Sunteți pe pagina 1din 2
Ήχος Πα om ni tor prea în ţe lept în tre că pe te ni

Ήχος

Ήχος Πα om ni tor prea în ţe lept în tre că pe te ni i

Πα

om ni tor prea în ţe lept în tre că pe te ni i le
om
ni
tor prea în ţe lept în tre că pe
te ni
i
le nea mu lui
ro
mâ nesc
ma re cti i i tor de lă
ca șuri sfin
te
și pri
e te ne al sfin
ţi lor pă rinţi
în
ţă
tor lu mi
na
at de la Du hul sfant
și ma re
iu bi tor de
pa a a
ce
sfi in
te
Nea
go e Ba sarab
roa gă-L pe Mi los
ti
vul Dum ne zeu
să mân tu ias că su fle te
le
noas tre