Sunteți pe pagina 1din 19

Manualul Sistemului de Management Integrat

Mediu-SSO
Editia/Revizia 1/01

Verificat de: Manager Departament Calitate


Data:
Aprobat de: Director General
Data:

Status: Propunere
Preliminara
Aprobata

Continut manual

1 Introducere................................................................................................................................................................................. 3-5
2 Elemente de identificare.........................................................................................................................5-6
3 Prezentare Sistem de Management de Mediu si SSO.........................................................................6-7
4 Sistemul de Management de Mediu si SSO..........................................................................................7-9
5 Responsabilitatea managementului....................................................................................................9-13
6 Managementul resurselor..................................................................................................................13-15
7 Masurare analiza, imbunatatire.........................................................................................................15-18
8 Anexe....................................................................................................................................................18-23

INDICATORUL REVIZIILOR
Elaborat Verificat Aprobat
Nr. Editia/Revizia Continut sumar sau identificare
crt. /Data modificare/analiza Functie, nume, prenume
Sectiunea 1

INTRODUCERE

1.1. SCOP

Manualul prezinta angajamentul managementului, politica si obiectivele privind mediul si SSO si descrie SMI
implementat si aplicat in cadrul ... conform cerintelor SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

Manualul raspunde urmatoarelor obiective:


- Determinarea proceselor SMI, a modului de aplicare si tinere sub control a acestora in cadrul societatii;
- Prezentarea SMI clientilor actuali si potentiali si partilor interesate, in scopul obtinerii increderii acestora in
calitatea produselor/serviciilor oferite si in mentinerea consecventa a acestei calitati, respectiv in prevenirea
poluarii mediului si a incidentelor;
- Definirea politicii si obiectivelor in domeniul mediului si SSO;
- Asigurarea unui instrument pentru imbunatatirea continua a SMI aplicat in vederea satisfacerii cerintelor si
asteptarilor clientilor si partilor interesate si cresterii performantelor societatii;
- Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a SMI si pentru instruirea
personalului propriu referitor la prevederile acestuia;
- Stabilirea competentelor si responsabilitatilor.

1.2. DOMENIUL DE APLICARE

Manualul este aplicat tuturor proceselor desfasurate in cadrul societatii ....


Manualul este utilizat de catre managementul si personalul societatii pentru mentinerea SMI si pentru
realizarea politicilor si obiectivelor.

1.3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Manualul SMI precum si procedurile existente in cadrul societatii ... respecta prevederile din:
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Specificatii si ghid de utilizare;
SR EN ISO 14050:2009 Management de mediu. Vocabular;
SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte;
SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Linii directoare;
SR EN ISO 19011:2011 Ghid pentru auditarea sistemului de management de mediu;
Autorizatia de mediu nr ;
OUG nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006;
HG nr.321/2005 privind evluarea si gestionarea zgomotului ambiental modificata cu HG nr.674/2007;
HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor modificata cu HG 210/2007;
HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje cu modificarile si completarile
ulterioare si ordinul MMGA nr.927/2005;
HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje;
HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumlatorilor;
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
HG 235 privind gestionarea uleiurilor uzate;
Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor;
Ordinul 163/28.02.2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor;
OMAI nr. 712/23.06.2005 pentru aprobara dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta;
OMAI nr 786/02.09.2005 privind modificarea si completarea OMAI 712/2005;
Legea 481/2004 privind protectia civila;
Legea 319/2006 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca;
HG 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca
modificata cu HG 955/2010;
6.6. HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, modificat de HG 37/2008.

1.4. TERMENI SI DEFINITII. PRESCURTARI

1.4.1. Termeni si definitii


In textul manualului se utilizeaza termenii si definirea acestora conform standardelor SR EN ISO 14001:2005
si SR OHSAS 18001:2008.
Pentru o mai buna intelegere a textului si pentru instruirea persoanelor care il citesc, se retin urmatorii
termeni mai importanti cu definitiile din cele doua standarde sus mentionate.
- Conducerea societatii: Administrator/Director al societatii sau orice alte persoane cu functii de conducere
pe care Adunarea Generala a Actionarilor le-a mandatat in acest scop;
- Mediu: spatiul in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul, resursele naturale,
flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea ;
- Sanatatea si securitatea in munca : conditii si factori care afecteaza sau ar putea afecta starea de sanatate
si securitate angajatilor sau a altor lucratori (inclusiv personal temporar angajat si personal subcontractat) a
vizitatorilor sau a oricarei alte persoane aflate la locul de munca.
- Politica referitoare la mediu si SSO: intentiile globale si orientarea unei organizatii referitoare la
perfomantele sale de mediu si SSO asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel;
- Obiectiv de mediu sau SSO: tel general de mediu sau SSO, rezultat din politica, pe care o organizatie isi
propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil;
- Sistem de management de mediu: componenta a sistemului de management general care include structura
organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele
pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu;
- Sistemul de management SSO parte a sistemului de management al unei organizatii utilizata pentru
dezvoltarea si implementarea politicii si a managementului SSO;
- Proces: ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri;
- Aspect de mediu: element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona
cu mediul;
- Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau partiala, care
rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii;
- Risc: combinatie a probabilitatii de aparitie a unui eveniment periculos sau expunerii (expunerilor) la
acestea si a severitatii ranirii sau imbolnavirii profesionale care poate fi cauzata de eveniment sau de
expunerea (expunerile) la acesta;
- Evaluarea riscului: proces de estimare a riscului (riscurilor) care rezulta dintr-un pericol (din pericole),
tinand seama de caracterul corespunzator al oricaror controale existente si de luare a unei decizii asupra
faptului ca riscul este (riscurile sunt) sau nu este acceptabil (acceptabile);
- Incident: eveniment (evenimente) legat (legate) de munca care a generat sau ar fi putut sa genereze o
ranire sau o imbolnavire profesionala (indiferent de gradul de severitate) sau deces;
- Pericol: sursa, situatie sau actiune cu un potential de a produce o vatamare in termeni de ranire sau
imbolnavire profesionala sau o combinatie a acestora;
- Performanta de mediu: rezultatele masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul
organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica de mediu, obiectivele si tintele de mediu ale
acesteia;
- Performanta de SSO: rezultate masurabile ale managementului unei organizatii, referitoare la riscurile sale
SSO;
- Parte interesata: parte sau grup, in interiorul sau in afara locului de munca preocupat sau afectat de
performatele SMI ale unei organizatii;
- Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte;
- Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati sau a altei situatii nedorite detectate;
- Actiune preventiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei situatii
nedorite potentiale;
- Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele.
1.4.2. Prescurtari
- CS: Conducerea societatii;
- MSMI: Manualul Sistemului de Management Integrat Mediu - SSO;
- SMI: Sistem de Management de Mediu si SSO;
- RM: Reprezentantul managementului pentru sistemele de management de mediu si SSO;
- PS: Procedura de sistem;
- FR: Formular;
- IL: Instructiune de lucru;
- PSP, plan de actiuni: Raport de neconformitate, actiuni corective/preventive;
- EMM: Echipamente de masurare si monitorizare;
- HSE: Mediu - Sanatate si securitate ocupationala Situatii de Urgenta.

