Sunteți pe pagina 1din 2
CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului Bur 300 Se, i] Autoritati Publice Locale. In conformitate cu prevederile Legit nr. 215/2001, autoritatile administratiei publice prin care se realizeazi autonomia local sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Mandatul primarului, respectiv al consilierilor locali, este pe o perioada de 4 ani. Unitatile Adminsitativ-Teritoriale componente GAL Crivatul de Sud-Est sunt: comuna Racovita (jud. Braila), comuna Balta Alba, comuna Balaceanu, comuna Boldu, comuna Ghergheasa, comuna Puiesti, comuna Ramnicelu, comuna Valcelele, comuna Valea Ramnicului si comuna Ziduri - judetul Buzau, Teritoriul reprezentat de GAL Crivatul de Sud-Est este omogen din punct de vedere geografic, In ultimit ani, se remarc& un interes crescut al entitatilor publice din teritoriul GAL Crivatul de Sud-Est pentru accesarea fondurilor europene. Astfel, in cele 10 comune au fost implemtentate sau se afl in curs de implementare un numér important de proiecte, cu finantare nerambursabil& din fonduri pre si post-aderare, dar si prin Banca Mondial, cu solicitanti beneficieri privati, cat si publici. Interesul manifestat si numérul relativ mare de proiecte implementate releva calitatea personalului calificat in derularea programelor cu finantare european’. Pe teritoriul comunei Boldu au fost realizate investitii notabile in modernizarea infrastructurii edilitare, respectiv alimentarea cu ap, prin accesarea de fonduri europene derulate prin Programul SAPARD. De asemenea, scoala generalé din comuna Boldu a fost modernizaté, reabilitata si dotaté cu un centru de documentare pedagogic’, sport si cultur& prin Programul Operational Regional. Reabilitarea drumurilor de exploatatie agricol& din comuna Boldu a fost realizata prin accesarea unor fonduri nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurali. Scoala Generala nr.1 din Comuna Valcelele a beneficiat de finantare europeana in cadrul Programului Operational Regional in vederea modernizarii. Proiectul a fost finalizat in anul 2015. Comuna Balta Alba a depus in luna noiembrie a anului 2015, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala un proiect pentru constructia unui after-school. Partenerii publici, care au pus bazele infiintarii Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Crivatul de Sud-Est”, care totodata sunt si membrii fondatori ai asociatiei, si-au exprimat interesul in vederea dezvoltarii infrastructurii locale, la scara mica privind: drumurile comunale si satesti, apa/apa uzata, educatie (crese, gradinite si after-school), patrimoniul cultural, precum si cresterea accesului populatiei rurale la infrastructura de baza si servicii. Asociatii locale $i ONG-uri. La nivelul teritoriului se constatd o Participare sociala redus’ si o implicarea redusi a ONG-urilor in comunitate. Din cadrul parteneriatului GAL Crivatul de Sud-Est fac parte urmatoarele ONG-uri: » Asociatia Crescitorilor de Bovine, Ovine si Caprine Puiesti a fost infiintata in anul 2013. Scopul ascciatiei este de a promova o strategie unitara de crestere a animalelor prin desfasurarea de actiuni in vederea dezvoltdrii capacitatii de productie, in interesul comun nepatrimonial al membrilor asociatiei. > Asociatia de Tineret, Cultura si Educatie ,Speranta Rémniceana” a fost infiintata in anul 2007. Scopul asociatiei este de a dezvolta si moderniza institutiile de invatamant, de a consitia si sprijini tandra generatie, a crea un climat sinator de educatie si Pregitire profesional, de a educa tinerii impotriva manifestarilor de delinevent& juvenila, consum de droguri si alcool, de a-i educa in spiritul respect&rii actelor normative in vigoare. > ATRAS - Asociatia de dezvoltare intracomunitaré a transportului public Ramnicu Sarat a fost inflintata in 2012. Scopul asociatiei este de a organiza in comun furnizarea serviciului de transport public de persoane pe raza administrativ-teritoriald a mai multor localitati din judetul Buzau. Societati comerciale si PFA. In cadrul parteneriatului organizat in mod formal si-au exprimat interesul un numar de 24 de entitati economice, astfel: SC TOP AGRISEM COMPLET SRL, SC AGROMIH SRL, SC DANCEREAL SRL, SC AGRICOLA MIRACOL PUIESTI SRL, SC BIOSS SETUP SRL, SC AGROBOG STAR SRL, SC MANEA I, DASCOM 93 SRL, SC MIOAGRIROX SRL, SC ILIAGRO 04 SRL, SC AGRORAL SRL, SC LIVOLT CONAGRO SRL, SC ROSA ADICRIS SRL, SC ELISAV AGRONOMY SRL, SC GEMAROM COM SRL, SC DENY DUPLEX SRL, SC CRAFT ECO LPG OIL SRL, SC UCSAR FARINA SRL, SC SERVPRIM BALTA ALBA SRL, SC EMIDORELAVI SRL, SC SERGEO CERES SRL, SC VANIC COM SRL, SC ANTONIC LACT SRL, SC S&B TRANS BARAGAN. SRL, PFA GHEORGHE AURELIA. In interiorul parteneriatului creat de GAL, membrii si-au explimat la unison dorinta de dezvoltare a exploatatiilor agricole si de promovare a identitatii GAL Crivatul de Sud- Est catre toate nivelele superioare de decizie. Astfel reprezentantii celor zece Unitati Administrativ-Teritoriale componente, au stabilit intalniri alaturi de membrii sectorului privat, in vederea conturarii teritoriului omogen al GAL. Membrii GAL au stabilit de comun acord: reprezentantul legal, valoarea cotizatiei si au luat decizii cu privire la modalitatea de functionare a GAL (consiliul director, comitetul de selectie al proiectelor, etc.). Deasemenea, membrit au contribuit in mod activ la organizarea activitatilor de animare, informare si consultare si au diseminat informatiile obtinute catre alte entitati interesate de activitatea GAL, In completarea prezentului capitol se vor atasa urmatoarele: Anexa 1 - Acord de parteneriat + HCL /alte documente justificative, Anexa 3 - Componenta Parteneriatulut si Anexa 7 - Documente justificative ale membrilor parteneriatului,