Sunteți pe pagina 1din 131

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

I storie
Manual pentru clasa a XI-a

Alexandru Barnea
(coordonator)
Vasile Manea
Eugen Palade
Florin Petrescu
Bogdan Teodorescu


C ORINT
EDUCAIONAL
Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 4446 din
19.06.2006, `n urma evalu\rii calitative organizate de c\tre Consiliul Na]ional pentru
Referen]i: Evaluarea [i Difuzarea Manualelor, [i este realizat `n conformitate cu programa ana-
Conf. dr. Cristian Olariu litic\ aprobat\ prin Ordin al ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 3252 din 13.02.2006.
Facultatea de Istorie,
Universitatea Bucure[ti Date despre autori [i contribu]ia lor la elaborarea manualului:
Prof. gr. I Ioan Halmaghi, Prof. univ. dr. Alexandru Barnea
Doctor `n istorie (1983), specializat `n istorie antic\ [i arheologie. Cercet\tor [tiin]ific (din 1968) la
Colegiul Na]ional Unirea,
Institutul de Arheologie din Bucure[ti al Academiei Romne. Decan al Facult\]ii de Istorie a Univer-
Bra[ov sit\]ii Bucure[ti (1996-2004). Din 1999, prim-vicepre[edinte al Societ\]ii de {tiin]e Istorice din
Romnia [i pre[edinte al Comisiei Na]ionale de Arheologie. Autor a numeroase studii [i lucr\ri de spe-
cialitate. Distins cu premiul Vasile Prvan al Academiei Romne (1979). Coordonator al colectivului
de autori al unor manuale de istorie pentru clasele a IX-a (CORINT, 2000) [i a X-a (CORINT, 2004,
2005 ). A coordonat procesul de elaborare a acestui manual [i a asigurat controlul [tiin]ific.
Prof. gr. I Vasile Aurel Manea
Profesor la Liceul teoretic din Codlea (jud. Bra[ov). Membru al Comisiei Na]ionale de Istorie (1994-
1998) [i inspector de specialitate la I.S.J. Bra[ov (1995-1998). Pre[edinte al filialei Bra[ov a Societ\]ii
de {tiin]e Istorice. Lucr\ri la sesiuni de comunic\ri [tiin]ifice, articole [i studii `n publica]ii de speciali-
tate. Coautor la manuale de istorie pentru clasele a IX-a (CORINT, 2000), a X-a (CORINT, 2004, 2005)
[i a X-a SAM (CORINT, 2004). A elaborat temele 10 (`n colaborare), 12-14, 22, 23 din acest manual.
Prof. gr. I dr. Eugen Palade
Coordonator al Departamentului de Integrare European\ al Funda]iei Centrul Educa]ia 2000+ (din
2002). A coordonat implementarea Proiectului de Reform\ a ~nv\]\mntului Preuniversitar din
Romnia, finan]at de Banca Mondial\ [i de Guvernul Romniei (1993-2002). A participat
la procesul de reform\ a manualelor [colare [i dezvoltare curricular\ din Slovenia, Serbia, Bosnia-
Her]egovina, Azerbaidjan. Autor de lucr\ri cu caracter didactic [i coautor de manuale de istorie.
A elaborat capitolele 1-5 din acest manual.
Redactor: G. Moldoveanu Prof. Florin Petrescu
Profesor la {coala Nr. 1 Pantelimon, Ilfov, [i la {coala evreiasc\ Lauder-Reut, Bucure[ti. Doctorand
Tehnoredactare computerizat\: al Institutului de Arheologie Vasile Prvan al Academiei. Membru `n Comisia Ministerial\ de Analiz\
Corina Roncea [i Aprobare a Materialelor Didactice privind predarea istoriei evreie[ti [i a Holocaustului `n [colile
din Romnia. A urmat cursuri [i a f\cut vizite de specializare `n mai multe ]\ri europene. A publicat
Coperta: Valeria Moldovan studii cu privire la monumente arheologice de pe teritoriul Romniei [i la istoria evreilor (Holocaustul).
A elaborat temele 6-8, 19-21 din acest manual.
Prof. gr. I dr. Bogdan Teodorescu
Pentru comenzi [i informa]ii, Doctor `n istorie (1984). Profesor la Liceul teoretic Victor Babe[ din Bucure[ti. Inspector de specia-
adresa]i-v\ la: litate `n MEN (1991-1998) [i, din 1991, membru al Comisiei Na]ionale de Istorie. Secretar general (din
Editura CORINT EDUCA}IONAL 1991) al Societ\]ii de {tiin]e Istorice din Romnia. A publicat studii de istorie medie romneasc\ [i
Departamentul de Vnzari de metodica pred\rii istoriei. Autor sau coautor la manuale de istorie pentru clasele a IV-a (CORINT,
2006), a VI-a, a VIII-a, a IX-a (CORINT, 2000), a X-a (CORINT, 2004, 2005), a X-a SAM (CORINT,
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, 2004), a XI-a [i a XII-a. A elaborat temele 9, 10 (`n colaborare), 11, 15-18 [i recapitul\rile.
Bucure[ti, cod po[tal 060012
Tel.: 021.319.88.22, ISB: 978-606-8609-74-4
021.319.88.33, 0748.808.083,
Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT EDUCA}IONAL,
0758.225.443
parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
Fax: 021.319.88.66,
021.310.15.30
E-mail: vanzari@edituracorint.ro Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei
www.grupulcorint.ro Istorie: manual pentru clasa a XI-a / Alexandru Barnea (coord.) ;
Vasile Manea, Eugen Palade, ... Bucure[ti : Corint Educa]ional, 2014
ISBN: 978-606-8609-74-4
Tiparul executat la:
I. Barnea, Alexandru (coord.)
FED PRINT S.A.
II. Manea, Vasile Aurel
III. Palade, Eugen
94(100)(075.35)
De[teapt\-te, romne!
Versuri: Andrei Mure[anu
Muzica: Anton Pann

De[teapt\-te, romne, din somnul cel de moarte,


n care te-adncir\ barbarii de tirani!
Acum ori niciodat\ croie[te-]i alt\ soarte,
La care s\ se-nchine [i cruzii t\i du[mani!

Acum ori niciodat\ s\ d\m dovezi la lume


C\-n aste mni mai curge un snge de roman,
{i c\-n a noastre piepturi p\str\m cu fal\-un nume
Triumf\tor n lupte, un nume de Traian!
.................................................................................

Privi]i, m\re]e umbre, Mihai, {tefan, Corvine,


Romna na]iune, ai vo[tri str\nepo]i,
Cu bra]ele armate, cu focul vostru-n vine,
Via]\-n libertate ori moarte! strig\ to]i.
.................................................................................
Modulul I

Europa
Europa contemporan\
dup\
EUROPA SPA}IU AL DIVERSIT|}II
`ncheierea nceputul secolului `n care am intrat `n urm\ cu c]iva ani a adus Europa
r\zboiului
mai aproape ca niciodat\ de realizarea unui mai vechi proiect politic: unitatea
mondial
v\zut\ cu european\. De ce a devenit un astfel de proiect aplicabil n acest moment
ochii unui istoric [i nu mai devreme? Un reputat istoric contemporan Hagen Schulze
cineast afirma c\ de-a lungul istoriei sale Europa nu s-a aliat niciodat\ pentru ceva, ci
un afi[ al doar `mpotriva a ceva. mpotriva cui trebuia s\ se uneasc\ Europa sfr[itului
filmului
lui Vittorio
de secol XX? R\spunsul la aceast\ ntrebare comport\ dou\ aspecte: globa-
de Sica, lizarea [i ... Europa ns\[i.
Ho]ii de Fenomenul globaliz\rii pune n fa]a statelor continentului provoc\ri c\rora,
biciclete n mod evident, nu le pot face fa]\: competi]ia economic\ cu alte pie]e econo-
(1948) mice mult mai puternice (SUA, Japonia) sau cu un imens poten]ial de dezvol-
1 tare (China, India), nevoia investi]iei masive n [tiin]\ [i n tehnologie, protec]ia
mediului, lupta mpotriva subdezvolt\rii, a terorismului etc.
Rezisten]a opus\ de ntregul conti-
nent dictaturii lui Hitler a constituit deci o
n acela[i timp, Europa trebuie s\ se apere [i de sine, mai exact spus de
surs\ a mi[c\rii europene de dup\ Al tot ceea ce a nsemnat manifestare cu poten]ial de conflict n secolul XX. C\ci
Doilea R\zboi Mondial, o alt\ surs\ fiind Europa ultimului secol a fost o lume a permanentei confrunt\ri ntre mai multe
R\zboiul Rece: f\r\ cei doi mari despo]i tendin]e de dezvoltare, avnd uneori rezultate tragice asupra destinului conti-
ai secolului XX, Hitler [i Stalin, nu ar fi nentului. Astfel, sub raport politic, nceputul secolului p\rea c\ aduce cu sine
fost posibil procesul de unificare euro- victoria statului na]ional [i a democra]iei parlamentare. Evolund spre forme
pean\, care a generat pentru ntia oar\ paroxistice, acela[i na]ionalism s-a aflat ns\ la originea celor dou\ mari de-
n istoria continentului institu]ii transna-
zastre ale omenirii care au purtat numele de r\zboaie mondiale.
]ionale durabile. Dac\ analiz\m evolu]ia
sentimentului de solidaritate n Europa Democra]ia parlamentar\ liberal\, a[a cum se manifesta ea la nceputul
de la B\t\lia de la Salamis pn\ n pre- secolului XX, nu a reu[it nici s\ evite Primul R\zboi Mondial [i nici s\ gestio-
zent, g\sim o explica]ie pe ct de simpl\, neze corect consecin]ele sale. S-a creat astfel terenul favorabil manifest\rii
pe att de ap\s\toare: Europa nu s-a alternativei fasciste, cu forma sa extrem\, hitlerismul. Speculnd sentimentul
aliat niciodat\ pentru ceva, ci doar mpo- na]ional [i consecin]ele sociale ale crizelor economice, acesta a generat
triva a ceva. Unitatea Europei se face marea catastrof\ a anilor 1939-1945. De[i ncheiat\ de mai bine de jum\tate
sim]it\ mai ales n defensiva comun\ m-
de secol, cea de-a doua conflagra]ie mondial\ continu\ s\ nasc\ pasiuni [i
potriva unui pericol comun, imaginar sau
real, iar dac\ primejdia dispare, dispare s\-[i releve neb\nuite consecin]e datorit\ dimensiunilor sale apocaliptice.
[i unitatea. Sfr[itul r\zboiului nu a nsemnat ns\ instaurarea p\cii, ci declan[area unui
(Hagen Shulze, Stat [i na]iune alt tip de conflict, R\zboiul Rece, ntre vestul democratic [i estul sovietizat.
n istoria european\, 1994) Experimentul comunist din URSS, extins la nivelul jum\t\]ii estice a conti-
nentului european, a generat o nesfr[it\ suferin]\ uman\. Dispari]ia sa dup\
1989 a dat o nou\ [ans\ democra]iei n Europa de Est, dar procesul s-a
Competen]e generale
care trebuie s\ fie formate dovedit lung, complicat [i nso]it de o recrudescen]\ a na]ionalismului. Acesta
prin procesul de predare-`nv\]are a readus b\trnului continent r\zboiul: Croa]ia, Bosnia, Kosovo, interven]ia
a disciplinei ISTORIE `n clasa a XI-a NATO n Iugoslavia. Departe de a fi un monopol al estului, na]ionalismul [i se-
1. Utilizarea eficient\ a comunic\rii [i paratismul pe baze etnice continu\ s\ se manifeste [i n vestul continentului,
a limbajului de specialitate. cazurile irlandez [i cel basc fiind ntre cele mai cunoscute.
2. Exersarea demersurilor [i ac]iuni- A[adar, pe lng\ cultur\ [i bun\stare pentru o bun\ parte a cet\]enilor s\i,
lor civice democratice. Europa secolului XX a adus cu sine [i mult\ suferin]\. Mai mult chiar, dup\ ce
3. Aplicarea principiilor [i metodelor dominaser\ lumea vreme de mai multe veacuri din punct de vedere economic,
adecvate `n abordarea surselor istorice.
militar [i al nivelului de civiliza]ie, statele europene s-au v\zut, dup\ Al Doilea
4. Folosirea resurselor care sus]in
`nv\]area permanent\. R\zboi Mondial, n situa]ia de a nu mai avea un cuvnt de spus n competi]ia
global\. Europa devenise un pericol pentru ea ns\[i.

4 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I
2
Ast\zi a[ dori s\ m\ refer la tragedia Europei. Acest nobil continent cuprinde cele mai
frumoase [i mai cultivate regiuni ale lumii, bucurndu-se de un climat temperat [i echili-
brat (...). Este fntna credin]ei cre[tine [i a eticii cre[tine. Este la originea celor mai multe
culturi, a artei [i a filosofiei, att n Antichitate, ct [i n timpurile moderne. Dac\ Europa
ar fi fost unit\ n mp\rt\[irea mo[tenirii sale comune, fericirea, prosperitatea [i gloria sa
ar fi fost f\r\ limite. (...) Totu[i, Europa a fost locul care a r\spndit acea serie de
nfrico[\toare dispute na]ionaliste, ini]iate de na]iunile teutonice n cre[tere de putere, pe
care le-am v\zut n acest secol XX [i chiar pe timpul vie]ii noastre, distrugnd pacea [i
tulburnd viitorul ntregii umanit\]i.
{i care este starea la care a fost redus\ Europa? Unele dintre statele mai mici au
recuperat, ntr-adev\r, teritoriile, dar peste ntinse p\r]i ale sale o mare mas\ de oameni
chinui]i, fl\mnzi, epuiza]i [i dezorienta]i se uit\ cu gura c\scat\ la ruinele ora[elor [i
locuin]elor lor [i scruteaz\ orizonturile n a[teptarea unor noi pericole, a unor noi tiranii Redresarea economiei europene [i mondiale,
sau momente de teroare. Printre nving\tori este zarva mai multor voci; printre nvin[i, o principalul obiectiv al Conferin]ei de la
trist\ t\cere a disper\rii. Asta este tot ceea ce au europenii, grupa]i n att de multe Bretton Woods (iulie 1944)
str\vechi state [i na]iuni, asta este tot ceea ce rasa germanic\ a ob]inut sf[iindu-se unii [i al Planului Marshall (afi[ din 1950)
pe al]ii n buc\]i [i r\spndind pr\p\dul n lung [i n lat. (...) Domnilor, ei pot nc\ s\ se
ntoarc\.
(Winston Churchill, Zrich, 1946)

3
Dinamica comer]ului interna]ional este foarte puternic\. Aceasta ascunde n spatele
s\u globalizarea industriei, ca efect a dou\ tipuri de mi[c\ri. Pe de o parte, ntreprinde-
rile ncercnd s\ cucereasc\ noi pie]e [i, pe cale de consecin]\, s\ se apropie de
poten]ialii clien]i. Este atitudinea marilor ntreprinderi multina]ionale. Pe de alt\ parte, anu-
mite ntreprinderi trebuie s\-[i transfere o parte a produc]iei pentru a sc\dea pre]ul minii
de lucru. A[a se face c\ industria electronic\ realizeaz\ o mare parte a componentelor de
baz\ n Asia de Sud-Est.
Interna]ionalizarea comer]ului [i a industriei implic\ fluxuri gigantice de capital inter-
na]ional. Trebuie finan]at comer]ul mondial, investi]iile interna]ionale, trebuie acoperite
riscurile, repartizate dividendele etc. Dinamica financiar\ este de atunci alimentat\ de o
nevoie crescnd\ de capitaluri transfrontaliere. La aceasta se adaug\ mi[c\rile financia-
re n\scute din excedentele petroliere ale OPEC sau din excedentele ob]inute de japonezi
sau de germani care caut\ plasamente n zonele ce duc lips\ de capitaluri.
n general, capitalurile interna]ionale reprezint\ o mas\ gigantic\ aflat\ permanent n
mi[care n cele patru col]uri ale planetei. Pe pie]ele de schimb, volumul tranzac]iilor coti-
diene este de circa 900 miliarde dolari, echivalentul PIB-ului anual al Fran]ei. Prin com-
para]ie, rezervele totale ale b\ncilor centrale nu se ridic\ dect la circa 700 de milioane
de dolari. Competen]e specifice modulului
(M. Albert, Capitalism contra capitalism, 1991) POPOARE {I SPA}II ISTORICE
1.1. Formularea, `n scris [i oral, a unor
opinii referitoare la o tem\ de istorie.
ACTIVITATE INDEPENDENT| *1.2. Elaborarea unei argument\ri
Citi]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: orale sau scrise.
1. Analiza]i [i descrie]i imaginea Europei oferit\ de documentul 2. *3.2. Compararea relevan]ei surselor
2. Identifica]i dou\ posibile semnifica]ii ale acestei imagini pentru situa]ia n care se istorice `n abordarea unui subiect.
g\sea Europa la sfr[itul celui de Al Doilea R\zboi Mondial. Compara]i-v\ op]iuni- Con]inuturile [i competen]ele specifice
le cu cele ale colegului de banc\. marcate prin (*) sunt obligatorii numai
3. Identifica]i cauzele care au condus la aceast\ situa]ie. la specializ\rile care au prev\zute
Se putea preveni acest conflict? Argumenta]i-v\ punctul de vedere. `n planul-cadru 2-3 ore de Istorie pe
4. Care a fost solu]ia pentru ie[irea din criza generat\ de r\zboi? Are aceast\ solu]ie s\pt\mn\.
efecte [i asupra Europei sfr[itului secolului al XX-lea? Argumenta]i r\spunsul dat.

Europa [i lumea `n secolul XX 5


Modulul I
PREMISE ALE INTEGR|RII. PRIMII PA{I
Constituirea unit\]ii europene nu s-a bazat numai pe argumente negative [i
pe nevoi de ap\rare. De-a lungul ndelungatei sale istorii, au existat numeroase
ncerc\ri de a pune lumea european\ sub semnul unor valori comune [i al unei
conduceri comune. Primele tentative temporar reu[ite apar]in Antichit\]ii greco-
romane, civiliza]ia din care [i ast\zi mai to]i europenii [i revendic\ identitatea.
I-a urmat ncercarea de creare a Europei cre[tine, stindard sub care genera]ii
ntregi de cavaleri [i oameni politici au luptat mpotriva necredincio[ilor.
Anima]i de valori mai curnd seculare, suveranii Fran]ei ncearc\ n dou\ rn-
duri s\ se impun\ n fruntea unei Europe unite (Ludovic al XIV-lea [i Napoleon
Bonaparte). Proiectele politice au fost dublate de cele culturale, Europa ncer-
cnd n mai multe rnduri s\ se autodefineasc\ fie pe principiile umanismului
[i ra]ionalismului, fie pe cele ale libert\]ii [i democra]iei.
Europa `ncepea s\-[i construiasc\ viitorul Ce mai r\m\sese din toate acestea la sfr[itul celui de Al Doilea R\zboi
(afi[ din 1947) Mondial? Ruine, milioane de victime umane, disperare, guverne vremelnice, un
continent ngenunchiat, lipsit de orice posibilitate de reac]ie n fa]a marilor
nving\tori (SUA [i URSS), a modelelor [i a practicilor politice ale acestora.
Politicienii au n]eles atunci c\ singura [ans\ de salvare era ... unitatea.
Dar cum Europa era mp\r]it\ n dou\, primele demersuri au vizat zona
vestic\ a continentului [i au fost sus]inute de oameni politici vizionari precum
Jean Monnet [i Robert Schuman (Fran]a), Konrad Adenauer (Germania), Paul
Henri Spaak (Belgia) [i Alcide de Gasperi (Italia). Aceste ini]iative au ap\rut
imediat dup\ r\zboi, cnd, n c\utarea valorilor pierdute, la Strasbourg s-au
pus bazele Consiliului Europei (1949), organiza]ie ce-[i propunea s\ apere
democra]ia, statul de drept [i drepturile omului, a[a cum fuseser\ ele definite
de Organiza]ia Na]iunilor Unite cu numai un an mai devreme. Principala sa
Robert Schuman (1886-1963) realizare a fost adoptarea Conven]iei Europene a Drepturilor Omului, conside-
rat primul document politic din istorie care subordona ra]iunea de stat drep-
Originar din provincia Lorena, de na-
]ionalitate german\ pn\ n 1918, a turilor individului.
devenit ministrul de externe al Fran]ei Dificult\]ile economice au determinat Fran]a, Germania Federal\, Olanda,
ntr-o perioad\ vital\ pentru viitorul Belgia, Italia [i Luxemburg s\ treac\ la aplicarea Planului Schuman de creare
Fran]ei [i al Europei (1948-1952). Prin a Comunit\]ii Europene a C\rbunelui [i O]elului (1951). ncununat\ de succes,
proiectele sale politice, a devenit att un ini]iativa a fost primul pas spre crearea viitoarei unit\]i economice europene,
simbol al reconcilierii franco-germane, dar [i un prim experiment legat de crearea institu]iilor suprastatale. C\ci, din
ct [i unul dintre p\rin]ii Europei unite. acel moment, politica economic\ n domeniile amintite ie[ea de sub autoritatea
na]iunilor semnatare [i intra sub aceea a unei nalte Autorit\]i Suprana]ionale.
1 Pasul decisiv n acest sens a fost f\cut prin adoptarea Tratatului de la Roma
(1957). Cele [ase state europene semnatare decideau s\ constituie o pia]\
Pentru a salva Europa din crunta
comun\ pentru produsele lor agricole [i industriale. De asemenea, conveneau
mizerie [i de la dezastrul final, ne trebuie
un gest de ncredere n familia euro- asupra unei uniuni vamale n interiorul c\reia bunurile, serviciile, capitalurile [i
pean\. (...) Care este remediul absolut? persoanele puteau s\ circule liber, punnd astfel bazele Comunit\]ii Econo-
Acesta const\ n recrearea familiei mice Europene. Totodat\, continua procesul de integrare politic\: din 1965,
europene sau a ct se poate de mult din deciziile Consiliului de Mini[tri angajeaz\ statele pe care le reprezint\, apoi iau
aceasta [i n dezvoltarea unei structuri na[tere Parlamentul European [i Curtea de Justi]ie.
care s\-i permit\ s\ tr\iasc\ n pace, nceputurile Europei unite nu au fost scutite de ezit\ri, concretizate n neim-
siguran]\ [i libertate. Trebuie s\ cre\m
plicarea Marii Britanii sau `n refuzul Fran]ei de a accepta integrarea militar\ a
un fel de State Unite ale Europei.
(Winston Churchill, Zrich, 1946)
Europei prin crearea unei comunit\]i europene de ap\rare. Drumul spre inte-
grarea real\ era nc\ lung.

6 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I
2
n locul m\surii politicii liberale a]i adus n lume o astfel de politic\ etnografic\ [i
arheologic\. Aceasta v\ va deveni fatal\. (...) Ce ve]i spune cnd ntr-o zi vor veni slavii
[i vor reclama Prusia, Pomerania, Silezia, Berlinul, c\ci numele lor sunt slave, cnd ei
vor s\vr[i pe malul Oderului ce s\vr[i]i voi acum pe malul Moselei, cnd, cu ajutorul
h\r]ii, vor indica sate locuite odinioar\ de triburi slave? (...) Germania s-a urcat pe un cal
obraznic [i seme], care o va purta unde nu-[i dore[te.
(Scrisoare trimis\ n 1870 de Ernest Renan unui prieten, dup\ anexarea Alsaciei [i
a Lorenei la Imperiul German pe considerente istorice [i na]ionale;
text citat dup\ Hagen Schulze, Stat [i na]iune n istoria european\)

3
Grani]ele politice au fost rezultatul unei evolu]ii istorice [i etnice impresionante, al
aspira]iei de secole spre unitate na]ional\ [i cu siguran]\ nu i-ar fi trecut nim\nui prin
minte s\ le dizolve. nainte, ele erau modificate prin cuceriri sngeroase sau c\s\torii
aranjate. Azi este suficient s\ le anulezi. Grani]ele noastre europene ar trebui s\ n-
gr\deasc\ din ce n ce mai pu]in schimbul de idei, experien]\ [i bunuri. Deasupra na]io-
nalismelor nvechite va trebui pe viitor s\ stea sentimentul solidarit\]ii na]iunilor. Meritul
na]ionalismului a fost ntemeierea unei tradi]ii [i a unei structuri interne solide n cadrul
statului. Pe aceast\ funda]ie veche va trebui ridicat\ o nou\ construc]ie. Suprastatul va
fi a[ezat pe fundamentul na]ional. Astfel, trecutul glorios nu va fi negat, dar energiile Comunitatea European\
na]ionale vor rena[te prin folosirea lor comun\ n slujba entit\]ii suprastatale. a C\rbunelui [i O]elului (afi[)
(Robert Schuman despre raportul dintre integrarea european\ [i istoria na]ional\,
n Hagen Schulze, Stat [i na]iune n istoria european\)

4
Speran]ele [i a[tept\rile legate de extindere, odinioar\ deosebit de mari, s-au ero-
dat n ultimii 15 ani care au trecut de la pr\bu[irea comunismului n Europa. La 1 Mai
2004, n spatele fa]adei create de scurta atmosfer\ entuziast\ se ascundeau, de ambele
p\r]i, n special griji. n vechile state membre exist\ temeri legate de migrarea locurilor
de munc\, afluxul necontrolat de for]\ de munc\, intensificarea problemelor n zonele de
frontier\, precum [i suprasolicitarea financiar\ [i institu]ional\ a Uniunii prin extinderea
la 25 de membri. n rndul noilor membri domin\ o dezam\gire care nu poate fi trecut\
cu vederea: 15 ani de tranzi]ie, de deschidere economic\ [i de aliniere la standardele UE
nu au contribuit aproape cu nimic la mbun\t\]irea condi]iilor sociale pentru majoritatea
popula]iei. Tranzi]ia a fost nso]it\ de mari costuri economice [i sociale, iar bogata UE nu
s-a ar\tat prea generoas\ fa]\ de noii ei membri. De la aderarea ca atare se a[teapt\
pu]in pe termen scurt, speran]ele fiind ndreptate spre genera]ia urm\toare, care ar tre-
bui s\ tr\iasc\ mai bine. Tot a[a, [i Irlanda a fost membr\ UE aproape 20 de ani, nainte
de a avea parte de un take-off spectaculos.
(Michael Ehrke, Noua Europ\: economia, politica [i societatea
n capitalismul postcomunist, 2005) 10 februarie 1953
primul tren comunitar cu c\rbune
trece grani]a dintre Fran]a [i Luxemburg
ACTIVITATE INDEPENDENT|
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
1. Explica]i semnifica]ia afirma]iei lui Ernest Renan, din 1870, potrivit c\reia Germania s-a urcat pe un cal obraznic [i seme], care
o va purta unde nu-[i dore[te.
2. Identifica]i evenimentul istoric la care se refer\ documentul 2.
3. Au mai existat episoade din istoria secolului al XX-lea n care Germania a avut o atitudine asem\n\toare? Exemplifica]i.
4. Organiza]i o dezbatere pe tema raportului de for]e dintre institu]iile comunitare [i guvernele na]ionale.
5. Formula]i un punct de vedere referitor la colaborarea dintre statele europene n cadrul viitoarei Uniunii Europene.
6. Construirea Europei unite va avea drept consecin]\ dispari]ia na]iunilor europene? Argumenta]i r\spunsul vostru.

Europa [i lumea `n secolul XX 7


INTEGRAREA EUROPEAN|
Dup\ crearea pie]ei comune europene, procesul de integrare european\
s-a amplificat pe dou\ direc]ii: pe orizontal\, prin integrarea de noi state, [i pe
vertical\, prin adncirea procesului integr\rii.
Extinderea Europei unite s-a realizat n mai multe valuri. Astfel, n 1972, la
Drapelul european pia]a comun\ european\ din care f\ceau parte Belgia, Fran]a, Germania
Federal\, Italia, Luxemburg [i Olanda au aderat Marea Britanie, Irlanda [i
Repere cronologice ale integr\rii Danemarca. n anii 80 s-au al\turat Grecia (1981), apoi Spania [i Portugalia
1949 Crearea Consiliului Europei. (1986), iar n ultimul deceniu al secolului al XX-lea Austria, Finlanda [i Suedia
1951 Constituirea Comunit\]ii Europene (1995). Ultimul val de aderare (2003) a fost [i cel mai spectaculos, pe de o
a C\rbunelui [i a O]elului. parte datorit\ num\rului mare al statelor acceptate (zece), iar pe de alt\ parte
1957 Tratatul de la Roma. datorit\ prezen]ei n acest grup al\turi de Malta [i Cipru a primelor state
1962 Lansarea politicii agricole comune.
1986 Tratatul de la Luxemburg. foste membre ale blocului comunist Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia,
1992 Tratatul de la Maastricht. Ungaria, Estonia, Letonia [i Lituania. Urm\torul pas este preconizat pentru
1995 Intr\ n vigoare conven]ia Schengen. 2007, cnd Romnia [i Bulgaria urmeaz\ s\ se al\ture celor 25.
1999 Se adopt\ hot\rrea privind mone- Spectaculoasa extindere teritorial\ nu ar fi putut avea consecin]e pozitive
da unic\ european\.
asupra viitorului european n absen]a continu\rii procesului de integrare eco-
1 nomic\ [i politic\. Consolidarea pie]ei comune prin semnarea Actului Unic
Tratatul de la Maastricht
European a fost continuat\ prin Tratatul de la Maastricht, care face trecerea de
la Comunitatea European\ la Uniunea European\. ntre cele dou\ etape exist\
Prin prezentul tratat, naltele p\r]i con-
tractante constituie ntre ele o Uniune o diferen]\ calitativ\, n 1992 lundu-se decizii majore, care ne amintesc cu
European\. (...) adev\rat de Statele Unite ale Europei. Cea mai vizibil\ dintre ini]iativele adop-
Prezentul tratat marcheaz\ o nou\ tate a fost aceea de nlocuire a monedelor na]ionale cu o moned\ unic\, Euro,
etap\ n procesul de creare a unei uniuni
realizat\ n 2002. Reforma monetar\ a facilitat libera circula]ie a capitalu-
(...) ntre popoarele Europei, n care deci-
ziile luate sunt ct mai aproape de cet\- rilor, constituindu-se ntr-un pas decisiv spre armonizarea economiilor statelor
]eni. (...) Misiunea acestei uniuni este de membre. n acela[i timp, moneda unic\ a devenit un simbol al Uniunii
a organiza rela]iile dintre statele membre Europene, dar [i un r\spuns al acesteia la tendin]a de globalizare a pie]elor
[i ntre popoarele acestora pe principiile
financiare. Revolu]ionar\ este [i introducerea cet\]eniei europene, devenit\
coren]ei [i solidarit\]ii.
Uniunea [i propune drept obiective: opera]ional\ n urma acordului de la Schengen din 1995. n virtutea acestuia,
promovarea unui progres economic posesorii pa[aportului european pot trece liber peste frontierele statelor membre.
[i social echilibrat [i durabil, mai ales prin Acesta nu a fost ns\ singurul r\spuns al Europei la provoc\rile globaliz\rii.
crearea unui spa]iu f\r\ frontiere inte- Astfel, Consiliul European de la Lisabona, din 2002, a lansat o strategie de
rioare, prin consolidarea coeziunii econo-
mice [i sociale [i prin stabilirea unei uni- dezvoltare pe 10 ani al c\rei principal obiectiv era transformarea Europei din
uni economice [i monetare, care presu- punct de vedere economic n cea mai dinamic\ [i mai competitiv\ economie a
pune o moned\ unic\ (...); lumii. Cunoscut\ sub numele de Procesul Lisabona, strategia reprezint\ unul
afirmarea identit\]ii sale pe scena dintre cele mai ndr\zne]e proiecte de dezvoltare din lumea contemporan\,
interna]ional\, mai ales prin crearea unei
politici externe [i de securitate comune, implicnd o cre[tere economic\ durabil\, locuri de munc\ [i cre[terea coeziu-
inclusiv prin definirea unei politici de nii sociale.
ap\rare comune care poate conduce, la Dezvoltarea Uniunii Europene nu a fost ns\ o curs\ f\r\ obstacole.
momentul potrivit, la o ap\rare comun\; Extinderea a creat controverse legate de reprezentarea noilor state membre n
consolidarea protec]iei drepturilor [i
intereselor locuitorilor statelor membre institu]iile politice europene, de cotele de produc]ie n diferite sectoare de acti-
prin instituirea unei cet\]enii a Uniunii. vitate, iar popula]ia ]\rilor dezvoltate a nceput s\ se team\ de exodul muncito-
(Semnat la 7 februarie 1992 rilor proveni]i din noile state membre, ceea ce ar putea determina o cre[tere a
[i intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993) [omajului tocmai n ]\rile cu cele mai mari contribu]ii la bugetul comunitar.

8 Popoare [i spa]ii istorice


Extinderea Uniunii Europene Modulul I
ISLANDA
Reykjavik

F
I
MAREA
Moneda nu se mparte ntre na]iunile

I N
NORVEGIEI

A
suverane [i nu exist\ nici un exemplu,

L A N D A
E
I-le Feroe

c
contemporan sau istoric, de moned\

ni
(Dan.)

ta
V

Bo
D
OCEANUL
1995 girat\ n comun de mai multe state.

fu l
AT L A N T I C

R
I-le Shetland (RU)

Gol
E
1995 Helsinki Este exact calculul pe care-l fac parti-
ide

O
(dec. 1999)
br

U
I-le Orkney
zanii monedei comune Euro, care vor s\
He

Oslo
I-le

N
Stockholm
impun\ unificarea politic\ dispensn-

S
Tallinn
ESTONIA
1973 MAREA Gteborg 2004
F
E du-se de acordul explicit al concet\]enilor
1973 REGATUL N O R D U L U I 2001 LETONIA D Moscova
1973 Riga E lor, prin artificiul tehnic al cre\rii noii
Dublin UNIT DANEMARCA MAREA R
2004 A
IRLANDA AL MARII
BRITANII
Copenhaga B A L T I C |
2002 LITUANIA
Vilnius
} monede.

IA
{I IRLANDEI
DE NORD OLANDA
Minsk Dar construc]ia unui stat de dimensi-

R
Amsterdam
uni continentale vine mpotriva tuturor

U
Londra Haga 1997 POLONIA

S
Berlin BELARUS
2004

|
MAR
E A M NECII BELGIA G E R M A N I A Var[ovia
exigen]elor [i tuturor tendin]elor din
Bruxelles Frankfurt
1993 Praga
Kiev
economia contemporan\, de mai bine de
Paris 2004 UCRAINA
Luxemburg
2005 CEHIA 2004 un sfert de secol toate marile organiza]ii
Strasbourg Viena SLOVACIA
Golful Berna 1995 Bratislava 7 publice [i private c\utnd eficien]a n
Biscaya F R A N } A 3 Chi[in\u
ELVE}IA AUSTRIA 2004 Budapesta dimensiunile mici.
2004 UNGARIA 2007
SLOVENIA
Ljubliana Zagreb ROMNIA
Un superstat continental va fi mai
1986
pu]in eficace [i va conduce spre impozite
M

2 9 Bucure[ti
IA

M A R E A
A

6 4
R
AL

Madrid Monaco 8 Sarajevo Belgrad


E

N E A G R |
Lisabona
suplimentare, care se vor ad\uga impozi-
I
M

A
UG

10 BULGARIA
A

A
T
R

2007
D
RT

S PA N I A I. Corsica (Fr.)
telor na]ionale existente. Suprimnd con-
E

A
A

Sofia
I
A

Roma
ALBAN

T
PO

IC
5
T

1986 I-le Baleare (Sp.)


L

11 Skopje
|
curen]a ntre statele na]ionale, nu se vor
IR

Tirana Ankara
I
E

IA
N

I. Sardinia IA
mai produce reformele vechilor structuri
A

N
|
1981 MAREA
M A R E A GRECIA EGEE T U R C I A
M
E
MAREA
IONIC|
Atena care frneaz\ dezvoltarea pe continent.
D I. Sicilia
I
T
(Jean-Jacques Rosa,
E
R 2004
MALTA 2004
A N |
I. Creta (Gr.) CIPRU Eroarea european\, Grasset, 1998)

State membre Cifrele de pe hart\ reprezint\ statele:


ale UE 1. LUXEMBURG
2. MONACO
5. VATICAN
6. ANDORRA
9. BOSNIA [i HER}EGOVINA
10. SERBIA [i MUNTENEGRU
PRO MEMORIA!
Anul primirii z Primii pa[i spre realizarea Europei
1973 3. LIECHTENSTEIN 7. MOLDOVA 11. MACEDONIA
`n UE 4. SAN MARINO 8. CROA}IA unite au fost determina]i de necesi-
tatea ie[irii din marasmul generat
ACTIVITATE INDEPENDENT| de cel de Al Doilea R\zboi Mondial,
ct [i de nevoia de a oferi un r\spuns
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: adecvat provoc\rilor globaliz\rii.
1. Enumera]i obiectivele pe care [i le propun statele europene semnatare ale Tratatu- z Procesul unific\rii s-a desf\[urat
lui de la Maastricht.
att `n plan economic, ct [i `n do-
2. Pe baza cuno[tin]elor anterioare, decide]i dac\ toate aceste obiective au fost
meniul asigur\rii drepturilor omului.
atinse sau nu. Exemplifica]i.
z Integrarea european\ s-a produs
3. Care dintre aceste obiective ale Uniunii Europene crede]i c\ este mai important
pentru asigurarea viitorului acesteia? Argumenta]i-v\ r\spunsul. nu numai pe orizontal\, prin ade-
4. Exprima]i-v\ punctul de vedere referitor la beneficiile introducerii monedei unice, rarea de noi state `n cadrul mai
utiliznd argumentele oferite de documentele 1 [i 2. multor valuri de extindere, ci [i pe
5. ntre europeni exist\ o unanimitate de p\reri referitoare la efectele benefice ale vertical\, prin transferul unei p\r]i
unific\rii europene? Argumenta]i r\spunsul. a deciziei spre organismele supra-
6. Identifica]i cele mai recente etape ale extinderii UE. Decide]i asupra elementelor na]ionale.
comune [i asupra deosebirilor dintre noile state membre [i candidate. z Dup\ 1989, adernd la valorile
7. ~ncerca]i s\ explica]i de ce extinderea UE s-a produs n aceast\ ordine a includerii democra]iei [i la principiile econo-
unor noi membri. miei de pia]\, Romnia a redevenit
8. Alc\tui]i un eseu argumentativ n care s\ v\ prezenta]i punctul de vedere legat de parte activ\ a noii Europe.
perspectivele Romniei ca poten]ial membru al Uniunii Europene din 2007.

Europa [i lumea `n secolul XX 9


Modulul I
*Europa [i spa]iile
de civiliza]ie extraeuropene
APOGEUL COLONIZ|RII: INFLUEN}E RECIPROCE
Rela]iile dintre Europa [i statele celorlalte continente au stat, de-a lungul
epocii moderne, sub semnul domina]iei europene. Aceasta a mbr\cat variate
forme, de la st\pnirea politic\ la controlul economic [i influen]a cultural\.
Convinse de superioritatea civiliza]iei europene [i de misiunea lor civiliza-
toare, dar [i interesate de materiile prime [i de ntinsele pie]e de desfacere a
produselor oferite de lumea extraeuropean\, statele europene au transformat
intinse suprafe]e ale globului n colonii. Rnd pe rnd, Portugalia [i Spania,
apoi Olanda, Marea Britanie [i Fran]a au concurat pentru includerea unor
ct mai ntinse teritorii n propriile imperii coloniale. Spre sfr[itul secolului al
XIX-lea, acestora li se adaug\ Germania [i Italia. Apogeul acestui proces a fost
atins la nceputul secolului al XX-lea, cnd cea mai mare parte a lumii era
Colonizarea Africii mp\r]it\ ntre marile puteri; aproape ntregul continent african, India, Asia de
`n viziunea idilic\ a unui pictor francez, Sud-Est sau Australia deveniser\ p\r]i componente ale imperiilor coloniale
Georges Rochegrosse (1900) europene. Nici Rusia nu a fost str\in\ de acest proces, expansiunea sa c\tre
est [i nord transformnd-o ntr-unul dintre cele mai ntinse imperii ale lumii.
1 Sfr[itul secolului al XIX-lea a marcat deschiderea spre Europa [i a celor
Dorind s\ reglementeze ntr-un spi- mai conservatoare dintre spa]iile de cultur\ extraeuropene, precum China [i
rit de bun\ n]elegere mutual\ condi]iile Japonia. Dac\ n cazul Japoniei deschiderea a nsemnat n primul rnd trans-
cele mai favorabile dezvolt\rii comer]ului
fer de tehnologie [i transformarea acesteia ntr-una dintre marile puteri ale
[i civiliza]iei n diferite regiuni ale Africii [i
s\ asigure tuturor popoarelor avantajele lumii, cucerirea pie]ei chineze a declan[at o acerb\ competi]ie ntre europeni
naviga]iei libere pe cele dou\ fluvii princi- [i nord-americani. Nici ntinsele spa]ii ale Americii de Sud nu au trecut neobser-
pale ale Africii (...); dorind pe de alt\ parte vate. Eliberate n prima parte a secolului al XIX-lea de sub domina]ia politic\
s\ previn\ nen]elegerile [i contesta]iile portughez\ [i spaniol\, statele sud-americare vor ceda n scurt timp tenta]iei
pe care le-ar putea ridica n viitor noile capitalurilor europene.
lu\ri n posesiune pe coasta Africii [i pre- Competi]ia dintre marile puteri economice [i politice ale lumii fusese, pn\
ocupa]i n acela[i timp de mijloacele de a
cre[te bun\starea moral\ [i material\ a
la `nceputul secolului XX, mai curnd indirect\, dar, de atunci `ncoace, intere-
popula]iilor indigene, statele participante sele acestora intr\ n coliziune direct\. n Africa, interesele britanice se loveau
au c\zut de acord asupra mai multor direct de cele franceze, germane [i italiene, n China [i n America de Sud
chestiuni, dintre care men]ion\m: europenii se confruntau direct att ntre ei, ct [i cu SUA sau Japonia, iar pe
Art. 34. Puterea care de acum nainte coastele de est ale Pacificului, Rusia imperial\ intrase n contact nemijlocit cu
va lua n st\pnire un teritoriu pe coaste- interesele japoneze.
le continentului african (...) va nso]i actul
Amprenta pe care europenii au pus-o asupra dezvolt\rii lumii n ansamblul
respectiv cu o notificare adresat\ celor-
lalte puteri semnatare ale prezentului act. s\u [i mai ales asupra popoarelor incluse n imperiile coloniale este un subiect
Art. 35. Puterile semnatare (...) recu- departe de a fi fost clarificat. Sigur este faptul c\ au existat att consecin]e po-
nosc obliga]ia de a asigura existen]a unei zitive, ct [i negative [i c\ influen]ele au fost bilaterale. ntinsele pie]e de desfa-
autorit\]i suficiente pentru a face s\ fie cere, ct [i bogatele resurse naturale exploatate n favoarea metropolelor au
respectate drepturile dobndite [i liberta- contribuit substan]ial la dezvoltarea marilor puteri europene, au oferit locuito-
tea comer]ului.
rilor b\trnului continent [ansa cunoa[terii str\vechilor civiliza]ii orientale. De
(Actul general al Conferin]ei
de la Berlin cu privire la st\pnirea cealalt\ parte, n activitatea economic\ a fost atras\ [i o parte a popula]iei
asupra Africii, 1885) locale, s-au construit [i s-au modernizat drumuri [i c\i ferate, numero[i tineri
au fost trimi[i s\ studieze n marile universit\]i occidentale.

10 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I
Puterile coloniale `n 1954

Imperiul britanic
Membri ai Commonwealth-ului
Imperiul francez
Imperiul belgian
Imperiul olandez
Imperiul fost italian, sub tutel\ ONU
Imperiul spaniol
Imperiul portughez

n acela[i timp, contactul adeseori brutal cu civiliza]ia european\ a afectat


dezvoltarea fireasc\ a culturilor tradi]ionale n Asia, n Africa sau n America de
Sud. Continentul african a resim]it dureros practica comer]ului cu sclavi, prac-
ticat\ pn\ trziu, n secolul al XIX-lea. Din aceast\ perspectiv\, colonialismul
are o mare responsabilitate pentru procesul de subdezvoltare, a[a cum s-a
manifestat n secolul al XX-lea, dar pe care, desigur, nu `l putea prevedea la
acea dat\. Planta]ie de ceai `n Camerun

2
F\r\ nici o ndoial\ c\ ntr-o zi (...) cele dou\ ]inuturi complementare, Sahara [i
Sudanul, vor constitui cea mai minunat\ colonie francez\. Nici o alta, f\r\ a excepta
Indochina, nu se va putea compara cu aceasta. Pentru a conserva Sudanul [i Sahara [i
a le putea exploata n acela[i timp, este absolut necesar\ construirea f\r\ nici o ntrziere
a unor c\i ferate transsahariene. Observa]i c\ vorbim la plural; spunem ni[te c\i ferate
transsahariene [i nu a unei c\i ferate transsahariene.
Asta nseamn\ s\ finaliz\m foarte repede Transsaharianul nigerian, deja realizat pe
o distan]\ de 700 de km de la Oran [i unde nu ne r\mn mai mult de 1700 de km de
construit, apoi transsaharianul din Ciad, care, spre marea noastr\ ru[ine [i spre marea O misiune catolic\ `n Malaysia (1927)
noastr\ pagub\, nu e realizat dect pe o distan]\ de 330 km de la Philippeville.
Din momentul n care unul dintre aceste dou\ transsahariene va fi dat n exploatare, 3
ne vom edifica asupra facilit\]ilor [i a pre]urilor mici oferite de aceast\ ntreprindere, (...) Actualmente, a cincea parte din lume
ne vom apleca cu aten]ie asupra construirii celui de-al doilea. ne este tributar\ n mod voluntar. Cm-
(P. Leroy-Beaulieu, Sahara, Sudanul [i c\ile ferate transsahariene, 1904) piile Americii de Nord, Rusia, iat\ cm-
purile noastre de gru; Chicago, Odesa
sunt hambarele noastre; Canada [i ]\rile
ACTIVITATE INDEPENDENT| baltice sunt p\durile noastre. Turmele
noastre de oi sunt n Australia, cirezile de
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
vite n America; Peru ne expediaz\ argin-
1. Stabili]i raportul de for]e dintre marile puteri coloniale ale lumii `n secolul XX.
tul, California [i Australia aurul lor. China
2. Realiza]i un proiect prin care s\ demonstra]i motivele care au condus la acest
cultiv\ ceai pentru noi, iar Indiile Orien-
raport de for]e. Lucra]i mpreun\ cu al]i trei sau patru colegi. tale orienteaz\ c\tre noi ruri de cafea,
3. Analiza]i modul n care priveau britanicii sensul no]iunii de colonialism. Explica]i zah\r [i mirodenii. Fran]a [i Spania sunt
deosebirile fa]\ de sensul comun al cuvntului. podgoriile noastre, spa]iul mediteranean
4. Evalua]i avantajele ob]inute de metropole din exploatarea coloniilor. este livada noastr\; bumbacul ni-l adu-
5. Exprima]i un punct de vedere referitor la raportul dintre avantajele [i dezavantajele cem din Statele Unite, ca [i din multe alte
coloniilor n raport cu metropola. p\r]i ale lumii.
6. Compara]i situa]ia marilor puteri coloniale ale nceputului de secol XX cu situa]ia (A. Siegfried,
lor actual\. Identifica]i asem\n\rile [i deosebirile. Criza britanic\ n secolul XX, 1975)

Europa [i lumea `n secolul XX 11


Modulul I
DECOLONIZAREA
n primele decenii ale secolului al XX-lea, pozi]ia imperiilor coloniale p\rea
una consolidat\. Proiectele economice [i de infrastructur\ aplicate de metro-
pole ncepuser\ s\ dea rezultate pozitive, iar principalele puteri coloniale
europene, Marea Britanie [i Fran]a, aveau s\ ias\ `nving\toare din ambele
r\zboaie mondiale [i datorit\ aportului economic [i uman al coloniilor. Foarte
curnd dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mondial a nceput ns\ un proces invers,
anume cel al decoloniz\rii. Cum se poate explica acest aparent paradox?
Primele explica]ii trebuie c\utate n chiar politica economic\ [i social\ pro-
movat\ de metropole n colonii. Efectele acesteia sunt dintre cele mai contro-
versate, influen]nd de multe ori n sens negativ nivelul [i ritmul de dezvoltare
economic\ a coloniilor. C\ci, introducerea economiei de tip industrial a dus pe
de o parte la modernizarea economiei coloniilor, iar pe de alt\ parte la dimi-
nuarea sau chiar dispari]ia unor ntregi sectoare economice tradi]ionale, mai
ales a celor legate de agricultur\. De asemenea, produsele de serie realizate
n sistem de fabric\, mai numeroase [i mai ieftine, au distrus mica produc]ia
Mahatma Gandhi, conduc\torul luptei de tip artizanal care asigura traiul a numeroase familii. Astfel, pe termen scurt,
de eliberare na]ional\ a Indiei, `n mijlocul coloniile s-au dovedit a nu fi fost preg\tite s\ suporte [ocul produs de
sus]in\tor s\i (pictur\ reprezentnd tehnologiile [i de modul de organizare a produc]iei impus de europeni, care a
un mar[ de protest din 1930) generat mari probleme sociale n ntreaga lume colonial\. Acestea au fost
amplificate de cre[terea demografic\ accentuat\ nceput\ nc\ din anii 30 ca
1
urmare a introducerii sistemelor europene de asigurare a s\n\t\]ii [i diminu\rii
De la mijlocul anilor 50, decoloniza-
mortalit\]ii infantile. Nedublat\ de politici adecvate de ocupare a for]ei de
rea s-a aflat n centrul activit\]ilor ONU.
Dup\ ce calea spre independen]\ a colo- munc\, cre[terea demografic\ a condus la accentuarea [omajului [i la degra-
niilor fusese marcat\ la nceput de lupte darea calit\]ii vie]ii.
sngeroase (de eliberare), acest proces n to]i ace[ti ani a avut loc [i un spectaculos proces de dezvoltare a unei
a putut fi deviat nu n ultimul rnd intelectualit\]i na]ionale. Format\ n marile universit\]i europene, aceast\ elit\
mul]umit\ Na]iunilor Unite pe o pist\ s-a v\zut exclus\ de la puterea politic\ [i administrativ\. De aici [i pn\ la dez-
ordonat\ [i pa[nic\. Procesul de decolo- voltarea unei mi[c\ri na]ionale de eliberare nu a fost dect un pas. Aceasta a
nizare a avut efecte substan]iale [i la
nivelul Na]iunilor Unite: statele recent
fost impulsionat\ de prezen]a unor personalit\]i politice de prim rang (Gandhi
devenite independente au aderat la [i Nehru n India, Leopold Senghor n Africa neagr\, Burghiba n Tunisia, Ho
Organiza]ie, astfel nct num\rul mem- {i Min n Vietnam), care au devenit simboluri ale aspira]iilor spre libertate
brilor acesteia s-a mbog\]it doar ntre ale propriilor popoare, unele, ca `n cazul Vietnamului, fiind direct sprijinite de
1955 [i 1962 cu 50 noi state. n 1965, 118 puterile comuniste ale vremii, conduse de URSS [i de China comunist\.
state f\ceau deja parte din Na]iunile Procesul de decolonizare a debutat imediat dup\ ncheierea celui de Al
Unite, iar distribu]ia geografic\ a mem-
brilor s-a schimbat [i ea n mod funda-
Doilea R\zboi Mondial, cnd Vietnamul [i-a proclamat unilateral independen]a
mental. Dac\ n 1945 f\ceau parte din (1945). Modalit\]ile prin care fostele colonii au trecut la un nou statut politic,
ONU aproape numai state nord- [i sud- acela de state independente, a fost variat. Bazndu-se pe experien]a do-
americane [i state europene, n decursul bndit\ anterior, negocierea a fost preferat\ n cazul coloniilor britanice: n
valului de decolonizare s-au ad\ugat mai 1947, Indiei [i altor colonii britanice li se recunoa[te independen]a. Marea
ales state asiatice [i africane, ulterior [i Britanie a valorificat astfel experien]a anului 1931, cnd statelor membre ale
state din spa]iul oceanic [i caraibean.
Astfel, ONU s-a dezvoltat dintr-un for care
Commonwelth-ului li se acordase o larg\ autonomie.
fusese alc\tuit ini]ial mai ales din fo[tii n pofida efortului generalului de Gaulle de a introduce reforme dup\ 1944,
alia]i din cel de Al Doilea R\zboi Mondial, destr\marea imperiului colonial francez s-a produs mai cu seam\ pe calea
ntr-o adev\rat\ organiza]ie mondial\. r\zboiului de eliberare. A[a s-a ntmplat n Indochina (1946-1954) sau n
(Gnther Unser, Michaela Wimmer, Algeria (1954-1962). n cazul Marocului [i Tunisiei, independen]a a fost ob]inut\
1995) pe calea negocierilor, dar sub presiunea unor ample mi[c\ri de gheril\.

12 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I
La nceputul deceniului al optulea, procesul de decolonizare s-a ncheiat.
Nu au disp\rut ns\ [i urm\rile acestuia: r\zboaiele civile datorate artificialit\]ii
grani]elor, apartheid-ul, subdezvoltarea.

2
Ho {i Min proclam\ independen]a Vietnamului
De mai bine de 80 de ani, imperiali[tii francezi [i reneag\ propriile principii: liberta-
tea, egalitatea, fraternitatea; ei au violat p\mnturile str\mo[ilor no[tri, ne-au oprimat
compatrio]ii. (...) n domeniul politic, ne-au privat de toate libert\]ile (...). Ei au constituit
trei regimuri politice n nordul, n centrul [i n sudul Vietnamului pentru a distruge unitatea
noastr\ na]ional\.
Ei ne-au exploatat pn\ la m\duv\, ei au redus poporul nostru la cea mai neagr\
mizerie. Ei ne-au furat orez\riile, minele, p\durile, materiile prime. (...)
n toamna anului 1940, cnd fasci[tii japonezi, pentru a se lupta cu trupele aliate, au
invadat Indochina pentru a organiza noi baze militare, coloniali[tii francezi s-au a[ezat n
genunchi pentru a le ceda ]ara noastr\. Din aceste motive, noi, membri ai guvernului
provizoriu, declar\m n numele ntregului popor vietnamez eliberarea n totalitate de toate
raporturile coloniale cu Fran]a imperialist\.
(Hanoi, 2 septembrie 1945)

3 Scen\ de bucurie la Alger


dup\ proclamarea independen]ei (iulie 1962)
De-a lungul R\zboiului Rece, problema na]ional\ care a marcat att de puternic
perioada dintre cele dou\ r\zboaie mondiale a ajuns s\ fie dat\ uit\rii, n favoarea con-
frunt\rii ideologice bipolare care a sf[iat lumea. F\r\ ndoial\ c\ na]iunea nu a disp\rut 4
din orizontul politic, decolonizarea fiind opera mi[c\rilor de eliberare na]ional\. Cine va putea nega faptul c\ treizeci
ns\ dimensiunea propriu-zis na]ional\ a fost n cea mai mare parte a timpului mas- de ani din via]a mea au fost petrecu]i
cat\ de o retoric\ marxizant\ [i aflat\ n strns\ leg\tur\ cu un interna]ionalism de con- b\tnd n van, cu r\bdare, cu modera]ie
venien]\. Aceast\ strategie de disimulare reprezenta un demers obligatoriu pentru comu- [i cu modestie la o poart\ nchis\ [i bari-
ni[tii din lumea a treia, de la China la Cuba, trecnd prin Iugoslavia, dar de care nu au cadat\? Care au fost fructele mode-
fost scuti]i nici ceilal]i lideri ai anticolonialismului. ra]iei? Ultimii treizeci de ani au v\zut cel
Nasser n Egipt, ct [i promotorii sirieni ai Partidului Baas Socialist nu au uitat s\ aso- mai mare num\r de legi restrngnd
cieze na]ionalismul lor tumultuos cu un socialism arab la fel de patetic, care s-a rezu- drepturile [i progresul nostru de pn\
mat, n principal, la etatizarea economiei. Perioada R\zboiului Rece s-a situat, a[adar, acum. Am ajuns n etapa n care nu mai
sub semnul eufemiz\rii na]ionalismului. avem drepturi deloc.
(Albert Luthuli, pre[edinte al
(Alain Dieckhoff, Na]iune [i ra]iune de stat, 2003)
Congresului Na]ional African,
Let my people go, 1962)

ACTIVITATE INDEPENDENT|
5
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: Apoi oamenii poporului nostru au tr\it
1. Identifica]i c\ile prin intermediul c\rora coloniile au ncercat, dup\ cel de Al Doilea n mod pa[nic sub conducerea regilor lor
R\zboi Mondial, s\-[i ob]in\ independen]a. [i s-au mi[cat liber [i plini de ncredere n
2. Men]iona]i motivele care au condus la ob]inerea independen]ei coloniilor. susul [i n josul ]\rii, f\r\ obstacole. }ara
3. Stabili]i, `ntr-un grup de 4-5 colegi, care au fost urm\rile campaniei non-violente era a noastr\. Noi ocupasem p\mntul,
promovate de o parte a liderilor politici africani? p\durile, rurile, am extras bog\]iile sub-
4. De ce crede]i c\ ini]iativa campaniei non-violente nu a fost ncununat\ de succes. solului [i toate bog\]iile acestei frumoase
5. Crede]i c\ lupta pentru ob]inerea independen]ei a fost sau nu lipsit\ de alte cono- ]\ri. Ne-am stabilit propriul guvern, ne-am
ta]ii politice? Argumenta]i-v\ punctul de vedere. controlat propriile armate [i am organizat
comer]ul.
6. Care crede]i c\ a fost ideologia care a influen]at n cea mai mare m\sur\ lupta de
(Din biografia lui Nelson Mandela, 1986)
emancipare a coloniilor? Motiva]i-v\ op]iunea.

Europa [i lumea `n secolul XX 13


Modulul I
GLOBALIZAREA
Europa secolului al XX-lea a fost unul dintre principalii actori ai globaliz\rii,
cel mai spectaculos fenomen al lumii contemporane. n]eleas\ ca proces de
suprimare a oric\rei bariere dintre statele lumii, globalizarea s-a manifestat
ini]ial n domeniul economic, mai cu seam\ dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mon-
dial. A nceput s\ se vorbeasc\ tot mai des despre existen]a unei economii
mondiale ale c\rei politici de dezvoltare sunt definite n comun de marile puteri
economice ale lumii, iar ntreprinderile transna]ionale [i definesc propriile poli-
tici economice, care nu ]in cont de grani]ele statelor na]ionale. ntre statele lumii
s-a creat astfel o interdependen]\ economic\ [i financiar\ tot mai accentuat\.
n momentul de fa]\, conceptul cuprinde ns\ o mare varietate de aspecte
ale vie]ii sociale, culturale [i politice. Printre factorii care au poten]at [i acce-
lerat fenomenul globaliz\rii pot fi enumerate dezvoltarea f\r\ precedent a
Lansarea tehnologiei, cu consecin]e majore la nivelul comunic\rii [i transporturilor, mi[-
rachetei carea capitalurilor, precum [i apari]ia unor probleme care nu mai pot fi dep\[ite
Ariane,
rezultat
prin efortul statelor na]ionale, precum crizele economice, poluarea, subdez-
al cooper\rii voltarea, migra]ia for]ei de munc\, turismul, r\spndirea maladiilor (SIDA,
mai multor gripa aviar\, boala vacii nebune) sau terorismul.
state europene Nevoia de a oferi un r\spuns adecvat fenomenului globaliz\rii a fost unul
`n acest domeniu dintre argumentele care au stat la baza construc]iei Europei unite. mpreun\,
1 statele europene au reu[it s\ ocupe o pozi]ie important\ n raport cu celelalte
puteri economice ale lumii. Pentru aceasta, europenii au elaborat programe de
Exist\ mai multe procese interre-
la]ionate care definesc globalizarea. dezvoltare comune n domeniile industrial, agricol [i al cercet\rii [tiin]ifice.
Acum cteva decenii, Marshall McLuhan Rezultate remarcabile au fost ob]inute n cadrul programului spa]ial european
a vorbit despre satul mondial, (...) concretizat n proiectul Airbus sau n lansarea cu succes a rachetelor Ariane.
surprinznd cu acea expresie esen]a Deosebit de importante pentru consolidarea Europei unice au fost ini]iativele
fenomenului din zilele noastre: tehnologii din educa]ie [i cultur\. De un mare succes s-au bucurat programele Tempus,
ale informa]iei care ne pun mai iute [i mai Erasmus, Comenius, Leonardo, care au facilitat cunoa[terea reciproc\, a[eza-
des n leg\tur\ unii cu al]ii; comprimarea
distan]elor prin noi tehnologii; inter-conec-
rea sistemelor educa]ionale pe baze comune, compatibilizarea programelor de
tarea [i cre[terea dependen]elor recipro- dezvoltare a resurselor umane, precum [i valorificarea tradi]iilor [i specificului
ce; integrarea pie]elor financiare [i co- cultural na]ional ca parte a unei identit\]ii comune europene. Fenomenul
merciale; interna]ionalizarea crescnd\ a globaliz\rii a indus europenilor [i reac]ii de respingere a influen]elor venite din
produc]iei (prin intermediul firmelor cu alte zone culturale, mai cu seam\ din America. Extinderea nelimitat\ a re]elelor
activitate global\); apari]ia unor proble- McDonalds, ofensiva produselor Coca Cola sau Pepsi Cola au fost percepute
me planetare, care necesit\ abord\ri
ca atentate la valorile culturale europene. Uniformizarea cultural\ generat\ de
globale; r\spndirea de comportamente
[i cli[ee presupuse a exprima ra]ionali- dezvoltarea comunica]iilor n limba englez\ pe re]eaua internet, muzica de
tatea unui homo oeconomicus ce nu sorginte american\ au generat n egal\ m\sur\ reac]ii negative att din zona
cunoa[te frontiere [i emo]ii (...) locale; culturii franceze, ct [i din partea noilor state membre sau candidate care-[i
apari]ia unui homo globalus; dezvoltarea asimilau integrarea european\ cu pierderea propriilor valori culturale. Reac]ia
de identit\]i transna]ionale etc. (...) general\ a europenilor `n fa]a produselor americane a fost `ns\ mai moderat\
Merit\ s\ eviden]iez c\ dezbaterea dect se credea ini]ial [i, deseori, chiar favorabil\.
privind globalizarea nu trebuie disociat\
de dou\ procese ale deceniilor trecute. n 2
primul rnd, m\ refer la c\derea sistemu-
lui comunist, care a nsemnat o extindere Eu cred c\ nu are nici un sens s\ fii pentru sau `mpotriva globaliz\rii f\r\ sim] critic.
geografic\ mare a sistemelor bazate pe (...) Cu alte cuvinte, nu frnarea globaliz\rii, ci implementarea ei etic\, aceasta este
economia de pia]\. provocarea. ~n acest context, a[ dori s\ folosesc denumirea de globalizare etic\, ter-
(Daniel D\ianu, Globalizarea: men care const\ dintr-un triunghi format din trei elemente esen]iale: comer] liber, cunoa[-
ntre elogii [i respingere, 2001) tere [i democra]ie.
(Guy Verhofstandt, pre[edintele Uniunii Europene, 2001)

14 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I
3
Acest sfr[it de secol XX cunoa[te un interes major pentru crearea de zone comer-
ciale regionale. Ast\zi, Comunitatea European\ este perceput\ ca un instrument care
poate permite o zon\ de prosperitate mai mult sau mai pu]in independent\ (...).
Recent s-a creat zona nord-american\ de liber schimb, prin acordul din 12 august
1992 (NAFTA), semnat de SUA, Canada [i Mexic, care prevede suprimarea (...) taxelor
vamale ntre cele trei ]\ri.
Putem evoca existen]a unei zone regionale nonformale n Asia de Sud-Est n jurul
Japoniei, ]innd cont de leg\turile economice care unesc ]\rile din zon\ cu vecinii lor
afla]i n dezvoltare rapid\.
Trebuie remarcat c\ realizarea unei zone comerciale privilegiate constituie o denatu-
rare a principiilor GATT (...). Este motivul pentru care cineva s-ar putea ntreba dac\ mul-
tilateralismul comercial, care a permis cu certitudine dezvoltarea puternic\ a comer]ului
interna]ional dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mondial, nu este n pericol [i dac\ crearea sau
consolidarea unor asemenea zone nu reprezint\, finalmente, un r\spuns de tip protec-
]ionist la dificult\]ile economice actuale.
(Universalia 1994, Enciclopedia Universalis)

4 Fast-food McDonalds la Kyoto (Japonia)


O idee este repetat\ la nesfr[it n carte [i ea reprezint\ profesiunea de credin]\ a
autorului: Problema azi nu este globalizarea excesiv\, ci insuficienta globalizare. Multe 5
grupuri au interes n sus]inerea politicilor protec]ioniste, de la siderurgi[tii americani, ale
Reducerea rolului statului depinde
c\ror pre]uri [i tarife sunt protejate n ciuda costului enorm pe care l reprezint\ pentru
deci mai pu]in de globalizare, ct de locul
restul economiei americane, la fermierii subven]iona]i pentru a dep\[i orice concuren]\
pe care l de]ine na]iunea n ierarhia mon-
pe pia]\. Puterea politic\ a acestor grupuri mpinge la op]iuni dificile [i a f\cut adeseori
dial\. Pentru toate acele state-na]iune
imposibil\ implementarea unor politici sensibile. Este [ocant\ prezen]a barierelor eco-
care nu sunt campionii globaliz\rii,
nomice [i a m\surilor protec]ioniste chiar [i n ]\ri care afirm\ adeziunea lor total\ fa]\ de
globalizarea nu las\ dect dou\ op]iuni,
comer]ul liber.
aceea suveranist\ sau o strategie de n-
Wolf recunoa[te c\ ]\rile s\race sufer\ n mod real. Lovite de barierele protec]ioniste [i
chidere fa]\ de exterior, promovat\ de
avnd visuri de[arte asupra m\surii n care se pot izola, pentru ele globalizarea ar fi, totu[i,
unii, dar care n-ar putea fi dect un drum
o oportunitate. Argumentele oferite de autor sunt conving\toare. El nu ignor\ nici rolul unei
cu sens unic c\tre dezastru, sau regru-
guvern\ri s\n\toase, care s\ protejeze drepturile [i libert\]ile f\r\ de care nu beneficiaz\
parea n ansamble regionale de o m\rime
de aceste avantaje ntreaga popula]ie. Exemplul negativ este Nigeria, mare produc\tor de
suficient\ pentru a le face vizibile [i ap\ra
petrol, dar cu o economie stagnant\, a c\rei bog\]ie este risipit\ de guvernan]i, un model
interesele, de a dezvolta sinergii [i a re-
pentru ]\rile n care toate beneficiile ajung n minile unei p\turi conduc\toare.
g\si un spa]iu veritabil de suveranitate [i
(Prezentarea f\cut\ de Yale University Press lucr\rii lui Martin Wolf, o putere de negociere.
Why Globalization Works) (Regis Benichi,
Istoria mondializ\rii, Vuibert, 2003)
ACTIVITATE INDEPENDENT|
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: PRO MEMORIA!
1. Identifica]i principalele zone de liber schimb din lume [i componen]a acestora. z Crearea marilor imperii coloniale
2. Comenta]i, cu colegul de banc\, avantajele [i dezavantajele celor dou\ posibile este considerat\ un semn al domi-
solu]ii la problemele lumii contemporane, protec]ionismul [i liberul schimb. na]iei politice, economice [i cultu-
3. Care a fost reac]ia statelor europene fa]\ de tendin]a de creare a zonelor de liber rale pe care statele europene au
schimb? Argumenta]i-v\ punctul de vedere. exercitat-o asupra lumii.
4. Organiza]i o dezbatere `n grupuri alc\tuite din c]iva elevi pe tema raportului z Influen]ele `ntre civiliza]ia europea-
dintre protec]ionism [i liberul schimb.
n\ [i spa]iul extraeuropean au fost
5. Care dintre cele dou\ politici economice crede]i c\ este favorabil\ pentru viitorul
reciproce, dar exportul modelelor
economiei romne[ti?
de dezvoltare europene a produs
6. Realiza]i un proiect prin care s\ prezenta]i acele m\suri luate de Romnia pentru
[i efecte negative: subdezvoltare,
preg\tirea economiei n vederea ader\rii la Uniunea European\. Lucra]i mpreun\
r\zboaie civile, apartheid.
cu al]i trei sau patru colegi.

Europa [i lumea `n secolul XX 15


STUDIU DE CAZ
Cultura romneasc\ cultur\ european\
ROMNI ~N MI{CAREA DE IDEI
DIN PRIMA PARTE A SECOLULUI XX
Cultura romneasc\ a secolului al XX-lea a fost dominat\ pn\ la cel de Al
Doilea R\zboi Mondial de o perpetu\ confruntare ntre tradi]ionalism [i mo-
dernism, ntre op]iunea pentru nchiderea n sine [i tenta]ia modernit\]ii. Astfel,
n bun\ tradi]ie pa[optist\ [i junimist\, nceputul veacului XX a continuat s\
propun\ valorile na]ionalismului [i ale vie]ii rurale, fie n varianta sem\n\to-
rist\, fie n cea poporanist\.
Angoasa [i deziluzia induse de Primul R\zboi Mondial au generat ns\ o
puternic\ tendin]\ de negare, uneori n bloc, a valorilor ce fundamentaser\ cul-
tura romneasc\ de pn\ atunci. C\utnd noi valori [i modalit\]i de exprimare,
arti[tii [i gnditorii romni au dat culturii autohtone acea dimensiune euro-
pean\ de care avea atta nevoie. ncercarea de modernizare s-a manifestat pe
cel pu]in trei direc]ii.
Constantin Brncu[i, un mesager de seam\
al culturii romne[ti `n lume Primii contestatari au fost simboli[tii. De la Macedonski la George Bacovia
[i Ion Minulescu, ace[tia au reprezentat un prim moment de spargere a tiparu-
1 lui tradi]ional [i de racordare la tendin]ele culturii europene. De[i pe alte coor-
Modernitatea viziunii lui Brncu[i donate, aceea[i tendin]\ a fost cultivat\ de modernismul teoretizat [i sus]inut
este autentic\: ea se ntrege[te ntr-o de Eugen Lovinescu.
epoc\ n care arta european\ c\uta teri- Plin\ de semnifica]ii este [i contribu]ia scriitorilor romni la ntemeiarea
torii neexplorate din revelarea unei avangardismului european, mi[care cultural\ care promova ruptura complet\
crea]ii milenare, nc\rcat\ de sensuri cu estetica de pn\ atunci. n 1916, Tristan Tzara pune bazele dadaismu-
filosofice profunde. {i din descoperirea
lui este drept, `n afara grani]elor ]\rii , iar suprarealismul romnesc este
acelor fluxuri subterane care poart\, n
ndep\rtatele vechimi, idei [i forme artis- considerat, datorit\ lui Urmuz, un precursor al celui francez. Alternativa
tice de la un tip de civiliza]ie la altul, avangardist\ a fost sus]inut\ [i prin reviste precum Contimporanul, Punct,
desp\r]ite de vaste ntinderi geografice. Integral, Unu [.a. De[i deschiz\tor de drumuri, avangardismul nu a jucat ns\
Arta lui Brncu[i realizeaz\ o sintez\, un rol deosebit n cultura romneasc\ a secolului al XX-lea.
termen al afirma]iei [i al construc]iei: o Personalit\]ile romne[ti care vor avea cel mai greu cuvnt de spus n cul-
sintez\ a formelor primordiale din care,
tura european\ a secolului au fost ns\ exponen]ii unui alt produs al culturii
prin vremi, s-au ramificat necontenit
direc]iile artei lumii. romne[i interbelice, exponen]ii Tinerei Genera]ii. Aceast\ mi[care de idei s-a
(Dan Grigorescu, Brncu[i, 1980) n\scut n 1927, odat\ cu lansarea n publicistica vremii a lui Mircea Eliade, cel
care avea s\ devin\ liderul necontestat al genera]iei sale. Contemporan\ cu
Brncu[i,
mi[c\ri similare din Fran]a [i alte ]\ri europene, Tn\ra Genera]ie cuprinde
Primul ]ip\t nonconformi[ti precum Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Vulc\nescu, Mihail
Sebastian sau Constantin Noica. Mizeria material\ [i moral\ proprie sfr[itului
Primului R\zboi Mondial era asimilat\ de ace[tia unui e[ec al ordinii [i al va-
lorilor promovate pn\ atunci, temeinic motiv de deta[are agresiv\ n raport
cu idealurile nainta[ilor. Scrisori c\tre un provincial (Mircea Eliade), Nu
(Eugen Ionescu) sau Pe culmile disper\rii (Emil Cioran) vor deveni expresia
acestui refuz [i adev\rate manifeste ale spiritului anilor 30.

16 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I

Cunoscu]i [i sub numele de Genera]ia Criterion, ace[tia au organizat cicluri 4


de conferin]e de popularizare a culturii, dezbaterile prilejuite de acestea deve- Cei trei b\rba]i n-au schimbat ntot-
nind ocazii de confruntare a unor personalit\]i de orient\ri politice dintre cele deauna ntre ei doar amabilit\]i. Doi din-
mai diferite. Era numai unul dintre aspectele care ilustreaz\ spiritul democra- tre ei, Cioran [i Eliade, au fost fasci[ti. El
(n.n. Cioran) a v\zut n na]ional-socia-
tic al unei societ\]i, cea romneasc\, care evolua spre modernitate.
lism expresia unei barbarii creatoare [i
Alternativa propus\ de Tn\ra Genera]ie a fost ns\ ntoarcerea c\tre [i-a pus pana, gndirea [i ndoielile n
autohtonism, ortodoxism [i ira]ionalism. Angaja]i n zona politic\, ace[tia s-au slujba acestei barbarii. El a v\zut cu pro-
apropiat rapid de mi[carea de extrema dreapt\, ca, de altfel, marea majoritate prii lui ochi cum ordinea nazist\ domnea
a intelectualit\]ii romne[ti interbelice. Romnia se ralia din nou mi[c\rii de la Berlin [i s-a entuziasmat n fa]a unei
idei europene, de ast\ dat\ na]ionaliste, dar cu tendin]e fasciste [i fascizante. na]iuni capabile s\ ngroape universalis-
mul, dup\ ce a lichidat umanismul. (...)
2 Mircea Eliade, de asemenea, a r\s-
Ast\zi, ca [i acum cincizeci de ani, n lume prea pu]ini sunt puns chem\rii fascismului, pe care l-a
Brncu[i, aceia care au auzit de noi. Cnd privim lucrurile din interior [i, n mpodobit cu farmecele ambiguie ale unei
Coloana ncercarea de a ne aroga o anume vizibilitate interna]ional\, sun- rena[teri spirituale [i ale unei revolu]ii
infinitului tem obliga]i s\ ]inem seama de adev\rul obiectiv, numele noas- ascetice [i virile. El a propov\duit n sa-
tre de referin]\ sunt Brncu[i, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, tele romne[ti ca un adev\rat Messia al
Cioran, eventual Victor Brauner, Gherasim Luca, Tristan Tzara, unei religii a mor]ii. Scrierile lui propov\-
Marcel Iancu, Fundoianu (Benjamin Fondane). Spun eventual duiesc un cre[tinism cosmic purificat
pentru c\ dimensiunea avangardist\ a literaturii noastre n-a fost de orice influen]\ evreiasc\. (...) Cel mai
niciodat\ cu adev\rat un titlu de onoare cultural\ na]ional\. uimitor este poate c\ vigoarea convinge-
Tocmai n acest context, al numelor interna]ionale citabile, ceea rilor lui fasciste nu este egalat\, dup\
ce pare s\ ne doar\ pe noi mai mult e faptul ca Eminescu nu e r\zboi, dect de r\bd\toarea strategie cu
un Novalis sau un Hlderlin, c\ Blaga nu e un Trakl sau un Rilke care le ascunde, neregretnd nimic.(...)
[i nici Rebreanu un Tolstoi sau un Flaubert. Dnd aceste exem- {i Eugne Ionesco? Este [i el un fost
ple la care a[ putea ad\uga destule altele de acela[i cali- fascist? Nici pomeneal\! El este, dimpo-
bru nu vreau s\ relativizez n vreun fel valoarea acestor mari triv\, un democrat convins nc\ de la
scriitori ai no[tri (cu cine al]ii s\-i nlocuim?), ci vreau doar s\ nceputul anilor 20. I-a detestat pe r\ii
ar\t c\ suntem o cultur\ preocupat\ de nchiderea n noi n[ine magistri ai tineretului romn, a luptat m-
(...) [i nu de deschiderea spre ceilal]i [i de achizi]ionarea unui potriva lor [i [i-a ar\tat dezgustul v\znd
concept pozitiv al traductibilit\]ii [i al dialogului intercultural. cum cade demonul sadismului peste
(Gheorghe Cr\ciun, Cultura romn\ de azi pe mine, mica lui Romnie.
`n Observator cultural, nr. 276, 2005) (Daniel Rondeau `n LExpress, mai 2002)

3
ACTIVITATE INDEPENDENT|
Emil Cioran, Mircea Eliade [i Eugne Ionesco sunt recunoscu]i ca trei mari clasici ai
culturii franceze [i europene din a doua jum\tate a secolului al XX-lea. (...) Ace[ti trei Studia]i cu aten]ie documentele [i re-
b\rba]i vor izbuti, dup\ ce vor fi parcurs totu[i ni[te traiectorii accidentate, s\ se impun\ zolva]i sarcinile de lucru.
ca mae[tri cvasinecontesta]i, fiecare n domeniul s\u propriu: Cioran ca estet al apoca- 1. Cioran, Eliade [i Ionescu apar]in cul-
lipsei (...); Ionesco, primul scriitor francez care a fost publicat n timpul vie]ii n La Pliade, turii romne sau celei franceze?
ca prin] al absurdului; Eliade, ca unul dintre cei mai mari istorici ai religiilor din epoca Argumenta]i-v\ punctul de vedere.
noastr\, conform unei formule reluate pretutindeni la moartea lui, n 1986. 2. Care sunt dominantele culturii rom-
Nu e de mirare c\ o astfel de performan]\ a l\sat mult timp n planul doi perioada ne cel mai mult mediatizate? Exist\
romneasc\ a biografiei lor, dac\ nu ignorat\, oricum redus\ la statutul de preistorie [i aspecte ale culturii romne care nu
f\r\ mare pertinen]\ pentru n]elegerea parcursului lor de dup\ r\zboi. (...) au fost suficient valorificate?
Din punctul de vedere al recept\rii [i pentru nota sa de exotism, faptul deloc banal de 3. Sunte]i de acord cu formularea din
a se fi format la umbra Carpa]ilor va continua totu[i s\-[i g\seasc\ locul n construirea documentul 2: Suntem o cultur\ pre-
mitului, n timp ce cli[eul att de ndr\git de Paul Morand cu privire la un Bucure[ti dintre
ocupat\ de `nchiderea `n noi `n[ine?
cele dou\ r\zboaie zugr\vit ca un mic Paris al Balcanilor, francofon [i cosmopolit, va
Motiva]i-v\ r\spunsul.
nchide de minune cercul. Cioran, Eliade [i Ionesco vor deveni cei trei mari romni de la
4. Crede]i c\ opinia public\ european\
Paris pe care i invoc\ ntruna presa literar\.
(Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco, uitarea fascismului, 2002) este interesat\ de cunoa[terea valo-
rilor culturii romne? Argumenta]i.

