Sunteți pe pagina 1din 138

MINISTERUL EDUCA|IEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Manualul a fost aprobat pentru reeditare prin ordinul Ministrului Educa\iei al Republicii Moldova nr. 544 din 8 iunie 2015.
Manualul este elaborat conform curriculumului disciplinar =i finan\at din resursele financiare ale Ministerului Educa\iei.

Acest manual este proprietatea Ministerului Educa\iei al Republicii Moldova.

+coala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manualul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anul Numele Anul Aspectul manualului


de folosire =i prenumele elevului =colar la primire la returnare

Dirigintele clasei trebuie s[ controleze dac[ numele elevului este scris corect.
Elevul nu va face nici un fel de ]nsemn[ri ]n manual.
Aspectul manualului (la primire =i la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisf[c[tor, nesatisf[c[tor.

Comisia de evaluare:
Maria Margine, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic Dante Alighieri, Chi=in[u
Tamara Cerbusca, ]nv[\[toare, grad didactic superior, Liceul Teoretic Orizont, Chi=in[u
Olga Potiomkina, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic Titu Maiorescu, Chi=in[u
Aurelia Semeniuc, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic N. V. Gogol, Chi=in[u

Toate drepturile asupra acestei edi\ii apar\in Editurii Prut Interna\ional.


Reproducerea integral[ sau par\ial[ a textului sau a ilustra\iilor din aceast[ carte este permis[
numai cu acordul scris al editurii.

Redactor: Tatiana Rusu


Corector: Fulga Poiat[
Prezentare grafic[: Irina Oleinik
Paginare computerizat[: Zoe Ciumac
Copert[: Sergiu Stanciu

Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi, 2015


Editura Prut Interna\ional, 2015

Editura se oblig[ s[ achite de\in[torilor de copyright, care ]nc[ nu au fost contacta\i, costurile de reproducere
a imaginilor folosite ]n prezenta edi\ie.
Editura Prut Interna\ional, str. Alba Iulia nr. 23, bl. 1A, Chi=in[u, MD 2051
Tel./fax: ( 373 22) 74 93 18; tel.: ( 373 22) 75 18 74; www.edituraprut.md; e-mail: editura@prut.ro

CZU 51(075.2)
U 85

ISBN 978-9975-54-207-4
Observ[m =i descoperim

Aplic[m =i explic[m

Consolid[m =i dezvolt[m
Modulul 1
Repet[m cu s]rguin\[, ]nv[\[m cu u=urin\[
Numerele naturale p]n[ la 20

Observ[m =i ne amintim
Z U Z U
6 9
Z U Z U
1 6 1 6
1 9 1 6
Z U Z U 2 0 1 9

numere impare
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 numere
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 naturale
numere pare
Ordonare Ordonare
cresc[toare descresc[toare

Aplic[m =i explic[m
Scrie\i cu cifre =i semne de compara\ie, ]n ordine cresc[toare:
a) vecinii num[rului format dintr-o zece =i o unitate;
b) numerele naturale de la opt p]n[ la zece;
c) numerele pare, cuprinse ]ntre dou[zeci =i zece;
d) numerele impare de dou[ cifre, mai mici dec]t =aptesprezece.
Ce cifr[ nu a\i folosit? Ce semne de compara\ie nu a\i folosit?
Scrie\i rela\ii de compara\ie folosindu-le.

O broscu\[ =i-un broscoi num[r[ din 2 ]n 2, ]nainte =i-napoi:


0 20 0 1 19 1

}n p[dure, doi arici num[r[ din 5 ]n 5:

0 20 20 0

4
Consolid[m =i dezvolt[m
1 C]te cuburi s]nt? C]te cuburi mai trebuie pentru a completa o zece?
a) b) c) d)

2 Explic[ modul ]n care a procedat fiecare.

Z U Z U Z U Z U Z U Z U
3 Scrie cu cifre numerele formate din:
a) 4 unit[\i; 10 unit[\i; 14 unit[\i;
b) 1 zece =i 8 unit[\i; 3 unit[\i =i 1 zece; 1 zece =i 10 unit[\i.
Ordoneaz[ cresc[tor, apoi descresc[tor toate numerele scrise.
4 Completeaz[ cu:
a) semne potrivite b) cifre potrivite c) numere potrivite
4 7 1 2 < 1 5 < < 9
14 7 15 < < 19
1 > 1 4
4 17 < 15 <
14 17 1 5 > 19 >

5 Descoper[ regula =i completeaz[.


a) 11, 1, 12, 2, 13, 3, , , , ; c) 12 14 14 16 16
b) 20, 0, 19, 1, 18, 2, , , , ; 13 15

Ce num[r s]nt?
G[se=te-m[ ]ntre 10 =i 20, exact la mijloc!
Hop =i eu, ]ndat[ dup[ al zecelea num[r natural!
Imediat dup[ mine urmeaz[ cel mai mare num[r de o cifr[.
Cine s]nt? Am doar un num[r vecin.
Impar s]nt, iar suma cifrelor mele este egal[ cu 2.

5
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20

Observ[m =i ne amintim
Z U

TERMEN
SUM{
TERMEN

12 3 15
3 12 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 3 15
3 12 15
15 3 12
15 12 3
DESC{ZUT
SC{Z{TOR
DIFEREN|{
(REST)
Z U Z U

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aplic[m =i explic[m
14 2 1 2
14 16 2 3 15 3 15 18 15
16 2 14 16 14 18 1 3
15 18 3

Dac[ schimb[m ordinea termenilor,


suma r[m]ne neschimbat[.
Dac[ din sum[ sc[dem un termen,
ob\inem cel[lalt termen.

6
Consolid[m =i dezvolt[m
1 2 4 5 2 14 2 6 5 5 7 3
12 4 5 12 11 4 2 16 15 5 7 13

8 3 9 2 8 4 7 6 10 4 10 8
18 3 19 2 18 4 17 6 20 4 20 8
18 13 19 12 18 14 17 16 20 14 20 18

Verific[ prin opera\ia invers[ exerci\iile din ultimul vagon al fiec[rui
trenu\.

2 Rezolv[ problemele.
a) Acrobatul ]nv]rtea 15 cercuri. 2 cercuri au c) Pe ima= pasc
c[zut. C]te cercuri ]nv]rte el acum? 3 capre =i 14 iezi.
b) }n carusel se dau 16 b[ie\i =i cu 4 mai multe C]te animale s]nt ]n
fete. C]te fete s]nt? total?
}nlocuie=te cuv]ntul multe prin cuv]ntul cu Ce afli calcul]nd:
sens opus. Cum se va schimba problema? 14 3 ?

3 6 13 6 13 13 6 15 5 1
15 5 5 15
1
13 6 6 13 5 15 15 5

Descompune asem[n[tor numerele 13; 17; 18.


Alc[tuie=te exerci\ ii analogice.

4 14 4 18 16 3 13 15 < 15 2
14 4 10 16 3 19 15 > 15 2
0 14 14 16 16 0 15 0 15

15 3 2 18 1 10 13 6 12 16 2 6
20 10 3 1 18 1 10 10 5 15 0 0
16 3 2 4 14 3 15 5 10 5 15 13

7
Numerele naturale p]n[ la 100

Observ[m =i ne amintim
10 unit[\i 1 zece
2 z.
1 un.
20 1 20 1 21 21 1 20
21 1 20 21 21 20 1

3 un.
50 3 50 3 53 53 3 50
5 z.
53 3 50 53 53 50 3

10 z. 10 zeci 1 sut[

0 un.
100

Aplic[m =i explic[m
1 Explica\i ]n mod 6 z. 2 un. 7 z. 7un.
analog formarea
numerelor prezen-
tate de furnici.

Scrie\i vecinii fiec[ruia dintre numerele prezentate de furnici.


Sublinia\i numerele pare.

2 Ce numere lipsesc ]n fiecare =ir?


0 10 20 30 100

4 14 24

8
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Cite=te numerele reprezentate. Scrie-le ]n ordine cresc[toare.

Z U Z U Z U Z U Z U S Z U

2 4 40 34 38 47 74 56 < 5
60 10 29 25 52 25 73 > 3
100 30 93 93 83 79 2 8

3 Completeaz[ cu numerele vecine.


39 80 61 99

4 4 z. 1 un. 40 1 1 40
1 40 40 1

Creeaz[ exerci\ii asem[n[toare, pornind de la compunerea din


zeci =i unit[\i a numerelor 38; 83; 57; 75.

5 Scrie ]n ordine descresc[toare toate numerele de dou[ cifre, care:


a) au suma cifrelor 10;
b) s]nt pare =i au cifra zecilor 3;
c) s]nt impare =i se cuprind ]ntre 40 =i 50;
d) s]nt mai mici dec]t 69 =i au cifra unit[\ilor 9;
e) se pot scrie cu cifrele 1, 0, 3.

6 8 70 > 70 4 20 > 4 42 2 < 2 2


40 2 < 40 9 30 < 9 85 5 > 5 5
50 3 > 50 60 60 5 6 30 76 70

+ade-o ra\[ pe butoi, num[r[ din 2 ]n 2: 30 50 30.


O furnic[ ]n opinci num[r[ din 5 ]n 5: 0 50 0.
Pe ied nimeni nu-l ]ntrece la s[rit din 10 ]n 10: 0 100 0.

9
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100

Observ[m =i ne amintim
T T S
23 14 37
14 23 37
37 14 23
TST
37 23 14

Crea\i =i rezolva\i exerci\ii asem[n[toare,


pornind de la adunarea 25 43 .

D Sc R
48 16 32
Z
48 32 16 Sc D R
U
16 32 48
D R Sc
32 16 48
Crea\i =i rezolva\i exerci\ii asem[n[toare,
pornind de la sc[derea 89 24 .

V[ aminti\i?
Suma =i Desc[zutul Restul, Sc[z[torul =i Termenul
se afl[ prin adunare. se afl[ prin sc[dere.

S D R Sc T

j 33 52 21 45 100
o
c 17 42 34 11 99

10
Consolid[m =i dezvolt[m
1 3 4 8 2 6 3 9 7 1 9
30 40 80 20 60 30 90 70 10 90
33 4 88 2 63 30 99 7 10 9
33 40 88 20 3 36 97 70 100 90
33 44 88 28 63 36 99 17 100 10

2 M[re=te
M fiecare dintre numerele 60 3 54 0 : cu 5; cu 20; cu 25.
Mic=oreaz[ fiecare dintre numerele 32 87 49 63 : cu 2; cu 30; cu 32.

3 42 49 16 26 57 53 2 72
51 81 34 55 88 24 12 12

4 Rezolv[ problemele.
a) Pe lac s]nt 26 de lebede. C]te lebede albe s]nt, dac[ 2 s]nt negre?
Ce afli calcul]nd 24 2 ?
b) La soare se tol[neau 25 de pisoi. C]\i au plecat s[ se r[coreasc[
la umbr[, dac[ au r[mas 11?
Au plecat mai mul\i sau mai pu\ini pisoi dec]t au r[mas? Cu c]t?
c) C]te c[r\i erau pe etajer[, dac[ s-au luat 33 de c[r\i =i au
r[mas 40?
Compune o problem[ asem[n[toare dup[ exerci\iul 25 13 .

5 Reprezint[ fiecare dintre numerele 40 28 85 ca:


a) sum[ a dou[ numere; c) diferen\[ a dou[ numere.
b) sum[ a trei numere;

6 35 12 > 35 0 93 93 42 33 33 42
84 31 < 84 21 21 0 42 33 < 33 42
69 > 69 30 34 34 > 0 42 42 > 33 33

Termen 11 52 Desc[zut 96 76
Termen 38 30 Sc[z[tor 32 84
Sum[ 83 100 Rest 15 4

11
M[sur[ri

Observ[m =i compar[m
c
m ini
Du
1l
E LAPTE 12
PT 11 1
LA 3l
10 2

9 3

8 4
7 5
6

ni
Lu

0 1

1 cm 1 m 100 cm

N e amintim =i explic[m
1
a) 3 de zah[r; c) 3 de panglic[;
cm ? kg ? l ?
b) 3 de suc; d) 3 de sm]nt]n[.

2 Da\i exemple de obiecte care pot avea lungimea de: 1 cm, 1 m, 2 cm, 2 m.

EXERCI\II CIRCULArE

24 30 4 82 12 24
?
?

10 54 40 15 5 62
?
?

?
58 40 3 94 50 34

12
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Nume=te copiii ]n ordinea cresc[toare: a) a v]rstei; b) a masei corporale.

Ce afli calcul]nd:
Ana Dana Ion Costel
30 kg 25 kg kg;
8 ani 7 ani 9 ani 5 ani 32 kg 20 kg kg?
30 kg 25 kg 32 kg 20 kg

2 La ce or[ s-a trezit fiecare copil?


a) C]nd s-a trezit Ana, trecuser[ 6 ore de la miezul nop\ii.
b) Dana s-a trezit cu dou[ ore mai t]rziu dec]t Ana.
c) Ion s-a trezit cu o or[ mai devreme dec]t Dana.
d) C]nd s-a trezit Costel, r[m]neau trei ore p]n[ la ora unu ziua.
3 Ce m[sur[ poart[ fiecare la p[l[rie?

Procedeaz[
50 cm, cu 5 cm mai pu\in dec]t =i tu la fel.

56 cm, cu 10 cm mai mult dec]t

4 Explica\i =i calcula\i.

cu 2 cm cu 14 cm
tot at]t 46 cm
mai pu\in mai mult

M[soar[-\i talia =i compar-o cu cea a colegului de banc[.

5 Nume=te vasele ]n ordinea cresc[toare a capacit[\ilor.


}n g[leat[ ]ncape mai mult[ ap[ dec]t ]n crati\[ =i mai pu\in[ dec]t
] n bidon.
Exemplific[ aceast[ situa\ie prin numere potrivite.

13
Cine seam[n[ culege

1 G[se=te pe desen =i scrie: 71


3
45
a) numerele impare din interiorul cercului;
68 50
b) numerele din exteriorul p[tratului,
cuprinse ]ntre 50 =i 100; 49 47
c) num[rul din interiorul p[tratului, care are 74 91
cifra zecilor 7. 100
Nume=te vecinii celui mai mare dintre numerele scrise.

2 a) Completeaz[ =irul, apoi mic=o- b) Completeaz[ =irul, apoi m[re=-


reaz[ fiecare num[r cu 10. te fiecare num[r cu 11.
12, 24, 36, , , . , , , 23, 12, 1.

Alege alte 3 numere


3 42 16 58 58
potrivite =i creeaz[ exerci\ii
16 42 16 42
asem[n[toare.

Erau 4 27 Erau 37 59

Au venit 15 21 Au zburat 23 26

S]nt 37 47 S]nt 5 21

5
42 kg 46 kg
80 cm Cu c]t ? 88 cm
1l 2l
Brum[rica Albi\a

6 32 2 < 32 0 41 41 23 54 54 23
32 2 > 32 41 41 0 54 23 < 54 23
67 > 67 3 0 < 24 24 54 23 > 54 23
67 < 67 3 24 > 24 24 54 54 23 23

14
VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) Alege =i scrie r[spunsul corect.


a) a)

Z U 42 24 6 Z U 5 32 23

b) 46 > 64 82 28 b) 37 77 70 > 73

59 < 9 50 95 52 5 50 < 25

c) 20, 23, 26, 27 28 29 . c) 95, 75, 55, 45 44 35 .

2) Completeaz[ cu numerele vecine.

89 80

3) Calculeaz[.
60 40 73 2 55 30 70 30 4 35 66 20
60 40 73 2 55 30 70 30 35 4 66 20
4) Completeaz[ tabelul.

Erau 64 37 Erau 54 23
Au plecat 23 24 Au sosit 31 13
S]nt 12 54 S]nt 76 53

j Reprodu.
o Deseneaz[-l
c pe urm[torul.

15
Modulul 2
Adun[m rezerv]nd =i sc[dem ]mprumut]nd
U U ZU

Observ[m =i descoperim

93

Nu-mi ajunge
o unitate ca s[
completez 1 zece.

Completez 1 zece
=i mai am 2 unit[\i.

93
91 2
1 zece =i 2 unit[\i

Aplic[m =i explic[m
Care termen este mai apropiat de 10?
C]te unit[\i nu ajung pentru a-l completa p]n[ la 10?
C]te unit[\i mai r[m]n de adunat la zecea completat[?

75 48 69
732 228 19
1 zece =i 2 unit[\i 2 unit[\i =i 1 zece unit[\i =i 1 zece

8 6 59 8 3
8 9 8

16
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Explic[ =i calculeaz[. 2 Ce numere lipsesc?
84 9 4
11
822 9 9 7
75 8 5 8 6
73 8 12 13
66 7 6 9 7 9 7
8 6 8
64 7

3
14
95
86 16 15 7
96
87 18 17
97 8 8 8
88
98 9 9 9 9 9
77
99
29 38 47 56
4 Calculeaz[ schimb]nd 39 48 57
ordinea termenilor. 67
89 78

5 Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite =i rezolv[ problemele.


a) }ntr-un ansamblu vocal c] nt[ 6 fete =i tot at]\ia b[ie\i.
b) Pana de ra\[ are lungimea de 9 cm. Pana de p[un este cu 8 cm
mai lung[.

6 889 879 689


67 5 57 4 47 6
7 Descompune numerele 14
14, 16
16, 18 ]n sume de doi termeni egali.

66 38 49 95

47 67 75 76

85 59 68 56

77 84 92 39

17
ZU U U

Observ[m =i descoperim

12 5

Am 1 zece =i
2 unit[\i.

Scad 2 unit[\i =i ob\ in


1 zece. Mai am de sc[-
zut 3 unit[\i.

12 5
12 2 3
1 zece f[r[ 3 unit[\i

Aplic[m =i explic[m
C]te unit[\i trebuie sc[zute pentru a ajunge la 10?
C]te unit[\i mai r[m]n de sc[zut din zecea ob\inut[?

1 14 6 13 9 15 7
14 4 2 13 3 15
1 zece f[r[ 2 unit[\i 1 zece f[r[ unit[\i 1 zece f[r[ unit[\i

11 4 16 8 12 7
11 16 12

2 }n autobuz s]nt 14 copii. a) 9 s]nt b[ie\i. C]te fete s]nt?


b) C]\i copii au cobor]t, dac[ au r[mas 6?

18
Consolid[m =i dezvolt[m
2 11 12
1 12 3 12 4
12 2
2 3 13
12 2 1 3 4 4
1 zece 12 5 12 6
4 5 5
12 2 12 2 5 6 6

3 3 12 4 12 5 12 6 12
12 3 12 4 12 5 12 6
12 3 12 4 12 5

4 13 4 13 5 5 7 13 8 13
13 13 13 7 13 8
13 7 13 8
13 6 9 13
13 13 9
13 9

6 Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite =i rezolv[ problemele.


a) Pentru cin[ s-au preg[tit 11 tartine =i s-au m]ncat 9.
b) La cantin[ s-au adus 14 kg de f[in[ =i 6 kg de zah[r.

Reprodu =i completeaz[ c[su\ele.


14
5 15 16 Scrie toate sc[derile
6 6 7 18 =i adun[rile posibile cu
numerele de la etajul trei
7 7 8 9 al c[su\ ei din st] nga.

EXERCI\II CIRCULArE
94 66 114 812
94
?
?

2011 713 168 65


?

137 125 ?
2014 79

19
U U ZU. ZU U U

1 Calculeaz[, apoi completeaz[ fiecare r[spuns p]n[ la 10.


25 14 30 29 11 11 63 36 93
47 33 12 3 84 82 100 99 2

2 Asociaz[ termenii ce formeaz[ o zece, apoi calculeaz[.


914 552 733
528 179 664

3 9 6 10 48 10 7 4 10 89 10
8 5 10 56 10 59 10 9 9 10
7 7 10 79 10 8 8 10 78 10

4 12 14 16 18
9 3 9 5 9 7 9 9
8 4 8 6 7 8
7 5 7 7
6 6
13 15 17
11

5 a) La sta\ie au cobor]t 3 pasageri. }n autobuz au r[mas 8 pasageri.


C]\i pasageri erau la ]nceput ]n autobuz?
b) }n troleibuz erau 9 pasageri. C]\i au mai urcat la sta\ie, dac[ acum
] n troleibuz s]nt 17 pasageri?

6 La gr[dina zoologic[ este zi de baie. Creeaz[ =i rezolv[ probleme.

... 7
folose=te tot at]tea
g[le\ i de ap[ c]t rinocerul
... ?, cu 4 mai multe =i zebra la un loc.

7 76 68 56 95
92 47 77 19 8
19 5 85 17 4 57
48 18 6 39 49

20
8 Ana a tricotat ]n 3 zile un fular pentru p[pu=a sa. }n prima zi a tricotat
o por\iune lung[ de 5 cm, ]n a doua zi a tricotat 6 cm, iar ]n ziua a
treia 8 cm. Ce lungime are fularul p[pu=ii?

9 12 4 12 6 12 5 12 9 12 7

12 2 4 12 2 2 12 2 7 12 2 3 12 2 5

10 }n clasa a II-a A ]nva\[ 11 fete =i 6 b[ie\i.


}n clasa a II-a B ]nva\[ 12 b[ie\i =i 7 fete.
Ce afli calcul]nd: 11 6 ; 11 7 ; 11 6 ; 11 7 ;
12 7 ; 12 6 ; 12 7 ; 12 6 ?

11 Ce exerci\ii efectueaz[ boboceii?

9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14

12 a) 8 7 87 15 7 b) 4 9 49 13 9
15 78 15 8 13 94 13 4
DDescompune asem[n[tor numerele 11; 16; 17.
Alc[tuie=te exerci\ii analogice.

1) Desc[zut 11 16
Termen 3 6
Termen 8 7 Sc[z[tor 2 8

Sum[ 15 14 Rest 9 8

2) Ri\a are 11 ciuperci, iar Relu cu 3 ciuperci mai pu\in. C]te ciuperci
are Relu?

j Scrie\i literele ]n 779 C 7 R 88


o
ordinea cresc[toare a 66 A 8 U 987
valorilor numerice =i ve\i
c afla cum m[ cheam[. 6 + 49 56 O 3

21
Probleme cu dou[ opera\ii a (a b), a (a b)

Rezolv[m =i compar[m
Ri\a are 7 nuci. Ri\a are 7 nuci.
Relu are cu 5 nuci mai multe. Relu are 12 nuci.
C]te nuci are Relu? C]te nuci au veveri\ele ]n total?

