les villages
de Cobilcini et de Biloshuti, situs sur le Dniestr, reus en don de leurs cousine, Ana, sceur
du logothte Dobrul, qui les avait achets, avec son fils, Ghidea, au monastre de Neamt.
10 a o t 1470 (6978), Tlrgul de Jos. Le voIvode Etienne le Grand
accorde au logothte Mihail un nouveau sauf-conduit pour revenir de Pologne, en assurant
qu'il ne lui rappellera pas ses anciens actes, qu'il lui rendra le mme honneur qu' tous
ses bolards et qu'il lui restituera les villages de Negoesti, de Contesti, de Pirthnusi et de
Valea Seach.
25 a o 0 t 1470 (6978). Le volvode Rtienne le Grand confirme Ureche el
ses seurs le droit de proprit sur une partie du village de Dersca.
<P roblem en t 25 a o t> 1470(6978). Le voIvode Etienne le Grand
confirme h. Gheorghe, Ivanco et Lazor le droit de proprit sur une partie du 'village
de Dersca.
3 juillet 1471 (6979) Le volvode Etienne le Grand dcide du droit de
proprit sur le village de Horlesti.
13 aot 1471 (6979), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Toma Bontica et sa femme, Elena, le droit de proprit sur les villages de Poieni
o ont t cneji Me et Danciul , avec le moulin situ sur la Moldova. (Avec pho-
tocopie en annexe, pl. LVIII.)
15 aoftt 1471 (6979), Monastre de Putn a. Le voIvode Etienne
le Grand exempte le monastre de Pobrata de la paye douanire de Tutora, pour toutes
les marchandises envoyes ou apportes par le monastre de Chilia.
10 sep tembre 1471 (6979), Suceav a. Le volvode Rtienne le Grand
fait don au monastre de Putna du village de Balchuti, achet ma, le frre du
spatar Alexa.
13 septembre 1471 (6979), Suceava. Le volevode Atienne le Grand
accorde au monastre de Zographou de L'Athos un obroc annuel de 510 aspres. (Avec
photocopie en annexe, pl. L1X.)
24 oct obre 1471 (6979), Suceav a. Le voYvode Etienne le Grand con-
firme h Giurgiu Cotet el k son frre, Cozma, le droit de proprit sur le village de Co-
teciari, achet par eux Greaca, la fille de Rusu, avec un emplacement de clairire
Fintinite, emplacement dont Nastea, la femme de Delea, leur avait fait don; il confirme,
galement, seulement Giurgiu Cotet, le droit de proprit sur un rucher situ dans
le mme village, rucher dont c'tait toujours Nastea, la femme de Delea, qui lui avait fait
don. (Avec photocopie en annexe, pl. LX.)
3 novembre 1471 (6979). Le volvode Etienne le Grand confirme Dan-
ciul Bolds le droit de proprit sur le village de Cristesti, situ sur le Calnas, sur un
emplacement inhabit, l'embouchure du ruisseau de Muncel dans le Solonet, pour
y fonder un village, sur la moiti de la clairire de Muncel ainsi que sur la Poenita
Calului.
179. 17 j an v ier 1472 (6980), Su c eav a. Le volvode tienne le Grand con-
firme Cirstea Negoiu le droit de proprit sur les villages de Negoesti et d'Ungureni,
avec moulin, situ& sur le Vaslui.
180. 21 janvier 14<72> (69<80>). Le volVode Etienne le Grand confirme h
Cimbala le droit de proprit sur une partie du village de Thbacesti.

www.dacoromanica.ro
22 j an v ier 1472 (6980), S u c e a v a. Le voivode gtienne le Grand exedi-
pte de toute paye douanire deux mtlji de poisson du monastre de Voronet.
25 janvier 1472(6980), S u ce a v a. Le volvode gtienne le Grand con-
firme *andro TAtAreanul et sa femme, Magda, le droit de proprit sur les villages
de Moimesti, de Sirbi et de Geamiri, en haut du bourg de Iasi, A la suite du procs avec
Cernu, RomAnel et DrAgoi, puisque les privilges de ceux-ci sur ces villages se sont
avrs tre faux . (Avec photocopie en annexe, pl. LXI.)
2 m a r s 1472 (6980), S u c e a v a. Le volvode gtienne le Grand confirme
au comes Ilea Huru le droit de proprit sur les villages de Huruesti, d'Ochieni et de
CApotesti, sur la seligte de Stinceoaia, ainsi que sur un emplacement de moulin, tous situs
sur le Polocini, sur les villages d'Urechesti, situ sur le Trotus, de Mina, situ sur la
Putna, et d'IvAnesti, dans le lima de Suceava, ainsi que sur plusieurs serfs tziganes. (Avec
photocopie en annexe, pl. LXII.)
25 a vril 1472 (6980), Su c e a v a. Le volvode gtienne le Grand fait don
au monastre de Putna du village d'Ostrita, avec un emplacement de moulin, situ sur le
Prut, en indiquant ses confins, village qu'il a achet TAbuci de Cobile, au frre de
celui-ci, Pojar, et leur sceur, Nastasia.
fer juin 1472 (6980), Vas lui. Le volvode gtienne le Grand confirme
Lazor et A BAlos, les neveux de Petru Vilna, le droit de proprit sur la donation de
celui-ci: le tiers du territoire du village de Petresti, situ sur la Vilna, pour y fonder un
village, ainsi que la moiti de la clairibre de MiculitA, situe sur la Usita.
. 186. 5 j uin 1472 (6980), V as 1 u i. Le volvode gtienne le Grand confirme au
spakirel Roman le droit de proprit sur une partie du village de MiclAusani, dont sa
tante, Stana, la fille du vornic, MiclAus, lui avait fait don.
19 a o t 1472 (6980), S u ce a v a. Le volvode gtienne le Grand exempte
les villages de Bodesti, de 'Mari et d'Iurcani, situs sur la Pobrata, dans le gnat de
Suceava, villages appartenant au monastre de Sfintul Nicolae, de toutes les gloabe,
sauf celles dues au prince pour crime et enlvement de jeune fille; il accorde galement
le droit de juger les gens de ces trois villages au prIeur et aux dregdtori de celui-ci, en
dfendant aux bolards et aux dregittori princiers de se mler de leurs affaires.
<8 o ctobr e 1472 (6980)>. Le volvode gtienne le Grand confirme Petru,
le fils de BlIcu, le droit de proprit sur le village de Flocesti, situ sur le TazlAul Mare,
confirmation occasionne par le brillement des anciens privilges sur le village.
8 j an v i er 1473 (6981), S u c e a v a. Le voivode gtienne le Grand con-
firme au monastre de Moldovita le droit de proprit sur le village de Singurei, dans
le iinut de Chigheci, sur la clairire de Brumar, avec trois fontaines, la source de Suha,
sur un emplacement de rucher, A oil a t le rucher de Brumar sur les tangs de Buis-
ceatul, de Bliscetel, de Budoele et de Secriiul, sur le Prut, sur plusieurs bras de rivitires
ainsi que sur le village de BAltati, A CirligAtura; il lui confirme, galement, le droit de
proprit sur la moiti du village d'OstApceni, la partie d'en haut, Turia, dans le
gnat de Iasi, partie dont c'est Ivasco Armencici qui lui avait fait don.
7 m a i 1473 (6981), Su e ea v a. Le voivode gtienne le Grand confirme
Pilfer Drago s le droit de proprit sur le village d'IvancAutl, dans le limit de Cernauti,
village que celui-ci avait achet Cirstea.
<La fin de juinavant le 13 septembre 1473>. Le voli-
vode gtienne le Grand confirme au ceafnic Hanco et ses frres, Gavril et Ivanco,
le droit de proprit sur les villages de VascAuti, 4 la source de Vilia, et de Vasileuti,
sur le Prut, ainsi que sur un serf tzigane.
3 sep tembr e 1473 (6981), S u c e a v a. Le voivode gtienne le Grand
accorde au monastre de Putna un obroc annuel de 12 tonneaux de vin et lui fait don
des moulins princiers du bourg de Siret. (Avec photocopie en annexe, pl. LXIII.)
13 s ep tembr e 1473 (6981), Su c ea v a. Le voivode gtienne le Grand
confirme A Corlat le droit de proprit sur le village de Berchisesti, situ sur la Moldova,
sur une source d'eau chaude avee moulin et sur la clairire de Muncel, avec le monastre,
en indiquant leur confins.
11 octobre 1473 (6981), Su c e a v a. Le volvode gtienne le Grand
confirme A Theodor Periceanul le droit de proprit sur le village de Rosiori, avec rucher,
dans la valle de Ripcinsca.
14 oc tobre 1473 (6981), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand con-
firme au stolnic Petrea le droit de proprit sur le village de BrAtiesti, situ sur le Siret,
avait recu en rachat pour le meurtre de son Ore, Andrick par Petru Ponici, de la
fille de celui-ci, Ilca.
9 d ce m b re 1473 (6981), S a ce a v a. Le voivode gtienne le Grand
confirme A Stan Horja le droit de proprit sur un village situ sous le Cap du Pisc, sur

LI
www.dacoromanica.ro
une fontaine, nomme Fintina de Peperig, et sur un emplacement d'tang, achets
Dan Socul et son frere, Purcaru.
5 a v ril 1474 (6982). Le voYvode tienne le Grand fait don Ion Bulbosea
et son frere, Mihul, du village d'Antelesti.
26 a o t 1474 (6982), V aslui. Le voYvode gtienne le Grand confirme
Marusca, la filie d'Ion Cupcici, et son neveu, Mihno, le fils de Grozea Cupici, apres
le procs qu' ils avaient eu avec Grozea, le fils de Vasco de Horodnic, et avec les frres
de celui-ci, le droit de proprit sur tous les villages et les biens d'Ion Cupcici, en y
tablissant en mettle temps une zavescit de 60 roubles d'argent ceux qui ne respecte-
ront pas la decision princiere.
14 a vril 1475(6983), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
au stager Mihul et ses freres, Ciopei et Sima, le droit de proprit sur le village de Dur-
nesti, avec le monastere qui s'y trouvait. (Avec photocopie en annexe, pl. LXIV.)
17 avril 1475(6983), Tirgul de Jos. Le voIevode gtienne le Grand
confirme au monastere de Horodnic le droit de proprit sur deux villages: o oil a t
la cour de Petru Vrana' et <Balosinesti>, en les exemptant de tous les impts et les ser-
vices envers le prince.
25 a vr il 1475 (6983), Suc ea v a. Le voYvode gtienne le Grand confirme
au monastere de Homor le droit de proprit sur les villages de Dvorniceni, de Stall-
ceni, et de Glodeni, situs sous la Dumbrava Nana, sur les villages de Pirtesti et o
a t> la cour de Dienis n, la source de Solonet, sur le village de Calugreni, situ sur
la Jijia, sur la montagne d'Ostra, avec marecage sale, et sur le rucher de Zldtdroaia,
situ sous le Bohotin.
7 m a i 1475 (6983), Su ceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
Cozma, le fils de Blos, le droit de proprit sur le village de Bdlosesti, a Incas, en
indiquant ses confins, et sur la moitie du village de Tortoresti, que le prince avait an-
nexe l'ocol de Piatra. (Avec photocopie en annexe, pl. LXV.)
5 juin 1475 (6983), I a s i. Le volvode gtienne le Grand confirme Micu
(:)sa le droit de proprit sur le tiers du village de Mesteacku, dans le Gimp de Drago,
et sur la c/airiere de pr nomme Poiana Lungd, achete MagdAlina, la fille d' Ilea
Ureache.
25 sep tembre 1475(6983). Le voYvode gtienne le Grand decide du droit
de proprit sur le village de Mereni.
25 j an v i er 1476 (6984), Monas tere de Putn a. Ignatie, surnomm
fuga, grand trsorier du voivode 8tienne le Grand fait don au monastere de Putna du
village de $irduti, au-del de Prut, d'un encensoir et d'un ostensoir, tous les deux en argent
dor, de cent zloti hongrois, et de deux bons chevaux, en sa commemoration lui, en com-
memoration de sa femme, Nastasia et de leurs enfants, Mihul et Sofia.
Ioasaf archimandrite, prieur du monastere de Putna, avec toute l'assemble du
monastere, promet de respecter l'entente avec Ignatie. (Avec photocopie en annexe,
pl. LXVI.)
22 m a i 1476 (6984), I a s i. Le voYvode gtienne le Grand confirme au vornic
Musat le droit de proprit sur la selifte de Poprincani, sank sur la Jijia, achete au
pitar *teful.
ler juin 1476 (6984), M o n as t r e de <P u t n a>. Ignatie, surnomm fuga,
grand trsorier du voivode gtienne le Grand, fait don au monastre de Putna du village
de *irauti, dans le tinut de Cernauti, d'une vigne Hirlu, d'un encensoir et d'un ostensoir,
tous les deux en argent dor, de cent zloti hongrois et de cent moutons, en sa commemo-
ration lui, en commemoration de sa femme, Nastasia, et de leurs enfants, Mihul et
Sofia.
Ioasaf archimandrite, prieur du monastbre de Putna, avec toute l'assemble du
monastere, promet de respecter l'entente avec Ignatie. (Avec photocopie en annexe,
pl. LXVII.)
29 juin 1476 (6984), M onas t ere de <P utna Ignatie, surnomm Iuga,
grand trsorier du volevode gtienne le Grand, fait don au monastere de Putna du villa-
ge de iruti, dans le lima de CernAuti, d'un encensoir et d'un ostensoir, tous les deux en
argent dor, et de cent zloti hongrois, en sa commemoration lui, en commemoration de
sa femme, Nastea, et de leurs enfants, Mihul et Sofia.
Ioasaf archimandrite, prieur du monastere de Putna, avec toute l'assemble du
monastere, promet de respecter l'entente avec Ignatie.
10 a o t 1477 (6985). Le voYvode Rtienne le Grand confirme Musa, la
femme de Vindereu, /e droit de proprit sur le village de Vinderei, l'embouchure de
Lipova, puisque les anciens privileges sur ce village ont t perdus o quand les Turcs
avaient pill la region de Horincea .

LII
www.dacoromanica.ro
23 septembre 1477 (6985). Le voivode Ptienne le Grand confirme
Ptru Bilco le droit de proprit sur les villages de Bilcani et d'Idomiresti, situs sur
le Tazldul Mare.
11 fvrier 1478 (6986) Suceav a. Le voIvode Ptienne le Grand con-
firme au monastre de Putna le droit de proprit sur le village de Sirduti, situ sur le
Prut, que le trsorier Iuga l'avait fait don au monastre, aprs l'avoir achet Mihdil
et Piturc, les neveux de Dan Poiand.
4 mars 1479 (6987), Suceav a. Le voivode Ptienne le Grand confirme
Dajbog pircalab de Neamt le droit de proprit sur le village de Doljesti, situ sur la
Albinea, achet Marusca, la fille d'Oancea Doljescul, et Nistor, le beau-fils de
Dolj, sur le village de Doncesti, Poieni, achet Musa, la fille de Manciul, la femme
de Danciul et au fils de celle-ci, Tador, et Zoica, ainsi que sur deux sedafe de serfs
tziganes, achetes Purcel et a Ilea, la fille de Ponici.
29 avril 1479 (6987), Suceav a. Le volvode Ptienne le Grand confirme
Toader, ses frres, Ion, Puiu et Zaharia, et leur sceur, Todora, le droit de propri-
t sur la selive de DrncAlaesti, situe sur le ruisseau de Telejna, achete Anusca,
la fille de Costea de Sarkin, et son fils, l'aprod Matei.
7 m a i 1479 (6987), Suceav a. Le voivode Ptienne le Grand achte de
Misea le village de Tirnauca et puis le fait don au monastre de Putna.
11 m a i 1479 (6987). Le volvode Ptienne le Grand confirme a Ivascu Popov-
schi le droit de proprit sur la moiti d'en haut du village de Borodiceni, avec la fon-
taine de Liveni et avec un tang, achete par celui-ci Armanca, la femme de Mihdild
Lopatinschi, sur le quart du village de Popeni, avec une moiti d'tang, ainsi que sur
l'tang de Mihu.
14 m a i 1479 (6987), Suceav a. Le voivode Ptienne le Grand confirme
Duma pircedab de Cetatea Nou le droit de proprit sur le village de Rogojeni, situ
sur le Siret.
19 m a i 1479 (6987), Suceav a. Le voYvode Ptienne le Grand confirme
Ilea et ses frres, Duma et Cozma, le droit de proprit sur la moiti d'en bas du
village de Hldpesti, situ sur le Piriul Alb, dont les confins ont t tablis par les boYards
.Arbure et Vilcea, et confirme galement, seulement Cozma, le droit de proprit sur la
moiti du village de Mdlesti, avec autres 12 pcirninturi, que celui-ci avait achets Tador
Urdiugas. (Avec photocopie en annexe, pl. LXVIII.)
24 m a i 1479 (6987), Suceav a. Le voTvode Ptienne le Grand confirme
flanco le droit de proprit sur les villages de Zubriceni et de Vancuti, avec moulin,
situs sur le Ciuhur, achets a Jivert, Roman de Cozdresti, Vasco, le fils de Hobiian,
et autres. (Avec photocopie en annexe, pl. LXIX.)
11 a o t 1479 (6987), Suceava. Le vo1vode Ptienne le Grand confirme
Anusca et Maria, les filles de Camarin, le droit de proprit sur les villages de Gro-
zesti et de Mnesti, hrits de leur pre.
30 aot 1479 (6987), Suceav a. Le voivode Ptienne le Grand accorde
l'vque de Rdduti, Ioanichie, et a ses successeurs le droit de juger les gens du vil-
lage de Rdcluti et des villages de Cotmani appartenant l'vch, l'exception des que-
relles et des vols dans les bourgs, dont les vornici du bourg taient chargs, en interdisant,
en mme temps, aux bolards, aux dregalori princiers, ainsi qu'aux bourgmestres et aux
chevins de Suceava et de Siret de se mler des affaires de ces villages ; il leur accorde,
galement, le droit de prlever les gloabe et les pripasuri des mmes villages, en exemp-
tant, en mme temps, les habitants de ces villages des services princiers. (Avec photo-
copie en annexe, pl. LXX.)
20 septembre 1479 (6987), Suceava. Le voivode Rtienne le Grand
donne la Mtropolie de Suceava les villages de Verececani et d'Ungureni, situs sur
le Siret, en change du village de Jicovul de Jos, avec moulin et douane, situ sur la
Suceava, dont il fait don au monastre de Putna.
30 dcembre 1479 (6987), Suceav a. Le voivode 2tienne le Grand
accorde un privilge au stolnic Radul Girbovt pour les villages de Rusi, de Buciumi et
de Blrgaoani.
25 janvier 1480 (6988), Suceav a. Le volvode Ptienne le Grand con-
firme Dolga le droit de proprit sur le village de Pscani, situ sur la Bistrita,
dans le Gimp de Drago, village que celui-ci avait achet Fdtul et r ses frres, Ion,
Toader, Drago s et Petre, ainsi qu' leurs sceurs, Marina et Drglina, les enfants de
Mircea, les neveux de Trifu Gilco.

LIII
www.dacoromanica.ro
<15 mars 1480 (6988)). Le voivode gtienne le Grand confirme Marco
Maur le droit de proprit sur le village de Virtop, situ sur le Piriul Negru, achet
Cfrstisor, le neveau de Cirstea le Grand.
12 m a i 1480 (6988). Le voivode gtienne le Grand fait don au monastere
de Putna d'un moulin du village de Feredieni, qu'il avait achet Gheorghie mtropolitain
de Suceava.
27 m a i 1480 (6988), Suceav a. Le voievode gtienne le Grand confirme
teful pircalab de Hotin le droit de proprit sur les villages d'Ecuseni, la source de
Vorona, de Dragusani et de Poprincani, situ& sur la Jijia, qui lui revenaient, la suite
du partage avec ses parents, des villages hrits (Avec photocopie en annexe, pl. LXXL)
29 a o t 1480 (6988), Suceav a. Le volvode gtienne le Grand confirme
Harman pirceilab de Cetatea Alba le droit de proprit sur le hameau d'en haut du village
de Siminiciani, achet Coste Grama, sur un serf tartare, achet Ivasco et Iurie, les
fils de Calian de Cetatea Alba, ainsi que sur un serf tzigane, achet Voice, la fille de
Ponici. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXII.)
11 septembre 1480 (6988), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand
confirme Stanca, la niece d'Ana et du logothete Dobrul, le droit de proprit sur le
village Dobrulesti, la source d'Orbic, qu'il avait achet sa tante. (Avec photocopie
en annexe, pl. LXXIII.)
15 sep tembre 1480 (6988), Suceav a. Le voYvode gtienne le Grand
confirme au clucer Duma, a sa femme, Nastea, ainsi qu'aux freres et aux sceurs de celle-ci,
les enfants de Petru Braescul, le droit de proprit sur les villages de Cindesti, avec mou-
lin, situ sur le Siret, achet Marusca, la fille de *teful Jumatate, de Lozna et de Ma-
xinesti, situ& sur le omuz, ainsi que sur plusieurs serfs tziganes, achets a Iurie, Dra-
goi et A Ivanco, tous hrits de Petru Braescul (Avec photocopie en annexe, pl. LXXIV.)
17 sep t em b re 1480 (6988), Suceav a. Le voIvode gtienne le Grand
confirme Mircea, le fils de Micul Orgoaie, le droit de proprit sur les villages d'Or-
goesti et de Neagomiresti, a la source de Hovrdiata, puisque les privileges que celui-ci
avait eus de son grand Ore, stefan Orgoaie, s'taient perdus 4 quand l'empereur turc
avait pill notre pays a.
<D cembr e 1480 ju in 1496.) Le voivode gtienne le Grand confirme
erban et sa femme, Ghinda, le droit de proprit sur le village de Martinesti, situ
au gu de Trotus, qu'ils avaient achet Andrei Dolha, au frere de celui-ci, Miclea, et
leur sceur, Marusca.
1er j envier <cca 1481), T tr go vis t e. Tricolici crit sa femme, Negrita,
sa fille, Neagsa, ses neveux et ses freres qu'il est prisonnier du voYvode Basarab
Tirgoviste, en les priant de garder ses biens et d'intervenir pour sa dlivrance. (Avec
photocopie en annexe, pl. LXXV.)
1er f vrier 1481 (6989), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand con-
firme Marina Lolca, la fille de Ioanis Borilescul, le droit de proprit sur le village de
Selivestri, avec deux hameaux, Cobile; le village a t achet par le prince Danco,
le fils de Sima, le neveu de Drago s viteazul, et ses neveux de la part de sa sceur,
puis il a 60 donne Marina en change des villages de Borilesti et de Dragotesti, situs
sur le Nechid, dans le Cimp de Drago, villages dont il fait don au monastere de Taz-
Ian. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXVI.)
284. <12 m a r s> 1481 (6989). Le votvode gtienne le Grand confirme au monastere
de Tazlau le droit de proprit sur le village d'Ursesti, situ sur le Nechid, dans le
Cimp de Drago, achet par le prince Ana Nimaiasa et Ion.
31 m ars 1481 (6989), Suceav a. Le voIvode gtienne le Grand confirme
Toma et ses beaux-freres, Petre et Coste, le droit de proprit sur le village de Ro-
mtnesti et sur la moiti des villages de Mazdresti et de Poiana Calugaritei, villages hri-
ts de leur mere, Dusca, ainsi que sur les villages de Costesti et de Secatura, situ& sur
la Valea Iepii, hrits de leur Ore, Majar, qui les avait rachets de Lungul, le fils de
Basea.
19 avril 14<8>1 (69<8>9). Le voYvode gtienne le Grand fait don Ivascu
Andronic d'un emplacement inhabit sur le Haut, en bout de Brahna, Movila Sapat,
pour y fonder un village avec tang et moulin; il lui confirme galement le droit de pro-
prit sur un emplacement de champ cultiv, pres de Pilisaoani, achet Mihai Pura-
rescu et au frere de celui-ci, Ion, et dont les confins ont t tablis par Boldur.
20 a vr il 1481 (6989), Suc ea v a. Le voivode gtienne le Grand confirme
Zberea le droit de proprit sur les villages de Jidesti et de Zberesti, de Jijesti, sur
la colline de Putna, et de Pitici, sur le Siretel, achets Sima, teful et it Maseico
les fils de Rottnpan.
25 a vr il 1481 (6989), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand confirme
Ion Baico et ses freres, Toader et Andriicu, le droit de proprit sur le village de

LIV
www.dacoromanica.ro
Petresti, situ sur le Zeletin, et Isaiu Muste et son frere, Toader, sur le S villages
de DrAgoesti, situ sur le Dobrotvor, et de Simesti, situ sur la Pojerita.
23 aot 1481 (6989), Suceav a. Le voIevode Etienne le Grand accorde
l'vque de Radduti, Ioanichie, et ses successeurs, le droit de juger les gens du vil-
lage de RAclAuti et des villages de Cotmani appartenant l'vch, l'exception des
querelles et des vols dans les bourgs, laisss au compte des vornici du bourg, en defen-
dant, en mrne temps, aux boIards, aux dregiltori et aux slujitori princiers, ainsi qu'aux
bourgmestres et aux chevins de Suceava et de Siret de se mler des affaires de ces
villages ; il lui accorde, galement, le droit de prlever les gloabe et les pripasuri des mmes
villages, en exemptant, en meme temps, les habitants des services princires. (Avec pho-
tocopie en annexe, pl. LXXVII.)
15 octobre 1481 (6989), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand con-
firme Mihul Buzatu le droit de proprit sur le village de l'embouchure de RAckina,
sur le Siret, puisque le privilege que celui-ci tenait voivode et d'Etienne volvode
avait t perdu lors t du pillage du pays jusque sous la Lunca Mare o par Ali-beg, Schen-
der-beg et Tepelus voivode.
15 octobre 1481 (6989). Le voIvode Etienne le Grand confirme au comis
Grozea le droit de proprit sur le village d'Iucsani, situ sur la Jijia, achet Elena,
la femme de Manoil Raicu, et aux filles de celui-ci, Duma et Zoica.
24 octobre 14<8>1 (69<8>9). Le voievode Etienne le Grand confirme A
Toader Trudescu le droit de proprit sur le village de Trudesti, situ sur la Valea Neagra.
15 mars 1482 (6980), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
au diac Ivul le droit de proprit sur le village de Vdleni, prs de Iucas, dans le putt
de Neamt, que celui-ci avait achet Ana, la sceur du logothte Dobrul, et son neveu,
Stanciul, le fils de Fetco Starostescul. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXVIII.)
15 avril 1482(6990), Suceav a. Le voIevode Etienne le Grand confirme
au war Cozma le village de Cobilia, situ sur le Dniestr, que celui-ci avait achet A
teful Spineanul et A sa femme, Fetca. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXIX.)
9 m a i 1482 (6990). Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme au
monastere de Neamt le droit de proprit sur les villages de Dvorenesti et de Buzati,
situ& sur la Moldova, ainsi que de Fintinele, situ sur la Pobrata. (Avec photocopie en
annexe, pl. LXXX.)
10 a o ti t 1482 (6990). Le voIvode Rtienne le Grand confirme Stan Horja
le droit de proprit sur le village de HorjAsti, situ sur la Lpusna, avec une fontai-
ne nomme Fintina Peperigului, sur un village A Gura Ocoalelor et sur un autre, situ
sous la Obirsie, au-del du Prut, sur un emplacement de rucher, sur le village de Strim-
beni, A Bujor, ainsi que sur la fontaine de Musat.
17 fivrier 1483 (6991), Suceava. Le voivode Etienne le Grand con-
firme Giurgiu Oniceanul et son cousin, Ion Oniceanul, le droit de proprit sur deux
parties d'une moiti du village d'Oniceni.
18 fvrier 1483 (6991). Le voIevode Etienne le Grand confirme au globnic
Lazor le droit de proprit sur le quart du village de Petia Mare.
12 avril 1483 (6991). Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Vilcu Purcelescul, ses enfants et sa niece, Anusca, la fine d'Ilie Purcelescul, le
droit de proprit sur le village de Mitesti, situ sur la Moldova, reu par ceux-ci
en change du village de Purcelesti, situ sur le Siret, du stolnic Patru.
14 a o t 1483 (6991). Le volvode Etienne le Grand confirme A Necoar5. et
A Once, les fils d'Onitk ainsi qu' leur niece, Marina, le droit de proprit sur le village
de Girbesti, situ sur le *acovdt, achet par Onitd, de Sima, fils de Dragus; il confirme,
galement, seulement Necoark le droit de proprit sur le village de TungujAni et sur
la moiti de la clairiere de Tibanesti, achets Tungul, ainsi que sur une partie du village
de ascoesti, achete aux fils de Casco.
17 a o t 1483, (6991), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
au logothete TAutul le droit de proprit sur la selipe de LeucAuti, Botne, ainsi que sur
le rucher de Vrabia, avec les clairieres, que celui-ce avait achetes Lazor Piscu, le fils
d'Anusa, h Lazor, le fils de Marusca, et d'autres, les neveux de Manoil erbescul. (Avec
photocopie en annexe, pl. LXXXI.)
20 septembre 1483 (6991), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand
confirme Ignat et A son frre, Ion Tintiul, le droit de proprit sur la moiti de la
selifte de *opirleni, achete de Neagsa, la fille de MihAil *opirla, et sur un rucher en
haut de Hlapesti, OA a t Valesoae achet de Bilco BIrlddescul. (Avec photocopie
en annexe, pl. LXXXII.)
23 sep tembre 1483 (6991), Suceav a. Le voIvode Etienne le Grand
confirme A Ion Dumbravl et A son frere, Toader Urdiugas, le droit de proprit sur le

LV
www.dacoromanica.ro
village d'Obirsia, situ sur le Piriul Alb, sur la moiti du village de Mdlesti, ainsi que sur le
vilage d'Ivdnesti, situ sur le acovdt ; il confirme, galement, seulement Toader Ur-
diugas et A sa femme, Nastea, le droit de proprit sur le village de Ghigoesti, it la source
de Piriul Negru. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXXIII).
17 octobre 1483(6991), S uc e a v a. Le voIvode Etienne le Grand con-
firme au pornic Onicd Musat le droit de proprit sur le village d'Unchetesti, situ sur
le llniestr, achet Vasco Unchetea et A sa soeur Nastea. (Avec photocopie en annexe,
pl. LXXXIV.)
1484 (6992). Le voivode Etienne le Grand confirme au clucer Duma le droit
de proprit sur le village de BdIesti, situ sur le Stemnic, reu de Toader, de Duma et
Stana, les enfants de Simion Tansa, en change du village de Grozesti, situ toujours sur
Je Stemnic.
ier m a i 1484 (6992). Le voIvode gtienne le Grand dcide du droit de
proprit sur le domaine de Sacalusa.
13 m a i 1484 (6992), Suc e a v a. Le voIvode Etienne le Grand confirme
Dragose et sa femme, Anusca, ainsi qu' la sceur de celle-ci, Stana, les filles de Se-
verin, le droit de proprit sur les villages de Fundesti et de Latcani, situs sur l'Al-
binea, tous les deux dans les mmes confins. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXXV).
<13 m a i 1484 (6992)>, S u ce a v a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Toader Rohat le droit de proprit sur le village de Cuhnesti, avec deux hameaux, situ
sur la Rebricea Mare, que celui-ci avait achet Oand Cuhne.
13 m a i 1484 (6992), Suceav a. Le volvode Rtienne le Grand confirme
Oand Tihul le droit de proprit sur le village de Glodeni, A la source du ruisseau de
Telejna, achets Pdtru Glodeanul.
13 m a i 1484 (6992), S u ce a v a. Le voIvode Etienne le Grand confirme
Mihul pirceilab de CrAciuna le droit de proprit sur le village de Gdlesdsti, situ sur la
Crasna, que celui-ci avait achet Stanciul, le fils de Fedco Stdrostescul.
14 m a i 1484 (6992), S u ce a v a. Le voivode Etienne le Grand confirme
A Ion Parava et Tatul Berivoescul le droit de proprit sur la seli,,te de Berivoesti, situe
sur la Sdrata, en bas de Plotunesti, achete stefan Cernatescul.
29 m a i 1484 (6992), Suc e a v a. Le voivode Etienne le Grand confirme
l'orfvre Stanciul le droit de proprit sur un emplacement de moulin sur le Braddtel,
que celui-ci avait achet A Cdpdtind et ses belles-filles, Feodora et Nastea, les nikes
de Corui. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXXVI.)
<Septembre 1486 octobre 1491>,Suceava. Levolivodegtienne
Je Grand confirme Iatco Dolha et A son frre, Vlaicul, le droit de proprit sur le village
de Peletiucestii de Jos, achet Coste et ses salurs, Nastea, Vasca et Ghinda, 1Ps
enfants d'Andreico, les neveux du ceaptic Ilia. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXXVII).
14 sep t emb re 1486 (6994), Suceav a. Le voTvode Etienne le Grand
confirme au clucer Duma et A son frre, Pdtru Brudur, le droit de proprit sur le village
de tefdnesti, Poieni, avec les hameaux et les prs environnantes, achets Oand,
son frre, boil, et leur sceur, Ceutea, les enfants de stefan Rosu, et leur neveau,
Cozma. (Avec photocopie en annexe, pl. LXXXVIII.)
21 no v embre 1486 (6994), S u c e a v a. Le vcavode Etienne le Grand
confirme h Ion Ulan le droit de proprit sur le tiers du village de Duhtana, situ sur le
Trotus, achet Cerna, la fille de Balea de Trotus. (Avec photocopie en annexe, pl.
XCVII I.)

DOCUMENT S DOUTEUX

20 sep temb r e 1456 (6964). Le voIvode Petru confirme Moranciul le


droit de proprit sur le village de Colibeni, partag en deux avec les fils de Balea, ainsi
que sur la moiti du village de Bucsesti, achete aux fils de Danciul.
2 o c to b re 1460 (6968). Le volvode Etienne le Grand confirme Moranciu
et A Petria Rosca le droit de proprit sur le village K o a t Petria Rosca , sur la moiti
du village de Bucsdsti, achete Pdtrasco, sur la moiti du village de Tocdnicesti, achete
aux fils de Balea, ainsi que sur la fontaine de Leurdis.
31 j u i 11 e t 1463 (6971). Le volvode Etienne le Grand confirme au portar
Arbure le droit de proprit sur les villages de Vorona et de Rusi, achets Ivascu
Orbul, et au frre de celui-ci, Mihul, en indiquant les confins, ainsi !que sur plusieurs
serfs tartares.

LVI
www.dacoromanica.ro
DOCUMENTS FAUX

23 m ars 1449 (6957). Le volvode Petru confirme h Petre Timpe le droit de


proprit sur les villages de Zamisasti et de Sacalosesti, l'embouchure de Tazlau, dans
le linut de Trotus, en indiquant leurs confins.
5 avril 1453(6961). Le volvode Rtienne confirme Danu le droit de pro-
prit sur les villages de Tulesti et de Aldesti, sur le Siret, dans le tinut de Neamt,
en indiquant leurs confins.
3 f vrier 1455 (6963). Le volvode Alexandre et sa femme, le princesse Mari-
na, confirment au monastare de Neamt le droit de proprit sur un territoire aux confins
de la cit de Neamt, avec la montagne de Neamt, en indignant ses confins. (Avec
photocopie en annexe, pl. LXX Xl X.)
10 octobre 1458 (6966),Piatra lui Craciun.Le volvodegtienne
le Grand confirme au monastare de Bistrita le droit de proprit sur sa branive et sur
l'emplacement de pr situ sur la valle de Bistrita, en indiquant leurs confins. (Avec
photocopie en annexe, pl. XC.)
18 octobre <1462 (6970)>, Suceav a. Le voivode gtienne le Grand
confirme Muranciu le droit de proprit sur le village de Bucsesti, situ sur le Cernu,
achet par celui-ci Ptrasco et son neveu, en indiquant ses confins. (Avec photo-
copie en annexe, pl. XCI.)
1463 (6971). Le volvode Ptienne le Grand confirme Manole Prodan et h sa
mare, Maria, la fille de Mihail Dan, le droit de proprit sur les villages de Samaleuca
Mare et de Samaleuca Mica, en indiquant leurs confins.
22 m ars 14<7>0 (69<7>8), Suceav a. Le voivode Rtienne le Grand confirme
Simon, h Dragan, Nichita, stefan et Toader Muhrum ainsi qu' Andrei Beiul
le droit de proprit sur les villages de Biesti, de Cegureni et de Hajdieni, situs dans
le linut d'Orhei, en indiquant leurs confins.
28 m a i 1470 (6978), Suceav a. Le voIvode gtienne le Grand confirme
Ganea capitaine d'une compagnie et son cousin, Martin Musteatd, le droit de proprit
sur le village de Pecistul, situ sur le Cogilnic, dans le linut d'Orhei, en indiquant ses
confins.
5 sep tembre 1470 (6978), S u c ea v a. Le volvode gtienne le Grand
fait don Nicolae Zimbrada et ses parents du village de Bugeni, dans le linut de La-
puna.
25 sep tembre 1470 (6978), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand
confirme Nicolae Dragan, le fils Dragan, ancien grand trsorier, ainsi qu'a
son neveu, Ionasco Heretei, le fils de sa sceur, Elena, et de Gavril Heretei, ancien grand
vornic de Tarigrad, le droit de proprit sur une moiti du village de Draganesti chacun,
village situ sur le Solonet, dans le tinut de Soroca, en indiquant les confins qui Mimi-
taient les deux terrains. (Avec photocopie en annexe, pl. XCII.)
26 octobr e 1470 (6978), Su ceava. Le volvode gtienne le Grand con-
firme Nicolae Matosgada et Gligas Melciul, le droit de proprit sur le village de
Puhoiul, dans le linut de Lapusna, en indiquant ses confins.
31 octobre 1470 (6978). Le voivode g tienne le Grand fait don Dobrusa,
la fille de Gherasim et d'Elena, du village de Probota, dans le lima de Soroca.
XIII 23 novembre 1470 (6978), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand
confirme h Eustafie Rughi et ses parents le droit de proprit sur les villages de Sama-
leuca Mare et de Samaleuca Mic, situs sur le Dniestr, et sur le village de *alviri,
entre les ruisseaux de Cubolta et de Cainari, en indignant leurs confins.
26 novembre 1470 (6978), Su c eav a. Le volvode gtienne le Grand
confirme au hotnog Ivanco et son frare, Cupce Marco Cavadinu, le droit de proprit
sur le village de Cotiujeni, situ sur le Riul Negru.
26 no ve mbr e 1470 (6978), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand
confirme Dumitru Budeci et son frare, Gheorghe, le droit de proprit sur une moiti
du village de Mirzesti k chacun, village dans le linut d'Orhei.
7 juille t, 1471 (6979), Suceav a. Le voIvode gtienne le Grand con-
firme Gligorasco Hreapco et loan, le fils de Diordie *elum, le droit de proprit sur
le village de Poiana, situ sur le Dniestr, dans le linut de Soroca, en indiquant ses
confins.
25 juin 1472 (6980). Le voivode gtienne le Grand fait don au vornic
tefan Cudalbul et au iuzbafil loan Vrabie d'un terrain situ au-del la valle du Ger,
en indignant ses confins.
7 sept embre 1474 (6982), Suceav a. Le voivode gtienne le Grand
ordonne Gavril Boldur, grand vornic de Tara de Jos, ainsi qu' tous les bolards, les
bourgmestres, les villageois et les serviteurs princiers de cette rgion du pays de faire

LVII
www.dacoromanica.ro
leurs prparatifs en vue de la lutte avec rarme turque, celle tartare et celle de Tara
Rom Aneasca qui attaqueront la Moldavie, en leurs donnant, en mme temps, des indica-
tions.
XIX. 12 m a i 1475. Le voivode Rtienne le Grand fait don Avram Huiban,
en recompense de sa vaillance pendant la guerre des Turc,s, pres de Vaslui, du terrain
situ sur la Valea Cornilor, ot se trouve le judo Sion , sur le Birlad, en disposant,
en meme temps, de le faire passer du corps de darabani au corps de caldrafi et d'obeir
la cour princier de Vaslui.
XX 9 mars 1479 (6987), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand achete
au stolnic Bogdan le village de Podoleni, avec tang et moulins a Bistrita, dans le Onut
de Neamt, et puis le fait don a Avram Frincu, en indignant les confins tablis par Micotd
et Reates, pirailabi de Neamt. (Avec photocopie en annexe, pl. XCIII.)
XXI 1480 (6988), I, a s i. Les gens pauvres du bourg de Iasi se constituent, sur
la commande d'tienne le Grand voivode et avec la benediction de Teoctist, mtropoli-
tain de Suceava, dans une confrairie et s'engagent de faire un repas commmoratif
chaque anne, le jour des Saints Mihail et Gavril.
XXII. 14 m a i 1484 (6992), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Ion et a son frere, Dragose, ainsi qu'a ses sceurs, Draghita et Anghelina, les enfants
de Duma Tdtareanu, le droit de proprit sur les villages de Tatareni et de Mireni.
(Avec photocopie en annexe, pl. XCIV.)
XXIII <S eptembre 1484-2 juillet 1504>. Le voYvode Ptienne le Grand
fait don Teodor Cantemir de trois villages dans le lima de Falciu et le nomme com-
mandant des cavaliers de la region de Tigheci.
XXIV 8 juin 1485 (6993), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand fait don
Maluca et son here, Neicea, ainsi qu' Cozma Rizan et son frere, Dragus, en re-
compense de la garde de la frontieres qui dlimite le territoire du pays de celui tartare,
garde effectue dans le dtachement de Gangur, des emplacements inhabits qui se
trouvent des deux dotes du ruisseau de Visnovat, en face de Sultana et de Marasa,
pour y fonder des villages.

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

1 1449 (6957) februarie 21.

Uricu sirb5.'scu mic ot Alicsandru vod, din velet 6957 <1449> fev(ruarie)
21, scriindu precum au dat vi-au Intarit MAruvcai lui Stroi ol mn()stire,
Boi[v]vte, linga Grav(i), unde este hramul Na[v]vtire presfintii de Dumnedz'u
niscatori, ce i-au dat ei maica lui Draguv2, ca sd-i fie ei neclatit, i cu poian(a)
ce este supt ascultare acei min(4)stiri i cu tot vinitul.
Arh. St. Iai, CLVIII/41, <nr. 1>. Rez. intr-un izvod din 7224(1715) decembrie 12,
cu uricili StroeMtilor", pe Moldova.
EDITH: Ghibanescu, Surete, XXII, p. 81 (acela5i rez.), i XXIV, p. 120 (rez.
editorului, dupa acelai izvod transcris in Ms. Surete, XLII, p. 10 b in cadrul unui
comentariu privind satul Stroeti) ; Costachescu, <Doc. comunicate>, in Buletin I. Neculce",
fasc. 4, p. 177 (acelai rez.) ; idem, Doc., II, p. 376-377 (acelai rez.) ; D. I. R., A, I,
p. 239 (rez., dupa Costachescu).

Semnul grafic de deasupra lui o" permite fie lectura ot", ca mai sus, in ot
Alicsandru", fie o", ca in rezumatul urmator din izvod, dupa documentul din 1453
februarie 8, in cuvintul Onei". Ultima lectura este ceruta insa i de sensul general al
frazei.
2 Pentru Drague.

2 1449 (6957) aprilie 8, Suceava.

/11(H)A(0)CTII0 g(0)N<TIO, H1 Mkil, H1 tIAEAdirhApl HONIOAd, r(0)C11(0)A(4)p16


3EMAH 1110AAdHCKOH. IIHHHMIL 3H4MEHHTO HCHM(902 H4WHM(11) AlICTOM(11),
KTO Hd irk 01r3pliTh. HAT Er0 OirCA61WHT(10 4TV4H, KOAMK(E) Toro KOMV EVAET11 noTpE-
EH3H0, W>KE flp0H3HOAN r(OCI10)ACTI30 MH, EMCE KAGOrklAi(lt) I1pOH3H0AEHHEMitH ErkCE
ClItTAKIM(11) H 4HCTKIM(N) HdWHM(11) Cp(1)A(11)11,EM(11), 34 A(V)Wd HdWHK(Ix) poAH-
TEAEH, HAid KOEBOA61, N 3d HdWE 3ANEME, AWE AdEcIAN H 110THEPK4EM% AMITE HdWHX(lx)
p0AHTEAHN 3 HdWEAAV MOHdeTHpl0 WT(h) 1106pdT61, WT(1%) llovkHki, HAEN1E ECT(10
rpam(%) c( )T(o)ro W(TI)Nd IIHKOANJ, Ad ECT(10, WT(10 HdC(%), HdWEMV MOHdCTHpi0
HOCK% WT(11) ilpdCHOr0 Toprv: oy BECCIO KOAKO KOp461M(104 c 411141ATIt oy lipdC-
HOM(1) Toprv, 4 WHH Ad EEpVT(11), KdAVrEpH WT(1s) 110gpdTbJ, HOCK% HdlBEMV MOH4C-
THp10. II TdKONC(E), WT(Ix) HHHel WT(11) HdWEH AECATHHbJ, lid IC4NCTWH5 r0A(11), no
cEAEnvix 6040K(1) KHH4, HAWEMS MOH4CTHpl06 Ad ECT(11), WT(10 HdC(10, OIrpHK(10,
HEN0p8WEHO HHKOAH, lid EtKlal.
IlpoTow(E), KOAIM(E) KTO HAUT(%) pV6HTH AECIATHHV WT(10 HitHd, WT(11)
1I4C(-6), 110 IldWEN 3EM<A>711, A WH('%) Elg AAA% HAWEMV ANOWICTHpi0 1161WE

www.dacoromanica.ro
no cE,A,Em(%) HOLIOK(11) HHHA. 41 HIi4K(1s) 661 HE CMAA(11) OrIHHHTH FIN WAHH(11) HdW(11)
OVIJ1iAHHK(11).
KTO, KOAH KOTOPJH HdW(1s) OVP/A,A,HHK(1s), 34,A,EpJfaiT(11) H nptcTtrrinT(%)
lidtH(ls) H HdWE AdHTE, T0T(11) Olf3pHT(1.) HdWV K43Hls H WfW1008 r(ocno),AcTge
MH.
144 TO ECT(1s) HtfJd r(OCHO)ACTHd MH, HisHBE nncinuro fInE4n(11)Ap49 HOEK*A61)
H 1311CtK(1s) EO/Apis H4WHK(1s), HEAHK61r(%) H M4AKIK(1s).
II HA gOAWEE HOTHEIJ11?KEHHEI HdWEMV AHCTV, HEAtKAA0 HdWEMV HtpHOMV WHIP,
inti,CdHAV AOrOdIETV, HHCITH H HdWV HplifitCHTH Kls CEMV HdWEMV AHCTV.
41 FJHC4 E4CK0 rpd1%UTHK(11), oy. GOLI(d)lit, 11(1s) AtT(0) iii dflpHA(TE)

f Din mila lui Dumnezeu, il noi, j1 Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cind aceasta va fi de trebuint cuiva, c" a bine-
voit domnia mea, cu toga bunvointa cea bun i cu toat inima noastr cura-
Va. i luminat, pentru sufletul printilor notri, Ilie voievod, i pentru sn-
tatea noastr', i dm i intrim dania printilor notri mnstirii noastre
de la Pobrata, din Poiang, unde este hramul sfintului printe Nicolae, s fie,
de la noi, mnstirii noastre ceara de la Tirgul Frumos: din toate circiumile
cite se vor face in Tirgul Frumos, ei, clugrii de la Pobrata, s string ceara
mnstirii noastre. Si de asemenea, din vinul din desetina noastra, in fiecare
an, cite apte buti de vin s fie mnstirii noastre, de la noi, uric, neclintit
niciodat, in veci.
Pentru aceea, oricine va insemna" desetina din vin, din partea noastr,
prin tara noastr, acela s dea mngstirii noastre mai sus-scrise cite apte
buti de vin. Si altfel s nu cuteze s facd nici un dregtor al nostru.
Iar cine, oricare dreg:A-tor al nostru, va opri i va trece peste cartea noastr
i peste dania noastr, acela va vedea pedeapsa noastr i urgia domniei mele.
Iar la aceasta este credirrta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i a tuturor boierilor notri, mari i mici.
Iar pentru mai mare lilt:66re a crtii noastre, am poruncit credinciosului
nostru pan, Mihail logofdt, s scrie i s atirne pecetea noastr la aceast
carte a noastr.
Si a scris Vasco gem'tic, la Suceava, In anul 6957 <1449> aprilie 8.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVII-lea:> Uric de la Alexandru
v(oie)v(o)d, pentru ceara i vin, leat 6957 <1449> ap(rilie) 8.
Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 133. Orig., perg. (21,5 x 26,5 cm), pecete mica
(diam. = 2,2 cm), atirnata, snur de mtase rosie si violet ; legenda: f Hoer tImKe4Hapa eoc6o4..
0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 233, f. 162-164, si o foto., la
Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" lai, Fotografii, 11/396.
EDITH: Hdjdeu, Arch. ist., I, 1, p. 101-102 (text slay prescurtat si trad., cu data
6950 <1442> aprilie 8 si cu observatia, ibidem, p. 120, cd data corecta (sic !) este 6960
<1452>) ; CostAchescu, Doc., II, p. 377-379 (text slay i trad.); D.I.R., A, I, p, 240
(trad.).

Asa In orig.
2 PentrU HC CHIH().
3 Mai SUS: p0AWNA(11.
4 0 fdcut din p.
5 Pentru
6 !litre H i p, o tieturd.

2
www.dacoromanica.ro
7 OMiS.
8 Deasupra lui w, un spirit Mcut ca litera r.
Pentru (k), vezi i mai sus, in intitulage.
18 In trad. lui M. Costchescu: va taia", iar in cea din D.I.R., A, I, va cresta".

3 1449 (6957) mai 26, Tirgul de Jos.

t 114H)A(0)CTTIO E(0)3STE10, M6I, ITAE4HAp1a ROEHOAA, r(0)CF1(0)4(4)01 BEMAH


1110AMECKOH. IHNHAI(la) 3WAMEHHTO HC CtMh HCTOM(11) HdWHM(11), 1311C'EM11 KTO
HA H(11) S3pHTla1 HAH Ero 8camirri. LITS,11-1, OSKE AMTHAE, HAA(K) HdMH H nptA(11)
H4W1-1MH E0A-EpH, sontpooa HdWEPO HIMHOr0, fldHd GOdHH 1161HTE1-14, HO CEOEFO AORp010
!NAM, H LIHHHA 3d A(S)WS C(13/11)T0F10,1HBW4r0 POAHTEAt csoEro, H 34 CEOE 2 3AP4ETE 3
II 3.1 C13010 A(S)WIr H Advk, WT(h) csoEro SpHKd, MOWICTHMO HdWEAW WT(%) 11d10A-
.,44111-111,S, NAME ECT(11) Xpthwil En(4)rostwEidio flptC(E/A)Thlat ll(oropom)um, FlOCdAV
LIJO ECT(%) Hd 1/10AME1. HNO, MM, INAtHWE Ero AospoE HIJOH3HOAEHTE HA TW, TAKOW(E)
M61 Or1HHHAH ECAAO 3d HdWE SM.:MU H 3d WIWNrix ANWIA4 H Ad41-1 ECAAH TOE nAtA(11)
pENEHOE nocaAS, o[AE]?KE ECT(10 Nd 111.01MKt, Ad ECT% MOWICTHp10 H4WEMIP WT(11)
11101AdENLI,t OtrpliKI., CI& 131xCtAAls, AOKOA0M11, HEHOpSWEHHO NHKOAWKE, Nd Et1161
Et1110114%.

fi Hd TO ECT(10 Irkpd r(OC110A)CTHA MN, 13111WE nocaouaro, AAW, fi1EKCdHAPd5


HOE130A61, H ErkPd H4WHX-6 sontpit: atpa nand HETpd F8AH44, IrEPAI MUM AVMH HP4EMP-14,
tpd fldH&GTMILISAd, Mid WWI 11A4HOHAd XOTHHCK0r0, Etpel MAIM Aloptio AtriltIECKVILI,
(ANA WWI KOCTH AE1OpHHKii H EpdT(d) Ero, fldHd ITETpd 11131.KdAdEd 1itAOrp4ACKOP(0),
tpd Mind KOCTH flHApOHHHK,I, [Apt% MINd H13,1161 &Maid, Rtpd MIlid HLIHApNlid diF1130-
A(d), IAN% WW1 HETPd ENCTI/ApHHKd H Etpd 13-6Ctrk Eontin. 1611.111100, HEAHK6HC(1.)
M4,114 (%).
fi Hd EOAWEE HOTHEIKKAEHTE TOME EltCEMS BERLE FIVICdHHOMS, 13EAtAH ECAAH
114WEAAV EttpHOAllf NISMIHS, 111NrdHAV AOVOETS, 1111CdTH H FlpHIACHTH HawS FIELIAT(11)
CEMS HAWEMIP AMTS.
HHC(d) EVAMILIrla spannrrinch, Olt AOAHEM(11) Tp1r8, E(k) A(E)TW xS11,113
Al(t)C(A)11,4 MAN, ITE.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aeasta carte a noastra, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c a venit, inaintea noastr i inaintea boie-
rilor nostri, boierul nostru credincios, pan Oand Pintece, de bunavoia sa,
a fcut pentru sufletul sfintraposatului printelui sau, i pentru sanatatea
sa i pentru sufletul sau si a dat, din uricul sau, manastirii noastre de la
Moldovita, unde este hramul Bunavestirea preasfintei nscatoare de Dumnezeu,
posada care este pe Moldova. Deci, noi, vazind bunavoina lui pentru aceasta,
de asemenea i noi am facut pentru sandtatea noastra i pentru sufletul
nostru si am dat aceasta mai inainte-zisa posada, care este pe Moldova, s
fie manastirii noastre de la Moldovita uric, cu tot venitul, neclintit niciodata,
In vecii vecilor.
Tar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului, noi,
Alecsandru voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Petru
Hudici, credinta panului Duma al lui Brae, credinta panului Stanciul, cre-
dinta panului Manoil de Hotin, credinta panului Mircea Dulcescul, credinta
panului Costea vornic si a fratelui sdu, pan Petru pircalab de Cetatea Alba,
credinta panului Costea Androinic, credinta panului Ion Balcean, credinta
3
www.dacoromanica.ro
panului .ndric6 aprod, credinta panului Petru vistier i credinta tuturor
boierilor nostri, mari i mici.
Iar pentru mai mare Int5rire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru jupan, Mihail logofdt, sd serie i sd atIrne pecetea noastr
la aceastd carte a noastr.
A scris Vulpas grAmdtic, la Tirgul de Jos, In anul 6957 <1449>, luna
mai, 26.
<Pe verso, Insemnare din secolul al XVIII-lea:> Posada pe Moldova.

13ibl. Acad., LXVII/118. Orig., perg. (22,5)< 29,5 cm), pecete atirnata, pierduta,
snur de matase rosie, allastra si verde.
0 foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/25, o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr.
5 233, f. 165-166, si o trad., din 1804 ianuarie 2, autentificata de Isaia Balosescu, In
1811, ibidem, XIX/109. Alte foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII (pachet Costachescu),
nr. 49 b, i la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/397.
EDITH: Bogdan, Album, nr. 40 (facs.); Wickenhauser, Moldowiza, p. 63 (rez.
germ.); Costachescu, Doc., II, p. 379-380 (text slay si trad.) ; D.I.R., A, I, p. 241 (trad.).

1 %, facut din H.
2 C, facut ca g.
A, /lent din A.
4 La M. Costachescu, lectura i intregire gresita:
5 In : fineAmiArk

4 1449 (6957) junio 5, Sueeava.

111(e)A(o)cTho E(o)>Kfoo, MM, L%E4HAp'K 130EKOA4, r(0)01(0)4.(d)P1k 3EMAH


MOAAdEiCKOH. IIHHHM(11) 3H4iMEHHTO HC CtAr11 AHCTWAA(11) H4WHM('1%), KAHCAOMOr
AOKPOMOIrl, KOAH kTo Ud HEM(%) Sapirr(%) AM KW Ero wrSti(n) oyclusnnwr(h), KOAH?KE
Toro Kom8 soyArT(%) flOTAKH3Hd, ONCE flpiHAE, nptACh) HdC(1)2 H [-IAA(%) oyctme
HdWHAlli sorapE, KOCTE flp-11KdAdK(1) H Ttran(%) Ud rEprt rEpErept, pony:
Aan(h) ECMK ToEt oy POIrKdX(76) WCAlit COT(%) 3AdT(1) Hd 1104EPKdiliE, KdK(K)
flpiATEMO ; AdH MH
JI rEPrE C/A TOVrT(1%) HE 3dflPtA%; pEK(%) eptA(%) edc(1)2: lIpaeAd
,A,en(%) 8 monr(h) pm(K) TKOH 344TH Ud KOAEP>KdiliE, dAH M ECM% roTHA(h) CEgt
3HCK-11 OrIHHEITH TKOHMH nnntsmn: Ktinnn(%) ECAVK WT(11) HETpd KOEKOACIO MLITO
H XEpEri10, H TOM(%) C/A ECM% CKHTpH4(10, H TIK011 nnntsn Ecm-h cTpdenn(%) H TE-
flEpla EcMK TO6t KHHOKIT(%)".
H IldH(k) HorrE pEK(h): HE E8A(H) HHHM% KHHOH4T(11), AdH MOH nnntanl"
d rEE, CTOMKWH, pEK(11): HE HM410 11HOE KPH A(8)Wil, TOVAKO CEAO Ll10 MH AtIA(1%)
GT4dH(11) HOEHOA(d), flOA4H EdCAVia, C11 MAHHOM-li, H AOMOKE MOH, LIJO EC4V11 CdM(%)
A0E8H44(11) lid post oy eSildErk ; 1103MH, IldHE KOCTE, TOE I KO HHOE HH110r(0) HE HALI10,
d LIJO ESAETI E04WE, TM MH, npo fi(Or)ih, WTfl8CTI41
HHO TOirT(11) 6111AH muor(n) pttin, sanSw(E) nanti KOCTH ClA KHAt40 OKE M440
HAi4ET(11) 3d CIKOH neutae. HHO Ud noc4eA(8), rEprE, SCT4KWH CA 3 A0EpkIMH AFOAMH,
nEpenpocnn(%) naua KOCTIO d KM Fro nporrnn(%) lid .TOE CEAO l Ud AOMM, H fldn(k)
KOCTE C/A CMH401344(10 Hd HEr(0). 11 Adn(h) EMS rgprE CHOE10 110.4E10 TOE CIAO 136IW(E)
LIJO ECT(%) flOAAH RdCASM, H AOMKI CHOH et44liCK61, H
f1HC(d)HHOE, K IrkCEM-Ix 11Pd-
110M1a, nae8 KOCTH fifrhKd4d68, 3d Ero nwromhi TOHdpk, 3d WCM COT(%) 3AdT(%)
roTogb.1(%), nPEA(h) H4MH H npE,A,(%) N4WHMH sorapn.

4
www.dacoromanica.ro
II M61, Toro KHAtKWH, WO}K(E) rEprE 3 AospoH KOAH AdA(la), 3d C1K010 SIMS,
CE40 H A0M61 CHOH, H M61 TAKO)K(E) 44EM(-6) H AdAH ECAAW HdWEMOy KtpHOMOIr HdHOlr,
KOCTH HplaKdAd6S, TOE HptAis, pE4(E)HHOE co,EA noA(%) KtIC4SEM1., H C-IL AAAHHOM95.
Olr Eirkna(%), H Aomki rEprEKH, eStIMICK61, WO KK1 Enroll- wT(11) H4C(11) SPHK(10,
C'll 131%CtMh A0X0A0M(1/), EMOIr H spaTiaaa(%) gro, H SHOIr44TOM('6) ECO, H lip1Olr-
HStI4TOM1i gro, H nptiuSptTwan(%) Ero H filICEMOIr poAS Ero, HAN 6AWKHEMS, HEno-
pSWEHNO HHKOAWK(E), H4 KtK111.
fil rOTAPOArk CT4pHAAlx CE(IO, LIJO GTE 4H(11) KOEK0A4 XOT4PHA11, A A0A161,
Cli KlICEACK flpd130Ar6.
11 34Kt3KS MENS(E) HHAW HOCTMAtEArk i prgai 4HCTOr(0) CpEEpd: WEI 661
110161A(1.) rEprE HAH AtTH Ero HAH CP4Ti4 Er0 WM gSA(11) KTO wT(%) Ero HAEMEHE,
&SAW KOAH, HAH npEA(%) 1614102 HAN IldK(II) 11EpEA(11) HHHAA(11) KOEK0A010, Kor(o)
E.(or)% H3CEpET(1) ELITH r(o)cn(o)4(a)pEa1k Olr HdWE 3EAAAH, TtraTH Ud nand RUTH
HAN Hd gpdTTIO Ero HMI ESA(11) Ud Kor(o) WT(%) Ero HdCAtAKH, ESA(6) KOAH, or KOTO-
M(-h) A(E)11K(11) H 4dCWX(11), Torm ToT(%) HAL:LET(k) C flpdfiHE 34Kt3KS TO(IO
3M1A4THTH, -4. pS6AH cpEspa, saHorK(E) rEprE Ada(%) TOE CEAW H TOT61 A0M61 34 Ero
npaKki ToKap(%), laKoat(E) cToHT(%) Kww(E) nHc(a)HHo.
d npH Tom(%) EWAN HdWH IldHOKE: EI2JA(11) 114H(11) illdHOHAO, naH(..k) llpaERHti(%),
MINN GT4HqIOIrK, fldH(h) liesowk, nau(-k) Cadfid 1161HTEIIE, naH(%) ffican(-k) fiaHikni(%),
nati(k) 1103M4 IllaHApwKHq(%), naH(t) KocTE IIHApwHHHK(-k), naH(%) GadH4t iltv-
r(o)eET(h), naH(1k) &ESA(%) cnaTap(%), min(%) IIIEH4pHK4 anpo,a,(%), naH(%) KOCTE
AdHOBFILICIO, HdH(11) CKSpTorn(k), naH(-k) TaAop(k) KdCKdH(11), nark Top(i) IiitoHK4,
naH(%) PaArn-k3 11HcK-k, naH(%) XoTKo KpEu,tirk, naH(%) i1431A, naH(%) IIIEHApHKe
Ton(o)two, naH(k) 2K1SoKst KOANHC(6), H npH HHwx(%) H4wHx-(-6) Rorapk, KEAHRH H
MdAbJ. H antcTmq(%) ,a,oEpH mom npH Tom(-k) EKIAH, HAAEHSEM(K) n(1): EdCHAilt
A161THHK(11), IIHKHA(1) KOHT(11), CEIIKH3(110 KOHT(%) WpMtHCKbJ, TOM4H(-11) H HH61
AOEP61 AIOAT WO Opli TOM(%) EWAN.
fl H4 ROAWEE flOTEMPKAEHTE TOAAOIr IrkCEMOIr KbJWE nHc(a)HHomS, KEAtAH ECMH
HdWEMS KtPHOMS HdHS, Iliimpumor AOr(0)9ETS, flpHlItCHTH 114W8 IIEL1(4)Tlx K CEAAS
114WEMOIr AHCTOIr.
111144) IllaHApo rpamaTHK(%), or Gwq(a)Kt, K(k) AtTW xSU,H3 10H(TE) Z

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii


Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastra fiecarui om4 bun,
oricine o va vedea sau o va auzi citindu-se, cind5 aceasta va fi de trebuint
cuiva, ca a venit, inaintea noastra si inaintea tuturor boierilor nostri, pan
Coste pirclab si a pirit pe Gherghe heregariul, zicind: Ti-am dat in 'Mini
opt sute de zloti in pastrare, ca unui prieten; da-mi-i!"
Si Gherghe atunci nu a tagaduit ; a zis inaintea noastra: Asa a fost!
Ai dat in miinile mele zlutii tai in pastrare, insa eu am voit sa-mi fac cistig
cu banii Vol: am cumparat de la Petru voievod vama si hereghia, si intru
aceasta m-am inselat, si banii tai i-am cheltuit si acum slut dator fata de tine".
Si pan Coste a zis: Sa nu fii dator fag de altii, da-mi banii mei I"
Iar Gherghe, ridicindu-se, a zis: Nu am alta pe suflet, decit satul pe
care mi 1-a dat Stefan voievod, sub Vaslui, cu moara, si casele mele, pe care eu
singur le-am cldit in mahalaua Sucevei ; ja-le, pane Coste, caci nu am nimic
altceva, iar pentru ce va fi mai mult, tu, pentru Dumnezeu, iarta-ma" I
Si au fost atunci multe cuvinte, pentru c i s-a parut panului Coste c
are putin pentru banii sai. Si la urrna, Gherghe, ridicindu-se cu oameni burii,
a rugat pe pan Coste ca sa-1 ierte pentru acest sat si pentru case, si pan Coste
s-a milostivit de dinsul. Si i-a dat Gherghe cu voia sa acest sat mai sus-scris,
care este sub Vaslui, .si casele sale din Suceava, si cu tot dreptul, panului,
5
www.dacoromanica.ro
Coste pirclab, pentru averea lui proprie, pentru opt sute de zloti gata, inaintea
noastra i Inaintea boierilor notri.
noi, vdzind aceasta, c Gherghe a dat de bunvoie, pentru datoria sa,
satul i casele sale, i noi, de asemenea, dam i am dat credinciosului nostru
pan Coste pircalab acest sat mai inainte-zis, sub Vaslui, i cu. moar in Birlad,
i casele lui Gherghe din Suceava, ca s-i fie de la noi uric, cu tot venitul,
lui i fra-tilor lui, i nepo-tilor lui, i strnepotilor lui, i rstrnepotilor lui
intregului su neam, celui mai apropiat, neclintit niciodat, in veci.
Iar hotarul vechi al satului sd fie cel pe care hotrnicit stefan voie-
vod, iar casele, cu tot dreptul.
punem zavesc intre dinOi 60 de ruble de argint curat: dac ar incepe
Gherghe sau copiii lui sau fratii lui sau oricine din neamul lui, oricind, sau
inaintea noastra sau iardi inaintea altui voievod, pe care Dumnezeu 11 va
alege sd fie domn in Ora noastr, s pirasc6 pe pan Coste sau pe fratii lui sau
pe oricine din urmaii lui, oricind, in once zile i ceasuri, atunci acela va plti
pe drept aceast zavescg, 60 de ruble de argint, pentru ca Gherghe a dat
acest sat i aceste case pentru dreapta lui6 avere, cum st scris mai sus.
Iar la aceasta au fost panii notri: a fost pan Manoilo, pan Braevici, pan
Stanciul, pan Lazor, pan Oan Pintece, pan Ion Baicean, pan Cozma al lui an-
dru, pan Coste Androinic, pan Oancea logolIt, pan Albul sptar, pan endric
aprod, pan Coste al lui Dan, pan Scurtul, pan Tador Vascan, pan Tador
Moica, pan Radul Pise, pan Hotco Creteanu, pan Lazea, pan Sendric6 Tolo-
cico, pan Giurgea comis, pe ling6 alti boieri ai notri, mari i mici. i oameni
buni tirgoveti au fost la aceasta, pe numele lor: Vasilcea vame, Nichil voit,
Serchiz voit armean, Toman i alti oameni buni care au fost la aceasta.
lar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Mihail logoft, s atirne pecetea noastr la aceast
carte a noastra.
A scris sandro grmtic, la Suceava, in anul 6957 <1449> iunie 5.
Archiwum Gl6wne Akt Dawnych Varsovia, Zbir dokumentow pergaminowych
(Archiwum Koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 368. Orig., perg. (30 x 29 cm), pe-
cete micd (diam. 2,4 cm), atirnat, snur de mAtase rosie, albastr i cafenie; legenda
ilMICCA11,44 BOROArl.
0 foto. midi, la Bibl. Acad., Fotografii, XXIII! 63, si o copie, de I. Bogdan, ibidem,
ms. nr. 5 233, f. 167-170. Alte foto., la Arh. St. Bucuresti, Colectia Fotocopii Polonia,
1/65 si la Inst. de ist. i arh. A.D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/398 a i b.
EDITH: Y.nsumuicin, Mamepiallbt, p. 75-76 (text slay, cu greseli) ; CostAchescu,
Doc., II, p. 385-388 (text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 241 (trad.).
1 Y, scris distinct peste o si ambele, peste M.
2 Gresit, in loc de 114MH.
3 i y, in ligaturd, posibild datorit suprascrierii lui A.
4 ,,om", subinteles in textul slavon.
5 In trad. lui M. Costdchescu i in cea din D.I.R., A, I, cind" a fost, din gre-
seald, omis.
6 Adicd: a panului Coste.

5 1449 (6957) junio 27, Iai.


ii1(n)A(o)cTiF0 6(0)}K T10, H1 MM, CIAE adHAP% KOEBOAd, r(o)cn(o)4(d)irk
3EMd 110AAdirl&CKOH. 1111FIHNI(10 31.14MEHHTO HC Ct M (h) Hi1WHM(11) AHCTOM(11),
Kl1Ct MOO KTO H Hit Olir3pHT(1) HAH Ero OVCAKIWPIT(1) qTV9H, MKE 1104EM1s. 14 MAH

6
www.dacoromanica.ro
ECAW CECels) AHCT11 HAW% lidWEMV MOH4CTIP0 WT(10 110AtHIP, WT(101 G(HR)T(0)P0
IIHKOM11, Hd TO 4>KE adpE KOAKO CEAd ElpHCAVKMOT'll KV2 TOMV Mdli4CTql0 HAWEAW,
01(3 TEJK(%) CEAdK(11) Ad HE CMAET'lx KOAHTH HH EAHH11 HdWK 01(pAAHHK(1.), d
PAOEHHK(10, d NH riptindwerrk d HH HHla HHKTO WT(91) HAWHK(10 OIrp/AAHHKOK(%).
fi T4KOK(5), TOTH AIOAH He TAK(91) MOUCTTplICKIilK(11) CEA13. Ad HE HAIdET(11)
HHF:T WT(11) HdWHK(10 H4HOH(11) H 01rP/AAHHK013(11) CVAHTH HK(11), HH Ol( LIEM(104,
Wi Olt KOT0p0M(11) Atilt ; dig KOMV CA HMET(11) 13HAtTH KplisAa d>KE HMdIOT(%)
WT(rh) TEJK(1%) MAW, HC TtK(h) CE411., svA(k) oy. 4E%(11), HAI Bd MdA0E AtA0 HIM
3d BEAHK0E, d WHH Ad Tt>KVT'lx H Ad HWVT(Ii) HK(11) npt5,(%) HrVMEHOM(1), KTO
KOAH EVAET('11), 01( Kpama G(13A)T(0)r0 IIHKO<Ahl>6, H LOA(%) OIPAAHHK12,1 Ero,
swA(b.) or tiEM(10, KOTt G61 ChM1113THOE AtA0 HAN EVA(6) KdKOE AtA0; d HHOr(0)
qHmt(1.) 6 dAH Ad CVAHT(ls) cdiv(-h)
CVA13.1.1,4 Ad HE HAlleHOT(ll) HHKOAH, Hd BtK(61), HH
CBOH MOAN 11 Ad AOINA4IOT(11) H(k) H 01( rA064K(11)
W 01/%14(1,1(10, OPglatKIUK(1.)
1-1

HH4X(b.), LIJO KOMI RVAVT(%) c [CIA] LIHHHTH Hd Vr(h) MOAEK(11).


fi TdKOK(E), RdpE KOAKO nonm EvAvT(%) O TtKela) HINJW(E) HHCd1:61K(11) MO-
144CTHpl&CKINIK(%) CEAOK(11), d WHH TdKO>KAEPE Ad CAVK4IOT(11) KV7 KpdAAV (A)T(0)ro
IIHKOAW, C'11 OIrCHAi(lx) opHx-oAom-h, HMI KOAH HMMOT(11.) H AMOT('I1) MHTIJOHOAfT0M(11)
npo-rononom(-K).
IlpoTow(E), MHTp0FIOAHT(11) KTO R8AvT(.11) or HdWEH BEMAH, Hd HAW(E)P08
CTOALW, Gogagt, dAH so ripoTorion(%) Ad HE HMaT(ls) HH EAHO AtAO d [d]ilH FlpII-
MACV ;KdAHOr(0) AO TKIK(11) 11011011(11), 34111/1K(E) ECMH AdAH TOT(11) TPHKO(109
KPAMV C(11A)T(0)r0 HYKOA61; 3,5 HdWE 3ApdBHE H 3d AVWV HdWHK(11) poAirrEntin
Ep4THH 114WHK(1).
TOE 1361WE ruicduloE Ad ECT(11) HAWEAW MOUCTIVIO HEBOpVWEHO, HA fitql11),
IN or 9linft-h6.
fi Rd TO ECT(11) Rtp4 1161WE micamdro P(0010)ACTB4 MH, l'IAEdHAPd &OHIOAN,
Ktpd rhetKI, 60/7113'11, H4WHK(11), HEAHK111K(-6) H MdAKIK(11).
fi KTO TOE HdWE AdHHE noptrtorr(%), KOTA 3d EAHH(%) 110AOCK, Ad ECT(11) ripo-
tcntT(t.) tvT(.11) E.(0r)d H WT('11) flpttIHCTOH EVO MATEpE H WT(11) lil&CAK(h) C(13A)-
Th1K(1%) H dHATEMd,
d Hd 60AWEE DOTIIEWKWAEHHE CEMV HAWEMV AHCTV, REAtAH ECMH HdWEMV HU-
HOMV fldHV, 111HKVAV'16 AOrOiliETV, 1111C(d)TH H HdWV flPHIACHTH.
fi mica EdCK0 rpdALITHK(%), 01/* RICOK(1%), 11(10 AtT(0) xS1.03 EFOH(E)

<Pe verso, insemnare contemporana:> 3d rnoEE H se nonogE.

Din mila lui DUmnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tarii


Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr., tuturor celor care o
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, c dam si am dat aceast carte a noastr
manastirii noastre din Poiana, a Sfintului Nicolae, pentru aceea ca oricite
sate asculta de aceasta manastire a noastra, In aceste sate sa nu indrazneasca
s meargg nici un dregator al nostru, i nici globnic, i nici pripasar i nici
nimeni altul din dregatorii nostri.
Si, de asemenea, pe acesti oameni din aceste sate manastiresti sa nu-i
judece nimeni din panii i dregatorii nostri, pentru nimic, pentru nid un fel'
de fapta ; iar cui i se va parea ea are strimbtate de la acesti oameni, din aceste'
sate, pentru once, sau pentru fapta mica sau pentru mare, ei sa-i pirasca si
s-i socoteasca inaintea egumenului de la hramul Sfintul Nicolae, oricine va fi,
si inaintea dregatorilor lui, pentru once, fie chiar omor sau once fel de fapt;
alt judector sa nu aib niciodata, in veci, pentru nimic, ci el insusi sa-si
judece oamenii si urmareasca pentru toate, i pentru gloabe i pentru
once fel de vini, oricite se vor face la oamenii lor.
5 Documepte C. 1693 't
www.dacoromanica.ro
Si, de asemenea, oriciri popi vor fi tn aceste mai sus-scrise sate mAnAsti-
resti, ei de asemenea s asculte de hramul Sfintul Nicolae, cu tot venitul,
oricare-1 au si-1 dau mitropolirilor i protopopilor.
Pentru aceea, mitropolitul care va fi in rara noastr, In scaunul
nostru, la Suceava, sau protopopul sA nu ail:4 nici o treabd i nici un
fel de amestec cu acesti popi, pentru c4 am dat acest venit hramului
Sfintul Nicolae, pentru siinatatea noastrd i pentru sufletul Orinrilor
nostri si al frarilor nostri.
Toate acestea mai sus-scrise s fie mAn6stirii noastre neclintit Intru
nimic, In veci.
Iar la aceasta este credinra domniei mete mai sus-scrise, Alexandru
voievod, i credinra tuturor boierilor nostri, mari i mici.
lar cine va clinti aceast6 danie a noastr, chiar i cu un fir de par, s
fie blestemat de Dumnezeu si de preacurata lui maicA si de told sfinii i asupra
lui, anatema.
Si pentru mai mare intdrire a acestei crri a noastre, am poruncit credin-
ciosului nostru pan, Mihail logordt, s serie i s6 attrne pecetea noastr.
Si a scris Vasco grAm6tic, la Iasi, In anul 6957 <1449) iunie 27.
<Pe verso, Insemnare contemporan4:> Pentru gloabe i pentru popi.
Arh. St. Bucuresti, M-rea Pobrata, X/3. Orig., perg. (19 x 24 cm), pecete atIr-
nata, pierdutd, snur de matase rosie i albastrd.
trad. din 1912 mai 28, de Stoica Nicolescu, ibidem.
copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 233, f. 171-173. 0 foto., la Inst.
de ist. i arh." A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/399.
EDITH: Costachescu, Doc., II, p. 391-393 (text slay i trad.) ; D.I.R., A, I,
p. 496 (facs. putin lizibil) si p. 243 (trad.).

I Asa In orig.
2 Pentru
Or, transformat din wT(%), de la care se mai observa Inca T-eul suprascris.
4 4, scris peste K.
5 OlniS.
6 Mai sus, oy
7 Mai sus, aceeasi forma.
8 La M. Costachescu (v. EDITH), gresit: H4W0
In loe de noeloA(i).
"51 La M. Costachescu, gresit: MHXaHAS.
La M. Costachescu, In loe de mean/ H, gresit: Ha TONI; Bogdan, D.P., Paleo-
grafia, p. 85, presupune, la rindul su, gresit, cuvintul nwro<moy>io, legat de ma,.

6 1449 (6957) august 26, Suceava.

Cu mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voevod, domnul Trii Moldovei.


Facem cunoscut, prin aceast foaie a noastr, tuturor acelora cari o vor
privi sau o vor citi tnrelegind-o i tuturor acelora cari trebuie sd cunoascri
despre aceasta, in aceea ch" noi, de bunAvoia noastr, am scris si am hotdrit cu
sufletul noastal s dam mnastirei Moldovira, unde este hramul Bunavestirei
preasfintei rigsatoarei de Dumnezeu, jumAtatea lacului Cuhului2, care izvo-
rAste din Dungrea, i jumnate din golful Uliglig3 i juingtate din lacurile
mici care aparrin Cuhuluiului. De la toate acele lacuri: jumatate de cistig de
la pescaria obrinut pe apele Untrii i Uvitnii, capetele lacului Cuhului,
jumnate din vama de la casele4 umplute de peste, atit pe mare at si pe uscat,
jumatate de ctstig pentru sporirea lucrului chear pe loc5.
8
www.dacoromanica.ro
In aa fel cd 6 nici un dregdtor de tinut 0 nici unul dintre cei din vana
sd nu se amestece in veniturile de jumdtate date mdnd.stirii, dupd cum e
scris mai sus. Cine insd are sd Indrdzneascd i n-are sd se supuie la aceste
date ale noastre, acela va fi pedepsit.
Si aceasta este dreptul mndstirei noastre pe veci.
Si aceasta este credinta domniei mele i a boerilor mari 0 mici.
Pentru mai multd putere, am poruncit noi boerului nostru Sandrea7
sd scrie aceastd i sd puie i pecetea noastrd.
A scris, In Suceava, Savoi8 gramatic, 6957 <1449> anul, august 26 zile.
De pe copie exact.
A tradus cdpitanul Casovschii.
Dupd Bulat, Varia documenta, p. 328-329. Trad. din prima jumdtate a secolului
al XIX-lea, dupd o trad. rus. din aceeasi perioadd.
Un rez., de I. Bogdan, dupd Wickenhauser, la Bibl. Acad., ms. nr. 5233, f. 176,
altul, cu data de zi: 27, intr-un perilipsis din 1824, ibidem, LI/50, si un al treilea, intr-un
perilipsis din 1804, la Arh. St. Iasi, CCLIX/3, f. 20 r.
ALTE EDITII: Wickenhauser, Moldowiza, p. 63 (rez. germ. dupd orig. sau dui:4
O copie slava) ; Costdchescu, Doc., II, p. 393-394 (rez. germ. dupd Wickenhauser, si trad.) ;
D.I.R., A, I, p. 244 (rez. rom., dupd Costdchescu).

1 In loc de nostru".
2 In rez. lui Wickenhauser: Covur", iar in rez. de la Arh. St. Iasi: Covdrlui".
3 ta doc. din 1448 septembrie 22 (v. D. R. H., A, I, nr. 287), in loc de golful
Uliglig", se and: lacul (gira) mare, care iese din Cuhului si se varsd in Ialpug".
4 Gresit, pentru carele".
5 In rez. lui Wickenhauser, ultima prevedere este redatd. astfel: und die Hdlfte
von Allem, so viel dort von Rechtshaderein und Strassen (gresit, pentru Strafen, n.ns.)
eingeht" (si jumdtate din tot <venitul>, oricit va proveni din judecarea pricinilor (cer-
turilor) si din amenzile de acolo).
8 Gresit, In loc de: pentru aceea".
7 Probabil Sandru grdmdtic.
8 Lecturd gresit a numelui grAmAticului Vasco, pe care acesta 0-1 scrie, intr-
adevdr, legat de ca, din mica (v. pl. nr. III).

7 1449 (6957) august 27.


Alexander Woewoda besttiget dem Bojarn Iohann Armenciocull Tar-
kan: wienach er ihn begnddiget, dass er von seinem Hause in Sucawa nichts
zu leisten und von dem was, immer, er im moldauischen Lande erkaufe,
auch keinen Zoll zu bezahlen habe.
V(om) J(ahre) 6957 <1449>, 27(tcn) Aug(ust).

Alexandru voievod Intarete boierului Ion Armenciocull tarcan, precum


s-a milostivit de dinsul ea s nu dea nimia din casa lui din Suceava 0, de
asemenea, sd nu plteascd nici o vam din ceea ce ar cumpdra, oricind, In Tara
Moldovei.
Din anul 6957 <1449> august 27.
Wickenhauser, Moldowiza, p. 63. (nr. 16). Rez., dupd orig. sau dui:4 o copie slavd.
Un rez., de I. Bogdan, dupa Wickenhauser, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 233, L 177,
cu data de zi: 26.

9
www.dacoromanica.ro
ALTE EDITII: CostAchescu, Doc., II, p. 394 (rez. germ., dupA Wickenhauser,
trad.); A, I, p. 244 (rez. rom., (WO. Costdchescu).

In doc. din 1454 octombrie 6: Armeanul" (vezi doc. nr. 43, n. 1).

8 1450 (6958) lanuarie 23.


Cu mila lui Dumnezau, noi, Bogdan v(oie)v(o)d, domn Tari Moldavii.
Facem Intiintarea precum au venit Inaintea noastra O. a boearilor noWi
dumnalui Steful, fic(i)or lui Fumu, .1 fratile lui, dumnialui Mindre, de a lor
bunavoe au dat mnstirii noastre Niamtului, pentru sufletile raposatilor
parintilor lor, un loe pe hotarul Dilenilor, Insa ca sa faca doao mori, iar In
hotarul pmintului ca sa nu sa amestice, numai calugarii ca s aib. a-(i) face
mori pe hotarul acela.
Deci noi, vzIndu a lor bung Invoiala, am dat i am Intarit acel locu ca
sal(i) faca calugarii de la Niamtu loru(i) mori.
Pentru aceea, nime din niamul Stefului sau a MIndrii sau din ficiorii
lor ca sa n-aiba a sa amestica niciodinioara, In vecu, la acel locu.
Si credinta domnii mele i a toti boerii notri.
lar pentru mai mare Intaritura pentru acel loe de mai sus-scris, am po-
roncit dumisale cinstit credincios boerului nostru, Petre [velP logofat, s serie
i a noastra pecete catr aciasta carte a noastr sa o lege.
6958 <1450> ghenarie 23.
Locul pecetii gospod.
Si s-au talmcit de Evloghie dascal, la anii 7269 <1761> iunie 27.
S-au posleduit, Constantin Leondari sulg(er).
Vel log(o)f
Bibl. Acad., DXIII/2. Copie dup trad., intr-o condia cu actele mosiei Deleni,
scrisd de Theodor Gasparovici diac de divan, incepind din 1817 mai 20.
Alt& copie dupd trad., se afla intr-o altd condia cu actele mosiei Deleni, de la
Arh. St. Iasi, CXL/58; filele pe care ea se afta transcrisa lipsesc frisk astdzi, din condick
EDITII: Urechia, Bis. din Cetatea Nean-q, p. 146 (copia de la Bibl. Acad.); Iorga,
St. f i doc., XI, p. 73 (rez. dupa o copie dintr-o altA condica cu actele mosiei Deleni,
aflata In pgstrarea lui Ghica-Deleni); Costchescu, Doc., II, p. 396 (copia, de la Bibl.
dupl Urechia); D.I.R., A, I, p. 244 (copia de la Bibl. Acad.).
Adaosul traduatorului.

9 1451 (6959) ianuarie 10.


Bogdan Woewoda gibt dem heil(igen) Kloster Moldowiza eine Urkunde:
dass dasselbe von seinen flusern in Sucawa, wo die Armenerin Stana wohn-
haft ist, keine Art landesherrlicher Abgabe, weder grosse, noch kleine, noch
Wachs zu geben habe.
Auch haben diese Hauser bei den landesherrlichen Miihlen nicht zu arbei-
ten, weder eine Art landesherrlichen Miihlen nicht zu arbeiten, weder eine
Art landesherrlicher Steuern abzutragen, noch dem Landesherrn Dienste
zu thun, niemals ; sondern alle Einktinfte davon sollen dem Kloster Moldowiza
allein zugehren, die Kalugr sie nehmen, und andere iiber sie auch nicht
Richter sein.
V(om) J(ahre) 6959 <1451>, 10(ten)

lo
www.dacoromanica.ro
Bogdan voievod d'a." sfintei mngstiri Moldovila un uric, ca eal A. nu
dea din casele sale din Suceava, unde este locuinIa armeanci Stana, nici un
fel de dare domneasca, nici mare, nici micA, i nici cear.
De asemenea, aceste case2 sa nu lucreze la morile domneti, nici un fel
de ddri domneti s" nu plAteasc6, nici slujbe domneti s" nu facA, niciodat,
ci toate veniturile de acolo s fie ale mndstirii Moldovita, s4 le ja cMugrii
ei, i alt judeator s6 nu fie peste dInii.
Din anul 6959 <1451> ianuarie 10.
Wickenhauser, Moldowiza, p. 63-64 (nr. 17). Rez., dup orig. sau dup o copie slavA.
Un rez., de I. Bogdan, dup Wickenhauser, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 1.
ALTE EDITII: CostAchescu, Doc., II, p. 397 (rez. germ., dui:4 Wickenhauser,
trad.); D.I.R., A, I, p. 245 (rez., dupd Costdchescu).
In text germ.: dasselbe (aceeasi).
2 Adica: oamenii de la aceste case.

10 1451 (6959) aprilie 3, Suceava.

Bogdan Wojwoda privilegiret das Dorf Mikleszty, nebst attinentia, dem


Bojarn Kolz.
D(e) d(a)to Suczawa, 6959 <1451> den 3(ten) Aprill.
Bogdan voievod acord privilegiu pentru satul Micleti, cu cuturile sale;
boierului Coltea.
Dat la Suceava, 6959 <1451> aprilie 3.
Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5 (copie germ., de la sfirsitul secolului al
XVIII-lea sau inceputul secolului al XIX-lea, dup. Inv. doc. Mitropoliei, alcatuit
In 1783 ianuarie 3, la 26/kiew, de Iohan Anastasius Manovarda), Privilegii, nr. 10.
Rezumat.
Un rez., de I. Bogdan, dui:4 Popovici (v. EDITII), la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234,
f. 2, si altul, rom., intr-un perilipsis cu doc. Mitropoliei de la sfirsitul secolului al XVIII-
lea, ibidem, MXCVII/129 (nr. 64).
EDITH: Popovici, Index 2akiewiensis, III, p. 550 (rez. germ., In Inv. doc. Mi-
tropoliei, cu trad.) ; Erbiceanu, Ist. Mitropoliei, p. 23 (rez., in perilipsisul de la Bib!:
Acad.) ; Costdchescu, Doc., II, p. 398 (rez. germ., dup. Popovici, si trad.) ; D.I.R., A, I,
p. 292 (rez., dupd Costdchescu).

11 1451 (6959) junio 13, Suceava.

A1(H)A(0)CTH G(0))KTE10, Mh1, fiormu(%) KoEcoA(a), r(0)C11(0)A(d)f BEMMI


iiI0AAdHCKOH. "EIHNHAA11 3114MENNTO He CtM11 ANCTOM1K N4WH.4111, UkC1M11 KTO HA HI.
rapirri1 HAN Ero VC/W[11NT1 LITS411, NnKE TOTI, HCTHWKNIdii CASrd HdWI, H goirkpHH-K,
[UN% Eild411 SAILT-6PECK811(11), HPINAE nptA(%) HaMH H fljltA(11) NdWHMH
CKOE Aospal KOMI, H [1110Adirk, WT(11) ccoEro Spot, HOA(0)13Hild CEAd, Ha HAilift
lid GTEDIELkii, tIdCTI% fidp<E>11s. "X4M'Illid, 34 a 3AdT6HC11, APArOLLIN
SIA116ECKS/l(11) H EpaTS EVO, HETOr.
TtArk, MH, EtHAtKWH HX(1!.) TOPVIIMO, T41111}KE ECMH AdAH TOE nlYkA(11) PELIE-
HIIHOE HOA(0)KHIld CEAd, Ad ECT11 WT(12) HdC(11) 8pHic%, C11 ElaCtMl& AOKOA0441.,
HAVI1 H At TEMIx HX(Is.), H VH$KOMix MX(%) [14 VHSt1<dT>104411 Hrl], H FKI4VHSN4T04/01
ti npawSpkTomix Hx(h) H ci.oEmS po4s H(11), HEHOpt3WEHO HHKOMME, lid Ktal.

www.dacoromanica.ro
fi KOTdpix TOMV CE, no gKC'&MH CKOHMH KOTdpl.MH, KSAd H311 EAKd WHailidAH.
it Ud TO ECT-11 atpit r(OC110A)CTKd ASH, KHWE FIHC(d)H11.110r0 EOVAdH(d) KOEKOAT, H
Ktpd K113AIOCAEWhildr0 [AAH] c(M)H4 r(ocnoA)craa MH, GTES4H(d) KOEBOAT, H Ktpd
H4WHX(91) : [Ape 114W1 EpdTVA(d), Htpd I4H4COREAd, Htpd WH(1) ll4<H61>l/KVAH,I4,
Ktpd fldHd Ape<ro>2mnpe AKOpHHKd, [Ape Band A41115.4Sil4 flplIKI.A(d)Ed, fitpa 114114
T<dA, >20pa E%CK4H4, Irkj41 114114 laliflAp<HLIKel KU>la, MUM TdA0pd 111OHLIECKVA4, KtpA
UNA eplx6V44, KtfLi r01,1114, Ktpd n4n(4) XOAKd KpEREKIPId, Iltpd IldH(d) iiinK(a)
Kpera, K<tpa flaH >14 PdASAd llHcK4, K'kpit MUM LOH ILIT(H)Ka, HU,' WH(4) iirildTd,
ECkpd I14H4 10pHk1 WT(1.) MAHE, Ktpd IldH<d> 1 1 Kekp<d n4n4>1 1,
Ktp 114H4 RAMIKSAd, <Ktpa IldHd>1 <K>/t<pa MUM GaHH>14K4 KHCT<ApHHK4,
Kt >lpa Hd >1 1, Ktpd 04114Aper<owd q>laWHHKa, <Ktp>14 GT4HLISA4
KOAAH<C4>1 H litpa 111Ctr1% HA< WHK(11)>1 Bow% AS< 0/1,44KCKHX(11), KEAHKHK(%) H
M4AHX*(11) >1.
d no H4WEM11 WHKOTt, <KTO>1 G8AET1% r(0)CE1(0)4(4)p1% V lidWEH 3EM4H MOA-
AMICKOH, gdpE Koro ll(001s. H36EpETII <P(0)Cfl(0)A4pEM11 MUTH, HMI WT(1.) At >1TEH
H41IK(11) HAH WT(91) gpaTEH H<4U1>111X(11)HAH EVA11KTO WT(11) H4WEr0 FMEMEHE, TOT%
HM% VKAI1HLV1 H VTK<EpAH4-6, 34HSHCE WWK CASNCHA91>1 UM% [WHO H KUHO.
it Hd gOAWEE nOTEltp)KAEHHE TOMS KlCEMS KHWE mic(4)wknomS, HEAtAll ECMH
<1014WEMV Ktpnom<v>1 041<V, 11E>lTpS AOP(0)*ETV, f1HC(4)TH H I1E44T'k WILLY
flpHEtCHTH K'1% CENIV HdWEMV AHCTV.
1111C(4) T4A0p-K 11011(E)EKCMIH, 01f co,1(4)11-k, <g(-10 >31:T(0) xS1.1,119, m(t)c(st)ita
ion(ira), Fi.
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Bogdan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, cd aceastd adevdratd slugd i boier al nostru, pan Vlad
ZIAtdrescul, a venit Inaintea noastra i lnaintea boierilor notri, de bundvoia
sa, i a vIndut, din uricul sdu, jumdtate de sat, anume Albeti, pe Stebnic,
partea lui Bar<b>15. Geamdnu, pentru 35 de zloti, lui Drago Albescul i
fratelui su, Petru.
De aceea, noi, vdzind tocmeala lor, de asemenea am dat aceastd mai
Inainte-spusd jumdtate de sat, sa le fie de la noi uric, cu tot venitul, lor i
copiilor lor, i nepotilor lor [i nepotilor i strdnepotilor lor, i rdstrne-
potZtor lor i Intregului lor neam, neclintit niciodatd, In veci.
Iar hotarul acestui sat sd fie pe toate hotarele sale pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Bogdan
voievod, i credinta iubitului [meu] fiu al domniei mele, Stefan voievod, i cre-
dinta boierilor notri : credinta panului Bratul, credinta panului Otel, credinta
panului Oa<n>1 Julici, credinta panului Dra<go>2mir vornic, credinta panului
Danciul pircdlab, credinta panului T<ad>2or Vdscan, credinta panului Min-
dr<icica>1, credinta panului Tador Moicescul, credinta panului Sirbul, credinta
panului Goian, credinta panului Hodco al lui Cretu, credinta panului Micu
Crai, <credinta panului>1 Radul Pise, credinta panului Lazea Pitic, credinta
panului Ignat, credinta panului Iurie de la Churl, credinta panului ...,1
credinta <panului>1...1, credinta panului Vlaicul, <credinta ere-
dina <panului Oni>lcic vist<ier>i, credinta pa<nului>1...1, credinta panului
Drag<o>' ceanic, credinta panului Stanciul comis i credinta tuturor bo-
ierilor notri mo<ldoveni, mari i mici>1.
lar dupd viata noastrd, <cine>' va fi domn In tara noastrd, Moldova, pe
oricine 11 va alege Dumnezeu <sd fie domn, sau din>' copiii notri sau din
fratii notri sau oricine din neamul nostru, acela sd le Intdreascd i sd le
Imputerniceascd, (pentru a el ne-a slujit)1 noud drept i credincios.
12
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare 1ntdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, <Pe)'tru logofdt, sd scrie i sa atirne pecetea noastrd
la aceastd carte a noastrA.
A scris Tador al lui Popa, la Suceava, 01)3 anul 6959 <1451), luna iunie,
13.
Muzeul de istorie al R. S. Romania (preluat de la Muzeul literaturii romane, colectia
Callimachi, sub nr. inv. 2899/8). Orig., perg. (26,5 x 33cm1, rupt la indoituri 0 o bucatd
pecete atIrnatA (nur de mdtase viOnie i albastrd), pierdutd.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/400.
Un rez., cu datele de lund i zi: iulie 19, Intr-o copie dupd o carte de judecatd
a divanului din 1819 martie 12, la Arh. St. Ia0, CDXXV/262, f. 1 v.
ED1TII: GhibAnescu, Surete, II, p. 167 (rez., cu data de zi: 10, dup cartea de
judecatd a divanului din 1819), i XVIII, p. 154 (acela0 rez., dar cu data de zi: 19,
dupd transcrierea din Ms. Surete, cond. nr. XX); Costdchescu, Doc., II, p. 398-399
(rez., dupd Ghibdnescu, Surete, II); D.I.R., A, I, p. 245-246 (trad.).
1 Rupt.
2 (Mil&
3 In perforatia pentru nur.
4 In trad. din D. I. R., A, I: de la Poiand".

12 1451 (6959) iulie 14.


Suret de la Bogdan v(oie)vod 1(ea)t 6959 <1451> iul(ie) 14.
t Facem 1ntiinlare pentru adevrat i cred<incios>1 boieriul nostru,
Zianco2, cd, slujind noao cu dreaptd credint,d, miluitu-l-am pre dinsul, osebit
de altd mild a noastrd, sate anume Husii, pe Somuz, unde au fost casele Oncii,
0, pe Topolitd, Urichenii i lidtetii, und(e) sint casele lui, i Davide0ii,
und(e) au fost curile lui cele vechi, 0 parte lui din Ceahldeni i Alexandrenii,
in gura Zahornii, i giumdtate de Cuiticeti itiganii lui, anume: Coste 0 nepolii
lui: Vdsiiu i Vlaico.
Pe toate acle de mai sus-scris(e) ca sd-i fie lui, de la noi, uric 0 cu tot
venitul, lui i copiilor lui, nepoti<lor lui>l, i strdnepotilor lui i a tot neamul
ce sd va alge mai aproape, nerupit niciodatd, 1n vci.
Iar hotardl(e) satelor acelora s fie lui despre toate pdrtil(e), dup(6)
hotarul cel vechiu, pe und(e) au umblat din veacu.
Pentru acia, credinta domnii mle 0 a preaiubit fiiul(ui) domnii mle,
Stefan v(oie)vod, i cred(inl,a) tuturor boierilor notri.
Si pentru mai mare intdritura a celor de mai sus-scrise, am poroncit
cinst(it) i cred(incios) boieriul(ui) nostru, dum(nealui) Petru log(o)f(dt), sd
scrie 0 a noastrd pecte Card aceastd cart(e) sd o lge.
<Pe verso, Insemnare contemporand:> S-au tglmacit de Evloghie dascal,
1(ea)t 7270 <1762> iulie 2.
Bibl. Acad., CCXX/2.
Traducere.
0 foto., la Arh. St. !a0, MXXXVIII (pachet Costdchescu), nr. 52-53.
EDITII: Bogdan, D.P., Acte 1426-1502, p. 44 (aceea0 trad.); D.I.R., A, I, p.
246 (trad., dupd Bogdan D.P.).

0MiS.
2 Nu este exclusd o lecturd gre0td pentru: Zeaico (vezi. doc. nr. 58).

13
www.dacoromanica.ro
13 1451 (6959) iulie 31, Tirgul de Jos.

f111(i1)40)CTH/0 E(0))ETEIO, MI11, llOr,d,dHil Ii0E130,A,(11), r(o)cri(o),A,(a)p-il 3Eivuul


Alomagacou. 3HaMEHHTO fie CtAl(%) Ht1WHM(11) nticTom(K), ovolnri.
KTO Hd H OtrapIT-K HAH Ero occminviTis ,ITOIrLIH, MICE EA(a)ronpoliagom r(n)n(o),a,-
CTI30 MH EAdl'HM(102 Elp0HSKOAEHIEM(K) H C(K/A)TAHAA(11) H Cp(11)A(1011,EAVh3
AdAH ECAAH HAWEAW MOHJCTHIHO WT(11) HEAALI,d, NAME ECT(K) xpa(i) G(KM)T(0)E
Elx3HECEHiE, H HOTHIYhKA,dEA1(11) AKd TdTdpH, Fia HAAt ILIWKO H 1IETPFIKd, Ch LIEA(11)
Hrh,Aa COV'T(11) HAWEMOIr MOHdCTHIII0 01011411), c 131CtM(11) AOKOAOAA(11), HE-
OAKIKKEHO HHKOMI, Hd gtKH, Imo Aan(-K) H,C(1) He HEj313d 6pdTHEM(10 Hd11111A1(11),
CTEilidHd KOE130,d,d H IIET1L1 KOE1104, H HOTHplx,A,HA(11) HAA13. illiCTON1(11) CHOHM(11).
fi Hd TO <EC>4T(1) litPd K12.1WE HHCMHdrO, MU, liorAdurh 110EKO,A,d, H Ettpd K113-
MORAEHHdr0 MH <CKIHd >5, GTHISdHd ESOEBOAlx, H Kii(Jd H4wHK(1.): Kt pa Hard
EpaToy,ia, gtf),1 nand &Iona, Irkpd WW1 Apdronmipa AllOpHHK4, Etpa naua &MI 11191-
Ktp4 Hd<Hd >5 COHH,111,11 KHCTHAVHHKA, gtpa FLIHd MOHEd HOCTEAHHKA H 6tpd 1311.C1ril
EoAp-k HdWHX(10, II 13EAHKHK(lt), H MdAHX(%).
PI Hd LiOAWEH KlYknocTi% TOM,' KlICEMV <K6D4wE micaviuonw, IIEAtAH ECAAH
ildWEAW HtpHHOMOIr nerw, IIETpoy oroerroy, ElpH<Iit>6CHTH K CEMIr
HdWEMV AHCTOV.
IIHC(4) GOAOMOH(11), oy ,A,OAHH Tp-hrlr, K AtTO xSLI,HE), M(t)C(M)11,d 10AH(d),

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Bogdan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c a binevoit domnia mea cu bunAvointa i cu inim
curat i luminata i am dat mnstirii noastre de la Neamt, unde este hramul
Sfinta Inltare, i intrim doi Mari, anume Paco i Petric5., cu copiii lor, s
fie mnstirii noastre uric, cu tot venitul, neclintit niciodat, in veci, precum
i-au dat de la inceput fratii notri, Stefan voievod i Petru voievod, i le-au
intarit cu crtile lor.
lar la aceasta este credinta mai sus-scrisului, noi, Bogdan voievod, i
credinta iubitului meu <fiu>5, Stefan voievod, i credinta boierilor notri:
credinta panului Bratul, credinta panului Otel, credinta panului Dragomir
vornic, credinta panului Oan Pintece, credinta pa<nului>5 Onicic vistier,
credinta panului Ciopei postelnic i credinta tuturor boierilor notri, i mari,
i mici.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logoft, s atirne pecetea noastr la aceastil
carte a noastr.
A scris Solomon, la Tirgul de Jos, in anul 6959 <1.451>, luna iulie, 31.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVI-lea:> Twrap: IlawKo H
11E-nmou (2 Mari: Paco i Petric).
Arh. St. Bucureti, D.S. Moldova, nr. 1.1. Orig.., perg. (17 x 22,5 cm), pecete attn.
pierdutd, nur de matase galbend.
0 trad., de la sfiritul secolului al XVIII-lea, ibidem. 0 copie, de I. Bogdan, la
Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 3-4. 0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"
1ai, Fotografii, 11/401.
EDITII: Costdchescu, Doc., II, p. 400-401 (text slay i trad.); D.I.R., A, I,
p. 497 (facs.) i p. 247 (trad.).