Europa [i lumea `n secolul XX 17


CULTURA ~NTRE MILITANTISM {I AUTONOMIE
Refuznd caracterul minor al culturii romne de pn\ atunci, influen]a]i de
orientarea politic\ a multor state europene n deceniul al patrulea [i fascina]i
de ideile pe care le vehiculau n mediul universitar al vremii filosofi precum Nae
Ionescu, mul]i intelectuali romni se vor apropia de mi[carea legionar\. De[i
gradul de adeziune a variat de la o persoan\ la alta, intelectualii romni ai
perioadei interbelice au o mare responsabilitate pentru amplificarea acestei
mi[c\ri fenomen politic nc\ insuficient studiat [i cunoscut , pentru
transformarea sa ntr-o organiza]ie politic\ cu ecou `n mase.
Se n\[tea n acela[i timp o nou\ direc]ie n evolu]ia intelectualit\]ii romne,
anume cea de sus]inere a regimurilor totalitare. C\ci, dac\ pe Eliade [i Cioran
i g\sim n diferite grade de apropiere fa]\ de Garda de Fier [i de liderii ei
politici, dup\ cel de-Al Doilea R\zboi Mondial a fost rndul altor creatori, pre-
Coperta unui roman publicat `n 1948 cum Mihail Sadoveanu sau Zaharia Stancu, s\ colaboreze ndeaproape cu
Descul] de Zaharia Stancu regimul comunist proasp\t instalat sub obl\duire sovietic\. Cultura era pe cale
o carte care a r\spuns comenzii sociale s\ parcurg\ tristul drum al ntregii societ\]i romne[ti, abandonndu-[i valorile.
a acelui moment al istoriei noastre n timp ce Cioran, Eliade [i Ionesco ncepeau str\lucite cariere literare [i [tiin-
]ifice departe de ]ar\, n Occident, sfr[ind prin a fi asimila]i culturii franceze,
n Romnia nflorea proletcultismul de inspira]ie sovietic\. n spiritul luptei de
1 clas\, societatea romneasc\, inclusiv cultura, era mp\r]it\ ntre noi [i ei,
Cultura romn\ rateaz\ sistematic cele dou\ p\r]i fiind a[ezate n raporturi dihotomice: Cine nu e cu noi, e mpo-
ie[irea n lume, n timp ce consumatorii ei triva noastr\, iat\ sloganul specific epocii.
direc]i, fie ei critici literari sau public larg, nceputul anilor 60 marchez\ o nou\ cotitur\: urmnd, din nou, orientarea
se mpiedic\ n gropile c\r]ilor nescrise. politic\ a vremii, cultura romn\ se reg\se[te pe sine n orientarea c\tre na-
Dac\ ne putem l\uda cu scriitori ca Re- ]ional [i via]a rural\. Abandonarea teoriei staliniste a luptei de clas\ s-a tradus
breanu, Eliade sau C\rt\rescu, n schimb
printr-o relativ\ liberalizare a vie]ii culturale, o normalizare a rela]iilor interuma-
au r\mas nescrise c\r]i fundamentale
pentru o cultur\ care conteaz\. ne [i recuperarea unora dintre autorii interbelici ale c\ror opere puteau
n timp ce criticii ncearc\ s\ nete- servi ideea na]ional\. De altfel, aceast\ idee avea s\ fie folosit\ de intelec-
zeasc\ drumul prin h\]i[urile culturii tualii romni pentru a ncerca s\ evadeze din cadrul ideologic ngust de pn\
autohtone, pu]ini autori romni reu[esc atunci, fie spre specificul local, fie spre universalitate.
s\ p\trund\ pe pia]a interna]ional\. La ~nceputul anilor 70 a nsemnat revenirea, n forme de manifestare diferite,
vizibilitatea pe care o avem, Premiul la intransigen]a primelor decenii postbelice [i restrngerea la maximum a
Nobel pentru literatur\ ne ocole[te n
oric\ror rela]ii cu lumea exterioar\, chiar [i cu cea apar]innd blocului so-
continuare. Cultura noastr\ r\mne mar-
ginal\, n opinia speciali[tilor, [i pentru c\ cialist. Romnia nu a devenit parte a mi[c\rilor de idei [i a tendin]elor de
i lipsesc anumite c\r]i. Astfel, criticul schimbare prezente n cazul vecinilor no[tri, r\mnnd blocat\ ntr-o paradig-
Nicolae Manolescu spune: Nu avem n m\ de sorginte stalinist\. n aceast\ atmosfer\, evenimente precum apari]ia
cultura noastr\ Odiseea, Don Quijote, Jurnalului de la P\ltini[, o carte cu [i despre Constantin Noica scris\ de
Faust, R\zboi [i pace, Muntele vr\jit [i Gabriel Liiceanu, dezbaterea aparent liber\ a unor idei [i activitatea pu]inilor
Ulise, adic\ exact acele c\r]i care asigu- arti[ti diziden]i reprezentau mai curnd excep]ia dect regula. Romnia este
r\ universalitatea unei culturi. Nu [tiu de
ocupat\ de romni, spunea sugestiv, spre sfr[itul anilor 70, scriitorul dizident
ce nu le avem. {i criticul Eugen Negrici
crede c\ ne lipsesc acele texte care
Paul Goma, ncercnd s\ ilustreze drama tr\it\ de Romnia lui Nicolae
func]ioneaz\ ca ni[te acte de identi- Ceau[escu. Aceast\ realitate dur\ a acceptat ns\ un anumit grad de autono-
tate. Le-am pierdut, le falsific\m, le com- mie a domeniului cultural care a permis afirmarea a cel pu]in dou\ genera]ii de
plet\m dup\ interese [i dup\ toane. arti[ti, cea a anilor 60 [i cea a optzeci[tilor.
(C\t\lina George, n acest context, momentul 1989, care a adus cu sine redeschiderea c\tre
C\r]ile care lipsesc din cultura romn\, lume [i rentoarcerea, timid\ [i plin\ de convulsii, spre democra]ie, apare ca o
`n Cotidianul, 13 decembrie 2005)
nou\ [ans\ pentru afirmarea dimensiunii europene a culturii romne. Va fi ea
valorificat\?
18 Popoare [i spa]ii istorice
2 4
Putem vorbi n literatura noastr\ postbelic\ despre dou\ mari [i solide genera]ii de
crea]ie, genera]ia 60 [i genera]ia 80, suficient consolidate [i justificate prin muta]iile de
ordin istoric petrecute n acei ani. Am putea vorbi despre o a treia genera]ie, antebelic\,
afirmat\ sau n curs de afirmare n preajma r\zboiului, ai c\rei reprezentan]i au suferit din
plin schimb\rile petrecute dup\ ncheierea att de pu]in favorabil\ a p\cii, ce a adus un
regim totalitar pentru mai bine de 40 de ani. Astfel, poe]i remarcabili precum Geo Dumi-
trescu, Ion Caraion, Constant Tonegaru, {t. Aug. Doina[, Ben Corlaciu sau Alexandru Debutnd cu un volum de parodii
Lungu, precum [i Petru Cre]ia, Ion Negoi]escu sau Nicolae Balot\ au fost recupera]i cu Singur printre poe]i (1964) , Marin
mare ntrziere, mai ales c\ unii dintre ei au suferit ororile nchisorilor politice staliniste Sorescu reu[ea nu numai s\ zmbeasc\
(aceasta ar fi deja pomenita genera]ie pierdut\). Al]ii s-au reabilitat n perioada de [i s\ `[i amuze cititorii pe seama confra-
relativ\ liberalizare a Romniei comuniste, descalificndu-se din punct de vedere moral. ]ilor s\i, ci [i s\ detecteze elementele car-
(Claudiu Komartin, Genera]ia 2000 o introducere, 2005) acteristice poeziei acestora.
Iat\ un exemplu elocvent `n aceast\
privin]\, `n care este parodiat un autor cu
3 oarecare notorietate `n epoc\.
Dup\ [ocul din 1971, care, la nceput, n-a atins dect cultura, au venit anii 80, n
cursul c\rora s-a reinstalat teroarea, o teroare diferit\ (de cea din anii 50), care nu mai Nicolae Stoian }[net
presupunea dect rareori arest\ri, dar care a nsemnat o supraveghere n mas\, descu- Maestrului cizmar Dobril\ Tudose,
rajarea [i limitarea rela]iilor cu str\in\tatea [i cu str\inii, amenin]\ri de tot felul etc., ntr-un cel care mi-a b\tut primul blacheu la
cuvnt, o form\ actualizat\ (...) a aceluia[i terorism de stat. pantof, cnd `mplineam 15 ani.
{i atunci o ntrebare trebuie pus\ inevitabil: a fost, oare, cu adev\rat nlocuit timpul
Stam `ntr-un picior `n fa]a ta.
progresiv al marxismului n societatea romneasc\ postbelic\? A ie[it aceast\ societate
Mngiai pingeaua mea b\lae...
din tiparele politice, sociale [i economice stabilite de clasicii marxism-leninismului [i de
{i ciocanul parc\ `mi cnta:
exemplul viu al URSS? Cu excep]ia liberaliz\rii controlate din anii 60, schimbarea (nu
Duriga[-ai frate Nicolae?
reforma, c\ci ar fi un termen prea tare pentru realitatea comunist\ autohton\) nu a atins,
de fapt, societatea, nici baza economic\, ci doar suprastructura (...). Dac\ prin timpul Cte nu `i vin, e cert, `n minte
progresiv, discontinuu al marxismului n]elegem un timp dominat de spiritul revolu]ionar Omului cnd e gata de zbor?
[i de consecin]ele lui, atunci va trebui, cred, s\ admitem c\ (...) Romnia a r\mas, din Multe `mi treceau pe dinainte
1949 [i pn\ n 1989, prin urmare, patru decenii, n cadrul acestui timp, oricte tradi]ii [i Cum st\team a[a `ntr-un picior.
continuit\]i ar fi redescoperit ntre timp.
T\lpile-mi cr\pate-or s\ domneasc\
(Mircea Martin, Cultura romn\ ntre comunism [i na]ionalism,
~n pantofii noi cum e cureaua...
`n 22, decembrie 2002)
Dar un gnd `ncepe s\-ncol]easc\:
Fra]ilor, dar merit eu pingeaua?
Ce-am f\cut eu pn\-acum cu har
ACTIVITATE INDEPENDENT| Pun problema-n fa]a ori[icui
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: Ca s\ vin\, iat\, un cizmar
La pingeaua mea s\ bat\-un cui?
1. Care crede]i c\ au fost dominantele culturii romne de dup\ Al Doilea R\zboi Mondial?
2. Evalua]i impactul pe care regimul politic comunist l-a avut asupra culturii romne Cunoscnd de mic un unic sens,
dup\ 1944. Am zvcnit din brazd\ categoric.
3. ~ncerca]i s\ identifica]i cteva elemente definitorii pentru literatura proletcultist\ Cine n-a citit de mine-un vers
surprinse `n parodia lui Marin Sorescu. Poate s\ m\-njure aprioric!
4. A avut cultura romneasc\ postbelic\ o dimensiune european\? Argumenta]i-v\ ... Azi descal] a cmpului opinc\
punctul de vedere `ntr-un grup de 4-5 elevi [i confrunta]i-l cu cel al colegilor. {i noji]a dealului o las...
5. Realiza]i un proiect prin care s\ urm\ri]i destinul a cel pu]in doi oameni de cultur\ Coada vacii, ca o horodinc\,
romni a c\ror carier\ a nceput n perioada interbelic\ [i a continuat n timpul Este tuiul meu c\tre Parnas.
regimului comunist. Utiliza]i [i impresii culese de la p\rin]i [i bunici. Inima-[i `nal]\ vlv\taia.
6. Exist\ un raport de continuitate ntre cultura romn\ interbelic\ [i cea postbelic\? Plec din satul meu ca o solie.
Argumenta]i-v\ punctul de vedere. Pune fier mai mult la talpa aia:
7. Cunoa[te]i ini]iative sau proiecte culturale locale care pot s\ consolideze caracterul Lung e drumul pn la poezie!
european al culturii romne?

Europa [i lumea `n secolul XX 19


STUDIU DE CAZ
Romnia `n competi]ia european\
~MPREUN| CU DEMOCRA}IILE OCCIDENTALE...
Toate eforturile ntreprinse pentru asigurarea unui echilibru ntre puterile
europene au fost spulberate de evenimentele care au condus la declan[area
Primului R\zboi Mondial. A fost momentul care a bulversat lumea politic\ a se-
colului al XX-lea, momentul care a generat, direct sau indirect, un lung [ir de
evenimente nefericite care s-au numit Al Doilea R\zboi Mondial, primul atac
nuclear, R\zboiul Rece [i nenum\ratele conflicte politice [i militare locale. {i
aceasta, n pofida numeroaselor ini]iative [i conferin]e dedicate dezarm\rii [i
Take Ionescu (1858-1922)
asigur\rii p\cii, organizate att n perioada interbelic\, ct [i dup\ cea de-a
Doctor n drept, avocat, a intrat n
doua conflagra]ie mondial\. Unde s-a plasat Romnia n acest peisaj politic
via]a politic\ n 1883, ca membru al
Partidului Liberal. Ulterior s-a al\turat interna]ional?
opozi]iei conservatoare, iar n 1908 a Poate c\ cel mai important lucru este acela c\, cel pu]in n prima jum\tate
pus bazele Partidului Conservator a secolului al XX-lea, Romnia a ncercat s\-[i dep\[easc\ condi]ia de mic\
Democrat. putere, reu[ind s\ fie un factor activ n politica european\. {i a f\cut acest
Ministru de externe al Romniei n lucru ncercnd s\ ]in\ cont de interesul na]ional. A[a s-a ntmplat n 1914, n
mai multe rnduri, a fost ini]iatorul sis- 1916, n 1918, ct [i n perioada interbelic\. Astfel, nceputul secolului g\se[te
temului de alian]e dintre Romnia, Romnia ca membr\ a Triplei Alian]e, dar p\strnd o distan]\ suficient\ pen-
Cehoslovacia [i Iugoslavia. tru a ]ine cont de interesele romne legitime n Transilvania [i Banat.
S-a impus att n via]a politic\ inter-
n anul 1914, de[i a fost insistent invitat\ s\ se implice n r\zboi al\turi de
n\, ct [i pe plan interna]ional, prin
ini]iativ\, inteligen]\, talent oratoric [i o Germania [i de Austro-Ungaria, Romnia a preferat pruden]a neutralit\]ii.
deosebit\ intui]ie politic\. Suveranul s\u de origine german\ accept\ punctul de vedere al liderilor
politici reuni]i n Consiliul de coroan\, confirmnd caracterul constitu]ional al
monarhiei romne. Mai mult, n 1916 se ia decizia istoric\ de raliere la blocul
1 politic anglo-francez, de care este legat\ reu[ita anului 1918, constituirea
Acesta e r\zboi de cinci ani. Va intra Romniei Mari.
Anglia, va intra Italia, vom intra noi [i nu Aceast\ orientare politic\ va fi men]inut\ pn\ n preajma celui de-Al Doilea
se poate s\ nu intre [i America. Pn\ [i
R\zboi Mondial, perioad\ n care Romnia a fost implicat\ n numeroasele
Japonia va intra. Va fi vai de omenire.
Dar de un lucru sunt sigur: c\ Alia]ii vor fi ini]iative diplomatice menite s\ aplice politica Societ\]ii Na]iunilor de asigurare
definitiv victorio[i [i c\ voi vedea cu ochii a p\cii [i a securit\]ii colective n Europa. ntre acestea trebuie amintit rolul activ
mei Romnia Mare. {i vom vedea alte al Romniei n constituirea unor alian]e politico-militare regionale, precum Mica
lucruri mari. Vom vedea multe tronuri n]elegere (1921), mpreun\ cu Cehoslovacia [i Iugoslavia, [i n]elegerea
pr\bu[indu-se; vom vedea n\scnd atot- Balcanic\ (1934), la care mai participau Grecia, Turcia [i Iugoslavia.
puternicia Americii; (...) vom vedea ome-
Aceea[i linie politic\ a fost urmat\ [i prin prezen]a romneasc\ la Socie-
nirea f\cnd un mare pas spre stnga,
spre socialismul revolu]ionar; vom vedea tatea Na]iunilor, ]ara noastr\ fiind semnatar\ a Pactului Briand-Kellog (1928)
multe lucruri mari, dar zguduirea gene- referitor la renun]area la r\zboi ca solu]ie pentru rezolvarea conflictelor dintre
ral\ va fi a[a de formidabil\, c\ o s\r\cie state [i participant\ la conferin]ele interna]ionale dedicate dezarm\rii de la
groaznic\ va st\pni omenirea foarte Geneva (1931 [i 1932-1934). De asemenea, Romnia a sus]inut toate ini]iati-
mul]i ani. Dintr-o criz\ vom intra ntr-alta, vele care condamnau agresiunea militar\, fie c\ era vorba de cea german\, de
(...) genera]ia mea [i a ta vor vedea
cea italian\ sau japonez\. Era o confirmare a op]iunii Romniei pentru sus]ine-
Romnia Mare, dar nu vor mai vedea zile
bune. rea regimurilor politice democratice, n pofida ascensiunii ferme a extremei
(Take Ionescu, 1914) drepte romne[ti.

20 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I

Prezen]a romneasc\ activ\ pe scena politic\ interna]ional\ n perioada


interbelic\ a fost completat\ de acordurile bilaterale ncheiate cu Polonia [i cu
Italia. Aceste tratate completeaz\ seria ini]iativelor diplomatice care au consti-
tuit sistemul de securitate colectiv\ al Romniei interbelice [i au f\cut ca
Romnia s\ aib\ un cuvnt de spus n politica european\ a vremii. Succesele
politicii externe romne[ti se datoreaz\ liniei politice adoptate de guvernele
vremii, dar [i prezen]ei unor diploma]i de excep]ie, precum Take Ionescu [i
Nicolae Titulescu.
2
Pn\ n momentul izbucnirii Primului R\zboi Mondial, guvernele Romniei, fie libe-
rale, fie conservatoare, nu au modificat orientarea politicii externe romne[ti spre Puterile
Centrale, adic\ spre Germania [i Austro-Ungaria. Tratatul secret de alian]\ ncheiat cu Nicolae Titulescu (1882-1941)
acestea [i cu Italia n 1883 a fost periodic rennoit. A fost un gest de tr\dare a cauzei Remarcabil diplomat, ministru de
na]ionale [i a luptei de emancipare a romnilor transilv\neni? Nicidecum. Suveranitatea externe al Romniei n mai multe rn-
[i integritatea teritorial\ a Romniei erau puse n pericol, n acea perioad\, de Rusia, iar duri, pre[edinte al Academiei Diploma-
pentru o viitoare ntregire a statului na]ional acesta trebuia, mai nti, s\ existe, nct, la tice Interna]ionale. n calitate de repre-
momentul oportun, s\ aib\ for]a de a-[i asuma responsabilitatea nf\ptuirii idealului care zentant permanent al Romniei la
anima pe romnii de pe ambele p\r]i ale Carpa]ilor. Societatea Na]iunilor (1920-1936), apoi
({erban R\dulescu-Zoner, de pre[edinte al acestei organiza]ii
Interesul na]ional [i clasa politic\ din Romnia n secolul al XX-lea, 1998) interna]ionale (1930-1931), Titulescu
a sus]inut numeroase ini]iative politice
3 n favoarea p\cii [i a stabilit\]ii inter-
na]ionale.
Pre[edintele Republicii Cehoslovace [i Majestatea Sa regele Romniei (...) s-au
n]eles n privin]a urm\toarelor stipula]iuni:
Art. 1. n cazul unui atac, neprovocat, din partea Ungariei contra uneia din naltele ACTIVITATE INDEPENDENT|
P\r]i Contractante, cealalt\ parte se oblig\ a veni n ajutorul p\r]ii atacate. (...)
Art. 4. n scop de a coordona sfor]\rile lor pa[nice, ambele guverne se oblig\ s\ se Studia]i cu aten]ie documentele [i
consf\tuiasc\ n privin]a chestiunilor de politic\ extern\ care au leg\tur\ cu raporturile rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
lor cu Ungaria. (...) 1. De ce crede]i c\ despre Take Ionescu
Art. 6. Prezenta conven]ie va fi comunicat\ la Societatea Na]iunilor, conform pactului. se spune c\ a fost un mare diplomat,
(Conven]ia de alian]\ defensiv\ ntre Regatul Romniei [i Republica Cehoslovac\ dar [i un vizionar al timpului s\u?
22 aprilie 1921 , parte a procesului de constituire a Micii n]elegeri)
2. Argumenta]i de ce, la pu]in timp de la
ncheierea Primului R\zboi Mondial,
4 Romnia a `ncheiat o serie de tratate
de ap\rare cu state din Europa
(...) 1. Asisten]a mutual\ n cadrul Societ\]ii Na]iunilor (ca, de exemplu, n tratatul
Central\ [i din Balcani?
cehoslovac sau francez) care s\ nu vizeze n mod special un stat, ci, n general, orice
agresor european.
3. Au fost aceste tratate eficiente?
2. Intrarea n ac]iune a fiec\reia din cele dou\ ]\ri se va face numai cnd Fran]a va Aduce]i un argument n favoarea [i un
fi intrat n ac]iune. altul n defavoarea r\spunsului dat.
3. Guvernul URSS recunoa[te c\, n virtutea diferitelor sale obliga]ii de asisten]\, tru- 4. Explica]i motivul pentru care Nicolae
pele sovietice nu vor trece niciodat\ Nistrul f\r\ o cerere formal\ n acest sens din partea Titulescu a insistat pentru includerea
guvernului regal al Romniei, la fel cum guvernul (...) Romniei recunoa[te c\ trupele n protocolul cu URSS a articolului 2.
romne nu vor trece niciodat\ Nistrul n URSS f\r\ o cerere formal\ a guvernului URSS. 5. Evalua]i prevederile protocolului ne-
4. La cererea guvernului regal al Romniei, trupele sovietice trebuie s\ se retrag\ gociat de Titulescu [i Litvinov din
imediat de pe teritoriul romn la est de Nistru, dup\ cum, la cererea guvernului URSS, perspectiva obiectivelor Societ\]ii
trupele romne trebuie s\ se retrag\ imediat de pe teritoriul URSS la vest de Nistru. Na]iunilor.
(Protocol negociat de mini[trii de externe ai Romniei [i URSS, Nicolae Titulescu 6. Dac\ a]i fi fost ministrul de externe
[i Maxim Litvinov, privind pactul de asisten]\ mutual\ romno-sovietic 21 iulie 1936. al Romniei, a]i fi semnat pactul
Odat\ cu ndep\rtarea lui Titulescu din func]ia de ministru de externe, de asisten]\ mutual\ cu URSS?
negocierile pentru semnarea pactului au fost abandonate.) Argumenta]i-v\ op]iunea.

Europa [i lumea `n secolul XX 21


Modulul I

... {I AL|TURI DE REGIMURI AUTORITARE


Nu sunt foarte multe lucruri de remarcat n ceea de prive[te performan]ele
politicii externe romne[ti dup\ 1940. Dac\, din 1938, Romnia abandonase
spa]iul democra]iei optnd pentru regimul politic autoritar, fie el de extrema
dreapt\, stng\ sau de factur\ militar\, anul 1940 a marcat [i p\r\sirea politicii
externe tradi]ionale. Pentru o lung\ perioad\ de timp, Romnia s-a aflat mai
nti n tab\ra Germaniei hitleriste, apoi n cea sovietic\.
Decizia de abandonare a liniei politice tradi]ionale a fost prefa]at\ de eveni-
mente tragice petrecute `n acel an: pierderea unei semnificative p\r]i a terito-
riului na]ional n favoarea URSS, a Ungariei hortiste [i a Bulgariei. Nici ceea ce
va urma nu va fi ns\ n favoarea Romniei. Motivat\ de interesul na]ional
(nevoia de recuperare a Basarabiei [i a Bucovinei), decizia de participare
al\turi de Germania hitlerist\ la atacul mpotriva URSS va e[ua lamentabil n
stepa calmuc\ [i la cotul Donului. Curajoasa hot\rre de repozi]ionare a
Romniei la 23 august 1944, datorat\ `ndeosebi regelui Mihai I, nu a fost sufi-
cient\, ]ara noastr\ fiind plasat\ la sfr[itul r\zboiului n tab\ra statelor nvinse,
cu toate consecin]ele politice [i economice ce au decurs de aici.
~n politic\, prieteniile [i adversit\]ile Capacitatea Romniei de a se exprima asupra destinului s\u politic a fost
sunt relative: mpiedicat\ de cinica decizie de la Ialta privind mp\r]irea lumii n zone de
Tito, prezentat ca un du[man primejdios
influen]\, precum [i de prezen]a militar\ sovietic\. Perioada de revenire a
`ntr-o caricatur\ din anii stalinismului
[i un pre[edinte cu tabieturi regimului democratic n Romnia a fost astfel extrem de scurt\, plasarea sa n
la ultima sa `ntlnire cu Ceau[escu zona de interes a URSS dovedindu-se decisiv\ pentru evolu]ia regimului
politic. Impus prin for]\, regimul comunist a scos pentru o jum\tate de secol
]ara de pe orbita democra]iei. Romnia a ajuns membr\ a Tratatului de la
Var[ovia [i a CAER-ului, devenind, direct sau indirect, parte a R\zboiului
Rece. Sugestive pentru pozi]ia statului romn n primii ani de dup\ instalarea
regimului de sorginte stalinist\ au fost atitudinea fa]\ de autonomia politic\ a
Iugoslaviei lui Iosif Broz Tito, precum [i condamnarea revolu]iei maghiare din
1956.
Anul 1965 aduce o perioad\ de relativ\ destindere att n plan intern, ct
[i n cel extern. n aceast\ perioad\ se iau decizii majore precum recunoa[te-
rea Republicii Federale Germania, Romnia devenind prima ]ar\ socialist\
care a restabilit rela]iile diplomatice cu acest stat. Desigur, refuzul Romniei de
1 a participa la interven]ia militar\ n Cehoslovacia din 1968 r\mne evenimen-
Orientarea politicii externe a Rom- tul cel mai discutat [i disputat al acelor ani. Discutat admirativ pentru semnifi-
niei, n cadrul celor dou\ mari na]iuni ale ca]ia sa n deta[area Romniei de politica Moscovei, dar disputat din perspec-
Axei, este un fapt mplinit. Aceast\ orien- tiva a ceea ce avea s\ se `ntmple n Romnia socialist\ a anilor urm\tori.
tare nu este o ntmplare sau o ac]iune C\ci, a[a-numita independen]\ fa]\ de URSS a nsemnat, n acela[i timp,
de moment, ci reintr\m prin ea n vechi
tradi]ii ale statului nostru, tradi]ii care au
semnalul pentru debutul na]ional-comunismului, care a evoluat spre revenirea
fost rupte pentru considera]iuni ce nu mai la practicile staliniste [i la izolarea diplomatic\ a Romniei.
sunt actuale [i care erau dep\[ite de Incapacitatea economic\ a URSS de a continua cursa narm\rilor [i refor-
evenimente nc\ cu mult naintea actua- mele politice ini]iate de Mihail Gorbaciov au dus la pr\bu[irea blocului statelor
lului conflict. socialiste n 1989. A fost momentul revenirii Romniei ntre statele democra-
(Ion Gigurtu, prim-ministru
tice ale lumii. O revenire spectaculoas\, datorat\ revolu]iei televizate `n direct,
al Romniei, n Universul, 8 iulie 1940)
[i tragic\, prin sacrificiile umane din decembrie 1989.

22 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I

Scopul politicii externe romne[ti va deveni din acest moment recucerirea


rolului pe care Romnia l jucase, cndva, n Europa. n acest sens, integrarea
n NATO [i n structurile Uniunii Europene au devenit ]intele care au justificat
deciziile de politic\ extern\, ntre acestea cele referitoare la sus]inerea inter-
ven]iei militare a NATO n fosta Iugoslavie fiind cea mai curajoas\ dintre cele
ce au marcat `nceputul acestei noi politici.
Manifestarea entuziast\ a adeziunii fa]\ de politica regimului comunist
[i a conduc\torului s\u a devenit, cu timpul, o obliga]ie

2 3
La un deceniu de la nceperea procesului de destr\mare a lag\rului socialist se pare P\trunderea trupelor celor cinci ]\ri
c\ unele personalit\]i occidentale au nceput s\ n]eleag\ c\ dispari]ia du[manului so- socialiste n Cehoslovacia constituie o
vietic a l\sat lumea democratic\ f\r\ repere de politic\ extern\ [i, n acela[i timp, mare gre[eal\ [i o primejdie grav\ pentru
deschizndu-i perspectiva globaliz\rii am putea spune, chiar, obliga]ia globaliz\rii , pacea n Europa, pentru soarta socialis-
i-a impus s\ se transforme pe sine, s\-[i schimbe mesajul, priorit\]ile, abord\rile ideatice mului n lume. Este de neconceput n
[i modul de operare, spre a se adapta noului context caracterizat de noi riscuri, noi sfid\ri lumea de ast\zi (...) ca un stat socialist,
[i noi [anse. n realitate, sfr[itul ordinii mondiale bipolare nu nseamn\ capitularea ca state socialiste s\ ncalce libertatea [i
blocului r\s\ritean [i instaurarea suprema]iei blocului occidental, ci decesul unei logici, al independen]a altui stat. Nu exist\ nici o
unui mecanism de func]ionare a omenirii care trimite n nefiin]\ ambele blocuri. justificare, nu poate fi acceptat nici un
Nen]elegnd aceasta, Occidentul a vorbit despre extinderea NATO sau extinderea motiv pentru a admite, pentru o clip\ nu-
UE ca despre o mpingere a frontierelor sale spre R\s\rit [i o nglobare a teritoriilor ori- mai, ideea interven]iei militare n treburile
entale n spa]iul civiliza]iei, ordinii [i culturii apusene [i totodat\ s-a deplasat spre nord, unui stat socialist fr\]esc.
purtat mai mult de vechiul reflex al indign\rii Rusiei dect de nevoile sale reale de secu- (...) Am hot\rt ca ncepnd de ast\zi
ritate, n timp ce esticii ex-comuni[ti se a[teptau la o adev\rat\ reconciliere a Europei s\ trecem la constituirea g\rzilor patrio-
cu ea ns\[i [i la reunificarea Europei, ca [i a universului euro-atlantic. tice narmate, alc\tuite din muncitori,
Faptul c\ civiliza]ia vest-european\ este superioar\ ast\zi celei din partea oriental\ ]\rani [i intelectuali, ap\r\toare ale inde-
a continentului nu nseamn\ nici c\ drumul de urmat este al dizolv\rii culturii sau culturilor penden]ei patriei noastre socialiste. (...)
r\s\ritene n cele occidentale [i nici c\ nu este indispensabil ca noua ordine [i noua arhi- S-a spus c\ n Cehoslovacia exist\ peri-
tectur\ euro-atlantic\ s\ fie proiectate mpreun\ de toate popoarele europene [i euro- colul contrarevolu]iei; se vor g\si poate
atlantice ca sintez\ a valorilor [i experien]elor lor istorice. Perceperea exact\ a con- mine unii care s\ spun\ c\ [i aici, n
secin]elor [i semnifica]iei decalajului n nivelul de dezvoltare dintre Est [i Vest ar fi trebuit aceast\ adunare, se manifest\ tendin]e
s\ conduc\ la concluzia c\, nainte de a li se oferi Acordul de la Maastricht, statele contrarevolu]ionare.
Europei de Est au nevoie s\ primeasc\ un Plan Marshall. ~ntr-adev\r, Marshall nainte de (Nicolae Ceau[escu, cuvntare rostit\
Maastricht nseamn\ agregarea stabilit\]ii prin dezvoltare cu stabilitatea prin integrare, la 21 august 1968, cu prilejul interven]iei
dezvolt\rii revenindu-i rolul natural de fundament [i catalizator al cooper\rii [i integr\rii, armatelor Tratatului de la Var[ovia n
al trecerii de la strategia jocului de sum\ nul\ la cea a proiectelor comune [i de la diplo- Cehoslovacia pentru n\bu[irea
ma]ia distributiv\ la cea integrativ\. Prim\verii de la Praga)
(Adrian Severin, Tranzi]ia real\ de la [ocul f\r\ terapie la speran]ele pierdute)
PRO MEMORIA!
ACTIVITATE INDEPENDENT| z Dup\ Primul R\zboi Mondial, Rom-
nia a reu[it s\ devin\ un factor
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
politic important `n zona Europei
1. Preciza]i care au fost motivele interven]iei militare a unor trupe ale Tratatului de la
Centrale [i `n Balcani.
Var[ovia mpotriva Cehoslovaciei, n 1968?
z ~n perioada interbelic\, toate ini]iati-
2. Care a fost urmarea, n plan extern, a atitudinii adoptate de Nicolae Ceau[escu
fa]\ de invadarea Cehoslovaciei de c\tre trupe ale Tratatului de la Var[ovia? vele diplomatice ale Romniei au
3. Compara]i atitudinea Romniei fa]\ de interven]ia mpotriva revolu]iei maghiare sus]inut politica securit\]ii colective.
din 1956 [i cea fa]\ de interven]ia din Cehoslovacia din 1968. Explica]i diferen]ele. z ~n perioada 1940-1944, manifest\rile
4. Considera]i c\ `n Romnia exist\ un singur punct de vedere referitor la integrarea pe plan interna]ional ale Romniei au
n Uniunea European\? Dar referitor la consecin]ele integr\rii? fost marcate de autoritarismul anto-
5. Organiza]i, `n grupuri restrnse de 4-5 elevi, o dezbatere referitoare la n]elesul nescian, iar ulterior de cel al regimu-
sintagmei trecerea de la diploma]ia distributiv\ la cea integrativ\. lui comunist, cu diferitele sale fe]e.

Europa [i lumea `n secolul XX 23


STUDIU DE CAZ
*Grigore Gafencu
[i unitatea european\
OM POLITIC {I DIPLOMAT VIZIONAR
Istoria interbelic\ re]ine numele unor mari personalit\]i ce au adus faim\
politicii externe romne[ti. Take Ionescu [i Nicolae Titulescu sunt, f\r\ ndoial\,
cele mai cunoscute dintre ele. Scris\ n perioada comunist\, aceast\ istorie a
Grigore Gafencu (1892-1957) trecut ns\ sub t\cere, din motive de ordin politic, alte vrfuri ale societ\]ii
Provenind dintr-o familie boiereasc\ romne[ti, intelectuali de marc\ [i fini anali[ti politici precum Grigore Gafencu.
din Moldova, doctor n drept al {colii Membru de frunte al noului val din Partidul Na]ional }\r\nesc, Gafencu a
de Drept din Paris, decorat cu Ordinul
ocupat mai multe demnit\]i publice n perioada 1928-1933. Al\turi de al]i c]iva
Mihai Viteazul n urma particip\rii
la primul r\zboi mondial, a fost ministru
tineri membri ai partidului, a acceptat n 1938 oferta regelui Carol al II-lea de a
de externe al Romniei ntre anii ocupa portofoliul externelor, ntr-un moment de maxim\ tensiune pentru soar-
1938-1940. A p\r\sit Romnia n 1941, ta politic\ a Europei: Anglia [i Fran]a, garan]ii politicii de securitate colectiv\
stabilidu-se la Geneva, la New York [i pn\ n acel moment, cedau n fa]a presiunii germane [i acceptau ocuparea
apoi la Paris. Diplomat vizionar, publi- Cehoslovaciei. Semnarea tratatului de la Mnchen era dublat\ de serioase
cist, scriitor [i profesor, a devenit un probleme n rela]iile romno-germane, asociate lichid\rii de c\tre autorit\]i a
membru activ al exilului romnesc [i al unui grup de legionari n frunte cu Corneliu Zelea Codreanu.
mi[c\rii anticomuniste. A fost un fer- Contextul politic nefavorabil nu l-a mpiedicat pe Grigore Gafencu s\-[i
vent sus]in\tor al cre\rii unei Europe
manifeste ata[amentul fa]\ de tradi]ionala alian]\ cu Fran]a [i cu Marea
federale.
Britanie. Ca urmare a efortului s\u diplomatic, Romnia reu[ea s\ ob]in\, n
1939, o reconfirmare a garan]iilor anglo-franceze referitoare la independen]a [i
1
grani]ele Romniei. Nici rela]iile diplomatice cu Germania nu sunt neglijate,
S\ lu\m acum dintre toate ipotezele normalizarea acestora fiind marcat\ de ncheierea n acela[i an a tratatului
singura care m\ preocup\ (...) [i anume:
economic romno-german. Eforturile diplomatice s-au dovedit pn\ la urm\
victoria Na]iunilor Unite. E o ipotez\
care, pe zi ce merge, poate tot mai greu zadarnice, Romnia intrnd ntr-una din cele mai negre perioade din istoria sa,
fi trecut\ cu vederea. }ara noastr\ va marcat\ de pierderea Basarabiei, Bucovinei [i a Transilvaniei de Nord.
avea de trecut, n acest caz, prin dou\ Schimbarea n 1940 a liniei politice externe tradi]ionale [i ralierea la blocul ger-
momente grele: unul, cnd victoria mili- mano-italian a determinat p\r\sirea de c\tre Grigore Gafencu a demnit\]ii de
tar\ a alia]ilor va fi resim]it\ la hotarele [i ministrul de externe [i, un an mai trziu, a ]\rii. Gest politic simbolic, n\scut din
apoi pe teritoriul ]\rii, [i al doilea, n ziua
convingerea c\ nu mai avea nici o [ans\ s\ readuc\ politica extern\ rom-
ndep\rtat\, drept, a negocierilor de pace.
Aceste momente nu sunt pentru noi neasc\ pe f\ga[ul tradi]ional. Nu nainte de a fi pledat pentru ie[irea Romniei
deopotriv\ de primejdioase: pn\ n ziua din alian]a cu Germania hitlerist\ [i al\turarea ei Alia]ilor.
p\cii multe se pot ntmpla, unii dintre Plecarea la Geneva a nsemnat nceputul unei noi etape din via]a diplo-
alia]i pot obosi, al]ii [i vor putea strnge matului romn, dedicat\ pe de o parte mi[c\rii anticomuniste, pe de alt\ parte
puterile [i valorifica rezervele, vom vedea cre\rii Europei unite. De[i nu a avut nici un mandat politic oficial, Gafencu a
r\s\rind principii de echitate, de interes
reprezentat interesele Romniei [i ale statelor Europei de Est intrate dup\ cel
general, de echilibru. Vom putea atunci
[i noi pleda cu sor]i de succes cauza de-Al Doilea R\zboi Mondial n sfera de domina]ie sovietic\.
]\rii noastre; vom ap\ra drepturile, Convins c\ Europa unit\ trebuie s\ cuprind\ att vestul, ct [i estul conti-
hotarele, pozi]ia [i misiunea european\ a nentului european, diplomatul romn nu a economisit nici un efort pentru a
Romniei. ncerca s\ explice nevoia de coagulare a exilului [i de dirijare a efortului aces-
(Grigore Gafencu, Scrisoare adresat\ tuia spre preg\tirea revenirii ]\rilor comuniste la un regim economic liberal [i la
mare[alului Antonescu n iunie 1944)
valorile statului de drept.

24 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I

Bogata activitate publicistic\ [i numeroasele conferin]e stau m\rturie n


acest sens. n 1949, Grigore Gafencu a devenit membru al Comisiei Europei
Centrale [i Orientale, care avea n vedere problematica statelor Europei de Est
recent c\zute sub domina]ie sovietic\. n acest cadru au fost stabilite princi-
piile care vor orienta realizarea n deceniile urm\toare a unui fascinant [i, n
acela[i timp, izb\vitor proiect politic: Europa unit\.

O strngere de mn\ `ntre semnatarii Pactului Ribbentrop-Molotov


a pecetluit pentru decenii istoria Romniei [i a altor ]\ri europene

2
Faptul de a vizita n toiul fr\mnt\rilor europene, rnd pe rnd, Berlinul, Londra,
3
Parisul [i Roma era ndr\zne]. Era [i mai ndr\zne] de a spune, pretutindeni, cu aceea[i Parlamentul s-a ntrunit pentru a
sinceritate, cuvinte de pace. ndr\zneala a izbutit deplin. Dosarele pe care le-am adus cu p\stra o clip\ de t\cere. {edin]a a fost
mine din c\l\torie (...), ca de altfel m\rturisirile din pres\ [i din public, dovedesc c\ poli- apoi ridicat\ n semn de doliu. Lacrimi
tica noastr\ a fost n]eleas\ [i pre]uit\. n\bu[ite, sim]\minte de sup\rare [i de
Am c\utat s\ nt\resc pozi]iile astfel c[tigate, strngnd leg\turile ntre statele din revolt\, mare nervozitate.
n]elegerea Balcanic\. C\l\toria la Ankara [i la Atena nu era f\r\ riscuri. Puteam sl\bi Am citit cu b\gare de seam\ schimbul
ncrederea Berlinului [i Romei n politica noastr\, schimbnd cuvinte bune cu turcii, toc- de note telegrafice dintre ru[i [i noi.
mai n toiul mult discutatelor negocieri anglo-franco-turce. (...) Notele ruse[ti sunt abile ca form\ [i fond,
Politica noastr\ de echilibru ne preg\tise, n caz de r\zboi, pentru o politic\ de neu- moderate ca ton [i de o perfidie foarte
tralitate. Cnd Germania a declarat r\zboi Poloniei, nu aveam de intervenit. Polonia bine socotit\. Notele noastre sunt gre[it
respinsese n mai multe rnduri propunerea noastr\ pe care nu am impus-o de altfel concepute [i foarte prost formulate. La
niciodat\ cu prea mult\ energie de a da alian]ei noastre un caracter general. (...) Nu preten]iile ruse[ti referitoare la drepturile
am insistat. istorice [i etnice ale Rusiei asupra
Interven]ia Rusiei, fire[te, ne-ar fi putut pune ntr-o situa]ie grea. Trupele ruse[ti au Basarabiei nu am r\spuns nimic: nici o
trecut ns\ hotarul polon chiar n ziua n care guvernul polon, n frunte cu pre[edintele punere la punct, nici un contraargument,
Moscicky [i mare[alul Rydz Smigli, s-a refugiat n Romnia. Alian]a noastr\ cu Polonia nici un protest. Ne-am mul]umit s\ r\s-
era o chestiune ce nu se mai punea. pundem (...) c\ suntem gata s\ st\m de
Voin]a noastr\ de neutralitate, care se afirmase de la nceputul conflictului [i c\p\tase vorb\. (...) Fapt e c\ ne-am plecat n fa]a
o consfin]ire oficial\ prin cele dou\ comunicate al Consiliului de Mini[tri [i al consilie- for]ei, f\r\ s-o spunem [i f\r\ s\ st\ruim
rilor regelui , a fost nt\rit\ nc\ n urma interven]iei ruse[ti (...). asupra bunului nostru drept. (...)
(Grigore Gafencu, nsemn\ri politice. 1929-1939) Am pierdut, deci, Basarabia:
1. fiindc\ Rusia nu a renun]at niciodat\
la aceast\ provincie [i era hot\rt\ s\ se
foloseasc\ de orice prilej pentru ca, spriji-
ACTIVITATE INDEPENDENT| nit\ pe uria[a ei putere, s\ ajung\ din
nou la Dun\re; (...)
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: 2. fiindc\ oricare ar fi fost politica pe
1. Identifica]i orientarea politicii externe a Romniei n timp ce la conducerea care am fi urmat-o fa]\ de Germania,
Ministerului de Externe se afla Grigore Gafencu. Reich-ul ar fi sacrificat oricnd interesele
2. A dat politica extern\ a Romniei rezultatele scontate n perioada 1938-1940? noastre la Dun\re (...) pentru a-[i acoperi
Argumenta]i-v\ r\spunsul. spatele nspre Rusia ntr-un r\zboi euro-
3. Organiza]i o dezbatere, pe grupuri de 3-4 elevi, pe tema politicii externe romne[ti pean; (...)
n contextul intern [i interna]ional al anilor 1938-1940 [i ncerca]i s\ r\spunde]i la 3. fiindc\ Italia, care n timpul din urm\
ntrebarea: Se puteau evita pierderile teritoriale ale anului 1940 prin promovarea ne f\g\duise sprijinul Germaniei n caz
unor linii de politic\ extern\ diferite? de agresiune ruseasc\, a intrat n r\zboi
4. Pierderile teritoriale nregistrate de Romnia n anul 1940 au fost un eveniment nsu[indu-[i toate angajamentele [i toate
singular n peisajul politic interna]ional? Da]i exemple care s\ v\ sus]in\ opinia. atitudinile Germaniei;
5. Realiza]i un eseu prin care s\ explica]i motivele care au condus la pierderile terito- 4. fiindc\ singurul nostru sprijin adev\rat
riale ale anului 1940, reconstituind contextul politic intern [i cel extern, cu referire [i real, for]a anglo-francez\, s-a pr\bu[it.
(Grigore Gafencu, Jurnal. 1940-1942)
la pozi]ia lui Grigore Gafencu.

Europa [i lumea `n secolul XX 25


Modulul I

EUROPA UNIT| ~N VIZIUNEA LUI GRIGORE GAFENCU


n perioada exilului, fie el cel genevez, new-yorkez sau parizian, Grigore
Gafencu s-a dedicat total ideii de realizare a unit\]ii europene, v\zut\ ca
solu]ie a tuturor dificult\]ilor [i provoc\rilor cu care b\trnul continent se con-
frunta la sfr[itul celui de Al Doilea R\zboi Mondial. Toate celelalte aspecte ale
politicii europene, reconstruc]ia economic\, Planul Marshall, lupta mpotriva
comunismului, raporturile cu URSS, trebuiau armonizate pentru a conduce
spre obiectivul ultim, Europa unit\.
Viziunea diplomatului romn asupra viitoarei configura]ii politice a continen-
Pledoaria lui Grigore Gafencu pentru tului a fost puternic influen]at\ de modelul federalist elve]ian. Gafencu nu era
crearea unei Europe unite [i-a g\sit, singurul care gndea n ace[ti termeni. W. Churchill nsu[i propunea nc\ din
peste ani, `mplinirea. ~n imagine, o [edin]\ 1940 un continent european cuprinznd patru confedera]ii reunite n jurul a
a Consiliului Europei la Bruxelles
cinci mari puteri. Alte propuneri vizau ns\ o Europ\ mp\r]it\ n dou\ sfere de
influen]\, una occidental\ [i o alta nglobnd statele Europei Centrale [i de Est.
1
n lucrarea sa Preliminarii ale r\zboiului din Est, Gafencu ofer\ o perspec-
Continui s\ cred, a[a cum v-am mai tiv\ opus\ teoriei sferelor de influen]\. Europa era v\zut\ ca reunind mai multe
spus, c\ nimic nu va putea mpiedica
confedera]ii, de Nord, de Centru, de Est, precum [i o confedera]ie de Sud-Est,
crearea Europei [i ea se va face. Ea se
va face f\r\ entuziasm, din nefericire, care trebuia s\ reuneasc\ Romnia, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia [i Turcia.
c\ci renun]area la prerogativele [i atribu- Noua construc]ie politic\ trebuia s\ cuprind\ n egal\ m\sur\ Vestul [i Estul [i
tele statului na]ional este dificil\ [i ridic\ s\ r\spund\ anumitor exigen]e politice, precum: crearea unei puteri economi-
n fiecare zi obiec]ii [i temeri noi. Totu[i, ce europene n care resursele industriale [i cele agricole s\ fie reprezentate n
ea se va face, deoarece caracterul s\u mod echilibrat, extinderea prosperit\]ii economice dinspre Vest spre Est, men-
de necesitate sfr[e[te prin a se impune ]inerea tradi]iilor [i a organiz\rii politice specifice fiec\rui stat membru, ap\ra-
chiar [i celor mai reticen]i.
(Grigore Gafencu, martie 1953)
rea drepturilor [i a libert\]ilor fundamentale ale omului, asigurarea securit\]ii
sociale etc. Ca reprezentant al Estului, Gafencu punea a[adar un mare accent
pe protejarea intereselor politice, economice, pe respectarea identit\]ii statelor
2 acestei p\r]i a continentului. {i, cum `n viziunea asupra noii Europe nu se
}inem s\ aducem un omagiu plin de putea face abstrac]ie de raporturile cu URSS, Gafencu s-a pronun]at pentru
emo]ie poporului ungar pentru lupta sa men]inerea unor rela]ii pa[nice cu puterea de la R\s\rit, acesteia urmnd s\-i
eroic\ mpotriva opresorilor patriei sale, revin\, al\turi de Marea Britanie, un rol major n asigurarea securit\]ii euro-
care sunt deopotriv\ opresorii patriei pene. Pentru a deveni cu adev\rat viabil\, construc]ia european\ trebuia s\ se
noastre, [i ne nclin\m respectuos n fa]a bazeze n egal\ m\sur\ pe un set de virtu]i [i de principii morale care s\ garan-
sacrificiului tuturor celor care, b\rba]i [i
femei, au c\zut pentru libertatea noastr\
teze pacea [i securitatea pe continent, dep\[irea diviz\rii existente n acel
comun\. moment istoric [i combaterea sferelor de influen]\, prin respectarea principiilor
Proclam\m ntreaga noastr\ solidari- dreptului interna]ional. Viziunea sa asupra viitoarei Europe includea principii
tate cu toate revendic\rile formulate de precum echilibrul de putere de natur\ s\ promoveze o ordine european\
combatan]ii unguri n cursul acestei corect\ [i durabil\, pacea [i colaborarea interna]ional\. Toate aceste principii
lupte: ca [i ei, declar\m c\ ]elul tuturor ale rela]iilor dintre statele lumii [i-au p\strat n totalitate actualitatea.
eforturilor noastre este acela de a ob]ine
Gafencu a avut numeroase ocazii pentru a-[i afirma principiile [i filosofia
alegeri libere; (...) cerem, de asemenea,
(...) desprinderea noastr\ de Tratatul de politic\. Important\ este participarea sa la ntlnirile liberalilor europeni din
la Var[ovia care a inclus ]ara noastr\, 1955 [i 1956. De asemenea, au continuat lu\rile de pozi]ie mpotriva comu-
contra voin]ei sale, ntr-un bloc militar al nismului, Gafencu acuznd n mod public URSS, n 1956, pentru crimele sale
Estului, constituit de URSS. mpotriva umanit\]ii [i manifestndu-[i scepticismul n leg\tur\ cu procesul de
(Mo]iune redactat\ de emigra]ia destalinizare. Recunoa[terea interna]ional\ deplin\ a eforturilor depuse de
romn\ din Paris n sprijinul revolu]iei
Grigore Gafencu s-a produs n aprilie 1956, cnd acesta a fost ales pre[edinte
ungare din 1956, dup\ ce au ascultat o
alocu]iune a lui Grigore Gafencu) al Uniunii Europene a Federali[tilor. Era, n egal\ m\sur\, o recunoa[tere a
rolului exilului romnesc la realizarea Europei unite.

26 Popoare [i spa]ii istorice


3
Dragi compatrio]i,
Marea mi[care care determin\ popoarele vechiului continent s\ se uneasc\ pentru
a forma o Europ\ Unit\ are pentru noi, ceilal]i romni, o importan]\ deosebit\. Situat\ Grigore
ntr-unul din punctele cele mai expuse ale continentului, Romnia a beneficiat de mai Gafencu
multe ori de sprijinul [i protec]ia ideii europene. n timpurile str\vechi ale istoriei noastre, `n 1939
poporul romn rezista deja la frontierele sale din Est, luptnd pentru ap\rarea ideii
cre[tine care l lega de Europa. Mai trziu, n secolul trecut, sub egida Europei [i a unei
ordini de drept europene, }\rile Romne unite, eliberate de dubla constrngere a suze-
5
ranit\]ii turce[ti [i a protectoratului rusesc, s-au trezit la o via]\ nou\. n sfr[it, n zilele nc\ nu ne d\m seama ct am pierdut
noastre, mp\r]irea arbitrar\ efectuat\ n detrimentul Europei a nsemnat pentru Romnia prin moartea lui Grigore Gafencu. Nu m\
pierderea libert\]ilor [i a independen]ei sale. gndec numai la noi, romnii din exil, dar
Acestea sunt motivele pentru care poporul romn a considerat dintotdeauna c\ ideea [i la to]i cei din lumea ntreag\. Dincolo
european\ i putea garanta ordinea [i libertatea. de frontierele noastre, nimeni altul nu a
S\ cit\m c]iva dintre str\bunii no[tri care au aderat, ca ni[te adev\ra]i precursori, la avut renumele [i prestigiul lui Grigore
cauza Europei Unite? Aurel Popovici, apostol al federalismului dun\rean; Take Ionescu, Gafencu. El nu reprezint\ numai ceea ce
care, nc\ din 1914, prevedea c\ tulbur\rile europene nu vor lua sfr[it dect dup\ nte- noi suntem obi[nui]i s\ numim interese-
meierea Statelor Unite ale Europei; Nicolae Titulescu, care [i-a consacrat talentul [i toate le romne[ti, dar [i cele ale vecinilor
eforturile pentru instaurarea securit\]ii colective [i a unei ordini politice unitare; n sfr[it, no[tri. El era purt\torul de cuvnt, ascul-
Iuliu Maniu, care n-a ncetat s\ repete c\, pentru ]\rile mici [i mari ale Europei, nu poate tat [i respectat de toate popoarele opri-
exista salvare dect n uniune [i n federalism. mate de dincolo de Cortina de Fier. El
Fideli tradi]iilor politicii noastre [i convin[i fiind c\ realizarea Europei Unite, asigurnd era, n acela[i timp, un european
securitatea ]\rilor nc\ libere [i libertatea ]\rilor din Est, este singurul mod de a salva pentru c\ a n]eles c\ solu]ia era fede-
existen]a na]iunilor europene [i valorile civiliza]iei lor comune, ne-am hot\rt s\ partici- ralizarea Europei.(...) Sub un aspect
p\m la Mi[carea pentru crearea unei Europe unite [i libere. senin [i sub masca polite]ii [i elegan]ei,
(Grigore Gafencu, Apel n favoarea constituirii unei Grup\ri Romne Grigore Gafencu ascundea o mare [tiin]\
pentru Europa Unit\, Geneva, iunie 1948) politic\. El se compl\cea s\ dea impresia
celor din jurul s\u c\ nu era un agresiv,
c\ nu avea un temperament de comba-
4 tant, c\ era mai degrab\ un intelectual
Ceea ce se nume[te Mi[carea European\ denumire care desemneaz\ att o orga- de cabinet. Aceast\ legend\ i-a permis
niza]ie interna]ional\ ce militeaz\ pentru nf\ptuirea uniunii europene, ct [i ansamblul s\ urce pe cele mai nalte trepte ale poli-
eforturilor depuse n Europa n vederea realiz\rii acestui ]el a luat na[tere n timpul ticii europene. Odat\ ajuns acolo [i n
r\zboiului [i reprezint\ o sintez\ a sentimentelor care nfloresc, n general, la sfr[itul unui momentul cnd el se considera a fi cel
cataclism: speran]e [i planuri de viitor, bucuria de a fi r\mas n via]\ printre attea ruine, mai aproape, cnd zeci de canale de
o nevoie imperioas\ de a ncepe o oper\ de reconstruc]ie. S-a vorbit despre Europa la radio l nregistrau [i sute de ziari[ti din
sfr[itul fiec\rei mari r\sturn\ri r\zboinice. Cuceritorii aveau propria idee n leg\tur\ cu lumea ntreag\ l stenografiau Grigore
acest subiect; popoarele aveau [i ele ideile lor. Gafencu pronun]a lini[tit, precis [i cu aten-
(Grigore Gafencu, Strasbourg, 1957) ]ie, rechizitoriul Rusiei sovietice [i al poli-
ticii occidentale de coexisten]\ pa[nic\.
ACTIVITATE INDEPENDENT| (Mircea Eliade, 1957)

Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:


1. A avut teoria lui Grigore Gafencu despre federalizarea Europei un suport istoric?
PRO MEMORIA!
A reprezentat el o voce izolat\ n epoc\? z Ca ministru de externe `n ani difi-
2. Explica]i motivele pentru care ideea de mi[care europen\ a fost puternic sus]inut\ cili pentru Romnia (1938-1940),
de oamenii politici romni. Grigore Gafencu a sus]inut men]i-
3. Realiza]i un proiect prin care s\ demonstra]i pozi]ia diplomatului Grigore Gafencu nerea tradi]ionalei alian]e cu Fran]a
fa]\ de mi[carea european\. [i Marea Britanie.
4. De ce crede]i c\, de[i veche, ideea de unitate european\ a prins contur abia dup\ z Plecat din ]ar\, dup\ r\zboi s-a de-
sfr[itul celui de Al Doilea R\zboi Mondial. Organiza]i o dezbatere `n care s\ v\ dicat, pe de o parte, luptei `mpotriva
confrunta]i punctele de vedere cu acela al altor colegi. comunismului, iar pe de alta cre\rii
5. Realiza]i un eseu prin care s\ evalua]i actualitatea viziunii lui Grigore Gafencu unei Europe unite.
despre Europa unit\.

Europa [i lumea `n secolul XX 27


28Cyan 28Yellow 28Magenta 28Black

STUDIU DE CAZ
*Imaginea Romniei `n presa interna]ional\ dup\ 1989
IMAGINEA ROMNIEI ~N ANII 90
O caracteristic\ general\ a presei interna]ionale `n ceea ce prive[te
Romnia dup\ 1989 este aceea c\ a fost de la nceput foarte bine informat\;
n acela[i timp, se cuvine s\ preciz\m c\ a interpretat [i prezentat aceast\
informa]ie conform propriilor valori [i propriilor interese. Cele mai importante
publica]ii, cu tirajele cele mai mari, care s-au dovedit a fi interesate de Romnia
dup\ 1990 sunt New York Times, Le Figaro, Time [i Le Monde.
Odat\ cu Revolu]ia din decembrie 1989, Romnia a ie[it din conul de
umbr\ n care intrase [i a beneficiat de toat\ aten]ia lumii prin transmisiile n
direct ale Televiziunii Romne. Din p\cate, entuziasmul de la nceput s-a trans-
format ntr-o atitudine rezervat-obiectiv\ pe tot parcursul anilor 90. n acei ani,
imaginea Romniei s-a degradat treptat din cauza lipsei de reforme [i de
Nicolae Ceau[escu pentru ultima dat\
n balconul Comitetului Central schimb\ri radicale n economie [i societate.
(Bucure[ti, 21 decembrie 1989) Presa interna]ional\ [i `ndeosebi cea din Statele Unite, Marea Britanie,
Fran]a sau Germania a fost foarte interesat\ de situa]ia Romniei dup\
1 pr\bu[irea comunismului. Au fost publicate articole despre politic\, mediu
sindical, mediu social, mediu de afaceri, catastrofe naturale, incidente cu pier-
Schimbare n Est
deri de vie]i omene[ti, performan]e sportive.
Cei 145 de membri ai Consiliului
Primul plan l-a de]inut mediul politic, instabil n anii 90, chiar dac\ era n
Frontului Salv\rii Na]ionale, parlamentul
provizoriu romn, au votat dizolvarea dezvoltare. Presa interna]ional\ a relatat despre constituirea noii puteri de la
pentru a l\sa loc liber unei adun\ri for- Bucure[ti, F.S.N., [i despre pa[ii f\cu]i de aceasta n conducerea Romniei.
mate din reprezentan]ii mai multor Presa de peste hotare a sesizat luptele politice ntre F.S.N., [i partidele istorice,
partide. Consiliul Frontului Salv\rii Na]io- terminate cu victoria celor afla]i la putere. De asemenea, a semnalat m\surile
nale (F.S.N.), care a guvernat Romnia economice luate [i pa[ii f\cu]i `n direc]ia apropierii de Occident.
de la revolu]ia popular\ din decembrie Cel mai mare [oc pe care l-a avut opinia public\ interna]ional\ n leg\tur\
ce l-a r\sturnat pe pre[edintele Nicolae
Ceau[escu, are de gnd s\ se reorga-
cu Romnia a fost provocat de situa]ia copiilor abandona]i n orfelinate. Ace[tia
nizeze ntr-un partid politic [i s\ participe tr\iau n condi]ii de mizerie, la limita supravie]uirii. Foarte mul]i copii din orfeli-
la alegeri. nate erau infecta]i cu virusul HIV. Reac]iile la textele [i imaginile prezentate au
(New York Times, 4 februarie 1990) fost imediate. A ap\rut o puternic\ cerere de adop]ie a copiilor din Romnia
sau au ap\rut funda]ii interna]ionale care s\ managerieze situa]ia.
Presa interna]ional\ a relatat cu simpatie despre demonstra]iile din Pia]a
Universit\]ii [i cu consternare despre evenimentele din 13-15 iunie 1990, cnd
minerii au invadat capitala ]\rii. {i celelalte a[a-numite mineriade au fost
prezente pe primele pagini ale ziarelor str\ine. Se poate spune c\ aceste
evenimente au dus la atenuarea entuziasmului n ceea ce prive[te Romnia [i
chiar a simpatiei de care se bucura aceasta n paginile ziarelor din str\in\tate.
n afar\ de excep]ionala performan]\ a echipei na]ionale de fotbal de la cam-
pionatul mondial din Statele Unite din 1994, publicul str\in a mai fost informat `n
acei ani despre semnarea de c\tre Romnia, prima de altfel, a Parteneriatului
pentru pace cu NATO [i despre tentativele ]\rii noastre de a se apropia de
Manifesta]ie a opozi]iei (februarie 1990) Comunitatea European\ [i de a se desprinde de trecutul totalitar [i comunist.

28 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I

2
Noii lideri de la Bucure[ti au deschis u[a liberei ini]iative
Conducerea provizorie a legalizat ast\zi libera ini]iativ\ pe o scar\ mai mare dect
a existat n cei 45 de ani de comunism. n acest sens a fost semnat un decret de c\tre
pre[edintele interimar Ion Iliescu.
(New York Times, 6 februarie 1990)

3
Copii romni bolnavi de SIDA. O legisla]ie a neglij\rii
Copiii, n jur de 60, sunt la etajul al treilea al spitalului insalubru, singura clinic\ pen- O grav\ problem\ social\,
tru bolnavii de Sida din Romnia. n aceea[i camer\ sunt doi copii n pat. ntr-o mic\ re- copiii din orfelinatele romne[ti n 1990
zerv\, patru copii, aproape mor]i, z\ceau acoperi]i de o singur\ p\tur\.
(New York Times, 8 februarie 1990)

4
Evolu]ie n Europa
De nou\ zile, mii de romni manifesteaz\ n Pia]a Universit\]ii din Bucure[ti (...)
demonstrnd rezisten]\ [i ridicnd demonstra]iile politice pe noi n\l]imi.
(New York Times, 1 mai 1990)

5
Minerii romni vin la Bucure[ti
Mii de mineri din nordul Romniei au descins ast\zi n capital\ cu bte de lemn, bas-
toane din cauciuc, cernd r\zbunare pentru tulbur\rile antiguvernamentale de miercuri.
(New York Times, 15 iunie 1990)

6
Romnia s-a al\turat planului NATO
Romnia a devenit ast\zi prima na]iune care s-a nscris oficial n noul program prin
care NATO se ofer\ s\ colaboreze cu fostele inamice din Tratatul de la Var[ovia, refuzn-
du-le calitatea de membru cu drepturi depline.
(New York Times, 27 ianuarie 1994)

ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Analiza]i cu toat\ aten]ia informa]iile reproduse din aceea[i publica]ie, New York
Times. Comenta]i modul cum au fost percepute evenimentele relatate din
Romnia. Ce impresie crede]i c\ [i-a putut forma despre ]ara noastr\ un cititor al
acestei publica]ii?
2. Citi]i documentul 3 [i privi]i imaginile al\turate. Dezbate]i cauzele care au dus la
situa]ia orfanilor din Romnia n anii 90. Preciza]i cum au evoluat lucrurile.
3. Identifica]i, cu ajutorul documentelor, 5 elemente caracteristice pentru imaginea
Romniei n anii 90. Argumenta]i de ce crede]i c\ de la entuziasmul relat\rii revo-
lu]iei `n direct s-a ajuns la o sc\dere a interesului [i `ncrederii manifestate de Echipa na]ional\ a Romniei
presa interna]ional\. bucurndu-se pentru un nou gol `nscris
3. Descrie]i [i explica]i starea de spirit a juc\torilor din imagine, ct [i a iubitorilor fot- la Campionatul Mondial de Fotbal
balului din ]ar\. (SUA,1994)

Europa [i lumea `n secolul XX 29


EVOLU}II SURVENITE ~N IMAGINEA ROMNIEI
ncepnd cu anul 1999, imaginea Romniei n presa interna]ional\ a
nceput s\ se mbun\t\]easc\ [i s\ scape de cli[eele vehiculate frecvent n
anii de dup\ revolu]ie: cer[etori, copii abandona]i [i bolnavi, delincven]\ [i
s\r\cie. mbun\t\]irea imaginii s-a datorat att unor factori interni, ct [i unor
evenimente interna]ionale.
Anul 1999 a fost primul an cu cre[tere economic\ dup\ 1989, iar Romnia
a nceput s\ devin\ tot mai atractiv\ pentru investitorii str\ini. n acela[i an,
Romnia a nceput negocierile pentru aderarea la Uniunea European\. Acest
lucru presupunea un calendar de aderare, etape de parcurs, capitole de
ncheiat [i o anumit\ finalitate. Imaginea Romniei s-a mbun\t\]it [i prin al\tu-
rarea la coali]ia interna]ional\ n timpul loviturilor aeriene aplicate de NATO n
Kosovo, Afganistan [i Irak. De[i n plan intern acest lucru a dus la erodarea
imaginii pre[edin]ilor Emil Constantinescu [i Ion Iliescu, n plan extern, prin
respectarea angajamentelor asumate, prestigiul [i ncrederea n Romnia au
crescut.
Presa interna]ional\ a fost n continuare sensibil\ la problema copiilor din
Romnia [i la aceea a adop]iilor interna]ionale. De altfel, `n anii 90 au avut loc
numeroase adop]ii interna]ionale, unele legal, foarte multe ns\ ilegal. Uniunea
European\ a criticat rezolvarea problemei copiilor abandona]i pe aceast\ cale,
astfel c\ n anul 2000, la cererea Uniunii, Romnia a suspendat [i interzis toate
adop]iile interna]ionale. Acest lucru a fost comentat de pres\ [i s-a f\cut un
adev\rat lobby pentru anularea acestor m\suri.
Un alt eveniment cu rezonan]\ n presa interna]ional\ a fost anularea obli-
gativit\]ii vizelor pentru romni la intrarea n spa]iul Schengen. M\sura a fost
Momentele semnificative ale rela]iilor
romno-americane la nivel `nalt
privit\ la nceput cu rezerv\, de teama unor valuri de emigran]i ilegali romni
au fost prezentate cu prioritate de pres\ n Europa. Realitatea a dovedit c\ aceste temeri au fost nejustificate.
(imagini de la `ntlniri oficiale din iulie 1997, Presa interna]ional\ s-a referit adesea [i la catastrofele naturale, cum ar fi
noiembrie 2002 [i decembrie 2005) inunda]iile din anii 2005 [i 2006 [i lupta cu gripa aviar\.
Presa german\ este interesat\ n mod special [i de situa]ia din Delta
1 Dun\rii. Preocup\rile presei sunt legate de conservarea mediului [i de ncer-
Tentativa Romniei de a stopa trafi- carea de oprire a lucr\rilor `ntreprinse de Ucraina la canalul Bstroe, care ar
cul de copii a dat o lovitur\ brutal\ unui atrage modific\ri sensibile `n ecosistemul Deltei.
num\r de familii prezumtive
To]i ace[tia sunt victimele unui mo- 2
ratoriu asupra adop]iilor interna]ionale
Perspective `ncurajatoare pentru romni
sugerat de Uniunea European\, anun]at
f\r\ nici un fel de avertisment prealabil `n De la 1 ianuarie, cet\]enii romni nu mai au nevoie de vize pentru a se duce ntr-o
luna iunie a acestui an. Interzicerea ]ar\ din spa]iul Schengen, care nseamn\ majoritatea spa]iului Uniunii Europene.
adop]iilor pentru un an de zile a survenit Romnia, o ]ar\ din fosta Europ\ comunist\ [i una dintre cele mai pu]in dezvoltate din
ca r\spuns la un raport al doamnei punct de vedere economic, era obligat\, spre deosebire de celelalte ]\ri candidate la
Emma Nicholson, raportorul UE pentru extindere, la aceast\ m\sur\, de teama unui aflux necontrolat de imigran]i.
Romnia, n care guvernul romn era (Le Monde, 6 ianuarie 2004)
acuzat c\ permite ca ace[ti copii s\ fie
pur [i simplu vndu]i celui care liciteaz\ Perspectiva ader\rii la Uniunea European\ n 2007 face ca n Romnia s\ sufle un
cel mai mult. vnt de prosperitate.
(Le Monde, 5 mai 2004)
(Financial Times, 15 decembrie 2001)

30 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I

3
Romnia c[tig\ votul de ncredere al Uniunii Europene n ceea ce prive[te economia
ndelung a[teptatul Raport al Comisiei Europene de mine va men]iona faptul c\
]ara are o economie de pia]\ func]ional\, un reper stabilit de Uniunea European\ n
vederea ader\rii. Testul privitor la statutul de economie de pia]\ func]ional\ al Romniei
reprezint\ una dintre cele mai importante ncerc\ri n drumul c\tre aderarea la Uniunea
European\, ntr-un moment n care Romnia este aproape de a ncheia negocierile cu
Comisia European\.
(Financial Times, 5 octombrie 2004)

4
~naintea intr\rii `n UE `n 2007, romnii trec `n fine la reforme
A durat o ve[nicie, ns\, n fine, Romnia s-a trezit. }ara este aidoma unui mare
Canalul
[antier, care conform unui contract afilierea la UE `n 2007 trebuie s\ fie terminat.
Bstroe [i
Pretutindeni s-a trecut la treab\ cu patos, reformele sunt n timp record duse la ndepli- gripa aviar\
nire. Tot mai mul]i investitori str\ini sunt convin[i c\ noul curs spre reforme este ireversibil subiecte de
[i c\ a[teptata integrare `n UE a crescut atractivitatea pentru Romnia a investitorilor. actualitate
ns\ ultima barier\ naintea integr\rii `n UE n-a fost ridicat\. Cancelarul Schrder [i `n 2006
Gnter Verheugen au reconfirmat data integr\rii, ns\ Consiliul UE va hot\r` dac\ s\ dea abordate cu
und\ verde integr\rii Romniei [i Bulgariei la 17 decembrie la Bruxelles. Pentru a nu rata `ngrijorare
ocazia, Romnia trebuie s\ duc\ la ndeplinire nc\ cele dou\ clauze restante: justi]ia [i
libera concuren]\, precum [i ocrotirea mediului. Altfel se n\ruie acest vis de-a intra `n UE 6
deodat\ cu Bulgaria. n caz contrar, Romnia ar intra `ntr-o nou\ discu]ie abia `n
prim\vara 2005, prea trziu pentru a mai fi integrat\ `n 2007. Articol despre Delta Dun\rii
(Frankfurt Allgemeine Zeitung, 22 noiembrie 2004) [i canalul Bstroe
ndep\rtarea p\s\rilor este apreciat\
de c\tre membrii asocia]iei World Wide
Fund for Nature (WWF) ca fiind doar
5
nceputul unei catastrofe ecologice mai
Cre[terea economic\ a Romniei atinge un nivel record mari. Excavatoarele plutitoare sap\
Anul 2004 a fost un boom year pentru Romnia. Comisia economic\ a UE a apre- a[a-numitul canal Bstroe (lungime 9 km)
ciat cre[terea economic\ la 7,2%, mai mult dect se a[tepta. Consumul privat a crescut prin partea ucrainean\ a Deltei. Proiectul
cu 8%, cea mai mare cre[tere de 15 ani. Pe durat\ medie se preconizeaz\ o cre[tere acesta ar putea distruge pe termen lung
economic\ de 5% anual, ne spune Dirk Rtze, directorul Camerei Germane de Comer] toate cele 400 000 de hectare de teren
din Bucure[ti. Cu cele 22 de milioane, Romnia va fi, dup\ Polonia, ]ara nou integrat\ n umed. Acest teren se num\r\ printre cele
UE cu cea mai numeroas\ popula]ie. Romnia va deveni, odat\ cu cre[terea nivelului de mai importante sisteme ecologice din
trai [i al c[tigului [i o pia]\ de desfacere tot mai interesant\, ne-a spus Klaus Mangold, lume.
pre[edintele Comitetului economic german pentru Europa de Est. (S\pt\mnalul german FOCUS,
(Financial Times Deutschland, 24 noiembrie 2004) 30 august-3 septembrie 2004)

ACTIVITATE INDEPENDENT| PRO MEMORIA!


z Romnia a fost mereu n aten]ia
1. Analiza]i documentele 2, 3 [i 4! Care crede]i c\ au fost motivele schimb\rii
n bine a imaginii Romniei? agen]iilor de pres\ [i a mass-me-
2. Citi]i documentul 1. Cum aprecia]i evolu]ia problemei copiilor orfani n diei interna]ionale.
z Imaginea Romniei dup\ 1989
Romnia, n anii 1990 fa]\ de anii 2000? n ce fel considera]i c\ a afectat
aceast\ problem\ imaginea interna]ional\ a Romniei? poate fi caracterizat\ ca entuziast\
imediat dup\ Revolu]ie, dezam\gi-
3. Ordona]i [i clasifica]i n ordinea importan]ei evenimentele cu efect pozitiv [i
t\ [i plin\ de cli[ee n anii 90 [i rea-
pe cele cu efect negativ cu care a fost asociat\ Romnia dup\ revolu]ia din list\ n anii 2000.
decembrie 1989.

Europa [i lumea `n secolul XX 31


RECAPITULARE / EVALUARE
Antecedente ale integr\rii europene
3
n 2004, odat\ cu aderarea la UE a 10 noi state, revista francez\ LHistoire a con-
sacrat un num\r special acestui eveniment sub titlul GOOD BYE YALTA! Du Rideau de
fer la Grande Europe. Cu acest prilej a fost intervievat [i Bronislav Geremek, istoric,
fost ministru al Afacerilor Externe n Polonia democrat\. Iat\, n rezumat, r\spunsul s\u
la o ntrebare care avea n vedere modul n care pot fi explicate unele reticen]e fa]\ de
ncorporarea n UE a attor state din estul Europei, n majoritate foste comuniste.
Diferen]a ntre noii veni]i [i vechile democra]ii occidentale nu trebuie s\ ne fac\ s\
uit\m diviziunile att de nr\d\cinate n istoria continentului nostru. Frontierele stabilite
dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mondial le refac n parte pe cele stabilite n secolul al XI-lea
dup\ Marea Schism\ ntre biserica roman\ (catolic\) [i biserica bizantin\ (ortodox\), o
separa]ie religioas\, cultural\ [i politic\ ce a scindat Europa n dou\ mari blocuri. }\rile
Dou\ imagini caracteristice Europei care intr\ n 2004 n Uniune sunt expuse att influen]elor Vestului, pentru c\ apar]in lumii
medievale: civiliza]ia urban\, avnd drept catolice ([i protestante), ct [i Estului, c\ruia i sunt datoare politic [i mental.
criteriu primordial banul, [i civiliza]ia rural\ Dar mai este o ruptur\ ntre Est [i Vest, este aceea a dou\ modele economice foarte
diferite, dar complementare, ap\rute n secolul al XX-lea: de o parte o Europ\ de pre-
ponderen]\ urban\, deschis\ economiei de pia]\, de partea cealalt\ o Europ\ rural\, care
furnizeaz\ materii prime, unde [erbia se prelunge[te pn\ n secolul al XIX-lea, n vreme
ce n vestul continentului a disp\rut nc\ din epoca medieval\. n consecin]\, burghezia a
r\mas slab\ n Est pn\ la sfr[itul secolului al XIX-lea, formarea institu]iilor [i mentalit\]ii
democratice avnd de suferit.
(LHistoire, 286, aprilie 2004)

4
Un european pe tronul Principatelor Unite Carol I
Evaluarea domniei lui Carol se poate face mai simplu: dac\ lu\m criteriile de baz\
1 ale UE [i NATO, vom vedea c\, n ciuda limit\rilor impuse de vremi, Carol I apare sur-
Oricine [tie foarte bine c\ n spatele prinz\tor de european: fondator de institu]ii de baz\ ale statului [i societ\]ii, promotor al
zidurilor unui ora[ medieval stau al\turi profesionalismului n politic\ [i economie, strateg [i reformator al for]elor armate, ncura-
canonici [i studen]i, nobili [i podgoreni, jator al puterii soft (cultur\, politic\ extern\, tradi]ii, specific na]ional), voce european\ prin
aristocra]i [i proletari, negustori [i me[te- excelen]\, puterea exemplului personal, creator de institu]ii [i proiecte, nt\ritor al statului
[ugari, antreprenori [i proletari. (...) Cu [i al suveranit\]ii n paralel cu adaptarea la jocul regional.
toate acestea, modelul social urban l (Principele Radu, Regele Carol I, o voce european\, n Evenimentul zilei, 10 mai 2006)
reprezint\ burghezul, iar criteriul de dife-
ren]iere este banul. 5
(Omul modern, Polirom, 1999)
~n 1945, Uniunea Sovietic\ a ac]ionat decisiv pentru a-[i consolida pozi]ia `n
Romnia mai curnd dect oriunde altundeva `n Europa de Est, `ntruct, la fel ca pe vre-
2 mea ]arilor, Romnia era poarta de intrare spre Balcani [i Strmtori. Declara]ia privind
n spa]iul romnesc, dezurbanizarea Europa eliberat\ (adoptat\ la Ialta la 12 februarie 1945) nu a avut nici un rol `n fixarea
care a urmat retragerii st\pnirii romane politicii Sovietelor fa]\ de Romnia. No]iunea de guverne democratice [i larg reprezenta-
a fost mai grav\ dect n alte provincii. tive, instalate ca urmare a unor alegeri libere, stipulat\ `n Declara]ie, era `n contradic]ie
(...) Revitalizarea urban\ a nceput cel cu teoria [i practica sovietic\ [i, dac\ ar fi fost aplicat\ `n acest caz particular, ar fi `mpie-
mai trziu [i la un nivel de pornire sensi- dicat instalarea unui guvern prieten [i docil la Bucure[ti. Antipatia pe care majoritatea
bil mai redus dect n Occident, fiind romnilor o resim]eau fa]\ de Uniunea Sovietic\ [i dorin]a de a men]ine leg\turile tradi-
semnificativ\ abia n secolele XIII-XIV. ]ionale cu Occidentul f\ceau ca perspectivele venirii la putere a unui regim prosovietic s\
(Bogdan Murgescu, Istorie romneasc\, fie foarte `ndep\rtate.
istorie universal\, 1994) (K. Hitchins, Romnia, 1866-1947, Humanitas, 1996)

32 Popoare [i spa]ii istorice


Modulul I

6
Teoria insularit\]ii [i efectele ei
n ce-i prive[te pe romni, metafora insularit\]ii [i a unicit\]ii lor e legat\ de cli[ee
tradi]ionale de tipul Poporul romn este o insul\ de latinitate, ntr-o mas\ slav\, enig-
ma [i miracolul istoric (n termenii celebrului studiu al lui Gheorghe Br\tianu) al con-
tinuit\]ii latinit\]ii romne[ti ntr-o zon\ a Europei ntr-adev\r c\zut\ sub puterea nea-
murilor slave, care i-au preocupat de mult pe istoricii romni [i str\ini. O alt\ variant\ a
mitului insularit\]ii romne[ti e ceea ce s-a numit mitul cet\]ii asediate. Att de diferi]i de
cei din jur [i fire[te superiori lor, romnii sunt ]inta poftelor cotropitoare ale vecinilor. (...)
La nceputul epocii moderne, cnd clasa politic\ a nceput eforturile de modernizare, con-
servatorismul autohton dorea s\ p\streze o greu definibil\ identitate [i specificitate.
(D. Mateescu, Marea Britanie [i Romnia, dou\ insule de euroscepticism n Europa,
n Secolul 20, 123/2000) 10 decembrie 1989
Vaclav Havel anun]\ formarea noului guvern
al Cehoslovaciei
7
Grigore Gafencu la Congresul Europei de la Haga
Nic\ieri cuvntul Europa nu vibreaz\ mai puternic [i mai emo]ionant dect `n ]\rile
Vaclav Havel, scriitor [i om politic
din Est. Ideea unit\]ii europene nseamn\ pentru acea jum\tate a continentului o promi-
ceh. A publicat, `n 1977, manifestul
siune de pace [i n acela[i timp o promisiune de eliberare. Am convingerea c\ exprim sen-
timentul profund al ]\rii mele, precum [i pe acela al ]\rilor vecine care mp\rt\[esc soar- Carta 77 prin care cerea autorit\]ilor
ta Romniei cnd afirm aici solemn fidelitatea lor fa]\ de Europa. (...) Mai important dect comuniste de la Praga respectarea
principiul menit s\ hot\rasc\ forma constitu]ional\ a Europei unite mi se pare a fi princi- drepturilor omului.
piul care asigur\ con]inutul noii ordini europene. n vederea organiz\rii vie]ii politice, eco- Pre[edinte al Cehoslovaciei postco-
nomice [i sociale a comunit\]ii europene trebuie stabilite reguli care s\ garanteze liber- muniste (1989-1993) [i ulterior al Re-
t\]ile individuale [i na]ionale, s\ determine cooperarea economic\ ntre state, sindicate [i publicii Cehe (1993-1998, 1998-2003).
muncitori [i s\ urm\reasc\ n mod eficient idealul justi]iei sociale.
(Din discursul lui Grigore Gafencu la Congresul Europei de la Haga,
n [edin]a plenar\ din 7 mai 1948)
8
Ast\zi ne afl\m la o r\scruce istori-
Valorificai-v\ cunotinele! c\. Alegem direc]ia noastr\ viitoare.
Aceasta necesit\ o gndire complex\.
1. Dup\ ce citi]i documentele 1 [i 2, precum [i teoria istoricului polonez Bronislav
Nu-i de ajuns s\ cuno[ti regulile de circu-
Geremek despre r\mnerea n urm\ durabil\ a Orientului ortodox fa]\ de
la]ie, s\ le adop]i [i s\ le nve]i. Trebuie
Occidentul catolic, formula]i o opinie, confruntnd argumentele pro [i contra. s\ n]elegem clar unde sta]ion\m, ce pro-
Alc\tui]i un eseu de o pagin\ n care s\ prezenta]i cultura romneasc\ din per- prietate are locomotiva pe care o avem la
spectiva sintezei ntre cele dou\ lumi desp\r]ite de schisma din 1054. dispozi]ie n acest moment [i ce pericole
2. Defini]i europenismul primului rege al Romniei. C\uta]i informa]ii care s\ dea ne pndesc. (...) Am ns\ impresia c\
con]inut cel pu]in uneia din aceste caracteristici. Prezenta]i colegilor, ntr-un scurt suntem mereu n ntrziere. C\ vina nu
discurs de 510 fraze, rolul monarhiei n istoria romnilor. este doar a perioadei dificile, a mo[tenirii
3. Argumenta]i de ce crede]i c\ Declara]ia de la Yalta privind Europa eliberat\ nu a grele pe care trebuie s\ o gestion\m, ci [i
putut avea pentru Romnia efectele scontate. a noastr\, disputele meschine, nclina]ia
4. Cu ajutorul documentului despre teoria insularit\]ii, identifica]i [i alte stereotipuri spre ceart\, lipsa ncrederii reciproce,
[i prejudec\]i care se ntlnesc frecvent n istoriografia noastr\. Ce avantaje ne-ar lipsa generozit\]ii, frica unuia de cel\lalt,
conferi renun]area treptat\ la ele? Discuta]i cu colegul de banc\ acest subiect. pe scurt incapacitatea de a purta povara
5. Alege]i din textul discursului lui Gr. Gafencu acel paragraf care define[te n con- libert\]ii recent dobndite. (...)
cep]ia sa Europa unit\. Compara]i aceast\ opinie cu propriile voastre a[tept\ri. A[adar, o dat\ n plus profesiona-
6. Re]ine]i din documentul 7 ce consider\ Vaclav Havel c\ este esen]ial n integrarea lismul neprotejat de responsabilitatea
uman\ nu ne va salva...
european\ a ]\rii sale. Aborda]i subiectul din perspectiva integr\rii Romniei [i
(Vaclav Havel,
aprecia]i ntr-un scurt discurs de ce depinde n mod esen]ial acest proces [i ce ne
Medita]ii de var\, 1991)
mpiedic\ s\ avans\m mai repede pe acest drum.

