Sunteți pe pagina 1din 2

c Replacing Ink Cartridges / Wymiana wkadw atramentowych / Vmna inkoustovch kazet /

Tintapatronok cserje / Vmena atramentovch kaziet / nlocuirea cartuelor de cerneal /


Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.
Ostrzeenie: Naley przestrzega ostrzee, aby zapobiec uszkodzeniu sprztu.
Upozornn: Dodrujte upozornn, aby nedolo kpokozen pstroje.

EN Users Guide -for use without a computer- Vigyzat! A figyelmeztetseket a berendezs srlseinek elkerlse vgett be kell tartani.
Upozornenie: Upozornenia muste repektova, aby nedolo k pokodeniu zariadenia.
Precauii: Pentru evitarea deteriorrii echipamentului dumneavoastr, trebuie respectate msurile de precauie. When the B light is on, one or more ink cartridges are expended. Replace the appropriate A B
PL Przewodnik uytkownika -uytkowanie bez komputera- : ,
. cartridges.
Jeeli podwietlona jest kontrolka B, oznacza to, e w co najmniej jednym wkadzie wyczerpa si
atrament. Wymieni odpowiednie wkady.
CS Uivatelsk pruka -provoz pstroje bez potae- Pokud se rozsvt indiktor B, v jedn nebo vce inkoustovch kazetch doel inkoust. Vymte
pslun inkoustov kazety.
-szmtgp nlkli
HU Hasznlati tmutat hasznlathoz-
Ha a B jelzfny vilgt, egy vagy tbb tintapatron kifogyott. Cserlje ki a megfelel
tintapatronokat.
Rozsvieten indiktor B znamen, e sa vyprzdnila jedna alebo viac atramentovch kaziet.
SK Pouvatesk prruka -na prcu bez potaa- Vymete prslun kazety.
Cnd indicatorul B lumineaz, nseamn c unul sau mai multe cartue de cerneal sunt Open. Press.
consumate. nlocuii cartuele respective. Otworzy. Nacisn.
RO Ghidul utilizatorului -pentru utilizare fr computer-
2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
B , .
.
Otevete.
Nyissa fel.
Stisknte.
Nyomja meg a gombot.
BG
Printed in XXXXXX
- - Otvorte.
Deschidei.
Stlate.
Apsai.
. .

Loading Paper / Wkadanie papieru / Vkldn papru / Papr betltse / Vkladanie papiera / C D E F
ncrcarea hrtiei /
A B C D E

The expended cartridge appears. Remove. Shake and unpack. Remove yellow tape.
Pojawia si zuyty wkad. Wyj. Potrzsn i rozpakowa. Usun t tam.
Przdn kazeta se pesune do polohy pro vmnu. Vyjmte. Protepejte a rozbalte. Sejmte lutou psku.
Megjelenik a kifogyott tintapatron. Tvoltsa el. Rzza fel s csomagolja ki. Tvoltsa el a srga szalagot.
F G Objav sa przdna kazeta.
Apare cartuul consumat.
Vyberte.
Scoatei.
Potraste a rozbate.
Agitai i despachetai.
Odstrte lt psku.
Scoatei banda galben.
Loading Capacity (sheets) . . . .
Pojemno (liczba arkuszy)
Kapacita (poet list)
Betltsi kapacits (lapok)
Lon kapacita (hrky)
Plain Paper 100
A4 G H I
Epson Bright White Ink Jet Paper 80
Capacitatea de ncrcare (foi)
()

Placing an original / Ukadanie oryginau / Vkldn originlu / Az eredeti elhelyezse /


