Sunteți pe pagina 1din 209

ORDIN Nr.

2169 din 26 iunie 2009


pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilit ii institu iilor publice, Planul de conturi pentru institu iile
publice i instruc iunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finan elor publice nr. 1.917/2005*)
EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 513 bis din 27 iulie 2009

*) Ordinul nr. 2.169/2009 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
513 din 27 iulie 2009 i este reprodus i n acest num r bis.

n baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat ,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot rrea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i ale prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe
anul 2009 nr. 18/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare,

ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

ART. I
Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilit ii institu iilor
publice, Planul de conturi pentru institu iile publice i instruc iunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.917/2005, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.186 i 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu
modific rile i complet rile ulterioare, se modific i se completeaz conform anexei care
face parte integrant din prezentul ordin.
ART. II
Direc ia general de metodologie contabil institu ii publice va lua m suri pentru
ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

p. Ministrul finan elor publice,


Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure ti, 26 iunie 2009.


Nr. 2.169.

ANEXA 1

I. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITU II


PUBLICE se modific i se completeaz astfel:
1. La clasa 4 CONTURI DE TER I, grupa 45 DECONT RI CU COMUNITATEA
EUROPEAN PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD,
ISPA etc.), denumirea se modific astfel: DECONT RI CU COMISIA EUROPEAN
PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA,
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI).
2. La contul 450 "Sume de primit i de restituit Comunit ii Europene - PHARE,
SAPARD, ISPA" denumirea se modific astfel: "Sume de primit i de restituit Comisiei
Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI".
3. La contul 4501 "Sume de primit de la Comunitatea European - PHARE, SAPARD,
ISPA" denumirea se modific astfel: "Sume de primit de la Comisia European -
PHARE, SAPARD, ISPA".
4. La contul 4502 "Sume de restituit Comunit ii Europene - PHARE, SAPARD,
ISPA" denumirea se modific astfel: "Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE,
SAPARD, ISPA".
5. La contul 450 "Sume de primit i de restituit Comisiei Europene - PHARE,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" dup contul sintetic de gradul II 4502 "Sume de
restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" se introduc urm toarele conturi
sintetice de gradul II: contul 4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE
FONDURI", contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI", contul
4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI", contul 4506 "Sume avansate de Comisia
European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" i contul 4507 "Sume de primit de la Comisia
European datorate altor beneficiari - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE
FONDURI".
6. La contul 451 "Sume de primit i de restituit Fondului Na ional - PHARE,
SAPARD, ISPA" denumirea se modific astfel: "Sume de primit i de restituit
Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA,
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
7. La contul 4511 "Sume de primit de la Fondul Na ional - PHARE, SAPARD, ISPA"
denumirea se modific astfel: "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare - PHARE,
SAPARD, ISPA".
8. La contul 4512 "Sume de restituit Fondului Na ional - PHARE, SAPARD, ISPA"
denumirea se modific astfel: "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare - PHARE,
SAPARD, ISPA".
9. La contul 451 "Sume de primit i de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului
Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" dup
contul sintetic de gradul II 4512 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare - PHARE,
SAPARD, ISPA" se introduc urm toarele conturi sintetice de gradul II: contul 4513
"Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI", contul 4514 "Sume de restituit Autorit ilor de
Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI", contul
4515 "Sume de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit -
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" i contul 4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
10. La contul 452 "Sume datorate Agen iilor de Implementare - PHARE, SAPARD,
ISPA" denumirea se modific astfel: "Sume datorate Agen iilor de
Implementare/Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i - PHARE, SAPARD,
ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
11. La contul 452 "Sume datorate Agen iilor de Implementare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" se introduc urm toarele conturi sintetice de gradul II: contul 4521
"Sume datorate Agen iilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" i contul 4522
"Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI".
12. La contul 454 "Sume de primit i de restituit beneficiarilor - PHARE" denumirea
se modific astfel: "Decont ri cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE,
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
13. La contul 454 "Decont ri cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE,
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" dup contul sintetic de gradul II: 4542 "Sume de
restituit beneficiarilor - PHARE" se introduc urm toarele conturi sintetice de gradul II:
contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI", contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale
etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI", contul 4545 "Avansuri acordate
beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" i 4546
"Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri
proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI".
14. La contul 455 "Sume de primit i de restituit bugetului (cofinan are,
indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia European - PHARE, SAPARD,
ISPA" denumirea se modific astfel: "Sume de primit i de restituit bugetului
(prefinan are, cofinan are, indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia European
- PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
15. La contul 455 "Sume de primit i de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are,
indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia European - PHARE, SAPARD,
ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" dup contul sintetic de gradul II: 4552
"Sume de restituit bugetului (cofinan are, indisponibilit i temporare de fonduri de la
Comisia European - PHARE, SAPARD, ISPA)" se introduc urm toarele conturi
sintetice de gradul II: contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are,
indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia European - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI", contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are,
cofinan are, indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia European -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" i contul 4555 "Sume de restituit bugetului din
sume primite de la Comisia European n contul pl ilor efectuate - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI".
16. La contul 456 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -
PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modific astfel: "Sume de primit i de restituit
bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA,
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
17. La contul 456 "Sume de primit i de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect
cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" se introduc urm toarele conturi sintetice de gradul II: contul 4561 "Sume de
primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA",
contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" i contul 4564 "Sume de restituit
bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI".
18. La contul 457 "Sume de recuperat de la Agen iile de Implementare - PHARE,
SAPARD, ISPA" denumirea se modific astfel: "Sume avansate i de recuperat de la
Agen iile de Implementare/Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i - PHARE,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
19. La contul 457 "Sume avansate i de recuperat de la Agen iile de
Implementare/Autorit ile de Management - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" se introduc urm toarele conturi sintetice de gradul II: contul 4571
"Sume de recuperat de la Agen iile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA", contul
4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" i contul 4573 "Sume de recuperat de la
Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI".
20. La contul 458 "Sume de primit de la Agen iile/Autorit ile de Implementare (la
beneficiarii finali)" denumirea se modific astfel: "Sume de primit/de restituit
Agen iilor/Autorit ilor de Implementare/Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali).
21. La contul 458 "Sume de primit/de restituit Agen iilor/Autorit ilor de
Implementare/Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management/Agen iilor de
Pl i (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" se introduc urm toarele conturi sintetice de gradul II: contul 4581
"Sume de primit de la Agen iile/Autorit ile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD
- (la beneficiarii finali)", contul 4583 "Sume de primit de la Autorit ile de
Certificare/Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)", contul 4584 "Sume de restituit
Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)" i contul 4585 "Avansuri
primite de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i
reprezentnd prefinan are - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii
finali)".
22. La clasa 4 CONTURI DE TER I, grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE I
ASIMILATE, dup contul sintetic de gradul I 473 "Decont ri din opera ii n curs de
clarificare" se introduc urm toarele conturi sintetice de gradul I: 474 "Sume n curs de
certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI", 475 "Sume n curs de declarare/certificare - institu ii publice finan ate
integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" i 476 "Sume n curs de declarare/certificare -
alte institu ii publice dect cele finan ate integral din buget i alte entit i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE
FONDURI".
23. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI I INSTITU II DE
CREDIT grupa 55 "DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINA IE SPECIAL ",
denumirea contului sintetic de gradul I: 558 "Disponibil din cofinan area de la buget
aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" se
modific astfel: "Disponibil din contribu ia na ional aferent programelor/proiectelor
finan ate din fonduri externe nerambursabile".
24. Dup contul sintetic de gradul I: 558 "Disponibil din contribu ia na ional aferent
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" se introduc
urm toarele conturi sintetice de gradul II: 5581 "Disponibil n lei din contribu ia
na ional reprezentnd cofinan area de la buget aferent programelor/proiectelor finan ate
din fonduri externe nerambursabile", 5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional
reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" i 5583
"Disponibil n valut din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la buget
aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile".
25. Dup contul 5583 "Disponibil n valut din contribu ia na ional reprezentnd
cofinan area de la buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile" se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 559 "Disponibil de la buget
reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul indisponibilit ilor temporare aferente
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile".
26. Dup contul sintetic de gradul I: 559 "Disponibil de la buget reprezentnd
prefinan ri i fonduri n cazul indisponibilit ilor temporare aferente
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" se introduc
urm toarele conturi sintetice de gradul II: 5591 "Disponibil n lei de la buget
reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul indisponibilit ilor temporare aferente
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" i 5592
"Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile".
27. La contul 668 "Dobnzi de transferat Comunit ii Europene sau de alocat
programului - PHARE, SAPARD, ISPA" - denumirea se modific astfel: "Dobnzi de
transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA,
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
28. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, GRUPA 67 "ALTE CHELTUIELI
FINAN ATE DIN BUGET", dup contul sintetic de gradul I: 677 "Ajutoare sociale" se
introduce un nou cont sintetic de gradul I: 678 "Transferuri pentru proiecte finan ate din
fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat".
29. La clasa 7 CONTURI DE VENITURI I FINAN RI, GRUPA 77
"FINAN RI, SUBVEN II, TRANSFERURI, ALOCA II BUGETARE CU
DESTINA IE SPECIAL , FONDURI CU DESTINA IE SPECIAL ", denumirea
contului sintetic de gradul I: 774 "Finan are din fonduri externe nerambursabile" se
modific astfel: "Finan are din fonduri externe nerambursabile preaderare".
30. La contul 7741 "Finan area din fonduri externe nerambursabile n bani" denumirea
se modific astfel: "Finan area din fonduri externe nerambursabile preaderare n bani".
31. La contul 7742 "Finan area din fonduri externe nerambursabile n natur "
denumirea se modific astfel: "Finan area din fonduri externe nerambursabile preaderare
n natur ".
32. Dup contul: 7742 "Finan are din fonduri externe nerambursabile preaderare n
natur " se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 775 "Finan are din fonduri externe
nerambursabile postaderare".
33. La contul 778 "Venituri din cofinan area de la buget aferent
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" denumirea se
modific astfel: "Venituri din contribu ia na ional aferent programelor/proiectelor
finan ate din fonduri externe nerambursabile".
34. La clasa 8 CONTURI SPECIALE, GRUPA 80 "CONTURI N AFARA
BILAN ULUI", dup contul 8070 "Garan ii de returnare a avansului acordat" se introduc
urm toarele conturi: 8071 "Credite de angajament aprobate" i 8072 "Credite de
angajament angajate".
35. Dup contul 8074 "Dobnzi i alte costuri aferente mprumuturilor interne i
externe garantate de stat", se introduc urm toarele conturi: 8077 "Sume solicitate la
rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la
buget" 8078 "Declara ia de cheltuieli transmis autorit ilor de certificare aferente
proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare i buget de stat" i
8079 "Sume aflate n curs de certificare/declarare la Comisia European aferente
Fondului European de Pescuit".

II. CAPITOLUL VII: INSTRUC IUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR se


modific astfel: la clasa 8 "Conturi speciale" la paragraful al doilea se nlocuie te
sintagma "de Agen ia Sapard" cu sintagma "pentru Programul SAPARD"

III. La Capitolul VII "INSTRUC IUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR, Clasa


8 "CONTURI SPECIALE, Grupa 80 "CONTURI N AFARA BILAN ULUI", dup
contul 8070 "Garan ii de returnare a avansului acordat" se introduc conturile: 8071
"Credite de angajament aprobate" i 8072 "Credite de angajament angajate" cu urm torul
con inut:

Contul 8071 "Credite de angajament aprobate"


Cu ajutorul acestui cont institu iile publice in eviden a creditelor de angajament
aprobate n anexa la bugetul ordonatorului de credite, pentru exerci iul bugetar respectiv.
Contabilitatea analitic a creditelor de angajament aprobate se ine pe structura
bugetului aprobat.
n debitul contului se nregistreaz creditele de angajament aprobate, precum i
supliment rile efectuate n cursul exerci iului bugetar, care majoreaz creditele de
angajament.
n creditul contului se nregistreaz diminu rile de credite de angajament aprobate i
efectuate n cursul exerci iului bugetar.
Soldul debitor al contului reprezint totalul creditelor de angajament aprobate la un
moment dat.

Contul 8072 "Credite de angajament angajate"


Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a creditelor de angajament angajate n limita
creditelor de angajament aprobate.
Contabilitatea analitic a creditelor de angajament angajate se ine pe structura
bugetului aprobat.
n debitul contului se nregistreaz creditele de angajament aprobate, precum i
modific rile efectuate n cursul exerci iului bugetar asupra creditelor de angajament
aprobate.
n creditul contului se nregistreaz creditele de angajament angajate, precum i
modific rile efectuate n cursul exerci iului bugetar asupra acestora.
Soldul debitor al contului reprezint creditele de angajament neangajate, care vor fi
angajate n anul urm tor.

IV. Capitolul XV "Anexe" devine capitolul XVI, iar capitolul XV se modific i va


avea urm torul cuprins:

"CAPITOLUL XV
CONTABILITATEA OPERA IUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"

1. Instruc iuni de utilizare a conturilor contabile

Contul 4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE


STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii in eviden a
sumelor declarate i solicitate, reprezentnd contribu ia financiar nerambursabil a
Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur
i a altor fonduri.
Contul 4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" este un
cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele declarate i solicitate Comisiei
Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur i a altor
fonduri, iar n credit se nregistreaz sumele primite de la Comisia European .
Soldul debitor al contului exprim sumele declarate i solicitate Comisiei Europene.
Contul 4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se
debiteaz prin creditul contului:
474 "Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate cuprinse n Declara ia de cheltuieli i solicitate Comisiei
Europene.
765 "Venituri din diferen e de curs valutar"
- cu sumele reprezentnd diferen e favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea
crean elor.
etc.
Contul 4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se
crediteaz prin debitul contului:
4506" Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele cuprinse n Declara ia de Cheltuieli reprezentnd justificarea prefinan rii
de la Comisia European , la sfr itul programului opera ional.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite aferente fondurilor
externe nerambursabile compensate de Comisia European cu pl ile din Instrumente
structurale.
4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i,
reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile i compensate de Comisia
European cu pl ile din instrumente structurale, n baza notific rii acesteia.
461 "Debitori"
- cu sumele provenite din debite apar innd altor autorit i cu competen e n
gestionarea fondurilor comunitare i compensate de Comisia European cu pl ile din
instrumente structurale, n baza notific rii acesteia.
5152 "Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele ncasate n contul de disponibil n euro, reprezentnd pl i
intermediare/plat final primite de la Comisia European .
665 "Cheltuieli din diferen e de curs valutar"
- cu sumele reprezentnd diferen e de curs valutar nefavorabile rezultate din
reevaluarea crean elor.
etc.

Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE


STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii in eviden a
sumelor de restituit Comisiei Europene reprezentnd sume neutilizate, sume recuperate
de la Autorit ile de Management/beneficiari/Agen iile de Pl i din debite provenind din
nereguli i sume de la bugetul de stat pentru finan area pierderilor ca urmare a corec iilor
financiare i a debitelor nerecuperate/prescrise.
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" este un
cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele de restituit Comisiei Europene,
iar n debit sumele restituite Comisiei Europene. Soldul creditor al contului exprim
sumele de restituit Comisiei Europene.
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se
crediteaz prin debitul conturilor:
4506 "Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele neutilizate din prefinan are datorate Comisiei Europene n cazul aplic rii
prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite aferente fondurilor
externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, n baza notific rii acesteia.
4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i i
datorate Comisiei Europene, n baza notific rii acesteia.
665 "Cheltuieli din diferen e de curs valutar"
- cu sumele reprezentnd diferen e de curs valutar nefavorabile rezultate din
reevaluarea datoriilor.
etc.
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se
debiteaz prin creditul conturilor:
5152 "Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele restituite Comisiei Europene reprezentnd debite i sume neutilizate din
prefinan are.
765 "Venituri din diferen e de curs valutar"
- cu sumele reprezentnd diferen ele de curs valutar favorabile rezultate din
reevaluarea datoriilor.
etc.

Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale


bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Ministerul Agriculturii/Agen iile de Pl i in eviden a sumelor de primit
aflate n curs de autorizare/certificare, reprezentnd contribu ia financiar nerambursabil
a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur
i a altor fonduri, nregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare de c tre
beneficiari - institu ii publice, la Autorit ile de Management/Ministerul
Agriculturii/Agen iile de Pl i.
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale
bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele de primit de la Comisia European sub forma instrumentelor
structurale i a altor fonduri, iar n credit se nregistreaz sumele autorizate/certificate din
Declara iile de cheltuieli.
Soldul debitor al contului exprim sumele de primit de la Comisia European , aflate n
curs de autorizare/certificare.
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale
bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare
reprezentnd sume datorate beneficiarilor - institu ii finan ate din buget local, institu ii
publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii;
- cu sumele de primit de la Comisia European nscrise n Declara iile de
cheltuieli/Cereri de rambursare, reprezentnd sume datorate beneficiarilor - institu ii
finan ate din buget local, institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, corectate urmare autoriz rii de c tre Autorit ile de Management - n ro u;
- cu sumele transmise Autorit ilor de Certificare cuprinse n Declara iile de cheltuieli
ale Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe, reprezentnd
sume de primit de la Comisia European datorate beneficiarilor - institu ii publice
finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget
local;
- cu sumele transmise Autorit ilor de Certificare cuprinse n Declara iile de cheltuieli
ale Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe corectate
urmare certific rii de Autoritatea de Certificare i Plat , reprezentnd sume de primit de
la Comisia European datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - n ro u.
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul
pl ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia European nscrise n Cererile de rambursare ale
beneficiarilor institu ii publice finan ate integral din buget reprezentnd sume datorate
bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n
contul pl ilor efectuate;
- cu sumele de primit de la Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului
de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n contul
pl ilor efectuate, corectate urmare autoriz rii/certific rii de c tre Autorit ile de
Management/Autorit ile de certificare - n ro u;
- cu sumele transmise Autorit ilor de Certificare cuprinse n Declara iile de Cheltuieli
ale Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe, reprezentnd
sume de primit de la Comisia European datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor
sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale - n ro u.
etc.
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale
bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul contului:
474 "Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele aflate n curs de certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor
(institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii
finan ate din buget local) i stingerea crean ei cu Comisia European ;
- cu sumele aflate n curs de declarare la Comisia European dup virarea sumelor n
contul pl ilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale i stingerea crean ei cu Comisia European .
475 "Sume n curs de declarare/certificare - institu ii publice finan ate integral din
buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I
ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate de Autorit ile de Certificare i virate de Autorit ile de
Management n contul pl ilor efectuate, la bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale.
476 "Sume n curs de declarare/certificare - alte institu ii publice dect cele finan ate
integral din buget i alte entit i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele n curs de declarare la Autorit ile de Certificare, dup virarea sumelor de
Autorit ile de Management, c tre beneficiari - institu ii finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local i stingerea crean ei
cu Comisia European .
etc.

Contul 4506 "Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE


STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii in eviden a
sumelor avansate de Comisia European sub form de prefinan are. Contul 4506 "Sume
avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. n creditul
contului se nregistreaz sumele avansate de Comisia European , iar n debit sumele
justificate. Soldul creditor al contului exprim sumele avansate de Comisia European
sub form de prefinan are i nejustificate.
Contul 4506 "Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se
crediteaz prin debitul conturilor:
5152 "Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele ncasate n contul de disponibil n euro, reprezentnd prefinan are, primite
de la Comisia European .
665 "Cheltuieli din diferen e de curs valutar"
- cu sumele reprezentnd diferen e de curs valutar nefavorabile, rezultate din
reevaluarea datoriilor.
etc.
Contul 4506 "Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se
debiteaz prin creditul conturilor:
4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele cuprinse n Declara ia de Cheltuieli, reprezentnd justificarea prefinan rii
de la Comisia European , la sfr itul programului opera ional.
4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele neutilizate din prefinan are datorate Comisiei Europene n cazul aplic rii
prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
765 "Venituri din diferen e de curs valutar"
- cu sumele din diferen ele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea
datoriilor.
etc.

Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari -


ONG-uri, societ i comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor de primit
aflate n curs de autorizare/certificare, reprezentnd contribu ia financiar nerambursabil
a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur
i a altor fonduri, nregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare la Autorit ile
de Management/Agen iile de Pl i/Ministerul Agriculturii de c tre beneficiari - ONG-uri,
societ i comerciale etc.
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari -
ONG-uri, societ i comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul
contului se nregistreaz sumele de primit de la Comisia European sub forma
instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur i a altor fonduri, iar n credit
se nregistreaz sumele autorizate/certificate din Declara iile de cheltuieli.
Soldul debitor al contului exprim sumele de primit de la Comisia European , aflate n
curs de autorizare/certificare.
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari -
ONG-uri, societ i comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare
reprezentnd sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. n contul
pl ilor efectuate;
- cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare
reprezentnd sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., corectate
urmare autoriz rii de c tre Autorit ile de Management - n ro u;
- cu sumele transmise Autorit ilor de Certificare cuprinse n Declara iile de Cheltuieli
ale Autorit ilor de Management, care utilizeaz mecanismul pl ii directe, reprezentnd
sume de primit de la Comisia European datorate beneficiarilor ONG-uri, societ i
comerciale etc. - n ro u.
etc.
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari -
ONG-uri, societ i comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
474 "Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele aflate n curs de certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor
ONG-uri, societ i comerciale etc. i stingerea crean ei cu Comisia European .
476 "Sume n curs de declarare/certificare - alte institu ii publice dect cele finan ate
integral din buget i alte entit i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele n curs de declarare la Autorit ile de Certificare dup virarea sumelor
datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. c tre Autorit ile de
Management i stingerea crean ei cu Comisia European .
etc.

