Sunteți pe pagina 1din 25

NORME DE SECURITATE RADIOLOGICA PRIVIND RADIOPROTECTIA OPERATIONALA IN

MINERITUL SI PREPARAREA MINEREURILOR DE URANIU SI TORIU

Capitolul I Art. 5. Se supun prevederilor prezentei norme i


Considera ii generale, scop, defini ii urm toarele activit i, dac evalu rile efectuate
conform prevederilor art. 90 din Normele
Art. 1. Normele de securitate radiologic privind fundamentale de securitate radiologic
radioprotec ia opera ional n mineritul i demonstreaz c expunerea lucr torilor i/sau a
prepararea minereurilor de uraniu i toriu sunt mediului are valori ce nu pot fi neglijate din punct
emise de Autoritate n baza prevederilor art. 5, alin. de vedere al radioprotec iei:
1 din Legea nr. 111/1996 privind desf urarea n a) Lucr ri similare cu cele men ionate la art. 4 lit.
siguran a activit ilor nucleare, republicat , cu a), care se execut pentru alte substan e
modificarile si completarile ulterioare. minerale utile n cazul n care aceste substan e
sunt asociate cu uraniu sau toriu n con inuturi
Art. 2. Scopul prezentelor norme este de a ce dep esc limitele de exceptare;
completa prevederile Normelor fundamentale de b) Lucr ri cu materiale care n mod obi nuit nu
securitate radiologic , aprobate prin Ordinul sunt considerate ca radioactive, dar care con in
pre edintelui Comisiei Na ionale pentru Controlul radionuclizi naturali, care prin concentrare n
Activit ilor Nucleare nr. 14/2000, publicate n produse intermediare sau n reziduuri conduc la
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 404 si cre terea semnificativ a expunerii popula iei
404 bis din 29 august 2000 cu cerin ele privind sau lucr torilor;
asigurarea i optimizarea radioprotec iei c) Lucr rile de la locurile de munc de tipul celor
opera ionale pentru lucr torii expu i profesional, descrise la alineatul a), n atmosfera c rora se
pentru popula ie i mediul nconjur tor, n mineritul constat prezen a radonului, toronului, sau
i prepararea minereurilor de uraniu i toriu. descenden ilor acestora, n concentra ii ce
genereaz expuneri ce dep esc limita dozei
Art. 3. Termenii i expresiile utilizate n prezentele efective pentru popula ie, prev zut n Normele
norme sunt definite n anexa nr. 1. fundamentale de securitate radiologic .

Capitolul II Art. 6. Prevederile prezentelor norme se aplic de


Domeniul de aplicabilitate; Except ri asemenea activit ilor de de inere, depozitare,
stocare, utilizare, transport, aprovizionare,
Art. 4. Prevederile prezentelor norme se aplic desfacere, transfer, import i export de minereuri i
urm toarelor activit i din domeniul mineritului i concentrate de uraniu sau toriu, ori instala iilor i
prepar rii minereurilor de uraniu i toriu: aparatelor ce con in asemenea materiale
a) Prospectarea, explorarea, exploatarea, radioactive.
prepararea n laborator, n sta ii pilot i n
instala ii industriale a minereurilor de uraniu i Art. 7. Limitele de doz , criteriile i prevederile
de toriu, inclusiv amplasarea i construc ia prezentelor norme se utilizeaz obligatoriu la
acestora; proiectarea instala iilor de minerit i de preparare a
b) Conversia concentratelor de uraniu natural n minereurilor de uraniu i toriu, la elaborarea
combustibil nuclear; proiectelor tehnice de dezafectare (nchidere) a
c) Conservarea i dezafectarea minelor i instala iilor de minerit i de preparare a minereurilor
instala iilor n care au fost desf urate de uraniu i toriu, i la fundamentarea concluziilor
activit ile men ionate la lit. a) i b), inclusiv a analizelor de securitate radiologic privind
celor abandonate f r a fi dezafectate n baza activit ile de minerit i de preparare a minereurilor
unui plan de dezafectare i de remediere a de uraniu i de toriu.
mediului nconjur tor afectat;
d) Gospod rirea de eurilor radioactive rezultate Art. 8 (1) Sunt exceptate de la prevederile
de la desf urarea activit ilor descrise la lit. prezentei norme:
a), b), i c); a) Activit ile care implic surse i materiale a
e) Determinarea, nregistrarea, metodica de lucru c ror radioactivitate este dat de elemente
i sistemul de raportare a nivelurilor de radioactive naturale din seriile radioactive ale
expunere la radia ii ionizante a personalului uraniului i toriului i a c ror activitate total nu
expus profesional precum i urm rirea dep e te nivelul de exceptare prev zut n
nivelului de contaminare radioactiv a spa iilor coloana 5 a Tabelului 2-B din Anexa nr. 2 a
de lucru i a mediului nconjur tor din incintele Normelor fundamentale de securitate
de lucru ale titularilor de autoriza ii care radiologic sau, n cazuri speciale, alt nivel de
desf oar activit ile specificate la lit. a), b), exceptare stabilit de Autoritate, care satisface
c), i d) din prezentul articol; criteriile fundamentale prev zute n Anexa nr.2

2
din Normele fundamentale de securitate produc st rii de s n tate i daunele pe care ar
radiologic ; putea s le provoace mediului nconjur tor.
b) Activit ile care implic surse radioactive i (2) La justificarea scris a ini iatorului se va anexa
materiale radioactive con innd radionuclizi analiza preliminar de securitate radiologic
naturali din seria uraniului i toriului a c ror privind consecin ele radiologice ce se estimeaz a
concentra ie a activit ii pe unitatea de mas fi generate de activitatea respectiv . Analiza
nu dep e te nivelul de exceptare prev zut n preliminar de securitate radiologic trebuie s fie
coloana 4 a Tabelului 2-B din Anexa nr. 2 la elaborat de un expert acreditat sau de un
Normele fundamentale de securitate organism acreditat de protec ie radiologic .
radiologic sau, n cazuri speciale, alt nivel de (3) Autoritatea va autoriza conform legii oricare
exceptare stabilit de Autoritate, care satisface dintre activit ile nominalizate n Cap. II numai dac
criteriile fundamentale prev zute n Anexa nr. 2 consider justificarea ca fiind temeinic .
la acelea i norme.
c) Activit ile cu materiale care n mod obi nuit nu Art. 12. Persoana legal constituit care solicit sau
sunt considerate ca radioactive, dar provin din de ine autoriza ie pentru desf urarea activit ilor
practici autorizate i prezint o contaminare de minerit sau preparare a minereurilor de uraniu i
superficial cu radionuclizi naturali din seriile toriu este obligat s demonstreze c sunt
uraniului i toriului si care nu dep este ntreprinse toate ac iunile pentru a asigura
urm toarele niveluri de eliberare: optimizarea radioprotec iei, n sensul de a asigura
(i) 0,4 Bq/cm2 pentru emi torii beta i gama i c expunerile pe toate c ile, inclusiv cele
emi torii alfa cu toxicitate sc zut ; poten iale, din cadrul activit ii desf urate s fie
(ii) 0,04 Bq/cm2 pentru to i ceilal i emi tori men inute la cel mai sc zut nivel rezonabil posibil,
alfa. lund n considerare factori economici i sociali
(2) Dispozi iile alin. (1) nu se aplic practicilor care principiul ALARA.
implic importul, furnizarea, repararea i montarea-
instalarea de surse radioactive i materiale Art. 13. Expunerea lucr torilor se restric ioneaz
radioactive con innd radionuclizi naturali din seria astfel nct doza total dat de combinarea
uraniului i toriului, dac concentra ia activit ii pe expunerilor pe toate c ile specifice activit ilor de
unitatea de mas este mai mare de 0,2 Bq/g pentru minerit i preparare a minereurilor de uraniu i toriu,
cel pu in un radionuclid natural din seriile s nu dep easc limitele de doz specificate n
radioactive men ionate. art. 22, 27, 28 i 29 din Normele fundamentale de
securitate radiologic .
Art. 9. Prevederile prezentelor norme nu se aplic
la depozitarea temporar i final , la reciclarea i Art. 14. (1) Doza efectiv pentru popula ia
reutilizarea materialelor rezultate n urma apar innd grupului critic existent n zona de
dezafect rii instala iilor de minerit i de preparare a influen a instala iei opera ionale de minerit sau de
minereurilor de uraniu i toriu dac ndeplinesc preparare a minereurilor de uraniu sau toriu, se
condi iile privind nivelurile de eliberare stabilite prin restric ioneaz la 0,3 mSv pe an, cu condi ia ca
normele de conservare i dezafectare a instala iilor doza colectiv pentru grupul critic s nu
de minerit i preparare a minereurilor de uraniu i dep easc 0,2 Sv-om pe an.
toriu. (2) Limita dozei efective pentru persoanele din
popula ie de pe amplasamentele de pe care s-au
Art. 10. Aplicarea prezentelor norme nu dezafectat instala ii de minerit sau preparare a
exonereaz titularii de autoriza ie care desf oar minereurilor de uraniu sau toriu nu va dep i, din
activit ile men ionate la art. 4, 5 i 6 de toate sursele i c ile de expunere, valoarea de 1
respectarea normelor de securitate radiologic mSv pe an.
privind lucrul cu surse de radia ii, n cazul n care (3) Valorile de doz efectiv de 0,3 mSv/an i de 1
utilizeaz dispozitive generatoare de radia ii mSv pe an, precizate la alin. (1) i (2), nu includ
ionizante, surse, instala ii sau aparate care con in doza efectiv generat de fondul natural local.
alte materiale radioactive dect radionuclizi naturali
din seria uraniului i toriului. Art. 15. (1) n procesul de optimizare se vor analiza
numai variantele care asigur conformarea cu
Capitolul III limitele de doz efectiv pentru personalul expus
Justificarea, optimizarea i limitarea dozelor profesional, precum i cu limitele de doz efectiv
pentru activit ile din domeniul mineritului i pentru popula ie i constrngerile de doz precizate
prepar rii minereurilor de uraniu i toriu la art. 14.
(2) Constrngerile de doz impuse prin art. 14 se
Art. 11. (1) Toate activit ile nominalizate n Cap. II utilizeaz ca limite superioare n procesul de
al prezentelor norme trebuie justificate n scris de optimizare a radioprotec iei.
c tre ini iatorul acestora, precizndu-se avantajele (3) n procesul de optimizare este obligatoriu s se
economice, sociale sau de alt natur , n ia n calcul i expunerile poten iale.
compara ie cu detrimentul pe care ar putea s -l

3
Art. 16. Limitele de doz specificate la art. 13 i 14 20 mSv corespund cu 3600 Bq activitate
se aplic sumei dozelor date de expunerea extern alfa total m surat i ncorporat , presupunnd c
i a celei date de ncorporarea radionuclizilor nuclizii din minereu sunt de tipul S, conform Anexei
naturali. 2 la prezentele norme.

Art. 17. ndeplinirea cerin elor privind limita de doz Art. 22. n cazul pulberilor de minereu de toriu cu
se verific prin una din urm toarele metode: diametrul aerodinamic median al activit ii (AMAD)
(a) Prin compararea dozei efective (E) ncasat de de 5 microni, ntre doza efectiv i activitatea alfa
o persoan din grupul de vrst , g, cu limita de total ncorporat , considernd ca Th-232 este n
doz , in care doza efectiv ncasat este estimat echilibru cu descenden ii s i, exist urm toarea
cu formula urm toare: rela ie:
E = Eextern + h(g)j,ingJj,ing + h(g)j,inhJj,inh 20 mSv corespund cu 1200 Bq activitate
j j alfa total m surat i ncorporat .
unde Eextern reprezint doza efectiv de interes din
expunerea extern ; h(g)j,ing i h(g)j,inh sunt dozele Art. 23. Dac n corpul de minereu echilibrul este
efective angajate pe unitatea de activitate de perturbat, limitele pentru ingerare trebuie calculate
ncorporare a unui radionuclid, j, (Sv/Bq), prin utilizndu-se rapoartele actuale ntre radionuclizi.
inhalare, respectiv prin ingestie de o persoan din
grupul de vrst g; Jj,ing i Jj,inh reprezint Art. 24. (1) Limitele de ncorporare pentru
ncorporarea de radionuclid j, (Bq), prin ingestie, concentratele de uraniu i de toriu se calculeaz pe
respectiv inhalare; baza factorilor de conversie de doz deriva i
(b) Prin ndeplinirea urm toarei condi ii: conform Anexei 2 a prezentei norme.
Hp(d)/DL + jIj,ing/ Ij,ing,L + jIj,inh/ Ij,inh,L<1 (2) Dac concentratul de toriu este ob inut dintr-un
Unde Hp(d) este echivalentul de doz de la minereu con innd uraniu i toriu, limitele de
expunerea la radia ii penetrante, DL este limita de ncorporare pentru toriu se reduc inndu-se seama
doz efectiv , Ij,ing. i Ij,inh. sunt prelu rile prin de prezen a uraniului.
ingestie i inhalare a radionuclidului j, iar Ij,ing.L i
Ij,inh,L sunt limitele anuale admise pentru ingestia, Art. 25. Limitele de ncorporare pentru compu ii de
respectiv inhalarea radionuclidului j. uraniu cu o solubilitate de tip F sau M sunt date de
toxicitatea chimic care este mai important dect
Art. 18. Pentru expunerile la descenden ii radonului efectul radiologic. n baza concentra iei de prag de
i toronului, limitele de doz pentru persoanele 900 mg uraniu n rinichi se poate tolera o
expuse profesional pot fi interpretate astfel: ncorporare acut prin inhalare de 30 mg de uraniu
222
- pentru descenden ii radonului ( Rn): de tip F sau o inhalare de 200 mg uraniu de tip M.
20 mSv corespund la 14 mJ h m-3 (4 WLM); n cazul expunerilor prelungite se poate tolera,
220
- pentru descenden ii toronului ( Rn): pentru mul i ani, o ncorporare zilnic de 1 mg de
20 mSv corespund la 42 mJ h m-3 (12 WLM). uraniu tip F sau de 2 mg pe zi pentru uraniul de tip
M.
Art. 19. Alternativ, limitele pot fi exprimate n
termeni de energie alfa poten ial ncorporat : Capitolul IV. Responsabilit i
222
- pentru descenden ii radonului ( Rn):
20 mSv corespund la 17 mJ; Autorizarea
220
- pentru descenden ii toronului ( Rn):
20 mSv corespund la 51 mJ. Art. 26. Autorizarea se realizeaz prin una din cele
dou componente:
Art. 20. (1) n termeni de concentra ie echivalent a) nregistrarea ;
de echilibru, limita dozei efective pentru personalul b) Autorizarea.
expus profesional, de 20 mSv/an, este dat de o
concentra ie a radonului de 1110 Bq/m3, aflat n Art. 27. (1) Toate persoanele legal constituite care
echilibru cu descenden ii s i. inten ioneaz s desf oare, sau desf oar
(2) Similar, limita dozei efective pentru popula ie, activit i de tipul celor nominalizate la art 5 din
de 1 mSv/an, este dat de o concentra ie a prezentele norme au obliga ia s solicite Autorit ii,
radonului de 55 Bq/m3, aflat n echilibru cu nregistrarea.
descenden ii s i. (2) Activit ile nominalizate la art. 4 i 6 din
prezenta norm pot fi desf urate de persoane
Art. 21. n cazul pulberilor de minereu de uraniu cu legal constituite numai dac sunt autorizate de
diametrul aerodinamic median al activit ii (AMAD) Autoritate, conform prevederilor art. 5 din Normele
de 5 microni, ntre limita de doz efectiv de 20 fundamentale de securitate radiologic .
mSv i activitatea alfa total ncorporat , (3) Cererile de nregistrare, cererile de autorizare i
considernd c 238U i 235U sunt n echilibru cu documenta iile tehnice suport se ntocmesc
descenden ii lor, exist urm toarea rela ie: conform prevederilor normei specifice referitoare la

