Sunteți pe pagina 1din 48
RO
RO

Manual de utilizare

2

SK
SK

Návod na používanie

24

Aragaz

Sporák

ZCG21071WA

RO Manual de utilizare 2 SK Návod na používanie 24 Aragaz Sporák ZCG21071WA SK RO
SK RO
SK
RO

Cuprins

Informaţii privind siguranţa

2 4 6 7 8 9 9
2
4
6
7
8
9
9

Instrucţiuni privind siguranţa Descrierea produsului

Înainte de prima utilizare Plită - Utilizarea zilnică

Plită - Informaț ii ș i sfaturi Plită - Îngrijirea şi curăţarea

Cuptor - Utilizarea zilnică

10

Cuptor - Utilizarea accesoriilor

12

Cuptor - Informa ții și sfaturi Cuptor - Îngrijirea şi curăţarea Depanare

12

15

16

Instalarea

18

Depanare 12 15 16 Instalarea 18 Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

Informaţii privind siguranţa

Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile AVERTIZARE! Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate

AVERTIZARE!

Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă pericolele la care se expun.

Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.

Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.

Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.

Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheaţi.

2

www.zanussi.com

Aspecte generale privind siguranța

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat şi să înlocuiască cablul.

A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru extern sau cu un sistem telecomandat separat.

Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.

Nu încercaţi niciodată să stingeţi focul cu apă. Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură anti- incendiu.

Nu depozitaţi nimic pe suprafeţele de gătit.

Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.

Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se pot înfierbânta.

Ştergeţi toate resturile vărsate pe capac înainte de deschidere. Lăsaţi suprafaţa plitei să se răcească înainte de

a închide capacul.

Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu atingeţi elementele de încălzire din interiorul aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau

a pune în interior accesorii sau vase.

Întrerupe ț i alimentarea cu electricitate înainte de a efectua opera ț iile de între ț inere.

Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.

Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol.

www.zanussi.com

3

Instrucţiuni privind siguranţa

Instalarea

Instrucţiuni privind siguranţa Instalarea AVERTIZARE! Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

AVERTIZARE!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

• Îndepărtaţi toate ambalajele.

• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi sau utilizaţi.

• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.

• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.

• Nu trageţi aparatul de mâner.

• Cabinetul din bucătărie şi spaţiul disponibil trebuie să fie de dimensiuni adecvate.

• Respectaţi distanţele minime faţă de alte aparate şi corpuri de mobilier.

• Verificaţi dacă aparatul este instalat având în jurul său structuri de siguranţă.

• Componentele aparatului sunt sub tensiune. Încastraţi aparatul în mobilier pentru a împiedica atingerea componentelor periculoase.

• Laturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unităţi cu aceeaşi înălţime.

• Nu instala ți aparatul pe o platformă.

• Nu a ș eza ți aparatul lângă o u ș ă sau sub o fereastră. Astfel, vesela fierbinte de pe aparat nu va cădea atunci când u ș a sau fereastra va fi deschisă.

Conexiunea electrică AVERTIZARE!

fereastra va fi deschisă. Conexiunea electrică AVERTIZARE! Pericol de incendiu şi electrocutare. • Toate

Pericol de incendiu şi electrocutare.

Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.

Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.

Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. Dacă nu corespund, contactaţi un electrician.

Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie (împământare) contra electrocutării, montată corect.

Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare.

4

• Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică să intre în contact cu uşa aparatului, în special atunci când uşa este fierbinte.

• Protecţia la electrocutare a pieselor aflate

sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.

• Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după instalare.

• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaţi ştecherul.

• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher.

• Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe (siguranţe înfiletabile scoase din suport), contactori şi declanşatori la protecţia de împământare.

• Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectaţi aparatul de la reţea

la toţi polii. Dispozitivul izolator trebuie să

aibă o deschidere între contacte de cel puţin 3 mm.

• Închideţi complet uşa aparatului înainte de

a conecta ştecherul la priză.

Racordul la gaz

• Toate racordurile la gaz trebuie realizate de către o persoană calificată.

• Înainte de instalare, verifica ț i dacă condi ț iile din re ț eaua locală de distribu ț ie a gazului (tipul ș i presiunea gazului) ș i reglajele aparatului sunt compatibile.

• Verificaț i dacă aerul circulă în jurul aparatului.

• Informa ț iile despre alimentarea cu gaz se găsesc pe plăcu ța cu date tehnice.

• Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv care să evacueze produsele rezultate în urma combustiei. Aparatul se racordează în conformitate cu reglementările în vigoare privind instalarea. Acorda ți o deosebită aten ție aspectelor referitoare la ventila ția adecvată.

www.zanussi.com

Utilizarea

Utilizarea AVERTIZARE! Pericol de vătămare sau arsuri. Pericol de electrocutare. • Utilizaţi acest aparat doar

AVERTIZARE!

Pericol de vătămare sau arsuri. Pericol de electrocutare.

• Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu casnic.

• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.

• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.

• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.

• Dezactivaţi aparatul după fiecare întrebuinţare.

• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii aparatului atunci când aparatul este în funcţiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.

• Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.

• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru sau ca loc de depozitare.

aparatul ca suprafaţă de lucru sau ca loc de depozitare. AVERTIZARE! Pericol de incendiu şi explozie

AVERTIZARE!

Pericol de incendiu şi explozie

• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt încălzite, pot elibera vapori inflamabili. Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite departe de grăsimi şi uleiuri atunci când gătiţi.

• Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte fierbinte pot să se aprindă spontan.

• Uleiul folosit, care conţine resturi de mâncare, poate lua foc la temperaturi mai mici decât uleiul care este utilizat pentru prima dată.

• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.

• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideţi uşa.

• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie. Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de alcool poate determina prezenţa aburilor de alcool în aer.

alcool poate determina prezenţa aburilor de alcool în aer. AVERTIZARE! Pericol de deteriorare a aparatului. •

AVERTIZARE!

Pericol de deteriorare a aparatului.

• Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:

– nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.

– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.

www.zanussi.com

– nu ţineţi vase umede şi alimente în interior după încheierea gătirii.

– procedaţi cu atenţie la demontarea sau instalarea accesoriilor.

• Decolorarea emailului nu are niciun efect asupra funcţionării aparatului. Nu este un defect în ceea ce priveşte garanţia legală.

• Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.

• Nu ț ine ț i vase pe panoul de comandă.

• Ave ți grijă să nu se evaporeze tot lichidul din vase.

• Proceda ț i cu aten ție pentru a nu lăsa obiecte sau vase să cadă pe aparat. Suprafa ț a poate fi deteriorată.

• Nu activa ț i zonele de gătit dacă pe acestea nu se află vase sau vasele sunt goale.

• Nu pune ți folie de aluminiu pe aparat sau direct pe baza aparatului.

• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu bazele deteriorate pot produce zgârieturi. Ridica ț i întotdeauna aceste obiecte atunci

când trebuie să le muta ț i pe plita de gătit.

• Asigura ți o bună ventilare a camerei în care aparatul este instalat.

• Folosi ți doar vase stabile cu forma corectă

ș i diametrul mai mare decât dimensiunile

arzătoarelor.

