Sunteți pe pagina 1din 136

MINISTERULTRANSPORTURILOR,CONSTRUCIILORlTURISMULUI

ORDINULNr.100
din10.12.2004

pentruaprobareareglementriitehnice
Ghidprivindproiectareascrilorirampelorlacldiri",
indicativGP08903

nconformitatecuart.38alin.2dinLegeanr.10/1995,privindcalitateanconstrucii,cu
modificrileulterioare,
ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.5alin.(4)din HotrreaGuvernului nr.
740 / 2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i
Turismului,
Avnd n vedere procesul verbal de avizare nr. 9/22.05.2003 al Comitetului Tehnic de
SpecialitateCTS12,
Ministrul Transporturilor,Construciilori Turismuluiemiteurmtorul

ORDIN:

Art.1. Se aprob reglementarea tehnic Ghid privind proiectarea scrilor i


rampelorlacldiri",indicativGP08903,elaboratdeUniversitateadeArhitecturiUrbanism
IonMincu",prevzutnanexcarefaceparteintegrantdinprezentulordin.
Art.2.Prezentulordinvafipublicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
Art.3.DireciaGeneralTehnicvaaducelandeplinireprevederileprezentuluiordin.

MINISTRU,
MIRONTUDORMITREA

Anexasepublicn BuletinulConstruciiloreditatdeInstitutulNaionaldeDezvoltaren
ConstruciiiEconomiaConstruciilor INCERC
MINISTERULTRANSPORTURILOR,CONSTRUCIILORlTURISMULUI

GHIDPRIVINDPROIECTAREASCRILORl
RAMPELOR,LACLDIRI
INDICATIVGP08903

Elaboratde:
UNIVERSITATEADEARHITECTURlURBANISMIonMincu"

Rector: prof.dr.arh.EmilBarbuPOPESCU

CENTRULDECERCETAREA,SINTEZIBANCDEINFORMAIINCONSTRUCII,
ARHITECTURIURBANISMCCS BICAU

DirectorCCSBICAU: prof.dr.arh.MariusSMIGELSCHI
efproiect: conf.dr.arh.AnaMariaDABIJA
Elaboratori: conf.dr.arh.AnaMariaDABIJA
prof.arh.AlexandruSTAN
conf.dr.ing.Adrian IORDCHESCU
lect.dr.arh.DoinaNICULAE

Avizatde:
DIRECIAGENERALTEHNICM.T.C.T.

Directorgeneral: ing.IonSTNESCU
Responsabillucrare: ingPaulaDRAGOMIRESCU
CUPRINS

Cap.1.GENERALITI
1.1.Obiectidomeniudeaplicare
1.2.Referine
1.3.Terminologie

Cap.2.ELEMENTEGENERALEDEPROIECTAREASCRILORIRAMPELOR
2.1.Elementegeneraledeproiectareascrilorirampelor
2.2.Panteuzuale
2.3. Incrcrirezultatedinaciunileagenilormecanici
2.4.Tipuriprincipaledescri
2.4.1.Scridinelementeliniare
2.4.2.Scridinelementeliniareidesuprafa
2.4.3.Scridinelementedesuprafa
2.4.4.Scricurampecutate(ortopoligonale)
2.4.5.Scricurampeipodetechesonate
2.4.6.Scricurampeipodeteintermediarenconsol
2.4.7.Scricurbecugrindvangpemijloculrampei
2.4.8.Scricurmpielicoidale
2.4.9.Scricupiloncentralitreptenconsolsimpl
2.4.10.Scricutreptesuspendate
2.5.Materialepentrurealizareascrilor
2.6.Precizriprivindlimealiberarampelori scrilor
2.7.Tipuriderezolvripentrumuchiiletreptelor
2.8.Tipuriderezolvrimarginale
2.9.Implicaiiasuprarezisteneiirigiditiideansamblu
alecldirii

Cap.3.RELAIANTRESTRUCTURGEOMETRIASCRIIFINISAJTRASEUL
MINIICURENTE
3.1.Scricurampedrepte concepieiconstrucie
3.1.1.Scridrepte
3.1.2.Scricuntoarcere
3.1.2.1.Scricuntoarcerelapodestde180
3.1.2.2.Scricuntoarcerelapodestde90
3.2.Scribalansateconcepieiconstrucie
3.2.1.Domeniudeutilizare
3.2.2.Tipuridescribalansate
3.2.3.Metodedeconstruciegraficatreptelorbalansatelascri
3.2.3.1.Etapelepremergtoareconstrucieipropriuzise
3.2.3.2.Metodegraficeuzualepentrubalansareascrilorcuntoarcerela180
3.2.3.3.Metodegraficeuzualepentrubalansareascrilorcuntoarcela90
3.2.3.4.Determinareadimensiuniitreptelor,pebazacalcululuinumeric
Cap. 4. ELEMENTE SPECIFICE DE PROIECTARE A SCRILOR DIN DIVERSE
MATERIALE
4.1.Scridinbetonarmat
4.2.Scridinlemn
4.3.Scrimetalice
4.4.Scridinpiatr
4.5.Scrimixte

AnexinformativI (scricutreptefoartenalte,decalate)

AnexinformativIIExempledecalcul
GHIDPRIVINDPROIECTAREASCRILOR IndicativGP08903
IRAMPELORLACLDIRI

Cap.1.GENERALITI

1.1.Obiectidomeniudeaplicare
1.1.1. Prezentulghiddetaliazcondiiileimsurilenecesarelaproiectareadinpunctde
vederealconformriigeometriceascrilorirampelorpentrucirculaiepietonal,lacldiricu
funciuni civile i n concordan cu prevederile Normativului privind criterii de performan
specificerampeloriscrilorpentrucirculaiapietonalnconstrucii.
1.1.2.Ghidulexpliciteaz:
a.principiiledeproiectareascrilor
b.relaiantregeometriascriiistructuraderezistenaacesteia
c.implicaiilepecareleauprincipaleleopiunidescriselaa)ib)asuprafinisajuluiscrii
d.traseulbalustradeiiminiicurente,precumiimplicaiilepecareleauacestea
asupra conformrii generale a scrilor cu ntoarcere la 180 i la 90, n concordan cu
geometriaistructuralor
e.principiispecificeprivindproiectareascrilorcustructuradin:
betonarmat
lemn
metal
piatr
sticl
1.1.3.Prevederileprezentuluighidvorfiaplicatelaproiectelenoidescridinspaiilecu
funciuni civile (publice i private), precum i la cele de reabilitare funcionali a cldirilor
existente(delocuit,socialculturaleiadministrative),nmsurancareinterveniileincludi
scrilei/saurampeleacestora.
1.1.4.Prevederileprezentuluighidseadreseaz:
elaboratorilorproiectelortehniceiadetaliilordeexecuie
verificatorilordeproiecteiexperilortehniciatestaipotrivitprevederilorlegii10/1995
executanilor(constructori,antreprenori)
organismelor administrative teritoriale precum i persoanelor fizice i juridice care
realizeazinvestiiindomeniulconstruciilor.
1.1.5.Larealizareascrilorirampelorlacldirilecivilesevorrespectaprevederiledin
reglementriletehnicespecificedomeniului(conf.1.2)icelealeprezentuluighid.
1.1.6.Nufacobiectulprezentuluighidscriletehnologicedinspaiicufunciunetehnic.
1.1.7. Nu fac obiectul prezentului ghid scrile exterioare cldirilor, care nu sunt direct
adiacenteacestora.
1.1.8. Nu fac obiectul prezentului ghid scrile speciale rabatabile, pliante, scrile i
rampele rulante, care se proiecteaz innd cont de cerinele i prescripiile tehnice ale
productorilorspecializai.
ncuprinsulGhidului,trimiterileladocumentaiadereferinsefacprinnumrulcurent
dintabeluldela1.2.,ntreparantezedrepte:[1],[2]etc.

1.3.Terminologie
n concepia prezentului ghid termenii de mai jos, prezentai n ordine alfabetic, au
urmtoareasemnificaie:
Observaie:Opartedinacetitermeniseregsescaidomain Normativprivindcriterii
de performanspecificerampelorfiscrilorpentrucirculaiapietonalnconstrucii,pentrualii
sauadusprecizrisuplimentare,fraseschimbanelesuldinacelNormativ [3].
Cap. 2. ELEMENTE GENERALE DE PROIECTARE A SCRILOR I
RAMPELOR

2.1. La cldirile civile accesul pietonal la diferite niveluri seasigur obinuit prin scri
(19) rampele (17) asigur accesul persoanelor cu handicap locomotor la diferite niveluri ale
cldirii.
ScrileirampelepietonalesedimensioneazconformNormativului[3].
2.2. Panteleuzualepentruscriirampesuntprezentaten fig.2.1.
Pantelepentrudiferitefunciunialerampelorpietonale,specificeunoranumitefunciuni,
suntprecizateattnNormativul[3],ctinNP051[4].
2.3.1.Asuprascriloracioneazncrcripermanenteincrcariprovenitedinprocesul
deexploatare (utile).
2.3.2.ncrcrilepermanentesestabilescnfunciedegreutateaelementelorderezisten
arampelorsiapodestelor,astraturilorcuumpluturidefinisajeleadoptate.
ncrcrile utile in cont de posibilitatea aglomeraiilor, reprezentnd valori maxime
normateincondiiideexploatare(figura2.2).
2.3.3. Clasificareai gruparea aciuniloragenilormecanicipentrucalcululscrilorse
faceconform STAS 10101/OA[8].
2.3.ncrcrirezultatedinaciunileagenilormecanici

Evaluarea ncrcrilor permanente se face conform STAS 10101/1 [9]. Definirea


ncrcrilor datorateprocesuluideexploataresefaceconformSTAS10101/2[10].
2.3.4. Valorile normate ale ncrcrilor utile verticale, uniform distribuite pe rampe i
podeste,suntdatentabelul Adin Normativul [3].
2.3.5. nunele cazuri,n specialncazulscrilorcutreptedinelementeindependente
saulipsitedecontratreptedesolidarizare,scrileseverificilaoncrcareutilconcentrat,
pe direcie vertical de 1,5 kN, aplicat pe element, n poziia cea mai defavorabil, pe o
suprafaadel0xl0cm,nabsenaaltorncrcriutile.
2.3.6. Valorile normale ale ncrcrilor utile, verticale i orizontale pe balustradele
rampeloripodestelorsuntdatentabelulBdin Normativul [3].
Balustradele rampelor i podestelor sunt supuse unor ncrcri verticale sau orizontale,
considerate uniform distribuite liniar i aplicate pe mna curent, aciunea orizontali a
ncrcrilorneconsiderndusesimultancuceavertical.
ncrcrile orizontale aplicate pe mna curent a balustradei acioneaz asupra rampei,
dnd natere la un moment ncovoietor i unei fore orizontale n punctul de ncastrare a
balustradeinrampa(figura2.2).
2.4.Tipuriprincipaledescri

Dinpunctdevederealconcepieistructurale,scrilepotfi:
a)Scricutrepteportantesuntrealizatedindiversemateriale.Acestetreptedescarcfie
directpepmnt,fiereazempealteelementestructurale(pepereiportani,grinzidevang)se
pot ncastra n perei, sau se pot suspenda cu tirani. Treptele executate independent pot fi
solidarizatepentruaconlucra,darnuformeazoplacaunitar
b)Scricurampeportantedinbetonarmat,care:
formeazoplacunitarcedescarclongitudinalpe plcisaugrinzidepodest
includ i podestele i reazem pe elementele structurale verticale de la extremitile
caseiscrii
descarctransversalpevanguri
suntncastratesauinclusenpereiilaterali (fade rampsaudegrinzi)
reazempeolaturnpereisauvanguri iarpecealaltpotfi suspendate
Acesteplcisusinatttreptele brute,realizatedinbetonsimplu,ctifinisajultreptelor.

Din punctdevederealformelor structurale,scrilepotfi:

2.4.1.Scridinelementeliniare
2.4.1.1. Rampele sunt formate din trepte independente, neexistnd legturi n sens
longitudinal intretrepteinicintretrepteipodest.
Podestele sunt alctuite din elemente liniare alturate sau din elemente plane simplu
rezemate.
2.4.1.2.Dupmodulderezemarealtreptelor,scrilepotfi:
cutreptesimplurezemate
cutreptenconsolsimpl
cutrepteinconsoldubl.
2.4.1.2.1.Scrilecutreptesimplurezemateautrepteindependente,simplurezematepe
pereiportani,peunpereteportantiogrindvang,saupedougrinzivang(figura2.4).
2.4.1.2.2. Scrile cu trepte n consol simpl asigur preluarea ncrcrilor prin
ncastrarea treptelor independente ntrunperete portant de zidrie sau ntrun perete structural
dinbetonarmat.
2.4.1.2.3.Scrilecutreptenconsoldublsuntalctuitedintrogrindvang,amplasat
pemijloculrampeiidintrepteindependentencastratengrindacentral(fig.2.3).

Not:ncazulncrcriisimetriceatreptelor,grindaamplasatcentralvafisupusdoar
lancovoiere:ncazulncrcrii nesimetrice grindavatisupusila torsiune.
2.4.1.2.4. Grinzilevang sunt rezemate sau ncastrate la capete n perei portani din
zidrie, inperei structurali din betonarmat, n stlpi, sau pot rezema pe grinzi podest (figura
2.5).
2.4.1.2.5. Grinzilevang, treptele si eventual grinzilepodest pot fi alctuite din beton
armatmonolit,elementeprefabricatedinbetonarmat,lemnsaumetal.
2.4.1.2.6. Nuserecomandtreptemailungide1,50m,acesteafiinduordeformabile,
iarncastrarealorasigurndusegreu.
2.4.1.2.7. ncastrareatrebuiecalculal.Aceastaseefectueazpeoadncimedecelpuin
o crmid (25 cm), iar zidurile n care se face ncastrarea se recomand s fie executate cu
mortar de ciment. Pentru ca un zid s poat prelua ncastrarea unei trepte, trebuie ca el s fie
ncrcatcuosarcinpermanentsuficientpentruacreastabilitateanecesar.