4
procedurile de autorizare a activit ilor de minerit i Art. 31. Titularul de autoriza ie este responsabil
preparare a minereurilor de uraniu i de toriu. pentru controlul expunerii lucr torilor la radia ii
ionizante, controlul ncorpor rii de materiale
Art. 28. (1) Toate persoanele legal constituite radioactive i pentru starea de s n tate a
nregistrate conform alin. (1) al art. 27 au obliga ia lucr torilor expu i profesional.
s identifice prin m surare i verificare expunerea
lucr torilor de la locurile de munc . Art. 32. Titularul de autoriza ie are urm toarele
(2) Verificarea i evaluarea expunerii se face de obliga ii:
un expert acreditat sau un organism acreditat de a) S asigure protec ia st rii de s n tate i
protec ie radiologic . siguran ei lucr torilor n toate stadiile de
(3) Persoana legal constituit are obliga ia s proiectare, construc ie, operare, conservare i
raporteze Autorit ii rezultatele verific rilor dezafectare a instala iilor de minerit i de
efectuate conform alin. (1). preparare a minereurilor de uraniu sau de toriu;
b) S asigure toate resursele materiale i
Art. 29 . Dac rezultatul evalu rii efectuate conform financiare pentru a pune n aplicare cerin ele
prevederilor alin. (1) al art. 28 stabile te cre terea prezentelor norme;
expunerii lucr torilor i/sau popula iei la valori ce nu c) S utilizeze n activit ile autorizate numai
pot fi neglijate din punct de vedere al personal care este posesor al unui permis de
radioprotec iei, adic sunt mai mari dect limita exercitare, valabil pentru aceste activit i,
dozei efective pentru popula ie, persoana legal eliberat conform prevederilor normelor specifice
constituit are urm toarele obliga ii: emise de Autoritate;
a) De a solicita autorizarea conform alin. (2) al art. d) S stabileasc un program de radioprotec ie,
27 dac expunerea lucr torilor dep e te limita corelat cu m rimea riscurilor radiologice;
dozei pentru popula ie; e) S demonstreze c expunerea la radia ii
b) De a apela la exper i califica i sau organisme ionizante i ncorporarea prin ingestie i
acreditate de protec ie radiologic pentru a inhalare a substan elor radioactive sunt
elabora un program de m suri tehnice, cu controlate pentru fiecare lucr tor i c nu este
termene de conformare, care s reduc depa it limita dozei efective pentru personalul
expunerea lucr torilor la valorile admise pentru expus profesional;
popula ie; f) S asigure echipamentele tehnice de protec ie
c) De a aplica programul de m suri tehnice de a personalului, echipamentul individual de
reducere a dozelor, dup aprobarea acestuia radioprotec ie, aparatura de m sur i control a
de Autoritate. parametrilor fizici, aparatura de m sur i
control dozimetric, instala iile de decontaminare
Responsabilit ile persoanelor legal constituite, i acordare a primului ajutor;
nregistrate g) S doteze conform cerin elor Autorit ii
laboratoarele care func ioneaz n cadrul
Art. 30. Persoana legal constituit nregistrat are programului de radioprotec ie i s asigure
urm toarele responsabilit i: preg tirea de specialitate a personalului care
a) S verifice anual, printr-un expert acreditat sau lucreaz n aceste laboratoare;
organism acreditat de radioprotec ie nivelul h) S men in performan ele programului de
expunerii lucr torilor; radioprotec ie la nivelul cerut de prezentele
b) S desemneze i s mputerniceasc cu norme.
autoritate o persoan responsabil cu i) S ntre in i s inspecteze conform
implementarea programului de verificare procedurilor instala iile, echipamentele,
periodic a expunerii i a programului cu aparatura i amenaj rile men ionate la lit. g) i
m suri tehnice de reducere a expunerii; h);
aceasta trebuie s de in permis de exercitare j) S se asigure, prin supraveghere, c lucr torii
de nivel 2; i desf oar activitatea respectnd
c) S aplice ntocmai programul de m suri tehnice instruc iunile specifice de operare de la locul de
de men inere a expunerii n domeniul admis munc ;
pentru popula ie; k) S asigure c fiecare lucr tor i supraveghetor
d) Anual s raporteze Autorit ii rezultatul expus profesional este instruit corespunz tor
verific rii; asupra practicilor de radioprotec ie i este
e) S p streze o perioad de minimum 10 ani informat n scris despre natura, sursa i
toate documentele referitoare la verific rile efectele poten iale ale expunerii la radia ii
expunerii i programele de m suri tehnice de ionizante asupra st rii de s n tate, precum i
men inere a expunerii n domeniul admis pentru asupra modului de asigurare a controlului
popula ie. concentra iilor de gaze i pulberi radioactive din
atmosfera locurilor de munc prin ventila ie
Responsabilit ile titularilor de autoriza ii adecvat , func ionarea corect a sistemelor de
protec ie i radioprotec ie, igien personal i

5
utilizarea corect a echipamentului individual t) S asigure supravegherea medical a
de radioprotec ie; personalului expus profesional la radia ii
l) S stabileasc nivele de referin ale ionizante, prin servicii de medicina muncii
concentra iei de gaze i pulberi radioactive, la acreditate de Ministerul S n t ii i Familiei.
dep irea c rora se va interveni prin
intensificarea ventila iei sau alte m suri Art. 33. (1) Titularul de autoriza ie ntocme te
tehnice, n vederea reducerii sub nivelele de instruc iuni practice de operare local , scrise,
referin ; pentru fiecare loc de munc .
m) S informeze lucr torii ca fumatul asociat cu (2) Instruc iunile de operare local vor include
expunerea la radon cre te riscurile pentru nivelele de referin relevante i m surile de control
starea de s n tate i s i sf tuiasc s a expunerilor, debitelor de doz i concentra iilor
renun e la fumat; contaminan ilor;
n) S transmit Autorit ii, la termenele stabilite (3) Pentru situa iile de dep ire a fiec rui nivel de
de aceasta, informa ii privind m rimea dozelor referin se stabilesc ac iuni corective ce se
i concentra iilor de gaze i pulberi radioactive efectueaz ntr-un interval de timp prestabilit;
m surate la locurile de munc ; (4) Instruc iunile de operare local vor include
o) S asigure informarea lucr torilor privind prevederi din diverse componente ale programului
rezultatele monitoriz rii individuale radiologice de radioprotec ie, dup caz, cum sunt:
a mediului de lucru; a) Monitorizarea expunerii i contamin rii;
p) S ntre in i s dezvolte un sistem care: b) Men inerea calit ii i cantit ii adecvate de aer
(i) s ncurajeze o atitudine de interes i ventilat;
nv are fa de radioprotec ie; c) Controlul ventila iei, incluznd prevederile
(ii) s descurajeze o atitudine de ac iunilor alternative pentru situa ia de c dere a
nerespectare a politicilor i procedurilor; sistemului de ventila ie;
(iii) s identifice problemele ce afecteaz d) Folosirea echipamentului individual de
protec ia i securitatea; protec ie;
(iv) s identifice n mod clar responsabilit ile e) Igiena personal ;
individuale; f) Supravegherea st rii de s n tate;
(v) s asigure calificarea, instruirea i g) Gospod rirea de eurilor radioactive;
reinstruirea lucr torilor expu i profesional, h) Monitorizarea mediului;
conform cerin elor din prezentele norme; i) Controlul calit ii;
(vi) s stabileasc limite clare ale nivelelor j) Preg tirea personalului i asigurarea
administrative care iau decizii; cuno tin elor de securitate radiologic ;
(vii) s asigure consultarea i cooperarea k) P strarea nregistr rilor, dosarelor i
lucr torilor, dup caz; rapoartelor;
q) S stabileasc programe de asigurare a calit ii l) Raport ri.
privind respectarea cerin elor de radioprotec ie
i proceduri de evaluare a eficacit ii m surilor Art. 34. (1) Titularul de autoriza ie este obligat s
de radioprotec ie, n conformitate cu instituie un sistem propriu de control care trebuie s
prevederile normelor de asigurare a calit ii i asigure:
standardelor ISO 9002; a) Examinarea echipamentelor noi sau modificate
r) S raporteze Autorit ii orice eliberare semnificativ, nainte de a deveni opera ionale,
accidental sau neprogramat de contaminan i i s supravegheze instalarea acestora, n
radioactivi din sau n interiorul instala iei de scopul asigur rii integrit ii i func ion rii
minerit, de preparare sau de gospod rire a corecte a sistemelor de securitate i avertizare;
de eurilor, precum i s informeze Autoritatea b) Verificarea eficacit ii controalelor tehnice i
despre degradarea, sl birea anormal sau evaluarea consecin elor oric ror modific ri;
c derea iminent a oric ror componente sau c) S verifice dac exist o repartizare scris a
sisteme, acolo unde o astfel de eliberare, sarcinilor pe diverse nivele de conducere,
degradare, sl bire sau c dere pot constitui sau corelate cu structurile organizatorice
contribui la un risc radiologic semnificativ corespunz toare;
pentru starea de s n tate i securitatea d) S verifice dac to i lucr torii beneficiaz
lucr torilor sau ar putea avea un impact periodic de reinstruire i c de in permis de
radiologic semnificativ asupra mediului; exercitare valabil pentru activitatea respectiv ;
s) S implementeze numai cu acordul prealabil n e) S verifice dac to i lucr torii n eleg
scris al Autorit ii orice modificare n structura responsabilit ile individuale i de grup privind
sa organizatoric , i oricare alte modific ri care controlul expunerii la radia ii, la gaze i la
pot afecta direct sau indirect capacitatea sa de pulberi radioactive i c sunt supraveghea i
a ndeplini responsabilit ile privind adecvat;
radioprotec ia personalului expus profesional, a f) S verifice dac la toate locurile de munc
popula iei i mediului nconjur tor; exist copii ale instruc iunilor practice de

6
operare relevante, lizibile i u or accesibile accidental ori neprogramat de contaminan i
lucr torilor; radioactivi;
g) S verifice dac con inutul acestora este e) S se ab in de la orice manipul ri neatente
cunoscut de to i lucr torii interesa i i dac sau nechibzuite de materiale, utilaje ori
prevederile acestora sunt integral respectate; dispozitive, sau de la orice ac iuni inten ionate
h) S fac evalu ri periodice ale programelor de care pot produce riscuri sau expuneri inutile
radioprotec ie cu scopul identific rii pentru el i ceilal i lucr tori;
deficien elor i redundan elor; intervalul dintre f) S accepte sfaturile, instruc iunile i preg tirea
evalu ri depinde de amploarea activit ilor; de privind securitatea radiologic , care i vor ajuta
m rimea dozelor ncasate obi nuit, de m rimea s i efectueze lucrul n acord cu
riscului i de al i parametri de operare; recomand rile prezentei norme;
i) S identifice tendin ele i s aplice m suri de g) S aplice ntocmai procedurile concepute
corectare; pentru nl turarea gener rii i eliber rii de
j) S in sub supraveghere posturi i locuri de pulberi con innd uraniu i toriu, i procedurile
munc n vederea reducerii dozelor ct mai privind verificarea nivelelor expunerii i a
mult, ra ional, posibil; concentra iilor de materiale radioactive n
k) S verifice dac supravegherea st rii de atmosfera locurilor de munc ;
s n tate a lucr torilor este asigurat conform h) S evite eliberarea accidental i
prevederilor reglement rilor specifice emise de neprogramat de substan e radioactive n
Ministerul S n t ii i Familiei. exteriorul sau n interiorul instala iilor de minerit
(2) Toate controalele de la alin. (1) se nregistreaz i de preparare a minereurilor de uraniu i de
i se includ ntr-un sistem de eviden ce va con ine toriu, sau al instala iilor de gospod rire a
i modul de remediere a deficien elor constatate. de eurilor radioactive asociate acestora;
i) S raporteze orice inhalare accidental sau
Art. 35. (1) Titularul de autoriza ie trebuie s suspiciune de inhalare accidental de
numeasc una sau mai multe persoane cu substan e radioactive;
autoritatea de a dispune m suri imediate de j) S respecte semnifica ia tuturor
corec ie, atunci cnd o lucrare sau o activitate avertismentelor, semnelor i semnalelor de
devine nesigur din punct de vedere al avertizare;
radioprotec iei. k) S respecte regulile de igien personal cum
(2) Persoana numit conform alin. (1) trebuie sunt: sp larea minilor nainte de mas ,
investit cu autoritatea de a opri o lucrare sau o utilizarea de haine de lucru curate i mb ierea
activitate dac nu se pot aplica m suri imediate de sub du la sfr itul programului de lucru;
corec ie sau dac m surile imediate aplicate nu l) S fumeze numai n zonele n care fumatul
remediaz n totalitate deficien ele de este permis, i numai dup sp larea temeinic
radioprotec ie. a minilor;
m) S dea curs solicit rii de a participa la
Responsabilit ile lucr torilor monitorizarea biologic n vederea evalu rii
contamin rii interne;
Art. 36. Lucr torii au urm toarele obliga ii: n) S informeze responsabilul cu radioprotec ia i
a) S respecte toate regulile, procedurile i administra ia despre orice afec iune medical
reglement rile pentru controlul expunerii la aflat n incompatibilitate cu cerin ele privind
radia ii ionizante i substan e radioactive, starea de s n tate, specifice locului de munc ;
stabilite de titular; o) Femeile trebuie s informeze de ndat
b) S utilizeze conform instruc iunilor de lucru: responsabilul cu radioprotec ia i administra ia
(i) dispozitivele, utilit ile i echipamentele de n caz c al pteaz sau n caz de sarcin .
protec ie colectiv i individual destinate
limit rii expunerii la radia ii ionizante i Art. 37. Nici un lucr tor, cu excep ia celor
substan e radioactive; mputernici i, nu trebuie s ac ioneze, s schimbe
(ii) dozimetrele individuale i alte dispozitive locul, s avarieze sau s ndep rteze semnele de
de monitorizare destinate evalu rii avertizare, dispozitivele de siguran ,
expunerii la radia ii i substan e radioactive. echipamentele de ventila ie sau alte echipamente
c) S coopereze cu titularul de autoriza ie n de radioprotec ie individual sau colectiv , sau s
domeniile securit ii radiologice, supravegherii intervin n orice metod sau proces tehnic de
st rii de s n tate i programelor de evaluare a m sur sau control al expunerii la radia ii i
dozelor; substan e radioactive.
d) S raporteze administra iei orice situa ie de
care a luat cuno tin i despre care crede c Capitolul V
poate contribui sau cauza o cre tere a riscului Programul de radioprotec ie n instala iile de
pentru starea lor de s n tate ori a oric ror al i minerit i de preparare a minereurilor de uraniu
lucr tori, sau care ar putea provoca o eliberare i toriu

7
Scopul i structura programului de p streaz responsabilitatea pentru ac iunile
radioprotec ie ntreprinse n domeniul asigur rii securit ii
radiologice.
Art. 38 Programul de radioprotec ie reprezint
documentul de referin (factorul cheie) pentru Art. 44. Programul de radioprotec ie trebuie s
dezvoltarea i implementarea unei culturi de defineasc clar responsabilit ile fiec rui nivel
securitate radiologic care ncurajeaz atitudinea ierarhic al conducerii pornind de sus n jos, i al
de nv are n domeniul protec iei i securit ii fiec rui lucr tor, pentru fiecare aspect al
radiologice. programului de radioprotec ie.