Problema cu dou[ opera\ii

Ri\a are 7 nuci, iar Relu are cu 5 nuci mai multe.


C]te nuci au veveri\ele ]n total?

Ri\a ... 7 n.
? n.
Relu ... ? n., cu 5 n. mai mult
Rezolvare (cu plan):
1) C]te nuci are Relu?
7 5 12 (n.)
2) C]te nuci au veveri\ele ]n total?
7 12 19 (n.)
R[spuns: 19 nuci.

Aplic[m =i explic[m
Formula\i ]ntreb[ri, astfel ]nc]t fiecare problem[ s[ se rezolve prin:
a) o opera\ie; b) dou[ opera\ii. Rezolva\i problemele ob\inute.
}n caruselul din parc s]nt 8 fete La hora din poian[ s-au adunat
=i cu 3 mai mul\i b[ie\i. 17 iepuri =i cu 6 mai pu\ini arici.

EXERCI\II CIRCULArE
569 995
?
?

13 7 12 779
?
?

20 8 3 ? 856

22
Consolid[m =i dezvolt[m
1 M[re=te: a) cu 7 numerele cuprinse ]ntre 3 =i 10;
b) cu 8 numerele pare de o cifr[;
c) cu 9 numerele impare de la 3 p]n[ la 9.
2 Rezolv[ problemele cu plan.
a) Ion a prins 7 pe=ti, iar Dan a b) Irina a brodat 8 flori, iar Doina
prins cu 2 pe=ti mai mult. C]\i pe=ti a brodat cu 3 flori mai pu\in. C]te
au prins b[ie\ii ]n total? flori au brodat fetele la un loc?
Creeaz[ probleme asem[n[toare despre ocupa\iile tale preferate.

3 Calculeaz[, asociind convenabil termenii.


735 746 991 684
842 595 337 921

493 75 74 17 4 9< 1 9
84 67 98 19 8 9 8> 9
77 85 66 16 6 10 20 20

5 Formuleaz[ =i rezolv[ probleme cu dou[ opera\ii pornind de la:


a) dou[ probleme cu o opera\ie
}n co= s]nt 15 =i cu 5 mai }n co= s]nt 15 =i 10 . C]te
pu\ine . C]te s]nt ]n co=? mere =i pere s]nt ]n total ]n co=?
b) dou[ exerci\ii
12 15 12 27

6 Formula\i ]ntreb[ri, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolva\i problemele cu plan.
a) L[bu= c]nt[re=te b) Diminea\a, Florica
9 kg, iar T[rcu= este a dat 5 l de lapte, iar
cu 3 kg mai u=or. seara cu 1 l mai mult.

7C
Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ informa\ia prezentat[.
Ion a g[sit cu 2 ciuperci mai pu\in.
Ana a g[sit 9 . Costel a g[sit cu 2 ciuperci mai mult.

23
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20

1
8 10
11 m[re=te mic=oreaz[
7
6 9 cu 5 cu 6

2
Avea 9 8 Avea 12 11
A primit 7 4 A dat 3 5
Are 12 13 Are 7 9

3 Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:


a) 7 8 15 ; b) 9 12 3 ; c) 11 6 5 .
Alege ]n mod potrivit alte 3 numere mai mici dec]t 20 =i procedeaz[
]n mod analog.

4 8 6 10 29 10 8 8 10 10 57
15 7 10 13 6 10 11 8 10 10 15 6

5 Formuleaz[ ]ntreb[ri, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolv[ problemele cu plan.
a) Andrei are 8 sold[\ei, iar b) P[pu=a Barby are 12 bluzi\e =i
Dinu are cu 3 mai mul\i. cu 4 mai pu\ine fusti\e.

6 Reprezint[ num[rul: 7 G[se=te toate posi-


a) 16 ca sum[ a dou[ numere impare; bilit[\ile:
b) 8 ca diferen\[ a dou[ numere pare; a) 9 < 11;
c) 10 ca diferen\[ a dou[ numere b) 12 > 8;
formate din zeci ]ntregi. c) 7 < 5 < 10.

Scrie\i literele ]n ordinea descresc[toare a valorilor numerice =i


j ve\i decodifica denumirea unui ora= din \ara noastr[.

o 68 U 9 8 L 66 15 9 C 8

c
H 796 13 7 A 5
Codifica\i asem[n[tor denumirea localit[\ii voastre.

24
8 Adina are 6 lei, iar Doina are 8 lei. Ion are cu 5 lei mai pu\in dec]t au
fetele la un loc. C]\i lei are Ion?
}i ajung lui Ion banii pentru a cump[ra 2 pixuri la pre\ul de 5 lei?
9 Ce poate avea fiecare?
Completa\i ]ntrebarea cu un cuv]nt potrivit pentru fiecare caz =i g[si\i
c]teva solu\ii potrivite.
a) b) c) d)

16 ani 14 kg 12 l 19 cm

10 Formeaz[ exerci\ii =i explic[.


9 8 7 6 5 4 3 2 11 12 13 14 15 16 17 18
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5 Desc[zut
4 Termen 4 Sc[z[tor
3 Termen 3 Diferen\[
Sum[ (Rest)
2 2

1) 6
56 7
8
2 8
7

4 5

2) Formuleaz[ ]ntrebarea, astfel ]nc]t problema s[ se rezolve prin dou[


opera\ ii. Rezolv[ problema ob\inut[ cu plan.
a) }n parcare s]nt 5 camioane =i b) }n fa\a =colii cresc 12 brazi =i
cu 6 mai multe microbuze. cu 5 mai pu\ini pini.

25
Numere la Carnavalul Toamnei. Aflarea numerelor necunoscute

Observ[m =i ne amintim
18 2 20 18 20 2
T T S 18 2 T S T

2 18 20 20 2 20 18
T T S T S T

20 5 15 20 15 5
D Sc R D R Sc
20
20 15 5 15 5 20 5 15
D R Sc D Sc R

Termen Sum[ Termen


Sc[z[tor Desc[zut Rest
Desc[zut Rest Sc[z[tor

A plic[m =i rezolv[m
a Descoperi\i numerele
Primul termen s-a mascat. 6 14
necunoscute =i comen-
ta\i fiecare pas.
}l calcul[m sc[z]nd din su- a 14 6
ma 14 termenul cunoscut 6. a 9 a 12
8
b 3 17
Prob[m 8 sub masc[. 8 6 14
Se potrive=te! 14 14 (A) 11 c 4

R[spuns:

26
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:
a) b) c)
5 6 11 ; 6 20 14 ; 15 7 8 .

2 x 7 19 x 15 20
y 9 14 y 8 6
xy 20 18 xy 3 9

3 Rezolv[ problemele cu plan.


a) Copiii au cules 8 kg de b) }ntr-o damigean[ s]nt 14 l de must,
gutui, iar pere cu 4 kg mai iar ] n alta cu 8 l mai pu\in. }n bidon este
mult. C]te kilograme de tot at]ta must c]t ]n ambele damigene la
fructe au cules ]n total? un loc. C]\i litri de must s]nt ]n bidon?
4 Afl[ numerele necunoscute.
a 5 12 14 c 20 m 3 15 20 p 9
b 13 16 7 d 11 n 15 5 17 t 15
Calculeaz[: a c b; n m t; p d c; t m a.
5 Noteaz[ numerele necunoscute cu litere, formeaz[ exerci\ii =i afl[
num[rul la care se g]nde=te fiecare copil.
Am m[rit num[rul meu cu 2 Am mic=orat num[rul meu cu
=i am ob\inut 20. 2 =i am ob\inut 20.
Irina
Ana Am sc[zut din 20 num[rul meu =i am ob\inut
Dan cel mai mic num[r de dou[ cifre.

6 }nlocui\i x =i y cu numere potrivite, astfel ]nc]t s[ se ob\in[ num[rul 9.


a) La mas[ s-au servit x stru- b) }n buchet s]nt x astre =i c] teva
guri. C]\i s-au consumat, dac[ crizanteme, ]n total y flori. C]te
au r[mas y struguri? crizanteme s]nt ]n buchet?

C
o Cine afl[ mai repede 3 8 1 2
n cifrele ascunse?
4 2 5 8
79 5 40 68
curs

27
ZU U Z. Z U ZU

Observ[m =i explic[m

C alc ul o ra l
26 4 30 4
2 z. 6 4 2 z. 10 4
Calc ul s c r i s
Z U Adun[m unit[\ile: Nu putem Z U
6 4 10 1 z. sc[dea unit[\ile:
0 < 4.
Scriem 0 la unit[\ ile }mprumut[m o zece
sumei, iar o zece =i sc[dem din ea
o rezerv[m. 4 unit[\i:
10 4 6.
Scriem 6 la unit[\ile diferen\ei.
}n total: 2 z. 1 z. R[m]n: 2 z. 6 un.
30 26

C alcul[m =i facem proba


55 5 8 32 93 7
Explica\i calculul oral, 5 z. 5 5 8 2 3 z. 9 z. 3 7
apoi calcula\i scriind
numerele ]n coloni\ [. 60 5 40 8 100 7
5 z. 10 5 3 z. 8 z. 10 7

28
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Corecteaz[ gre=elile lui N[t[flea\[.
71 85 30 60 96
9 5 8 4 4
70 90 32 20 10
2 Calculeaz[ ]n coloni\[. Efectueaz[ proba prin opera\ia invers[.
32 8 5 45 60 7 90 4 95 5
47 3 9 81 50 2 30 9 100 6
3 a) Copiii au plantat 3 puie\i de b) D[nu\ =i Ana au f[cut un ierbar din
stejar. C]\i le-au mai r[mas, 40 de frunze. C]te frunze a adunat
dac[ aveau ]n total 30 de puie\i? Ana, dac[ D[nu\ a adunat 8 frunze?
Crea\i probleme asem[n[toare dup[ exerci\iile:
24 35 38 16

4 558 2 8 52 80 3 80 30 30 > 29
46 4
4 46 40 50 9 15 9 45 < 46
7 23 7 5 14 8 40 8 50 50

5 }ntr-un magazin de juc[rii se v]nd:


a) 4 p[pu=i =i cu 24 mai multe ma- b) 42 de sold[\ei =i cu 12 mai
=inu\e. Mingi s]nt cu 2 mai multe pu\ ine avioane. Robo\ei s]nt
dec]t ma=inu\e. C]te mingi s]nt? cu 5 mai pu\ini dec]t avioane.
C]\i robo\ei s]nt?
6 Scrie literele ]n ordinea cresc[toare a valorilor numerice. Vei afla
denumirea unui animal care a existat c] ndva pe meleagurile noastre.
5 B 50 Z 9 11
R 5 55 90 I 81
55 M 33 80 U 11

14 6 3 17 20 8 12 5
64 6 3 37 80 8 12 5 25 12
94 6 3 97 100 8 12 25

29
ZU U ZU. ZU ZU ZU. ZU ZU Z

Observ[m =i descoperim

29 6 29 16

C alc ul o ra l
29 6 29 16
}l complet[m pe 29 p]n[ la 30.
29 1 5 29 1 15

Calc ul s c r i s
Z U Adun[m unit[\ile: Z U
9 6 15
1 z. 5 un.
Scriem 5 la unit[\ile sumei, iar o zece
o rezerv[m.
Adun[m zecile termenilor cu zecea
rezervat[.

Aplic[m =i explic[m
1 Explica\i calculul oral, apoi calcula\i scriind numerele ]n coloni\[.
34 8 34 28 34 36 34 66
34 6 34 6 34 6 34 6

2 Calcula\i 23 59 76 15 38 48
]n coloni\[. 25 39 17 16 19 29
29 23 16 9 39 38
O domni\[ cu cercei num[r[ din 3 ]n 3: 0 30.
Un actor ]n drum spre teatru num[r[ din 4 ]n 4: 0 40.
Un atlet cu m]ini v]njoase num[r[ din 6 ]n 6: 0 60.

30
Consolid[m =i dezvolt[m
1 M[re=te fiecare dintre numerele 5 25 55 75 :
a) cu 20; b) cu 5; c) cu 25.

2 8 3 6 5 9 4 7 8 6 6 2 8
38 3
3 6 55 49 4 7 78 36 6 52 8
38 33 26 55 49 34 17 78 36 36 52 18
G[se=te suma cu termenii egali. Pornind de la ea, creeaz[ o pro-
blem[ folosind expresia tot at]t.
3 Calculeaz[ ]n coloni\[.
38 45 68 24 49 41 18 77 34 36
38 42 66 24 49 51 23 77 36 38
Compar[ sumele din fiecare coloan[, r[spunz]nd la ]ntrebarea
cu c]t?.
4 Formuleaz[ ]ntreb[ri, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[
opera\ii. Rezolv[ problemele ob\inute cu plan.
a) Dan are 18 insigne, iar Doina b) Maria are 17 ilustrate, cu 5 mai
are cu 3 mai pu\ine. pu\ine dec]t Ion.

5 Ion are 16 postere. Dan are cu 5 postere mai mult dec]t Ion. Doina are
cu un poster mai pu\in dec]t Dan. C]te postere are Doina?
Modifica\i una dintre datele problemei, astfel ]nc]t r[spunsul s[
fie un num[r cu 1 mai mare. G[si\i dou[ posibilit[\i.
6 6 7 3 5 9 4 8 7 5
46 7 3 5 29 4 38 7 5
46 27 3 35 29 4 38 37 5
7 Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ tabel.

A avut ? lei ? lei ? lei ? lei

A cump[rat 6 lei 8 lei 58 lei 86 lei

Rest 14 lei 42 lei 12 lei 14 lei


Ce bancnote a putut avea la ]nceput fiecare copil?

31
Probleme cu dou[ opera\ii a (b c)

Observ[m =i rezolv[m
Pe terenul de joac[ erau 38 de copii. Erau 38 c.
Au plecat 18 fete =i 14 b[ie\i. Au plecat ? (18 =i 14) c.
C]\i copii au r[mas? Au r[mas ? c.

Rezolvare (cu plan):


1) C]\i copii au plecat ]n total de pe teren?
18 14 (c.)
2) C]\i copii au r[mas?
38 (c.)
R[spuns: copii.

Imagina\i-v[ c[ fetele =i b[ie\ii au plecat pe r]nd de pe teren:


mai ]nt] i au plecat 18 fete, apoi 14 b[ie\i.
Rezolva\i problema ]n mod corespunz[tor.
S-a schimbat r[spunsul problemei?

Cooper[m =i cre[m
Crea\i o problem[ asem[n[toare Erau 59 p[s[ri
dup[ schema al[turat[.
Au zburat ? (16 =i 13) p[s[ri
Rezolva\i problema prin dou[ metode.
Compara\i r[spunsurile ob\ inute. Au r[mas ? p[s[ri

EXERCI\II CIRCULArE

38 12 47 97 21 9
?
?

54 28 6 88 10 60
?
?

71 11 6 ? 85 32 18

32
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Asociaz[ convenabil 3 27 49 25 15 7 26 23 24
termenii =i calculeaz[. 14 38 2 11 17 13 39 19 41

2 54 20 36 88 60 22 92 31 11
67 17 34 99 93 64 14 38 18

3 a) 12 25 38 c) 36 48 60
b) 14 28 70 84 d) 80 60 40

4 Rezolv[ problemele cu plan.


a) Tata a cump[rat 55 kg de le- b) }n autobuz erau 36 de pasa-
gume. El a pus la murat 15 kg de geri. La prima sta\ie au cobor]t
ro=ii =i 5 kg de castrave\ i. C]te 16, iar la a doua sta\ie 9 pasageri.
kilograme de legume i-au r[mas? C]\i pasageri au r[mas?

5 Completa\i cu date potrivite, formula\i ]ntreb[ri =i rezolva\i pro-


blemele ob\inute.
a) }n clasa a II-a A ]nva\[ elevi. b) }n clasa a II-a B ]nva\[ fete
Azi au lipsit fete =i b[ie\i. =i cu mai mul\i b[ie\i.

6 Afl[ numerele necunoscute: 56 x 68; 20 y 14; z 39 9.


Calcul]nd z x y, vei afla ]n[l\imea pinguinului ]n centimetri.

7U
Un pescar a prins 6 cara=i, 8 crapi =i c]\iva somni. }n total el a prins
1
16 pe=ti. C]\i somni a prins?
Creeaz[ o problem[ asem[n[toare despre arbori, cu numerele 9, 3
=i 18. Rezolv[ problema ob\inut[.

8U
Un pris[car avea 58 de borcane cu miere. C]te borcane a v]ndut,
dac[ i-au r[mas 13 borcane cu miere de tei =i 15 borcane cu miere
de hri=c[?

9 56 72 91
60 46 80 52 100 61
36 32 21

33
ZU U ZU. ZU ZU ZU. Z ZU ZU

Observ[m =i descoperim

C alc ul o ra l
35 6 35 16
35 5 1 35 15 1
3 zeci f[r[ 1 unitate 2 zeci f[r[ 1 unitate
Calc ul s c r i s
Z U Nu putem sc[dea unit[\ile: 5 < 6. Z U
}mprumut[m o zece. Avem ]n total:
1 z. 5 un.
15 un.
Acum putem sc[dea unit[\ile:
15 6 9.
Calcul[m restul zecilor.

Aplic[m =i explic[m
1 Explica\i calculul oral, apoi calcula\i scriind numerele ]n coloni\[.
62 5 62 15 62 55 80 25
62 2 62 12 62 52 80 20

S Z U
2 100 24 Pute\i sc[dea unit[\ile?
Ave\i de unde ]mprumuta o zece?
100 20 4 Suta are 10 zeci. Cere\i de la ea o
zece =i continua\i calculele.

3 Crea\i =i rezolva\i probleme despre cump[r[turi achitate cu


=i despre resturile primite.

34
Consolid[m =i dezvolt[m
1 11 3 12 5 13 7 11 6 40 4 10 8
21 3 22 5 23 7 21 6 40 14 100 8
51 3 42 5 63 7 91 6 40 24 100 18
51 13 42 15 63 17 91 16 60 24 100 78
51 43 42 25 63 37 91 56 70 64 100 98

2 Calculeaz[ ]n coloni\[. Efectueaz[ proba prin adunare.


a) 64 7 b) 85 9 c) 32 3 d) 71 6
32 17 43 16 63 19 63 9
78 66 98 89 54 47 63 59
40 18 70 53 80 53 80 43
100 35 100 81 100 22 100 56
3 Rezolv[ problemele cu plan.
a) Mama =i Ana au preg[tit 50 de b) Tata a udat 22 de pomi. Dan
col\una=i: 25 cu br]nz[, 8 cu vi- a udat 4 meri =i 3 peri. Cu c]t
=ine, iar restul cu cartofi. C]\i mai mul\i pomi a udat tata dec]t
col\una=i cu cartofi s]nt? Dan?
Creeaz[ probleme cu dou[ opera\ii despre ajutorul pe care ]l acorzi
tu p[rin\ilor.
4H
Harnicul Veverel a adunat 54 de ghinde. El a oferit lui Relu =i Ri\ei
c]te 18 ghinde. C]te ghinde i-au r[mas lui Veverel?
Modifica\i una dintre datele problemei, astfel ]nc]t r[spunsul s[
fie un num[r: a) cu 1 mai mare; b) cu 2 mai mic.

5 Formuleaz[ ]ntreb[ri, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolv[, apoi compar[ problemele ob\inute.
a) L[bu= p[ze=te o turm[ cu 24 de oi albe =i
cu 9 mai multe oi negre.
b) T[rcu= p[ze=te o turm[ cu 24 de oi negre
=i cu 9 mai pu\ine oi albe.
6 Scrie literele ]n ordinea cresc[toare a valorilor numerice =i
vei afla cine s-a ascuns dup[ copac.
25 8 20 R 51 6 50 I 83 5 80 A
33 7 30 T 72 9 70 N 67 8 60 M

35
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100, cu trecere peste ordin

1 Corecteaz[ gre=elile lui N[t[flea\[. 2 Afl[ num[rul:


62 62 78 57 a) cu 29 mai mare dec]t 65;
5 15 13 4 b) cu 9 mai mic dec]t 34;
12 57 81 62 c) care arat[ cu c]t 64 este
Efectueaz[ proba prin opera\ia mai mare dec]t 57.
invers[.

3 33 17 333 17
Descompune potrivit nu-
17 33
17 33
1 33 17 merele 30 70 100 =i scrie
exerci\ii asem[n[toare.
4 Calculeaz[ ]n coloni\[.
49 29 35 57 29 16
100 39 92 38 95 8
5 Rezolv[ problemele cu plan.
a) Un bloc are 82 de locatari. To\i adul\ii au ie=it ]ntr-o s]mb[t[ s[
fac[ ordine ]n curte: 26 de b[rba\i =i tot at]tea femei. C]\i copii lo-
cuiesc ]n acel bloc?
b) Doctorul Aoleu face o vizit[ de profilaxie la furnicile din mu=uroiul
de sub stejar. P]n[ la amiaz[ el a examinat 42, iar dup[-amiaz[, 44 de
furnici. C]te furnici i-a mai r[mas s[ examineze seara, dac[ pentru
acea zi s-au programat 100 de furnici?
6 Descoper[ regula =i completeaz[ =irul:
a) 0, 25, 50, , ; c) , , , 62, 66, 70;
b) 98, 74, 50, , ; d) , , , 35, 20, 5.
Creeaz[ un =ir de 5 numere dup[ o regul[ proprie =i propune
colegilor s[-l continue.

7 Observa\i imaginile. Formula\i =i rezolva\i probleme ]n care s[


se ] ntrebe: suma datelor; diferen\a datelor.
a) b) c) d)

25 lei 6 lei 53 kg 29 kg 25 l 60 l 71 ani 9 ani

36
8 Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare coloan[?
45 9 36 16 92 8 93 25
45 19 46 16 92 28 73 25
45 29 56 16 92 48 53 25
Scrie\i ]n fiecare coloan[ ]nc[ un exerci\iu potrivit.

9 Pe terenul de joac[ s]nt 24 de copii, dintre care 15 s]nt b[ie\i. S]nt


mai multe fete sau b[ie\i? Cu c]t?