• Când roti ț i brusc butonul din pozi ț ia de maxim în cea de minim, asigura ț i-vă că flacăra nu se stinge.

• Utiliza ți doar accesoriile furnizate împreună cu aparatul.

• Nu instala ți adaptoare de flacără pe arzător.

• Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.

Întreținerea și curățarea AVERTIZARE!

camerei. Întreținerea și curățarea AVERTIZARE! Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a

Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

• Înainte de a realiza opera ții de între ținere, dezactiva ț i aparatul. Scoate ț i ș techerul din priză.

• Verificaț i dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.

• Înlocui ți imediat panourile de sticlă ale u ș ii dacă acestea sunt deteriorate. Contacta ț i Centrul de Service.

• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafaţă.

5

• Resturile de grăsimi sau de alimente din aparat pot duce la apariţia unui incendiu.

• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.

• Dacă folosi ț i un spray pentru cuptor, respecta ț i instruc ț iunile de siguran ț ă de pe ambalaj.

• Nu cură ț a ț i emailul catalitic (dacă este cazul) cu nici un tip de detergent.

• Nu cură ț a ț i arzătoarele în ma ș ina de spălat vase.

Capac

• Nu modifica ț i specifica ț iile acestui capac.

• Cură ț a ț i capacul la intervale regulate.

• Nu deschide ți capacul când există lichide vărsate pe suprafa ț ă.

• Înainte de a închide capacul stinge ț i toate arzătoarele.

• Nu închide ț i capacul până când plita ș i cuptorul nu se răcesc complet.

• Capacul de sticlă se poate sparge când este încălzit (dacă este aplicabil).

poate sparge când este încălzit (dacă este aplicabil). Descrierea produsului Bec interior • Tipul de bec

Descrierea produsului

Bec interior

• Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte scopuri.

electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte scopuri. AVERTIZARE! Pericol de electrocutare. • Deconectaţi

AVERTIZARE!

Pericol de electrocutare.

• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.

• Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.

Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului

după încheierea ciclului de viață al aparatului AVERTIZARE! Pericol de vătămare sau sufocare. • Contacta

AVERTIZARE!

Pericol de vătămare sau sufocare.

• Contacta ți autoritatea locală pentru informaț ii privind aruncarea adecvată a acestui aparat.

• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică.

• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.

• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.

• Turti ți ț evile externe de gaz.

Prezentare generală

1 2 3 4
1
2 3
4
1
1

Butoane de selectare pentru plită Buton pentru generatorul de scântei

2
2
3
3

Buton pentru bec

4 5 3 6 2 1
4
5
3
6
2
1
4
4

Buton de selectare pentru func țiile cuptorului

5
5

Bec

6
6

Pozi ț ii rafturi

6

www.zanussi.com

Configurația plitei de gătit

1 2 3 5 4
1
2
3
5
4
1
1

Arzător semi-rapid Orificiu pentru abur - numărul ș i pozi ționarea depinde de model

2
2
3
3

Arzător auxiliar

4
4

Arzător rapid

5
5

Arzător semi-rapid

Accesorii

Raft de sârmă Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.

Tavă de gătit Pentru prăjituri ș i fursecuri.

Compartiment de depozitare Compartimentul de depozitare se află sub cavitatea cuptorului.

Înainte de prima utilizare

Pentru a utiliza compartimentul, ridica ți u ș a frontală situată în partea inferioară, apoi trage ți-o în jos.

situată în partea inferioară, apoi trage ț i-o în jos. AVERTIZARE! Compartimentul de depozitare poate deveni

AVERTIZARE!

Compartimentul de depozitare poate deveni fierbinte în timpul func ționării aparatului.

deveni fierbinte în timpul func ț ionării aparatului. AVERTIZARE! Consulta ț i capitolele privind siguran ț

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ța.

Prima curățare

Scoate ț i toate accesoriile din aparat.

Consulta ț i capitolul „Îngrijirea ș i cură ț area”. ț i capitolul „Îngrijirea ș i cură ț area”.

1. Cură ț a ț i aparatul înainte de prima utilizare.

2. Pune ți accesoriile înapoi în pozi ț ia lor ini ț ială.

Preîncălzirea

Preîncălzi ț i aparatul gol pentru a arde grăsimile rămase.

www.zanussi.com

1. Seta ț i butonul de selectare a func țiilor cuptorului la pozi ția pentru flux maxim de

ț iilor cuptorului la pozi ț ia pentru flux maxim de gaz . Consulta ț i

gaz . Consulta ți capitolul „Cuptor - Utilizarea zilnică”.

2. Lăsa ț i aparatul să func ț ioneze timp de aproximativ 1 oră.

i aparatul să func ț ioneze timp de aproximativ 1 oră. AVERTIZARE! Accesoriile pot deveni mai

AVERTIZARE!

Accesoriile pot deveni mai fierbin ț i decât de obicei.

Aparatul poate emite un miros ș i fum. Acest lucru este normal. Aerisi ți bine încăperea.

Lăsa ți cuptorul să se răcească. Umezi ț i o cârpă moale cu apă caldă ș i pu țin detergent slab ș i cură ța ț i cavitatea cuptorului.

7

Plită - Utilizarea zilnică

Plită - Utilizarea zilnică AVERTIZARE! Consulta ț i capitolele privind siguran ț a. Aprinderea arzătorului

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ț a.

Aprinderea arzătorului

Aprinde ț i întotdeauna arzătorul înainte de a pune vase pe acesta. ț i întotdeauna arzătorul înainte de a pune vase pe acesta.

AVERTIZARE!i întotdeauna arzătorul înainte de a pune vase pe acesta. Proceda ț i cu aten ț

Proceda ț i cu aten ț ie când utiliza ț i flacără deschisă în bucătărie. Producătorul nu î ș i asumă nicio responsabilitate în cazul utilizării necorespunzătoare a flăcării.

1. Ț ine ț i apăsat butonul generatorului de

1. Ț ine ț i apăsat butonul generatorului de scântei . 2. Simultan, roti ț i

scântei .

2. Simultan, roti ț i butonul de selectare al plitei spre stânga la pozi ț ia pentru flux

maxim de gaz aprinde arzătorul.
maxim de gaz
aprinde arzătorul.

ș i apăsa ți-l pentru a

3. Elibera ți butonul generatorului de scântei când se aprinde arzătorul, dar men ține ț i butonul de selectare în această pozi ție timp de maxim 10 secunde pentru a permite încălzirea termocuplului. În caz contrar, alimentarea cu gaz va fi întreruptă.

4. După ce flacăra este constantă, o pute ț i regla.

AVERTIZARE!4. După ce flacăra este constantă, o pute ț i regla. Nu ț ine ț i

Nu ț ine ți apăsat butonul de selectare pentru mai mult de 15 secunde. Dacă arzătorul nu se aprinde nici după 15 secunde, elibera ți butonul de selectare, roti ți- l pe pozi ț ia oprit ș i încerca ți să aprinde ți din nou arzătorul după ce a trecut cel pu ț in 1 minut.

În cazul în care arzătorul nu se aprinde după câteva încercări, verifica ț i dacă coroana ș i capacul arzătorului sunt în pozi ț ie corectă. ț i dacă coroana ș i capacul arzătorului sunt în pozi ție corectă.