Art. 39 Programul de radioprotec ie are Art. 45. Programul de radioprotec ie trebuie


urm toarea structur : conceput astfel nct s asigure cooperarea ntre
a) Atribuirea responsabilit ilor la diferite nivele de persoanele implicate.
conducere, lund n considerare toate
aranjamentele de organizare (de exemplu, Art. 46. (1) Titularul de autoriza ie, n func ie de
cazul lucr torilor externi); amploarea activit ilor desf urate n domeniul
b) Desemnarea zonelor controlate i nuclear, poate constitui, cu acordul Autorit ii, un
supravegheate; consiliu cu reprezentan i din diferite departamente
c) Reglement ri locale pentru lucr tori i preocupate de expunerea profesional , cu rolul de
supraveghetori; a aviza conducerea executiv a programului de
d) Organizarea supravegherii lucr torilor i radioprotec ie.
locurilor de munc , incluznd achizi ionarea, (2) Consiliul constituit conform alin. (1) are numai
calibrarea i ntre inerea instrumentelor utilizate atribu ii administrative i nu preia sub nici-o form
n radioprotec ie; atribu iile sau sarcinile exper ilor n radioprotec ie i
e) Sistemul pentru nregistrarea i raportarea ale organismului acreditat de protec ie radiologic .
tuturor informa iilor legate de controlul
expunerii, deciziile privind m surile pentru Gestionarea surselor i materialelor radioactive
protec ia i securitatea radiologic i
supravegherea indivizilor; Art. 47. (1) Titularii de autoriza ie i persoanele
f) Programele de instruire privind riscurile, legal constituite nregistrate trebuie s conceap i
protec ia i securitatea radiologic ; s men in un sistem de eviden a surselor.
g) Metodele de analizare periodic i de audit a (2) Sistemul de eviden de la alin. 1 este parte a
programelor de radioprotec ie; programului de radioprotec ie i constituie condi ie
h) Planificarea n cazul ac iunilor de remediere; de autorizare.
i) Supravegherea st rii de s n tate a
personalului expus la radia ii ionizante; Art. 48. Pentru minereurile de uraniu i toriu i
j) Recomand rile pentru asigurarea calit ii i pentru concentratele ob inute din prepararea
mbun t irea programului de radioprotec ie. acestora i de la sta iile de tratare a apelor de min ,
sistemul mentionat la art. 47 alin. 1 trebuie s
Art. 40. Structura i con inutul programului de asigure eviden a scris , strict i la zi a:
radioprotec ie se aprob de Autoritate n procesul a) cantit ilor de minereu scoase la gura fiec rei
de autorizare. mine;
b) tuturor loca iilor de depozitare i a cantit ilor
Atribuirea responsabilit ilor depozitate n fiecare loca ie;
c) cantit ilor de minereu transportate i
Art. 41. Responsabilitatea pentru implementarea expediate, pentru analize, cercet ri sau
programului de radioprotec ie revine titularului de preparare, pentru fiecare destinatar;
autoriza ie i persoanei legal constituit i d) minereurilor intrate n zona controlat pentru
nregistrat . analize fizico-chimice, cercet ri tehnologice sau
preparare;
Art. 42. Titularul de autoriza ie are obliga ia s e) cantit ilor de minereuri preparate, a
utilizeze la conceperea i aplicarea programului de concentratelor de uraniu i toriu produse, pe
radioprotec ie exper i acredita i sau organisme tipuri de concentrate, a tuturor loca iilor de
acreditate de protec ie radiologic , n conformitate depozitare a acestora i a cantit ilor
cu prevederile art. 80 din Normele fundamentale de depozitate n fiecare loca ie;
securitate radiologic . f) cantit ilor de concentrate expediate, pentru
fiecare destinatar.
Art. 43 Exper ii acredita i sau organismele
acreditate care concep i implementeaz programul Art. 49 Pentru toate celelalte surse, inclusiv pentru
de radioprotec ie conform art. 42 pot fi i din afara dispozitivele generatoare de radia ii ionizante,
persoanei legal constituite care solicit autorizarea sistemul trebuie s asigure eviden a scris , strict
sau este titular de autoriza ie, dar aceasta i la zi, a intr rilor, a ie irilor, circula iei i

8
consumului de astfel de surse, preciznd b) S instaleze panouri de avertizare cu simbolul
urm toarele: pericolului de radia ii n toate punctele de acces
a) Localizarea i descrierea fiec rei surse de n zona controlat i n toate locurile de interes
radia ii pentru care este responsabil; din interiorul zonei controlate;
b) Activitatea i forma fizic a fiec rei surse c) S stabileasc m suri de radioprotec ie
pentru care este responsabil; incluznd practici i proceduri adecvate
c) Instruc iunile de manipulare a acestora i toate riscurilor de iradiere i de expunere la
detaliile privind eliminarea sau casarea substan e radioactive;
acestora. d) S impun restric ii de acces;
e) S minimizeze riscul de extindere a
Cerin e privind zonarea contamin rilor radioactive prin confinarea i
izolarea materialelor radioactive n interiorul
Art. 50. (1) La toate locurile de munc la care zonei controlate;
exist posibilitatea unei expuneri la radia ii f) S doteze orice persoan , nainte de a intra n
ionizante, superioar limitelor de doz pentru zona controlat , cu echipament de
popula ie prev zute la art. 25 i 26 din Normele radioprotec ie individual i instrumente de
fundamentale de securitate radiologic , titularul de monitorizare i, totodat , s asigure locuri de
autoriza ie trebuie s ia m suri n scop de depozitare i p strare a obiectelor personale i
radioprotec ie, care vor fi adaptate c ilor specifice a hainelor curate pna la terminarea
de expunere i naturii instala iilor i surselor. programului de lucru;
(2) Locurile de munc prev zute la alin. (1) vor fi g) S organizeze colectarea echipamentelor de
clasificate n zone controlate i zone supravegheate radioprotec ie contaminate n spa ii separate,
conform urm toarelor criterii: astfel nct s fie eliminat orice posibilitate de
a) Existen a sau probabilitatea apari iei unor contaminare a hainelor curate;
cmpuri semnificative de radia ii gama; h) S amenajeze i s pun la dispozi ia tuturor
b) Existen a sau probabilitatea apari iei unor celor ce i desf oar activitatea n zona
concentra ii semnificative de gaze i pulberi controlat instala ii de decontaminare prin
radioactive; sp lare, i instrumente de m sur a
c) Existen a pericolului de contaminare prin contamin rii att pentru personal ct i pentru
mpr tierea materialelor radioactive sau prin echipamentul individual de radioprotec ie;
devers ri necontrolate de efluen i radioactivi. i) S organizeze m surarea contamin rii oric rui
obiect sau material ce urmeaz s fie scos din
Zonele controlate zona controlat ;
j) S evalueze periodic condi iile din zona
Art. 51. Titularul de autoriza ie desemneaz ca controlat n vederea revizuirii i mbun t irii
zon controlat orice zon n care sunt necesare m surilor de radioprotec ie, sau a restrngerii
m suri specifice de radioprotec ie pentru: limitelor zonei controlate.
a) Controlarea expunerilor normale sau
prevenirea mpr tierii contamin rii n timpul Zonele supravegheate
condi iilor normale de lucru;
b) Prevenirea sau limitarea pericolului de Art. 55. Titularul de autoriza ie desemneaz ca
expunere la radia ii. zon supravegheat acea zon care nu este
desemnat ca zon controlat , dar n care
Art. 52. Din motive practice este recomandabil ca expunerile trebuie inute sub observa ie, chiar dac
minele de uraniu sau toriu i instala iile de m surile specifice de radioprotec ie nu sunt
preparare s fie desemnate n totalitate ca zone necesare n condi iile func ion rii normale a
controlate. instala iilor.

Art. 53. La delimitarea zonei controlate titularul de Art. 56. Referitor la zonele supravegheate, titularul
autoriza ie va lua n calcul m rimea expunerii de autoriza ie, func ie de natura i m rimea riscului
normale din zon , probabilitatea i m rimea de iradiere, are urm toarele obliga ii:
poten ialului de expunere i necesitatea unor a) S delimiteze zona supravegheat prin metode
proceduri opera ionale pentru atingerea unor nivele adecvate;
optime de radioprotec ie; b) S asigure monitorizarea radiologic a mediului
de lucru;
Art. 54. Referitor la zonele controlate, titularul de c) S instaleze la toate punctele de acces n zona
autoriza ie n func ie de tipul instala iei (minerit supravegheat panouri de avertizare cu
subteran, minerit de suprafa , instala ie de indica ii privind tipul zonei, natura surselor i a
preparare), are urm toarele obliga ii: riscurilor asociate;
a) S delimiteze zona controlat prin mijloace d) S evalueze periodic condi iile din zona
fizice; supravegheat n vederea revizuirii i

9
mbun t irii programului de monitorizare sau a uraniu i toriu, care va r spunde de aplicarea
modific rii limitelor zonei supravegheate. prezentelor norme.

Controlul accesului Art. 64. Responsabilul cu securitatea radiologic


are urm toarele atribu ii:
Art. 57. Titularul de autoriza ie are obliga ia s a) S coordoneze elaborarea i implementarea
restric ioneze accesul lucr torilor n zonele programului de radioprotec ie;
controlate i n zonele supravegheate strict la b) S informeze n scris conducerea executiv a
perioada de timp aprobat , n scopul atribuirii titularului de autoriza ie despre toate aspectele
corecte a dozei pe baza monitoriz rii locului de radioprotec iei, incluznd monitorizarea
munc . individual , echipamentele individuale de
radioprotec ie i procedurile administrative;
Art. 58. Restric ionarea accesului n zonele c) S identifice toate sursele i materialele
controlate se realizeaz prin oricare din sistemele radioactive din mediul de lucru;
bazate pe: utilizarea cartelelor magnetice, utilizarea d) S coordoneze ntocmirea procedurilor n baza
etichetelor sau supravegherea direct i c rora s se desf oare activit ile de
nregistrarea intr rilor i ie irilor de persoane, radioprotec ie;
combinate cu amplasarea barierelor fizice e) S conduc activit ile de monitorizare
prev zute n Normele de protec ie fizic n individual , de monitorizare a locurilor de
domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul munc i orice alt program special de
pre edintelui Comisiei Na ionale pentru Controlul monitorizare;
Activit ilor Nucleare nr. 382/2001. f) S conduc , dup caz, mpreun cu
responsabilul cu ventila ia, programele de
Exper ii acredita i combatere, prelevare i monitorizare a
pulberilor;
Art. 59 La alc tuirea i implementarea programelor g) S conduc programele de calibrare a tuturor
de radioprotec ie n instala iile de minerit i dozimetrelor i instrumentelor folosite la
preparare a minereurilor de uraniu i toriu, titularii monitorizarea individual i monitorizarea
de autoriza ii vor utiliza exper i n urm toarele locurilor de munc ;
domenii: h) S se asigure c dozele sunt evaluate corect;
a) Radioprotec ie i dozimetrie; i) S organizeze p strarea tuturor nregistr rilor
b) Ventila ie; referitoare la expuneri, s se asigure c
c) Medicina muncii; nregistr rile sunt bine p strate i periodic s
d) Securitate industrial . elaboreze rezumate privind m rimea
expunerilor;
Art. 60. Exper ii n radioprotec ie i dozimetrie j) S analizeze nregistr rile expunerilor pentru a
trebuie s fie acredita i de Autoritate conform depista orice date anormale, dep iri ale
reglement rilor specifice. nivelelor de referin sau orice alte expuneri
accidentale, s investigheze aceste date i s
Art. 61. Exper ii acredita i n radioprotec ie i elaboreze i s transmit conducerii
dozimetrie sau organismele acreditate de administrative rapoarte scrise cu recomand ri
radioprotec ie din afara structurii titularului de adecvate;
autoriza ie, vor fi angaja i, de acesta, prin contract k) S colaboreze i s informeze medicul abilitat
de consultan . despre condi iile de mediu de la locurile de
munc ;
Art. 62. (1) Titularul de autoriza ie are obliga ia s l) S asigure c protec ia respiratorie, atunci
se asigure c exper ii acredita i angaja i pentru cnd este necesar , este n concordan cu
radioprotec ie coopereaz strns cu persoanele prevederile prezentei norme;
responsabile pentru controlul riscurilor m) S evalueze periodic programul de
neradiologice specifice acestor activit i. radioprotec ie;
(2) Titularul de autoriza ie are obliga ia de a n) S conduc partea de radioprotec ie a oric rui
asigura exper ilor acredita i autoritatea necesar program de monitorizare;
aducerii la ndeplinire a prevederilor art. 35. o) S participe la programele de instruire a
lucr torilor; s dezvolte i s aprobe toate
Responsabilul cu securitatea radiologic materialele de instruire legate de radioprotec ie;
p) Semestrial elaboreaz rapoarte complete de
Art. 63. Titularul de autoriza ie are obliga ia s radioprotec ie;
desemneze n scris, n condi iile art. 42 din Normele q) Transmite conducerii administrative a titularului
fundamentale de securitate radiologic , cel pu in de autoriza ie inform rile i rapoartele de
cte un responsabil cu securitatea radiologic radioprotec ie;
pentru fiecare zon controlat /supravegheat din
domeniul mineritului i prepar rii minereurilor de

