Sunteți pe pagina 1din 14

Planificarea anuala a activitatii de invatare clasa a 9-a (L3)

Manualul: ENTERPRISE 2

Nr. Continutul tematic al unitatii de invatare Competente specifice vizate Nr. de ore Saptamana Observatii
crt. alocate
1. UNIT 1 PEOPLE AROUND THE WORLD 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
Topic: people; places principale al unui mesaj scurt articulat clar
Vocabulary: peoples physical appearance/ si rar/ al unui text scurt
character; jobs; everyday activities; colours; 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
describing places un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Structure: present simple; present continuous imagini
Function: talking about members of your family; 1.3 Identificarea de informatii specifice din
describing peoples character/ appearance; texte autentice
welcoming people; project letter to a friend 2.1 Cererea si oferirea de informatii despre
(describing a holiday resort); article about a sine, despre persoane, despre activitati din
country and its people universul imediat, folosind o intonatie
Culture Clip; Wales The Land of Song adecvata
2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
simple, adecvate unor situatii de
comunicare uzuale
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.1 Comunicare interactiva intr-un schimb
de informatii simple
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
2. UNIT 2 NIGHT AND DAY 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Topic: routines; timetables un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Vocabulary: daily routines; telling the time; imagini
school subjects 1.4 Sesizarea ordinii evenimentelor relatate
Structure: present simple; adverbs of frequency; intr-un text scurt si simplu, audiat sau citit
past simple; used to 2.1 Cererea si oferirea de informatii despre
Function: talking about a school timetable; sine, despre persoane, despre activitati din
talking about peoples daily routines; agreeing universul imediat, folosind o intonatie
disagreeing (so/ neither/ nor); project letter to adecvata
a new pen-friend; article about someones 2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
lifestyle and how it has changed simple, adecvate unor situatii de
Culture Clip; Being a Sport The Ozzie and comunicare uzuale
Kiwi 2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.1 Comunicare interactiva intr-un schimb
de informatii simple
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
3. UNIT 3 SHOP TILL YOU DROP! 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
Topic: shopping principale al unui mesaj scurt articulat clar
Vocabulary: shops & shopping; shapes si rar/ al unui text scurt
Structure: orer of adjectives; comparisons 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Function: talking about shopping facilities in a un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
place; talking about a big department store; imagini
describing lost property; asking about prices; 1.3 Identificarea de informatii specifice din
polite requests and offers; project letter to a texte autentice
lost property office; article about shopping 2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
facilities in a place simple, adecvate unor situatii de
Culture Clip: The United States of America comunicare uzuale
2.3 Formularea/ redactarea de instructiuni
pentru activitati cotidiene
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.1 Comunicare interactiva intr-un schimb
de informatii simple
3.2 Redactarea de mesaje scure pe teme
familiare in situatii in care nu poate avea
loc o interactiune verbala orala directa
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
4. STORY 1 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
The Shark Caller Episode 1: The Curse principale al unui mesaj scurt articulat clar
Structure: expressing certainty: must, cant, will si rar/ al unui text scurt
1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
imagini
1.3 Identificarea de informatii specifice din
texte autentice
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
5. UNIT 4 DAYS TO REMEMBER 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
Topic: stories principale al unui mesaj scurt articulat clar
Vocabulary: feelings & reactions si rar/ al unui text scurt
Structure: past simple; past continuous; 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
adjectives; adverbs; joining sentences un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Function: telling a story; witness report; project imagini
beginning/ ending of a story 1.3 Identificarea de informatii specifice din
Culture clip: Ireland The Emerald Isle texte autentice
1.4 Sesizarea ordinii evenimentelor relatate
intr-un text scurt si simplu, audiat sau citit
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.1 Comunicare interactiva intr-un schimb
de informatii simple
3.2 Redactarea de mesaje scurte pe teme
familiare in situatii in care nu poate avea
loc o interactiune verbala orala directa
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
6. MODULE SELF-ASSESSMENT 1 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
imagini
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
7. UNIT 5 PLANNING AHEAD 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Topic: peoples plans and ambitions un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Vocabulary: jobs; job qualities; plans; holidays imagini
Structure: will; be going to; present continuous 1.3 Identificarea de informatii specifice din