4, fdcut uneori ca Y.
2 A, transformat din p.

14
www.dacoromanica.ro
3 Un c suprascris de prisos.
4 Rupt.
5 ChniS.
O
*ters.

14 1451 (6959) septembrie 13, Suceava.

ill(41(0)CTTIO 6(0)}KTEIO, MbJ, fiormirI1 KOEKOAd, r(o)cn(o),,(4)pa,Btii


111011AMICKOH. IIHHHIVtlx 3H4MEHHTO HC CAM-K MICTOMix HAWHA/Vb., 111CiAM1x KTO Hd
WK Jy3PHT(11) H41 n'O OVCAMWHTli qTSqH, d)KE OyMbJCAHAH ECMI Aocpkim(%) HaWHAVII
.01rMLICAWAVK H HdWEIO Aospolo 130/1E10 H HMdEMH AdKATH, lid KdHCAbd roa,(%), no E04Kb.1
Milla, MOHdCTIIIIHO HAWEANS WT(%) <HAE>K(E) ECT(11)>1 )(pam(%) <G(Kia)-
T(o)ro >2 11(d)POKtWElad3; H TOE KHHO HMdEdAH <AdELITH>2 rOrk <p0AHT('h) Ct >2
... 4 HAII HE po,e,n-r(%) Ct. 11 ,d,d ECT(105 3d A(8)W POAHTEA(EH) HdWHK(K) H ad <H(d)WE
34,PMTE>2 H 3d 34,PdliTE AtTFH HdlIJHX(%). H TOE Ad ECT(%) HEHOpSWEHHO MOUCTIOJHO
th4wEm8, AO HdWEPO WHKOTd.
il Hd TO ECT(11) irkpei P(OCRO4,)CTK4 MH H Rtpd rhcRtx"(1.) Eontpi& newnx(%).
monAmiciali('h), HE4HK11.1(11) H M4A61)C('it).
11110.(d) ,A,osp8(%), o GW,I(d)rk, H('h) trkTW x31.1,Hei CEEKTEKOEY3 171.

<Pe verso, Insemnare contemporana:> Be T E041n% <Kffil4>2.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Bogdan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasa carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, c.' am gindit cu gIndul nostru bun i cu bunavointa noastr
i vom da, In fiecare an, cite 10 buti de vin, mnstirii noastre de la Moldo-
vita, <unde este>' hramul <Sfinta>2 Bunavestire ; i acest vin 11 vom <da>2
fie <de va fi rod>2 4 sau de nu va fi. Si s fie5 pentru sufletul printilor
notri pentru <sntatea noastrd>2 i pentru sntatea copiilor notri.
.1

aceasta s fie neclintit mnstirii noastre, pira la sfiritul vietii noastre.


Iar la aceasta este credinta domniei mele i credinta tuturor boierilor
notri moldoveni, nrari i mici.
A scris Dobrul, la Suceava, In anul 6959 <1451> septembrie6 13.
<Pe verso, Insemnare contemporan:> Pentru 10 buti <de vin>2.
Muzeul de istorie al R.S. Romania, Inv. general nr. 72 594/1 907 (Iuat In custodie
de la Muzeul judetean Suceava, Inv. nr. 2 162). Orig., perg. (17,5 x 15,5 cm), pecete mica,
atirnat, snur de matase rosie i albastra; legenda: n..f4aT Ewra,atia 6ogsW4b1.
O copie, de I. Bogdan, dupa Popescu (v. EDITII), la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234,
f. 5. Dota foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/402 si
111/37.
EDITII: D.I.R., A, I, p. 498 (facs. partial lizibil); Wickenhauser, Moldowiza,
p. 64 (rez. germ.) ; Popescu, Doc, mold., p. 5-6 (text slav si trad., cu anul socotit In
stilul de 1 septembrie); Costachescu, Doc., II, p. 401-402 (text s'ay, dupa Popescu, si
trad.); D.I.R., A, I, p. 247 (trad.).
1 OrniS.
2 Sters.
3 UltiMU1 a, facut din 1.
4 In stersatura mai Incap Inca 5-6 litere.
5 In textul editat de M. Costachescu si in trad. din D.I.R., A, I, gre3it:
(drn).
6 Numele lunii Intarit ulterior de alta mina i cu alta cerneala.

15
www.dacoromanica.ro
15 1451 (6959) octombrie 17, Succava.

t 111(14)A(o)cr g(0)KTEI0, MIJ, liOrAdHd oEgoAa, r(o)cn(o)A(4)Pli SEA1M1


3H4MEHHTO 411FIHM(11) He CtMIN. AHCTONICIO Haulidvh, oyctm% KTO
Hd HEM(ls) 01r3pHT(1%) HMI Ero 4TOANH 01(CAKIIIIFIT(1), ONCE TOT(%) HCTEFIFITH card
11.hTp8 ,A,SpHt, cntNain(%) Hem(t.) Ilpd130 u Ktptio. Ttm, 4Th1, RHAtRwii r
IlpdIKON H Ktptioto cASwE8 Ao HdC(11), }KdA0li4AH ECA1H Fro OCO6H010 H411E10 M(11)-
A(0)CTTIO H AdAH H HOTHEpAHAH ECMH Emoy, oy HdWEH 3EMAI-1, O 110AA4BC<KOH, CANO 1

>2CTO WT(11) <l1dCHKOlf >2 WT(1) 1101(CTIIHH, lid Ill4KCK1H, Hd FIMt oy KOHEllik
AEpErioK(11), rAE op-lemur(%) rpoyEtch FIA 1114KORLI,H, Fid Toyii cTopoR(1..) 11.14KOEU,t,
AAtCTO WT('11) MAHN(%) 114 MdTKH 11.14KOHLIMH XA4614HICII.LIJO ECT(h) 131WIE rpOtratt, d
EH EMOIr SHA Hd CIIHO>KdT% H d Gli Ilp1ICA01(Xd<A1 >3 TOT(%) X114R14IiK(10 Ich Tomoy namoy.
TOE lilaCE ElsIWE nucatmoE Ad Ec-r(li) Emoy w-r(%) o4c(1,) oypiiK(%),
AOKOAOM(11), EMOIr 11 AtTEA1('li) Ero, H oyH89aTom(10 Ero, H nptoyii$44Tcdt(%)
Ero, H npatioyptTom(-&) Ero H KINCEMOV poAoy Ero, KTO ct Emoy H3gEprl"la Fidll
HEIlOpOlrIllEHO HHKOMME, Hd IrkKH.
xoTairh Tomoy mtcTS wT(11) nactiKoy Ad EcT(%) FIO
Hd oycifx(-K) cTopon(%).
Hd TO ECT(%) ECKPd H4WEr0 r(OC)11(0)ACTE4, EbJWE rfficat:Hdro, ECrAdlid
KoEfloAa, H Ktpd Irls3A106AHHdr0 MH C(61)Hd, CTE MId 130E1304,H, H Ettp4 u1ciiK(11)
AtTEli Haunixel.) H Ktpd inxctx(h) Eontpil naunl(%) monAdgcluq(k), KEntiK11x.(1.) H
mdmix(%).
114 gOAWE<E>2 KptnocTli H I1001rTKEMAE14IE TOMO( IrKCEMOIr KHWE ruicartHomoy,
HdWEAA 2 Ad< 411T104, KEA >5t < AH >2 EC < Mli coA >2S' WEMO >21( Frkp < HOMO)(,
ndiosoy IIETpoy <A010>28ETOIr, 11HC4TH H HdWOlr FIELIdT(1) 24KtCHTH K CEMOV AliCTOIr
HdUIEMO1r.

O C011(d)Kt, A(k)TO xSU,h0 WK(TOMESpiE)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Bogdan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, cd aceastd adevratd slugd a noastr, Pdtru Durnea,
ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vdzind dreapta i credincioasa
lui slujb c'tre noi, 1-am miluit cu deosebita noastrd mild i i-am dat i i-am
intrit, in tara noastr, in Moldova, <1101 loc de <prisac'd>2 din pustie, pe
*acovt, anume la captul Derenului7, unde cade Gruetul In acov't, pe cea-
laltd parte a *acovtului, loe de moard in matca acovtului i hlabnicul
care este mai sus de Gruet, pentru c i-a fost lui de final i pentru cd a ascultat
acest hlabnic de aceastd prisacd.
Toate acestea mai sus-scrise s-i fie de la noi uric, cu tot venitul, lui
i copiilor lui, i nepotilor lui, i strdnepotilor lui, i rdstrdnepotilor lui i intre-
gului sdu neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat, in
veci.
Iar hotarul acestui loc de prisacd sd fie dupd obiceiul prisdcilor, din
toate
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului, noi,
Bogdan voievod, i credinta iubitului meu fiu, stefan voievod, i credinta tu-
turor copiilor notri i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus-scrise,
a da<niei>5 noastre4, am <poruncit slu>2gii noastre credincioase, <pan>5 Petru
logofdt, ad scrie i sd atirne pecetea noastrd la aceastd carte a noastra.

16
www.dacoromanica.ro
La Suceava, In anul 6959 <1451> octombrie 176.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVI-lea: f Oath) liorAdHdHOER04i,
110T131310KAEHIE Ill&Tp013H A8pHt lid EAHH(1.) nacHu,t, lid IIIEK0130. (t De la Bogdan
voie ra4, intdriturd lui Pdtru Durnea pe o prisacd, pe acov4).
Mazeul jud4ean SiEeava, Inv. nr. 2 115. Orig., perg. (34 x 24,5 cm), pecete
atIrnatd, pieiduta, nur d3 matase roie.
Dida foto., la Bel. Acad., Fotografii, IV/3 i XXVI/4, o copie, de I. Bogdan,
ibid3m, Mi. ilf. 5 2;4, 1. 6-7, i alta, din secolul al XVIII-lea, ibidem, CXX/1. Alte doua
foto., la Inst. d i3t. i arh. A. D. Xenopol" Fotografii, 11/79 qi 111/25.
EDITH: D.I.R., A, I, p. 499 (facs.); Popescu, Doc. mold., p. 6-7 (text slav
trad., cu aaul socotit In stilul de 1 septembrie); Costachescu, Doc., II, p. 402-404 (text
slav, d ip t'opescu, i trad.); D.I.R., A, I, p. 248 (trad.).
In textul editat de M. Costachescu, fAHO (un) a fost omis, dei urmele literelor,
ca i spatiul, 11 atesta.
*ters.
3 Rupt.
lectura i Intregire nesigura.
4 Hamem<oy> i1,4<43110>,
5 Rupt i ters.
Pentru implicatiile datei de zi, cf. imanschi, Precizdri, p. 76 i n. 130.
7 M. Costachescu traducere: Cornir

16 14<52> (69<60>), SucLaw.


Wir, Alexander Waywod, aus Gothes Gnaden, Frst der Landschaft
Moldau. Thun mittelst gegenwrtigen Briefe unserer Herrlichkeit alien die
ihn sehen oder hren werden, kund, dass unser wahrer Diener, H(err)1 Zurzu
Myiatko, uns getreu gedienst habe. In deren Riicksicht, wir ihm besonders
belohnen und gebreichen ein Dorf Dragoteszczy2, am Miliatyn, sammt allen
Einkiinften, damit er ihme in Ewigkeit eine ungestrte Urschrift seye.
Anbey, kamm vor uns und vor unsere Bojaren Iohann Kuszczerca und
gab freywillig seinem Bruder Myiatko Zurzu, einen eigenthilmlichen Antheil
zu Draganeszczy. Da unsere Herrlichkeit, diese freywillige Schenkung sahen,
haben dieses Dorf Draganeszczy, am Krakova, unserem Diener Zuriu, seinen
Kindern, Enkeln, Urenkeln und seinem smmtlichen von ihm abstamenden
Geschlechte, damit es selben sammt alien Einktinften ein ungestrtes Erbei-
genthum seye gegeben.
Hier wird angerhrt dass ein gewisser Wiaszyn wider den Zurzu wegen
das Dorf Draganeszczy Klage gefilhrt, wobey dem Klger die sonstigen Besch-
werden eine Strafe von 100 Zehner verbothen wurden3, [velches sich wegen
Faulniss nicht iibersetzen
Hierzu ist die Versicherung unserer Herrlichkeit Alexander Waywod,
unserer Bojaren: des H(errn) Brajewicz Richters und dessen Kinder, des H(errn)
Manila6 und dessen Kinder, des 14(errn) [Ka]6 Lazar und seines Bruders, des
H(errn) Stancziul, des H(errn) Coste Stadtkommandanten und dessen Bruders,
H(errn) Peter, des H(errn) Iohann Salczan7 [corrosum]4, des H(errn) Kozma
Szander, <...>8 Truchsess, des H(errn) Theodor Monka6, des H(errn) Chodka
Krecewicz, des H(errn) Szandryka [corrosum]4 und die Versicherung aller
unserer grossen und kleinen Bojaren.
Der nach unserem Ableben, zum Beherscher unserer Landschaft erw-
hlet wird, derselbe soil unsere Schenkung und Bestthigung nicht zerstren.
Und zu grsserer Bestttigung alles des oben geschriebenen, haben wir
unserem getreuem " [Gross] Kanzler zu schreiben und unser Jansiegel
diesem unserem Briefe anzuhngen befohlen.
17
www.dacoromanica.ro
Thomas diak hat geschrieben, zu Suczawa, im Jahre 69<60>11. [Der
Tag und Monat ist unlesbar]4.
Verdolmetscht von Iohann Marcifikiewicz illyrischen beeideten Dol-
metscher. Oryg(inal) bra<c>k. Putna, Litt. A., Fasc. 18.
Noi, Alexandru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a domniei noastre, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi <citindu-se>12, c <aceastd>" adevarata slugd a noastrd,
pan Giurgiu" Mijatco, ne-a slujit <cu dreptate 0>12 cu credint. De aceea,
noi, <vdzind a lui bung i credincioasd slujbd cdtrd noi>12, 1-am rdspltit14
pe el, <osdbit de a noastrd15212 , i i-am dat <0 am intdrit pe a lui ocind>12,
un sat, <anume>" Dragote0i", pe Miletin, cu tot venitul, pentru ca s-i
fie lui uric nestricat, In veci.
De asemenea, a venit inaintea noastrd i Inaintea boierilor ngtri Ion
Cgtercal7 i a dat de bundvoie fratelui sdu, Mijatco Giurgiu", o parte a sa
din Dragangti18. Deci, domnia noastrd, vdzind aceastd <Invoiald 0>12 danie
miluire>" de bundvoie, am dat acest sat Dragangti", pe Cracu, slugii
noastre Giurgiu", copiilor sdi, frgilor lui, l>12 nepgilor <lui i>" strd-
nepotilor i Intregului sdu neam <ce se va alege mai aproape>", pentru ca
sd-i fie uric" nestricat, <nici odandoard>12, cu tot venitul.
Aici s-a ardtat cd un oarecare Vlgin 1-a pIrit totodatd pe Giurgiu 13
pentru satul Dragangti, plriul fiind oprit de la alte pIri cu o amendd de 100
de zloti20.
<lard hotarul acelor sate de mai sus-scrise s fie dupd hotardle cle vchi
pe unde au umblat din veacu>".
8i la aceasta este credinta domniei noastre, Alexandru voievod, a boie-
rilor ngtri: a panului Braevici vornic 0 a copiilor acestuia, a panului Manila5
0 a copiilor acestuia, a panului [Ca]6 Lazar 0 a fratelui ski, a panului Stanciul,
a panului Coste pirclab 0 a fratelui acestuia, pan Petru, a panului Ion Sal-
cean 7 ... 21, a panului Cozma 8andru, <a panului Ion>8 stolnic, a panului
Teodor Monca8, a panului Hodco al lui Cretu, a panului 8andric'd 21 0
crediga tuturor boierilor ngtri, mari i mici
Dup viga noastrd, cine va fi ales domn al tdrii noastre, acela nu tre-
buie sd strice dania i intdrirea noastrd, <ci, mai ales, sd dea i sd intdreascd
de vrme ci este, lor danie pentru a lui driaptd i credincioasd slujbd>".
pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
<cinstitului 0>12 credinciosului nostru 3. [mare] logofdt s serie i sd a-time
pecetea noastrd la aceastd carte a noastrd.
A scris Toma diac, la Suceava, in anul 69<60>22 <1452>.
Tradus de Iohann Marciaiewicz, traducdtor autorizat pentru sirbd.
Original stricat", Putna", Litt. A, Fase. 18.
Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 28-29. Copie, de I. Bogdan, dup6 o trad. germ., care
se afla in pstrarea lui A. Czoiowski Liov, a originalului provenit de la M-rea Putna.
O trad:, de Evloghie dascAl, din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, cu pa-
ragraful despre pira lui Vlasin si cu numele boierilor de sfat lips, dar cu alte elemente
In plus, la Arh. St. Iasi, DCCXII/1.
EDITII: Cost6chescu, Doc., II, p. 437-439 (text germ., dup6 I. Bogdan, si trad.) ;
D. I. R., A, I, p. 248-249 (trad. rom., dupd Costdchescu).

1 In textul lui I. Bogdan, peste tot: H.".


2 Corectat din Dragoszeszczy": grupul cz" este folosit de traducdtor ant pentru
st", cit i pentru ci" (vezi mai jos).
18
www.dacoromanica.ro
3 De la Hier" pina aici, text redat in trad. libera; in copia lui I. Bogdan el se
afl in notd.
4 Explicatia traducatorului.
5 Gresit, pentru Manoil".
6 nexe, cum era in textul slay.
Lectura gresita a silabei 114, din
7Gresit, pentru Balczan".
Traducatorul a omis, evident, un nume, probabil cel al lui Ion (v. doc. nr. 23),
intrucit Cozma *andru nu a lost stolnic.
9 Gresit, pentru Moica".
10 Numele logofdtului lipseste i in trad. de la Arh. St. Iasi, dar in orig. nu putea
fi, desigur, decit pan Mihail".
11 Cifra zecilor, completata dupa trad. de la Arh. St. Iasi.
12 Completat dupa trad. da la Arh. St. Iasi.
13 in aceeasi trad.: Jurjea".
14 in aceeasi trad.; l-am miluit".
15 Expresia a fost redata in trad. germana prin adverbul besonders" = mai ales,
indeosebi.
Corectat din Dragosesti, ca i in trad. de la Arh. St. Iasi.
17 In trad. de la Arh. St. Iasi: Ivan Custerta.
18 in aceeasi trad.: Draganesti".
19 in trad. germana: Erbeigenthum" = mostenire.
29 De la Aici" pina la zloti" redat in trad. libera in textul germ.; in acelasi
text urmeaza explicatia: paragraf care nu s-a putut traduce din cauza stricaciunii ac-
tului". in trad. de la Arh. St. Iasi acest paragraf lipseste.
21 in trad. germ. urmeaza: corrosum" (ros, sters).
22 Cifra zecilor, completata dupa trad. de la Arh. St. Iasi. in textul germ.
urmeazd explicatia: Ziva si luna grit indescifrabile".

17 1452 (6960) februarie 24, Vaslui.

111(H)(0)CT< g(0)>KiE10, MhJ, fitIE4HA/31% HOEKOAd, r(o)cri(o)(4)frh 3EM4H


11101IAMICKOH. IIHNHM(10 3/14IIIIENHTO NC CtM% AFICTOMIt HdWHWk, oycHmix KTO Ha
irk 01r3plIT(10 r,ui Ir(o) OIrCilh1WIIT(1%) IITINH, VOICE EildrOflp0113K0,111 r(ocno4)cTso
IIMBHM% 611(d)r6111/1(11) 1100/13KOAENTEM11 H II(H)CTELIM(11) H C(HA)TaJM(1%) Cp(11)-
,A,(101EAVII, H OVIIHHHAH ECMH El% 34A(V)WH CK(A)T0I101411KWTN p0AHTEAEH NdWHX(%)
34 H4WE 3APdliTE H A4EM1s. H AdAH ECMH CEC(%) Hd AbICT(11) MON4CTIINNO HdWEMV
%VT(%) EbLICTpHRH. 114 TO, HOTKEp}KdEA/115,2 HM(10 ROTHd, H C'11 OIrCHMH W3EpdAAH KVAKO
E1plICAVX410T(11) WT(%) BOTHd H KVAd ECT(11) HM(1) CTIgpbJ3 r0T4P-6, H AKt CHSK(H)4
HAAN HHCTpid, rA,E Ha AMlid Eb11(11), u IldCHKV Hrela). TOE KI.CE HELIWE IIHCINHOE
ECT(10 OIrpHK(%) H C-11 oycHtHal npHroAom(%), NEFINIVIBEHNO HHK01111,
IrkKbJ.
lIpoTow(E), EVA(6) KTO EVAET(11) WT(ls.) HU(%) AEfINGITH TEMIHt, NH HHEJ
HIIKTO, Ad Ct HE oymtw4rr(11) Tkix-(%) W3Eplal HH 8 40M(11), HH MbJTO 01r3ATH
AVT(1%) Hroo KOTdpis, d HH HplifldCbJ d HH HHOE HHIVO, JAE TOT(11) flpHKOACIO KEC('It)
ti flpHrl4C61 A,4 KEpET CdMH KdAVrEpH, d HI161 HHKTO.
KTO Ct 110KIrCHT(%) 01r3ATH WT(%) 1111X(11) E8A(1) LIJO, TOT(k) ECT(1) npo-
THEunik(%) Hmich <H>1 HdWEMIr AMTS.
tf H4 TO ECT(%) Eitpa r(ocno,k)cTs(e) MH, KbJWE 11HC4NH4r0 flAENHAPA B0E110464
Ktpd Erb.C41(11) gOrdp"6 H4WHX(%), KEM1KbJr(-11) H manisix(%).
Hd COAWEIO Kptnorril TOMV 111LCEMV, H7 HALM' HEIldT(k) flpWACNKOM(1%)
CEAW AHCTV IldWEMV.
11HC(d) Aospvn(%), LACtIV'H, K(k) AtTW xSli, ilSEH(pVdpiE)

<Pe verso, insemnare contemporana:> 63Epo WT(K) BOTHd.

19
www.dacoromanica.ro
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceasta carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c a binevoit domnia mea, cu bundvointa
noastrd cu iMma curatd i luminatd, si am fdcut pentru pomenirea sfintrd-
posatilor nostri pdrinti i pentru sAndtatea noastrA i (Inn si am dat aceast
carte a noastr mAndstirii noastre de la Bistrita. Pentru aceea, le intdrim Botna,
cu toate iezerele cite ascultd de Botna si pe unde le este hotarul vechi,
cloud mreje8 pe Nistru, unde au fost de demult, i prisaca lor. Toate acestea
mai sus-scrise s le fie lor uric si cu tot venitul, neclintit niciodat, in veci.
Pentru aceea, oricine va cirmui de la noi la Tighina8, nici nimeni altul,
ad nu se amestece la aceste iezere intru nimic, nici varnd sd nu ia din hotarul
lor, i nici pripas i nici nimic altceva, ci tot acest venit i pripas sd-1 adune
11100 cdlugdrii, i nimeni altcineva.
Iar cine s-ar incumeta s, ia once de la ei, acela ne este potrivnic noud
<si>1 cartii noastre.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
Iar pentru mai mare putere a tuturor acestora, am atirnat i pecetea
noastrd la aceastd carte a noastrd.
A scris Dobrul, la Vaslui, in anul 6960 <1452> februarie 24.
<Pe verso, insemnare contemporand:> Iezerul de la Botna.
Arh. St. Bucure*ti, M-rea Galata, XI/2. Orig., perg. (21 x 14 cm), pecete atIrnatA,
pierdut, nur de mdtase cafenie.
0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 9 10. 0 foto., la Inst.
de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/404.
EDITII: D. I. R., A, I, p. 500 (facs.); Ghibdnescu, Surete, XV, p. 12 (rez., cu
extrase din textul slavon); 1-15jdeu, Arch. ist., I, 1, p. 141 (text slay prescurtat i trad.) ;
Costachescu, Doc., II, p. 407-408 (text slay i trad.) ; D. I. R., A, I, p. 249-250 (trad.).

1 OMiS.
2 Constructie deficitaa In textul slavon: In loc de Iwo Ad noTaimaimi, (ca
IntArim) sau Hd TO 410 Eld no semeemi (pentru aceea, ca s Intdrim).
3 Ma in orig.
4 Primul H, fdcut ca w.
5H, fdcut ca w.
nw, scris intre Anduri.
7 H transformat din u.
In trad. lui B. P. Hajdeu, CHM a fost tradus prin pesarie", iar In cea a lui
M. i isttichescu i In cea din D. I. R., A, I, prin ndvoade". Pentru Intelesul exact al
cuvIiitului v. *i doc. nr. 46 i 69.
In editiile anterioare, paragraful oricine Teghina" s-a tradus: oricine va
tinea (va stApini) de la noi Teghina", conferindu-se textului un alt Inteles (v. i doc.
nr. 29 i 39).

18 1452 (6960) august 9.

6960 <1452> avgust 9.


Ispisoc sirbdscu, cu tglmdcire lui, di la domnul Alicsandru, prin cari
intdresti satul PastrAvestii, <amndoud coturile, (wE/A K8-rha)>l, lui Stan Pds-
tedv, ci 1-au cumpdrat di la Stefan, nepotul lui Bogd<an>2 stolnic, <drept 60
zloti tAtresti>i.

20
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Iasi, Tr. 1 788, op. 2 039, dos. 241, sect. 1, f. 179 r. Rez. intr-un opis
de scrisorile mosii PAstravestii", din anul 1845.
EDITII: Rosetti, Despre clase, p. 188 si Plimintul, p. 175 (rez., dup orig. care se
afla In arhiva mosiei Fintinele, j. Bacdu, a principelui de Schiinburg-Waldenburg);
Cosachescu, Doc., II, p. 409 (rez. de la Arh. St. Iasi, completat cu rez. lui Rosetti);
D. I. R., A, I, p. 250 (rez., dup CostAchescu).

Completat dup R. Rosetti (v. EDITH).


2 Rupt.

19 1452 (6960) septembrie 7, Suceava.


f 111(N)A(0)CTitO 6(0)0E10, Mist, flArAdHAfrh ROEROAd, P(0)C11(0)A(4)pl. BEAMAN
ITIOAAtIfiCKOH. IIHNHM(1a) 3H4MEHNTO tiC ctm AtiCTOM(11) H4WHM11, 13-KC/AAA(%) KTO
!id H(10 04r3pliTh HAH EPO 01(CA61WHT-6 4TINH, MEE TOThl WTI-WM TV3O4NE1, AOLIKd
KOHdTdCOlid WT(6) Hti4, H C1 CRONIN% CHHO4W1, 11E0IrptIHREAA(h), no CROEIO AO-
41010 KOMI H 11P0A4A(d) FANS EVIUTV 2EA1A10, qie ECT(11) HM(k) WTLItitid, MON4CTIllp10
tidtHEMV WT(lx) HtM1.101 H CHMONV EPVMENV, a TPH AECANT(11) H HAT(1%) SAATKIX-(%),
114tiMt ad GI/X0M(11) HOTO6t, H9 r4E Ecr(%) KpCIOCTla Hd ROM!, M4A0 HHWE KpelOCTd
tl HOH11>K(E) G4KdA61WEIVEM(95.), WT(11) TOHOAL1,H WT(10 e4K4A11111JELVEAACK) KOTaph
flpOCTH 114 eIrK0A11% HOTOLI,t.

HHO Mist, HHAtEWE 11X(11) AOEPOE F1pON31304EH1E H AdrOAV, TdK>KE H M6I EC1M1
AdAti TOMV ESPATIP 2 3EMAIO MONdCTbJp10 HAWEMV WT(11) HtM6d, HAE>K(E) ECT(10
xpem(%) G(13A)TOMV Ell3HECENTIO, Ad ECT(6) WT(10 WC(%) OltpliK(11) H Ch 1311C/A-
M(la) AOKOA0M11, HAA11, HEflOpSWEHNO HHKOAWK(E), Nd IAK61.
fl KTO 661 KOTHA(K) TtPdTN WT(1.) TI,Jr(k) MOAN HAH WT(10 WC(11) poAv., EVAN
KTO, 34 TOMV RSP4TV2 3EMAIO, TOT(10 Ad 34HA4THT(la) 34Rt3KV pVGAH ANTOPO
cpEEpa.
41 lid TO ECT(10 RUA r(ocnoA)crs(4) AAH, &JIBE ElliCdNHdr0 ITAE.54HApd ROERO-

Ahi, H RtPd 601Ap-h. <HdWHX-6 >3: litpa nand RIMER/144 AROpHFIKd, Irkpd Hald KOCTH
KdAdEd, Ktpd WWI i1434p4, Ktpd nand PdAVAd INCK1, atpa fldHd [litpd nana] LIdaH RH-
THKd, stpd mum AVM RIICTidfINHKd, 'PRIM 114H4 HETI:INKd HOCTEAHNKi H stpa til&CAKCIO
601411. IldWHX(1.), HEANKbJK(1%) H itr4nhnc(1%).
tI Hd 60AWEE KptflOCT-6 TOMV IrlICEMV ghlWE I1HC4HHOMV, REAtAH ECA111 tidWEAAV
EtpHOMV nanS, itillpiHAV oroillETv, OHC4TII H tidWir IIELLIT(10 HpHIACNTH K CEAAV I-1C-

TV HdWEAAV.
1111C(d) AoRpIPA(6), BOO AtTW x6U,a, M('k)C(A)11,4 CEE(TElipid),
S". A(K)H11.
<Pe verso, Insemnare contemporan5.:> 3Emnt wT(11) ilEwpanu,K,
GSrom(%) flo-roat, HO/HM(0 CdKdAHWELR(H).

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al T5rii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast5 carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ca aceast adevrtrat5. Tuzoana, fiica lui Co-
natas de la Neamt i cu fiul ei, Leurint de bunAvoia sa a vindut o bucat de
pAmint, care le este lor ocin, manstirii noastre de la Neam i lui Simon
egumen, pentru treizeci i cinci de zloti, anume peste Plriul Sec i, unde este o
cruce pe amp, putin mai jos de cruce si pe din jos de Sdcglisesti, de la Topolita
din hotarul SAcAlisestilor drept la Plrlul Sec.
Deci, noi, vzlnd buna lor voie i Intelegere, de asemenea i noi am dat
aceast bucat de pAmint mngstirii noastre de la Neamt unde este hramul
21
www.dacoromanica.ro
Stinta !n'altere, sil le fie de la noi uric i cu tot venitul, neclintit niciodat5,
In veci.
lar cine din aceti oameni sau din neamul lor, oricine, ar voi s pirascrt
pentru aceast bucat de pmInt, acela s plteascA zavesc 60 de ruble de
argint topit.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandi
voievod, i credinta boierilor <notri>3: credinta panului Braevici vornic,
credinta panului Costea plrelab, credirta panului Lazar, credinta panului
Radul Pisc, credinta panului [credinta panului] Lazea Pitic, credinta panului
Duma vistier, credinta panului Petric6 postelnic i credinta tuturor boierilor
notri, mari i mici.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Mihail logollt, s serie i s atIrne pecetea noastr
la aceast carte a noastr.
A scris Dobrul, la Suceava, In anul 6960 <1452>, luna septembrie, 7 zile.
<Pe verso insemnare contemporan:> Pmintul <cumpgrat>4 de la
Leorint, pe Phlul Sec, mai jos de Scglieti.
Arh. St. Bucuresti, M-rea Neamt, LXIII/3. Orig., perg. (22,5 x 18,5 cm), pecete
atirnatd, pierdutd, snur de mdtase rosie i cafenie.
O trad., din 1801 iunie 12, de Pavel Debrici polcovnic, cu data de luna: aprilie,
ibidem. O foto., la Bibl. Acad., Fotografii, XXVI/5, o copie, de I. Bogdan, ibidem,
ms. nr. 5234, f. 15 16, i o copie, dup trad. din 1801, ibidem, CC/147. Altd foto.,
la Inst. de ist i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/405.
EDITII: Costdchescu, Doc., II, p. 409-411(text slav si trad.); D.I.R., A, I,
p. 501 (facs. ilizibil) si p. 250-251 (trad.).
textul editat de M. Costdchescu, gresit: TH3001f.
2 Asa in orig.
3 Rupt.
4 Subinteles in textul slavon.

20 1452 (6960) septembrie 10, Sueeava.

Suret urecului de la Alicsandru veda,' [cel Btrin], din let 6E0 <1452>
sep(tem)v(rie) 10.
Facem tire cu aceast carte a noastr, tuturor cui pe dinsa <o va ve-
dea>1 sau cetindu-o va auzl, precum acest adevdrat a nostru credincios boier,
giupinul Ignat postelnicul2, slujind noI cu dreptate i cu cre<dint>1., am vzut
a lui drept i cu credint slujbA Cara noi, 1-am miluit <pre>1 dInsul si din
osebit mila noastr i-am Intrit pre a lui dreapt ocin(d) moii, sate anu-
m(e): Soldetii, la Dumitra, i Ciorgtii, i Solt'nestii, (i) Socii,
cu mnstiri (i) cu Stanu13, (i), pe Prut, Dnioara, (i) Cioenetii, (i)
Borzstii, i, tot acolo, <la>4 Vadul Ruilor3, unde este Niag, (i), de acolo,
chnpul pina agiunge la alfa' sleti, unde au fost Mane, (i) s<Aleti>1 ...
Stelunova8, (i), pe din sus, la gura SrtIi, sileste Buvina, i us ... 7 os<e>ibit
alte sleti, s(i) pe din sus de Husova8, s(i) Dobromiretii, pe Smila, i Balosi-
neti, pe Smilioara, s(i), pe Tutova, unde este fratele lui, Romlneti8, i unde
este casa lui, la Moina, i silete Negrileti, i silete pe Lucovet, unde au fost
Frumumlul, i Zoril, pe Tegheci, (i), la Prut, pe Ola Soholetul, un<de au>t

22
www.dacoromanica.ro
avut (i) moar (i) iaz10. Aceste toate de mai sus-scris sate ca s-i fii lui
de la noi uric, cu tot hotarulll neclAtit, nerwit stttor In v<eci>l, lui i
ficiorilor, (i) fratilor lui, nepotilor lui, (i) a strnepotilor (i) a tot rodul
lui, care sa va alegi mai de aproape a lui.
Iar hotarul acestor sate de mai sus-<s>12cris(6.) ca s fii tot pe hotargle
vechi, pe <un>lde au imblat de vechi.
Si Intru aciasta este credinta a lnsu(i) domnul de mai sus-numitul,
Alecsandru voivod, (i) credinta boerilor notri: credincios boeriu nostru
D<uma Braevici>13 vornic, postelnicul14 ...13 le ...1, <Coste>1 posto115 ...1
fratele s.u>1, Petre, ...1 Ivan Blcian, (i) Coste D<anovi>lci, i credinta
giupInului ...1, (i) Petre stolnicl, <Giurgiu>1 comis i credinta tuturor
<boerilor>1 notri, a mari i <mici> 1.
<lar dup>1 a noastr viat i domnie, <pe cine va>' alege Dumnezeu
a fi domn <In tara noastr>l, or(i) din fii notrii or(i) din neamul nostru,
acesta <s nu strice aceast danie 0)1 Intriturg, ce mai Altos <s o IntreascA
sa o Imputerniceasc, pentru c i-am dat>1 pentru a lui dreaptd slujb.
Si pentru mai mare Intritur a tuturor de mai sus-scris(6), poroncit-<am
credinciosului nostru>l, giupinului Mihail logoft, <s. serie 0>1 a noastr
peceti (i) <s o spin>lzure catr aciast adevrat carte a noastra.
Au scris In Suceava.
... 1 stolnicel, 7251 <1743> aprilie 20.

Bibl. Acad., MCDXXV/14. Traducere.


0 copie, de I. Bogdan, dupd Iorga (v. ibidem, ms. nr. 5 234, f. 17.
EDITII: Iorga, St. Fi doc., VII, p. 284 (rez. al editorului, dupd o altd trad. din
secolul al XVIII-lea, care se afla in colectia C. Em. Krupenski); Costchescu, Doc., II,
p. 412-413 (rez., dupd Iorga); Bogdan, D. P., Acte 1426-1502, p. 52-53 (trad. din 1743);
D. I. R., A, I, p. 251-252 (trad., dupd Bogdan, D. P.).

1 Sters.
2 Lecturd gresit, pentru stolnic", asa cum este ardtat panul Ignat in 1441 iulie
7 (D.R.H., A, I, nr. 216) si In 1554 aprilie 30 (D. I. R., A, XVI, vol. II, nr. 59).
3 Probabil traducere gresitd a expresiei slavone c cream% (cu iaz).
4 OrniS.
5 Probabil gresit, In loe de Husilor" (neon. in orig. slay?).
6 Imbinare gresit a traducdtorului, a terminatiei ,,te", poate din sdliste", cu
numele propriu care urma, descifrat insd si el incorect, sau lecturd gresitd pentru Ste-
fulova", cdci unul din satele stdpinite de urmasii panului Ignat se numea in 1554 (v. mai
sus): uncle a fost Stefan Negrul".
7 Indescifrabil (6 litere).
8 Cuvint rmas in forma genitivald slavond, intrucit in textul original era, desigur
expresia: noahiwt )(Semi (mai sus de Husu).
9 Pdtat; lecturd nesigurd.
10 In textul editat de D.P. Bogdan: unde au avut i Mojov i Vaz".
11 Probabil gresit, pentru venitul".
12 In trad., un singur s".
Rupt si sters.
14 Lecturd gresitd a traducdtorului, probabil pentru pan Stanciul", intrucit locul
mentiondrii postelnicului nu este aici, ci la sfirsitul sfatului.
Probabil lecturd gresit, pentru pircAl<ab>".
16 In aceastd domnie a lui AlexAndrel, dregAtoria de stolnic a fost ocupatd de
boierul Ion, ceea ce pune sub semnul intrebdrii corectitudinea traducerii. De fapt, aici
ar fi fost, normal, locul mentiondrii lui Petricd postelnic (v. si mai sus nota 14). Pentru
alti Petru", participanti, vremelnici insd, la hotdririle sfatului domnesc, vezi si doc. din
1453 iunie 20 (nr. 33).
6 Documente C. 1693 23
www.dacoromanica.ro
21 1452 (6960) octombrie 27, Suceava.
f 1111()1(0)CTil0 G(0)>KTE10, M111, 41/10JH4pl. ROEHO4(4)1, r(0)CF1(0)4(4)pli 3E4%-
1111 1110A44HCKOH. GlitA0M0 4HNIIM(141 CAM(1) AlICT(0)Akk HdWHM(K), frhCAM(k) KTO
Hk S3pHT6 4 RO EVO 1ITS,111 SCA6IWFIT(K), 4>KE flpHWE4W11 npEA(K) UAW H npEA(k) Hd-
WHAM EORtpE, CHOE10 A06130/0 BOAEFO H HIIKNM(K) HENOW1OKAEH(11), fld11(11) Mall& rAOHNH-
013114(K) H 3 AATMH CHOHMH, 118K010 H 1OptiEm(k) H 11430p0M(K), H 11PO4dAH CEAHLUNd
CH04 115CT44, LIJO CST(K) 114 rp4111111,H, d Hd HEUHKOBLI,11 H KOl'OpHAOHLIJI H X4T411H-
11,H, H CHOHAW XOT411MH H C WI-103TM CHOHMH H CT4h1M(K) XOT4pEM(6), KUL' 114Fix-00
CT4p0E ElplIEWAHE HHEIHC8ET(10, Cl.. SCHK(K) CTOIJOH(6), wripo4(1) AdHH4OHE11,113; 4 npomm
'CO HewEm8 etpHom8 go/Amu/3, naNS li/HX-4HA8 Awr(o)OETS, 34 CTO H 4R4 AECAT(K)
3A4T(N) TSpERCKI.NC(K).
AdA(K) nami Max-aunk NACT(1%) MiNt3E11 HanpEA(K), d WCT4TOK(K) H-
MdET(K) HMK MTH KOAH tVl1k1 H 834448T(K) EMS 13E40 XOTIpK CTdpal
T(h) TO CEANW,111, 1104481'00 EANdHid ; 34118>K(E) T4K(11) CA E4N44N, 11>K<E >4 Hill
1104A4(11) PEIIEHHIA 114H(K) 11.1.411K, 3 AtTMH CHOHMH, AdA(II) no,e,(o)sm 4EH6 nag;
d KhI 1161W4H C 114Hk1 H MreKlidWII H Ci.. H(K) CT4pk1M(K) IlpHIWAHEM(K), d Ekl MAN
II S3il4MEN44H flaIS aillKdHAS TOTK S HEC(K) !COTdpK, Cit ECHX(11) CT0p0H(k) Thq(k) TO
CEAHWUK(K), KdK(K) 144 CT4p0E liK(K) FlpHHHAHE CTOHT(K), d, AcIEWH H 83/14ME114R-
WH TOE 3 40411141111 H CTATONHHANH AIOAMH, TOVAH nati(k)ilitipuin(b.) liMdET(K) HM'..
AdTH WCT4TOK(K) 111411/A3E11 HMIS i1141110 H AATEAA(k) Er(o). ti M61 HMdEM(K) TorAki
110THEpAHTH HE4HM*0 11PHHH4HE4(h), noAnSr(K) CrlpdHEAAHHOCTH H BEMAH H4WEI1 W-
CIALLIM, d AO TOAt H NOTOM(11) IONC(E) FldH(1%) IIIHX4H4(6) HALIET(k) T44 CEMIWIld 4EI:1-
NUM H W?KHH4TH H WCdAHTH H M4HIIkI H CT41361 CORt 41-111HTH, KAK(K) S cRoEnn(K) 11p4-
111M(11) WLIH3Nkl H S cgoEm(k) MAHN, 1410?K(E) AdA(K) CHOH npeaki rinwkau.
TdKO?K(E), 3413t3KS F1OCT4H4tEM(11) H FlOCT411H4FI EC4%1..1 ME>K(E) HH4AI1 Fl/AT(k)
AECMT(K) rpHHEH(K) CpE6p4 KTO WT(K) HliK(K) f104HET(K) NHALIE, d RO SCXOLIET(K) SgEp-
FISTli, HAN 041100 11111X4114(K) H EVO 114CAt4K61 FldH(K) III411(11) H 3 AIATMH CROHMH H
IIK(k) HdCAtAKI,J, d TOT(K) 340A4THT(K) 3411t3K8 IIHUI(E) III1C411/1810.

11 TOE HCE HM4ET(K) E12.1TH 04118 1111HK4in8 H Er(o) gpaTTH H Er(o) H4C4t4KH SpH-
Cit HI.CIAM(11) A0X0A0M(6), H4 EtKhl lit4H114A.
ti llpli TOM(K) Eb.1/111 II4WH HO/ApE: 114H(k) ASMd KpdEINLI(K) AHOINIFIK(K), H I1411(K)
Adaop(K), H neu(K) GTAHLISA(K), H nati(k) KOCTE 1113-6K4A413(6), H 114H(K) KETp11, H
Ildlik KdAildli(k), II ruti(k) COMM 1161HTELIE, II FUN(K) KO3M4 Ki4HAp0H1141%), H
11411(K) TOdAEp(K) KaCK411(6) CTOMIIIK(6), 04H(6) IKEHApHKA TOAONKO, 114H(K) CKSp-
TSA(k), 11411(11) KO3MHU,t 11 F1HC4pEHE HAWN: 0411(K) TOAAEP(k) HPO4411(k), H AOHI:18-
411), H KfrlICTt H 18AFI4W(6).
fl HA HSAWS10 KplANOCTOO TOMS Irk.CEMS 1311111(E) 111144)HOMS, HEAtA1i6 ECMH
CAM H4WEMS, GTERICS FIIIC41/0, III1C4TH 4 1141115 FlEil4T(11) flp1113tCHTH K CEMS TO WILE-
MS A <H >6CTS.
HMC(4) 8 CSNdlit, li(t) AtT(0) xHU,A WX(TOlipTE)

t Din mila lui Dumnezeu, no i, Alexandru voievod, domn al frii Mol-


dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ca a venit inaintea noastr i 1naintea boierilor
notri, de bungvoia sa i nesilit de nimeni, pan Manu al lui Globnicu i cu
copiii sdi, Luca i Iurie i Lazor, i au vindut selitele lor pustii, care Milt la
granit, anume Ivanckrti i Pogorild4 i Hatciati, i cu hotarele lor i cu
atunele lor i cu hotarele vechi, pe unde le serie vechiul lor privilegiu, din
toate partile, afar de Davidguti ;3 i le-au vindut credinciosului nostru boier,
pan Mihail logollt, pentru o sut i dougzeci de zlqi turceti.

24
www.dacoromanica.ro
le-a dat pan Mihail o parte din bani inainte, iar ramd0ta le-o va da cind
vor ie0 ei 04 vor da tot hotarul vechi al acestor se1i0i, dupd intelegere ; pentru
cd aa s-au inteles, ca acel mai inainte-zis pan Manu, cu copiii si, sd dea zi potri-
vitd panului Mihail, s ias cu pani i cu megie0 0 cu vechiul lor privilegiu,
ca sd-i dea i sd-i insemneze panului Mihail in intregime acest hotar7, din
toate pdrtile acestor seli0i, cum Eta' <scris> in vechiul lor privilegiu, i, dind i
insemnind aceasta cu oameni buni 0 statornici, atunci pan Mihail BA dea r-
mdita de bani panului Manu 0 copiilor lui. Iar noi sd-i intdrim atunci Cu
privilegiul cel mare, dupd dreptate 0 dupd obiceiul tdrii noastre, iar pind
atunci i dupd aceea pan Mihail sd stdpineasc i s foloseascas i sd inte-
meieze aceste seli0i 0 sd-0 facd 0 mori 0 iazuri, ca in ocina sa dreaptd i
in averea sa, pentru cd a dat banii sdi drepti.
i, de asemenea, am pus i punem zavescd intre din0i cincizeci de grivne
de argint : cine dintre ei va face in alt chip, voind s intoarcd, sau pan Mihail
i urma0i lui sau pan Manu 0 cu copiii sdi 0 urmat0i lor, acela s plteascd
zavesca mai sus-scrisd.
Iar toate acestea sd fie panului Mihail i fratilor lui i urma0lor lui uric,
cu tot venitul, in vecii vecilor.
Iar la aceasta au fost boierii no0ri: pan Duma al lui Brae vornic, i pan
Lazor, i pan Stanciul, i pan Coste pircAlab, 0 pan Petru, i pan Ion Balcean,
i pan Oand Pintece, 0 pan Cozma al lui andru, i pan Toader Vascan stolnic,
pan endricsd Tolocico, pan Scurtul, pan Cozmitea i pisarii nogri: pan Toader
Prodan, i Dobrul, 0 Cristea 0 Vulpa.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre, Stetco pisar, sd. serie i FA atirne pecetea noastrd la aceastd
carte a noastrd.
Scris la Suceava, in anul 6960 <1452> octombrie 27.
<Pe verso, insemnare din a doua jumdtate a secolului al XV-lea :>
t Ha HiliiHKORH,11 H Boroptinogum (Pe Ivancduti i Pogoriluti).
Archiwum Gi6wne Akt Dawnych Varovia, Zbielr dokumentow pergaminowych
(Archiwum Koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 370. Orig., perg. (28,5 x 21 cm), pe
cete mica (diam. -= 2,3 cm) atirnata, deteriorata, nur de matase roie ; legenda: t 11nexcali-
<Ap>9% unoAa.
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, XXIII/64, i o copie, de I. Bogdan, ibidem,
ms. nr. 5 234, f. 18 20. Alte foto., la Arh. St. Bucureti, Colectia Fotocopii Polonia,
1/67, i la Inst. de ist. i arh." A.D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/406, a i b.
EDITII: D.I. R., A, I, p. 502 (facs.);Ynsimiwciii, Matnepuanw p. 77-78 (text slay
prescurtat, cu greeli); Codrescu, Uricariul, XI, p. 72-74 (trad., dupa Ynsimuiciil,
de N. Beldiceanu, cu grepli i cu anul socotit in stilul de 1 septembrie); Costachescu,
Doc., II, p.421-423 (text slay i trad.) ; D. I. R., A, I, p. 252-253 (trad.).
1 o, facut deseori, In continuare, ca k.
2
4, facut peste tot ca r.
3 Pentru Intelesul acestei expresii, v. i Simanschi, Menguni, p. 155-156.
4 OrniS.
5 if, transformat din pe care diacul il scrisese din greeala Inaintea ver-
iCNH,
bului predicativ.
Hin taietura pentru nur.
7 fn trad. din D.I.R., A, I, pasajul: ca sa-i dea ... hotar", a fost, din greeala,
omis.
5 i sa foloseascd", a fost omis, atit in trad. lui M. Costachescu, eft i In cea
din D.I.R., A, I.
9 Stricat.

25
www.dacoromanica.ro
22 1452 (6960) decembrie 21, Suceava.

iti(n)A(o)crito E(o)wito, MEJ, flAEa4HA1311 Ronio,a,(a), r(o)c(no),e,ap<k>1. Bun-


illOAMELCKOH. 3H4MEHFITO LIHHHA11(11) HC CtANIa H4WHM11 AHCTOMK, ErliC1M11 KTO Hd
HEM(6) 01r3pHTI% dAH 60 Ero 1ITV4H2 OirCAKIWHT(6), WNSE TOTb. liCTI1H111 H Ii4W(11) frkph12.1
CAVrd, flank C3H4 KKIHAECKVA(k), CAVNIH4(11) HAAAllflpdRO H KtIJHO. Ttm,
111H Ero FlpdH010 HKtpuoio CAVNIE010 AO HACK, NC440114A11 ECMH EVO WCOKH010 HdWEFO AN(H)-
A(0)CTI10 H AdAH Fi 110TEEJJAHAN ECMH EAAV EVO ,A,pi1roupn, Hd OIrCTH AOKPOT-
KOpd, H, Hd BEAETWit, 1104013HH4 WT(6) IIETpEWH, H, lid 01(CTI1 KONSEpHTI.1, E4liK43,
H, Fid oircm ftEprk,44, EEpHWELNH. TOME 13bJWE HHCAHHOE Ad ECT(6) EMI/ 01(1111K(11), c-t%
)rcumh Aox-oAom(k), EA1V H AtTEAN(6) EVO, 11 6134TH4Mb. EPO, H 010.11/11dTON1(6) Ero,
FlPdOirtiV114TOM(K) EVO, H Hp41.11VptTOM(11) Ero Fl Kl&CEMV po,e,v Ero, HEHOpVWEHO HH-
KOAFINCE, Hd [AM.
XOT4/111 TtMb. CEAOMII Ad Err(h) no R-hctivul cTap4m(K) KoTapEm(k), KVAd
H3 KtK4 OrKliKdAH.
fi Htl TO ECT(k) Ktpd H4WEr0 r(OCF10)ACTKd, MINE flHC4FIH4O ItuaanApa HOE-
KOAKI, H Irkpd HdWHX(I1) ROA1311: litpa nana ,A,VM61 K41,1E131144 AKOpHHK4, Ktpd
FIVHAA XOTHHCK0r0, Ktpd GTAHLIVild, Rtpa KOCTE flpliKdAdEd H 6p4T4 Ero,
IIETpd Ktpd 114H4 EdlithiHd, Ktpa 114114 EpATVAd, Ktpd IldHd KO3M61 IllanApoRn-
gd, Ktpd 114114 Effilkl 2KVA11114, Ktpd NAHA KOCTE G3p111W4, Rtpa 114H4 KOCTE A4HOKH-
L14, EttLIA 1141H4 TaAopa EACKdHd, Etpd F1I114 TeAopa 111011KH, Ktpa 04114 1.114HALLI WT(I&)
Aoporont, tpa 114H4 21i.vp)Ra PKOirpligd, Ktpd nand XoARa Kpattna, Rtpa nand
EA4WHFi4, Rtpa nand ,A,VAALI RHCTH4PHHK4, Rtpa 1141H4 11464 coal-apt, Rtpa [WU FOIAHd
44WHHK4, Ktpd 114114 X1rInKH KO<MI&Cd H Ktpd oyceqc(b.) HdWHX(b.) E0Apk, 11 KEAHKH-
K(h), H M4AbJX-1%.
fl no HaWEM(k) NIHELOTt, KTO KOVAETI1 r(o)c(no),,kapk HAWEll 3EAAAH, WT(k)
ACkTEN li4W>'11,C(11) HAT WT(k) H4WEr0 HAEMEHE HAI 60yA() KTO, Ro<ro EL(Or)104 113-
EpET(11) ChITH, TOT(b.) NIO KM EAAV HE FlOpl,WHA(11) H4WEr0 AddHH/A, 4A<E>11.110 EM EAAV
OrTKEpAHA(h) H sanncan(K), santext(E) ECMH EMV AdAH 34 EVO npaRvio II 34 Rtpnvio
Roy.
601WEE HOTHIsIOKAEHHE TOMV 1316CEMV KbJWE F1HC4HHOMV, FLEA-kAli ECAAH lid-
KtPHOMV gO/ApHHV, 11411V IVIHX411AV A0r0*ETV, 1111C4TH H FlpHIACHTH HdWV nE-
1-14T(11) K CEMV H411.1EAAV AliCTS.
IIHC(4) T44011(k), Olr Cogagt, 11(1.) AtT(0), xSU,A, m(t)c(A)u,a 4,ER(ERp14),

1- Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceasta carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c6 aceast adevArat i credincioasa slug a
noastr, pan Oan6 Gindescul, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi,
vgzind dreapta i credincioasa lui slujb6 cAtre noi, 1-am miluit cu deosebita
noastr mil i i-am dat i i-am IntArit ocinele lui: DrAgoesti, la gura Dobrot-
vorului, i, pe Zeletin, jumnate din Petresti, i, la gura Pojeritei, la Baicu3,
la gura Berheciului, Verisesti. Acestea mai sus-scrise s-i fie lui uric, cu tot
venitul, lui i copiilor lui, i fratilor lui, i neputilor lui, i strAnepotilor lui,
rastrAnepotilor lui i Intregului sn neam, neclintit niciodat5., In veci.
Iar hotarul acestor sate s fie dup5.' toate hotarele vechi, pe unde au
folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Duma al lui Brae vornic,
credinta panului Manuil de Hotin, credinta panului Stanciul, credinta panului

26
www.dacoromanica.ro
Coste pircalab si a fratelui ski, pan Petru, credinta panului Baicean, crediuta
panului Bratul, credinta panului Cozma al lui Sandru, credinta panului Oan
Julici, credinta panului Coste Oris, credinta panului Coste al lui Dan, credinta
panului Tador Vascan, credinta panului Tador Moica, credinta panului San-
dru de la Dorohoi, credinta panului Giurgiu Gurice, credinta panului Hodco
Creteanu5, credinta panului Vlain, credinta panului Duma vistier, credinta
panului Albu spnar, credinta panului Goian ceasnic, credinta panului Giur-
gea comis i credinta tuturor boierilor nostri, i mari, i mici.
lar dup' viga noastrA, cine va fi domn in tara noastr, din <copiii
nostri>1 sau din neamul nostru sau oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu s'A fie,
acela s'A nu-i clinteasca dama noastr, .ci s i-o intAreascA si s'A i-o serie, pentru
cA i-am dat pentru dreapta i pentru credincioasa lui slujbA.
Iar pentru mai mare intArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru boier, pan Mihail logoft, s'A' serie si sA atirne pecetea
noastrA la aceast carte a noastr.
A scris Tador, la Suceava, in anul 6960 <1452>, luna decembrie, 21.
<Pe verso, insemnare tirzie:> MAngstirea Rchitoasa, nr. 1.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Rachitoasa, III/1. Orig., perg. (27 x 29 cm), rupt la
indoituri, pecete atirnatd, pierduta, snur de matase rosie i albastrd.
Dota foto. si o trad., din 1912 iunie 4, de St. Nicolaescu, ibidem. O copie,
de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 24-25. 0 foto., la Inst. de ist. i arh.
A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/407.
Costachescu, Doc., II, p. 425-427 (text slav si trad.); D. I. R., A,
I, p. 253-254 (trad.).
1 Rupt.
2 4, facut aici ca si deseori in restul textului, la fel ca v.
3 In textul editat de M. Costchescu, gresit:EAlikd (Banca).
4 Rupt si sters.
5 in trad. din D. I. R., A, I, ultimii doi boieri au fost din greseal omisi.

23 1452 (6960) decembrie 21, Suceava.

f
111(1)A(0)CTTIO 0)010, M61, I1tIENH4PI1 HOEHOA(d), r(0)C(110)Adpb. BEMAH
NELOAAdHCKOH. MHHHM(101 3HdMEHHTO HC(6) CtAN6 HdWHM6 4HCTOM6, KKCIAK KTO Hd
HEM(11) 6113pHT(6) dAH 60 Ero LITSLIH OVCAKIWHT11, W}KE TOTI1 HCTHH61 H H4li1(6) IttPH61
cAvra, HdH(II) TpHWOP(6), CHH(11) lildHAPd WT(11)10KAWd, CAS>KHAll HAMII rIPM10 H atp-
HO. Toro paAT, M6I, IIHA-66WH Ero npaavio H 6UHIPIO cnvwsoy, >I1dA011dAH ECMH ECO w-
CO6H010 HdWEIO Ak(H)40)CT1IO H AdAH H HOTEttChAHAH ECMH EMIr WTHHHIJ Ero, CEAd HA
HM.: CarIPHWELPH, Hd 3EAETHHIA, H KIYKHd, H PlIKIITHW(10, H, Ud AonpoTgoilt, rAg
Ecr(k) non(K) ASMA, H, Hd 10KALIIH, rAE ECT(6) AOMIx WT(141,t ECO, H i11dPKH<H-6>2HH
H itlEAt... 3. <TOE oycE>4 Ad ECT(1) EALA 01rPHK(10, rk RisCtM6 A0K0A0M(6), EMIr
npaTv Ero, TeAopv, H 4tTEM6 Hr(11), H 01(HV,IdTOM(11) HT(11), H flp401(HIP,IdT0M(K) H(11),
H ripatp<ovp-kTom(11)>3 n(i) H 1311<CE>3MV poAv tir(k), HEHOPVIIIE110 HHKOAWeKE, Hd

tI <K>3oTdpk Ttntul CEA0M6 Ad ECT(11) DO Irl&CtM11, CT461M6 XOTOEM(11), M'Ad


143 IltKd OrKHESdAll.
Hd TO ECT(6) irkP4 H4IllEr0 r(ocrio)AcTga, fibJWE flIn4Hildr0 flAEUHApa 130E-
60A61, H Irkpd HdLIJHX*(6) GOAP(II): Irkpd nena AlrM61 EP4EECH4d AKOPIIHKd, Ettpd Ildnd

27
www.dacoromanica.ro
i1ld1WHAd XOTHIICK0r0, Ktpa FldiId GTMILIVAd, Ktpa new KOCTE np-hKelAdga, KtPd fldHd
IIETpd, Ktpa IldHd E4iPidli45, Ktpa nana lipdTVAd, irtpd mid KOSMLI 111dHApORIPid,
stpa Mid E41411.1 }KIrMItld, Iitp4 IMFId KOCTE CDPIIWQ, Ktpd F11H4 KOCTE 4,1110Hliqd,
Ktpa nafia Topa EdCKdHd, Ktpd mum T4A0P4 1110HKH, fi'kPd ildlid 1.11dHAPd WT(1%)
Aoporolit, Ktpa Ildlid XO,A,Kdi KflEll,tHd, Ktpa Ildlid XVpiKd PhOliTHKil, Ktpa EMU
PdAtrA4 IIHCK4, Htpd Ildlid Mumma, Ktp ildild AVM61 ISHCTHAPH1IK4, Ktpd wile iinca
ClIATJPA, irklid naHa rOMHd LldWHHKd, litpd FNMA Midlid CTOAHHKel, Htpd. 114114 E.11"(KH
KOMHCd H irkpa orcux(k) Hauffix-(K) soAA monAaacKiix(h), KEitHmix(h) H M4AIIIX-(1)
fi 110 Il4WEN1(11) }KHKOTt, KTO sorArr(N) rocnompil or HdWEH 3EMAH, WT(1)
AtTEH HdillliK(6) HAT WT(11) }id111E1'0 HAEMEHE NM soyA(k) KTO, K0r06 B(00% 113gEpET(10
SKITH, TOT6 d G11.1 HM 11 HE ilOpVWl1t1(11) HdHIEr0 A4.:10<A, dAH>3 WO Ehl HM 6 OirTKEpAH11()
H orKptrinn(h), 3411nK(E) ECMH HMIt AdMI 3d H(K) flpdfilf 10 H 3<4 >3 11<t >3pHvio CAV>KKOIr.
ii lid BOAWEE 110TRIllp3C4EHHE TOM<le 11110EMV>7 EKIWE filiCAHHOMV, HEAtAH ECA111
IldWEAllte Ktpuomv COMpHHIr, IldHV liiHrdliMe A Or04SETV, 11HC4TH H 11014Th HMV npriKt-
CHTH K CEMV thillIEMIP 4HCTOIr.
H1140 T4A0p11, or Cogagt, K(%) iitT(o) xsu,a9 M(t)c(A)14 AEK(EKpia), ia.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c aceast adevrata si credincioas' slug a
noastrd, pan Trisor, fiul lui Sandru de la Iucas, ne-a slujit drept si credincios.
Pentru aceea, noi, vzind dreapta si credincioasa lui slujb, 1-am miluit cu deo-
sebita noastra mil' si i-am dat si i-am lntrit ocinile lui, satele anume: Opri-
sesti, pe Zeletin, si Cima, si Rachitis, si, pe Dobrotvor, unde este popa Duma,
si, la Iucas, unde este casa tatAlui sdu, si Mrgi<ne>2ni si Mele ... 3. Toate <aces-
tea>4 s-i fie uric, cu tot venitul, lui si fratelui ski, Tador, si copiilor lor, si
nepotilor lor, si strnepotilor lor, si rstrnepotilor lor si Intregului lor neam,
neclintit niciodat, In veci.
lar hotarul acestor sate s' fie dup toate hotarele vechi, pe unde au folo-
sit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, si credinta boierilor nostri: credinta panului Duma al lui Brae
vornic, credinta panului Manuil de Hotin, credinta panului Stanciul, credinta
panului Coste pirclab, credinta panului Petru, credinta panului Baicean5,
credinta panului Bratul, credinta panului Cozma al lui Sandru, credinta pa-
nului Oan Julici, credinta panului Coste Orls, credinta panului Coste al lui
Dan, credinta panului Tador Vascan, credinta panului Tador Moica, credinta
panului Sandru de la Dorohoi, credinta panului Hodco Creteanu, credinta
panului Giurgiu Gurice, credinta panului Radul Pise, credinta panului Vlasin,
credinta panului Duma vistier, credinta panului Albu sptar, credinta panului
Goian ceasnic, credinta panului Ion stolnic, credinta panului Giurgea comis si
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mid.
lar dup viata noastr', cine va fi domn in tara noastr, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie, acela
sa nu le clinteasca dania noastr, <ci>3 s le-o infreasc6 si s le-o imputer-
niceascA, pentru CA' le-am dat pentru dreapta si credincioasa lor slujb4.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru boier, pan Mihail logoft, s serie si s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
28
www.dacoromanica.ro
A scris Tador, la Suceava, In anul 6960 <1452), luna decembrie, 21.
<Pe verso, Insemnare tIrzie:> Satul Oprigtii; <i, In continuare, cu alt6
cerneala:> linut Tecuci.
Bibl. Acad., LXXV/1. Orig., perg. (26,5 x 32 cm), pecete atirnatA, pierdutA.
0 trad., din 1785 iulie 24, de Gheorghe Evloghie, ibidem, si o copie, de I. Bogdan,
ibidem, ms. nr. 5 234, f. 22 23. 0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"
Iasi, Fotografii, 11/408.
EDITH: Costlichescu, Doc., II, p. 431-433 (text slay si trad.) ; D. I. R., A, I,
p. 254 255 (trad.)
1 Merit peste tot ca v.
2 OrniS.
3 Rupt.
4 ,ters.
5 In textul editat de M. CostAchescu, gresit: SOM94114.
6 Rom, omis in textul editat de M. CostAchescu.
7 Rupt i sters.

24 1453 (6961) ianuarie, Suceava.

t SI(n)n(o)crlio c(o)acito, 436, pant. RA(4)A(bJ)KH moEro, I(cyc)tt X(pu)cre,


ilV dAENHApll ROEROAd, r(o)c(no)Aaph 3Emas IIAOAAdlICKON. BlidMEHNTO LINFIHM(101
H4WHAN(12.) ANCTOM(6), 1115.CtMll KTO HA HEM(11) 01r3pHT6 dAH RO Ero 4TO1r4113
FICtM112
OVCA111WHT(6), W)KE RAGOr011p0H3ROAH r(OC110A)CTHO Mn, HdWHAlli RA(d)rb.IMK npons-
HOAEHHEAM% H 11(11)CTINIMI1 H A0461<M104 OyMhICAOM6, H FLICT4RAENHEM(11) E(0),KTEMI,
H HdO1r44ENIK Aosparo CiiRtTd, H OrIHHHAll ECMH K 34A(V)11aE COiliOTOR0111111WNX(K)
FlEpEAKOH6 Il4W1-1)C(11) H flaK(6) H ad 114111E 3ApdliHE, H AdAH H nOTEEpAHAH EcM11 W6p0K(10
FidWEMV MOH4CTHp10 WT(11) 1110AA4M,E, NAME Err(h) xpem(k) e(K)Taro fin(d)roat W-
HIM nptc(siA)Ttn R(oropoAa)u.n, AO KOAt AdCTIL 114M6 E(01th r(0)C(F10A0)54T11
IVIOAAdtrk, 4 r(0010A)CTRO NW Ad Ada4ET(6) HA K4ICA111 ro,ek(b.) TOMV 1'000 pE4EFI-
HOMV MOIUCTI-11310 no rs.1 EOLIKH 111-1Hd HC(11) HallIEN AECATIThIsl.
H TdKO>K(E), HOTREpEdEMI% AddHHE 11E9EAK011 E14W1-1(t) 11AdEM1k C(HR)TOMV
MOUCTIVIO 1110AMRH11,11 noce,m, LIJO ECT(10 HA A1O1MK, KUM WT(11) EdHH,
IMAM FlpFIX0A61 H XOT4pEM(10 H N311461.
H TaKowc(E), npinm, npro,(K) HAMH H npiaA(b.) HaWNMH ROAV61, HdW(1%) ROAp1111(10,
MOO EOCTE Gr)pb.nn(h), no MOEN A060014 ROAN, 11 01011111-14(1) paAT g(o)a<in m(n)-
A(o)c-ri A Eh EMV Rt4HOH nanntm H A4A(11) CH010 F14CHKV, 1410 Err(k) oy naulEm(k)
Epd1111141V, 0 HOrOTHlit, Hd 113R01V, HA T4T4p1t, H AM(K) EH ildWEMV MOWICTlif FO
WT(11) dlO4AAHH11,1-1.
HHO M111, 1311AtRWE A0EpOE H005 11p0H3HO4EHHE H WT(11) B(or)d HACTJHAEHHE,
J MbJ TdKO>K(E) AdAH TOTV npritA(k) pE4EHHV'10 I14CHKLP IldWEMV MOH4CTHp10, Ad ECT(11)
OltpliK(11) Ch li<11C>4tM6 40r0A0M1%. H KTO KOMI HMET(6) or TON IldC11411 CTdRHTH CRON
EtIOA616,A AECtTHHOlt 661 KdAVrEpli WT(11) IROAMIIHRE ROAN, d HH<It>7
TOE oycE 11611.11E FINC4HHOE Ad ECT(10 MOHACT11910 OirpHK(10, Ck KhCtMK AOKOA0M11,
-HA RtICH
d r0Tdp(11) TON nacnu.t A4 ECT(11) FIO EH CTdp0MV X0T4pI0, KVAd 661411) 143
d lid TO Err(k) atria Il4WEr0 r(OCF10)ACTE1d, EL1WE IlliCdHHdr0 dAENHApd 50E-
ROA111, 14 }Ape nawnx(h) soiAp(e): [Ape nana A8wii EpdERN4d AKOPHUKJ, atpe
IndFIVHAd XOTHHCK0r0, atp.i WWI eTdHLIVAd, Rtpd fldFld HOCTE IlfrkKdAdEd H spera
Ero, IldNd HETpd, atp48 IldNd Rtpd Raid EpdTVAd, atga nand HO3M61 Hid14-

29
www.dacoromanica.ro
APorinqa, etpa Eliffid 114HEI MSAHLId, HtP4 fldHd KOCTE Gl1Wd, Ktpd Fl4H4 KOCTE 4,4/10-
131-1114, atpa8 mina TaAope 1%IOHKH, tp4 nand T4A0P4 LiCK4H4, litP41 [Mild
WT(6) 4,0p0r0H/A, Ktpa nand XOAK4 KpElJAHd, Ktpd nand r1.oypn4a, Htpd nana PaAvAa8
IIHCKJ,litPd FlaId K., 1411111H4, Ktpd I1dHd tiAsa, atpa nand AVAS111 KHcTIiaIluKd, tpd
fldH4 rOAH4 lidWHHK4, Ktpa 114Hd KOMHC4 H Ktpd OirCHK(t1) il4Wt9C(i1) soApb,
ivt0,1,44ECKHK(0, H EtE4HKHX(12)7 H M1111K(K)
no H4WEMIx >KHKOTt, KTO LiOlrAET(6) r(0)4E10),A4p6 or H4WEil aEX1411, WT()
AtTEH 114WHX(t1) Hal WT(h) HaWEPO po,e,v H<AH>4 naK(K) coy4(n) KTO, KOPO 11(0012,
113KEPET(6) SIIIT11, 4 El11 HE 110p1PW1-1411) nawEro A44HHM, drIE IJiO 6.111 oyKptnnA(K). I KTO
fl0KVCHT(11) P430pHTH WO WT(6) 1311IWE nncannaro, T4KOK12.1 Ad ECT(6)
WT(6) R04110404 K(004 IrkCE ApliNCHTEAA, H WT(k) K(0)P0 1t1(4)TEjlE
H WT(6) IrliCtX11 C(KROT11411, E(o)rv Ha tlid orrowAAwnK(K), emnn(I1).
EI lid KOAWEE KOTE12.113>KAEHHE, EtEA-LIN ECMI1 HdWEMV EtpHOMV [UM', IIIHK4HAV
AOPO*ETV, EIHCATH H IlEll4T(6) HdWV ilpHIACHTH K CENW HGOWEAAV
finc(a) TaAop(k), oy Gogagt, K(h) AT(o) xsitaa rEn(apiE)9.

t Din mila lui Dumnezeu, eu, robul stdpinului meu Iisus Hristos,
Alexandru voievod, domn al Tdrii Moldovei. Facem cunoscut cu aceastd carte
a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, cd a binevoit
domnia mea, cu bun'vointa noastr i cu gindul curat i bun, i cu invTtural
lui Dumnezeu i cu indemnul" sfatului bun, i am fdcut pentru pomenirea
sfintrposatilor inainta0 ai notri i Inca, i pentru sndtatea noastr, i am
dat 0 am intdrit obroc indnstirii noastre de la Moldovita, unde este hramul
Sfinta Bunavestire a preasfintei ndsctoare de Dumnezeu, Odd' and ne va da
Dumnezeu s domnim in Moldova, ca domnia mea sd dea in fiecare an acestei
mdndstiri mai sus-zise cite 12 buti de vin din desetina noastrd.
Si, de asemenea, intdrim dania inainta0lor notri i dm sfintei mdndstiri
Moldovita posada care este pe Moldova, mai sus de Baia, 0 cu toate veniturile
hotarele i izvoarele.
Si, de asemenea, a venit, inaintea noastr i Inaintea boierilor no0ri,
boierul nostru, pan Coste Or1, de bundvoia sa, i a fcut pentru ca din mila
lui Dumnezeu s-i fie vepic pomenire 0 a dat prisaca sa, care este in bra-
ni0ea noastrd, la Bohotin, la izvor, pe Ttarca, 0 a dat-o mdndstirii noastre
de la Moldovita.
Deci, noi, vdzind bundvointa lor5 i invdtdtura de la Dumnezeu, i noi de
asemenea am dat aceast prisacd mai inainte-zisd mdndstirii noastre, ca sd-i
fie uric cu tot venitul. Si cine 10 va aeza cindva in aceastd prisac albinele
sale, desetina s-o ja calugdrii de la Moldovita, i nimeni altul.
Toate acestea mai sus-scrise A. fie mdndstirii uric, cu tot venitul, in vecii
vecilor.
Tar hotarul acestei prisdci sd fie dupd hotarul ei vechi, pe unde a fost
de demult.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta boierilor notri: credinta panului Duma al lui Brae
vornic, credinta panului Manuil de Hotin, credinta panului Stanciul, credinta
panului Coste pirclab i a fratelui su, pan Petru, credinta panului Baicean,
credinta panului Bratul, credinta panului Cozma al lui Sandru, credinta pa-
nului Oand Julici, credinta panului Coste Ori, credinta panului Coste al lui
Dan, credinta panului Tador Moica, credinta panului Tador Vascan, credinta
panului Sandru de la Dorohoi, credinta panului Hodco Creteanu, credinta
panului Gdurice, credinta panului Radul Pise, credinta panului VlaOn, credinta

30
www.dacoromanica.ro
panului Albu spdtar, credinta panului Duma vistier'2, credinta panului Goian
ceapic, credinta panului Giurgea comis i credinta tuturor boierilor noOri
moldoveni, i mari, i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn in tara noastr, din copiii notri
sau din neamul nostru sau iargi oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie,
s nu clinteasc dania noastr, ci 86 i-o intreascA. Iar cine se va incumeta
s nimiceascA cele de mai sus-scrise, acela s fie blestemat de Domnul Dum-
nezeu atottiitorul, i de preacurata maicd a lui Dumnezeu i de toti
care din veac au plcut lui Dumnezeu, amin.
Si pentru mai mare intrire, am poruncit credinciosului nostru pan,
Mihail logoft, s serie i s atirne pecetea noastr la aceastl carte a noastr.
A scris Tador, la Suceava, anul 6961 <1453> ianuarie9.
Arh. St. Iasi, CCCXL/5. Orig., perg. (24 x 34 cm), pecete (diam. 7,7 cm) atirnata,
cu marginile deteriorate, snur de matase rosie si violet ; legenda:)fi
ega 6 -Wa(Ha, ..ne.catepp<4
go>13estv41, rocnoAopie BeMAH M0AAAIC<CH>13011 * * *.
Trei foto, ibidem, DCCVI/14, si MXXXVIII (pachet Costachescu), nr. 54-55.
0 trad., din 1804 ianuarie 2, autentificata de Isaia Balosescu, In 1811, cu data de zi: 1,
la Bibl. Acad., XIX/52, si trei copii, dl I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 31-33 (dupa
trad.), f. 34 (dupd rez. lui Wickenhauser v. EDITII) si f. 43-45 (dupa orig.). 0
oto., la Inst. de ist si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/409.
EDITII: Iorga, Ist. Rom., IV, fig. 12, P. 100-101 (facs. greu lizibil) ; Wickenhauser,
Moldowiza, p. 64 (rez. germ.) ; Codrescu, Uricariul. XVIII, p. 21-26 (text slay si trad.) ;
Costachescu, Doc., II, p. 453-456 (text slay si trad.) ; D. I. R., A, I, p. 255 256 (trad.,
cu data de zi: 1).
1 4, facut deseori ca y.
2
Pentru HC Amts.
3 Y, scris distinct peste O.
4 Orni2.
5 Gresit, pentru ero (lUi).
8 in loe de menu.
7 Rupt.
8 UltiMU1 a, facut ca a.
9 Originalul nu a avut data de zi. Intregirea din D. I. R., A, I, dup trad. de la
Bib]. Acad. (vezi descrierea arheografica), este, de aceea, gresita. Probabil c traducatorul,
la rindul sau, a presupus cifra 1.
10 In trad. lui M. Costachescu: rinduiala", iar In cea din D. I. R., A, I, Indemnul".
lt In ambele trad. mentionate: Invatatura", dei Indemnul" izvorit din sfatul
bun" nu putea preceda Insusi sfatul.
12 In trad. din D. I. R., A, I, ordinea ultimilor doi boieri a fost, din greseal, in-
versata.
Stricat.

25 1453 (6961) ianuarie 22, Suceava.

1li(H)A(0)CTII0 R(0))KTEIO, M61, fLtEarturt. KOESOAd, r(o)cn(o),e,(tOpil 3EM1H


1110AAMICKOH. IIHHHM11 3HdANEHHTO HC CtWit AHCTOM11 HdWHAA11, filxCiAM15. KTO Hel
0y3p1-1T11 HAH Ero OIrCA61WVIT1s.LITV4H, LOKI Ke14r011p0H3KOAH r(OCHOA)CTKO MH,
HdWHM11 6AdrKIM% FIJJOH3110AEH1EAVL H 4(H)CTHM1t H CatTAHI*10 Cf)(10A(OREM(11),
IIOVLIHHHAH ECMH KK 3dA(V)WiE C(Kt)TOKOLIHRWHK(11) POAHT<EA>JEH HAWHI(ia) H 3d
HdWE 3AP4K1E, raK0 Ad 01rTIKpliAHM(10 HdWl AAOHdCT6111311. WT(10 HtAkitt, HAE,KE
ECT(Ix) po.it (lit)TOE lilt3HECEHTE r(ocno4)a s(or)d H cnitc(a) HdWEr0, IC(VCd)
X(pHCT)d, H AdelH EMU! TOMV C(r.k)TONIV HdWEAW FIPAA(11) PE4EHHOMV MOHdCTIllpH0

31
www.dacoromanica.ro
LlEirkAH 111r4HCKIAK(1%), lid ildHOIrlt(%), CH11% KI414,0K(11), H Ep4TT4 Ero2, 111H-
Pr4(11) H EOHK4, H PdAVA('ll), H C14110M11;) ddll,KOEHNVh, IIVKA4 H EIIEEKc4, H 34KHA(%),
CK llEtitAMH CliOH4&11, H tlitEKCd, CH11(1) XtPli,HH(H), n AHHrd, CHH(t) ITHKVAEKH. TOTbJ
C'6 LIEIVKAMH CHOHMH H C11 AtT4A1 CROHMH, Ad ECT(%) H4WEMV' MOHdC'l wpm
Orf1111(%), c A0X0A0M-b, HER0fIVWEHHO HliKOAH?K(E) [HHKOAHHCE], lid KtK61
; IJKOK(E) A44(11) EWAN 5 liK(1%) HdW(t) p04147 EACIO TOMV MOH4CTE410,
TdKO)K(E) H AdEM% FI flOTREPleAdEMix HdWEMV MOH4C-1 bJf 10.
fi lid TO ECT(1&) 13tPd HAWEPO r(ocno,A)cTeta, BLUM flliCANtidr0 dilEadHAPd KOE-
KOAbJ, H KtPel EltPd 114114 AVMH EPAEIKHLM AKOPHHKd, litpd Raid Kid-
1101140 XOTHHCK0r0, Irkpd 114114 I143oge FI ErdTd Ero, 114H4 CTdH4Vi1d, tpa fldHd KOCTH
liprlaKdildgil II EpdTd Ero, Rand ll1T4, Ktpd 114114 li41194114,litfd fldHd KO3MH III4HApo-
131144, Ktpe RANA EdHH 2KV4H44, gtpa name KOCTH Gal liltild, Idird 114114 RHTOATd, Ktfld
I14114 KOCTH A4<HO>61314 irkpe 114114 llIdH44, litf14 114114 fiA6d crieTept, Rtpd fldHd
TdAEpd EdCKAHd, Ettpd 114114 T440p4 1110H4ECKVAd, Irkfd nlia <XOAKO >i KPIELI,EBH44,
Ktpdfldlld IIIICKd, etpa 0e114 144WH11K4, E4 neita AVMH KHCTidpHHKi, Etpd
ITETpliKd flOCTEAHHKA, Irkpd 114114 ITHdlid CTOAH14K4, fitpd 114114 XiVp>KH KOMiled H stpd
s.-kcaoxl-k) Gordp-t. Hatnex(%) mo4A4gemx.(1.), KE4KKIN1X(t) H M4ilbJK(11).
d TaKow(E), gdpE KTO ScxotiET(-0 wr(11) H4t1lnK(11) soidp% ToK(b.) 41,Hr411H
34AfrkHedTH HAN 34T411TH ripte,(-0 KdAVVEI1MH, TOT(1.) Ad 341144TfITlx CHCH mho.
it RO FidWEMI. SKHKOTt, KTO EVAETI, r(o)cn(o)A(a)vh114U11H &MAN, WT(10
AtTEll H4Uli1)((%) 114M WT(11) flAEMEHE 1141f KV4(6) KTO, sore) E(001, H3EEpET%
RbJTH, TOT(%) WO Kb.1 HE flOpVWHA(%) H(d)W(E)4V MOR4C9 KIP* HatilEro AdHLi, RIO p04H-
TE4(11) HALW1K A44(10 14 M1-17 444M3,1 ero A(V)WV H 3d !UWE 3Arl4liTE. it KTO Rbi K0T11t1(1.)
TOE flOpHrUlliTH TOT(1) Ad ECT(t) HERFOCTlx WT(t) E(Or)A.
it Ud &GAME ROTKplOCAEHTE TOMV KCEMV 1161WE flHC4HHOM1, gEirkitH EC/1/111 IldWEMV
litpHOMV' fldHV, IIIHXdHAV AOrOdSETIP, f1HC4TH H H AWL,' 11E44T(11) flpHlitCHTH K CEMIr
AlICTV HAWEMV.
MICA GW4(4)11t, <K11 AtTO >1 xS1J,44, ittc(ra)u,a rrii(aria),
<Pe verso, insemnare contemporan:> 34 umr4HH MOlideTklp10 WT(1%)
Iltmu,a.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al "'Aril Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceastd carte a noastr6, tuturor celor care o vor ve-
dea sau o vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunvointa noastr6
cu inima curat i luminat, si am facut pentru pomenirea sfintrposatilor
pArintilor nostri i pentru sanAtatea noastr, ca s IntArim mdnstirea noastr6
de la Neamt, unde este hramul Sfinta InAltare a domnului dumnezeului
mIntuitorului nostru, Iisus Hristos, si am dat acestei sfinte mAngstiri a noastre
mai Inainte-spuse slasele de tigani, anume: Nanul, fiul lui Vlad, i fratii lui,
Mihul si Voica, i Radul, 1 Cu fiu13 lui Latco, Luca si Alexa, i Zavid, cu sIa-
sele lor, i Alexa, fiul lui Herta, i Dinga, fiul lui Nicula. Toti acestia, cu &Ma-
ple lor cu copiii lor, sA fie mangstirii noastre uric, cu tot venitul, neclintit
niciodat, In vecii vecilor ; precum i-a dat printele nostru acestei manAstiri,
de asemenea i noi li d'm si-i lntrim mgrastirii noastre.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta hoierilor nostri: credinta panului Duma al lui Brae
vornic, credinta panului Manoilo de Hotin, credinta panului Lazor si a fratelui
sAu, pan Stanciul, credinta panului Costea pircAlab si a fratelui su, pan Petru,
credinta panului Baicean, credinta panului Cozma al lui Sandru, credinta pa-
nului +Dana Julici, credinta panului Costea Oris, credinta panului Vitolt, cre-
dinta panului Costea al lui Da<n), credinta panului Sandru, credinta panului

32
www.dacoromanica.ro
Albu spdtar, credint,a panului Tader Vascan, credinta panului Tador Moicescul,
credinta panului <Hodco>1 al lui Cretu, credinta panului Pise, credinta panului
Goian ceasnic, credinta panului Duma vistier, credinta panului Petricd pos-
telnic, credinta panului Ion stolnic, credinta panului Giurgea comis i credinta
tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
Si de asemenea, oricine din boierii nostri ar don i sd opreascd acesti tigani
sau ascundd inaintea cAlugarilor, acela sd 0d-teased cu gitul sdu.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii nostri,
sau din neamul nostru sau oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie, acela
sa nu clinteascd mndstirii noastre dania noastrd, pe care a dat-o pdrintele
nostru si am dat-o i noi pentru sufletul sdu i pentru sdnatatea noastr. Iar
cine ar vrea s clinteascd aceasta, acela sd fie neiertat de Dumnezeu.
Iar pentru mai mare intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
eredinciosului nostru pan, Mihail logofdt, sd scrie i s atirne pecetea noastra
la aceastd carte a noastrd.
A scris Dobrul, la Suceava, <In anul>1 6961 <1453>, luna ianuarie, 22.
<Pe verso, insemnare contemporand:> Pentru iganii mndstirii de la
Neamt.
Arh. St. Bucuresti, D. S. Moldova, 12. Orig., perg. (32 x 32 cm), pecete atirnat5,
pierdutd, snur de mtase albastra rosie.
0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 35 37. 0 foto., la Inst.
de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/410.
EDITII: Costdchescu, Doc., II, p. 442-444 (text slay i trad.); D. I. R., A, I,
p. 503 (facs.) si p. 256 257 (trad.).

1 OrniS.
2 e. scris, peste iim(ln).
3 Gresit, in loc de chillomil (cu fiii); vezi doc. nr. 163.
4 In traducerea din D. I. R., A, I, Luca" a fost omis.
5 Asa in orig.; in textul editat de M. CostAchescu, gresit: At4.(1.).
O Omis; in textul editat de M. Costdchescu, gresit: AdiHra, iar in traducerea din
D. I. R., A, I: Davinovici, far& nici o observatie.
7 H, transformat din 4.

26 1453 (6961) ianuarie 26, Suceava.

t 11(H)A(0)CTHIO 6(0))6i10, EIAEadHAplx HOEHOAd, r(o)cri(o)A4frk BEMAH


1110AA4KCKOH. IIHHHAA(1)1 3H4MEHHTO HC CtAkek) H4WHAA(11) AHCTOM(11), IrKrkM(1%)
KTO HA H(10 01r3piTil HAH Erw 4TO1r4H OrC1KIWHT(11), VOKE EA(d)r011p0H3604H r(oc)n(o)A-
CTI30 AW, HdWHAA(1) EA(d)rhim(h) Hp0H3ROAEHIEM(11) H COiliOTAUM(1) H 4HCTHM()
Cp(10A(11)4EMelt), H 01r1HHHX0M(11) KK 34A(V)WHE C(KIA)TODOLIHRWHK(1k) H4WHX"(11)
npEAKoxth) H AdAH H HOTKpliAHAH ECMH, HC CtAl(h) HAWHM(1%) APICTOM(1,), HAWEMV
MOHdCTHpH WT(1) 1106p4TH, HAVKE ECT(11) KpdM(11) c(K)T(o)ro W(TI)U,d HAWEVO,
IIHKOA111 41040T/1004, H rAE Err(%) n0n(11) egCTATHE iir8mEn(1a), RWCKI, EEC(%)
WT(1.) KpacHoro Tp-kra H WT(%) KOTHdirk HAH WT(h) X0pA0Etd WECT11 EOLIKbJ 6HHd
HC HdWEH AECkTHH61 H EWE FIACHKd, 01r2 HdWEH SpdHHWE, S BOXOTHH%, H4 HMt E03011d.
WE ECMH 3 AdAH, C 60AEIO WO1TOV3612 H Elpl1rdph,1 WT(1%) RANH, WO 6E1 HAUAH
WT(11) HX'it MAHH11, Hd K4)KA61 roA(%), no AgeHAAEct.r(%) KonoA(%) con0A()
4ETHpH KOA0A(%) FIWEHRI,E4 H TO WO ELI AdlIdAH Hd IWKA61 roA(%) HdWEMIP MOUCTH-
pio, 6E3 3d64il45.

33
www.dacoromanica.ro
lipoTow(E), EapE KOAH CACOKE WT(1%) LINN H4NET(1%) WTCTOyfiliTH WT(11) CK0-
11(11) TOMIAKA(11), EVA(K) KOAH, TOrAll CdCOKE HdM(11) HMET(11) HA4THT11 COVEAli
cpEspe.
LIJE chrptilmild nontaa oyct H TPH T4T41%1, HA /M1: LIHKO, 11 Cl% ilEAtA10
Cla HAAEHTEM(11) Ero, H,A,SAAWd, Cla 4EA/AA10 H Cl% HMENIEM(11), H 1114411(11), CI IlEAtA10
Cl% HMEHTEM11, H M4H1115. oy TONAH110, H x-OTAIrl& WT(11) oyrni &merit, LIJO IIST(1%)
3 AtCd HCX0,4,HT(11), WT(1%) KOHEL1,11 npocTa Attu H 11EpEC(1%) nont, TO H4 CTOA1111, TAME
Hd p8n-rSpti, H WT(1%) TOA-k 11pOCTH Ud OyCTHE CACKS, T AWE ropa 114 EEHKH HEMEL1,1%,
T4 no KoAS H AO OyCTH POTOKA, MEE 110AtH111 OyPtKAEK4 H PSCKOKI. TON KEC(1%)
KOT4p(1%). firOTApHHK(10 E61/11% Ca4H4 /KVAHLIS H MENSHAILLI.
6111E EAHO noycramo oy IloToK(%) eaEpoK(%), creEN H AtTOKHLIJE H CEAO
C4AHT11. d XOTdp(11) TON IlSCTHHH: H4 imp& AOANHIA, HH)KE rISTt, CTOAFIlt, TMKE,
AOAHH010, oy XpH11,0HE, TANIE FLOTOKOM(1%) LI AO SCT11, cronn% WOKE MOrHAHRS, Td
HpOCTH Hd AtA(1%), Hd M4/1011 MOrHAH111, Td, LIEPEC(11) AOAHHH, Hd I11oran8 KEAHK010,
H4 HAkt 11186E14, TWKE, npoc-ra aEpEc(%) nonE, Nd HEALIKOIO moraeoy, RkJWE nv-Tt, TWICE
nporra oy KpoyrAH r0A(%), TWICE ropa Hd AtA(1%), Ud CTOAF11%, Td npocTa HA TSpacoyK(.11)
pt-stam, Td FlpOCTH 11113CE nt;Tt, HA cronrrh. To am(%) KEc(%) ro-rep(%). fi KOTdpHH-
<RW.9 EllIAH: flea(%) TeAop [o] RecKen(11)7, II neu(%) Mien(%) 11111.EAtH(1.) H oyca
ANEWHAW11 1410 CVT(1%) WKOAO.
611.1E AK4 11,11rdHli, Hd HM t lidAS, H Cll LIEAtAAAll CELOHMH, H lidH48, Cla YEAtAAAH,
EAHH(1%) TdTdpHH(1%), Ud HM't KWIA, H Cla LIEAtMO
6141E ECAAH AdAH AKt9 no-rou,t, Hd KEPX-11 ILOAE, Lao n0,41011-0 lid EdX-Alli, Ad
CT4KtTla MAHN(%) ; ELLIE EAHO MtCTO MAHHOLLbJ, 131%1WE OyCTHE TEAHLI,H.
TOE EMCE KIsIWE FIliCAHOE Ad ECT(1%) HA11%, WT(1%) H4C(11), OypHK(1%), Cl% KlaCkAA(1%)
AOKWAOM(1%), HEilOpOyWEHO HHKOAHNCE, Hd EttKil Kt4HH4.
fi lid TO ECT(11) Ktpd KI%IWE mummer, now, JIM adUAp1 KOEKOAd, H Ktpd EO/Ap
HAWHX(1%): 13tpd NAHA Aoynnt EpdEKIP-Id AKOpHHKA, Ktpa neae 1%1110H40 XOTHHCK0r0,
Ktpd mid GT411,10yAdi0 IlfrItKdAdEd liteorpeAcKero, fltpd naaa [fldH4] IIETP4 IIP111{4-
A46d 11, Ktpd F14114 KO3MH 1114HAp01311,1d, Ktpd mule IIELdN4 LI11,14H4, Ktpe newt KOCTH
CB1)11Wd, Ktpa NAHA lipdTVAd, !Ape NAHA RdHli LALId MINA IlleuApa Aoporrac-
oro, Ktpd mum KOCTH ,A,d110KHLI4, Ktpe Mid fiARVAd cndrept, Ktpe TdA,Opd
EdCK4Hd, Ktp4 hAHA X0A,K0 KpEREELH,14, Ktpd HANd Ta,e,opa itloaKe, Ktpa naae ;-Kt-paa
riloymme, KUL Mid IIETpHKd IlOCTEAHLIKA, Ktpd HAHA <,A,oy>1.2ma KHCTHAPHHKA, Ettpe
IldH4 11114H4 CTOAHHKA, (Ape 114Hd ;ESpACH KOAAHCVAd H Ktpd 131%Ctrl% KOlApl% HAWHX(1%),
REAHKHK(11), H MdAlir(1%).
fi no aawam(t,) 311130Tt, KTO RSAET(1%) r(0)CF1(0)A(d)pl% HAWEH BEMAII, HAN
WT(1%) 6pdTHE HdWliK(1) HAN WT(1a) HdWEr0 NAEMEHH, EVA(H) KTO, Koro E(001% H36E-
pET(1%) r(o)cn(o)A(4)01 EKITH, TOT() qio KW HM(h) HE nopSwanl, HdWEr0 AdHid,
JAH LIlO 61%1 HAAN OyTKP11AHAll H OyKPtHHA(11), sailoymE ECMH AdAH 111% 3dA(S)WII
C(11/A)TOHO9HMHX(11) nPEAKOX(1) N 3 d lidWE sApagNE.
d lid 60AWE NOTI3p1%).KAEHiE TOMV lil%CEAAV KbanE nacanaomS, lifirk<AH EC>13M11
H4WEMS Ktpao4A8 nea8, A0r0eETS, PHCATH H IlpHatCHTN HAWh nEaeT(%) K
CEAIS nacToy HAWEAIV.
<fue(a) Cono>14neoa, uy CSamit, EK nt-r(o) xsu-,171, M(t)c(A)u(a) rEn(apfa),

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Moldo-
vei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor ve-
dea sau o vor auzi citindu-se, a.' a binevoit domnia mea, cu bunvointa noastri
cu inima curat i lumina-I'd, si am ra'cut pentru pomenirea sfintrAposatilor
notri 1nainta0 0 am dat 0 am inVrit, cu aceastd carte a noastr, manstirii
noastre de la Pobrata, unde este hramul sfintului nostru printe Nicolae, facd-

34
www.dacoromanica.ro
torul de minuni, i unde este egumen popa Eustatie, toat ceara de la Tirgu
Frumos i pse buti de vin din desetina noastr. de la Cotnari sau de la Mrl.0
incd o prisacd in brani0ea noastrd, la Bohotin, anume a lui Bozea.
Inca' am dat, cu voia oltuzilor i pIrgarilor de la Baia, ca sd aibd din
morile lor, in fiecare an, cite doudsprezece coloade de malt i patru coloade de
gnu i acestea s fie date in fiecare an mdndstirii noastre, lr piedicd.
Pentru aceea, cind sa0i din Baia vor alca tocmelile lor, oricind, atunci
sa0i ne vor plAti 60 de ruble de argint.
Inc am datJ5 toatd poiana lui Ureacle i trei tdtari, anume: Baico, i
cu salaul i cu averea lui, 0 Duma, cu sdlaul i cu averea, i Stefan, cu sdla-
ul i cm averea, i moara de la Toplita, i hotarul de la gura Cacovei, unde iese
drumul din padure, de la capdt drept la deal i peste cimp, apoi la stilp, apoi
la rupturd, i de acolo drept la gura Sascdi, apoi In sus pe Neamtul Mare, apoi
pe apd i pind la gura plriului, intre poienile lui Ureacle i a lui Rusco. Acesta
este tot hotarul. Iar hotarnic a fost ()and Julici i megie0i.
Led am dat15 o pustie pe Piriul Iezerului sd intemeieze iaz i vdratec i
sat. Iar hotarul acestei pustii: la obir0a vii, mai jos de drum, un stilp, apoi,
pe vale, la Hritone, apoi pe pirlu i pind la gurd, un stilp mai jos de movilitd,
apoi drept la deal, la movilita mica, apoi, peste vale, la Movila Mare, anume
a lui Stiubei, apoi, drept peste cimp, la movila mare, mai sus de drum, apoi
drept la Glodul Rotund, apoi in sus pe deal, la stilp, apoi drept la marginea
Turjucdi, apoi drept mai jos de drum, la stilp. Acesta le este tot hotarul. Iar
hotarnici au fost: pan Tador Vascan, 0 pan Ion Catelean 0 toti megie0i care
slut imprejur.
!mg' am dat15 doi igani, anume Lalu, i Cu sdlaele sale, i Bana, cu
sdlaele, 0 un tdtar, anume Cojea, i cu sdlaul.
Incd am dat cloud piraie care cad in Bahlui, la captul cimpului, sd.-0
aeze moard ; Inca un loe de moard, mai sus de gura Telitei.
Toate acestea mai sus-scrise sd le fie lor, de la noi, uric, cu tot venitul,
neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
Iar la aceasta este credinta mai sus-scrisului, noi, Alexandru voievod, i
credinta boierilor no0ri: credinta panului Duma al lui Brae vornic, credinta
panului Manoilo de Hotin, credinta panului Stanciull pircdlab de Cetatea
credinta panului [panului] Petru pircdlab, credinta panului Cozma al
lui Sandru, credinta panului Ion Baicean, credinta panului Costea Or4, cre-
dinta panului Bratul, credinta panului ()and Pintece, credinta panului Sandru
de la Dorohoi, credinta panului Costea al lui Dan, credinta panului Albu spdtar,
credinta panului Tador Vascan, credinta panului Hodco al lui Cretu, credinta
panului Tador Moica, credinta panului Giurgiu Gdurice, credinta panului
Petricd postelnic, credinta panului <Du>12ma vistier, credinta panului Ion
stolnic, credinta panului Giurgea comisul i credinta tuturor boierilor no0ri_,
i mari, i mici.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn al trii noastre, sau din fratii
no0ri sau din neamul nostru, oricine, pe cineil va alege Dumnezeu sd fie domn,
acela sa nu le clinteascd dania noastrd, ci s le-o intdreascd i s le-o imputer-
niceascd, pentru c am dat pentru pomenirea sfintrAposatilor Inainta0 i pentru
sndtatea noastrd.
Iar pentru mai mare 'jut:46re a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Mihail logofdt, sd scrie i sd atirne pecetea noastrd
la aceastd carte a noastrd.
<A scris Solo>14mon, la Suceava, in anul 6961 <1453), luna ianuarie, 26.

35
www.dacoromanica.ro
<Pe verso, dou insemnAri din secolul al XVIII-lea:> Uric de la Alexan-
dru v(oie)v(o)d pentru vin, ceara, gnu, pe0e, scar, slad, 6961 <1453> ghe-
n(arie) 26; <continuat4 apoi:> i moarti in Top144, cu hotar impregiur, i un
pustiu pe Pirlul Ezarului, i iaz i loc de varatecu, i sA aezi sat 0 cu hotar
denpregiur, cu sgmni; <0:> Milostenie de la domnie pentru vin, pentru gnu,
pe0e, sacar, slad, ceara, med.
Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 134. Orig., perg. (45,5 x 40 cm), pecete (diam.=
7,8 cm), atirnata, snur de matase rosie, albastra i cafenie; legenda:n..t4A1 Is TW Ones411.644
*soeseekeoe, r(oeno,sal)mt Benent AilonAdechckol (chip& elementele sale distinctive, aceasta pecete se
identifica Cu cele de la sfirsitul domniei lui Alexandru cel Bun; v. D. P. Bogdan, 0
matrice, p. 259-260).
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, LXXVIII/5, si o copie, de I. Bogdan, ibidem,
ms. nr. 5 234, f. 38-41. Alta foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fo-
tografii, II/411.

EDITII: Bogdan, Album, nr. 42 (facs.); Bogdan, D. P., 0 matrice, fig. 11 (facs.
greu lizibil); Wickenhauser, Bochotin, p. 11 (rez. germ.); Hajdeu, Arch. ist., I, 1, p.
102-104 (text slay prescurtat si trad.); Costachescu, Doc., II, p. 444-448 (text slaN'T
si trad.) ; D. I. R., A, I, p. 257-259 (trad.).

1 4, facut peste tot ca v.


a V, scris distinct deasupra lui O.
3 c, redat prin punct in rind.
4 UltiMIll e facut peste 4.
5 In loe de SAGA84.
o OnliS.
7i, transformat din y de la ov, intrucit initial diacul scrisese OrACKAH.
8In textul editat de M. Costachescu, gresit: Soma, iar in trad. din D. I. R., A,
I,: Bona.
9 t, scris peste a.
19 Stanciul, probabil gresit, pentru Costea (pircalab de Cetatea Alba in acea vreme
si fratele lui, Petru pircalab, care urmeaza in toate documentele dupa el), sau Costea a
fost omis, asa cum poate sugera repetarea cuvintului pan", in continuare.
11 -k, transformat din A.
ters i rupt.
Rupt.
14Rupt; in textul editat de M. Costachescu si in D. I. R., A, I, intregit gresit:
<N>AHoii si, respectiv, Ghi<dion>, dei se citeste ciar Dealtfel, ductul
scrisului este identic cu cel al actului din 1451 iulie 31 (vezi nr. 13), scris de Solomon.
15 am dat", subinteles in textul slavon.