10
r) Transmite Autorit ii, prin titularul de n zona controlat a instala iilor de minerit i
autoriza ie, inform rile i rapoartele de preparare a minereurilor de uraniu si toriu.
radioprotec ie. (2) Este obligatorie asigurarea dozimetriei
individuale pentru to i lucr torii din categoria A, care
Responsabilul cu ventila ia pot fi expu i la o doz total rezultat pe toate c ile
de expunere, de cel pu in 6 mSv/an, conform art.
Art. 65. Responsabilul cu ventila ia trebuie s fie 48 i 55 din Normele fundamentale de securitate
posesor de permis de exercitare de nivel 2. radiologic .
(3) n acest scop, to i lucr torii din categoria A de
Art. 66. Responsabilul cu ventila ia are urm toarele expunere la radia ii ionizante, trebuie s poarte n
atribu ii i responsabilit i: mod obligatoriu dozimetre individuale.
a) S informeze conducerea administrativ
asupra tuturor problemelor legate de sistemele Art. 72. n anumite cazuri bine fundamentate, n
de ventila ie i purificare a aerului; care monitorizarea individual este nepotrivit sau
b) S asigure buna func ionare a sistemelor de inadecvat , prin excep ie de la prevederile art. 71
ventila ie, conform proiect rii, i s ini ieze din prezenta norm , i cu acordul prealabil al
modificarea i dezvoltarea acestora n func ie Autorit ii, doza se poate calcula i atribui de un
de necesit i; organism dozimetric acreditat, pe baza rezultatelor
c) S certifice c m sur torile de debite i viteze monitoriz rii locului de munc i a informa iilor
ale aerului sunt f cute corect; privind localizarea i durata expunerii lucr torului.
d) S se asigure c toate instrumentele utilizate n
ventila ie sunt calibrate; Art. 73. n toate cazurile, dozele se atribuie de un
e) S conduc , mpreun cu responsabilul cu organism dozimetric acreditat care ine i eviden a
radioprotec ia programul de m surare i control acestora.
al concentra iei de pulberi;
f) S participe la programele de instruire a Art. 74. Pentru orice lucr tor care lucreaz n zona
lucr torilor; s dezvolte i s aprobe toate supravegheat sau care intr ocazional ntr-o zon
materialele de instruire legate de ventila ie i controlat , dar care nu poate ncasa pe toate c ile
controlul concentra iilor de pulberi; de expunere, o doz efectiv nsumat de cel pu in
g) S cunoasc propriet ile radonului, toronului i 6 mSv/an, cu acordul Autorit ii se poate renun a la
descenden ilor acestora; monitorizarea individual , dar expunerea
profesional a acestuia se evalueaz pe baza
Art. 67. Titularul de autoriza ie, cu acordul prealabil monitoriz rii locurilor de munc , n condi iile art. 72.
al Autorit ii, poate ncredin a exercitarea atribu iilor
responsabilului cu radioprotec ia i ale M surarea debitelor dozei dat de expunerea
responsabilului cu ventila ia unei singure persoane. extern

Medicul abilitat Art. 75. (1) M surarea debitelor dozei date de


expunerea extern se face la toate locurile de
Art. 68. Responsabilit ile medicului abilitat, la care munc din zonele controlate i supravegheate,
se face referire la art. 59 sunt stabilite n precum i pe traseele principale de circula ie a
reglement rile specifice emise de Ministerul personalului, cu dispozitive de nsumare a dozei pe
S n t ii i Familiei. perioada fiec rui schimb sau pe perioade de timp
mai lungi.
Art. 69. Persoana care a fost scoas din motive (2) Prin excep ie de la prevederile al. (1), cu
medicale de la un loc de munc cu expunere acordul Autorit ii monitorizarea unor locuri de
profesional , se poate ntoarce n mediu numai cu munc din zona controlat , i a locurilor de munc
avizul medicului abilitat. din zona supravegheat , se poate efectua prin
determinarea debitului dozei date de expunerea
Art. 70. Lucr torul expus profesional, descoperit extern , cu o frecven de m surare stabilit n
inapt din punct de vedere medical, n raport cu procesul de autorizare i consemnat n procedurile
cerin ele st rii de s n tate specifice locului s u de de operare local .
munc , trebuie s fie transferat la un alt loc de (3) La fiecare loc de munc m sur torile se
munc compatibil cu starea sa de s n tate, la efectueaz n zona n care lucr torii stau cea mai
propunerea medicului abilitat. mare parte a timpului de lucru.

Monitorizarea i evaluarea dozei M sur torile concentra iei radonului i a


descenden ilor s i
Art. 71. (1) Titularul de autoriza ie are obliga ia s
asigure monitorizarea corespunz toare a tuturor Art. 76. (1) M surarea concentra iei radonului i a
lucr torilor care lucreaz permanent sau ocazional descenden ilor i, dup caz, a toronului se face la
toate locurile de munc din zonele controlate,

11
precum i pe traseele principale de circula ie a Art. 82. (1) Contaminarea nefixat de suprafa a
personalului, cu dispozitive de m surare i lucr torilor i a echipamentului individual de
nregistrare continu pe perioada fiec rui schimb protec ie se m soar la oricare p r sire a zonei
sau pe perioade mai lungi. controlate, ce trebuie s coincid cu intrarea
(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), cu dinspre zona controlat , n grupul social ce include
acordul Autorit ii monitorizarea unor locuri de vestiarele speciale de p strare a echipamentului de
munc din zona controlat , i a locurilor de munc radioprotec ie i instala iile de decontaminare a
din zona supravegheat , se poate efectua prin personalului;
m surarea discontinu a concentra iei radonului i (2) Persoanele declarate contaminate extern dup
a descenden ilor acestuia, i, dup caz a toronului, efectuarea m sur torilor de la alin. (1), se
cu o frecven de m surare stabilit n procesul de rem soar dup decontaminarea prin mb iere;
autorizare i consemnat n procedurile de operare (3) Contaminarea nefixat a suprafe elor
local . structurilor instala iilor, i a echipamentelor de la
(3) La fiecare loc de munc m sur torile se locurile de munc din zona controlat i
efectueaz n zona n care lucr torii stau cea mai supravegheat se m soar cu o frecven ce se
mare parte a timpului de lucru. stabile te n procesul de autorizare i se
consemneaz n procedurile de operare local .
Art. 77. n cazul m sur torilor discontinui, efectuate
conform alin. (2) de la art. 76, factorul de echilibru Art. 83. (1) Nivelele contamin rii maxime admise
se determin cel pu in trimestrial. pentru suprafe ele de lucru i echipamentul
individual de protec ie la radia ii sunt cele din
Art. 78. Frecven a de m surare a concentra iei coloana 3 a Tabelului nr. 2-B din Normele
radonului i a descenden ilor acestuia, i, dup caz fundamentale de securitate radiologic .
a toronului, se m re te dac : (2) Nivelele maxim admise ale contamin rii
a) Concentra ia m surat dep e te valoarea nefixate, admise pentru suprafe ele echipamentelor
m surat n mod obi nuit n acel loc de individuale de lucru sunt de 0,4 Bq/cm2 pentru
munc ; emi torii beta, emi torii gama i emi torii alfa de
b) Au loc schimb ri majore n sistemul de toxicitate sc zut i 0,04 Bq/cm2 pentru to i ceilal i
ventila ie, n planul minei sau n metoda de emi tori alfa.
extragere a minereului;
c) Nivelul de referin al concentra iei radonului n Controlul sistemului de ventila ie
aer, de 370 Bq/m3, este dep it, radonul fiind
considerat n echilibru de 100% cu Art. 84. (1) La proiectarea sistemului de aeraj se
descenden ii s i de via scurt ; utilizeaz cel mai mare debit de aer proasp t
d) Este suspectat o cre tere a concentra iei de rezultat din calculele n care se ia n considerare
radon; poten ialul de emanare al gazelor radioactive.
e) Se verific eficacitatea unor m suri corective; (2) Suplimentar, n cazul minelor declarate
grizutoase, la proiectarea sistemului de aeraj
M surarea concentra iei i activit ii pulberilor trebuie ndeplinite i cerin ele specifice impuse de
pericolul de explozie a metanului.
Art. 79. Activitatea alfa a pulberilor aeropurtate se (3) Este recomandabil ca lucr rile miniere
monitorizeaz printr-o metod de m surare subterane destinate dirij rii curen ilor de aer
continu , pe perioada de func ionare a instala iilor proasp t s fie s pate n steril, iar acolo unde
de ventila ie, la locurile de munc unde expunerea condi iile locale nu permit acest lucru, zonele
datorat inhal rii pulberilor radioactive aeropurtate mineralizate traversate vor fi acoperite cu materiale
este mai mare de 1/10 din limita dozei efective care mpiedic difuzia radonului i toronului.
pentru personalul expus profesional.
Art. 85. M sur torile debitelor la intrarea i la
Art. 80. Pentru celelalte locuri de munc frecven a ie irea canalelor de circula ie a aerului trebuie s
m sur rii activit ii alfa a pulberilor atmosferice demonstreze c scurgerile i pierderile de aer sunt
aeropurtate se stabile te n procesul de autorizare sub control i c sistemul de aeraj, n ansamblu,
i se consemneaz n procedurile de operare func ioneaz la parametrii proiecta i.
local .
Art. 86. ntre inerea i controlul sistemului de aeraj
Art. 81. M rimea expunerii generate de nivelul se asigur n baza unui program astfel conceput
concentra iei pulberilor radioactive aeropurtate este nct s detecteze imediat orice deterior ri sau
factorul determinant n stabilirea tipului i deficien e i s asigure remedierea rapid a
con inutului oric rui program de monitorizare acestora.
individual .
Art. 87. La locurile de munc n care sistemul
M surarea contamin rii nefixate de suprafa primar de ventila ie nu asigur reducerea
concentra iilor de pulberi i gaze radioactive sub

12
limitele stabilite prin programul de radioprotec ie se pentru nregistrarea expunerilor profesionale
introduce suplimentar un sistem auxiliar de aeraj, individuale.
alc tuit din conducte flexibile. Sistemul auxiliar de
aer se pozi ioneaz astfel nct s evite orice Art. 95. Sistemul de evaluare a expunerii
recirculare a aerului contaminat, la locurile de profesionale i de calculare i atribuire a dozelor
munc . trebuie s asigure utilizarea tuturor datelor
provenite din monitorizarea individual i din
Art. 88. (1) Valorile debitelor de aer se verific i se monitorizarea locurilor de munc .
nregistreaz periodic la toate locurile de munc i
sta iile fixe, cu frecven a stabilit n procedura de Art. 96. Acolo unde dozele rezultate din expunerea
operare local . intern sunt calculate numai pe baza monitoriz rii
(2) Valorile m surate se compar cu cele locului de munc conform prevederilor art. 72,
a teptate din modelarea termenilor surs pe tipuri pentru comparare i verificare este obligatoriu ca
de contaminan i; cel pu in un lucr tor pe schimb i loc de munc , i
(3) Sursele parazite de contaminare a aerului cel pu in 10 % din totalul lucr torilor, s fie dota i
reprezentate de aerul recirculat din vechile zone de cu:
lucru sau din zonele n care temporar nu se mai a) dozimetre alfa individuale de tipul celor
lucreaz , se elimin prin izolarea acestora prin prev zute in anexa nr. 3 la prezentele norme,
indiguire. pentru m surarea concentra iei descenden ilor
radonului i instrumente individuale de m surare a
Art. 89. Aerajul n serie al locurilor de munc se concentra iei i radioactivit ii pulberilor
admite numai n cazuri bine justificate, i numai cu aeropurtate, n activit ile de minerit i numai n
acordul Autorit ii, cu condi ia ca n ultimul loc de anumite faze ale activit ii de preparare, stabilite de
munc , doza efectiv ncasat pe toate c ile s nu Autoritate n procesul de autorizare;
dep easc limita de doz efectiv pentru b) numai dozimetre alfa individuale pentru
personalul expus profesional. m surarea concentra iei i radioactivit ii pulberilor
aeropurtate, n anumite faze ale activit ii de
Art. 90. Orice lucrare minier subteran care preparare, stabilite de Autoritate n procesul de
dep e te lungimea de 6 m se asigur cu aeraj autorizare;
mecanizat.
Art. 97. Expunerea profesional individual poate fi
Art. 91. La pu urile i an urile de prospec iuni estimat pe baza monitoriz rii locurilor de munc i
pentru minereuri de uraniu i toriu, la care se a cunoa terii timpului de lucru numai dac sunt
m soar concentra ii de gaze radioactive care ndeplinite urm toarele condi ii:
genereaz o doz efectiv mai mare de 6 mSv/an a) Instrumentele folosite pentru determinarea
se vor lua m suri de reducere a concentra iilor debitelor dozei i concentra iilor contaminan ilor
acestora, prin instalarea i punerea n func iune a trebuie ntre inute i calibrate periodic conform
unor sisteme mecanice de aeraj. programului de asigurare a calit ii definit n
procedura de operare;
Art. 92. Dup orice ntrerupere a func ion rii b) Loca iile n care sunt instalate instrumentele de
instala iilor principale de aeraj, precum i dup monitorizare a locurilor de munc trebuie alese
pu care, accesul lucr torilor la locurile de munc se cu grij pentru ca nregistr rile s fie
va admite numai dup un timp de func ionare semnificative;
nentrerupt a sistemului de ventila ie, stabilit prin c) Condi iile ambientale de temperatur i
procedura local de operare, astfel nct s se umiditate de la locul de instalare a
asigure situarea nivelelor concentra iilor de instrumentelor trebuie monitorizate cu grija
activitate din atmosfera locurilor de munc sub pentru a estima influen a lor asupra
limitele de referin stabilite conform art. 32, lit. l. nregistr rilor;
d) Probele recoltate n scopul monitoriz rii
Sistemul de evaluare a expunerii profesionale i locurilor de munc trebuie s reprezinte
de atribuire a dozelor condi iile medii specifice;
e) Perioadele de sta ionare la locurile de munc
Art. 93. Sistemul de evaluare a expunerii trebuie nregistrate detaliat conform procedurii
profesionale i de atribuire a dozelor este parte a de operare.
programului de radioprotec ie i condi ie prealabil
de autorizare. Art. 98. Pentru un anumit grup de lucr tori care i
desf oara activitatea n condi ii de lucru similare
Art. 94. Sistemul de evaluare a expunerii se poate stabili o expunere medie cu ajutorul
profesionale i de calculare i atribuire a dozelor monitoriz rii individuale a unui subgrup
trebuie s demonstreze c dozele efective sunt reprezentativ de lucr tori.
suficient de mici i se ncadreaz n limitele admise,
i, totodat , trebuie s asigure informa ii complete

