Sunteți pe pagina 1din 2

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 768/1.XI.

2011

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

ORDIN
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din nvmntul
preuniversitar de stat

n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului,
n temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,

ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.


Art. 1. Se aprob Criteriile generale de acordare a relaia cu Parlamentul i partenerii sociali, Direcia general
burselor elevilor din nvmntul preuniversitar de stat, management, resurse umane i reea colar, inspectoratele
prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul colare judeene/al municipiului Bucureti i unitile de
ordin. nvmnt duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 2. Direcia general educaie i nvare pe tot Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
parcursul vieii, Direcia general economic, finane, resurse Romniei, Partea I.
umane, Direcia general nvmnt n limbile minoritilor,
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Bucureti, 7 octombrie 2011.
Nr. 5.576.

ANEX

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor elevilor din nvmntul preuniversitar de stat
CAPITOLUL I Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, denumit
Dispoziii generale n continuare MECTS;
b) s-au calificat n loturile de pregtire organizate de MECTS
Art. 1. Elevii de la cursurile cu frecven din nvmntul pentru competiiile internaionale;
preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din c) au obinut locurile I, II sau III la etapele naionale ale
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. competiiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv
Art. 2. Acordarea burselor menionate la art. 1 reprezint sau cu caracter tehnico-tiinific, de nivel naional, organizate de
o form de sprijin material, viznd att protecia social, ct i MECTS.
stimularea elevilor care obin rezultate foarte bune la nvtur (2) Lista olimpiadelor i concursurilor naionale, precum i
i disciplin. lista competiiilor/concursurilor pentru care se acord bursele de
Art. 3. (1) Bursele se acord din bugetele locale ale performan menionate la alin. (1) va fi actualizat i va fi fcut
unitilor administrativ-teritoriale de care aparin unitile de public de MECTS, anual, pn la data de 1 octombrie.
nvmnt preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) (3) Bursele de performan obinute n baza prevederilor
din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. alin. (1) se acord pe perioada anului colar urmtor celui n
(2) Bursele se acord n limita fondurilor aprobate cu aceast care s-au obinut rezultatele menionate la alin. (1).
destinaie. (4) n perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa
Art. 4. Cuantumul unei burse acordate din sumele dac nota la purtare ntr-un semestru este mai mic de 10.
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i numrul Art. 7. Bursele de merit i bursele de studiu se acord
acestora se stabilesc anual prin hotrre a consiliului local, elevilor de la cursurile cu frecven din nvmntul
respectiv a consiliului judeean/consiliilor locale ale sectoarelor preuniversitar de stat, n funcie de rezultatele obinute la
municipiului Bucureti. nvtur.
Art. 8. (1) Bursele de merit se acord elevilor care se
CAPITOLUL II ncadreaz n cel puin unul din cazurile urmtoare:
Criterii generale de acordare a burselor a) au rezultate deosebite la nvtur: au obinut media
general de cel puin 8,50 i nota 10 la purtare n anul colar
Art. 5. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile anterior, respectiv n primul semestru al anului colar, pentru
cu frecven din nvmntul preuniversitar de stat, numite n elevii aflai n clasele de nceput ale nvmntului primar,
continuare burse, sunt: burse de performan, burse de merit, gimnazial, liceal sau profesional;
burse de studiu i burse de ajutor social. b) au obinut locurile I, II sau III la etapele judeene ale
Art. 6. (1) Bursele de performan se acord elevilor care olimpiadelor i concursurilor colare naionale organizate de
se ncadreaz n cel puin unul din cazurile urmtoare: MECTS;
a) au obinut locurile I, II sau III la etapele naionale ale c) au obinut locurile I, II sau III la etapele judeene ale
olimpiadelor i concursurilor colare naionale organizate de competiiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 768/1.XI.2011 13