10 Formeaz[ exerci\ii dup[ tabele =i afl[ numerele necunoscute.


Termen Termen Sum[ Desc[zut Sc[z[tor Diferen\[
37 a 61 68 c 29
b 25 33 d 56 38

11 Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite pentru ca problemele s[ se rezolve


prin dou[ opera\ii. Rezolv[ problemele ob\inute cu plan.
a) Un om de afaceri a donat unui orfelinat 25 de paturi =i cu 9 mai
multe scaune. A mai donat cu 20 mai pu\ine mese dec]t scaune.
b) O funda\ie de binefacere a donat unui spital 30 de perne =i
15 plapume. A mai donat tot at]tea prosoape c]te perne =i plapume
la un loc.

12 aa) 35 28 5 b) 93 63 9 c) 46 7 13
54 19 21 85 22 33 62 14 8
23 27 37 71 26 11 24 28 52

13 Reprezint[ fiecare dintre numerele


de pe c[ld[ru=ele albinu\elor ca:
a) sum[ a 2 termeni; 53 80
b) diferen\[ a 2 numere.
G[se=te mai multe posibilit[\i. 41
77

38 24 15 58 16 29 51 6
100 55 37 8 5 57 100 38
7 66 80 18 100 27 39 34

37
Probleme cu dou[ opera\ii (a b) c

Observ[m =i rezolv[m
Pentru decorarea unei s[li s-au S-au preg[tit ... ? (24 =i 17) b.
preg[tit 24 de baloane ro=ii =i S-au spart ... 6 b.
17 baloane albastre. C]te baloane Au r[mas ... ? b.
au r[mas, dac[ 6 s-au spart?

Rezolvare (cu justific[ri):


1) 24 17 (b.) erau;
2) 6 (b.) au r[mas.

Preciza\i ce culoare au avut cele 6 baloane sparte, dac[ problema


poate fi rezolvat[ =i ]n modul urm[tor:
a) 1) 17 6 (b.) b) 1) 24 6 (b.)
2) 24 (b.) 2) 17 (b.)

Cooper[m =i cre[m
Pe o teras[, 24 de porumbei =i 37 de vr[biu\e
ciuguleau firimituri. Au zburat 3 .
Completa\i enun\ul problemei, astfel ]nc]t prima opera\ie s[ fie:
a) 37 3 ; b) 24 3 ; c) 24 37 .
Rezolva\i problemele ob\inute. Compara\i r[spunsurile.

C
Cine completeaz[ mai repede cu cifre potrivite?
o
n 3 4 > 80
3 4 < 80
c 3 4 80
8 5 < 30
8 5 > 30
u 8 5 30
9 7 > 20
9 7 < 20
r 9 7 20
s

38
Consolid[m =i dezvolt[m
1 M[re=te fiecare dintre numerele Mic=oreaz[ fiecare dintre numerele
9 48 67 : 52 71 100 :
a) cu 3; b) cu 30; c) cu 33. a) cu 4; b) cu 40; c) cu 44.

2 C]te juc[rii s]nt ]n total?


a) S]nt 24 de ma=inu\e ro=ii =i cu b) S]nt 20 de p[pu=i, 40 de ur-
16 mai multe ma=inu\e verzi. sule\i =i 30 de iepura=i.
Modific[ astfel condi\ia, ]nc]t Schimb[ datele cu numere ega-
problema s[ se rezolve printr-o le ]ntre ele, astfel ]nc]t r[spunsul
sc[dere =i o adunare. problemei s[ nu se schimbe.

3 4 46 18 15 54 25 43 17 26
42 16 9 25 54 14 17 47 23
19 37 8 51 25 18 47 23 17

4 Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve


prin dou[ opera\ii.
Rezolv[ problemele ob\inute cu justific[ri.
a) La cantin[ s-a adus un bidon cu b) }n beci erau 50 kg de cartofi
25 l de lapte =i altul cu 28 l de lapte. =i 32 kg de morcovi. }ntr-o lun[
S-au consumat 34 l de lapte. s-au consumat 47 kg de legume.

5 Afl[ numerele
a 35 48; 63 b 70; c 24 19; 93 d 59.
necunoscute.

6 Crea\i =i rezolva\i probleme dup[:

Ana ... 26 pag.


a) schem[ Dan ... ? pag., cu 8 mai multe
Ion ... ? pag., cu 15 mai pu\ine

b) ]ntrebare C]te c[r\i s]nt pe raftul al treilea?

1) 23 18 ;
c) rezolvare
2) 30 .

39
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100

1 5 4 7 6
15 14 9 15
65 26 84 29
25 24 8 32
35 34 6 71

2 6 9 2 3
16 19 12 13
54 75 80 100
26 29 22 53
28 27 25 56

3 Rezolv[ problemele cu justific[ri.


a) La =coala din p[dure ]nva\ [ c) Pe un teren se jucau 18 fete
18 aricei =i cu 6 mai multe veve- =i 16 b[ie\i. C]\i copii au ple-
ri\e. Iepura=i s]nt cu 16 mai mul\i cat, dac[ au r[mas 9 copii?
dec]t veveri\e. C]\i iepura=i s]nt? d) P[pu=a cost[ 64 lei, iar ur-
b) Dan a cump[rat o carte la pre\ ul sule\ul este cu 6 lei mai scump.
de 48 lei =i un penar la pre\ ul de Mingea este cu 18 lei mai ief-
12 lei. Ce rest a primit din 70 lei? tin[ dec]t ursule\ul. Afl[ pre\ul
mingii.

4 70 51 40
72 61 50
65 47 38
74 71 60

2 4 8
12 14 18
39 58 27
22 24 38

5 81 37 50 100 76 30 20 65 48
93 54 40 100 25 60 30 80 49
62 28 30 100 91 10 70 90 22

6 Afl[ numerele x 6 81 60 a 37 m 9 45
necunoscute. 47 y 52 100 b 88 n 34 50
7 a) 0 6 12 c) 15 30 45

b) 70 63 56 d) 58 44 30

40
8 Erau Au venit Au plecat Au r[mas
24 6 3 ?
32 8 ? 33
56 ? 9 51
? 5 2 98

9 G[si\i r[spunsul corect. Argumenta\i.


a) Un ghiozdan cost[ 85 lei =i este cu 5 lei mai
ieftin dec]t o p[pu=[. C]\i lei cost[ p[pu=a? 80 90 35
b) O lad[ cu ceap[ c]nt[re=te 30 kg =i este
28 32 10
cu 2 kg mai grea dec]t o lad[ cu mere. C]te
kilograme c] nt[re=te lada cu mere?

10 Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[:


a) enun\ul
\ incomplet b) schem[
}ntr-o clas[ ]nva\[ elevi.
... 28 j.
C]\i elevi lipsesc, dac[ s] nt
prezen\i b[ie\i =i fete? ... 45 j. 80 j.

c) rezolvare ... ? j.
1) 15 16 ;
2) 18 .

VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) 68 86 100 1) 27 73 100
15 29 45 38 45 36
2) Termen 37 14 2) Desc[zut 50 100
Termen 69 45 Sc[z[tor 26 37
Sum[ 81 83 60 37 Diferen\[ 35 18 54 89

3) }n troleibuz erau 30 de pasa- 3) }n autobuz erau 17 b[rba\i =i


geri. C]\i pasageri au r[mas 15 femei. C]te persoane au co-
dup[ ce au cobor]t 9 b[rba\i =i bor] t, dac[ au r[mas 16 pasa-
13 femei? geri?

41
Exerci\ii =i probleme de m[surare

Observ[m =i ne amintim
12
11 1
10 2

1 9 3

8 4
7 5
6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ce instrument de m[surat ]\i ajut[ s[ r[spunzi la ]ntrebarea:


Ce or[ este? Ce mas[ corporal[ ai?
Ce dat[ este ast[zi? C]t c]nt[re=te ghiozdanul t[u?
Ce ]n[l\ime ai?
Ce grosime are ]ncheietura m]inii tale?
Formuleaz[ alte ]ntreb[ri la care po\i r[spunde
folosind fiecare dintre aceste instrumente de m[surat.

A estima a aprecia o valoare f[r[


a o m[sura sau calcula exact.
Estim[m =i m[sur[m
1 Nume=te creioanele ]n ordinea cresc[toare
a lungimilor, ]n baza estim[rii.
M[soar[ =i verific[ dac[ ai estimat corect.

2 C]te zile au r[mas p]n[ la cea mai apropiat[ vacan\[? Estimeaz[, apoi
num[r[ folosind calendarul anului curent.

3 Estimeaz[ masa ghiozdanului t[u (cu rechizite =colare). C]nt[re=te-l


folosind c]ntarul cu arc. Se respect[ norma de 3 kg?
Ce obiecte de prisos ai ]n ghiozdan?

4 Afl[ capacitatea urcioru-


lui din imagini, =tiind c[ 3 1
masa unui litru de ap[ kg kg
este de 1 kg.

42
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Dintr-o fr]nghie cu lungi- 2 Ra\ia zilnic[ a elefantului de la zoo
mea de 1 m s-a t[iat o include: 20 kg de f]n, 70 kg de fructe
bucat[ de 40 cm, apoi =i legume, 9 kg de p]ine =i un pachet
] nc[ o bucat[ de 25 cm. cu zah[r. Masa total[ a acestor pro-
Ce lungime are bucata duse este de 100 kg. C]te kilograme
r[mas[? de zah[r consum[ zilnic elefantul?

3 Creeaz[ =i rezolv[ probleme cu dou[ opera\ii.

a) b) c) i
e=t
Pov

12 kg cu 12 kg cu 15 l mai 5l 50 lei cu 14 lei


mai grea ]nc[p[tor mai ieftin

4U
Un automobil a pornit la drum cu rezervorul plin. }n drum, automobilul
a consumat 54 l de benzin[. }n rezervor a r[mas cu 28 l mai pu\in[
benzin[ dec]t a fost consumat[. Afl[ capacitatea rezervorului.

5 Crea\i =i rezolva\i o problem[ dup[ schema dat[.

?m 15 m 25 m 20 m 15 m
100 m

EXERCI\II CIRCULArE
100 3 30 30 66 4
?
?

97 60 7 47 40 14
?
?

73 2 22 ? 67 27 7

43
Cine seam[n[ culege

1 42 25 8 62 32 16 46 37 27
41 27 13 54 28 14 61 19 31
63
2 Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile, pornind
de la descompunerea dat[ a num[rului 63. 46 17
Descompune ]n mod analog numerele 50 35 53 =i scrie exerci\ii
asem[n[toare.

3 Formuleaz[ oral probleme dup[ tabele. Completeaz[ tabelele.


Ro=ii Galbene Total Erau Au plecat Au r[mas
58 9 ? 32 7 ?
? 64 100 ? 35 19
17 ? 92 100 ? 81
Nume=te cu termeni matematici num[rul necunoscut din fiecare
problem[.

4 Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare coloan[?


16 8 45 55 63 17 100 3
24 8 45 40 70 17 100 13
32 8 45 25 77 17 100 23
Scrie\i ]n fiecare coloan[ ]nc[ un exerci\iu potrivit.
5 Rezolv[ problemele cu plan.
a) Un electrician avea o bu- b) Ana a cump[rat 2 c[r\i la pre\ul
cat[ de cablu cu lungimea de 35 lei =i 28 lei. Ion a cump[rat un
de 70 cm. A t[iat din ea mai dic\ ionar la pre\ul de 80 lei. A cui cum-
]nt]i o bucat[ de 46 cm, apoi p[r[tur[ este mai scump[ =i cu c]t?
]nc[ o bucat[ de 15 cm. Ce Cu ce bancnote a putut fiecare s[
lungime are bucata r[mas[? achite cump[r[tura?

6 Corecta\i enun\urile propuse de N[t[flea\[ =i rezolva\i problemele


ob\ inute.
Eu c]nt[resc 34 kg, cu 15 kg mai pu\in dec]t fratele
meu mai mic, Prichindel. C]t c]nt[rim noi la un loc?
O ma=inu\[, o minge =i un avion cost[ ]n total 50 lei.
Care este pre\ul mingii, dac[ ma=inu\a cost[ 17 lei?

44
VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) Calculeaz[, apoi verific[ efectu]nd proba prin opera\ia invers[.


43 51
29 37

2) Afl[ num[rul:
a) cu 6 mai mare dec]t 18; a) cu 8 mai mic dec]t 26;
b) egal cu suma numerelor b) egal cu diferen\a numerelor
76 =i 4. 70 =i 6.

3) Care panglic[ este mai lung[ =i cu c]t?

... 65 cm ... 40 cm
... 50 cm ... 54 cm

4) Completeaz[ cu num[rul potrivit.

10, 17, 24, , 38. 70, 61, 52, , 34.

5) Rezolv[ problema cu justific[ri.


}n pom erau 100 de gutui. C]te }n co= erau 54 de mere =i 36 de
au r[mas dup[ ce Ion a cules pere. C]te fructe s-au luat, dac[
35, iar Ana a cules 26 de gu- au r[mas 27 de fructe?
tui?

PROBLEME DISTRACTIVE
1. L[bu= =i T[rcu= au 12 crenvur=ti. }n timp ce L[bu= m[n]nc[
doi crenvur=ti, T[rcu= m[n]nc[ numai unul. C]\i crenvur=ti va
reu=i s[ m[n]nce fiecare?

2. Pe care cifre au c[zut 8 0


pete de cerneal[? 6 2
54 95 8 3 10
1 1
47 81 19

45
Modulul 3
}nmul\im cu h[rnicie, ]mp[r\im cu d[rnicie
Opera\ia de ]nmul\ire

Observ[m =i descoperim
C]te l[bu\e au ]n total?

666? ? ... ?
de 3 ori c]te 6 de 4 ori c]te de ... ori c]te
Cum s]nt termenii fiec[reia dintre aceste sume?
Re \ i ne\ i !
Sumele de termeni egali pot fi scrise =i citite mai scurt:
2222226 2
6 ori 2
de 6 ori c]te 2 6 ]nmul\it cu 2
Adunarea repetat[ de termeni egali se nume=te ]nmul\ire.

Aplic[m =i explic[m
1 Calcula\i. Scrie\i sumele de termeni egali prin ]nmul\ire.
a) 2 2 b) 4 4 4 c) 10 10 10 10
33 5555 111111
2 Efectua\i prin adunare repetat[: 4 3; 2 9; 5 2; 6 4; 7 10.
3 Descrie\i zborul fiec[rei insecte prin adunare =i prin ]nmul\ire.
0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

4 Descoperi\i: a) num[rul ascuns b) semnul ascuns (<, , >)


7777 7 222 22
8883 444 54
26 48 8888
4 9 57 7777

46
46
Componentele opera\iei de ]nmul\ire

rezolv[m =i coment[m
Pe fiecare plic s]nt 2 timbre. 1 plic 2 timbre
C]te timbre s]nt ]n total pe 3 plicuri? 3 plicuri ? timbre

Rezolvare:
prin adunare prin ]nmul\ire
222 (t.) (t.)
de ori c]te
R[spuns: }n total s]nt timbre.

3 2 6 Re \ i ne\ i !
FACTOR FACTOR PRODUS

3 arat[ de c]te ori de 3 ori


se adun[ 2 . 2 2 2 6

C onsolid[m =i dezvolt[m
1 Efectueaz[ toate opera\iile aritmetice ]nv[\ate, cu numerele:
a) 5 =i 2; b) 3 =i 4; c) 5 =i 10; d) 2 =i 100.
Cite=te ]n diferite moduri exerci\iile scrise.

2 Rezolv[ prin ]nmul\ire. Calculeaz[ prin adunare.


a) Un plic cost[ 3 lei. C]t cost[ 4 plicuri?
b) Fiecare ziar Alunelul are 4 pagini. C]te pagini au ]n total 5 ziare?
c) Alina a brodat pe fiecare batist[ 2 flori. C]te flori s]nt pe 3 batiste?
d) }n fiecare zi Dan cite=te 5 pagini. C]te pagini cite=te ]ntr-o s[pt[-
m]n[?
Creeaz[ =i rezolv[ probleme asem[n[toare dup[ desene.

10
lei

47
Ordinea factorilor la ]nmul\ire

Calcul[m =i compar[m
C]te vi=ine s]nt
pe fiecare ram?
3 4 ... 4 3 ...

Calcula\i prin adunare repetat[. Compara\i produsele.


2 3; 3 2; 5 2; 2 5; 3 6; 6 3.

Dac[ schimb[m ordinea factorilor, A \i observat


produsul nu se schimb[.
abba ?
Ce opera\ie aritmetic[ se bucur[ de o proprietate asem[n[toare?

rezolv[m =i coment[m
1 Ce num[r este ascuns?
733 5 45 6 66
96 9 888 42222
35 3 779 3 10 10 10
2 Reprezenta\i fiecare dintre numerele 12; 16; 20 ca sum[ de:
a) 2 termeni egali; b) 4 termeni egali.
Scrie\i pentru fiecare caz dou[ ]nmul\iri corespunz[toare.
3 Pentru hrana maimu\elor, la circ s-au adus 8 cutii a c]te 10 kg de
banane. C]te kilograme de banane s-au adus ]n total?
Modifica\i datele problemei, astfel ]nc]t ]n exerci\iul de rezol-
vare s[ se schimbe ordinea factorilor. Ce r[spuns ve\i ob\ine?

C
o Cine plaseaz[ mai repede la locul ]nt]lnirii broscu\elor?
n
c
u 0 1 2 3 4 5
r
s
48
}nmul\irea cu 1, cu 0

Observ[m =i aplic[m
C]te mere s]nt ]n fiecare
imagine?
Rezolva\i prin ]nmul\ ire,
calcula\i prin adunare.
Calcula\i adun]nd repetat:
num[rul 1 num[rul 0
2 1; 1 5; 4 1; 1 6. 2 0; 0 6; 7 0; 10 0.

Dac[ un factor este 1, atunci A \i observat


produsul este egal cu cel[lalt factor.
?
a11aa
Dac[ un factor este 0, atunci =i produsul este egal cu 0.

a00a0

1 Completa\i tabelul. 2 G[si\i expresiile cu


Factor 7 1 8 10 0 6 valori numerice egale.
51 05 15
Factor 1 3 1 0 9 2
05 50 01
Produs 8 4 0 0
55 50 00
3 Descompune\i num[rul 6 ca sum[ de 2; 3; 6 termeni egali.
Scrie\i fiecare descompunere prin ]nmul\ire.

1) Calculeaz[ =i scrie prin:


a) ]nmul\ire b) adunare repetat[
8 8 8; 2 2 2 2 2. 2 7; 5 3.

2) Adev[rat sau fals? a) Numerele care se ]nmul\esc se numesc termeni.


b) Rezultatul ]nmul\irii se nume=te produs.
3) 3 0; 1 4; 5 5; 9 6 6 .
4) }n fiecare saco=[ s]nt 4 portocale. C]te portocale s]nt ]n 3 saco=e?

49
}nmul\irea cu 2

Observ[m =i calcul[m 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Aminti\i-v[: 02
12
Calcula\i =i continua\i:

22 224

3 2 2 2 2 6

42 222 28

52 2

10 2
Schimba\i ordinea factorilor =i scrie\i ]nmul\irile ob\inute ]n coloni\[:
20 ; 21 ; 22 ; 23 ; ...; 2 10 .

Consolid[m =i dezvolt[m
1 Observ[ salturile iepura=ului. Scrie ]nmul\irile ]n care se ob\in nume-
rele colorate.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 a) C]t cost[ 2 caiete la pre\ul de 5 lei?


b) C]\i elevi s]nt ]n clas[, dac[ ei s]nt a=eza\i c]te 2 ]n 8 b[nci?
c) Pe mas[ erau 6 farfurii cu c]te 2 tartine. C]te tartine au m]ncat
copiii, dac[ au r[mas 5?
Modifica\i una dintre datele fiec[rei probleme, astfel ]nc]t
r[spunsul s[ fie un num[r: cu 2 mai mic; cu 2 mai mare.
3 a) 5 2 15 20 2 10 b) 2 8 2 < 18
27 12 2 20 2 16 2 > 12
32 6 1 12 2 4 6<2

50
Probleme de m[rire a unui num[r de c]teva ori

Observ[m =i descoperim
Acu=or are 4 mere, iar Ghimpu- Ri\a are 4 ciuperci, iar Relu are
=or are cu 2 mai multe. C]te me- de 2 ori mai multe. C]te ciuperci
re are Ghimpu=or? are Relu?

Tot at]t =i ]nc[ 2 De 2 ori c]te 4

4 2 2 4

Compara\i problemele. Ce observa\i?

Dac[ ]nmul\im un num[r cu 2, ob\inem un num[r


de 2 ori mai mare, numit dublul acestui num[r.
Re \ i ne\ i !

Consolid[m =i dezvolt[m
1 a 2 6 8 0 10
Dublul lui a 2 6 8 10

2 a) Ana are 6 pixuri =i de 2 ori mai multe creioane. C]te creioane are
Ana?
Modific[ astfel condi\ia, ]nc]t problema s[ se rezolve prin adunare.
b) Agenda cost[ 8 lei, iar penarul este de 2 ori mai scump. Afl[ pre\ul
penarului.
Modific[ astfel ]ntrebarea, ]nc]t problema s[ se rezolve prin dou[
opera\ii.

}n ograda lui Gigel animale fel de fel:


3 coco=i, 8 g[inu=e, 2 vaci =i 1 vi\el,
10 ra\e, 9 curci, 1 motan =i 1 c[\el,
6 g]=te, 2 capre, 1 m[gar =i 1 purcel.
C]te animale s]nt ]n ograd[? C]te picioare au ]n total?

51
}nmul\irea cu 3

Observ[m =i calcul[m 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Aminti\i-v[: 03
13
23
Calcula\i =i continua\i:

33 333

43 333 3

53 3

10 3
Schimba\i ordinea factorilor =i scrie\i ]nmul\irile ob\inute ]n coloni\[:
30 ; 31 ; 32 ; 33 ; ...; 3 10 .

Re \ i ne\ i !
Dac[ ]nmul\im un num[r cu 3, ob\inem un num[r
de 3 ori mai mare, numit triplul acestui num[r.

Aplic[m =i explic[m
1 18 1 26 33 3 2 Cine poate citi
ultima expresie
34 63 43 1 12 ] n cele mai mul-
23 61 92 3 6 te moduri?

