Sunteți pe pagina 1din 38

PREVENIREA ABUZULUI

DE DROGURI
CAIETUL ELEVULUI

Material realizat `n cadrul proiectului


Prevenirea consumului de droguri `n rndul tinerilor.
cu sprijinul:

Bucure[ti, Intrarea {tefan Furtun\, nr. 3


Sector 1, cod 010899
Tel. 021 316 61 76; Fax: 021 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro; www.salvaticopiii.ro
Cod IBAN RO81RNCB5065000026030005 - BCR PLEVNEI
Teme pentru elevi
Clasele a V-a a VIII-a
Material retiprit n 2.000 exemplare.
Se distribuie gratuit.

ISBN 973-87430-5-2
PREVENIREA ABUZULUI
DE DROGURI
CAIETUL ELEVULUI

Teme pentru elevi


Clasele a V-a a VIII-a

Editura Speed Promotion, 2006


Coordonator proiect: Simona Zamfir Salva]i Copiii Romnia

Autor: Dr. Teodora Ciolompea Direc]ia de S\n\tate Public\ Bucure[ti

Desene [i machetare: Valentin V\c\ru[

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


ORGANIZAIA "SALVAI COPIII ROMNIA" (Bucureti)
Prevenirea abuzului de droguri: teme pentru elevi:
clasele 5-8 / Organizaia Salvai Copiii Romnia. - Ed. rev. -
Bucureti: Speed Promotion, 2005
ISBN 973-87430-5-2

613.83(075.33)
Tematic\

Cuvnt `nainte 4

Tema 1 Cele [ase dimensiuni ale s\n\t\]ii 5


Plan[\ Cele [ase dimensiuni ale florii s\n\t\]ii

Tema 2 Respectul de sine 8


Plan[a Umbrela respectului de sine

Tema 3 Eu [i deciziile mele 11


Plan[\ exerci]iu practic de luare a deciziilor

Tema 4 Ce [tiu EU despre droguri? 14


Tabel chestionar

Tema 5 Cum s\ rezi[ti presiunii negative a anturajului [i cum s\ spui NU


n situa]iile dificile cu care po]i fi confruntat 17
Fi[a model despre cum s\ spui NU n situa]iile dificile
Modele de exerci]ii practice

Tema 6 Drogurile [i publicitatea 21


Fi[\ de lucru Reclama mea antidrog

Tema 7 Drogurile [i legea 24


Fi[\ de lucru

Tema 8 Situa]iile periculoase [i denumirea lor legal\ 26


Fi[\ de lucru
Fi[a cu r\spunsuri corecte

Tema 9 Fumatul [i s\n\tatea noastr\ partea 1 31


Chestionar despre fumat

Tema 10 Fumatul [i s\n\tatea noastr\ partea a 2-a 34


Plan[\ cu portretul fum\torului

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


3
Cuvnt `nainte

Adolescen]a este o perioad\ de via]\ extraordinar de frumoas\:


tr\ie[ti sentimente unice, e[ti `ntr-o continu\ transformare, cuno[ti [i
TE cuno[ti `n fiecare zi. E[ti vis\tor, poet, optimist, curajos, aproape
independent.
Este bine ca `n aceast\ perioad\ s\ nu te dep\rtezi de adul]ii care te
iubesc, te apreciaz\, te sf\tuiesc, chiar dac\ tu ai vrea s\ fii `mpreun\ ct
mai mult cu cei de vrsta ta.
De ce ?
! Pentru c\ `n viteza derul\rii vie]ii po]i s\ iei decizii gre[ite pentru
tine.
! Pentru c\ po]i s\ te apropii prea mult de persoane care `]i pot face
r\u.
! Pentru c\ ui]i c\ ai un drum de str\b\tut, care se bazeaz\ pe
preg\tire, seriozitate, echilibru.
Adul]ii au obliga]ia s\ te orienteze c\tre un drum potrivit pentru tine.
Este bine s\-i la[i [i s\ cooperezi.
Iat\ de ce, noi, echipa Salva]i Copiii ne-am gndit c\ bro[ura aceasta te
va ajuta cumva.
Din punctul nostru de vedere, drogurile sunt un pericol enorm, care pot
s\-]i opreasc\ zborul t\u de tn\r frumos, de[tept [i curajos.
~i mul]umim Dr. Teodora Ciolompea pentru cooperarea deschis\,
uman\ [i cald\, Simonei Zamfir pentru coordonarea proiectului [i
Ministerului S\n\t\]ii pentru sus]inerea financiar\ acordat\ pentru ca
mesajul nostru s\ ajung\ la tine.
A[tept\m opinia ta la: rosc@salvaticopiii.ro.

Gabriela Alexandrescu
Pre[edinte Executiv
Salva]i Copiii

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


4
Cele [ase dimensiuni
Tema 1
ale st\rii de s\n\tate

Starea de s\n\tate nseamn\ mai mult dect absen]a bolilor [i suferin]elor fizice.
S\n\tatea este complex\ [i cuprinde mai multe aspecte ale vie]ii, avnd n total [ase
dimensiuni pentru a fi perfect\.
Aceste dimensiuni nseamn\ prezen]a st\rii de bine n plan fizic, psihic, social, emo]ional,
ocupa]ional [i spiritual.
S\n\tatea trebuie n]eleas\ ca un ntreg, de exemplu - ca o floare cu [ase petale.
Dac\ rupem o petal\ vom avea tot o floare, dar nu una ntreag\, ci una mutilat\. O floare cu o
petal\ rupt\ poate supravie]ui o vreme, dar nu poate func]iona ca o floare ntreag\. De aceea,
pentru a te putea bucura de o via]\ bun\ trebuie ca toate cele [ase petale ale s\n\t\]ii tale s\ fie
n bun\ stare.
Cele [ase dimensiuni ale st\rii de s\n\tate sunt:

S\n\tatea fizic\
Se refer\ la adoptarea unui stil de via]\ s\n\tos, adic\ o alimenta]ie corespunz\toare,
f\r\ fumat, consum de alcool [i alte droguri, activitate fizic\ regulat\, igiena personal\ [i
efectuarea controlului medical periodic.

S\n\tatea emo]ional\
Se refer\ la acceptarea sentimentelor tale. Persoana s\n\toas\ din punct de vedere
emo]ional men]ine rela]ii bune cu ceilal]i, este capabil\ s\ fac\ fa]\ stresului [i are o
atitudine pozitiv\ fa]\ de propria sa persoan\ [i de via]\ n general.

S\n\tatea psihic\ (intelectual\)


Se refer\ la capacitatea persoanelor de a-[i l\rgi sfera cuno[tin]elor, pe care apoi s\ le
aplice pe parcursul vie]ii.

S\n\tatea spiritual\
Presupune dezvoltarea unui puternic sistem de valori morale pe care s\ le aplici n via]a
de zi cu zi.

S\n\tatea social\
Eviden]iaz\ rela]ia de interdependen]\ cu ceilal]i [i cu mediul ambiental, adic\
urm\re[te realizarea unei armonii familiale [i sociale.