27 1453 (6961) februarie 8, Suceava.

t 111(41(0)CT 110 E(0))K TEI0, MIA, ILE AdHAP11 ROEHOA,d, r(o)cn(o)A(d)p% EMAH
IIOiA4ECKOH. IIHHHM(11) 3H4MEHHTO He(%) CtM(16) AHCTOM(10 H4WHM(11), 10'0 lid
H(11) 01(31:1HT(10 HAH EPO 01(CAKIEIHT(k) 4TV'tlii, W)KE npiHAE, ripta,(%) HdMH H [04.00
HdWHMH 6013(1%1, Grpoiacoad Ili/dpviurce, no CROEIO 4,0E040 ROAN, H A4A(1%) HEHOTtr
CEOEH, HAW UOCTEIIHHKV, CEA0 CROE, GTp0ELPH, Hd OyCTIE 1.11HAAV3A1, kd 11110A-
Adlit2 WEd KVT6I. HHO, MKI, RHAtHWE HX(11) AOEPOE EPOH3E0A EH TE, T4OKE3, H OMNI
EC MI A4111 TOE HPAA(%) PE4EHHOE CEA0 Tj) OE WH, WEd KVThJ, H CK MAHHO4k(10) AA
Err(%) maw dHH O(PHK(1%) H k 111.CM M(10 OKOAOM(11), EMV H AtTEACts, Ero >4,
H EPdT< T>4rdm-K Ero, H W IV't1dTOMIL I i EnIcEnAv poAv. Ero, HEEOPMEHHO HHKOAWK(E),
Hd EtKbJ
ti TdKOW(E), HdPE KTO EN! XOTHA(11) TtraTif 3d TOE CEA 0, WT(11) HHH6IX(1) EH
EfldT hi IMU HEOOTIH HMI EVA(11) KTO WT(11) EH POAV HMI WT(11) poAr w(1%)uoy EH HAH

36
www.dacoromanica.ro
poAv MdTEpH EH [EH], EV,A,(11) KTO HMET(105 TtrdTH Ud Maid Bd TOE CEAO,
TOT(%) Ad 3dHA4THT(11) 3dHt3K8 pVgAH AHTOVO cpEspa.
fl rim TOM(%) E6.41(%) mapTopn: fidH(k) AvM EpdEall4(1t) ABOPHHK(11), H
fldH(11) indHOHAO, H IldH(lx) GT4H4VA(11), MINN KOCTE ntri&Kailas(t.) H Ep4T(11) EVO,
11(11) IIETpK, rum(%) KHdH(11) KdHtMU(K), lidH(ll) Raid }KVAH(1%), H HdH(10 KO3Ark
KLMApOKH4(11), Hdil(11) KHTOATlx, WOO KOCTH AdHOH114(1), HdH(h) flAKyl& Crld-
Tapviva, nail(%) AVAAt BHCTi4pHHK(11), nait(%) IIETp1 H0CTEA<HHK1x>6, nen(%)
naH(%) Mari(%) cTommic(%), n4H(11) 11{vpfct KOMHC(lk) H HHHIIJK(1%) oyciix(%)
lidWHK(h) 601411, H BE1HK111K(1), H MdMAX(11).
HA ROAWEIO KAHOCT11, KEAtAH ECMH IldWEMV" litpHOMV HdHV, iltIVHAV noro-
41ETV, HHCdTH H HdWV F1EtIdT(1.) flpHlitCHTH K CEMV AHCTV HAW(E)AW.
KHC(d) ,A,0EpVA(1), o Gw4(4)st, 13(11) AtTW xSU,ad 41E03043(iE) 11.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al prii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra, celui care o va vedea sau o
va auzi citindu-se, cd a venit, inaintea noastr i inaintea boierilor nostri,
Marusca Stroiasa, de bunvoia sa, si a dat nepotului su, pan Gana postelnic,
satul su, Stroesti, la gura imuzului, pe Moldova, amindou cuturile. Deci,
noi, vzind bunavoia7 lor, de asemenea i noi am dat acest sat mai inainte-
zis Stroesti, amindou cuturile, i cu moara, s-i fie panului Oan uric si cu
tot venitul, lui i copiilor <lui>4, i fratilor lui, i nepotilor i intregului su neam,
neclintit niciodatd, in veci.
de asemenea, oricine ar voi s pirascA pentru acest sat, din alti frati
sau nepoti ai ei sau oricine din neamul ei sau din neamul tatlui ei sau din
neamul mamei ei, oricine va piri pe Dana pentru acest sat, acela s plteasca
zavescd 60 de ruble de argint topit.
lar la aceasta au fost martori: pan Duma al lui Brae vornic, si pan Manoilo,
si pan Stanciul, pan Coste pircdlab i fratele su, pan Petru, pan Ion Baicean,
pan Clan Julici, si pan Cozma al lui andru, pan Vitolt, pan Costea al lui
Dan, pan Albu spAtarul, pan Duma vistier, pan Petru postel<nic>6, pan
tibor, pan Ion stolnic, pan Giurgea comis i toti ceilalti boieri ai nostri,
mari, i mici.
lar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan,
Mihail logort, s serie i s atirne pecetea noastr la aceast carte a noastr.
A scris Dobrul, la Suceava, In anul 6961 <1453> februarie 8.
<Pe verso, insemnare tirzie:> Alexandru v(oie)vod, din leat 6961 <1453>
fevr(uarie), din 8, pe satul Stroestii, in gura omuzului, pe Moldova.
Arh. St. Iasi, CCCXL/6.
Orig., perg. (18 x 14,5 cm), pecete mica (diam. = 2,3 cm) atIrnata, deteriorata,
snur de matase rosie; legenda: fintlecom.fr. 80E1044.
foto., ibidem, MXXXVIII (pachet Costachescu), nr. 56, o trad., din 1768 iunie
19, de Evloghie dascal, ibidem, CLVIII/2, si alta, din 1815 iunie 13, de Pavel Debrici clucer,
ibidem, CDXVII/3. Alta foto., la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Foto-
grafii, 11/412.
EDITH: Ghibanescu, Surete, XVIII, p. 60-62 (text slay si trad.) ; Costachescu,
< Doc. comunicate>, In Buletin I. Neculce", fase. IV, p. 176-177 (text slay si trad. din
1768); idem, Doc., II, p. 458-459 (text slay si trad.); D. I. R., A, I, p. 259 (trad.).
Asa In orig.
2 4, facut ca O.
3 Mai jos, iacoK(1).
4 Rupt.

37
www.dacoromanica.ro
5 In textul slay editat de M. CosUichescu, loc gol pentru Hmer6.
O
OrniS.
7 in trad. lui M. Costdchescu i in cea din D. I. R., A, I: invoial".

28 1153 (6961) februarie 23, Suceava.

111(11)(0)CTI10 6(0)SaE10, M61, flAEANAlrh HOEBOAd, r(o)cu(o),4,(4)pil BEMAH


illOAAMICKOH. ILIHNHM(%) 3H4MENNTO HC CHM% APICTOM% HdWHM(%), 111.CAM(%) KTO
H61 H(%) 01(3PHT(%) 11A11 EVO OVCA61<WH>IT<%) qTV1H, W>KE EA(d)r0F1p0H3KOAH r(ocnoA)-
CT130 MN, HdWHAA% 6Adr61M(li) Flp0H3130AElifEM1S H LINCTHM(%) H C(11/71)TAKIAA% CP(%)-
A(1014E<M% H oy4HHIMI-1 ECAAll 11% 3dAlfilliE C(HR)T01104HHUINK(%) POAHTEAEM(%)
161WHAA(%) H 3d H(d)WE 34p411fE H AdAH ECMH MOH4CT66310MAW LIJO ECT(%) KOAAH
Gt.:4)(1mA, Al1,K011V IIION4CT61110, rAE EcT(1.) K/LitWit OIrCEIEHTE C(11/A)Ttl1 1i(Or0p04H)U,E,
r4E Err(%) creptiu,t (DEgpoide, 44 WCJAHT(%) CEAO moluoTkipckbax(-k)
l0K0A0 MOH4CT116310, rAE HMET(1.) A10611TH.
ildpE KTO HAUT(%) 3134T11, HAN WT(%) (11116EN 3EMAH HAN WT(%)
3EMAH HAN WT(%) lidWEH SEA/IAN, d TOTKI MOAN, yen KVAKO NWT(%) 6111TH oy TOTV
MOHACT661(10), Ad ECT(%) HM(k) CAOHOAHO WpdAH CO6H H >MATO CidTH H CNN KOCHTH
Olr TOprOKCK010 LI,dpHHS GW,IdECKOE, 4.1KOW(E) TOprOHECKEJX(61) AIOATE.
PI T4KOSC(E), TOT111 A1OAH 44 iimai0T(-0 CA060AV, HAH MACT(E)PORE 11MIPT('lx)
661 HAN KON<VrdpH HAN EVA(N) KdK61 MdCTEirla, HAH pIrCHH(%) HAN rirkilHH(%) HM EVA(H)
K4K61 1A361K(%), Ad HE AdCT(%) T61K(%) MOAN HH AdH(%), H1-1 FlOCAAV, HH HANW(%),
HH H4 MAHNOX(%) HaWHX(%) 44 HE OKAT(%), N1 H4 ropoA(%), HH AECATI-111V WT(%)
ELIEA(%) Ad HE A4CT(%), HH WT(%) annorp4A(1,), d HH HHOE HUEllO Ad HE AdCT(10, tiliK0-
AN, lid IltK61.
TdKO?K(E), T61X(ls) MOAN Ad ECT(%) HM(K) CAOHOAHO H A0410110AHO X0AHTH
C% KOpH(E)11,0M(%) HM C COAE10, HM 110 REV, HM ,KNKKIM(%) TOK4101111(%) 'Amur(%)
XOANTH HAN MP(lt)T1161M(%), LiHM(1) MOO NA/WT(1) r0,40114TH Ct, KE3AE no HdWal
3EM4H npoAmoqn H Kt/718104H, H no Tp%rOM(%) H no cEnom(i..), d M61TO HHrAE Ad HE
AdCT(%) NH rpow(-), HM 11130A4H Hd Akki<Te2Y. HAN HEF1130A4Hild.
TdKON<(E), HH AH0f3HH11,H GW4413CK61X(%) d HH HH(%) HHKTO 44 HE HAAMOT(11)
AHAd C THMIl A1OAAAH, HH CVAHTH H(h) A HH HHOE HN11.10 HC FIFIX(%) HE EpdTH. fi KOMV
OppliT(%) KlJHBAd Fid 3 T124(1) A1OAH, d WH(%) 44 EILPET(%) Hr(%) HP/AA(%) CT4-
pi-Kt dAll r(ocnoA)cTao mn4, d nnoro cvA(k)Rt Ad HE HMMOT(%), d/IE
ToT(10 npnx-oAN oy aEc(%) 44 ECT(%) MON4CT6IPO 161WENIV.
TOE 13CE 1161WE EIHCAHHOE Ad ECT(%) MOH4CT12.1p10 lidWEAW 01rPHK(%) H CK 1111C4M(%)
AOKOAOM(%), HEHOPMEHHO, Nd 11t612.1.
fl Hd TO ECT(%) 11tPd Hdlil(E)r0 r(OCK0A)CTIl4, H61W(E) KHCallidr0 dmaanApa
ROEHOA61, H lltpd 6014p% HAWNK(11): atpa male AVMH AKOPHHKd, Htild mina llidHOHAO,
Iltpd NAHA GTAHLIVAd, Htpd [hum KOCTH npiocanasa H 6/34T4 EVO, nand IIETpd, !Apt'
MINA IrkPd fldH4 IKV4H44, Ktpd Fl4H4 KOBAAHWd, Ettpd mule AVMH INCTidpHHKd,
tpa 114161 IIETpHK4 ElOCTE4HHK4, 'Apt' naue KOMliCd H ErKfld 1111C771(1) 60f1irh
114WHX-(%) MOAAMICKEJX(%), KEAHK1AK(%) H mamsix-(%).
no newEiti(1.) >KHROTt, KTO 6VAET(%) r(o)cn(o)A(4)p% H(d)WEH SEA/IAN, TOT(%)
661 HE ilOpliWHA(%) MOH4CT6IPIO H(d)W(E)M1/ H4WEVO AdHid. il KTO HAUT(%) 11013VWHTH
CiE 11(d)WE AMITE, TOT(%) Ad ECT(1.) EIPOKAtT(%) WT(%) r(ocnoA),t g(or)a H CF1(4)Cd
H(4)w(E)ro, 11(cv)cv X(PliCT)d, H WT(%) riptli(n)cra EVO M(4)T(E)P11, H WT(%) THf WT(%)-
HHKEHCKbJX(%) H WT(%) ElICAK(%) C(111)T61X(%) <N 44 Err% noAosEtrh ... 6
TtAVII>1 11)6(E) Kpoa(%) EVO Hd HHX(%) H Hd ildA/AX(%) H%).

38
www.dacoromanica.ro
tt Ha ROALHEIO KAFIOCT(10 KEntAH ECMH H(d)W(E)MV IltpHOMV HAW, Ilit9CaHAV
OPO<OETV>l, HHCGOTH H npuKtc(n)TH HMV nEqxr(vh) K CEMIP 11(4)111(E)Mlf.
11,144) AO6pter1(11), Olf Gwil(a)gt, ES(1.) ntT(0) xS14 41E11(0%100

t Din mila lui Durn. nezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunvointa noas-
trd i cu inima curatd i luminatti, si am fticut pentru pomenirea sfintrposatilor
printdlor nostri si pentru sntatea noastr si am dat mnstirii noastre care
este ling Suceava, Mrastirii lui Jaco, unde este hramul Adormirea sfintei
nscRoare de Dumnezeu, unde este staret Fevronia, sa-si Intemeieze sat
In hota. rul mndstiresc, in jurul nrnOstirii, unde-i va plcea.
Si pe oricine vor cherna, sau din lard strin4 sau din Tara Leseasc sau
din Ora noastr, toti acesti oameni, citi vor fi la aceast mAnstire, s fie
slobozi s-si are si s' semene grine i s coseasc fin in tarina tirgului Suceava,
ca i oamenii tirgoveti.
Si, de asemenea, acesti oameni s" aib slobozenie, fie CO vor fi mesteri
sau cojocari sau once fel de mesteri, fie rus sau grec sau de once fel de limba,
s nu dea acesti oameni nici dare, nici posad, nici ili, nici la morile noastre
sti nu lucreze, nici la cetate, nici s nu dea desetin din albine, nici din vii
nici altceva nimic s nu dea, niciodat, in veci.
Si, de asemenea, acesti oameni sd fie slobozi i s umble In bunvoie cu
oale sau cu sane, sau dup peste, fie c vor umbla cu marf vie sau moart',
cu ce vor putea s' aib'6, pretutindeni In tara noastr, vinzInd i cumprind,
prin tirguri i prin sate, iar vaind s nu dea nicdieri nici un gro, fie a vama
este vinduta, fie c este nevinduta.
Si, de asemenea, nici vornicii de Suceava i nici nimeni altul s nu aib.
treabA cu acesti oameni, nici s-i judece i nici nimic altceva s nu ia de la ei.
lar cui i se va pdrea ea are strimbdtate de la acesti oameni, acela s-i cheme
Inaintea staretei sau inaintea domniei mele4, iar alt judecdtor s nu aib, ci
tot acest venit s fie al mngstirii noastre.
Toate acestea mai sus-scrise s fie ale mAn'stirii noastre uric si cu tot
venitul, neclintit, In veci.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, si credinta boierilor nostri: credinta panului Duma vornic, cre-
dinta panului Manoilo, credinta panului Stanciul, credinta panului Costea
pircalab si a fratelui sau, pan Petru, credinta panului Balcean, credinta panului
Julici, credinta panului Cozmis, credinta panului Duma vistier, credinta
panului Petric postelnic, credinta panului Giurgea comis i credinta tuturor
boierilor nostri rnoldoveni, mari i mici.
Iar dupg viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, acela s nu clin-
teased mOndstirii noastre dania noastr. Iar cine va clinti aceast danie a noas-
tr, acela s fie blestemat de domnul dumnezeul i mintuitorul nostru,
Iisus Hristos, i de preacurata lui maic, si de cei 318 printi de la Nichei a si
de toti sfinii <si s fie asemenea 5 i celor)' care au strigat : singele lui
asupra lor i asupra copiilor lor.
Iar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan,
Mihail logo<ft>l, s' serie i s atirne pecetea noastr la aceast carte a noastra.
A scris Dobrul, la Suceava, In anul 6961 <1453> februarie 23.
Bibl. Acad., XL/3. Orig., perg. (36,5 x 26 cm), pecete atirnatA, pierdutA, snur
de mAtase rosie.
0 trad. modernA, din 1880, de episcopul Melchisedek, ibidem, o trad. germ., din
1782 martie 23, de Harsany, ibidem, CLIX/42, o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms.

7 Documente C. 1693 39
www.dacoromanica.ro
nr. 5 234, f. 48-50, i o foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/24. 0 copie, cu greeli, in Arh. de
Stat a regiunii Cernuti (R. S.S. Ucraineana),i o trad. germ., tot din 1782, ibidem, fond. 1024,
op.1, nr. 3, f. 1-4. 0 foto., la Inst, de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/413.
EDITH : Bogdan, Album, nr. 43 (facs.) ; Codrescu, Uricariul, XX, p. 98-100
(trad.) ; Iorga, St. fi doc., V, p. 393-394 (rez., dup trad. din 1782, de la Cernduti);
Reli, Doc. slavo-rom., p. 437-438 (text slay, dupl copia din Arh. de Stat a re-
giunii Cernkiti, R.S.S. UcraineanA) ; Costachescu, Doc., II, p. 461-463 (text slay i trad.) ;
D. I. R., A, I, p. 260-261 (trad.)
OrniS.
2 In textul edidat de M. Costachescu, greit: npoA4(i) H4M111.
3 In loc de urr(%)?
4 In textul editat de M. CostAchescu, in loc de r(ocnoq)cTeo n%11 (domniei mele),
greit: C1011 mortoi (oamenilor sdi).
5 Diacul a omis, probabil, intreaga formuld, pentru care vezi doc. urmator.
In trad. publicatd de M. CostAchescu i in cea din D. I. R., A, I, tradus impro-
priu : cu ce vor putea trAi", intrucit verbul roAciceni ct inseamnA, de fapt, a-i
permite", ali ingddui".

29 1453 (6961) aprilie 3, Neamt.


t iii.(H)n(o)crito E(0)>K1E10, 4hJ, EdIIAPh HOEHOAd, r(0)C11(0)A(d)p% BEMAH
diOAAdlICKOH. 1111HHM(1x) 3H4MEHHTO HC CtM(11) AliCTOM(11) KTO Hd H(k)
Or3pHT(1&) HAH EV(0) 01(C/%1WHT(11) 4TVL1H, WHCE EA(4)r0f1p01-12130AH r(ocnoA)crao MH,
HdWIIM(9x) grldr61M(13,) Hp0H3130ElifEAVla H 4(H)CTIN1M(1&) H CH(A)TAII1N1(1.) cp(-0A(K)-
U,EA1(11), H Or4HHHAH ECMH KK BdA(V)IBTE CH(M)T0110t1HHWHX(1x) p0AHTEAEH HdWHX(11) H
MAT ECMH MOHdCT1,410 H(d)W(E)MV WT(%) 110411TA, HAEW(E) Err(ii) x.pdm(lt) G(grA)-
T(o)ro HHKonH, EAHoro wT(-K) Haumix(%) TdTdpE WT(%) iltMll,d, Hd HMt JialiKo, H
CHH(11) Er(o) Avmwrpv, cit LlEirHAMH CHOHMH, Ad ECT(11) MOHdCT1s1p10 HatHEMV ov-peK(1,),
rk orctadd(10 npHroAom(h), Ad npurcnvxmoT(1.) Kk KIWEMV moHanhipio.
KpOTOK(E), HHKTO 110 H4WEM(11) WHHOTt, KTO svAET(11) r(o)cn(o)A(a)pil Or
HdWEH 3EM/111 HAH EVA(H) KTO svArr(il) TwrAH HEME11,1s, AEjniidTH, Ad HE HMMOT(1.)
WTWHTH ThlK(l%) 111,1111(E) HHC4HHKIK(%) Td.rdpf WT(%) HdWEr0 moHdcThpo. fi KTO 661
XOTH11(76) flOpVLBHTH HAN WTHtTH ThIX(1%) TdTdpE, TOT(-6) Ad EcT(h) npoKnt.ril wT(h)
r(ocnoA)d E(or)a u cn(a)ca HdWEr0, II(CV)CV X(pli)CTd, II WT(11) mi WT(6)11,11,11>KE HI&
H WT(10 11-11CAK(%) CH(A)TWK(%) H Ad ECT(11) HOAOHEH(lk) IOrAt <H>1 npo-
totTomv tIpIH H <TtM11 IME>1 11'63-6f1HWd: K131111(11) Er(o) Hd MK(%) H Hd 9dAt)((h)
"X(11)- IT Ad ECT(12.) TOMV rhflEpHHK(%) C(HAN)T0r0
d Hd TO ECT(%) Irkpd HdWEr0 r(ocnoA)c-rga, ghnB(E) 11HCdHH4r0 dr1E4HAP4 HOE-
110AbJ, H Irkfld ROrafrk HdWHX(%): Htpd fldHd EpdEHH,l(d) AHOpHI1Kd, etpd HdHd didHOHAO,
Etpe new GyrdH4VAd, Htpd flaHa KOCTH npioidnage, Htp4 meld BdIVIdHd H litpd illiCatX(11)
6014p% HdWHX(%), HEAHKIIX(%) H MdillN1X('6).
ti Hd HOAWHO KOH0CT11, HEAtAH ECMH KtifldHS dIHKdHAV A0r4ETV HHCdTH H
HdWV 11EL1dT(%) ElpHHtCHTH K CEMV AHCTS H(d)W(E)M8.
1111C(d) ,NoupSn(%), AlaK(11) Hdw(%), O Henutt, K(k) AtTW )(slue., dn(pHdiE),
A(K)wk

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, celui care o va vedea sau o
va auzi citindu-se, cA a binevoit domnia mea, cu bunvointa noastr i cu inima
curat i luminat, i am fAcut pentru pomenirea sfintrAposatilor no0ri p'rinti
0 am dat ingnAstirii noastre de la Pobrata, unde este hramul Sfintul Nicolae,

40
www.dacoromanica.ro
pe unul din tdtarii nostri de la Neamt, anume Baico, i fiul sdu, Dumitru, cu
sdlasele lor, sd fie mdndstirii noastre uric, cu tot venitul, s asculte de mAnd-
stirea noastrd.
Pentru aceasta, nimeni dupd viata noastrd, cine va fi domn In tara
noastrd sau oricine va clrmui2 atunci Neamtu13, sd nu ia pe acesti mai sus-scri0
-Mari de la mdrastirea noastrd. Iar cine ar voi s clinteascd sau sd-i ja pe acesti
acela s fie blestemat de domnul dumnezeul i mIntuitorul nostru,
Isus Hristos, i de cei 318 pdrinti, care au fost la Nicheia, si de toti sfintii
i sd fie asemenea lui luda blestematului Arie i <celor care>1 au strigat :
singele lui, asupra lor i asupra copiilor lor. 8i aceluia sd-i fie phi Sfintul
Nicolae.
8i la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Braevici vornic, credinta
panului Manoiloi credinta panului Stanciul, credinta panului Costea pircalab,
credinta panului Baicean i credinta tuturor boierilor notri, mari i mici.
Iar pentru mai mare putere, am poruncit jupanului Mihail logofdt sd scrie
i s' atIrne pecetea noastr la aceastd carte a noastrd.
A scris Dobrul, diacul nostru, la Neamt, In anul 6961 <1453> aprilie,
3 zile.
Arh. St. Bucuresti, D. S. Moldova, 13. Orig., perg. (21 x 13,5 cm), pecete atirnat,
pierduta, snur de matase rosie i albastra.
0 trad., din 1796 iunie 24, de Andrei Talmaci cApitan, si alta, din 1912 iunie 6,
de St. Nicolaescu, ibidem. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ins. nr. 5 234, f. 52
53. 0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111414.
EDITII: D. I. R., A, I, p. 504 (facs. putin lizibil); IlAjdeu, Arch. ist., I, 1, p. 142
(text slay prescurtat si trad.) ; Costachescu, Doc., II, p. 465-467 (text slay si trad.)
D. I. R., A, I, p. 261-262 (trad.).
1 OlniS.
2 In trad. lui M. Costachescu si in aceea din D. I. R., A, I, slrAelts) .44:KATK s-a
tradus prin va stapini", ceca ce conferti textului un alt inteles (vezi si doc. nr. 17 si 39).
3 Adica: tinutul Neamt.

30 1453 (6961) mai 1.


Suret de la Alexandru vod(d), 1(e)t 6961 <1453> mai 1.
Facem Intiintare cu aceastd carte a noastrd, precum au venit, lnainte
noastrd i Innainte tuturor boerilor nostri, Giurge, nepotul Ecupae, i cu fratii
sisi au pleit pe Icooae pentru satul Iucusdni <01i pintru dresurile <di>ln
Iucudni ; iar Iucupae au zis <cd> ... 1 dresuri acelui <sat>1 de mai sus-scris
s-au stri<cat and s-au g>liudecat <cu d>1Inii dup(d) dreptate <v>1rme
c <s-au str>licat acele dresuri 1 car<e>1 1<e-au avut pe acel>1 sat Iucusdnii
... 1 giudeca<ta>1 noastrd. lar Iucusoae ... pintru cari i-a<m>1 dat i noi
acestil uric <de la noi pe)' acel sat Iucusdnii, ca sd fie a Giurgii i a fra<tilor
lui>1, lor i copiilor lor, nepotilor i strdnepoti<lor>1 i a tot neamul ce
sd va alge mai aproape, nerusuit nici oddndoard, In vci. Iar altul niminea ca
sd treabd cu acel sat, frd numai Giurge i cu fratii si. lar di s-ar mai
scula cineva din rudeniile lor s [nu] mai pirasca pintru acestil sat sau sd pome-
neascd de dinsul, acela sd dea gloabd 60 de ruble.
8i la aceasta au fostil tot(i) boerii notri: dum(nealui) Dima Graevici2
[vel] vol(nic)3, i dum(nealui) Coste pirclab, i dum(nealui) Petre post(elnic),
i dum(nealui) Ivan [vel] stol(nic), i dum(nealui) Giurge [vel] com(is)
muttii boer(i), mari i mici.

41
www.dacoromanica.ro
<8i pent>rui mai mare cridinlAr<i>itura, <am poruncit ci>in-
stitului i credin<ciosului>1 boieriu<lui nostru, dum(nealui)>i Mihail [ve]]
logof()t <s serie>' i <s atirne pecetea noastr>1 cgtr aceast[r] <carte
a noastr>1.
S-a<u tglinkit de>' Evloghie dasc<61, la leat 72>167 <1759> mai 16.
<Pe verso, insemnri ulterioare:> Iucsenii. Copie du<pd>1 ispisocul
1<ui>' Alexandru vod(), let 6961 <1453> mai WI; Dumitru Savin ; Suret
al lui Iucse ; Nr. 213, iulie 23 1859.
Arh. St. Neamt, Coiectia de documente i scrisori, Fond D. Constantinescu, sub
data'. Traducere.
EDITH : Constantinescu, Doc, mold. sec. XVXVI, p. 336.

Loc ars i rupt.


2 Greit, in loc de Duma Braevici".
3 Greit, in loc de vor(nic)".

31 1453 (6961) mai 31, Suceava.

Alecsandru v(oie)v(o)d Intgreste dania Orintelui su, Ilie v(oie)v(o)d,


carele au dat Mitropolii <din Suceava, a Sfintului Gheorghe>l, Iigani: pe
Voico, Balt<a>2 si Roman, cu a lor samintie, addugind si de la sine a lui Climan
Was, cu niamu lui.
Sociava, 6961 <1453> mai 31 zile.

Arh. St. Bucureti, ms. nr. 527 (Condica Mitropoliei Moldovei), f. 67v.-68r. (nr. 12).
Rez. din 1815.
Un rez. germ., cu datele de luna i zi: martie 5, la Arh. St. Suceava, Documente,
XIII/5 (copie, germ., de la sfiritul sec. al XVIII-lea sau inceputul sec. al XIX-lea
dupa Inv. doc. Mitropoliei, alcatuit in 1783 ianuarie 3, la 26/kiew, de Iohan Anastasius
Manovarda), Privilegii, nr. 41.
Avind in vedere continutul identic al celor doua rezumate, posibilitatea de confuzie,
oferita de scrisul slavon, a lunilor MAUi mg p( Te), Cu ultimele litere suprascrise, pre-
cum i inregistrarea unui singur act in ambele piese arhivistice se poate considera ca,
in prima parte a anului 1453, cancelaria domneasca nu a emis decit un singur document
pentru tiganii Mitropoliei de Suceava.
EDITII: Popovici, Index 261kiewiensis, III, p. 690 (rez. germ. i trad.) ; Costa-
chescu, Doc., II, p. 465 (rez. germ., dupa Popovici, i trad.) ; D. I. R., A, I, p. 261 (rez.
rom., dupd Costachescu), i p. 262 (rez. din 1850).

1 Completat dupa Index 2.61kiewiensis: an die Suczawaer ... ad S<anc>tum


Georgium".
2 OlniS.

32 1453 (6961) iunie 12, Suceava.

E(0)>KTEIO, M61, GE AdHAP11 BOEBOA(d), rocno,e,dp11 3EMAH


111(H)11(0)CTTIO
1110JIA4ICKOH. 3H4< >1HHTO 4HHHM(11) HC CtM(11) HdWHM(K) AHCTOM(k), KlICtM(10
KTO H4 Hh Otr3pHT(90 HAH EVO oirCA111WHT('k) qTVqH, MKE TOTH MTH< HK61 >1 HdWH
CAVTIal, Hd HM St eHM4 TVHCIPAV, H EllttOW(11) X0p)KECKVA(1), H 414711(%) TVHCIMV,

42
www.dacoromanica.ro
GadHe XOPWECKVA(1), <CAV>17K<H4 >1H naan(-k) npago H KtPHO. TtAk(-6), M61,
HVKWE FIPAKVIO H ntpnvio CAV)K60/0 AO H4C(10, Ki10134Ali ECMH IC%) WCO6H010
Hd<WEIO >1 M(11)40)CTTIO <H >1 AdAH ECMH HAV6, Olt HdWEH 3EMAH, EAHO CEAO Ud fiorAant,
Hd HAVA X0p?KEIPH, 111011(0 WC(%) WT<HHHd >3.
II T4K0)K(0, <ripT>litm npt,e,(%) H4MH H nptAN HAWHAAll R014111 I0K44, CRO-
W A0EI:1010 ROMO, H Hp0A4A(%) HMK, WT(11) cnoEro oypn<na, E>lAHO CEAO Ud liormut,
lid HM S% TVHCEWHH, ad11 3AdT(%). TOE IVI&CE li<61>1111(0 IIHC4105 Ad ECT(%) HA16
von(%) H C-6 1111C-RA11(11) AOKOAOM(11), H<M1. p>lanno H AtTEM(%) HX(11) NIKHO,
011V4dT0A1(1a) H(%), H PIPA01rHIPLI4TOM('6) <11X(10>i, H flpALPVIVATOM(%) Hr(13.),
KIXEMV Hr(t) <p0AV>6, HEF1013V<WEHHO>1 HHKOAMICE, Hd HUH.
Ko-r4p(1%) TtmCh) cEnom(h), no CTdp0MV XOTdpV, KVAd Ha 'AKA WNCH<ES >7dAH.
EI Hd TO ECT(1.) Rtp<d >1 FldWEPO P(OCHOA)CTKA, R61WE 11HCMiHdP0 IIAEadHApd
KOEKOA(61), H KtPd ROId1311 HdWilr(%): ntpe mina Kil4E1311161 AKOptiliK4, Rtpd alL1110-
Rtpd mina eT4111110A4, Iltpd nana IIETPd IlpisKdAdEd, Rtpa IldHd CadHt 116111TE11(4),
Irkild nand KO3AW III4NAPOK11,1d, litpd KOCT11 Caf61W4, 0>14114 KOC<TH
>10K11sid, trkpa nand <III >lanApe XponOlicnoro8, irkpa nana TaAopa E4CK01044,
atpa mina <T>144,olia nt<p>la 114114 XO<AK >id Kp<ERE >113114d, ntpa f14114
iIIHKd < KpdAt >1, atpa flaid PdA01(MI 1161CIld, Rtpd 114114 rOidHd, <Ktpa nana>7 <ItlE4 >1
CrldTdpe, <Ktpd >1 < FldHd >7 KO3Mlilt4 K<HCT>ltpuHica, <Rtp >id flaid KKdHd CTOAHHKd,
RtPd <111Hd Nittp>Incoi KOMHC >id HFickpAi KliCtrlt <so>haph H4Wlir(10 MOAA4Et-
CK61<rls., H R>lEAHK111X(%), H MdAkIr (10 .
11 F10 HdWEM(10 XCHROT<t, KTO>7 <svArr-k>1 rocnoAapil 3EMAH HdWEH, WT(11)
At<T>lEll H<AWH>11C(11) <HAH>1 WT(1.) gfIdTTH t4WHK(1) HAN WT(10 HdWEPO HAEMEHE,
<RVA(1%) >7 KTO, Koro <K(OP)la H3RE>1pET(11) E61TH, TOT(%) LIJO R61 HA/111 HE 11opv-
LLIH4(11) HAWEPO AddHTd, dAE LIJO R111 HM11 01(THP'11AHA(1.) 0>11(KptHHA(11), 3411V)KE
<AdAH ECAM1>1 HAN11 ad HX1a flpdli011tpHVIO CAV>K6V.
II Hd KOAWH KptnocTi1 TOMV RIXEMV KbJWE FIHCAHHOMV, KEAtt1H ECM HdWENIV
etpnoaur 0e1lv,11119cannv nor(o)0ETv, F1HC4TH[C4TH] H HMV 0EH4T(6) FlpFilitCHTH K CHM/
AFICTV HAWEAAV.
KliCd LIVK4, O 011(4)13t, Rh AtTO xSEL4 10H(T0

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c aceste adevrate slugi ale noastre, anume
Sima Tunsulu, i adios Horgescul, si Stefan Tunsulu, i OanA2 Horgescul,
ne-au slujit drept i credincios. De aceea, noi, vzind slujba dreapt
credincioas cAtre noi, i-am miluit cu deosebita noastr mil (vi>' le-am dat,
In tara noastr, un sat pe Bogdana, anume Horgesti, care le este lor ocin 3.
de asemenea, a venit inaintea noastr i lnaintea boierilor nostri
Iuca4, de bunvoia sa, i le-a vindut lor, din uricul su, un sat pe Bogdana,
anume Tunsestii, pentru 83 de zloti. Toate acestea mai sus-scrise5 s le fie uric
si cu tot venitul, lor deopotriv i copiilor lor deopotriv, i nepotilor lor,
strnepotilor <lor>i, i rstrnepotilor lor i Intregului lor <neam)'6, neclintit
niciodatd, In veci.
lar hotarul acestor sate s fie dup hotarul vechi, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Braevici vornic,
credinta panului Manoil, credinta panului Stanciul, credinta panului Petru
pirclab, credinta panului Oan. Pintece, credinta panului Cozma al lui Sandru,
credinta panului Costea Oris, credinta panului Costea al lui <Dan>', credinta

43
www.dacoromanica.ro
panului Sandru de Hirldu8, credinta panului Tador al lui Vasco, credinta
panului <T>lador Moica, credinta panului Ho<dc>lo al lui Cr<Etu>i, credinta
panului Micu <Crai>l, credinta panului Radul Pise, credinta panului Goian,
<credinta panului>7 <Albu>1 spdtar9, <credinta>1 <panulm>7 Cozmita v<is-
ti>ler, <credinta>1 panului Ion stolnic, credinta <panului Giur>7gea <comis)1
credinta tuturor boierilor novtri moldoveni, <vi>' mari, vi mici.
lar dupd. viata noastrd, <cine>7 <va fi>' domn al trii noastre, din copiii
novtri <sau>1 din fratii novtri sau din neamul nostru, <ori>7cine, pe cine II va
alege <Dumnezeu>1 sa fie, acela sd nu le clinteasa dania noastrd, ci sdle-o 4110-
reascd <vi>' sd le-o Imputerniceascd, pentru c, le-<am dat>1, pentru slujba lor
drepteredincioasd.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Mihail logofdt, sd serie i sd attrne pecetea noastr
la aceastd carte a noastrd.
A scris Luca, la Suceava, in anul 6961. <1453> iunie 12.
Bibl. Acad., CXCIX/2. Orig., perg. (22,5 / 19,5 x 28,5/29,5 cm), sters i rupt la
Indoituri, taiat In partea de jos, pecete atIrnat, pierdut5..
0 trad., din 1814 iunie 18, de Ion Stamati fost mare pitar, ibidem, si o copie,
de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 54-55. 0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xe-
nopol" Iai, Fotografii, 11/415.
EDITII: GhibAnescu, Doud doc., p. 85-86 (text slay i trad.); idem, Surete, I,
p. 163-166 (text slav, cu data de zi: 2, si trad.); Antonovici, Bogdarta, p. 3-6
(trad. cu data de zi: 2); Costchescu, Doc., II, p. 467-469 (text slav., cu lista boierilor
completat dup doc. din 20 iunie 1453 si Cu mentiunea c data de zi poate fi 2 sau 12,
si trad.) ; D. I . R., A, I, p. 262-263 (trad.).
ters.
In textul editat de M. CostAchescu si In trad. din D. I. R., A, I, gresit: H HwaH
(si loan).
3 in trad. din 1814: ci esti a lor dreaptti ocing i mosie"; mArimea sters6turii
nu permite insA o astfel de Intregire.
4 Toate literele, intdrite ulterior; In trad. din 1814: Iuga, iar in confirmarea din
1546 martie 23 (v. D. I. R., A, XVI, I, p. 423): Ilea", asa cum pare a fi fost scris
In aceste doc., intrucit, inainte de a, se afla o linie verticald care ar putea proveni de
la un (deci a a rezultat, in acest caz, din intArirea gresit a lui HA).
N

5 De la TYNCEIVHH (Tunsestii), pinA aici, scris mai strins, cu alt. cerneal.


OrniS.
Rupt.
8 Probabil gresit, in loc de Aoporov(HcHoro (de Dorohoi).
in textul editat de M. Costdchescu, intre NONA (Goian) i 110345114NA (Cozmita)
se and numele a inc 4 boieri; mdrimea spatiului rupt isters nu permite ins& o astfel
de intregire.

33 1453 (6961) iunie 20, Suceava.

i11(H)A(0)CT1IO 6(0)>Kito, flAENHAPII HOEK04,4, rocnompi. BEAU", 1110A-


AdECKOH. BH4MEHHTO 4HHHM(1x)1, HC(Ix) CtANIs. H4WHMK AHCTOANK, KixCtAIW KTO Ud HEM!.
01r3pHT6 dAH RO EPO 4T84H OVCANIWHTK, W>KE TOTk HCTI4H61 H HOLIECH61 H H4WK iltpH61
E0ApHH(6), HdHl& illHXdHAO AON4ET11, CAO1r2KHAII HEpE>KE C(KR)TOHO4HEWHM11 nEpEAKomb.
HALLIHMK HpdHO H HtpHo, d AllHEC(K) 114446 CAMHT(11) H npmEn npago H KtpHO, 13K0
ripticiau rp(OcTLitiuti(K). Toro peAT, M61, RHAtHWE Ero npaKvio H Ktptivio2 CAME(/'
AO HdC(10, >K4110134All ECANO Ero OCOEHOIO HAWEIO M(H)A(0)CTTIO H AdEMI1 H AdAH ECMH
EMIF CEA4, oy HdWEN BEANAH, IVIOAA4HCKOH: EAHO CERO H4 linCTpH11,t, HA HMt 110KU,H

44
www.dacoromanica.ro
HdWH, LIJO CVTE HOHN}ICE Toprv WT(6) K0f104ENFR4 KtiMEHt, LIJO(E) MW HK(k)6 CAW,
MAH WTAANHS 34 Fro CEAO, ad qVMAAELpH, LIJO CVT(15.) NA GEpETt.
TdKOW(E), HOTREP>K4EM6 EAAV Fro CEAA H RINICAV)KEHHA H WTHHH61 fl4KkI WONC(E)
HMdETk WT(k) H4WHX(6) NEPEAKOK(11): Hd PERTt, HA Hatt flpOK011tHE, H Ch MAHHOM(6),
H3gHW4d, H C'11 IldCHKAMH LIJO K TEJM(k) CEAdM(k) flpHCAV'WdAH H ElpliCAVXAIOT(k),
HOHMKE PEKTOMk, oy ELHAOH 10101161,11, rAE CHAN, H, 1101361WE tidWEPO ropoAd XOTHHat,
EAHO CEAO H4A(6) HHCTPH, tid HMt PdWKORU,H, LIJO HI(11)3 Kiff1114(11) ad CRON TOH4p(11)
FIPAREJ, d ApyroE CEAO, 110AAH CHATHHd, lid IIMIA rdlipHAOHIJ,H, H, EkIWE WT(6) KOy'ANA-
4H, tid HMS1 110AOHNH4 11.1Hpogum, LIJO HK(11)3 KVI1HA(6) WT(k) IHEHAPHKH.
it EW4E npTHAE npAA(k) HAAAH H IlptA(k) HAWHAAH gosipki nen(e) IIETpk ryAH400
chai(K) Fro,lilu,go, H aMT(11) Ero, neH(K) HEAHAPO, H ilP0A44H EAHO CEAO, LIJO ECT(K)
Hd Hd HAAR 11EPt6K4HE, OlfCli TpH KIPT111, HdWEMV ROApHHIP, IldHV 1111H-
X4HAV AOPOzISETV, no H(k) Aogpomy4 Elp0H3604EHH/O, ad CTO ti 3d 304OTKIK(6). H
adilAdTHA(K) naH(h.) illHxdHno orcE nEpEA(L) HaMH, d WHII ,4,4A1-1 CEOE ElpHRHAHE HEPEA(K)
AMH, LIJO HAWN Hd TOE CEA0 WT(k) HAWHX(6) HEPEAKOR(6), IlAHV IIIHVHAV AOPOZISETV.
HHO, M61, RHAtRWE HK(6) AospoE Hp011260AEHHE, d M61 T4KOW11 ,A,AAH WHIP 11.IHKdHAV
TOE CEAO, REpliWdliE, 4 66J EMV WT(6) HAC(k) OirpHK(6), oval TPH KVT61.
Tagog(K), noTgEogdEnAg EMV Fro npagaRt CEAd LIJO Ho.) KVNH4(6), ad CRON
11134E61 1111111A311, WT(k) [laid KAM 11111WK4 H WT(k) EPO )110H111, WT(6) P4H4HH01361 CEC-
TN, HA Hmt: Agop Hungini IlAroEgi&5, wo EcT(h.) Hd GEpETt, ApyroE cEno nogKgnE
wT(K) Agopd, HA HMA Hir1T11HOWN, 4 AptrreA CEAA lid ApvroH CTOpOHIA GEPETd, HA
HM: liogpaTd, H ilEpHHAEElpli, H KAU GtKI. Fi X(10, a ApvToE CEAO, 110AAH HOT-
Hawk, Hd HM at MV4Eli1H.
TOE OIrCE EWWE illiCdHHOE Ad ECT(6) 111.Hx4HAv, wT(K) Hac(K), oymg(h),
oycHmh. AOKOAOM(6), EMV U AtTEAA6 Ero, H gEh4TH4AN6 Ero, HAW AVMk H 6 naHv Td-
AOPV,. H Otrli1P44TOM(6) Hroo, H ilpdOlpiV4ATOM(6) HK(11), H npdwyptTom(K) HK(K) it
R110EMV poAy HX(h), IlEflOpVWEHO IIHKOMDKE, Nd EtKH Irk411614A.
xoT4pt1 Ttsux cE4onn(6) g-h.ctivu% Ad EcT(K) no OirCilMh H'(11) CT4P61M11 X0-
TdpEM(K), KVAd Ha Ktlid OVKHRdAll.
iI tld TO ECT(10 irkpei HawEro r(ocno)AcTed, 1361WE nHcaHudro ilAEAHA,pd KOERO-
Abd, H Rtlid 114WHX(6) 60AP6 : Rtpd 114114 A,VA161 lipdERWIA AEOPHIIK4, EltPd 114114 itidtIVHAA
XOTHHCKOPO, Etpd nand "T'ditiLIV'Ad, Rtpd 11411M 11411114114, gtpd mum IIETpd nirhgand-
Ed, gtpd UNA BAHIA ;KVAH44, Fitpd mud KOCTE OpkIWA, Ktpd Hdlid E.PATVAd, Rtpd.
mum KO3M6.1 1114HAp0H114d, Rtpd ndHd KOCTE A4H0131144, Ettpd naHd TdA0Pd KeICKA-
HA, Rtfid IldHd AMILIVAd FlpiLKdA464, Rtpa [laid ILLIHApd WT(K) ,A,OpOPOHM, RtJJA MINA
tidgd cndedpt, Etpd flaid T4A0P4 11.1011101, Rtpa MINA X0AKd KpERtlid, gtpd NAHA P a-
AVAd HHCKd, Rtlid 114114 TO/Alid, Etpd ildNA .XVp)fid PhOy'PH4d, Ettfld 114114 HETPA RUH-
Rtild Fldtid IOpH4 illliX4H44WERH44, gtpd 114114 ITETfid HON114A, atpd fl4Hd HETpA
eKVPTVAd, tpa 114114 KO3M111 KHCTH4pHHIc4, tpa fl4H4 11E4114 CTOMIHKd, 11-kfid NAHA
KOAAlied H gtpa oycHx(K) Hawux(K) [Hdunix(h)] goso(K) MOAAdliCKHX(6), H HE-
AHKIIK(6), H M4A6I<X"(11)>7.
a no lidLIJEM(k) KOPO ifi(001% 113KEPET(6) ELITH r(o)c(no)AdpEm Olr HA-
WN' 3EM4ti, wT(K) AtTEH HawHK(K) 1141 WT(6) HAWEPO FlAEMEHE HAT flag(K) goyA(H) KTO
6VAET(6), TOT(6) 4 G6J liAlk HE nopt-wHA(K) tidWEPO A4411114 H FlOT11611DISAENHA, dAE d EKE
EMV OVT1361pA1111(6) H 3,1611CdA(6), ::;AHMK(E) ECAW EAW AdAil 34 Ero EttpHVIO CAVWKOIr
CT4TO4HVIO FlPHA311K.
it Ud 604WEE 11OTG6If"/KAEIVE TOMV OirCEMV 661WE FRICMINOAIV, HEAtAll ECMH CAV-
St HAWEMV, T4A0pV Hp0,S,41lORIPIV, H 11044T(6) HAWV fipHIACHTH K CEMV HA-
WEAW MICTV,
11Hc(d) oy Gott4g-G, g(1.) AtT(o) x uka, m(t)c(ia)u,a ksH(M),

45.
www.dacoromanica.ro
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceastl carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea su o vor auzi citindu-se, cd acest adevrat s'i cinstit si credincios boier
al nostru, pan Mihail logoilt, a slujit mai inainte sfintraposatilor nostri inain-
tasi drept si credincios, iar ast6zi ne slujeste si ni se arata prieten drept si
credincios, ca un adevdrat crestin. Pentru aceea, noi, vdzind dreapta si credin-
cioasa lui slujbd Care noi, 1-am miluit cu deosebita noasted mild si ii ddm si
i-am dat satele, in tara noastrd, in Moldova: un sat pe Bistrita, anume 1i-hid-
torii nostri, care stilt mai jos de tirgul de la Piatra lui Crdciun, pe care noi
Insine i-am3 dat In schimb pentru satul lui, pentru Ciumlesti, care sint pe
Siret.
i, de asemenea, ii Intdrim satele lui si vislujenia si ocinile drepte pe care
le are de la Inaintasii nostri: pe Raut, anume Procopeni, si cu moard, si Izbis-
cea, si cu prisdcile care au ascultat si ascultd de aceste sate, si, mai jos pe 'taut,
la Fintina Alba', unde sint satele, si, mai sus de cetatea noastrd liotin, un sat
pe Nistru, anume Rascuti, pe care i-a3 cumprat cu banii sl drepti, si alt sat,
ling Sneatin, anume Gavrilduti, si, mai sus de Budilcea, anume jumtate din
irduti, pe care i-a3 cumpdrat de la endricd.
i hied a venit Inaintea noastrd si Inaintea boierilor nostri pan Petru
Hudici si fiul sdu, Iatco si ginerele ski, pan sandro, s au vindut un sat, care
este pe Moldova, anume Verijani, toate trei catunele, credincicsului nostru
boier, pan Mihail logofdt, de bundvoia lor, pentru o sutd si pentru 40 de zloti.
*i a pldtit pan Mihail totul inaintea noastrd, iar ei au dat Inaintea noastrd
privilegiul lor, pe care 1-au avut de la Inaintasii nostri pe acest sat, panului
Mihail logofdt. De aceea, noi, vzind bundvoia lor, si noi, de asemenea, am dat
panului Mihail acest sat, Verijani, sd-i fie de la noi uric, toate trei &Runde.
i, de asemenea, li intrim satele lui drepte, pe care le-a cumpdrat pe banii
si drepti de la pan Oand Pisco, si de la sotia lu, sora lui Raicu, anume: curtea
de jos a lui Neagoe, care este pe Siret, si alt sat mai sus de curte, anume
Prtnosi, si alte sate de cealaltd parte a Siretului, anume: Pobrata, si Berin-
deesti, si Valea Seacd si Heci, si alt sat, ling Cotnari, anume Giulesti.
Toate acestea mai sus-scrise sd fie panului Mihail, de la noi, uric, cu tot
venitul, lui si copiilor lui, si fratilor lui, pan Duma si pan Tador, si nepotilor
lor, i strdnepotilor lor, si rdstrdnepotilor lor si Intregului lor neam, neclintit
niciodatd, In vecii vecilor.
Iar hotarul tuturor acestor sate sd fie dupd toate hotarele lor vechi, pe
unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, si credinta boierilor nostri ; credinta panului Duma al lui Brae
vornic, credinta panului Manuil de Hotin, credinta panului Stanciul, credinta
panului Baicean, credirrta panului Petru pirclab, credinta panului and Julici,
credinta panului Coste Oil, credinta panului Bratul, credinta panului Cozma
al lui *andru, credinta panului Coste al lui Dan, credinta panului Tador Vas-
can, credinta panului Danciul pircAlab, credinta panului *andru de la Dorohoi,
credinta panului Albu spdtar, credinta panului Tador Moica, credinta panului
Rodeo Creteanu, credinta panului Radul Pise, credinta panului Goian, credinta
panului Giurgiu Gdurice, credinta panului Petru al lui Iachim, credinta pa-
nului Iurie al lui Mihilas, credinta panului Petru Ponici, credinta panului
Petru Scurtul, credinta panului Cozma vistier, credinta panului Ion stolnic,
credinta panului Giurgea comis si credinta tuturor boierilor nostri [nostri]
moldoveni, si mari, si mici.

46
www.dacoromanica.ro
Iar dup viata noastr, pe cine Il va alege Dumnezeu s" fie domn in tara
noastra, din copiii nostri sau din neamul nostru sau iargsi oricine va fi, acela
s nu le clinteasc dania i intrirea noastr, ci s le intAreasca i s'a' le serie,
pentru c i-am dat, pentru dreapta lui slujba i prietenia statornic.
Iar pentru mai mare intArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre, Tador al lui Prodan, s6 serie si s atirne pecetea noastr la
aceastd carte a noastrd.
Scris la Suceava, in anul 6961 <1453>, luna iunie, 20.
Archiwum Criewne Akt DawnychVarovia, Zbiew dokumentow pergaminowycb
(Archiwum Koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 381. Orig., perg. (38 X 47,5 cm),
pecete (diam. 7,7 cm) atirnata, nur de matase roie si albastra; legenda: + n TWa(ila)
fimaaliApe KoEsw,A,* rocrioAapt BAiH IVIonAgeocoH***
O foto., la Bibl. Acad., Fotografii, XXIII/65, si dota copii, de I. Bogdan, ibidem,
ms. nr. 5 234, f. 56-59 (dupd orig.) si f. 60-63 (dupa YnsimaHKig, V. EDITII). Alte foto.,
la Arh. St. Bucureti, Colectia Fotocopii Polonia, 1/78 a i b, i la Inst. de ist. i arh.
,,A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/416 a si b.
YnsuinuiciR Matnepianbt, p. 81-82 (text slav prescurtat); Codrescu,
Uricariul, XI, p. 76-78 (trad., de N. Beldiceanu, dupa Ysisumuiciti) ; Costachescu, Doc.,
11, p. 471-475 (text slav i trad.); D. I. R., A, I, p. 263-264 (trad.).
4,facut deseori ca v.
2 V, greu de diferentiat aici si uneori mai jos de 8.
3 Acordul pronumelui se face cu forma plurala a numelui satului.
4 in loc de Aospoio.
5 Adica: <unde este> curtea de jos a lui Neagoie.
6 H adugat ulterior, filtre * si n.
7 OnaiS.

34 1453 (6961) iulie 8, Sueeava.

111L(H)A(0)CTI10 E(0)>KIEI0, Misi, ITAEadHAIrla BOEKOM, r(o)cri(o)A(d)p-k BEAAAH


11110AAMCKOH. 3H4AkEHHTO HC C-KM11 AliCTONM HAWHAM1(%), IrlICKANIL KTO Hd
Hix Sapwr(t.) HAY EPO 8CANIWAT(11) LITV111112 W>KE E4(d)P011p0H31i0AH P(OCHOA)CTIKO AAH,
HdWIIA1(1) 6/1(d)PEJAA(10 flp0H3ESOAEHIEN111 H 4(10CTHAA11, H C(Etift)TAHAA(10 CP(11)400-
11,EM1&, H OrIHHHAH ECAk0 1111 3dA(V)11111 C(11/1)T01101411WHX(11) POAHTEAEAd(ll)
H ad HdWE 3ApdliTE H AdAH ECAAH CEC(10 AHCT(11) HdW11 OlirCHAd(102 AIOAEAA(ls.) ANOHdC-
Tlip10 WT(11) rOPOAHHK4, HAE?KE(E) ECT(1k) KPddit(11) LIEC<T >3HdP0 H WHIKOTECOpHlydr0
E.1%3AECHWEHHE Ilp(6)CTd, d HA HM "K AIOAEAN(11) WT(1.) lidAOCHNOEW,11, H HOTHEpAHAH ECAM10
HM(11) AddHIE4 HdWHX(10 nPEAKOK(11), Hd TO MKO Ad HN1110T(105 CAOKOAlr Hd IrKKH,
W 13CHAA(11): Ad HE AdAVT(h) A411(%), HH noceAS, NH no,e4go,48, HH HAHWd, HH Hd MAH-
HOX(11) HdWHX(11) Ad HE postTK, H116 Hel ropoA(K), Hli Hd CT0p0)Klr Ad HE 'COA/ATOO,
HH ropo-01v WT(11) CHHHH Ad HE7 AdAST(11), HH AECtTHHIr WT(10 [6]f1< 4 >3EA, FI1 IIHHO
A4 HE ROS/AM TOTEJ MAL d HH HHOE HIIKOTOpOE HAWE AddHHE H CA8H<E111 Ad HE HALIIO-
T(1.) TIAK(1%) AIOAT H4 KtKH, 1111 8 110HCK0 Ad HE X0A/AT(10 HHKOAH.
TdKOHI(E), S TOE CEAO, S lid/100*mo, Ad HE HMdlOT(10 rOAIITH 1111 P11O6FIHU,11,
HH Flplif111WdpH, HH WC11VXdP11, HH FlEpEp86U,-K ; HliKdK61 SplAAHHK(10 HH CV'AHTH T11)(00
AIOAT, d HH ritosv HE EpdTH HC HHX(%), d HH TpETHHIrs, d NH HHOE HIIWO, NH 3<d9>" KoTo-
pom(%) AHAt, HH W ECEAHKOAN(%), HH W MdA0M(11). TOE ECI10E AA ECT(1) HEI1J-
pVWEHO, <Hd>" K"KKH 11, HH V tlEM(1%).
ft Hd TO ECT(10 litpd r(ocno4)cTed M(11)", IibJWE miceilliaro flAEA41114pd KOE30-
4111, H litpd Ki1Ctrk gorark HAWHX(11), KEAHKHX(%) H MdAHX(10.

17
www.dacoromanica.ro
il KTO CV HOKSCHTN HOPVWHTH HAAN AdAHIE r(ocno,a,)cTeo MH, TAKOKH
Err(k) npoKniaT(%) wT(16) r(ocno,e,)a E(or)4 H WT(10 KlCMX(lt) C(EJ)TINIX(11).
TAKOM(E), H WT(10 HdC(11) HMAET(ls) FLHAtTH HA CEE t KABH11 H wprIto.
fi HA KOAWEE KOTHEMAEHTE TOMS Kl&CEMS K6IWE KHCAHHOM8, BEAtAll ECMH )KV-
maw A1HdHt8 A0r0*ETS npistcHTH HAWV Wier(%) K CEMV AHCT8 HAWEMS.
HMC(a) EVAIMW(1), 8 etvq(a)Kt, ritTo M(t)C(1A)U,t1 MO-
WK.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut Cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cd a binevoit domnia mea, cu bundvointa noastr
cu inima curatd i luminatd, si am fdcut pentru pomenirea stintrAposatilor
pdrintilor nostri i pentru sdndtatea noastrd si am dat aceastd carte a noastr
tuturor oamenilor mndstirii de la Horodnic, unde este hramul IndItarea cin-
stitei si de viatd fdatoarei cruci, i anume oamenilor din Balosinduti, si le-am
intarit dania Inaintasilor nostri, pentru aceea ca sd aib slobozenie in veci,
de toate: s nu dea dare, nici posadd, nici podvoadd, nici ili, nici la morile
noastre s nu lucreze, nici la cetate, nici la strajd sd nu meargd, nici gorstind
din porci sd nu dea, nici desetin din albine, nici vin sd nu care acesti oameni,
nici oricare alt dare si slujb a noastr sd nu aibd acesti oameni In veci,
nici la oaste s nu mearg niciodat..
De asemenea, In acest sat, In Balosinesti, sd nu aibd a umbla nici glob-
nici, nici pripdsari, nici osluhari, nici pererubti ; nici un fel de dregAtor sd nu-i
judece pe acesti oameni, i nici gloab s nu ia de la &Irish, i nici tretind
nici nimic altceva, <pentru>1 nici un fel de fapt, nici pentru mare, nici
pentru micd. Toate acestea sd le fie lor neclintit, lntru nimic, <1010 vecill.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
lar cine s-ar incumeta sd le clinteascd dania domniei mele, unul ca
acela sd fie blestemat de Domnul Dumnezeu si de toti sfintii. De asemenea,
de la noi va vedea asupra lui pedeapsd i urgie.
Iar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
jupanului Mihail logofdt s atIrne pecetea noastrd la aceastd carte a noastrd.
A scris Vulpa, la Suceava, In anul 6961 <1453>, luna iulie, 8 zile.
Bibl. Acad., LXXXV/43. Orig., perg. (16 x 22 cm), pecete atirnat, pierdut,
nur de matase ro0e i cafenie.
0 foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/6, 0 o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms.
nr. 5 234, f. 64-65. Alte foto., la Arh. St. Ia0, MXXXVIII (pachet CostAchescu), nr.
57 a, i la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/417.
EDITH: Bogdan, Album, nr. 44 (facs.); Costilchescu, Doc., II, p. 491-493 (text
slay i trad.); D. I. R., A, I, p. 265 (trad.).

1 4, facia peste tot ca v.


2 In textul editat de M. CostAchescu, gre0t: moilm(%).
3 OrniS.
4 Hie, aditugat Intre rinduri, de aceea0 mlnA.
5 transformat din
10 e

HH, adaugat intre rinduri de aceemi minA.


7 e, omis initial, scris peste a, care a fost repetat.
8In textul editat de M. Costdchescu: p HS.
In acela0 text, gre0t: He HH.
9

19 ters.

48
www.dacoromanica.ro
11 In textui editat de M. CostAchescu i in traducerea din D. I. R., A, I, s-a citit,
In plus, irbulid (vecilor), cuvint inexistent in orig.
12 SeriS deasupra lui re. ; in textul editat de M. CostAchescu, m(H) a rAmas ne-
citit; iar in traducerea din D. 1. R., A, I, s-a indicat gresit: loc sters".

03,1P 1453 (6961) julio 20, Suceava.

M.(41(0)CTII0 H(0)>KiE10, MbJ, JIM adHAPI. HOEBOAd, r(o)cn(o),4(e)p%BEMII


AIOA,AdECKOH. IIHHHAA(10 3H4MEHHTO HC CtAAls. AHCTO<M101 H4ILIHM(11.), gKCtMh KTO
Hd Hi& SapHTIk HAH gro 8CA1a1WHT(6) IITI3LIH, w7KE EA(4)rOGPOH3HOAH r(ocnoA)crao MH,
EA(d)r61.111(1) HAWHN('k) HP0H3HOAEH UM% H 4(H)CTHAVII H CHtT4HM11 Cpeh,4,04EAA(1%),
MAN H GOTHEPAHAH ECMH MOK8CTHp10 H4WEM8 WT(11) lltMLI,d, NAME ECT(10 P41%4(1)
Elx3HEC(E)HTE r(ocno)4 K(Or)d H CEI4C(A) H4WEr0, I(CIrC)1( X(PHCT)d, T4T4pH, Rdnm-k:
H XKt3JJ)+CI H IIWHK, d HEJ SWAN M0H4CTHp10 H4WEAA8 KMWE GHCdHHOM$ 01/THK(%)
CK 8CHAV6 AOKOAOM(11), HEHOPMEHO HHKOAH}KE, HA litK61.
11 lid TO ECT(10 IAN! r(ocno,e)crge MN, KLIWE nncennaro fInglAnApa HOEHOAKI,

HtPd HaW11(11) Horap-k: stpa mum AH lipMEtHild AHOPHHIld, utpa mom 11114H0HAd X0-
TH<H>2CK0r0, Htpa EWA eTdMOAd, Htpd HAIM ITHdHd lidH44Ht3i14, Ktpe WW1 HETN1
14:111K4AdE4, Htpd 174H4 CadHH Kt134 EldH<4 Koamn>2 IllenApoKnge, KtPa MINA
KOCTH 601mAwa, Htpa nen4 KOCTH AdH01111,44, tpe Fiala TeA0p4 EdCKOHHqd, etpd
BpdTSA<d, Htpd >hid TtlOPti M0H4ECK8A4, Ktfld H4H4 PdASAA KHCK4, Ktpd fldHd fill-.
ESild cffirrept, atpa maid IIETpd FlOCTE(IH<HKA, K4 HIAHA >2 rO/AHA 44WHHK4, tpa WW1
1103MH3 IIHCTHIApHHK4, Htpa fldHd HKdIu CTOAHHK4, FitPd fldNd Zt3p)KH KOMHCA H etp4
<KlIctrh somp-k>2 nawnr(%), KMHKHK(11) H MdA61X110.
il no HdWEMla WHHOTIA, KTO K8Arri& r(o)cn(o)A(e)p-k H4WEH SEMAH, WT(11) AA-
TEH HdWHX(11) HAH WT(%) HaWEr< 0 MENU >2HE, EVA(H) KTO, Koro B.(or)-6. H36EpET(10
r(o)cn(oAa)pgnink 6111TH or H4WEH BEAAAH, V' 111044,4KCKOH, TOT(%) WO 661,HE nolivintm(%)
HdWEr0 4,44HIC4, AAE 1110>2 ELI VTHENI,HAlk H 8Kptnnn(11).
tI H4 GOAWEE HOTEUPKAEHTE TOAW KitCEAW 1361WE GHC4HHOAAV, HEAtAH ECMH HA-
W< EMI,' Ktp>2nomv new, ilinr.annv A0r04SETtr, ElliCtiTH H npmrkcwrit HMV HENATI K
CEMY AHCTIP HAWENW.
1111C(d) E.v<n >2n4<urk >2, tr Gwil(e)gt, K(11) AtTW x Sit 44, M(t)C(A)11,4 IOA(i4),
-CS 14(h)H11'

<Pe verso, adresa:> f Ilio<na>crisipio HEMEU,KOMV.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor ve-
dea sau o vor auzi citindu-se, cd a binevoit domnia mea, cu bundvointa noastrd
cu inima curatd i luminatd, si am dat si am Intdrit mdndstirii noastre de la
Neamt, unde este hramul Indltarea domnului dumnezeului i mintuitorului
nostru, Iisus Hristos, tdtarii, anume: Pantea i Giurgea si Ion, ca sd fie mnd-
stirii noastre mai sus-scrise uric si cu tot venitul, neclintit niciodat, In veci.
lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Duma al lui Brae vornic,
credinta panului Manoil de Hoti<n>2, credinta panului Stanciu/, credinta
panului Ion Baiceanul, credinta panului Petru pircAlab, credinta panului Oand
Pintece, credinta panului <Cozma>2 al lu Sandru, credinta panului Costea
credinta panului Costea al lui Dan, credinta panului Tador al lui Vasco,
credinta panului Bratul, <credinta pa>2nului Tador Moicescul, credinta panului

49
www.dacoromanica.ro
Radul Pisc, credinIa panului Albul sptar, credinta panului Petru posteln<ic,
credinta panului>2 Goian ceanic, credinta panului Cozma vistier, credinta
panului Ion stolnic, credinta panului Giurgea comis i credinta <tuturor boie-
rilor>2 notri, mari i mici.
lar dupa viola noastr, cine va fi domn al Vrii noastre, din copiii noOri
sau din neamul nostru, oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu a fie domn In
lara noasta, In Moldova, acela a nu clinteasa dania noastr <ci>2 s i-o
Intreasca i s i-o Imputerniceasc.
lar pentru mai mare lntrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Mihail logoft, s serie i s atIrne pecetea noasta
la aceast carte a noastr.
A scris Vu<D2pa<02, la Suceava, In anul 6961 <1.453), luna iulie, 20 zile.
<Pe verso, adresa:> t Mndstirii Neamt ; <i alta, tirzie:> 2 ttari:
Pintea i Jurgea.
Arh. St. Bucureti, D. S. Moldova, 14. Orig., perg. (20,5 x 29 cm), rupt in partea
dreapt, pecete atirnat, pierdut, nur de mAtase roie.
copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 67-68, i o foto., la
Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/418.
EDITH: Costgichescu, Doc., II, p. 493-495 (text slay i trad.); D. I. R., A, I,
p. 265-266 (trad.).

I OnliS,
2 Rupt.
3 H, Cu barele verticale apropiate in partea superioard, ca la A.

36 1453 (6961) septembrie 7.

111(H),I(o)crito **hi*, AA111, IIAOAHApl. HOEKWAd, rocnw,a,ap-k 3EAAAH MOA-


AdliCKOH. MHHHAA(90 aHAMEHHTO HC CtAA(11) AHCTOM(11) HdWHM(10, Bite/AAA(%) KTO
lid H(h) Oir3pHT(10 HAH Er(o) ilT0r1H Oi(CAls1WHT(1%), WHIE TOT(%) HCTHHH6IH caorra
Haw(11), naH(11) KOCTE EpaHHH(1.), npIHAE HdMH H flPEA(11) HAWHMH EostpE,
caoEic AOEP010 KOAEIO H CIKOHM(11) AOSPIIJAA(1) 01rMislCA0M(11), H ilP0Addiela) CHOE CERO,
CI3010 flpdHSIO wTw3H8, Hd HMt aS}KdHE, LIJO CST(%) 110HIVIE PlillOrKHHL1,11, Hd IlpSTt;
npo,a,an(%) H11)1 naHS EHTOATS, ad 1-10T111pH CTA aAdTH TOIrPEU,K111X(11), ClxRChiVH
rOT,IPMH H K liCHM(lx) ilpdKOM(%), Famoro cost HE WCTMAtIO1-1 d HH RAWKWHA1(1s)
CIKOHM(11%).

KHAtKWE Aospoto HX(.1%) 110A10 K TOMS H flpdK810 adFlAdTS, AAEM(%)


AdAH ECMO HdWEMS stpnottA8 gOlJpHHS, fldHS EHTOATS, TOE 131sIWE filiCdHHOE CEAO, Hd
FiNit iiSKiHKI, LIJO 6111 EMS oirpnK(%), rk KCHM(1.) A0X0AWAN(la), EMS H AtTEM(10
Ertl?, H OTHSLIATOM(91) Ero, H flptOirHSi1dTOM(11) Erw, linptur-nopsiTom(11) Fro H 13%CEAAS
po,a,S Ero, HEHOpSWEHO HHKOAH, HA Eta,.
xoTerh. ToaaS sbaw(E) nHcaHnomS cEAS, rk KCtIVIH CTJPIIIMH XOTAPASH, KSAd
H3 litKd W)KHKAAH, HO% KCHK('k) CT0p0H(10.
Hd TO ECT(%) Ktpd HdtHEr(0) 110CF10)ACTIld, 1361W(E) filiCAHHdr0 flAE&IHAPd
KOEKOA111, H Ktpa SOrilpix HAWHK(10: KU% mum ,A,SiviNi EPAEIWild 4,110PHHK4, Ktpa MOM
GT411440104, stpa mum KOCTE FlP'1&KdAdEd H RpdTd Er(o), HAW 11E-rp4, Ktpd nand KAM-
LidHd, Ktpd EldHd KAM MOVAHild, Ktpd fldHd fInsa cod-rapt, Ktpd fldHd PdASAd HHCKd,
stpa nand rostu, 13tPd FldHd AdH40104 11PliK4Adgd, Ktpd FldHd KOCTE Opuwa, litPd
nafia KO3Mhl IlldHpOLCHqd, stpa nand KOCTE AdHORHL1d, litPd nana IllaHApa cnaTapt,

50
www.dacoromanica.ro
Etpd HAIM TdA0Pd RdCKdlid, 'Apt' nand IVionm, [Ape flH X8pKil rliOlfPHLIA,Ktpa rune
IIETpHKA HOCTfAHHK42, Etpd HAHd IKSInKHKH KOMHCd H Etpd 11%Ctr(1) HAWHX(k) 60Id-
pia MOA,A,AKCKHX(%), INAHKHKHCE H MdiAMC(11)
fl no H4WEM(11) HCHKOTt, KTO soyAET(%) r(o)cn(oAa)p1 0 HAWEH SEM(IH, WT(10
,d,tTEH HdWHX(%) HAN WT(11.) HAWEr(0) HdiEMEHE, ESA(H) KTO, Kor(o) B(or)la H36EpE-
T(%) MATH, TOT(%) WO KW HE nop8wun(%) HAWA HOTHEpHCAEHT4, aanncki H AddHid.
Hd EOIrtIWEE HOTHEp)KAEHTE TOMS HlICEMS EbdIW(E) HHCAHHOAASt KEAtAH ECMO
CASSt HAWEM8,1111HVHA(8) Aor(o)*ET(8), HHC(d)TH H HEtIAT(Ix) HAWS HpHatCHTH K
CEMS AHCTOIr HAWEMS.
118K4 nuca, K(%) AtT(o) xSlkad) cfil(TERPTE), AE"(%).

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c aceastd adevdrat slugd a noastrd, pan
Coste Vranici, a venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri, de bunvoia
sa cu gndul su bun, 0 a vindut satul su, dreapta sa motenire, anume Lu-
jani, care sint mai jos de Ripujinti, pe Prut ; vindut panului Vitolt,
pentru patru sute de zloti turceti, cu toate hotarele i cu tot dreptul, neoprin-
duli nimic lui i nici rudelor sale.
De aceea, noi, vdzind buna lor voie pentru aceasta i plat dreapt, ddrn
0 am dat credinciosului nostru boier, pan Vitolt, acest sat mai sus-scris, anume
Lujani, ca sd-i fie uric, cu tot venitul, lui i copiilor lui, i nepotilor lui, i
strdnepotilor lui, i rastrneputilor lui i intregului sdu neam, neclintit nicio-
data, in veci.
Tar hotarul acestui sat mai sus-scris s fie cu toate hotarele vechi, pe
unde au folosit din veac, din toate pdrtile.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta boierilor no0ri: credinta panului Duma al lui Brae
vornic, credinta panului Stanciul, credinta panului Coste pirclab i a fratelui
sdu, pan Petru, credinta panului Baicean, credinta panului Oand Julici, cre-
dinta panului Albu sptar, credinta panului Radul Pisc, credinta panului
Goian, credinta panului Danciul pirclab, credinta panului Coste Or4, credinta
panului Cozma al lui Sandru, credinta panului Coste al lui Dan, credinta pa-
nului Sandru spdtar, credinta panului Tador Vascan, credinta panului Moica,
credinta panului Giurgiu Gurice, credinta panului Petric postelnic2, cre-
dinta panului Giurgic comis i credinta tuturor boierilor notri, mari i mici.
Tar dupd viata noastr, cine va fi domn in tara noastr, din copiii no0ri
sau din neamul nostru, oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie, acela sd
nu le clinteasc intarirea, inscrisul i dania noastrd.
lar pentru mai mare Intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre, Mihail logofdt, s serie i BA atirne pecetea noastrd la aceastd
carte a noastr6.
A scris Luca, in anul 6961 <1453>, septembrie, 7 zile.

Archiwum Criemne Akt Dawnych Varsovia, Zbir dokumentow pergaminowych


(Archiwum Koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 369. Orig., perg (33 x 27,5 cm), pe-
cete mica (diam. 1,5 cm), atirnata, snur de matase rosie; legenda: t M3...' ilm44HAp4
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, XXIII/66, si o copie, de I. Bogdan, ibidem,
ms. nr. 5 234, f. 69-70. Alte foto., la Arh. St. Bucuresti, Colectia Fotocopii Polonia;
1/66, si la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/419 a, b.]

51

www.dacoromanica.ro
EDITII: D. I. R., A, I, p. 505 (facs.); Kyunnoudit, Mamepia/tbt. p. 78-79 (text slav
prescurtat); Codrescu, Uricariul, XI, p. 8-9 si 74-75 (traducen i de N. Beldiceanu, dupa
Ynsumuncitt, cu data socotita in stilul de 1 septembrie); Costachescu, Doc., II, p. 495--
497 (text slav si trad.); D. I. R., A, I, p. 266-267 (trad.).
Acordul pronumelui, facut cu forma de plural a numelui satului.
2 De la nocreninfic4 in continuare, scris mai marunt si Cu alta pana.
3 Asa in inscriptie.
4 Indescifrabil.

37 1453 (6961) septembrie 30, Suceava.

ti-1(04*Th* n(o)wbo, Aftkl, fiAE noEnoAa, roenoAark &Aun lito,t-


AMICKOH. 3H4MEHIITO 4HHHM(1) He CAM(%) AHCTOM(%) HIAWHM(%), HCAAA(1) KTO HA
1111 OV3PHT% dAH GO EVO trt.Toyn(n) oycnKnunT(%), KOMOrKE TO TPEEHA HeArAETN,
W,K(E) GA(d)rORPOH3HOAH r(ocnoA)CTIld MU E(I(4)r151M(%) GPOH3HOAEH TEM(1%) H AdAll
ECMH H HOTHpl%AHAH, H WT(10 114C(1t), AAAHTE 144WHK(11) C(13A)T01104HEWHX(%) nPEA-
kon(t.) c(sA)Tomoy maNacTivio wT(%) IllonAdguitS, A4 iimaioT(%) wT(%) "me(%) TP11
H0361 T4PK4HH HEAHKHN(%) oy EICE 3EAAAH r(0010,4,)CTILA MH: H no TPlarOM(%) H CEA4M(%),
no oyclix(%) HOASTAN(%) H W3E34X(%), H no oycnx(%) MIllTdN(%) H no OyCHN(%) WK-
144/(%) COAH. rAE KOAH HAWM(1)1 GOKAcICTH Ha T1ig(91) TPH H02111 HAH pbJES HAH COAH
HAH AGALIK4 HAH unoro Tlykrogirk, 410 ECT(%) NPt1Htl C(13/it)TOMMI" M4H4CTHP10 H C(HA)-
TOH LI,P(%)K(%)GH2, HE3AE, no oycnx(-k) mteTax.(-b.), e THAAH TPH R0361 nptnTn3 cno-
soAno, H AOEPOBOAHO H 6E3dEdE.H4, H no oyetim(%) 1pomm(1.), A MATA HC Toro, un%
oyar(o), n'o 611.1 HE flAdTHAH HHrAE HCEH SEMAH r(OCHOA)CTI3d MH, HAH 60VAET(1) npo-
AdHOH MHTO HAH GOAET(%) HEGPOAdHOH, fi TdICH)K(E), KOAH MEAV EIPHEE3ST(%) WT(%)
CHOHN(%) MICHK%, 4 6111 HE GA4THAH MATA 11H OV MCON(%) 11H HHAE HHrAE5, HH EPOAHHH8
410 Eks1 HE flA4T11AH NH oy KoTopor(o) GPOAd. TOE HCE HHWE GliCiiHHOE Ad ECT(lt) HM(11),
C(IA)T0dA01( MdFUICTHINO H C(HA)TOH Itp(%)K(%)HH, WT(%) H4C(%), oypnK(1.), nEnopS-
WEHO HHKOAH, 114 HtK14.
KTO 661 Ct GOKOICCHT(%), WT(%) HdWHX-(%) 60Ap% HAH WT(%) HAWHN(%)
MWTHHIAH HAN [HAN] EVA(11) K4KbJH 114W(%) OTPtAHHK(%), AA 01(CrOtiET(%) cEro nawEr(o)
Addida GpECTAHHTH H OVatTli HC THN(%) TPH H0361 RP(%)K(%)HHHX(10,
NOTE U,HH8 34 GOA(%) rPOWd, TOT(%) ECT(%) H4M(%) EIPOTHECHHK(%) H AHCTOV H4WE4AS
flPtCT%11HHK1 H MM CdAAH, Toro neTnnor(o), x0MEM(11) GOK43HHTH Ero HEM(H)AOCTHHHO
114 TO ECT(%) HtPel 116.1WE GHCalHdr(0) r(OCHOA,)CTI34 MH, dAEAdH,A,Pd ECJEEGA(h1),
Htfld oyenx-(-K) r(OCGOA)CTIld MH, HEAHKHN(%) H MdAblr(%).
114 601(A41EH kwknoeT(E.) 1161WE HHCalHOMS, BElltAH ECMH HaWEMV HtPHOMS
nata ASHN41148 GHCATH H GEL1dT% H4W10 11PHIKtCHTH K CEMV AHCTV HdWEAW.
1111C(4) IIETfrk, S G8LkiErk, AtT(0) x SU,ad CEC(TEEPTE)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tarii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra,tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, cui fi va fi aceasta de trebuinta, ca a binevoit domnia
mea cu bundvointa si am dat si am intarit, si de la noi, dania sfintraposatilor
nostri inaintasi sfintei manastiri de la Moldovita, s aiba de la noi trei care mari
scutite in toata tara domniei mele: i prin tirguri si sate, si pe la toate
iezerele, si pe la toate vamile si pe la toate ocnele de sare. Oriunde vor incarca
In aceste trei care sau peste sau sare sau mere sau alta tirguial, care este
hrana sfintei manastiri i sfintei biserici2, peste tot, in toate locurile, sa treaca
cu aceste trei care slobod, i in bunAvoie i J'Ara piedeca, si pe la toate vadurile,

52

www.dacoromanica.ro
lar vamd din aceasta, pentru orice6, sd nu plAteascd nicdieri In toatd
tara domniei mele, sau de va fi vama vindut sau de va fi nevindutd. Si, de
asemenea, cInd vor aduce miere de la priskile lor, sd nu plAteasca vamd nici
la Iai, nici nicdieri altundeva, nici brodind7 a nu plAteascd la nici un fel de
vad. Toate acestea mai sus-scrise s le fie lor, sfintei indnstiri i sfintei bise-
rici, de la noi, uric, neclintit niciodatd, In veci.
lar cine s-ar Incumeta, din boierii no0ri sau din vame0i no0ri sau [sau]
oricare dregAtor al nostru, s treacd peste aceastd danie i Intdrire a noastr,
sd opreasca i sd ia din aceste trei care ale bisericii, chiar pret de o jumdtate
de gro, acela ne este noud potrivnic i cAlcdtor al cartii noastre i noi
pe unul ca acela, 11 vom pedepsi fr mild.
lar la aceasta este credinta domniei mele mai sus-scrise, Alexandru voie-
vod, i credinta tuturor boierilor domniei mele, mari i mici.
Iar pentru mai mare putere a celor mai sus-scrise, am poruncit credin-
ciosului nostru pan Mihail sd scrie i s atIrne pecetea noastrd la aceastd carte
a noastra.
A scris Petru, la Suceava, In anul 6961 <1453> septembrie, 30.

Dup Craniechnitt, ei apamomu, p. 18. Facs. dup orig., perg. (24 x 27 cm), pecete
atIrnata, pierduta, *nur de matase ro*ie i verde; actul se pastreaza In Arh. de Stat a
regiunii Cernauti (R.S.S. Ucraineana), fond. 1 023, op. 1, nr. 27, f. 1.
Text slay In lectura editorului, ibidem, p. 18-19. 0 foto., dupa acela0 facs., la
Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/420.
ALTE EDITH: Wickenhauser, Moldowiza, p. 64 (rez. germ., dupa orig. sau dupa
o copie slava, cu data gre*ita: 1453 ianuarie 1 vezi, mai jos, comentariul) ; Costachescu,
Doc., II, p. 441 (rez. rom., dupd Wickenhauser) ; Balan, Douti doc., p. 460-462 (text slay.,
dupa orig., *i trad.) ; D. I. R., A, I, p. 256 (rez. rom., dupa Costachescu) 0 p. 267-268
(trad., dup5. Balan), considerate ca cloud documente distincte.
Eroarea de lectura a lui Wickenhauser: ianuarie 1", In loc de septembrie 30",
este evidenta. Atit numele lunilor cIt i cifrele datelor de zi: ren(opit) 7 0 ein(Tapie) , se
pot lesne confunda in scrisul slavon ; continutul documentului rezumat de Wickenhauser
este identic cu cel al actului din 30 septembrie; In sfir*it, autorul nu a cunoscut decIt
o singura scutire acordata de Alexandrel manastirii Moldovita in anul 1453.

A*a In orig.
2 Dup u,p(%)K(1,* (biserici), In orig., un spatiu liber.
3 In textul editat de Th. Balan: apt H

4In loc de ES Sa FUN.


5 in textul editat de Th. Balan:
6 In trad. lui Th. Balan expresia He Toro Icx <>Two a fost redata: din toate acelea",
iar In cea din D . I. R., A, I: din acestea, pentru toate".
7 In acelea0 editii: o plata" i, respectiv, o brodina".

38 1453 (6961) octombrie 22.

Uric sirbdscu de la Alecsandru vodd, din vdlet 6961 <1453> octomvrie


22, scriind c au miluit pre adevdratd slug(d) Ivan Arburel cu un sat, anume
Leucuenii, pe girldzl, und(e) i-au fost casa lui, 0, piste Birlddzdl, poieni2.

Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Ia0, Fond. Spiridonie, LIII/21 (Mo*ia Bace*ti).
Rez., Intr-o copie dupa marturia hotarnica din 7254 <1746> august 5, pentru satul Alma-
*eni i pentru Valea Ringoaei, pe Birlazel.

53
www.dacoromanica.ro
EDITII: GhibAnescu, Ispisoace, IV, 2, p. 71 (vez, din Fond. Spiridonie); idem,
Surete, XXIV, p. 162 (rez. cu data de an gresit: 6900, Intr-o alt copie a aceleiasi marturii
hotarnice, care se afla In Condica Stinca Roznovanului, caet XLIV") ; CostAchescu, Doc.,
II, p. 499 (rez. din Fond. Spiridonie); D J. R., A, I, p. 268 (rez., dup Costchescu).
1 besigur, lectur gresitA, pentru Marmure", arMat In doc. din 1467 (6975) ia-
nuarie 10 ca stAplin In MArmureni, i ai cdrui descendenti vor fi mentionati frecvent, in
secolul al XVII-lea, in satele din jurul Leucusenilor (BAcesti: D. I. R., A, I, XVII, vol.
I, p. 15; Gircini: ibidem, vol. III, p. 117; Bozieni : ibidem, p. 147; Ghibdnescu,
Ispisoace, III, 1, p. 60 s. a.), mai ales dacd textul originalului era partial deteriorat.
Pentru istoria satului Leucuseni, v. si Ghibanescu, op. cit., V, 1, p. 111-120.
2 Nu este vorba de un al doilea sat, Poieni, cum a inteles Ghibnescu, Surete, XXIV,
p. 162, ci de mai multe poieni de peste Birlazel, care depindeau de Leucuseni, asa cum
se mentioneazd In zapisele de vinzare din secolele XVII-XVIII ale copZirtasilor din sat
(GhibAnescu, op. cit., IV, 1, p. 159-160, 177 s.a.).

39 1454 (6962) ianuarie 1, Sueeava.


iii(H)n(o)cTifo R(o)HdEto, Mkl, fhlEdllAp% ROEHOAd, r(0)C11(0)A(d)p% 3EMA1
AiOAAdlICKOH. liNHHAII(%) aildMENNTO MC C'kM% AHCTONVII H4WHM(%), liCAM(%) KTO
Hd 0y3PHT(%) HAN Er(o) oycabannT(%) trrSiin, vota sn(d)ronponanoan r(OCHOA)CTRO
MM, Hd11111M% EAarkinn(-K) 11PN-136011E114M% H 1(11)CTE1M-Ix H C13(A)TAhlArk Cp(%)A(10-
1.1,EM1a, H 01(14HHHAH ECMH Ei ad A(8)WiE CII(A)TOHOLIHIKWIIK(%) POAHTEAEN HdURIK(%)
AdAli ECMH MOHdCT61010 HdllIEMS WT(%) KtMLI,d, HAE}KE ECT(%) rparvt% en(m)T(o)im-
K%3HECEN710, WT(%) lidWEN Ep4HHIP11 WT(11) KOKOTNW6, d Ud PINA, WT(%) HAT% WO
HAET(%) Kh K8WpEU,V, KOadald C'h 1311C-RMH EX WROALITH, d EldCliKd WO G61 612,1Ad WT(1s)
CTpdHli KO3f10 KEANKOH TON rOPV 1-1 Ad WCdAHT% COE'k A1OAN, KVAKO 01r3MOVVT%
VVCdANTH AO TON nacnn8.
Toro pdAY, HH EAHH(%) 6PdH11111tP%, EVA(H) KTO EVAET% WT(%) HdC('h) KOXOTH-
11(11) AEP3C4TH, Ad HE HM410T(1) NH 3CdANOr0 npuda-kcv H TON flaCHK8 H AO FI(1) A1OAH,
4 11H AECtTIMV WT(%) HFIX(%) HE 6P4TH, dAE TOT(%) npHroA(-11) oy REc(%) AA EcT(-K)
MOH4CT61p10 NdWEAW. TOE 110E 661WE 111-1CdHHOE Ad ECT(%) MOH4CT1410 H4WENI8 WT(%)
KtM11,d OVPHIC(%) H C% ECAiWk AOKOAOM%, HEllOpVWENHO HI1KOAH3CE, 1-61 RtK61.
Il Ud TO ECT(%) Ktpd HdWEr(0) r(OCHOA)CT134, 1361WE FINC4HH4r0 firlEadVIAPd OE-
H irkpa Romn. nawni(-h): trkpa rldHif 11p4HIHtld AEOPHHK4, Rtpa fl4Md IIIMIONAO
XOTHHCK0r0, Htpe fhiNd GTAWISA4, litpd NANA Ilcrpa Hp%KdAd6d, Htpe flald KNITtrild,
tpa Raid &HIN rtK8AH4d, Rtfid fldH4 KO3MH IlldHAP01311,1d, IltPA nana KdHUH8Ad, irkpa
hANd KOCTH 63[T]pgwa, EUA naHa KOCTH ,A,4NOK1144 gdWHNK4, EtPd nana IllaHApa
AoPoroHcKoro, irkpd nana TdA0P4 EdCK4Hd, etpa mula Ta,a,opa 11OHKH, Rtpa naHa
IIIHK(a) Kpant, trkpa KPERER1-14d, ntpd nana PdAVAd IIHCKA, Rtpa flald firlEd ene-
Tdfrk, atpd IldNd KETPHKA HOCTEAHliKa, BtP4 KO3M11 RI-ICTi1pHHK4, irkpa RANA
HR4Nd CTOAHHKA, Rtpa MINA M3pHai KOMHCd H Htpa RCAX(%) 6010p% N4W11(1.) AA0A-
Ad6CK111X(%), REANKK(%) H M4AMX(11)
ti no HdLUEM% HC11110Tt, KTO 68[61f]AET1 r(o)cn(o),4(a)pil HdWEH 3EMAH, WT(10
AtTEH HaWHX(10 HAH WT(10 HdWEr0 HAEMENHE, RVA(11) KTO, Koro E.(or)% HBEEpET(10
r(0)C3(0)4(d)pEM% 661TH oy H4WEN 3EMAH, Olr A1O11AdRCKOH, TOT(%) 661 HE nopt3wH4i1
HawEro AdHid MOHdCT611310 HAWEMV, dAE 410 661 HM% HOTHP%,4,114%) H oyKptnun(%).
ti KTO 6111 XOTHA(%) HOPSWIITH NAH np-krrionTn CiE HAuE AdHTE, TOT(%) Ad 611AFT%
HpOKAtT% wr(-k) li(or)a, H wr(11) nptg(H)c.ra Ero M(d)T(E)pH, H WT(%) THY K(0)-
roHocHhix-(%) wT(K)aH KliKEFICK61K(%) H Ad ECT(11) 11104,06EH(%) 101rAt <H>I- HPOKAtTOAAV
flpho <1.1 TtM%>1 1410 13%3%1111111d HA r(ocno,a)4 6(004 14 CF1(4)Cd HdWEr0, I(CV)CV
X(1311)CTd: KploriK Er(o) H4 H H4 1.14A/Ar(%) HX(11).
il HA ROAWEE HOTRP1OKAEHIE TOMV FICEMV ELRHE nHcanomv, REAtAH ECMH [ECAAH1
HdWEMV irkpnomv wvnan8, AIHrdHAV A0r02ISETtr, EHICATH H HpHIACHTH nEgaT(vh)
CEM8 Al-1CW HdW(E)AAV.

54
www.dacoromanica.ro
11HC(d) Aotp8n AaKK, oy ewq(d)gt, 13(10 AtTW xSItag, m(t)c(A)Ra reti(a-
pia), , oy AEH(h) G(13)T(0)r0 Edadid.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVI-lea:> KOHQCNd, MOItelCTbJp10 w-r(%)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c a binevoit domnia mea, cu bundvointa noastr
cu iMma curatd i luminat, si am fdcut pentru pomenirea sfintrposatilor
nstri pariuti2 si am dat Mnstirii noastre de la Neamt, unde este hramul
Sfinta Inltare, din branistea noastr de la Bohotin, i anume, de la drumul
care merge ctre Nuoretu, Covasna, cu toate obriile ei, iar prisaca s fie de la
marginea Coziei dare Dealul cel Mare si s-si aseze oameni, cit vor putea s
aseze la acea prisac.
Pentru aceea, nici un brnister, oricine va cirmui3 de la noi Bohotinul,
sd nu ailA nici un fel de amestec la aceasta prisac4 si la oamenii lor4, si nici
desetind s nu ia de la ei, ci tot acest venit s fie al mnstirii noastre. Toate
acestea mai sus-scrise s fie mnstirii noastre de la Neamt uric si cu tot veni-
tul, neclintit niciodata, in veci.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Braevici vornic,
crediuta panului Manoilo de Hotin, credinta panului Stanciul, credinta pa-
nului Petru pirclab, credinta panului Bratul, credinta panului Oan Julici,
credinta panului Cozma al lui andru, credinta panului Baiceanul, credinta
panului Costea O[t]ris, credinta panului Costea al lui Dan ceasnic, credinta
panului Sandru de Dorohoi, eredinta panului Tador Vascan, credinta pa-
nului Tador Moica, credinta panului Micu Crai, crediuta panului Cretevici,
credinta panului Radul Pise, credinta panului Albu sptar, crediuta panului
Petria postelnic, credinta panului Cozma vistier, crediuta panului Ion stolnic,
credinta panului Giurgea comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari i mici.
lar dup viata noastr cine va fi domn al trii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru, oricine, pe cine Il va alege Dumnezeu s fie domn in
tara noastra, In Moldova, acela sd nu clinteasc6 dania noastr mnstirii
noastre, ci s* le-o intgreasc i s le-o imputerniceasc. lar cine ar voi BA' strice
sau s incalce aceast danie a noastr, acela s fie b/estemat de Dumnezeu,
si de preacurata lui maic, si de cei 318 printi purtAtori de Dumnezeu de la
Nicheia i sa fie asemenea lui luda <vi>' blestematului Arie <si eelor>' care au
strigat impotriva domnului dumnezeului i mintuitorului nostru Iisus Hristos,
singele lui asupra lor i asupra copiilor lor.
Iar pentru mai mare intArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru jupan, Mihail logort, s serie i s atirne pecetea noastrd
la aceast carte a noastra.
A scris Dobrul diac, la Suceava, In anul 6962 <1454>, luna ianuarie, 1,
In ziva Sfintului Vasile.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVI-lea:> Covasna, mnstirii de
la Neamt ; <si alta, din secolul al XVII-lea :> Prisaca ot Bohotin.
Arh. St. Buc., D.S. Moldova, 15. Orig., perg. (23,5 x 36,5 cm), pecete atirnat
pierdut5., nur de mAtase roie.
0 trad., Incredintata de Paisie arhimandrit i staret al M-rii Neamt, ibidem.
copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 71-73. 0 foto., la Inst. de ist.
arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/421.

8 Documente c. 1693 55
www.dacoromanica.ro
EDITH: CostAchescu, Doc., II, p. 501-503 (text slay i trad.); D. I. R., A, i,
p. 268-269 (trad.).
OnliS.
2 In trad. din D. I. R., A, I, pArinti", omis.
3 in trad. lui M. CostAchescu i In cea din D. I. R., A, I, warn. AIPMATH s-a tradus
prin va line" (va stApini), ceea ce conferd textului un alt triteles (v. i doc. nr. 17 i 29).
4 Adicd: ai cAlugarilor.

40 1454 (6962) august 25, Biliceni.

110EEWA4, r(o)cn(o)4(e)fr1 3EMAH


A1(H)A(0)CTTIO E(0))KiE10,
1110AAdKCKOH2. 311AMEHHTO IIFIFIHM(1.) H33 CHA(K) ildWFIM(1.) AFICTOM(11), NEUMAN(%)
KTO Hd H(1.) S3PHT(11) HAFI cro ScilhHAHT(11) IITS11(H), LIME TOT(11) HCTHHH12.11-1 KAASPEPH
HdWH WT(11) 111011A4EFILI,H IIPHHECAFI DPW:WAIF HdWHX(11) FIPEAKOI;(10, npta,(%) HdA1H,
HA FlOTEEPKAEHTE, LjJO AdAFI IldWH POAHTEAE, 3d CESOF0 A(8)w8, 11/10HdCTHp8 1361WE HHCdH-
nomS, xpann8 G(o)T(o)ro BA(d)POKkiNEHTd, 1FirdHFI, Hd HA/Vk : Ii1pd, H lidA10 Fi Ko-
MdHd, H Ck A1TM11 HX(%), H KdpdAAdHd, gpdTd IiEpHHd, H Ck tTMH Ero.
11 TaK(o)>KE, ECAMI AdAH CMS AUHACTIIpCKOAAS CA0K03110, d DJ HE HMAAH AHAd
AO Toro CEAd HH PAOEHH11,14 H HH HAHWdpE, N HH DOAHOAS Ad HE AdAST(%) wT(11) Toro
CEAd, H HH AdH(11), H NH noca,a,8, H HH HA MAHHOX(%) HaWlir(%) Ad HE pontT(b.) H HH
HHOE toitioro HE HAAdlOT(10 H4M1(1.) CASNCHT11 H HH AdTH HIIKOAH, ditE nEc(%) nPHX0A(11)
wT(%) TOPO CEAd Ad HAET(11) IC% 111s1WE 11HC4IHOMS MOFUCTHpS, H CAMS 3A0ATFICKOPO Ad
HE ElAdTHT('lt) TOE CEAO WT(10 CHOW XOTMA, H NH Hd ropoA(%) Ad HE postT(11) AloAT
wT(%) (anopH4 H NH HHOE HHtioro.
PI HA 131.CEF1 KIALIJE F1HCMIHOE HOTHEp>KAEHTE FI4BHX(11) E1pEAK0K(1.) AdMITE ECT(11+)
KtPd HdWEPO P(OC)n(0)ACTKA, 136IWE F1HCMIFIVO HETpd KOEBOAlsi, H Ktpd KAWHX(11)
ROMP(1.): !Ape FldHd BMW 1161HTELId, 'Ape me MAAH 1111pKdAdEd, Ktpld fldHd KOCTH
GDPIAWd, Ktild fldHd HETPd 6111EIMIPO ACCONETd, atp4 naHe Mau <c>5naTapt 111Hic4tua,
Irkfld Mid 1143H HHTHICd, KtPd Ildild HWHd 1311CTIII5pHHKd, Ktpd ildHd TOM12.1 KMHAEKFilld,
KtPd WW1 XOAKA KpELLEKHIld, Ktpa mum HPHAT<A H>300ECKSA4, Irkpd naHa
HOCTEMIHKd, Ape naH4 HWHd ESWPkHd, Irkl/d Mid OF,a,ope6 HOCAAHHKOK<IIII>7d, Ktpd
fldHdGHHt CTOAHHKA, EVA FldHd ApdPOWF1 IldWHHK.A, ntpa naHa HETPd eaEptHe KO-
AAHCi H KtPd NEICHX(1a) HdWIIK(11) g014(%) MOAMKCKHX(1,), H KEAHKHX(1), H AkdAHr(%).

HalllEMS.
ti Hd E0AWEE HOTIKEPKAEHTE KIXEMS 1111111.1E 11HCMIHOAAV, BEAtAH ECMH H4wm8
gtpHoaav ROMPHFIS, MAWS Kosark AOPONETS, HliCATH H HAWS FIEINIT(1%) Flf3FiKtCHTH
CEAAV AliCTS
HHC(d) IKSFJ)K11 HWHAEKHII(6), S LAFP1dHEX(11), K(h) AtT(0) 4Kr(SCT11)

<Pe verso, adresa:> fitonmaHu,(H).

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut Cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, Ca' acesti adevrati calugdri ai nostri de la Moldovita
au adus, inaintea noastra, privilegiile de Intgrire ale lnaintasilor nostri, pe care
le-au dat parintii nostri, pentru sufletul lor, mAnstirii mai sus-scrise, hramului
Sfinta Bunavestire, tiganii, anume: Blra, i Badiu si Coman, si cu copiii lor,
Caraman, fratele lui Berea, si cu copiii lui.
de asemenea, am dat slobozie satului mAnAstirii8, ca s'a" nu aib6
treabd In acest sat nici globnici i nici iliari, i nici podvoad A. nu dea din
acest sat, si nici dare, si nici posadd, i nici la morile noastre s6 nu lucreze
nici altceva nimio s nu ne slujeascA i nici sd nu ne dea niciodat, ci tot

56
www.dacoromanica.ro
venitul din acest sat s6 meargA la mnstirea mai sus-scris, i urmgrireao
rguilcatorului din hotarul ski EA' nu plateasa acest sat, i nici la cetate s: nu
lucreze oamenii din Sasciori4 i nici altceva nimic.
Iar la toat intArirea mai sus-scrig a daniei Inaintailor notri este cre-
dinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Petru voievod, i credinta boierilor
notri: credinta panului Oand Pintece, credinta panului Duma pircdlab, cre-
dinta panului Costea Ori, credinta panului Petru fost logoft, credinta pa-
nului Duma Micaci spAtar, credinta panului Lazea Pitic, credinta panului
Ion vistier, credinta panului Toma al lui Chide, credinta panului Hodco al lui
Cretu, credinta panului Ignat <P>7opescul, credinta panului Micul postelnic,
credinta panului Ion Buoreanu, credinta panului Thedor al Posadniculuilo,
credinta panului Sin stolnic, credinta panului Drago ceanic, credinta panului
Petru Ezereanu comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, i mari,
mici.
Iar pentru mai mare int5.rire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru boier, pan Cozma logofdt, s serie i s* atirne pecetea
noastr6 la aceast carte a noastr.
A scris Giurgiu al lui Ioil, la adiceni, In anul 6962 <1454> august 25.
<Pe verso, adresa:> Moldovita ; <din secolul al XVIII-lea:> Tigani,
6962 <1454> av(gust) 25; <i, cu litere latine :> Ex. las b 4 -1 No. 2.

Bibl. de Stat a U. R. S. S., V. I. Lenin", Sectla manuscrise, Colectia Markevici


Lukasevici, fond. 159, nr. 7. Orig., perg. (22 x 30 cm), pAtat In Intregime, pecete
nat, pierduta.
0 foto., ibidem, fond. 780, nr. 7. ARA foto., la Bibl. Acad., Fotografii, LXXXII/6,
trei copii, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 78 (dup5, orig.), f. 79-80 (dura
Aumaipcxiii) si f. 81 (dup o trad. germ. de Iohann Marcihkiewicz). 0 foto., la Inst. de
ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/422. Un cliseu, la Arh. St. Bucuresti,
Colectia Microfilme U.R.S.S., rola 61, c. 715.
EDITII: Wickenhauser, Moldowiza, p. 64-65 (rez. germ., dura orig., sau dupti
o copie slavA, cu data de zi: 22) Y.Tunniuxig, Mamepiam, p. 82 (rez.); 51Luompciciu,
Tpamombi mondao., p. 295 (text ' slav); Costachescu, Doc., II, p. 505-507 (text slay si
trad.) ; D. I. R., A, I, p. 269-270 (trad.).

