Sunteți pe pagina 1din 10

Planificare calendaristica clasa a 10-a (L2)

Manualul: CLICK ON 4

Nr. Continutul tematic al unitatii de invatare Competente specifice vizate Nr. de ore Sapta Observ
crt. alocate mana atii
Revision
1. UNIT 1 : Theres no place like home 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: dwellings; daily routines ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Vocabulary: houses; furniture & appliances; 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
everyday activities text, pe baza unor intrebari de sprijin
Structure: present tenses; adverbs of frequency; 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
stative verbs; adverbs of time; phrasal verbs : informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o
BREAK, BUILD sarcina de lucru
Function: writing a letter of invitation to a friend, 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
an advertisement for a house; listening for note pagini de jurnal
taking, understanding attitude; listening for 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
specific information; intonation in greetings; eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
communication : requesting services; reaching an 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
agreement; greetings; introducing people; renting exprimate in cadrul unei discutii
a house 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
Culture Clip: A Traditional British Craft un schimb de informatii simplu si direct
vizual sau pornind de la un plan de idei
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptate oral sau in scris sub
forma de notite cu suport dat
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

2. UNIT 2 : A rolling stone gathers no moss 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: holidays; the weather; travel ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Vocabulary: travel & holidays; the weather; 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
holiday problems; means of transport text, pe baza unor intrebari de sprijin
Structure: ; conditionals type 0&1; the definite 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
article; phrasal verb: CALL, CHECK informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o
Function: writing an article describing a place, a sarcina de lucru
promotional poster for your country, an article 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
describing a festival in your country; listening: pagini de jurnal
multiple choice, multiple matching; intonation in 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
short answers; communication: buying a ticket; eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
problem solving; making a hotel reservation; vizual sau pornind de la un plan de idei
prioritizing 3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
Culture Clip: Quebec, Winter Festival; Edinburgh multumiri sau scuze
Military Tattoo 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
exprimate in cadrul unei discutii
3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
un schimb de informatii simplu si direct
4.1 Inregistrarea informatiilor receptate oral sau in scris sub
forma de notite cu suport dat
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

3. MODULE 1 SELF-ASSESSMENT 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o
sarcina de lucru
2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
pagini de jurnal
2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
vizual sau pornind de la un plan de idei
3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite cu suport dat
4. UNIT 3 : Remember days gone by 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: milestones & memories; describing people; ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
education 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
Vocabulary: physical appearance; character; text, pe baza unor intrebari de sprijin
stages in life; emotions & feelings 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
Structure: past tenses; used to would; phrasal informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o
verb: BRING, CARRY sarcina de lucru
Function: writing a narrative, an article describing 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
your countrys national hero; listening: multiple pagini de jurnal
matching; intonation in echo questions; 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
communication: giving/responding to news; eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
describing people; talking about recent vizual sau pornind de la un plan de idei
experiences 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
Culture Clip: Florence Nightingale + an extract exprimate in cadrul unei discutii
from Jane Eyre by Charlotte Bront 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

5. UNIT 4 : Health is better than wealth 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: health; feelings ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Vocabulary: health problems; medicines; feelings 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
& experiences 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
Structure: modals; past & perfect modals; making informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o
deductions; question tags; phrasal verb: COME, sarcina de lucru
DIE 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
Function: writing an assessment report, an article pagini de jurnal
about a voluntary organization in your country; 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
listening: identifying sounds; identifying speakers; eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
multiple matching; intonation in expressing vizual sau pornind de la un plan de idei
emotions; communication: expressing 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
preferences; giving advice; making speculations; exprimate in cadrul unei discutii
making decisions; guessing; describing symptoms 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
Culture Clip: The St. John Ambulance Brigade un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

6. MODULE 2 SELF-ASSESSMENT 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o
sarcina de lucru
2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
pagini de jurnal
2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite

7. UNIT 5 : Be clean, be green 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: environment; endangered species ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Vocabulary: water-environmental problems; 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
conservation; endangered species text, pe baza unor intrebari de sprijin
Structure: comparisons; too-enough; -ing 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
form/infinitives; phrasal verb: DO, DRAW pagini de jurnal
Function: writing an article providing solutions to 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
problems, a poster about endangered species; eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
listening: multiple matching, note taking; 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
intonation: key word stress; communication: exprimate in cadrul unei discutii
asking for/expressing opinion; making 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
suggestions un schimb de informatii simplu si direct
Culture Clip: extract from Moby Dick by Herman 3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
Melville multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare
multumiri sau scuze

