Sunteți pe pagina 1din 8

Capitolul V

APARATUL DE RADIOLOGIE CONVENT10NAL


C, ,/ Mat B
z

`7

V.1 COmponenta aparatului de radiologie

Ol icc aparat de radiOlogic cstc alcattlit dintr o scrie de cchipamentc si


subansal bic:
Tub radiogcn cu accesoriile sale
Generator,care are in alctttuirea sa:
Transfonnatoarc
o Redresoare
o Tcmporizatoare
O Linii dc alilllcntare
Pupitni de colnand
Mas dc radiografle
Stativ de radiografle
Ecran dc fluoroscopic pentl ll echipamcntclc cu doutt posttlri(dc graiC si
scopic)
Scrtar pollcasct .

Generatorul este acea parte a aparattllui dc radiologic care asigurtt foHnarea


curcntului elcctric spcciic hnctiOnttrii tLlbului radiogen i hnctiOnarca
echipamcnte10r ancx .Curenttll care ttunge la gcnerator din rctcaua elCCtrich a unit tii
delintttOal e a aparatlllui de radiologie este curent altcl lativ dc 220 sau 380 7.Tubul
trcbuic asigurat cu curent continuu cu tcnsiunc dc ordinul kilovoltilor si intcnsitate
mica dc ordinul miliamperilor.Accst dcziderat sc rezolvh cu ttutollll
transfOHnatOarclor si a rcdresoarelor.

Oricc generator are in constl lctiC dOutt transformatoare, unul de inal


tcnsiunc,care transfonna curcntul dc la rctca in curcnt cu tensiuni intrc 40-150 kVJn
rapOrt cu caractcnslcilc tubului l un dt transfol nator de joash tendune,care
transfOrmtt curcntul dc la retea in curent de 20V,care asigu prin circuitul de joas
tensiune incalzirea nlamentului catodic.

47
Transforlnatorul cstc alcttttlit dintr un prilnar i un sCCundar. La nivelul

primal lllui ttunge tcnsiunea dc la retea,iar la nivelul sccundamlui tcnsiunca cste
lllultiplicattt cu lactol Lll dC transforlllare,iesind un curent dc ordinul kilovolti10r.

Intensitatea carc va fl debitattt dc sccundar va fl egalh cu cea ill lizattt dc


primar, lmpttriittt Cu factol Lll dC trans mlare si care Va ttunge de ordinul
nliliamperilor. Pentl tl disiparea cttldurii transfon atoarclc se af10 in baie de ulei
nlineral.

Prin transfoHnare se obtinc un curcnt cu alttt tcnsiunc si intensitate,dar de fbpt


cste tot un curcnt altemativ. Pcntru a avca asigurat curenttll continuu cu care se
asigurtt functionarea tubului sunt necesare rcdresoarelc de curent.

Curentul altemativ este sinusoidal. Redresorul are rolul de a``alllputa"acca


pOr!iunc``invcrs ''a sinusoidci(flg.12).

Figura 12. Principiul redresorului

Dupi caracterele 1or constructive redresoarele care se :utilizeazd la aparatele de


radiologie sunt clasificate in:
- Supape cu vid
- Redresori uscati
Pcntrtl un curent trifazic avem nevoie de lanttlri de catc 6 rcdrcsoare( g.13).

48

Figura 13. Curent trifazic cu 6 redresoare

In acest fe1 orice instalalie radiologicS are doul circuite electrice complet
separatei
Un circuit de joasd tensiune, care asigurd alimentarea filamentului catodic
;i incblzirea lui.
Un circuit de inaltS tensiune, aflat intre catod gi anod qi care qeeazd o
diferenfl mare de potenfial asigur6nd o vitezd mare de deplasare a
fascicolului electronic, respectiv o energie mai mare de izbire a electronilor
de anod.

Temporizatoarele sunt dispozitive electronice care controlcaztt alimentare


electrictt a tllbului, dar ,i a echipamentelor auxiliare alc aparatlllui de radiologie
convcnlional .

Au doi timpi de func(ionare:


- Timp de pregdtire
Acesta asiguri:
- incdlzirea filamenfului catodic
- accelerarea anoduluilaviteza de rotalie optiml
- conectarea circuitelor de misurare gi control
- atrnarea echipamentelor auxiliare (grila, iontomat, etc.)
- deconectareasiizalarea circuitului de scopie (laaparate cu 2 postLri)
- Timp de pozd
Acesta asigur6:
- emisia de curent de inaltd tensiune
- punerea in funcfiune a echipamentelor auxiliare
- mdsurarea timpului de emisie a fasciculului

49
Liniile de alimentare sunt rcprezentate de cablurilc care asigura lcgatura intrc
sursa de curcnt dc la rctCa si transfonnatoarc. Elc trebuie stt fle din cupnl, cat mai
scurtc posibil si groase,in hnctic dC parametrii alcsi dc constructor.