1 n, transformat din ff.


2 A,, transformat din 3,
Asa in orig.
4 Sau GonopH (Sosciori).
5 In Indoitura pergamentului.
in doc. nr. 41: Oce.opa (Fedor).
7 Rupt.
8 In trad. lui M. CostAchescu, gresit: am dat satului manAstiresc, Slobozia ...".
9In textul slavon: cAnAS =-- urma.
1 in trad. din D. I. R., A, I, gresit: posadnic".

41 1454 (6962) august 25, Cotnari.


t 1WH)A(0)CTI10, MI119 <6(0)>1>KTIO, HETP-6 KoEgoA(4), r(o)cu(o),a,(4)p% 3EMAH
MOA,A01HCKOH. BHAMEHNTO NHHHM11 HCHM(102 HAWEIM(1%) ANCTOM(%), OrC11M(11) KTO
Htl H(11) 0y3PHT(lx) IMII PO 01(CAbJWHT(11) LITIN(H), WNCE TOT(H)3 WTI-9211M KdASPEpli
HAWN WT(10 IS/011,A,AHHH,11 HtNAHECAH ENINKiANE HeIWNX(10 nEpEAKog(10 npt,e,(%) HAMH.
llpoTow(E), MII, IIHAtEWE H(1) npusinma, H HOTHjYKAHMI ECMH AdielHiE H4WNX(1.)
p0ANTEAt H okAAPI ECMH HAW(11) ANCT(6) Ne1WEIN8 MaltICTIO HNCE ECTIL HA 1110/1,44K11U,H,
rpaiva G(Kia)T(o)ro liA(d)POKtWEHTE, tia TO LIJO EhJ KOAHM1 TPH KOZOKE HX(10 na

57

www.dacoromanica.ro
HAH Hd ,A,V<HA>410 HAH HA HHCTpH HAH EVA(6) HA KOTOpMa6 CAdTd, LIJO 661 KOAHAH
AORPOKOAHO H 6E31& 3dEdirk H WO 661 HE FIAATHAH MATO HHrAE, H S np0munr(-11) MINI-
TOK(11) H neSnpoAannic(1): mi S KJ:Idell0M-6 Pl&prti, NH 8 hAcKom-11 Tp-Kr8, d HH
AonSwnoto, HH S lipAv KdAVrOpCKOMV, NH V EtICAVIO, HH V HOLI,OpHH(10 EPO411, a
HH S iliorowunn, 4 NH V PONWHOEVTphrv, H TdKO}K(E), LIJO Elg HE AdKdAH TOTbi TpHE
KO3OKE MI2.1T4 KOAH HMVT-11 KOAHTH H4 COAH H TAKOK(E), LIJO 661 HE 4,413dAH MIJTO WC(%)
KO3OHE KOMI HAAVT(i) gO3HTH MEA(k) WT(10 KOKOTHHd.
HpOTO)K(E), HH EAHH(11) mm1(10 Sp-WI-11410 tpo 661 rk HE CAAtAl. NOKOIrCHTH
MIsITO WT(11) TbJK(11) KKIWE F1HCMIHK(11) K0301111, NMI IldWEH7 KEAHKOE
Ct6 01r3tTH
Kd3HH.
II TdKO?K(E), ici WC(%) TdTdp0M(11), 1110)K(E) CST(%) o EdHH, LJJO Mil HE HAAdAll
CdCOKE WT(11) EdNH HH EAHHO AtA0, d HH AKOPHHJ.H, d HH HANWAPH, d NH EAHH(10 HdW(11)
SptAnn1410, H LIJO 6111 BIAAH KOANH TOTH TdTdpOKE FIP0,4413dTH H K8FIHTH H LIJO DJ HE
CUM(%) WC(%) HHKTO, TOKMO r(OCNO)ACTK(0) MH H KanvrEpn.
H NA TO ECT(%) Kl10EMV KKIWEliCd110441/8 stpa r(ocno),AcTs(a) MII, HETpd KOE-
K0A11, H Ettpa nauK(1) gorap-h: Ktpd nana Mind Ktpa nana Auy-ma nploce-
Adgd, Etpa nana KOCTE Eap12.1Wd, Ktpd Una HETpd A0r4ETd, iltpd naHa Av<mhi>9
cnwrapt IHHK4,1d8, Ktpd nana (bat IIHTHKA, Ktpa fidH4 LAMA 131-1CTtpHHKd, R-kpa nana
TOM4 KIJHAEKHIA, KtPd Mid XOAKO KpELI,OKIVid, Ktpa nana HrildTA HOFIECKVAd,
KtPa UNA 1111HKSAA NOCTEMIHKA, Ktpd EMU IWHA EVWptlid, Ktpd MINA 4EA0pd II0Cd-
AHHK4, 113to !UNA <CHN4>6 CTOMIHKA, Ktpa MINA AparowE ilAWHHKd, Ktpa nana IIETpa
63Eptna KOMHCA H K-kpa g-hc-krix naw(n)x(k) somp(%) monAagocnx(-11), KEAHKHK(10
H MdAKIK(11).
fi HA 60AWEE NOTKplOKAENTE 13-6CEMV KKIWE MIC4HOMS, KEA-kAH ECANI1 114WEAAV
trkpnolvw 6014pHHV, nenS llosnAt norozhEToy, FIHCATH H lidWV NE(14T(10 ElpHKtCHTH
CEMV HAWEMV MICTV.
IIHCd HILIWKO ATIJK(11), o KOTHApH, K('la) AtT(0) x3RAK AVr(VCT-11) frE.

f Din mila lui Dumnezeu, noin, Petru voievod, domn al Tarii Moldo-
vei. Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c aceti adevdrati calugri ai notri de la Moldovita
au adus fnaintea noastra privilegiul Inaintailor notri. Pentru aceea, noi,
vazind privilegiul lor, le-am i intrit dania printilor notri i am dat cartea
noastr manastirii noastre care este la Moldovita, hramului Sfinta Bunavestire,
pentru aceea ca s umble trei care ale lor dup pete, sau la Dunre sau la
Nistru sau la oricare balt, ca s umble In bunavoie i fra piedica i ca s nu
plateasc vama nicieri, i la vmile vindute i la cele nevindute: nici la Tirgul
Frumos, nici la tirgul Iai, i nici la Lpuna, nici la Vadul Clugrilor, nici la
Vaslui, nici la vadul Tutorei, i nici la Mogoeti, i nici la tirgul Roman,
i, de asemenea, ca sa nu dea aceste trei care vama chid vor merge dupa sare
i, de asemenea, ca sa nu dea vama carele lor and vor cara miere de la Bohotin.
Pentru aceea, nici un dregnor al nostru sa nu cuteze &A se incumete s
ja vaina de la aceste care mai sus-scrise, sub pedeapsa noastra cea mare.
Si, de asemenea, cu tatarii lor, care sint la Baia, saii de la Baia sa nu aiba
nici o treaba, i nici vornicii, i nici iliarii, i nici un dregtor al nostru, i s'
fie volnici aceti tatari sa vnd i s cumpere i sa nu-i judece nimeni, decit
numai domnia mea i calugdrii.
Si la toate acestea mai sus-scrise estel credinta domniei mele, Petru
voievod, i credinta boierilor notri: credinta panului 'Dana Pintece, credinta
panului Duma pircalab, credinta panului Coste Ori, credinta panului Petru
logoft, credinta panului Du<ma>8 spatar Micaci8, credinta panului Lazea
Pitic, credinta panului Ion vistier, credinta panului Toma al lui Cfnde, credinta

58
www.dacoromanica.ro
panului Hodco al lui Cretu, credinta panului Ignat Popescul, credinta panului
Micul postelnic, credinta panului Ion Buoreanu, credinta panului Fedor Posad-
nicu, credinta panului <Sin>9 stolnic, credinta panului Drago ceanic, credinta
panului Petru Ezereanu comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni,
mari i mici.
Iar pentru mai mare intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru boier, pan Cozma logofdt, sd scrie i sa atirne pecetea
noastrd la aceast carte a noastrA.
A scris Ivaco diac, la Cotnari, in anul 6962 <1454> august 25.
Muzeul de istorie al R.S. Romania, Inv. general nr. 72109/1904 (preluat de la
Muzeul judetean Suceava, Inv. nr. 2 152). Orig., perg. (20,5 x 28,5 cm), pecete atir-
nata, pierduta, nur de matase vinata.
0 copie i un rez., de I. Bogdan, dupa Popovici i, respectiv, dupa Wickenhauser
(v. EDITII), la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 74-76 i 77. 0 foto., la Inst. de ist. i arh.
A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/191.
EDITII: D. I. R., A, I, p. 506 (facs.) ; Wickenhauser, Moldowiza, p. 65 (rez. germ.,
dupa orig. sau dupa o copie slava); Ynsomuxiti, MamepiaAw, p. 82 (rez.) ; Popescu, Doc. mold.,
p. 8-10 (text slay i trad.) ; Costachescu, Doc., II, p. 508-510 (text slay i trad.) ;
D.I.R., A, I, p. 270-271 (trad.),
Omis, din cauza plasdrii greite a lui mw.
2 in loc de HC CHM1i.
3 In rind, diacul serie TOTH, dar i OTW (vezi mai jos).
4 Omis? Titla pentru prescurtare lipsqte.
5 pi, adaugat ulterior de diac intre rinduri.
6 Ct, adaugat ulterior de diac intre rinduri.
7 C, adugat ulterior de diac intre W i H.
8 Ca i la inceputul actului, diacul a inversat ordinea normala a cuvintelor.
9 0n-11S.
" in textul slavon, ordinea cuvintelor a fost inversata.

42 1454 (6962) octombrie 5, Suceava.

il1()1(0)CT.K0 6(0)?KiE10, ARbd, IIETpvk 130EKOAd rWCDOA4PK 3EMAH 1110A-


AMICKOH. IIHHHM(1.) 3HAMEHHTO HC CHAI(1.) AHCT 04100, IlliCtN1(11) KTO Hd H(1.) 83PH-
TOO FMH EVO SCAHWHT(11) LITS,IH, WISE sn(e)ronpoliagomi r(ocnovi,)crao MH, CROHM(%)
Cil(d)r61M(1.) H LIFICTHAN(10 H ClitTAHM(1) CP(1)A(141,EM11, H AdAH ECMH CEC1, AHCT(11)
MOHACTHpEKH HMBEMV, rAE Ecr(b,) )(peat(%) < OircnEnTE>1 riptc(nA)Ttn B(oropoAH)u,n,
XtvivioPii, 3d HdWE 3APM1TE H 3d ASWIE C(11/A)TOKOLIHKWHX(1) IldWHX(10 PWAK-
TEA(EH), Hd TO KdpE KOMI HMET(%) KOCAdTH MOHdCTHpl. TKH AKA HO3H no png8 Ud AS-
114H11 HMI Hd E3Ep4 HAH Hd gildTEK(1.) HAH Hd AHHCTpt1 HAH 68A(11) n8Aa nownioT(1.),
d TOTIE 1103H Ad HE HAIMOT(11) AdTH MbJTd HIIPAE oy HdWEH 3EMAH, Hd Kp0A0X(1.) H
HA ni:rknosox(11); H rAE nivt8T(-K) KAICTH pHES S THX(1) K030X(1,), HiH n8AvT(-11)
npoAanna MlilTd WIN HEKPOAdHd, d MHTO Ad HE AdAVT(%) HHPAE S HdWEH 3EAMH, dAE
Ad KAVT(11) A040110AHO, 6E3(1) ni&cticoi 346411H, H T4M0 HASLIH H WKAIT(1.) 3d CE.
HPOTO}K(E), NH EA/111(1) MHTHHK(11) HC H4WEH 3EMAI1 Ad CE HE cmt.r(h) KOKV-
CHTH SBETH MATO HC THX(11) EliWE HHCGOHLIK(11) ABA HO3H. d K<O>1TOpH MFITHHK(1.)
HAH SpEAHHK(1) H4W(9%) KOKI/CHT(11) CE 83ETH MHTO H nopSwnTn CE HdWE AMITE H
TOPAd TOT(1.) S3pHT(11) WT(ls) HdC(1.) HEAiKVIO Kd3H% H wprIto r(ocnoA)cT8e MH.
Hd TO ECT(1.) Iltpd r(ocnoA)cTse Ann, 1311WE nitc(d)naro HETpd BOEKOAT, H KtPd
En.CtK(11) 605Ipvls HdWHX(1), KEAHKHX(1.) H MdAHX(1).
rEll1prIE Gpitmin(a.) H nEnEtt(h), o Goq(e)an, n(%) AtT(o) x311,all WK-
(TOKpiE)

59
www.dacoromanica.ro
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte, tuturor celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, cd a binevoit domnia mea, cu inima mea 'Duna i curatd i
luminatd, i am dat aceastd carte mndstirii noastre, unde Este hramul <Ador-
mirea>' preasfintei ndscdtoare de Dumnezeu, de la Homor, pentru sdnatatea
noastrd i pentru sufletul sfintrAposatilor notri pdrinti, pentru aceea ca
oricind va trimite aceastd mandstire cloud care dup pete, la Dunre sau la
iezere sau la MO sau la Nistru sau oriunde le va trimite, aceste care sd nu dea
vaind nicdieri In tara noastrd la vaduri i la trecerile peste ape3; i unde vor
incArca pete In aceste care, fie cd vdmile vor fi vindute sau nevindute, sd nu
dea vamd nicdieri In tara noastrd, ci sd umble In voie, fdrd nici o zdbavd, i
mergind acolo i intorcindu-se.
Pentru aceea, nici un vame din tara noastrd sd nu cuteze a Incerca BA
ia vanad de la aceste cloud care mai sus-scrise. Iar care vame sau dregdtor al
nostru se va Incumeta sd ja vaind i sd clinteascd dania i Inscrisul nostru,
atunci acela va vedea de la noi mare pedeapsd. i urgie a domniei mele.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credinta tuturor boierilor notri, mari i mici.
A scris Gheorghie al Slrbului i cintdret, la Suceava, in anul 6962
<1454> octombrie 52.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea :> De la Petru vod(d),
pentru 2 cara cu peti de la bAlti, sa nu de vaind i brod(i)nd. Leat 6962
<1454>.

Bibl. Acad., LXXXV/44. Orig., perg. (25 x 16,5 cm), pecete atirnatd, pierduta,
snur de matase cafenie si violet.
0 foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/8, dou copii, de I. Bogdan, ibidem, ms.
nr. 5 234, f. 83 (dupa orig., si cu data de zi: 10) si f. 84-85 (dupa o trad. germ. de
Johann Marciaiewicz), si un rez., cu data de zi: 8, ibidem, ms. nr. 111 (Cond. M-rii
Homor), f. 81. Alte foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII (pachet Costachescu), nr. 576, si
la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/424.
EDITH : Bogdan, Album, nr. 45 (facs.) ; Parvan, Alexeindrel fi Bogdan, p. 124--125
(rez., cu data de zi: 5) ; Ghibanescu, Surete, XVIII, p. 62-63 (text slay, dupa
I. Bogdan (?), cu data de zi: 3 si cu valeatul socotit in stilul de 1 septembrie, si trad.) ;
Costachescu, Doc., II, p. 513-514 (text slay si trad., cu data de zi: 2) si p. 515-516
(rez. din Cond. M-rii Homor, considerat ca reprezentind un act deosebit); D. I. R., A,
I, p. 271-272 (trad., cu data de zi: 2) si p. 272 (rez. dupd Costachescu).
Pentru identitatea rez. cu doc. orig., v. si Simanschi, Precizdri, p. 70, precum
si cazul similar al actului din 1445 septembrie 27 (D. R. H., A, I, nr. 258).

1 OnliS.
2 D. P. Bogdan, Paleografia, p. 84, considera ca data de zi a actului este, mai
curind, T (10).
3 In trad. lui M. Costachescu, nirkso3oX% a fost tradus gresit, prin incarcaturi",
iar in cea din D. I. R., A, I, prin vamile de trecere". Termenul nu defineste insa cleat
actiunea de trecere a mdrfurilor de pe un mal pe altul al unei ape, deci transbordarea,
deosebita calitativ de trecerea prin vad, asa cum rezulta dealtfel, si din context.

43 1454 (6962) octombrie 6.

Peter Woewoda bestdtiget dem heil(igen) Kloster Moldowiza die


Herrschaft und die Abgabenfreiheit des Hauses in Sucawd, das der Armenier
Iohann dem Kloster als Schenknis gegeben hat: keine Art Steuern cider Fron-

60 www.dacoromanica.ro
schuldigkeit sei dem Landesherrn zu geben, so vsie auch kein Dienst zu leisten,
sondern alle Einkiinfte und alle Dienstleistung soll das Kloster erhalten.
V(om) J(ahre) 6962 <1454>, Oct(ober) 6.
Petru voievod intarete sfintei mAn5.stiri Moldovita stapinirea i scuti-
rea de dri pentru casa din Suceava pe care armcanull Ion a dat-o danie
mnstirii: sa nu dea domniei nici un fel de dari i, de asemenea, sd nu faca
nici un fel de robota, ci toate veniturile i robotele sa fie ale manastirii.
Din anul 6962 <1454> octombrie 6.
Wickenhauser, Moldowiza, p. 65 (nr. Rez., dupg orig. sau dup.' o copie slav.
Acelasi rez., in copia lui I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 '234, f. 82.
ALTE EDITH: CostAchescu, Doc., II, p. 515 (rez. germ., dupd Wickenhauser,
trad.) ; D. I. R., A, I, p. 272 (rez. rom., dup Costachescu).

Probabil In orig. nume propriu: Armeanul" (vezi si doc. nr. 7).

44 1454 (6962) deeembrie 8, Neamt.

111(i1)11(0)CTTIO g(0)}KTEKs, M61, IlEvrirk BOEHOAd, r(o)cri(o),a,(a)pil 3rmitii Ilion-


AdlICKOH. 11HHHAA(11) 3H4MEHHTO HC CtMll IIHCTOM(11) HdWHAVI., EVIICAMix KTO Hd H11
01(3pHT11 HAH Ero SCA111WHTI. LIT8,1H, lA)KE RA(d)r011170H3K0A14 r(ocrioA)cTiol MH, 6A(d)-
r6INVII HallHAVI& flp0H3130AEHTEAV11 H HCTHAVI H Cli(IA)TAKIA1(15.) CIJNA(11)41,EMix2, H
AdAH ECMH, MOHdCTIApIO HAWEAAV WT(10 HEMU,d, CEC(11) HdWil AHCT(ls), HAE>K(E) ECT(%)
XIMM(1%) G(K)T(o)ro El%3HECENIE r(0)C(I10)A(H)HE, d AdAH ECAAll Hd TO aapE KOAK<O>3
CM(h) 411311CAVX4IOT11 K HdWEMS MOHdCTIIII310, Hd timt: rA,E Err(%) GdMOI-Urh4
A/UW(1), Hd 11111C<Trial,H>3, H AKOpEHEITIH, H THMHWEIVII, H Kh1pCTIEHEWH, H lillAOWEWH,
1114HEWH, <41, Hd Tono>3AHLI,H, r,,NE EkM lidpEli 1114M111Irh, H ildWOTtHH, H Okurrkiptnii,
ApdrOMHflE<WH, H TJJECTHMH>3rft H TEAEEtIIHHU,H, HA GEpETt, Ad COVT11 [WIDE 1111C4H-
H4A CEAd, MOHdC<T61r10 H4LLIEMS>3, CAOROAHHK111 W ErItCEArk, Ad HE AdA040-11 TOT61
AIOAH HC T/AX(1) CEAdX(%) HH AdH(%), HH noca<Aoy, KU H>311HWd, HH noxioAoy, HH AECt-
THH8 WT(1.) 640A(10 HH WT(%) CRHHN, HHHd Ad HE X0AtT<I, HH>3 Hd ropo(%)
Ad HE POR1T(11), HH Hd MAHHOKell), <HH>5 HA CTdKOX(11) Ad HE f106/ATek), d Hli HHOE
1414KOTOpOE HdWE AdtlYE H CA8)K68 Ad HE 11N1d1OT(11) HdAVI1 AdlidTH d 4114 CASNIFITH.
il TaKow(E), oy TAx(h) cutax(-k) Ad HE HMAIOT% X0A4ITH HH GNHtLH, 1111
fldWdpH, HH HAHWAIIE d HH IlEpEFVERH; d 11H HMI HliKTO WT(%) HAWHX(h) OVJAAHHKOK(11),
HH CVA111,H 4 1114 HH1% HHKTO, 41H COVAHTH HK('ll) d HH mi0n8 HC tiliK(11) HE ElhiT11, NH TpE-
THHS, HH 34 A(V)WErS6CT130, HH 3d KEAHKOE A(k)A0, HH 34 MdA0E.
11AE KOAH KOAAV Ct OV3pHT(11) RVA(6) KdKOE KpHBAS WT(1.) T11.1)(th) MAUI HC
TIAX(11) CEAd,C(%), A WH(11) Ad HWETI. FIX(11) HP/AA(1) ErSAAEHOA111 WT(11) IFLIAL1,41
flpt4,(1.) 010-kAHHKK1 MOHdCTI!JpCK6111, d iiHOr0 CVA(11)Irk Ad HE HAidlOT1%.
TdKO>K(E), 11H CVA(11)11,H d HH WCAS)CdpE Ad HE HAA,110T(10 XO,A,HTH oy TRoc(h)
CEAdK(lx), d HH rnosS HE EpLITH KOAII HAAET CIA 4-10Mf1(1)1-11 OVI1HHHTH KOTOfd/A, dAE
CdAAH ad,tsrEpa Ad 1103MO(T(11) rnos8.
rl KTO HAUT Ct HOKSCHTH WT(11) HAWHX(11) 04(PtAHHKOK(11) H 1481MITH CIE IldWE
[HdWE] 4112.1W(E) HHCdHHOE, 61/*A(11) S LIEMK, TOT(10 ECT(16) flpOTHIIHHK(ll) HAM% H HdWEMS
AHCTS.
41 H4 TO ECT(11) Ktpd HdWEr0 r(OCROA)CTIL:1, shmu(E) nucamiero 11ETpd KOEHOAKI,
Irkfld Ir1&CAAX(1,) COAtjr11 KEAl1K111K(11) H MdAl2.1K('10.
rI Hd TO ECAN11 AdAll CEC(1.) A11eT(1%) rioyA(%) HdWEll
11HC(d) o%( 13(1.) AtTW xS41,ag AEK(E613 YE) H.

<Pe verso, insemnare contemporana:> Be 1312.CA CEA(1).

61
www.dacoromanica.ro
Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunavointa noastra cu inima
curata i luminata, i am dat aceasta carte a noastra manstirii noastre de la
Neamt, unde este hramul Sfinta Indltare a Domnului, i am dat pentru aceea
ca oricite sate ascultd de mnstirea noastra, anume : unde este Samoil vata-
man, pe Bis<trit>3a, i Dvorene0i, i Timieti, i Cirstiene0i, i Baloe0i,
i Maneti, i, pe <Topo>314a, unde a fost Barba Geamir, i Bapteni, i Fin-
tirele, i Dragomire<0i, i Trestiian>3a i Telebecinti, pe Siret, sa fie satele
mai sus-scrise, manas<tirii noastre>3, slobode de toate, sa nu dea ace0i oameni
din aceste sate nici dare, nici posa<da, nici i>31i, nici podvoada, nici desetina
din albine i nici din porci, nici la jold s nu mearga, <nici>3 la cetate sa nu
lucreze, nici la mori, <nici>5 la iazuri sa nu lucreze, i nici vreo alt. dare i slujba
de-a noastr sa nu ne dea i nici sa nu ne slujeasca.
de asemenea, in aceste sate sa nu umble nici globnici, nici prip4ari,
nici iliari i nici pererubti ; i nici nimeni altul din dregtorii no0ri, nici jude-
catori i nici nimeni altul, s nu-i judece i nici sa nu ia gloab de la ei, nici
tretina, nici pentru omor, nici pentru fapta mare, nici pentru mica.
Iar ori cui i se va parea ca are vreo strimbatate din partea acestor
oameni din aceste sate, acela sa-i cheme inaintea egumenului de la Neamt
Inaintea dregatorilor manastirii, iar alt judecator s nu aiba.
De asemenea, nici judeatorii i nici osluharii sa nu umble in aceste sate,
nici gloabd sa nu ja chid se va face vreo moarte, ci in00 calugarii s ja gloaba.
Iar cine din dregatorii no0ri s-ar Incumeta i ar strica aceste ale noastre
mai sus-scrise, intru once, acela ne este potrivnic nou i crii noastre.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credinta tuturor boierilor notri, mari i mici.
Iar pentru aceasta am daL aceasta carie sub peceLea noastra.
Scris la Neamt, In anul 6962 <1454> decembrie 8.
<Pe verso, insemnare contemporan:> Pentru toate satele.
Arh. St. Bucure01, M-rea Neamt, XXI/6. Orig., perg. (21 x 28,5 cm), o ruptura
la mijloc, pecete atirnat, pierduta.
O trad., de la sfinitul secolului al XVIII-lea sau Inceputul secolului al XIX-lea,
ibidem, XXI/6 a. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 87-88. 0 foto., la
Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/425.
EDITII: Costachescu, Doc., II, p. 516-518 (text slay i trad.) ; D. I. R., A, I,
p. 273 (trad.).
2, transformat din a.
2 scris peste A.
3 Rupt.
4 A, facut ca n.
5 OnliS.

45 1455 (6963) februarie 8, Iasi.

a1(*(0)CTTIO g(0)>KTE10, MhJ, flAE4HA1311 KOEKOAA, r(o)cn(o)A(4)frk 3EMAH


1110A,d,4HCKOH. IIHHHAN(10 3HdMEHHTO <HC>I. CtM(11) H4WHM(11) AHCTOM(1), 131xCAM(11)
KTO Hd H(10 01r3pHT11 HMI Ero 01(CAKIWHT(11.) LITSLIH, W>KE EA(4)P0Hp0H3110AH r(ocno)A-

62
www.dacoromanica.ro
CTKO AAH, HdWHM(%) gi1(4)r61411(%) 11P0H3KOAEHTEA111, H ii(H)CTHAA% H C13(/A)TAIAM(%)
cp(-0A(h)RE44%, H WT(%) KIXEA Hd1BEAS AORpO,T, KOAEAS I WT(%) K(Or)d nogvtow74,
Ad OTTIKPI.AHAA(%) HAW(%) LI,P(%)KOK(%)2, MOH4CTIllpt0 WT(%) "'ENKA, H AdAH ECANH
MOHACT6100 HaLlIEMV WT(%) KtAALtd, NAME <ECT%>3 xpamett) G(lia)TonnS
CE010, HaW<E>411 3EA3AH LO ECT(%) 1104,1111 KEAMJ,d, Ud TO(10All,t, -WO KOAH KOTHAH
AAHCTH4H WT(%) KtA1134 npoAagaTH Toro SEMAH <G>ITERKOKH-, rikE xoTaptin(h)
KOCTE 'LOAM(%) C% MENeidWMH. ToE 131,CE 13.61WE (1HC4HHOE Ad ECT(I.), TOT(%)
BEMAIO, MOHdCTWPIO HdWEAAV WT(%) KtM1.1,d 01(pHK% H C% EMC/AAA(%) AOKO<A0>3-
M(%), HEROpVWEHHO HHKOMDKE, Hd ITAK61.
d KOTdP% Aa EcT(%), wT(1%) orclig(1) cT<opo>411(1), forAe KOTdpHA(%) KOCTE

1" Hd TO ECT(%) Irktid utetnEr(o) r(ocno)AcTg4, lik113(E) 11HC4HHdr0 11,1E4dHAPd


HOEKOAKI, H Ktpd KOrapil <HAM >5K(%): Htpd n4H4 KpelEKHtld, Ktpd Mid ill4HOHAO
XOTHHCK0r0, litpd UNA GTAH4VAd, [Ape naH4 KETpd <11>4P1K4AdSd, Ktpd Fld<Hd >3
&DM MIPAHLId, tpa mom AdMVAd flirkKdAdSd, litPd mule 1103MH 111dHAPORliqd, KtP4
mum dlEA0pd AKOPHHKd,Pd fldHd tInsa crud-rapt,Pd fldHd KETPHIld FlOCTEAHHKd H
Ktpd 131,C/AK(1) gO<M>4P% HdWHK(%), HEAHK111K(%) H Md1%404
ti IldKAH HMET(%) MHCTMH WT(%) KEA111,d TtraTii HAH ovcrionntiwTH 3d TOT(%)
K0T<dp1,>1, KVA(6) KTO WT(%) Tpl.roscKoro LI(E)A(OKE)Kd, TOT(%) Ad 3d1lAdTHT(%)
34Ktalilr CTO PVEAH cpEspa.
d Hd SOAWEIO KfrknocT(1), sEAtai ECA1H HdWEMV KtpHOMV mow, 1114HApo noro-
*ETV, flpHIACHTH HaWVEildT(%) K CEAAV' AHCTVMAW.
KHC(d) ,A,0411M(%), oy Ificwx(-), K(%) AtTW x311,ar, M(t)C(IA)1.1,4 Eil(pvepT4),

<Pe verso, Insemnare contemporan:> Il Bout w-r(11) Tonomium,


mtcTo Itonuti(%).

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut <cu>i aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor ve-
dea sau o vor auzi citindu-se, ea' a binevoit domnia mea, cu bundvointa noastrd
cu mima curat i luminat, si din toat bunavoia noastr i cu ajutorul
lui Dumnezeu, ca s Intrim biserica noastra, mnstirii de la Neamt, si am
dat mnstirii noastre de la Neamt, unde <este>3 hramul SfInta Ingtare , pg-
mintul nostru care este 11110 Neamt, pe Topolita, acel pamInt pe care au
voit sa-1 vind tirgovetii de la Neamt, lui <S>'tetco unde a hotrnicit
Coste Tolici Cu megieii. Toate acestea mai sus-scrise, acest pAmInt, sd fie
mnstirii noastre de la Neamt uric si cu tot venitul, neclintit niciodatd,
In veci.
Iar hotarul s fie, din toate prtile, pe unde a hotrnicit Coste Tolici.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Duma al lui Brae,
credinta panului Manoilo de Hotin, credinta panului Stanciul, credinta panului
Petru <p>4irclab, credinta pa<nului> 3 ()and Julici, credinta panului Danciul
pircalab, credinta panului Cozma al lui Sandru, credinta panului Fedor vornic,
credinta panului Albu sptar, credinta panului Petric postelnic i credinta
tuturor bo<ie>4rilor nostri, mari i mici.
Si iarsi, dacg vor phi tIrgovetii de la Neamt sau vor pomeni de acest
hota<r>i, oricine dintre oamenii de tirg, acela s pldteasa zavesca o sut de
ruble de argint.
Iar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan,
Sandro logoft, s atirne pecetea noastr la aceasta carte a noastr..

63
www.dacoromanica.ro
A scris Dobrul, la Iai, In anul 6963 <1455>, luna februarie, 8.
<Pe verso, insemnare contemporand:> i pnnintul de la Topolita, i
3ocul lui Tolici ; <i alta, tirzie :> Moia pentru Topolita, 6963 <1455> fevr(uarie).
Bibl. Acad., XXX/87. Orig., perg. (17 x 22,5 cm), pecete atirnata, pierduta,
nur de matase ro0e.
Dou copii, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 91 (incompleta) i f. 92 (comp-
leta). 0 trad., din 1801 iunie 12, de polcovnic Pavel Debrit de la Mitropolie, fara data
de zi, la Arh. St. Bucureti, M-rea Secul, I/1, i alta, ibidem, M-rea Neamt, LXIII/4.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" - Iai, Fotografii, 11/426.
EDITII: Rosetti, Parnintul, p. 138 (rez., dui:4 orig. - v. comentariul cu data
gre*ita: 1455 mai 12); Ghibanescu, Surete, XVIII, p. 63-65 (text slay, dupa I. Bogdan,
ms. nr. 5 234, f. 92, i trad.); Costachescu, Doc., II, p. 525-527 (text slay i trad.) i
p. 528 (rez., dupa Rosetti, considerat ca reprezentind un act deosebit); D. I. R., A, I,
p. 273-274 (trad.) i p. 274 (rez., dui:4 Costachescu).
In ciuda aparentelor, pe care M. Costachescu, op. cit., p. 528, le-a luat in in con-
sideratie, documentul regestat de R. Rosetti, sub data de 1455 mai 12, nu poate fi
cleat cel emis de cancelaria lui Alexandre' la 8 februarie. Elementele care dovedesc, in-
contestabil, aceast situatie, sint urmatoarele: asemanarea cotei indicate de &Aire R.
Rosetti: XXXIII/87 (unde se afla un zapis din 7278 <1770> februarie 20), cu cea a do-
cumentului din 8 februarie: XXX/87 (ramas, curios, n afara celor de la Bibl.Acad.
folosite de autor); posibilitatea de interpretare a prescurtarii Wir.a (cu e suprascris)
ca numele unei luni: Mara, iar a datei de zi: H (8), urmata de semnul de incheiere a
actului, ca at (12), in conditiile eludarii numelui propriu-zis al lunii: tisce(pSeple),
ascuns de indoitura pergamentului - imprejurari facilitate, intr-adevar, de originalul
din 8 februarie - ; posibilitatea unei intelegeri eronate a pasajului, rat' conservat: simAH
qio ICT(10 no,ssni flemite, citinclu-se MAHH/L i nomiaci ilimu,a.0 a deducerii cuvintului mt CTO din MIICTIPIH,
intrucit ultimele dou litere ale acestuia grit aproape terse. In plus, in acelai sens, este
de retinut i informatia vechilor letopisete slavone privind data luptei de la Mohile,
dintre Alexandre' i Petru Aron: 25 martie 1455 (v. Cronicile, p. 15) - data care nu
poate fi supusa indoielii pornind de la un regest atit de discutabil i dupd care emiterea
unui document de catre Alexandre' devine prea putin probabila.
Rupt.
2 In textul editat de M. Costachescu, in loe de ngw(k) u,p(i)lcos(%), HAlll<fM8>.
3 0MiS.
4 Sters.
5 Rupt i ters.

46 1455 (6963) junio 6, Succava.


i1%(10A(0)C1110 6(0)0E10, MI11, HETpl, KOEKOAd, r(0)C11(0)A(d)fils 3EMAH AIOA-
AMNON. IIHFIHM(1.) 3H1MEH1ITO EIC CtMls AHCT(0)A1111 HdWH1A(11), HisCRtArls KTO Hd
H(11) 01r3pHT(1s) HAH Er(o) 0VCAls1WHTIs qTvqH, MKE EA(d)P0Flp0H3KOAH r(OCE10)ACT130
MH, EldWHAVis 6A(d)rIslAftls flp0H3130AEHTEAAls, H 4(H)CT1s1M1s H CEtt TAKIAA(11) Cp(11)A(141,EM16,
WT(1s) 13110EPts HdWE.T. A06130,7fs 1301EX. H WT(11) ll(or)a nomoiwist, mito Ati ovTap1,-
< Aiim% >I Haw(1.) U,13(1)K(h)R1, AAOUCTI24110 WT(1s) BIACTpHLI,H, HAOK(E) ECT(12.) )(NMI.
OvCIIEHE e(131)TtH 11(Or0(10A141,H, HQ HANt 110THd, H CK CArCHAAH W2EpdAAH, H 1111pA4AAH2
W3Epli1HH, H WT(1s) nEpgAEHOPO KEWEHEEtd AO AHA(11) 3drOpHH, d 13111WE, HEICTp0Afils,
1101111>K(E), H OIrCH E4CHK61 EAHKO CIPT(1,) Tontvk x-oTdfrk, oy nx-(-E.) XOTdpls, H AEA
H ChAlk..ITOAVEL H no Ctrpr H no so,rkt.
TdKOiK(E), HHKTO Ad HE CA/tIOT(11) CED1111 01(41111HTH 0V nx.(11) KOTdP1s, HaA(1%)
HHCTpIIHAH0 W3EpbJ, HAH EMOTbd, 4 NH ACCHTH HEIKTO oy. nx-E. XOTdfils.
TdKO:E(E), KHKTO WT(1s) HaWHX(11) KOtapls HiH AECIATHHK(1s) AA HE CAAtt0T11
GpaTEI AECtTHMHV WT(11) 640411)3, a HH HdCHLIHHU,11 6dHTOUTH uH Colr LIEM11, dAE ToT(K)
npuncoAN ovcE 4,a Err(1.) mo4C-11410 HAWEMIP.

64
www.dacoromanica.ro
TOE Irt.CE 131s1WE 11HCAHHOE AA ECT(10 MOHACT61p10 HAWEMV 01(pHK% H 1111CIAMCIO
A0X0A0M11, HEFlOpVWEHHO HPIKOMOK(E), H4 Stn.!.
KTO 661X% KOTHAlt nopvwfiTti CIE HAWE AddHiE H satin(%) HAH MATO HM(11)
613ATH HAH 6SA(11) LIJO, KTO 661 KOTHA('K) 60f1VWHTH HAH flp1CT1IIIHTH 6VA(6) oy
T4K0661 AA 6-6AET(11) HPOKAtT-11 WT(11) r(ocnoA)44 E(or)a H cn(a)cd HAWEr0, 11(CV)CV
X(pi)cTa, H WT(%) flpt,l(H)CTA Er0 MGOT(E)j1H, H WT(10 TNT Horo(iio)9cfikix(%)
W(T6)11,H IIHKEHCKKIX(%) H WT(10 61CIAX(11) C(Itat)T617C(11) H Ad ECT(1.) <110A>606EH(11)
YoyAt, npoKrit<To>74v dpiio <fi TtAA101 LIJO 6113116HWA HA r(ocno)4 s(or)ii u CF1(A)C4
HAWEr0, H(cv)cv X(pi)cTe: fifriorb. Ero H4 HHX(11) H HA LI/AAtrix F1X(%).
ToT(%) svskET(11) HOA(%) HAWEH KEAHKOH K4BHH8 H wprlio r(OC60A)CTE161,
MR, 6E3 Toro.
H4 TO ECT() Ktpa HawEro r(ocno)AcTEca, HUM nficaniaro HETpd 130E60A61,
stpd s-Kciax(vit) comp-it imwfix(%) monAaficickfic(%), HEAHK61X(11) H MdAbg(ll).
HA E04WEIO fiptnocT(-h), KEAtAll ECMH HAWEMV EtpHOMV nafiv, IIETpv noro-
4sETV, flpHatCHTH HAWV ElE44T(95.) K CEMV AHCTV HAW(E)MV.
1111C(A) AORPVA(%), Olr ewfi(a)gt, H(%) AtTW xal,ar 10H(TE)

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, a a binevoit domnia mea, cu bundvointa noastrd, i cu
inima curatd i luminat, i din toatd bundvoia noastrd i cu ajutorul lui Dum-
nezeu, ca s intrim biserica noastrd, mdnstirii de la Bistrita, unde este
hramul Adormirea sfintei ndscdtoare de Dumnezeu, anume Botna, i cu toate
iezerele, i cu girlele i cu iezercanele, 0 de la Cheendul Hop pind la dealul
Zagorna, iar in sus i in jos, pe Nistru, i toate priskile cite sint In acest hotar,
In hotarul lor, i cloud vaduri, cu vama i pe uscat i pe apd.
de asemenea, nimeni s nu indrAzneascd s facd mreje sau garduri
de nuiele9 In hotarul lor, pe Nistru sau In iezere, i nici sd nu prindd pete
nimeni in hotarul lor.
De asemenea, nimeni din boierii sau desetnicii notri sd nu cuteze s ja
desetina din albine i nici pe prisdcari s nu-i tulbure cu nimic, ci tot acest
venit s fie al mAndstirii noastre.
Toate acestea mai sus-scrise sd fie mdndstirii noastre uric i cu tot veni-
tul, neclintit niciodatd, in veci.
lar cine ar voi s clinteascd aceastd danie i inscris al nostru sau le va lua
lor vama sau once, cine ar voi s clinteascd sau s treacd peste <aceasta>",
intru once, acela sd fie blestemat de domnul dumnezeul i mintuitorul nostru,
lisus Hristos, 0 de preacurata lui maicd, 0 de cei 318 pdrinti purttori de Dum-
nezeu, de la Nicheia, 0 de toti sfiniii sd fie asemenea lui luda, blestematului
Arie, celor>1 care au strigat impotriva domnului dumnezeului i mIntuito-
rului nostru, Iisus Hristos: singele lui asupra lor i asupra copiilor lor.
Si In afard de aceasta, acela va fi sub marea noastrd pedeapsd i urgie
a domniei mele.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan,
Petru logordt, s atirne pecetea noastrd la aceastd carte a noastrd.
A scris Dobrul, la Suceava, in anul 6963 <1455> iunie 6.
<Pe verso, insemnare veche:> ...wT(11) tasEp(11) WT(1) 110THd... (din iezerul
de la Botna).
Arh. St. Bucuresti, M-rea Galata, XI/4. Orig., perg. (22 x 28,5 cm), pecete atirnatd,
pierdutd, snur de mdtase alb-gdlbui i cafenie.

65
www.dacoromanica.ro
O trad., din 1912 iunie 7, de St. Nicolaescu, ibidem. 0 copie, de I. Bogdan,
Ja Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 99-100. 0 foto., la Inst. de ist i arh. A. D. Xenopol"
Iai, Fotografii, 11/427.
EDITH: Costachescu, Doc., II, p. 531-532 (text slay i trad.); D. I. R., A, I,
p. 507 (facs. putin lizibil) i p. 274-275 (trad.)

1 OnliS.
2 Al doilea semn grafic al literei w, adaugat deasupra rIndului, ca un accent;
eludat, s-ar cere lectura ropnamit.
3 Aa in orig.
4 r, facut din greall ca E.
5 Titla omisa.
8 Sters.
7 Rupt.
8 scris peste H.
Pentru traducerea termenilor slavi din act: climb' i nnolw, vezi si doc. nr. 17,
57 i 69.
10 Sublnteles In textul slavon.

47 1455 (6963) junio 7, Suceava.

Noi, cu mila lui D(u)mdzu, Petru v(oie)v(o)d, domn Trii Moldovii.


Facem st' re cu aciasta carte a [1] noastra, tuturora cine pre dinsa va citi
sau citindu-s va auzi, pentru aciast adevarat slugA a noastra i credin-
cios[ul] boeriu, Gavril spathariu, au slujit float cu driapt credintd. Pentru
aceea, vzindu-i a[i] lui driapt i credincioas slujb Care noi, 1-am miluit
cu deosAbit a noastr mil, i-am dat i i-am intrit lui satul nume, Stet-
caniil, a fimeii lui ocin, Sairbii2, pe Seret, i Mircestii, i jumtate den
Blicesti3, pe Topolit, ce le-au cunparat de la Baica4 rept 50 de galbini5.
Acelea toate mai sus-scris ca sd-i fie lui de la noi uric, cu tot vinitul,
lui i ficiorilor lui, i fratilor lui, i nepotilor lui, i strenepotilor lui, si pre-
strenepot lor lui si tot neamului lui, celui mai de am oape, nestrAmutat niciodi-
nioarea, in veci.
Iar hotarul ace'or sate s-i fie pe unde din vac au inblat.
Iar spre aceea iaste credinta domnii mele celui mai sus-cris, Petru
v(oie)v(o)d, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta
arhimandritului chir Evstatie bistriceanul i credinta boerilor nostrii: cre-
dinta boeriului Bratului celui Mare, credinta boeriului Manole6 de la Hotin,
credinta boeriului Luca user7. credinta boeriului Lazar si a fratelui lui, Stan",
credinta boeriului Baiceanul, [credinta boeriului Sandrica din Dorohoi]9,
credinta boeriului Petru pircalab, credinta boeriului Sandrica de OW
Dorohoi, credinta boeriului Danciul pircalab...11 i credinta a tuturor boe-
rilor nostrii a Moldovii, a mari i mici.
[Si pre cine Dumnzu]9.
Iar dupd viata noastr, pre cine DumnAzgu Il va alege domnu in p-
mintu [lui]5 nostru, din fii nostrii sau den neamul nostru, s nu strice dania
[si]5 ci i-am dat-o lui, ci s o [intreasc sd]5 inputernicezi i s o intdreasc,
ce12 i-am dat-o pentru a[i] lui dreapta i credincioas slubd.
lard pentru mai mare intaire a celui13 mai sus-scrig, am poroncit
credinciosului nostru boeriu, Petrei logoftului, s serie i pecetea noastra
sa o spinzure care aciast carte a noastr.
Au scris Zobru114, in Suceava, la let 6963 <1455) iunie 7.

66
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Bucure*ti, M-rea Neamt, XXVIII/1. Trad. de la inceputul secolului al
XI X-lea.
0 trad., din 1786 august 12, de Gheorghie Evloghie dasal, fara intitulatie, sfat
i numele diacului, se afla in fondul de documente de la Creditul funciar rural, moia Tet-
cani, dos. nr. 635. Doud rez., dupd trad. din 1786, la Arh. St. I*, Anaforale, nr. 14,
f. 158 v. (din 1837), i nr. 24, f. 163 v. (din 1839).
EDITH: Parvan, Alex4ndrel f i Bogdan, p. 81-82 (rez., de V. A. Urechia, dupa
trad; orig., aflat tot la Creditul funciar rural, avea, dupd V. A. Urechia, data de
zi: 5); Costachescu, Doc., II, p. 535 (rez. din 1839); Bogdan, D. P., Acte mold., p.43-44
(trad. de la inceputul secolului al XIX-lea); D.I.R., A, I, p. 275-276 (aceeai trad.).

1 in ambele rez. de la Arh. St. 1a0: Tetcani".


2 Aa in trad.; In rez. de la Arh. St. Sirbii".
In rez, de la Arh. St. Ia*i, Anaforale, nr. 24: Bldgeti".
4 Nume redat de traducator cu terminatia genitivald din textul slavon.
5 In rez, de la Arh. St. Iai, Anaforale, nr. 24: zloti".
In loe de Manoil".
7 Necunoscut in celelalte documente ale perioadei; greeald de lectura a traducd-
torului?
8 in loe de Stanciul".
9 Sters cu o linie de traduaitor.
10 Omjs.
11 in trad., urmeazd observatia: De aicea nu s-au mai putut tdImaci, fiind slovile
terse den parte, citeva nume".
12 in loe de cd".
Gre*it, pentru celor".
14 in loe de Dobrul".

48 1455 (6963) iulie 2, Sueeava.

11(*(0)CT1IO E(0))KTE10, MkI, HETp% KOEKOAd, r(o)cn(o)A(a)p-K BEMAH 111011-


AilliCKOH. IIHHHM(It) 3HdMEHHTO HC CtM-6 MICTOM11 HdWHM(%), KIICtM11 KTO HA
01r3pHT11 HMI Ero OIrCA61WHT% LITVLI11, W)KE TOT% HCTHHH61 HdWilt KtpHIJH H DOLIETEHH61
KOAtpH111i, flank 111F9canivk 410r4ET76, c48mailvh riptacAe c(KA)TonoLuffiwnx(11)
p0AHTEAEM11 HdWHAN% npago H ittpHO, a AHEC(11) CAVHCHT-11 11pd130 H Ettpuo.
TAM(1)1 M6I, EHAtIKWE Er(o) npagoto H KtpH010 CAVHCE010 AO HdC(6), )1CdA0-
&MI ECMH Ero WCO6H0t0 HAWEIO M(H)A(0)CTTIO H Adi1H ECM.' EMV H flOTKPIxAHAH Er(o)
npaKoKtpnoE K111CAV5KEHTE, CEAd HA HMt : Ali0p11 ECO, HA Eprrt, ino 661A% iltrOEHd,
ilpILT11110WH, H, HA CoIrCTIE IlogpaTt, rAE EcT(%) >KvAE KkipcTt H AdHLIVA-11, WE'k
)1CVAEOH, H XtLIVA'6, H 1/KI!.1 110TOK1%, 1.110 COgt KV1111,11% WT(%) litrOEMIX(11) IME-
MEHHHKOH(11), 11, HA PEKTt, ilpoKontnn, CK MAHHOM1t, H 113611W4V, rAE EcT(%) Ad-
IMAO H EVAVAlt, H IldCHKV Ero n4A(1%) HHCTINI, HA HANt 11HAtKOKO, CK rbipno H W)KEpOMIL
C'11 KCEM% Ero npuxoAomil, H, HA rpdHE111,H, FlOA(1%) GW&THHOM11, rdlIpHA01311,H, H,
nonn)K(E) Toro, HKAHOKKH H llOrOpHAOHRH, LIJO HK(10 KIrrlHirk WT(111) iadWk rtIOEHHKd
WT(1%) AtTEH Er(o), 11, 11,14% HHCTpd, HA HMt PdtBKOKU,H, 410 HX(%) KVrIHAll WT(11)
in61HApt 1CVM4TATI1,14. TOE K'KCE K61WE flliCdHHOE Ad ECT(%) EMV WT(1%) HdC(1%)
OypHK11 H CI& KlICAM-K A0X0A0M11, EMI?' H AtTEMIt Er(o), Hgp,ITLINrk er(o), H WHV-
11,1TOM% Er(0), H FlptWHIPUTOM11 Er(o), H npainvptTonvt. Ir(o) H whcE44v poAv Er(0),
KTO EVAETI HdH KAH)KH611, HEFlOpVWEHHO HHKOAMKE, HA KtKI11.
XOTdp% TtM% CEAdAll& Ad ECT(11) no cTapomv roTapio, KvA4 H3 StKd %INCH-
KdAH.
d HA TO ECT(%) Ktpd HdWEr(0) r(OCF10)ACTIld, 1361111E r1HCdHHdr0 HETPd KOEBOA61,
etp4 MHTp011011Td HdWEr(0), KV p OEWKTHCTd, H Iltpd dp,CHMAHApHTd n4wEr(o),
tarp eleCTITTE EllICTpH1J,CKdrO, H Ktpd comp-k newnr(%): Ktpd hAHA EpdTVAd

67

www.dacoromanica.ro
ELEAHKOVO, Irkpd DANA IHAHOHAA XOTHHCK0r0, Iltpd mina lIda0pd H gpaTa gr(o),
naHa GTAHLIVAA, Ktpd 114114 XOAKO AKOpHHKA, litPd mum RAHLIAHVAA, Ktpd
IIETpd Hp11KAA4RA, Etpa fldHd HIEHApHKA AoporoncKoro, Ktpa nand ,A,AHLIVAd
HplxKdAdEd, K4 i14H4 ,A,VMH nwl.Kanese, irkpd neria HO3MH HIAHApOKH44,
litpd fldHd Ap4COCA4IIA, Ktpd UNA AVMH Ktpa !idHd P apt Ada coal-apt,
Ktp4 find Poland, Kto fldH4 IIAEd, litpe MINA CHHA, litpa HAHA GTEU,K0 AAMdKy-
WEEHLId, Btpa naHa IiiHEvna HOCTEAHHKA, 13tpa na<na>3 HWHA RHCTTApHHKA, [Ape nane
ApArOWH LIAWHHK1, Irkpd HdH4 1VIHKVA4 CTOAHHKi, Irkpd Dana HETpd KOMHCA H Ktpa
Kl&ciar(-6) solo% naunicei1) monAmicKb.4(1.), KEAH*1r(11) H MdAlsiX(11)
d no KAWEMII )KHHOTt, KTO EVAETII r(0)CH(0)A(d)pl& HAWEH 3EMAH, WT(11)
AtTEH HAWHT(11) HAH WT(11) HatuEr(o) flAEMEHHE HAH EVA(11) KTO, Koro 11(or).1. HagEpET%
r(o)cn(o)A(a)pEnfnx 66ITH Olr HAWEH aEMAH, ilionAmrocou, TOT(%) Mil EMV HE nopv-
WW1% NewEr(o) AdAHIA, dAE 4.10 Rbi EMV flOTHP"KAHAlt H orKptnnivb., sanS)K(E) ECMH
EMV AdAH ad Er(o) HpA13010 H HtpH010 CAVWEV.
PI HA gOAWEE HOTHOOKAEHiE TOMV 111.CEMV 11111WE INICAHHOMV, HEAtAH ECMH
HdWEAAV IrkpHOMV flAHV, llpv AOrOZISETV, HHCATH H HpHlitCHTH HMV FIELIAT(lt) K CEMV
AHCTV HAWEMS.
IIHC(A) Aosporn(%), or Gw4(4)K1, 11(11) AtTW xaRar, m(t)c(st)u,a tonTa,
A01)wh.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, cd acest adevdrat credincios i cinstit boier al nostru,
pan Mihail logoilt, a slujit mai inainte sfIntrposatilor notri pdrinti
drept i credincios, iar astdzi ne slujete noud drept i credincios. De aceea,
noi, vdzind dreapta i credincioasa lui slujbd cdtre noi, 1-am miluit cu deo-
sebita noastr mild i i-am dat i i-am intdrit dreptcredincioasa lui vislujenie,
satele anume: curtea lui, pe Siret, care a fost a lui Neagoe, i Prtdnoii, i,
la gura Pobratei, unde este jude Cirstea i Danciul, amindoud judeciile, i,
Heciul, i Valea Seacd, pe care i cumpdrat de la verii lui Neagoe, i, pe
Procopeni, cu moara, i Izbicea, unde este Danilo i Budul, i prisaca
lui pe Nistru, anume a lui Bileac, cu gira i iezerul i cu tot venitul lui,i,
la granifd, sub Sneatin, Gavrilk4i, i, mai jos de acesta, Ivancduti i Pogori-
164, pe care i4-a cumprat de la Manea Globnicu i de la copiii lui, i, pe
Nistru, anume Racduti, pe care ica cumprat de la Mindrea Jumdtate. Toate
acestea mai sus-scrise sd-i fie lui de la noi uric i cu tot venitul, lui copiilor
lui, i fratilor lui, i nepolilor lui, i strdnepotilor lui, i rdstrdnepotilor lui i
intregului sdu neam, cine va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatd, in veci.
lar hotarul acestor sate sd fie dupd hotarul vechi, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domruei noastre, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credirrta arhiman-
dritului nostru, chir Eustatie de Bistrita, i credinta boierilor notri: ere-
dina panului Bratul cel Mare, credinta panului Manoil de Hotin, crediuta
panului Lazor i a fratelui &Au, pan Stanciul, credinta panului Hodco vornic,
credinta panului Baiceanul, credinta panului Petru pircdlab, credinta panului
*endrica de Dorohoi, credinta panului Danciul pircalab, credinta panului
Duma piralab, credinta panului Cozma al lui *andru, credinta panului Dra-
goslav, credinta panului Duma Mimi, credinta panului Radul spdtar, cre-
dinta panului Goian, err dins prnului Albu, credinta panului Sin, credinta
panului Stetco al lui Damacu, eit dinta panului Micul postelnic, credinta
pa<nului>3 Ion vistier, credinta panului Drago ceanic, ,credinta panului

68

www.dacoromanica.ro
Mihul stolnic, credinta panului Petru comis i credinta tuturor boierilor
noOri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastra, cine va fi domn al tArii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau oricine, pe cine Ilya alege Dumnezeu sa fie
domn In tara noastr, in Moldova, acela BA nu-i clinteascA dania noastra,
ci s i-o IntAreasc4 i s i-o imputerniceascA, pentru ca i-am dat pentru dreapta
credincioasa lui slujb6.
lar pentru mai mare intArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logoft, sd serie i s atirne pecetea noastr5
la aceast carte a noastr.
A scris Dobrul, la Suceava, In anul 663 <I455>, luna iulie, 2 zile.
Archiwum Gidwne Akt Dawnych-Varsovia, Zbi6r dokumentow pergaminowych
(Archiwum Koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 373. Orig., perg. (25,5 x 41 cm),
pdtat si 1ntdrit, pecete atirnatd pierdutd.
O foto., la Bibl. Acad., Fotografii, XXIII/69, si o copie fdrA data de zi, de I. 13ogdan,
ibidem, ms. nr. 5 234, f. 102-104. Alte foto., la Arh. St. Bucuresti, Colectia Fotocopii
Polonia, 1/70, si la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" - Iasi, I otcgr aiii,11/428 a si b.
EDITH: Ynrarruncift, Mamepianbt, p. 84-85 (text slay prescurtat, cu data de zi: 20);
Codrescu, Uricariul, XI, p. 9-11 si 79-81 (trad., dupd Yrninnuiti, Cu aceeasi datd de
zi) ; Costdchescu, Doc., II, p. 539-542 (text slay si trad.) ; D. I. R., A, I, p. 276-278
(trad.).

Dupd ultima consoan, paieroc.


2 Primul si y, In ligaturd, fiind suprascris.
3 OrniS.
4 In textul slavon acordul se face cu forma plurald a numelor satelor.

49 1455 (6963) august 15, Suceava.

"1" 1WH)A(0)CTTIO **UFO, MbJ, HETpl. IKOEHOM, r(0)C11(0)A(d)P11, BEMAH AIWA-


AdKCKW11. 311dMEHHTO HC CtANI1 illicTOM(6) HAWHN1(11), KisCiAM(6), KTO
Hd H(11) 01r3PHT(6) HAH Fro KcabawnT(K) irr84(n), tv;KE To-r(k) HCTHH146111 H HdU1(10
litP1161 EOtapHH(6), nan(k)11Errink Komnc(K), camoin(k) nam(K) 11pdli0 H EAPHO. TtM(101,
M619 KHA'RKWH Fro npaavio H Ktpuvio cnvmsoyio2 AO H4C(6), BldAOHJAH ECMF1 Ero W-
COSH010 H4LUE10 M(1)40)CT110, AdAli H ROTKEPAHAH ECMH EMV, oy HMBEH &MAN, oy 1110A-
MRCKOH, chu, Hd TVTOKt, Hd HMt : PpAELIJH,rAE Err(b.) Aom(k) Fro, H, 1101111)K(E),
(1:1mrpoent, H GT1tHH7KEWH, H XIIAMIOKE111H, noA(h.) lIET1t11A, 1110 KV1111/100 WT(a)
Mad AOr(0)8ET4 3d if 3AdT(K), H rA0AtHH, KV1111,100 WT(6)11111X1rAd TVAOPH Bd
FTE BAdT6100, H HOpLIE11111, 1110 KVKHA(11) WT(10 C(bJ)HOHE HErpHAOKH 3d 31%4Thlr(1%),
H, Hd EtEp(1) GTSAEHIJ,d, ApdrCHHH, H nacima3 Ero wT(K) Z1111A. TOE 1361111E 11HC4HHOE
Ad ECT(11) EMS WT(11) HdC(6) 01rpHK(11), rk111.CdRANK AW)C0A0M11, EMV H AtTEM6 Er<0 >4,
K<p>44TiRtM6 Er(o), H 8HOIrl4TOM6 Ero, H IlpA8HS4TOM(6) Ero, H npAaaprivroml.
Ero H ErliCEMV poAv Ero, KTO EVAET(10 HdH EA11}KHTH, HEROpVIBEHHO HHKOAFOK(E), lid Kt-
K<61>4,
tI XOTdpla TIAA1(6) cErLinA(K) A4 Err(k) no CTdpHMH XOTIPH, KVAd H3 RtKd W-
W1-HUM.
II Hd TO ECTOO Ktpa r(ocnoA)cita MH, K111111(E) F1HCalHdr(0) HETpd HOEKOA(KI),
IIKtpd MHTp0FlO1HTd HdWEr(0), Kvp OEWKTHCTA, H Ktpd dpXHMAHAPHTd 11,1111Er(0),
1/11 eVCTraft, H E4 HdWHX(b,) 60131111: Ktpa 11,111,1 HpdTVAd, Ktpd EldHd MAHON-
Ktpa IldHd XOTKO AKOpHHKA, KtPd 114H4 11111r4li44 nor(o)eFTa, stpa HdHd GTal,110-
Ad, Ktpa nana IIETP4 flfrilKdAdRd, KtPd 11,1Hd MAHN 1161HTEild, Htpa fldH HEdlidR44L14-

69
www.dacoromanica.ro
Hd, !Apt' nana Koadmi Illampogima, Etpd Hand AdH410Ad, Eitp4 FlaId ,A,VMH npigade-
ga, gtpa nand Aparocmga, gtpa nana Cuna, Etpd nana AVM IVInKaga, gtpa nana Pd+
,.1,10115 CHQTANO, fitpd nana 111.1-11M14 HOCTEAHHKJ, Ktpa liana IIWHA HHCTilApHIKd, lipa
nana Aparowfi1aWHHla, gtpa Hand CTOAHliKd H Eltpd KlICAK(6) 6Ordp(1.)
HaWHI(11) MOA,A,MiCK61X(1%), HEAHmix(K) H M4AIIX(11)
a no HAWEN11. WI-160TM, KTO GVAET(6) r(0)C11(0)A(d)1Y6 HdWEH 3EANAH, WT(6)
AtTEH HdW11X(6) HAH WT(1%) nawEro ittEmEnE, EVA(K) KTO, goro li(or)b. H36EpET(6)
661T11, TOT(11) 1110 661 HE rowan-m(0 lidWEr(0) AddIfid, dAH WO 661 HA1(13.) VTHEJ311A0
H trgp<tnn>4n(o), 3dHV1K(E) ECA11-1 ,21,4M1 EAU' ad Ero Hpd13010 H 3d 13tpH010 CAVWEV.
it Hd 60AWEE HOTHErMAEHTE TOM/ KlICEMV H61WE FMCdHHOAAlf, HEAtAH ECMH Hd-
WEANIP gtpnomv WHIP, HETfliV AOr(0)0ET8, HHCdTH H flpHIACHTH HAW HE44T(h) K
CEMIP AHCTIr HAWEMIP.
IIHC(d) Evnnawh, Cw4(a)gt, 11(1%) AtTO xStkar, M(t)C(Rt)1.1,d ayr(vcTa)6,
, Hd ,A,(6)W1% NCHEHIE G(111A)T"k1-1 11(oropo4n)um.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al TArii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c acest adevdrat i credincios boier al nostru,
pan Petru comis, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vzind dreapta
i credincioasa lu slujbd atre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mild,
i-am dat i i-am inthit, in tara noastrg, In Moldova, satele, pe Tutova, anume:
Grdeti, unde este casa lui, i, mai jos, nuroane, i Stanigeti, i Hdlrn-
geti, sub Cettea, pe care le-a cumprat de la Mihul logofilt pentru 80 de zloti,
i Glodeni, pe care 1-a cumparat de la Mihul Tudora7, pentru 55 de zloti, i
Borceti, pe care 1-a cumprat de la fiii lui Negril" pentru 60 de zInti, i, la
obiria Studinctului, Dragsinis, i prisaca lui de la Jica. Toate acestea
mai sus-scrise sa-i fie de la noi uric, cu tot venitul, lui i copiilor lui,
i fratilor lui, i nepotilor lui, i stranepotilor lui, i ilstrdnepotilor
lui i intregului sn neam, cine va fi cel mai apropiat, neclintit niciodat,
in veci.
lar hotarul acestor sate s fie dupg hotarele vechi, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta arhiman-
dritului nostru, chir Eustatie, i credinta boierilor notri: credinta panului
Bratul, credinta panului Manoil, credinta panului Hotco vornic, credinta
panului Mihail logofat, credinta panului Stanciul, credinta panului Petru
pirc6lab, credinta panului Oari. Pintece, credinta panului Ion Balcean,
credinta panului Cozma al lui Sandru, credinta panului Danciul, credinta
panului Duma pirclab, credinta panului Dragoslav, credinta panului Sin,
credirrta panului Duma Nlicaci, credinta panului Radul spAtar, credinta panu-
lui Micul postelnic, credinta panului Ion vistier, credinta panului Drago
ceanic, credinta panului Mihul stolnic credinta tuturor boierilor notri
.1

moldoveni, mari i mici.


Iar dup viata noastr, cine va fi domn al frii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru, oricine, pe cine il va alege Dumnezeu sA fie, acela s4
nu-i clinteascA dania noastra, ci s4 i-o Int'reascA s i-o imputerniceascd,
.1

pentru c i-am dat pentru dreapta i pentru credincioasa lui slujb.


lar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logott, sa' scrie i s atirne pecetea noastrd
la aceastd carte a noastr.
70
www.dacoromanica.ro
A scris Vulpa, la Suceava, in anul 6963 <1455>, luna august, 15, in
ziva Adormirii sfintei nAsctoare de Dumnezeu.
<Pe verso, insemnare tirzie:> zapisele ce de danie pentru prisaca ot
BorcWi; <si alta:> Comisul Patru.
Bibl. Acad., CLXXXII/19. Orig., perg. (36 x 34 cm), pecete atirnatil, pierdutl.
0 trad., din 1837 februarie 3, ibidem, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr.
5 234, f. 105-106. 0 foto., la Inst. de ist. si arli. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii,
II/429.
EDITH: Gbilmlnescu, Surete, XVIII, p. 65-67 (text slay., dup I. Bogdan, si
trad.) ; Costachescu, Doc., II, p. 543-545 (text slay, tot dup I. Bogdan, si trad.) ; D .1. R.,
A, 1, p. 278-279 (trad., dupd orig.).

in text, duprt ultima consoanil, paieroc.


2 :ft, adaugat ulterior de diac intre
3ic, transformat din H, ceca ce a inlesnit lectura gresita a lui M. CostAchescu: R4<A>H114.
4 Itupt.
5 ['rill-tut i r stilt in ligaturil, situatie permisrt de suprascrierea lui A.
i Y, In ligatura.
7 in trad. lui M. Costachescu, gresit: Tudori", iar in trad. din D. I. R., A, I: Tu-
dosi".
3 In trad. din D. I. R., A, I: Dragosini", /ecturrt permisS, Intr-adeyAr, de supras-
crierea lui r in orig. si de folosirea frecyentri a acesteia de care diac In restul textului,
dar nu obligatorio.

r0 I 1i5 (6963) august 20, Sueeala.

f iii(a)n(o)cTlio 11(0);KTE10, HETp% 130E110Ad, r(o)cn(o)A(a)pl. 3Enuri illoA-


AdISCKOH. C'kM%. dUICT<OM(%)>2 HdWHM(%), 111CtM% ItTO
311dMEHHTO IIC
Hd U(h) OV3pliT(%) 11/111 E110) 01(C161WHT(%) ,ITV1-11E, IN>KE TOT% HCTHHHKI cnifre HAW%
Tf311*V HOPECKVA(%), CAV:ittIA% HdM% HdRO H tpnO. 1'tm(-)3, nsi,
etiAtswE ir(o) 110E1010 H Ktotiolo cnnssoio Ao tiac(1.), >KdrIORdillt ECMH ir(o) wcos-
solo IldIllE10 sV1(10,1(0)CTII0 H AdAH H 110THp*KAIIMI ECMIE EMV CEAd Hd 11Mt:liERELPH, rAE
AoAvk Er(o), lid A,Pdr011.1EKO lloti, rAE npinini('s), we. ski citrnnit(tt) WT(%) BELtt 3,1
CTO3,1dTKIK(%), il lJli$aniqm, 1410 11p0M141110H C. firu,no H Adn(%) LI/ACTH >KOHN ir(o)
uL,T(.h) iliapswEipit aa 1114411El41H, II B0,14E11111, H D0,10E01114 illapawEgiii, ilACTH 11.1E*V-
A011,1 H IIETpOltd, II noAna Toro crno. TOE ErhCE 13KIW(E) FIEICIEHHOE Ad ECT(%)
IMV , WT(%) lidC(%), OVPFIK% H CK Et%Ctdit% AOKOAOM%, EMV H AtTEnvk Er(o), n GPd-
TLIMIL, II WH$1.14TONVIt, II Er(0), <H>4 npauurptTonvil ir(o) H 111,CE-
Mt' pon,v. Er(o), KTO KSAET(%) 11411 KA141K116.1, HEI1OPVWEH110 IIHKOMOK(E), Hd
KOTdp% CEA4M% AA ECT(%) 110 CT,11:10MV KOT4pI0, K<VA>4d Ha Etna

114 TO ECT(%) Ittpa setilEr(o) r(ociio)AcTsa, sham nacassero IIETpd K0E130-


H Irkpd MIITP0110,111Td thittlEr(0), Ktrp OEWKTHCTd, H atpa swap, iidwux(1%):
Et<Pd>4 Hand fiNITVII,A, Ktfla iianaI1aIioiuio, stpa nana XOAKd AKOPHHKd, Kt<pd>5
Una Il1IdHa i101'041ETd, Ktflel itaua GT4114Vdd, Ettpd Ildlid RAUH ;EVAH4d, Ktpe fld<Hd
1{0a>4MH IlldlIAPOK11,111, Irkpd flAHd aiiqaiita, Ettpd nana HETpd <n>4plisandse, stpd
Halla HIEHAPHKA, Iltpd IldIld <AdH>4,1trild6 Ilp%Kditdad, Ktpd <mum Aperocnds47, EtPd
IlitHd>4 A<V>44VkinHKALId, KtPd Hand PdAVAd8 ClIdTdp-k, stfm nana G<H>4Hd,
11<d>4<114>2 HWIld Erkpa ElOCTEAHHICd, stpa 114114 Aper<o-
Wd LI>441.1111Hltd, KiiPd ad114 IIIHKVAd CTOMIlind, Etiqd Hand HETpd K<O>4MHCd il HigIld
Cal(%) KOLJp% HdHJIIK(%) MOAAdKCKKIK(%), KEMIKKIK(%) H MdAill(%).

9 Documente c. 1693 71
www.dacoromanica.ro
11 110 HtIWEArk >4HOTt, KTO EVAET(1) 1(0)C11(0),A,(4)1Y6 /IMAM BEMAH, WT(11)
Tal 1ldWHK(11) [3EMAH AtTEH HdWHK(11)] 11M1 114410 EV',4,(11) KTO, Koro EL(0-
rh H3REPET11 r(0)CF1(0)A(4)PEANI, 161TH oy HAIR E>411 3EN1AH, oy NionAmicKou, TOT(%)
Khi EildIr HE 110111/111H11(1) H4WEr0 AddHid, 4M WO Els1 EMS HOTKP11A1111(1.) H oyKptium(K),
saiim(E) ECMH EMV Adt1H ad Ero flpdH<010 C >411V>K1W.
il 114 BOAWEE KptriocT(%) TOMV KKCEMV K61111E 11HC4HHOMV, KEtltAli ECAAFI 114111E-
MV IltPHOMIP HMIS, IIETPS tlOrOZIIETS, 1111C4TH H FIPHIltCHTH riawS FlEildT(11) K CMS AMC-
T(S) 11(4)111(E)M8.
01( Gw(a)t, fIFIC(4) ,A,OEPOI(A(10, (11) iltTW xS11, m(t)c(m)usi ayr(v)c-
T(d), A(11)1fl1.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c4 aceast adevrat slug4 a noastr credincioas,
pan Trifu Borzescul, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vzind
dreapta i credincioasa lui slujbrt cAtre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr
i-am dat i i-am intrit satele, anume: Betesti, unde este casa lui,
In Cimpul lui Drago, unde este moara, pe care l-a rascumpgrat de la Betea
pentru o sut de zloti, .Stefnesti, pe care I-a schimbat cu Betea si a dat
pentru tefnesti prtile din Marisesti ale sotiei sale, si Bolcesti, i jumtate din
Marisesti, prtile lui teful si ale lui Petru, i Ceretiani, Rugg acest sat. Toate
acestea mai sus-scrise s-i fie de la noi uric si cu tot venitul, lui i copiilor
lui, i fratilor, i nepotilor, i strnepotilor lui <si>4 rstrnepotilor lui
intregului su neam, cine va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatd, in veci.
Iar hotarul acestor sate s" fie dup hotarul vechi, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinla boieri-
lor nostri: credinta panului Bratul, credinta panului Manoilo, credinta panului
Hodco vornic, credinta panului Mihail logofilt, credinta panului Stanciul,
credinta panului Oan Julici, credinta pa<nului Coz>4ma al lui Sandru,
credinta panului Baiceanul, credinta panului Petru <p>4irclab, credinta
panului endric, credinta panului <Dan>4ciu16 pirclab, credinta <panului
Dragoslav7, credinta panului>4 D<u>4ma Micaci, credinta panului Radul
spAtar, credinta panului Sin, credinta pa<nului>2 Ion vistier, credinta panu-
lui Micul postelnic, credinta panului Dragos>4 ceasnic, credinta panului
Mihul stolnic, credinta panului Petru c<o>4mis i credinta tuturor boierilor
nostri moldoveni, mari i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, din copiii nostri
[trii, din copiii nostri] sau iarsi oricine, pe cine Il va alege Dumnezeu s fie
domn in tara noastr, in Moldova, acela s nu-i clinteascd dania noastr, ci
s i-o intreasc i s i-o Imputerniceascg, pentru c i-am dat pentru <s>41ujba
lui dreapt.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logoRit, s serie i s atirne pecetea noastr
la aceast carte a noastr.
A scris Dobrul, la Suceava, in anul 6963 <1455>, luna august, 20 zile.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 593. Orig., perg. (21,5 x 31,5 cm), rupt la Indoituri, pecete
atirnatA (pur de mAtase alb& i viinie), strican.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 107-108. 0 trad. rom., de Evlo-
ghie dascal, din 1752 mai 9, la Bibl. Centr. de Stat, Colectia de documente, XVIII/2.

72
www.dacoromanica.ro
foto., la Arh. St. Bucuresti, Fotografii, XI/1, si alta la Inst. de ist. si arb. A. D.
Xenopol" Iai, Fotografii, 11/430.
EDITII: Bogdan, Doc. $tefan, II, p. 113 (extras, dup orig.); Costiicheseu, <Doc.
comunicate>, in Buletin I. Neculce", fase. 7, p. 172-174 (text slay si trad.); idem,
Doc., II, p. 549-551 (text slay si trad.); D. I. R., A, I, p. 279-280 (trad.).
fdcut deseori ca v.
2 OrniS.
3 Duptt ultima consoanil, paieroc.
Rupt.
5 *ters.
M. Costachescu a presupus, gresit, un el'AINICAA rirkKknese (Stanciul pirealab),
care insis-i nu este mentionat in sfatul lui Petru voievod din aceastit vreme. in trad.
din D. I. R., A, I, apare, de asemenea, <Stan>ciul.
7 Spatiul nu permite si np-hinutas4
8 Primul in ligatura cu r situatie permisrt de suprascrierea lui

51 1455 (6963) august 23, Sureava.

f III(H)(0)CTTFO C(0);X1E10, Mk!, IIETp% HOEKOAd, r(o)cn(0)A(a)p% BEAAAH ilaon-


AdliCKOH. IIHHHM(%) 3HdMEHHTO HC CtAii% AFICT(0)M% udwilm(%), oyctm(h) KTO Ha
11(%) 01r3pHT(%) HAN Er(o) oycimawHT(%) 4TV411, MICE TOT% FICTHHHIA crtvra HAW% Htp-
H611, FUN% TdA0p% 1111H611AVA4EKI14(%), CAV)KHA(%) HdA/1% FlpAIKO H Erkpuo. TtM(%)1,
AM161, IWAtEtWE Er(o) FlpdKOHO H Ktpuoto CAV5K6010 AO HdC(%), ?K111013dAll ECMH Er(o) w-
COM1010 HAUJE10 AA(H)A(0)CTIFO H AdAli H 110'flip%AllAH ECMH EMV WTHHHV Er(e), CEA4 lid
HMt : rAE Agopix Er(o), lipawwirkpH, u MVAELHH, H 1111kH, H BlipKOWH, H KEWHKVPt-
1111, H It.pATE11111, HA llopuom(k) lioTou,t, H ITIACTtKIWVA, H, Hd HEMU,A, Fpaufiu, HMOH-
WELHH, H 10E410111H. TOE K%CE KKIW(E) 1111C4HHOE Ad ECT(%) EAAV OlrpHK%
Ei'lC'kM% A0r0A0M%, EMV H AtTEM% Era H EptITLIAA% H wHvgrrom(k) Er(o),
11p'kWilE4A<TO>2M1 Er(e), H npaluvptTom% Ero H Kl&CEAAV poAv Er(e), KTO 6VAE-
T(%) Hal RAWKH161, HEHOpVWEHHO HHKOAWK(E), HA KtKKI.
fi rordp.b. Ttdvh cfdadd(h) Ad ECT(11) ro CTdp0AAV rOTAPIO, KVAA H3 [AKA W-
WI111JAN.
El lid TO ECT(%) KtPd HawEro r(ocno)Arrsa, K1JWE 1111CdHHdr0 IIETpd HOEKOAKI,
K'kpd MHTp0FIO1HTA umEr(o) Kvp OEWKTHCTA, H Ettpd BOlap% Ham-CIO: [Ape
ildHA 11PdTV4d, Ktpa ildHd 111AHOHAO, Ettpe [laid XOAKA AKOpHHKd, litpa FidHA illiirdHAd
A0r021SETd, iltpd Dalia GT4ii4VAA, Erkpa HAHd li<d>311H ;EVAH44, !Ape llana KO3AAH 111AH-
APOIWIld, tpa HAHA ildH4dHVAd, Ktpd ildfldHa IIETpLI Ilp%KdAdEd, irkpd fldHd MEHAPH-
Kd, Ktpd Hdlid A4H4VA4 Ilp%KdAdgd, Htpd <HA >3Hd ApdrOCAdHd, Ktpa mum 111111K44d, Ktpa
MIA <Pe>3Atrne4 criaTapt, rkpri I1JHLI CHHA, gtpd fldlid HWIld KHCTTApHHICA, iltpa FNMA
11/1.11KVAd HOCTEAHHK4, Ktpa <11>3dHd AperowE 4dWHHK4, Etpd 11,1Hd jaHKVAd CTOAHHK45,
Ktpa mule IIETpd KOMHCi II Ktpd 11%Ckril EOrdp% lidWHr(%) MOAAMICKIAX(11), KEAN-
Mir(%) H MdAkIr(%).
d no nawfm(1,) gIlROTt, KTO nvArr(h) r(o)cn(o)A(d)p.h HdWEH 3EMAH, WT(%)
AtTEH HAWWC(%) HAN HAK(%) CVA(k) KTO, Koro fi(or)11 H3sEpyr(%) r(o)cri(o)A(a)-
pEmil MATH Olr HdWEll BEMAH, 01( 11110AAMICKON, TOT(%) BKI EMV HE noptrwHa(h) HAWEr0
MANIA, AAE WO GbJ EMV 110TIKP%AnA(%) H OI(KptilHA(%), 3,1H1f)K(E) ECMH EMV AelAH 34
Er(o) IINIK010 CM:33MS.
fi HA 60AWEE KptflOCT(%) TOME KCEMV HIAW(E) IIHCAHHOME, KEAtAli ECAAH HAILE-
MV KtptIOME naHS, IIETpS noro*ET8, 1111CdTH H DpHRtcHTH HdWE 11E4dT(%) K CEME AHCTV
H(d)W(E)ME.
IIHC(d) Aocpoyt(h), o Cwit(d)Kt, K(h) A'kTW xSikar, m(t)c(st)u,a ayr(tP)c-
T(a),

73
www.dacoromanica.ro
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c aceastd adevdratd slugd a noastrd credincioasd,
pan Tador al lui Linbdulce ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi,
vdzind dreapta i credincioasa lui slujbd &are noi, 1-am miluit eu deosebita
noastrd mil i i-am dat i i-am intrit ocina lui, satele, anume: Braniteri,
unde este curtea lui, i Giuleti, i ehei, i Bdrboi, i Beicureni, i FrAteti,
pe Piriul Negru, i Milsteacirul, i, pe Neamt, Graii, i Moieti, i Lisetul,
i Iubaneti. Toate acestea mai sus-scrise sd-i fie lui uric i cu tot venitul,
lui i copiilor lui, i fratilor i nepotilor lui i strdnepotilor lui, i rdstrdnepo-
tilor lui i intregului su neam, cine va fi mai apropiat, neclintit niciodatd,
In veci.
lar hotarul acestor sate srt fie dui-A hotarul vechi, pe unde au folosit
din veac.
lar la aceasta este credirrta domniei noastre, a mai sus-serisului Petru
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credint,a boierilor
notri: credinta panului Bratul, credinta panului Manoilo, credinta panului
Hodco vornic, credirrta panului Mihail logoart, credinta panului Stanciul,
credirrta panului 0<a>3nd Julici, credinta panului Cozma al lui Sandru,
credinta panului Baiceanul, credinta panului Petru piraab, credinta panului
. endricd, credinta panului Danciul pircglab, credinta <pa>3nului Dragoslav,
credinta panului Micaci, credina panului <Ra>3dul spdtar, credinta panului
Sin, credinta panului Ion vistier, credina panului Micul postelnic, credinta
<p>3anului Drago ceanie, credinta panului Mihul stolnic5, credinta panului
Petru comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
Iar dupd viata noastr, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii notri
sau iari oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu sd fie domn in tara noastr,
in Moldova, acela sd nu-i clinteased dania noastrd, ci sd i-o intreascd i s.
i-o Imputerniceascd, pentru c i-am dat pentru dreapta lui slujb.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logoft, sd serie i s atirne pecetea noastrd
la aceastd carte a noastra.
A scris Dobrul, la Suceava, In anul 6963 <I455>, luna august, 23 zile.
Bibl. Acad., LXXVI/123. Orig., perg. (19 x 29 cm), pecete atirnatd, pierduta,
snur de matase rosie si alb-galbuie.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 109-11.0. 0 foto., la Inst. de ist.
arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/431.
EDITH: Costachescu, Doc., II, p. 553-555 (text slay si trad.); D. I. R., A, I,
p. 280-281 (trad.).

Dupa ultima consoana, paieroc.

4
2 011liS.
3

5
Rupt.
si r, probabil in ligatura.
eTomiaies (stolnic), corectat de diac din !comma (comis).

1455 (6963) august 29, Suceava.


111(0400Th* G(0):KTEIO, IIETpL HOEKOM, r(0)C11(0)4(4)f11% BEMAH
AdHCKOH. IINFIHM(1)' aNdiNEHNTO ItC CtA% ANCTON1(6) HdlllliM(h), K1+Ct41(6) KTO Nd
H(6) 01r3pNT(K) MTh Ero SCANWHT(6) LITSLI(N), WiKE TOT(6) NCTHIIII61 crurra H4W6 Ktp-

74
www.dacoromanica.ro
[1411(1%) AVM,' 11IHK411(6), CAV)KHA(10 IldM(10 npailo H tp110. TIAAA(11), MhJ, 1311At
Ero ripauno H KtpHVIO CAMGV AO 114C(6), itI4A0K4AH ECA'al Ero OCOEHOIO HAWEIO MOO-
A(0)CTTIO H AdAH ECMH Emoy, oir HAWIP lpaHHlJtr, ()If ROXOTHHt, EAHO MtCTO WT(6)
IIVCTH111-1, lid HAAt 110TOKd ROSY/A, HOAAH AAOH4CTHPCKOH naciiKki, Ad wcaAHT(1) cost
IIIICKd. TOE Ad ECT(6) EV. WT(6) lidC(1) SPHK(6), rK KI.CIAMII AOKO-
mto, V. KOI1E11,1t
A0M(K), EMI!' Il AATEM11 Ero, H Gp4TilAMI% EVO, H VHIPUTOM(11) Ero, H flpIAVHVLUIT0-
M(11) EVO, H npttlivptTom(K) Fro H KKCEMV poAv Er0, KTO EVAETI% EMV HMI
wriopmEli0 HIIKOAHM(E), Hd KtK61.
XOTdp(b.) Ad HilAdET(Ix) TORAV 1WCTH1110 WT(6) 8CHX(11.) CT0p0H(10 KVAKO S3A10-
:VET(K) W>KHKATII EAU CERO AOCIAT(11), H wpdiffEmk H CHHOWETA111.
ti 14d TO ECT(10 Ktpd r(OC110A)CTEd MH, Kkiw(E) ritic(a)miar(o) IIETpA liOEKOAKI,
H Ktpd AAHl'p011OMITA HAWEr0, Kvp OEWKTHCTd, H Ktpa HelW11(1%) litpa nau
EpATIrAd, Ktpd 11411,1 111,1110HA4, Ktpd 114H4 XOTKO AKOPHHKA, Mid FlaId II1HrdHAd nor(o)-
SETA, Ktpd 11,111d CT411410Ad, Ktpdlid 0,111H ;'KVAPPLIA, Htfla naHd IIETpd 11131.KdAdEd,
Htpd hulla 1141111411VAd, Ktlid IldHd KOSAAH 1114HAPOKH4d, Ktpa mum AaHmone, Irkpd FldHel
APdrOCAdrid, Ktp.:1 naua C1111,1 XOTHHCKOP(0), Ktpe HdHd PeAynd2 cnd.rdpt, Ktpd nam
!WU Hp'1..lidAdEd, g'kp4 114H4 11111KV'Ad FlOCTEAHHK4, KtPd flaHa AperowiA 1.14WHIlKa, Ktpd
!mud iiuixva cromiKe, Ktpd Hand IIETPd KOMI1Cd H litpd HiltrkX(6) 601ap11 [IGOtalrh] Hd-
IHHX(K) dA0AAdHCKINIX(0, HEAHMIK(K) nMdA111)C(k)
fi 110 114WEAlls, HIHKOTAN, KTO KVAET(11) r(0)01(0)A(d)131% SEWN H4WEI-1, WT(11)
AtTEll HAW11(6) 11/111 icor(o) E.(or).b. 113GEPET(6) gls1T1-1, TOT(b.) LIJO R61 HM(l) HE flOpV-
WHAlt iiauiero AddHi4, dAE JO E61 ilM91 VTKEpAHA(k) H viv-knHA(11), 34HVNI(E) ECAM-1 AdAH
EMV 34 Er0 IlpdKOVIO3 II KtpH1/10 CAnK6V.
itlid GOAIIIEE 110TKEpKAEHTE TOMV Kl&CEAAV KKIWE HHCAHHOINV, 13EAtAH ECM<P1
11>441.11EMV K'kplIOMV I-1411V, IIETpV AOr(0)0ETV', 11HC(d)T11 H HPHIACHTH HAIM' 11E1I4T6 K
CEMV MICTV lidWEAAV.
1111C(d) rIVAIld1H(h), Olr ewti(d)Kt, K(t) tT(0) xStkar , m(t)c(R)i.0 evr(vc-
Ta) 5, a).

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c aceasta adevarata slug a noastra credincioasa,
pan Duma Micaci, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vzInd dreapta
credincioasa lui slujb catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra mil i
i-am dat lui, In branistea noastra, la Bohotin, un loe din pustie, anume <pe>
prlul Coziia, linga prisaca manastirii, ca sa-si intemeieze sat, la capatul
piscului. Aceasta sa-i fie de la noi uric, cu tot venitul, lui i copiilor lui, i frati-
lor lui, i nepotilor lui, i strAnepotilor lui i rastranepotilor lui i intregului
su neam, cine ii va fi cel mai apropiat, neclintit niciodata, In veci.
lar hotarul acestei pustii sa-1 aih din toate partile at va putea s folo-
seasca destul un sat, si cu aratul i Cu finctele.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credirrta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boie-
rilor nostri: credinta panului Bratul, credinta panului Manoil, credinta panu-
lui Hotco vornic, credinta panului Mihail logoilt, credinta panului Stanciul,
credinta panului and Julici, credinta panului Petru pircalab, credinta panului
Baiceanul, credinta panului Cozma al lui Sandru, credinta panului Danciul,
credinta panului Dragoslav, credinta panului Sin de Hotin, credinta panului
Radul spatar, credinta panului Ion pircalab, credinta panului Micul postelnic,
credinta panului Drago s ceasnic, credinta panului Mihul stolnic, credinta

75
www.dacoromanica.ro
panului Petru comis i credinta tuturor boierilor [boierilor] notri moldo-
veni, mari i mici.
Iar dup viata noastrA, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii no0ri
sau pe cine 11 va alege Dumnezeu sA fie, acela s* nu le clinteasa dania noastr,
ci s4 le-o fritgreasca i sa le-o Imputerniceasca, pentru ca i-am dat pentru
dreapta i credincioasa lui slujba.
lar pentru mai mare intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logoft, s scrie i s" atirne pecetea noastr
la aceastd carte a noastrd.
A scris Vulpa, la Suceava, In anul 6963 <1455), luna august, 29.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVI-lea:> Ha CMG Komm, Fid spa-
mum (Pe satul Cozia, In branite); <0 alta, din secolul al XVII-lea:> Ispisoc
pe Cozie, ling6 Bohotin, de la Plru v(oie)vod, pe pirlul
Bibl. Acad., Peceti, nr. 158. Orig., perg. (27,5 x 29,5 cm), pecete (diam. = 8 cm)
atirnatd, partial deterioratA, snur de matase rosie i alb-galbuie; legenda: <t>6 Hero%
mawAA, rocnomirk <3tINALI fil04>64,46CIC04 <147>6.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 111-113, si o trad., din 1792
noiembrie 24, de Pavel Debrici polcovnic, ibidem, DCXXII/1. 0 foto., la Inst. de ist.
si arh. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, 11/432.
EDITH: D. I. R., A, I, p. 508 (facs.); Rosetti, Bohotinul, p. 201 (trad.) ; Costilchescu,
Doc., II, p. 558-560 (text slay si trad.) ; D. I. R., A, I, p. 281-282 (trad.).

1 4, facut ca v.
2 Primul si grit in iigatur, situatie permis4 de suprascrierea lui A.
r, scris distinct deasupra lui o.
4 Rupt.
5 4 i r, In ligatur.
Stricat.
intregire permisA de spatiu, dar, totusi, probabil.

53 1455 (6963) decembrie 12, Suceava.

d1(H)A(0)CTTIO 6(0))KIEFO, M61, HETpK KOEIKOAd, r(o)cn(o)A(a)frk 3EM11H AlOA-


AtIKCKOH. 11HHHM(11) 3H4MEHFITO HC rkAil(k) 11HCT(0)Ant H4WHM(11), KTO lid H(10 ov3-
pHT(11) HAH Er(o) OVCA61WHT(%) WKE npiHAE, ripte, FIAMH H nptA('k) HdWHMH EO-
rapki, rOCTH11O1 H TtrdAH Hd KdAVrEpli WT(k) HEAAL1,4 34 EAHO CEAO, HMEHVEMd lidA0-
111E14.1112, Nd HEMItd. HHO TtrelAH Ck WO Ck T-krdAH, II CI& CKOHMH HpliKHAidAAH, HFIO
rOCTHAO HE morirk AosoysaTH3 TOE CEAO WT(144 KdAVrEpH, driE CTpdTHA(%)
wT(-k) oycEro 34KOH4, d KdAVrEpH A0661411) TOE5 CE40 Ck yam(%) adKoHom(h) H
C'11 CKOHMH IlpHKH11T4M11.
HHO, M61, TOE KHAtHWE, d Mb.1 TdKONC(E) ECANII AdAH H EIOTKpl+AHAH TOE HA-
M%) pE4EHHOE CEAO, HdAOWELIJII, lid HEANU,d, Ad ECT(1.) M0114CT61p10 FldW(E)MV
WT(11) HEAW,d OIrpHK11 H C 1111CtAIV6 A0X0A0M(1), HM1x, FIEHOpVWEIIII0 1111KO11MK(E),
Hd
11poTow(E), HdpE KOMI HmET(k) oycnomtHyTH HAN TtraTH r0CTF1A0 HAH AtTH
Er0 H11H EVA(11) KTO WT(11) Er(o) po,Ay 3d TOE CEAO, TOT(%) Ad 3dIlAdTHT(h) 3d5t3-
KV CTO pVEAll CpEKpd, KTO HmET(k) oycnomtHrTH Hd KdAVrEpH 3d fidAOWEW11, EVA(11)
KOAH H G KOT0p61K(6) A(11)HEK(10 II tucom(k).
d npH TOM(%) EWAN AupTopH: cem(k) r(ocno)AcTgo MH, KNILIJ(E) nucemidro 11E-
Tpd KOEK0A61, H HdW(%) MHTp00011IIT(11), KVp OEWKTHCT11, N nefi(k) fipaTvn(ik),

76
www.dacoromanica.ro
EMI1(10&MONA, nan(%) XoAKo AKopHHK(91), n4H(1) GT4H4vH(%), naH(%) 111Hp4in(%)
ON4ET(1), fldH(11) G./1114 MVA11(1), HAN(%) KO3Md 111dHApOKHLI(11), FldH(1) HU-
H% KAHLIdH(%), fldH(%) HETP% HP'KK4A46(10, naH(%) finsvH(%), naH(%) lipaTvn(%),
naH(%) KOCTE Opkiwix, nail(%) IIIHKVA(11) HOCTEAHHK(N), HdH(10 HAt BHCTLIPHHK(91),
HdH(%) iViliKVA(10 CTOAHHK(1), HMI(%) Ad3Op(11), HaH(11) ApdrOCA4li(1), neH(k) Av-
mt IIIHK4H(1%), naH(%) IIETpk Komuc(h) H Hfikir(%), oycHr(%) Haumx(%) KOrdp11, H HE-
AHKEJK(106, H MdAIIIK(1%).
fl Hd KOMHEE KOHOCT(91) TONW HCENW HNHHE HHCIHHOMV, HEirkAH ECAAH HdW(E)-
MV HtpHOMV !MEW, IIETPV AOrOZISETV, IlpHlItCHTH H(41111f 11014T(11) K CENW AFICTV H(d)-
u1(E)Av.
ov. CwHGOKt, rmic(a) AORp1/(1.), 13(11) AtTW xS11,ar, AEK(Emgpie), A(K)Wk.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, c a venit, inaintea noastrd i Inaintea boierilor notri, Gostilo
0 a Olt pe calugdrii de la Neamt pentru un sat, numit Bloeti2, pe Neamt.
Deci s-au pirit cit s-au 041, i cu privilegiile lor, dar pan Gostilo n-a putut
s dobindeasca acest sat de la cdlugri, ci a pierdut din toatd legea, iar cAlugdrii
au dobindit acest sat cu toatd legea i cu pivilegiile lor.
Deci, noi, vdzind aceasta, de asemenea i noi am dat 0 am intdrit acest
sat mai Inainte-zis, BAloeti, pe Neamt, sa fie mndstirii noastre de la Neamt
uric, lor 7, 1 Cll tot venitul, neclintit niciodatd, In veci.
Pentru aceea, oricInd vor pomeni sau vor phi Gostilo sau copiii lui
sau oricine din neamul lui pentru acest sat, acela s plteascd zavesc o sutd
de ruble de argint cine va pomeni de BAloeti impotriva cAlugdrilor,
oricind 0 in once zile i ceasuri.
lar la aceasta au fost martori: Insumi domnia mea, mai sus-scrisul
Petru voievod, i mitropolitul nostru, chir Theoctist, 0 pan Bratul, pan Manoilo,
pan Hodco vornic, pan Stanciul, pan Mihail logofdt, pan and Julici, pan
Cozma al lui Sandru, pan Ion Baicean, pan Petru pircAlab, pan Albul, pan
Bratul, pan Coste Ori, pan Micul postelnic, pan Ilea vistier, pan Mihul stolnic,
pan Lazor, pan Dragoslav, pan Duma Micaci, pan Petru comis i alii, toti
boierii notri, mari i mici.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logordt, s atirne pecetea noastrA la aceastd
carte a noastrd.
La Suceava, a scris Dobrul, in anul 6963 <1455), decembrie, 12 zile.
<Pe verso, insemnare tirzie:> Bdloeti.
Arh. St. Bucuresti, D. S. Moldova, nr 17. Orig., perg. (26 x 31,5 cm), pecete atir-
nata, pierduta, snur de matase rosie si galbena.
0 copie, din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, dupa o trad. mai veche, ibidem.
0 copie, dupa orig., de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 117-118. 0 foto.,
la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/433.
EDITH: Costachescu, Doc., II, p. 561-563 (text slay si trad.) ; D.I.R., A, I, p.
509 (facs. putin lizibil) si p. 282 (trad.).

1 In textul editat de M. Costachescu se face, gresit, observatia: In orig. r01 HAO".


2 lp, (st), facut cu alta cerneala peste H (n).
3 In loe de A01,01(114111.
4 wr(-.), adaugat de diac tare rinduri.
5 f omis initial, scris de diac peste c, care a fost repetat.
6 f, scris de diac peste un a.
7 Se subintelege: calugarilor.

77
www.dacoromanica.ro
54 1455 (6963) decembrie 20, Suceava.
tiiI(H)n(o)cTito C(0)-ACTEIO, wii, HETp% gooloAa, r(o)cn(o)A(a)p-K 3EMAH 1110A-
AdECK011. HHHHM(10 31IdMEHHTO HC CtilA() AHCTO<M101 IntrkilAl& KTO
Ud H(h) 01f3PHT(-h) HAH Er(o) OICCAhlWIIT(11)qTqn, VliNCE KAGOrOi1p0113130/111 V(OCI10).4"
CTE0 MH, HAWHM-11 EA(d)PLIAVI% 11p0H3110AEIITEAV6 n H CK(SOTAKIAV6 Cp(10-
A04,EiVili WT(10 IrkCEA HaWEA Aogpo,y, g0E,'l Ii WT(1) Ii(or)a nomonfia, taro Ad
orTEcp-kAnm(h) new(%) LI,p(10K(0)Irk WT(%) HEMU,d H AdAli H HOTHplAHAll ECAIII MO-
UdCTWPIO WT(11) HEMLI.d, HAENS(E) ECT(%) XpdAil& C(13R)TWMOIr E.%311ECE-
Oh), CEO lid HMt BdAOWEIVH, Ha IIEMIJ,d, Ad ECT(%) MOildCTEilp10 11(d)W(E)MOIr OIrpil-
Kl% II C-1% gKctwh AOKOA0A11%, EMOV, IIED0p1PWEHHO HIIKOMOK(E), lid KtK61.
il KOTApil TOMOIC cEnoy A4 EcT(-K) no CTdp0MOIr KOTdpI0, KVAd Ha [And Waal-

fi lid TO ECT(vls) Iltpd HdWEr(0) r(OCE10)ACTEd, BKILHE EIHC411Hdr0 IIETpa 130EKO-


A61, H Ettpa MHTp01101-1Td IldWEr(0), tarp OEWKTIICTA, II irkpa KOldf11%
litpd Ildild E.pdTOIrad, Irkpd ildIld LlI4H0HILi, Irlip4 nand CTdI1t1Vd, tpd Ildild XOAKd
AliOpHHKd, Etpa nand RAHN 2litrAlitlei, Kkpd Mind 11111X-dHAd A0r043ETd, giipa Hand K03-
MH 111dHAPOKIiiid, Ktpa nana lidligallrAd, irkpa UdUd IIETpd nfl'ItKdAtInd, tpa nand
etpa nana ApdrOCAdlid, Ktpa nana Illicana, ritpa Hand PeAr442 cnaTapt, Ktpa
nand 11111K0VA4 nOCTEAHHKd, gtpa nand HMI KIJCTdpHIIKJ, irkpa Hand Ail4r0111H
litpd nand IVIHKVAd CTOAHMid, 13tpd nana IIETpd K0MHC4 H Irk pa rrhcmr(%) sorapa%
WIIK(tt) M0AAdliCK61X(10, 11EAHKKIX-(10 H ma,w(Xh).
if no HaLLIEM(b.) 33IHOT1, KTO EVAET(11) r(0)C11(0)4(d)plt HdWEll 3EANAll WT(10
AtT'in Haim-CIO FIAH IlaK(-h) ErA(6) KTO, Kor(o) B(or)-h HaKEpET(1%) V(0)C11(0)A(d)-
)3E41111 MATH oir H4WEH 3EANAH, oir ttioAAdEcKon, TOT(10 EL.! Emoy HE IlOiltrlDlliieh) IldWEI'(0)
[IldWEr(0)] AddHid, dAE 410 K61 Emoy noTep-hAun(-K) n ovigrknn4(-K), sanovat(E) Emu'
Emoy AdAli 3d e(131)TOMO1f EKBHECEII1IO. il KTO E61 X0THA(10 TOE H CiE MBE AddHIE
noptrwnTn MOHdCTIAMO HdW(E)Allr WT(90 HENILI,a, TaKOEKI Ad EcT(-h) npormatT(-k)
tvT(-K) 11(00d, H wT(h) np(t)ti(n)cTa Er(o) m(a)T(E)pn, H wT(%) Tiff 11(o)ronocnnx(%),
<W(TOLI:101, H}KE HI& HIIKEH, il WT(10 Irl&Chq(%) Cli(A)ThlX(1%) H Ad ECTeh) 11040-
NE11(1) ItrAt, npoKAtTomy lIpIKI, <H TtiW11.>' qio H1%310111111d Ud r(ocnoA)a c(or)a H
CFI(a)C4 H(d)WEr(0), T(CV)Clr X(pn)cTa: Kriol(%) Er(o) lid unx(1%) il lid titARiXek)
uy(-0.
IT lid E0AIDEE 11011313%>KAElifE TOMV IrKCEMOIr KIJUI(E) nucannomov, KEAtAH ECMH
n(a)w(E)44o1f etpnomoy fldHV, IIETpr 0roz1-,ETv, 11I1CdTH II HMV flEtiaT(1l)
K cEmoy APICTV H(d)W(E)MV.
IhiC(d) AospoirA(%), o AtTlli Sitar, M(k)C(/A)I1,4 AEK(EMKpid),
MOO"
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastil carte a noastrA, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, at a binevoit domnia mea, cu bunilvointa noastr i
cu inima curata i luminat i din toat bundvoia noastr i cu ajutor de
la Dumnezeu, ca s'a" intarim biserica noastil de la Neamt i am dat i am intrit
mnstirii noastre de la Neamt, un.de este hramul Sfinta Inltare, satul,
anume Blomti, pe Neamt, s fie mrtnastirii noastre uric i cu tot venitul,
ei, neclintit niciodat, in veci.
lar hotarul acestui sat sr' fie dup hotarul vechi, pe uncle au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boierilor
notri: credinta panului Bratul, credinta panului Manoil, credinta panului
78
www.dacoromanica.ro
Stanciul, credinta panului Hodco vornic, credinta panului OanA Julici,
credinta panului Mihail logofat, credinta panului Cozma al lui Sandru, ere-
dina panului Baiceanul, credinta panului Petru pircAlab, credinta panului
Danciul, credinta panului Dragoslav, credinta panului Micaci, credinta panu-
lui Radul spAtar, credinta panului Micul postelnic, credinta panului Ilea
vistier, credinta panului Drago s ceasnic, credinta panului Mihul stolnic,
credirrta panului Petru comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al thii noastre, din copiii nostri
sau iarAsi oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu sA fie domn in tara noastr5,
In Moldova, acela sa nu-i clinteascA dania noastrA [noastrA], ci s-i int-
reascA i sA-i ImputerniceascA, pentru c'A i-am dat pentru Sfinta Indltare.
Iar cine ar vrea sA clinteascd aceasta i aceast danie a noastrA mAnAstirii
noastre de la Neamt, unul ca acela s fie blestemat de Dumnezeu, si de
preacurata lui maicA, si de cei 318 <parinti>1 purtAtori de Dumnezeu, cei de
la Nicheia, si de toti sfintii i sa fie asemenea lui Iuda, blestematului Arie,
<si celor>1 care au strigat Impotriva domnului dumnezeului i mintuito-
rului nostru Iisus Hristos: singele Jui asupra lor i asupra copiilor lor.
Iar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logofdt, sA serie i s atIrne pecetea noastrA
la aceast carte a noastrA.
A scris Dobrul, la Suceava, In anul 6963 <1455), luna decembrie, 20 zile.
<Pe verso, adresa:> f 11,m(8)rEp(-) CK(t)T[T]tr E.-h3uEc(E)efio
(Calugrilor de la SfIntaAare); <o insemnare din secolul al XVI-lea:>
EaAotuElva (BAlosesti); <si alta din secolul al XVII-lea:> Eo FICTHNS, BOAlIWEHH
lifaMEU,KOH MislidCTHpE ECM, 6E3 METEKHO adevr, BAlosenii ai mdndstirii
Neam snt, MIA meteahn).
Arh. St. Bucuresti, D. S. Moldova, nr. 18. Orig., perg. (37,5 x 32,5 cm), pecete
natd, pierdutd, snur de mdtase rosie
0 copie, din prima jumdtate a secolului al XIX-lea, dupd o trad. veche, ibidem.
0 copie, dupd orig., de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 234, f. 119 120. 0 foto.,
la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/434.
EDITII: Costchescu, Doc. II, p. 563-565 (text slay i trad.); D. I. R., A, I,
p. 510 (facs.) si p. 283 (trad.).
OrniS.
2 Primul a in ligaturd Cu situatie permisd de suprascrierea lui A.