2.4.2.Scridinelementeliniareidesuprafa
2.4.2.1.Rampelereazemdoarpegrinzipodest,neexistndgrinzivang,plcilerampelor
lucrnddupdirecialung.
Podestele pot rezematepepatru laturi,pe trei laturidintrecare dou scurtepeperei i
unalungpegrindapodest,saupeceledoulaturilungi.
2.4.2.2. Grindapodest reprezint elementul liniar, iar rampa i podestele constituie
elementeledesuprafa.Rampaipodestelevoraveaconlucrareplandoarinsituaiancare,la
mbinarealorseasigurcontinuitateainvedereapreluriimomentuluincovoietor.

2.4.3. Scridinelementedesuprafa
2.4.3.1 Rampele conlucreaz cu podestele, neavnd legtura mecanic eu pereii i
lipsescdeasemenea grinzilevangigrinzilepodest.
Podestele reazem pe dou sau pe trei laturi i se recomand sa aib continuitate cu
plciledeplaneu.
2.4.3.2.Rampeleipodestelepotaveagrosimidiferite.

2.4.4. Scricurampecutate(ortopoligonale)
2.4.4.1.Trepleleicontratreptele,princontinuitatealorconstituieelementulderezisten
rampa.Lascrilecurampecutateintradosulareaceeaiformcuextradosulrampeintrepte.
2.44.2.Camodgeneraldealctuire,scrilecurampecutatesuntsimilarecuscriledin
elementedesuprafa.

2.4.5.Scricurampeipodestechesonate
2.4.5.1. Rampeleipodestelesuntalctuitedinplcideformcutatdegrosime foarte
micdar,pentrumrirearigiditii, suntprevzutelamargineaplciinervuricareauirolde
grinzivang.
2.4.5.2.Acestescrisepotexecutadinbetonarmatmonolitsaudinelementeprefabricate
debetonarmat:conlucrareadintrerampipodestdepindede mbinarearealizat ntreele
(articulaiesaumbinaredecontinuitate).

2.4.6. Scricurampeipodesteintermediarenconsol
2.4.6.1. Podestele de nivel sunt rezemate pe dou sau pe trei laturi i n general, au
continuitate cu plcile de planee, iar rampele i podestele intermediare stau in consol pe
podestele de nivel. Rampele pot fi ncastrate sau articulate n podestele de nivel, i n unele
cazurisepotprevedeai grinzi depodest.
2.4.6.2.Acestescrisepotexecutadinbetonarmatmonolitsaudinelementeprefabricate
debetonarmat,preluareancrcrilorfacnduseprinconlucrareaspaialaplcilorderampei
depodest.
2.4.7. Scricurbecugrindvangpemijloculrampei
2.4.7.1. Capetele grinzii spaiale de pe mijlocul rampei trebuie incastrale n perei de
betonarmat,instlpiliberisaunglobaiin zidrie,ngrinzietc.(figura2.4)

2.4.7.2. Grindaspaial se poate realiza din beton armat monolit, iar treptele
independentedin elementeprefabricate debetonarmatsaudinpiatrnaturala
2.4.7.3 Sepoaterealizao rampcontinu din beton armat turnat monolit mpreun cu
grindacentralinacestcazplacalucreaznconsoldubl.

2.4.8.Scricurampeelicoidale
Rampaelicoidalesteosuprafaspaialsitotodatunelementdelegturapodelelor.
Rampa i podestele constituie astfel un singur element spaial, lipsind grinzile de podest i
grindavang.
Stareadeeforturispaialeste identiccuceareprezentaiipentruscricurbecugrinda
pemijloculrampei,cudeosebirecnlocsse dezvoltengrind,se dezvoltnramp.
Formanplanascrilorpoatesfieoarecare(cerc,elips,paraboletc).Rampapoates
fieobinuit,cuintradosulplansaucutat,ncarecaz adaptareastructuriilafunciunesefacenu
numai in ansamblu, ci idinpunctde vederealformeitreptelor.
2.4.8.Scricupiloncentralsitreptenconsolsimpl

2.4.8.1. Se pot realiza din elemente prefabricate de beton armat sau metal (inclusiv
pilonul)i suntalctuitedintrepteindependentencastratenstlpulcentral(fig.2.8).

2.4.9.Scricutrepte suspendate
2.4.9.1. Se realizeaz prin suspendarea, de tavan sau de podestul imediat superior, a
capelelorliberealetreptelorindependenten consol.
2.4.9.2. Pentru treptele acestor scri se poate realiza i schema static de grinzi simplu
rezemate.
2.4.9.3Trepteleserealizeazcucontrasgeat,inndcontdeposibilitateadealungitea
firelor.
2.4.9.4. Rigiditatea laterala a rampei este asigurat fie cu ajutorul firelor ntinse i
ancorate ntreplaneulinferioricelsuperior,fie prin realizareaunorlegaturi ntretrepte,cares
realizezerigiditatearampeii comportarea corespunztoarelaaciuneancrcrilorlaterale.
2.5.Materialepentrurealizareascrilor
2.5.1.nfunciedematerialeledincareserealizeazcomponentelestructurale,scrilese
potclasificaastfel:
a)scrirealizatensistemunitar,integraldin:
betonarmat
lemn(masivsaulamelar)
metal
piatr
b)scrirealizatensistemmixt,cu:
vanguridin:

betonarmat(turnatemonolitsauprefabricate)

lemn(masiv,lamelarsaustratificat)

metal(nmodcurentoelsaualuminiu,nprofilelaminate,ambutisatesauextrudate)
trepteportante din:

beton(prefabricate,mozaicateulteriorsaugatafinisate)

lemn(masiv,lamelarstratificat)

metal(oelcarbon,inoxsaualuminiu)

piatr

sticlstratificat
2.5.2.Celemaiutilizatematerialepentrucomponenteledefinisajaletreptelorsunt:
mozaicturnat
plci (piatrnaturaliartificial,ceramic,lemnsticlmultistrat)
covoare (PVC,mochet,linoleum,cauciuc)
2.5.3.Prelucrareasuprafeeitrepteipoatefifcutastfel:
pentru piatrnaturaliartificial:prelucrrimecanice(buciardare,lefuire,
frecare,rostuire)
pentruceramic:rostuire
pentrulemn:geluire,rindeluire,lustruire,curbare(laabur),lcuire
pentrumetal: prelucrrichimicesauelectrochimicealesuprafeei,vopsire,lustruire.

2.6.Precizriprivindlimealiberarampeloriscrilor
2.6.1.Elementeledeconstruciesaufinisajcaredelimiteazlimealiberarampelori
scrilor (amplasate la nivelul stratului de uzur sau pe vertical), constituie un criteriu de
delimitarepedireciatransversal arampei,dacnlimea lacare se situeaz acesteaestemai
micde2m.
2.6.2. Este interzis ca limea liber a scrilor/rampelor s se micoreze pe direcia de
evacuarenexterior:darsepoatemripemsuraadugriidefluxurideevacuare.
2.6.3. Cele mai uzuale elemente care delimiteaz limea libera a rampelor i scrilor
sunt:
laperete:plinte,finisajul peretelui,mncurentlaperete
laochiulscrii:mncurent,parapetsaubalustrad,reborduri,vangntors.
2.6.4.Nuseadmitproeminenelocale(stlpi,radiatoareetc)maimaride10cm,limea
liberarampeimsurndusedelaacestea.ncazulncaredinstructuracldiriiaparreliefuri
localemaimari,carearputeablocainfluenacirculaieideevacuarencazdepericol,acestea
trebuiecompensatepetoatlungimearampeicuomncurentsaucuunsoclunrelief(caun
vang)nplanulreliefuluirespectiv.
2.6.5. Nu se admit nie locale mai adnci de10mm, care ni puteablocaopersoan n
fluxul de evacuare n caz de pericol. Dac astfel de nie rezult din conformarea casei scrii,
acesteatrebuienchisefiecuomncurentlocalsaucuungrilaj,fiecuunperetesubire(rabi
saugipscarton)decelpuin60cmnlime.

2.7.Tipuriderezolvripentrumuchiiletreptelor
Muchiadetreaptesteparteaceamaisolicitatatreptei,pecaredescarcceamaimare
parteancrcriitransmisedepicior.
2.7.1.Muchiadetreapttrebuiesasigure:
rezistenmecanicridicat,pentruaseevitadeteriorareantimpsubefectuldiverselor
aciunideexploatare
mpiedicarea alunecrii pe treapt (asigurnd respectarea cerinei de siguran n
exploatare"),inndcontdeamplasareascrii,niveluldecirculaieinaturafinisajuluiutilizat.
2.7.2. Geometriamuchieitrepteipoatefi(asevedeafig.2.9
vie(a)
teit(b)
rotunjit(c)
profilatcuciubucsimplu,sauprofilat(d)

2.7.3.Muchiatreptei poatefiprotejatmpotrivauzuriisauciobirii,prin:
2.7.4.Pentruasigurareautilizatorilormpotrivaalunecriipetreaptmuchiiletreptelorse
prevdcuelementeledeprotecieantiderapant,dacasigurareaacesteicerinenuesterezolvat
prinnsuifinisajultreptei.
Elementeledeproteciempotrivaalunecriipetreaptsunt:
profile muchie de treapt" din metal sau PVC dur cu profilaii antiderapante (fig.
2.12.a)
profilaii alefinisajului (piatr,cauciuc)lamuchiatreptei(fig.2.12.b)
incrustaiidecoridon (fig.2.12.c)sauplcuedincarborundumnfinisajultrepteila
muchie

2.8.Tipuriderezolvrimarginale
2.8.1. Racordareafinisajuluitreptelorcucelalpereilorsefaceprinaceleaitipuride
plinteutilizatelaracordareapereilorcupardoselile.
Not: Nu se utilizeaz scafe cu raz mai mare de 10 mm la racordarea treptelor cu
peretele,acesteaputndfavorizadezechilibrareancazdeevacuare.
2.8.2. Racordarea finisajelor la marginile libere ale scrilor (ochiul scrii sau marginile
rampelor,dacscaraestedeprtatdelalimitapereilor)poate fifacut:
a.lascrilecuplac farvangsaucuvangnormal(njos):
ntoarcereafinisajuluitrepteipepartealateralascrii
ntoarcereaelementuluicareconstituiemuchiedetreaptpepartealateralascrii
realizareaunuirebordlateralspreochiulscrii,fiedinacelaimaterialcutreapta,fie
dintrun altmaterial(lemn,piatr,materialeplasticeetc.)
b.lascrilecuvangntors(nsus):
prevedereapevangauneiplintecalaperete.Faasuperioaravanguluisefiniseazn
funciederezolvareaparapetului,eventualprelunginduse plintasipestevang(fig.2.13).
c. la scrile cu parapet plin se prevede o plint la fel cu cea de la perete, iar partea
superioaraparapetuluisefiniseaznmodadecvat(fig.2.14).
d. La scrile exterioare supuse intemperiilor, se poate prevedea lcrimar la marginea
intradosuluirampei.
2.8.3. n cazul scrilor detaate de perete cu un spaiu liber mic, pentru ca finisajul
pereteluispoatfiexecutat,estenecesarcaspaiul liberntreperetelebrutirampsfiede
minimum8cm,dacpereteleurmeazafitencuit.
a.Pentrufinisajemaigroasealeperetelui,spaiulliberntrescariperetetrebuiemrit
nconsecin,pentrucadupfinisareapereteluisrmndecirca6cm.Laturanetedascrii
rmnenefinisat,eanefiindvizibil(fig.2.15).
b. Pentruprevenirea prelingerii apei pe latura liber a scrii spre perete, atunci cnd se
spal scara, precum i pentru a seproteja peretele de murdrie, se recomand prevederea unei
borduri(fig.2.16).nmodsimilarsepoateprevedeaborduripelaturaspreochiulscrii,att
pentrumpiedicareaprelingeriiapeipe laturavizibilascrii,ct idinconsiderentedeigien
(ex:spitale,cree.grdinieetc).
Not:Precizriledelaart.2.5.2.6.2.7i2.8suntvalabileattpentruscriledreptecti
pentruscrilecurbe.
Scrile curbe pun mai ales probleme de conformare structural n ceea ce privete
sosireaiplecareadepepodesteledeetajsauintermediare,elepotfiasimilatecuscriledrepte,
cuntoarcerilaalteunghiuridect90sau180.
2.9.Implicaiiasuprarezisteneiirigiditiideansambluacldirii

Prezena golurilor mari n planee este impus funcional n situaia concentrrii


circulaiilor verticale. Amplasarea golurilor are efecte n transportul forei seismice ctre
subansamblurileverticale,influennddrasticrigiditateairezistenaplaneului.
2.9.1.Realizareacaseiscriiimplicuneleproblemelegatederezistenadeansamblua
cldirii,printrecaresemenioneazntrerupereacontinuitiiplaneelorndreptulcaseiscrilor,
fiindnecesaraseanalizancemsuracestlucruafecteazcontinuitateairigiditateaplaneelor
n plan orizontal se menioneaz faptul c efectul amplasrii golurilor n poziii nefavorabile
este mai important n cazul structurilor cu perei rari i al structurilor duale, n aceste cazuri
trebuind verificat rezistena i rigiditatea planeelor n plan orizontal. Poziiile cele mai
avantajoasealegolurilornplaneesunt:lacentru,ncoluri,saulaextremiti(fig.2.16).

2.9.2. Sunt defavorabilie poziiile alturate a dou sau mai multe goluri care
fragmenteaz exagerat planeul, golurile plasate la colurile intrnde ale cldirilor sau lng
pereiistructuraliimportani(fig.2.17).
2.9.3. Rigiditatea casei scrilor contribuie la rigiditatea general a cldirii i trebuie
considerat influena casei scrii asupra centrului de rigiditate al cldirii comportarea de
ansamblu a structurilor (n special a celor n cadre) este influenat de prezena scrilor, care
introducorigiditatesuplimentarladeplasare,putndnanumitesituaiisconstituieunfactor
puternicdedisimetrie.
2.9.4. Procedee moderne de modelare i analiz n cazurile: unde componentele
nestructuralemodificadirectrezistenairigiditateaelementelorstructuralealeconstruciei,sau
masa acestora afecteaz ncrcrile asupra construciei, caracteristicile lor trebuie s fie
considerate n analiza structural a construciei. O grij particular trebuie luat pentru
identificareazidrieideumplutur ce poatereduce lungimeaefectivastlpiloradiaceni.
2.9.5. Scrile includ o varietate de componente separate ce pot fi fie sensibile la
deformaii, s fie sensibile la aceleraii. Scrile n sine pot fi independente de structur, sau
integrate n structur. Dac sunt integrate n structur, ele trebuie s formeze o parte din
evaluarea i analiza ntregii structuri, cu o atenie particular asupra posibilitii modificrii
rspunsuluidatoritrigiditiilocale.Dacscrilesuntindependente,eletrebuieevaluatepentru
ncrcrilenormalealescriloripentruabilitatealorarezistalaacceleraiiincrcridirecte
transmisedelastructurprinconexiuni.