2 Descrie\i imaginea folosind expresii diferite:


a) c]te 3; b) de 3 ori mai multe; c) triplu.

3 a) Care este triplul num[rului 9? b) Ce num[r are triplul egal cu 9?


Adresa\i colegilor ]ntreb[ri asem[n[toare.

52
Consolid[m =i dezvolt[m
1 3 15 3 21 3 0 3 <3
3 9 3 24 33 3 > 27

2
0 1 2 3 4 5 6 7
Scrie ]nmul\irile ce corespund cu: a) 4; 5; 7 salturi ale broscu\ei;
b) oprirea broscu\ei la num[rul 9; 18; 24.
3 Completeaz[ condi\ia, formuleaz[ ]ntrebarea =i rezolv[ problema.
Capra a adus pentru fiecare dintre cei 3 iezi c]te .
4 Se dau numerele 8; 6; 3; 7; 2. Dubleaz[, apoi tripleaz[ fiecare num[r.
S
Ce este mai mare: dublul sau triplul unui num[r? Cu c]t?

5 Formuleaz[ o ]ntrebare potrivit[ =i rezolv[ problema.


Nuf-Nuf are 2 mere, iar Nif-Nif are de 3 ori mai multe.
Naf-Naf are tot at]tea mere c]te au fra\ii s[i la un loc.

6 a) 2 6 3 b) 261 c) 5 3 < 3<73


92 3 3 02 83>3 >63

7P
Pe lac s]nt 3 ra\e s[lbatice, 8 Dan
D are de rezolvat 4 coloane
ffiecare cu c]te 7 r[\u=te. C]te a c]te 3 exerci\ii. El a rezolvat
p[s[ri s]nt ]n total? 8 exerci\ii. C]te i-au r[mas?
C]te mai trebuie s[ vin[ G[se=te alte posibilit[\i de a
pentru ca s[ fie ]n total 30 de aranja exerci\iile lui Dan ]n co-
p[s[ri? loane.
9 Ma=inu\a cost[ 10 lei, iar mingea este cu 2 lei mai ieftin[. P[pu=a
este de 3 ori mai scump[ dec]t mingea. Afl[ pre\ul p[pu=ii.
C]t cost[ juc[riile la un loc?
Cu c]t este mai ieftin[ ma=inu\a dec]t p[pu=a?

3 2 3
3 4 5
3
? ? ?
3 3

53
}nmul\irea cu 4

Observ[m =i calcul[m 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Aminti\i-v[ =i scrie\i ]n coloni\[ produsele cu al doilea factor 4, pe


care le-a\i ]nv[\at anterior.

Calcula\i =i continua\i:

44 444 4

54 4

10 4

Schimba\i ordinea factorilor =i scrie\i ]nmul\irile ob\inute ]n coloni\[:


40 ; 41 ; 42 ; 43 ; ...; 4 10 .

Aplic[m =i explic[m
1 4 28 4 24 20 4 44
4 16 4 36 12 4 04

2 Descrie\i imaginea folosind expresiile:


a) c]te 4; d) dublu;
b) de 4 ori mai mul\i; e) triplu.
c) cu 4 mai pu\ini;

54
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Efectueaz[ =i compar[ (<, , >).
34 26 63 44 47 39 84 30 2
45 28 94 10 3 40 21 20 4 44

2 LLa competi\ia de canotaj concu- 3 La cercul de =ah s-au ]nscris


reaz[ 8 echipe a c]te 4 v]sla=i. 4 fete =i de 3 ori mai mul\i b[ie\i.
C]\i concuren\i s]nt ]n total? C]\i copii s-au ]nscris la cerc?
B[ie\i s]nt 12. C]te fete s]nt? Cu c]\i mai mul\i b[ie\i s-au
] nscris dec]t fete?
4 Rezolv[ problemele cu justific[ri.
a) Costel a f[cut 6 flot[ri, iar Tu- b) Pe un teren forestier s-au
dor de 4 ori mai multe. Tata a plantat 9 pini =i 4 r]nduri a c]te
f[cut tot at]tea flot[ri c]t b[ie\ii la 7 brazi. C]\i copaci s-au plantat
un loc. C]te flot[ri a f[cut tata? ]n total?

5 Completeaz[ tabelele.

Factor 4 7 9 Num[rul 4 3

Factor 8 8 Dublul 2

Produs 28 24 36 Triplul 0

6 M[re=te cu 4 dublul num[rului 4. M[re=te de 4 ori triplul num[rului 3.

76 38 342 428 3 92
5 10 2 82 4 470 4 2 2

8 LLa festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, sportivii din


selec\ ionata \[rii noastre au format 7 r]nduri a c]te 4 persoane =i
4 r] nduri a c]te 3 persoane. }n fa\[ mergea un sportiv cu tricolorul.
C]\i sportivi erau ]n total?

?
? ? ? ?
8
4 32 100
2 12

55
}nmul\irea cu 5

Observ[m =i calcul[m 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Aminti\i-v[ =i scrie\i ]n coloni\[ produsele cu al doilea factor 5,


pe care le-a\i ]nv[\at anterior.

Calcula\i =i continua\i:

55 5555 5

65 5

10 5

Schimba\i ordinea factorilor =i scrie\i ]nmul\irile ob\inute ]n coloni\[:


50 ; 51 ; 52 ; 53 ; ...; 5 10 .

Aplic[m =i explic[m
1 Calcula\i produsele, apoi ordona\i-le cresc[tor.
7 5; 4 6; 5 1; 9 2; 8 5; 5 4; 0 5; 5 10; 7 3.

Cantitatea Pre\ul Costul

2 Crea\i =i rezolva\i
4 5 lei ? lei
probleme dup[ tabel. 5 7 lei ? lei
9 5 lei ? lei

3 5 6 35 15 45 45 2 10 35
75 40 20 35 5 5 10 30
59 45 50 58 5 50 25 45

5 Descompune\i fiecare dintre numerele 15 30 40 45 cu ajuto-


rul: a) monedelor; b) bancnotelor. G[si\i mai multe posibilit[\i.
Scrie\i descompunerile folosind opera\iile aritmetice ]nv[\ate.

56
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Calculeaz[ suma, produsul =i diferen\a numerelor:
6 =i 5; 5 =i 5; 8 =i 4; 10 =i 3; 9 =i 5.

2 LLaura are . Ce moned[ are fiecare b[iat?

Valoarea monedei mele Valoarea monedei mele


este de 5 ori mai mare este cu 5 bani mai mare
Dan dec]t cea a Laurei. dec]t cea a Laurei. Marin

Descrie\i situa\ii asem[n[toare folosind alte monede =i bancnote.


3 Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ scheme.
a) 1 ... 6 lei b) Ana ... 3
?
5 ... ? lei Dina ... ? , de 5 ori mai multe

4 Rezolv[ problemele cu plan.


a) }n autobuz erau 18 pasageri. La sta\ie au urcat c]\iva pasageri =i
s-au a=ezat c]te 2 pe 5 banchete. C]\i pasageri s]nt acum ]n autobuz?
b) Alpini=tii au cobor]t de pe v]rful unui munte timp de 8 ore. Urcarea
a durat de 2 ori mai mult. C]t a durat tot mar=ul alpin?
c) Purcelul c]nt[re=te 5 kg, iar m]nzul este de 9 ori mai greu. Cu c]te
kilograme este mai u=or purcelul dec]t m]nzul?
5 Descoper[ regula =i comple- 6 Creeaz[ un =ir de 4 numere, por-
teaz[ =irul: nind de la 1, dup[ regula: fieca-
a) 40, 36, 32, , , ; re num[r, ]ncep]nd cu al doilea, se
ob\ ine din num[rul precedent prin:
b) , , 10, 15, 20, ; a) dublare; c) m[rire cu 5;
c) , 45, , 35, , 25. b) triplare; d) m[rire de 5 ori.

1) Afl[ produsul numerelor: 3) Rezolv[ problema


1 =i 5; 5 =i 0; 5 =i 5; 5 =i 9. cu justific[ri.
2) a) Dubleaz[ numerele 7; 9; 10; 6. C]\i copii s]nt pe stadion,
b) Tripleaz[ numerele 8; 4; 7; 9. dac[ fete s]nt 8, iar b[ie\i
c) M[re=te de 4 ori numerele 6; 9; 8; 7. s] nt de 5 ori mai mul\i?

57
M[rimi =i m[sur[ri

Ne amintim
1 Realiza\i coresponden\a. Numi\i instrumentele de m[surat potrivite.
lungimea masa capacitatea valoarea timpul

l kg leu ban cm m min. h zi s[p. lun[ an

2C
Corecta\i afirma\iile lui N[t[flea\[.
G[leata mea are capacitatea de 8 kg, ad]ncimea de 5 l,
masa de 20 cm.
Ceasul meu arat[ ziua de joi, data de 30 februarie.
Pe calendar este ora 28 =i 9 minute, iar afar[ este ziu[.

Rezolv[m =i coment[m
1 a) Ma=inu\a cost[ 9 lei. P[pu=a cost[ c]t 3 ma=inu\e.
Ce afl[m calcul]nd 3 9 lei lei?
b) Capacitatea c[nii este de 1 l. Urciorul se umple cu 5 c[ni cu ap[.
Ce afl[m calcul]nd 5 1 l l?
c) Lungimea pixului este de 10 cm. Lungimea b[ncii se m[soar[ cu
10 pixuri aranjate cap la cap. Ce afl[m calcul]nd 10 10 cm cm?
2C
Ce lungime are fiecare panglic[?

10 cm 5 cm 2 cm
3 Pe talerul st]ng al c]ntarului s-a pus o cutie cu masa de 20 kg. Pe ta-
lerul drept s-au pus: a) 3 saco=e a c]te 6 kg; b) 3 saco=e a c]te 7 kg.
Care taler se va afla mai jos ]n fiecare caz?
Cum poate fi echilibrat c]ntarul ]n fiecare caz?

4 FFormula\i ]ntreb[ri potrivite =i rezolva\i problemele. Preciza\i m[ri-


mea vizat[ ]n fiecare problem[.
a) Clo=ca =ade pe ou[ timp de 3 s[pt[m]ni.
b) Albi\a c]nt[re=te 50 kg. Ea a adus pe lume 2 miei, fiecare de 3 kg.
c) Florica d[ de 2 ori pe zi c]te o c[ldare de 6 l de lapte. Joiana d[
zilnic 8 l de lapte.

58
}nmul\irea mai multor numere

Observ[m =i descoperim
C]te petale au ]n total florile
din imagine?
2 vaze cu c]te 3 flori av]nd 5 petale fiecare
2 3 5
Calcula\i, asociind factorii ]n toate modurile posibile.
Compara\i produsele ob\inute.
23 5 2 35 25 3

A \i observat
Oricum am asocia 3 factori, produsul r[m]ne acela=i.
Care opera\ie aritmetic[ se bucur[ de o proprietate
?
asem[n[toare?

Aplic[m =i explic[m
1 Calcula\i ]n mod convenabil.
442 343 30 40 25 37 21 9
524 422 15 8 5 46 18 14
2A
Afla\i produsele: 8 5 0; 9 0 4; 1 3 1; 5 7 0 1.

3 Formula\i ]ntreb[ri potrivite =i rezolva\i problemele.


a) La 3 mese s-au servit c]te 4 farfurii cu c]te 2 pateuri.
b) Elevii stau c]te 2 ]n b[nci. B[ncile s]nt aranjate c]te 5 ]n 3 r]nduri.
c) La fiecare dintre cele 5 etaje ale unui bloc s]nt c]te 4 apartamente
cu c]te 2 camere.
4 Descoperi\i factorul ascuns.
64 2 3 282 2 33 95
83 4 2 923 2 2 554
62 32 65 52 3339

5 Reprezenta\i fiecare dintre numerele 18; 24; 36; 40 ca:


a) produs de 3 factori; b) sum[ de 3 termeni; c) diferen\[ a 2 numere.

59
Probleme de m[surare, cu ]nmul\iri

1 Lungimea pixului se cuprinde de 3 ori ] n


lungimea tulpinii trandafirului. Lungimea
radierei se cuprinde de 2 ori ]n lungimea
4 cm
pixului. Radiera are lungimea de 4 cm.
Ce lungime are tulpina trandafirului?
2A
Ascu\itoarea are lungimea de 4 cm, iar pixul
este de 4 ori mai lung. Lungimea albumului
m[soar[ c]t 2 pixuri.
Afl[ lungimea albumului.
3C
Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ asem[n[toare, observ]nd imaginile.

2
kg

4C
Capacitatea unui borcan este de 2 litri. }n bidon ]ncape tot at]ta ap[
c]t ]n 4 borcane.
Crati\a este de ori mai ]nc[p[toare dec]t borcanul.
Completeaz[ cu un num[r potrivit, astfel ]nc]t cel mai ]nc[p[tor vas s[
fie: a) crati\a; b) bidonul.

5 }}n pod s]nt un sac, o lad[ =i o cutie pline cu nuci.


Cutia c]nt[re=te 5 kg. Lada este de 4 ori mai grea dec]t cutia. Afl[
masa l[zii.
Sacul c]nt[re=te c]t 2 l[zi. Afl[ masa sacului.

6 Cantitatea Pre\ul Costul


3 9 lei ? lei
Cu ce bancnote
7 4 lei ? lei pot fi achitate
cump[r[turile?
4 8 lei ? lei

7 4 8 12

5 25 35
15

60
Cine seam[n[ culege

1 M[re=te fiecare dintre numerele impare de o cifr[: a) de 3 ori; b) cu 3.

2 Calculeaz[. Efectueaz[ proba prin opera\ia invers[.


25 41 24 80 49 50
37 25 46 43 31 18

3 Completeaz[ tabelele.
Factor 9 4 3 8 a 5 7 9
Factor 5 7 6 3 Dublul lui a 0
Produs 8 0 Triplul lui a 3

4 C
Calculeaz[ ]n mod convenabil.
a) 3 5 3 b) 6 2 2 c) 3 4 2 d) 1 8 5
244 234 255 390
e) 45 5 39 f) 38 28 7 g) 36 24 14
24 48 16 89 4 83 56 47 36

5 Compar[ f[r[ s[ calculezi.


a) 28 56 56 28 b) 84 37 94 37 c) 5 17 17 5
28 56 56 28 84 37 84 47 5 17 9 17
28 56 58 16 84 37 74 27 5 17 17 3

6 a) Ana a cump[rat 5 caiete la b) Dan a cump[rat 4 pixuri la pre-


pre\ul de 2 lei. \ ul de 3 lei =i a primit 38 lei rest.
Ce rest a primit din ? Cu ce bancnot[ a achitat cump[-
r[tura?
Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare.

7 }}n parc s]nt 3 carusele cu c]te 4 ma=inu\e. Fiecare ma=inu\[ are 2 lo-
curi. C]\i copii vor ocupa toate locurile ]n carusele?

8 LLungimea creionului este 10 cm. 9C


Capacitatea urciorului este
Creionul ]ncape de 2 ori de-a lun- de 2 litri. }n crati\[ ]ncape
gul riglei. Ce lungime are rigla? de 2 ori mai mult[ ap[ dec]t
Rigla ]ncape de 4 ori de-a lun- ]n urcior. }n c[ldare ]ncape
gul mesei. Ce lungime are masa? tot at]ta ap[ c]t ]n 3 crati\e.
Afl[ capacitatea c[ld[rii.

61
10 D
Descoper[ factorul ascuns.
293 4<4 4258
46 8 3 > 25 334 4
577 5 > 45 5424
11 Un p[s[rar are 3 colivii cu c]te 12 P
Pe malul lacului cresc 100 de
5 canari =i 2 colivii cu c]te 6 pa- arbori: s[lcii, ar\ari =i plopi.
pagali. C]te p[s[ri are ]n total? Plopi s]nt 5, iar ar\ari s]nt de
De care p[s[ri s]nt mai mul- 8 ori mai mul\i. C]te s[lcii
te? Cu c]t? s] nt?
13 D
Descoper[ regula =i completeaz[ =irul:
a) 12, 17, 22, , , ; c) , 5, 10, 15;
b) 83, 74, 65, , , ; d) , 3, 9, 27.
14 S
Seara, ]n parcul Aventura s-au aprins:
25 de becuri ro=ii =i cu 15 mai multe becuri albastre;
25 de becuri galbene, cu 15 mai multe dec]t becuri verzi.
Ce afla\i calcul]nd: 25 15; 25 15; 2 25?
C]te becuri s-au aprins ]n total?
15 23
80
77 5 85

16 Probleme despre bijuterii


a) La magazinul Aureola s]nt puse ]n v]nzare 80 de inele. 44 de
inele s]nt de aur, iar restul s]nt de argint. De care inele s]nt mai
pu\ ine =i cu c]t?
b) Un bijutier avea 80 de perle albe =i 14 perle negre. El a confec\ io-
nat 9 bro=e cu c]te 5 perle. C]te perle i-au r[mas?
c) Irina a confec\ionat 5 br[\[ri cu c]te 7 scoici =i i-au mai r[mas
23 de scoici mici =i 12 scoici mari. C]te scoici avea Irina la ]nceput?
C
o Cine completeaz[ mai repede cu semnele care lipsesc?
n
c 2 2 26 3 3 3 3 4 1 00
u 2 2 28 3 3 3 27 4 1 04
r

s
62
VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) Afl[ produsul numerelor:

4 =i 7; 5 =i 6. 8 =i 3; 2 =i 9.

2) Asociaz[ convenabil factorii =i calculeaz[:

3 5 2; 2 3 4; 1 0 8. 4 5 2; 3 3 4; 7 1 0.

3) Formuleaz[ ]ntrebarea, astfel ]nc]t problema s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolv[ problema ob\inut[ cu justific[ri.
Alina are 8 ilustrate, iar Radu Sorin are o cutie cu 6 creioane,
are de 3 ori mai multe. iar Irina are 4 cutii de acela=i fel.

4) }nlocuie=te cu un cuv]nt, iar cu un num[r corespunz[tor.

a) lui L[bu= constituie triplul a) bidonului constituie triplul


a 9 kg, adic[ kg. a 7 l, adic[ l.
b) creionului constituie du- b) pixului constituie dublul a
blul a 4 cm, adic[ cm. 5 cm, adic[ cm.

PROBLEME DISTRACTIVE
1. Miriapodul are 40 de picioru=e. }ntr-o zi frigu-
roas[ el a ]nc[l\at 3 perechi de cizme, 8 pe-
rechi de ghete =i c]teva perechi de p]sle. C]te
picioru=e a ]nc[l\at miriapodul ]n p]sle?
2. Fana-Co\ofana adun[ tot felul de obiecte str[lucitoare. }n
cuibul ei s]nt 4 cioburi de oglind[ =i de 4 ori mai multe mo-
nede. Monede s]nt cu 4 mai multe dec]t foi\e de staniol. C]te
obiecte str[lucitoare a adunat ]n total Fana-Co\ofana?

3. 3 fra\i balauri au c]te 3 capete. La culcare, ei pun sub


fiecare cap c]te 3 perne. C]te perne le trebuie ]n total?

63
Opera\ia de ]mp[r\ire

Observ[m =i descoperim
Ana a preparat pr[jituri. Ea ]mparte c]te 4 vi=ine conservate pe fie-
care pr[jitur[. Pentru c]te pr[jituri ]i ajung 12 vi=ine?
12 4 8 (vi=ine)

8 4 4 (vi=ine)

4 4 0 (vi=ine)

R[spuns: pr[jituri.
Completa\i explica\ia Anei cu numerele corespunz[toare.
Am luat din vi=ine de ori c]te vi=ine, p]n[ c]nd
vi=inele s-au terminat.

Sc[derea repetat[ p]n[ la restul 0


poate fi scris[ mai scurt, folosind
Re \ i ne\ i !
opera\ia de ]mp[r\ire.

12 4 4 4 0 sau 12 : 4 3
DE}MP{R|IT }MP{R|ITOR C}T
de 3 ori

Aplic[m =i explic[m
1 Sc[de\i repetat p]n[ la restul 0:
a) 6 din 18; b) 5 din 20; c) 8 din 24; d) 10 din 50.
Scrie\i =i citi\i ]mp[r\irile corespunz[toare.

Model: a) 18 6 12; 12 6 6; 6 6 0.
18 6 6 6 0 sau 18 : 6 3
de 3 ori

2C
Calcula\i prin sc[dere repetat[ c]turile:
18 : 9; 21 : 7; 24 : 6; 20 : 4; 40 : 10; 20 : 2.

64
Consolid[m =i dezvolt[m
1 }nscena\i =i explica\i.
Mo= Tudose ]mparte ]n mod egal 8 covrigi celor 2 nepo\i.
Cum procedeaz[ mo=ul? C]\i covrigi prime=te fiecare nepot?

Scrie\i rezolvarea prin sc[deri repetate, apoi prin ]mp[r\ire. Denumi\i


componentele opera\iei de ]mp[r\ire =i explica\i ce arat[ fiecare.
2O
Observ[ salturile fiec[rei veveri\e p]n[ la scorbur[.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Scrie sc[derile repetate =i ]mp[r\irile corespunz[toare.

3 Afl[ prin sc[dere repetat[ de c]te ori:


a) 30 ]l cuprinde pe 5; pe 6; pe 10; b) 3 se cuprinde ]n 9; 12; 15.
4 Rezolv[ prin sc[dere repetat[, apoi scrie rezolvarea prin ]mp[r\ire.
a) Fiecare banchet[ din salo- b) Cei 7 pitici au g[sit o comoar[
nul avionului are 3 locuri. C] te cu 14 pietre nestemate. Ei ]mpart
banchete va ocupa o echip[ nestematele ]n mod egal. C]te pri-
de 12 sportivi? me=te fiecare?

Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare:


a) despre 16 copii a=eza\i c]te 2 ]n b[nci;
b) despre 10 mere ]mp[r\ite ]n mod egal la 2 copii;
c) aleg]nd numere potrivite =i o tematic[ preferat[.

