Sunteți pe pagina 1din 76

Anexa nr.

1
La Ordinul M.D.L.P.L.nr……/…………

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE


DIN DOMENIUL CONSTRUCŢII

Domenii
I. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton
precomprimat
V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
VI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
VII. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase.
VIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
IX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
X. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
XI. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări.
XII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
XIV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze
XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor
contra agenţilor
XVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi
cadastrale
XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
1
XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de
irigaţii
XIX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi
regularizărilor de râuri
XX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
XXI. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
XXII. Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
XXIII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
XXIV. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV. Reglementări tehnico-economice şi metodologice
XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

Legendă
M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului
M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I
B.C. - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi
Economia Construcţiilor
B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier
I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare şi Directivare în Construcţii
I.N.C.E.R.C. - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
C.O.C.C. - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate
I.P.C.T.- S.A. - nstitutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii
M.A.P.M. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
2
A.F.E.R. - Autoritatea Feroviară Română
D.D. - Direcţia Drumuri
A.N.D. - Administraţia Naţională a Drumurilor
I.S.P.C.F. - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.L.G.C. - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală
I.C.B. - Institutul de Construcţii Bucureşti
I.C.P.A.I.U.C. - Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii
I.N.C.D.F.P. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămâmtului
I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii

Domeniu -nr. Indicativ


Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
De la data de
26.09.2006,
P 2-1985 se aplică:
a) la proiectarea
clădirilor noi, în cazul
contractelor încheiate
până la 01.01.2007;
b) la expertizarea
Normativ privind alcătuirea, calculul şi
I.C.C.P.D.C. tehnică şi proiectarea
I-1 P 2-1985 executarea structurilor din zidărie B.C. nr. 11/1985
51/26.09.1985 consolidării clădirilor
Elaborator: I.P.C.T.
existente,în cazul
contractelor încheiate
până la data intrării în
vigoare a codului de
proiectare seismică-
Partea a III-a-
Prevederi pentru
evaluarea şi pentru
3
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
proiectarea
consolidării
construcţiilor
vulnerabile
seismic
Cod de proiectare pentru structuri din beton
M.L.P.A.T.
I-2 NP 033-1999 armat cu armătură rigidă (BAR) B.C. nr. 3-4/2000
61/N/25.08.1999
Elaborator: U.T.C.B.
Ghid de proiectare pentru structuri din beton
M.L.P.A.T.
I-3 GP 042-1999 armat cu armătură rigidă (BAR) B.C. nr. 3-4/2000
62/N/25.08.1999
Elaborator: U.T.C.B.
Incepând cu data de
25.09.2006, P 100-
1992 se aplică astfel:
- la proiectarea
clădirilor noi, in cazul
contractelor încheiate
până la 01.01.2007;
- la expertizarea
M.L.P.A.T.
tehnică şi proiectarea
Normativ pentru proiectarea antiseismică a 3/N/14.04.1992. B.C. nr. 1-2/1992
consolidării clădirilor
construcţiilor de locuinţe social-culturale,
existente,in cazul
I-4 P 100-1992 agrozootehnice şi, industriale
contractelor încheiate
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
până la data intrării în
Completare şi modificare cap. 11 şi 12 M.L.P.A.T. B.C. nr. 11/1996
vigoare a codului de
71/N/07.10.1996
proiectare seismică-
Partea a III-a-
Prevederi pentru
evaluarea şi pentru
proiectarea
consolidării
construcţiilor
vulnerabile seismic.
4
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică

- Intră în vigoare la
01.01.2007;
- P 100-1/2006 se
poate aplica, la
cererea investitorului
formulată prin tema
de proiectare:
a) la proiectarea
clădirilor noi, în cazul
contractelor încheiate
până la 01.01.2007;
b) la expertizarea
tehnică şi proiectarea
consolidării clădirilor
I-5 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I – MTCT
M. Of. , p I , nr.803 existente,în cazul
Prevederi de proiectare pentru clădiri 1711/21.09.2006
bis/25.09.2006 contractelor încheiate
Elaborator: U.T.C.B.
B.C. nr. 12-13/2006 până la data intrării în
vigoare a codului de
proiectare seismică-
Partea a III-a-
Prevederi pentru
evaluarea şi pentru
proiectarea
consolidării
construcţiilor
vulnerabile
seismic

Modificări şi completări MDLPL În curs de publicare


688/10.08.2007

5
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică

6
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Normativ pentru proiectarea antiseismică a
construcţiilor de locuinţe, social/culturale,
agrozootehnice şi industriale –indicativ
M.L.P.T.L. B.C. nr. 9/2002
I-6 NP 055-2001 P100-92
783/22.05.2002
Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la
nivelul unităţilor administrativ teritoriale
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
Ghid privind proiectarea sistemelor de
izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) M.T.C.T. M.Of . , p I ,
I-7 GP 101-2004
a clădirilor 736/ 19.04.2004 nr.874 bis/2004
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. ,Filiala Iaşi
Metodologie privind calculul sistemelor de
protecţie seismică pasivă. Clădiri M.T.C.T M.Of . , p I ,
I-8 MP 036-2004
autoadaptabile la solicitări seismice 738/ 19.04.2004 nr.1002 bis/2004
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. ,Filiala Iaşi
Metodologie de elaborare a hărţilor de
M.T.C.T. M.Of. , p I , nr.1.221
I-9 MP 026-2004 hazard seismic local pentru localităţi urbane
782/ 28.04.2004 bis/2004
Elaborator: I.N.C.D.F.P. Bucureşti
Calculul şi alcătuirea structurilor de
rezistenţă din lemn amplasate în zone
seimice( completare la normativul pentru Completare P100-
Ordin: M. Of., p I,
proiectarea antiseismică a construcţiilor de M.T.C.T. 1992
I-10 NE 019-2003 nr.671/23.09.200f3
locuinţe,social- culturale şi industriale- 92- 304/ 16.09.2003 cap.IX
Anexa:B.C. nr.8/2004
la capitolul IX, referitor la construcţiile din
lemn
Elaborator: U.T.C.B.
Manual privind investigarea de urgenţă
postseism şi stabilirea soluţiilor cadru de
ME 003-1999 M.L.P.A.T.
I-11 intervenţie imediată pentru punerea în B.C. nr. 2/1999
8/N/4.02.1999
siguranţă provizorie a construcţiilor avariate
Elaborator: I.P.C.T. S.A.
Metodologie privind investigarea de urgenţă M.D.L.P.L.
I- 12 ME 003-2007 În curs de publicare
a siguranţei post seism a clădirilor şi 127/08.05.2007
7
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Manual privind proiectarea antiseismică
bazată pe metode de calcul dinamic neliniar M.L.P.A.T.
I-13 MP 004-1998 B.C. nr. 12/1999
în conformitate cu anexa G a Normativului 13/N/24.02.1998
P100-92
Ghid pentru alegerea accelelogramelor de
calcul în aplicarea metodei B (analize
NP 025-1997 M.L.P.A.T. Ordin: B.C. nr. 12/1999
I-14 dinamice neliniare) din Normativul P 100-
14/N/24.02.1998 Broşură IPCT
1992
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid privind adaptarea scării de intensităţi
seismice europene EMS- 98 la condiţiile
M.T.C.T. M.Of., p.I,
I-15 GT 053-2004 seismice ale Românieişi la necesităţile
803/28.04.2003 nr.882 bis/27.09.2004
inginereşti
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind constituirea, întreţinerea şi
utilitarea băncii de date pe suport magnetic
(CD ROM) cuprinzând înregistrări ale
M.T.C.T. M.Of., p.I,
I-16 GT 054-2004 mişcărilor seismice ale terenului la
805/28.04.2003 nr.882 bis/27.09.2004
cutremurele din 1977, 1986 şi 1990 obţinute
în reţeaua seismică naţională
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind constituirea, întreţinerea şi
utilitarea băncii de date cuprinzând
înregistrări ale cutremurelor puternice M.T.C.T. M.Of., p.I,
I-17 GT 055-2004
obţinute pe clădiri instrumentate seismic în 804/28.04.2003 nr.882 bis/27.09.2004
reţeaua seismică naţională
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M. Of. , p I , nr. 132
Normativ privind consolidarea cu fibre a MTCT
1-18 bis/11.02.2005
elementelor structurale de beton 1.177/2004
1-19 CR 1-1-3- Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii MTCT M. Of. , p I , nr.
8
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
2005 asupra construcţiilor 2.228/2005 148bis/16.02.2006
Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.2/2006
MTCT Ordin: M. Of. , p I , nr.
1.714/19.09.2006 807/26.09.2006
B.C. nr.12-13/2006
M. Of. , p I , nr. 148
MTCT bis/16.02.2006
Cod de proiectare. Bazele proiectării
2.230/27.12.2005 B.C. nr.2/2006
1-20 CR 0-2005 structurilor în construcţii
MTCT Ordin: M. Of. , p I , nr.
Elaborator: U.T.C.B.
1.713/19.09.2006 807/26.09.2006
B.C. nr.12-13/2006
Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi M. Of. , p I , nr. 172 Înlocuieşte P 85–
CR 2-1-1.1- MTCT
I-21 structurali de beton armat bis/22.02.2006 1996 începând cu
2005 3/06.01.2006
Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr. 4/2006 data de 25.03.2006
Cod pentru proiectarea podurilor de cale M. Of. , p I , nr. 179
MTCT Intră în vigoare la
I- 22 CR 1-2.1-2005 ferată. Acţiuni. bis/24.02.2006
2.229/27.12.2005 data de 01.01.2007
Elaborator: I.S.P.C.F. Bucureşti B.C.nr.18/2006
Cod pentru proiectarea podurilor de cale
M. Of. , p I , nr. 179
ferată. MTCT Intră în vigoare la
I-23 CR 1-2.2-2005 bis/24.02.2006
Convoaie tip. 2.232/27.12.2005 data de 01.01.2007
B.C. nr.23/2006
Elaborator: I.S.P.C.F. Bucureşti
M. Of. , p I , nr. 349
Cod de proiectare privind bazele proiectării MTCT bis/25.04.2005
şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea 165/15.02.2005 B.C. nr.7/2005
vântului
Elaborator: U.T.C.B.
I-24 NP 082-2004
Modificări MTCT 1372/2005 M. Of. , p I , nr.
784/2005
MDLPL
Modificări şi completări 690/10.08.2007 În curs de publicare