1456 (6964) ianuarie 20, Suceava.

f 00)0E10, MIA, IIETP1,. HOE11044, rOCHOAdpis. BEMAH 1110A-


AJRC1OH. 3HdEANO LIHHHAA(1.) HC CHM(1) AHCT(0)M(k) H4WHM(11), KTO H4 Hrlx S3pHT(11)
HAH Er(o) 8ciiHwmT(11) 4T8LIH, WACE AdAH ECMH CECl& AHCT(10 H4WEAA8 C(g)TOAS AAO-
HdCTHpI0 H MOA(E)EHHK0M(11) HdWHM(11) WT(11) XWANOpd, flptC(E/it)Ttil fi(Or0p0AH)U,H
XCHEHII0, H4 TI LIJO CST(lx) CEAA H(/i), lU HAAt lIfrixTELIM H AIWHIILLIEHO CEAMIJEl.
TOTTE KOAH C8T(10 8 Ttir('h) CEA4)((5.), LIJO EH HAVRAH WT(1%) HdC(11) CAORO-
STIO WT(k) SCHX(11) HdWHK(%) AddHHK(%) H posoT(k), LIJO RH HE HAdTHAH ,24,4H(1), HH
noce48, HH HOAEOAS, nu HAHW(11) tIJO RH HE AdEdAH H41%(10 HHKOAH, HH H4 >KOAA(1%)
4.10 EH HE KOAHAH, HH Hd rOPWA(11) tpo EH HE pOSHAH, HH H4 MAHHOK(1%), H HHK4KSI4) H4WS
CASMES HM pOROTS LIJO EH HE pOSHAH HdAtell), HH HAdTHTH, PdaRt Ad CA8}KET(11) H
pOSET(1) TOMS H111WE ruic(a)Emom8 C(K1A)TOAAS IN0WICTHp10. TAKOM(E), H opHKWA(107
EEC% LIJO KOAHKO ECT(11) WT(It) THK(11) CEA'k, TOE SCE LIJO EH EHAO mouarriipio.

79
www.dacoromanica.ro
d TaKow(E), c8Aua4 wT(%) Goq(a)gti HAN ABOpHHLI,H RAH ESA T KAKO 8PEAHHKH2
HAN nptinawapc HAH WCASKAPE WO RH HE CMtAH EAHTOILATI. TIT(%) MOAT 4 HH CSAHT(H)
HH 8 1,10M, 4 HH rPAEHT(H), HH rttos8 4 HH TPETHHS 83ETH WT(11) HHX(11), XOTt EPH-
MO-INT(K) CE TAT(K)Ed, HAH ASWErSEHHA HAH AHEKA HOAOLIEHtl. H TOE SCE WO EH MOHAC-
THPIO EHTH, SCH rAOEH H nptiKwA(h) HECla, H WO EH KAASPEPH CSAHAH TIE CEOH
HAN AAH CAAAH.
TAKO)K(E), WO KOAH ECT(10 XWT4P11 THAN(10 cEnom(h), ptKolo HAN AtCEM(1%),
WM Ad CST(%) EOAHH KOPOHHTH. fi KTO EH CE 3H4W0A(10 AOEHTH PHES HAH PSEATH
AHC11 8 14X(11) roTapio, gE3 HX(10 HOAH, HA Tomehr, ['nose rpHium. TaKow(E),
RAPE KOAHKO npvinac(h) s8AET(h) 8 THK(h) cmox(1h), EALIENC(E) MOHACTHPIO Aa s84,8T(1).
d KTO EH XWTHA(11) SLIHHHTH LlEpE3(%) CErk AHCT(11) XWTE M4i10, TOT(11) .3411Ad-
THT() HAM(%) i p8smi cpEspa H Aa EcT(h) HEnpocTm(h) wT(h) mtinor(o) B(or)a,
34HEW(E) THM(11) MH ECMH MHAOKAAH TOT(10 AAOH4CTHP(103 ad HdWE sApagIE H ad Atg-
WTE p0AHTEA EH HAWHX(%).
TOE Ell10E EHW(E) EHCAHHOE LIJO EH HAWEMS ANOWICTHJEO HA EtKH.
fi HA TO Err(%) Rtpa HAWA H Ktpe MHTPOEOMITA HawEr(o) H 8CHX(1) EO/AVIL
HAWHX(10.
fi HA EOAWEE SKPtEAEHTE TOMS sHw(E) ntic(a)H140m8, KEAtAH ECMH EHC(A)TH H
EPHRtCHT(H) HAWS flE44T(10 K CEMS AHCT8 HAWEMS.
CdA(1.) rEWPrTE CP1ISHH(10, GWHtilit,11(91) AtTO xSLA, rEH(ApTE), I A(6)H6.

-I. Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aCeast carte a noastrA, celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, &A' am dat aceast carte sfintei noastre mAnAstiri, Ador-
mirea preasfintei nscAtoare de Dumnezeu, i rugAtorilor notri de la Homor
pentru acelea care sint satele lor, anume PIrteti i selitea lui Dienie. AceOi
oameni, oriciti grit In aceste sate, s aibA" de la noi slobozie de toate ddrile
muncile noastre, s'A nu plAteascA dare, nici posadA, nici podvoad, nici
ili s'A nu ne dea niciodatA, nici la jold s nu umble, nici la cetate s nu lucreze,
nici la mori, i nici un fel de slujb4 sau muncA de-a noastrA s nu ne luereze,
nici sA nu ne plAteascA, numai s slujeascA i s munceascA acestei sfinte
mAnAstiri mai sus-scrise. De asemenea, i venitul, tot en este de la aceste sate,
acesta tot sA fie al mAnAstirii.
Si, de asemenea, judecAtorii de la Suceava sau vornicii sau oricare dintre
dregAtori sau pripAari sau osluhari s'A nu IndrAzneascA s'A-i tulbure pe ace0i
oameni i nici s.-i judece pentru ceva i nici sA-i prade, nici gloabA i nici
tretinA s'A nu ia de la ei, fie cA s-ar Intimpla tlhrie, sau moarte de om sau
rpire de fat. Si toate acestea sA fie ale mAnstirii, toate gloabele i tot
venitul, i <numai>4 cAlugArii s'A-i judece pe aceti oameni ai lor sau noi
inine.
De asemenea, at este hotarul acestor sate, cu apa sau cu pAdurea,
ei sa fie volnici sA-1 apere. Iar cine s-ar afla c prinde pete sau taie pdurea
in hotarul lor, f r voia lor, asupra aceluia <sA fie>3 o gloaba de 12 grivne.
De asemenea, oricit pripas va fi in aceste sate, sA fie iari al mAnastirii.
lar cine ar voi s fack peste aceastA carte, chiar i purin, acela ne va
plAti nou 10 ruble de argint i sA fie neiertat de milostivul Dumnezeu, pentru
cA noi am miluit, cu aceasta, mAnstirea aCeasta pentru sAnAtatea noastrA
pentru sufletul pArinlilor notri.
Toate acestea mai sus-scrise sA fie mAnAstirii noastre In veci.
Iar la aceasta este credinta noastrA i credinta mitropolitului nostru
i a tuturor boierilor notri.
80
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare Imputernicire a celor mai sus-scrise, am poruncit
s se scrie i O. se atIrne pecetea noastra la aceasta carte a noastr.
A scris Gheorghe al Sirbului, la Suceava, In anul 6964 <1456> ianuarie,
20 zile.
<Pe verso, 1nsemnare din secolul al XVIII-lea:> 6964 <1456> ghenar
20, ot Petra voevoda, pentru Pirtesti, s nu d nemarui nemica, nici sd lu-
crze nemica, nici s nu pasc6 nime, fr numai calugrii5.

Bibl. Acad., Fotografii, XXVIII/2. Foto. greu lizibil, dui-A orig., perg., pecete
atirnata, stricat. (din legenda se mai vede doar: t <llilo>masosoti); documentul se
pstreazA la Arh. istorica central de stat Liov, fond. 129, op. 1, nr. 1.
0 copie, de I. Bogdan, dup o trad. germ., ce se afla in posesia lui A. Czolow-
ski-Liov, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 125-126, si un ibidem., ms. nr. 111 (Cond.
mrii Homor), f. 81. Mai multe foto., dui:4 foto, derez.'
la Bibl. Acad., la Arh. St. Iasi,
MXXXVIII (pachet Costchescu), nr. 58, si la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"
Iasi, Fotografii, 11/435.
EDITH: Costchescu, Doc., II, p. 566-568 (text germ., dupd I. Bogdan, si trad.,
rez. din ms. nr. 111); Bogdan, D. P., Acte mold., p. 46-48 (text slay, dup o copie
de P.P. Panaitescu i dup o foto., in posesia aceluiasi, si trad.) ; D. I. R., A, I, p. 284
(trad., dup foto, de la Bibl. Acad.).

AdicA: <uncle a fost> selistea lui


2 Terminatia, neclar in foto. ; in orig. ar putea fi si RH.
3 Dupd Tom/. (aceasta) ar fi trebuit s'a urmeze Hmaerk sscrii (s aibA a lita), asa
cum se stipuleazd in doc. din 1458 aprilie 7 (vezi nr. 69), si nu sd dea", cum se in-
tregeste in trad. din D. I. R. A, I. Diacul va fi construit ins fraza cu verbul a fi",
pe care a putut astfel s-1 elideze.
4 Subinteles in textul slavon.
5 insemnarea, dupd Bogdan, D. P. (v. EDITII).

56 1456 (6964) februarie 18, Sueeava.

t 11t(H)A(0)CTTIO 6(0)>KTE10, Mdl, nrrirb. HOEHOAA, r(o)cri(o)4(d)wh. 3EMAH i1IOA-


AdSCK014. 'FINNAN(%) 3HdMEHNTO HC(%) CtAk% AHCTOM(%) HAWHAN(%), H%CtAkk KTO
Hd H(%) 01r3pHT(%) HAN Ero ScalwErr(%) Lrrto4(11), WHE TOTh1 liCTININK1 MOAESHHK(%)
HdL116, npoTorion('t.) HWHA(%), H am(1) Er, neu(%) H'CVP)KA rpdMATHK(%), CASHINAH
MINI(%) 11PdHO H HtPHO. TtAk(%)1, MI!J, HNAtESUlli Fir(%) 11PdEIVIO H stows) CAVNCHVIO
ilde(%), s-ditOKAAH ECMH HX(%) WCO6H010 H4LLIE10 M(H)A(0)CTTIO H AAAH H NOTHEPAHAH
ECMH HAN(%), oy lidWEH BEMAH, S (11.0AAMICKOH, HI(%) FlPdHdlA WTHHHd 11 WT(%) HdC(%)
H6ICASNCEHid, CEAd, Hd HMt C3HELPH, HA KplaAtirkilpt, no wst cTopoNt HOT0K4,
IdICIIKd ..;KVT)K11 110pski WCdAHA(%), H MOHdCTHP(%) H MtCTO WT(%) FLICHKII
S TOAUKE KOTdpH, H nosww(E), E.OpOKELPH, H 110AtHd S IIIEZ1SAHd IlEpHAEHNOr(0), 1110 Ct
Ad(11) 111E*dH(%), no mono AOSp010 HOAE102 H, nouumE, Hd TOM)K<E 110>3Tosv, or
endOwsos(h) a3(%), ddtcTo w-r(91) Addss(%), H MICHKd Hr(%) FlpOTHE(%) HOA(0)-
EHTVAA, Oy ANC(%), H dpn-humps f113IldWEHH, H, IIEPEC(%) EAKAVH, oy TitoAoKE WT(%)
BEM-IKON IHOrlsh101r 11 HEpREHHII,OH KPhHHILH, EAHO MtCTO WT(%) novc-rms, Ad
wcdAsTil cost CEAO H CHHO)KdT(%), H, Hd IIIdKOELW, FAH MtCTO WT(%) MANN(%),
rE motri umET(%) cost Or1HHHTH, H HA GTMDIHIJA TdKO}K(E), H, HdA(%) HHCTpH,
WE4 KV7111, H HOHLIATM, H fIPANtHE, flOAAH GtPLI4Kt, H CEAHLIld GlIdllAd10Hd,
NOAAH PowTwpn, H TOAEPE1PH. TOE HilkCE HIN1WE IIHCIHHOE Ad ECT(%) HM%, WT(%) HaC(i),
:4114%)H C% HitCtM% A0r0A0M(%), IIM% H AtTEAN% 2KVWKEHHM%, H VHOIrldTOAN(%)

81
www.dacoromanica.ro
HX11.), H npt8nortrrom(k) NX(1), H nptipvptTom(-k) HK(1.) H KliCEMV poAv HX(90,
HdHCAMKNEMV, NEHOptrWEHHO HHKOMOK(E), Hd KtKH.
d r0Tdp% TtM(11)1 CEA4M11 H CEAHLIPIAM(k) Ad ECT(91) no crapomy ro-rapv,
vAa H3 KtKd W)KHUAH, A TANI(%) J1VCTHHtMK, KVAKO 83MOrVT(11) kW:KNUTH A0061T(11).
d lid TO ECT(1%) Ktpd r(OCHOA)CTRA MH, mw(E) nuc(e)nner(o) IIETpa HOEKOA(61),
etpa MHTpONOAHTel UWEr0, KVP OEWKTHCTd, H tpd HaWHX(6) 601411: Ktpd
NAHA EPATV&A, litpa name gtpa UNA XOTKO AKOpHHU, Ktpa hAHA GT411,110Ad,
atpa hAHA ALINIZdHAd AOr(0)9ETd, KtpaHd GDAHH MVANkld, gtpa mule HEAHA EdH-
Ktp4 mina llTpd flpl.KdAdEd, [Alm MINA 1103AAH IllanApognqa, atpa nena A4H-
111011d, gtpa HAMA GHHd XOTHHCKOr(0), Ktp4 1141Hd Aperocaaga, Ktpd nand Avmn
KAU, gtpa nand Pamme CHATdp/A, Rtp4 nana MHKV AA HOCTEANHU, Ktpa mule HAN
KHCTIApHHKA, Ktpa IldHd Aparowia ildWHNKd, Iltpe nana MHX-V&A CTOAKHKA, etpa nana
IIETpa KOMHCd H atpa g-hctrk simap-k HAWHX(1) MOAAMICKbJX(2.), KEANKIAr(11) H MdAkig(11)-
il no newErv(-k) >KHROTA, KTO nvAET(-1,) r(o)cn(o)A(e)pl. HdWEH SEA/MU, WT(10
AtTEH nawnr(11) HAN WT(lx) HAWEr(0) HAEMEHE, RVA(a) KTO, Koro li(or)11 H3REpET(%)
r(0)C11(0)A(d)pEdikb. ElaITH O
HdWEH 3EMAH, 8 MOAAARCKOH, TOT(%) LIJO 661 HAIM HE
110pVWHA(1.) HaWEr(0) Ad4Hirik, ME LIJO MA HAN% VTREpAHAN H vKptnnn(-0, sanorK(E)
ECMH MAN Milk 34 HX(11) 1113dEVIO H 3d litpHOVIO CAVNSEV.
ti lid OAWEE HOTREpKAEHTE TOMV KIICEMV MHO FIHCWHOMV, REAtAH ECMH
HallIEMV Ktpnomv nanoy, IIETpV A0r00ETV, 1111CdTH H HpliKtCHTNI HdWV flEtIdT1. K CEMV
AHCTV HdINEMV.
ilnc(e) EVAHA111(11), oy Gtvq(a)gt, K(11) AtTO xSH.aA A(t)C(Ii1)11,d IISEK(pdPid),
A(6)14%.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al frii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, ca acest adevrat rugAtor al nostru, protopopul Ioil,
fiul su, pan Giurgea grAmatic, ne-au slujit drept i credincios. De aceea,
noi, vAzind dreapta i credincioasa lor slujba catre noi, i-am miluit cu deose-
bita noastr mil i le-am dat i le-am intrit, In tara noastr, in Moldova,
ocina lor dreaptil i vislujenia de la noi, satele anume: Onesti, la CirligAtura,
pe amIndoua pArtile piriului, i prisaca pe care a Intemeiat-o Giurgiu Negru,
si mnstirea lor, i loe de prisac in acelas hotar, i, mai sus, Vorovesti,
poiana de la stefan Rosul, pe care le-a dat-o5 stefan de bunAvoia lui2,
mai jos, pe acelasi piriu, la lazul lui Simion, loc de moara, i prisaca lor din
dreptul Podobitului, In pdure, i ArpAsestii lui Arpas, i, peste Bahlui, la
Glodurile de la Movila Mare si la fintina lui Berbenit un loe din pustie, s-si
intemeieze sat si fina, i, pe acovt, un loe de moark unde vor putea s-si
fac, si pe Stavnic, asemenea, i, deasupra Nistrului, Cunicea, amindou.
cuturile, i Cobilia, i Armeni, 11110 Suceava, i selistea lui Scandal, lIngit
Rosiori, i Toderesti. Toate acestea mai sus-scrise s le fie, de la noi, uric
si Cu tot venitul, lor i copiilor lui Giurgiu, i nepotilor lor, i strnepotilor
lor, i rstrgnepotilor lor, i intregului lor neam, celui m. ai apropiat, neclintit
niciodat, in veci.
lar hotarul acestor sate si seliti s6 fie dupa hotarul vechi, pe unde din
veac au folosit, iar al acestor pustii, cit vor putea folosi indestul.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Petru
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boierilor
nostri: credinta panului Bratul, credinta panului Manoil, crediuta panului
Hotco vornic, credinta panului Stanciul, crediuta panului Mihail logoflt,
credinta panului Oand Julici, credinta panului Ion Baicean, credinta panului
Petru prclab, credinta panului Cozma al lui andru, credinta panului Dan-

82
www.dacoromanica.ro
ciul, credinta panului Sin de Hotin, credinta panului Dragoslav, eredinta
panului Duma Micaci, credinta panului Radul spgtar, credinta panului
Micul postelnic, credinta panului Ilea vistier, credinta panului Drago ceanic,
credinta panului Mihul stolnic, credinta panului Petru comis i credinta tuturor
boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastra, cine va fi domn al tArii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru, oricine, pe cinell va alege Dumnezeu s6 fie domn In tara
noastr, In Moldova, acela A' nu le clinteasc dania noastrd, ci s le-o 11'10-
reascA i s le-o imputerniceasc6, pentru c le-am dat pentru dreapta i pentru
credincioasa lor slujb.
Iar pentru mai mare Intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logort, s serie i sd atirne pecetea noastra'
la aceast carte a noastrd.
A sCris Vulpa, la Suceava, in anul 6964 <1456), luna februarie, 18 zile.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVI-lea:> f 3AE CEA0 OHEillti WT(%)
Rp1hguirkT80, (Aici satul Oneti de la Cirlig4tura) ; <i alta, mai tirzie :>
Petru v(oie)vod, din leat 6964 <1456> fev(ruarie) 18, pe Oneti i allele.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 179. Orig., perg. (32 x 37 cm), pecete (diam. 8 cm.) atirnatk
deterioratk snur de mAtase rosie i alb-galbuie; legenda: <t rocn<oAdp-k
3CAAAH MOA>4.6,418CKO<H *7>4.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 128-129, si o trad., din 1766
aprilie 18, de Evloghie (lased!, ca data de zi: 11, ibidem, CLXXXIII/176. 0 foto., la
Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Fotografii, 11/436.
EDITII: Costdchescu, Doc., II, p. 568-571 (text slay i trad.); D. I. R., A, I,
p. 284-285 (trad.).
In text, dup ultima consoank paieroc.
2 In textul editat de M. Costachescu urmeaza un TOKV, superfluu, tradus pe piriu",
ca si in trad. din D. I. R., A, I.
3 OrniS.
4 Primul si 1( In ligaturk datorit suprascrierii lui .
5 in trad.din D.I.R, A, I: a facut-o" sens nejustificat de context.
Stricat.
7 Vezi nota de la pecetea doc. nr. 52.

57 1456 (6964) martie 1, Neamt.

f in(H)A(o)cTiEtol l(o)>itrio, M6I, IIETp KoEsoA10, rocnomp% 3Emnif Mon-


MECKOH. 11141111M6 3/61<MEHH>3T0 CtMls, MICT0M(6) HdWIAM(6), KkCtk KTO lid H11,
01r33HT(6) HA! Ero OVCA61WHT11, KOMS Roy-AE-00 Toro 110TpEgli3H4, <W/KE>3 Mal
ECMI1 H 110TH<P1%>3AHAT AdHHd p0AHTEilt HdWEPO, C(CA)T(0)P0 NOLIHKWAPO ditEadH-
<APd>3 KOEHOAH, LJJO IM HE CMtAH Ct SM61W4TH, WT(11) HdWH H WT(6)
HdLHH sontirk, HHKTO, 8 E3Epd 3drOpHtH, 3048WE ECT(II) AdHO WT(10 HdWIIX(6) IlEpE4'II-
K011(10 MOHdCT111p10 WT(1%) iltMil,d, TdKONC(E) ECH AdMi H noTgrE.Aiint rk ScHm(e)
41,0X-0,40m(k).
d OTdPk 814, MAS illiCTI30M(6), WT(6) 1111W(H)H45 AO/IV, AO VCTHE BdrOpHtH,
Cit irtCtMH 1MMH KOMIKO SIldAdETIs. S 341-opt-it H rp9AHNOMIOAHH61 H Clx rldCH-
liKdHKO/Id H fhICHKd BdrOpHtli H TpH 6p0AliKE HdAla 11HCTpt: X4110p0HtH K0P4-
611110 Hd SCTH 3dropirkii, H KkCB I1IVT61, MINK 4HHtT(6) S TOA(S) )(wrap& 11
I1X(6) AidEpOKH LIJO 661 HE X0AH/V6 IiHKTO SE311 INC(6) KOMI, HH S RA4T0X110, HH V LIHM(6)
Ad CA HE CMtET6 VMHWATH

83
www.dacoromanica.ro
6:1 TdKONC(E), Olf TON K0Tdp(-6), AECATHHV WT(b) 1140/1H, EVA(11) 4HH EVAIIT(10,
Ad HANdET(10 REpfT(6) AECATHHV MOHdCTHpCKOMV ptAldtli7, A TAKOW(E), AAKITd 1110
EVAVT6 EpdTH piistr v ro.rep(%) BdroptitH.
Td ECTII Iltpd r(OcHO)AINCTIld MH H etpa Rile/ilk 60101% HAWK, KEA il(618 11

MdAipx.
Ihic(d) or IIEMLI,d, 11(11) AtT(0) xSlialt, **T(iE) 7.
<Pe verso, insemnare contemporana:> EA4T0 3dropirki, Hd IIIICTpt.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi, cui ii va fi aceasta de trebuinf, <c5.>3 am dat 0 am intarit dania
pdrintelui nostru, sfintrgposatul Alexan<dru>3 voievod, ca BA nu cuteze s
se amestece nimeni din dregAtorii notri i din boierii noOri la iezeru/ Zagorna,
pentru c este dat de inainta0i notri mAngstirii de la Neamt, <0 noi>10,
de asemenea, am dat i am Inarit cu tot venitul.
lar hotarul ei s6 fie in jos pe Nistru, de la Chiingu In jos, pind la gura
Zagornei, 0 cu toate girlele cite cad In Zagorna 0 In Gira Voievodului 0 cu
prisaca lui Ivanco 0 prisaca Zagornei i trei vaduri la Nistru: Havoronea 0
Corabca 0 la gura Zagornei, i toate gardurile de nuielen cite se fac in
acest hotar. Si In dumbrvile lor s6 nu umble nimeni fr voia Ion, nici In blti,
i nimeni intru nimic s'a" nu cuteze s." se amestece.
*i, de asemenea, In acest hotar, desetina din albine, ori ale cui vor fi,
&A ja desetina dregAtorii Mnstirii, i de asemenea, 0 vama care va fi luat
pe pete In hotarul Zagornei.
lar aceasta este credinta domniei mele i credinta tuturor boierilor
notri, mari 0 mici.
Scris la Neamt, in anul 6964 <1456> martie 1.
<Pe verso, insemnare contemporan:> Balta Zagorna, pe Nistru ;
<0 alta, tirzie:> Petru v(oie)vod, din leat 6964 <1456> mart(ie) 1: intAritur pe
iazerul Zahorna 0 cu toat(e) girlele cite cad In Zahorna 0 In prisci 0 3 vaduri
la Nistru.
Bibl. Acad., MDCXLV/10. Orig., perg. (23,5 x 20 cm), Indlbit pe ambele fete,
pecete atIrnatd, pierdutd, snur de mdtase verde.
trad., din 1812 martie 28, Incredintatd de loan arhimandrit si staret al m-rilor
Neamt si Secul si de Veniamin mitropolit si autentificatd In 1817 aprilie 27, ibidem,
MDCXLV/11, si o copie, cu caractere rusesti, din 1835 iunie 27, ibidem, MDCXLV/12.
copie, tot cu caractere rusesti si o trad., adeverit In 1814 septembrie 10, de Silvestru
arhimandrit si staret al m-rilor Neamt si Secul, si autentificatd In 1815 ianuarie 16, la
Arh. St. Bucuresti, M-rea Neamt, CVI/4 ; o copie, dup trad. din 1814, ibidem, CX/2 (nr. 2).
copie slava, de V. Grigorovici, la Bibl. de Stat a U.R.S.S., V. I. Lenin", Sectia ma-
nuscrise, nr. 1 733, fild nenumerotatd. 0 foto., la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol"
Iasi, Fotografii, 11/437.
EDITH : D. I. R., A, I, p. 511 (facs.); Cretulescu, Doc. Neaml (a), p. 344-345
(trad. din 1812); Ghibdnescu, Surete, XVIII, p. 67-68 (text slay si trad.) ; Costdchescu,
Doc., II, p. 575-576 (text slay si trad.) ; D. I. R., A, I, p. 286 (trad.).
1 in orig., In loe de mAcr1t10, diacul a scris, din neatentie, Attenitto,
a A i I. In ligaturd si suprascrise, asa cum se procedeazd apoi In toate cazurile
similare: ptAionnoi, nepeA-mcos(%), spoAl.se etc.
3 OrniS.
4 Acordul se lace cu forma feminind a numelui iezerului.

84 www.dacoromanica.ro
in textul editat de M. Costfichescu, apare gresit: KHW<K>4, iar in trad. din D. I. R.,
A, I: Chisa". Evident, frisk este vorba de Chesenaul Rosu, intilnit si In doc. din 1455
iunie 6 (vezi nr. 46), silaba lid trebuind a fi legata de KHII/ si nu de 40A9.
6in textul editat de M. Costachescu: Kopeamcd, iar In trad. din D. I. R., A, I:
Corabeea" (pentru Corabeca?), ambele lecturi nefiind justificate insa de grafia semnului-
destul de sters acum, care urmeaza dupa s.
7 Mai sus : 0t4101HU,H.
8 Asa In orig.!
9 in orig., dupa ultima consoand, paieroc.

Subinteles In textul slavon.


11 Pentru traducerea termenului slay: nmer%, v. si doc. nr. 46 si 67.

58 1456 (6964) iunie 5, Vaslui.

11161, HETpli 110EROA(4), 31E(0))KIEFO M(H)A(0)CTI10, r(o)cn(o)A(4)frh 3Emn1I


NionAascsoH, C 1141461 p44010 114WEIO MOAAdliCKOH 4 HC H4WH1A(6) MHTpONOAHTOM(6),
KHP OEWKTHCTOM(h), H Ck liCAAA11 (141114, WT(6) REAHK4 A4)KE H AO Md(d, pdAHAll
ECASKI Htioro noASnmui mEw(E) COE010 W STHCHEHiE H 110rHEE1H2 3EMAH HAWN, 1110>K(E)
CK SCHK(%) CT0p0H(6) HMdEM(6), d 11411 ESAWE WT TSpKOE(6), POKE HaspanH H REpST(6),
110 KSAKO C'11 p43013(91) H npocAT(k) S H4c(k) A411111 Ast THctuH3 Sropcswx(k) 3A4T(11).
HNO M61 HE A8}K(11) ELJX0M(6) AdTH EH, 4 E0p0HHTH Ct HdM(6) HHK4K(6), 34HS)s(E)
nomou(K) H FlOANON )1<dAHOH HE HM4ELIA(6) HH WT(6) KOAti, K4K(1%) npEAKH H4WH HAAt-
AH; cl HE Aaswu, iinn(K) CdMH cost so3nnt3T(0, sas(K) H AO T8At5 EpdAH >RONK! H AtTH
EpdTEH IldWHX(k).
Toro Aunt, paA(H)AH ECAAbJ SCH noc0on8 noAHtTH cost HEsonto K4K(6) MOLli
F1AAEM(6) H 110X-11AHTH COEN rOAOES TOMS nor4HcTS, HdHTH H AdTH HAAL. HA LIJO MOO
HMEM(11), H(k) Sflp0C11TH, AO K8A6, H Ct E.(or)a. m(e)A(orreK)Ki CAIHA8ET(11) d
E61X0M(6) TH}K(E) moral, wT(K) R(or)d nomoq(K), MATH H CT0p0H61 CRON HdHTH,
K4K(6) H HdWli npEAKH HAAtAH.
Ilpo-row(E), SpeA(u)Kwu TO SCH ocoit8, npocHnH ECA461 li4WEr0 E0ApHli4, 114114
1lluauaAWr(0)0ETd d Ski nowEn(k) Ao TSpsos(K), noAHtTH Haw8 TtroTS, SatswH
E(Or)d HA 110A10,1(6), H tO1HHHTH li4M(11) MHpK, 545(6) E61 1141114 3EMAt HE [-HEM AdAE;
MOO HMETAH HMKE LIJO, TdK(11) H Amp, d 04114H HE MOO HMET(11) C Tor(o) CflpOCHTH
1361H11TH, TOrAH 44TH H TOTKI Alit THCtilH 3A4T(6) SrOpCK1s1X(6), d E61 Henn(K) Sno-
OH E61A(1%), d 661 3EMAt HdWd AdAE HE r61E447.
H CA1OEHAH ECMK1 H cniosSEm(k), c cHnn(K) Haunim(K) AHCT(0)Mil, 114118 &lima
nwr(o)OETS, d Els1KOM(6) HE CNSCTHAH 1KdAHdd CA0E4 114 HEr0, HHKOAH, d 1114 661 nes(k)
morna. MKT Hd HEr0 pEuH, dXCE WH(1%) TOP1 A41161 8411H614(6), 34H8}K(E) M61 Fro SCH
nocnonS FlOCAdAli H TOTS A4H(6) MTH DO HdWEH HEROAH.
II HA TO AliCT(6) HdW(11) AdAH EC4A111 114118 ItilirdHAS Awr(o)OETS H c SCHMH
HdWHAAH WNW H p44010 M0AA4ICK010, noA(k) newt; I1EildT(6) H noA(k) 11ELI4TH SCHX(k)
E0APIt H4WHX(6), d Eb.1 WH(K) rk 8CHM(11) Cp(11)4(1011,EANK HawEr(o) 8110K0A AAt X04,114(6).
fi NAHOFIE HdWH, 110 HMEHH : d NAH FlEplikl MHTp0F10411T4 H4WEr(0), KHp OEWETHCT4, d
114114 EpdTSAd, flald 04114 Il430p4, 114114 GTdHLI8A4, 04114 illdHOHAO,
16111(08 HlidH(6) K4AtIdH(6), 11411(6) COAH4 H6INTELIE, 11411(11) K03M4
neu(K) XoAKo Iflusopk AROpHliKlt, Fl4116 HETp-11 Flpl&KdAdE(k), 11411(1%) HETIY1s. nwr(o)-
OETIK, 114116 XOAKO KpEU,EHH4(6), mink ilitouKa H EpdT(h) EPO, nai(k) TodAEp%, nan(k)
ToRm(b.), mum KOCTE Cilpwwk, nen(k) KOCTE AdliOgily(h), nal(k) IllEimpHica ToAotiKo,
nam. 11431A IIHTHs(k), neHb. IIHAp8wso, rum HWH6 ELSOM(11), Fl4H(6) 1VIHK(6) KpdA(10
11411(6) TodAEpk A8ALIE11114(6),
.4110P1111K(6), 11111X8A(6) GTdp0CT11411), 1141100
CHH4 XOTHHCKM, 11411(6) EkAEOCt NOCTEAHHK(6), 11414(6) POMAH(K) XSAHL1(,), Fidli(K)
XSAeq(k), nau(h) HR4111K0 XpHHK01111,4(6), 114H(6) HAt EHCTH4pHHK(6), 1141100

85
www.dacoromanica.ro
&WK.:, 11E111140, 114116 XpliNKO dEg1111(11), flAll(h) A411148A(6) 111-1t}KHH4(1%), n4H(6) Ilmr(k)
116,aansta(k), 114H(K) "WWII gCTEKAli, HA11(1) Ap4rOCAAK(6), FlAH(1) HEr014 H np4T(11)
Ero, naii(K) EprrSa(k), nati(k) 6pEmia, naH(K) 110pKA, HAH(6) 63EVAH(11) KOANIC(6),
11141(6) 11/110/1(10 CTOAliliK(6), nau(K) ratirSp(K) CH4T46, naH(h) HErpHAla AllOpH11411),
11A11(6) APAKOWE9 Fli141(k) 3ANKO, MH(t+) MAAA 11141K44(6), 1.1411(h) MAU
LIA61141(6), nail(k) KOCTE It0A414(10, 11411(1) IIET136 Gp-KEEcKSA(K), naH(1,) IVIHKSa(6)
CH4T41300 H 11414(k) Ni8pNC11 i1tHIJ H HAWN ruicapi: flaw ToaAEp(k) IIPO4,01(6),
11411(11) AospSa(K), II WH(%) Kwhc-rt, 11 HA14(10 ESAHAW(11) H nati(K) GOAOMOH(K)
41411,1 8C61.
I GTEU,K0 mica, S l4CSH, ROO AtT(0) xSU,a,A, <10 >11H ( ii)

t Noi, Petru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei,
Cu panii sfatului nostru moldovenesc i cu mitropolitul nostru, chir Theo-
ctist, i cu toti panii, de la mare qi pind la mic, ne-am sfdtuit qi mult am socotit
intre noi despre cotropirea i pierirea Vrii noastre, pe care le avem din toate
prtile, dar mai ales de la turci, care au pradat i pradd de atItea ori i car
de la noi dare cloud mii de zloti ungureti. Noi lnsd nu am fost datori sd le-o
ddm, dar s ne apArdm <nu putem>" nicidecum, pentru cd nu avem nici un
fel de sprijin i de ajutor din nici o parte4, ap cum au avut Inaintaii notri ;
iar nedindu-le, ei singuri vor lua, ar cum au luat i pInd acum sothle i copiii
fratilor notri.
Pentru aceea, am chibzuit toti impreun sd ne Inlaturam nevoia dupd
puthrta ce o avem i sd ne plecdm capul In fata acelei pAgIndtAti, s gdsinn i
le dam ceea ce vom putea, ca sd-i ImblInzim, ping cind i milostivul Dumnezeu
se va indura s6 putem iardi avea, Cu ajutorul lui Dumnezeu, i sd ne gdsim
aa cum au avut i Inaintaii notri.
De aceea, sfdtuindu-ne toti Impreund, am rugat pe boierul nostru, pan
Mihail logofdt, ca s place la turci, S inlture greutatea noastrd, lulnd pe
Dumnezeu In ajutor, i sd ne fac nou pace, aa ca tara noastra sa nu se mai
piardd ; dac va putea <sd facd>12 Cu ceva mai putin, e bine, i iardi, dacd' nu
va putea sd-i roage i sd izbindeascd intru aceasta, atunci s dea i acei
mii de zloti ungureti, ca s avem noi pace, iar tara noastrd s nu se mai
piarda.
am jurat i jurm, cu aceast carte a noastrd, panului Mihail
s nu spunem niciodatdnici un cuvint Impotriva lui i, de asemenea, nimeni
EA nu poatd spune lmpotriva lui c el a Mcut acea dare, pentru cd noi toti
Impreund 1-am trimis s dea acea dare pentru nevoia noastrd.
pentru aceasta am dat cartea noastrd panului Mihail logort i Cu toti
panii notri Cu sfatul moldovenesc, sub pecetea noastrd i sub pecetile
tuturor boierilor notri, "ca el sd umble din toatd inima pentru pacea noastrd'.
lar panii notri, anume: mai Inth mitropolitul nostru, chir Theoctist, i
pan Bratul, pan Duma al lui Brae, pan Lazor, pan Stanciul, pan Manoilo,
pan Ion Balcean, pan Oand nntece, pan Cozma al lui Sandru, pan Hodco
Stibor vornic, pan Petru pircAlab, pan Petru logofdt, pan Hodco al lui Cretu,
pan Moica i fratele lui, pan Toader, pan Goian, pan Coste OrI, pan Coste al
lui Dan, pan Sendricd Tolocico, pan Lazea Pitic, pan Andruro, pan Ion
Bucium, pan Micu Crai vornic, pan Toader al lui Dulce, pan Mihul Starostici,
pan Sin de Hotin, pan Bilbosea postelnic, pan Roman Hudici, pan Iat,co
Hudici, pan Ivaro al lui Hrinco, pan Ilea vistier, pan Vasco al lui Leu,
pan Brinco al lui Leu, pan Danciul Cneajnici, pan Neagu" Clmpeanu, pan
Ivaro Ustecl, pan Dragoslav, pan Negoi i fratele lui, pan Bratul, pan Ere-
86
www.dacoromanica.ro
mia, pan Porcu, pan Ezereanu comis, pan Mihul stolnic, pan Gangur s'Atar,
pan Negril vornic, pan Dragose ceasnic, pan Zeaico, pan Duma Micaci,
pan Duma Galbinu, pan Coste Tolici, pan Petru Sirbescul, pan Micul spritar"
si pan Giurgiul Lentea i pisarii nostri: pan Toader Prodan, si pan Dobrul,
si pan Cristea, si pan Vulpas", si pan Solomon si alVi toti.
Iar Stetco a scris, la Vaslui, In anul 6964 <1456> <iu>1111je 511
Archiwum Glewne Akt Dawnych-Varsovia, Zbir dokumentow pergaminowych
(Archiwum Koronne Krak6wskie, Moldaviae), nr. 5 384.
Orig., perg. (30 x 18 cm), 9 peceti atirnate, din care se pgstreazd numai una, boie-
reascg, irisa deterioratd; snururi de matase rosie 13. O foto. mijlocie, la Bibl. Acad., Foto-
grafii, XXIII/73, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 153-155. O foto.,
dup foto. de la Bibl. Acad., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii,
11/438.

EDITII: Kanymoutuni H Co6onescm, A.41360.114b, pl. nr. 118 (tacs.); Rykaczewski,


Inventarian', p. 139 (rez., cu data: 1456 iunie 5, i cu locul de emitere gresit: Suceava) ;
Krouutuxiii, Mamepianbz, p. 86-88 (text slav, cu data: 1456 iunie 15) ; Hgjdeu, Arch. ist.,
II, p. 56 (rez. lat., dupti Rykaczewski, si trad.); Kaluiniacki, Doc. Hurnzuzaki, II, 2,
p. 669-671 (text slav, numai cu data de an si trad. lat.) ; Costchescu, Doc., II, p. 797-800
(text slav, cu data: 1456 <iulie-septembrie>, si trad.) ; <Panaitescu>, Folosirea izvoarelor,
p. 197-198 (trad. Mil sfat, cu data: 1456 martie-mai) ; D. I. R., A, I, p. 286-287
(trad., datat dup <Panaitescu>).
In leggturg cu data de lung si zi a acestui document, stabilit& in urma cercetrii
din nou a originalului, se impun citeva precizgri. Astfel, in ciuda rdstimpului scurt care
separa* momentul emiterii acestui document de cel al privilegiului comercial acordat
negustorilor moldoveni de cAtre Mahomed al II-lea: 9 iunie, in urma primirii haraciului,
distanta dintre Vaslui i Sahran Begli (in apropiere de Tatar Bazargic, in R. P. Bulgaria:
cf. Babinger, Cel dintiiu bir, p. 7-8), unde se afla sultanul, putea fi parcursg de ciltre
solia condusg de logofatul Mihail. Trebuie avut in vedere, de asemenea, cd data de 5
iunie nu reprezintd momentul adungrii de la Vaslui, care a precedat-o si care a durat,
desigur, mai multe zile, ci momentul emiterii actului, asa incit solia moldoveneasc a
putut pleca din Vaslui incg de la Inceputul zilei de 5 iunie. in ceea ce priveste posibili-
tatea prezentei logofhtului Mihail, la 8 iunie, la Suceava, asa cum rezulta din intregirea
operatg de M. CostAchescu in textul actului purtind aceasta datg, nu exista nici o certi-
tudine, Intrucit spatiul ilizibil poate fi acoperit cu numele altor boieri (vezi doc. urina-
tor). Pentru discutiile mai vechi privind datarea acestui document, v. si <Panaitescu>,
Folosirea izvoarelor, p. 187-189.

1 Asa in orig.
2 Gresit, in loc de 110rHEACHTE.
3 4, fAcut peste tot ca v.
4 Gresit, in loe de AOAt (parte).
5 8, pentru o, ca si In A81is(6) sau
O Mai sus, /COA.
7 Mai sus,
8 De aici ping la sfirsitul listei, numele boierilor nu mai sha puse de diac la genitiv,
ci la nominativ (vezi mai jos).
9 in loc de Aliarme.
10 Probabil, gresit, in loe de postelnic.
11 Deasupra unei gguri prin care trece snurul se vede un -1-4'suprascris foarte ciar, de
la loti(Ta). Nu putea fi rei., intrucit la 15 ianuarie domnul se afla la Suceava. Sub gaura
urmtoare a snurului urmeazd ciar: 7 (5), si o har vertical& de la semnul de sfirsit al
actului: / . Interpretarea acesteia, asa cum a procedat Ymmituiciti (v. EDITII), drept
(10) nu poate fi acceptat, deoarece ea nu formeazg, din punct de vedere grafic, o uni-
tate organicA cu cifra 7' (5) si nici cu titla de deasupra (v. si comentariul).
12 Subinteles in textul slavon.
13 In trad. din D.I.R.,A,I, gresit: Negru.
14 in trad. din D.I.R.,A,I, omis.
13 Pe nici unul din snururi nu se observg urme de atirnare a mai multor peceti,
asa cum s-a procedat, de exemplu, la actul din 1421 decembrie 13 (v. D. R. H., A, I,
nr. 48).

10 Documente C. 1693 87
www.dacoromanica.ro
59 1456 (6964) iunie 8, Suceava.
f 111(n)a(o)cTito 6(0)?KiEFO, M111, IIETpi1 130EROA4, r(o)cn(o)A(e)p% BEMAH 1110A-
A4RCKOH. IIHHHM(11) 3H4MEHHTO NC rkM(11) AFICT0AA11 H4WHM1i, EVIICtM(11) KTO Fld
H(%) 01r3pliT(%) HAN Ir(o) 01(CAWILFITyla LITVLIH, MICE TOTK H FICTHHH61 H4W(11)
nen(h) Gnni1 XOT<HH>2CKIII CAnKliA(%)Ark npdEt0 H KtpHo. TtMekr, misi, IWAykRWE
Ir(o) Flpd13010 H RtpH010 CAnK6010 AO HdC(%), WAAOlidAli ECAAH Ir(o) WCORH010
M(41(0)CTIFO H MAH H nOTHfriANAH <ECMH>2 EMV WTHHHS ?KOHN Er(o), WHSKt1 111HVIH-
A4WElld, CEAd Hd HM' k <HIH3>2KV0U,H, rAE R1114%) lopiEge Agopa, Hd ilpvTt, H 1114AHH11,11,
H HIN3KOVU,H, rm XoAopn4(11), H nogbewE <Toro 3amKov>24n, H, noA(k) XoTnntivt('k),
liEpECTid, H TOp0AHWE,110HFOK(E) OlrpME3<E13>24, 8 KpcIFIFIFIKOVLI,H, H 11111111FIFIRELI,1,, H, Hd
rpdHHU,H, HOpHCKOVII,H. TOE IMCE 1361WE nHC4HH<OE A ECT'll>2 EAAV 01(pHK(11), n
CtAV11 AOKOAOAV11, EMS, H AtTEavi1 Er(o), H RpaTidAIV11 Er(o), H wn8q4Toevk Er(o),
nptwnStieTonlvh Er(o), H <npanapt>2T0erh Ir(o) H Irl&CEAAV poAv Er(o), KTO ES-
AET(11) Flail RAVOKH111, HEnOpVWEHHO FiliKOAH)K(E), Hd EAKI11.
fl X OTdpil TtAA-11 CEA4AV11 M ECT(1.) no cTapoeav KOT4pF0, KVA4 H3 RtKd W<>KH-
RdAH>2.
TdKONCE, FIN 0,A,NS <npE,A,HH4>2 Hd Th1X-(11) CEAdX(11)
A5 HE AORSHJAH HQ CROE10 FlpHRHALI, HI-MOAN, 3,1HInK(E) TOnT4EM1, C CHM-11 AFICT(0)6A1%.
fl Hd TO <ECT'll Rt >2pa newEr(o) r(o)CnOACTI34, 1161WE nHC4HH4r0 HIT< pe goEgoAbe>2,
H etpa MHTp<0110AHT4>2 HdWEr(0), KV p OEWKTHCT,I, H Iltpd Fl<4>6H4 ilpdEHlitlt, Ettpa 114114
fipdTVAd, IrkpA nana 11/4HOHA4, Rtpa nald XOAK4 AEOpHFIKA, 13tpd <fldHd>2 GT4FILISA4,
13tpa mule <COdHH X8A11,1d, litpd nand AVAA4 I1NK4,147>2, <gtpa ndHd>6 HETpd npl.K4-
A46(4), Ktpd nana AdtitIVAd, litpd 114H4 K03/11111, Rtpd ndH4 Hd1144Hd, Rtpa ndlid Td-
<AOpd 111011(1ECKSA4, Rtpd natid GTERK4 491M11KV>41114, Irtpd 114114 nOCTEA-
HHK4, H litpd nalld HAN RFICTiapHliKd, litpa ndFld A<parowa tItWHHK4, Htpa 11,1Hd 1111H-
CTOAHNK4, Iltpa>2 11,1114 dIrrpa KOAAHC4>2 H Iltpa gisciar(%) sorap-k neunix(11)
aio,tAegcKbax('h), gEanKb4(11) H MdAbJX(10.
tl no newEea(%) WHIIOTt, KTO st3AET(11) r(o)cn(o)A(a)pix HdWEN 3EMAN, WT(11)
AtTEN H4WHX(11) HAN <ndK &SAN Koro liork>2 Fu3gEpET(1.) r(o)cn(o)A(a)pEevil ElsITH
H4WEli 3EMA11, INionAegeKon, TOT(%) 611.1 EMV HE nOpV<WHA(11) HAWEr0 A,AdHid,
dAE WO 661>2 EMS nOT1101,41141.) H OI(KptnHA(10, 34HVNIE <ECMH>2 EMV AdAH 34 Ero
H IltpHOF0 CAV)KEV.
fl Fld ROALUEE KlyknocT(h) TOAAV ECEAAV RbJW(E) nHCAHHOMV, litAtAH ECAW H(d)-
w(E)ANS Ktpnonav mar HETpS A0r4ETS FIFIC4TI1 H nplilltCHTH HAWV nE1-14T(1%) K CEAAS
ANCTI, H(d)W(E)AAV.
MUG AospSivh, o GW1-1(a)13t, 11(%) AtTW xSLI,A, 1004, 'IT A(10H1,.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastrl, celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, c acest adevarat i credincios pan al nostru, Sin de Hotin,
ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vdzInd dreapta i credincioasa lui
slujba cltre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mil i <i-am>2 dat i i-am
Intrit ocina sotiei lui, nepoata lui MihAila, satele, anume: <Siz>2cAuti,
unde a fost curtea lui Iurie, pe Prut, i Malini, i SizcAuti, unde este Hodo-
rici, i, mai sus de <acesta, Zamcau>2ti, 0, sub Hotin, Berestia, i Gorodi0e,
mai jos de Urmez, i Crainicauti, i VInivet, 0, la granit, Boriscuti. Toate
acestea mai sus-scrise sd-i fie lui uric, i cu tot venitul, lui i copiilor lui,
i fratilor lui, i nepotilor lui, i strnepotilor lui, i rAstrnepotilor lui, i Intre-
gului su neam, cine va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatd, In veci.
Iar hotarul acestor sate sa fie dupg hotarul vechi, pe unde au folosit
din veac.

88
www.dacoromanica.ro
De asemenea, nici un privilegiu pe care 1-au Mcut <inaintaii4>2
pe aceste sate s nu aibd citig asupra privilegiului su, niciodatd, pentru c-1
clcgm Cu aceast carte.
Iar la aceasta <este credinta>2domniei noastre, a mai sus-scrisului Petru
<voievod>2, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta
panului Braevici, credinta panului Bratul, credinta panului Manoil, credinta
panului Hodco vornic, credinta <panului>2 Stanciul, credinta panului<Oand
Julici, credinta panului Duma Micaci7>2, <credinta panului>6 Petru pIrcalab,
credinta panului Danciul, dredinta panului Cozma, credinta panului Baicean,
credinta panului Tado<r Moicescul, credinta panului Stele() Dmcu>4,
credinta panului Micul postelnic, i credinta panului Ilea vistier, credinta
panului D<rago ceanic, credinta panului Mihul stolnic, credinta>2 panului
<Petru comis>2 i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, din copiii notri
<sau iari pe oricine>2 11 va alege <Dumnezeu>2 s fie domn, In tara noastr,
In Moldova, acela s nu-i clinteasca <dania noastr, ci s i-o>2 Intreasc i
s i-o Imputerniceascd, pentru c i-<am>2 dat pentru dreapta i credincioasa
lui slujb.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logort, s scrie i s atirne pecetea noastr
la aceast carte a noastr.
A scris Dobrul, la Suceava, in anul 6964 <1456>, iunie, 8 zile.
Bibl. Acad., Fotografii, LXXIII/57. Foto. greu lizibilg, dui:4 orig., perg., pecete
atirnata, pierdut5.; actul se afla in posesia lui Ionescu-Dolj din Bucurqti.
0 trad. incompletd, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 130. DINA foto., dupa
foto, de la Bibl. Acad., la Arh. St. Iai, DCCVI/15, *i la Inst. de ist. i arh. A. D. Xe-
nopol" Iai, Fotografii, 11/438 bis. 0 trad., din 1810 iulie 16, adeverita de Pavel De-
brit clucer, se afla in Arh. St. Chiinau (azi R.S.S. Moldoveneasca).
EDITH: I. Bogdan, Un document de la Petru Aron, in Convorbiri literare",
XXXV (1901), nr. 7, p. 671 (rez. dezvoltat); Boga, Doc basarabene, IV, p. 7-8 (trad.
din 1810); Costachescu, Doc., II, p. 577-579 (text slay, dupa orig., *i trad.) ; D. I. R.,
A, I, p. 287-288 (trad., dupa Costachescu).
In loc de: HAU1,11, II PHU H HeTHHHhl
2 Ilizibil in foto.
in text, dupa ultima consoana, paieroc.
3
intregit dupd M. Costachescu; in foto., ilizibil.
4
in textul editat de M. Costachescu in loc de M, apare
5 Lpo nu, de5i spatiul nu
ingaduie decit cloud litere.
Rupt.
6
intregire nesigur. in textul editat de M. Costachescu, primul nume din cadrul
7
parantezei este MHX4HAtt noroevre (Mihail logofat). Acesta nu se afla insa la 8 iunie in tara
(vezi doc. precedent). Oricum, spatiul ilizibil nu permite decit o intregire de cca 30 li-
tere.

60 1456 (6964) iunie 13, Suceava.

(10(0)CT '110 R(0)}K YIO, wii, HETp% KOEKOAd, r0C110A4pla 3EMAH 1110A-
AAKC KOH. 3HAMEHHTO ilHHHM(11) HC CHM(1&) HdWHM(1%) AHCTOM (10, CAM(11) KTO Hd
HEM(%) 01r3pHT(11) HMI ero tiH OyCills1WHT(111), HMO EA (d)r011P0H3130/1H r(ocnoA)cTile
AVM H C11 Kl&CtMH KOStpH r(OCEIOA)CTKd Mn, ElpHPdAHAH Ct ECMH H AdAH H KOTKPI&AHAH
ECMH r0Tdpl% C(KR)TOMV Md HACT WT(1) 1VLOAAdKHRH, c8 Hd CTI1

E p11,416LI, EA% .

89
www.dacoromanica.ro
[HOLIEHWE] XOTdpla TOMV CEMe nOtIEHWH WT(10 HEAHKOH Aopor% Cw4(4)-
61,C1:011, WT(10 MOKH(10 micKS, Td, WT(10 11HCK11, HPOCTH AOAHHOIO Aoa, Ao
HJHKOK4 CTdE41, Td, WT(10 CTAII(A), AOAS nOTO,IKOM(%), /k0 KdAVrEPHLIHH% CT41111t, H
C11 CTAKOM(10 oir KEc(%) x-OTAIJ% MAKACTHpCK61K(10, Td, wT(k) Toro CTdifd, rOPH, H
OIrCH HHK61 KdAtirEpHLIHHH, Td, WT(10 KOHEL1,11. TIN9C(10 HHK15., WT(10 HISMS3d, Td,
nSTEart('k) A0n8, KNICHOH, Td, WT(1) KPdCHOH A0A8, FIHCKl& L1,4PHH(109 Td,
WT(10 OHCKl& TOH gdpHH(10 IlpOCTH LIEPEC(1) piaT(k), oj III8N18361, Td, WT(10 11110/103k,
HPOCTH MdHdCTHIWK61 KOTdpla, o Atn8. To ECT(10 EAAOlf EIOAHlt X0T441%, 4 &IA
EKIAO C(13/i)TOMV M4li4CTHp10 H rk CEA0M11, H C11 CTAK0M(10 K4MTEPHLIIIH11, H
KOTdpEM1k Et1HKO MADE PHWET(1) H rk CEA0M(10 HdpIlltdEM(10, HA 01(CTH E.p11AELI,E11(10.
TOE KCE Ad ECT(10 C(K/70TOMS M4H4CTHp10 WT(10 1110A4KHUM OirpHK(10, HEIlOpSWEHO,
HA IltKH Ktwioro.
Hd TO ECT(10 Ktpa Hh1111E EIHCAHHOPO r(OCF10A)CTKti MH, HETpd KOEHOA(1/),
tpd KCAX(10 go,39-1, r(OCFWA)CTK4 MH, liE/11-1KHX(10 H Md/1HX(11)
Hd TO, KOAH ECMH XOT4P11/1H TOT(%) KOT41%, 66111'6 CdM(10 r(ocrioA)cTea
EWA% HAW(10 MFITp0110/1HT(10, KHp OEWKTHCTI., H IldH(1) GTAHLIVAll 11P15.K4-
<Ad>21611, nail(%) IIIHK('k) Kpan(%), IldH(10 HETpla KOMPIC(10, IldH(-h) 1000
EIAH(1) rpl-IHKO illanwpinicKba, H HAW(%) li(o)romonEstitiK(%), non(i) PVCHH(1),
Cis CESOHM(1) CIAHOM-6, liOrAdHOM(k), H IldH(10 TaAop-11 CIOANCdPIO, rldH(1) CEpK113611
OHM. WT(10 GW4(d)flt, rldH(1) HK4WKO flPANtH1-1H4(10, nairk IIKaufito elcItrATVK(10
GpdTOM(10 CHOHM(10, H C(EJ)HOHE COF1pHW4KOH(10, H fldH(10 11111XV/1(10 CTOAHHK(10,
ii POMMilt TS/1 H EIHHWHX(10 FldHOKE AOCHT(10.
il Hd EVAWEH itptnocT% RCM(' 136IWE F1HCAHOMIP, KEtIttlF1 ECMH HdWEMI/ litpHOMIr
IIETp8 A 01'00ETS, HPHEACHTHE44T(10 114W10 K CEMIr AHCTV HdWEMS.
HHC(d) HETP6 dpA,4HOHH4('1), oir Gtv(a)', K('k) 4'T(0) xSU,A,m(t)c(nt)Ra
ioitt,

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al TArii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastrA, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c a binevoit domnia mea si cu toti boierii domniei mele,
ne-am sfdtuit si am dat i am intArit sfintei mndstiri de la Moldovita hotarul
satului lor3, La gura Bradatelului.
[Incepind] Hotarul acestui sat s fie incepind de la drumul cel mare al
Sucevei, de la movila din pise, apoi, de la pise, drept pe vale in jos, Ora la iazul
lui Pancu, apoi, de la iaz, in jos pe piriias, Pa la iazul Cdlugritei - i cu iazul
in intregime in hotarul mdrastiresc apoi, de la acest iaz, in sus, si toate
ogoarele Clugritei, apoi, din captul acestor ogoare, dinspre Sumuz, apoi,
pe drum in jos, pira la Crasna, apoi, de la Crasna in jos, la piscul tarinei, apoi,
de la piscul acestei tarine drept peste sgiaturg, la umuz, apoi de la iumuz,
drept la hotarul mnastirii, in deal. Acesta Ii este tot hotarul, ca s-i fie sfintei
mngstiri i cu satul, i cu iazul CAlugritei, i cu hotarul cit serie mai sus si
Cu satul numit La gura BrAdAtelului. Toate acestea s-i fie sfintei mna'stiri
de la Moldovita uric, neclintit, in vecii vecilor.
lar la aceasta este credinta domniei mele mai sus-scrise, Petru
voievod, i credinta tuturor boierilor domniei mele, mari i mici.
la aceasta, cind am hotgrnicit acest hotar, a fost insumi domnia mea,
si a fost mitropolitul nostru, chir Theoctist, si pan Stanciul pircd<la>93,
pan Micu Crai, pan Petru comis, pan Iurie erbici, pan Grinco de la Mamurinti,
ruggorul nostru intru Dumnezeu, popa Rusu, cu fiul sau, Bogdan, si pan
Tador sulger, pan Serchiz voit de Suceava, pan Ivasco Armeanul, pan Ivasco
Fultuc cu fratele su, i fiii lui Oprisac, si pan Mihul stolnic, si Roman TOO
si alti destui pani.

90
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logofdt, s atirne pecetea noastr la aceast
carte a noastr,
A scris Petru al lui Ardau, la Suceava, in anul 6964 <1456>, luna iunie, 13.
<Pe verso, insemnare tirzie:> De la Petru v(oie)vod, hotarul a Sf(intei)
m5(n51)stiri Moldavilei, pe satul ce-i la gura BrAd5telului, leat 6964 <1456>
iunie 13.
Bibl. Acad., CCIX/7 a. Orig., perg. (28 x 34 cm), pecete atirnatA, pierduta, snur
de matase rosie i alb-galbuie. Doua trad., una din 1741 octombrie 5, de preotul Toader
Cocoran ot Mindresti", si alta, fara sfat, din 1799 ianuarie 27, de polcovnicul Pavel Debrit
de la Mitropolie, ibidem, CCIX/7 b i c. Alta trad., intr-o cond. din prima jumatate
a secolului al XIX-lea, cu doc. mosiilor din Bucovina, ibidem, MCXXIII/78, f. 112. 0
copie, de I. Bogdan, dup. trad. din 1799, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 132-133. 0 foto.,
la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/439.
EDITII: Costachescu, <Doc. comunicate>, In Buletin I. Neculce", fasc. 7, p. 174
175 (text slay si trad.) ; idem, Doc., II, p. 582 584 (text slay si trad.) ; D. I. R.,A,
I, p. 288-289 (trad.).
1 Gresit, in loe de MISI.
2 OiniS.
3 Adica: al calugarilor.
In trad. din D. I. R., A, I, gresit: Tuda".

61 1456 (6964) iunie 30, Suceava.

liN(H)A(0)CTTIO 6(0)>KTE101, Mhi, HETplx HOEKOAd, r(o)cn(o)A(a)pli 3EMAH 1110A-


4.41HCKOH. IIHHHAVh 3H4MEHHTO HC rkAkis. ANCTOM11 114WHM(.6), H11CtMll KTO Hd
01r3PHT(11) HAN Ero ScnisiwilT(10 4T84(0, ONCE TOT(10 HCTHHH61 cn8rd Haw% HtpHIsl,
Zorp:Kt HWHAElitigko, HdW(lx) CASNCHA(10 HAM% ripago H tpno.Ttmk,
nusi, DiAtRwH EVO ripagolo H atpHoto cn8msovio Ao Hec(%), NCJAOHdAH ECMH Er COR-
I/010 HAWEIO m(1011(0)cTi10, AdAH H HOTKEPAHAli ECMH EMV, 0 HAWEH 3EMAH, cEna: WT-
14311142 ECO, Hd HMt GaHE4.61, Hd KplowhToypt, H C-11 MdHdCTHpErWk ; d GKSpTOVAll
Hosma HE HMNOT(%) A066ITH Hd HWHAd Cl& ElpHHHATEM6LIJO WHH 84HHHAH, WT(1%)
f14Ea4HAp4 EOEB0A(11), S HWHAOKt, 6E3 HEpEMEHIH; H KOpOREIVH, N, HA KdXAVH, MEM(E)
KOAHLIK010 H ME(E) ApHHNCENIH, EAHO MtCTO WT(1.) 1101rCTHHH Ad WCdAHT% CO6t
CVO, LIJO EHA(11) rOTAJJHA(10 CiDdHU,d, LIJO KSHHA() HWHAll WT(K) KSHLIH H WT(11)
4:13HAHM4, 3d 3AdTb4(11)) H, Hd KpdCHOH, HISHEJAHH, WTHHHd EVO, WO Ct AdAekr KVTd-
WOO, no CHOE10 Aospoto ROAN, HWHAEAV3, ripEA(K) HAMH H npEA(11) HAWHAINi KOM161.
TOE 13.1%CE LIJO 6111 EMS 0trpHK(1%), Ck 111%CRidAlx A0r0A0dirls,, EMS H AtTEAVK Ero, H simr-
th4TOM11 ECO, H npt8H8q4Tom% Ero, H nptip8pt-romi1 EVO, H HI.CEMS poAv ero, HAN
GAHNCHEMV, HENOpSWEHHO HHKOAHNC(E), Nd Ky6KH.
fi KOTAplt TtMls CEAAM% Ad Fri-00 no CTApHMH rOTapH, KVAA 313 }AKA WIKII-
HdAH.
fi Hd TO ECT(1) Htpd 110C110A)CTH4 MH, KLIW(E) KHC4HH4r(0) HETpA HOEKOA(11),
tpa MHTpOKOAHTd H4illEr(0), KV/3 eEWKTHCTd, H Htpd HdWHX(10 601apil: Ktpd
114114 Al/MH lipdEftlitid, Htp4 fldHd lip<dTVAd>4, litpd 114144 IVIAHOHrld, Etpd 114144 0T411-
Ktpd NAHd XOTKO AKOpHHKA, !Ape mum CadHH MVAHLId, Htpd 04114
ACTOOETil, RUA mina IIETp4 11/31.1CdA4Ed, tpa mum KU& 04144 KO3MH
111AHApOilHild, FAIRS 114114 A4H4/0/14, Ktpd 114114 !WWI flplaKdA464, EttPd nH4 Aperocnaed,
tpe nand AIrMH HK4114, Ktp4 114114 P4AVA45 cnerrept, iltpa 114144 AIFIKVll4 NOCTEA-
HHKA, Htpd 114114 HAH HHCTLApHHKd, Ktpd thllid Aparownt LIAWHHKd, iltpd [14114

91
www.dacoromanica.ro
CTOAHHK4, Ettpa IldHd IIETpd KOMEICA, Ktpa IldHd AIHK(4) 104,1103 AKOpHHK(1+) rAOTTHCKH
H Ktpe KlaCiAr(10 Sown% HaWHX(1%) MOAA4KCKEJr(10, KEAHKEJX(10 H A444161X(1%).
fi no ihnilEm(h) WHKOTt, KTO KSAETI1 r(o)cn(o),e,(e)pii BEAAAH H4WEH, WT(%)
<4.t>6TEH H4WHX(10 HAH WT(10 HdWEr(0) I1AEMEHE, CSA(6) KTO, Koro E.(00% H3KEpETK
TOT(%) WO gls1 EMS HE flOINWHA(10 H4WEr(0) AddHIM, ME LIJO KbJ EMV oyTKEp-
AliA(10 H OIrKptflH4(1%), 34H01pK(E) ECMH AdAH EANV 34 Ero npaKtho H 34 KtpliSto cnIS)KES.
ti Hd SOAWEE flOTKEPKAEHiE TOMV Kl10EMV MallIKE) I1HC(4)HHOMV, KEAtAil ECAAH
H4WEMV KtpHOMV FLEW, IIETpOlf noroerroy, EIHCGOTH H npnrkcirrn newS FlE,I4T(1x) K
CEMV AHCTOlt HAWEAAV.
HHC(4) Evnnew(%), oy Gwq(d)Kt, K(h) AtTO xSUAA, A0)44011,4 10H(Ta)7,
A(E)H11.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al frii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c aceast adevratd slug a noastra credincioask
Giurgea al lui Ioil, pisarul nostru, ne-a slujit drept i credincios. De aceea,
noi, vzind dreapta i credincioasa lui slujbA catre noi, 1-am miluit cu deosebita
noastra mil, i-am dat i i-am intrit, In tara noastr, satele: ocina lui, anume
Onesti, la Cirligturk cu mnstirea ; iar Scurtul i Cozma s nu aib'
a cistiga impotriva lui Ioil cu privilegiul pe care ei i 1-au fcut, frd vreme,
de la Alexandru voievod, pe l'ing cel al lui Ioils; i Vorovesti, i, pe Bahlui,
'hare Bodicica i DrIngesti9, un loe din pustie ca s-si intemeieze sat, pe care
l-a hotrnicit Oanta, pe care 1-a cumprat Ioil de la Cupcea si de la Filip
pentru 40 de zloti, i, pe Crasna, Stiubeieni, ocina lui, pe care i-a dat-o Butas,
de bundvoia sa, lui Ioilell, inaintea noastr i lnaintea boierilor nostri. Toate
acestea s-i fie lui uric, cu tot venitul, lui i copiilor lui, i nepotilor lui,
strnepotilor lui, i rastranepotilor lui i intregului su neam, celui mai apro-
piat, neclintit niciodatk in veci.
Iar hotarul acestor sate s fie dup hotarele vechi, pe unde au folosit
din veac.
Si la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Petru voie-
vod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boierilor
nostri: credinta panului Duma al lui Brae, credinta panului Bra<tul>4, cre-
dinta panului Manoil, credinta panului Stanciul, credinta panului Hotco
vornic, credinta panului Oan' Julici, credinta panului Mihail logoft, credinta
panului Petru pircAlab, credinta panului Ion Baicean, credinta panului Cozma
al lui Sandru, credinta panului Danciul, credinta panului Ion pIrcdlab, cre-
dinta panului Dragoslav, credinta panului Duma Micaci, credinta panului
Radul sptar, credinta panului Micul postelnic, credinta panului Ilea vistier,
credinta panului Drago s ceasnic, credinta panului Mihul stolnic, credinta
panului Petru comis, credinta panului Micu Crai vornic de gloat i crediata
tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupd viata noastrk cine va fi domn al trii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru, oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu s. fie, acela
sA nu-i clinteasc6 dania noastra, ci s i-o intreascA i s i-o imputerniceasc,
pentru c i-am dat pentru dreapta i pentru credincioasa lui slujb.
lar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru loget, s scrie i s. atIrne pecetea noastr
la aceast carte a noastrk
A scris Vulpas, la Suceava, In anul 6964 <1456>, luna iunie7, 30 zile.

92
www.dacoromanica.ro
<Pe verso, insemnarilen:> EopogEiiii; No. a, I, 6954
<I456>, <urmeaz'd rezumatul actului> ; Pentru neschimbare, s-au adiverit..."
<1>13 846 iuni 14 ; s-au aeris<it>13...13.

Bibl. Acad., Fotografii, XXI X/9. Foto. dupd orig., perg. (19 x 34 cm), pecete
atirnatd, pierdutd, snur de matase alba i roz; actul se pdstra in Arh. Metohului Sf.
Mormint din Constantinopol.
Alte foto. la Arh. St. Bucuresti, Fotografii, IX19, si la Inst. de ist. i arh. A. D.
Xenopol" Iasi, 11/440. Mai multe rez. din anii 1846 1848,1a Arh. St. Iasi, Tr. 1 369,
op. 1 556, dos. 40, f. 40 r. (Cu data de lund: iulie"), 46 r., 74 r., 171 r., si Anaforale ,
nr. 105, f. 53 v.
EDITII: Mihailovici, Album, pl. X (facs.) ; Costdchescu, Doc., II, p. 585 (rezu-
matele de la Arh.St. Iasi, cu data de lung,: iulie) ; Mihailovici, Opt doc., p. 213-215
(text slay, dupd orig., si trad.) ; D. I. R., A, I, p. 289-290 (trad., dupd foto. de la Bibl.
Acad.).

apar legate in foto., astfel cd s-ar putea citi si 6(0)11410.


2 In textul editat de P. Mihailovici, dintr-o neatentie, a apdrut w(T) H4H4 (vezi si
trad. aceluiasi).
3 Asa in orig.
4 Sters.
5 4 si r in ligaturd, posibild datorit suprascrierii lui A.
6 OnliS.
7 in foto. pare ioN(Ta), desi in insemndrile de pe verso si in rez. ulterioare (vezi
mai jos) apare ton<re> si iukie>".
8 In trad. lui P. Mihailovici, 8 HWHAOSt, a fost interpretat: In contra lui Ioil",
iar in cea din D. I. R., A, I: asupra <ocinilor> lui Ioil" desi repetarea aceluiasi nume,
pus la un alt caz, nu are nici un sens.
In trad. lui P. Mihailovici gresit: Driniesti", iar_ in cea din D. I. R., A, I:
Drinesti".
10 Adia: lui Giurgiu al lui Ioil.
11 Dupd observatiile lui P. Mihailovici.
12 in textul editorului, gresit: 10<10 A.
13 Ala in textul editat.

62 <1457 aprilie 12-1504 iulie 2>.


...un uric de la bAtrinul stefan vod() pe sat pe Mireti, scriindu intr-insul
strAmoul lor, Mirul, in care uric scrie i satul
Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fond. Spiridonie, VI/156. Ment. intr-o
carte de judecatd din 1687 aprilie 11.
0 copie, de M. Costdchescu, dui:4 aceeasi ment., la Bibl. Acad., A. 2 000 XIV
(Ms. Doc. mold. ,Pefan), nr. 482, f. 1 400.
Datat din domnia lui Stefan ce! Mare.

63 <1457 aprilie 12-1504 iulie 2>.


Un hrisov de la stefan vod batrinul, intru care arat6 anumi i scrii
pe satul Racovul i Onutul de Gios, ce-i zac acum i Balamutital, i satul
Malinti i alti mo0i.

Dup. Boga, Doc. basarabene, IV, p. 16. Ment. in extras dintr-o mgirturie boiereascd
din anul 1775 august 16; actul se afla la Arh. St. Chisindu, (azi R.S.S. Moldoveneascd.)

93
www.dacoromanica.ro
O copie, de M. CostAchescu, tot dup Boga, la Bibl. Acad., A. 2 000 XIV (Ms.
Doc. mold. .,Stefan), nr. 483, f. 1 401.
Datat din domnia lui Stefan cel Mare.

1 Cele cloud sate s-au pilstrat totui, distincte, pinA astdzi.

64 1457 (6965) august 12.

Stefan Woewoda, besttiget und begndiget das heil(ige) Kloster Mol-


dowiza, dass dessen Huser in Sucaw, wo die Armenerin Stana wohnt, keine
Art landesherrlichen Abgaben, weder grosse noch kleine, auch nicht einen
Stein Wachs zu entrichten haben. Auch haben sie bei den landesherrlichen
Miihlen nicht zu fronen, weder irgend eine Art Steuer zu entrichten, noch einen
landesherrlichen Dien.st zu thun, da er alle Einktinfte von diesen zwei Husern
dem genannten Kloster gegeben habe. Auch besttiget Se(ine) Hoheit dem-
selben die Herrschaft auf diese zwei Huser in Sucawa.
Ir(om) J(ahre) 6965 <1457> Aug(ust) 12.
Stefan voievod intrete i miluiete sfinta mngstire Moldovita ca s nu
dea casele acesteia din Suceava, unde loeuiete armeancal Stana2, nici un fel de
dAri domnesti, nici mari, nici mici, i nici o piatr de cearg. De asemenea, ele s
nu lucreze la morile domneti, nici s" nu plteasa vreun fel de dri, nici s nu
fac slujbe domneti, fiinded el a dat numitei mngstiri toate veniturile de la
aceste dou case. De asemenea, domnia sa intrqte aceleiai stapinirea asupra
acestor dou case din Suceava.
Din anul 6965 <1457> august 12.
Dup Wickenhauser, Moldowiza, p. 65-66. (nr. 24). Rez. germ., dupa orig. sau
dup o copie slavd.
ALTE EDITH: Bogdan, Doc., ,Ftefan, I, p. 3 (rez. edit., dupa Wickenhauser);
D. I. R., A, I, p. 290-291 (trad., dup rez. lui Wickenhauser).

1 I. Bogdan a considerat, in editia sa, c in originalul slavon ar fi fost: uncle


locuiesc Armeanca i Stana", ceea ce trad. germ. nu lasil s se presupuml.
2 in trad. din D. I. R., A, I, greit: Stanca".

65 1457 (6963) septembrie 8, MAnilstirea Adormirea, de la Piatra.

il1(H)11(0)CTI10 g(0)}KTE10, MW,GTEilielHelx) KOEHOAd, r(0)C11(0)41)pl% 3EMilli


1111041A4EC14011. IIHHHAA(11) 3114iV1EHHTO HC CtiWb. AHCTOM(11) H4WHM(1a), 4111CtiV1(11) KTO
Hd H(1%) 01r3pHT(10 HAN Er(0) OIrCAHWHT(10 11T0r4(11), %JOKE ml(a)rwripoliailomi r(oc-
110)ACTI30 AMA, H4WKIM(11) grl(4)r111,1A(11) flp0113440/1ElliE<M101 u14(41C)T111A1(1.) H C(K/i1)-
T,161M(1%) Cp(11)A(1011,EAVh, H WT(%) KI.CE,Ts HdWEX. A0Ep0A 13014EA. H WT(11) E.(or)a
nomoipi, WHO Ad 01rTEfrIxAHM(11) HdUll 41,1/(11)K(1011%, MOHACTHpOir WT(11) BHCTpH-
RH, "JAME ECT1,1 Xpeitch 01fC11EHIE riptg(ii)cTtH li(oropom)u,H, mEm(h) H noTgploK-
AaEm(%) auvt(h) Haumim(t,) IIICTWAN(11) AddifiE AHAd H4WE[E]r(0), CHATOF1011111111-
war CT414d10 fI(tElitrk,e,pe HOEHOAH, H IldK H4111124(11) nPEAKOK1%, AM4TO WT(1%) lid-
KOHCK4r0 Tpilre H WT(%) Td3/40131, H KatIAEHIA gocKoy WT(11) lidKOHCKdr0 TrYhrd H
NIA11H61 110 KHWE lidKOHt7 LIlO WHIs1 WCEAH1161 Hd CHOH nitwkai, H MiU1Hh WT(11) 110At, E5KE
113 KtKd IlpHCAOIrWdlOT11 TOM% MHTd Tomoy MOWICTHp1O.

94
www.dacoromanica.ro
il Tanow(%), oy THX% BHWE 1111C4f1111K(11) MHTdrh H LVT(%) KAMEIrk HOCKOF HM
E41-1H(11) TdPKilli% Ad HE Emr,tkET(1.), NH KEAHKdr0 4 NH AA410P(0), HUI <H>2C'h HdWEH 3EM-
AH d HM <11>2C(1) 1101pKE11, NFl EA10-161M(11) Il4WbJM(1%) ALICTWM(11), XOTt Cis KEAHK010
HELUTEIO EOVAET(1.) T4p1UNCTKW. fi TdKOWE 1111 N4AHd1H H4W(11) E0141-11Ph 4 HM cnoy-
ra Haw% 4 Hli 111-11. HHKTO 44 HE HAA4lOT(103 NHKOAH KOCTAINTH Apo(roE MHTO flPOTH-
Kl% ThlK(l%) MHTdX(%) H oycn noyrrku,n, xoTt HC(11) H4LIIEH 3E4AAH rOTt Hrk NOIPKEH,
Ell flOCAOVW1.11F1 EHA61 flAdTHTH MHTO oy porag oyptAaaKoK-K MON4CTHpeK617C(1), H
!UAW-1(1k) WT(11) HOCKOir, 4 HHOMOIr4 1-111KOAA01r.
fl TAKOKE, HH NU41161H HdW(11) E013131-111(105 4 H11 OIrpt4H614%), d HM MHTHH-
4 HM riloglIMHK(10 4 11H HHK HHKTO Ad C/A HE CMAETC10 OyMELLUTH Olr AIOH4e-
TilpCK611-1 AOKOA(1K), OT(t) 11,HH0Ir 34 E41-111-6 rpow(%).
TOE K'hCE KHWE NI-WM-MOE AA Evi(%) monerrnino HdWEMOIr ELHWE KHCMOMOr, WT(11)
fidC(6), 01(MK(1), C11E-KC/AM% 40X04WAA(%), NEHOPOIMEHHO HINCOAMKE, Hd KtKhl litN1-11A.
il Ud TO ECT(11) Kd P(OCKO)4CTK61 Mil, MIME f1HC0IN4r0 GTE4Idil4 KOHIOAH,
KtPd N4LIKIX(11) 1orair11 : atpa 1141-1d KO3M61 llIdHAPOKIV44, Ktpa n4114 IVIAHOHAd SHEWd-
ro HEMELLCUPO, !ALM ndua OdNd .i1COVAI-144, KtPd fldHd IIETPd fldpKdAdEd, litPd fldHd
11,1,iiploy[HKoylla fldpK4AdG01111 EEAorpaAcKE4(%), Ktpa 114W1 KOCT11 Opnwa, Ktpd natia
PO/ANd AIKOpHILKA, Etp4 rhula HA'h/AWd 1-1 nand IIE-rpa 110HIPU, flelPKhIdE011'h COrl4KC-
1:61X(11), 13:kpd EMU 11011E/A fldpKdAdEd HEMERCKAPO, Ktpa fldfld 433LLEAd, Ktpa NAHA X04-
a KpatEgypie, stpa fldHd III.H11(4) Kpd,A, FAN! fldHd CTEW6K4 AdAA'111-1KOIrWEK1114d, litpa
naHa 11CdH/A HOCTEA`KHHKd, Ktpd naff4 GTANHAMp4 KHCT1hAW6111111d, KtPd EMU 3EtplA
CTOMIMU, etpd nana Td40Pd KtP4 04114 HWIld KONIFIed H litpd ESCtX(1)6
EOLIP HdWhlX(10 MOA4dECK61X(1/), KEAHKEIXth) H M4AHX(14
II no nawEm(%) NCHKOTt, KTO RoyArr(-K) r(o)cn(o)A(d)pil LUMEN 3EAAAH, WT(%)
AtTE1-1 HAWK(%) HAIL WT(h) FUWEPO IrIMMEHE, noyA(K) KTO, nor E(or)% 1-13EEpET(11)
P(0)Cf1(0)4(d)pEMI. sirrEa7 oy IldWEH BE4AH, oy 1110/144ECKOH, TOT(%) LNO EH HE flOp0V-
WHA(h) 161WEPO Addflid H NOTKEpKAEHId. fi KTO CH KOTHA(h) flOpOIrWHTH CIE 1-61WE
HIE, noyA(K) MH CdMH HAH EO/Ape H1W1I HAH soyA(k) KTO, TdKOKIIIH Ad ECT(11) fILIOKA/A-
Th wT(.1.) r(ocnoA)a s(or)a ff CH(d)Cd HdWEP(0), H(CIrC)Ir X(MCT)d, H wT(%) np(t)-
ti(n)crna Ero MdTEp-h, H wr(-E.) El np-Eloglo1k1x-(11) c(K/A)Twx(k) an(o)cT(o)n-N,
tvT(h) Ey(ar)r(EAn)ci-n, H WT(11) THY, MEE Elk IIHKEli, C(K1A)ThNC(1.) LV(TI)LJ:h H VOT(1%)
CtX(11)6 C(E/A)Th./X(h) E(or)oy oyroN<Ailtunx(%), n4 Ad EcT(-K) noAosEirh. Hoy-
At riPt4dTE/110 H flpOKARtTomoy apito H Ad HAAdET(%) Otr4ECTIE rk TtAAli AN{E K-63-
mud HA KA(d)A(bJ)Kd X(pnc-r)a: Kfrhe-k EPO Ud HHX(11)8 H HQ 11/AAtrh9 H(h)8.
EOAWEE flOTHELDKAENTE H KfltflOCTit TOMOIr HitCtMOIr KHWE fMCSIHOMOV",
HEAAH ECMH HAWEMOIr KtPHOMOIr H KONECHOMOir ndaoy, Aoupoynoy noroerrvo, na-
CATII H EpHHECHTH HdWO EELIdT(11) K CEMOIr AliCTOIr H4WEM0y.
IIIIC(d) Toa, OLr MOUCTlipt 114E>KE ECT(%) XP4AA(1%) 01rCEENHE flptNIICTtH
li(OrOpO11)LI,H, WT(1x) KdAAENd, FI(K) AtT(0) xSU,E, m(t)c(Rt)n,a cEn(TEnp74), ir.
<Pe verso, insemnare contemporan:> alwro WT(h) EdKOEt.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunAvointa noastr i cu inima
curatd i luminat, i din toat bunivoia noastr i cu ajutorul lui Dumnezeu,
ca s Intdrim biserica noastr, mnstirii de la Bistrita, unde este hramul
Adormirea preacurstei nscAtoare de Dumnezeu, d'm i Intrim cu aceast
carte a noastra dania bunicului nostru, sfintrposatul Alexandru voievod cel
btrin, i, de asemenea, a Inaintailor notri, vama din tlrgul Bacu i de la
Tazlun, i pietrele de cear din tirgul Bacu i morile din sus de Bacu, pe
care le-au Intemeiat ei cu banii lor, i moara de la Gimp, care din veac ascult'
de aceast vam a acestei mnstiri'2.

95
www.dacoromanica.ro
De asemenea, la aceste mai sus-scrise vdmi si de la pietrele de ceard
nu fie nici unul scutit13, nici cel mare nici cel mic", nici din tare noastrd,
nici din tard strdind, Cu nici o carte a noastr416, chiar dacd ar fi scutire cu
pecetea cea mare. De asemenea, nici un fel de boier al nostru i nici o slugd
a noastrd i nici nimeni altul sd nu pund niciodatd altd vamd in dreptul
acestor vdmi i toti negustorii, fie din tare noastrA, fie din tara strdind, sa fie
supusi s plteascd vama i pietrele de ceard in miinile dregAtorilor mndstirii,
iar altcuiva nirranui.
Si, de asemenea, nici un fel de boier al nostru, i nici un dregAtor, i nici
un vames, i nici un globnic, i nici nimeni altul sd nu indrdzneasc s se ames-
tece in venitul mdndstirii, fie chiar pentru pret de un gro.
Toate acestea mai sus-scrise sd fie mAndstirii noastre mai sus-scrise, de la
noi, uric, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
Tar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Stefan voie-
vod i credinta boierilor nostri: credinta panului Cozma al lui Sandru, credinta
panului Manoil fost pircAlab 16 de Neamt", credinta panului Gana Julici, cre-
dinta panului Petru prclab, credirrta panului Vlaicu[icu]l pircAlab de Ceta-
tea Alba, credinta panului Costea Oris, crediLta panului Goian vornic, credin-
ta panului Jliia i a panului Petru Ponici, pircAlabi de Suceava, credinta pa-
nului Ciopei pirclab de Neamt, credirrta panului Ctel, credinta panului Hod-
co al lui Cretu, credirrta panului Micu Crai, credinta panului Stetco al lui DA-
mncus, credinta panului Isaia postelnic, credinta panului Stanimir vistier,
credinta panului Zbearea stolnic, credinta panului Tador ceasnic, credinta pa-
nului Ion comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru, oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu a fie domn in
tara noastrd, in Moldova, acela 01 nu clinteasc dania i intdrirea noastr.
lar cine ar voi sd tlinteascd aceast danie a noastrA, fie noi inine, sau boierii
nostri sau oricine, unul ca acela sd fie blestemat de domnul dumnezeul i min-
tuitorul nostril Iisus Hristos, si de preacurata lui maicd, si de cei 12 sfinti
apostoli de frunte, si de cei 4 evanghelisti, si de cei 318 sfirrti pdrinti, cei care
au fost la Nicheia si de toti sfintii care au plcut lui Dumnezeu, i sd fie, ase-
menea lui luda trAdAtorul i blestematului Arie i sd aibd parte cu acei are
au strigat asupra stdpinului Hristos: singele lui asupra lor i asupra copiilor lor.
Tar spre mai mare intdrire putere a tuturor celor mai sus-scrise, am
poruncit credinciosului i cinstitului nostru pan, Dobrul logoft, sd serie
si s atirne pecetea noastrd la a-Ceastd carte a noastrd.
A scris Toma, la mAndstirea unde este hramul Adormirea preacuratei
nascdtoare de Dumnezeu, de la Piatra, in anul 6965 <1457), luna septembrie, 8.
<Pe verso, insemnare contemporand:> Vama de la Bacu.
Arh. St. Bucuresti, D. S. Moldova, nr. 19. Orig., perg. (22 x 44 cm), coltul de
sus, din stinga, rupt, pecete atirnata, pierdutd, snur de matase albastr.
0 copie, din secolul al XVIII-lea, cu greseli, ibidem, ms. nr. 628 (Cond. Asachi),
f. 451. 0 foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII (pachet CostAchescu), nr. 59, si alta, la Inst.
de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotogralii, 11/441.
EDITH : Hajdeu, Arch. Ist., I, 1, p. 154 (text slay, cu prescurtari, si trad.) ; Bogdan,
Doc., *tefan, I, p. 3-5 (text slay si indreptdri ale trad. lui Hajdeu); D. I. R., A, I,
p. 291-292 (trad.).

1 OrniS.
2 Omis, din cauza lui N precedent.
3 intre NI i Hmacerk, doul litere sterse.

96
www.dacoromanica.ro
4 H, fdcut ca
5 corectat din a.
0 Mai sus: slot, ukcAnve.
7Ma In orig.
8 H,fdcut peste a.
9 fdcut peste H.
10 noroety, addugat Intre rInduri.
11 In trad. din D. I. R., A, I, urmeazd pasajul: vama care din veac adunat de
acea mandstire", adus, gresit, de la sfIrsitul frazei.
12 In trad. din D. I. R., A, I, pasajul: care ... mAndstiri", urmeazd dup. TazIdu"
(vezi mai sus).
Sau : nici o scutire.
In comentariul lui I. Bogdan: scutire
14 nici mare nici micd", opinIndu-se
di este vorba de scutirea completd (mare) sau incompletd (mica)". Precizarea de la
sfirsitul frazei, ca i raporturile cazuale ale pasajului In discutie nu lasd Insd nici un dubiu
asupra sensului cuvintelor.
15 Pasajul: cu noastr", lipseste In trad. din D. I. R., A, I.
pIrcAlab", subInteles.
.Probabil gresit, In loe de Hotin".

66 <1457> septembrie 13, Burnt.

t IH(H)A(0)CTTIO 6(0)WiE10, GTE*dH(k) ROEROAd, P(0)C11(0),4:1)p% 3EM-


flI illOAA4lICKOH. GlItA0M0 4HH6111/1(%) HC CtiN(%) Hd11161M(%) ANCTOM(%), KANCAOMV
,ekosponw KTO KOAH Hd HEM(1) 01(3pHT(%) A 60 Er(o) 4T0r4H OrCANWKIT(%), KOAHNI(E)
Toro nomv E0rAET(11) HOTpERH3H4, 4KE CA0r6OrEM(%) H CA0r6HAH ECM61 H AdEM(%)
AdriN ECMNI CEC(%) HdW(%) ANCT(%) PAEHT013101k1H, flPdIRJM(10 rp(H)CTidHCKKIM(%)
AEHTOM(%), MKONC(E) Hd EICKM(%) C(Rt)Tt CTONT(%), HdWEMV Ettpnonav 60AtPH-
Hoy, nanoy sinranAoy noroeETo(, cnosoAno H AO6pOROAHO H EE3 HHKOT0p0H 3464RH
EMV K HAM(%) flpHTH, rk KrkANH CROHMIA gp4THAMIA H CA01/1'4,11111 H CK 13CtM1s1 KTO K0
H e NkIM(%) HpiNAET(%), H C% lirKM(%) CHONM(%) HMEHHEM(%) 410 KOAll HAUT(%)
HAVITH npn COBH, 34/10r1C(E) Tt ECAMal F1POCTHAH H oriEc(%) PHtli(%) H MEI:1113E41001(
ECA'110 WTHOrCTHAN wT(h) oycEro HdWEPO cp(i&AK)ita. H HE HMdEM(%) oycnomtnov-
TH HHKOAH, Hd IPKKIN1, AO HdWEPO NNIBOTd, W MHMOWEAWKIK(%) ptgEr(-6) H lAtHKO-
X%, tIM xotioyan(%) T't MHAOrldTH H oy. REAHKOH 111(EC)TIA H AdC4t p41:010 C
NdWHANIA RHpHHMIsl H 1104ECHHMKI 60A1:161. H CEAd, TKOA OTHHH11, 01(CA ECM61 TOEH ROPO-
THAII. 11AE K Ham(%) nprnikn, neK(%) oyAmaEwil tuna(%) ToToy CAV>K6V WO MH EC-
A110 H4K434AH K TORN. TOE CHtl ESHWE HHC4HOE CAOrBoyEm(%) TOSH 3AEI3NUTH H 110110-
AFINTH no,e,novr(-k) CEPO nawEr(o) AncTov, npn HdWEH 4(EC)TH H Xp(H)CTidHCKOH Ktpli,
EE3 A%CTH H 1311CtKOH KHTflOCTH.
fi HA TO ECT(%) tpa H A(V)W4 r(ocno)AcTsa MH, RHWE FIHCIHdP0, MH, ()TE 44-
H4 KOEKOAH, H KEPd H Aoywe swap nawbex(k): Ktpd H AOrWd 114114 KO3Md Illen,e,posn-
44, Ktpa H A(V)1114 IldHd C.T34N4 ;K(V)AHLId, litpe H A(V)W4 Bald HETpd IldpKdAd6d, litpe H
A(V)111,1 Hdlid ErldliKOIrAd HaplIdAdIEd, KtPd H A(V)W4 FldHd r0Ral4 AHOI.MHKd, Rtpa H ok(V)-
WA IldHd HETpd HOHH44, 11-KPd H A(V)W4 IldHd HCdNift FlOCTEAHHKd, litpa H A(V)W4 IldHd
GTdHHMHpd IINCTROHNKa, RtPd H 01,(v)wa nand 3ntpn CTOMIIIKd, Rtpe H A(V)W4 nena TA-
AON1 4dWHHKd, Ktpa H A(V)111d HdHd HWdHd KOMNCd H Rtpa H A(V)W4 ECtX(%) KORtP
Hd11111(%) MOAMRCK1gX(%), REANKKIK(%) H maanx(h).
il Hd ROAWEE NOTI:4110ICAEHE KrkAAV KHWE 11HC4HHOMV, RtAtAH ECMH IldWEMV
1APHOMV D4HV,AORPVAlr AOPONETV, 11HC4TH H f1E44T(1) 111:11111tCHTH K CEMV AHCTV Hd-
WEMV.
"NC() V KdKOIrk, CEN(TE1311TE)

97
www.dacoromanica.ro
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastrd, fiecdrui om2 bun care o va vedea
cindva sau o va auzi citindu-se, chid aceasta va fi de trebuint cuiva, cd fgd-
duim i am fdgaduit i &din i am dat aceastd carte a noastrd de trecere, pentru
dreaptd i cretineascd trecere, cum se obinuiete In toatA lumea, credincio-
sului nostru boier, panului Mihail logoflt, ca sti vie la noi slobod i In bundvoie
i fr nici o piedicd, cu toti fratii sai i cu toate slugile sale, i cu toti cei care
ar veni Impreund cu dinsul, i cu toatd averea pe care ar avea-o la sine, fiindc
te-am iertat i am alungat toatd minia i dumania din toatd inima noastra.
Si nu vom pomeni nici o datd, In veci, clt vom trdi, de vorbele i faptele3
trecute, ci te vom milui i te vom tine In mare cinste i dragoste, deopotriv
cu boierii notri credincioi i cinstiti. Si satele, ocinile tale, pe toate i le-am
intors. Vino, deci, la noi, Indatd ce ne vei face acea slujbd cu care te-am Irish-
cinat. Toate acestea mai sus-scrise i fdgdduim sd le tinem i sd le Indeplinim
dupd aceastd carte a noastr, pe cinstea i pe credinta noastrd cretineascd,
frd Ineldciune i fdrd nici un vicleug.
Si spre aceasta este credinta i sufletul domniei mele, a mai sus-scrisului,
noi, Stefan voievod, i credinta i sufletul boierilor notri: credinta i sufletul
panului Cozma al lui Sandru, credinta i sufletul panului Oand Julici, credinta
i sufletul panului Petru pircalab, credinta i sufletul panului Vlaicul pircalab,
credinta i sufletul panului Goian vornic, credinta i sufletul panului Petru
Ponici, credinta i sufletul panului Isaia postelnic, credinta i sufletul panului
Stanimir vistier, credinta i sufletul panului Zbearea stolnic, credinta i sufle-
tul panului Tador ceanic, credinta i sufletul panului loan comis i credinta
i sufletul tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar pentru mai mare Intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logofdt, s serie i sd atirne pecetea la aceastd
carte a noastrd.
S-a scris la Bacdu, septembrie 13.
Archiwum Giwne Akt Dawnych-Varsovia, Zbir dokumentow pergaminowych
(Archiwum Koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 389. Orig., perg. (35 x 46 cm), pe-
cete mic. (diam. 2,5 cm), atirnatii, cu legenda: t flmfri, 0144144 so(1001 t
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, V/30. Alte foto la Arh. St. Bucuresti, Colectia
Fotocopii Polonia, 1/86, si la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii,
11/565 a, b.
EDITII: Bogdan, Album, nr. 46 (facs.): YnRimuicitt, Mamepialud, p. 99 (text slay,
cu data de an: <1460>); Katuiniacki, Doc. Hurmuzaki, II, 2, p. 683 684 (text slay si
trad. lat., cu data de an neprecizatli: 1457-1504) ; Bogdan, Doc. .Pefan, II, p. 257 259
(text slay si trad.).
Datat dup componenta sfatului domnesc.

In loe de !Mt
2 om", subinteles in textul slavon.
3 In trad. lui I. Bogdan: lucrurile i intimplArile trecute", retininclu-se doar sensul
general al expresiei; juxtapunerea celor doll& cuvinte este ins de natur5. s precizeze
intelesul amindurora, primul referindu-se, evident, la cele spuse iar al doilea la cele
infAptuite de Mihail logofat impotriva lui Stefan ce! Mare.