65
Leg[tura dintre ]mp[r\ire =i ]nmul\ire

Observ[m =i descoperim
Fiecare iepura= vrea s[ ia c] te C]te mere va primi fiecare din cei
2 morcovi din co=. Pentru c]\i 3 purcei, dac[ ei ]mpart ]n mod
iepura=i vor ajunge 6 morcovi? egal 6 mere din co=?
1 iepura= ... 2 morcovi 1 purcel ... ? mere
? iepura=i ... 6 morcovi 3 purcei ... 6 mere

R E Z O LVA RE
RE REA

62220 6 3 3 0
6 : 2 3 6 : 3 2
D } C D } C

3 2 6 PROBA 2 3 6
C } D C } D

R { S PU
R{ PUNSUL

A \i observat
6:23
D } C
326
C } D }ntre care alte opera\ii aritmetice ?
6:32 236 exist[ o leg[tur[ asem[n[toare?

Aplic[m =i explic[m
1 Calcula\i =i comenta\i. Model: 16 : 2 8 pentru c[ 8 2 16.
a) 25 : 5 ; c) 21 : 3 ; D C C D
} }
b) 8 : 2 ; d) 32 : 4 .
2 a)
a 20 de c[ni au fost repartizate 3 Crea\i =i rezolva\i dou[ proble-
]n
] mod egal ]n 5 cutii. C]te c[ni me de ]mp[r\ire dup[ imagine.
s]nt ]n fiecare cutie?
b) Me=terul picteaz[ c]te 2 flori
pe fiecare urcior. C]te flori pic-
teaz[ pe 8 urcioare?

66
Cazuri speciale de ]mp[r\ire

C alcul[m =i descoperim
3 : 3 33
5 : 5 55 ! a:a1 !
4 : 1 14
8 : 1 18 ! a:1a !
0 : 2 20
0 : 6 60
! 0:a0 !
4 : 0 7: 0 3 : 0
Nu exist[ a=a un num[r natural care, fiind
! }mp[r\irea la 0
nu are sens.
!
]nmul\it cu 0, s[ dea un num[r diferit de 0!

Aplic[m =i explic[m
1 3 prieteni vor s[ ]mpart[ 3 mere ]n mod egal.
C]te mere prime=te fiecare prieten?
2 Pe
P un =irag s]nt 7 ciuperci. Ri\a m[n]nc[ zilnic c]te o ciuperc[. }n c]te
zile termin[ ciupercile?
3 3 iezi vor s[ ]mpart[ ]n mod egal
pl[cintele din co=. Ei ]nc[ nu =tiu
c[ lupul a golit co=ul. C]te pl[cinte
va m]nca fiecare ied?
4 Este adev[rat sau fals ceea ce afirm[ N[t[flea\[?
a) C]tul va fi egal cu 0, dac[: b) C]tul va fi egal cu 1, dac[: A
de]mp[r\itul este 0; ]mp[r\itorul este 1;
]mp[r\itorul este 0. de]mp[r\itul este egal cu F
]mp[r\ itorul.

j :5 :3 :2 6: 5
o
c 35 4 2 4: 0: 3

67
}mp[r\irea la 2

Observ[m =i calcul[m 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Aminti\i-v[: 0 2 0:2 2 :0
1 2 2:2 1 2 : 1
Folosi\i leg[tura dintre ]nmul\ire =i ]mp[r\ire:
2 4 4:2
2 6 6:2
2 8 8:2
2 10 10 : 2
2 12 12 : 2
2 14 14 : 2
2 16 16 : 2 Ce pute\i spune
2 18 18 : 2 despre numerele
2 20 20 : 2 care se ]mpart la 2?

Aplic[m =i explic[m
1 Ce ]mp[r\ire ilustreaz[ fiecare iepura=?

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 12
Ilustra\i asem[n[tor alte ]mp[r\iri la 2.

La ]mp[r\irea unui num[r la 2 se ob\ine un


Re \ i ne\ i !
num[r de 2 ori mai mic, numit jum[tatea acestui num[r.
Num[rul este de 2 ori mai mare dec]t jum[tatea sa.

2 Calcula\i. Citi\i ]n 7
2 2 :2 2
diferite moduri.

Ron\ =i Cron\ ]mpart fr[\e=te 4 mere, 6 nuci


tot ce li se nimere=te: =i-o pereche de papuci.
10 morcovi, 8 bostani, Ia socoate, fr[\ioare,
16 gologani, ce prime=te fiecare!

68
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Efectueaz[, folosind leg[tura cu ]nmul\irea.
18 : 2; 14 : 2; 20 : 2; 16 : 2; 2 : 2; 0 : 2.
2S
Scrie dou[ exerci\ii de ]nmul\ire =i dou[ de ]mp[r\ire cu numerele:
a) 2, 8, 16; b) 3, 6, 2; c) 14, 2, 7.
3 a) 2 caiete cost[ 8 lei. La ce pre\ se v]nd caietele?
C]t cost[ 5 caiete; 9 caiete; 10 caiete?
b) 7 ascu\itori cost[ 14 lei. Afl[ pre\ul ascu\itorilor.
C]te ascu\itori cost[ la un loc 10 lei; 16 lei; 18 lei?
4 }}n fa\a =colii cresc 18 copaci. Jum[tate s]nt stejari, iar restul s]nt pini.
C]\i pini s]nt?
Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ asem[n[toare.
A
5 Este adev[rat sau fals ceea ce afirm[ N[t[flea\[?
a) 2 se cuprinde ]n 12 de 6 ori; c) 6 este de 2 ori mai mic dec]t 8; F
b) 16 ]l cuprinde pe 2 de 7 ori; d) 5 este jum[tatea lui 10.

6 Mic=oreaz[ fiecare dintre numerele 12; 14; 18: a) de 2 ori; b) cu 2.

7 Reprezint[
R num[rul 8 ca: a) un produs de 2 factori; b) un c]t a 2 numere;
c) jum[tate a unui num[r.

8 a:29 a 24 51 a 87 100
b:62 13 b 25 40 b 22
9 Formula\i ]ntreb[ri potrivite =i rezolva\i problemele ob\inute.
Ri\a =i Relu ]=i ]mpart rezervele ]n mod egal:
a) Ri\a are 12 alune, iar Relu are de 2 ori mai pu\ine;
b) Relu are 4 ciuperci, jum[tate din c]te are Ri\a.

10 Completeaz[
C tabelul. 11 C
Ce semn este ascuns?
Num[rul 4 8 8 4 2
10 2 20
Jum[tatea 3 1 :
6 2 8
Dublul 20 0 2 1 1

69
Probleme de mic=orare a unui num[r de c]teva ori

Observ[m, rezolv[m =i modific[m

Pe arena circului
evolueaz[ 6 c[l[re\i
=i de 2 ori mai
pu\ini clovni.
C]\i clovni s]nt?

SCHEMA C[l[re\i ... 6


Clovni ... ?, de 2 ori mai pu\ini

6 : 2 (clovni)
R E Z O LVA R E A
D } C

2 6 (c[l[re\i)
VERIFICAREA
C } D

R{SPUNSUL S]nt clovni.


Modifica\i condi\ia, pentru ca problema s[ se rezolve prin:
a) ]nmul\ire; b) adunare; c) sc[dere.
Modifica\i ]ntrebarea, pentru ca problema s[ se rezolve prin dou[ ope-
ra\ii. Rezolva\i problema ob\inut[ cu plan.

C Ce este ascuns? Cine descoper[ mai repede?


o
n 14 18 5 7
mic=oreaz[
c 12 16 de 2 ori 4 6
u 6 4 1 0
r
s

70
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Se dau numerele 4; 2; 6; 8; 10.
a) M[re=te fiecare num[r: b) Mic=oreaz[ fiecare num[r:
de 2 ori; cu 2. de 2 ori; cu 2.
2 aa) Scrie 4 numere pare mai mici dec]t 20. Calculeaz[ jum[tatea
f c[rui num[r.
fie
b) Scrie 4 numere impare de o cifr[. Calculeaz[ dublul fiec[rui num[r.

3 Probleme din buc[t[rie


a) Tata a cur[\at 8 cartofi, iar Sorin b) Maria a f[cut 8 col\una=i, iar
a cur[\at de 2 ori mai pu\ ini. mama a f[cut de 2 ori mai mul\i.
C]\i cartofi a cur[\at Sorin? C]\ i col\una=i a f[cut mama?
Modific[ ]ntreb[rile, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[
opera\ii.
4 TTata =i Maria rezolvau integrame. Tata a completat 14 cuvinte, de
2 ori mai multe dec]t Maria. C]te cuvinte a completat Maria?
Creeaz[ =i rezolv[ probleme asem[n[toare despre activit[\ile din
zilele de odihn[ ]n familia ta.
5 Albumul cost[ 10 lei, caietul cost[ 8 lei, iar pixul 5 lei.
Este adev[rat sau fals ceea ce afirm[ N[t[flea\[? A
Albumul este de 2 ori mai scump dec]t caietul.
Pixul este de 2 ori mai ieftin dec]t albumul.
F

6 12 : 2 2 10 : 2 < :2 :2> :2
33 :2 :2<4:2 :2< :2
:262 :2>61 :2> 2

7 Crea\i =i rezolva\i probleme dup[:

?l
? kg
a) imagini 2 kg 6l
de 2 ori mai greu de 2 ori mai pu\in
? kg ? l
b) exerci\ii 10 cm : 2 cm 10 lei : 2 lei

71
}mp[r\irea la 3

Observ[m =i calcul[m 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

Aminti\i-v[: 03 0:3 3 :0
13 3:3 3 : 1
Folosi\i leg[tura dintre ]nmul\ire =i ]mp[r\ire:
3 6 6:3
3 9 9:3
3 12 12 : 3
3 15 15 : 3
3 18 18 : 3
3 21 21 : 3
3 24 24 : 3 Cum se formeaz[
3 27 27 : 3 =irul numerelor care
3 30 30 : 3 se ]mpart la 3?
Afla\i numerele necunoscute =i verifica\i: a : 3 7; b : 3 9; c : 3 6.

Aplic[m =i explic[m
1 Ce ]mp[r\ire ilustreaz[ fiecare veveri\[?

0 3 6 9 0 3 6 9

La ]mp[r\irea unui num[r la 3, se ob\ine e ne R


un num[r de 3 ori mai mic, numit treimea acestui num[r.
\i \i !
Num[rul este de 3 ori mai mare dec]t treimea sa.

2 Care dintre afirma\iile lui N[t[flea\[ s]nt false?


Corecta\i-le.
A
a) La mic=orarea de 3 ori a num[rului 6, ob\inem tot
at]t c]t la mic=orarea cu 2 a num[rului 5. F
b) O treime din 30 este egal[ cu jum[tatea lui 20.
c) Dac[ de]mp[r\itul =i ]mp[r\itorul s]nt egali cu 3,
atunci c]tul este 0.

72
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Scrie dou[ exerci\ii de ]nmul\ire =i dou[ de ]mp[r\ire cu numerele:
a) 2 3 6 ; b) 8 24 3 ; c) 3 7 21 .

2 15 copii v[ruiesc copacii din curtea =colii. O treime din to\i copiii s]nt
fete. C]te fete s]nt?
Modific[ una dintre datele problemei, astfel ]nc]t la r[spuns s[ se
ob\in[ cu o fat[ mai mult.

3 : 3 12 : 2 16 : 2 :3 :34:4 14 : 21 : 3
:3 33 25 :3 :33:1 : 2 12 : 3

4 O ilustrat[ de Pa=te cost[ 6 lei =i este:


a) de 3 ori mai ieftin[ dec]t un cozonac. Care este pre\ul cozonacului?
b) de 3 ori mai scump[ dec]t un balon. C]t cost[ balonul =i ilustrata
]n total?
5 G[se=te intrusul 18 : 2 24 : 3 61 03
]n fiecare coloan[. 27 : 3 16 : 2 60 0 :3
33 80 6:6 02
24 44 18 : 3 11
6 Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite =i rezolv[ problemele.
a) Pe un r[zor cresc 9 narcise =i 12 lalele. O treime din toate florile
au ]nflorit.
b) La o flor[rie erau 42 de romani\e. Cu 15 romani\e s-a f[cut buche-
tul unei mirese, iar celelalte romani\e s-au repartizat ]n mod egal ]n
3 buchete.

Alege r[spunsul corect.


1) 16 : 2 8 7 9 ; 21 : 3 6 7 9 .
2) Jum[tate din 18 constituie 6 9 8 .
O treime din 24 constituie 6 7 8 .
3) Pe teren s]nt 9 b[ie\i =i de 3 ori mai pu\ine fete.
Deci, s]nt 6 3 9 fete.

73
}mp[r\irea la 4 =i la 5

Observ[m =i calcul[m

40 36 32 4 0 50 45 40 5 0

Aminti\i-v[: 0:4 0:5


4:4 5:5
Folosi\i leg[tura dintre ]nmul\ire =i ]mp[r\ire:
4 8 8:4 5 10 10 : 5
4 12 12 : 4 5 15 15 : 5
4 16 16 : 4 5 20 20 : 5

4 40 40 : 4 5 50 50 : 5
Afla\i numerele necunoscute =i verifica\i.
a:46 b:48 c : 4 10
a:56 b:58 c : 5 10

La ]mp[r\irea unui num[r la 4, se ob\ine


un num[r de 4 ori mai mic, numit p[trimea
sau sfertul acestui num[r.
Re \ i ne\ i !
C re[m =i rezolv[m probleme
Mo\ata
Porumbaca Ro=cata

de 5 ori mai 20 un sfert


pu\ini pui de pui din

74
Calcul[m =i dezvolt[m
1 Mic=oreaz[ fiecare dintre numerele 10 35 50 5 :
a) cu 4; b) de 4 ori; c) cu 5; d) de 5 ori.
2C
Calculeaz[ sfertul, jum[tatea, dublul, triplul fiec[ruia dintre nume-
rele: 8 4.
3 Care numere, ]mp[r\ite la 4, dau c]tul cuprins ]ntre 5 =i 8?
Care numere, ]mp[r\ite la 5, dau c]tul de la 6 p]n[ la 9?
4O
Oile =i caprele de pe ima= au ]n total 40 de picioare. C]te capete au
]]n total?

5 15 5
: :4 : 5 16 : 4 : 4 35 : 5 40 : 5 :4
25 : 5 :4 : 5 24 : 4 36 : 4 :5 :5 4:4

6 Completa\i cu numere potrivite. G[si\i mai multe posibilit[\i.


:3 :4 :5 :2
7 PProbleme de la circ
a) }ntr-un spectacol evolueaz[ 28 de acroba\i =i de 4 ori mai pu\ini
dresori. Clovni s]nt cu 4 mai pu\ini dec]t dresori. C]\i clovni s]nt?
b) 40 de pisici dresate s-au repartizat, ]n mod egal, ]n 5 vagoane ale
trenu\ului. Pisicile din 3 vagoane s]nt ro=cate, iar celelalte s]nt negre.
C]te pisici ro=cate s]nt? C]te pisici negre s]nt?
c) Magicianul are 20 de iepura=i. C]te c]\i iepura=i poate ascunde, ]n
mod egal, ]n p[l[rii?
8 aa) Cu 20 lei, Dan a cump[rat 5 lalele.
Tot cu 20 lei, Ana a cump[rat c]teva agrafe la pre\ul de 5 lei.
T
Ce afla\i calcul]nd: 20 lei : 5 lei; 20 lei : 5 lei ?
b) Cu 24 lei, mama a cump[rat c]teva c[ni la pre\ul de 6 lei.
Tot cu 24 lei, bunica a cump[rat 6 pahare.
Ce afla\i calcul]nd: 24 lei : 6 lei; 24 lei : 6 lei ?

:4 4 4
20
5 5 :5

75
Probleme de comparare prin ]mp[r\ire

Observ[m =i descoperim
Irina are 5 flori, iar Ana are 15 flori. De c]te ori mai multe flori are Ana
dec]t Irina?
Irina 5 f.
CONDI|IA de ? ori }NTREBAREA
Ana 15 f.

Irina

Ana

REZOLVAREA Ana a ]mp[r\it florile sale c]te at]tea


c]te are Irina. 15 : 5
R{SPUNSUL Ana are de ori mai multe flori dec]t Irina.
Irina are de ori mai pu\ine flori dec]t Ana.

Aplic[m =i explic[m
1 Crea\i =i rezolva\i o problem[
asem[n[toare dup[ imagine.
Modifica\i ]ntrebarea,
pentru ca problema s[ se
rezolve prin sc[dere.

2A
Afla\i cu c]t =i de c]te ori un num[r este mai mare dec]t cel[lalt:
a) 12 =i 2; b) 3 =i 21; c) 32 =i 4; d) 5 =i 30.

De c]te
Cu c]t?
ori? :
:

76
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Calculeaz[, apoi afl[ cu c]t =i de c]te ori un rezultat este mai mic dec] t
cel[lalt.
a) 82 100 b) 25 55 30 c) 31 40 70
46 96 38 18 15 54 41 12
2C
Cu c]t? De c]te ori?
a) Agrafa cost[ 5 lei, iar =amponul cost[ 20 lei.
b) }n urcior ]ncap 3 l, iar ]n g[leat[ 12 l de ap[.
c) Curcanul c]nt[re=te 8 kg, iar g[ina 2 kg.
d) Acum, ]n[l\imea lui Costel este de 1 metru, iar la na=tere era
de 50 cm.
Precizeaz[ m[rimea vizat[ ]n fiecare caz.
3 Rezolv[ problemele cu justific[ri.
a) }n co= s]nt 20 de mere =i cu 18 b) }n curte s]nt 16 b[ie\i =i de
mai pu\ine pere. De c]te ori s]nt 4 ori mai pu\ine fete. Cu c]t s]nt
mai multe mere dec]t pere? mai pu\ ine fete dec]t b[ie\i?
4 C
Calculeaz[, apoi 50 3:3 18 : 2 1 27
observ[ cum se schimb[ 6:3 8:4 24 : 4 36 : 4
r[spunsurile ]n fiecare 20 : 5 12 : 3 9:3 15 : 5
coloan[. 12 : 2 40 : 5 0:2 11
Scrie ]n prima coloan[ ]nc[ un exerci\iu potrivit.

5 Cantitatea Pre\ul Costul Ce afla\i calcul]nd:


a) 4 2 ;
4 2 lei lei 4 : 2 ?
2 lei 12 lei b) 4 lei 2 lei lei;
4 lei : 2 lei ?
4 lei 24 lei
c) 24 lei 12 lei lei?

1) M[re=te num[rul 10: 3) Cu c]t este mai mare


a) cu 5; b) de 5 ori. 18 dec]t 6? De c]te ori?
2) Mic=oreaz[ num[rul 10: 4) De c]te ori este mai mic
a) cu 5; b) de 5 ori. 4 dec]t 32? Cu c]t?

77
Probele ]nmul\irii

Observ[m =i descoperim

3 2 6
}NMUL|IREA
F F P

2 3 6
PROBELE
}NMUL|IRII 6 : 2 3
P : F F
6 : 3 2

R ezolv[m =i coment[m
1 Calcula\i, apoi efectua\i probele: 6 4; 5 9; 8 3; 2 7.

2 Factor 6 4 Termen 6 4
Factor 3 5 Termen 3 5
Produs 36 30 Sum[ 36 30

3
3 4 5
15 32 45
3 4 5

82 3 1
8 3 18 1

4 Afla\i numerele necunoscute:


A
a 2 18; 4 b 32; c 3 21; 5 d 30.
Schimba\i semnul ]nmul\irii cu semnul adun[rii.
Rezolva\i =i comenta\i ]n mod potrivit.

5 Observa\i imaginea. Crea\i =i rezolva\i


probleme dup[ formule:
a) F P : F b) T S T

78
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Scrie exerci\iul prin care afli: a) de c]te ori este mai mic 5 dec] t 30;
b) cu c]t este mai mic 5 dec]t 30;
c) de c]te ori este mai mare 32 dec] t 4;
d) cu c]t este mai mare 32 dec]t 4.
2 Rezolv[ problemele cu plan.
a) Cu 40 lei au fost cump[rate caiete la pre\ul de 5 lei. 2 caiete s]nt
cu coperta verde, iar restul s]nt cu coperta albastr[. C]te caiete cu
coperta albastr[ s]nt?
b) 16 dintre cei 34 de elevi ai unei clase s]nt fete. B[ie\ii s-au ]mp[r\it
]n echipe c]te 3. Fiecare echip[ de b[ie\i a vopsit o banc[ din scuarul
de l]ng[ =coal[. C]te b[nci au vopsit b[ie\ii?
c) Doru are 9 ani, iar ]nv[\[toarea este cu 22 de ani mai ]n v]rst[.
Practicanta este de 2 ori mai ]n v]rst[ dec]t Doru. Cu c]\i ani este mai
t]n[r[ practicanta dec]t ]nv[\[toarea?
3 Afl[ numerele 5 40 4 24 Creeaz[ exerci\ii
necunoscute. 5 40 4 24 asem[n[toare.

4 40 kg de f[in[ au fost ambalate ]n mod egal ]n 5 pungi.


a) C]t[ f[in[ este ]n fiecare pung[?
b) C]t[ f[in[ este ]n 4 pungi?
5 Laptele a fost turnat ]n bidoane cu capacitatea de 4 l.
a) }n c]te bidoane s-au turnat 36 l de lapte?
b) C]t lapte s-a turnat ]n 5 bidoane?
a) este cu 4 mai mare dec]t .
6 Completa\i cu b) este de 4 ori mai mare dec]t .
numere potrivite. c) este cu 5 mai mic dec]t .
d) este de 5 ori mai mic dec]t .

C
o Cine descoper[ mai repede semnele care lipsesc?
n
c 5 5 25 5 5 10 4 4 8 4 41
u : 5 5 0 5 5 1 4 4 16 4 40
r
s
79
Probele ]mp[r\irii

Observ[m =i descoperim
}MP{R|IREA 8 : 4 2
D } C

8 : 2 4 D : C }
PROBELE
}MP{R|IRII 2 4 8
C } D
4 2 8

R ezolv[m =i coment[m
1 Calcula\i, apoi efectua\i probele: 18 : 3; 32 : 4; 40 : 5.