8

În lipsa curentului electric, aprinderea se poate face ș i fără dispozitivul electric. În acest caz, apropia ț i o flacără de arzător, ș i fără dispozitivul electric. În acest caz, apropia ți o flacără de arzător, apăsa ți butonul de selectare respectiv ș i roti ți-l la pozi ț ia de maxim. Men ț ine ți apăsat butonul de selectare pentru cel mult 10 secunde pentru a permite încălzirea termocuplului.

Dacă arzătorul se stinge accidental, roti ț i butonul de selectare la pozi ț ia oprit ș i încerca ț i ț i butonul de selectare la pozi ț ia oprit ș i încerca ți să aprinde ț i din nou arzătorul după cel puț in 1 minut.

Generatorul de scântei poate porni automat la cuplarea alimentării electrice, după instalare sau după o pană de curent. Acest lucru este normal.ț i din nou arzătorul după cel pu ț in 1 minut. Prezentarea arzătorului A B

Prezentarea arzătorului A B C D
Prezentarea arzătorului
A
B
C
D

A) Capac arzător

B) Coroană arzător

C) Bujie de aprindere

D) Termocuplu

www.zanussi.com

Stingerea arzătorului

Pentru a stinge flacăra, roti ți butonul la pozi ția

oprit

.
.

Plită - Informații și sfaturi

la pozi ț ia oprit . Plită - Informații și sfaturi AVERTIZARE! Mic ș ora ț

AVERTIZARE!

Mic ș ora ț i întotdeauna flacăra sau opri ț i-o înainte de a lua vasele de pe arzător.

sau opri ț i-o înainte de a lua vasele de pe arzător. AVERTIZARE! Consulta ț i

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ța.

Vasul de gătit AVERTIZARE!

privind siguran ț a. Vasul de gătit AVERTIZARE! Nu a ș eza ț i acela ș

Nu a ș eza ț i acela ș i vas pe două arzătoare.

AVERTIZARE!Nu a ș eza ț i acela ș i vas pe două arzătoare. Pentru a preveni

Pentru a preveni răsturnarea ș i accidentele, nu pune ți vase instabile sau deteriorate pe arzătoare.

ATENŢIE!nu pune ț i vase instabile sau deteriorate pe arzătoare. Nu pune ț i toartele vasului

Nu pune ți toartele vasului deasupra marginii frontale a plitei de gătit.

ATENŢIE!vasului deasupra marginii frontale a plitei de gătit. Pune ț i vasele în pozi ț ie

Pune ț i vasele în pozi ție centrală pe arzătoare pentru a avea o stabilitate maximă ș i pentru a reduce consumul de gaz.

Plită - Îngrijirea şi curăţarea

Diametre pentru vase AVERTIZARE!

Îngrijirea şi curăţarea Diametre pentru vase AVERTIZARE! Folosi ț i vase cu diametre corespunzătoare cu

Folosi ț i vase cu diametre corespunzătoare cu dimensiunile arzătoarelor.

Arzător

Diametrul vaselor

(mm)

Rapid

160

- 220

Semi-rapid

140

- 220

Auxiliar

120

- 180

Economisirea energiei

• Dacă este posibil, pune ți întotdeauna capace pe vase.

• Când începe să fiarbă lichidul, reduce ți flacăra la minim pentru a fierbe la foc mic.

reduce ț i flacăra la minim pentru a fierbe la foc mic. AVERTIZARE! Consulta ț i

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ța.

Informații cu caracter general

• Cură ț a ț i plita după fiecare întrebuin ț are.

• Întotdeauna utiliza ț i vase de gătit cu fundul curat.

• Zgârieturile sau petele închise la culoare de pe suprafa ț a plitei nu au niciun efect asupra modului de func ționare al plitei.

• Folosi ț i un agent de cură ț are special, adecvat pentru suprafa ț a plitei.

• Spăla ți elementele din o ț el inoxidabil cu apă, după care usca ț i-le cu o lavetă moale.

www.zanussi.com

Curățarea plitei

Înlăturați imediat: plasticul topit, foliile din plastic ș i alimentele cu zahăr. În caz contrar, murdăria poate deteriora plita.

Eliminați după ce plita s-a răcit suficient: depuneri de calcar, pete de apă

ș i de grăsime, decolorări metalice

strălucitoare. Cură ț aț i plita cu o lavetă umedă ș i puț in detergent. După cură ț are, uscaț i plita cu o lavetă moale.

• Pentru a cură ț a piesele emailate, capacul

ș i coroana, spăla ț i-le cu apă caldă ș i săpun

ș i usca ț i-le atent înainte de a le pune la loc.

Curățarea generatorului de scântei

Această func ț ie este obț inută prin intermediul unei bujii ceramice cu aprindere cu un

9

electrod din metal. Pentru a evita aprinderea dificilă, păstra ț i aceste componente foarte curate ș i verifica ț i dacă orificiile coroanei arzătorului sunt astupate.

Suporturile pentru vase

coroanei arzătorului sunt astupate. Suporturile pentru vase Suporturile pentru vase nu rezistă la spălarea în ma

Suporturile pentru vase nu rezistă la spălarea în ma ș ina de spălat vase. Acestea trebuie spălate manual.

1.

Pentru a cură ț a cu u ș urin ță plita, scoate ț i suporturile pentru crati ță. Pentru a preveni deteriorarea suprafe ț ei plitei, proceda ți cu aten ț ie când rea ș eza ți suporturile pentru vase.

ț ie când rea ș eza ț i suporturile pentru vase. Cuptor - Utilizarea zilnică 2.

Cuptor - Utilizarea zilnică

2. Stratul de email are în unele locuri muchii dure. Proceda ți cu aten ție când spăla ți de mână ș i usca ți suporturile tăvii. Dacă este necesar, înlătura ți petele persistente cu pastă de cură țat.

3. După ce cură ța ți suporturile pentru vase, pune ț i-le pe acestea în pozi țiile corecte.

4. Bra ț ele suporturilor pentru vase trebuie puse în centrul arzătorului pentru ca acesta să func ționeze corect.

Întreținerea periodică

Cere ț i periodic centrului de service autorizat să verifice starea de func ț ionare a țevii de alimentare cu gaz ș i a regulatorului de presiune, dacă este montat.

gaz ș i a regulatorului de presiune, dacă este montat. AVERTIZARE! Consulta ț i capitolele privind

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ța.

Funcțiile cuptorului

 

Funcția cuptorului

Aplicație

Pozi ț ia Oprit Aparatul este oprit.

Pozi ț ia Oprit

Aparatul este oprit.

Alimentare maximă cu gaz Pentru a regla temperatura cuptorului: valoarea cea mai mare.

Alimentare maximă cu gaz

Pentru a regla temperatura cuptorului: valoarea cea mai mare.

Pizza Pentru a face pizza.

Pizza

Pentru a face pizza.

Alimentare minimă cu gaz Pentru a regla temperatura cuptorului: valoarea cea mai mică.

Alimentare minimă cu gaz

Pentru a regla temperatura cuptorului: valoarea cea mai mică.