(future meaning); conditionals type 1; if/ when texte autentice
Function: talking about ambitions/ plans; 1.4 Sesizarea ordinii evenimentelor relatate
making appointments; reminding & reassuring intr-un text scurt si simplu, audiat sau citit
people; project letter to a friend (about 2.1 Cererea si oferirea de informatii despre
summer plans); transactional letter asking for sine, despre persoane, despre activitati din
information universul imediat, folosind o intonatie
Culture Clip: The World of Shopping adecvata
2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
simple, adecvate unor situatii de
comunicare uzuale
2.3 Formularea/ redactarea de instructiuni
pentru activitati cotidiene
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
8. UNIT 6 FOOD, GLORIOUS FOOD 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
principale al unui mesaj scurt articulat clar
Topic: food si rar/ al unui text scurt
Vocabulary: food; drinks; service at restaurants; 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
containers un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Structure: a/ an/ some/ any; much/ many; a few/ imagini
a little; should 2.1 Cererea si oferirea de informatii despre
Function: giving advice; making a shopping list; sine, despre persoane, despre activitati din
ordering food; advice on kitchen hygiene; polite universul imediat, folosind o intonatie
requests & offers; accepting and refusing; adecvata
project leaflet on healthy eating; report about 2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
the good and bad points of a place simple, adecvate unor situatii de
comunicare uzuale
2.3 Formularea/ redactarea de instructiuni
pentru activitati cotidiene
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
9. STORY 1: THE SHARK CALLER EPISODE 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
2: BAD MAGIC un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Structure: time words; conditionals type 0 imagini
1.3 Identificarea de informatii specifice din
texte autentice
2.3 Formularea/ redactarea de instructiuni
pentru activitati cotidiene
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
10. UNIT 7 PROFILES 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
Topic: health principale al unui mesaj scurt articulat clar
Vocabulary: health/ illnesses/ accidents; changes si rar/ al unui text scurt
Structure: present perfect simple; present perfect 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
continuous un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Function: asking for and giving permission; imagini
project a letter to a friend (recent news); 1.3 Identificarea de informatii specifice din
profile of a famous person texte autentice
1.4 Sesizarea ordinii evenimentelor relatate
intr-un text scurt si simplu, audiat sau citit
2.3 Formularea/ redactarea de instructiuni
pentru activitati cotidiene
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
11. UNIT 8 A BRUSH WITH DANGER 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Topic: experiences un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Vocabulary: experiences; preparations; feelings imagini
Structure: past perfect simple; past perfect vs. 1.3 Identificarea de informatii specifice din
past continuous texte autentice
Function: apologising; project letter to a friend 1.4 Sesizarea ordinii evenimentelor relatate
(an unlucky experience); story intr-un text scurt si simplu, audiat sau citit
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
12. MODULE SELF-ASSESSMENT 2 UNITS 5, 2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
6, 7, 8 simple, adecvate unor situatii de
comunicare uzuale
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
13. UNIT 9 A WORLD OF WONDERS 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Topic: works of art un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Vocabulary: landmarks; museums; inventors imagini
Structure: passive voice 2.1 Cererea si oferirea de informatii despre
Function: making enenquiries; describing sine, despre persoane, despre activitati din
landmarks; asking for information; project universul imediat, folosind o intonatie
factfiles about historical sites; article describing adecvata
a landmark 2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.1 Comunicare interactiva intr-un schimb
de informatii simple
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
14. STORY 2: THE PYTHON HUNT EPISODE 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
1: DO NOT DISTURB un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Structure: too - enough imagini
1.3 Identificarea de informatii specifice din
texte autentice
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
15. UNIT 10 STICK TO THE RULES! 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Topic: Safety; rules un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Vocabulary: Safety leaflets; warnings; rules; imagini
accidents 1.3 Identificarea de informatii specifice din
Structure: the imperative; might; could; have to/ texte autentice
had to ; must(nt); can; be allowed to 2.1 Cererea si oferirea de informatii despre
Function: giving rules; warnings; instructions; sine, despre persoane, despre activitati din
positive/ negative agreement ; project leaflet; universul imediat, folosind o intonatie
safe hiking; news report adecvata
2.3 Formularea/ redactarea de instructiuni
pentru activitati cotidiene
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.1 Comunicare interactiva intr-un schimb