Sectiunea 2

2.1.ELEMENTE DE IDENTIFICARE

- Denumire: ...;
- Adresa: ...;
- Cod fiscal: RO ...;
- Nr. registrul comertului : ... .

2.2.DESCRIEREA ACTIVITATII

2.3. DOMENIU DE ACTIVITATE

Sectiunea 3

PREZENTAREA MSMI01 SI PROCEDURA DE TINERE SUB CONTROL A ACESTUIA

3.1. STRUCTURA SI CONTINUTUL MANUALULUI

Manualul este structurat pe 8 sectiuni:


- Sectiunile 1, 2, 3: introductive;
- Sectiunile 4-7: descriu modul de realizare a cerintelor SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 in
cadrul SMI aplicat de societate;
- Sectiunea 8: contine anexe explicative si de completare a sectiunilor anterioare.

3.2. PROCEDURA DE TINERE SUB CONTROL A MSMI

3.2.1. Gestiunea manualului revine in sarcina departamentului HSE, care are obligatia de a mentine acest
document in deplina concordanta cu politica in domeniul mediului si SSO, organizarea societatii si
prevederile standardelor de referinta.
3.2.2. Elaborarea si, atunci cand este cazul, modificarile manualului sunt efectuate de catre RM. Detalii
referitoare la regulile de realizare a acestor activitati sunt descrise in procedura de sistem Controlul
documentelor, cod . Manualul, in varianta initiala, precum si reviziile ulterioare sunt aprobate de CS.
3.2.3. Exemplare controlate ale manualului sunt difuzate in cadrul societatii si, atunci cand este solicitat,
organismelor de certificare. La difuzarea controlata se completeaza Lista de difuzare cu locurile si/sau
persoanele unde a fost transmis documentul si numarul exemplarului difuzat. Fiecare revizie/editie a
manualului se transmite in toate locurile in care au fost difuzate controlat editiile anterioare ale acestuia.
Difuzarea manualului este realizata de departamentul HSE.
3.2.4. Manualul poate fi transmis pentru consultare sau ca document de reclama clientilor sau altor societati,
numai cu acordul CS. Pe aceste exemplare se va nota regim informativ si societatea nu isi asuma
responsabilitatea de a transmite ulterior modificarile aduse la manual.

Sectiunea 4

SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI SSO

4.1. CERINTE GENERALE

a) Pentru definirea si implementarea sistemului de management, societatea a identificat aspectele de mediu


si riscurile SSO la activitatile desfasurate.
Aspectele de mediu s-au identificat conform procedurii Identificare si evaluare aspecte de mediu, cod ...,
iar riscurile SSO conform procedurii Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si controlul riscului,
cod ....
b) S-a determinat succesiunea si interactiunea proceselor si au fost stabilite aspectele de mediu cu impact
semnificativ si riscurile asociate pentru fiecare din procesele determinate.
c) Au fost determinate criteriile si metodele pentru operarea si controlul eficace al proceselor, corespunzator
impacturilor de mediu si riscurilor SSO;
d) Au fost asigurate resursele umane, materiale, financiare si informatiile necesare pentru operarea si
monitorizarea proceselor si a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului si SSO din aceste procese.
e) Au fost si sunt in continuare monitorizate si masurate procesele, atunci cand este aplicabil, aspectele de
mediu si riscurile semnificative si sunt analizate rezultatele pentru verificarea realizarii obiectivelor si
identificarea de solutii de imbunatatire.
f) Sunt implementate actiunile necesare realizarii rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a
proceselor, reducerea impacturilor de mediu si SSO si imbunatatirea performantei de mediu si SSO.
Prin analiza realizarii politicii si obiectivelor de mediu (programele de management de mediu), a auditurilor
interne, a analizei de date si analizei efectuate de management, prin implementarea de actiuni corective si
preventive si programe de imbunatatire se realizeaza imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului si a
performantelor de mediu si SSO.
Atunci cand organizatia externalizeaza procese care influenteaza conformitatea produsului/serviciului cu
cerintele, se asigura controlul asupra acelor procese. Tipul si amploarea controlului aplicat asupra lor este
definit prin prevederi clare in contractele incheiate, precum si in procedurile din cadrul sistemelor de
management.

