Sunteți pe pagina 1din 4
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii Aplicate Adresa: Str.Domnească, nr. 111, Galaţi Nr. telefon / fax: 0336 130 177/ 0236 460165 E-mail: decanat.sia@ugal.ro

1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI

1.1

Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

1.2

Facultatea

Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

1.3

Departamentul

Ştiinţa Alimentelor, Ingineria Alimentelor si Biotehnologii Aplicate

1.4

Domeniul de studii

Stiinte ingineresti aplicate

1.5

Ciclul de studii

Licenţă

1.6

Programul de studii/Calificarea

CEPA

2. Date despre disciplină

2.1

Denumirea disciplinei

 

Alimente modificate genetic

 

2.2

Titularul activităţilor de curs

 

Prof. dr. ing. Anca Nicolau

 

2.3

Titularul activităţilor de seminar

 

Sl. dr. biolog Leontina Gurgu

 

2.4

Anul de studiu

IV

2.5 Semestrul

 

I

2.6 Tipul de evaluare

Verificare

2.7 Regimul disciplinei

Obl.

3.

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

 

3.1

Număr de ore pe săptămână

 

4

 

din care:

3.2 curs

2

3.3

seminar/laborator

2

3.4

Total ore din planul de învăţământ

 

56

 

din care:

3.5 curs

28

3.6

seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

 

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

 

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

 

24

Tutoriat

 

5

Examinări

 

5

Alte activităţi:

   

3.7

Total ore studiu individual

 

64

   

3.9

Total ore pe semestru

   

120

 

3. 10 Numărul de credite

   

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

de curriculum

Biochimie, Microbiologie generală

4.2

de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1.

de desfăşurare a

Sala prevazuta cu videoproiector

cursului

5.2.

de desfășurare a

Laborator dotat cu masina PCR

seminarului/laboratorului

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii Aplicate Adresa: Str.Domnească, nr. 111, Galaţi Nr. telefon / fax: 0336 130 177/ 0236 460165 E-mail: decanat.sia@ugal.ro

6.

Competenţele specifice acumulate

Competenţe

profesionale

C1 - Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice stiintei alimentului si sigurantei alimentare. C3 - Supravegherea, conducerea, analiza si proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pana la produs finit. C4 - Proiectarea, implementarea si monitorizarea sistemelor de management al calitatii si sigurantei alimentare C6 - Realizarea de activitati de management si marketing pe lantul agro-alimentar

Competenţe

transversale

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1

Obiectivul

general

al

-

înţelegerea utilităţii modificărilor genetice

disciplinei

 

înţelegerea problemelor generate de introducerea pe piaţă a alimentelor modificate genetic

-

 

testări realizate pentru verificarea siguranţei în consum a alimentelor modificate genetic

-

-

testări pentru depistarea modificărilor genetice

7.2 Obiectivele specifice

 

manifestarea unei atitudini responsabile privind modificările genetice şi evitarea eliberării lor accidentale sau deliberate în mediu

-

 

comunicarea corectă a informaţiilor legate de alimentele modificate genetic către toţi participanţii la lanţul alimentar

-

8. Conţinuturi

8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Implicarea biotehnologiei în producerea de alimente şi ingrediente alimentare

Explicaţie, dialog, studiu de caz

 

Alimente modificate genetic (AMG) AMG generaţia I si a II-a Microorganisme modificate genetic (MMG)

Explicaţie, dialog, studiu de caz

 

Siguranţa alimentară şi alimentele modificate genetic Surse de hazard în alimente şi AMG. Evaluarea alergenităţii potenţiale a AMG Evaluarea hazardului reprezentat de ADN-ul ingerat din AMG Evaluarea hazardului reprezentat de MMG Principiul echivalenţei substanţiale.

Explicaţie, dialog, studiu de caz

 
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii Aplicate Adresa: Str.Domnească, nr. 111, Galaţi Nr. telefon / fax: 0336 130 177/ 0236 460165 E-mail: decanat.sia@ugal.ro

Îmbunătăţirea tehnologiei de modificare genetică. Noi substanţe de marcaj genetic. Prelevarea probelor de alimente in vederea analizei prezentei OMG. Metode de depistare a alimentelor modificate genetic (PCR, ELISA). Rolul EFSA cu privire la AMG

   

Etichetarea AMG

Explicaţie, dialog

Studiu de caz

Impactul economic al AMG asupra sectorului agroalimentar

   

O

noua veriga a lantului agroalimentar: companiile de

Explicatie, dialog

Video

biotehnologie. Impactul AMG asupra fermierilor, producătorilor, distribuitorilor si consumatorilor

Prevederi legislative la nivel naţional, european şi international privind AMG

Explicaţie, dialog

 

Obtinerea Organismelor Modificate Genetic (OMG) Metode de transfer a materialului genetic. Vectori utilizati in transferul genelor. Metode de punere in evidenta a producerii modificarii genetice.