Europa [i lumea `n secolul XX 33


Modulul II

Ocupa]ii [i statute profesionale


OCUPA}II TRADI}IONALE {I MODERNE
~N SECOLUL XX
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost obliga]i s\-[i asigure existen]a
[i au f\cut acest lucru culegnd roadele p\mntului sau vnnd animale s\lba-
tice. Au `nceput apoi s\ cultive plantele [i s\ creasc\ animalele pe care le-au
domesticit, s\ descopere nenum\ratele bog\]ii ale solului [i subsolului [i s\ le
Peste tot `n lume, asigurarea hranei prelucreze. Agricultorilor [i me[te[ugarilor li s-au al\turat, `n timp, oameni cu
r\mne principala ocupa]ie a oamenilor alte preocup\ri, cu diverse profesii de care societatea avea nevoie pentru a se
dezvolta.
~n zilele noastre, profesia este o ocupa]ie care presupune preg\tire inten-
s\ [i studiu. De obicei, exist\ asocia]ii profesionale [i coduri deontologice care
stabilesc regulile unei profesii. Cele mai vechi meserii de acest gen sunt cele
de preot, militar, doctor sau avocat. n secolul al XIX-lea, inven]iile [i inova]iile
au dus la apari]ia specializ\rilor [i la diversificarea statutelor profesionale, `n
a[a fel `nct acestea s\ r\spund\ cerin]elor tot mai complexe ale vie]ii materia-
le [i spirituale.
Secolul al XX-lea se caracterizeaz\ prin schimb\ri la fel de importante ca
`n perioada anterioar\ n ceea ce prive[te statutele [i ocupa]iile profesionale.
Glosar n primul rnd, asist\m la migrarea ocupa]iilor tradi]ionale din spa]iul privat
(casa proprie) n spa]iul public (n afara casei). La nceputul secolului, n 1906,
FEMINISM Curent politic n mi[ca- n Fran]a, num\rul celor care lucrau la domiciliu era de 1,5 milioane de per-
rea social\ care militeaz\ pentru ega- soane, iar n 1936 r\m\seser\ doar 350 000 de persoane. Munca salariat\ a
litatea n drepturi a femeilor cu b\rba]ii nlocuit treptat ntreprinderile de familie.
n toate sferele de activitate.
n aceast\ perioad\ asist\m la o nou\ explozie demografic\ n Europa, iar
MESERIE ~ndeletnicire de orice
natur\, bazat\ pe munca manual\ ca-
inven]iile [i inova]iile tot mai numeroase [i cu consecin]e tot mai spectaculoase
lificat\. au schimbat definitiv via]a oamenilor.
OCUPA}IE Activitate, de durat\ mai Agricultura [i cre[terea animalelor pe cont propriu devin din ce n ce mai
mare sau mai mic\, desf\[urat\ de pu]in rentabile, eficiente dovedindu-se marile exploata]ii agricole, iar fermierii
cineva pentru a-[i asigura o surs\ de sunt obliga]i s\ caute de lucru la ora[ pentru a supravie]ui.
venit; ndeletnicire; treab\. Dar [i `n spa]iul urban ocupa]iile sunt ntr-o continu\ schimbare. Atelierele
[i munca manual\ n general sunt nlocuite treptat, dar sigur, de complexe
industriale. Fabricile sunt din ce n ce mai bine organizate. Deja, n Fran]a, n
Competen]e specifice modulului
1909, toate fabricile erau bine delimitate n peisajul urban. Spa]iile fabricilor se
OAMENII, SOCIETATEA
{I LUMEA IDEILOR specializeaz\ [i se adapteaz\ produc]iei. La marginea ora[elor se configu-
1.3. Compararea unor opinii [i argu-
reaz\ zonele [i cartierele industriale.
mente diferite referitoare la o tem\ de Primul R\zboi Mondial a nsemnat un moment de cotitur\ [i n ceea ce
istorie. prive[te ocupa]iile [i profesiile oamenilor. Trauma cauzat\ de pierderile de vie]i
2.1. Cunoa[terea [i asumarea valo- omene[ti, mecanizarea, produc]ia de mas\, emanciparea femeii au fost tot
rilor cet\]eniei democratice. attea motive de schimbare a statutelor profesionale. Se dezvolt\ foarte mult
3.1. Selectarea [i comentarea surselor profesiile legate de via]a cotidian\ din marile ora[e americane [i europene.
istorice pentru a sus]ine/combate un
Ca urmare a unei intense activit\]i politice, femeile au nceput s\ ob]in\
punct de vedere.
*4.1. Proiectarea unei cercet\ri cu dreptul de a practica meserii pe care nainte nu aveau voie s\ le practice. n
subiect istoric. Romnia, de pild\, ncepnd din 1914, femeile au dreptul s\ practice meseria
de avocat pledant, iar din 1919 au putut lucra la C\ile Ferate Romne.

34 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
1
Prosperitatea american\ [i politica pre]urilor [i a salariilor preconizat\ de Henry Ford Num\rul de [omeri `n anii crizei
3
Principiul meu este s\ scad pre]urile, s\ extind opera]iile [i s\ perfec]ionez ma[inile (`n mii)
noastre. Trebuie notat c\ reducerea pre]urilor vine pe primul loc. Nu am considerat nicio- 1929 1930 1931 1932 1933
dat\ costul de fabrica]ie ca un lucru fix. n consecin]\, am nceput prin reducerea
pre]urilor pentru a vinde mai mult, naintea competi]iei. Nu m-a preocupat costul de fabri- Statele 2 964 6 403 10 477 13 359
ca]ie. Pre]ul nou de vnzare a obligat costul de fabrica]ie s\ scad\, a for]at toate servi- Unite
ciile uzinei s\ dea cel mai nalt randament posibil: sc\derea pre]ului a obligat pe fiecare Marea 1 204 1 694 2 666 3 037 2 821
s\ caute cel mai mic profit. Aceast\ provocare m-a ajutat s\ g\sesc mai multe idei noi, n Britanie
materie de fabrica]ie [i vnzare.
Din fericire, salariile mari au contribuit la sc\derea costului de fabrica]ie, muncitorii au Germania 2 484 3 041 4 744 2 983 5 599
devenit din ce n ce mai industriali odat\ scuti]i de preocup\ri exterioare muncii lor. Fran]a 9 14 72 14 366
Fixarea salariilor pentru ziua de 8 ore la 5 dolari a fost una dintre cele mai bune economii
pe care le-am f\cut, dar ridicnd acest pre] la 6 dolari, am c[tigat mai mult. Probabil c\ z Analiznd datele din tabel, ve]i constata
a[ fi putut g\si oameni care pentru 3 dolari pe zi s\ munceasc\ ct pl\tesc pentru 6 dolari, c\ Marea Criz\ Economic\ (1929-1933) a
totu[i ar fi fost necesar doi sau trei dintre ace[ti muncitori de 3 dolari pentru a nlocui unul afectat milioane de oameni din SUA [i din
dintre oamenii mei mai bine pl\ti]i. Munca primilor ar fi nsemnat mai multe ma[ini, mai Europa. }ara european\ cea mai afectat\ a
mult\ for]\ motrice. {i o cre[tere considerabil\ a confuziei [i cheltuielilor. fost Germania. Aici, criza a avut consecin]e
Pre]ul de vnzare fixat de noi ne-a adus ntotdeauna beneficii, [i a[a cum nu-mi ima- grave n ceea ce prive[te statutul [i ocupa]iile
ginez pn\ unde voi urca salariile, nu-mi nchipui pn\ unde vor sc\dea pre]urile de vn- oamenilor. Dintre ]\rile occidentale, cea mai
zare. NU este nici o ndoial\ ns\ c\ acest proces va continua. pu]in afectat\ a fost Fran]a.
(H. Ford, My life and my work, 1925)
4
2 Ori admitem c\ singurul rol legitim al
femeii este de a fi so]ie [i mam\ [i atunci
S\r\cia n Marea Britanie ntre 1915 [i 1924
b\rba]ii trebuie s\-[i fac\ datoria de a le
Se pot determina dou\ origini ale s\r\ciei: cea a familiilor incomplete (tat\l [i so]ul lua pe toate n c\s\torie [i a le asigura
este decedat sau invalid) [i cea a familiilor n care b\rbatul munce[te, dar nu c[tig\ sufi- mijloace de trai, ori recunoa[tem c\ din
cient. n primul caz, existen]a depinde de ceea ce c[tig\ femeia [i copiii (tineri sau cauza noastr\ mare parte din femei nu
adul]i). n ciuda existen]ei v\duvelor de r\zboi, num\rul acestor familii s-a modificat pro- pot fi chemate la mplinirea acestei misi-
por]ional n mic\ m\sur\. S\racii sunt mai rari aproape peste tot, cu excep]ia districtului uni [i le deschidem c\ile prin care se pot
minier Stanley. Situa]ia s-a ameliorat din 1915; c\minele n care venitul este inferior veni- ntre]ine singure.
tului mediu [i care sunt sus]inute de ac]iunile de caritate nu reprezint\ dect 2,5% din Cauza acestor femei o ap\r\m noi,
familiile muncitore[ti; nu am g\sit dect 350 de cazuri ntr-un ora[ de 100 000 de locuitori. femini[tii, [i pentru ele reclam\m dreptul
Totalul este aproximativ la jum\tate fa]\ de 1913. la instruc]ie [i la munc\.
Al doilea tip de s\r\cie (salariu insuficient n ciuda unei munci regulate) a regresat cu (Discurs al lui C. V. Fic[inescu n Aula
mult mai mult. Practic, salariile cele mai joase au crescut. Binen]eles, putem s\ ne ima- Universit\]ii din Ia[i, 29 martie 1898)
gin\m c\ anumite sectoare industriale nu pot suporta un asemenea nivel salarial, dar nici
nu se poate sus]ine c\ salariile sunt cauza [omajului. Eviden]a arat\ c\ salariile munci-
torilor necalifica]i au crescut n ultimii zece ani mai mult dect cele ale lucr\torilor califi- 5
ca]i. Astfel, n timp ce salariul lunar al muncitorilor s-a dublat, cre[terea costului vie]ii nu Drepturi cerute de femeile romne
s-a ridicat, cel pu]in pn\ n vara anului 1924, dect cu 70%. Salariul actual mediu este n 1912
de 42-46 de [ilingi pe s\pt\mn\ [i permite ntre]inerea unei familii cu un copil de vrst\
1. Aplicarea principiului la munc\ ega-
[colar\ n plus. Num\rul familiilor cu trei sau patru copii aflate sub limita de s\r\cie s-a
l\, salariu egal.
diminuat considerabil. Pe de o parte, salariile au crescut mai mult dect pre]ul articolelor
2. Admiterea femeilor n profesiunile
de prim\ necesitate, iar, pe de alt\ parte, num\rul copiilor a sc\zut. Ace[ti doi factori au
liberale de avocat, notar etc.
antrenat o diminuare relativ\ a s\r\ciei.
3. Admiterea femeilor comersante la
(Studiu realizat de London School of Economics, 1927)
camerele [i tribunalele de comer].
4. Admiterea femeilor n nv\]\mntul
ACTIVITATE INDEPENDENT| universitar superior [i n func]ia de direc-
1. Analiza]i principiul economic pe care s-a bazat succesul lui Henry Ford. toare de spitale.
5. Admiterea femeilor n corpora]ii, so-
2. Comenta]i, `mpreun\ cu colegul de banc\, motivele datorit\ c\rora, n anii 20,
ciet\]i de administra]ie, binefacere, cari-
nivelul de trai din Marea Britanie a crescut.
tate [i asisten]\ public\.
3. Ce impact asupra familiei [i societ\]ii crede]i c\ a avut emanciparea femeii?

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 35


Modulul II
OCUPA}II UMANE
LA SFR{ITUL SECOLULUI XX
A doua jum\tate a secolului XX a cunoscut revolu]ii tehnologice succesive.
Profesiile [i statutele profesionale ale oamenilor s-au adaptat n func]ie de
aceste realit\]i. ~n ]\rile puternic industrializate, munca fizic\ a fost descalifi-
cat\ [i l\sat\ pe seama emigran]ilor. Munca n agricultur\ a devenit coordo-
nat\, mecanizat\ [i executat\, de asemenea, cu emigran]i sau cu persoane cu
un grad mai sc\zut de instruc]ie. Industria a r\mas pentru o important\ parte
a Europei cea care ocup\ for]a de munc\. Acest lucru s-a ntmplat n vestul
dezvoltat al Europei, din anii imediat urm\tori r\zboiului mondial [i pn\ n anii
60. n ]\rile din centrul [i estul Europei, procesul de industrializare a nceput
n anii 60 [i a suferit un declin dup\ c\derea regimurilor comuniste.
Ocupa]iile majore ale oamenilor din societ\]ile dezvoltate din anii 80 sunt
Imagini sugestive pentru anii de `nceput cele legate de noile tehnologii informa]ionale [i de servicii. Apari]ia compute-
ai revolu]iei ce s-a produs `n domeniul
tehnologiei informa]iei `n secolul XX rului personal, n 1981, a schimbat statutele profesionale. Meseriile tradi]ionale
legate de agricultur\ [i industrie au fost nlocuite treptat cu meserii legate de
televiziune, publicitate, informatic\, rela]ii cu publicul, finan]e, turism etc.
Societ\]ile multina]ionale [i corporatiste dau tonul n economiile statelor mo-
derne. n acestea cresc productivitatea muncii, volumul schimburilor comer-
ciale [i al tranzac]iilor financiare.
~n Romnia, `ncepnd cu anii 60 s-a ncercat industrializarea for]at\. Acest
fenomen a produs schimb\ri importante n alegerea meseriilor. Formarea [i
dezvoltarea rapid\ [i for]at\ a industriei au dus la crearea principalei categorii
sociale a comunismului clasa muncitoare. n 1950, n Romnia erau nre-
gistra]i 1,2 milioane de muncitori, din care 650 de mii n industrie. n 1985,
num\rul total al muncitorilor ajungea la 6 milioane, din care jum\tate n industrie.
n Romnia contemporan\, meseriile cele mai solicitate pe pia]a muncii
(ceea ce nu `nseamn\ c\ sunt toate la fel de bine pl\tite) sunt cele din indus-
tria u[oar\ (confec]ii `mbr\c\minte, cus\tor fe]e nc\l]\minte), n domeniul IT
(analist programator, informatician, administrator de re]ea, designer web), n
construc]ii (zidar, zugrav, betonist), n domeniul serviciilor (agent asigur\ri,
agent comercial, vnz\tor, agent de paz\, osp\tar, buc\tar, cofetar-patiser,
brutar), dar [i n industria prelucr\toare (tmplar, l\c\tu[, sudor). Profesiile cu
Glosar cea mai slab\ c\utare sunt cele de desenator tehnic, tehnician proiectare,
FOR}| DE MUNC| Capacitatea inginer metalurg, inginer aeronave, inginer chimist, prelucr\tor prin a[chiere,
de munc\ a omului, totalitatea aptitu- frezor, sculer-matri]er, operator chimist.
dinilor lui fizice [i intelectuale datorit\ Meseriile cu un poten]ial mare sunt cele din domeniul IT informatician,
c\rora este n stare s\ produc\ bunuri administrator de re]ea [i designer pagini web, iar din domeniul serviciilor
materiale. mecanic auto, tinichigiu auto, agent de vnz\ri, agent de asigur\ri, broker
INDUSTRIALIZARE Dezvoltarea m\rfuri, agent de publicitate.
industriei prin introducerea tehnicii mo- Pe ansamblul Romniei, este semnificativ faptul c\ predomin\ salaria]ii (cu
derne n anumite procese de munc\. o sc\dere constant\, dar moderat\ a num\rului lor), iar ponderea persoanelor
Transformarea unui proces de produc-
cu statut profesional specific unei economii de pia]\ (chiar [i n formare),
]ie me[te[ug\reasc\ ntr-un proces de
produc]ie ntemeiat pe tehnica ma[i- respectiv lucr\tor pe cont propriu, lucr\tor familial [i patron, a nregistrat o
nist\ modern\. cre[tere constant\, dar modest\. Structura popula]iei ocupate dup\ statutul
profesional este diferen]iat\ de la un tip de activitate la altul.

36 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
Statisticile arat\ c\ lucr\torii pe cont propriu au cea mai mare pondere n
agricultur\ (48%), patronii sunt prezen]i mai ales n comer] (8%) [i n re]eaua 2
de hoteluri [i restaurante (peste 4%), iar salaria]ii sunt prezen]i n propor]ie de Raport privind criza petrolier\ [i efec-
82% n comer] [i peste 90% n celelate domenii de activitate. O expresie a tele sale asupra economiei mondiale
dezvolt\rii sectorului privat este [i cre[terea ponderii salaria]ilor din acest sec- (1973-1979)
tor: n 1995, ponderea salaria]ilor din sectorul privat era de 12%; n anul 2000, M\rirea de patru ori a pre]ului petrolu-
ponderea acestora ajunsese la aproape 40% din totalul salaria]ilor; concomi- lui n decembrie 1973 a amplificat n pri-
tent, ponderea salaria]ilor din sectorul public a sc\zut de la 83% n anul 1995 mul rnd infla]ia, apoi recesiunea n ]\rile
la 47% n anul 2000. industrializate. Dup\ acest prim [oc
petrolier, cre[terea economic\ a sc\zut
1 la jum\tate, infla]ia s-a triplat, iar [omajul
s-a dublat. Al doilea [oc, survenit n 1979,
Ce profesie `[i doresc tinerii?
dup\ revolu]ia iranian\, a provocat o
Vreau s\ devin jurist sau economist, urmnd o facultate de profil. Dac\ aceste pro- nou\ ncetinire a cre[terii, men]inerea
fesii nu vor mai avea c\utare `n Romnia, voi pleca `n str\in\tate. n vacan]\ a[ vrea s\ infla]iei [i o nou\ cre[tere a [omajului.
m\ angajez ca picoli]\. Am fost la un patron [i mi-a zis c\ ndeplinesc condi]iile, adic\ am Cre[terea cheltuielilor petroliere 65 de
n\l]imea [i greutatea cerut\. (G. B., elev\ la Liceul Henry Coand\) miliarde pe an a dezechilibrat balan-
}innd cont c\ urmez un liceu cu profil tehnic, a[ vrea s\ dau la Politehnic\ sau la ]ele de pl\]i, accentund transform\rile [i
ASE. Cel mai mare vis al meu este s\ plec `n str\in\tate. Se c[tig\ mai bine [i mi-a[ dezechilibrele amorsate de mai mult
ajuta [i p\rin]ii. n vacan]a care urmeaz\ o s\ m\ angajez picoli]\. timp, conducnd la dereglarea sistemului
(C. M., elev\ la Liceul Henry Coand\) monetar interna]ional.

Nu-mi pare r\u c\ am ales Facultatea de Rela]ii Economice


Interna]ionale, fiindc\ am g\sit exact ceea ce am c\utat. Singurul
impediment l constituie lipsa experien]ei. Voi pleca n str\in\tate, dac\
nu-mi g\sesc de lucru aici. Sunt din Tecuci, dar vreau s\ m\ stabilesc
n Capital\. (D. M., student\ n anul IV la ASE)
De[i mi place mult facultatea pe care o urmez, dac\ nu-mi g\sesc
de lucru n domeniu, e posibil s\ m\ reprofilez, dar n-a[ face ceva sub
nivelul preg\tirii mele. Cnd e[ti student mai merge, dar dup\ ce ob]ii
diploma, nu. Eu sunt din Adjud, n toamn\ mi dau licen]a [i vreau s\
r\mn n Bucure[ti. (L. A., student\ `n anul IV la ASE)

3
20 de ani de dezvoltare economic\ impetuoas\
a statelor occidentale (1953-1973)
a. Societ\]ile multina]ionale Evolu]ie sau involu]ie?
Opera]iile societ\]ilor multina]ionale exercit\ o influen]\ important\ asupra dinamicii z Omul [i uneltele sale au devenit
cre[terii [i schimburilor comerciale. Adeseori, aceste societ\]i export\ o propor]ie mai din ce n ce mai complica]i
mare din produc]ia lor dect societ\]ile a c\ror produc]ie se limiteaz\ la teritoriul na]ional. [i mai performan]i, dar, poate, [i mai
Marile unit\]i interna]ionale care realizeaz\ investi]ii directe n ntreaga lume tind din ce ndep\rta]i de natur\ [i unii de ceilal]i.
n ce mai mult s\ considere pia]a interna]ional\ drept un ansamblu unic, care nu mai
corespunde decupajelor na]ionale.
b. Libertatea de circula]ie a indivizilor [i serviciilor
ACTIVITATE INDEPENDENT|
n Europa, recentele migra]ii interna]ionale ale muncitorilor au permis adaptarea 1. Analiza]i, `n grupuri de 4-5 elevi,
efortului productiv pn\ la nivelul cererii, limitnd infla]ia. Regiunea parizian\, Ruhr-ul, efectele crizei resurselor tradi]ionale
triunghiul industrial din nordul Italiei au absorbit un num\r considerabil de emigran]i din asupra pie]ei muncii.
alte regiuni ale ]\rilor respective sau din afara acestora. Contribu]ia efectiv\ a cre[terii 2. Preciza]i rolul globaliz\rii asupra
anuale a for]ei de munc\ n Europa Occidental\ poate fi evaluat\ la mai mult de 500 000 meseriilor [i statutelor profesionale
de muncitori, aceste migra]ii intraeuropene aducnd o contribu]ie ce a dep\[it toate pre-
tradi]ionale.
viziunile. Resursele de mn\ de lucru str\in\ au atenuat penuria de for]\ de munc\ n
3. Cerceta]i felul cum for]a de munc\
]\rile importatoare, permi]ndu-le n afara cre[terii produc]iei [i frnarea cre[terii sala-
din Romnia s-a adaptat pie]ei inter-
riilor [i pre]urilor.
na]ionale.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 37


(a)
NOUA EVOLU}IE TEHNOLOGIC|
{I INFORMA}IONAL| {I OCUPA}IILE
ncepnd cu anii 80 au avut loc muta]ii importante pe pia]a for]ei de munc\
cauzate de evolu]ia accesului la resurse, a globaliz\rii economice [i a integr\rii
politice. Pe lng\ schimb\rile induse de accelerarea ritmului de dezvoltare a
pie]elor (sub efectul conjugat al inov\rii permanente [i al globaliz\rii), mediul
socio-economic n societatea informa]ional\ este profund modificat de revo-
lu]ia tehnologic\ major\ din ultimii ani. Apari]ia internetului ilustreaz\ fluxul
constant al inov\rii care marcheaz\ ntreaga societate: o serie de descoperiri
[tiin]ifice permit punerea la punct a tehnologiilor inovante [i convergente.
Acestea sunt introduse, ntr-o prim\ etap\, n economie, unde modific\ regulile
jocului concuren]ial (n profunzime, n cazul internetului), iar, ntr-o a doua eta-
p\, aceste inova]ii modific\ bazele func]ion\rii sociale.
Inovarea tehnologic\ permanent\, accelerarea schimb\rilor, interconecta-
rea mondial\ a cuno[tin]elor [i a actorilor constituie elemente caracteristice ale
mediului economic actual. Produsele [i serviciile sufer\ o nvechire accelerat\
(b) sub dublul efect al evolu]iei tehnologice [i al jocului concuren]ei. Astfel, diferen-
]ierea tehnologic\ este din ce n ce mai efemer\ [i trebuie avute n vedere o
anumit\ dinamic\ [i un efort continuu care necesit\ energii [i investi]ii consi-
derabile. Fenomenele de alian]\ [i de fuziuni tot mai numeroase n ultimii
ani [i g\sesc astfel o explica]ie esen]ial\.
n lumea contemporan\, a de]ine o anumit\ tehnologie nu mai reprezint\
garan]ia unui avantaj concuren]ial pe termen nelimitat ce ar putea fi ap\rat [i
men]inut. Este mult mai important ca resursele umane ale unei firme mana-
gerii [i angaja]ii nu numai s\ aib\ cuno[tin]e [i deprinderi adecvate, ci [i s\
manifeste atitudini [i comportamente active, pentru a putea face fa]\ provo-
c\rilor economiei globalizate.
Activit\]ile umane (munca, petrecerea timpului liber, contactele cu adminis-
tra]ia, cu b\ncile [i alte servicii etc.) se vor baza tot mai mult pe reprezent\ri
ale realit\]ii (imagini simbolice sau virtuale) dect pe realitatea ns\[i. Adapta-
(c) rea la societatea informa]ional\ constituie o mare provocare la adresa sectoa-
relor economiei, a ntreprinderilor, a calific\rilor [i profesiilor, a furnizorilor de
Peisajul rural (a), cel industrial (b) [i cel servicii publice sau private. n plus, se produc schimb\ri spectaculoase n orga-
urban (c) se definesc `n raport cu activit\]ile
pe care oamenii le desf\[oar\ `n cadrul lor
nizarea [i calitatea muncii.
(imagini aeriene) ntreprinderile trebuie s\ fie tot mai flexibile pentru a opera n noul context
de competi]ie, de calitate, de personalizare [i de inovare rapid\. Angaja]ilor li
Glosar se cere din ce n ce mai mult s\ se adapteze la noile calific\ri, sarcini [i forme
FUZIUNE Unire ntr-o singur\ uni-
de organizare a muncii; apar noi rela]ii ntre func]ia pl\tit\, munca [i activitatea
tate a mai multor partide, firme, organi- depus\. Ob]inerea sau p\strarea locului de munc\ devin o problem\ major\
za]ii, grup\ri. pentru via]a indivizilor n noul tip de societate.
SERVICII Ac]iunea, faptul de a Societatea informa]ional\ produce mari muta]ii la scar\ social\, putnd
servi; munc\ prestat\ n folosul sau n deschide diverse posibilit\]i: noi locuri de munc\, o utilizare mai eficient\ a
interesul cuiva. resurselor (nu numai umane, ci [i materiale [i energetice), contribuind astfel la
TEHNOLOGIE Ansamblu de proce- dezvoltarea durabil\, cre[terea veniturilor [i a bun\st\rii individuale, noi forme
dee [i de metode folosite n scopul de organizare mai descentralizate, dezvoltare regional\ [i urban\ mai coeren-
ob]inerii unui produs.
t\, asigurnd astfel o societate mai democratic\ [i mai descentralizat\.

38 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
1
Societatea postindustrial\ [i informatic\ (1982)
ACTIVITATE INDEPENDENT|
Noua revolu]ie industrial\ a intervenit exact n momentul n care economiile noastre
au trebuit s\ nfrunte marea cre[tere a [omajului. La originea acestei revolu]ii g\sim un 1. Analiza]i datele din tabelul 3. Co-
fenomen economic cu mult mai important dect cre[terea pre]ului petrolului, ce reprezint\ menta]i ponderea diverselor domenii
totu[i un eveniment unic n istoria lumii prin amploarea [i rapiditatea efectelor sale. Acest de activitate [i formula]i concluziile
fenomen mai pu]in cunoscut, dar cu consecin]e decisive este urm\torul: n timp ce pre]ul ce se impun.
petrolului s-a multiplicat cu 15 ntre 1970-1980, cel al unit\]ii de memorie informatic\ s-a 2. Caracteriza]i efectele societ\]ii infor-
divizat cu 100 gra]ie microprocesorului. ma]ionale asupra profesiilor contem-
n timp, totul se va schimba n toate domeniile vie]ii economice [i sociale. Proprietatea porane.
revolu]iei microprocesorului este de a multiplica, n cvasitotalitatea activit\]ilor, mijloacele 3. Comenta]i aspectele pozitive [i ne-
care pot asigura `nlocuirea, ntr-o manier\ n acela[i timp rentabil\ [i agreabil\, a oame- gative ale apari]iei internetului asu-
nilor de c\tre ma[ini. pra activit\]ii oamenilor.
4. Analiza]i statutele profesionale cla-
sice [i cele ultramoderne n lumea
2 contemporan\. Comenta]i, `mpreun\
20 de ani de dezvoltare economic\ impetuoas\ a statelor occidentale (1953-1973) cu colegii de clas\, impactul pe care
Progresul tehnic descoperirile [tiin]ifice `l au asupra
Puterea financiar\ a ntreprinderilor era unul din factorii de dezvoltare, cel\lalt fiind ocupa]iilor oamenilor [i, implicit, asu-
cercetarea tehnologic\, c\ci inova]ia a devenit arma decisiv\ a concuren]ei. pra modului cum `[i asigur\ existen]a.
Dac\ inova]ia a devenit forma modern\ a concuren]ei, efortul pe care o ntreprindere
l consacr\ cercet\rii [tiin]ifice [i dezvolt\rii tehnice are o importan]\ decisiv\. Aceste
eforturi au ca scop nu numai cre[terea f\r\ ncetare a descoperirilor [tiin]ifice, ci [i scurta-
rea din ce n ce mai mult a drumului de la descoperirea [tiin]ific\ la exploatarea industri-
al\: aceasta este tr\s\tura caracteristic\ a economiei moderne. Pentru a trece de la
inven]ie la exploatarea acesteia au fost necesari: 112 ani pentru fotografie, 56 de ani pen-
tru telefon, 35 de ani pentru radio, 15 pentru radar, 12 pentru televiziune, 6 ani pentru
bomba atomic\, 5 ani [i 8 luni pentru tranzistor, 3 ani pentru circuitul integrat.

3 Personalul unit\]ilor active din industrie, construc]ii, comer] [i alte servicii


pe activit\]i, `n perioada 1999-2001, din zona Bucure[ti Ilfov O imagine de ansamblu
asupra unei zone de vrf
2000 2001 % a industriei componentelor electronice
Nr. Activit\]i 1999 % %
Silicon Valley, la nord de San Francisco

1. Industrie extractiv\ 2 147 0,3 2 082 0,3 1 725 0,2


2. Industrie prelucr\toare 272 172 34,0 262 772 32,5 238 358 31,4 PRO MEMORIA!
3. Energie electric\, termic\, gaze, ap\ 23 981 3,0 30 018 3,7 24 133 3,2 z n secolul XX, oamenii au continuat
4. Construc]ii 89 782 11,0 83 433 10,3 76 053 10,0 s\ practice meserii tradi]ionale,
legate de cultivarea plantelor [i
5. Comer] cu ridicata, am\nuntul,
cre[terea animalelor, dar num\rul
repara]ii [i ntre]inere autovehicule, 200 224 25,1 199 782 24,7 192 777 25,4
celor cu astfel de ocupa]ii a fost n
bunuri personale [i casnice
continu\ sc\dere. Revolu]iile tehno-
6. Hoteluri [i restaurante 19 970 2,4 14 274 1,8 21 856 2,9 logice [i informa]ionale succesive
7. Transport [i depozitare 51 002 6,4 54 131 6,9 51 310 6,8 au modificat ireversibil statutele so-
8. Po[t\ [i telecomunica]ii 22 859 2,9 24 682 3,0 23 690 3,1 ciale [i profesionale ale oamenilor.
z n secolul XX s-au consolidat ocu-
9. Tranzac]ii imobiliare,ntre]inere, 78 841 9,9 100 542 12,4 95 393 4,4
activit\]i de prest\ri servicii pa]iile legate de spa]iul urban,
4,4 industrie [i servicii [i s-au afirmat
10. Alte activit\]i de servicii 40 418 4,9 35 471 4,4 33 239
altele noi, legate de mass-media,
11. Total regiune 801 459 100 809 187 100 758 534 100 publicitate, rela]ii cu publicul [i IT
(re]ele informa]ionale [i internet).
(Anuar statistic Romnia 2000-2002, Institutul Na]ional de Statistic\)

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 39


Modulul II
Migra]ii `n lumea
contemporan\
CAUZE ALE MIGRA}IEI
Migra]ia uman\ presupune o mi[care permanent\, individual\ sau n grup,
a oamenilor dintr-un teritoriu pe alt teritoriu, dintr-o ]ar\ n alt\ ]ar\. Astfel de
mi[c\ri au avut loc nc\ de la nceputurile istoriei umane [i au continuat cu
intensitate diferit\ pn\ n epoca contemporan\. n a doua jum\tate a secolu-
lui al XIX-lea a avut loc o accelerare a migra]iei umane, iar `n secolul al XX-lea
O caricatur\ cu un sens u[or de descifrat s-a produs o cre[tere f\r\ precedent a fenomenului.
(L Express, martie 1971) Migra]ia uman\ poate fi for]at\ sau liber\. De asemenea, ea poate fi
z ~n Fran]a acelor ani, oamenii din mediul ru- migra]ie temporar\, pentru o perioad\ limitat\ de timp, sau migra]ie definitiv\,
ral erau nevoi]i s\ plece la ora[, `n condi]iile pentru toat\ via]a. Migra]ia mai poate fi legal\, f\cut\ cu acordul autorit\]ilor,
`n care la fiecare zece minute disp\rea o conform legilor, sau ilegal\, f\cut\ f\r\ acordul autorit\]ilor.
exploata]ie agricol\ individual\. ~ncerca]i s\
compara]i situa]ia cu cea din Romnia. Exist\ mai multe motive pentru care oamenii se decid s\-[i p\r\seasc\
locurile unde s-au n\scut [i aleg s\ plece n alt\ ]ar\: din motive profesionale
Glosar (caut\ s\ g\seasc\ un loc de munc\ sau un loc de munc\ mai bun, doresc s\
se realizeze profesional), din motive politice (au idei politice diferite de cele ale
ASIMILARE Adaptarea unei persoa-
ne apar]innd unui grup etnic sau autorit\]ilor [i nu pot s\ [i le exprime, iar din acest motiv sunt persecuta]i), din
social, de obicei minoritar\, la altul. motive economice (nu au din ce sau cu ce tr\i [i caut\ un trai mai bun), din
Asimilarea presupune o schimbare de cauza persecu]iilor (discriminare de orice tip), din cauza retragerii la pensie (tot
limb\, obiceiuri, valori [i comportament. mai mul]i oameni din ]\rile bogate din nordul Europei se retrag dup\ ie[irea
EMIGRANT Persoan\ care, din la pensie n zone cu clim\ mai blnd\ [i nivel de trai mai sc\zut din sudul
anumite motive, p\r\se[te un teritoriu Europei), din motive sentimentale (se stabilesc ntr-o anumit\ ]ar\ pentru c\
pentru a se stabili pe un alt teritoriu, simt afinit\]i culturale cu acea ]ar\) sau din motive personale.
temporar sau definitiv. Datorit\ propor]iilor foarte mari pe care le-a luat ncepnd cu secolul al
IMIGRANT Persoan\ care se stabi- XX-lea, migra]ia a nceput s\ fie controlat\ [i reglementat\ prin lege. De obi-
le[te pe un alt teritoriu, ntr-o alt\ ]ar\.
cei, fiecare ]ar\ a pus restric]ii n ceea ce prive[te num\rul de emigran]i pe
PERSECU}IE Prigonirea, urm\rirea
cu perseveren]\ a cuiva pentru a-i pri- care i poate primi [i integra. Aceste m\suri sunt motivate de dorin]a autori-
cinui un r\u pe nedrept. t\]ilor de a nu dezechilibra pia]a muncii [i nivelul de trai din ]ara gazd\,
deoarece muncitorii emigran]i duc la ngreunarea pie]ei muncii [i la ieftinirea
for]ei de munc\. Alte motive pentru care unele state au pus restric]ii pentru
intrarea n ]ar\ a emigran]ilor sunt culturale, deoarece mul]i emigran]i veni]i din
alte spa]ii culturale nu se pot integra n societatea gazd\.
Motivele care determin\ migra]ia pot fi, `n primul rnd, factori stimulativi,
care i determin\ pe oameni s\ p\r\seasc\ o regiune. Astfel de factori sunt
r\zboiul, foametea, bolile, persecu]iile politice, intoleran]a religioas\, dezas-
trele naturale, schimburile de popula]ie etc. O alt\ categorie de motive este
reprezentat\ de factori favorizan]i, care i atrag pe oameni ntr-o regiune.
Putem identifica aici spiritul de aventur\, dorin]a de c[tig material, motivele
familiale, stabilitatea politic\, toleran]a religioas\. Dac\ migra]ia este dominat\
de factori favorizan]i, avem de a face cu migra]ie voluntar\, iar dac\ este domi-
nat\ de factori stimulativi, avem de a face cu migra]ie for]at\. Cauzele migra]iei
umane mai pot fi legate de mediu (dezastre naturale, secet\, inunda]ii,
Bidonville `n care tr\iau muncitorii imigran]i alunec\ri de teren, erup]ii vulcanice, cutremure, epidemii) sau de societate
la Saint-Denis (demolat `n 1973) (persecu]ii, instabilitate politic\ sau crize economice).

40 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
1
Declara]ia Universal\ a Drepturilor Omului
Articolul 13
Imigran]ii [i refugia]ii nu trebuie s\ fie privi]i ca o povar\. Aceia care [i risc\ vie]ile,
ale lor [i ale familiilor lor, sunt cei care adesea au cea mai mare ambi]ie s\-[i fac\ o via]\
mai bun\ [i sunt dispu[i s\ munceasc\ pentru asta. Ei nu [i p\r\sesc mediul familial, cul-
tura de familie pentru o via]\ de subjugare, infrac]iuni sau discriminare la mii de kilometri
dep\rtare. Ei doresc o via]\ mai sigur\ [i mai prosper\ pentru copiii lor. Dac\ li se d\ o
[ans\ s\-[i pun\ n practic\ cele mai importante abilit\]i, respectndu-se egalitatea
[anselor, `n marea lor majoritate vor fi valoro[i pentru societate.

2 Afluxul de popula]ie str\in\, 1990-2001 (`n mii)


State 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Afluxul de popula]ie `nregistrat oficial
Austria .. .. .. .. .. .. .. .. 59 72 66 75
Belgia 51 54 55 53 56 53 52 49 51 58 69 66 Refugia]i kurzi `nghesuindu-se
Cehia .. .. .. .. .. 6 7 10 8 7 4 11 s\ ia ap\ dintr-o cistern\
Danemarca 15 18 17 15 16 33 25 20 21 20 23 25 la frontiera turco-irakian\ (1991)
Finlanda 7 12 10 11 8 7 8 8 8 8 9 11
Germania 842 921 1 208 987 774 788 708 615 606 674 649 685 3
Ungaria 37 23 15 16 13 13 13 12 12 15 20 20 Documente care reglementeaz\
Japonia 224 258 267 235 238 210 225 275 266 282 346 351 migra]ia contemporan\
Luxemburg 9 10 10 9 9 10 9 9 11 12 11 11
Conven]ia din 1951 de la Geneva cu
Olanda 81 84 83 88 68 67 77 77 82 78 92 95
Norvegia 16 16 17 22 18 17 17 22 27 32 28 25 privire la statutul refugia]ilor
Declara]ia din 1984 de la Cartagena
Suedia 53 44 40 55 75 36 29 33 36 35 43 44
Ghidul UNHCR cu privire la proce-
Elve]ia 101 110 112 104 92 88 74 73 75 86 86 100
duri [i criterii de determinare a statutului
Afluxul estimat de refugiat
Declara]ia Universal\ a Drepturilor
Austria 121 122 107 76 70 87 99 86 77 84 92 89
Canada 214 231 253 256 224 213 226 216 174 190 224 340 Omului
Pactul interna]ional cu privire la
Fran]a 102 110 117 99 92 77 76 102 138 104 127 141
Grecia .. .. .. .. .. .. .. .. 38 .. .. .. drepturile civile [i politice
Pactul interna]ional cu privire la
Irlanda .. .. .. .. 13 14 22 24 21 22 24 28
Italia .. .. .. .. .. .. .. .. drepturile economice, sociale [i culturale
111 268 272 233 Conven]ia cu privire la eliminarea
Noua
27 27 26 29 37 47 59 52 39 36 39 62 tuturor formelor de discriminare mpotri-
Zeeland\
Portugalia .. .. 14 10 6 5 4 3 7 11 16 14 va femeilor
Conven]ia din 1984 mpotriva torturii
Marea .. .. 204 109 194 206 216 237 258 277 380 373 [i a altor tratamente sau pedepse crude,
Britanie
Statele Unite 1,537 1,827 974 904 804 721 916 798 661 647 850 1,064 inumane [i degradante
Conven]ia European\ a Drepturilor
Omului [i Protocoalele adi]ionale
(Tendin]e `n migra]ia interna]ional\, Paris, OECD, 2003) Conven]ia cu privire la statutul per-
soanelor apatride
Conven]ia cu privire la reducerea
ACTIVITATE INDEPENDENT| apatridiei
Conven]ia privind Drepturile Copilului
1. Identifica]i [i explica]i cauzele migra]iei umane `n lumea contemporan\.
Directiva Consiliului 2003/9/EC din
2. Aprecia]i [i compara]i factorii stimulativi cu cei favorizan]i ai migra]iei.
27 ianuarie 2003 cu privire la stabilirea
3. Comenta]i motivele pentru care migra]ia interna]ional\ este reglementat\ prin lege.
standardelor minime pentru primirea
4. Lucrnd `n grupuri din cte 4-5 elevi, realiza]i portretul celui dispus s\ emigreze. solicitan]ilor de azil
Identifica]i calit\]i [i defecte ale acestuia.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 41


Modulul II
MIGRA}IA UMAN| LA ~NCEPUTUL SECOLULUI XX
Oamenii migreaz\ din cauza s\r\ciei, a r\zboiului sau a persecu]iilor. Ei pot
fi muta]i for]at, deporta]i sau expedia]i mpotriva voin]ei lor. Mul]i al]ii s-au mutat
doar pentru c\ au crezut [i au sperat c\ via]a va fi un pic mai bun\ n alt\ parte.
Plecarea sau sosirea unor grupuri relativ mari de persoane ntr-o perioad\
relativ scurt\ de timp a declan[at `n mod firesc reac]ii diverse. Uneori, plecarea
oamenilor era v\zut\ ca o mare pierdere (pentru na]iune, pentru comunitate,
pentru armat\ sau pentru taxe), iar alteori sosirea lor era perceput\ ca o mare
amenin]are.
Limitndu-ne, pentru moment, la contextul european, se poate spune c\ cei
mai mul]i emigran]i, dac\ nu sunt izola]i sistematic pentru o perioad\ lung\ de
timp, se contopesc n societatea receptoare. n orice caz, copiii [i definitiv
nepo]ii lor nu mai sunt privi]i ca str\ini. Pentru o parte a popula]iei autohtone a
existat teama c\ noii veni]i le vor dilua cultura, le vor strica morala, le vor lua
Refugia]i a[teptnd `ntr-un punct de tranzit femeile [i le vor poci limba. n Evul Mediu, n unele regiuni erau discrimina]i
s\ intre `n mult dorita Americ\ catolicii, n alte regiuni erau discrimina]i protestan]ii, n aproape toate regiunile
erau discrimina]i evreii.
Glosar Emigran]ii au contribuit ntotdeauna la dezvoltarea ]\rilor unde s-au a[ezat.
Ei au adus adesea tehnici noi dintr-o ]ar\ n alta, au stimulat comer]ul [i con-
EXOD Emigrare n mas\ a unei
tactele ntre diferite regiuni [i au contribuit la deschiderea unor noi pie]e.
popula]ii dintr-o ]ar\ sau de pe un teri-
Emigran]ii au adus noi obiceiuri [i feluri de mncare, iar n timp unele dintre
toriu spre alt\ ]ar\ sau spre alt teritoriu
acestea au fost adoptate de societatea primitoare. De exemplu, pastele [i
ntr-un timp foarte scurt.
pizza duse de emigran]ii italieni sau obiceiul bradului de Cr\ciun adus de emi-
EXPULZARE Trimiterea peste
gran]ii germani n Statele Unite au devenit obiceiuri ale societ\]ii americane [i
grani]\, pe baza unui act al puterii de
au fost apoi exportate n toat\ lumea. Migrarea inginerilor englezi de la sfr[itul
stat, a cuiva care nu mai este dorit pe
secolului al XIX-lea a dus la r\spndirea fotbalului pe continentul european.
teritoriul ]\rii n care se afl\.
Teama de emigran]i a r\mas ca o form\ a fricii de schimbare, n special de
INTEGRARE Procesul prin care un
schimbare n cultur\. Aceasta este, oricum, ntr-o continu\ schimbare de-a lun-
imigrant este acceptat n societate, att
ca individ, ct [i ca grup.
gul timpului. Culturile, a[a cum le cunoa[tem noi ast\zi, sunt rezultatul unor
RESTRIC}IE M\sur\ care limitea- secole de migra]ii.
z\, ngr\de[te un drept, o libertate etc. Referindu-ne la migra]ia uman\ din secolele XIX [i XX, se cuvine s\ pre-
ciz\m c\ aceasta a avut efecte foarte puternice att asupra dezvolt\rii ]\rilor n
care a avut loc emigra]ia, ct [i asupra dezvolt\rii ]\rilor din care s-a f\cut
migra]ia. Milioane de persoane, majoritatea lor familii s\race din Europa, au
emigrat n Statele Unite, America de Sud [i Australia. Se estimeaz\ c\ 12
milioane de oameni au trecut prin centrul de tranzit de pe Insula Ellis din
New York. Aici a fost organizat un punct de primire [i de tranzit al emigran]ilor
care veneau n Statele Unite, punct care a func]ionat ntre anii 1892-1954.
ntre 1870 [i 1924 a existat o perioad\ caracterizat\ de migra]ia spre
America a oamenilor din estul [i sudul Europei, zone mai slab dezvoltate
din punct de vedere economic. Principalul scop al acestor oameni era s\-[i
construiasc\ o via]\ mai bun\ dect avuseser\ acas\.
La nceputul secolului al XX-lea (1900-1924), 18 milioane de emigran]i au
sosit n Statele Unite. La nceputul secolului al XX-lea au emigrat c\tre America
n special germani din nordul [i estul Germaniei [i italieni, aproximativ egal
Evrei religio[i din Rusia
mp\r]i]i n func]ie de zonele de unde au emigrat (40% din sud, 20% din cen-
n drum spre America tru [i 40% din nord).

42 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
n 1880 a nceput migra]ia n mas\ a est-europenilor spre America. Feno-
menul a continuat pn\ la izbucnirea primului r\zboi mondial. n ceea ce Num\rul de emigran]i analfabe]i
prive[te migra]ia italian\, ea se mparte n trei perioade clasice: 1. 1876-1914 sosi]i `n SUA
4 la `nceputul secolului XX
(jum\tate din num\rul total de persoane); 2. 1915-1945 (un sfert din num\rul
de persoane); 3. perioada postbelic\ (un sfert din num\rul de persoane). Anul sosirii Num\rul
ntre 1880 [i 1913 a avut loc o emigrare masiv\, un adev\rat exod al `n SUA de analfabe]i
evreilor ru[i [i est-europeni spre Statele Unite ale Americii. Aproximativ 2 mili-
oane de evrei au p\r\sit Rusia ntre 1880 [i 1913 cu direc]ia Statele Unite ale 1896 83 196
Americii. nainte de izbucnirea primului r\zboi mondial, peste 5,5 milioane de 1897 44 580
evrei [i polonezi din Austro-Ungaria [i Rusia au traversat teritoriul german pen- 1898 44 773
tru a se mbarca la Hamburg cu destina]ia New York. 1899 61 468
nainte de primul r\zboi mondial, guvernul american a practicat o politic\ a 1900 95 673
por]ilor deschise n ceea ce prive[te emigrarea, f\r\ s\ se preocupe n mod 1901 120 645
special de num\rul, de preg\tirea sau de originea celor care doreau s\ emi- 1902 165 105
greze. Cu toate acestea, au ap\rut tot mai multe proiecte de legi care s\ regle- 1903 189 008
menteze migra]ia att din punctul de vedere al num\rului, ct [i al preg\tirii 1904 172 856
emigran]ilor. 1905 239 091
1 1906 269 823
Legea Seth, Guvernarea ora[elor americane (1891) 1907 343 402
Se estimeaz\ c\ popula]ia din New York este format\ n propor]ie de 80% din oameni
care s-au n\scut n str\in\tate [i din copii ai celor n\scu]i n str\in\tate.
Aceea[i situa]ie se `ntlnea [i `n multe alte state [i ora[e americane. Opinii ale oamenilor despre emigra]ie
Tot ce auzi mereu sunt numai lucruri
negative despre emigran]i. Eu [i familia
2 }ara Num\r Procent (%) }ara Num\r Procent (%)
mea suntem emigran]i din Zimbabwe.
Locuitori n\scu]i Irlanda 260 000 40 Germania 41 000 Locuim aici legal [i contribuim la sis-
40
`n afara statului temul guvernamental de impozite, dar
Anglia 76 000 12 Irlanda 13 000 12
Massachusetts deocamdat\ nu beneficiem de el. Doar
Alte ]\ri 321 000 48 Alte ]\ri 15 000 48 cnd se va finaliza procesul de natura-
[i a ora[ului
Baltimore (1890) Total 657 000 100 Total 69 000 100 lizare vom putea face acest lucru. Sunt
numero[i cei care asemenea nou\ au
3 sosit [i se adapteaz\ foarte bine la noul
stil de via]\. (Tsitsi, Marea Britanie)
Pre[edintele William Taft explic\ de ce nu este de acord cu clauza care prevede c\
emigran]ii analfabe]i nu sunt primi]i n SUA, a[a cum era prev\zut n proiectul Actului Oamenii ar trebui s\ stea n propriile
imigr\rii (14 februarie 1913) lor ]\ri [i s\ munceasc\ pentru mbun\-
Documentul con]ine multe amendamente valoroase la actuala Lege a imigr\rii care vor t\]irea vie]ii lor n loc s\ priveasc\ cu
asigura mai mare siguran]\ n excluderea imigran]ilor nedori]i. Dar eu nu m\ pot hot\r s\ ochi invidio[i realiz\rile altora. Migra]ia
semnez un document care n punctele sale principale violeaz\ principiile care ar trebui, n ar trebui reglementat\ strict.
opinia mea, s\ fie sus]inute cu t\rie n reglementarea imigra]iei. M\ refer la testul [tiin]ei (Ann Smith, Marea Britanie)
de carte. Nu pot aproba acest test.
Dac\ emigran]ii se adapteaz\ la
legile [i obiceiurile din ]ara gazd\, ei vor
ACTIVITATE INDEPENDENT| contribui la prosperitatea comun\ [i ar
trebui s\ fie bineveni]i. Dac\ nu o fac,
1. Identifica]i zonele de origine [i cele de destina]ie ale migra]iei umane la nceputul sau reprezint\ un pericol la adresa so-
secolului al XX-lea. ciet\]ii gazd\ terorism, de pild\ , ei
2. Care crede]i c\ au fost consecin]ele marii migra]ii de la nceputul secolului asupra ar trebui expulza]i. (Jose, Spania)
emigran]ilor, familiilor lor, rudelor r\mase acas\, vecinilor din ]ara de destina]ie?
3. Citi]i documentul 3. Preciza]i care este principiul de baz\ care st\ la baza emigr\rii. S\-i ]inem afar\.
Cum aprecia]i ini]iativa sus]inut\ prin proiectul Legii imigr\rii? Sunte]i de acord cu (David Kendell, Marea Britanie)
pozi]ia adoptat\ de pre[edintele William Taft? Argumenta]i-v\ opinia.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 43


Modulul II
MIGRA}II UMANE ~N PERIOADA INTERBELIC|
Din punctul de vedere al migra]iei umane, Primul R\zboi Mondial a fost unul
dintre cele mai importante evenimente ale epocii contemporane. n urma con-
flagra]iei mondiale (1914-1918), lumea a cunoscut o nou\ [i puternic\ revolu]ie
economic\ [i demografic\, iar un num\r impresionant de oameni [i vor c\uta
siguran]a, prosperitatea [i fericirea n alte ]\ri dect n acelea n care s-au
n\scut. Migra]ia s-a ndreptat n special c\tre Statele Unite ale Americii. Dup\
decenii de politic\ liberal\ n ceea ce prive[te imigran]ii, Statele Unite vor pune
restric]ii [i vor stabilii un num\r fix de emigran]i care vor fi primi]i anual.
Dup\ Primul R\zboi Mondial, statele na]ionale au devenit intolerante fa]\
de minorit\]ile na]ionale [i au stabilit reguli ale cet\]eniei. n acest fel au ncura-
jat emigra]ia [i au introdus restric]ii n ceea ce prive[te imigra]ia.
n perioada 1918-1923, ca o consecin]\ a pierderii r\zboiului, aproximativ
2 milioane de germani au p\r\sit Rusia, Ucraina, Polonia, Cehoslovacia, Alsa-
Pornind la drum cu speran]a c\ vor ajunge cia [i Lorena pentru a se stabili n Germania [i Austria sau pentru a migra, la
la un liman al lini[tii [i bun\st\rii rndul lor, n Olanda. n perioada interbelic\, migra]ia german\ n Olanda a
devenit att de puternic\, nct guvernul a trebuit s\ ia m\suri severe pentru a
Glosar opri acest fenomen.
DISCRIMINARE Ac]iune de a nu n urma victoriei revolu]iei bol[evice din Rusia, din anul 1917, 1,5 milioane
acorda drepturi egale, de a limita n de ru[i albi au fost obliga]i s\-[i p\r\seasc\ ]ara sau au plecat de teama re-
drepturi o categorie de cet\]eni n com- presaliilor noului regim. Majoritatea emigran]ilor ru[i erau membri ai aristocra-
para]ie cu ceilal]i cet\]eni. Diferen]iere ]iei, mari proprietari, comercian]i, dar [i membri ai clasei mijlocii [i intelectuali.
restrictiv\ de drepturi pentru o parte a n Europa, n timpul marii crize economice din anii 1929-1933, emigran]ii au
popula]iei unei ]\ri, pentru o organiza- devenit ]inta atacurilor extremei drepte. Ei au fost f\cu]i responsabili pentru
]ie sau pentru unele ]\ri fa]\ de altele. toate problemele ]\rilor de adop]ie. A[a s-a ntmplat n special cu evreii, dar
MAREA CRIZ| Perioad\ istoric\ [i cu armenii sau cu ru[ii din Germania [i Fran]a. Din p\cate, tonul acestei
datat\ ntre 1929 [i 1933, n care a avut
politici de izolare l-au dat chiar Statele Unite, care `n 1924 au dat o lege ce
loc cea mai mare pr\bu[ire economic\
a lumii occidentale. Criza s-a declan[at urm\rea reducerea emigra]iei din sudul [i din estul Europei. Declan[area Marii
odat\ cu pr\bu[irea bursei din New Crize Economice pe ambele maluri ale Atlanticului a ncetinit [i mai mult
York. n aceast\ perioad\ s-a format un fenomenul emigra]iei.
surplus relativ de m\rfuri n raport cu Anii 30 au nsemnat apari]ia regimurilor totalitare n Europa. Acestea au
capacitatea de cump\rare limitat\ a anulat sau au revizuit n mare m\sur\ drepturile [i libert\]ile cet\]ene[ti. n
popula]iei, ceea ce a dus la sc\derea aceste condi]ii, o categorie important\ de oameni au devenit poten]iali emi-
produc]iei, la falimente [i la [omaj. gran]i, n special minorit\]ile de toate categoriile (na]ionale, religioase, politice,
NA}IONALISM ~n forma sa extre- culturale). nchiderea frontierelor statelor europene, precum [i a frontierelor
m\, politic\ [i ideologie care urm\resc Statelor Unite pentru evreii discrimina]i din Germania a nsemnat o eroare cu
ntre]inerea izol\rii [i a]]area urii de
consecin]e dramatice [i o cre[tere a efectelor Holocaustului.
ras\ [i na]ionalitate. Tendin]\ de a
aprecia exclusiv [i exagerat tot ceea ce ncepnd cu anul 1933, pentru evreii din Germania ncepe o perioad\ de
apar]ine propriei na]iuni. persecu]ii [i discrimin\ri. ntre 1933 [i 1941, din cauza persecu]iilor, unii dintre
ei au ncercat s\ p\r\seasc\ Germania [i s\ se refugieze n alte ]\ri europene
sau n Statele Unite. n ianuarie 1933 tr\iau n Germania 525.000 de evrei,
Dac\ cercetezi popula]ia din cele adic\ mai pu]in de 1% din popula]ia Germaniei. Popula]ia evreiasc\ locuia n
mai multe ]\ri [i istoria popoarelor din
special la ora[e, iar o treime locuia la Berlin. n anii imediat urm\tori venirii lui
acele ]\ri, vei descoperi c\ str\mo[ii
tuturor au venit de undeva. Cred c\ este Hitler la putere au emigrat zeci de mii de evrei, n special spre ]\rile europene
pur [i simplu omenesc ca oamenii s\ vecine. Mul]i dintre ace[tia aveau s\ fie prin[i n 1940-1941, cnd Germania
simt\ cu adev\rat nevoia de a se nazist\ a ocupat o parte a continentului european.
rea[eza n alt loc. (Andrew, Australia) Politica de imigrare a Statelor Unite [i a Marii Britanii a fost restric]ionat\,
iar acest lucru nu a l\sat prea multe solu]ii evreilor refugia]i.
44 Oamenii, societatea [i lumea ideilor
Modulul II
Evenimentele din anul 1938 (Kristallnacht, anexarea zonei sudete [i a
Austriei) au dus la o cre[tere a emigra]iei evreilor. n jur de 35 000 de evrei au 1 Migra]ia c\tre
p\r\sit Germania [i Austria n 1938 [i aproximativ 80 000 n 1939. Statele Unite ale Americii (1900-1969)
n vara anului 1938, la ini]iativa pre[edintelui american F. D. Roosevelt, a Num\rul
avut loc la Evian (Fran]a) o conferin]\ cu privire la refugia]ii evrei din Europa. Perioada
total de persoane
Conferin]a [i-a manifestat comp\timirea fa]\ de refugia]i, dar nu a acordat azil
nici unuia dintre ei. Doar Republica Dominican\ a acceptat s\ primeasc\ refu- 1900-1909 8 202 388
gia]i evrei. Totu[i, Marea Britanie a dezvoltat un program numit Transportul de 1910-1919 6 347 380
copii" prin care a acceptat 10 000 de copii evrei. n iunie 1939, 300 000 de 1920-1929 4 295 510
evrei germani au f\cut cerere s\ emigreze n Statele Unite, dar cota anual\ era 1930-1939 699 375
de doar 27 000 de persoane. 1940-1949 856 608
Pn\ n septembrie 1939, aproximativ 280 000 de evrei au p\r\sit Germa- 1950-1959 2 499 268
nia [i 120 000 Austria. Dintre ace[tia, aproximativ 100 000 au emigrat n Sta- 1960-1969 3 213 749
tele Unite, 60 000 n Palestina, 40 000 n Marea Britanie [i 75000 n America
2
Central\ [i de Sud (Argentina, Brazilia, Chile, Bolivia).
La sfr[itul anului 1939 se mai aflau n Germania 200 000 de evrei, iar n Aprobarea Actului imigr\rii din
1924 a rezultat dintr-un amestec de
Austria 60 000 de evrei. n octombrie 1941, emigra]ia evreilor a fost interzis\. emo]ii [i pasiuni, un amestec de fric\ [i
Marea majoritate a evreilor care nu emigraser\ pn\ atunci au fost obliga]i s\ ur\, temperate de idealism [i de o viziune
locuiasc\ n ghetouri [i, n final, au fost extermina]i n lag\rele de concentrare. care nu ]ine cont de motiva]iile complexe
ale activit\]ii Congresului. Ne e fric\ de
str\ini, suntem suspicio[i fa]\ de ei, nu ne
3 plac. Conform acestui act, numai unora,
O m\rturie despre mutarea n ghetou a evreilor din Sighet (aprilie 1944) aproximativ 150 000 [i ceva, le va fi per-
Duminic\, 9 aprilie, ultima sear\ de Pesah, a venit decretul. mpacheta]i-v\ averea, mis\ intrarea n Statele Unite. Dac\ e[ti
att ct pute]i c\ra, [i fi]i preg\ti]i de mutare. Dup\ ora 7 diminea]a nu are nimeni voie s\ de origine anglo-saxon, ai putea avea mai
ias\ pe strad\. Trebuie s\ urma]i jandarmii atunci cnd vor veni s\ v\ ia. mult de dou\ treimi din cota alocat\. Dac\
A doua zi ne-am dus afar\ (din locuin]a repartizat\ n ghetou) ca s\ ne orient\m. e[ti japonez, nu po]i intra deloc. Aceast\
Ghetoul consta din cteva cartiere nconjurate de un gard. Ferestrele care d\deau spre eventualitate, desigur, este valabil\ pen-
strada principal\ erau b\tute n cuie [i geamurile vopsite. Pe strad\ era o mul]ime de tru chinezi din 1880. Dac\ e[ti din sudul
lume, oameni care se salutau f\r\ a-[i vorbi. sau estul Europei, ai putea s\ te strecori
Via]a n\untrul ngr\dirii trebuia organizat\ chiar dac\ nu to]i locatarii se mutaser\ [i ai putea r\mne, cu r\bdare.
nc\, trebuia organizat\ o poli]ie a ghetoului, cur\]enia [i ngrijirea sanitar\. Evreii care (Din autobiografia lui Emanuel Celler)
erau n spital fuseser\ transporta]i n ghetou [i acum trebuia asigurat\ imediat ngrijirea
medical\. Ghetoul ncepea s\ clocoteasc\ de activitate. Sinagoga, care era singura cl\- Emigran]ii care sunt repede accep-
dire goal\, a fost declarat\ spital. S-au colectat paturi [i saltele [i n curnd z\ceau acolo ta]i sunt aceia care respect\ cultura [i
bolnavi pe moarte al\turi de pacien]i cu fracturi, n aceea[i `nc\pere n care cu numai obiceiurile gazdelor. Aceia care vor
cteva zile mai nainte b\rba]ii evrei din ora[ se rugau [i mul]umeau Celui atotputernic s\-[i practice cultura ar trebui s\ r\m-
pentru c\ i-a scos din Egipt. n\ acas\. Acas\ este cel mai bun loc
pentru acest lucru. (C. Eko, Camerun)
Mai pu]in\ emigra]ie egal mai pu]in\
ACTIVITATE INDEPENDENT| criminalitate, terorism [i posibilitatea
r\spndirii unor molime. Opri]i emigra-
1. Examina]i tabelul 1. Care crede]i c\ au fost cauzele sc\derii bru[te a imigra]iei n
]ia. (Charles, Canada)
S.U.A la nceputul anilor 30?
2. Identifica]i [i explica]i cauzele [i efectele apari]iei Actului imigr\rii din anul 1924, Din punct de vedere istoric, migra]ia
a[a cum reies din documentul 2. a adus beneficii ambelor p\r]i, [i emi-
3. Folosindu-v\ de cuno[tin]ele acumulate pn\ acum, realiza]i un scurt eseu n care gran]ilor, [i la fel de bine ]\rilor gazd\.
s\ prezenta]i efectele pe care le-au avut regimurile totalitare asupra migra]iei Statele Unite este exemplul cel mai
umane. Compara]i-l cu cel scris de colegul vostru de banc\. limpede de felul cum emigra]ia poate
s\ mbog\]easc\ o ]ar\ din punct de
4. Citi]i, `n aceste pagini, opiniile unor oameni obi[nui]i din diverse ]\ri despre emi-
vedere cultural, [tiin]ific [i economic.
gra]ie. Comenta]i-le `mpreun\ cu colegii, `ncercnd s\ explica]i punctele de vedere
(Rajeev Dutt, Marea Britanie)
divergente.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 45


Modulul II
MIGRA}II UMANE DUP| ULTIMUL R|ZBOI MONDIAL
Dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mondial, urbanizarea a devenit general\ n
Europa, `n vreme ce, dup\ 1950, agricultura european\ a intrat n declin. S-au
impus industria urban\, educa]ia superioar\, productivitatea mare, mecani-
zarea [i sc\derea pre]urilor. Toate acestea au fost tot attea motive pentru ca
oamenii s\ abandoneze preocup\rile legate de mediul rural [i agricultur\ [i s\
se ndrepte spre mediul urban [i spre ora[e.
For]a de munc\ din ]\rile dezvoltate a fost atras\ de noile industrii care
`ncep s\ se dezvolte, n timp ce pentru industrie [i pentru slujbele care nece-
sit\ munc\ fizic\ au fost din ce n ce mai pu]ini doritori.
Semnarea Conven]iei de la Geneva n ]\rile dezvoltate, rata natalit\]ii a sc\zut [i anii de [colarizare au devenit
privind statutul refugia]ilor (28 iulie 1951) din ce n ce mai numero[i. Aceast\ situa]ie vine n contradic]ie cu realitatea din
]\rile mai pu]in dezvoltate, unde rata natalit\]ii este ridicat\, dar educa]ia [i
Glosar investi]iile sunt reduse. Dezechilibrul acesta a dus la o migra]ie a for]ei de mun-
INTOLERAN}| Lips\ de toleran]\ a c\ dinspre ]\rile mai pu]in dezvoltate spre cele dezvoltate.
unor persoane sau a unor regimuri O mare parte a emigran]ilor au venit spre Europa nordic\ n c\utare de
politice fa]\ de anumite categorii de lucru. Dup\ 1960, dezvoltarea economic\ din vestul Europei a creat multe
persoane, diferite din punct de vedere locuri de munc\ [i a atras muncitori din sudul Europei [i nordul Africii. Pentru
na]ional, politic, religios, cultural. prima dat\ n istorie, un num\r mare de popula]ie de culoare a venit n
RASISM Concep]ie social-politic\ Europa. La nceput, muncitorii erau n special b\rba]i singuri, dar cu timpul ei
ce sus]ine ideea nefondat\ a inegali- au trebuit s\ aleag\ ntre a r\mne [i a-[i reuni familiile n ]\rile occidentale
t\]ii biologice [i intelectuale a raselor sau a se ntoarce acas\.
umane, precum [i caracterul determi-
Refugia]ii au venit [i din est, nu doar din sud. Europenii din est, afla]i sub
nant, n istorie, al particularit\]ilor ra-
siale ale oamenilor, al luptei dintre rase. regimul comunist, au ncercat s\ scape de opresiunea politic\ [i au fost con-
XENOFOBIE Ur\, aversiune exage- sidera]i pn\ n 1989 refugia]i politici, primind dreptul de azil politic. n acest
rat\ fa]\ de tot ceea ce este str\in, timp, ns\, cet\]enii ]\rilor dezvoltate au devenit tot mai reticen]i [i chiar ostili
manifestat\ prin atitudine [i comporta- fa]\ de str\ini. Sub presiunea xenofobiei [i intoleran]ei, legisla]ia privind emi-
ment. gra]ia a devenit din ce n ce mai restrictiv\, iar emigra]ia a devenit din ce n ce
mai greu de realizat.
Emigra]ia interna]ional\ a devenit obiect de disput\ [i conflict att n interi-
orul statelor democratice dezvoltate, ct [i n cadrul programelor organiza]iilor
interna]ionale. ntre 1950 [i 1990 au avut loc importante migra]ii umane, direc-
]ionate n special dinspre ]\rile slab dezvoltate c\tre cele dezvoltate. De regul\,
emigran]ii erau, cel pu]in la nceput, b\rba]i tineri, ntre 15 [i 34 de ani, f\r\ loc
de munc\ stabil n ]ara de origine.
Dup\ r\zboi asist\m la o important\ migra]ie a for]ei de munc\ spaniol\,
greac\ [i italian\ c\tre nordul Europei, n special n Belgia, Olanda [i Germa-
nia. Din anii 80, Spania [i Italia au ncetat s\ mai furnizeze emigran]i, iar din
anii 90 au devenit ]\ri care primesc for]\ de munc\ str\in\. n 1961, 44% din-
tre str\inii din Belgia erau italieni, iar ntre 1950 [i 1970 italienii erau angaja]i
masiv n industria extractiv\ [i textil\ din Olanda.
}\rile din sudul Europei, care furnizau for]\ de munc\ pentru alte zone
industrializate, au devenit la rndul lor zon\ de emigrare pentru persoane din
spa]ii din afara Europei, suprapopulate [i slab dezvoltate economic.
Turcii au reprezentat [i ei o important\ categorie de emigran]i. ntre 1955 [i
1975, muncitorii turci au lucrat n Germania sau Olanda. Dup\ 1975, ace[tia au
Refugia]i din Burundi n Ruanda reu[it s\ se stabileasc\ definitiv n aceste ]\ri [i s\-[i ntregeasc\ familiile.

46 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
Astfel, n 1980, popula]ia turc\ din ]\rile nordice era reprezentat\ de tineri sub
18 ani. Num\rul total al turcilor stabili]i n afara patriei lor era, n 1988, de 2 mi-
lioane. Dintre ace[tia, 1,5 milioane se stabiliser\ n Germania.
Migra]ia nu a fost un fenomen specific doar ]\rilor sudice, ci [i celor nordice
n bun\ m\sur\. ntre 1946 [i 1977, aproximativ 500 000 de finlandezi au emi-
grat n special n Suedia, iar pn\ n 1988, 650 000 de irlandezi s-au stabilit n
Marea Britanie. Imediat dup\ r\zboi, 10 000 de germani au plecat s\ lucreze
n Marea Britanie. Marea majoritate erau femei pe post de guvernante.
Fran]a a fost una dintre ]\rile care au primit numero[i emigran]i europeni,
dar [i din nordul Africii. ntre 1955 [i 1974, n Fran]a s-au stabilit aproximativ
4 milioane de str\ini. Circa 3 milioane dintre ace[tia erau din Algeria, Maroc
[i Tunisia.

1
Actul imigr\rii din 1924 stabilea cote anuale pentru ]\ri, bazndu-se pe originea
na]ional\ a locuitorilor ]\rii n 1920. Cu toate acestea, doar 44% din cotele anuale au fost
acceptate. Din num\rul total al cotei anuale de 154 000 au fost accepta]i doar 66 000 de
englezi, 26 000 de germani [i 18 000 de irlandezi. Fiecare alt\ ]ar\ a avut o cot\ mai mic\
de 7000. Aceast\ surprinz\toare discriminare fa]\ de ]\rile central, est [i sud-europene
arat\ diferen]ele ntre ceea ce declar\m [i ceea ce facem. Pe de o parte, public, promo-
v\m egalitatea tuturor oamenilor, discredit\m teoriile rasiste, iar, pe de alt\ parte, n legile
privind imigrarea, punem n practic\ aceste teorii.
(Din discursul lui Emanuel Celler n Senatul American, 1948)

Statuia Libert\]ii al c\rei centenar a fost s\rb\torit la 4 iulie 1986


un simbol care continu\ s\ atrag\ imigran]i din toat\ lumea

2 Migra]ia c\tre SUA (1820-1970)


3
}ara Num\rul total de 8 795 386 Migra]ia c\tre SUA (1900-1998)
Procent
de origine persoane imigrate 7 605 068
7 338 062

Germania 6 978 000 14,3


Italia 5 294 000 10,9
4 107 209
Marea Britanie 4 898 000 10,0
3 321 677
Irlanda 4 723 000 9,7
Austro-Ungaria 4 315 000 8,9
Rusia 3 374 000 6,9 1 035 039

Suedia 1 272 000 2,6


Norvegia 856 000 1,8
Fran]a 751 000 1,5
Grecia 655 000 1,3
Portugalia 446 000 0,9 ACTIVITATE INDEPENDENT|
Turcia 385 000 0,8
1. Examina]i tabelul 2. Comenta]i contribu]ia emigran]ilor la cre[terea
Danemarca 364 000 0,7 popula]iei Statelor Unite.
Olanda 359 000 0,7 2. Examina]i graficul 3 [i rezolva]i sarcinile de lucru:
Finlanda 33 000 0,1 a) Cum explica]i pr\bu[irea emigra]iei din anii 1921-1970?
b) Motiva]i cauzele [i efectele cre[terii migra]iei n anii 80 [i 90.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 47


Modulul II
MIGRA}IA UMAN| CONTEMPORAN|
Se estimeaz\ c\, la sfr[itul secolului al XX-lea, aproximativ 150 milioane
de persoane tr\iau n afara ]\rii n care s-au n\scut, ceea ce reprezint\ 2,5%
din popula]ia lumii. Dintre ace[tia, 15 milioane sau 10 % sunt refugia]i. }\rile
europene se confrunt\ cu situa]ii tot mai dificile n ncercarea de a r\spunde
fluxurilor mixte de imigran]i, solicitan]i de azil [i de refugia]i. De teama migra]iei
ilegale, statele industrializate au impus o serie ntreag\ de m\suri care limitea-
z\ accesul la teritoriul lor.
n lumea contemporan\, migra]ia uman\ joac\ un rol foarte important n
Migra]ie [i prozelitism religios `n lumea de azi.
economia mondial\, fiind un factor de cre[tere economic\ [i de reducere a
Adep]i ai lui Krishna (hindui[ti) s\r\ciei. n anul 2005, pe teritoriul Uniunii Europene se aflau 9 milioane de
pe str\zile New York-ului cet\]eni ai unor state din afara Uniunii, iar 4% din pia]a for]ei de munc\ era, de
asemenea, din ]\ri din afara Uniunii. Migra]ia [i munca ilegal\ reprezint\ un
Glosar fenomen de mari dimensiuni. Statisticile oficiale nu prezint\ `ns\ situa]ia real\,
AZIL Acordare de drept de refugiu, deoarece exist\ o puternic\ emigra]ie ilegal\ nenregistrat\ de oficialit\]i.
de c\tre un stat, unei persoane str\ine Un studiu al B\ncii Mondiale din anul 2006 recunoa[te c\ migra]ia interna-
urm\rite [i persecutate n ]ara sa din ]ional\ poate genera substan]iale c[tiguri de bun\stare pentru persoanele
motive politice. care migreaz\ [i familiile lor, precum [i pentru ]\rile de origine [i de destina]ie,
BRAIN DRAIN (engl. scurgerea creie- prin politici care s\ asigure o mai bun\ gestionare a fluxului persoanelor n
relor) Emigrarea persoanelor instruite migra]ie [i facilitare a transferului sumelor trimise acas\. Aceste sume sprijin\
[i talentate din ]ara de origine c\tre o
sau uneori ]in loc de cre[tere economic\ n ]\rile n curs de dezvoltare, furni-
alt\ ]ar\, din cauza conflictelor sau n
zoare de for]\ de munc\. Sumele repatriate oficial nregistrate la nivel mondi-
c\utare de oportunit\]i.
REFUGIAT Persoan\ care a cerut al au dep\[it 232 miliarde $ n 2005. Sumele trimise acas\ pe c\i neoficiale ar
protec]ie ntr-o ]ar\ str\in\, deoarece mai putea reprezenta nc\ cel pu]in jum\tate din suma oficial\ estimat\, ceea
n propria sa ]ar\ este persecutat [i i ce face ca n multe ]\ri n curs de dezvoltare sumele repatriate s\ constituie
este pus\ via]a n pericol. cea mai mare surs\ de capital extern. }\rile n care se nregistreaz\ cele mai
SCHENGEN Localitate din Luxem- mari intr\ri de sume repatriate sunt India, China, Mexic, Fran]a [i Filipine. Cele
bourg unde a fost semnat\, `n 1985, pentru care sumele repatriate reprezint\ cea mai mare propor]ie din produsul
`n]elegerea interguvernamental\ pen- intern brut sunt Tonga (31%), Moldova (27,1%), Lesotho (25,8%), Haiti
tru a crea o zon\ de mi[care liber\ n (24,8%), Bosnia [i Her]egovina (22,5%).
Europa.
2
1
Mi[carea popula]iei trebuie s\ fie mai bine manageriat\. Mobilitatea persoanelor se
Cu num\rul celor care migreaz\ face la alegere sau din necesitate. Estimarea global\ actual\ a migra]iei interna]ionale
apropiindu-se de 200 milioane, producti- este de 175 de milioane de persoane, aproximativ 3% din popula]ia lumii, [i num\rul este
vitatea [i banii c[tiga]i de ace[tia repre- n cre[tere. Oamenii migreaz\ temporar sau permanent, pentru a se educa sau pentru a
zint\ o for]\ n reducerea s\r\ciei. Su- se perfec]iona. Mi[carea oamenilor peste frontiere este esen]ial\ n lumea globalizat\ de
mele trimise acas\, n special, reprezint\ ast\zi. Afacerile interna]ionale depind de o for]\ de munc\ interna]ional\ [i de abilitatea
pentru mul]i un mijloc important de a ie[i oamenilor de a se mi[ca cu u[urin]\ pe tot globul.
din s\r\cia extrem\. Pentru oficialit\]ile (Bronson McKinley, director general, Organiza]ia Mondial\ pentru Migra]ii)
care formuleaz\ politica, provocarea
const\ n valorificarea integral\ a benefi-
ciilor economice ale migra]iei, gestio- 3
nnd totodat\ implica]iile sociale [i politi- Gestionarea programelor de migra]ie, inclusiv vizele de munc\ temporar\ pentru
ce ale acesteia. lucr\torii cu nivel redus de calificare care emigreaz\ n ]\rile industriale, ar putea ajuta la
(Declara]ie a lui Franois Bourguignon, reducerea problemelor legate de num\rul mare al persoanelor care migreaz\ neregulat [i
economist [ef al B\ncii Mondiale cre[terea migra]iei lucr\torilor temporari. Aceasta ar contribui la reducerea semnificativ\
[i prim-vicepre[edinte a s\r\ciei n ]\rile de origine, a celor care migreaz\, a familiilor acestora ...
pentru economia dezvolt\rii, 2006) (Uri Dadush, director al Grupului B\ncii Mondiale pentru perspectivele dezvolt\rii)

48 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
3
Conven]ia pentru Drepturile Copilului (1989)
Copilul este protejat mpotriva tuturor formelor de discriminare [i persecu]ie pe baza
statutului, activit\]ii, opiniilor sau a credin]elor p\rin]ilor copilului, ale tutorilor legali sau ale
membrilor familiei.

