Sunteți pe pagina 1din 11

Avizat, director,

prof.
coala Gimnazial
Clasa a VIII-a B
Disciplina Limba Englez 2 ore / sptmn
Profesor Manual: SNAPSHOT
Anul colar: 2016- 2017 Intermediate
Limba modern 1
PLANIFICARE CALENDARISTIC
Semestrul I
UNITATEA COMPETENE CONINUTURI NR. SPT. OBS.
DE SPECIFICE ORE
NVARE
Revision 3.2 Selectarea, din mai multe Recapitularea continuturilor studiate I 1h test
texte citite, a unor informatii in clasa a VII-a 12.IX.- initial
relevante, necesare pentru 2 16.IX.2016
realizarea unei sarcini de lucru
3.3 Identificarea i
transpunerea unor informatii
din texte n tabele, scheme,
grafice, diagrame etc.
4.2 Ordonarea logica a ideilor
ntr-o naraiune
1. FAMILIES 1.2 Identificarea elementelor Planuri de viitor
cheie / informatiilor esentiale II-III
dintr-un mesaj rostit n limbaj a povesti o intamplare/ un eveniment
standard, cu viteza normala - Present Simple andContiuous 19.IX-23.IX
1.3 Recunoaterea organizarii - Present Perfect with for and 4
logice a componentelor unui since
mesaj audiat - Verbs not normally used in 26.IX-30.IX
1.4 Deducerea atitudinii continuous tenses
vorbitorului dintr-un mesaj
audiat
*1.5 Identificarea tipului de
relaie dintre interlocutori ntr-
o conversatie
2.1 Oferirea i solicitarea unor
explicatii pe teme cunoscute,
referitoare la activitati,
ntmplari i situatii din
universul imediat
2 .NEPAL 1.2 Identificarea elementelor Diversitatea spatiului anglo-saxon
TREK cheie/ informatiilor esentiale a povesti o intamplare/ un
dintr-un mesaj rostit in limbaj eveniment IV-V
standard, cu viteza normala 4
2.2 Argumentarea unei idei, - Past Tense Simple and 03.X-07.X
pareri, afirmatii Present
2.3 Participarea semnificativa - Perfect Simple; 10.X-14.X
la interactiuni verbale in - The definite article and zero
contexte familiare article;
4.1 Redactarea unei povestiri,
urmand un plan narativ
Fast rewind *4.4 Redactarea unor scurte Revision + Test paper 2 VI
units 1 & 2 texte structurate (mini-eseuri) 17.X-21.X
de diverse tipuri, pe teme din
universul referential
1.1 nelegerea unor Planuri de viitor
3. LUCKY instructiuni detaliate prin a exprima gusturi, preferinte, VII-VIII
DAY? executarea lor *dorinte
1.2 Identificarea elementelor *a prezenta un punct de vedere / o
cheie / informatiilor esentiale opinie 4 24.X-28.X
dintr-un mesaj rostit n limbaj
standard, cu viteza normala - Past Tense Simple, 31.X-04.XI
1.3 Recunoaterea organizarii - Past Tense Continuous,
logice a componentelor unui - Present Perfect Simple
mesaj audiat - Word building from verbs of
1.4 Deducerea atitudinii emotion
vorbitorului dintr-un mesaj
audiat
2.1 Oferirea i solicitarea unor
explicatii pe teme cunoscute,
referitoare la activitati,
ntmplari i situatii din
universul imediat
2.2 Argumentarea unei idei,
pareri, afirmatii
2.3 Participarea semnificativa
la interactiuni verbale n
contexte familiare
1.2 Identificarea elementelor a povesti o intamplare/ un eveniment
4 .FANCY cheie / informatiilor esentiale
SEEING dintr-un mesaj rostit n limbaj - Future with will/wont, may/ 3 IX-X
YOU standard, cu viteza normala might, going to or present
AGAIN! 1.3 Recunoaterea organizarii continuous 07.XI-11.XI
logice a componentelor unui - Adjectives and prepositions
mesaj audiat 14.XI-18.XI
2.2 Argumentarea unei idei,
pareri, afirmatii necunoscute
dintr-un text citit
Fast rewind *4.4 Redactarea unor scurte Revision + Test paper 2 X- XI
Units 3 & 4 texte structurate (mini-eseuri) 14.XI-18.XI
de diverse tipuri, pe teme din 21.XI-25.XI
universul referential
5. 1.2 Identificarea elementelor Diversitatea spatiului anglo-
EDINBURGH cheie/ informatiilor esentiale saxon XI-XII
dintr-un mesaj rostit in limbaj a descrie o personalitate, un 3
standard, cu viteza normala process 21.XI-25.XI
2.2 Argumentarea unei idei,
pareri, afirmatii
3.4 Deducerea, pe baza - *Substantive colective
contextului, a semnificatiei 28.XI- 02.XII
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
4. 2 Ordonarea logica a ideilor
ntr-o naraiune
6 MIND 1.1 nelegerea unor a preveni, a avertiza XIII-XIV
HOW YOU instruciuni detaliate prin *a prezenta un punct de vedere
GO! executarea lor / o opinie 3
1.3 Recunoaterea organizarii 05.XII-09.XII
logice a componentelor unui - Adverbul de mod-grade de
mesaj audiat comparative 12.XII-16.XII
2.1 Oferirea i solicitarea unor - Verbe modale: exprimarea
explicatii pe teme cunoscute, permisiunii, a capacitatii interne
referitoare la activitati, si a obligatiei la trecut si la viitor
ntmplari i situatii din
universul imediat
3.1 Recunoasterea legaturii
logice(de tip cauza-efect) intre
secventele unui text citit.

