Sunteți pe pagina 1din 44

TRIBUNALUL VRANCEA

Nr.3884/10A723.07.2014

Compartimentul Achiziii Publice

Se aprob,
Preedintele Tribunalului Vrancea,
Judector Daniela Matache

CAIET DE SARCINI
Asistenta tehnica pentru verificarea executiei lucrarilor prin diriginti de santier pentru lucrarea
mprejmuire teren Str.Lupeni, nr.7, FOC ANI cod CPV 71520000-9 servicii de
supraveghere a lucrrilor

I. DENUMIREA INVESTITIEI
mprejmuire teren Str.Lupeni, nr.7, FOC ANI

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII :

Obiectivul principal al Contractului este de supravegherea lucrarilor prin dirigini de antier pe ntreaga perioad
de desfurare a lucrrilor de execuie, recepia lucrrilor, perioada de garanie la obiectivul
mprejmuire teren Str.Lupeni, nr.7, FOC ANI din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate i siguran.

Serviciile care trebuie prestate sunt urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:
Asistenta tehnica pentru Beneficiar in administrarea contractul de lucrari.
Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei romane in vigoare (Legea
nr.10/1995 privind Calitatea n Construcii si Ordinul 154/11.03.2010 privind Procedura de Autorizare a
diriginilor de antier, cu modificarile si completarile ulterioare).
Raportarea

III.SCURTA DESCRIERE A LUCRARILOR:

Descriere general

Tribunalul Vrancea are n administrare un teren pentru construirea Palatului de Justi ie Vrancea, n suprafa de 11.338
mp, situat n municipiul Focani, str.Lupeni, nr.7, pentru care s-au alocat fonduri bugetare pentru proiectare i
execuie lucrri de mprejmuire teren, avnd lungimea total de 440 ml, conform schi ei cadastrale.
Se vor realiza urmtoarele:

Proiectare:
- Studiu de fezabilitate
- Documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
- Proiectul tehnic i detalii de execuie
1
Execuia lucrrilor
Executarea lucrrilor de construcii pentru mprejmuirea terenului cu panori din plas bordurat zincat 2000x2500mm
(montate cu coliere), stlpi din eav rectangular pentru construc ii , de dimensiuni minim recomandate 40x30x3mm i
bordur de dimensiuni minim recomandate 300x200mm din beton armat de clas C8/10.
- Poarta mica cu dimensiunile ramei 800x2000mm, din teav rectangular de dimensiuni minim recomandate
40x30x3mm i plas bordurat zincat.
- Poarta mare din 2 buci cu dimensiunile ramei 1800x2000mm din eav rectangular de dimensiuni minim
recomandate 40x30x3mm i plas bordurat zincat.
- Grunduire n 2 straturi i vopsit evi rectangulare.
- Dezafectarea terenului de deeuri.

IV . DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITII PRESTATORULUI

IV.1 Definitii

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activitatile procedurale sunt definiti astfel:
Autoritatea Contractant (Beneficiarul) este persoana juridica care finanteaza si realizeaza investitia. Autoritatea
Contractant asigur Prestatorului acces liber i total la personalul beneficiarului implicat n implementarea proiectului,
la toate informatiile i nregistrrile pe care Prestatorul le consider necesare n vederea desfurrii optime a activitii
sale.
Prestatorul este persoana fizic sau firma de dirigenie de antier, autorizai potrivit legislaiei n vigoare de ctre
autoritatea competent din Romnia, s desfoare activiti de dirigenie de antier n conformitate cu reglementrile n
vigoare, respectiv Legea 10/1995, Ordinul 154/2010, H.G. 273/1994, .a..
Executantul - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucrari, in urma achizitiei publice.
Proiectantul persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se finanteaza si executa
lucrarile de constructii.
Cerintele profesionale - cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca diriginii de santier in functie de
domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare
constructie in parte.
Prestatorul isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu Proiectantul, Executantul,
Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari.

IV.2 . Prestatorul

In exercitarea verificrii realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii, Prestatorul, prin dirigintii de santier au
sarcini si responsabilitati conform Ordinului ISC 154/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
1. cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic si stiintific, a documentatiilor avizate ce se executa;
2. supravegherea si controlul corectitudinii interventiilor de orice natura pe perioada executarii lucrarilor, in acord cu
specificul lucrarilor deimprejmuire;
3. urmarirea aplicarii cu strictete a inscrisurilor din registrul de comunicari de santier, inspectie si control si din registrul
de dispozitii de santier;
5. asigurarea in permanenta a celei mai bune conlucrari intre beneficiar si ordonator de credite, pe de o parte, si
specialisti - proiectanti si executanti, pe de alta parte;
6. verificarea in permanenta a calitatii materialelor puse in opera, in acord cu prevederile proiectului avizat; Toate
materialele materialele, inainte de a fi aduse in santier, vor fi supuse spre aprobare reprezentantului
beneficiarului, respectiv dirigintele de santier.

7.participarea si urmarirea intocmirii jurnalului de santier, cartea - constructiei si predarea acesteia detinatorului cladirii la
receptia lucrarilor.

2
Activitatea Prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

impartialitate atit fata de Beneficiar cit si fata de Executant, Furnizori si Proiectanti. Se va tine seama de
prevederile Legii concurentei si Legii privind combaterea concurentei neloiale.
profesionalism
fidelitate
respectarea legalitatii

Prestatorul va avea nevoie de avizarea prealabila a Beneficiarului pentru:


a aproba orice modificare a obiectului Lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului contractului, sau
schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;
a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari;

Scopul serviciilor de supervizare pe care Prestatorul trebuie sa le asigure pentru obiectivul de investitii mprejmuire
teren Str.Lupeni, nr.7, FOC ANI este de a oferi Beneficiarului garantia ca Executantul caruia i-a fost atribuit
contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

IV.2.A ADMINISTRAREA CONTRACTULUI DE LUCRARI

Responsabilitile Prestatorului n ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrri constau n


urmatoarele sarcini:

1. Realizarea sistemului de comunicare si raportare :

Prestatorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate n derularea
contractului de lucrari. Acest lucru presupune intalniri ale Prestatorului cu una, mai multe sau toate partile mentionate
mai jos.

Beneficiar : TRIBUNALUL VRANCEA


Executant : SC GRAFIT DECOR 2008 SRL BALTA RATEI
Proiectant : II FLORIN MIRON
Inspectoratul de Stat in Constructii VRANCEA

Prestatorul va avea responsabilitatea participrii la intalnirile de lucru ori de cate ori este nevoie in timpul executiei
lucrarilor, cu Beneficiarul si Executantul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate (Anexa
Nr 16).

O serie de rapoarte vor trebui realizate:


Raportul Initial, va fi prezentat intr-o luna de la inceperea contractului si va cuprinde o analiza generala asupra
implementarii contractului, care va include:
- datele initiale existente, problemele care pot aparea i posibilele solutii,
- un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului,
- un program de lucru al personalului
- datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata si sa descrie,
din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, modul de

3
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor.
Raportul va fi inaintat Beneficiarului, nu mai tirziu de paisprezece zece zile de la sfirsitul lunii raportate.