S\n\tatea ocupa]ional\
Este legat\ de atitudinea pozitiv\ pe care o ai fa]\ de munca pe care o prestezi.
S\n\tatea ocupa]ional\ nseamn\ n acela[i timp s\ lucrezi ntr-un loc de munc\ sigur, n
care nu e[ti expus riscurilor de a te mboln\vi datorit\ expunerii la unele substan]e toxice,
radia]ii sau suprasolicit\rii nervoase prin regim de munc\ suprasolicitant.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


5
S\n\tatea fiec\ruia dintre noi poate fi afectat\ dac\ utiliz\m alcool, tutun sau alte
substan]e interzise prin lege.
Cum te poate afecta consumul de alcool dac\ ai ncercat [i tu o dat\ s\ bei la un chef cu
prietenii?

E XEMPLU
Am b\ut la un chef acas\ la un prieten. Era ziua lui.

S\n\tatea fizic\: S\n\tatea emo]ional\:


am b\ut [i mi-a fost r\u m\ simt jenat pentru c\ am vomat pe jos n camer\
(mi-a fost grea]\, am [i colegii dup\ ce au rs de mine mi-au spus c\ de
ame]it, am v\rsat). acum nainte nu m\ mai invit\ la petreceri pentru c\
sunt fraier. Fetele m\ ocolesc [i le ur\sc pentru asta.

S\n\tatea S\n\tatea
mental\: social\:
nu am putut nu mai am
s\ nv\] prieteni,
pentru teza pentru c\
de luni pentru am nceput
c\ am fost s\ beau de
mahmur [i ru[ine.
ame]it de cap.

S\n\tatea ocupa]ional\: S\n\tatea spiritual\:


nu mai pot face sport ca mi-am schimbat p\rerea despre via]\.
lumea [i nici nu mai sunt n Nu mai am nici un ideal, nu mai am ncredere
stare s\ nv\] cum f\ceam n mine, n via]\, n prieteni [i nu mai vreau
nainte de a ncepe s\ beau. nimic. M\ enerveaz\ [i m\ plictise[te totul.

Ce p\rere ai despre petalele florii numit\ s\n\tate n cazul acestui tn\r?


~ncearc\ acum s\ scrii [i tu, pe pagina urm\toare pe fiecare dintre petalele florii , despre
modul n care fumatul intervine n cele [ase dimensiuni ale st\rii de s\n\tate.
Discut\ apoi despre ce ai nv\]at din aceast\ tem\, cu colegii t\i la urm\toarea or\ de
educa]ie pentru s\n\tate.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


6
Cele [ase dimensiuni ale florii s\n\t\]ii

NUME _________________________

DATA __________________________

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


7
Tema 2 Respectul fa]\ de sine

Ce nseamn\ respectul de sine?


Este capacitatea unei persoane de a se privi n mod pozitiv, de a-[i cunoa[te puterile [i
limitele personale dar [i a zonelor n care se mai pot aduce mbun\t\]iri.
Respectul de sine se bazeaz\ pe credin]ele personale [i atitudinile referitoare la nf\]i[are,
resurse emo]ionale, locul dobndit n societate, percep]ia importan]ei pe care ai dobndit-o n
lume. Reflect\ interac]iunea noastr\ cu al]i oameni [i imaginea lor despre noi.
De ce este important s\ n]elegi ce este respectul de sine?
Pentru c\ atunci cnd oamenii se simt bine [i mp\ca]i cu ceea ce sunt [i cu ceea ce au ob]inut
de la via]\, sunt capabili s\ ia decizii s\n\toase [i constructive.
Dac\ respectul de sine este sc\zut, oamenii sunt mai u[or de nfrnt [i capabili s\ accepte
compromisuri care le pun n pericol s\n\tatea [i chiar via]a, a[a cum se ntmpl\ cu cei care
utilizeaz\ droguri ilegale.
Atunci cnd este afectat respectul de sine este afectat\ [i s\n\tatea n toate cele [ase
dimensiuni ale st\rii de s\n\tate.
Respectul de sine nu este ceva tangibil [i nu po]i avea impact direct asupra lui, de[i ]i
influen]eaz\ radical via]a. Pentru a
n]elege mai u[or acest concept,
imagineaz\-]i respectul de sine
ca pnza unei umbrele mari sub
care te ad\poste[ti. Umbrela se
sprijin\ pe spi]e care i confer\
rezisten]\.
~n acela[i fel imagineaz\-]i [i
respectul de sine care se sprijin\
pe urm\toarele spi]e:

s\ te sim]i iubit, apreciat

s\ ai ncredere n tine [i
s\ oferi `ncredere altora

s\ te sim]i unic

s\ te sim]i plin de
succes

s\ controlezi conflictele [i
s\ po]i avea capacitate de
autocontrol

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


8
s\ accep]i responsabilit\]ile [i provoc\rile

s\ fii mul]umit de cum ar\]i

s\ ai o sfer\ larg\ de sentimente

s\ te sim]i acceptat `n grup

s\ te sim]i util

s\ te sim]i n siguran]\

s\ te sim]i sigur pe tine

La aceast\ list\, din punctul t\u de vedere, ar fi util s\ mai adaugi [i:

Pe pagina urm\toare ai desenat\ o umbrel\ care reprezint\ respectul fa]\ de sine.


Scrie de-a lungul fiec\rei spi]e din desen care sunt componentele respectului fa]\ de sine
identificate de tine ca fiind importante [i majore pentru tine. Coloreaz\ apoi aceste spi]e cu ro[u.
Scrie de-a lungul altor spi]e care sunt componentele respectului de sine care sunt mai pu]in
importante din punctul t\u de vedere. Coloreaz\ spi]ele n verde.
Dup\ ce ai terminat de scris [i de colorat ai s\ n]elegi mai bine cum te vezi tu ca [i persoan\.
Compar\ desenul cu al colegilor t\i.
Discuta]i la ora de educa]ie pentru s\n\tate despre ceea ce a]i nv\]at din acest exerci]iu.
Exist\ componente ale respectului fa]\ de sine, pe care nu le-ai luat n considerare pn\ acum?
Ce atitudini [i comportamente ]i afecteaz\ respectul fa]\ de sine n plan personal [i n
rela]iile cu ceilal]i?
Ce mai po]i ad\uga sau schimba n via]a ta pentru a-]i nt\ri respectul fa]\ de sine?
Cum crezi c\ influen]eaz\ respectul fa]\ de sine decizia unei persoane de a utiliza sau nu droguri?

