Sunteți pe pagina 1din 30

Balulflorilor

-/

JigridlEtbe
JtkeQffler

Grr
l,
Vw
&aa*'t<t
--tfur^-ft*_tPenttu Pottulakfi P4tinake

Descri.reaCIP a Bibliotecii Nationale a Rom{niei


LAUBE, SIGRID
Bahl florilor / Sisid Laubeii]. de SilkeLefilerj
trad.:lvldddlinaRonlescu.- B!.!.e$l: CarteaCotiilor,2007
ISBN978 973 884385 I

L Lefiler, silke (il.)


IL Rontescu, Madalina(trad.)

8 2 1 .1 1 2 .1-93-32= 135.1

Originaltjde DERBLUMENBALL
CoDright o 2005by Annene BetzYerlagim verLagCarl Ubercuter.
Wien llnnchn. Alt rights reseNed
Printedin Austria.

Copyright o 2007Edituru Carta Copiilor Bucuregi


Toate drepturile rezeNate.
iaw.carracopiilor.ro
SigridLaube

BalulJ florilor
llustralii de SilkeLeffler

Traducerede Mddilina Ronlescu

ACARTEA
coPilLoR
- Md duc la Balul florilor, dddu de vesteintr-o zi domnul Conopidi.
Mergeli 9i voi?
- La Balul florilor? fogni Ceapauimiti. Dar de ce mai existi petrecerea
noastri,a legumelor?
E mult maidistractivi!
- Mai bine rAmaicu cei de seamata, sefoi Salata.Aici e locul teu gi ata
sunt lucrurile rinduite.
,, .ii::

;il}lf'
'ii:i
rirli:i
,::.'::,:
- Nu i bine sete uili pestegardulgrddinii,zumziirdridichile.
Castravetele incuviinldcu inlelepciune:
- Ata e, ferili-vade flori! Staudoarin partealor de gridini gi pe noi
ne privesccu disprel.Iar cdndajungint-o vaze...nimeni nu le mai
ajungela nas!

ii
irlr
A

f'$

.;i I

Nu-i binc si ai de a facecu ele,sirirl gi boabelede


mazdre,zorniiind furioaseit.rtecile 1or.Nigte fandosite,
secreclprelioasegi alese...
ffi
.Yfii:
a::;. .
;,:.:]'
N r rp t i t re ci r v c l ic L rto ir lcllo r ilc,o liii tr istd o r n r u l( ir r r o p itli r.
M i a r p l i r c c sar ir r e r gla b a lu llo r . Da rd e u n u l sin g u rn u - n d r iznesc...
Eu n-am nimic impotrivaflorilor, doarcii aratddiferit;i uneorr
nu miros atat de bine ca noi, spusegi domnigoaraMorcov.
TIcu ingAndurati cAtevaclipe
- $tii ceva?Vin cu tine! sedeciseea deodatd,ddnd veselddin
codilele i verzi.

J"
I
- Minunat! sebucuri domnul Conopidi. Sdmergem!
igi aranjdatent frunzele9i se-mpodobicu o pani u$oardde pasare.
DomnigoaraMorcov se giti gi eacu o mascdfrumoasd.
- Ce aritogi sunteli! semirari ridichile gi dintr-odati parci nu mai erau
atat de mandre de obrajii lor umflali 9i rogii.
Domnul Conopidi lntinse cu eleganli braiul domnigoareiMorcov:
- Domnipoari, imi permiteli?
DomnigoaraMorcov lncuviinli amuzati ti apoi sedesprinsecu gralie
din stratul de lesume.
l{s ffi
ff,^
L. - :

i
-<-.::*i lj,.-''

p?v
'1 1 . + c "Ft' i! ! :

l':!
')i: ii i
:l 2.:
.:' tl ii: {
' !:i r-, it: ir::! .
- t
.u
::.
+'.'i':
r* :'ri+:l-= '! ' '

t
\

\.
Baluleraln toi. Florileceruserd
ajutorulcocoguluigi giinilor pentrua
impodobisala.Vribiile ciripeaucu mareveselie,greieriicAntau
neobosiligi improvizaunoi gi noi ritmuri pline de fantezie.
Cu lndemAnare,
Cdribugulserveaoaspeliilnsetalicu api. Paharele
lnspumateli lnveseleau 9i mai tarepe petrecdreli.
Cineva,separe,
didusecepla butoiul cu apdde ploaie.
- Da'gtiu ci sedistreaziflorile,nu glumil semira CAinele,
care
vegheade la intrarebunarAnduiali.

C'm-"
DomnuJC onopi c l igi
i c lo r t t r t ip o irM
r ao r c o v s t r iil) iilu t ir
s ir lir s, r r lr rl .r n r l
zambind tuturor.
- Cine-or fi cei doi? gopti o Garoafi citre o Lalcamai in vArsti.
Aceastaprivi curioasi pe deasupraochelarilorgi strdmbi din nas;
L e g u m er ; t a c i l e m
. i 5 ep a r e .
Garoafeii setdie respiraliagi gi increli uluitd petalele:
- Nu sepoate,nigtelegumeneciopliteaici la noil E-ngrozitorl

I
tl
X,
F<,

rd*&

,ffi
'!q
,d ffi
Ce ciutali aici?ii intrebi o Rozdpe domnul Conopidi
pi domnigoaraMorcov. Aveii invitalie?
- Ce indivizi simpli, nu crezi,dragamea?interveni un
domn Levinlici. Dansim?spuseapoi hotdrAt9i o condrrsc
i;istr iJL r cito airr tem ijlo ctrrl in g tr ltri -
p c l l o z aliitr iir zi
.-
- n r TreDLltsa tc i UltgttTt:se zDanl Daratoslt I oPorafu.
Legumela balul nostru, nu s-a mai vizut afa:ceval.Ce ,,
t ,, '
perechejalnicd,neam de buruienil
N u s t i ud e cits, zd can su p Asr . n m a n ca r u nu r d t
t'
, str a m b id e lg u sla ta
m i r o s i t o a rese o Ga lb e n e a .
:.
..
I -l"\s :l
f,1'
tf