13
Art. 99. n situa ia n care se suspecteaz c un g) Obliga iile lucr torilor conform prevederilor
lucr tor a ncorporat cantit i semnificative de legale emise de Autoritate;
material radioactiv este obligatorie monitorizarea h) Efectele expunerii la radia ii asupra st rii de
individual a lucr torului prin recoltarea i s n tate i riscul suplimentar reprezentat de
analizarea produselor biologice (urin i fecale). asocierea expunerii la radon i descenden i cu
fumatul;
Art. 100. Lucr torii care au ncasat pe toate c ile, i) Semnifica ia semnelor de avertizare.
conform rezultatelor monitoriz rii, n ultimii 10 ani o
doz egal sau mai mare de 200 mSv se m soar Art. 103. Programul specific de preg tire i instruire
cu un contor pentru corpul uman. periodic a lucr torilor privind riscul pentru starea
de s n tate, reprezentat de specificul locurilor de
nregistrarea rezultatelor monitoriz rii expunerii munc din domeniul mineritului i prepar rii
minereurilor de uraniu, trebuie s cuprind cel pu in
Art. 101. (1) Titularul de autoriza ie va p stra n urm toarele:
condi iile i pe perioadele men ionate n art. 64 din a) Locul de munc i riscul reprezentat de acesta
Normele fundamentale de securitare radiologic , pentru starea de s n tate;
att n format electronic ct i n formulare tipizate, b) Metode i tehnici de lucru n siguran ; ce este
aprobate de Autoritate n procesul de autorizare, indicat i ce este contraindicat n mineritul i
nregistr rile privind expunerea profesional a prepararea minereurilor de uraniu i toriu;
lucr torilor, ob inute prin monitorizarea locurilor de c) M surile care trebuie luate dup contactul fizic
munc i prin monitorizare individual . accidental cu o substan radioactiv , sau dup
(2) nregistr rile privind ntre inerea i calibrarea ingestia acut a unor radionuclizi;
echipamentelor de monitorizare personal se d) Selec ia, folosirea atent i ntre inerea
p streaz pn cnd lucr torul mpline te 75 de instrumentelor, echipamentelor i dozimetrelor
ani, dar nu mai pu in de 30 ani de la ncetarea individuale pentru radioprotec ie;
lucrului ca persoan expus profesional. e) Scopul i modul de func ionare a sistemului de
(3) nregistr rile cu valorile debitului dozei i ventila ie, importan a respect rii recomand rilor
concentra iile gazelor i pulberilor radioactive, pe responsabilului de ventila ie i a necesit ii ca
locuri de munc se p streaz conform alin. (2). sistemul de ventila ie s func ioneze n
(4) nregistr rile privind ntre inerea i permanen ;
calibrarea echipamentelor de monitorizare a f) Necesitatea raport rii imediate a oric ror
locurilor de munc se p streaz cel pu in 10 ani. probleme privind sistemul de ventila ie c tre
eful direct sau responsabilul de ventila ie;
Instruirea personalului g) Scopul i metodele de control i de diminuare a
concentra iilor pulberilor radioactive n
Art. 102. Programul general de preg tire i instruire instala iile de minerit i de preparare;
periodic a lucr torilor expu i profesional privind h) Cerin e de autorizare, instruc iuni de operare i
bazele securit ii radiologice i implica iile expunerii modul specific de aplicare n instala iile de
la radia ii ionizante asupra st rii de s n tate, minerit i de preparare;
trebuie s cuprind cel pu in urm toarele: i) Calea de contactare a responsabilului cu
a) Principiile radioprotec iei (limite, optimizare); radioprotec ia, a responsabilului cu ventila ia, a
b) M rimile de baz i unit ile de m sur n medicului abilitat, a Autorit ii i a
radioprotec ie; reprezentan ilor lucr torilor;
c) Propriet ile uraniului, toriului, descenden ilor j) Localizarea i modul de func ionare a
acestora i pulberilor; sistemelor de avertizare, alarmare i
d) Scopul i metodele de estimare a dozelor comunicare;
efective ncasate de lucr tori, incluznd k) Cunoa terea planurilor de evacuare i
monitorizarea individual i monitorizarea localizarea ie irilor de urgen ;
locurilor de munc , m surarea concentra iilor l) Localizarea punctului de prim ajutor;
de pulberi, m surarea uraniului i toriului din
pulberi, m surarea concentra iilor radonului, Art. 104. Supraveghetorii trebuie s fie instrui i
toronului i descenden ilor acestora, m surarea suplimentar n urm toarele domenii:
nivelelor radia iilor beta i gama i a altor a) Radioprotec ie i securitatea muncii;
m rimi de interes; b) Analizarea dozelor i cunoa terea detaliat a
e) Practici de eliminare, limitare sau control a tipurilor de expuneri specifice mineritului i
dozei ncasate de lucr tor, incluznd igiena prepar rii minereurilor de uraniu i toriu;
personal i tehnicile de baz de reducere a c) Moduri i tehnici de supraveghere a factorilor
dozei, cum sunt ecranarea, distan a fa de condi iei de munc .
surs i timpul de expunere; Art. 105. (1) Titularul de autoriza ie trebuie s
f) Persoanele care trebuie contactate n p streze nregistr rile fiec rei instruiri a fiec rui
problemele de medicina muncii, igiena lucr tor.
radia iilor i securitate radiologic ;

14
(2) nregistr rile trebuie s con in data la care a pulberilor trebuie s func ioneze n mod continuu pe
avut loc instruirea, tipul instruirii, certific rile i perioadele de lucru.
program rile reinstruirii. (2) Lucr torii trebuie s p r seasc locul de
munc la oprirea sau defectarea sistemului de
Art. 106. (1) Programele de instruire, materialele i ventila ie, cu excep ia celor implica i n lucr rile de
metodele de instruire se avizeaz de expertul repara ii ale acestui sistem de ventila ie.
acreditat sau organismul acreditat de protec ie (3) n perioadele n care n sistemul de ventila ie se
radiologic . opereaz schimb ri, este defect sau este oprit, se
(2) Toate nregistr rile privind instruirea trebuie interzice rentoarcerea lucr torilor la locul de munc
puse la dispozi ia Autorit ii, la cererea acesteia. pn la repornirea acestuia i reducerea
concentra iilor de contaminan i din atmosfera
Art. 107. Titularul de autoriza ie este obligat s locurilor de munc la nivelele stabilite prin
asigure preg tirea i reciclarea persoanelor expuse procedurile de operare.
profesional n conformitate cu prevederile art. 50
din Normele fundamentale de securitate Art. 111. Titularul de autoriza ie trebuie s
radiologic . conceap i s implementeze un program de
inspec ie i ntre inere a echipamentelor de
Capitolul VI. M suri tehnice i administrative de ventila ie incluznd ventilatoarele principale i
radioprotec ie auxiliare, sistemele de r cire, sistemele de nc lzire
i sistemele de conducte utilizate la transportul
Sistemul de ventila ie n instala iile de minerit i aerului.
preparare
Art. 108. (1) Metodele cele mai eficiente pentru Art. 112. (1)Titularul de autoriza ie trebuie s ia
minimizarea expunerii la aerosoli radioactivi n toate m surile necesare pentru a mpiedica intrarea
mineritul i prepararea minereurilor de uraniu i neautorizat n orice zon subteran neventilat a
toriu sunt: minei.
a) Proiectarea adecvat a sistemului de aeraj; (2) Lucr rile de ntre inere, modificare sau reparare
b) Montarea, ntre inerea i operarea acestuia n a unui sistem de ventila ie care nu func ioneaz se
cele mai bune condi ii; vor efectua numai n condi iile ndeplinirii n
c) Izolarea cu diguri etan e a tuturor lucr rilor totalitate a prevederilor art. 30, 31 i 32 din
miniere n care nu se mai lucreaz , n scopul Normele Fundamentale de securitate radiologic .
reducerii suprafe ei de emanare a gazelor
radioactive; Art. 113. Procedurile de operare a sistemului de
d) O structur administrativ cu nivele de decizie ventila ie trebuie s con in toate m surile ce
bine stabilite i instruirea corespunz toare a trebuiesc luate n cazul n care sistemul de
personalului care opereaz sistemele de ventila ie se defecteaz .
ventila ie.
(2) M surile tehnice men ionate la alin. (1) trebuie Art. 114. (1) Este necesar s se evite plasarea
aplicate cu prioritate fa de utilizarea oric ror sta ii de lucru fixe n curen ii de aer uzat,
echipamentului individual de radioprotec ie n evacuat sau n zone n care debitul dozei expunerii
scopul minimiz rii expunerii la aerosoli radioactivi i externe este semnificativ.
pulberi aeropurtate. (2) Sta iile de lucru fixe pot fi amplasate n
condi iile de mediu de la alineatul 1 numai dac
Art. 109. Sistemele primare i auxiliare de operatorul ac ioneaz din cabine de protec ie
ventila ie, trebuie astfel proiectate nct s alimentate cu aer filtrat.
ndeplineasc urm toarele condi ii:
a) S in seama de planurile de dezvoltare ale Art. 115. (1) Trebuie s fie monitorizate condi iile
minei radioactive; atmosferice speciale provocate de inversiunile de
a) S separe eficient circuitele de aer proasp t de temperatur ntruct, n cazul carierelor, acestea
circuitele de aer uzat; conduc la m rirea concentra iilor de gaze
b) S asigure o cantitate suficient de aer radioactive.
proasp t pentru a prezerva starea de s n tate (2) Atunci cnd prin m sur torile de monitorizare
a lucr torilor i pentru a minimiza expunerea la men ionate la alin. (1) se constat c din cauza
pulberi i gaze radioactive, la toate locurile de condi iilor atmosferice speciale, concentra ia
munc ; gazelor radioactive dep e te nivelul de referin
c) S men in la cel mai mic nivel rezonabil stabilit, titularul de autoriza ie trebuie s dispun
posibil factorul de echilibru ntre radon, toron i m suri tehnice pentru sc derea concentra iilor sub
descenden ii de via scurt ai acestora. limita de referin sau s limiteze timpul de
sta ionare a lucr torilor n zona controlat .
Art. 110. (1) Sistemele primare i auxiliare de
ventila ie i sistemele de m surare a concentra iilor

15
Art. 116 n instala iile de preparare a minereurilor adecvate, perforajul umed, utilizarea altor
de uraniu i toriu, sistemul de ventila ie trebuie s mecanisme i tehnici specifice de reducere a
realizeze urm toarele: pulberilor;
a) S men in fiecare zon n depresiune; b) Pulberile vor fi re inute n imediata apropiere a
b) S mprosp teze aerul incintelor deservite, sursei de generare prin ncasetare, reducerea
pentru a mpiedica dep irea contamin rii presiunii aerului n zona sursei i eliberarea
admise; acestuia numai dupa filtrare;
c) S mpiedice dispersia contamin rii radioactive c) Concentra ia de pulberi ce nu a putut fi re inut
pe calea aerului; la surs se va dilua pn la niveluri acceptate
d) S asigure minimum 5 schimburi de aer pe prin introducerea n zona de lucru a aerului
or ; proasp t la debitul necesar;
e) Deplasarea aerului ntre zonele de lucru, se d) Se vor optimiza vitezele de curgere a aerului
face de la cele mai pu in contaminate spre cele astfel ca acesta s nu recircule pulberile
mai intens contaminate; depuse;
f) Gurile de introducere i cele de aspira ie vor fi e) Dac m surile tehnice men ionate nu asigur
plasate n a a fel nct s se asigure reducerea concentra iilor de pulberi la nivelul
eliminarea eficace i omogen a aerului din admis, lucr torii vor opera din cabine nchise
nc peri, respectiv din zonele de interes; alimentate cu aer filtrat.
g) Gurile de aspira ie vor fi prev zute cu prefiltre, (2) n instala iile de preparare a minereurilor de
pentru a mpiedica colmatarea prea rapid a uraniu i toriu se aplic n plus urm toarele m suri
filtrelor principale, permi nd fixarea pulberilor specifice de reducere a concentra iilor de pulberi i
la nivelul sursei de formare i re inerea gaze radioactive:
aerosolilor lichizi; a) La toate locurile de munc cu degajare de
h) Aerul evacuat n atmosfer va fi filtrat i, dup pulberi, radon, vapori i gaze toxice sau
caz, trecut prin capcane de re inere a iritante, se va asigura o ventila ie local
particulelor radioactive. Filtrele i capcanele aspirant , viteza de aspira ie fiind de minimum
vor fi situate ct mai aproape de sursele de 0,5 m/s n spa iul dintre hote i suprafe ele de
contaminare i instalate n a a fel nct s lucru;
poat fi manipulate u or i f r a produce b) Este interzis evacuarea n atmosfer a aerului
contamin ri; aspirat prin re eaua de ventila ie f r o
i) Co ul de evacuare i priza de aer, se plaseaz prealabil epurare. Distan a dintre cap tul de
astfel nct s evite recircularea aerului uzat; evacuare al coloanei de ventila ie i cea mai
j) Ventilatoarele de introducere i cele de apropiat cl dire nu va fi mai mic de 20 m;
aspira ie vor fi prev zute cu dispozitive care s c) La toate locurile de munc cu degajare de
mpiedice inversarea sensului de circula ie a pulberi se va face cur area pulberilor depuse
aerului n caz de defectare; pe suprafe ele de lucru la terminarea fiec rui
k) n locurile unde este necesar trebuie s se schimb, i cel pu in o dat pe s pt mn se va
prevad ventilatoare de rezerv pentru face cur area general . Cur area se face cu
ventila ia de absorb ie; ap din abunden , dup aspirarea prealabil a
l) Conductele de aer proasp t trebuie s se pulberilor;
amplaseze astfel nct s nu treac prin d) M turarea sau tergerea uscat a pulberilor
nc peri sau spa ii contaminate; este interzis . Calitatea cur eniei se
m) Coloana de aspira ie a aerului din nc perile controleaz zilnic de c tre personalul
contaminate va fi amplasat astfel nct responsabil cu securitatea radiologic ;
conducta de evacuare s nu treac prin e) La toate locurile de munc la care exist
nc peri sau spa ii de lucru a c ror posibilitatea apari iei unor concentra ii
contaminare trebuie evitat . periculoase de radon sau de cre tere a
nivelului expunerii externe peste nivelele de
Metode de diminuare a cantit ii de pulberi referin stabilite, se vor instala dispozitive
automate de avertizare i semnalizare;
Art. 117. Titularul de autoriza ie trebuie s f) Punctele de transbordare i nc rcare a
conceap i s aplice un program unitar de minereului i concentratelor trebuie construite
prelevare a probelor de pulberi aeropurtate n astfel nct s se mpiedice dispersia pulberilor
vederea verific rii m surilor tehnice aplicate pentru n aer, inclusiv prin utilizarea procedeelor
minimizarea cantit ii acestora. umede pentru ndep rtarea pulberilor produse;
g) Benzile transportatoare trebuie construite astfel
Art. 118. (1) n scopul reducerii concentra iilor nct la func ionarea lor s se reduc ct mai
pulberilor aeropurtate titularul de autoriza ie are mult posibil riscul de producere i dispersare
obliga ia s aplice cel pu in urm toarele m suri: accidental a pulberilor;
a) S minimizeze generarea pulberilor prin h) Pulberile fine care ader de benzile
utilizarea unor tehnici miniere adecvate cum transportatoare trebuie ndep rtate n mod
sunt: utilizarea de scheme de mpu care continuu printr-un sistem adecvat.

