Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA nr.

2 la Procedur
PO.IP-02
Revizia 1

ACTIVITI I CHELTUIELI ELIGIBILE

23
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate1
lei -
Achiziionarea de echipamente IT
tehnic de calcul (tip PC, format
din: unitate central, server,
monitor, imprimant / copiator /
multifuncional, inclusiv sisteme
portabile, licene necesare 1. Certificatul de garanie, original;
desfurrii activitii) conform 2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
Hotrrii Guvernului nr. original;
2139/2004 pentru aprobarea 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan/ cotor
Catalogului privind clasificarea i fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
duratele normale de funcionare a cheltuieli pentru banca/dispoziii de plat externe n cazul
1. 60.000
mijloacelor fixe, cu modificrile i achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate), original,
completrile ulterioare; Nu se pot dup caz;
achiziiona mai multe echipamente 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
IT, din fiecare tip, dect numrul 5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
total de angajai dup codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
implementarea proiectului cu amortizrii.
component nerambursabil, cu
excepia activitilor care necesit
acest lucru (Ex: Internet caf,
instruire n domeniul
calculatoarelor, etc.)

1 maxim 90% din valoarea investiiei(exclusiv TVA); valoarea total a AFN nu poate depi 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

24
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Documente de garanie, original;
2. Factur fiscal , original;
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
Achiziionarea de cititoare pentru banca/dispoziii de plat externe n cazul
cheltuieli pentru
2. cod de bare; 4.000 importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
achiziionare
original, dup caz;
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.
1. Documente de garanie i de conformitate, original;
2. Factur fiscal , original;
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
Achiziionarea de cntare
banca/dispoziii de plat externe n cazul
electronice cu/fr printer pentru cheltuieli pentru
3. 5.000 importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
etichetare; achiziionare
original, dup caz;
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

25
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Certificatul de garanie, original;
2. Declaraia de instalare conform Hotrrii Guvernului
nr. 479/2003, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, original i copie certificat;
3. Factur fiscal , original;
4. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
Achiziionarea de aparate de
cheltuieli pentru fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
4. marcat electronice fiscale; 4.000
achiziionare banca/dispoziii de plat externe n cazul
importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
original, dup caz;
5. Copie certificat dup extrasul de cont;
6. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

26
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Achiziionarea de echipamente
tehnologice, maini, utilaje i
instalaii de lucru-inclusiv 1. Certificatul de garanie, original;
software-ul aferent, aparate i 2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
instalaii de msurare, control i original i copie certificat;
reglare necesare desfurrii 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
activitilor pentru care a solicitat fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
finanare, conform Hotrrii banca/dispoziii de plat externe n cazul
cheltuieli pentru 135.000
5. Guvernului nr. 2139/2004 pentru importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
achiziionare
aprobarea Catalogului privind original,dup caz;
clasificarea i duratele normale de 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
funcionare a mijloacelor fixe, cu 5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
modificrile i completrile codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
ulterioare, cu excepia jocurilor de amortizrii.
noroc mecanice, electrice,
electronice, meselor de biliard i
automatelor muzicale;
1. Certificatul de garanie, original;
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
original;
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
Achiziionarea de electro i fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
motostivuitoare conform grupa cheltuieli pentru 135.000 banca/dispoziii de plat externe n cazul
6.
2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004; achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
original, dup caz;
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

27
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
original;
2. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
banca/dispoziii de plat externe n cazul
importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
Investiiile n active necorporale original, dup caz;
referitoare la brevete de inventie, 3. Copie certificat dup extrasul de cont;
mrci de produse si servicii 4. Contractul cu francizorul, tradus n limba romn i
cheltuieli pentru
(etichetare ecologica, licente), legalizat(dac este cazul), factura fiscal, tradus n limba
7. achiziionare. 30.000
software pentru comerul on-line, romn i legalizat(dac este cazul), dovada nregistrrii
software-uri necesare desfurrii mrcii francizate la organismul abilitat din Romnia sau
activitilor de comercializare a din ara de origine, cu traducere autorizat n limba
produselor i serviciilor de pia; roman; (pentru francize);
5.Documente care s ateste certificarea etichetrii
ecologice de ctre un organism abilitat(pentru etichetare
ecologic);
6. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii, dup caz.