Contul 4513 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii -


INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Management/Agen iile de pl i in eviden a
sumelor aferente instrumentelor structurale, fondurilor pentru agricultur , fondurilor de la
buget i a altor fonduri ce urmeaz a fi ncasate de la Autorit ile de
Certificare/Ministerul Agriculturii.
Contul 4513 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele de primit de la Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar
n credit sumele primite. Soldul debitor exprim sumele de primit de la Autorit ile de
Certificare/Ministerul Agriculturii.
Contul 4513 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
117.01 "Rezultatul reportat - institu ii finan ate integral din buget"
- cu sumele de primit de c tre Autorit ile de Management de la Autorit ile de
Certificare reprezentnd sume avansate din buget pentru plata crean elor bugetare ale
bugetului Uniunii Europene, precum i a altor sume datorate Comisiei Europene.
etc.
Contul 4513 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
7701 "Finan area de la bugetul de stat "
- cu sumele ncasate de la Autorit ile de Certificare dup efectuarea de c tre Comisia
European a pl ii finale n cadrul programului opera ional n situa ia n care au fost
aplicate prevederile art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 - n
cazul mecanismului pl ilor directe;
- cu sumele ncasate de la Autorit ile de Certificare reprezentnd sume recuperate
ulterior de la beneficiari n anii urm tori reprezentnd debite aferente fondurilor externe
nerambursabile postaderare, n situa ia mecanismului pl ilor directe.
etc.
Contul 4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i in eviden a
sumelor din instrumente structurale, fonduri pentru agricultur , fonduri de la buget i alte
fonduri care se restituie Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.
Contul 4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz sumele de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar n
debit se nregistreaz sumele restituite. Soldul creditor al contului exprim sumele de
restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.
Contul 4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
Contul 4515 "Sume de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI":
- cu sumele de primit de Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur de la
Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, aferente Fondului European Agricol
de Dezvoltare Rural i datorate Ministerului Agriculturii.
4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele neutilizate din prefinan are datorate Autorit ilor de Certificare;
- cu sumele neutilizate din pl i intermediare i datorate Autorit ilor de Certificare;
- cu sumele datorate Autorit ii de Certificare i Plat de Autorit ile de Management
care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte, n cazul aplic rii prevederilor art. 82 pct. 2
din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notific rii primite de la Autorit ile
de Certificare, reprezentnd debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a
major rilor de ntrziere.
678 "Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la bugetul de stat"
- cu sumele de primit de la bugetul de stat i datorate Autorit ilor de Certificare i
Plat de Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe,
reprezentnd crean e bugetare ale bugetului Comisiei Europene i/sau bugetului de stat;
- cu sumele necesare rentregirii conturilor Autorit ii de Certificare i Plat de
Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe, n cazul aplic rii
prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele necesare pentru acoperirea consecin elor financiare ale suspend rii pl ilor
de c tre Autorit ile de Certificare sau de Comisia European i pentru acoperirea
consecin elor financiare ale dezangaj rii automate.
etc.
Contul 4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele neutilizate din prefinan are i pl i intermediare transferate de Autorit ile
de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte, n conturile de disponibil
din fonduri externe nerambursabile pentru finan area programelor opera ionale ale
Autorit ilor de Certificare;
- cu sumele provenite din debitele recuperate, transferate Autorit ilor de Certificare.
5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile"
- cu sumele reprezentnd debite datorate Comisiei Europene transferate de Autorit ile
de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte, n conturile de disponibil
ale Autorit ilor de Certificare;
- cu sumele reprezentnd prefinan are restituit Autorit ilor de Certificare.
7701 "Finan area de la bugetul de stat"
- cu sumele reprezentnd crean e bugetare ale bugetului Comisiei Europene i/sau
bugetului de stat i a altor cheltuieli de la bugetul de stat transferate de Autorit ile de
Management n conturile Autorit ilor de Certificare.
etc.

Contul 4515 "Sume de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i


Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur ine eviden a
sumelor de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit,
reprezentnd pl i efectuate c tre beneficiari, aferente Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rural .
Contul 4515 "Sume de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de
la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, iar n credit sumele ncasate.
Soldul debitor exprim sumele de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural
i Pescuit.
Contul 4515 "Sume de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" se debiteaz prin creditul contului:
4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur de la
Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, aferente Fondului European Agricol
de Dezvoltare Rural i datorate Ministerului Agriculturii.
etc.
Contul 4515 "Sume de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile":
- cu sumele transferate de Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit n
contul de disponibil al Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur , reprezentnd
finan are extern nerambursabil din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural .
5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la buget
aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele reprezentnd cofinan are aferent Fondului European Agricol de
Dezvoltare Rural transferate de Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit n
contul de disponibil al Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur .
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
reprezentnd prefinan are aferent Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural ,
n contul de disponibil al Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur .
etc.

Contul 4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE


STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Management in eviden a avansurilor din
prefinan are i pl i intermediare primite de la Autorit ile de Certificare.
Contul 4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de
pasiv. n creditul contului se nregistreaz avansurile din prefinan are i pl i intermediare
primite de la Autorit ile de Certificare, iar n debit justificarea sumelor avansate. Soldul
creditor al contului exprim avansurile primite i nejustificate.
Contul 4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin
debitul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, ONG-uri, societ i
comerciale etc. urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor eligibile.
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele ncasate de la Autorit ile de Certificare de Autorit ile de Management
care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte, reprezentnd prefinan are din fonduri
externe nerambursabile i de la buget;
- cu sumele ncasate de la Autorit ile de Certificare reprezentnd pl i intermediare
din fonduri externe nerambursabile.
etc.
Contul 4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin
creditul urm toarelor conturi:
4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele neutilizate din prefinan are datorate Autorit ilor de Certificare;
- cu sumele neutilizate din pl i intermediare i datorate Autorit ilor de Certificare;
- cu sumele datorate Autorit ii de Certificare i Plat , de Autorit ile de Management
care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte, n cazul aplic rii prevederilor art. 82 pct. 2
din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
475 "Sume n curs de declarare/certificare - institu ii publice finan ate integral din
buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I
ALTE FONDURI"
- cu sumele autorizate, nscrise n Declara ia de cheltuieli i transmise Autorit ilor de
Certificare reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de
stat i bugetele fondurilor speciale;
- cu sumele corectate urmare certific rii de c tre Autorit ile de Certificare - n ro u.
476 "Sume n curs de declarare/certificare - alte institu ii publice dect cele finan ate
integral din buget i alte entit i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele autorizate, nscrise n Declara ia de cheltuieli i transmise Autorit ilor de
Certificare, dup virarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, ONG-uri,
societ i comerciale etc.
etc.

452 "Sume datorate Agen iilor de Implementare/Autorit ilor de


Management/Agen iilor de Pl i - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" este cont de pasiv i se dezvolt astfel:
4521 "Sume datorate Agen iilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA"
4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"

Contul 4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -


INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii in eviden a
sumelor din fonduri pentru agricultur , fonduri de la buget i alte fonduri, datorate
Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i pentru derularea
proiectelor/programelor/m surilor de pia .
Contul 4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz sumele datorate Agen iilor de Pl i, iar n debit se nregistreaz sumele
pl tite.
Soldul creditor exprim sumele datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de
Pl i.
Contul 4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferen elor nefavorabile
de curs valutar aferente opera iunilor financiare efectuate de Autorit ile de Certificare i
datorate Autorit ilor de Management.
4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul
pl ilor directe, reprezentnd sume provenite din prefinan are nejustificate Comisiei
Europene n termen de 24 luni de la acordarea acestora.
668 "Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele provenind din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Na ional a
Romniei, datorate Autorit ilor de Management.
etc.
Contul 4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele pl tite Autorit ilor de Management n cazul aplic rii prevederilor art. 82
pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene dup efectuarea pl ii finale;
- cu sumele pl tite Autorit ilor de Management reprezentnd dobnzi ncasate.
5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile"
- cu sumele transferate Autorit ilor de Management dup certificarea cheltuielilor din
fonduri transferate de la buget.
etc.

Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE


STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare, Autorit ile de Management,
Ministerul Agriculturii i Agen iile de Pl i in eviden a sumelor de recuperat de la
beneficiari.
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de
recuperat de la beneficiari, iar n credit se nregistreaz sumele recuperate.
Soldul debitor al contului exprim sumele de recuperat de la beneficiari.
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite aferente fondurilor
externe nerambursabile, compensate de Comisia European cu pl ile din Instrumente
structurale.
4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite aferente fondurilor
externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, n baza notific rii acesteia.
4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notific rii primite de la Autorit ile
de Certificare, reprezentnd debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli, inclusiv a
major rilor de ntrziere.
4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, ONG-uri, societ i
comerciale etc., urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor eligibile.
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele reprezentnd debite de recuperat de la beneficiari, provenite din
prefinan area din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate
n termenul prev zut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora.
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite din cofinan are;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor pl i efectuate eronat din
cofinan are;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, ONG-uri, societ i
comerciale etc., reprezentnd sume pl tite n plus din fonduri de la buget (cofinan are)
urmare a pl ilor efectuate naintea certific rii cheltuielilor de c tre Autorit ile de
Certificare.
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local, ONG-uri,
societ i comerciale etc., reprezentnd debite - taxa pe valoarea ad ugat ;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local, ONG-uri,
societ i comerciale etc., reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - taxa pe
valoarea ad ugat , urmare pl ilor efectuate eronat naintea certific rii cheltuielilor de
Autorit ile de Certificare.
474 "Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii/institu ii finan ate din bugetul local, ONG-uri,
societ i comerciale etc. urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor
eligibile.
etc.
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ONG-uri, societ i comerciale etc.,
compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile i fonduri de
la buget: cofinan are i taxa pe valoarea ad ugat ).
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, reprezentnd sume
pl tite n plus naintea certific rii de c tre Autorit ile de Certificare aferente fondurilor
externe nerambursabile i fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, provenite din
fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (cofinan are + taxa pe valoarea
ad ugat ) compensate cu sumele datorate acestora, n situa ia n care debitele recuperate
mn n continuare pentru derularea programelor opera ionale, precum i n situa ia n
care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate n conturile Comisiei Europene.
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd debite aferente Fondurilor
externe nerambursabile postaderare;
- cu sumele recuperate de la beneficiari (institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, ONG-uri, societ i
comerciale etc.) urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor eligibile.
5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la buget
aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget reprezentnd
pl i efectuate n plus din cofinan area de la buget naintea certific rii cheltuielilor.
5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd pl i efectuate n plus din
contribu ia na ional - taxa pe valoarea ad ugat , naintea certific rii cheltuielilor
eligibile.
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd debite aferente Fondurilor
externe nerambursabile postaderare, n situa ia indisponibilit ilor temporare de Fonduri
externe nerambursabile postaderare de la Comisia European .
etc.

Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -


INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor datorate
beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., iar n
debit se nregistreaz sumele pl tite. Soldul creditor al contului exprim sumele datorate
beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4507 "Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari - ONG-uri,
societ i comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare
reprezentnd sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. n contul
pl ilor efectuate;
- cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare
reprezentnd sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., corectate
urmare autoriz rii de c tre Autorit ile de Management - n ro u;
- cu sumele transmise Autorit ilor de Certificare cuprinse n Declara iile de Cheltuieli
ale Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ii directe, reprezentnd
sume de primit de la Comisia European datorate beneficiarilor ONG-uri, societ i
comerciale etc. - n ro u.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget i datorate beneficiarilor ONG-uri, societ i
comerciale etc., reprezentnd cofinan are;
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. din cofinan are
de la buget, corectate urmare autoriz rii acestora de c tre Autorit ile de Management - n
ro u.
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI "
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. solicitate de la
bugetul statului reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - Taxa pe valoarea
ad ugat ;
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. din contribu ia
na ional - taxa pe valoarea ad ugat , corectate urmare autoriz rii Cererilor de
rambursare de c tre Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i - n ro u;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare diferen elor rezultate la
nchiderea par ial /final a programelor opera ionale ca urmare a dep irii sumelor
alocate n euro la nivel de program, instrumente structurale i din cofinan are public
datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare acoperirii consecin elor
financiare ale dezangaj rii automate, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i
comerciale etc.
668 "Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Na ional a
Romniei, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. de c tre
Autorit ile de Certificare.
etc.
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societ i comerciale etc.,
compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile i fonduri de
la buget: cofinan are i taxa pe valoarea ad ugat ).
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din valoarea prefinan rii acordate, prin aplicarea unui procent la
valoarea cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale i de coeziune, transmise
de beneficiari - ONG-uri, societ i comerciale etc., dar nu mai trziu de penultima cerere
de rambursare.
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management din
instrumente structurale n conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.,
dup re inerea prefinan rii acordat acestora, urmare autoriz rii;
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., reprezentnd
sume provenite din dobnzi.
5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la buget
aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management, n
conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., din disponibilul din
cofinan area de la buget.
5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., reprezentnd fonduri de la
bugetul de stat necesare diferen elor rezultate la ncheierea par ial /final a programelor
opera ionale ca urmare a dep irii sumelor alocate n euro la nivel de program opera ional
din instrumente structurale i din cofinan area public prin ncheierea
contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are;
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., reprezentnd sume primite
de la buget necesare acoperirii consecin elor financiare ale suspend rii pl ilor de c tre
Autorit ile de Certificare sau Comisiei Europene i pentru acoperirea consecin elor
financiare ale dezangaj rii automate;
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., reprezentnd alte cheltuieli
dect cele eligibile - Taxa pe valoarea ad ugat .
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. din fonduri
de la buget, n situa ia indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European
reprezentnd pl i intermediare.
etc.

Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE


STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i/Ministerul Agriculturii in eviden a avansurilor acordate
beneficiarilor din prefinan are.
Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz avansurile
acordate beneficiarilor din prefinan are, iar n credit avansurile justificate. Soldul debitor
al contului exprim avansurile acordate beneficiarilor i nejustificate.
Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul urm toarelor conturi:
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu avansurile acordate beneficiarilor din prefinan area din fonduri externe
nerambursabile sau din fonduri de la buget n situa ia indisponibilit ilor temporare de
fonduri de la Comisia European .
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentnd prefinan area din fonduri de la
buget n situa ia indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European .
etc.
Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele reprezentnd debite de recuperat de la beneficiari, provenite din
prefinan area din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate
n termenul prev zut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora.
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din valoarea prefinan rii acordate, prin aplicarea unui procent la
valoarea cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale i de coeziune, transmise
de beneficiari - ONG-uri, societ i comerciale etc., dar nu mai trziu de penultima cerere
de rambursare.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI "
- cu sumele deduse din valoarea prefinan rii acordate, prin aplicarea unui procent la
valoarea cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale i de coeziune, transmise
de beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii publice finan ate din buget local, dar nu mai trziu de penultima Cerere de
rambursare.
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul
pl ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din prefinan area acordat beneficiarilor finan i integral din buget
n cursul anului 2008.
etc.

Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor datorate
beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii finan ate din buget local.
Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele
datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local, iar n debit se nregistreaz sumele pl tite.
Soldul creditor al contului exprim sumele datorate beneficiarilor - institu ii publice
finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget
local.
Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare
reprezentnd sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local;
- cu sumele de primit de la Comisia European nscrise n Declara iile de
cheltuieli/Cererile de rambursare, reprezentnd sume datorate beneficiarilor - institu ii
publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din
buget local, corectate urmare autoriz rii de c tre Autorit ile de Management - n ro u;
- cu sumele transmise Autorit ilor de Certificare cuprinse n Declara iile de cheltuieli
ale Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe, reprezentnd
sume de primit de la Comisia European , datorate beneficiarilor - institu ii publice
finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget
local;
- cu sumele transmise Autorit ilor de Certificare cuprinse n Declara iile de cheltuieli
ale Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe corectate
urmare certific rii de Autoritatea de Certificare i Plat , reprezentnd sume de primit de
la Comisia European datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - n ro u.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd cofinan are datorate beneficiarilor -
institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii
publice finan ate din buget local;
- cu sumele reprezentnd cofinan are datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate
din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget
local, corectate urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre Autoritatea de
Management - n ro u.
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentnd taxa pe valoarea ad ugat
datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local;
- cu sumele datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local, din
contribu ia na ional - taxa pe valoarea ad ugat , corectate urmare autoriz rii cererilor de
rambursare de c tre Autoritatea de Management - n ro u;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare diferen elor rezultate la
nchiderea par ial /final a programelor opera ionale ca urmare a dep irii sumelor
alocate n euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile i din cofinan are
public datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri
proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare acoperirii consecin elor
financiare ale dezangaj rii automate, datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate
din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget
local.
668 "Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Na ional a
Romniei, datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri
proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, de c tre Autorit ile de Certificare.
etc.
Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, reprezentnd sume
pl tite n plus naintea certific rii de c tre Autorit ile de Certificare aferente fondurilor
externe nerambursabile i fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, provenite din
fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (cofinan are + taxa pe valoarea
ad ugat ) compensate cu sumele datorate acestora, n situa ia n care debitele recuperate
mn n continuare pentru derularea programelor opera ionale precum i n situa ia n
care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate n conturile Comisiei Europene.
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din valoarea prefinan rii acordate, prin aplicarea unui procent la
valoarea cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale i de coeziune, transmise
de beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii publice finan ate din buget local, dar nu mai trziu de penultima Cerere de
rambursare.
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local din instrumente structurale, dup re inerea
prefinan rii acordate acestora, urmare autoriz rii cheltuielilor;
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii, venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local reprezentnd sume provenite din dobnzi.
5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la buget
aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local, dup re inerea prefinan rii acordate acestora
din disponibilul din cofinan area de la buget, urmare autoriz rii cheltuielilor.
5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local, reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile (taxa pe valoarea ad ugat ), urmare autoriz rii cheltuielilor;
- cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare i Plat /Autorit ile de
Management n conturile beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, reprezentnd
finan area de la bugetul de stat a sumelor necesare diferen elor rezultate la nchiderea
par ial /final a programelor opera ionale ca urmare a dep irii sumelor alocate n euro la
nivel de program opera ional din Instrumente structurale i din cofinan area public prin
ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are.
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu sumele transferate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, reprezentnd
indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia European , dup autorizarea
cheltuielilor de Autorit ile de Management.
etc.

Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor de primit de la buget
reprezentnd prefinan are, cofinan are, indisponibilit i temporare de fonduri de la
Comisia European .
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de
la buget, iar n credit se nregistreaz sumele primite. Soldul debitor exprim sumele de
primit de la buget.
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget i datorate beneficiarilor ONG-uri, societ i
comerciale etc., reprezentnd cofinan are;
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. din cofinan are
de la buget, corectate urmare autoriz rii acestora de c tre Autorit ile de Management - n
ro u.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd cofinan are datorate beneficiarilor -
institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii
publice finan ate din buget local;
- cu sumele reprezentnd cofinan are datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate
din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget
local, corectate urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre Autoritatea de
Management - n ro u.
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget, reprezentnd prefinan are de la buget n situa ia
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate altor
beneficiari finan i integral de la buget de c tre Autorit ile de Certificare - n cazul
pl ilor directe (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentnd prefinan are de la buget n situa ia
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate
Autorit ilor de Management de c tre Autorit ile de Certificare - n cazul pl ilor
indirecte (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentnd pl i intermediare de la buget n cazul
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate altor
beneficiari finan i integral de la buget de c tre Autorit ile de Certificare - n cazul
pl ilor directe (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentnd pl i intermediare de la buget n situa ia
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate
Autorit ilor de Management de c tre Autorit ile de Certificare - n cazul pl ilor
indirecte (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului).
etc.
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget.
5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la buget
aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele ncasate transferate de la buget pentru cofinan area programelor
opera ionale.
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu sumele ncasate transferate de la buget reprezentnd prefinan are n situa ia
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European .
etc.

Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor de restituit bugetului,
reprezentnd sume provenite din prefinan are, cofinan are, indisponibilit i temporare de
fonduri de la Comisia European r mase neutilizate sau recuperate de la beneficiari.
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele de restituit
bugetului, iar n debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprim sumele de
restituit bugetului.
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite din cofinan are;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor pl i efectuate eronat din
cofinan are;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, ONG-uri, societ i
comerciale etc., reprezentnd sume pl tite n plus din fonduri de la buget (cofinan are),
urmare a pl ilor efectuate naintea certific rii cheltuielilor de c tre Autorit ile de
Certificare.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget, reprezentnd prefinan are de la buget n cazul
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate altor
beneficiari finan i integral de la buget de c tre Autorit ile de Certificare - n cazul
pl ilor directe (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentnd prefinan are de la buget n cazul
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate
Autorit ilor de Management de c tre Autorit ile de Certificare - n cazul pl ilor
indirecte (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentnd pl i intermediare de la buget n cazul
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate altor
beneficiari finan i integral de la buget de c tre Autorit ile de Certificare - n cazul
pl ilor directe (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului);
- cu sumele de primit de la buget, reprezentnd pl i intermediare de la buget n cazul
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate
Autorit ilor de Management de c tre Autorit ile de Certificare - n cazul pl ilor directe
(sume ce urmeaz s fie restituite bugetului).
etc.
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget.
5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la buget
aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinan are, transferate la bugetul de stat de
Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management la sfr itul perioadei de
programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite.
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinan are i pl i intermediare n situa ia
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European , transferate la bugetul
de stat de Autorit ile de Certificare la sfr itul perioadei de programare sau la solicitarea
ordonatorului principal de credite.
etc.

Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n
contul pl ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont se ine eviden a sumelor datorate bugetului n contul pl ilor
efectuate din ramburs ri de fonduri externe nerambursabile postaderare, nregistrate la
momentul depunerii cererilor de rambursare/declara iilor de cheltuieli de c tre beneficiari
la Autorit ile de Management/Ministerul Agriculturii.
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n
contul pl ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" este un cont pasiv. n creditul contului se
nregistreaz datoria fa de buget, iar n debit, sumele virate la buget.
Soldul creditor al contului reprezint sume datorate bugetului la un moment dat.
Contabilitatea analitic se ine pe tipuri de bugete din care s-a efectuat cheltuiala
ini ial (plata).
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n
contul pl ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la Comisia European nscrise n Cererile de rambursare ale
beneficiarilor institu ii publice finan ate integral din buget reprezentnd sume datorate
bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n
contul pl ilor efectuate;
- cu sumele de primit de la Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului
de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n contul
pl ilor efectuate, corectate urmare autoriz rii/certific rii de c tre Autorit ile de
Management/Autorit ile de certificare - n ro u;
- cu sumele transmise Autorit ilor de Certificare, cuprinse n Declara iile de Cheltuieli
ale Autorit ilor de Management, care utilizeaz mecanismul pl ii directe, reprezentnd
sume de primit de la Comisia European datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor
sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale - n ro u.
668 "Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE,
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobnzi aferente contului n euro de la Banca Na ional a
Romniei, datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat, bugetelor
fondurilor speciale, de c tre Autorit ile de Certificare.
etc.
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n
contul pl ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele deduse din prefinan area acordat beneficiarilor finan i integral din buget
n cursul anului 2008.
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat i bugetelor
fondurilor speciale din instrumente structurale n contul pl ilor efectuate de beneficiarii
finan i integral din buget, urmare a certific rii cheltuielilor de Autorit ile de
Certificare;
- cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat i bugetelor
fondurilor speciale n contul pl ilor efectuate de beneficiarii finan i integral din buget,
urmare a certific rii cheltuielilor de Autorit ile de Certificare, reprezentnd sume
provenite din dobnzi.
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu sumele virate beneficiarilor institu ii publice finan ate integral din buget, dup
certificarea cheltuielilor de c tre Autorit ile de Certificare/Agen ii de Pl i/Ministerul
Agriculturii, n situa ia indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia
European .