Cap.3.RELAIANTREGEOMETRIASCRII
STRUCTURFINISAJTRASEULMINIICURENTE

n cadrul acestui capitol se analizeaz numai scrile drepte, cu traseu drept i cu


ntoarcerila180i la90,exemplificatepentruscrilecupodeteirampedinplcidebeton
armat. Pentru scrile din alte materiale, se vor avea n vedere elementele specifice impuse de
caracteristicile particulare ale acestora (uneori n mod determinant, alctuirea constructiv a
structuriilor).
Pentru realizarea unei scri corecte, se recomand s se in cont de relaiile de
determinare direct care se stabilesc ntre geometria scrii care include finisajul si traseul
miniicurente ielementelestructuralealeacesteia.
Dimensiuniletreptelorsedetermincurelaiiledecalculdin Normativul [3].
nlimeanormal" aparapetului(H)seconsiderceaprevzutn Normativul[3].

Notaiilefolositentexti figurisunturmtoarele:
Llimeapodeshilui
llimeatreptei
h nlimeatreptei
Hnlimeaparapetului
nnumrul detrepteinproiecieorizontal
l(n 1) lungimeapachetului detrepte
adimensiunea decalajuluilapalieruldeurcare
b dimensiuniadecalajuluilapalieruldecoborre

Pentru a obine rezolvri optime att n ceea ce privetistructura scrii, continuitatea


miniicurentecunlimenormalaracordareafinisajuluipodestelorcutrepteleiobinereaunui
intrados ordonat i estetic la racordarea rampei de scar cu podestele, este necesar ca ochiul
scriisaaiblungimeapachetuluidetreptel(n 1) plusolimedetreapt[l(n 1)+l=nl].
ncazulncareochiulscriiarenumailungimeapachetuluidetreptel(n1),seobineo
lungimeminimacaseiscrii,darrezultsoluiidezavantajoasepentrustructuraderezisteni
intradosulscriilaracordrilecupodestulprecumilatraseulminiicurente.

3.1.Scricurampedrepte concepieiconstrucie

3.1.1.Scridrepte,cusautarpodesteintermediareifrntoarceri.
3.1.1.1.Scricuochiulscriiegalculungimeapachetuluidetreptenproieciel(n1),
(fig.3.1).
=> Lungimea casei scrii are dimensiune minim, dar grosimile structurii celor dou
podete(laparteadejosarampeiirespectivlaparteadesus)suntinegale,necesitndlapartea
desusfieogrinddepodest(pentrusimetrieputnduseprevedeagrinddepodestilapartea
dejosascrii),fieoplacfoartegroasncazulncarenuseadoptniciunadinacestedou
soluii,placarampeiintrsubpodestuldesuscuolungimeegalcuotreapt(fig.3.1).
=>Lapalieruldeurcare,parapetulestemai naltdectnlimeanormalH cuonlime
deotreapt,datoritfaptuluicnlimeasemsoardelamuchiaprimeitrepte.
=>Pentrucailapodestuldejosssepstrezeaceeainlimecapentregulparcursal
scrii,sepoateadoptaunadinurmtoareleposibiliti:
seprevedeontrerupereaminiicurente,cuosrituregalcuh(nlimeatreptei)la
racordareacuparapetulrampeicareurc
se accept mna curent oblic la parapetul podestului de jos, pe poriunea ngust a
acestuia
seacceptanlareaminii curentecuonlimedetreapt,pelimeaochiuluiscriila
parapetuldejos(H+h)
se accept lungirea ochiului scrii cu o lime de treapt i decuparea inconsecin a
podestuluidejosn aceastavariantdimensiuneacaseiscriicretecuolimedeotreapt.
3.1.1.2. Scri cu lungimea ochiului scrii mai mare cu o lime de treapt l dect
lungimeapachetuluidetreptenproiecieiochiulscriidecalatcu1/2fadepachetuldetrepte
(Fig.3.2):
=>lungimeacaseiscriicretecuolimedetreapt
=>grosimilecelordoupodetepotfiegale
=>nlimeaparapetuluiesteconstant(H)peambelepodeteprecumiperampa
scrii
=> se poateobine o racordare a intradosuluiscrii cu intradosul podestelor,ordonat i
estetic
Not: n cazul unui podest intermediar la o scar dreapt, pentru meninerea grosimii
plciipodestuluinconcordancugrosimilerampelor,sedecaleazfrngereadepantlarampa
carecoboardelapodest,cuolungimeegalcul.Pentrumeninereanlimiiparapetuluipetot
traseul scrii, inclusiv pe podest, frngerea de pant a minii curente se va face decalat cu o
limedetreaptfaderampacareurcdepepodest.
3.1.2.Scricuntoarcere
Scrilecuntoarcere,curampedreptepotficlasificate:
nfunciedeunghiuldintrerampecelemaifrecventecazurisuntdescricuntoarcere
lapodestde180ide90.Pentrualteunghiuridentoarceresituaiilerespectivesevorasimila
cuunuldintreceledoucazuridereferin.
n funcie de decalajul citit n plan al treptelor care delimiteaz podestul se pot
determinapatrusituaiicaracteristice.
1)scricutreptenedecalatefadeochiulscriilapodest
2)scricu decalaj egal dejumtatedetreaptfadeochiulscriilapodest
3)scricudecalajdeotreapt nsensulurcriipepodest
4)scricudecalajde otreaptnsensulcoborriipepodest.
ntre situaiile 1) i 4) exist o infinitate de posibiliti de decalaj, n funcie de
dimensiunileipantarampeiscriiiplciisaugrinziidepodest.
Decalajul poate fi considerat la brut" sau la finit, cu implicaii n ceea ce privete
"finitul",respectivintradosulcofrajului.
La o construcie a scrii pornind de la brut", adugarea grosimilor de finisaj poate
conducela un decalajn plan al muchiilor treptelor celordou rampe la finit" de circa1014
cm,precumilamodificareanconsecinaacotelorparapetului,traseuluiminiicurenteprecum
ialimii podestului.
Construcia scriipornindde la finit"(contratreapt vertical,contratreaptoblic sau
cu ciubuc) are implicaii n determinarea grosimii componentei structura le a podestului (dal
groassauagrindplatdepodest),respectivageometrieicofrajului,astfelnctinterseciala
finit"ntreintradosulrampeloripodestelorilimitaochiuluiscriisfiecoliniare.
Se recomand ca suma decalajelor treptelor care fac legtura cu podestul s fie de o
limedetreapt,pentrucapantaminiicurentesaibontoarcereorizontallaochiulscrii.
Fiecruitipdedecalajnplanaltrepteloricorespundeuntraseualminiicurente,laonlime
dataparapetului,valabilattlascrilecuntoarcerela180,ctilacelecuntoarcerela90.
Acestaareimplicaiiasupradimensiunilornecesarealepodestului.
n funciedestructurapodestului, rampelescriipotfisusinutepe:
plcidepodest.relativsubiri(cugrosimesensibilapropiatdeceaarampeiscrii)
grinzidepodestdindiversemateriale
podete dalegroase.
3.1.2.1.Scricuintoarcereipodestde180
Lascrilecuntoarcerela180,fiecruitipdestructurdinceledemaisus,icorespunde
untipdegeometrieascriioptimizareasoluieidescarreprezintcoordonareantrestructurai
geometriaacesteia.
Note:
1) Pentru orice alte dimensiuni ale rampelor sau structurii podestului, vor aprea alte
decalajenplanaletreptelor,determinndaltenlimisuplimentarealeparapetelorsaulimi
alepodestelor.
2)Respectarearelaieintregeometriascriiistructurieste orecomandarenerespectnd
aceast relaie vor aprea decalaje n intradosul scrii, ntre rampe i podest, complicnd
realizareacofrajului.
3)nfunciedenevoiadeeconomisirespaiuluisaudeimportanascrii,esteposibils
seacordeaspectuluiintradosuluiscriimaipuinimportan.Sepotrealizascricuntoarcere
la180o,curezolvareacorectatraseuluiminiicurente,dai acceptndcaintersectareaplanurilor
nclinatealerampelorcucelorizontalssefacdecalat(ceeacecomplicrealizareacofrajului).
4)Pentruasigurareatraseuluiminiicurentefrsritur saudiscontinuitatela
podest,condiianecesaringeneralsuficientestecasumadecalajelortreptelordepepodest
sfiedelimeauneitrepte.
3.1.2.1.1. Scara cutrepte brutenedecalate fat deochiul scrii la podest reprezint
soluiacuceamaireduslungimeacaseiscrii,precumicuceamaireduslungimeaochiului
scrii.
=>Pentruacesttipdescarnusepoatepreciza ocorespondenariguroascuuntipde
structur,pentrucaintradosul(faacofrajuluilsaib)oimaginecontrolat(intradosulrampelor
ialpodestuluisseintersectezedupodreapt).
n cazul n care structura podestului nu este rezolvat cu grind de podest ci cu plac
relativ subire (13 15 cm), intersecia dintre rampa care urc pe podest i placa podestului se
decaleaz(fig.3.5),complicndcofrajul.

Soluiaestedezavantajoasdinpunctdevedereal:
racordriipardoseliipodestuluicuultimatreaptapardoselii,deoarecefinisajulprimei
trepte al fiecrei rampe care ajunge la podest, va avansa pe podest, aprnd un decalaj ntre
planulcontratrepteii/sauciubucului iplanulfinisajuluidinochiulscrii:
problemelor pe care le pune racordarea finisajului contratreptelor cu cel al ochiului
scrii
dificultiinceeaceprivetentoarcereaminii curentefrsriturlapodest.
=>Traseulminiicurentevaurmripantarampelor.nlimeaparapetuluisecalculeaz
de la muchia treptei. n dreptul ochiului scrii ntoarcerea orizontala a minii curente este
posibilnurmtoarelevariante:
cuparapetdenlimeHpezonapodestului,ceeaceimplicprelungireaorizontala
parapetuluirampeicareurcpepodestcuodimensiuneegalcuolimedetreapt,naintede
ntoarcereaeiparalelcuochiulscrii(var1nfig.3.6)n acestcaz,limeapodestuluilaochiul
scrii,vafimajoratcuolimedetreaptceeacemretelungimeacaseiscrii
cuparapetdenlime(H+h/2), cucretereanlimiiparapetuluiH,lapodest, cuo
valoare egal cu nlimea h/2 a unei trepte i majornd limea podestului cu l/2, ceea ce
mreteilungimeacaseiscrii(var2nfig.3.6)
cu parapetdenlimeH,pelimeaochiuluiscriiliniaminiicurentefiindorizontal,
darcuosrituregalcunlimeah auneitreptelaracordareacuparapetulrampeicarecoboar
lapodest(var3fig.3.6)
cu parapet de nlime H racordarea ntre parapetele celor dou rampe este oblic
(racordarecepoatefirealizatpecurb,dacochiulscriiestengust)
cu parapet de nlime H dar cu discontinuitatea minii curente pe latura scurt a
ochiului scrii si o sritura egal cu nlimea unei trepte, la nceputul rampei care coboar la
podest.

3.1.2.1.2. Scara cu decalaj egal, de jumtate de treapt brut fa de ochiul scrii la


podestesteunlipdescarcruiaicorespundestructural orezemarearampeiscriipepodestcu
structuradalgroas(dinbetonarmat).

Numai la o anume grsime calculat a elementelor structurale (rampe, dal groas sau
grindaplutadepodest)se obinedecalajuldejumtatedetreapt.
Interseciadintreintradosulpodestuluicuintradosulcelordourampe(lafaacofrajului)
se face dup o dreapt cu grosime (respectiv nlime), corespunztoare (n funcie de panta
scrii),dacrampelereazempedalgroasasau peogrindplat.

