Sunteți pe pagina 1din 7

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATEA Cod:IPSSM-IM-00-09

MUNCII PENTRU EFECTUAREA INSTRUIRII Editia 1


INTRODUCTIV GENERALE,INSTRUIRII LA Pag.1/6
LOCUL DE MUNCA SI PERIODICE
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Nr.exemplar: 1

1. SCOP
Prezenta procedur reprezinta cadrul metodologic de efectuare a instruirilor de
securitate si sanatate in munca (instruire introductiv-generala,instruire la locul de
munca,instruire periodica) in vederea insusirii cunostintelor si a formarii deprinderilor de
securitate si sanatate in munca.

2. DOMENIU
Procedura se aplic la toate locurile de munca organizate de .

3. DEFINIII SI ABREVIERI
3.1. Definiii
3.1.1. Instruire: ansamblu de activitati organizate, parte a pregatirii profesionale a lucratorilor,
care au ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate a muncii.
Instruirea reprezinta principala masura organizatorica de prevenire a accidentelor si
imbolnavirilor profesionale. Prin instruire se urmareste formarea deprinderilor de securitate si
sanatate in munca si dezvoltarea capacitatii de reactie in raport cu riscurile.
3.1.2. Securitatea muncii: stare a elementelor implicate in realizarea procesului de munca
(mijloace de productie, executant, sarcina de munca si mediul de munca) in care este exclusa
actiunea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala asupra executantilor.
3.1.3. Conducator al locului de munca: persoana competenta, desemnata sa supravegheze
si sa indrume activitatea la un loc de munca, care raspunde inclusiv de indeplinirea cerintelor
de securitate si sanatate in munca.
3.1.4. Loc de munca: locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situate in cladirile unde isi
desfasoara activitatea,inclusiv orice alt loc din aria intreprinderiisi/sau unitatii la care lucratorul
are acces in cadrul activitatii desfasurate.
3.1.5. Pericol grav si iminent de accidentare: situatie concreta, reala si actuala careia ii
lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment

3.2. Abrevieri
3.2.1. SSM Securitate si sanatate in munca;

4. DOCUMENTE DE REFERIN
4.1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
4.2. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
4.3. Procedura privind efectuarea instructajului la locul de munca, instructajului periodic si
instructajului atentional de securitatea si sanatatea muncii
4.4. Regulament intern
5. PROCEDURA

5.1. INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA


5.1.1. Se face in mod obligatoriu urmatoarelor categorii de lucratori:
a) persoanelor nou angajate ;
b) elevilor, studentilor, ucenicilor care vor efectua practica profesionala ;
c) persoanelor venite in unitate prin delegare;
d) persoanelor venite prin detasare;
e) persoanelor aflate in perioada de proba in vederea angajarii;
f) persoanelor puse la dispozitie de catre un agent de munca temporar;
5.1.2. Instruirea introductive generala se realizeaza in baza tematicii de instruire aprobata de
administratorul Intreprinderii Individuale;
5.1.3. Instruirea introductiv generala se face de prestator de servicii de SSM.
5.1.4. La instruirea introductiv generala pot participa grupuri de cel mult 10 persoane.
5.1.5. Durata instruirii introductiv generala este stabilita la 8 ore. Aceasta durata poate fi mai
mare (maxim 16 ore) daca persoanele participante la faza intruirii introductiv generala nu au
dovedit prin testul completat ca si-au insusit cunostintele necesare. Daca dupa o noua testare
persoanele participante la instruire nu si-au insusit cunostinele necesare desfasurarii activitatii,
aceste persoane nu vor fi angajate si nu vor primi documentele specifice persoanelor angajate.
5.1.6. Instruirea introductiv generala se finalizeaza cu completarea, de catre fiecare persoana
instruita, a unui test de verificare.
5.1.7. Rezultatul verificarii prin test scris se va consemna in fisa de instruire.
5.1.8. Toate persoanele care parcurg instruirea introductiv generala vor fi inregistrate in registrul
de evidenta a angajatilor noi.
5.1.10. Registrul de evidenta a angajatilor noi se completeaza si se pastreaza la angajator.
5.1.11. Persoanele care nu au aviz favorabil de la medic pentru desfasurarea activitatii pentru
care au fost repartizate nu vor parcurge instruirea introductiv generala si nu vor primi
documente care sa le dea dreptul de a fi angajate.

