Sunteți pe pagina 1din 5

Magic blocks. Dezastre, Magic blocks.

Disasters,
oportunităţi, idei opportunities, ideas

Un oraș mare plin de blocuri de beton. Oame- There is the big city filled with concrete
nii le numesc cutii sau uneori cutii de chibrituri. blocks. People call them boxes, very
Cutii pentru aproape 2 milioane de locuitori. often matchboxes. There are boxes for 2
Majoritatea acestor blocuri pun acum million dwellers.
mai mult ca oricând problema identităţii pe Most of these blocks of flats present
care o oferă: te întrebi firesc dacă sunt sau now more than ever an identity problem:
nu parte a orașului, dacă oamenii le simt ca you have to ask yourself if they are or not
oraș sau nu. really a part of the city, if people perceive
Un background ca un film mut și alb- them as urban or not.
negru, blocurile și străzile Bucureștiului Looking very much like a background for
comunist au un umor și o anume nostalgie a white and black, mute movie, Bucharest’s
rezultate din contraste, din urâţenia brută communist streets and blocks are hu-
și decăderea construcţiilor amestecate morous and nostalgic, which results from
cu operaţiile vernaculare specifice mai contrasts, raw ugliness and the decayed
degrabă unui sat, din suprapunerea unei buildings jumbled with vernacular opera-
INTRO

arhitecturi serializate și industrializate tions specific rather to a village than a city,


cu decoruri și accesorii personale, din mixing serial and industrialized architec-
mașinile scumpe și abandonul celor vechi, tures with personal décor and accessories,
din mixajul social, neschimbat în prea posh cars along with derelict ones, and
mare proporţie de aproape 40 de ani. finally showing the same social mixture
Un ochi atent ar putea extrage cu that has not changed for forty years.
precizie ceva ce e aproape invizibil, și mai At a sharp glance, you could extract that
ales neluat în seamă, o anumită frene- thing that is almost invisible, something
zie și e­nergie care stau înlăuntrul, dar și that you might overlook as well – that fren-
în preajma acestor cutii-blocuri magice, zy and vigor dwelling inside and outside
ceva ce seamănă cu normalitatea, dar this boxes – magic blocks, something quite
și cu dezastrul în aceeași măsură. Pe de close to both normalcy and disaster. On
o parte dinamica socială, diversitatea, the one hand, there is the social dynamics,
mixajul, densitatea care asigură un bun that diversity, mixture, density ensuring its
mers înainte; pe de altă parte un Babel march forward, while on the other hands,
al comunicării problemelor și al lipsei de there is this Babel of communication of
reguli. Nu există o coordonare a mișcărilor problems, of lack of rules. There seems to
între autorităţi, locatari sau profesioniști. be no coordination among authorities, ten-
Problema e atât de mare încât pare greu să ants, or professionals. Here is a big prob-
vorbești la unison despre ea, sau să ajungi lem, it is so big that is almost impossible to
la un fel de consens. discuss it in unison, or reach consensus.

6 | MAGIC BLOCKS MAGIC BLOCKS | 7


Prin acest proiect, nu încercăm o analiză We don’t try to realize to this project a De la ce principii pornim Where do we start: the principles
exhaustivă a cartierelor de blocuri și nici complete analysis of these structures, nor
nu pretindem că oferim soluţii-minune. Ne do we try to offer a set of miracle solu- > Reabilitarea este o problemă socială, > Rehabilitation is a social as much as an
propunem să stabilim niște caracteristici tions. Our goal is to find some paradigmatic economică, arhitecturală și urbanistică, și economic, architectural and urban process,
esenţiale, să decupăm câteva situaţii para- cases and draw up some schemes to be nu doar tehnică. hardly just a technical one.
digmatice și să desenăm niște scheme de considered in the future strategies.
luat în calcul pentru strategii viitoare. We tried to look at things on a global level, >Locuirea nu înseamnă doar clădiri, ci și > Dwelling is not limited exclusively to
Am încercat să privim lucrurile de la to understand which are the economical, spaţiul aferent acestora. Locuirea colectivă buildings, it also implies the space around
un nivel global, să înţelegem care sunt social and cultural resources that may help presupune nu doar construcţii și terenuri, them.
resursele economice, sociale și culturale transform these places. Through the three ci folosire, identitate, reguli și negocierea
care pot să ajute la transformarea acestor case studies (solutions for for situations diferitelor interese. > Collective dwelling essentially implies the
locuri. Prin cele trei studii de caz am vrut quite typical for Bucharest) we wanted to negotiation of various interests.
să verificăm că aceste principii chiar se pot check that these principles really can apply. >Spaţiul public trebuie văzut nu doar ca o
aplica, propunând rezolvări ale unor situaţii We wish they would help us build a categorie legală și administrativă, ci drept > Public space should not be perceived as
reprezentative pentru București. more comprehensive perspective that un loc al comunităţii. a mere legal and administrative category;
Ne-am dori ca aceste idei să ajute la would shift the emphasis from the every community should have a right to
construirea unei perspective mult mai strictly technical rehabilitation to urban Cadrul proiectului și etape public space.
largi în care accentul să se mute de la regeneration. Încercăm să oferim idei și principii care
stricta reabilitare tehnică la o regenerare să fie folosite în strategii de reabilitare Project frame and stages
urbană. About the project a acestui fond de locuinţe. Ne-am con- We bring forth ideas and principles which
INTRO

