Sunteți pe pagina 1din 3
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 760/25.1X.2017 ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIE! ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii cetateniel romane nr. 21/1994 Avand tn vedere necesitatea clarified In regim de urgent a unor aspecte incidente in procedura de acordare si redobandire a cetéteniei roméne rezultate din practica neuniforma in materia dobandirii cetéteniel romane de catre copii minori périnfi catéteni straini sau fara cetétenie, care a generat interpreta divergent la nivelul autoritatilor cu atribu ‘grave in cea ce priveste situatia persoanelor, care au invocat drepturlizvorate din modul in care insti statului au aplicat, pana in prezent, reglementérile in vigoare, astfel '— intr-o prima etapd, interpretarea si aplicarea in practica a art. 9 din Legea cetateniei réméne nr. 21/1991, republicata, ‘cu modificarile si completaiileulterioare, a fost aveea o&, pentru minor, dabandirea cetdteniei romaine ar decurge cvasiautomat din legatura de flag ind obligatorie parcurgerea procedurii de acordare a cetdeniei roméné odat& cu parinti, la autoritatea competentd potrvit legit; — in prezent, la nivelul autoritatilor publice cu atributi_in domeniul actelor dé'stare civld, actelor de identitate si documentelor de célitorie, prevederile legale amintite sunt aplicate tn sensul c8 acordarea la cerere a cetdteniei este incompatibild cu dobéndirea prin efectul legii a acesteia, astfel 8, in situatia in care pentru persoanele solicitante nu a fost urmatéi procedura de dobandire a cetéiteniei romane odata cu parinti sau cu périntele acestora, la autoritatea competenta, aceste autoritatirefuzé inscrierea in registrele de stare civilé romaine a certificatelor sau extraselor de stare civil eliberate de autoritatile strdine sau eliberarea actului de identitate ori a pagaportului romanesc ori, dupa caz, reinnoirea acestor documente eliberate anterior, considerand cd persoanele respective nu au dobaindit cetstenia romans, luand in considerare faptul c& aceasti practic’ a generat numeroase Ii solutionare pe rolul instantelor judecstoresti tinand cont de faptul ca jurisprudenta Curfi Europene a Drepturilot Omului precizeaza ca: — in materie de calitate, claritate si previzibiltate a legii, o important’ deosebita o are existenta unel practici uniforme si constante in stabilirea caracterului previzibil al reglementarii aplicabile-in’ materia cetaiei numit statnu este garantat de Conventie sau protocoalele la aceasta, ins nu a exclus posibilitatea ca refuzul sau retragerea arbitrard a cetateniei s& puna o problema pe terenul art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului sa libertStilor fundamental, in anumite imprejurdni, din cauza impactului unei astfel de masuri supra vietii private a persoan avand in vedere, fata de situatia expusé anterior, o& procedura de dobandire a cetiteniei roméne de catre copii minori trebuie regandité din nevoia adopté ‘nlature, cu efect imediat, posibiltatea aparitiei in continuare a stiri de incertitudine in réndul persoanelor care ar putea fi afectate prin aplicarea procedurii mentionate, instituindu-se, pentru instit cu atribufi in domeniu, unele requii de fond si proceduralectare, avand ca scop inléturarea riscului aparitiei unor interpretari dferite, ind seama de faptul c&, in considerarea existentel, la acest moment, a unui numér foarte mare de persoane care, invocand, in diferte etape, drepturi rezultate din aplidarea legi, au o situate ince’ cu privire la statutul lor juridic, este necesars reglementarea unor norme tranzitori care sa le recunoasca caltatea de cetateni romani si s& inlature in termen cat mai scurt consecintele grave suferite de aceste persaane in ceea ce priveste derularea unei activitati de familie si profesionale normale, avand in vedere faptul c&, pentru pericada 2015—2017, in evidentele Directiei Generale de Pasapoarte, cu privire la persoanele care nu au parcurs procedura de dobandire a cetateniei romaine odata cu