Sunteți pe pagina 1din 95
jeolecftia carfi cheie DALE CARNEGIE autorul best-seller-ului ,Secretele succesului* Nui aga ci emote dinaintea unui examen, a uni interviu sau a une intlniti importante se transformé de cele mai mult on i team? Cam si torbin in public esteun manual despre dscursul de once fl - incepind de la cele citeva propozti ce trebuie rostte cu o anumité ocazie de familie, de exem- plu, pind la confeinele in fata unui public numero Autorul vi pune a dispozitie metode, tehnic practice $i sugesti care, odati insusite, visor ajuta ca atunci cind inthe diverse persoane sau grupuni de oameni si vi adresatl in mod eficien acestora Poterea de afrmare a personalittt inclusiy prin ceca ce spunet| este esentialé pentru reusita dumneavoastri, ‘Asa cum autrul demonstreaz in fecare pain, ten cile prin care putetistpini un public va pot auta in impreurrle de once el ale existete. Urmat: sfatrile si facet in vorbele pe care le rostti unul dintre atwurile dumneavoastd, TseN 973-8320-24-1 inn J > Perr ees Puterea magicd a gindului Pence) reir eres ge ere poral Ceara corr r Coad een cae Cea) cr Na eect! 9. Steven K. Scott Pasi simpli catre vise rid cer Pe Are er ad ies ee toed Reon SPR Ukr eo Cuca cere rg our danke i peer erreur Por Senn Coy RoR rei one eres Pr aang Pry eae SU ae Date Carwecte (pe numele lui real Dale Carnegey) s-a nscut Ia 24 noiembie 1888 la ferma siracd din Missouri sis-astins din via} la 1 nofembrie 1955, |a Forest Hills, New York, in plind glorie. Este unul dintre deschizatorii de drum In domeniul ,artei" vorbiri fn public si cel mai mare autor de litera- turd motivational Dupa absolvirea colegiului, a lucrat ca agent de vinzari fn Nebraska si a ‘obfimut citeva rolusi ca actor la New York. Dezamagit de ceea ce facea si de trail modest, cauta o solute sisi da seama ca diploma de absolvent al State Teachers College din Warrensburg, Missouri, sectia Pedagogie, ‘-ar putea inlesni accesul lao catecrd. Este angaiat de Young Men Christian Association sh predea cursuri serale pentru adulti despre o tema aleasa chiar de el: vor- birea in public, domeniu in care se pregatise si obfinuse rezultate de-a lun- gl anilor. Astel Incepe faimoasa cariera de conferentiar si de autor de mare succes a Iui Dale Carnegie. CCursuile sale dela YMC.A. as inregitrat un suces imei si Dale Carnegie avea 58 conferengieze desi inainte x sil pine. Incee st public diverse ‘bropur in cari prezints in mod sistematizat metodele de inettare;in 1926, acenten vor fi adunate intro carte despre vorbirea in public Public Speaking and Influencing Men in Business, ache raducere o pune acam la dispociia publica omanese {211936 Dale Carnegie public How To Wn Friends and uence Pople, carte cea invegistat iment dips publcare un suces rfsunttor, autora deve- hind una inte esi ma foimosi in Satle Unite, Des Ing anito aceas- 2 hicrare sa vindat in mai bine de 4 de mubioane de exerplare, En a fost tradusd in aproape toate ikile pint, ar in limba romana apt In 1957 la Batra Custen Veche ss tl Scretele cen. Ca 98 ne fac preter ss desert inflvent in traducerea Laie’ Gervesc, colectia Cs {heie" ich, Dale Carnegie aduce in lumina unl dine aspectele putin ca- noscute la aces vreme ale psinologei wane: rolul determinant al attain individule n condi de stes.O alts facrave hi, publicata in 1948, este How fo Siop Worrying ond Stor Living (de aserenea publica la Etre Cute Veche, chiar vara acest sn, sl tl Last rl, espe eet) —o colectie de artifice bun sn} foarte la indemind prin cave putem preven steel. Dinte ceil fi Dale Camegie, aceasta a avut cel mat mare acces in Europa Pe Dale Carnegie il regasim in tpl celor mai bine vind autor din toate ‘impute Ta aproape jumitate de veae de Ia moartea Ii at sree, cts curse sae int la fel de soictate en primi an dup lansare Bforturile ni Dale Carnegie de rispindie a unor metocte pri care oamei 9a fost prelate de Fundata Camogie. Cormurile pe care nsusi Camegie les nits predat (3 hl Discs de fet relate fermane) Sint recventat ast’ de mide oameni din nteaga hme, probindsi at- fel acuslitate si wiitaten, Ele sint exentae iin faptobligatort pent tt cei cane doves sh dental sf invofe