Bec cuptor Pentru a lumina interiorul cuptorului. Pentru a folosi această func ț ie apăsa

Bec cuptor

Pentru a lumina interiorul cuptorului. Pentru a folosi această func ț ie apăsa ț i butonul pen‐ tru bec.

Aprinderea arzătorul de gaz al cuptorului

pen‐ tru bec. Aprinderea arzătorul de gaz al cuptorului 10 ATENŢIE! La aprinderea arzătorului cuptorului u

10

ATENŢIE!

La aprinderea arzătorului cuptorului u șa cuptorului trebuie deschisă.

cuptorului u ș a cuptorului trebuie deschisă. ATENŢIE! Verifica ț i dacă capacul este deschis. La

ATENŢIE!

Verificaț i dacă capacul este deschis. La utilizarea cuptorului capacul trebuie deschis pentru a evita supra-încălzirea.

www.zanussi.com

Dispozitivul de siguranță al cuptorului: Cuptorul cu gaz este dotat cu un termocuplu. Acesta opre

Dispozitivul de siguranță al cuptorului: Cuptorul cu gaz este dotat cu un termocuplu. Acesta opre ș te fluxul de gaz dacă flacăra se stinge.

1. Deschide ți u ș a cuptorului.

2. Ține ți apăsat butonul generatorului de

2. Ț ine ț i apăsat butonul generatorului de scântei . 3. Simultan, roti ț i

scântei .

3. Simultan, rotiț i butonul de selectare a func ț iilor cuptorului spre stânga la pozi ț ia

pentru flux maxim de gaz

pentru a aprinde arzătorul.

ț ia pentru flux maxim de gaz pentru a aprinde arzătorul. ș i apăsa ț i-l

ș i apăsa ț i-l

4. Elibera ți butonul generatorului de scântei când se aprinde arzătorul, dar men ține ț i butonul de selectare a func ț iilor cuptorului în această pozi ț ie timp de maxim 15 secunde pentru a permite încălzirea termocuplului. În caz contrar, alimentarea cu gaz va fi întreruptă.

Aprinderea manuală a arzătorului de gaz al cuptorului

În cazul în care electricitatea lipse ș te, puteț i aprinde arzătorul cuptorului fără un dispozitiv electric.

1. Deschide ț i u ș a cuptorului.

2. Ține ț i flacăra lângă orificiul din partea inferioară a cavită ții cuptorului.

din partea inferioară a cavită ț ii cuptorului. 3. În acela ș i timp apăsa ț

3. În acela ș i timp apăsa ț i butonul de selectare a func ț iilor cuptorului ș i roti ț i-l spre stânga la pozi ț ia pentru flux maxim de gaz.

4. Când flacăra se aprinde, ține ți apăsat butonul de selectare a func ț iilor cuptorului în pozi ț ia pentru flux maxim de gaz timp de maxim 15 secunde pentru a permite încălzirea termocuplului.

www.zanussi.com

pentru a permite încălzirea termocuplului. www.zanussi.com Nu ț ine ț i apăsat butonul de selectare a

Nu ț ine ț i apăsat butonul de selectare a func țiilor cuptorului pentru mai mult de 15 secunde. Dacă arzătorul cuptorului nu se aprinde nici după 15 secunde, elibera ț i butonul de selectare a func țiilor cuptorului, roti ț i-l pe pozi ț ia oprit, deschide ț i uș a cuptorului ș i încercaț i să aprinde ț i din nou arzătorul după ce a trecut cel puț in 1 minut.

După aprinderea arzătorului de gaz al cuptorului

1. Elibera ț i butonul de selectare a func țiilor cuptorului.

2. Închide ț i u ș a cuptorului.

3. Roti ț i butonul de selectare a func țiilor

cuptorului la nivelul necesar de căldură. Verifica ț i flacăra prin orificiile din partea inferioară a cuptorului.

Utilizarea butonului de selectare a gazului pentru cuptor

Pentru a seta înăl ț imea dorită pentru flacără, roti ț i butonul de selectare
Pentru a seta înăl ț imea dorită pentru flacără,
roti ț i butonul de selectare pentru cuptor la una
dintre pozi ț iile pentru flacără.
MAX
7 mm
6 mm
5 mm
3 mm
MIN

Stingerea arzătorului cuptorului

Pentru a stinge flacăra, roti ți butonul pe pozi ț ia oprit.

11

Cuptor - Utilizarea accesoriilor

Cuptor - Utilizarea accesoriilor AVERTIZARE! Consulta ț i capitolele privind siguran ț a. Introducerea accesoriilor

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ț a.

Introducerea accesoriilor

Raft de sârmă:

Raftul de sârmă are o formă specială în spate care ajută la circularea căldurii.siguran ț a. Introducerea accesoriilor Raft de sârmă: Împinge ț i raftul în pozi ț ie.

specială în spate care ajută la circularea căldurii. Împinge ț i raftul în pozi ț ie.

Împinge ți raftul în pozi ț ie. Asigura ț i-vă că nu atinge peretele din spate al cuptorului.

Cuptor - Informații și sfaturi

Tavă:

spate al cuptorului. Cuptor - Informații și sfaturi Tavă: Nu împinge ț i tava până în

Nu împinge ți tava până în peretele din spate al cuptorului. În caz contrar, circula ția aerului cald în jurul tăvii va fi împiedicată. Este posibil ca alimentele să se ardă, în special în partea din spate a cuptorului.

să se ardă, în special în partea din spate a cuptorului. Pune ț i tava sau

Pune ți tava sau crati ța pe pozi ția raftului. Asigura ți-vă că nu atinge peretele din spate al cuptorului.

AVERTIZARE!

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ța.

Temperatura ș i duratele de coacere din tabele au rol consultativ. Acestea depind de re

Temperatura ș i duratele de coacere din tabele au rol consultativ. Acestea depind de reț ete și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate.

Informații cu caracter general

• Număra ț i poziț iile rafturilor din partea de jos a podelei aparatului.

• Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale u ș ii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide u ș a aparatului pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsa ț i aparatul să func ț ioneze timp de 10 minute înainte de gătire.

• Cură ț a ț i umezeala rămasă după fiecare utilizare a aparatului.

• Nu pune ț i obiecte direct pe podeaua aparatului ș i nu pune ț i folie din aluminiu pe componente atunci când găti ț i. În caz

12

contrar este posibilă modificarea rezultatelor ob ținute ș i se poate cauza deteriorarea stratului de email.

Coacerea

• Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt comportament la coacere/frigere fa ț ă de aparatul de până acum. Adapta ți setările dumneavoastră uzuale (temperatură, durată de gătire) ș i pozi ț iile rafturilor la valorile din tabele.

• Producătorul vă recomandă să folosi ți mai întâi temperatura mai mică.

• Dacă nu găsi ți setările pentru o anumită re țetă, căuta ț i una similară.

• Durata de coacere poate fi extinsă cu 10 – 15 minute, în cazul în care coace ți prăjituri pe mai multe niveluri.

• Prăjiturile ș i produsele de patiserie aflate la înăl țimi diferite nu se rumenesc în mod egal la început. În acest caz, nu schimba ți setarea de temperatură. Diferen ț ele dispar în timpul procesului de coacere.

