Sunteți pe pagina 1din 9
/ WH o “EDITIE OFICIALA, STAS 438/1-89 AON iB oie mo mo nn ans woe fae PENTRU STUNTA OTEL BETON LAMINAT LA CALD STAS ash SrreNococie |_sewer | mnrTuror noma a seaxmAtorzane for Rotten sanotomesaes serena en cram AMICI ropa Grades and quay techies *ACIER ETON LAMING 4 CHAUD “IEKATAHAN, =a ea ep et crm Nerespenren stananrdeer de Stat este urmfith conform tes Reproducerea Intersil ad CUPS 235 700; 23670 REPUBLICA SOCIALIST cu con or8. 251240942 STANDARD DE STAT i 1 GENERALITAGI 11 Obieet gi domeinu de aplicare ¥ Prezentul standard stabilegte mfireilo gi edndifile tehnice de calltate ale ofelulat beton Jaminat la cald, cu profil neted sau periodic, utiizat ls armarea betonulu, a elemonte si struc: ‘turi din beton armat gi beton precompriniag. P 12 Clasitienre . . i Tn funofle de earacteristicile mzcaniea, ofslul beton se elastic in elase, conform ta. coe | aarce de ter | Grapa de ot | rat poste : “cant ebivint imbalaeand OF 30 ne poate tera raced le ‘Rent Gar aw centre reatcns - 13 Notare Tus cow Notarea te face indicind in ordine : denumires produsulul, diametraly marea'de.ofel sf mumArul prezentofal standard. “ n 1 atl fo Exemphe de eter gy e Ofe bos © 4 Om a7 SEAS 428-89 Ore been @ 20 PC GO STAS 4541-09 20,288 ou era “erahgeere | toon bata tei tn vigsares MUNISTERUL WoUSTRIE METALURCICE > STAS $39/1-80 —2- 2 CONDIFI TEHNICH DE CALITATE 24 Forme gi dimensiuni 21.1 Dimenslunile # abaterile Uimit8 pentru ofelul heton cu profil neted, conform tabelulai 2. “Sale oma o.e17 oan Se dat amare pensar mort st stn) om be sel yi Dla es book denaen oll de 7,85 bat 41.8] Nervari, dimensiuols{abateri limit pentra ofelul beton eu profil perioaie Fe i athe eh at, aons aor sins i'n Sin ns esha a anes eth ena se mar le oo ok JK ala rl te 8. -.ng0't Sita a prt pile meta are7C 8 parr ltl da pnp scent 2a amnlcetaerceeran mare ger essen st 8, pe saprafat nervuri longitudinale dia- nyimea $1 nervant ellcoldale situate ta dis. Wig. \n a3 STAS 435/1-89 2123 Laprofi priodioenerutat diamareaPC 60 nervurie ioe sat dapucein diet ccontrare pe cele dou jum&tafi alo profilului, conform fig 2.1.8, Lungimi de livrare, conform tabelului 4 De fact: 8.88 nt Pind 208 enatitaten “ee lungint de 36 a ise enw maple: 6.18 ow a0 | copsenyaTie — are de el iene ng he so mip xt pe a id i ocigia chimed 2.2.1 Composit chinlck determinaté pe ofel Liehid, conform tabelulu 5 Conponiia einen % onsenvatts Ty een nate ct ann iy, rat stu sania se sabe EE Sl lcs one i smc th enn on nb att loll expr ete de ox. 020%; Fut Near eet In parte "Scent cu ahr tana greet oo 2.2.2, La verficarea composite chimice pe produs, se admit abate limita fai de eomporitia po ofl Lehi, confor tbe GP OO Aes a 2) peste ote -5 STAS 435) 1-89) SEAS sibs! 2.3 Cargetevisticy mevsnies oe * ee Sern Pe 60 ae Dusen varie 2S rinrgmcs PE oc ate oes eateetnenset Si, No 2A Aspect 241 Pe supeatata by 4 sv adie un strat bine ‘niensiunea tezultatt = v0 tie sab cen mania avloriee Nose sulmit rutin norvuny dar sint adinie senivekink pe supeafata putt ak, pro Spite Ia calibra eu eutulitit ex prodal spe inatveve im aie aay eal mo vlfiel Trade ai feta osizi, ew condifin ea, sup enifine, BA Su admit defecte we surpan(el ca: denivelity zgiticturh, strive sau aspetititi, ew gon {tifa ca adincimea inaxinns» acestora nu depaeased naterea lnitd preserisd ponte profiad siediameteul ated respective “s REGUKE St Merops PENTRU VERTPTOARBA CALITApHE BL Veaifieatea ealiiit 1 fece pe lotr Un lot este atest ait din ofel heton de aches sseolast diamote, jaca unui lot esto do max, 40 t, peateu diamctro mai met sa egate en 12 smn i do mas. 60 peutra diametts peste 12 mtn py din neceasi gariK de clatorare gl eu 32, fain aaleachini potas aa i Umpl umn ofelatl sau in prods, com, form STAS 2015/1-83 sau STAS 2013/2-85. ‘" ian Suthu determinarea caracteristielor mecanice, probele se ian dup’ elimfunrea unei porfinni de la ‘eapat de 95 m, i cazul barelor; 2,0 m, In cazul colacitr. DESEIYATI = Tac eis, orb ei nice pris, 4 Prescot Bene resultatelor, conform Yeritiearen sau fied himioe* Verificarun dimensin J | ate Twooreare Ia the fine ew dotermis