Sunteți pe pagina 1din 36

Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor

CAPITOLUL

CHAPTER

12121212

Results and performances of enterprises

1 2 REZULTATE ŞI PERFORMAN Ţ E ALE ŒNTREPRINDERILOR

CUPRINS

Tabele:

1 Agen ţii economico-sociali activi din economia naţ ională , pe clase de m ărime

1 Œntreprinderile active din industrie, construcţ ii, comer ţ şi alte servicii, pe activit ăţ i

1 2.3

2. 1

2.2

Œntreprinderile din industrie, construc ţii, comer ţ şi alte servicii, pe activit ăţ i şi clase de mă rime

1 Agen ţii economici noi ş i activi din industrie, construcţ ii, comer ţ ş i alte servicii, pe forme juridice

1 Concentrarea Óntreprinderilor din industrie, construcţ ii, comer ţ şi alte servicii, Ón 1 999

1 Œntreprinderile active din industrie, construc ţii, comer ţ şi alte servicii, pe activit ăţ i şi forme juridice, Ón 1999

1 Œntreprinderile active din industrie, construc ţii, comer ţ şi alte servicii, pe activit ăţ i şi forme de proprietate, după natura capitalului social

1 Œntreprinderile active mici şi mijlocii din industrie, construcţ ii, comer ţ ş i alte servicii, pe activit ăţ i

1 2.9

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Ponderea personalului din Óntreprinderile active mici şi mijlocii Ón personalul total al Óntreprinderilor din industrie, construcţ ii, comer ţ şi alte servicii, pe activităţ i

1 Ponderea cifrei de afaceri realizat ă de Óntreprinderile active mici şi mijlocii Ón cifra de afaceri a Óntreprinderilor din industrie, construcţ ii, comer ţ şi alte servicii, pe activit ăţ i

1 Principalii indicatori economici ş i financiari ai Óntreprinderilor, pe clase de mă rime ş i forme de proprietate

1 Cifra de afaceri pentru Óntreprinderile cu activitate principal ă de industrie ş i construc ţii, pe forme de proprietate

1 Cifra de afaceri pentru Óntreprinderile cu activitate principal ă de comer ţ , pe forme de proprietate

1 Cifra de afaceri pentru Óntreprinderile cu activitate principal ă de servicii de piaţă prestate pentru popula ţ ie, pe forme de proprietate

1 Cifra de afaceri pentru Óntreprinderile cu activitate principal ă de servicii de piaţă prestate pentru Óntreprinderi, pe forme de proprietate

1 Œntreprinz ătorii priva ţ i, pe activit ăţ i

1 Œntreprinderile cu activitate financiară, bancară şi de asigur ă ri, pe forme de proprietate, Ón 1 999

1 Institu ţiile administra ţ iei publice, pe tipuri

1 Organiza ţiile administra ţ iei private, pe tipuri

2.1 0

2. 11

2.1 2

2.1 3

2.1 4

2.1 5

2.1

6

2.1 7

2.1 8

2.1 9

RESULTS AND PERFORMANCES OF ENTERPRISES

Pagina

Page

343

343

344

346

348

350

350

352

353

354

355

363

364

366

367

368

369

369

370

Tables:

CONTENTS

Active economic and social units of national economy,

by size class Active enterprises from industry, construction, trade and other services,

by activity Enterprises from industry, construction, trade and other services,

by activity and size class New and active economic units from industry, construction, trade and other

services, by legal type Concentration of enterprises from industry, construction, trade and other services,

in 1999 Active enterprises from industry, construction, trade and other services, by activity and legal type,

in 1999 Active enterprises from industry, construction, trade and other services, by activity and by type of ownership,

by nature of social capital Active small and medium enterprises from industry, construction,

trade and other services, by activity Weight of staff in active small and medium enterprises in total staff of enterprises from industry, construction, trade and other services,

by activity Weight of turnover achieved by active small and medium enterprises in the turnover of total enterprises from industry, construction, trade and other services,

by activity Main economic and financial indicators of enterprises, by size class and by

type of ownership Turnover for enterprises having as main activity industry and construction, by

type of ownership Turnover for enterprises having as main activity trade, by

type of ownership

Turnover for enterprises having as main activity market services rendered to the

population, by type of ownership Turnover for enterprises having as main activity market services rendered to the enterprises, by

type of ownership

Private bussinessmen, by activity Enterprises with financial, banking and insurance activity, by

type of ownership, in 1999 Public administration

institutions, by type Private administration

organisations, by type

Sursa datelor

- Registrul statistic al Óntreprinderilor, gestionat de

Institutul Na ţional de Statistică şi Studii Economice;

- Ancheta structurală Ón Óntreprinderi şi alte anchete

realizate de Institutul Naţ ional de Statistică şi Studii Economice.

Surse administrative:

- Ministerul Finan ţelor, pentru datele din Registrul

Fiscal, pentru datele bilanţ urilor contabile ale Óntreprinderilor, precum şi datele privind impozitarea

veniturilor persoanelor fizice ş i asocia ţiilor familiale;

- Oficiul Naţ ional al Registrului Comerţ ului, pentru

datele din Registrul Comerţului;

- Fondul Propriet ăţ ii de Stat, pentru informa ţiile privind

Óntreprinderile privatizate; - Banca Na ţională a Rom‚niei, pentru situa ţia societăţilor cu activitate bancară ;

- Alte ministere ş i organizaţ ii neguvernamentale, pentru

structura pe m ărime şi activităţi a Óntreprinderilor din subordine.