4.2. DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU SI SSO

4.2.1. Structura documentatiei sistemului de management de mediu


Conducerea a definit documentatia, inclusiv inregistrarile necesare pentru stabilirea, implementarea si
mentinerea SMI.
Documentatia sistemului de management implementat de ... include:
- Declaratii ale politicii referitoare la mediu si SSO si ale obiectivelor de mediu si SSO;
- Program de management de mediu si SSO;
- Manualul Sistemului de Management de Mediu si SSO;
- Proceduri documentate si inregistrari cerute de standardul SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008;
Lista centralizatoare a documentelor, cod ..., se afla in Anexa 3 la prezentul manual.
4.2.2. Manualul SMI
Societatea a stabilit, documentat, implementat si mentinut un manual al Sistemului de Management de
Mediu si de SSO, cod MSMI-01, care contine:
- Declaratiile de politica de mediu si SSO;
- Domeniul de aplicare al sistemului de management de mediu si SSO respectiv activitatile si procedurile
tinute sub control conform cerintelor standardelor de referinta;
- Referire la procedurile documentate pentru demonstrarea realizarii cerintelor standardelor de referinta.
Manualul este structurat pe 8 capitole urmarind in linii mari structura standardelor SR EN ISO 14001:2005 si
SR OHSAS 18001:2008.
Anexele la manual aduc completari si explicitari ale textului.
4.2.3. Controlul documentelor
Societatea a stabilit, documentat, implementat si mentine o procedura (cod ...) pentru tinerea sub control a
tuturor documentelor folosite in sistemul de management care stabileste regulile si descrie activitatile
pentru:
- aprobarea documentelor inainte de emitere pentru adecvarea acestora;
- analiza, actualizarea daca este cazul si reaprobarea documentelor;
- asigurarea identificarii modificarilor in document si a stadiului reviziilor curente ale documentelor;
- asigurarea existentei versiunilor relevante ale documentelor aplicabile in locurile de utilizare;
- asigurarea pastrarii lizibilitatii si identificarii facile a documentelor;
- asigurarea ca documentele de provenienta externa determinate de organizatie ca fiind necesare pentru
planificarea si operarea sistemului de management sunt identificate si distributia lor este controlata;
- prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate pastrate in scop de istorie.
Documentele tinute sub control in SMI sunt de doua categorii:
- documente interne: elaborate in cadrul societatii;
- documente externe: procurate de societate si puse la dispozitia personalului sau primite de la autoritati
sau alte parti interesate.
4.2.4. Controlul inregistrarilor
Societatea a stabilit, documentat, implementat si mentine o procedura (cod ...) pentru tinerea sub control a
tuturor inregistrarilor folosite in SMI care stabileste reguli si descrie activitatile pentru controlul
inregistrarilor ce trebuie stabilite si mentinute in scopul furnizarii dovezilor privind realizarea conformitatii
cu cerintele si functionarea eficace a sistemului de management.
Procedura aplicata defineste modul de identificare, depozitare si protejare a acestora, regasirea pe durata
stabilita de pastrare si eliminarea inregistrarilor. Inregistrarile tinute sub control acopera cerintele explicite
ale standardelor SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si necesitatile de dovezi obiective privind
functionarea eficace a SMI.
Modul in care sunt gestionate inregistrarile permite lizibilitatea si pastrarea lor in securitate putand fi
identificate si regasite cu usurinta pe durata de pastrare. Durata de pastrare este specificata si acopera
perioada in care inregistrarile trebuie sa fie folosite pentru demonstrare sau justificare asa cum prevede
legislatia aplicabila sau eventualele cerinte contractuale.

Sectiunea 5

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

Conducerea societatii ... s-a angajat pentru implementarea si dezvoltarea SMI precum si pentru
imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia prin:
- Stabilirea politicii referitoare la mediu si SSO corespunzatoare cu scopul societatii;
- Stabilirea obiectivelor de mediu si SSO pentru functiile si nivelele relevante din societate si a programelor
de management de mediu si SSO;
- Asigurarea unei structuri organizatorice, definirea si comunicarea responsabilitatilor si autoritatilor in
societate;
- Asigurarea disponibilitatii resurselor umane, materiale si financiare pentru desfasurarea in bune conditii a
proceselor in cadrul societatii, pentru crearea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMI;
- Comunicarea in cadrul societatii a politicii de mediu si SSO si a obiectivelor de mediu si SSO;
- Conducerea analizelor efectuate de management privind adecvarea, eficacitatea si imbunatatirea
continua a SMI;
- Satisfacerea necesitatilor actuale si viitoare ale personalului, proprietarilor, partenerilor, asteptarilor
comunitatii locale si cerintelor autoritatilor legale/reglementare.

5.2. ORIENTAREA CATRE CLIENT SI SOCIETATE

Conducerea societatii se asigura ca cerintele clientilor si autoritatilor inclusiv cerintele de mediu si SSO sunt
determinate si satisfacute in scopul cresterii satifactiei clientilor si partilor interesate.
Implementarea si mentinerea SMI are ca scop pe langa asigurarea conformitatii cu cerintele a produsului si
serviciilor si cresterea satisfactiei clientului, a partilor interesate, reducerea poluarii mediului, reducerea
riscurilor de ranire si imbolnavire profesionala.