Why socialist apartment block neighbour- centrat asupra Bucureștiului, fiindcă este could be used in rehabilitation strategies
Despre proiect hoods? exemplul cel mai reprezentativ, însă that address this housing stock. We focu-
De ce cartierele de blocuri din perioada rezultatele vizează atât România, cât și sed on Bucharest as the most represen-
socialistă? > Because although over 7o % of întreaga zonă cunoscută la un moment tative example; results however can easily
Bucharest’s population lives in them, they dat drept „Europa de est”. be extrapolated to cover all of Romania and
> Fiindcă, deși peste 70 % dintre are almost absent from public discourse. the former (political) Eastern Europe.
bucureșteni locuiesc în ele, sunt aproape > Etapa 1. Start (la începutul lui 2009): Un
invizibile în discursul public. > Because they are going through a process workshop în București, definind temele și > Stage 1. Start: Workshop in Bucharest to
of deterioration which touches both techni- ideile principale. define topical themes and ideas
> Fiindcă se află într-un proces de dete- cal (building status) and social aspects (in-
riorare tehnică (starea clădirilor) și socială creasingly poorer inhabitants in less central > Etapa 2. Produs și prezentare: Pregătirea > Stage 2. Product and presentation: Pre-
(populaţie din ce în ce mai săracă în cele din areas) and most people seem to ignore this. acestei publicaţii, a unei expoziţii la Aedes- paration of this publication; exhibition at
afara centrului) și fiindcă majoritatea lumii Land în Berlin, a unei expoziţii, conferinţe AedesLand in Berlin; exhibition and public
nu și-a dat încă seama de acest lucru. > Because either owners or authorities și discuţii publice la București și a unei debate in Bucharest, followed by an inte-
subject them to partial and non-coordi- sinteze integrate în expoziţia itinerantă gration of this material in the ‘Balkanology’
> Fiindcă acţiunile asupra lor (proprietari, nated interventions and as yet there is no „Balcanology”, Viena. exhibition in Vienna.
autorităţi) sunt parţiale și necoordonate și global strategy to approach them.
nu există încă strategii globale. > Etapa 3. Dezvoltare și aplicare: inte- > Stage 3. Development and implemen-
> Because these neighbourhoods are not grarea rezultatelor în programe reale, tation: integration of results in real-life
> Fiindcă aceste cartiere nu reprezintă doar only problem generators, they also have dezvoltarea de strategii, iniţierea unor programmes; strategy development; pilot
probleme, ci și un potenţial urban remarcabil. great urban potential. proiecte-pilot. project initiation

8 | MAGIC BLOCKS MAGIC BLOCKS | 9


SEE! Archis SEE! Archis Interven-
Interventions în Sud- tions in South Eastern
Estul Europei Europe
Archis Interventions, o organizaţie non-profit The aim of Archis Interventions, a non-
înfiinţată de Archis (cunoscută de aseme- governmental, non-profit offshoot of
nea și prin intermediul revistei Volume), și-a Archis (also known as the publisher of
stabilit ca obiectiv să sprijine orașele prin idei Volume magazine), is to support cities by
și concepte menite să revitalizeze spaţiul supplying ideas and concepts that will help
public și să restabilească încrederea în dia- to revitalize the public space and renew
logul public. În acest proces partenerii locali faith in public dialogue. Local partners play
au rolul hotărâtor, ei fiind cei care dau impul- the main roles in the process, since they
sul necesar intervenţiei asupra dezvoltării are the ones requesting intervention in the
orașului lor. Archis Interventions susţine development of their city. Archis Interven- Reţeaua Archis SEE în 2008 (Swiss Architecture Museum expoziţia “Balkanology. Arhitectură nouă și fenomene urbane în
proiectele iniţiate independent sau de către tions supports projects coordinated by Europa de sud-est) The Archis SEE network in 2008 (Swiss Architecture Museum, exhibition „Balkanology. New Architecture
and Urban Phenomens in South Eastern Europe”)
organizaţii de arhitecţi, designeri, sociologi, independent initiatives and organizations
artiști etc, care se preocupă de problemele made up of architects, planners, sociolo- cu sprijinul unui grup de iniţiativă libanez. other half of this early phase involved Dutch
de dezvoltare urbană și intenţionează să gists, artists, and others who deal with the Aceste două eforturi de cooperare au dus members of Archis supporting a Lebanese
propună și să pună în practică soluţii pozitive problems of urban development and want începând cu 2005 la un prim set de proiecte, initiative in their intervention in Beirut; these
INTRO