parents (lt,) “ant fet ae cuneere ) pruportionste (ly Bepeaistentel be pene unin ta rupes [4 dire | 43.4 owhut neton e | ditinecra tn Tewatusi i Colac ain ae Arebuie sh tila di Iie tons ee poate tien in Ie 33 Verifickri sau Ineo ‘Veriticares aspeetulit | pe de curgere fone, inves Incereatea Ia iuduite | Dous epruvete po ot 4) se face musi i co iy Susi gE at ge in dove ne ow ete ar aos = Fe BA Verificarea ealitagi se efeetueaza de i ace In prezeu(t benetietar ala -1 i, proportia ictirilor, metode de verifieare gi interpretarea talilulul ‘Tabetat § tteare 54 | propia veifiilar | tote de veritcare | Tent Verificarea compozi- | O probit pe lot [conser SPAS 2015 | Trae se obtine un! (etandara » ye parti | yemultat neearespre| SE standardelar de | stor yerihearea fnalizl chine Iu | fepets pre ut MUNN Aub ade probe. Dack ‘Li avest eazy oe | | | ii meat | xigur ae] wetted tele tented Tatty al 4%, ain mont | Vina clementelor (colaci View! fan logitari de bare) ain lot, dana mat Duin de oul eh —[ rented ‘cele conespimaaconie Pe 2% din numivel [oy qqanate anise | | AS eletnente di Wot, | Ge hn {Tia ements en | | tnt fieeare element | aiferiqi ese] | teen, etiinina) S| uate “din elemente diferite A LVRARR, MAKCARE S1 NOCEMENTE: ne diangotva nonin de was. 12 san me Hivreaza in vulou dor peste eat "te tate ware lt nt de ate ne bag ast fo into sigue anatase te i stat, T hton exeestat din sitges (baeainuctte side se 1-1 wan thal interior de anion a 2 jutze peti otelal betow ee igmely Ml anti de toe TE ana vind ie SPAS 489/139 asa, un eotae treba serait 3 im 20 43 Colneii trotcie Ss Std Mase onted bite Thaw este de 2500 ke wae sh fie de 40,000 kx Stu eolacilor, euiscl en maa d nin, 30 he i atvins fn dos sa mia mate Toone le base este de mss, SUN) hy fae ta eereren bewfieiarutih yaaa 44.5 Prin acon intra pirth, ow admite tivrases.ofctulit CO 6O ew prot te ofel PO-53 gf avers ew condijie wareitih gf elichetait dstincte, 42 Mareaee Marearea s9 face p2in vopsite sau prin eticketare, |. Marentea juin vopatese fave mimi lt fell heton, miarea, OB, prin cure Marcatea fia etiehelare ne face fa fonte mveite te afel beton Af trebuie sk cups + anuonvub sane: nied obit 4.3 Documente ‘Vigeare lot ie livrare trebia iasofit de documentul de cevttieare a ealitiif, tntocmit conform dispouitilor legate in vigoare. 8 GARANTIL Drowestvitebule & garantere onnogentaten calli lotuilor de ofsl beton prin seificain In inp tse atic ia vide sealer pe a * Contig pind indicator Sstich af camteterstielor mecanice,conform aneseh 95 STAs sis 1.80 ANEXA lesperimontab ae ta 2089-001 pind hs 1051-06-01) CONDITIE PRIVIND TNDICATORIE SIATISMICL AT CARACTERISTICILOR MECANICE AA Inuticatori statistici ai enracteristicilor mecantoe sle oe beton, eonfurus tab Tulul 9 LS [ee [eas NTE — Subad bee . Eno ati ind iva ht — gn A2 — Tuciepinderea producktoare gsyanteayR henefietarotii tutte medit abe tevistent ACrpere 1g whale himltel de entucte thiniek I ge eonventianals Tyg) ta. popnayts | ult st mite anitnetite mioiine ale seston divatant i Tiseave, Wy" Singh CU) Sette esmidtoarele ond SP Sie FES: FP 09-x 453.8, B,D Me Xoee Yalovile de spingere ale earnetertatillor My i Ryes inleate ta tabelil 7: °° cnantila egalt eu 9 pentru ofelul beton dia clate Ht IIT AB Controlat ealitagii caracteristilor mecanice al productit il efeetueasd intreprinderca ‘produettoare ABA Pavametrit de calitate neceanl af profileor ge asigurd. prin respeetarca.tehualog! OG fanatic gt ne contest ewmtonin Jaerentulsstanlet AB2 Wiihlles, 5,8 gi Syse deteriinh in confurmitate eu procedsa stabilitl de pvilic? Aa Contre ealitiit eargcte Sten Wentichar A.A Praten vorifiearea earaetosisticlor mecanice, din Wut se incesnch gue eptinete lus ‘thy Tous tunt sam enaeh dient gi de jfile deaite, Be Iza tea char se verifies fee tunntensdoy ean Nom = LHS ielor mecanie wle prnduselor il efectucash al inteeprii F tnekia guilnetied a enscteabaieflor movaniee shinies pe bea rerultateio & cert eelur-aase epriveleg Sue aloanvaeainiek rovbllsts iin foorestog crlar gaoe eeuvete AA2 Votorea mvinind a aluugiti A, 20 treble fie wad nick devi! valoane indieat tabu 7