5.2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA


5.2.1.Instruirea la locul de munca se face in mod obligatoriu urmatoarelor categorii de personal:
- persoanelor nou angajate in munca, indiferent de forma contractelor de munca;
- persoanelor venite prin delegare;
- persoanelor venite prin detasare;
- elevilor si studentilor pentru practica profesionala;
- persoanelor aflate in perioada de proba in vederea angajarii;
- persoanelor puse la dispozitie de catre un agent de munca temporar;
- persoanelor transferate de la un loc de munca la altul;
5.2.2. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala.
5.2.3. Instruireal la locul de munca se face de conducatorul direct al locului de munca respectiv.
O grupa de instruire nu poate depasi 20 persoane.
5.2.4. Durata instruirii se stabileste in functie de riscurile de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala, de masurile de prevenire si protectie asociate riscurilor evaluate precum si
complexitatea echipamentelor de munca si modul de organizare a locului de munca la minim 8
ore. Pentru locurile de munca cu pericol grav si iminent de accidentare sau cel putin un risc
identificat are nivelul 6 sau 7, administratorul Intreprinderii Individuale poate mari durata
instruirii la locul de munca.
5.2.5. In cadrul instruirii la locul de munca se prezinta urmatoarele:
a. activitatea in care va fi implicata persoana instruita;
b. riscurile de accidentare si/sau imbolnavire profesionala specifice locului de munca sau
postului;
c. masurile de prevenire a accidentelor si/sau imbolnavirilor, corespunzator prevederilor
instructiunilor proprii sau altor reglementari aplicabile (CCM, planuri pentru situatii de urgenta
aplicabile locului de munca);
d. prevederile instructiunilor proprii de SSM;
e. masurile de prim ajutor in caz de accidentare, stingere incendii si evacuare lucratori;
f. demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si
exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de
alarmare, interventie, evacuare si acordare a primului ajutor
5.2.6. Prezentarea se va face pe baza tematicii intocmita de prestator de servicii de SSM,
impreuna cu conducatorul locului de munca. Tematica de instruire se pastreaza la persoana
care efectueaza instruirea.
5.2.7. Completarea fisei de instruire se va face imediat dupa efectuarea instruirii, de persoana
care a facut instruirea.
5.2.8. Admiterea definitiva la lucru se face de catre administratorul Intreprinderii Individuale
care a facut instruirea, prin semnarea fisei individuale de instruire, numai dupa ce a verificat ca
persoana instruita corespunde din punct de vedere al cerintelor de sanatate si securitate a
muncii.

5.3. INSTRUIREA PERIODICA


5.3.1. Instruirea periodica se face urmatoarelor categorii de personal:
- personalului angajat din cadrul., indiferent de forma juridica a relatiei de munca;
- personalului venite prin delegare;
- personalului venite prin detasare;
- lucratorilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
5.3.2. Aceasta instruire are scopul de a actualiza cunoasterea reglementarilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, respectiv prezentarea riscurilor la care sunt expuse persoanele
participante la procesul de munca si a masurilor de prevenire stabilite. Instruirea trebuie
completata in mod obligatoriu si cu demonstratii practice (se aplica la Instruirea personalului de
executie).
5.3.3. Instruirea periodica se face de conducatorul locului de munca, pe baza unei tematici
scrise, care se intocmeste prestatorul de servicii de SSM, se completeaza de conducatorul
locului de munca si se pastreaza la persoana care face instruirea.
5.3.4. Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele situatii:
- cand salariatul a lipsit mai mult de 30 zile lucratoare;
- la modificarea tehnologiei de fabricatie, procedurilor de lucru, schimbarea echipamentelor
tehnice sau modificarea celor existente;
- la modificarea prevederilor referitoare la securitatea muncii aplicabile locului de munca sau
postului de lucru,dupa reevaluarea riscurilor ori modificarea instructiunilor proprii de SSM ;
- inainte de reluarea activitatii dupa accident de munca;
- inainte de executarea unor lucrari speciale;
5.3.5. Tematica pentru instruirea periodica suplimentara prevazuta la art. 5.2.4. se intocmeste
de prestatorul de servicii de SSM,se completeaza de conducatorul locului de munca si se
pastreaza la persoana care face instruirea.
5.3.6. Periodicitatea instruirii:
a) instruirea periodica a Administratorului I.i.se face la 6 luni, pe parcursul a 2 ore, de catre
prestatorul de servicii de SSM;
b) instruirea periodica a personalului de executie (muncitori) se face lunar, pe parcursul a
minim 2 ore. Durata instruirii poate fi marita de conducatorul locului de munca in functie de
complexitatea activitatii.