Preciz ă ri metodologice

Agent economic reprezintă organiza ţia (pluripersonal ă sau unipersonal ă) cu personalitate juridică , creat ă pentru a desfăşura activităţi definite Ón

baza Legii nr. 1 5 / 1 990, a Legii nr. 3 1 / 1 990 ş i respectiv a Decretului - Lege nr. 54 / 1 990.

Agent social reprezintă organiza ţia (pluripersonală sau unipersonală ) cu personalitate juridic ă , creată pentru a desfăşura o activitate dedicată interesului social

Unitate legală reprezint ă orice agent economic sau social care dispune de un patrimoniu propriu, poate să Óncheie Ón nume propriu contracte cu ter ţi ş i să -ş i apere interesele Ón justiţie (are personalitate juridic ă). Unităţile legale sunt fie persoane fizice sau asociaţ ii familiale (Ón calitatea lor de Óntreprinz ă tori), fie persoane juridice.

Registrul Statistic (REGIS) con ţine toate unit ăţile legale, care desfăşoară o activitate economic ă sau socială ş i este actualizat pe baza următoarelor surse:

- Registrul Fiscal;

- Registrul Comerţului;

- Bilan ţul contabil al agenţ ilor economici;

- Informa ţii furnizate de Fondul Propriet ăţii de Stat şi de Banca Naţ ională a Rom‚niei; - Anchete statistice organizate de Institutul Na ţional de Statistică ş i Studii Economice.

Œntreprinderea 1 ) este o grupare de unităţi legale care se constituie ca o unitate organiza ţional ă de produc ţie de bunuri, servicii comerciale, sau servicii de interes social, care beneficiază de o autonomie de decizie, mai ales pentru asigurarea resurselor sale curente. O Óntreprindere exercită una sau mai multe activităţi, Ón

unul sau mai multe locuri (sedii - unit ăţi locale ale Óntreprinderii). Œn mod convenţ ional sunt asimilate Óntreprinderilor, persoanele fizice şi asociaţ iile familiale care desfăşoară activităţi economice pe baz ă de liberă iniţ iativ ă potrivit legii, instituţ iile publice ş i organizaţ iile neguvernamentale.

este o Óntreprindere sau o parte a

acesteia (exemplu: atelier, fabric ă , depozit, birou, mină

Unitate locală

1

)

sau staţ ie etc.) situat ă la o adres ă identificabil ă . Œn acest loc se desfăşoară o activitate economic ă , pentru care - Ón afara unor cazuri excep ţionale - lucrează una sau mai multe persoane (cu norm ă Óntreag ă sau parţ ială ) pentru aceea ş i Óntreprindere.

1 ) Definiţ ie Ón conformitate cu ìRecomandarea nr. 696 / 1 993 a EUROSTATì, privind unit ăţ ile de observare statistic ă .

Data source

- Statistical business register administrated by the

National Institute of Statistics and Economic Studies;

- Structural business survey and other surveys carried

out by the National Institute of Statistics and Economic Studies.

Administrative sources:

- The Ministry of Finances, for data from Fiscal

Register, for data on enterprises balance sheets, as

well as for data on income taxation for natural persons and family associations;

- The National Office of Trade Register, for data from Trade Register;

- The State Property Fund, for the information on

privatised enterprises;

- The National Bank of Romania, for the situation of

banking companies;

- Other ministries and NGOs, for the structure by size and by activity of subordinated enterprises.

Methodological notes

Economic unit represents an organisation (consisting of one or several persons) with legal personality, created in order to carry out certain activities defined based on Law no. 15 and on Law no. 31 / 1990 and to Decree - Law no. 54 / 1990 respectively.

Social unit represents an organisation (consisting of one or several persons) with legal personality, created in order to carry out an activity devoted to social interest.

Legal unit represents any economic or social unit disposing of an own patrimony, which could conclude, on own account, contracts with third parties and defend their interests in justice (has legal personality). Legal units are either natural persons or family associations (as entrepreneurs) or legal persons.

Statistical register (REGIS) comprises all legal units carrying out an economic or social activity and is updated based on the following sources:

- Fiscal Register;

- Trade Register;

- Balance sheets of economic units;

- Information supplied by State Property Fund and

by the National Bank of Romania; - Statistical surveys organised by the National Institute of Statistics and Economic Studies.

Enterprise 1) is the group of legal units set up as an organisational unit producing goods, trading services or social interest services, enjoying decisional autonomy, particularly for ensuring its current resources. An enterprise is carrying out one or several activities, on one or several places (headquarters - local units of enterprises). Conventionally the natural persons and the family associations carrying out economic activities based on free initiative according to the law, the public institutions and the NGOs are assimilated to enterprises

The local unit 1) is an enterprise or part thereof (example: workshop, factory, warehouse, office, mine or station a.s.o.) situated in a geographically identified place. At this place an economic activity is carried out for which - save for certain exceptions - one or more persons work (even if only part - time) for one and the same enterprise.