16
a) S corespund tuturor cerin elor prev zute n
Eliberarea materialelor i echipamentelor de Normativul de acordare i de utilizare a
sub regimul de autorizare echipamentului individual de protec ie la radia ii
ionizante RP06/1997, aprobat prin Ordinul
Art. 119. Titularul de autoriza ie va ntocmi i aplica ministrului apelor, p durilor i protec iei
proceduri de decontaminare i de m surare a mediului nr. 318/1997, publicat n Monitorul
contamin rii pentru toate tipurile de materiale i Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 111 bis din 4
echipamente pe care inten ioneaz s le elibereze iunie 1997;
de sub regimul de autorizare i s le scoat din b) S fie certificat prin autoriza ie de securitate
zonele controlate sau supravegheate. radiologic i aprobat de Ministerul S n t ii i
Familiei;
Art. 120. (1) Materialele i echipamentele se scot c) S fie confortabil i u or de utilizat.
din zonele controlate ale instala iilor autorizate de
minerit i preparare a minereurilor de uraniu i toriu Art. 125. (1) Titularul de autoriza ie nu va distribui
numai dac sunt respectate cumulativ urm toarele echipament de protec ie respiratorie doar pentru a
condi ii: se ncadra n limita de doz efectiv pentru
a) Expertul acreditat a certificat c nivelurile de personalul expus profesional, exceptnd cazurile
contaminare a materialelor i echipamentelor de urgen , pentru reparare i ntre inere, n
ce se inten ioneaz a se elibera de sub regimul condi iile art. 30-32 din Normele fundamentale de
de autorizare i scoate din zona controlat sunt securitate radiologic .
mai mici dect limitele de eliberare prev zute (2) Echipamentul de protec ie respiratorie trebuie
de prezentele norme; s ndeplineasc cerin ele din anexa nr. 4 la
b) Titularul de autoriza ie ine eviden a strict i la prezentele norme.
zi a tuturor materialelor i echipamentelor
scoase, inclusiv a datelor de eliberare i a Art. 126. (1) mbr c mintea de strad i
destina iei acestora; echipamentul individual de radioprotec ie se
c) Titularul de autoriza ie notific de fiecare dat p streaz n vestiare speciale separate, amenajate
Autorit ii inten ia de eliberare i scoatere a n grupul social amplasat la limita dintre zona
materialelor cu cel pu in 20 zile nainte de data controlat i zona supravegheat .
efectiv de scoatere; (2) n grupurile sociale de la alin. (1) se
d) n notificare, titularul de autoriza ie va preciza organizeaz trasee care mpiedic r spndirea
tipurile i cantit ile de materiale ce urmeaz a contamin rii la schimbarea hainelor de strad cu
fi eliberate i scoase din zona controlat , cele de lucru, i invers, i se amenajeaz
precum i destina iile acestora pe tipuri i obligatoriu du uri pentru decontaminarea
cantit i. lucr torilor.

Art. 121. Materialele i echipamentele care dup Art. 127. (1) Titularul de autoriza ie trebuie s
decontaminare prezint o activitate mai mare dect asigure serviciile de decontaminare a
limitele de eliberare prev zute de legisla ia n echipamentului individual de protec ie la radia ii
vigoare se gestioneaz ca de euri radioactive. ionizante prin sisteme cu vacuum i prin sp lare,
dup caz.
Echipamentul individual de protec ie la radia ii (2) Eficien a decontamin rii se verific prin
ionizante i asigurarea igienei personale m surarea adecvat a echipamentului care a fost
decontaminat conform alin. (1).
Art. 122. n func ie de riscul de contaminare titularul (3) Echipamentele individuale care dup aspirarea
de autoriza ie are obliga ia s doteze lucr torii contamin rii nefixate, prin vacuumare i sp lare,
expu i profesional cu echipament individual de prezint nivele ale contamin rii mai ridicate dect
protec ie la radia ii ionizante alc tuit, dup caz, din: limitele admise se trateaz ca de euri radioactive.
haine de lucru cu rol de radioprotec ie, c ti, (4) Serviciile de decontaminare a echipamentului
m nu i de protec ie, ochelari de protec ie, costume individual de protec ie la radia ii ionizante pot fi
etan e, nc l minte impermeabil de protec ie, efectuate i de alte persoane legal constituite, altele
bonete, lenjerie, ciorapi i or uri de protec ie. dect cele care opereaz n domeniul mineritului i
prepar rii minereurilor de uraniu i toriu, cu condi ia
Art. 123. Lucr torii care utilizeaz echipamentele ca acestea s de in autoriza ie eliberat de
individuale de protec ie la radia ii ionizante, func ie Autoritate conform legii.
de complexitatea acestora, trebuie instrui i asupra
modului de folosire, de verificare i ntre inere, Art. 128. n vederea asigur rii igienei personale a
precum i asupra limitelor acestuia. lucr torilor expu i profesional, titularul de
autoriza ie trebuie s ndeplineasc urm toarele
Art. 124. Echipamentul individual de protec ie la condi ii:
radia ii ionizante trebuie s ndeplineasc
urm toarele condi ii:

17
a) S amenajeze grupuri sociale disponibile cel de adaptare, controlul medical periodic i
pentru to i lucr torii la limita dintre zonele examenul medical la reluarea muncii, precum i la
controlate i supravegheate, conform art. 126; sfr itul angaj rii, conform reglement rilor
b) S amenajeze n interiorul zonei controlate Ministerului S n t ii i Familiei.
grupuri sanitare disponibile pentru to i lucr torii;
c) S aloce un timp suficient pentru ca fiecare Art. 132. Activitatea de supraveghere a st rii de
lucr tor s se poat sp la nainte de pauza de s n tate trebuie astfel organizat , nct s permit ,
mas i la sfr itul programului de lucru; n orice moment, urm toarele:
d) S asigure n zona supravegheat amenaj ri a) Evaluarea st rii de s n tate a lucr torilor;
curate, u or accesibile fiec rui lucr tor pentru b) Asigurarea compatibilit ii ini iale i pe parcurs
servirea mesei, dotate cu ap potabil , aer ntre starea de s n tate a lucr torilor i
curat i instala ii de sp lare a minilor; condi iile de la locul de munc ;
e) Toate amenaj rile de asigurare a igienei c) Accesul rapid la informa ii utile n caz de:
personale trebuie s fie proiectate, (i) expunere accidental sau boal
supravegheate i ntre inute ntr-o manier profesional ;
corespunz toare normelor specifice de (ii) efectuarea studiilor epidemiologice;
asigurare a s n t ii publice. (iii) alte necesit i medico-legale;
d) S dea sfaturi competente n caz de
Primul ajutor contaminare sau supraexpunere.

Art. 129. (1) Titularul de autoriza ie are obliga ia s Art. 133. Evaluarea medical la angajare trebuie s
amplaseze i s amenajeze corespunz tor cel pu in aib n vedere i abilit ile persoanei de a purta
cte un punct de prim ajutor n fiecare zon echipament de protec ie, de a auzi i r spunde n
controlat . mod adecvat la alarma declan at de dep irea
(2) Titularul de autoriza ie trebuie s organizeze unor limite ale concentra iilor activit ii n atmosfera
instruirea lucr torilor n acordarea primului ajutor i locurilor de munc sau la dep irea nivelului
s se asigure c punctele de prim ajutor sunt prestabilit al debitului iradierii externe, precum i de
cunoscute de to i lucr torii. a lucra cu echipamente i instrumente specializate.
(3) Titularul de autoriza ie elaboreaz mpreun cu
alte organisme specializate planul de ac iune n caz Art. 134. (1) La stabilirea con inutului controlului
de accident. medical periodic n mineritul i prepararea
(4) Titularul de autoriza ie are obliga ia de a minereurilor de uraniu i toriu se vor avea n vedere
organiza verificarea periodic a integrit ii dot rii i urm toarele condi ii de lucru specifice acestor
func ionalit ii punctelor de prim ajutor i a truselor activit i:
de urgen . a) Lucr torii sunt expu i profesional i la zgomot
(5) Titularul de autoriza ie are obliga ia de a afi a precum i la alte pulberi, gaze i substan e
la loc vizibil instruc iunile privind func ionalitatea chimice nocive;
punctelor de prim ajutor i de a organiza mpreun b) Riscurile asupra st rii de s n tate reprezentate
cu organisme specializate simul ri de interven ii n de expunerile la radon i descenden i se
caz de accident. cumuleaz cu riscurile asupra st rii de s n tate
legate de obiceiul de a fuma.
(2) n func ie de natura, nivelul i durata
Rota ia personalului expus profesional expunerilor, controlul medical trebuie s includ
investiga ii speciale conform reglement rilor
Art. 130. (1) Rota ia personalului expus profesional Ministerului S n t ii i Familiei.
nu constituie o solu ie de nlocuire a mijloacelor i
m surilor tehnice de inere sub control a expunerii Art. 135. nregistr rile medicale sunt confiden iale
la radia ii ionizante. i trebuie s includ toate evalu rile medicale la
(2) Titularul de autoriza ie poate apela la rota ia angajare, periodice, speciale, post-mboln vire i la
personalului numai pentru perioade limitate de timp, p r sirea locului de munc , rezultatele analizelor
i numai la acele locuri de munc la care de i se de laborator, ale foilor medicale de observa ie din
aplic toate m surile tehnice de inere sub control, timpul mboln virilor i anamneza, dar exclud
se nregistreaz nivele nalte ale expunerii, cu informa iile privind expunerea la radia ii.
condi ia s fie respectate limitele de doz prev zute
la art. 22 din Normele fundamentale de securitate Art. 136. nregistr rile medicale se p streaz pe
radiologic . durata i n condi iile prev zute n reglement rile
specifice emise de Ministerul S n t ii i Familiei.
Capitolul VII
Supravegherea st rii de s n tate Capitolul VIII.
Transferarea n mediu a de eurilor radioactive
Art. 131. Titularul de autoriza ie are obliga ia s rezultate de la mineritul i prepararea
asigure examenul medical la angajarea n munc i minereurilor de uraniu i toriu

18
Art. 141. Eliminarea efluen ilor radioactivi n
Art. 137. (1) De eurile radioactive rezultate de la canalizarea public se poate face numai dac sunt
mineritul i prepararea minereurilor de uraniu i ndeplinite cumulativ urm toarele condi ii:
toriu pot fi transferate n mediu numai n condi iile a) Efluen ii radioactivi lichizi sunt sub form de
respect rii n totalitate a prevederilor capitolului IX solu ii neutre i perfect miscibile cu apa;
din Normele fundamentale de securitate b) S nu con in suspensii radioactive solide;
radiologic . c) Activit ile totale i concentra iile activit ii s
(2) De eurile radioactive solide con innd numai fie inferioare limitelor derivate de evacuare n
radionuclizi naturali, provenite de la mineritul i canalizarea public a efluen ilor radioactivi
prepararea minereurilor de uraniu i toriu pot fi lichizi, aprobate de Autoritate n procesul de
depozitate definitiv de c tre titularul de autoriza ie autorizare;
de minerit sau de preparare numai dac titularul d) Eliberarea este prev zut expres n autoriza ia
nsu i este autorizat pentru tratarea, condi ionarea eliberat de Autoritate;
i depozitarea final a de eurilor proprii.
(3) De eurile radioactive solide se depoziteaz Art. 142. Dac de eurile radioactive lichide i
final de c tre titularii autoriza i, conform alin. (2), la gazoase nu ndeplinesc condi iile de eliminare de la
termenele i cu ritmicitatea impuse prin autoriza ie, art. 140 sau, dup caz, de la art. 141, titularul de
i numai dac activit ile totale, concentra iile autoriza ie are obliga ia de a asigura depozitarea
activit ii i contamin rile de suprafa sunt temporar i tratarea acestora astfel nct s fie
inferioare valorilor stabilite de Autoritate prin ndeplinite condi iile de eliminare, sau de a le
reglement ri specifice. transfera c tre un organism autorizat pentru tratare.

Art. 138. Toate sursele radioactive care nu mai Art. 143. Eliminarea efluen ilor radioactivi lichizi,
sunt utilizate n practicile de minerit i preparare a dup tratare, se poate face numai dac sunt
minereurilor de uraniu i toriu, precum i toate ndeplinite condi iile prev zute la art. 140. sau,
de eurile radioactive rezultate de la aceste practici, dup caz, ale art. 141.
pentru care titularul de autoriza ie nu este autorizat
el nsu i s le depoziteze temporar sau final, Art. 144. Titularul de autoriza ie are obliga ia de a
trebuie transferate, conform reglement rilor limita emisiile de radon n atmosfer , inclusiv pe
specifice, la organiza iile autorizate s colecteze, s cele provenite de la depozitarea de eurilor
trateze, s condi ioneze sau s depoziteze final radioactive solide i lichide, astfel ca la marginea
astfel de materiale radioactive. zonei controlate radonul din atmosfer s nu
dep easc acea concentra ie care genereaz o
Art. 139. Titularul de autoriza ie are obliga ia s doz efectiv la nivelul limitei admise pentru
optimizeze eliberarea n mediu a efluen ilor popula ie, respectiv de 0,03x10-10 Ci/l (111 Bq/m3),
radioactivi lichizi i gazo i. cu un factor de echilibru de 0,4.