4
Ast\zi, adev\ratele frontiere nu se afl\ ntre popoare, ci ntre putere [i lipsa de pute-
re, ntre libertate [i lipsa de libertate, ntre privilegia]i [i umili]i. Ast\zi, nici un zid nu poate
separa criza umanitarismului [i a drepturilor omului de o parte [i crizele securit\]ii na]io-
nale de cealalt\ parte. R\spunsul trebuie s\ fie n managerierea migra]iei, cu inteligen]\,
creativitate, compasiune [i cooperare. Aceasta este unica abordare care poate asigura c\
interesele ambelor p\r]i, [i ale imigrantului [i ale comunit\]ii gazd\, vor fi respecate ...
(Kofi Annan, secretar general al ONU, conferin]\ despre migra]ia interna]ional\)

5
Declara]ia de la Bangkok privind migra]ia clandestin\ (23 aprilie 1999)
Valurile succesive de imigran]i
Reprezentan]ii din Australia, Bangladesh, Cambodgia, China, Indonezia, Japonia, au dus la formarea unei lumi multietnice.
Coreea, Malaiezia, Noua Zeeland\, Filipine, Singapore, Tailanda, Vietnam, declar\m ~n imagine, colegi de clas\
urm\toarele: dintr-o [coal\ din Fran]a
1. Migra]ia, n special cea clandestin\, trebuie privit\ ntr-o manier\ cuprinz\toare [i
echilibrat\, avndu-se n vedere cauzele, manifest\rile [i efectele, [i pozitive [i negative, ACTIVITATE INDEPENDENT|
n ]\rile de origine, de tranzit sau de destina]ie.
2. }\rile de origine, ca [i cele de tranzit sau destina]ie sunt ncurajate s\-[i nt\reasc\ 1. Pornind de la documentele 1 [i 2,
eforturile n a preveni [i combate migra]ia clandestin\ prin mbun\t\]irea legilor [i exemplifica]i trei efecte ale migra]iei
m\surilor interne [i prin promovarea activit\]ilor educa]ionale [i informative n acest scop. la nivel global.
3. }\rile de origine, ca [i cele de tranzit sau destina]ie sunt ncurajate s\ consolideze 2. Citi]i documentele 4 [i 5. Descrie]i
canalele de dialog la fiecare nivel, cu privire la schimbul de informa]ii [i promovarea cele mai importante drepturi [i obli-
cooper\rii pentru rezolvarea problemei migra]iei ilegale [i a traficului de fiin]e umane. ga]ii ale omului [i ale autorit\]ilor
4. Acestui document i se va da cea mai mare publicitate [i diseminare posibil\ pentru atunci cnd o persoan\ alege s\
a ncuraja guvernele, organiza]iile neguvernamentale, sectorul privat, societ\]ile civile s\ locuiasc\ n alt\ ]ar\.
se al\ture efortului regional comun pentru a diminua efectele adverse ale migra]iei ilegale 3. Citi]i documentul 6 [i realiza]i un eseu
[i pentru a preveni [i combate traficul de fiin]e umane, n special cu femei [i copii. privind efectele emigra]iei n Europa
contemporan\. Prezenta]i-l colegilor.
6
Comunicat al Comisiei privind Imigrarea, Integrarea [i Munca
a Comisiei Europene (iunie 2003)
PRO MEMORIA!
z n secolul XX, oamenii au continuat
1. Fluxurile migratorii sunt necesare pentru a umple deficitul de for]\ de munc\ care
va ncepe s\ creasc\ dup\ 2010. Se a[teapt\ ca, ntre 2010-2030, num\rul persoanelor s\ se deplaseze dintr-un teritoriu `n
angajate s\ scad\ cu 20 de milioane de lucr\tori n UE, cu cei 25 de membri ai s\i, altul [i tot mai multe persoane au
datorit\ deficitului de for]\ de munc\ (consecin]\ a declinului demografic) [i deficitului de ajuns s\ locuiasc\ `n alt\ ]ar\ dect
calific\ri. aceea `n care s-au n\scut.
2. UE trebuie s\ realizeze o integrare mai bun\ a imigran]ilor. Aceasta este o condi]ie z Migra]ia uman\ are mai multe cau-
pentru a asigura fluxuri migratoare viitoare, iar n acest context UE trebuie s\ consolideze ze: politice, economice, religioase.
canalele legale de emigrare care trebuie s\ nlocuiasc\ actualele canale ilegale. Procesul Migra]ia poate fi liber\ sau for]at\.
de integrare a imigran]ilor trebuie s\ cuprind\ aspecte cheie, cum ar fi: pia]a for]ei de
z Deplasarea oamenilor se desf\[oa-
munc\, abilit\]i de limb\ [i educa]ionale, asigurarea de locuin]e, de servicii sociale [i de
s\n\tate, asigurarea drepturilor sociale, culturale [i civile. r\, `n general, din direc]ia Est [i Sud
3. UE trebuie s\ ia ini]iativa pentru furnizarea unui cadru coerent n domeniul migra]iei spre Vest [i Nord, din zonele s\race
la nivel european. n timp ce m\surile de integrare a imigran]ilor r\mn responsabilitatea sau cu regimuri politice autoritare
Statelor Membre, Comisia trebuie s\-[i intensifice eforturile pentru realizarea unui cadru spre zonele prospere economic [i
mai coerent la nivel de UE, prin coordonarea politicilor de integrare la nivel na]ional. cu regimuri politice democratice.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 49


Modulul II

Via]a public\ [i via]a privat\


LOCUIN}A, BASTION AL VIE}II PRIVATE
Studiate mai pu]in n [coal\, unde, cu deosebire n anii anteriori, au fost
`ncorporate sub genericul vie]ii cotidiene, sectorul public [i cel privat al exis-
ten]ei de fiecare zi marcheaz\ n secolul XX dezvolt\ri semnificative.
Dac\ prin via]a privat\ n]elegem tot ceea ce ]ine de un spa]iu al intimit\]ii,
de un loc rezervat exclusiv familiei, dar [i secretului, via]a public\ se desf\[oa-
r\ n v\zul tuturor, este supus\ autorit\]ii magistra]ilor, deci statului, care teo-
retic nu tolereaz\ nicio tain\. Din timpuri ndep\rtate, dar cu deosebire n
ultima sut\ de ani, s-au accentuat dou\ tendin]e aflate n contradic]ie perma-
nent\ pe de o parte, dorin]a multor oameni de a face din via]a lor privat\ un
Modelul tradi]ional al vie]ii de familie
teritoriu care s\ le apar]in\ exclusiv; pe de alt\ parte, la polul cel\lalt, statul nu
`n Fran]a anilor 50
a ncetat s\ comprime n\zuin]ele spre individualitate, spre independen]\, s\ se
Privi]i cu aten]ie imaginea de mai infiltreze tot mai agresiv [i mai adnc n via]a particular\ a fiec\ruia dintre noi
sus din vremuri cnd masa de prnz [i s\-[i asigure astfel controlul.
reunea toat\ familia [i reprezenta un Cum o prezentare exhaustiv\ a subiectului este imposibil\ n spa]iul limitat
simbol al tr\iniciei ei. Identifica]i per- de care dispunem, ne vom opri la cteva aspecte pe care le socotim esen]iale.
sonajele [i descrie]i-le ac]iunile. Spa]iul domestic este, de regul\, locuin]a, n interiorul c\reia se consum\
Alc\tui]i cteva enun]uri `n care s\ r\s- via]a privat\. n secolele trecute, pentru cei mai mul]i habitatul se compunea
punde]i la urm\toarele `ntreb\ri: dintr-o singur\ nc\pere, n care se nghesuiau to]i membrii familiei. Accesul la
Cnd a]i luat ultima oar\ masa cu canalizare [i la lumina electric\ era un vis ndep\rtat, ca [i dorin]a de intimitate.
`ntreaga familie? Unde obi[nui]i s\ P\rin]ii [i copiii locuiau mpreun\. Toaleta zilnic\ se desf\[ura sub privirile
mnca]i la prnz? Atribui]i mesei `n tuturor, iar n ce prive[te obiectele de uz personal, lista lor era foarte scurt\: un
familie o semnifica]ie aparte? Dac\
ceas (n cazuri fericite), un briceag, o pip\, un [ir de m\t\nii, bunuri de valoare
da, care este aceasta?
simbolic\, singurele, de altfel, care se transmiteau din genera]ie n genera]ie.
1 Familiile nst\rite (n bun\ m\sur\ din rndurile burgheziei) aveau un spa]iu
privat mai larg: locuin]e cu mai multe nc\peri, dintre care una era salonul, loc
Ce-i mai ]ine ast\zi pe oameni adu-
na]i ntre ni[te pere]i? Suntem mai mult unde se adunau pentru confiden]e prietenii [i unde intimitatea era respectat\.
constrn[i de obliga]ii [i ndatoriri sau ne n ultimii 50 de ani, situa]ia a cunoscut o schimbare radical\. Locuin]a cu
]ine laolalt\ dragostea [i respectul? Nu mai multe `nc\peri (care ng\duie att adul]ilor, ct [i copiilor s\ tr\iasc\ n
rareori, dou\ sau trei genera]ii mpart spa]ii separate) [i confortul (accesul la apa cald\, utilizarea larg\ a aparatelor
acela[i spa]iu familial o fac din dra- electrocasnice, telefonul, cu varianta sa recent\ mobilul, televizorul etc.) au
goste, din grij\ sau din lips\ de alter- devenit mult mai accesibile.
nativ\? De ce divor]ul se banalizeaz\ [i
Activitatea limitat\ de obicei la un anumit num\r de ore pe zi [i sfr[itul de
cre[te num\rul separ\rilor? De ce se
comunic\ att de pu]in ntre parteneri, s\pt\mn\ liber ng\duie persoanelor s\ se foloseasc\ de locuin]a n care
timpul petrecut mpreun\ fiind tot mai tr\iesc. n acest context, `n ultima jum\tate de secol, via]a familiei se concen-
diminuat ? De ce n via]a de zi cu zi a fa- treaz\ n buc\t\rie, n sufragerie, folosit\ [i drept camer\ de zi, unde se
miliei pare s\ creasc\ insatisfac]ia [i servesc mesele de duminic\, unde membrii familiei se relaxeaz\ cu comentarii
nesiguran]a n valorile [i sensul ei? pe marginea evenimentelor la zi sau privind la televizor.
Amenajarea locuin]ei ca spa]iu privat prin excelen]\ devine o preocupare
Mergnd pe urmele familiei din general\. n imaginarul epocii comuniste, un loc aparte l-a ocupat via]a la
Romnia zilelor noastre, `ncerca]i s\
bloc. Construc]iile cu mai multe etaje au fost ini]iate ca o solu]ie relativ mul]u-
r\spunde]i la `ntreb\rile puse nu cu
mult timp `n urm\ ntr-un articol din
mitoare la criza locuin]elor. Dup\ 1965, pe m\sur\ ce industrializarea progre-
Dilema veche din care am reprodus sa [i mii de oameni adoptau habitatul urban, blocurile de locuin]e s-au nmul]it
fragmentul de mai sus. vertiginos. Pentru cei mai mul]i, apartamentul cu mai multe camere primit de la

50 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
ntreprindere sau cump\rat, racordat la re]eaua de electricitate [i cu acces la
ap\ cald\ [i c\ldur\, nsemna un mare pas nainte. Pentru ceilal]i, ale c\ror
case pe p\mnt fuseser\ demolate pentru a construi ntreprinderi sau chiar
aceste blocuri, noile spa]ii erau o surs\ de permanent\ nemul]umire.
Curnd, deficien]ele deveneau evidente pentru to]i. De la nchiderea
ferestrelor [i pn\ la func]ionarea instala]iilor sanitare, totul era de remediat.
Pere]ii sub]iri ng\duiau tuturor s\ se afle concomitent n mai multe aparta-
mente [i orice conflict domestic devenea imediat public. S\ ad\ug\m c\ tele-
fonul era supravegheat [i c\ n orice bloc locuia cel pu]in un informator al
Securit\]ii. Este evident c\, n aceste condi]ii, chiar dac\ nu cuno[teai pe
nimeni, erai cunoscut de toat\ lumea.

2
Nu [tiu al]ii cum sunt, dar eu cnd m\ gndesc c\ n casa n care locuim s-a a[ezat ~n anii 50, chiar [i `n vestul Europei,
mai nti bunica mea cu patru copii mici [i o mam\ b\trn\, c\ apoi, nainte s\ plece la familia [i prietenii se adunau `n fa]a
casa lor, fiecare din cei patru a f\cut nunta n aceea[i cas\, c\ la un moment dat [i greu televizorului ca la un spectacol preten]ios
s-au mutat aici ni[te cuscri [i ni[te m\tu[i b\trne, nu mai mult de 11 persoane, c\ verii
Reparti]ia cl\dirilor din Romnia,
mei [i cu mine aveam juc\rii comune, c\ pe m\sur\ ce unii au plecat, al]ii au mb\trnit 4 dup\ vechime, `n 2002
[i au devenit greu deplasabili, al]ii au murit [i s-a f\cut mai mult loc n cas\, mi vine s\
zic c\ tare greu [i tare bine am tr\it n nghesuiala familiei mari. Cl\diri construite %
(I. Popescu, Tn\r [i nelini[tit, Dilema veche, 91, octombrie 2005)
`nainte de 1960 15,4%

3 1961-1970 38,7%

Un sondaj din 2005 [i-a ntrebat responden]ii:


Aproape niciodat\ Aproape 1971-1980 23,8%
`n fiecare zi 1981-1990 14,8%
Cam de cte ori pe s\pt\mn\ obi[nui]i s\ 12%
lua]i masa cu to]i membrii gospod\riei? 1991-1999 7,3%
z 58% dintre cei chestiona]i afirm\ c\ aproa-
30% Num\rul persoanelor `n raport
pe n fiecare zi li se ntmpl\ s\ ia masa cu 5
58%
to]i ai casei. cu suprafa]a de locuit, n 2002
z 30% dintre responden]i spun c\ iau masa
n familie de dou\, trei ori pe s\pt\mn\. Suprafa]a Persoane
z Doar 12% au r\spuns c\ aproape nicioda- De dou\, sub 16 mp 1,55
t\ nu reu[esc s\ ia masa cu cei dragi. trei ori pe s\pt\mn\ 16-31 mp 1,19
(Dup\ Jurnalul na]ional, 31 octombrie 2005) 32-47 mp 1,03
48-63 mp 0,91
ACTIVITATE INDEPENDENT| 64-79 mp 0,84
80 mp [i peste 0,68
1. Alege]i una dintre ntreb\rile formulate n documentul 1 al lec]iei. Prezenta]i-v\
opiniile referitoare la con]inutul ei ntr-un comentariu de 10-15 rnduri.
2. Explica]i, consultndu-v\ p\rin]ii, care era semnifica]ia afirma]iei potrivit c\reia la
bloc, chiar dac\ nu cuno[teai pe nimeni, erai cunoscut de toat\ lumea.
3. Argumenta]i formularea din sursa 2: tare greu [i tare bine am tr\it n nghesuiala
familiei mari.
4. Analiza]i rezultatele sondajului despre obiceiul mesei n familie [i formula]i cteva
concluzii.
5. Interpreta]i `ntr-un grup de 4-5 elevi datele din cele dou\ tabele de pe
coloana al\turat\. Stabili]i vechimea casei n care locui]i fiecare dintre voi, num\rul
de persoane din imobil [i reparti]ia pe camere de locuit. Formula]i o concluzie.
6. Alc\tui]i un chestionar pe acest subiect. Discuta]i-l cu p\rin]ii [i bunicii. Folosi]i
informa]iile de istorie oral\ pe care le ve]i ob]ine, alc\tuind un eseu argumentativ
cu tema Vrstele locuin]ei. Blocuri de locuin]e la Lupeni

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 51


Modulul II
FAMILIA, O INSTITU}IE ~N DESTR|MARE?
ntre zidurile locuin]ei, barier\ ferm\ ntre via]a privat\ [i via]a public\,
familia [i petrece via]a de fiecare zi. Accep]iunea acestui termen s-a modificat
mult n ultimele decenii. Autorul textului reprodus `n pagina anterioar\ din
Dilema veche s-a n\scut ntr-o cas\ (e drept burghez\ [i oricum spa]ioas\)
n care convie]uiau `n acel moment patru genera]ii: copiii (el [i veri[orii s\i),
p\rin]ii (fra]i ntre ei), bunicii (`nc\ n plin\ putere) [i chiar o str\bunic\. Ulterior,
situa]ia s-a schimbat. La jum\tatea anilor 50, casa a fost na]ionalizat\ [i tine-
rii s-au risipit care ncotro. A ajuns copil [i adolescent ntr-o alt\ locuin]\, n care
mai erau doar p\rin]ii (ulterior [i o sor\ a mamei) [i o bunic\. La maturitate,
cnd s-a c\s\torit, a nchiriat o alt\ cas\, unde a r\mas cu so]ia [i cu copiii. La
final, n anii trzii ai vrstei a III-a, copiii au propria lor locuin]\, iar p\rin]ii, de
acum b\trni, au r\mas singuri.
Copiii aduc F\rmi]area familiei mari este nu numai expresia nevoii extinse de spa]iu
aceea[i
bucurie
privat, ci [i consecin]a dezvolt\rii unor factori de autoritate care au exercitat
la Londra puterea n snul cuplului din Antichitate [i pn\ n prezent. Dac\ b\rbatul [i-a
(fotografie p\strat pozi]ia de cap al familiei, femeia r\mnnd sub aspect juridic inferioar\
din 1994), pn\ n secolul emancip\rii ei, nu e mai pu]in adev\rat c\ ea a r\mas n tot
ct [i `n
acest r\stimp st\pna casei. De fapt, dac\ so]ului i se las\ locul principal n
Uzbekistan
o mam\ sfera deciziilor care au relevan]\ n via]a public\, n domeniul vie]ii domestice
cu fetele so]ia are autoritatea decisiv\. n ce prive[te copiii, pn\ la jum\tatea secolului
[i b\ie]ii ei trecut ei nu aveau nici un drept la via]a privat\. Aceasta nseamn\ c\ timpul
(1983)
liber le era organizat de p\rin]i [i c\ rela]iile cu prietenii [i prietenele erau sever
controlate; alegerea partenerului de via]\, asemenea (cu deosebire atunci cnd
la mijloc erau mo[teniri consistente), monitorizarea atent\ a c\s\toriei intrnd
O statistic\ comparativ\ tot n sfera autorit\]ii p\rin]ilor.
1
Disolu]ia treptat\ a autorit\]ii p\rinte[ti n cursul secolului al XX-lea s-a
Fran]a Romnia datorat mai nti dezvolt\rii constante a institu]iilor [colare, generalizate de la
0 4 la 7 ani, apoi la 8, n fine la 10 [i chiar la 12 ani de studii, [i apoi activit\]ilor
Spor natural 1 productive. Atribu]ii care reveneau odinioar\ familiei s-au transferat pe lungi
(`n 2003)
Num\rul 1/2 segmente de timp statului-patron al [colii, care acum stabile[te att regulile
1/4 care permit via]a n comun, dar [i cele mai potrivite modalit\]i de a convie]ui cu
divor]urilor (`n 1995)
Vrsta medie
ceilal]i. Pe de alt\ parte, deciziile care angajeaz\ viitorul copilului nu se mai
26,1 24,3 iau n familie. {coala sau, mai bine zis, rezultatele `nregistrate la [coal\ decid
a mamei la
(`n 1995) (`n 2003) asupra orient\rii sale profesionale, de regul\ cei mai buni fiind ndemna]i spre
primul copil
studii superioare, iar ceilal]i, majoritatea, sunt supu[i unei decizii impuse de
Num\rul familiilor cu copii sus [i `ndrepta]i spre acele meserii unde societatea i solicit\.
2 `n Romnia, `n 1992 Rela]ia statului cu familia nu se opre[te aici. Prin atribuirea de indemniza]ii
se urm\re[te controlul [i stimularea maternit\]ii, prin atribuirea de aloca]ii se
1 copil 46,9% asigur\ parcurgerea traseului [colar obligatoriu; organiza]ii care protejeaz\
2 copii 34,2% interesele copilului pot decide dec\derea din drepturile paternale a unor per-
3 copii 11,1% soane care s-au f\cut vinovate de rele tratamente. Ce mai r\mne n aceast\
4,6%
situa]ie familiei din perspectiva rela]iei cu copiii? S\-i hr\neasc\, s\-i mbrace,
4 copii
s\ le asigure tot ce este necesar, totul sub controlul autorit\]ii publice, singura
5 copii 2,1%
n m\sur\ s\ stabileasc\ dac\ familia se achit\ corespunz\tor de aceste
6 copii 1,1% obliga]ii.

52 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
3
Eviden]a num\rului de femei decedate, pe categorii de vrst\
ntr-un num\r special consacrat bilan]ului secolului XX, (IS = `ntreruperi de sarcin\; AI = avorturi incomplete)
revista fran]uzeasc\ LHistoire ncerca, n noiembrie 1998, 6
s\ stabileasc\ cele trei caracteristici ale omului veacului tre- 1981 1989
cut, n Occident, dup\ cum urmaz\:
1. Cre[terea n vrst\; din 1900 pn\ n 1996, de la 43,4 IS AI IS AI
ani la 74 pentru b\rba]i [i de la 47 la 82 pentru femei.
sub 16 ani 518 268 541 334
2. Cre[terea vrstei la prima c\s\torie (pentru femei),
16-19 ani 8 806 7 912 6 354 5 721
num\rul mare de divor]uri [i de rec\s\torii, frecven]a coabi-
ta]iei, num\rul mare de na[teri n afara c\s\toriei. 20-24 ani 66 432 50 573 28 826 23 173
3. Controlul fecundit\]ii prin utilizarea generalizat\ a con- 25-29 ani 126 863 69 866 44 915 26 407
traceptivelor. Dac\ n trecut femeia acorda prioritate na[terii n 30-34 ani 120 417 45 563 61 332 29 672
dauna activit\]ilor salariate, ast\zi precump\nitoare sunt exi- 35-39 ani 66 052 23 974 39 366 18 814
gen]ele profesionale. 40-44 ani 37 993 4 066 10 519 5 498

4
Decret pentru reglementarea `ntreruperii cursului sarcinii
29 septembrie 1966
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romnia
decreteaz\:
Art. 1 ntreruperea cursului sarcinii este interzis\.
Art. 2 n mod cu totul excep]ional ntreruperea cursului
sarcinii va fi autorizat\ potrivit prevederilor art. 5 n cazurile n
care: a) sarcina pune via]a femeii ntr-o stare de pericol (...);
d) femeia este n vrst\ de peste 45 de ani; e) femeia a n\scut
patru copii [i i are n ngrijiire; f) sarcina este consecin]a unui
viol sau a unui incest.
Art. 5 Autorizarea ntreruperii cursului sarcinii se d\ de
c\tre o comisie medical\ raional\ sau or\[eneasc\ instituit\ n
acest scop prin decizia comitetului executiv al sfatului popular
regional sau ale ora[elor Bucure[ti [i Constan]a.
(Dup\ Istoria Romniei n texte, O imagine pus\ `n
scen\ de propaganda ACTIVITATE INDEPENDENT|
coord. Bogdan Murgescu, Corint, 2001)
comunist\ mame
fericite c\ au n\scut ... Citi]i cu aten]ie sursele, analiza]i datele
la comand\ din tabele [i rezolva]i sarcinile:
5 Eviden]a num\rului total de avorturi 1. Compara]i punctul 3 de la documentul 3
cu documentul 4. G\si]i motiva]ia pentru
Sarcina pune Sarcina cele dou\ situa]ii fundamental diferite.
Total Avorturi Avorturi
Anul `n pericol urmeaz\ 2. Analiza]i [i comenta]i, `n grup, informa-
avorturi incomplete provocate
via]a femeii unui viol ]iile din cele dou\ tabele (documentele
5 [i 6).
1967 205 783 a) Explica]i din ce motive attea femei
1968 220 193 [i-au riscat `n acei ani via]a `n loc s\ dea
1975 359 417 curs vie]ii.
1976 383 220 b) Argumenta]i cota cresc\toare a avor-
1981 427 081 206 222 852 25 638 32 turilor la `nceputul anilor 80 [i apoi des-
cresc\toare spre final.
1982 468 041 232 176 879 28 968 37
c) Motiva]i diferen]ele dintre grupele de
1985 302 838 123 285 748 20 940 23 vrst\ din statistica decesului feminin.
1989 193 084 109 819 786 23 668 37 d) C\uta]i informa]ii suplimentare, `n fa-
milie sau la prietenii [i vecinii mai `n vr-
(Dup\ Jurnalul Na]ional, Decre]eii, edi]ie de colec]ie, 14 februarie 2005) st\, despre acest subiect. Formula]i-v\
opiniile `ntr-un eseu argumentativ.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 53


Modulul II
TRANZI}IA ~NTRE PRIVAT {I PUBLIC
Vorbind despre r\spunderile ce-i revin, se cuvine s\ preciz\m c\ nici familia
nu mai este ast\zi ce a fost odinioar\. La nceputul secolului XX, oamenii se
c\s\toreau pentru a se completa n lupta cu dificult\]ile vie]ii, profesiunea [i
situa]ia material\ avnd un rol esen]ial, [i nu dragostea, care se considera a nu
avea nici o leg\tur\ cu succesul unui mariaj.
Anii de dup\ 1950 au adus n acest domeniu transform\ri semnificative.
Socializarea educa]iei, schimbarea mentalit\]ilor [i reducerea constrngerilor
cotidiene au anulat treptat statutul de institu]ie atribuit familiei de secolele ante-
rioare. Nu mai este nevoie s\ te c\s\tore[ti pentru a sc\pa de sub tutela p\rin-
]ilor sau pentru a ntre]ine rela]ii regulate cu un partener de sex opus. n conse-
O s\-]i fac eu cas\, m\mico! cin]\, cre[te num\rul cuplurilor care coabiteaz\ f\r\ a sim]i nevoia s\ se c\s\-
toreasc\, dup\ cum sporesc [i familiile monoparentale (n care, de regul\, feme-
ia-mam\ cre[te singur\ un copil). n aceast\ situa]ie, familia nu mai reprezint\
cadrul vie]ii private, ci doar un spa]iu n care mai multe persoane [i tr\iesc
fiecare propria existen]\, spa]iu care poate fii oricnd schimbat cu un altul,
dac\ sub noul acoperi[ bun\starea personal\ are mai multe [anse de reu[it\.
Cum s-a remarcat, n cursul secolului XX s-au dezvoltat la nivelul vie]ii pri-
vate [i alte tendin]e importante: mai nti, munca a p\r\sit spa]iul familiei [i
s-a dezvoltat n alte locuri dirijate de norme precis determinate, f\r\ nici o
leg\tur\ cu via]a personal\ a celor ce lucreaz\, apoi, n propria familie, fiecare
individ c[tig\ loc [i timp pentru o existen]\ proprie, alta dect cea productiv\.
Sporturile de tot felul, ca [i alte jocuri cu caracter recreativ, se desf\[oar\
sub semnul unei egalit\]i depline, stabilind de multe ori noi raporturi ntre indi-
vizi fa]\ de cele afirmate n sfera muncii sau a politicii. Spa]iile att de zgomo-
1 toase dedicate muzicii moderne, de la concertele cu mii de fani pn\ la dis-
Un caz din pres\ cotecile supraaglomerate, sunt n egal\ m\sur\ locuri ale unei deful\ri colec-
tive, dar [i ale unei fericite dev\lm\[ii n care ierarhiile se stabilesc n func]ie
Inunda]iile catastrofale din vara anului
2005 au lovit multe a[ez\ri din Romnia. de preferin]a pentru un anumit interpret sau de performan]a pe ringul de dans.
O echip\ a ziarului Evenimentul zilei a Ac]iune [i reac]iune: ntr-o societate democratic\, efortul statului de a impune
g\sit `n localitatea Ive[ti din jude]ul Gala]i pretutindeni norme se izbe[te de voin]a individual\ care descoper\ mereu
un b\ie]el de 4 ani care dormea sub cerul supape pentru a-[i afirma libertatea [i individualitatea.
liber dup\ ce casa sa fusese distrus\. Nu putem omite nici acel domeniu n care via]a public\ ]ine sub influen]a sa
Fotografia, ap\rut\ pe prima pagin\ a
via]a privat\, pretutindeni mijloacele de comunicare. Genera]ia din care face
cotidianului `n ziua de 16 iulie, a impre-
sionat mult lumea. ~ntre al]ii, un sportiv parte autorul acestor rnduri [i-a tr\it copil\ria `n preajma aparatului de radio
de performan]\, retras de curnd din cu l\mpi [i a urm\rit `nceputurile televiziunii `nc\ din faza `n care se constituia
activitate, a promis un ajutor substan]ial. mai `nti ca institu]ie a spectacolului.
A doua zi, b\ie]elul a fost g\sit de La nceputul secolului XX, vocea opiniei publice r\zb\tea n intimitatea vie]ii
ziari[ti pe uli]a satului natal jucndu-se `n de familie prin intermediul presei, mai trziu al radioului [i al televiziunii.
noroi. Dup\ 1989, mijloacele de comunicare au cunoscut [i n Romnia o diversi-
Ce faci acolo ?
Fac o cas\ nou\ pentru mama [i
ficare excep]ional\, potrivit libert\]ii de exprimare n fine c[tigat\. Sute de
pentru bunica... ziare centrale [i locale, de posturi radiofonice [i de televiziune ne fac oferte ct
Peste cteva ore, `n redac]ia publica- mai atr\g\toare. n mod incontestabil, r\mnem nc\ lega]i de scaunul din fa]a
]iei, mama, copilul [i binef\c\torul f\ceau televizorului, care, racordat la re]eaua de cablu, ne permite s\ mergem pe zeci
`mpreun\ o nou\ fotografie. Fostul spor- de canale; informa]ia esen]ial\ este ns\ pretutindeni aceea[i, dar aten]ia
tiv se angajase s\ dea banii necesari noastr\ este atras\ de calitatea comunic\rii, adic\ de modul n care a fost
pentru construirea unei noi case.
prezentat\. Spectatorul savureaz\ mai cu seam\ transmisiunile n direct,
Oare ce s-a mai `ntmplat `ntre timp?
care desfiin]eaz\ practic rela]ia dintre via]a privat\ [i via]a public\.
54 Oamenii, societatea [i lumea ideilor
Modulul II
2
Mass-media romneasc\ `n 2005, `n dou\ interviuri
z ~ntrebare: Are de unde alege consumatorul romn de media?
R\spuns (Nicolae Manolescu): Da, a[ putea s\ spun c\ are. S\ ne gndim c\ cititorul
nostru de ziare, telespectatorul [i ascult\torul de radio se comport\ oarecum diferit de cel
din alte ]\ri. ~n toate ]\rile stabilizate, omul cite[te de regul\ un singur ziar. La noi a r\mas
ceva din euforia postdecembrist\, oamenii continu\ s\ citeasc\ mai multe gazete `n
acela[i timp.
z ~ntrebare: Presa a trecut prin convulsii `n 2004-2005. Au fost normale sau au fost
[i al]i factori care au contribuit la aceste turbulen]e? Nadia, vedeta
R\spuns (Stelian T\nase): La fiecare ciclu politic presa trece printr-o criz\. Ea s-a de la Montral,
adaptat `ntotdeauna f\cnd anumite `n]elegeri cu puterea [i cu marii furnizori de publici- evadat\ `n Occident
tate pe bani publici. La schimbarea puterii a fost `ntotdeuna o problem\, pentru c\ unii au `n anul pr\bu[irii
avut rela]ii s\-]i alimenteze resursele, al]ii nu, `n func]ie de simpatii politice. comunismului

3 4
Din relatarea unor discu]ii cu elevii unui Colegiu Na]ional din Bucure[ti afl\m cte ~n luna mai 2005, un cotidian central pu-
ceva despre felul `n care ei `n]eleg... : blica rezultatele unui sondaj de opinie re-
A. Distrac]ia: S Ideea de distrac]ie e `n general asociat\ cu lucrurile interzise. {i nu lativ la idolii romnilor. Iat\ dou\ rezultate:
trebuie s\ fie neap\rat a[a. Trebuie s\ faci lucrurile normale, `ntr-un cerc de prieteni. z Care crede]i c\ este cel mai fericit om
Acolo s\ nu te iei dup\ al]ii, ci s\ faci ceea ce pe tine `nsu]i te ajut\ s\ te sim]i con- din Romnia?
fortabil. 49,2% boga]ii;
B. Imaginea: R M\ `mbrac cum `mi dicteaz\ soarta. Am observat c\ numai fetele sunt 1,8% copiii;
cele care observ\ look-ul. Fetele se `mbrac\ tot pentru fete, pentru c\ b\ie]ii n-o s\ 11,2% cei s\n\to[i;
observe niciodat\. 1,2% rromii;
C. Muzica: B Ascult rap, hip-hop, pentru c\ sunt mai expresive dect celelalte. Nu tre- 11,1% subiectul `nsu[i;
buie s\-l ascul]i pe rapper `ngnnd, ci trebuie s\ ascul]i mesajul ascuns: `n general, 1,0% ho]ii;
despre via]a lui nu tocmai roz [i de aceea a ajuns s\ fac\ muzic\. 1,0% bancherii;
D. Lectura: D Nu obi[nuiesc s\ citesc. ~n timpul liber ori m\ joc cu pisica, ori ascult 5.8% conduc\torii;
muzic\ la maximum, ori stau la calculator. 2.2% cei cu credin]\ `n Dumnezeu;
(Dup\ Dilema, 250, martie 2003) 15.5% alte categorii.
z Care este sportivul care v\ place cel
mai mult?
ACTIVITATE INDEPENDENT| Gheorghe Hagi 22%;
Nadia Com\neci 11,9%;
1. Analiza]i cazul relatat de documentul 1 [i stabili]i cum se poate ajunge la un eveni- Adrian Mutu 7,9%;
ment de pres\. Preciza]i c\rei destina]ii `i este dedicat. Cristi Chivu 4,7%;
2. Explica]i de ce `n Romnia oamenii citesc concomitent mai multe ziare? Leonard Doroftei 4,3%;
3. Pornind de la afirma]ia c\ la fiecare ciclu politic presa trece printr-o criz\, alc\tui]i Gabriela Szabo 3%;
un eseu argumentativ pe aceasta tem\. Ilie N\stase 2,3%.
4. Folosind ca model dialogul cu liceenii (documentul 3), formula]i propriile voastre
opinii referitoare la distrac]ie, imagine, muzic\ [i lecturi, ad\ugndu-le filmul [i tele-
viziunea. Confrunta]i-v\ opiniile `ntr-un grup de 4-5 colegi.
5. Interpreta]i rezultatul primului sondaj (documentul 4). Ce semnifica]ie are rela]ia
fiec\ruia cu bog\]ia? Dar cu credin]a `n Dumnezeu? Stabili]i propriile voastre ie-
rarhii literare, muzicale, sportive. Comenta]i-le cu argumente. Hagi,
marele
fotbalist
PRO MEMORIA! ajuns la
z
cluburi din
Via]a privat\ [i via]a public\ se afl\ ntr-o rela]ie de interdependen]\ [i de influen-
Occident
]\ reciproc\. dup\
z n acest context se stabile[te un nou echilibru datorit\ apropierii normelor care c\derea
dirijeaz\ att via]a public\, ct [i via]a privat\. comunis-
mului

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 55


Modulul II
*C urente [i idei economice
ECONOMII DIRIJATE
n Europa anilor 30, confruntat\ cu lupta mpotriva crizei economice, guver-
nele au fost nevoite s\ treac\ treptat la o limitare a practicilor liberale. Se
ajunge la o reevaluare a rolului statului, deci la o politic\ de dirijare a c\rei
intensitate difer\ mult, de la o ]ar\ la alta, n func]ie de regimul aflat la putere.
Amploarea primei conflagra]ii mondiale a determinat, sub presiunea nece-
sit\]ilor de r\zboi, interven]ia statului n economie, avnd ca unic scop sl\birea
capacit\]ii de lupt\ a adversarului. Acest dirijism a fost acceptat [i dup\ r\zboi
n cadrul a[a-zisului neoliberalism, specific marilor democra]ii. Libera con-
curen]\ era men]inut\, dar statul intervenea n mecanismele economice pen-
tru a corecta la timp anumite dezechilibre.
~ntr-un stat cum era Rusia Sovietic\, interven]ia statului n economie a
devenit `ns\ total\, generalizndu-se planificarea centralizat\. ncercat\ f\r\
succes n 1920, ac]iunea este reluat\ n 1928, cnd Stalin revenea la o cen-
Statul sovietic le promitea femeilor tralizare extrem\ prin impunerea primului plan cincinal (1928-1933). St\pn
cre[e [i gr\dini]e, cantine [i sp\l\torii absolut asupra partidului, el dorea transformarea URSS ntr-o mare putere
pentru a le determina s\ participe industrial\ care s\ dovedeasc\ superioritatea socialismului. Statul [i nt\rea
cu entuziasm la construirea socialismului
controlul asupra mijloacelor de produc]ie, iar planificarea c\p\ta un caracter
Glosar imperativ, spre care erau ndreptate eforturile ntregului popor. Concomitent,
cincinalul presupunea [i transformarea socialist\ a agriculturii prin regruparea
CAER Comunitatea Economic\ de ]\r\nimii n colhozuri (ferme colective) [i sovhozuri (ferme de stat). Mecani-
Ajutor Reciproc, constituit\ n 1949 din zarea acestui sector urma s\ elibereze for]a de munc\ [i capitalurile necesare
mai multe ]\ri socialiste europene.
industrializ\rii. Pentru realizarea acestui proces erau folosite orice mijloace:
Ulterior a fost extins\ [i n afara conti-
nentului. Coordona planificarea, pro-
propaganda permanent\, sacrificii continue [i violen]\, ntre]inut\ de poli]ia
duc]ia [i comercializarea bunurilor politic\ (N.K.V.D.) prin execu]ii sumare [i deportarea n lag\re de munc\
materiale ntre ]\rile socialiste, asigu- (Gulag) a persoanelor periculoase.
rnd, n general, pia]a de desfacere Beneficiind de investi]ii masive, URSS nregistreaz\ `n acei ani progrese
pentru produse care nu erau de o foar- spectaculoase. Noua Constitu]ie (1936), c\reia i se spunea [i Cea mai demo-
te bun\ calitate [i care nu [i-ar fi g\sit cratic\ din lume, sublinia caracterul imperativ al planific\rii. URSS devenea
cump\r\tori n afara sistemului. astfel un stat totalitar, cu un partid unic [i o represiune sistematic\.
GULAG Nume generic dat lag\relor n anii crizei economice de supraproduc]ie (1929-1933), guvernele celor-
de munc\ for]at\ n URSS, introdus n lalte ]\ri au c\utat c\i [i solu]ii proprii pentru ie[irea din aceast\ situa]ie, fiind
circula]ie de A. Soljeni]n dup\ publi-
elaborate mai multe programe. ntre acestea, cel propus de economistul
carea lucr\rii Arhipelagul Gulag.
NEW DEAL Nume dat reformelor J. Keynes, aplicat n Marea Britanie, prevedea o infla]ie controlat\, protec]io-
ini]iate de pre[edintele F.D. Roosevelt, nism [i devalorizarea monetar\ pentru a descuraja importurile. {i `n Statele
cu ncepere din 1933, consacrate inter- Unite, F.D. Roosevelt c[tig\ alegerile (1932) cu un program anticriz\ (New
ven]iei statului american n domeniile Deal ). n ale sale Convorbiri la gura sobei, el explica politica sa cet\]enilor, fiind
economic [i social. partizanul interven]iei de stat n via]a economic\. Programul a vizat trei dome-
PLAN ANUAL, PLAN CINCINAL nii (bancar, industrial [i agricol), fiind aplicat n dou\ etape: 1933-1934, urm\-
Instrumente de planificare care conduc rindu-se redresarea economic\, [i 1935-1938, cnd s-au realizat o serie de
toate sectoarele de activitate, fixnd reforme sociale. Statul a ini]iat un vast program de lucr\ri publice care
priorit\]i [i direc]ii de ac]iune pentru prevedea construc]ia de autostr\zi, redresarea c\ilor ferate [i amenaj\ri
structurile care gestioneaz\ resurse [i
hidroenergetice.
corelnd sectoarele [i ramurile econo-
mice spre a atinge obiectivele propuse.
New Deal a redat ncrederea americanilor [i a impus redresarea economi-
c\, n 1937 produc]ia industrial\ a SUA dep\[ind-o pe cea din 1929.

56 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
Alte state, Germania [i Italia, au c\utat rezolvarea problemelor economice
pe calea na]ionalismului, pe care fasci[tii [i nazi[tii puneau mare accent. Prin
programul s\u munc\ [i pine, Hitler a ini]iat o serie de lucr\ri publice, iar din
1936 a pornit renarmarea, care a contribuit la sc\derea drastic\ a [omajului.
Dup\ 1945, n zona ocupat\ de Armata Ro[ie s-a constituit Blocul statelor
comuniste. Aceste ]\ri vor adopta regimuri dup\ modelul sovietic, cu unele dife-
ren]e determinate de tradi]ii [i mentalit\]i. Astfel, era desfiin]at\ proprietatea pri-
vat\ `n industrie [i se practica o economie dirijat\, planificat\. n cadrul acestei
economii, libertatea [i ini]iativa individual\ erau ngr\dite pn\ la anihilare.
Politica de restructurare (perestroika) f\cut\ n mod transparent (glasnost)
ini]iat\ de M.S. Gorbaciov, liderul URSS dup\ 1985, avea s\ duc\ treptat la
r\sturnarea regimurilor comuniste [i la rentoarcerea ]\rilor est-europene la
democra]ia bazat\ pe pluralism politic [i economie de pia]\.
Reformele ini]iate de pre[edintele Roosevelt
1 `i aveau `n vedere [i pe fermierii s\r\ci]i
`n timpul crizei economice
ncepnd din 1927, Stalin r\mne singurul st\pn al puterii. La sate ncepe colec-
tivizarea agriculturii, nso]it\ de eliminarea nemiloas\ a opozan]ilor. n acela[i timp, Stalin 3
impune socializarea tuturor mijloacelor de produc]ie [i a schimburilor comerciale [i
impune o planificare rigid\ n sistemul economic, orientat\ n mod prioritar c\tre dez- Roosevelt credea c\ cea mai impor-
voltarea industriei grele. Scopul este clar. Este vorba de instaurarea unei societ\]i f\r\ tant\ problem\ a sa era s\ g\seasc\
clase sociale [i de transformarea URSS ntr-o mare putere industrial\ [i militar\, capabil\ oamenilor de lucru. El era n mod special
s\ ajung\ din urm\, n 10 ani, Occidentul [i s\ relanseze procesul revolu]ionar. nemul]umit de tineret. Mii de tineri furau
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, V, 1998) din trenurile de marf\ sau c\l\tori.
Roosevelt a cerut C.C.C. (The Civilian
Conservation Corps) s\-i ajute. Pn\ n
2 august 1933, aceast\ institu]ie a plasat
250 000 de tineri n tabere peste tot n
Condamnarea stalinismului
]ar\. Ei munceau din greu, t\ind c\r\ri
Stalin a fost la originea conceptului du[man al poporului. Acest termen f\cea inutil antiincendiu n p\duri, nt\rind malurile
s\ cau]i dovada erorilor ideologice ale unui individ sau ale mai multor indivizi angaja]i rurilor inundabile, plantnd copaci n
ntr-o controvers\; acest termen f\cea posibil\ utilizarea represiunii celei mai crude, vio- locuri unde solul a fost degradat. Guver-
lnd toate normele de legalitate revolu]ionar\, mpotriva oricui s-ar fi manifestat n vreun nul asigura lucr\torilor hran\, ad\post [i
fel oarecare c\ nu este de acord cu el. (...) Singura dovad\ a culpabilit\]ii (...) era con- un salariu de un dolar pe zi. Mul]i trimi-
fesiunea acuzatului nsu[i; [i a[a cum au dovedit-o anchetele f\cute ulterior, confesiu- teau ace[ti bani acas\ pentru a-[i ajuta
nile erau ob]inute cu mijloace de presiune fizic\ asupra acuzatului. rudele mai pu]in norocoase.
(N.S. Hru[ciov, Raport la Congresul XX al P.C.U.S, 1956) (B. OCallaghan,
Istoria ilustrat\ a SUA, 1996)

ACTIVITATE INDEPENDENT| 4
1. Alege]i, din documentul 1, acel fragment care define[te adev\ratele scopuri ale Comuni[tii romni au publicat n
comuni[tilor atunci cnd doreau colectivizarea agriculturii [i planificarea economi- 1967 principiile a ceea ce considerau a fi
c\. Alc\tui]i un eseu de 15-20 de rnduri pe aceast\ tem\. un sistem de conducere [i planificare
2. Analiznd documentul 2, ncerca]i s\ explica]i sensul cuvintelor du[man al popo- economic\, n general mai conservatoare
rului. C\uta]i informa]ii suplimentare, n familie sau la cuno[tin]ele mai n vrst\, dect cele formulate n alte ]\ri socialiste.
despre acest subiect. Formula]i-v\ opiniile, ntr-un scurt eseu, despre consecin]ele Chiar dac\ ntreprinderile au c\p\tat mai
acestui tip de represiune asupra economiei [i popula]iei. mult drept de decizie, planificarea a
3. Compara]i cele relatate `n documentele 1 [i 3 [i imaginile care le ilustreaz\. Stabili]i: r\mas n minile partidului. Conduc\torii
a) Condi]iile de munc\ pe un [antier New Deal. ]\rii credeau c\ modernizarea se poate
realiza mai repede n condi]iile unui diri-
b) Rezultatele diferite la care s-a ajuns `n cele dou\ ]\ri.
jism centralizat dect n acelea ale des-
4. Explica]i rela]ia ntre modernizare [i centralizare economic\ n concep]ia liderilor
centraliz\rii economice.
comuni[ti ai Romniei. Formula]i o opinie n acest sens. Preciza]i care este, n con-
(Vlad Georgescu, Istoria romnilor, 1989)
cep]ia voastr\, calea cea mai scurt\ spre modernizare.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 57


Modulul II
ECONOMII LIBERALE
n perioada imediat urm\toare primului r\zboi mondial, demarca]ia ntre
Rusia socialist\ [i democra]iile occidentale avea [i o dimensiune economic\
dirijismul [i centralismul regimului de la Moscova mpotriva liberei concuren]e.
ncepnd cu anii 30 ai secolului XX, statul a abandonat treptat atitudinea
de paznic de noapte al intereselor capitalismului [i s-a implicat direct n rezol-
varea consecin]elor crizei economice de supraproduc]ie (New-Deal-ul ame-
rican este un bun exemplu) sau `n preg\tirea unui nou conflict de avengur\,
devenit iminent dup\ venirea la putere a lui Hitler `n Germania. n vremea celui
de-Al Doilea R\zboi Mondial, toate activit\]ile de produc]ie din ]\rile beligeran-
te au fost subordonate unui singur obiectiv: victoria pe cmpul de lupt\, ceea
Expozi]ia universal\ de la Bruxelles (1958)
demonstra c\ economia european\ ce a dat economiei liberale alte lovituri grele.
[i-a revenit dup\ anii grei ai r\zboiului Teama de comunism a precipitat rentoarcerea la vechile modele [i sub
autoritatea SUA, care au ie[it din r\zboi fortificate, reconstruirea lumii liberale
1 s-a extins inclusiv asupra Germaniei [i Japoniei, ]\ri nvinse.
Noul capitalism liberal n Europa Atuurile americane erau impresionante. Jum\tate din capacitatea de pro-
Aceast\ societate este diferit\ de so- duc]ie mondial\, un sfert din schimburile interna]ionale, dou\ treimi din resur-
cietatea precedent\ [i ar trebui s\-i g\- sele de metal pre]ios ale planetei le apar]ineau. n primii 10 ani postbelici,
sim un nou nume: economie mixt\, stat SUA au investit sub diverse forme, n ]\rile care doreau s\ beneficieze de o
tehnocratic, capitalism progresist, capita- economie liberal\, aproape 23,5 miliarde de dolari (dintre care 13 miliarde
lism de stat?
numai pentru Planul Marshall) [i nc\ aproape 12 miliarde cu titlu de ajutor mili-
Este capitalist\ n m\sura n care pre-
domin\ proprietatea privat\ n industrie, tar. S\ nu ne facem iluzii. Lumea liberal\ se ref\cea cu ajutorul Americii, dar [i
pia]a se supune condi]iilor concuren]ei [i pentru a-i asigura interesele din pozi]ia dominant\ n care ajunsese.
persist\ o mare parte din vechile diferen- Trei piloni trainici au fost n\l]a]i atunci pentru a asigura noua prepon-
]e sociale. deren]\ economic\ ntr-o lume liberal\:
Nu mai este una capitalist\ n m\sura 1) Sistemul monetar interna]ional de la Bretton-Woods, care garanta stabi-
n care dirijismul controleaz\ jocul con-
curen]ei. Este tehnocratic\ n m\sura n
litatea monetar\ (dolarii deveneau singura deviz\ convertibil\ n aur 35
care gestiunea activit\]ilor industriale a pentru o uncie), era vegheat de Fondul Monetar Interna]ional, constituit din
trecut n minile tehnocra]ilor care au capitalul ]\rilor membre [i al c\rui depozit putea fi folosit pentru acoperirea
uzurpat pozi]iile ocupate alt\dat\ de ca- deficitelor.
pitali[ti! Este ns\ [i socialist\, n sensul 2) Liberul-schimb restabilit prin Acordul general asupra tarifelor vamale
c\ o parte important\ a economiei a fost (G.A.T.T.), care se ntemeiaz\ pe clauza na]iunii celei mai favorizate, o n]e-
socializat\. S-a stabilit un salariu minim
na]ional [i un ansamblu de m\suri de
legere de reducere reciproc\ ntre state a taxelor pe circula]ia m\rfurilor.
securitate social\ a fost adoptat, exist\ 3) Guvernul mondial care ar fi trebuit s\ fie ONU se sprijin\ pe o mul]ime
o planificare ndreptat\ spre obiective de structuri (Consiliul Economic [i Social, Banca Mondial\, F.A.O., O.I.T. etc.)
sociale. de la care se a[tepta s\ stimuleze cooperarea economic\ ntre na]iuni [i mari-
(C.A.R. Crosland,
le programe de investi]ii ale reconstruc]iei postbelice.
Viitorul liberalismului, 1952)
Capitalismul liberal astfel restaurat a trebuit ns\ s\ suporte amelior\ri
esen]iale mai cu seam\ n Europa, acceptnd unele ac]iuni ale statului n
Glosar direc]ia dirijismului [i chiar a planific\rii (Fran]a) [i amenaj\rii teritoriului
UNCIE Veche unitate de m\sur\ (Anglia). Na]ionaliz\ri n sectoare cheie ale economiei, precum siderurgia,
pentru greut\]i (folosit\ [i ast\zi n automobilele, b\ncile, asigur\rile, au extins controlul [i au oferit resurse pe
Anglia), a c\rei valoare a variat ntre 28 care guvernele le-au folosit cu prec\dere n domeniul protec]iei sociale (de la
[i 35 de grame. sus]inerea maternit\]ii, asigur\ri `n caz de boal\ [i de accidente diverse, pn\
LIBER SCHIMB Acord `ntre state la aloca]ii familiale). Totu[i, ceea ce s-a dorit ini]ial la Washington nu s-a putut
care faciliteaz\ circula]ia m\rfurilor realiza: nu a putut fi reconstruit\ unitatea economic\ a lumii, iar Europa s-a
f\r\ obi[nuitele taxe vamale.
organizat lund distan]\ fa]\ de inten]iile americane de domina]ie mondial\.

58 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
2
Opinii divergente asupra cre[terii economice
Ajutorul american c\tre ]\rile din vestul
z n 1963, Raymond Aron (filosof francez) se ndoia de posibilitatea unor cre[teri Europei, `ntre anii 1947-1955
nelimitate pe termen lung. (milioane de dolari)
O rat\ de cre[tere a produsului anual pe persoan\ de 4% nu poate fi men]inut\ o 4
perioad\ foarte lung\, aceasta implic\ dublarea n 20 de ani, multiplicarea cu 8 n 60 de % din tota-
ani [i cu 32 ntr-un secol. Anul Ajutor Dona- ~mpru- lul impor-
Actualele modele de cre[tere economic\ nu pot fi imaginate pe termen lung. Nici pro- militar ]ii muturi turilor de
duc]ia global\ [i nici productivitatea muncii nu pot cre[te pe termen nelimitat. bunuri [i
z n 1969, la ncheierea mandatului s\u, pre[edintele american Lyndon Johnson servicii
afirma: 1 947 43 672 3 737 24%
}ara noastr\ a intrat n cea de a 95-a lun\ de cre[tere economic\ continu\, care prin 1 950 463 2 775 180 19%
vigoare [i prin for]\ este f\r\ precedent n istoria noastr\. Ne-am desp\r]it definitiv de rece-
1 953 3 435 1 138 172 6%
siunile ciclice, care vreme de genera]ii ne-au ndep\rtat de dezvoltare [i progres. Nu mai
consider\m s\r\cia [i [omajul drept caracteristici permanente ale vie]ii noastre economice. 1 955 1 593 800 74 4%

3
Eu nu cred c\ ruptura din 1974 (criza care a ntrerupt cei 30 de ani glorio[i) a fost
pur [i simplu un efect al cre[terii pre]ului petrolului, ar fi fost prea frumos. Cred mai
degrab\ c\ a fost nceputul fazei descendente a unui ciclu al lui Kondratiev, perioade de
40-50 de ani de respira]ie a vie]ii economice care alunec\ foarte departe n trecut.
Actualul ciclu Kondratiev pleac\ din 1945, faza de ascenden]\ a durat 30 de ani [i s-a ter-
minat la jum\tatea anilor 70.
Nu cred c\ acest reflux economic va afecta capitalismul. Aceasta este o veche aven-
tur\, care a s\rit peste revolu]ia industrial\ [i cre[terea economic\. Contrar opiniei ge-
nerale derivate din gndirea lui Marx, eu cred c\, de fapt, capitalismul nu este dect o
mic\ parte a societ\]ii, partea cea mobil\, cea mai vie, care n-are nici o leg\tur\ cu con-
textele na]ionale [i care tr\ie[te la dimensiunile lumii.
Nu cred deloc c\ ce se ntmpl\ acum reprezint\ revan[a na]iunilor proletare fa]\
de na]iunile capitaliste. Marea for]\ a capitalismului este aceea de a-[i adapta perma- ~n anii 80, `ntr-un supermarket
nent mijloacele domina]iei sale. dintr-un ora[ american
(F. Braudel, Expansiunea, 1982)
5
Se poate spune c\ aspiratorul, calcu-
ACTIVITATE INDEPENDENT| latorul de buzunar, bomba atomic\, tele-
fonul mobil, butelia de gaz, stiloul cu bil\
1. Re]ine]i, din documentul 1, principalele caracteristici ale noului capitalism liberal `n sau discul de vinil `ntruchipeaz\ spiritul
Europa postbelic\. Stabili]i, lucrnd `n grup, asem\n\rile [i deosebirile fa]\ de secolului.
capitalismul secolului XIX [i al primei jum\t\]i a secolului XX. Dar obiectul care reprezint\ cel mai
2. Motiva]i pesimismul filosofului francez Raymond Aron, n contrast cu optimismul bine aceast\ cerin]\ r\mne c\ruciorul
de supermarket, inventat de b\canul
pre[edintelui american Lyndon Johnson.
american Sylvan M. Goldman n 1937: un
3. Rezuma]i n dou\ fraze sus]inerile marelui istoric francez F. Braudel. Confrunta]i co[ fixat pe un scaun, ambele metalice,
cele dou\ teorii despre capitalism men]ionate. Sunte]i n favoarea sau contra care, dac\ i pui [i ro]i, devine c\rucior.
opiniei lui Braudel? Alc\tui]i un eseu cu acest subiect. Un c\rucior suficient de robust, care
4. Alege]i un alt obiect care ar putea simboliza asemeni c\ruciorului de super- transport\ ntr-un an m\rfuri care i dep\-
market sau aparatelor electro-casnice spiritul veacului. Stabili]i unde a fost fabri- [esc de 10 000 de ori greutatea, pe un
cat prima oar\, cnd l-a]i descoperit [i utilizat, dac\ [i cum v-a schimbat via]a. traseu de 4000 de kilometri, un c\rucior
Confrunta]i-v\ informa]iile cu cele ale colegului de banc\. care, a[ezat al\turi de celelalte la intrarea
5. Examina]i datele din tabelul 4. Stabili]i pentru fiecare coloan\ a tabelului tendin]ele n supermarket, simbolizeaz\ triumful
principale, de cre[tere sau de sc\dere. Alc\tui]i un eseu despre cei 30 de ani glo- sau disperarea societ\]ii de consum.
rio[i, eviden]iind contribu]ia american\ pe domenii. Explica]i de ce ajutorul militar (Dosar. Societatea de consum
1900-2000, `n LHistoire, Nr. 239, 2000)
este sensibil mai mare dect dona]iile [i mprumuturile pentru anii 1953 [i 1955.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 59


Modulul II
{i totu[i, cu ncepere din 1948, dar cu deosebire din 1960 [i pn\ spre
1973, n lumea liberal\ s-a nregistrat o cre[tere economic\ excep]ional\
(ndeob[te numit\ cei 30 de ani glorio[i), avnd drept consecin]\ o cre[tere
demografic\ impetuoas\ (n cele mai industrializate ]\ri ale lumii sporul a fost
de 29%).
Anii ace[tia s-au caracterizat prin efortul de investi]ie [i de modernizare n
domeniul echipamentului [i utilajelor, schimburile interna]ionale au cunoscut o
expansiune spectaculoas\, iar guvernele inspirate de Keynes au st\pnit rit-
murile cre[terii, armonizndu-le cu stabilitatea pre]urilor [i cu echilibrul pl\]ilor
externe. Prosperitatea s-a r\sfrnt [i asupra celor mai s\race categorii ale
popula]iei, beneficiarele unei largi ac]iuni de protec]ie social\.
Cre[terea economic\ a nsemnat modernizarea industriei, cu deosebire a
celei considerate de vrf (electronic\, aerospa]ial\, nuclear\), restructurarea
Gulerele albe au preluat puterea agriculturii, avntul excep]ional al activit\]ilor din servicii.
[i responsabilitatea `n `ntreprinderile
din Occident, impunndu-se `n fa]a A fost ns\ o cre[tere inegal\, excep]ional\ mai ales pentru ]\rile nvinse,
gulerelor albastre (muncitorii `n salopete) Germania [i Japonia (10% anual), mijlocie pentru Italia [i Fran]a [i relativ lent\
pentru SUA [i Anglia. Cei 30 de ani glorio[i au schimbat fa]a Europei occiden-
1 tale. Dincolo de prosperitatea vizibil\, transform\ri semnificative s-au produs [i
O caracterizare economic\ n societate: a crescut considerabil num\rul personalului salariat, care a consti-
a Romniei postdecembriste tuit practic o nou\ burghezie, a sporit num\rul agricultorilor perfect integra]i
O ]ar\ ca Romnia, f\r\ un capital n noile activit\]i socio-economice, fermieri care utilizeaz\ mijloace tehnice
fizic corespunz\tor [i f\r\ tehnologie moderne, recurg la credite [i se asociaz\ re]elelor industriale [i comerciale n
modern\, nu poate ajunge la crearea de func]iune, au crescut salariile muncitorilor, ceea ce le-a permis s\ se bucure de
valori materiale dect prin munc\, adic\ consumul de mas\, gulerele albe, salaria]ii din domeniul serviciilor [i femeile
prin salarii. Investi]iile str\ine, aducnd
tehnologie [i capital, creeaz\ n primul care lucreaz\ au crescut numeric, cu deosebire n nv\]\mnt, s\n\tate,
rnd locuri de munc\ [i contribuie la administra]ie [i comer].
mbun\t\]irea calit\]ii lucr\torului romn. {ocul petrolier din 1973 a pus cap\t acestei epoci, aruncnd lumea occi-
(...) Mult mai trziu se va pune problema dental\ ntr-o lung\ criz\ ntrerupt\ de scurte momente de cre[tere. Dup\
controlului [i de]inerii unei p\r]i a capi- stagfla]ia din 1975 (stagnare [i infla]ie), economia mondial\ p\rea a se redre-
talului de c\tre salaria]ii [i capitali[tii
romni.
sa, dar ntr-un ritm mai lent [i oricum inegal de la o ]ar\ la alta. Guvernele
(Al. Zean\, Riscul de ]ar\, liberale de la nceputul anilor 80, care au limitat puternic interven]ia statului n
n Secolul 20, 1-3, 2000) economie, n-au putut opri mersul crizei care se agraveaz\ odat\ cu intrarea n
incapacitate de plat\ a unor ]\ri debitoare (precum Mexicul n 1982). Relansa-
rea american\ de la sfr[itul primului mandat al pre[edintelui Reagan (1981-
1984) a fost urmat\ de o infla]ie generalizat\ n toate ]\rile dezvoltate.
Criza a avertizat asupra disfunc]ionalit\]ilor capitalismului restaurat n 1945
[i a revigorat liberalismul, singurul capabil s\ aduc\ un nou echilibru ntre
for]ele vii ale economiei: mai mult\ libertate ntreprinz\torilor, mai mult\ liber-
tate pre]urilor, mai mult\ mobilitate for]ei de munc\.
n anii care au urmat c\derii comunismului, ]\rile eliberate de aceast\ ideo-
logie au abandonat economia centralizat\, planificat\ [i s-au ndreptat n rit-
murile diferite ale tranzi]iei c\tre economia func]ional\ de pia]\, c\l\uzit\ de
spiritul liberal.
Dac\ n Cehia [i Slovacia, n unele state desprinse din vechea Iugoslavie,
n Polonia [i Ungaria, schimbarea s-a f\cut cu destul succes, n Romnia [i
Un ambuteiaj pe drumurile Spaniei,
`n prag de vacan]\,
Bulgaria tranzi]ia spre o nou\ societate cu caracter liberal a fost dificil\, ceea
semn sigur al prosperit\]ii economice ce explic\ [i ntrzierea intr\rii acestora n Uniunea European\.

60 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
2
Economia romneasc\ n preajma ader\rii la UE
z Contextul interna]ional
Mediul interna]ional va continua s\ fie influen]at de incertitudini majore cu r\d\cini n
dezechilibrele globale [i n tensiunile economice produse de conflicte geopolitice.
Stagnarea economic\ n Europa, dar [i n alte p\r]i ale lumii, iar pe de alt\ parte ascen-
siunea economic\ a Chinei, Indiei [i a altor economii asiatice vor determina multe ]\ri Industria
(inclusiv UE [i pe membrii s\i) s\ adopte mecanisme protec]ioniste n vederea protej\rii romneasc\,
pie]elor interne. Pre]ul produselor de baz\ (n special la petrol [i gaze) va continua s\ fie considerat\
sub presiunea cre[terii economice a statelor asiatice [i a unor blocaje pe partea de ofert\. de comuni[ti
Aceste circumstan]e vor afecta economia Romniei. de nivel
mondial,
z [i-a dezv\luit,
Produc]ia industrial\
dup\ 1989,
Produc]ia industrial\ a crescut cu mult mai pu]in n 2005 fa]\ de anul anterior (cu
ineficien]a
2%), n timp ce PIB a crescut probabil cu 4%. Este plauzibil s\ sus]inem c\ industria
romneasc\ a suportat [ocuri puternice: aprecierea masiv\ a monedei na]ionale, Indicatori de baz\ ai economiei romne[ti
cre[terea tarifelor de energie c\tre nivelele din UE, sistarea ajutoarelor de stat, competi]ia
mai dur\ de pe pia]a intern\, reducerea barierelor pentru importurile europene de con- 3 2003 2004 2005
fec]ii din China (confec]iile sunt un bun de export important pe pie]ele din UE). Cre[terea real\
(D. D\ianu, Economia romneasc\: ce este de urm\rit n 2006, 5,2 8,3 4,5
a PIB (%)
n 22, 841, aprilie 2006)
Pre]urile 14,1 9,3 8,6
z Agricultura de consum (%)
Necesar\ este aducerea agriculturii la nivelele minime de competitivitate din UE, [i
istoria nu cunoa[te o alt\ cale de competitivizare dect cre[terea suprafe]ei medii a Deficitul de cont -6,0 -8,7 -9,2
exploata]iei agricole ori pe baza ridic\rii performan]elor n randamentele de produc]ie pe curent (%PIB)
suprafa]\ [i n productivitatea muncii, ntruct n prezent, cu aproape 40% din for]a de Deficitul buge- -2,3 -1,1 -0,8
munc\ din economie, sectorul agricol abia particip\ cu 11-12% la formarea PIB. tului public
Nici m\car programele de asociere ntre micii agricultori nu contribuie la rezolvarea
problemelor apartenen]ei la UE n agricultur\, pentru c\ unirea n asocia]ii poate aduce
eventual o mbun\t\]ire a performan]elor productive, dar nu [i necesara diminuare dra- Indicatori de vulnerabilitate
4
matic\ a for]ei de munc\ angajate n agricultur\, singura care poate schimba spre stan-
2003 2004 2005
dardele europene locul sectorului agricol n economie.
(I. {erb\nescu, Politici agricole n concordan]\ cu cerin]ele apartenen]ei la UE, Totalul datoriei ex- 34,1 36,3 34,5
n 22, 808, septembrie 2005) terne (% din PIB)
Rezervele oficiale 45,0 53,0 65,0
(masa monetar\)
ACTIVITATE INDEPENDENT| Totalul datoriei
externe pe termen 7,0 8,8 8,1
1. Identifica]i, cu ajutorul documentului 1, cea mai relevant\ condi]ie a progresului
economiei romne[ti. C\uta]i cteva exemple de `ntreprinz\tori care au reu[it s\ scurt (% din PIB)
ob]in\ rezultate deosebite stimulnd produc]ia.
2. Caracteriza]i, lucrnd `n grupuri de cte 4-5 elevi, contextul economic interna]ional
al intr\rii Romniei n UE. Stabili]i ce ne avantajeaz\ [i ce ne dezavantajeaz\ pe
PRO MEMORIA!
termen scurt [i lung n aceast\ situa]ie. z Secolul XX a cunoscut, al\turi de eco-
3. Prezenta]i economia romneasc\ din perspectiva celor dou\ domenii fundamen- nomiile liberale, [i economii dirijate.
tale: industria [i agricultura. Analiza]i efectul unuia din factorii de [oc men]iona]i z Caracteristic cu deosebire celei a
n leg\tur\ cu industria. Formula]i, oral, o scurt\ expunere pe aceast\ tem\ [i doua jum\t\]i a secolului trecut este
sus]ine]i-o `n fa]a colegilor. impactul unor aspecte ale economi-
4. Selecta]i punctele slabe ale agriculturii romne[ti n preajma intr\rii n UE. Dac\ ilor dirijate cu economiile liberale.
solu]iile indicate de autorul articolului nu vi se par eficiente, ce pronostic pute]i da z n Romnia postcomunist\, aban-
pentru evolu]ia acestui sector economic n anii care vor veni? donarea economiei planificate [i
5. Defini]i termenii economici folosi]i de speciali[ti, precum: produs intern brut (PIB), trecerea spre economia de pia]\ au
venit na]ional, deficit de cont curent. Interpreta]i, cu ajutorul lor, datele din cele restaurat vechiul liberalism.
dou\ tabele. Alc\tui]i un scurt eseu cu acest subiect.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 61


STUDIU DE CAZ
Economie rural\ economie urban\ `n Romnia
ECONOMIA RURAL|, O TRADI}IE CARE VA DURA
La cap\tul ultimilor 50 de ani [i n preajma intr\rii n UE, economia agrar\
[i produc\torii din Romnia se afl\ n fa]a acelora[i provoc\ri ca `n anii de dup\
r\zboi: nivelul tehnic precar, asemenea calit\]ii semin]elor [i raselor de ani-
male, dependen]a de condi]iile climatice [i, nu n ultimul rnd, produsele
ob]inute, de pu]ine ori n concordan]\ cu standardele europene.
Cum s-a ajuns aici putem afla cercetnd ce s-a ntmplat n acest domeniu
mai nti n anii comunismului. Reforma agrar\ din 1945, incomplet\ (pentru c\
a exceptat combatan]ii-]\rani de pe frontul sovietic), a avut doar rolul de a des-
fiin]a vechea clas\ de proprietari [i de a atrage de partea noilor st\pni,
sus]inu]i [i de for]a ocupantului sovietic, cea mai mare parte a popula]iei ]\rii.
mpotriva unor declara]ii oficiale, n umbra mpropriet\ririi se afla colecti-
vizarea. Impus\ de modelul sovietic, s-a desf\[urat sub puternica motiva]ie a
cre[terii produc]iei [i a productivit\]ii [i ridic\rii nivelului de trai al ]\r\nimii. De
fapt, vreme de mai bine de un deceniu [i mpotriva unei puternice rezisten]e,
Propaganda comunist\ prezenta
autorit\]ile au patronat n for]\ un alt transfer de proprietate de propor]ii,
o economie rural\ cosmetizat\ p\mntul, vitele [i atelajele exploata]iilor rurale trecnd n proprietatea colec-
`n raport cu cea real\ (afi[ din 1951) tiv\ a membrilor nou nfiin]atelor gospod\rii agricole colective, care asigurau
statului un control absolut asupra acestui sector economic [i produc\torilor s\i.
Cronologie n anii care au urmat, dotarea tehnic\ a nregistrat o cre[tere semnificativ\,
23 martie 1945 Legea reformei agrare iar programul de iriga]ii a ridicat produc]ia la hectar; n acela[i timp, investi]iile
decretat\ de guvernul dr. Petru Groza. masive n industrie au golit satele, ndreptnd for]a de munc\ tn\r\ spre ma-
Martie 1949 Declan[area colectiviz\rii rile ntreprinderi urbane. Cel mai des evocat moment a r\mas n memoria
agriculturii.
13 decembrie 1950 Aprobarea primului
colectiv\ culegerea recoltei, care aducea la cap\tul tarlalelor osta[i, studen]i,
plan cincinal. elevi [i func]ionari publici reuni]i n dorin]a de a-[i ispr\vi ct mai repede treaba.
Aprilie 1962 ~ncheierea colectiviz\rii. Ambi]ia lui N. Ceau[escu de a achita pn\ la ultimul dolar datoria extern\
1985 Dup\ statistica oficial\, popula]ia ce se acumulase `n timp a dirijat o mare parte din produsele agriculturii spre
rural\ a ajuns s\ fie egal\ cu cea urban\. export. A fost astfel declan[at\ o criz\ f\r\ precedent a aprovizion\rii pie]ei
22 decembrie 1989 Programul politic `n
zece puncte al F.S.N. a[az\ la loc de cin- interne, mascat\ f\r\ s\ conving\ pe nimeni cu Programul de alimenta]ie
ste Restructurarea agriculturii, crearea [i [tiin]ific\ a popula]iei adoptat de Marea Adunare Na]ional\ n iunie 1984.
sprijinirea micii produc]ii ]\r\ne[ti. Evenimentele din finalul anului 1989 [i pr\bu[irea regimului comunist care
14 februarie 1991 Adoptarea de c\tre a urmat au trezit speran]a redobndirii p\mntului pierdut [i refacerii unei lumi
camerele reunite ale Parlamentului a Legii
risipite. De altfel, restructurarea agriculturii [i sprijinirea micii propriet\]i ]\r\-
fondului funciar care prevede restabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor ne[ti, precum [i oprirea distrugerii satelor se aflau la loc de frunte n Comuni-
ce se g\sesc `n patrimoniul fostelor coo- catul c\tre ]ar\ al Frontului Salv\rii Na]ionale din decembrie 1989.
perative agricole de produc]ie (C.A.P.). Legisla]ia agrar\ din ultimii 16 ani a consacrat dreptul la proprietate pn\ la
12 ianuarie 2000 Monitorul oficial public\ restituirea integral\ a ceea ce a fost confiscat n anii comunismului. Din p\cate,
Legea restituirii terenurilor agricole [i fores-
retrocedarea p\mntului a fost nso]it\ de abuzuri [i ilegalit\]i, de procese
tiere adoptat\ de cele dou\ camere ale
Parlamentului `n decembrie 1999. interminabile [i de nemul]umiri vehemente.

62 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Dar, a[a cum demonstreaz\ nu numai speciali[tii, ci `ns\[i realitatea, mica
exploata]ie ]\r\neasc\ nu este capabil\ s\ produc\ dect n limitele
supravie]uirii. Precaritatea randamentului agriculturii este vizibil\ n satele
romne[ti: construc]ii din materiale friabile, lesne luate de apele marilor inun-
da]ii, drumuri desfundate, p\duri care, odat\ distruse, se refac cu tot mai mult\
greutate. Reconstruirea economiei agrare [i, implicit, a satului romnesc
r\mne un subiect deschis viitorului.

1 Dinamica produc]iei globale agricole n


2 anii 1938-1989 (%)
Cooperativizarea
n etapa actual\, lupta mpotriva exploat\rii capitaliste la sate [i Anii Anii compara]i
politica de ngr\dire a chiaburimii, de la limitarea puterii sale eco- de baz\ 1938 1950 1960 1970 1980 1985 1989
nomice [i influen]ei sale politice, trebuie dus\ cu [i mai mult\ 1938 100 74 126 157 247 300 260
hot\rre.
Aceast\ sarcin\ se ndepline[te pe baza politicii de clas\ la sate: 1950 100 171 212 334 406 351
1) prin ap\rarea intereselor proletarului agricol (...); 2) printr-o 1960 100 224 196 238 206
politic\ fiscal\ de clas\, care s\ apese pe chiabur.
1970 100 158 192 166
n acest scop, partidul va c\uta: 1) s\ limiteze chiaburimea (...);
3) s\ dezvolte toate formele de coopera]ie n agricultur\; 4) s\ con- 1980 100 122 105
tribue la mecanizarea [i electrificarea tot mai larg\ a gospod\riei 1989 100 86,5
agricole...
(Din Raportul prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej (Dup\ Maria Mure[an, Dumitru Mure[an,
la plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949) Istoria economiei, Ed. Economic\, 2003)

5 Investi]ii `n economia na]ional\


Legea 18/1991 3 [i `n agricultur\
Art.8. Stabilirea dreptului de proprietate privat\ asupra terenurilor care se g\sesc n
1950 1970 1980 1989
patrimoniul cooperativelor agricole de produc]ie se face n condi]iile prezentei legi prin
reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. Total
Art.10. Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situa]iei (milioane lei), 6304 79 990 210 451 236 411
terenurilor de]inute de cooperativ\ la 1 ianuarie 1990, nscris\ n sistemul de eviden]\ a din care
cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectat\ cu nstr\in\rile legal efec- investi]ii `n 668 12 789 27 244 39 805
tuate de c\tre cooperativ\ pn\ la data intr\rii n vigoare a legii. agricultur\,
(Dup\ Istoria Romniei n texte,
coord. Bogdan Murgescu, Corint, Bucure[ti, 2001) reprezentnd
din totalul 10,6% 15,9% 12,9% 16,8%
investi]iilor (%)
ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Traduce]i din limba de lemn utilizat\ de secretarul general al P.M.R. n Raportul
la plenar\ din 3-5 martie 1949 adev\ratele inten]ii ale conduc\torilor partidului Ponderea grupelor de vrst\ fa]\
4 de totalul agricultorilor `n 1989
odat\ cu cooperativizarea agriculturii.
2. Explica]i din ce motive dezvoltarea formelor de coopera]ie, mecanizarea [i electri- Grupe Popula]ie
ficarea erau asociate cu limitarea chiaburimii. de vrst\ ocupat\ ( %)
3. Analiza]i datele din tabelul 2. Stabili]i curba cresc\toare [i descresc\toare a pro-
duc]iei globale agricole de-a lungul a 50 de ani. Formula]i o opinie. 15-24 14,5
4. Motiva]i propor]ia corespunz\toare mai mic\ a investi]iilor din agricultur\ fa]\ de 25-34 14,9
cele din industrie. 35-49 17,1
5. Stabili]i, dup\ examinarea documentului 4, cteva concluzii. 50-64 28,2
6. Alc\tui]i un eseu n care s\ formula]i o opinie argumentat\ relativ la situa]ia general\ 65 [i peste 24,9
a agriculturii romne[ti, nainte de intrarea n UE.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 63


Modulul II

ECONOMIA URBAN|
Cel de-Al Doilea R\zboi Mondial s-a ncheiat pentru Romnia cu un bilan]
dramatic, mor]ilor, r\ni]ilor [i disp\ru]ilor ad\ugndu-li-se pierderi materiale care
au dezorganizat pe termen lung economia na]ional\. Preluarea puterii politice
de c\tre comuni[ti a l\sat `n grija acestora refacerea ]\rii. Pentru ei era impe-
rios necesar s\ fie demontat\ vechea economie de pia]\ prin desfiin]area, prin-
tre altele, a marii propriet\]i private [i, odat\ cu concentrarea tuturor resurselor
sub autoritatea partidului-stat, s\ fie nf\ptuit\ noua economie centralizat\,
organizat\ prin planificare (ini]ial numai anual\, ulterior [i cincinal\).
Dogma politic\ potrivit c\reia o societate superioar\ nu se poate constitui
dect prin intermediul dictaturii proletariatului a condus imediat la teza priorit\]ii
industrializ\rii, care a fost sus]inut\ pn\ n ultimul ceas al regimului comunist,
cel mai adesea f\r\ a se ]ine cont de resursele materiale [i umane, de rentabi-
litate sau de consecin]ele sociale.
La `nceputul anilor 60, Romnia s-a opus planului Valev, sus]inut `n cadrul
CAER, contestnd astfel conceptul de diviziune socialist\ interna]ional\ a
Industria socialist\, o industrie energofag\
muncii. Ulterior, Romnia a aderat la Fondul Monetar Interna]ional, a semnat
[i poluant\ (combinatul de producere
a cimentului de la Turda `n anii 70) un acord cu Comunitatea Economic\ European\ (1980) [i a primit clauza
na]iunii celei mai favorizate din partea SUA (1975-1988). Din p\cate, toate
Cronologie aceste premise favorabile au fost irosite. Industrializarea for]at\ era prin ea
`ns\[i o cauz\ a e[ecului.
11 iunie 1948 Na]ionalizarea principa- ~n plus, a[a cum era gndit\, avea n vedere cu prec\dere metalurgia,
lelor mijloace de produc]ie.
siderurgia, construc]ia de ma[ini [i industria extractiv\, neglijnd aproape com-
11 iulie 1948 ~nfiin]area Comisiei de
Stat a Planific\rii. plet industriile produc\toare de bunuri de consum. Apoi, construirea de mii de
1963 Proiectul romno-iugoslav de con- ntreprinderi pentru a asigura extinderea activit\]ilor industriale n ntreaga ]ar\
struire a obiectivului hidroenergetic de la provoca dezechilibre datorate proastei gestiuni specifice propriet\]ii de stat,
Por]ile de Fier. dar [i deficitului de materii prime, de for]\ de munc\ nalt calificat\ [i de
Noiembrie 1979 ~ncheierea primului resurse energetice. Ciclul se ncheia cu produse de slab\ calitate, necompeti-
tronson al metroului Bucure[ti. tive pe pia]a mondial\, de multe ori exportate n ]\rile CAER, la schimb cu
Mai 1984 Darea n folosin]\ a canalului
altele similare. Cre[terea economic\ nu producea astfel un nivel de trai supe-
Dun\re Marea Neagr\.
22 decembrie 1989 Programul F.S.N. `n rior, ci doar men]inea veniturile medii la nivelul supravie]uirii. Dac\ ad\ug\m [i
10 puncte prevede, `ntre altele, eliminarea sacrificiile solicitate pentru plata datoriei externe, putem n]elege mai bine
centraliz\rii [i a birocra]iei, promovarea starea de spirit din care s-au n\scut evenimentele din decembrie 1989.
liberei ini]iative [i a competi]iei. Rentoarcerea la economia de pia]\ s-a realizat anevoios, ntr-o lung\
1990 Pr\bu[irea produc]iei industriale perioad\ de tranzi]ie. Privatizarea a desfiin]at mii de ntreprinderi [i a disponibi-
(-27,7%) [i a exporturilor (-54%). lizat milioane de muncitori. Ani de zile, produc]ia industrial\ a sc\zut constant,
1991 Adncirea recesiunii. P.I.B. scade
cu 12,9% fa]\ de anul precedent.
nso]it\ fiind de sc\derea nivelului de trai, mult sub nivelul nregistrat n anii de
1993 Stoparea sc\derii produc]iei. dinainte de 1989. C\derea accelerat\ a fost oprit\ la nceputul noului secol [i n
1995 Accelerarea procesului de privati- anii 2004-2005 (n primul an [i n sectorul agricol), iar semnele unei redres\ri au
zare. nceput treptat s\ apar\, fiind concretizate n cre[teri de pn\ la 4%, mai mari
1998 P.I.B. scade cu 10,4%, [omajul dect nivelul `nregistrat `n ]\rile occidentale. Activit\]ile financiare, serviciile [i
atinge 10,6%. consumul au crescut. n toate marile ora[e, cl\dirile cu multe etaje, din sticl\ [i
2000 Apari]ia primelor roade ale politicii
beton, [i supermarketurile te ntmpin\ la tot pasul. Intrarea previzibil\ n UE va
de restructurare [i privatizare.
2003 Cre[terea economic\ nceput\ n injecta economia romneasc\ cu importante sume de capital. Prosperitatea att
ultimii ani continu\ (4,8%). de ndelung dorit\ depinde `ns\ [i de contribu]ia noastr\, a tuturor.

