Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului

Adresa postala: strada Valea Parcului, nr. 1, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Punct(e) de contact: Antoaneta Costache, Tel. +40
0213506620, Email: achizitiipublice.pbpb@yahoo.com, achizitiipublice@palatebrancovenesti.ro, Fax: +40 0213506618, Adresa internet (URL):
www.palatebrancovenesti.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Recreere, cultura si religie

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-07-2017 11:42 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
INTRETINERE SI AMENAJARE SPATIU VERDE

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Locul principal de prestare: Mogosoaia, jud. Ilfov

Codul NUTS: RO322 - Ilfov

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu 3 operatori economici
Durata acordului cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 3,508,273.42 si 7,016,546.84 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Valoarea estimata cel mai mare contract subsecvent:
1.754.288,51 lei fara TVA. Valoarea estimata cel mai mic ontract subsecvent: 148.726,61 lei fara TVA lei. Frecventa si
valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: contractele subsecvente se vor incheia trimestrial/bianual/anual in
functie de alocarile bugetare.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
intretinere si amenajare spatiu verde conform listelor de cantitati din caietul de sarcini.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


77310000-6 Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform listelor de cantitati din caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,508,273.42 si 7,016,546.84 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-07-2017 11:42 Pagina 2/7


Fisa de date
Cuantum: 10.000 LEI Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie
irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu pana la
data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie constituita n suma si pentru perioada de valabilitate
prevazute n documentatia de atribuire, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor. In cazul in care ofertantul opteaza
pentru constituirea GP prin virament bancar, contul in care se va depune garantia de participare: RO14TREZ4225006XXX000220 Trezoreria
Buftea, cu conditia confirmarii viramentului de catre banca emitenta. Echivalarea leu/valuta se va face la cursul de schimb BNR din data
anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 37
din legea nr.HG nr.395/2006; Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din HG nr.395/2006; La
procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va scana si se va posta obligatoriu in SEAP de catre toti operatorii economici
pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului subsecvent reprezinta 10% din valoarea totala a acestuia, fara TVA si se va constitui
conform art. 40 din HG 395/2016. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.42 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-07-2017 11:42 Pagina 3/7


Fisa de date
Cerinta nr. 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii
(inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a nencadrarii n
situatiile de excludere si a ndeplinirii cerintelor de calificare (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa
www.anap.gov.ro)

Cerinta nr. 2
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii
(inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a nencadrarii n
situatiile de excludere si a ndeplinirii cerintelor de calificare (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa
www.anap.gov.ro)

Cerinta nr. 3
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii
(inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a nencadrarii n
situatiile de excludere si a ndeplinirii cerintelor de calificare (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa
www.anap.gov.ro)

Cerinta nr. 4
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice. Persoanele ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii n ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Director General - Eugen Anghel, Sef Serviciu Administrativ - Nae Marin, Contabil sef - Ionela
Petcu, Consultant achizitii publice - Antoaneta Costache, Consultant tehnic - Matei Nicolae Rozel Cebuc
Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatiacompletarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a
nencadrarii n situatiile de excludere si a ndeplinirii cerintelor de calificare (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP
disponibil la adresa www.anap.gov.ro)

Cerinta nr. 5
Ofertantii trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului (buget local, buget de stat)
Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a
nencadrarii n situatiile de excludere si a ndeplinirii cerintelor de calificare (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP
disponibil la adresa www.anap.gov.ro)
Operatorii economici straini pot prezenta orice documente edificatoare echivalente, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia
sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in
conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, valabile la momentul prezentarii.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada nencadrarii n situatiile de
excludere, prin prezentarea, la solicitarea Autoritatii Contractante, a urmatoarelor informatii si documente: certificate constatatoare privind
lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la
momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, asa
cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca
operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. n cazul
n care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o mputernicire. Documentele emise n alta limba dect romna
vor fi nsotite de traducerea autorizata n limba romna. Toate documentele vor avea, pe lnga semnatura, mentionat n clar numele,
prenumele si functia semnatarului. Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic
participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus. Toate documentele se vor
depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016.
Note: 1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv n care se va materializa sussinerea acestuia, sau dupa caz, acordul
de subcontractare si/sau acordul de asociere se depune odata cu DUAE.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au
obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a nencadrarii n situatiile de excludere si a ndeplinirii cerin?elor de
calificare ( se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) Documentele justificative
care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau n cazul ofertantilor
straini, documente echivalente emise n tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre
ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Pentru persoane juridice straine: se vor prezenta documentele echivalente,
emise n conformitate cu legislatia n vigoare aplicabila n tara de rezidenta, valabile la data prezentarii. Documentul se va prezenta nsotit
de traducerea autorizata a acestora n limba romna.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-07-2017 11:42 Pagina 4/7