Pupitrul de comand
Cuprindc ccl putin umtttoarele mccanisllle de control:
buton pon ire/oprirc
selcctor dc focar(pentrtl tllburile cu 2 focare)
COlllutator scopie/grafle(pentru aparatclc cu 2 posturi)
aparatc dc mttsur
i control pentnl cei 3 paramctri ai cxpunerii:
tcnsiune(KV)
intensitatc(mA)
tlmp.

Sc pot modiica manual cel putin dOi parametri,a13-lea ind ttuStat automat.
Aparatcle modeme au rcgimuri prcsctate(?n mcmOria aparattllui)pentl l

divcrse tipuri de expunere in fllnclic dc SegmentLll anatorllic de radiograflat.

Coloana port tub


sustine tubul si accesoriile acestuia(Cup01a,ccntror,diafragmc, ltre)
pellllitc iniscarea controlati a tubului in cel pulin 2 axc(inClusiv rotatia).

lasa de radiograrle este echipalllcntlll care pcr lite exalninarea bolnavului in


decubit.
Poate fl:

flxtt sau cu platou lnobil

orizontaltt flxtt sau basculant (pcntru posturile de fluoroscopie, cand
pOZitia ci este vcrtical,dar poate fl culcat )

Poatc continc altc accesorii:


grila Bucky
-lontomat
sclcctor dc fllm
schilnbtttor de f11ln.

Stativul vertical:
pentrtl cxanlinarca bolnavului in ortostatism
mobil numai pe axul vertical(ln ltimc reglabil )
poate contine altc accesor :

grila Bucky
iontomat.

50
Grila antidifuzoare
Este un dispozitiv alcttttlit din lamc inc dc plumb,scparatc intrc clc dc inatcrial
radiotransparcnt,orientate asticl incat stt coincidtt cu conicitatca fascicolului incident
dc radiatii Ea arc rolul dc a opri radialia difuzata carc stt impresionczc fliFnul
radiograflc(vezi Notiuni de radioflzic ).

Tubul radiogen(flg. 14)este COnstruit pe pHncipiul tubului Coolige, flind


alcatllit dintr i un anod. Acest
un tub, fabricat tradi,iOnal din sticI , un catod
COntintttor de sticltt are in interior un grad inaintat de vid.La tuburile inodeme sticla a
fost inlocuittt cu materiale ceramicc sau chiar rnetal.

Catodul este o piesa dc obicei cilindric , care gttzduic te un fllament din


tLIngsten.Filamcntul inc lzit rcprezinttt imizorul dc clcctroni.Accstia Sunt organiza!i
fntr un fascicol,considcrat lincar,dar dc fapt conic,datorit acclci piese mctalicc care
este colpul catodului si Carc sc nume te pies de concentrare.

La tuburile modeme,care au anodtt rotativ i care au putere lnare,existtt doufllamcnte.

Anodul este cea de a doua picstt lllctalictt a tllbului radiogen.Ea este plasattt la
celttlalt capttt al tubului radiogen, ln ax cu catodul, flind supus bombardamcnttllui
electronic provenit de la lamentul acestllia.Pentm a asigura proiectia corecttt a
fascicOlului fotonic creat la acest nivel, anodul are un unghi de panttt pe supranlta
acestuia, de cca 15-200, folllland o pisth circulartt la periferic. In cazul ttlburilor cu
doutt fllamentc,angulatia suprafetei anOdului cste dubl ,catc O panttt pentru flecarc
fascicOl dc clcctroni proveniti de la filamentc,dcci au doutt pistc,Pcntru o lnai bun
disipare a cttldurii generatc dc bombardamcntul clcctronic suprafata anOdului cstc dc
obicei rnare,dar sc arc in vcdcrc ctt o suprafaltt prea llllare poatc detemina vibralii.

Pistcle anodului sunt din mctal cu Z mare(tLlngsten).Tuburilc modcme,cu


putere marc, au anod rotativ, accsta avand un ax cut de obicei din graflt, flind
prcv zut cu mlmcnti. Anodclc rotativc au o rotatic dC CCl putin 3000 dc rotalii pc
nlinut i lnaxiln 9000 de tLlre pe nlinut.Cu cat viteza de rotatie este mai lnare cu atat
rttcirea anOdului este mai eflcient
,iar bombardamenttll flecttmi punct de pe pisttt se
face lllal rar.

Locul de pe pista anodului undc unge fascicolul electronic poarta numcle dc


fOcar optic.El are fonna unui ptttrat,proicctat pe suprafala pistei.Cu cat suprafala lui
CSte lnai rllictt cu atat imaginea este mai nct
,fascicolul fotonic flind mai concentrat.
Dilncnsiunile fbcamlui optic este variabil
,cclc inailnici nind de o,1-0,3 1nm.
LOcul prin care fascicolul fotonic cstc proiectat sh iastt din tllb poarttt numcle
de fOcar rcal.

51
,

:_ 1 11'1 [
:t

.mA.

T {" )

Figura 14. Schema tubului

Cupola
Este un recipient metalic, de obicei de form6 cilindricd, fabricat din o!el,
echivalent a 3 mm plumb, in care este pozifionat rubul radiogen. Cupola este umplutE
cu ulei mineral, care are rol de absorblie, disipare a cdldurii emanate de tub.