28
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Achiziionarea de bunuri
1. Certificatul de garanie, original;
prevzute la subgrupele 3.1
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
mobilier, 3.2 aparatur birotic i
original;
3.3 sisteme de protecie a valorilor
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
umane i materiale (ex. sisteme de
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
supraveghere video, sisteme de
cheltuieli pentru banca/dispoziii de plat externe n cazul
8. alarm), conform Hotrrii 135.000
achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
Guvernului nr. 2139/2004 pentru
original, dup caz;
aprobarea Catalogului privind
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
clasificarea i duratele normale de
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
funcionare a mijloacelor fixe, cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
modificrile i completrile
amortizrii, dup caz.
ulterioare;
1. Certificatul de garanie, original;
Achiziionarea de autoutilitare din
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
categoria N1, N2, N3, cu excepia
original;
vehiculelor de teren simbol G
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
conform Ordinului MLPTL
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
211/2003 cu modificrile i
banca/dispoziii de plat externe n cazul
completrile ulterioare respectiv
cheltuieli pentru importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
9. cu excepia vehiculelor de 135.000
achiziionare original, dup caz;
transport rutier de mrfuri n
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
contul terilor sau contra cost,
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
solicitate de ntreprinderile care
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
efectueaz transport rutier de
amortizrii, dup caz.
mrfuri n contul terilor sau
6. Cartea de identitate a mijlocului de transport din care sa
contra cost;
reias tipul (autoutilitar, etc)

29
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Certificarea unui sistem de
management al calitii/ mediului/
sntii i securitii 1. Contract de prestri servicii2;
ocupaionale/ siguranei 2. Factur fiscal, n original ;
alimentelor, n conformitate cu 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
unul din standardele: SR-EN-ISO fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
Taxa de audit i
9001:2008 (sistem de management banca/dispoziii de plat externe n cazul
certificare
al calitii); SR-EN-ISO importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
10. 12.000
14001:2005 (sistem de original, dup caz;
management de mediu); SR-EN- 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
ISO 22000:2005 (sistem de 5. Original i copie certificat dup certificatele emise de
management al siguranei organismele de certificare;
alimentelor); OHSAS 18001:2007 6. Copie dup documentul care atest acreditarea sau
(sistem de management al sntii recunoaterea european a acestora.
i securitii ocupaionale), simplu
sau integrat;

2 n contract se va preciza perioada de desfurare a activitii i tematica serviciilor de certificare furnizate.

30
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Contractul de prestri servicii4, privind realizarea paginii
Elaborarea de
web, cu specificarea adresei paginii WEB, original
pagini WEB pentru
2. Factur fiscal, n original;
Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitii
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
prezentarea activitii solicitantului i a
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin), original, dup
solicitantului i a produselor sau produselor sau
caz;
11. serviciilor promovate3, (inclusiv serviciilor 8.000
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
cheltuieli nregistrare domeniu, promovate;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
fr hosting), pentru operatorii taxa de codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
care nu au alt pagin web; achiziionare a amortizrii, dup caz.
domeniului Internet;

1. Certificatul de garanie, original;


2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
Achiziionarea de original;
instalaii/echipamente specifice n 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
scopul obinerii unei economii de fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
energie, precum i sisteme care banca/dispoziii de plat externe n cazul
cheltuieli pentru
12. utilizeaz surse 135.000 importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
achiziionare
regenerabile/alternative de original, dup caz;
energie5 pentru eficientizarea 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
activitilor pentru care a solicitat 5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
finanare; codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

3
Padina web se realizeaz n limba romn i este functional la data depunerii decontului si pe toata perioada de monitorizare;
44
n contract trebuie s se precizeze perioada de desfurare a activitii, data la care este functional pagina web i adresa paginii WEB.
5
Surs regenerabil de energie, conform definiiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de
energie, cu modificrile i completrile ulterioare.
31
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -

1. Factur fiscal, n original;


2. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
Achiziionarea de instalaii de
cheltuieli pentru banca), original, dup caz;
13. nclzire sau climatizare aferente 10.000
achiziionare 3. Copie certificat dup extrasul de cont.
spaiului de comer sau servicii;
4. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

Participarea la cursuri de instruire


pentru formare / calificare 1.Contractul de prestari servicii incheiat cu furnizorul de
profesional / specializare / formare profesionala;
perfecionare profesional n 2. Copie a cerificatului/diplomelor de absolvire/
domeniul activitilor de atestatului;
comercializare a produselor i cheltuieli pentru 3. Factur fiscal, n original;
14. 10.000
serviciilor de pia pentru care a achiziionare 4. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
solicitat finanare, participarea la fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
cursuri privind noiuni banca), original, dup caz;
fundamentale de igien necesare 5. Copie certificat dup extrasul de cont.
n activitile de comercializare a
produselor i serviciilor de pia

32
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Comisionul de garantare aferent 1.Contractul de garantare cu FNGCIMM;
anului acordrii garaniei, datorat 2. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
Fondului Naional de Garantare a fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
Creditelor pentru ntreprinderi banca), original, dup caz;
Mici i Mijlocii - S.A. - I.F.N. 3. Copie certificat dup extrasul de cont.
(F.N.G.C.I.M.M.) in cazul
comisionul de 8.000
15. garaniilor acordate pentru
garantare
creditele contractate de beneficiari
n vederea realizrii planurilor de
investitii acceptate in cadrul
Programului, pentru solicitanii
care utilizeaza credit pentru
implementarea proiectului;
Maximum
4% din
valoarea 1. Contractul de prestri servicii cu consultantul5 7;
eligibil la 2. Copie dup certificatul constatator al furnizorului de
Tarif de decont a consultan, cu codul autorizat din CAEN clasa 70;
consultan, cu proiectului 3. Factur fiscal, n original;
Achiziionarea de servicii de
menionarea cumulat cu 4. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
16. consultan pentru obinerea
documentaiei poziia fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
finanrii n cadrul programului6;
elaborate n cadrul nr.17, mai banca), original dup caz;
contractului puin 5. Copie certificat dup extrasul de cont;
consultana 6.Proces-verbal privind execuia contractului de
dar nu mai consultan.
mult de
5769 lei
56 Activitate/cheltuial eligibil care poate fi efectuat nainte de semnarea contractului de finanare.
7 n contract se va preciza perioada de desfurare a activitii i tematica serviciilor de consultan furnizate.

33
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Contractul de prestri servicii cu consultantul6 8;
2. Certificatul constatator al furnizorului de consultan cu
codul autorizat din CAEN clasa 70 (n copie certificat);
Maximum 3. Specificaia activitilor i documentelor elaborate n
4% din cadrul consultanei:
Achiziionarea de servicii de valoarea - procesul verbal de instruire n SMC sau declaraia pe
consultana primit n scopul eligibil la propria rspundere, semnat i tampilat de
ntocmirii documentaiei i Tarif de decont a reprezentantul legal, privind evidena nominal a
implementrii sistemelor de consultan, cu proiectului salariailor care au participat la consultan, respectiv
management al menionarea cumulat cu funciile deinute de acetia n cadrul societii comerciale;
17.
calitii/mediului/sntii i documentaiei poziia - Manualul calitii n format electronic (CD, dischet);
securitii muncii/siguranei elaborate n cadrul nr.16, mai - lista procedurilor de sistem;
produselor alimentare, simplu sau contractului puin - lista procedurilor operaionale;
integrat; consultana 4. Factur fiscal, n original;
dar nu mai 5. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
mult de fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
5769 lei banca), original, dup caz;
6. Copie certificat dup extrasul de cont;
7.Proces-verbal privind execuia contractului de
consultan.

68 n contract se va preciza perioada de desfurare a activitii i tematica serviciilor de consultan furnizate.

34