5.2.1. Planificarea SMI


Conducerea Societatii a asigurat planificarea SMI pentru indeplinirea cerintelor pentru realizarea
obiectivelor de mediu si SSO.
Planificarea se realizeaza prin:
- Stabilirea politicii;
- Identificarea aspectelor semnificative de mediu si evaluarea riscurilor SSO;
- Stabilirea de programe de management;
- Stabilirea obiectivelor generale si specifice;
- Stabilirea cerintelor legale si reglementare aplicabile activitatilor, inclusiv cele de mediu si SSO.
Planificarea SMI asigura ca la implementarea de shimbari planificate in sistem integritatea acestuia este
mentinuta.
5.2.2. Politica de mediu si SSO
Declaratia de politica de mediu si SSO formulata de conducerea societatii este documentata si introdusa in
Anexa 1 la manual.
Prin continutul politicii de mediu si SSO societatea a asigurat ca aceasta:
- Reflecta angajamentul conducerii pentru implementarea si imbunatatirea sistemului si performantelor de
mediu si SSO ale societatii;
- Corespunde scopului si activitatilor si impactului asupra mediului inconjurator a produselor si serviciilor
societatii;
- Contine angajamente de imbunatatire continua a performantelor sale de mediu si SSO precum si prevenire
a poluarii si a ranirilor si imbolnavirilor profesionale in activitatile sale;
- Contine angajamente de conformitate cu legislatia si reglementarile de mediu si SSO aplicabile;
- Asigura un cadru pentru stabilirea obiectivelor generale si specifice de mediusi SSO;
- Este implementata, mentinuta si comunicata intregului personal care lucreaza in organizatie sau in numele
ei;
- Este disponibila pentru public.
5.2.3. Aspecte de mediu
Societatea a stabilit si mentine o procedura de identificare a aspectelor de mediu din activitatile si produsele
sale pe care le poate controla, cod . Procedura permite analiza aspectelor de mediu si determinarea celor
care au un impact semnificativ asupra mediului, acestea din urma sunt luate in consideratie la stabilirea
obiectivelor sale de mediu si programului de management de mediu. Aspectele de mediu sunt identificate in
conditii normale, anormale si accidentale de lucru. Detaliile sunt prezentate in .
5.2.4. Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale
Societatea a stabilit si mentine o procedura de identificare a riscurilor privind sanatatea si securitatea
ocupationala in activitatile sale, cod . Procedura permite evaluarea riscurilor si implementarea masurilor
de control necesare la nivel de compartiment si de societate.
Riscurile sunt evaluate la activitati de rutina sau non-rutina, pentru intreg personalul avand acces la locul de
munca si pentru toate facilitatile (inclusiv cele subcontractate sau furnizate). Se iau in considerare si riscurile
provenite dinafara locului de munca sau din vecinatati, infrastructura, echipamentele, materialele, precum si
modificarile intervenite in cadrul activitatilor si modificarile sistemului de mangement.
Riscurile identificate sunt luate in consideratie la stabilirea obiectivelor de SSO si implementarea SMI.
5.2.5. Cerinte legale si alte cerinte
Societatea a stabilit si mentine o procedura de identificare si accesul salariatilor la prevederile legale si alte
cerinte adoptate aplicabile aspectelor de mediu identificate din activitatile si produsele sale, cod .
Se intocmeste, aproba si actualizeaza registrul de reglementari legale si alte cerinte aplicabile, cod .
Departamentiul HSE asigura gestionarea si accesul personalului la aceste documente.

5.3. PLANIFICARE

5.3.1. Obiectivele de mediu si de SSO


Conducerea societatii stabileste strategia pe termen mediu si scurt precum si obiectivele anuale generale
ale companiei. Din obiectivele generale sunt derivate obiective specifice detaliate pe procese si functii
relevante.
Obiectivele sunt in concordanta cu angajamentele de satisfacere a cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a
altor cerinte la care organizatia subscrie, de prevenire a poluarii mediului si accidentarii si imbolnavirii
profesionale, de imbunatatire continua.
5.3.2. Planificarea obiectivelor generale si specifice de mediu si de SSO
Obiectivele generale si specifice de mediu si de SSO au fost stabilite, documentate si mentinute la fiecare
nivel si functie relevanta din cadrul societatii. In stabilirea si analizarea obiectivelor societatea a luat in
consideratie legislatia de mediu si SSO, aspectele de mediu semnificative, riscurile de accidentare si
imbolnavire profesionala, cerintele partilor interesate si optiunile sale tehnologice, operationale si
financiare.
5.3.3. Program de management de mediu si de SSO
Pentru atingerea obiectivelor generale si specifice de mediu si de SSO au fost stabilite si mentinute
programe de management cuprinzand activitati, responsabilitati, termene si resurse de realizare.

5.4. RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE

5.4.1. Responsabilitate si autoritate


Responsabilitatea si autoritatea personalului care conduce, executa sau controleaza activitatile in SMI sunt
definite si comunicate in cadrul ..., prin:
- Organigrama societatii (Anexa 4);
- Regulamentul intern;
- Fisele posturilor;
- Deciziile de numire in functii;
- Documente ale SMI;
- Inregistrari tipizate (formulare) ce cuprind responsabilitati (aprobari, etc.).
Modul de organizare al ... este prezentat in organigrama din Anexa 4

Responsabilitatile generale referitoare la functionarea SMI sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Conducerea societatii (CS)

- Stabileste politica si obiectivele in domeniul mediului si SSO;


- Conduce analizele periodice ale SMI si urmareste modul in care obiectivele stabilite sunt realizate;
- Numeste RM;
- Aproba organigrama societatii si angajarile de personal;
- Aproba fisele posturilor;
- Aproba documentele SMI;
- Asigura resursele, materiale si umane, necesare pentru functionarea eficienta a SMI;
- Asigura conditiile pentru respectarea legislatiei aplicabile la domeniul de activitate al societatii inclusiv
pentru protectia mediului si SSO;
- Aproba programul anual de audit intern, instruire, etc.;
- Aproba programul de management de mediu si de SSO;
- Asigura resursele necesare pentru instruirea si calificarea personalului;
- Conduce analizele periodice ale SMI si urmareste modul in care obiectivele stabilite sunt realizate.

Reprezentantul managementului

Conducerea societatii a numit prin decizie interna ca Reprezentant al Managementului pentru SMI pe
conducatorul departamentului HSE.
Pe langa responsabilitatile functiei de baza acesta are autoritate si responsabilitate pentru:
- a se asigura ca procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;
- a coordona si urmari aplicarea procedurilor SMI;
- a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientilor si cerintele
legislatiei si autoritatilor privind protectia mediului si SSO;
- a raporta CS privind functionarea si eficacitatea SMI si despre orice necesitate de imbunatatire;
- a reprezenta societatea in relatii cu organizatii externe in problemele SMI.

Departament HSE

- Elaboreaza documentele generale ale SMI in colaborare cu functiile responsabile;


- Coordoneaza si urmareste aplicarea procedurilor de sistem ale SMI;
- Participa la documentarea analizei periodice a SMI si urmareste modul in care obiectivele stabilite sunt
realizate;
- Gestioneaza documentatia SMI;
- Asigura constientizarea personalului privind conformitatea cu politica, procedurile si cerintele SMI;
- Coordoneaza programul de auditare interna a SMI;
- Urmareste stadiul implementarii actiunilor corective si preventive initiate;
- Tine evidenta neconformitatilor de mediu si SSO identificate in cadrul societatii;
- Analizeaza periodic neconformitatile de mediu identificate in cadrul societatii si initiaza actiuni corective
pentru eliminarea cauzelor ce duc la aparitia neconformitatilor sistematice;
- Raspunde de instruirea profesionala in domeniul mediului SSO si SU a personalului societatii.

