Sunteți pe pagina 1din 1

Anul V - SEMESTRUL I - An universitar 2017/2018 Anul V - SEMESTRUL I - An universitar 2017/2018 5th Year - 1st Semester - Academic year 2017/2018

Anul V - SEMESTRUL I - An universitar 2017/2018 5th Year - 1st Semester - Academic year 2017/2018 5eme Annee - 1er Semestre - 2017/2018
ORAR ORAR SCHEDULE EMPLOI DU TEMPS

Ziua Ora SERIA A Ziua Ora SERIA B Ziua Ora SERIA C Ziua Ora SERIA D Ziua Ora SERIA E Day Hour A SERIES Day Hour B SERIES JourHeure SERIE A Jour Heure SERIE B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 # 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PUI PUI PED Ne
7:30 7:30 7:30 7:30 PEDI 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
STAGI STA I ur PED
STAGIU PED TP
U GIU STA PEDI PEDI PEDIS Neurology (lecture, s1-s14, Sp. de oc CHIR. TP
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; PUI STA PUI Recuperare, amf mare) PED PED CHIR.
9:30 9:30 9:30 9:30 PEDIATRIE 9:30 STA TAGI 9:30 9:30 PED PL 9:30 9:30 PED TP PED. PED TP
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; PEDIATRIE STAGIU STAG GIU STAGI PL PL PED. TP
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; STAGIU GIU U TP
Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) Diabetologie curs, stagiu; Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) IU U
M
ENDOCRINE OFTALMO L 11:30 L PED TP PED TP OFTAL
L 11:30 L 11:30 L 11:30 L 11:30 PEDIATRIE CURS - AMF. PEDIATRIE MARE L 11:30 PUERICULTURA CURS AMF. PEDIATRIE MIC O 11:30 11:30 11:30
ORL TP
STAGIU STAGIU U U MO TP
U U U U U N
N N
N N N N N PE ORL ORL D Internal Medicine (Gastroenterology, Medecine interne (Diabete,
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 ORL PED D 13:30 D
I Neurologie (curs1 - Spitalul Nr. 3) I Neurologie (curs 1 - Sp. Recuperare, amf mare) I I ENDOCRINOLOGIE STAGIU OFTALMOLOGIE STAGIU I DI STA STAG PEDI PEDI A 13:30 Nephrology, Pneumology, Diabetes, 13:30
Nephrologie, Digestif, Toxicologie,
13:30
CHIRURGIE PEDIATRICA CURS AMF. PEDIATRIE MARE
STAGIU IST PED I I
Neuroc Neuroc Neurochirurgie S GIU IU STA STA Y Toxicology) PED Pneumologie)
AGI PL
Neurologie hir hir (lp, Sp. Nr. 3) T GIU GIU PL
15:30 15:30 Neurologie 15:30 15:30 15:30 U ORL ORL ORL ORL
15:30 15:30 15:30 15:30
OFTA
(stagiu, Sp EDOCRINOLOGIE CURS - AMF. MEDICALA II STA STA STA A STA ORL TP LMO
(stagiu)(Recuperare)
nr 3) GIU GIU GIU GIU TP

17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30


Obiecte optionale Obiecte optionale Obiecte optionale OPTIONAL OPTIONAL Optional Disciplines OPTIONAL Matieres a option OPTIONAL