67 1458 (6966) februarie 13, Sueeava.


f 111(H)A(o)crilo s(o)miEto, M6I, GTE4SAH(10 KOE110d, r(0)C11(0)A(d)frk BEM-
i10A,AdECCKOH. IIHNHM(1%) 3HdMEHHTO HC CtM-11 AHCTWM(11) ildWHAN(11), 111.CtArix
KTO Hd H(10 0y3pliT(11) HAH Er(o) OVCAls1WHT(11) LIT8L1H, WHIE 611(d)r0I1p0H3ROAH r(oc-

98
www.dacoromanica.ro
FlO)CTHO MH, HALIMM% BA(4)V161M% 11P0113KOAEHTEM% H 11(H)CTIsIM% H C(ilat)TAIJM%
Cp(%)A(01-1,EM%, H WT(%) KECEA FidWE,K Aospox, KOAEM, H WT(%) li(or)a nomotniA
Il nawniwk AOEP61M% 010AlsICAOM%, IiIKO Ad OVTKIMAIM(1)1 H4W(1) U,P(%)K(%)11% H
HdW(%) MOH4CT6113% WT(%) HEAA11,4, HAE>K(E) ECT(%) XPAAAll G(v)T(o)MS E.%3HECE-
Hil0, H AdAH H HOTKP%AHAH ECANH MOHdCTIsJp10 HeIWEMS WT(%) HEAM1,4 CEAO HA HAAt Ed-
AJUIEWH, HA Htmu,t, H MOHACTbJp% WT(%) XaurS, rio crepomt3 KOT4110, H Ad TdTd-
pE, HAAEHSEAA4 GOMM H c(Ort. Er(o), IIETp8w(11), H MOM II(1) H AtTH H%(%),
IIdHT C KPATOM% CKOHAA%, IKSp)KEMla, H MdT iixth) H AtTH H(). TOE ErliCE
KkILIJE EIHCAHHOE Ad EcT(%) MOHdCTIgp10 HAWEANS OtrpHK(%), C% K%CtM% Aoxogkonvh,
nEnopSwEnno HHKOAH}K(E), H4 KtKhI.
KOTtipla TOMS CFAS H MOHACTIalpEKH Ad ECT(%) 110 crepom$ oTapio, Kt3A4 H3
litK4 W>KH11411H.
fi Hd TO ECT(%) litpa nawEr(o) r(ocno)AcTEa, Kww(E) FIFICAHH4r0 GTE*4HA KOE-
OAKI, H Ktpd ANHT90I1OAHT4 HAWEr(0), KV p OEWKTHCT4, H 13tpd E014% H4WHX(%);
Irkpd UNA 1114HOHAd, KtPdHd EAdliKSA4, Iltpd 114H4 IIETP4 flp%1SAAd64, KtP4 114/14 FOA-
114 AKOptiHKd, KtPd fldHd WHEOP4, Iltpa Mid TonAt KbanAE, litpd Hand HATAW4 111001.03-
34, Ktpd HAW i/IHK(d) Kpant, fitPd [Mild flAEd, KtP4 nana 110111444, Ittfid 114Hd 114311 1111-
THU, Ktpd nana IllanApa WT(%) Aoporont, Ktpd Hand XOAK42 KpELI,(E)HH443, Etpa
EldHA CTEU,KA ,Z1,4/1/4KSW4, Ktp4 nena CZAOKtHK4, Ktpd mina GHH4, Ktpa nand (>tK61-
1114 cnaTapt, Iltpd land GTdHHMHP4 IWCTTAPHHK4, Ktpa haHa HC4HRt HOCTEAH11114, KtPA
nana TaAopa thAWHHK4, Irkpel ridHd 3gtpH CTOAHHK4, Ktpa 114114 fiSWptHd KOMHC4 H Et-
pa Er6C/AX(%) EOMP% HaWHX(%) MO(IA413CK111X(%), KE4HK111X(%) H MdA1111X(%).
CI no HAWEAA% >KHKOTt, KTO ESAET(%) r(o)cn(o),e,(a)pa% HAWEH 3EAA4H, WT(%)
AtTEH IldWHX(%) HMI 114K(%) SA(1%) KTO, Koro fl(or)-k nasEpET(%) r(o)cn(o)A(a)pE-
Ark 61%1TH 01( HdWEH 3EMAH, 11.10AMECKOH, TOT(%) WA HE HOpSWHA(%) HAWEr(0) Add-
dAE LIJO 661 HOTKP%AHA(%) n otrKptrum(%) AAOHACT6Ip10 114WEMS, HdWEr(0)

it Hd KOAWEE HOTHWUKAEHTE TOMS irlICEMS 1361W(E) F1HCAHHOMS, KENtAH ECMH


CASSt HdWEMS KtpHOMS, A,Ogp811013H A01704sETS, HHCATH H IlpHKtCHTH HAMS EIP-IdT(%)
CEAAS AHCTS HAWEMS.
Gwn(a)Kt, E(%) AtTW xSLS, m(t)c(A)u,a 4kg(p8apTa),
<Pe verso, dou Insemdri conteporane : > f RdAOWEIWI; <vi, de alt.' min4 : >
f IlfrkEtE, ErAa C%THOpH npuninTE KEAHKO eTEZh4H% KOEKOA(%), a WH(1) HOCTdKH
CHal 'WHAT(%) NOR'( H KEAHKIII H lid CEH HpHEETATH HtMEU,Kdr0 MOHACTHpt.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c" a binevoit domnia mea, cu bunvointa noastr i
cu inima curat6 i luminatd, i din toatA bun'voia noastr, i cu ajutorul lu
Dumnezeu i cu gindul nostru bun, ca s Int6rim biserica noastr i mAngsti-
rea noastr de la Neamt, unde este hramul Stinta ingltare, Ei am dat i am
Intrit mandstirii noastre de la Neamt satul anume BAloe0i, pe Neamt,
i mrastirea de la Hangu, pe vechiui hotar, i doi tAtari, anume Oancea i
fiul su, Petra, i femeile lor i copiii lor, i Pantea cu fratele su, Giurgiu,
i mama lor i copiii lor. Toate acestea mai sus-scrise BA' fie mAnastirii noastre
uric, cu tot venitul, neclintit niciodat, In veci.
lar hotarul acestui sat 0 al m*ngstirii s" fie pe vechiul hotar, pe unde
au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului *tefan
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boierilor
nqtri: credinta panului Manoil, credinta panului Vlaicul, credinta panului
99
www.dacoromanica.ro
Petru p1rcA1ab, credinta panului Goian vornic, credirrta panului Stibor, cre-
dirrta panului Toma Chide, credinta panului Iliav Modruz, credinta panului
Micu Crai, credinta panului Albu, credinta panului Ponici, credinta panului
Lazea Pitic, credinta panului Sandru de la Dorohoi, credinta panului Hodco
al lui Cretu, credinta panului Stetco DAmAcuv, credinta panului Olovenco,
credinta panului Sin, credinta panului Seaciv spdtar, credinta panului Stani-
mir vistier, credinta panului Isaia postelnic, credinta panului Tador ceavnic,
credinta panului Zbearea stolnic, credinta panului Buoreanu comis i credinta
tuturor boierilor novtri moldoveni, mari i mici.
Iar dupd viata noastrA, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii novtri
sau iarAvi oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu sA fie domn In tara noastrd,
In Moldova, acela &A nu clinteascA dania noastrA, ci s IntAreasca i sd Impu-
terniceascd dania noastrA mAndstirii noastre.
Iar pentru mai mare 1ntArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Dobrul logofdt, sA scrie i sd atIrne pecetea noastr
la aceastA carte a noastrA.
La Suceava, in anul 6966 <1458>, luna februarie, 13.
<Pe verso, doud insemnri contemporane:> t BAlovevti; <vi, de altd
mind:> t Cind a facutliul mare privilegiu Stefan voievod vi a pus el pecetea
sa cea mare vi nou pe acest privilegiu al mAndstirii Neamt.
Arh. St. Bucuresti, D. S. Moldova, nr. 20. Orig., perg. (28 x 46 cm); pecete atir-
nata, pierduta, snur de matase albastra.
0 trad. rom. moderna, de la mijlocul secolului al XIX-lea, ibidem. 0 foto. la
Arh. St. Iasi, MXXXVIII (pachet Costachescu), nr. 60, si alta, la Inst. de ist. i arh.
A. D. Xenopol" 1ai, Fotogafii, 11/442.
EDITH: Bogdan, Doc., yStefan, I, p. 6-7 (text slay); D. I. R., A, I, p. 292-293
(trad.).

Atm(1), adaugat deasupra r1ndului.


2 A114, adaugat deasupra rindului.
3 u(/), adaugat deasupra rindului.

68 <1458-1461> (69<6>...) martie 12.


69071 mart(i) 12.
Uric de la domnul Stefan v(oie)v(o)d, cu tAlmAcire lui, 1ntAritori unei
Duvca, fata lui Toader, i neputilor ei2, pe cloud' sate pe TazlAul SArat, anume
Liontenievtii, i giumAtate din MAzdndevti i giumatate din Poiana
CAlugAritei, ca toate aceste sA le fie uric, cu tot venitul.
Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 18, f. 9v. Rez., intr-o anafora din 1838 martie 26.
EDITH: Costachescu, Regeste, p. 198-199, si Doc., I, p. 20 (acelasi rez., sub
anul 1399, indicat de valeatul gresit: 6907); D. I. R., A, I, p. 4 (rez., dup. Costa-
chescu, Doc.).
Data transmisa de rezumatul publicat mai sus este, neindoielnic, gresita, intrucit
Toader Dobrisan, tata Duscai, primeste, impreuna cu fratele salt, Roman, un act de
stapinire pentru satele Dolesti (ulterior Romanesti) i Leontinesti, abia in 1412 februarie
19 (v. D. R. H., A, I, nr. 32). De asemenea, in 1440 august 3 satul Mazanaesti (sau Maza-
raesti) era Inca stapinit impreuna de boierii Mihul i Tatul <ibidem, nr. 204).

100
www.dacoromanica.ro
Emitentul actului In discutie nu putea fi, asadar, decit Stefan ce! Mare, In vremea aruia
Dusca obtinuse, ca urmare a casAtoriei sale cu unul din proprietarii satului MdzArdesti
si, ulterior, a decedgrii acestuia, dreptul de a stApIni jumAtate de sat. lar valeatul des-
cifrat gresit de rezumator apartinea, desigur, Inceputului domniei lui Stefan ce! Mare,
deoarece la 31 martie 1481 (v. doc. nr. 235) cancelaria domneasca emite un nou document
pentru aceleasi sate, Ins5., de data aceasta, In favoarea fiilor DuscAi. AvIndu-se In vedere
posibilitatea de confuzie a literelor slavone cu valoare cifricA se poate, totodata, admite
di cifra unitAtilor din vAleatul rezumatului: 1- (7), reprezenta In actul original cifra zecilor
3. (60), iar semnul grafic care urma a r5.mas necitit. Anii care se impun astfel a fi luati
In consideratie stilt: 6966-6969 (1458-1461).

Valeatul gresit (v. comentariul).


2 Gresit, In loc de fiilor ei" (vezi doc. nr. 235).

69 1458 (6966) aprilie 7, Tirgul de Jos.

t di.(n)il(o)crnio 6(0)KTIO, MKJ, GTE2PH(1%) HOEHOAd, r(0)CF1(0)4,(4)01 BEAA-


AH 111.0AA4HCKOH:11HHHAAN1 3H4MEHHTO HC Ctilit(11) AHCT(0)M11 HdWHAA(11), Hi&CIAM(11)
KTO Hd H(10 131.3PHT(1.) HAH Er(o) VCA61WHT(10 4TV4H, WHIE EA(d)r011p0H3HOAH r(ocno)-
AcTgo MH, HdWHM(11) BA(d)rHM(11) flp0H3HOAE.HHEM(10 H tl(H)CTIslAVK H CHtTAbJAA(11)
cp(k)A(1)u,Em(1.), H WT(11) HI&CEM HdWEA AonpoA HOAEX% H WT(10 E.(0r)d 110440WHA,
14K0 Ad 8-rzfrhAnm(i1) 11,P(1)K(0)1311 MOH4CTH<pl0 >2 WT(h) BIACTPHRH, HAE)K(E) EC-
T(11) rpdmoo NCHEHHE c(rk)Ttn E.(oropoAn)u,n, Hd HM ift B.OTH4, H Cl& SCHAW W3E-
pdMH, H rp6lAdAW H W3EpKdMH, H WT95. nEpILIEHOr(0) KEWEHEHd AO AH(k) 3drOPHH,
H, BHWE [A]3 HHCTp0M(1) H HOHH}K(E), VCH BdCHKH EAHKO CVT(16) S TOAA(11) XOTdpli,
HX(1s) XOTdp114, H Aga Agopw, H Ck AWTOM(1.) H 110 CVXV H no soAt.
d TaKow(E), HHKTO Ad HE CAlitIOT(10 CH>KH VkITHHTH5 V H(k) XOT4(H), HdA(10
HHCTpH HAN 8 W3Ep61, HAN mom!, d HH AOHHTH HHKTO V HX(10 XOTdpH. d KTO HAWT(1%)
AOBHTH 6E3(10 Hr(%) HOAH, Hd TOM(%) HM4E44(1.) S3ETH rpHIKEH(1.).
fi TdKONI(E), HHKTO WT(11) natninc(k) notap(K) HAN AECETHHK(6) Ad HE CAAt<10-
Ti&>2 EP4TH AECIATHHS wr(%) ngEn(%), d HH HEpEEHHU,10 MEAV 4 HH B4CH4H1111,H EdH-
TOHATH HH SLIEM(10. II KTO LIJO !MET(%) HM4TH AO WC(%) AIOA(H) VA(11) KOTOPOE At-
no, HAH HEAHKOE HAH 3d MdA0E, d H(k) 8<p>2EAHHK(la) CdA4(1) cnoEr(o) 4(E)n(oirk)Kd
Ad cvAAT(%) dAH HO BpEA(6) r(0010A)CTHO HHOrOC VA(141,10 Ad HE HMMOT(11),
dAE ToT(%) npnroA(h) gEc(h) Ad EcT(-11) MOHdCTHINO HAWEMV.
TOE Hl&CE gHWE KHC4HHOE Ad Err(%) MOHdCTHOO HAWEMV SpHK(la) H Cl& 111.C/A-
MOO AOKOA044(11) H HEKOpSWEHHO HHKOAH>K(E), Hd
d KTO KW OTHA(11) KOpSWHTH CHE HdWE AddHHE H 3ABHC(11) HAN MHTO HM(k)
EPAT(10, HAH EVA(11) WO, KTO KWXOTHA(k) nopywnTit HAN nptcTstnurrn EVA(k) S 14E-
MOO, TdK01361 Ad ECT(16) HpOKAAT(h) WT(10 r(ocooA),1 E.(or)a glaCEAplOKHTEAt,
wr(1,) nptLincTkat Er(o) Afi(d)T(E)pE, H WT(11) THT liOrOHOCHHK(10 WTOOL1,11 HHKEHC-
KHX(11), H WT(10 BC/M(00 C(Ht)Tb,IX(11) H Ad ECT(10 BOAOKEH(10 1110,4,t, HPOKAETO-
MV Y100, <H TtM11>2 1110 H-1131ABHW4 Hd r(ocnoA)a s(or)d H cn(d)cd ndwEr(o), T(cv)cv
X(piOrra: Kp1,13% Er(o) H4 HWC(11) H HA tIlhAtX(11) H1). H TOT(la) ESAET(%)
no,d,(%) HdWEIO Kd3HHIO H wprnto r(ocnoA)rr8d MH, 6E3(15.) Tor(o).
ti Hd TO ECT(10 HEpd HdWEr(0) r(OCRO)ACTHd, UWE BHCdffildr0 TE*dild HOEHO-
AM, H Htpd HvikCAX(10 60/0 HdWWC(11) MOAAdliCKHX(10, REARM-TN H MdAHK(14
ti Hd E0AW5I0 KpAHOCT1t, HEAtAH ECMH HdWEAAV litpHOMV HdHS AospniS nor(o)-
ETS, KHCATH H H4WS 11014T(11) FlPHEACHTH K CEMV AHCTV HallEAW.
HHC(d) HCdH, S AoilnEm(h) Tprv, (h) AtT(o) xsu,as, m(t)c(A)u,a an(pn-
id), a.

101

www.dacoromanica.ro
t Din mila lui Dumnezeu, noi, teran voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, cd a binevoit domnia mea, cu bundvointa noastr i cu
inima curatd qi luminatA, i din toatd bundvoia noastrd i cu ajutor de la
Dumnezeu, ca sd Intdrim bisericii mdndstirii de la Bistrita, unde este hramul
Adormirea sfintei ndscdtoare de Dumnezeu, anume Botna, i cu toate iezerele,
qi girlele i iezercanele, i de la Chiindul Hop pind la dealul Zagornei, i in
sus i in jos pe Nistru, toate prisdcile cite sint in acest hotar, in hotarul lor,
i cloud curti, i cu vama i pe uscat i pe apd.
de asemenea, nimeni sd nu indrazneasca sd facd mreje6 In hotarul lor,
pe Nistru sau in iezere, sau garduri de nuiele7, i nici sd nu princl pete nimeni
In hotarul lor. lar cine va prinde pete fdrd voia lor, de la acela vom lua 40
de grivne.
de asemenea, nimeni din boierii sau desetnicii notri, sd nu indrilz-
neascd sA ja desetina din albine, i nici berbenita de miere i nici pe prisdcari
sA nu-i tulbure cu nimic. lar cine va avea cu oamenii lor once fel de treaba,
sau mare sau micd, in5ui8 dregnorul lor sA judece pe omul sdu sau sA se
judece inaintea domniei mele ; alt judeator sd nu aib, ci tot acel venit
fie al mAndstirii noastre.
Toate acestea mai sus-scrise sd fie mdndstirii noastre uric i cu tot venitul
i neclintit niciodatd, In veci.
lar cine ar voi sa clinteascd aceastd danie i zapis al nostru sau sd le ja
vamd sau once, cine ar voi sA clinteascd sau sA incalce cu once, acela A fie
blestemat de Domnul Dumnezeu atottiitorul, i de preacurata lui maicd, i
de cei 318 pdrinti purtgori de Dumnezeu de la Nicheia, i de toti sfintii i sd
fie asemenea lui luda, blestematului Arie, <i celor>2 care au strigat asupra dom-
nului dumnezeului i mintuitorului nostru, Iisus Hristos: singele lui asupra
lor i asupra copiilor lor. i, pe lingd aceasta, acela va fi sub pedeapsa noastrd
i urgia domniei mele.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului stefan
voievod, i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, maxi i mid
lar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan,
Dobrul logofdt, sA scrie i s atirne pecetea noastrd la aceastd carte a noastril.
A scris Isaia, la Tirgul de Jos, In anul 6966 <1458>, luna aprilie, 7.
<Pe verso, cloud insemndri ulterioare:> t ROTIld (Botna); <i> SpSi %VT
BOTHA (Iezerul de la Botna).
Arh. St. Bucuresti, M-rea Galata, X1/5. Orig., perg. (35 x 16,5 cm), pecete atir-
nata, pierduta, snur de mAtase albastr.
0 trad., din 1796 mai 31, de Andrei T'Zilmaci capitan, ibidem, X1/6. Mai multe
foto., la Bibl. Acad., Fotografii, LXXVII1/10, la Arh. St. Iasi, MXXXVIII(pachet Cos-
tachescu), nr. 61, si la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/443.
EDITH: Bogdan, Album, nr. 47 (facs.); idem, Doc. Stefan., I, p. 8-9 (text slay,
Cu data de zi: 10); D. I. R., A, I, p. 293-294 (trad.).
1 4, fAcut peste tot ca v.
2 OriliS.
scris deasupra lui w (din ow), far nici o legAturg ortografica cu HHCTPOS (1).
Alai jos: roTepH.
5 scris intre rinduri.
6 in rez. lui I. Bogdan si in trad. din D. I. R., A, I, termenul clam a fost tradus
prin colibe". Pentru intelesul exact al cuvintului, v. si doc. nr. 17 si 46.
7 Pentru traducerea termenului slay nnema, v. i doc. nr. 46 si 57.
In trad. din D. I. R., A, I, in loc de insusi" apare imprejur".
9 ,,Sii se judece", subinteles in textul slavon.

102
www.dacoromanica.ro
70 1458 (6966) aprilic 12, Suceava.

111(u)n(o)c-rito R(0);KTE10, MkJ, GTE4H(11) 110EKOA4, rocoompt 3EAAAH 11S011-


AMCKOH. 11HHHM(6) 3114MEIIIITO HC(11.) CtAft% ANCTON1(11) H4RINAN(1%) 11-11CtAA(0 KTO
HA 11(10 0V3pHT(1%) HAN Ero SCAHWHT(k) 11T89(H), W?KE gA(4)rIflp0H3110AH r(ocnon,)cT-
RO MH, H4ILIHM(6) RAarkim(K) 11p0H3KOAEHTEMI1 H 11(11)CTHAN(6) H C(KA)TAhlM(11) cp(10-
A(1011,Eivut, H AdH H 110TKEpAHAH ECMH mwrpononho H4WEA/18 WT(11) POMAHOKA TrKra,
HADKE ECT(6) rp4Mi C(Iiift)T011 M(8)4011(01,11 HApACKEKII, cEAA, oy FUNDEN BEMAN, oy
llionAaRcHou, ua Hmt 11.ESKSwaHH, Rknn(E) ToprS, H ApArOMHpEWH, rk 110p8MOM(1);
A AE8K8111411H C'k MAIIHOM6, AAE nopwm(k) ECTk HA Nionn,ect.
EI KTO R8AET(6) ;KliTH oy TkIK(1%) CEAK, ROVA(6) KAKKI A361K(1), WHH Ad HE H-
~OT(%) 11A4THTH HH HATIBA, HH A4H(6), HH HOAHOAV, HH HA MAHHO(K) HA11111r(6), AA
HE p0EAT(1%). T4K03(E), AA IIE HMAFOT(k) )COAHTH MDK(E) HHAW HH C8A(011,H, HH
1H, HH npunawapH, Hli WcA8Xdpil, Hli IlEpEp8611,H, NH HH(11) HHKTO WT(6) HA-
wHx(k) car(K), FIN cSAHTH HK(K), 4 NH rAOR8 HE RpATH HC(k) FIHX(11), 4 Hli TpETHHOV
HH HHOE NULIJO, HH 34 REAHKOE ANO, Fill 3d MAA0E.
T dK0*(E), AAEIV111 H 110THWICAEANk H4in1m81 Nurrpononho MAH1161 1110 C8T(11) HA
1111?K(E) POMAHOKA Tpkr12, N C'h liAAHAAAAH.
H T4K0*(E), TOTkl AIOAT HC(11) TAX(1) cEn(k) Ad HE IIMAIOT(10 NH MEJTO WT(11)
(k) TrkrOKAII 11A4THT11, NH wT(k) pi-10 Hti WT(1%) KdiacTd. El Tekom<(E), RdpE KOAFIKO
Al0All CA8K4FOTK Hl% Nurrpononho AA HE Hmarr(k) N(k) C8A8TH1 HH WOAT83111 A 11H
np(t)rapE3, IIH rno<sk>4 npaTH Hc(K) HIIK(1%), HH pAALW TptroRcHbar(I1), HH 3A cgdAS,
1111 3d HATHH6 A(E)IIK, 4 HH MkITHHII,H LIJO Rf HA/t(h) ANKITO HE 83AAH, HH A4H(1%) Ad HE Ad-
ArT(%) rk HNHNH MIICT111111, 1111 110AKOAV, HH HA MAIIHOK(10 H4L1111(11) Ad HE pOKAT(6),
4E KEC(10 1111fX0A,(1%) Ad CA8KAET(k) M iTpo non Vio HAWEMOV.
H DIJE ECVtH AdAti ARA 11EAAA(11) LI,Hr4HC1161r(11), HA HAVk nEpHAT(h) H HABA.
T AKOK(E), Sol oysorn Ad CASXMOT(k) ~EH mHTpononhi H HHOr0 CVA(1%)H.R1
HE Hmarr(K) Fixt cSAHTH wat MHTpOrlOAHTA HAII Ero npoTonona una Ero SpinAuFfica,
liAll DO Tptrom(h) NtlI 110 cEnom(k).
TOE5 KlICE 1161111E liNCAHHOE Ad ECT(k) AMITp0110010 HAWEMV, WT(11) H4C(6), 8pHK(6),
C'6 WhCAM(1%) AOK0A0A/(10, HEI10118WEHHO HA KtKH.
fi oTep(k) CEAANI(L) DO CTdp0M8 roTapv, K8A4 H3 EtKd WWF1134Ati. 11 KOTA-
p(k) MAIIIIAM(1%), WT(k) TtCHHI161, rn,E STHCHtET CA 1110AAOKA, HinK(E) MAMA, wT(K)
Toro mtcTa n,a ECT(6) KOTAprk 8AHH86.
fl HA TO ECT(6) Ktpe 110010,4)CTK4 A111, H61111E nucaHHero eTE4S4H4 KOEKOAKI,
Ktpd HawHx(k) Roiapk: Rtpa II4N4 IVIAHOHAA, litpd Ildtid ANKVAA, Ktpd HAFIA r0AH4
AKOPHHKA, Ktpil 114114 XOTKO 1111-1K0p4, Iltpd HAIld Tonnt Thaim7, atpe mum TAHAWA
MOApV34, Rtpa HAHA IVINK(A) Kpant, atpa HANA 11,13H HFITHKA, Rtpa MINA llETpd HOHWIA,
irkpa mala IllanAplcuma, etpa 114114 XOTKO KpEt1,011111-14, Ktpa 11,1HA GTERK0 A4N1,1< KSw >8E-
Rtpa mufa Ircem HEannotar(o), Erkpe 114HA Gr.1A0KtHKH, Ktp 114H4 GTAHHMHpd
INCTIApHliKA, HAFIA G4KkIW4 crinTapt, Ktpd DALIA TAA0pd q4UINHK4, KtpA NANA
3RiApH cTOAHliKA, Echa 114H4 ESwptudi KOMFICA H atpe a-hcinr(k) stratut Hdun(K)
memmicur(K), HEAHKkiroo 11 menur(,)
it 110 H4WEA11. )KFIEKOTA, KTO 68,A,ET(1%) r(o)cn(o)A(4)p11 HAWEH 3EMAH, WT(6)
AtTEN 114W11(1%) NAH WT(6) H4LHEr(0) HAEmEHE, ReVA(1%) KTO, TOT(10 LIJO CIFJ HE 110p8-
WHAll H4WEr(0) AdAHLIil flOTBEWASAEHIA.
ti lid ROAWEE 110111433CAEHTE TOA18 IrkCEM8 RkIW(E) 11HCAHHOMV, KEAtAH ECMH
H4WEM8 KtpHOMV 114118 AonpSn8 aor(o)HETS 11>8 OpHKtCHTH H4IL1W HE11AT(11)
CENO!' AVICTS HAIHEMV.

11 - Documente - C. 1693 103


www.dacoromanica.ro
HHC(4) ESM18W(K) oy et/4(1131i, geh) AtTO xSttaS, Aqt)C(A)U,d an(pu-
A id), 21 A(E)Hlt.

<Pe verso, adresa:> 4111wrponoltm.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bundvoia noastr
cu inima curata i luminata, si am dat si am intarit mitropoliei noastre din tirgul
Roman, unde este hramul sfinta mucenica Paraschiva, in tara neastr, in
Moldova, satele anume: Leucusani, mai sus de tirg, si Dragomiresti, cil pod
umbltor ; iar Leucusani, cu moara, i podul umblator sint pe Moldova.
lar cine va trai in accste sate, de once fel de limb, ei sa nu plateasca
nici ili, nici dare, nici podvoada, nici la morile noastre s nu lucreze.
De asemenea, sa nu umble intre ei nici judecatori, nici globnici, nici
pripasari, nici osluhari, nici pererubti, nici nimeni altul din slugile noastre,
nici sa nu-i judece, i nici 86 nu ia gloaba de la ei, i nici tretina i nici nimic,
altceva nici pentru fapta mare, nici pentru mica.
De asemenea, dam i intrim mitropoliei noastre morile care sint pe Mol-
dova, mai jos de tlrgul Roman, si cu steze.
Si, de asemenea, acesti oameni din aceste sate sa nu pia-teased' nici varna
din tirguielile lor, nici din peste nici din varza. Si, de asemenea, pe oriciti oa-
meni asculta de mitropolie sa nu-i judece nici soltuzii i nici pirgarii, nici
nu ia gloabe de la ei, nici dregtorii tirgului, nici pentru cearta, nici pentru ziva
<Sfintului>9 lije, i nici vamesii sa nu le ja vama, nici dare sa nu dea cu alti
tirgovet, nici podvoadd, nici la morile noastre s nu lucreze, ci tot venitul sa
asculte de mitropolia noastr.
Si Inca am dat dou salase de tigani, anume Cernat i Caba.
De asmenea, tot sracii sa asculte de mitropolia noastr i alt judecator
s nu-i judece afar de mitropolit sau de protopopul lui sau de dregaorul lui,
fie prin tirguri, fie prin sate.
Toate acestea mai sus-scrise sa fie mitropoliei noastre, de la noi, uric
cu tot venitul, neclintit in veci.
Iar hotarul satelor sa fie pe vechiul hotar, pe unde au folosit din veae.
Iar hotarul morilor, de la strimtori, unde se strlmteaza Moldova, mai jos de
moara, din acel loe sa fie hotarul morilor.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Manoil, credinta panului
Vlaicul, credinta panului Goian vornic, credinta panului Hotco Stibor, credinta
panului Toma Ginde7, crediata panului Iliia Modruz, credinta panu/ui Micu
Crai, credinta panului Lazea credinta panului Petru Ponici, credinta
Pitic'Hotco al lui Cretu, credinta panului Stetco
panului Sandrisor, credinta panului
al lui Dma<cus>8, credinta panului Isaia de Neamt, credinta panului Olo-
veanca, credinta panului Stanimir vistier, credinta panului Sacis sptar, cre-
dinta panului Tador ceasnic, credinta panului Zbiiarea stolnic, credinta panului
Buorean comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastra, cine va fi domn al trii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru, oricine, acela s nu clinteasca dania i intarirea noastr.
Iar pentru mai mare intarire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logoft, sa scrie <0)8g atirne pecetea noastra
la aceasta carte a noastra.
A scris Vulpas diac, la Suceava, In anul 6966 <1458>, luna aprilie, 12 zile.

104
www.dacoromanica.ro
<Pe verso, adresa:> Mitropolie; <o lnsemnare din secolul al XVI-lea:>
3,1 nocamuum twr(k) IT-Kr(%) (Pentru poslunicii din tirg); <i alta,
tirzie:> 6966 <1458> apr(ilie) 12. LeucuAni cu mori, Dragomiretii cu
pod, morile de gios de Virg, la strImtura Moldovii. Poslunicii i calicii a fi
neamesteca0 cu tirgu i nesupgrati, nici giudecaIi de a1ii decit de Episcopie.
Bibl. Acad., LXIV/3. Orig., perg. (37 x 33,5 cm), pecete atirnata, pierduta.
O foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/20, si alta, la Inst. de ist. i arh. A. D. Xe-
nopol" Iasi, Fotografii, 11/444.
EDITII: D. I. R., A, I, p. 512 (facs.); Bogdan, Album, nr. 48 (facs.); Melchisedek,
Chronica Romanului, I, p. 118-121 (text slay si trad., cu multe greseli); Urechia, Notite,
p. 151 (trad. incompleta si cu dala de luna gresita: august); Bogdan, Doc. stefan, I,
p. 9-11 (text slay i corecturi ale trad. lui Melchisedek); D. I. R., A, I, p. 294-296
(trad.).

1 Asa in orig.
2 Alai sus: Tinra, Top&
3 in orig., dupa primul p, paieroc.
4 Omis.
5i, adaugat deasupra rindului, asemenea unui spirit.
6 Gresit, pentru MAHHAMIL (vezi mai sus).
7 Pentru lihntAt (Chide).
Rupt.
9 Subinteles in textul slavon.

71 <1458-1461> (696...) aprilie 25, Suceava.

Stephan Wojwoda privilegiret die Drfer Wlineszty und Nahoroye',


nchst des Flusses Seret, fr den Thoman Ginde2.
D(e) d(a)to Suczawa3, 69604 den 25(ten) April.
Stefan voievod acord privilegiu lui Toma Ghinde2 pentru satele
Nahoroiel, pe Siret5.
Dat la Suceava3, 69604 aprilie 25.
.Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5 (copie germ., de la sfirsitul secolului al XVIII-
lea sau inceputul secolului al XIX-lea, dupa Inv. doc. Mitropoliei, alcatuit in 1783 ia-
nuarie 3, la Zikiew, de lohan Anastasius Manovarda), Privilegii, nr. 25. Rezumat.
Alt rez. germ., cu acelasi valeat, dupa o copie, provenind de la boierul Constan-
tinovici", a aceluiasi doc., ibidem, Fase. lit. B, nr. 144, si un rez. rom., tot cu valeatul
6960 <1452>, intr-un perilipsis cu doc. Mitropoliei, de la sfirsitul secolului al XVIII-lea,
la Bibl. Acad., MXCVII/129 (nr. 65).
EDITII: Popovici, Index 261hiewiensis, III, p. 553 si IV, p. 97 (ambele rez. germ.,
in Inv. doc. Alitropoliei, cu trad.); Erbiceanu, Ist. Mitropoliei, p. 23 (rez., in perilipsisul
de la Bibl. Acad.,); Costachescu, Doc., II, p. 287 (rez., dupa Erbiceanu, cu data: 1443
aprilie 25 1447 aprilie 25).
Datat dupa beneficiar: Toma Cinde, cunoscut boier de sfat al lui Stefan ce! Mare
in prima parte a domniei, precum si dupa cifra zecilor din valeat, care, neputIndu-se con-
funda din punct de vedere grafic cu alta, obliga la acceptarea unei omisiuni de lectura
a cifrei unitatilor.

1 in rez. copiei din acelasi Inv. al doc. Mitropolici (v. descrierea arhivistica): Ni-
howor, iar in rez. publicat de Erbiceanu (v. EDITII): Naharoe".
2 Pentru Chide", alternanla oc/r (c/g) fiind, intr-adevar, intilnita i in alte acte
slavone ale vremii.

105
www.dacoromanica.ro
3 In rez. copiei mentionate, gresit: Bania" (Baia).
4 Ultima litera a valeatului a ramas, evident, necitita (vezi comentariul).
5 In trad. lui O. Popovici (v. EDITH), gresit: Suceava".

72 <1458-1459> (6966-6967) iunie 2.


1-paggota l' onktvetCtou fi BcpsCvtou.
Xpucs66ouAlog Soil Etecpav Roc)E3(o)g Z46 Ztaoug 6967 '1o6vtou' 2.
Privilegiile pentru Ciulinesti si Verezeni.
Hrisovul lui stefan voievod, din anul 6967 <1459> iunie 2.
Arh. St. Bucuresti, M-rea Pobrata, VI/9 (nr. 14). Ment. grec., intr-un perilipsis.
Alta men t., cu valeatul 6966 <1458>, ibidem, VI/15 (nr. 1).
EDITH: Catalog, I, p. 42, nr. 126 (merit., cu data de luna Me).
Avind in vedere posibilitatea de confuzie a literclor '1" (6) si 7 (7) din valeat, do-
cumentul original a putut sa fie emis atit in anul 1458, cit si in anul 1459. Pentru
situatia acestui act fata de celelalte privind aceleasi sate, vezi comentaritil din D.R.
H., A. III, nr. 259.
1 ou, redat peste tot prin 8 slavon.

73 1458 (6966) iunie 8.


Suret de la Stefan v(oie)voda, v()1(ea)t 6966 <1458> iun(ie) 8.
Facem instiintare pentru adevArat <sluga noastr>i, Onica de la Jijiia,
c5.' au venit, inainte noastrd si Inainte boiarilor nostri, de a lui buravoe, si au
dat al s'au sat si a sa moar5. din Jijiia, unde este casa lui, si a sale diresuri,
mingstirei Pobratii, unde este hramul Sf(1)ntului Nicolae.
Deci, noi, vazind a lor blind 1nvoial si p15.cre, asijderea am dat si am
int6rit pre acel de mai sus-zis sat, unde este casa Onic5i, pe Jijiia, si cu moar
si cu tot venitul 0 hotarul ce s" cuvine acelui sat, s fie m5nAstirii Pobratei,
und(e) est(e) hram Sf(1)ntul Nicolai, uric, nerusuit niciodilniloar5, In veci.
lug hotarul acelui sat <sd fie>2 cu toate hotardle ale vechi, pe und(e)
au umblat din veac.
Pentru acia <este>2 credinta domnii meli de mai sus-scris(e), Stefan
v(oie)vod, si credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, si credinta tuturor
boiarilor no0ri, mari si mici.
Iar dup a noastra viat, cine va fi domnil trei acestiia s' nu strice
a noastr danie si 1ntritur, ci mai ales s'a dea si s(4) Int6riascA.
Iar(4) pentru mai mare credinta si IntArirea acelor de mai sus-scrise, am
poroncit cinst(it) si credincios boiariului nostru, dum(nealui) Dobrii logof()t,
sa serie si a noastr pecet(e) Mil aceasta carte a noastr sd o lge.
S-au tAlmcit de Euloghie dascal, 1(ea)t 7268 <1760> iunie 16.
Bibl. Acad., VII/32. Traducere.
0 copie, dup aceasta trad., de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 229.

106
www.dacoromanica.ro
EDITH: Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 12-13 (aceeasi trad.); D. I. R., A, I, p. 296
(aceeasi trad.).

1 OffliS.
2 In textul slavon verbul a fi" se subIntelege.

74 1458 (6966) august 31, Tirgul de Jos.

in(ii)it(o)cTbc R(0);KTIO, Mhl, CTE$11111 KOEROAd, rocnoAaptil BEANAH 11110A-


AdRCKOH. 3HAMENHTO NIIHHM('lx) HC CtAA(11) HdWHM(11) ANCTOM(%), 13CEMk KTO Hd H(k)
0y3pliT(11) HIH El'O 01(CALRUHT(%), VLITO1r4H>, EWE KA(d)r011p0113KOAH r(ocnoik)cmo
MH,SA(d)rklAk(11) Hp0H3KOAEHIEM(k) H 1111CTHAVII INPOMLICAOM(%), H C(HA)TAtH-
WHM(k) Cp(ls)A(1011,EM(%) H 01(CEIO pdAoio, H 110TH/3-KAHAN H AdAH ECMH C(11/0TON
11,p(K)K()KH2 WT(k) c(Eua)Toro mouecTupt WT(k) 11/10AAdKHU,H, HAENC(E) ECT(%)
rPdMek) RPtC(11A)T011 RA(d)VORtWEHTIO, IdKO Ad COVT(11) H WT(10 r(OCROA)CTKd MH,
TON C(K/A)T01-1 11,p(%)K(ll)R11, TOTH 11,HrdHH, Ud HAAt : Xp-kmdH(11), H REpd, 143 RdA8 H
KOMdWk, H CK oycHaluf LiEntAarm fix(%), H AtTmn H(%), H oycHah(%) poAoan(%)
RAEMEHEAA(k) 11X(K) H 01rH811,H Hroo, Ad coyito KK TOH C(KR)TON p(11)K(k)RH
OV'pHK(11),R(11)CIAM(1)4 npuroAom(%).
TeKow(E), Aem ECMH CAOKORMO CEAV MAHACTHpCKOMV, Ud HMt ROpplHEWH,
MK Ad HE KOAtTlt Otr TVA1(106 CEAH HH rA0g<H>61111,11 WT(1%) GW,I(d)11t, H HH HAHULAPH7,
HH ROAKOA('k) liE AdlOT(i) Nil nocaAv, HH Hd MAHHOX(ll) HdWHK(la) Ad HE postTi1,
HH KHHO Ad HE KORt'rk, H AECtTHH8 WT(%) 6,10A(1) H WT('k) CEIHHH Ad HE AdlOT(11),
HM CANA(K) 3A0AHHCKKIX(k) Ad HE roirk.r% oy. CE/I08 TOM(V) KOTdPV H HE flPHHMST-k, H Hd
ropo,a,(11) wT(.10 OWLI(d)Kt HE POKtTli WT(l%) Tor(o) cEn08. fi Hd KOHCKO TO KTO Ad
HAvT(11) TOTH MOAN KOAH IlpHAVLIHT C/A CAMOMV r(OCKOA)CTKd MU HTH Hd 110HCKO, Tor-
AH H TOTIU MOM Ad HAVT(%) Hd HONCKV, e HuorAii, HHKOAH. LIAE)K(E) TOT(%) npnro-
A(k) H viral CAV>K61&<1 >6 WT(k) Tor(o) CE/I08, TO OyCH Ad ElpHCAVX4ET(1%)
C(KR)TON U,p(14411)1311 WT(k) 111(0)AAdR(H)B,H.
fi TdKONC(E), WT(1.) r(ocnoA)cTea MH AdAH ECMH C(K/A)TOAA8 AAOHdCTHPV WT(1.)
11/(0)AAdKHU,V Ad OrRIHtT% CT4KhJ C(K1A)TOH N,P(k)K(l%)KH, Hd Spectiom(%), nosHws
(h) crdgoo, Ad EcToo c(K)Toli RpooKooKHoIrpHK(%) Ud KKH, K (lk) CIAM(11)4 flp1IKO-
A0M(k), HEHOpVWEHO HHKOAH, Hd eta,.
err(%) [Ape r(ocno,a,)cTga MM H Rtpd OIrCHK(k) 601Afrh r(OCROA)CTKd
Ud TO
AW, REANKHX(k) H MdAkIXek).
Hd EVALHEN Kp(t)nocT(11), KEAtAH ECMH HdWEAAV IrkpHOAAV U4HV, ,AOgpVAV
AoroOrry, FIpHKtCHTH HdWIO RE,IdT('la) K CEMV AHCTV HAWEMV.
RHC(d) dpAdH<OK >6114(%), o AOAHEM(lt) Tp(k)r8, g(%) iitT(o) xsitas
4(Or(VCT'11)

1- Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi, <citindu-se>5, cd a binevoit domnia mea, cu bundvoint, i cu gind
curat, i cu inima luminat i cu tot sfatul, si am intrit si am dat sfintei
biserici de la sfinta mdndstire de la Moldovita, unde este hramul Preasfinta
Bunavestire, ca s fie si de la domnia mea, acestei sfinte biserici, acesti
anume: Harman, i Bera, i Badu si Coman, si cu toate slasele lor,
Cu copiii lor, i cu toate rudele i neamurile lor i nepotii lor, sd fie acestei
sfinte biserici uric, cu tot venitul.
Si, de asemenea, am dat slobozie satului mndstiresc, anume Borhinesti,
ca s nu umble in acest sat nici globnicii de la Suceava i nici i1iarii, nici pod-
107
www.dacoromanica.ro
voadd sd nu dea, nici posad, nici la morile noastre sil nu lucreze, nici sd nu care
vin, nici sa nu dea desetind din albine si din porci, nici s'd nu goneascd In hotarul
acestui sat", pe urma rdufacatorilor, i nici s nu-i prindd, si la cetatea Sucevei
sA nu lucreze <nimeni>ll din acest sat. lar la oaste sil meargd acesti oameni,
cind se va intimpla insumi domniei mele s mearg6 la oaste, atunci acesti
oameni sd meargd la oaste, iar altcindva, niciodat. Iar acest venit i toate
slujbele din acest sat, totul s asculte de slinta bisericd de la Moldovita.
Si, de asemenea, am dat de la domnia mea sfintei mAddstiri de la Moldo-
vita sd facd iazuri sfintei biserici, pe Crasna, mai sus de iazurile loe, sd fie sfintei
biserici uric in veci, cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei mele i credinta tuturor boierilor
domniei mele, mari i mici.
Iar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan,
Dobrul logofdt, sil atirne pecetea noastrd la aceastd carte a noastr.d.
A scris Petru al lui ArcMu, la Tirgul de Jos, In anul 6966 <1458> august 31.
<Pe verso, cloud insemnsri din secolul al XVIII-lea:> Pe tigani si pe
slobodziia Borghinesti, 6966 <1458> avgust 31; :> Borhinesti, cu tigan(i).
<Alt insemnare, cu litere latine :> Ex laso, b 41, No. 3.
Bibl. de Stat a U.R.S.S., V. I. Lenin", Sectia manuscrise, Colectia Markevici-
Lucasevici, fond, nr. 159, doc. nr. 9. Orig., perg. (21 x 30,5 cm), pecete mica (diam. 2,5
cm), atirnata, snur de matase albastra; legenda: + 11-.140% OTI4S014 110E10A11.
O foto., la Bibl. Acad., Fotografii, V/31, o trad., din secolul al XVIII-lea (cu data
de luna i zi: mai 27), de loan ieromonah de la M-rea Moldovita, ibidem, LXXXIV/151,
si o copie, de I. Bogdan, dupa aceasta trad., ibidem, ms. nr. 5 234, f. 230-231. Alta foto.,
la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, II 445. Un cliseu, la Arh. St.
Bucuresti, Colectia Microfilme U. R. S S., rola 61, c. 721.
EDITH: Ymimitudit, Mamepianal. p. 95 (extras slay); ffiamipcxiff, Tpamombt
Mondae., p. 9-10 (text slay); Wickenhauser, llioldowiza, p. 66 (trad. germ. incomplet);
Bogdan, Doc. .,Stefan, I, p. 13-16 (text slay si trad. ieromonahului loan); D. I. R., A, I,
p. 296-297 (trad.).

1 in loe de roenoAan.
2 in text: lITIECH.
3ii, adaugat intre rinduri.
4 In text, seAm(%) Cu titla.
5 In loe de T-km(%).
6 OnliS.
Primul H, adaugat tare rinduri.
Asa In orig.
Rupt.
Sau in satul acelui hotar".
11 Subinteles in textul slavon.

75 1458 (6966) august 31, <Tirgul do Jos>.

6(0):KTIO, MbJ,GTE434/1(11) KOEK0A4, rocrioAark 3EMAH 111041-


111(*(0)crii*
AtMCKOH. 3H4MEHHTO LIHHHM(10 He CHA(k) HAWHM(k) AiicTOM(%), KetM(%) KTO Hd
HEM(%) OppHT(11) HMI Ero 4T8411 SCAbJWHT(10, ENCE BAdrODIJOH3KOAH1 r(OCHOA)CTKd
MH, Etlarkini(h) Flp0H3KOAEHHEM('k) H LIKICTHM(1) flp0MHCAOM(1) H C(Kt)TAHM(k)
CpCIOA(14EMNI H AdAH H NOTKPI.AHAH ECMH, H MbJ, WT(10 H4C(11), AddHTE HaWHX(K)
flpEAKOHN, C(13/7)T(0)MOIr MOHACTHINO WT(10 111(41A4111111,H, HAESK(E) ECT(10 rpa-
M(%) G(KA)TOH liii(d)r011titIEHTIO, MO Ad flpHCA8X4ET(11) H Ad ct sEpET(%) ROCK%
WT(10 EMIR, WT(11) OIrCH KplitiMdK(11), KdK(1) H GT4dH(1%) KOEKOAd AdA('6) K TON

108 www.dacoromanica.ro
C(Ill)T011 B,P(1)01)11H, TAME H r(ocnoA)cTgo MH A4EM1s, KOCK% WT(%) 01(CH Kfrk-
'Mar(%) WT(%) BMW, Ad HpliCardET(11.) K TON C(11A)TON M4H4CTHP1a, K'11 C(11/A)T0H
1.1.13(k)K(1)1111 WT(11) 11110AA4liliU,11, 11CIAM(11) IlPHrOAOM(11).
d KTO LbiKoTim(%) KWIILIMS t1111411TH, Ad [HE] HMET C lidNHCATH oy KAT4CTHX(91)
o( KdA0IrrEpH, d KOT00112 11E3 HMET CA H4HHC4TH oy HX(11) KdTdCTHr(k), 4 KdA8rEpll
HM,110T(h) HOMO WT(10 HdC(11) OV3tT11 EMOIr TOTO 1111TIE H UK(%) MrliadAVT(1%)
C Toro grt(o)s(t)Ke K 3i1dT(11)X(11).
11 TAKOK(E), WOATOICSH H nprapH H AHOPHIBI,H HAH KTO HMET(90 BpdTH WT(10
HdC(11) BOCK% NO H1111111X(1) Tfrhrox(%), d Olr &INN HliKTO WT(1) TLIX(1%), WT(%)
OyCHX(11.), Ad Ct HE 01(MH111dET% NH oy tam(h), 4AE CdMH KdA8rEpH Ad gEptiT% HOCK%
WT(6) BANN, WT(11) oyaix(%) Kplki1M11, 3411VNS(E) r(ocno,A)cTEta A/IN AdAH H NOTBp'h-
MAN TOE AdHIE C(BR)TOH 1POOK(1013/1, Ad ECT(11) TOE Addlii<E>4 COMOTOH 11,p(1)-
K(11)1311 OVIHK(%) 11d 13tKH, NE110p8WEHO HI-MOAN, Hd &tat.
II Hd TO ECT(k) Etlid r(ocrioA)cTga MH, 1361WE nticeimoro GTE dlid HOEHOA(11),
H litpe yam(%) IldUJHM(11) BORON, BEMIKHX(%) H M4((HX(11).
d KTO R111 r0TbJA(11) nopthiniTH crE NOTHP1OKAEHTE H AddHU, TOT(%) ECT(1%)
141M(h) flpOT11ENINK(11) H MiCTOIr HdHJEMS riptcTskunitc(%), <H>4 HMAET% EHAtTH Hatuoy
BEAHK010 Kd3HH H oyprbo.
fi Hd ESAWEIO KptnocT(h) BCE BHWE FINCANHOE, BEAtiN1 ECMH5 HALIEMV etpHomv
m18, ,A,oRpvit(8) AOrONETV, flp1113-BCHTH K CUM!' MiCTS HdLLIEM8 HAWS IlEtIdT(11).
INCA IIET1/61 dpA41101i114(%), 1410 A (t)To xSLS, M(t)C(A)11,4 ayr(ScTa),

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunvoint i cu end curat
si Cu inima luminat, si am dat i am Intrit i noi, de la noi, dania lnaintasilor
nostri, sfintei milngstiri de la Moldovita, unde este hramul Sfinta Bunavestire,
ca s asculte4 adune ceara de la Baia, din toate cIrciumile, cum a dat
si Stefan voievod acestei sfinte biserici, tot astfel i domnia mea ddm ceara
din toate circiumile de la Baia, ca s asculte de aceast sfint mgnAstire,
de ail-11a biserica de la Moldovita, cu tot venitul.
Iar cine ar voi s fac crciumu, s aib a se Inscrie In catastif la cAlug6ri,
iar cine nu se va inscrie In catastiful lor, augdrii au voie de la noi s-i ja lui
acea butura si Inca s ia de la acel om 20 de zloti.
De asemenea, soltuzii i plrgarii i vornicii sau cine va lua din partea
noastr ceara pe la alte tirguri, nimeni dintre toti acestia sa nu se amestece
la Baia intru nimic, ci numai caluggrii sa ia ceara de la Baia, din toate circiu-
mile, pentru c domnia mea am dat si am IntArit aceastd danie sfintei biserici,
ca sa fie aceast danie sfintei biserici, uric In veci, neclintit niciodat, In veci.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
Iar cine ar voi s clinteascg aceast Inarire i danie, acela este potrivnic
nourt i calcAtor al cstii noastre <si>4 va vedea marea noastr pedeapsa
urgie.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logofdt, s atIrne pecetea noastra la aceast
carte a noastr.
A scris Petru al lui Ardlu, in anul 6966 <1458>, luna august, 31.
Arh. St. Iasi, CCCXL/7. Orig., perg. (21 x 30,5cm,) pecete rnicA (diam. = 2,5 cm), atir-
nat, snur de mAtase albastrli; legenda: + n GTUISela 0111001N *.
Dula foto., ibidem, DCCVI/16 i MXXXVIII (pachet Cost6chescu), nr. 62, si
alta, la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/446. 0 trad., fncre-
dintatd in 1811 februarie 9, de Isola Balosescul arhimandrit, la Bibl. Acad., XIX/51.
109
www.dacoromanica.ro
EDITH: Bogdan, Albunz, nr. 49 (facs.); D. I. R., A, I. p. 513 (facs.); Wickenhauser,
Moldowiza, p. 66 (rez. germ.); Codrescu, Uricariul, X, P. 126-128 (trad., de N. Beldiceanu,
cu greseli); Ghibanescu, Uricariul, XVIII, p. 26-29 (text slay si trad., cu aceleasi greseli
ale lui N. Beldiceanu); Bogdan, Doc. %Stefan, I, p. 16-18 (text slay si trad. lui Isaia
Balosescu); D. I. R., A, I, P. 297-298 (trad.).

I Al doilea 0, adaugat ulterior deasupra, Intro n i p, sub o tilla devenita In


acest fel superflua.
2 TO, adaugat ulterior, deasupra rindului.
3 1, facut din b.
4 OrniS.
5!MN, adaugat ulterior deasupra rindului.
0 In textul slavon, constructie defectuoasa; Int.elesul este Ins acesta: ca <toate
circiumile de la Baia> sa asculte de aceasta sfinta manilstire (vezi mai jos).

76 1458 (6966) septembrie 5, Suceava.

111(H)A(0)CTTIOI 60)010, Mh1, GTE4S4H(%) H(OE)H0A4, r(0)C11(0)Adp% 3EMAH


1111W4A4HCKOH. Cx.))1<(E) TOT(%) IICT111111711 Hawt gEPHIH CAVrd H soromi(%), Dal(%)
C3d1142 rpdArid, CAV)KHA(%) HAM(%) FlPdHO H HEpHO. TEAME <M61,3, HHAEHWE Ero npegoto
H HEpH010 CAVH<H0<10>3 AO HdC(%), AdAH EMV H FIOTHp-6AHAli EMS Ero WTH(H)11d, CEAd
Ero, Hd 1-1Mt: Hd AparowEsa4 Boa, HEKHAOM(%), Ad HaAttIT118, rAE wia(k) maAE
AP4raHH4(%) H rAE6 Him(%) W8A(E) AILMHd, H 111101dlid WT 110TOKd, rAE RP(%)K(0)H%
ECT(%,), H HOAOHI1Hd AOAr0H3 110A-kHd H, Hd Hp-KT(%) AtA(d), P8HK(8)W0p$4, H MAIM(%)
LIJO ECT(%) S HHKI1A(t). TOE 13110E AA ECT(%) EMS WT(%) 1144%) SpHK(%), CK IrlaCEM(%)
AMC0A0M(%), H At-rHaa(%) Ero, H HpdTIAM(%) Ero, H sHSgeroaa(-1&) Ero, H flpESHVold-
TOM(%) Ero, [H 110811811dTOM% Er0] H flpdtpOplATOM(%) Ero.
I TOTH8 AdN<8AE4TH8 ti FlOEHH, SCE 1111111E 11HCdHHHT(%), HCE 110 crdponw TOTdpr,
KSAd 113 HEKd WTKIIIKAAH, H WT(%) AOAV H WT(%) I1pit9, HE110pVWEIIHH IIHKOAWKE, Hd
<11>NtKIH HEL1Hdr0.
TOE 1111WENt(1).
CDT(h) x3RAS CEI1T(EHOE)

<Boierii a>nnume: XOAKO KpE11,01KHEKVA(d)11, 11Cd111-2 HEMERCKdrO, GTE1J,K4


Aomolorw(e), 11E-rpE eicHnogii4(a), K0nwitte13, KVTTE, 4DETI1WHd, GdK(H)WE cn-k-
T(dpt), lOrd IiliCT(MapHHKd), TOd<A43(4) ildWHIJK4, KpdCHHW(d)>1 DOCT(EAIIHK4),
<36111ap>"4 CTOA(HliKd), <KSWpt H8A(d)> KOMHC(d) 14.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
lath' aceast adevrat slugd i boier al nostru credincios, pan Oan Grama,
ne-a slujit drept i credincios. De aceea, <noi>3, vzind dreapta i credincioasa
lui slujbd &Are noi, i-am dat i i-am lntrit ocina lui, satele lui, anume: la
Cimpul lui Drago, pe Nechid, dou615 judecii, unde a fost jude Draganici si
unde a fost jude Dimba, i Poiana de la Pru, unde este biserica, i jum'tate
din Poiana Lung, i, la virful dealului, Runcusorul, i moara care este la Nichid.
Toate acestea s.-i fie de la noi uric, cu tot venitul, i copiilor lui, i fratilor
lui, i nepotilor lui, i str'neputilor lui [si strnepotilor lui] i rstrnepotilor
lui.
lar aceste dou judecii i poieni, toate cele de mai sus-scrise, <s fie>"
toate dup vechiul hotar, pe unde din veac au folosit, si din vale si din via,
neclintit niciodat, In <v>13ecii vecilor.
Aceasta scriem.

110
www.dacoromanica.ro
Din Suceava, 6966 <1458> septembrie 5.
<Boierii, a>"nume: Hodco Cretovneculn, Isan12 de Neamt, Stetco
Domocu, Petre al lui Echim, Cotmit6.13, Buhte", Fetion, Sachi sptar,
luga vistier, Toa<der ceanic, Crasni> postelnic, <Zbiiarea>1 stolnic,
<Buoreanul)1 comis14.
Arh. St. Bucuresti, ms. nr. 628 (Cond. Asachi), f. 392v. Copie, din prima ju-
mtate a secolului al XVIII-lea.
Un rez. grec., 1ntr-o condia din 1795, la Bibl. Centr. Univ. Iai, ms. 111/99,
p. 11.
ED1TII: Bogdan, Doc. efan, I, p. 18-19 (aceeasi copie); D. I. R., A, I, p. 298
(trad., dupa aceeasi copie).

1 Prescurtarile din aceast5. copie au fost tratate la fel ca cele ale documentelor
originale, deoarece scrisul ei, chiar dac nu pstreaz5, repet, evident, particularittile
ortografiei initiale.
2 Primul 4, adaugat deasupra rindului.
3 OMiS.
4 ro, adAugat deasupra rindului.
5 In trad. din D. I. R., A, I, mentionat gresit: sudecii In textul slav".
6 r, adAugat deasupra rIndului.
In copie Aonro H.
1ndreptat din
9 Gresit, pentru goiX4.
10 Rupt.
11 Gresit, In loc de KocHosH4(4) (al lui Cretu) sau Ilpf1,ecHrA(4) (Cretescul).
Gresit, In loc de HC4.6 (lsaia).
Gresit, In loc de K03516114 (COZInita).
14 De la a roTH (iar aceste) 011 aici, copistul a rezumat, evident, cu cuvintele sale,
textul slavon original, a modificat ordinea formulelor si a renuntat la altele.
13 In trad. din D. I. R., A, I, gresit: dupa".
Subinteles In textul slavon.
12 In trad. din D. I. R., A, I, gresit: Buftea".

77 1458 (6966) octombrie 26, Suceava.

t 111.(n)n(o)c-rbo SO>KTIO, M6I, GTEzisaH('k) KoEzoA(a), r(o)cn(o),A(d)p.k BE< mAn>1


i1lOAAdli<C>2KOH. IiHHHM(1.) 3HdANEHTTO HC(%) CIAM(%) H4WHM(%) AFICTOM(%), K%Ct-
Mth) KTO H4 H(%) 01r3pHT(%) HAH Ero OyCAHWHT(%) LIT841-1, WNSE npnnAowd, nptA(k)
HdMH H nptA(k) HdWHX(%) soirkpE, IVNAHH% H EL61W4 H 3T(K) HX-(11), illtdWKO EIHT04-
TECK01(4%), no IN AO6pV10 HOMO H HEI1OHOrKEHT HH WT(%) loro, H AdAli H
WTCTOICKHAH cnSram(%) H4WHM(%), litrOlrAORH H 1'41'0100BH, CHHOKREA1(%) 11OP-
HHHOM(%), CE Ad 410 HM% A4A(%) H AHWHA(%) Olr<H>1K0 HX(%), 1101M4 GT4H(%),
Hd HMt POIrCH, WT(%) GaEpa, H, Hd TVTOKt, PEAtHH, a larOlrA(%) H
TATOVA(%) AdA(%) HM % 11PHEMATA II0IaHHHd, LIJO HM% EIHWET(%) Hd CEACI 144 THMHWEI.11H.
TtMMW, KHAtEWE HX(%) AORPOE KpOHCBOAEH1E3 H TOKME)K8 H4 TO, TdKOHCAE AdAH
ECMH H HOTKEpAHAH CAVrdAirk Hawnm('k), naHov- HtrOlr401r H rhiHOIr TATVAS, Td/A CEAd,
Plf CH, w-r(k) IthEpa, H PEAtHH, Hd TVTOKt, Ad corr('k) HM% 0103HK(%), c KCt4,11%
.A.OX.0.240<*%) H>2 AtTEM(%) HK(.11) Pd11/10, H EpdTIVAM% H1), H 01rH8114TOM(1)4
HICO, H npdovH8q4-roark nxtk) n irkcEmS poAS HX(%), KTO Ct H3gEpET(%) Hdli..KAH}KE,
HEFlOPVWEHO HHKOAH, Hd KtKH.
ti ro-rafrk TAM(%) CE14M% Ad EcT(k) HM% Cls. li%CtAAH CT4PAAH3 roTomn3,
KvAd Ho HtHHoro KtK4 MICHIldAH.
ti lid TO ECT(%) Ktp4 HawEr(o) r(ocno)AcTELI [MH]5 IIHWE nncaHHaro GTEIPH%6
HOEKOAH, H Ktpa AAHTP0110AHT4 H4111Er0, Kvp OEWKTHCTd, H RtP4 Kontp(-k) Haunnc(k):

111
www.dacoromanica.ro
Ktpd Dalla IlidHOHAd, IltPd nana KAdHKVAd, 'Ape nand rOAHd AKOPHHKel, Ktild 114114
XOAK4 1111160pd, Rtpa nana Tomt KHHAE, litpa nana itinna Kpeia, Ktpd nena KETP4
KOHH44, Ktpa Mind 11%611714, Ktpa Wild &Ohl, litpd nana X0A,K4 KPEROKH1-14, Ktpd nana
liCd1H0 WT(%) KtMLI,d, Etpa nana GTELI,Ka AIIMI&KVWE<II>2Hild, Htpd nene KETpird
111KHMOKIPi4, litP4 nand KO3MHILI,H, RUA Kaki KVXTH, Ktpa nana 43ETHWH4, Ktpd 114114
C4KHW<d>2 crywrapt, ntpa nana 10PH KHCTHMPHHKA, Ktrld nene KpdCHHW4 KOCTEAHHK4,
KtPd nana T4A0p4 1,14WHHKA, !Ape nana BEHM<pli CTOAHHK >24, Ktpa 114H4 KVWptHOVAd
KOMHC4, H KtPd 1111Ctri% sontp% !immix-CO monAancroix(%), KEMIKHX(11) H 444AHX-6.
KO H4WEAVh >KHKOTt, KTO 601r<AETl& P(0)CK(0)A(4)p1l "'MEN 3EMAH, Willi?'
WT(11) AtTEH H4WHX(11) HAH WT(10 H4WEPO KAEMEHE HAH EOVA(11) KTO, H KOPO B(oryis.
H36EpET(1s) MATH r(o)cn(o),4(a)fiEwb.7 nawEn BEtann iliton,a,ancno<n, ToT(%) ino>2 Di
HM11 HE nopSwnn(h) HAWEPO AddHiE H KOTKEPOKAEHTE, 4>8AE 410 KM HM-11 KOTKEpAHA(K)
Sliptriun(%), 34H8>KE ECMH AdAH HMCO 34 H(-h) npanon) H KtP<HO>210 CA8316S.
Hd Conwtho np-knocT(%) H KO<T>213EpK,4,EHf<E>1 TOMV 11110EMV KIIIWE 0HC411-
HOVMV, KEAtAH ECMI1 HdWEMV ntiniomv KAM", ,A,06p01(AV A orollsEToy, KHCaTil H KE,I4T(11)
HAWS nplifitCHTH K CEMV HAWEMV AHCTV.
1111Cd 111E4SVA(11), Olf elVil(d)Kt, BOO AtTW x3U,aS, MtC/M1,4 WX(TOKpid), a.
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al TArii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, c au venit, inaintea noastr inaintea boierilor notri,
.1

Malin i Viva i ginerele lor, Ivaco Vitoltescu, de bungvoia lor i nesiliii de


nimeni, i au dat i au cedat slugilor noastre, Neagul i Tatul, neputii lui
Poiang, satele pe care li le-a dat i li le-a lAsat unchiul lor, Stan Poiand, anume
Rui, de la Iezer, i Redeni, pe Tutova, iar Neagul i Tatul le-au dat privilegiul
lui Poiank in care li se scrie satul Timieti. De aceea, noi, vgzind bunalor voie
i tocmeala pentru aceasta, de asemenea am dat i am intArit slugilor noastre,
panului Neagul i panului Tatul, aceste sate, Rui, de la Iezer,' i Redeni, pe
Tutova, ca s le fie uric, cu tot venitul, <i>2 eopiilor lor deopotrivA, i fraIilor
lor, i nepotilor lor, i strAnepotilor lor i intregului lor neam, cine se va alege
cel mai apropiat, neclintit niciodat, in veci.
Iar hotarul acestor sate s le fie cu toate vechile hotare, pe unde au folo-
sit din veacul veacului.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului 5tefan
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boierilor
notri: credinta panului Manoil, credinta panului Vlaicul, credinta panului
Goian vornic, credinta panului Hodco Stibor, credinta panului Toma Chinde,
credinta panului Micu Crai, credinta panului Petru Ponici, credinta panului
Albul, credinta panului Lazea, credinta panului Hodco al lui Cretu, credinta
panului Isaia de Neamt, credinta panului Stetco al lui DarnAcu, credinta
panului Petric al lui Iachim, credinta panului Cozmita, crediuta panului
Buhtea, credinta panului Fetion, credin0 panului Sachi spktar, credinta pa-
nului Iuga vistier, credinta panului Crasne postelnic, credinta panului Tador
ceanic, credinta panului Zbiia<rea stolnic>2credinta panului Buoreanul comis
i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi <domn al tdrii noastre, sau>2 din copiii
notri sau din neamul nostru sau oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie
domn al l'Arii noastre, Moldova, <acela> 2 s nu be clinteasca dania i intArirea
noastrd, ci s' le-o intareasc6 i s le-o imputerniceasca, pentru a le-am dat
pentru dreapta i credincioasa lor slujbd.
112
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus-scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Dobrul logort, s scrie i s atIrne pecetea
noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Steful, la Suceava, In anul 6966 <1458>, luna octombrie, 26.
<Pe partea Indoita a pergamentului, In interior, Incercarea de pana a
diacului:> <A1>20-0norrito (Din mila).

Bibl. Acad., CLXXIV/1. Orig., perg. (27,5 x 38,5 cm), rupt iters la indoituri,
coital din stinga, jos, lips, pecete atirnatl, pierdutd.
0 trad., din 1835 martie 14, d3 ieromonahul Hrisant de la m-rea Golia, ibidem.
0 copie, dupti aceemi trad., la Arh. St. Iai, DLXXVII/1. 0 foto., la Inst. de ist. i
arh. A. D. Xenopol" - lai, Fotografii, 11/447.
EDITH: Bogdan, Doc. .Ftefan, I, p. 19-21 (text slay); D. I. R., A, I, p. 299-
300 (trad.).

1 OrniS.
2 Rupt.
3 Ma in orig.
4 4, fAcut deoseori ca v.
5 Aceea.5i repetare: 114wIr5 Mi, apare i in celelalte documente scrise de
diacul Steful (vezi nr. 83, 87 *i 90).
6 Gre0t, in loc de Gre4S4114.
7 E, scris peste %.
8 Sters.
9 Nescris.

78 1458 (6966) noiembrie 11, Suceava.

ll1(H)A(0)CTTIO g(0)3CIE10, MbJ, GTE4S4H(10 HOEKOAd, r(0)C11(0)A(d)p% 3EAAA11


1110AA4HCK011. 111111114/1(1)1 3<H4M >2EHHTO HC CtM% AHCTOhrla H4WHA1(%), 11%CtAVIL
KTO Nd H(%) H113pHT(%) HAN Er(o) VCA61WHT(11) 4TVLIN, W?KE TOT(%) HCTHHHbJH CAVTd
H4W(6) HtPH111, IldH(%) '1411VA(-11) eNHECKVA(%), CAV3CHA(%) HAM(%) 11PdHO uKtpHo.
TAM% MN, HHAtKWE Er(o) 11pdHIP3 H Ift1JHVIO CAVNIEV AO H4C(%), 3Cdil NUM ECAAH
Ero WCORHOIO HAWEIO M(H)A(0)CT110 H Addll H NOTHP%ANAN ECMH EMV, V HAWEN 3EMAH,
illoamscsou, np4HOE Fro WTHHHI11, CEAd V HOAOCTH KplonrkTtrpt, Hd HMt : CHHE-
11141, Hd 11HPEWHH11,H, OVA(k)4 Al1CON111, H KpErrkTtrptnin, II 111VpHEIPTH5, H MAIM(%)
HJ MdTKH 11/1dA0M(%) BAXAVERt H 114C11KV Hd KOHE11,(%) Tpl/Ht WT(%) BLIKOH1H, Hd
110T0K4 Kfr101111tdA%. TOE 13%CE Ills1WE fINC4HHOE Ad ECT(%) EAAV WT(%) HdC(%) V'pHK(%)
H CK13%CrAM% A0X0A0M%, EMV H AtTEM% <Er>2o, 11 VHIN4TOAA% Fro, II nptvovtia-
TOAVK Er0, H npalpvptToiwil Fro H 111xCEMV pomr EVO, KTO CK EMV HBEEpET(%) HdH
RAH3CHill, H EFICTV111EHHO HI1KOMOKE, Hd KtK11.
it XOTdp% TAM% CEAAM(90 Ad ECT% no CT4p0AAV XoTapio w-r(%) vcor(%)
rropou(%), svAa H3 HtKd V)KHKAAH ; 4 XOTdpi% TON Fl4C1111,11.4,4 ECT(%) KOAHKO MOKET(%)
W}KIIK4T11 EAHO 114CHKV.
it Hd TO ECT(%) HtP4 H4WEr0 r(ocnoA)cTsa, HFIWE 1111CdH%/14r04 CTE44H4 H0E-
110,3,61, H Iltpd HAWEr(0) MHTPONOAHTd, KHp OEWKTHCT4, H irkpa swap Hausix(%): stpa
natia litaHolina Els1Hwa<ro>6 XOTNHCKdr0, IltPd 114114 E.AAHKIfild 114pKdAdg4, Htpd 1ldHd
ro, AllOpHHKA, stpa 114114 XOAK4 111H60P4, stpa NAHA TOMEJ KEJHAE, Ettpa 114114
i1114K4 Kpd, tpa flaH4 lIETP4 110H1144, Htpd 114114 ilAK4 crurrapt, Ktpa 114H4 A43H,
Iltpa 04114 XOAK4 KpEU,OHH11(4), stpa 04114 !Cell neptcanasa HEMELI,K4r0, stpa Ildlid
GTE11,K4 kl&M%KVW4, Ktp4 114H4 TIETpliKd HtPd 114114 RO3M1111,H,
Iltpa 114114 RVrTH, litpd IldH4 4:10ETHWH4, stpa 114Hd C4KEJW4 crierapt, Ktp4 114Hd lOng

113
www.dacoromanica.ro
KHCTHdPHHKd, rkpa ndHd TdA0Pd 1,14WHHKA, litpa n4H4 BEHdpH CTOAHHKd, Ktpa ndH4
Hp4CHIalWd nOCTEAHHKd, KtPd nd<H>24 HWHd KOMHC4 H Ktpd KCIAK(%) Romp ninninc(%)
monmecanc(%), KEAHKHK(%) H MdAHK(%).
fl no HdWEM(1a) HCHKOTt, <KT>20 EVAET(%) r(0)Cn(0)A,(4)p% H4WEH <3EM1H>7
WT(%) AtTEH H4WHK(%) HAN WT(%) HdWEr(0) nAEM<E>2HE HAN naK(%) SV,4,(6) KTO, H
Kor(o) Ei(or)lx <H>63sEpET(h) MATH r(o)cn(o)A(d)pEivm V HAWEH 3EANAH, Ir itio,vogozoti,
ToT(%) LIJO MA EMI," HE noprintin(%) nawEr(o) AddHU H nOTKplOKAEHTE, dilE LIJO E61 EMV
VTIIpla,d,HA(%) H VKptilHA(%), 3dHVHC(E) ECMH EMV AdAH 34 Er0 FIP4KV H KtpHVIO CAV5KEV.
if Hd 60AW<E>8 nOTHWKAEHIE H Kptnorr(%) TOMV KILCEMV KHWE nHCdHHOMV,
ESEAtAH EC MH HAUJEMV KtpHOMV ndliV, Aospvinr AOrOHETV, nHCATH H HdWV nEturr(1.)
nonstcnTn n9 CEMV AHCTV HAWEMV.
HHC(4) Hai/A, V GV,i(d)Kt, H(N) AtT(0) x3U,P, M(t)C(1)4 HWEAN(IpTd), di.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut Cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c aceastd adevdratd slugd credincioasd a noastrd, pan
Stanciul Sinescul, ne-a slujit drept si credincios. De aceea, noi, vzind dreapta 0
credincioasa lui slujbd cdtre noi, 1-am miluit Cu deosebita noastrd mild si i-am
dat 0 i-am intdrit, in tara noastrd, in Moldova, ocinile lui drepte, satele din
tinutul CirligAturii, anume: Sinestii, la Ciresnita, sub pddure, si Crepdturenii,
si 5turnestii5, si moara de pe matca Bahluetului Mic si prisaca de la captul
Gruiului de la Sacovdt pe Piriul Fintinilor. Toate acestea mai sus-scrise sd-i
fie de la noi uric si Cu tot venitul, lui si copiilor lui, si nepotilor lui, si strd-
nepotilor lui si rdstrnepotilor lui si intregului sdu neam, cine i se va alege
cel mai apropiat, neclintit niciodatd, in veci.
Iar hotarul acestor sate sd fie din toate partile dupd vechiul hotar, pe
unde din veac au folosit ; iar hotarul acestei prisdci s fie cit va putea folosi o
prisacd.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, si credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist si credinta boierilor
nostri: credinta panului Manoil fost pircAlab" de Hotin, credinta panului
Vlaicul pircdlab, credinta panului Goian vornic, credinta panului Hodco
Stibor, credinta panului Toma Cinde, credinta panului Micu Crai, credinta
panului Petru Ponici, credinta panului Albu spdtar, credinta panului Lazea,
credinta panului Hodco al lui Cretu, credinta panului Isaia pircdlab de
Neamt, credinta panului Stela, Ddmdcus, credinta panului Petricd al lui
Iachim, credinta panului Cozmita, credinta panului Buhtea, credinta panu-
lui Fetion, credinta panului Sad sptar, credinta panului Iuga vistier, cre-
dinta panului Tador ceasnic, credinta panului Zbiarea stolnic, credinta
panului Crasnis postelnic, credinta panului Ion comis si credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, mari si mici.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn <al 01.07 noastre, din copiii
nostri sau din neamul nostru sau iardsi oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu
sd fie domn In tara noastrd, in Moldova, acela sa nu-i clinteascd dania si intd-
rirea noastrd, ci sd i-o intdreascd si sd i-o imputerniceascd, pentru a i-am dat
pentru slujba lui dreaptd si credincioasd.
lar pentru mai mare intdrire si putere a tuturor celor mai sus-scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Dobrul logoft, sd scrie si sd atirne
pecetea noastrd la aceastd carte a noastrd.
A scris Isaiia, la Suceava, in anul 6966 <1458), luna noiembrie, 11.
<Pe verso, cloud insemndri tirzii :> Sinestii ot Cirligdtura, ot Stefan vodd ;
<0 :) Stefan vodd, ... Stanciu Sinescu, Sinestii si altele.

114
www.dacoromanica.ro
Bibl. Acad., XLVII/237. Orig., perg. (26,5 x 38 cm), palimpsest", pecete atirnata,
pierduta.
0 foto., ibidem, Fotografii, XXXIII/12. Alte foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII
(pachet Costachescu), nr. 63, si la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii,
11/448.
EDITII: Bogdan, Doc. ,,Stefan, I, p. 24-25 (text slay); Costa'chescu,
p. 7 itrad. naratiei); D. I. R., A, I, p. 300-301 (trad.).
I 4, facut peste tot ca v.
2 Rupt.
3 Asa in orig; vezi si mai jos.
4 Asa in orig.
5 In textul editat de I. Bogdan: Illspridpiii;azi Stornesti.
Omis.
7 Rupt i ters.
8 *ters.
9 Gresit, in loc de x.
pircalab", subinteles in textul slavon.
Textul slavon razuit, de la care se mai observa, peste tot, urme de litere, re-
prezenta un act de proprietate emis de cancelaria unui C TE,4HA soesoAa al carui nume
se mai poate citi sub actualul 144H CAHIMITH

79 1458 (6966) decembrie 14, Suceava.

Malurile, tinutu Bacau, let 6966 <1458> dechemvre 14.


Cu mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voevod, domn prei Moldaviei.
Facem Instiintare cu aceastd carte a domniei mele, tuturor cine o va vide sau
cetindu-se o va auzi, Ca' viind innainte noastri i lnnaintea boerilor nostri,
mari i mici, Mrusca, fata lui Andries SlujAscul, giupIneasa lui Negril, de a sa
bunvoe, si-au dat satele sale si moark parte a ei, ci s-au ImpArtit, Innainte
noastr i innainte boerilor nostri, cu fratii sgi i cu surorile sale, si au dat
mAngstirei Bistritei, unde este hramul Adormirea preasfintei ngsc5toarei de
Dumnezeu ; numele satelor : giumtate de Slujesti, unde au fost curti tatlui ei,
giumtati di moard, si din tot venitul, giumAtate, i, la Maluri, amlndou
coturi, Onestii i L5b6sestiiI, i, la fintina Horgului, unde au fost mAndstirea
tAt5Ini-sdu, ca se-si fac6 pe locul acela prisac4; i sA o pomeneascd scriind-o la
pomelnic.
Iar domnia mea, vAzind bunavointa a ei i danie, am IntArit, cu uric,
ca s fie sfintei mandstiri Bistritii cu tot venitul.
lar hotarul numitelor sate s5. le fie pe unde din vechi s-au stApInit.
Pre care este credinta a domniei mele, noi, Stefan voevod, i credinta
mitropolitului nostru, chir Teoctist, i credinta tuturor boerilor nostri, mari
mici.
S-au scris la Suceava.
Dobrul logoft.
Arh. St. Bucuresti, ms. nr. 1 252 (Copii particulare), f. 23. Copie dupa alta copie,
scrisa cu litere latine", a unei trad. care se afla la Arh. St. Iasi, Tr. 1470, dos. nr. 16
(Tribunalul Neamt), f. 23 v. (dosarul indicat nu a mai putut fi gsit insa in fondul aces-
tor arhive.).
EDITII: Bogdan, Doc. ;Stefan, I, p. 25-26 (aceeasi trad., dupa o alta copie par-
ticulara) ; D. I. R., A, I, p. 301 (aceeasi trad., dupti Bogdan).

In copie: Ilabasestii".

115
www.dacoromanica.ro
80 1459 (6967).

Izvod de unce i alte scrisori de moii a raposatului Miron logofat


leat 7222 <1714> martie I.
Un uric. pe Hlineti, din leat 6967 <1459>, ot Itefan vaca.
Dup4 Iorga, St. f i doc., VI, p. 151. Mentiune.
ALTE EDITII: CostAchescu, Doc. mold. .Ftefan, p. 20 (aceeai ment.); D. I. R.,
A, I, p. 151(aceeai ment., dup. Costdchescu).

81 1459 (6967) ianuarie 3, Sueeava.

111(H)A(0)CTE10 B(0)>KTE10, M61, CTEZISdli(k) HOEHOAd, r(0)CF1(0)Adp(k)


MOAAdliCKOH. 3H4MEHHT0 4HHIIM(K) CHM(b.) H4llIENt(10 ANCTOM(k), HkCEM(6) KTO 114
11(k) H'hapHT(k) HAN Er(o) 01(CA61WHT(6) <4T01(411>l, W TOTH2 HCTHHHill naw(h)
cara, fldlrh &Hl& PS?KHIl-k, CASHCHA(1%) H4Ad(6) npaEolo <n>1 aEpno. TEnk(k), MbJ [11],
IIHAEHWE Ero npegolo camso<lo>1 Ao HdC(k), NUAOHJA(H) ECM61 Ero ocoEnoto HaWEIO
M(H)A(0)CTTIO H AdAil H HOTHIMANAH ECMW EMS, S H4WH BEMH ilionAmeicoH, Ero
WTH(H)HH H CEAd[M], Hd HM,: PS5111.HtHTH, rAE EH(k) Aom(b.) Ero, H TI101/11,TH, 11 noa(k)
TEAVKHHd, H Crosoptnin, H E0T6WlitHiN, I W390 i14XWM(1%), WT(b.) rplaAd CM)-
MHTWM(II) H K MAHHOM(6), Eatpom(e) darom(k), Ck omm wT(b.)
LoraTa, AomiEe WT(k) PtH<T>lE, EOrdTd AO OirCTTE rphAd dHApiEWd, T EILIJE Ck WHEIOTE,
r AE SnamET(k) S IlpSTERS.
il npHsTME LIJO HAidA(6) lid TEK(k) CEA4X(10 H 144 wsEpa, WHI1 EMS NOKpdAH KOAH
EM<S>1 AOM(11) 3A0AtH FlOKpdAllAH, KdKO TON CHEATTEAll HdArk(k) MENITIAWH, npEA(k)
HdA111 H HIJEA(6) HAWHMH gontpn.
TOE 1311WE IlliCdHHOE KdKO Ad ECT(11), WT(k) H4C(1%), EMS OirpHK(10, C'11 Irl&CEM(11)
A0KOAOM(1%), EMS H AtTli ECO, H SHS4dTOM(k) ECO, H flpt0HS4dTOM(k) ECO, H npatito-
plaTiva(k) <Ero>l, H laCEM(S) poAom(03 Fro, aTo ESAETOO EMS M4(1)4 HA113HTH, Ad
ECT(6) HilA(10 HE11013SWEHO HHKOAMKE, Hd
11 x-01'40405 TEM(11) CEA0M(k) Ad ECT(k) no rrapoart$ roT4p(8), no KSAd Ha
EtKd SiHHILIAH6. I W3EIJOM(1), XOTdp(11) ECTk < AO >1 PMFITE.
ti Hd TO ECT(N) litpa r(o)cn(o),AsTE(a) MH, IIHWE f1tiC4HHOM007 GTEZISdHd BOE-
110Ad, H atpa li4WEr0 MHTp0110AHT4, Klip OEWKTHCTd, H Htpe E0Ep116 HdWH : HEP4
IldHd indHOHAd, H HEpd 114144 EAdHKSAd E1b.pnA4EOHE2 linnorpaAcaaro, H ElEpd
- HEI34 114H4 TOMH
rOliilid 4,,EopunEa, Epa nana Xwma AP<Fisopa.,10, Upa
KpdAE, REpd nana HETPd 110HH4d, HEpd UNA JIACSAd, HEpA I14H4 adall 11HTlind,
HEPd EpEU,0[1d]CKSAd11, HEpd nana HCAIE llpkKIIAdEd HEMEU,CKdrO, EEpa 114144 CTEJJ,K4
AkMOKV1114, HEpd 114H4 BETpd COKHMOHH4412, [U4 04144 E03MlillH, /Upa mula liSrrn,
EEpa mula ITIETHWIld, <11tp4 I14114 C4K6JUl4>1 CIldTdpE, Erkfld naHa lOrd 1311CTEpliliK4,
IlEpd EpdCHkWd FlOCTEAHHIld, H !latid TkSTSAd, HEIJA MINA <TaAopa 44WHHK4> 12,
HEP4 Hdlid 3sEpa CTOAHHKA, HEpd mula TM:111N4 ICOMHCI H HEpd IIKCEX(k) 60EpH HAWN, HEAN-
MAUI MdAdMil.
JI Hd 60AWE HOTECpKWAEH< 14>13 EptnocT(k) SpHl<414, HEAtA(H) ECM61 HawEaAS
sEpHoNtS Aospii15 noroET(S) 1111C4TH H HdlIJEMS I1E44TH IlpTHECHTH Kk CEMS ANCTOM(S)
HdWEA/1(8).
IIFIC4A(6) 11C4iE, S G84413E13, F A(K)Hm.
rEH(JIJIE),

<Pe verso, la sfiritul traducerii aceleiai copii:> Acest uric este scris
din cuvint in cuvint inainte noastra, Iordachi Canta ve! logort. Tanas(a)
biv caminar am scris, l(ea)t 7261 <1753> mai 29.

116
www.dacoromanica.ro
Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi <citindu-se>', ca aceast adevrat slugd a noastra, pan Lin
Rugind, ne-a slujit drept OW. credincios. De aceea, noi, vkind slujba lui
dreapta &are noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mil i i-am dat i i-am
intrit in tara noastr, Moldova, ocinile i satele lui, anume: Ruginenii, unde
a fost casa lui, i Tuii, i jumdtate din Telejina, i Stoborenii, i Botdenii,
i iezerul Leahului, de la &la lui Soare, cu vama i cu moara, i cu iezerul
Leahului, cu grindul de la Bogata", mai jos de Rentea, Bogata pin la gura
girlei lui Andrie, i Inca cu ipotele, unde cad In Prutet.
Iar privilegiul pe care 1-a avut pe aceste sate i pe iezere, i 1-au furat
cind nite r'ufdatori i-au prdat casa, cum ne-au mkturisit aceasta megieii,
inaintea noastr inaintea boierilor notri.
Toate acestea mai sus-scrise sd-i fie de la noi uric, cu tot venitul, lui i
copiilor lui, i nepotilor lui, i strnepotilor lui, i rdstrnepotilor <lui>', i
intregului ski neam, cine ii va fi cel mai apropiat, s le fie neclintit niciodatd,
in veci.
Iar hotarul acestor sate s" fie dui:a hotarul vechi, pe unde au folosit
din veac. Si hotarul iezerelor este <pin 101 Rentea.
Iar la aceasta este credinta dom.niei mele, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boierilor
notri: credinta panului Manoil, i credinta panului Vlaicul piralab de Cetatea
Alb, i credinta panului Goian vornic, credinta panului Hodco St<ibor>",
credinta panului Toma Ghindem, credinta panului Micu Crai, credinta panului
Petru Ponici, credinta panului Albul, credinta panului Lazea Pitic, credinta
panului Cretescul, credinta panului Isaie pircalab de Neamt, credinta panului
Stetco Dknocu, credinta panului Petru al lui Ochim, credinta panului Coz-
mita, credinta panului Buhtea, credinta panului Fetion, <credinta panului
Saci> 10 spkar, credinta panului Iuga vistier, credinta panului Crasni pos-
telnic i a panului Tutul, credinta panului <Toader ceanic>10, credinta pa-
nului Zbere stolnic, credinta panului Ioan comis i credinta tuturor boierilor
notri, mari i mici.
lar pentru mai mare intkire i putere a uricului14, am poruncit credin-
ciosului nostru Dobreal5 logoft s serie i s atirne pecetea noastra la aceast
carte a noastr.
A scris Isaie, la Suceava, 6967 <1459>, ianuarie, 3 zile.
Arh. St. Iasi, CLVIII/3. Copie cu o trad. prescurtatit pe verso, ambele de acelasi
autor.
0 copie, din prima jumtate a sec. XIX, el.10 aceeasi trad. prescurtata, ibidem,
si alta, autentificata ch Divanul apelativ al Tarii de Sus, In 1843 august 2, ibidem. Tr.
1765, op. 2 014, dos. 77, f. 699 r. 0 copie, din 1926, dui:4 aceasta din urma trad., la
Bibl. Acad., DLXIV/3.
EDITII: Ghiblnescu, Arh. Muz. laqi, 1, p. 3-6 (aceeasi copie, cu trad. edit.,
si trad. veche); idem, Surete, XXI, p. 3-6 (aceeasi copie si trad. veche). si XXIV,
p. 4 (rez., cu vdleatul gresit: 7006 <1498>, intr-un act din 7261(1753> iulie 2); BAleanu,
Doc. fi reg., p. 81-82 (copia din 1843); Cost6chescu, Doc. <comunicate>, in Buletin I. N e-
culce", fase. 6, p. 203 204, si Doc. mold. Stefan, p. 21 23 (aceeasi copie, cu trad.
editorului); D. I. R., A, I, p. 302 303 (trad., dupl. Costchescu).

Omis In copie.
2 in loe de TOTIL.
3 in loe de poO.
4 in loe de WU.
5 In loe de -01'4131.

117
www.dacoromanica.ro
Asa In copie.
7 in loe de nutamor(0).
8 In loc de nsplekaa5.
9 in copie, gresit: pentru
10 Loe alb in copie.
11 in loc de IC_ratiteR8A. sau
12In loc de ITINHMAIN44.
Rupt.
14 Daca 8piiii4 (uric) nu reprezinta, eventual, interpretarea de catre copist a
unui text ilizibil, formula constituie o inovatie, rmas insa solitara chiar In contextul
celorlalte acte serse de Isaia.
18 in loe de ,a,ospi3A8 (Dobrul).
Aici, ca i, deseori, pe parcursul textului: (sotpu,
lupa, enerapc etc.), E pare sa
reprezinte, In scrisul copistului, pe sau t.
17 Copia slava este probabil defectuoasa aici, intrucit Bogata se all pe stinga
Prutului, iar iezerul Leahului pe dreapta.
18 Pentru Chinde".

82 1459 (6967) ianuarie 11.


<Uric) din anul 6967 <1459) ghen(a)ri 11, de la domnul Stefan v(oie)vod
bgtrinul, prin carile intresti boieriului sgu, Petre Puiul, intre altile, i salkte
lui Man, ci au cumpArat-o de la Sima Perhanul.
Arh. St. Jai, Cond. K, nr. 373, 1. 172. Rez. intr-o carte de judecata din 1805
septembrie 18, privind o pricina a razesilor din Cociorbeni, pe Berheci, pentru mosia
Vrajitoarea.
EDITH: Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 27 (acelasi rez., lnp relucrarea editorului);
D. I. R., A, I, p. 303 (rez., dupa Bogdan).

83 1459 (6967) februarie 16, Suceava.

t 111(11)(0)CTTIO R(0))KTIO, MEd, GTE4S4H(6) 110EROAd, r(o)cn(o),q(d)p-k BEmita


IV1o,44scHloa. 3HAMENNTO 4HHIMI(11) NC CHM(10 Hd<W>lHAVI% AHCTOM(1), Ri1CRtM(1%)
KTO Hd HEM(%) R<113>'pliT(10 dAN RO Ero IITOH Olf<CAIIIWHT(11), KO>lAtl Komoy Toro
NOTpERH3H4 RVAET(10, W)KE AdEM% H n<oTKpiliKAd>lElirk He CHM(%) NdUlliM('10 ANC-
TOM(%) A1OAEM(11) MONdCTHpIO HMLEM<Oir WT(%) 110AtHH, H>lAE)KE ECT(%) rPdM(h)
G(Kia)T< oro HNK>10AKI, HA HAAt, ova-m(11) (110AEAA(11) <WT(11) ,A,Plar$111EN>1112
WT(15,) GEINHLId<HH, 00>1 KEKH, Hd TO MK M HM<dlOTlx3 CAORO>lAV Ad HE XoAtT(h)
oy. Tb.ixto cEAdr(-10 coiroOlAH wroo Aoporvat d <NH oypt,A, >laa TdKOW(E),
HH HOAROAV Ad HE AdA017(1s).
HpO TO}K(E), HdW('ll) CV<AEAVIa, d HH rtIOEHNK(1.), a NH am-indium(%)
AA HE CMtET(%) TKIX(1%) AFOAII CVAHTH, d NN rAGEV NC(%) H119C(11) VatTH d HH TpETTHV,
/111 EAHN(11) rpOW(%). tI KOMI/ LIJO Ct 01r3pHT(11) KpNRAO Hd TIgr(ls.) A WAN, TOT() Ad
HILIPIET(10 HX(115,)3dKOHOAA(1) nptA(%) ErVMENOM(10 HH ripEA(.11) oy.ptAaa-
KOM(11), d HHOr(0) CVA(6)11:k Ad HE HMdl0T(10 HdA(%) cogoto, saaorE(E) ECM61 AdMI
IIM(1) HEHOARPOKHO, Hd
Hd TO ECT(.) Htpd HauEr(o) r(ocno)AcTRa [ma]4 Ii Rtpd ANNTPOHOANTd aawEr(o),
vp OEWKTNCTd, H litpa soup(%) NdWHX110, REMIKIIIr(%) H MdAbJX(11),
tI Hd ROAWEIO Kpt0OCT(1%), REAtAN ECA161 fldHV ,A,ORpl/M/ noroeEToy <IINCdTH>5
ildWV 0EIldT(11) HpHRtCHTH K CEAM/ AHCT01( HAWEMV.
Ilac(d) oy. evtiast, ROO AtT(o) xsu,a3 z(nipva)p(YE)
<Pe verso, insemnare contemporang:> Ba rnosE.

118
www.dacoromanica.ro
f Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor Care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, cind aceasta va fi de trebuintd cuiva, cd dam si intdrim
cu aceastd carte a noastrd oamenilor mAndstirii noastre <din Poiand>l, unde
este hramul Sfintul Nicolae, anume, tuturor oamenilor <din Drdgusen>1i2
din Onice<ni, pe>' Jijia, ca sd aiba slobozie sd nu umble In acele sate judecd-
torii de la Dorohoi i nici dregdtorii lor. De asemenea, nici podvoadd sd nu dea.
Pentru aceasta, nici un judecator al nostru, i nici globnic, i nici pripdsar
sd nu IndrAzneasca s-i judece pe acesti oameni, i nici sd nu ja de la ei gloabd
nici tretind, nici un gro. Iar cui i se va Om vreo strimbdtate la acei oameni,
acela trag cu legea inaintea egumenului sau Inaintea dregAtorilor lui,
iar alt judecdtor sd nu aibd deasupra lor, pentru c le-am dat lor nestrAmutat,
In veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre i credinta mitropolitului
nostru, chir Theoctist, i credinta boierilor nostri, mari i mici.
Iar pentru mai mare putere, am poruncit panului Dobrul logofdt <sd
scrie>5 i s atirne pecetea noastrd la aceastd carte a noastrd.
Scris la Suceava, In anul 6967 <1459> februarie 16.

<Pe verso, insemnare contemporand:> Pentru gloabe ; <si alta, tirzie:>


De la Stefan v(oie)v(o)d, de scuteald, leat 6967 <1459> fev(ruarie) 16.
Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 135. Orig., perg. (24,5 x 15 cm), mai multe por-
tiuni din jumdtatea superioara lipsk pecete micA (diam. 2,5 cm) atIrnatk snur de mA-
tase albastr; legenda: + [Iam GTUIS4lid Sonoma *
Mai multe foto., la Bibl. Acad., Fotografii, XXIII/75 si LXXVIII/9, si la Inst.
de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/449.
EDITH: Bogdan, Album, nr. 28 (facs.); idem, Doc. .,Stefan, I, p. 28-29 (text
slay); D. I. R., A, I, p. 304 (trad.).
Rupt.
2 Intregirea <WT apartinind lui I. Bogdan si preluata In trad. din D. I. R.,
A, I, nu poate fi acceptatk Intrucit spatiul rupt cere un cuvint de cca 10 litere. Dintre
stApInirile m-rii Pobrata, satul DrAguseni, pare a fi singurul care Intruneste elementele
necesare Intregirii, aflindu-se In aceeasi zon geografica cu satul Oniceni, i, deci, putind
fi supus aceleiasi jurisdictii, iar In doc. din 1554 <martie 20) (vezi D. I. R., A, XVI, II,
p. 53) urmInd, In sirul proprietAtilor mAndstiresti imediat dup acesta.
3 in textul editat de I. Bogdan, gresit: HM <ter...>.
4 Hilunr(o) r(ocno)ACT114 [MIS], expresie gresita, Intrebuintatd de diacul Steful (vezi
doc. nr. 77, 87 si 90).
5 OnliS.

84 1459 (6967) mai 20, Suceal a.

t al(H)A(0)CTTIO 6(0)HeitO, AA111, GTE4SAW11 goutom, rocnompb. 3Enuni Mon-


mgototi. BIUMEHHTO IIHHHM(11)1 HC CtMll AHCTOMh HdWHMI1, Kl%CtM11 KTO HA HEMI&
K163pHT(k) dAll BO Fro OIrCAHWHTE. LIT0V4H, %YOKE Eil(d)rOnp0H3/10i1H r(OCHO)ACTKO MH,
H4ll/HM(11) E4(d)rHMI% Elp0H3KOAEHTEM(6) H LIIICTI11M(6) H C(KIA)TAHM(6) CpCIO(6)-
11,EM(6), H MENU% H AdAH ECMH CEC(6) AHCT(II) HdllA HAWEMV MOHdCTIVIO WT(K)
BHCTpHLW, H,A,E?KEECM rpam(k) OIrCHEHili C(K/A)TtH E.(0r0p0M)LW, !WM ECT'It
FroymEn(K) KVP nonoy eVCTATTE 4prliMaHApHT(11), lid TO, A EH OIrCH OIrrpOKE
WT(6) 1101r1WIEWH, WT(11) TOW MOHdCTHpCKOE CEAW, Koymo noyikv.r(k), d 6H
HAATHMI EFICKVHOK(k) AdH(11) HdWEAAV MOHACTHpIO WT(K) IiKICTPHLI,H. ilpo TONC(E), HH

12 Documente C. 1693 119


www.dacoromanica.ro
EAHH(6) EFICKVII(6) d HH WAHN(6) H(I) crwr(h), ti HH EAIIII(6)2 WT(15.) H4WHX(k) CAVr(1)9
AA HE CArkET(6) 01(3/ATH WT(k) HIIX(6) EHCK011110K63 Ad11(6), N H EAHH(6)3 rpow(%).
TdKOM(E), COIrA(6)4H WT(6) EdKOlit HAN N(I) rAOHHHRH HAN H(k) CAVI'H Ad
HE HMAET% T614 MOAN MOUCTFIfICKHX(6) WT(Ix) 1101(K4tIELIJH COy'AliTH HH W KOT0p0M(6)
AHAt, HH W HEAHKOE AliA05 el NH W N4A0E, d HH [-Amy HC HHX(k) SpdTH, IIC THMH
HC Toro CEAd, NH EAHH(6) rpounl, HH W HEAHKOE AtA0 d NH W MdA0E, dAE Ad liX(6) coy-
AtT6 CdMH HanoyrEpH HAWN WT(6) 11HCTpHLH CHOH MOAN, d HH6 cvAavh Ad HE HmaioT(k)
Thal MOAN WT(6) IVKdqEIIJH, HH W KOT0p0M(k) AHAt, pasgt EroymEH(K) LICTpH4ECKTH
C'h KdAVIntpH Ad WO CVAtT(k).
TaHow(E), Aa HE AdAVT(6) HH AEC-kTHHOIr WT(6) 61104(%); Ad HE IIMMOT(6)
HAWN cnoyrH 01r3RTH, dAE CdMH KdAVINIH Ad HEpVT(6) WT(k) CHOHK(K) AIOAH. TdKHJK(E)
11 oynaAET(k) oy H(k) xoTap(ti), TH>H(E) Ad EcT(il) HAWEMOIr moHacTupro
WT(6) 11HCT1:1H11,H.
TOE oycE KHWE IIHCANOE Ad ECT(%) MOHdCTHp10 HAWEMV WT(6) ElICTIlliltH HEI.10A-
HHWHO HliKOAH?KE, Hd HtKH. fi KTO c1 noicoycHT(k) flOpVWHTH CTE NdWE AddHTE H 3AFIHCV,
TOT(k) gOVAET(k) noA(K) IItiWEH HEAHKOH K43HH.
Hd TO ECT16 Iltpa IldWEr0 r(ocrio)AcTga, KHUJE nucaHaro, MH, CTEZPHd HOE-
EOM, H Ktp4 H4WEr0 MHTp0110AHTd, tarp KTEWKTHCTd6, H Htpa KlICt)C(6) HOlatik
HdWHK(6) MOAAMICKIIK(6) HEAHKI1K(K) H MdAltr(k).
lid HoymmEto tcp-knocT(b.) H FlOIrTHEILINSAEHTE TOMV Kl10EMV KHWE IVICdHHOMV,
HEAtAll ECMH HAWEMV etpHomv none, Aosprnoy ilWrW4SETV, MCAT"! H FlpIlEtCHTH
HAWV 11E4dT(6) K CEMV AliCTOIr NdWEMV.
1111C(d) rEAEwH(1)7, oy Cvliaet, H(11) A CO TO xl1,3p, m(t)c(ra)u,a MdH, i A(E)U1.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunvointa noastra i cu
inima curata i luminata, 0 dam 0 am dat aceasta carte a noastra manastirii
noastre de la Bistrita, unde este hramul Adormirea sfintei nsatoare de Dum-
nezeu, unde este egumen chir popa Eustatie arhimandrit, pentru aceea ca toti
ungurii din Lucace0i, din acest sat al manastirii, citi vor fi, sa plateasca darea
episcopeasca manastirii noastre de la Bistrita. Pentru aceea, nici un epi-
scop8 i nici o slug de-a lor i nici una din slugile noastre sa nu indrazneasca
s ja de la ei darea episcopeasca, nici un gro.
de asemenea, judecatorii din Baca)] sau globnicii lor sau slugile lor
s nu-i judece pe ace0i oameni ai manastirii, din Lucace0i, pentru nici un fel
de fapta, nici pentru fapta mare 0 nici pentru <rapt:08 mica, i nici gloab. s
nu ia de la ei, de la ace0i oameni din acest sat, nici un gro, nici pentru fapta
mare, nici pentru <rapt:08 mica, ci s-i judece singuri calugarii no0ri de la
Bistrita pe oamenii lor, iar alt judecator s nu aiba ace0i oameni din Luca-
ce0i, pentru nici o rapta, ci numai egumenul de la Bistrita cu calugarii
sa-i judece.
de asemenea, sa nu dea nici desetina din albine ; s nu o ja slugile
noastre, ci numai calugarii s o ia de la oamenii lor. De asemenea, i pripasul
care va cadea in hotarul lor, s.' fie tot al manastirii noastre de la Bistrita.
Toate acestea mai sus-scrise sa-i fie m'ngstirii noastre de la Bistrita
nemipate niciodata, in veci. lar cine s-ar incumeta sa clinteasca aceasta danie
i inscris al nostru, acela sa fie sub marea noastra pedeapsa.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului, noi,
*teran voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Teoctist, i credinta
tuturor boierilor no0ri moldoveni, mari i mici.
120
www.dacoromanica.ro
Iar pentru mai mare putere i intArire a tuturor celor mai sus-scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Dobrul logoffit, 8 scrie i sA atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastra.
A scris Ghedeon, la Suceava, in anul 6967 <1459>, luna mai, 20 zile.
Arh. St. Bucure0i, M-rea Tazlau, VIII/1. Orig., perg. (31,5 x 42,5 cm), pecete
atirnata, pierduta, nur de matase viinie.
0 trad., din 1912 iunie 15, de St. Nicolaescu, ibidem. Alta trad., ibidem, M-rea
Bistrita, III/1, i o copie slava, ibidem, ms. nr. 629 (Cond. Asachi), f. 326. Dou foto.,
la Arh. St. Iai, MXXXVIII (pachet Costachescu), nr. 64, *i la Inst. de ist. i arh. A.
D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/450.
EDITH: D. I. R., A, I, p. 514 (facs.); Hajdeu, Arch. ist., I, 1, p. 113-114 (text slay,
Cu prescurtari3O trad.); Bogdan, Doc. $tefan, I, p. 29-31 (text slay *i indreptari ale
trad. lui Hajdeu); Iorga, Anciens doc., II, p. 535-536 (text slav, dupa Bogdan, *i trad.
franc.); D. I. R., A, I, p. 305 (trad.).
1 4, facut peste tot ca v.
2 Mai sus, wAiiii(6).
3 la, facut ca O.
4 Mai jos: iimeloy(k)
5 Alai jos: "4-kno.
6 Ma In orig.
7 It, greit pentru H.
Desigur, catolic" (v. i nota din D. I. R., A, I.,p.305), Intrucit scutirea se referil
doar la populatia ungureasca.
9 Subinteles in textul slavon.