64 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II

1 Dinamica produc]iei industriale


2
Punctul de vedere oficial asupra dezvolt\rii economice a Romniei a Capitalei (1938-1986)
Dimensiunile dezvolt\rii noastre n acest cincinal (1976-1980) sunt reliefate cu pute-
re de faptul c\ n anul 1980 produc]ia global\ industrial\ va fi de 53 de ori mai mare dect
n 1938. Dispunem ast\zi de o industrie modern\, dotat\ cu mijloace de produc]ie avansate,
capabil\ s\ rezolve cele mai complexe probleme ale progresului tehnic contemporan, s\
asigure nzestrarea tuturor ramurilor cu ma[ini [i utilaje de nalt randament. Industria par-
ticip\ cu peste 60% la formarea venitului na]ional [i cu peste 75% la acoperirea cerin]elor
de ma[ini [i utilaje ale economiei, cuprinde 35% din totalul popula]iei ocupate, manifes-
tndu-se ca factor hot\rtor al progresului economic [i social al societ\]ii noastre.
(N. Ceau[escu, Raportul C.C. la al XII-lea Congres P.C.R., 19 noiembrie 1979)

3 (Dup\ Bucure[ti. Omagiu marelui erou,


Un alt punct de vedere 1988)
Cincinalul 1976-1980 nu a putut fi ndeplinit la majoritatea indicilor principali, nici la
venitul na]ional, nici la produc]ia industrial\ total\ Ca urmare, fa]\ de directivele apro-
5
bate n 1979, prevederile cincinalului urm\tor vor fi reduse Acest joc cu cifrele las\ 2005 a fost anul n care Romnia a
impresia unui haos deplin n politica de planificare, cu att mai mult cu ct ele mascheaz\ luat-o r\u pe calea economiei artiza-
lipsa oric\rei ncerc\ri reale de reform\ economic\. Economia romneasc\ este, f\r\ nale Tot ce a fost important, sigur [i
ndoial\, cea mai strict centralizat\ [i rigid planificat\ economie din ntregul lag\r socia- profitabil a fost vndut capitalului str\in
list, o situa]ie care genereaz\ ineficien]\, lips\ de flexibilitate, care descurajeaz\ ini]iati- petrolul, distribu]ia de gaze [i electrici-
vele n mod paradoxal, fabricile industrializ\rii socialiste, n loc de a produce bog\]ie, tate, perla coroanei din sistemul bancar
produc s\r\cie. Metodele prin care s-a realizat pn\ acum industrializarea, transferul [i aceste piese nu se poate spune c\ n-au
for]ei de munc\ din agricultur\, creditele externe [i acumularea for]at\ pe seama con- prosperat Industria piatra unghiular\
sumului sleindu-le treptat. a economiei reale aproape a stagnat.
(Vlad Georgescu, Istoria romnilor, 1989) Au crescut ns\ serviciile, iar cele finan-
ciar-bancare ntr-o alur\ de invidiat n
4 Produsul intern brut, dup\ 1989 (%) general, r\mne o ntrebare: dac\ dez-
Anii Industrie Agricultur\ Servicii voltarea serviciIlor poate avea loc f\r\ o
dezvoltare solid\ a industriei [i agricul-
1990 40,5 21,8 26,5 turii, ndeosebi a produc]iei prelucr\toa-
1991 37,9 18,9 34,8 re? Investi]ii masive se fac nu n facili-
1992 38,3 19,0 40,6 t\]i industriale sau utilit\]i publice, ci n
afaceri imobiliare, n construc]ii de birouri,
1997 30,9 18,0 38,4
de vile [i de apartamente de lux. Ct
1998 26,3 14,4 44,4 poate rezista o astfel de economie?
1999 24,8 13,3 46,4 (Ilie {erb\nescu, Ce fel de economie
se construie[te acum n Romnia?,
ACTIVITATE INDEPENDENT| `n 22, 836, martie 2006)
1. Analiza]i documentul 1. Defini]i industrializarea n concep]ia secretarului general al
P.C.R.
2. Compara]i afirma]iile din acest document cu argumentele formulate `n documentul PRO MEMORIA!
3. Descoperi]i fa]a nev\zut\ a industrializ\rii. Stabili]i metodele. Explica]i formula- z Economia rural\ [i cea urban\ au
rea: n mod paradoxal, fabricile... produc s\r\cie. Alc\tui]i un eseu argumentativ fost subordonate deciziei politice n
cu tema: Luminile [i umbrele industrializ\rii n anii comunismului. vremea regimului comunist.
3. Interpreta]i documentul 4. Caracteriza]i, `mpreun\ cu un grup de colegi, economia z Abandonarea dirijismului [i reveni-
romneasc\ postdecembrist\.
rea la liberalism au creat ns\ alte
4. Analiza]i documentul 5. Ce repro[eaz\, de fapt, autorul textului factorilor de decizie
probleme, `n primul rnd accentua-
economic\? Alc\tui]i, pe baza altor informa]ii, un tablou al situa]iei din ultimii 15 ani.
rea decalajului ntre activit\]ile pro-
5. Explica]i de ce n vremea comunismului investi]iile erau dirijate n industrie, pentru
ductive [i servicii, cu consecin]e
ca ast\zi ele s\ fie atrase n alte sectoare. Care crede]i c\ este solu]ia optim\?
sociale importante.
Alc\tui]i un eseu cu tema: Economia romneasc\ n c\utarea propor]iilor corecte.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 65


*Diaspora [i exilul romnesc
ROMNII DE LNG| ROMNIA
Macedoromni
din Plea[a For]a]i de mprejur\ri [i de evolu]ia istoric\, grupuri de romni tr\iesc ast\zi
`n port
n afara grani]elor ]\rii noastre, constituind minorit\]i na]ionale n mai multe
tradi]ional
state ale lumii.
Glosar Expresia Romnia este o ]ar\ nconjurat\ de romni este sus]inut\ de
existen]a acestui num\r important de cona]ionali ai no[tri care tr\iesc n statele
COLONIZARE A[ezarea sistema- vecine. Unii se numesc romni, al]ii moldoveni, valahi, aromni, macedoneni
tic\, dirijat\, a unei popula]ii str\ine sau meglenoromni. Existen]a lor reprezint\ o realitate ce deriv\ din procesul
ntr-un teritoriu ocupat, cu scopul sc\- de etnogenez\ care a cuprins o arie mult mai ntins\ dect suprafa]a de ast\zi
derii preponderen]ei autohtonilor. a Romniei.
DEPORTARE Ac]iune represiv\ ce
Pe de alt\ parte, de-a lungul timpului, n spa]iul romnesc au fost colonizate
const\ n mutarea for]at\ a unei per-
soane sau a unei `ntregi popula]ii ntr-o
[i popula]ii de alt\ origine etnic\: secui, sa[i, maghiari (Transilvania), [vabi
alt\ regiune din propria ]ar\. (Banat), germani, ucraineni (Bucovina), ru[i, evrei, g\g\uzi (Basarabia). De
DIASPORA Denumire dat\ membri- asemenea, n }\rile Romne s-au stabilit, `n diferite momente ale istoriei,
lor unui grup etnic aflat n afara grani- evrei, armeni, italieni, srbi, bulgari, slovaci etc., fiind atra[i aici de posibilit\]i
]elor ]\rii de origine, care [i p\streaz\ mai bune de trai sau fiind nevoi]i s\ se refugieze de persecu]iile din alte ]\ri.
identitatea na]ional\. Dup\ c[tigarea independen]ei (proclamat\ la 9 mai 1877), de[i poten]ialul
DISIDEN}| Pozi]ie diferit\ a unui Romniei era limitat, att guvernele, ct [i opinia public\, mai ales intelectualii,
grup de persoane fa]\ de restul mem- au acordat o mare aten]ie romnilor din afara grani]elor. S-a ac]ionat pe c\i
brilor unui partid politic. Conflict politic diplomatice n favoarea respect\rii drepturilor acestora, li s-au trimis c\r]i,
care poate duce la sciziune.
ziare, iar mul]i nv\]\tori [i profesori din Romnia [i-au desf\[urat activitatea
EXIL Pedeaps\ constnd `n izgo-
nirea cuiva `n afara grani]elor. Exilul n [colile romne[ti din statele respective, mai ales la sud de Dun\re.
poate fi [i voluntar, atunci cnd o per- Constituirea Romniei Mari a creat n perioada interbelic\ condi]ii noi pentru
soan\ [i p\r\se[te ]ara din ra]iuni po- evolu]ia poporului romn, care a continuat s\ acorde asisten]\ fra]ilor din afara
litice, religioase, economice etc. grani]elor. Rezultate pozitive s-au ob]inut, mai ales, ca urmare a n]elegerilor
realizate de statul romn cu Iugoslavia, Cehoslovacia, Turcia [i Grecia.
Romni [i minorit\]i na]ionale Ultima conflagra]ie mondial\ a adus romnilor marea dram\ din vara anu-
1 din Romnia* lui 1940, cnd au fost ceda]i aproape 100 000 km2 din teritoriu [i 6 800 000 de
1930 1992 locuitori, n majoritate romni. Marea Unire fusese sf\rmat\, iar romnii
r\ma[i n teritoriile cedate au fost supu[i unor crunte represiuni: jafuri, asasi-
Romni 71,9% 89,4% nate, deport\ri. Pe de alt\ parte, n aceste zone s-au f\cut coloniz\ri avnd ca
Maghiari 7,9% 7,1% scop schimbarea structurii etnice a popula]iei.
Germani 4,1% 0,5% Ast\zi este un fapt real c\ destul de mul]i romni tr\iesc nu numai n statele
Evrei 4% 0,1% vecine, ci [i n altele mai ndep\rtate. Unii se afl\ n Rusia, Kazahstan,
Ruteni Kirghizstan [i `n alte republici foste sovietice, unde au fost deporta]i n anii
[i ucraineni 3,3% 0,3%
1940-1941 ori dup\ 1944 din ordinul guvernului de la Moscova, al]ii sunt fo[ti
Ru[i 2,3% 0,2% prozonieri de r\zboi, care nu s-au mai ntors acas\.
Bulgari 2% 0,1% Tot n rndul celor de departe se nscriu romnii afla]i n SUA, Canada [i
}igani 1,5% 1,8% Australia, unde au emigrat n mai multe valuri de-a lungul secolelor al XIX-lea
[i al XX-lea. Marea lor aventur\ a fost determinat\, mai ales, de motive eco-
* Datele `nregistrate de recens\mintele din
1930 [i 1992 se bazeaz\ pe r\spunsurile nomice dorin]a de a tr\i o via]\ mai bun\ , acelea[i motive care au deter-
date de cei recenza]i. minat emigrarea [i n unele state europene dezvoltate.

66 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


STUDIU DE CAZ
n anii socialismului, guvernele Romniei nu s-au preocupat de soarta
romnilor din afara grani]elor, promovnd principiul neamestecului n treburile 4
interne ale altor state. Dup\ 1989, problema este reluat\ de statul romn [i se Pictori]ele din satul Uzdin
`nfiin]eaz\ o serie de asocia]ii [i de funda]ii. n Uzdin, ca [i n celelalte sate rom-
S-a creat Direc]ia pentru Romnii din Diaspora n cadrul M.A.E. Funda]ia ne[ti din Banatul iugoslav, s-au p\strat
Cultural\ Romn\ organizeaz\ numeroase activit\]i pentru valorificarea crea- limba romn\, modul de via]\, obiceiu-
]iei intelectuale a romnilor de pretutindeni. Liga pentru Unitatea Cultural\ a rile, portul popular ale romnilor. Dumi-
nica [i de s\rb\tori, ]\ranii se mbrac\ n
Romnilor a fost reactivat\ [i mpreun\ cu Asocia]ia Pro-Basarabia [i Pro-
straie frumoase, ]esute n cas\ pe ve-
Bucovina desf\[oar\ activit\]i pentru sprijinirea romnilor din afara grani]elor. chile r\zboaie, de femei [i fete harnice, [i
mpodobite cu motive romne[ti. (...)
Hora de duminic\, n centrul localit\]ii,
2 unde mbr\ca]i n costume na]ionale vin
Eminescu despre romnii din afara grani]elor b\trni [i tineri s\ se veseleasc\, mai
Din marea unitate etnic\ a tracilor romaniza]i care ocupa n veacul de mijloc aproape face nc\ parte din decorul viu al satului,
ntreg teritoriul Peninsulei Balcanice, ncepnd de sub zidurile Constantinopolului, ale de[i s\tenii tineri, cednd spiritului
Atenei [i ale Triestului [i ajungnd pn\ la Nistru spre miaz\-noapte [i r\s\rit, pn\-n vremii, se simt atra[i tot mai mult de un
[esurile Tisei spre apus, n-a r\mas dect mna aceasta de popor romnesc liber pe alt gen de muzic\ [i de alte dansuri.
petecul de p\mnt dintre Prut, Dun\re [i Carpa]i. (...) Nu e ntr-adev\r un popor megie[ Pictori]ele din Uzdin nu prea se inspir\
care s\ n-aib\ romni sub jugul s\u. din aceste forme de tranzi]ie de la via]a
(Din volumul M. Eminescu, Romnii din afara grani]elor ]\rii, 1998) tradi]ional\ a satului la o via]\ imperso-
nal\, cu tot mai multe tr\s\turi or\[e-
ne[ti. Dimpotriv\, toate picteaz\ de
regul\ modul de via]\ tradi]ional, mpotri-
3 vindu-se n acest fel dispari]iei lui rapide.
R\spndirea elementului romnesc `n 1946 Ca ni[te cronicari ai timpului, vor s\ fixe-
Ast\zi, romnii se g\sesc n urm\toarele regiuni: ze [i s\ fereasc\ de uitare bog\]ia [i
1. n Ucraina Transcarpatic\, se afl\ 4 sate populate exclusiv de romni [i situate varietatea datinilor romne[ti, comorile
chiar la frontiera provinciei romne[ti a Maramure[ului. folclorului, virtu]ile modului de via]\ tradi-
2. n Ungaria, Tratatul de a Trianon a l\sat n afara frontierelor Romniei o serie de ]ional al cons\tenilor lor. N\zuin]\ fireas-
comune aflate de-a lungul grani]ei. c\, dac\ ne gndim c\, n ultimele dece-
3. n Iugoslavia, romnii alc\tuiesc dou\ grupuri compacte: Banatul [i Craina. n afar\ nii, mediul rural datorit\ c\l\toriilor tot
de acestea, se mai g\sesc romni pe ntreg teritoriul iugoslav, n special n Macedonia. mai frecvente ale s\tenilor, a contactului
4. n Bulgaria, elementul romnesc se g\se[te n dou\ grupuri: Timocul [i zona lor cu lumea [i cu alte medii, cu ora[e [i
Dun\rii. Pe lng\ ace[tia se mai afl\ romni n R\s\ritul Bulgariei, n regiunile muntoase. cu alte ]\ri se metamorfozeaz\ irever-
5. n Grecia, romnii alc\tuiesc un grup destul de dens n Mun]ii Pindului. Se mai sibil, satul ie[ind din izolarea lui conser-
g\sesc n grupuri mai mici n Macedonia, Tesalia, regiunea Olimpului etc. Elemente izo- vatoare [i ocrotitoare de odinioar\.
late se g\sesc pe ntreg teritoriul continental elen. (Neboja Tomaevic,
6. n Albania, elementul romnesc se g\se[te mai dens n Cmpia Mazachiei [i Pictura naiv\ iugoslav\, 1977)
r\spndit n grupuri r\zle]e n diverse p\r]i din sud-estul ]\rii.
7. n Istria, se g\se[te o insul\ redus\ de romni n regiunea Abbazia.
(Arhivele M.A.E., Fond Conferin]a P\cii, Paris 1946, vol. 130)

ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Dup\ ce citi]i [i compara]i documentele 2 [i 3, rezolva]i, lucrnd `n grup, urm\toa-
rele sarcini de lucru:
a) Stabili]i motivele care au determinat elaborarea acestor texte.
b) Argumenta]i ultima afirma]ie din citatul reprodus din publicistica lui M. Eminescu.
c) Comenta]i situa]iile `n care se afla Romnia cnd au fost scrise aceste texte.
2. Analiza]i datele din tabelul 1 [i formula]i o concluzie referitoare la diferen]ele `nre- O scen\ din via]a satului,
gistrate `ntre recens\mintele din 1930 [i 1992. pictur\ naiv\ de Ana Onciu din Uzdin

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 67


Modulul II

EXILUL ROMNESC
Instalarea, cu ajutorul sovieticilor, a regimului comunist n Romnia a pro-
dus un exod de propor]ii, risipindu-i pe mul]i romni dincolo de grani]ele fire[ti
ale ]\rii. Ap\rea acum o Romnie nou\, cea a exilului, format\ din oameni
anima]i de o aversiune profund\ fa]\ de comunism.
Dup\ 1948 se puteau distinge n Occident trei grupuri de refugia]i romni.
Primul, restrns numeric, era format din personalit\]i precum Emil Cioran,
Eugen Ionescu, Constantin Brncu[i, Mircea Eliade, George Enescu, unii sta-
bili]i n str\in\tate dinainte de r\zboi, la care se ad\ugau mul]i membri ai misiu-
nilor diplomatice care, dup\ venirea comunismului [i plecarea regelui, au
Enescu [i celebrul s\u discipol refuzat s\ se ntoarc\ n ]ar\. Ace[tia din urm\, anima]i de ideea sprijinului
violonistul Yehudi Menuhin (1954)
american (Vin americanii!) au format un guvern n exil condus de Constantin
Vi[oianu, fost ministru de externe. A existat apoi un exil legionar, format din
1
membrii G\rzii de Fier expatria]i dup\ e[ecul rebeliunii din 1941. Dar cate-
Enescu `n exil goria cea mai numeroas\ [i care va cre[te continuu, mai ales dup\ 1971, era
Ultimii nou\ ani din via]\ (1946-1955), format\ din cei care, l\muri]i curnd ce nseamn\ comunismul, fugeau din ]ar\,
Enescu i-a tr\it exclusiv n str\in\tate,
nfruntnd pericolele trecerii clandestine a frontierei. Al]ii, mimnd o vreme c\
ntr-un exil voluntar, determinat mai mult
ca sigur de ntristare, durere [i poate se simt bine n comunism, au r\mas n Occident la prima ocazie favorabil\. Nu
scrb\. Scrb\ fa]\ de cele ce se pu]ine au fost cazurile cnd printre ace[tia au fost strecura]i de serviciile spe-
petreceau n Romnia acelor vremuri: ciale comuniste agen]i cu misiunea de a dezbina exilul romnesc. Marea sur-
nst\pnirea ocupantului str\in (direct ori priz\ pentru mul]i dintre romnii exila]i, odat\ ajun[i n ]\rile democratice, era
prin interpu[i) asupra tuturor bunurilor [i s\ constate simpatiile procomuniste [i prosovietice ale occidentalilor.
structurilor acestei ]\ri, persecu]ia poli-
tic\ aliat\ cu teroarea, care au dus la
n anii 70, pe fondul relativei destinderi dintre Est [i Vest, apare un nou val
crearea Gulagului romnesc cu sutele de de refugia]i cu o mentalitate diferit\. Neostalinismul promovat de Ceau[escu
mii de victime, dereglarea [i coruperea odat\ cu Tezele din iulie (1971) a produs o deziluzie profund\ n rndul in-
tuturor func]iilor sociale (administra]ie, telectualilor. Unii vor alege exilul, n timp ce al]ii (Paul Goma, Gh. Calciu
justi]ie, armat\, [coal\, biseric\, finan]e, Dumitreasa, Ionel Can\) vor ncerca, f\r\ succes, dezvoltarea disiden]ei `n
economie), subminarea [i batjocorirea
]ar\. Generaliz\rii fenomenului de fug\ peste hotare, care cuprinde acum
culturii prin instaurarea normelor jdano-
viste delirante [i propulsarea persona- oameni de toate vrstele [i profesiile, regimul comunist i va r\spunde printr-o
jelor gata s\ le aplice, destructurarea serie de m\suri: o nou\ lege privind trecerea grani]ei (1981), cu pedepse grele
na]iunii prin impunerea cu biciul [i cu la adresa a[a-zi[ilor frontieri[ti, taxa de educa]ie pl\tit\ n valut\ forte pentru
pistolul a unor vaste [i artificiale muta]ii cei dornici s\ emigreze (1982), precum [i m\suri ce ngr\deau contactele cu
sociale. cet\]enii str\ini sau r\spndirea cuvntului scris prin nregistrarea ma[inilor de
(Pascal Bentoiu, Memoria, 7)
scris [i multiplicat (1983).
Cu toate aceste m\suri, romnii nu puteau fi n totalitate izola]i, Cortina de
z
Fier fiind str\puns\ n permanen]\ de undele radio ale posturilor Europa
Astfel trebuie `n]eles Enescu: `ntr-o
`nalt\ misiune a umanit\]ii [i rom-
Liber\, Vocea Americii, BBC [i Deutsche Welle. Sear\ de sear\, voci devenite
nit\]ii noastre. fami-liare aduceau n casele romnilor speran]a, curajul, mngindu-le
(George Breazul, 1931) sufletele umilite. Impactul emisiunilor Europei Libere, considerat\ o adev\rat\
z Prin spiritul s\u muzical att de primejdie pentru regim, ne este dat de tentativele criminale organizate de ser-
vast, George Enescu este pentru viciile speciale comuniste: mor]i neelucidate `n cazul unor directori ai Departa-
]ara noastr\ cea mai legitim\ mn- mentului Romnesc Nol Bernard, Radu Cizm\rescu, Vlad Georgescu ,
drie, o superb\ `ntruchipare a agresiunea asupra Monic\i Lovinescu (1971), pachete-bomb\ primite de
geniului romnesc. colaboratorii postului (Paul Goma, Nicolae Penescu, {erban Orescu) ori aten-
(Ionel Perlea)
tatul de la Mnchen coordonat de teroristul Carlos (1981).

68 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II

Ast\zi, Romnia democratic\ a recunoscut rolul unic jucat de Europa


5
Liber\, prin acordare de nalte ordine [i medalii membrilor s\i: Ioana M\gur\
Bernard, Monica Lovinescu [i Virgil Ierunca, Nestor Rate[, Mircea Carp, Emil Personalitate
proeminent\ a
Hurezeanu, Nicolae Stroescu Stni[oar\. exilului rom-
~n acest context, se cuvine s\ men]ion\m [i faptul c\ a fost nfiin]at un nesc, Ion Ra]iu
Institutut Na]ional pentru Memoria Exilului Romnesc (INMER). (1917-2000) a
revenit n ]ar\
2 imediat ce acest
lucru a fost po-
Fuga peste grani]\
sibil [i s-a im-
Pe la sfr[itul anului 1948, m\surile extraordinare de paz\: f[ia de p\mnt arat\ pus ca unul din-
toat\ de-a lungul grani]ei, srma ghimpat\, patrulele cu cini etc. au nchis aproape cu tre frunta[ii P.N.}.C.D. n 1992, a fost can-
des\vr[ire aceast\ cale. Atunci, timp de vreo doi ani, fugarii s-au ndreptat c\tre Iugosla- didatul acestui partid la alegerile prezi-
via, ori pe uscat, ori trecnd Dun\rea not. S-a aflat ns\ curnd c\ unii fuseser\ respin[i den]iale. Reproducem cteva idei din
peste grani]\ de iugoslavi, n fine, c\ cei sc\pa]i erau ]inu]i cu lunile n lag\re, n condi]ii manifestul s\u electoral.
precare, cu ve[nica amenin]are a unei retrimiteri n ]ar\. Iubi]i fra]i romni,
(Neagu Djuvara, Amintiri din pribegie, 2002) Vreau o Romnie puternic\ [i prosper\.
O Romnie n care fiecare din noi s\
putem gndi, spune [i scrie ce vrem [i
3 cum vrem, n limba matern\.
O Romnie n care putem avea ncre-
Fa]\ de rezisten]a [i opozi]ia anilor 40-50, disiden]a prezint\ cteva deosebiri de
dere unii n al]ii.
tactic\ [i de obiectiv. Vechii rezisten]i n\d\jduiser\ n r\sturnarea comunismului, convin[i
O Romnie deschis\ lumii ntregi, n
de inevitabilitatea interven]iei occidentale [i de pr\bu[irea regimului impus de Moscova
care fiecare din noi s\ se poat\ realiza n
prin cauze externe. n anii destinderii [i ai respectabiliz\rii regimurilor comuniste
deplin\ libertate.
prin acordurile de la Helsinki (1975), aceste speran]e au fost l\sate la o parte, diferitele
Vreau o Romnie n care tot cet\]eanul
for]e sociale dornice de schimbare concentrndu-se pe posibilitatea reform\rii structurii
s\ aib\ parte, nemijlocit, de roadele mun-
existente.
(Vlad Georgescu, Istoria romnilor) cii lui ca, astfel, cu ct muncim mai mult
cu att mai prosper\ s\ fie via]a de care
ne bucur\m noi [i familiile noastre. (...)
4 Istoria este plin\ de oameni care [i-au
dat via]a pentru aceste idealuri pe care
Timp de decenii, la cump\na nop]ii ori n zorii zilei, anun]ate de inconfundabilul sem-
am c\utat s\ le n]eleg [i s\ le servesc, n
nal al acordurilor Rapsodiei enesciene, emisiunile romne[ti ale Europei Libere au fost
to]i anii de exil. Acum, prin sacrificiul
o mb\rb\tare, un sprijin, o deschidere spre universul speran]ei. Postul de radio Europa
vostru de snge, prin glorioasa voastr\
Liber\ a fost, ntr-adev\r, nu numai o surs\ de informare asupra vie]ii din Romnia sau
Revolu]ie, avem [ansa s\ le realiz\m.
din afara ei. De la nceputurile sale, acesta [i-a ndeplinit menirea de a da voce celor f\r\
S\ o facem to]i mpreun\, spre binele
de voce, de a ]ine treaz\ con[tiin]a na]ional\ [i de a da reprezentativitate adev\rat\
nostru al tuturor.
Romniei.
(Pre[edintele Ion Iliescu Cotroceni, 30.XI.2001)
PRO MEMORIA!
ACTIVITATE INDEPENDENT| z Existen]a romnilor din jurul Rom-
niei reprezint\ o realitate derivat\
Citi]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i, `n grup de cte 4-5 elevi, urm\toarele din procesul etnogenezei.
sarcini de lucru: z n perioada R\zboiului Rece, Occi-
1. Stabili]i motivele care i-au determinat pe mul]i romni s\ aleag\ exilul n locul raiu- dentul a r\spuns propagandei ]\ri-
lui comunist. lor comuniste prin sus]inerea exi-
2. Identifica]i metodele folosite de romni pentru a ajunge n Occident. lului [i a mi[c\rilor de disiden]\ din
3. Motiva]i diferen]ele ntre diferitele valuri ale exilului romnesc. aceste ]\ri.
4. Argumenta]i de ce emisiunile postului Europa Liber\ au constituit pentru foarte z Un rol important n str\pungerea
mul]i ascult\tori un univers al speran]ei.
Cortinei de Fier l-au avut posturile
5. Explica]i de ce crede]i c\ nu a reu[it Ion Ra]iu s\ ob]in\ victoria n alegerile din
de radio sprijinite de CIA.
1992, de[i programul s\u electoral sun\ ast\zi extrem de conving\tor.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 69


Modulul II

tiin]a `n lumea contemporan\


TEHNOLOGIA {I VIA}A COTIDIAN|
Accelerarea ritmului descoperirilor [tiin]ifice din ultima jum\tate de secol [i
expansiunea tehnologiei au bulversat condi]iile de existen]\ ale oamenilor.
Omenirea nu a progresat niciodat\ att de rapid ca acum datorit\ nout\]ilor
tehnice pe care le-a creat.
Transferul descoperirilor [i inven]iilor din timpul r\zboiului (radarul, avionul
cu reac]ie, rachetele balistice, fisiunea nuclear\ [i realiz\rile n domeniul
tehnologiei informa]ionale) n spa]iul civil, al\turi de organizarea activit\]ii
Premiere ale prezenei oamenilor de [tiin]\ n institu]ii de cercetare, au contribuit la apari]ia unor pro-
omului `n Cosmos grese majore n diferite domenii [tiin]ifico-tehnice.
1961, 12 aprilie URSS lanseaz\ pe
Se pun bazele ingineriei genetice, se descoper\ structura ADN-ului [i se
orbit\ n jurul P\mntului prima nav\ cos- produc aditivii alimentari. Apare teoria Big-Bang-ului, se dezvolt\ radioastrono-
mic\-satelit din lume, avnd un om la bord mia, iar prognozele meteorologice devin din ce n ce mai exacte datorit\
(Iuri Gagarin). Cu nava Vostok, el a n- datelor furnizate de sateli]i [i radare. Medicina face un salt uria[ prin transplan-
conjurat o singur\ dat\ planeta, n 108 tul de organe, tratarea bolilor de rinichi prin dializ\, scan\ri cu ultrasunete
minute, la 300 km altitudine. (tomografie), substituen]i artificiali pentru piele [i o mare varietate de noi
Primul zbor cu o durat\ mai mare
vaccinuri. Cercetarea m\rilor face progrese impresionante prin activitatea lui
de o zi (Gherman Titov, cu Vostok 2).
1962 Primul zbor spa]ial al unui astro- Jacques Yves Cousteau.
naut american (John Glenn). n domeniul tehnologiei sunt de men]ionat revolu]ia informatic\ produs\ de
Primul zbor n grup a dou\ nave apari]ia microprocesorului, descoperirea laserului (1960), care deschide per-
sovietice (Vostok 3 [i 4). spective noi n chirurgia ocular\, citirea discurilor compacte [i ghidarea bombe-
1963 Prima femeie n cosmos, Valentina lor, apoi tehnica spa]ial\, cu beneficii directe pentru p\mnteni, [i fisiunea
Tere[kova, cu nava Vostok 6, efectueaz\
nuclear\ folosit\ pentru ob]inerea energiei electrice [i propulsia naval\. De[i
48 de rota]ii circumterestre.
1964 Primul echipaj alc\tuit din trei din punct de vedere tehnic se consider\ c\ centralele nucleare pot fi n totali-
cosmonau]i pe Voshod 1. tate st\pnite, accidentele de la Three Miles Island (1979) [i Cernobl (1986)
1965 Primul om care iese n spa]iu, fac dovada c\ utilizarea pa[nic\ a energiei atomice nu este lipsit\ de pericole.
Alexei Leonov, cu nava Voshod 2, ata[at Impactul cumulat al nout\]ilor tehnice avea s\ produc\ modific\ri funda-
de un cordon lung de 5,35 m. mentale n societate. Popula]ia rural\ va cunoa[te un adev\rat exod ndreptat
Astronautul american Edward spre marile aglomer\ri urbane. Centrul ora[ului [i modific\ func]iile, l\snd loc
White evolueaz\ n spa]iu timp de 21 de
minute legat de Gemenii 4.
birourilor, magazinelor [i serviciilor publice, n timp ce or\[eanul se mut\ spre
Prima utilizare cosmic\ a pilelor de periferie. Leg\turile acestuia cu centrul urban devin efemere, fiind legate de
combustie n timpul zborului navei serviciu, ndeplinirea unor func]ii administrative [i achizi]ionarea unor bunuri de
Gemenii 5. Unul dintre pionierii mondiali ai consum. Produse considerate cndva de lux (frigider, televizor, telefon, ma[in\
pilelor de combustie este romnul Nicolae de sp\lat, automobil, detergen]i sintetici) au devenit un standard de confort al
Vasilescu-Karpen (18701964). omului obi[nuit. Se produce, de fapt, o standardizare a cadrului de existen]\
1968 Primul zbor pe orbit\ n jurul Lunii:
cotidian\, favorizat de amploarea publicit\]ii [i imperativelor produc]iei de serie.
Frank Borman, James Lowell [i William
Anders (SUA). Sunt efectuate 10 revolu]ii Ast\zi, omul tr\ie[te ntr-un mediu nconjur\tor inteligent, n locuin]e trans-
n jurul satelitului natural al P\mntului [i formate n adev\rate case electronice, unde consumul energetic [i aparatele
sunt transmise imagini televizate ale casnice sunt asistate de calculator, locul s\u de munc\ este n]esat cu robo]i,
suprafe]ei selenare. calculatoare [i linii automate de asamblare, iar serviciile sunt n marea lor
1969, 20 iulie Omul pe Lun\. Neil majoritate accesate electronic. La polul opus, modernizarea este nso]it\ de
Armstrong devine primul p\mntean care
anumite efecte negative: degradarea unor cartiere periferice, locuite de cate-
pune piciorul pe un alt corp ceresc, punctul
terminus al ambi]iosului program american gorii defavorizate ale popula]iei, unde naltele tehnologii sunt folosite n mod
Apollo. fraudulos, iar crima organizat\ este la ea acas\.

70 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
1
La sfr[itul celui de Al Doilea R\zboi Mondial, cnd au fost realizate primele compu-
tere digitale, multele tuburi necesare acestora consumau atta electricitate, nct diminuau
intensitatea luminilor. n plus, cele dinti computere degajau mari cantit\]i de c\ldur\, mo- Calculatorul
tiv pentru care era nevoie de o aerisire permanent\, ocupau spa]ii mari [i se defectau att personal,
de frecvent, nct era evident c\ niciodat\ nu se vor putea construi computere mai mari. ma[ina
(A. Hellmans, Istoria descoperirilor [tiin]ifice, 2002) anului
(coperta
revistei
2 Times,
ianuarie
Marele Los Angeles este aglomera]ia uman\ cea mai vast\ din lume. Diametrul 1983)
metropolei dep\[e[te 90 km, iar dac\ un locuitor din San Fernando invit\ la mas\ pe un
prieten care locuie[te n Santa Ana, n cealalt\ parte a ora[ului, acesta din urm\, n ciuda Repere cronologice `n
existen]ei autostr\zilor, va trebui s\ plece de acas\ n jurul orei 11 pentru a fi la 13 n casa
amfitrionului s\u...
istoria computerului
Se apreciaz\ c\ n Los Angeles circul\ n permanen]\ dou\ milioane [i jum\tate de 1936 Konrad Zuse a inventat primul cal-
vehicule, iar trei sferturi dintre acestea p\trund n fiecare zi n centru prin 10 autostr\zi culator programabil, numit Z1.
urbane, totaliznd, cu racordurile [i ramifica]iile lor diverse, 1100 km. 1939 Zuse a terminat Z2, primul calcu-
(E. Bonnefous, Omul sau natura?, 1978)
lator electro-mecanic func]ional.
1941 Zuse realizeaz\ al treilea prototip
3 Z3, care a fost primul calculator electro-
nic cu func]ii programabile.
ntr-o Europ\ tot mai urbanizat\, popula]iile, cu excep]ia categoriilor nst\rite, tind s\ 1943-1945 Pentru decodarea mesajelor
tr\iasc\ n acela[i ritm, s\ foloseasc\ acela[i tip de locuin]\, s\ frecventeze acelea[i inamice, englezii [i americanii pun la punct
spa]ii de consum (supermagazine, centre comerciale, fast-food) sau locuri de vacan]\ [i primele calculatoare electronice.
de week-end. Se consum\ acelea[i produse alimentare condi]ionate [i standardizate. Se 1946 Zuse a scris primul algoritm de lim-
utilizeaz\ bunuri durabile, aparate electromenajere, material audio-vizual, toate de baj de programare, pe care l-a folosit [i pen-
acela[i tip, chiar cu acela[i pre]... tru a scrie primul joc de [ah pe calculator.
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, V, 1998) 1950 Apare primul ordinator comercial
Remington.
4 1953 I.B.M. construie[te primele ordina-
toare destinate gestiunii ntreprinderilor.
Costurile informatiz\rii Anii 60 Apar ordinatoarele din a doua
Una dintre principalele trei industrii care achizi]ioneaz\ servicii [i produse de teh- genera]ie, utiliznd tranzistorii, dep\[ite
nologia informa]iei nu este, de fapt, o industrie n adev\ratul n]eles al cuvntului, ci apoi de cele din a treia genera]ie, dotate cu
sectorul guvernamental. La nivel mondial, reprezentan]ii acestui domeniu investesc n IT circuite integrate.
sume considerabile, tot mai mari, fiind interesa]i cu prec\dere de servicii [i solu]ii de infra- 1971 Este comercializat primul micro-
structur\. procesor care permite dezvoltarea microin-
Un raport recent estimeaz\ c\, n 2006, guvernele din ntreaga lume vor cheltui peste formaticii. Chip-ul a f\cut posibil\ cre[terea
138 de miliarde de dolari pentru tehnologia informa]iei. inimaginabil\ a puterii [i accesibilit\]ii com-
{i Guvernul Romniei a contractat, n decembrie 2005, un mprumut de la Banca puterelor personale. De asemenea, el ne-a
Mondial\ necesar implement\rii proiectului Economia bazat\ pe cunoa[tere. invadat via]a cotidian\, controlnd totul, de
(O [tire din presa lunii mai 2006) la cuptorul cu microunde la ma[ina de
sp\lat [i automobilul.
ACTIVITATE INDEPENDENT| Dicionar
1. Analiza]i cele relatate n documentul 1 [i n cronologia al\turat\ [i compara]i
TOMOGRAFIE Metod\ de radiogra-
primele calculatoare (imaginile din pagina 36) cu cele de ast\zi. Redacta]i un scurt
fie care permite ob]inerea imaginii
eseu privind revolu]ia tehnologic\ adus\ de calculator n ultimele decenii.
structurilor anatomice dintr-un singur
2. Citi]i cu aten]ie documentele 2 [i 3 [i ncerca]i s\ v\ imagina]i, lucrnd `n grup, cum
plan de profunzime, eliminnd imagini-
se desf\[oar\ via]a ntr-un ora[ ultramodern. Care ar fi, dup\ p\rerea voastr\,
le celorlalte planuri.
avantajele, dar [i dezavantajele existen]ei ntr-o mare aglomera]ie urban\?
STANDARDIZARE Fabricarea unor
3. Pornind de la documentul 4, argumenta]i necesitatea investi]iilor ce se fac n
produse n serie, pe baza unui standard.
domeniul tehnologiei informa]iei.

{tiin]a [i societatea 71
Modulul I
DEGRADAREA MEDIULUI ~NCONJUR|TOR,
O CONSECIN}| INEVITABIL|
A DEZVOLT|RII ECONOMICE?
Una dintre marile probleme ale societ\]ii industriale o constituie poluarea
mediului, fenomen care a ap\rut nc\ din secolul al XIX-lea ca un produs
secundar al cre[terii economice.
Concentrarea mare a popula]iei, amplasarea zonelor industriale n apro-
pierea locuin]elor, precum [i [oselele cu o circula]ie intens\ a mijloacelor de
transport fac din centrele urbane principalele zone vinovate de degradarea
mediului nconjur\tor. Emana]iile industriale de gaze [i de[euri solide joac\ un
rol important n otr\virea atmosferei ora[elor, cu efecte importante asupra
organismului uman. Evacuarea apelor uzate [i a celor menajere contribuie la
poluarea cursurilor de ap\, poluare la care un aport important i revine [i agri-
culturii. Folosirea n exces a pesticidelor [i ngr\[\mintelor chimice, precum [i
deversarea dejec]iilor zootehnice contribuie de cele mai multe ori la dispari]ia
Centrala nuclear\ francez\ faunei acvatice.
de la Cruas-Meysse M\rile [i oceanele primesc apele poluate provenite de pe continent, fiin-
[i trenul de mare vitez\ (TGV) du-le afectate cu prec\dere zonele litorale. Avnd posibilit\]i de regenerare
solu]ii tehnologice mai pu]in poluante limitate, oceanul este amenin]at n felul acesta n rolul s\u de ntre]inere a vie]ii
dect cele obi[nuite pn\ atunci
pe P\mnt. n spa]iile maritime nchise, cum sunt Marea Mediteran\, Marea
Mnecii, Marea Nordului [i Marea Baltic\, fac ravagii efectele polu\rii cu hidro-
carburi, datorate naufragiului unor mari petroliere cum s-a `ntmplat cu
Torey-Canyon (1967), Hamilton Trade (1969), Amoco Cadiz (1978), Exon Vald
(1989) , rafin\rii produselor petroliere n instala]ii aflate la ]\rmul m\rii [i
accidentelor de pe platformele de foraj marin. Ajuns\ la ]\rm, mareea neagr\
produce pagube imense: plajele sunt poluate, p\s\rile marine mor n num\r
impresionant, iar flora [i fauna acvatic\ sunt profund afectate.
Dezvoltarea tehnologiei nucleare, nso]it\ de construc]ia de laboratoare,
uzine [i centrale nucleare, precum [i lungul [ir de experien]e cu arme atomice
au adus, implicit, [i poluarea radioactiv\. Zborul omului n cosmos a contribuit,
n cei 50 de ani de la primele c\l\torii spa]iale, la p\r\sirea n spa]iul extrate-
restru a mii de obiecte artificiale care se rotesc pe orbite circumterestre. Pentru
viitor, au fost concepute programe speciale pentru recuperarea [i nl\turarea
unor astfel de de[euri.
Degradarea treptat\ a mediului nconjur\tor are drept consecin]\ modific\ri
climatice care se fac tot mai pregnant sim]ite. Ca urmare a nc\lzirii planetei,
topirea ghe]urilor arctice [i antarctice ar contribui la cre[terea nivelului m\rilor,
Binefacerile tehnicii amenin]nd unele dintre cele mai populate regiuni ale P\mntului. De aceea,
v\zute de un caricaturist urm\rindu-se restabilirea echilibrului mediului, n ultimele decenii au fost elabo-
rate legi [i tehnologii ecologice, s-au perfec]ionat tehnicile de epurare a apelor
Urm\ri]i evolu]ia mijloacelor tehnice uzate [i menajere, de reciclare a de[eurilor, iar pentru m\ri [i oceane s-au sta-
sugerat\ de succesiunea celor 6 bilit conven]ii interna]ionale care prev\d obligativitatea fiec\rui stat n a lua
imagini din grupajul de mai sus. m\suri mpotriva polu\rii cu hidrocarburi. Oamenii care iubesc natura au creat
Poanta final\ vi se pare a avea un Greenpeace (1971), o organiza]ie care [i propune ca prin forme nonviolente
smbure de adev\r? de protest s\ lupte mpotriva degrad\rii mediului: protejarea p\durilor, salvarea
Comenta]i, mpreun\ cu colegii, oceanelor, oprirea experien]elor nucleare, eliminarea chimicalelor toxice, pro-
punctele voastre de vedere. tec]ia faunei [i florei etc.
72 Oamenii, societatea [i lumea ideilor
Modulul II
1
Marele lac Michigan a atins un asemenea grad de toxicitate, nct sc\ldatul devine
periculos, [i s-a putut calcula c\, dac\ devers\rile poluante n apele lui ar fi oprite, ar fi
nevoie de peste 500 de ani pentru ca lacul s\-[i reg\seasc\ un echilibru satisf\c\tor.
Imensul lac Erie este de pe acum prad\ unei polu\ri care pur [i simplu l-a condamnat la
moarte. Apele de canal, de[eurile industriale [i scurgerile provenite de pe solurile ferti-
lizate peste m\sur\ l-au nc\rcat cu o asemenea cantitate de fosfat [i nitrat, nct el [i-a
pierdut pentru totdeauna echilibrul biologic natural.
(E. Bonnefous, Omul sau natura?, 1978)

2
Apa r\mne b\utura de baz\ n orice tip de alimenta]ie uman\. Ea este utilizat\ pen-
tru irigarea culturilor agricole [i horticole: fructe, legume, cereale etc. {eptelul este [i el
deseori victima polu\rii, atunci cnd se adap\ cu ape nepotabile, contaminate microbian
sau chimic. n felul acesta ns\ e amenin]at\ s\n\tatea omului nsu[i. n ]\rile industria-
lizate, n ciuda m\surilor de igien\ [i de epurare care sunt luate, intoxica]iile microbiene 5
sau chimice nu lipsesc. Agen]ia European\ de Mediu
(E. Bonnefous, Omul sau natura?, 1978) Decizia nfiin]\rii acestei agen]ii (The
European Environment Agency EEA)
3 a fost luat\ de UE n 1990. n 1993 a fost
De[eurile ajunse n spa]iu n urma numeroaselor lans\ri din cadrul programelor stabilit sediul de la Copenhaga (prezentat
spa]iale americane, ruse[ti [i, mai nou, europene, japoneze sau chineze au dimensiuni `n imaginea de mai sus), iar n 1994 a
care variaz\ de la c]iva centimetri pn\ la c]iva metri [i cnt\resc n total aproximativ nceput efectiv s\ func]ioneze. Sunt
5.500 de tone, ceea ce le transform\ ntr-o adev\rat\ amenin]are, att pentru viitoarele membre ale EEA 31 de state, celor 25
zboruri cosmice, ct [i pentru zborurile de linie ale avia]iei comerciale. care fac parte din UE al\turndu-li-se
(Raport NASA, 2004) Romnia, Bulgaria, Islanda, Norvegia,
Liechtenstein [i Turcia.
EEA este un organism specializat n
4 furnizarea de informa]ii independente
Geea e bolnav\, iar boala ei e produs\ de om. Prin Geea, numele antic al zei]ei despre mediu. Aceste informa]ii, colec-
p\mntului, eu n]eleg sistemul ecologic al planetei. El func]ioneaz\ ca un organism viu tate [i prelucrate cu ajutorul speciali[tilor
care se autoregleaz\, producnd condi]iile necesare pentru continuarea vie]ii. Dar prin din cele 31 de state, sunt puse la dispo-
numeroasele agresiuni provocate de om, mai ales prin efectul de ser\, produs n exces, zi]ia Parlamentului European, Consiliului
prin poluarea cu bioxid de carbon, aceast\ capacitate de autoreglare dispare. n momen- [i Comisiei Europene, factorilor respon-
tul de fa]\ ne afl\m n plin transfer c\tre o clim\ mult prea cald\. Dac\ temperatura medie sabili din ]\rile membre, precum [i
global\ cre[te cu doar 4 grade, p\durile tropicale, de pild\ cele amazoniene, nu vor putea publicului interesat de aceste aspecte.
supravie]ui. Apa va disp\rea, iar zona se va transforma n pustiu. n m\rile supranc\lzite Pe informa]iile [i aprecierile cuprinse
nu mai cresc nici algele. Oceanele tropicale vor deveni m\ri moarte, n care nu va mai tr\i n rapoartele EEA privind starea mediului
nici un pe[te. Specia lor va disp\rea, disp\rnd totodat\ o surs\ extrem de bogat\ de ali- [i posibilele tendin]e n acest domeniu [i
menta]ie. n final, aproape toate sistemele ecologice vor fi distruse. bazeaz\ ac]iunile toate institu]iile euro-
(Dintr-un interviu cu James Lovelock din revista Wissenschaft und Natur) pene [i na]ionale implicate n dezvolta-
rea, adoptarea, implementarea [i evalua-
rea politicilor de mediu. Astfel, UE [i
ACTIVITATE INDEPENDENT| statele membre pot lua decizii bine
1. Argumenta]i de ce poluarea apelor [i a aerului poate amenin]a s\n\tatea omului. fundamentate n ceea ce prive[te mbu-
2. Identifica]i prezen]a unor ape poluate sau a unor factori poluan]i n apropierea n\t\]irea calit\]ii mediului [i integrarea
problemelor de mediu n politicile eco-
localit\]ii voastre de re[edin]\. Discuta]i cu colegii ce m\suri ar trebui s\ fie luate
nomice generale.
pentru combaterea lor.
3. Explica]i de ce de[eurile r\mase n spa]iul cosmic reprezint\ un pericol.
4. Preciza]i din ce cauz\ apare efectul de ser\. Care va fi, dup\ opinia speciali[tilor,
efectul imediat?
5. Considera]i c\ m\surile luate de comunitatea interna]ional\ [i de fiecare ]ar\ `n
parte pentru combaterea polu\rii pot ns\n\to[i sau nu planeta albastr\?
Argumenta]i-v\ punctul de vedere.

{tiin]a [i societatea 73
Modulul II
NOILE TEHNOLOGII {I TIMPUL LIBER
Ca urmare a schimb\rii cadrului de via]\, petrecerea timpului liber a deve-
nit o necesitate prioritar\ pentru majoritatea europenilor. Practica plec\rii n
weekend sau n concediu s-a r\spndit tot mai mult, producnd modific\ri
importante. Aspectul locurilor de vilegiatur\ este ntr-o continu\ schimbare: se
construiesc case de vacan]\, apar sta]iuni noi att la munte, ct [i la ]\rmul
m\rii, facilit\]i pentru camping, sate de vacan]\, se nfiin]eaz\ agen]ii de tu-
rism etc. Cre[terea num\rului de turi[ti este legat\ de cre[terea nivelului de trai
din ]\rile industrializate [i de generalizarea petrecerii vacan]elor pe alte
meleaguri. Aceste deplas\ri de pl\cere antreneaz\ milioane de oameni anual
[i sunt orientate spre dou\ direc]ii principale: c\utarea z\pezii n ]\rile alpine
[i a apei [i a soarelui pe ]\rmul m\rilor. Ast\zi, turismul joac\ un rol economic
considerabil. n ultimii ani s-a extins [i turismul maritim, croazierele cu vase de
Descoper\ noile tehnologii!
un slogan publicitar de actualitate lux fiind tot mai c\utate. {i turismul spa]ial [i-a g\sit c]iva beneficiari dispu[i s\
pl\teasc\ sume imense pentru o plimbare n spa]iul cosmic.
z Radioul, telefonul, televizorul, aparatul Activit\]i sportive [i recreative precum schi, iahting, golf, tenis, c\l\rie,
de fotografiat [i camera de luat vederi, inter- curse auto, zborul cu parapanta, planoare sau deltaplan, practicate alt\dat\ de
netul au ajuns s\ fie prezen]e indispensabile categorii privilegiate, devin tot mai mult preocup\ri ale unei p\r]i importante a
`n via]a omului `nceputului de secol XXI.
popula]iei.
Asalta]i de publicitatea f\cut\ att de nume-
roaselor nout\]i tehnologice de ultim\ or\, Activit\]ile culturale reprezint\ o alt\ modalitate de petrecere a timpului
suntem asigura]i c\, utilizndu-le, vom fi mai liber. Aici, exist\ ns\ o diferen]iere, care nu este impus\ de cauze financiare.
bine informa]i [i vom putea comunica mai Teatrele, concertele de muzic\ clasic\, expozi]iile de pictur\ [i muzeele sunt
u[or. Discuta]i cu colegii cteva din argumen-
frecventate cu prec\dere de o elit\ cultivat\, n timp ce aproape toat\ lumea
tele aduse `n sus]inerea acestor afirma]ii.
beneficiaz\ de emisiunile micului ecran. Formidabilul avnt al televiziunii tinde
s\ fac\ din aceasta instrumentul principal de informare [i divertisment al
popula]iei. Ast\zi sunt rare casele n care s\ nu existe un televizor, iar apari]ia
televiziunii prin cablu [i perfec]ionarea sateli]ilor de telecomunica]ii, folosi]i
permanent n ultimii ani, contribuie la modificarea comportamentului telespec-
tatorului fa]\ de evenimentele transmise pe viu. Televiziunea contribuie astfel
la un fenomen de omogenizare cultural\, determinnd uniformizarea menta-
lit\]ilor n conformitate cu modelul care a fost [i r\mne nc\, n multe privin]e,
Cea mai mare [i mai modern\ nav\
cel mai c\utat, cel nord-american.
de croazier\ din lume, Cinematograful, marele divertisment al maselor din perioada interbelic\,
Freedom of the Seas, p\r\sind [antierul traverseaz\ n ultimele decenii o criz\ destul de grav\. Concurat de tele-
unde a fost construit\ (13 aprilie 2006) viziune, frecventarea lui s-a redus drastic, numeroase s\li de cinema trebuind
s\ fie nchise. Acela[i fenomen l nregistreaz\ [i presa, alt\dat\ instrumentul
principal al inform\rii. Pentru a-[i p\stra clientela, aceasta recurge la aspectul
senza]ional al con]inutului, la imagini [ocante, titluri care sar n ochi, subiecte
de scandal etc. La fel se ntmpl\ [i cu lectura c\r]ilor, concurat\ n preferin]ele
tinerilor de calculator [i internet. Ace[tia se pot bucura n egal\ m\sur\ de
succesele muzicii compuse pentru ei (rock, dance, folk) sau pot urm\ri specta-
colele oferite de manifest\rile sportive.

Descoperirea fra]ilor Lumire, cinematograful, a parcurs, ncepnd din momentul primei proiec]ii
comerciale (28 decembrie 1895), un drum lung [i spectaculos, att n ce prive[te realizarea unui
film, ct [i prezentarea acestuia pe marele sau pe micul ecran. ~n imagine: o superproduc]ie a
studiourilor americane prezentat\ `ntr-un drive-in din Salt Lake City (1957)

74 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Modulul II
1
Tr\ite n direct sau doar cu un decalaj de cteva ore, numeroase evenimente [i
intensific\ nc\rc\tura emo]ional\. Aceasta face ca fiecare individ s\ fie mai solidar cu
ceea ce se petrece n fiecare moment n orice parte a Europei, a[a cum s-a putut consta-
ta n timpul d\rm\rii Zidului din Berlin n noiembrie 1989 sau imediat dup\ c\derea lui
Ceau[escu.
(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, V, 1998)

2
S-a produs o schimbare major\. n 1900, boga]ii [i s\racii se distrau n mod diferit.
n timp ce boga]ii se duceau la teatru, s\racii mergeau la music-hall, n timp ce boga]ii
d\deau dineuri pentru prieteni, s\racii se duceau la crcium\.
Ast\zi, diferen]ele sunt mai mici. Radioul [i filmele sonore care au ap\rut n anii 20
au fost accesibile tuturor, boga]i [i s\raci deopotriv\. R\spndirea televiziunii, ncepnd
cu anii 50, a avut consecin]e [i mai mari. Televiziunea a ajutat mai mult dect orice la
doborrea barierelor dintre oameni. A devenit o surs\ major\ de divertisment pentru toat\ Satul planetar, o realitate a finalului de
lumea [i un subiect comun de conversa]ie pentru to]i. secol XX. Cu ajutorul televizorului, oamenii
(J.F. Aylett, n c\utarea istoriei, 2001) dintr-o comunitate din nordul Indiei sunt la
curent cu tot ceea ce se petrece `n lume

3 4
Industria jocurilor video nmul]irea [i succesul serialelor care
Los Angeles a g\zduit, n luna mai 2006, cel mai important eveniment pentru au fost prezentate de majoritatea televi-
industria jocurilor video: Electronic Entertainment Exposition (E3). Pia]a jocurilor video a ziunilor din lume (Dallas, Santa Barbara,
ajuns la fabuloasa sum\ de 25 de miliarde de dolari, potrivit ultimelor rapoarte. (...) La Mike Hammer etc.), omniprezen]a pe
E3 2006 s-au nregistrat peste 400 de companii, reprezentnd 90 de ]\ri. posturile de radio a unei muzici de import
(O [tire din Jurnalul na]ional) sau a unor imita]ii care au servit drept
mijloc de p\trundere a limbii engleze,
rolul principal al Statelor Unite n controlul
Peste 300 000 de vizitatori la spectacolul jocurilor video
fluxului mondial de informa]ii (prin inter-
mediul marilor agen]ii informa]ionale),
toate aceste aspecte scot n eviden]\ un
proces de americanizare a c\rui im-
portan]\ nu trebuie exagerat\.
(S. Berstein, P. Milza,
Istoria Europei, V, 1998)

PRO MEMORIA!
z Progresul tehnologic permite unui
num\r tot mai mare de oameni
s\-[i organizeze timpul liber
excursii, concedii, vizionarea de
spectacole.
z Televiziunea se impune ca principal
ACTIVITATE INDEPENDENT| factor de informare [i divertisment,
contribuind la dezvoltarea unei cul-
1. Completa]i documentul 1, comentnd cteva evenimente recente care au ajuns n turi de mas\.
casele voastre datorit\ transmisiunilor n direct ale posturilor de televiziune. z Cinematograful, presa [i lectura
2. Considera]i c\ serialele TV, jocurile video [i multe alte obi[nuin]e aduse n via]a
c\r]ii [i pierd clientela ca urmare a
noastr\ cotidian\ de tehnologiile moderne sunt doar o mod\ trec\toare sau vor
concuren]ei televiziunii.
avea o via]\ mult mai lung\? Argumenta]i-v\ punctul de vedere.

{tiin]a [i societatea 75
STUDIU DE CAZ
Contribu]ii romne[ti la dezvoltarea
[tiin]ei [i tehnicii
DESCOPERIRI {TIIN}IFICE
De-a lungul anilor, cercet\rile oamenilor de [tiin]\ romni s-au finalizat prin
descoperiri [i inven]ii valoroase care au atras aten]ia [i recunoa[terea lumii
[tiin]ifice interna]ionale. {tiin]a romneasc\ este ilustrat\ de o pleiad\ de
nv\]a]i ale c\ror realiz\ri sunt adesea deschiz\toare de noi orizonturi.
Matematica, cu diferitele ei ramuri, este unul din domeniile n care gndirea
[i ingeniozitatea romneasc\ au excelat. Spiru Haret este primul romn cu
doctorat ob]inut la Paris cu o tez\ despre mecanica cereasc\; n memoria sa,
o forma]iune selenar\ i poart\ numele. Gheorghe }i]eica (1873-1939), con-
siderat pe plan mondial unul dintre creatorii geometriei diferen]iale centroafine,
ne-a l\sat suprafe]ele }i]eica, precum [i curbele [i re]elele care i poart\
numele. D. Pompeiu reu[e[te construc]ia unei clase de func]ii func]iile
Pompeiu [i a introdus no]iunea de distan]\ ntre dou\ mul]imi nchise. Poet
[i matematician, Dan Barbilian (1895-1961) cunoscut ca om de litere sub
pseudonimul Ion Barbu a introdus noi concepte denumite spa]ii Barbilian.
~n studiul func]iilor de o variabil\ complex\, Simion Stoilow este unul dintre
creatorii, pe plan mondial, ai teoriei topologice a func]iilor (1931), introducnd
n acest scop no]iunea de transformare interioar\. Gheorghe Vrnceanu s-a
Figuri de seam\ ale [tiin]ei romne[ti: ocupat de problema spa]iilor geometrice n care a introdus concepte noi, cum
Victor Babe[, Dan Barbilian, Ana Aslan
ar fi acela al spa]iilor neolonome, adesea numite ast\zi spa]ii Vrnceanu
(1926). Descoperirile sale n domeniul ecua]iilor cu derivate par]iale au fost
Glosar omologate de terminologia [tiin]ific\ interna]ional\ prin introducerea teoriei lui
AERODIN| Vehicul aerian mai greu Vrnceanu. Grigore Moisil se afirm\ n logica matematic\, iar D. Mangeron
dect aerul, de form\ circular\. este descoperitorul ecua]iilor polivibrante [i autorul teoriei accelera]iilor reduse
BIOSPEOLOGIE Ramur\ a biologiei (1937), care avea s\ fie utilizat\, pe plan mondial, `n preg\tirea zborurilor
care studiaz\ fauna [i flora pe[terilor. spa]iale.
DIORAM| Reprezentare spa]ial\ a Fizica are un reprezentant remarcabil n persoana lui George (Gogu)
unei por]iuni de peisaj, n care se ex- Constantinescu, descoperitorul sonicit\]ii. Horia Hulubei s-a impus ca o autori-
pun n muzee animale mp\iate, mane-
tate cunoscut\ n domeniul razelor X [i a fost unul dintre principalii organiza-
chine etc.
MAGNETON Unitate de m\sur\ tori ai Palatului Descoperirilor de la Paris (1937); Elie Carafoli este apreciat
pentru magnetismul electronului (mag- pentru realiz\ri deosebite n mecanica fluidelor, {tefan Procopiu a descoperit
netonul Bohr-Procopiu) sau al nucle- magnetonul atomic [i efectul Procopiu, iar Alexandru Proca a demonstrat
elor atomice (magnetonul nuclear). teoretic existen]a mezonilor (independent de japonezul Yukawa) [i a elaborat
SONICITATE Ramur\ a mecanicii ecua]iile Proca.
care se ocup\ cu transmiterea prin Medicina este un alt domeniu n care aportul romnilor este important,
vibra]ii [i prin unde elastice longitudi- ncepnd cu oculistul Ioan Piuaru Molnar [i cu Victor Babe[ n domeniul bacte-
nale a energiei sau a puterii mecanice riologiei [i continund cu I. Cantacuzino n imunologie, Gheorghe Marinescu n
n masa corpurilor lichide [i a corpurilor neurologie, cu C. Levaditi n inframicrobiologie [i D. Danielopol, un ilustru pre-
solide.
cursor al biociberneticii.

76 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


N. Paulescu descoper\ insulina (1921) cu un an `naintea lui F.G. Bauting
[i J. Meheod, care aveau s\ primeasc\ Premiul Nobel pentru aceast\
descoperire. C.I. Parhon este ntemeietorul endocrinologiei moderne [i desco-
peritor al sindromului ce-i poart\ numele. Cercet\rile sale aveau s\ fie conti-
nuate de Ana Aslan, cunoscut\ `n toat\ lumea pentru realiz\rile `n domeniul
gerontologiei.
Se cuvine s\-l men]ion\m [i pe George Emil Palade (n. 1912), citolog Muzeul Na]ional de Istorie Natural\
american de origine romn\, care a primit Premiul Nobel pentru rezultatele Grigore Antipa
ob]inute `n studierea structurii celulei. 2
n domeniul biologiei [i-a adus contribu]ia Grigore Antipa, fondatorul
Americanii G. Birkhoff [i W. Gordon
Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti, inventator al dioramei, care a revo- de la General Motors au folosit cerce-
lu]ionat expunerea muzeal\ [i este autorul unor remarcabile studii de hidrobio- t\rile lui Mangeron pentru proiectarea
logie. Emil Racovi]\ ntemeiaz\ biospeologia [i creeaz\ primul Institut de automat\ a suprafe]elor de form\ oare-
Speologie din lume (Cluj, 1920). care cum ar fi caroseriile de automobil,
Geografia este beneficiara primelor lucr\ri romne[ti de valoare interna- spre pild\. Cei doi savan]i au comunicat
]ional\ prin sp\tarul N. Milescu, cercet\tor [i cartograf al Siberiei spre finalul reu[ita lor, recunoscnd c\ s-au folosit de
teoria ecua]iilor polivibrante. Pn\ atunci,
secolului al XVII-lea, [i Dimitrie Cantemir, cu Descrierea Moldovei, scris\ `n
suprafe]ele de form\ oarecare se proiec-
limba latin\ (1716), urma]i, peste ani, de Simion Mehedin]i, care a dat o fun- tau empiric.
damentare [tiin]ific\ geografiei [i metodelor ei de cercetare (1931). (R. Balaban, Romni celebri, 1979)
n ceea ce prive[te istoria, Dimitrie Cantemir este primul romn de notorie-
tate european\, cu lucrarea sa Istoria cre[terii [i descre[terii Imperiului Otoman, 3
tradus\ n cinci limbi. Mai aproape de vremurile noastre s-au afirmat multe alte
Astfel, spre sfr[itul Primului R\zboi
personalit\]i, precum A.D. Xenopol, teoretician al istoriei, Nicolae Iorga, care a Mondial, G. Constantinescu a conceput
dominat istoriografia interbelic\ cu uria[a sa personalitate, ori Vasile Prvan, cu un sistem de comand\, bazat pe sonici-
contribu]ii de mare valoare la cunoa[terea istoriei geto-dacilor (Getica, 1926). tate, care permitea unei mitraliere, mon-
tate pe un avion, s\ trag\ printre palele
unei elici n rota]ie, cea dinti arm\ per-
1
fect sincronizat\ de acest fel, care a f\cut
Dup\ des\vr[irea unific\rii statului romn, [i ca urmare a acesteia, [tiin]a [i tehni- mari servicii Angliei, ]ar\ a Antantei cu
ca iau avnt. (...) n consecin]\, se manifest\ un interes sporit pentru dezvoltarea rapid\ care Romnia era aliat\.
a [tiin]ei [i nv\]\mntului. Oameni de [tiin]\ [i cadre didactice de valoare lucreaz\ ani (E. Nicolau, I.M. {tefan, Oameni de
de-a rndul n laboratoare sau institu]ii de nv\]\mnt din Romnia [i str\in\tate [i [tiin]\ [i inventatori romni, 1987)
public\ n ]ar\ [i peste hotare lucr\ri de baz\, ndeplinind [i func]ia de profesori aprecia]i
n nv\]\mntul superior din alte state (Fran]a, de exemplu). Ei devin, de asemenea, cola-
boratori la diverse tratate celebre de fizic\, fiziologie, zoologie. 4
(E. Nicolau, I. M. {tefan, Oameni de [tiin]\ [i inventatori romni, 1987) ~n 1912-1913, {tefan Procopiu des-
coperea teoretic existen]a magnetonului.
Va publica, n acest sens, o not\ n re-
ACTIVITATE INDEPENDENT| vista Analele [tiin]ifice ale Universit\]ii
din Ia[i (...), pu]in cunoscut\ peste hota-
Studia]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: re. Ceva mai trziu (1915), Niels Bohr
1. Consulta]i-v\ cu colegii [i stabili]i motivele pentru care oamenii de [tiin]\ romni au ajungea la acela[i rezultat cu Procopiu
reu[it s\ se afirme mai mult n str\in\tate dect `n ]ar\. [i va primi pentru descoperirea magne-
2. Identifica]i cteva priorit\]i romne[ti n diferite domenii [tiin]ifice. tonului Premiul Nobel. Ast\zi, dup\ ce
3. Argumenta]i, ntr-un scurt eseu, cum a putut influen]a descoperirea lui Gogu s-a demonstrat c\ articolul lui Procopiu
Constantinescu victoria Antantei `n Primului R\zboi Mondial. ap\ruse naintea comunic\rii lui Bohr,
4. Explica]i de ce nu a primit {tefan Procopiu Premiul Nobel pe care avea s\-l multe tratate din lumea ntreag\ (...) folo-
primeasc\ Niels Bohr. C\uta]i informa]ii despre alte cazuri asem\n\toare mai sesc denumirea de magnetonul Bohr-
vechi sau mai recente cnd descoperirea unui om de [tiin]\ romn nu a fost Procopiu.
cunoscut\ [i recunoscut\ peste hotare a[a cum ar fi meritat. Stabili]i cauzele. (R. Balaban, Romni celebri, 1979)

{tiin]a [i societatea 77
INVEN}II TEHNICE
Existen]a unui mare num\r de inven]ii romne[ti omologate interna]ional
dovede[te ingeniozitatea [i spiritul inventiv al cona]ionalilor no[tri.
Aeronautica este un domeniu n care spiritul inventiv trebuia nso]it [i de
mult curaj, domeniu n care romnii au fost mereu n pas cu cei mai de seam\
constructori [i zbur\tori din lume. Traian Vuia este constructorul primului avion
care s-a ridicat de la sol numai prin for]a motorului s\u (Paris, 1906), realiznd
n premier\ mondial\ ntiul zbor mecanic. Tot el concepe [i realizeaz\ primele
elicoptere (1918 [i 1921), iar Henri Coand\ construie[te [i piloteaz\ primul
avion cu reac]ie din lume, expus n acela[i an la salonul aeronautic de la Paris
Racheta sasului Conrad Haas din Sibiu (1910). De asemenea, realizeaz\ primul avion bimotor [i primul avion cu elice
anticipa, `n secolul XVI, propulsive, montate la extremit\]ile fuselajului (1916). Descoperitor al efectului
realiz\rile tehnice de vrf ale secolului XX ce-i poart\ numele, l utilizeaz\ pentru zbor, proiectnd aerodina lenticular\.
Aurel Vlaicu realizeaz\ cel dinti avion de construc]ie metalic\ [i sistemul de
1 r\cire a cilindrilor motorului, ulterior larg folosit peste hotare, f\r\ recunoa[te-
Oamenii de [tiin]\ se situeaz\ ntr-o rea numelui inventatorului romn.
pozi]ie special\: n permanen]\, ei Rachetele sunt un alt domeniu n care romnii [i cei ce tr\iesc al\turi de ei
lucreaz\ n necunoscut, c\utnd s\
s-au manifestat de timpuriu. Sunt de amintit sasul Conrad Haas din Sibiu, cel
transforme acest necunoscut n ceva
cunoscut, pe care omenirea l poate ce a preconizat `n secolul al XVI-lea rachetele multiple cu trei trepte de
st\pni tocmai spre binele tuturor aprindere, iar ceva mai aproape de noi Herman Oberth [i Al. Ciurcu, care con-
oamenilor. C\ile prin care apare noul cepe propulsorul cu reac]ie, cu to]ii precursori [i protagoni[ti ai navelor cos-
sunt variate. Atunci cnd savantul romn mice moderne.
Henri Coand\ (1886-1972) a conceput [i Construc]iile reprezint\ un domeniu n care inginerii romni au ad\ugat
realizat, n anul 1910, primul avion cu
experien]ei lor [i mult\ ndr\zneal\. Anghel Saligny construie[te podul peste
reac]ie din lume, p\[ea, desigur, n
necunoscut. Dar crea]ia acestui aparat Dun\re de la Cernavod\ (1890-1895), pe atunci cel mai lung din Europa
nou, unic n lume n acel moment, a con- (3850 m) [i al treilea din lume, precum [i primele silozuri din beton armat
dus la observarea unui fenomen nou, (Br\ila, Gala]i [i Constan]a). Elie Radu introduce la noi betonul n construc]ia
anume a efectului Coand\, care de poduri, iar Henri Coand\ realizeaz\ primele rezervoare de hidrocarburi din
const\ n aderarea jeturilor de fluid la beton armat.
suprafe]ele cu care vin n contact. (...) Un pionier al petrochimiei pe plan mondial, Laz\r Edeleanu, concepe
n domeniul [tiin]elor naturii, n medi-
cin\ sau biologie, problema se pune alt-
cunoscutul procedeu al rafin\rii petrolului cu bioxid de sulf, ce-i poart\ numele,
fel. Fenomenele exist\, toate, de mult\ introdus ulterior n toat\ lumea. Inven]ia sa, sub forma multiplelor variante, este
vreme, dar ele a[teapt\ ca s\ fie inter- [i ast\zi un procedeu de baz\ n fabricarea uleiurilor de calitate superioar\.
pretate, dup\ ce au fost puse n eviden]\. N. Vasilescu Karpen [i I.S. Gheorghiu pun la noi bazele cercet\rii n domeniul
La fel se `ntmpl\ [i cu maladiile. electrotehnicii, n hidrodinamic\ se afirm\ V. Vlcovici [i {tefan Gheorghi]\,
Diabetul e o maladie datorat\ unei defi- care se ocup\ de dinamica corpurilor poroase, apoi Elie Carafoli cu realiz\rile
cien]e a organismului, incapabil s\ pro-
men]ionate n domeniul mecanicii fluidelor, dar [i `n cel al aerodinamicii.
duc\ insulina, un hormon secretat de
celulele endocrine ale pancreasului. Este Augustin Maior, inventatorul telefoniei multiple, introduce o nou\ func]ie n teo-
meritul savantului romn N.C. Paulescu ria cuantic\, denumit\ cvasientropic\, {tefan Odobleja este un precursor al
(1869-1931) de a fi publicat primul n ciberneticii, iar n agricultur\ T. Saidel a realizat, n premier\ mondial\, clasica
lume (1921) descoperirea unui hormon metod\ S pentru determinarea pH-ului solului pe cale electrochimic\, metod\
pancreatic. care este [i azi larg aplicat\ n `ntreaga lume.
Ne punem atunci ntrebarea fireasc\:
ntre alte inven]ii cu larg\ aplicare interna]ional\ merit\ s\ mai fie amintite:
exist\ ceva imposibil n [tiin]\ [i tehnic\?
(Edmond Nicolau, Cuvnt nainte generatorul cu aburi (Traian Vuia), convertizorul sonic mecanic (C. Constanti-
la Descoperiri n [tiin]ele secolului XX) nescu), automobilul aerodinamic f\r\ diferen]ial (A. Persu), analiza spectrogra-
fic\ cantitativ\ a aliajelor (T. Negrescu) [i multe altele.

78 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


Continund frumoasele tradi]ii ale tehnicii romne[ti, inventatorii de ast\zi
aduc `n fiecare an numeroase premii de la expozi]iile [i concursurile interna-
]ionale la care particip\.

2
Podul lui Saligny de la Cernavod\
S\ nu neglij\m faptul c\ acest pod f\cea parte dintr-un amplu complex de lucr\ri
Traian Vuia la bordul aparatului s\u
inginere[ti dintre Fete[ti [i Cernavod\, pe o lungime de 14 km. Pe lng\ podul principal
se realizase [i marele pod peste Borcea (3 deschideri de cte 140 m), viaducte peste
balt\ [i un impresionant volum de lucr\ri: 62.000 m3 s\p\turi de funda]ie, 100.000 m3 5
zid\rie pentru pile, 1.600 vagoane o]el, 100 km lungime pilo]i, 3.000.000 m3 terasamente. Numele [i lucr\rile lui Carafoli sunt
Se s\pase uneori pentru fundare pn\ la 30 m adncime sub ap\. prezente n toate bibliotecile [tiin]ifice ale
(D. Moroianu, I.M. {tefan, Mae[trii ingeniozit\]ii romne[ti ) lumii. Speciali[tii l citesc [i l citeaz\ ca
pe un clasic. De la ideile lui Carafoli,
numero[i cercet\tori romni [i str\ini au
3 pornit mai departe. C\r]ile lui au fost
Turbopropulsorul lui Coand\ a strnit un uria[ interes. Inginerul Gustav Eiffel a fost traduse ori editate direct n R.F.G., Uniu-
deosebit de impresionat. Zile de-a rndul a venit s\ studieze aparatul primul avion cu nea Sovietic\, R.P. Chinez\.
reac]ie din lume , privindu-l atent [i observndu-l din toate unghiurile pn\ ce, n sfr[it, (R. Balaban, Romni celebri)
nemaiputndu-se st\pni, l-a b\tut prietene[te pe um\r pe inventator [i i-a spus: P\cat,
b\iete, c\ te-ai n\scut cu 30 de ani, dac\ nu cu 50 de ani prea devreme.
Podul de la Cernavod\,
(D. Moroianu, I.M. {tefan, Mae[trii ingeniozit\]ii romne[ti )
o construc]ie remarcabil\ realizat\ de
Anghel Saligny spre sfr[itul secolului XIX
4
Coand\ despre ingeniozitatea romneasc\
Despre ingeniozitatea romneasc\ ce p\rere ave]i?
Eu sunt unul care a plimbat-o departe de locul ei de origine
{i a]i revenit?
Nici nu se putea altfel! Sunt convins c\ exist\, cum se spune, glasul p\mntului
str\mo[esc. Locul unde te-ai n\scut, unde ]i s-au n\scut p\rin]ii, bunicii, unde ai crescut
joac\ un rol mai mare dect se crede de obicei. {i nu numai afectiv, cum pare poate la
prima vedere. Omul nu e numai produsul eredit\]ii, al educa]iei, al societ\]ii n care
tr\ie[te, creierul lui este produsul unor efluvii strict locale, na]ionale, s\ le spunem, [i a[a
cum omul ajunge pe Lun\, dar nchis n capsula n care duce universul s\u tehnic, a[a
duce el [i pe P\mnt, oriunde s-ar afla, pecetea locului s\u originar. Asta explic\ multe: PRO MEMORIA!
psihologia diferit\ a popoarelor, aptitudinile lor variate etc. De aceea cred n ingeniozi- z {tiin]a romneasc\ a fost reprezen-
tatea romneasc\!
tat\ de o pleiad\ de savan]i cu rea-
liz\ri remarcabile `n diverse dome-
ACTIVITATE INDEPENDENT| nii: matematic\, fizic\, medicin\,
geografie sau istorie.
1 . Stabili]i n ce a constat prioritatea zborurilor lui Traian Vuia [i Aurel Vlaicu fa]\ de z Priorit\]i romne[ti `n domeniul
al]i contemporani. [tiin]ei [i tehnicii: descoperirea
2. Comenta]i cuvintele lui Gustav Eiffel adresate lui H. Coand\. Argumenta]i adev\rul sonicit\]ii, a magnetonului atomic [i
pe care `l exprim\. a insulinei; ntemeierea biospeolo-
3. Considera]i c\ ultima afirma]ie din interviul luat lui H. Coand\ este `ndrept\]it\? giei [i a endocrinologiei moderne.
Argumenta]i-v\ opinia. z Romnii au avut o contribu]ie ma-
4. Identifica]i [i comenta]i cteva priorit\]i romne[ti n domeniul construc]iilor. jor\ la dezvoltarea aeronauticii, dar
5. Lucrnd `mpreun\ cu colegii, `ncerca]i s\ g\si]i `n pres\, pe internet etc. au fost [i precursori ai navelor cos-
informa]ii despre distinc]iile ob]inute `n ultimii ani de inventatorii romni la mani- mice moderne.
fest\ri interna]ionale de profil.

{tiin]a [i societatea 79
Femeia, familia [i societatea
`ntr-un nou mileniu
2
Familia modern\ n doi timpi
El [i Ea au, de regul\, n jur de 30 de ani, cnd se hot\r\sc s\ fac\ pasul. Pn\
atunci au fost prea multe de f\cut: distrac]ii, apartament, ma[in\ [i foarte important
pentru ziua de azi carier\. Dac\ ar fi s\ o ntreb\m pe Ea, poate c\, ro[ind u[or jenat\
de propria-i sl\biciune de mod\ veche, ne-ar fi m\rturisit c\ n-ar fi zis Nu nici mai
devreme El n schimb ]ine foarte mult la conceptul masculin de libertate f\r\ s\-[i
1 dea seama c\ deja s-a legat cu lan]uri indestructibile de Ea
Un caz din ziare Astfel apare nc\ un exemplu din ceea ce c\r]ile de demult numeau celula de baz\
ntr-un sat romnesc, o elev\ de clasa a societ\]ii. {i pentru ca familia nou nfiripat\ s\ fie complet\, n scurt timp va ap\rea [i
a VIII-a a n\scut o feti]\, iar aceast\ un nou membru. Ea se d\ de ceasul mor]ii, mp\r]it\ ntre bucuriile maternit\]ii [i dilema
situa]ie risc\ s\ arunce n aer lini[tea cu cine las copilul? (pentru c\ bunicile moderne au acum alte joburi). El va ndura
acelei comunit\]i minuscule din Oltenia. mi[tourile prietenilor referitoare la abilit\]ile de a schimba pamper[i, pe care va fi nevoit
Cteva opinii: s\ [i le dezvolte ca un t\tic modern ce se afl\, chiar dac\ n sinea lui se ndoie[te c\
Mama feti]ei: Pe mine m\ acuz\ c\ asta ar fi o treab\ de b\rbat.
am n\scut [i mi-au sc\zut nota (la (Dup\ Ada Rosetti, El [i Ea, versiune up-date n Dilema veche, 91, octombrie 2005)
purtare). Pe o fat\ din clas\ au iertat-o
chiar dac\ a spart tabla, ca [i pe un coleg
al meu care are cam 150 de absen]e.
3
Directoarea [colii: Toat\ lumea s-a Mic discurs despre egalitate
s\turat. Se va mai face un consiliu [i se Dac\ vorbim despre familie, trebuie de asemenea s\ vorbim despre munc\ [i bani,
va mai dezbate o dat\ nota (la purtare!). dac\ vorbim despre cuplu, trebuie s\ vorbim [i despre forma]ie, profesiune, mobilitate,
E posibil s\ i se dea 10, dar eu v\ spun accesibile n general, dar antrennd inegalit\]i n realitate.
c\ nc\ mai sunt profesori care o vor Contradic]iile ntre dorin]a de egalitate proprie mai degrab\ popula]iei tinere [i
exmatriculat\. realitatea inegalit\]ii, ntre discursul masculin a ceea ce este comun [i replierea b\rba]ilor
Preotul din sat: Nu am propus exma- pe vechile pozi]ii ne arat\ c\, con[tient, egalitatea a precedat evolu]ia realit\]ii.
tricularea, ci transferarea la alt\ [coal\; Societatea romneasc\ se aliniaz\ tendin]elor generale privind familia: num\rul cres-
ce mare scofal\ c\ a pierdut dou\ puncte cut de uniri consensuale (uniuni libere) sau concubinaj, cu exprimare tradi]ional\
la purtare? () O privesc ca pe un copil aproape de regul\ la tineri [i tolerate din ce n ce mai mult de p\rin]i , num\rul tot mai
[i de aceea mi-e ru[ine s\ vorbesc cu ea crescut de divor]uri, familiile monoparentale involuntare sau voluntare , num\rul
despre na[tere. crescut de persoane singure.
P\rerea medicului: O femeie care (Aurora Liiceanu, Mesajele incoerente ale familiei,
na[te nainte de 18 ani poate s\ ajung\ n acela[i num\r din Dilema veche)
la depresie, anxietate [i s\ sufere de
osteoporoz\, insuficien]\ hepatic\ [i 4
afec]iuni cardiovasculare. Este mai ales
cazul fetelor care tr\iesc la sate. Normalitatea dincolo de prejudecat\
P\rerea sociologului: Comunitatea are L. a intrat n proiectul ACSIS (Asocia]ia pentru o Comunitate Solidar\ [i Interven]ie
ni[te norme foarte puternice [i i nde- Social\) la vrsta de 15 ani, mpreun\ cu copilul ei. Via]a mea s-a schimbat cnd mi-am
p\rteaz\ aproape automat pe cei ce le dat seama c\ sunt gravid\. Nu vroiam copilul, ba mai mult, doream s\ dispar\. Pn\ la
ncalc\. Solu]ia ar putea veni de la bise- 6 luni [i o s\pt\mn\ am ignorat acest lucru pentru c\ nu vroiam s\ accept ideea c\ voi
ric\, de la preot, care ar putea convinge avea un copil. Pe 22 mai seara, n jurul orei 23, durerile s-au nte]it. Am trezit-o pe mama
oamenii s-o ajute pe tn\ra mam\. pe la ora 3 [i am rugat-o s\ sune la Salvare. Am ajuns la spital [i a doua zi, la ora 15,
P\rerea statisticianului: 20 000 de copii s-a n\scut fiul meu. Nu-mi venea s\ cred c\ acel copil minunat putea s\ fie copilul meu.
au fost n\scu]i n 2005 de mame minore, n prezent, L. are 19 ani, este angajata unei fabrici de nc\l]\minte, iar b\ie]elul ei, n
cifra fiind cu 4% mai mare dect n 2004. vrst\ de 4 ani, merge la cre[\."
(Dup\ Evenimentul zilei, 4 mai 2006) (Dup\ Stela Giurgeanu, P\catul de a fi mam\, Dilema veche, mai 2006)

80 Oamenii, societatea [i lumea ideilor


RECAPITULARE / EVALUARE
4 O manifesta]ie pentru
libertatea femeilor
O problem\ delicat\ violen]a `mpotriva femeilor
`n Fran]a anilor 70
Problema violen]ei mpotriva femeilor este conspi-
ra]ia t\cerii, care face violen]a invizibil\, ceea ce nu
nseamn\ c\ ea nu exist\. Faptul c\ este att de
nev\zut\ se leag\ de multe fenomene psihologice [i
sociologice.
Martha Bibescu
De exemplu, n statisticile infrac]ionale din SUA se
estimeaz\ c\ doar 2% din cazurile de abuz de minori
(1890-1973)
n familie, 6% n afara familiei [i ntre 5 [i 8% din Membr\ marcant\ a
violuri sunt raportate poli]iei, spre deosebire de 63% aristocra]iei romne, scrii-
din jafuri [i 82% din furturile cu spargeri. Atitudinile toare de mare talent, au-
poli]iei [i tribunalului care blameaz\ victima constituie toare a 31 de volume pu-
o parte din cauzele nivelului sc\zut al raport\rii. De blicate n Fran]a, din care
asemenea, socializarea femeilor le determin\ s\ se doar cteva au cunoscut
blameze uneori pe ele nsele. Oare nu este vina lor c\ [i versiuni romne[ti, im-
au fost violate, dac\ au b\ut ceva, dac\ purtau o fust\ plicat\ la cel mai nalt
scurt\ sau dac\ au invitat un b\rbat acas\? nivel deopotriv\ n via]a
(G. Kleiverda, Ce poate politic\ [i cultural\ euro-
s\ aduc\ feminismul Romniei?, pean\ a timpului ei.
n Secolul 20, 7-8-9/1996)

5
Valorificai-v\ cunotinele! Autoportretul literar
al unei femei de excep]ie
1. Citi]i cu aten]ie micul dosar desf\[urat pe coloana `ngust\ din pagina al\turat\
(documentul 1). Analiza]i pozi]ia fa]\ de caz a fiec\ruia dintre actorii sociali Comorile sale vor r\mne neatinse
men]iona]i. Depista]i prejudec\]ile [i stereotipurile prezente n unele discursuri [i pentru c\ le-a dobndit prin dragoste.
ncerca]i s\ le explica]i. Formula]i o opinie referitoare la acest caz [i la cel relatat Pierzndu-le nu va s\r\ci niciodat\ (...)
Are o cet\]enie, cea aleas\ de ea, nu va
`n documentul 4 [i dezvolta]i-o ntr-un eseu de 15-20 de rnduri.
avea niciodat\ na]ionalitate. Toate fideli-
2. Pornind de la cei doi timpi ai familiei moderne, a[a cum au fost formula]i n do-
t\]ile vor fi mbr\]i[ate voluntar, consim-
cumentul 2, relua]i traseul celor doi adul]i care doresc s\ tr\iasc\ mpreun\ [i cori- ]ite [i respectate. Va iubi cu o dragoste
ja]i-l acolo unde crede]i c\ nu se potrive[te cu cel pe care vi-l imagina]i pentru voi dezinteresat\ ]\ri, lucruri, oameni care
n[iv\. Stabili]i-v\ priorit\]ile carier\, c\snicie, familie, copii [i ncerca]i s\ se iubesc doar pe ei [i se vor detesta re-
v\ construi]i propriii vo[tri timpi n via]a modern\. Preg\ti]i [i sus]ine]i un discurs pe ciproc, tot timpul trecnd de la r\zboi la
aceast\ tem\ `n fa]a colegilor. pace [i invers. Unora le va impune o
3. Discuta]i cu colegul (colega) de banc\ despre egalitate. Dac\ partenerul de dialog ncredere infinit\: de aceea, al]ii o vor
este de alt sex [i nu mp\rt\[e[te aceea[i opinie, ncerca]i s\ v\ argumenta]i pozi]ia. pune mereu sub semnul ntreb\rii.
R\spunde]i n scris la cteva ntreb\ri care v-ar putea ajuta: Despre ce egalitate Schismatic\, eretic\, tr\d\toare, seduc\-
poate fi vorba n rela]ia dintre b\rbat [i femeie? Considera]i c\ sunt activit\]i so- toare, papista[\, floare a r\ului, pericol
ciale destinate exclusiv fiec\rui sex sau c\ oricine poate fi orice? Cum crede]i c\ public, dizident\, renegat\, fiin]a care-[i
se exprim\ egalitatea n rela]iile de familie? ascunde jocul, care st\ n rezerv\, se
4. mp\rt\[i]i p\rerea potrivit c\reia n leg\tur\ cu violen]a n familie domin\ con- nconjoar\ de mister, nu d\ nici o expli-
spira]ia t\cerii? Dac\ subiectul ar fi adus la lumina zilei, cum crede]i c\ ar trebui ca]ie, imprudent\ sau prea prudent\, (...)
abordat? Considera]i c\ un astfel de fenomen are cauze economice sau sociale ori str\in\ pentru fiecare [i pentru to]i, venit\
c\ este o fatalitate, c\ ]ine de firea omului sau de mentalit\]i ancestrale? Ave]i o din alt\ parte, iubind n alt\ parte,
solu]ie? Dac\ da, construi]i un eseu de 1-2 pagini pe aceast\ tem\. tr\dndu-i pe cei care au iubit-o f\r\ s\
5. Alc\tui]i portretul femeii exemplare, a[a cum v-o imagina]i, ajutndu-v\ [i de auto- se tr\deze pe sine, f\r\ ca cei care au
urt-o s\ infirme ce spun, f\r\ ca ea s\
portretul Marthei Bibescu. Compara]i realist modelul cu posibilit\]ile de care dis-
vrea s\ dovedeasc\ ceva
pune]i. La ce tr\s\tur\ de caracter sau calitate esen]ial\ n-a]i renun]a pentru nimic
(Martha Bibescu, Nimfa Europa, vol. I)
n lume? Comunica]i-v\ opinia colegilor ntr-un mic discurs de cteva fraze.