Art. 140. (1) Eliberarea n mediu a efluen ilor Art. 145. (1) Titularul de autoriza ie are obliga ia de
radioactivi lichizi sau gazo i se poate face numai a ine sub control eliberarea n mediu sau n
dac sunt respectate n totalitate limitele derivate canalizarea public a de eurilor radioactive solide
de eliberare aprobate de Autoritate n cadrul i a efluen ilor radioactivi lichizi i gazo i, astfel
procesului de autorizare i condi iile privind nct s fie permanent ndeplinite condi iile impuse
eviden ele, raport rile i anun rile prev zute n de Autoritate n procesul de autorizare, privind:
Normele fundamentale de securitate radiologic . metodologia, periodicitatea, volumele i activit ile
(2) Pentru eliberarea n mediu a efluen ilor maxime admise.
radioactivi lichizi trebuie ndeplinite cumulativ i (2) Titularul de autoriza ie are obliga ia de a
urm toarele condi ii: monitoriza de eurile radioactive solide i efluen ii
(i) s fie sub form de solu ii neutre i perfect radioactivi lichizi i gazo i, conform metodologiei i
miscibile cu apa; cu periodicitatea aprobate de Autoritate n procesul
(ii) s fie deversa i n ape curg toare; de autorizare, i de a nregistra i p stra pentru o
(iii) s nu con in suspensii radioactive solide; perioad de cel pu in 15 ani nregistr rile cu
(iv) concentra iile activit ii pe unitatea de rezultatele monitoriz rii.
volum n apa receptoare, dup dilu ie, sunt
n limitele stabilite n procesul de Art. 146. De eurile radioactive rezultate de la
autorizare. mineritul i prepararea minereurilor de uraniu i
(3) Efluen ii radioactivi gazo i trebuie filtra i nainte toriu se gospod resc conform cerin elor tehnice
de evacuarea n atmosfer , n vederea re inerii detaliate stabilite de Autoritate prin reglement ri
pulberilor radioactive aeropurtate, cu con inut de specifice.
uraniu i/sau toriu.
Capitolul IX. Asigurarea radioprotec iei
popula iei i controlul radioactivit ii mediului
nconjur tor

19
Art. 147. (1) Titularul de autoriza ie trebuie s Art. 152. Titularul de autoriza ie poate ncredin a
stabileasc o zon de excludere i o zon cu unui laborator desemnat de Autoritate realizarea
popula ie redus n jurul instala iilor de minerit i programului de monitorizare a radioactivit ii
preparare a minereurilor de uraniu i toriu, n care factorilor de mediu.
ia m suri de excludere, respectiv de restric ionare a
amplas rii re edin elor permanente pentru Capitolul X. Reguli privind transportul
popula ie i a desf ur rii de practici social minereurilor de uraniu i toriu
economice.
(2) Criteriile pentru stabilirea celor dou zone se Art. 153. Activitatea de transport a minereurilor de
bazeaz pe eliber rile n mediu de efluen i uraniu i toriu pe drumurile publice i pe calea
radioactivi i sunt cele precizate n normele ferat se va desf ura n conformitate cu
specifice privind amplasarea instala iilor de minerit prevederile normelor specifice elaborate de
i de preparare a minereurilor de uraniu i toriu. Autoritate pentru transportul materialelor
radioactive.
Art. 148. (1) Titularul de autoriza ie trebuie s
organizeze desf urarea activit ilor de minerit i Art. 154. La transportul minereurilor de uraniu i
preparare n concordan cu principiile toriu cu mijloace auto n incintele instala iilor de
radioprotec iei popula iei i cerin ele descrise n minerit i de preparare, precum i pe drumurile
Capitolul IV i art. 102 ale Normelor fundamentale publice se vor respecta suplimentar urm toarele
de protec ie radiologic . reguli:
(2) Conform cu prevederile art. 105 din Normele a) n scopul reducerii cantit ii de pulberi care se
fundamentale de securitate radiologic , titularul de formeaz n timpul transportului minereului cu
autoriza ie are obliga ia s apeleze la serviciile mijloace auto n zonele controlate si
exper ilor acredita i sau ale organismelor acreditate supravegheate, drumurile din aceste zone se
de protec ie radiologic pentru ndeplinirea vor cur i i stropi sistematic;
obliga iilor ce i revin referitor la radioprotec ia b) Titularul de autoriza ie are obliga ia s asigure
popula iei. monitorizarea individual a expunerii la radia ii
(3) Dozele efective pentru popula ie i grupurile pentru to i conduc torii autovehiculelor
critice, provenind de la expunerile pe toate c ile, implicate n transportul minereurilor de uraniu i
generate de minerit i preparare, se pot estima toriu;
numai n baza unei metodologii de lucru aprobate c) Cabinele autovehiculelor folosite la transportul
de Autoritate. minereurilor se doteaz cu ecrane de protec ie
astfel dimensionate nct expunerea n
Art. 149. Titularul de autoriza ie are obliga ia s interiorul acestora s fie inferioar limitelor de
asigure prin m sur tori controlul nivelului doz efectiv prev zute n art. 22 din Normele
radioactivit ii mediului nconjur tor din zona de fundamentale de securitate radiologic ;
excludere i din zona cu popula ie redus stabilite d) Punctele de transbordare i nc rcare a
n jurul instala iilor de minerit i de preparare a minereului trebuie construite n a a mod nct
minereurilor de uraniu i de toriu. s se mpiedice dispersia pulberilor n aer, sau
pulberile produse s poat fi suprimate prin
Art. 150. Controlul nivelului radioactivit ii mediului procedeul umed;
nconjur tor se realizeaz conform unui program e) Mi c rile mijloacelor de transport trebuie astfel
de monitorizare a radioactivit ii urm torilor factori planificate nct s fie evitate aglomer rile n
de mediu: punctele de transbordare;
a) Sol; f) Minereul transportat nu trebuie expus la un
b) Vegeta ie; curent de aer de mare vitez , cu excep ia
c) Ape curg toare de suprafa ; cazului cnd este bine acoperit i este
d) Ape subterane; asigurat mpiedicarea degaj rii de pulberi;
e) Aer (radon, toron, descenden ii lor, con inut de g) Transportul ocazional de persoane n vehicule
pulberi radioactive aeropurtate); care transport minereuri sau concentrate de
f) Sedimente; uraniu sau toriu este interzis. Se admite
g) Al i factori specifici indica i de Autoritate n prezen a n cabina vehiculului de transport
procesul de autorizare. numai a persoanelor care ndeplinesc cumulat
urm toarele condi ii:
Art. 151. Programul de monitorizare a (i) au calitatea de persoane expuse
radioactivit ii factorilor de mediu, incluznd tipurile profesional;
de m sur tori, periodicitatea de m surare, (ii) au sarcini de serviciu n leg tur cu
metodologia de recoltare a probelor i modul de transportul;
nregistrare a datelor este parte a programului de (iii)sunt nscrise pe foaia de parcurs.
radioprotec ie i se aprob de Autoritate n procesul
de autorizare.

20
Art. 155. La transportul minereurilor cu benzi mineritul i prepararea minereurilor de uraniu i
transportoare este obligatoriu s se respecte toriu.
urm toarele reguli:
a) Acestea trebuie construite, instalate i folosite Art. 161. Titularul de autoriza ie trebuie s p streze
n a a fel nct s se reduc ct mai mult eviden ele prev zute la art. 160 i dup ncetarea
posibil producerea i dispersia accidental a activit ilor de minerit i de preparare a minereurilor
pulberilor; de uraniu sau toriu, pe o perioad de cel pu in 15
b) Pulberile fine care ader de benzile ani.
transportoare trebuie n mod continuu
ndep rtate cu sisteme special concepute. Raport ri

Art. 156. (1) Toate mijloacele de transport folosite Art. 162. Titularul de autoriza ie trebuie s
la transportarea n vrac a minereurilor pe calea transmit periodic Autorit ii urm toarele rapoarte
ferat i pe drumurile publice vor fi prev zute cu de securitate radiologic , pentru fiecare
sisteme de etan are i de acoperire a minereului pe amplasament n care desf oar activit i de
timpul transportului. minerit i preparare a minereurilor de uraniu i/sau
(2) Sistemele de etan are i de acoperire a toriu:
minereului pe timpul transportului, se aprob de a) Raport anual privind activit ile autorizate
Autoritate n procesul de autorizare a mijloacelor de desf urate;
transport men ionate la alin. (1). b) Raport anual privind aplicarea programului de
radioprotec ie;
Capitolul XI. Alte dispozi ii, eviden e, raport ri i c) Raport semestrial privind situa ia de eurilor
anun ri radioactive produse, tratate, depozitate
definitiv sau temporar, transferate, precum i a
Alte dispozi ii efluen ilor radioactivi trata i i elibera i n
mediu;
Art. 157. Titularii de autoriza ie din domeniul d) Raport anual privind rezultatele monitoriz rii
mineritului i prepar rii minereurilor de uraniu i mediului nconjur tor i asigurarea
toriu au obliga ia s asigure protec ia fizic a tuturor radioprotec iei popula iei;
materialelor radioactive conform prevederilor din e) Alte rapoarte specifice, solicitate de Autoritate;
Normele de protec ie fizic n domeniul nuclear. f) Planul anual de dotare i m suri cu caracter
tehnic de mbun t ire a securit ii radiologice
Art. 158. Titularii de autoriza ii din domeniul a persoanelor expuse profesional, a popula iei
mineritului i prepar rii minereurilor de uraniu i i mediului nconjur tor.
toriu au obliga ia de a indeplini n totalitate
prevederile din Normele de control de garan ii n Anun ri
domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul
presedintelui Comisiei Na ionale pentru Controlul Art. 163. (1) Titularul de autoriza ie va notifica de
Activit ilor Nucleare nr. 363/2001. ndat Autorit ii n caz de:
a) Eliberare de efluen i radioactivi lichizi sau
Art. 159. Titularul de autoriza ie are obliga ia s gazo i peste limitele derivate de emisie stabilite
elaboreze planurile de dezafectare i s asigure n documenta ia de autorizare i autoriza ie,
dezafectarea instala iilor nucleare de minerit i de sau dac concentra iile activit ii pe unitatea de
preparare a minereurilor de uraniu i toriu, precum volum n apa receptoare, dup dilu ie, nu mai
i s restaureze i s elibereze terenurile ndeplinesc condi iile stabilite n procesul de
restaurate conform prevederilor i criteriilor din autorizare;
normele specifice emise de Autoritate. b) Eliberare de efluen i radioactivi sub limitele de
emisie, dac autoriza ia i/sau documenta ia de
Alte eviden e autorizare prev d acest lucru;
c) Producere de evenimente care pun n pericol
Art. 160. (1) Titularul de autoriza ie are obliga ia s securitatea radiologic n minele i instala iile
in eviden a strict i la zi a de eurilor radioactive de preparare, cum sunt: avarii semnificative ale
rezultate de la mineritul i prepararea minereurilor sistemelor de ventila ie, avarii semnificative ale
de uraniu i de toriu, a de eurilor radioactive tratate instala iilor de evacuare a apelor de min ,
i depozitate definitiv de el nsu i, a de eurilor incendii;
radioactive transferate persoanelor legal constituite, d) Producere de evenimente care pun n pericol
autorizate s le trateze i s le depoziteze final, stabilitatea depozitelor i haldelor de de euri
precum i a efluen ilor radioactivi elimina i n mediul radioactive, de minereuri de uraniu i toriu sau
nconjur tor. de steril, sau a iazurilor de depozitare a
(2) Con inutul eviden elor de la alin. (1) este stabilit de eurilor radioactive provenite de la
n normele specifice emise de Autoritate, privind prepararea minereurilor de uraniu i de toriu;
modul de gospod rire al de eurilor provenite de la

21
e) Nefunc ionare pe o perioad mai mare de 12 (4) concentra ie echivalent de echilibru
ore a instala iilor de tratare a apelor radioactive concentra ia activit ii radonului n echilibru
de min i a efluen ilor lichizi proveni i de la radioactiv cu descenden ii s i de via scurt ,
instala iile de preparare a minereurilor; care ar avea acela i con inut poten ial de
f) Producere de evenimente la transportul de energie alfa ca i amestecul existent la un
materiale radioactive, pe drumuri publice sau moment dat, dar aflat n dezechilibru;
calea ferat , care prezint pericol de (5) contaminare radioactiv nefixat prezen a
contaminare a mediului nconjur tor; nedorit , dar care poate fi ndep rtat , a unor
g) Dep iri ale limitelor de doz , supraexpuneri i radionuclizi naturali pe o suprafa , cu o
expuneri anormale, n conformitate cu activitate ce dep e te 0,4 Bq/cm2 pentru
prevederile art. 72-75 din Normele emi torii beta, emi torii gama i emi torii alfa
fundamentale de securitate radiologic . de joas toxicitate, sau 0,04 Bq/cm2 pentru to i
(2) Titularul de autoriza ie va notifica de ndat ceilal i emi tori alfa;
Autorit ii, autorit ii medico-sanitare teritoriale i (6) cultur de securitate radiologic un
organelor locale de poli ie orice pierdere sau furt de ansamblu de m suri i atitudini la nivel de
instala ii nucleare, de surse de radia ii ionizante sau titular de autoriza ie i de lucr tor care
de materiale radioactive. stabile te c asigurarea radioprotec iei este
prioritar i c toate problemele de
Capitolul XII. Dispozi ii tranzitorii i finale radioprotec ie sunt tratate corespunz tor
importan ei i semnifica iei lor;
Art. 164. Cu data prezentei reglement ri se abrog (7) descenden ii radonului radionuclizii cu via
dispozi iile cuprinse n cap. I, cap. II, cap. IV, cap. scurt rezulta i din dezintegrarea radonului;
V, cap. VI, cap. VII i cap. X din Norme (8) de euri radioactive rezultate de la mineritul
republicane de securitate nuclear pentru i prepararea minereurilor de uraniu i toriu
activit ile de cercetare geologic , extrac ie i orice efluen i gazo i si lichizi proveni i de la
prelucrare a materiilor prime nucleare, aprobate practici autorizate de minerit i de preparare,
prin Ordinul Pre edintelui Comitetului de Stat care au volume i activit i pe unitatea de
pentru Energia Nuclear , nr.320/1975. volum superioare limitelor derivate de eliberare
n mediu, aprobate de Autoritate n cadrul
Art. 165. Autoriza iile emise naintea intr rii n procesului de autorizare conform prevederilor
vigoare a prezentelor norme i p streaz Normelor fundamentale de securitate
valabilitatea pn la data expir rii acestora. radiologic , i pentru care nu se ntrevede o
alt utilizare n cadrul practicii respective;
Art. 166. Anexele nr. 1, 2, 3 i 4 fac parte din - orice materiale solide provenite de la practici
prezentele norme. autorizate de minerit i de preparare, care n
mod obi nuit nu sunt considerate ca
radioactive, dar care au un nivel al contamin rii
superficiale superior nivelelor de eliberare
ANEXA Nr. 1 prev zute la art. 8 alin. (1) lit. c) din prezentele
la norme norme, i pentru care nu se ntrevede o alt
utilizare n cadrul practicii respective;
Defini ii - orice materiale solide provenite de la practici
autorizate de minerit i de preparare, inclusiv
n scopul aplic rii prezentei reglement ri, pe lng minereuri de uraniu i toriu i roci mineralizate
termenii i expresiile definite n Legea nr. 111/1996, cu uraniu i toriu, excavate i scoase la
republicat , i n Normele fundamentale de suprafa , care con in cel putin un radionuclid
securitate radiologic , expresiile urm toare sunt natural din seriile uraniului i toriului cu o
definite astfel: concentra ie a activit ii pe unitatea de mas
mai mare dect nivelul de eliberare n scopul
(1) absorb ie de tip F,M i S viteza de absorb ie utiliz rii f r restric ii, respectiv mai mare de 0,2
n pl mni, literele F, M i S au semnifica ia de Bq/g, i pentru care nu se ntrev d alte utiliz ri
vitez de absorb ie rapid , moderat i lent ; n cadrul practicii respective;
(2) Autoritate Comisia Na ional pentru (9) diametru aerodinamic al unei particule
Controlul Activit ilor Nucleare (CNCAN), care aeropurtate este diametrul pe care o sfer
n baza Legii nr. 111/1996, republicat , art. 4, de densitate unitar ar trebui s l aib pentru a
alineatul (1), reprezint autoritatea na ional putea avea aceea i vitez de depunere ca i
competent n domeniul nuclear, care exercit particula de interes;
atribu iile de reglementare, autorizare i control (10)diametru aerodinamic median al activit ii
prev zute n lege; (AMAD) valoarea diametrului aerodinamic al
(3) c i de expunere rutele pe care radia ia sau particulelor aeropurtate, astfel nct 50% din
radionuclizii p trund n corpul uman i produc activitatea aeropurtat ntr-un aerosol specific
expuneri; este asociat cu particule mai mici dect