Not: n cazul n care structura podestului nu este rezolvat cu dal groasa acelai
intradossepoaterealizaprinprevedereaunuistratdeumplutur(eventualdinbetoaneuoare),
conf.fig.3.11.
=>Traseulminiicurentevaurmripantarampelornlimeaparapetuluisecalculeaz
delamuchiatrepteindreptulochiuluiscriintoarcereaorizontalaminiicurenteesteposibil
nurmtoarelevariante:
cu parapetdenlime Hpe zona podestului, ceea ce implic prelungirea parapetului
rampeicareurcpepodestcuodimensiuneegalcuolimedetreapt,naintedentoarcereaei
paralelcuochiulscrii(varInfig.3.12.)nacestcaz,limeapodestuluilaochiulscrii,vafi
majoratcuojumtatedetreapt (l/2), ceeacemretelungimeacaseiscrii
cu parapetde nlime (H + h/2),cu creterea nlimii parapetului Hlapodest, cu o
valoareegal cujumtatedinnlimea haunei trepteipstrnd limeapodestului(var2n
fig.3.6)
cu parapet de nlime H, pe limea ochiului scrii, linia minii curente fiind
orizontal,darcuosrituregalcujumtate dinnlimeauneitrepte(h/2) (var3fig.3.12.)
cu parapet de nlime H, racordarea ntre parapetele celor dou rampe fiind oblic
(racordarecepoatefirealizatpecurb,dacochiulscriiestengust)

cu parapet de nlime H dar cu discontinuitatea minii curente pe latura scurt a


ochiuluiscrii,iosrituregalcujumtatedinnlimeauneitrepte,lanceputulrampeicare
coboarlapodest.
Valorilepentrumajorarealimiipodestului,respectivnlimiiparapetului,suntvalabile
numaipentrudecalajul lajumtatealtreptelornplan.
3.1.2.1.3.Scaracudecalajdeotreaptbrutnsensulurcriipepodestesteuntipde
scar cruia i corespunde structural o rezemare a rampei scrii pe podest cu structura plac
(uzual 1314cm),cugrosimeapropiatdeceaarampei(uzual1012cm).
Interseciadintreintradosulpodestului(detipplac)cuintradosulcelordourampeseva
facedupodreapt.
=>Traseulminiicurentevaurmripantarampelor.Inlimeaparapetuluisevacalcula
delamuchiatreptei,verticalntoarcereaminiicurentendreptulochiuluiscriiesteposibiln
urmtoarelevariante:
cuparapet denlime(H)pepodestirealizndtraseulcontinuual miniicurente,prin
prelungirea orizontal a parapetului rampei care urc spre podest, cu o dimensiune egal cu
limea unei trepte, nainte de ntoarcerea ei paralel cu ochiul scrii n acest caz, limea
podestului,msuratlaochiulscrii,vafimajoratcuolimedetreapt,lungimeacaseiscrii
crescndcorespunztorpodestulsevaputeadecupaprelungindiochiulscriieuaceeailime
detreapt(fig.3.16.var.1)
cuparapetdenlime(H +h),lapodest,cucretereanlimiiparapetuluiHlapodest,
cuovaloareegalcunlimeauneitrepteh ipstrndlimeapodestului(fig.3.16var.2)
cu parapetdenlimeH,pelimeaochiuluiscriiliniaminiicurentefiindorizontal,
darcuosrituregalcunlimeah auneitrepte
cuparapetdenlimeH,racordareantreparapetelecelordourampefiindoblic(fig.
3.16.var.3),eventual curacordricurbetorsionate
cu parapet de nlime H dar cu discontinuitatea minii curente pe latura scurt a
ochiuluiscrii,iosrituregalcunlimeahauneitreptelanceputulrampeicarecoboarla
podest.
Acesttipdescarasigurnlimelibermaximntrepodete.

3.1.2.1.4.Scaracuntoarcerela180,cudecalajdeotreaptbrutnsensulcoborrii
pepodestesteuntipdescarcreiai corespunde structural orezemarearampeiscriipepodest
cugrind(dinbetonarmat).
Interseciadintreintradosulgrinziipodestuluicuintradosulcelordourampesevaface
dupodreapt.
Soluiaestedezavantajoasclinpunctdevedereal:
racordriipardoseliipodestuluicuultimatreaptapardoselii,deoarecefinisajulprimei
trepte al fiecrei rampe care ajunge la podest, va avansa pe podest, aprnd un decalaj ntre
planulcontratrepteiisauciubuculuiiplanulfinisajuluidinochiulscrii
problemelor pe care le pune racordarea finisajului contratreptelor cu cel al ochiului
scrii
dificultiinceeaceprivetentoarcereaminiicurentefrsriturlapodest
avansriipardoseliipodestuluisprerampacarecoboarsprepodest(irealizareaunui
podestdeformmaipuinregulat).
=> Traseul minii curente este continuu i urmrete panta rampelor nlimea
parapetului se calculeaz de la muchia treptei, vertical. Inlimea parapetului este aceeai pe
toat desfurareascrii(H)inupuneproblemelantoarcerealapodest.
Acest tip de scar asigur nlime liber minim ntre podeste, comparativ cu celelalte
variante,laoaceeainlimedenivel,datoritnlimiigrinzii.
3.1.2.2.Scricuntoarcerelapodestde90
Lascrilecuntoarcerela90,fiecruitipdestructuricorespundeuntipdegeometrie
ascriioptimizareasoluieidescarreprezintcoordonareantrestructuraigeometriaacesteia.
Inprincipiusepotacceptaprevederileinoteledelaart.3.1.2i3.1.2.1,
Not:Suntprezentate,caexemplificri,celemaifrecventetipuridescricuntoarcerela
podest de 90 schimbri ale grosimii plcii sau podestelor conduc la imagini diferite ale
intradosuluiscrii,cucomplicaiinceeaceprivetecofrarea.
Scrilecuntoarcerela90,rezematepepodestcustructuradetipplac,placcugrinzi
saudalgroasidecalajsimilarcelordela3.1.2.2....3.1.2.4asiguratttraseulminiicurente
frsriturpepodest,ctioimaginecurataintradosului,cuunnumrminimdeintersecii
deplanuri(fig.3.21...3.27)

3.1.2.2.1.Scricuntoarcerelapodestde90idecalaj a+b= 1
3.1.2.2.1.1.Scricuntoarcerelapodestde90idecalaja+b=1,undeaihauvalori
oarecare
Pentru realizarea unui intrados neted, mai uor de cofrat i mai estetic, structura
podestuluipoatefidetipdalgroassauplacrelativsubire.Infunciededimensiunileaihse
prevedepestestructuradetipplac,oumpluturdinbetonuor(fig.3.22i3.23),nfunciede
grosimeaprevzutpentruplacapodestului.
n cazul n care imaginea intradosului nu intereseaz, precum i n cazul n care din
considerentestructuralenuseopteazpentruniciunadinvarianteledemaisus.Rampacareurc
sprepodestintrsubacesta.
3.1.2.2.1.2. Scri cuntoarcerecupodestde90idecalaja=1,b=0
Structurapodestuluiestedetipplac,ceeaceasigurrealizareaunuiintradosneted.
3.1.2.2.1.3. Scricuntoarcerecupodestde90idecalaja=0,b=1
Pentrurealizarea unui intrados cu cofrareuoar(i implicit cu aspect estetic), tipulde
structur corespunztor ar fi cu grinzi de podest, obinuite (fig. 3.27) sau ntoarse (n sus) n
acestcaz,spaiuldintreplacigrinziarfi realizatcuoumpluturdinbetonuor.
nsituaiaprevederiiuneiplcidepodestcurente(cca.1314cm),placarampeicareurc
intrsubpodest,cuimplicaiiledecofraredificilprecizateanterior, ntoate cazurilesimilare.

3.1.2.2.2. Scricuntoarcerelapodestde90idecalaja+b< 1
ncazurilencarenuseasigurcondiiacasumadecalajelortreptelordelapodestsfie
egala cu o lime de treapt, la podest mna curent fie va nregistra o sritur, fie va fi
ntrerupt. nfuncie de decalajul treptelor, la nivelul intradosului scrii, o ramp va intra sub
podestsauvaaveaosritur,ceeaceimplicoimagineinesteticaacestuia(fig.3.28....3.37)

Not: Din punct de vedere al ocuprii spaiului, aceste scri sunt n general mai
economice, desfurarea lor in planfiind ceva mai mic. Scrile economice" au dezavantajul
unor cofraje complicate, laborioase i costisitoare i n consecin al aspectului urt n
intradosuluiacestora.

Pentrucasuma decalajelorsfiedemaipuindeotreaptsepotdifereniatreisituaii:
3.1.2.2.2.1.Scarcudecalajmaimicdejumtatedinlimeatrepteilafiecareramp(fig.
3.28)
3.1.2.2.2.2.Scaracudecalajmaimicdeolimedetreaptlarampacareurcpepodest
icuprimatreaptaceleilalterampe(ceacarecoboarpepodest)nedecalat.
O structur apodestului de tipplac relativ subire conduce la un intrados unde rampa
careurcsprepodestintrsubpodest(fig.3.32).
Pentru realizarea unui intrados cu geometrie controlat (fr intradosul rampei s intre
sub podest i s apar intersecii greu de controlat n execuie) i un plan de cofraj uor de
realizat, se comand ca structura podestului s fie dal groas (fig. 3.33) sau c cu grinzi de
podest(fig.33.4, 3.35).

3.1.2.2.2.3.Scarviidecalajmaimicdeolimedetreaptlarampacareurcpepodest
icuprimatreaptaceleilalterampe(ceacarecoboarpepodest)aezatpe podest(fig.3.36).

3.1.2.2.3.Scricuntoarcerelapodestde90idecalaja+b>1(fig.3.39i3.40).Este
un tip obinuit de scar, care nu pune probleme n ceea ce privete alctuirea structural,
ntoarcereaminiicurente,sauinterseciiledeplanuripeintradosulscrii(faacofrajului).
3.2.Scribalansateconcepieiconstrucie

3.2.1.Domeniude utilizare
Acesttipdescarsepoateproiectapentrudiferitespaii.Nuconstituiescardeevacuare,
asigurnd un singur flux de circulaie (evacuare). Reprezint cea mai economic soluie de
ocupareaspaiului,prinfaptulctrepteleocupi zonadepodest.

3.2.2.Tipuridescribalansate
Celemaiuzualetipuridescribalansatesunt:
cuntoarcerela180o
cuntoarcereia90.

Not: Se pot proiecta scri dublubalansate, cu dou ntoarceri la 90, dar proiectarea
geometricilorpoate fiasimilatcuproiectareacelorcuntoarcerela90.

3.2.2.1.Dimensiuneaminim(spreochiulscrii)atrepteibalansatetrebuiesfiede12
cmlacelmaiavansatobstacoldepeparteadinspreochiulscrii.Acestapoatefiproieciaminii
curente pe planul scrii, a parapetului, un vang ntors sau treapta nsi (a se vedea i 1.3.
definiialimiilibere ascrii).
3.2.2.2. Formuleledecalculaletreptelorprecumiprevederileprivindlimeamaxima
treptelorsuntceleprevzuten Normativul [3].
3.2.3.Metodedeconstrucie graficatreptelorbalansatelascri

3.2.3.1. Etapele premergtoare construciei propriuzise i care trebuie parcurse att


pentruscrilecutreptebalansatecuntoarcerela180ctipentrucelecuntoarcerela 90sunt
urmtoarele:
se stabilesc dimensiunile treptelor,n funcie de nlimea de nivel i de formulele de
calculaletreptelor
seconstruiescrampele:
seconstruietelimeaminiicurente
se construiete lina pasului (la 50 cm de limita minii curente, la scriculime mai
mic1mila60cm,lascriculimemaimarede1m)
semarcheazpeliniapasuluilimiletreptelor
se stabilete numrul de trepte care trebuie balansate i linia de limit de balansare
(denumitncontinuarelimitadebalansare)prinunadin urmtoarelemetode
limita de balansare setraseaz la odistan cel puin egalcudublul limii rampei
(suprapuspestecelmaiapropiatpachetdecontratrepte)trepteleinclusentrepereiilimitade
balansaresunttreptelebalansate,sau
se numr treptele care nu ar avea form dreptunghiular i se balanseaz un numr
dubludetreptelimitadebalansaresetraseazsuprapuspesteliniacontratreptelor(fig.3.40).
Lascrilecurampecuntoarcerela180o,esterecomandatsseprevadtreaptnaxul
scrii, pentru a seexila lipsa de acuratee la finisareacolurilor,dac scara este nchisns n
cas proprie sau dac are form rectangulara: dac seara este liber sau are form poligonal,
recomandareaaceastanuareobiect.
3.2.3.2.Metodegraficeuzualepentrubalansareascrilorcuntoarcerela180 sunt:
a) Metodaarculuidecerc
Odat stabilite numrul de trepte care trebuie balansate precum i linia limitei de
balansare, se construiete prima treapt balansat dinaxul scrii: n cazul acestei metode (fig.
3.41),limeaminimatrepteibalansatedinaxulscriiestede14cm,pentruaevitacavreuna
dintreptelealturateacesteiasfiemaingustde12cm
se traseaz limea treptei balansate din axul scrii (de 14 cm), la limita proiecie
dinspre ochiul scrii a elementului luat n considerare la determinarea limii libere a scrii
(mncurent,rebordlateral,vang,etc),denumitncontinuareconturdereferinei:
senoteazcentrulsemicerculuidebalansare(numitncontinuareurcdebalansare),la
intersecia dintre axul scrii i limita de balansare, notat M i punctul de intersecie ntre
semicerculceconstituieconturuldereferiniaxulscrii,notatcuN
setraseazarculdebalansare,curaza MN
se proiecteaz punctele care delimiteaz treapta balansat din axul scrii, pe arcul de
balansare
segmentuldecercrmassempartenatteaprictetrepteaumairmasdebalansat
(l)
punctele de pe cerc astfel obinutese proiecteaz napoipeconturul dereferin (pe
ambelerampealescrii)(2)
se traseaz treptele, prin unirea punctelor de pe linia pasului cu punctele
corespunztoaredepeconturuldereferin(3)
sevorcotadimensiuniletreptelorlaochiulscrii(notatepedesen l1,l2,l3,l4 etc).
b) Metodasegmenteloregale
Odat stabilite numrul de trepte care trebuie balansate precum i linia limitei de
balansare (1), se construiete prima treapt balansat (2) n cazul acestei metode (fig. 3.42).
limeaminimatrepteibalansateestede12cm:
setraseaz,peliniaconturuluidereferin,limeatrepteibalansatedinaxulscrii,
de12cm:
seprelungetetreaptaastfelconstruitpncndseintersecteazculimitadobalansare
(3)
segmentulastfeldelimitat,pelimitadebalansare(4),serepetdeatteaori,ctetrepte
aumairmasdebalansat(5)
se traseaz treptele, prin unirea punctelor de pe linia pasului cu punctele
corespunztoaredepelinialimiteidebalansare
sevorcotadimensiuniletreptelorlaochiulscrii(notatepedesen l1,l2,l3,l4 etc).

c)Metodasegmentelorproporionale
Odatstabilitnumruldetreptecaretrebuiebalansateprecumsilinialimiteidebalansare
(1), se construiete prima treapt balansat (2) n cazul acestei metode (fig, 3.43.), limea
minimatreptei balansateestede12cm
prelungindaxultreptei dejatrasatelngaxulscriseobinepunctulM peaxascrii
setraseazolineoblicoarecare,cuorigineanM
peaceastasedeterminatteasegmenteproporionalesuccesivectretreptemaitrebuie
balansate(nfig.3.26.punctelesuntnotatecucifreromane)
se unete ultimul punct de pe luna oblic eu punctul N de pe axa scrii, aflat la
interseciadintrelinialimitdebalansareiaxulscrii,obinndusesegmenul IIIN
se traseaz paralele la segmentul IIIN, pornind din celelalte puncte determinate pe
dreaptaoblic(IV VIII),pnseintersecteazcuaxulscrii
acestepunctedeintersecie(notate4...8)seunesccupunctelecorespunztoaredepe
liniapasului(4...8), obinndusetreptelebalansatecorespunztoare
pecealaltrampsetraseazsimetrictreptelecorespunztoare.
d) Metodaunghiurilor
Odatstabilitnumruldetrepte caretrebuiebalansateprecumilinialimiteidebalansare
(1), se construiete prima treapt balansata (2) n cazul acestei metode (fig. 3.44), limea
minimatrepteibalansateestede12cm:
se deseneaz separat dou drepte, notate a i b, intersectate la 90, la o scar
convenabila(depild1/10)(3)i(4)
dinunghiulde90seconstruieteodreapt,notatc,launghiaproximativde20fa
deorizontal(5)
peaceastdreaptseconstruieteunnumrdesegmenteegalcunumruldetreptecare
trebuiebalansatesegmenteleau dimensiuneapecareoautreptelepeliniapasului(dimensiunea
dreptei cvafiegalculungimeazoneidebalansare,peliniapasului)
dreapta b va avea dimensiunea egal cu desfurata prii balansate pe conturul de
referin
se unesc limitele dreptelor b i c i se prelungete dreapta astfel obinut, d, pn
intersecteazdreaptaa (6)
se unesc punctele de pe dreapta c cu punctul de intersecie dintre dreptele a i d:
segmentele rezultate pe dreapta b reprezint dimensiunile treptelor balansate pe conturul de
referin
sevorcotadimensiuniletreptelorlaochiulscrii(notatepedesen l1,l2,l3,l4 etc).
3.2.3.3.Metodegraficeuzualepentrubalansareascrilorcuntoarcerela90sunt:
a)Metodaarcului decere
b)Metodasegmenteloregale
c)Metodatrapezului.
Pentruoricaredintreacesteasuntvalabileoperaiilepreliminaredela3.2.3.1
Sestabiletenumruldetreptecaretrebuiebalansate,precumilinialimitdebalansare
(fig.3.45).

