Sunteți pe pagina 1din 4

SINTEZA PRINCIPALELOR NECONFORMITĂŢI constatate la respingerea solicitărilor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu

În urma centralizării datelor comunicate, au rezultat următoarele aspecte principale care au contribuit la respingerea solicitărilor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu:

1. Neconformităţi comune la emiterea avizelor şi autorizaţiilor de

securitate la incendiu

- nu sunt depuse toate documentele precizate în normele

metodologice; documentaţiile sunt întocmite conform prevederilor unor normative abrogate;

- necorelări între piesele prezentate (scenariu de securitate la

incendiu, referate de verificare, raport de expertiză tehnică, memorii pe

specialități, piese desenate etc.);

- piesele scrise şi desenate nu sunt semnate, datate şi ştampilate de

către verificatorii de proiecte, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care

sunt atestaţi, pe fiecare pagină şi planşă.

2. Neconformităţi constatate la emiterea avizelor de securitate la

incendiu

- planurile de situaţie depuse nu cuprind toate informaţiile specificate în normele metodologice;

- încălcări ale dispoziţiilor Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99:

o nu sunt analizate distanţele de siguranţă faţă de clădirile

vecine;

o nu sunt stabilite clasele de reacţie la foc şi rezistenţa la foc a

elementelor de construcţie care se iau în considerare la stabilirea

gradului de rezistenţă la foc a construcţiei;

o separările diferitelor funcţiuni prin pereţi, planşee şi uşi

rezistente la foc, precum şi compartimentările antifoc nu se fac cu respectarea prevederilor Normativului P 118-99;

o la proiectare căilor de evacuare nu sunt respectate prevederile Normativului P 118-99;

o uşile nu se deschid în sensul direcţiei de evacuare a

persoanelor spre exterior;

o nu se asigură desfumarea tuturor spaţiilor prevăzute în Normativul P 118-99;

1

1

- încălcări ale dispoziţiilor Normativului privind securitatea la

incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ

P118/2-2013:

o construcţiile nu sunt echipate cu instalaţii de stingere a

incendiilor;

o la proiectarea instalaţiilor de stingere cu hidranţi interiori nu

sunt respectate prevederile referitoare la numărul de jeturi care trebuie

să atingă un punct din interiorul încăperii, debitul şi presiunea de calcul;

o rezerva de apă aferentă instalaţiilor de stingere a incendiilor nu este dimensionată corespunzător cantităţii de apă necesară pentru acestea.

- încălcări ale dispoziţiilor Normativului privind securitatea la

incendiu a construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi

avertizare, indicativ P118/3-2015:

o construcţiile nu sunt echipate cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;

o echipamentul de control şi semnalizare nu este amplasat în

încăperi care să respecte cerinţele din normativ;

- încălcări ale dispoziţiilor Normativului pentru proiectarea, execuţia

şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 72011:

o nu se prevăd toate instalaţiile de iluminat de siguranţă stabilite de normativ;

o nu este prevăzut dispozitiv de protecţie la curent diferenţial

rezidual;

ale dispoziţiilor Normativului pentru proiectarea,

executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I 13-

- încălcări

2015:

 

nu este asigurată rezistenţa la foc a pereţilor şi planşeelor aferente centralelor termice comasate în construcţii;

o

accesul în centrala termică se face din spaţii comune cu cele ale elevilor;

o

o

centralele termice nu sunt amplasate conform prevederilor

normativului.

-

încălcări ale dispoziţiilor Metodologiei de elaborare a scenariilor de

securitate la incendiu aprobată cu Ordinul ministrului afacerilor interne

nr.130/2007:

o

nu se respectă structura-cadru;

o

măsurile de securitate la incendiu stabilite în scenariul de

securitate la incendiu nu se regăsesc şi în proiectele pe specialităţi.

2

2

3.

Neconformităţi constatate la emiterea autorizaţiilor de securitate

la incendiu

piesele desenate prezentate nu corespund cu situația din teren

privind compartimentările interioare, destinațiile spațiilor, sensul de

deschidere al ușilor de evacuare;

măsurile de conformare prevăzute în rapoartele de expertiză tehnică

nu se regăsesc în documentaţia de proiectare şi/sau teren;

nu sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu;

încălcări ale dispoziţiilor Normativului de siguranţă la foc a

construcţiilor, indicativ P 118-99:

- nu sunt respectate distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi;

- încadrarea construcţiilor în gradul de rezistenţă la foc şi

stabilirea riscului de incendiu nu respectă cerinţele normativului;

- separările diferitelor funcțiuni prin pereți, planșee și uși

rezistente la foc, precum și compartimentările antifoc nu se fac cu respectarea prevederilor normativului;

- nu sunt asigurate condițiile de evacuare a persoanelor în caz de

incendiu, de exemplu: uşa de evacuare se deschide invers direcţiei de

evacuare spre exterior; uşile rezistente la foc nu sunt prevăzute cu dispozitive de autoînchidere şi/sau bare antipanică;

- nu se asigură deschiderea manuală a dispozitivelor de evacuare

a fumului şi a gazelor fierbinţi;

încălcări ale dispoziţiilor Normativului privind securitatea la

incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ

P118/2-2013:

- construcţiile nu sunt echipate cu instalaţii de stingere a

incendiilor;

- nu sunt asiguraţi parametrii de funcţionare pentru instalaţiile

de stingere a incendiilor;

- pentru hidranţii exteriori nu se prezintă avizul regiei furnizoare

de apă;

încălcări ale dispoziţiilor Normativului privind securitatea la

incendiu a construcţiilor, Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare, indicativ P118/3-2015:

- construcţiile nu sunt echipate cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;

- nu este realizată instalaţia de semnalizare a incendiilor conform proiectului vizat spre neschimbare;

- amplasarea detectoarelor de fum nu respectă prevederile normativului;

3

3

încălcări ale dispoziţiilor Normativului pentru proiectarea, execuţia

şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7—2011:

- iluminatul de siguranţă nu respectă proiectul de instalaţii

electrice vizat spre neschimbare;

- nu este realizată instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului;

încălcări ale dispoziţiilor Normativului pentru proiectarea,

executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I 13-

2015:

- nu este asigurată rezistenţa la foc a pereţilor şi planşeelor aferente centralelor termice comasate în construcţii;

- accesul în centrala termică se face din spaţii comune cu cele ale elevilor.

4

4