Sunteți pe pagina 1din 17

MODEL

Unitatea de nvmnt: Aprobat,


Numele i prenumele cadrului didactic: Director
Manualul utilizat:
An colar 2017-2018 Avizat,
Planificare realizat conform OMEN 3393/28.02.2017 ef catedr

PLANIFICARE ANUAL PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZ


CLASA A V-A, L1

Nr. UNITATEA DE COMPETENE VIZATE CONINUTURI NR. DE SPTMNA OBSERVAII


crt. NVARE ORE
REVISION
TEST INIIAL
1. GOING PLACES 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare 4
Unit ..... unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
Lesson: clar articulate Semne i indicatoare
Lesson: 1.2 . Identificarea semnificaiei curente (locuri publice)
unor schimburi verbale uzuale i - Anunuri sau mesaje
clar articulate, n situaia n care scrise n locuri publice
interlocutorul ofer ajutor pentru a - Pagini web ale unor
facilita nelegerea locaii turistice, planuri
1.3 Manifestarea curiozitii fa de de ora / muzeu, pliante,
unele elemente specifice spaiului hri, afie turistice
cultural al limbii studiate Contexte de
2.2 Stabilirea de contacte sociale comunicare/ vocabular
pe baza unor formule Domenii de prioritate
conversaionale simple (salut, bun imediat: cumprturi,
rmas, activiti curente, timp
prezentare, mulumire, instruciuni) liber, preferine, relaii
2.4 Manifestarea disponibilitii sociale
pentru participarea la dialog - Orae i locuri din
3.1 Identificarea informaiilor din spaiul cultural respectiv
MODEL
panouri i semne aflate n locuri Gramatic funcional
publice pentru facilitarea A cere i a oferi
orientrii informaii
3.4 Manifestarea curiozitii pentru - A mulumi
lectura de orientare - A exprima preferine
4.2 Descrierea unor aspecte ale - A participa la schimburi
vieii cotidiene (oameni, locuri, verbale orale simple
coal, familie, hobby-uri), folosind
propoziii scurte
2. 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare
HOLIDAYS unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
Unit ..... clar articulate - Anunuri i mesaje
Lesson: 1.2 . Identificarea semnificaiei scrise - pagini web
Lesson: unor schimburi verbale uzuale i Contexte de
clar articulate, n situaia n care comunicare/ vocabular
interlocutorul ofer ajutor pentru a Domenii de prioritate
facilita nelegerea imediat: propria
1.3 Manifestarea curiozitii fa de persoan,
unele elemente specifice spaiului timp liber, preferine,
cultural al limbii studiate relaii sociale
2.2 Stabilirea de contacte sociale - Srbtori naionale
pe baza unor formule Gramatic funcional
conversaionale simple (salut, bun - A cere i a oferi
rmas, informaii
prezentare, mulumire, instruciuni) - A mulumi
2.3 Exprimarea preferinelor - A exprima preferine
2.4 Manifestarea disponibilitii - A relata la timpul
pentru participarea la dialog prezent
3.1 Identificarea informaiilor din - A participa la schimburi
panouri i semne aflate n locuri verbale orale simple
publice pentru facilitarea
orientrii
3.2. Extragerea informaiilor dintr-
un text clar structurat (articole de
MODEL
ziar/digitale simple, brouri), n
care numerele i numele joac un
rol important
3.4 Manifestarea curiozitii pentru
lectura de orientare
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieii cotidiene (oameni, locuri,
coal, familie, hobby-uri), folosind
propoziii scurte
3. 1.2 . Identificarea semnificaiei Suporturi de nvare
PERSONAL unor schimburi verbale uzuale i (resurse)
PROFILE clar articulate, n situaia n care - Anunuri i mesaje
Unit ..... interlocutorul ofer ajutor pentru a scrise - pagini
Lesson: facilita nelegerea web/platforme
Lesson: 2.1 . Realizarea unei expuneri educaionale
scurte, exersate, asupra unui subiect Contexte de
familiar comunicare/ vocabular
2.2 Stabilirea de contacte sociale Domenii de prioritate
pe baza unor formule imediat: propria
conversaionale simple (salut, bun persoan,
rmas, timp liber, preferine,
prezentare, mulumire, instruciuni) relaii sociale
2.3 Exprimarea preferinelor Gramatic funcional
2.4 Manifestarea disponibilitii - A cere i a oferi
pentru participarea la dialog informaii
3.2 Extragerea informaiilor dintr- - A exprima preferine
un text scurt, nsoit de ilustraii - A descrie persoane
3.3 Identificarea informaiilor din - A relata la timpul
mesaje scrise simple de la prieteni prezent
sau de la colegi - A participa la schimburi
4.1 Redactarea de mesaje simple i verbale orale simple
scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieii cotidiene (oameni, locuri,
MODEL
coal, familie, hobby-uri), folosind
propoziii scurte
4. Unit ..... 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare
SPARE TIME unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