Dac scara pornete din ax (fig. 3.45 a) se recomand, pentru realizarea estetic a
racordriifinisajelorlacolturilepereilor,caprimatreaptsfiedecalatfatdeaxulscrii,cu
circa15cmmsuraipeliniapasului(fig.45.b).

a) Metoda arcuiii decerc (fig.3.46)


dacscarapornetedinaxulscrii,sedecaleazlimitascriifadeacestacucirca
15cmmsuraipeliniapasului(1)
seconstruieteprimatreaptbalansat(2)ncazulacesteimetode,limeaminim
a treptei balansate este de 14 cm, pentru ca oricare dintre urmtoarele trepte balansate s aib
dimensiuneaminimcelpuinde12cm
setraseazlimeatrepteibalansatedinaxulscrii,peconturuldereferin
sedetermincentrularculuidebalansare,lainterseciadintrelinialimiteidebalansare
(notatM)i prelungireatrepteiconstruite
se determin raza arcului de balansare i punctul N la intersecia prelungirii treptei
construitecuconturuldereferin:setraseazarculdebalansare,curazaMN
segmentul de cerc cuprins ntre punctul N i limita de balansare se mparte nattea
pri,ctetrepteaumairmasdebalansat
puncteledepecercastfelobinuteseproiecteazpelimitacontului dereferin
se traseaz treptele, prin unirea punctelor de pe linia pasului cu punctele
corespunztoare de peconturulde referin.
b) Metodasegmenteloregale(fig.3.47i3.48)
Odat stabilit numrul de trepte care trebuie balansate, se construiete prima treapt
balansatncazulacesteimetode,limeaminimatrepteibalansateestede 12cm:
se traseaz dou limite de balansare, pe cele doua direcii: una conform 3.2.3.1, iar
cealalt n prelungirea primei trepte a rampei scurte, dac scara n este simetric n cazul
simetrieiscrii,limiteledebalansarevorfi ielesimetrice
se traseaz limea treptei balansate din axul de ntoarcere al scrii, de 12 cm, pe
conturuldereferin
se recomand ca treaptade col s fie deplasat cu circa 3 cm pe linia conturului de
referin, ctre rampa major, pentru asigurarea unei creteri scderi graduale a dimensiunilor
treptelor balansatepeconturuldereferin(1)
se prelungete treapta astfel construit (2) pn cnd i intersecteaz cu fiecare dintre
limiteledebalansare(3)
segmentele astfel delimitate (4), pe limitele de balansare se repet de attea ori, cte
trepte aumairmasdebalansatpefiecaredirecie(5)
se traseaz treptele, prin unirea punctelor de pe linia pasului cu punctele pasului cu
punctelecorespunztoarede pe limiteledebalansare.
c)Metodatrapezului(fig.3.49)
Odatstabilit numruldetreptecaretrebuiebalansateprecumilimitadebalansare,se
construieteprimatreaptbalansat:ncazulacesteimetode,limeaminimatrepteibalansate
estede12cm
sedeplaseazprimatreapt,aacumsastabilitla3.2.3.2.a.

sedeseneazoprimconstrucieauxiliar(A),careconstntrodreapt(5)mprit
natteasegmenteegale(decirca1520cm)ctetreptetrebuiebalansateconstruciasevaface
laoscarconvenabil,depildlasc.1/10
seridicperpendicularedinfiecarepunctobinut
lacapeteperpendicularele voravea12cm(6)irespectiv limeatrepteinedeformate
(7)(citit depeliniapasului)
seunescceledoupuncteastfelobinute(8),(9)isedelimiteazuntrapez
se traseaz o alt construcie auxiliar (B): se desenenz o dreaptorizontal (10)pe
careseconstruiescsegmenteleobinutemaisus(la1,la2,la3,la4 etc).
aceastdreaptseintersecteaz(12)cuoalta(13),cunclinaieaproximativde20:
punctul de intersecie este limita de 12 cm trasat anterior dimensiunea dreptei este lungimea
total a treptelor balansate n dreptul proieciei interioare a obstacolului de referin dinspre
ochiulscrii
seunescpunctelecarelimiteazceledoudrepte(14)
seconstruiesc,delalimitasegmentuluitrasat(15),paraleleladreaptademaisus(14)
segmentele rezultate pe dreapta (13) reprezint dimensiunea minim a treptelor balansate, la
ochiulscrii(laproieciainterioaraminiicurente).

3.2.3.4.Determinareadimensiuniitreptelor,pebazacalcululuinumeric

a.sedeterminconform3.2.3.1i3.2.3.2numruldetreptecaresebalanseazprecumi
linialimitdebalansare
b.secalculeazlungimeadesfuratascriipeconturuldereferin,pnlatreaptadin
axaceastaseconsideraaveadimensiuneade 12cmpeconturuldereferin
c.aceastdimensiuneminimalsenmuletecunumruldetreptecaretrebuiebalansate
peoramp(tartreaptadinax)
d. se scade produsul de mai sus (c) din lungimea desfurat (b) i rezult lungimea
desfuratascriipeconturuldereferin,caretrebuierepartizatnmodprogresivpefiecare
treapt
e.fiecreitreptebalansateiserepartizeazopartedinrezultatuldela(d), dinspretreapta
dinaxulscrii(treaptadereferin),spre trepteledrepte:
primatreapt delngtreaptadinax:ounitate
a doua treaptdelngtreaptadinax:douuniti
atreia treapta delngtreaptadinax:treiuniti
secontinunprogresiearitmeticcucelelaltetreptecaresebalanseaz
f.sefacesumaunitilor
g. lungimea obinut la (d) sedivide la numruldeuniti rezultate la (e) i se obine
dimensiuneafiecreiuniti considerate
h.seacordfiecreitreptebalansatenumruldeuniticorespunztorpoziieitreptei,aa
cumafostrepartizatla(e).
Fig. 3.50 reprezint un exemplu de calculal treptelor balansate, considernd c treapta
nedeformatarelimeade26,5cm.

Cap.4.ELEMENTESPECIFICEDEPROIECTAREASCRILORDIN
DIVERSEMATERIALE

Scrile trebuie s rspund urmtoarelor cerine de calitate: rezisten i stabilitate,


siguranlafoc,sigurann utilizare,protecieacustic.
Calcululderezistensideformaiealscrilorsefacelundnconsideraretipulstructural
alscrii,condiiilederezemareaelementelorscriiincrcrilecarelesolicit.Laelementele
nclinatealescrilorseinecontcncrcareapermanentesterepartizatuniformpesuprafaa
nclinatincrcareautilesteuniformrepartizatpe orizontal
Calcululelementelorcomponentealescrilorobinuite,curentfolositenconstrucii,nu
ridicproblemedeosebiteisefacepeschemestaticerelativ simple.
ngeneral,foreleaxialedecompresiunecaresedezvoltnuneleelementealescrilor,
cumarfirampele,grinzilevangsaugrinzilecurbespaiale,auvalorirelativsczuteiconducla
dimensiunimicincomparaiecudimensiunilerezultatedincalculul derezistenlancovoiere.
n general, stabilitatea elementelor scrii este asigurat. Totui,ea ar trebui analizat la
structurile de scri care prin forma lor sau prin tipurile de legturi pot pune probleme de
stabilitate.
nafardelegturilereciproce,elementelecomponentealescrilorauoseriedelegturi
mecanicecucelelalteelementestructuralealeconstruciei:cupereiicaseiscrii,custlpiiicu
planeele.Aceste legturi serealizeaz, deobicei,prin intermediul grinzilorpodest,podestelor
sau a grinzilorvang. Realizarea unor legturi de tipul articulaiilor sau ncastrrilor este n
funciedematerialelefolositeattlascrictilastructuracldirii.
Cerina de sigurana la foc se asigur n condiiile conformrii, alctuirii i realizrii
conformprevederilornormativuluidespecialitate.
Cerina de siguran in exploatare se presupune asigurarea proteciei utilizatorilor
mpotrivaaccidentrii
Cerina de igien, sntatea oamenilor, protecia mediului nconjurtor poate fi
consideratrespectatdacmaterialeledeconstrucieifinisajnudegajemisiipoluante
Cerinade protecielazgomotseasigurprinalctuiriimaterialespecifice.
4.1.Scridinbetonarmat
4.1.1. Din punct de vedere al formelor structurale, scrile din beton armat pot fi din
oricaredintretipuriledescriselaart.2.4.
Acest capitol face precizri suplimentare numai n legtur cu unele dintre tipurile de
scridinbetonarmat.

4.1.l.a.Scridinelementeliniare
Dupmodulderezemareatreptelor,scriledinelementeliniarepotfi:
acutrepterezematepegrindavanginterioaripepereteportant
bcutrepterezematepedougrinzivang
ccutrepterezematepegrindavanginterioaripepereteportant,grindavangreazem
pegrinzipodest
dcutrepterezematepegrindavanginterioaripepereteportant,grindavangreazem
pegrinzipodestipepereiportani
eschemastaticauneigrinzivangrezematesauncastratenpereii portani
f schema static a unei grinzi vang rezemate pe grinzi podest i simplu rezemate sau
ncastratenpereiiportani
g schemastaticauneigrinzivangrezematepegrinzipodest
1grinzivang
2grinzipodest

Scricutreptenconsolsimpl
Aceste tipuri de scri sunt foarte rar ntlnite i fac obiectul unor proiecte unicat,
deoarecesuntgreudeexecutatiprinurmarenufacobiectulacesteireglementri.

Pentruscrilecutreptenconsoldubl,momentulncovoietornncastrareatrepteieste
Mr =M1 +M2.
M1 =momentulprodusdencrcrilegravitaionaleuniformdistribuitesauconcentrate,
careacioneazpetrepte
M2 = momentulprodusde ncrcareaorizontalcareacioneazpebalustrad.

Not:Incazulncrcriisimetriceatreptelor,grindaamplasatcentralvafisupusdoar
lancovoiere,iarn cazul ncrcriinesimetrice,grindavafi supusilasolicitridetorsiune.
Acestetipuridescriaunmoduzualtreptelerealizatedinprefabricatedebetonarmat.
Eleauurmtoarelecaracteristici:
sepotmontapeantiercuutilajederidicareuoare(greutateaelementelorprefabricate
fiindngeneralsub500kg(mairar800kg),putnduseutilizalaantierelemicialecldirilor
cupuineniveluri
soluiaesteinteresantmaialespentruelementeprefabricategata finisate,produsede
firmespecializate.

Vangurile pot fi realizate din beton armat monolit, mai ales n cazul n care exist un
singurvangcentralsaulateral(ase vedeafig.4.3),saudinelementeprefabricate(asevedea
fig.4.4).
4.1.1.b. Scridinelementeliniare ide suprafa
Seprecizeazcrampaipodestelevoraveaconlucrareplandoarnsituaiancare,la
mbinarealor,seasigurcontinuitateanvedereapreluriimomentuluincovoietorcareconduce
ladiminuareamomentelorncovoietoaredincmpuri.
4.1. 1.c.Scridinelementedesuprafa
Suntrealizatedinbetonarmatturnatmonolitsaudinprefabricateicutreptefinisatecu
altemateriale.
Seprecizeazcrampeleipodestelepotaveagrosimidiferite,nsensulcprinmrirea
grosimiipodeslelorsepoateschimbaaluramomentelorncovoietoare.

4.1.1.d.Scricurbecugrindapemijloculrampei
Seprecizeazcn grindaspaialsedezvoltmomentencovoietoarepedoudirecii,
momentedetorsiune,foreaxialeitietoare,fiindnecesarpreluareamomentelordinncastrri.

4.1.1.e.Scricutreptesuspendate
Se realizeaz prin suspendarea de tavan sau de podestul imediat superior a capetelor
libere ale treptelor independente n consola, micornd astfel momentul ncovoietor din
ncastrare.
Pentrutrepteleacestorscrisepoaterealizaischemastaticdegrinzisimplurezemate.