Contul 456 "Sume de primit i de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile i


cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI" este cont bifunc ional i se dezvolt astfel:
4561 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD,
ISPA";
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI";
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".

Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor de primit de la buget pentru
alte cheltuieli dect cele eligibile, care sunt datorate beneficiarilor/Agen iilor de Pl i.
Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul
contului se nregistreaz sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile, iar n credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprim sumele de primit
de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile.
Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferen elor nefavorabile
de curs valutar aferente opera iunilor financiare efectuate de Autorit ile de Certificare i
datorate Autorit ilor de Management.
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. solicitate de la
bugetul statului reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - Taxa pe valoarea
ad ugat ;
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. din contribu ia
na ional - taxa pe valoarea ad ugat , corectate urmare autoriz rii Cererilor de
rambursare de c tre Autorit ile de Management - n ro u;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare diferen elor rezultate la
nchiderea par ial /final a programelor opera ionale ca urmare a dep irii sumelor
alocate n euro la nivel de program opera ional, din instrumente structurale i din
cofinan are public datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare acoperirii consecin elor
financiare ale dezangaj rii automate, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i
comerciale etc.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentnd taxa pe valoarea ad ugat
datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local;
- cu sumele datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local, din
contribu ia na ional - taxa pe valoarea ad ugat corectate urmare autoriz rii cererilor de
rambursare de c tre Autoritatea de Management - n ro u;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare diferen elor rezultate la
nchiderea par ial /final a programelor opera ionale, ca urmare a dep irii sumelor
alocate n euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile i din cofinan are
public datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri
proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare acoperirii consecin elor
financiare ale dezangaj rii automate, datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate
din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget
local.
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget necesare pentru plata crean elor bugetare ale
bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recupereaz de la beneficiari de Autorit ile
de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte i se restituie bugetului;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare rentregirii conturilor
Autorit ii de Certificare i Plat urmare a notific rii, n cazul aplic rii prevederilor art.
82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 sume necesare pl ii
crean elor bugetare datorate bugetului Comisiei Europene.
etc.
Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru
alte cheltuieli dect cele eligibile datorate beneficiarilor institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din bugetul local,
ONG-uri, societ i comerciale etc.
5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile"
- cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - taxa
pe valoarea ad ugat pentru beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din bugetul local, ONG-
uri, societ i comerciale etc.;
- cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd sume pentru diferen e de curs valutar i
sume necesare pl ii crean elor bugetare ale bugetului Comisiei Europene;
- cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd prefinan are restituit Autorit ii de
Certificare i Plat de c tre Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul
pl ilor indirecte n situa ia aplic rii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei
Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd sume necesare diferen elor rezultate la
nchiderea par ial /final a programelor opera ionale ca urmare a dep irii sumelor
alocate n euro la nivel de program opera ional din instrumente structurale i din
cofinan area public sumelor necesare pentru acoperirea consecin elor financiare ale
suspend rii pl ilor i consecin elor financiare ale dezangaj rii automate.
etc.

Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor de restituit bugetului,
reprezentnd sume provenite din alte cheltuieli dect cele eligibile r mase neutilizate sau
recuperate de la beneficiari.
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. n creditul
contului se nregistreaz sumele de restituit bugetului, reprezentnd alte cheltuieli dect
cele eligibile r mase neutilizate, iar n debit sumele restituite. Soldul creditor al contului
exprim sumele de restituit bugetului.
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local, ONG-uri,
societ i comerciale etc., reprezentnd debite - taxa pe valoarea ad ugat ;
- cu sumele de recuperat de la beneficiari institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local, ONG-uri,
societ i comerciale etc. reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - taxa pe valoarea
ad ugat , urmare pl ilor efectuate eronat naintea certific rii cheltuielilor de Autorit ile
de Certificare.
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la buget, necesare pentru plata crean elor bugetare ale
bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recupereaz de la beneficiari de Autorit ile
de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte i se restituie bugetului;
- cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare rentregirii conturilor
Autorit ii de Certificare i Plat , urmare a notific rii n cazul aplic rii prevederilor art.
82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006, sume necesare pl ii
crean elor bugetare datorate bugetului Comisiei Europene.
etc.
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele
eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR ,
FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru
alte cheltuieli dect cele eligibile datorate beneficiarilor institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din bugetul local,
ONG-uri, societ i comerciale etc.
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele virate bugetului de stat reprezentnd prefinan are restituit bugetului n
cazul aplic rii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.
1083/2006.
5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile"
- cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget,
reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile virate la bugetul statului de Autorit ile de
Certificare/Autorit ile de Management;
- cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentnd achitarea unor debite datorate
Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a major rilor de ntrziere ca urmare a
nerecuper rii la timp de la beneficiari, virate la buget de Autorit ile de
Management/Autorit ile de Certificare.
etc.

Contul 457 "Sume avansate i de recuperat de la Agen iile de


Implementare/Autorit ile de Management - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" este cont bifunc ional i se dezvolt astfel:
4571 "Sume de recuperat de la Agen iile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA"
4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
Contul 4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii in eviden a
sumelor avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i din prefinan are i
pl i intermediare.
Contul 4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i din
prefinan are i pl i intermediare, iar n credit sumele justificate. Soldul debitor al
contului exprim sumele avansate i nejustificate.
Contul 4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele avansate Autorit ilor de Management din prefinan are i pl i
intermediare din fonduri externe nerambursabile.
5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
- cu sumele avansate Autorit ilor de Management din fonduri de la buget reprezentnd
prefinan are pentru programele/proiectele opera ionale n situa ia indisponibilit ilor
temporare de fonduri de la Comisia European - pl i indirecte;
- cu sumele avansate Autorit ilor de Management din fonduri de la buget n cazul
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European pentru continuarea
finan rii programelor/proiectelor.
etc.
Contul 4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autorit ile de Management care utilizeaz
mecanismul pl ilor indirecte, reprezentnd sume din prefinan are n cazul aplic rii
prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele nscrise n Declara iile de Cheltuieli primite de la Autorit ile de
Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte, aferente instrumentelor
structurale;
- cu sumele corectate urmare necertific rii integrale a sumelor din Declara iile de
Cheltuieli ale Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte,
aferente instrumentelor structurale (n ro u).
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele neutilizate de Autorit ile de Management ncasate n conturile de
disponibilit i ale Autorit ilor de Certificare.
etc.

Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -


INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii in eviden a
sumelor de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i, reprezentnd
sume pl tite n plus, sume neutilizate, debite recuperate, dobnzi/penalit i la debite
recuperate.
Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele de recuperat reprezentnd sume neutilizate, debite recuperate,
dobnzi/penalit i la debite, iar n credit sumele recuperate. Soldul debitor al contului
exprim sumele de recuperat.
Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i,
reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile i compensate de Comisia
European cu pl ile din Instrumente structurale, n baza notific rii acesteia.
4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autorit ile de Management i datorate Comisiei
Europene, n baza notific rii acesteia.
4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul
pl ilor directe, reprezentnd sume provenite din prefinan are nejustificate Comisiei
Europene n termen de 24 luni de la acordarea acestora.
4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autorit ile de Management care utilizeaz
mecanismul pl ilor indirecte, reprezentnd sume din prefinan are n cazul aplic rii
prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
etc.
Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
5151 "Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile"
- cu sumele ncasate de la Autorit ile de Management reprezentnd prefinan are
nejustificat n termen de 24 luni de la acordarea acesteia, n cazul aplic rii prevederilor
art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele ncasate de la Autorit ile de Management reprezentnd debite recuperate
n situa ia n care r mn n continuare n conturi pentru derularea programelor
opera ionale;
- cu sumele ncasate de la Autorit ile de Management n situa ia n care debitele
recuperate sunt virate n conturile Comisiei Europene.
etc.

Contul 458 "Sume de primit/de restituit Agen iilor/Autorit ilor de


Implementare/Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management/Agen iilor de
Pl i (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" devine cont bifunc ional i se dezvolt astfel:
- contul 4581 "Sume de primit de la Agen iile/Autorit ile de Implementare - PHARE,
ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)";
- contul 4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la
beneficiarii finali)";
- contul 4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la
beneficiarii finali)".

Contul 4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de


Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)
Cu ajutorul acestui cont, institu iile publice - beneficiari finali - in eviden a sumelor de
primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management/Agen iile de
Pl i/Ministerul Agriculturii, reprezentnd instrumente structurale, fonduri pentru
agricultur , fonduri de la buget i alte fonduri.
Contul 4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali) este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de
primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management/Agen iile de
Pl i/Ministerul Agriculturii, iar n credit sumele primite. Soldul debitor al contului
exprim sumele de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i/Ministerul Agriculturii.
Contul 4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali) se debiteaz prin creditul conturilor:
7721 "Subven ii de la bugetul de stat"
- cu sumele solicitate Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de
beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii publice finan ate din buget local nscrise n Cererile de Rambursare ale acestora,
aferente contribu iei na ionale;
- cu sumele corectate aferente contribu iei na ionale, urmare autoriz rii/certific rii
sumelor cuprinse n Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - institu ii publice finan ate
din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local
- n ro u.
775 "Finan are din fonduri externe nerambursabile postaderare"
- cu sumele solicitate Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de
beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii publice finan ate din buget local nscrise n Cererile de Rambursare ale acestora,
aferente instrumentelor structurale;
- cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autoriz rii/certific rii
sumelor cuprinse n Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - institu ii publice finan ate
din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local
- n ro u.
etc.
Contul 4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali) se crediteaz prin debitul conturilor:
4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)
- cu sumele de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management
compensate cu sumele de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management - fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (cofinan are i taxa
pe valoarea ad ugat ) urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor
cuprinse n cererile de rambursare.
4585 "Avansuri primite de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i reprezentnd prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI (la beneficiari finali)"
- cu sumele reprezentnd prefinan are deduse din sumele de rambursat n contul
pl ilor efectuate.
5211 "Disponibil al bugetului local"
- cu sumele ncasate, rambursate de c tre Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management din instrumente structurale, fonduri de la buget - cofinan are + taxa pe
valoarea ad ugat .
560 "Disponibil al institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii"
- cu sumele ncasate, rambursate de c tre Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management din instrumente structurale i fonduri de la buget: cofinan are i taxa pe
valoarea ad ugat .
561 "Disponibil al institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii i
subven ii"
- cu sumele ncasate, rambursate de c tre Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management din instrumente structurale i fonduri de la buget: cofinan are i taxa pe
valoarea ad ugat .
etc.

Contul 4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de


Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)"
Cu ajutorul acestui cont, institu iile publice - beneficiari finali - in eviden a sumelor de
restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management/Agen iilor de
Pl i/Ministerul Agriculturii, reprezentnd instrumente structurale, fonduri pentru
agricultur , fonduri de la buget i alte fonduri.
Contul 4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele de
restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i, iar
n debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprim sumele de restituit.
Contul 4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)" se crediteaz prin debitul urm toarelor conturi:
117.02 "Rezultatul reportat - bugetul local"
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget
(cofinan are i taxa pe valoarea ad ugat ) datorate Autorit ii de Certificare/Autorit ii de
Management n anul urm tor exerci iului financiar n care s-au nregistrat veniturile,
pentru pl ile efectuate eronat naintea certific rii sumelor cuprinse n cererile de
rambursare.
117.10 "Rezultatul reportat - institu ii publice i activit i finan ate integral sau par ial
din venituri proprii"
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget
(cofinan are i taxa pe valoarea ad ugat ) datorate Autorit ii de Certificare/Autorit ii de
Management n anul urm tor exerci iului financiar n care s-au nregistrat veniturile,
pentru pl ile efectuate eronat naintea certific rii sumelor cuprinse n cererile de
rambursare.
4585 "Avansuri primite de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i reprezentnd prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
- cu sumele reprezentnd debite provenite din prefinan area primit de beneficiari,
nejustificat n termenul prev zut n contractul de finan are.
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispozi ii legale"
- cu sumele reprezentnd debite aferente instrumentelor structurale i fondurilor de la
buget, notificate de Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management, datorate de
beneficiari institu ii publice finan ate integral din buget, institu ii publice finan ate din
venituri proprii i subven ii/venituri proprii i institu ii finan ate din buget local.
7721 "Subven ii de la bugetul de stat"
- cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autorit ii de
Certificare/Autorit ii de Management de c tre beneficiari - institu ii publice finan ate
integral sau par ial din venituri proprii, institu ii finan ate din buget local n cursul
aceluia i exerci iu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume
pl tite n plus naintea certific rii sumelor cuprinse n cererile de rambursare.
775 "Finan are din fonduri externe nerambursabile postaderare"
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autorit ii
de Certificare/Autorit ii de Management de c tre beneficiari - institu ii publice finan ate
integral sau par ial din venituri proprii, institu ii finan ate din buget local n cursul
aceluia i exerci iu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume
pl tite n plus naintea certific rii sumelor cuprinse n cererile de rambursare.
etc.
Contul 4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)" se debiteaz prin creditul urm toarelor conturi:
4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)
- cu sumele de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management
compensate cu sumele de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management - fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (cofinan are i taxa
pe valoarea ad ugat ) urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor
cuprinse n cererile de rambursare.
560 "Disponibil al institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii"
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i integral din venituri proprii reprezentnd debite aferente fondurilor
externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget;
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i integral din venituri proprii reprezentnd sume pl tite n plus urmare
pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor nscrise n Declara iile de cheltuieli.
561 "Disponibil al institu iilor publice finan ate din venituri proprii i subven ii"
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i din venituri proprii i subven ii reprezentnd debite aferente
fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget;
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i din venituri proprii i subven ii reprezentnd sume pl tite n plus
urmare pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor nscrise n Declara iile de
cheltuieli.
7701 "Finan area de la bugetul de stat"
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i integral din buget reprezentnd debite aferente fondurilor externe
nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget.
7702 "Finan area de la bugetele locale"
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i de la bugetele locale reprezentnd debite aferente fondurilor externe
nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget;
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i de la bugetele locale reprezentnd sume pl tite n plus urmare
pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor nscrise n Declara iile de cheltuieli.
7703 "Finan area de la bugetul asigur rilor sociale de stat"
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i de la bugetul asigur rilor sociale de stat reprezentnd debite aferente
fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget.
7704 "Finan area din bugetul asigur rilor pentru omaj"
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i din bugetul asigur rilor pentru omaj reprezentnd debite aferente
fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget.
7705 "Finan area din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate"
- cu sumele restituite Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de c tre
beneficiarii finan i din bugetul fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate
reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor
de la buget.
etc.

Contul 4585 "Avansuri primite de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de


Management/Agen iile de Pl i reprezentnd prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)
Cu ajutorul acestui cont beneficiarii finali in eviden a sumelor avansate de Autorit ile
de Certificare/Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i sub form de prefinan are.
Contul 4585 "Avansuri primite de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i reprezentnd prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" (la beneficiari finali) este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz sumele avansate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i, iar n debit sumele justificate.
Soldul creditor al contului exprim sumele avansate de Autorit ile de
Certificare/Autorit ile de Management/Agen iile de Pl i sub form de prefinan are i
nejustificate.
Contul 4585 "Avansuri primite de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i reprezentnd prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" (la beneficiari finali) se crediteaz prin debitul urm toarelor
conturi:
5211 "Disponibil al bugetului local"
- cu sumele reprezentnd prefinan area primit de la Autorit ile de
Certificare/Autorit ile de Management.
560 "Disponibil al institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii"
- cu sumele primite de institu iile publice finan ate integral din venituri proprii,
reprezentnd prefinan are de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management.
561 "Disponibil al institu iilor publice finan ate din venituri proprii i subven ii"
- cu sumele primite de institu ii publice finan ate par ial din venituri proprii,
reprezentnd prefinan are de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management.
etc.
Contul 4585 "Avansuri primite de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i reprezentnd prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI" (la beneficiari finali) se debiteaz prin creditul urm toarelor
conturi:
4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)
- cu sumele reprezentnd prefinan are deduse din sumele de rambursat n contul
pl ilor efectuate.
Contul 4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)"
- cu sumele reprezentnd debite provenite din prefinan area primit de beneficiari,
nejustificat n termenul prev zut n contractul de finan are.
etc.

Contul 474 "Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene -


INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI".
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii in eviden a
sumelor declarate i/sau solicitate de Autorit ile de Management care utilizeaz
mecanismul pl ilor indirecte/Agen iile de Pl i n baza Declara iei de cheltuieli/Solicit ri
de fonduri ale acestora, aflate n curs de declarare la Comisia European .
Contul 474 "Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n debitul contului se
nregistreaz sumele declarate i/sau solicitate de Autorit ile de Management/Agen iile
de Pl i n baza Declara iei de cheltuieli/Solicit ri de fonduri ale acestora, aflate n curs
de certificare la Autorit ile de Certificare i n curs de declarare la Comisia European
iar n credit se nregistreaz sumele certificate pentru care s-a ntocmit Declara ia de
cheltuieli la Comisia European . Soldul debitor al contului exprim sumele aflate n curs
de certificare i declarare la Comisia European .
Contul 474 "Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele aflate n curs de declarare la Comisia European dup virarea sumelor n
contul pl ilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale i stingerea crean ei cu Comisia European ;
- cu sumele aflate n curs de certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor
(institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii
finan ate din buget local) i stingerea crean ei cu Comisia European .
4507 "Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari - ONG-uri,
societ i comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele aflate n curs de certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor
ONG-uri, societ i comerciale etc. i stingerea crean ei cu Comisia European .
4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele nscrise n Declara iile de cheltuieli primite de la Autorit ile de
Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte, aferente instrumentelor
structurale;
- cu sumele corectate urmare necertific rii integrale a sumelor din Declara iile de
Cheltuieli ale Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte,
aferente instrumentelor structurale (n ro u).
etc.
Contul 474 "Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4503 "Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate cuprinse n Declara ia de Cheltuieli i solicitate Comisiei
Europene.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii/institu ii finan ate din bugetul local, ONG-uri,
societ i comerciale etc. urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor
eligibile.
etc.
475 "Sume n curs de declarare/certificare - institu ii publice finan ate integral din
buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I
ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul
pl ilor indirecte i Agen iile de Pl i/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor
autorizate i declarate la Autorit ile de Certificare/Agen iile de Pl i n vederea
certific rii acestora, reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor
sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale n contul pl ilor efectuate.
Contul 475 "Sume n curs de declarare/certificare - institu ii publice finan ate integral
din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR
I ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele
declarate la Autorit ile de Certificare/Agen iile de Pl i, iar n debit se nregistreaz
sumele certificate de c tre Autorit ile de Certificare/Organismul Coordonator al
Agen iilor de Pl i. Soldul creditor al contului exprim sumele declarate de c tre
Autorit ile de Management n vederea certific rii acestora de c tre Autorit ile de
Certificare, reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de
stat, bugetelor fondurilor speciale n contul pl ilor efectuate.
Contul 475 "Sume n curs de declarare/certificare - institu ii publice finan ate integral
din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR
I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele autorizate, nscrise n Declara ia de cheltuieli i transmise Autorit ii de
Certificare reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de
stat i bugetele fondurilor speciale;
- cu sumele corectate urmare certific rii de c tre Autorit ile de Certificare - n ro u.
etc.
475 "Sume n curs de declarare/certificare - institu ii publice finan ate integral din
buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I
ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate de Autorit ile de Certificare i virate de Autorit ile de
Management a sumelor n contul pl ilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigur rilor
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale i stingerea crean ei cu Comisia European .
etc.

476 "Sume n curs de declarare/certificare - alte institu ii publice dect cele finan ate
integral din buget i alte entit i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul pl i
indirecte i Agen iile de Pl i/Ministerul Agriculturii in eviden a sumelor aflate n curs
de declarare la Autorit ile de Certificare n vederea certific rii acestora, dup virarea
sumelor datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri
proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, ONG-uri, societ i comerciale etc.
Contul 476 "Sume n curs de declarare/certificare - alte institu ii publice dect cele
finan ate integral din buget i alte entit i - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" este un cont de activ. n
debitul contului se nregistreaz sumele aflate n curs de declarare la Autorit ile de
Certificare iar n credit se nregistreaz sumele declarate la Autorit ile de Certificare.
Soldul debitor al contului exprim sumele aflate n curs de declarare la Autorit ile de
Certificare, n vederea certific rii acestora.
Contul 476 "Sume n curs de declarare/certificare - alte institu ii publice dect cele
finan ate integral din buget i alte entit i - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se debiteaz prin creditul
conturilor:
4505 "Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele n curs de declarare la Autorit ile de Certificare, dup virarea sumelor de
Autorit ile de Management c tre beneficiari - institu ii finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local i stingerea crean ei
cu Comisia European .
4507 "Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari - ONG-uri,
societ i comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele n curs de declarare la Autorit ile de Certificare, dup virarea sumelor
datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. c tre Autorit ile de
Management i stingerea crean ei cu Comisia European .
etc.
476 "Sume n curs de declarare/certificare - alte institu ii publice dect cele finan ate
integral din buget i alte entit i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI" se crediteaz prin debitul conturilor:
4516 "Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele autorizate, nscrise n Declara ia de cheltuieli i transmise Autorit ilor de
Certificare, dup virarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, ONG-uri,
societ i comerciale etc.
etc.

558 "Disponibil din contribu ia na ional aferent programelor/proiectelor finan ate din
fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ i se dezvolt astfel:
Contul 5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la
buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile";
Contul 5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli
dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile";
Contul 5583 "Disponibil n valut din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area
de la buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile".
Contul 5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la
buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autorit ile
de Management in eviden a sumelor primite din cofinan are de la buget aferente
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile.
Contul 5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la
buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" este
un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate n lei, reprezentnd
cofinan area de la buget, iar n credit se nregistreaz pl ile efectuate. Soldul debitor al
contului exprim disponibilul n lei din cofinan are existent n cont.
Contul 5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la
buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" se
debiteaz prin creditul conturilor:
4515 "Sume de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit -
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele reprezentnd cofinan are aferent Fondului European Agricol de
Dezvoltare Rural transferate de Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit n
contul de disponibil al Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur .
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget, reprezentnd
pl i efectuate n plus din cofinan area de la buget naintea certific rii cheltuielilor.
4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele ncasate, transferate de la buget pentru cofinan area programelor
opera ionale.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate ntre conturile de disponibilit i.
etc.
Contul 5581 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area de la
buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile" se
crediteaz prin debitul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., din disponibilul din
cofinan area de la buget.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local, dup re inerea prefinan rii acordate acestora
din disponibilul din cofinan area de la buget, urmare autoriz rii cheltuielilor.
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinan are, transferate la bugetul de stat de
Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management la sfr itul perioadei de
programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate ntre conturile de disponibilit i.
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate"
- cu sumele reprezentnd comisioane bancare.
etc.