RE}INE:
O persoan\ care se respect\ [i se iube[te pe sine nu ntreprinde de bun\voie nimic din
ceea ce i-ar putea afecta negativ via]a.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


9
Respectul fa]\ de sine

NUME _________________________

DATA __________________________

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


10
Tema 3 Eu [i deciziile mele

~n fiecare zi, de diminea]\ [i pn\ la


culcare fiecare dintre noi, lu\m decizii [i
facem anumite alegeri, care ne influen]eaz\
mai mult sau mai pu]in via]a.
Unele decizii sunt simple, de exemplu:
azi m\ mbrac cu ... sau cu ... , la prnz
mannc ... , sau nu mannc pentru c\ ... .
Alte decizii sunt pu]in mai complexe.
Fac sau nu medita]ii la ... , m\ duc sau nu n
vizit\ la ... .
Sunt [i decizii complicate: m\ angajez s\
lucrez la ... , m\ c\s\toresc sau nu cu ... , voi
avea sau nu copii ... , fumez sau nu fumez,
ncerc sau nu ncerc droguri.
Atunci cnd faci alegeri simple, chiar
dac\ ai gre[it [i rezultatul te nemul]ume[te,
po]i ndrepta relativ rapid ceea ce te-a
deranjat; de exemplu, te ntorci acas\ [i te
mbraci cu altceva mai comod.
Situa]ia se schimb\ atunci cnd iei
decizii care ]i pot influen]a ntreaga via]\.
Dac\ ai ales s\ lucrezi undeva [i descoperi
c\ nu ]i place ceea ce faci, mersul la
serviciu poate deveni un chin zilnic care
dureaz\ cel pu]in 8 ore pe zi.
Dac\ ncepi o rela]ie de dragoste [i descoperi c\ nu este ceea ce a[teptai, po]i fi r\nit n
sentimentele tale [i f\r\ ndoial\ c\ va suferi [i cealalt\ persoan\.
Dac\ ai vrut s\ vezi cum te sim]i cnd ncerci o dat\ un drog ilegal, po]i s\ descoperi c\ ai
devenit dependent mai repede dect ai crezut sau po]i intra n conflict cu legea.
Procesul de luare a deciziilor urmeaz\ c]iva pa[i logici:

aduni informa]ii
pui ntreb\ri
verifici consecin]ele pozitive [i consecin]ele negative pe care le ascunde fiecare ac]iune
compari diferitele variante ntre ele
alegi ceea ce este mai sigur, f\r\ riscuri, care te ajut\ s\ ndepline[ti exact ceea ce ]i-ai propus.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


11
Pentru a aplica n via]a de zi cu zi acest sistem de luare a deciziilor, este util s\ lucrezi cteva
exerci]ii n clas\, al\turi de colegii t\i.
Pentru asta, imagineaz\-]i urm\toarea situa]ie:

E XEMPLU

Alex, este foarte bun la sport. A fost selec]ionat n echipa de baschet a [colii [i apoi la un
club pentru juniori. Uneori, dup\ [coal\, antrenamentele i se par foarte obositoare. La vestiar
a cerut sfatul unui coleg mai mare. Acesta i spune c\ exist\ ni[te pastile care te ajut\ s\ faci
fa]\ la efort f\r\ probleme. ~i ofer\ cteva mostre din ceea ce obi[nuie[te s\ ia [i el [i l
ndeamn\ s\ le ncerce [i s\ vad\ cum se simte dup\ aceea la antrenamente.
Alex ia pastilele [i le
ascunde n ghiozdan.
Ce va face mai departe?

Exploreaz\ tu aceast\
situa]ie folosind
schema de pe pagina
urm\toare.

Discut\ fiecare pas al


lu\rii deciziilor cu
colegii t\i.
La ce concluzie a]i
ajuns?

Ce a]i nv\]at din acest


exerci]iu?

RE}INE:
Atunci cnd te informezi [i iei n calcul toate consecin]ele alegerilor tale, nu vei face
gre[eli ireparabile.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


12
Povestea lui Alex

Care este problema lui?

Informa]ii necesare

Alegerea 1 Alegerea 2 Alegerea 3

Consecin]e Consecin]e Consecin]e Consecin]e Consecin]e Consecin]e


pozitive negative pozitive negative pozitive negative

~n cazul lui Alex, cred c\ cea mai bun\ alegere este:

Consider c\ este bine pentru el s\ procedeze a[a deoarece:

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


13
Tema 4 Ce [tiu EU despre droguri?

Se consider\ drog orice substan]\ introdus\ n corp [i care modific\ modul n care acesta
func]ionez\ normal.
Aspirina, Paracetamolul, Penincilina, Alcoolul, Tutunul, Cafeaua, Calmantele pentru durere,
Marihuana sau Heroina, sunt nume ale substan]elor pe care le putem numi droguri.
Toate acestea afecteaz\ modul n care func]ioneaz\ corpul uman.

Penicilina sau Aspirina ajut\ corpul s\ se vindece de anumite boli.


Aceste substan]e se numesc medicamente [i atunci cnd sunt luate conform sfatului unui
specialist, au efecte binef\c\toare asupra organismului.
Exist\ substan]e care afecteaz\ modul n care o persoan\ gnde[te [i i influen]eaz\
sentimentele. Se numesc droguri toate substan]ele care afecteaz\ starea de spirit sau dispozi]ia
unei persoane.
Persoanele care folosesc repetat sau n cantit\]i mari aceste substan]e `[i schimb\
comportamentul.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


14
A[a se ntmpl\ cu cei care consum\ alcool, anumite medicamente sau substan]e interzise
prin lege pentru consum, numite droguri ilegale.
Persoanele care au b\ut alcool nu pot gndi corect. Uit\ repede ceea ce li se spune, vorbesc
mult, nu se fac n]elese de ceilal]i, sunt nendemnatice [i conduc gre[it autoturismul. ~n acest
fel pot face accidente grave.
Cei care beau alcool sau consum\ droguri ilegale pierd controlul asupra sentimentelor,
gndurilor [i ac]iunilor lor. ~n acest fel i pot speria sau stnjeni pe cei din jurul lor, mai ales pe
copii.
Este bine ca voi to]i s\ n]elege]i diferen]a dintre substan]ele care se pot folosi la sfatul unui
adult [i care au efecte bune asupra organismului [i substan]ele care ]i pot schimba n r\u
comportamentul.
Acestea, numite droguri, te pot face incapabil s\ ]i controlezi mi[c\rile corpului [i
gndirea, astfel nct te po]i accidenta grav sau i po]i r\ni pe cei din jur.
Ast\zi ve]i nv\]a cteva no]iuni de baz\ despre droguri [i efectele lor asupra organismului
uman.
Este foarte posibil c\ [ti]i [i alte lucruri despre droguri. A]i aflat cte ceva din filme, de pe
internet, de la prieteni sau din ziare.
F\r\ ndoial\ c\ unele dintre aceste cuno[tin]e par contradictorii [i c\ ave]i neclarit\]i.
Poate nu [ti]i exact ce ar fi mai bine s\ ntreba]i ca s\ ob]ine]i informa]iile de care ave]i nevoie.
De aceea, n fi[a de lucru care urmeaz\, vei lucra un tabel n care ai ocazia s\ afli ce [tii [i ce nu [tii
nc\ despre droguri.
Dup\ ce completa]i tabelul, discuta]i cu profesorul vostru [i cu colegii despre r\spunsurile
voastre [i clarifica]i mpreun\ ceea ce nu a]i reu[it s\ n]elege]i pn\ acum.
Dac\ ai terminat de completat tabelul, dicut\ cu colegii t\i despre ce ai nv\]at ast\zi.
Exist\ efecte bune pe termen scurt datorate consumului de droguri? Cte a]i g\sit?
Exist\ efecte bune pe termen lung datorate consumului de droguri? Cte a]i g\sit?
Exist\ efecte negative pe termen scurt datorate consumului de droguri? Cte a]i g\sit?
Exist\ efecte negative pe termen lung datorate consumului de droguri? Cte a]i g\sit?
Ce ai n]eles din acest exerci]iu?