clar articulate - Anunuri i mesaje
1.2 Identificarea semnificaiei unor scrise - pagini
schimburi verbale uzuale i clar web/platforme
articulate, n situaia n care educaionale
interlocutorul ofer ajutor pentru a Contexte de
facilita nelegerea comunicare/ vocabular
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe Domenii de prioritate
baza unor formule conversaionale imediat: propria
simple (salut, bun rmas, persoan,
prezentare, mulumire, instruciuni) timp liber, preferine,
2.3 Exprimarea preferinelor relaii sociale
2.4 Manifestarea disponibilitii Gramatic funcional
pentru participarea la dialog - A cere i a oferi
3.2 Extragerea informaiilor dintr- informaii
un text scurt, nsoit de ilustraii - A exprima preferine
3.3 Identificarea informaiilor din - A descrie locuri
mesaje scrise simple de la prieteni sau - A relata la timpul
de la colegi prezent
3.4 Manifestarea curiozitii pentru - A participa la schimburi
lectura de orientare verbale orale simple
4.1 Redactarea de mesaje simple i
scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieii cotidiene (oameni, locuri,
coal, familie, hobby-uri), folosind
propoziii scurte
5. 1.2 . Identificarea semnificaiei Suporturi de nvare
PEOPLE unor schimburi verbale uzuale i (resurse)
clar articulate, n situaia n care - Anunuri i mesaje
interlocutorul ofer ajutor pentru a scrise - pagini
MODEL
facilita nelegerea web/platforme
2.1 . Realizarea unei expuneri educaionale
scurte, exersate, asupra unui subiect - flashcards
familiar Contexte de
2.2 Stabilirea de contacte sociale comunicare/ vocabular
pe baza unor formule Domenii de prioritate
conversaionale simple (salut, bun imediat: propria
rmas, persoan,
prezentare, mulumire, instruciuni) timp liber, preferine,
2.3 Exprimarea preferinelor relaii sociale
2.4 Manifestarea disponibilitii Gramatic funcional
pentru participarea la dialog - A cere i a oferi
3.2 Extragerea informaiilor dintr- informaii
un text scurt, nsoit de ilustraii - A exprima preferine
3.3 Identificarea informaiilor din - A descrie persoane
mesaje scrise simple de la prieteni - A relata la timpul
sau de la colegi prezent
4.1 Redactarea de mesaje simple i - A participa la schimburi
scurte verbale orale simple
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieii cotidiene (oameni, locuri,
coal, familie, hobby-uri), folosind
propoziii scurte
6. 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare
BOOKS unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
clar articulate - pagini web/platforme
1.3 Manifestarea curiozitii fa de educaionale
unele elemente specifice spaiului CD-uri
cultural al limbii studiate Contexte de
2.1 Prezentarea simpl a unei comunicare/ vocabular
persoane / a unui personaj Personaje
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe preferate/cartea preferat
baza unor formule conversaionale Gramatic funcional
simple (salut, bun rmas, - A cere i a oferi
MODEL
prezentare, mulumire, instruciuni) informaii
2.3 Exprimarea preferinelor - A exprima preferine
2.4 Manifestarea disponibilitii - A descrie
pentru participarea la dialog personaje/cartea preferat
3.1 Identificarea informaiilor din - A relata la timpul
panouri i semne aflate n locuri prezent
publice pentru facilitarea - A participa la schimburi
orientrii verbale orale simple
3.2 Extragerea informaiilor dintr-
un text scurt, nsoit de ilustraii
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieii cotidiene (oameni, locuri,
coal, familie, hobby-uri), folosind
propoziii scurte
4.3
7. PETS 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare
unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
clar articulate - pagini web/platforme
1.2 Identificarea semnificaiei unor educaionale
schimburi verbale uzuale i clar CD-uri
articulate, n situaia n care Contexte de
interlocutorul ofer ajutor pentru a comunicare/ vocabular
facilita nelegerea Animal preferat
2.1 Prezentarea simpl a unei persoane Gramatic funcional
/a unui personaj - A cere i a oferi
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe informaii
baza unor formule conversaionale - A exprima preferine
simple (salut, bun rmas, - A descrie animale
prezentare, mulumire, instruciuni) - A relata la timpul
2.3 Exprimarea preferinelor prezent
2.4 Manifestarea disponibilitii - A participa la schimburi
pentru participarea la dialog verbale orale simple
3.2 Extragerea informaiilor dintr-
un text scurt, nsoit de ilustraii
MODEL
4.1 Redactarea de mesaje simple i
scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieii cotidiene (oameni, locuri,
coal, familie, hobby-uri), folosind
propoziii scurte
4.3