Note:
1.Sistemulconstructivobinuit,detip"placportantplanpeambelefee",realizatdin
betonarmatturnatmonolit,prezinturmtoarele:
avantajeinexecuie:
cofrajesimpleieconomice,putnduseutilizaicofrajedeinventar
sistemdearmaresimplu
turnarelesnicioas
dezavantajeinexecuie:
scaraseexecutdeechipediferitedelucrtori(betonitiialimuncitorispecializain
finisaje,mozaicari,tmplari,etc),ndiferitedelucrupreciziadelucruestediferitlaceledou
categoriidelucrtori.
circulaia"deantier"estemaigreoaieinecesitrezolvricudispozitiveimprovizate,
pn la realizarea treptelor brute sau direct a treptelor finite. n aceast situaie manopera de
finisare(incluznditreptelebrutedebeton)estemaiscumpdarmultmaiprecis.
Adoptarea soluiei de turnare a treptelor brute odat cu placa din beton armat, implic
riscul ca, scara s trebuiasc s fie rectificat (att prin spargere ct i prin completare) n
vederea finisrii, ca urmare a abaterilor mari admise la turnarea betonului de structur n
comparaie cu cele rezultate la turnarea treptelor brute de ctre scrari specializai. Avantajul
acesteisoluiiesteacelacseuureazcirculaiapeantier.

2. Sistemulconstructiv de tip "plac portant cutat cu noduri rigide"este mai greu de


calculat i de executat. Din acest motiv, soluia se utilizeaz pentru scri decorative la cldiri
unicat.
3. Sistemul constructiv de tip plac portant realizat din beton armat prefabricat are
urmtoarelecaracteristici:
treptelebrutesuntrealizateodatcustructuraderezisten
augeometriecontrolat,permindreducereamanopereilarealizareafinisajului
serealizeaziprefabricategatafinisate,produsengeneraldefirmespecializate.
Scrilecuplacportantdin betonarmatprefabricat
asigur reducerea timpului pentru manopera de antier, la montajul i monolitizarea
rampelorcustructuracldiriiilafinisare
necesitmacaraleputernice(greutateaelementelorprefabricaifiindntre1000i5000
kg),faptcarejustificutilizarealorpentrucldirinalte.
4.1.1.f. mbinrile dintre elementele din beton armatmonolit ale scrilor cu elementele
verticale tot din beton armat monolit ale structurii se pot realiza ncastrat datorit existenei
armturilor de continuitate, dimensionate din calculul de rezisten, gradul de ncastrare
determinndusecuajutorulrigiditilorlancovoierealeelementelorconcurente.
ncazulelementelorprefabricatembinrilesefac,deobicei,prinsimplarezemareiprin
sudareaunorarmturidispuseconstructiv.
ncazulrezemriipepereiiportanidinzidrie,graduldencastraredepindedemrimea
relativ a ncrcrilor P i T precum i a momentelor de stabilitate M s = Pd (moment de
stabilitatedatdencrcareaP)iamomentelordencastrarealgrinziipodest,grinziivangsau
plciidepodestMi.PemsurcencrcareaPimomentulMs suntmaimarinraportcu7icu
Mi,cretegraduldencastrare.
4.1.2.1.Scricutreptedinpiatr,naturalsauartificial,perampedinbetonarmatpun
problemespecificecareindecaracteristicilematerialelorconstitutive.
4.1.2.2.Scricutrepterealizatedinblocuridepiatr
Problemele de asigurare a circulaiei se rezolv ca pentru scrile finisate cu plci de
piatr. Elementul specificlconstituieasigurareablocurilormpotrivaalunecriiperamp.
4.1.2.3.Scricutrepterealizatedincrmid
Problemelespecificeacestorscriinde:
respectareaformulei decalculadimensiunilortrepteloricontratreptelor,ncondiiilein
carecrmidaareogeometriecunoscut
mpiedicareadislocriicrmizilortreptelorncadrulscrii.
Ambele probleme se rezolv prin modul de aezare a crmizilor, conform
exemplificrilordinfig.4.12i4.13.

4.1.3.Siguran lafoc
Se asigur ndeplinirea cerinei n condiiile conformrii, alctuiriii realizrii conform
prevederilornormativuluidespecialitate.

4.1.4.Sigurannutilizare
Cerinadeasigurareasiguraneimpotrivaalunecriisepoaterespectafieprinrealizarea
stratului de uzur rugos, continuu pe toat suprafaa, fie prin tratri antiderapante pe zona
muchieitreptei,difereniatnfunciedematerialuldincareseexecutstratuldeuzuripoziia
scrii la exterior sau la interior. Astfel, tabelul 4.2 i figurile 4.14, 4.15. 4.16 prezint
materialeleuzualepentrustratuldeuzurimsurilecarepotfiluatepentrurespectareacerinei
de siguran mpotriva alunecrii la scrile exterioare i la scrile interioare,de evacuare, mai
aleslacldirilepublice.
Not:Esteinterzisprevedereadescriexterioarecutreptefinisateprinlustruire(piatr
natural,mozaicturnat,prefabricatemozaicate)saucutreptefinisatecuplciceramicelucioase
sauglazurate,deoarecefavorizeazalunecareape suprafeeleudesau ngheate.
4.1.5.Protecielazgomot
4.1.5.1. La cldirile de locuit se recomand ca scrile s nu fie adiacente spaiilor de
locuit.
4.1.5.2.Dacvecintateacuspaiilordelocuitnusepoateevita,serecomandsse ia
urmtoarelemsurideprotecielazgomot:
1.Dacstructurascriiestelegatdestructuracldirii,pardosealapodestuluiitreptele
rampelor se recomand a se separa de structura de rezisten, printrun strat dintrun material
vibroamortizantsauvibroizolant(asevedea Normativul[3],AnexaA4)
2.Dacstructurascriiesteseparatdestructuracldirii,ntrestructuracldiriiicea
ascriiserecomandsseintroducunstratdesepararecurolvibroamortizantsauvibro
izolant(asevedea Normativul[3],AnexaA4).
3. Pentru amortizarea zgomotului de impact provenind de suprafeele treptelor, se pot
aplicaplcivibroamortizantepesuprafaafinitascrii,pentruamortizareasunetelor(similare
cuceleprezentatela)carenecesitnsnlocuireperiodic.
4.1.5.3. Pentrudiminuarea transmiterii zgomotului de impact, se recomands se evite
contactuldirect ntre scar iperete, iar racordarea ntre acestea s se facprin prevederea de
materialevibroamortizantesauvibroizolante(cauciuc,plut,polistirenecruisat,sausimilare).

4.2.Scridinlemn

Scriledinlemnsuntscricutrepteportante:elepotfi sprijinitepevanguridinlemn,pot
fifixatenperei(prinncastraresaucuuruburispeciale)saupotfisuspendate.
Scriledinlemnsepotrealizacusaufrcontratrepterezematepegrinzivangaparente
sauascunse.
Intradosulpoatefiaparentsaunchiscuscndurifluite,cutencuialpeipciitrestie,
perabi,cuplcidegipscartonsaualtetipurideplci.

4.2.a.Caracteristicilematerialului
4.2.a.1. n mod curent pentru scrile din lemn se utilizeaz urmtoarele esene: brad,
stejar,pin,frasin,fag,ulm,nuc.Sevaevitautilizarealemnuluideesenmoalesauaesenelor
sensibileladuntori(plop,arin,tei).
Pentru scri cu nalt preiozitate se poate folosi lemn de esen africane (acajouul,
iroko,saualteesene).
n spaiile umede, scrile trebuie s fie realizate din esene rezistente la umiditate ca
stejarulsaupinul.
4.2.a.2. Lemnul masiv poate fi tratat, pentru o durat de viata mai mare, prin ceruire,
impregnarecuuleidein,aplicareaunui peliculeincoloredeuleisaulacuriincolore.

4.2.1.Trepteivanguridinlemn

4.2.1.a.Trepte dinlemn.
4.2.1.a.1.Lemnulpentrutreptelecareurmeazsrmnaparentetrebuiesaibobun
rezisten la uzur. Aceasta se asigur prin caracteristicile intrinseci ale materialului sau prin
proteciaacestuia.
4.2.1.a.2. Protecia treptelor contra uzurii se poate face cu covoare lipite (continui sau
fiipetrepte),saucucovoareamovibile,fixatecubaremetalicedemontabiledispusenunghiul
dintretreapticontratreaptasuperioar.

Covoarelepotfilipite:
Treptelecareurmeazafiacoperitecufinisajetextilesaucuplacajedurepotfirealizate
dinplcidenlocuitoridelemn(PAL,PAF.a.,careaurezistenalancovoieremaimicdect
lemnul)saudinlemnstratificat.
4.2.1.a.3.Protecialauzuracanturilortreptelordinlemnsepoatefacecu:
canturidinlemndur
profile"muchiedetreapt"(asevedeafig.4.15)
petrecerea parial sau total i lipirea peste cantul treptei, a covoarelor din mochet,
PVCsaucauciuc(fig.4.16.i4.17.).
4.2.1.a.4. Contratreptele pot fi realizate din lemn masiv mbinarea ntre piesele
componenteserecomandsfienlambiuluc,sauculambadugat.
4.2.1.a.5.Imbinrileculambiulucntretrepteicontratrepte,lamuchiatrepteitrebuie
s fie astfel fcute nct s permit umflarea lemnului contratreptei fr ca prin aceasta s se
afectezealctuireascriisauaspectulacesteia(fig.4.18)
4.2.1.a.4.Grosimeaminimatreptelor, nfunciedeesen4...5,5cm.

4.2.1.a.5.Treptelebalansateculimemaimarede30cmtrebuieexecutatedincelmult
treipiese,mbinateprinlipiresimpl,sauculambiuluc.Lambadugatsaulipitendinide
fierstru.Palierelepotfirealizatedintrunnumrmaimaredeelementeasamblate.

4.2.1.a.6.Trepteleexterioaredinlemnnusuntrecomandabile,dardactotuiseprevdla
case de vacant, cabane din lemn sau alte cldiri din lemn. Ele pot fi alctuite din mai multe
piese distanate intre ele cu5 ...7 mm(fig. 4.19).pentru a permite scurgerea uoar aapei i
uscarealormairapid.

Observaie: Se pot realiza trepte masive din lemn, sau din lemn lamelar, sprijinite pe
vanguricufeeplane.mbinrilentretrepteivangurisefaccuuruburi(fig.4.20).Acestescri
nusuntrealizatenmodcurent:elesuntgreleiscumpe.

4.2.1.b.Vanguri
4.2.1.b.1.Pentruvangurisepoateutilizalemnulmasiv,lamelarsaustratificat.
4.2.1.b.2.Vangurilepotfirealizatecu:
canturi continue plane (fig. 4.21 a), cu trepte fixate ntre vanguri (fig. 4.22) sau cu
treptelesprijinitedeasupra,peconsolesolidarizatepevanguri(fig.4.21b)
dinate(fig.4.21c).

4.2.1.b.3. O atenie aparte trebuie acordat detaliului de fixare a grinzilorvang pentru


realizareaschemeistaticedegrindsimplurezemat.
4.2.1.b.4. Pentru fixarea treptelor pe vanguri se vor utiliza detalii caracteristice de
prinderepentruelementeledinlemn.
4.2.1.b.5.Treptelefixatentrevanguripotfi mbinatecuacestaprin:
chertareasimplavangului(fig.4.24.a),ceeacenecesitrigidizareascriicutirani
ncoadderndunic(fig.4.24.bic),fraseluaaltemsurideasigurarearigiditii
scrii.
4.2.1.c.6. Tratarea intradosului scrilor din lemn. Intradosul poate fi lsat liber, sau
poate fi tvnuit utiliznd tehnologie tradiional (tencuial pe rabi, pe ipci i trestie) sau
tehnologiemodern(plcidingipscarton).

4.2.2.Siguranlafoc
Pot asigura evacuarea n condiiile conformrii, alctuirii i realizrii conform
reglementrilortehnicedespecialitate,ncazurileadmise

4.2.3.Sigurannutilizare
Asigurarea mpotrivaalunecrii pe trepte se face prin msurile prevzute ntabelul 4.2
(din4.1.4),referitoarelafinisajuldinlemn.

4.2.4.Protecielazgomot
4.2.4.1. La scrile ancorate n perete, se utilizeaz uruburi speciale n dibluri din
cauciuc,pentruamortizareavibraiilor.
4.2.4.2. Treptele pot fi prevzute cu covoare pentru amortizarea sunetelor de impact
pentruoeficienmaimare,covoarelesedispun ipestemuchiatreptei.
4.2.4.3. La scrile cu intradosul tvnuit, spaiul dintre vanguri poate fi umplut cu vat
mineral.Deasemenea,esteposibilplacareaintradosuluiscrii cuplcide vatmineral.
Observaiegeneral:
Scriledinlemnsepotprevedealainterior,dinmotiveestetice,laoricefeldecldirecu
structur incombustibil (zidrie, piatr, beton armat, metal) dar la cldiri publice (cabane
turistice,motelurietc.)nupotfiscrideevacuare.Lacldiriprivatemici(locuineunifamiliale,
casedevacan.a.)custructurdinlemnsaumixt,scrilepotfidinlemnattlainteriorcti
laexterior,nudoardinmotiveesteticeciipentruunitatestructural.

4.3.Scrimetalice
Scrile metalice pot fi utilizate pentru scri decorative sau pentru scri tehnice. Scrile
tehnicedincldirilecivilenufacobiectulacesteireglementri.

4.3.a.Caracteristicilematerialului
Dinmetalserealizeazatttreptectivanguri.
4.3.a.1Ingeneralmetalulutilizatesteoelul,subformdetoleideprofilelaminatesau
ambutisate.Esterecomandabilfolosireaoelului"corten"mairezistentlacoroziunedectoelul
carbon.
Altemetalefolositepentruscrisunt:
oelulinoxidabil(preferatattpentrufaptulcesterezistentmecanicichimic,cti
pentruaspectulfinitlustruitsaumatsatinat)
aluminiul,maialessubformdepieseturnate,profilesautoleextrudatesauambutisate
alama i cuprul, sub form de profile laminate sau tabl ambutisat, pentru piese
decorativesaumbrcminteestetic
fonta turnat, utilizat n secolul al XlXlea, att pentru elemente de rezisten ct i
pentruelementedecorative.