Un Raport Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor care va cuprinde:


detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Prestator pe parcursul desfasurarii contractului de
servicii
detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la
terminarea lucrarii.
Prestatorul va inainta urmatoarele rapoarte si documente atat pe suport de hartie, cat si in format electronic editabil
(microsoft word, excel, etc.).
Inaintea Receptiei la terminarea lucrarilor va fi intocmit un Raport de finalizare a lucrarilor. Acesta va include
desenele conforme cu executia ale Proiectului, care vor fi pregatite de Executant si verificate de catre Prestator.
Raportul va mai prezenta si activitatile de intretinere/reparatie necesare a fi asigurate de catre Beneficiar in Perioada de
Notificare a Defectiunilor din cauze independente de vina Executantului.
Dupa Perioada de Notificare a defectiunilor si la momentul emiterii Certificatului de Receptie finala, se va intocmi un
Raportul Final, ce va contine o prezentare asupra serviciilor executate prin contract si a lucrarilor executate. De
asemenea acesta va prezenta modul de comportare a lucrarilor in Perioada de Notificare a Defectiunilor precum si
defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la
urmarirea speciala a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post-garantie, precum si instructiuni de exploatare
pe perioada de garantie.
De asemenea, acest raport va include:
Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 273/14.06.1994 referitoare la regulamentul de
receptie a lucrarilor de construcie si a instalaiilor conexe.
Versiunea finala a raportului de intretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile, echipamentul, echipa de lucru
si programul aferent, precum si raportul privind activitatile de intretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada
a 10 ani, impreuna cu programul, planificarea, organizarea si estimarile de costuri privind activitatea de
intretinere.
De asemenea, vor fi emise Rapoartele Speciale, emise in legatura cu orice aspect major referitor la implementarea
contractului sau la cererea expresa a Tribunalului Vrancea.

Toate aceste documente, indiferent de format, sunt i vor ramne proprietatea Tribunalului Vrancea.
Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fr acordul scris al Tribunalului Vrancea.

2. Monitorizarea programului de lucrari:

a. Verificarea si amendarea programului de lucrari


Prestatorul va verifica respectarea graficului de executie al lucrarii (programul de lucrari) inaintat de catre Executant.

Programul va avea un format concis, aratand durata in zile, alocata fiecarei parti, sector sau articol important din lucrare.

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit sa indice modul de abordare al lucrarilor
pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Executantul, graficul de executie a
lucrarilor, Prestatorul are obligatia de a notifica Executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor.
Prestatorul va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Executant si aprobate
de catre Prestator.

b. Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre executant

4
Se va realiza pe baza Graficului de executie a lucrarilor intocmit de catre Executant si a estimarii fluxului de numerar.
Dirigintele de Santier va verifica estimarea fluxului de numerar si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va
instrui Executantul in vederea reesalonarii fondurilor necesare.

Odata cu inaintarea Situatiilor de plata intermediare, Executantul are obligatia de a actualiza previzionarea derularii
platilor, in strinsa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor.

3. Completarea jurnalului de santier

Prestatorul are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate informatiile relevante
care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau
pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.
In Jurnalul de Santier, Prestatorul va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii:
lucrarile executate si locatia exacta;
echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
conditiile meteorologice;
evenimente aparute;
defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfurarea execuiei lucrrilor;

4. Emiterea dispozitiilor de santier

Modificrile pot fi iniiate de ctre Prestator, Executant, Inspectoratul de Stat in Constructii, Beneficiar si Proiectant pe
parcursul executiei lucrarilor. Executantul va avea obligaia de a executa orice Modificare numai dupa ce a fost emisa o
Dispozitie de santier de catre proiectant si aprobata de Prestator si Beneficiar.
O Modificare poate include:
(a) modificri ale cantitilor pentru un articol de lucrri din Contract ;
(b) modificri ale calitii i ale altor caracteristici ale unui articol de lucrri,
(c) modificri ale cotelor, poziiilor i/sau dimensiunilor unei pri din Lucrri
(d) omiterea unor lucrri, cu excepia celor realizate de ctre ali executani,
(e) orice lucrare suplimentar, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru lucrri, mpreun cu Testele la
Terminare aferente i alte activiti de testare i investigare sau
(f) modificarea succesiunii sau programului de execuie a Lucrrilor.
Executantul nu va face nici o transformare sau modificare a lucrrilor pn cnd nu exista o Dispozitie de santier
aprobata.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati va fi facuta numai
de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma
de Dispozitie de Santier a Proiectantului.
Dispozitiile de santier vor fi solid motivate si vor fi semnate de proiectant, constructor si aprobate de Beneficiar cu
aprobarea prealabila a Prestatorului.

Orice modificare care conduce la suplimentarea sau renuntarea unor cantitati de lucrari se regularizeaza prin Note de
Comanda Suplimentara/ Renuntare emise de proiectant, semnate, parafate si inregistrate de Proiectant, Executant,
Prestator si Beneficiar (Anexa nr 14).

In baza Dispozitiei de santier si Notelor de comanda Suplimentara/Renuntare, dupa caz, Beneficiarul va intocmi si
aproba Nota justificativa privind aplicarea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a anunului de participare
pentru contractarea lucrarilor suplimentare.
Dupa aprobarea procedurii, Prestatorul va transmite Executantului Dispozitia de santier si Notele de Comanda
suplimentara/Renuntare pentru evaluare.
5
Executantul va transmite Prestatorului cat mai curand posibil Notele de Comanda Suplimentara/Renuntare, evaluate in
conformitate cu prevederilor clauzei cu masurarea si evaluarea insotite de documentele justificative.

Prestatorul va face o verificare a propunerilor Executantului, cat mai curand posibil, si daca evaluarile sunt in
conformitate cu prevederile cu masurarea si evaluarea le va depune la Beneficiar pentru aprobare.
Beneficiarul va aplica procedura legala de contractare aprobata prin incheierea unui Act Aditional la contract cu
Executantul si va face cunoscut acest lucru Prestatorului prin punerea la dispozitie acestuia a Actului Aditional incheiat
si a Procesului Verbal de Negociere.

Prestatorul poate emite Dispozitii de santier/Notificari, dar fara a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de
cantiti. Acestea se emit numai in vederea respectarii de catre Executant a clauzelor contractuale.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fara aprobarea
Proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economici vor fi avizati de catre Comisia Tehnico-
Economica a Beneficiarului. Toate Dispozitiile de santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari.
Prestatorul are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Executant a Dispozitiilor de santier emise de
Proiectant.
In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de
executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala Executantului.

5. Controlul financiar al contractului

Prestatorul va avea responsibilitatea intocmirii Certificatelor Interimare de Plata pentru lucrarile executate de Executant.

Prestatorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de catre Executant, Certificatul Interimar
de Plata in termen de maxim 10 zile de la depunerea Situatiei de plata. Toate Certificatele Interimare de Plata vor
contine, in afara platilor curente, situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate.

Inainte de emiterea unui certificat intermediar de plata, Prestatorul trebuie sa obtina aprobarea scrisa din partea
Beneficiarului pe Situatiile de Lucrari si sa rezolve orice comentariu facut de beneficiar.
Situatiile intermediare de lucrari vor fi insotite de foile de atasament, masuratori post executie, desene, facturi, alte
documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care executantul este indreptatit si de
CARTEA TEHNICA a lucrarii intocmita in conformitate cu HG.273/1994, in copie , cerificata conform cu originalul de
catre Prestator.
Nu vor fi admise situatii de lucrari pentru lucrarile suplimentare pentru care:
-nu s-a emis o Dispozitie de santier emisa de Proiectant si aprobata de Beneficiar; sau
-nu s-a incheiat Proces Verbal de Negociere si Act Aditional
Prestatorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de catre Executant, Certificatul
Intermediar de Plata in termen de maxim: 10 zile de la depunerea Situatiei de plata.
Toate Certificatele Intermediare de Plata vor contine, in afara platilor curente, situatia clara a platilor precedente si a
platilor cumulate.