RE}INE:
Cunoa[terea ]i ofer\ puterea de a face alegeri corecte n via]\.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


15
Ce [tiu eu despre droguri?
Iat\ un exemplu despre cum s\ completa]i acest tabel:

EFECTE EFECTE EFECTE EFECTE


NUMELE POZITIVE POZITIVE NEGATIVE NEGATIVE
DROGULUI PE TERMEN PE TERMEN PE TERMEN PE TERMEN
SCURT LUNG SCURT LUNG

Alcoolul Relaxare Nu cunosc Be]ia Gastrita


Euforie Grea]a Ciroza
V\rs\turi Demen]a
Ame]eal\ Impoten]a
Risc de accidente
Tutunul

Ecstasy

Marihuana

Heroina

Cocaina

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


16
Cum s\ rezi[ti presiunii
negative a anturajului
Tema 5 [i cum s\ spui NU
`n situa]iile dificile
cu care po]i fi confruntat

Fiecare dintre voi, elevii, ave]i nevoie de libertate pentru a face alegeri adecvate, f\r\ a fi
influen]a]i de anturaj.
Este important ca s\ fii capabil s\ spui NU consumului de droguri [i s\ nve]i cum s\ po]i
convinge prietenii s\ `]i respecte decizia luat\ f\r\ a fi exclus din grup.
~n majoritatea situa]iilor a spune NU nu este suficient pentru a sc\pa de presiunea grupului,
de multe ori fiind nevoie de o abilitate deosebit\ de a comunica cu ceilal]i [i aceasta se poate
realiza parcurgnd anumite etape n discu]ie.
Acest lucru trebuie nv\]at [i repetat n ora
de clas\ pn\ cnd ve]i fi siguri pe voi c\ ve]i
reu[i s\ ac]iona]i n acela[i fel [i n via]a real\.
Este important ca la nceputul acestei teme
s\ accepta]i anumite principii de lucru n
cadrul grupului care va participa la acest
exerci]iu [i anume: respectul reciproc, dorin]a
de a nv\]a ceva mpreun\, ascultarea unor
opinii diferite f\r\ a jigni persoana care le
exprim\, vorbitul pe rnd.
Fiecare dinte voi a fost confruntat pn\
acum cu o situa]ie dificil\, adic\ acel gen de
situa]ii care ]i dau b\t\i de cap.
Ce a]i sim]it cu acea ocazie?
Este adev\rat c\ sunt sentimente nepl\cute
[i c\ dori]i cu to]ii s\ le evita]i?
Dac\ este a[a, cum po]i s\ ]i dai seama din
timp despre inten]iile prietenilor t\i [i s\ nu te
la[i antrenat n a face un lucru pe care s\ l
regre]i mai trziu?

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


17
Simplu, prin parcurgerea urm\torilor cinci pa[i:

Un prim pas este acela de a te informa ct mai corect despre ceea ce vor s\ fac\ amicii
t\i, punnd ntreb\ri simple de genul: Unde? Cnd? Cu cine? De ce? ~n ce scop? Pn\
cnd? Ce a[tepta]i de la mine? etc.

Al doilea pas este s\ v\ gndi]i la consecin]ele care decurg din acceptarea sau
neacceptarea implic\rii n ceea ce propun prietenii.

Pasul trei este s\ r\mi


calm, s\ spui clar de la
nceput persoanei pe
nume, privind-o direct n
ochi [i s\ adaugi un NU,
mul]umesc; Nu m\
intereseaz\; Nu vreau s\
merg; Nu vreau s\
particip; Nu vreau s\ [tiu
mai multe despre acest
subiect etc.

Pasul patru este s\ nu ]i


pierzi prietenii a[a c\
imediat, n continuarea
refuzului, propune-i sau
propune-le s\ face]i
mpreun\ altceva,
s\n\tos, legal, distractiv,
pl\cut: ceva care s\ nu v\
produc\ necazuri.

Dac\ persoana (persoa-


nele) n cauz\ insist\ s\
faci ceea ce nu dore[ti,
acord\ un timp de gndire, revino asupra propunerii tale [i pleac\, l\snd posibilitatea
comunic\rii ulterioare.

Acum nu mai r\mne dect s\ exersezi n clas\ ceea ce ai nv\]at, folosind fi[a model [i
exerci]iile de lucru cu colegii.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


18
FI{A MODEL DESPRE CUM S| SPUI NU
N SITUA}IILE DIFICILE

1. PUNE INTREB|RI
Exemple:
Ce vrei s\ facem? Unde mergem? Cine mai vine? Ce vrei s\ fac eu? etc

2. VERIFIC| ~N GND RAPID CONSECIN}ELE BUNE {I CELE RELE DAC| ACCEP}I


CEEA CE }I S-A PROPUS
Exemple:
Ce o s\ simt dac\ accept? Ce se va ntmpla dac\ afl\ p\rin]ii mei c\ am f\cut a[a
ceva? Ce vor gndi despre mine ceilal]i prieteni? Cum m\ va afecta asta din punct
de vedere al s\n\t\]ii sau sentimental? Ce vor face cei de la [coal\ dac\ afl\? etc.

3. R|MI CALM, PRIVE{TE-}I INTERLOCUTORUL ~N OCHI, SPUNE-I PE NUME


{I R|SPUNDE-I CU NU.
Exemple:
Mihaela, Nu doresc s\ mai discut\m pe tema asta; Alex, nu vreau s\ particip la chestia asta;
Marius,nu m\ intereseaz\ subiectul acesta; Irina, nu merg cu tine. etc.

4. ASUM|-}I R|SPUNDEREA {I OFER| PRIETENULUI T|U


O ALTERNATIV| AMUZANT|, LEGAL|
Exemple:
Hai mai bine s\ ne d\m cu rolele prin parc! Ce-ai zice s\ mergem la un film?
Hai mai bine s\ mergem pe la magazine, am v\zut c\ au ni[te reduceri fantastice la
hainele de sezon. Hai s\ mergem n loc de asta la sala de Gimnastic\ s\ tragem de
fiare ca s\ ne aranj\m look-ul. Hai mai bine la o pizza. Ie[im cu cinii la o
plimbare? etc.

5. DAC| INTERLOCUTORUL T|U ESTE INSISTENT, LAS|-I TIMP DE GNDIRE,


REVINO CU OFERTA TA {I APOI PLEAC|
Exemple:
{tii ce, mai gnde[te-te pu]in la mersul la sal\. Eu plec ca s\ m\ schimb [i m\ g\se[ti
acolo peste o or\. La revedere.
Bine, mai gnde[te-te pu]in la mersul la o pizza. Eu trec pe acas\ s\ mi iau ni[te bani [i
te a[tept acolo pe la 6. La revedere.
Am n]eles ce spui. Te rog s\ te mai gnde[ti la propunerea cu mersul pe la magazine.
M\ duc acas\ s\ ma ncal] cu ceva mai comod [i a[tept s\ m\ suni pe la 5 dac\ vrei s\ vii
[i tu. La revedere etc.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


19
E XERCI}II PENTRU TINE {I COLEGI

Alege unul dintre exerci]iile propuse [i exerseaz\ cum s\ spui NU n acest gen de situa]ie
dificil\. Folose[te fi[a model ca s\ ai n vedere to]i pa[ii descri[i [i modul corect de a r\spunde.
Lucreaz\ exerci]iul cu un coleg, r\spunznd fiecare pe rnd, folosind fi[a model.