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri globale de pe ultimii trei ani Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au
(2014,2015,2016)sa fie de minim 3.000.000 lei Daca situatiile financiare obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima
sunt intocmite in alta moneda, pentru o evaluare unitara a modului de dovada a ndeplinirii criteriilor de selectie (se va consulta Ghidul
indeplinire a cerintei, calculul echivalentei leu/alta moneda , se va realize de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa
aplicandu-se cursul mediu de schimb anual, comunicat de BNR, www.anap.gov.ro)
corespunzator anilor pentru care se face dovada indeplinirii acestei cerinte Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
de calificare. asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate de ofertantul
clasat pe locul intai dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile, si vor fi orice documente prin care ofertantul
isi poate demonstra situatia economica si financiara (bilanturi,
extrase de bilant, alte documente dupa caz, etc.) In cazul in
care cerinta este demonstrata prin invocarea unui tert sustinator,
odata cu depunerea DUAE , va fi prezentat angajamentul tertului
sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament,
transmise ofertantilor de catre tertul/tertii sustinatori, din care
rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea
acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele
asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar
ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii
contractante. Operatorii economici straini pot prezenta orice
documente edificatoare echivalente, eliberate de autoritati
competente din tara in care acestia sunt rezidenti, valabile la
data prezentarii.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic va face dovada experientei in prestarea serviciilor Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au
similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, in valoare de minim obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima
1.700.000 lei, la nivelul unuia sau mai multor contracte, cu indicarea dovada a ndeplinirii criteriilor de selectie (se va consulta Ghidul
valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Numarul de ani de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa
solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin www.anap.gov.ro)
raportarea la data limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate de ofertantul
clasat pe locul intai dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile. Experienta similara se confirma prin
prezentarea de documente din care sa rezulte: valori, perioade,
beneficiari. (ex: parti din contracte/ contracte/ recomandari/ alte
documente ce indica valori, perioade, beneficiari)
Ofertantul trebuie sa faca dovada de?inerii ( nchiriere, comodat, leasing, Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au
contract prestari servicii etc,) cel putin urmatoarele resurse, utilaje (mare si obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima
mica mecanizare) si autovehicule pentru a asigura derularea in conditii dovada a ndeplinirii criteriilor de selectie (se va consulta Ghidul
optime a contractului, astfel incat sa fie diminuate cat mai mult posibil de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa
riscurile ce pot aparea in procesul de implementare a activitatilor prezentei www.anap.gov.ro)
proceduri: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate de ofertantul
Trimer/Motocositoare min5 clasat pe locul intai dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
Trimer pentru toaletare gard viu min 3 ofertelor admisibile, si vor fi orice documente prin care ofertantul
Tractoras de tuns iarba min 5 isi poate demonstra (( nchiriere, comodat, leasing, contract
Masina de tuns iarba min 5 prestari servicii etc,) In cazul in care cerinta este demonstrata
Fierastrau mecanic cu lant tip drujba min 2 prin invocarea unui tert sustinator, odata cu depunerea DUAE ,
Drujba telescopica min 2 va fi prezentat angajamentul tertului sustinator (impreuna cu
Autoutilitare 3,5 t pentru transport marfuri si deseuri/Tractor cu remorca documente anexe la angajament, transmise ofertantilor de catre
pentru transport deseuri min1 tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va
Suflanta frunze/aspirator frunze min 6 materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele
Tocatoare resturi vegetale min 1 justificative care probeaza cele asumate in
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat
castigator la solicitarea autoritatii contractante. Operatorii
economici straini pot prezenta orice documente edificatoare
echivalente, eliberate de autoritati competente din tara in care
acestia sunt rezidenti, valabile la data prezentarii.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-07-2017 11:42 Pagina 5/7


Fisa de date
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 80.00% 80.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul:

2 Termen de execu?ie 10.00% 10.00


cosire mecanizata
suprafete gazonate
(165.000 mp)
Descriere: Determinarea punctajului ofertei n pentru factorul de evaluare 2 Termen de execu?ie cosire mecanizata
suprafete gazonate (165.000 mp) operatiunea inregistrata in caietul de sarcini existent cu nr. 1 (calculat n zile
calendaristice pline)