• În cazul timpilor mai lungi de coacere, pute ți dezactiva cuptorul cu 10 minute

www.zanussi.com

înainte de terminarea duratei de coacere pentru a utiliza căldura reziduală. Când găti ț i alimente congelate, este posibil ca tăvile din interiorul cuptorului să se deformeze în timpul coacerii. Când tăvile se răcesc, distorsiunea dispare.

Coacerea prăjiturilor

• Nu deschide ți u ș a cuptorului înainte ca 3/4 din durata de coacere să fi trecut.

• Dacă utiliza ț i două tăvi de coacere în acela ș i timp, lăsa ți un nivel liber între ele.

Gătirea cărnii și a peștelui

• Utiliza ți o crati ță adâncă pentru alimentele foarte grase pentru a evita pătarea permanentă a cuptorului.

• Lăsa ț i carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară.

Tabel de gătit

• Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă adăugarea de pu ț ină apă în crati ța adâncă. Pentru a preveni condensarea fumului, adăuga ț i apă de fiecare dată după ce se evaporă.

Durate de gătit

Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de consisten ța ș i volumul lor.

La început, monitoriza ț i performan ț a când găti ț i. Găsi ț i cele mai bune setări (setarea căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele, re ț etele și cantită țile dvs. când utiliza ț i acest aparat.

Aliment

Cantitate

Înălțime

Durată

Nivel

 

Accesorii

flacără

(min)

raft

 

(mm)

1)

Patiserie

250

3 - 4

20

- 25

3

tavă de gătit

Prăjitură scăzută

1000

5

30

- 35

3

tavă de gătit

Plăcintă dospită cu mere

2000

6

40

- 50

3

tavă de gătit

Plăcintă cu mere

1200 +

6

60

- 70

3

2

forme rotunde din

1200

 

aluminiu (diametru:

20

cm)

Prăjituri mici

500

5

25

- 35

3

tavă de gătit

Pandi șpan fără grăsimi

350

5

30

- 40

3

1

formă rotundă din

 

aluminiu (diametru:

26

cm)

Tort de clătite

1500

5

50

- 60

3

tavă de gătit

2)

Pui, intreg

1400

7

50

- 60

3

raft de sârmă

 

2

tavă de gătit

Aluat de prăjitură 3)

800

7

10

- 15

3

tavă de gătit

www.zanussi.com

13

Aliment

Cantitate

Înălțime

Durată

Nivel

Accesorii

flacără

(min)

raft

(mm)

 

1)

Prăjitură cu drojdie um‐ plută

1200

6

35

- 45

3

tavă de gătit

Pizza

1000

6

20

- 30

3

tavă de gătit

Prăjitură cu brânză

2600

5

90

-

3

tavă de gătit

100

Aluat tartă cu mere

1900

6

- 7

50

- 60

3

tavă de gătit

Prăjitură de Crăciun

2400

5

60

- 70

3

tavă de gătit

4)

Quiche Lorraine

1000

6

- 7

30

- 40

3

formă rotundă (di‐ ametru: 26 cm)

1

Pâine țărănească

750

+ 750

6

50

- 60

3

tăvi aluminizate (lungime: 20 cm)

2

Pandi ș pan românesc

600

+ 600

5

40

- 50

3

tăvi aluminizate (lungime: 25 cm)

2

Pandi ș pan românesc - tradi țional

600

+ 600

5

30

- 40

3

tăvi aluminizate (lungime: 25 cm)

2

Ruladă cu cremă

500

5

20

- 30

3

tavă de gătit

Bezele

400

4

45

- 55

3

tavă de gătit

Mini Choux

500

6

25

- 35

3

tavă de gătit

Prăjitură sfărâmicioasă

1500

6

- 7

30

- 40

3

tavă de gătit

Pandispan

600

5

30

- 35

3

tavă de gătit

Prăjitură cu unt

600

5

- 6

30

- 35

3

tavă de gătit

1) Setare aproximativă a debitului de gaz (1 - înăl ț imea minimă a flăcării 3 mm, 8 - înăl ț imea maximă a flăcării 7 mm). 2) După oprirea aparatului, lăsa ț i prăjitura în cuptor încă 7 minute. 3) Preîncălzi ți cuptorul timp de 20 minute. 4) După oprirea aparatului, lăsa ț i prăjitura în cuptor încă 10 minute.

Pizza

lăsa ț i prăjitura în cuptor încă 10 minute. Pizza 14 Pentru rezultate optime, când pregăti

14

Pentru rezultate optime, când pregăti ți pizza roti ț i butonul pentru func țiile cuptorului în pozi ția pentru Pizza.

www.zanussi.com

Cuptor - Îngrijirea şi curăţarea

Cuptor - Îngrijirea şi curăţarea AVERTIZARE! Consulta ț i capitolele privind siguran ț a. Note cu

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ț a.

Note cu privire la curățare

• Cură ț a ț i partea din fa ț ă a cuptorului cu o cârpă moale, apă caldă ș i agent de cură ț are.

• Utiliza ț i un agent de cură țare obi ș nuit pentru a cură ț a suprafe ț ele metalice.

• Cură ț a ț i interiorul aparatului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte resturi alimentare poate provoca un incendiu.

• Cură ț a ț i murdăria rezistentă cu produs special de cură țat cuptorul.

• Cură ț a ț i toate accesoriile după fiecare utilizare și usca ți-le. Folosi ți o lavetă moale cu apă caldă și un agent de cură ț are.

• Dacă ave ț i accesorii anti-aderente, nu le cură ț a ț i utilizând agen ț i agresivi, obiecte cu margini ascu ț ite sau în ma șina de spălat vase. Stratul anti-aderent poate fi deteriorat.

Pentru modelele din inox sau aluminiu

Cură ț a ț i u ș a cuptorului numai cu un burete ud. Usca ț ț a ț i u ș a cuptorului numai cu un burete ud. Usca ți-o cu o lavetă moale. A nu se folosi bure ț i din sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece pot deteriora suprafa ț a cuptorului. Cură ța ț i panoul de comandă al cuptorului cu aceea și precau ție.

Curățarea ușii cuptorului

U ș a cuptorului are două panouri de sticlă

montate suprapus. Pentru a u ș ura curăț area cuptorului, u ș a poate fi demontată.

ura cură ț area cuptorului, u ș a poate fi demontată. AVERTIZARE! U ș a cuptorului

AVERTIZARE!

Uș a cuptorului se poate închide dacă încerca ț i să scoate ți panoul de sticlă interior când u ș a este încă asamblată.

Puteț i scoate u șa cuptorului pentru a o cură ț a.

ț i scoate u ș a cuptorului pentru a o cură ț a. Nu pierde ț

Nu pierde ț i șuruburile.

www.zanussi.com

1. Deschide ț i complet u ș a ș i ț ine ți cele două balamale.

complet u ș a ș i ț ine ț i cele două balamale. 2. Ridica ț

2. Ridica ți ș i roti ț i pârghiile de pe cele două balamale.

i ș i roti ț i pârghiile de pe cele două balamale. 3. Închide ț i

3. Închide ț i u ș a cuptorului până la prima pozi ț ie de deschidere (jumătate). După aceea împinge ți ș i scoateț i u ș a din loca ș .