Active enterprise is the entity which, from economic standpoint is active (during the survey period), that is, it produces goods or services, records expenditures and

1) Definition in compliance with “The EUROSTAT recommendation no. 696 / 1993“ on the statistical observation units.

Œntreprinderea activ ă este entitatea care, din punct de vedere economic este activă (Ón perioada de observare), respectiv realizează bunuri sau servicii, Ónregistreaz ă cheltuieli ş i Óntocme şte bilan ţ contabil.

Œntreprinderea dormant ă este entitatea care există juridic dar este inactivă din punct de vedere economic Ón perioada de observare. Œn funcţ ie de principalele caracteristici ale comportamentului lor economic, Óntreprinderile - Ón sensul larg al cuv‚ntului - se pot clasifica Ón urm ă toarele categorii:

- Œntreprinderi cu activitate economică

nefinanciar ă : Óntreprinderi agricole; Óntreprinderi din industrie, construc ţii, comerţ ş i alte servicii;

- Œntreprinderi financiare, bancare şi de asigur ă ri;

- Institu ţii din administraţ ia centrală , locală ş i securitatea social ă;

- Organiza ţii non-profit din cadrul administra ţiei

private; - Œntreprinz ători priva ţi, categorie Ón care se includ persoanele fizice independente ş i asociaţ iile familiale.

Œntreprinderile - Ón sensul larg al cuv‚ntului - după formele juridice de organizare, sunt urm ă toarele:

- Regii autonome şi institute na ţionale Ónfiin ţate

prin Hot ăr‚ri guvernamentale sau ale administra ţiei locale;

- Societ ăţ i comerciale Ónfiinţ ate

Ón

baza

Legii nr. 31 / 1 990, de tipul:

- societăţi Ón nume colectiv;

- societăţi Ón comandit ă simpl ă;

- societăţi Ón comandit ă simpl ă pe acţ iuni;

- societăţi pe acţ iuni, inclusiv societăţi

na ţ ionale ş i companii naţ ionale;

- societăţi cu ră spundere limitată .

- Societăţi agricole Ónfiin ţate sau reorganizate Ón

baza Legii nr. 36 / 199 1 ;

- Societăţi cooperatiste reprezintă societ ăţile cu

capital de tip cooperatist Ónfiinţ ate sau reorganizate Ón

baza Decretelor - Lege nr. 66 / 1990 ş i nr. 67 / 1990;

- Alte institu ţii ale administra ţiei publice

centrale ş i locale Ónfiinţ ate prin decrete - legi;

- Institu ţii bugetare Ónfiin ţate prin hot ăr‚ri de

draws up balance sheet.

Dormant enterprise is the entity existing from juridical standpoint, but inactive from the economic standpoint during the survey period.

According to the main characteristics of their economic behaviour, enterprises - in the broad meaning of the word - could be classified in the following categories:

- Enterprises with non-financial economic

activity: agricultural holdings; enterprises from

industry, construction, trade and other services;

- Financial, banking and insurance companies;

- Institutions of central and local government and social security;

- Non-lucrative

administration;

- Private entrepreneurs, category comprising

private

organisations

of

natural independent persons and family associations.

Enterprises - in the broad meaning of the word - according to juridical organisational types are the following:

- Autonomous Companies and national

institutes, created on the basis of central or local government decisions;

- Commercial Companies created on the

basis of Law no. 31 / 1990, such as:

- partnerships;

- simple limited partnerships;

- simple joint-stock partnerships;

- joint-stock companies, including national societies and national companies;

- limited liability companies.

- Agricultural holdings created or restructured on the basis of Law no. 36 / 1991;

- Co-operative companies represent the companies

with co-operative capital created or restructured on the

basis of Decree - Law no. 66 / 1990 and Law no. 67 / 1990;

- Other institutions of public central and local

administration created on the basis of Decree -Laws;

- Budgetary institutions created on the basis of central or local government decisions;

- Private entrepreneurs (natural independent

persons and family associations) created on the basis of Decree - Law no. 54 / 1990 or Decree no. 153 / 1954;

guvern sau decizii ale organelor administraţ iei locale;

-

Organisations of private administration (non-

Œntreprinză tori privaţ i (persoane fizice

independente şi asociaţ ii familiale) Ónfiin ţa ţi Ón baza

-

-

Organiza ţ ii ale administra ţiei private

lucrative organisations or civilian companies) created

Decretului - Lege nr. 54 / 1990 sau Decretului nr. 153 / 1954;

by request of private persons, by means of judicial sentences on the basis of Law no. 21 / 1924.