9
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj
II-1 M.L.P.A.T. Înlocuieşte parţial
GE 028-1997 orizontal şi vertical B.C. nr. 11/1998
56/N/11.03.1997 C 29–1977
Elaborator: I.S.P.I.F.
Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor
Înlocuieşte parţial
de fundare slabe prin procedee mecanice
II-2 I.C.C.P.D.C. C 29–1977
C 29-1985 (caietele I....VI) B. C. nr.8/1986
20/11.04.1985
Elaborator: I.N.C.E.R.C.,ICH -Fil.
Timişoara şi Pol. Timişoara
Îndrumător tehnic pentru studiul
proprietăţilor pământurilor necoezive I.C.C.P.D.C.
II-3 P 125-1984 B.C. nr. 4/1985
lichefiabile 82/05.11.1984
Elaborator: I.C.H. şi I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce
M.L.P.A.T.
II-4 P 134-1995 înglobează materiale geosintetice B.C. nr. 9/1995
1/N/20.01.1995
Elaborator: U.T.C.B.
Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea
pământurilor sensibile la umezire şi a
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
II-5 C 168-1980 nisipurilor prin silicatizare şi B.C. nr. 12/1980
91/17.11.1980 C 168–1974
electrosilicatizare
Elaborator: I.C.H.
Normativ privind executarea lucrărilor de
terasamente pentru realizarea fundaţiilor I.C.C.P.D.C Înlocuieşte
II-6 C 169-1988 B.C. nr. 5/1988
construcţiilor civile şi industriale 59/30.09.1988 C 169–1983
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru executarea
I.G.S.C.
II-7 C 178-1976 drenurilor orizontale prin vibroforare B.C. nr. 11-12/1976
132/29.06.1976
Elaborator: Inst. Politehnic Timişoara
Instrucţiuni tehnice pentru executarea
forajelor prin metoda vibroforării I.C.C.P.D.C
II-8 C 218-1984 B.C. nr. 8/1984
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timişoara 58/16.05.1984
I.P.Timişoara
NP 001-1996 Cod de proiectare şi execuţie pentru M.L.P.A.T. Înlocuieşte
III-1 B.C. nr. 7/1996
construcţii fundate pe pământuri cu 11/N/12.02.1996 P 70-1979
10
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
umflături şi contracţii mari
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Normativ privind fundarea construcţiilor pe
pământuri sensibile la umezire (proiectare M.L.P.A.T. Înlocuieşte
III-2 P 7- 2000 B.C. 7/2001
execuţie, exploatare) 333/N/8.12.2000 P7-1992
Elaborator: I.N.C.E.R.C., AIIR
Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor
de fundare slabe, prin procedee mecanice. M.L.P.A.T. Înlocuieşte
III-3 NE 008-1997 B.C. nr. 15/1998
Compactare cu maiul f.greu – caiet VIII 60/N/11.03.1997 C 29–1977
Elaborator : I.N.C.E.R.C. , IPTANA
Ghid de proiectare. Calculul terenului de
fundare la acţiuni seismice în cazul fundării M.L.P.A.T Înlocuieşte
III-4 GP 014-1997 B.C. nr. 12/1998
directe` 58/N/11.03.1997 C 239-1992
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Specificaţie tehnică privind refacerea prin
obturare şi etanşare a contactului teren-
M.L.P.A.T.
III-5 ST 015-1997 infrastructură pentru construcţii de locuinţe, B.C. nr. 9/1998
54/N/11.03.1997
social - culturale şi industriale
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru execuţia compactării în plan
M.L.P.A.T
III-6 GE 026-1997 orizontal şi înclinat a terasamentelor B.C. nr. 5/1998
59/N/11.03. 1997
Elaborator: I.S.P.I.F.
Ghid practic privind tehnologia de execuţie a
piloţilor pentru fundaţii M.L.P.A.T. Înlocuieşte
III-7 GE 029-1997 B.C. nr. 12/1998
Elaborator : I.N.C.E.R.C., UTCB; Inst. Pol 55/N/11.03.1997 C 160–1975
Timişoara
Instrucţiuni tehnice pentru determinarea
tasării construcţiilor de locuinţe, social
I.G.S.C.
III-8 C 61-1974 culturale şi industriale, prin metode B.C. nr. 4/1975
183/29.12. 1974
topografice
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea I.C.C.P.D.C. Înlocuiesc
III-9 C 159-1989 B.C. nr. 4/1990
terenului de fundare prin metoda penetrării 42/18.12.1989 C 159-1973 şi
11
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
cu con, penetrare statică penetrare dinamică, C176–1975
vibropenetrare
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timişoara
I.P.Timişoara
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea
pământurilor stabilizate la lucrările de I.C.C.P.D.C. Înlocuiesc
III-10 C 196-1986 B.C. nr. 8/1986
fundaţii 30/03.10.1986 C 196–1979
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni pentru completarea formularului
de evidenţă a studiilor geotehnice conform I.C.C.P.D.C.
III-11 C 213-1983 B.C. nr. 7/1983
prevederilor STAS1242/1 – 1989 26/28.04.1983
Elaborator: I.S.P.I.F.
Instrucţiuni tehnice pentru elemente de
fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de
I.C.C.P.D.C. Înlocuiesc
III-12 C 215-1988 centrale termoelectrice situate în terenuri cu B.C. nr. 6/1988
83/06.12.1988 C 215–1983
agresivităţi naturale şi industriale
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Metodologie de determinare a
caracteristicilor dinamice ale terenului de M.L.P.A.T.
III-13 C 241-1992 B.C. nr. 9/1993
fundare la solicitări seismice 8/N/12.03.1993
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea
executarea, recepţionarea lucrărilor de
îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare
M.L.P.A.T.
III-14 C 251-1994 prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale B.C. nr. 7/1994
4/N/11.02. 1994
de aport pe cale dinamică
Elaborator: U.T. Timişoara; I N C E R C
Timişoara
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea
executarea şi recepţionarea lucrărilor de
M.L.P.A.T.
III-15 C 252-1994 fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc B.C. nr. 7/1994
3/N/11.02. 1994
prin vibropresare
Elaborator: U.T.Timişoara
12
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Normativ privind încercarea în teren a
M.L.P.A.T.
III-16 NP 045 – 2000 piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii B.C. nr. 7/2001
264/N/02.11.2000
Elaborator: I.S.P.I.F.
Normativ pentru utilizarea materialelor
M.L.P.T.L. Înlocuieşte
III-17 NP 075-2002 geosintetice la lucrările de construcţii B.C. nr. 13/2002
1228/03.09.2002 C 227-1988
Elaborator U.T.C.B.
Îşi încetează
Normativ privind principiile , exigenţele şi
aplicabilitatea la
metodele cercetării geotehnice a terenului de M.L.P.T.L.
III-18 NP 074-2002 B.C. nr. 13/2002 intrarea în valabilitate
fundare 1216/29.08.2002
a normativului NP
Elaborator U.T.C.B.
074-2007
Normativ privind documentaţiile geotehnice
M.D.L.P.L.
III-19 NP 074-2007 pentru construcţii În curs de publicare
128/ 08.05.2007
Elaborator U.T.C.B.
Ghid pentru sistematizarea, stocarea şi
reutilizarea informaţiilor privind parametrii M.L.P.T.L. B.C. nr. 24/2003
III-20 GE 044-2001
geotehnici. 1219/06.09.2001
Elaborator U.T.C.B.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi
executarea baretelor pentru fundarea
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
III-21 P 106-1985 construcţiilor B.C. nr. 7/1985
5/14.02.1985 P 106- 1979
Elaborator : I.N.C.E.R.C., I.C.B.-Cat.
Geotehnică şi fundaţii
Ghid privind proiectarea şi execuţia
M. Of. , p I , nr. 430
minipiloţilor foraţi (revizuire şi completare Înlocuieşte
III-22 GP 113-2004 MTCT 172/2005 bis/20.05.2005
C 245-93) C 245-93
B.C. nr.15/2005
Elaborator : IPTANA SA
Normativ privind proiectarea, execuţia, M. Of. , p I , nr. 458
MTCT
III-23 NP 113-2004 monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi bis/30.05.2005
279/2005
Elaborator U.T.C.B. B.C. nr.19/2005
Normativ pentru proiectarea structurilor de M. Of. , p I , nr. 451
MTCT P 10-86 îşi încetează
III-24 NP 112-2004 fundare directă bis/27.05.2005
275/2005 aplicabilitatea
Elaborator U.T.C.B. B.C. nr. 14/2005
13
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Normativ privind proiectarea şi execuţia M. Of. , p I , nr. 453
MTCT P 109-80 îşi încetează
III-25 NP 114-2004 ancorajelor în teren bis/27.05.2005
363/2005 aplicabilitatea
Elaborator U.T.C.B. B.C. nr. 16/2005
Normativ privind cerinţele de proiectare şi M. Of. , p I , nr. 911
MTCT
III-26 NP 120-2006 execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane bis/09.11.2006
1730/21.09.2006
Elaborator : IPTANA S.A. B.C. nr.22/2006
Ghid privind proiectarea structurilor de
M. Of. , p I , nr. 896
pământ armat cu materiale geosintetice şi MTCT
III-27 GP 093-2006 bis/03.11.2006
metalice 1764/21.09.2006
B.C. nr.21/2006
Elaborator U.T.C.B
Specificaţie tehnică privind produse din oţel
M. Of. , p I , nr. 1.086 ST 009-2004 îşi
utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de MTCT
IV-1 ST 009-2005 bis/02.12.2005 încetează
performanţă 1.944/14.11.2005
B.C. nr.21/2005 aplicabilitatea
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Cod de practică pentru executarea lucrărilor B.C. nr. 8-9/1999 Partea Înlocuieşte
din beton, beton armat şi beton M.L.P.A.T. A C 140–1986
IV-2 NE 012-1999
precomprimat 59/N/24.08.1999 B.C. nr. 10/1999 Partea C 21–1985
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B C 206–1985
Cod de practică pentru executarea lucrărilor
din beton, beton armat şi beton
NE 012-1- Ordin în curs de
IV-3 precomprimat. Partea I: Producerea
2007 aprobare
betonului
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru sudarea
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
IV-4 C 28-1983 armăturilor de oţel – beton B.C. nr. 7/1983
46/28.06.1983 C 28–1976
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timişoara
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi
folosirea armării cu plase sudate a I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
IV-5 P 59-1986 B.C. nr. 10/1986
elementelor de beton 49/09.12.1986 P 59–1980
Elaborator: I.P.C.T.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
IV-6 C 122-1989 executarea lucrărilor de construcţii din beton B.C. nr. 2/1991
51/30.12.1989 C 122–1981
aparent cu parament natural
14
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Cluj-
Napoca
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
IV-7 C 130-1978 torcretare a mortarelor şi betoanelor B.C. nr. 8/1979
48/22.03.1979 C 130–1971
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea planşeelor
M.T.C.T. B.C. nr. 14/2004
IV-8 P 134-2003 compuse din tablă cutată-beton revizuire P 134-1993
302/16.09.2003 B.C. nr. 9/2006
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Timişoara
Instrucţiuni tehnice pentru realizarea
M.L.P.A.T.
IV-9 C 248-1993 betoanelor de nisip B.C. nr. 2/1994
24/N/01.10. 1993
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Timişoara
Ghid pentru determinarea experimentală in
situ şi în laborator a modulului static şi M.L.P.T.L.
IV-10 GE 039-2001 B.C. nr. 1/2002
dinamic de elasticitate a betonului. 1224/06.09.2001
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid privind utilizarea metodei electro
magnetice la determinarea parametrilor de
M.L.P.T.L.
IV-11 GE 040-2001 armare a elementelor existente din beton B.C. nr. 1/2002
1223/06.09.2001
armat
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Cod de practică pentru execuţia elementelor
prefabricate din beton, beton armat şi beton M.L.P.T.L.
IV-12 NE 013-2002 B.C. nr. 8/2002
precomprimat 451/26.03.2002
Elaborator : PROCEMA S.A.
Specificaţie tehnică privind cerinţele şi
criteriile de performanţă pentru ancorarea în
M.L.P.T.L.
IV-13 ST 043-2001 beton cu sisteme mecanice şi metode de B.C. nr. 12/2002
1620/02.11.2001
încercare
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Specificaţie tehnică privind ancorarea
armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de M.L.P.T.L.
IV-14 ST 042-2002 B.C. nr. 12/2002
consolidare a elementelor şi structurilor din 1621/02.11.2001
beton armat-proiectare şi execuţie
15
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Normativ de proiectare a elementelor
compuse din betoane de vârste diferite şi a Ordin: M. Of. , p I ,
M.T.C.T.
IV-15 NP 093-2003 conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi nr. 852 /29.11.2003
871/19.11.2003
suprabetonări B.C. nr. 2/2004
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Cluj
Ghid privind proiectarea şi execuţia
Ordin: M.Of. ,p I ,
rezervoarelor mici din elemente prefabricate M.T.C.T.
IV-16 GP 081-2003 nr. 670/23.09.2003
în zone rurale 306/16.09.2003
Anexa:B.C.13/2004
Elaborator: I.N.C.E.R.C. CLUJ
Ghid privind stabilirea criteriilor de Ordin: M.Of., p I ,
performanţă şi a compoziţiilor pentru M.L.P.T.L. nr. 576
IV-17 GP 075-2002
betoanele armate dispers cu fibre metalice 603/21.04.2003 Anexa:nr. 576 bis
Elaborator: PROCEMA SA /12.08.2003
Ghid privind proiectarea şi execuţia
consolidării prin precomprimare a M.T.C.T.
IV-18 GP 080-2003 B.C. nr.1/2004
structurilor din beton armat şi din zidărie 307/16.09.2003
Elaborator: I.N.C.E.R.C. CLUJ
Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia,
urmărirea comportării, repararea şi M. Of. , p I , nr. 437
IV-19 NP 108-2004 consolidarea coşurilor industriale din beton MTCT 179/2005 bis/24.05.2005
armat B.C.nr.19/2005
Elaborator: U.T.C.B.
Normativ pentru proiectarea coşurilor P 133-96 îşi încetează
M. Of. , p I ,nr. 427
industriale din beton armat (revizuire P 133- aplicabilitatea
IV-20 P 133-2004 MTCT 178/2005 bis/20.05.2005
96) începând cu 1 iunie
B.C. nr.19/2005
Elaborator: U.T.C.B. 2006
Metodologie de investigare a zidăriilor vechi M.L.P.A.T.
V-1 MP 007-1999 B.C. nr. 8/2000
Elaborator: PROCEMA S.A. 48/N/02.08.1999
Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi
I.C.C.P.D.C. Înlocuiesc
V-2 C 17-1982 prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială B.C. nr. 1/1983
127/02.11.1982 C 17-1978
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
V-3 C 193-1979 Instrucţiuni tehnice pentru executarea I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 9/1979
16
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
zidăriilor din piatră brută 64/19.04.1979
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare şi execuţie pentru
prinderea elastică a pereţilor de M.L.P.A.T.
V-4 GP 053 – 2000 B.C. nr. 12/2001
compartimentare de structura de rezistenţă 258/N/2.11.2000
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Cluj
De la data de
26.09.2006,
P 2-1985 se aplică:
a) la proiectarea
clădirilor noi, în cazul
contractelor încheiate
până la 01.01.2007;
b) la expertizarea
tehnică şi proiectarea
consolidării clădirilor
Ordin: M.Of. ,p I , existente,în cazul
Cod de proiectare pentru structuri din zidărie MTCT
V-5 CR 6-2006 nr. 807/26.09.2006 contractelor încheiate
Elaborator : I.N.C.E.R.C. 1712/21.09.2006
Anexa:B.C.11/2006 până la data intrării în
vigoare a codului de
proiectare seismică-
Partea a III-a-
Prevederi pentru
evaluarea şi pentru
proiectarea
consolidării
construcţiilor
vulnerabile
seismic
Ghid pentru proiectarea antiseismică a
M.L.P.A.T.
VI-1 GP 003-1996 halelor parter cu structură metalică B.C. nr. 8/1997
38/N/24.05. 1996
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
VI-2 GP 004-1997 Ghid de proiectare şi execuţie a M.L.P.A.T. B.C. nr. 4/1998
17
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
membranelor pentru construcţii demontabile 3/N/13.01. 1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru calculul elementelor din
M.L.P.A.T.
VI-3 NP 012-1997 oţel cu pereţi subţiri formate la rece B.C. nr. 15/1998
10/N/03.02. 1997
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Timişoara
Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru
proiectarea şi executarea construcţiilor în
M.L.P.A.T. Înlocuieşte
VI-4 ST 013-1997 soluţie de structură spaţială reticulară B.C. nr. 15/1997
2/N/13.01. 1997 P 112–1981
planară
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin
contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din M.L.P.A.T.
VI-5 GP 016-1997 B.C. nr. 15/1997
structura clădirilor etajate 63/N/18.03.1997
Elaborator: U.T.C.B
Ghid de proiectare şi urmărire a comportării
în exploatare a acoperişurilor din ferme de M.L.P.A.T.
VI-6 GP 018-1997 B.C. nr. 14/1999
cabluri 3/N/20.01.1998
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Normativ de calcul pentru construcţii
M.L.P.A.T.
VI-7 NP 041-2000 metalice cu diafragme din tablă cutată B.C. nr. 19-20/2001
29/N/22.05.2000
Elaborator: U.T.C.B, U.P.T.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 10/1980
grinzilor din oţel cu secţiune plină, inimă 76/14.07.1980
suplă, omogene sau hibride I.C.C.P.D.C.
VI-8 P 108-1980
Elaborator: I.C.B., I.N.C.E.R.C. 01.10.1984
Îmbunătăţiri şi modificări la P 108 – 1980 I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 4/1985
Modificări la P 108 - 1980 1985 B.C. nr. 3/1986
Instrucţiuni tehnice pentru realizarea
I.C.C.P.D.C.
II-9 P 110-1981 structurilor uşoare cu ferme din cabluri B.C. nr. 5/1982
159/11.12.1981
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
VI-10 C 133-1982 elementelor de construcţii metalice cu B.C. nr. 10/1982
68/13.05.1982 C 133–1971
şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate
18
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: I.C.B; M.C.Ind; I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi
montajul tablelor metalice profilate la I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
VI-11 C 172-1988 B.C. nr. 10/1987
executarea învelitorilor şi pereţilor 26/04.06.1988 C 172–1985
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu Ordin: M.Of. , p I,
M.T.C.T.
VI-12 GP 078-2003 structură metalică nr. 666/19.09.2003
300/16.09.2003