în orașele în care locuiesc. to be a positive influence on their cities. punând astfel piatra de temelie pentru o two cooperative efforts led to the first proj-
Activităţile organizaţiei Archis Interven- Archis Interventions’ activities stem from colaborare pe termen lung.² ects being developed in 2005, which laid the
tions au evoluat din seria de „RSVP Events”, the RSVP Events that Archis has been pro- Pornind de aici activităţile organizaţiei foundation for a long-term cooperation.²
pe care Archis a desfășurat-o la nivel ducing around the world since 2004.¹ For the Archis Interventions s-au extins în Eu- With this background, Archis Interven-
mondial începând cu 2004.¹ Pentru revista international, English-language magazine ropa de Sud-Est. În colaborare cu Srdjan tions began broadening activities throughout
internaţională în limba engleză Archis/Vol- Archis/Volume, it was a step toward activat- Jovanović Weiss, autorul a început în 2008 South Eastern Europe. In collaboration with
ume acest pas a însemnat activarea reţelei ing its network of readers and subscribers; dezvoltarea unei reţele de grupuri inde- Srdjan Jovanović Weiss, the author started
de cititori și abonaţi, iniţierea în cadrul aces- Volume began publishing dialogues con- pendente de iniţiativă urbană, mai întâi în building a network of independent urban
teia a unui dialog la nivel local care să permită ducted with members of this network in statele din fosta Iugoslavie și în Albania, initiatives and organizations in 2008, begin-
schimbul de idei. Au avut loc întâlniri inspirate, their various localities, in order to achieve an acțiune extinsă începând cu 2009 în Bulgaria ning in Albania and the countries that used
s-au dezbătut teme și probleme locale, s-au exchange of ideas. These meetings were full și România.³ Aceste ţări aveau în comun to comprise Yugoslavia, and then expanding
creat noi reţele. Așa s-a născut idea „Archis of inspiration: a theme was discussed, local depășirea unei etape de transformare, to Bulgaria and Romania in 2009.³ One thing
Interventions” - concretizată prin înfiinţarea problems were examined, and new net- trecerea de la economia centralizată la cea that all of these countries had in common
unei filiale locale (Archis Interventions/ works were created. This led to the idea for de piaţă ulterior prăbușirii sistemelor socia­ was that, after the collapse of the social-
Priștina) de către autor împreună cu colegi din Archis Interventions, which began with the liste, în contextul globalizării economice și al ist systems, they had undergone a phase
Kosovo. Un alt rezultat palpabil al primei faze founding of a local branch in Kosovo (Archis efectelor mondiale ale capitalului financiar. in which they transformed from planned
fost sprijinul acordat de către membrii olan- Interventions/Prishtina), carried out by the 2. Informaţii se găsesc la www.archis.org. Informaţii
economies to market economies. This phase
dezi unui grup de iniţiatvă libanez din Beirut, author and his Kosovan colleagues. The referitoare la proiectul din Priștina se găsesc în: Kai Vöckler, 2. Documented on www.archis.org. For more on the project
Prishtina is Everywhere. Turbo Urbanism: the Aftermath of a in Prishtina, see: Kai Vöckler, Prishtina is Everywhere. Turbo
1. RSVP: Répondez s’il vous plaît – Vă rugăm să confirmaţi. 1. RSVP: Répondez s’il vous plaît – Um Antwort wird Crisis. Archis: Amsterdam, 2008. Urbanism: the Aftermath of a Crisis, Amsterdam: Archis, 2008.
Informaţiile referitoare la seria de evenimente „Archis RSVP gebeten. The Archis RSVP Events are documented on the 3. A se vedea www.seenetwork.org. Archis Interventions în 3. See www.seenetwork.org. Archis Interventions in South
Events” sunt arhivate în pagina de web www.archis.org web site www.archis.org. Europa de sud est este sprijinită de către ERSTE Foundation. Eastern Europe is supported by ERSTE Foundation.