85 1459 (6967) iunie 12,

11I(H)A(0)CTTIO 6(0))010, M6I, GTIE4smi(11)1 HOEHOAd, r(o)cn(o)A(4)fril 3EMAH


I11OAA4ECK011. MHHIIM(1t) SH4MEHHTO MC CtM'IL(tHCTOAV6 HaWHAN(1), KKCtMK KTO
Hd H(10 S3pHT(%) HAH EVO ScneweT(1%) trroyq(K), KoninK(E) Tor(o) Komoy RSAET(K)
110TptEH3Hd, WNIE flpiHAOWA npm,k(%) HaMH H ElpihA(10 HAWHMH Borape IlsawKo wr(h)
GEpEREA(1) H Ttran(%) cc CI% HEFIOTOM(101 CHOHM(k), C-6 HWHOM(11) HErOECKS-
A0M(11), Sd CEAd HMEHVEMd EEpELpH, H ApHHNIELpH H XdHdTH. H TtrdAH CIA LIJO CIA
TErdAH <H>2 1113dWKO WT(h) CEpEU,EA(h) CTpdTHA(6) TOTd CEAd WT(k) SCEr(0) SdKOHd,
SdlinK(E) TWIl(k) EIOCT4HHA(k) HEAHKOE flpHHHAHE, KM(k) EMS Ad4(711) HHdWKO TOTd
CEAd no CROE10 Aospolo KOAE10, 4 HH HEAWKO, TST(10, nptA(%) HdAMI H nfrkA(k) HdWHMH
cope, HHKdKHMH AHU,10 HE MOrAlx rk SIlpHTH. Ilpo TO, MbJ, HAt6WH HHAWKOHO npoez-
110AEHTE, H M6I WT(1a) WIC(%) AdAH H SOTHEPAHAH ECMH CA8St HdWEMS, IwKoy, SCt
TOTd HIJW(E) FMCdHHel CEAd, Ad cvT(%) EMS oirpnrq.k), ri1 gKCtMK AoroAom(%),
11E110pVWEHHO Hd EtKH.
H EWE EMIP DOTHEpAHAH ECMH CEAO Hd HMk HE:KE1.1.1H, Hd E.0301it HOTOU,t, LIJO
;low Ksnim('k) WT(h) T4A0pd 41304SbJWd, SA 3. anaT(K).
Tor(o) p401,11, HM HlidWKO WT(10 GEOLI,Edld d HH Ero AtTH 4 HHKTO HO%) wr(k)
Ero poAd Ad HE HM4lOT(11) HHKOAH HOAWE TtrdTH, HH rk EAHHM6 AHCTOM(%), HHKOAH,
HA gtHH, Hd TOTd HKIWE HHCAHHd CEAd, d HHKTO WT(k) 4)041WELIMM(11) nAEMEHE Ad
HE HM410T(1%) SHOMHHATH 3d HOKUM, Hd HtKH. ti KTO KOAH 8110MHHET(h), RSA(6)
OV KOT0p61K('la) A(K)H01-(11) H IldCOret.), HMI <H>21LIWKO HAH (1)04bJWELIJEM(10 FIAEMEHE,
To-r(%) Ad 3411AdTHT(%) 34IA3KV pvEmi cpEspd.
fI npn Tom('h) MdpTOpid CdM(1%) r(OC110A)CTBd MH, 1161W(E) flHCAHHbJ GTE4S4H(10
HOEHOAd, H H4WI-1 ROMpE: Il4H(11) EnanKvneh), nen(%) roAn(k) Asofnunt(%), nan(%)
GT4Hti10/1-6, IldH(1%) XOTKO 1.11n&opa+, nan('k) TOMd KWHAE, UN(k) HETpll HOHH(I(%),

121
www.dacoromanica.ro
Il4H(11) IVIHK(10 KpAA(11), flAH(%) 1 C4HA, H4H(11) flAK1a, RAH(%) I WH(10 K8/410M(1),
nali(%) KOKAAHH,A, HAH(1%) 1143,519 HAN(1I) XOTKO Kf1510KW1(16), nail(%) PelAywk4
IhicKh, miii(-k) CilKkIW(la) CHATAp(11), Elt1H(1) 10ra micTTiapiiiiK(%), riati(k) KPACHEJW(1)
flOCTE4HHK(10, HAHN TaAop(%) (111WHHK(10, neu(%) BET/Apia CTOAHHK(k), nati(%)
Evwirkiik KO/VS/1410 H HHIA BOMIIIE 4.10 flpH TOA(k) KUM, HEAFILI,H H AtelA111.
ti H< A 60 >5AW EE HOTHEIDKAEHTE TOAAV KII,CEMV BIOME [Bic< AHHO >541111r, HEAtAll
ECNI11 HAWEMOIr Ktf/HOM V nativ Aospviicy nor(o)errS, HHCATH H flpliKtCHTH HAWV HE UT(%)
K CEAW AHCTS HAW EMV.
IIIIC(A) EVAIIM(11), V RICEX(11), 11(%) AtTO xS1.1, 33 hoH(TE) ii)..

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, cind aceasta va fi de trebuint cuiva, CA' a venit, inaintea
noastra si inaintea boierilor nostri, IvasCo din Seretel si s-a pirit cu nepotul
su, cu Ion Negoescul, pentru satele numite Beresti, si Dringesti si Havati.
$i s-au Olt ce s-au pirit si Ivasco din Seretel a pierdut aceste sate din toat
legea, pentru &A* Ion a adus un privilegiu mare, cum i-a dat Ivasco aceste sate
de bunvoia sa, si nici Ivasco, aici, inaintea noastr si inaintea boierilor nostri,
n-a putut s se apere nici intr-un chip. Pentru ac'eea, noi, vgzind bunvoia lui
Ivasco, si noi am dat si am intrit de la noi slugii noastre, Ion, toate aceste sate
mai sus-scrise, ca s-i fie lui uric, cu tot venitul, neclintit in veci.
$i inch' i-am intdrit satul anume Negesti, pe Piriul Carului, pe care 1-a
cumprat de la Tador Fofis, pentru 70 de zloti.
Pentru aceea, nici Ivasco din Seretel si nici copiii lui si nici altcineva din
neamul lui s nu mai pirasca niciodat, cu nici o carte, niciodat, in veci, pentru
aceste sate mai sus-scrise, i nimeni din neamul Fofisestilor s nu pome-
neasca in veci de Negesti. lar cine va pomeni cindva, in once zile si ceasuri,
sau <I>2vasco sau neamul Fofisestilor, acela s plteasc zavescA 60 de ruble
de argint.
lar la aceasta este mrturie insumi domnia mea, mai sus-scrisul Stefan
voievod, si boierii nostri: pan Vlaicul, pan Goian vornic, pan Stanciul, pan
Hotco $tibor, pan Toma Cinde, pan Petru Ponici, pan Micu Crai, pan Isaia,
pan Albu, pan Ion Bucium, pan Cozmita, pan Lazea, pan Hotco al lui Cretu,
pan Radul Pisc, pan Sacis sptar, pan Iuga vistier, pan Crasnis postelnic,
pan Tador ceasnic, pan Zbiarea stolnic, pan Buoreanu comis si alti boieri care
au fost la aceasta, mari si mici.
lar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logort, s scrie si s atirne pecetea noastr
la aceasta carte a noastr.
A scris Vulpas, la Iasi, in anul 6967 <1459) iunie 12.

Bibl. Acad., Peceti, nr. 216. Orig., perg. (21,5 x 30,5 cm), pecete micd domneascd,
t
atirnatd., cu legenda: 11144T6 OT4014 60180AW*, Oi ase peceti boieresti, atirnate, penultima
(considerlindu-le de la slinga la dreapta) pierdutd, primele patru rotunde, iar a sasea
octogonald, toate fri ceard neagr, cu legner nd4ele descifrabile: nr. 2) n__everl,
ft
nr. 3 110141 1n 114114 Awa,p844 norozisETa;
n
<rIgH>64.. 711WIL1 ;
_AIM rO/Miln AlgOPHHICCIt>e; i indescifrabile:
nr. 1) II<Alm 0>Teliveva-.; si nr. 6) e,t --144T1t> natie rierp4 Ilw<moya (ambele in lectura lui
I. Bogdan, Doc. qtefan, I, p. 328).
Dona foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/31 si LXXX/26, si alta, la Inst. de ist.
si arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/451.
EDITH: Bogdan, Album, nr. 50 (facs.); idem, Doc. qtefan, I, p. 31-34 (text slay
si trad.); D. I. R., A, I, p. 306 (trad.).

122
www.dacoromanica.ro
Asa in orig.
2 OrniS.
3 Acordul se face cu forma plurald a numelui satului.
4 4, in ligatur cu r, datorit suprascrierii lui A.
5 $ters i rupt.
$ters.
7 llizibil.
a Dei autorul afirmd, pentru toate pecetile, o lecturd singurd", lectura celei
dintii nu a putut fi probatd prin urmele literelor Inca vizibile, iar a celei din urmd pare
partial greitd, deoarece semnele grafice, extrem de stingaci sal:late in matrice i solici-
tind, de aceea, o adevdratd interpretare, nu ajung decit pentru: t HMI% [101411,14. Men-
tiondm, de asemenea, c I. Bogdan a prezentat textul pecetilor boieresti, conform nu-
Inerotdrii noastre, in urmAtoarea ordine: 4, 1, 3, 2, 6.

86 1459 (6967) august 30, Suceava.

111(i1)40)CTHIO g(0))Ki10, MI61, GTE4SMI(11) HOEKOAd, r(0)4110)Adpli BEAM'


IHOAAMICKOH. 11HHHM(1.) 1 3H4MEHHTO HC CM(k) AHCTOM(1.) H4WHA1(11), KC/AM(11)
KTO Ud H(11.) K3pHT(102 HAH Er(o) 4TV4H VCAl2.1WHT(11), KOAH)K(E) Tor(o) KOMV EVAETN
HOTPEEH3H4, W)KE BA(d)r0Hp0H3KOAH r(OCHOA)CTKO MH, 114WHAN(10 EA(4)P614,111 flp0H3-
KOAEHHENIN H 4(11)CTIMMl& H CirkTAIMN1(1.) CP(10,4,(1011,EM1s, WT(%) KI.CE/A H4WE/A
AOHPO/A HOAER H WT(10 H(Or)d HOMOWHA, H V4HHHAH ECMH H11 34AVWHE C(KIA)TOHOLIHK-
WHX(11) POAHTEAEH H4WHX(11) H ad HdWd 3AP4KHE, MO Ad VTIKP1iAHN1(1.) H4W(11) MOH4C-
Td1p(10 HMEHVEM(k) XONIOprk, HAE)K(E) ECT(11) X-PdA1(10 C(rk)TOE VCIIEHHE np(tqn)c-
TIg/it B(oropo)A(n)u,A, MO Ad HM4ET(11) WT(11) H4C(It) WgpOK(11), Ud KDKAKI roA(1%),
no HET(10 CO4KH HHH4. TOE Ad ECT(11) HdWEMV MOH4CTHP10 WT(10 X0M0P4 vpEnt(l.).
ti Ud TO ECT(1.) Htpa HAWEr0 r(0010)ACTH4, KHWE HHC4HH4r0 GTE4PH4 HOEHO-
AKI, H Htpd HdWEr(0) MHTp0110AHT4, Knp TEWKTHCT4, H KtPd BOA() H4WHK(11): KtP4
114Hd IndHOHAd, HtPd EMU EdHKV4 FIPliKdAdRd, Erkpa 114H4 rO/AHd AKOPHHK4, Htpd 114114
XOAKd ijlHCOpd, Ktpd TO4/161 HIgHAE, Ktpa Kpant, Ktpa IIETpa
HOHH44, KtPd HdFld &alma, Ktpa UNA 1143H IIHTHK4, Ktpa HdHd XOAK4 HPEL1,O5H44,
rkpd 114114 HUTH HEMERK4r0, Ktpa !Mild GTE1I,K4 ,A1,104/LKVW4, KtPd Mid <11E0TpH-
K4, Ktpa mina 110311/1HRH, KtPd UNA IPETHWHd, HtPd rime livx-ra, etpa naae (4KE.1-
Wd CHATdPt, Ktfid 114114 10rH HFICTHdpHHKd, Ktpa 114114 HPACHLIW4 HOCTEAHHK4, Ktpa Ild-
<11>24 T4A0P4 44WHHK4, Ktpd nand 36HAPH CTOAHHK4, Ktpa nana HWH4 KOMHC4 H Ktpe
KlICIAXtk) HO/AP HAWHX(k) MOAMECKHX(1a), HEAHKHr(%) H M4ALIX(11).
d no H4WEN1(%) >KHKOTIA, KTO EVAET r(o)cn(o)ik(a)iri HdWEH 3EM4H, WT(10
"ATM HdWHX('k) HAN WT(la) HdWEr(0) HAEMEHE HAH HdK(11) 611%00 KTO, H Kor(o)
fi(or)11 H36EpET(10 MTH r(o)cn(o),a,(a)pEnvk V HAWEH 3EM4H 1110AAMICKOH, TOT(%)
LIJO CM HA/1(11) HE HOPVWHA(10 H4WEr(0) A44HH4 H 34HHC(V), JAE LIJO CIA HM(11) HOTHP1.-
AHAN H VKptflHA(%).
ti 114 COAWVIO KptnocT(%), HEAtAH ECMH HAWEMV HtpHOMV ,A,06pVAlf AO-
rOeETV, HHCATH H HdWV MAT(%) 34HECHTH K 114WEAAV AHCTV.
11HC(4) HCdHA1 IMPWAN4HOHH4(10, V eV4(4)11t, 11(10 AtTO xSU,a3, M(t)C(A)-
Ltd dirr(VCTA),

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, chid aceasta va fi de trebuintA cuiva, cd a binevoit domnia
mea, cu bundvointa noastrd i cu inima curatd siluminatd, din toat bundvoia
noastrd i cu ajutorul lui Dumnezeu, si am fdcut Intru pomenirea sfintrAposati-
lor nostri pdrinti i pentru sandtatea noastrd, ca sd intdrim mdndstirea noastrd
numitd Homor, unde este hramul Stinta Adormire a preacuratei ndscAtoare

123
www.dacoromanica.ro
de Dumnezeu, ca sa aibA de la noi obroc, in fiecare an cite 5 buti de vin. Aceasta
s: fie uric mdndstirii noastre de la Homor.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Teoctist, i credinta boierilor
notri : credinta panului Manoil, credinta panului Vlaicul pircAlab, credinta
panului Goian vornic, credinta panului Hodco Stibor, credinta panului Toma5
Cinde, credinta panului Micu Crai, credinta panului Petru Ponici, credinta pa-
nului Albul, credinta panului Lazea Pitic, Credirta panului Hodco al lui Cretu,
credirta panului Isaia de Neamt, credirta panului Stetco Dmacu, credinta
panului <Pe>4tricA, credinta panului Cozmita, credinta panului Fetion6, cre-
dirta panului Buhtea, credinta panului Sad spAtar, credirta panului Iuga
vistier, credinta panului Crasnl postelnic, credinta pa<n> 4ului Tador ceanic,
credinta panului Zbiiarea stolnic, credinta panului Ion comis i credinta tuturor
boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al tArii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru sau iari oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu 0, fie
domn in tara noastrA, Moldova, acela sA nu le clinteascA dania i inscrisul no-
stru, ci s le intAreascA i s4 le Imputerniceasc6.
lar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan,
Dobrul logort, s4 serie i sA atirne pecetea noastr la cartea noastra.
A scris Isaiia al lui Suman, la Suceava, In anul 6967 <1459>, luna
august, 30.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVI-lea:> &ITN TE4-14 HOEKOAH,
C(KA)T(OM)8 Xonnop8, Ad HMAET(%) WgpOK(%) WT(11) roA(-h) Ao roAN7 no EAHHd
6041S4 1111H(d) (De la Stefan voievod, sfintei <mndstiri>8 Homor, BA aiba obroc,
din an in an, cite o bute de vin).
Bibl. Acad., LXXXV/45. Orig., perg. (24,5 x24 cm), pecete atirnat, pierdutd.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/452.
EDITII: Bogdan Doc. Stefan, I, p. 34-35 (text slay); D. I. R., A, I, p. 306-307
(trad.).

4, facut peste tot ca r.


2 Asa In orig.
3 ro.(), scris Intre rInduri.
*ters.
5 In trad. din D. I. R., A, I, Toma", omis.
8 In trad.. din D. I. R., A, I, numele ultimilor doi boieri au fost omise.
7 Peste wT() roA(k) o roAi, scris ulterior: no r (cite 31.
8 SubInteles.

87 1459 (6967) septembrie 3, Suceava.

filI(H)n(o)cTito 6(0)>KTFO, M61, GTE4St1H% KOEKOAd, r(0)Cf1(0)4(4)P% 3EM4H 1110A-


AdliCKOH. IIHHHM(%)1 BildMEHHTO HCIAM(%)2 HAWHM(%) AHCTOM(%), ErlaCtM(%) KTO
Hd H(%) 01r3pHT(%) HAN Ere. oycaiwirr(%) 4TO1r110, W,KE TOT(%) HCTHHHHH CAOlrrA H
KOMJJHH(%) HdW(%) ittpnwn, nan(11) POCTHA%, C1iO1r>KHA(%) HAM(%) Ilpd110 Fi KtIlHO.
Ttm, MW, KHAtECWE Ero npattoto H KHpH010 cnorKnoto Ao HdC(%), WellI0H4AFI ECMH Ero
tvconnow HdWEHM(H)(0)CTI H AdAH H nOTKpl&AHAH ECMH Emoy, H<d>3WEH 3EMAH, Colr
1110AA4HCKOH, Ero npazoto WTHHHOr H AtAHH1101r, CEAd Hd HMt FOCTHAELPH, rAE EMV
AOM(%), H HEr0E1F1H, H dELIIH5 H B4Hd, H 41%OlrPEH, ti EP%30TEWH, Hd

124
www.dacoromanica.ro
IIIKHELIJH, Nd HEAMAte, H, 144 RH-H3Ct, Rpan(%), H CEAHINE rokE EMI ROJJOHEIPH, H R-1&
AOTEWH, H, HOHIINCE, ROM-KNEW, H rAE Err(%) Xacunw(%), HIn%TopEwn H PEOltp0EINH.
TOE, EMV WT(11) H4C(1t) OypHK(t1/4), <C1!, 61&>3ctm% npnKoAom(%), Emoy H <AtTE-
M(10 Er(o)>7, H oynoyturrom(%) Ero, H flptOyHOrl4TOM(10 Ero, H nptipoyptTom(%)
Ero H 111+.cEmoy pox gro, KTO C<t>3 HdH EAHCI<>3E usuEpET(%), nEnopoymmo Hd
Ht4HHA.
<f1 >31-41% TtANIt CEAM1(1%) ck, KKCtMH CTdpHMH KOTOMH, <Koy>9A4
113 HtKd OrKHIldAH, d XOT4P(1) 1ij11,30TELNEAA(11) WT(It) R(bJCTpHL)d Ad9 <ECT(1,)>9
KOyAd rOTtlf1H/111 NMI(%) flAlIVA-11 H NH(%) RO3MHU,d.
11 Hd TO ECT(10 litP<4>3 HdINEPO r(ocno)Arraa [mn]10, HIIWE nncannero GTE-
*Mid HOEHOA(H), H litpd MHTpOKOMITA HALLIEP(0), Kyp 0EWKTHCT4, H Htpd 60141,
H4INI1X-(1): ECkfid fldH4 1114110HAd, Rtpa fliffid RAdHKOyAd, litpa 114H4 TOlaNd ,a,110pHHKa,
Htpe IldfId XOTKA 111H60Pd, litpa MUM Tomt RHHAH, stria 114144 (IIHKA 11PdAt, 11-48
IIETpd ROM41, Ettpa MUM dAEVAd ,Htpd fld /14361, tpa NAHA XOTKd RPELI.0-
Htpa flaid HC41110 HEMEU,CKdrO, stpa NAHA CTEU,Kd kl&AVKKOyWd,tp4 fldHd 11E-
TpMU, HUI 114114 RO3MHLI,11, Htpa NAHA &MR, litpa NAHA IDETHWHA, HtP4 fldfid Ca-
KbJW4 cnrrapt, stpa fldHd 10PH HIACTIMPHHIU, stpa Maid KPdCHHUld NOCTEMINK4, etpa
fldHd TaAopa 44W11HK4, Ettpd Kahl 3snmpn CTOAHHKa,Pd WWI lloywptucve KOAINCti
Iltpd H-11C-4(%) KOMPla HAWHIN MOAMIICKKIX(11), HE4HISKJX(11) H AN4AllIr(11).
fi no nainEm(%) 3:11HOTt, KTO 60yAET(11) r(o)cn(o)A(a)p% HdWEH 3EMA11, HAti
WT(%) AtTEH H4t1111)((%) HAH WT(10 lidWEPO HAEMEHH HAN naK(ik) Kor(o) R(001, 113-
6EpET(11) EKITH r(o)cn(o)A(a)p(E)m% oy HMIIEH 3EMAH, Oy MOAAdliCKOH, ToT(11) O 6I
HMI. HE flOpOyWHA(K) HdLNEPO 110THP(KAEHHE, dAE tpo <6111>11 um(%) noTspliAm(is)
oyKptrum(%), 34H0rK(E) <AdAH H>8 NOTHEpAHAH ECAAH HM() 3d ti(t) npasoto
34 HIIPH010 CAOrKEV.
fi Hd <sonwo>3trio Kptnorrn, HEAtAli ECM61 HaMEMOy HtpHOMOy [EtpHOMOy]
FUNOy, A,OEPOyAOHli noroerroy, 11HCATH II 11E44T(10 Hamel* npnstaffn K cEmoy HdWEMOIC
iturroy.
Oy Goriaut, nuca WE*oyn(ik), H(ll) AtT(0) x311,a3, M(t)C(A)U,4 CEF1(TERpi4),
A(l1)H11.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, tefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, cd aceasta adevaratd slugd i boier credincios al nostru,
pan Gostil, ne-a slujit drept i Credincios. De a-ceea, noi, vdzInd dreapta
credincioasa lui slujb catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mild i i-am
dat i i-am intdrit, In tara noastrd, In Moldova, dreapta lui ocind i dedin,
satele anume: Gostileti, unde li este asa, i Negoeti, 4aeti6, i Bahna,
Fdurei, i Rirzoteti, pe Bistrita, i Mdneti, pe Neamt6, i Bran, pe Cneaja,
selitea unde au fost Vorovetii, i Bdloteti, 0, mai jos, Comdneti, i unde
este Hasni12, i pdtoreti i Gheuroeti. Aceasta sd-i fie de la noi uric, <cu>3
tot venitul, lui i <copiilor lui>3, i nepotilor lui, i strAnepotilor lui, i
rdstrdnepotilor lui i Intregului sdu neam, cine se va alege cel mai apropiat,
neclintit In vecii vecilor.
<lar ho>3tarul acestor sate sd fie cu toate hotarele vechi, pe unde au folosit
din veac, iar hotarul Birzotetilor de la Bistrita9 sd <fie>8 pe unde au hoar-
nicit pan Albul i pan Cozmita.
lar la aceasta este credinta domniei noastre [mele], a mai sus-scrisului *te-
fan voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boieri-
lor notri : credinta panului Manoil, credinta panului Vlaicul, credinta panului
Goian vornic, credinta panului Hotco tibor, credinta panului Toma Chinde,
credinta panului Micu Crai, credinta panului Petru Ponici, credinta panului
Albul, credinta panului Lazea, credinta panului Hotco al lui Cretu, credinta

125
www.dacoromanica.ro
panului Isaia de Neamt, credinta panului Stetco Dmkus, credinta panului
Petrick credinta panului Cozmita, credinta panului Buhtea, credinta panului
Fetion, credinta panului Sacis sptar, credinta panului Iuga vistier, credinta
panului Crasni postelnic, credinta panului Tador ceasnic, credinta panului
Zbiiarea stolnic, credinta panului Buoreanul comis si credinta tuturor boierilor
nostri moldoveni, mari si mici.
lar dupa viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau iardsi pe cine Il va alege Dumnezeu s fie
domn In tara noastr, in Moldova, acela s nu le clinteasca intarirea noastr,
ci <s>11 le-o intdreasdi si <sa>11 le-o imputerniceasc, pentru c le-am (dat
i>8 le-am intrit pentru dreapta si pentru credincioasa lor slujbA.
lar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului [credinciosului]
nostru pan, Dobrul logort, s scrie si s atirne pecetea noastr la aceast
carte a noastrd.
A scris Steful, la Suceava, in anul 6967 <1459>, luna septembrie, 3 zile.
<Pe partea Indoit a pergamentului, In interior (coltul din stinga),
incercarea de pan' a diacului:> 1/1(n)n(o)cm, TE414Hd t (Din mila, Stefan t).
Bibl. Acad., LXIV/4. Orig., perg. (25,5 x38,5 cm), pecete atirnata, pierduta,
snur de matase albastra i alb-galbuie.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 232-233.
0 foto., la Inst. de ist. l arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/453.
EDITH: Bogdan, Doc. ,,Stefan, I, p. 35-37 (text slay si un fragment de trad.) ;
D. I. R., A, I, p. 307-308 (trad.).
1 4, facut peste tot ca
2 In loe de 14C CAMN).
3 Rupt.
4 Doua litere indescifrabile.
5 ... (aesti), lectura nesigura; oricum, nu putea fi scris Obadia", asa cum
apare in trad. din D. I. R., A, I, mai ales ca nici in hotarnica nu se mentioneaza acest
nume (vezi mai jos, nota 9).
6 De la l'orrimtwi, pina aici, cu exceptia numelui (DloypE% textul este sters cu
o linie neagra.
7 Rupt; se vad insa bazele tuturor literelor.
Sters.
9 In trad. din D. I. R., A, I, dupd Birzotestilor", gresit: si al Obadiei".
Aceeasi repetare: imukro ....mu, apare si in celelate doc. serse de diacul Steful
(vezi nr. 78, 83 si 90).
11 Omis.
12 in trad. din D. I. R., A, I, gresit: uncle au fost Hasnas".

88 1459 (6967) septembrie 5.

Mosiia Hrubnal.
6967 <1459> sept(embrie) 5.
Ispisoc de la Stefan v(oie)v(od), ce iaste la Avram din Lucheni, prin
cari arata niti smni de hotar'.
Arh. St. Iasi, DCCXCI, p. 438. Ment. intr-un perilipsis dintr-o condica de docu-
mente ale mosiilor rosetesti din anul 1809.
Aceeasi mentiune, in trei izvoade asemanRoare, de la triceputul secolului al XIX-
lea, ibidem, CXLVI/7, p. 8, si CCLIX/2, i Bibl. Acad., CCXXIX/35a, f. 2 v.

1 In rez. de la Bibl. Acad.: Hrobne".

126

www.dacoromanica.ro
89 1460 (6968) ianuarie 12, Suceava.

t ilil(*(o)c-rho E(0)3C1EF0, Mid, GTE*AH(11) KOEFIOAA, r(o)co(o)A(a)p% Bon-


dui ilIonAaKcKoti. BHAMEHHTO IIIIH61M(1%) NC CtM('Is.) AliCTOM(11) H4W6IM(11), KCCA111-
MOO AOSpkim(h) KTO HA H(11) V3pHT(%) BAH Ero tiTori(H) IrcnnwHT(%), KomoK(E) Toro
KOMV II0TpERH3FIA EVAET'la, W>KE A4EM(10 H AAAH ECM,' CEC(10 MKT(%) HAW(%) H CAV-
VOVEN1(11.) H CASKHAN ECM' HdLUEMV KtpHomv 11 nogEctioanv MAW
VOBETV, H rAEHTVEM% H r4EHT0134AH ECMH Ero, npaKum(%) raEKTom(%) icp(H)cTIrati-
cKbam(11), wow% HA FICtM('l) CKtTE cToHT(k), Loco AA ECT(10 EAAV CAOKOAHO H AO-
KPOIIOAHO H 6E3 H<H>IKOTOPOli BAKAKH K Ham('h) npiHTH, Ao Ero npd13110 Fi Blip-hum
cAnKsor. PI 34 FiNKOTOpOH HEVCF10MHtHigH pttlii, 1110}K(1) rOAFINC-62 ClaCTAAN V lid-
HAN svA(6) rAE, svA(e) V K0TOpliK(10 AHEK(11) HAN 44C0X(10, TNH ptqii
HH IAAHVIO MEplx3EIIKS HE FIM4EM(11) Schnomtin-TH HFIKOAH, Ud tK12.1 lItIIHIAM, AO
H4WEr0 301110Td, Uil MN CAMH A FIN flAK(k) KorapE HALM. MAE KOIIVM('k) fro M(H)A0FIATH
H V LI(EC)TH H V' KEANKON AACKt AEPNCATH, paKKo C HAWNAlli KtPFIFIAAH H FIONECHIIMH Kota-
pE. 11 CEAd, HAAEHH4 T11014, 8Ct ECAMI TOMi KOpOTHAH, HA ti.10 /MEW(%) NOCT4KFITH
13Hi1HAFiC(%) Ilp4Hd. TOE VCE &ME FINCAHHOE CAVEVFOM(11) MOW MFIX4HAV AOrONETV
SAE/MATH H 110II0AHFITH, noAntrr(k) cEro HAWEr0 AFICTV, FlpFI HAWEN N(EC)Tli H p(H)c-
TIfaHCKOH RtpH, EE3 Al&CTH H 1111CtKON rliTpOCTFI.
fi HA TO ECT(%) Ettpe H4WEVO r(OCF10)ACTK4, 1111111E nticamioro GTE4S4H4 HOE-
KOA(61), iltp4 MNTp0FIOAFITA HAWEr(0), KVp TEWKTHCTA, irkflA KOldfrk HAWHX(10: Ktpa
naria EAdHKVAd, Ktpa mum r014H4 ABOPHHKA, gtp4 newt XOAKA THROPA, KtPd NAHA
HAIAW4 ITIoApvaa, Ktpa naila IIETpa HONFitld, lItp4 nalia HC4FIIO HEMERCK4r0, KtP4 na-
nd GTAHHMlipA KliCTHApHHKA, gtpa NAHA e4461)W4 criaTept, Ktpa rum KPACHNW4 HOC-
TEAHHKA H Eitpd SCHK(10 HAWHX(%), IlEANKIslr(%) H MdiAliK(10.
d HA 60AWVIO KptriocTik, EtVkH ECAAH NAM' ,A,ospirmr AOrOTENV NFICATH Il nE-
kiaT(11) IlpTEIECHTH K CEMV AFICTV HAWEMV.
111-1C(A) TOMA, V COIrl(d)Kt, AtT(o)xsu,p rEH(apIa)3

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastrd, fiecrui om 4 bun, care o va vedea
sau o va auzi citindu-se, cind aceasta va fi de trebuintd cuiva, ca. &gm si am
dat aceast carte a noastrd i rgaduim si am fagdduit credinciosului i cinsti-
tului nostru boier, panului Mihail logofdt, si-i ingdduim i i-am ingaduit
libera trecere, cu o carte de trecere, adevrat i crestineasc cum se
obisnuieste in toatd lumea, ca sd fie slobod sd se intoarcd la noi, la slujba sa
dreaptd i Credincioasd, in bunvoie i fr nici o zdbavd. Si despre nici una
din vorbele ce nu se cade a mai fi pomenite 5, care stilt de cind ne-am intilnit
In Tara 6 Basarabilor sau oriunde, in once zile sau ceasuri, de acele vorbe
nici de once fel de dusindnie nu ne vom aduce aminte niciodatd, in vecii vecilor,
cit vom tri, nici noi insine i nici boierii nostri. Ci vrem sal miluim i sd-1
tinem in cinste i in mare dragoste, deopotrivd Cu boierii nostri cei credinciosi
si de cinste. Si satele, averile tale, pentru care vei avea numai de ardtat
privilegiile cu drepturile tale, pe toate i le-am intors. Toate acestea mai
sus-scrise rggduim panului Mihail logofdt s le linen' i sd le implinim, dup
aceastd carte a noastr, pe cinstea si pe credinta noastrd crestineasca, frd
inseldciune i frd nici un viclesug.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, credinta mitropolitului nostru, chir Teoctist, credinta boierilor nostri:
credinta panului Vlaicul, credinta panului Goian vornic, credinta panului
Hodco Stibor, credinta panului I1ia Modruz, credinta panului Petru Ponici,

127
www.dacoromanica.ro
credinta panului Isaiia de Neamt, credinta panului Stanimir vistier, cre-
dinta panului Sad spa-tar, credinta panului Crasni postelnic i credinta
tuturor boierilor notri, mari i mici.
lar pentru mai mare putere, am poruncit panului Dobrul logort s. serie
i s atirne pecetea la aceasta carte a noastra.
A scris Toma, la Suceava, in anul 6968 <1460> ianuarie 3 12.
..krchiwum Gi6wne Akt Dawnych-Varsovia, dokumentow pergaminowych
(Archiwum Koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5390. Orig., perg., tdiat neregulat
(45 x 35/30 cm), pecete micd atirnatd, stricatd.
0 foto. la Bibl. Acad., Fotografii, V/33, alta la Arh. St. Bucuresti, Colectia Foto-
copii Polonia, 1/87, si alta la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii,
11/566.
EDITII: Bogdan, Album, nr. 52 (facs.); Yasuntuidit, Mamepiaing, p. 96-97 (text
slay) ; Katuiniacki, Doc. Hurmuzaki, II, 2, p. 285-286 (text slay si trad. lat.); Bogdan,
Doc..Pefan, II, p. 269-271 (text slay si trad.) In toate edipile, sub data de lund: iunie.
Att locul emiterii acestui salv-conduct, citsi data sa calendaristicd au suferit ul-
terior transformdri radicale. V Cori(a)ck a fost scris, astfel, peste numele unei alte
localitati, avind ca initiald litera K (vizibild Inca in conturul lui Y Si C), dupd care urmau
alte trei litere In rind (cea din mijloc fiind, probabil, H) i cloud litere suprascrise. Pre-
supunem, de aceea, cd numele anterior a fost lIwTHAp (avInd literele T i p aruncate
deasupra), cu atit mai mult cu df, dup el, urma cuvIntul rdzuit apoi, dar
descifrabil cu usurintd pe baza elementelor grafice conservate. in ceea ce priveste vd-
leatul, ultima sa cifrd: H (8) a fost scrisd, evident, peste un s (6) partial rdzuit, dupd
cum numele lunii poate fi citit i acum ion (lectura propusti de I. Bogdan) In loc de reH,
Intrucit noile sale elemente slot greu de disociat de cele vechi. Data anterioara
a documentului a fost deci 6966 (1458) iunie 12, asa cum atesta, dealtfel, i compo-
nenta sfatului domnesc, Isaia devenind pIrcalab de Neamt In aprilie 1458 (vezi doc. nr.
70), iar Stanimir lijad vistiernic numai pind In septembrie 1458, chid locul lui este luat
de Iuga (vezi doc. nr. 76).
Dar, cu toate cd documentul a fost redactat In vara anului 1458, motive care ur-
meazd a fi precizate ulterior, au determinat aminarea expedierii sale in Polonia, astfel
Melt, la inceputul anului 1460 (vezi i Iorga, Ist..Ftefan, p. 322, nr. 57), and Stefan cel
Mare a revenit asupra hotdririi sale, poate tocmai ca urmare a Intoarcerii lui Duma Brd-
escul In tara (vezi doc. urmator), s-a impus i modificarea datei. Fireste, In aceasta situatie
rezultd cd salv-conductul poate fi folosit ca sursd informativa pentru ambele momente
cronologice pe care le atestd, dei, In cadrul volumului de fata el nu figureazd cleat sub
ultima data.
1 OMiS.
2 In loc de KOAHKrk ; AH, addugat, Cu aceeasi cerneald, deasupra findului.
3 Locul si data, transformate ulterior; vezi comentariul.
4 om", subinteles In textul slavon.
5 Vezi si nota 3 de la doc. nr. 66.
6 Tara", subinteles In textul slavon.

90 146<0> (696<8>) ianuarie 13, Suceava.

811(H)A(0)CTTIO 6(0)NCTIO, M6I, GTE4SAH(10 HOEROA(d), V(0)CH(0)A(d)plt 3EMAN


ITIOAAMICKOH. 11111111M(1)1 314dMEHHTO NC/A*102 ti4WHM(10 ANCTOM('10, RI.CtM00
KTO Hd H(I0 01r3pHT(1) HAN EVO oycimmirr(-K)3 irroy4ui3, NnKE TOT(1) HCTHIIHHH cnoy-
HdW(10 gtpHiH, IIHAWKO TOEHECKOVA(10, CAOrKHA(10 Ham(%) npaao H RtpHO. Tt-
N(%)) [M] M61, HHAtHWE Ero 11161K010 H EtpH010 [H Htptioto] CA01()K6V AO HUN, lildA0-
AM ECMH Ero WCOGN010 HdWEIO M(H)/1(0)C1110 H AdAH H NOTKPl&AHAH ECMH EMOV, oy
HAWEH BEMAH, oy A1o4mancoa, CEAHLIJE IjIO 361110 KOHO[H0]104, HA PEEpH1111, WO KOICEIH-
<A(10>5 oy fil&AOWd 3d 3A4T61, H, NEpEC Hd L11itoi PEspiqoapt, CEAHWE HH-

128
www.dacoromanica.ro
KWAPHHO H CEAHWE IKOVp)K4 ELAHA4Pt, 410 KOVEIHA(-6), W6t CEM1141H, oy R1061 H OV A011-
oy 1VL4AH, 34 a 3A4TIal. TOE It'laCE EtlAW(E) EIHCAHHOE 44 ECT(%) WT(10
<H4C(1%)>7 OVPHK(11), C'h OVCHM(11) flpiX0A0M(11), EMV H AtTEM(1) EVO, H gprITH/A-
m(%) EVO, H oynoytiaTom(1%) Ero, H nptorioriaTom(%) Er(o), H whcEmoy HAEMEHH
Fro, KTo Ct H4H HAWKE H3KEpET(%), HEIlOpOVWEHO HA KtKW.
ti KOTAIrk TtAVla CEAHW4M-6, rk OVCHMH CTdpliMH KOTApMH, Koyea,a H3 litKa oy-
%NUM.
El HA TO ECM Ktpa H4WEr0 r(ocno)AcTila [mn]8, HHWE f1HC4HH4r0 GT44H4 KOE-
130AT, H litpa MHTp0110AHT4 H4WEr0, Ktrp OEWKTHCTA, H litpa KOMYK H4WHX(11):
Ktpa mina ,A,VM1J lip4EHH(14, Ktpa 114H4 4HOHA4, 11'44 114114 Ktpd nana E.AdH-
KVAJ, Ettp4 neHa TOAH4 AllOpHHKA, Ktp4 MINA XOAKA litpa rldH4 Tomt
KtP4 114114 IIIHK4 Rpant, Ettpa 114114 IIETPH 110H11,14, litpd naHa EIASVAd, IttPd 114H4
1143W, litpa mum XOAK4 lipEKOKINA, 'Apt' nana HCAHH HEMELI,CK4r0, Kckpa Fla >5E14
IIETpIKA iftKU4%%ogHq4, KtPd 11e1H4 1103MH4H EbJKLIl4r0 1161CTHIapH<HK4>5, KtP4 nand
trrni, Ktpa FldHd IDETHWH4, litpd naHa G4<K111W4 cri>54-rapt, ittp4 WWI 10r1A KHC-
THApHHK4, Ittpd 114114 IlpdCHHWA E1OCTEAHHK4, atpa EldHd TOW4AEp4 1.41WHHISA, <rkpa>5
"laid 3611/ApH CTO4HHK4, rkpa nand HWH4 fivwptinr<na KOMHC4 H Ktpa 111%Ct>9)Ch E<O-
1J>9p11 H4<WHX-(10 MOAA4KCKHX(10, ESEAHK61X(10>9 H M4A111X(90.
II no nawEm(-k) NCHHOTt, KTO <KSAET(%) r(0)C11(0)A(d)p(11) HAWEH 3EMAH>9,
WT(1%) tTEH <1I4WHK(11) HAH wT(%) nawEro IMEMEHE HAH naK(%) Koro li(00-10.9
1-136>9EpE<T(1%) r(o)cn(o)4,(4)pEm >51. 61s1TH" OV HdWEH BEMAH, oy ItionA4<KcK>5on,
<T>50<T(10>5 LIJO KU HM(K) HE nOpSWHA(11) nainEro A44H<TE>5 H ElOTEtrIOKAEHTE, <dAE>5
LIJO Khi HMI% flOTKEpAHA(k) H OVKAHH1(1x), 3,1HOIriKE AdAH H 110T13p'6AHAH ECMEI HM11 34
11X(11) npago H 34 c>nnorKmr.
ti 114 KOAWEIO KptnocTii Twmoy /11%.CEMV 1361WE I1H<C4HHOMO>9V, HEAtAH ECM61
HAWEMOV EttpHOMOV 11JHV, ,A,0613VAOKH A OrOOETV, IIHCATH H EllE1l4T(1%) HAWN( ElpliKtCH-
TH K CEMV HAWEMOIr AHCTOlf.
OV GwLiark, mica 1.11E4stM(k), Kh AtTOx31.17i512 rEn(apIE)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c aceast adevkat slugA credincioasa a noastr,
Ivaro Goenescul, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, v'zind slujba
lui dreaptd i credincioasa credincioas] c6tre noi, 1-am miluit cu deosebita
noastr mil i i-am dat i i-am intArit, In tara noastr6, In Moldova, selitea
care a fost a lui Conu4, pe Rebricea, pe care a cumpdrat-o de la Bglo pentru
40 de zloti, i, peste deal, pe Rebricioara Micd, selitea lui Nicoar i selitea
lui Giurgiu Blidaru, pe care, amindou6 seliti, le-a cump6rat de la Bllea
de la Malea, fiica lui Ion, pentru 40 de zit*. Toate acestea mai sus-scrise
fie de la <noi> uric, cu tot venitul, lui i copiilor lui, i fratilor lui, i nepotilor
lui, i strnepotilor lui i intregului sdu neam, cine se va alege cel mai apropiat,
neclintit in veci.
Iar hotarul acestor seliti s4 fie cu toate hotarele vechi, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre [mele], a mai sus-scrisului Ste-
fan voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boie-
rilor notri: credinta panului Duma al lui Brae, credinta panului Manoil, ere-
dina panului Stanciul, credinta panului Vlaicul, credinta panului Goian vornic,
credinta panului Hodco Stibor, credinta panului Toma Cinde, credinta panului

129
www.dacoromanica.ro
Micu Crai, credinta panului Petru Ponici, credinta panului Albul, credinta pa-
nului Lazea, credinta panului Hodco al lui Crqu, credinta panului Isaia de
Neamt, credin$a panului Petric al lui Iachim, credinta panului Cozmit
fost vistier, credinta panului Buhtea, credinta panului Fetion, credinta panului
Sa<cl sp>5nar, credinta panului Iuga vistier, credinta panului Crasni pos-
telnic, credinta panului Toader ceanic, <credinta>5 panului Zbiiarea stolnic,
credinta panului Ion Buoreanu<1 comis i credinta>9 tuturor boierilor notri
<moldoveni, mari> 9 1 mici.
lar dup viata noastr, cine <va fi domn al tArii noastre>9, din copiii
<notri sau din neamul nostru sau iargpe cine>911varalege <Dumnezeu>9 s*
fie domnl In tara noastr, In Moldova, acela s nu le clinteasca dania i Intd-
rirea noastr, <ci>5 sa le-o Intgreasa. i s le-o 1mputerniceascA, pentru ca
le-am dat i le-am liltgrit pentru slujba lor dreapt i credincioas.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logoMt, s scrie i s atIrne pecetea noastrd
la aceasta carte a noastra.
A scris Steful, la Suceava, in anul 696712 <1459> ianuarie 13.
<Pe partea Indoit a pergamentului, in interior (coltul din stinga),
1nsemnarea de pang.' a diacului:> <111>1300(o)crito (Din mila).
Bibl. Acad., Peceti, nr. 172. Orig., perg. (27 x 39,5 cm), pecete atirnatg, ruptg in
doug cu imprimarea sigilar stricatg, snur de mAtase albastrg; din legend& se mai vede
doar: + 1n44Th <filOAAAS>C/COH.
O copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 234-235, si alta, din 7260 <1751
1752), Cu data de lung: octombrie, ibidem, CV/1. O foto., la Inst. de ist. i arh. A. D.
Xenopol" Iai, Fotografii, 11/454.
EDITH: Bogdan, Doc. ;Stefan, I, p. 27-28 (text slay, sub data 1459 ianuarie 13) ;
D. I. R., A, I, p. 303-304 (trad., sub aceeasi dat4).
Ultima cifra a vleatului, stearsg aproape complet, pare a fi fost, dupg urmele
care se mai observd, (6) sau, mai degrabg, 7 (7). Dar, chiar i in acest din urmg
caz, greseala diacului *teful, fireascg pentru zilele de inceput ale unui an nou, este
evidentg, deoarece Duma al lui Brae nu apare in sfatul lui *tefan cel Mare decit in-
cepind cu doc. din 23 aprilie 1460 (vezi nr. 93). Avind totusi in vedere a de la 13 aprilie
1460(vezi nr. 92), in acelasi sfat, apar doi boieri noi, Costea al lui Dan si Ion Bucium, lar,
pe de altg parte, ca doi dintre boierii mentionati in actul discutat: Cozmit i Fetion, nu
depgsesc limita anului 1460 (v. nr. 97), rezult o redactare a privilegiului obtinut de Ivasco
Goenescul la inceputul anului 1460.

1 4, fAcut peste tot ca v.


2 In loc de He ekm(%).
r, suprascris distinct peste 0.
4 Vezi acelasi nume in doc. de intg'rire din 1529 martie 19 (D. I. R, A, XVI, I, p.
309-310).
5 $ters.
6 UltiinUl H, scris peste ov.
7 OnliS.
Hatucro r(ocno)Armt /4H, expresie gresitg, intrebuintata de diacul teful (v. doc.
nr. 78, 83 si 87).
9 *ters i rupt.
10 In trad. din D. I. R., A, I, de la H411101 &MAN (al tgrii noastre), ping aici,
omis.
11 Rupt.
22 Ultima cifrg a vgleatului, greu lizibill; pare 7 (7), dar in acest caz ea sete
gresit (v. comentariul).
Nescris.

130
www.dacoromanica.ro
91 <1460-1461> (69<6>...) februarie 24.

Stefan ( ?)1 Woewoda gibt und besttiget dem heil(igen) Kloster Moldo-
wiza eine Lache obern Nistru, Namens Leonta, von der Miindung bis zum
Ursprunge, wo die Kirche ist, mit allen Bienengrten und allen Bchen, den
kleinen Lachen, so viele als Wasser haben, und allen Wieswachs, so viel die
Lnge der erwhnten Lache, von oben bis zu ihrer Miindung begreist, dann die
Mulde mit allem Obigen und den Steig mit der Furt bern Nistru. Auch
soil man von Wgen, die Fische zufiihren, keinen Zoll und von allen Stcken
dieser Bienengrten keinen Zehent nehmen.
Aber das Gemrke soll sein dort, wo es der Bojar Wlc'a vor langer
Zeit abgerainet hat.
V(om) J(ahre) 6917/14091, Horn(ung) 24.
Stefan ( ?) voievod d i Intreste sfintei mn6stiri Moldovita o balt5.
pe Nistru, anume Leonta, de la gull pind la obirsie, unde este mnstirea,
cu toate prislcile i cu toate girlele i cu somuldoacele, cu toate apele ce le
cuprinde, i cu toate flnetele care se Intind de-a lungul blii sus-numite, de la
obirsie pind la gur', apoi lunca cu toate cele de mai sus-pomenite i drumul
cu vadul de pe Nistru. De asemenea, s nu se ia vam' de la carele care due
peste si desetind din nici un stup al acestor prisci.
lar hotarul s fie pe acolo pe unde 1-a hotrnicit de demult boierul
Velcea.
Din anul 6917/1409' februarie 24.

Dup Wickenhauser, Moldowiza, p. 55. (nr. 2). Hez. dezvoltat.


ALTE EDITH: Arun Pumnul, Privire repede..., Cernauti, 1865, p. 65 (rez. rom.,
dupa 'Wickeuhauser) ; Costchescu, Doc., II, p. 285 (trad., dupa Wickenhauser, sub data:
1443 februarie 24 1447 februarie 24, dar cu observatia: nu ar fi exclus ca documentul
sii fie si de la *tefan cel Mare").
Contradictia dintre data acestui act, asa cum ne-a fost ea transmis6 de Wickenhau-
ser, i emitent, nu poate fi rezolvat decit in favoarea ultimului element, deoarece boierul
Vilcea, amintit ca hotarnic, a fost contemporanul lui Alexandru cel Bun, in domina c&-
ruja se incadreaza vleatul. Datarea propus& de M. CostAchescu nu poate fi ins& accep-
deoarece expresia de demult" sugereazA un rAstimp mai indelungat, iar anii de
domnie ai lui stefan, fiul lui Alexandru ce! Bun, nu der& posibilitatea unei astfel de
lecturi eronate a vAleatului. De aceea, este cu mult mai probabil emiterea acestui act
de catre cancelaria lui *tef an cel Mare, si anume la inceputul domniei acestuia, in anii
care cuprindeau cifra zecilor 1 (60) confundatli cui- (7) si o cifra de unitate apro-
piat6 ca form& de j (10), deci Z. (8) sau 7) (9), ultima fAcuta ca o ball vertical& taiat
orizontal (ca in doc. din 1461 august 8).

Asa In textul lui Wickenhauser; v. comen tariul.

92 1460 (6968) aprilie 13, Suceava.

tilii(r)n(o)cTito 6(0)}1ITE10, M6I, GTE4S1H(11) goEsoA(a), r(o)cri(o)A(e)p(11) Bent-


1110AA4KCKOH. IIHH61M(1) SHAM EHHTO HC/AMNI AHCTWM(11) H4LUIs3IA(10, cc-
M(1) KTO V3PHT(11) HAH Ero VC1WW61T(10 11T1191H2, KOAH TOP(0) KOMV 110TpEEH3H4 KV-
AET(11), WHIE J1PIHAE nirk,a,(11) HAM6I H nptA('k) oIrcumk, HAWHMH KOApE, HEAHKHAAH H
MJAHMH, cmrra [Jew(ll), stoirku,E AperowE, no Er(o) Aogpon ROM H iniKEJAn(h) nontPacE-
Hei%), H flp0AdA(11) CROE CEAO, [Val:II/10 Er(o) WTHHHV, Lo WH(11) AOEHA(6) 3 WT(1%)

131
www.dacoromanica.ro
ovcEro npasa H 34KOHA WT() dirhApEHKA H WT(11) IpaTd Ero, tivKbJ, KATaWd 114X4P-
!Mkt% CHHOr6 , HA HMt CMS KEH,EA EWKIH, H4 CEpETt, CAVat HAW EMV, POMAHV T EM E-
W E C KOV'AS, 34 BA ATH T AT APCKIIIr (1).
d V TOMA E4, FMK(%) 0VCT4A(10 POM MOO TENIEWECKVA(%), T4KO3rh 110 Er(o)
AOKPOH H0/1H, H 111:10,444-10 110AOHHH4 C EA 4 WT(10 K ELI,EA E W11, wr(%) csoFr(o) vpnsd,
cnvst H4WEMV, naHoy Moypice r4AEEH8, ad iE 3A4TH T4T4PCKIIIr(%).
IIHO And, WiAtKW61 H%(1) AOEPVIO K H TOKANENCia, 4 MH T4KO}K11 ECMH A 4-
400 H noTsp%Aim w-r(%) Hac(%) TOE npEA(%) PE,IEHlaHOE 1101101:WW1 CEAA WT(11) KE-
L&E(IEIIJkI CAVS'k H4WEMV, HAFIV MVPKV rdAKEHIP, Ad ECT(10 EMV 01rPHK(10, CI& OICCH-
NI (10 nod(%) AoroAom(%), TAKOMAE H AETEM(k) ECO, H spaTmand(%) Ero, H ovior-
,14TOM11 Er(0), H flp4VHV44TOM1t Er(o), H npat.poyptTom(%) Fro H oircEmv poAv Er(o),
KTO EMV KOyAET(11) HAN 16AWM461, HE OPVWAH(1)H05 HHKOAWKE, HA KtK1s1 Kt
XOTAIYK Er(o) Ad Err(%) WT(11) VCHX(1) CTO(110H(11) no() xoTapt. d flOA 0-
ENNA CEAA WT(10 K EH, EA E WIslli H FlOA(10 Onlpt H WT(10 vcEro npf9coAv nonosHnd Ad
A EpICHT(10 POMar16.
HA TO ECT(11) EAHKARt MAPTOPHA HAW Er0 r(0Cf10)ACTI14, KHW E IDICAH(11)-
Haro5 GTEZISAHA KOEKOAH, H 01(0100 sostp(%)3 HAWbJX(1) : 114H(1%) 1114HOHAO, nail(%)
GTAW11,10101(11), naH(%) EnaHsvn(%), naH(%) rOR Wit AKOpHHK(11), rid H(10 KOCTE Ad-
H Ong (10, fl4H(11) XOAKO WHKOWK, naH(%) TOMA rHHAE7, 1V1HK(11) Rpm, na-
il(%) IIETp% Ilomq(%), nail(%) flARla co4l-4(1)8, naH(%) 1aa, HdH(k) X OAKO
EKH,1 (10, FIAH(1a) 11CM/A II EN% Ell,CKIgH, HdH(10 GTELI,K0 EKW-1(1), naH(%)
llyrpHs(%), naH(%) Kosninu,d, rum(%) EvA-TE, naH(%) itorrimu(%), nail(%) GasHm(%)
cnrrep(%)8, min(%) 10ra RH CT itAPHHK4, naH(%) KpacHHw(%) HOCTEAHHK(11), naH(.11)
TaAop(%)3 ilAWHHK(), 341-1(k) 36HAPt CTOAHHK1a, nati(k) HwH(%) !comic(%) H n-
111119 HAWN V CH EORtpE, KEAHLI,H H AltA(IN, H VCH MENSHALUEKE H1%), LIJO 30 TOM(103 KHAN.
d HA KOAWVIO sp-knoc-r% TOMV OIrCEMV KHWE OH CAH(11)HOMV5, REAtAH ECMH
natty ,A,0EptrAV AOrOdS ETV OHCATH H HE 4 AT(11) HALM' Ilp if{ ECHTH K CEMV AHCTV H4WEAW.
11Hc(a) TOMd, 01f covugt, K(k) AtT(0) xsu,aH an(pHATE) F, y AEH(%)
p EC ElITA XPHCTOK .

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, chid aceasta va fi de trebuintd cuiva, cd a venit Inaintea
noastrd i Inaintea tuturor boierilor notri, mari i mici, sluga noastrd, Firte
Dragoe, de bun'voia lui i nesilit de nimeni, i a vindut satul su, dreapta
lui ocind, pe care el a dobindit-o din tot dreptul i din toatd legea de la Andreico
de la fratele ski, Luca, fiii lui Ilia paharnic, anume satul Cdteletii, pe Siret,
slugii noastre, Roman Temeescul, pentru 70 de zloti tdtdreti.
ai intru aceea, iardi s-a ridicat Roman Temeescul, tot de bundvoia lui,
i a vindut jumtate de sat din CAteleti, din uricul su, slugii noastre, panului
Giurgiu Galbenu, pentru 35 de zloti tdtdreti.
Deci, noi, vdzind buna lor voie i tocmeald, i noi de asemenea am dat
i am intdrit de la noi aceastd jumdtate de sat mai Inainte-spusd, din Cdte-
leti, slugii noastre, panului Giurgiu Galbenu, sd-i fie uric, cu jumdtate din
tot venitul, de asemenea i copiilor lui, i fratilor lui, i nepotilor lui, i strd-
nepotilor lui, i rdstrnepotilor lui i Intregului su neam, cine Ii va fi cel
mai apropiat, neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
Iar hotarul lui sd fie din toate pArtile jumdtate din botar. Insd jumdtate
de sat din Cteleti i jumdtate din hotar i jurndtate din tot -maul s stil-
pineascd Roman6.

132
www.dacoromanica.ro
lar la aceasta este marea mrturie a domniei noastre, a mai sus-scrisului
Stefan voievod, qi a tuturor boierilor notri: pan Manoilo, pan Stanciul, pan
Vlaicul, pan Goian vornic, pan Coste al lui Dan, pan Hodco Stibor, pan Toma
Ghinde7, pan Micu Crai, pan Petru Ponici, pan Albu spatar, pan Lazea, pan
Hodco al lui Cretu, pan Isaiia de Neamt, pan Stetco al lui DgmAncuq, pan
Petri* pan Cozmita, pan Buhte, pan Fetion, pan Sachi spgar, pan Iuga
vistier, pan Crasni postelnic, pan Tador ceanic, pan Zbiiarea stolnic, pan Ion
comis i toti ceilali boieri ai notri, mari i mici, i toti megieii lor, care au fost
la aCeasta.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
panului Dobrul logordt, s serie i s atirne pecetea noastr la aceast carte
a noastr.
A scris Toma, la Suceava, in anul 6968 <1460> aprilie 13, in ziva Invierii
lui Hristos.
<Pe Indoitura pergamentului, in interior, lnsemnarea de pand a diacului:>
g(o)>Kino, MbJ,
11/(11)n(o)cTiro i-Ezkul('il) KOE110409 Tpd>11H4; <iar pe verso,
insemnare tirzie:> Pe giumtate de sat din Cgteleti, din tinutul Niamtului,
uric de la Stefan vod.
Arh. St. Iasi, CCCXL/86. Orig., perg. (26 x 29 cm), pecete mic (diam. = 2,5 cm),
domneasd, atirnata (snur de mtase albastr), cu legenda: + lhqaTk OTE4SAH4 ECOIRO461 4., si
opt peceti boieresti, sapte pierdute si una (nr. 6 considerindu-le de la stinga
spre dreapta) pstrat, circular, in cear neagr, cu legenda stearsd.
0 foto., ibidem, MXXXVIII (pachet Costchescu), nr. 65. 0 trad., din prima ju-
mtate a secolului al XVIII-lea, jumtate lips i numai cu data de an, la Arh. St.
Bucuresti, ms. nr. 629 (Cond. Asachi), f. 2, si o copie, dupd o trad. de 'name uricar, la
Arh. St. Vaslui, fond 20, pachet I, nr. 2. Alta foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"
Iasi, Fotografii, 11/455.
EDITH: Bogdan, Doc. 5tefan, I, p. 43 (trad. din Cond. Asachi); Ghibanescu,
Surete, XVIII, p. 68-70 (text slay, dupa transcrierea din Ms. Surete, XXV, f. 399,
si trad.) ; Costchescu, Doc. mold., 4'tefan, p. 33-35 (text slay si trad.) ; D. I. R., A,
I, p. 308-309 (trad.).
In orig. HeAm, iar dup ultima consoan, paieroc.
2 Al doilea 4,fcut ca r, aici ca i uneori in continuare.
3 In text, dup ultima consoan, paieroc.
4 Asa In orig.
5 In text, dup primul H2 paieroc; vezi mai sus piquiiHog si mai jos -T4H-1401(A(1).
a Ad Aepaiirr("k) POM4H1L (s stdpineasca Roman), scris deasupra rindului.
7 Pentru Ktitim (Cinde).
8 Paierocul final a fost interpretat de M. Costachescu drept, A, rezultind, astfel, ter-
minatia VA.
9 In textul lui M. Costchescu, gresit:

93 1460 (6968) aprilie 23, Suceava.

111(H)A(0)CTHIO K(0))KTE10, MN!, GTE4SdH(11) KOEHOAd, r(0)01(0)A(d)P% 3EMAH


1110,1AdEiCKOH. "ITHHHAVIll alidMEHHTO 11C CtAirk AHCTOM11 114WHAdlx, 1111CIAAA% KTO Hd
141%) 11113PHT(10 dAN KO Fro SCALMHT(lt), W?KE E(Ad)P011p0H3KOAH r(ocno)Acr-
O MH, H4WHM(11) 6114rigM11 flp0H3KOAEHHEM(11) H ti(H)CTIalMyk H ClitTMAM(11) CP(11)-
A(1011,EAM11%, WT(1) Kl&CEA HAWER AORpOlA KOAE/it H WT(10 E.(004 110M04.1Hat, H AdAH
HOTRIY6AHAH ECMH AddHHE flpEAKOK(%) [H42 HdIMI(1%) HAWEANte MOHdCTHP10 HAE)K(E)
ECT(10 rpdM(10 VCrIEHHE flptC(Ett)Ttli li(oropo)A(e)aa, EjJO ECT(11) Hd

133
www.dacoromanica.ro
rAE Err(%) CTdpEWb. Ktrp 6VCT4TIE, MEJTO REAHKOE H Md/I0E H nEpEnHc(%) wT(%)
EAKOHA, A TAKOHCAE, H MbJTO WT(1a) Td3110Ed. El TAKONI(E), sapE IJo 3dKVIIKH H EV-
A(K) WT(%) KOAt3 HPIHAVT(%), TA HMVT(%) CKAdA4TH CKOE TOIL1P% V KdKOKt, d
WHH C HHx(%) Ad sosmv.r(%) KEAHKOE MEJTO WT(%) rPHKHEJ, d <WT%>4 TOgdp%
Hp0MHHET(%), 4 WHH Ad KEpVT(%) WT(%) KO3d Kali(%) npaso. TOE [MICE Ad Err(%)
nptA(%) pEq(E)HHOMV MOHACTHpEKH vpHs(%), C%%CAM(%) A0r0A0M(%), HEFlOpV-
WEHHO HHKOAFINCE, Hd KtKH.
El Hd TO Err(%) stpa HdWE<rO>4 r(ocnoA)cilia, KHWE F1HC4HH4r0 GTE*4Hd2
EOEKOA111, H KtPd HAWEr0 MHTp0FlOAHTd, tarp OEWKTHCTd, H stpa solAp HawnX(11):
stpa naHa ilidHOHAd, Ktpa timid ,A,VMEJ KPAEKHlid, iltpa mid dHKV AA Ilp%KdAdEd, Et-
pa news rOAH42 AKOpHHKA, stpaHd XOAKd 111H60p4, Ktpa MINA TOMEJ KEJHAE, Ettpa
KETpd KOHHtld, KtpaHd KOCTH AdHOKHLId, stpa fldHd tLiwa, Rtpa FldHd
Kpant, Ktfld rldHd Ad3H IIHTHKA, litpd 11dHd [Ktpd [UNA] XOAKd KpELI,OKH4d, KtPd IldHd
HcaH KEMEU,KOPO, !Ape fldHd GTELI,Kd kiM%KVWd, Ktpa F1AHA KETpHKA KIKHMOKH4d,
IrkPd IldHd KO3MHIAH, KtPd IldHd 11WHd KirtHOMd, stpa naHa KVXTVI, KtPd IldHd (DETH-
WHd, Ktpa FIldHA CAKKIWd CF1dTdpt, Ktpd EldHd lOrki KHCTHdpHHKA, KtPd naHa TaAopa
44WHHKA, Eitljd WW1 Ilpacingum FlOCTEAHHKA, !Ape fildHd 36HdpH CTO(IHHK4, Ktpd
11WHd KOMHCd H Htpd Irt.CX(%) ROlap HAWHX(%) MOAAMiCKEIX(%), KEAHKEJK(%) H Ma-

it no Hamm(%) ICEIKOTA, KTO E.VAET(%) r(0)C11(0)A(d)p% HAWEH 3EMAH, HAI


WT(%) tTEH HAWEIX(%) HMI WT(%) HdWEr(0) 11AEMEHE HH UK(%) soro E(or)% H36E-
pET(%) IGKITH r(o)cn(o)A(4)pE4A% V HAWEll 3EMAH, V ITLOAAAKCKOH, TOT(%) ino 6111 HM(k)
HE noptriunn(11) HawEro AddHHd H sanHcv, JAE wo 661 HM(k) HOTKP%4H11(%) H VKPt-
HHA(%). El KTO KEJ XOTtA% TOE HOpVWHTH, TAKOHEJ Ad ECT% fipOKAE<T%>5 W<T%>5
r(OCRO)d, H WT(%) np(t)q(H)cTkist Ero m(a)T(E)0, H WT(%) C(Kt)TEJ-
ri, "DICE WT(%) tKd E.(or)8 ovroxkwHx.% H Ad ECT% 110AOKEH% ioy>5At H npo-
KAETOMV &TH.
El Hd E0AWEE noTsp<%>5)sAEHHE TOMV IrkCEMV KHWE I1HCAHHOMV, KEirkAH EC-
MH HdWEMV EAPHOMV 111HV, Aospvitv A0<rO*ETV>5, F1HC4TH H HMV nEtiaT(%) UBE-
CHTH H K(%) CEMV AHCTV HAUEMV.
MIC(d) KCdHat KIVWMAH0KH4(%), V CV,I(d)Kt, K(%) AtTO x3U,P, M(t)C(Rt)-
ua an(pHnTa), i, H4 AEH(%) Gs(t)Toro rEwpria2.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, eh' a binevoit domnia mea, cu bunavointa noastra i cu
inima curata i luminata, din toata bunavoia noastrd i cu ajutor de la Dum-
nezeu i am dat i am intarit dania inaintailor notri, manastirii noastre unde
este hramul Adormirea preasfintei nascatoare de Dumnezeu, care este la Bis-
trita, unde este staret chir Eustatie, vama mare i mica i numartoarea de la
Bacau, i de asemenea, i vama de la Tazlau. Si, de asemenea, oricare negustor
i ori de unde va veni, i va depozita marfa sa la Bacau, iar ei sa ja de la
dinii vama cea mare din grivne, iar <din>4 marfa care va trece, ei sa ja de car
cit este drept. Toate acestea sa fie manastirii noastre mai sus-spuse uric, cu
tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chir Theoctist, i credinta boierilor
notri : credinta panului Manoil, credinta panului Duma al lui Brae, credinta
panului Vlaicul pircalab, credinta panului Goian vornic, credinta panului
Hodco Stibor, credinta panului Toma Cinde, credinta panului Petru Ponici,
credinta panului Costea al lui Dan, credinta panului Albul, credinta panului

134
www.dacoromanica.ro
Micu Crai, credinta panului Lazea Pitic, credinta panului [credinta panului]
Hodco al lui Cretu, credinta panului Isaia de Neamt, credinta panului Stele
Dmcus, credinta panului Petricd al lui Iachim, credinta panului Cozmita,
credinta panului Ion Bucium, credinta panului Buhtea, credinta panului
Fetion, credinta panului Sacis sptar, credinta panului Iuga vistier, credirrta
panului Tador ceasnic, credinta panului Crasnis postelnic, credirrta panului
Zbiarea stolnic, credinta panului Ion comis i credinta tuturor boierilor nostri
moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al Vrii noastre, sau din copiii
nostri, sau din neamul nostru, sau iardsi pe cine va alege Dumnezeu s fie
domn in tara noastr, in Moldova, acela s nu le clinteasc inscrisul i dania
noastrg, ci sa le intreasc i sa le imputerniceasc. lar cine ar vrea s" clin-
teased aceasta, acela s" fie blestemat de Domnul si de preacurata lui maicd,
si de to-0 sfintii care din veac <au plAcut lui Dumnezeu i s" fie asemenea
lui> 5 luda i blestematului Arie.
lar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul lo<gofAt>5, s'a" scrie i s atirne pecetea noas-
tr la aceast carte a noastra.
A seris Isaiia al lui i.isrnan, la Suceava, in anul 6968 <1460), luna aprilie,
23, in ziva Sfintului Glieorghe.
Aril. St. Bucuresti, M-rea Sf. Saya Iasi, XXXIV bis/2. Orig., perg. (32 x 39 cm),
pecete atirnatil, pierdutil, snur de mAtase albastril.
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, LXXVI1I/32, i alta, la Inst. de ist. i arh.
A. D. Xenopol" lasi, Fotografii, 11/456.
EDITH: Bogdan, Album, nr. 47 (facs.); D. I. R., A, I, p. 515 (facs. greu lizibil);
1-15jdeu, Arch. ist., 1, 2, P. 6-7 (text slay, cu prescurtilri, si trad.) ; Nicolaescu, Doc. slay.
rom., p. 145-146 (text slay i trad., cu greseli); Bogdan, Doc. ,,Steran, I, p. 37-38 (text
slav); D. I. R., A, I, p. 309-310 (trad.).
1 fikut peste tot ca r.
2 4, fdcut ca a, ceea ce a permis lectura s din textul lui I. Bogdan.
3ico.k, probabil gresit, pentru i wk.
4 OnliS.
5 Rupt.
6 Sters.

94 1460 (6968) iulie 1, Suceaya.

Derseble' verordnet, dass die zur Suczawaer Mitropolie gehrige Zigeu-


ner zu keinen anderen als zu Metropolie-Bedienstungen sollen angewendet
werden.
D(e) d(a)to Suczawa, 6968 <1460) den iten July.
(*fan voievod> hotilrAste ca iganii apartinind Mitropoliei Sucevei
s nu fie intrebuintati la altceva decit pentru slujbele Mitropoliei.
Dat la Suceava, 6968 <1460) iulie 1.
Arh. St. Suceava, D o cum en te, XIII/5 (copie germ. de la sfirsitul secolului al
XVIII-lea sau inceputul secolului al X1X-lea, dup Inv. doc. Mitropoliei, alcatuit in 1783
ianuarie 3, la 26tkiew, de lohan Anastasius Manovarda), Privilegii, nr. 19. Rezumat.

13 Documente z. 16:13 135


www.dacoromanica.ro
EDITH: Popovici, Index 261kiewiensis, III, p. 552 (acelasi rez. germ. si trad.) ;
Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 39 (rez. rom., dupA Popovici) ; D. I. R., A, I, p. 310 (vez.,
dupa Bogdan).

Adica: Stephan Wojwoda.

95 1460 (6968) septembrie 3.

,.. ispisoc de la Stefan voevod, srbesc, din leat 6968 <1460> sept(em-
brie) 3".
Din mrturia hotarnic4, fcutil in 1793 oct(ombrie) 3, ... pentru
Buciumi, e s-au numit i Rdpezestii, Galbenii i Tulestii, din porunca is(prav-
niciei) de Neamt
Dupa Ghibanescu, Sureie, XVIII, p. 155. Ment., intr-un extras din marturia hotar-
nica de la 1793 (transcrisa In Ms. Surete, III, p. 538), si nota autorului.
ALTE Costchescu, Doc. mold. Stefan, p. 37 (aceeasi ment,, dupa Ghiba-
escu) ; D. I. R., A, I, p. 311 (ment., dupa Costachescu).

96 1460 (6968) noiembrie 27, Suceava.

IH(11)A(0)CTI10 60>Kiio, M61, GTE*dH(11) HOEKOM, r(o)cn(o),o,(a)p% 3EAAAll


1110AAdECKOH. 3HdASEHHTO LIHHHAA(10 NC rkAN-6 HdWliM(lk) ANCTOM(10, RiketMell) KTO
Hd H() 01r3pHT(10 AAH 60 LITSLIH OIrCAHWHT(%), KOAH}K(E) Toro KOMI?' 60VAE<T1>1
HOTpEgH3H0, WN1E TOT% FICTHHH61 cn8rd HM(h) Irkptili, UN% 111301rA(k) KOHHECKOV1(10,
CAVNCHA(%) HAM(11) npaKo H giApHO. TM(), MN, 1361AbIWE Ero npaKo H gtpH010 CAS}K602
AO HdC(11), 3CdA0K4AH ECMH Er0 WCORH010 HdWEIO M(H)A(0)CTTIO H AdAH H HOTIKEPAHAN
ECM111 Fro npaKoio WTHHHd, CERO Hd HAAt KOHNEWIN, H CK M4NdCTHpHO, LIJO KOVHHA(%)
WT(h) TWHOlf H WT(10 HETpHKA 34 ri 3A4TH, MKO Ad ECT(6) EAAV WT(6) IldC() SpHK(1.)
CK oircEolt(%) nfm-ncoAoatt(%), KapE LJJO Hpl1CAVX4ET(10 K TOMV CEA02 H K TWO M4H4CT11-
pio, EMS, H AtTEm(k) Ero, H gpdTHRtM(%) Er(o), H ovioynaTom(k) Ero, u npt8n8-
9aTom(%) Fro, 11 npoinoirpoTota(%) Ero H KlicEmoir poAoy. EVO, KapE KTO EMS [MN KAM'S-
HEmoy gOVAET(11), HEHOpOVWEHO HAN(6) HHKOAH)K(E), HA gtK(H).
d XOTAfrh Tomoy cmo2 H TON AA4il4CTI4161 Ad EcT(%) no CT4pHM61 CgOliM61 KOTapH,
KoyAa H3(11) lrtKd W>KHIKAAH.
fl HA TO ECT11 gtpd HdWd, rOCHOACT134 M613, KIAWE HliCddH4r0 GT4dlid 130EgOAt,
Iltpd 60/Afrl% HAWHX(10: gtPd none Aoiralshi Bp4H311,1(d), tpa 1114H4 11A4HOHAd, gtpd
HdHd GTAH,110/14, atpe llaNa TO/PtHd AgOpHHKd, irtpd ildHa KAdHKSAd, tpa 114H4 XOTKd
111H6Op4, litpd naNa KOCTE ,A,AHOEWL1(d), gtpa U4H4 TOMd &MAE, Etpd MINA 11161K(4)
Kpan(t), gtpd fldHd IIETpa HOHNLId, Ktp4 fldH4 doKoyno, Ktpa new 11.d3H, Rtpa none
XOTKO KpERECKSA(10, Etpa UNA liCdH/A HEMERK0r0, Iltpd naHe GTEU,K0 ,A,10A1K8W(4),
gtpa Hdild KO3AM-111,4, EttPd natie fioincrbo, Ktpa Hdlid IDETHWHd, litPd EldH4 CdK61W4
cnaTapt, gtpd MINA lOrli gliCTHAWNHKA, Ettpa EMU TOdAEpd LIAWHHKa, gtP4 nano Hpoc-
HWIW4 flOCTEAHHKd, Ktpd Mind 3SHIApH CTOAHHK4, gtpd FldHd HWHd KOMHC4 H fitpa
CAX(%) swap(%) HdWHX(%) MOAA4gCKHX(1), HEANKHX(1) u MdAHr(k).
d no Hamm(%) fC1-1110Tt, Koro E.(or)% H36EpET(1) r(0)C11(0),4(d)pEM(1) HdWEIO
3EANAH, WT(10 AtTEN H4WHX(11) HAN WT(11) HAUEr0 HAEMEHN HAN pog8)2, TOT(%)
LIJO 661 EMI' HE nopSwnit(%) HdWEr0 AddHHE H 340HC8, dAli LIJO 661 EAAV OVTIKEpAHA(1) H
8Kpianun(%).

136
www.dacoromanica.ro
fl HA 60AWEIO HOTHEpHAEHHE <TOMS >1 HlICEAMS KHWE HHCAAHOMV, HEAtAH ECMH
HAWEMIr HtpHOMS nea8, Aospoyn(8) oro4ET3, HHCATH H HpHHtCHTH HAWS HELI4T(10
[HpHlitCHTH] K CEMS HAWEMS
IIHC(A) IIHApE<H >1KO, 8 GOil(d)Fit, H(11) A /AT(0) xHitaH, Ait(t)C(1i)U,4 HOEMHpH, la.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, *tefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, chid aceasta va fi de trebuintd cuiva, ca aceastd ade-
vdrat slugd a noastrd credincioas, pan Ivul Voinescul, ne-a slujit drept i
credincios. De aceea, noi, vdzind dreapta i credincioasa lui slujbd &Are
noi, 1-am miluit cu deosebita noastrd mild i i-am dat i i-am intdrit dreapta
lui ocind, satul anume Voinestii, i cu mndstirea, pe care 1-a cumpArat de la
Ion i de la Parka' pentru 50 de zloti, ca sd-i fie de la noi uric i cu tot venitul,
oricit ascultd de acest sat i de aceast mndstire, lui i copiilor lui, i fratilor
lui, i nepotilor lui, i strdnepotilor lui, i rdstrdneputilor lui i intregului
neam, oricine li va fi mai apropiat, neclintit lor niciodatd, in veci.
Iar hotarul acestui sat i al acestei mAnAstiri sd fie dupd hotarele lor vechi,
pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta noastrd, a domniei male, a mai sus-scrisului
*tef an voievod, i credinta boierilor notri: crediuta panului Duma al lui Brae,
credinta panului Manoil, credinta panului Stanciul, credirrta panului Goian
vornic, credinta panului Vlaicul, credirrta panului Hotco *tibor, crediuta
panului Coste al lui Dan, credirrta panului Toma Chinde, credinta panului Micu
Crai, credinta panului Petru Ponici, credinta panului Albul, credinta panului
Lazea, credinta panuhii loteo Cretescul, credirrta panului Isaiia de Neamt,
credinta panului Stele DdrnAcu, credinta panului CozmitA, crediata panului
Buhtea, credinta panului Fetion, credinta panului Saci spdtar, crediuta pa-
nului Iuga vistier, crediuta panului Toader ceanic, crediuta panului Crasni
postelnic, credirrta panului Zbiiarea stolnic, credinta panului Ion comis i
credinta tuturor boierilor notri rnoldoveni, mari i mici.
lar dupd viata noastrd, pe cine II va alege Dumnezcu domn al tArii
noastre, din copiii nostri sau din neamul sau din semintia noastr, acela
nu-i clinteascd dania i inscrisul nostru, ci sd-i intdreascd i sd-i imputerni-
eeascd.
Iar pentru mai mare intArire a tuturor <celor>1 mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logofdt, s serie i s atirne pecetea noastrd
la aceast carte a noastrA.
A scris Andre<i>1co, la Suceava, in anul 6968 <1460>, luna noiembrie, 27.
<Pe verso, insemnare din secolul al XVI-lea:> f 11a<oy(4-6)> w-r(k)
(Ivul de la Voineti,
EO<HHE pH>, xSU,aH HOEM (Kpra) 6968 <1460> noiembrie 27);
<i alta, tirzie :> Voinetii i mndstioara.
Bibl. Acad., CXXXV/182. Orig., perg. (24 x 30,5 cm), pecete atirnatA, pierdut5
nur de mAtase albastra.
0 trad., din 1812 octombrie 5, de Ion Stamate fost mare pitar, ibidem, 0 o copie,
de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 234, f. 170-171. 0 foto., la Inst. de ist i arh. A. D.
Xenopol" 1ai, Fotografii, 11/457.
EDITII: Costilchescu, Doc. mold. ,Ftefan, p. 40-42 (text. slay, dui:a copia lui
I. Bogdan, 0 trad.); D. I. R., A, I, p. 311-312 (trad., dup orig.).
OrniS.
2 Aa in orig.
3 MU, pentru MH.

137
www.dacoromanica.ro
97 1460 (6968) decembrie 5, Birlad.

III(H)A(0)CTHIO E(0)iE10, M61, GTE$A11(11) KOEIKOAA, rocnomp% 3EMAH iH0A-


3dlICKOH. IIIIHHAA(101 3HAMEHHTO HC CkAA(11) AHCTOM(10 41dWHAA(11), KtCtMt KTO
HA N(k) K113pHT(11) AAH SO Er(o) trrv-4(1) SCA6IWHT(11), KOAH)K(E) TOPO KOMV EVAET(10
HOTPECH3Hd, AVNCE npTHAowa npEA(%) 114M11 H np/AA(%) HAWHM11 sontpE HAWN
Hd HAAt HHAWKO K0MHC(1%) H TO[TO]A/14 AI1IAliTpECKVA(11)2 H HOCTE TvpiwpE, H TA-
ram CA 3d CEAd 144 HAAt "Is.CE11.114, 144 E.ploaAt, H 3A CERO Pow'luEtnn, rAE Ewa(%)

POMAH(1), HA 1KEpaKun, tvgt IIACTH. 11 Tstrami CA LIJO CA TEPAA41, dAE HKAWKO, CI&
FIPTIIHAIMANH TECT-k moEr(o), HMI MAFIA KHCTHAPHHKA, AOK614%) r EtCEPO npaga
FI CVAV, d TOMA AVANHT13ECKVA(t) H HOCTE Tv-psvpE, rk cgonm(%) Sam(%) naE-
MEHEN1(11), CTpATHAH rk CHOHMH flpHSHAHAAAII rkH110EPO npaga H 3dKOHA. II HE HAAAIOT(t)
KOAWE TtPATH, d HH VNOMHHATII 34 Tad CEAd, FIHKOAMKE Nd RtKI,J.
HHO M6I, EHAtIKWE H361CK-11 nalia HKAWK013(11), H Mb.1 TdKONI(E) ECMH AdAH H
H0TI3P11AHAH Tad nAtA(10 PELI(E)Hdd CEAd, HdWk kCEIJJF1, lid HjYhAdAt, H Powt.-
11E11111, Hd HCE1JAHU,H, WEt LIACTH, CAVS-k HAWEAAV, fldllV HILAWKV KOMHCV, Ad cvT(%)

w-r(%) nu(%) vpnk(%), rk131/AAA11 AOKOAOAA(11), EMV H XkTEAN(11) Ero, H VHANd-


TOM(%) Fro, H flpAVHVLIATOAA(t) Er(o), N npanarptTom(k.) Er(o) H13-6CEMV p0AV Er(o),
KTO RVAET(11) H414 RAHNCHH, Ad ECT(t) HM(k) HE4104JVWEHO HHKOAHNCE, lid K-k1:11.
d XOTall(11), no CTApOMVTam, KVA(d) H3 K-klid
II tlEflEC(11) TOE VCE, d M6I ECM41 HOCTAIKHAII 3,113E3KV 7-3' UTAH CEpE144 CAVSt HA-
MAW, FIAHV HKAWKV, H AtTEM(t) EP(0) H VCEMV poAv EP(0), HdpE KOAH H V KOTOPMCN
A(6)4liK(h) H IIACWX(11 ) 661 XOTHAH TOAA4 HAH HOCTE, HMI HK(h) AtTH, HAM EfldTH4
<19(111)>3, HAN HX(1%) 13E410 p0A(%) TtVATH HA11 VHOMI1HdTH HA Hildillltd, HAN Ud Er(o)
.A.'k.rn, HAN Hd Er(o) KILATHA, HAN HA EP(0) KEC(10 POA(6), TOT(t) HdAN(-6) 3441AATHT(10
1161W(E) 1114C41411V10 BAKE3KIF, TI pvgini cEpFKpa.
41 npn Tom(-11) ECANH McIpT0f3(t) CAM(t) P(OC410)ACTHO MH, 1161111E H[fI]liCAM161
GTE2h414(10 HOEKOAd, H HAW(%) MHT1110< no >4AHT(%), KI-113 OEWKTHCT(11), II HAWN
nanogE: nan(11) ,A,VMA HpdEK1411(%), n<e>44-11)> AllanonAo, nan(-4,) G-rannion(h), Han(k)
EAAFIKVA(t) HrliKAAdg(k), MINN rOAH(1) AKOpHHK(t), nen(%) X04kK0 IlInEop(h),
nan(11) HOCTE ,A,4140B414(11), 41441(1s) Tonna H11114AE, nail(%) IIET<p-k >4 11onnn(-4), run(%)
IIIHK(%) Ilpan, nail(%) Ad3A, nati(%) fInKvn(-b.), run(k) XoAKo KfintoKnn(-1,), 16111(%)
HCAHA HE<AMI,>4CK61, nan(k) GTEU,KO, AtAA'KKVW(%), 414H(K) HETpHK(-h) 1-41KHM0-
114114(11), 1103MHIJ,t, flan(%) Ilwn(-11) Bvntom(k), nan(-k) litTrt, nan(11)
fld<H(11)> 4
41orrnwn(41), nail(%) Ganan(%) cm.rap(k), nan(-h) 10ra KliCTHApHHK(10, HAHN Td-
A0P(10 qauninK(%), run(%) 11pacmin(k) HOCTEAHNK(%), 11411(10 3snapt5 croannic(%),
nail(%) 11WH(1.) KOMHCCIO H HH61X(11) F1411013(%) A0061T(1), IKEAHKKIX(t) 14 M4,161)(006.
d lid KOMINIO KptnocT% TOAAV ill10EAAV K61WE filiCAHHOMV, KEAtAil ECMH HaWEAAV
IltpHOMV7 nanv, ,A,onpvAv AoroeETv, HHCATH H HdWV HENAT(%) 34IKECHTH H K(h) CEAAV
AliCTV HAWEMV.
1141C(d) HCAHA HIVLIIANdHOIDP4(1.), V ELlyknaAt, K(K) AtTO x341,AH, m(t)c(ia)u,a
AEK(EANtiffid), 7.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al frii Moldovei. Fa-
cem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor ved ea sau o vor
auzi citindu-se, cind aceasta va fi de trebuint cuiva, c au venit inaintea noas-
tr i inaintea boierilor nostri slugile noastre, anume Ivasco comis i To[to]ma
Dimitrescul si Coste Turbure, i s-au Ora pentru satele anume Ssesti, pe Bir-
lad, si pentru satul Rominesti, unde a fost Roman, pe JeravAt, amindou
partile. Si s-au pirit ce s-au pirit, ins pan Ivasco, cu privilegiile socrului
pan Ion vistier, a citigat cu toat dreptatea i judecata, iar Toma Dumi-
trescul si Coste Turbure, cu toate neamurile lor, au pierdut cu privilegiile lor

138
www.dacoromanica.ro
cu toga dreptatea i legea. Si mai mult s" nu pirasc, nici s* nu pomeneascA
pentru aceste sate, niciodatd in veci.
Deci, noi, vzind ctigu1 panului Ivaco, i noi de asemenea am dat i
am intarit aceste sate mai inainte-spuse, anume Sase0i, pe Birlad, i Romi-
ne0i, pe Jerav4, amindoud prtile, slugii noastre, pan Ivaco comis, s-i
fie de la noi uric, cu tot venitul, lui i copiilor lui, i nepotilor lui, i strnepo-
tilor lui, i rastrnepotilor lui i intregului ski neam, cine va fi ce] mai apro-
piat, s le fie neclintit niciodat, In veci.
lar hotarul sd fie dup hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
Si peste toate acestea, noi am pus zavescg 100 de ruble de argint slugii
noastre, panului Ivacu, i copiilor lui i intregului ski neam, ca oricind i
in once zile i ceasuri ar voi Toma sau Coste, sau copiii lor, sau fratii <lor>3,
sau tot neamul lor s pirasc sau s pomeneasca lui Ivaco, sau copiilor lui,
sau fratilor lui, sau intregului sdu neam, acela s6 ne plgteasca zavesca mai sus-
scris, 100 de ruble de argint.
Iar la aceasta a fost martor insumi domnia mea, mai sus-scrisul Stefan
voievod, i mitropolitul nostru, chir Theoctist, i panii no0ri: pan Duma al
lui Brae, p<an>4 Manoilo, pan Stanciul, pan Vlaicul pirclab, pan Goian
vornic, pan Hodco Stibor, pan Coste al lui Dan, pan Toma Ginde, pan Pet<ru>4
Ponici, pan Micu Crai, pan Lazea, pan Albul, pan Hodco al lui Cretu, pan
Isaiia de Nea<mt>4, pan Stetco Dmcu, pan Petricg al lui Iachim, pa<n>4
Cozmitea, pan Ion Bueium, pan Buhtea, pan Fetion, pan Saci sptar, pan
Iuga vistier, pan Tador ceanic, pan Crasni postelnic, pan Zbiarea stol-
nic, pan Ion comis i altd destui pani, mari i mici.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logort, s serie i s6 atirne pecetea noastr6
i la aceast carte a noastr.
A scris Isaiia al lui Sunan, la Birlad, in anul 6968 <1460>, luna decem-
brie, 5.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 243. Orig., perg. (25 x 34 cm), pecete mare (diam. = 7,8 cm)
domneascia, atirnatd (snur de mdtase rosie), cu legenda : + nf44Th TW GTIZIS421. 110fliWA4
rweno,s,ap &MAI' AIWAAARCICON, *i 8 peceti boieresti, atirnate, pierdute. Emblema pecetii dom-
nesti: cap de bour cu botul rotunjit, coarnele arcuite induntru. steaua cu cinci raze
intre ele, soarele (cinci petale in jurul unei calote) si luna (crai nou) de o parte si
de alta a capului, intr-un scut de formd neregulatd: aproape pdtrat in partea supe-
rioard (3/4) si triunghi in cea inferioard (1/4), inconjurat de sase lobi, dispusi asime-
tric fat de axul scutului i cu cimpuri umplute de motive spiraliforme, si de cloud
cercuri continui, intre care se afld inscriptia.
0 trad., din 1824 martie 19, de Vasilii Zotov tAlmaci, cu datele de lund i zi gresite:
iulie 14, .la Arh. St. Iasi, DXI/1, si un rez., dupd aceastd trad., ibidem, Anaforale, nr. 65,
f. 33. si altul din 1819 dup orig. dar tot cu data gresit ibidem, MLXII/227. 0 foto.,
Inst de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/458.
EDITH : Ghibrinescu, Opt unce, P. 5-10 (text slay si trad., ambele cu greseli
cu vleatul socotit in stitlul de 1 septembrie) ; idem, Uric din 6968, p. 251-252( acelasi
text slay si aceeasi trad.) si pl. nenumerotatd (facs. ilizibil); Antonovici, Doc. birleidene,
IV, p. 5-6 (trad., dupd Ghibanescu) ; Bogdan, Doc. ,Stefan, I, p. 40-42 (text slay, Indrep-
tdri ale trad. lui Ghibdnescu i trad. paragrafului despre zavescd; rez. din Anaforale);
D. I. R., A, I, p. 312-313 (trad.)
7 4, fcut, peste tot, ca r.
2 Asa in orig. ; mai jos knompeciorn(%).
3 OMiS.
4 *ters.
5 p i *, in ligaturd.
6 De la HilwX(%) pind aici, toate cuvintele puse gresit, la genitiv.
7i i k, in ligaturd.
139
www.dacoromanica.ro
98 1461 (6969) februarie 2<1>, Suceava.

Schendrika aus Dorohoy und Iatzko Chudetschevicz schencken der


Metropolitan Kirche, unter den Metropoliten Deocktischl, ihr eigen rechtm-
sigen Gut, einen Bienen Garten, nahmens Palikova2, auf den Bachluj, mit
allen seinem Grenzen.
Deto Sotschava, d(a)t(um) 293 Febru(arie) 6969 <1460> 4.
endrica din Dorohoi i Iatco al lui Hudici daruiesc bisericii mitro-
politane, de sub mitropolitul Theoctist, ocina lor proprie i dreapt, o prisac,
anume a lui Balica, pe Bahlui, cu toate hotarele sale.
Dat la Suceava, data 293 februarie 6969 <14604.

Arh. St. Bucuresti, Consiliul aulic de rzboi, XIV/69, f. 7 v. (nr. 11). Rezumat.
Alt rez, germ., cu data de zi: 21, la Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5 (copie
germ., de la sfirsitul secolului al XVIII-lea sau inceputul secolului al XIX-lea, dup Inv.
doc. Mitropoliei, alc6tuit in 1783 ianuarie 3, la 261kiew, de lohan Anastasius Manovarda),
Privilegii, nr. 23, si altul, f6r6 data cu numele primului donator Sendria", citit gre-
sit: sin Draga", intr-un perilipsis cu doc. Mitropoliei, de la sfirsitul secolului al XVIII-
lea, la Bibl. Acad., MXCVII/129 (nr. 49).
EDITII: Popovici, Index 261kiewiensis, III, p. 553 (rez. germ., in Inv. doc. Mitro-
poliei, si trad.); Bogdan, Doc. ,tefan, I, p. 44 (rez. rom., dup Popovici); D. I. R., A,
L p. 313 (rez., dupl Bogdan).

1 Pentru Theoctist".
2 Gresit, in loc de Balikova" (a lui Balica), cum este in rez. din Inv. doc. Mi-
tropoliei si in doc. de intkire din 1469 februarie 15.
3 Data de zi, gresit6; originalul a avut, probabil, 21, cum atesta rez. din Inv. doc.
Mitropoliei, deoarece anul 1461 nu a fost bisect.
4 Transpunerea gresita a vAleatului in anii erei noastre apartine rezumatorului.

99 1461 (6969) august 8, Suceava.

t III(H)A(0)CTII0 R(0)NITIO, M61, GTE4ldH(10 HOEROAd, r(o)c(no)A(a)pi 3EMAN


1110AA4RCKOH. .41HHHM(%) 3H4MEHNTO HCHM(1.)1 ANCTOM(1.) H4WHM(1%), R-KCIAM(%) KTO
Hd H(%) 83pHT(1a) HAT Ero oycnnwnT(h) 4T0r1H, KOAH Tor(o) KOMS AWE NOTpERH3Hd
ROIrAET(11), VOKE nPiHAE riptA,(91) HdAAH H nptA('k) 01(CHMH HaWHMH, REAHKIIIMH H Md-
AlslAW, Sonto nati(%) Hzoiril(%) GWAlid u 3tT112 HX(1037 KOrMH(11), XEPMdHOR(%)
C(61)H11, no W(l.) A06p0H ROAN H HEKHM(1+) HENOHOrKEHT, H TOKAAN(IH Ct Sd H(%) WTHH-
Hoy: H AdAek) 1{ROyA(11), ROPAAHOIr, H orithtt CRON, eTdHt, EAHO FIPHIWAHE4 WT(11)
rrapor(o) dAEAdHAPd ROMOAT, LIJO HM(%) NHWET(1%) HA TpH CEAA WT(%) IIILOHCHH H
WT(%) GOAKIA, WT(11) IIRVAORIP ilaCT(11), )(11)KH H Emo( CAATHHOIr, d HOPAdH(11)
H )KEHd Ero, GTAHA, WTIWCTHAH nptA(%) HdC(110 d SKI E0AWE HE HMdAH TtPdTH d
OVNOMHHATH, Ha Rtithl, HA HEWA4, 3d EPO 44CT(%) CEAd, d NH Ha Er(o) Atm, a HH Ha Ero
01[HVKH, a HH lid Ero ortEc(%) poA(%), HH CdMH WHH, 4 NH AtTH incoo d HHKTO WT(16)
HX(1s) po(a), dAE d 661 HMAAH MHP(%) Hd RtK6.1.
ti TeKow(E), npHHAE nptA(k) HdMH H nptA(k) HaWHAW sontpE rpme H CROHAW
OlrifirK111, THSC(E) no WC(k) AORPOIO ROMO, H CTOKMHAH Ct HCROH04 cEcTpoio, IlepHoto
IldHH HHOINORd, H AdA(d) rpaAGO H CIKOHMH orloymi CECTVH CROEH>4, 4IEpHH, WT(1k)
DICASSCEHiE WT(6)1.4 Hr('k), FANO CEA0 Hd MopHom(%) iloTou,t, Hd HMt llitHKOICAEWH,
rAE <661A(%)>6 AOM(6) W(T6)11,d HX(11), IIHKOAd, H TPETid il4CT(11) WT(16) <EPOAS
HA 1VLOA>7AdRt.

140
www.dacoromanica.ro
Ttm M61, KHAAHWE Fir(%) Aospoto HOMO H TOKMENCV CO *yaw(%) CTOPOH(10,
d MH TAKO)KAE, H WT(1) HdC(9i), ,A,dAH H HOTH{MAHAH minor 11301003H <Era gacT(%)
CE44>7 H OyCHM(11) flpHrOAOM(%) H XOT4PEM(11) LIJO H3 atKa oyMill141111 H HPHCAOy'-
X4A0 K TON Fro twil(%) CE414, H, HA llopHom(%) 11o.rou,t, IIIHKoynEwn, <H TPET>eid
ilaCT% WT(16) gpoAv Hd iii0AA4Et. TOE HviCE &ME HHCAHHOE 4 ELI EMV oyptiK(%) uclx
yam(%) npHroAam(%), EMV H CENt Ero, H AtTEM(la) Hroo, H OVHOVUTOM(ls,)
HKelt), H I1pY1OltHSLIATOM(11) Hoo, H nptwypt-rom(k) Fir(%) H KilcEmoy poAv nr(-4),
HEFlOAHN?KHO Hd HtK6l attIHKId.
fi ro-rap(k) ilinKoynEwEm(%), KOIrAd NM(%) XOT4P1M(11) HAH(1a) dAE8A(11),
Il nail(%) li431, H EldH(%) KO3MHU,4 H C11 MENCNMWMH.
ft Hd TO ECT(1) HEAHKdd m4pTS<pb84 r(OCHOAST)30 MH CHWE nHcaHHar(o) GTE-
*And KOEHO,d,T, H MNTIJOHOANTOir HALUEMOIr, Kvp 8EWKTNCTO1r, H H4WHM(10 60,1;901%00:
IldH(11) lipeEKH4(1,), flan(%) naH(k) GT4H410(11), naH(%) KA4HK01171(111),
HdH(11) rO/A11(11) AgopHHK(11), nail(%) XOTKO WHEop(%), nail(%) KOCTE AAHOESW1(11),
EldH(10 TOMA KHHA,E,H(lt) iiiHK(11) KP44(11), naH(11) HET1r6 HOHN41k, 114H(%) XOTKO
KPEU,OHN11(1), H4H(11) HCAHd HEmEusKhlli, naH('h) GTEU,K0 AltMlIKOIrW(1), fldH(11.)
ilETPHK(1), BAH(-I) liGyrTt, IldH(k) BSgiom(%), nail(%) Gamw(%) cn4Tap(-4), nati(ik)
/Ora RHCTHAPHHK(11), naH(vh) ildWKO HOCTEAHHK(11), naH(11) TaAop(%) 44WHHK(11),
HAH(lt) 36WAPt CTO1HHK(11), nati(h) HwH(%) KOMHC(k) H HHH HdWH 1114HOEE, HEANU,H H
Mdi1b.1, LIJO flPH TOM(11) EWAN.

it Hd ROAM* K0tHOCTH TOMV HliCEMOIr DUE UNCdHHOMOIr, HEAtAH ECMH NdWEMV


Ht0HOMV naHv, AospviloKH noroeEToy, HHCdTH H IlEtI4T(1) nawoy HPHEtCHTH K CEMV
AHCTV HAWEMV H INEildTH BOAtPb. HdWHX(%).
ThiCd 1.11E4SOyA(11), o GWLI(d)gt, H() AtT(0) x311,40 4yr(vcr4)9

t Din mila lui Dumnezeu, noi, *tefan voievod, domn al Tgrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastg carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, chid aceasta va fi de trebuint cuiva, c au venit inaintea
noastr i inaintea tuturor boierilor notri, mari i mici, pan Ivul Solca
ginerele2 lui, Bogdan, fiul lui Herman, de bungvoia lor i nesiliti de nimeni,
s-au tocmit asupra ocinei lor: i a dat Ivul lui Bogdan 0 nepoatei sale, Stana,
un privilegiu4 de la barinul Alexandru voievod, care le era scris pe trei sate
-de la Moisie 0 de la Solca, din partea lui Ivul, doug case 0 o slating, iar
Bogdan i sotia lui, Stana, s-au lgsat inaintea noastrg, ca mai mult EA' nu pi-
rasc' i nici s nu pomeneascg, In veci, lui Ivul, pentru partea lui de sat",
nici copiilor lui i nici nepotilor lui i nici intregului sgu neam, nici ei
In00, i nici copiii lor, i nimeni din neamul lor, ci s aibg pace in veci.
de asemenea, au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri
Grada i nepotii ei, tot de bungvoia lor, i s-au tocmit cu sora sa, Cerna, a
panuluin Ivul, 0 a dat Grada 0 nepotii ei surorii <sale>6, Cerna, din vislujenia
tatalui lor, un sat pe Piriul Negru, anume Micule0i, unde <a fost>6 casa tatglui
lor, Nicola, 0 a treia parte din <vadul de pe Mol>7dova.
De aceea, noi, vaind buna lor voie i tocmealg cu toate pgrtile, i noi
de asemenea, 0 de la noi, am dat 0 am intgrit panului Ivul <partea lui de sat>7
cu tot venitul i cu hotarele pe care le-a folosit din veac 0 care ascult de
aceastg parte a lui de sat i, pe Pirlul Negru, Micule0i, 0 a treia parte din
vadul de pe Moldova. Toate acestea mai sus-scrise sg-i fie uric 0 cu tot ve-
nitul, lui i sqiei lui, Cerna, i copiilor lor, i nepotilor lor, i strgnepotilor lor,
rstrgnepotitor lor i intregului lor neam, nestrgmutat In vecii vecilor.
Iar hotarul Micu1etilor, sa fie pe unde le-au hotgrnicit pan Albul,
pan Lazea, 0 pan Cozmita i cu megie0i.
141

www.dacoromanica.ro
Iar la aceasta este marea mrturie a domniei mele, a mai sus-scrisului
8tefan voievod, i a mitropolitului nostru, chir Theoctist, i a boierilor notri:
pan Braevici, pan Manoilo, pan Stanciul, pan Vlaicul, pan Goian vornic, pan
Hotco 8tibor, pan Coste al lui Dan, pan Toma Chinde, pan Micu Crai, pan Petru
Ponici, pan Hotco al lui Cretu, pan Isaia de Neamt,, pan Stetco Dmcu,
pan Petri* pan Buhtea, pan Bucium, pan Saci sptar, pan Iuga vistier,
pan Paco postelnic, pan Tador ceanic, pan Zbiiarea stolnic, pan Ion comis
i alti pani ai notri, mari i mici, care au fost la aceasta.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logoft, s serie i s atirne pecetea noastrd
la aceast carte a noastr i pecetile boierilor notri.
A scris 8teful, la Suceava, in anul 6969 <1461> august 8.
<Pe verso, 1nsemnare din secolul al XVI-lea:> ilinivnEtpu lid noption(1)
HOTOU,t, H CK TpH 4dCT(.012 V 6pvA Hd 11/011A4lit, 4TO C'k Mirk HMEHVET [Ca] TPH-
4SEVH (Miculeti, pe Pirlul Negru, i cu trei la vadul de la Moldova,
care se numete acum Trifetii); <0 alta, mai tirzie:> Pe satele Moisinii, Solca
Volovtu".