împinge ț i ș i scoate ț i u ș a din loca ș . 4.

4. Pune ț i uș a pe o lavetă moale, pe o suprafa ț ă stabilă.

5. Folosi ț i o ș urubelni ță pentru a scoate cele 2 ș uruburi din partea de jos a u ș ii.

1 1
1
1

6. Pentru deschiderea u ș ii interioare utiliza ț i o spatulă din lemn, plastic sau material

similar. Ține ți u ș a exterioară ș i împinge ț i

u șa interioară în sus. Ridica ț i u ș a interioară.

15

Înlocuirea becului 3 2 2 A șeza ți o lavetă pe partea de jos din
Înlocuirea becului
3
2
2
A șeza ți o lavetă pe partea de jos din interiorul
cuptorului. Aceasta previne deteriorarea
cavită ț ii ș i a capacului din sticlă al becului.
AVERTIZARE!
7. Curăț a ț i u ș a cuptorului cu apă ș i săpun.
Cură ț a ț i interiorul u ș ii. Usca ți-o bine.
După terminarea procedurii de cură ț are,
remonta ț i panourile de sticlă ș i u ș a cuptorului.
Pentru a instala u ș a cuptorului, efectua ț i pa ș ii
de mai sus în ordinea inversă.
Pericol de electrocutare!
Deconecta ț i siguran ț a înainte de a
înlocui becul. Este posibil ca becul
cuptorului ș i capacul din sticlă al
becului să fie fierbin ț i.
1. Dezactiva ți aparatul.
2. Decupla ți siguran ț ele din tablou sau
dezactiva ț i întrerupătorul.
Becul din spate
4
4
1. Roti ț i capacul din sticlă al becului la
6
stânga ș i scoate ți-l.
2. Cură ța ți capacul de sticlă.
5
3. Înlocui ț i becul cu un bec adecvat rezistent
la o căldură de 300°C.
5
4. Monta ț i capacul de sticlă.
Depanare
AVERTIZARE!
Consulta ț i capitolele privind
siguran ța.

Ce trebuie făcut dacă

 

Problemă

Cauză posibilă

 

Soluție

Nu se generează scântei când încerca ți să activa ț i gen‐ eratorul de scântei.

Plita nu este conectată la o sursă electrică sau este con‐ ectată incorect.

Verifica ț i dacă plita este con‐ ectată corect la priza elec‐ trică. Consulta ți diagrama de conectare.

Nu se generează scântei când încerca ți să activa ț i gen‐ eratorul de scântei.

Siguran ț a s-a declan ș at.

Verifica ț i dacă siguran ț a este cauza defec țiunii. Dacă sigur‐ an ț ele se declan ș ează în mod repetat, adresa ți-vă unui electrician calificat.

Nu se generează scântei când încerca ți să activa ț i gen‐ eratorul de scântei.

Capacul ș i coroana arzătoru‐ lui sunt pozi ț ionate incorect.

A

ș eza ț i corect capacul ș i co‐

roana arzătorului.

16

www.zanussi.com

Problemă

 

Cauză posibilă

Soluție

Flacăra se stinge imediat după aprindere.

 

După aprinderea flăcării,

Termocuplul nu se încălze ș te suficient.

ine ț i activat generatorul de scântei timp de maxim 10 se‐ cunde.

ț

Inelul flăcării nu este uniform.

Coroana arzătorului este blo‐ cată cu resturi de alimente.

Verifica ț i dacă injectorul prin‐ cipal nu este blocat ș i coroa‐ na arzătorului este curată.

Arzătoarele nu func ț ionează.

Nu există alimentare cu gaz.

Verifica ț i racordul la gaz.

Aparatul face zgomot.

 

Unele piese metalice ale aparatului se extind ș i se con‐ tractă când se încălzesc sau se răcesc. Zgomotele sunt normale.

Flacăra este de culoare por‐ tocalie sau galbenă.

 

Flacăra poate fi portocalie sau galbenă în anumite zone ale arzătorului. Acest lucru este normal.

Becul nu func ționează.

Becul este defect.

Înlocui ți becul.

Aburul ș i condensul se depun pe alimente ș i în cavitatea cuptorului.

A

ț i lăsat vasul cu mâncare

Nu lăsa ți vasele cu mâncare în cuptor pentru mai mult de 15 - 20 de minute după termi‐ narea procesului de gătit.

prea mult timp în cuptor.

Cuptorul nu se încălze ș te.

Nu au fost efectuate setările necesare.

Verifica ț i dacă setările sunt corecte.

Gătirea alimentelor durează prea mult sau prea pu ț in.

Temperatura este prea scăzută sau prea ridicată.

Regla ț i temperatura dacă este necesar. Urma ți sfaturile din manualul utilizatorului.

Date pentru service

Dacă nu pute ț i găsi singur o solu ț ie la problemă, adresa ț i-vă comerciantului sau unui centru de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcu ț a cu date tehnice. Aceasta

este amplasată pe cadrul frontal din interiorul aparatului. Nu scoate ț i plăcu ț a cu date tehnice din interiorul aparatului.

Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.)

Codul numeric al produsului (PNC)

Numărul de serie (S.N.)

www.zanussi.com

17

Instalarea

Instalarea AVERTIZARE! Consulta ț i capitolele privind siguran ț a. Amplasarea aparatului Pute ț i instala

AVERTIZARE!

Consulta ț i capitolele privind siguran ț a.

Amplasarea aparatului

Pute ț i instala aparatul independent, cu dulapuri pe una sau ambele laturi ș i pe colț .

Pentru a putea deschide capacul men ț ine ț i o distan ț ă de aproximativ 1 cm între aparat ș ț ine ți o distan ț ă de aproximativ 1 cm între aparat ș i peretele din spate.

Pentru distan țele minime de instalare, consulta ți tabelul. B C A E D D
Pentru distan țele minime de instalare,
consulta ți tabelul.
B
C
A
E
D
D

Alte date tehnice

Distanțe minime

Dimensiuni

mm

A

400

B

650

C

150

D

20

E

540

Date tehnice

Dimensiuni

mm

Înăl ț ime

850

ț ime

500

Adâncime

535

Putere electrică totală

15,6 W

Clasa aparatului

3

Categorie aparat:

II2H3B/P

Gaz ini ț ial:

G20 (2H) 20 mbar

Gaz de schimb:

G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar

Diametrele de bypass

ARZĂTOR

Ø BYPASS 1/100 mm

Auxiliar

29 / 30 1)

Semi-rapid

32

18

www.zanussi.com

ARZĂTOR

Ø BYPASS 1/100 mm

Rapid

42

Cuptor

44

1) Tipul de bypass (Copreci / BSI) depinde de model.

Arzătoare de gaz pentru GAZ NATURAL (de la rețea) G20 20 mbar

ARZĂTOR

PUTERE NOR‐ MALĂ ÎN kW

PUTERE REDUSĂ kW

MARCAJ INJECTOR

1/100 mm

Rapid

2,6

0,72 / 0,75 1)

113

Semi-rapid

2,0 / 1,9 1)

0,43 / 0,45 1)

96

Auxiliar

1,0

 

0,35

70

Cuptor

2,7

 

0,90

120

1) Tipul de bypass (Copreci / BSI) depinde de model.