Vloenie originlu / Amplasarea originalului /
A B C D Insert and press down.
Woy i docisn.
Press.
Nacisn.
If more than one cartridge is expended, the next expended cartridge appears in
Close.
Zamkn.
the replacement position. Repeat steps C to H for other cartridges.
Vlote a zatlate dol. Stisknte. Jeli atrament wyczerpa si w wicej ni jednym wkadzie, nastpny pusty wkad Zavete.
Helyezze be s nyomja le. Nyomja meg a zostanie ustawiony w pozycji do wymiany. Powtrzy kroki od C do H dla Zrja be.
Vlote a zatlate. gombot. pozostaych wkadw. Zatvorte.
Introducei i apsai. Stlate. Je-li przdnch vce inkoustovch kazet, do polohy pro vmnu se posune dal nchidei.
Apsai. przdn kazeta. Pro ostatn kazety zopakujte kroky C a H. .
. . Ha egynl tbb patron fogyott ki, patroncsere helyzetbe ll a kvetkez. A tbbi
patron cserjhez ismtelje meg a C - H lpseket.
Ak sa vyprzdnilo viac kaziet, na mieste na vmenu kaziet sa objav alia
przdna kazeta. Zopakujte kroky C a H pre ostatn kazety.
Using buttons / Uywanie przyciskw / Pouit tlatek / Gombok hasznlata / Pouvanie tlaidiel / Dac sunt consumate mai multe cartue, urmtorul cartu consumat apare n
poziia de nlocuire. Repetai paii de la C la H pentru alte cartue.
Utilizarea butoanelor / ,
. C - H .
Copies in B&W or color. Press both buttons simultaneously to scan your original and save it as a PDF on your PC.
20 For more details, refer to the online Users Guide.
Kopie czarno-biae lub
Nacisn obydwa przyciski jednoczenie, aby zeskanowa orygina i zapisa go
kolorowe.
ernobl nebo
w formacie PDF na komputerze. Aby dowiedzie si wicej, prosz zapozna si z J
Przewodnikiem uytkownika online.
barevn kopie. Stiskem obou tlatek souasn naskenujete originl a ulote jej do potae ve formtu Epson Ink Cartridges / Wkady atramentowe Epson / Inkoustov kazety Epson /
Fekete-fehr vagy PDF. Vce informac naleznete v uivatelsk pruce online. Epson tintapatronok / Atramentov kazety Epson / Cartue de cerneal Epson /
sznes msolatok. Nyomja meg mindkt gombot egyszerre az eredeti dokumentum beolvasshoz, s PDF
Sli na iernobiele
Press for three seconds to make 20 copies.
fjlknt trtn mentshez a szmtgpre. Rszletes informcikrt tekintse meg az
Epson
Naciska przez trzy sekundy, aby wykona 20 kopii.
alebo farebn online Hasznlati tmutatt.
koprovanie. Stisknutm a pidrenm po dobu t sekund vytvote
20 kopi. Sasnm stlaenm obidvoch tlaidiel sa originl naskenuje a ulo v potai ako sbor Fox / Lis / Lika / Rka / Color / Kolor / Barva / Part numbers / Numery katalogowe /
Copiaz A/N sau color. vo formte PDF. alie podrobnosti njdete v elektronickej Pouvateskej prruke. Lka / Vulpe / Szn / Farba / Culoare sla dl / Cikkszmok / sla dielov /
Tartsa hrom msodpercig nyomva 20 msolat ksztshez.
- Apsai ambele butoane simultan pentru a scana originalul i a-l salva ca PDF n calculatorul / Coduri articol /
. Stlaenm na tri sekundy sa vytvor 20 kpi. dumneavoastr. Pentru mai multe detalii, consultai Ghidul utilizatorului online.
inei apsat trei secunde pentru a face 20 de copii. , Wait approximately 1.5 mins.
, 20 . Odczeka ok. 1,5 minuty. T1281
PDF .
. Vykejte piblin 1,5 minuty.
Vrjon krlbell 1,5 percet. T1282
akajte pribline 1,5 minty.
Turns the printer on/off. Cancels the operation. Press for three seconds to start head cleaning.
Ateptai aproximativ 1,5 T1283
Wcza/wycza drukark. Anuluje operacj. Naciska przez trzy sekundy, aby uruchomi czyszczenie gowicy. minute.
Zapn a vypn tiskrnu. Ru operaci. Stisknutm a pidrenm po dobu t sekund zahjte itn hlavy. 1,5 . T1284
Be- vagy kikapcsolja a nyomtatt. Megszaktja a mveletet. Tartsa hrom msodpercig nyomva a fejtisztts elindtshoz.
Sli na zapnutie a vypnutie tlaiarne. Zru prebiehajcu operciu. Stlaenm na tri sekundy spustte istenie hlavy.
Pornete/oprete imprimanta. Anuleaz operaiunea. inei apsat trei secunde pentru a ncepe curarea capului.
/ . . ,
.
Troubleshooting / Rozwizywanie problemw / Odstraovn problm / Hibaelhrts / Print Quality Problems / Problemy z jakoci druku / Problmy s kvalitou tisku /
Rieenie problmov / Depanare / A nyomtatsi minsggel kapcsolatos problmk / Problmy s kvalitou tlae /
Error Indicators / Wskaniki bdw / Indiktory chyb / Hibajelzk / Indiktory chb / Indicatoare de eroare / Probleme de calitate a tipririi /