10 | MAGIC BLOCKS MAGIC BLOCKS | 11


Evident, efectele la nivelul vieţii cotidiene took place under conditions dictated by a (fapt realizat în cazul Sloveniei, Bulgariei și as Slovenia, Bulgaria, and Romania eventually
și al dezvoltării urbane au fost dramatice.⁴ globalized economy and the financial capital României). Principiul central al acordurilor de did. At the core of the integration agreements
Paradigma acestor schimbări social-politice coming from around the world. Of course, integrare este libera circulație, mobilitatea is the unrestrained mobility of people, goods,
s-a impus alături de procesul de democra- it had a dramatic effect on everyday life and nelimitată a oamenilor, mărfurilor, capitalului capital, and services—a freedom that has led
tizare, de privatizare rapidă și de liberalizare development in the cities.⁴ Besides democra- și serviciilor, ceea ce a dus la noi raporturi între to completely new conditions for mobility and
a pieţei. Acest lucru a avut drept urmare tization, the paradigm for this socio-political conceptul de mobilitate și cel de dezvoltare urban development. The effects of this have
incapacitatea de autoreglementare a statu- transformation involved the speediest pos- urbană, ale căror efecte nu sunt încă suficient not been sufficiently analyzed: for instance,
lui naţional. În special încrederea excesivă în sible privatization and liberalization of the analizate (efectul migrării de mari proporții there are high numbers of migrant workers—
puterea pieţei a dus la ignorarea unor factori market. In most cases, the result was a weak- a forței de muncă – în unele țări până la o up to one-third of the population in some
diferiţi de cei economici, dar care sunt la fel ening of the state’s ability to regulate and treime din populație investește în locuințe countries—who invest in houses for their
de importanţi pentru o comunitate eficientă. oversee the market. In particular, an overly pentru familie, dar nu locuiește în ele). families, but do not themselves live there.
Aceasta a dus la un “turbo-urbanism”: o confident belief in market forces ignored Odată cu transformarea post-socialistă Along with the post-socialist transforma-
de-formalizare a spaţiului urban ca urmare the non-economic factors that are just as a avut loc și o modificare radicală a formelor tion has come a profound change in govern-
a dezlănţuirii capitalismului de tip neoliberal, important to a functioning community. This de guvernământ și implicit a planificării ment and thus, in planning. No longer is the
cu toate manifestările adiacente. Orașele led to “turbo urbanism,” the de-formalization centralizate. Nu mai există statul ierarhic, hierarchical, centralist state at the center of
au fost înecate de boom-ul construcţiilor of urban space that results from unfettered centralizat, care să formeze nucleul politic policy-making, guiding development with
noi și de cartierele rezidenţiale construite în neo-liberal capitalism and all of its concomi- menit să conducă dezvoltarea în direcția comprehensive planning. Instead, when it
cadrul unor proiecte îndoielnice de investiţii tant phenomena. Cities were overwhelmed dată de o planificare generală centrală. Acest comes to space and land, government action
în centrele vechi ale orașelor sau de către by new construction booms, ranging from lucru a fost înlocuit cu acțiuni diferențiate ale can be distinguished at a variety of different
nenumăraţi proprietari privaţi la periferia questionable investment projects in down- statului pe diferite niveluri, iar în procesele levels. Increasing numbers of non-govern-
INTRO