Departament Resurse Umane

- Este responsabil de realizarea procesului de management al resurselor umane;


- Pastreaza dosarele de personal si fisele de post;
- Centralizeaza propunerile de perfectionare si urmareste realizarea programului de instruire aprobat;
- Pastreaza inregistrari privind instruirea si angajarea personalului, evaluarea eficacitatii instruirii si
evaluarea competentelelor.

Conducatorul locului de munca

- Controleaza aspectele de mediu si riscurile SSO din sectoarele pe care le coordoneaza;


- Asigura aplicarea in activitate a cerintelor SMI, a programelor, planurilor si procedurilor SMI;
- Asigura cunoasterea si respectarea legislatiei aplicabile de catre personalul din subordine.

Personal de Executie

- Aplica in activitatea proprie procedurile specifice si atributiile de serviciu stabilite;


- Respecta regulile de operare in procese si masurile de protectia mediului si de SSO;
- Se preocupa de perfectionarea profesionala.

5.4.2. Comunicare
Societatea a stabilit o procedura referitoare la comunicare: ... Comunicare.
Procedura de comunicare stabileste:
- Comunicarea intre functiile si nivelurile de autoritate din cadrul societatii privind functionarea si
eficacitatea SMI;
- Comunicarea externa cu autoritatile privind cerintele si aplicarea legislatiei de mediu si SSO;
- Comunicarea cu subcontractantii si alti vizitatori de la locul de munca.

5.5. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

5.5.1. Generalitati
Conducerea societatii analizeaza periodic, de regula anual, SMI pentru a se asigura ca este corespunzator,
adecvat si eficace.
Analiza include informatii din functionarea SMI, oportunitati de imbunatatire a sistemului si proceselor si
schimbari in politica si obiective. Analiza se efectueaza sub forma de reuniune condusa de catre CS. La
analiza participa personalul convocat de catre CS. Dosarul analizei este documentat de catre departamentul
HSE, impreuna cu RM si contine elementele de intrare ale analizei.
5.5.2. Elemente de intrare ale analizei
- Actiuni de urmarire de la analiza efectuata de management anterior;
- Schimbarile imprejurarilor, inclusiv modificari, dezvoltari ale cerintelor legale si altor reglementari legale
referitoare la aspectele de mediu si SSO;
- Eventuale schimbari ce ar putea afecta SMI;
- Adecvarea politicii si modul de indeplinire a obiectivelor de mediu si de SSO;
- Rezultatele auditurilor interne/externe si evaluarile conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte la care
subscrie organizatia;
- Comunicarea cu partile interesate, sesizari ale partilor interesate;
- Performante de mediu si SSO;
- Stadiul actiunilor corective/preventive;
- Recomandari pentru imbunatatire.
5.5.3. Elemente de iesire ale analizei
Urmare a analizei informatiilor existente la dosarul analizei, participantii identifica decizii si actiuni
referitoare la:
- Imbunatatirea si eficacitatea SMI;
- Imbunatatirea performantelor de mediu si SSO;
- Politica si obiectivele SMI;
- Nevoile de resurse.
Rezultatele analizei se inregistreaza de catre RM in procesul verbal al analizei pe care acesta il aproba. Din
procesul verbal se extrage programul de masuri reiesit din analiza efectuata de management, cu termene,
resurse si responsabilitati, aprobat de catre CS.
Programul de masuri si o copie a procesului verbal al analizei se difuzeaza de catre RM participantilor la
analiza si persoanelor avand stabilite responsabilitati.
La termenele stabilite in program, RM urmareste realizarea masurilor stabilite si consemneaza in program
constatarile. Situatia realizarii actiunilor stabilite la analiza se raporteaza deasemenea la analiza urmatoare
de sistem.

Sectiunea 6

MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1. ASIGURAREA RESURSELOR

Conducerea Societatii determina si asigura resursele necesare realizarii obiectivelor de mediu, mentinerii
SMI si imbunatatirii continue a eficacitatii acestuia. Aceste resurse cuprind:
- Personal calificat pentru conducerea proceselor si desfasurarea activitatilor in societate;
- Infrastructura si echipamentele necesare desfasurarii proceselor si respectarii conditiilor de mediu si SSO;
- Mediul de munca adecvat pentru natura activitatilor desfasurate;
- Resurse financiare si de timp;
- Informatii disponibile.
Resursele alocate permit mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SMI.
Optimizarea resurselor existente presupune:
- Identificarea limitelor si oportunitatilor legate de eficienta resurselor existente;
- Imbunatatirea infrastructurii;
- Evaluarea competentei resurselor umane;
- Incurajarea imbunatatirii continue a calitatii resurselor;
- Managementul adecvat al informatiilor si al suportului logistic;
- Perfectionarea continua a resurselor umane.
Datele de iesire sunt reprezentate de fondurile financiare alocate obiectivelor propuse privind dotarea si
resursele umane necesare activitatilor ce vor fi realizate in anul urmator. In bugetul general al companiei
sunt specificate, de asemenea, termenele si responsabilitatile pentru fiecare obiectiv (ex . achizitionare de
materiale, instruiri etc.).