(organizaţ ii non-profit sau societăţ i civile) Ónfiin ţ ate la cererea particularilor prin hot ă r‚ri judecă tore ş ti Ón baza

Legii nr. 2 1 / 1 924. Formele juridice cu excep ţia institu ţiilor bugetare, ale instituţ iilor administra ţiei publice centrale ş i locale ş i organiza ţiilor administraţ iei private sunt considerate forme juridice cu caracter comercial. Caracterul comercial le diferen ţiaz ă de societăţile civile (organizaţ ii ale administra ţiei private) care Óndeplinesc finalitatea de a satisface nevoile obiş nuite de trai ale asocia ţilor. Criteriul de disociere Óntre cele dou ă categorii de entit ăţ i colective rezidă din obiectul de activitate. Dacă obiectul este civil (social) societatea are aceeaş i

The above mentioned legal types, excepting budgetary institutions, institutions of public central and local

administration and organisations of private administration are seen as legal types of commercial

nature. Their commercial nature distinguish them of civilian companies (organisations of private administration) which fulfil the aim of meeting the usual living requirements of associations. The criterion of distinguishing the two categories of collective units is the activity purpose. If this purpose is civilian (social),the company has the same nature; otherwise, it would be commercial. It was thus decided that educational and health care activity, being not assimilated to a trading action, could not confer a

natură ; Ón caz contrar ea va fi comercial ă. S-a decis

commercial nature to the company carrying out such

astfel ca activitatea didactic educativă ş i de asisten ţă sanitară , nefiind asimilată cu un act obiectiv de comerţ , nu poate conferi comercialitate societ ăţii care o desf ăş oar ă.

activity. The size of an enterprise is assessed according to the average number of employees during a given period. The breakdown of enterprises into the following

M ărimea Óntreprinderii este evaluată după criteriul

num ărului mediu de salaria ţi Óntr-o perioadă dat ă. Œn

intervals was done consistently with EUROSTAT criteria:

concordan ţă cu criteriile emise de EUROSTAT se

- micro-enterprises:

0

- 9

employees;

efectueaz ă delimitarea Óntreprinderilor Ón urm ă toarele

- small enterprises:

10 - 49

employees;

intervale:

- medium enterprises:

50 - 249 employees;

- Óntreprinderi micro:

0

- 9

salaria ţi;

- large enterprises:

250 employees and over.

- Óntreprinderi mici:

1 0 - 49

salaria ţi;

- Óntreprinderi mijlocii:

50 - 249 salaria ţi;

The activity of an enterprise is classified according to the “Classification of Activities of National Economy

- Óntreprinderi mari:

250 salariaţi şi peste.

Activitatea Óntreprinderii se grupeaz ă potrivit

Activitatea principală a Óntreprinderii este stabilită

Investiţ ii brute Ón bunuri corporale reprezintă

(CANE)“, drawn up by the National Institute of Statistics and Economic Studies and approved by

The main activity of an enterprise is established

Turnover (excluding VAT) represents the amount of

Gross investments in tangible goods represent the

Direct exports represent turnover obtained by the

ìClasifică rii Activităţilor din Economia Naţ ională (CAEN)ì, elaborat ă de Institutul Naţ ional de Statistică

Government Decision no. 656 / 1997.

ş i Studii Economice ş i aprobat ă prin Hot ă r‚rea de Guvern nr. 656 / 1997.

Ón funcţ ie de produsele sau serviciile a că ror realizare implică cele mai mari pă rţ i ale resurselor umane sau

depending on the goods or services whose production involve the largest share of human resources or which entail the highest revenues of the enterprise. Enterprises framing by branches was done based on the main activity.

care aduc cele mai mari venituri Óntreprinderii. Œncadrarea Óntreprinderilor pe ramuri s-a realizat pe baza activităţ ii principale. Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor rezultate din v‚nz ă ri de bunuri, v‚nză ri de

incomes resulted from sales of goods and commodities, execution of works and rendering services, excluding rebate, commissions and other discounts for the customers.

m ă rfuri, executarea de lucr ări ş i prestă ri de servicii,

mai pu ţ in rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clien ţilor.

valoarea investiţ iilor efectuate Ón cursul perioadei de referin ţă Ón toate bunurile corporale, adică cele

value of investments carried out during the reference period for all tangible goods, namely those bought from third parties or produced on own account (production of tangible assets) having a useful life of more than one year.

cump ă rate de la ter ţi sau produse pe cont propriu (producţ ia de imobiliză ri de bunuri corporale) şi a c ă ror durată de utilizare este mai mare de 1 an.

enterprise following export sales of own products, without brokerage of a foreign trade enterprise.

Exporturi directe reprezintă cifra de afaceri ob ţinută de Óntreprindere Ón urma v‚nză rii la export a produselor proprii, f ăr ă intermedierea unei Óntreprinderi de comer ţ exterior.

Valoarea ad ăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor şi altor elemente legate de costul factorilor de muncă , a profitului, a subven ţiilor de exploatare, a amortiză rii capitalului fix, din care se scad impozitele legate de produc ţie.

Rezultatul brut al exerciţ iului reprezintă diferen ţa dintre suma veniturilor din exploatare, a celor financiare ş i celor excep ţionale ş i suma cheltuielilor de exploatare, financiare ş i a cheltuielilor excep ţionale. Diferen ţ a pozitiv ă reprezint ă profitul, iar dac ă este negativă reprezintă pierderi.

Datele din tabelul 20.49 privind repartiţ ia regională a unităţilor locale active din industrie, construc ţii, comer ţ ş i alte servicii, reflectă situa ţia Ón care o Óntreprindere are unităţ i locale Ón mai multe regiuni (sunt luate Ón calcul unităţile locale situate pe teritoriul regiunii respective).