8. 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare 4


FOOD AND unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
DRINK clar articulate - Anunuri sau mesaje
1.2 Identificarea semnificaiei unor scrise n locuri publice
schimburi verbale uzuale i clar - Pagini web ale unor
articulate, n situaia n care locaii turistice, planuri
interlocutorul ofer ajutor pentru a de ora /youtube, pliante
facilita nelegerea Contexte de
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe comunicare/ vocabular
baza unor formule conversaionale Domenii de prioritate
simple (salut, bun rmas, imediat: cumprturi,
prezentare, mulumire, instruciuni) activiti curente, timp
2.4 Manifestarea disponibilitii liber, preferine
pentru participarea la dialog Gramatic funcional
3.2 Extragerea informaiilor dintr- - A cere i a oferi
un text scurt, nsoit de ilustraii informaii
4.1 Redactarea de mesaje simple i - A mulumi
scurte - A exprima preferine
4.2Descrierea unor aspecte ale vieii - A participa la schimburi
cotidiene (oameni, locuri, coal, verbale orale simple
familie, hobby-uri), folosind propoziii -A relata la timpul
scurte prezent
4.3. Manifestarea disponibilitii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple

9. 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare


MODEL
CHARACTERS unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
clar articulate - Pagini web, youtube ,
1.2 . Identificarea semnificaiei cri, reviste, desene
unor schimburi verbale uzuale i animate
clar articulate, n situaia n care Contexte de
interlocutorul ofer ajutor pentru a comunicare/ vocabular
facilita nelegerea Domenii de prioritate
1.3 Manifestarea curiozitii fa de imediat: propria
unele elemente specifice spaiului persoan,
cultural al limbii studiate preferine, relaii sociale
2.1. Prezentarea simpl a unei Gramatic funcional
persoane /a unui personaj - A cere i a oferi
2.2 Stabilirea de contacte sociale informaii
pe baza unor formule - A exprima preferine
conversaionale simple (salut, bun - A descrie personaje
rmas, - A participa la schimburi
prezentare, mulumire, instruciuni) verbale orale simple
2.3. Exprimarea preferinelor - A relata la timpul
2.4 Manifestarea disponibilitii prezent
pentru participarea la dialog
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un
text scurt, nsoit de ilustraii
3.3. Identificarea informaiilor din
mesaje scrise simple de la prieteni sau
de la colegi
4.1. Redactarea de mesaje simple i
scurte
4.3. Manifestarea disponibilitii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
10. 1.1
INTERPERSONAL 1.2
RELATIONSHIPS 1.3
2.1
2.2
MODEL
2.3
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
11. 1.1
DAILY LIFE 1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
12. 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare 4
SHOPPING unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
clar articulate Semne i indicatoare
1.2 . Identificarea semnificaiei curente (locuri publice)
unor schimburi verbale uzuale i - Anunuri sau mesaje
clar articulate, n situaia n care scrise n locuri publice
interlocutorul ofer ajutor pentru a Contexte de
facilita nelegerea comunicare/ vocabular
2.2 Stabilirea de contacte sociale Domenii de prioritate
pe baza unor formule imediat: cumprturi,
conversaionale simple (salut, bun activiti curente
rmas, Gramatic funcional
prezentare, mulumire, instruciuni) - A cere i a oferi
2.3 Exprimarea preferinelor informaii
2.4 Manifestarea disponibilitii - A mulumi
pentru participarea la dialog - A exprima preferine
MODEL
3.2 Extragerea informaiilor dintr- - A participa la
un text clar structurat (articole de schimburi verbale orale