Elaborator: U.T. Timişoara Anexa: B.C. nr.16 /2004
Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile Ordin: M.Of. , p I ,
M.T.C.T.
VI-13 GP 082-2003 la structuri metalice în zone seismice nr. 666/19.09.2003
301/16.09.2003
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Timişoara Anexa : B.C. nr. 16/2004
Ghid pentru calculul la stări limită a
M.L.P.A.T.
VII-1 NP 019-1997 elementelor structurale din lemn B.C. nr. 9/1997
65/N/28.08.1996
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea construcţiilor din Ordin: M.Of. , p I ,
M.T.C.T. Revizuire
VII-2 NP 005-2003 lemn nr. 671/23.09.2003 ;
303/16.09.2003 NP 005-1996
Elaborator: U.T.C.B. Anexă : B.C. nr. 14/2006
Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de
remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la M.L.P.T.L.
VIII-1 GP 065-2001 B.C. nr. 12/2002
acoperişuri de beton. 1624/02.11.2001
Elaborator :I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea, execuţia şi
M.Of. , p I ,
exploatarea învelitorilor acoperişurilor în M.L.P.T.L. Înlocuieşte
VIII-2 NP 069-2002 nr. 776 bis /05.11.2003
pantă la clădiri 606/21.04.2003 C 37-1988, Caietul 1
B.C.nr. 14/2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind proiectarea, execuţia şi
exploatarea învelitorilor din membrane MTCT M. Of. , p I , nr. 435
VIII-3 GP 112-2004
polimerice realizate ,,in situ” 219/2005 bis/23.05.2005
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea şi execuţia
M. Of. , p I ,
învelitorilor subţiri de beton armat şi MTCT
VIII-4 NP 119-2006 nr.937. /20.11.2006
precomprimat, monolite şi prefabricate 1733/21.09.2006
B.C. nr. 23/2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
19
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Protecţia la zgomot.Ghid de proiectare şi
execuţie a zonelor urbane din punct de M.L.P.A.T. Înlocuieşte
GP 001-1996 B.C. nr. 9/1996
IX-1 vedere acustic 22/N/03.04.1996 P 116–1987
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor
la clădirile civile cu faţade realizate din M.L.P.A.T.
IX-2 GE 025-1997 B.C. nr. 13/1997
panouri mari prefabricate din beton armat 62/N/17.03.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru proiectarea şi executarea Înlocuieşte
M.L.P.T.L.
IX-3 C 107/0-2002 lucrărilor de izolaţii termice la clădiri B.C. nr. 8/2003 C 107-1982
1572/15.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M. Of. , p I , nr.1.124 bis/
Normativ privind calculul termotehnic al Înlocuieşte
M.T.C.T. 13.12.2005
IX-4 C 107-2005 elementelor de construcţie ale clădirilor C107/1,C107/2,C107/
2055/29.11.2005 B.C.2-3/2007
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 3,C107/4, C107/5
I.C.C.P.D.C.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi B.C. nr. 11/1988
15/24.03.1989
executarea măsurilor de protecţie acustică şi
Înlocuieşte
IX-5 P 121-1989 antivibrativă la clădiri industriale
P 121–1983
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
Modificări,completări la P 121-1989 B.C.nr. 8/1993
7/N/12.03.1993
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea
măsurilor de izolare fonică la clădiri civile I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
IX-6 P 122-1989 B.C. nr. 3-4/1991
social-culturale şi tehnico-administrative 49/30.12.1989 P 122–1983
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi
executarea sălilor de audiţie publică din I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
IX-7 P 123-1989 B.C. nr. 3-4/1991
punct de vedere acustic 50/30.12.1989 P 123–1981
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea şi executarea
Înlocuieşte
măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor M.T.C.T.
IX-8 C 125-2005 B.C. nr. 15/2005 C 125–1987
acustice în clădiri 195/15.02.2005
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
20
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi
recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
C 142-1985 B.C. nr. 9/1985
IX-9 instalaţii 9/04.04.1985 C 142–1979
Elaborator: TAGLSIT
Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din
pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
IX-10 C 216-1983 B.C. nr. 5/1984
şi bazinelor 20/28.02.1984 NP 36–1982
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică
cu produse textile neţesute a conductelor şi M.L.P.A.T. Înlocuieşte
IX-11 C 233-1990 B.C. nr. 5/1991
aparatelor din instalaţii termice .1/N/10.12.1990 NP 52–1988
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi
executarea hidroizolaţiei monostrat cu folie
stratificată din PVC plastifiat la acoperişurile M.L.P.A.T. Înlocuieşte
IX-12 C 234-1991 B.C. nr. 3/1993
clădirilor industriale şi agrozootehnice, 11/N/18.10.1991 NP 44–1986
necirculabile
Elaborator: TAGLSIT; I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea, execuţia şi M.Of. , p I ,
M.L.P.T.L. Înlocuieşte
IX-13 NP 040-2002 exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri nr. 776 bis /05.11.2003
607/21.04.2003 C 246–1993
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C.nr. 15/2006
Ordin: B.C. nr.13/2001
Ghid privind optimizarea nivelului de
M.L.P.A.T. Anexa: B.C. nr.
IX-14 GP058–2000 protecţie termică la clădirile de locuit 331/N/8.12.2000 2/2002, broşură
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
I.P.C.T.
Normativ general privind calculul
transferului de masă(umiditate) prin M.L.P.T.L.
IX-15 C 107/6-2002 B.C. nr.14/2002
elemente de construcţie 1063/30.07.2002
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru proiectarea la stabilitate
Înlocuieşte
termica a elementelor de inchidere ale M.L.P.T.L.
IX-16 C 107/7-2002 B.C. nr. 8/2003 NP 200-1989
cladirilor (revizuire NP 200/89) 1574/15.10.2002
Elaborator I.N.C.E.R.C.
21
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Ghid de evaluare a gradului de confort
higrotermic din unităţile funcţionale ale M.L.P.T.L.
IX-17 GT 039-2002 B.C. nr. 8/2003
clădirilor existente 1579/15.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de evaluare a gradului de izolare
termică a elementelor de construcţie la
M.L.P.T.L.
IX-18 GT 040-2002 clădiri existente, în vederea reabilitării B.C. nr. 5/2003
termice. 1573/15.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea
M.L.P.T.L.
IX-19 GE 047-2002 rosturilor în construcţii B.C. nr. 6/2003
Elaborator : I.N.C.E.R.C. 1578/15.10.2002
Metodologie pentru evaluarea performanţelor
termotehnice ale materialelor şi produselor M.L.P.T.L.
IX-20 MP 022-2002 B.C. nr. 5/2003
pentru construcţii 1571/15.10.2002
Elaborator : PROCEMA S.A.
Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor
termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile M.L.P.T.L.
IX-21 GT 043-2002 B.C. nr. 5/2003
existente 1569/15.10.2002
Elaborator : U.A.U.I.M.
Metodologie privind determinarea
permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor
M.L.P.T.L.
IX-22 GT 044-2002 anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor B.C. nr. 6/2003
de construcţii 1570/15.10.2002
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid privind proiectarea, execuţia şi
exploatarea elementelor de construcţii M.Of. , p I ,
M.L.P.T.L. Înlocuieşte
IX-23 NP 064-2002 hidroizolate cu materiale bituminoase şi nr. 576 bis /12.08.2003
605/21.04.2003 C234-1991
polimerice B.C. nr.15/2006
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea
C 163-1987 I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
IX-24 profilelor încastrate din PVC plastifiat la B.C. nr. 5/1987
40/21.09.1987 C 163–1973
etanşarea rosturilor elementelor de
22
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
construcţii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea şi execuţia
C125-1987 îşi
măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor M. Of. , p I , nr.460
IX-25 C125-2005 MTCT 195/2005 încetează
acustice în clădiri (revizuire C125-1987) bis/31.05.2005
aplicabilitatea
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind proiectarea, execuţia şi
M.Of. , p I ,
exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane MTCT
IX-26 GP 114-2006 nr. 928/15.11.2006
bituminoase aditivate cu APP şi SBS 1734/21.09.2006
B.C.nr. 23/2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor M.Of. , p I ,
MTCT
IX-27 NP 121-2006 bituminoase ale acoperişurilor clădirilor nr. 910/08.11.2006
1732/21.09.2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C.nr. 23/2006
Înlocuieşte
Normativ privind executarea tencuielilor
NE 001-1996 M.L.P.A.T. C 18-1983
X-1 umede groase şi subţiri B.C. nr. 8/1996
23/N/03.04.1996 C3-1976
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Caiet VII-IX
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea
I.C.C.P.D.C.
X-2 C 4-1977 tapetelor B.C. nr. 12/1977
131/05.09.1977
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru executarea
placajelor din faianţă majolică şi plăci I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
X-3 C 6-1986 B.C. nr. 11/1986
ceramice smălţuite CESAROM 55/20.12.1986 C 6-1975
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru executarea
placajelor interioare cu plăci emailate sau I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
X-4 C 70-1986 B.C. nr. 11/1986
melaminate din fibre de lemn 54/20.12.1986 C 70-1970
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind executarea
placajelor din plăci de faianţă majolică şi
I.C.C.P.D.C.
X-5 C 223-1986 plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi B.C. nr. 5/1986
7/11.05.1986
prin lipire cu paste subţiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
23
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor
M.L.P.T.L.
X-6 GT 041/2002 şi pardoselilor clădirilor civile B.C. nr. 6/2003
1575/15.10.2002
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor M.Of. , p I ,
M.L.P.T.L. Înlocuieşte
X-7 GP 073-2002 ceramice exterioare aplicate la clădiri nr. 576 bis /12.08.2003
604/21.04.2003 C 202–1980
Elaborator :I.N.C.E.R.C. B.C. nr.15/2006
Ghid privind proiectarea, execuţia şi
asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii M.L.P.A.T.
XI-1 NPO 13-1996 B.C. nr. 3/1997
în care se desfăşoară activităţi de producţie 68/N/28.08. 1996
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea, execuţia şi
GP 037/0- asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri M.L.P.A.T. Înlocuieşte
XI-2 B.C. nr. 11/1999
1998 civile 50/N/17.06.1998 C 35–1982
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de Inlocuieşte
M.L.P.A.T. B.C. nr. 3/2001
XII -1 GP 052-2000 până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. I 7/1–1994
49/ N/30.06.2000 Broşură ICECON
Elaborator ICECON S.A.
Normativ pentru exploatarea instalaţiilor
electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi M.L.P.T.L. B.C. nr. 2/2002
XII –2 I 7/2-2001
1500V c.c. 1606/02.11.2001 Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ pentru proiectarea şi executarea
M.L.P.T.L.
XII -3 NP 061-2002 sistemelor de iluminat artificial din clădiri B.C. nr.10/2003
939/02.07.2002
Elaborator : U.T.C.B.
Normativ pentru proiectarea sistemelor de
M.L.P.T.L.
XII -4 NP 062-2002 iluminat rutier şi pietonal B.C. nr.10/2003
938/02.07.2002
Elaborator : U.T.C.B.
Normativ pentru proiectarea şi executarea
B.C. nr. 1/2003
instalaţiilor electrice cu tensiuni până la M.L.P.T.L. Înlocuieşte
XII -5 NP-I 7-2002 B.C. nr. 10/2006
1000V c.a. şi 1500V c.c. 1055/26.07.2002 I 7-1998
Broşură ICECON
Elaborator : ICECON S.A.
Normativ pentru proiectarea şi executarea M.L.P.T.L.
XII -6 I 18/1-2001 B.C. nr. 12/2002
instalaţiilor interioare de curenţi slabi 1617/02.11.2001
24
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
aferente clădirilor civile şi de producţie.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor electrice de semnalizare a
M.L.P.T.L. Înlocuieşte
XII-7 I 18/2-2002 incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra B.C.nr.6/2004
2014/18.12.2002 I 18-1998
efracţiei din clădiri
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea, executarea, M. Of. , p I , nr. 418
MTCT
XII-8 NP 099-2004 verificarea şi exploatarea instalaţiilor bis/18.05.2005
176/2005
electrice în zone cu pericol de explozie B.C. nr. 16/2005
Soluţii cadru pentru instalaţii automate de
stingere a incendiilor tip sprinkler la M.L.P.A.T. B.C. nr. 14/1999
XIII-1 SC 003-1997
depozite cu stive înalte 1/N/18.01. 1999 Broşură IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Cap.8 îşi încetează
Normativ pentru exploatarea instalaţiilor
M.L.P.A.T. aplicabilitatea prin
XIII -2 I 9/1-1996 sanitare B.C. nr. 12/1997
69/N/25.03. 1997 ordinul M.T.C.T.
Elaborator: PRODOMUS S.A.
nr.217/17.02.2005
M.L.P.A.T. Înlocuieşte I 9–1982
Normativ pentru proiectarea şi executarea
17/N/16.05. 1994 Cap.14 îşi încetează
instalaţiilor sanitare B.C. nr. 2/1997
XIII-3 I 9-1994 aplicabilitatea prin
Elaborator: PRODOMUS S.A.
M.L.P.A.T. ordinul M.T.C.T.
Modificări I 9 - 94
86/N/05.12.1996 nr.217/17.02.2005
Normativ pentru proiectarea şi executarea
M.L.P.A.T.
conductelor de aducţiune şi a reţelelor de B.C. nr. 13/1999
23/N/07.04.1999
alimentare cu apă şi canalizare ale
Înlocuieşte
XIII-4 I 22-1999 localităţilor
I 22–1984
Elaborator: PRODOMUS S.A.
M.L.P.T.L.
Modificări şi completări B.C. nr. 3/2002
438/22.03.2002
Normativ pentru proiectarea construcţiilor
M.L.P.A.T.
XIII-5 NP 028-1998 de captare a apei B.C. nr. 6/2000
78/N/13.10.1998
Elaborator: AQUAPROIECT S.A.
25
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii
de berbec şi stabilirea măsurilor pentru I.G.S.C.
XIII-6
I 30-1975 prevenirea efectelor negative ale acesteia la 105/05.06.1975 B.C. nr. 8/1975
instalaţiile hidraulice sub presiune
Elaborator: I.C.B.
Normativ de reabilitare a lucrărilor
M.L.P.A.T. B.C. nr. 5/2000
XIII-7 NP 036-1999 hidroedilitare din localităţile urbane
77/N/05.10.1999 Broşură IPCT
Elaborator: PRODOMUS S.A.
Ghid de proiectare pentru construcţii şi
M.L.P.T.L. B.C.nr. 9/2003
XIII-8 GP 071-2002 instalaţii de dezinfectare a apei
1411/26.09.2002 Broşură IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru instalaţii de separare a
hidrocarburilor cu deversare în reţelele de M.L.P.T.L.
XIII-9 GP 074-2002 B.C. nr. 14/2002
canalizare 1454/03.10.2002
Elaborator I.P.C.T. SA
Program de calcul pentru dimensionarea
reţelelor de şprinklere. Reţele plane M.L.P.T.L.
XIII-10 PC 021-2001 B.C. nr. 12/2002
ramificate 1616/02.11.2001
Elaborator: I.P.C.T. SA
Normativ pentru proiectarea şi executarea
M.L.P.A.T.
lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare Înlocuieşte
XIII-11 P 66-2001 11214/N/06.09.200 B.C. nr. 11/2001
a localităţilor din mediul rural P 66–2000
1
Elaborator: PROED S.A.
Ghid pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice Înlocuieşte
M.L.P.A.T. B.C. nr. 13/1997
XIII-12 P 96-1996 din clădiri civile, social-culturale şi P 96–1986
82/N/19.11. 1996 Broşură IPCT
industriale
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de execuţie pentru staţii de epurare
XIII-13 M.L.P.T.L. B.C. nr. 9/2003
GE 046-2002 pentru localităţi mici (Q<5 l/s)
1410/26.09.2002 Broşura IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de proiectare a construcţiilor pentru M.T.C.T. Ordin: M.Of. , p I ,
XIII-14 GP 087-2003
tratarea apei în vederea potabilizării 647/23.10.2003 nr. 771/04.11.2003
26
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: PROED S.A. Anexa: B.C. nr.3/2004
Broşură PROED
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi
instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea Ordin: M.Of. , p I,
M.T.C.T.
XIII-15 NP 091-2002 asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei nr. 771/04.11.2003
646/23/10/2003
mediului Anexa :B.C. nr.2/2004
Elaborator: PROED S.A.
Normativ pentru proiectarea construcíilor şi
instalaţiilor de epurare a apelor uzate M.L.P.A.T.
XIII-16 NP 032-1999 B.C.4-5/2004
orăşeneşti -Partea I : Treapta mecanică 60/N/25.08.1999
Elaborator: U.T.C.B.
Normativ pentru proiectarea
construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a Ordin: M.Of., p I ,
M.T.C.T.
XIII-17 NP 088-2003 apelor uzate orăşeneşti-Partea a II a: nr. 773/04.11.2003;
639/23.10.2003
Treapta biologică Anexa: B.C. nr.4-5/2004
Elaborator: U.T.C.B.
Normativ pentru proiectarea
construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a
Ordin: M.Of. p I ,
NP 089-2003 apelor uzate orăşeneşti-Partea a III a: M.T.C.T.
XIII-18 nr. 773/04.11.2003
Staţii de epurare de capacitate mică 640/23.10.2003
Anexa: B.C. nr.4-5/2004
(5<Q, 50 l/s) şi foarte mică (Q, 5 l/s)
Elaborator: U.T.C.B.
Ghid de proiectare pentru instalaţii sanitare.
M.L.P.A.T. Ordin: B.C. nr.7/1996
XIII-19 S - 1994 Mapa proiectantului
19/N/28.03.1996 Broşură I.P.C.T.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Înlocuieşte
Ghid de proiectare - instalaţii de gaze M.L.P.A.T. Ordin:B.C. nr. 14/1999
XIII-20 G - 1997 G–1972
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 2/N/18.01.1999 Broşură IPCT
Ghid de proiectare - instalaţii frigorifice M.L.P.A.T. Ordin:B.C. nr. 14/1999
XIII-21 F - 1998
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 2/N/18.01.1999 Broşură IPCT
Ghid de proiectare şi execuţie a reţelelor şi M.L.P.A.T. Ordin:B.C. nr. 14/1999
XIII-22 AC - 1998
instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă 9/N/16.02.1999 Broşură ICECON