Datele din tabelele 20.50-20.52 privind repartiţia regional ă a cifrei de afaceri, a efectivului de personal ş i a investiţiilor brute Ón bunuri corporale, cuprind unit ăţile locale şi Óntreprinderile care- şi desfăş oară activitatea Óntr-o singur ă localitate, a c ă ror activitate principală este de industrie, construcţ ii, comerţ sau servicii de pia ţă (exclusiv activităţile financiare, bancare, de asigur ări, cercetare-dezvoltare, Ónv ăţă m‚nt, să n ă tate, administra ţie şi activităţile asociative diverse). Gruparea indicatorilor s-a efectuat dup ă forma de proprietate asupra capitalului social al unităţii ş i anume:

- proprietate majoritar ă de stat, care cuprinde capitalul integral de stat, public de interes na ţional ş i local, mixt (unde statul de ţine peste 50% din capital); - proprietate majoritară privat ă, care cuprinde capitalul integral privat, mixt (peste 50% capital social privat), integral stră in, cooperatist ş i ob ş tesc.

Gross value added at factors cost represents the amount of salaries and other elements related to labour factors cost, profit, exploitation subsidies, fixed capital amortisation, subtracting production taxes.

Gross result of exercise represents the difference between the revenues from exploitation, financial and exceptional incomes and the amount of exploitation, financial and exceptional expenditures. Positive difference represents profit, while negative ones are registered as losses.

Data from table 20.49 on the regional breakdown of active local units belonging to industry, construction, trade and other services reflect the situation where an enterprise have local units in several regions (local units on the territory of the respective region are included in computation).

Data from tables 20.50-20.52 regarding the turnover regional breakdown, distribution of staff and gross investments in tangible goods, contain local units and enterprises carrying out their activity in only one locality, whose main activity is industry, construction, trade or market services (excluding financial, banking, insurance, research-development, education, health, administration activities and associative miscellaneous activities). The grouping indicators had been done after the ownership type on the social capital of the unit, as follows:

- state majority ownership, comprising state integral capital, national and local interest capital, mixt (over 50% state social capital); - private majority ownership, comprising private integral capital, mixt (over 50% private social capital), foreign integral capital, co-operative and community capital.

STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ŞI FORME JURIDICE, ÎN 1999 STRUCTURE OF ACTIVE ENTERPRISES FROM INDUSTRY, CONSTRUCTION, TRADE AND SERVICES, BY ACTIVITY AND LEGAL TYPE, IN 1999

70,1%

3,3% 18,9%
3,3%
18,9%

7,7%

INDUSTRIE 1) + CONSTRUCŢII INDUSTRY 1) + CONSTRUCTION

93,4%

5,6%
5,6%

0,1%

0,9%

COMERŢ + ALTE SERVICII TRADE + OTHER SERVICES

0 - 9 salariaţi / employees / employees

50 - 249 salariaţi / employees / employees

10 - 49 salariaţi / employees / employees

250 şi peste / and over / and over

STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII COMERŢ ŞI SERVICII, PE CLASE DE MĂRIME, ÎN 1999 STRUCTURE OF ACTIVE ENTERPRISES FROM INDUSTRY, CONSTRUCTION, TRADE AND SERVICES, BY SIZE CLASS, IN 1999

84,0%

3,2% 1,6% 11,1%
3,2%
1,6%
11,1%

0,1%

INDUSTRIE 1) + CONSTRUCŢII INDUSTRY 1) + CONSTRUCTION

93,2%

3,6% 2,5%
3,6%
2,5%

0,6%

0,1%

COMERŢ + ALTE SERVICII TRADE + OTHER SERVICES

Societăţi cu răspundere limitată Limited liability companies Limited liability companies

Alte tipuri de societăţi comerciale necooperatiste Other types of non-cooperative companies Other types of non-cooperative companies

necooperatiste Other types of non-cooperative companies Regii autonome Autonomous bodies Societăţi pe acţiuni

Regii autonome

Autonomous bodies

Societăţi pe acţiuni Stock companies Stock companies

Societăţi cooperatiste companies Regii autonome Autonomous bodies Societăţi pe acţiuni Stock companies Co-operative companies

Co-operative companies

1) Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. 1) Including electric and thermal energy, gas and water.

12.1 AGENŢII ECONOMICO-SOCIALI ACTIVI DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ, PE CLASE DE MĂRIME ACTIVE ECONOMIC AND SOCIAL UNITS OF NATIONAL ECONOMY, BY SIZE CLASS

număr / number

   

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

 

Tipul agenţilor economico-sociali Economic and social units type

of which: by size class, according to employees number

Total

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

   

250 and over

   

1998

Total

714650

667853

34208

9540

3049

Întreprinderi / Enterprises din care: / of which:

330276

295028

25626

7034

2588

Întreprinderi agricole / Agricultural holdings Întreprinderi din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii Enterprises from industry, construction, trade and other services Întreprinderi financiare şi de asigurări Financial and insurance companies Administraţia publică / Public administration Administraţia privată / Private entrepreneurs Întreprinzători privaţi / Private entrepreneurs

11059

8215

1857

832

155

318376

286265

23565

6140

2406

841

548

204

62

27

31571

20133

8504

2476

458

34766

34655

78

30

3

318037

318037

-

-

-

   