Bibl. Acad., Peceti, nr. 204. Orig., perg. (34,5 x 34, 5 cm), pecete mici, atirnata
(nur de matase roie), cu legenda: t 11E4416 G144H4 11000A61 * i opt peceti boiereti,
atirnate (nururi de matase albastra), pierdute.
0 foto., la Inst. de ist i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/459.
EDITH: Bogdan, Doc. ,Ftefan, I, p. 44-46 (text slay i trad., de la promulgatie
pina la hotarnica); D. I. R., A, I, p. 313-314 (trad.).
In loc de He CHMN).
2 Bogdan nu era ginerele lui Ivul, ci probabil, al unui frate al acestuia, raposat,
deoarece Stana li era nepoat i avea drepturi de stapinire deosebite de ale sale (vezi
mai jos).
3 Greit, in loe de ero.
4 Probabil greit, in loc de wl-(%) ,oro npinante (dintr-un privilegiu).
5 In loe de HC CHOW.
Sters.
7 Rupt
Omis.
9 i y, in ligatura.
19 In trad. lui I. Bogdan i in cea din D. I. R., A, I, gre*it: din sate"; dealtfel,
obiectul neintelegerii 11 forma impartirea unui singur sat, din moment ce Ivul cedeaza
doar doua case *i o slatin.
Adica: panita panului ".
Gre0t, in loc de Tperaa ,hter(%) (a treia parte)
13 Probabil lectura greita a cuvintelor HIWAORY ucT(%), facilitata de ortografia
UltinThlUi (va seamana cu

100 1461 (6969) august 12, Sucema.

Cu mila lui Dumnezeul, noi, Stefan v(oie)v(o)d, domnitoriu Trii


Moldovii. Facem tire cu aceast carte a noastr, tuturor ce vor euta pe dinsa
sau cetindu-o vor auzi, ca iat credincios boeriul nostru, d(umnealui) Crasn,
i d(umnealui) Jurja Necorescu, au venit Inaintea noastra i inaintea tuturor
boerilor notri i au prt pe sluga noastr, Husin2, i pe solia lui, Marica3,
fata lui Ion Munteanu, pentru satul Urvicolesa, i Strointii, i Molnita, i au
142
www.dacoromanica.ro
ariltat i un ispisoc ce 1-au avut Dima4 Negru de la moii notri, Ilie i Stefan
v(oie)v(o)d. lar Husin 2 i sosia lui, Marica 3, au zis: i noi avem ispisoc vechiu
de la Alicxandru v(oie)v(o)d cel bgtrin, dat pgrintelui nostru, lui Ion Mun-
teanu, nepot lui Onufreiu, i s aflg la mina preotului russc ce ieste in
mahalaoa5 tgrgului".
Deci, ve<n>6ind i preotul acest rusgsc, au zis cum cg drept iaste ca au
fost acel ispisoc de la Alicxandru v(oie)v(o)d cel Mtrin in mina me, i era scris
de mina lui Brtei, pe acele trii sate ce era date lui Ion Munteanu, dar acel
ispisoc au arsu atuncea cind au arsu i biserica cea dinnaintea trgului Sucevii,
ce s-au aprins de tunet, mai la vale de Sf(intul) Atanasie.
Deci, cercetind noi, inpreun cu boerii notri, adevrul, am poruncit
preotului rus ca s aducg marturi ase preuSi, i el al eptilea impreung cu
dinii, s giure cum CA acel ispisoc au fost adevrat. i aducind preotul rus
intru aceea zi alSi esg preoSi, i el al eptilea, au giurat pe preoSia lor precum
c acel ispisoc a lui Ion Munteanu, ce era de la Alicxandru v(oie)v(o)d, pe trei
sate, anume pe Molnita, StroinSii i Urvicolesa, au fost adevgrat, i era scris de
mina lui Brtei, i au arsu inpreung cu biserica, de s-au prefcut in cenu.
aa Husin2 i soSia sa, Marica3, au cgtigat toat dreptatea, iar d(um-
nealui) post(elnicul) Crasn i d(umnealui) Jurja Necorescu au pierdut
giudecata innaintea tuturor boerilor notri.
Si Vzind noi aceast izbindg cu cale, am dat lui Husin2 i soSiei sale,
Maricgi3, fetii lui Ion Munteanu, pe acele trei sate: Molnita, Strointii i
Urvicolesa, ca sa le fie lor uric de stpinire, cu tot venitul, dupg uricul cel
vechiu al lor, copiilor <lor>6 i strgnepoSilor <lor>6 ce s va alegi mai
aproape, necletit niciodat, In veci.
Iar hotarul acestor trei sate sd fie din toate prSile dup hotarle vechi,
pe unde din veac au stgpinit.
Si la aceasta am pus leggtur5.7 vecinicg 60 de ruble in argint, ca vrind
cindva cineva din neamul lui Dima 4 Negru a se scula cu acel ispisoc asupra
neamului lui Ion Munteanu, ori in care zile i vreme, s." aibg a rgspunde acei
bani de leggturg.
Si la aceasta este mgrturia a insui domniei meli, mai sus-scrisului
Stefan voevod, i a preosfinSitului mitropolitului nostru, chir Theoctist,
i a boerilor notri: a d(umnealui) Dima4, d(umnealui) Manoil, <d(umnealui)>6
Stanciu, d(umnealui) Goian vornic, 8 a d(umnealui) Zbera stolnic, a d(um-
nealui) Baureanu8 Comis i a altor boeri ai notri.
Iar pentru mai mare Intgriturg tuturor celor scrise mai sus, poroncit-am
credinciosului boeriului nostru, d(umnealui) Dobrea6 logortul, a scrie qi a
lega pecetea noastrg -a boerilor notri Cgtrg aceast. carte.
Scrisu-s-au in Suceavg, la velet 6969 <1461> avgust 12, Toader
Prodan.
Dupa Foaie pentru minte, mima i literatura", nr. 19, din 5 mai 1840, p. 145-
t47. (Ispisocul domnului te fan vv. cel mare). Traducere, probabil din prima jumatate
a secolului a XIX-lea, dupa orig., perg., pecete mare atirnata, nur de matase ro*ie
vinata".
ALTE EDITII: Codrescu, Uricariul, VI, p. 81-84 (aceeni trad.) ; Hajdeu, Arch.
ist., III, 148-149 (trad., dupa Foaie 1; Bogdan, Doc. ,Ftefan, p. 47-49 (trad., dupa
Foaie ": D. I. R., A, I, p. 314-315 (trad., dupa I. Bogdan).
Particularitatile ortografice ale textului: I i u, nu au mai fost reproduse.
2 Probabil dintr-o greeall de transcriere, in textul editat de Th. Codrescu a aparut
Husiu", in loe de Husin".
143
www.dacoromanica.ro
2 Gresit, in loc de Marusca".
Gresit, In loc de Duma".
5 "Orig. avea probabil npicArpaA,Te" (nota lui I. Bogdan v. EDITTI).
2 OlniS in textul editat.
7 In orig. probabilagaiaacti (nota lui I. Bogdan v. EDITII).
2 Asa in textul editat.
Gresit, in loc de Dobrul".

101 1461 (6969) august 17.

Suret di pe uric sirbescu din v(4)leat 6969 <1461) avgust 17.

t Miluit de Dumnezeu, noi, Stefan voevoda, domnu pAmintului Mol-


dovii. Intiintare facem cu aceast carte a noastr, tuturor cui se cade a ti
sau citindu-se s4 InIeleagA, precum au venit, Innainte noastr6 0 Innainte boe-
rilor notri, sluga noastra Petrior, ficiorul lui Galin, 0 s-au part Cu Luca
PArcAlabescul pentru satul FArloetii, di pe Taz16u. Si dupti ce s-au pArtit,
e-au sculat sluga noastra Petrior, cu a sa bunAvoe, Innainte noastra 0 Innainte
a lor notri boeri, 0 s-au 16sat de acest sat, ce-i numit mai MS, 0 au dat-o'
Lucgi. Si dumnialui Luca i-au dat 20 galbeni lui Petrior.
Deci 0 noi, vAzInd a lor de bunavoe tocmal, a0jdere 0 noi am dat i
am Intgrit dumisale Lucgi Prclbescului pre acel de mai sus-numit sat,
Frloetii, pe Tazlgu, dAndu-i de la noi uric pe tot vinitul, lui kii ficiorilor
lui, 0 nepoldlor lui, 0 strAneptAilor lui, 0 a tot neamul lui, care se vor alege
mai de aproape, necltit 0 nerueit nici odanAoarA, In veci.
Iarri hotarul acestui sat s-au dat dup semnele hotaillor vechi, carde
din veci s-au pojovdit.
Si la aceasta gilt martur slngur domnie me, Stefan voevod, ce s-an scris
mai sus, 0 cu tot sfatul nostru 0 cu ai notri boeri: pan Duma, pan Manoil,
pan Vlaico pgrcAlab, pan Stanciul, pan Poiang 2 vornic 0 alIi boeri, mari 0
mici.
S-an scos pe moldovenie la v(A)leat 7251 <1743> mart(ie) 20.
Dup Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 50-51. Trad.; actul se Oa In colectia C. Em.
Krupenski din Bucuresti.
ALTE EDITII: Iorga, St. Si doc., VII, p. 284 (rez. editorului, cu extrase, dupl
aceeasi trad.); D. 1. R., A, I, p. 316 (trad., dup I. Bogdan).

1In loc de: I-au dat" 4observatia editorului).


2Gresit, pentru Goian" (observatia editorului); in extrasul lui N. Iorga apare,
totusi, GoianO".

102 1462 (6970) <ianuarie--aprilie; septembrie--decembrie> 15,


MAnfistirea Moldovita.

t 1131i0AEHTEMK CaT(11)u,d,110cntwEiere<mb.>1 GlInia H tliKpItINEHTEMS Gglh-


Taro Aova. GE d311, pass moEro Icycy XpHCTa, milk Iirthrrir,
11/14ALIK111
pEKWM<S>2111 lOrd, KEANKKIN INCTIiipHHK6 164111Ha eTE4SdHa HOEKWAEJ, MICE SAdr0-
1430H3SOAHr(k) H4WEM(6) SitilMIMS Hp011.3110AEHiEMS H ilHCTUM(S) N ClitTASIM(h)
cp(11)A(b)u,Enms., WT(h) 111.CEA HdWEA A0gpOX 1104EA, Hd4ENSE H WT(6) nora nonnowie
li MOSOKTA lama no Rost Mk CILATOMOy MtCT8 CHATAr0 H CMIIH4r0 BAA-

144
www.dacoromanica.ro
roat WEHLI KiatCHATtH H 4HCTtH K44AkI4HRH HdWEH KoropoAHum H nimc-
HoAtatH 11/apiH, HalE ECT(k) Hd IMLOAMECHU,H, AdAH ECMW TpoH AsEpH wT(k) AdMdCKIA
401KEHOH C'k 344TWM(k), H EAHlik KOKpOKEU,k, H HdPAKKHU,H WT(k) TOMMAE KdMr61
AdMdCKkJ, H EAH4 K4AEAHHU,4 confrkHaa H 110<34411.1EH44 3>2, H FAHHk KWHK, H 3A4-
TbJX(6) OltrOpCKW(k), MKO A4 THOpRiT(k) MH H4ANAT6, Hd HtKlal Ilt4H611Vt, EAHM% AEH6 K'k
rwAk, K('IL) 4E(TgirkTo)4K(1%) nptA(k) CKT61M(1) KEAHKOMALIEHHKWM(k) A,HMHTpTEMk,
g(tt) cpt (-k) KE4Epk rldpaCTACIL, 4 (10 4E(TKWILT0)4K(10 CHATdd awroyprTa, 3d
AON.WiA HdWM H 34 noAporKTE, torkruHt II4CTt, H 4A1A0 MOEHMOE MH, laHrOrAd,
H AlIWEPE MH AparoH, pEkomtH Gwritt.
ti CE 436, cm[p]tpuibm HrOV'MEHK LIECTHtH WKHTtAH CHATdr0 RAdrOlit-
WEHLI H CRAWEHFIOMOHdr(k) thiacTacTE, H rk IrkCtM(k) Kp4TCTKO<M(k)>2 OWE
W X(pliCT)t, KHAtliWE IIttkl, ChMOIr RW1LKWINbJH H A0Kplani HdWk flpHATEMO flpdlibJH,
TKOE rip0H3BOAEHIE, ClaTKOpHXWM(6) W TWM(6) WO MbJ CMO6HXWM(k) TKOEH MH-
AOCTH, rldHE HrHATE, H 'MOMS KOAp8)08, H TKOHM(k) 41AAWM(1) H gHoyHaTwm(k)
THOHM(6), H 11p41001(44TWM(k), noHont noyArr(k) CHATOE MtCTO CTE, Ad WT(6)
H4C(k) KOVAET<6>2 TOE Hp0H3KOAEHiE 34 KdWE 3APAKTE H 34 ANIMA KaWit.
ti KOTOpbJH, 110 HAWEM(k) IKHKOTt, WT(6) H4CT4KHHKk <H WT(k)
CKAT4rO>6 mtcTa cero, KTO HE 60IrAET(k) CTO4TH Irk CEMk HAWEM(k) TOKMt)KH,
TdKOKbJH Ad KOV'AETk <noA(k) KAtTF1010 WTE4ECK010. ti HHO HtCT(k) H H >6E 601(AET(6).
IiHc(airk)4 8 czmTwm(k) MOUCTKIpH 1V1OAA4KHCKWAA(6), 11(1.) AtTO xSLI,O,

mtcmu,a 7, a AM%
>2C< run >2ax(k ) < >2oH4x(k)8 HAdpHWHk.

t Cu voia Tatlui, cu ajutorul Fiului 1 cu svIrirea SfIntului Duh.


Iat eu, robul stApInului meu Iisus Hristos, pan Ignatie, numit Iuga, marele
vistier al lui loan Stefan voievod, am binevoit cu bundvointa noastr i cu mima
curat i luminatd, din toatAbunavoia noastr i mai ales cu ajutorul lui Dum-
nezeu i din dragostea cea Intru Dumnezeu pentru sfintul loca al sfintei i
slvitei Bunavestiri a preasfintei i curatei stpinei noastre nscatoare de Dum-
nezeu i pururea fecioar Maria, care este la Moldovita, am dat trei dvere de
clamase rou cu aur, i un pocrovt, i rcavite din aceeai camh de damasc,
i o cadelnit49 de argint aurit, i un cal, i 25 de zloti ungureti, ca s-mi
facA pomenire, In vecii vecilor, lntr-o zi din an, In joia de dinaintea sfintului
mare mucenic Dimitrie, <i anume>1 miercurea seara parastas, iar joia sfinta
liturghie, pentru sufletul nostru i pentru al scrtiei, cneaghina Nastea, i pentru
iubitul meu copil, Mihul, i pentru fiica mea drag, Sofia, numit Sopea.
lata i eu, smeritul egumen al cinstitului loca' al sfintei Bunavestiri i
ieromonah, Anastasie, i cu toti fratii cei Intru Hristos, vzind noi, fiule bise-
ricesc i bunule prieten drept al nostru, bunvoia ta, am fcut intru aceasta
ceea ce am jurat mllostivirii tale, -pane Ignate, i sotiei tale, i copiilor
i nepotilor ti, i strAnepotilor, pin cind va fi acest dint loca s fie de la noi
aceast bunAvoint pentru sntatea voastr i pentru sufletul vostru.
Iar dup viata noastr, cine din nastavnici <i din fra0i>9 acestui <stint>9
loca nu se va -tine de aceast. Intocmire a noastr, unul ca acela 81 fie <sub
blestemul printesc. Si altfel nu este i nu>8 va fi.
Scris In sfinta mnstire Moldovita, In anul 6970 <1462>, luna ...
15 zile.
Am scris <eu>9, monahul Ilarion.
Dup. Bogdan, Doc. sS'tefan, I. p. 70-71. Text slay dupa orig., perg., pecete
atirnata, pierduta, snur de matase neagra; actul nu mai figureaza astazi in inven-
tarul m-rii Putna.

145
www.dacoromanica.ro
ALTE EDITH : Wickenhauser, Moldowiza, p. 70 (rez. germ., MI% data); D. I. R.
A, I, p. 317 (trad., dupa Bogdan).
Intervalul: mai-august, din datarea acestui act a fost exclus, deoarece evenimentele
militare binecunoscute din istoria Moldovei si a Tarii Romanesti contravin, desigur, pre-
zentei marelui vistier al domnului, acum, la M-rea Moldovita.

ChniS.
2 $ters sau rupt in orig.
3 De la it 6 4HA (i o), pind aici, adaugat pe margine.
intregirea editorului.
5 $ters ; intregit de I. Bogdan dupa actul de danie al lui Anastasie, episcopul Vadului
din Transilvania, catre m-rea Putna, din 1539 iunie 13.
Intregit dupa doc. asemaiator, din 1476 ianuarie 25 (vezi nr. 205).
7 $ters
a intregirea ierurilor ne apartine
in trad. din D. I. R., A, I, greit: candela".
Subinteles.

103 <1462 (6970)> aprilie 22, Sueeava.

. .Ud H 1H 1 <Hd PO>2MdHd H Hd 10pH4 H Hd W(k) AtT/12


TOrAlal LIJO 2 HAN NM, KTO HMET Hd Hk TtrdTH, 3 pSsiui
gliCTOr0 cEpEspa.
ti Hd T<O, KE>2ANK4 MaPT0p1s1d, CdM r(OCKOA)CTKO MN, KHWE KHCAHdl GTEZISDi(k)
KOEKOA(d), H HaWli sontpE: 61%111(k) naH(h) Mau Kf1.1E1111,110, <N E14H(6)>2 ilidHOHAO,
fl4H(6) GT4114811(1), H naH(h) KAAHK8A(K), H naH(h) TOMH11, H naH(h) KOCTE A4110131146),
fldHK HOHNL1(11), H fic1H(6) T<OMd K>21s1HAE, H naH(h) 11A6SA(k), EldHk XOAKO KPE11,E-
11H4(6), nen. HCdHd, 11.1H(k) Cd1161111(11) CrldTdf3(15.), EldH(h) 10ra IIHCTHdPHFIKk, <11.1H(k)
Th2dWKO HOCTEAHHK(10, fldH(h) HEPPHAO naH(h) &Hawk CTOAHHK(6), KdH(k)
11SWp/AH(6) KOMNC(k), H HHIal AO<C61Tk WT(11) H>2dWHX1k) Kontph. MOAMRCKI!Jr(6),
KEAHKINIr(6) H MdA69C(11).
EI Hd KOAWEN KVANOCT(6) TOMS KIXEMS CHW(E) KHC4HHOM<S, KEAt>2AH ECM611
naH8 A,06(38118 AwrweETS 11/1CdTH H HdWS KELIdT(6) H [HUTH sontph HawHr(h) <npHrk>2-
CHM K CEMS ildWEMS AHCTS.
HHC(d) GTE11,K<O>2, SG8tiark, g(%) <AtTO xS1.1,04>2 dfl(PHATE)

si ...1 asupra lui <Ro>2man si a lui Iurie i asupra copiilor lor,


atunci 2 sau altii, cine 11 va phi, 100 de ruble de argint curat.
lar la aceasta este mare mArturie, insumi domnia mea, mai sus-scrisul
tefan voievod, i boierii nost_ri : a fost pan Duma al lui Brae, <si pan>2 Manoilo,
si pan Stanciul, si pan Vlaicul, si pan Goian, si pan Coste al lui Dan, si pan
Ponici, si pan T<oma Ginde>2, si pan Albul, pan Hodco al lui Cretu, pan
Isaia, pan Sad spdtar, pan Iuga vistier, <pan P>2asco postelnic, pan Negrilo
ceasnic, pan Zbiarea stolnic, pan Buorean comis i ali destui <din>2 boierii
nostri moldoveni, mari i mici.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
panului Dobrul logoft s scrie i sd at1rne pecetea noastr i pecetile boierilor
nostri la aceastd carte a noastrd.
A scris Stetco, la Suceava, In <anul 69704>2 <1462> aprilie 22.
Arh. St. Iasi (fond. Bibl. Centr. Univ. M. Eminescu " Iai, Documente, nr. 3).
Fragment de orig., perg. (... x 24,5 cm), pecete mica (diam. = 2,5 cm), domneasca, atir-
nata (snur de matase rosie), cu legenda: t n--1.1dT6 GTIZIS4H4 80180Ald * 6 peceti boieresti
atirnate (snururi de matase albastra5), patru pierdute i dona pastrate (nr. 2 i 3, conside-
rindu-le de la stinga spre dreapta), circulare, in ceara neagra, cu legendele descifrabile:

146
www.dacoromanica.ro
nr. 2) +, _town.
n 10rH> HCT<T4PHHIE4 ; si nr. 3) HEW% lulu 3stpra flOCTEAHHIC45; o pecete pierduta
avea legenda:+. -nOn -OCTE
H A
,,CH081146 (in lectura lui Bogdan, ins6 cu observatia: nesigurrt").
0 copie, dui:4 acelasi fragment, la Bibl. Acad., CCXLVII/2. 0 foto., la Inst. de
ist. si Arh. A. D. Xenopol" - Iasi, Fotografii, 11/461.
EDITH: Ghibnescu, Uricariul, XVIII, p. 30-32 (text slay si trad., cu vleatul
intregit gresit: 6969 <1461>); Bogdan, Doc. ;Stefan, I, p. 53-54 (text slay, cu vAleatul
6970 <1462> Intregit - v. nota 4); D. I. R., A, I, p. 318 (trad., cu aceeasi data' de an).

1 Partea de inceput a documentului s-a pierdut.


2 Rupt i ters.
3 4, fdcut, peste tot, ca r.
4 Locul vleatului este astki rupt, dar I. Bogdan observase Inca umbrele a trei
litere, deci iro, 6970 <1462>; dup componenta sfatului domnesc (ceasnic fiind men-
tionat Negril in locul lui Toaderl, actul ar putea sa dateze insa si din anul 1463)c.
5 Se pAstreazA doar cloud, unul iiind bifurcat.
Lectura lui I. Bogdan: -rEMWHIL MUM este gresit.

104 1462 (6970) mai 15, Bacau.

61(H)A(0)CTIK5 E(0))KiE10, M61, GTE*AH(11) <HOEHOAd>l, r(o)cn(0)A(41)P%


3EMAN iii0AA4HCKOH. 3HdAAEHNTO 4111111M(-6)2 CAM(%) AFICT(0)M6 HAWHM(6), 1111C5AAK
KTO Ht1 H(1%) 831311T(6) HAN Er(o) 8CANWPIT(6) liT8411, Komac(e) Toro Konn8 SSAET(b.)
HOTPEEH3Hd, %WISE npinAE nptp,(K) UAW H nptA(b.) HAWNMII HOAtP61 ilidPENd, A011K4
gANFIA, H ,d,dAd, no MOEN mos>lpon KOAH H NEK61M(6) HEF10H11)KAEHA, TIOTU,11 MOEN,
GT4H61, ?KO/161 GHAAHN61, 110AOHNH4 CEAd WT(6) CflEPAELPH, <WT(11)>i NOTOKA LIJO ECT(6)
110 CEpEA(11) CEIld AOA88, LIJO ECT(6) H(k) KE Ilpd134 WTHHHd. II TdKO)K(E), Bd T6IM(6)
EAFIdH61 H TOK<ME)K>311, 4 all.A>IpEna, A09K4 gAHHd, d WHd no CHOEH)K(E) KOAH npoAima
II cgoEro npeaoro SpHKd, EAHO CEAFILIPIE, Hd H<Mt K0M4>1110130 CEAKLItlE, Ta HC FIOAtH010,
34 CEA(E)M(K) AECAT(6) 3AdT(6) TSpE11,6C104(6), CASSt H4WEA/18 CHMH TSPASANSAS,
<3d CHOH FIP>1d1361 <H 11>311CT61 nntrkski, LIJO661A111 wnpoti(k) EPO )KEH61, GT4/161.
HNO M111, KHAtKWH FlpOME)K11 11H<M11 EAN411614 11 110AH010 34FlAdTS3>1, d M61 ECM1J
AdAll WT(b.) H4C(6) <GTIHKI, WOH61>1 GHAAHHIJ, TOTS 11OAOHHH4 CEAd WT(b.) CflEpAEW11,
Ivo ECT(6) noTok<om(k) no c>lEpEA(K) CEAd AOASS, 4 66110H EliA0 WT(6) H4C(6) 80101),
<ailctm(b,)>". ,A,o)coAonn(K), ION CANON 4 H AtTEAA(6) EH, H gP4TH4AA(11) EH, H <811S >1-
lIdTOM(11) EH, H npt8n8ti4Tom(K) EH, H np1tn8ptTom(K) EH H rlICEAAS NAEMEHIO EH, KTO
RSAET(b.) ION WM EAMICH61, nE<nop>18wEno HH 8 gEm(k), FIA Kt1(61. d TOE CEAFILLNE, HA
FiMt KOMMOKO CEAHLIPIE, TA HC nontnoto, LIJO EH KS1111A(6) ca<ra H A11116, CHM4, wT(6)
NiapEnbi, 34 Ir(0) FlWit361, wnpog(k) CHOEH )K01161, 4 WHO 4 661 6HAW WT(6) 161C(6) 8pnk(h)
cast H4nEm<8>1, GHMH, H AtTEM(6) Ero, it sp4n-4m(0 Ero, H SN8UTOM(6) Ero,
npt8nStiaTom(k) Ero, H nptaaptTom(b.) Ero H IVI10E<M8 FDIAEMEHIO ECO, KTO Ct
naK(K) Enn8 wT(K) Ero HAEMEHE H3REPET(6) HSI EAH)KH61, HENOPSWEHO HFIKOAH 1111 S 1IEm(0,
HA KtKbJ.
<d rO>lTdifill TOMS CEAS, LIJO ECT(6) 110AOHNH4 WT(6) GIlEpAELPH, A4 ECT(K) Hd
no,INI SCE, Bd EAHW 3 Ap8roto FIOA0HNH010 W<T4P4>1. tiKOT4P6 TON CEAHWilli H no/1-km,',
SA61 H3 HtKA WWHILIAH.
11 HA TO ECT(6) HEAHKA MAPTOPlid cani(k),
r(ocno)AcTso MII, HalWE 1111C>14H61
GTE4S4H(11) ROEHO(d), H MliTp0FlOAHT(6) HAIM, KHP 9EWKTFICT(6), H HAWN E0AtP61:
EbJA(6) rldH(11) ,A,SM<4 &>3PdE<KFILI(6)), 3, H <nen(k) H 161/1(6) GT,111,110,1(1),
nan(h) Endl1K8A(11), H nan(k) r<oatn(K) A>laoininic(h), H ma& IjIHROpk, H 114n(k) KOCTE
,A,AHOIKW1(6), H 114F1(6) <TOMA KIJHAE>i, 11 I14<H(6)>1. llETp1, 11011111-16, H n<an(k) 1Ing86,
nAn(k) dest H IldH(6) XOAKO KIJEU,E1114(6), H 11411(6) 11Cd114 ITEMELI,<KiN.
11>14<H(10>3 GTEU,K0 A4M4KSW(11), H rldH(6) HETPH<K(6)>3, H nan(k) <fiotaTt>1.,
li flan(k) G4KI1JW(11) CHAT4Pb., H MOO lOrtl KFICTH4pHHKI&, H na<n(11) 11>14<w>3Ko noc-
TEAHHIC(6), H nan(b.) 3stpt CTOAHliK(6), H MH(k) TOAAEP(11) tldWFINK(1%), H nal(K) R8-

147
www.dacoromanica.ro
Wpti KOANHCK, H HMI AOCHT(k) W<T(11) HAW >1Hr(6) coirkph momagousir(k), KEAN-
WOO H MAAK(11).
dH S8AWEH KrknocT(K) TOMS KliCEAA8 KHW(E) ntic4tiona8, KEAtAH ECM61 HA-
<WE >1M8 IttrIFIOAA8 nau8, ,A,osji8n8 AWr(W)OETS, HHC4TH H HAWS HELIAT(6) H E0AtP11
li4W11(11) HPHEACHTH K CEMS TO HAWEMS AHCT8.
IIHC(A) GTELJ,KO, 8 &Kest, 11(10 AtTO xSLI,0 ALM

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan <voievod>l, domn al TOrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastA carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, clnd aceasta va fi de trebuintO cuiva, ch' a venit inaintea
noastr i inaintea boierilor notri Marena, fiica lui Ulea, 0 a dat, de bunOvoia
ei i nesilit de nimeni, Tratu0i sale, Stana, sotia lui Sima, jumAtate de sat din
perleti7, <de la>' pirlul care este in mijlocul satului la vale, care este ocina
lor dreaptA. i, de asemenea, dup aceastA intelegere i tocmeal, <Ma>lrena,
fiica lui Ulea, ea de bunAvoia sa a vindut i uricul sau drept, o seli0e, anume
selitea lui <Coma>ln, cea din poiang, pentru aptezeci de zlo0 turceti, slugii
noastre, Sima Turluianul, <pentru>1 banii <sAi>1 drepli <0>3 curqi, care au
fost deosebili de cei ai sotiei lui, Stana.
Deci noi, vAzind <Intelegerea4>1 dintre dnii <0 plata deplinA3>1
noi am dat de la noi <Stanei, so0a>1 lui Sima, aceastA jumAtate de sat
din perlevti7, care este de la pirlul <din>' mijlocul satului, la vale, ca sA-i fie
de la noi uric, cu <tot>1 venitul, ei singure i copiilor ei, i fratilor ei, i nepo-
tilor ei, i strAnepotilor ei, i rAstrOnepoVlor ei i intregului ei neam, cine ii va
fi cel mai apropiat, neclintit intru nimic, in veci. lar acea selite, anume sel4tea
lui Coman, cea din poianA, pe care a cumpArat-o slu<ga>1 noastr, Sima, de
la Marena, pe banii lui, deosebiti de cei ai soliei sale, aceea OA fie de la noi
uric slugii noastre, Sima, i copiilor lui, i fralilor lui, i nepotilor lui, i str-
nepotilor lui, i rOstrAneputilor lui i intregului sAu neam, cine i se va alege
iarA0 din neamul lui cel mai apropiat, neclintit niciodatA intru nimio, In veci.
<far ho>ltarul acestui sat, care este jumAtate din Sperleti7, gi fie peste
tot pe jumtate, pentru una cit i pentru cealaltA jumAtate de hotar. Iar ho-
tarul acelei sel4ti 0 al poienii s'A fie pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este mare narturie, insumi domnia mea, mai sus-scrisul
tefan voievod, i mitropolitul nostru, chir Theoctist, i boierii no0ri: a fost
pan Dum<a al lui B>3rae, 0 <pan Manoi>llo, 0 pan Stanciul, 0 pan Vlaicul,
0 pan G<oian>1 vornic, 0 pan tibor, 0 pan Coste al lui Dan, 0 pan <Toma
Cinde>1, i pa<n> Petru Ponici, i p<an Albu3, 0 pan Lazea 0 pan
Hodco al lui Cretu, i pan Isaia de Neamt,, p>ia<n>3 Stetco DOmAcu, i
pan Petri<c>3, i pan <Buhtea>l, 0 pan Sad sp'tar, i pan Iuga vistier,
i pa<n P>1a<03co postelnic, 0 pan Zbearea stolnic, i pan Toader ceanic,
pan Buorean comis i destui altii din boierii notri moldoveni, mari i mici.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logofAt, BA serie i sa atirne pecetea noastra
ale boierilor notri la aceastA carte a noastrA.
A scris Stqco, la Bacau, in anul 6970 <1462> mai 15.
Bibl. Centr. Univ. Cluj-Napoca, Colectia Oh, Sion", nr. L Orig., perg. (33 X
28 cm), rupt si sters la indoituri, pecete micd (diam. = 2,5 cm) domneascd, atirnata (snur de
mdtase rosie), cu legenda: +, ..iverk
n GT121$4114 [comma 4. si mai multe peceti boieresti8 atirnate
(snururi de matase albastrd), din care se pdstreazd doar trei (una In stinga si cloud in
dreapta celei domnesti), circulare, In t eard neagrd, cloud cu legendele deterioate si
ilizibile, iar una cu inscriptia: +, NeT6
n 0<411 Bevi W.

148
www.dacoromanica.ro
O copie din 1837 mai 14, dupa o trad. din 1820 ianuarie 18, de Tonga Stamate
pitar, ibidem, nr. 2, si doua foto., ibidem, Fotocopii, nr. 393 si 394. Alta foto., la Inst.
de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, ,II/83 si 462. 0 copie, dupa aceeasi
trad. din 1820, la Bibl. Acad., CtLXV/2.
EDITH: Codrescu, Uricariul, X, p, 146-147 (copia din 1837); Ghibanescu, Uri-
atrial, XXIII, p. 1-6 (text slay si trad.) ; Bogdan, Doc. qtefan, I, p. 55-58 (text slay
trad.); D. I. R., A, I, p. 319 (trad.).
Rupt i ters.
$ q, facut peste tot ca Y.
3 *ters.
4 Sau rolemear(k) (tocmeala).
5 Intregirea lui I. Bogdan: 14() Aospimi roxmor:(6)buna lor tocmeala , este mai
putin probabila, deoarece spatiul rupt i ters permite Inca 4-5 litere, iar expresia:
II 110AH010 sannel 8, nu putea lipsi, in mod obisnuit, din cadrul acestei formule.
6 Sau f1AsSA(6) Albul.
7 In textul slavon, grupul sp", redat prin sp".
Documentul fiind partial deteriorat i lipit pe un carton nu se poate precisa
nunArul initial al pecetilor. Oricum, rindul inferior insumeaza sapte perforatii (doua in
stinga i cinci in dreapta), snururi se plstreaza numai de la nr. 1, 2, 3, 5, 6 si 7, iar
peceti, de la HT. 1, 3 (sau 5) i 7 (considerate de la stinga la dreapta). Avind in vedere
simetria dispunerii pecetilor boieresti fata de pecetea domneasca ar resulta, deci, ca
originalul a fost intarit Cu cel putin 10 sigilii boieresti, daca nu chiar cu 12, presupunind
Inca o perforatie In portiunea rupta, din dreapta, a pergamentului.
Stricat isters. Dupa urmele care se mai observa i dupa terminatia foarte clara
t
nn pare sa fi /cost scris, totusi, um a citit I. Bogdan:< ITerp>d r1011H44, 0 Ca atit
mai putin: Kocre 4,4H01111% CUM a, descifrat Gh. Ghibanescu.

105 1462 (6970) august 10.

6970 <1462> avgust 10.


Un ispisoc sirbesc, suret, eari niputIndu-s6 eeti nu sa tii pi ci
Sc

Acesti mai sus aratati scriso4 s-au luat di mini ca s5_s pui In pstrare
cuprindirili lor.
Costachi Benescu cAmAraq <m.p.>.
Arh. St. Bucuresti, M-rea Stoboreni, IV/39 (nr. 2). Ment. intr-o lista de acte,
din 1797 august 10.
tDITII: Catalog, I, p. 43, nr. 130 (ment.).

$ Nu este. exclus ca documental original sift se fi referit tocmai la satul Benesti


(c. Tatiacu, j. Vaslui), daruit lui Bena i fratilor sai, In 1429, de catre Alexandru cel
Bun (vezi, D. R. H., A,J, nr. 93) si unde, la 1803, cdminarul Costachi Benescu era copal.-
tas (vezi Codrescu, tricariul, VII, p. 366), sau la satul disparut, din aceeasi zond, Bobu-
lesti, numit ulterior Boldesti, la care se refer& primele doua mentiuni din lista (vezi,
Catalog, I, nr. 1 220 si 1 240) si pentru care cancelaria lui Stefan voievod emisese,
intr-adevar, un document (vezi D.I. R., A, XVI, I, nr. 321, p. 354).

106 1462 (6p70) august 20, Suceava.

111(H)A(0)C1110. B(0)MilO, M61, GTE4SM(11) KOEKOAd, r(o)cn(o)A(d)wk 3EAA4H


L110AAMICKOH. 3114MEHHTO 4HHHAlt(lx) HCtM(k)i (IHCTOArK HAWHAA(11), H%CtM('Et) KTO
Hd WI 0y3pHT(10 HM Ero 11T0r1H 01(C/161WHT(10, W}KE HpfHAE, flptA(10 thIMH H nptA(%)

149
www.dacoromanica.ro
HAWHMH OyCHAW MOAAARCKHAW sompE, KEANKHMH H MAAHMH,11(1a) KtPHIMH nan(k),
Bp('Toyn(k), IlpowniamoK(%) c(kOwk, no CK010 Aospoto KOAH, HHKHAA(k) Fl0HOV"}KEH(11)
HH CHAOKANN, H npoAAn(1) CK010 rip4R0F0 WTHHHOIr, WT(10 CHOEr0 fijkilldr0 01(pliK4,
FARO CEAO, Nd "'Ant Oyuroyn(-k)2, rAE stin(k) >KoyAE AOIrMINKA, NOHMKE 4irk4S0E, Hd
XENCTIO, H Rt W3Ep4 LIJO COIrTk ME?KE Hp0ItTOM% H MESKE MENITIO H nontnw oycn KOAKO
cAoyxann <H>33 A4KH4 Toro CEAd. Ta npomirk TOE CERO InApTn, HAHN 114H4 IIIHKOVAd
flHAPOHHHK44, 34 1311 &4T(%) TATApCKKIX(10. H 01(CT4KEBN 1114pTA, fldHKI fidNd ililuxoyA4
IIHAPOHHHKA, Td 3411,14THA4 oycn TOTH /MBE FIFICAHkIN nnutsn, 3A4T(10 T4TAP-
CHKIK(11), oy porch' HAHA BpaToyna, HpOLIEAHHKOH4 nptA(b.) WAN H nPt4(11)
HALLMAN goiapE.
HHO MbJ, HHAtRWE Aospoio ROM* H TOKME1Kli H NOAH010 34F1A4T0y, A AM, TAKOiKAE
WT(11) HdC(%), ECMH AdAN H HOTIlpi&AHAN IllapTH, NAM naHa ilitixoyna IINAPOHHHK4,
TOE NirkA(%) pELI(E)HOE CEAO, HA nmt Oynnon(%), rAE sunek) )KOICAE ,21,01rMHilKd, Hd
XE>Kii0, HH)K(E) IDA-114S0E, H Ark waEpa LIJO coyT('k) MEXCE HpOyTOM(11) H ME)KE 2KE-
:410 H nontmi oycn KOAKO CAOInC4AH <H>33 MINA Tor(o) CEAA. TOE irkCE AA soyAET(e)
EH, H WT(%) HAC(%), OIrpHK(10, CK KlarkM11 AOK0,40M(k), EH H AtTEM(k) EH, H 6134-
TidAA(11) EH, H orioriaTom(k), H nptorioriATom('k), H flptWOIrptTOAA(%) H KI.CEAIOr
poAoy EH, KTO ct H36EpET(1) Hd<H> 3 EAHNS(E), liEflOpOICWEHO HHKOAH, HA rkKIA.
il roTap(k) Tomoy CEAOlf H W3ErldM(k) H nontnom(h) Ttm(i) wT(h) yaw(%)
cTopon(%) AA ECT(k) 110 CT4p0MOIr HX(10 rOTAINO, KOIrAd 113 KtK4 W?KHKAAH.
II H4 TO ECT(k) HEAHK4 mapTopia, C4Aik r(oc)n(o)AcTKA MH, GTE21S4H(10 ROE-
110,44, H HAWN KompE: sim(%) ildH(1) ,A,OYM4 HPAEKH,rk, H nati(k) IHAHOHAO, H nAn(k)
GT411401(400, HAN(%) EA4HKOIr4(ll), nan(k) rotim AFiOpHHK(k), fidil(k) HOCTE ,A,4H0-
11Htl(%), fidn(ls) TOAA4 HHHAE, fl4H(11) HETplx HOHNtl(k), nau(k) EItRO, nail(%) ileat
lInTinc(%), nen(k) XoAKo KpEu,tnoyn(k), nail(%) HCalid HEMEU,KiH, NdH(la) aTEU,KO,
naH(%) HETPHrk, nan(k) EoyxTt, nail(%) Cam-m(10 cnaTapil, NAN(lt) lOrd EFICTLIP-
HHK(k), 11411(1) HAWK* N0CTEAHHK(11), nAu(k) IlErpuni1 trkwiiK('k), um(%) BKiapt
c<Ton>5iniK(%), nan(k) Roywptirk KOMHC(10 H WITH AOCHTla WT(10 H4WHX(11) smirk
MOAAAKCKHX(11), ilEANKHX(%) H M4AHX(11).
il Hd 60AWE10 Kptnocm TOMO( rkCEMOIr KlilWE nucAnomoy, ilEAtAN ECMH HAWEMOr
Ktpnomoy Fumy, Aospoynoy AoroihEToy, NHCATH H uawo( NEild'rk H NEtIATil E0T4p%
eunix(%) npuKtcian KK cEmoy ANCTOIr H4WEM0y.
HHC(4) GTEH,KO, oy CoruKt, K(k) AtT(o) xsu,o Ayr(oycm)6

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, ca a venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
notri moldoveni, mari i mici, credinciosul nostru pan, Bratul, fiul lui Procel-
nic, de bunavoia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit, i a vindut ocina sa dreapt,
din uricul su drept, un sat, anume Unghiul, unde a fost jude Dumicica,
mai jos de Filfoe, pe Jijia, i dou iezere care sint intre Prut i intre Jijia i
toate poienile cite au ascultat de demult de acest sat. i a vindut acest sat
Martei, panita panului Mihul Androinic4, pentru 190 de zloti tatareti.
ridicindu-se Marta, panita panului Mihul Androinic, a i pltit toti aceti bani
mai sus-scrii, 190 de zloti ttreti, in miinile panului Bratul, fiul lui Procelnic,
inaintea noastra i Inaintea boierilor notri.
Deci noi, vzind bunAvoia i tocmeala i plata depling, i noi, de ase-
menea, i de la noi, am dat i am intrit Martei, panita panului Mihul Androinic,
acest sat mai Inainte-spus, anume Unghiul, unde a fost jude Dumicica, pe
Jijia, mai jos de Filfoe, i dou iezere care sint intre Prut i intre Jijia gi
toate poienile cite au ascultat de demult de acest sat. Toate acestea s-i fie,
i de la noi, uric, cu tot venitul, ei i copiilor ei, i fratilor ei, i nepolilor, i
150
www.dacoromanica.ro
stednepotilor, i rastranepotilor i Intregului ei neam, cine i se va alege cel
mai apropiat, neclintit niciodatd, In veci.
lar hotarul acestui sat 0 al iezerelor 0 al acestor poieni s" fie din toate
pArtile dupgi vechiul lor hotar, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este mare mrturie Insumi, domnia mea, Stefan voievod,
boierii no0ri: a fost pan Duma al lui Brae, 0 pan Manoilo, 0 pan Stanciul,
pan Vlaicul, pan Goean vornic, pan Coste al lui Dan, pan Toma Chinde, pan
Petru Ponici, pan Albu, pan Lazea Pitic, pan Hodco Creteanul, pan Isaia de
Neamt, pan Stetco, pan Petrick pan Buhtea, pan Sachi spdtar, pan luga
vistier, pan Paco postelnic, pan Negril ceanic, pan Zbiarea s<tol>5nic, pan
Buoreanu comis i alti destui dintre boierii no0ri moldoveni, mari i mici.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logofdt, s4 serie i ea' atirne pecetea noastrd
pecetile boierilor no0ri la aceastd carte a noastrd.
A scris Stetco, la Suceava, In anul 6970 <1462> august6 20.

<Pe verso, lnsemnare din secolul al XVIII-lea:> t S-au scris la condic6 ;


<0 cloud Insemndri din secolul al XIX-lea:> Stefan voievod, din leat 6970
<1462> avg(us)t 20. Pe sat Unghenii, pe Prut, cu doao ozere i cu toate poie-
nile ; <0:> Uric de la Stefan vodd pe satul p<e P> 5rut, cu dou MO, ce este
Intre Pr<ut>5 i intre <Jijia> ... 5
Bibl. publica M. E. Salticov-Scedrin" Leningrad, Sectia manuscrise, Fondul
Societatii iubitorilor scrierii vechi, F. 456. Orig., perg. (28,5 x 34 cm), pecete mica domneasca
(diam. = 2,5 cm), atlrnata (pur de matase ro0e), cu legenda: f IINAT<6 ...T1,4H>4
ft A g03001,1al <*>.
*ase peceti boiere0i, atirnate (nururi de matase albastra, din care se pAstreaza nu-
mai cloud), cinci pierdute 0 una pastrata (nr. 3, considerIndu-le de la stinga la dreapta),
diam. = 2 cm, anepigraficti.
0 trad., din 1801 mai 7, de Pavel Debrici, Insotea odinioara originalul (v. I. Bogdan,
Doc. Stefan, I, p. 53). 0 copie dupa aceasta trad. (aratata insa ca datind din 1807),
la Bibl. Acad., CLXXXVI/157. 0 trad. incompleta (jumatate de act lipsa), din sec.
XVIII, la Arh. St. Bucure0i, Ms. nr. 629 (Cond. Asachi), f. 3 in toate piesele men-
tionate, data de luna a doc. orig. este aprilie". 0 trad. grec., din 1812, Cu data de
lun citita corect, la Bibl. Acad., DCXLVIII/2. 0 foto., la Inst. de ist. i arh. ,,A. D.
Xenopol" Iai, Fotografii, 11/463.
EDITII: Ghibanescu, Surete, II, p. 381-383 (text slay i trad.) ; Bogdan, Doc.
,..Stefurt, I, p. 51-53 (text slay, dupa o copie de I. Tanoviceanu, care observase ins posi-
bilitatea lecturii rr, in loe de An, la numele lunii) ; D. I. R., A, I, p. 317 318
(trad., dupa Bogdan).

In loe de roc ctAt(-).


2 Mai jos: Osorion% (Unghiul).
3 OrniS.
4HA corectat din Ap, iar primul 11 din H.
5 Sters.
6 In textul editat de I. Bogdan, gre0t: an(p9A7a), lectura preluata i de trad.
din D. I. R., A, I; eroarea lui I. Tanoviceanu, ca i cea a lui Pavel Debrici (v. indicatiile
arhivistice) a fost provocata de ligatura foarte ciar, dealtfel, In textul original.

107 1462 (6970) septembrie 15, Suceava.

111(H)A(0)CTTIO E(0)NITE10, M61, eTE4S4H() KOEKOM, r(0)C(10)Mp 3EANAH 1110A-


MKCKOH. 3FhiMEHTTO IIHHHM(k) HC rkM(11) AHCTOM('k) FULLIHM(1a), KILCIAM(%) KTO HA
11(%) 01r3pHT(10 HAH Er(o) OirCAHHIHT(11) 4T8411, VOKE BA(4)r0Hp0H3KO1H r(orrio),Arrgo
MH, HaWHM(%) EA(d)rHM(%) Hp0H3KOAEHTEM(%) H CKETAHM(%) H illiCTHM(%) cp(11)A(1)-

Documente C. 1693 151


www.dacoromanica.ro
u,<EM101, H WT(%) rhcEA H4WE4 A0Epdla KOAEd, H WT(%) li(Or)d nomotpia, laK0
dd01(TEEpAHM(%) Hdurh moiucTHp% wT() KOpOLIHHd KaMEHt, HAENCE xpamix
OirCnEHTE npEcii(A)TEH E.(0r0p0AH)11,H <14>2 npHCHOAEIN Itia<pTia, H r>1AE EcT(%) aprnmen-
APHA%3 monEmiHNK-1, new(%), non() 6<vc>1Ta4s<TE>1, 01,411H H noTKEpAHAH EcAw TOm8
c(KR)TOMS MOH4CTHp8 CEA4, oy 1141WEN 3EMAH 11110AAdHcKOH, 114 HMt CErIONt('k) H
MAHHOM(11), <11E>111410%1H MAHH(141 LIJO E<cT(h) Hd KlicT>1pHU,H2, H o 3AmoKii
whum wT(%) <A,04>6MH4, H e0E0AELHE, <H O4orpTH7>1 H K4CE0SH,H, H Bp4WE84H,
ErVirdp<E>1, H 1111%whii,Ei, H Afrkm4<HEHJ>1TH, Hd KHirbKAH H COrIpEWAHE, THNI(E),
114 KHEtSCAH, H PhHA'14641IH8 H TOpTOpE11141, AlId 44CTH EAHHOlr thicT(%),
WHI KOVIIHAH WT(%) K<O3M>2H, c(bJ)Hd kknOWEild, SA a 3d1dTH TAT4pCKIsir(90 H
11101r4EAEWTH, Hd KpdKOlit, H rh M1tHHOM(11), lt 1LkHApEWTH, H4 OpSHEOlf, H CMG Pa-
cnonts 111EpShiH01, H GTnr4dHE, wEd KOirTOKE, H c("11) MANHOM(%) H rk cT4130M(11),
MAHHisi WT("k) EdEOlit, WO wHH WCdAHH WT(%) I1SCTHHbJ, H 11dcH114 oy 001(11%A(%)
34 GEpETOM(.01 r At wcaAnn(%) 1111apT113, H EHHOrpdA(k) WT(k) con(%) oy
RaKoKt, wi(h) Atn(%) aOnEirk, H 4KCKHEW1H, nOKHWE WT(k) lidEOKt, H C1 mop-
cTKHAOM(%), H &vim< ilEinTH, HA GO>1110HOIrM() Td3<A0Kt>1, H cEd10 lid HMt XE4dHE, H
C11 MAHH61, lid eEpETt, 410 Hm(k) Ad' rt4H(11) X0,00 ijiT6013% WT(1) CII0Er0 8pHK4,
SA cE010 A(8)WK, H MOHacTlifrk rAE EcT(11) XpdM(1%) G(E)T(o)r0 K(0)rOcA0134, H
MON4CTI-1p%, H Ck MAHHOM(15.), WT(k) EdrAVH, <14 >2 mdlidcTHp% <WT(h) KO>1rOTHH(%),
MAHHOM(%), H FhicHild 1103HA, WT(%) KOrOTHH(1)3, <102 ROTHA, Hd ITIcTp01t, H
Ck F4cHK010 H CkCy33Ep0M(11) KHAN H Ck ScHMH rplIndMH, WO H3 EMI lipTcmrplET('k)
ROTHOH, H MAHN(%) WT(%) OtrcTIIE oy KnEtwAv, noA(%) Kopownom(%) K4MEHEM(1),
n4cHK4 WT(%) HThiniA(%), H nOlAH01012 FlOA(%) Ildrk<A11W>1M(h), H nORt< NIA >1
WT(%)
TaKONCE, EcMH nOTIKEpAHAN MOH4cTHp01r HdwE<MOir 01rCH T4T4p0>111E H umrdliE, 114
HMt T4Tdp0M(11):' < Ihrk>13 EdTAMdli(%) LiEirKA1110 cH, flHdHIE H c(%) 441-KA1110 CH H
c(11)01rH01(44TOM(11) H np40<lrHOV44TO>1M(11), H IIIEzISAH(%) POT"la CTVAEHIll rh LIEIVKA-1110
cH, Pil1iKeHo1rA(k) 4EntA('1)10 cH, cHHOE(E) 1, cHHOKE 41HMOKH:
KOSAnd H POM411(%), H C(k) cEOHMH AtTMH, K01114 H c(11) 4EIVK4-100 cH, Topa H c(k)
4E4'kA1.10 cH, KAM(%) H C(k) 4E4tAlLIO cHt lItTOK(%) H rk LiEivKA1110 CH, litK%-
WOyn(%) H 4EntA"kio CH, 04114d H C(k) 4E4tA(11)10 CH H C(k) EpaTila<MH cEOHNiH>1
14 <H tiEn>ltAltio cH, GTEK4 LiEdItA10 CH H CEOHM(11) ndcHH-
KOM(%), &Eked rk 4EIVKA"1110 CH, KO3M4 H SpATOM(%), 114HTt 1110j1AFIKd H 4EntAlkio
16
cH, TOpEd, CHH(%) KplAK011(1), Ellir(d)HE412 H LIEAtAtIO cH, H OircH EOlir4pE
cHH(1) 631i4HH(1.), 11.14010(%), 4 Hd HMt, 11Nr4HOM(10: Tp8u,t H rk 4EiltA"h10 CH,
HEE0101H tiEntA1110 cH, KOcTE, EpdT(-k) Ero H CF. LIEAt4110 cH, linanspt H CE3
LlEirk4,100 cH, KOM4H114 H IlEntA1110 cH, 11104S-IvITt H rh LiEntA(k)10 cH, RdAHild H
rh 4EivKA1+10 CH, TOMd CHT4P% H rh tiErrkA1110 CH, 3aHL1,417 H C'h 4EAtAllio cH, KOirpitd,
Ep4T(11) Er0, H rk 4EntAl.10 cH, KH44 H 4E4tA-1110 cH, 114H(11) H <4EAVKA1110 CH.
TOE 01/%6 KHWE nHcalHdd cEnd, H MAHHOEE, H cT411011E, H H KACHKEJ,
MOHdcTHpEEE, H w3Epd, H rp1LAH, H TdTdpE, H 1Hr4HE Ad ECT(k) MOHACTHpOlr H4wE-
M0y WT("k) KOpO4HH4 KdMEHd, WT(%) Hdc(%), OlrpHK(1), rk OircHM(k) AOKOAOM(%)
HEHOpV<WEH4 HHKOAH>1)KE, Hd EtKH
fi r0Tdplk TtM-6 cE4dM(1.), H W3Ep4M(%), H rfrkil4Mk, H n4cHE4M(%) <Ad EC-
T(%)>1 no cTdp0MV r0T4p10, KVAd H3 KEKd WSCHILIA11.
HA TO EcT(%) Ktpa HdwEr0 r(ocnO)AcTEd, EHwE nHc4liFi4r0 GTE$4114 KOEKOAH,
<H>1 Etpd 601ap 114WHX(%): Ktpd neti(d) ,A,01rMF1 lipdElK1144, Ktpd Mid SLIHOHnd, Ktpd
natia<GTAHLI >110Ad, Ktpa nd< >2 lill4HKVA4, Ktpd fldHd ro< >1. AllOpHiK4, Etpa nd<H4 >2
KOCTH Ad<HogHties, Etp4 ndFid TOMil 1161H>lAE, litpd 1141.14 IIETp4 II0HFitid, Etpd ndH4
&E4, Ktpa nana II43H, Ktpa <na>2n4 XOAK4 KpEu,EEH44, Ktpa 11411(4) 11C4114 HEME4cK4-
ro, Eitpa 114Hd GTEU,Kd 11,4M4HKVW4, litp4 <114114 IIETpHEd>l, Etpa <114114>1 EVrTH,
Etpd 114<144>2 GAKEwd cridTdpt, Etpa n4114 10<rH>1 EliCT4pHHK4, Ktpa 114114 II4WK4 noc-

152
www.dacoromanica.ro
TEAHHIld, BtPd IldHd HErPHAd IldXdPHHKa, Rtpa flaws 3sIapn CTOMIHKA, <Rtpa 114Hd Ilw-
Hd KOMH>lCd H stpa oval(%) soup 11411111r(1.) MOAAARCKwroo, KEAFIKK(%) H Md-
Alir(11).
fi no Hawaii(%) ,fCHHOTt, KTO CSAET(%) r(o)c(no),Aapui WIDEN 3EMAH 1110AAdKC-
KOH, HAH WT(%) AETEH il4111Hr(11) HMI WT(%) H4WEr0 <HAEMEHE HAH UK Roro>1. E(o-
r)lx HBEEPET(%) r(o)c(no)AapEm(%) MTH Olr 114111EH 3EMAH, 011. inomdEcK0H, ToToo 410
BH HE 110PV111114(11) HAV6 UWE AdHTE H HOTKIIPHCAEHIE, ME LIJO <611>i MOUCTHPEEll lid-
WEAW <WT(%) KOP0HH41 lidMEH4>1.
<41 Hd BOA>1WEE HOTKPIOKAEHTE H Tptnorm.13 Tomoy oycEmy KHWE 1111CAHHO-
moy, KEAtAH ECMH HdWEMOIr KtpHOMV SOAPHHOIC, moynanoy AoRpoyaoy AOr(0)*E-
TOIr, <MUTH H n4tnoy>1 IlEildT% HPHHECHTH K CEMOy AliCTOy HdWEMV.
lInc(a) TOMd, oy GOIrldKt, K AtT(0) xS11,0, aa(t)c(a)n,a CEH(TEE1Pi4), ..E1 AEH(11).

1- Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cd a binevoit domnia mea, cu bundvointa noastrd
0 cu iMma luminatd 0 curatd, 0 din toata bundvoia noastrd, 0 cu ajutorul
lui Dumnezeu, ca sd Intdrim mAndstirea noastrd de la Piatra lui Crdciun,
unde este hramul Adormirea preasfintei ndscdtoare de Dumnezeu 0i>2pururea
fecioard Maria, 0 unde este arhimandrit rugAtorul nostru, popa E<us>lta<fie>l,
am dat 0 am Intdrit acestei sfinte mdndstiri satele, In tara noastrd, Moldova,
anume satele 0 morile: moara cea mare care <este pe Bist>lrita3 i in3
Zdvijintii de la <Doa>3mna i Soboleti, <0 Faurii7>l, 0 Vascauti, 0 Braeuti,
0 Bulgari, i Mdrdtei, 0 DrmAn<et>lii, pe Chivejdi, 0 Opriani, de ase-
menea pe Chivejdi, 0 Rdiddcetii8, 0 Tortoretii, doud pdrti o parte pe care
ei au cumpArat-o de la Co<zm>3a, fiul lui Bdlo, pentru 75 de zloti tdtdreti ,
0 Cduceletii, pe Cracdu, 0 cu moard, 0 MIndretii, pe Orbic, 0 satul lui
Serbu Rdspopn, 0 Stduciani, amindoud cuturile, 0 cu moard 0 Cu iaz, 0
morile de la Bacn, pe care ei le-au Intemeiat din pustiu, 0 prisaca de la Fundu,
dincolo de Siretn, unde a intemeiat Martie 3, 0 via de la Bare, la Bacdu,
In Dealul Sdrii, 0 Vilsdnetii, mai sus de Bacn, 0 Cu dIrsta, i Lucd<cetii,
pe)' Tazatil Sdrat, 0 satul anume Heciani, 0 Cu morile, pe Siret, pe care l-a
dat lor pan Hodco Stibor din uricul sdu, pentru sufletul sdu, 0 mdndstirea
unde este hramul SfIntul Bogoslov, 0 mAndstirea de la Bahlui, 0 Cu moara,
002 mAndstirea <de la B>lohotin, 0 cu moara, 0 prisaca Cozia, de la Bohotin,
002 Botna, pe Nistru, 0 Cu prisaca 0 cu Iezerul Alb 0 cu toate girlele, care
din veac ascultd de Botna, 0 moara de la gura Chivejdiului, sub Piatra lui
Crdciun, 0 prisaca de la Itchil, 0 poiana de sub Ceahlu, 0 poienile de la
Chivejdi.
Si, de asemenea, am Intdrit mdastirii noastre, <toti tdtarii>1 i
tiganii, tAtarii anume: <Ilea>13 vdtdman Cu sdlaul sdu, Ananie, 0 Cu sdlaul
au 0 cu nepotii 0 strdnepotii, Stefan Gurdrece cu slaul sdu, Rdcicanul cu
slaul sail, fiii ...,1 fiii lui Fimu: Cozma 0 Roman, 0 cu copiii lor, Coa i cu
sdlaul sdu, Tora 0 Cu sdlaqul sdu, Casap 0 cu sdlaul sdu, Petoc 0 cu sdlaul
sdu, Neacul 0 cu sdlaul ski, Oancea 0 Cu sAlaul sdu 0 cu fratii <sdi>,...n a
Cu sdlaul sail, Steca cu sdlaul sdu 0 Cu fiul su vitreg, Alexa cu salapil ski,
Cozma 0 Cu fratele, Pantea Ciurlica 0 cu sdlaul sdu, Torca, fiul lui Criacu,
Tigancal5 0 cu sdlaul ski, 0 toti bulgarii: ...le 0 fiul lui Oancea, Steful, i ti-
ganii anume: Trutea 0 cu sdlaul sdu, Neculai 0 cu sdlaul sdu, Coste, fra-
tele lui, 0 cu sdlaul sail, Cimbrea 0 cu sdlaqul su, Comanna 0 Cu sdlaul sdu,
5ofiltea 0 cu sdlaul au, Badica 0 cu sdlaul sdu, Toma sitarul 0 cu sdlaul
153
www.dacoromanica.ro
Ontan i cu &Map' ski, Curca, fratele lui, i cu sAlaul &du, Chicea i
cu sdlaul sOu, Nan i cu slaul sdu.
Toate aceste mai sus-scrise sate, i mori, i iazuri, i dirste, i
i mnstiri, .1 iezere, i grle, i tAtari .1 tigani s'd fie mOngstirii noastre de la
Piatra lui Crciun, de la noi, uric, cu tot venitul, neclintit niciodat, in vecii
vecilor.
Iar hotarul acestor sate i iezere i girle i prisaci <s dup hotarul
vechi, pe unde din veac au folosit.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, <i>1 credinta boierilor notri: credirta panului Duma a lui Brae,
credinta panului Manoil, credinta panului <Stanc>liul, credinta panului Vlai-
cul, credinta panului Go<ian>1 yornic, credinta panului Coste al lui Danis, <cre-
dinta panului Toma Cin>ide, credinta panului Petru Ponici, credinta panului
Albu, credinta panului Lazea, credinta panului Hodco al lui Cretu, credinta
panului Isaia de la Neamt, credinta panului Stetcu DmOncu, credinta <panului
PetricA>l, credinta <panului>1 Buhtea, credinta panului Sache NA-tar, cre-
dinta panului Iu<ga>1 vistier, credinta panului Paco postelnic, credinta pa-
nului Negril paharnic, credinta panului Zbiarea stolnic, <credinta panului
Ion comi>ls i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, Moldova, sau din
copiii notri sau din <neamul>1 nostru, <sau iardi pe cine>' 11 va alege Dum-
nezeu sd fie domn in tara noastrd, in Moldova, acela sd nu le clinteascd dania
i Intdrirea noastr, ci s <fie>1 mndstirii noastre <de la Piatra lui Crdciun>1.
<Tar pentru>1 mai mare intdrire i putere a tuturor celor mai sus-
serse, am porl ncit credinciosului nostru boier, jupan Dobrul logordt, <sd.
serie i>1 BO atirne pecetea <noastr> la aceast carte a noastr.
A scris Toma, la Suceava, In anul 6970 <1462>, luna septembrie, 15 zile.
<Pe verso, insemnare din sec. XIX:> Ispisoc a domnului Stefan
v(oie)v(o)d prin cari dOnuete mnst(i)rii Bistritii satul Ttdrai, ci este in
tinut(ii) Neamtului, linga tirgpl Petrii, cu tot venitul.
Muzeul de istorie al R.S. RomAnia (preluat de la Muzeul literaturii romne, cu
inv. nr. 2 120/20). Orig., perg. (39,5 x 52,5 cm), foarte ters *i ros la indoituri, pecete,
atirnata, deteriorata; din legenda se mai desluete doar; CRIO4A YW GT*4116>... O fo-
to. la Arh. St. Iai, MXXXVIII (pachet Costachescu), nr. 66.
EDITII: Beza, Urme rometnesti, p. 89 (facs. greu lizibil); Mihailovici, Doc. Constan-
tinopol, p. 4 (trad. incompleta i f dra data de zi) ; Costachescu, Doc. mold. .'te fan, p. 270
(trad., dupa Mihailovici) ; idem, Doc Stefan, p. 10-14 (text slay, dupa foto., i trad.) ;
D. I. R., A, I, p. 320 (trad. incompleta) i p. 320-322 (trad. integral), ambele dupd editiile
lui Costachescu, considerate insa ca documente deosebite (v. i*imanschi, Autenticitatea
gi datarea, p. 103).

Sters.
2 Omis.
3 Ma in text.
4 Nu este CH04, aa cum sugereaza trad. din D. I. R., A, I: moara sa".
5 in trad. din D. I. R., A, I, gre0t: pe riul Bistrita".
6 2 sau 3 litere ilizibile; intregit dupa M. Costachescu. in trad. din D. I. R., A, I,
apare, gre*it: de la arie" (ulterior, satul s-a numit, intr-adevar, PIA: v. D.I.R., A, XVI,
III, p. 68). Sfiqitul: Mild este insa sigur.
7 Satul apare in doc. din 1467 februarie 3 *i nu putea, desigur, lipsi, nici in a-
ceasta intarire asupra tuturor proprietatilor m-rii.
6 In doc. din 1467: 131,8,WIELPH (Radaice0).
9 intregire nesigura.
10 De la H ctno (i satul) pina aici, literele au fost ulterior intrite.

154
www.dacoromanica.ro
11 In editia lui M. Costdchescu: Si1.T0A(..), lar in trad. din D.I.R., A, I: Croton".
Eroarea a lost facilitatd de grafia nesigurd a literei initiale. in general insd cuvintul este
scris la fel cum apare si cu doud rinduri mai jos: 114 Goat (pe Siret).
12 OW, lecturd nesigurd: M. Costdchescu a citit or 0 OH.
13 intregit dupd M. Costlichescu; a doua litera pare sd fi fost insd: N.
14 Un nume de cca 5-6 litere.
15 in editiile anterioare gresit : Ibiloca (Tinca).
16 Ilizibile cca 15-16 litere.
17 in editiile anterioare, gresit: Moue. (Soca).
18 Terminatia - ZHU interpretatd In trad. din D. I. R., A, I ca dregatorie si tra-
dusd: vornic".
18 in loc de reptnon-k.

108 1462 (6970) septembrie 18, Suceava.

f 111(H)n(o)cTtio E(o))K too, MH, GTEIISdH(%) HOEKOAA, r(0)4110)Adpl& 3EMAH


1HOAMKCKOH. 3H4MEHITO 4H<H61M11. HC CtM(10>1 AHCTOM(%) H4WIIIM11, KlCAM(1.) KTO
Hd H(10 0y3pHT(10 HAN Ero oycnnunrr(k) n-roylna2, w)sE TOTN HCTbJHHIll cnoyra Hd-
WOO KtpHbJH, CHM4 KOp44, CAOrKH< A(11)>1 H4M(10 I1PdKO H KHPHO. Ttm(k) MH,
KHAtI3WH Ero FlP41301/10 H KHpH0100 cnorssoy Ao nac('k), )K4A011MH ECM61 Ero wcos.k-
HOIO HAWEIO M(H)A(0)CTTIO, Add' H nOTKEPAHAH ECMH Emoy, oy WIDEN 3EMAH, oIo-
A4KCKOH, CEAO, ero np<as>3aa WTHIlid, H4 HMt KOPLIELOH, Hd K034H4H. TOE 1311WE 11HC4H-
HOE CEAO Ad ECT(1%) EMO1r, WT(10 HUN, OtrPHK(1.), C11 OIrCINIM(11) AOKOAOM(11), E-
moy H AETEM(11) ECO, H spaTiam(%) gro, H orroynaTom(k) ECO, H 11P401rHOrldTOM(11)
ECO, H HpilltlOyptTOM(91) Ero, H oycemoy poAoy ECO, KTO EMV EOVAET(11) Hal EAMK-
HEIN, HEE10POIrWEHHO HIKOAMKE, HA KtKIsl.
d roTap-k TOMV CEAV Ad ECT(%) WT(%) oyckir(k) cTopon(k) <KOIrAd>1 H3 KEK4

II Hd TO ECT(11) litpe H4WEr0 r(ocno)AcTsa, KHWE nHCAHH4r0 GTE*dHd HOMO-


AH, <H >3 Ktpe swap% nawkix(k): stpa FldH4 ,A,<oy>lmkr Kp4EKH4d, Etpa naHa GT111410(14,
KtPd 114Hd EAdHKWild, stpa 1.14Hd rOlaHd Asopnisa, Ktpa EldHd KOCTH A4HOKH44, Kt-
Pd nand TOMH KHHAE, stpe nana IIETpd HOHT44, Etild 11,1Hd II/IRA, KtPd 114Hd
KtPd naHa XOAKd KpEll,EKH44, KtPd nana Hcara, KtPd IldH4 GTEU,K4 Aamasoy<wa>4,
Ktpd DMA KOIrXTH, KtP4 114114 HETPTK4, KtPd naHa GAKEWd crucr4>4pt, stpa 114HA
10ra KHCTT4pHHKA, Ktpd 11014 ILIUM EIOCTEAHIKA, KtPd mina IlErprina rldraPHiK4, KtPd
fldHd 3ElidpH CTOAHHKd, litPd nand HWH4 KOMHC4, H Ktpa vckir(%) sorap-k nawkrx.(.k)
monAascsur(-k), HEANIIIKela) H MdAHX(%).
it no WILLEM% )KHKOTt, KTO EVAET('6) r(0)C11(0)41)Plt HdWEH 3EMAH, WT(%)
AtTEH H4WHX(1) HAN wT(-k) nauffro IMEMEHE HAH 114411) Koro W00% H3KEpET(k)
r(0)4110)AdPEAVI MTH oy HAWEH 3EMAH, oy 1111onAmicKoH, TOT(11) LIJO <KH EMV >1 HE
nopSumn(k) HdWE AddHTE, <dAE>1 LIJO EH EMV OICTKEPAHA(%) H OIrKPUHA(11), 3dHOrKE
ECMH EMV AdAH 34 Ero KEpHVIO cnopssoy.
d HA KOAWEH sp-knorrn TOMV VCEMV KHWE r1HC4HHOMV, KEAtAH ECMH newt( AO-
EpVAV AOrOZISETV HHCdTH H FlE4aT(10 WHIJOIr HpIKECHTH K CEMIr AHCTV HAWEMV.
HHC(d) TOMd, O OARt, N A(t)TO M(t)C(A)11,4 CEIKTEKPIE),

Din mila lui Dumnezeu, noi, *tefan voievod, domn al "'Aril Moldovei.
Facem cunoscut <cu aceast>1 carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c aceast adevarat6 slugA a noastr credincioask pan
Sima Corm., ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vazind slujba lui
dreapt i credincioas6 atre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mil, i-am
dat i i-am intArit In tara noastra, In Moldova, ocina lui dreapt, satul anume
Corcetii, pe Cozancea. Acest sat mai sus-scris sa-i fie de la noi uric, cu tot
155
www.dacoromanica.ro
venitul, lui i copiilor lui, i fratilor lui, i nepotilor lui i strgnepotilor lui,
i rgstrgnepotilor lui i intregului sti neam, cine li va fi cel mai apropiat,
neclintit niciodatg, in veci.
Iar hotarul acestui sat s fie din toate pgrtile pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, <i>3 credinta boierilor notri: credinta panului Duma al luiBrae,
credinta panului Stanciul, credinta panului Vlaieul, credinta panului Goian
vornic, credinta panului Costea al lui Dan, credinta panului Toma Chinde, cre-
dinta panului Petru Ponici, credinta panului Albu, credinta panului Lazea,
credinta panului Hodco al lui Cretu, credinta panului Isaia, credinta panului
Stetco Damgncu<04, eredinta panului Buhtea, credinta panului Petricg,
credinta panului Sache spkta>2r, credinta panului Iuga vistier, credinta
panului Paco postelnic, credinta panului Negrila paharnic, credinta panului
Zbiarea stolnic, credinta panului Ion comis i credinta tuturor boierilor uotri-
moldoveni, mari i mici.
Iar dupg viata noastrg, cine va fi domn al tgrii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau iargi pe cine va alege Dumnezeu s fie
domn in tara noastrg, in Moldova, acela sg nu-i clinteasa dania noastrA,
<ci>1 sg i-o intgreaseg i sg i-o imputerniceaseg, pentru Ca' i-am dat pentru sluj-
ba lui credincioasg.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
panului Dobrul logofgt sg scrie i sg atirne pecetea noastrg la ,aceasta carte
a noastrg.
A scris Toma, la Suceava, in anul 6970 <1462>, luna septembrie, 18.
<Pe verso, Insemngri din gecolul al XVIII-lea:> su7p5 cEn(respia)
(6965 <1457)5 septembrie 18); Coroceni ; <i:> Moia Corceti.
Muzeul de istorie al R.S. Romnia, Inv. nr. 9 200 (luat in custodie de la Arh. St.
Suceava, Fond, M-rea Putna, 1/4; Inv. vechi, al nr. 1). Orig., perg. (21 x 33 cm),
pecete atirnatl, pierdutA.
0 trad. germ., de la sfirsitul secolului al XVIII-lea, ibidem, 1/5 (Inv. vechi al
m-rii, nr. 123). 0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/465.
EDITH; Kozak, Das Kloster Putnal p. 4-5 (text slay si trad. germ., sub valeatul
gresit: 69<65) 14<57", Cu un facs. la 4firitul lucrArii; Dan, M-rea Putna, p. 87 (rez.
sub acelasi v5leat gresit6); Bogdan, Doc. .Ftefan,. 1, p. 58-59 (text slay, cu precizari,
privind data de an); D. I. R., A, I, p. 322-323 (trad., dui:a Bogdan).

Sters.
2 Asa In orig.
OlniS.
Rupt.
5 Valeatul gresit.
Luindu-se in consideratie, probabiI, Insemnarea de pe verso.

109 1462 (6970) septembrie 25, Sueeava.

Suret de pe ispisoc vechius pe sirbie, de la Stefan v(oie)vod, scris de Petri


Ardanevic(i), in Suciav(a), din leat 6970 <1462> sept(embrie) 25.
Instiin%are facem prin aceastg carte noastrg, tuturor cui vor cguta asu-
pra ei sau o vor auzi citindu-se, cui va fi trebuinta a ti, pentru aciastg ade-
vgratg. Anna', sora Simii log(o)f(g)t(u)lui, c au venit innaintea domnii mele i

156
www.dacoromanica.ro
innaintea tuturor boerilor domnii mle i au pirit pe varull Om, pe andru
Negrul, pentru un ispisoc ce 1-au avut ,ia de la unchiul nostru, de la batrinul
Stefan v(oie)vod, pe doao sate, anume Socii Duetii. Si s-au pirit cit s-au
pirit, iar mai la urma au marturisit drept 8andru, denaintea domnii mle
denaintea tuturor boerilor domnii mle, precum c acel de mai sus-numit
ispisoc a Annei, giupinesii a giupinului Birsanului, adevarat au fost in mina
lui, dar 1-au pierdut in Cetate Alba.
Deci, vazind noi aceasta driapt marturisirea lui, drept aceia i noi am
dat do la noi i am Intarit acel de mai sus-numitile doao sate, Socii i Du-
etii, Annei, giupinesei giupinului Birsanului, ca sa-i fie i de la noi uric i
cu tot venitul, i fiilor ei, i fral,ilor, neputilor, stranepo-Olor, prstranepoOlor
i la tot niamul ei cel mai de aproape, i cu toato hotarale sale cel vechi,
p(a)n unde s-au apucat din veac. Ins nime sa nu mai poata nici a piri,
nici a mai dobindi nici cu un feliu de ispisoc, nici odinioara, in vcii vecilor,
ci, dup(a) cum scriem mai sus, sa fie a Annei, nestrmutat in veci.
Precum spre aceasta este credinia a mai sus-numitei domnii mle, Stefan
v(oie)vod, i credinta a tuturor boerilor notri a Moldovei, a mari i mici.
spre mai mare tariia tuturor acestor de mai sus-scrise, poroncit-am
credincios boeriului nostru Dobrul log(o)f(a)t s serie i, catra adevrata
cartea noastra aceasta, pecetea noastra sa lege.
De pe sirbie pe limba moldoveniasc(a) am talmcit, la anul 1805
avg(u)st 7, polc(ovnic) Pavel Debrici ot Mitr(opolie).
Bibl. Acad., CCXLVII/1. Traducere.
Alta trad., din 1718 decembrie 8, de Axinte Uricariul, cu unele lacune, ibidem,
LXXIX/148.
EDITH: Bogdan, Doc. .5.tefan, I, p. 60-61 (trad. lui Axinte Uricariul); Bogdan,
D. P., Acie 1426-1502, P. 56-57 (trad. lui Pavel Debrici); D.I.R., A, I, p. 323 (trad.,
dupl D. P. Bogdan).

in trad. lui Axinte Uricariul: sementie".

110 1462 (6970) octombrie 5, Suceava.

i'di(H)A(0)CTHIO 6(0)0E10, M61, CTEZISAHN HOEKOM r(0)01(0)A(4)frk 3EMAH


1110A4,41K<CKOH. IIH>lHHM-k 3H4MEHHTO HC rkM1. AHCTOM% HAWHMI., rkrk44% KTO 114
11(10 11%.3pHT(k) <4>I11I KO Fro LITVLIH2 VCAkJWHT(10, MKE TOT(%) HCTHHHhili HdW(lt)
cnvre, nan(k) 11ETpi rno,,ktnvn(%), Wth1011dAH F<civuol Fro WCWKH010 H4WEIO 44(4)-
4(0)CTHIO H AdAH H novaepAnrin ECMH EMV, V HAWEH 3EMAH, V ItionAesocon, Ero npasvio
WTHHHV, CERO 114 Hint r40AtHH, 114 TEA'k)KHH, HOBLIWE WT(10 liavpra. TOE KlaCE
WE HHCAHHOE Ad ECT(%) WT(10 HdC('11) VPHK(11), rk KltrkM% A0r0A0Mik, H At-
TEAR% Fro, H EpdTHAM(%) Fro, H VHVUTOM(1) Ero, H npaitHVLIATONI% Fro, [op' np<4-
V>1HV11ITOM-11 Fro], H npauivpt.roauk Fro, H K'kCEMV poAv Fro, KTO EVAET(11) HAN
KAH)KHIH, 4,4 ECT(%) EMV HEHOPVWEHHO HHKOAHNIE, 114 KtKH.
d )(0T4p11 TOMV CEAV Ad ECT('li) WT('k) VCHr(15.) CT0p0H(1a) no crAponnv Ko-
Tapv, KVAd H3 KtK4 VNIMIAAH.
d 114 TO ECT(%) Ittpd r(ocno)Arrna MH, KHWE nncannaro GTEZISAlid KOEKOAN,
Ii Ktpd HAWEr(o) annTponon<H>aTil, KH<p TEW<K>1THCTd, H BtPd 6oatp HAWHr(k):
<ittp>44 114114 <,&,84461 lip4E>4KH114, Ktp<a 1141141V14>4HO<HA4, K>4tp<4 114H>441 GT4H-
41044, Ktpd (MA K44HK844 nep<Ke>4nasa, Ktpa rOMHd AKOPHHKd, litP4 KOC-
TH A4HOKW14, Ktpa HAW TOMH K<I4>IHAH, Ktpa nana Ilyrpa 1101111114, Ktpd HdH4 d-

157
www.dacoromanica.ro
6d, Ktpd fldHd Ad3H, Ktpd naKa XOAKd HpELI,ORHLId, <Kt >5pd na<u>54 /1Cdlit HEINER-.
KdrO, Ktpd EMI TEU,Kd AKMkKVWA, Ktpd MOM IIETpHK4, Ktpd Mid <E. >5VrTH, Kt-
pa naria GdKlalWd CHdTdPt, Ktpa fldHd IOrhJ KHCTHapHHICd, Ktpd IldHd IldWKd flOCTEAHH-
Kd, Ktpd HAHA 1lErPH<Ad>3 KtPd fldH4 36HdPH CTOAHHKA, Ktpa <WU >1WHd
KOMlied H Ktpa Kr6X(11) Komp Kewiir(1.) monAmcKiir(%), KEAHKKIr(lt) H MdAHX(%).
I HdWEM(%) MCHKOTt, KTO 16VAET(6) r(o)cn(o)A(.0p% HdWEH 3EMAH, WT(11)
AtTEH HdWHX(%) HAH WT(1t) HdWEr0 HAEME<HE HA >1H ildK(lt) EVA(k) KTO H Koro fi(o-
r)-b. tosEpET(11) MATH r(0)CH(0)40pEA/VIt V' HdWEH 3EMAH, V ALOAAdKCK011, TOT(%)
LIJO 661 EMV HE FlOpVWHA('lt) HdWEr0 AdAHHd, dAE LIJO661 EMV HOTI3frkAHA(1.) H trKptnti-
n(%), 341-1VHC(E) ECAAH EMV AdAH H HOTKEpAHAH 3d EVO flimsy H 13t13HVIO CAVHCEV.
d HA 60AWVIO Katnorr(%) TOMV KlICEMV KHWE HHCdHHOMV, KEAtAH ECAVH
wE<Akv>1 KtpKomv fldHV, ,A,06ptrittr AWr(0)21SETV, HHCdTH H HdWV HE4AT(1.) 3dlitCHTH
K CEMV AHCTIF HdWEMV.
11HC(d) HCM/A, V GV4tillt, a(l) A (t)To xso,o, M(t)c(A)LA wK(ToKpie), 7.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, cA pe aceast adevratA slugA a noastr, pan Petru
Glodeanul, 1-am miluit cu deosebita noastra mil i i-am dat i i-am Intrit
In tara noastr, In Moldova, ocina lui dreapt, satul anume Glodeni, pe Te-
lejna, mai sus de Murgu. Toate acestea mai sus-scrise s'A fie de la noi uric,
cu tot venitul, lui i copiilor lui, i fratilor lui, i nepotilor lui, i strnepotilor
lui, [i strnepotilor lui], i rAstrnepotilor lui i Intregului s'Au neam cine
va fi cel mai apropiat, sa-i fie neclintit niciodat, in veci.
lar hotarul acestui sat sd fie din toate prtile pe vechiul hotar, pe unde
au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, i credinta mitropolitului nostru, chi<r>" Teo<c>ltist, i credinta
boierilor notri: credinta panului <Duma>4 al lui <Brae>4, credinta <panului
Ma>4no<il>4, credinta <pan>4ului Stanciul, credinta panului Vlaicul
<c>4Iab, credinta panului Goian vornic, credinta panului Costea al lui Dan,
credinta panului Toma C<I)lnde, credinta panului Petru Ponici, credinta
panului Albu, credinta panului Lazea, credinta panului Hodco al lui Cretu,
credinta panului Isaia de Neamt, credinta panului Stetco Dmcu, credinta
panului Petric', credinta panului <B>5uhtea, credinta panului Saci spAtar,
credinta panului Iuga vistier, credinta panului Paco postelnic, credinta pa-
nului Negri<1A>3 ceanic, credinta panului Zbiarea stolnic, credinta <panului
D ion comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastra, cine va fi domn al tArii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru sau iargi oricine i pe cine 11 va alege Dumnezeu sA
fie domn in tara noastr, in Moldova, acela s nu-i clinteasc dania noastr,
ci s'A i-o intreasca i s'A i-o imputerniceasc, pentru c i-am dat i i-am intArit
pentru slujba lui dreapt i credincioas.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Dobrul logoft, s serie i s atirne pecetea noastr
la aceasta carte a noastr.
A scris Isaia, la Suceava, In anul 6970 <1462>, luna octombrie, 5.
<Pe verso, insemnare tirzie:> Iar Sandul i Mih<ail>1 slut dintru un
btrIn Gligora.
Bibl. Acad., MDLXXV/1. Orig., perg. (19 x 40 cm), partea Indoit lipsk pecete
atirnatti, pierdutk
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/466.

158
www.dacoromanica.ro
EDITI I : Ghibnescu, Surete, I, p. 91-94 (text slay si trad.) ; idem, Unce - Bereasa
(trad.) ; Bogdan, Doc. ,5'1efan, I, p. 61-62 (text slay) ; D.I .R., A, I, p. 324 (trad., dupil
Bogdan).
1 *ters.
2 4, Mcut ca it, aici ca si deseori in continuare.
3 OrniS.
4 Rupt si sters.
5 Rupt.

111 1462 (6970) octombrie 6, Suceava.

f 111(11)(0)CTI10 6(0)0E10, MIA, GTE AH(1&) KOEKOAd, r(o)c(no)Aapb. 3EM411 1110A-


MECKOH. 3H4MEHTTO 4HH12.1AA(11)1 HC CHAA-11 AHCTOM(11)2 HdW12.1M(1%), 1111C/AAA(%) KTO
HA H(11) V3pHT(%) HAH Ero VCAHWIIT(%) LITOr1H, WNCE TOT(11) HCTIalHHEM HdW11 Ktp-
MH KOrapHH(11), 114H(11) HETP(la) q0p1111111H, CAOInKHAN HdAl(11)2 KpAHO H KHpHO. Tt-
mi. MN, KHAtHWH Er(o) KPdIKVIO H KHpHVIO citorKKoy A< o >3 HAC(%), )KdA0114AH ECM11
Ir(o) WCOEH010 HdWEIO M(11)40)CTi10, AdAH H KOTKEpAHAH ECAAH EMV, V HAWEH BEAAAH,
V 1110AAdlICKOH, CEAd, Ir(o) 11(14Hdd WTHHHd, Hd nmt StMEWTH, Hd 01(CTH Td3A0H1, 410
W11(11) KOICKHAN WT(11) THMThW0pd, 3A 7-3' 344TbAH, H LIETKEpTVIO LIdCT(11) WT(10
4111AME41iH, Hd C1KTV34, H Gd1C6AHWELLITH, Hd CdMOIrM(11) OIrCTH Td3A0Kt. TOE oycE
1111WE F1HC4HH4d CEAd Ad ECT(%) EMOIr, WT(11) H4C(11), 01(PHK(1l), CI!. oyctim(1) Aoico-
Aomek), EMV H AETEM(11) Ero, H spaTiam% Er(o), H OyHOIr4dTOMI. Er(o), H nparnoy-
44TONM Er(o), H Ilpd410yPtTOM(11) Ero, H (Tamil. poAoy Er(o), KTO EMIP HOICAET(%)
Hal 6AH>141111H, HEKOPVWAHHO HiKOAHWE, Hd KtKI.J.
d r0T011 TtMl. CEAtIAAN WT(11) VCIsIK(ik) CTOPOW6 Ad ECT(11) no CTdPOMV
XOTelp10, KOyA4 113 KEKd W>KHEMH.
a Hd TO ECT(11) Ktp4 HdWEr0 r(OCKO)ACTIld, KHWE KHCdHHAr0 GTEZPHd HOEKO-
A", Ktpa gorap(-02 n4whir(-1): Ktpa KdH4 ,A,VM1N1 Rpaniima, Ktpa nana Illlanotina, KtPd
Kdild GT411410,41, KtPd KAHd KAdHKVAd, Iltfld KAHA rOIJHd AKOPHYlid, KtPd KdHd KOCTH
AdHOKHL1d, etpa KAHA TOM11 rHHAE, Ktpa flald HETP4 HOF1Nd, irkpa 114Hd fl<A >36d, Kt-
pa K4H4 ad3H, HtPd nand XOAKA KPELI,EHH,111, litpd nana HCAH4 HEMERCKdrO, Ktpa RAH&
GTEL1,Kd AdMdKVWd, Ktpa K4H4 HETPHK4, KtPd KcIF14 K8XT<H>6, littpd KdH4 GdKEWd
cnaTapt, Ktpa KAH4 lorH KHCTHAPHIKd, rklid IldH4 IldWK4 KOCTEAHNd, Ktpd KAH4 HE-
rpliAd KdrAPHHKd, KtP4 <KdHd>6 3sI4poi CTOAHHKA. KtPd KdH4 TW>6H4 <KO>7AAHC4 H lit-
p a 1/CHX1) 60141. H4WHX(%) MOAAAHCKKIK(1), KEAHKNIX(1) H MdAl2.1X(1%).
fi no nawEm(1) )1CHKOTt, KTO HOIrAET(11) r(o)c(no)Aap% HdWEH 3EAAAH </110A >7-
AaKCKOH, HAH WT(11) AETEll HawkirN HAH WT(10 HdWEr0 KAEAAEHE HAH KdK(11) Koro
li(or)11 i3EEpET(10 r(o)c(no)AapEm(k) EHTH V HAWEH 3EMAH, V IHOAAdKCKOH, TOT(10
410 EH EMV HE KOPVIBHAll HAIM AddHIE, ME 410 EH EMV OlirTHEPAHA(1.) H rig-km-m(10,
3dHVIKE ECMIN1 EMV AdAH H KOTHEPAHAH 3d Ero KPAKVIO H KHpHVIO citorKsoy.
d Hd KOAWEE KOTHP1OKAEHIE 11 KPtFlOCTI. Tomoy VCEMV KHWE KHCAHHOMV, KE-
AtAH ECAAH HAWEMV HtpHOMV 601aPHHV, KAHV Aospoynv norozisETr, KHCATH H 11PIAT(11)
HdWV npi HECHTH K CEMV AHCTV HAWEMV.
HHC(d) TOMd, oy Corkurk, 11(10 AtTO x311,08 WK(TOKPIE) 3"...

1- Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, ca acest adevrat boier al nostru credincios, pan Petru
Negrea9, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vAzInd slujba lui dreapt
i credincioas6 &Are noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mil, i-am dat i
i-am Intarit In Ora noastr, In Moldova, ocina lui dreapt, satele anume:
Dzemetii, la gura Tazlului, pe care el 1-a cumpArat de la Timp4or, pentru

159
www.dacoromanica.ro
100 de zlori, i a patra parte din Filipeti, pe Octue, i SacAlietii, chiar
la gura TazlAului. Toate aceste sate mai sus-scrise sd-i fie de la noi uric, cu tot
venitul, lui i copiilor lui i frarilor lui, i neporilor lui, i strneporilor lui,
i rdstrAneporilor lui, i Intregului su neam, cine Ii va fi cel mai apropiat,
neclintit niciodatd, In veci.
lar hotarul acestor sate sd fie din toate prrile pe hotarul vechi, pe unde
au folosit din vea.
Iar la aceasta este credinra domniei noastre, a mai sus-scrisului Stefan
voievod, credinra boierilor notri: credinra panului Duma al lui Brae, credinra
panului Manoil, credinra panului Stanciul, credinra panului Vlaicul, credinra
panului Goian vornic, credinra panului Costea al lui Dan, credinra panului
Toma Ghindem, credinra panului Petru Ponici, credinra panului A<1>3bu, cre-
dinra panului Lazea, credinra panului Hodco al lui Creru, credinra panului
Isaia de Neamr, credinra panului Stereo Damdcu, credinra panului Petrick
credinra panului Buht<ea>8, credinra panului Sache spdtar, credinra panului
higa vistier, crediara panului Paco postelnic, credinra panului Negrild pahar-
nic, credinra <panului>8 Zbiar<ea stolnic, credinra panului Io>8n <co>7mis
credinra tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
Iar dupd viara noastr., cine va fi domn al rrii noastre, <Mol>iclova,
sau din copiii notri sau din neamul nostru sau iardi pe cine ti va alege Dum-
nezeu O. fie domn In rara noastrd, In Moldova, acela s nu-i clinteasa dartia
noastra, ci s i-o infreascA i s6 i-o Imputerniceasck pentru ca" i-am dat qi
i-am Intdrit pentru slujba liii dreaptd i credincioasd.
lar pentru mai mare Intdrire i putere a tuturor celar mai sus-scrise, am
poruncit credinciosului nostru boier, pan Dobrul logofdt, sd scrie i sd a-time
pecetea noastr la aceastd carte a noastrd.
A scris Toma, la Suceava, In anul 69708 <1462> octombrie 6.
Bibl. Acad Peceti, nr. 527. Orig., perg. (21,5 x 41 cm), pecete (diam. peste 7 cm)
atirnata (nur de matase roie), deteriorata; din legenda se mai cite0e doar; ctfteodik
Tw C I 11134116
O foto., ibidem, Fotografii, IV/7. 0 opie i o trad., din 1903, de Ilie Barbulescu,
la Arh. St. Bucureti, ms. ir. 1 252 (Copii particulare), f. 17-18. Alta foto., la Inst.
de ist. i arh4 A. D. Xenopol" Ia.5i, Fotografii, 11/467.
EDITII: Bogdan, Doc. .$tefan, I, p. 63-64 (text slav); D. I. R., A, I, p. 324
325 (trad., dupa foto. de la Bibl. Acad.).

7 4, facut, peste tot, ca


2 Dupa ultima consoana, in orig., paieroc.
OnaiS.
4 De la H 4/Tama (i a patra) pina aici, textul este taiat Cu mai multe linii
(aceeai cerneala).
5 Rupt.
Mat cu aceeai cerneala.
7 $ters.
0 (70) transformat In 7 (1), cu alta cerneala.
9 Sau Negru".
79 Pentru Chinde".

112 1462 (6970) octombrie 8, Suceava.

tilil(o)n(o)crho g(o)mciEto, Mhl, GTE44H(15.) KOEKOM, r(o)cn(o)Aap(1)1 BEMAH


M.OltAdHCKOH. 3HAMEHiTO 4HHIalM(11) HC CtM(1) 4FICTOM(1) HAWINIM(11), KKCANI(%)
KTO Hd H(Ii) V3pHTC10 HAH Er(o) VCAHWEJT(lx) 4T84H, W)KE TOT(%) HCTHHHIJH HAH(11i)

160
www.dacoromanica.ro
EtpHill<H KO>2IapHH(%), nan(%) linKopiL etYKKECK8A(%), CAS/KHA(%) Ham(%) npaKo H
TtM% MH, KHAtKW61 Er* npaKvto H KHXKHVIO CAV/KEV A<0>2 HAC(%), 'two-
Ham Ecmm Ero WCOEH010 HAWEIO M(H)A(0)CTTIO, Aduli H HOTKEVILAHAH ECMH EMV, V <HA-
11.1),2EH BEMAH, V IHOAAMCKOH, CEAd Er(o), npauiet WTHHHA, HA HMt CEAAM(%) <1110>2
HA PESpH4t: ,A,E BHA(%) AKop% A,Smn Iloplooro, <H, 110>2KHWE, rAE KHAN rpEKOKE
110plaH0r0 MAMA, H, KOKHWE, AfrIOKEWH, H E.OpHCEWH, H Ik<HK%>2HE111H, H 111APHLIEH,
rAE Elm(%) rop0A(11) ,A,VM61 llowknoro, H rAE snn(11)111Lomn(%) IIIHA00041%, HA PE-
Sp11,11i, WO KSKHA(%) IIHK04<frik WT(%)>2 HAMA, AVIK61 110I1WHHH, H WT(%) CHHH MOH-
WOKJ, WT(%) A4HqIOu4 H WT(%)110LApVWKd, ad 3A4T<H >2. TOE VCE IKHWE KHCilliHdd
MA Ad ECT(%) EMV, WT(%) HAC(%), OirpliK(%), C% VC61M(%) A0r0A0M(10, EMV H
TEm(%) ECO, H KpATTAM(%) Er<o, H>2 VHVildT0A11% Er(o), H lipAVHINATOM% Er(o), H
nannrptTom% Ir(0) H VCEMV poAv Er(o), KTO <E>2ANV KVAET(%) HMI KAIINCHKIH, HMO-
pVWAHHO HHKOAHNIE, HA KtKIA,
d rOTAInt TtM(%)1 CEAAAA(%) Ad ECT(%) r10 CT4110MV XOTdp10, KVAd H3 KEKA
WailiKAAH.
11 lid TO ECT(%) Htpa nawEr(o) r(ocno)AcTKa, KHWE KHCAHHAr0 GTE414114 <110>2-
EKOAH, litpd gomp% HAWKIX(%): Ktpa IldHd AVAAH EpdEKlitid, Ktpd nana IISAHOHArl, Ktpa
g<tp>2a new RAAHKVAd, 11tpa KAU rOlaHd AKOpHTIld, Ktpd naHd Hoc-
Rtpa3 Emu T<o>2m4 ICHHAE4, 13tpd mina ILETpa 110Hi4d, Ktpd NFU 11-
E4, Ktpa natu LUSH, Ktpa natia X0AK4 HpEREKWIA, Ktpd KAU Hard HEMEU,CKAr0, Ktpd
fldHd GTEU,KA ,A,4M4HKVW4, Ktpa rime HETp<H>2KA, Ktpa nand E.VrTH, Ktpa natia GAWK-
WA cnaTapt, Ktpa 114Hd 10rH KHCTHAp%1ITK4, Ktpd KAH4 HAWKA K<OC>2TEAHHKA, Ktpa KAKI
1lErpHAA narapiffica, Ktpa nana 36114pH CTOAHHKA, Ktpa nana HWH4 KOMHC4 H KEp45 S-
04(10 6014(%)1. HALIFAX(%) MOAAMICK6IX(%), KEAHKbJr(%) H MA/169(00.
11 no nawEavt(k) NCHKOTt, KT<0 s>2vArr(-6) r(o)cn(o)Aap-k HAWEH BEMAH1110A-
A4goc0H, nAn wT(%) AE<TE>2n nawmx(%) HAH WT(%) HAWEr(0) KAEMEHH <HAH>2 gvA(k)
Koro H(Or)% H3KEpET(%) r(o)cn(o)AapEm(%) KHTH V HAWEH SEMAH, V 11110AA4KCKOH,
TOT(%) WO EH EAAV HE KOpVWHA(%) FIAW<E A4AHH>2E, dAE WO KH EMV OrtEpAHA(%) H
vKpt<nnn(%), 3d>2HVHCE ECAAhl EMV Mai 34 Ero ilpd<KVIO H KEp>2n810 CAVNIRV.
d lid KOAWEE KOTlip%1KAEHTE H KptnocT(11) TOMV mrCEMIr 11HWE KIICAHHOMV, KE-
AtAH E<CAMal>2 HAWEAAV KtpHOAAlr EColapHHV, KAHV Aospvnv <A0r0>24SETV, KHCATH H
KELIAT(%) HAW<V>2 K<pHKEC>2HTH K CEMV AHCTV 114111EMV.
IIHC(4) TOMA, or coridat, K(%) AtT(0) xSU,0 WK(TOKpTE) 71.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Faceni cunoscut u aceastd carte a noastrA, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c acest adevArat boier al nostru, pan Nicoard Sirbescul,
ne-a slujit drept i credincios. Deci noi, vdzInd slujba lui dreaptd i credincioasd
cdtre noi, I-am miluit cu deosebita noastra mil, i-am dat i i-am intArit In
tara noastrA, In Moldova, satele lui, ocina dreaptd, anume satele <care>2
Milt pe Rebricea: unde a fost curtea lui Duma Negru, <02, mai sus, unde au
fost grecii lui Duma Negru, 0, mai sus, DrAge0l, i Boriseti, i T<ib5)2nesti,
i Muncei, unde a fost cetatea lui Duma Negru, i unde a fost Moid Filosofu,
pe Rebricea, pe care I-a cumpArat Nicoa<rd de la>2 Ilca, fiica lui Popa, 0
de la fili lui Moid, de la Danciul i de la Marura, pentru 60 de zloti. Toate
aceste sate mai sus-scrise sd-i fie de la noi uric, cu tot venitul, lui i copiilor
lui, i fratilor lui, <0)2 nepolilor lui, i strdneputilor lui, i rdstrAnepotilor lui,
intregului sdu neam, cine ii va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatA, In
veci.
Jar hotarul acestor sata sd fie pe vechiul hotar, pe uncle au folosit din
veac,
161
www.dacoromanica.ro
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului stefan
<vo>2ievod, credinta boierilor nogtri: credinta panului Duma al lui Brae,
credinta panului Manoil, credinta panului Stanciul, credinta panului Vlaicul,
credinta panului Goian vornic, credinta panului Costea al lui Dan, credinta
panului T<o>2ma Ghinde4, credinta panului Petru Ponici, credinta panului Albu,
credinta panului Lazea, credinta panului Hodco al lui Cretu, credinta panului
Isaia de Neamt, crediata panului Stetto Damncug, credinta panului
Petr<i> 2cd, credinta panului Buhtea, credinta panului Sad spdtar, credinta
panului Iuga vistier, credinta panului Paco p<os>2telnic, credinta panului
NegriId paharnic, credinta panului Zbiarea stolnic, credinta panului Ion comis
gi credinta tuturor boierilor nogtri moldoveni, mari gi mici.
Iar dupd viata noastra, cine va fi domn al %Aril noastre, Moldova, din
copiii nogtri sau din neamul nostru <sau>2 pe oricine 11 va alege Dumnezeu
sd fie domn In tara noastrA, In Moldova, acela sd nu-i clinteasca <dania>2
noastra, ci sd i-o Intdreascd gi sa i-o Imputerniceascd, pentru cd i-am dat pentru
slujba lui dreaptd. <gi>2 credincioasd.
Iar pentru mai mare Intrire gi putere a tuturor celor mai sus-scrise, am
poruncit credinciosului nostru boier, pan Dobrul <logo> 2ft, sd serie gi sa atirne
pecetea noastrd la aceastd. Carte a noastrd.
A scris Toma, la Suceava, In anul 6970 <1462> octombrie 8.
Bibl. Acad., Fotografii, 11/4. Foto. dui:Ca orig., perg. (23 x 45 cm), pecete atir-
natd, stricata; actul se pastreaza in Arh. Sectiei din Leningrad a Inst. de ist. al Acad.
de Stiinte a U.R.S.S., colectia 226, op. 2, nr. 1, tmpreuna Cu o trad., din 1810, de Pavel
Debrit.
Alta foto., ibidem, XXVIII/3, i alta la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"
lai, Fotografii, 11/468.
EDITH: Cpe3nescicHtt, Onoiemb-1893, p. 64-65 (text slay, cu valeatul socotit
In stilul de 1 septembrie i cu greeli de lectura); Bogdan, Doc. ,,S'tefan, I, p. 64-65
(text slay); D. I. R., A, I, p. 325-326 (trad., dui:4 fo to. de la Bibl. Acad.).

1 in orig., dupa ultima consoana, paieroc.


2 '*ters.
3 Corectat din 104.
4 Pentru &HA( (Chinde).
3 Aa in text.

113 1462 (6970) decembrie 3, Suceava.

f in(H)(0)CTHIO g(0)?KiE10, Miti, GTE4sda(k) ROEHOAd, r(0)C11(0)A(d)p6 BEMAH 1110A-


AilliCK0H. IIHHHM(6)1 3114MEHHTO HC(11) CtM(k) AHCTOMk 114WHAN(k), HCtMk KTO ti4
H(6) 111.3pHT(k) dAH 60 Ero irrtr4(H) VCA61WHT(6), %UWE TOT(k) HCTHHHIIIH Hd11411) Ittp-
H61 CAVrd, Ildti(k) &WO, VHVK(6) Ildtid HETpd ilotiwia, npiHAE npEAN HAM H ripEA(k)
VCHMH H4WHMH SontpE, HEAHKHMH H MdAkIMH, H )114A0lidA(k) UMW H CESHALIHA(6), Ch
CHOHMH ANE)K114WH, 4/KE IljaHHAHd WO BEJAA HEAHKdr0 Wild Afrkr04 H TECTt Ero, HA