2 De]mp[r\it 14 20 Desc[zut 14 20
}mp[r\itor 2 3 Sc[z[tor 2 3
C]t 4 7 Diferen\[ 4 7

3 Afla\i numerele necunoscute =i comenta\i.


a) : 3 7; : 5 9; : 4 3; b) 20 : 5; 27 : 3; 14 : 2.
Schimba\i semnul ]mp[r\irii cu semnul sc[derii.
Rezolva\i =i comenta\i ]n mod potrivit.
Copii ]ntr-o
Copii Echipe
4 C
Crea\i =i rezolva\i probleme D } echip[ C
dup[ tabel. ? 4 6
24 ? 8

A \i observat
Produsul =i De]mp[r\itul
se afl[ prin ]nmul\ire.
C]tul, }mp[r\itorul =i Factorul
se afl[ prin ]mp[r\ire.
?
D P : F } C

80
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Observ[ pre\urile obiectelor =i completeaz[ 40 lei
fiecare propozi\ie cu denumirile care lipsesc.
8 lei
a) este cu 5 lei mai scump dec]t .
este de 5 ori mai scump dec]t . SUC
b) este cu 4 lei mai ieftin dec]t .
este de 4 ori mai ieftin dec]t . 36 lei 10 lei 35 lei
2 Rezolv[
R problemele cu plan.
a) La o flor[rie s-au v]ndut 29 de garoafe. Garoafele r[mase s-au
]mp[r\it c]te 5 ]n 5 buchete. C]te garoafe au fost ini\ial la flor[rie?
b) 50 de juc[rii au fost repartizate ]n mod egal ]n 5 cutii. C]te juc[rii
au fost luate din fiecare cutie, dac[ ]n cutii au r[mas c]te 5 juc[rii?

3 Afl[ numerele a:49 30 : a 5 Creeaz[ exerci\ii


necunoscute. b49 30 b 5 asem[n[toare.

4 C]te degete au ]n total: 5 C]te perechi de m[nu=i au ]n


a) 7 m[nu=i? total:
b) 4 perechi de m[nu=i? a) 60 de degete?
b) 100 de degete?
6 Completa\i:
a) cu numerele care lipsesc pe ma=inu\e.
10 : 10 10 10
0

b) cu semnele opera\iilor aritmetice care lipsesc ]n cercuri.


10 10 10 10
10 100 10 0 10

7 Afl[ c]te fructe de fiecare fel s]nt, =tiind c[:


nuci s]nt de 6 ori mai multe dec]t mere;
c[p=une s]nt cu 6 mai multe dec]t mere;
prune s]nt cu 6 mai pu\ine dec]t nuci;
pere s]nt de 6 ori mai pu\ine dec]t prune. 6

81
Organizarea datelor ]n tabele

1 Afl[ numerele necunoscute. Factor


35 ; 4 12; 2 6. Factor
Scrie aceste exerci\ii ]ntr-un tabel de forma
Produs
celui al[turat.
Formeaz[ un tabel asem[n[tor, pornind de la exerci\iile:
14 : 2 ; 18 : 3; : 4 5.
Ce rubrici trebuie s[ aib[ acest tabel?

2 Treci datele problemelor ]ntr-un tabel de forma Termen


celui al[turat, apoi completeaz[ tabelul.
Termen
a) Marin c]nt[re=te 35 kg, iar Dorin 37 kg.
C]t c]nt[resc b[ie\ii la un loc? Sum[
b) O oaie c]nt[re=te 45 kg, iar o capr[ 40 kg. Afl[ masa m[g[ru=ului,
dac[ el c]nt[re=te c]t oaia =i capra la un loc.

3 Crea\i probleme dup[ scheme, apoi Desc[zut


ttrece\i datele problemelor ]ntr-un tabel Sc[z[tor
de forma celui al[turat =i completa\i-l. Diferen\[ (Rest)

100 m 85 m ?m

40 m ?m 28 m ?m 20 cm 80 cm

4C
Completeaz[ tabelul, =tiind c[:
]n g[leat[ ]ncape tot at]ta ap[ c]t ]n 5 urcioare;
]n bidon ]ncape tot at]ta ap[ c]t ]n 3 g[le\i;
]n butoi ]ncape tot at]ta ap[ c]t ]ntr-un bidon =i 2 g[le\i.
Urciorul G[leata Bidonul Butoiul Ce mai po\i afla
Capacitatea 2l din acest tabel?

5 Observ[ pre\urile =i creeaz[ un tabel


4 lei
cu rubricile cantitatea pre\ul costul .
Formuleaz[ ]ntreb[ri dup[ tabelul creat. 3 lei
2 lei

82
Cine seam[n[ culege

1 Scrie, folosind:
a) ]nmul\irea sau ]mp[r\irea b) adunarea sau sc[derea
444 18 9 9 0 75 15 : 3
2E
Elimin[ expresia f[r[ sens, apoi efectueaz[ calculele.
03 30 31 13
0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 3
3 Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba.
a) 2 4 ; 27 : 3 ; 10 5 ; 24 : 3 .
b) 46 92 63 48 90 80
46 85 19 27 38 46
4 M[re=te num[rul 3 cu 6; de 6 ori. Mic=oreaz[ num[rul 6 de 3 ori; cu 3.

5 Calculeaz[ jum[tatea, sfertul, dublul =i triplul num[rului 8.

6 Pe mas[ erau 4 farfurii cu c]te 3 mere. S-au mai pus 10 pere, ]mp[r \ ite
]n mod egal ]n alte 2 farfurii.
Ce afla\i calcul]nd:
a) 4 3 ; 10 : 2 ; 4 2 ; 42 ; 4:2 ?
b) (4 3) 10 ; (4 3) 10 ?

7C
Calculeaz[, apoi 10 0 6 2 36 : 4 8:8
observ[ cum se 2 5 4 4 40 : 5 27 : 9
schimb[ r[spunsurile 1 20 2 10 28 : 4 15 : 3
]n fiecare coloan[. 5 6 8 3 18 : 3 14 : 2
Scrie ]nc[ un exerci\iu potrivit ]n fiecare coloan[.

8A
Afl[ toate numerele care:
a) ]nmul\ite cu 4, dau produsul cuprins ]ntre 20 =i 30;
b) ]mp[r\ite la 4, dau c]tul cuprins ]ntre 9 =i 5.

9 Compar[ f[r[ s[ calculezi.


a) 65 27 65 27 82 39 85 39
65 27 27 63 82 39 82 69
b) 7 3 74 18 : 2 12 : 2 16 : 4 16 : 2
58 85 21 : 3 18 : 3 24 : 3 24 : 4

83
10 Rezolv[ problemele cu justific[ri.
a) Elevii unei clase s-au aranjat ]n 6 r]nduri c]te 4. C]te r]nduri vor
forma aranj]ndu-se c]te 3?
b) O flor[reas[ are 29 de lalele ro=ii =i 16 lalele albe. Ea repar-
tizeaz[ lalele ]n mod egal ]n 5 buchete. C]te lalele pune ]n fiecare
buchet?
c) 36 de creioane s]nt ]mp[r\ite c]te 4 ]n cutii. C]te cutii s-au v]ndut,
dac[ au r[mas 5?
11 Calculeaz[ ]n mod convenabil.
a) 2 6 2; 4 2 4; 5 3 2; 5 4 2;
b) 43 17 26; 29 26 24; 42 49 8;
c) 63 49 53; 88 15 18; 33 80 13.
12 C
Ce lungime are pensula, dac[
lungimea radierei este de 2 cm?

13 364 5 2 10 632
32 : 4 :2 18 : 3 30 : : 3 45 : 5

14 Crea\i o problem[ despre fetele =i b[ie\ii dintr-o clas[, observ] nd


rezolv[rile:
a) 1) 2 10 b) 1) 10 : 2 c) 1) 10 2
2) 10 20 2) 10 5 2) 10 12
15 Afl[ numerele necunoscute.
a) 62 x 71 b) x 2 10 c) 40 x 19 d) x : 4 4
y 19 43 4 y 36 y 40 60 24 : y 3
16 Mic=oreaz[ de 5 ori triplul num[rului 10. Alc[tui\i exerci\ii
M[re=te cu 5 sfertul num[rului 32. asem[n[toare pentru
Dubleaz[ c]tul numerelor 35 =i 5. colegi.

C
o Cine g[se=te mai multe posibilit[\i?
n
c
u :3 :2 :2 3 :2< :2
r
s

84
VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba.

32 ; 20 : 4 45 ; 6:3

2) Scrie num[rul:

a) de 4 ori mai mare dec]t 7; a) de 3 ori mai mare dec]t 8;


b) de 3 ori mai mic dec]t 24; b) de 4 ori mai mic dec]t 28;
c) care indic[ de c]te ori num[- c) care indic[ de c]te ori num[-
rul 30 este mai mare dec]t 5. rul 5 este mai mic dec]t 40.

3) Reprodu =i completeaz[ tabelul.

Canti- Cos- Canti- Cos-


Pre\ul Pre\ul
tatea tul tatea tul
C[r\i 2 7 lei Pixuri 2 lei 10 lei

Albume 3 30 lei C[r\i 3 21 lei

Pixuri 4 lei 36 lei Albume 5 6 lei

4) Rezolv[ problema cu plan.

}n 3 farfurii s]nt c]te 6 fructe. 24 de mere s-au ]mp[r\it c]te


Jum[tate din toate fructele s]nt 4 ] n farfurii. C]te farfurii au r[-
mere, iar restul s]nt pere. C]te mas dup[ ce s-au luat jum[tate?
pere s]nt?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
}n sacul lui Mo= Cr[ciun erau 99 de acadele. El le-a
] mp[r\it c]te una copiilor: unei feti\e, unui b[ie\el, unei
feti\e, unui b[ie\el =.a.m.d. Au ajuns acadelele pentru
mai multe feti\e sau pentru mai mul\i b[ie\ei?
Dar dac[ ]n sac ar fi fost 100 de acadele?

85
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 6

Observ[m =i descoperim 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Aminti\i-v[: 0660 0:6 6 :0


1661 6:6 6 : 1

Explica\i =i 2662 12 12 : 6 2
completa\i: 3663 18 18 : 6 3
4664 24 24 : 6
5665 30 30 : 6

Observa\i =i 6 6 30 6 36 36 : 6
calcula\i:
7 6 36 6 42 : 6

86 6 48 : 6

96 6 54 : 6

10 6 6 60 : 6

Completa\i =i argumenta\i: 6 7 : 6 7
6 8 : 6 8
6 9 :6 9
6 10 : 6 10

Aplic[m =i explic[m
1 M[ri\i num[rul 6 de 8 ori; de 9 ori; cu 10.

2 Mic=ora\i de 6 ori fiecare dintre numerele 42 60 54 .


3 Numi\i toate numerele cuprinse ]ntre 30 =i 50, care se ]mpart la 6.
4 G[si\i toate perechile de numere, mai mici dec]t 60, astfel ]nc]t un
num[r s[ fie de 6 ori mai mare dec]t cel[lalt.

5 Ce numere pot ascunde insectele?


10 < 6 < 20 40 < 6 < 50 45 < 6 < 65

86
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Rezolv[ problemele. Precizeaz[ m[rimea vizat[ ]n fiecare problem[.
a) C]te urcioare de 6 l pot fi umplute cu 54 l de ap[?
b) 42 kg de cartofi au fost repartiza\i ]n mod egal ]n 6 saco=e. C]te
kilograme s-au pus ]n fiecare saco=[?
c) O revist[ cost[ 6 lei. C]t cost[ 8 reviste? C]te reviste pot fi cump[rate
cu 30 lei?
d) Doru are 6 ani, iar bunica este de 10 ori mai ]n v]rst[. C]\i ani are
bunica? Cu c]\i ani Doru este mai t]n[r dec]t bunica?

2 6 24 6 48 6 54 6 30
: 66 : 63 : 67 : 6 10
6 12 6 6 6 0 6: 1
3 Elimin[ numerele care nu se ]mpart la 6.

0 20 24 33 39 42 30 56 48 32 54

4 C
Completeaz[ cu:
a) numere potrivite; b) semne potrivite.
6< 6 :6< :6 6 6 12 6 6 36
6> 6 :6> 6 6 6 1 6 6 0

5 Formula\i ]ntreb[ri potrivite =i rezolva\i problemele.


a) Pe un raft s]nt 6 c[r\i, iar pe al doilea s]nt de 4 ori mai multe.
Pe al treilea raft s]nt de 3 ori mai pu\ine c[r\i dec]t pe raftul al doilea.
b) }n cutie erau 6 r]nduri a c]te 6 bomboane. Au r[mas 19 bomboane.

C
o
Cine descoper[ mai repede numerele care lipsesc?

n 2 18 4 30 6 8
c
6 6 6 6 6 6 6 6
u
r 12 3 24 36 7 9
s

87
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 7

Observ[m =i descoperim 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

Aminti\i-v[: 0770 0:7 7 :0


1771 7:7 7 : 1
Explica\i =i 2772 14 14 : 7 2
completa\i: 3773 21 21 : 7 3
4774 28 : 7
5775 35 : 7
6776 42 : 7

Observa\i =i 7 7 42 7 49 : 7
calcula\i:
87 7 56 : 7

97 7 63 : 7

10 7 7 70 : 7
Completa\i =i argumenta\i: 7 8 : 7 8
7 9 :7 9
7 10 : 7 10

Aplic[m =i explic[m
1 Scrie\i toate ]nmul\irile =i ]mp[r\irile cunoscute ]n care se ]nt]lne=te
num[rul 35 42 56 70 .

2 Numi\i
N toate numerele care:
a) ]nmul\ite cu 7, dau produsul cuprins ]ntre numerele 40 =i 70;
b) ]mp[r\ite la 7, dau c]turile cuprinse ]ntre numerele 8 =i 3.
3 Calcula\i ]n lan\, citind opera\iile ]n diferite moduri.

6 7 7 :7 9 7 :7

9 2 :7 6 6 :6
6

Verifica\i calculele, mi=c]ndu-v[ ]napoi pe lan\.

88
Consolid[m =i dezvolt[m
1 De c]te ori 7 se cuprinde ]n 49?
De c]te ori putem sc[dea 7 din 72?
Care este suma a 7 termeni egali cu 5?
Care num[r este de 6 ori mai mare dec]t 7?
Care num[r este cu 7 mai mic dec]t 56?
Suma celui mai mare =i celui mai mic num[r ob\inut indic[ masa
lupului. C]tul acestor numere indic[ masa vulpii.
Crea\i =i rezolva\i probleme cu aceste date, ]n care s[ se ]ntrebe:
a) cu c]t? b) de c]te ori?

2 36 : 6 :7 48 : 6 :7 : 7 54 : 6 : 7 60 : 6
35 : 30 : 6 28 : 7 :6 7: 6:6 21 : 7 :6
3 Rezolv[ problemele cu plan.
a) 7 c[ni cost[ 63 lei. C]t cost[ 6 c[ni?
b) 56 kg de biscui\i s]nt ]mp[r\i\i ]n mod egal ]n 8 cutii. }n c]te cutii s]nt
49 kg de biscui\i?
c) 35 litri de lapte s-au repartizat c]te 7 litri ]n bidoane. Laptele din
3 bidoane a fost consumat. C]te bidoane cu lapte au r[mas?
4 Compar[.
C
a) 4 7 7 4 b) 56 : 7 63 : 7 c) 42 : 6 42 : 7
57 78 49 : 7 35 : 7 28 : 7 28 : 4
37 79 21 : 7 70 : 7 14 : 2 14 : 7
Cum putem compara f[r[ a calcula?

Ri\a culege numai ciupercile Relu culege numai ciuperci-


pe care s]nt scrise numere le pe care s]nt scrise nume-
care nu se ]mpart la 6. re care nu se ]mpart la 7.
Ajuta\i veveri\ele s[-=i umple co=urile cu ciuperci.

70 63
30 35
36 56

28 54
48 49 42 60

89
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 8

Observ[m =i descoperim 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Aminti\i-v[: 0880 0:8 8 :0


1881 8:8 8 : 1

Explica\i =i 2882 16 16 : 8 2
completa\i: 3883 24 24 : 8 3
4884 32 : 8
5885 40 : 8
6886 48 : 8
7887 56 : 8

Observa\i =i 88 8 64 : 8
calcula\i:
98 8 72 : 8

10 8 8 80 : 8

Completa\i =i argumenta\i: 8 9 :8 9
8 10 : 8 10

Aplic[m =i explic[m
1 Ce numere, ]nmul\ite cu 8, dau produse care au cifra unit[\ilor
0 2 4 6 8 ?

2 Ce numere, ]mp[r\ite la 8, dau c] tul un num[r par?


Dar un num[r impar?

3 Ce num[r nu se schimb[ la mic=orarea sau m[rirea de 8 ori?


4 Ordona\i cresc[tor, apoi calcula\i: dublul lui 8; jum[tatea lui 8; triplul
lui 8; sfertul lui 8.

5 Ce numere pot ascunde insectele?


8 < 20 30 < 8
8 > 60
8 < 50 70 > 8

90
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Calculeaz[ =i compar[.
a) 6 8 7 7 7 10 98 85 76
87 96 8 8 79 46 38
b) 64 : 8 42 : 6 56 : 8 54 : 6 40 : 8 49 : 7
72 : 8 63 : 7 32 : 8 35 : 7 16 : 8 8:1

2 Factor a 7 De]mp[r\it 64 b
Factor 8 b }mp[r\itor a 6
Produs 72 56 C]t 8 8

3 a) O etajer[ are 8 rafturi. C]te rafturi au 6 etajere?


C]te etajere au 64 de rafturi?
b) 8 carnete cost[ 56 lei. La ce pre\ se v]nd carnetele?
C]t cost[ 5 carnete?
C]te carnete pot fi cump[rate cu 63 lei?
4 Creeaz[ =i rezolv[ probleme asem[n[toare, pornind de la informa\ie:
C
p[ianjenul
are 8 ochi

caracati\a floarea bujorului


are 8 picioare de p[dure are 8 petale

5 Descoper[ 72 : 8 > > 56 : 8 7 < 50 < 8


numerele 80 : 8 > > 64 : 8 7 < 60 < 8
ascunse.
48 : 8 > > 32 : 8 8 > 70 > 7

6 Calculeaz[ oral.
a) M[re=te de 8 ori c]tul numerelor 42 =i 6.
b) Mic=oreaz[ de 8 ori suma numerelor 47 =i 17.
c) M[re=te cu 8 produsul numerelor 6 =i 9.

7 8
8 8 :8 8
7
7 :7 7 7

91
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 9

Observ[m =i descoperim 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Aminti\i-v[: 0990 0 :9 9 :0
1991 9 :9 9 : 1

Explica\i =i 2992 18 18 : 9 2
completa\i: 3993 27 27 : 9 3
4994 36 : 9
5995 45 : 9
6996 54 : 9
7997 63 : 9
8998 72 : 9

Observa\i =i 99 9 81 : 9
calcula\i:
10 9 9 90 : 9

Completa\i =i argumenta\i: 9 10 : 9 10

}nv[\a\i tabla ]nmul\irii cu 9 pe degete.

2 degete la st]nga celui ]ndoit;


3 9 27
7 degete la dreapta celui ]ndoit.

j
o 3 degete la st]nga celui ]ndoit;
c 4 9 36
6 degete la dreapta celui ]ndoit.

Ar[ta\i pe degete toate cazurile tabelare de ]nmul\ire cu 9.

92
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Calculeaz[ =i compar[.
a) 6 9 78 79 88 95 86
98 10 7 96 77 49 67
b) 81 : 9 27 : 3 63 : 9 64 : 8 45 : 9 63 : 7
72 : 8 90 : 9 54 : 9 56 : 7 48 : 8 36 : 9
2A
Adev[rat sau fals?
a) 70 lei ajung pentru a cump[ra 9 pachete de biscui\i A
la pre\ul de 8 lei.
b) 85 lei ajung pentru a cump[ra 9 mingi la pre\ul de 9 lei. F
c) 64 lei nu ajung pentru a cump[ra 7 cutii cu creioane
la pre\ul de 9 lei.

3 Formuleaz[ =i rezolv[ probleme dup[ imagini ]n care s[ se ]ntrebe:


de c]te ori; cu c]t?
a) b) c)

9 kg 9 cm
54 kg 90 l 9l 72 cm

4 Probleme din basme


a) }n fiecare dintre cele 9 cufere din pe=tera fermecat[, Aladin a g[sit
9 br[\[ri. C]te au r[mas dup[ ce a luat 5 br[\[ri?
b) Alb[-ca-Z[pada a copt biscui\i pentru cei 7 pitici. Fiecare pitic
a m]ncat 9 biscui\i =i au mai r[mas 12. C]\i biscui\i a copt Alb[-ca-
Z[pada?
c) Sf]nta Duminic[ avea ]n ]ngrijire 72 de lighioane de p[dure. Fata
mo=neagului le-a a=ezat ]n mod egal la 9 mese =i le-a turnat c]te un
pahar cu lapte. C]te pahare cu lapte s]nt pe 4 mese?

5 Completeaz[ cu numere potrivite.


49> 9 63 : 9 > 63 : : 9 > 54 :
98< 9 81 : 9 < : 9 72 : < :9

93
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 10

Observ[m =i descoperim 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 90
0 10 1 10 2 10 9 10 10 10
10 0 10 1 10 2 10 9 100 : 10
0 : 10 10 : 10 20 : 10 90 : 10
10 : 0 10 : 1 20 : 2 90 : 9

20

A \i observat
Pentru a ]nmul\i cu 10 un num[r diferit de zero, scriem cifra 0
la dreapta num[rului.
?
Pentru a ]mp[r\i la 10 un num[r format din zeci ]ntregi, omitem
cifra 0 de la unit[\ile num[rului.

R ezolv[m =i coment[m
1 10 56 : 10 56 : 8 72 : 9 : 10
10 8 5 : 10 81 : 9 54 : 9 : 10

2 10
1 < 65 < 10 80 : 10 < < 100 : 10
10 > 30 > 10 20 : 10 > > 0 : 10

3R
Rezolva\i problemele cu plan.
a) Dorina a achitat 3 perechi de b) La cump[rarea a 10 kg de
ciorapi la pre\ul de 10 lei cu o cartofi la pre\ul de 6 lei, domnul
bancnot[ de 50 lei. Ce rest va Ciobanu a primit rest 8 bancnote
primi? }n ce bancnote poate pri- de 5 lei. Cu ce bancnot[ a achitat
mi restul? cump[r[tura?
Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare.