de informatii simple
3.2 Redactarea de mesaje scurte pe teme
familiare in situatii in care nu poate avea
loc o interactiune verbala orala directa
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
16. UNIT 11 OUR PRECIUOS PLANET 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Topic: environment un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Vocabulary: environment; air pollution; imagini
rainforests; endangered species 1.3 Identificarea de informatii specifice din
Structure: conditionals type 2 texte autentice
Function: suggesting solutions to problems; 2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
project suggestions about protecting the simple, adecvate unor situatii de
environment; article suggesting solutions to comunicare uzuale
problems 2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.1 Comunicare interactiva intr-un schimb
de informatii simple
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
17. UNIT 12 HOLIDAYS WITH A 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
DIFFERENCE un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Topic: holidays; jobs imagini
Vocabulary: holiday resorts; weather; jobs 1.3 Identificarea de informatii specifice din
Structure: relatives; phrases describing location texte autentice
of a place 2.4 Redactarea unui text scurt, format din
Function: talking about holiday experiences; fraze simple, folosind relatori simpli, despre
holiday resorts; holiday preparations; asking for evenimente, persoane din mediul familial,
and making suggestions; dupa un plan dat
Project postcards from holiday resorts; article 3.1 Comunicare interactiva intr-un schimb
describing holiday accomodation de informatii simple
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
18. STORY 2: THE PYTHON HUNT EPISODE 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
2: FACE TO- FACE ENCOUNTER un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Structure: some/ any/ no imagini
1.3 Identificarea de informatii specifice din
texte autentice
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
19. MODULE SELF-ASSESSMENT 3 UNITS 9, 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
10, 11, 12 principale al unui mesaj scurt articulat clar
si rar/ al unui text scurt
2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
simple, adecvate unor situatii de
comunicare uzuale
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
20. UNIT 13 JOIN IN THE FUN! 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Topic: celebrations un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Vocabulary: festivals; preparations; clothes; imagini
peoples comments/ feelings 1.3 Identificarea de informatii specifice din
Structure: infinitive/ -ing form texte autentice
Function: giving directions; expressing likes/ 2.4 Redactarea unui text scurt, format din
dislikes; project letter of invitation; article fraze simple, folosind relatori simpli, despre
about a celebration you attended evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
3.4 Orientarea in spatiu pe baza unui set de
instructiuni simple, articulate clar si rar
21. UNIT 14 LIVE AND LET LIVE 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
Topic: animals principale al unui mesaj scurt articulat clar
Vocabulary: animals; pets; endangered species si rar/ al unui text scurt
Structure: say tell; reported statements; 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
reported questions un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Function: describing animals; making imagini
suggestions; identifying animals; arranging to 1.3 Identificarea de informatii specifice din
meet someone; project factfiles about texte autentice
endangered species; opinion article 2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
simple, adecvate unor situatii de
comunicare uzuale
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
22. UNIT 15 SURF THE NET 1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
Topic: technology un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
Vocabulary: technology; computers; the Internet imagini
Structure: question tags; exclamations; reported 1.3 Identificarea de informatii specifice din
orders/ instructions texte autentice
Function: taking messages/ notes; expressing 2.3 Formularea/ redactarea de instructiuni
reactions; making comments; Project Internet pentru activitati cotidiene
messages; article pros & cons of the Internet 2.4 Redactarea unui text scurt, format din
for children fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
23. STORY 3: ON THE TOP OF THE WORLD 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
principale al unui mesaj scurt articulat clar
si rar/ al unui text scurt
1.2 Asocierea de informatii factuale dintr-
un text citit/ auzit cu o imagine/ un set de
imagini
1.3 Identificarea de informatii specifice din
texte autentice
3.3 Indeplinirea de instructiuni simple,
orale sau scrise, in contexte functionale,
cand acestea sunt completate si de imagini
sau scheme
24. MODULE SELF ASSESSMENT 4 UNITS 1.1 Identificarea sensului global/ ideii
13, 14, 15 principale al unui mesaj scurt articulat clar
si rar/ al unui text scurt
2.2 Folosirea de formule orale/ scrise
simple, adecvate unor situatii de
comunicare uzuale
2.4 Redactarea unui text scurt, format din
fraze simple, folosind relatori simpli, despre
evenimente, persoane din mediul familial,
dupa un plan dat
3.4 Orientarea in spatiu pe baza unui set de
instructiuni simple, articulate clar si rar