Contul 5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli
dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autorit ile
de Management in eviden a sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile,
primite de la buget pentru finan area unor programe sau proiecte finan ate din fonduri
externe nerambursabile.
Contul 5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli
dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele
ncasate reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile, iar n credit se nregistreaz
sumele pl tite pentru realizarea programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont.
Contul 5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli
dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" se debiteaz prin creditul conturilor:
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd pl i efectuate n plus din
contribu ia na ional - taxa pe valoarea ad ugat , naintea certific rii cheltuielilor
eligibile.
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - taxa
pe valoarea ad ugat pentru beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din bugetul local, ONG-
uri, societ i comerciale etc.;
- cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd sume pentru diferen e de curs valutar i
sume necesare pl ii crean elor bugetare ale bugetului Comisiei Europene;
- cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd prefinan are restituit Autorit ilor de
Certificare de c tre Autorit ile de Management, n situa ia aplic rii prevederilor art. 82
pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd sume necesare diferen elor rezultate la
nchiderea par ial /final a programelor opera ionale ca urmare a dep irii sumelor
alocate n euro la nivel de program opera ional din instrumente structurale i din
cofinan area public a sumelor necesare pentru acoperirea consecin elor financiare ale
suspend rii pl ilor i consecin elor financiare ale dezangaj rii automate.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate ntre conturile de disponibilit i.
etc.
Contul 5582 "Disponibil n lei din contribu ia na ional reprezentnd alte cheltuieli
dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" se crediteaz prin debitul conturilor:
4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele reprezentnd debite datorate Comisiei Europene transferate de Autorit ile
de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor indirecte n conturile de disponibil
ale Autorit ilor de Certificare;
- cu sumele reprezentnd prefinan are restituit Autorit ilor de Certificare, n cazul
aplic rii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006.
4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate Autorit ilor de Management dup certificarea cheltuielilor din
fonduri de la buget.
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. reprezentnd fonduri de la
bugetul de stat necesare diferen elor rezultate la ncheierea par ial /final a programelor
opera ionale ca urmare a dep irii sumelor alocate n euro la nivel de program opera ional
din instrumente structurale i din cofinan area public prin ncheierea
contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are;
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. reprezentnd sume primite de
la buget necesare acoperirii consecin elor financiare ale suspend rii pl ilor de c tre
Autorit ile de Certificare sau Comisiei Europene i pentru acoperirea consecin elor
financiare ale dezangaj rii automate;
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., reprezentnd alte cheltuieli
dect cele eligibile - Taxa pe valoarea ad ugat .
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate de Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management n
conturile beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local, reprezentnd alte cheltuieli dect cele
eligibile (taxa pe valoarea ad ugat ), urmare autoriz rii cheltuielilor;
- cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare i Plat /Autorit ile de
Management n conturile beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, reprezentnd
finan area de la bugetul de stat a sumelor necesare diferen elor rezultate la nchiderea
par ial /final a programelor opera ionale ca urmare a dep irii sumelor alocate n euro la
nivel de program opera ional din Instrumente structurale i din cofinan area public prin
ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are.
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget,
reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile virate la bugetul statului de Autorit ile de
Certificare/Autorit ile de Management;
- cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentnd achitarea unor debite datorate
Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a major rilor de ntrziere ca urmare a
nerecuper rii la timp de la beneficiari, virate la buget de Autorit ile de
Management/Autorit ile de Certificare.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate ntre conturile de disponibilit i.
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate"
- cu sumele reprezentnd comisioane bancare.
etc.

Contul 5583 "Disponibil n valut din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area
de la buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management in
eviden a sumelor primite din cofinan are de la buget aferente programelor/proiectelor
finan ate din fonduri externe nerambursabile.
Contul 5583 "Disponibil n valut din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area
de la buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate
n valut , reprezentnd cofinan area de la buget, iar n credit se nregistreaz pl ile
efectuate. Soldul debitor al contului exprim disponibilul n valut din cofinan are
existent n cont.
Contul 5583 "Disponibil n valut din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area
de la buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile" se debiteaz prin creditul conturilor:
Contul 581 "Viramente interne"
- cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
etc.
Contul 5583 "Disponibil n valut din contribu ia na ional reprezentnd cofinan area
de la buget aferent programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile" se crediteaz prin debitul conturilor:
Contul 462 "Creditori"
- cu sumele pl tite n valut creditorilor/partenerilor/beneficiarilor reprezentnd
cofinan are.
etc.

Contul 559 "Disponibil de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul


indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" este un cont de activ i se dezvolt astfel:
Contul 5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile";
Contul 5592 "Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n
cazul indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile".

Contul 5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul


indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile";
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autorit ile
de Management in eviden a disponibilului reprezentnd prefinan ri i indisponibilit i
temporare de fonduri primite de la buget pentru finan area unor programe sau proiecte
finan ate din fonduri externe nerambursabile n lei.
Contul 5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele
ncasate reprezentnd prefinan are i indisponibilit i temporare de fonduri primite de la
buget, iar n credit se nregistreaz sumele pl tite pentru realizarea
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al
contului reprezint disponibilul existent n cont n lei.
Contul 5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" se debiteaz prin creditul conturilor:
4515 "Sume de primit de la Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit -
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele transferate de Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
reprezentnd prefinan are aferent Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural ,
n contul de disponibil al Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur .
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd debite aferente Fondurilor
externe nerambursabile postaderare, n situa ia indisponibilit ilor temporare de Fonduri
externe nerambursabile postaderare de la Comisia European .
4553 "Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele ncasate, transferate de la buget, reprezentnd prefinan are n situa ia
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European .
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate ntre conturile de disponibilit i.
etc.
Contul 5591 "Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n cazul
indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" se crediteaz prin debitul conturilor:
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. din fonduri
de la buget, n situa ia indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European
reprezentnd pl i intermediare.
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentnd prefinan area din fonduri de la
buget n situa ia indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European .
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele transferate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local,
reprezentnd indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia European , dup
autorizarea cheltuielilor de c tre Autorit ile de Management.
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, indisponibilit i
temporare de fonduri de la Comisia European ) - INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE
FONDURI"
- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinan are i pl i intermediare n situa ia
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European transferate la bugetul
de stat de Autorit ile de Certificare la sfr itul perioadei de programare sau la solicitarea
ordonatorului principal de credite.
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul
pl ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele virate beneficiarilor institu ii publice finan ate integral din buget, dup
certificarea cheltuielilor de c tre Autorit ile de Certificare, n situa ia indisponibilit ilor
temporare de fonduri de la Comisia European .
4572 "Sume avansate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele avansate Autorit ilor de Management din fonduri de la buget reprezentnd
prefinan are pentru programele/proiectele opera ionale n situa ia indisponibilit ilor
temporare de fonduri de la Comisia European - pl i indirecte;
- cu sumele avansate Autorit ilor de Management din fonduri de la buget, n cazul
indisponibilit ilor temporare de fonduri de la Comisia European , pentru continuarea
finan rii programelor/proiectelor.
581 "Viramente interne"
- cu sumele transferate ntre conturile de disponibilit i.
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate"
- cu sumele reprezentnd comisioane bancare.
etc.

Contul 5592 "Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n


cazul indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Management in eviden a disponibilului
reprezentnd prefinan ri i indisponibilit i temporare de fonduri primite de la buget
pentru finan area unor programe sau proiecte finan ate din fonduri externe
nerambursabile n valut .
Contul 5592 "Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n
cazul indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele
ncasate reprezentnd prefinan are i indisponibilit i temporare de fonduri primite de la
buget, iar n credit se nregistreaz sumele pl tite pentru realizarea
programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al
contului reprezint disponibilul existent n cont n valut .
Contul 5592 "Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n
cazul indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" se debiteaz prin creditul conturilor:
Contul 581 "Viramente interne"
- cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie.
etc.
Contul 5592 "Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri n
cazul indisponibilit ilor temporare aferente programelor/proiectelor finan ate din fonduri
externe nerambursabile" se crediteaz prin debitul conturilor:
Contul 462 "Creditori"
- cu sumele pl tite n valut partenerilor/beneficiarilor.
etc.

Contul 668 "Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului -


PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autorit ile de Certificare/Ministerul Agriculturii in eviden a
dobnzilor ce urmeaz a fi alocate programelor/proiectelor.
Contul 668 "Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului -
PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" este un cont de
activ. n debitul contului se nregistreaz dobnzile de alocat programelor opera ionale,
iar n credit, la sfr itul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat
patrimonial. Soldul contului, naintea opera iunilor de nchidere, reprezint totalul
cheltuielilor cu dobnzile de alocat programelor opera ionale efectuate n cursul
perioadei.
La sfr itul perioadei, dup efectuarea opera iunilor de nchidere, contul nu prezint
sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finan are, pe structura clasifica iei
bugetare.
Contul 668 "Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului -
PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se debiteaz prin
creditul conturilor:
4522 "Sume datorate Autorit ilor de Management/Agen iilor de Pl i -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele provenind din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Na ional a
Romniei, datorate Autorit ilor de Management.
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc. -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Na ional a
Romniei, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc., de c tre
Autorit ile de Certificare.
4546 "Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local - INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Na ional a
Romniei, datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri
proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local, de c tre Autorit ile de Certificare.
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul
pl ilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR I ALTE FONDURI"
- cu sumele provenite din dobnzi aferente contului n euro de la Banca Na ional a
Romniei, datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat, bugetelor
fondurilor speciale, de c tre Autorit ile de Certificare.
etc.
Contul 668 "Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat Programului -
PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU
AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" se crediteaz prin
debitul conturilor:
121 "Rezultatul patrimonial"
- la sfr itul perioadei, cu soldul debitor al contului, n vederea nchiderii acestuia i
stabilirii rezultatului patrimonial.

Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la bugetul de stat"
Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la bugetul de stat" este un cont de activ.
n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind transferurile de la bugetul de
stat necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la buget, iar n credit, la sfr itul perioadei, repartizarea
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
Soldul contului, naintea opera iunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor
privind transferurile efectuate n cursul perioadei.
La sfr itul perioadei, dup efectuarea opera iunilor de nchidere, contul nu prezint
sold.
Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finan are, pe structura clasifica iei
bugetare.
Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la bugetul de stat" se debiteaz prin creditul conturilor:
4514 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Ministerului Agriculturii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR , FONDURI
DE LA BUGET I ALTE FONDURI"
- cu sumele de primit de la bugetul de stat i datorate Autorit ilor de Certificare i
Plat de Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe,
reprezentnd crean e bugetare ale bugetului Comisiei Europene i/sau bugetului de stat;
- cu sumele necesare rentregirii conturilor Autorit ii de Certificare i Plat de
Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe, n cazul aplic rii
prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;
- cu sumele necesare pentru acoperirea consecin elor financiare ale suspend rii pl ilor
de c tre Autorit ile de Certificare sau de Comisia European i pentru acoperirea
consecin elor financiare ale dezangaj rii automate.
7701 "Finan area de la bugetul de stat"
- cu pl ile efectuate din contul de finan are bugetar reprezentnd transferurile de la
bugetul de stat necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile postaderare.
etc.
Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la bugetul de stat" se crediteaz prin debitul conturilor:
117.01 "Rezultatul reportat - institu ii finan ate integral din buget"
- cu cheltuielile regularizate privind transferurile efectuate ini ial din bugetul
Autorit ilor de Management care utilizeaz mecanismul pl ilor directe i care ulterior
au fost recuperate de la Autorit ile de Certificare.
121.01 "Rezultatul patrimonial - institu ii publice finan ate integral din buget"
- la sfr itul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i
stabilirii rezultatului patrimonial.
etc.

Contul 7721 "Subven ii de la bugetul statului"


Cu ajutorul acestui cont institu iile publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii
i subven ii, institu ii din buget local - beneficiari finali, in eviden a subven iilor primite
de la buget pentru sus inerea derul rii proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. Contul 7721 "Subven ii de la bugetul
statului" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz veniturile din
subven ii primite de la bugetul de stat, iar n debit, la sfr itul perioadei, veniturile
ncorporate n contul de rezultat patrimonial.
La sfr itul perioadei, contul nu prezint sold.
Contul 7721 "Subven ii de la bugetul statului" se crediteaz prin debitul conturilor:
4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - (la
beneficiarii finali)"
- cu sumele solicitate Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de
beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii publice finan ate din buget local nscrise n Cererile de Rambursare ale acestora,
aferente contribu iei na ionale;
- cu sumele corectate aferente contribu iei na ionale, urmare autoriz rii/certific rii
sumelor cuprinse n Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - institu ii publice finan ate
din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local
- n ro u.
etc.
Contul 7721 "Subven ii de la bugetul statului" se debiteaz prin creditul conturilor:
121 "Rezultatul patrimonial"
- la sfr itul perioadei, cu soldul creditor contului n vederea nchiderii acestuia i
stabilirii rezultatului patrimonial.
4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)
- cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autorit ii de
Certificare/Autorit ii de Management de c tre beneficiari - institu ii publice finan ate
integral sau par ial din venituri proprii, institu ii finan ate din buget local n cursul
aceluia i exerci iu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume
pl tite n plus naintea certific rii sumelor cuprinse n cererile de rambursare.
etc.

Contul 775 "Finan are din fonduri externe nerambursabile postaderare"


Cu ajutorul acestui cont institu iile publice - beneficiari finali - in eviden a sumelor
reprezentnd ramburs ri primite din fonduri externe nerambursabile postaderare. Contul
775 "Finan are din fonduri externe nerambursabile postaderare" este un cont de pasiv. n
creditul contului se nregistreaz sumele rambursate din fonduri externe nerambursabile
postaderare, iar n debit, la sfr itul perioadei, totalul sumelor rambursate din fonduri
externe nerambursabile postaderare se transfer n creditul contului de rezultat
patrimonial, n vederea nchiderii acestora i stabilirii rezultatului patrimonial.
Soldul creditor al contului naintea opera iunii de nchidere, reprezint sumele
rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
La sfr itul perioadei, contul nu prezint sold.
Contabilitatea analitic se conduce distinct pe fiecare program de finan are, pe
structura clasifica iei bugetare.
Contul 775 "Finan are din fonduri externe nerambursabile postaderare" se crediteaz
prin debitul conturilor:
4583 "Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de
Management/Agen iile de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - (la
beneficiarii finali)"
- cu sumele solicitate Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de Management de
beneficiari - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii publice finan ate din buget local nscrise n Cererile de Rambursare ale acestora,
aferente instrumentelor structurale;
- cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autoriz rii/certific rii
sumelor cuprinse n Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - institu ii publice finan ate
din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din buget local
- n ro u.
5201 "Disponibil al bugetului de stat"
- cu sumele ncasate n contul de disponibil al bugetului de stat, reprezentnd
ramburs ri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru pl ile efectuate
anterior de institu iile publice finan ate integral din bugetul de stat.
5251 "Disponibil al bugetului asigur rilor sociale de stat"
- cu sumele ncasate n contul de disponibil al bugetului asigur rilor sociale de stat,
reprezentnd ramburs ri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru pl ile
efectuate anterior de institu iile publice finan ate integral din bugetul asigur rilor sociale
de stat.
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului na ional unic de asigur ri sociale
de s tate"
- cu sumele ncasate n contul de disponibil al Fondului na ional unic de asigur ri
sociale de s tate, reprezentnd ramburs ri din fonduri externe nerambursabile
postaderare pentru pl ile efectuate anterior de institu iile publice finan ate integral din
bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate.
5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigur rilor pentru omaj"
- cu sumele ncasate n contul de disponibil al bugetului asigur rilor pentru omaj,
reprezentnd ramburs ri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru pl ile
efectuate anterior de institu iile publice finan ate integral din bugetul asigur rilor pentru
omaj.
etc.
Contul 775 "Finan are din fonduri externe nerambursabile postaderare" se debiteaz
prin creditul conturilor:
121 "Rezultatul patrimonial"
- la sfr itul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i
stabilirii rezultatului patrimonial.
4584 "Sume de restituit Autorit ilor de Certificare/Autorit ilor de
Management/Agen iilor de Pl i - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI
PENTRU AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" (la
beneficiarii finali)
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autorit ii
de Certificare/Autorit ii de Management de c tre beneficiari - institu ii publice finan ate
integral sau par ial din venituri proprii, institu ii finan ate din buget local n cursul
aceluia i exerci iu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume
pl tite n plus naintea certific rii sumelor cuprinse n cererile de rambursare.
etc.

Contul 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile


postaderare n curs de virare la buget"
Cu ajutorul acestui cont, institu iile publice - beneficiari finali - finan ate integral de la
bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale in
eviden a sumelor solicitate Autorit ilor de Management reprezentnd cota parte din
cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare nscrise n
cererile de rambursare, transmise Autorit ilor de Management.
n debitul contului se nregistreaz sumele solicitate Autorit ilor de Management
precum i ajustarea acestor sume urmare autoriz rii i certific rii acestora par iale de
tre Autorit ile de Management/Autorit ile de Certificare, iar n credit se nregistreaz
sumele virate la bugetul de stat n contul pl ilor efectuate de Autorit ile de
Certificare/Autorit ile de Management.
Soldul contului reprezint sumele solicitate Autorit ilor de Management reprezentnd
cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare
nscrise n cererile de rambursare, transmise Autorit ilor de Management, la un moment
dat.

Contul 8078 "Declara ia de cheltuieli transmis autorit ilor de certificare aferente


proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la
buget de stat"
Cu ajutorul acestui cont, Autorit ile de Management care utilizeaz mecanismul
pl ilor directe, in eviden a sumelor autorizate nscrise n Declara iile de Cheltuieli
aferente proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget,
transmise Autorit ilor de Certificare.
n debitul contului se nregistreaz sumele cuprinse n Declara iile de Cheltuieli
transmise Autorit ilor de Certificare n vederea certific rii acestora precum i ajust rile
acestor sume urmare certific rii de c tre Autorit ile de Certificare, iar n credit se
nregistreaz sumele certificate de Autorit ile de Certificare cuprinse n Declara ia de
Cheltuieli.
Soldul contului reprezint sumele autorizate nscrise n Declara iile de Cheltuieli
aferente proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget
transmise Autorit ilor de Certificare n vederea certific rii acestor sume, existente la un
moment dat.

Contul 8079 "Sume n curs de certificare/declarare la Comisia European aferente


Fondului European de Pescuit"
Cu ajutorul acestui cont, Autoritatea de Certificare i Plat din Ministerul Finan elor
Publice ine eviden a sumelor cuprinse n Declara iile de cheltuieli ntocmite de Agen ia
Na ional pentru Pescuit i Acvacultur , aferente Fondului European de Pescuit, aflate n
curs de certificare/declarare la Comisia European .
n debitul contului se nregistreaz sumele cuprinse n Declara iile de cheltuieli
ntocmite de Agen ia Na ional pentru Pescuit i Acvacultur aflate n curs de certificare
la Autoritatea de Certificare i Plat precum i ajust rile acestor sume urmare certific rii
acestora iar n credit se nregistreaz sumele certificate de Autoritatea de Certificare i
Plat din Declara iile de Cheltuieli i declarate Comisiei Europene.
Soldul contului reprezint sumele cuprinse n Declara iile de Cheltuieli aferente
Fondului European de Pescuit aflate n curs de certificare la Autoritatea de Certificare i
Plat n vederea certific rii acestor sume, existente la un moment dat.

2. Planul de conturi i Monografia privind nregistrarea n contabilitate a opera iunilor


specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget i alte fonduri.