ziar/digitale simple, brouri), n simple
care numerele i numele joac un
rol important
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieii cotidiene (oameni, locuri,
coal, familie, hobby-uri), folosind
propoziii scurte
13. Unit ..... 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare 4
THE NATURAL unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
WORLD clar articulate - Anunuri sau mesaje
1.2 . Identificarea semnificaiei scrise
unor schimburi verbale uzuale i - Pagini web,youtube,
clar articulate, n situaia n care pliante, hri, afie
interlocutorul ofer ajutor pentru a turistice
facilita nelegerea Contexte de
1.3 Manifestarea curiozitii fa de comunicare/ vocabular
unele elemente specifice spaiului Domenii de prioritate
cultural al limbii studiate imediat: propria
2.3. Exprimarea preferinelor persoan, activiti
2.4 Manifestarea disponibilitii curente, timp liber,
pentru participarea la dialog preferine, relaii sociale
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un - Orae i locuri din
text scurt, nsoit de ilustraii spaiul cultural respectiv
3.3. Identificarea informaiilor din Gramatic funcional
mesaje scrise simple de la prieteni sau A cere i a oferi
de la colegi informaii
4.1. Redactarea de mesaje simple i
- A exprima preferine
scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii - A participa la schimburi
cotidiene (oameni, locuri, coal, verbale orale simple
familie, hobby-uri), folosind propoziii -A relata la timpul
scurte prezent
4.3. Manifestarea disponibilitii
MODEL
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
14. Unit ..... 1.1.Identificarea sensului global al Suporturi de nvare 4
ANIMALS unor mesaje i dialoguri uzuale, clar (resurse)
articulate - Pagini web, youtube
1.2. Identificarea semnificaiei unor Contexte de
schimburi verbale uzuale i clar
comunicare/ vocabular
articulate, n situaia n care
Domenii de prioritate
interlocutorul ofer ajutor pentru a
facilita nelegerea imediat:activiti
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe curente, timp liber,
baza unor formule conversaionale preferine
simple (salut, bun rmas, prezentare, Gramatic funcional
mulumire, instruciuni) A cere i a oferi
2.3. Exprimarea preferinelor informaii
2.4. Manifestarea disponibilitii - A exprima preferine
pentru participarea la dialog - A participa la schimburi
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un verbale orale simple
text scurt, nsoit de ilustraii -A relata la timpul
3.3. Identificarea informaiilor din prezent
mesaje scrise simple de la prieteni sau
de la colegi
4.1. Redactarea de mesaje simple i
scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii
cotidiene (oameni, locuri, coal,
familie, hobby-uri), folosind propoziii
scurte
4.3. Manifestarea disponibilitii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
15. Unit ..... 1.1.Identificarea sensului global al Suporturi de nvare 6
MY WORLD unor mesaje i dialoguri uzuale, clar (resurse)
articulate Semne i indicatoare
1.3. Manifestarea curiozitii fa de curente (locuri publice)
unele elemente specifice spaiului - Anunuri sau mesaje
cultural al limbii studiate
MODEL
2.1. Prezentarea simpl a unei scrise n locuri publice
persoane /a unui personaj - Pagini web ale unor
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe locaii turistice, planuri de
baza unor formule conversaionale ora / muzeu,youtube,
simple (salut, bun rmas, prezentare,
pliante, hri, afie
mulumire, instruciuni)
turistice
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un
text scurt, nsoit de ilustraii Contexte de