Fast rewind *4.4 Redactarea unor scurte Revision + Singing carols/watching a 3 XIV- XV
Units 5 & 6 texte structurate (mini-eseuri) movie 12.XII-16.XII
de diverse tipuri, pe teme din 19.XII-23.XII
universul referential
7.READY 1.2 Identificarea elementelor *a prezenta un punct de vedere
FOR LIFT- cheie / informatiilor esentiale / o opinie XVI- XVII
OFF dintr-un mesaj rostit n limbaj a argumenta 3
standard, cu viteza normala 09.I.2017-
1.3 Recunoaterea organizarii - First conditional: if/unless clause 13.I.2017
logice a componentelor unui + ll (will)/wont;
mesaj audiat - 1st conditional: imperative clause 16.I-20.I
8. STAR 1.2 Identificarea elementelor Personalitati de seama 3 XVII- XVIII
QUALITY cheie / informatiilor esentiale a descrie o personalitate, un
dintr-un mesaj rostit n limbaj proces 16.I-20.I
standard, cu viteza normala
1.4 Deducerea atitudinii - Present Perfect Simple & 23.I-27.I
vorbitorului dintr-un mesaj Continuous;
audiat - Past Perfect Simple
2.2 Argumentarea unei idei, - Adjectives formation with
pareri, afirmatii endings: -y, -ive, -ful, -ent, -
2.4 *Exprimarea clara a unui ant, -(i)ous, -ie;
punct de vedere / opinii proprii
pe teme familiare
Revision *4.4 Redactarea unor scurte Consolidarea coninuturilor anterioare 2 XIX
texte structurate (mini-eseuri) Recapitulare i evaluare semestrial 30.I-03.II
de diverse tipuri, pe teme din
universul referential
SEMESTRUL AL II - LEA