PUI PU Neuro Neuro


7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 PED PED 7:30 7:30 ORL
CHI STAG PED I surger ORL PL chir
CHIR CHIR CHIR PED PED IU IST PL PL TP
PEDI R PEDI PEDI PEDI PEDI ST PEDI PEDI PEDI Neurology y (PL, TP (Sp
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; PED PED PED IST IST AGI PUI PUI
9:30 9:30 9:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; 9:30 STA PED STA 9:30 STA AGI STA STA STA STA STA 9:30 (pl; Sp 9:30 PED 9:30 9:30 PED TP PED TP PED TP
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; STA STA STA AGI U GIU GIU STAG STAGI GIU GIU GIU PED PL
Diabetologie curs, stagiu; Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) GIU STA GIU GIU Recuperare) PL
Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) GIU GIU GIU U U IU U
GIU T T
M 11:30 M 11:30 M 11:30 M 11:30 M 11:30 U 11:30 U 11:30 M 11:30 M 11:30 OFTAL
A A A A ORL CURS - AMF. ORL A PEDIATRIE CURS - AMF. PEDIATRIE MARE E E PEDIATRIE CURS - AMF. PEDIATRIE MIC A A ENDO TP
MO TP
R R R R R S S R R
Neurologie Internal Medicine (Gastroenterology,
13:30 13:30 Neurologie 13:30 13:30 13:30 D 13:30 D 13:30 D 13:30 D 13:30
(stagiu, Sp nr Pneumologie (curs Amf. Sp. de Pneumologie) CHIRURGIE PEDIATRICA CURS - AMF. PEDIATRIE MIC OFTALMOLOGIE STAGIU ENDOCRINOLOGIE STAGIU Nephrology, Pneumology, Diabetes, ORL CURS - AMF. ORL ORL CURS - AMF. RECUPERARE MIC
I I (stagiu)(R I I I A A I Medecine interne (Diabete, I
3) Toxicology)
ecuperare) PE PE P PE Y Y Nephrologie, Digestif, Toxicologie,
15:30 15:30 15:30 15:30 DIS DI E DI ORL 15:30 15:30 15:30 ORL PED 15:30 Pneumologie) 15:30
EDOCRINOLOGIE CURS - AMF. MEDICALA II PED ORL TP
TA S DS STAGIU PL PL PED TP PED TP PED TP
TP
Neurologie (stagiu, Sp nr Neurologie M Muncii GI T I T Neurologie
17:30 3) 17:30 (stagiu)(Recuperare) 17:30 M. muncii 17:30 U A S A 17:30 17:30 17:30 ORL 17:30 17:30 ENDO OFTAL
(Recupera (TP, Sp Nr ORL TP
(Recuperare) PL TP MO TP
re) 3)(17:30-
Neurosurge Med.
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
ry (PL, Sp Neurol Neurochirurg occupationelle
PED PED PED PED 3) ie TP (Sp 3) TP (Sp. de
PEDI PEDI PEDI PEDI PEDI PEDI PEDI PEDIS PEDI ogy CHIR. CHIR. CHIR.
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; IST IST IST IST PED PED PED CHIR. PED
9:30 9:30 9:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; 9:30 STA STA STA STA 9:30 STA AGI AGI STA STA TAGI STA 9:30 (pl; Sp 9:30 9:30 9:30 PED. TP PED TP PED. PED. PED TP PED. PED TP
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; AGI AGI W W PL PL PL Neurochirurgie (Sp. Nr. 3, S1-S4) TP
Diabetologie curs, stagiu; Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) GIU GIU GIU GIU GIU GIU GIU U GIU Recup TP TP TP
M Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; M Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) M M U U M U U M M
E erare) E
I Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) I I I I E E
D 11:30 D 11:30 OFTALMOLOGIE ENDOCRINOLOGI R 11:30
E 11:30 E 11:30 E 11:30 E 11:30 PEDIATRIE CURS - AMF. PEDIATRIE MARE E 11:30
ORL CURS - AMF. ORL R 11:30
PEDIATRIE CURS - AMF. PEDIATRIE MIC
N N STAGIU E STAGIU
R R R R R C C
E E
C C C C C PUI PUI PE Internal Medicine (Gastroenterology, R Medecine interne (Diabete, R
U
13:30
U
13:30 Neurologie (curs 2- Sp. Recuperare, amf mare) U
13:30
Neurochirurgie (curs - Sp. Nr. 3, S2-S3 si S5-S6) U
13:30
OFTALMOLOGIE STAGIU
ENDOCRINOLOGIE
U
13:30
STA STAG DI PEDI PEDI S 13:30 Nephrology, Pneumology, Diabetes, S 13:30 PUERICULTURA CURS - AMF.
E
13:30
Nephrologie, Digestif, Toxicologie, E
13:30
ORL TP
STAGIU STA STA D D PEDIATRIE MARE
R R R R R GIU IU S Toxicology) D Pneumologie) D
PE PE P PE T GIU GIU A A
I 15:30 I 15:30 Neurologie I 15:30 I 15:30 I I I
DIS DI E DI PEDI 15:30 A Y 15:30 Y 15:30 PUI 15:30 15:30
Neurologie (curs2 - Spitalul Nr. 3) (stagiu)(R Medicina Muncii (curs - Spitalul de Recuperare) ORL STAGIU PED ENDOCRINOLOGIE CURS - AMF. MEDICALA II
TA S D S STA PL
ecuperare) PL
Medici GI T I T GIU ORL O ORL ORL Neurologie
17:30 17:30 17:30 Medicina 17:30 U A S A 17:30 17:30 Neurosurgery (lecture, s1-s4, Sp. Nr. 17:30 PUI 17:30 17:30
na STA R STA STA PUI PL (TP, Sp Nr OFTALMOLOGIE CURS - AMF. MEDICALA I
muncii 3) PL
muncii GIU L GIU GIU 3)(17:30-
CH PED PED PE PEDI Neuro
7:30 7:30 7:30 7:30 IR PED 7:30 7:30 7:30 PUI 7:30 7:30
PEDI I I DI STA surger Neurol
C IST PL
PE STA STA STA S GIU y (PL, ogy Medecine occupationelle (Sp de Rec
PEDI H PEDI PEDI AGI CHIR.
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; D GIU PED PED uperare, amf mare) (cours) CHIR.
9:30 9:30 9:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; 9:30 ST STA PED I STA STA U 9:30 PEDIATRI PEDIATRI PEDIATRIE
PEDIATRIE 9:30 (PL; 9:30 PUI PUI 9:30 9:30 PED TP PED TP PED TP PED. PED TP
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; PL PL PED. TP
Diabetologie curs, stagiu; Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) GIU IST C R PE GIU GIU E STAGIU E STAGIU STAGIU
STAGIU Sp PL PL TP
Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) T T
AGI HI P DI PEDI Recup
O S STA ORL H H
11:30 11:30 11:30 11:30 U R 11:30 Pneumology (lecture, Sp. de J 11:30 J 11:30 OFTAL
R T GIU STA PEDIATRIE CURS - AMF. PEDIATRIE MARE U 11:30 U 11:30 PEDIATRIE CURS - AMF. PEDIATRIE MIC ENDO TP
J J J J PE J Pneumoftiziologie) E E MO TP
D LA GIU R R
O O O O O U U
Neurologie Neurologie PUI PUI S S OFTAL
I 13:30 I 13:30 I 13:30 Neurochirurgie (lp, I 13:30 I 13:30 13:30 13:30 PED D 13:30 D 13:30 ENDO
(stagiu, Sp (stagiu)(Recup STA STA D D ORL STAGIU MO
Sp. Nr. 3) Internal Medicine (Gastroenterology, PL I Medecine interne (Diabete, I PED TP PED TP TP
nr 3) erare) GIU GIU A A STAGI
Nephrology, Pneumology, Diabetes, Nephrologie, Digestif, Toxicologie,
OR O O ORL Y 15:30 Y 15:30
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 Toxicology) EDOCRINOLOGIE CURS - AMF. 15:30 Pneumologie) 15:30 OFTAL
L R R STA ENDOCRINOLOGIE STAGIU OFTALMOLOGIE STAGIU ORL TP
MEDICALA II MO TP
ST L L GIU