Estc prcvttzuttt cu trei oriflcii:doutt la extreinit ti,prin care intrtt cablurilc carc
alimcntcaztt tubul si un Oriflciu,acoperit etans cu material radiotransparent,prin care
iese frascicolul dc radialii prOdus de ttlb.

Atunci cand se introducc tubul in cupol trebuie orientat si centrat pcrfect


pentru ch cste prilnul pas in dirlllensionarca si centrarea scicolului.

Filtrele
Sc afltt imcdiat sub cupol avand rolul dc a ol ogeniza scicolul dc raze X.La
iCSirea din ttlb frascicolui nu estc pcrfect omogen ca intcnsitate,iar flltrcle,carc sunt
din alunliniu si cupru au rolul dc a opri fotonii cu energic infcrioartt celei pentrtl care
cste reglat gcncratorul.

Blocul de diafragmare si Centrare


Este un dispozitiv dc fom dc obicci cubictt prcvttzut cu lame metalice care
gliscaz
n sens lincar sau in iris,nulllit sistem de diafragme,cu rolul de a diincnsiona


mai eXact fascicolul incidcnt,respect suprafata de CXpunere pe scgmenttll de
radiogralat

in intcriOl ul blocului cxis un sistcm luminos,numit centror,care travcrseaz


O nlirtt dC Vizare cxacttt a punctului fn carc fascicolul trcbuie stt ia contact cu tinta,
astfel incat raportllrile intre planurile sagitale si fl Ontalc ale tintci stt ie orientate
perfeCt pentnl a obtine O imagine diagnostica cxact .

lontOmatul
Estc un sistem de control automat al expuner (AEC).

Principiul de inclionare este contorizarea num l tllui de fotoni X care fl tra

vcrscaztt pc unitatea dc supra ! ;arc r01ul dc rcglare automat a parallletrilor electrici

de expunere astfel incat tt se obtina numttl Lll presetat de fotoni(calitatea fascicolului)


aflat in programul automat de expunere pe segmentc,cu carc cste dotat echipamenttll
radiologic, astfel incat calitatea ilnaginii radiologice stt flc corespunztttoare pentrtl
diagnostic Jbrtt a iradia cxccsiv subiecttll.Intrcgul proces are loc in tilnpul expuncr .

Estc localizat in interiorul mcsei/stativului vertical,in fala Casetei.Pl a de


repartitic a SCicolului poatc i presctat ,existand trei cclule dc citirc,doutt latcrale si
una central .

V 2.Tipuri de aparate radiologice

ln practica radiologictt sc utilizeaz 1 ai multe tipuri de aparatc radiologice


convcntionale.


olll prezenta pe scurt acestc tipuri de echipanlente cu care ne putella ntaini n
labOratoarele de radiologie i imagistictt nledical .

Pcntru efecttlarca radiograflilor``dc uz gcneral"sc utilizcaztt aparatele flxe de


radiograrle.Ele au in constitLlire pttrtile mari mcntionate mai sus.Elcmcntcle de
specincitate sunt ul llltttoarele:

generator de inalttt fl ccven,dC 65-85 kW


nlas1 0rizontaltt universal lllotorizat
O llliscarc pC llliniin trci directii a blatului orizontal
stativ vertical
cchipamentele modenlc prezint :

sistcm dc reglare automattt a parametrilor electrici(iontOmat)


sistclllc de digitalizarc sau achizitiC direct digitall a irnagin .

lastt basculantX pentru examene fluoroscopice,i radiograice
O generator dc inalttt frecveni 50-65 kNV

Inastt basculanttt universal lnclinabil +90/ 30


0 liscare blat orizontal in patrll dircctii
O cxpunere in toatc directiile,VCrtical sau oblic
e tubul si coloana pOrt tub se pot roti+/-180
0 cuplarc automath cu dispozitiv Bucky
ampliflcator de imagine
O sistcrll autolllat de rcglarc a parametrilor electrici
O radiograflc digital sau analog
e cele digitalc sunt echipate cu:
sisterll dc arhivare
intcrfattt DICONII.

Aparat rF10bil de radiografle


generator dc inalttt frecveni 3,5-30k /

masa de comandttincorporat
tub radiogen cu anodtt flx /rotativ ,flxat pe un brat rnobil i cxtensibil
e mobilitatc dcosebittt a aparatului
O alimcntare la retca 220V,50/60 Hz.

Aparat de radiograrle rnObil cu bralln c


O aparat rnobil pcntrtl sttlile dc opera!ie
O generator monobloc de inalt frccvent 3,3 kV
tub radiogen cu anodtt flx /rotativ
O rcgiin de radioscopie

ampliflcator dc imaginc.

Aparat de mamograrle
gcnerator monobloc dc inalttt fl ccvent
tub radiogen cu anodtt flx /rotativtt cu doutt axe de rotalie
stativ monobloc pentl Ll pupitl ul dc comand ,tub i suport portcaset
suport pollcasettt pentni dilllensiuni 1 8/24 cln i24/30 cm.

54