6.2. Resurse umane

6.2.1. Generalitati
CS stabileste, aproba si revizuieste organigrama si structura de personal din cadrul societatii (Anexa 4).
Personalul care desfasoara activitati ce influenteaza mediul este competent pe baza de studii, experienta,
abilitati si calificare (si dupa caz autorizare-atestare).
Sistemul de instruire, formare si perfectionare asigura, pentru toti angajatii, adoptarea comportamentului
sigur din punctul de vedere al securitatii ocupationale, asumarea constienta si voluntara a respectarii
cerintelor de securitate, calitate a lucrarilor realizate, securitatea muncii, implicarea in rezolvarea
problemelor legate de prevenirea accidentelor, imbolnavirilor profesionale, protectie a mediului si asigurare
a calitatii produselor/serviciilor realizate.
6.2.2. Competenta, instruire, constientizare
Competenta necesara pentru personalul ce desfasoara activitati ce influenteaza conformitatea cu protectia
mediului si SSO sunt cuprinse in fisele posturilor. Personalul care conduce activitati in procesele SMI are
studii de specialitate, experienta in activitatea desfasurata sau activitati tehnice similare. Pentru personalul
angajat se pastreaza la dosarul propriu al fiecarui angajat inregistrari adecvate referitoare la studii
(diplome), experienta (vechimea in diferite profesii sau functii), instruire (copii dupa diplomele obtinute).
Constientizarea personalului de relevanta si importanta activitatilor sale si modul in care ele contribuie la
realizarea obiectivelor de mediu si SSO se realizeaza prin:
- Aducerea la cunostinta personalului de la toate nivelurile a politicii si a obiectivelor organizatiei;
- Programe de integrare pentru personalul nou angajat;
- Stimularea creativitatii si inovatiei.
identifica necesitatile de instruire asociate SMI si asigura instruirea adecvata a pesonalului. In cadrul
societatii se desfasoara instruiri specifice in domeniile: protectia mediului, sanatate si securitate
ocupationala, situatii de urgenta, etc. Responsabilii acestei activitati desfasoara instruiri periodice
(planificate) si pastreaza inregistrari specifice ale acestor instruiri, precum si ale evaluarii eficacitatii lor.
Activitatea de instruire este descrisa in procedura Instruirea personalului.

6.3. INFRASTRUCTURA

Infrastructura necesara realizarii conformitatii produsului in ... este formata din:


- Birouri, echipamente de calcul si softuri, documentatii tehnice, utilitati (apa, energie electrica, etc);
- Depozite de materiale si produse finite;
- Sisteme de comunicatii si informatice (telefoane, internet);
- Grupuri social-sanitare in conformitate cu normele de igiena privind conditiile si procesele de munca;
- Scule, dispozitive, echipamente de protectie.

6.4. MEDIUL DE LUCRU

Organizatia asigura un mediu de lucru corespunzator realizarii produsului/serviciului avandu-se in vedere


conformitatea de mediu si SSO.
Societatea a determinat conditiile de lucru, inclusiv factorii fizici si le tine sub control astfel incat sa nu fie
afectata conformitatea produsului cu cerintele si sa nu se incalce prevederile legislatiei de mediu si SSO.
Pentru aceasta s-au luat in considerare atat ambianta fizica, cat si cea sociala in care executantul isi
desfasoara activitatea:
- Metode si oportunitati stimulative pentru o mai buna implicare si valorificare a potentialului membrilor
organizatiei;
- Ergonomia;
- Spatiul de lucru, amplasarea birourilor;
- Interrelatiile dintre membrii organizatiei si dintre acestia si clienti;
- Facilitati pentru membrii organizatiei: echipamente de protectie;
- Factorii de mediu (zgomot, vibratii, temperatura, umiditate, luminozitate, clima, etc.);
- Salubritate, gestiune deseuri.
Politica organizatiei este de a asigura mediul de lucru astfel incat sa aiba o influenta pozitiva asupra
performantei personalului si asupra conformitatii produselor realizate.

Sectiunea 7
MASURARE, ANALIZA, IMBUNATATIRE

7.1. GENERALITATI
planifica si implementeaza procese de masurare si monitorizare pentru:
- A demonstra conformitatea cu cerintele referitoare la produs/serviciu si conformitatea activitatilor cu
impact semnificativ asupra mediului si riscuri privind SSO;
- Pentru a se asigura de conformitatea SMI cu obiectivele generale si specifice de mediu si SSO;
- Pentru a imbunatati continuu eficacitatea SMI;
Metodele de monitorizare si masurare utilizate si modul de folosire a rezultatelor sunt adecvate proceselor
si aspectelor de mediu si SSO sau riscurilor controlate.