94
Tabla ]nmul\irii =i ]mp[r\irii

Observ[m =i descoperim
Scrie\i literele ]n ordinea cresc[toare a valorilor numerice =i
ve\i afla numele celui care a organizat ]ntr-un singur tabel ca-
zurile de ]nmul\ire =i ]mp[r\ire pe care le-am ]nv[\at anterior.
3 6 G 2 4 A 83 I 10 5 6 2 5 A : 10
72 : 9 R : 7 36 : T 81 : 9 O : 7 48 : 8 45 : 9 5 P
Cerceta\i tabla lui Pitagora =i r[spunde\i la ]ntreb[ri.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Ce pute\i spune despre pro-
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 dusele marcate cu albastru?
3 0 6 9 12 18 21 24 30 Ce numere ascund flutura=ii
4 4 8 12 16 20 24 28 32 gemeni?
5 0 5 10 20 25 30 35 40 45
Completa\i tabla oral, citind
6 0 6 12 18 24 30 36 42 ]n mod diferit ]nmul\irile =i
7 0 7 14 21 28 49 63 70 ] mp[r\irile corespunz[toare.
8 0 8 16 24 32 40 48 64 72
9 0 9 18 36 45 54 81
10 0 10 20 30 40 50 60 70 90 100

Exemplifica\i, ]n baza ]nmul\irii ]mp[r\irii


tablei lui Pitagora, pro-
a11aa a:1a
priet[\ile:
a00a0 a:a1
abba 0:a0
(a b) c a (b c) a:0

Pe ce linie sau coloan[ a tablei lui Pitagora merge fiecare?


Un mielu\, zburd]nd prin rou[, num[r[ din 9 ]n 9.
Iedul sprinten ]l ]ntrece, num[r]nd din 10 ]n 10.
}ncerca\i s[ crea\i versuri asem[n[toare despre alte linii =i
coloane din tabla lui Pitagora.

95
Cine seam[n[ culege

1 100 44 7 100 37 9 6 19 29
85 36 7 46 26 9 638
42 : 6 :7 40 : 8 :9 : 6 20 : 4
36 : 4 :7 56 : 7 :9 54 : 6 :4

2 Completeaz[ tabelele.
a 6 12 18 a 2 3 6
Jum[tatea lui a Dublul lui a
Treimea lui a Triplul lui a

3 Rezolv[ probleme cu justific[ri.


a) Bunicul are 64 de ani, iar Doru este de 8 ori mai t]n[r. Corina este
cu 8 ani mai mare dec] t Doru. C]\i ani are Corina?
b) La =coala din p[dure s]nt trei clase: o clas[ de 12 iepura=i, o clas[
de 20 de aricei =i o clas[ de 18 veveri\e. Elevii stau c]te 2 ]n banc[.
} n c]te b[nci stau elevii fiec[rei clase?
C]te b[nci s]nt necesare ]n total?
c) O carte cost[ 72 lei, iar un pix este cu 63 lei mai ieftin. De c]te ori
este mai scump[ cartea dec]t pixul?

4 Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ tabel.

10 bancnote 10 bancnote
A avut ? lei
de 5 lei de 10 lei
A cheltuit 20 lei 30 lei ? lei
4 bancnote 3 bancnote
I-au r[mas ? lei
de 10 lei de 10 lei

5 Completa\i cu numere potrivite.


a) 72 de copii se pot a=eza b) 81 de mere pot fi aranjate c]te
c] te la mese aranjate ]n ]n farfurii pe fiecare din cele
mod egal ]n r]nduri. mese.
Crea\i propozi\ii asem[n[toare, modific]nd numerele sau tematica.

96
VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) Cite=te cu aten\ie fiecare propozi\ie.


Scrie litera A, dac[ o consideri adev[rat[,
sau litera F, dac[ o consideri fals[.
a) Produsul cu un factor 1 este a) Produsul cu un factor 0 este
egal cu 1. egal cu 0.
b) }mp[r\irea la 0 nu are sens. b) }mp[r\irea lui 0 la 1 nu are sens.

2) Scrie num[rul:
a) de 8 ori mai mare dec]t 6; a) de 9 ori mai mare dec]t 8;
b) de 5 ori mai mic dec]t 35; b) de 6 ori mai mic dec]t 48;
c) care indic[ de c]te ori num[- c) care indic[ de c]te ori num[-
rul 54 este mai mare dec]t 9. rul 7 este mai mic dec]t 56.

3) Reprodu =i completeaz[ tabelul.

Factor 5 3 De]mp[r\it 64 45
Factor 6 9 }mp[r\itor 8 7
Produs 27 81 C]t 9 7

4) Rezolv[ problema cu justific[ri.

Un pix cost[ 2 lei. Un album Un penar cost[ 32 lei. Un carnet


este de 5 ori mai scump dec]t este de 4 ori mai ieftin. Cu c]t este
un pix. C]t cost[ un pix =i un al- mai ieftin carnetul dec] t penarul?
bum ]n total?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
Martinel culege mure. Pune 10 mure ]n oal[, apoi
m[n]nc[ 5 dintre ele, =i tot a=a mai departe. C] te
mure a m]ncat Martinel, dac[, p]n[ la urm[, ]n oal[
s-au adunat 100 de mure?

97
Modulul 4
Calcul[m =i rezolv[m cu iste\ime
Cantitatea. Pre\ul. Costul

Observ[m =i descoperim
Completa\i tabelele =i explica\i rela\iile dintre datele din fiecare linie.
Cantitatea Pre\ul Costul Cantitatea Pre\ul Costul

9 5 lei ? lei lapte ?l 5 lei 35 lei


4 ? lei 8 lei dantel[ 2m ? lei 20 lei
? 3 lei 21 lei cartofi 3 kg 8 lei ? lei

Costul Cantitatea =i Pre\ul


se afl[ prin ]]nmul\ire. se afl[ prin ]mp[r\ire.
p[r\ire

Costul :
Cantitatea
Pre\ul A\i obse rvat?

Aplic[m =i explic[m
1 kg ... ? lei
1 4 kilograme de morcovi cost[ 20 lei. 4 kg ... 20 lei
C]t cost[ 7 kg de morcovi? 7 kg ... ? lei
Rezolvare (cu plan):
1) Afl[m pre\ul la care se vinde 1 kg de morcovi.
20 lei : 4 lei
2) Afl[m costul a 7 kg de morcovi.
7 lei lei
R[spuns: lei.

2 Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare dup[ scheme.


a) 1 kg ... ? lei b) 1 m ... ? lei c) 1 l ... ? lei
2 kg ... 6 lei 3 m ... 12 lei 5 l ... 25 lei Apa
mineral[

5 kg ... ? lei 8 m ... ? lei 9 l ... ? lei

98
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Calculeaz[.
a) Cu c]t? 46 27 58 17 35 38 47 26
46 37 64 17 25 38 44 26
b) De c]te ori? 2 3 24 45 38
63 28 25 32
Observa\i cum se schimb[ componentele =i rezultatele opera\ iilor
din fiecare coloan[.
21 73 23 73 34 84
2 Compar[. 92 46 92 86 20 : 2 20 : 4
50 28 50 21 18 : 6 18 : 3
Cum putem compara f[r[ a calcula?
3 Rezolv[ problemele cu plan.
a) }n 4 cutii identice s]nt ]n total c) }n 6 butelii identice s]nt ]n to-
16 creioane. C]te creioane s]nt tal 12 l de limonad[. C]\i litri de
] n 3 cutii? limonad[ s]nt ]n 4 butelii?
b) La 3 bluze de acela=i fel s] nt d) 5 agrafe cost[ 20 lei. C]t cost[
cusu\i ]n total 15 nasturi. C]\i 7 agrafe?
nasturi s]nt la 7 bluze?
Creeaz[ =i rezolv[ probleme asem[n[toare
despre plicuri =i ilustrate, =tiind pre\ urile lor. 2 lei
4 Ion a cump[rat 4 caiete care cost[ ]n total 8 lei.
ri
Felicit= 5 lei
C]t cost[ cump[r[tura fiec[rei feti\e?

Am cump[rat de 2 ori mai Am cump[rat de 2 ori mai


multe caiete dec]t Ion. pu\ ine caiete dec]t Ion.
Ana Dana

C Cine g[se=te mai multe posibilit[\i de a descompune fiecare


o dintre numerele date ca produs de 3 factori?
n
c
36 54 48
u
r
s
99
Probleme despre cump[rarev]nzare

Ne amintim
23 45 62 33 27 64
41 28 35 44 5 6 10 5
75 93 49 37 43 30
3 6 10 2 58 52 74 11

8:4 18 : 2 25 : 5 32 : 4 20 : 5 27 : 3 12 : 2
6:3 24 : 3 36 : 4 40 : 5 28 : 4 24 : 4 15 : 5
10 : 2 45 : 5 12 : 3 16 : 2 21 : 3 14 : 2 18 : 3

: 15 : 3 16 : 4 2:2 3:1 10 : 2 35 : 5 20 : 4

Rezolv[m =i coment[m
1 kg ... ? lei
1 5 kilograme de cartofi cost[ 20 lei. 5 kg ... 20 lei
C]te kilograme de cartofi cost[ 32 lei? ? kg ... 32 lei

Rezolvare (cu plan):


1) Afl[m pre\ul la care se vinde 1 kg de cartofi.
20 lei : 5 lei
2) Afl[m cantitatea de cartofi care cost[ 32 lei.
32 lei : lei (kg)
R[spuns: kg.

2 Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ scheme.


Compara\i problemele ob\ inute =i rezolv[rile lor.
Paste
a) 1 kg ... ? lei f[inoase 1 kg ... ? lei
5 kg ... 50 lei 5 kg ... 50 lei
? kg ... 70 lei 8 kg ... ? lei

b) 1 p. ... ? lei 1 p. ... ? lei


3 p. ... 9 lei 3 p. ... 9 lei
? p. ... 24 lei 5 p. ... ? lei

100
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Calculeaz[. Observ[ cum 04 5 : 5 67 92 67
se schimb[ r[spunsurile 48 : 6 24 : 4 94 30 : 6
]n fiecare coloan[. 100 84 100 64 3 10 11
8
2 Completeaz[
Factor De]mp[r\it }mp[r\itor C]t
Factor 8 6 6
tabelele.
Produs 64 48 48 6

3 Rezolv[ problemele cu plan.


a) La un chio=c erau puse ]n v]nzare 9 cutii, ]n care erau repartizate
] n mod egal 54 de creioane. Afl[ c]te cutii au fost v]ndute, dac[ aces-
tea con\ineau ]n total 42 de creioane.
Modifica\i una dintre datele problemei, astfel ]nc]t s[ ob\ine\i:
cu 1 cutie mai pu\in; cu 1 cutie mai mult.
b) Andreea a cump[rat o carte de 35 lei =i 8 ilustrate la pre\ul de 6 lei.
Afl[ costul cump[r[turii.
Formula\i o ]ntrebare care s[ conduc[ la opera\ia de sc[dere.
c) La o fabric[ de sticl[, paharele se ambaleaz[ ]n mod egal ]n cutii.
}n 6 cutii s]nt 36 de pahare. C]te pahare s]nt ]n 3 cutii? }n c]te cutii
s] nt 24 de pahare?
Crea\i =i rezolva\i o problem[ asem[n[toare despre insecte,
=ti ind c[ acestea au c]te 6 picioare.
4 Ion a cump[rat 4 caiete care cost[ ]n total 8 lei.
C]te caiete a cump[rat fiecare b[iat?
Am cheltuit de 4 ori mai Am cheltuit de 4 ori mai
mul\ i lei dec]t Ion. pu\ini lei dec]t Ion.
Dan Radu

5 Adev[rat sau fals?


a) 5 albume la pre\ul de 8 lei c) Dac[ 9 creioane cost[ c] t
cost[ mai mult dec]t 5 caiete 3 pixuri, atunci creioanele s] nt A
la pre\ul de 4 lei. mai ieftine dec]t pixurile.
b) 7 pixuri la pre\ul de 3 lei d) Dac[ 4 p[pu=i cost[ c] t F
cost[ mai pu\in dec]t 3 pi xuri 8 mingi, atunci mingile s]nt mai
la pre\ul de 7 lei. scumpe dec]t p[pu=ile.

101
Cine seam[n[ culege

1 G[se=te intrusul ]n fiecare coloan[.


18 : 3 43 40 : 5 1:0 532
30 : 5 26 21 : 3 01 235
24 : 3 12 1 32 : 4 0:1 353
12 : 2 35 16 : 2 1 0 615
2 Calculeaz[ oral.
a) C]te zile au 6 s[pt[m]ni?
b) C]te s[pt[m]ni au 56 de zile?
c) Cu c]t mai pu\ine zile au 5 s[pt[m]ni dec]t 8 s[pt[m]ni?
d) De c]te ori mai multe zile au 4 s[pt[m]ni dec]t 2 s[pt[m]ni?

3 Completeaz[
Factor 6 De]mp[r\it }mp[r\itor C]t

tabelele.
Factor 6 56 8
Produs 42 54 8 9

4 Observ[ pre\urile =i r[spunde la ]ntreb[ri.


a) C]te crizanteme cost[ tot at]t c]t 10 baloane?
b) C]te baloane cost[ tot at]t c]t 6 stegule\e? 3 lei
c) Ajung 50 lei pentru a cump[ra:
- 5 baloane =i 9 crizanteme; 5 lei
- 5 crizanteme =i 9 baloane;
2 lei
- 5 stegule\e, 5 crizanteme =i 5 baloane?
a) F[ina
de gr]u
1 pachet ... ? kg 1 pachet ... ? kg
5 Crea\i =i re- 2 pachete ... 8 kg 2 pachete ... 8 kg
calitatea
superioar[

zolva\i probleme 6 pachete ... ? kg ? pachete ... 16 kg


dup[ scheme.
Compara\i pro- b)
blemele ob\ inute 1 costum ... ? m 1 costum ... ? m
=i rezolv[rile lor. 4 costume ... 12 m 4 costume ... 12 m
? costume ... 27 m 7 costume ... ? m

6 Descoper[ opera\iile care lipsesc ]n lan\. G[se=te mai multe posibilit[\i.


? ? ? ? ? ? ? ?
2 16 4 28 36 32 4 1 0

102
VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba prin opera\ia invers[.

3 5; 16 : 4. 2 4; 25 : 5.
2) Scrie num[rul:
a) de 8 ori mai mare dec]t 5; a) de 3 ori mai mic dec]t 27;
b) egal cu sfertul num[rului 36; b) egal cu dublul num[rului 8;
c) care indic[ de c]te ori 3 este c) care indic[ de c]te ori 32 este
mai mic dec]t 21. mai mare dec]t 4.
3) Scrie cu numerele 0 =i 5 o ]mp[r\ire:
care nu are sens. care s[ aib[ c]tul 0.
4) Rezolv[ problema cu plan.
4 agrafe cost[ 12 lei. 3 insigne cost[ 15 lei.
C]t cost[ 9 agrafe? C]t cost[ 7 insigne?
5) Rezolv[ problema cu justific[ri.
5 agrafe cost[ 15 lei. C]te agrafe 8 ilustrate cost[ 40 lei. C]te ilus-
de acela=i fel cost[ 21 lei? trate de acela=i fel cost[ 25 lei?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
Observ[ covora=ele matematice formate din exerci\ii scrise pe orizon-
tal[ =i pe vertical[. Completeaz[-le cu numerele care lipsesc.

4 7 3

1 3

6 6 2

103
Rezolvarea problemelor compuse prin exerci\iu

Observ[m =i rezolv[m

Pe c[rarea spre balt[ merg 5 ra\e C]te p[s[ri merg ]n total pe


=i cu 2 mai multe g]=te. c[rare?
CONDI|IA }NTREBAREA

Ra\e ... 5 p. ? p.
G]=te ... ? p., cu 2 p. mai mult
Rezolvare (cu plan):
1) C]te g]=te merg pe c[rare?
5 2 (g]=te)
2) C]te p[s[ri merg ]n total pe c[rare? :
5 (p[s[ri)

R[spuns: (p[s[ri).

Aplic[m =i explic[m
1 Scriem rezolvarea prin exerci\iu.

Pornim de la ultima opera\ie 5

Folosim prima opera\ie (5 2)

Ob\inem 5 (5 2) (p[s[ri)

2 Modifica\i enun\ul problemei, ]nlocuind cuv]ntul multe prin cuv] ntul


cu sens opus. Rezolva\i problema ob\inut[ prin exerci\iu.

104
Consolid[m =i dezvolt[m
a) M[re=te fiecare num[r cu 4; de 4 ori.
1 Se dau numerele 3 =i 9. b) Mic=oreaz[ fiecare num[r cu 3; de 3 ori.
c) Afl[ cu c]t =i de c]te ori un num[r este
mai mare dec]t cel[lalt.
2 Rezolv[ problemele cu plan =i prin exerci\iu.
a) Ion a prins 7 pe=ti, iar Dan a prins cu 2 pe=ti mai mult. C]\i pe=ti
au prins b[ie\ii ]n total?
b) Irina a brodat 8 flori, iar Doina a brodat cu 3 flori mai pu\ in. C]te
flori au brodat fetele la un loc?
c) Alex a citit ast[zi 10 pagini. Ieri a citit de 2 ori mai multe pagini.
Afl[ c]te pagini a citit ]n total ]n aceste dou[ zile.
d) Maia are 16 plante de camer[, iar Ana de 4 ori mai pu\ine. Afl[ c] te
plante de camer[ au fetele la un loc.
Creeaz[ probleme asem[n[toare despre ocupa\iile tale preferate.

3 Organizeaz[ enun\ul ]n schem[, apoi rezolv[ problema.


Pe 4 rafturi s]nt repartizate ]n mod egal 32 de c[r\i. C]te c[r\i s]nt pe
fiecare raft?
Modifica\i condi\ia conform exerci\iului: 32 : 8 ; 4 8 .

4 Probleme din sala de sport


a) O gimnast[ a f[cut 28 de rostogoliri ]nainte =i de 4 ori mai pu\ine
rostogoliri ]napoi. C]te rostogoliri a f[cut ]n total?
Modifica\i condi\ia problemei conform exerci\iului 7 (4 7) .
b) Un karatist a spart cu muchia palmei 5 c[r[mizi =i de 6 ori mai multe
sc]nduri. Cu c]t mai multe sc]nduri a spart dec]t c[r[mizi?
Formula\i o ]ntrebare care s[ conduc[ la opera\ia de adunare.

5 Afl[ masa fiec[ruia.


Masa m[g[ru=ului constituie dublul masei iedului.
Masa iedului constituie triplul masei mielului. 18 kg
Masa mielului constituie un sfert din masa purcelului.
De c]te ori mielul este mai u=or dec]t m[g[ru=ul?
Cu c]te kilograme este mai greu purcelul dec]t mielul?

105
Ordinea efectu[rii opera\iilor ]n exerci\ii cu paranteze

Re \ i ne\ i ! ( )
}ntr-un exerci\iu cu paranteze
efectu[m ]nt]i opera\iile din paranteze.

Aplic[m =i explic[m
1 Numerota\i opera\iile ]n ordinea efectu[rii, apoi calcula\i.
8 (7 3) (96 72) : 8 6 (7 2) (14 49) : 7
5 (23 17) 100 (26 44) 80 (35 16) 16 : (8 : 2)
(18 46) : 8 91 (26 57) (42 27) : 3 7 (72 : 9)

2 Rezolva\i problemele cu justific[ri =i prin exerci\iu.


a) }ntr-o livad[ cresc 5 peri b) }ntr-o livad[ cresc 5 peri =i tot
=i de 5 ori mai mul\i meri. at]\ ia meri. Cai=i s]nt de 5 ori mai
C]\i peri =i meri s]nt ]n total? mul\i dec]t peri =i meri la un loc. C]\i
cai=i s]nt?
3 Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ exerci\ iile =i desenele date.
a) 9 (9 3) c) 9 (3 9)

b) 9 (9 3) d) 9 (9 : 3)

EXERCI\II CIRCULArE
(16 56) : 8 36 : (4 5)
?
?

32 (9 7) 72 (42 6)
?

4 (4 4) ?
9 (32 : 4)

106
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Determin[ ordinea (6 54) : 6 4 (4 : 2) 100 (46 25)
efectu[rii opera\iilor
=i calculeaz[.
8 (8 5) 18 : (6 : 3) 85 (38 37)

2 Calculeaz[, asociind numerele ]n mod convenabil.


a) 36 15 24; 55 15 28; 46 13 7;
b) 2 6 5; 3 2 7; 9 4 2.

2 (6 4) Mic=or[m cu 2 suma numerelor 6 =i 4.


3 Stabili\i
coresponden\a (6 4) : 2 M[rim de 2 ori suma numerelor 6 =i 4.
di ntre exerci\ ii
=i propozi\ ii. (6 4) 2 M[rim cu 2 unit[\i diferen\a numerelor 6 =i 4.
Calcula\i.
2 (6 4) Mic=or[m de 2 ori suma numerelor 6 =i 4.

4 Scrie prin exerci\iu, folosind paranteze. Calculeaz[.


a) M[re=te de 3 ori suma numerelor 7 =i 2.
b) Mic=oreaz[ de 4 ori diferen\a numerelor 10 =i 6.
c) M[re=te cu 8 diferen\a numerelor 22 =i 17.

5 Calculeaz[ ]n lan\, apoi scrie opera\iile ]ntr-un exerci\iu.


Aten\ie la paranteze!
74 6 4 :2
a) 80 c) 4
2 :4 56 38
b) 6 d) 96

6 Rezolv[ problemele cu justific[ri =i prin exerci\iu. Cite=te exerci\iile


ob\inute folosind terminologia matematic[.
a) Cori=tii s]nt aranja\i ]n 2 r]nduri. }n fiecare r]nd s]nt 8 fete =i 2 b[ie\i.
C]\i cori=ti s]nt ]n total?
b) O carte cost[ 60 lei, iar un album este de 6 ori mai ieftin. Cu c]t
este mai ieftin albumul dec]t cartea?
c) }n autobuz erau 30 de pasageri. La sta\ie au cobor]t 8 adul\i =i
5 copii. C]\i pasageri au r[mas ]n autobuz?