&
Salaera plini de gugoteliti murmure. Rozelefremitau, garoafele
tremurauindignate...PanseluFchiarincepusdsuspine.
- Mda, separe ci nu ne plac, zisedomnul Conopidi.
- Ce pdcat,muzica e foarte frumoasi, rispunse domnigoara
Morcov visitoare. $i aerul esteatit de inmiresmat,ca-ntr o poveste!
I-am supdratcu ceva?
- Nu. Dar ei ne-au supirat cu ceva?
- Nu.

-k

\F
i:
A t u n c ir r i r r t l c l r r rsii
i lic lr ir n e lrsr l, clo r r r r r (r ir
i r lr iilr rzisc r l r r o p icl cu
i
uf u r a r e l.i j i a r r n j i ip a n a ;i sc r r clir rin
ii firfa d o r n n i;o a l' ci
M o r co v:
- Suntal dumneavoastrd, domnigoari.imi acordaliacestdans?
DomnigoaraMorcov sebucure. De ce nu? Noapteaera caldi, licuricii
erau bine dispugigi lurninau feeric.Pe cer se iviseluna pi cdtevastele
dei ac l i p e u
a c ur i o a s e .
Privi gdgalnicprin masci pi-i didu mdna domnului Conopidi:
- H I a C e r e ao e p a r t e am e a :

t
\
Seamestecari printre dansatori.O BrumdreaelegantA seretrase
grdbiti din falalor. Firi si vrea,cdlcaripe Iederi, careseintinsese
preamult.
- De-arfi micar buruieni,mediti Glicina,buruienileinfloresc
aproapeca noi. Apoi tecuuimite.
Domnul Conopidi gi domnigoara Morcoverauchiarin mijlocul
qi sala
Rumbi-a-boabelor-de-fasole
ringului!lncepuri cu siJtdreala
se-nviordbrusc.Apoi Tangoul-castravelilorii cuceripe toli, domnul
Conopidi gi domnigoaraMorcov parcdpluteau... Iar la final,
indriznelul Pepperoni-cha-cha-cha!
DomnigoaraMorcov abia mai risufla, dar il urmasepas cu paspe
domnul Conopidd.Nu se-mpiedicaserinici micar o dati! Firi sa
vrea,florileizbucniri-n aplauzel
i.
*:=.
i
IJ
6 4,'

l*r ,
Un Mifigor-de-salcieindrizni s-o invite pe domnigoaraMorcov
la dansulurmitor, iar domnul Conopidd seprezentdunei Gilbenele
cam sfioase.Urmi un minunat vals,apoi domnigoaraMorcov siri
cu un Crin la galop,iar domnul Conopidi lui Salviala o polcd
veseld.
Toateflorile doreauacumse-icunoasce
Sisearadevenifoarte
plecuta,p[nd de miresme9i voiebund.
- Vi vom invita1apetrecerea
legumelor,promisedomnul
Conopidi,la plecare.
- La urmdtorulbal si venili negregit!spusedomnulLevdnlici
foartelnfldcarat.OareJlrijise pulin grafioasa
domnigoariMorcov?
^F
I I
i. :

i-. r'
s+:,
liii:ii,r,-'
Domnul Conopidd9i domnigoara
Morcovse-ntoarserd
ln vArfirlpicioarelor
acasa,
h stratullegumelor.Nu voiausi trezeascd
pe cineva.Eraufoartefericili,
dargi foarteobosili.Aproapeadormit,domnulConopidi murmuri:
- Cines-arfi gAndit?N-o seuit niciodati aceastiseare.
- O si-!i desenezeu ceva,rispunsedomnigoara Morcov,cu ochii lnchili. Poate
povestea aceastava devenio carte$i mai tarziuo s-o citim nepotilorno$tri.
Apoi adormifericiti.
Astizi are loc Balul florilor.
Degirr-ar.r
fost invitali,domnul Conopidi pi dornnigoara
Morcov
sc clttclrt pctrcccrc.Slla c innrireslnalii,
frcamiittipi lisuni de cAntece.
l)ornnull,cvtrrrlicii,
parfLr
nrrrt piclcgrrnt,
rlirrrscirzil
plirrtlc rrsrrllc{irc
ctro lkrziirlipitoarc,
rolindu sc iul i;i irr'plin toirlrlsirlir.

l,rts0si|c;r oitsPeli,
lrcobiprrrrilikrl
llolilcsrrrrl u i ttrilcyi lr'vollitlr':itsfnt(,tt('itirrrlliizrrcirl;i
rlirrp,rrlcir
rrrrollr'11rrrrrc
nr s ir nliriviizrl!
| )i| |' ( |( )II | | | | t | ( i )nol) i(li 1 i r lo t t t t t ii; o r t t ;M
t o I r o v s r . it v i' ln lii( u t i ti o l i

Ircloli ( lt 'l'ilrgorrl(rtsttitv(,lilorl
pi i l,rrrrrcr,l
pc lirrgrrlrlcrl;rrrs

l{rlrrrtlrrt
rlt vizlrl I unt sr vol ln1r,lt,gt,
lLrtilcr tr lcgrrruclc lrtlilrtl..
1riln,l

, t{t