27
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
şi canalizare. Ac - Mapa proiectantului
Elaborator: ICECON S.A.
Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la
instalaţiile sanitare şi de încălzire din M.L.P.A.T. Ordin:B.C. nr. 2/1997
XIII-23 SC 001-1996
clădirile existente 84/N/29.11.1996 Broşură IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Soluţii cadru de detalii conformate
M.L.P.A.T. Ordin:B.C. nr. 7/1996
XIII-24 antiseismic pentru instalaţii în construcţii
18/N/28.03. 1996 Broşură IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea, executarea şi
exploatarea instalaţiilor sanitare şi a Ordin: M.Of. , p I ,
M.T.C.T.
XIII-25 NP 084-2003 sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 867/05.12.2003
905/05.12.2003
utilizând conducte din mase plastice Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Ghid privind proiectarea, execuţia şi
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă
şi canalizare utilizând conducte din PVC şi M.L.P.A.T. Ordin: B.C. nr.1/2000
XIII-26 GP 043-1999
polietilenă 83/23.09.1999 Broşură I.P.C.T.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A., TERAPLAST
Bistriţa
Soluţii cadru de contorizare a consumurilor
M.L.P.A.T. Ordin :B.C. nr.7/1999
XIII-27 SC 002-1998 de apă, gaze naturale şi energie termică
25/N/7.04.1999 Broşură I.P.C.T.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A
Normativ privind stabilirea limitelor de
încărcare cu poluanţi a apelor uzate M.Of. , p I ,
NTPA 001-
XIII-28 industriale şi orăşeneşti la evacuarea în H.G. nr. 188/2002 nr. 187/20.03.2002
2002
receptorii naturali
Elaborator: I.C.I.M.
Normativ privind condiţiile de evacuare a
M.Of. , p I ,
NTPA 002- apelor uzate în reţelele de canalizare ale Revizuire
XIII-29 H.G. nr. 188/2002 nr. 187/20.03.2002
2002 localităţilor NTPA 002-1997
Elaborator: I.C.I.M.
XIII-30 NTPA 011- Norme tehnice privind colectarea, epurarea H.G. nr. 188/2002 M.Of. , p I ,
28
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
2002 şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti nr. 187/20.03.2002
Elaborator: I.C.I.M.
Specificaţii tehnice privind staţiile de
epurare monobloc, containerizate şi
M.L.P.T.L. Ordin: B.C.nr. 1/2002
XIII-31 ST 041-2000 automatizate, utilizate pentru comunităţi 665/30.04.2001 Broşura PROED SA
mici
Elaborator: PROED S.A.
Ghid pentru execuţia şi exploatarea M. Of. , p I , nr. 345
XIII-32 GE 052-2004 rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea MTCT 164/2005 bis/25.04.2005
apei potabile B.C.nr. 6/2006
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a M. Of. , p I , nr. 338
XIII-33 GP 106-2004 lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare MTCT 161/2005 bis/21.04.2005
în mediul rural B.C. nr.22-23-24/2005
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi
M. Of. , p I , nr. 337
instalaţiilor de epurare a apelor uzate
XIII-34 NP 107-2004 MTCT 163/2005 bis/21.04.2005
orăşeneşti – Partea a IV-a: treapta de epurare
B.C. nr.2/2005
avansată a apelor uzate
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi
M. Of. , p I , nr. 888
instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - MTCT
XIII-35 NP 118-2006 bis/31.10.2006
Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor 1729/21.09.2006
B.C. nr.20/2006
Elaborator: U.T.C.B.
Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea M. Of. , p I ,
MTCT
XIII-36 NE 035-2006 conductelor pentru transportul apei nr. 903bis/7.11.2006
1736/21.09.2006
Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.19/2006
Normativ pentru proiectarea şi executarea
M.L.P.A.T. B.C. nr. 6/1999 Înlocuieşte
I 5-1998 instalaţiilor de ventilare şi climatizare
XIV-1 55/N/15.07. 1998 Broşură ICECON I 5–1979
Elaborator: ICECON S.A.
Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru
ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin M.L.P.A.T. B.C. nr. 9/1994
XIV-2 I 5/1-1994
jeturi de aer orizontale 15/N/07.07. 1994
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind exploatarea instalaţiilor de M.L.P.A.T.
XIV-3 I 5/2-1998 B.C. nr. 6/1999
ventilare şi climatizare 55/N/15.07.1998
29
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea şi executarea
M.L.P.T.L. Înlocuieşte
XIV-4 I 13-2002 instalaţiilor de încălzire centrală B.C. nr. 14-15/2003
930/02.07.2002 I 13-1994
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de Înlocuieşte
M.L.P.T.L.
XIV-5 I 13/1-2002 încălzire centrală B.C. nr. 14-15/2003 I 13/1-1994
929/02.07.2002
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru calculul consumului de căldură
al clădirilor dotate cu sisteme pasive de M.L.P.A.T.
XIV-6 GP 017-1996 B.C. nr. 10/1998
încălzire solară 68/N/25.03. 1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru proiectarea, execuţia B.C. nr. 4/1997
exploatarea şi postutilizarea punctelor de M.L.P.A.T. Broşură Societatea
XIV-7 NP 018-1997
desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori 78/N/12.05. 1997 Română de Protecţie
Elaborator: Romanian Oil Company Ltd contra Incendiilor
Specificaţie tehnică privind certificarea de
conformitate a calităţii ţevilor din oţel M.L.P.A.T. B.C. nr. 5/2000
XIV-8 ST 020-1998
preizolate 22/N/7.04. 1999 Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Ghid pentru determinarea consumurilor
M.L.P.A.T.
tehnologice considerate pierderi de gaze
75/N/05.10. 1999
XIV-9 GT 022-1999 naturale din reţelele de transport şi B.C. nr. 3-4/2000
M.I.C.
distribuţie
249/17.09. 1999
Elaborator: U.T.C.B
Specificaţie tehnică privind controlul
calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a
gazelor naturale utilizând conducte din M.L.P.A.T. B.C. nr. 13/2000
XIV-10 ST 023-1999
polietilenă de medie densitate.Cerinţe de 19/N/07.04.2000 Broşură ICECON
calitate. Procedură de verificare
Elaborator ICECON S.A.
Specificaţie tehnică privind tehnologiile de
M.L.P.A.T. B.C. nr. 14-15/2000
XIV-11 ST 024-2000 execuţie şi procedeele de verificare a
18/N/07.04.2000 Broşură ICECON
sistemelor de distribuţie a gazelor naturale,
30
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
cu conducte din polietilenă
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ pentru proiectarea şi executarea
Înlocuieşte
I 31-1999 sistemelor de alimentare cu gaze petroliere M.L.P.A.T. B.C. nr. 2/2000
XIV-12 I 31–1976
lichefiate (G.P.L.) 74/N/5.10.1999 Broşură IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru exploatarea sistemelor de
Înlocuieşte
alimentare cu gaze petroliere lichefiate M.L.P.A.T. B.C. nr. 2/2000
XIV-13 I 33-1999 I 33–1976
(G.P.L.) 74/N/05.10.1999 Broşură IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru proiectarea, execuţia şi
exploatarea instalaţiilor de încălzire prin M.L.P.A.T. B.C. nr. 12/2000
XIV-14 NP 031-1999
radiaţie de pardoseală 64/N/25.08.1999 Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ de proiectare, executare şi
exploatare a sistemelor de alimentare cu
NP 037/1- M.L.P.A.T.
gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) pentru B.C. nr. 1/2000
XIV-15 1999 72/N/04.10.1999
autovehicule prin staţii independente
Elaborator: SIGMA S.R.L
Normativ de proiectare, execuţie şi
M.L.P.A.T.
exploatare a sistemelor de alimentare cu
73/N0/5.10. 1999 B.C. nr. 1/2000
XIV-16 NP 037-1999 gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) , pentru
M.I.C. Broşură IPCT
autovehicole
116/29/24.08. 1999
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru calculul necesarului anual de
GP 039-1999 M.L.P.A.T.
XIV-17 căldură al clădirilor de locuit B.C. nr. 9/2000
76/N/05.10.1999.
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru alegerea, proiectarea,
întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi
echipamentelor de siguranţă din dotarea M.L.P.A.T.
XIV-18 GP 041-1998 B.C. nr. 10/2000
instalaţiilor de încălzire cu apă având 26/N/07.04. 1999.
temperatura maximă de 115 gr.C
Elaborator: I.N.C.E.R.C.; I.C.B.
31
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi
exploatarea instalaţiilor de utilizare a
I.C.C.P.D.C.
XIV-19 I 42-1985 energiei solare pentru prepararea apei calde B.C. nr. 8/1985
14/05.03.1985
de consum
Elaborator: I.N.C.E.R.C.; I.P.C.T.; ICRAL
Instrucţiuni privind metodologia de testare
M.L.P.A.T.
XIV-20 I 45-1993 aeraulică şi termică a camerelor curate B.C. nr. 6/1994
14/N/9.04. 1993
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a Ordin :B.C. nr. 13/2000
M.L.P.A.T.
XIV-21 GP 051-2000 centralelor termice mici Anexa :B.C. nr.
50/N/30.06.2000
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 6/2001,Broşură IPCT
Normativ pentru expertizarea termică şi
energetică a clădirilor existente şi a
M.L.P.A.T. B.C. nr. 4/2001
XIV-22 NP 048-2000 instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei
324/N/4.12.2000 B.C.nr. 16-17/2006
calde de consum aferente acestora
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru defalcarea consumurilor de
căldură pentru încălzire şi preparare a apei
M.L.P.T.L.
XIVI-23 GT 029-2001 calde de consum la clădiri de locuit B.C. nr. 3/2002
1612/02.11.2001
colective
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Specificaţie tehnică privind montarea şi
utilizarea repartitoarelor M.L.P.T.L.
XIV-24 ST 046- 2001 pentru consumurile de căldură ale corpurilor 1618/02.11.2001 B.C. nr. 3/2002
de încălzire
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru urmărirea comportării în
M.L.P.T.L.
exploatare a schimbătoarelor de căldură din
XIV-25 GT 028-2001 1611/02.11.2001 B.C. nr. 3/2002
centralele şi punctele termice
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid privind proceduri de efectuare a
M.L.P.T.L.
XIV-26 GT 032-2001 măsurărilor necesare expertizării B.C. nr. 3/2002
1628/02.11.2001
termoenergetice a construcţiilor şi
32
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
instalaţiilor aferente
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Soluţii cadru pentru reabilitarea şi
modernizarea instalaţiilor de încălzire din M.L.P.T.L.
XIV-27 SC 006-2001 B.C. nr. 5/2002
clădiri de locuit 1625/02.11.2001
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Metodologie privind stabilirea ordinii de
priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a
clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program
M.L.P.T.L.
XIV-28 MP 013-2001 cadru al programului naţional anual de B.C. nr. 5/2002
1626/02.11.2001
reabilitare şi modernizare termică a clădirilor
şi instalaţiilor aferente
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru proiectarea automatizării
M.L.P.T.L.
XIV-29 I 36-2001 instalaţiilor din centrale şi puncte termice. B.C. nr. 6/2002
1614/02.11.2001
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru transformarea punctelor termice
GP 066-2002 alimentate de la industrie, în centrale termice M.L.P.T.L.
B. C. nr. 22/2003
XIV-30 pentru ansambluri urbane 942/02.07.2002
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ de proiectare,execuţie şi
exploatare pentru reţele termice cu conducte M.L.P.T.L. Înlocuieşte
XIV-31 NP 029-2002 B.C. nr. 24/2003
preizolate 940/02.07. 2002 NP 029-1998
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi
energetice a clădirilor de locuit existente şi a
M.L.P.T.L
XIV-32 GT 036-2002 instalaţiilor de încălzire a apei B.C. nr. 3/2003
934/02.07. 2002
calde de consum, aferente acestora
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid privind determinarea suprafeţei
M.L.P.T.L.
XIV-33 GP 067-2002 echivalente termic a corpurilor de încălzire B. C. nr. 20/2003
941/02.07. 2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
XIV-34 NP 058-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea M.L.P.T.L. B. C. nr. 21/2003
33
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
sistemelor centralizate de alimentare cu 931/02.07. 2002
energie termică - reţele şi puncte termice
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru exploatarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termică M.L.P.T.L.
XIV-35 NP 059-2002 B.C. nr. 12/2003
-–reţele şi puncte termice 926/02.07. 2002
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Metodologie privind atestarea auditorilor Ordin: M.Of., p I ,
MP 017-2002 M.L.P.T.L.
energetici pentru clădiri nr. 837/20.11.2002
XIV-36 1850/11.11.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C. nr. 14/2002
Metodologie privind reabilitarea şi
modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de
M.L.P.T.L. B.C. nr. 7/2004
XIV-37 MP 019-2002 încălzire şi apă caldă de consum la blocurile
1412/26.09.2002 Broşura IPCT
de locuinţe cu structura din panouri mari
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-
SC 007-2002 energetică a anvelopei clădirilor de locuit M.L.P.T.L.
XIV-38 B.C. nr. 18/2003
existente 932/02.07. 2002
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de proiectare pentru instalaţii de
Ordin
încălzire. M.L.P.A.T.
XIV-39 I - 1995 B.C. nr. 7/1996
I - Mapa proiectantului 19/N/28.03.1996
Broşura IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de proiectare pentru instalaţii de Ordin
M.L.P.A.T.
XIV-40 V - 1996 ventilare. V - Mapa proiectantului B.C. nr. 7/1996
19/N/28.03. 1996
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Broşura IPCT
Ghid privind alegerea echipamentelor
Ordin Înlocuieşte
aferente instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie M.L.P.A.T.
XIV-41 GP 019-1999 B.C. nr. 10/2001 GP 019 –1997
din clădiri 78/N/05.10.1999
Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de
M.L.P.A.T.
XIV-42 GP 056-2000 încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare B.C. nr.1/2002
332/N/08.12.2000
Elaborator :U.T.C.B.
34
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de
încălzire utilizând noi sisteme de reducere a
M.L.P.A.T. Ordin B.C.nr.13/2001
XIV-43 SC 005-2000 agentului termic centrală termică de
329/N/08.12.2000 Broşură I.P.C.T.
apartament, scară de bloc,etc.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de
M.L.P.A.T.
XIV-44 SC 004-2000 climatizare la clădiri publice Ordin B.C.nr.12/2001
210/N/25/09.2000
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de
exploatare privind instalaţiile aferente M.L.P.A.T.
XIV-45 ME 005-2000 Ordin B.C.nr.13/2001
construcţiilor 330/N/08.12.2000
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Metodologie privind determinările
M.T.C.T. M.Of.,p I,
XIV-46 MP 037-2004 termografice în construcţii
711/13.04.2004 nr.405/06.05.2004
Elaborator TEHNOSISTEM S.R.L.
Metodologie privind echilibrarea hidraulică Ordin M.Of.,p I,
M.T.C.T.
XIV-47 MP 028-2003 a reţelelor termice cu apă caldă şi apă nr.867/05.12.2003 Înlocuieşte I 37-1981
904/25.11.2003
fierbinte B.C.nr.18/2006
Metodologie de calcul al performanţei M.Of.,p I,
Mc 001/1- M.T.C.T.
XIV-48 energetice a clădirilor. Partea I - Anvelopa nr.126 bis/21.02.2007
2006 157/01.02.2007
clădirii B.C.nr. 4 -7/2007
Metodologie de calcul al performanţei
M.Of.,p I,
Mc 001/2- energetice a clădirilor. Partea II – M.T.C.T.
XIV-49 nr.126 bis/21.02.2007
2006 Performanţa energetică a instalaţiilor din 157/01.02.2007
B.C.nr. 4 -7/2007
clădiri
Metodologie de calcul al performanţei M.Of.,p I,
Mc 001/3- M.T.C.T.
XIV-50 energetice a clădirilor. Partea III – Auditul şi nr.126 bis/21.02.2007
2006 157/01.02.2007
certificatul de performanţă al clădirii B.C.nr. 4 -7/2007
Îndrumător de diagnosticarea stării de
degradare şi metode de remediere şi
M.L.P.A.T. B.C. nr. 8/1994
PC 1/1-1993 protecţie anticorozivă a elementelor din
XV-1 10/N/07.04. 1994
beton armat degradate prin coroziune în
medii agresive pe bază de clor
35
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind investigarea şi diagnosticarea
stării structurilor din beton armat, beton
M.T.C.T. Înlocuieşte
XV-2 GM 018-2003 precomprimat şi oţel situate în medii B.C. nr. 6/2004
1002/10.12.2003 PC 1/2-1994
agresive
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind urmărirea comportării în
exploatare a construcţiilor situate în medii M.T.C.T. Înlocuieşte
XV-3 GM 017-2003 B.C. nr. 6/2004
agresive 1003/10.12.2003 PC 1/3-1996
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru protecţia contra coroziunii
I.G.S.C.
XV-4 I 14-1976 a construcţiilor metalice îngropate B.C. nr. 2/1976
5/11.01.1976
Elaborator: ISLGC
Ghid privind execuţia protecţiilor prin
hidrofobizare a materialelor de construcţie
M.L.P.A.T.
XV-5 GE 030-1997 aparente (lemn, beton, cărămidă,piatră B.C. nr. 8/2001
130/N/10.11. 1997
naturală şi artificială)
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare, execuţie, exploatare şi
intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale
M.L.P.A.T.
XV-6 GP 030-1998 construcţiilor exploatate în medii agresive B.C. nr. 13/1999
8/N/03.02.1998
specifice industriei de fibre şi fire sintetice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare şi execuţie pentru
realizarea intervenţiilor cu betoane
M.L.P.A.T.
XV-7 GP 033-1998 polimerice armate la elemente din beton B.C. nr. 13/1999
6/N/03.02.1998
armat degradate prin coroziune
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare
privind protecţia anticorozivă a bazinelor din
M.L.P.A.T. Înlocuieşte
XV-8 GP 036-1998 beton armat destinate neutralizării şi epurării B.C. nr. 5/1999
51/N/17.06. 1998 C 210–1982
apelor industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
36
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Norme tehnice de proiectare şi execuţie a
protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la M.L.P.A.T.
XV-9 P 127-1994 B.C. nr. 10/1994
coşurile din beton armat monolit 16/N/07.07.1994
Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucureşti
Instrucţiuni tehnice pentru protecţia
elementelor din beton armat şi beton
I.C.C.P.D.C.
XV-10 C 170-1987 precomprimat supraterane în medii agresive B.C. nr. 6/1987
41/28.09.1987
naturale şi industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind protecţia anticorozivă a
elementelor din beton armat şi beton
Va înlocui
XV-11 C 170-2007 precomprimat situate în medii agresive În curs de aprobare
C 170-1987
atmosferice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Norme tehnice privind protecţia anticorozivă
a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru
l C.C.P.D.C.
XV-12 C 225-1987 construcţii cu armături exterioare şi B.C. nr. 6/1987
43/28.09.1987
construcţii suspendate
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a
igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane M.L.P.T.L.
B.C. nr. 13/2003
XV-13 GE 045-2002 izolatoare rigide 1447/03.10.2002
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de execuţie privind protecţia împotriva M. Of. , p I , nr
Revizuire GP 035-
XV-14 GE 053-2004 coroziunii a construcţiilor din oţel MTCT 194/2005 .428bis/20.05.2005
1998
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C. nr. 8-9/2005
Ghid de proiectare privind protecţia M. Of. , p I , nr.441
Revizuire GP 035-
XV-15 GP 111-2004 împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel MTCT 193/2005 bis/25.05.2005
1998
Elaborator: I.N.C.E.R.C. B.C. nr.8-9/2005
Ghid privind urmărirea comportării în
M. Of. , p I , nr. 893
exploatare a protecţiilor anticorozive la MTCT Revizuire GP 035-
XV-16 GE 054-2006 bis/02.11.2006
construcţii din oţel. Măsuri de intervenţie 1735/21.09.2006 1998f
B.C. nr.22 /2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
37
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Specificaţie tehnică privind protecţiile
elementelor de construcţii din lemn M.Of. , p I ,
MTCT
XV-17 ST 049-2006 împotriva agenţilor agresivi – cerinţe şi nr. 932/16.11.2006
1731/21.09.2006
criterii de performanţă B.C.nr22/2006
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a
protecţiilor anticorosive pentru construcţii M.L.P.T.L.
XV-18 GP 072-2002 B.C. nr. 6/2003
hidrotehnice 1577/15.10.2002
Elaborator :I.N.C.E.R.C.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a
protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din M.L.P.T.L.
XV-19 GP 070-2002 B.C. nr. 6/2003
oţel îngropate 1580/15.10.2002
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Specificaţie tehnică privind utilizarea M.Of. , p I ,
MTCT
XV-20 ST 050-2006 adezivilor polimerici în construcţii nr. 942 /22.11.2006
1728/21.09.2006
Elaborator :I.N.C.E.R.C B.C.nr. 23/2006
M.L.P.T.L.
Metodologie privind executarea lucrărilor de Of.N Cad. şi
introducere a cadastrului imobiliar în Cartografie
XVI-1 B.C. nr. 7/1997
localităţi 90/N/02.06. 1997
Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C. 911- CP/02.06.
1997
M.L.P.A.T.
Metodologie privind executarea lucrărilor de Of.N. Cad. şi
introducere a cadastrului reţelelor edilitare în Cartografie
XVI-2 B.C. nr. 7/1997
localităţi 91/N/02.06. 1997
Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C. 912-CP/02.06.
1997
Specificaţie tehnică. Criterii şi metode
pentru determinarea prin măsurători a tasării
M.L.P.A.T.
XVI-3 ST 016-1997 construcţiilor.Instrucţiuni tehnice pentru B.C. nr. 11/1998
57/N/11.03. 1997
determinarea prin metode topogeodezice a
deplasării construcţiilor datorate
38
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
deformaţiilor terenului de fundare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Îndrumător privind executarea trasării de
I.C.C.P.D.C.
XVI-4 C 83-1975 detaliu în construcţii B.C. nr. 1/1976
49/08.12.1975
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi
Ordin: M.Of. Înlocuieşte
a spaţiului urban aferent la exigenţele M.L.P.T.L.
XVII-1 NP 051- 2001 nr. 287/31.05.2001 CPH 1–1993
persoanelor cu handicap. 649 /25.04.2001
Broşură IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea, realizarea şi
exploatarea construcţiilor pentru case de M.L.P.A.T.
XVII -2 NP 009-1997 B.C. nr. 6-7/1998
copii 5/N/22.01.1997
Elaborator: PRINCER SA
Normativ privind proiectarea, realizarea şi
exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi M.L.P.A.T.
XVII -3 NP 010-1997 B.C. nr. 6-7/1998
licee 5/N/22.01.1997
Elaborator: PRINCER SA
Normativ privind proiectarea, realizarea şi
exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de M.L.P.A.T.
XVII -4 NP 011-1997 B.C. nr. 6-7/1998
copii 5/N/22.01.1997
Elaborator: PRINCER SA
Normativ privind proiectarea şi verificarea
construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor M.L.P.A.T.
XVII -5 NP 015-1997 B.C. nr. 1-2-3/1998
aferente acestora 4/N/22.01.1997
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru proiectarea, execuţia,
exploatarea şi postutilizarea parcajelor M.L.P.A.T. Înlocuieşte
XVII -6 NP 24-1997 B.C. nr. 14/1999
etajate pentru autoturisme 141/N/28.11.1997 P 132-1993
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru proiectarea construcţiilor
M.L.P.A.T.
XVII -7 NP 25-1997 publice subterane B.C. nr. 14/1999
142/N/28.11.1997
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
XVII -8 P 41/1-1973 Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor C.S.E.A.L. B.C. nr. 9/1973
39
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
verzi pentru localităţile urbane 157/21.06.1973
Elaborator: ISLGC
Normativ privind dotarea cu ascensoare a
clădirilor de locuit, social-culturale, de I.C.C.P.D.C Înlocuieşte
XVII -9 P 92-1982 B.C. nr. 2/1983
turism şi administrative 116/30.09.1982 P 92–1976
Elaborator: ISLGC
Normativ privind proiectarea clădirilor de
M.L.P.T.L. Inlocuieşte
XVII -10 NP 057-2002 locuinţe B.C. nr. 9/2003
1383/24.09.2002 NP 016-1996
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru proiectarea mansardelor la B.C. nr.7/2003
M.L.P.T.L.
XVII -11 NP 064-2002 clădiri de locuit Ordin: M. Of. , p I ,
1991/12.12.2002
Elaborator: I.P.C.T.-S.A., U.A.U.I.M. nr. 944/23.12.2002
Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor
de locuinţe cu regim de înălţime până la
M.Of. , p I ,
P+9E, realizate după proiecte tip, prin M.T.C.T.
XVII -12 GP 110-2004 nr.1177bis/27.12.2005
transformarea acoperişurilor tip terasă în 364/08.03.2005
B.C. nr. 16/2005
acoperişuri înclinate, cu amenajarea de
poduri neîncălzite sau mansarde
Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor Ordin: M.Of. , p I ,
M.T.C.T.
XVII -13 GP 089-2003 la clădiri nr. 917/20.12.2003
1004/10.12.2003
Elaborator: U.A.U.I.M. Anexa: B.C. nr.21/2004
Ghid privind adoptarea măsurilor specifice
Ordin: M.Of. , p I ,
pentru accesul persoanelor cu handicap la M.T.C.T.
XVII -14 GP 088-2003 nr. 867/05.12.2003;
monumente istorice 914/26.11.2003
Anexa: B.C. nr.2/2005
Elaborator : I.N.M.I
Normativ privind criteriile de performanţă Ordin: M.Of. , p I ,
specifice rampelor şi scărilor pentru M.L.P.T.L. nr. 945/23.12.2002;
XVII -15 NP 063-2002
circulaţia pietonală în construcţii 1994/13.12.2002 Anexa: B.C. nr. 6/2004
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. B.C.nr.8-9/2005
Cerinţe esenţiale.Normativ pentru
NP 002/0- proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie M.L.P.A.T.
XVII -16 B.C nr. 11/1996
1996 publică în spiritul conceptului de 25/N/03.04.1996
performanţă
40
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea de dispensare
şi policlinici pe baza exigenţelor de M.L.P.A.T. B.C. nr. 16/2001
XVII -17 NP 021-1997
performanţă 115/N/1.09.97
Elaborator : Spital Proiect S.A.
Normativ privind proiectarea de creşe şi
creşe speciale pe baza exigenţelor de M.L.P.A.T.
XVII -18 NP 022-1997 B.C. nr.17/2001
performanţă 117/N/1.09.97
Elaborator: Spital Proiect S.A.
Normativ privind proiectarea de cămine de
bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de M.L.P.A.T. B.C. nr.18/2001
XVII -19 NP 023-1997
performanţă 118/N/1.09.97
Elaborator: Spital Proiect S.A.
Normativ privind proiectarea staţiilor de
încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
XVIII-1 P 17-1985 B.C. nr. 9/1985
electrovehicule 18/04.04.1985 P 17–1971
Elaborator: I.P.I.U.
Normativ de proiectare privind iluminatul
I.C.C.P.D.C. Înlocuiesc
XVIII -2 P 71-1986 natural în clădiri industriale B.C. nr. 11/1986
53/20.12.1986 P 71–1979
Elaborator: I.P.C.T.
Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
XVIII-3 P 117-1983 social-sanitare pentru construcţii industriale B.C. nr. 5-6/1983
18/31.03.1983 NP 30-1979
Elaborator: I.P.C.T.
Normativ pentru proiectarea, executarea, M.T.C.T. M.Of , p I ,
exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea 174 / 15.02.2005 nr. 34 bis / 13.01.2006
Se abrogă ordinul
staţiilor de distribuţie a carburanţilor la
nr.89/2004 publicat
XVIII -4 NP 004-2003 autovehicule
în M.Of. , p I nr.95
Elaborator: I.P.C.T.-S.A M.Of , p I ,
din 02.02.2004
.Modificari M.T.C.T. nr. 680 / 08.08.2006
1395 / 26.07.2006
Ghid privind proiectarea depozitelor de M. Of. , p I , nr. 448
XVIII-5 GP 107-2004 deşeuri cu materiale geosintetice MTCT 276/2005 bis/26.05.2005
Elaborator: U.T.C.B B.C.nr.3/2006
41
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
GE 027-1997 Ghid pentru proiectarea lucrărilor de apărare
XIX-1 M.L.P.A.T.
şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri B.C. nr. 12/2001
53/N/11.03.1997
Elaborator: I.S.P.I.F. .
Ghid de execuţie, exploatare şi postutilizare
a construcţiilor de captare din apa subterană, M.L.P.T.L.
XIX-2 GE 049-2002 B.C. nr. 19/2003
pentru asigurarea parametrilor funcţionali 1409/26.09.2002
Elaborator PROED S.A.
Normativ de proiectare, execuţie şi
evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a M.L.P.T.L.
XIX-3 NP 076-2002 B.C. nr. 19/2003
lucrărilor hidrotehnice din frontul barat 1709/17.10.2002
Elaborator :U.T.C.B.
Ghid de proiectare privind siguranţa în
exploatare a lucrărilor de consolidare M.L.P.T.L.
XIX-4 GP 076-2002 B.C. nr.7/2003
costieră 1710/17.10.2002
Elaborator IPTANA S.A.
Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în
siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la M.L.P.T.L.
XIX-5 GE 048-2002 B.C. nr. 7/2003
prizele de apă pe râuri 1713/17.10.2002
Elaborator AQUAPROIECT
Metodologie privind determinarea
infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ,
M.L.P.T.L.
XIX-6 MP 023-2002 canale de navigaţie si canalizări prin B.C. nr. 7/2003
1715/17.10.2002
măsurători de termometrie in foraje.
Elaborator GEOTEC S.A.
Normativ de proiectare privind protecţia
M.L.P.T.L.
NP 078-2002 cheiurilor la acostarea navelor B.C. nr. 16-17/2003
XIX-7 1711/17.10.2002
Elaborator IPTANA S.A.
Normativ de proiectare antiseismica a
M.L.P.T.L.
XIX-8 NP 077-2002 construcţiilor de acostare gravitaţională B.C. nr. 16-17/2003
1765/23.10.2002
Elaborator IPTANA S.A.
Ghid de elaborare a conţinutului cadru al M.L.P.T.L.
XIX-9 B.C. nr. 16-17/2003
GE 050-2002 evaluării impactului asupra mediului a 1712/17.10.2002
42
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
activităţilor privind amenajările portuare
si căile navigabile
Elaborator IPTANA S.A.
Normativ pentru urmărirea comportării Ordin: M.Of. , p I ,
M.T.C.T.
XIX-10 NP 087-2003 construcţiilor hidrotehnice nr. 771/04.11.2003;
645/23.10.2003
Elaborator: I.S.P.H. Anexa : B.C. nr. 13/2004
Normativ pentru instrumentarea seismică Ordin: M.Of ., p I ,
M.T.C.T.
XIX-11 NP 090-2003 a barajelor nr. 771/04.11.2003
644/23.10.2003
Elaborator: U.T.C.B. Anexa : B.C. nr.13/2004
Ghid pentru stabilirea parametrilor de
calcul ai valurilor de vânt pentru
Ordin: M.Of. , p I ,
GP 086-2003
determinarea acţiunii asupra M.T.C.T.
nr. 786/07.11.2003
XIX-12
construcţiilor portuare, maritime şi 643/23.10.2003
Anexa: B.C. nr. 15/2004
fluviale
Elaborator: U.T.C.B.
Ghid pentru dimensionarea pragurilor de Ordin: M.Of. , p I ,
M.T.C.T.
XIX-13 GP 084-2003 fund pe cursurile de apă nr. 786/07.11.2003
642/23.10.2003
Elaborator: IPTANA S.A. Anexa : B.C. nr. 2/2004
Ordin: M.Of. , p I ,
Ghid pentru proiectarea căilor navigabile M.T.C.T. nr.786/07.11.2003
XIX-14 GP 085-2003
Elaborator: IPTANA S.A. 641/23.10.2003 Anexa :B.C. nr.
17-18/2004
Ghid de proiectare şi execuţie pentru
construcţiile de tratare a apei pentru
localităţi mici şi obiective izolate, în M.L.P.T.L. Ordin: B.C.nr. 1/2002
XIX-15 GP 062-2000
vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi 666/30.04.2001 Broşura PROED SA
protecţiei mediului
Elaborator: PROED S.A.
Specificaţie tehnică privind proiectarea şi Ordin :B.C. nr. 13/2001
Înlocuieşte
executarea construcţiilor şi instalaţiilor M.L.P.A.T. Buletin Informativ
XIX-16 ST 021-1997 P 84–1988
aferente filtrelor de nisip cu nivel liber 23/N/22.05.1997 PROED SA
pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa
43
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
în exploatare
Elaborator: PROED S.A.
Ghid de proiectare şi execuţie privind
M. Of. nr. 334
realizarea şi menţinerea prin înnisipare
XIX-17 GP 103-2004 MTCT 162/2005 bis/20.04.2005
artificială a plajelor
B.C.nr.5/2006
Elaborator: IPTANA S.A.
Normativ privind proiectarea porturilor M. Of. , p I , nr. 332
XIX-18 NP 106-2004 fluviale MTCT 160/2005 bis/20.04.2005
Elaborator: IPTANA S.A. B.C. nr.4/2005
Normativ pentru realizarea pe timp friguros
a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor I.C.C.P.D.C.
XX-1 C 16-1984 B.C. nr. 6/1985
aferente 92/14.12.1984
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Iaşi
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea
executarea şi întreţinerea drumurilor de I.C.C.P.D.C. Înlocuiesc
XX-2 P 82-1986 B.C. nr. 5/1986
şantier 15/07.05.1986 P 82-1983
Elaborator: I.P.C. S.A.
Proceduri pentru atestarea conformitatii
produselor destinate constructiilor la
M.L.P.A.T. B.C. nr. 8/2001
XX- 3 PCC 002-1999 furnizor:
158/N/6.07.2000 Broşură ICECON
produse pentru stingerea incendiilor
Elaborator: ICECON S.A.
Ghid de redactare a hărţilor de risc la
alunecare a versanţilor pentru asigurarea M.L.P.A.T.
XXI-1 GT 019-1998 B.C. nr. 6/2000
stabilităţii construcţiilor 80/N/19.10.1998
Elaborator: I.S.P.I.F. Bucureşti
I.C.C.P.D.C.
Normativ pentru încercarea betonului prin B.C. nr. 8/1985 Înlocuieşte
11/22.02.1985
metode nedistructive C 26–1972
XXI-2 C 26-1985
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. C 30–1967
I.C.C.P.D.C.
Completări C 26 - 1985 B.C. nr. 2/1987 C 129–1971
19/17.04.1987
Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 10/1982
XXI-3 I 27-1982
de calitate a îmbinărilor sudate de conducte 78/10.06.1982
44
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
tehnologice
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timişoara
Completări I 27 - 1982 I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 5/1988
56/28.09.1988
Instrucţiuni tehnice pentru încercarea
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
XXI-4 C 54-1981 betonului cu ajutorul carotelor B.C. nr. 2/1982
106/1.09.1979 C 54–1976
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ pentru verificarea calităţii şi
Ordin: M.Of. , p I , Înlocuieşte
recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
C 56-2002 M.T.C.T. nr. 877/10.12.2003; C 56–1985, capitolele
XXI-5 construcţiilor
900/25.11.2003 Anexa B.C. nr. 19- ,,instalaţii “
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
20/2004
Normativ privind comportarea în timp a
M.L.P.A.T. B.C. nr. 1/2000 Înlocuieşte
XXI-6 P 130-1999 construcţiilor
57/N/18.08.1999 P 130–1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind calitatea îmbinărilor
sudate din oţel ale construcţiilor civile, M.L.P.A.T. Înlocuieşte
XXI-7 C 150-1999 B.C. nr. 7/2000
industriale şi agricole 81/N/05.10.1999 C 150–1984
Elaborator: I.N.C.E.R.C. Timişoara
Instrucţiuni tehnice pentru controlul
compactării pământurilor prin metode I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 2/1988 Înlocuieşte
XXI-8 C 180-1988
radiometrice 38/08.06.1988 C 180–1976
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii
betonului în construcţii îngropate prin I.C.C.P.D.C.
XXI-9 C 200-1981 B.C. nr. 6/1982
metoda carotajului sonic 162/22.12.1981
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ cadru privind verificarea calităţii
lucrărilor de montaj al utilajelor şi
instalaţiilor tehnologice pentru obiective de IGSIC şi ICCPDC
XXI-10 C 204-1980 B.C. nr. 5/1981
investiţii 31/21.11.1980
Elaborator: I.G.S.I.C.; I.C.C.P.D.C.
.
45
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Instrucţiuni tehnice privind încercarea in
situ prin încărcări statice, conform STAS
I.C.C.P.D.C.
XXI-11 C 205-1981 1336 - 1980 a construcţiilor civile şi B.C. nr. 1/1982
97/11.07.1981
industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind verificarea
abaterilor de la forma geometrică şi a
calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor
I.C.C.P.D.C.
XXI-12 C 220-1985 din oţel cilindrice verticale pentru B.C. nr. 9/1985
33/14.06.1985
depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere
lichide
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timişoara
Instrucţiuni tehnice privind folosirea
metodei semidistructive prin smulgere de pe
I.C.C.P.D.C.
XXI-13 C 231-1989 suprafaţa de determinare a rezistenţei B.C. nr. 1/1989
44/30.12.1989
betonului în lucrare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice privind folosirea
metodei semidistructive prin smulgere din
M.L.P.A.T.
XXI-14 C 236-1991 profunzime la determinarea rezistenţei B.C. nr. 3/1992
17/N/14.12.1991
betonului din lucrare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid pentru inspectare şi diagnosticare
privind durabilitatea construcţiilor din beton M.L.P.A.T.
XXI-15 C 244-1993 B.C. nr. 9/1993
armat şi precomprimat 20/N/12.05.1993
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Îndrumător cadru privind exploatarea şi
întreţinerea clădirilor de locuit din mediu
M.L.P.A.T. B.C. nr. 10/1993
XXI-16 C 247-1993 urban aflate în proprietatea autorităţilor
21/N/27.05.1993
publice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare M.L.P.A.T. Ordin B.C. nr. 13/2001
ME 004-2000
XXI-17 în zonele de distrugeri apărute ca urmare a 47/N/30.06.2000 Broşură ICECON
46
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
unor seisme
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
elementelor componente ale M.L.P.A.T.
XXII-1 NE 005-1997 B.C. nr. 11/1997
construcţiilor.Intervenţii la învelitori şi 81/N/20.05.1997
acoperişuri (terase şi şarpante)
Elaborator: I.P.C. S.A.
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
elementelor componente ale M.L.P.A.T.
XXII-2 NE 006-1997 B.C. nr. 14/1997
construcţiilor.Intervenţii la 80/N/20.05.1997
compartimentările spaţiilor interioare
Elaborator: I.P.C. S.A.
Ghid privind postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor şi elementelor componente
M.L.P.A.T.
XXII-3 NE 007-1997 ale construcţiilor.Intervenţii la închideri B.C. nr. 13/1997
79/N/20.05.1997
exterioare
Elaborator: I.P.C. S.A.
Normativ privind executarea lucrărilor de
Înlocuieşte
întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii M.L.P.A.T.
XXII-4 GE 032-1997 B.C. nr. 11/1999 P 135-1995 şi
speciale 116/N/01.09.1997
P135/1-1996
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
M.L.P.A.T.
XXII-5 NP 035-1999 elementelor componente ale construcţiilor. B.C. nr. 9/2000
82/N/05.10.1999
Intervenţii la structuri
Elaborator: I.P.C. S.A.
Ghid şi program de calcul cadru al
responsabilului cu urmărirea în exploatare a M.L.P.A.T.
XXII-6 GE 035-1999 B.C. nr. 7/1999
construcţiilor 29/N/07.04.1999
Elaborator: C.O.C.C. - S.A.
XXII-7 C 149-1987 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de I.C.C.P.D.C. B.C nr. 5/1987 Înlocuieşte
47
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
remediere a defectelor pentru elementele de 83/21.08.1987 C 149–1981
beton şi beton armat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi
execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei
M.L.P.A.T. Înlocuieşte
XXII-8 C 203-1991 termice şi de remediere a situaţiilor de B.C. nr. 6/1991
4/N/17.04.1991 C 203-1982
condens la pereţii clădirilor existente
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Metodologie privind programul de urmărire
Ordin: M.Of. , p I ,
în timp a comportării construcţiilor din punct M.T.C.T.
XXII-9 MP 031-2003 nr. 920/22.12.2003
de vedere al cerinţelor funcţionale 1010/10.12.2003
Anexa B.C.2/2004
Elaborator: U.A.U.I.M.
Metodologie privind executarea
hidroizolaţiei cu materiale compozite la
zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri Ordin: M.Of. , p I ,
M.T.C.T.
XXII-10 MP 029-2003 de patrimoniu.Studiu de caz: Biserica nr. 915/20.12.2003
1008/10.12.2003
Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni- Anexa B.C.23/2004
Mănăstirea Popăuţi
Elaborator: PROCEMA S.A.
Ghid privind identificarea şi clasificarea
Ordin: M.Of. , p I ,
defectelor la tunelurile pentru căi de M.T.C.T.
XXII-11 GT 061-2003 nr. 917/20.12.2003
comunicaţie 1005/10.12.2003
Anexa B.C.23/2004
Elaborator : U.T.C.B.
Metodologie pentru consolidarea stratului
suport (zidărie, tencuieli) şi tratamentul
suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu
valoare de patrimoniu, în condiţii de Ordin: M.Of., p I ,
M.T.C.T.
XXII-12 MP 030-2003 umiditate excesivă şi existenţa nr. 922/22.12.2003
1009/10.12.2003
biodegradării.Studiu de caz: Biserica Sfântul Anexa: B.C.9/2004
Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea
Popăuţi
Elaborator: PROCEMA S.A.
XXII-13 GP 079-2003 Ghid privind proiectarea şi execuţia M.T.C.T. Ordin: M.Of. , p I ,
48
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
consolidării structurilor în cadre din beton 305/16.09.2003 nr. 670/23.09.2003;
armat cu pereţi turnaţi in situ Anexa : B.C. nr.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. CLUJ 15/2004
Metodologie privind evaluarea Ordin: M.Of. , p I ,
caracteristicilor fizico-mecanice reziduale M.T.C.T. nr. 670/23.09.2003 ;
XXII-14 MP 027-2003
ale betonului armat supus la incendii 308/16.09.2003 Anexa: B.C .nr: 17-
Elaborator: I.N.C.E.R.C. CLUJ 18/2004
Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip
AEROLYTE) în procesul de sablare în
M.L.P.A.T.
XXII-15 GE 003-1996 cadrul lucrărilor de reabilitare a B.C. nr. 8/1997
53/N/15.07.1996
construcţiilor
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
Specificaţie tehnică privind criteriile şi
nivelele de performanţă ale materialelor de
sablare folosite pentru reabilitarea M.L.P.A.T.
XXII-16 ST 003-1996 B.C. nr. 14/1997
construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii 56/N/15.07.1996
acestora
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
Ghid privind investigarea stării tehnice a
rezervoarelor, decantoarelor şi M.T.C.T.
XXII-17 GT 052-2002 B.C. nr. 1/2004
metantancurilor în exploatare 965/02.12.2003
Elaborator: I.N.C.E.R.C. CLUJ
Ghid privind execuţia decupărilor şi
perforărilor în elementele de construcţii din M.L.P.A.T.
XXII-18 GE 009-1997 Broşură ICECON
beton şi beton armat 30/N/03.03.1997
Elaborator: ICECON S.A.
Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare
a elementelor de construcţii din beton şi M.L.P.A.T.
XXII-19 GE 022-1997 Broşură ICECON
beton armat 43/N/03.03.1997
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ de proiectare pentru lucrările de M. Of. , p I , nr. 434
XXII-20 NP 103-2004 reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere OMTCT 181/2005 bis/23.05.2005
în exploatare B.C. nr.6/2005
49
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Ghid de utilizare pentru nacele suspendate
M.L.P.A.T.
XXIII-1 GE 001-1996 pe cabluri B.C. nr. 4/1997
57/N/15.07.1996
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
Instrucţiuni tehnice pentru repararea
utilajelor folosite în construcţii din codurile
I.C.C.P.D.C.
XXIII-2 U 3-1989 42, 611-5 şi 650-658, prin sistemul de B.C. nr. 2/1989
22/26.06.1989
înlocuire a subansamblurilor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Metodologia privind elaborarea cerinţelor
pentru mijloace tehnice şi echipamente
M.L.P.A.T. B.C. nr. 1/1997
XXIII-3 IM 004-1996 utilizate la executarea lucrărilor de
45/N/15.07.1996 Broşură ICECON
construcţii
Elaborator ICECON S.A.
Specificaţie tehnică privind criteriile şi
nivelele de performanţă ale echipamentelor
pentru lucrări de beton pentru asigurarea
M.L.P.A.T. B.C. nr. 14/1997
XXIII-4 ST 006-1996 calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii, a
47/N/15.07.96 Broşură ICECON
asigurării în exploatare şi a protecţiei
mediului ambiant
Elaborator: ICECON S.A.
Specificaţie tehnică privind criteriile şi
nivelele de performanţă ale echipamentelor
pentru lucrări de finisaj, pentru asigurarea
M.L.P.A.T. B.C. nr. 2/1997
XXIII-5 ST 007-1996 calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi a
49/N/15.07.1996 Broşură ICECON
sănătăţii, a siguranţei în exploatare şi a
protecţiei mediului ambient
Elaborator: ICECON S.A.
Metodologia de calcul a producţiei
echivalente realizate de maşinile şi utilajele
I.C.C.P.D.C.
XXIII-6 de construcţii şi a gradului de mecanizare a B.C. nr. 12/1985
62/30.10.1985
lucrărilor de construcţii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
50
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Normativ privind dotarea cu maşini, scule şi
I.C.C.P.D.C.
XXIII-7 U 10-1980 dispozitive a muncitorilor în construcţii B.C. nr. 6/1981
3/5.02.1981
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ de personal pentru activitatea de
I.C.C.P.D.C. Înlocuieşte
XXIII-8 U 11-1987 mecanizare a lucrărilor de construcţii B.C. nr. 7/1987
50/23.11.1987 U 11–1983
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Norme privind utilizarea resurselor în
activitatea de mecanizare şi transport Ordin
M.L.P.A.T.
XXIII-9 NE 004-1997 tehnologic în vederea asigurării cerinţelor de B.C. nr. 12/1999
49/N/03.03.1997
calitate a construcţiilor Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ privind asigurarea cerinţelor de
calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă Ordin
M.L.P.A.T.
XXIII-10 NE 003-1997 eficientă a maşinilor şi utilajelor de B.C. nr. 12/1999
48/N/03.03.1997
construcţii Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ privind proiectarea clădirilor civile
din punct de vedere al cerinţei de siguranţă M.L.P.T.L. Inlocuieşte
XXIV-1 NP 068-2002 B.C nr. 13/2003
în exploatare 1576/02.07.2002 CE 1/1995
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Regulament privind metodologia de
inventariere a construcţiilor tip clădire din
M.L.P.A.T.
XXIV- 2 RRS 1-1994 fondul construit existent din punct de vedere B.C. nr. 6/1995
30/N/06.10.1994
al riscului seismic
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ cadru privind detalierea
conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea M.L.P.A.T.
XXIV- 3 NC 001-1999 B.C. nr. 1/2001
10/1995 222/N/27.09.2000
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Proceduri pentru atestarea conformităţii
produselor destinate construcţiilor la M.L.P.A.T. B.C. nr. 14-15/2000
XXIV- 4 PCC 003-1999
furnizor: ancoraje şi blocaje pentru 157/N/06.07.2000 Broşură ICECON
precomprimarea betonului
51
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ de proiectare a sălilor aglomerate
M.L.P.A.T.
XXIV- 5 NP 006-1996 cu vizitatori.Cerinţele utilizatorilor B.C. nr. 2/1997
85/N/5.12.1996
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind igiena compoziţiei aerului
în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de M.L.P.A.T.
XXIV- 6 NP 008-1997 B.C. nr. 10/1997
activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară 6/N/22.01.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Manual privind exemplificări, detalieri şi
soluţii de aplicare a prevederilor M.L.P.A.T.
XXIV- 7 MP 008-2000 B.C. nr. 8/2001
normativului de siguranţă la foc P 118-99. 31/N/22.05.2000
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
Ordin:M.Of. , p I ,
specifice activităţilor din domeniul lucrărilor M.L.P.T.L.
XXIV-8 NP 073-2002 nr.1709/17.10.2002
publice, transporturilor şi locuinţei 1992/13.12.2002
B.C.nr.4/2003
Elaborator: INCERTRANS SA
Procedură de atestare a staţiilor de producere
M.L.P.A.T. B.C. nr. 13/2000
XXIV- 9 PCC 008-2000 a agregatelor
172/N/11.08. 2000 Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Procedură de atestare a staţiilor de betoane M.L.P.A.T. B.C. nr. 13/2000
XXIV- 10 PCC 010-2000
Elaborator: ICECON S.A. 173/N/11.08.2000 Broşură ICECON
Regulamentul privind protecţia şi igiena Înlocuieşte "Normele
M.L.P.A.T.
XXIV- 11 muncii în construcţii B.C. nr. 5-6-7/1993 republicane de
9/N/15.03.93
Elaborator: I.P.C. S.A. protecţie a muncii"
Procedură de atestare a şefilor staţiilor de M.L.P.A.T.
B.C. nr. 13/2000
XXIV- 12 PCC 011-2000 betoane 175/N/11.08.2000
Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Procedură de atestare a şefilor staţiilor de M.L.P.A.T.
B.C. nr. 13/2000
XXIVI- 13 PCC 012-2000 producere a agregatelor 174/N/11.08.2000
Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Normativ privind proiectarea şi executarea
M.L.P.A.T. B.C. nr. 13/2001
XXIV-14 NP 014- 1996 măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor
23/N/19.02.1997
acustice în clădiri inclusiv instalaţii
52
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
Ghid privind procedura de verificare a
îmbinărilor sudate la materiale termoplastice Ordin :B.C. nr. 13/2001
M.L.P.A.T.
XXIV- 15 GT 024-1999 (distructive şi nedistructive). Cerinţe de Anexa: B.C. 5/2003
20/N/07.04.2000
calitate. Broşură ICECON
Elaborator: ICECON S.A.
Ghidul primarului şi al consilierilor
locali.Soluţii constructive pentru realizarea
M.L.P.A.T.
XXIV -16 GE 040-1999 locuinţelor în mediul rural cu respectarea B.C. nr. 14/1999
28/N/07.04.1999
cerinţelor din legea10/1995
Elaborator PRODOMUS
Specificaţie tehnică pentru sisteme de
stingere a incendiilor folosind generatoare de M.L.P.A.T. B.C. nr. 6/2001
XXIV-17 ST 040-2000
aerosoli tip FIREPRO 342/N/19.12.2000
Elaborator: U.T.C.B.
Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru
ignifugarea materialelor şi produselor
M.L.P.A.T.
XXIV -18 C 58-1996 combustibile din lemn şi textile utilizate în B.C. nr. 10/1996 Înlocuieşte
24/N/03.04. 1996
construcţii C 58–1986
Elaborator: C.S.Exp.S. pt. Prev. şi Sting. Inc.
Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor M.L.P.A.T. Înlocuieşte
XXIV -19 P118-1999 B.C. nr. 7/1999
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 27/N/07.04.1999 P 118–1983
Principii generale privind metodologia de
M.L.P.A.T.
XXIV -20 P 136-1995 zonare geotehnică a teritoriului României B.C. nr. 10/1995
4/N/31.01. 1995
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Instrucţiuni tehnice de proiectare şi
executare privind organizarea camerelor
M.L.P.A.T.
XXIV -21 C 253/0-1994 curate utilizate în domeniul sănătăţii(spitale, B.C. nr. 7/1995
24/N/25.08.1994
laboratoare şi industria farmaceutică)
Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT
Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie
M.L.P.A.T.
XXIV -22 C 253/1-1994 a elementelor de construcţii şi de instalaţii B.C. nr. 7/1995
24/N/25.08.1994
pentru camere curate utilizate în domeniul
53
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria
farmaceutică)
Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT
Normativ de prevenire şi stingere a
incendiilor pe durata executării lucrărilor de M. L.P.A.T. B.C. nr. 9/1994
XXIV-23 C 300-1994
construcţii şi instalaţii aferente acestora 20/N/11.07.1994. Broşură IPC
Elaborator: I.P.C. S.A.
Ghid pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de
M.L.P.T.L.
XXIV -24 GP 063-2001 evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din B.C. nr. 6/2002
1615/02.11.2001
construcţii, în caz de incendiu
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a
M.L.P.T.L.
XXIV -25 GT 030-2001 siguranţei la foc la săli aglomerate B.C. nr. 6/2002
1613/02.11.2001
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de proiectare pentru instalaţii de
M.L.P.T.L.
XXIV- 26 GP 069-2002 stingere a incendiilor cu ceaţă de apă B.C. nr. 4/2003
1056/26.07.2002
Elaborator : U.T.C.B.
Normativ privind proiectarea construcţiilor
şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi M.L.P.T.L. Înlocuieşte
XXIV- 27 NP 071-2002 B.C. nr.14/2002
stingerea incendiilor 1065/30.07.2002 PD 196–1989
Elaborator : METROUL S.A.
Normativ pentru proiectarea, executarea şi
M.Of. , p I bis ,
exploatarea instalaţiilor de stingere a M.T.C.T.
XXIV -28 NP 086-2005 nr.479/07.06.2005
incendiilor 217/17.02.2005
B.C. nr. 8- 9/2005
Elaborator : UTCB
Normativ privind cerinţele de calitate pentru
unităţi funcţionale de cazare(camere,
M.L.P.T.L.
XXIV- 29 NP 079-2002 garsoniere şi apartamente) din clădiri B.C. nr. 12/2003
1503/09.10.2002
hoteliere
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Bucureşti
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a M.L.P.T.L.
XXIV- 30 GT 049-2002 B.C. nr. 1/2004
siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul 2003/16.12.2002
54
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
sănătăţii
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a
M.L.P.T.L.
siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi
XXIV -31 GT 050-2002 2002/16.12.2002 B.C. nr. 1/2004
persoane cu handicap
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea sălilor de
sport(unitatea funcţională de bază) din punct M.L.P.T.L. B.C. nr. 2/2003
XXIV -32 NP 065-2002
de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 1993/13.12.2002
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghid pentru verificarea la foc a elementelor
M.L.P.A.T.
XXIV-33 GP 055-2000 structurale ale construcţiilor din oţel B.C. nr.10/2001
262/N/02.11.2000
Elaborator :U.P.Timişoara
Normativ pentru verificare la foc a
elementelor structurale ale construcţiilor din M.L.P.A.T.
XXIV -34 NP 046-2000 B.C.nr.10/2001
oţel 263/N/02.11.2000
Elaborator :U.P.Timişoara
Normativ privind proiectarea terenurilor de
Ordin : M.Of. , p I ,
sport şi stadioanelor din punct de vedere al M.T.C.T. Înlocuieşte
XXIV-35 NP 066-2002 nr.944 /dec.2004
cerinţelor Legii 10/1995 1995/13.12.2002 P 61-1971
Anexa B.C. nr. 9/2004
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
· Ghid privind criteriile de performanta ale
cerintelor de calitate conform legii nr. Ordin: M.O. , p I , Înlocuieşte
M.T.C.T .
XXIV-36 GT 058-2003 10/1995 privind calitatea în constructii, nr.867/5.12.2003 GT 020-98( vol.V)
902 / 25.11.2003
pentru instalatii de ventilare-climatizare B.C.nr. 22/2004
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
· Ghid privind criteriile de performanta ale
M.T.C.T.
cerintelor de calitate conform legii nr. Ordin: M.O. , p I ,
903 / 25.11.2003 Înlocuieşte
XXIV-37 GT 059-2003 10/1995 privind calitatea în constructii, nr.867/5.12.2003
GT 020-98(vol. E)
pentru instalatiile electrice din cladiri B.C.nr. 22/2004
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
· Ghid privind criteriile de performanta ale M.T.C.T. Ordin: M.O. p I , Înlocuieşte
XXIV-38 GT 060-2003
cerintelor de calitate conform legii nr. 901 / 25.11.2003 nr. 867/5.12.2003 GT 020-98(vol. I)
55
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
10/1995 privind calitatea în constructii, B.C.nr. 23/2004
pentru instalatiile de încalzire centrala
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ghidul primarilor şi al consilierilor locali
Ordin
privind aplicarea Legii nr.10/1995 la M.L.P.A.T.
XXIV -39 GE 036-2000 B.C. nr. 9/2000
lucrările de pietruire a drumurilor 32/N/22.05.2000
Broşură INCERTRANS
Elaborator: INCERTRANS SA
Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi
echipamentelor tehnologice de construcţii
M.L.P.A.T.
XXIV-40 PCC 021-2000 aflate în exploatare sau importate la mâna a Broşură ICECON
337/N/ 08.12.2000
doua
Elaborator: ICECON S.A.
Specificaţie tehnică privind cerinţele de Ordin
performanţă şi proceduri de verificare a B.C. nr.13/2001
M.L.P.A.T
XXIV- 41 ST 026-2000 calităţii sistemelor elastice antivibratile Broşură ICECON
159/N/06.07.2000
pentru echipamente înglobate în construcţii
Elaborator: ICECON S.A.
Specificaţie tehnică privind cerinţele de
calitate şi siguranţă în funcţionare a
Ordin
echipamentelor vitale din dotarea M.L.P.A.T.
XXIV –42 ST 027-2000 B.C. nr. 13/2001
construcţiilor supuse acţiunilor dinamice 156/N/6.07.2000
Broşură ICECON
aleatoare
Elaborator: ICECON S.A.
Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale
construcţiei în vederea stabilirii adecvării la
M.T.C.T.
XXIV-43 GT 051-2002 o utilizare prevăzută a produselor pentru B.C. nr.23/2003
166/31.01.2003
construcţii
Elaborator: PROCEMA S.A.
Procedură privind evaluarea performanţelor
tehnologice în vederea atestării tehnice a M.L.P.A.T.
XXIV-44 PCC 013-2000 Broşură ICECON
maşinilor de fasonat oţel beton 170/N/11.08.2000
Elaborator: ICECON S.A.
XXIV-45 PCC 014-2000 Procedură privind evaluarea performanţelor M.L.P.A.T. Broşură ICECON
56
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
tehnologice în vederea atestării tehnice a a 171/N/11.08.2000
vibratoarelor pentru betoane
Elaborator: ICECON S.A.
Procedură privind evaluarea performanţelor
tehnologice în vederea atestării tehnice a M.L.P.A.T.
XXIV-46 PCC 015-2000 Broşură ICECON
autobetonierelor 169/N/11.08.2000
Elaborator: ICECON S.A.
Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor
M. Of. , p I , nr. 375
de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind GT 020-98 Volumul
bis/04.05.2005
XXIV-47 GT 063-2004 calitatea în construcţii pentru instalaţii MTCT 173/2005 S îşi încetează
B.C. nr.9/2006
sanitare din clădiri aplicabilitatea
Elaborator: I.P.C.T.
Normativ pentru proiectarea şi montajul
M. Of. , p I , nr. 369
pereţilor cortină pentru satisfacerea
bis/03.05.2005
XXIV-48 NP 102-2004 cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. MTCT 170/2005
B.C. nr.7/2005
10/1995
Elaborator: U.T.C.B.
Ghid de acţiuni de reducere a riscului Ordin
M.L.P.A.T.
XXV- 1 GEx 003-2000 seismic pentru construcţiile existente B.C. nr. 13/2000
44/N/30.06.2000
Elaborator: U.T.C.B. Broşură UTCB
Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi
GV 001/0- construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de M.L.P.A.T.
XXV- 2 B.C. nr. 13/1995
1995 mijloace fixe 32/N/16.10.1995
Elaborator: I.P.C. S.A.
Ghid pentru evaluarea lucrărilor de
consolidare pe bază de deviz cadru pentru M.L.P.A.T.
XXV- 3 GEx 004-2000 B.C. nr. 2/2001
soluţii reprezentative de consolidare 46/N/30.06.2000
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Îndrumător privind aplicarea costului global
M.L.P.A.T.
XXV- 4 în domeniul construcţiilor B.C. nr. 12/1992
2/N/03.04.1992
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Metodologie de calcul dinamic a valorii M.L.P.A.T.
XXV- 5 B.C. nr. 12/1992
investiţiilor 2/N/03.04.1992
57
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Proceduri, instrucţiuni de aplicare a
prevederilor Hotărârilor Guvernului M.L.P.A.T.
XXV- 6 B.C. nr. 2,3,4/1996
României conexe la legea 10/1995 31/N/02.10.1995
Elaborator: M.L.P.A.T.
Metodologia privind formele şi organismele
de lucru pentru elaborarea procedurilor M.L. P.A.T.
XXV- 7 B.C. nr. 4/1996
pentru sistemul calităţii în construcţii 6/N/31.01.1996
Elaborator: M.L.P.A.T.
Procedură privind autorizarea laboratoarelor
de analiză şi încercări în construcţii
Elaborator: M.L.P.A.T.
Instrucţiune privind modelul de completare a
buletinelor de încercări emise de
laboratoarele de analiză şi încercări în
construcţii
Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi
societăţilor comerciale cu profil de încercări
în construcţii pentru activitatea de agrement
tehnic în construcţii
Instrucţiuni privind autorizarea M.L.P.A.T.
XXV- 8 B.C. nr. 4/1996
responsabililor cu urmărirea comportării în 31/N/02.10.1995
exploatare a construcţiilor
Instrucţiuni privind crearea şi implementarea
unui sistem de calitate în laboratoarele de
analiză şi încercări în construcţii
Instrucţiuni privind exigenţele pe care
trebuie să le îndeplinească laboratoarele de
analiză şi încercări în construcţii în vederea
autorizării
Metodologia de stabilire a categoriei de
importanţă a construcţiilor
Procedură de control în teritoriu asupra
58
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
instalaţiilor de gaze naturale
Procedură privind atestarea auditorilor
pentru autorizarea laboratoarelor de analiză
şi încercări în construcţii
Procedură privind auditul laboratoarelor de
analiză şi încercări în construcţii în vederea
autorizării
Procedură privind autorizarea diriginţilor de M.L.P.T.L. M.Of., p I, Înlocuieşte ordin
şantier nr.488/03.04.2002, nr.264/19.04.2002 M.L.P.A.T.
Procedură privind autorizarea personalului Rectificare: tabelul M.Of. , p I, 31/N/02.10.1995
de specialitate din laboratoarele de analiză şi din cuprinsul nr.381/05.06.2002
încercări şi din activitatea de control de art.10, poz.nr.2.1
calitate(CQ)
Procedură privind controlul statului în fazele
determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea
construcţiilor
Procedură privind organizarea şi
funcţionarea comisiilor de autorizare a
laboratoarelor de analiză şi încercări în
construcţii
Sistem de proceduri privind efectuarea de
inspecţii la organele administra¡iei publice
locale/judeţene care emit autorizaţii de
construire/desfiinţare precum şi factorii
implicaţi în respectarea prevederilor acestora
Procedură privind emiterea acordului Ordin comun
Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări M.D.L.P.L.nr.486/
În curs de publicare în
Publice, Urbanism şi Amenajare a 04.07.2007 şi
M.Of., partea I,şi în B.C.
Teritoriului pentru intervenţii în timp asupra I.S.C.
construcţiilor nr.500/05.07.2007
Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică Înlocuieşte
M.L.P.A.T.
XXV- 9 P 135-1999 normală la mijloacele fixe din grupa 1 B.C. nr. 2/2000 P 135–1995 şi
85/N/25.10.1999
"Construcţii speciale" P 135/1-1996