A. Planul de conturi i monografia privind nregistrarea n contabilitate a opera iunilor


specifice cu instrumente structurale, alte fonduri i fonduri de la buget.
A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare i Plat .
A.2. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autorit ii de Certificare i
Plat a opera iunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul
convergen .
A.2.1. Pl i directe
A.2.2. Pl i indirecte
A3. Transpunerea soldurilor conturilor din balan a de verificare a Autorit ii de
Certificare i Plat .
A.4. Planul de conturi utilizat de Autorit ile de Management - Pl i directe.
A.5. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autorit ilor de Management a
opera iunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul
convergen - Pl i directe.
A.6. Planul de conturi utilizat de Autorit ile de Management - Pl i indirecte.
A.7. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autorit ilor de Management a
opera iunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul
convergen - Pl i indirecte.
A.8. Transpunerea soldurilor conturilor din balan a de verificare a Autorit ilor de
Management - Pl i indirecte.
A.9. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - institu ii publice finan ate integral de la
bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat i din bugetele fondurilor speciale
pentru proiectele finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la
buget.
A.10. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor - institu ii
publice finan ate integral de la bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat i din
bugetele fondurilor speciale a opera iunilor aferente derul rii proiectelor din fonduri
externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget.
A.11. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - institu ii publice finan ate din venituri
proprii i subven ii acordate de la buget pentru opera iuni cu fondurile externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget.
A.12. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor - institu ii
publice finan ate din venituri proprii i subven ii acordate de la buget pentru opera iunile
cu fondurile externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget.
A.13. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - institu ii publice finan ate integral din
venituri proprii pentru opera iuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare i
fonduri de la buget.
A.14. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor - institu ii
publice finan ate integral din venituri proprii pentru opera iuni cu fondurile externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget.
A.15. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - institu ii publice care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local pentru fondurile externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la buget.
A.16. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor care au calitatea
de ordonatori de credite ai bugetului local pentru opera iuni cu fonduri externe
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget.
A.17. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Direc iei/Institu iei care
nregistreaz veniturile bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat i bugetelor
Fondurilor speciale din sumele primite de la Comisia European n contul pl ilor
efectuate.
A.1 Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| 117.08 | Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 121.08 | Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 450 | Sume de primit i de restituit Comisiei Europene - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4503 | Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE|
| | STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4504 | Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.1 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - buget de stat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.2 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - bugetul asigur rilor |
| | sociale de stat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.3 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor |
| | speciale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.4 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - buget local |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.5 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - institu ii publice |
| | finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii|
|________________|_____________________________________________________________|
| 4506 | Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE|
| | (PREFINAN ARE) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4507 | Sume de primit de la Comisia European datorate altor |
| | beneficiari - ONG-uri, societ i comerciale etc. |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4522 | Sume datorate Autorit ii de Management |
|________________|_____________________________________________________________|
| 454 | Decont ri cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543 | Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.1 | Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.1.1 | Sume de recuperat de la beneficiari - sume pl tite n plus |
| | IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.1.2 | Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.1.3 | Sume de recuperat de la beneficiari - dobnzi/penalit i la |
| | debite IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.2 | Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.2.1 | Sume de recuperat de la beneficiari - sume pl tite n plus |
| | FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.2.2 | Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB |
| | (cofinan are, alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.2.3 | Sume de recuperat de la beneficiari - dobnzi/penalit i la |
| | debite FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4544 | Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE I |
| | FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societ i comerciale etc.) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545.1 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE - institu ii publice finan ate din |
| | bugetul local |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545.2 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE - institu ii publice finan ate din |
| | venituri proprii/venituri proprii i subven ii |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545.3 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societ i comerciale etc.|
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545.4 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE - institu ii publice finan ate |
| | integral din buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546 | Sume datorate beneficiarilor (institu ii publice finan ate |
| | din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, |
| | institu ii finan ate din buget local); - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.1 | Sume datorate beneficiarilor - institu ii finan ate din |
| | buget local; |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.2 | Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate |
| | din venituri proprii/venituri proprii i subven ii; |
|________________|_____________________________________________________________|
| 455 | Sume de primit i de restituit bugetului (prefinan are, |
| | cofinan are, indisponibilit i temporare de fonduri de la |
| | Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA|
| | BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4553 | Sume de primit de la buget (prefinan are, cofinan are, |
| | indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia |
| | European |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4553.1 | Sume de primit de la buget - prefinan are |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4553.2 | Sume de primit de la buget - cofinan are |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4553.3 | Sume de primit de la buget - indisponibilit i temporare de |
| | fonduri de la Comisia European |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4554 | Sume de restituit bugetului (prefinan are, cofinan are, |
| | indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia |
| | European ) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4554.1 | Sume de restituit bugetului - prefinan are |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4554.2 | Sume de restituit bugetului - cofinan are |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4554.3 | Sume de restituit bugetului - indisponibilit i temporare de|
| | fonduri de la Comisia European |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.1 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGET DE STAT |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.2 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGETUL |
| | ASIGUR RILOR SOCIALE DE STAT |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.3 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGETELE FONDURILOR|
| | SPECIALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 456 | Sume de primit i de restituit bugetului pentru alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE I|
| | FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4563 | Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele|
| | eligibile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4564 | Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect |
| | cele eligibile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 457 | Sume avansate i de recuperat de la Autorit ile de |
| | Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE i FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4572 | Sume avansate Autorit ilor de Management - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4572.1 | Sume avansate Autorit ilor de Management din prefinan are -|
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4572.2 | Sume avansate Autorit ilor de Management pentru continuarea|
| | finan rii programelor opera ionale - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.1 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.1.1 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - sume |
| | pl tite n plus IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.1.2 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - sume |
| | neutilizate IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.1.3 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - debite |
| | IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.1.4 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - |
| | dobnzi/penalit i la debite IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.2 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - FONDURI|
| | DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.2.1 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - sume |
| | pl tite n plus FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.2.2 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - sume |
| | neutilizate FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.2.3 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - debite |
| | FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4573.2.4 | Sume de recuperat de la Autorit ile de Management - |
| | dobnzi/penalit i la debite FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 461 | Debitori |
|________________|_____________________________________________________________|
| 474 | Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 515 | Disponibil din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151 | Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.1 | Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru |
| | finan area programelor opera ionale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.1.01-05 | Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru |
| | finan area programelor opera ionale - pl i indirecte |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.1.06/07 | Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru |
| | finan area programelor opera ionale - pl i directe |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.2 | Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor |
| | externe nerambursabile i fondurilor de la buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.2.01-05 | Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor |
| | externe nerambursabile i fonduri de la buget - pl i |
| | indirecte |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.2.06/07 | Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor |
| | externe nerambursabile i fondurilor de la buget - pl i |
| | directe |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5152 | Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5187 | Dobnzi de ncasat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 558 | Disponibil din contribu ia na ional aferent programelor/ |
| | proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5581 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd |
| | cofinan area de la buget aferent programelor/proiectelor |
| | finan ate din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5581.01-05 | Disponibil din cofinan area de la buget aferent programelor|
| | opera ionale - pl i indirecte |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5581.06/07 | Disponibil din cofinan area de la buget aferent programelor|
| | opera ionale - pl i directe |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente |
| | programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.01-05 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente |
| | programelor opera ionale - cheltuieli indirecte |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.06/07 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente |
| | programelor opera ionale - pl i directe |
|________________|_____________________________________________________________|
| 559 | Disponibil de la buget reprezentnd prefinan ri i fonduri |
| | n cazul indisponibilit ilor temporare aferente |
| | programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5591.1 | Disponibil de la buget reprezentnd prefinan ri pentru |
| | programele opera ionale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5591.1.01-05 | Disponibil de la buget reprezentnd prefinan ri pentru |
| | programele opera ionale - pl i indirecte |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5591.1.06/07 | Disponibil de la buget reprezentnd prefinan ri pentru |
| | programele opera ionale - pl i directe |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5591.2 | Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul |
| | indisponibilit ilor temporare pentru programele |
| | opera ionale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5591.2.01-05 | Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul |
| | indisponibilit ilor temporare pentru programele |
| | opera ionale - pl i indirecte |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5591.2.06/07 | Disponibil de la buget reprezentnd indisponibilit i |
| | temporare de fonduri pentru programele opera ionale - pl i |
| | directe |
|________________|_____________________________________________________________|
| 581 | Viramente interne |
|________________|_____________________________________________________________|
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate |
|________________|_____________________________________________________________|
| 665 | Cheltuieli din diferen e de curs valutar |
|________________|_____________________________________________________________|
| 668 | Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat |
| | programului |
|________________|_____________________________________________________________|
| 765 | Venituri din diferen e de curs valutar |
|________________|_____________________________________________________________|
| 766 | Venituri din dobnzi |
|________________|_____________________________________________________________|
A.2 Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autorit ii de Certificare i
Plat a opera iunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul
convergen
A.2.1. Pl i directe
1. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia European (CE) - Prefinan are

1.1 ncasarea sumelor reprezentnd prefinan are de la Comisia European , n contul


euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de CE - prefinan are | 4506 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.2 Virarea sumelor din contul n euro deschis la BNR n contul de disponibil n lei
de la Trezorerie
a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.3 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor opera ionale de
transport i mediu
a. virare din contul 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.4 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a prefinan rii acordate
beneficiarilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.1 | X | |
| cont | prefinan are - IS | (4545.2, | | |
| | | 4545.3) | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.5 Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari, reprezentnd sume


provenite din prefinan are nejustificate n termenul prev zut din contract/decizie/ordin
de la acordarea acestora

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | X | |
| contabil | beneficiari - debite IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.1 | | X |
| | prefinan are - IS | (4545.2, | | |
| | | 4545.3, | | |
| | | 4545.4) | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.6 ncasarea debitelor de la beneficiari n contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2.06/07 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | | X |
| | beneficiari - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.7 Virarea sumelor recuperate de la beneficiari n vederea continu rii finan rii
programelor opera ionale
a. virare din contul 54.01.05.07 sau 54.01.05.06

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2.06/07 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07


______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.8 Virarea sumelor din contul unui program opera ional pentru continuarea finan rii
altui program opera ional
a. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.07 sau 54.01.01.06

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilit i de fonduri de la Comisia


European reprezentnd prefinan are

2.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd


indisponibilit i de fonduri de la Comisia European

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - | 4553.1 | X | |
| fonduri | prefinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554.1 | | X |
| | prefinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.2 ncasarea sumelor reprezentnd prefinan are de la bugetul statului n contul


54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la | 4553.1 | | X |
| | buget - prefinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.3 Virarea sumelor din prefinan area de la bugetul statului n conturile programelor
opera ionale
a. virare din contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | | X |
| | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1.06/07 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.4 Virarea sumelor din prefinan are c tre beneficiari din contul 54.01.03.06 sau
54.01.03.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.1 | X | |
| cont | prefinan are - IS | (4545.2, | | |
| | | 4545.3) | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1.06/07 | | X |
| | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.5 Virarea sumelor provenite din prefinan are de la bugetul statului din conturile
programelor opera ionale pentru folosirea ulterioar a acestora
a. virare din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1.06/07 | | X |
| | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.6 Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiar reprezentnd sumele


provenite din prefinan area nejustificat n termenul prev zut din contract/decizie/ordin
de finan are de la acordarea acestora

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la | 4543.2.2 | X | |
| contabil | beneficiari - debite FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.1 | | X |
| | prefinan are - IS | (4545.2, | | |
| | | 4545.3) | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.7 ncasarea debitelor de la beneficiari n situa ia n care sumele avansate de la


bugetul de stat nu sunt rentregite cu sumele primite de la Comisia European

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1.06/07 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la | 4543.2.2 | | X |
| | beneficiari - debite FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.8 Rentregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la


Comisia European
a. virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasarea n contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.9 Virarea sumelor la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - | 4554.1 | X | |
| cont | prefinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | | X |
| | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3. Pl i intermediare reprezentnd fonduri structurale i de coeziune de la Comisia


European

A. Opera ii cu beneficiarii finan i integral din buget sau al i beneficiari a c ror


finan are pentru proiectele proprii este cuprins n bugetele ordonatorilor principali de
credite ai bugetului de stat

3.1 nregistrarea crean ei cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de


stat, pe baza declara iei de cheltuieli transmis de autorit ile de management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - buget de stat | | | |
| AM |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - buget de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.2 nregistrarea crean ei cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului


asigur rilor sociale de stat, pe baza declara iei de cheltuieli transmis de autorit ile
de management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| AM | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.2 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.3 nregistrarea crean ei cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor


fondurilor speciale, pe baza declara iei de cheltuieli transmis de autorit ile de
management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| AM | speciale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.3 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.4 n situa ia n care beneficiarii finan i integral din buget au primit n cursul
anului 2008 prefinan are, aceasta se deduce pe parcursul perioadei de implementare a
proiectului, dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare, prin aplicarea unui
procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor
contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are.

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | X | |
| contabil | primite de la CE n contul pl ilor | (4555.2, | | |
| | efectuate - buget de stat (bugetul | 4555.3) | | |
| | asigur rilor sociale de stat, | | | |
| | bugetele fondurilor speciale) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.4 | | X |
| | prefinan are - INSTRUMENTE | | | |
| | STRUCTURALE - institu ii publice | | | |
| | finan ate integral din buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.5 Corectarea crean ei cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului de


stat, dup certificarea cheltuielilor de c tre ACP - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - buget de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.6 Corectarea crean ei cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului


asigur rilor sociale, dup certificarea cheltuielilor de c tre ACP - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.2 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.7 Corectarea crean ei cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetelor


fondurilor speciale dup certificarea cheltuielilor de c tre ACP - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.3 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
3.8 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate bugetului de
stat, bugetului asigur rilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale, urmare
certific rii cheltuielilor de c tre ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | X | |
| cont | primite de la CE n contul pl ilor | (4555.2, | | |
| | efectuate - buget de stat (bugetul | 4555.3) | | |
| | asigur rilor sociale de stat, | | | |
| | bugetele fondurilor speciale) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| | - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.9 Stingerea crean ei cu Comisia European , odat cu virarea sumelor datorate


bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume n curs de certificare/ | 474 | X | |
| contabil | declarare CE | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.10 nregistrarea declara iei de cheltuieli transmis Comisiei Europene reprezentnd


venituri ale bugetului (bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume declarate i solicitate CE | 4503 | X | |
| de |_____________________________________|_______________|_____|______|
| cheltuieli| Sume n curs de certificare/ | 474 | | X |
| ACP + | declarare CE | | | |
| Cerere de | | | | |
| fonduri | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.11 ncasarea sumelor reprezentnd pl i intermediare primite de la Comisia


European , n contul euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.12 Virarea sumelor reprezentnd pl i intermediare primite de la Comisia European ,


din contul n euro deschis la BNR n contul de disponibil n lei de la Trezorerie
a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul - 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.13 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor opera ionale
de transport i mediu
a. virare din contul 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Opera ii cu beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri


proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din bugetul local

3.14 nregistrarea crean ei cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


institu ii publice finan ate din bugetul local, pe baza declara iei de cheltuieli
transmis de autorit ile de management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.4 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - buget local | | | |
| AM |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.15 nregistrarea crean ei cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


- institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, pe
baza declara iei de cheltuieli transmis de autorit ile de management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.5 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - institu ii publice | | | |
| AM | finan ate din venituri proprii, | | | |
| | venituri proprii i subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.16 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor/institu ii publice finan ate din


buget local cu sumele acordate din prefinan are - pe parcursul perioadei de implementare
a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin
aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari
conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are.

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| contabil | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.1 | | X |
| | prefinan are - IS - institu ii | | | |
| | publice finan ate din buget local | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.17 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor/institu ii publice finan ate din


venituri proprii/venituri proprii i subven ii cu sumele acordate din prefinan are - pe
parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere
de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de
rambursare transmise de beneficiari conform
prevederilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are.

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| contabil | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.2 | | X |
| | prefinan are - IS - institu ii | | | |
| | publice finan ate din venituri | | | |
| | proprii/venituri proprii i | | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.18 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate beneficiarilor
(institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii finan ate din buget local)
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| cont | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.19 Stingerea crean ei cu Comisia European , odat cu virarea sumelor datorate


beneficiarilor (institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume n curs de certificare/ | 474 | X | |
| contabil | declarare CE | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.4 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget local | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.5 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii, | | | |
| | venituri proprii i subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.20 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - institu ii publice


finan ate din venituri proprii i subven ii/institu ii finan ate din bugetul local,
urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume n curs de certificare/ | 474 | | X |
| | declarare CE | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.21 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii finan ate din buget
local, cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| contabil | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
3.22 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| contabil | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.23 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile, n situa ia n care nu se efectueaz nregistrarea de la
pct. 3.21 i 3.22

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.24 Sume certificate din declara ia de cheltuieli i solicitate Comisiei Europene


reprezentnd sume datorate beneficiarilor (institu ii publice finan ate din venituri
proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume declarate i solicitate CE | 4503 | X | |
| de |_____________________________________|_______________|_____|______|
| cheltuieli| Sume n curs de certificare/ | 474 | | X |
| ACP + | declarare CE | | | |
| Cerere de | | | | |
| fonduri | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.25 ncasarea sumelor reprezentnd pl i intermediare primite de la Comisia


European , n contul euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.26 Virarea sumelor reprezentnd pl i intermediare primite de la Comisia European ,


din contul n euro deschis la BNR n contul de disponibil n lei de la Trezorerie
a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul - 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.27 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor opera ionale
de transport i mediu
a. virare din contul 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

C. Opera ii cu beneficiari (ONG-uri, societ i comerciale etc.)

3.28 nregistrarea crean ei cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


- ONG-uri, societ i comerciale etc., pe baza declara iei de cheltuieli transmis de
autorit ile de management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la Comisia | 4507 | X | |
| de | European datorate altor beneficiari| | | |
| cheltuieli| - ONG-uri, societ i comerciale etc.| | | |
| AM |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.29 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.


cu sumele acordate din prefinan are - pe parcursul perioadei de implementare a
proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin
aplicarea unui procent la valoarea cererilor rambursare transmise de beneficiari conform
prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.3 | | X |
| | prefinan are - IS - ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc. | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.30 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate din fonduri
externe nerambursabile, dup re inerea prefinan rii, beneficiarilor - ONG-uri, societ i
comerciale etc., naintea certific rii de ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| cont | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.31 Stingerea crean ei cu Comisia European , odat cu virarea sumelor datorate


beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume n curs de certificare/ | 474 | X | |
| contabil | declarare CE | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la Comisia | 4507 | | X |
| | European datorate altor beneficiari| | | |
| | - ONG-uri, societ i comerciale etc.| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.32 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societ i


comerciale etc.) urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor
eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume n curs de certificare/ | 474 | | X |
| | declarare CE | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.33 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societ i comerciale etc.)


cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.34 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile, n situa ia n care nu s-a efectuat nregistrarea de la
pct. 3.33

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.35 Sume certificate din declara ia de cheltuieli i solicitate Comisiei Europene


reprezentnd sume datorate altor beneficiari dect cei finan i integral din buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume declarate i solicitate CE | 4503 | X | |
| de |_____________________________________|_______________|_____|______|
| cheltuieli| Sume n curs de certificare/ | 474 | | X |
| ACP + | declarare CE | | | |
| Cerere de | | | | |
| fonduri | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.36 ncasarea sumelor reprezentnd pl i intermediare primite de la Comisia


European , n contul euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.37 Virarea sumelor reprezentnd pl i intermediare primite de la Comisia European ,


din contul n euro deschis la BNR n contul de disponibil n lei de la Trezorerie
a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul - 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.38 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor opera ionale
de transport i mediu
a. virare din contul 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4. Fonduri de la bugetul statului - Cofinan are

A. Beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i


subven ii, institu ii publice finan ate din bugetul local

4.1 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate beneficiarilor institu ii


publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii
finan ate din buget local

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la buget - | 4553.2 | X | |
| AM | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.2 ncasarea sumelor reprezentnd cofinan are de la bugetul statului n conturile


54.01.02.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | X | |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la | 4553.2 | | X |
| | buget - cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
4.3 Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din
cofinan area de la bugetul statului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| cont | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | | X |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.4 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari institu ii publice finan ate


din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local,
urmare certific rii cheltuielilor de c tre Autoritatea de Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554.2 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.5 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului - | 4554.2 | X | |
| contabil | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553.2 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.6 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| contabil | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.7 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | X | |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.8 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentnd cofinan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - | 4554.2 | X | |
| cont | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | | X |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Beneficiari (ONG-uri, societ i comerciale etc.)

4.9 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate beneficiarilor - ONG-uri,


societ i comerciale etc.

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la buget - | 4553.2 | X | |
| AM | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.10 ncasarea sumelor reprezentnd cofinan are de la bugetul statului n conturile


54.01.02.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | X | |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la | 4553.2 | | X |
| | buget - cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.11 Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din


cofinan area de la bugetul statului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| cont | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | | X |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
4.12 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societ i
comerciale etc., urmare certific rii cheltuielilor de c tre ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554.2 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.13 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului - | 4554.2 | X | |
| contabil | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553.2 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.14 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.15 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | X | |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.16 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentnd cofinan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - | 4554.2 | X | |
| cont | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | | X |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilit i temporare de fonduri de la


Comisia European
5.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - | 4553.3 | X | |
| fonduri | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri de la CE | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554.3 | | X |
| | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri de la CE | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.2 ncasarea sumelor reprezentnd indisponibilit i temporare de fonduri de la


Comisia European de la bugetul statului n contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2 | X | |
| cont | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553.3 | | X |
| | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri de la CE | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.3 Virarea sumelor de la bugetul statului n conturile programelor opera ionale


a. virare din contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2 | | X |
| | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2.06/07 | X | |
| cont | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.4 Virarea din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 a sumelor datorate beneficiarilor
a) Beneficiarii institu ii publice finan ate integral din buget (dup certificarea
cheltuielilor)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | X | |
| cont | primite de la CE n contul pl ilor | (4555.2, | | |
| | efectuate - buget de stat (bugetul | 4555.3) | | |
| | asigur rilor sociale de stat, | | | |
| | bugetele fondurilor speciale) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2.06/07 | | X |
| | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i


subven ii, institu ii publice finan ate din bugetul local (dup autorizarea de c tre AM a
cheltuielilor)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| cont | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2.06/07 | | X |
| | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

c) Beneficiari (ONG-uri, societ i comerciale etc.) (dup autorizarea de c tre AM a


cheltuielilor)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| cont | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2.06/07 | | X |
| | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.5 Rentregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la


Comisia European
a. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2 | X | |
| cont | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.6 Virarea sumelor la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - | 4554.3 | X | |
| cont | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri de la CE | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2 | | X |
| | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6. Fonduri de la bugetul statului - taxa pe valoarea ad ugat

A. Beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i


subven ii, institu ii publice finan ate din bugetul local

6.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd TVA datorate


beneficiarilor institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la buget pentru | 4563 | X | |
| de | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| cheltuieli|_____________________________________|_______________|_____|______|
| AM | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.2 ncasarea sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la bugetul
statului n contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - | | | |
| | cheltuieli directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.3 Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor
reprezentnd taxa pe valoare ad ugat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| cont | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - | | | |
| | cheltuieli directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.4 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari institu ii publice finan ate


din venituri proprii/venituri proprii i subven ii i institu ii publice finan ate din
bugetul local, urmare certific rii cheltuielilor de c tre ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului pentru | 4564 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.5 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului

______________________________________________________________________________
| Document | Explica ie | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului pentru | 4564 | X | |
| contabil | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.6 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - | | | |
| | cheltuieli directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.7. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentnd alte cheltuieli


dect cele eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului pentru | 4564 | X | |
| cont | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - | | | |
| | cheltuieli directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Beneficiari (ONG-uri, societ i comerciale etc.)