paint, dar care s-au aflat in situatii ce au avut legaturd cu activitatea de pagapoarte, sa constatat existenta unui numair de 951 de cereri de eliberare a pasapoartelor respinse pe motiv c& solicitantii nu au fScut dovada cet8teniei roméne, iar pe rolul instantelor de judecat& au fost inregistrate 31 de cauze in care Directia General de Pasapoarte a avutlare calitatea de p&rét, cu obiect formulat difert,fiind solutionate definitiv 12 cauze, in toate cazurile find pronuntate soluti de respingere a cererilor de chemare in judecata, tinand cont de faptul o&, potrivit evidentelor Directiei de Stare Civilé a Sectorului 1 al Municipiviui Bucuresti, au fost formulate in justitie un numa de 285 de actiuni avand ca obiect ,anularea actelor de stare civila"transcrise fr ca titularul actului de stare civilé s8 fac dovada caiititi de cetdtean roman, potrivit legi, sau ,obligatie de a face", soluffonate defini, solutionate in prima instanté sau in curs de soluffonare pe rolul primel instante, cu solut luand in considerare faptul ¢& numrul persoanelor ale edror cereri de transeriere au fost respinse, justificat de faptul o& Verificarile efectuate nu au condus la clarficarea statutului jurdic fata de statul roman, este ridicat (2014: 21 de cereri; 2015: 583, de cereri; 2016: 69 de cereri; 2017: 13 cere), 2010—2017, au fost aprobate un numsr de 499.904 de cereri de redobandire a cetiteniel roméne in care au fost inclusi un numar {otal de 122.375 de copii, numérul de copii mentionat regésindu-se in doar 84.785 de cereri din numarul total de cereri aprobate, tinand cont de faptul c& sunt necesare mésuri legislative similare, ca solutie cu titlu exceptional, care s& evite aparitia unui tratament diferentiat determinat de excluderea unor categorii de persoane de la aplicarea acestui beneficiu, respectiv persoanele cu privire la care s-a stabilt prin hotérare judecdtoreasea definitiva c& nu au dobandit cet&tenia romana, intrucat pentru acestea nu sa parcurs procedura privind dobandirea cetateniei romane la autoritatea competent odaté cu paint sau cu parintele care a obtinut cetétenia romana, dar care si-au inscris ori transcris in registrele de stare civlé romane certificatele sau extrasele de stare civilé eliberate de autoritaiile straine sau au obtinut, dupa caz, inscrierea in actele de stare civilé romane a mentiunilor privind dobandirea cetéteniei roméne, find minori la data dobanditi sau redobandiri cetateniei roméne de cdtre print sau, dupa caz, de cdtre unul dintre p&rinti lor, in considerarea necesitati de asigurare a unui statut juridic cert cu privre la dobandirea cetifeniei roméne de cétre copilul adoptat se impune reglementarea situatiei in care adoptia se face de citre sotul cetdtean roman al péirintelui fese sau adoptiv, cetdtean strain, ori de cétre persoana de cetétenie romana care se afla intr-o relatie stabilé si convietuieste cu acest parinte in condifile prevaizute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicati, solutionate in mod definitiv sau in curs de MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 760/25.1X.2017 9 Intrucat, in considerarea volumulul fluctuant al cererlior de cetétenie adresate Autoritati Nationale pentru Cetatenie de la {nfiinare si pnd in prezent (In anul 2010 — 96,695, in 2011 — 102.719, in 2012 — 89,033, in 2013 — 53.181, in 2014— 21.987, In 2015 — 81.531, ar in 2016 — 115.217), pentru a crea posiblitatea adaptarii periodice corespunzatoare a numérulul membrilor Comisiei pentru cetatenie prin raportaré la volumul activitati curente, astfel Incdt aceste fluctuatil s8 nu afecteze ritmul de solutionare a cererilor, este necesar ca, in functie de resursele umane disponibile, numérul membrilor Comisiei pentru cetatenie, care isi desfésoard activitatea In limita cvorumulul minimal de cel putin 3 membri, s& poaté fi mat corespunzator, de o manier& facila si flexibila, prin ordin al ministrului justitiel, aspect de naturd a contribui la mbunatafirea serviciulul public, cu repercusiuni favorablle asupra ritmului de solutionare a cererilor de acordare si redobéndire a cetditeniel romane, ‘In vederea evitéri unel grave atingeri aduse interesulul public, care impune adoptarea unei solutil mediate, conform celor expuse, ‘in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Roméniei, republicata, Guvernul Romaniel adopté prezenta ordonant& de urgenté. Art. I. —Legea cetifeniel romaine nr. 21/1991, republicaté th Monitorul Oficial al Romaniel, Partea |, nr. 576 din 13 august 2010, cu madificdrile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dup cum urmeazé: 1. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprin: (4) in cazul tn care adoptia se face de cdire sotul cetitean roman al parintelui firesc sau adoptiv, cetdjean strain, ori de citre persoana de cetafenie romand care se alla Into relalie stabil si conviefuieste cu acest parinte tn conditile prevazute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopiiel, republicata, celatenia minorulul va fi hotarata, de camun acord, de catre adoptator si parintele cetatean strain. In situafia Th care acestia nu ead de acord, instan{a judecdtoreascd competenté s& Incuviinfeze adopfia va decide asupra cetéitenie! minorulul {inand seama de interesele acestuia. Minorului care a Tmplinit 414 anii se cere consimtamantul.” 2. Articolul 9 se modificd si va avea urmatorul cuprins: Art. 9. — (1) Copilul ndscut din pain cetaijeni strini sal {8rd cetdfenie, care nu a implinit varsta de 18 ani gi oare domiciiazé, la data cereril, pe teritorul Romaniel, dobandeste cetiifenia romana la cererea parinjior sai, odata cu acest ‘cererea va fi depusd odalii cu cererea périnilor de acordare a cetiteniel romane Intemelatd pe art. 8 (2) In cazul tm care numai unul dintre pafin(i solicit ‘acordarea cetaifeniel romane in temeiul art. 8, paring vor hotért, de comun acord, cu privire la cetétenia copilulul care nu a Implinitvarsta de 18 ani si care domicliaza, la data cereri, pe teritoriul Romaniel. In situatia th care parinfinu cad de acord, ‘rlbunalul de la domictiul minorului va decide, tindnd seama de interesele acestuia. In cazul copilulul earé a Tmplint varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestula (3) Cererea privind acordarea cetijeniei roméne, in condiile alin. (2), copliului care nu a Tmplinit varsta de 18 ani va i depusd ‘odati cu cererea prin care parintele solicit acordarea cetéifeniei romane. Copilul dobandeste cetéitenia romana pe aceeasi data cu pariniele sau (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (3), pentru copilul néscut dupa data depuneril cererii de oatre parinti sau, dupai caz, de cdtre parinte, cererea poate fi depusa pand la data acordari cetd{eniel romane acestora (5) In cazul tn care minorul nu a dobandit cetdtenia romana tn conaifile alin. (1) sau (3) parini sau, dupa caz, parintele care 2 obfinut cetatenia romané Tn temelul art. 8 potlpoate depune o cerere privind acordarea cetifeniei romane minorulul, daca ‘acesta domiciiaza pe tertoriul Romaniei la data cereri. Cererea va fi Insotité de dovada milloacelor legale pentru o existenta decenta, in condifile prevézute la art. 8 alin. (1) li. d), precum gi, dupa caz, de acordul celulat parinte. Solutionarea cererise face prin ordin al pregedintelui Autoritai Nationale pentru Cetiitenie, pe baza raportului continand propunerea motivata a Comisiei pentru cetajenie, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitilor alin. (2). Copilul minor dobandeste cetitenia romana la data emiterii ordinulul pregedintelui Autortai Nationale pentru Cetatenie. In cazul tn Gare copilul devine major in timpul procesului de solutionaré a cererl, acesta va depune jurdméintul (6) Prevederile calin. (1)—(5) sunt aplicabile in mod corespunzator $I injeazul cererilor privind dobandirea cetateniel romaine de catré-Copilul care nu a Implinit varsta de 18 ani formulate de périntil sau, dupa caz, de parintele care solicité acordarea cetéteniel romane in temeiul art. 8! si 82” 3. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc trei not alineate, alineatele (4)—(6), cu urmatorul cuprins: (4) Cererea privind dobaindirea cetteniel roméne de catre copilul care nu a Implinit varsta de 18 ani va fi depusa odata cu cereréa prin care pérrinti si ori, dupa caz, parintele su solicté redobéindirea cetéteniei romane. In cazul tn care numal unul dintre parinti solicité redobandirea cetateniel roméne este necesar consimtéméintul celullat parinte, precum si al copilulul care a implinit varsta de 14 ani. Coplii minori dobandesc cetditenia romana odata cu parintii sau, dupa caz, ou unul dintre el. Dispozitile art. 9 alin. (4) ram@n aplicabile (6) In cazul in care minorul nu a dobandit cetatenia romana ‘n conditile alin. (4), parintii sau, dupa caz, parintele care a obtinut cetatenia romana potipoate depune o cerere privind dobéndirea cetdtentel romane de cdtre minor. Solutionarea cereril se face prin ordin al pregedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetdtenie, pe baza raportulul continand propunerea motivata a Comisiet pentru cetdtenle, cu aplicarea in mod corespunzatar a dispozitilor alin. (4). Copilul minor dobandeste cetd{enia romana la data emiterii ordinulul_ presedintelui Autoritati Nationale pentru Cetatenie. In cazul in care copilul devine major th timpul procesului de solutionare a cereri, acesta va depune jurémantul (6) In cazul Tm care numai unul dintre parinti solicité redobéndirea cetdleniei rom&ne sau dupa, caz, a redob&ndit cettenia romana, iar parint nu cad de acord cu privire la cettenia copilulul care nu @ tmplinit varsta de 18 ani si care domiciliaz8, la data cereril, pe teritoriul Roméniel, tribunalul de la domiciliul minorulul va decide, finand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit vArsta de 14 ani este necesar consimtéméntul acestuia.” 4. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Dispozitile art. 10 alin. (2)—(6) se aplic&s tn mod corespunzator.” 5. La articolul 14, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (3) Membrii Comisiel si presedintele acestela se numesc prin ordin al ministrului justitiel, pentru un mandat de 2 ani, Pot fi revocati pe toat durata mandatulul prin ordin al ministrutul Justitiel. Numdrul membrilor Comisiel se stabileste anual prin ordin al ministrulu justiie 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA I, Nr. 760/25.1X.2017 (4) Comisia are activitate permanent, este format di personal de specialitate juridic& asimilat judecdtorilor si procurorilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, din care unul are calitatea de presedinte. Lucrérile Comisiel nu sunt ublice, acestea se desfésoara in prezenta a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, jar Tn lipsa acestuia, de c&tre un membru desemnat de dcesta.” 6. La articolul 20, alineatul (7) se modifica $i va avea urmatorul cuprins: (7) In situatia in care copili minori dobandesc cet&tenia romana odatd cu périnti sau cu unul dintre ef, acestora li se va elibera certifcat de cetatenie distinct si nu depun juramantul.” 7. Laarticolul 20, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (74), cu urmatorul cuprins: (7) In situatia 1h care copii minori dobandese cettenia romana tn conditile art. 9 alin. (5) si (6), art. 10 alin. (5) sau art. 11 alin. (2), acestora Ii se va ellbera certificat de cetdtenie.” 8. La articolul 22, alineatul (2) se modificd $l va avea urmatorul cuprins: (2) Cetiienia copilulul pana la varsta de 14 ani se dovedeste cu pasaportul, cu titlul de calétorie far: mentiunea «identitate Incertéy, cu certficatul prevazut la art. 20 alin. (7) si (7!) sau cu certiicatul séu de nastere romanesc, Insotit de actul de identitate, certficatul de cetétenie sau pasaportul oricéruia dintre parintl, emise de autoritétile romAne, ori cu documentele prevazute la art. 23." Art. I. — (1) Sunt cetateni romani de la data dobandiril sau redobéndirii cetateniel romaine de ctre ambii parinti sau, dup& az, de ctre unul dintre parinti persoanele pentru care nu sa parcurs procedura privind dobandirea cetateniei romane