 

Arzătoare de gaz pentru GPL G30 30 mbar

 

ARZĂTOR

PUTERE NOR‐ MALĂ ÎN kW

PUTERE REDUSĂ

MARCAJ IN‐

DEBIT NOMINAL PENTRU GAZ g/h

 

kW

JECTOR

   

1/100 mm

 

Rapid

 

2,5

 

0,72

77

181,78

Semi-rapid

 

2,0

 

0,43

71

145,43

Auxiliar

 

1,0

 

0,35

50

72,71

Cuptor

 

2,7

 

0,90

80

196,33

Arzătoare de gaz pentru GPL G31 30 mbar

ARZĂTOR

PUTERE

PUTERE RE‐

MARCAJ IN‐

DEBIT NOMINAL PENTRU GAZ g/h

NORMALĂ ÎN

DUSĂ kW

JECTOR 1/100

kW

mm

 

Rapid

2,2

0,63

77

157,11

Semi-rapid

1,7

0,38

71

121,40

Auxiliar

0,85

0,31

50

60,70

Cuptor

2,35

0,78

80

170,88

Racordul la gaz

Înainte de instalare, scoate ț i eticheta de pe ț eava de gaz din spatele aparatului. Cură ța ți ț eava de resturile de adeziv.

www.zanussi.com

Folosi ți racorduri fixe sau folosi ț i o țevi flexibile din o ț el inoxidabil conforme cu reglementările în vigoare. Dacă utiliza ți țevi metalice flexibile, asigura ț i-vă că acestea nu

19

intră în contact cu păr ț ile mobile ș i nu sunt strivite.

AVERTIZARE! Țeava de conectare la gaz nu trebuie să atingă partea aparatului indicată în imaginea
AVERTIZARE!
Țeava de conectare la gaz nu
trebuie să atingă partea aparatului
indicată în imaginea ilustrată.

Racordarea cu țevi flexibile nemetalice

Dacă ave ț i acces facil la racord, pute ț i utiliza

o ț eavă flexibilă. Țeava flexibilă trebuie strânsă ferm cu coliere.

La instalare se utilizează întotdeauna suportul

pentru ț eavă ș i garnitura. Ț eava flexibilă poate

fi montată în următoarele situa ț ii:

• nu poate ajunge la o temperatură mai mare decât cea a camerei (30°C);

• nu este mai lungă de 1500 mm;

• nu este îngustată în niciun loc;

• nu este răsucită sau strânsă;

• nu intră în contact cu muchii sau col ț uri ascu ț ite;

• starea acesteia poate fi verificată u ș or.

La verificarea țevii flexibile, cerceta ț i următoarele:

• să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme de arsuri la capete sau pe lungimea sa;

• materialul să nu fie rigidizat ș i să prezinte elasticitatea sa normală;

• colierele să nu fie ruginite;

• să nu fi depă șit termenul de garan ț ie.

Dacă observa ț i defecte, nu repara ț i ț eava, ci înlocui ț i-o.

AVERTIZARE!

După ce instalarea s-a terminat, verifica ț i dacă etanș eitatea fiecărui racord de țeavă nu prezintă pierderi. Pentru verificarea garniturii se utilizează o solu ție pe bază de săpun. Nu utiliza ț i flacără.

Racordul de alimentare cu gaz se află în partea din spate a panoului de comandă.

cu gaz se află în partea din spate a panoului de comandă. 20 Înainte de a

20

Înainte de a conecta sursa de gaz, deconecta ț i aparatul de la sursa de electricitate sau opri ț i închide ț i ți aparatul de la sursa de electricitate sau opri ț i închide ți siguran ț a din caseta cu siguran ț e.Închide ț i robinetul principal de la sursa de gaz.

AVERTIZARE!

Aparatul este reglat pentru gazul implicit. Pentru a modifica setarea alege ț i un suport pentru ț eavă din listă. Utiliza ț i întotdeauna garnitura de ți un suport pentru ț eavă din listă. Utiliza ți întotdeauna garnitura de etanș are.

A B C E D
A B C
E
D

A) Punct de racordare la gaz (numai un singur punct per aparat)

B) Garnitură

C) Racord ajustabil

D) Suport pentru ț eava de gaz natural

E) Suport pentru ț eava de GPL

Adaptarea la diferite tipuri de gaz AVERTIZARE!

eava de GPL Adaptarea la diferite tipuri de gaz AVERTIZARE! Adaptarea la diferite tipuri de gaz

Adaptarea la diferite tipuri de gaz trebuie efectuată exclusiv de către personal autorizat.

Acest aparat func ț ionează cu gaz natural (de la re ț ea). Dacă sunt montate injectoarele corespunzătoare, ț ionează cu gaz natural (de la re ț ea). Dacă sunt montate injectoarele corespunzătoare, aparatul poate fi utilizat ș i cu gaz lichefiat (îmbuteliat). Debitul de gaz se va regla corespunzător.

Înainte de a înlocui injectoarele, verificaț i dacă butoanele pentru gaz sunt în pozi ț ia Oprit. Deconecta ț i ț i dacă butoanele pentru gaz sunt în pozi ț ia Oprit. Deconectaț i aparatul de la priză.Lăsa ț i aparatul să se răcească. Există pericol de vătămare.

AVERTIZARE!

www.zanussi.com

Înlocuirea injectoarelor plitei

Înlocui ț i injectoarele când schimba ți tipul de gaz.

1. Scoate ț i suporturile pentru vase.

2. Scoate ț i capacele ș i coroanele arzătoarelor.

3. Scoate ț i injectoarele cu o cheie tubulară de 7.

4. Înlocuiț i injectoarele cu unele adecvate pentru tipul de gaz utilizat.

injectoarele cu unele adecvate pentru tipul de gaz utilizat. 5. Înlocui ț i plăcu ț a

5.

Înlocuiț i plăcu ț a cu datele tehnice (aflată lângă ț eava de alimentare cu gaz) cu cea corespunzătoare noului tip de gaz. Această plăcu ț ă se găseș te în punga livrată împreună cu aparatul.

se găse ș te în punga livrată împreună cu aparatul. Dacă presiunea gazului nu este constantă

Dacă presiunea gazului nu este constantă

sau diferită de presiunea necesară, monta ț i un regulator de presiune corespunzător pe

ț eava de alimentare cu gaz.

Ajustarea nivelului minim la arzătorul plitei

1. Deconectaţi aparatul de la alimentarea electrică.

2. Scoateţi butonul pentru plită. Dacă nu există acces la şurubul de reglare, demontaţi panoul de comandă, înainte de a începe ajustarea.

3. Ajustaţi şurubul de reglare (A) cu ajutorul unei şurubelniţe subţiri şi plate. Poziţiile şurubului de reglare (A) depind de model.

A www.zanussi.com
A
www.zanussi.com

Trecerea de la gaz natural (de la re țea) la gaz lichefiat (îmbuteliat)

1. Strânge ți complet ș urubul de bypass.

2. Pune ți la loc butonul de selectare.

Trecerea gaz lichefiat (îmbuteliat) la gaz natural (de la re țea)

1. Desfaceț i cu aproximativ o tură pozi ț ia

ș urubului de bypass (A).