Pentru a obtine punctajul aferent, ofertantul trebuie sa prezinte justificari realiste ?i detaliate privind capacitatile tehnice si
umane conforme cu cerin?ele din documenta?ie, n ceea ce priveste organizarea si metodologia de execu?ie.
Algoritm de calcul: Pentru oferta cu termenul de execu?ie cel mai scurt (Tmin) se va acorda punctajul maxim alocat acestui
factor de evaluare (10 puncte), iar pentru celelalte oferte (To), punctajul se va acorda dupa formula:

F2 = Tmin/To x 10
3 Utilizare fertilizanti si 10.00% 10.00
pesticide bio pentru
fertizari si tartemantele
fitosanitare descrise in
caietul de sarcini
Descriere: Pentru a obtine punctajul aferent, ofertantul trebuie sa prezinte fisele tehnice ale produselor utilizate din care sa
rezulte caracterul bio.
Algoritm de calcul: - utilizarea in operatiunele de fertilizare incluse in caietul de sarcini a substantelor bio + utilizarea in
tratamentele fitosanitare solicitate prin caietul de sarcini a substantelor bio 10 pct
- utilizarea in operatiunele de fertilizare incluse in caietul de sarcini a substantelor bio 5 pct
- utilizarea in tratamentele fitosanitare solicitate prin caietul de sarcini a substantelor bio 5 pct
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-07-2017 11:42 Pagina 6/7


Fisa de date
Propunerea tehnica va fi ntocmita si prezentata n conformitate cu specificatiile caietului de sarcini. Elementele propunerii tehnice vor fi
prezentate detaliat si complet astfel incat sa se asigure concordanta cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa
reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute n caietul de sarcini al procedurii. Propunerea tehnica va avea
un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. In
cazul in care propunerea tehnica nu respecta cerintele solicitate, oferta va fi respinsa. Se va prezenta Declaratie privind respectarea
regulilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii conform art. 51 alin.(1) din Legea 98/2016. Ofertantul este obligat
sa indice n cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii,
conform reglementarilor n vigoare la nivel national. Institutia competenta de la care operatori economici pot obtine informatii referitoare la
reglementarile privind conditiile de munca si protectia muncii este Inspectoratul Teritorial de Munca. Intrucat calificarea si experienta
profesionala a personalului cheie propus pentru indeplinirea contractului se utilizeaza ca factori de evaluare in cadrul criteriului de atribuire
cel mai bun raport calitate-pret, toti ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se depune semnata electronic in SEAP. Se va prezenta centralizatorul de preturi care sa cuprinda toate elementele
care intra n formarea pretului final. In propunerea financiara se va mentiona valoarea totala fara TVA in lei, pentru cantitatea maxima
estimata prevazuta in caietul de sarcini, pentru ntreaga perioada a acordului cadru (48 de luni). Ofertantii vor prezenta formularul de oferta,
nsotit de centralizatorul de preturi. Propunerea financiara va fi intocmita cu maxim 2(doua) zecimale. Ofertantul care nu introduce oferta
financiara in sistem, nu poate fi analizat din punct de vedere al pretului si va fi exclus. Propunerea financiara nu se posteaza/introduce n
SEAP mpreuna cu documentele de calificare si propunerea tehnica. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita
orice alte clarificari cu privire la oferta depusa. Data pentru care se determina echivalenta leu/alta moneda este data publicarii in SEAP a
anuntului de participare. Se solicita prezentarea Modelului de acord cadru/contract subsecvent si se vor mentiona, in scris, eventualele
obiectiuni si amendamente aduse clauzelor contractuale. Se va preciza de asemenea, forma de constituire a garantiei de buna executie a
contractului. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. NOTA : Lipsa Formularului de oferta reprezinta lipsa
propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categora ofertelor
inacceptabile.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Orice operator economic inscris in SEAP are dreptul de a transmite o oferta. Data limita pentru incarcarea ofertei: A se vedea Anuntul de
participare. Documentatia de ofertare, continand DUAE, propunerea tehnica si propunerea financiara, se va incarca in format electronic in
SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa, procedura desfasurandu-se integral Online. Pentru vizualizarea documentatiei
de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program ce permite vizualizarea fisierelor semnate electronic,
programul fiind disponibil in mod gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul,
conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu privire la documentele prezentate, astfel incat adjudecarea ofertei castigatoare sa se faca
pe baza tuturor justificarilor prezentate de catre ofertant. Limba de redactare a ofertei: limba romana. Toate documentele vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Documentatia de atribuire este publicata integral in SEAP DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-07-2017 11:42 Pagina 7/7