Sunteți pe pagina 1din 11

Planificarea anuala a activitatii de invatare clasa a XII-a (L3)

Manualul: UPSTREAM UPPER - INTERMEDIATE

Nr. Continutul tematic al unitatii de invatare Competente specifice vizate Nr. de ore Saptamana Observatii
crt. alocate
1. UNIT 1 CROSSING BARRIERS 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
Topic: communication; language; gestures diferite fragmente/texte in vederea
Vocabulary: means/ways of communication; indeplinirii unei sarcini de lucru
types of languages; gestures & feelings; 1.4 Recunoasterea argumentelor si
say/tell/speak/talk; fixed phrases & phrasal identificarea concluziilor dintr-un text
verbs related to communication argumentativ pe teme cunoscute
Structure: articles; determiners; too/enough; 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
partitives; countable/ uncountable nouns activitati desfasurate in grup/a unui fapt
Function: expressing preferences; divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
comparing /contrasting; making suggestions; 2.2 Explicarea folosirii unui produs/a
responding positively/negatively; making aplicarii unei proceduri si raspunsul la
assumptions; saying goodbye; writing intrebari de clarificare
informal, semi-formal and formal letters 3.1 Preluarea si transmiterea unui mesaj
Culture Clip; Theatre for the Deaf audiat, cand este permisa cererea pentru
repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.1 Transferarea informatiilor dintr-un text in
scheme, tabele, diagrame, utilizand la nevoie
dictionarul
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
2. UNIT 2 MOODS AND FEELINGS 1.2 Extragerea ideilor principale si a unor
Topic: feelings; emotion; happiness detalii din texte de informare, in vederea
Vocabulary: moods and emotions; physical indeplinirii unor sarcini de lucru
sensations; expressing feelings; extreme 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
adjectives; similes; phrasal verbs; prepositions activitati desfasurate in grup/a unui fapt
Structure: Present Simple & Present divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
Continuous; Stative Verbs; Used to Be/Get 3.1 Preluarea si transmiterea unui mesaj
used to; word formation: forming adjectives audiat, cand este permisa cererea pentru
Function: asking about and expressing repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii
feelings; exclamations; indirect questions; 3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
writing transactional letters (requesting la anunturi din mass-media/la o scrisoare
information; making complaints) oficiala
Literature: Jane Austen Sense & Sensibility 4.1 Transferarea informatiilor dintr-un text in
scheme, tabele, diagrame, utilizand la nevoie
dictionarul
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
3. SELF-ASSESSMENT MODULE 1 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
diferite fragmente/texte in vederea
indeplinirii unei sarcini de lucru
1.4 Recunoasterea argumentelor si
identificarea concluziilor dintr-un text
argumentativ pe teme cunoscute
2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
activitati desfasurate in grup/a unui fapt
divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
4. UNIT 3 MAKING A LIVING 1.1 Desprinderea semnificatiei globale, a
Topic: work/jobs; earning a living; money ideilor generale si a unor detalii din scurte
matters discutii intre vorbitori nativi/inregistrari radio
Vocabulary: job skills and qualities; forms of /TV pe subiecte de interes
money; confused words; idioms/phrasal verbs 1.4 Recunoasterea argumentelor si
related to money; prepositions identificarea concluziilor dintr-un text
Structure: -ing form or infinitive; reported argumentativ pe teme cunoscute
speech; introductory verbs; word formation: 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
forming negative adjectives activitati desfasurate in grup/a unui fapt
Function: expressing and asking for opinions; divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
agreeing/disagreeing; encouraging/responding 2.2 Explicarea folosirii unui produs/a
positively/negatively; demanding and giving aplicarii unei proceduri si raspunsul la
explanations; asking for and giving advice; intrebari de clarificare
writing reports and letters of application 2.3 Completarea de formulare de uz curent
(CV, vize)
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
5. UNIT 4 MAKE YOURSELF AT HOME 1.2 Extragerea ideilor principale si a unor
Topic: dwellings; household items detalii din texte de informare, in vederea
Vocabulary: types of houses; rooms/areas of a indeplinirii unor sarcini de lucru
house; appliances and furniture; idioms and 1.4 Recunoasterea argumentelor si
fixed phrases with home; phrasal verbs; identificarea concluziilor dintr-un text
prepositions argumentativ pe teme cunoscute
Structure: Present Perfect; Present Perfect 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