22
AMAD, i 50% din activitate este asociat cu utilizeaz no iunea de nivel de lucru lunar
particule mai mari decat AMAD; (WLM);
(11)echilibru radioactiv stare a unei serii (24)nivel de referin niveluri ale debitului dozei
naturale de dezintegrare radioactiv (sau parte date de iradierea extern i nivele ale
a acesteia), caracterizat de faptul c to i concentra iilor activit ii gazelor i pulberilor
radionuclizii seriei (sau a p r ii de interes din aeropurtate de la locul de munc , stabilite de
serie) au aceea i activitate; titularul de autoriza ie, la dep irea c rora sunt
(12)factor de echilibru raportul dintre demarate ac iuni de remediere prestabilite;
concentra ia echivalent de echilibru i (25)persoan legal constituit entitate cu sau
concentra ia radonului n momentul m sur rii; f r personalitate juridic , constituit n baza
(13)instala ie de minerit totalitatea lucr rilor i unei legi, ordonan e de guvern sau a unei
instala iilor miniere de la suprafa i din hot rri a Guvernului;
subteran, inclusiv instala iile de gospod rire a (26)responsabil cu securitatea radiologic
de eurilor radioactive asociate, care, mpreun , persoan care r spunde de aplicarea
alc tuiesc o min ; prevederilor prezentelor norme ntr-o zon
(14)instruc iuni de operare local instruc iunile controlat i/sau intr-o zona supravegheat ;
afi ate la locul de munc privind manipularea (27)risc radiologic un parametru complex
corect a echipamentelor i dispozitivelor de la exprimnd neprev zut, pericol sau posibilitatea
locul de munc , incluznd nivelele de referin apari iei unor consecin e d un toare asociate
relevante i modul de realizare a controlului expunerilor actuale sau poten iale; se refer la
expunerii externe i concentra iilor de gaze i probabilitatea ca s apar anumite consecin e
pulberi radioactive; asupra st rii de s n tate i la caracterul i
(15)ncorporare procesul de p trundere n severitatea acestor consecin e;
corpul uman a radionuclizilor din mediul (28)titular de autoriza ie orice persoan legal
nconjur tor prin inhalare, ingestie sau prin constituit care a ob inut din partea Autorit ii o
piele; autoriza ie de a desf ura o practic sau o alt
(16)lucr tor o persoan expus profesional, ac iune din domeniul prezentelor norme.
apar innd titularului de autoriza ie, care
execut lucr ri n zona controlat i
supravegheat ;
(17)minereu de uraniu i/sau toriu substan a ANEXA Nr. 2
mineral aflat n z c mnt sau extras prin la norme
metode miniere care are un con inut de uraniu
i/sau toriu de minim 0,004%; Factorii de conversie de doz pentru tipurile de
(18)mineritul uraniului i toriului prospectarea, absorb ie mixt
explorarea, deschiderea, preg tirea i
exploatarea minereului de uraniu i toriu, Depunerea particulelor inhalate se calculeaz
conservarea i dezafectarea minelor de uraniu pentru fiecare zon a tractului respirator, innd
i toriu, inclusiv restaurarea mediului seama att de inhalare ct i de exhalare.
contaminat de mineritul uraniului i toriului; Depunerea este dependent de m rimea
(19)monitorizare m surarea dozelor sau particulei, parametrii respiratori i efortul depus n
concentra iilor activit ii radionuclizilor i procesul de munc , i se presupune c este
interpretarea rezultatelor n vederea evalu rii independent de forma chimic . Coeficien ii de
sau controlului expunerii la radia ii ionizante; doz prin inhalare sunt da i pentru diametrul
(20)monitorizarea locului de munc aerodinamic median al activit ii (AMAD) de 5
monitorizare utiliznd m sur tori efectuate n microni, care se consider c este cea mai potrivit
mediul de lucru; m rime pentru aerosolii radioactivi de la locul de
(21)monitorizare individual monitorizare munc .
folosind m sur tori cu ajutorul unui echipament Cnd, pentru un material specific sunt cunoscute
individual, purtat de un lucr tor, sau m sur tori frac iunile componentelor cu absorb ii de tip F, M i
ale activit ii radionuclizilor din sau de pe corpul S, se poate calcula un factor combinat de conversie
lui; de doz astfel:
(22)nivel de lucru (WL) o unitate de m sur h = fFhF+ fMhM + fShS
pentru concentra ia poten ial de energie alfa unde fF, fM, i fS reprezint frac ia componentelor cu
ce rezult din prezen a descenden ilor absorb ie rapid , moderat i lent , iar hF, hM, i hS
radonului sau toronului, egal cu 1,3x105 sunt factorii corespunz tori de conversie de doz .
MeV/dm3. n unit i SI, un nivel de lucru este Doza dat de o unitate de activitate ncorporat de
egal cu 2,1x10-5 Jxm-3; concentrat de uraniu variaz cu un ordin de m rime
(23)nivel de lucru lunar (WLM) atunci cnd n func ie de tipul de absorb ie (ntre absorb ia de
concentra ia radonului este dat n WL, pentru tip F i cea de tip S), amndou calculate pentru
expunerea cumulat ntr-o lun , considernd aerosoli cu AMAD = 5 microni. Compozi ia
c timpul lunar de lucru este de 170 ore, se concentratelor de uraniu depinde foarte mult de

23
condi iile existente in fazele de extrac ie i post apoi analiza i prin metode chimice sau electro-
extrac ie. n particular, folosirea unei temperaturi chimice. Num rul urmelor care impresioneaz
ridicate de calcinare are ca rezultat o cre tere a filmul poate fi num rat pentru evaluarea nivelului de
frac iunii compu ilor uraniului care se dizolv relativ expunere. Echipamentele sunt opera ionale pentru
ncet n pl mn. Concentratele de toriu care nu m sur tori integrate ale concentra iilor aproximative
implic separare chimic pot fi evaluate n acela i de radon sau de descenden i ai radonului.
fel ca pulberile de minereu de toriu. Valorile pentru
factorii de conversie n doz , exprima i n termeni Dozimetre individuale active
de doz pe unitatea de dezintegrare alfa pe
secund , pentru concentratele de uraniu i toriu, Aceste dispozitive implic utilizarea unui volum de
sunt date n tabelul urmator: aer cunoscut trecut printr-un filtru cu ajutorul unei
pompe ac ionate de o baterie. Particulele alfa
Tip de absorb ie F M S emise de descenden ii radonului depu i pe filtru
Factori de conversie de doz sunt nregistrate cu ajutorul urm toarelor
(AMAD = 5 microni) dispozitive: discuri detectoare tip TLD, detectoare
[mSv/Bqalfa} de silicon n stare solid cu componente electronice
Concentrate de 6,1x10-4 1,8x10-3 6,2x10-3 asociate sau filme detectoare de urme nucleare.
uraniu (238U, 234U Echipamentele care au ncorporate filme pentru
i 235U) detectarea urmelor nucleare au capacitatea de a
Concentrate de - 9,3x10-3 8,0x10-3 m sura descenden ii individuali ai radonului, nu
toriu (seria de numai activitatea alfa propriu-zis .
dezintegrare a
232
Th) II. Monitorizarea toronului i a descenden ilor
s i
Dac nu sunt disponibile informa ii suficiente cu
Pentru monitorizarea locului de munc , diversele
privire la comportamentul probabil de solubilitate a
metode de contorizare descrise mai sus pentru
concentratelor de uraniu inhalate n pl mn, pot fi
radon i descenden ii s i pot fi n principiu adaptate
utilizate tehnici de determinare a solubilit ii n vitro
i pentru toron i descenden ii s i.
pentru a determina caracteristicile de solubilitate
Dispozitivele integrate bazate pe principiul
ale concentratelor de uraniu de la locurile de
impresion rii filmului de c tre radiatiile nucleare au
munc . n acela i mod se poate determina factorul
capacitatea de a m sura descenden ii individuali ai
de doz pe unitatea de activitate ncorporat , cnd
toronului i expunerea generat de ace tia, putnd
n pulberile de minereu de uraniu sau toriu sunt
fi utilizate pentru monitorizare individual .
prezente amestecuri de componente cu absorb ie
de tip F, M sau S. n cazul c nu se poate
III. Radionuclizii de via lung alfa activi
determina comportamentul probabil de solubilitate
al particulelor inhalate se va utiliza factorul de doz
Cu exep ia zonelor n care nivelul expunerii
ce corespunde tipului S.
provenind de la uraniu este n mod semnificativ mai
ridicat, emisiile alfa ale radionuclizilor de via lung
ANEXA Nr. 3
din pulberile de minereu nu sunt n general o surs
la norme
serioas de expunere. Expuneri semnificative pot
ap rea prin inhalarea concentratelor de uraniu sau
Instrumente de monitorizare individual a
de toriu n unele zone din unit ile de preparare.
radonului, toronului, descenden ilor acestora i
M surarea radioactivit ii alfa propriu-zis dup
a radionuclizilor alfa de via lung
dezintegrarea descenden ilor de via scurt ai
radonului i toronului poate fi folosit pentru a
I. Instrumente de monitorizare individual a
evalua probele de pulberi, dar poate conduce la
radonului
rezultate eronate dac n corpul de minereu nu este
realizat echilibrul radioactiv ntre to i membrii seriei
Instrumentele pentru monitorizarea individual pot fi
uraniului.
dispozitive pasive sau active. Dozimetrele pasive
Monitorizarea locului de munc sau monitorizarea
se bazeaz pe difuzia natural a activit ii din aer
individual a unui individ reprezentativ pot fi
pe zona sensibil a detectorului, n timp ce
utilizate pentru a stabili dozele, n cazul grupurilor
dozimetrele active nregistreaz activitatea unui
de lucr tori afla i n loca ii particulare. Prelevatorul
volum cunoscut de aer aspirat de o pomp printr-un
personal de probe este alc tuit dintr-un recipient
filtru.
mic pentru filtru i o pomp ac ionat de o baterie,
care asigur un debit nominal de aer, de 1-3 l/min.
Dozimetre individuale pasive
Utilizarea prelevatorului personal de probe poate
Aceste echipamente folosesc n general detectori
implica costuri suplimentare i inconveniente. Cu
de urme nucleare solide (SSNTDs) ce sunt expu i
toate acestea, prelevatoarele personale asigur o
pentru o perioad determinat la radia ii ionizante i
m sur toare direct a expunerii unui lucr tor, iar

24
decizia de utilizare a acestor echipamente trebuie 7. Echipamentele pentru respirat ac ionate electric
bazat pe probabilitatea ca un lucr tor s fie expus, sau c tile cu vizor sunt preferabile altor tipuri,
pe aceast cale, la o doz semnificativ . dac asigur protec ie respiratorie efectiv ,
deoarece ofer confort lucr torilor.
IV. Calibrarea instrumentelor 8. La alegerea echipamentului pentru o opera ie
special , trebuie avut n vedere i confortul
Pentru toate metodele de m surare, calibrarea lucr torilor ca factor de protec ie. n acest sens
repetat a instrumentelor este important i trebuie se vor avea n vedere urm toarele caracteristici
efectuat n leg tur cu standardele na ionale ale echipamentului: greutatea, restric iile
recunoscute. Aceasta se poate ob ine fie prin oculare, temperatura i mobilitatea.
utilizarea surselor de referin ce au fost calibrate 9. Echipamentele de radioprotec ie a c ilor
prin utilizarea surselor standard primare, sau prin respiratorii trebuie cur ate, ntre inute i
utilizarea instrumentelor de referin ce au fost verificate la intervale potrivite de c tre personal
antecalibrate cu standardele primare de un special instruit n unit i echipate
laborator na ional principal sau de un laborator corespunz tor.
autorizat de referin care de ine standardele 10. Echipamentul de radioprotec ie pentru c ile
potrivite. Pentru majoritatea activit ilor de minerit i respiratorii trebuie examinat, reglat i testat n
de preparare a minereurilor de uraniu i de toriu, mod corespunz tor de o persoan competent
prima metod de calibrare este mai practic . nainte de a fi dat n folosin i cel pu in
trimestrial atunci cnd este n uz. Rezultatele
V. Alte condi ii acestor examin ri i teste i orice repara ii
trebuie consemnate ntr-un registru special
Orice model de instrument utilizat pentru destinat acestui scop, care se p streaz de
monitorizarea radonului, toronului, descenden ilor titularul de autoriza ie cel pu in o perioad de
acestora i a radionuclizilor alfa de via lung , 10 ani.
poate fi utilizat de titularii de autoriza ii n cadrul 11. Frecven a test rii echipamentelor pentru
programului de radioprotec ie numai dac pentru respirat depinde de tipul de aparat, de mediul
modelul respectiv Autoritatea a eliberat autoriza ia n care este folosit i de modul de utilizare.
de securitate radiologic , conform prevederilor 12. Echipamentele pentru radioprotec ia c ilor
legale. respiratorii trebuie verificate de utilizatori
nainte de fiecare utilizare i de personalul
ANEXA Nr. 4 responsabil cu ntre inerea, dup cur are.
la norme Totodat , aceste echipamente se testeaz
periodic la presiune, n func ie de parametrii de
Recomand ri de baz pentru utilizarea utilizare.
echipamentului de radioprotec ie a c ilor 13. Programul de utilizarea a echipamentelor de
respiratorii radioprotec ie a c ilor respiratorii se aprob de
Autoritate n procesul de autorizare, ca parte a
1. Utilizarea echipamentelor de radioprotec ie a programului de radioprotec ie.
c ilor respiratorii va fi supravegheat atent
pentru a se asigura c protec ia a teptat este
realizat .
2. Titularul de autoriza ie trebuie s demonstreze
c echipamentele pentru radioprotec ia c ilor
respiratorii sunt adecvate scopului propus i
sunt folosite n mod corespunz tor.
3. Trebuie evaluat ncorporarea real a
radionuclizilor de c tre lucr tori pentru a defini
tipul de protec ie.
4. Perioada de utilizare a echipamentelor pentru
radioprotec ia c ilor respiratorii nu trebuie
prelungit astfel nct s descurajeze folosirea
corect .
5. Echipamentele de radioprotec ie a c ilor
respiratorii prev zute cu filtru trebuie s aib o
rezisten sc zut la respira ie i trebuie s
asigure o eficien ridicat de re inere a
particulelor de pulberi cu dimensiuni de interes.
6. Cnd se folose te echipamentul pentru
respirat, aerul furnizat trebuie s fie curat, n
cantitate suficient , i s asigure o respira ie
lejer .

25