6.8. nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd TVA datorate


beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la buget pentru | 4563 | X | |
| de | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| cheltuieli|_____________________________________|_______________|_____|______|
| AM | Sume datorate beneficiarilor - | 4544 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.9 ncasarea sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la bugetul
statului n contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - | | | |
| | cheltuieli directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.10 Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor
reprezentnd taxa pe valoarea ad ugat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| cont | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - | | | |
| | cheltuieli directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.11 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societ i


comerciale etc., urmare certific rii cheltuielilor de c tre ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului pentru | 4564 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
6.12 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului pentru | 4564 | X | |
| contabil | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.13 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - | | | |
| | cheltuieli directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6.14 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentnd alte cheltuieli


dect cele eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului pentru | 4564 | X | |
| cont | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - | | | |
| | cheltuieli directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7. Debite recuperate de la beneficiari

A. n situa ia n care debitele recuperate r mn n continuare n conturi pentru


derularea programelor opera ionale (Comisia European a realizat deja o compensare n
acest sens)

7.1 Notificare de la Comisia European pentru recuperarea debitelor de la beneficiari


a. Debite de recuperat - Instrumente Structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | X | |
| contabil | beneficiari - debite IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. Debite de recuperat - Fonduri de la buget (cofinan are)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | X | |
| contabil | - debite (cofinan are) FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului | 4554.2 | | X |
| | (cofinan are) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

c. Debite de recuperat - Fonduri de la buget (alte cheltuieli dect cele eligibile -


TVA)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | X | |
| contabil | - debite FB (alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului pentru | 4564 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.2 Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor


a) Beneficiari institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| contabil | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | | X |
| | beneficiari - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget (cofinan are + TVA)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| contabil | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB (cofinan are, TVA) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Beneficiari - ONG-uri, societ i comerciale

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | | X |
| | beneficiari - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget (cofinan are + TVA)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB (cofinan are, TVA) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.3 ncasarea debitelor recuperate de la beneficiari n contul 54.01.05.06 sau


54.01.05.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2.06/07 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | | X |
| | beneficiari - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB (cofinan are, alte | | | |
| | cheltuieli dect cele eligibile - | | | |
| | TVA) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.4 Virarea sumelor reprezentnd debite recuperate


a. virare din contul 54.01.05.06/07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2.06/07 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 i 54.01.04.06/07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | X | |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | X | |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - pl i | | | |
| | directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2.06/07 | X | |
| | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. n situa ia n care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate n


conturile Comisiei Europene

7.5 Notificare de la Comisia European pentru recuperarea debitelor de la beneficiari


a. debite de recuperat provenite din Instrumente Structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | X | |
| contabil | beneficiari - debite IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit CE | 4504 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (cofinan are)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | X | |
| contabil | - debite FB (cofinan are) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului | 4554.2 | | X |
| | (cofinan are) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

c. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (alte cheltuieli dect cele
eligibile - TVA)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | X | |
| contabil | - debite FB (alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului pentru | 4564 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.6 Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor


a) Beneficiari institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, institu ii finan ate din buget local

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| contabil | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget (cofinan are + TVA)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| contabil | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB (cofinan are, TVA) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Beneficiari - ONG-uri, societ i comerciale

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | | X |
| | beneficiari - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget (cofinan are + TVA)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB (cofinan are, TVA) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.7. ncasarea debitelor recuperate de la beneficiari n contul 54.01.05.06 sau


54.01.05.07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2.06/07 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | | X |
| | beneficiari - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB (cofinan are, alte | | | |
| | cheltuieli dect cele eligibile - | | | |
| | TVA) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.8. Virarea sumelor provenite din debite recuperate


a. virare din contul 54.01.05.06/07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2.06/07 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 i 54.01.04.06/07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| | - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.06/07 | X | |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | X | |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - pl i | | | |
| | directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.9 Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite, la Comisia European
(la solicitarea CE)
a. virare din contul 54.01.01.06/07

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.10 Virarea la Comisia European a sumelor provenite din debite

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Dispozi ie| Sume de restituit CE | 4504 | X | |
| de plat |_____________________________________|_______________|_____|______|
| extern | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

C. Prefinan are restituit de Autorit ile de Management - n cazul aplic rii


prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

7.11 Eviden ierea sumelor datorate Comisiei Europene reprezentnd prefinan area

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume avansate de CE - prefinan are | 4506 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit CE | 4504 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.12. Constituirea debitelor de recuperat de la autorit ile de management,


reprezentnd sume provenite din prefinan are nejustificate n termen de 24 luni de la
acordarea acestora

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la AM - debite | 4573.1.3 | X | |
| contabil | IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate AM | 4522 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.13 ncasarea sumelor provenite din prefinan are recuperate de la autorit ile de
management n contul 54.01.05.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la AM - debite | 4573.1.3 | | X |
| | IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.14 Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din prefinan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
7.15 ncasarea n contul de euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.16 Virarea sumelor provenite din prefinan area restituit Comisiei Europene

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit CE | 4504 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.17 Virarea sumelor datorate Autorit ilor de Management n cazul aplic rii
prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene dup efectuarea pl ii
finale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate AM | 4522 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

D. n situa ia n care Comisia European a diminuat pl ile din instrumentele


structurale cu sumele provenite din debite apar innd altor autorit i cu competen e n
gestionarea fondurilor comunitare

7.18 Constituirea sumelor de recuperat de la alte autorit i cu competen e n


gestionarea fondurilor comunitare

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Debitori | 461 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate | 4503 | | X |
| | Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7.19 ncasarea sumelor recuperate de la alte autorit i cu competen e n gestionarea


fondurilor comunitare

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Debitori | 461 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
8. Stingerea avansului reprezentnd prefinan area acordat de c tre Comisia European
cu sumele cuprinse n Declara ia de cheltuieli, la ncheierea programului opera ional,
potrivit articolului 84 din Regulamentul Comisiei
Europene nr. 1083/2006

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume avansate de CE - prefinan are | 4506 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

9. ncasarea sumelor reprezentnd plata final de la Comisia european n cadrul


programelor opera ionale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate | 4503 | | X |
| | Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10. Dobnzi

10.1 nregistrarea dobnzii de ncasat la contul n euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Dobnzi de ncasat | 5187 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din dobnzi | 766 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.2 ncasarea dobnzii n contul de disponibil n euro deschis la BNR


a. cursul la data ncas rii este mai mare dect cursul la data nregistr rii

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din diferen e de curs | 765 | | X |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Dobnzi de ncasat | 5187 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. cursul la data ncas rii este mai mic dect cursul la data nregistr rii

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Cheltuieli din diferen e de curs | 665 | | X |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Dobnzi de ncasat | 5187 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.3 Schimbul valutar al dobnzii bonificate

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Ordin de | Viramente interne | 581 | X | |
| cump rare |_____________________________________|_______________|_____|______|
| valut | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.4 ncasarea n contul de trezorerie a c/val dobnzii bonificate

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.5 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor opera ionale
a. virare din contul 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.6 nregistrarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale


etc. reprezentnd dobnzi ncasate

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Dobnzi de transferat CE sau de | 668 | X | |
| de | alocat programului | | | |
| cheltuieli|_____________________________________|_______________|_____|______|
| AM | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.7. nregistrarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor


sociale de s tate i bugetelor fondurilor speciale reprezentnd dobnzi ncasate
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Dobnzi de transferat CE sau de | 668 | X | |
| de | alocat programului | | | |
| cheltuieli|_____________________________________|_______________|_____|______|
| AM | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | (4555.2, | | |
| | efectuate - buget de stat (bugetul | 4555.3) | | |
| | asigur rilor sociale de stat, | | | |
| | bugetele fondurilor speciale) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.8. nregistrarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate


din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii publice finan ate din
buget local, reprezentnd dobnzi ncasate

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Dobnzi de transferat CE sau de | 668 | X | |
| de | alocat programului | | | |
| cheltuieli|_____________________________________|_______________|_____|______|
| AM | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.9 Virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de
stat, bugetelor fondurilor speciale n contul pl ilor efectuate, din sumele provenite
din dobnzi

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | X | |
| cont | primite de la CE n contul pl ilor | (4555.2, | | |
| | efectuate - buget de stat (bugetul | 4555.3) | | |
| | asigur rilor sociale de stat, | | | |
| | bugetele fondurilor speciale) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10.10 Virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societ i comerciale etc.,


din sumele provenite din dobnzi

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| cont | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
10.11 Virarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, din sumele provenite din dobnzi

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| cont | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.06/07 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

11. nregistrarea comisioanelor bancare n situa ia n care acestea vor fi percepute


de c tre Trezorerie pentru conturile de disponibilit i

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Cheltuieli cu serviciile bancare i | 627 | X | |
| cont | asimilate | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5581 | | X |
| | reprezentnd cofinan area de la | | | |
| | buget aferent programelor/ | | | |
| | proiectelor finan ate din fonduri | | | |
| | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor/proiectelor finan ate | | | |
| | din fonduri externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591 | | X |
| | prefinan ri i fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | aferente programelor/proiectelor | | | |
| | finan ate din fonduri externe | | | |
| | nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

12. Finan area de la bugetul de stat a sumelor necesare diferen elor rezultate la
nchiderea par ial /final a programelor opera ionale ca urmare a dep irii sumelor
alocate n euro la nivel de program opera ional din instrumente structurale i din
cofinan are public prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are

A) Beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i


subven ii, institu ii finan ate din buget local

12.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | X | |
| contabil | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

12.2 ncasarea sumelor de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - pl i | | | |
| | directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

12.3 Virarea sumelor beneficiarilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | X | |
| cont | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - pl i | | | |
| | directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B) Beneficiarii - ONG-uri, societ i comerciale etc.

12.4 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | X | |
| contabil | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

12.5 ncasarea sumelor de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - pl i | | | |
| | directe | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

12.6 Virarea sumelor beneficiarilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | X | |
| cont | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.06/07 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - pl i | | | |
| | directe | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

13. Reevaluarea elementelor monetare exprimate n euro: disponibilit ilor,


crean elor i datoriilor la cursul INFO-euro

13.1 n situa ia n care cursul INFO-euro scade


a. reevaluarea datoriilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit CE | 4504 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de CE | 4506 | X | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din diferen e de curs | 765 | | X |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. reevaluarea crean elor i disponibilit ilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Cheltuieli din diferen e de curs | 665 | X | |
| contabil | valutar | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | | X |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

13.2 n situa ia n care cursul INFO-euro cre te


a. reevaluarea crean elor i disponibilit ilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din diferen e de curs | 765 | | X |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
b. reevaluarea datoriilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Cheltuieli din diferen e de curs | 665 | X | |
| contabil | valutar | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit CE | 4504 | | X |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de CE | 4506 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

14. nchiderea conturilor de cheltuieli i venituri la sfr itul perioadei n vederea


stabilirii rezultatului patrimonial

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Rezultatul patrimonial - bugetul | 121.08 | X | |
| contabil | fondurilor externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Cheltuieli cu serviciile bancare i | 627 | | X |
| | asimilate | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Cheltuieli din diferen e de curs | 665 | | X |
| | valutar | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Dobnzi de transferat CE sau de | 668 | | X |
| | alocat programului | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Venituri din diferen e de curs | 765 | X | |
| contabil | valutar | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din dobnzi | 766 | X | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Rezultatul patrimonial - bugetul | 121.08 | | X |
| | fondurilor externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

15. Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la nceputul


exerci iului urm tor

a. excedent patrimonial

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Rezultatul patrimonial - bugetul | 121.08 | X | |
| contabil | fondurilor externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Rezultat reportat - bugetul | 117.08 | | X |
| | fondurilor externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. deficit patrimonial

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Rezultat reportat - bugetul | 117.08 | X | |
| contabil | fondurilor externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Rezultatul patrimonial - bugetul | 121.08 | | X |
| | fondurilor externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

A.2. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autorit ii de Certificare i


Plat a opera iunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul
convergen
A.2.2. Pl i indirecte

1. Fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European - prefinan are

1.1 ncasarea sumelor reprezentnd prefinan are de la Comisia European , n contul


euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de CE - prefinan are | 4506 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.2 Virarea sumelor din contul n euro deschis la BNR, n contul de disponibil n lei
de la Trezorerie
a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.3 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor opera ionale
a. virare din contul 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.4 Virarea din contul 54.01.01.01-05 a prefinan rii acordate autorit ilor de
management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume avansate AM din prefinan are IS| 4572.1 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la bugetul statului - indisponibilit i temporare de fonduri de la


Comisia European reprezentnd prefinan are

2.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd prefinan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la | 4553.1 | X | |
| fonduri | buget - prefinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit | 4554.1 | | X |
| | bugetului - prefinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.2 ncasarea sumelor reprezentnd prefinan are de la bugetul statului n contul


54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la | 4553.1 | | X |
| | buget - prefinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.3 Virarea sumelor din prefinan area de la bugetul statului n conturile programelor
opera ionale
a. virare din contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | | X |
| | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.01-05


______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1.01-05 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.4 Virarea sumelor din prefinan are autorit ilor de management din contul
54.01.03.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume avansate AM din prefinan are | 4572.1 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1.01-05 | | X |
| | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.5 Virarea sumelor din prefinan are de la bugetul statului din conturile programelor
opera ionale pentru folosirea ulterioar a acestora
a. virare din contul 54.01.03.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1.01-05 | | X |
| | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.6 Rentregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la


Comisia European
a. virarea din contul 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.00


______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | X | |
| cont | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.7. Virarea sumelor la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit | 4554.1 | X | |
| cont | bugetului - prefinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.1 | | X |
| | prefinan ri pentru programele | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3. Pl i intermediare reprezentnd fonduri structurale de la Comisia European

3.1 Virarea din contul 54.01.01.01-05 a sumelor datorate autorit ilor de management
din fonduri externe nerambursabile (pe baz de previziune a cash flow-ului)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume avansate AM pentru continuarea | 4572.2 | X | |
| cont | finan rii programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n din fonduri externe | 5151.1.01-05 | | X |
| | nerambursabile pentru finan area | | | |
| | programelor opera iunilor - pl i | | | |
| | indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.2. nregistrarea declara iei de cheltuieli cuprinznd cheltuieli autorizate de


Autorit ile de Management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume n curs de certificare/ | 474 | X | |
| de | declarare CE | | | |
| cheltuieli|_____________________________________|_______________|_____|______|
| AM | Sume avansate AM din prefinan are | 4572.1 | | X |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate AM pentru continuarea | 4572.2 | | X |
| | finan rii programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.3 Corectarea sumelor din declara ia de cheltuieli a autorit ilor de management,


urmare a certific rii (n ro u)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume n curs de certificare/ | 474 | X | |
| contabil | declarare CE | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate AM din prefinan are | 4572.1 | | X |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate AM pentru continuarea | 4572.2 | | X |
| | finan rii programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.4 Sume certificate din declara ia de cheltuieli i solicitate Comisiei Europene

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume declarate i solicitate | 4503 | X | |
| de | Comisiei Europene | | | |
| cheltuieli|_____________________________________|_______________|_____|______|
| ACP + | Sume n curs de certificare/ | 474 | | X |
| Cerere de | declarare CE | | | |
| fonduri | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.5 ncasarea sumelor reprezentnd pl i intermediare primite de la Comisia


European , n contul euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate | 4503 | | X |
| | Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.6 Virarea sumelor reprezentnd pl i intermediare primite de la Comisia European


din contul n euro deschis la BNR
a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Ordin de | Viramente interne | 581 | X | |
| schimb |_____________________________________|_______________|_____|______|
| valutar | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul - 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.7. Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor opera ionale
a. virare din contul 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.8. ncasarea sumelor neutilizate de c tre autorit ile de management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate AM pentru continuarea | 4572.2 | | X |
| | finan rii programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4. Utilizarea fondurilor de la bugetul de stat n cazul indisponibilit ilor


temporare de fonduri de la Comisia European

4.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - | 4553.3 | X | |
| fonduri | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri de la CE | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554.3 | | X |
| | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri de la CE | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.2 ncasarea sumelor de la bugetul de stat n contul 54.01.03.00 reprezentnd


indisponibilit i temporare de fonduri de la Comisia European

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2 | X | |
| cont | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553.3 | | X |
| | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri de la CE | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.3 Virarea sumelor de la bugetul statului n conturile programelor opera ionale


a. virare din contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2 | | X |
| | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2.01-05 | X | |
| cont | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale - | | | |
| | pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.4 Virarea sumelor datorate Autorit ilor de Management din contul 54.01.03.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume avansate AM pentru continuarea | 4572.2 | X | |
| cont | finan rii programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2.01-05 | | X |
| | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale - | | | |
| | pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.5. Rentregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la


Comisia European
a. virare din contul 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.03.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2 | X | |
| cont | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
4.6 Virarea sumelor la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - | 4554.3 | X | |
| cont | indisponibilit i temporare de | | | |
| | fonduri de la CE | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591.2 | | X |
| | fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | pentru programele opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5. Debite recuperate de la autorit ile de management

A. n situa ia n care debitele recuperate r mn n continuare n conturi pentru


derularea programelor opera ionale (CE a realizat deja o compensare n acest sens)

5.1 Notificare de la Comisia European pentru recuperarea debitelor de la


autorit ile de management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la AM - debite | 4573.1.3 | X | |
| contabil | IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate | 4503 | | X |
| | Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.2 ncasarea debitelor recuperate de la autorit ile de management n contul


54.01.05.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la AM - debite | 4573.1.3 | | X |
| | IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.3 Virarea sumelor recuperate din debite n conturile programelor opera ionale
a. virare din contul 54.01.05.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n conturile 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. n situa ia n care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate n


conturile Comisiei Europene

5.4 Notificare de la Comisia European pentru recuperarea debitelor de la


autorit ile de management

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la AM - debite | 4573.1.3 | X | |
| contabil | IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit CE | 4504 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.5 ncasarea debitelor recuperate de la autorit ile de management n contul


54.01.05.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la AM - debite | 4573.1.3 | | X |
| | IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.6 Virarea sumelor reprezentnd debite recuperate de la autorit ile de management


a. virare din contul 54.01.05.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n conturile 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
5.7. Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite la Comisia European
(la solicitarea CE)
a. virare din contul 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.8. Virarea la Comisia European a sumelor provenite din debite

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Dispozi ie| Sume de restituit CE | 4504 | X | |
| de plat |_____________________________________|_______________|_____|______|
| extern | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

C. Prefinan are restituit de Autorit ile de Management - n cazul aplic rii


prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

5.9. Eviden ierea sumelor datorate Comisiei Europene reprezentnd prefinan area

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume avansate de CE - prefinan are | 4506 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit CE | 4504 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.10. Constituirea debitelor de recuperat de la autorit ile de management,


reprezentnd sume provenite din prefinan are nejustificate n termen de 24 luni de la
acordarea acestora

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la AM - debite | 4573.1.3 | X | |
| contabil | IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate AM din prefinan are | 4572.1 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.11. ncasarea sumelor provenite din prefinan are recuperate de la autorit ile de
management n contul 54.01.05.00
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la AM - debite | 4573.1.3 | | X |
| | IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.12. Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din prefinan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | externe nerambursabile i fondurilor| | | |
| | de la buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.13. ncasarea n contul de euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.14. Virarea sumelor reprezentnd prefinan are restituit Comisiei Europene

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit CE | 4504 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

D. n situa ia n care Comisia European a diminuat pl ile din instrumentele


structurale cu sumele provenite din debite apar innd altor autorit i cu competen e n
gestionarea fondurilor comunitare

5.15 Constituirea sumelor de recuperat de la alte autorit i cu competen e n


gestionarea fondurilor comunitare

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Debitori | 461 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate | 4503 | | X |
| | Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.16 ncasarea sumelor recuperate de la alte autorit i cu competen e n gestionarea


fondurilor comunitare
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Debitori | 461 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

6. Stingerea avansului reprezentnd prefinan area acordat de c tre Comisia European


cu sumele cuprinse n Declara ia de cheltuieli, la ncheierea programului opera ional,
potrivit articolului 84 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume avansate de CE - prefinan are | 4506 | X | |
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate | 4503 | | X |
| | Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

7. ncasarea sumelor reprezentnd plata final de la Comisia European n cadrul


programelor opera ionale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate | 4503 | | X |
| | Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

8. Finan area de la buget a sumelor necesare pentru diferen ele nefavorabile de curs
valutar aferente opera iunilor financiare efectuate de Autoritatea de Certificare i
Plat

8.1 nregistrarea sumelor de primit de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | X | |
| contabil | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate Autorit ii de | 4522 | | X |
| | Management | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

8.2 ncasarea sumelor de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.01-05 | X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - pl i | | | |
| | indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget pentru | 4563 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

8.3 Virarea sumelor datorate Autorit ii de Management dup certificare

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate Autorit ii de | 4522 | X | |
| cont | Management | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.01-05 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor opera ionale - pl i | | | |
| | indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

9. Dobnzi

9.1 nregistrarea dobnzii de ncasat n contul n euro deschis la BNR

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Dobnzi de ncasat | 5187 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din dobnzi | 766 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

9.2 ncasarea dobnzii n contul de disponibil n euro deschis la BNR


a. cursul la data ncas rii este mai mare dect cursul la data nregistr rii

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din diferen e de curs | 765 | | X |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Dobnzi de ncasat | 5187 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. cursul la data ncas rii este mai mic dect cursul la data nregistr rii

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| cont | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Cheltuieli din diferen e de curs | 665 | X | |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Dobnzi de ncasat | 5187 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

9.3 Virarea sumelor din contul n euro deschis la BNR, n contul de disponibil n lei
de la Trezorerie
a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

9.4 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor opera ionale
a. virare din contul 54.01.01.00

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.01.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

9.5 nregistrarea sumelor datorate autorit ilor de management din sumele provenite
din dobnzi ncasate

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Dobnzi de transferat CE sau de | 668 | X | |
| de | alocat programului | | | |
| Cheltuieli|_____________________________________|_______________|_____|______|
| - AM | Sume datorate Autorit ilor de | 4522 | | X |
| | Management | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

9.6. Virarea sumelor Autorit ilor de Management, provenite din dobnzi

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate Autorit ilor de | 4522 | X | |
| cont | Management | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile pentru | | | |
| | finan area programelor | | | |
| | opera ionale - pl i indirecte | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

10. nregistrarea comisioanelor bancare n situa ia n care acestea vor fi percepute


de c tre Trezorerie pentru conturile de disponibilit i

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Cheltuieli cu serviciile bancare i | 627 | X | |
| cont | asimilate | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5581 | | X |
| | reprezentnd cofinan area de la | | | |
| | buget aferent programelor/ | | | |
| | proiectelor finan ate din fonduri | | | |
| | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582 | | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile de la buget aferente | | | |
| | programelor/proiectelor finan ate | | | |
| | din fonduri externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil de la buget reprezentnd | 5591 | | X |
| | prefinan ri i fonduri n cazul | | | |
| | indisponibilit ilor temporare | | | |
| | aferente programelor/proiectelor | | | |
| | finan ate din fonduri externe | | | |
| | nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

11. Reevaluarea elementelor monetare exprimate n euro: disponibilit ile, crean ele
i datoriile la cursul INFO-euro

11.1 n situa ia n care cursul INFO-euro scade


a. reevaluarea datoriilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit CE | 4504 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de CE | 4506 | X | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din diferen e de curs | 765 | | X |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. reevaluarea crean elor i disponibilit ilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Cheltuieli din diferen e de curs | 665 | X | |
| contabil | valutar | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | | X |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | | X |
| | externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

11.2 n situa ia n care cursul INFO-euro cre te


a. reevaluarea crean elor i disponibilit ilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume declarate i solicitate CE | 4503 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n valut din fonduri | 5152 | X | |
| | externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din diferen e de curs | 765 | | X |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. reevaluarea datoriilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Cheltuieli din diferen e de curs | 665 | X | |
| contabil | valutar | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit CE | 4504 | | X |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de CE | 4506 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

12. nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli la sfr itul perioadei n vederea


stabilirii rezultatului patrimonial

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Venituri din diferen e de curs | 765 | X | |
| contabil | valutar | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Venituri din dobnzi | 766 | X | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Rezultatul patrimonial - bugetul | 121.08 | | X |
| | fondurilor externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Rezultatul patrimonial - bugetul | 121.08 | X | |
| contabil | fondurilor externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Cheltuieli cu serviciile bancare i | 627 | | X |
| | asimilate | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Cheltuieli din diferen e de curs | 665 | | X |
| | valutar | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Dobnzi de transferat CE sau de | 668 | | X |
| | alocat programului | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

13. Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la nceputul


exerci iului urm tor

a. excedent patrimonial

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Rezultatul patrimonial - bugetul | 121.08 | X | |
| contabil | fondurilor externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Rezultat reportat - bugetul | 117.08 | | X |
| | fondurilor externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. deficit patrimonial

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Rezultat reportat - bugetul | 117.08 | X | |
| contabil | fondurilor externe nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Rezultatul patrimonial - bugetul | 121.08 | | X |
| | fondurilor externe nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