Prestatorul nu poate emite un Certificat Interimar de Plat ce ar face ca valoarea cumulat aprobat pentru
plat s depeasc Valoarea de Contract Acceptat.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile de
atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia
si denumirea lor) din devizele anexa la contract.
6
Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de Sarcini sau in
alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Prestatorul impreuna cu reprezentantul Executantului.
Daca metoda de masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica Executantului, prin intermediul Dirigintelui de Santier,
metoda de masurare.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in
termen de maxim 5 zile de la notificarea Executantului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a
lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de Santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate si ori de cate ori sunt
necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

Pentru fiecare articol de lucrri, tariful sau preul corespunztor articolului va fi tariful sau preul specificat pentru articolul
respectiv n Contract respectiv in formularele de LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI, FORMULARELE LISTELE DE
CANTITATI DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE, LISTA DE DOTARI PSI SI PROTECTIE, formulare incluse in oferta
financiara anexa la contract.
Pentru executarea si decontarea lucrarilor suplimentare se vor respecta prevederile Ordonanei de Urgen a
Guvernului nr. 34/2006, art.122.
Procedura se va finaliza prin incheierea unui Proces Verbal de Negociere si Act Aditional la Contract. Nu se va
introduce in certificatul intermiediar de plata o lucrare suplimentara pentru care nu s-a incheiet Procesul verbal de
negocire si Actul Aditional la contract.
Certificatul Interimar de Plata va fi alcatuit din:
1.Fisa Rezumativa a Certificatului Intermediar de Plata in care se vor evidentia valorile lucrarilor real executate la
data de decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrari suplimentare sau renuntari, retinerile si restituirea lor
(Garantia de buna executie), penalitatile si recuperarea avansului, toate acestea fiind evidentiate pentru perioada
certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat. (Anexa 7). Fisa rezumativa va fi documentul prin care se face
certificarea platii de catre Dirigintele de Santier si prin care Beneficiarul lucrarii aproba Certificatul Intermediar de Plata.
Dupa aprobarea Certificatului de catre Beneficiar, Constructorul va putea inainta Factura de plata pentru sumele
cuvenite.
2.Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari va cuprinde balanta decontarii categoriilor de lucrari pentru
perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat (Anexa 8).
3.Liste de cantitati - Balanta cantitatilor decontate (Anexa 9) reprezinta detalierea articol cu articol a decontarii
cantitatilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat.
4.Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare (Anexa11) va cuprinde balanta centralizata a
decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare Nota de Comanda Suplimentara/ Renuntare
se intocmeste o lista de cantitati separata careia ii va fi intocmita o Balanta a cantitatilor decontate.
In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cit mai scurt a situatiilor de plata inaintate de catre Executant,
Prestatorul va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de
catre Executant in conformitate cu specificatiile contractului.
Situatia de lucrari inaintata de catre Executant va avea ca suport Foi de atasament (Anexa 13), masuratori postexecutie,
desene, facturi si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care Executantul este
indreptatit.
Dupa terminarea lucrarilor Executantul va inainta Prestatorului Situatia de plata, in care va fi evidentiata valoarea totala
a lucrarilor executate conform contractului precum si alte sume la care Executantul considera ca este indreptatit.
Aceasta Situatie de plata va fi insotita de documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata.
Daca Prestatorul nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este completa sau edificatoare, Executantul
trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Prestatorul le solicita pentru clarificarea problemelor
aparute.

7
Prestatorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de catre Executant, Certificatul Final de
Plata.In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in Listele de cantitati din documentatia
tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Proiectant, urmind ca ele sa fie regularizate prin Note de
Comanda Suplimentara/ Renuntare (Anexa 14) compensate valoric si incadrate in capitolul "Diverse si neprevazute".
In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Executantul se va confrunta cu alte conditii decit cele prevazute in Contract,
temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.
Prestatorul va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si, in colaborare cu Executantul, va pregati
Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de
Santier emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar.
Dupa aprobare toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fi semnate si inregistrate de fiecare parte
(Proiectant, Prestator, Executant, Beneficiar).

6. Cartea tehnica a constructiei

Prestatorul se obliga sa intocmeasca CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI conform legislatiei in vigoare. Cartea
tehnica va sta in permanenta la santier si va fi verificata de reprezentantii Inspectoratului de stat in constructii si ai
organismelor de control.

Prestatorul va raspunde pentru calitatea si corectitudinea documentelor din Cartea Constructiei.

Prestatorul trebuie sa ataseze la situatiile de plata cartea tehnica a constructiei intocmita pana la acea data.
Prestatorului i se aduce la cunostinta ca la verificarea situatiilor lunare de lucrari va fi verificata si cartea tehnica la
santier. Vor fi verificate urmatoarele elemente:
- autorizatia de construire;
- autorizatia de construire pentru lucrari cu caracter provizoriu (organizare de santier)
- procesul verbal de predare al amplasmentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor
topografice care trebuie sa fie datat semnat (cu numele mentionat in clar) si stampilat de toate persoanele
mentionate in Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor
- Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor vizat de Inspectia de stat in constructii, semnat de
reprezentantul legal al proiectului, de proiectant si executant;
- Ordinul de incepere a lucrarilor;
- Procesele verbale de receptie calitative, pentru lucrari ascunse si faze determinante elaborate in conformitate
cu Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor, semante si stampilate de toti participantii la elaborarea
lor;
o Procesele verbale de receptie calitative trebuie completate, datate, semnate si stampilate de catre
reprezentantii constructorului, beneficiarului si proiectant
o Procesele verbale de lucrari ascunse trebuie completate, datate, semnate si stampilate de catre
reprezentantii constructorului, si beneficiarului
o Procesele verbale pe faze determinante trebuie completate, datate, semnate si stampilate si sa aiba o
concluzie favorabila;
o Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor trebuie completate corespunzator, datate,
semnate si stampilate si trebuie sa mentioneze ca lucrarile au fost acceptate de beneficiar
o Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si
stampilate , sa reiasa clar ca beneficiarul si-a insusit bunurile achizitionate
o Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate
si stampilate

Prestatorul trebuie sa se asigure ca buletinele de analize si certificatele de calitate / conformitate a materialelor folosite
la lucrari sunt datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta ( trebuie sa aiba inscrise numele in clar al

8
persoanelor imputernicite care au emis aceste documente). Buletinele de analiza vor fi emise de laboratoare autorizate,
iar autorizarea acestora trebuie sa fie in termenul de valabilitate

Documentele si inregistrarile privind asigurarea calitatii in constructii sunt: certificate de calitate, buletine de incercari,
declaratii de conformitate a calitatii produselor, procese verbale de receptie pentru produsele procurate, agremente
tehnice.

7. Arbitraj

Prestatorul va transmite Beneficiarului rapoarte speciale complete si confidentiale cuprinznd detalii si comentarii legate
de reclamatiile si nstiintrile de reclamatii naintate de ctre Executant. Comentariile vor indica scenariile posibile si
recomandri pentru solutionarea corespunzatoare a reclamatiilor precum si pentru apararea intereselor Beneficiarului.

Beneficiarul i Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice
nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.

Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, Beneficiarul i Executantul nu reuesc s rezolve n
mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele
judecatoreti din Romnia.

8. Controale si auditari efectuate de organisme romane

Prestatorul va asista reprezentantii Beneficiarului si ai organismelor de auditare n procesul de certificare a pltilor prin
punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute n timpul inspectiilor de santier;

IV.2. B MONITORIZAREA SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Sarcinile Prestatorului n ceea ce privete monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii constau n urmtoarele
sarcini, dar nu se limiteaza la acestea:

SARCINA 1

Pregatirea executiei lucrarilor

Pregatirea executiei lucrarilor este perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si inceperea lucrarilor. In aceasta
perioada Prestatorul va avea urmatoarele atributii:
- Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre Beneficiar,
Executant, Proiectant.
- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;
- Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
- Verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor
impuse de acestea in proiect
- La predarea amplasamentului Prestatorul va convoca reprezentanti ai Beneficiarului, ai Executantului si aI
detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament.
- La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va
contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele
de eliberare (Anexa 1).
- Va informa Inspectia de Stat in Constructii despre inceperea lucrarilor

9
- Va asista la trasarea si materializarea bornelor de referinta si a cotelor de nivel in imediata apropiere a
amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la amplasament si limitele acestuia.
Prestatorul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei (Anexa 2).
- De a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, estimate de catre proiectant, respectiv
cheltuielile necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii montaj, taxele
necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata va
dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.
- De a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra
corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar.
- Examinarea Programului de de executie a lucrarilor al Executantului si a estimarii fluxului de numerar, a
mainii de lucru si necesarului de echipament asociate.
- Sa asiste Beneficiarul in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancara de Buna Executie si a
tuturor documentelor anexate(daca este cazul), inaintate de catre Executant. Prestatorul va verifica
existenta, valabilitatea si legalitatea documentelor prin care se constituie garantia de buna executie
- Daca in contractul de executie de lucrari se prevad si plati sub forma de avans, Prestatorul va asista
Beneficiarul in verificarea si aprobarea scrisorii de garantie bancara.
- Emiterea Certificatului de Plata Interimar pentru plata in Avans, daca este cazul.
- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ asupra
mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu precum si monitorizarea
implementarii acestor masuri.
- Verificarea si aprobarea propunerilor Executantului privind managementul traficului si masurile de protectia
muncii atat pentru personalul din santier al Executantuluicat si pentru public (acolo unde este cazul).
- Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel incat sa nu distruga mediul
inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului, Prestatorul va verifica existenta aprobarilor
necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul
asigurarii confortului riveranilor.
Coordonatorul n materie de securitate i sntate, pe durata realizrii lucrrilor are urmtoarele atribuii:
- coordonarea aplicrii principiilor generale de prevenire i de securitate la alegerea soluiilor tehnice i/sau
organizatorice n scopul planificrii diferitelor lucrri sau faze de lucru care se desfoar simultan ori succesiv
i la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrri sau faze de lucru;
- coordonarea punerii n aplicare a msurilor necesare pentru a se asigura c angajatorii i, dac este cazul,
lucrtorii independeni respect principiile prevzute la art. 56 din H.G. 300/2006 ntr-un mod coerent i
responsabil i aplic planul de securitate i sntate prevzut la art. 54 lit. b) din acelai act normativ;
- adaptarea sau solicitarea realizrii eventualelor adaptri ale planului de securitate i sntate prevzut la art.
54 lit. b) din H.G. 300/2006 i ale dosarului de intervenii ulterioare prevzut la art. 54 lit. c) din H.G. 300/2006,
n funcie de evoluia lucrrilor i de eventualele modificri intervenite;
- organizarea cooperrii ntre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe antier, i coordonarea activitilor
acestora privind protecia lucrtorilor, prevenirea accidentelor i a riscurilor profesionale care pot afecta
sntatea lucrtorilor, informarea reciproc i informarea lucrtorilor i a reprezentanilor acestora i, dac este
cazul, informarea lucrtorilor independeni;
- coordonarea activitilor care urmresc aplicarea corect a instruciunilor de lucru i de securitate a
muncii;
- luarea msurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate s aib acces pe antier;
stabilirea, n colaborare cu antreprenorul general, a msurilor generale aplicabile antierului;
- luarea n considerare a tuturor interferenelor activitilor din perimetrul antierului sau din
vecintatea acestuia;
- stabilirea, mpreun cu antreprenorul, a obligaiilor privind utilizarea mijloacelor de protecie colectiv i a
instalaiilor de ridicat sarcini, precum i a celor privind accesul pe antier;
- efectuarea de vizite comune pe antier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, nainte ca acetia s
redacteze planul propriu de securitate i sntate;
- avizarea planurilor de securitate i sntate elaborate de antreprenori i a modificrilor acestora.

10
Diriginii de antier i coordonatorul n materie de securitate i sntate rspund n cazul nendeplinirii obligaiilor
enumerate mai sus, precum i n cazul neasigurrii din culpa lor a nivelului calitativ al lucrrilor prevzut prin proiect,
caietele de sarcini i prin reglementrile tehnice n vigoare.

SARCINA 2

EXECUTIA LUCRARILOR

In aceasta perioada atributiile Prestatorului sunt cele precizate de Legea nr.10/1995 privind Calitatea n Construcii si
Ordinul 154/11.03.2010 privind Procedura de Autorizare a diriginilor de antier, dintre care, dar fara a se limita la
acestea:
- Verificarea/aprobarea in colaborare cu Dirigintele in domeniul materiale si produse pentru constructii a
propunerii de materiale ale Executantului;
- Efectuarea verificarilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor,
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse (Anexa 3, Anexa 4),etc
- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Executant), atunci cand sunt cerute teste
suplimentare, inregistrand rezultatele.
- Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie acoperita.
- Recuperarea avansul platit de Beneficiar, in perioada initiala a contractului, in vederea mobilizarii, daca este
cazul.
- Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din fiecare certificat de plata, drept
garantie de buna executie.
- Monitorizarea evolutiei lucrarilor cu Graficul de executie a Executantului pentru a lua masuri de remediere in
cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri.
- Preluarea documentelor de la Executant si Proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale.
- Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date Atreprenorului intr-un jurnal de lucru.
Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza activitatilor Executantului, incluzand echipamentul si forta de munca
pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul vremea, defectarea
echipamentului, etc.
- Anuntarea Inspectiei de Stat in Constructii in legatura cu efectuarea fazelor determninante, asa cum au foat
cestea prevazute in Programul de Control
- Primirea reclamatiilor Executantului si formularea de recomandari pentru Beneficiar in privinta platilor
aditionale/ prelungirii duratei de executie.
- Calcularea despagubirilor/ penalitatilor.
- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.
- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel
putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia muncii, variatii si orice alte probleme care ar
afecta executia adecvata a lucrarilor.
- Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinatorului acestuia. La terminarea
lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiala a terenului si mediului afectat de lucrari, decontarea
acestor lucrari fiind facuta conform capitolului Cheltuieli pentru amenajarea terenului din Devizul General.

In cazul in care Prestatorul constata neconformitatea lucrarilor executate cu prevederile mentionate mai sus, acesta are
obligatia de a intocmi Rapoarte de Neconformitate (Anexa 6) in care va preciza la ce se refera neconformitatile,
descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere.