orașelor pe terenuri cu un titlu de proprietate town areas to the large quantity of informal, decizionale și de implementare sunt implicați ment participants are active in decision-
neclară. Caracteristică este slaba capacitate private housing developments, generally on din ce în ce mai mult alți actanți decât statul. making and implementation processes.
de control a statului asupra acestor pro- the urban periphery. Characteristically, these „Buna guvernare” („good governance”) “Good governance” is defined as the sum of
cese, uneori dusă până la forma extremă de booms occurred with weak city oversight, or este un concept care vrea să însemne suma all possible ways in which public and private
renunţare totală la aplicarea reglementărilor. even an outright lack of regulation. Even in tuturor căilor posibile prin care instituțiile institutions and organizations regulate their
Ca și în alte ţări est-europene (cu excepţia the case of “collective buildings,” community și organizațiile oficiale și cele private își common business through a continual pro-
Germaniei estice), construcţiile colective au property was privatized—something that reglează interesele și își soluționează cess, in order to balance diverging interests
fost privatizate, iar proprietarii de locuințe was happening almost everywhere else in problemele pentru a ajunge la reconciliere and allow for cooperation. In this structure,
au fost lăsați în cea mai mare parte să se Eastern Europe—and the new owners were și cooperare. În acest ansamblu un factor however, power relations have an impact,
descurce pe cont propriu. Statul și-a abando- mostly left to fend for themselves. Govern- de luat în seamă sunt raporturile de putere and they have to be taken into consideration,
nat rapid responsabilitățile sale sociale. Peste ments quickly unburdened themselves of dintre actanți – mai ales în cazul implicării especially when it comes to including busi-
această tendință s-au suprapus eforturile their social responsibilities. On top of this actanților din economie în parteneriate ness people from public-private partner-
de integrare ale Uniunii Europene, precum și development came the EU integration at- public-private care de multe ori se sustrag ships, as they often withdraw from, or seek
perspectiva de acceptare ca membru al UE tempts, with some countries aiming to join, controalelor oficiale. to avoid, government or public control.
Ca membri ai unor discipline care As members of disciplines that design
4. Aici se adaugă și efectele războaielor din anii 1990, soldate 4. In addition, there were the wars in the 1990s that came
cu dizolvarea Iugoslaviei și cu conflicte politice, dintre care with the break-up of Yugoslavia; these unleashed political
organizează spaţiul, arhitecţii și urbaniștii space, architects, and urban planners have
unele nesoluţionate nici în prezent, sau efectele prăbușirii conflicts, some of which remain unresolved to this day. mai au perspective a fi luaţi în seamă doar only one perspective when they are regarded
statului albanez ca urmare a colapsului jocurilor piramidale Another example is the almost total collapse of Albania dacă sunt priviţi ca făcând parte din această as part of this integrative policy, or gover-
din anul 1997. În contextul unui control deficitar al statului, after the implosion of the “pyramid schemes” in 1997; the
politică amplă a „ bunei guvernări”. În această nance. They develop new planning strategies
acestea au dus la o catastrofă financiară devastatoare mai lack of government oversight had catastrophic financial
ales pentru investitorii mici, au declanșat emigrarea în mase, consequences, mostly for small investors; it also led to accepţiune, ei produc noi strategii de plani- that belong in a variety of social contexts and
și au făcut necesară intervenţia trupelor internaţionale. mass emigration. ficare care răspund unor contexte sociale at the same time, they prepare new contexts

12 | MAGIC BLOCKS MAGIC BLOCKS | 13


diferite și care, în același timp, pregătesc for those active in society.⁵ In this sense, serie de probleme centrale ale dezvoltării by difficulties with the unclear allocation of
contexte noi pentru părţile cele mai active planning has to be communicative, because Bucureștiului apărute ca urmare a privatizării responsibility when it came to renovation,
ale societăţii.⁵ În acest sens planificarea participants can only be mobilized through vechilor clădiri colective: problema admi­ or with other owners, who often did not
trebuie să fie ușor de comunicat, dat fiind structured dialogue. In the new “governance” nistrării proprietății comune de către propri- understand the necessity of maintaining
că actanții pot fi mobilizați doar prin dia- structure, planning is “advocacy planning,” etarii locuințelor, neclaritatea în ce privește not only their own property, but also the
log. În noua structură a „bunei guvernări”, which represents the interests of those responsabilitățile în procesul de reabilitare a building itself, in order to prevent the entire
procesele de proiectare sunt realizate după excluded from the planning and decision- construcţiilor și lipsa de înțelegere a pro- property from losing its value. In addition,
modelul „advocacy planning”, prin care sunt making processes, and uses empowerment prietarilor față de necesitatea de a întreține the situation was strongly influenced by
reprezentate și interesele celor excluși din strategies in order to facilitate or influence în bune condiții nu doar propria locuință, ci overriding factors, such as traffic and roads,
procesele de luare a deciziilor și utilizează development. In the conflicted bundle of clădirea în ansamblul ei, pentru a-i conserva or the building’s location in the city, which
strategii de tip „empowerment”, pentru a internationally formulated politics (which im- valoarea. Se adaugă și o puternică influență affected the market value of the prop-
facilita sau influenţa dezvoltarea. În ansam- pacts the structure of local administrations), exercitată de factori de ordin superior asupra erty, which in turn affected owners’ ability
blul politicilor formulate la nivel internațional, a globalized market, and a civil society (por- prețului pe piață al locuințelor, cum ar fi ac- to obtain loans for renovation projects. In
dublate de nenumărate conflicte care se lasă tions of which are trans-nationalized, thanks cesul la mijloacele de transport sau situarea the same vein, property owners in a single
simțite și la nivelul administrațiilor locale, și to high emigration numbers), advocacy în diverse zone ale orașului. De preț depind și building, who might have different interests,
în contextul dezvoltării globale a pieței și a planning can develop new forms of coopera- posibilele credite care ar trebui contractate în do not have good guidelines for negotiating
societății civile (în mare parte transnațională, tive and communicative planning, which can vederea reabilitării. Modalitățile de negociere with each other. Additionally, the question
dat fiind fenomenul de migrație masivă) provide special support to the mostly weak între proprietarii aceluiași imobil sunt în cea of who is responsible for the public space
modelul „advocacy planning“ poate susține forces of the civil sector. Thus, positioning mai mare parte lipsite de eficiență atunci owned by the city remains unsettled. And
noi forme de cooperare și comunicare în pro- within this structure is of crucial significance, când aceștia au interese diferite. Dincolo de last, but not least, almost nobody is familiar
INTRO