Un prieten te invit\ acas\ la el ca s\ v\ juca]i la computer. Ajun[i acolo, el inten]ioneaz\ s\ te


conving\ s\ ncerca]i mpreun\ cteva din b\uturile din barul p\rin]ilor [i s\ fumezi o ]igare.
Ai un coleg nou de clas\. Acesta te invit\ mpreun\ cu al]i colegi s\ v\ cunoa[te]i mai bine
dup\ ore mergnd la o bere la o teras\.
Iubitul t\u ncearc\ s\ te conving\ s\ tragi [i tu un fum din ]igarea lui. Te amenin]\ c\ te
p\r\se[te dac\ nu i demonstrezi c\ l iube[ti [i nu accep]i s\ ncerci m\car o dat\ s\ vezi
cum este.
Iubita ta, care se poart\ cam ciudat de ceva timp, te roag\ s\ i faci rost de ni[te bani care i
sunt necesari pentru a-[i pl\ti o datorie. Ea te roag\ s\ p\strezi secretul despre faptul c\ are
datorii [i te amenin]\ c\ te p\r\se[te dac\ nu o aju]i.
La o petrecere prime[ti un pahar cu o b\utur\ cu gust ciudat. Cei din anturaj insist\ ca tu s\
bei paharul f\r\ s\ mai faci mofturi, altfel nu va mai fi invitat\ niciodat\ la chefuri.
Ai fost mpreun\ cu doi prieteni la un club. Cel mai mare ca vrst\, care este [i [ofer, a b\ut
cam mult alcool la petrecere [i v\ spune c\ nu trebuie s\ v\ teme]i s\ merge]i cu el cu
autoturismul personal, pentru c\ a mai condus n aceast\ stare [i nu a p\]it nimic.
Un prieten te invit\ s\ mergi la o petrecere care se desf\[oar\ n casa cuiva necunoscut, dar
despre care ai aflat c\ d\ ni[te petreceri cool. Vrea s\ vii [i tu cu el acolo.

RE}INE:
Cnd [tii cum s\ rezi[ti presiunilor negative ale prietenilor [i spui la timp NU, scapi de
multe necazuri.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


20
Tema 6 Drogurile [i publicitatea

~n plin secol al vitezei, nevoia de informare este acut\ n orice domeniu al vie]ii dac\ vrei s\ fii
la zi cu tot ce se `ntmpl\.
{i voi, elevii, ave]i nevoie s\ verifica]i permanent surse diferite de informa]ii pentru a
r\spunde solicit\rilor.
Pentru a deveni independent [i capabil s\ iei decizii s\n\toase [i sigure, trebuie s\ `]i formezi
abilitatea de a evalua credibilitatea surselor de informa]ii, dar [i a sfaturilor date de prieteni
[i adul]i.
Formarea acestei deprinderi te va ajuta s\ apreciezi pe cine s\ ascul]i, pe cine s\ crezi,
promoveaz\ autoprotec]ia [i `]i nt\re[te ncrederea n tine [i n faptul c\ po]i lua decizii
corecte.
~nv\]nd cum s\ evaluezi corect credibilitatea surselor de informare, vei fi mai pu]in tentat s\
ncerci consumul de alcool, ]ig\ri sau droguri, numai pentru c\ o reclam\ e simpatic\, sau
pentru c\ un adult ori prieten din anturaj ncearc\ s\ te conving\ c\ e bine s\ o faci.
Pentru tema de ast\zi ve]i lucra pe baza unor informa]ii de ultim\ or\ referitoare la tutun
[i alcool.

Am aflat c\ alcoolul [i tutunul nu sunt d\un\toare pentru s\n\tate.


Alcoolul este esen]ial pentru via]\, el te scap\ de co[urile de pe fa]\, ]i dezinfecteaz\
r\nile, te fere[te de frig [i foame [i n plus, te binedispune [i te ajut\ s\ te bucuri de via]\ [i
s\ ]i faci prieteni.
}ig\rile te ajut\ s\ te calmezi cnd e[ti nervos; fumatul te impune n fa]a prietenilor [i
oricine te accept\ mai u[or la o mic\ brf\ la o ]igare. ~n plus, cei care fumeaz\ mai mult
r\cesc mai pu]in dect nefum\torii.
}ig\rile [i alcoolul sunt bune [i s\n\toase, a[a c\ de mine ncerca]i [i voi [i ve]i c[tiga !!!

Te rog s\ te gnde[ti [i s\ ]i r\spunzi sincer. Dup\ aceste ve[ti minunate, te sim]i ndemnat s\
ncerci s\ bei [i s\ fumezi?

OPRE{TE-TE, pentru c\ a fost doar UN JOC, O P|C|LEAL|, prin care am vrut s\ `]i
demonstr\m cum reu[esc unii adul]i, creatori de reclame, s\ `]i n[ele vigilen]a. Acest gen de
n[el\torie se ntmpl\ n jurul vostru mai frecvent dect `]i dai tu seama.
Uneori, reclamele sunt directe [i spun exact la ce se refer\, fie c\ este vorba de alcool,
tutun sau droguri; alteori, sunt mai subtile [i indirecte, ncercnd s\ te fac\ s\ cumperi sau s\
consumi un produs de care nu ai nevoie.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


21
Reclamele te urm\resc la televizor, n reviste, n magazine, pe strad\ [i n metrou. Fiecare
dintre ele ncearc\ s\ te influen]eze s\ faci ceva.
Nu uita c\ alegerea este a ta [i c\ po]i spune Nu ori de cte ori este necesar, pentru a te
proteja.
Reclamele sunt uneori mascate
[i f\cute de neprofesioni[ti, dar sunt
cu mult mai periculoase n acest caz
pentru c\ ]i sunt adresate direct de
cineva apropiat ]ie.
Iat\ un exemplu: Hai m\, trage
[i tu un fum c\ n-a murit nimeni din
asta !! Hai, ncearc\ o dat\ numai s\
vezi cum e, altfel nu [tii ce pierzi.
Hai acum c\ e pe gratis [i nu te vede
nimeni !!! Hai, ncearc\ [i tu
pastilele astea de sl\bit. Am luat [i
eu [i Lili [i vezi ce bine ar\tam. Sunt
numai 300.000 lei [i le aduce tat\l ei
din afar\, la noi nu se face ceva a[a
de bun. Hai, ia [i tu [i dai banii n
rate. etc.

Sunt situa]ii de via]\ destul de frecvent ntlnite. Se bazeaz\ tot pe un fel de reclam\, dar mai
subtil\ [i mai greu de detectat.
Pentru a n]elege mai bine cum este cu publicitatea, caut\ n cas\ [i adun\ reviste ilustrate,
programe T.V. vechi, ziare.
Studiaz\ anun]urile publicitare [i reclamele din ele. ~ncearc\ s\ vezi ce fel de reclame se
folosesc [i ce urm\resc s\ fac\ vnz\torii de informa]ie.
F\ un top cu cele mai proaste [i cele mai de[tepte reclame.
Compar\ ceea ce ai descoperit tu, cu ce au g\sit colegii t\i.