Continuous; word formation: adjective endings activitati desfasurate in grup/a unui fapt
Function: expressing wishes; making a divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
complaint; avoiding giving a direct answer; 2.2 Explicarea folosirii unui produs/a
making suggestions/recommendations; aplicarii unei proceduri si raspunsul la
expressing the result of suggestions (letters, intrebari de clarificare
articles) 3.1 Preluarea si transmiterea unui mesaj
Literature Corner: Charles Dickens Great audiat, cand este permisa cererea pentru
Expectations repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
6. SELF-ASSESSMENT MODULE 2 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
diferite fragmente/texte in vederea
indeplinirii unei sarcini de lucru
2.2 Explicarea folosirii unui produs/a
aplicarii unei proceduri si raspunsul la
intrebari de clarificare
3.1 Preluarea si transmiterea unui mesaj
audiat, cand este permisa cererea pentru
repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
7. UNIT 5 MODERN LIVING 1.1 Desprinderea semnificatiei globale, a
Topic: modern trends; lifestyles ideilor generale si a unor detalii din scurte
Vocabulary: appearance and character; media; discutii intre vorbitori nativi/inregistrari radio
fame; idioms and fixed phrases related to /TV pe subiecte de interes
lifestyles; phrasal verbs; prepositions 1.4 Recunoasterea argumentelor si
Structure: adjectives; adverbs; comparisons; identificarea concluziilor dintr-un text
word formation: adjective suffixes argumentativ pe teme cunoscute
Function: asking for personal views; 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
expressing likes & dislikes and justifying; activitati desfasurate in grup/a unui fapt
spreading news; reacting to news; making divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
suggestions/giving alternatives; paying 2.2 Explicarea folosirii unui produs/a
compliments; discursive writing (articles, aplicarii unei proceduri si raspunsul la
letters, compositions) intrebari de clarificare
Culture Clip: The Magic of Pantomime 3.2 Reformularea unui mesaj/unor
instructiuni, la cererea interlocutorului
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
8. UNIT 6 GOING PLACES 1.2 Extragerea ideilor principale si a unor
Topic: holidays; travelling detalii din texte de informare, in vederea
indeplinirii unor sarcini de lucru
Vocabulary: getting around; holiday objects; 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
signs; travel; describing holiday experiences; diferite fragmente/texte in vederea
phrasal verbs and fixed phrases related to indeplinirii unei sarcini de lucru
travel; idioms; prepositions 1.4 Recunoasterea argumentelor si
Structure: modal verbs; word formation: identificarea concluziilor dintr-un text
derivatives argumentativ pe teme cunoscute
Function: interrupting; encouraging; 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
persuading/agreeing/disagreeing; complaining; activitati desfasurate in grup/a unui fapt
criticising; apologizing; asking for opinion; divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
complimenting; thanking; writing narratives 3.2 Reformularea unui mesaj/unor
(1) instructiuni, la cererea interlocutorului
Literature Corner: William Somerset 3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
Maugham The Moon and Sixpence la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
4.1 Transferarea informatiilor dintr-un text in
scheme, tabele, diagrame, utilizand la nevoie
dictionarul
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
9. SELF-ASSESSMENT MODULE 3 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
diferite fragmente/texte in vederea
indeplinirii unei sarcini de lucru
1.4 Recunoasterea argumentelor si
identificarea concluziilor dintr-un text
argumentativ pe teme cunoscute
2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
activitati desfasurate in grup/a unui fapt
divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
3.1 Preluarea si transmiterea unui mesaj
audiat, cand este permisa cererea pentru
repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
10. UNIT 7 HISTORY 1.2 Extragerea ideilor principale si a unor
Topic: history; historical figures detalii din texte de informare, in vederea
Vocabulary: peace and conflict; taking control; indeplinirii unor sarcini de lucru
idioms/ fixed phrases related to history; 1.4 Recunoasterea argumentelor si
phrasal verbs; prepositions identificarea concluziilor dintr-un text
Structure: past forms; past modals; word argumentativ pe teme cunoscute
formation: verb suffixes 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
Function: asking for confirmation/ responding activitati desfasurate in grup/a unui fapt
positively/ negatively; expressing uncertainty; divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
