Sunteți pe pagina 1din 1

F.om : oGE I TPV To; SUCEAVA 1o/oa/2o17 I1:40 #175 P.

OO1/OO1

DIRIicTIA csNeRaLA
I,VAI-UA I{ E $I l\',I ONI'I'O ltIZAlt E
MrNrsr'Rul Eouc,qtEl NAT'.NALE f NrraTAnt,A.x'r pnsuN IVERSI'tA 11
@ D
criN"rRUL NATIONAL DE
EZVoLIAI{EA f xr;nTi.urrx lu l"-ut

\hry ofl
c/o,
P ttO F-ESI O N AI, $I "f EI{n* I C

Nr. 5\LBL r lc ro8.2a{


'' )o

--J
I/'./
*et'' hdt irt* **A**u APROB,

4 -uur/*, /*r,/, C' k+'+ttrdl.


ETAR DE STAT,
Oana BUCUR

fu-rl 1/oP/ Precizlri privind repartizarea pe cali


"l
nale Mtru
clasa a X-a, cicluI inferior at invSlEmtntului liceal, filiera tehnologicE

- Planurilor de invdldmAnt $ Progromelor Scolare pentru cuttura de specialitate fi pregdtirea


procticd sdptdmdiatd din'aria curriculard Tehnologii precum Si pentru stagiile de pregdtire
'practicd
- curricutum in dezvottare locald CDL, pentru closele o lX-o, invd{dmAnt ficeal filiera
tehnologicd, aprobate prin OTAENCS nr. 4457/ 05.07.2016,
- plonurilor de'invdldmdnt $ Programelor yolore pentru cultura de specialitate $ pregdtireo
practicd sdptdmdiatd din.ario curriculard Tehnologii precum $i pentru pregdtireo practicd
comasatd - curriculum in dezvoltore tocald CDL, pentru clasele a X-a, tnvd{dmAnt liceal filiera
tehnotogicd, oprobote prin OMEN nr. 3915/ 18.05.2017,
in vederea conlinuirii srudiitor in clasa a X-a, el.evii ctasei a lX-a de ticeu - fitieri tehnotogici iii ateg
traseut profesionat, prin ategerea catificirii profesionate, corespunzitoare domeniutui de pregltire de
bazl in care au fost 9co[arizali in ctasa a lX-a.
Repartizarea pe catific5ri profesionate pentru ctasa a X-a cjctuL inferior at ticeului, fitiera tehnotogicS,
se face pe baza opliunii scrise a etevitor gi a catificlritor profesionate de nive[ 4 CNC aftate in oferta
de ;colarizare a unitilii de 1nv515rn&rrt.
Tn cazul in care numirut opliunitor pentru o catificare profesionaLi, dep5;e;te.numirul de locuri
prevdzute prin pl.anut de icotarizare, consiliut de administralie (CA) at unitilii de invilSmint
stabil,e$te criteriiin vederea ierarhizirii etevitor, in care recomandim si fie incluse:
- media clasei a lX-a [a toate disciptinete/modutete din aria curricutari Tehnotogii, previzute in
curricutumul diferenXiat, corespunzitoare domeniului de pregitire de bazl parcurs;
- media generali a ctasei a lX-a.
Conducerea unitilii de invi;imint intreprinde mlsuri pentru informarea etevitor 9i pirinlitor cu
privire ta catificiri1e profesionate de nivel 4 CNC aftate in oferta de ;colarizare precum 5i ta criteriile
aprobate de citre CA gi apl.icate, daci este cazut, in vederea rePartizarii etevitor pentru ctasa a X-a.

Director CNDIPT
Gabrieta Liliana egire
ti{tY"
irector DGEMIP,
Mihaela Tania lrirrtia l

,Z ftllro
lnspactor generhl,- lnspector, t
Drago5 lonel Cos Angela Popescu j4fu
Carmen Riileanu
Gabriela Drigan fr{kat L---

Str'. (lrrrri.:r'rl Bcl'ih,-'lili rrr.2S-3[]. St:ctoi l,


i110163, lJttcu:'csti
Icl: +10 (0)21 405 62 2l
Fax: +40 (0)21 3.l3 55'17
tr,tt,rt, .crtl u. ro