Economie [i societate `n lumea postbelic\ 81


Modulul III

Forme de organizare statal\.


Idei [i regimuri politice
MARILE DOCTRINE
Sfr[itul regimurilor comuniste n Europa, pr\bu[irea URSS, triumful SUA
r\mas\ singur\ s\ domine lumea, apoi atentatele teroriste din 11 septembrie
2001 au creat noi oportunit\]i [i au a[ezat societatea contemporan\ n fa]a
altor provoc\ri.
O privire atent\ pe harta lumii [i o cercetare chiar foarte gr\bit\ a ideologii-
lor care o mai conduc ne-ar convinge c\ marile doctrine ale secolelor trecute
r\mn nc\ atotputernice.
Vom conchide c\, din perspectiva interpret\rii realit\]ii, pentru a stabili mo-
dalit\]ile care o pot ameliora sunt demne de a fi luate n considerare trei ideo-
O con[tiin]\ lucid\ a epocii noastre,
A. Soljeni]n
logii: conservatorismul, liberalismul [i socialismul, toate celelalte fiind fie
derivate ale uneia sau alteia dintre aceste doctrine, fie combina]ii ntre ele. Pe
de alt\ parte, utilizarea termenilor de dreapta [i stnga pentru ansamblul
Cteva texte fundamentale despre vie]ii publice define[te n cel mai bun caz dou\ priorit\]i. Acolo unde dreapta
marile doctrine ale secolului XX este la putere, interven]ia statului este minim\ [i la fel [i redistribuirea venitu-
z F. August von Hayer, Eseu asupra lui na]ional, n vreme ce preponderen]a stngii marcheaz\ contrariul, un stat
libert\]ilor care intervine masiv pentru a sus]ine economia [i o redistribuire semnificativ\
z Isaiah Berlin, Patru eseuri despre
a veniturilor [i `n favoarea unor categorii defavorizate.
libertate
z H. Arendt, Originile totalitarismului
Re`ntorcndu-ne la marile doctrine, vom remarca de la nceput c\ valen]ele
z K. Popper, Societatea deschis\ [i anticomuniste ale liberalismului au oferit primele solu]ii regimurilor politice insta-
du[manii ei late dup\ 1989. Valori liberale clasicizate de o experien]\ istoric\ de dou\ ori
z C. Schmitt, Parlamentarism [i demo- secular\ au reintrat n aten]ia general\ dup\ 1989: toleran]a [i pluralismul,
cra]ie dup\ lunga noapte a partidului unic [i a terorii politice dirijate mpotriva adver-
z M. Foucault, A supraveghea [i a pe- sarilor, adev\rata separare a puterilor n stat, libertatea individual\ complet\
depsi. Na[terea nchisorii.
z
care s\ dea greutate [i semnifica]ie libert\]ii de gndire [i religioase, libert\]ii
A. Soljeni]n, Arhipelagul Gulag,
3 volume de asociere, dar [i de exprimare a propriilor opinii, libertatea des\vr[it\ a pre-
sei care s\ consacre att unicitatea, ct [i inviolabilitatea fiec\ruia dintre noi,
precum [i separarea net\ a spa]iului privat de spa]iul public.
Competen]e specifice modulului Contextul politic post-comunist a actualizat, de asemenea, doctrina social-de-
STATUL {I POLITICA mocrat\, la care liderii vechilor regimuri s-au acomodat imediat. Valorile cen-
2.2. Analizarea institu]iilor, normelor trale ale social-democra]iei unanim recunoscute r\mn libertatea, mpletit\ cu
[i procedurilor de guvernare solidaritatea [i justi]ia social\. Refuznd r\spicat individualismul liberal, adep]ii
2.3. Folosirea strategiilor de negoci- acestei doctrine se arat\ a fi la egal\ distan]\ att de egoismul concuren]ei, ct
ere [i cooperare civic\ [i de rigorile puterii de stat.
3.3 Descoperirea `n sursele de infor- Dac\ liberalismul nseamn\ individualism, privatizare [i constitu]ionalism,
mare a perspectivelor diferite asupra iar social-democra]ia `nseamn\ planificare, na]ionalizare [i solidaritate, con-
evenimentelor [i proceselor istorice
servatorismul pare a fi lipsit de program. Explica]ia acestei st\ri de lucruri este
1.3. Compararea unor opinii [i argu- foarte simpl\: adep]ii s\i nu ambi]ioneaz\ s\ conceap\ norme, principii sau
mente diferite referitoare la o tem\ de
istorie idealuri care s\ reconstruiasc\ societatea, ci doar s\ deceleze probleme [i s\
ncerce s\ le rezolve pe calea unor compromisuri ra]ionale.

82 Statul [i politica
Modulul III
n fine, dac\ stnga [i dreapta politic\ sunt relativ bine acoperite, la centru-
dreapta locul principal revine cre[tin-democra]iei. Valorile ei fundamentale sunt
pluralismul ideologic [i social, descentralizarea, federalismul [i subsidiaritatea,
c\rora li se adaug\, dup\ Al Doilea R\zboi Mondial, [i angajamentul pentru
pace [i pentru o Europ\ unit\ (K. Adenauer, Robert Schuman [i A. de Gasperi,
promotori ai integr\rii europene, au f\cut-o din pozi]ia cre[tin-democrat\).
1
Isaiah Berlin despre cele dou\ tipuri de libertate
Libertatea are dou\ sensuri, unul pozitiv [i altul negativ. Una dintre ntreb\ri este: Cte
por]i mi sunt deschise? Cealalt\ ntrebare este: Cine este st\pnul sau cine controleaz\?
Prima ntrebare atrage dup\ sine altele: Ce obstacole se afl\ n calea mea? Ce anume
m\ mpiedic\ s\ fac semenii mei n chip deliberat sau n mod indirect prin func]ionarea
unor institu]ii? Cealalt\ ntrebare este: Cine m\ guverneaz\? Al]ii m\ guverneaz\ sau m\
conduc eu nsumi? Dac\ al]ii m\ guverneaz\, cu ce drept o fac? Cu ce autoritate? Dac\
dispun de un drept la autonomie, oare l pot [i pierde? Cine stabile[te legile? Cine le aplic\?
Sunt consultat n aceast\ privin]\? Cine guverneaz\ majoritatea? Dumnezeu? Partidul?
Ambele ntreb\ri sunt autentice [i de neevitat. Iar r\spunsurile pe care le d\m determi-
n\ natura unei societ\]i: liberal\ sau autoritar\, democratic\ sau despotic\, laic\ sau teo-
Liderul sindicatului Solidaritatea,
cratic\, individualist\ sau comunitar\.
Lech Walesa, un interlocutor incomod
(Isaiah Berlin, Patru eseuri despre libertate; dup\ Cristian Preda, pe care autorit\]ile poloneze nu l-au putut
Mic dic]ionar de gndire politic\ liberal\) ignora `n anii 80
2
Pozi]ia conservatorilor britanici fa]\ de problemele ]\rii ACTIVITATE INDEPENDENT|
ECONOMIE Lupta contra infla]iei va deveni prioritar\, vom acorda aten]ie reducerii
impozitului pe venituri, vom opri na]ionaliz\rile [i vom crea un climat propice expansiunii 1. R\spunde]i, pe scurt, la ntreb\rile lui
liberei concuren]e. Isaiah Berlin. Alc\tui]i un eseu n
LEGE {I ORDINE Vom nt\ri poli]ia. care s\ formula]i, pornind de la aces-
SINDICATE O nou\ legisla]ie va stabili clar drepturile [i ndatoririle sindicatelor [i te `ntreb\ri [i r\spunsuri, o descriere
muncitorilor. a societ\]ii n perspectiva liberal\.
IMIGRA}IE Politica noastr\ va reduce tensiunile rasiale. 2. Analiza]i punctele desprinse din pro-
EUROPA Singurul nostru angajament (n chestiunea ader\rii la UE) este s\ negociem. gramul electoral al conservatorilor
(Dintr-un manifest electoral al conservatorilor britanici din 1970) britanici din 1970. Dinspre ce orizont
doctrinar vin m\surile viznd stopa-
3 rea na]ionaliz\rii sau refacerea libe-
Despre terorism [i democra]ie rei concuren]e? De ce drepturile sin-
Cnd spuneam c\ democra]ia impune garan]ia intimit\]ii individului devine implicit\ ideea dicale trebuie clar stabilite, iar fa]\ de
c\ noi decidem n ce m\sur\ [i cui vrem s\-i facem dest\inuiri despre existen]ele noastre. intrarea n UE nu se impune nici un
Prin Patriot Act (adoptat de Congresul american dup\ 11 septembrie 2001), via]a pri- angajament?
vat\ a oamenilor devine transparent\ mpotriva voin]ei lor, deoarece poli]ia federal\ 3. Care crede]i c\ sunt valorile cet\]e-
cap\t\ puteri sporite: dreptul de a perchezi]iona domiciliul personal, accesul la dosarele niei democrate nc\lcate n SUA [i
medicale sau [colare, la fi[ierele ntreprinderilor [i bibliotecilor, desfiin]nd contractul de
Transnistria, ntr-un caz prin Patriot
confiden]ialitate a comunic\rilor telefonice sau electronice.
Act, n cel\lalt prin ignorarea unei
Un liceu din Transnistria este nchis deoarece limba (n care ar dori s\ nve]e copiii) solicit\ri legitime?
nu mai convine autorit\]ilor din proclamata republic\ de peste Nistru. 4. ~ncerca]i s\ r\spunde]i, `n grup, la
P\rin]ii copiilor protesteaz\, au loc conflicte cu mili]ienii transnistreni. Se nregistreaz\ urm\toarele `ntreb\ri: Ct de fragil\
victime [i numeroase arest\ri. Un grup de localnici revendic\ cu disperare eliberarea ares- este democra]ia n fa]a unor amenin-
ta]ilor, se baricadeaz\ n [coal\ [i sechestreaz\ la rndul lor alte persoane. n acest spa]iu ]\ri din afar\? Se poate riposta tero-
marcat de instabilitate accentuat\, un astfel de scenariu poate deveni oricnd realitate. Este rismului altfel dect cu mijloace auto-
ns\ vorba de terorism? Fire[te, cnd ai de a face cu metodele manipul\rii sovietice, totul este ritare? Servesc aceste mijloace, n
posibil: vor ap\rea lupt\tori arabi, jurnali[tii vor fi izgoni]i, se va declara c\ ostaticii au fost uci[i, ultim\ instan]\, interesului general
iar n cele din urm\ vor fi nt\rite prerogativele pre[edintelui, preg\tit s\ apere cet\]enii etc. sau doar poftei nest\pnite de pute-
(Dup\ Dilema veche, 92, octombrie 2005)
re [i avere a unor lideri?

Statele `n perioada contemporan\ 83


Modulul III
LUMEA DUP| 1989
Dup\ 1989, schimb\ri esen]iale s-au produs cu deosebire n Europa: ]\rile
satelizate de URSS dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mondial s-au rentors la
democra]ie (Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, R.D.G., Bulgaria, Romnia [i
Albania); URSS s-a destr\mat [i ea, l\snd loc Rusiei [i Comunit\]ii Statelor
Independente, n decembrie 1991. n consecin]\, dispari]ia statului sovietic,
care, peste toate, a asigurat o mare stabilitate politic\, a determinat puternice
convulsii, mai cu seam\ na]ionale, care au desf\cut ulterior Iugoslavia fede-
ral\ [i au separat Cehia [i Slovacia. n cteva din vechile republici na]ionale
din Asia, ast\zi state independente, vechii lideri comuni[ti au instalat un puter-
nic autoritarism. Dincolo de frontierele Europei, socialismul s-a men]inut n
Cuba, `n R.P.D. Coreean\, n China [i n Vietnam.
Pr\bu[irea URSS a consolidat pozi]ia SUA n lume, puterea ei economic\
[i militar\ propulsnd-o n situa]ia de unic\ superputere planetar\. De altfel,
C\derea zidului Berlinului
dup\ victoria repurtat\ asupra Irakului care ocupase Kuweitul (1991) de
o coali]ie de state sub egida ONU [i sub conducerea SUA, pre[edintele
1989 o cronologie
George Bush senior a declarat c\ ]ara sa proclam\ o nou\ ordine mondial\,
a pr\buirii asigurnd triumful democra]iei [i al prosperit\]ii.
regimurilor comuniste Suprema]ia american\ [i-a g\sit ns\ nc\ de la nceput contestatarii ei, cu
18 octombrie E. Honecker p\r\se[te deosebire `n lumea islamic\. S-ar putea spune c\ tocmai din aceast\ cauz\
puterea `n R.D.G. victoriile repurtate de democra]ie n Afganistan [i Irak r\mn nc\ s\ fie con-
9 noiembrie C\derea zidului Berlinului. solidate, chiar dac\ `n cele dou\ ]\ri s-au desemnat prin vot parlamentele, au
10 noiembrie Todor Jivkov este ndep\r- fost ale[i [efi de stat, iar guvernele [i noile institu]ii func]ioneaz\ `n pofida difi-
tat de la putere n Bulgaria.
cult\]ilor pe care le `ntmpin\.
Decembrie ~ntlnirea Bush-Gorbaciov
de la Malta. n restul Asiei, state islamice precum Iranul [i Pakistanul au adoptat
8-9 decembrie Consiliul European de la Constitu]ii, dar se afl\ fie sub autoritatea unui [ef religios necontestabil, fie sub
Strasbourg consacr\ dreptul de autodeter- aceea a unui general, garant al men]inerii ordinii [i stabilit\]ii ntr-o ]ar\ submi-
minare al poporului german. nat\ de un islamism militant, agresiv [i xenofob. ntre republicile a[a-zis popu-
22 decembrie ~n Romnia, N. Ceau[escu lare din estul continentului, Coreea (de Nord) continu\ neab\tut construc]ia
este ndep\rtat de la putere.
29 decembrie Vaclav Havel devine
socialismului sub conducerea lui Kim Jong Il, fiul ntemeietorului partidului [i
pre[edinte al Cehoslovaciei. statului comunist, n vreme ce China [i Vietnamul au adoptat economia de
pia]\, desp\r]indu-se treptat de centralism.
1 Situa]ia politic\ a Africii este foarte complex\. n nord, asaltul fundamenta-
lismului islamic a accentuat autoritarismul [i a nlesnit ascensiunea spre putere
Un concept care a jucat un rol cen-
a militarilor (Algeria). Libia este condus\ de colonelul Gaddafi, na]ionalist [i
tral `n gndirea opozi]iei din anii 80 a fost
cel de societate civil\. Mul]i oameni nu adept fervent al unit\]ii magrebiene, adversar reputat al pre[edin]ilor americani
cuno[teau con]inutul conceptului, dar o Reagan [i Bush senior.
idee aveau, [tiind c\ trebuie s\ se aso- n sudul continentului african, cel mai stabil dintre state r\mne Republica
cieze `n organiza]ii care s\ nu fie contro- Sud-African\. Dup\ 1989 s-a dezvoltat n regiune o nou\ politic\ viznd
late de partide sau de partidul-stat. ndep\rtarea segrega]iei rasiale (a apartheidului) [i instituirea unei societ\]i
Oamenii vor trebui sa fie civiliza]i,
democratice, de altfel ratificat\ printr-un referendum n mai 1992, prin adopta-
adic\ politico[i, toleran]i [i, mai presus de
toate, nonviolen]i, civiliza]i [i cet\]eni. rea unei noi Constitu]ii [i alegerea lui Nelson Mandela, n aprilie 1994 (pentru
Ideea de apartenen]\ cet\]eneasc\ tre- un mandat de 5 ani). Dificult\]ile cu care se mai confrunt\ R.S.A. `n prezent nu
buie s\ fie luat\ `n serios. au destabilizat statul, care r\mne angajat pe calea democra]iei.
(Dup\ Timothy Garthon Ash, Pentru restul continentului, caracteristica principal\ r\mne neputin]a
Anul adev\rului `n revolu]iile din 1989, asigur\rii unei guvern\ri eficiente [i haosul. O cre[tere demografic\ exploziv\,
Polirom, 1999)
pentru care lipsesc resursele, extinde pe arii ntinse foametea [i bolile.

84 Statul [i politica
Modulul III
ncerc\rile de a democratiza societ\]i dominate nc\ de r\zboaiele tribale [i de
o desemnare iresponsabil\ a frontierelor (pe dimensiunea fostelor colonii, 3
amestecnd etniile [i punndu-i pe majoritari n conflict cu minorit\]ile) au
e[uat lamentabil, a[a cum anterior alte experimente rataser\ instalarea socia- ~ntr-adev\r, tocmai pentru c\ secolul
XX a avut o mul]ime de regimuri nemi-
lismului n Etiopia, Angola sau Mozambic.
loase [i altele care au `ncercat s\ impun\
Este deci de domeniul eviden]ei c\ lumea democra]iei s-a extins n Europa prin for]\ puterea unei minorit\]i asupra
de R\s\rit, c\ n Asia [i n zona caraibian\ (Cuba) func]ioneaz\ nc\ dictaturi majorit\]ii ca `n apartheidul din Africa
comuniste [i c\ n haosul african regimurile politice par deocamdat\ inclasabile. de Sud este limpede c\ puterea strict
coercitiv\ are anumite limite. Pn\ [i cei
2 mai nemilo[i [i mai brutali guvernan]i
Despre demnitate `ntr-un regim dictatorial erau perfect con[tien]i de faptul c\ pute-
rea nelimitat\ nu poate `nlocui prghiile
Neputin]a `n fa]a r\ului `narmat e poate cea mai teribil\ dintre umilin]ele la care e
politice [i abilitatea unei autorit\]i, senti-
supus omul. Cnd sar haidamaci [i dau cu tine de p\mnt, e[ti complet neajutorat. Dar
mentul public al legitimit\]ii unui regim,
`n acela[i timp nu vrei s\ renun]i la dreptul t\u natural la demnitate: nu vei ajunge la nici
gradul de sprijin popular activ, abilitatea
o `n]elegere cu tic\lo[ii, nu vei semna nici un angajament. Atunci cnd te iau cu for]a din
de a dezbina [i de a conduce mai
cas\, cnd dau `n tine cu toat\ puterea lor brutal\, cnd `]i ard ochii cu gaze lacrimogene,
ales `n vremuri de criz\ obedien]a
cnd `]i sparg u[a cu o rang\ [i `]i fac ]\nd\ri mobila, de fa]\ fiind `ntreaga familie, cnd
binevoitoare a cet\]enilor. Cnd, `n 1988,
`n mijloc de noapte te duc la poli]ie, ca s\ te fac\ s\ semnezi, atunci instinctul t\u normal
aceast\ obedien]\ a fost vizibil retras\
de autoap\rare [i instinctul fundamental al demnit\]ii te vor face s\ spui NU.
guvernelor din Europa R\s\ritean\, aces-
(Adam Michnik, De ce nu semnez, `n Scrisori din `nchisoare [i alte eseuri,
te regimuri au abdicat, de[i aveau `n con-
Polirom, Ia[i, 1997)
tinuare sprijinul deplin al func]ionarilor lor
civili, al for]elor armate [i al serviciilor de
4 securitate. Pe scurt, contrar aparen]elor,
Cariera lui Milo[evici s-a bazat pe sprijinul a cel pu]in trei grup\ri: aparatul de partid, secolul XX a demonstrat c\ se poate
securitate [i armat\, intelectualii na]ionali[ti, precum [i cei cu pasiuni egalitarist-socialiste. guverna `mpotriva unei anumite p\r]i a
Pe acest fond [i cu sprijinul acestor cercuri a `ntemeiat un regim mafiotic cu care a poporului tot timpul, dar nu se poate
jurat s\ p\streze integritatea Iugoslaviei. Visul s\u a fost s\ `ntemeieze Marea Serbie, guverna `mpotriva `ntregului popor tot
indiferent de costurile umane implicate `n acest proces megaloman. timpul.
Ho]ia ridicat\ la rang de politic\ statal\ [i crima `mpotriva umanit\]ii inspirat\ de un (E. Hobsbawn, Secolul extremelor,
na]ionalism delirant au fost dimensiunile definitorii ale carierei sale. Editura Lider)
Na]ionalismul exacerbat al lui Milo[evici nu a fost doar o expresie a pasiunii morbide
pentru Marea Serbie, ci [i un r\spuns la presiunile unei colectivit\]i bntuite de mituri, fan-
tome [i himere salva]ioniste.
Vina sa nu poate fi separat\ de responsabilitatea clasei politice srbe [i a unei p\r]i
cople[itoare a intelectualit\]ii din aceast\ ]ar\ pentru care liderul, partidul hegemonic [i
na]iunea s-au `ntrunit `ntr-o ecua]ie catastrofic\.
(V. Tism\neanu, Oportunismul radical al lui Slobodan Milo[evici,
`n Cotidianul, 31 martie 2006)

ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Citi]i textul lui A. Michnik. Explica]i semnifica]ia primei fraze: Neputin]a `n fa]a
r\ului `narmat . Defini]i demnitatea ca valoare general uman\, dar [i ca valoare
a cet\]eniei `ntr-o dictatur\ [i o democra]ie.
2. Parcurge]i documentul 3 [i analiza]i cu mult\ aten]ie fraza subliniat\. Alc\tui]i un
scurt eseu `n care s\ interpreta]i, din perspectiva acestei afirma]ii, cazul Romniei
`n comunism. Preciza]i cnd [i cum s-a guvernat `mpotriva `ntregului popor [i cum
s-a dovedit c\ guvernarea `mpotriva poporului nu este etern\.
3. Citi]i textul despre Milo[evici, unul dintre ultimii dictatori din Europa, [i compara]i Decedat cu pu]in timp `nainte de a fi judecat
considera]iile autorului cu imaginea al\turat\. C\uta]i [i alte informa]ii despre de Tribunalul Na]iunilor Unite
Iugoslavia anilor 90 ai secolului trecut. Defini]i na]ionalismul [i stabili]i rela]ia din- pentru Crime de R\zboi de la Haga,
tre aceast\ concep]ie [i dictatur\. Alc\tui]i un eseu cu tema Slobodan Milo[evici Slobodan Milo[evici a fost plns ca un erou
m\rirea [i dec\derea unui dictator. de mul]ii srbi na]ionali[ti

Statele `n perioada contemporan\ 85


Modulul III

REPUBLICA {I MONARHIA
Din trecutul ndep\rtat al lumii antice au ajuns pn\ la noi cele dou\ forme
fundamentale ale statului cunoscute n istorie: monarhia [i republica. Atena lui
Pericle a fost o republic\ n care triumfa o form\ a democra]iei, asemeni Romei
n vremea r\zboaielor punice; n Evul Mediu, bogatele ora[e catolice se
constituiser\, de asemeni, n republici, a[a cum cea dinti Republic\ francez\
a luat na[tere dup\ arestarea regelui Ludovic al XVI-lea. La cel\lalt cap\t al
p\mntului, reprezentan]ii celor 13 colonii americane care-[i proclamaser\
statul independent [i Constitu]ia au preferat republica preziden]ial\.
O evolu]ie asem\n\toare `n timp a suferit [i monarhia. Ct de lung a fost
drumul de la despo]ii orientali la mp\ra]ii romani [i bizantini, de la regii barbari
din zorii Evului Mediu la monarhia centralizat\ [i apoi absolutist\ [i, n fine, la
regii constitu]ionali de ast\zi, simboluri vii ale statului [i coeziunii na]iunii, dar
f\r\ a mai exercita vreo putere politic\ real\, numai istoria poate aprecia.
Pe orice hart\ politic\ a Europei de azi, care num\r\ 45 de state suverane
Una din imaginile semnificative ale anului
2002: cteva mii de ofi]eri au fost prezen]i [i independente, ntlnim 10 monarhii 9 dintre acestea sunt constitu]ionale
la ceremonia comemor\rii lui Mustafa Kemal [i ereditare, iar a zecea este Vaticanul , 5 republici federale (sau federative),
Atatrk, p\rintele Turciei moderne toate parlamentare, la fel ca alte 20 de state, c\rora li se al\tur\ 7 republici
preziden]iale; Turcia este pur [i simplu republic\, iar Andorra [i Liechtensteinul
O cronologie a primilor sunt principate.
ani postcomuniti n restul lumii, unde forma de stat republican\ este cel mai des ntlnit\,
mai func]ioneaz\ nc\ [i un num\r de monarhii. O privire atent\ asupra h\r]ii
1990 Alegeri libere `n ]\rile din Europa ni le arat\ a[ezate cumva mpreun\ n cteva regiuni ale planetei. Dac\ cele
de Est. din Europa sunt concentrate n nord, 4 (Thailanda, Malaiezia, Brunei [i Cam-
Reunificarea Germaniei (3 oct.). bodgia) ocup\ o parte a Asiei de Sud-Est [i peninsula Indochina, alte 4 (Arabia
Irakul invadeaz\ Kuweitul.
Eliberarea lui Nelson Mandela.
Saudit\, Bahrain, Oman [i Qatar) func]ioneaz\ n spa]iul din jurul Golfului
1991 Puci `mpotriva lui Mihail Gorba- Persic, Nepalul [i Butanul n zona dintre India [i China, cele mai populate state
ciov la Moscova (august). de pe glob, iar Lesotho [i Swaziland n partea de sud a Africii.
Destr\marea statului federativ Dac\ majoritatea lor intr\ n categoria monarhiilor constitu]ionale, nu
Iugoslavia. lipsesc nici cele absolute, ntre care Arabia Saudit\ [i Omanul, sau state unde
R\zboiul din Golf constrnge prin lovituri de for]\ a fost restaurat absolutismul (cazul Nepalului).
Irakul s\ se retrag\ din Kuweit.
Destr\marea URSS. Demisia lui
La nceputul unui nou mileniu [i secol trebuie s\ accept\m c\ tr\im ntr-o
M. Gorbaciov. lume de mare complexitate, c\ nici un regim politic, orict de avansat ar p\rea,
1992 ~nl\turarea comunismului `n Albania. nu mai poate fi impus cu for]a, c\ statul, ca [i societatea, reprezint\ rezultatul
~ncepe r\zboiul din Bosnia-Her]e- unei lungi evolu]ii n care libertatea, nu n ultimul rnd cea religioas\, nu poate
govina. fi nesocotit\ [i c\ armonizarea intereselor generale trebuie s\ accepte diver-
Sfr[itul regimului comunist `n sitatea.
Afganistan.
La dou\ secole dup\ Revolu]ia Francez\, republica pare a fi c[tigat `n fa]a
1993 Separarea Cehiei de Slovacia.
Acord americano-rus cu privire la monarhiei, de[i de mult\ vreme forma de stat nu mai are nici o leg\tur\ cu
reducerea armelor strategice. prosperitatea sau cu democra]ia. SUA [i Fran]a sunt republici preziden]iale,
Bill Clinton este ales pre[edinte al dar Anglia, Spania [i majoritatea ]\rilor nordice sunt monarhii constitu]ionale.
SUA. ~n grupul statelor puternic industrializate intr\ [i Italia republic\ parlamen-
1994 ~n Moldova, un referendum consa- tar\ , al\turi de Japonia un stat monarhic. Hitler [i Stalin au condus repu-
cr\ independen]a na]ional\. blici, la fel ca [i Saddam Hussein. S\ men]ion\m [i faptul c\ unele decizii
Nelson Mandela, pre[edinte `n
Africa de Sud.
adoptate `n state democratice nu au `ntotdeauna avizul parlamentului. ~n anii
NATO semneaz\ Parteneriatul comunismului, regimul totalitar al lui N. Ceau[escu se ascundea `n spatele
pentru pace cu ]\rile Europei de Est. unei constitu]ii care garanta, `n vorbe, toate drepturile [i libert\]ile cet\]ene[ti.

86 Statul [i politica
Modulul III

1
Europa de Est n mi[care
ntr-un discurs public, Vaclav Havel (pre[edintele Republicii Cehoslovacia, apoi al
Republicii Cehia 1989-1999) observa: S-a dovedit c\, indiferent ct de dificil este s\
r\storni un sistem totalitar, este chiar mai dificil s\ construie[ti din ruinele acestuia un sis-
tem mai nou [i mai bun. De cnd am intrat n lumea politicii nalte, noi am realizat c\ n
aceast\ lume trebuie s\ se ]in\ seama de diferitele interese, de diferitele ambi]ii, de echili-
brul de putere reprezentat de diferite grup\ri.
Havel s-a angajat ntr-o discu]ie public\ extrem de ncordat\ [i cu implica]ii politice cu
primul ministru Vaclav Klaus asupra conceptului de societate civil\. Klaus, urmndu-l pe
Hayek, a sus]inut c\ societatea civil\ reprezint\ sfera tranzac]iilor individuale. Havel, n
schimb, a constatat c\ societatea civil\ ofer\ oamenilor spa]iu social pentru a-[i asuma
partea lor de responsabilitate pentru evolu]iile sociale, cultiv\ spiritul de solidaritate dintre
oameni [i dragostea fa]\ de propria comunitate [i face s\ se poat\ tr\i o via]\ plin\, variat\.
(Dup\ Jeffrey C. Isac, Semnifica]iile lui 1989, n Revolu]iile din 1989,
Polirom, Ia[i, 1999)

Cultul personalit\]ii unui dictator:


Saddam Hussein
2
Doamna Merkel [i sistemul
3
Doamna Angela Merkel (actualul cancelar al Germaniei, ales n 2005) este prima Saddam Hussein (fostul pre[edinte
femeie propulsat\ la crma acestei ]\ri. Importantele ei atuuri nu ]in doar de inteligen]a al Irakului) obi[nuia s\ spun\: Sunt
ei, de excelen]a instinctului organizatoric al administra]iei ori de capacitatea [i producti- oameni experimenta]i [i oameni de
vitatea industriei germane. Testul decisiv al guvern\rii ei pare a fi reducerea [omajului [i ncredere. Altfel spus: pentru birocra]ia
relansarea economic\, n condi]iile n care mesajul celor care au ales-o a fost: conferi]i obi[nuit\ sunt necesare persoane spe-
eficien]\ economiei de pia]\ sociale [i p\stra]i sistemul. cializate, dar pentru posturi politice impor-
n]elep]ii autori ai Constitu]iei federale postbelice prev\zuser\ toate elementele nece- tante se impun numai oameni de ncre-
sare s\ fac\ func]ional\ economia german\ [i s\ perpetueze pacea social\. La un cap\t, dere. Pn\ n ultimul ceas al puterii sale,
sindicate atotputernice, care negociaser\ cu patronii, peste capul statului, pensii mari, Saddam s-a sprijinit pe familia [i tribul
solide, perpetuu sporite, subven]ii [i asigur\ri sociale garantnd o ngrijire medical\ exce- s\u, care controlau cea mai mare parte a
lent\; la cap\tul cel\lalt, o structur\ bipolar\ de partide al c\ror joc democratic s-a `ndrep- posturilor cheie din conducerea statului.
tat spre centrul spectrului politic. Sub tutela NATO [i a integr\rii europene, sistemul a Centrul puterii politice era un Consiliu al
func]ionat irepro[abil. Din p\cate, globalizarea [i c\derea zidului Berlinului au schimbat Comandamentului Revolu]iei, fondat n
datele problemei. Partidele au nceput s\ prolifereze, for]a de munc\ ieftin\ din Est, 1968 de liderul irakian.
declinul demografic, alienarea transatlantic\ au r\sturnat toate socotelile. Doamna Merkel Important, de asemenea, era partidul
[tie ce s\ fac\, dar are nevoie de mentalitatea anglo-saxon\ [i de optimism general. B.A.A.S., unic n ]ar\. De coloratur\
(Filon Morar, Merkel [i Golemul, `n 22, 821, decembrie 2005) na]ionalist\ [i laic\ dup\ 1979, cnd
Saddam a preluat puterea absolut\, a
devenit o organiza]ie represiv\ ns\rci-
nat\ s\ cuprind\ ntreaga societate.

ACTIVITATE INDEPENDENT|
PRO MEMORIA!
1. Citi]i documentul 1. Defini]i societatea civil\, n func]ie de cele dou\ accep]iuni
z Secolul XXI se arat\, cel pu]in la
sus]inute de Havel [i Klaus. Explica]i de ce societatea civil\ a avut un rol att de
important n gndirea politic\ postcomunist\? Stabili]i rela]ia ntre societatea civil\, nceputul s\u, dominat de marile
doctrine ale secolelor anterioare.
democra]ie [i cet\]eni.
z Democra]ia liberal\, extins\ n
2. Cerceta]i, privindu-le fa]\ n fa]\, cum func]ioneaz\ democra]ia german\ [i cum a
func]ionat dictatura lui Saddam n Irak. Formula]i cteva concluzii. ntreaga Europ\ [i n America,
3. Identifica]i motivele pentru care, indiferent de natura regimului lor politic, [i reprezint\ regimul preponderent.
z Monarhia constitu]ional\ [i republi-
Germania, [i Irakul trec prin serioase dificult\]i. Aduna]i informa]ii din alte surse [i
compara]i situa]ia din cele dou\ ]\ri. Formula]i o solu]ie pentru fiecare n parte. ca sunt [i pe mai departe principa-
Alc\tui]i un scurt eseu cu acest subiect. lele forme de stat.

Statele `n perioada contemporan\ 87


STUDIU DE CAZ
Romnia, de la totalitarism la statul de drept
TOTALITARISMUL COMUNIST
O ISTORIE ~NCHEIAT|?
ntr-o conjunctur\ interna]ional\ dominat\ de declan[area R\zboiului Rece,
URSS [i-a consolidat domina]ia n Europa Central\ [i `n partea ei r\s\ritean\,
iar SUA au ncercat s\ limiteze influen]a sovietic\, `ndiguind-o prin insta-
larea unei linii geopolitice din Europa de Nord [i pn\ n Asia R\s\ritean\ [i de
Sud-Est.
n aceast\ situa]ie, comuni[tii care preluaser\ practic puterea executiv\ `n
Romnia odat\ cu instalarea guvernului Petru Groza (6 martie 1945) [i pe cea
Un afi[ mobilizator (1953) legislativ\ dup\ alegerile parlamentare din noiembrie 1946, l-au ndep\rtat pe
rege (30 decembrie 1947) [i au trecut la construirea statului totalitar.
Modelul sovietic a fost impus `n administra]ie, justi]ie [i n nv\]\mnt. n
Gheorghe Gheorghiu-Dej materie religioas\, politica comuni[tilor a fost mai nuan]at\ biserica greco-
N\scut la 8 noiembrie 1901, la catolic\ a fost desfiin]at\, biserica ortodox\ supus\ autorit\]ii statului, iar biseri-
Brlad, mort la 19 martie 1965, la ca romano-catolic\ tolerat\, f\r\ a fi recunoscut\ oficial.
Bucure[ti. Studii: patru clase primare, Na]ionalizarea industriei [i, ulterior, colectivizarea agriculturii au subordonat
{coala comercial\ (trei clase gimna- economia partidului unic, decretat for]a politic\ conduc\toare n Constitu]ia din
ziale). Profesia de baz\ electrician.
1948 [i n cele care aveau s\-i urmeze.
Activitate: membru P.C.R. din 1930;
Construc]ia institu]ional\ a statului totalitar s-ar fi dovedit ns\ imposibil\
particip\ la greva de la Grivi]a (fe-
bruarie 1933); arestat [i condamnat la f\r\ represiune [i propagand\. nfiin]area Securit\]ii, cu scopul de a men]ine
12 ani de munc\ silnic\; evadeaz\ din a[a-zisele cuceriri democratice [i de a ap\ra ]ara mpotriva complotului
lag\rul de la Trgu-Jiu (august 1944); du[manilor interni [i externi, a recomandat de la `nceput Republica Popular\
membru al C.C. al P.C.R. (1935-1945), Romn\ drept un stat poli]ist. Chiar dac\ a cunoscut [i unele momente de
secretar general al P.C.R. (cu o ntre- relaxare a for]ei sale opresive, cu deosebire dup\ 1965, Securitatea a
rupere de un an, n 1945-1946), pre[e- func]ionat pn\ n ultimul ceas al regimului comunist. Impus\ de autorit\]ile
dinte al Consiliului de Mini[tri (1954- sovietice, s-a dezvoltat n deplin\ autonomie, odat\ cu ndep\rtarea treptat\ de
1955), pre[edinte al Consiliului de Stat directivele Moscovei. n anii lui Ceau[escu, chiar dac\ mijloacele ei s-au rafi-
(1961-1965).
nat [i represiunea brutal\ din anii 50 a fost abandonat\, Securitatea a conti-
nuat s\ supravegheze ntreaga societate, servindu-se att de poli]ia politic\,
1 ct [i de armata sa de informatori, parte din oportunism sau chiar din pl\cerea
dela]iunii, parte obliga]i din varii motive s\ raporteze tot ce se ntmpla n sfera
Dej era ntradev\r viclean. Extrem de lor de activitate. Implanta]i n toate `ntreprinderile [i chiar [i `n blocurile de
viclean [i sigur ahtiat de putere; urcnd, locuin]e, producnd milioane de dosare care mai a[teapt\ nc\ s\ fie deschise,
el vroia s\ nu se mai opreasc\. slujba[ii acestei institu]ii dovedeau o dat\ mai mult lipsa de legitimitate a
Gheorghiu-Dej a fost un asasin pur [i regimului. Era, totodat\, probat\ valoarea real\ a democra]iei socialiste, con-
simplu. Mentalitatea de criminal [i-a for- siderat\ superioar\ celorlalte forme de democra]ie, care permitea tuturor s\
mat-o n anii lungi de deten]ie, unde a fost beneficieze de drepturi [i libert\]i cet\]ene[ti, cu condi]ia de a nu le folosi
implicat n cteva crime ntre de]inu]i... A
mpotriva regimului politic existent. n con[tiin]a profund\ a tuturor celor care
construit o industrie de secol XIX, dep\-
[it\ chiar n momentul inaugur\rii. i-au nvr\jbit pe semenii lor at]ia ani s\l\[luia teama c\, exprimat\ sau mut\,
(Dup\ Dilema veche, 68, mai 2005)
revolta mpotriva regimului comunist se va declan[a mai devreme sau mai tr-
ziu, cu efecte dezastruoase pentru cei afla]i la putere.

88 Statul [i politica
Modulul III

Privind n urm\, totalitarismul a l\sat o grea mo[tenire timpurilor viitoare: a


Nicolae Ceau[escu
compromis patriotismul [i respectul pentru clasa politic\, a f\rmi]at [i a nvr\j-
N\scut la 26 ianuarie 1918, la Scor-
bit societatea, a cultivat ndoctrinarea total\ [i a marginalizat competen]ele.
nice[ti, Olt. Executat la 25 decembrie
1989, la Trgovi[te.
2 F\r\ studii reale [i f\r\ cultur\ mar-
xist\ pn\ n momentul condamn\rii [i
Retragerea Armatei Ro[ii din Romnia a f\cut parte dintr-un program mai general,
deten]iei n consecin]a activit\]ii de mili-
prin care Hru[ciov (succesorul lui Stalin la conducerea partidului comunist sovietic) ncer-
tant U.T.C. Modelul s\u politic a fost
ca s\ suplineasc\ controlul efectiv, militar prin mecanisme de ordin economic [i politic.
Gheorghe Gheorghiu-Dej, c\ruia i-a
() Conduc\torul sovietic scrie n Memorile sale Unul din motivele retragerii trupelor a
fost politic. Nu vroiam ca nimeni s\ cread\ c\ n-avem ncredere n popoarele polonez, datorat ascensiunea n partid [i n stat.
ungar, romn Ele construiau socialismul n ]\rile lor pentru c\ era interesul lor s-o fac\, Activitate: membru al Biroului Politic
nu pentru c\ aveau trupe sovietice sta]ionate pe teritoriul lor. () Vroiam deci s\ lu\m un (din 1953), secretar al C.C. cu probleme
atu din mna propagandei du[mane. ~n cererea p\r]ii romne se spunea: Romnia are de cadre, secretar general al P.C.R.
grani]e doar cu ]\ri socialiste {i pe urm\ suntem vecini direc]i. Dac\ ar trebui, a]i veni (1965-1989), pre[edinte al Consiliului
oricnd n sprijinul nostru. Datorit\ acestor argumente, Romnia este singura ]ar\ de de Stat (1967-1974), pre[edinte al
unde URSS [i-a retras trupele de ocupa]ie, ct\ vreme blocul sovietic a existat. Republicii (1974-1989).
Dup\ revolu]ia anticomunist\ de la Budapesta (reprimat\ de URSS), orice speran]\
ntr-o revolt\ general\ ie[ise din calcul. Prioritar\ era atunci acomodarea societ\]ii cu
elita comunist\ [i regimul de dictatur\ [i ob]inerea unei amelior\ri a condi]iilor de trai din
interior, ca [i respectarea libert\]ilor individuale.
(Dup\ St. T\nase, Elite [i societate, Humanitas,1998)

3
n Romnia, economia de comand\ a reprezentat baza unui sistem politic ierarhic,
rigid [i autoritar, cu o ntreag\ cohort\ de efecte sociale aberante. Partidul adic\
Ceau[escu concepea dezvoltarea societ\]ii n termeni militari, cu fronturi, campanii,
flancuri, avangard\ [i ariegard\ Nu s-a acordat nici o aten]ie reac]iilor politice reale, iar
comunicarea politic\ n]eleas\ ca un mecanism de autocorec]ie a fost drastic limitat\.
Datorit\ acestor artificii propagandistice, Romnia lui Ceau[escu era o societate nchis\
caracterizat\ prin represiune `n toate domenile existen]ei umane: limit\ri ale dreptului de Ceau[escu `nsu[indu-[i tehnica vizitei
proprietate, condi]ii grele de munc\ [i salarii mici, lipsa libert\]ii de mi[care, viol\rile drep- de lucru de la Gheorghiu-Dej
turilor minorit\]ilor na]ionale, dispre] pentru credin]ele religioase, austeritate economic\
drastic\, cultul familiei pre[edintelui [i al s\u, ceea ce a demoralizat societatea.
4
(Dup\ V. Tism\neanu, Stalinism pentru eternitate, Polirom, 2005) Gheorghiu-Dej [i Nicolae Ceau[escu
Spre deosebire de electricianul venit
din Moldova, fiul Scornice[tilor avea o
nf\]i[are nepl\cut\ [i stngace, accen-
ACTIVITATE INDEPENDENT| tuat\ de eforturile vizibile menite a-i disi-
mula anxietatea funciar\, stng\cia mi[-
1. Compara]i scurtele biografii ale celor doi lideri care au marcat istoria Romniei n c\rilor subliniind o constitu]ie corporal\
anii comunismului (Dej [i Ceau[escu). Stabili]i, `mpreun\ cu colegul de banc\, nefericit\ [i lipsa de umor. () Nimerit
biografia-model a conduc\torului de partid [i de stat din acea vreme. ntr-o obscur\ dughean\, unde a fost
2. Identifica]i `n documentele 1 [i 2 informa]ii n leg\tur\ cu modul n care au fost folosit mai mult ca rnda[ dect ca
adoptate decizii politice de prim\ importan]\ n anii 50 ai secolului trecut. Invocnd ucenic, n-a ajuns niciodat\ muncitor
cteva precedente (de exemplu, hot\rrile de partid cu privire la industrializare [i Asem\narea fundamental\ dintre cei
colectivizare), alc\tui]i un eseu n care s\ analiza]i mecanismele politice n func]iu- doi consta n nem\surata lor apeten]\
ne, efectele [i consecin]ele lor asupra vie]ii de fiecare zi a cet\]eanului. pentru putere, sprijinit\ de o net\g\duit\
3. Caracteriza]i, cu ajutorul documentului 3, societatea nchis\ din vremea lui iscusin]\ n dobndirea [i exercitarea ei.
(Dup\ Pavel Cmpeanu, Ceau[escu,
Ceau[escu. Dezvolta]i formularea din text care define[te sistemul politic drept unul
anii num\r\toarei inverse, Polirom, 2002)
ierarhic, rigid [i autoritar.

Statele `n perioada contemporan\ 89


LUNGA TRANZI}IE SPRE STATUL DE DREPT
ndep\rtarea regimului totalitar a fost nso]it\ nc\ din primul s\u ceas de
un proiect de reconstruc]ie institu]ional\ n care la loc de frunte se afla refa-
cerea statului de drept [i a societ\]ii civile (pluralism politic, alegeri libere,
separarea puterilor n stat), puncte importante n comunicatul c\tre ]ar\ al
Frontului Salv\rii Na]ionale din 22 decembrie 1989. Dup\ aproape doi ani de
instabilitate [i confruntare politic\ nu de pu]ine ori violent\, primul pas impor-
tant spre statul de drept l-a constituit adoptarea primei Constitu]ii de dup\ 1989,
Final de decembrie 1989 `n Bucure[ti la 8 decembrie 1991.
Epoca Ceau[escu se `ncheia Alegerile din 1992 au confirmat popularitatea lui Ion Iliescu, care a c[tigat
cu violen]\ [i incertitudini
pre[edin]ia. S-a format atunci un guvern de coali]ie (majoritar PSD) avndu-l
n frunte pe Nicolae V\c\roiu (1992-1996).
1 Anii care au urmat s-au caracterizat prin reluarea contactelor cu marile
puteri mondiale [i extinderea ac]iunilor de integrare n structurile europene
Revolu]ia Romn\ a fost declan[at\
de o explozie popular\ [i este meritul (admiterea n Consiliul Europei sau asocierea la U.E.)
poporului romn, al maselor or\[ene[ti Alegerile din 3 noiembrie 1996, la care s-au prezentat peste 75% dintre
mai ales, al spiritului de abnega]ie al aleg\tori, au dat c[tig de cauz\ Conven]iei Democratice. Guvernarea s-a
tineretului (); ie[irea oamenilor de pe confruntat de la nceput cu grave probleme economice. Opozi]ia SUA a
platformele industriale din 22 decembrie mpiedicat intrarea Romniei n NATO, dar vizita la Bucure[ti a pre[edintelui
a fost factorul determinant
american Bill Clinton a nsemnat o ncurajare pentru politica de reforme [i un
Este total fals\ ideea c\ ar fi putut fi
vorba de o lovitur\ de stat realizat\ de ndemn s\ continu\m pe drumul pe care ne afl\m. Semnarea tratatului de
c\tre for]e organizate, ba nc\ [i cu for]e baz\ cu Ucraina ne-a adus mai aproape de U.E.
de afar\. Adev\rul este c\ acest Consiliu Privatizarea [i restructurarea au mers nainte n 1998, dar PIB a sc\zut cu
al Frontului Salv\rii Na]ionale este ema- 6,1%, iar rata [omajului a atins 10,4%. ntr-un an complicat [i dificil pentru
na]ia mi[c\rii [i nu a precedat mi[carea. guvernan]i (1999), Romnia a primit vizita papei Ioan Paul al II-lea la Bucure[ti
(Dup\ Ion Iliescu, [i a deschis negocierile pentru aderarea la Uniunea European\. Anul 2000 a dat
Revolu]ia tr\it\, 1995) pentru prima oar\ speran]e de stabilizare economic\ (reducerea impozitului pe
profit a determinat o cre[tere record a exporturilor). Alegerile locale, legislative
[i preziden]iale au readus la crma ]\rii pe Ion Iliescu [i P.S.D.
2 Bilan]ul guvern\rii conduse de prim-ministrul Adrian N\stase a nregistrat
Opinia mea despre evenimentele realiz\ri importante: cre[terea economic\ a fost men]inut\ la un nivel nalt (de
din decembrie 1989 se nscrie n teoria la 4,9% n 2002 la 8,2 n 2004) una dintre cele mai mari din Europa, n vreme
hibrid\rii revolu]iei cu o camuflat\ lovi- ce infla]ia a cobort sub 10%.
tur\ de stat urgentat\ de mprejur\ri,
Rela]iile cu Occidentul au adus noi puncte Romniei, care a sus]inut lupta
catalizat\ de un accept extern al Marilor
Puteri, n cea din urm\ fiind implicate mpotriva terorismului, al\turndu-se SUA n Afganistan [i Irak, [i a g\zduit
grupuri de putere alc\tuite din comuni[ti vizita pre[edintelui George Bush la Bucure[ti (23 noiembrie 2002). Un an [i
anticeau[i[ti (cu filiere de sprijin n jum\tate mai trziu, ]ara noastr\ a intrat n NATO (2 aprilie 2004) [i a ncheiat
Armat\ [i Securitate), care au g\sit opor- negocierile de aderare la U.E.
tunitatea de a nlocui vidul de putere Alegerile legislative [i preziden]iale din decembrie 2004 au adus la con-
l\sat de fuga [i capturarea lui Ceau[escu ducerea Romniei pe Traian B\sescu [i guvernul Alian]ei D.A. (liberali [i
[i au negociat cu fac]iunile loiale dicta-
torului. Ace[tia au preluat revolu]ia [i
democra]i), la care s-au ad\ugat UDMR [i Partidul Conservator, func]ia de
i-au modelat finalul n stilul lor, cu riscu- prim-ministru fiind ncredin]at\ lui C\lin Popescu T\riceanu. Cea mai impor-
rile inerente ale unor victime n plus, cu tant\ realizare a ultimilor ani, intrarea Romniei n Uniunea European\, este
demonizarea fostului dictator etc. perceput\ drept pasul decisiv pentru `nscrierea ]\rii noastre, `ntr-o perspectiv\
(Ruxandra Cesereanu, Decembrie 89. rezonabil\, pe direc]ia unei cre[teri economice semnificative, `n consecin]a
Deconstruc]ia unei revolu]ii, 2004) c\reia prosperitatea s-ar `nso]i `n mod fericit cu democra]ia.

90 Statul [i politica
3
Din Constitu]ia Romniei din 1991 (revizuit\ n 2003)
Capitolul III. Guvernul
Articolul 101. Guvernul asigur\ realizarea politicii interne [i externe a ]\rii [i exercit\
conducerea general\ a administra]iei publice.
Articolul 106. Pre[edintele Romniei nu-l poate revoca pe primul ministru.
Articolul 107. Actele guvernului hot\rri [i ordonan]e se semneaz\ de primul
ministru [i se contrasemneaz\ de mini[tri, care au obliga]ia execut\rii lor. Miting organizat de CNSLR Fr\]ia
Capitolul IV. Raporturile guvernului cu Parlamentul. (mai 2006)
Articolul 111. Guvernul [i fiecare dintre membrii s\i are obliga]ia s\ r\spund\ la
ntreb\rile sau interpel\rile formulate de deputa]i sau senatori, n condi]iile prev\zute de 6
regulamentele celor dou\ camere ale Parlamentului Economistul Daniel D\ianu r\spunde
Articolul 114. Guvernul poate adopta ordonan]e de urgen]\ n situa]ii extraordinare a aceleia[i ntreb\ri: Nu ne putem ns\
c\ror reglementare nu poate fi amnat\. a[tepta la rezultate spectaculoase, e o
fantezie s\ credem c\ vom avea alt\
4 Romnie ncepnd cu 1 ianuarie 2007.
Nu e suficient\ cre[terea economic\,
Cred c\ se n]elege unde bat: nu invent\m noi roata, deoarece de la antici [tim c\ pentru a avea un sistem politic s\n\tos [i
modelul educa]ional corect este cel al artelor liberale, cu componenta formativ\ dat\ nu stabilitate social\. Dac\ ai manageri care
de studiul unei meserii sau alteia, ci al corpului canonic al civiliza]iei occidentale de care c[tig\ anual milioane de euro [i perfor-
apar]inem. n Europa de Vest se caut\ [colile elitiste care ofer\ ceea ce [i doresc p\rin]ii: man]ele companiei stagneaz\, n-ai f\cut
disciplin\ [i supraveghere, inclusiv uniforme, matematic\ [i literatur\ f\cute serios [i de nimic. Aud [i la noi discursul unor fun-
multe ori limbi clasice. n anii de formare, deprinderea de a munci ordonat [i familiarizarea damentali[ti care spun c\ economia
cu marea tradi]ie cultural\ a Occidentului sunt mai importante [i constituie baza pe care este amoral\, ea urm\re[te doar profitul.
mai trziu fiecare poate construi singur dac\ vrea s\ fie inginer, politician sau manager. Dar economia face parte din societate,
(S. Ioni]\, We dont need your education, n 22, 819, noiembrie 2005) nu putem judeca separat, [i cred c\ n
Europa asist\m la sfr[itul unui ciclu al
5 neoliberalismului, care a adus o anume
Academicianul Solomon Marcus r\spunznd la ntrebarea Ce vom fi n U.E.? vigoare pentru o perioad\, dar a [i e[uat
pe anumite planuri. Ironia istoriei face
Nu ne a[tept\m s\ ne contopim f\r\ identitate n acest vast spa]iu economic [i ns\ ca, n momentul care trebuie s\ se
politic. Trebuie s\ recunoa[tem c\ aici se afl\ punctul care a format obsesia mai tuturor ocupe de problemele sociale, pentru a
intelectualilor romni n ultimii zece ani: ce se ntmpl\ dac\ intr\m n Uniunea echilibra societatea presiunile econo-
European\, ne dezbr\c\m de hainele noastre romne[ti pentru a prelua alte haine? Or, mice globale, de ordin concuren]ial, pun
mie mi se pare c\ aici este esen]a problemei: dac\ vom continua s\ vedem rela]ia dintre guvernele din Europa Occidental\, dar [i
identitate [i europenizare ca o rela]ie conflictual\, nu suntem pe calea cea bun\. Intrarea viitoarele guverne din Romnia, n fa]a
n Europa trebuie n]eleas\ ca o component\ organic\ a globaliz\rii la toate nivelurile. unei dileme aparent de nerezolvat: pe de
Europenitatea nu numai c\ nu intr\ n conflict cu identitatea na]ional\, dar o [i o parte, trebuie stimulat\ eficacitatea,
mbog\]e[te. Trebuie s\ n]elegem acest lucru [i s\ dezvolt\m acest tip de identitate pe de alt\ parte, trebuie g\site solu]ii
dinamic\, pe care s-o ad\ug\m la vechea percep]ie asupra identit\]ii ca p\strare a unei pentru sus]inerea protec]iei sociale, asfel
tradi]ii. Exist\ o mare rezisten]\ n unele medii culturale fa]\ de aceast\ schimbare. nct s\ nu apar\ o armat\ ntreag\ de
nemul]umi]i.
ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Compara]i documentele 1 [i 2 referitoare la caracterul revolu]iei din 1989. Explica]i PRO MEMORIA!
formul\rile care diferen]iaz\ opiniile celor doi autori: explozie popular\ [i hibrida-
z Totalitarismul a dezvoltat n Romnia
rea revolu]iei printr-o camuflat\ lovitur\ de stat
un sistem politic ierarhic, autoritar [i
2. Stabili]i, pe baza articolelor din Constitu]ie, cum func]ioneaz\ guvernul Romniei,
rigid [i o societate nchis\.
cum se define[te rela]ia sa cu Parlamentul [i cu administra]ia public\.
z Sfr[itul tranzi]iei depinde [i de
3. Citi]i documentul 4. Formula]i o opinie despre [coala romneasc\ de azi. Consi-
dera]i c\ modelul de mai sus v\ satisface? Dezvolta]i ntr-un eseu de 1-2 pagini capacitatea de a crea noi elite care
acest subiect. s\ valorifice [ansa intr\rii `n U.E. n
4. Discuta]i, n grupuri de cte 4-5, ideile principale din documentele 5-6. Formula]i direc]ia democra]iei [i a economiei
un comentariu n care s\ v\ exprima]i opiniile despre viitorul Romniei n U.E. de pia]\.

Statele `n perioada contemporan\ 91


*Teme [i dezbateri parlamentare
`n Romnia anului 1900
PARLAMENTUL ROMNIEI LA ~NCEPUT DE SECOL
O imagine din centrul capitalei, La sfr[itul secolului al XIX-lea, Romnia conta printre cele mai prospere
la `nceput de secol (1913) ]\ri din partea de sud-est a Europei. Produc]ia ei de cereale, lemnul, vinul [i,
nu n ultimul rnd, petrolul erau bine cotate pe continent [i n lume. Tarifele
1 vamale protec]ioniste [i o legisla]ie stimulativ\ m\riser\ semnificativ num\rul
C\l\torind `n Romnia anului 1913, ntreprinderilor industriale.
americanul Frederick Moore constat\ c\
Via]a politic\ era dominat\ de partidul conservator (al marilor proprietari
solul negru, bogat al cmpiei dintre mun]i
[i Marea Neagr\ a f\cut din aceast\ ]ar\ funciari) [i de partidul liberal (al burgheziei). Constitu]ia din 1866, n esen]\ un
una dintre cele mai mari produc\toare de document liberal, stabilea prerogativele domnitorului n limitele de putere ale
grne din lume. Vinul excelent f\cea ca unui monarh constitu]ional [i nt\rea principiul separ\rii puterilor. Rolul prepon-
regatul s\ fie al 5-lea exportator european. derent n stat revenea totu[i puterii legislative, exercitate de Reprezentan]a
Mun]ii erau acoperi]i de peste 3,5 milioane Na]ional\ (un parlament bicameral ales prin vot cenzitar), care mp\r]ea cu
de hectare de p\dure, conservate cu deo- monarhul ini]iativa legilor, cu drept de interpelare la adresa mini[trilor [i chiar
sebit\ grij\ c\ci regele este un mare
iubitor al p\durilor.
de anchet\ atunci cnd erau depistate abuzuri. Guvernul reprezentativ respon-
Rareori ]\rani care s\-[i p\streze sabiliza mini[trii pentru toate actele lor. Dreptul la proprietate era considerat
portul na]ional precum cei din Romnia. sacru [i inviolabil (att pentru marii proprietari, ct [i pentru ]\ranii mpro-
}\ranii romni se c\s\toresc foarte priet\ri]i la 1864). Cet\]enia romn\ era condi]ionat\ de credin]a cre[tin-orto-
devreme [i ceremoniile legate de nunta dox\; ulterior, au fost accepta]i [i credincio[ii altor confesiuni, cu condi]ia
]\r\neasc\ p\streaz\ nc\ tradi]ia furatu- naturaliz\rii individuale.
lui miresei. (...) }\ranul romn e plin de
Romnia participase la r\zboiul ruso-turc din anii 1877-1878, iar indepen-
farmec [i n]elepciune. Mndru [i patriot,
este pe ct de harnic, pe att de modest. den]a ]\rii fusese recunoscut\ de marile puteri europene. n consecin]\, c]iva
(Romnia `n arhiva NG, `n National ani mai trziu, Parlamentul proclamase regatul, Carol I [i Elisabeta fiind ncoro-
Geographic Romnia, ianuarie 2006) na]i la 10 mai 1881. Liberalii, sub guvernarea c\rora Romnia s-a aflat 12 ani
nentrerup]i (1876-1888) [i n vremea c\rora s-a declan[at modernizarea ]\rii,
2 au cedat puterea pe fondul unei puternice nfrunt\ri sociale din care nu a lipsit
Suferin]ele ]\ranilor s-au agravat [i o r\scoal\ ]\r\neasc\. Suveranul a n]eles c\ stabilitatea politic\ este mai
ntr-un moment n care agricultura cu- presus de orice simpatie regal\ [i a introdus rotativa guvernamental\, alter-
noa[te o expansiune f\r\ precedent. () nnd la cap\tul a 4 ani legislativi cele dou\ mari partide la conducerea ]\rii.
Totu[i, recoltele erau pretutindeni reduse Sistemul era relativ simplu: la o dat\ dinainte stabilit\, regele ncredin]a manda-
deoarece majoritatea ]\ranilor nu culti- tul de prim-ministru liderului partidului din opozi]ie, acesta organiza alegerile pe
vau p\mntul n mod regulat [i foloseau
care, evident, le c[tiga [i [i constituia astfel majoritatea parlamentar\ de care
nc\ plugul primitiv. n 1900, 40% din
gospod\riile ]\r\ne[ti nu aveau animale avea nevoie pentru a putea guverna.
de povar\. Condi]iile de locuire, mbr\c\- Parlamentul [i desf\[ura activitatea n sesiuni care durau cinci luni, cu
mintea [i alimenta]ia nu erau corespun- ncepere de la 15 octombrie; la deschiderea camerelor era citit mesajul suvera-
z\toare. Num\rul cazurilor de pelagr\ a nului axat pe problemele stringente ale momentului, c\ruia i se r\spundea ros-
crescut de 9 ori. Proasta alimenta]ie [i tindu-se discursuri nu de pu]ine ori memorabile. Parlamentarii puteau acuza
slaba ocrotire a s\n\t\]ii explic\ rata orice func]ionar de stat, indiferent de rang, erau inviolabili pe durata mandatu-
nalt\ a mortalit\]ii infantile.
(Dup\ Keith Hitchins, Romnia
lui, primeau o indemniza]ie [i o diurn\. Nu puteau cumula ns\ calitatea de
1866-1947, Humanitas, 1996) deputat cu func]ii publice, afar\ de acelea de prim ministru, ministru sau primar
al Capitalei.

92 Statul [i politica
STUDIU DE CAZ
3
Constitu]ia din 1866
Titlul II. Despre drepturile romnilor proclam\ drepturile [i libert\]ile romnilor care
se bucur\ de libertatea con[tiin]ei, libertatea nv\]\mntului (art. 5). To]i romnii sunt
declara]i egali n fa]a legii f\r\ deosebire de clas\ (art. 10). Libertatea individual\ este
garantat\ (art. 13), domiciliul inviolabil. Proprietatea este declarat\ sacr\ [i inviolabil\
(art. 19). Libertatea tuturor cultelor care nu aduc atingere ordinii publice sau bunelor
moravuri este garantat\ (art. 21). Dreptul de asociere este recunoscut (art. 28).
Titlul III. Despre puterile statului. Puterea executiv\ este separat\ de cea legislativ\
[i judec\toreasc\ [i este exercitat\ de domn prin intermediul mini[trilor numi]i [i revoca]i.
(Dup\ Enciclopedia de istorie a Romniei, Meronia, Bucure[ti, 2001)

4
O afacere cu miros de petrol
Legea asupra minelor din 1895 era favorabil\ investitorilor de orice na]ionalitate [i
ncuraja investi]iile partenerilor str\ini. Siguran]a adus\ de lege stimuleaz\ marile com- Spiru Haret
panii. Se lanseaz\ o companie german\ [i una american\. Ambele grupuri vin cu propu- N\scut n 1851, la Ia[i.
neri de cump\rare de terenuri petroliere de la stat [i cu construc]ia unei conducte Bac\u- ~nc\ student n anul al II-lea la fizi-
Constan]a. Aceste propuneri cad ntr-un moment de grav\ criz\ financiar\. Guvernul c\-matematic\, ob]ine catedra de spe-
Petre Carp accept\ propunerea american\ n toamna 1900 pentru a ob]ine banii pe care cialitate la seminarul central din Ia[i.
compania s-a angajat s\-i verse. Liberalii i atac\ pe conservatorii din opozi]ie pe motiv n 1875 [i ia licen]a n matematic\ [i
c\ au vndut ]ara americanilor. America e a americanilor, Europa a europenilor, fizic\ la Paris, unde ob]ine [i docto-
Romnia a romnilor spune D.A. Sturdza.
ratul `n 1877. Din 1878 [i pn\ n 1910
Dincolo de ap\rarea intereselor na]ionale se afl\
este profesor la Facultatea de {tiin]e
alte interese. n februarie 1901, cnd guvernul Carp
p\r\se[te puterea, Sturdza preia postul de prim-mi-
din Bucure[ti.
nistru [i ministru de finan]e, iar compania german\ n 1879 intr\ n Academia Romn\.
acord\ un mprumut de 5%. Americanii respin[i nfiin- C[tig\ simpatia lui D.A. Sturdza, n
]eaz\ o companie formal romno-american\. guvernele c\ruia va fi, n trei rnduri,
Alte jocuri politice iau avnt [i alimenteaz\ pole- ministru al instruc]iunii publice (1897-
mici ntre liberali [i conservatori. Na]ionali[tii sus]in c\ 1899, 1901-1904, 1907-1910).
i-au refuzat pe americani pentru c\ i sus]in pe evrei. Moare `n 1912.
Pentru finan]ele germane a intervenit chiar regele.
(Dup\ Catherine Durandin, Istoria romnilor,
Institutul European, Ia[i, 1998)
5
Patriotul..., desen de Francisc {irato n activitatea sa de ministru, Spiru
publicat `n Cronica (1915) Haret a ntre]inut o bogat\ coresponden-
]\, r\spunznd personal tuturor celor
ACTIVITATE INDEPENDENT| care i se adresau. ncepea cu domnule
nv\]\tor [i se ncheia cu al dumitale
1. Stabili]i, cu ajutorul documentelor, care erau punctele forte [i care erau punctele devotat.
slabe ale agriculturii [i societ\]ii rurale romne[ti la 1900. Alc\tui]i un eseu n care ntr-o interven]ie n camer\ n 1903,
s\ explica]i evolu]iile ulterioare n acest domeniu pn\ la zi (vezi [i studiul de caz el afirma: Eu cred c\ ministrul, orice mi-
anterior despre economia rural\ [i cea urban\). nistru, este dator s\ fie n cea mai dea-
2. Care sunt valorile cet\]eniei democrate care transpar din examinarea drepturilor [i proape atingere cu to]i cei pe care este
libert\]ilor cet\]ene[ti prev\zute `n Constitu]ia din 1866. Din informa]ile pe care le chemat s\-i administreze. S\ le dea
de]ine]i, preciza]i cum func]iona dreptul la nv\]\tur\ statuat nc\ la 1864. ndemnuri, sfaturi, nv\]\minte, s\-i certe
3. Stabili]i cum a ac]ionat legea minelor (evident, aici n domeniul petrolier). G\si]i n atunci cnd gre[esc. Eu a[a fac.
(Dup\ I. Bulei,
textul documentului 4 motivele pentru care la nceput au fost prefera]i americanii,
Atunci cnd veacul se n\[tea,
apoi germanii. Ct de real\ crede]i c\ era leg\tura acestor aranjamente cu intere-
Ed. Eminescu, 1990)
sele na]ionale? Dezvolta]i acest subiect ntr-un text de 65-70 de cuvinte.

Statele `n perioada contemporan\ 93


Modulul III

1
PRINCIPALELE TEME DE DEZBATERE
Aspectul ora[elor putea s\ fie Marile teme de dezbatere n cele 4 parlamente (2 liberale [i 2 conserva-
ncnt\tor ntr-o zi nsorit\, vizitate doar toare) din anii 1895-1907 au fost problema agrar\, foarte stringent\ [i datorit\
n centrul lor [i de un c\l\tor gr\bit. Dar
periodicelor r\zvr\tiri ]\r\ne[ti, industria, legisla]ia social\ [i criza financiar\,
() n 1905, vara, ci[melele nu au curs
n Bucure[ti dect de dou\ ori pe zi. Nori c\rora li s-au ad\ugat administra]ia, justi]ia [i nv\]\mntul. Chestiunea rom-
de praf nec\cios acopereau ora[ul. nilor transilv\neni [i atitudinea fa]\ de monarhia dualist\ austro-ungar\ a con-
Canalizarea nu era deloc sistematizat\. stituit cel mai consistent subiect de politic\ extern\ pe agenda parlamentar\.
Pavajele erau pu]ine. n Colentina lipseau Pentru acei ani, era evident\ preocuparea de a se ameliora situa]ia
[i canalizarea, [i pavajele. Casele erau ]\r\nimii mult ngreunat\ de divizarea p\mntului ntre genera]ii, de anii repe-
mai jos dect [oseaua [i prim\vara se ta]i de secet\ de la sfr[itul secolului al XIX-lea, de absen]a unei rela]ii con-
umpleau de ap\ [i epidemia de febr\
tifoid\ era gata. Scarlatina, difteria, gripa
tractuale cu proprietarii funciari sau de prezen]a cople[itoare, mai cu seam\ n
f\ceau ravagii. Incendiile continuau s\ fie nordul Moldovei, a trusturilor arend\[e[ti. Astfel, proiectul liberal de instituire a
la ordinea zilei. n Capital\ erau locuite Casei rurale, care ar fi facilitat, sub protec]ia statului, achizi]ia de p\mnt din
peste 9000 de locuin]e insalubre. Multe mo[iile scoase la vnzare, a trecut de Camer\, dar s-a mpotmolit la Senat.
din brut\rii nu au dect o singur\ camer\ Mai mult succes a avut proiectul b\ncilor populare ini]iat de Spiru Haret [i
sau dou\ cel mult [i lucr\torii dorm pe adoptat la nceputul anului 1903. Condamnarea trusturilor arend\[e[ti a r\mas
mesele pe care fr\mnt\ pinea.
f\r\ ecou. Este cert c\ dezbaterile parlamentare [i ansamblul legislativ rezul-
(Dup\ I. Bulei,
Atunci cnd veacul se n\[tea, tat n-au putut prentmpina declan[area marilor r\scoale din 1907.
Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1990) Dup\ ndelungi discu]ii [i controverse ntre liberali [i conservatori, n care a
fost pus\ n discu]ie [i chestiunea capitalurilor str\ine, era acceptat un nou tarif
vamal protec]ionist (martie 1904). n timpul scurtei guvern\ri a cabinetului
Cre[terea num\rului Petre S. Aurelian (1896-1897) a fost adoptat\ legea repausului duminical, de
2 `ntreprinderilor industriale care beneficiau func]ionarii [i lucr\torii din sectorul comercial [i muncitorii din
1886 1893 1901 1915
ntreprinderile particulare. Peste c]iva ani, sub presiunea grevelor din 1906,
era dezb\tut un proiect de lege privind protec]ia muncii femeilor [i copiilor din
Total 625 1149 a[ez\mintele industriale.
236 403
`ntreprinderi, n sesiunea 1897-1898, Spiru Haret a adus n discu]ie proiectul modific\rii
din care
nv\]\mntului secundar [i superior. Se crea astfel o singur\ [coal\ s\teasc\
`ntreprinderi
83 115 182 837 cu 5 clase, liceul era divizat pe dou\ cicluri, ntre care cel de-al doilea avea
`ncurajate
sec]ii reale, moderne [i clasice, [i se men]inea [coala separat\ pe sexe.
Anii 1895-1907 au fost marca]i de o mare criz\ financiar\, rezolvat\ n cele
Num\rul meseria[ilor
3 `n urban [i rural, `n 1908 din urm\ printr-un mprumut de 175 milioane lei contractat la mai multe b\nci
din Germania [i Fran]a, rambursabil n 5 ani. n fapt, suma era destul de mic\
Num\rul [i abia dac\ putea acoperi o parte din deficitul bugetar. Dificult\]ile guvern\rii
Num\r total
meseria[ilor s-au complicat cu afacerea Hallier, un antreprenor francez angajat s\ extind\
`n urban
`n mediul portul Constan]a [i care a abandonat repede lucrarea. n pofida faptului c\ nu
[i rural
rural
a dus la cap\t contractul, bancherii francezi care contribuiser\ la mprumut
Me[teri,
47 449 13 080 l-au sus]inut pe Hallier s\ cear\ statului romn, printr-un tribunal arbitral, o
patroni, mare sum\ de bani. De[i opozi]ia liberal\ a protestat vehement, de[i o comisie
conduc\tori senatorial\ a cercetat leg\tura dintre cele dou\ afaceri [i a constatat c\ anu-
Lucr\tori 64 023 7 545 mite documente nu puteau fi nc\ f\cute cunoscute opiniei publice, tribunalul
Ucenici 16 369 715 arbitral a fost acceptat [i Romnia obligat\ s\ pl\teasc\, dintr-un buget [i a[a
Total insuficient, 6 200 000 lei unor escroci.
meseria[i 127 841 21 340 Redresarea situa]iei financiare a ]\rii avea s\ revin\ guvernului liberal
D.A. Sturdza (1901-1904), printr-o politic\ drastic\ de reduceri de cheltuieli
(Dup\ M. [i D. Mure[an, Istoria economiei,
Ed. Economic\, 2003)
(mic[orarea salariilor mari, suprimarea aloca]iilor pentru diurne n ministere etc.).

94 Statul [i politica
Mari probleme a creat parlamentului Romniei [i chestiunea na]ional\.
Agita]ia strnit\ de D.A. Sturdza, liderul liberalilor, aflat n opozi]ie n vremea
procesului memorandi[tilor (1894), a mers att de departe nct guvernan]ii
conservatori au fost asimila]i n aceast\ chestiune autorit\]ilor maghiare. Ajuns
ns\ la putere, un an mai trziu, el a dezam\git pe toat\ lumea, dezmin]ind
vehementele atacuri la adresa Austro-Ungariei. Din spa]iul ntrunirilor, proble-
ma na]ional\ a ajuns [i n dezbaterea parlamentar\, o lung\ perioad\ de timp
acordndu-se aten]ie [colilor romne[ti din Bra[ov, ntre]inute pn\ atunci
dintr-o subven]ie a guvernului romn, acum anulat\ de guvernul D.A. Sturdza,
care a reu[it astfel s\-i ralieze mpotriva sa n aceast\ chestiune att pe colegii P. P. Carp (1837-1919)
s\i liberali, ct [i pe conservatori. Chestiunea a fost rezolvat\ abia n 1900. N\scut n 29 iunie 1837, la Ia[i.
Studii liceale [i universitare la Berlin
4 [i Bonn (Facultatea de Drept [i {tiin]e
O dezbatere parlamentar\ la 1906 Politice). Rentors la Ia[i (1862), fon-
deaz\ mpreun\ cu Titu Maiorescu,
Divergen]a permanent\ `ntre cele dou\ grup\ri conservatoare (una condus\ de
Iacob Negruzzi, Vasile Pogor [i Th.
Gheorghe Grigore Cantacuzino [i cealalt\ de Petre P. Carp) l-a f\cut pe rege s\ `ncredin-
Rosetti societatea Junimea.
]eze mandatul constituirii guvernului celei dinti, care p\rea mai puternic\. Imediat, liberalii
Activit\]i diplomatice la Paris, Roma
s-au unit `n opozi]ie, iar Petre P. Carp li s-a al\turat. Personalitatea cea mai proeminent\
a noului guvern, Tache Ionescu, a organizat alegerile care au asigurat conservatorilor o [i Viena. Parlamentar [i ministru din
majoritate confortabil\. ~n aceast\ situa]ie, Petre P. Carp, acum `n opozi]ie fa]\ de partidul 1870. Prim-ministru n 1900-1901 [i
s\u, se adresa Parlamentului `ntrebnd ce rol au jucat ministeriabilii ca s\ justifice pre- 1910-1912.
zen]a pe banca guvernului. Ministrul de r\zboi `ntrerupe spunnd c\ `n trecut a fost ~l sus]ine pe regele Carol I n Consi-
pre[edintele Camerei. Carp riposteaz\: Am o rug\minte: ca `ntreruperile s\ fie de spirit. liul de coroan\ din august 1914.
O voce din sal\ `l apostrofeaz\: Numai dumneavoastr\ ave]i monopolul spiritului. Moare la 19 iunie 1919.
Petre P. Carp rezist\: Dl. Tache Ionescu manifesta o admira]ie att de zgomotoas\ pentru
mine c\ m\ jena [i ataca cu `nver[unare pe Lasc\r Catargiu (liderul de atunci al conserva-
torilor), pn\ cnd dl. Filipescu i-a oferit un suflet conservator `ntr-un portofoliu ministerial.
5
~n numele Cabinetului i se r\spunde: Aceasta este chiar o `ntrerupere de spirit. Carp Cei aproape treizeci de ani (ntre
continu\ imperturbabil: Din vreme `n vreme ni se face un mic cadou, cteodat\ ni se d\ proclamarea regatului [i Primul R\zboi
un cap, alt\ dat\ un suflet La moartea lui Lasc\r Catargiu nu eram `n clubul conservator, Mondial) s-au scurs n confrunt\ri sterile
nu eram membru acolo, nu am nici un drept de critic\ asupra liberei hot\rri a acestuia. [i m\runte, generate de setea de putere
O explica]ie a dat [i dl. Tache Ionescu care a spus c\ se stabilise un fel de raport filial [i m\rire a partidelor
ntre dumneasa [i Catargi. Sunt convins c\ n sferele senine n care se afl\, Catargi a Ceea ce surprinde n via]a politic\ n
aflat c\ dup\ moarte a devenit tat\l lui Tache. Dl. prim-ministru spune c\ a fost indicat aceast\ perioad\ este discrepan]a dintre
drept succesorul s\u [i mai spune c\ via]a sa a fost clar\ ca un pocal de cristal. O fi! Dar valoarea personal\ a oamenilor politici [i
oare nu vedem a[a u[or prin acest pocal pentru c\ este gol? micimea mizei, reductibil\ n esen]\ la
(Dup\ P.P. Carp, Discursuri parlamentare) exercitarea puterii nu pentru a ndeplini un
program, ci pentru a se c\p\tui patru ani.
ACTIVITATE INDEPENDENT| (Fl. Constantiniu, O istorie sincer\ a popo-
rului romn, Univers Enciclopedic, 1997)
1. Compara]i cele dou\ fi[e biografice din aceste pagini Spiru Haret [i P.P. Carp.
Stabili]i asem\n\ri [i deosebiri. Alc\tui]i biografia model a omului politic la nceputul
secolului XX, gradul de competen]\ atestat prin studii [i experien]\ n serviciul PRO MEMORIA!
public, ata[amentul fa]\ de o doctrin\, patriotismul [i spiritul civic, calit\]ile oratorice. z Via]a parlamentar\ la nceputul
Alege]i un om politic de azi a c\rui biografie v\ este mai bine cunoscut\. Evalua]i-l n secolului XX exprim\ fidel nivelul de
func]ie de criterile mai sus men]ionate. competen]\ [i interes pentru ]ar\ al
2. Cum aprecia]i gestul lui Spiru Haret de a r\spunde personal tuturor corespon- clasei politice.
den]ilor s\i? z Oratoria plin\ de spirit a ascuns
3. Analiza]i cu aten]ie dezbaterea parlamentar\ relatat\ mai sus. Identifica]i persona-
uneori indiferen]a fa]\ de chestiu-
jele (mini[tri [i parlamentari). Stabili]i subiectul dezbaterii. Ce dore[te s\ demonstre-
nile ]\rii sau orgolii nem\surate n
ze cu atta spirit Petre P. Carp? Ce valori transpar din vorbele omului politic [i cum
lupta pentru putere.
se reg\sesc ele n activitatea sa parlamentar\? Discuta]i subiectul `n grup.