Explicaţie, dialog

 

Bibliografie

 

1.

Moraru C., Moaru C., 2001, Alimente modificate genetic, p. 293- 323 in Alimente pentru nutritie

speciala, ed. Costin G.M., Segal R, Ed.Academica, Galati

 

2.

Nicolau A, 2003, Alimente modificate genetic in scopuri nutritionale, Buletin AGIR- Ştiinţa şi

ingineria alimentelor - studii şi cercetări, nr. 3, p.85- 89

 

3.

Nicolau A., 2002, Tulpini noi de drojdii de bere, Revista berarilor, nr. 1, p. 15-16

 

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1.

Vizionarea unui film privind realizarea organismelor

Dialog

 

modificate genetic. Dezbaterea faptelor prezentate.

Lucrare practica

 

2.

Documentare pe Internet privind alimentele modificate

genetic.

 

şi 4. Pledoarii pro şi contra alimentelor modificate

genetic. Simularea unui proces în care sunt audiaţi reprezentanţi ai companiei producatoare a organismului modificat genetic, fermierilor, fabricanţilor de produse alimentare, comercianţilor şi consumatorilor.

3.

Lucrare practica

Lucrare practica

5.

Tehnici de evidenţiere OMG in alimente: ELISA

Explicatie, demonstratie Explicatie, demonstratie

Vizita laborator

6.

Tehnici de evidenţiere OMG in alimente: PCR.

Vizita laborator

7.

Alimente modificate genetic vs. alimente organice.

Studiu de caz.

8.

Traducerea din limba engleză în limba română a unui

Lucrare practica

 

text de 1- 2 pagini privind alimentele modificate genetic.

9 şi 10. Realizarea documentaţiei privind obţinerea avizului

Lucrare practica

de

producere a alimentelor modificate genetic.

12.

Etichetarea alimentelor modificate genetic.

Lucrare practica

13.

Întocmirea unei declaraţii privind alimentele modificate

Lucrare practica

genetic (comunicare de risc).

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii Aplicate Adresa: Str.Domnească, nr. 111, Galaţi Nr. telefon / fax: 0336 130 177/ 0236 460165 E-mail: decanat.sia@ugal.ro

14. Prezentarea temei de casă - situaţia actuala privind obţinerea recoltelor modificate genetic în România.

Lucrare practica

 

Lucrare practica

Bibliografie

 

1. Moraru C., Moaru C., 2001, Alimente modificate genetic, p. 293- 323 in Alimente pentru nutritie speciala, ed. Costin G.M., Segal R, Ed.Academica, Galati

2.

Nicolau A, 2003, Alimente modificate genetic in scopuri nutritionale, Buletin AGIR- Ştiinţa şi

ingineria alimentelor - studii şi cercetări, nr. 3, p.85- 89

 

3.

Nicolau A., 2002, Tulpini noi de drojdii de bere, Revista berarilor, nr. 1, p. 15-16

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Cursul este dezvoltat pe baza problematicii generate de prezenta AMG la nivel economic, legislativ si etic.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Cunostinte

Continua

15

%

Comunicare

Sumativa

45

%

10.5 Seminar/laborator

Capacitate de decizie

Continua

20

%

Deprinderi de lucru

 

20

%

10.6 Standard minim de performanţă

 

Cunoasterea problematicii legate de prelevarea probelor in vederea depistarii OMG si depistarii OMG in alimente

Etichetarea alimentelor cu OMG

 

Cunoasterea prevederilor legislative privind OMG si alimentele noi

 

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

6.05.2012

Prof. dr. ing. Anca Nicolau

Sl biolog Leontina Gurgu

Data avizării în departament

14.05.2012

Semnătura directorului departamentului

Prof.dr.ing. Camelia Vizireanu