1999

Total

768392

719386

35997

10163

2846

Întreprinderi / Enterprises din care: / of which:

330725

294330

26764

7324

2307

Întreprinderi agricole / Agricultural holdings Întreprinderi din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii Enterprises from industry, construction, trade and other services Întreprinderi financiare şi de asigurări Financial and insurance companies Administraţia publică / Public administration Administraţia privată / Private entrepreneurs Întreprinzători privaţi / Private entrepreneurs

11091

8458

1831

693

109

318736

285271

24769

6553

2143

898

601

164

78

55

32118

20226

8686

2717

489

38376

37657

547

122

50

367173

367173

-

-

-

12.2

ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ACTIVE ENTERPRISES FROM INDUSTRY, CONSTRUCTION, TRADE AND OTHER SERVICES, BY ACTIVITY

număr / number

Activitatea (secţiuni CAEN)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Activity (CAEN sections)

 

Total

130076

217857

286501

304359

312067

316751

318376

318736

Industrie extractivă Mining and quarrying Industrie prelucrătoare Manufacturing Energie electrică şi termică, gaze şi apă Electric and thermal energy, gas and water Construcţii Construction Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Wholesale and retail, repair and maintenance of motor-vehicles and motorcycles and of individual and household appliances Hoteluri şi restaurante Hotels and restaurants Transport şi depozitare Transport and storage Poştă şi telecomunicaţii Post and telecommunications Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Real estate transactions, renting and service activities mainly rendered to enterprises Învăţământ 1) Education 1) Sănătate şi asistenţă socială 1) Health and social assistance 1) Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale Other activities of collective, social and personal services

89

118

143

170

169

201

221

252

20678

30343

32278

34404

32084

35962

38803

40966

209

245

262

276

276

267

303

322

4330

6718

6291

7655

7046

9470

10521

11329

79699

142050

213714

220808

226038

226101

222017

217438

6723

8725

9185

10495

10886

10122

10147

10127

5736

8848

6338

9483

10215

11305

11654

11742

81

152

165

320

374

474

558

639

6004

8511

7020

9364

11202

12229

13393

15216

345

454

442

493

515

546

586

616

1366

2055

2064

2399

2684

3536

3765

3901

4816

9638

8599

8492

10578

6538

6408

6188

1) Include numai întreprinderile cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale. 1) Only include the enterprises with activities related to education or health and social assistance, organised as companies.

12.3

ÎNTREPRINDERILE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ŞI CLASE DE MĂRIME ENTERPRISES FROM INDUSTRY, CONSTRUCTION, TRADE AND OTHER SERVICES, BY ACTIVITY AND SIZE CLASS

număr

number

   

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi of which: by size classes, according to employees number

 

Tipul agenţilor economico - sociali

Total

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

Economic and social units type

 

250 and over

   

1995

 

Total

304359

283997

13400

4384

2578

Total

Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică, gaze şi apă Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport şi depozitare Poştă şi telecomunicaţii Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ 1) Sănătate şi asistenţă socială 1) Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

170

74

32

14

50

Mining and quarrying Manufacturing Electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail, repair and maintenance of motor-vehicles and motorcycles and of individual and household appliances Hotels and restaurants Transport and storage Post and telecommunications Real estate transactions, rentings and service activities mainly rendered to enterprises Education 1) Health and social assistance 1) Other activities of collective, social and personal services

34404

27455

3946

1523

1480

276

37

36

116

87

7655

5076

1438

752

389

220808

213860

5728

991

229

10495

9523

768

169

35

9483

8443

464

449

127

320

214

86

16

4

9364

8447

533

249

135

493

438

51

4

-

2399

2370

27

2

-

8492

8060

291

99

42

   

1996

 

Total

312067

286035

18160

5259

2613

Total

Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică, gaze şi apă Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport şi depozitare Poştă şi telecomunicaţii Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ 1) Sănătate şi asistenţă socială 1) Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

169

61

36

21

51

Mining and quarrying Manufacturing Electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail, repair and maintenance of motor-vehicles and motorcycles and of individual and household appliances Hotels and restaurants Transport and storage Post and telecommunications Real estate transactions, rentings and service activities mainly rendered to enterprises Education 1) Health and social assistance 1) Other activities of collective, social and personal services

32084

23425

5249

1866

1544

276

22

32

125

97

7046

3812

1938

934

362

226038

216406

8154

1253

225

10886

9786

897

170

33

10215

9067

573

446

129

374

231

105

35

3

11202

10087

707

281

127

515

450

60

5

-

2684

2615

66

3

-

10578

10073

343

120

42

   

1997

 

Total

316751

287209

21210

5764

2568

Total

Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică, gaze şi apă Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport şi depozitare Poştă şi telecomunicaţii Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ 1) Sănătate şi asistenţă socială 1) Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

201

81

47

22

51

Mining and quarrying Manufacturing Electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail, repair and maintenance of motor-vehicles and motorcycles and of individual and household appliances Hotels and restaurants Transport and storage Post and telecommunications Real estate transactions, rentings and service activities mainly rendered to enterprises Education 1) Health and social assistance 1) Other activities of collective, social and personal services