la autoritatea competent potrivit legl, odata cu parinti care au dobandit catétenia romana sau, dupa caz, cu parintele care a dobndit cetatenia romana, dar au obtinut, pang la data Intréri in vigoare a prezentel ordonante de urgents, inscrierea oft transcrierea in registrele de stare civilé roméne a certiicatelor sau extraselor de stare civilé eliberate de autoritaile stréine sau, dupa caz, inscrierea pe actele de stare civilé Tntocmite in registrele ‘de stare civil romane a mentiunilor cu, privire la dobandirea cetiteniel romane, in temelul art. 9 din Legea cetdteniel romane nr. 21/1991, republicata, cu madificarile si completarile uterioare, si al Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilé, republicatd, cu modificarile, si completarile ulterioare, ca urmare a dobandifi sau redobandiril cetateniel roméne de catre ambil parin(i sau, dupa caz,.dé catre unul dintre périnti find minori la data dobanditi sau redobandiri cetéiteniel Tomane de c&tre parint lor sau, dupa caz, de catre péirintele lor. (2) Dispozitile alin. (1) sunt aplicabile, cu respectarea conditilor acolo prevazute, si persoanelor: a) c&rora, prin hotardre judecdtoreascé definitiva, li s-au anulat, dupa caz, actele de stare civilé, mentiunile cu privire la dobandirea cetdteniel romane Inscrise pe acestea ori actele de identitate sau documentele de célatorie roméinesti ellberate Tn temeiul actelor de stare civil sau al mentiunilor cu privire la dobandirea cetéteniel roméne, cu motivarea c& nu au dobandit cetdtenia romana Intrucat pentru acestea nu s-a parcours procedura privind dobandirea cetdtentel romaine la autoritatea competent potrivit legii odaté cu, parinti' care au obtinut cetdtenia romana sau, dupa caz, ou périntele care a dobéindit cetdtenia romans, ) cu privire la care, prin hofiitare judecdtoreascés definitiva, ‘n alte situatli dec&t cele prevézute la lita), s-a stabil ¢8 nu au dobandit cetatenia romana cu motivarea c& pentru acestea nu s-a parcurs procedura privind dobandirea cetateniel romaine la autoritatea competentd potrivit legii odat& cu parintil care au obtinut cetétenia romana sau, dupa caz, cu parintele care a dobandit cetatenia romana (3) Cererile de Thscriere sau transcriere in registrele de stare civilé romane 9. certificatelor sau extraselor de stare civil eliberate de autoritatile straine, precum si cererle prin care se solicité inscrierea mentlunil cu privire la dob&ndirea cetatenie! romdne pe tele de stare civila Tntocmite in registrele de stare ivilé romane, formulate tn temeiul art. 9 din Legea nr. 21/1991, republicat8, cu modificgrile si completarile ulterioare, si al Leg nr. 19/1996, republicats, cu modificarile si completarile ulterloare, si depuse la autoritatie competente pana la data intratii tn Vigoare a prezentel ordonante de urgenté, se lioneaza tinandu-se seama de dispozitile alin. (1), cu ‘Thdeplinirea conditilor acolo prevazute. Dispozitile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, ‘republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare, sunt si ramén aplicabile la solutionarea acestor cereti; cu toate acestea, prin derogare de la dispozitile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, republicaté, cu modificérile sicompletérile ulterioare, copilul devenit major hotaréste asupra Cetdteniel sale. Persoanele cérora li s-au respins aceste cereri ppand la data intraril in vigoare a prezentel ordonante de urgent& pot depune nol cereri. Art. Ill, — Cererile aflate tn curs de solutionare la Comi pentru cetitenie din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie se vor rezolva potrivit procedurii prevaizute de Legea nr. 21/1991, republicat, cu modificatile si completatile ulterioare, astfel cum a fost modificatd si completaté prin prezenta ordonanta de urgenta. PRIM-MINISTRU, MIHAI TUDOSE Bucuresti, 21 septembrie 2017. Nr. 65. Contrasemneaz’s: Ministrul justitel Tudorel Toader Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan p. Ministrul afaceriior externe, George Clamba, secretar de stat