Reprezentantul Executantului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere. Nici o neconformitate nu va fi


stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

11
SARCINA 3

RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR


Sarcinile si indatoririle Prestatorului la receptia lucrarilor sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:
- Participarea la receptia la terminarea lucrarilor.
- Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
(Anexa 17), anexele care cuprind lucrarile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care
trebuie finalizate/remediate in timpul Perioadei de notificare a defectiunilor.
- Predarea Beneficiarului a actelor de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei, impreuna cu
capitolele aferente cartii tehnice a constructiei.
- Intocmirea Certificatului final de plata in termen de 10 de zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari.

SARCINA 4

PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTIUNILOR

Sarcinile si indatoririle Prestatorului in perioada de notificare a defectiunilor se refera, fara a se limita insa la acestea, la
remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la receptia la terminarea lucrarilor:

- Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor de aducere la


indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Prestatorul va urmari rezolvarea remedierilor in termen
de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform art. 22 din HGR 273/1994.

- In cazul in care Executantul nu-si va respecta obligatiile, Prestatorul va emite o somatie si daca nici in acest
caz Executantul nu se conformeaza, va notifica atat Executantului cat si Beneficiarului, propunerea de a se
executa remedierile de catre alt Executant, cheltuiala fiind suportata de Executantul care nu si-a indeplinit
obligatiile.

- Propunerea unei programari a inspectiilor periodice, efectuate de catre Beneficiar, ale lucrarilor in timpul
acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.

SARCINA 5

RECEPTIA FINALA
Sarcinile si indatoririle Prestatorului la receptia finala a lucrarilor sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:
- Participarea la receptia finala a lucrarilor
- Asigura secretariatul Comisiei si intocmeste Procesul verbal de receptie fianala a lucrarilor
- Certificarea la plata a sumelor retinute sau confirmarea eliberarii garantiei de buna executie in termenul
prevazut prin contract.

SARCINA 6

ACTIVITATI POST CONSTRUCTIE


Dup finalizarea tehnic a lucrrilor, Prestatorul va inspecta periodic lucrrile si va elibera certificate de ntretinere,
cu acordul Beneficiarului.

Principalele atributii ale Prestatorului n legtur cu contractul de executie lucrri n aceast etap cuprind, printre
altele:
12
- 1. Dup finalizarea lucrrilor, si dup primirea notificrii din partea Executantului conform prevederilor legale,
Prestatorul va demara procedura de organizare a Receptiei Lucrrilor si de eliberare a Procesului verbal de
receptie a lucrrilor. Pn la emiterea Procesului Verbal de Receptie a Lucrrilor, Prestatorul va proceda la
finalizarea tuturor ordinelor de variatie conform prevederilor legale;
- 2. Elaborarea si transmiterea ctre Beneficiar a unui raport privind modul de executie a lucrrilor, calitatea
acestora si a materialelor folosite, respectarea proiectului si a prescriptiilor tehnice n vigoare, lucrrile
nefinalizate, neconformitti, etc.. Prestatorul va face recomandri cu privire la ndeplinirea conditiilor de
efectuare a receptiei;
- 3. Informarea n scris a Beneficiarului n vederea convocrii comisiei de receptie, conform legii 10/1995;
- 4. Inspectarea lucrrilor efectuate n timpul Perioadei de Notificare a Defectelor si dispunerea oricror lucrri de
remediere.
- 5. Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor si
eliberarea Certificatului de bun executie
- 6. Pregtirea msurtorilor finale si a certificatelor de plat
- 7. Rezolvarea reclamatiilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor reclamatiilor rmase nerezolvate n
timpul implementrii contractului;
- 8. Supervizarea eventualelor lucrri rmase de executat pe timpul perioadei de Notificare a Defectiunilor;
- 9. ntocmirea rapoartelor pe perioada de notificare a defectiunilor;
- 10. Eliberarea Certificatului de plat final;
- 11. Recomandri legate de eliberarea garantiei de bun executie, dac au fost ntrunite conditiile
satisfctoare;
- 12. Completarea Crtii constructiei cu toate documentele relevante si predarea acesteia ctre Beneficiar.
Enumerarea acestor activitti este pur orientativ, Prestatorul avnd obligatia de a ndeplini toate sarcinile ce-i revin
potrivit prevederilor Contractului de executie lucrari si prevederilor legale (Legea nr.10/1995 privind Calitatea n
Construcii si Ordinul 154/11.03.2010 privind Procedura de Autorizare a diriginilor de antier, cu modificarile si
completarile ulterioare).
Caietul de sarcini si anexele se vor constitui ca anexe la contractul de prestari servicii

ALTE RESPONSABILITATI
Prestatorul va trebui s obtin aprobarea scris a Beneficiarului nainte de nceperea oricreia dintre dintre
urmtoarele actiuni:
- Emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea lucrrilor;
- Emiterea Procesului Verbal de Recepie Final;
- Notificarea oricrei Modificri care ar conduce la o modificare a proiectului, sau care se refera la lucrari
suplimentare care nu au corespondent in oferta acceptata si/sau care ar face ca Preul Contractului s
depeasc Valoarea de Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit ulterior de Beneficiar i
Executant n cadrul unor acte adiionale la Contract;
- Emiterii unei dispoziii sau aprobri pentru prelungirea Duratei de Execuie;
- Emiterii Certificatului de Bun Execuie.
Prestatorul isi va asuma raspunderea financiara, conform prevederilor legale, n fata Autoritatii Contractante, in
urmatoarele circumstante:
Lucrrile sunt semnificativ ntrziate si astfel de ntrzieri ar putea fi evitate prin implicarea Prestatorului, sub orice
form;
Calitatea lucrrilor este sub cerintele contractului si Prestatorul ar fi putut s o mbuntteasc prin actiuni de
prentmpinare sau n orice modalitate prevazut de legislatia in vigoare;
Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor sunt constatate defectiuni, deficiente si neconformitti fat de
cerintele Contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Prestatorului ;

Pretul contractului este depsit si cresterea ar fi putut fi evitat prin directa implicare a Prestatorului;
13
Se descoper nereguli severe imputabile Prestatorului, si astfel de nereguli conduc la prejudicii financiare Autorittii
Contractante (Beneficiarul);
Aparitia accidentelor n teren datorate msurilor de snatate si sigurant necorespunztoare luate de ctre Executant,
accidente care ar fi putut fi evitate prin actiunea Prestatorului;
Daunele financiare produse beneficiarului din vina Prestatorului se acoper de ctre acesta din urma.
Diriginii de antier i coordonatorul n materie de securitate i sntate rspund n cazul nendeplinirii obligaiilor
enumerate mai sus, precum i n cazul neasigurrii din culpa lor a nivelului calitativ al lucrrilor prevzut prin proiect,
caietele de sarcini i prin reglementrile tehnice n vigoare.