2. Pune ț i la loc butonul de selectare.

3. Conecta ți aparatul la re țeaua electrică.

3. Conecta ț i aparatul la re ț eaua electrică. AVERTIZARE! Introduce ț i ș techerul

AVERTIZARE!

Introduce ți ș techerul în priză numai după ce toate componentele au fost montate în pozi ț iile ini ț iale. Există pericol de vătămare.

4. Aprinde ț i arzătorul. Consulta ț i capitolul „Plită - Utilizarea zilnică”.

5. Roti ți butonul pe pozi ț ia de minim.

6. Scoate ți din nou butonul de selectare.

7. Strânge ți încet ș urubul de bypass până când flacăra ajunge la minim ș i este stabilă.

8. Pune ț i la loc butonul de selectare.

9. Seta ț i pozi ț ia maximă pentru gaz de la butonul de selectare ș i lăsa ț i cuptorul să se încălzească timp de cel pu țin 10 minute.

10. Roti ț i rapid butonul de selectare pentru

func ț iile cuptorului din pozi ț ia maximă în pozi ția minimă pentru flacără. Verifica ți flacăra. Când roti ți butonul de selectare din pozi ț ia de maxim în cea de minim pentru flacără, asigura ț i-vă că flacăra nu se stinge. La nivelul coroanei arzătorului, flacăra trebuie să fie mică ș i constantă. Dacă flacăra se stinge, regla ți din nou arzătorul cuptorului.

Înlocuirea injectoarelor cuptorului

1. Pentru a avea acces la arzătorul (B) înlătura ț i podeaua interioară a cuptorului (A).

21

BA
BA

2. Desface ț i ș urubul (C), care fixează arzătorul.

C
C

3. Scoate ț i cu aten ț ie arzătorul din suportul injectorului (D).

D E F
D
E
F

4. Deplasa ț i-l încet spre stânga. Asigura ț i-vă că man ș onul arzătorului rămâne pe capătul arzătorului. Nu apăsa ți cablul de conectare a generatorului de scântei (F) ș i conductorul termocuplului (E).

5. Elibera ți injectorul pentru arzător (D) cu o cheie tubulară de 7 mm ș i înlocui ți-l cu un alt injector.

Monta ț i arzătorul în ordine inversă.

Înlocui ți eticheta cu tipul de gaz, aflată lângă racordul de alimentare, cu cea corespunzătoare noului tip de gaz.

Ajustarea nivelului minim la arzătorul cuptorului

1. Deconectaţi aparatul de la alimentarea electrică.

2. Scoateţi butonul pentru funcţiile cuptorului. Dacă nu există acces la şurubul de reglare, demontaţi panoul de comandă, înainte de a începe ajustarea.

3. Ajustaţi şurubul de reglare (A) cu ajutorul unei şurubelniţe subţiri şi plate.

22

Poziţiile şurubului de reglare (A) depind de model. A A
Poziţiile şurubului de reglare (A) depind
de model.
A
A

Trecerea de la gaz natural (de la re țea) la gaz lichefiat (îmbuteliat)

1. Strânge ți complet ș urubul de bypass.

2. Pune ți la loc butonul de selectare.

Trecerea gaz lichefiat (îmbuteliat) la gaz natural (de la re țea)

1. Desfaceț i cu aproximativ o tură pozi ț ia

ș urubului de bypass (A).

2. Pune ți la loc butonul de selectare.

3. Conecta ți aparatul la re ț eaua electrică.

3. Conecta ț i aparatul la re ț eaua electrică. AVERTIZARE! Introduce ț i ș techerul

AVERTIZARE!

Introduce ț i ș techerul în priză numai după ce toate componentele au fost montate

în pozi ț iile ini țiale. Există pericol de vătămare.

4. Aprinde ți arzătorul. Consulta ț i capitolul „Cuptor - Utilizarea zilnică”.

5. Roti ți butonul pe pozi ț ia de minim.

6. Scoate ți din nou butonul de selectare.

7. Strânge ț i încet ș urubul de bypass până când flacăra ajunge la minim ș i este stabilă.

8. Pune ți la loc butonul de selectare.

9. Seta ț i pozi ț ia maximă pentru gaz de la butonul de selectare ș i lăsaț i cuptorul să se încălzească timp de cel pu țin 10 minute.

10. Roti ț i rapid butonul de selectare pentru

func ț iile cuptorului din pozi ț ia maximă în pozi ția minimă pentru flacără. Verifica ți flacăra. Când roti ți butonul de selectare din pozi ț ia de maxim în cea de minim pentru flacără, asigura ț i-vă că flacăra nu se stinge. La nivelul coroanei arzătorului, flacăra trebuie să fie mică ș i constantă. Dacă flacăra se stinge, regla ți din nou arzătorul cuptorului.

www.zanussi.com

Conectarea la alimentarea electrică AVERTIZARE!

Conectarea la alimentarea electrică AVERTIZARE! Producătorul nu este responsabil dacă nu respecta ț i măsurile de

Producătorul nu este responsabil dacă nu respecta ț i măsurile de siguran ț ă descrise în capitolele privind Siguran ț a.

Acest aparat este livrat cu fi ș ă ș i cablu de conectare electrică.

livrat cu fi ș ă ș i cablu de conectare electrică. AVERTIZARE! Cablul de alimentare electrică

AVERTIZARE!

Cablul de alimentare electrică nu trebuie să atingă partea aparatului indicată în imaginea ilustrată.

atingă partea aparatului indicată în imaginea ilustrată. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Reciclaţi materialele

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Reciclaţi materialele marcate cu simbolul Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele

marcate cu acest simbol

deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.

.
.
produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs. . împreună cu www.zanussi.com 23

împreună cu

www.zanussi.com

23

Obsah

Bezpečnostné informácie Bezpečnostné pokyny

24

Rúra – Každodenné používanie Rúra - Používanie príslušenstva Rúra - Rady a tipy

32

25

34

Popis spotrebiča

28

34

Pred prvým použitím

 

29

Rúra – Ošetrovanie a čistenie Riešenie problémov

36

Varný panel – Každodenné používanie Horák - Rady a tipy

30

38

31

Inštalácia

40

Varný panel – Ošetrovanie a čistenie

31

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Bezpečnostné informácie Pred inštaláciou a

Bezpečnostné informácie

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

nahliadnuť. Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb VAROVANIE! Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.

Obaly uschovajte mimo dosahu detí.

Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú horúce.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifikovaná osoba.

24

www.zanussi.com

Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.

Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

Nikdy sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo hasiacou prikrývkou.

Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.

Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa môžu zohriať.

Pred otvorením veka utrite prípadné tekutiny rozliate na veku. Pred zatvorením veka nechajte povrch varného panela vychladnúť.

Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.

Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Bezpečnostné pokyny

Inštalácia

nebezpečenstvu. Bezpečnostné pokyny Inštalácia VAROVANIE! Tento spotrebič smie nainštalovať iba

VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

• Odstráňte všetok obalový materiál.

www.zanussi.com

• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.

• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.

• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.