Banding/Blurring/Missing colors Checking/Cleaning the Print Head.
Prkowanie/rozmazywanie/brakujce kolory Sprawdzanie/czyszczenie gowicy drukujcej.
c Pruhy/rozmazvn/chybjc barvy Kontrola/itn tiskov hlavy.
Cskozds/elmosds/hinyz sznek A nyomtatfej tiszttsa/ellenrzse.
When the B light is flashing, the ink cartridge is not expended and you cannot use the instructions on the front page to replace
cartridges. See the table below for details. Pruhy/rozmazan tla/chbajce farby Kontrola/istenie tlaovej hlavy.
Jeeli kontrolka B miga, wkad atramentowy nie jest wyczerpany i nie mona wymieni pojemnika zgodnie z instrukcjami na Rezultatul tipririi prezint benzi/neclaritate/culori lips Verificarea/curarea capului de
pierwszej stronie. Szczegy w tabeli poniej. tiprire.
Pokud blik indiktor B, inkoustov kazeta nen przdn a nelze postupovat dle pokyn pro vmnu kazet na prvn stran. // / .
Podrobnosti naleznete v tabulce ne.
Ha a B jelzfny villog, a tintapatron mg nem rlt ki, ezrt az els lapon tallhat lpsek nem alkalmazhatk a patronok
cserjre. Rszletekrt lsd az albbi brt.
Ke blik indiktor B, atramentov kazeta nie je przdna a nemono poui pokyny na vmenu kaziet na prednej strane. Podrobn
informcie njdete v nasledujcej tabuke.
Cnd indicatorul luminos B lumineaz cu intermiten, cartuul de cerneal nu este consumat i nu putei utiliza instruciunile de Checking/Cleaning the Print Head / Sprawdzanie/czyszczenie gowicy drukujcej /
pe prima pagin pentru nlocuirea cartuelor. A se vedea tabelul de mai jos pentru detalii.
B ,
Kontrola/itn tiskov hlavy / A nyomtatfej tiszttsa/ellenrzse /
. . Kontrola/istenie tlaovej hlavy / Verificarea/curarea capului de tiprire /
/
(a) Good.
: flashing / miga / blik / villog / blik / clipete /
: on / wieci / svt / vilgt / svieti / aprins /
A B C D (a) Prawidowy.
(a) Sprvn.
(a) J.
(a) (a) Dobr.
(a) Bun.
(a) .
(b) Not good. Clean the print
The paper is jammed. See No paper is loaded, or Ink cartridge is running Ink cartridge is expended Fatal error. See Paper Jam Waste ink pad in the (b) head. EF
Paper Jam on the right to multiple pages have been low on ink. From your or not installed correctly. on the right to clear the printer is saturated. (b) Nieprawidowy. Przeczyci
clear the jam. fed into the sheet feeder. computer you can check Replace the ink cartridge. jam, and then turn the Contact Epson Support to gowic drukujc. EF
Load paper in the sheet the ink status or replace printer back on. If the error replace ink pads. Turn off. Load A4-size plain paper. While pressing y, press P. Check the pattern. (b) Nesprvn. Vyistte
feeder correctly. cartridges before they are does not clear, contact Wyczy. W zwyky papier formatu A4. Naciskajc przycisk y, nacisn Sprawdzi wzr wydruku. tiskovou hlavu. EF
Press a copy button to expended. Epson Support.
Vypnte. Vlote obyejn papr formtu przycisk P. Zkontrolujte vzor. (b) Nem j. Tiszttsa meg a
resume printing. Kapcsolja ki. A4. Ellenrizze a mintt.