V. LOGISTICA SI PROGRAMAREA
V.1 Locatia
Prestatorul va infiinta un punct de lucru in care isi va desfasura activitatile. In timpul perioadei de supraveghere
Prestatorul va lucra pe teren.
Dotari:
n timpul execuiei lucrrilor i n perioada de garanie, Prestatorul trebuie sa mentina punctul de lucru cu toate
birourile/locaiile, mijloacele de transport i echipamentul necesar pentru buna funcionare a serviciilor.
Prestatorul va trebui s asigure urmtoarele dotri minime:
Echipamente IT: minim un calculator dotat cu softuri de baz, minim o imprimant;
Cel puin 1 mijloc de transport.
V.2 Data de incepere si perioada de executie.
V.2.1 Data de incepere
Data de incepere a contractului de prestari de servicii va fi a doua zi de la data semnarii contractului de catre ambele
parti, perioada in care Prestatorul va face toate pregatirile necesare pentru mobilizarea echipei si echipamentelor
necesare.
Executia serviciilor incepe de la data comunicrii de ctre Autoritatea Contractant Prestatorului a ordinului de ncepere
a Serviciilor.
Ordinul de ncepere a Serviciilor va fi emis i comunicat de Achizitor Prestatorului cu cel puin 15 zile nainte de data
nceperii Lucrrilor, perioad n care Prestatorul are obligaia de a-i mobiliza personalul i echipamentelor necesare
astfel nct activitile de prestare a Serviciilor s fie ncepute simultan cu activitile de execuie a Lucrrilor.
Prestatorul are pentru perioada de garanie a lucrarii, obligatia indeplinirii si respectarii pevederilor Legii 10/1995,
Ordinului 154/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
n aceste condiii, garantia de bun execuie retinut pentru acest serviciu se va elibera dupa emiterea Certificatului
Final de Plat, respectiv dupa Receptia finala a lucrarilor.
Plile catre Prestator se vor face lunar, pe baza rapoartelor lunare, procentual fata de factura emisa de executantul
lucrarii ( procentual din valoarea cu TVA a facturii emise de executantul lucrarii).
Factura depusa de catre prestatorul de servicii pentru efectuarea platilor serviciilor prestate, respectiv
dirigentie de santier, va fi insotita de un raport de activitate pentru perioada la care face referire factura,
raport in care sa fie mentionate toate documentele pe care le depune si prin care isi asuma
responsabilitatea pentru lucrarile verificate, cunoscand normele penale incidente in materia falsului in
declaratii. La finalizarea contractului de dirigentie de santier, comisia constituita de catre beneficiar va
inventaria toate documentele depuse de catre dirigintele de santier, conform obligatiilor contractuale si
numai dupa receptia si verificarea acestora se va deconta serviciul prestat.

V.2.2 Perioada de execuie (estimata)


FAZA DURATA
Mobilizarea maxim 7 zile
Constructia Maxim 30zile
Receptia la terminarea lucrarilor maxim 7 zile
Perioada de notificare a defectelor (perioada de Se va stabili la contractarea lucrarilor
garantie acordata lucrarilor)
14
Receptia finala a lucrarilor maxim 7 zile

Contractul de lucrari va avea o durata estimata de maxim 2 luni.


Graficul de mai sus este estimativ:
- perioada de constructie se va finaliza la data mentionat n Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrrilor;
- perioada de notificare a defectelor va ncepe de la data finalizrii lucrrilor, putnd fi extins conform prevederilor
legale;
Durata serviciilor de supervizare va acoperi n totalitate durata lucrrilor din cadrul contractului de lucrri (nu neaprat
durata mentionat n tabelul de mai sus);
Prestatorul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numrul de zile al expertilor si, n functie de stadiul
lucrrilor, si n consecint n functie de tipul de servicii prestate.

V.3. FACILITAI I INFORMAII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANT

Autoritatea contractant va pune la dispoziia Prestatorului cu care va ncheia contractul, urmtoarele documente:
Un exemplar din documentaia tehnic de execuie-format electronic;
Detaliile de execuie-format electronic
Caietele de sarcini pe specialiti- format electronic
Un exemplar din contractul de lucrri ncheiat cu Executantul;
Avizele, acordurile i autorizaia de construire.

VI. CERINE PROFESIONALE


Serviciile asigurate de Prestator vor respecta legislatia romana in vigoare, n acest sens fiind necesar ca personalul pe
care va trebui sa il utilizeze in monitorizarea acestui contract de lucrari trebuie s cuprind cel puin :
- un responsabil lucrare din partea Prestatorului ;
- un specialist/expert diriginte lucrri n domeniul Constructii civile, industriale , si agricole , Categoria D, autorizat;

VII. DURATA:
Asigurarea asistenei tehnice de specialitate prin dirigini de antier pe toat durata derulrii contractului de executie a
lucrarilor, prestatorul avand totodata obligatia indeplinirii si respectarii pevederilor Legii 10/1995 si Ordinului 154/2010,
cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de garanie a lucrarii.

ANEXE

ANEXA 1 Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere


ANEXA 2 Proces verbal de trasare a lucrarilor
ANEXA 3 Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
ANEXA 4 Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
ANEXA 5 Proces verbal de receptie calitativa
ANEXA 6 Raport de neconformitate
ANEXA 7 Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plata
ANEXA 8 Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
ANEXA 9 Liste de cantitati
ANEXA 10 Restituirea avansurilor
15
ANEXA 11 Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
ANEXA 12a Sumarul situatiei lucrarilor executate
ANEXA 12b Sumarul certificarilor lunare
ANEXA 12c Registrul NCS NR
ANEXA 12d Recuperarea avansului platit
ANEXA 12e Sumarul calculului cotei datorate Inspectoratului de Stat in Constructii
ANEXA 13 Foaie de atasament
ANEXA 14 Nota de comanda suplimentara/de renuntare
ANEXA 15 Raport de inspectare lucrari
ANEXA 16 Minuta sedintei lunare
ANEXA 17 Jurnal de santier
ANEXA 18 Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor
ANEXA 19 Cerere aprobare material

Vizat manager ec.


Veronica Radulescu

16
Anexa 1

SANTIER________________________ PUNCT DE LUCRU__________________

OBIECTUL______________________________________________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE


REPERE

Nr.___________ Data____________

1.Delimitarea terenului conform planului nr.____________ avand coordonatele (axele):


__________________________________________

Plansa nr.__________________________ Proiect nr.____________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):


________________________________________________________________________________
_________________________________________

Indicativul bornei de
referinta______________ Cota_____________ Cota absoluta_________

Borna 1 Borna 2 Borna 3 Borna 4


X
Coordonata (Axa) Y
Z

2.Constructii instalatii existente pe amplasament sau in subsol:


________________________________________________________________________________
______________________________________

3.Alte mentiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:
a) sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;

17
BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;

PREDAT: Numele Prenumele Functia Semnatura

BENEFICIAR /DIRIGINTE
SANTIER:

PROIECTANT:

PRIMIT: Numele Prenumele Functia Semnatura


CONSTRUCTOR:

18
Anexa 2

PUNCT DE
SANTIER_______________________ LUCRU____________________

OBIECTUL_________________________________________________

PROCES VERBAL
DE TRASARE A LUCRARILOR

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Nr.___________ Data____________

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.________________ din proiectul nr.____________.

Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc)


__________________________________________________________
________________________________________________________

X __________
avand coordonatele:
Y __________

Z __________

Cota _______

Executat trasarea: Verificat:

Numele: ____________ ____________

Prenumele: ____________ ____________

Semnatura: ____________ ____________

19
Anexa 3
INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII
ISC________________________________

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE

Nr.___________ Data____________

Nr. inregistrare ISC______________________


Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata________.
Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de Dirigintele de specialitate_____________
la obiectivul_______________________ codul_____________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei
de construire nr._________ valabila pana la data de __________ executata pe baza proiectului nr.
______ elaborat de _____________________
verificat de:
numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile:
1. ____________________________ ___________ ________________________
2. ____________________________ ___________ ________________________
3. ____________________________ __ ________________________
4. ____________________________
responsabil tehnic cu executia:
numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile:
_____________________________ ________ __________________
la faza determinanta: _________________________________
in prezenta Executantului:______________________________
reprezentat de : __________________________________
cu participarea investitorului: _____________________________
reprezentat de: __________________________________
Dirigintelui de santier: __________________________________
autorizat nr. _____________________________
si a proiectantului: _____________________________
reprezentat de: __________________________________
In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante
pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului
efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:
- calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;
- calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;
- calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor
efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale
se constata ca:
- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor;
- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:
________________________________________________________________________________
_____________________________________
- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:
________________________________________________________________________________
____________________________________

20
MENTIUNI SPECIALE:
_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________
In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA

CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar
si originalul la ISC __________________

ISC: _____________________________________
Numele: _____________________________________
Prenumele: _____________________________________
Semnatura: _____________________________________

INVESTITOR
/DIRIGINTE SANTIER _____________________________________
Numele: _____________________________________
Prenumele: _____________________________________
Semnatura: _____________________________________

PROIECTANT _____________________________________
Numele: ____________________________________
Prenumele: _____________________________________
Semnatura: _____________________________________

Executant _____________________________________
Numele: _____________________________________
Prenumele: _____________________________________
Semnatura: _____________________________________

Anexa 4

SANTIER__________________________ PUNCT DE
LUCRU____________________

OBIECTUL____________________________________________________

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr.___________ Data____________

21
Faza din lucrare supusa verificarii:
_________________________________________________________________________________
______________________________________

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):


_________________________________________________________________________________
_______________________________________

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._______ plansele nr.___ sau a dispozitiei de
santier nr.________ din data de _________.

Concluzii:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________

CONSTRUCTOR: BENEFICIAR PROIECTANT:


/DIRIGINTE SANTIER:
Numele: ____________ ____________ ____________
Prenumele: ____________ ____________ ____________
Semnatura: ____________ ____________ ____________

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

CONSTRUCTOR BENEFICIAR PROIECTANT


/DIRIGINTE DE
SANTIER
Numele: ____________ ____________ ____________
Prenumele: ____________ ____________ ____________
Semnatura: ____________ ____________ ____________

Anexa 5

PUNCT DE LUCRU________________
SANTIER_______________________

OBIECTUL_________________________________________________

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr.___________ Data____________

Cu ocazia verificarii efectuate la:


______________________________________________________________________________________
_________________________________________

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:


22
______________________________________________________________________________________
_________________________________________

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:


______________________________________________________________________________________
_________________________________
Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
______________________________________________________________________________________
_________________________________
Mentiuni speciale:
______________________________________________________________________________________
_________________________________
BENEFICIAR
/DIRIGINTE SANTIER PROIECTANT CONSTRUCTOR

Numele: ____________ ____________ ____________

Prenumele: ____________ ____________ ____________

Semnatura: ____________ ____________ ____________

23
Anexa 6

Beneficiar <INTRODUCETI>
Diriginte santier <INTRODUCETI> Data
Executant <INTRODUCETI>
Santier <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>
Obiectul <INTRODUCETI>

RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. <INTRODUCETI>

Referitor la:

Descrierea neconformitatii si a cauzei:

Intocmit,
Diriginte santier _____________ Semnatura ________________

Luat la cunostinta,
Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura __________

Actiunea corectiva propusa:

Termen de remediere:
Vizat sef santier Numele si Prenumele Semnatura

Data:

Verificat eliminare neconformitate:

Numele si Prenumele Semnatura


Responsabil Tehnic cu
Executia

Diriginte santier

Data:

24
Anexa 7
FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>
DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIAR: <INTRODUCETI>
CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>
DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI: <INTRODUCETI>
PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI: <INTRODUCETI>
DATA APROBARII DE CATRE DIRIGINTELE DE SANTIER: <INTRODUCETI>
MII LEI
Ref. TOTAL
A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA
a Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior
b Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent
c= b-a Valoarea lucrarilor in certificatul curent
d Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior
e Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent
f= de-d Valoarea variatiilor in certificatul curent
a+d Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior
b+e Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent
c+f Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent
(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta {A=c+f}
B. AVANSUL CONTRACTULUI
g Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)
h Avans cumulat recuperat in certificatul anterior
i. Avans cumulat recuperat in certificatul curent
j=i-h Recuperarea avansului in certificatul curent
(B) Total avans contract in acest certificat {B=-j}
C. SUME RETINUTE
k Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior
l=k+m Valorea cumulata a retinerilor in acest certificat
m= A*X Sumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf.
% Anexa la Oferta )
n Eliberarea sumelor retinute
(C) Total retineri in acest certificat {C=n-m}
D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE
o Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior
Penalitati (art....... din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din valoarea
p. contractului
Penalitati (art....... din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata
q. neefectuata
r=o+s Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent
s=q-p Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent
(D) Diverse debite si credite in acest certificat {D=-s}
(T) Total general T=A+B+C+D
(TA) Total general actualizat conform contract TA=TxK(A)

25
Certific ca suma <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei este datorata
Constructorului in conformitate cu termenii Contractului
Semnatura ______________________
Diriginte Santier
Aprob suma <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei care
este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.
Semnatura ______________________
Ordonator de credite

26
Anexa 8

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>


NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIAR: <INTRODUCETI>
CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

VALOAREA DIN CERTIFICATUL


CUMULAT ANTERIOR
NR. LISTA DE CANTITATI CONTRACT CURENT
(mii lei ) (mii lei)
(mii lei ) (mii lei )
1 <INTRODUCETI>{Ex.:Terasamente} 0.00 0.00
2 <INTRODUCETI> 0.00
3 <INTRODUCETI> 0.00
4 <INTRODUCETI> 0.00 0.00
5 <INTRODUCETI> 0.00 0.00
Etc. 0.00 0.00
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR 0.00 0.00 0.00
DIVERSE SI NEPREVAZUTE
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Intocmit Diriginte Santier,

27
Anexa 9

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>


NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIAR: <INTRODUCETI>
CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DECONTATE


LISTA nr. <INTRODUCETI>
Cantitati De plata ( mii Lei)
Descrierea Total
Nr. Articol U.M. Cantitatea Pret unitar Certificat Certificat
articolului (4x5) Cumulat Anterior Cumulat Anterior
curent curent
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
1 <INTRODUCETI> m <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>
2 <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>
3 <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>
4 <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>
6 Etc.
Total Lista

Intocmit Diriginte Santier,

28
Anexa 10

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>


NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIAR: <INTRODUCETI>
CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

RESTITUIREA AVANSULUI

AVANSUL PLATIT RESTITUIREA AVANSULUI


Certificat nr. CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT
(mii Lei)
(mii Lei) (mii Lei) (mii Lei)
1
2
3

Intocmit Diriginte Santier,

29
Anexa 11

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>


NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIAR: <INTRODUCETI>
CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE DE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

Aprobat/ In Valoarea totala a VALOAREA VARIATIILOR


NR. Descrierea CERTIFICATUL
asteptare variatiei (+/-) CUMULAT ANTERIOR
CURENT
1 <INTRODUCETI>
2
3
4
5
TOTAL VALOARE VARIATII

Intocmit Diriginte Santier,

30
Anexa 13
DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>
BENEFICIAR: <INTRODUCETI>
CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>
CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>

FOAIE DE ATASAMENT NR. <INTRODUCETI>


din LISTA <INTRODUCETI>

Constructor: Diriginte Santier


<INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

Lista <INTRODUCETI>

Cantitatea
Cod DESCRIEREA ARTICOLULUI U.M.
din Contract
art.

<INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

CALCULUL CANTITATILOR

CANTITATEA SEMNATURI
CONSTRUCTO DIRIGINTE DE
CUMULAT ANTERIOR IN LUNA R SANTIER
Valoric
Procentual

COMENTARII:

Intocmit Diriginte Santier,

31
Anexa 14
NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

DENUMIREA PROIECTULUI <INTRODUCETI>

BENEFICIAR DE GRANT: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

N.C.S./N.R. nr/data: <INTRODUCETI>


TITLUL <INTRODUCETI>
Descriere: <INTRODUCETI>
Valoarea : <INTRODUCETI>

Valoarea Contractului <INTRODUCETI>

Valoare C+M <INTRODUCETI>

Valoare diverse si neprevazute <INTRODUCETI>

Valoare initiala al Contractului <INTRODUCETI>

Valoare initiala C+M <INTRODUCETI>

Valoare initiala diverse si neprevazute <INTRODUCETI>


Valoarea revizuita a Contractului <INTRODUCETI>

Valoare revizuita C+M <INTRODUCETI>

Valoare revizuita diverse si neprevazute <INTRODUCETI>


Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R. <INTRODUCETI>
Data finalizarii conform Contract <INTRODUCETI>

Data finalizarii contractului conform


<INTRODUCETI>
precedentei N.C.S./N.R. Nr.
Data finalizarii revizuita <INTRODUCETI>
Intocmit : Avizat: Luat la cunostinta: Aprobat:
Diriginte Santier: Proiectant: Constructor: Beneficiar de Grant:
<INTRODUCETI> <INTRODUCET> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>
Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura :

Nume: Nume: Nume: Nume:

32
Anexa 14 (continuare)

CONTINUT

1. Preambul
2. Justificari
2.1 Justificari tehnice
2.2 Justificari financiare
3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.
4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract
5. Corespondenta relevanta

1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii <INTRODUCETI> , ca urmare a verificarii


efectuate in data de <INTRODUCETI> la obiectul <INTRODUCETI> aflat in faza <INTRODUCETI> s-au
constatat urmatoarele aspecte:

{Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si


situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.}

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de <INTRODUCETI> reprezentantii proiectantului,


constructorului si beneficiarului.

In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei tehnico-
economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de Santier
pentru rezolvarea situatiei.

La data de <INTRODUCETI> a fost emisa Dispozitia de Santier nr.<INTRODUCETI> in urma careia s-a
intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr.<INTRODUCETI>.

2.Justificari

2.1 Justificari tehnice

{Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma
aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de
beneficiar}

2.2 Justificari financiare

{Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din
Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa
compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista}.

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr. <INTRODUCETI> s-a intocmit devizul financiar al


lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de <INTRODUCETI>.

33
Anexa 14 (continuare)

3. Devizul financiar <INTRODUCETI>.

4. Sumarul variatiilor pe Contract

Descriere Valoare Variatii Total Valoare Valoare Diverse


Nr. initiala variatie Revizuita Contract si neprevazute
C+M revizuita
Cheltuieli Economii
Suplimentare
1 <INTRODUCETI>
2
3
.

5.Corespondenta relevanta

1. Nota de constatare nr./data <INTRODUCETI>

2. Minuta intalnirii nr./data <INTRODUCETI>

3. Dispozitia de Santier nr./data <INTRODUCETI>

4. Proces verbal de negociere nr./data <INTRODUCETI>

34
Anexa 15

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

BENEFICIAR: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE SANTIER: <INTRODUCETI>

RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI

DESCRIEREA LUCRARII

DOCUMENTE DE REFERINTA

OBSERVATII CONTACTE

DIRIGINTE SANTIER/DATA
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA

35
Anexa 16

MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE DE SANTIER: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

MINUTA SEDINTEI LUNARE: <INTRODUCETI>

DATA/LOCATIA: <INTRODUCETI>

Au participat:

NUME REPREZENTIND SEMNATURA


<INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

Minuta agreeata de:

Constructor Diriginte Santier

Nume .. Nume ..

Functia ... Functia ...

Semnatura .. Semnatura ..

Data .. Data ..

36
Introducere

1.1 Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>, <Functia> care


a urat bun venit participantilor.
1.2 Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre
ambele parti.
2 Progres
2.1 General
2.2 Lucrari
2.3 Obstructionari

3 Financiar
3.1 Plata avansului
3.2 Variatii si pretul final al contractului

4 Asigurari

5 Personal cheie

6 Graficul de esalonare al lucrarilor

7 Programarea derularii fondurilor

8 Organizarea de santier, laboratoare

9 Facilitatile Dirigintelui de santier

10 Subcontractori si furnizori

11 Planul de asigurare a calitatii

12 Materiale

13 SIGURANTA CIRCULATIEI

14 Protectia muncii

15 Protectia mediului

16 Altele

17 Plingeri

18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri

Minuta pregatita de: <INTRODUCETI>

37
38
Anexa 17
Jurnal de santier
Ziua: ,
DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI> Data: )
NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

1. Lucrari in desfasurare
Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. Cantitatea Forta de munca utilizata Echipamente folosite

2. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia

3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia

4. a) Echipamente aduse in santier 4. b) Echipamente indepartate din santier

5. Starea Vremii

6. Vizitatori in santier

7. Alte observatii

8.Lista documentelor anexate

Intocmit de: <INTRODUCETI>

39
Anexa 18

INVESTITOR _______________________ SE APROBA


(Conducatorul institutiei)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR


Nr. ________din ___________

Privind lucrarea ______________________________________________________ executata in cadrul


contractului nr. ____________din ___________________, incheiat intre
_______________________si____________________________________pentru lucrarile de
_________________________________________

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ______________, eliberata de ________ la _______ , cu
valabilitate pana la ____________________________.

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul
________________________, fiind formata din:
Presedinte_________________________________
(nume si prenume)
Membrii _________________________________
(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie:


__________________________________________
__________________________________________
(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:


4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in
lista Anexa nr. 1.
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:


_____________________________________________________________________

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:


__________________________________________________________________

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:


____________________________________________________________________

38
8. Prezentul proces- verbal, continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a fost incheiat
astazi ________ la _______ in _____ exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: _____________________ ______________________


Membri: _____________________ ______________________
(Numele, prenumele) (semnatura)

Specialisti ______________________ ______________________

(Numele, prenumele) (semnatura)

38
Anexa 19

CERERE PENTRU APROBARE MATERIAL

CEREREA NR. 1

Proiect nr.

Denumire proiect:

Beneficiar:

Contractor/Constructor:

Material : Origine/
Producator:

Lista de cantitati. Documente


: atasate:

Distribuitor :

SPECIFICATII

Semnatura si stampila contractorului. Data:

INSPECTOR DE SANTIER / COMMENTARII: Aprobat ( ) Aprobat cu comentarii ( ) Respins ( )

38
APROBAT APROBAT CU COMENTARII RESPINS

DIRIGINTE SANTIER

Semnatura ...

Data: ...

DATE TEHNICE
CEREREA NR. 1

Material :

Nr. Date tehnice


Descriere

1. Producator
a) Nume
b) Tara

2. Furnizor:

38
REPREZENTANT
BENEFICIAR

CONTRACTOR DIRIGINTE DE SANTIER

Semnatura Semnatura

38