17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30


Obiecte optionale Obiecte optionale Obiecte optionale OPTIONAL OPTIONAL Optional Disciplines OPTIONAL Matieres a option OPTIONAL

7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 Neuro Neurol 7:30 7:30 Med. TP 7:30
C Neurochiru
surger ogy occupation Med. ORL PED
HI CHI rgie TP (Sp PED TP PED TP PED TP
CHIR PED CHIR PED PED y (PL, (Recu TP (Sp. de Occup TP TP
PEDI R PEDI PEDI R PEDI PEDI PEDI PEDIS PEDI 3)
PED IST PED IST IST Sp 3) perare) PED PED PED PED Recuperare) ation
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; STA PE STA STA PED STA STA STA TAGI STA
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; STA AGI STA AGI AGI PL PL PL PL
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; GIU D GIU GIU STA GIU GIU GIU U GIU
9:30 9:30 9:30 Diabetologie curs, stagiu; Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) 9:30 GIU U GIU 9:30 U U 9:30 9:30 9:30 9:30
Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) Pneumologie stagiu; Toxicologie curs) S GIU V V PED TP PED TP PED TP PED TP
V V V V T V F F E E
I 11:30 I 11:30 I 11:30 I 11:30 I 11:30 R 11:30 Internal Medicine (Gastroenterology, R 11:30 OFTALMOLOGIE CURS SAPT. PARA N 11:30 Medecine interne (Diabete, N 11:30
OFTALMOLOGIE CURS - AMF. MEDICALA I (S1-S7) OFTALMOLOGIE CURS (SAPT. IMPARA) - AMF. MEDICALA III Nephrology, Pneumology, Diabetes, Nephrologie, Digestif, Toxicologie, PEDIATRIE CURS - AMF. PEDIATRIE MIC
N N N N N I I AMF. MEDICALA III D D
Toxicology) Pneumologie)
E E E E PE PE P E PE D D R R
Neurologie Neuro PED
R 13:30 13:30 R 13:30 chir Neuro R 13:30 R 13:30 A 13:30 A 13:30 E 13:30 13:30 OFTAL
(stagiu, Sp R Neurologie DIS DI E
IST
PEDI DI
PED
E
I I (stagiu)(R I chir I TA S D I STA S Y Y D D MO TP
nr 3) (lp, AGI PL
ecuperare) GI T I GIU T I I
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 U 15:30 15:30 15:30 15:30
U A S A
Neurologie (stagiu, Sp
Neurologie
nr 3) (TP
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 clinique, Sp. 17:30
Medicina Nr. 3) * ORL TP- spitalul CFR
muncii Medicina (17:00-
muncii 19:30)