Acum, pentru c\ ai nv\]at att de multe, distreaz\-te [i creeaz\ o ANTIRECLAM| cu grafic\ [i


text, la o b\utur\ sau la ]ig\ri.
Folose[te pentru asta foi de bloc, reviste cu ilustra]ii, carioc\ [i creioane colorate, etc.
Prezint\ antireclama ta colegilor. Face]i o mic\ expozi]ie distractiv\ n clas\.
Discuta]i despre fiecare lucrare [i afi[a]i-o la loc vizibil n clas\ pentru orele urm\toare.

RE}INE:
Reclamele sunt un mod de a vinde orice, dar eu, {TIU S| ALEG informa]iile corecte
indiferent de sursa lor de provenien]\.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


22
Reclama mea anti-fumat

NUME _________________________

DATA __________________________

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


23
Tema 7 Drogurile [i legea

Exist\ mai multe legi care previn abuzul de alcool [i tutun. Legea antifumat Nr. 242 din 2003
are prevederi speciale pentru ocrotirea tinerilor.
Peste c]iva ani vei avea [i tu dreptul s\ participi la guvernarea democratic\ a acestei ]\ri,
exercitndu-]i drepturile tale cet\]ene[ti de a-]i exprima opiniile [i de a vota. Votul este un
instrument prin care fiecare cet\]ean poate contribui la mbun\t\]irea sistemului legislativ din
]ara sa.
O component\ important\ a respectului fa]\ de sine este informarea corect\ n ceea ce
prive[te legisla]ia ]\rii [i respectarea acestor norme de bun\voie.
~n acest mod se manifest\ responsabilitatea civic\ ntr-o societate civilizat\ din care faci [i
tu parte.

Pe foaia de exerci]ii ave]i o list\ cu mai multe roluri.


Alege un anumit rol [i preg\te[te-te pentru a sus]ine opinia sa n fa]a colegilor, n clas\.
Scenariul pentru discu]ii este urm\torul: la Prim\ria Bucure[tiului se desf\[oar\ o [edint\
cu reprezentan]i ai comunit\]ii
[i ai autorit\]ilor care dezbat
subiectul Drogurile din strad\
[i riscurile pentru noi.
Fiecare dintre voi va deveni
un reprezentant care s\ prezinte
acele aspecte ale legii privite din
punctul de vedere al comer-
ciantului, al poli]istului, al
judec\torului, al persoanei
pedepsite, a mamei acestuia, a
altui elev, a unui doctor.
~ntreab\ pe rnd, pe fiecare
din colegii t\i care [i-au ales un
anume rol dac\ din punctul lor
de vedere, legea n discu]ie
acoper\ toate aspectele vie]ii
sociale, asigurnd protec]ie
intereselor individuale, familiale
[i comunitare.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


24
Sunt respectate drepturile omului, dar ale minorilor?
Cum consideri c\ sunt pedepsele sau sanc]iunile prev\zute n lege?
Sunt eficiente, au un rol real n rezolvarea situa]iei descrise?
Exist\ propuneri de revizuire a legii din punctul lor de vedere?
Scrie]i propunerile pe o foaie separat\.
Supune]i la vot fiecare propunere de modificare sau ad\ugire.

Propunerile care au ntrunit majoritatea favorabil\ se vor grupa ntr-un document pe care
reprezentan]ii clasei ar trebui s\ o nainteze spre legislativ.
Pentru ora urm\toare, preg\te[te o list\ cu persoanele, organiza]iile guvernamentale sau
non-guvernamentale, institu]ii ale statului pe care le cuno[ti [i care lucreaz\ n domeniul
prevenirii consumului de droguri, precum [i cu cele care se ocup\ de combaterea traficului de
droguri [i ncearc\ s\ identifici responsabilit\]ile specifice fiec\ruia n societate.
La urm\toarea or\ de curs, compar\ lista ta cu cele ale colegilor [i re]ine unde po]i solicita, la
nevoie, ajutor calificat dac\ se va ntmpla ca n via]a personal\ s\ te confrun]i cu probleme
legate de droguri sau abuzul de alcool.

Alege un rol

JUDEC|TOR POLI}IST

DOCTOR ELEV

P|RINTE DELINCVENT

COMERCIANT PROFESOR

MINISTRU PRIMAR

PENSIONAR REALIZATOR PROGRAME TV

RE}INE:
~n]elegerea [i acceptarea de bun\voie a respect\rii legilor ]\rii este o parte important\
a respectului fa]\ de sine.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


25
Drogurile [i societatea.
Tema 8 Denumirile legale
ale situa]iilor periculoase

Exerci]iul care urmeaz\, urm\re[te s\ ]i ofere un model de identificare rapid\ a situa]iilor


poten]ial periculoase [i s\ te familiarizeze cu denumirile legale ale acestor fapte.
Scopul final este de a te ajuta s\ nve]i cum s\ interpui ntre dorin]a impulsiv\ de a ac]iona [i
trecerea propriu zis\ la fapte, a unui proces rapid de evaluare a consecin]elor derivate din
acestea, asfel nct s\ te po]i opri la timp dac\ a]i putea intra n ncurc\turi cu legea.
Con[tientizarea consecin]elor legale ale unora dintre ac]iunile pe care le po]i face, te poate
trezi la realitate [i mpiedica s\ pui n practic\ ceea ce ]i-ai propus ntr-un moment de entuziasm
sau cnd nu vrei s\-]i superi prietenii facnd altceva dect ei.
O situa]ie riscant\ sau periculoas\ poate ap\rea [i ca urmare a unor jocuri sau ac]iuni
aparent inofensive sau amuzante (vezi Fi[a de activitate a elevului).

Discut\ cu colegii t\i de clas\ pe baza ntreb\rilor urm\toare:


Este u[or s\ ]i dai seama chiar din primele momente despre faptul c\ o situa]ie aparent
inofensiv\ te poate pune n conflict cu legea?
Ce crezi tu c\ se poate face ca s\ nu te la[i antrenat n desf\[urarea unei astfel de ac]iuni?
Cuno[ti legile ]\rii care ncadreaz\ juridic aceste fapte?
Cum ]i se pare situa]ia
descris\? Amuzant\? Te-ai
gndit [i tu s\ faci a[a
ceva? Dac\ da, te-ai gndit
[i la consecin]ele care
decurg dup\ aceea?
A fost u[or s\ g\se[ti acea
denumire legal\?
Cnd este bine s\ te
opre[ti? Dac\ ai un necaz
cui i ceri ajutorul?

Corecteaz\-]i r\spunsurile
folosind fi[a de r\spunsuri
corecte cu denumirile legale
ale acestora.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


26
Fi[\ de activitate a elevului

SITUA}IA DIFICIL| DENUMIREA LEGAL|

Am pus la cale un mic plan de r\zbunare mpotriva


unui coleg care ne-a sup\rat.
~n pauz\ l nghesuim ntr-un col] ca s\-l batem.
Unul din noi st\ la pnd\ iar ceilal]i doi intr\ n
ac]iune.