Stisknte souasn tlatka y a P. nyomtatfejet. EF
Vypnite. Tltsn be A4-es norml paprt. Mikzben lenyomva tartja a Skontrolujte vzorku. (b) Nie je dobr. Spustite
Oprii. Vlote obyajn papier vekosti y gombot, nyomja meg a P Verificai modelul. istenie tlaovej hlavy. EF
Zacicie papieru. Patrz Brak papieru lub do Wkad atramentowy Wkad atramentowy Bd krytyczny. Patrz Poduszka na atrament . A4. .
Zacicie papieru po podajnika arkuszy zaczyna by pusty. Na jest zuyty lub nie Zacicie papieru po odpadowy w drukarce gombot. (b) Nu este bun. Curai capul
prawej stronie, aby usun podano kilka kartek. komputerze sprawdzi zosta prawidowo prawej stronie, aby usun jest pena. Skontaktowa ncrcai hrtie simpl format Drte stlaen tlaidlo y a de tiprire. EF
zacicie. Prawidowo woy stan atramentu lub zainstalowany. Wymieni/ zacicie, a nastpnie si z dziaem obsugi A4. stlate tlaidlo P. (b) .
papier do podajnika wymieni wkady, zanim ponownie zainstalowa ponownie wczy technicznej firmy Epson, n timp ce inei apsat y, apsai P. . EF
arkuszy. Nacisn przycisk bd puste. wkad atramentowy. drukark. Jeli bd nie aby wymieni poduszki. A4. y, P.
kopiowania, aby wznowi zosta wykasowany,
drukowanie. prosz skontaktowa
si z dziaem obsugi
technicznej firmy Epson. E F
Papr uvzl. Odstrann Nen vloen papr nebo Inkoustov kazeta je tm Inkoustov kazeta je Kritick chyba. Odstrann Podloka pro zachytvn Try steps A to D again.
uvznutho papru viz bylo do podavae list przdn. Zkontrolujte przdn nebo nen uvznutho papru viz odpadnho inkoustu je Przeprowadzi ponownie kroki od A
Uvznut papru vpravo. zavedeno vce strnek. stav inkoustu pomoc sprvn vloena. Vymte Uvznut papru vpravo, nasycen. Informace o do D.
Do podavae list vlote potae nebo vymte inkoustovou kazetu. pot znovu zapnte vmn podloky pro Opt zopakujte kroky A a D.
sprvn papr. K obnoven kazety dve, ne se pln tiskrnu. Pokud chyba zachytvn inkoustu Ismtelje meg az A - D lpseket.
tisku stisknte tlatko vyprzdn. petrvv, obrate se na zskte u podpory Skste zopakova kroky A a D.
koprovn. podporu spolenosti spolenosti Epson.
Epson. ncercai din nou paii de la A la D.
A D.
A papr elakadt. A kszlk nem tlt be A tintapatronban A tintapatron kifogyott, Vgzetes hiba. Az elakads Megtelt a nyomtat Press for three seconds to start cleaning. Wait until head cleaning finishes.
Az elakads paprt, vagy tbb lap kifogyban van a vagy nincs megfelelen megszntetshez lsd hasznltfestkprnja. Naciska przez trzy sekundy, aby uruchomi czyszczenie. Poczeka, a czyszczenie gowicy zostanie zakoczone.
megszntetshez lsd a kerlt a lapadagolba. tinta. A szmtgpen behelyezve. Cserlje ki a a Paprelakads cm Lpjen kapcsolatba az Stisknutm a pidrenm po dobu t sekund zahajte itn. Vykejte na dokonen itn hlavy.
Paprelakads cm rszt Tltse be a paprt ellenrizheti a tinta tintapatront. rszt jobbra, majd ismt Epson termktmogatsi
jobbra. megfelelen. A nyomtats llapott, vagy kicserlheti kapcsolja be a nyomtatt. szolglattal a festkprnk A tisztts elindtshoz tartsa hrom msodpercig nyomva. Vrjon a fejtisztts vgig.