A.3. Transpunerea soldurilor conturilor din balan a de verificare a Autorit ii de


Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| CLASA | GRUPA | CONT | DENUMIRE | CONT | DENUMIRE |
| | | NOU | | VECHI | |
|_______|_______|_______|______________________|_______|_______________________|
| 4 | | | CONTURI DE TER I | | |
|_______|_______|_______|______________________|_______|_______________________|
| | 45 | | DECONT RI CU COMISIA | | |
| | | | EUROPEAN PRIVIND | | |
| | | | FONDURILE | | |
| | | | NERAMBURSABILE | | |
| | | | (PHARE, SAPARD, ISPA,| | |
| | | | INSTRUMENTE | | |
| | | | STRUCTURALE, FONDURI | | |
| | | | PENTRU AGRICULTUR , | | |
| | | | FONDURI DE LA BUGET, | | |
| | | | I ALTE FONDURI.) | | |
|_______|_______|_______|______________________|_______|_______________________|
| | | 4505 | Sume de primit de la | 474 | Sume n curs de |
| | | | Comisia European | | clarificare/declarare |
| | | | reprezentnd venituri| | Comisiei Europene - |
| | | | ale bugetului general| | INSTRUMENTE |
| | | | consolidat - | | STRUCTURALE, FONDURI |
| | | | INSTRUMENTE | | PENTRU AGRICULTUR , |
| | | | STRUCTURALE, FONDURI | | FONDURI DE LA BUGET, |
| | | | PENTRU AGRICULTUR I| | I ALTE FONDURI |
| | | | ALTE FONDURI | | |
|_______|_______|_______|______________________|_______|_______________________|
| | | 4507 | Sume de primit de la | | |
| | | | Comisia European | | |
| | | | datorate altor | | |
| | | | beneficiari - | | |
| | | | ONG-uri, societ i | | |
| | | | comerciale etc. | | |
| | | | INSTRUMENTE | | |
| | | | STRUCTURALE, FONDURI | | |
| | | | PENTRU AGRICULTUR I| | |
| | | | ALTE FONDURI | | |
|_______|_______|_______|______________________|_______|_______________________|
| | | 4506 | Sume avansate de |4506.1 | Avansuri primite de la|
| | | | Comisia European - | | Comisia European sub |
| | | | INSTRUMENTE | | form de prefinan are |
| | | | STRUCTURALE, FONDURI |_______|_______________________|
| | | | PENTRU AGRICULTUR |4506.2 | Pl i intermediare |
| | | | | | primite de la Comisia |
| | | | | | European |
|_______|_______|_______|______________________|_______|_______________________|
| | 4544 | Sume datorate | 4544 | Sume datorate |
| | | beneficiarilor - | | beneficiarilor - |
| | | (ONG-uri, societ i | | INSTRUMENTE |
| | | comerciale etc.) | | STRUCTURALE, FONDURI |
| | | INSTRUMENTE | | PENTRU AGRICULTUR , |
| | | STRUCTURALE, FONDURI | | FONDURI DE LA BUGET I|
| | | PENTRU AGRICULTUR , | | ALTE FONDURI |
| | | FONDURI DE LA BUGET | | |
| | | I ALTE FONDURI | | |
| |_______|______________________| | |
| | 4546 | Sume datorate | | |
| | | beneficiarilor | | |
| | | (institu ii publice | | |
| | | finan ate din | | |
| | | venituri proprii/ | | |
| | | venituri proprii i | | |
| | | subven ii, institu ii| | |
| | | finan ate din buget | | |
| | | local); - | | |
| | | INSTRUMENTE | | |
| | | STRUCTURALE, FONDURI | | |
| | | PENTRU AGRICULTUR I| | |
| | | ALTE FONDURI | | |
| |_______|______________________| | |
| | 4555 | Sume de restituit | | |
| | | bugetului din sume | | |
| | | primite de la Comisia| | |
| | | European n contul | | |
| | | pl ilor efectuate - | | |
| | | INSTRUMENTE | | |
| | | STRUCTURALE, FONDURI | | |
| | | PENTRU AGRICULTUR I| | |
| | | ALTE FONDURI | | |
|_______________|_______|______________________|_______|_______________________|
| | 4545.1| Avansuri acordate | 4545 | Avansuri acordate |
| | | beneficiarilor din | | beneficiarilor din |
| | | prefinan are - | | prefinan are - |
| | | INSTRUMENTE | | INSTRUMENTE |
| | | STRUCTURALE - | | STRUCTURALE |
| | | institu ii publice | | |
| | | finan ate din | | |
| | | bugetul local | | |
| |_______|______________________| | |
| | 4545.2| Avansuri acordate | | |
| | | beneficiarilor din | | |
| | | prefinan are - | | |
| | | INSTRUMENTE | | |
| | | STRUCTURALE - | | |
| | | institu ii publice | | |
| | | finan ate din | | |
| | | venituri | | |
| | | proprii/venituri | | |
| | | proprii i subven ii | | |
| |_______|______________________| | |
| | 4545.3| Avansuri acordate | | |
| | | beneficiarilor din | | |
| | | prefinan are - | | |
| | | INSTRUMENTE | | |
| | | STRUCTURALE - | | |
| | | ONG-uri, societ i | | |
| | | comerciale etc. | | |
| |_______|______________________| | |
| | 4545.4| Avansuri acordate | | |
| | | beneficiarilor din | | |
| | | prefinan are - | | |
| | | INSTRUMENTE | | |
| | | STRUCTURALE - | | |
| | | institu ii publice | | |
| | | finan ate integral | | |
| | | din buget | | |
|_______________|_______|______________________|_______|_______________________|

A.4. Planul de conturi utilizat de Autorit ile de Management


Pl i directe

______________________________________________________________________________
| 117.01 | Rezultatul reportat - institu ii finan ate integral din |
| | buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 450 | Sume de primit i de restituit Comisiei Europene - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.1 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - buget de stat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.2 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - bugetul asigur rilor |
| | sociale de stat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.3 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor |
| | speciale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.4 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - buget local |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.5 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - institu ii publice |
| | finan ate din venituri proprii sau venituri proprii i |
| | subven ii |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4507 | Sume de primit de la Comisia European datorate altor |
| | beneficiari - ONG-uri, societ i comerciale etc. |
|________________|_____________________________________________________________|
| 451 | Sume de primit i de restituit Autorit ilor de |
| | Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET|
|________________|_____________________________________________________________|
| 4513 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4514 | Sume datorate Autorit ii de Certificare i Plat - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 454 | Decont ri cu beneficiarii debitori/creditori- INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4544 | Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546 | Sume datorate beneficiarilor (institu ii publice finan ate |
| | din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, |
| | institu ii finan ate din buget local) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4516.1 | Sume avansate de Autorit ile de Certificare sub form de |
| | prefinan are - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA |
| | BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4516.2 | Sume avansate de Autorit ile de Certificare pentru pl i |
| | intermediare - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA |
| | BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 455 | Sume de primit i de restituit bugetului (prefinan are, |
| | cofinan are, indisponibilit i temporare de fonduri de la |
| | Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA|
| | BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.1 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGET DE STAT |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.2 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGETUL |
| | ASIGUR RILOR SOCIALE DE STAT |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.3 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGETUL FONDURILOR |
| | SPECIALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5XX | Disponibil n lei la trezorerie |
|________________|_____________________________________________________________|
| 581 | Viramente interne |
|________________|_____________________________________________________________|
| 678 | Transferuri pentru proiecte finan ate din fonduri externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 7701 | Finan area de la bugetul de stat |
|________________|_____________________________________________________________|

A.5 Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autorit ilor de Management a


opera iunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul
convergen

Pl i directe

1. Instrumente structurale de la Comisia European solicitate de beneficiari

1.1 nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului


aferente instrumentelor structurale

A. Opera ii cu beneficiarii finan i integral de la buget

a. nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de


stat, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor finan i integral din buget sau
al i beneficiari a c ror finan are pentru proiectele proprii este cuprins n bugetul
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat (facturi etc.)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | X | |
| rambursare| venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - buget de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului


asigur rilor sociale de stat, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor
finan i integral din buget sau al i beneficiari a c ror finan are pentru proiectele
proprii este cuprins n bugetul ordonatorilor principali de credite ai bugetului
asigur rilor sociale de stat (facturi etc.)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | X | |
| rambursare| venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.2 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
c. nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor
fondurilor speciale, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor finan i
integral din buget sau al i beneficiari a c ror finan are pentru proiectele proprii este
cuprins n bugetul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor fondurilor speciale
(facturi etc.)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | X | |
| rambursare| venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.3 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Opera ii cu beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri


proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local

a. nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


- institu ii finan ate din bugetul local

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.4 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - buget local | | | |
| AM |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


- institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.5 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - institu ii publice | | | |
| AM | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

c. nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


- ONG-uri, societ i comerciale etc. aferente fondurilor structurale i de coeziune

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE datorate | 4507 | X | |
| rambursare| altor beneficiari - ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc. | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.2 Corectarea sumelor din cererile de rambursare urmare autoriz rii acestora

A. Opera ii cu beneficiarii finan i integral de la buget

a) Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de


stat, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM aferente fondurilor
structurale i de coeziune - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - buget de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului


asigur rilor sociale de stat, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM
aferente fondurilor structurale i de coeziune - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.2 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

c) Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor


fondurilor speciale, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM, aferente
fondurilor structurale i de coeziune - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.3 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Opera ii cu beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri


proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local

a) Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor -


institu ii finan ate din bugetul local, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de
tre AM - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.4 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget local | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor -


institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, urmare
autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.5 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

C. Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor -


ONG-uri, societ i comerciale etc., urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre
AM, aferente fondurilor structurale i de coeziune - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE datorate | 4507 | X | |
| contabil | altor beneficiari - ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc. | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.3 Transmiterea declara iei de cheltuieli Autorit ii de Certificare i Plat -


aferente fondurilor structurale i de coeziune

A. Opera ii cu beneficiarii finan i integral de la buget

a) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declara iei de cheltuieli


reprezentnd crean e cu Comisia European i sume datorate bugetului de stat - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - buget de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declara iei de cheltuieli


reprezentnd crean e cu Comisia European i sume datorate bugetului asigur rilor sociale
de stat - n ro u
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.2 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

c) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declara iei de cheltuieli


reprezentnd crean e cu Comisia European i sume datorate bugetelor fondurilor speciale
- n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.3 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Opera ii cu beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri


proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local

a) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declara iei de cheltuieli


reprezentnd crean e cu Comisia European i sume datorate beneficiarilor - institu ii
finan ate din buget local - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.4 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - buget local | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declara iei de cheltuieli


reprezentnd crean e cu Comisia European i sume datorate beneficiarilor - institu ii
publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.5 | X | |
| de | venituri ale bugetului general | | | |
| cheltuieli| consolidat - institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - | 4546.2 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

C. Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declara iei de cheltuieli


reprezentnd crean e cu Comisia European i sume datorate altor beneficiari dect cei
finan i integral din buget - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume de primit de la CE datorate | 4507 | X | |
| de | altor beneficiari - ONG-uri, | | | |
| cheltuieli| societ i comerciale etc. | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor | 4544 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.4 nregistrarea declara iei de cheltuieli transmis Autorit ii de Certificare i


Plat n debitului contului 8078 "Declara ia de cheltuieli transmis Autorit ii de
Certificare i Plat aferent proiectelor finan ate din Fonduri externe nerambursabile
postaderare i fonduri de la buget" - cont n afara bilan ului (nregistrarea declara iei
de cheltuieli se efectueaz pentru total fonduri: fonduri structurale i de coeziune i
fonduri de la buget - cofinan are i TVA)
1.5 Corectarea sumelor cuprinse n Declara ia de Cheltuieli transmis Autorit ii de
Certificare i Plat , urmare certific rii acesteia, n debitul contului 8078 "Declara ia
de cheltuieli transmis Autorit ii de Certificare i Plat aferent proiectelor
finan ate din Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget"
1.6 nregistrarea sumelor cuprinse n declara ia de cheltuieli transmis Autorit ii
de Certificare i Plat , urmare certific rii acesteia, n creditul contului 8078
"Declara ia de cheltuieli transmis Autorit ii de Certificare i Plat aferent
proiectelor finan ate din Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la
buget" - cont n afara bilan ului

2. Sume de la bugetul de stat reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile

2.1 Crean e bugetare ale bugetului Comisiei Europene i/sau bugetului de stat
2.1.1 nregistrarea sumelor datorate Autorit ii de Certificare i Plat de la
bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Transferuri pentru proiecte | 678 | X | |
| contabil | finan ate din fonduri externe | | | |
| | nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate ACP | 4514 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.1.2 Virarea n conturile Autorit ii de Certificare i Plat a sumelor reprezentnd


crean e bugetare ale bugetului Uniunii Europene i/sau bugetului de stat i a altor
cheltuieli de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate ACP | 4514 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Finan area de la bugetul de stat | 7701 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.1.3 Constituirea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la ACP | 4513 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Rezultatul reportat - institu ii | 117.01 | | X |
| | finan ate integral din buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.1.4 ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd sume


recuperate ulterior de la beneficiari n anul curent

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Finan area de la bugetul de stat | 7701 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la ACP | 4513 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.1.5 Regularizarea cheltuielilor privind transferurile pentru proiectele finan ate


din fonduri externe nerambursabile odat cu ncasarea sumelor de la Autoritatea de
Certificare i Plat n anul curent

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Rezultatul reportat - institu ii | 117.01 | X | |
| contabil | finan ate integral din buget | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Transferuri pentru proiecte | 678 | | X |
| | finan ate din fonduri externe | | | |
| | nerambursabile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.1.6 ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd sume


recuperate ulterior de la beneficiari n anul urm tor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Finan area de la bugetul de stat | 7701 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la ACP | 4513 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.2 Sume necesare rentregirii conturilor Autorit ii de Certificare i Plat , n


cazul aplic rii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.
1083/2006
2.2.1 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate Autorit ii de
Certificare i Plat , urmare notific rii acesteia

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Transferuri pentru proiecte | 678 | X | |
| contabil | finan ate din fonduri externe | | | |
| | nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate ACP | 4514 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.2.2 nregistrarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat i


datorate bugetului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la ACP | 4513 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Rezultatul reportat - institu ii | 117.01 | | X |
| | finan ate integral din buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.2.3 Virarea n conturile Autorit ii de Certificare i Plat a sumelor necesare, n


cazul aplic rii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.
1083/2006

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate ACP | 4514 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Finan area de la bugetul de stat | 7701 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.2.4 ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd sume


recuperate ulterior de la beneficiari n anii urm tori

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Finan area de la bugetul de stat | 7701 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la ACP | 4513 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.3 Sume necesare pentru acoperirea consecin elor financiare ale suspend rii pl ilor
de c tre Autoritatea de Certificare i Plat sau de Comisia European i pentru
acoperirea consecin elor financiare ale dezangaj rii automate n conformitate cu
prevederile Regulamentelor comunitare
2.3.1 nregistrare sumelor de primit de la bugetul de stat i datorate Autorit ii de
Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Transferuri pentru proiecte | 678 | X | |
| contabil | finan ate din fonduri externe | | | |
| | nerambursabile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate ACP | 4514 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.3.2 Virarea sumelor n conturile Autorit ii de Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate ACP | 4514 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Finan area de la bugetul de stat | 7701 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

A.6 Planul de conturi utilizat de Autorit ile de Management

Pl i indirecte

______________________________________________________________________________
| 121.01 | Rezultatul patrimonial - institu ii publice finan ate |
| | integral din buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 117.01 | Rezultat reportat - institu ii publice finan ate integral |
| | din buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 117.08 | Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 121.08 | Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 450 | Sume de primit i de restituit Comisiei Europene - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.1 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - buget de stat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.2 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - bugetul asigur rilor |
| | sociale de stat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.3 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor |
| | speciale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.4 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - buget local |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4505.5 | Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri|
| | ale bugetului general consolidat - institu ii publice |
| | finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii|
|________________|_____________________________________________________________|
| 4507 | Sume de primit de la Comisia European datorate altor |
| | beneficiari ONG-uri, societ i comerciale etc. |
|________________|_____________________________________________________________|
| 451 | Sume de primit i de restituit Autorit ilor de |
| | Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET|
|________________|_____________________________________________________________|
| 4514 | Sume datorate Autorit ii de Certificare i Plat - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4516 | Sume avansate de Autorit ile de Certificare - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4516.1 | Sume avansate de Autoritatea de Certificare i Plat sub |
| | form de prefinan are - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI |
| | DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4516.2 | Sume avansate de Autorit ile de Certificare pentru pl i |
| | intermediare - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA |
| | BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 454 | Decont ri cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543 | Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.1 | Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.1.1 | Sume de recuperat de la beneficiari - sume pl tite n plus |
| | IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.1.2 | Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.1.3 | Sume de recuperat de la beneficiari - dobnzi/penalit i la |
| | debite IS |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.2 | Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.2.1 | Sume de recuperat de la beneficiari - sume pl tite n plus |
| | FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.2.2 | Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4543.2.3 | Sume de recuperat de la beneficiari - dobnzi/penalit i la |
| | debite FB |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4544 | Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE i |
| | FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societ i comerciale etc.) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4544.1 | Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4544.2 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri,|
| | societ i comerciale etc.) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4544.2.1 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - |
| | COFINAN ARE (ONG-uri, societ i comerciale etc.) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4544.2.2 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE |
| | CHELTUIELI DECT CELE ELIGIBILE (ONG-uri, societ i |
| | comerciale etc.) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545.1 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE - institu ii publice finan ate din |
| | bugetul local |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545.2 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE - institu ii publice finan ate din |
| | venituri proprii/venituri proprii i subven ii |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545.3 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societ i comerciale etc.|
|________________|_____________________________________________________________|
| 4545.4 | Avansuri acordate beneficiarilor din prefinan are - |
| | INSTRUMENTE STRUCTURALE - institu ii publice finan ate |
| | integral din buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546 | Sume datorate beneficiarilor (institu ii publice finan ate |
| | din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, |
| | institu ii finan ate din buget local) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.1 | Sume datorate beneficiarilor - institu ii finan ate din |
| | buget local |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.1.1 | Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE |
| | (institu ii finan ate din buget local) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.1.2 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET |
| | (institu ii finan ate din buget local) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.1.2.1 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - |
| | COFINAN ARE (institu ii finan ate din buget local) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.1.2.2 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE |
| | CHELTUIELI DECT CELE ELIGIBILE (institu ii finan ate din |
| | buget local) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.2 | Sume datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate |
| | din venituri proprii/venituri proprii i subven ii |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.2.1 | Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE |
| | (institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri |
| | proprii i subven ii) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.2.2 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET |
| | (institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri |
| | proprii i subven ii) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.2.2.1 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - |
| | COFINAN ARE (institu ii publice finan ate din venituri |
| | proprii/venituri proprii i subven ii) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4546.2.2.2 | Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE |
| | CHELTUIELI DECT CELE ELIGIBILE (institu ii publice |
| | finan ate din venituri proprii/venituri proprii i |
| | subven ii) |
|________________|_____________________________________________________________|
| 455 | Sume de primit i de restituit bugetului (prefinan are, |
| | cofinan are, indisponibilit i temporare de fonduri de la |
| | Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA|
| | BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4553 | Sume de primit de la buget - cofinan are |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4554 | Sume de restituit bugetului - cofinan are |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - INSTRUMENTE |
| | STRUCTURALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.1 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGET DE STAT |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.2 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGETUL |
| | ASIGUR RILOR SOCIALE DE STAT |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4555.3 | Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia |
| | European n contul pl ilor efectuate - BUGETELE FONDURILOR|
| | SPECIALE |
|________________|_____________________________________________________________|
| 456 | Sume de primit i de restituit bugetului pentru alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE I |
| | FONDURI DE LA BUGET |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4563 | Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele|
| | eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU |
| | AGRICULTUR , FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4563.1 | Sume de primit de la buget - alte cheltuieli dect cele |
| | eligibile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4563.2 | Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei |
| | Europene |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4564 | Sume de restituit bugetului - pentru alte cheltuieli dect |
| | cele eligibile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4564.1 | Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli dect cele |
| | eligibile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 4564.2 | Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei |
| | Europene |
|________________|_____________________________________________________________|
| 475 | Sume n curs de declarare/certificare - institu ii publice |
| | finan ate integral din buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 476 | Sume n curs de declarare/certificare - alte institu ii |
| | publice dect cele finan ate integral din buget i alte |
| | entit i |
|________________|_____________________________________________________________|
| 515 | Disponibil din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151 | Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.1 | Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, |
| | prefinan area i fondul de indisponibilit i temporare de la|
| | bugetul de stat |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.1.01-05 | Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, |
| | prefinan are i fondul de indisponibilit i temporare de la |
| | bugetul de stat pentru finan area programelor opera ionale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.2 | Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor |
| | externe nerambursabile i fondurilor de la buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5151.2.01-05 | Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor |
| | structurale i fondurilor de la buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 558 | Disponibil din contribu ia na ional aferent programelor/ |
| | proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5581 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd |
| | cofinan area de la buget aferent programelor/proiectelor |
| | finan ate din fonduri externe nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5581.01-05 | Disponibil din cofinan area de la buget aferent programelor|
| | opera ionale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente |
| | programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.1 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente |
| | programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.1.1 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile - TVA de la buget aferente |
| | programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.1.1.01-05 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli dect cele eligibile - TVA de la buget aferente |
| | programelor opera ionale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.1.2 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd debite |
| | datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente |
| | programelor/proiectelor finan ate din fonduri externe |
| | nerambursabile |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.1.2.01-05 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd debite |
| | datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente |
| | programelor opera ionale |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.1.3 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli primite de la buget |
|________________|_____________________________________________________________|
| 5582.1.3.01-05 | Disponibil din contribu ia na ional reprezentnd alte |
| | cheltuieli |
|________________|_____________________________________________________________|
| 581 | Viramente interne |
|________________|_____________________________________________________________|
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate |
|________________|_____________________________________________________________|

A.7 Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autorit ilor de Management a


opera iunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul
convergen

Pl i indirecte

1. Prefinan are primit de la Autoritatea de Certificare i Plat

1.1 ncasarea sumelor reprezentnd prefinan are de la Autoritatea de Certificare i


Plat , n conturile 54.01.06.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de ACP - prefinan are | 4516.1 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.2 Plata sumelor reprezentnd prefinan area acordat beneficiarilor din conturile
54.01.06.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.1 | X | |
| cont | prefinan are - IS | (4545.2, | | |
| | | 4545.3) | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.3 Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari reprezentnd sume provenite


din prefinan are nejustificate n termenul prev zut din contract/decizie/ordin de la
acordarea acestuia