Am v\zut un set de pixuri [i un mobil n ghiozdanul


unei colege. Vreau [i eu a[a ceva.
A[tept un moment cnd clasa e goal\ [i le iau.
Poate i le pun la loc dup\ ce m\ distrez cteva zile.

Avem o statuie n curtea [colii. E cam ciudat\.


Am decis s\ o aranjez pu]in a[a c\ mi-am luat
2 sprayuri cu vopsea.
Disear\ o machiez [i mine voi rde cu colegii.

Am mirosit asear\ ni[te aurolac [i m-am sim]it bine.


Mine mi pun ntr-o pung\ de plastic ca sa
ncerc o senza]ie mai tare.

Am reu[it s\ iau vodc\ pentru c\ i-am [mecherit pe


cei de la magazin.
Cnd m-au ntrebat ce vrst\ am, le-am ar\tat
cartea de identitate a fratelui meu cu care sem\n
destul de bine.
Am luat-o de la el asear\ cnd nu era `n camer\.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


27
Fi[\ de activitate a elevului (continuare)

SITUA}IA DIFICIL| DENUMIREA LEGAL|

Am f\cut rost de o ]igare cu iarb\.


O iau cu mine la [coal\.
Dup\ ore invit doi prieteni buni n parc,
s\ o ncerc\m mpreun\.

Am nevoie de bani pentru un pic de marf\.


{tiu un pu[ti care umbl\ cu prea mul]i bani la el.
~l nghesui la toalet\ [i i spun c\ dac\ nu m\
mprumut\ ori l bat ori l fac s\ nu mai dea pe
la [coal\.

Am cam tras chiulul n ultimul semestru.


M-am dus cu baie]ii la terase [i jocuri.
Scrisoarea de aten]ionare din partea [colii c\tre
p\rin]i am interceptat-o [i am semnat-o eu n
locul lor.

Am invitat cteva fete la un club.


Sunt cam fraiere [i nu [tiu s\ se distreze.
Le punem pe furi[ n b\utur\ ni[te prafuri de
care am f\cut rost de la un tip ntr-o discotec\.
O s\ ne amuz\m pe cinste.

Ai mei mi-au nchiriat o sal\ de club pentru ziua mea.


Nu vine nici un adult.
Am vorbit cu colegii s\ vin\ cu bani la ei. Strng eu
banii [i m\ reped s\ fac rost de ni[te Ecstasy
pentru to]i. O s\ facem un chef de chef dup\ ce
lu\m pastilele.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


28
Fi[\ de verificare cu r\spunsurile corecte

SITUA}IA DIFICIL| DENUMIREA LEGAL|

Am pus la cale un mic plan de r\zbunare mpotriva Asociere n vederea


unui coleg care ne-a sup\rat. comiterii unei infrac]iuni.
~n pauz\ l nghesuim ntr-un col] ca s\-l batem. Agresiune mpotriva unei
Unul din noi st\ la pnd\ iar ceilal]i doi intr\ n persoane soldat\ cu
ac]iune. v\t\mare corporal\ .

Am v\zut un set de pixuri [i un mobil n ghiozdanul Furt de bunuri.


unei colege. Vreau [i eu a[a ceva.
A[tept un moment cnd clasa e goal\ [i le iau.
Poate i le pun la loc dup\ ce m\ distrez cteva zile.

Avem o statuie n curtea [colii. E cam ciudat\. Distrugerea de bunuri


Am decis s\ o aranjez pu]in a[a c\ mi-am luat publice sau obiecte din
2 sprayuri cu vopsea. patrimoniu cultural.
Disear\ o machiez [i mine voi rde cu colegii.

Am mirosit asear\ ni[te aurolac [i m-am sim]it bine. Folosirea ilegal\ de


Mine mi pun ntr-o pung\ de plastic ca sa substan]e.
ncerc o senza]ie mai tare.

Am reu[it s\ iau vodc\ pentru c\ i-am [mecherit pe Consum ilegal de alcool de


cei de la magazin. c\tre o persoan\ minor\.
Cnd m-au ntrebat ce vrst\ am, le-am ar\tat Uz de fals [i de identitate fals\
cartea de identitate a fratelui meu cu care sem\n pentru a comite un act ilegal.
destul de bine. Abuz de ncredere.
Am luat-o de la el asear\ cnd nu era `n camer\.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


29
SITUA}IA DIFICIL| DENUMIREA LEGAL|

Am f\cut rost de o ]igare cu iarb\. De]inere de drog ilegal.


O iau cu mine la [coal\. Instigare la consum de
Dup\ ore invit doi prieteni buni n parc, droguri a minorilor.
s\ o ncerc\m mpreun\.

Am nevoie de bani pentru un pic de marf\. Consumator de droguri.


{tiu un pu[ti care umbl\ cu prea mul]i bani la el. Amenin]area mpotriva
~l nghesui la toalet\ [i i spun c\ dac\ nu m\ integrit\]ii fizice a minorului.
mprumut\ ori l bat ori l fac s\ nu mai dea pe la
[coal\.

Am cam tras chiulul n ultimul semestru. Absen]e nemotivate.


M-am dus cu baie]ii la terase [i jocuri. Minciun\ [i abuz de ncredre.
Scrisoarea de aten]ionare din partea [colii c\tre Fals [i uz de fals.
p\rin]i am interceptat-o [i am semnat-o eu n
locul lor.

Am invitat cteva fete la un club. Minciun\ [i abuz de `ncredere.


Sunt cam fraiere [i nu [tiu s\ se distreze. Asociere n vederea s\vr[irii
Le punem pe furi[ n b\utur\ ni[te prafuri de de acte delincvente.
care am f\cut rost de la un tip ntr-o discotec\. Folosirea de substan]e ilegale
cu posibilitatea v\t\m\rii grave
O s\ ne amuz\m pe cinste. a s\n\t\]ii unor persoane.

Ai mei mi-au nchiriat o sal\ de club pentru ziua mea. Abuz de ncredere.
Nu vine nici un adult. Instigare la consum de droguri.
Am vorbit cu colegii s\ vin\ cu bani la ei. Strng eu Trafic de droguri.
banii [i m\ reped s\ fac rost de ni[te Ecstasy Folosirea ilegal\ a localului
pentru to]i. O s\ facem un chef de chef dup\ ce pentru tranzac]ii de droguri.
lu\m pastilele.

RE}INE:
Cunoscnd [i respectnd legile sunt capabil s\ m\ feresc de necazuri.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


30
Fumatul [i s\n\tatea
Tema 9
noastr\

{tii lucruri noi despre fumat. Acum, po]i s\:

enumeri componentele fumului de ]igar\;


enumeri cel pu]in cinci efecte negative pe termen scurt [i cinci efecte negative pe termen
lung provocate de fumat;
explici care sunt organele corpului afectate de fumat [i cum se numesc bolile respective.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


31
Noteaz\ n acest spa]iu liber ce faci tu n timpul liber. Care sunt alternativele s\n\toase pe
care le-ai ales? Ce ai vrea s\ faci n timpul liber mpreun\ cu colegii t\i?

Compar\ [i discut\ alegerile tale cu cele ale colegilor t\i.


Exist\ locuri pe care le-a]i putea vedea mpreun\?
Ce distrac]ii ave]i n comun?