3.3. Identificarea informaiilor din comunicare/ vocabular
mesaje scrise simple de la prieteni sau Domenii de prioritate
de la colegi imediat: propria
4.1. Redactarea de mesaje simple i persoan, cumprturi,
scurte activiti curente, timp
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii liber, preferine, relaii
cotidiene (oameni, locuri, coal, sociale
familie, hobby-uri), folosind propoziii - Orae i locuri din
scurte spaiul cultural respectiv
Gramatic funcional
A cere i a oferi
informaii
- A mulumi
- A exprima preferine
- A participa la schimburi
verbale orale simple
-A relata la timpul
prezent
16. Unit ..... 1.1.Identificarea sensului global al Suporturi de nvare 4
WORLD AND unor mesaje i dialoguri uzuale, clar (resurse)
TALES articulate - Pagini web/youtube
1.3. Manifestarea curiozitii fa de -cri de poveti/CD-uri
unele elemente specifice spaiului
Contexte de
cultural al limbii studiate
2.1. Prezentarea simpl a unei
comunicare/ vocabular
persoane /a unui personaj Domenii de prioritate
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe imediat: propria
baza unor formule conversaionale persoan activiti
MODEL
simple (salut, bun rmas, prezentare, curente, timp liber,
mulumire, instruciuni) preferine, relaii sociale
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un- Orae i locuri din
text scurt, nsoit de ilustraii spaiul cultural respectiv
3.3. Identificarea informaiilor din
Gramatic funcional
mesaje scrise simple de la prieteni sau
A cere i a oferi
de la colegi
4.1. Redactarea de mesaje simple i informaii
scurte - A exprima preferine
- A participa la schimburi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii
cotidiene (oameni, locuri, coal, verbale orale simple
familie, hobby-uri), folosind propoziii
-A relata la timpul
scurte prezent
17. FINAL REVISION 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de nvare 4
AND unor mesaje i dialoguri uzuale, (resurse)
EVALUATION clar articulate Semne i indicatoare
1.2 . Identificarea semnificaiei curente (locuri publice)
unor schimburi verbale uzuale i - Anunuri sau mesaje
clar articulate, n situaia n care scrise n locuri publice
interlocutorul ofer ajutor pentru a - Pagini web ale unor
facilita nelegerea locaii turistice, planuri de
1.3 Manifestarea curiozitii fa de ora / muzeu,youtube,
unele elemente specifice spaiului pliante, hri, afie
cultural al limbii studiate turistice
2.1. Prezentarea simpl a unei Contexte de
persoane /a unui personaj comunicare/ vocabular
2.2 Stabilirea de contacte sociale Domenii de prioritate
pe baza unor formule imediat: propria
conversaionale simple (salut, bun persoan, cumprturi,
rmas, activiti curente, timp
prezentare, mulumire, instruciuni) liber, preferine, relaii
2.3. Exprimarea preferinelor sociale
2.4 Manifestarea disponibilitii - Orae i locuri din
pentru participarea la dialog spaiul cultural respectiv
3.1 Identificarea informaiilor din Gramatic funcional
MODEL
panouri i semne aflate n locuri A cere i a oferi
publice pentru facilitarea informaii
orientrii - A mulumi
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un - A exprima preferine
text scurt, nsoit de ilustraii - A participa la schimburi
3.3. Identificarea informaiilor din verbale orale simple
mesaje scrise simple de la prieteni sau - A relata la timpul
de la colegi
prezent
3.4 Manifestarea curiozitii pentru
lectura de orientare
4.1. Redactarea de mesaje simple i
scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii
cotidiene (oameni, locuri, coal,
familie, hobby-uri), folosind propoziii
scurte
4.3. Manifestarea disponibilitii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple

CLASA a V-a
Competene specifice i exemple de activiti de nvare
1. Receptarea de mesaje orale n situaii de comunicare uzual
Clasa a V-a
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i dialoguri uzuale, clar articulate
- Identificarea situaiei de comunicare
- Selectarea imaginii corespunztoare dintr-un set (cu distractori plauzibili)
- Oferirea de rspunsuri scurte la ntrebarea: Despre ce este vorba ?
1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi verbale uzuale i clar articulate, n situaia n care
interlocutorul ofer ajutor pentru a facilita nelegerea
MODEL
- Participarea cu replici simple adecvate la un dialog
- Trasarea unui itinerariu pe un plan, dup instruciuni de orientare simple
- Oferirea de rspunsuri simple / reacii nonverbale n interaciuni uzuale (de exemplu: la pia, pe
strad, timp liber).
1.3. Manifestarea curiozitii fa de unele elemente specifice spaiului cultural al limbii studiate
- Realizarea de colecii de cntece provenite din spaiul cultural respectiv
- Cutarea de clipuri/ filme pe youtube care aparin spaiului cultural al limbii studiate
- Realizarea unor afie de srbtori specifice pe baza unui document audio-video

2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual


Clasa a V-a
2.1. Prezentarea simpl a unei persoane / a unui personaj
- Relatarea pe baza unei imagini i / sau a unor texte lacunare
- Oferirea de rspunsuri simple la ntrebri de sprijin: cine e n fotografie? Ce se ntmpl?
- Realizarea unui organizator grafic (de exemplu: Arbore genealogic) i realizarea prezentrii pe
baza acestuia
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule conversaionale simple (salut, bun rmas,
prezentare, mulumire, instruciuni)
- Conversaii simple, de tipul: Bun, Ce mai faci, i-l/o prezint pe..., Scuz-m, mi pare ru
- Solicitarea / oferirea de indicaii de orientare pe baza unei hri (de exemplu: Cum pot ajunge
la..)
- Solicitarea / oferirea de indicaii simple pentru derularea unui joc
- Jocuri de rol pe tematici amuzante: de exemplu: Eti Alb ca Zpada i te ntlneti cu
Rapunzel. Ce i spui?, Eti Prinul i dai nas n nas cu Harry Potter/ Asterix/ Manolito/
Pinocchio/Fraii Grimm etc. Ce spui?
2.3. Exprimarea preferinelor
- Formularea n propoziii / fraze simple a preferinei
- Realizarea i prezentarea unui top al preferinelor din clas
- Realizarea unui tabel n grup pentru a relaiona preferinele cu membrii grupului
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru participarea la dialog
MODEL
- Utilizarea unor formule conversaionale simple adecvate situaiei
- Jocuri de rol tematice: de exemplu: La cumprturi, activiti pentru timpul liber, n excursie etc.
- Pantomime i recunoaterea aciunii mimate/ personajului mimat

3. Receptarea de mesaje scrise n situaii de comunicare uzual


Clasa a V-a
3.1. Identificarea informaiilor din panouri i semne aflate n locuri publice pentru facilitarea
orientrii
- Cutarea comorii pe baza unor simboluri i semne
- Exerciii de identificare a unor informaii vitale de securitate (Pericol, Nu traversai, Drum blocat,
Drum n construcie, Ocolire etc.)
- Tur de galerie cu afie realizate de grupuri
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt, nsoit de ilustraii
- Ordonarea/ gruparea unor imagini pe baza informaiilor din text
- Oferirea de rspunsuri scurte la ntrebri care vizeaz detalii, de exemplu: Cine? Ce? Unde?
Cnd?
- Asocierea unor enunuri cu imagini dintr-un set
3.3. Identificarea informaiilor din mesaje scrise simple de la prieteni sau de la colegi
- Efectuarea unei activiti n funcie de instruciunile dintr-un mesaj primit (pe bileel, prin e-mail/
sms)
- Oferirea unui rspuns scurt adecvat la mesajul primit
- Identificarea expeditorului n cadrul unui schimb de bileele n clas
3.4. Manifestarea curiozitii pentru lectura de orientare
- Jocuri de orientare pe hart, plan, n spaiul clasei, n funcie de instruciuni
- Realizarea de colecii (de exemplu: itinerarii de vacan folosind hri, pagini web, planuri de ora
4. Redactarea de mesaje n situaii de comunicare uzual
Clasa a V-a
4.1. Redactarea de mesaje simple i scurte
- Scrierea unei etichete pentru o imagine
- Formularea unui mesaj scurt pe WhatsApp
MODEL
- Redactarea unei invitaii / unui mesaj de mulumire
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii cotidiene (oameni, locuri, coal, familie, hobby-uri),
folosind propoziii scurte
- Realizarea unui album cu hobby-urile personale sau ale membrilor familiei sau ale clasei
(nsoite de o descriere elementar)
- Realizarea unui poster de grup cu o scurt prezentare a eroilor preferai;
- Realizarea unui colaj (coala, parcul, pdurea, grdina zoo etc.) i aplicarea de etichete adecvate
4.3. Manifestarea disponibilitii pentru schimbul de mesaje scrise simple
- Propunerea de teme stimulative pentru redactare
- Concurs de mesaje amuzante dup 1-2 exemple oferite de profesor: Donald roiul e
preedintele clubului dansatorilor; mine ncepe Rzboiul Stelelor