4.3.a.2.ntreinerentimp
Oelul trebuie protejat anticoroziv, prin vopsire (chiar i oelul "corten"). Pentru ca
aspectulsrmnngrijit,oelultrebuierevopsitlaunintervaldetimp.Infunciedematerial,
poziiascrii(interioarsauexterioar)iderecomandrileproductoruluiscrii(dacexist).
La scrile din inox, aluminiu, cupru, alam problema ntreinerii n timp const n
evitareamtuiriisuprafeelorlucioase,maialeslasuprafaadeclcarenzonaceamaiutilizat,
eventual prin tratarea chimic a suprafeelor i mtuire. La scrile cu circulaie mai intens,
trebuieluatnconsideraredegradareasuprafeelor(chiaricelemate),datoratzgrierii.

4.3.1.Trepteivangurimetalice
4.3.1.a.Treptedin metal
Sepotrealiza:
treptemetalicecusuprafaacontinusaudiscontinudin:
grtare,tablperforat,expandatetc.
tablstriat.
trepte cu structur metalic ("cutii" sau chesoane deschise sau nchise), din tabl i
profiledentriresaudintablambutisat:
mbrcatecucovoare
caresusinplcirigide(lemn,prefabricate,piatr).

4.3.l.b.Vanguri
Vangurile scrii pot ti alctuite din profile U sau I, sau chiar platbande ntrite cu
corniere.Vangurileseprindlaextremiticubuloanesaucusudurifuncioneazngeneralpe
schemastaticdegrindsimplurezemat.
Scrilecunclinaremicsecontravntuiescpentruanlturaoscilaiilelaterale.
4.3.1.b.l.Vangurilemetalicepentruscriledinconstruciilecivilepotfidin:
profile laminate curente, compuse sau speciale (profile laminate expandate), evi
tubulare

grinzi cu zbrele se realizeaz fie din profile laminate, fie din tuburi cu seciune
circularsaurectangular,asamblateprinsudur.
Sepotrealizavangurigrindcuzbrelefoartenalt,formndchiarparapetulscrii.
4.3.1 .b.2. Pentru scrile decorative, vangurile pot fi cu canturi netede sau cu unul sau
ambelecanturidinate.
a) Lascrilecuvangulcucantulsuperiorplancontinuu(fig.4.28),treptelesedispun fie
ntre vanguri, fie deasupra vangului pe console speciale de sprijin, n principiu de form
triunghiular(fig.4.30).
b) Vangurile dinate, avnd treptele dispuse n general deasupra, se realizeaz din
tronsoane de elemente tubulare sudate ntre ele, necesitnd o tehnologie perfecionat i o
preciziedeosebit,realizatdoarnntreprinderispecialiale.
Acesteapotficonstituitedin:
Banddeoellat,fixatpevangulmetaliccusudur,constituindunelementplin.

4.3.1.b.3.Pentrurealizareauneiimaginiestetice,sudurileserealizeaz.

4.3.2.Siguranlafoc
Princonformareiprotejarecorespunztoarepotndepliniperformaneleprevzuten
reglementriletehnicespecifice.

4.3.3.Sigurannutilizare
Elasticitatea structurii poate determina disconfortul utilizatorilor, datorit vibraiilor
produseintimpulcirculaieipescar.

4.3.4.Protecielazgomot
Msurilesepotaplicasereferlasuprafaadeclcarescrilemetalicecustratdeuzur
dinmochetsaucauciucsuntmaiperformantedinpunctdevederealprotecieilazgomotScrile
metalice nu sunt recomandate n spaii cu circulaie intens, deoarece msurile de protecie
acusticsuntreduse.
4.4.Scridinpiatr
4.4.a.Caracteristicilematerialului
Scriledinpiatrsuntscricutrepteportantedin piatrBlocuriledinpiatraulacapto
form paralelipipedic, pentru a putea fi uor ncastrate prin esere mpreun cu blocurile de
zidire.

4.4.1.Trepteivanguri
4.4.1.a. Treptele bot fi sprijinite pe sol, ncastrate n perei de zidrie, sau sprijinite pe
arcedinpiatrsaucrmid.
4.4.l.b.Lascriledinblocuridepiatrsprijinitedirectpesol,trepteletrebuiesolidarizate
pentruaasiguraooarecareconlucrare,iarsoluldesprijintrebuiesfiectmaimetasabil.Soluia
nuestetotuirecomandabil,fiindpreferabilsprijinireatreptelorpeunbetonturnatsimplusau
armat.
Observaie:Nuserealizeazvanguridinpiatr,darsepotrealizascrispiralecumiez
din beton armat, ale cror "cofraje pierdute" sunt inele din piatr natural ale treptelor (soluie
similarcuceaartatlascaraprefabricatdinb.a..la4.1.).

4.4.2.Siguranlafoc
Sevorrespectaprevederilecuprinsen Normativul[3]in NormativulP118.

4.4.3.Sigurannutilizare
Cerina de asigurarea siguranei mpotriva alunecrii, prin realizarea stratului de uzur
antiderapant(totalsaudoarpezonamuchieitreptei),difereniatnfunciedematerialuldincare
seexecutstratuldeuzursefaceconform prevederilortabelului4.2pentrupiatrnatural.

4.4.4.Protecielazgomot
Avnd n vedere raritatea i costurilerealizrii unor astfel de scri, problema proteciei
acusticenuaaprutpnacumndocumentaiiledespecialitate.Sarputearealizaprin:
prevederea de covoare amovibile, fixate cu bare metalice demontabile dispuse n
unghiuldintretreapticontratreaptasuperioar
prevedereantreblocuriledepiatrielementeledezidireaunormaterialeelastice,de
exemplucauciuc.

Observaiegeneral:
Domeniul deutilizare al acestor scri este extrem derestrns, deoarece ele constituie o
soluiefoartepretenioasiscump.

4.5.Scrimixte
Scrilemixtepotaveavanguridinbetonarmat(monolitsauprefabricat)saudinmetali
trepte portantedinaltmaterialdectvangul(prefabricatedebeton.lemn.metal,piatr,sticl).

4.5.1.Trepteivanguri

4.5.1.a.l. Treptele se fixeaz local pe vanguri, mecanic sau cu piese speciale cimentate
sausudate.

4.5.3.a.2. Trepteledin prefabricate de beton se vorproiecta conform prevederilor de la


4.1.

4.5.3.a.3.Trepteledinlemnsevorproiectaconformprevederilordela4.2.

4.5.3.a.4Trepteledinmetalsevorproiectaconformprevederilordela4.3.

4.5.3.a.5.Trepteledinpiatrsevorproiectaconformprevederilor dela4.4.

4.5.1.b.Vnturilepotfidetipulcelordescrisela4.1saula 4.3
n cazul treptelor sprijinite pe vanguri din beton armat sau metal, lungimea posibil a
blocurilor de piatr determin, n funcie de rezistena la ncovoiere a acestora, distana ntre
vangurincazulscrilormailate,sepotprevedeamaimultevanguriparalele.

4.5.1.c.Scrilemixtecutreptedinsticlaserealizeazngeneralcuvangurimetalice.
Trepteledinsticlsevorproiectainndcontdeurmtoarele:
se va utiliza exclusiv sticl stratificat, dimensionat n conformitate cu rezistena
mecanicaelementului(nregistratnagrementultehnic)
pentrunlturareasenzaieidenesiguranpecareoimplictransparenasticlei,sepot
luaurmtoarelemsuri:
sticlanuva fitransparentincolor,civaavea otentcolorat
ntrefoliiledepolivinilbutiral(saumaterialulplasticdincareserealizeazfolia/foliile
sticleistratificate)sepotprevedeafoliicudesene(rastersaualtedesene)
una din foile de geam care intr n alctuirea ansamblului stratificat, suport un
tratamentdesablare,gravare,serigrafieresauvopsire,nurmacruiaseobinmodeledecorative
pegeam.
pentruaseevitaalunecareapesuprafeeledesticl,nzonamuchieidetreaptsevor
prevedearizuriantiderapante.
4.5.2. Siguranlafoc
Potconstituicideevacuareincazulncarendeplinesccondiiiledereacielafocide
rezistenlafoc,stabilitenreglementriletehnicespecifice.

4.5.3.Protecieacustic
Fiindngeneralscrideschise,decorative,cucirculaierelativrestrnsifrfunciunea
deevacuare,problemeledeprotecieacusticnusepun.

ANEXINFORMATIVI

Scricutreptefoartenalte,decalate

Pentruscrileabrupte(cupantacuprinsntre45i60),cutreptenalteifoartenalte
(19,5cm< h<30cm),sepracticrezolvriledinfiguraA.l.ncareodecalareanlimiiia
treptelorpermiteurcarea/coborreamailesnicioas:acestescripuntotuiproblemanecesitii
deapornicuunanumitpicior.
Rezolvareademaisusesterecomandatncazulscrilor dinlocuineleindividuale(acces
lamansard,laniveluldormitoareleilocuinele duplex),darpotsfieutilizateilaaltescri
abrupte,care deservescunsingurnivel.

Tipurilecelemaicurentesuntprezentatenfig.A.2

Aceste tipuri de scri se utilizeaz pentru rampe cu un numr mic de trepte, ele
reprezentnd o problem mai ales pentru persoanele cu dificulti de mers, dar i pentru toi
ceilali utilizatori, deoarece, n caz de neatenie, pot provoca accidente (avnd n vedere panta
scrii).
Ele apar totui n literatura de specialitate i sunt menionate n aceast Anex, fr ca
prinaceastasfienvreunfelrecomandate.
ANEXAINFORMATIVII

Exemplulnr.1

1.1.Enunulproblemei
Se cere calculul unei scri far grinzi de podest, avnd dimensiunile podestului a, b i
proiecianplanorizontalalungimiirampeiL.Unghiuldepantalrampeieste.

1.2.Ipotezedecalcul
Sarcina pe podest se consider uniform distribuit pe orizontal. Reazemele podestelor
suntfixe,asigurndncastrarealatorsiune.

1.3. Elementegeometrice

Setrateazdoucazuri:
ncazulApodestelereazem numaipedoulaturi(figura1a), iarncazulBpodestele
reazempetreilaturi(figura1b).

Notm:
a,b dimensiunilenplanalepodestelor
L proiecianplanadeschideriirampei
dgrosimeaplciirampei
d r grosimeaplcilorpodestelor
unghiuldepantalrampei
Kreporteri dimierigiditateapodestuluiiarampeipe direcietransversal:
d a
K = cosa
dr L
1.4.Calcululeforturilor
Eforturilesecionalenplcilerampeiialepodestelorsuntdeterminateprintruncalcul
staticndomeniulelastic[1,2,3].

Notm:
q L(L+ 3.a)
QA = 1
12
q1L(L+ 6.a)+ 6q2a2
QB =
12

CazulA(podestelereazemnumaipe doulaturi):
Momentulmaximncmpulrampei:
q L2
MC = 1 + 24
24
Momentuldencastrarearampeinpodest:
qL2
Mr = 1 + DM
24
unde:
M=QARlA,iar:
b b
R1A =1,03 - 0,94 K 0,75 - 0,90 K2
a a
pentrumijloculpodestului(x=0)i:
b
R1A =0 pentrumargineapodestului x=
2

Momentuldencovoierelongitudinalnpodest,lamargineapodestuluincrcatdirectpe
rampe:
qL b2 Q
M'x = q2 + 1 . + A R2A
2a 8 4
b b
R2A =1,23+ 0,78 - 1,5 - 1,2 K
a a
Momentuldencovoierelongitudinalncentrulpodestului:
qL b2
M''x = q2 + 1 .
2a 8
b
Momentuldetorsiunenpodestpentru x =
2
MT =aQAR3 A
b
0,03 - 1
b a
R3 A =0,244 +
a K
CazulB(podestelereazempetreilaturi):
Momentele n cmpul i reazemul rampei au aceleai expresii ca n cazul A, diferind
numai M:
DM = QBR1B
iar:
2
b b
R1B = 0,21. - 0,13 - 0,02 K,pentrux=0
a a
b
R1B =0,pentru x=
2
Momentuldencovoierelongitudinalnpodestlamarginea podestului:
Q
M'= B .R2B
2

Momentuldencovoierelongitudinalncentrul podestului:
Q
M' 'x = B .R2B
4
Momentuldetorsiunenpodestlalimitadencastrare:
MT = aQAR3 A
b 0,019
R3 B =0,264 - 0,255+
a K
Reaciuneamediepelaturaatreiaderezemareapodestului:
q L 1+ 6a a
r = 1 1- + q2a1-
2 11b 3,7b
Momentulmaximntrogrindsimplurezematdatdectreaceastreaciunearevaloarea:
rb2
M max =
6
Cu aceste solicitri se conduce dimensionarea. Grosimea podestului este dictat de
momenteledetorsiune.Dincondiia:
M Q
sA = t + Rt
Wt bho
rezultgrosimeapodestuluide15cm.
Armarealuisefacecapentruogrindtorsionatcuncovoiere.Pentrucazulderezemare
B,calculeleseconducidentic.Armareascriiseprezintnfigura1.3.