5.4. MODUL DE EVIDENTA IN FISA DE INSTRUIRE


5.4.1. Instruirea introductiv generala, la locul de munca si instruirea periodica se consemneaza
obligatoriu in fisele individuale de instruire, cu pix sau cerneala, in rubricile corespunzatoare,
imediat dupa efectuarea instruirii, de catre cel care a efectuat instruirea.
5.4.2. Materialul prelucrat la instruire (conform tematicii pentru perioada respectiva) se inscrie
in fisa de instruire. Se interzice instruirea in baza procesului verbal si consemnarea acestuia in
fisa de instruire.
5.4.3. Fisele de instruire se semneaza de instructor si de persoana instruita imediat dupa
terminarea instruirii.
5.4.4. Verificarea modului cum s-a efectuat instruirea se face de catre prestatorul de servicii de
SSM. Verificarea se face dupa fiecare instruire si se confirma prin semnatura.
5.4.5. Fisa de instruire va fi insotita permanent de copia fisei de aptitudini, intocmita de medicul
de medicina muncii.
5.4.6. Fisa de instruire se intocmeste pentru personalul nominalizat la pct. 5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.
si se pastreaza de persoana care efectueaza instruirea periodica.
5.4.7. In cazul inlocuirii sau distrugerii fisei de instruire, pe prima pagina din noua fisa se trec
datele de identificare ale angajatului. Fisa se semneaza de angajat la pozitiile corespunzatoare
din prima pagina.
5.4.8. Fisele de instruire se pastreaza la persoana care face instruirea.
5.4.9. Urmatoarele pozitii din fisa de instruire se completeaza dupa cum urmeaza:
a) instruirea introductiv generala - de catre prestator de servicii de SSM;
b) Instruirea la locul de munca, periodica si periodica suplimentara de conducatorul locului de
munca;
c) Rezultatele testarilor de catre prestator de servicii de SSM;
d) Accidente de munca suferite sau imbolnaviri profesionale de catre prestator de servicii de
SSM
e) Sanctiuni aplicate de conducatorul locului de munca;
f) Control medical periodic de medicul de intreprindere
5.4.10. La toate controalele medicale (periodice ori la executarea unor lucrari), angajatul se va
prezenta la cabinetul medical cu fisa de instruire

5.5. INSTRUIREA ATENTIONALA


5.5.1. Instruirea atentionala se face in mod obligatoriu la intrarea in schimb, de conducatorul
locului de munca, intregului personal participant la procesul de munca.
5.5.2. Efectuarea instruirii atentionale este consemnata in proces verbal intocmit de
conducatorul locului de munca. Modelul procesului verbal (P.V.) pentru instruirea atentionala
este prezentat in anexa 1.Evidenta instruirii atentionale se tine in registru.
5.5.3. Conducatorul locului de munca trebuie sa:
verifice ( vizual) starea de sanatate a lucratorilor inainte si la terminarea schimbului;
verifice echiparea cu echipament individual de protectie a lucratorilor
prezinte programul de lucru pentru fiecare loc de munca;
prezinte principalele reguli si masuri de prevenire a accidentelor de munca si a situatiilor de
urgenta,functie de riscurile existente si tinand cont de constatarile anterioare,precum si de
operatiunile sau lucrarile care se executa pe timpul schimbului respectiv.
verifice(prin sondaj) daca lucratorii au inteles corect sarcinile de munca primite
5.5.4. Persoanele participante la instruirea atentionala vor semna in registru la intrarea si
iesirea din schimb

6. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

6.1. Administrator
6.1.1. stabileste necesitatea ca instruirea la locul de munca sa fie > 8 ore, in functie de locurile
de munca identificate cu pericol deosebit sau de riscurile cu nivel 6 7 evaluate la locurile de
munca;
6.1.2. face instruirea la locul de munca,periodica si atentionala a personalului direct
subordonat;
6.1.3. completeaza fisele de instruire ale persoanelor pe care le instruieste;
6.1.4. verifica daca persoana care a parcurs instruirea la locul de munca are cunostintele si
deprinderile necesare si o admite la lucru, prin completarea fisei de instruire;
6.1.5. semneaza fisele de instruire la rubricile corespunzatoare;
6.1.6. completeaza fisele de instruire ale personalului direct subordonat la rubricile instruire
periodica suplimentara si sanctiuni aplicate;
6.1.7. pastreaza si arhiveaza fisele de instruire si dosarele cu P.V. de instruire atentionala;
6.1.8. completeaza registrul de evidenta a noilor angajati.

6.2. Prestator de servicii de SSM


6.2.1. verifica avizul medicului/avizul psihologic pentru locul de munca in care se va angaja
fiecare persoana;
6.2.2. efectueaza instruirea introductive- generala si o finalizeaza prin test scri de evaluare;
6.2.3. completeaza fisa de instruire la pozitiile corespunztoare din pagina de identificare si
rezultatul testului;
6.2.4. elaboreaza toate tematicile de instruire;
6.2.5. completeaza fisele de instruire la rubricile rezultatele testarilor si accidente de munca;
6.2.6. verifica prin sondaj modul de efectuare a instruirii periodice si a corectitudinii
inregistrarilor din fisele de instruire si consemneaza in fise data verificarii;

6.3. Medic
6.3.1. completeaza fisele de instruire la rubrica control medical periodic;
6.3.2. transmite la toate locurile de munca copii ale fiselor de aptitudini.

6.4. Angajati
6.4.1. participa la instruirile de SSM;
6.4.2. participa la controlul medical periodic si testarile psihologice programate.

7. INREGISTRARI
7.1. Fisa individuala de instruire;
7.2. Tematica aprobata pentru instruirea introductive generala;
7.3. Test scris completat in cadrul instruirii introductive generala;
7.4. Tematica pentru instruirea la locul de munca;
7.5. Tematica pentru instruirea periodica;
7.6. P.V. de efectuare a instruirii atentionale
7.7. Registrul de evidenta anoilor angajati

8. ANEXE

Anexa 1 Proces verbal pentru efectuarea instruirii atentionale de SSM

IUNIE 2009

Intocmit, Aprobat,

Anexa 1

PROCES VERBAL INSTRUCTAJ ATENTIONAL

Incheiat astazi.cu ocazia efectuarii instructajului atentional de


securitate si sanatate in munca la inceperea schimbului de lucru:
Conducatorul locului de munca :
a verificat ( vizual) starea de sanatate a lucratorilor inainte si la terminarea schimbului;
a verificat echiparea cu echipament individual de protectie a lucratorilor
a prezentat programul de lucru pentru fiecare loc de munca;
a prezentat principalele reguli si masuri de prevenire a accidentelor de munca si a situatiilor de
urgenta,functie de riscurile existente si tinand cont de constatarile anterioare,precum si de
operatiunile sau lucrarile care se executa pe timpul schimbului respectiv.
a verificat (prin sondaj) daca lucratorii au inteles corect sarcinile de munca primite

Program de lucru :Nr. NUMELE SI FUNCTIA LOCUL DE MUNCA UNDE LUAT LA CUNOSTINTA


crt. PRENUMELE A FOST REPARTIZAT SA
LUCREZE
La intrarea La iesirea
in schimb din schimb
1
2
3
4
5
6

Instructajul a fost efectuat de catre:

Semnatura