UNITATEA COMPETENE CONINUTURI NR. SPT. OBS


DE SPECIFICE ORE .
NVARE
9. I WISH 1.3 Recunoaterea Gusturi si preferinte
organizarii logice a a exprima gusturi, preferinte,
componentelor unui mesaj *dorinte
audiat a exprima o conditie imposibila 4 XX-XXI
2.3 Participarea
semnificativa la interactiuni - Fraza conditionala II 13.II-17.II
verbale n contexte familiare
3.4 Deducerea, pe baza 20.II-24.II
contextului, a semnificatiei
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text
citit
10.REGRETS 1.1 nelegerea unor Universul personal
instructiuni detaliate prin a exprima gusturi, preferinte,
executarea lor *dorinte XXII- XXIII
1.2 Identificarea elementelor *a prezenta un punct de vedere / o 3
cheie / informatiilor esentiale opinie 27.II-03.III
dintr-un mesaj rostit n
limbaj standard, cu viteza - Verbe modale: exprimarea 06.III-10.III
normala permisiunii, a capacitatii interne si a
1.3 Recunoaterea obligatiei la trecut si la viitor
organizarii logice a - Fraza conditionala II
componentelor unui mesaj
audiat
2.2 Argumentarea unei idei,
pareri, afirmatii
11.GUESS 1 1.2 Identificarea Petreceri
WHO ? elementelor cheie / a descrie o personalitate, un proces
informatiilor esentiale dintr- a exprima gusturi, preferinte,
un mesaj rostit n limbaj *dorinte 4 XXIII-XXV
standard, cu viteza normala *a confirma si a infirma asemanarea
2.3 Participarea 06.III-10.III
semnificativa la interactiuni - Adjective word order 13.III- 17.III
verbale n contexte familiare 20.III- 24.III
12.THEY 1.2 Desprinderea sensului Cultura si civilizatie: viata in
EMIGRATED global al unui mesaj simplu Japonia
TO THE USA sau al unei conversaii Verbe modale: exprimarea 3 XXV-XXVI
uzuale, articulat clar, cu permisiunii, a capacitatii interne si a
vitez normal obligatiei la trecut si la viitor 20.III- 24.III
2.3 Relatarea n propoziii Diateza pasiva - prezent si trecut.
simple, a unor aspecte 27.III- 31.III
despre oameni, fapte,
evenimente
3.3 Extragerea informaiilor
specifice dintr-un text n
vederea rezolvrii unei
sarcini de lucru simple
Fast rewind *4.4 Redactarea unor scurte 2
Units 13 & 14 texte structurate (mini- Revision + Test paper XXVII
eseuri) de diverse tipuri, pe 03.IV- 07.IV
teme din universul referential
13. STRUGGLE 1.1 nelegerea unor
FOR instructiuni detaliate prin XXVIII-
SURVIVAL executarea lor XXIX
1.2 Identificarea elementelor * Actiuni pentru protectia 3
cheie / informatiilor esentiale mediului 10.IV- 14.IV
dintr-un mesaj rostit n
limbaj standard, cu viteza a raporta spusele unei personae 02.V-05.V
normala
2.4 *Exprimarea clara a - Diateza pasiva - prezent si trecut.
unui punct de vedere / opinii
proprii pe teme familiare
3.1 Recunoaterea legaturii
logice (de tip cauza-efect)
ntre secventele unui text citit
3.2 Selectarea, din mai multe
texte citite, a unor informatii
relevante, necesare pentru
realizarea unei sarcini de
lucru
3.4 Deducerea, pe baza
contextului, a semnificatiei
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text
citit
14. DONT 1.3 Recunoaterea a exprima o conditie imposibila 3 XXIX- XXX
PANIC! organizarii logice a
componentelor unui mesaj - Fraza conditionala III 02.V-05.V
audiat - Diateza pasiva - prezent si trecut.
2.3 Participarea 08.V-12.V
semnificativa la interactiuni
verbale n contexte familiare
3.1 Recunoaterea legaturii
logice (de tip cauza-efect)
ntre secventele unui text citit
Fast rewind 4.3 Exprimarea unor opinii /
Units 16 & 17 puncte de vedere /argumente XXXI
asupra unor teme de interes Revision 2
din universul apropiat 15.V-19.V
*4.4 Redactarea unor scurte
texte structurate (mini-
eseuri) de diverse tipuri, pe
teme din universul referential
15. I DONT 1.3 Recunoaterea a raporta spusele unei personae
BELIEVE IT! organizarii logice a XXXII-
componentelor unui mesaj XXXIV
audiat - Vorbirea indirecta: enunturi 3
2.2 Argumentarea unei idei, - Vorbirea indirecta: *intrebari 22.V-26.V
pareri, afirmatii
3.4 Deducerea, pe baza 29.V- 02.VI
contextului, a semnificatiei Sapt. Scoala
sintagmelor/cuvintelor Altfel
necunoscute dintr-un text 2017
citit
05.VI-09.VI

16. CAUGHT 1.1 nelegerea unor


IN THE NET instructiuni detaliate prin a raporta spusele unei persoane
executarea lor a argumenta XXXIV-
1.3 Recunoaterea 2 XXXV
organizarii logice a - Vorbirea indirecta: enunturi
componentelor unui mesaj - Vorbirea indirecta: *intrebari 06.VI-09.VI
audiat 12.VI-16.VI
1.4 Deducerea atitudinii
vorbitorului dintr-un mesaj
audiat
2.3 Participarea
semnificativa la interactiuni
verbale n contexte familiare
13. FINAL 2.4 *Exprimarea clara a Consolidarea coninuturilor anterioare
REVISION unui punct de vedere / opinii Gusturi si preferinte
proprii pe teme familiare * Actiuni pentru protectia mediului XXXV
3.2 Selectarea, din mai multe *Inventii si descoperiri 1
texte citite, a unor informatii Adverbul de mod-grade de 12.VI-16.VI
relevante, necesare pentru comparatie
realizarea unei sarcini de Verbe modale: exprimarea
lucru permisiunii, a capacitatii interne si a
4.2 Ordonarea logica a obligatiei la trecut si la viitor
ideilor ntr-o naraiune Past Perfect
4.3 Exprimarea unor opinii / Vorbirea indirecta: enunturi
puncte de vedere /argumente Vorbirea indirecta: *intrebari
asupra unor teme de interes Fraza conditionala II
din universul apropiat *Fraza conditionala III Diateza
pasiva - prezent si trecut.
Diateza pasiva - prezent si trecut.
Recapitulare i evaluare final