Exemplulnr.2

2.1. Enunulproblemei:
Secerecalcululuneiscricupodeteliberedelungimeailimeb.Lungimearampein
proiecieorizontalestel.Unghiuldepantalrampeieste,(fig.2.1).Rezemarearampelorse
vaconsideran dousituaii:
Rampelencastrate
Rampelearticulate

2.2. Ipotezedecalcul

Punctelederezemarearampelorsuntconsideratefixe.
Incalcululstatic,liniamedianapodestuluiseconsiderunsemicercderazr.
Limearampeiesteegalculimeapodestului
ncrcrilesepresupununiformdistribuitepeorizontal
Rotirile tuturor punctelor situate pe o normal la axa median i cuprins n planul
rampeisuntegalecurotireaaxeimediane.
2.3.Elementegeometrice
Notm:
llungimeapeorizontalarampei
blimeapodestului
b
raza de racordare ntre liniile de centru ale celor dou rampe concurente la podestul
2
intermediar
h nlimeantredoupodeteconsecutiveh=l.tg
r
g =
h

2.4.Calcululeforturilor:
Structurascriiesteostructurspaialde6oristaiinedeterminat.Datoritsimetriein
geometrieinncrcri,formadebazpoatefialeasastfelnctnumai dounecunoscutesfie
diferitdezero[1,4,5].Cuformadebazdinfigura2.2sealegcanecunoscute:
X1 momentulncovoietorlanivelulplaneului
X2 momentulncovoietorlanivelul podestuluiintermediar
Necunoscutelerezultscriindecuaiadecontinuitate:
X1d11 + X2d 12 + D10 = 0
X1d21 + X2d 22 + D 20 = 0 (2.1)
Neglijnd efectul forelor tietoare i axiale precum i momentul ncovoietor My din
cauzarigiditiimariaplciinplanulei,ncalcululdeplasrilor,expresiaacestoraeste:
EI
EIxd 1ik = Mx1Mxkds+ Mt1Mtk xds
GIt
n anex se dau expresiile momentelor i forelor tietoare n sistemul static determinat
pentruipotezeledencrcaredincaresedetermincoeficientulik.
Dinrezolvareasistemuluideecuaii(2.1)seobinnecunoscutele:
Rampelencastratenstructur:
X'1 =Aq'l2 X''1=Cq"l2
2
X'2=Bq'l X"2= Dq"l2
Rampelearticulatenstructur:
X'1=X''1=0
X'2=Eq'l2
X"2=Fq"l2
unde:
X'1 i X''1 momentelenecunoscutedatoratencrcriiq acionndperampe
X'2i X''2 momentelenecunoscutedatoratencrcriiq" acionndpepodest
CoeficieniiA,B,C,D,E,Fsedeterminnfunciedeunghiuldenclinarearampeii
raportul .
Expresiilesolicitrilornsistemulstaticnedeterminatrezultprinsuprapunereaefectelor:
Mx=Mxo + Mx1X1 + Mx2X2
Qx= Qxo + Qx1X1 + Qx2X2
Dimensionareasefacelasolicitrilemaximecarerezultdinceledouipotezesauprin
suprapunerealor.Seprezintalturaiarmareascrii(fig.2.4).
Exemplulnr.3.
3.1. Enunulproblemei
Se cere calculul unei rampe elicoidale dublu articulate de lime b, desfurat sub
unghiul"

3.2. Ipotezedecalcul
ncrcareacareacioneazrampasepresupuneuniformdistribuitapeorizontal.
Liniadecentruarampeinucorespundeculiniadecentruancrcrii.
Punctele de sprijin a rampei nu permit deplasri pe vertical, reaciunea vertical n
fiecarefiindegalcujumtatedinncrcareatotal.
Calcululstaticseconducepeliniadecentruarampei[6,7,8,9,10,11].

3.3.Elementegeometrice
Sefacurmtoarelenotaii:
Ri razainterioararampei
Re razaexterioararampei
Hdiferenadenivelntrepuncteledefixare
unghiuldedesfurarearampei
2 + unghiulntrepuncteledefixare
unghiulcurentalrampei

Cuacestenotaiirezult:
2 Re3- Ri3
R1 razaliniei decentruasarcinilor R1 = 2
3 Re - Ri2
1
R1 razalinieidecentruarampei R2 = (Re + Ri)
2
hp cotaunui punctdeperamp
x distanadelacentruleliceilapunctuldeaplicarearezultanteisarcinilor
2R b
x= 1 sin
b 2

3.4. Reaciuni ieforturi


Notndcuwncrcareapeunitateadelungimeaproiecieiorizontalealinieidecentrua
ncrcrilor,dincondiiideechilibrurezult urmtoareleexpresiipentrureaciuniieforturi.
0,26 0,68
s1 = + + 2,4952 = 2,63< 4 0,7 = 2,8 (N/mm2)
2 4

Armarea se face la momente ncovoietoare i fora axial adugnduse armtura


longitudinal i etrieri pentru preluarea eforturilor tangeniale provenite din momente de
torsiune.
nfigurile3.3i3.4seprezintarmarearampeiidetaliiledereazeme.

Exemplulnr.4

4.1.Enunulproblemei
Se cere calculul unei scri elicoidale dublu ncastrate cu un vang central i trepte n
consol.Unghiuldedesfurareestediferenadenivelntrepuncteledesprijinestehn iarraza
linieidecentruesteR.

4.2. Ipotezedecalcul
Incrcareasepresupuneuniformdistribuitpeorizontal
Liniadecentruagrinziielicoidalecorespundeculiniadeaplicareancrcrii
Calcululseconducepeliniadecentruagrinziicaresepresupunencastratlaambele
capete.
4.3.Elementegeometrice
Senoteaz:
Rrazalinieidecentruagrinzii
h nlimeagrinzii
unghiuldedesfurare
unghiuldepant

4.4.Calcululeforturilor
n figura 4.2 se arat direciile pozitive ale necunoscutelor i ale ncrcrilor ntro
seciuneauneielicesenestrogire,iarnfigura4.3aunei elicedestrogire[6,7, 8,9,10, 11].
Analiza scrii se reduce la calculul unei grinzi elicoidale dublu ncastrate care este o
structur de 6 ori static nedeterminat. Fcnd o tietur la mijlocul deschiderii i uznd de
principiul simetriei, 4 necunoscute devin egale cu zero, rmnnd ca necunoscute n seciune
momentul ncovoietor Xr i fora tietoare Xx. Utiliznd metoda eforturilor, ecuaia de
continuitatea deplasrilornseciuneademijlocsescrie:

X xdxx +Xrd xr + D xw = 0
X xdrx + Xrd rrr + D rw = 0

unde:
rw reprezintdeplasareaindirecianecunoscuteixi,datoritncrcriiexterioarede
1kN/mlproiecieorizontalpesistemuldebaz
deplasareaindirecianecunoscutelor Xi,datdeXi= 1.
Deplasrilesepotdeterminaprin metodalucrului mecanicvirtual:
b b b
2 2 2
m m m m m m
Dxw = rx rwdb + sx swdb + tx twdb
b EIr b EIs b EIt
2 2 2

unde:
mrw, m sw, mtw reprezint momentele ncovoietoare i de torsiune date de sarcina
exterioarde1 kN/mlproiecieorizontalpesistemuldebaz, avndfunciedeurmtoarele
expresii:
mrw=R2(1 cos)
msw=R2(1sin)sin
mtw=R2( sin)cos

mrx, msx, mtx reprezintmomentelencovoietoareidetorsiunengrinddatoritlui Xx=1


avndexpresiile:
mrx=Rsintg
mrx=Rcos(sin+ cos tg2)
mrx=Rsin(cos sin)

mrr, msr, mtr reprezintmomentelencovoietoareidetorsiunengrinddatoritluiXr =1


avndexpresiile:
mrr=cos
msr=sinsin
mtr=sincos
EIr, EIx rigiditatea la ncovoiere dup axa r i, respectiv, axa x, iar GIt, reprezint
rigiditatealatorsiune.
DeterminareanecunoscutelorXx iXr esterelativ laborioas.
Pentruuurareacalculelorsedauntabelul4.1valorilenecunoscutelorXx iXr,pentruo
sarcin egal cu l0kN/ml n proiecie orizontal, funcie de unghiul de pant, caracteristicile
geometricealeseciunii iunghiuldedesfurarearampei.Prininterpolaresepotobinevalorile
necunoscutelorpentruoricecazcareseivetenpractic.
Cunecunoscuteledeterminate,expresiilefinalealemomentelor
sunt:
Mr =mrw + Xxmrx +Xrmrr
Ms =msw +Xxmsx +Xrmsr
Mt =mtw +Xxmtx +Xrmtr

nanexseprezintexpresiiledeplasrilorxw,rw,xx,rr ixr =rx.


4.5.3.Verificarelatorsium
1 b
Wt = b2h. 3- = 13.500.000mm3
6 h
b
Q = W. .R= 44,4kN
2
Q Mt
+ = 1,971< 4Rt = 2,8N /mm2
bho Wt

Armturasubform deetrieri:
MtSe
Ae = = 78mm2
2Rabvho

Armturalongitudinal:
M .(b + h )
Al = t s s = 700mm2
bshsRa

nfigurile4.5i 4.6. se prezintarmareatrepteloriagrinziivang.

Exemplulnr.5

5.1. Enunul
Se cere calculul unei scri cu rampe cutate (ortopoligonale) ncastrate n elementele
marginale,avnddimensiuniletreptelorhiL iun numr"a"detrepte.

5.2. Ipotezedecalcul
ncrcareaexterioardistribuitpeorizontalseconsiderconcentratnnoduri.

5.3.Caracteristici geometrice
Llungimeauneitrepte
h nlimeauneitrepte
anumruldetrepte
ho grosimeatreptelor
hv grosimeacontratreptelor
Ih momentdeinerieaseciuniiorizontaleacontratreptelor
IL momentdeinerieaseciuniiverticaleatreptelor

5.4.Calcululeforturilor
Structuraesteplan,de3oristaticnedeterminat.Dinconsiderentedesimetrie,fcndo
seciune la mijlocul deschiderii, dou necunoscute sunt nule. Necunoscuta X (moment
ncovoietor)se determindinecuaiadecontinuitateadeformaiilor:
X111 +10=0 [12,13,15].

Scarcunumrimpardetrepte:

C+ (1+ K)D
X = PL
A+ KB
unde:
2 n+ 1
A=
2
B=n

n(n+ 1)
C =
4
n(n+ 1)(n- 1)
D =
6
h IL
K =
L Ih
a- 1
n=
2

Momentulnmijloculdeschideriincazulrezemriisimpleeste:
n(n+ 1)
M = 2 PL
4

Momentelelacapetevorfi:
MA =MB =Mo X=2CPL X

Scarcunumrpar detrepte:
Expresiilenecunoscutei imomentelorsuntaceleai,coeficieniifiinddiferii:
a
n =
2
A=n
2 n- 1
B =
2
2
n
C=
4
n(n- 1)(n- 2) n(n- 1)
D = +
6 4

ntabelul5.1sedaucoeficienii A.B,C,D pentrucalcululscrilorcunumrde2...38.


Armtura sa proiectat sub form de etrieri independeni, n figura 5.3 se prezint
armarea:
Exemplulnr.6

Secerecalcululuneiscricurampecutate(ortopoligonale)avndunnumradetreptei
doupodestelaextremiti,dedeschidereS(fig.6.1).Podestelesuntncastratelaextremitii
pereazemeintermediarecontinuecurampa.

6.2. Caracteristicigeometrice

Notm:
S deschidereapodestelor pnlareazeme
Llungimeatreptei
P ncrcareaconcentratnnoduri
qncrcarea uniform distribuitpepodete
h nlimeatreptelor
anumruldetrepte
6.3.Calcululeforturilor
Utiliznd rezultatele din exemplul precedent, calculul static conduce folosind metoda
distribuiriimomentelor.
Pentru calculul coeficienilor de distribuie este necesar a se calcula rigiditatea rampei
frpodestelaterale,subaciunearotiriisimetriceareazemelorexterioare(fig.6.2)

Momentulcareaparelamijloculdeschideriicndreazemelese rotesccu un unghiunitar:


DW EIL
X =- =
D11 L.( A+ KB)
Coeficientulderigiditatepoatefi:
IL
KAB = KBA =
L( A+ KB)

tiindcoeficientulderigiditatealpodestului:
4 I
KAA = S
S

Coeficieniidedistribuiesunt:

4
rAA =
K1
4+
A+ K
i
rAB =1- rAA1

ncare:
IL S I h
K 1 = i K1 = L
L IS Ih L
BILIOGRAFIE

1. Keinzel E., Calculul scrilor fr grinzi de podest. Revista Construciilor Nr. 8


1961.
2.FunkeL.,ncastrareaelasticascrilordreptenplciledepodestfrgrinziDer
Bauingenieur Nr.3 1957reprodus nMetodenoide calcul n construcii,vol.I. Bucureti.
IDT1958.
3.SauterFr.,Freestandingstaires,nJournalofAmericanConcreteInstitute,Nr.7iulie
1964.
4.FuchsteinerW.,DieFreistragendeWendeltreppenBetonundStahlebetonbauV49
Nov.1954.
5.FuchsteinerW..TreppennBetonkalendervol.II 1959VerlagWilhelmErnst,Berlin
6. Matock A. H.. Design and Construction of a Helical slaircase, n: Concrete and
ConstructionalRngineering,LondonVBNr.31957.
7. Cohen I. S., Designof Heliculstaircases, Concreteand constructional Engineering
Nr.6,7,8,9,1959.
8. Bourdin A.. Escalier sur limon helicoidal uniqe, calcul du limon, Annales de
I'InstitutetechniqueduBatimentetTravauxPubluJanvier1965.
9.PocansschiA.,OlaruI.,Rampeelicoidalecureazemeintermediare.Buletintiinific
I.P.C.vol.II1968.
l0. Cusens A. R., Helicoidal Staircase Study, Journal of American Concrete Institute.
January1964
11.ScordelisA.C,InternalForcesinuniformlyloadedhelicoidalgiders.Preceedings
A.C.I.,AprDec1960
12. Bezatecl S. B., s.a. Escalier a marches et contremarches sans paillasse. Beton
Armenov.dec.1965Paris
13.DianuV.,IstrateM.,Scriortopoligonale.RevistaConstruciiloriMaterialelorde
construciiNr.81968.
14.STEPSSoftwareComputerSolutionsfortheStairIndustry2003AUSTRALIASuite
5,407GlebePointRoad,Glebe.NSW2037
15.DabijaFl.,DemirV.,ndrumtorpentruproiectarevol.II,InstitutuldeConstrucii
Bucureti,1986
I6. Negoi Al., Foca V., Radu A., Pop I, Construcii Civile. Editura Didactic i
Pedagogic,Bucureti,1976
17. General Safety & Health Standards, Fixed Stairs and Ramps, www2.stste.id.us,
2001
18.AReviewofTechnicalRequirementsforRamps,U.S.AccessBoard,1996
19.BuildingRegulations Technical Standards,www.TechnicalStandards,2002
20.BuildingRegulations SpiralStaircases,www.TechnicalStandards,2002

Elaboratde: Aprobatde:
UNIVERSITATEADEARHITECTURlURBANISM MTCTcuordinul
"IonMincu"Bucureti nr.1004din10.12.2004