Pe pagina urm\toare ai o fi[\ de evaluare a cuno[tin]elor despre tutun.


R\spunde la fiecare ntrebare, bifnd n dreptul ei dac\ este Adev\rat sau Fals.
Corecteaz\ r\spunsurile utiliznd grila de pe ultima pagin\ a caietului.
Discut\ despre ntreb\rile tale referitoare la aceast\ fi[\ de evaluare cu colegii t\i.

RE}INE:
Decizia de a fuma ]i apar]ine.
Exist\ milioane de oameni care nu fumeaz\ [i tu po]i fi unul dintre ei.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


32
Fi[a de evaluare a cuno[tin]elor despre fumat

R\spunde]i cu Adev\rat sau Fals la toate ntreb\rile. Pentru fiecare r\spuns corect ve]i
primi un punct. Face]i totalul punctelor la sfr[itul exerci]iului [i ve]i afla ct de multe [ti]i cu
adev\rat despre fumat.
1. Fumatul pasiv l deranjeaz\ doar pe fum\tor;
2. Oxidul de carbon din sngele nefum\torilor ncepe s\ creasc\ dup\ 30 de minute de stat ntr-o
nc\pere n care se fumeaz\, la ei putnd ap\rea [i cre[teri ale tensiunii arteriale cu accelerarea
pulsului;
3. Studii ale Institutului de Oncologie au ar\tat c\ femeile c\s\torite cu fum\tori nr\i]i nu au
riscuri mai mari de a face cancer pulmonar comparativ cu femeile c\s\torite cu nefum\tori;
4. Copiii care stau n camere n care adul]ii fumeaz\ nu au risc mai mare dect al]i copii de a face
boli respiratorii;
5. Femeile care fumeaz\ n timpul sarcinii tind s\ aib\ copii cu greutate mai mic\ la na[tere;
6. Fum\torii sunt de 2,5 ori mai sensibili la infec]iile respiratorii fa]\ de nefum\tori;
7. Cancerul pulmonar apare mai des la cei care NU fumeaz\;
8. Cancerul buzelor, limbii, laringelui, esofagului [i stomacului nu apare mai des la fum\tori fa]\ de
nefum\tori;
9. Fumatul altereaz\ gustul [i mirosul [i provoac\ accentuarea ridurilor faciale;
10. Cu ct ncepi s\ fumezi la o vrst\ mai mic\, cu att riscul de a face infarct miocardic este mai mare;
11. }ig\rile cu filtru sunt mai s\n\toase dect cele f\r\ filtru;
12. }ig\rile tip light sunt mai pu]in periculoase dect cele normale;
13. }ig\rile con]in o substan]\ lipicioas\ numit\ gudron, asem\n\toare catranului, care
ng\lbene[te din]ii, pielea de pe degete [i atac\ pl\mnii;
14. Fumatul scade riscul de apari]ie a bron[itei cronice, astmului bron[ic [i enfizemului pulmonar;
15. Fumul de ]igar\ con]ine aproximativ 4000 de substan]e chimice, multe dintre ele fiind toxice iar
40 cancerigene;
16. Unul dintre principalele motive pentru care fumeaz\ adolescen]ii este dorin]a de a face parte
dintr-un grup;
17. Exerci]iul fizic elimin\ efectele negative ale fumatului;
18. Majoritatea celor care fumeaz\ se simt bine [i nu vor s\ renun]e la acest obicei;
19. Majoritatea adolescen]ilor pot renun]a la fumat dac\ doresc acest lucru;
20. Fumatul i ajut\ pe oamenii nervo[i s\ se calmeze.

R\spunsuri corecte la test:


1F 6A 11 F 16 A
2A 7F 12 F 17 F
3F 8F 13 A 18 F
4F 9A 14 F 19 F
5A 10 A 15 A 20 F

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


33
Tema 10 Fumatul [i s\n\tatea noastr\
PORTRETUL UNUI FUM|TOR

Fumatul este un obicei care se adopt\ u[or dac\ nu e[ti informat corect [i nu ai t\ria
convingerilor tale, mai ales dac\ mul]i dintre cunoscu]ii [i prietenii t\i au nceput deja s\
fumeze.
Reclamele, filmele, atitudinea fum\torilor las\ impresia c\ ]igarea este un simbol al adultului
sigur pe sine, al b\rbatului viril [i al fetelor sexi.
Ajungi s\ crezi c\ fumatul te ajut\ s\ ]i faci prieteni, te men]ine suplu, vesel [i c\ numai a[a te
po]i bucura de o petrecere.
Lec]ia trecut\ ai nv\]at c\ aceste mituri despre fumat nu sunt adev\rate.
Ai re]inut faptul c\ fumatul te afecteaz\ avnd efecte negative pe termen scurt [i pe termen
lung.
Aceste no]iuni par uneori tehnice [i greu de crezut dac\ nu le vezi n realitate.
Pentru a fixa ceea ce ai nv\]at vei schi]a portretul unui fum\tor. Pentru aceast\ tem\ ai pe
pagina urm\toare un model de ram\ de tablou. Folose[te rama decupat\ pentru a pune n
valoare portretul la care vei lucra.
Nu este nevoie de un desen foarte sofisticat, poate fi o caricatur\ sau po]i folosi decupaje din
reviste pentru a ilustra ceea ce vrei s\ transmi]i legat de efectele negative ale fumatului asupra
organismului uman.
De exemplu, po]i face:

o fa]\ galben\, ridat\,

din]i ng\lbeni]i,

pl\mni negri,

vase de snge sub]iate,

mini cu degete p\tate de la fumul de ]igare,

o inim\ umflat\ care se chinuie s\ bat\ normal,

un gt inflamat din care iese o voce r\gu[i\,

haine murdare de scrum de ]igare,

un corp nv\luit n mirosul specific de tutun pe care l sim]i de la distan]\

[i altele....

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


34
Portretul unui fum\tor

NUME _________________________

DATA __________________________

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


35
Acum, prezint\ colegilor t\i ceea ce ai desenat [i explic\-le ce reprezint\ schi]a ta.
~ncearc\ s\ o faci n mod amuzant, f\r\ a jigni pe nimeni, dar fi conving\tor.
Decupeaz\ schi]a din caiet [i face]i o mic\ expozi]ie n clas\.
Premia]i cea mai bun\ schi]\.

RE}INE:
EU am ales s\ nu fumez, respect\-mi decizia!
A fi nefum\tor, nseamn\ s\ ai control asupra vie]ii tale.

PREVENIREA ABUZULUI DE DROGURI Teme pentru elevi Clasele a V-a a VIII-a


36
PREVENIREA ABUZULUI
DE DROGURI
CAIETUL ELEVULUI

Material realizat `n cadrul proiectului


Prevenirea consumului de droguri `n rndul tinerilor.
cu sprijinul:

Bucure[ti, Intrarea {tefan Furtun\, nr. 3


Sector 1, cod 010899
Tel. 021 316 61 76; Fax: 021 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro; www.salvaticopiii.ro
Cod IBAN RO81RNCB5065000026030005 - BCR PLEVNEI
Teme pentru elevi
Clasele a V-a a VIII-a
Material retiprit n 2.000 exemplare.
Se distribuie gratuit.

ISBN 973-87430-5-2