7.2 MONITORIZARE SI MASURARE

7.2.1. Audit intern


efectueaza audituri interne la intervale planificate, conform Programului anual de audit intern, pentru a
determina daca:
- SMI stabilit este conform cu cerintele standardului ISO 14001 si OHSAS 18001 si documentelor proprii;
- Daca este implementat si mentinut in mod eficace;
- Daca furnizeaza conducerii informatii privind realizarea politicii si obiectivelor stabilite inclusiv rezultatele
auditurilor anterioare.
In planificare si in chestionarele de audit se au in vedere pentru examinare modul in care au fost rezolvate si
eficacitatea actiunilor corective stabilite la aceste audituri.
La planificarea auditurilor in activitatile societatii se definesc criteriile de audit (conform ISO 14001,
documentatiei SMI, reglementarilor aplicabile, etc.) domeniul de aplicare (la anumite procese deosebite si
activitati cu aspecte semnificative de mediu sau riscuri SSO) si metode de audit (vizite in teren, examinare
documentatii, discutii cu persoane avand responsabilitati in activitatea respectiva, autoritatile in domeniul
mediului si SSO).
Frecventa auditurilor se stabileste luand in considerare statutul si importanta proceselor si zonelor care vor
fi auditate, precum si rezultatele auditurilor precedente.
Selectia auditorilor interni in programul anual de audit se face astfel incat sa nu-si auditeze propria
activitate si sa asigure obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit.
Activitatile concrete pentru planificarea criteriilor, domeniilor, frecventei si metodelor si pentru efectuarea
auditurilor interne, pentru raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor precum si responsabilitatile
pentru aceste activitati sunt prezentate in procedura documentata Audit intern cod ....
Managementul responsabil pentru zonele auditate va asigura toate conditiile pentru desfasurarea
auditurilor conform planului de audit, vor participa la sedintele de deschidere si inchidere ale auditului si
vor asigura ca sunt intreprinse, fara intarziere nejustificata corectii si actiuni corective, ca urmare a
constatarii de neconformitati pe timpul auditului, pentru a elimina neconformitatile si cauzele acestor
neconformitati.
Activitatile de stabilire si urmarire a actiunilor corective/preventive (verificarea si raportarea) ca urmare a
auditului intern se desfasoara conform procedurii actiune corectiva, ... si preventiva, ....
7.2.2. Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si SSO
Societatea a stabilit si mentine o procedura pentru monitorizarea si masurarea in mod regulat a
caracteristicilor principale ale activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului si SSO
(...).
Procedura cuprinde:
- Monitorizarile si masurarile cantitative si calitative ale factorilor de mediu;
- Documentarea informatiilor care permit evaluarea performantelor si gradului in care sunt realizate
obiectivele de mediu si SSO;
- Controlul operational al conformitatii cu obiectivele de mediu si SSO ale societatii;
- Masurari proactive ale performantei care monitorizeaza conformitatea cu programul de management, cu
criteriile de operare si cu legislatia si reglementarile aplicabile;
- Masurari reactive ale performantei pentru monitorizarea incidentelor de mediu.
- Folosirea atunci cand este cazul de servicii de masurare (echipamente etalonate), componente-
subcontractate.
Inregistrarile acestor monitorizari si masurari se pastreaza la analiza programelor de management, la
audituri interne, analize de date sau PV si buletine, la masurari specifice necesare sau impuse de autoritati.
7.2.3. Evaluarea conformarii
Societatea a stabilit si mentine o procedura de evaluare periodica a conformarii cu cerintele legislatiei si
reglementarilor aplicabile de mediu si SSO si cu alte cerinte la care subscrie: ... - Evaluarea conformarii.
Rezultatele acestor evaluari si gradul de conformare sunt evidentiate in inregistrarile specifice, conform
procedurii si sunt comunicate CS in cadrul analizei efectuate de management.
Orice neconformitate identificata fata de cerintele legale si alte cerinte este tratata conform procedurii
actiune corectiva ... si preventiva ....
7.2.4. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
aplica o procedura, cod ..., pentru identificarea posibilelor accidente/incidente si situatii de urgenta si
pentru a raspunde acestor situatii astfel incat sa se previna si reduca impactul asupra mediului/angajatului.
Pentru punctele critice identificate, se stabilesc planuri de actiune pentru tinere sub control a riscurilor si de
a raspunde in caz de urgenta.
La elaborarea planurilor de interventie va tine seama si de necesitatile partilor interesate (servicii de
urgenta, vecinatati).
... efectueaza simulari prin aplicarea planurilor pentru situatii de urgenta, pentru a testa capacitatea de
raspuns a salariatilor si eficacitatea planurilor.
Acolo unde este cazul sunt implicate si partile interesate (vecinii).
Aceste documente vor fi revizuite si actualizate periodic si in mod special dupa aparitia de astfel de situatii
de urgenta sau de accidente.
Detalii privind situatiile de urgenta, responsabilitatile si inregistrarile pentru a raspunde acestor situatii se
regasesc in procedura Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, cod ...

7.3. IMBUNATATIRE

7.3.1. Imbunatatire continua


Societatea se preocupa de imbunatatirea continua a eficacitatii SMI si de obtinerea de valoare adaugata in
activitate prin mentinerea SMI implementat.
Caile de imbunatatire continua utilizate sunt:
- Aplicarea consecventa si actualizarea politicii de mediu si SSO;
- Formularea, aplicarea si actualizarea obiectivelor de mediu si SSO intr-o maniera concreta, masurabila si cu
continut de aspecte de imbunatatire a domeniilor la care se refera;
- Utilizarea rezultatelor auditurilor interne pentru imbunatatirea atat a proceselor auditate cat si a SMI in
ansamblu;
- Utilizarea concluziilor rezultate din analizele periodice si analiza datelor rezultate din monitorizare si
masurare pentru actiuni preventive si stabilirea de oportunitati de imbunatatire;
- Implementarea si verificarea eficacitatii actiunilor corective si preventive stabilite cu diferite ocazii;
- Aplicarea deciziilor, actiunilor si programelor stabilite la analizele SMI efectuate de management
referitoare la imbunatatirea produselor, proceselor si SMI.
Imbunatatirea continua se realizeaza practic prin aplicarea unor programe de imbunatatire aprobate de
conducere si prin implementarea actiunilor corective si preventive stabilite in toate formele de masurare,
monitorizare, analiza si evaluare.
7.3.2. Actiune corectiva
... intreprinde actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate in scopul prevenirii reaparitiei
acestora.
Natura si modul de aplicare a actiunilor corective, precum si consumul eventual de resurse aplicat trebuie sa
fie corelat si adecvat efectelor pe care le pot produce neconformitatile aparute.
Activitatea desfasurata pentru analiza neconformitatilor aparute, stabilirea cauzelor si actiunilor necesare a
fi intreprinse pentru eliminarea acestora, inregistrarile pastrate si responsabilitatile persoanelor implicate
sunt prezentate in procedura de sistem actiune corectiva ... si preventiva ....
Aplicarea acestei proceduri permite:
- Analiza neconformitatilor;
- Determinarea cauzelor neconformitatilor;
- Evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar;
- Determinarea si implementarea actiunii necesare;
- Inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
- Analizarea eficacitatii actiunii corective intreprinse.
La auditurile interne desfasurate in compartimentele si procesele in care au fost implementate actiuni
corective si la analiza efectuata de management se analizeaza modul de realizare si eficacitatea actiunilor
corective intreprinse .
7.3.3. Actiune preventiva
... intreprinde actiuni pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati potentiale in vederea prevenirii
aparitiei acestora.
Amploarea activitatilor, resursele implicate si programul de realizare a actiunilor preventive trebuie sa fie
adecvate efectelor si riscurilor legate de neconformitatile potentiale identificate.
Stabilirea si aplicarea de actiuni preventive reprezinta de fapt o abordare proactiva de stabilire de solutii si
oportunitati de imbunatatire a SMI. Identificarea si stabilirea de actiuni preventive este astfel legata de
analiza datelor.
Activitatile desfasurate pentru analiza neconformitatilor potentiale si stabilirea cauzelor acestora, pentru
stabilirea si implementarea actiunilor preventive, inregistrarile pastrate si responsabilitatile persoanelor
implicate in aceste activitati sunt prezentate in procedura documentata actiune corectiva ... si preventiva ....
Aplicarea acestei proceduri permite:
- Determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
- Evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
- Determinarea si implementarea actiunii necesare;
- Inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse;
- Analiza eficacitatii actiunii preventive intreprinse.
Rezultatele si eficacitatea actiunilor preventive fac obiectul auditurilor interne desfasurate in zonele si
activitatile in care au fost realizate actiuni preventive si constituie date de intrare pentru analiza efectuata
de management.
Anexa1