folytatshoz nyomja meg a patronokat mieltt Ha a hiba megmarad, cserje rdekben. Stlaenm na tri sekundy spustite istenie hlavy. Pokajte na dokonenie istenia hlavy.
az egyik msolgombot. kifogynnak. lpjen kapcsolatba az inei apsat trei secunde pentru a ncepe curarea. Ateptai pn cnd curarea capului este finalizat.
Epson termktmogatsi , . .
szolglattal.
Zasekol sa papier. Nie je vloen papier V atramentovej kazete Atramentov kazeta Zvan chyba. Odstrte Podloka na zachytvanie
Odstrte zaseknut
papier poda pokynov v
alebo sa do podvaa
papiera podalo viac kusov
je mlo atramentu.
Z potaa mete
je przdna alebo je
nesprvne naintalovan.
zaseknut papier
poda pokynov v asti
odpadovho atramentu
v tlaiarni je nasten.
Paper Jam / Zacicie papieru / Uvznut papru / Paprelakads / Zaseknut papier /
asti Zaseknut papier papiera. Vlote papier skontrolova stav Vymete atramentov Zaseknut papier Obrte sa na oddelenie Blocarea hrtiei /
napravo. do podvaa papiera atramentu alebo vymeni kazetu. napravo, potom zapnite podpory spolonosti
sprvnym spsobom. kazety, skr ne sa tlaiare znova. Ak sa Epson kvli vmene
Stlaenm tlaidla vyprzdnia. chyba neodstrnila, podloiek. A B C D
koprovania obnovte tla. obrte sa na oddelenie
podpory spolonosti If the paper is not ejected,
Epson. go to B.
Hrtia este blocat. A se Nu ai ncrcat hrtie sau Cerneala din cartuul Cartuul de cerneal este Eroare fatal. A se vedea Tamponul pentru cerneal Jeeli papier si nie wysunie,
vedea Blocarea hrtiei n alimentatorul de coli au de cerneal se termin. consumat sau nu este Blocarea hrtiei din n exces din imprimant przej do kroku B.
din partea dreapt pentru fost ncrcate mai multe Din calculatorul instalat corect. nlocuii partea dreapt pentru este saturat. Contactai Pokud se uvznut papr
eliminarea blocajului. pagini. ncrcai hrtia dumneavoastr putei cartuul de cerneal. eliminarea blocajului serviciul de asisten nevysune, pejdte ke kroku
corect n alimentatorul de verifica starea cernelii sau i apoi pornii din nou Epson pentru a nlocui B.
coli. Apsai pe un buton putei nlocui cartuele imprimanta. Dac eroarea tampoanele pentru Ha a papr nem kerl
de copiere pentru a relua nainte ca acestea s se nu a disprut, contactai cerneal. kiadsra, prblja meg a B
tiprirea. consume. serviciul de asisten Eject jammed paper. Turn off. Push lever and remove. Open cover and remove.
Epson. lpst.
Wysun zacity papier. Wyczy. Nacisn dwigni i wyj. Otworzy pokryw i wyj.
Ak sa papier nevysunie,
. . Vysute uvznut papr. Vypnte. Stisknte pku a odstrate. Otevete kryt a vyjmte.
pokraujte krokom B.
. . Elakadt papr kiadsa. Kapcsolja ki. Nyomja meg a kart s tvoltsa Nyissa fel a fedelet s tvoltsa
Dac hrtia nu este
. Vysute zaseknut papier. Vypnite. el. el.
evacuat, mergei la B.
. . Evacuai hrtia blocat. Oprii. Stlate pku a vytiahnite Otvorte kryt a vytiahnite
. , Epson. ,
. . papier. papier.
B.
mpingei prghia i scoatei. Deschidei capacul i scoatei.
. , . . .
, ,
. .
Epson.