59
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Norme metodologice de agreare a
persoanelor fizice şi juridice pentru
M.L.P.A.T.
XXV-10 MP 011 -2000 proiectarea consultanţa evaluarea şi Ordin:B.C. nr. 13/2001
204/N/22.09.2000
instruirea în domeniul sistemului calităţii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Ghid şi metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri de
lucrări de construcţii montaj şi influenţa Revizuire
M.L.P.T.L. Ordin:B.C. nr. 1/2002
acestora la întocmirea ofertelor în activitatea VARTEH – 75
XXV-11 GM 015-2001 1216/06.09.2001 Broşura COCC
de licitare-ofertare, pentru satisfacerea
cerinţelor Legii nr.10/1995-partea a II-a:
Lucrări de reparaţii la construcţii
Elaborator: C.O.C.C.
Ghid şi metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri de
lucrări de construcţii- montaj şi influenţa
acestora la întocmirea ofertelor în activitatea Revizuire
M.L.P.T.L Ordin:B.C. nr. 1/2002
XXV-12 GM 014-2001 de licitare-ofertare, pentru satisfacerea VARTEH – 75
1217/06.09.2001 Broşura COCC
cerinţelor Legii nr.10/1995-partea a III-a:
Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii
pentru comstrucţii
Elaborator : C.O.C.C.
Ghid şi metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri de
lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la
întocmirea ofertelor în activitatea de licitare- M.L.P.T.L. Ordin:B.C. nr. 1/2002
XXV-13 GM 013-2001
ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor Legii 1218/06.09.2001 Broşura COCC
nr.10/1995
-partea a-II-a:
Elaborator : C.O.C.C.
Ghid şi metodologie privind folosirea M.L.P.T.L. Ordin:B.C. nr. 2/2002
XXV-14 GM 012-2000
normelor de timp la principalele tipuri de 344/N/19.12.2000 Broşura COCC
60
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
lucrări de construcţii montaj şi influenţa
acestora la întocmirea ofertelor în activitatea
de licitare-ofertare, pentru satisfacerea
cerinţelor de calitate cuprinse în Legea
nr.10/1995
-partea a I: Lucrări de construcţii
Elaborator : C.O.C.C.
Îşi încetează
Ghid privind modul de întocmire şi
aplicabilitatea la
verificare a documentaţiilor geotehnice M.L.P.T.L.
XXV-15 GT 035-2002 B.C. nr. 13/2002 intrarea în valabilitate
pentru construcţii 837/06.06.2002
a normativului NP
Elaborator: U.T.C.B.
074-2007
Indicator de norme de deviz pentru lucrări de
restaurări şi consolidări la construcţii M.L.P.T.L. Ordin
XXV-16 RCs-2002 avariate civile, industriale şi social-culturale 836/06.06.2002 B.C. nr. 13/2002
Elaborator : C.O.C.C.
Indicator de norme de deviz pentru lucrări de
M.L.P.T.L.
XXV-17 Rplz-2002 reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii B.C. nr. 13/2002
836/06.06.2002
Elaborator : C.O.C.C.
Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de
categorii de lucrări şi obiecte de construcţii M.L.P.T.L.
XXV-18 P 91/1-2002 B.C. nr. 10/2003
pentru investiţii realizate din fonduri publice 1568/15.10.2002
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini Ordin: M.Of. , p I ,
pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi M.T.C.T. nr.61/23.01.2004
XXV-19 GP 090-2003 instalaţii. Caietul IV: Instalaţii interioare 39/14.01.2004 B.C. nr. 16/2005
Elaborator: C.O.C.C. Broşura COCC
Procedură pentru aplicarea normelor
metodologice de agreere a
persoanelorjuridice şi fizice pentru M.L.P.A.T.
XXV-20 IM 013-2000 B.C.nr.13/2001
proiectare, consultanţă, evaluare şi instruire 205/N/22.09.2000
în domeniul calităţii în construcţii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
61
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru
al documentaţiilor de urbanism pentru zone M.T.C.T. M. Of. , p I ,
XXV-21
construite protejate (P.U.Z.) 562/2003 nr. 125 bis/11.02.2004
Elaborator: URBANPROIECT S.A.
Îndrumător pentru atestarea auditorilor
M.T.C.T. M.Of. , p I ,
XXV-22 energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente
550/09.04.2003 nr. 278/21.04.2003
Elaborator: M.T.C.T.
Metodologie privind iniţierea, programarea,
M.L.P.T.L. B.C. nr. 11/2003
achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi
542/08.04.2003
valorificarea reglementărilor tehnice şi a
XXIX-23 rezultatelor activităţilor specifice de
completare cu M.Of. , p I ,
reglementare în construcţii, amenajarea
ordin M.T.C.T. nr. 782/25.08.2004
teritoriului, urbanism şi habitat
nr.1410/10.08.2004
Elaborator: M.T.C.T.
Îndrumător pentru atestarea tehnico-
profesională a specialiştilor cu activitate în M.L.P.T.L. Ordin: M.Of. , p I ,
XXV-24
construcţii 777/26.05.2003 nr. 397/09.06.2003
Elaborator: M.T.C.T.
Proceduri privind agrementul tehnic în
construcţii :
PAT 1- 2004 - Procedură de agrement tehnic pentru
produse, procedee şi echipamente noi în
construcţii
M.T.C.T. M.Of. p I ,
XXV-25 PAT 2- 2004 - Procedură de abilitare a organismelor
1889/15.10.2003 nr. 1167/09.12.2004
elaboratoare de agremente tehnice în
construcţii
PAT 3- 2004 - Procedură privind avizarea agrementelor
tehnice în construcţii
Elaborator: M.T.C.T.
M.A.P.M./M.L.P.T
Metodologie privind stabilirea categoriilor
.L. M.Of. , p I ,
XXV-26 NTLH 021 de importanţă a barajelor
115/288/11.02;06.0 nr.427/19.06.2002
Elaborator : I.C.I.M.
3.2002
62
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Metodologie de evaluare a stării de siguranţă M.A.P.M./M.L.P.T
în exploatare a barajelor şi lacurilor de .L. M.Of. , p I ,
XXV-27 NTLH 022 acumulare 116/289/ nr.427/19.06.2002
Elaborator : I.C.I.M. 11.02;06.03.2002
Metodologie privind evaluarea stării de
M.A.P.M./M.L.P.T
siguranţă în exploatare a barajelor şi
.L. M.Of. , p I ,
XXV-28 NTLH 023 digurilor care realizează depozite de deşeuri
115/288/11.02;06.0 nr. 27/19.06.2002
industriale
3.2002
Elaborator : I.C.I.M.
Ghid de termeni uzuali pentru instalaţii
germană, franceză, engleză în scopul
M.L.P.T.L.
XXV-29 GT 033-2001 armonizării reglementărilor româneşti cu Broşură ICECON
70/23.01.2003
cele din Uniunea Europeană
Elaborator : ICECON S.A.
Metodologie privind efectuarea
Înlocuieşte A.N.D.
recepţiei lucrărilor de întreţinere şi M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-1 514-92; Ordin A.N.D.
reparare curentă drumuri poduri 616/23.10.2003 nr.3/2001 134/29.09.2000
AND 514-2000
Elaborator: A.N.D.
Normativ privind determinarea stării Înlocuieşte CD 155-85;
M.T.C.T.
XXVI-2 tehnice a drumurilor moderne B.T.R. nr. Ordin A.N.D.
CD 155-2001 625/23.10.2003 17/26.01.2001
Elaborator: BOMACO S.R.L. 2/2001
Normativ privind activitatea Înlocuieşte DD 505-
M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-3 districtului de drumuri 88; Ordin A.N.D.
DD 505-2001 604/23.10.2003 nr.4/2001
Elaborator: BOMACO S.R.L. 22/26.012001
Normativ privind organizarea şi
efectuarea anchetelor de circulaţie, Înlocuieşte DD 506-
M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-4 origine-destinaţie. Pregătirea datelor 88; Ordin A.N.D.
615/23.10.2003 nr.4/2001
DD 506-2001 de anchetă în vederea prelucrării 20/26.01.2001
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Normativ pentru determinarea prin
Înlocuieşte CD 31-
deflectografie şi deflectometrie a M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-5 CD 31-2002 94; Decizia A.N.D.
capacităţii portante a drumurilor cu 619/23.10.2003 nr.2/2004
496/10.12.2002
structuri rutiere suple şi semirigide
63
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: CONSILIER
CONSTRUCT
M.T.C.T.
Normativ privind prevenirea şi
1.945/14.11.200
combaterea îinzăpezirii drumurilor M.Of. , p I , Înlocuieşte
XXVI-6 AND 525-2005 5
publice nr.476 bis/2006 AND 525-2000
M.A.I.
Elaborator: C.N.A.D.N.R.
1.265/17.04.200
6
Normativ privind stabilirea cerinţelor
tehnice de calitate ale drumurilor M.T.C.T.
XXVI-7 NE 021 - 2003 B.T.R. 4/2004
legate de cerinţele utilizatorilor 480/08.10.2003
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
Normativ privind evaluarea stării de
degradare a îmbrăcaminţilor din
M.T.C.T. M.Of. , p I ,
XXVI-8 NP 085 - 2004 beton de ciment ale suprafeţelor
471/15.03.2004 nr.416 bis/2004
aeroportuare
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
Normativ pentru proiectarea
M.L.P.T.L.
lucrărilor de apărare a drumurilor,
Revizuire PD 161-
XXVI-9 NP 067-2002 căilor ferate şi podurilor împotriva B.C. nr.15/2002
1059/29.07.200 1985
acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor
2
Elaborator: IPTANA S.A.
Normativ privind condiţiile tehnice şi
metodologia de testare a emulsiilor M.Of. , p I ,
M.T.C.T. Decizia A.N.D.
XXVI-10 AND 581-2002 bituminoase cationice nr.779/6.11.200
614/23.10.2003 492/09.12.2002
suprastabilizate 3
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Normativ privind proiectarea şi
execuţia pietruirii drumurilor de M.T.C.T. B.T.R. nr. Decizia A.N.D.
XXVI-11 AND 582-2002
pământ. Condiţii tehnice de calitate 603/23.10.2003 4/2004 495/10.12.2002
Elaborator: BOMACO S.A.
XXVI-12 AND 537-2003 Normativ privind caracteristicile M.T.C.T. M.Of. , p I , Revizuire AND 537-
64
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
tehnice ale bitumului neparafinos 918/05.12.2004 nr.659 1998
pentru drumuri bis/22.07.2004
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
Normativ privind determinarea
adezivităţii bitumurilor rutiere faţă de M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-13 NE 022 - 2003
agregate 482/08.10.2003 nr.4/2004
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
Instrucţiuni tehnice departamentale
pentru proiectarea şi executarea
M.T.T.C.
fundaţiilor pentru lucrările de
XXVI-14 CD 29-1979 311/ B.C. nr.11/1979
drumuri din pământuri stabilizate cu
17.02.1979
ciment
Elaborator: IPTANA
Indrumăor privind tehnologia de
execuţie a straturilor de fundaţie din
M.T. T.C.
balast prin compactarea acestora la
XXVI-15 CD 148-1985 1127 B.C. nr.9/1985
umiditatea cuprinsă îin domeniul
/17.06.1985
optim de umiditate de compactare
Elaborator: : INCERTRANS
Normativ departamental pentru
folosirea directă a nisipurilor M.T.C.T.
bituminoase cu şi fără adaos de bitum
XXVI-16 CD 42-1985 B.C. nr.9/1985
dur la executarea la cald a straturilor 1126/17.06.198
bituminoase rutiere 5
Elaborator: : INCERTRANS
Instructiuni tehnice departamentale M.T.C.T.
privind executia fundaţiilor pe B.C. nr.
XXVI-17 CD 72-1985
coloane vibrante 1779/10.08.198 12/1985
Elaborator: IPTANA 5
Normativ departamental pentru
M.T.C.T.
adaptarea pe teren a proiectelor tip de
XXVI-18 P 19-2003 310/ B.T.R nr.3/2004 Înlocuieşte P19-86
podeţe pentru drumuri
16.09.2003
Elaborator: IPTANA S,A,
65
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Normativ privind executarea
M.T.T.C..
mecanizată a
XXVI-19 C 182-1987 1613/ B.C. nr.6/1987
terasamentelor de drum
28.09.1987
Elaborator: : INCERTRANS
M.Of. , p I ,
Normativ privind reciclarea la rece a nr.127bis/26.03.
MT
XXVI-20 AND 532-1997 îmbracăminţilor rutiere 1998
52/ 27.01.1998
Elaborator: A.N.D. B.T.R. nr.
12/2001
Normativ privind îmbunătăţirea
terenurilor de fundare slabe, prin
MLPAT
procedee mecanice şi compactare cu
XXVI-21 NE 008-1997 60/N/ B.C. nr.15/1998
maiul foarte greu - caiet VIII
11.03.1997
Elaborator: I.N.C.E.R.C. , IPTANA
S.A.
Normativ privind realizarea
Înlocuieşte AND
mixturilor bituminoase stabilizate cu M.T.C.T.
B.T.R. 539-98; Ordin
XXVI-22 AND 539-2002 fibre de celuloză destinate executării
nr.18/2002 A.N.D.
îmbrăcăminţilor asfaltice 447/02.10.2003
.93/22.04.2002
Elaborator: CESTRIN
Normativ privind execuţia la cald a Inlocuieşte AND
M.Of. , p I ,
îmbrăcăminţilor bituminoase pentru M.T.C.T. 546-99; Decizia
XXVI-23 AND 546-2002 nr.783/6.11.200
calea de pod 613/23.10.2003 A.N.D.
3
Elaborator: INCERTRANS S.A. 491/09.12.2002
Normativ pentru execuţia
Inlocuieşte CD 129-
terasamentelor rutiere cu cenuşă de M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-24 CD 129-2002 79; Decizia A.N.D.
termocentrală 620/23.10.2003 nr.5/2004
493/09.12.2002
Elaborator: BOMACO S.A.
Normativ pentru execuţia betoanelor
Înlocuieşte CD 147-
rutiere cu adaos de cenuşă de M.T.C.T.
XXVI-25 CD 147-2002 B.T.R nr.5/2004 85; Decizia A.N.D.
termocentrală 618/23.10. 2003
490/09.12.2002
Elaborator: INCERTRANS S.A.
XXVI-26 CD 151-2002 Normativ privind realizarea M.T.C.T. B.T.R. Înlocuieşte CD 151-
66
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
îmbrăcăminţilor rutiere din beton de 623/23.10.2003 nr.17/2002 85; Decizia A.N.D.
ciment cu granulozitate discontinuă 8/09.12.2002
Elaborator: BOMACO S.A.
Normativ pentru executarea
îmbrăcăminţilor rutiere din beton de
MT 1718/
XXVI-27 NE 014-2002 ciment în sistem de cofraje fixe şi B.C.nr 8/2004 Înlocuieşte C22-92
17.10.2002
glisante
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Instrucţiuni tehnice pentru execuţia
rosturilor din asfalt turnat armat în M.Of. , p I ,
M.T.C.T.
vederea asigurării continuizării căii la nr. Inlocuieşte CD 118-
XXVI-28 CD 118-2003 904/
podurile de şosea din beton armat şi 659bis/22.07.20 79
11.05.2003
beton precomprimat 04
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Normativ privind realizarea
îmbrăcăminţilor rutiere din beton de
M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-29 CD 170 - 2003 ciment cu cribluri de natură