Politica

Anexa 2
Corespondenta cu standardul SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008

ISO 14001:2005 Manualul sistemului de management de mediu


1.Domeniu de aplicare 1.2.Domeniu de aplicare
2.Referinte normative 1.3.Documente de referinta
3.Termeni si definitii 1.4.Termeni si definitii, Prescurtari
4.Cerinte ale sistemului de management de mediu 4.Cerinte ale sistemului de management de mediu
4.1.Cerinte generale 4.1.Cerinte generale
4.2.Politica de mediu 5.2.2.Politica de mediu
4.3.Planificare 5.2.1.Planificare
4.3.1.Aspecte de mediu 5.2.3.Aspecte de mediu
4.3.2.Cerinte legale si alte cerinte 5.2.4.Cerinte legale si alte cerinte
4.3.3.Obiective, tinte si programe 5.3.1.Obiective de mediu
5.3.2.Planificarea obiectivelor generale si specifice de
mediu
5.3.3.Program de management de mediu
4.4.Implementare si functionare 4.4.Implementare si functionare
4.4.1.Resurse, atributii, responsabilitate si 5.4.1.Resurse , atributii , responsabilitate si autoritate
autoritate
4.4.2.Competenta, instruire, constientizare 6.2.2.Competenta ,instruire,constientizare
4.4.3.Comunicare 5.4.2.Comunicare
4.4.4.Documentatia 4.2.Documentatia Sistemului de Management de
mediu
4.4.5.Controlul documentelor 4.2.3.Controlul documentelor
4.4.6.Controlul operational 4.4.6 Controlul operational
4.4.7.Pregatirea pentru situatii de urgenta si 7.2.4.Pregatirea pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns capacitate de raspuns
4.5.Verificare 7.1.Verificare
4.5.1.Monitorizare si masurare 7.2. Monitorizare si masurare
4.5.2.Evaluarea conformarii 7.2.3.Evaluarea conformarii
4.5.3.Neconformitate, actiune corectiva si actiune 7.3.Neconformitate,actiune corectiva si actiune
preventiva preventiva
4.5.4.Controlul inregistrarilor 4.2.4.Controlul inregistrarilor
4.5.5.Audit intern 7.2.1.Audit intern
4.6.Analiza efectuata de management 5.5.Analiza efectuata de managemennt

Anexa 3
Lista de proceduri si formulare
Cod Lista master a documentelor SMI
Tip denumire realizat verificat Aprobat data aprobare revizie
PR Instruire in domeniul situatiilor de urgenta si protectiei civile yes yes yes
FR fisa individuala de instruire yes yes yes
FR fisa de instruire colectiva privind SSM yes yes yes
FR test de evaluare cunostinte SSM yes yes yes
PR Procedura de acordare si utilizare EIP yes yes yes
FR Normativ intern de acordare EIP yes yes yes
FR formular acordare EIP yes yes yes
PR Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta yes yes yes
FR fisa individuala de instruire yes yes yes
FR test de evaluare cunostinte PSI yes yes yes
PR Evacuarea in caz de urgenta yes yes yes
FR registru exercitii yes yes yes
FR raport exercitiu yes yes yes
PR Gestionarea deseurilor yes yes yes
FR lista tipurilor de deseuri yes yes yes
FR registre deseuri yes yes yes
PR Identificare si evaluare aspecte de mediu yes yes yes
FR lista aspectelor de mediu yes yes yes
FR evaluarea impactului aspectelor de mediu yes yes yes
FR lista aspectelor semnificative de mediu yes yes yes
PR Cerinte legale si alte cerinte yes yes yes
FR registrul de reglementari legale si alte cerinte aplicabile yes yes yes
FR evidenta autorizatii / licente yes yes yes
FR proces verbal instruire legislatie yes yes yes
FR registrul de implementare al cerintelor aplicabile yes yes yes
FR lista partilor interesate yes yes yes
PR Evaluarea conformarii yes yes yes
FR chestionar de evaluare a conformitatii cu cerintele legale si yes yes yes
alte cerinte aplicabile
FR raport de evaluare a conformitatii cu cerintele legale si alte yes yes yes
cerinte aplicabile
PR Control operational yes yes yes
PR Comunicare yes yes yes
PR Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns yes yes yes
FR lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale yes yes yes
FR registru evidenta situatii de urgenta yes yes yes
FR raportul privind capacitatea de raspuns in caz de accident yes yes yes
FR plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale yes yes yes
FR plande interventie / actiune SU yes yes yes
PR Analiza de management yes yes yes
FR procesul verbal al analizei de management yes yes yes
FR program de masuri yes yes yes
FR program de mediu yes yes yes
FR obiective de mediu yes yes yes
PR Controlul inregistrarilor yes yes yes
FR Lista master cu inregistrarile sistemului de management de yes yes yes
Manualul de mediu si sso yes yes yes
PR Controlul documentelor yes yes yes
PR Auditul Intern (sistem, proces si produs) yes yes yes
FR plan de audit SMI yes yes yes
FR chestionar de audit SMI yes yes yes
FR raport de audit SMI yes yes yes
FR plan de audituri anuale SMI yes yes yes
FR programarea auditurilor SMI yes yes yes
PR Identificare pericole, evaluare risc si controlul riscului yes yes yes
PR Investigare incidente yes yes yes

Anexa 4

Organigrama
Anexa 5

Plan de amplasament