35962

25904

6318

2206

1534

267

18

35

119

95

9470

5873

2234

1025

338

226101

215189

9417

1273

222

10122

8907

997

189

29

11305

10000

728

459

118

474

306

124

38

6

12229

10982

831

292

124

546

484

55

7

-

3536

3466

67

2

1

6538

5999

357

132

50

   

1998

 

Total

318376

286265

23565

6140

2406

Total

Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică, gaze şi apă Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport şi depozitare Poştă şi telecomunicaţii Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ 1) Sănătate şi asistenţă socială 1) Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

221

92

55

23

51

Mining and quarrying Manufacturing Electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail, repair and maintenance of motor-vehicles and motorcycles and of individual and household appliances Hotels and restaurants Transport and storage Post and telecommunications Real estate transactions, rentings and service activities mainly rendered to enterprises Education 1) Health and social assistance 1) Other activities of collective, social and personal services

38803

27846

6992

2490

1475

303

33

40

129

101

10521

6740

2424

1066

291

222017

210004

10597

1248

168

10147

8865

1058

194

30

11654

10241

854

451

108

558

384

119

45

10

13393

11959

968

342

124

586

522

61

3

-

3765

3701

63

-

1

6408

5878

334

149

47

   

1999

 

Total

318736

285271

24769

6553

2143

Total

Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică, gaze şi apă Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport şi depozitare Poştă şi telecomunicaţii Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ 1) Sănătate şi asistenţă socială 1) Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

252

108

59

35

50

Mining and quarrying Manufacturing Electric and thermal energy, gas and water Construction Wholesale and retail, repair and maintenance of motor-vehicles and motorcycles and of individual and household appliances Hotels and restaurants Transport and storage Post and telecommunications Real estate transactions, rentings and service activities mainly rendered to enterprises Education 1) Health and social assistance 1) Other activities of collective, social and personal services

40966

29305

7398

2902

1361

322

42

48

133

99

11329

7615

2467

1010

237

217438

205069

11009

1238

122

10127

8780

1123

198

26

11742

10323

901

427

91

639

453

134

43

9

15216

13534

1164

415

103

616

553

58

3

2

3901

3827

68

5

1

6188

5662

340

144

42

1) Include numai întreprinderile cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.

1) Only include the enterprises with activities related to education or health and social assistance, organized as companies.

12.4

AGENŢII ECONOMICI NOI ŞI ACTIVI DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE FORME JURIDICE NEW AND ACTIVE ECONOMIC UNITS FROM INDUSTRY, CONSTRUCTION, TRADE AND OTHER SERVICES, BY LEGAL TYPE

număr

number

   

Agenţi economici: / Economic units

   
 

Societăţi cu

Alte tipuri de societăţi comerciale necooperatiste Other types of non co-operative companies

Societăţi

Regii autonome

Societăţi pe acţiuni Stock companies

răspundere limitată

cooperatiste

Autonomous bodies

Limited liability

Co-operative

 

companies

companies

1993

 

1993

Agenţi economici înregistraţi la Registrul Comerţului - total din care:

Economic units registered with

454

10846

293620

28637

4042

Trade Register - total of which:

Agenţi economici noi Agenţi economici activi - total din care:

-

1870

116718

6732

424

New economic units Active economic units - total of which:

454

6633

192516

17355

899 1)

Agenţi economici nou creaţi

-

1266

91678

6799

334

Newly created economic units

1994

 

1994

Agenţi economici înregistraţi la

Economic units registered with

Registrul Comerţului - total din care:

446

13964

397518

31731

4176

Trade Register - total of which:

Agenţi economici noi Agenţi economici activi - total din care:

-

3118

103898

3094

134

New economic units Active economic units - total of which:

446

8319

258113

18656

967 1)

Agenţi economici nou creaţi

-

2367

102682

5103

235

Newly created economic units

1995

 

1995

Agenţi economici înregistraţi la

Economic units registered with

Registrul Comerţului - total din care:

346

16652

450028

32608

4357

Trade Register - total of which:

Agenţi economici noi Agenţi economici activi - total din care:

-

2688

52510

877

181

New economic units Active economic units - total of which:

346

10603

275012

17168

1230 1)

Agenţi economici nou creaţi

-

2461

85395

2915

447

Newly created economic units

1996

 

1996

Agenţi economici înregistraţi la

Economic units registered with

Registrul Comerţului - total din care:

281

19276

496587

33010

4505

Trade Register - total of which:

Agenţi economici noi Agenţi economici activi - total din care:

-

2624

46559

402

148

New economic units Active economic units - total of which:

281

11417

283354

15394

1621 1)

Agenţi economici nou creaţi

-

1044

32491

725

394

Newly created economic units

1997

 

1997

Agenţi economici înregistraţi la

Economic units registered with

Registrul Comerţului - total din care:

275

21134

539130

33298

4652

Trade Register - total of which:

Agenţi economici noi Agenţi economici activi - total din care:

-

1858

42543

288

147

New economic units Active economic units - total of which:

275

12160

288446

13776

2094 1)

Agenţi economici nou creaţi

-

119

22030

3457

464

Newly created economic units

1998

 

1998

Agenţi economici înregistraţi la

Economic units registered with

Registrul Comerţului - total din care:

183

21200

562957

31148

4160

Trade Register - total of which:

Agenţi economici noi Agenţi economici activi - total din care:

-

66

23827

4160

492

New economic units Active economic units - total of which:

183

12422

291106

12429

2236 1)

Agenţi economici nou creaţi

-

66

22919

249

88

Newly created economic units

1999

 

1999

Agenţi economici înregistraţi la

Economic units registered with

Registrul Comerţului - total din care:

153

24627

613918

33294

5037

Trade Register - total of which:

Agenţi economici noi Agenţi economici activi - total din care:

-

3014

48247

391

732

New economic units Active economic units - total of which:

153

12678

292192

11313

2400 1)

Agenţi economici nou creaţi

-

765

18430

126

198

Newly created economic units

1) O întreprindere cooperatistă include una sau mai multe societăţi comerciale cu capital cooperatist.

1) A co-operative enterprise include one or several companies with co-operative capital.

12.5 CONCENTRAREA ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII CONCENTRATION OF ENTERPRISES FROM INDUSTRY, CONSTRUCTION, TRADE AND OTHER SERVICES

   

Număr mediu

Cumulat în % din totalul cifrei de afaceri Cumulated in % of total turnover

Cumulat în % din totalul numărului de salariaţi Cumulated in % of total employees number

 

Activităţi (diviziuni CAEN)

Număr întreprinderi Number of enterprises

salariaţi

Activity (CANE divisions)

Average number

   

of employees

Primele 5

Primele 20

Primele 5

Primele 20

 
 

Top 5

Top 20

Top 5

Top 20

Extracţia şi prepararea cărbunelui (inclusiv şisturile şi nisipurile bituminoase) Extracţia petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiunile) Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere Alte activităţi extractive Industria alimentară şi a băuturilor Industria tutunului Industria textilă şi a produselor textile Industria confecţiilor de îmbrăcăminte Industria pielăriei şi încălţămintei Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă) Industria celulozei, hârtiei şi cartonului Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari Industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice Industria altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgică Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii) Industria de maşini şi echipamente Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou Industria de maşini şi aparate electrice Industria de echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii Industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie Industria mijloacelor de transport rutier Industria altor mijloace de transport Producţia de mobilier şi alte activităţi neclasificate Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei Construcţii Vânzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule Comerţ cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor) Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti Hoteluri şi restaurante Transporturi terestre; transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi aeriene Activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de voiaj Poştă şi telecomunicaţii Tranzacţii imobiliare Închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti Informatică şi activităţi conexe Cercetare-dezvoltare Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare Activităţi asociative diverse Activităţi recreative, culturale şi sportive Alte activităţi de servicii

 

1996

Coal mining and preparation (including bituminous shales and sands) Oil and natural gas extraction (excluding prospections) Metaliferrous ores extraction and preparation Other extraction activities Food and beverages Tobacco Textiles and textile products Ready made clothes industry Leather goods and footwear Wood processing (excluding furniture) Pulp, paper and cardboard Publishing houses, poligraphy and records reproduction on supports Oil processing, coal coking and nuclear fuels treatment Chemistry, synthetic and man made fibres Rubber and plastics processing Other products of non-metallic minerals Metallurgy Metal engineering and metal products (excluding machinery, equipment and tools) Machinery and equipment Computing technique and office means Electric machinery and apparatus Radio, TV and communication equipment and apparatus Medical, precision, optical and watchmaking, apparatus and instruments Road transport means Other transport means Furniture and other not elsewhere classified activities Recovery of waste and recycling materials scraps Electric and thermal energy, gas and hot water production, transport and distribution Water resources management, water catching, treatment and distribution Construction Sales, maintenance and repairs of cars, motorcycles, retail sales of car fuels Wholesale (excluding cars and motorcycles) Retail sales (excluding cars and motorcycles), repairs of individual and household appliances Hotels and restaurants Land transport, transport by pipelines River and sea transport Air transport Ancillary and secondary activities of transport, travel agencies activities Post and telecommunications Real estate Renting machinery, equipment and individual and household appliances Informatics and connex activities Research - development Other services mainly rendered to enterprises Education Health and social assistance Sanitation and garbage removal, salubrity and similar activities Misscellaneous associative activities Leisure, culture and sport Other services

8

113018

99,9

100,0

99,9

100,0

37

78887

89,5

97,6

85,0

97,3

5

55132

100,0

100,0

100,0

100,0

118

19451

63,5

87,9

57,7

89,3

8636

275040

10,3

16,5

7,4

15,7

2

6800

100,0

100,0

100,0

100,0

2462

185891

6,3

23,2

8,8

24,5

3479

200277

7,2

23,4

11,5

29,9

1134

79337

19,8

42,6

22,6

51,5

3388

81756

16,1

37,7

22,7

56,9

282

28293

41,2

70,7

42,6

85,3

1809

25718

11,0

21,8

20,3

35,1

14

29258

85,6

100,0

81,7

100,0

811

133881

31,9

62,4

24,4

59,1

1208

48462

40,9

68,5

35,8

69,2

959

124281

23,4

47,9

16,4

41,7

322

163847

51,2

80,0