sau cu caracter tehnico-tiinific, de nivel naional, organizate de 2. nu dein terenuri agricole cu o suprafa mai mare de
MECTS. 20.000 mp, n zonele colinare i de es, i de 40.000 mp, n
(2) Bursele de merit obinute n baza prevederilor alin. (1) zonele montane.
lit. a) se acord ncepnd cu semestrul al II-lea pentru elevii Art. 14. Pentru obinerea bursei de ajutor social, elevii
aflai n clasele de nceput ale nvmntului primar, gimnazial, majori sau prinii/tutorii legal instituii/reprezentanii legali ai
liceal sau profesional, respectiv ncepnd cu semestrul I, pentru elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din
elevii aflai n celelalte clase ale nvmntului primar, unitatea de nvmnt, n termenul stabilit de aceasta, o cerere
gimnazial, liceal sau profesional. nsoit de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de
(3) Lista elevilor care beneficiaz de bursele de merit ajutor social.
obinute n baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuit Art. 15. (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar
semestrial, n funcie de modificrile intervenite n situaia pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, n
colar a elevilor. primele 10 zile lucrtoare ale fiecrui semestru.
(4) Lista olimpiadelor i concursurilor naionale, precum i a (2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de
competiiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv familie, se iau n calcul toate veniturile cu caracter permanent
sau cu caracter tehnico-tiinific, pentru care se acord bursele realizate de membrii familiei, inclusiv alocaia suplimentar
de merit menionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizat pentru copii.
i va fi fcut public de MECTS, anual, pn la data de Art. 16. (1) Bursa de ajutor social se poate acorda
1 octombrie. ocazional, o dat pe an, i elevilor de la cursurile cu frecven
(5) Bursele de merit obinute n baza prevederilor alin. (1) din nvmntul preuniversitar de stat, ale cror venituri nete
lit. b) sau lit. c) se acord pe perioada anului colar care lunare pe membru de familie nu depesc 75% din salariul
urmeaz anului n care s-au obinut rezultatele menionate la minim net pe economie.
alin. (1) lit. b) sau lit. c). (2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe
(6) n perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevzute la
dac nota la purtare este mai mic de 10. art. 13.
Art. 9. (1) Bursa de studiu se acord elevilor care provin (3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie s fie
din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe cel puin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie i
care ndeplinesc simultan condiiile: au media general peste CAPITOLUL III
7,00 i nota 10 la purtare n semestrul anterior celui n care se Dispoziii finale
acord bursa.
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, n funcie de Art. 17. Bursele se acord n fiecare an colar, pe
modificrile intervenite n veniturile nete lunare ale familiei i n perioada cursurilor colare, inclusiv pe timpul pregtirii i
situaia colar a elevilor. susinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare
Art. 10. Bursele de studiu se acord ncepnd cu a calificrii profesionale i pe perioada pregtirii practice.
semestrul al II-lea, pentru elevii aflai n clasele de nceput ale Art. 18. (1) Un elev nu poate primi dou burse simultan,
nvmntului primar, gimnazial, liceal sau profesional, dar are dreptul s opteze pentru cea cu valoare mai mare sau
respectiv ncepnd cu semestrul I, pentru elevii aflai n celelalte care se acord pentru o mai mare perioad de timp.
clase ale nvmntului primar, gimnazial, liceal sau (2) Prin excepie de la alin. (1), elevii care beneficiaz de
profesional. burse de studiu pot primi i burse de performan sau burse de
Art. 11. Bursele de ajutor social se acord elevilor, la merit.
cerere, n funcie de situaia material a familiei sau a (3) Elevii care se ncadreaz n prevederile alin. (2) i care au
susintorilor legali. dreptul s primeasc att burs de performan, ct i burs de
Art. 12. (1) Bursele de ajutor social se acord la nceputul merit, trebuie s opteze pentru una din acestea, putnd s o
anului colar i sunt revizuite semestrial, n funcie de aleag pe cea cu valoare mai mare sau acordat pentru o
modificrile intervenite n veniturile nete lunare ale familiei. perioad de timp mai mare.
(2) Pot pstra bursa elevii promovai i cu nota 10 la purtare. Art. 19. Bursele de ajutor social se acord i pe perioada
Art. 13. Bursele de ajutor social se acord urmtoarelor vacanelor colare pentru elevii prevzui la art. 13, n
categorii de elevi nscrii la cursurile cu frecven din urmtoarele situaii:
nvmntul preuniversitar de stat: a) elevilor care au promovat anul colar sau celor care la
a) orfani de ambii prini sau bolnavi de TBC i care se afl sfritul anului colar sunt corigeni la o singur disciplin de
n evidena dispensarelor colare ori bolnavi de diabet, boli nvmnt i au media anual 10 la purtare;
maligne, sindromuri de malabsorbie grave, insuficiene renale b) absolvenilor nvmntului gimnazial care fac dovada c
cronice, astm bronic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatit au fost admii n liceu/nvmnt profesional, cursuri cu
cronic, glaucom, miopie grav, boli imunologice sau infestai frecven, ntr-o unitate de nvmnt preuniversitar de stat;
cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care sufer de poliartrit c) elevilor declarai repeteni din motive medicale, dovedite
juvenil, spondilit anchilozant ori reumatism articular, prin documente medicale.
handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale Art. 20. (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de
se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist i performan, a burselor de merit, a burselor de studiu i a celor
avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul colar; de ajutor social se stabilesc anual n consiliile de administraie
b) elevi din mediul rural, care sunt colarizai ntr-o alt ale unitilor de nvmnt, n limitele fondurilor repartizate i n
localitate, ntruct nu au posibilitatea s studieze ntr-o unitate raport cu integralitatea efecturii de ctre elevi a activitilor
de nvmnt din localitatea de domiciliu; colare.
c) elevi provenii din familii care ndeplinesc n mod cumulat (2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a
urmtoarele condiii: burselor: religia, rasa, sexul, apartenena politic a elevului sau
1. nu realizeaz un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, a familiei acestuia, apartenena la organizaii legal constituite,
pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net studiile efectuate n strintate, precum i accesul la burse din
pe economie; alte surse.