Sunteți pe pagina 1din 13
‘Tematica si ‘concursului de admitere [NM 2017 ‘est gril de verfcare a cunostinelr jriice - DREPT CIVIL, TeMmaricd fatrie vor fabordate conform Coda ivi din 2009 1. artea generals 1. Aplicarea in tn 2. Aetul jridie eit - noane gi casfcare, « conte de fond sle actual juridi civil (capociatea de & acheia etl. coninyamdntul objects eauza): conde de ora ale atu ordi vi; + toil ctl jure civil + efecele atl juriic civ frja obligatresievocabiliaea: elavitate opocabiliates: = nultate ootlu joridiceWvil (nojune.clasficare, delinitare. cauze de nlite, regi hadi, efecto), 3. Presripiaextnetivl si deciderea + ispovt generale: notune fete delimit: + domeniul prescrip extinctives = termencle de prescrip extinctvls ural reser exintve(inceput,suspendare, nireraper,repunere in terme): Impliniea prescrip extinctiver _ ceetderea (nour, clasifiarestemenelor de decider. domenil de aplicare.rgimul Juric cect) ‘4. Notiuite de profesionist se intreprindere. Capacitatea civil a persoane juice Codului evi in 2009 1, Dreptuile real principale le propritate publick: nojune.tilar, objet. carcterejurdie specific, xeritarea dept de propre public Incetaresdrepuli de propritte publica 3. Dreptal de proprictate privat: nofivne, continatjurdic. caracerejurdice. linitle ‘exerci drepuli de propriate regi juris al mobile propre pra 4: Modatitile uridice ale dreprati de proprietate privat 5. Actiunea in revendicares 6. Dezmembrimintee dept lui de proprietate priv perf “Tecria generals obligatilor 1. Fapajuridic en for de obliga imbogdtiea fr just caus 2. Raspunderea civil delictals cause exoneraoare de rispundee; = raspunderes pont apa popes ~ rispundeea penis Tapia aluia (Aspanderea pentru Fpta minorlut sau © cel pus sub interdict, ispundereacomitenlr pentru prepusi + rspundeea pentru prejudice cauzate de lucrut, de animales de una efi, + eparareaprejdicill in cal rspunderi vl delice, ‘3, Rxecutarea obligate « plata dispozii generale subiectle pai, condi pli, dovads pli impucai pli Peres inraiere a eedtorulls + executes sili a obligafilor (sporti generale, punerea fairer a debitoru.execuarea sill in nat executarea prin ecivalent,reolutinea, reine si reduceteaprestailor. eae. Jusfeaeéeneexecutare a obligaillorconratile); + mijloacele de protetie dept cretorlor(masurie conservator, aejuneaoblic,siunea Fevocatori 4 Transmisiunea gi transformarenobligatilor ~cesiunea ce een + subogate: + pelea datorie; nova 3. Stngerea obligatilor ~ compensa + confine + dareain pats *remiterea de dato: imposibiistea fori de execute ‘6. Fidlasines 1V. Contractele speciale 1. Contact de vinzare; 2. Donat 3. Contractul de locaiune ~ disposi Tocuintl in motria aren 4. Camnctal de mandat (Zsposigt combne, mandate su rprezcare. mandatl 8 ‘eprezetae ~ sporti generale, contact de comision 5. Contact de ftretineres 6. Trantactiag 7 Contractl de imprumut (de folosnt de consumati) nerale (Prt reguli particular in materia nchirei Y. Suceesiuile(matenicea) = nojiuni generale (nedemmitaten succesorls, principle gonerle ale devolujiunit legale a ‘mostenii, eprezntaea succesora) ‘mosteii Ieyai (sol supravititor. descendent defintuki acendenti privet colateraiprvilepai. ascendeniordiar.colaealit ordinat) drop de optiane succesora V1. Desfacerea eisitorst azure de dort electele divonul cu privre la raporturile neputrimonile si patrimonale dine fos recum cele dnte aces cop lor minor VEL Fiiatin + dispozit general peivnd subir Hl: + prezurfia de patemitte, reeunoaterea copiul, sian pivin ili ‘VUE. Obligata legal de intetinere ispozii generale prvindobligaia de netiner; ~persoanels inte care exit obliga legal de ineinere i orinea in care aceasa se daorezd; conde obligate legate de inter stable gi executarea obliga! legal de intetinee, IX. Autortatea pirinteascd disposi generale privnd aoristenprincasc; “repre i nde pines exeritarea autor pritst = dectdere dn exerci drepturilor pines IBLIOGRAFIE {in vederea prey petra concurs candidat vor putea consuita eri de specialist sau orice ait documenta ce va fadus a2 in rapt ct model lesa intervent pin la data ata pli null privindorganzarea concurs LLEGISLATIE $I JURISPRUDENTA RELEVANT. ~ Consttuia Romine. pubis in Monitorl Oficial wr 76772003 Uegea nr. 287/2009 privind Cod civil epublica, cu modiicaile $i compli ueroare § LLegea nr. 71/2011 pentru puterea in apicre a Lei ar, 28772009 privind Codu civil cu modifi si complete uherioar; Legea nr. 272/2004prvind proteins romovarcadrepturilorcoplulu, epublica, cw modiiite sicompletiileulterioare: {Lege nr. 213/199 priving bunuriepropietate publica, cu modifica i complete wlteriare: ~ Deciile ICC de admitze pronontate in solutionara recusurilr in Interesul leg pent