8. UNIT 6 : Necessity is the mother of invention 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Topic: technology, computers 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
Vocabulary: modern inventions, describing text, pe baza unor intrebari de sprijin
objects, robotics 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
Structure: order of adjectives; the passive; pagini de jurnal
relative clauses; relative pronouns/adverbs; 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
phrasal verb: GIVE, GO eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
Function: writing a letter of complaint, an 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
advertisement for a robot, an inventors exprimate in cadrul unei discutii
biography; listening: multiple matching, note- 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
taking; intonation: stress in lists of adjectives; un schimb de informatii simplu si direct
communication: reporting problems, making 3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
complaints, reporting lost items multumiri sau scuze
Culture Clip: extract from 20.000 Leagues under 4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
the Sea by Jules Verne cadrul unei conversatii pe teme familiare

9. MODULE 3 SELF-ASSESSMENT 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o
sarcina de lucru
2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
pagini de jurnal
2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
10. UNIT 7 : On the market 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: shopping, clothes ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Vocabulary: shops & goods; services & 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
complaints; clothes & accessories text, pe baza unor intrebari de sprijin
Structure: reported speech; causative form; 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
phrasal verb: FALL, FEEL informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o
Function: writing a transactional letter applying sarcina de lucru
for a job, a short article describing national dress, 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
an article describing a market; listening: multiple pagini de jurnal
matching, multiple choice; intonation in 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
questions; communication: making a complaint; eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
exchanging goods; buying things 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
Culture Clip: A proud tradition exprimate in cadrul unei discutii
3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

11. UNIT 8 : First come, first served 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: food & drinks; eating habits ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Vocabulary: food; methods of cooking; cooking 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
utensils; tastes; containers text, pe baza unor intrebari de sprijin
Structure: countable/uncountable nouns; 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
quantifiers (some; any; no; a lot of; much; many; pagini de jurnal
a little; a few); reported speech special 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
introductory verbs; phrasal verb: GET eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
Function: writing a narrative descriptive article of 3.1Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
a visit to a place, a narrative; listening for specific exprimate in cadrul unei discutii
information; intonation of compound nouns; 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
communication: giving instructions; saying no un schimb de informatii simplu si direct
politely; making recommendations 3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
Culture Clip: extract from Coral Island by R M multumiri sau scuze
Ballantyne 4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

12. MODULE 4 SELF-ASSESSMENT 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,


pagini de jurnal
3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite

13. UNIT 9 : Just for the fun of it 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: spots & leisure; activities ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Vocabulary: team sports; qualities; leisure 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
activities; entertainment text, pe baza unor intrebari de sprijin
Structure: conditionals type 2 & 3; wishes; would 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
rather; phrasal verb: HIT, HOLD pagini de jurnal
Function: writing an opinion essay, a sports day 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
project, a descriptive article about a stadium; eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
listening: note taking, multiple matching,
selection from two answers; intonation in regrets;
communication: making invitations, making 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
suggestions, booking a ticket; expressing exprimate in cadrul unei discutii
opinions, decision making 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
Culture Clip: A Magnificent Tribute to Sports & un schimb de informatii simplu si direct
Entertainment 3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

14. UNIT 10 : Breaking news 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Topic: the media; disasters ascultat pe subiecte familiare, articulat clar si cu viteza normala
Vocabulary: the press/newspapers; radio & 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor esentiale dintr-un
television; disasters text, pe baza unor intrebari de sprijin
Structure: future perfect & future perfect 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,
continuous; linking words & phrases; quantifiers pagini de jurnal
(both, neither, all, none, either, each, every, 2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
neither); phrasal verb: KEEP, KNOCK, LOOK eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
Function: writing a short biography, a proposal 3.1 Exprimarea pozitiei (acord / dezacord) fata de opiniile
report; listening: note taking, multiple choice; exprimate in cadrul unei discutii
intonation: word stress; communication: asking 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
for information, giving advice, making un schimb de informatii simplu si direct
suggestions, demanding explanations 3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
Culture Clip: My Shadow by R L Stevenson multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite
4.3 Reformulare, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare

15. MODULE 5 SELF-ASSESSMENT 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate,


pagini de jurnal
2.2 Elaborarea oral sau in scris unei descrieri simple a unui
eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de suport
3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita
un schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
multumiri sau scuze
4.1 Inregistrarea informatiilor receptete oral sau in scris sub
forma de notite

16. Revision