Statele `n perioada contemporan\ 95


STUDIU DE CAZ
*Sistemul electoral [i dinamica partidelor
politice `n Romnia `n anii 1918-1938
SISTEMUL ELECTORAL
Participarea Romniei la Primul R\zboi Mondial [i victoriile Antantei n vara
[i toamna anului 1918 au decis noua configura]ie a ]\rii. n contextul dezinte-
gr\rii Imperiului Rus [i, ulterior, a Imperiului Austro-Ungar, mai nti Basarabia,
apoi Bucovina [i Transilvania s-au al\turat, prin voin]a unor adun\ri larg
reprezentative, statului romn.
Totodat\, s-a afirmat puternic att n vara decisiv\ din 1917, ct [i n
rezolu]iile adun\rilor unioniste de la Chi[in\u, Cern\u]i [i Alba Iulia. Astfel, cu
un an naintea ncheierii r\zboiului, Parlamentul de la Ia[i a stabilit principiul
votului universal, egal, direct [i obligatoriu, cu scrutin pe baz\ de list\ [i pe
baza reprezent\rii propor]ionale a minorit\]iilor. La 16/29 noiembrie 1918 era
publicat decretul-lege prin care se configura noul regim electoral din Romnia.
n aprilie 1920, printr-un alt decret-lege, se stabilea c\ un deputat urma s\ fie
ales de 50 000 de cet\]eni, iar un senator de 100 000.
Ion I.C. Br\tianu Constitu]ia din 1923 confirma cele dou\ reglement\ri de mai sus, legife-
rnd votul universal masculin (femeile l vor primi abia n 1946). O nou\ lege
1 electoral\, adoptat\ n 1926, a introdus sistemul primei majoritare, care
Partidul Na]ional Liberal mp\r]ea voturile n dou\ categorii cele atribuite partidului care ob]inea cel
Partidul Na]ional Liberal a fost condus pu]in 40% din sufragiile electoratului echivalau aceast\ situa]ie cu jum\tate din
n perioada interbelic\ de Ion I.C. num\rul mandatelor, la care se ad\uga [i un coeficient din jum\tatea cealalt\,
Br\tianu (1908-1927), Vintil\ Br\tianu mp\r]it\ cu toate partidele participante la alegeri. Evident, scopul pentru care
(1927-1930), I.G. Duca (1930-1933) [i s-a adoptat noua lege era s\ permit\ constituirea unei majorit\]i parlamentare
Constantin-Dinu Br\tianu (1933-1947).
A c[tigat alegerile parlamentare din
consistente, menit\ s\ asigure stabilitate [i sprijin guvernului n func]ie
1922, 1927, 1933 [i a ob]inut cel mai mare premis\ esen]ial\ a unui regim democratic puternic consolidat.
num\r de voturi n 1937. n perioada interbelic\ s-au desf\[urat 10 alegeri parlamentare, la care au
A format guverne prezidate de I.C. participat numeroase partide [i grup\ri politice, cu baz\ electoral\ considerabil
Br\tianu (1922-1926, 1926-1927), Vintil\ sporit\ prin votul universal (ceea ce a f\cut ca de la circa 100 000 de aleg\tori
Br\tianu (1927-1928) [i Gh. T\t\rescu
n 1912 s\ se ajung\ la peste 4 500 000 n 1937). Este, totu[i, de remarcat c\
(1934-1937).
n timpul guvern\rilor liberale au fost [i dup\ r\zboi s-a men]inut o situa]ie paradoxal\. De[i Constitu]ia afirma
adoptate Constitu]ia din 1923 [i un an- suprema]ia puterii legislative asupra celei executive, n practic\ lucrurile
samblu legislativ care a consfin]it [i con- st\teau invers. Regele chema un partid la putere, acesta organiza alegerile
solidat Marea Unire din 1918: legea cu [i-[i constituia majoritatea necesar\ guvern\rii. Raporturile dintre cele dou\
privire la organizarea armatei [i legea puteri erau astfel modificate: pe de o parte, legea primei majoritare lua n con-
pentru nv\]\mntul primar al statului
siderare exclusiv voin]a celor ce votaser\ cu partidele mari, nesocotind restul
(1924), legea pentru organizarea bisericii
[i legea administra]iei (1925), legea electoratului, iar pe de alta, parlamentul devenea emana]ia executivului,
electoral\ (1926). ambele situa]ii constituind bune ocazii n timp pentru a institui autoritarismul
[i dictatura.

96 Statul [i politica
Modulul III

3 4
Programul P.N.L. (1922) Programul P.N.}. (1926)
z Vom urma o politic\ economic\, care z Se va urm\ri sporirea produc]iei ]\rii
s\ ng\duie sporirea produc]iei [i s\ nles- prin normalizarea condi]iilor de func]io-
neasc\ exportul ei, aducnd astfel prop\- nare a vie]ii economice a[ezate pe teme-
[irea ntregii economii na]ionale [i ieftini- iurile ei naturale.
rea traiului. z Produc]ia principal\ a ]\rii fiind agri-
z Vom des\vr[i pentru ]\rani aplica- cultura, interesele prop\[irii acesteia nu
rea reformei agrare [i vom veghea la vor fi supuse unui industrialism for]at [i
mbun\t\]irea st\rii lor materiale, culturale artificial.
[i morale. z Recunoa[terea sincer\ a sindicate-
z Ne vom str\dui s\ mbun\t\]im soar- lor, `nvestirea lor cu personalitate juridic\
ta muncitorilor de la ora[e. [i decretarea lor ca organe de mijlocire
z Vom face o politic\ de dreptate socia- ntre munc\ [i capital.
l\, asigurnd democratic limita necesar\ z Pentru atragerea capitalului str\in
pentru a fructifica roadele dobndite prin se cere ordine intern\ constitu]ional\ [i Iuliu Maniu
sufragiul universal. un regim de legisla]ie des\vr[it. 5
Partidul Na]ional }\r\nesc
A fost `nfiin]at pe 10 octombrie 1926,
4 Rezultatele `nregistrate de partidele politice la alegeri `n perioada 1919-1937 prin fuziunea Partidului Na]ional Romn
din Transilvania cu Partidul }\r\nesc.
PARTIDUL PARTIDUL
PARTIDUL NA}IONAL ROMN PARTIDUL NA}IONAL }|R|NESC DIN }|R|NESC ALTE PARTIDE 1919 Pre[edin]i: Iuliu Maniu (1926-1933),
33% LIBERAL 20% BASARABIA 10% 10% Alexandru Vaida Voievod (mai-noiembrie
PARTIDUL PARTIDUL 1920 1933), Ion Mihalache (1933-1937), Iuliu
PARTIDUL POPORULUI 56% NA}IONAL }|R|NESC
ROMN 7,5% 6,9% Maniu (1937-1947). A c[tigat alegerile
PARTIDUL PARTIDUL parlamentare din 1928 [i 1932.
1922
PARTIDUL NA}IONAL LIBERAL 62% }|R|NESC
11,2%
NA}IONAL
7,3%
A format guverne conduse de Iuliu
PARTIDUL
Maniu (noiembrie 1928 7 iunie 1930,
1926
PARTIDUL POPORULUI 52,09%
BLOCUL NA}IONAL NA}IONAL 13 iunie 8 octombrie 1930, octombrie
}|R|NESC 27,73% LIBERAL
7,3% 1932 ianuarie 1933 ), Gh. Mironescu
PARTIDUL NA}IO- BLOCUL
1927
(7-8 iunie 1930, octombrie 1930 4 apri-
PARTIDUL NA}IONAL LIBERAL 61,69% NAL }|R|NESC MAGHIAR GER-
22,09% MAN 6,28% lie 1931), Alexandru Vaida Voievod (iunie-
PARTIDUL 1928
august [i august-octombrie 1932, ianua-
P.N.L.
PARTIDUL NA}IONAL }|R|NESC 77,76% 6,55% MAGHIAR
6,08%
rie-noiembrie 1933).
UNIUNEA NA}IONAL| PARTIDUL P.N.L.
1931
Parlamentele cu majoritate ]\r\nist\
NA}IONAL }|R|- Gheorghe
PARTIDUL DEMOCRAT + PARTIDUL NA}IONAL
LIBERAL 47,49% NESC 14,99% Br\tianu 5,93%
au adoptat Legea Mihalache prin care
PARTIDUL NA}IONAL }|R|NESC
PARTIDUL P.N.L.
1932
s-a permis vnzarea micilor propriet\]i
NA}IONAL LI- Gheorghe
40,30%
BERAL 13,63% Br\tianu 6,53%
primite la mpropriet\rire, Legea pentru
PARTIDUL stabilizarea monetar\, Legea pentru or-
}|R|- 1933
PARTIDUL NA}IONAL LIBERAL 50,99% P.N.}. NESC ganizarea coopera]iei, Legea privind
13,63% dr. N. Lupu
% contractele de munc\ (1929), noua lege
PARTIDUL NA}IONAL LIBERAL 35,9% PARTIDUL NA}IONAL PARTIDUL TOTUL 1937 a conversiunii datoriilor agricole (1932),
}|R|NESC 20,40% PENTRU }AR| 15,8%
legea pentru reglementarea datoriilor
agricole.
ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Stabili]i asem\n\ri [i deosebiri ntre programele P.N.L. [i P.N.}. Motiva]i din perspectiva acestor programe activitatea legislativ\
a majorit\]ilor parlamentare, constituite de aceste grupuri politice. Fixa]i-le n spectrul politic [i explica]i-v\ opinia ntr-un eseu
argumentat.
2. Analiza]i tabelul de mai sus. Formula]i o remarc\ referitoare la succesiunea c[tig\torilor de alegeri din 1919 pn\ n 1937.
Explica]i motivele pentru care, dup\ triumful din 1928, P.N.}. a ob]inut n 1931 doar 15% din voturi. C\uta]i [i alte situa]ii asem\-
n\toare. Alc\tui]i lista partidelor care n 10 alegeri succesive au reu[it s\ se situeze n primele 3 pozi]ii.

Statele `n perioada contemporan\ 97


Modulul III

DINAMICA PARTIDELOR AFLATE LA PUTERE


Via]a politic\ a acestei perioade a fost dominat\ n prima ei parte de libe-
rali, care n lunga decad\ br\tienist\ au consolidat legislativ Marea Unire, [i
ulterior de Partidul Na]ional }\r\nesc, care a c[tigat triumfal alegerile parla-
mentare din 1928. Descentralizarea [i nt\rirea administra]iei locale, consoli-
darea micii gospod\rii ]\r\ne[ti [i egalitatea de tratament a capitalului str\in cu
cel autohton s-au aflat n centrul programului lor politic.
Criza economic\ din anii 1929-1933 [i complica]iile iscate de restaura]ia
carlist\, al c\rui promotor dorea s\ guverneze peste capul partidelor, explic\ n
parte e[ecul care a urmat.
Trecut la crma jocului dup\ 1930, regele Carol al II-lea a manevrat par-
tidele [i liderii lor n interesul ntron\rii unui regim autoritar, ceea ce avea s\ i
reu[easc\ abia dup\ [apte ani de intrig\ [i lupte de culise. n acest nou con-
text, democra]ia a continuat s\ func]ioneze, au avut loc alegeri parlamentare,
~n viziunea ulterioar\ a propagandei de partid, dar suveranul a ncredin]at guvernarea fie unor personalit\]i de anvergura lui
P.C.R. a fost `nfiin]at `ntr-o atmosfer\ Iorga, lipsite ns\ de experien]a conducerii unui cabinet, fie pur [i simplu unor
de mare entuziasm; la tribun\, oameni ai regelui, a[a cum a fost numit `n cei 4 ani ct i-a fost prim-ministru
unul din liderii partidului, Gh. Cristescu
Gheorghe T\t\r\scu.
Tendin]ele autoritariste ale suveranului erau ncurajate de un climat politic
1 interna]ional tensionat, n care men]inerea sistemului de la Versailles era din
Forma]iuni politice de stnga ce n ce mai dificil\. }\rile mici [i mijlocii [i vedeau amenin]at\ suveranitatea
z
[i integritatea de preten]iile naziste, ntr-o vreme n care repetatele divergen]e
Partidul Comunist Romn a fost
nfiin]at la 8 mai 1921. anglo-franceze [i politica n]elegerii vinovate cu agresorul german spre a-l
Au ndeplinit func]ia de secretar, ndrepta spre r\s\rit erau tot mai evidente.
secretar general, prim secretar: Gh. Cris- Pe fondul erod\rii marilor partide care conduseser\ Romnia dup\ r\zboi,
tescu (1922-1924), Elek Kblos (1924- acum cople[ite de neputin]a de a g\si solu]ii viabile pentru noua situa]ie,
1928), Boris {tefanov (1931-1940). mi[c\rile de extrema dreapt\, antidemocratice [i antisemite, c[tigau tot mai
P.C.R. a fost scos `n afara legii n 1924.
mult teren. Este ceea ce a[tepta de atta vreme regele Carol al II-lea. Alegerile
Congresul al V-lea (al P.C.R. din
decembrie 1931) d\ linia just\ [i 5 lo-
parlamentare din decembrie 1937, organizate de guvernul liberal condus de
zinci fundamentale: contra dictaturii fas- Gheorghe T\t\r\scu, s-au ncheiat cu un rezultat surprinz\tor: nici unul dintre
ciste, ziua (de lucru) de 8 ore, p\mnt partide nu a ob]inut nici m\car 40% din voturi, nici unul nu s-a putut asigura de
]\ranilor, autodeterminare (pentru provin- prima majoritar\, nici unul nu [i-a putut construi majoritatea necesar\ n parla-
ciile istorice) pn\ la desp\r]ire, ap\ra- ment pentru a conduce ]ara.
rea URSS. Aceste lozinci trebuie s\ ne Dup\ o scurt\ guvernare Goga-Cuza (ambii reprezentnd o grupare care
c\l\uzeasc\ n lupta pentru preluarea
puterii.
ob]inuse cu pu]in peste 9% din sufragii) [i nainte de convocarea noului parla-
ment, regele a instituit un regim autoritar, sus]inut de to]i cei nemul]umi]i de
z Partidul Social-Democrat din Rom-
ascensiunea legionarilor [i de amenin]area frontierelor, convin[i fiind c\ un
nia a fost nfiin]at la 7 mai 1927.
Pre[edinte: Gheorghe Grigorovici regim de mn\ forte este mai potrivit mprejur\rilor dect vechea democra]ie.
(1936-1938). Monarhia autoritar\ a lui Carol al II-lea nu a reu[it s\ rezolve niciuna din
Din programul P.S.D.R.: marile probleme ale Romniei acelor timpuri. Este drept c\ [i `ntr-o conjunc-
~n opunerea la doctrina [i tactica tur\ interna]ional\ defavorabil\, marcat\ de preponderen]a pe plan european
comunismului, P.S.D.R. st\ ferm pe plat- a statelor totalitare sovietic [i nazist `n fatalul an 1940, regele [i elita condu-
forma socialismului democratic, conside-
c\toare a statului au cedat resemna]i Basarabia, partea nord-vestic\ a
rnd c\ lupta de emancipare a clasei
muncitoare se poate preg\ti n modul cel Transilvaniei [i sudul Dobrogei (Cadrilaterul). Zece ani de carlism se `ncheie cu
mai eficient [i sigur pe calea democra]iei. o catastrof\ na]ional\ din care avea s\ se nasc\ un alt regim antidemocratic,
iar institu]ia monarhic\, grav discreditat\, nu avea s\-[i mai revin\ niciodat\.

98 Statul [i politica
Modulul III

2
Grigore Gafencu n campanie electoral\ n Dobrogea (1931)
Am gustat, cteva zile, tot farmecul nduio[\tor al Orientului. {i apoi a venit cealalt\
nf\]i[are a Orientului: mai grozav\ dect n\v\lirea t\tarilor sau invazia l\custelor, a venit
ziua de alegeri, de alegeri cum sunt n]elese [i practicate de romni, de administra]ia
romn\, de armata romn\, de magistra]ii romni.
A fost o imagine absurd\ [i barbar\ dezl\n]uit\ de sus n jos peste o popula]ie pa[-
nic\ [i lini[tit\ S-au arestat delega]ii [i candida]ii, s-au furat urnele [i c\r]ile de aleg\-
tor, s-au b\tut mai ales, s-au schingiuit [i snopit sub lovituri de ciomege sute [i mii de
aleg\tori. ngrozit\, popula]ia se ascundea n p\dure. Ca n timpul r\zboiului, m\ plimbam
cu revolverul la mine, nconjurat de un grup de prieteni credincio[i.
(Constantin Grigore Gafencu, nsemn\ri politice, Editura Humanitas, 1991)

3
Argetoianu despre liderii unor partide politice, n contextul alegerilor din 1933
Duminic\ 24 decembrie. Ajun de Cr\ciun f\r\ veselie. Rezultatul alegerilor a ntrecut
Corneliu Zelea Codreanu
cele mai pesimiste socoteli pentru noi. Duca (primul ministru liberal) a dezl\n]uit toat\
urgia administrativ\ mpotriva mea dnd astfel o nou\ dovad\ de falsitatea [i de
nemernicia sa sufleteasc\ Doctorul Lupu, care s-a prezentat n alegeri cu un program 5
ce nu era dect falsificarea programului meu, a avut de dou\ ori mai multe voturi ca mine. Forma]iuni politice de dreapta
Inofensiv n politic\ [i caraghios, lui i s-au l\sat toate voturile ca s\ ias\ naintea mea [i
s\ m\ umileasc\. Acela[i plan machiavelic a favorizat [i pe Goga, un alt contraf\c\tor al z Liga Ap\r\rii Na]ional-Cre[tine
programului [i ideilor mele. (L.A.N.C.), nfiin]at\ la 4 martie 1923 la
(C. Argetoianu, Memorii, 1932-1934, Editura Machiavelli, 1997) Ia[i.
Pre[edinte: A.C. Cuza. A fuzionat n
1935 cu Partidul Na]ional Agrar.

4 Rezultatul alegerilor parlamentare din 20 decembrie 1937 z Legiunea Arhanghelului Mihail,


`nfiin]at\ la 24 iunie 1927 la Ia[i.
P.N.L. P.N.}. Partidul Totul pentru ]ar\ P.N. Cre[tin Comandant: Corneliu Zelea Codreanu
(1927-1938), Horia Sima (1938-1941).
35,92% 20,40% 15,80% 9,15%
z n 1930 s-au pus bazele organiza]iei
Garda de fier, dizolvat\ formal n 1931 [i
1932, scoas\ din via]a public\ n 1933.
Revine sub numele de Totul pentru ]ar\,
ACTIVITATE INDEPENDENT| n 1935. La 21 februarie 1938, Corneliu
Zelea Codreanu anun]\ ncetarea acti-
1. Compara]i programele partidelor politice care au func]ionat n perioada interbelic\.
vit\]ii partidului.
Dac\ am da timpul napoi [i v-a]i afla n fa]a alegerilor, c\ruia dintre ele i-a]i acor-
da votul? Motiva]i-v\ alegerea [i confrunta]i-o cu a unui coleg.
2. Descrie]i reac]ia autorit\]ilor la alegeri din perspectiva unui observator neutru.
Alc\tui]i un raport, stabilind ce valori ale cet\]eniei democrate erau astfel nc\lcate PRO MEMORIA!
[i ce anume favoriza `nc\lcarea lor. z n primii ani ai Romniei Mari a fost
3. Caracteriza]i modul n care C. Argetoianu n]elege s\-[i motiveze nfrngerea n adoptat\ o legisla]ie care ar fi putut
alegeri. Explica]i cum se face c\ n multe mprejur\ri ale vie]ii este mai la nde- consolida democra]ia.
mn\ s\ denun]\m teoria conspira]iei dect s\ ne recunoa[tem propriile erori. z Corup]ia, proasta guvernare [i tole-
C\uta]i informa]ii despre I.G. Duca [i Octavian Goga. Alc\tui]i-le portretul politic.
rarea interesat\ a exceselor parti-
Se justific\ aprecierile lui Argetoianu?
delor de dreapta au netezit drumul
4. Analiza]i rezultatele alegerilor parlamentare din 1937, `nscrise `n tabelul 4. Moti-
spre instalarea unor regimuri auto-
veaz\ alegerea f\cut\ de Carol al II-lea pentru postul de prim-ministru? Mai erau ritare [i totalitare.
[i alte solu]ii n sprijinul democra]iei? Alc\tui]i un scurt eseu cu acest subiect.

Statele `n perioada contemporan\ 99


RECAPITULARE / EVALUARE
Cronologie Lumea de mine
1990
8 ianuarie Este autorizat\ func]ionarea anticipat\ `n 1945 [i azi
primului partid postdecembrist n Romnia,
P.N.}.C.D. (Partidul Na]ional }\r\nesc 1
Cre[tin-Democrat).
Lumea de mine anticipat\ n 1945
15 ianuarie [i reia activitatea Partidul
Na]ional Liberal. z De un filosof, Tudor Vianu (1897-1964)

23 ianuarie Frontul Salv\rii Na]ionale se Vom avea nevoie, n ]ara noastr\, de muncitori one[ti, consacra]i cu austeritate [i
transform\ n partid [i `[i anun]\ partici- competen]\ unor domenii n care facult\]ile lor personale s\ se poat\ exercita creator.
parea la alegeri. Avem nevoie de omul trebii lui, de exemplarul uman tehnic. S\ denun]\m tipul att de
9 februarie Se constituie Consiliul curent n via]a noastr\ social\, pe omul de vorbe, de formule, de avnturi nereflectate.
Provizoriu de Uniune Na]ional\ (C.P.U.N.), Ace[ti oameni bagatelizeaz\ lucrurile cele mai grave, le demonetizeaz\. Ei aduc cu ei
organ provizoriu al puterii de stat. suflul demoralizant [i transform\ totul n nensemn\tate [i fars\. De aceea, subliniez nc\
22 aprilie-15 iunie Se desf\[oar\ marea o dat\ nevoia oamenilor consacra]i unei tehnici creatoare, oricare ar fi ea; de aceea, am
demonstra]ie din Pia]a Universit\]ii. Este pus totdeauna, chiar [i n estetic\, accentul pe factorul ra]ional, activ, al procedeelor [i
elaborat\ o Declara]ie care preia punctul 8 tehnicit\]ii. (Tudor Vianu, Lumea de mine, 1945)
al Proclama]iei de la Timi[oara (11 martie). z De un scriitor, George C\linescu (1899-1965)
15-20 martie Grave incidente produse n Lumea de mine o v\d ntemeiat\ pe interesul acut de umanit\]i, de un cosmopo-
contextul anivers\rii revolu]iei maghiare de litism de tip grec, a[a cum a existat printre oamenii Rena[terii [i a perioadei Voltaire-
la 1848. Goethe, pe un dispre] total de particular. Acum toat\ str\duin]a noastr\ tinde de a face
20 mai Primele alegeri parlamentare [i dreptate mul]imii, de a ndeplini condi]iile materiale juste, f\r\ de care termenii nainta]i ai
preziden]iale din istoria postcomunist\ a progresului nu sunt posibili. Unui ]\ran nfometat [i bolnav nu-i arde de catedrale. ns\, n
]\rii. cele din urm\, ]inta e tot spiritul. Dect s\ m\nnc [unc\ ntr-o ]ar\ f\r\ statui, prefer s\
1991 m\ hr\nesc cu m\sline pe Acropole. (George C\linescu, Lumea de mine, 1945)
4-6 aprilie Pre[edin]ii Ion Iliescu [i
Mihail Gorbaciov parafeaz\, la Moscova, z De un jurist, Petre Pandrea (1904-1968)
Tratatul de colaborare, bun\ vecin\tate [i ...evolu]ia pa[nic\ [i sintetizarea contrariilor: o prim\ ipotez\ plauzibil\. A doua
amici]ie ntre URSS [i Romnia. ipotez\: ciclul revolu]ionar caracteristic epocilor postbelice, n toate ]\rile capitaliste va
18-19 aprilie Pre[edintele Fran]ei, izbucni cu furie curnd. Am multe indicii c\ lumea de mine se va desf\[ura n cadrul celei
Franois Mitterrand, este primul [ef de stat de-a doua ipoteze. Spectacolul va fi cinematografic, ni]elu[ sngeros (sngele este fer-
occidental care viziteaz\ Romnia dup\ mentul cre[terilor organice), cu febr\ revolu]ionar\ (revolu]ia este locomotiva Istoriei).
1989. Ipoteza nr. 2 va dura mai multe decenii [i va fi o epoc\ bun\ pentru oamenii politici (ace[ti
30 iunie-1 iulie Este desfiin]at CAER [i sculptori de mase umane), pentru sociologi, pentru jurnali[ti [i prea pu]in propice pentru
[i nceteaz\ valabilitatea Tratatul de la arti[ti. (Petre Pandrea, Lumea de mine, 1945)
Var[ovia. De un sociolog, Dimitrie Gusti (1880-1955)
z
18-20 noiembrie Pre[edin]ii Iliescu [i
O mpletire intim\ [i indisolubil\ ntre [tiin]\ [i via]a na]iunii; un tineret realist [i ide-
Mitterrand semneaz\ Tratatul franco-romn. alist n plin\ vigoare; un ]\ran luminat, cet\]ean [i vrednic gospodar produc\tor; un sat,
21 noiembrie Parlamentul voteaz\ un ora[ [i o regiune dezvoltate maximal, din punct de vedere social, economic [i cultural,
proiectul de Constitu]ie al Romniei. ncadrate direct, solidar [i sintetic n Na]iune; o na]iune [i un stat f\cnd parte activ [i cu
8 decembrie Un referendum popular demnitate din organizarea interna]ional\ a lumii pe care o preg\te[te lupta eroic\ a ma-
aprob\ constitu]ia a[a cum a fost votat\ de rilor Na]iuni Unite iat\ lumea de mine. (Dimitrie Gusti, Lumea de mine, 1945)
Parlament.
25 decembrie Mihail Gorbaciov anun]\ (Textele fac parte din cartea
sfr[itul Uniunii Sovietice. de interviuri a publicistului Ion Biberi
[i au fost publicate n 1945 sub titlul
1992
Lumea de mine)
7 februarie 12 state ale C.E.E. sem-
neaz\ tratatul de la Maastricht; Comuni-
O construc]ie din
tatea Economic\ European\ se transform\ micul Paris cl\dit\ parc\
n Uniunea European\. pentru toate timpurile
W
W
W

100 Statul [i politica


2
{i azi
Ideea revine [i formeaz\ subiectul unui num\r recent din Dilema veche (nr. 180 din
19-25 iulie 2007)
z Un filosof [i politolog: Mihaela Miroiu
Peste 20 de ani, oamenii vor tr\i ntr-o administra]ie mai coerent\, n localit\]i cu o
infrastructur\ urban\ [i vor fi nv\]at deja c\ prima lor datorie este s\ se descurce singuri.
Genera]ia matur\ [i cea tn\r\ de atunci vor folosi ca limb\ profesional\ mai ales en-
gleza. Limba dezirabil\ pentru deschiderea lor spre pia]a de joburi va fi mai ales chineza.
Vor fi genera]ii care vor deprinde gustul concuren]ei globale, gustul luptei de contracarare
a acapar\rii puterii de c\tre marile corpora]ii, vor redescoperi nevoia asocierii civice.
z Un economist: Daniel D\ianu
Dac\ vom men]ine un diferen]ial de cre[tere economic\ de 3-4% anual fa]\ de media
U.E., am putea ajunge la aproximativ 60% din media Uniunii (lund n calcul [i aprecierea
leului) n circa un deceniu. F\r\ derapaje majore pe parcurs, am putea ajunge la un venit Sediul B.C.R din Buz\u,
pe locuitor de circa 75% din media U.E. n jurul anului 2025. Al\turi de investi]ii masive n o construc]ie pentru secolul XXI
educa]ie [i infrastructur\, trebuie s\ rezolv\m/atenu\m cteva mari probleme de ordin
structural, ntre care sistemul de pensii, asisten]a medical\, dezechilibrul demografic. Cronologie
Migra]ia va continua, ceea ce va accentua o dinamic\ demografic\ nefavorabil\ [i anomii
3 martie nceputul conflictului care `i
sociale. Avem nevoie de o politic\ de asistare a familiei care s\ ncetineasc\ sc\derea
opune pe liderii separati[ti de la Tiraspol
popula]iei, de o mai bun\ integrare a cet\]enilor romi. Vor ap\rea presiuni de imigrare pe
autorit\]ilor din Republica Moldova.
fondul mb\trnirii popula]iei [i al deficitului de for]\ de munc\. Va trebui s\ gestion\m
25-27 aprilie Are loc vizita n Romnia a
adncirea unor decalaje ntre regiuni.
fostului suveran Mihai I, aclamat de mii de
simpatizan]i.
Valorificai-v\ cunotinele! 27 septembrie Alegeri parlamentare [i
preziden]iale. F.D.S.N. ob]ine 27,7% [i va fi
1. Alege]i, din cronologia al\turat\, evenimentele care au dat substan]\ luptei pentru
obligat s\ constituie ulterior o majoritate
afirmarea democra]iei postdecembriste. Alc\tui]i un comentariu scris de 15-20 de parlamentar\ cu P.U.N.R. [i P.R.M.
rnduri cu acest subiect. 1993
2. Citi]i cu aten]ie textele de la pagina 100. Stabili]i domeniile asupra c\rora se 5-6 mai Prima grev\ general\ dup\
r\sfrnge proiec]ia asupra societ\]ii romne[ti a secolului trecut. Compara]i gn- c\derea regimului comunist.
durile despre viitor ale acestor intelectuali cu realiz\rile regimului comunist care a 21 septembrie La Bruxelles, ministrul
urmat. Cte dintre ele s-au dovedit utopice, cte s-au mplinit? Alc\tui]i un comen- romn de externe se pronun]\ pentru inte-
tariu pe acest subiect. grarea ]\rii noastre n NATO.
3. Organiza]i-v\ n 4-5 grupe. Alege]i unul din textele de la paginile 100-101 [i for- 28 septembrie La sesiunea de la Stras-
mula]i, dup\ modelul pentru care a]i optat, cteva idei generale care s\ nf\]i[eze bourg, Romnia este primit\ n Consiliul
viitorul n viziunea voastr\. Discuta]i-le pe grupe. Construi]i apoi, pe baza conclu- Europei.
ziilor, mai multe formul\ri cu ajutorul c\rora s\ participa]i mpreun\ cu ntreaga 2 noiembrie SUA acord\ Romniei
clas\ la o dezbatere pe tema Cum va ar\ta Romnia peste 20 de ani?. clauza na]iunii celei mai favorizate.
1994
26 ianuarie Ministrul de externe sem-
Potrivit programei [colare pentru ciclul superior al liceului, studiul disciplinei Istorie neaz\, la Bruxelles, declara]ia-cadru pri-
urm\re[te focalizarea pe formarea unor competen]e generale, precum [i a unor com- vind participarea Romniei la Parteneriatul
peten]e specifice pentru fiecare domeniu de con]inut, competen]e men]ionate, de altfel, pentru pace.
[i `n paginile acestui manual. 9 mai Romnia prime[te statutul de aso-
Propunndu-ne s\ v\ stimul\m [i s\ v\ oferim posibilitatea de a verifica voi `n[iv\ ciat al Uniunii Europene.
m\sura `n care aceste competen]e `ncep s\ se contureze, am adoptat o alt\ modalitate 21-22 iunie Vaclav Havel, pre[edintele
dect aceea folosit\ `n manualele noastre anterioare pentru fixarea cuno[tin]elor, pen- Cehiei, ntreprinde o vizit\ n Romnia.
tru recapitularea [i evaluarea lor. 9-10 decembrie La Essen, Ion Iliescu
Credem c\ pn\ acum a]i avut posibilitatea s\ constata]i c\ diferitele surse docu- subliniaz\ hot\rrea Romniei de a intra
mentare complementare [i, uneori, chiar contradictorii care `nso]esc prezentarea ct mai repede n U.E.
con]inuturilor, precum [i activit\]ile independente pe care v\ invit\m s\ le realiza]i, indi- 1995
vidual sau `n grup, cu colegii, v\ ajut\ s\ v\ apropia]i cu mai mult interes de eveni- 21 martie Este adoptat\ legea pentru
mentele [i personalit\]ile istoriei contemporane, s\ `n]elege]i adev\ruri care nu se las\ accelerarea privatiz\rii.
totdeauna u[or descifrate. 11 noiembrie Moartea lui Corneliu
Coposu, pre[edintele P.N.}.C.D.

Statele `n perioada contemporan\ 101


Modulul IV

Rezolvarea conflictelor
`n lumea contemporan\
COOPERARE {I CONFLICT
~N PRIMA JUM|TATE A SECOLULUI XX
Secolul al XX-lea se caracterizeaz\ prin intensificarea rela]iilor interna-
]ionale. n acest secol au avut loc dou\ r\zboaie mondiale [i nenum\rate
r\zboaie regionale sau locale. nceputul secolului al XX-lea se define[te prin
apogeul epocii imperialiste. Termenul se refer\ la o perioad\ de timp cuprins\
ntre 1870 [i 1914, n care puterile europene au dezvoltat cele mai mari imperii
coloniale. }\rile europene de]ineau aproximativ 20% din suprafa]a globului.
nceputul secolului trecut a fost marcat de competi]ie, rivalitate politic\ [i eco-
nomic\ deosebit de agresiv\ ntre marile puteri.
Un afi[ de propagand\ nazist
din anii premerg\tori izbucnirii r\zboiului nceputul secolului al XX-lea semnaleaz\ apari]ia unor noi centre de putere
(Tr\iasc\ Germania) [i un afi[ al alia]ilor n afara continentului european: Japonia [i Statele Unite. Din punct de vedere
(Na]iunile Unite lupt\ pentru libertate) politic [i militar, Europa era mp\r]it\ n dou\ alian]e miliare [i politice: Antanta
[i Tripla Alian]\. Antanta a fost semnat\, la 8 aprilie 1904, de Marea Britanie [i
Fran]a. Mai trziu, Antantei i s-a al\turat [i Rusia. Tripla Alian]\ a fost semnat\,
la 20 mai 1882, de Germania, Austro-Ungaria [i Italia.
La nceputul secolului al XX-lea, Germania a promovat o politic\ agresiv\
[i a optat pentru alian]a cu Austro-Ungaria. n fa]a acestei situa]ii, vecinii
Germaniei de la est [i de la vest, Fran]a [i Rusia, au semnat o alian]\ de
ap\rare comun\. n 1898, Germania a ini]iat un plan de organizare a unei flote
moderne. Marea Britanie s-a sim]it amenin]at\ [i s-a al\turat alian]ei.
n august 1914 s-a declan[at cel mai mare r\zboi pe care l v\zuse istoria
pn\ atunci, Marele R\zboi, r\zboiul despre care se credea c\ va rezolva
toate problemele. R\zboiul a durat pn\ n 11 noiembrie 1918. n acest r\zboi
au fost uci[i mai mult de 9 milioane de oameni pe cmpul de lupt\ [i mai mul]i
n spatele fronturilor din cauza lipsurilor. R\zboiul s-a purtat cu o tehnologie
avansat\ pentru acele timpuri: avionul (bombardamente aeriene), tehnici de
comunica]ie moderne (telegraful, radioul, telefonul), arme performante (tancul,
submarinul).
Dicionar Sistemul de pace de la Versailles (1919) nu a rezolvat tensiunile care au
HOLOCAUST Perioad\ istoric\ dus la izbucnirea r\zboiului. Acesta a l\sat n urma lui traume [i frustr\ri. Mul]i
tragic\ cuprins\ ntre 1933-1945, [i-au g\sit refugiul n doctrine na]ionaliste, interna]ionaliste [i solu]ii politice
perioad\ n care regimul nazist din nedemocratice. Una din crea]iile Primului R\zboi Mondial a fost Liga Na]iunilor.
Germania [i regimurile din ]\rile aliate
Obiectivele sale erau dezarmarea [i construirea unui sistem de securitate
acesteia au planificat [i aplicat un plan
general de lichidare a tuturor evreilor
colectiv\. Cu toate acestea, Liga Na]iunilor nu a reu[it s\ mpiedice declan[a-
din Europa. rea celui de Al Doilea R\zboi Mondial.
TRAUM| Ran\ sufleteasc\, [oc Un moment al cooper\rii interna]ionale l-a reprezentat semnarea tratatului
emo]ional violent, provocat de o neno- BriandKellogg, la 27 august 1928. Tratatul [i propunea evitarea de noi r\z-
rocire. Factor nociv care modific\ boaie [i consolidarea ncrederii reciproce n rela]iile ntre state.
personalitatea unui om, provocndu-i Cel de Al Doilea R\zboi Mondial a avut loc ntre anii 1939 [i 1945 [i a
emo]ii violente. dep\[it, prin participare [i consecin]e, prima conflagra]ie mondial\.

102 Rela]iile interna]ionale


Modulul IV
n timpul r\zboiului au murit aproximativ 60 de milioane de oameni, militari
[i civili, aproximativ 3% din popula]ia globului de la acea dat\. Pacea de la O cronologie a celor dou\
Versailles l\sase Germaniei un puternic sentiment de frustrare [i de nedrep-
tate. La acesta s-au ad\ugat Marea Criz\ Economic\, cre[terea rasismului [i
conflicte mondiale
a na]ionalismului n formele sale extreme. 1914, 28 iunie Asasinarea lui Frantz
n preajma [i `n timpul r\zboiului s-a desf\[urat Holocaustul, cea mai mare Ferdinand la Sarajevo.
crim\ mpotriva umanit\]ii. ~n Germania [i `n ]\rile aflate sub domina]ia ei au 3 august Germania declar\ r\zboi Marii
fost omor]i 6 milioane de evrei, f\r\ nici un motiv `n afara aceluia c\ erau evrei. Britanii [i invadeaz\ Belgia.
26 august ~nfrngerea armatelor ruse[ti
R\zboiul s-a dat ntre Puterile Aliate (Marea Britanie, Statele Unite, Fran]a,
la Tannenburg.
Uniunea Sovietic\) [i Puterile Axei (Germania, Italia, Japonia), cu alia]ii lor, [i 1915, 19 ianuarie Are loc primul raid
s-a terminat n 1945 cu nfrngerea acestora din urm\. aerian n Marea Britanie cu un zepelin.
7 mai Torpilarea transatlanticului Lusi-
1 tania de c\tre un submarin german.
Declara]ia de r\zboi a Austro-Ungariei adresat\ Serbiei (28 iulie 1914) 19 decembrie Retragerea alia]ilor de la
Guvernul regal srb nu a r\spuns de o manier\ satisf\c\toare la nota din 23 iulie Gallipoli.
1914 prezentat\ de ministrul austro-ungar la Belgrad, guvernele imperial [i regal sunt ele 1916, 21 februarie ~nceputul b\t\liei de
nsele hot\rte n a-[i vedea ap\rate interesele [i drepturile, [i, n acest scop, s\ recurg\ la Verdun.
la for]a armelor. n consecin]\, Austro-Ungaria se consider\ de aici nainte n stare de 1 iulie B\t\lia de pe Somme.
r\zboi cu Serbia. 1917, 6 aprilie SUA declar\ r\zboi
Germaniei.
9 decembrie Cucerirea Ierusalimului de
2 c\tre englezi.
n]elegerea membrilor Antantei de a nu ncheia pace separat\ (4 septembrie 1914) 1918 , 3 martie Pacea de la Brest-Litovsk
Urm\toarea declara]ie a fost semnat\ n aceast\ diminea]\ de Ministerul de Externe ntre Germania [i Rusia.
Britanic la Londra. 11 noiembrie Semnarea armisti]iului
Subsemna]ii, special autoriza]i de guvernele lor pentru aceasta, declar\ urm\toarele: ntre alia]i [i Germania.
Guvernele britanic, francez [i rus de comun acord se angajeaz\ s\ nu ncheie pace sepa- 1919, 28 iunie Semnarea Tratatului de
rat\ n timpul acestui r\zboi. pace de la Versailles.
Cele trei guverne sunt de acord c\ atunci cnd va fi vorba de discutarea termenilor
p\cii, nici unul dintre alia]i nu va cere termenii p\cii f\r\ acordul fiec\ruia dintre alia]i. 1939, 1 septembrie Germania invadeaz\
Polonia.
1940, August B\t\lia Angliei.
3
1941, 22 iunie Germania atac\ Uniu-
~nfiin]area Societ\]ii (Ligii) Na]iunilor nea Sovietic\.
~naltele p\r]i contractate, considernd c\, pentru a dezvolta cooperarea [i pentru a 7 decembrie Japonia atac\ Statele
le garanta pacea [i siguran]a, este necesar s\ se accepte anumite obliga]ii, de a nu Unite la Pearl Harbor.
recurge la r\zboi, s\ se `ntre]in\ la lumina zilei rela]iuni interna]ionale bazate pe justi]ie [i 1942, noiembrie B\t\lia de la Stalingrad.
onoare, s\ se observe riguros prescrip]iunile dreptului interna]ional, recunoscut de aci ca 1944, 6 iunie Debarcarea alia]ilor n
regul\ de conducere efectiv\ a guvernelor, s\ se fac\ s\ domneasc\ dreptatea [i s\ se Normandia.
respecte cu sfin]enie toate obliga]iile tratatelor `n raporturile mutuale dintre popoarele
organizate, adopt\ prezentul pact, care instituie Societatea Na]iunilor (...). Art. 7. Sediul Competen]e specifice modulului
Societ\]ii Na]iunilor este stabilit la Geneva (...). Art. 10. Membrii Societ\]ii `[i iau `ndato- RELA}IILE INTERNA}IONALE
rirea s\ respecte [i s\ men]in\ `n contra oric\rei agresiuni externe integritatea teritorial\
[i independen]a politic\ existent\ a tuturor membrilor Societ\]ii. 3.3. Descoperirea `n sursele de infor-
(Tratatul de la Versailles, 1919-1920) mare a perspectivelor multiple asupra
evenimentelor istorice.
ACTIVITATE INDEPENDENT| 4.2. Folosirea mijloacelor [i a tehno-
logiilor de informare [i comunicare pen-
1. Analiza]i documentul 3. Comenta]i principiile care au stat la baza cre\rii Ligii Na]iunilor. tru investigarea unui eveniment sau a
2. Explica]i de ce nu au reu[it mecanismele interna]ionale s\ evite izbucnirea unui unui proces istoric.
nou conflict mondial. *1.4. Sus]inerea argumentat\ a unui
3. Comenta]i cauzele care au dus la declan[area acestui r\zboi. punct de vedere `ntr-o discu]ie / `ntr-un
4. C\uta]i informa]ii suplimentare cu privire la pierderile de vie]i omene[ti din anii referat pe teme de istorie.
Holocaustului. Argumenta]i de ce astfel de atrocit\]i nu pot fi uitate sau ignorate.

Cooperare [i conflict 103


1945-1955: O cortin\ de fier
a c\zut de-a lungul Europei COOPERARE {I CONFLICT
~N A DOUA JUM|TATE A SECOLULUI XX

SUEDIA
Sfr[itul celui de Al Doilea R\zboi Mondial nu a adus pacea pe care o a[tepta
toat\ lumea. Europa [i lumea au fost mp\r]ite n dou\ sfere de influen]\.
REGATUL }\rile din Europa vestic\, cu regimuri democratice, au nceput un plan de
UNIT U.R.S.S. reconstruc]ie, Planul Marshall, coordonat de Statele Unite, iar ]\rile din Europa
R.D.G POLONIA estic\ au intrat sub influen]a politic\, economic\ [i militar\ a Uniunii Sovietice.

Aceasta a impus ]\rilor aflate sub influen]a ei propriul sistem politic comunist
R.F.G CEHOSLOVACIA
FRAN}A totalitar.
UNGARIA
ROMNIA Planul Marshall a fost lansat n 1947 pentru a reconstrui economia Europei
ITALIA
IUGOSLAVIA
distrus\ de r\zboi. Programul a fost un succes [i a durat pn\ n 1952, de el
SPANIA BULGARIA
beneficiind 18 ]\ri vest-europene. Planul a constat n credite, subven]ii neram-
bursabile [i ajutoare materiale sau alimentare. Pentru a nu r\mne mai prejos,
Uniunea Sovietic\ a impus ]\rilor sale satelite, n 1949, un organism economic
GRECIA denumit Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER). Acesta nu se baza pe
realit\]i economice, ci pe interese ideologice, [i de aceea a fost un e[ec.
n 1947, odat\ cu separarea lumii n dou\ blocuri politice rivale, s-a declan-
}\ri care au acceptat Planul Marshall [at un nou tip de r\zboi, numit de la nceput R\zboiul Rece. De o parte a
de refacere a economiei europene
cortinei de fier se g\seau ]\rile occidentale, bloc militar compus din SUA [i
}\ri membre ale NATO (1949)
alia]ii lor grupa]i n NATO (organiza]ie interna]ional\ pentru colaborarea defen-
}\ri cu regimuri comuniste siv\ nfiin]at\ prin Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington pe
}\ri membre ale Pactului 4 aprilie 1949), iar de cealalt\ parte se g\seau URSS [i alia]ii ei, organiza]i
de la Var[ovia (1955) n Tratatul de la Var[ovia (Tratatul de prietenie, cooperare [i asisten]\ mutual\).
Acest Tratat a fost o alian]\ militar\ a ]\rilor din Europa Central\ [i de Est aflate
Dicionar sub influen]a URSS, nfiin]at\ la 14 mai 1955 (desfiin]at, la Praga, pe 1 iulie
CORTINA DE FIER Termen specific 1991) [i care declara c\ are drept scop ap\rarea mpotriva amenin]\rii NATO.
R\zboiului Rece, folosit pentru prima Tratatul de la Var[ovia a fost ini]iat de c\tre Nikita Hru[ciov, n 1955, [i a fost
dat\ n 1945 pentru a ilustra separarea semnat la Var[ovia pe 14 mai 1955. Pactul [i-a ncetat existen]a pe 3 martie
Europei n dou\ blocuri militare [i 1991. R\zboiul Rece s-a terminat, de asemenea, n 1991, odat\ cu destr\ma-
politice. rea URSS.
UNIUNE Unire a mai multor ]\ri, n 1945 s-a nfiin]at Organiza]ia Na]iunilor Unite (ONU), organiza]ie a tutu-
organiza]ii, grupuri sociale etc. pe baza
ror statelor lumii care are ca obiective promovarea prieteniei ntre state, apli-
unor tratate [i conven]ii pentru ap\rarea
unor interese [i unor drepturi comune.
carea legilor interna]ionale, asigurarea securit\]ii interna]ionale, ncurajarea
dezvolt\rii economice. ONU este continuatoarea Ligii Na]iunilor nfiin]at\
n 1919.
1 Un alt organism de cooperare a Europei occidentale a fost Comunitatea
Mesaj al lui Churchill c\tre Stalin European\, al c\rei rol a mai fost men]ionat `n paginile acestui manual. Ea a
Nu este deloc ncurajator s\ imagi- fost nfiin]at\ la Roma sub numele de Comunitatea Economic\ European\
n\m un viitor n care dumneavoastr\ [i (CEE), la data de 25 martie 1957.
]\rile pe care le domina]i, mpreun\ cu
}\rile fondatoare au fost Belgia, Germania, Fran]a, Italia, Luxemburg,
partidele comuniste din numeroase alte
state, ve]i fi a[eza]i de o parte, iar to]i cei Olanda. Concomitent cu CE s-a constituit [i Comunitatea European\ a Ato-
care se raliaz\ na]iunilor de limb\ engle- mului (CEA, ast\zi EURATOM). Au ap\rut atunci trei comunit\]i, numite [i
z\, asocia]ii [i dominioanele lor, se vor Comunit\]ile Europene. Prin Tratatul de fuziune au fost puse bazele unor orga-
afla de cealalt\ parte. ne comune de conducere, printre acestea num\rndu-se Comisia European\
(28 aprilie 1945)
[i Consiliul European.

104 Rela]iile interna]ionale


3
Planul Marshall
n consecin]\, Europa are nevoie de un ajutor suplimentar important, dac\ vrem s\
evit\m gravele probleme economice, sociale [i politice ce vor surveni. Pentru a le reme-
dia, trebuie s\ ntrerupem cercul vicios [i s\ restaur\m ncrederea popoarelor europene
n viitorul economic al propriilor ]\ri [i n Europa n general. Reuniunea ]\rilor fondatoare ale CEE
Este logic ca Statele Unite ale Americii s\ fac\ tot ceea ce le st\ n putere pentru a de la Roma (1957)
ajuta lumea s\-[i reg\seasc\ s\n\tatea economic\ normal\ f\r\ de care aceasta nu poate 2
dobndi nici stabilitate politic\, nici pace asigurat\. Ac]iunea noastr\ nu este ndreptat\ nici
Introducere la Carta Na]iunilor Unite
mpotriva uneia dintre ]\ri, nici unei doctrine, ci mpotriva foametei, s\r\ciei, disper\rii [i
haosului. Scopul nostru trebuie s\ fie rena[terea unei economii mondiale s\n\toase pen- Noi, popoarele na]iunilor unite, sun-
tru a permite stabilirea de condi]ii politice [i sociale propice institu]iilor libere. tem hot\r]i:
(Din discursul secretarului de stat s\ salv\m genera]iile viitoare de oro-
la Universitatea Harvard, iunie 1947) rile r\zboiului;
s\ reafirm\m credin]a n drepturile
fundamentale ale omului, n demnitatea
4 [i valoarea fiin]ei umane;
s\ stabilim condi]ii n care s\ ac]io-
Tratatul Atlanticului de Nord (4 aprilie 1949)
neze justi]ia [i respectul fa]\ de obliga]iile
Articolul V: P\r]ile convin c\ un atac armat mpotriva uneia sau mai multora dintre care decurg din tratatele interna]ionale;
ele, n Europa sau n America de Nord, va fi considerat un atac mpotriva tuturor [i, n s\ promov\m progresul social [i m-
consecin]\, sunt de acord c\, dac\ are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, n bun\t\]irea nivelului de trai [i a libert\]ii.
exercitarea dreptului la autoap\rare individual\ sau colectiv\ recunoscut prin Articolul 51 (26 iunie 1945)
din Carta Na]iunilor Unite, va sprijini Partea sau P\r]ile atacate prin efectuarea imediat\,
individual sau de comun acord cu celelalte P\r]i, a oric\rei ac]iuni pe care o consider\
necesar\, inclusiv folosirea for]ei armate, pentru restabilirea [i men]inerea securit\]ii
Cronologie
zonei nord-atlantice. 1945, februarie Conferin]a de la Ialta.
~nceputul R\zboiului Rece.
Martie W. Churchill folose[te termenul
Cortina de fier.
5 1947, iunie Anun]area Planului Marshall.
Declara]ia Schuman (9 mai 1950) 1948, iunie Blocada Berlinului.
Pacea mondial\ nu poate fi n siguran]\ f\r\ eforturi creatoare pe m\sura amenin- 1949, iulie ~nfiin]area NATO.
]\rilor la care este expus\. Contribu]ia unei Europe organizate (...) este indispensabil\ 12 mai Ia sfr[it blocada Berlinului.
pentru men]inerea unor rela]ii pa[nice. 1950-1953 R\zboiul din Coreea.
Europa nu se va face deodat\, conform unui singur plan. Ea va fi construit\ prin 1954, martie nfiin]area KGB.
m\suri concrete care mai nti vor crea o solidaritate concret\. Adunarea na]iunilor 1955, mai nfiin]area Pactului de la
Europei cere eliminarea rivalit\]ii seculare franco-germane. Orice m\sur\ luat\ trebuie s\ Var[ovia.
priveasc\ n primul rnd aceste dou\ ]\ri. 1956, octombrie Revolu]ia din Ungaria.
1961, august Construirea Zidului Berli-
nului.
1962, octombrie Criza rachetelor din
Cuba.
ACTIVITATE INDEPENDENT| 1965, aprilie Trimiterea a 150 000 de
solda]i americani n Vietnam.
1. Motiva]i ngrijorarea exprimat\ `n scrisoarea lui W. Churchill c\tre Stalin.
1968, august Prim\vara de la Praga
2. Compara]i [i stabili]i leg\tura ntre valorile promovate de Liga Na]iunilor (docu-
este nfrnt\ de trupele sovietice.
mentul 3 din paginile anterioare) cu cele ale ONU (documentul 2). 1979, decembrie Trupele sovietice
3. Analiza]i, pe grupe, structura [i obiectivele celor dou\ programe economice invadeaz\ Afganistanul.
CAER [i Planul Marshall [i stabili]i cauzele care au dus la succesul, respectiv la 1985, martie M. Gorbaciov devine lider
insuccesul lor. al URSS.
4. Prezenta]i condi]iile `n care se aplic\ articolul V al Tratatului Atlanticului de Nord. 1989, noiembrie C\derea Zidului
5. Redacta]i un scurt eseu n care s\ descrie]i atmosfera interna]ional\ n timpul Berlinului.
R\zboiului Rece. 1991, aprilie Dizolvarea Pactului de la
6. Identifica]i, `n documentul 5, valorile pe care s-a construit proiectul unit\]ii Var[ovia.
europene. August Destr\marea Uniunii Sovietice.

Cooperare [i conflict 105


Modulul IV
COOPERARE {I CONFLICT
~N LUMEA CONTEMPORAN|
Procesul de construc]ie a unit\]ii europene s-a accelerat n anii 90, astfel
c\ `n prim-plan, pe continentul nostru, se situeaz\ aspectele care definesc
cooperarea [i mai pu]in cele care ar putea genera conflicte. Dup\ cum se [tie,
pe 1 noiembrie 1993 a luat na[tere Uniunea European\, conform tratatului de la
Maastricht. Procesul de extindere a Uniunii a cunoscut [i el un ritm accelerat.
Institu]iile Uniunii Europene sunt: Consiliul European [i Pre[edintele Consiliului
European, Parlamentul European, care reprezint\ cet\]enii ]\rilor Uniunii
Europene, [i care este ales prin vot direct de c\tre ace[tia, Consiliul Uniunii
Europene (Consiliul de Mini[tri), care reprezint\ fiecare stat membru, Comisia
European\, cu cei 17 comisari care reprezint\ interesele generale ale UE,
C\[tile albastre `n misiune
Curtea de Justi]ie European\, care se ngrije[te de respectarea legilor, Curtea
European\ de Conturi, care verific\ finan]area activit\]ilor UE.
Colaborarea [i conflictul n lumea contemporan\ cunosc o evolu]ie special\
prin fenomenul globaliz\rii. Globalizarea nseamn\ schimb\ri importante n
cadrul societ\]ilor tradi]ionale ca rezultat al comer]ului interna]ional ridicat, al
cre[terii investi]iilor [i al schimburilor culturale ntre state. Globalizarea este de
mai multe tipuri: economic\ [i tehnologic\.
Prima etap\ istoric\ a globaliz\rii poate fi identificat\ n perioada interbe-
lic\, odat\ cu renun]area la acoperirea n etalonul-aur a economiilor [i la
acceptarea produc]iei de m\rfuri, a investi]iilor, precum [i a capitalului ca
etaloane ale dezvolt\rii economice. Dup\ cel de Al Doilea R\zboi Mondial, glo-
balizarea a fost coordonat\ de Organiza]ia Mondial\ pentru Tarife [i Comer].
Globalizarea este un fenomen complex, n mi[care, cu consecin]ele c\ruia
Acordul de la Dayton (1995) omul contemporan se confrunt\ la tot pasul. Unii consider\ c\ cel mai mare
[i-a propus s\ solu]ioneze
conflictul din fosta Iugoslavie
pericol pe care-l poate implica globalizarea este r\cirea rela]iilor dintre oameni.
n lumea contemporan\, cultura tradi]ional\ a societ\]ilor este n transformare
[i preschimbare n spectacol [i marf\. Cultura umanist\ a c\zut pe planul doi,
Dicionar n favoarea culturii tehnico-[tiin]ifice. Globalizarea contemporan\ are dezavan-
tajul c\ omul mondial globalizat devine tot mai interesat de economie [i tr\ie[te
FANATISM Ata[ament p\tima[ pen-
tru o convingere, pentru o credin]\,
numai pentru produc]ie [i consum.
nso]it de o total\ intoleran]\ fa]\ de Un alt fenomen caracteristic al lumii contemporane este terorismul. Acesta
opiniile altora, credin]\ oarb\ n idei reprezint\ o tactic\ de lupt\ bazat\ pe acte de violen]\, sabotaj sau amenin-
religioase cu tendin]a excesiv\ de a le ]are, executate mpotriva unui stat, unei organiza]ii, unei categorii sociale sau
urma n via]a cotidian\. mpotriva unui grup de persoane civile. Terorismul este folosit pentru atingerea
HACKER Persoan\ care comite un unor scopuri strict politice [i are ca scop precis producerea unui efect psiholo-
act ilegal sau r\spnde[te con[tient gic generalizat de fric\ [i intimidare. Principalele elemente de definire a teroris-
viru[i informatici pe re]ele locale sau
mului sunt: mijloacele (ac]iuni violente), metodele (inducerea fricii pentru cet\-
interna]ionale (internet).
TERORISM Folosirea deliberat\ [i
]eni), ]intele (civili), scopurile (producerea unei schimb\ri politice majore) [i
sistematic\ a unor mijloace violente actorii (indivizi sau grupuri nestatale). Cauzele terorismului sunt dorin]a de a
sau amenin]\ri de natur\ s\ provoace r\spndi un mesaj, dorin]a de r\zbunare [i pedepsire, fanatismul religios, sub-
team\ [i nencredere, panic\ [i nesi- minarea autorit\]ii de stat sau lupta pentru ob]inerea unor drepturi politice.
guran]\, ignornd orice norme umani- Terorismul [i poate atinge scopul par]ial, poate prelungi violen]a, poate
tare n vederea atingerii unui scop declan[a un r\zboi, poate duce la instaurarea unei dictaturi sau poate avea
politic. efecte economice colaterale.

106 Rela]iile interna]ionale


Modulul IV
1
Defini]ia globaliz\rii dat\ de F.M.I.
Globalizarea reprezint\ cre[terea n interdependen]a economic\ a ]\rilor din ntrea-
ga lume prin cre[terea volumului [i a variet\]ii tranzac]iilor de bunuri [i servicii peste
grani]e, fluxul de capital interna]ional mult mai liber [i mai rapid, dar [i o difuziune mai
larg\ a tehnologiei.
Defini]ia globaliz\rii dat\ de Banca Mondial\
Libertatea [i capacitatea indivizilor [i a firmelor de a ini]ia tranzac]ii economice vo-
luntare cu reziden]i ai altor ]\ri.

2
Defini]ia terorismului conform Ligii Na]iunilor (1937) 11 septembrie 2001
Toate actele criminale ndreptate mpotriva unui stat sau f\cute ori planificate pentru World Trade Center `n fl\c\ri
a crea o stare de teroare `n mintea anumitor persoane, a unui grup de persoane sau a
publicului larg.
Cronologie
Defini]ia terorismului conform Codului Federal al SUA 1993, 1 noiembrie Intr\ n vigoare
Folosirea ilegal\ a for]ei [i violen]ei mpotriva unor persoane sau propriet\]i, pentru Tratatul asupra Uniunii Europene.
intimidarea sau pedepsirea unui guvern, a popula]iei civile sau a unui segment de popu- 1997, 16 iulie Este adoptat\ Agenda
la]ie, f\cut\ n scopul atingerii unor obiective politice sau sociale. 2000 pentru o Europ\ mai puternic\ [i
Defini]ia terorismului conform Departamentului Ap\r\rii al SUA mai extins\, care trateaz\ reforma institu-
Folosirea calculat\ a violen]ei ilegale pentru a instaura frica, `n vederea intimid\rii ]ional\ a UE, prezint\ viziunea asupra
sau pedepsirii guvernelor sau societ\]ilor, pentru atingerea unor scopuri n general poli- extinderii Uniunii [i opiniile Comisiei cu
tice, religioase sau ideologice. privire la cererile de aderare la UE ale celor
Defini]ia terorismului conform Legii Patriot SUA zece ]\ri central europene.
Acte periculoase pentru via]a uman\ care se produc cu nc\lcarea codului penal al 1999, 1 ianuarie Lansarea monedei unice
Statelor Unite ale Americii sau al oric\rui stat (din componen]a SUA). europene n cele 11 state europene care au
ndeplinit criteriile de convergen]\ (Fran]a,
Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg,
3 Austria, Italia, Spania, Portugalia, Finlanda,
Conven]ia European\ pentru reprimarea terorismului (Strasbourg, 27 ianuarie 1977) Irlanda).
Articolul 1 1999, 1 mai Intr\ n vigoare Tratatul de
Pentru cerin]ele extr\d\rii ntre statele contractante, nici o infrac]iune men]ionat\ mai la Amsterdam.
jos nu va fi considerat\ ca o infrac]iune politic\, ca o infrac]iune conex\ la o infrac]iune 2001, 26 februarie Tratatul de la Nisa a
politic\ sau ca o infrac]iune inspirat\ de scopuri politice: fost adoptat de c\tre guvernele statelor
a) infrac]iunile cuprinse n cmpul de aplicare a Conven]iei pentru reprimarea captu- membre. Tratatul va intra n vigoare dup\
r\rii ilicite de aeronave, semnat\ la Haga la 16 decembrie 1970; b) infrac]iunile cuprinse ratificarea sa de c\tre toate parlamentele
n cmpul de aplicare a Conven]iei pentru reprimarea de acte ilicite ndreptate contra na]ionale.
siguran]ei avia]iei civile, semnat\ la Montreal la 23 septembrie 1971; c) infrac]iunile grave
constnd ntr-un atac mpotriva vie]ii, integrit\]ii corporale sau libert\]ii persoanelor care PRO MEMORIA!
se bucur\ de protec]ie interna]ional\, inclusiv a agen]ilor diplomatici; d) infrac]iunile care z Prima jum\tate a secolului XX a fost
au ca obiect r\pirea, luarea ca ostatici sau sechestrarea ilegal\; e) infrac]iunile care au
ca obiect folosirea de bombe, grenade, rachete, arme de foc automate ori scrisori sau poate cea mai sngeroas\ epoc\
colete-bomb\, n m\sura n care aceast\ folosire prezint\ un pericol pentru persoane; din istoria omenirii. S-au desf\[urat
f) tentativ\ la s\vr[irea infrac]iunilor precizate ori participarea n calitate de coautor sau dou\ r\zboaie mondiale [i nenu-
de complice al unei persoane care s\vr[e[te ori ncearc\ s\ s\vr[easc\ o astfel de m\rate conflicte regionale care s-au
infrac]iune. soldat cu milioane de victime.
z ~n a doua jum\tate a secolului am
ACTIVITATE INDEPENDENT| asistat la constituirea unor structuri
de stabilitate [i de cooperare inter-
1. Identifica]i, discutnd `n grup, asem\n\rile [i diferen]ele n definirea globaliz\rii. na]ional\. Spre finalul secolului,
2. Realiza]i un eseu n care s\ analiza]i efectele globaliz\rii. cele mai importante construc]ii de
3. Clasifica]i [i interpreta]i cauzele [i efectele terorismului asupra lumii contemporane. acest gen s-au dovedit a fi NATO [i
4. Considera]i c\ lumea `n care tr\im merge pe calea cea bun\ sau nu? Ce m\suri Uniunea European\.
crede]i c\ ar trebui s\ fie luate [i `n ce sens? Argumenta]i-v\ punctul de vedere.

Cooperare [i conflict 107


Romnia [i conflictele regionale
`n secolul XX
ROMNIA {I R|ZBOAIELE REGIONALE
~N SECOLUL XX
La nceputul secolul al XX-lea, Romnia a reu[it s\ se impun\ ca putere
balcanic\, ceea ce i permitea s\ medieze conflicte din aceast\ zon\ a
Regele Carol I la Pele[, `n anii cnd Romnia Europei. Astfel, la 10 august 1913, s-a ncheiat la Bucure[ti pacea care punea
se impunea ca o putere balcanic\
cap\t celui de al II-lea r\zboi balcanic. Prin aceast\ pace, Romnia a reu[it
s\-[i consolideze pozi]ia pe scena politic\ european\ [i s\ ob]in\ sudul Dobro-
Cronologie gei (Cadrilater), cu ora[ele Silistra, Turtucaia, Balcic.
1912-1913 Romnia nu ia parte la Prin sistemul de pace de la Versailles, care a ncheiat Primul R\zboi Mon-
primul r\zboi balcanic. dial, Romnia a reu[it s\-[i ating\ obiectivele privind realizarea statului
Iunie 1913 Romnia avertizeaz\ na]ional. Perioada interbelic\ nu a nsemnat ns\ o relaxare a rela]iilor din cen-
Bulgaria c\ nu va r\mne neutr\ n cazul trul [i sud-estul Europei, ci dimpotriv\. Statele care au pierdut n Primul R\zboi
unui nou r\zboi balcanic.
Iulie 1913 Mobilizarea armatei romne.
Mondial [i care au suferit pierderi teritoriale nu s-au mp\cat cu aceast\ situa]ie
7 iulie 1913 Romnia declar\ r\zboi [i au continut s\ exercite presiuni, pe plan european, pentru revizuirea acestei
Bulgariei. situa]ii. Romnia s-a confruntat cu astfel de atitudini din partea Bulgariei, a
Iulie 1913 Romnia este de acord cu URSS [i a Ungariei.
armisti]iul cu Bulgaria. Pentru a preveni planurile acestor state, Romnia a ncercat s\ constru-
30 iulie-10 august Are loc, la Bucure[ti,
iasc\ sisteme de alian]e la nivel european, cu Marea Britanie [i Fran]a, dar [i
conferin]a de pace a celui de al II-lea r\zboi
balcanic. la nivel regional, cu Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia, Grecia [i Turcia. n
10 august 1913 Se ncheie Tratatul de 1921, Romnia a fost membr\ fondatoare a Micii Antante (Mica n]elegere),
pace de la Bucure[ti. Bulgaria pierde sudul alian]\ defensiv\ cu Iugoslavia [i Cehoslovacia, iar n 1934 realizeaz\
Dobrogei n favoarea Romniei. n]elegerea Balcanic\, cu Grecia, Turcia [i Iugoslavia. Cele dou\ alian]e au fost
Decembrie 1913 Regele Carol I, filoger- concepute ca instrumente de colaborare politic\, militar\ [i economic\ [i au
man, recuno[te c\ nu poate garanta c\
r\spuns nevoii de colaborare la nivel regional. Din p\cate, astfel de alian]e nu
Romnia [i va ndeplini obliga]ia din
clauza secret\ din tratatul cu Austria, n au f\cut fa]\ provoc\rilor politice din anii 30 [i nu au putut mpiedica implicarea
condi]iile n care opinia public\ nclin\ spre Romniei `ntr-un nou r\zboi mondial.
alian]a cu Rusia. Dup\ ncheierea conflictului (1945), ]\rile din centrul [i estul Europei au
Decembrie 1913 Este ncheiat un pact ajuns n sfera de influen]\ a URSS, [i astfel conflictele regionale n cadrul
greco-romno-srb ndreptat direct mpotri- blocului socialist erau excluse. Au existat, totu[i, dou\ momente tensioante
va Austro-Ungariei [i Germaniei.
ntre ]\rile socialiste. n 1956, n timpul revolu]iei din Ungaria, [i n 1968, n tim-
27 martie 1914 Prin]ul mo[tenitor Ferdi-
nand viziteaz\ St. Petersburg, mbun\t\- pul Prim\verii de la Praga, Romnia a avut dou\ pozi]ii diferite. n 1956,
]ind rela]iile ruso-romne. conducerea comunist\ de la Bucure[ti a condamnat revolu]ia [i a sus]inut
14 iunie 1914 }arul Rusiei, Nicolae al interven]ia sovietic\, dar n 1968 Romnia a condamnat interven]ia sovietic\ [i
II-lea, `nso]it de ministrul de externe a optat pentru dreptul fiec\rei ]\ri de a construi socialismul n ritmul [i cu
Sazonov, viziteaz\ Romnia. mijloacele proprii. Aceasta nu a nsemnat, a[a cum au crezut mul]i atunci, o
24 iunie Ministrul de externe al Rusiei,
Sazonov, i scrie ]arului c\, n eventuali-
ndep\rtare a Romniei de sistemul politic comunist [i de URSS, ci dimpotriv\.
tatea izbucnirii unui r\zboi, Romnia se va Nicolae Ceau[escu a ]inut celebrul discurs din Pia]a Palatului nu cu inten]ia de
alia cu cel mai puternic. a ap\r\ ]ara, ci cu inten]ia de a-[i proteja propriul sistem dictatorial.

108 Rela]iile interna]ionale


STUDIU DE CAZ
1 3
Mica n]elegere Discursul ]inut de Nicolae Titulescu, `n
z Conven]ia de alian]\ defensiv\ ntre Regatul Romniei [i Republica Cehoslovac\ calitate de pre[edinte al celei de-a 12-a
(22 aprilie, 1921) sesiuni ordinare a Adun\rii Generale a
Bine hot\r]i a p\stra pacea dobndit\ cu pre]ul attor sacrificii [i prev\zut\ prin Societ\]ii Na]iunilor (Geneva, 7 septembrie
pactul Societ\]ii Na]iunilor, precum [i ordinea stabilit\ prin Tratatul ncheiat la Trianon, la 1931)
4 iunie 1929, de puterile aliate [i asociate, de o parte, [i Ungaria, de alta, pre[edintele O munc\ eficient\, o munc\ ce poate
Republicii Cehoslovace [i Maiestatea Sa regele Romniei s-au pus de acord pentru a fi apreciat\ nu dup\ eforturi, ci dup\
ncheia o conven]ie defensiv\ [i au desemnat n acest scop pe plenipoten]iarii lor, care rezultate, este mai mult ca niciodat\
dup\ schimbul deplinelor lor puteri g\site n bun\ [i cuvenit\ form\, s-au n]eles n privin- indispensabil\ n cadrul Societ\]ii
]a urm\toarelor stipula]iuni: Na]iunilor.
Articolul 1: n cazul unui atac, neprovocat, din partea Ungariei contra uneia din nal- O cumplit\ nencredere a cuprins
tele P\r]i Contractante, cealalt\ parte se oblig\ a veni n ajutorul p\r]ii atacate n chipul lumea, ncepnd cu domeniul financiar [i
hot\rt prin nvoiala prev\zut\ la articolul 2 al prezentei conven]ii. (...) riscnd chiar s\ se extind\ asupra celor-
Articolul 3: Nici una din naltele P\r]i Contractante nu va putea ncheia vreo alian]\ lalte domenii. n timp ce de pretutindeni
cu o ter]\ putere f\r\ avizul prealabil al celeilalte. ne parvin [tiri c\ flac\ra ncrederii abia
z Conven]ia de alian]\ defensiv\ ntre Regatul Romniei [i Regatul Srbo-Croato- plpie gata s\ se sting\, ar nsemna c\
Sloven (7 iunie 1921) nu ne-am ndeplinit datoria dac\ noi to]i
Articolul 1: n cazul unui atac, neprovocat, din partea Ungariei [i Bulgariei contra cei ntruni]i aici n-am dovedi popoarelor,
uneia din naltele P\r]i Contractante, cealalt\ parte se oblig\ a veni n ajutorul p\r]ii ata- prin ac]iuni concrete vizibile [i rapide,
cate n chipul hot\rt prin nvoiala prev\zut\ n articolul 2 al prezentei conven]ii. (...) c\ focul sacru de la Geneva nu este n
Articolul 3: Nici una din naltele P\r]i Contractante nu va putea ncheia vreo alian]\ pericol s\ se sting\ [i c\, dac\ nu este
cu o ter]\ putere f\r\ avizul prealabil al celeilalte. (...) nc\ destul de puternic, ca s\ nc\l-
Articolul 5: Conven]ia aceasta va fi valabil\ timp de doi ani, ncepnd din ziua schim- zeasc\ lumea, poate totu[i s-o lumineze
bului de ratific\ri. La expirarea acestui termen, fiecare dintre p\r]i va putea denun]a con- [i s-o c\l\uzeasc\. {i, ntr-adev\r, o
ven]ia de fa]\. Ea va r\mne n vigoare [ase luni dup\ data denun]\rii. lumineaz\ [i o c\l\uze[te. Societatea
Na]iunilor pare numai la prima vedere o
2 ntrunire de oameni care delibereaz\ n
Adunare, n Consiliu, n diferite comisii.
Pactul n]elegerii Balcanice (9 februarie 1934)
Articolul 1: Grecia, Romnia, Turcia [i Iugoslavia [i garanteaz\ mutual siguran]a
fruntariilor lor balcanice.
Articolul 2: naltele P\r]i Contractante se oblig\ s\ se sf\tuiasc\ asupra m\surilor de
luat n fa]a unor mprejur\ri ce ar putea atinge interesele lor a[a cum sunt definite prin
prezentul acord.
Ele se oblig\ s\ nu ntreprind\ nici o ac]iune politic\ fa]\ de orice ]ar\ balcanic\,
nesemnatar\ a prezentului acord, f\r\ avizul mutual prealabil, [i s\ nu ia nici o obliga]ie
politic\, fa]\ de orice alt\ ]ar\ balcanic\, f\r\ consim]\mntul celorlalte p\r]i contractante.

ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Folosind cronologia din pagina al\turat\ [i, eventual, o istorie a Romniei, identifi-
ca]i [i comenta]i cauzele [i efectele apropierii diplomatice a acesteia de Antant\ [i
Rusia, precum [i ale ndep\rt\rii de Puterile Centrale n anii premerg\tori Primului
R\zboi Mondial.
2. Analiza]i documentele [i stabili]i obiectivele pe care [i le-a propus diploma]ia rom-
n\ n perioada interbelic\.
3. Pornind de la discursul lui Nicolae Titulescu, preciza]i care era rolul Ligii Na]iunilor
n opinia acestuia.
Manifesta]ie antifascist\ `n Bucure[ti
4. Comenta]i fragmentul din discursul ]inut de Nicolae Ceau[escu la mitingul din 21 (mai, 1936),
august 1968, reprodus `n manual `n pagina 23. De ce crede]i c\ Romnia a avut din anii cnd Romnia `ncerca s\ fac\ fa]\
atunci o alt\ atitudine dect cea adoptat\ fa]\ de evenimentele din 1956 din Ungaria? provoc\rilor politice ale vremii

Cooperare [i conflict 109


ROMNIA {I CONFLICTELE REGIONALE
CONTEMPORANE
Dup\ pr\bu[irea sistemului comunist n 1989 au izbucnit o serie de con-
flicte regionale din cauza anumitor tensiuni, n special etnice, pe care
regimurile totalitare le l\saser\ nerezolvate.
Primul conflict, n ordine cronologic\, a fost cel din Transnistria. Romnia nu
a avut n acest caz dect o contribu]ie diplomatic\, n sensul c\ a sus]inut
integritatea Republicii Moldova n fa]a tentativelor separatiste ale raioanelor din
stnga Nistrului. La recens\mntul din 1989, n Transnistria locuiau 39,9%
moldoveni (romni), 28,3% ucraineni, 25,4% ru[i [i 1,9% bulgari. R\zboiul s-a
purtat ntre autorit\]ile Republicii Moldova [i separati[tii de la Tiraspol, sus]inu]i
de armata a 14-a a Federa]iei Ruse. La 21 iulie 1992 a fost semnat un acord
de ncetare a focului.
n timpul desf\[ur\rii lui, r\zboiul din Transnistria a fost prezentat opiniei
Osta[i romni `ntr-o misiune de aplanare
publice de presa din Romnia, care a acuzat armata rus\ dislocat\ c\ a luat
a unui conflict regional partea separati[tilor n r\zboiul mpotriva autorit\]ilor legitime ale Republicii
Moldova. De cealalt\ parte, presa ruseasc\ [i chiar unele autorit\]i de la
Glosar Chi[in\u au acuzat Romnia c\ a intervenit n conflict de partea Republicii
CONFLICT REGIONAL Ciocnire Moldova n r\zboiul dus mpotriva Transnistriei. Cu timpul, Romnia a fost
material\ sau moral\ violent\; stare de exclus\ din pozi]ia de mediator n favoarea Rusiei [i Ucrainei. Conflictul a
r\zboi, du[m\nie, divergen]\, care ]in r\mas nghe]at pn\ ast\zi. Rolul de mediatori l au Rusia, Ucraina [i OSCE.
de o anumit\ regiune. Dup\ 2005, noua administra]ie de la Bucure[ti a militat pentru modificarea for-
TRANSNISTRIA Regiune n stnga matului de negocieri prin includerea Romniei printre mediatori.
Nistrului, unde n anii 90 au avut loc n calitatea sa de membr\ a Parteneriatului pentru pace (1994) [i, ulterior
mi[c\ri de contestare a autorit\]ii de membr\ NATO (2002), Romnia a participat la aplanarea unor conflicte
Republicii Moldova.
ap\rute n Balcani dup\ destr\marea Iugoslaviei. Un gest de mare responsa-
bilitate a fost f\cut de pre[edintele Romniei, Emil Constantinescu, n anul
1 1999, cnd [i-a respectat angajamentele luate fa]\ de alia]ii occidentali [i a
Tratat de n]elegere, cooperare [i bun\ permis folosirea spa]iului aerian romnesc de c\tre avioanele NATO n timpul
vecin\tate ntre Romnia [i Republica loviturilor aeriene aplicate de Alian]\ Iugoslaviei. Acest lucru a dus la sc\derea
Ungar\ (Timi[oara, 16 septembrie 1996) dramatic\ a popularit\]ii sale n ]ar\, dar pentru Romnia a fost un gest deci-
Romnia [i Republica Ungar\, siv, care a contribuit n mare m\sur\ la aderarea ]\rii la Alian]a nord-atlantic\.
Reafirmnd angajamentul lor fa]\ de Pentru a dezamorsa conflictele poten]iale din regiune, Romnia a ncheiat
drepturile omului [i libert\]ile fundamen- tratate bilaterale de colaborare cu to]i vecinii s\i. Cele mai sensibile au fost
tale, democra]ie, umanism [i statul de
tratatul cu Ungaria [i cel cu Ucraina. Acesta din urm\ avea de rezolvat probleme
drept [i exprimndu-[i convingerea c\
afirmarea [i mbog\]irea con]inutului vechi, pe care ultimii 50 de ani nu le rezolvaser\, dar [i dispute noi. Diploma]ia
acestora reprezint\ bazele libert\]ii, justi- de la Bucure[ti a avut t\ria s\ ncheie aceste documente [i s\ alinieze ]ara la
]iei [i p\cii, animate de n\zuin]a comun\ realit\]ile contemporane, iar opinia public\ n]elepciunea s\ le accepte, de[i au
ca Europa s\ devin\ un continent unit al suscitat multe discu]ii.
p\cii, securit\]ii [i cooper\rii pentru toate ~n calitatea sa de membr\ UE, NATO, OSCE [i ONU, Romniei `i va reveni
statele [i hot\rte s\ ac]ioneze pentru
`n viitor un rol foarte important `n stabilizarea regiunii Balcanice [i a M\rii
dezvoltarea unor astfel de rela]ii care s\
fac\ posibil\ realizarea acestor obiecti- Negre. Astfel, printre obiectivele Romniei, ca stat membru al NATO, se num\-
ve, recunoscnd c\ minorit\]ile na]ionale r\ consolidarea parteneriatului NATO cu statele din Balcani, Europa de Est,
constituie o parte integrant\ a societ\]ii Caucaz [i Asia Central\, `n sprijinul stabilit\]ii [i dezvolt\rii lor democratice
din statul n care tr\iesc, au convenit... [i asigurarea succesului procesului de transformare a NATO [i a misiunilor
Alian]ei.

110 Rela]iile interna]ionale


Modulul IV

3 2
Declara]ie a lui Ilie Ila[cu (25 aprilie 2000) Tratat cu privire la rela]iile de bun\
n 1992, nu a fost un conflict militar ntre Transnistria [i Moldova, ci un r\zboi ade- vecin\tate [i cooperare ntre Romnia
v\rat, ce-i drept, nedeclarat, ntre Rusia [i Moldova. Federa]ia Rus\ a s\vr[it atunci un [i Ucraina (Constan]a, 2 iunie 1997)
act de agresiune asupra tn\rului stat Republica Moldova, planificnd la Moscova acest Articolul 2
r\zboi cu un singur scop: de a men]ine aceste teritorii de pn\ la Prut sub influen]a 2. P\r]ile contractante vor ncheia un
Rusiei, cu instalarea la conducerea Moldovei doar a for]elor promoscovite. tratat separat privind regimul frontierei
Astfel, se urm\rea mpiedicarea rentregirii cu }ara (Romnia), pericol care la acea dintre cele dou\ state [i vor solu]iona
vreme era foarte mare pentru Moscova [i interesele ei.(...) problema delimit\rii platoului lor conti-
A[a-zisul caz Ila[cu este tot o unealt\ de umilire a for]elor patriotice na]ionale nental [i a zonelor economice exclusive
din Basarabia, de implantare n con[tiin]a lor c\ suntem slabi, dezbina]i [i cu idealurile n Marea Neagr\, pe baza principiilor
false, dac\ nici pe un deputat nu sunte]i n stare de a-l elibera. {i aceste presiuni psiho- convenite printr-un schimb de scrisori
logice se produc zilnic, de vreo 10 ani. (...) ntre mini[trii afacerilor externe, efectuat
Eu am fost mobilizat legal la lupt\ contra unit\]ilor paramilitare separatiste de c\tre odat\ cu semnarea prezentului tratat.
MSN n trupele speciale. Am luptat. Ce [i cum, pute]i afla de la prietenii D-str\ de la
MSN al RM. Am fost tr\da]i de c\tre conducerea de atunci a Moldovei
(M. Snegur [i A. Plugaru) [i da]i pe tipsie ru[ilor, pentru a se r\fui cu noi [i
ca material pentru scenariile din timp alc\tuite la Moscova. Am fost tr\da]i
din considerente politice, avnd, ca membru al FPM, viziuni unioniste clare.
M\ socot [i sunt prizonier de r\zboi al Federa]iei Ruse.