narrating personal experiences; writing 3.2 Reformularea unui mesaj/unor
narratives (2) instructiuni, la cererea interlocutorului
Culture Clip: Amelia Earhart 3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
11. UNIT 8 LEARNING LESSONS 1.1 Desprinderea semnificatiei globale, a
Topic: education ideilor generale si a unor detalii din scurte
Vocabulary: education systems; places in a discutii intre vorbitori nativi/inregistrari radio
school; types of school; exams and /TV pe subiecte de interes
qualifications; idioms/ fixed phrases related to 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
education; phrasal verbs; prepositions diferite fragmente/texte in vederea
Structure: the passive; the causative; word indeplinirii unei sarcini de lucru
formation: -ing/-ed endings 1.4 Recunoasterea argumentelor si
Function: congratulating; consoling; identificarea concluziilor dintr-un text
expressing and justifying argumentativ pe teme cunoscute
opinions/agreeing/disagreeing; giving 2.2 Explicarea folosirii unui produs/a
opposing views; reacting; stating opinions in aplicarii unei proceduri si raspunsul la
letters-articles-compositions intrebari de clarificare
Literature Corner: Thomas Hughes Tom 3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
Browns Schooldays la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.1 Transferarea informatiilor dintr-un text in
scheme, tabele, diagrame, utilizand la nevoie
dictionarul
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
12. SELF-ASSESSMENT MODULE 4 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
diferite fragmente/texte in vederea
indeplinirii unei sarcini de lucru
1.4 Recunoasterea argumentelor si
identificarea concluziilor dintr-un text
argumentativ pe teme cunoscute
2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
activitati desfasurate in grup/a unui fapt
divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
2.2 Explicarea folosirii unui produs/a
aplicarii unei proceduri si raspunsul la
intrebari de clarificare
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
13. UNIT 9 PLANET ISSUES 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
Topic: environmental issues diferite fragmente/texte in vederea
Vocabulary: green issues; environmental indeplinirii unei sarcini de lucru
problems; phrasal verbs/ idioms & fixed 1.4 Recunoasterea argumentelor si
phrases related to the environment; identificarea concluziilor dintr-un text
prepositions argumentativ pe teme cunoscute
Structure: future forms; conditionals; mixed 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
conditionals; wishes; word formation: prefixes activitati desfasurate in grup/a unui fapt
Function: asking indirect questions; expressing divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
ignorance/uncertainty; expressing concern; 3.1 Preluarea si transmiterea unui mesaj
introducing a topic; asking about feelings; audiat, cand este permisa cererea pentru
expressing fear/anxiety/hope/negative feelings; repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii
expressing frustration; writing reviews 3.2 Reformularea unui mesaj/unor
Culture Clip: Save Our Seeds instructiuni, la cererea interlocutorului
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
14. UNIT 10 THE CYCLE OF LIFE 1.2 Extragerea ideilor principale si a unor
Topic: health; eating habits; stages in life detalii din texte de informare, in vederea
Vocabulary: healthy lifestyle; healthy eating; indeplinirii unor sarcini de lucru
food & drinks; phrasal verbs; idioms related to 1.4 Recunoasterea argumentelor si
health; accidents & injuries; prepositions identificarea concluziilor dintr-un text
Structure: relative clauses; clauses of argumentativ pe teme cunoscute
concession/purpose; question tags 2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
Function: giving advice; rejecting/accepting activitati desfasurate in grup/a unui fapt
advice divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
Literature Corner: Louisa May Alcott Little 3.1 Preluarea si transmiterea unui mesaj
Women audiat, cand este permisa cererea pentru
repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.1 Transferarea informatiilor dintr-un text in
scheme, tabele, diagrame, utilizand la nevoie
dictionarul
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat
15. SELF-ASSESSMENT MODULE 5 1.3 Selectarea informatiilor relevante din
diferite fragmente/texte in vederea
indeplinirii unei sarcini de lucru
2.1 Relatarea, oral si/sau in scris, a unei
activitati desfasurate in grup/a unui fapt
divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
3.3 Redactarea unei scurte scrisori de raspuns
la anunturi din mass-media/la o scrisoare
oficiala
3.4 Identificarea intentiei vorbitorului/a
tipului de relatie instituita de acesta in
interactiunea verbala
4.2 Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui
text cunoscut, pe baza unui plan dat