479/08.10.2004 nr.2/2004
calcaroasă
Elaborator : INCERTRANS S.A.
Instrucţiuni tehnice departamentale M.Of. , p I ,
pentru prepararea la cald a mixturilor M.T.C.T. nr. Înlocuieşte DD 509-
XXVI-30 DD 509-2003
asfaltice din mixturi recuperate 906/11.05.2004 659bis/22.07.20 89
Elaborator: INCERTRANS S.A. 04
Normativ privind executarea
straturilor de bază din beton slab la M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-31 NE 023 - 2003
autostrăzi 483/08.10.2003 nr.3/2004
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Normativ privind executarea
straturilor de beton poros la benzile M.T.C.T.
B.T.R.
XXVI-32 NE 024 - 2003 de staţionare şi de urgenţă la
nr.3/2004
autostrăzi 481//08.10.2003
Elaborator: INCERTRANS S.A.
XXVI-33 AND 523-2004 Normativ privind execuţia straturilor M.T.C.T. M.Of. , p I , Înlocuieşte AND
67
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
bituminoase foarte subţiri la rece 905/ nr. 659 523-98
Elaborator : INCERTRANS S.A. 11.05.2004 bis/2004 M.O.127bis/26.03.19
98
Normativ privind execuţia
tratamentelor bituminoase cu M.T. M.Of. , p I ,
AND 545-1998 agregate de balastieră neconcasate pe 194/ nr. 327
XXVI-34
drumuri cu trafic redus 14.04.1999 bis/1999
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
Normativ pentru execuţia
M.L.P.A.T.
tratamentelor bituminoase cu bitum B.T.R.
XXVI-35 NE 010 -1999 221/ Anulează CD164-87
aditivat nr.6/2001
27.09.2000
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Normativ pentru execuţia
tratamentelor bituminoase cu emulsii M.L.P.A.T.
B.T.R.
XXVI-36 NE 011-1999 pe bază de bitum modificat cu 221/
nr.1/2001
polimeri 27.09.2000
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Normativ privind repararea şi
întreţinerea podurilor şi podeţelor de M.T.C.T. Înlocuieşte CD 99-
B.T.R.
XXVI-37 CD 99 -2001 şosea din beton, beton armat, beton 608/23.10. 77; Ordin A.N.D.
nr.3/2001
precomprimat şi zidărie de piatră 2003 23/26.01.2001
Elaborator : BETARMEX
Normativ pentru execuţia
tratamentelor din anrobate Înlocuieşte DD 502-
M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-38 DD 502-2001 bituminoase cu granulozitate 87; Ordin A.N.D.
621/23.10.2003 nr.4/2001
discontinuă 25/26.01.2001
Elaborator: BOMACO S.A.
Instrucţiuni tehnice privind
proiectarea şi execuţia de tratamente Înlocuieşte PD 216-
M.T.C.T. B.T.R.
XXVI-39 PD 216-2001 bituminoase duble inverse pe 82; Ordin A.N.D.
606/23.10.2003 nr.3/2001
îmbrăcaminţi cu lianţi hidraulici 46/06.02.2001
Elaborator: VIACONS
XXVI-40 NE 025 - 2003 Normativ privind intervenţii de M.T.C.T. M.Of., p.I. Înlocuieşte AND 533
68
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase 1608/ nr.100 - 97
pe timp friguros 02.09.2004 bis/31.01.2005
Elaborator: A.N.D. B.T.R..
nr.11/2004
Norme tehnice privind proiectarea şi
realizarea străzilor în localităţile MT M.Of. , p I ,
XXVI-41
rurale 50/27.01.1998 nr. 138bis/1998
Elaborator:A.N.D.
Norme tehnice privind proiectarea şi
realizarea străzilor în localităţile MT M.Of. , p I ,
XXVI-42
urbane 49/ 27.01.1998 nr. 138bis/1998
Elaborator:A.N.D.
Norme privind amplasarea şsi
exploatarea balastierelor din zona MT M.Of. , p I ,
XXVI-43
drumurilor şi a podurilor 48/ 27.01.1998 nr. 138bis/1998
Elaborator:A.N.D.
Norme tehnice privind amplasarea
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru
MT M.Of. , p I ,
XXVI-44 instalaţii şi a pomilor în localităţile
47/27.01.1998 nr. 138bis/1998
urbane şi rurale
Elaborator:A.N.D.
Norme tehnice privind proiectarea şi
amplasarea construcţiilor,instalaţiilor
MT
şi panourilor publicitare în zona M.Of. , p I ,
XXVI-45 571/
drumurilor, pe poduri, pasaje, nr. 15/1998
19.01.1998
viaducte şi tuneluri rutiere
Elaborator:A.N.D.
Norme tehnice privind stabilirea
MT M.Of. , p I ,
XXVI-46 clasei tehnice a drumurilor publice
46/ 27.01.1998 nr. 138bis/1998
Elaborator:A.N.D.
Norme privind protecţia mediului ca
MT M.Of. , p I ,
XXVI-47 urmare a impactului drum - mediu
43/ 27.01.1998 nr. 138bis/1998
inconjurator
69
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator:A.N.D.
Norme tehnice privind proiectarea,
construirea şi modernizarea MT M.Of. , p I ,
XXVI-48
drumurilor 45/ 27.01.1998 nr. 138bis/1998
Elaborator:A.N.D.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea, execuţia şi întreţinerea
terasamentelor şi a căii în zona pod- MT
XXVI-49 AND 515-1993 B.C. 1/1994
rampa acces 80/ 03.03.1993
Elaborator: INCERTRANS S.A.,
A.N.D., IPTANA
Specificaţie tehnică privind
proiectarea, execuţia şi exploatarea MLPAT
B.C. 7/2000
drumurilor comunale şi vicinale cu o
XXVI-50 ST 022-1999 Broşură
singură bandă de circulaţie din 66/N/07.09.199
ICECON
mediul rural 9
Elaborator : PROED S.A.
Normativ privind condiţiile de
proiectare şi tehnologia de execuţie a Înlocuieşte CD 16-
MTCT
XXVI-51 CD 16-2000 lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice B.T.R. 2/2001 78; Ordin A.N.D.
605/23.10.2003
uşoare 214/18.12.2000
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Normativ pentru proiectarea şi
folosirea aparatelor de reazem din Înlocuieşte CD 63-
MTCT
XXVI-52 CD 63-2000 neopren pentru podurile de cale B.T.R. 12/2001 84; Ordin A.N.D.
612/23.10.2003
ferată şi şosea 180/06.11.2000
Elaborator: BETARMEX
Normativ pentru proiectarea
MLPAT
structurilor de poduri cu grinzi
XXVI-53 NP 043-2000 260/N/ B.C. 7/2001
înglobate în beton
02.11.2000
Elaborator: I.S.P.C.F.
Normativ pentru determinarea MTCT Înlocuieşte PD 189-
XXVI-54 PD 189-2000 B.T.R. 2/2001
capacităţii de circulaţie a drumurilor 610/23.10.2003 78; Ordin A.N.D.
70
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
publice 213/18.12.2000
Elaborator: BOMACO S.A.
Normativ pentru dimensionarea
structurilor rutiere suple şi semirigide Înlocuieşte PD 177-
MTCT
XXVI-55 PD 177-2001 (metoda analitică) B.T.R. 1/2001 1976; Ordin A.N.D.
609/23.10.2003
Elaborator: SEARCH 9/17.01.2001
CORPORATION
Normativ pentru calculul plăcilor
Înlocuieşte PD 46-79;
armate pe două direcţii la podurile MTCT
XXVI-56 PD 46-2001 B.T.R. 9/2001 Ordin A.N.D.
din beton armat 624/23.10.2003
24/26.01.2001
Elaborator:BETAMEX
Normativ pentru determinarea
traficului de calcul pentru proiectarea M.Of. , p I ,
drumurilor din punct de vedere al MTCT nr. Decizia A.N.D.
XXVI-57 AND 584-2002
capacităţii portante şi al capacităţii de 617/23.10.2003 779/06.11.2003 523/23.12.2002
circulaţie B.T.R. 5/2004
Elaborator:BOMACO
Normativ de dimensionare a
MTCT
structurilor rutiere rigide Inlocuieşte PD 177-
XXVI-58 NP 081 - 2002 1717/ B.C.nr.6/2004
Elaborator: INCERTRANS S.A., 1976
17.10.2002
IPTANA S.A.
Normativ departamental privind Inlocuieşte PD 162-
MTCT
XXVI-59 PD 162-2002 proiectarea autostrăzilor extraurbane B.T.R. 1/2004 83; Decizia A.N.D.
622/23.10.2003
Elaborator: IPTANA S.A. 520/23.12.2002
Ghid de proiectare şi execuţie pentru
construcţiile aferente căii de rulare a M.L.P.A.T.
XXVI-60 GP 046-1998 tramvaielor.Satisfacerea exigenţelor 77/N/13.12.199 B.C. nr. 7/2000
de calitate 8
Elaborator: PROED S.A.
Normativ privind alcătuirea şi Ordin: M.Of. , p
calculul structurilor de poduri şi de M.T.C.T. I, Revizuire
XXVI-61 PD 165-2000
podeţe de şosea cu suprastructuri 611/23.10.2003 nr. PD 165-1983
monolit şi prefabricate 783/06.11.2003
71
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: S.C. IPTANA S.A. B.T.R. nr.22-
23/2002
Ghid pentru proiectarea platformelor M.L.P.T.L.
XXVI-62 GP 068-2002 portuare 1060/29.07.200 B.C. nr.15/2002
Elaborator: IPTANA S.A. 2
Normativ privind proiectarea zonei
M.Of. , p I ,
platformei căii din punct de vedere al M.T.C.T
XXVI-63 NP 095 - 2004 nr. 456
protecţiei împotriva îngheţului .570/24.03.2004
bis/20.05.2004
Elaborator: A.F.E.R.
Normativ privind utilizarea
M.Of. , p I ,
traverselor de beton precomprimat la M.T.C.T
XXVI-64 CD - 27 -2004 nr. 456
linii de cale ferată 571/24.03.2004
bis/20.05.2004
Elaborator: A.F.E.R.
Normativ de proiectare sisteme
constructive de pozare a cablurilor în M.Of. , p I ,
M.T.C.T
XXVI-65 ID - 28 -2004 profilul transversal al căii ferate - nr. 456
572/24.03.2004
revizuire ID - 28 – 76 bis/20.05.2004
Elaborator: A.F.E.R.
Ghid pentru întreţinerea, repararea şi
etanşarea construcţiilor subterane M.L.P.T.L.
XXVI-66 GEx 006-2002 pentru metroul din Bucureşti 1716/17.10.200 B.C. nr.6/2003
Elaborator S.C.METROUL 2
S.A.Bucureşti
Normativ privind realizarea şi
urmărirea în timp a protecţiei
structurilor subterane ale metroului
împotriva curenţilor de dispersie M.T.C.T.
XXVI-67 NE 017-2003 B.C.nr.15/2004
produşi de circulaţia trenurilor de 309/16.09.2003
metrou
Elaborator S.C.METROUL
S.A.Bucureşti
Normativ de proiectare pentru M.L.P.A.T. Ordin
XXVI-68 NP 034-1999
structurile rutiere rigide aeroportuare 26/N/22.05.200 B.C.nr.9/2000
72
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
Elaborator: INCERTRANS S.A. 0 Broşură
INCERTRANS
Normativ de proiectare a ranforsării Ordin
M.L.P.A.T.
cu beton de ciment a structurilor B.C.nr.9/2000
XXVI-69 NP 038-2000 27/N/22.05.200
rutiere rigide aeroportuare Broşură
0
Elaborator: INCERTRANS S.A. INCERTRANS
Normativ pentru evaluarea capacităţii Ordin
M.L.P.A.T.
portante a structurilor rutiere rigide B.C.nr.1/2001
XXVI-70 NP 044-2000 261/N/22.05.20
aeroportuare Broşură
00
Elaborator: INCERTRANS S.A. INCERTRANS
Normativ pentru repararea
Ordin
îmbrăcăminţilor din beton de ciment M.L.P.A.T.
B.C.nr.1/2001
XXVI-71 NP 085-2000 ale suprafeţelor 336/N/22.05.20
Broşură
aeroportuare 00
INCERTRANS
Elaborator: INCERTRANS S.A.
Ordin şi anexă :
Normativ privind reciclarea la cald a M.Of. , p I ,nr.
M.T.C.T
XXVI-72 NE 026-2004 îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase 323/14.04.2004
507/16.03.2004
Elaborator: INCERTRANS S.A. Anexa :
B.T.R.nr.7
Ordin: M.Of. , p
Normativ privind condiţiile tehnice şi I
M.T.C.T
metodologia de testare a aditivilor nr511/07.06.200
XXVI-73 NE 029-2004 1032/26.05.200
pentru bitumurile rutiere 4
4
Elaborator: INCERTRANS S.A. Anexa :
B.T.R.nr.6
Normativ privind condiţiile tehnice şi Ordin: M.Of. , p
metodologia de testare a materialelor I
M.T.C.T
antiderapante şi a fondanţilor nr.511/07.06.20
XXVI-74 NE 030-2004 1031/26.05.200
chimici, utilizate pentru întreţinerea 04
4
drumurilor pe timp de iarnă Anexa :
Elaborator: INCERTRANS S.A. B.T.R.nr.6
XXVI-75 GP 108-2004 Ghid pentru proiectarea planurilor MTCT M. Of. , p I , nr.
73
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
generale de aerodromuri 166//15.02.2005 347
Elaborator: IPTANA S.A. bis/25.04.2005
B.C. nr.7-
8/2006
Normativ pentru întreţinerea şi
M. Of. , p I , nr.
reparaţia liniilor de cale ferată pentru
MTCT 352
XXVI-76 circulaţia trenurilor cu viteze până la
NE 032-2004 167/15.02.2005 bis/26.04.2005
200 km/h
B.C. nr.2/2005
Elaborator: A.F.E.R.
M. Of. , p I , nr.
Metodologie privind proiectarea
MTCT 365
XXVI-77 aparatelor de cale
MP 038-2004 168//15.02.2005 bis/28.04.2005
Elaborator: A.F.E.R.
B.C.nr.5/2006
Normativ privind proiectarea liniilor M. Of. , p I , nr.
şi staţiilor de cale ferată pentru viteze MTCT 370
XXVI-78 NP 109-2004
până la 200 km/h 169//15.02.2005 bis/03.05.2005
Elaborator: A.F.E.R. B.C. nr.4/2005
Normativ pentru dimensionarea
M. Of. , p I , nr.
straturilor de bază din beton de
MTCT 431
XXVI-79 ciment ale structurilor rutiere
NP 111-2004 197/15.02./2005 bis/23.05.2005
Elaborator: SEARCH
B.C. nr.4/2005
CORPORATION
M. Of. , p I , nr.
Normativ privind proiectarea
374
infrastructurilor de beton şi beton MTCT
XXVI-80 bis/04.05.2005
NP 115-2004 armat pentru poduri 171/15.02.2005
B.C. nr.
Elaborator: U.T.C.B.
16/2005
Normativ privind alcătuirea M. Of. , p I , nr.
structurilor rutiere rigide şi suple MTCT 438
XXVI-81
NP 116-2004 pentru străzi 196//15.02.2005 bis/24.05.2005
Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.3/2005
Normativ pentru proiectarea şi MTCT M. Of. , p I , nr.
XXVI-82 NP 105-2004
execuţia căptuşelilor prefabricate la 182/15.02.2005 446
74
Domeniu -nr. Indicativ
Ordin de Publicaţia în care a
reglem. tehnică reglementare Denumire reglementare tehnică Observaţii
din domeniu aprobare apărut
tehnică
tuneluri executate cu scutul bis/26.05.2005
Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.20/2005
Normativ pentru întreţinerea şi M. Of. , p I , nr.
MTCT
repararea străzilor 1156
XXVI-83 NE 033-2005 2001//30.11.200
Elaborator: SEARCH bis/20.12.2005
5
CORPORATION B.C. nr.6/2006
Normativ pentru evaluarea stării de
degradare a îmbrăcămintei M. Of. , p I , nr.
bituminoase pentru drumuri cu MTCT 397
XXVI-84
AND 540-2003 structuri rutiere suple şi semirigide- 907/11.05.2004 bis/11.05.2005
Revizuire AND 540-98
Elaborator:BOMACO S.R.L.
Normativ pentru proiectarea
M. Of. , p I , nr.
podurilor din beton şi
554
metal.Suprastructuri pentru poduri de MTCT
XXVI-85 bis/29.06.2005
NP 104-2004 şosea, cale ferată şi pietonale, 277/23.02.2005
B.C.nr.10-
precomprimate exterior
13/2005
Elaborator: U.T.C.B.
Normativ pentru hidroizolarea M. Of. , p I , nr.
tunelurilor pentru căi de comunicaţie MTCT 406bis/13.05.20
XXVI-86 NE 031-2004 cu folii din mase plastice 177/2005 05
Elaborator:I.S.P.C.F. S.A. B.C.nr.21/2005

75
76