4
~ntlnire Traian B\sescu, pre[edintele Romniei
Vladimir Vorodin, pre[edintele Moldovei (Ia[i, 27 septembrie 2005)
Romnia nu concepe Transnistria `n afara autorit\]ii [i suveranit\]ii
Chi[in\ului. ~n acela[i timp, problema transnistrean\ este o problem\ `n
care Moldova a primit [i va continua s\ primeasc\ cel mai mare sprijin posi-
bil, att ct Romnia `l poate da, `n toate institu]iile interna]ionale.
(Traian B\sescu)
Rela]iile Moldovei cu Romnia continu\ s\ se `mbun\t\]easc\. Romnia, pre[edin- ~ntlnire B\sescu-Voronin
tele Romniei, domnul B\sescu, a fost unicul la tribuna Organiza]iei Na]iunilor Unite, (2005)
recent la New York, care a ridicat problema Transnistriei [i integr\rii Republicii Moldova.
{i acesta este un suport politic foarte mare [i foarte important pentru ]ara noastr\. ~n ceea
ce prive[te `ntrunirea multilateral\ de la Odessa, din 26-27 septembrie, privind statutul
PRO MEMORIA!
Transnistriei, dac\ nu se ia decizia ca Statele Unite [i Uniunea European\ s\ fie accep- z Romnia s-a impus ca o putere
tate `n calitate de membri noi la aceste tratative, nu mai particip\m [i cu aceasta se ter- regional\ `n R\zboaiele Balcanice
min\. ~n urm\ cu cteva zile am semnat `mpreun\ cu pre[edintele Victor Iu[cenko, la
de la `nceputul secolului al XX-lea
Kiev, un document adresat OSCE [i Uniunii Europene, privind crearea unei comisii inter-
[i a reu[it, `n perioada interbelic\,
na]ionale, de monotorizare a procesului de democratizare `n Transnistria. Doar cnd se
va `ncheia acest proces vor putea fi organizate alegeri `n Transnistria, idee reluat\ de alt- s\ construiasc\ un sistem de
fel [i de pre[edintele Romniei. alian]e regionale care s\-i asigure
(Vladimir Voronin) securitatea.
z ~n timpul regimului comunist, `n anii
60-70, Romnia a reu[it s\-[i
ACTIVITATE INDEPENDENT| men]in\ un rol important `n regiune.
1. Comenta]i cauzele, desf\[urarea [i efectele r\zboiului din Transnistria, pornind de Dup\ anul 1989, Romnia s-a
la cele relatate de Ilie Ila[cu (documentul 3) [i de la declara]iile celor doi pre[edin]i al\turat NATO [i particip\ la deza-
(documentul 4). morsarea conflictelor din fosta
2. Aprecia]i gradul de implicare a Romniei n conflictul din Transnistria. Iugoslavie [i din alte zone fierbin]i
3. Analiza]i, `n grupe de cte 4-5 elevi, aspectele pozitive sau negative ale tratatelor de ale lumii.
bun\ vecin\tate pe care le-a ncheiat Romnia n anii 90.

Cooperare [i conflict 111


STUDIU DE CAZ
*Romnia
`n Tratatul de la Var[ovia
BLOCUL MILITAR SOCIALIST ~NAINTE DE 1964
Tratatul sau Pactul de la Var[ovia, denumit oficial [i Tratatul de prietenie,
cooperare [i asisten]\ mutual\, a fost o alian]\ politico-militar\ a statelor socia-
liste aflate n sfera de influen]\ a Uniunii Sovietice. Dup\ cum [ti]i, `n timpul
R\zboiului Rece au activat dou\ alian]e militare rivale: NATO (North Atlantic
Treaty Organisation / Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord), condus\ de
Statele Unite, [i Tratatul de la Var[ovia, condus de URSS.
Tratatul de la Var[ovia a func]ionat aproape patru decenii, ntre 14 mai
1955 [i 25 februarie/1 iulie 1991. Ini]iativa cre\rii tratatului a apar]inut URSS,
Drapelele ]\rilor socialiste strivesc imperia- reprezentat\ de N.S. Hru[ciov, conduc\torul P.C.U.S., ca reac]ie la integrarea
lismul simbolizat de dolarul american
(coperta revistei Krokodil din octombrie 1949)
Germaniei de Vest n NATO.
Din Tratatul de la Var[ovia au f\cut parte ini]ial Uniunea Sovietic\, Polonia,
Cronologie Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Germania de Est, Albania [i Romnia.
Alian]a nu s-a bazat pe o solidaritate real\ [i pe interese comune ale ]\rilor
9 mai 1945 Sfr[itul celui de Al Doilea
R\zboi Mondial. semnatare, ci pe voin]a Uniunii Sovietice de a-[i men]ine influen]a n Europa
4 aprilie 1949 nfiin]area NATO (Orga- Central\ [i de Est. Tratatul de la Var[ovia a fost un instrument la dispozi]ia
niza]ia Tratatului Atlanticului de Nord). liderilor sovietici, n acord cu liderii comuni[ti din ]\rile socialiste, de a impune
14 mai 1955 nfiin]area Tratatului de [i men]ine, n sfera de influen]\ sovietic\, un sistem de valori ct mai apropiat
prietenie, cooperare [i asisten]\ mutual\ de cel existent n URSS.
(Tratatul de la Var[ovia). Romnia a fost membru fondator al blocului militar socialist, dar, dup\
4 noiembrie 1956 Interven]ia n for]\ a
armatei sovietice n Ungaria.
1964, a avut o pozi]ie distinct\. n rela]iile din interiorul Tratatului au existat [i
20 august 1968 Interven]ia trupelor momente tensionate, provocate de dorin]a unor membri de a p\r\si alian]a
Tratatului de la Var[ovia n Cehoslovacia. (Albania) sau de a o reforma. Au existat [i momente de criz\, cum au fost cele
31 martie 1991 Dizolvarea Tratatului de provocate de evenimente din Ungaria (1956), Cehoslovacia (1968) sau
prietenie, cooperare [i asisten]\ mutual\ Polonia (1980-1981).
(Tratatul de la Var[ovia). Dup\ semnarea actului de nfiin]are, pe 14 mai 1955, Romnia s-a dovedit
a fi unul dintre cei mai fideli alia]i ai URSS n cadrul Tratatului de la Var[ovia.
Conducerea comunist\ de la Bucure[ti a avut ocazia s\-[i demonstreze
aceast\ fidelitate chiar `n anul urm\tor. Gh. Gheorghiu-Dej a fost primul lider
str\in care a vizitat Budapesta dup\ invazia sovietic\ [i tot n opinia
Bucure[tiului interven]ia sovietic\ a fost necesar\ [i corect\.
La sfr[itul anilor 60 a avut loc o relaxare n rela]iile interna]ionale, iar
Uniunea Sovietic\ a hot\rt mic[orarea num\rului trupelor sovietice sta]ionate
n Europa de Central\ [i de Est. A[ezarea geografic\ a Romniei, nconjurat\
de ]\ri membre ale Tratatului de la Var[ovia, f\cea ca retragerea trupelor sovi-
etice de pe teritoriul ei s\ nu implice nici un fel de risc. Astfel, n anul 1958
N.S. Hru[ciov, prim-secretar invocndu-se capacitatea armatei romne de a r\spunde provoc\rilor capita-
al C.C. al P.C.U.S. `n anii 1953-1964, liste [i de a ap\ra cuceririle socialiste ale poporului , trupele sovietice au
de numele c\ruia se leag\ `nfiin]area fost retrase din Romnia, iar aceast\ ac]iune a avut un mare efect asupra
[i primul deceniu de existen]\
a Pactului de la Var[ovia
rela]iilor regimului de la Bucure[ti cu alia]ii s\i din blocul sovietic.

112 Rela]iile interna]ionale


1
Actul de nfiin]are a Tratatului de la Var[ovia
}\ri semnatare: Albania, Bulgaria, Ungaria, Germania Democrat\, Romnia,
Uniunea Sovietic\, Cehoslovacia.
P\r]ile contractante,
Reafirmndu-[i dorin]a de a organiza un sistem de securitate colectiv\ n Europa, la
care s\ participe toate ]\rile europene indiferent de sistemul lor social [i politic, care s\ 2
fac\ posibil\ combinarea eforturilor lor n interesul p\cii [i securit\]ii n Europa, Protocolul Biroului Comitetului Central
Lund n considera]ie situa]ia ap\rut\ n Europa n urma ratific\rii acordului de la al P.M.R. n care s-au adoptat unele m\suri
Paris, care a asigurat formarea de noi blocuri militare sub forma Uniunii Europei menite s\ asigure ordinea n urma eveni-
Occidentale mpreun\ cu o Germanie de Vest remilitarizat\ [i pentru integrarea acesteia mentelor din Ungaria (30 octombrie 1956)
n blocul Atlanticului de Nord care spore[te amenin]area unui nou r\zboi [i creeaz\ o n condi]iile nr\ut\]irii situa]iei din
amenin]are la securitatea na]ional\ a ]\rilor iubitoare de pace... R.P. Ungar\ (...) urm\toarele m\suri sunt
Articolul 4. n eventualitatea unui atac armat n Europa asupra unuia sau mai multor necesare:
state semnatare ale tratatului de c\tre orice stat sau grup de state, fiecare stat care este Activitatea politic\ la nivelul clasei
parte a acestui tratat va trebui, conform dreptului individual sau colectiv la autoap\rare n muncitoare ar trebui intensificat\ pentru
concordan]\ cu articolul 51 al Cartei Organiza]iei Na]iunilor Unite, s\ acorde statului sau nt\rirea spiritului de combativitate mpo-
statelor atacate asisten]\ imediat\, n mod individual, n n]elegere cu alte state care sunt triva planurilor du[manilor de clas\.
p\r]i ale acestui tratat, prin toate mijloacele considerate necesare, inclusiv for]a armat\. O aten]ie special\ trebuie acordat\
(ntocmit la Var[ovia, pe 14 mai 1955) activit\]ii politice n rndul tineretului, al
intelectualilor [i n mod special n rndul
studen]ilor, o categorie foarte sensibil\ n
3 a fi influen]at\ de elementele ostile.
Scrisoarea lui N.S. Hru[ciov n leg\tur\ cu retragerea trupelor sovietice Trebuie luate m\suri pentru a nt\ri
de pe teritoriul Romniei, adresat\ C.C. al P.C.R. la 17 aprilie 1958 ap\rarea organiza]iilor regionale [i muni-
cipale de partid, precum [i sediile Consi-
Dragi tovar\[i,
liilor Populare.
Comitetul Central al P.C.U.S. ar vrea s\ v\ consulte n leg\tur\ cu viitoarea sta]ionare
a trupelor sovietice pe teritoriul Republicii Populare Romne.
n prezent situa]ia s-a schimbat radical. Politica de pace a ]\rilor apar]innd lag\rului 4
socialist a f\cut posibil\ o sigur\ ameliorare a tensiunii interna]ionale. Republica Popular\ Un raport al armatei americane
Romn\ a ob]inut mari succese n construc]ia socialismului [i n consolidarea sistemului privind capacitatea de lupt\ a URSS
democra]iei populare. Romnia are acum for]e armate de ncredere, capabile s\ r\spun- [i a alia]ilor ei (1960)
d\ provoc\rilor imperialiste, s\ apere cuceririle socialiste ale poporului romn [i s\-[i
Problema:
aduc\ contribu]ia la cauza ap\r\rii intereselor comune lag\rului socialist.
Precizarea activit\]ilor militare ale
Prin urmare, n opinia noastr\, sta]ionarea trupelor sovietice pe teritoriul Republicii
URSS [i ale alia]ilor ei n Europa n anul
Populare Romne nu mai este necesar\.
1960, n diferite mprejur\ri, de r\zboi pe
Retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul Republicii Populare Romne va fi o nou\
termen scurt sau lung, [i cele mai proba-
dovad\ palpabil\ [i conving\toare a politicii iubitoare de pace a Uniunii Sovietice, a
bile ac]iuni ostile sovietice.
Republicii Populare Romne [i a ntregului lag\r socialist. Un astfel de gest va lipsi cer-
Concluzii:
curile imperialiste de unul dintre argumentele lor cele mai importante n favoarea politicii
n timp ce URSS continu\ s\ vad\
lor de preg\tire militar\ [i va contribui la unirea for]elor care se pronun]\ pentru men]i-
conflictul ntre lumea comunist\ [i lumea
nerea [i consolidarea p\cii, pentru coexisten]a pa[nic\ a tuturor statelor.
liber\ ca fiind inevitabil, obiectivele actu-
Cu salut\ri comuniste,
alilor lideri sovietici sunt s\ realizeze o
Prim secretar al C.C al P.C.U.S., N. Hru[ciov
nclinare treptat\ a balan]ei puterii n
favoarea lor.
n aceast\ perioad\, declan[area unui
ACTIVITATE INDEPENDENT|
r\zboi general sau local n Europa din
1. Identifica]i motivele reale [i cele declarate ale nfiin]\rii Tratatului de la Var[ovia. ini]iativa sovietic\ este improbabil\.
2. Comenta]i reac]ia autorit\]ilor romne fa]\ de evenimentele de la Budapesta din Sovieticii vor continua s\-[i mbun\t\-
1956 [i modul `n care se preconizeaz\ men]inerea ordinii `n interiorul ]\rii. ]easc\ capacit\]ile lor ofensive prin intro-
3. Analiza]i [i comenta]i dup\ ce parcurge]i documentul 3 cauzele reale ale ducerea unor sisteme de armament mo-
dern n dotarea trupelor de uscat.
retragerii trupelor sovietice de pe teritoriul Romniei.

Cooperare [i conflict 113


Modulul IV

ROMNIA {I TRATATUL DUP| 1964


n 1964 a avut loc o schimbare n politica extern\ a Romniei. Noua sa ori-
entare a fost exprimat\ n Declara]ia cu privire la pozi]ia Partidului Muncitoresc
Romn n problemele mi[c\rii comuniste [i muncitore[ti interna]ionale, publi-
cat\ n ziarul Scnteia pe 23 aprilie 1964. Declara]ia din aprilie a condamnat
preten]iile P.C.U.S. de a domina mi[carea comunist\ interna]ional\ sub pre-
textul interna]ionalismului proletar. Declara]ia a marcat nceputul oficial al
politicii independente a Romniei n cadrul lag\rului comunist.
Declara]ia din aprilie este `ns\ un mit. n realitate, ea nu a nsemnat
dobndirea independen]ei pentru a urma o cale na]ional\, ci un refuz al elitei
comuniste romne[ti de a se integra n noua realitate politic\ poststalinist\. A
Tancurile sovietice au asigurat fost astfel o manevr\ de izolare care s\ o fereasc\ de influen]e reformatoare.
restabilirea ordinii la Budapesta (1956) Motivul care a influen]at schimbarea rela]iilor Romniei cu URSS a fost
[i la Praga (1968) planul lui N.S. Hru[ciov, prezentat la Moscova pe 3-5 august 1961, prin care
dorea s\ l\rgeasc\ atributele CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc)
[i s\ dea acestuia un rol suprana]ional. Romnia ar fi fost transformat\ ntr-o
furnizoare de materie prim\ [i ar fi fost obligat\ s\ abandoneze planul de
industrializare rapid\.
Schimbarea major\ n atitudinea Romniei fa]\ de Tratatul de la Var[ovia
s-a produs n 1968, o dat\ cu invadarea Cehoslovaciei de c\tre armatele celor-
lalte cinci state ale Tratatului (URSS, Polonia, R.D.G., Ungaria [i Bulgaria).
Conducerea comunist\ de la Bucure[ti [i-a exprimat public dezacordul fa]\ de
aceast\ ac]iune. n realitate, conducerea de la Bucure[ti se temea ca Rom-
nia s\ nu aib\ aceia[i soart\ cu cea a Cehoslovaciei. n acest scop, a fost ela-
borat\ o nou\ doctrin\ militar\, ntemeiat\ pe r\zboiul ntregului popor.
n anul 1967, Romnia a fost prima ]ar\ din blocul sovietic care a stabilit
Glosar rela]ii diplomatice cu R.F.G. [i nu a ntrerupt rela]iile diplomatice cu Israelul
ALIAN}| MILITAR| n]elegere mili- dup\ R\zboiul de 6 zile. n 1971, Romnia s-a al\turat Organiza]iei Mondiale
tar\ ntre dou\ sau mai multe state, pe pentru Tarife [i Comer], n 1972 a stabilit rela]ii cu Fondul Monetar Interna]ional
baza unui tratat. [i cu Banca Mondial\, iar n 1973 a c\p\tat un statut preferen]ial n rela]iile
R|ZBOIUL RECE Epoc\ n istoria economice cu Pia]a Comun\ European\.
contemporan\ (1949-1990) caracte- n ciuda independen]ei ]\rii, modelul sovietic de dezvoltare intern\ a
rizat\ prin tensiune n rela]iile interna- devenit tot mai puternic n Romnia, mult mai puternic chiar dect n celelalte
]ionale [i prin ncord\ri permanente ]\ri socialiste membre ale Tratatului de la Var[ovia.
ntre statele cu regimuri politice diferite
n anii 70, Romnia a continuat politica sa re]inut\ fa]\ de propunerile
chiar n lipsa unei st\ri de r\zboi de-
clarat oficial.
URSS n cadrul Tratatului [i de condamnare a socialismului interna]ionalist. n
SFER| DE INFLUEN}| Zon\ n acela[i timp, Romnia a dezvoltat rela]iii economice [i politice strnse cu ]\ri
limitele c\reia se exercit\ influen]a din vestul Europei.
politic\, cultural\ [i militar\ a unui stat n 1979, N. Ceau[escu a condamnat invazia sovietic\ n Afganistan, n
mare asupra altor state satelite. 1981, a recomandat precau]ie n ceea ce prive[te r\spunsul Tratatului de la
TRATAT (PACT) n]elegere, con- Var[ovia fa]\ de criza din Polonia, iar n 1984, Romnia a fost singura ]ar\
ven]ie interna]ional\ cu caracter solemn comunist\ care a participat la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.
ncheiat\ ntre dou\ sau mai multe sta- Situa]ia s-a schimbat radical ncepnd din martie 1985, cnd Mihail
te, prin care se stabilesc bazele rela- Gorbaciov a devenit lider al P.C.U.S. n timp ce acesta propunea reforme [i
]iilor reciproce, drepturile [i obliga]iile
deschidere (glasnost [i perestroika), Ceau[escu se dovedea acela[i neosta-
care revin fiec\rei p\r]i.
linist [i se opunea schimb\rii.

114 Rela]iile interna]ionale


Modulul IV

Spre sfr[itul anilor 80, `n momentul `n care Uniunea Sovietic\ nu a mai


l\sat impresia c\ va folosi for]a pentru a controla ]\rile membre ale Tratatului
de la Var[ovia, n Europa Central\ [i de Est au nceput s\ apar\ o serie de
schimb\ri rapide. Noile guverne din ]\rile membre au nceput s\ fie din ce n
ce mai pu]in interesate de men]inerea Tratatului, iar n ianuarie 1991,
Cehoslovacia, Ungaria [i Polonia au anun]at c\ se vor retrage din organiza]ia
militar\ pn\ la 1 iulie 1991. Tratatul de la Var[ovia a fost n mod oficial dizol-
vat n data de 31 martie 1991.
Una dintre ultimele `ntlniri ale conduc\torilor
1 ]\rilor membre ale Tratatului (1983)
Declara]ia din aprilie 1964
Succesele ob]inute de R. P. Romn\, ca [i celelalte ]\ri socialiste, arat\ c\ solu]io- 2
narea cu succes a sarcinilor dezvolt\rii economiei depinde `n primul rnd de folosirea Protocolul ntlnirii Comitetului Exe-
tuturor posibilit\]ilor interne ale fiec\rei ]\ri, prin mobilizarea intens\ a propriilor for]e [i cutiv al C.C. al P.C.R. despre situa]ia din
maxima valorificare a resurselor ei naturale. Cehoslovacia (21 august 1968)
Dat\ fiind diversitatea condi]iilor de construc]ie socialist\ nu exist\ [i nu pot exista tipare Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.
sau re]ete unice, nimeni nu poate hot\r` ce este just [i ce nu pentru alte ]\ri sau partide. hot\r\[te urm\toarele:
Elaborarea, alegerea sau schimbarea formelor [i metodelor construc]iei socialiste consti- Guvernul Republicii Socialiste Rom-
tuie un atribut al fiec\rui partid marxist-leninist, un drept suveran al fiec\rui stat socialist. nia va adresa o not\ celor cinci ]\ri so-
cialiste ale c\ror trupe au ocupat Cehos-
lovacia prin care [i exprim\ ngrijorarea
3 [i dezaprobarea acestei ac]iuni.
PROTOCOL privind ncetarea valabilit\]ii acordurilor militare ncheiate n cadrul n acela[i timp, P.C.R. consider\ c\
Tratatului de la Var[ovia [i lichidarea organelor [i structurilor militare ale acestuia interven]ia militar\ din Cehoslovacia este
Pornind de la n]elegerea realizat\ la consf\tuirea de la Moscova din 7 iunie 1990 a o nc\lcare flagrant\ a suveranit\]ii [i
Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Var[ovia, guvernele Romniei, Bulgariei, independen]ei na]ionale a ]\rilor socia-
Cehiei [i Slovaciei, Poloniei, URSS [i Ungariei reprezentate la consf\tuirea extraordinar\ liste prietene. Va fi convocat\ o sesiune
a Comitetului Politic Consultativ de la Budapesta de mini[trii afacerilor externe [i mini[trii extraordinar\ a Marii Adun\ri Na]ionale
ap\r\rii au convenit asupra celor ce urmeaz\: n 22 august 1968 pentru a discuta
1. ncepnd cu 31 martie 1991 [i nceteaz\ valabilitatea urm\toarele documente: situa]ia creat\ n urma interven]iei mi-
z Protocolul privind crearea Comandamentului Unificat al For]elor Armate ale statelor litare n Cehoslovacia, pentru a adopta o
participante la Tratatul de prietenie, colaborare [i asisten]\ mutual\ din 14 mai 1955. declara]ie n leg\tur\ cu principiile politi-
n conformitate cu cele de mai sus, ncepnd cu 31 martie 1991 se lichideaz\ toate cii externe a Romniei.
organele [i structurile militare create n cadrul Tratatului de la Var[ovia:
z Comitetul mini[trilor ap\r\rii
z Comandamentul Unificat al For]elor Armate Unite
PRO MEMORIA!
z Statul Major [i Comitetul tehnic al For]elor Armate Unite z Tratatul de la Var[ovia a fost o
2. n conformitate cu punctul 1, ncepnd din 31 martie 1991 nceteaz\ activitatea mi- alian]\ politic\ [i militar\ cu ajutorul
litarilor armatelor na]ionale n organele de conducere ale For]elor Armate Unite [i plata c\reia URSS. [i-a impus domina]ia
contribu]iilor financiare la Comandamentul Unificat.
n Europa Central\ [i de Est n tim-
ncheiat la Budapesta, la 25 februarie 1991,
pul R\zboiului Rece.
ntr-un exemplar n limbile romn\, bulgar\, ceh\, polon\, rus\ [i ungar\
z Romnia a f\cut parte din aceast\
alian]\, dar, ncepnd cu anul 1964,
ACTIVITATE INDEPENDENT| a nceput s\ aib\ o atitudine diferit\
fa]\ de a celorlalte ]\ri membre.
1. Identifica]i [i comenta]i principiile enun]ate n Declara]ia publicat\ `n Scnteia z Aceast\ atitudine diferit\ nu a ap\-
din 23 aprilie 1964 de conducerea P.M.R..
rut din dorin]a de a contesta comu-
2. Comenta]i atitudinea Romniei fa]\ de invazia trupelor Tratatului de la Var[ovia n
nismul, ci din teama liderilor comu-
Cehoslovacia (1968), motivnd de ce aceast\ atitudine a fost `ndrept\]it\.
ni[ti de la Bucure[ti c\ ar putea
3. Argumenta]i de ce, dup\ desfiin]area Pactului de la Var[ovia, Romnia s-a al\turat
pierde puterea.
`n mod firesc ]\rilor membre ale NATO.

Cooperare [i conflict 115


Modulul V

R eligie [i modernitate
FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS
Progresul economic, nso]it de modificarea condi]iilor de via]\, a produs
transform\ri importante n societ\]ile europene, curentele moderniste crend n
interiorul diverselor biserici adev\rate confrunt\ri cu adep]ii continu\rii tradi]iilor.
Termenul de fundamentalism este folosit pentru a descrie un fenomen exis-
tent n marea majoritate a religiilor, axndu-se pe tr\s\turi comune: ntoarcerea
la valorile tradi]ionale, nevoia consolid\rii identit\]ii religioase [i practici dis-
criminatorii la adresa femeii. n general, fundamentali[tii cred n adev\rul con-
Procesiune a adep]ilor
monseniorului Lefebvre la Ecne (Elve]ia) ]inut n c\r]ile lor sacre, refuznd s\ le interpreteze. Ei consider\ practicile
tradi]ionale [i doctrinele etern valabile. Confruntarea cu modernitatea determi-
Glosar n\ reac]ii diferite, potrivit tradi]iilor fiec\rei religii. Fundamentali[tii pot fi ostili
sau nu fa]\ de alte religii, dar cea mai mare nemul]umire a lor este ndreptat\
FUNDAMENTALISM Atitudine reli- mpotriva acelora care ncearc\ modificarea unor aspecte ale religiei proprii.
gioas\ ce sus]ine respectarea ntocmai
Cre[tinismul epocii moderne cunoa[te manifest\rile integrismului la protes-
a textelor sfinte [i respingerea oric\rei
interpret\ri.
tan]ii americani (bapti[ti [i penticostali), marcate de ntoarcerea la studiul lite-
INTEGRISM Comportament religios ral al Bibliei, o via]\ comunitar\ intens\ [i o evanghelizare militant\. P\trun-
caracterizat prin respectarea ntocmai znd n Europa Occidental\ postbelic\, aceste mi[c\ri au afectat puternic
a tradi]iei [i refuzul oric\rui compromis Bisericile protestante istorice (luteran\, reformat\), precum [i pe cea catolic\.
cu societatea modern\ sau cu tentative Sunt respinse structurile institu]ionale prea puternice, preferndu-se exprima-
de modernizare a cultului. rea n grupuri restrnse de rug\ciune [i de misiune evanghelizatoare, n care
M|T|NII {irag de m\rgele de os, sunt ap\rate ideile bazate pe o lectur\ fundamentalist\ a Bibliei.
de lemn etc. pe care c\lug\rii sau cre- n ce prive[te Biserica catolic\, cearta modernist\ ntre curentul liberal [i cel
dincio[ii socotesc rug\ciunile rostite.
integrist a ap\rut `n leg\tur\ cu locul Bisericii `n stat, superioritatea papei [i a
PELERINAJ C\l\torie pe care cre-
magisterului. Ultimii i acuz\ pe moderni[ti c\ sunt groparii Bisericii, c\ se
dincio[ii o fac ntr-un loc considerat
sfnt. opun modific\rilor cu con]inut dogmatic ale catolicismului, precum [i n ce
prive[te morala [i disciplina ecleziastic\. Pentru ei, autoritatea Sfntului Scaun
este de necontestat. Ace[tia sunt cei care, ntr-un num\r restrns, au creat o
disiden]\ condus\ de monseniorul Lefebvre, contestnd ac]iunile reformatoare
ale Conciliului Vatican II (1962-1965).
Islamul cunoa[te o adev\rat\ rena[tere ce a urmat dup\ lungul declin al
Imperiului Otoman [i al expansiunii coloniale europene. n ultima vreme,
mi[c\rile radicale, care cer ntoarcerea la valorile tradi]ionale, au devenit tot
mai active n ]\rile arabe. Iluzia ratat\, la sfr[itul celor dou\ r\zboaie mondia-
le, de constituire a unui mare stat arab, urmat\ de falimentul perspectivei laice
panarabe (Mubarak, Sadat, Saddam Hussein) au condus la avntul mi[c\rilor
islamice. Declan[ate n toat\ lumea arab\, aceste mi[c\ri au reu[it instalarea
unor regimuri fundamentaliste n Libia (1969) [i Iran (1980), iar n Algeria, Egipt
[i Turcia au intrat n conflict deschis cu guvernele autoritare [i prooccidentale.
Problemele politice din Orientul Mijlociu, cumulate cu expansiunea religioas\
din ]\rile Europei [i America, ca urmare a migr\rii for]ei de munc\ arabe, fac
ca problema islamic\ s\ ocupe un loc central n ultimele decenii.

Pictur\ mural\ reprezentndu-l


pe ayatollahul Khomeiny

116 Religia [i via]a religioas\


Modulul V
n iudaism, curentul ortodox consider\ c\ Torah (Legea) poate face fa]\
noilor exigen]e ale epocii, f\r\ a se pune problema actualiz\rii ei. Spre deose-
bire de ace[tia, curentul liberal dore[te a tr\i [i gndi iudaismul ntr-un spirit
modern.
Confruntarea cu civiliza]ia occidental\, mediat\ de colonialismul britanic,
dezvolt\ la hinduismul indian o atitudine misionar\ care se manifest\ prin
ac]iuni de prozelitism n ]\rile anglo-saxone [i atentate extremiste ndreptate
mpotriva musulmanilor. O dinamic\ asem\n\toare cunoa[te [i budismul n ce
prive[te misionarismul.

1
n ciuda dimensiunilor sale modeste, schisma lefebvrist\ este tipic\ pentru acest
catolicism integrist care nu suport\ nici un alt adev\r dect pe al s\u, care se cram-
poneaz\ de o concep]ie fals\ despre tradi]ia catolic\ care este o tradi]ie vie, nu fixat\
o dat\ pentru totdeauna [i se compromite al\turi de curente politice extremiste, intole-
rante, ce folosesc metode violente. n numele unei astfel de concep]ii denaturate despre
adev\rul cre[tin, c]iva r\t\ci]i, revendicndu-se din tradi]ionalismul lefebvrist, au dat foc,
n 1990, unui cinematograf din Cartierul Latin care programase filmul lui Martin Scorsese
Ultima tenta]ie a lui Hristos.
(J. Delumeau, Religiile lumii ) Dosoftei (1624-1693)

4
2 Biserica Ortodox\ Romn\ l-a canonizat
Pe acest teren favorabil progreseaz\ militan]ii islami[ti care ncearc\ s\ se infiltreze la 14 octombrie 2005 pe Dosoftei
n societatea civil\ [i s\ cucereasc\ pozi]ii de for]\ cu ajutorul unor re]ele de predicatori, (mitropolit al Moldovei)
al unor cadre superioare musulmane, al unor asocia]ii pietiste, al unor societ\]i de educa-
re [i de ntrajutorare, moscheile de cartier fiind adesea centrul acestor re]ele pentru c\ Eviden]iat de tn\r prin mintea sa
acolo se pred\ [tafeta ini]iativelor. sclipitoare [i frica de Dumnezeu, s-a
(J. Delumeau, Religiile lumii) c\lug\rit la 25 de ani. Dup\ studii n ]ar\
[i n str\in\tate, la Lvov, Ucraina, a nde-
plinit func]ii importante n conducerea
Bisericii: Episcop de Hu[i [i de Roman [i
3 mitropolit al Moldovei (1671-1674; 1675-
{eful Colegiului panindian de legi musulmane a editat un nou decret pentru femeile 1686), ultimii ani de via]\ [i i-a petrecut n
musulmane din India, prin care le interzice s\ lucreze ca telefoniste [i s\ viziteze locuri exil n Polonia, unde a [i murit. Dosoftei a
unde s-ar putea ntlni cu b\rba]i necunoscu]i. (...) Dup\ legile pe care aceast\ institu]ie fost considerat cel dinti mare poet (pen-
le emite se ghideaz\ toate moscheile din India. Forumul femeilor musulmane din India tru o psaltire n versuri, 1673), cel dinti
[i-a exprimat indignarea fa]\ de noua lege. n Coran sau n Shariat nu exist\ niciun fel mare prozator (pentru Via]a [i petrece-
de interdic]ii n ceea ce prive[te comunicarea femeilor cu b\rba]i necunoscu]i. Mai mult rea sfin]ilor, 4 vol., 1682-1686) [i cel
dect att, una dintre so]iile profetului Mahomed era femeie de afaceri. Colegiul ar trebui dinti traduc\tor din marea literatur\ uni-
s\ priveasc\ ntr-un mod mai realist [i mai tolerant la lumea modern\, a declarat o versal\.
membr\ a forumului. (Dup\ Jurnalul na]ional,
(Din Lumea, an XIII, nr. 3, 2006) 6 iulie 2006)

ACTIVITATE INDEPENDENT| Competen]e specifice modulului


RELIGIA {I VIA}A RELIGIOAS|
Citi]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru:
1. Ce semnifica]ie atribui]i cunoscutei afirma]ii a lui Andr Malraux: Secolul XXI va fi 3.4. Analiza diversit\]ii sociale, cultu-
rale [i de civiliza]ie `n istorie pornind de
religios sau nu va mai fi?
la sursele istorice.
2. Identifica]i [i comenta]i un eveniment recent petrecut n lumea cre[tin\, musulma- *1.4. Sus]inerea argumentat\ a unui
n\ sau hindus\. punct de vedere `ntr-o discu]ie / `ntr-un
3. Motiva]i canonizarea mitropolitului c\rturar Dosoftei. Caracteriza]i din aceast\ referat pe teme de istorie.
perspectiv\ Biserica Ortodox\ Romn\.

Religia `n lumea contemporan\ 117


Modulul V
ARHITECTURA RELIGIOAS|
De-a lungul ultimei jum\t\]i a secolului al XIX-lea, construc]iile religioase
au cunoscut o reluare [i o mbinare a stilurilor mai vechi, rezultnd a[a-zisele
tendin]e neo (neogotic, neoclasic, neobizantin etc.) care au conferit bisericilor
apusene planuri [i stiluri arhitecturale dintre cele mai variate. Dar evolu]ia
tehnologic\ a permis `n scurt timp proiectarea unor construc]ii ndr\zne]e prin
folosirea structurilor metalice [i a materialelor noi de construc]ie (ciment, beton
armat, sticl\ etc.). ~n acest fel, Noua Art\ (Art nouveau, Modern Style) s-a ma-
nifestat printr-o re`nnoire arhitectural\ care a f\cut ca bisericile s\ capete
aspecte bizare, nemaisem\nnd cu cele vechi.
Reprezentativ\, n acest sens, este catedrala Sagrada Familia din Barce-
lona (Spania) creat\ de Antonio Gaudi, care prin verva imaginar\ avea s\ pro-
duc\ o derut\ total\. Utiliznd betonul armat cu func]ie decorativ\, la vedere,
A. Perret construie[te biserica Notre Dame din Raincy (Fran]a), asemenea
unui turn piramidal foarte nalt, iar n Statele Unite, biserica protestant\ din
New York, avnd 8 etaje, este ridicat\ asemenea zgrie-norilor americani.
Dup\ Al Doilea R\zboi Mondial, arhitectura modern\ se extinde n lumea
occidental\ printr-un nou stil (International Style), care se remarc\ prin spa]ii
1 luminoase, standardizate, f\r\ nflorituri. Se folosesc materiale moderne (o]el,
De peste o sut\ de ani dureaz\ con- sticl\, beton) care necesit\ tehnici industriale pu]in costisitoare. n domeniul
struc]ia unei biserici din Barcelona. Este religios se fac remarcate construc]iile elve]ianului Le Corbusier: capela Notre
uria[\, fantastic\ [i imposibil de terminat, Dame du Haut din Ronchamp [i m\n\stirea Sainte Marie de la Tourette
visul unui arhitect a c\rui imagina]ie a
(Fran]a) [i interesanta form\ hexagonal\ a bisericii protestante din Berlin. Dar,
zburat naintea vremii. Catedrala La Sa-
grada Familia Sfnta Familie este o cea mai mare ini]iativ\ a secolului al XX-lea n domeniul arhitecturii religioase
cl\dire ca nici o alta, n care stlpii se avea s\ fie construirea n Coasta de Filde[ (Africa) a celei mai mari biserici din
nclin\ [i au ramuri asemenea copacilor, lume, basilica Notre Dame de la Paix. Inspirat\ dup\ celebra catedral\
iar n fa]a naosului gol stau t\cute uria[e Sf. Petru din Roma, ea a fost construit\ doar n 3 ani (1987-1989), n timp ce
turnuri perforate. A fost descris\ ca opera pentru catedrala Sf. Paul din Londra au fost necesari 35 de ani, iar pentru
unui geniu, dar [i ca produsul unei ima-
Sf. Petru din Roma 109 ani. De remarcat c\ numai o mic\ parte din popula]ia
gina]ii bolnave: pu]ine cl\diri au strnit
emo]ii att de puternice [i de contrare. ]\rii (15%) este catolic\, restul conservnd religiile tradi]ionale.
(N. Hawkes, Mari construc]ii, 2000) n ce prive[te arhitectura noastr\ bisericeasc\, sfr[itul secolului al XIX-lea
[i nceputul secolului al XX-lea aduce rena[terea stilului bizantino-romnesc.
Este epoca n care au fost restaurate n formele lor originale monumente de
pre] precum Curtea de Arge[, Snagov, Mihai Vod\ [i Curtea Veche din
Bucure[ti, ca [i o mare parte dintre bisericile lui {tefan cel Mare din Moldova.
n paralel sunt construite biserici parohiale monumentale, care revin la formele
clasice bizantine, cum sunt cele de la Tg. Mure[, Constan]a ori catedrala mitro-
politan\ din Sibiu. Dup\ f\urirea Romniei Mari, se construiesc Catedrala
ncoron\rii de la Alba Iulia (1924), urmat\ de biserici ortodoxe de dimesiuni
monumentale la Satu Mare (1930), Cluj (1935) [i Timi[oara (1935).
n zilele noastre, opera de restaurare [i conservare a vechilor noastre mo-
numente de art\ bisericeasc\ a fost intensificat\, concomitent cu construirea
unor l\ca[uri noi, multe avnd tr\s\turile unei arhitecturi moderne, dar de
inspira]ie autohton\ (Predeal, Bra[ov, Bucure[ti etc.). De asemenea, n multe
locuri au fost construite biserici de lemn, un simbol al vechilor noastre tradi]ii,
Kaiser-Wilhelm-Gedchtniskirche
construite de me[teri ]\rani, care [i transmit me[te[ugul [i priceperea din tat\
se distinge `n peisajul arhitectonic
al Berlinului prin forma ei hexagonal\ n fiu, cu procedee tehnice p\strate dintr-o adnc\ vechime.

118 Religia [i via]a religioas\


Modulul V
2
Caracteristicile Art Nouveau
Particularitatea acestui stil interna]ional o constituie linia sinuoas\, de tip vegetal,
care [i pune amprenta pe orice obiect: bijuterii, piese de mobil\, balustrade, vitralii, chiar
[i siluetele exterioare ale caselor. O alt\ op]iune important\ o reprezint\ folosirea materia-
lelor de tip industrial precum fierul, fonta, majolica. Orice referire la stilurile arhitectonice
este interzis\, structura edificiilor identificndu-se cu decora]ia.
(M. Bussagli, S\ n]elegem arhitectura, 2006)

Catedrala ~ncoron\rii din Alba Iulia

4
Paralel cu arhitectura neoromneasc\
[i cu cea de influen]\ Art Nouveau, dar
`ngustndu-le acestora terenul de afirma-
re [i `nlocuindu-le `n cele din urm\ total,
`ntre cele dou\ r\zboaie mondiale se
dezvolt\ `n Romnia [i arhitectura bazat\
pe materiale de construc]ie noi, puse la
dispozi]ie de tehnica modern\. Arhitec]ii
folosesc pe scar\ larg\ betonul armat,
3 inspirndu-se din practica mondial\ de
Catedrala din Yamoussoukro (Coasta de Filde[) construc]ii [i recurgndu-se la forme expri-
mate laconic, f\r\ ornamente de prisos,
Domul bazilicii este, cu tact, ceva mai jos dect al bisericii din Roma, dar cupola [i `n spiritul stilului interna]ional promo-
crucea aurit\ din vrf o nal]\ la 158 de metri, f\cnd-o cu 21 de metri mai nalt\ dect vat, printre al]ii, de Bauhaus-ul german.
originalul. Este lung\ de 192 de metri (cu 6 metri mai mult dect are San Pietro), cupola (Arta romneasc\, vol. II, 1982)
este de trei ori mai larg\ dect cea a catedralei St. Paul din Londra, iar Notre Dame din
Paris ar nc\pea n interiorul ei de cteva ori. Acoper\mntul de bronz de deasupra
altarului este nalt ct o cl\dire cu nou\ etaje. n interior, bazilica are 7000 de locuri [i
spa]iu n care alte 11 000 de persoane pot sta n picioare. n exterior, suprafa]a de 14 000
de metri p\tra]i de marmur\ pe care este amplasat\ permite altor 320 000 de oameni s\
participe la slujbe, de[i ziua n care se va ntmpla aceasta pare s\ fie departe.
(N. Hawkes, Mari construc]ii, 2000)

ACTIVITATE INDEPENDENT|
1. Dup\ ce citi]i [i analiza]i documentele, comenta]i tr\s\turile caracteristice ale mari-
lor monumente `n\l]ate `n secolul XX.
a) Sesiza]i deosebirile prin care noile construc]ii se deosebesc de cele vechi.
b) Ce impresie v\ face Sagrada Familia?
2. Analiza]i documentul 3, precum [i imaginea bazilicii de la Yamoussoukro [i rezol-
va]i urm\toarele sarcini:
a) Aprecia]i volumul de munc\, timpul realiz\rii [i dimensiunile obiectivului arhitec-
tonic construit `n Coasta de Filde[.
b) Compara]i construc]ia cu alte monumente asem\n\toare din Europa [i formu-
la]i n scris concluziile. Motiva]i sensul acestei construc]ii.
3. Comenta]i, cu colegul de banc\, raportul dintre tradi]ie [i inova]ie `n arhitectura reli-
gioas\ romneasc\ din perioada interbelic\. Catedrala ortodox\ din Timi[oara

Religia `n lumea contemporan\ 119


Modulul V

* PELERINAJUL
Pelerinajul este un fenomen religios ale c\rui origini se pierd n timp, avnd
o extindere geografic\ aproape planetar\. Plecarea n pelerinaj, act important
n via]a fiec\rui credincios, constituie unul dintre principalele mijloace de
apropiere [i nt\rire a credin]ei n Dumnezeu. Drumul este ritmat de citirea din
c\r]ile de rug\ciuni, vizitarea locurilor de cult ntlnite n cale, tot attea ndem-
nuri spre rug\ciune, iar frumuse]ile pe care le vede [i admir\ pelerinul l
apropie de Dumnezeu.
n zilele noastre, att n lumea catolic\, ct [i n cea ortodox\, dar [i n isla-
mism, budism [i hinduism, credincio[ii merg n pelerinaj la locurile sfinte pen-
tru a ob]ine binecuvntare [i vindecare sufleteasc\ [i trupeasc\ pentru unii,
dar, mai ales, pentru a tr\i o schimbare interioar\, a c\rui scop este a merge
pe urmele lui Iisus Hristos, Mohamed, Buddha etc. Odat\ sosit ntr-un loc sfnt,
pelerinul caut\ s\ materializeze ntr-un fel amintirea timpului petrecut n aces-
Zidul Plngerii cel mai important loc
te locuri, lund cu el pentru cei de acas\ diferite obiecte: iconi]e, statuete,
de pelerinaj pentru evrei
m\t\nii, ap\ sfin]it\, medalii etc.
Pelerinajele n Orientul cre[tin se f\ceau nc\ din primele secole la locuri
biblice, morminte ale martirilor [i sfin]ilor, locuri de re[edin]\ a unor c\lug\ri
celebri. Ast\zi, principalele puncte de pelerinaj pentru cre[tinii ortodoc[i r\mn
Ierusalim, Muntele Athos [i Constantinopol. Ierusalim, cetatea p\cii lui
Dumnezeu, reprezint\ de dou\ milenii punctul central al pelerinajului cre[tin.
De-a lungul timpului, aici au fost ridicate numeroase construc]ii pe locurile
legate de istoria mntuirii, dintre care Biserica Sfntului Mormnt, locul unde a
fost ngropat [i unde a nviat Iisus, este centrul credin]ei cre[tine din ntreaga
lume. Alte obiective sunt Muntele M\slinilor, Gr\dina Ghetsimani, Mormntul
Maicii Domnului, apoi localit\]i ca Nazaret (casa lui Iisus pn\ la 30 de ani),
Bethleem (Biserica Na[terii Domnului, Ierihon [i altele). Muntele Athos, o mic\
Sc\ldndu-se `n apele Gangelui,
hindu[ii se spal\ de p\cate (Benares) peninsul\ n Marea Egee, cuprinde un teritoriu stncos unde foarte greu se
poate cultiva ceva. Este cunoscut ca [coala cea mai nalt\ a ortodoxiei,
1 ad\postind cel mai mare tezaur de spiritualitate, art\ [i cultur\ veche din
Psalmul 121 ntreaga lume cre[tin\.
O cntare a treptelor
Pentru Occidentul cre[tin, celebre sunt locurile sfinte de la Muntele Saint-
1. mi ridic ochii spre mun]i... De unde-mi Michel, Lourdes [i Santiago de Compostella, vizitate de-a lungul secolelor de
va veni ajutorul?
2. Ajutorul mi vine de la Domnul, care
papi [i cardinali, regi [i pre[edin]i, arti[ti [i oameni de litere. Santiago de
a f\cut cerurile [i p\mntul. Compostella (Spania), devenit cel mai important loc de pelerinaj catolic dup\
3. Da, El nu va `ng\dui s\ ]i se clatine Roma [i Ierusalim, p\streaz\ nc\ celebrele rute de pelerinaj medievale, unele
piciorul; Cel ce te p\ze[te nu va dormita. frecventate [i ast\zi. De asemenea, apari]iile Fecioarei Maria la Lourdes
4. Iat\ c\ nu dormiteaz\, nici nu (1858), Fatima (1917) [i Medjugorie (1981) au transformat aceste locuri, fiind
doarme Cel ce p\ze[te pe Israel. frecventate de miloane de pelerini anual.
5. Domnul este P\zitorul t\u, Domnul
Pelerinajul nu este un act eminamente cre[tin. Evreii au [i ei locuri conside-
este umbra ta pe mna ta cea dreapt\.
6. De aceea nu te va bate soarele ziua, rate sfinte: pe[tera Makpala (Hebron), unde se afl\ Avram, Silo, Sichen, [i
nici luna noaptea. Ierusalim, centrul lor spiritual. Musulmanii care sper\ s\ scape de judecata lui
7. Domnul te va p\zi de orice r\u, ]i va Allah trebuie s\ ndeplineasc\ obliga]iile celor Cinci Stlpi ai Credin]ei, unul
p\zi sufletul. dintre acestea fiind pelerinajul (Hadj) la Mecca, cetatea sfnt\, cel pu]in o dat\
8. Domnul te va p\zi la plecare [i la n via]\. El dureaz\ cinci zile [i reprezint\ cea mai mare reuniune a credin-
venire, de acum [i pn\ n veac. cio[ilor musulmani din ntreaga lume. Alte pelerinaje ale musulmanilor se pot
(Biblia. Vechiul Testament, Psalmii)
face la Medina sau la moscheea Al Aqsa din Ierusalim.

120 Religia [i via]a religioas\


Modulul V
Pentru hindu[i, marile centre de pelerinaj sunt Harduar [i mai ales Benares
(ora[ul lui Shiva) de pe malul fluviului sfnt Ganga (Gange), unde milioane de
pelerini vin s\ se purifice n apele lui. Pelerinajele budiste atrag periodic mul]imi
de credincio[i n locurile unde a tr\it Buddha: Kapilavastru, locul na[terii,
Bodgaya, unde a primit iluminarea, Benares, unde a predicat prima oar\, [i
Kasinara, unde a murit. Acolo, n numeroase temple, pelerinii vin s\ se roage
[i s\ se prosterneze n fa]a imaginilor lui Buddha.

2
Dup\ Mormntul Domnului [i }ara Sfnt\, cel mai sfnt [i important loc pentru lumea
cre[tin\, ndeosebi ortodox\, este Sfntul Munte Athos din nord-estul Greciei, care se afl\
permanent sub acoper\mntul Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu.
Muntele Athos este o adev\rat\ minune a lumii cre[tine care a rezistat de peste o mie Pelerini rugndu-se la statuia
de ani tuturor eresurilor, primejdiilor [i r\zboaielor. Muntele Athos, prin cele 20 de Fecioarei Maria din apropierea bisericii
m\n\stiri mari, 30 de schituri [i peste 200 de paraclise, este lauda [i cununa Ortodoxiei, ridicate `n cinstea ei la Medjugorie
n fa]a c\ruia to]i se uimesc, se nchin\ [i recunosc c\ t\ria dreptei credin]e const\ n
rug\ciune [i tr\ire vie cu Hristos, iar nu n putere [i mndrie lumeasc\.
(Arhimandrit I. B\lan, Pelerinaj la Muntele Athos, 2005)
3
Credin]a de pia]\: Globalizarea trans-
form\ supersti]iile unora n supersti]ii ale
tuturor: comer]ul cu produse religioase
produce miliarde de dolari.
Banii nu curg grl\ ns\ doar n ogra-
da ntreprinz\torilor cre[tini din SUA
La Medjugorie (localitate din Bosnia, cu
3000 locuitori, unde 6 tineri au avut vizi-
uni ale Fecioarei Maria n anii 80), peleri-
najul religios a produs un boom econo-
mic extraordinar. Potrivit unor evalu\ri re-
cente, vnzarea de suveniruri religioase,
restaurantele [i barurile din mica locali-
tate absorb anual 70 milioane dolari de la
turi[tii cre[tini.
(Din S\pt\mna Financiar\,
13 martie 2006)

PRO MEMORIA!
De-a lungul secolelor, domnitorii romni au avut un rol important `n sus]inerea a[ez\mintelor z Transform\rile sociale [i progresul
de la Muntele Athos, fapt pe deplin recunoscut de istoriografia greac\, ct [i de cea slav\.
tehnic determin\, n majoritatea re-
~n imagine, m\n\stirea romneasc\ Prodromu
ligiilor, apari]ia, ca o reac]ie fireasc\,
a ideilor fundamentaliste care cer
ACTIVITATE INDEPENDENT| ntoarcerea la valorile tradi]ionale.
z Modernizarea tehnologic\ are drept
1. Citi]i Psalmul 121, cntarea bucuriei pelerinilor care sosesc n Ierusalim, [i iden- consecin]\, n arhitectura religioa-
tifica]i elemente definitorii pelerinajului. s\, apari]ia unor construc]ii bizare
2. Analiza]i documentul 2 [i prezenta]i principalele tr\s\turi care fac din Muntele care nu mai seam\n\ cu cele vechi,
Athos o minune a lumii cre[tine. C\uta]i informa]ii cu privire la contribu]ia rom- tradi]ionale.
nilor la sus]inerea a[ez\mintelor de la Sf. Munte. z Pelerinajul, specific Evului Mediu,
3. Pornind de la documentul 3, `ncerca]i s\ afla]i [i alte exemple de folosire a cre- se practic\ [i ast\zi, dar cu mijloace
din]ei `n scopuri foarte lume[ti. Preciza]i dac\ a]i `ntlnit asemenea situa]ii `n moderne.
locurile pe care le-a]i vizitat [i comenta]i-le.

Religia `n lumea contemporan\ 121


STUDIU DE CAZ
Diversitatea religioas\ `n Romnia
Dup\ 1989, cultele religioase din Romnia [i-au redobndit o real\ auto-
nomie. Ast\zi sunt recunoscute oficial 15 culte, care sunt egale n fa]a legii, a
autorit\]ilor publice [i n raporturile dintre ele.
nc\ din vremea st\pnirii romane, cre[tinismul a cunoscut o mare dezvol-
tare la str\mo[ii no[tri. R\spndit n rndurile popula]iei s\race din mediul
urban [i al marilor a[ez\ri, el s-a manifestat intens pe ntreg spa]iul actualei
Romnii. Dovezile arheologice numeroase, marele num\r al martirilor daco-
romani, precum [i terminologia cre[tin\ din limba romn\ probeaz\ existen]a
unei vie]i biserice[ti dezvoltate, cu l\ca[uri de rug\ciune, episcopi, preo]i [i
numero[i credincio[i. Datorit\ acestor argumente se poate afirma c\, atunci
cnd poporul romn a ap\rut n istorie, el era deja cre[tin, credin]\ pe care [i-a
p\strat-o pn\ ast\zi, fiind singurul popor latin de credin]\ cre[tin ortodox\.
Prin urmare, Biserica Ortodox\ Romn\ are cel mai mare num\r de cre-
dincio[i, fiind situat\ pe locul doi ntre bisericile ortodoxe, dup\ Biserica Rus\,
[i a avut de-a lungul istoriei cea mai important\ contribu]ie la men]inerea fiin]ei
Imagini de la Putna, na]ionale a poporului romn. Este autocefal\ din 1855, iar din 1925 a fost ridi-
ctitoria lui {tefan cel Mare (secolul XV) cat\ la rang de patriarhie, cu titulatura de Patriarhia Romn\, fiind organizat\
n [ase mitropolii n ]ar\, la care se adaug\ Mitropolia Basarabiei (reactivat\
din 1992) [i Mitropolia Romn\ a Germaniei [i Europei Centrale. Biserica
Ortodox\ Romn\ ntre]ine rela]ii cu aproape toate bisericile cre[tine din lume,
este membr\ n Consiliul Mondial al Bisericilor [i n Conferin]a Bisericilor
Europene.
Catolicismul [i face apari]ia pe teritoriile locuite de romni odat\ cu primii
c\lug\ri misionari, consolidndu-[i apoi apari]ia prin cucerirea Transilvaniei de
c\tre Regatul Maghiar. Colonizarea ungurilor [i a germanilor catolici, concomi-
tent cu dezvoltarea procesului de atragere la catolicism a romnilor, a determi-
nat organizarea episcopiilor catolice de la Cenad, Oradea [i Alba Iulia. Dup\ o
perioad\ de regres datorat\ Reformei, catolicismul [i reia dezvoltarea sub pro-
tec]ia Imperiului Habsburgic. Ast\zi, dup\ ce a cunoscut o perioad\ dificil\ n
Glosar vremea comunismului, situa]ia Bisericii Romano-Catolice s-a normalizat, ea
func]ionnd n cele 6 dioceze (Bucure[ti, Alba Iulia, Ia[i, Timi[oara, Oradea [i
AUTOCEFALIE Conducere de sine Satu Mare).
st\t\toare (independent\) a unei bise- Dup\ alungarea turcilor din Ungaria [i nglobarea Transilvaniei la Imperiul
rici ortodoxe na]ionale. Habsburgic, se produce unirea cu Biserica Catolic\ a unei p\r]i a romnilor
AZIM| Pine nedospit\ folosit\ de
ortodoc[i, lund fiin]\ Biserica Romn\ Unit\ cu Roma (1697). n perioada
catolici la mp\rt\[anie.
DOCTRIN| Ansamblul ideilor [i
interbelic\ devine unul dintre cultele importante din ]ar\, dar odat\ cu instau-
conceptelor apar]innd unui sistem rarea dictaturii comuniste, Biserica Unit\ este scoas\ n afara legii (1948), pa-
filosofic, politic, religios. trimoniul s\u fiind preluat de stat [i Biserica ortodox\. Dup\ 1989 [i-a reluat
MONAHISM Stare, via]\, calitate de activitatea. Ast\zi se confrunt\ cu dificult\]i n recuperarea bunurilor, unele
monah; institu]ia c\lug\riei. parohii desf\[urnd activitatea de cult n spa]ii improvizate.
SABAT Ziua de smb\t\ la evrei [i Cultul mozaic este practicat de minoritatea evreiasc\ din Romnia care
unii sectan]i cre[tini. este condus\ de Federa]ia Comunit\]ilor Evreie[ti, cu sediul n Bucure[ti.

122 Religia [i via]a religioas\


Modulul V

Activitatea de cult se desf\[oar\ n numeroase temple [i sinagogi, unele fiind


monumente istorice protejate de lege: Templul Coral [i Sinagoga Mare din
Bucure[ti [i Ia[i, Templul din Timi[oara [i Templul Vechi din Boto[ani. M\rturii
despre organizarea primelor comunit\]i evreie[ti pe teritoriul romnesc se ntl-
nesc ncepnd din secolul al XVI-lea, iar emanciparea lor, promis\ la Revolu]ia
din 1848, se va realiza abia prin Constitu]ia din 1923.
Cultul islamic [i practica lui n Romnia sunt legate de stabilirea pe teritori-
ul ]\rii noastre a unor grupuri de popula]ie turco-t\tare (1241) [i de coloniz\rile
cu turci selgiucizi din zona Babadag (Dobrogea) f\cute de bizantini. Cultul se
practic\ n moschei (Constan]a) [i geamii, dintre care unele sunt monumente
istorice: Constan]a, Mangalia, Medgidia, Hr[ova [i Tulcea.

Popula]ia Romniei, dup\ religie, la recens\mntul din 7 ianuarie 1992


1
Total popula]ie, din care: 22.810.035 100%
z ortodoc[i 19 802 389 86,8%
z romano-catolici 1 161 942 5,0% O manifestare sugestiv\ pentru diversitatea
religioas\ din Romnia [i pentru dialogul
z greco-catolici 223 327 1,0%
dintre religii vizita papei Ioan Paul al II-lea
z reforma]i 802 454 3,5% la Bucure[ti (1999)
z evanghelici de confesiune augustan\ 39 119 0,2%
z evanghelici sinodo-presbiterieni 21 221 0,1% 2
z unitarieni 76 708 0,3%
z cre[tini de rit vechi 28 141 0,1% Ridicarea Bisericii Ortodoxe Romne
z bapti[ti 109 462 0,5% la rangul de patriarhie a fost urmarea pe
z adventi[ti 77 546 0,3% plan religios a des\vr[irii unit\]ii statale
de la 1 Decembrie 1918, precum [i o ilus-
z penticostali 220 824 1,0%
trare fireasc\ a rolului jucat de Biseric\ n
z cre[tini dup\ evanghelie 49 963 0,2%
istoria poporului romn.
z mozaici 9 670 *** (...) Primele c\r]i n limba romn\ au
z musulmani 55 928 0,2% fost tip\rite n cadrul a[ez\mintelor bise-
z alte religii, din care: 56 011 0,2% rice[ti; primele [coli romne[ti au fost
z ortodoc[i de stil vechi 32 228 0,1% cele organizate n cadrul a[ez\mintelor
z armeni 2 023 *** biserice[ti.
z atei 10 331 *** (Gh. Anghelescu, {t. Ioni]\,
z f\r\ religie 24 314 0,1% Via]a religioas\ n Romnia)
z religie nedeclarat\ 8 139 ***

(Dup\ Comisia Na]ional\ de Statistic\, Anuarul Statistic al Romniei, 1993) 3


Sinodul de la Alba Iulia, convocat n
ACTIVITATE INDEPENDENT| anul 1697 de c\tre mitropolitul ortodox
Atanasie Anghel, a acceptat cele patru
1. Analiza]i, `n grupe de cte 3-5 elevi, datele din documentul 1 [i stabili]i, numeric [i principii obligatorii ale unirii cu Roma:
procentual, locul fiec\rui cult religios din Romnia. recunoa[terea suprema]iei papale, exis-
2. Pornind de la documentul 2 [i folosind cuno[tin]ele acumulate pn\ acum la alte ten]a purgatoriului, mp\rt\[ania cu azi-
discipline, preciza]i [i comenta]i: m\ [i Filioque. Prin primirea acestor con-
a) Care au fost primele c\r]i tip\rite n limba romn\ [i ce rol au jucat n evolu]ia di]ii se garanta romnilor uni]i p\strarea
culturii [i literaturii noastre? ritualului tradi]ional, respectarea s\rb\to-
b) Cum func]ionau primele [coli romne[ti? rilor ortodoxe, alegerea episcopilor de
c\tre sinod
3. Analiza]i informa]iile cuprinse n documentul 3 [i rezolva]i sarcinile:
(Gh. Anghelescu, {t. Ioni]\,
a) Identifica]i argumentele care au determinat unirea cu Roma.
Via]a religioas\ n Romnia)
b) Preciza]i care au fost cele patru principii obligatorii ale acestei uniri.

Religia `n lumea contemporan\ 123


Modulul V

Cultele protestante reprezint\ confesiuni cre[tine desprinse din catolicism


n urma Reformei, care au simplificat ritualul: a fost suprimat cultul Fecioarei
Maria [i al sfin]ilor, s-a nl\turat venerarea icoanelor, postul, iar tainele au fost
reduse la dou\ (botez, mp\rt\[anie). Organizatoric au nl\turat primatul papal,
ierarhia tradi]ional\, celibatul preo]ilor [i monahismul. n Romnia, confesiunea
protestant\ este reprezentat\ prin cultele reformat, evanghelic [i unitarian.
Biserica Reformat\ (Calvin\) a f\cut adep]i n rndul catolicilor maghiari [i
a fost recunoscut\ oficial de principele Transilvaniei Ioan Sigismund (1564).
Este organizat\ n dou\ eparhii (Cluj, Oradea), avnd ca organ de conducere
sinodul, iar activit\]ile de cult se desf\[oar\ n limba matern\ a credincio[ilor.
Biserica Evanghelic\ (Luteran\) are la baz\ nv\]\turile lui Luther, ini]iatorul
reformei religioase, [i s-a r\spndit n rndul popula]iei germane din Transilva-
Moscheea din Babadag (sec. XVII) nia. Bra[oveanul Johannes Honterus a fost organizatorul noii Biserici; aceasta
este condus\ de o episcopie care a func]ionat la Biertan, iar din 1867 la Sibiu.
1 Ast\zi, n urma evenimentelor politice ce au urmat celui de-Al Doilea R\zboi
nv\]\tura cultelor neoprotestante
Mondial, precum [i a emigr\rilor din ultimele decenii, num\rul enoria[ilor a
sc\zut `ntr-o oarecare m\sur\.
n ceea ce prive[te concep]ia despre
Dumnezeu, ideile sectelor sunt att de Biserica Unitarian\ [i exprim\ credin]a ntr-un Dumnezeu unic [i indivizibil.
ciudate, nct acestea au ajuns s\ spun\ Nu este admis\ dogma Sf. Treimi, iar Iisus este considerat om. Cultul [i are
c\ Dumnezeu nu este realitate perso- sediul central la Cluj, iar organul de conducere este consistoriul.
nal\, ci simpl\ idee, c\ Hristos e un sim- Cultele neoprotestante (evanghelice) au ap\rut dup\ cele protestante [i
plu om, iar Duhul Sfnt ba este, ba nu propag\ principii [i concep]ii teologice specifice cre[tinismului. Ele se disting
este fiin]\ personal\; Maica Domnului nu prin ritualuri [i practici de cult simplificate, u[or accesibile fiec\rui credincios. n
numai c\ nu e venerat\, dar este chiar
injuriat\; mntuirea subiectiv\ este ga-
Romnia, grup\rile neoprotestante au ap\rut la mijlocul secolului al XIX-lea [i
rantat\ numai de intrarea n respectiva nceputul secolului al XX-lea.
sect\. Biserica Cre[tin\ Baptist\ a ap\rut mai nti n Transilvania, prin interme-
(V. R\duca, Ghidul cre[tinului ortodox) diul etnicilor germani [i maghiari. Ace[tia au dus o activitate misionar\ [i n
restul ]\rii, c[tignd adep]i mai ales dup\ Primul R\zboi Mondial, cnd se
constituie Uniunea Baptist\ din Romnia. Se disting prin credin]a lor c\ botezul
nu trebuie administrat copiilor mici, iar fiecare individ trebuie s\ decid\ liber ce
credin]\ adopt\. Nu au o ierarhie conduc\toare, bisericile locale sunt autono-
me, iar preg\tirea pastorilor se face n cadrul institutelor teologice de la
Bucure[ti [i Oradea.
Cultul Penticostal `[i are `nceputurile n Romnia la Arad (1922), de unde
s-a extins treptat n mai multe regiuni ale ]\rii (Moldova, Banat, Cri[ana). O par-
ticularitate este reprezentat\ de afirma]ia c\, n timpul adun\rilor de cult, Duhul
Sfnt se coboar\ peste credincio[i, ace[tia devenind vorbitori n limbi precum
apostolii. Cultul are o conducere colectiv\ central\, Consiliul bisericesc, iar
preg\tirea pastorilor se face la nivel universitar; leg\tura cu Bisericile Penti-
costale din Europa se men]ine n cadrul Conferin]ei Penticostale Europene.
nceputurile Bisericii Cre[tine Adventist\ de Ziua a {aptea n Romnia sunt
legate de vizita pastorului polonez (fost preot catolic) M. Czechowski (1870).
Adventi[tii cred c\ a doua venire a lui Iisus este singura solu]ie pentru proble-
mele omenirii [i consider\ trupul omului ca Templul Duhului Sfnt, motiv pen-
tru care trebuie p\strat n deplin\ s\n\tate, n armonie cu legile naturii. Organul
central este Uniunea de Conferin]e, care are n subordine 6 unit\]i, numite
Catedrala evanghelic\ din Sebe[ Conferin]e (Muntenia, Moldova, Oltenia, Transilvania Sud [i Transilvania Nord,
(sec. XIII-XIV)
Banat) [i dispune de un post de radio, Vocea Speran]ei.
124 Religia [i via]a religioas\
Modulul V

Cultul Cre[tin dup\ Evanghelie este organizat n comunit\]i conduse de doi


pn\ la cinci fra]i b\trni (prezbiteri), care sunt [i vestitori ai Evangheliei n
comunitatea respectiv\. Editeaz\ revista Calea credin]ei [i se manifest\ prin
evangheliz\ri [i ac]iuni de caritate.

2
Constitu]ia Romniei despre libertatea religioas\
Art. 4 (2) Romnia este patria comun\ [i indivizibil\ a tuturor cet\]enilor s\i, f\r\
deosebire de ras\, de na]ionalitate, de origine etnic\, de limb\, de religie, de sex, de
opinie, de apartenen]\ politic\, de avere sau de origine social\.
Art. 6 (1) Statul recunoa[te [i garanteaz\ persoanelor apar]innd minorit\]ilor
na]ionale dreptul la p\strarea, la dezvoltarea [i la exprimarea identit\]ii lor etnice, cultu-
rale, lingvistice [i religioase.
Art. 29 (1) Libertatea gndirii [i a opiniilor, precum [i libertatea credin]elor reli-
gioase nu pot fi ngr\dite sub nici o form\. Nimeni nu poate fi constrns s\ adopte o opinie
ori s\ adere la o credin]\ religioas\ contrar\ convingerilor sale.
(2) Libertatea con[tiin]ei este garantat\, ea trebuie s\ se manifeste n spirit de to- Liniile arhitectonice `ndr\zne]e caracterizeaz\
leran]\ [i de respect reciproc. [i unele edificii ortodoxe recent construite,
(3) Cultele religioase sunt libere [i se organizeaz\ potrivit statutelor proprii, n cum sunt cele de la Bra[ov [i Predeal
condi]iile legii.
(4) n rela]iile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau ac]iuni de
nvr\jbire religioas\.
(5) Cultele religioase sunt autonome fa]\ de stat [i se bucur\ de sprijinul acestu-
ia, inclusiv prin nlesnirea asisten]ei religioase n armat\, n spitale, n penitenciare, n
azile [i n orfelinate.
(6) P\rin]ii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educa]ia
copiilor minori a c\ror r\spundere le revine.

3
Codul Penal despre libertatea religioas\
Art. 247 ngr\direa de c\tre un func]ionar a folosin]ei sau a exerci]iului drepturilor
vreunui cet\]ean ori crearea pentru acesta a unor situa]ii de inferioritate pe temei de
na]ionalitate, ras\, sex sau religie se pedepse[te cu nchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Art. 318 mpiedicarea sau tulburarea libert\]ii de exercitare a vreunui cult religios, PRO MEMORIA!
care este organizat [i func]ioneaz\ potrivit legii, se pedepse[te cu nchisoarea de la o lun\
z Biserica Ortodox\ Romn\ are cel
la 6 luni sau cu amend\.
Cu aceea[i pedeaps\ se sanc]ioneaz\ fapta de a obliga o persoan\, prin constrngere, mai mare num\r de credincio[i din
s\ participe la serviciile religioase ale vreunui cult sau s\ ndeplineasc\ un act religios de ]ar\, fiind din acest punct de vedere
exercitare a unui cult. a doua n lume ntre bisericile orto-
Art. 319 Profanarea prin orice mijloace a unui mormnt, a unui monument sau a unei doxe, dup\ Biserica Rus\.
urne funerare, a unui cadavru se pedepse[te cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani. z Catolicismul apare pe p\mnturile
romne[ti odat\ cu cucerirea Tran-
ACTIVITATE INDEPENDENT| silvaniei. Prelund la un moment
dat un anumit num\r de cre[tini
1. Analiza]i cu aten]ie documentele [i rezolva]i urm\toarele sarcini de lucru: ortodoc[i, catolicismul reu[e[te s\
a) Preciza]i n ce sens au fost f\cute simplific\rile de cult aduse de Reform\. formeze o nou\ confesiune, Biseri-
b) Stabili]i diferen]e [i asem\n\ri ntre cultele neoprotestante. ca Unit\.
2. Reflecta]i asupra celor trei articole reproduse din Constitu]ia Romniei [i ncerca]i z Att protestan]ii, ct [i neoprotes-
s\ r\spunde]i la urm\toarele ntreb\ri: a) Considera]i c\ este corect s\ existe o
tan]ii prezen]i [i ei n Romnia
egalitate a cultelor? b) De ce trebuie s\ existe toleran]\ [i respect reciproc ntre
au adus simplific\ri importante
practican]ii diferitelor culte? c) n ce const\ sprijinul statului fa]\ de culte?
cultului religios.
3. Comenta]i prevederile legale care protejeaz\ cultele religioase n Romnia.

Religia `n lumea contemporan\ 125


RECAPITULARE / EVALUARE FINAL|
Pe drumul integr\rii europene
1
Europa istoric\ n viziunea lui Iorga
mp\ratul roman Augustus a impus ideea occidental\ european\ Orientului, nvins de
dou\ ori n coali]iile formate n jurul lui Pompei [i Marc Antoniu: sim] practic de ]\ran,
munc\ disciplinat\, capacitate de progres, dar [i datoria de a se adapta vie]ii (...) [i n fine
Nicolae Iorga (1870-1940) dreptul individului de a se impune oric\rei prejudec\]i [i oric\rei autorit\]i, singurul lucru
Cel mai mare istoric al romnilor a poate mai mult grecesc dect roman, pe care Roma a dorit s\ l p\streze.
l\sat posterit\]ii o oper\ de propor]ii (...) Cu dezvoltarea unui Ev Mediu plin de mi[care, de agita]ii, de tulbur\ri, Occidentul
a realizat c\ efortul elanului s\u valora mai mult dect fericirea existen]ei, venitul ob]inut
impresionante, n care cercetarea
prin munc\ fiind pre]uit mai mult dect contempla]ia care se complace n propria-i s\r\cie,
istoric\, prioritar\, las\ loc [i gazet\-
]innd ochii ndrepta]i spre lucrurile eterne ce nu se schimb\.
riei, prozei, versului [i chiar drama-
Ei bine, to]i acei care au acest habitus spiritual sunt europeni. Ceilal]i, lumea pasiv\
turgiei. Profesor universitar [i acade- care suport\, accept\, se sacrific\ aventurierilor, for]elor cuceririi sau doctrinelor egali-
mician. Om politic, a nfiin]at Partidul tariste, n supunerea fa]\ de despotism oricare i-ar fi numele [i forma, nu sunt europeni.
Na]ional Democrat (1908), a c\rui con- (N. Iorga, Ce nseamn\ Europa, conferin]\ ]inut\ la Roma n noiembrie 1932)
ducere a p\strat-o vreme de 30 de ani.
Pre[edinte al Senatului, prim-minis-
tru (1931-1932). Antifascist convins, a 2
fost ucis de legionari n noaptea de {i un gnd pentru viitorul Europei
27 noiembrie 1940.
Ei bine, de ce s\ nu ne gndim la Europa rotunjit\, ba mai mult, la Europa n care
n cl\direa pe care i-a d\ruit-o statul partea dinamic\ [i creatoare s\-[i vad\ accentele mutate mult mai la est? Dac\ tot vor-
romn spre a-i servi de locuin]\ (1939) bim despre scenarii, ca pe o planet\ pluralist\, Europa de Est, ca [i bazinul pacific,
func]ioneaz\ ast\zi Institutul de Istorie lumea mahomedan\, civiliza]ia latino-american\, ar putea s\ se afirme ca un juc\tor de
care i poart\ numele. seam\ pe e[ichierul mondial. Medierea ar putea fi destinul Europei Occidentale, dar ct
mai potrivit [i mai abil ar putea fi jucat acest rol de Europa de Est. Integrat\ n structurile
3 gemenei vestice, ea p\streaz\ ata[amente comunicative cu naturalul [i cu spiritualul din
lumea a treia. Comunismul le-a reprimat, dar n acela[i timp, ca un ghe]ar paleolitic,
Sunt ntrebat de multe ori unde se le-a p\strat intacte. Iat\ deci c\ toate condi]iile pentru voca]ia medierii persist\ cu deplin\
afl\ grani]a final\ a Europei. R\spunsul [i anarhic\ vitalitate.
meu este c\ harta Europei e n min]ile (V. Nemoianu, Europa, ieri, azi, mine, n Secolul 20, 1-2-3/2000)
europenilor. (Olli Rehn,
comisar european pentru Extindere) Valorificai-v\ cunotinele!
1. Citi]i cu aten]ie textul lui Nicolae Iorga. Argumentele sale referitoare la calit\]ile
4 europenilor fac trimitere la Antichitate [i Evul Mediu. Folosindu-v\ cuno[tin]ele,
Romnia va fi un stat membru cu completa]i cu referire precis\ [i la alte epoci ale istoriei portretul de mai sus.
toate drepturile [i obliga]iile de la 1 ianua- Alc\tui]i un eseu argumentativ cu acest subiect de 15-20 de rnduri.
rie 2007. {i Romnia are nevoie de o 2. Cu ajutorul textului lui V. Nemoianu, caracteriza]i europenismul dintr-o alt\ pers-
idee foarte clar\ privind ce vrea s\ fac\ pectiv\ sud-est european\ [i ortodox\ , dezvoltnd sugestiile din fraza sub-
din aceast\ pozi]ie de stat membru. (...) liniat\. n care dintre cele dou\ demersuri (Iorga sau Nemoianu) v\ reg\si]i mai
Romnia se va transforma dintr-o ]ar\
u[or? Sau v\ considera]i motivat par]ial n ambele descrieri? Alc\tui]i propriul
candidat\ `ntr-un stat membru care are
vostru portret de european. Discuta]i-l n grup mpreun\ cu colegii. Construi]i o
propriul drept de a se asigura c\ politicile
sintez\ de 8-10 enun]uri [i comunica]i-o n clas\.
UE se dezvolt\ `ntr-un mod care reflect\
[i interesele sale.
3. Analiza]i cele dou\ texte apar]innd unor `nal]i func]ionari europeni, referitoare la
(J. Scheele, [eful Delega]iei Comisiei aderarea Romniei la UE. Care ar fi acele interese ale ]\rii noastre concordante cu
Europene la Bucure[ti) politicile organiza]iei interna]ionale? Cum a]i putea explica afirma]ia lui Oli Rehn c\
harta Europei e `n min]ile oamenilor?
W
W
W

126
Modulul V

5 6
Cum percep studen]ii Uniunea European\? Un gnd pios
pentru cei ce ne-au ap\rat viitorul
Ce v\ atrage cel mai mult n leg\tur\ cu integrarea Romniei n Uniunea European\?
R\spunsuri: Despre ace[ti eroi trebuie spus
1. pia]a deschis\ a locurilor de munc\; 2. faptul c\ se vor schimba multe, mai cu m\car o dat\ [i limpede: nu au fost lup-
seam\ n economie; 3. libertatea de circula]ie a persoanelor [i a bunurilor; 4. cre[terea t\tori anticomuni[ti, a[a cum le place
nivelului de trai; 5. o mai bun\ func]ionare a democra]iei n Romnia; 6. o schimbare de contemporanilor s\-i denumeasc\, in-
mentalitate; 7. recunoa[terea Romniei ca stat european; 8. renun]area la structuri ana- complet. Oameni blnzi, cu credin]a lui
cronice; 9. mai multe [anse pentru cei tineri n ceea ce prive[te formarea unei cariere [i Dumnezeu, ei nu suportau funciarmente
dobndirea unei experien]e. r\ul n variatele sale chipuri. Respin-
geau organic inechitatea social\, lipsa de
Ce v\ ngrijoreaz\ cel mai mult cu privire la integrare? demnitate, abuzurile oricui [i de orice fel.
R\spunsuri: De acest soi rar de oameni ar trebui s\
1. necompatibilitatea multor aspecte ale situa]iei romne[ti cu standardele UE; se team\ politicienii, fiindc\ ei exist\.
2. pierderea individualit\]ii ca stat; 3. trecerea la sistemul euro, care implic\ eforturi sus]i- (N. D\r\mu[, Crucea [i glon]ul,
nute n economie; 4. infla]ia, cre[terea pre]urilor, nivelul de trai n sc\dere, n primii ani; n Cotidianul, 7 mai 2006)
5. pierderea identit\]ii na]ionale; 6. imigrarea for]ei de munc\; 7. se vor desfiin]a multe
firme romne[ti; 8. pre]uri europene, venituri romne[ti, 9. [ocul suportat n momentul
integr\rii; 10. riscul de a nu face fa]\ concuren]ei economice, sociale, juridice `n cadrul
Uniunii Europene.

Alt\ ntrebare, alt r\spuns


ntrebare: Pe bun\ dreptate, oamenii sunt preocupa]i de chestiunile concrete, cote,
reglement\ri, taxe, costuri. Dar v\zut\ de la n\l]ime, integrarea e mai ales o problem\
cultural\, de schimbare a mentalit\]ilor.
R\spuns: Nu exist\ un standard dup\ care s\ putem m\sura aceast\ dimensiune.
Dar putem aproxima. E clar c\ noi ne confrunt\m cu o problem\ de mentalitate. Nu ne
consider\m nc\ cet\]eni ai UE Iar aceasta nu se reflect\ numai la nivelul omului obi[nuit,
ci n toate sferele societ\]ii, chiar [i la vrf.
Discu]iile noastre se desf\[oar\ a[a, canalizndu-se exclusiv pe teme ca: suntem
sau nu preg\ti]i?, ne-o iau bulgarii nainte sau nu?, ne-am f\cut temele sau nu?.
Or un cet\]ean UE nu gnde[te a[a. El se gnde[te ce trebuie s\ fac\ UE ca s\-i fie lui
bine, nu ce trebuie s\ fac\ el, ca romn, ca s\ fie acceptat.
(Dup\ Dilema veche, 53, 27 ianuarie 2005)
Ioan Gavril\ Ogoranu
ultimul [ef al unui grup de lupt\tori
anticomuni[ti din mun]i
Valorificai-v\ cunotinele!
Erou al demnit\]ii na]ionale, partici-
4. Grupajul de opinii de mai sus v\ ajut\ s\ n]elege]i care este orizontul de a[teptare pant la greva studen]easc\ de la Cluj
[i care sunt nelini[tile legate de integrarea Romniei n UE ale unor tineri care au din 1946; a constituit n 1948 Grupul
dep\[it cu pu]in vrsta voastr\. Alc\tui]i un tabel n care s\ le pune]i fa]\ n fa]\, Carpatin de Rezisten]\ Armat\ care a
dup\ modelul: cre[terea nivelului de trai (ntr-o perspectiv\ mai ndelungat\), luptat cu Securitatea comunist\ pn\
cre[terea pre]urilor n primii 3-5 ani. Alege]i 2-3 perechi astfel construite [i ncer- n 1955.
ca]i s\ le comenta]i. Formula]i propria voastr\ opinie, semnalnd punctele tari [i Condamnat la moarte n 1959, s-a
punctele slabe ale integr\rii `n UE, `ntr-un scurt eseu. ascuns n comuna Galtiu din Alba,
5. Discu]ia despre unul dintre cei mai cunoscu]i militan]i ai rezisten]ei anticomuniste unde a fost prins n 1976.
din Mun]ii F\g\ra[ului (1948-1955) aduce n aten]ia general\ calit\]ile de excep]ie A fost eliberat dup\ 6 luni la cererea
ale unora dintre cona]ionalii no[tri. Exprima]i un punct de vedere referitor la pro- expres\ a lui Richard Nixon. A scris
cesul comunismului [i la oportunitatea sa n prezent. Considera]i c\ demascarea povestea vie]ii sale n Brazii se frng,
tarelor vechii ornduiri este suficient\ sau c\ asemenea ac]iune trebuie s\ fie doar dar nu se ndoaie.
nceputul luptei generale pentru bine [i demnitate ? Alc\tui]i un discurs de 10-15 A murit la 1 mai 2006.
fraze pe aceast\ tem\.

127
CUPRINS I. POPOARE {I SPA}II ISTORICE
Europa contemporan\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
*Europa [i spa]iile de civiliza]ie extraeuropene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Studiu de caz: Cultura romneasc\ cultur\ european\. . . . . . . . . . . . . 16
Studiu de caz: Romnia `n competi]ia european\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Studiu de caz: *Grigore Gafencu [i unitatea european\ . . . . . . . . . . . . . . 24
Studiu de caz: *Imaginea Romniei `n presa interna]ional\ dup\ 1989 . . 28
RECAPITULARE / EVALUARE: Antecedente ale integr\rii europene. . . . 32

II. OAMENII, SOCIETATEA {I LUMEA IDEILOR


Ocupa]ii [i statute profesionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Migra]ii `n lumea contemporan\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Via]a public\ [i via]a privat\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
*Curente [i idei economice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Studiu de caz: Economie rural\ economie urban\ `n Romnia . . . . . . . 62
Studiu de caz: *Diaspora [i exilul romnesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
{tiin]a `n lumea contemporan\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Studiu de caz: Contribu]ii romne[ti la dezvoltarea [tiin]ei [i tehnicii . . . . 76
RECAPITULARE / EVALUARE:
Femeia, familia [i societatea `ntr-un nou mileniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

III. STATUL {I POLITICA


Forme de organizare statal\. Idei [i regimuri politice . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Studiu de caz: Romnia, de la totalitarism la statul de drept . . . . . . . . . . . 88
Studiu de caz: *Teme [i dezbateri parlamentare
`n Romnia anului 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Studiu de caz: *Sistemul electoral [i dinamica partidelor politice
`n Romnia `n anii 1918-1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
RECAPITULARE / EVALUARE:
Lumea de mine anticipat\ `n 1945 [i azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

IV. RELA}IILE INTERNA}IONALE


Rezolvarea conflictelor `n lumea contemporan\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Studiu de caz: Romnia [i conflictele regionale `n secolul XX. . . . . . . . . 108
Studiu de caz: *Romnia `n Tratatul de la Var[ovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

V. RELIGIA {I VIA}A RELIGIOAS|


Religie [i modernitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Studiu de caz: Diversitatea religioas\ `n Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
RECAPITULARE / EVALUARE FINAL|:
Pe drumul integr\rii europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

128