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | X | |
| contabil | beneficiari - debite - IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.1 | | X |
| | prefinan are - IS | (4545.2, | | |
| | | 4545.3, | | |
| | | 4545.4) | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.4 ncasarea debitelor de la beneficiari n conturile 54.01.05.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | structurale i fondurilor de la | | | |
| | buget | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la | 4543.1.2 | | X |
| | beneficiari - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

1.5 Virarea sumelor recuperate de la beneficiari n vederea continu rii finan rii
programelor opera ionale
a. virare din contul 54.01.05.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | structurale i fondurilor de la | | | |
| | buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n contul 54.01.06.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Pl i intermediare reprezentnd instrumente structurale de la Comisia European

A. Opera ii cu beneficiarii finan i integral de la buget

2.1 ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd


finan area n avans din instrumente structurale aferente programelor, proiectelor n
conturile 54.0106.01-05 pe baza previziunilor de fluxuri n numerar

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | | X |
| | intermediare | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.2 nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de


stat pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | X | |
| rambursare| venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - buget de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.3 nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului


asigur rilor sociale de stat pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | X | |
| rambursare| venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.2 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.4 nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor


fondurilor speciale pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | X | |
| rambursare| venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.3 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.5 n situa ia n care beneficiarii finan i integral din buget au primit n cursul
anului 2008 prefinan are, aceasta se deduce pe parcursul perioadei de implementare a
proiectului, dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare, prin aplicarea unui
procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform
prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | X | |
| contabil | primite de la CE n contul pl ilor | (4555.2, | | |
| | efectuate - buget de stat (bugetul | 4555.3) | | |
| | asigur rilor sociale de stat, | | | |
| | bugetele fondurilor speciale) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.4 | | X |
| | prefinan are - INSTRUMENTE | | | |
| | STRUCTURALE - institu ii publice | | | |
| | finan ate integral din buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.6 Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de


stat, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - buget de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.7 Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului


asigur rilor sociale de stat, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n
ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.2 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.8 Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor


fondurilor speciale, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.3 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.9 nregistrarea sumelor autorizate i transmiterea declara iei de cheltuieli


Autorit ii de Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume avansate de ACP - prefinan are | 4516.1 | X | |
| de |_____________________________________|_______________|_____|______|
| cheltuieli| Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | X | |
| | intermediare | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume n curs de declarare/ | 475 | | X |
| | certificare - institu ii publice | | | |
| | finan ate integral din buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.10 Corectarea sumelor declarate ACP, dup certificare - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume avansate de ACP - prefinan are | 4516.1 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | X | |
| | intermediare | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume n curs de declarare/ | 475 | | X |
| | certificare - institu ii publice | | | |
| | finan ate integral din buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.11 Corectarea crean elor cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului
- buget de stat, urmare certific rii Autorit ii de Certificare i Plat - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - buget de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.12 Corectarea crean elor cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului
- bugetul asigur rilor sociale de stat, urmare certific rii Autorit ii de Certificare i
Plat - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.2 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.13 Corectarea crean elor cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului
- bugetele fondurilor speciale, urmare certific rii Autorit ii de Certificare i Plat -
n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.3 | | X |
| | primite de la CE n contul pl ilor | | | |
| | efectuate - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.14 Virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor sociale de
stat i bugetelor fondurilor speciale, urmare certific rii cheltuielilor de ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului din sume| 4555.1 | X | |
| cont | primite de la CE n contul pl ilor | (4555.2, | | |
| | efectuate - buget de stat (bugetul | 4555.3) | | |
| | asigur rilor sociale de stat, | | | |
| | bugetele fondurilor speciale) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.15 Stingerea crean elor cu Comisia European , odat cu virarea de c tre Autoritatea
de Management a sumelor la buget
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume n curs de declarare/ | 475 | X | |
| contabil | certificare - institu ii publice | | | |
| | finan ate integral din buget | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.1 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.2 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetul asigur rilor | | | |
| | sociale de stat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.3 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - bugetele fondurilor | | | |
| | speciale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Opera ii cu beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri


proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local

2.16 ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd


finan area n avans din instrumente structurale aferente programelor, proiectelor n
conturile 54.0106.01-05 pe baza previziunilor de flux de numerar

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | | X |
| | intermediare | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.17 nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate


beneficiarilor - institu ii finan ate din buget local, pe baza cererilor de rambursare
ale beneficiarilor (facturi)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.4 | X | |
| rambursare| venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget local | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.1.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.18 nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate


beneficiarilor - institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i
subven ii, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.5 | X | |
| rambursare| venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.2.1 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.19 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii finan ate din buget
local cu sumele acordate din prefinan are - pe parcursul perioadei de implementare a
proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului, prin
aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari
conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.1.1 | X | |
| contabil | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.1 | | X |
| | prefinan are - IS - institu ii | | | |
| | publice finan ate din buget local | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.20 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, cu sumele acordate din prefinan are - pe
parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere
de rambursare a beneficiarului, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de
rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor
contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.2.1 | X | |
| contabil | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.2 | | X |
| | prefinan are - IS - institu ii | | | |
| | publice finan ate din venituri | | | |
| | proprii/venituri proprii i | | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.21 Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


- institu ii finan ate din buget local, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de
tre AM - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.4 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget local | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.1.1 | | X |
| | institu ii finan ate din buget local| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.22 Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


- institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, urmare
autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n ro u
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.5 | X | |
| contabil | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.2.1 | | X |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.23 Virarea sumelor datorate beneficiarilor (institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local),
dup autorizarea cheltuielilor

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.1.1 | X | |
| cont | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.2.1 | X | |
| | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.24 nregistrarea sumelor n curs de declarare la Autoritatea de Certificare i


Plat i stingerea crean elor cu Comisia European dup virarea sumelor de Autoritatea de
Management c tre beneficiari
a) institu ii finan ate din buget local

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume n curs de declarare/ | 476 | X | |
| contabil | certificare - alte institu ii | | | |
| | publice dect cele finan ate | | | |
| | integral din buget i alte entit i | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.4 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - buget local | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) institu ii finan ate din venituri proprii, venituri proprii i subven ii

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume n curs de declarare/ | 476 | X | |
| contabil | certificare - alte institu ii | | | |
| | publice dect cele finan ate | | | |
| | integral din buget i alte entit i | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE reprezentnd| 4505.5 | | X |
| | venituri ale bugetului general | | | |
| | consolidat - institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.25 Transmiterea Declara iei de cheltuieli la Autoritatea de Certificare i Plat


(n luna urm toare efectu rii pl ii datoriilor c tre beneficiari)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume avansate de ACP - prefinan are | 4516.1 | X | |
| de |_____________________________________|_______________|_____|______|
| cheltuieli| Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | X | |
| | intermediare | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume n curs de declarare/ | 476 | | X |
| | certificare - alte institu ii | | | |
| | publice dect cele finan ate | | | |
| | integral din buget i alte entit i | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.26 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (institu ii publice


finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din
buget local), urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | | X |
| | intermediare | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.27 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local) cu
sumele de recuperat
a) institu ii finan ate din buget local

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.1.1 | X | |
| contabil | institu ii finan ate din buget local| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) institu ii finan ate din venituri proprii, venituri proprii i subven ii

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor IS - | 4546.2.1 | X | |
| contabil | institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
2.28 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea
certific rii sumelor eligibile, n situa ia n care nu se efectueaz nregistr rile de la
pct. 2.27 a i b

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.29 Eviden ierea sumelor neutilizate din pl i intermediare i care se restituie la


Autoritatea de Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | X | |
| contabil | intermediare | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate ACP | 4514 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.30 Virarea sumelor neutilizate din pl i intermediare la Autoritatea de Certificare


i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate ACP | 4514 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

C. Opera ii cu beneficiari (ONG-uri, societ i comerciale etc.)

2.31 ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd


finan area n avans din instrumente structurale aferente programelor/proiectelor n
conturile 54.0106.01-05 pe baza previziunilor de fluxuri n numerar

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | | X |
| | intermediare | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
2.32 nregistrarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate
beneficiarilor (ONG-uri, societ i comerciale etc.)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE datorate | 4507 | X | |
| rambursare| altor beneficiari - ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc. | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4544.1 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.33 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societ i comerciale etc.)


cu sumele acordate din prefinan are - pe parcursul perioadei de implementare a
proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului, prin
aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari
conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4544.1 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Avansuri acordate beneficiarilor din| 4545.3 | | X |
| | prefinan are - IS - ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc. | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.34 Corectarea crean elor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor


(ONG-uri, societ i comerciale etc.), urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre
AM - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la CE datorate | 4507 | X | |
| rambursare| altor beneficiari - ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc. | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4544.1 | | X |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.35 Virarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societ i comerciale etc.),


dup re inerea prefinan rii acordate, urmare autoriz rii de c tre AM

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4544.1 | X | |
| cont | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.36 nregistrarea sumelor n curs de declarare la Autoritatea de Certificare i


Plat i stingerea crean elor cu Comisia European odat cu virarea sumelor de
Autoritatea de Management c tre beneficiari
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume n curs de declarare/ | 476 | X | |
| de | certificare - alte institu ii | | | |
| cheltuieli| publice dect cele finan ate | | | |
| AM | integral din buget i alte entit i | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la CE datorate | 4507 | | X |
| | altor beneficiari - ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc. | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.37 Transmiterea Declara iei de cheltuieli la Autoritatea de Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ia| Sume avansate de ACP - prefinan are | 4516.1 | X | |
| de |_____________________________________|_______________|_____|______|
| cheltuieli| Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | X | |
| | intermediare | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume n curs de declarare/ | 476 | | X |
| | certificare - alte institu ii | | | |
| | publice dect cele finan ate | | | |
| | integral din buget i alte entit i | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.38 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societ i


comerciale etc.), urmare a pl ilor efectuate eronat naintea certific rii sumelor
eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume avansate de ACP - pl i | 4516.2 | | X |
| | intermediare | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.39 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societ i comerciale etc.)


cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4544.1 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.40 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile, n situa ia n care nu se efectueaz nregistr rile de la
pct. 2.39

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | X | |
| cont | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.41 Eviden ierea sumelor neutilizate din pl i intermediare, de restituit


Autorit ii de Certificare i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume avansate de Autorit ii de | 4516.2 | X | |
| contabil | Certificare i Plat - pl i | | | |
| | intermediare | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate Autorit ii de | 4514 | | X |
| | Certificare i Plat | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2.42 Virarea sumelor neutilizate din pl i intermediare la Autoritatea de Certificare


i Plat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate Autorit ii de | 4514 | X | |
| cont | Certificare i Plat | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din fonduri | 5151.1.01-05 | | X |
| | externe nerambursabile, prefinan are| | | |
| | i fondul de indisponibilit i | | | |
| | temporare de la bugetul de stat | | | |
| | pentru finan area programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3. Finan area de la bugetul statului - Cofinan are

A. Opera ii cu beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri


proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local

3.1 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate beneficiarilor -


institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii,
institu ii finan ate din buget local

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - | 4553 | X | |
| rambursare| cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2.1 | | X |
| | cofinan are (institu ii finan ate | | | |
| | din buget local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2.1 | | X |
| | cofinan are (institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.2 Corectarea sumelor datorate beneficiarilor - institu ii publice finan ate din
venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local,
urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n ro u
______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - | 4553 | X | |
| rambursare| cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2.1 | | X |
| | cofinan are (institu ii finan ate | | | |
| | din buget local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2.1 | | X |
| | cofinan are (institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.3 ncasarea sumelor reprezentnd cofinan are de la bugetul statului n conturile


54.01.02.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | X | |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.4 Plata din conturile 54.01.02.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor din


cofinan area de la bugetul statului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2.1 | X | |
| cont | cofinan are (institu ii finan ate | | | |
| | din buget local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2.1 | X | |
| | cofinan are (institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | | X |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.5 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - institu ii publice


finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din
buget local, urmare certific rii cheltuielilor de c tre ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.6 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului - | 4554 | X | |
| contabil | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.7 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2 | X | |
| | (institu ii finan ate din buget | | | |
| | local) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.8 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | X | |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.9 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - | 4554 | X | |
| cont | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | | X |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Opera ii cu beneficiarii (ONG-uri, societ i comerciale etc.)

3.10 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate beneficiarilor (ONG-uri,


societ i comerciale etc.)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - | 4553 | X | |
| rambursare| cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4544.2.1 | | X |
| | cofinan are (ONG-uri, societ i | | | |
| | comerciale etc.) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.11 Corectarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societ i comerciale etc.),


urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - | 4553 | X | |
| rambursare| cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4544.2.1 | | X |
| | cofinan are (ONG-uri, societ i | | | |
| | comerciale etc.) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.12 ncasarea sumelor reprezentnd cofinan are de la bugetul statului n conturile


54.01.02.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | X | |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.13 Plata din conturile 54.01.02.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor din


cofinan area de la bugetul statului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4544.2.1 | X | |
| cont | cofinan are (ONG-uri, societ i | | | |
| | comerciale etc.) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | | X |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.14 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societ i


comerciale etc.), urmare certific rii cheltuielilor de c tre ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.15 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului - | 4554 | X | |
| contabil | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.16 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4544.2 | X | |
| contabil | FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc.) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.17 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile, n situa ia n care nu se efectueaz nregistr rile de la
pct. 3.16

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | X | |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

3.18 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - | 4554 | X | |
| cont | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | | X |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4. Finan are de la bugetul statului - Alte cheltuieli dect cele eligibile - Taxa pe
valoarea ad ugat

A. Opera ii cu beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri


proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din buget local

4.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat - TVA

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - TVA | 4563.1 | X | |
| rambursare|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2.2 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| | (institu ii finan ate din buget | | | |
| | local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2.2 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele | | | |
| | eligibile (institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.2 Corectarea sumelor datorate reprezentnd TVA, beneficiarilor - institu ii publice


finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din
buget local, urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume de primit de la buget - TVA | 4563.1 | X | |
| de |_____________________________________|_______________|_____|______|
| cheltuieli| Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2.2 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| | (institu ii finan ate din buget | | | |
| | local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2.2 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele | | | |
| | eligibile (institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.3 ncasarea sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA de la
bugetul statului n conturile 54.01.04.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - TVA | 4563.1 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.4 Plata din conturile 54.01.04.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentnd


alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2.2 | X | |
| cont | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| | (institu ii finan ate din buget | | | |
| | local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2.2 | X | |
| | alte cheltuieli dect cele | | | |
| | eligibile (institu ii publice | | | |
| | finan ate din venituri proprii/ | | | |
| | venituri proprii i subven ii) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.5 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - institu ii publice


finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii, institu ii finan ate din
buget local, urmare certific rii cheltuielilor de c tre ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - TVA | 4564.1 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.6 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului - TVA

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului - TVA | 4564.1 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - TVA | 4563.1 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.7 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2 | X | |
| contabil | (institu ii finan ate din buget | | | |
| | local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2 | X | |
| | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.8 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile, n situa ia n care nu se efectueaz nregistr rile de la
pct. 4.7

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.9 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - TVA | 4564.1 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. Opera ii cu beneficiarii (ONG-uri, societ i comerciale etc.)


4.10 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat - TVA

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - TVA | 4563.1 | X | |
| fonduri |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4544.2.2 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.11 Corectarea sumelor reprezentnd TVA, datorate beneficiarilor - ONG-uri,


societ i comerciale etc., urmare autoriz rii cererilor de rambursare de c tre AM - n
ro u

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Declara ie| Sume de primit de la buget - TVA | 4563.1 | X | |
| de |_____________________________________|_______________|_____|______|
| cheltuieli| Sume datorate beneficiarilor - FB | 4544.2.2 | | X |
| | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.12 ncasarea sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la


bugetul statului n conturile 54.01.04.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - TVA | 4563.1 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.13 Plata din conturile 54.01.04.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor


reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4544.2.2 | X | |
| cont | alte cheltuieli dect cele eligibile| | | |
| | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.14 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societ i


comerciale etc., urmare certific rii cheltuielilor de c tre ACP

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | X | |
| contabil | - sume pl tite n plus FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - TVA | 4564.1 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.15 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului - TVA

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului - TVA | 4564.1 | X | |
| contabil |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - TVA | 4563.1 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.16 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - | 4544.2 | X | |
| contabil | FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, | | | |
| | societ i comerciale etc.) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.17 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a pl ilor efectuate eronat naintea


certific rii sumelor eligibile, n situa ia n care nu s-au efectuat nregistr rile de la
pct. 4.16

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| X | |
| cont | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.1 | | X |
| | - sume pl tite n plus FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

4.18 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - TVA | 4564.1 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5. Debite recuperate de la beneficiari

A. n situa ia n care sunt alocate fonduri de la buget pentru sumele aferente


achit rii unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a major rilor
de ntrziere ca urmare a nerecuper rii la timp de la beneficiari

5.1 nregistrarea notific rii de la Autoritatea de Certificare i Plat privind


sumele provenite din debite de recuperat de la beneficiari
a. debite de recuperat - instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | X | |
| contabil | - debite IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume datorate ACP | 4514 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. debite de recuperat - fonduri de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | X | |
| contabil | - debite FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554 | | X |
| | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - alte | 4564.1 | | X |
| | cheltuieli dect cele eligibile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.2 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat necesare pl ii crean elor


bugetare ale bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recupereaz de la beneficiari
i se restituie bugetului

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Cerere de | Sume de primit de la buget - debite | 4563.2 | X | |
| fonduri | datorate Comisiei Europene | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - debite| 4564.2 | | X |
| | datorate Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.3 ncasarea sumelor de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.2.01-05| X | |
| cont | reprezentnd debite datorate | | | |
| | Comisiei Europene primite de la | | | |
| | buget aferente programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - debite | 4563.2 | | X |
| | datorate Comisiei Europene | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.4 Virarea n conturile Autorit ii de Certificare i Plat a sumelor aferente


achit rii unor debite datorate Comisiei Europene

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume datorate ACP | 4514 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.2.01-05| | X |
| | reprezentnd debite datorate | | | |
| | Comisiei Europene primite de la | | | |
| | buget aferente programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
5.5 Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor
a) Beneficiarii institu ii publice finan ate din buget local

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4546.1.1 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | buget local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | buget local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i


subven ii

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4546.2.1 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

c) Beneficiarii - ONG-uri, societ i comerciale etc.

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4544.1 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4544.2 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.6 ncasarea debitelor recuperate de la beneficiari n contul 54.01.05.01-05, n


situa ia n care nu se efectueaz nregistrarea de la punctul 5.5

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | structurale i fondurilor de la | | | |
| | buget | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB (cofinan are, alte | | | |
| | cheltuieli dect cele eligibile) | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.7 Repartizarea sumelor provenite din debite recuperate de la beneficiari


a. virare din contul 54.01.05.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Viramente interne | 581 | X | |
| cont |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | | X |
| | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | structurale i fondurilor de la | | | |
| | buget | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. ncasare n conturile 54.01.04.01-05 i 54.01.02.01-05

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.2.01-05| X | |
| cont | reprezentnd debite datorate | | | |
| | Comisiei Europene primite de la | | | |
| | buget aferente programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| X | |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | X | |
| | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Viramente interne | 581 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.8 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului, urmare


recuper rii/compens rii debitelor constituite de la beneficiari
a) cofinan are

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului - | 4554 | X | |
| contabil | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - | 4553 | | X |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) alte cheltuieli dect cele eligibile

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de restituit bugetului - alte | 4564.1 | X | |
| contabil | cheltuieli dect cele eligibile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de primit de la buget - alte | 4563.1 | | X |
| | cheltuieli dect cele eligibile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.9 Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuper rii acestora de la


beneficiari aferente Instrumentelor structurale, ncasate anterior de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - debite| 4564.2 | X | |
| cont | datorate Comisiei Europene | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.2.01-05| | X |
| | reprezentnd debite datorate | | | |
| | Comisiei Europene primite de la | | | |
| | buget aferente programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.10 Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuper rii acestora de la


beneficiari, reprezentnd cofinan are, n situa ia n care nu se efectueaz nregistrarea
de la punctul 5.8 lit. a

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554 | X | |
| | cofinan are | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil din cofinan area de la | 5581.01-05 | | X |
| cont | buget aferent programelor | | | |
| | opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
5.11 Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuper rii acestora de la
beneficiari, reprezentnd taxa pe valoarea ad ugat , n situa ia n care nu se efectueaz
nregistrarea de la punctul 5.8 lit. b

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Sume de restituit bugetului - alte | 4564.1 | X | |
| cont | cheltuieli dect cele eligibile | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Disponibil din contribu ia na ional | 5582.1.1.01-05| | X |
| | reprezentnd alte cheltuieli dect | | | |
| | cele eligibile - TVA de la buget | | | |
| | aferente programelor opera ionale | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

B. n situa ia n care nu sunt alocate fonduri de la buget iar debitele sunt


recuperate de la beneficiari

5.12 nregistrarea notelor de debit emise c tre beneficiar


a. debite de recuperat - instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | X | |
| contabil | - debite IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de datorate ACP | 4514 | | X |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b. debite de recuperat - fonduri de la buget (cofinan are i TVA)

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | X | |
| contabil | - debite FB | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - | 4554 | | X |
| | cofinan are | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de restituit bugetului - alte | 4564.1 | | X |
| | cheltuieli dect cele eligibile | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

5.13 Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor


a) Beneficiarii institu ii finan ate din buget local

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4546.1.1 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | buget local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.1.2 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | buget local) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

b) Beneficiarii institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i


subven ii

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4546.2.1 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4546.2.2 | X | |
| contabil | (institu ii publice finan ate din | | | |
| | venituri proprii/venituri proprii i| | | |
| | subven ii) | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

c) Beneficiarii - ONG-uri, societ i comerciale etc.

1. Instrumente structurale

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - IS | 4544.1 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|

2. Fonduri de la buget

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Not | Sume datorate beneficiarilor - FB | 4544.2 | X | |
| contabil | (ONG-uri, societ i comerciale etc.)| | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
5.14 ncasarea debitelor recuperate de la beneficiari n contul 54.01.05.01-05, n
situa ia n care nu se efectueaz nregistr rile de la pct. 5.11

______________________________________________________________________________
| Document | Denumire cont | Cont |Debit|Credit|
| contabil | | | | |
|___________|_____________________________________|_______________|_____|______|
| Extras de | Disponibil n lei din debite | 5151.2.01-05 | X | |
| cont | recuperate aferente fondurilor | | | |
| | structurale i fondurilor de la | | | |
| | buget | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.1.2 | | X |
| | - debite IS | | | |
| |_____________________________________|_______________|_____|______|
| | Sume de recuperat de la beneficiari | 4543.2.2 | | X |
| | - debite FB (cofinan are, alte | | | |
| | cheltuieli dect cele eligibile) | | | |
|