cesul de proiectare, prin care sunt favorizate because if an intervention is to succeed, then asta responsabilitatea în ce privește spațiul with the different possible ways of maintain-
mai ales capacitățile sociale deficitare it has to develop relationships with both the public, care este în proprietatea statului, ing a building of good architectural design.
ale societății civile. Poziționarea în acest government institutions and the civil sector. rămâne o problemă nerezolvată. Și nu în ul- The first step was to systemize this tangle of
ansamblu este hotărâtoare. O intervenție The independent, non-governmental, non- timul rând, opțiunile în ce privește configura- problems and make them understandable,
care se vrea de succes trebuie să asigure commercial initiatives formed by profes- rea spațiului arhitectural sunt puțin studiate. and then to develop some possible solu-
dezvoltarea relațiilor cu ambele părți, atât sionals play an important part here. Profes- Sistematizarea și înțelegerea acestui cumul tions. However, it is also clear that the pub-
cu instituțiile statului, cât și cu societatea sionals not only bring their expertise to the de probleme, precum și elaborarea unor lic—especially those directly affected—is not
civilă. Rolul decisiv îl au grupurile de inițiativă table, but they frequently also play the roles posibile soluții a fost primul pas făcut. Nu se yet sufficiently aware of the further problems
non-guvernamentale și non-profit formate of both initiator and mediator. poate ignora faptul că nu există, mai ales de that will develop if the current problems are
din profesioniști care își pun la dispoziție partea celor afectaţi, o conștiinţă publică în ce neglected. Therefore, publications, exhibi-
cunostințele de specialitate, și cărora le Archis Interventions in Bucharest privește efectele pe termen lung ale neglijării tions, public discussions, and local activity
revin responsabilități de inițiatori și uneori de Here is where the Archis Interventions proj- aspectelor menționate mai sus. Prin urmare are an important part of a publically effective
mediatori. ect in Bucharest begins. In 2009 a variety publicaţiile, expoziţiile, discuţiile publice și intervention, so that more attention is gained
of initiatives and organizations started acţiunile locale sunt o parte importantă a unei from responsible decision-makers in gov-
Archis Interventions la București discussing a central problem in Bucharest’s intervenţii de succes; ele atrag atenția atât ernment, from private property owners, and
Pe această direcție se înscrie și proiectul development: privatization of the old “col- actanţilor cu putere de decizie din politică from those who represent their interests.
Archis Interventions de la București. În lective buildings” had resulted in admin- și administrație, cât și proprietarilor privați This is just the start of an exploration of fu-
2009 a fost pusă în discuție de către di- istration problems for commonly held și organizațiilor care le reprezintă intere- ture prospects for a section of the city whose
verse organizații și grupuri de inițiativă o property. Property owners were plagued sele. Acesta este începutul discuției despre size alone makes it impossible to conceive
5. Vezi Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, „Governance“, în: 5. See Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, “Governance,” in: perspectivele de viitor ale unei părţi uriașe din of the city without it, as well as for the people
archplus 173/Mai 2005. archplus 173, May 2005. oraș, dar și ale oamenilor care locuiesc aici. who live here.

14 | MAGIC BLOCKS MAGIC BLOCKS | 15

Interese conexe