107
Ordinea efectu[rii opera\iilor ]n exerci\ii f[r[ paranteze

Re \ i ne\ i ! :

}ntr-un exerci\iu f[r[ paranteze,
efectu[m ]n ordinea ]n care s]nt scrise:
]nt]i ]nmul\irile =i ]mp[r\irile;
apoi adun[rile =i sc[derile.

Aplic[m =i explic[m
1 Numerota\i opera\iile ]n ordinea efectu[rii, calcula\i, apoi decodifica\i
semnifica\ia indicatorului rutier din imagine.
E 632 I 8 : 42 A 30 16 15
R 632 P 84:2 M 30 16 15
D 63 : 2 U 84:2 T 30 16 15
C 632 O 8 :42
2) 1)
Model: E 6 3 2 12
9 20 6 31 16 6
1) 3 2 6
10 20 4 0 20 4 61 29 61 12 2) 6 6 12

2 }n care exerci\ii nu se schimb[ r[spunsul dac[ omitem parantezele?


(6 2) 5 50 (15 : 5) 4 (2 6) 8 : (4 : 2)
6 (2 5) (50 15) : 5 (4 2) 6 8 (4 2)

3 Descoperi\i =i corecta\i gre=elile lui N[t[flea\[.


526 35 : 7 2 100 42 12
7 5 30
42 7 70
4 G[si\i exerci\iile ]n care N[t[flea\[ a uitat s[ scrie paranteze.
Corecta\i plas]nd parantezele la locul cuvenit.
4 4 4 20 10 5 : 5 1 16 : 4 : 2 8
3 3 3 18 14 7 : 7 13 27 : 3 : 3 3

108
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Numeroteaz[ opera\iile ]n ordinea efectu[rii, apoi calculeaz[.
7 6 48 94:6 45 27 36 873
19 5 6 42 : 6 7 51 19 7 672
90 7 8 63 : 7 : 3 100 65 26 14 49 : 7
2 Scrie fiecare propozi\ie printr-un exerci\iu f[r[ paranteze, apoi cal-
culeaz[.
a) Adun[ diferen\a numerelor 68 =i 39 cu 40.
b) Din 100 scade succesiv numerele 50 =i 15.
c) Mic=oreaz[ cu 3 produsul numerelor 6 =i 4.
d) M[re=te cu 7 c]tul numerelor 63 =i 9.
e) Afl[ sfertul produsului numerelor 6 =i 2.
Plaseaz[ ]n mod potrivit paranteze ]n exerci\iile ob\inute. Explic[
schimb[rile ]n ordinea efectu[rii opera\iilor. Cite=te exerci\iile ob\inu-
te folosind terminologia matematic[. Calculeaz[.
3 Stabili\i coresponden\a dintre probleme =i exerci\iile de rezolvare.
Comenta\i formarea fiec[rui exerci\iu.
a) }n co= erau 10 mere. Ana a luat 2 mere ro=ii =i
10 2 3
3 verzi. C] te mere au r[mas ]n co=?
b) Pe platou erau 10 nuci. Ion a luat 2 nuci, iar Petru
10 2 3
a pus 3 nuci. C]te nuci s]nt acum pe platou?
c) }n cutie erau 10 biscui\i. Doi copii au luat c]te
3 biscui\i. C]\i biscui\i au r[mas ]n cutie? 10 (2 3)
d) Alina are 10 creioane, iar Maria cu 2 mai pu\ine.
Viorica are de 3 ori mai multe creioane dec]t Maria. (10 2) 3
C]te creioane are Viorica?
Crea\i probleme cu o alt[ tematic[ dup[ exerci\ iile date.
4 Completeaz[ cu semnele corespunz[toare.
a) 42 6 6 13 c) 8 7 4 60
:

42 6 61 8 7 4 36
b) 50 5 2 47
50 5 25

109
Ordinea efectu[rii opera\iilor

1 Calculeaz[ =i compar[.
6 54 : 6 (6 54) : 6 92 (46 25) 92 46 25
8 (8 5) 8 8 5 40 19 16 40 (19 16)
4 4 : 2 4 (4 : 2) 18 : (6 : 3) 18 : 6 : 3

2 Scrie fiecare propozi\ie prin exerci\iu, apoi calculeaz[.


Explic[ prezen\a sau lipsa parantezelor ]n exerci\iile ob\inute.
a) M[re=te suma numerelor 2 =i 3 de 7 ori.
b) M[re=te produsul numerelor 2 =i 3 cu 7.
c) M[re=te cu 7 suma numerelor 2 =i 3.
d) M[re=te de 7 ori produsul numerelor 2 =i 3.
Creeaz[ exerci\ii asem[n[toare aleg]nd alte 3 numere.
Cite=te exerci\iile ob\inute folosind terminologia matematic[.

3 Rezolv[ problemele cu plan =i prin exerci\iu.


Cite=te exerci\iile ob\ inute folosind terminologia matematic[.
a) Pe o scen[, cori=tii s-au aranjat ]n 3 r]nduri c]te 7. }n fa\a corului
st[ dirijorul. C]te persoane s]nt pe scen[?
b) Un gospodar are 12 g]=te =i 40 de g[ini. Ra\e are cu 30 mai pu\ine
dec]t g]=te =i g[ini la un loc. C]te ra\e s]nt?

4 Rezolv[ problemele cu plan.


Comenteaz[ folosind cuvintele: cantitatea; pre\ul; costul.
a) 7 kg de gri= cost[ 42 lei. c) C]t cost[ 9 ciocolate de acela=i
C]te kilograme de gri= cost[ fel, dac[ 4 ciocolate cost[ 36 lei?
54 lei? d) Ana a cump[rat 3 pixuri, iar Ion
b) 8 kg de prune cost[ 48 lei. 5 pixuri de acela=i fel. Ana a cheltuit
C]t cost[ 10 kg de prune? 12 lei. C]t a cheltuit Ion?

5 Completa\i cu 8 (8 8) 0 7 (1 7) 1
semne potrivite.
48 6 2 10 24 6 3 22 :

6 Scrie prin exerci\iu, apoi calculeaz[.


a) Cu c]t este mai mare num[rul 100 dec]t produsul numerelor 8 =i 9?
b) De c]te ori este mai mic num[rul 6 dec]t triplul num[rului 8?
c) C]t trebuie s[ adun[m la dublul num[rului 7 pentru a ob\ine 20?

110
7 G[se=te exerci\iile ]n care N[t[flea\[ a uitat s[ scrie paranteze.
Corecteaz[ plas]nd parantezele la locul cuvenit.
99:90 9 10 9 81
10 10 : 10 11 100 : 10 9 100

8 Probleme din ad]ncurile m[rii


a) Caracati\a cochet[ =i-a ]mpodobit fiecare bra\ cu un inel
din 7 stele-de-mare. Din c]te stele-de-mare =i-a f[cut m[rgele,
dac[ podoabele con\in ]n total 100 de stele?
Creeaz[ o problem[ despre caracati\ e dup[ fiecare exerci\ iu:
5 8 ; 72 : 8 .
b) }ntr-o hor[ s-au prins 8 meduze albe =i cu 4 mai pu\ine
meduze roz. Galbene s]nt de 4 ori mai multe dec]t roz. C]te
meduze galbene s]nt?
Cu c]t =i de c]te ori s]nt mai pu\ine meduze albe dec]t
galbene?
9 Completeaz[ cu numerele corespunz[toare.
9 36 : 9 70 : 10 90 : 63 : 7
10 5 8 : 10 54 : 9 90 : 80 : 8
966 : 9 56 : 7 10 : 9:9
10 45 : 10 45 : 9 10 : 10 1

10 Descompune fiecare dintre numerele:


a) 8 =i 27 ]n produs de 3 factori egali;
b) 16 =i 81 ]n produs de 4 factori egali.

11 Determin[ ordinea efectu[rii opera\iilor, apoi calculeaz[.


Cite=te exerci\ iile folosind terminologia matematic[.
(38 29) : 9 386 92 (82 57)
72 : 8 41 50 7 7 100 : (50 : 5)

12 Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ exerci\ iile =i desenele date.


a) 8 8 : 2 ; b) (8 10) : 3 .

111
Cine seam[n[ culege

1 64 64 56 56 42 42 60 60
8 8 17 17 8 28 23 53

2 C]t ob\ii la final? C alc ul o ra l


a) M[re=te num[rul 6 de 3 ori. f) Din suma numerelor 14 =i
Mic=oreaz[ rezultatul cu 4. Afl[ 19 scade o unitate. Afl[ sfertul
jum[tate din num[rul ob\inut. num[rului ob\inut.
b) Mic=oreaz[ num[rul 30 de 5 ori. g) Din diferen\a numerelor 100
M[re=te rezultatul cu 3. Afl[ o tre- =i 45 scade o zece. Mic=orea-
ime din num[rul ob\inut. z[ de 5 ori num[rul ob\inut.
c) Dubleaz[ num[rul 4. Tripleaz[ h) Adun[ produsul =i c]tul nu-
num[rul ob\inut. Mic=oreaz[ rezul- merelor 8 =i 4.
tatul cu 6. i) Din produsul numerelor 10
d) La produsul numerelor 9 =i 3 =i 2 scade c]tul lor.
adun[ 13. Mic=oreaz[ num[rul ob- j) La ce num[r trebuie s[
\ inut de 4 ori. aduni jum[tate dintr-o zece,
e) La c]tul numerelor 9 =i 3 adu- pentru a ob\ine o sut[?
n[ 27. Mic=oreaz[ rezultatul cu 3.

3 Formuleaz[ ]ntreb[ri, folosind expresiile cu c]t =i de


c]te ori, apoi rezolv[ problemele ob\inute.
a) Pe un bu=tean s-au adunat 6 r[da=te =i 18 buburuze.
b) O carte cost[ 56 lei, iar o agend[
8 lei.
c) Coada lui Miaunic[ are lungimea
de 9 cm, iar coada lui Relu de 27 cm.
Creeaz[ probleme asem[n[toare,
] n care datele s[ fie exprimate ]n: metri; litri; minute.

4 Determin[ ordinea efectu[rii opera\iilor, apoi calculeaz[.


Cite=te exerci\iile folosind terminologia matematic[.
a) 10 10 : 10 b) 6 6 6 c) 50 5 : 5
(10 10) : 10 6 (6 6) 50 : (5 5)
d) 90 (16 15) e) 27 : 9 : 3 f) 3 (6 : 2)
90 16 15 27 : (9 : 3) 36:2

112
5 Rezolva\i problemele cu justific[ri =i prin exerci\iu.
a) Pe aren[ evolueaz[ 10 acroba\i =i de 5 ori mai pu\ini clovni. C]\i
s] nt la un loc?
b) }n p[dure, Tudor a g[sit 16 hribi =i cu 4 mai
pu\ ine vine\ele. C]te ciuperci a g[sit ]n total?
c) Bunica a copt 6 pl[cinte cu cartofi =i de 3 ori
mai multe pl[cinte cu varz[. Pl[cinte cu br]nz[ a
copt tot at]tea c]te cu cartofi =i cu varz[ la un loc.
C]te pl[cinte cu br]nz[ a copt bunica?
d) Pe lac plutesc 8 lebede negre =i cu 2 mai multe lebede albe. Ra\e
s]nt tot at]tea c]te lebede s]nt ]n total. C]te ra\e plutesc pe lac?
Modifica\i expresiile subliniate, astfel ]nc]t s[ se solicite o alt[ ope-
ra\ie aritmetic[. G[si\i mai multe posibilit[\i.

6 Cantitatea Pre\ul Costul

a) O ilustrat[ cost[ 8 lei. C] t cos- e) O ma=inu\[ cost[ 9 lei, iar o


t[: 5 ilustrate; 8 ilustrate; 9 ilus- p[pu=[ este de 8 ori mai scum-
trate? p[. C]t cost[ o p[pu=[?
b) C]t cost[ ]n total 8 agrafe la f) Un ursule\ de plu= cost[ 56 lei,
pre\ul de: 3 lei; 4 lei; 6 lei? mai mult de 8 ori dec]t un ursule\
c) C]te ciocolate la pre\ul de 8 lei de plastic. C]t cost[ ursule\ ul de
cost[ ]n total: 24 lei; 48 lei; 80 lei? plastic?
d) 8 mingi de acela=i fel cost[ g) Un album de fotografii cost[
] n total: 64 lei; 56 lei; 72 lei. C]t 64 lei, iar un album de desen
cost[ o minge? 8 lei. Care album este mai ieftin
=i de c]te ori?

7 Afl[ numerele x 18 56 32 y 50 a 7 28 b:49


necunoscute. x 18 56 50 y 32 8 a 56 63 : b 7

C Cine afl[ 4 3
o mai repede
8 2 6 0
6 9 5 1 4 5
n cifrele
ascunse? 2 6 4 3 3 9 10 0 9
curs

113
8 }n ce basm s-ar fi putut ]nt]mpla?
a) +i s-a apucat coco=ul cel n[zdr[van s[ ]nghit[ la
galbeni, c]te 9 dintr-o ]nghi\itur[. C]\i galbeni a ]nghi\it
din: a) 6 ]nghi\ituri; b) 8 ] nghi\ituri; c) 10 ]nghi\ituri?
b) Z]na cea bun[ a transformat rochi\a cea veche a fetei
]n una nou[ =i frumoas[. +i a ]mpodobit acea rochie
cu 9 bro=e de acela=i fel. C] te perle con\inea fiecare
bro=[, dac[ ]n total erau: a) 63 de perle; b) 45 de perle;
c) 90 de perle?
c) }n pe=tera cea tainic[ erau 9 cufere, iar ]n fiecare cuf[r erau 2 diademe,
3 br[\[ri =i 5 inele. C]te podoabe de fiecare fel erau ]n cufere?
Creeaz[ probleme asem[n[toare ]n baza altor basme.

9 Rezolv[ problemele cu justific[ri =i prin exerci\iu. Cite=te fiecare


exerci\iu ob\inut folosind terminologia matematic[.
a) La =coala din poian[ ]nva\ [ c) La un magazin erau puse ]n v]nza-
52 de aricei, iar iepura=i cu re 100 de juc[rii de plu=. C]te juc[rii
18 mai pu\ini. C]\i aricei =i s-au v]ndut ]ntr-o zi, dac[ au r[mas
iepura=i s]nt ]n total? 48 de ursule\i =i 27 de iepura=i?
b) }ntr-un v[l[tuc erau 37 m d) Fl[m]nzil[ a m]ncat 20 de col\ u-
de m[tase, iar ]n altul 43 m. na=i cu br]nz[, 15 col\una=i cu vi=ine
C]\i metri de m[tase au r[- =i 8 chifle. Cu c]t mai mul\i col\una=i
mas, dac[ s-au v]ndut 62 m? dec]t chifle a m]ncat Fl[m] nzil[?

10 0 6 12
70 63 56

11 Completa\i enun\ul problemei dup[ exerci\iul de rezolvare.


a) }n clasa a II-a A ]nva\[ elevi. b) }n clasa a II-a B ]nva\[ fe-
Azi au lipsit fete =i b[ie\i. te =i cu mai mul\i b[ie\i.

25 (2 2) (elevi) 9 (9 3) (elevi)

12 }ntr-o cutie s]nt creioane, iar ]n alta s]nt cu creioane mai pu\ in.
Completeaz[ condi\ia cu date =i formuleaz[ ]ntrebarea, =tiind c[
problema se rezolv[ prin exerci\iul 12 (12 6) .

114
VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) Indic[ ordinea efectu[rii opera\iilor, apoi calculeaz[.

34 56 : 8 70 7 6
6 (10 4) 45 : (5 4)

2) Scrie prin exerci\iu =i calculeaz[.

a) Afl[ num[rul cu 3 mai mare a) Afl[ num[rul cu 5 mai mic


dec]t produsul numerelor 9 =i 6. dec]t produsul numerelor 8 =i 4.
b) Afl[ num[rul de 5 ori mai mic b) Afl[ num[rul de 6 ori mai
dec]t suma numerelor 24 =i 26. mare dec]t diferen\a numerelor
21 =i 12.

3) Rezolv[ problema cu plan.

Afl[ c]t cost[ Afl[ c]te ilustrate


4 plicuri de acela=i fel, de acela=i fel cost[ 48 lei,
dac[ 7 plicuri cost[ 28 lei. dac[ 3 ilustrate cost[ 18 lei.

4) Rezolv[ problema cu justific[ri =i prin exerci\iu.

C]\i elevi din 27 au r[mas ]n }ntr-o clas[ s]nt 13 fete =i 12 b[-


clas[, dup[ ce 8 fete =i 9 b[ie\i ie\i. C]\i elevi au ie=it la recrea\ie
au ie=it la recrea\ie ]n curte? ]n curte, dac[ ]n clas[ au r[mas
7 elevi?

PROBLEM{ DISTRACTIV{

Ric[, Gic[, Lic[ =i Nic[ aveau fiecare


c] te 10 nuci. Ric[ i-a dat 3 nuci lui Lic[.
Nic[ i-a dat 6 nuci lui Gic[. Lic[ i-a dat
5 nuci lui Nic[. Gic[ i-a dat 2 nuci lui
Ric[. C]te nuci au acum copiii la un loc?

115
Modulul 5
Model[m creativ, m[sur[m inventiv
Puncte, linii =i segmente

Observ[m =i asociem
puncte

linii drepte

segmente
de dreapt[

linii fr]nte

linii curbe

Descoperi\i puncte, linii =i segmente ]n litere =i cifre.

116
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Descrie pozi\ia fiec[rui flutura=.

2 Ce po\i m[sura pe desen? De ce?

3 Construie=te un segment orizontal cu lungimea de 3 cm, apoi:


a) un segment vertical, cu 2 cm b) un segment oblic, de 2 ori
mai scurt. mai lung.
4 M[soar[ =i r[spunde la ]ntreb[rile: cu c]t? de c]te ori?
a) b) c)

5 Observ[ =i explic[ regula, apoi reprodu =i continu[.

6 Construie=te o linie fr]nt[ deschis[, format[ din 10 segmente de


aceea=i lungime, astfel ]nc]t:
a) niciun segment s[ nu fie oblic; b) toate segmentele s[ fie oblice.

Deseneaz[ pe p[tr[\elele caietului. Porne=te de la v]rful drept de


j sus al p[tr[\elului al cincilea din r]ndul al treilea.

o 1;2 ;1 ;2 ;1 ;1 ;2 ;2 ;1 ;1 ;2 ;2 ;1 ;1 ;2 ;1 ;2 .

c
Ce chip ai ob\inut?
}ncearc[ s[ creezi ]n mod asem[n[tor alte chipuri.

117
Figuri =i corpuri geometrice

Observ[m =i explic[m
Figuri
cercuri triunghiuri p[trate geometrice

Corpuri
geometrice
sfere cuburi

Da\i exemple de obiecte cu aceste forme.


Care din aceste forme este o linie fr]nt[; o linie curb[?

Cercet[m =i descoperim
Unde s-a a=ezat fiecare flutura=?

Calcula\i =i descoperi\i cuvintele codificate.


Formula\i propozi\ii folosind aceste cuvinte.
28 55 75 8 17 100 3 8 69 6 100 100

A 36 19
T 100 25 M 54 : 6 : 3 L 24 24 : 6
R 36 19
C 77 8 H 54 : 6 3 U (24 24) : 6
I 75 25

118
Consolid[m =i dezvolt[m
p[trat
1 Cu ce forme geometrice triunghi
se aseam[n[ obiectele? cub
cerc
sfer[

2 Observ[ =i num[r[ forme geometrice cunoscute.


a) b)

3 Ce se ob\ine? D[ exemple de situa\ii analogice.

4 Continu[ =irul, apoi coloreaz[-l ]ntr-un mod potrivit.

Creeaz[ un =ir
din puncte, linii =i
segmente dup[ o
regul[ proprie.

j
Reproduce\i chipurile
elefan\ilor, folosind
o drept =ablon monede

c
de 10 bani =i de 50 bani.
}ncerca\i s[ crea\i alte chipuri ]n acest mod.

119
M[surarea timpului. Ceasul

Observ[m =i descoperim
12 12
11 1 11 1
10 2 10 2

10:00 9 3 ore 9 3 :
8 4 8 4
7 5 7 5
6 6

min. 60 min. 1 or[ min.


12 12
11 1 11 1
10 2 10 2

9 3 9
: 3
:
8 4 ore 8 4
7 5 7 5
6 6

R ezolv[m =i coment[m
1 Numi\i ora de plecare =i ora de sosire a fiec[ruia. Cine a mers mai
mult timp? Cu c]t?
12 12 12 12
11 1 11 1 11 1 11 1
10 2 10 2 10 2 10 2

a) 9 3 9 3 9 3 9 3

8 4 8 4 8 4 8 4
7 5 7 5 7 5 7 5
6 6 6 6

12 12 12 12
11 1 11 1 11 1 11 1
10 2 10 2 10 2 10 2
b) 9 3 9 3 9 3 9 3

8 4 8 4 8 4 8 4
7 5 7 5 7 5 7 5
6 6 6 6

2 Primul episod al unui film dureaz[ o jum[tate de or[. Spotul publici-


tar dintre episoade dureaz[ de 6 ori mai pu\in. Episodul al doilea du-
reaz[ cu 25 de minute mai mult dec]t primul. La ce or[ se va termina
derularea filmului, dac[ s-a ]nceput:
a) la ora 9 diminea\a; b) la ora 9 seara?
La ce or[ s-a ]nceput derularea filmului, dac[:
a) primul episod s-a terminat la ora 2 ziua;
b) al doilea episod s-a ]nceput la amiaz[, la ora 12;
c) filmul s-a terminat la ora : ?

120
Consolid[m =i dezvolt[m
1 Observ[ cum s-au succedat p[\aniile Gogoa=ei ]n povestea cu
acela=i nume. Determin[ ora la care a avut loc fiecare eveniment.
cu 30 min. cu 30 min.
mai devreme mai t]rziu
s-a rostogolit s-a ]nt]lnit s-a ]nt]lnit s-a ]nt]lnit s-a ]nt]lnit
pe c[rare cu iepurele cu lupul cu ursul cu vulpea
12
11 1
cu o or[ 10 2 peste o
mai ]nainte 9 3
jum[tate de or[
8 4
7 5
6

2 Ordoneaz[ succesiv evenimentele din povestea Scufi\a Ro=ie.


Determin[ c]te minute despart fiecare dou[ evenimente succesive.

Bunica a ie=it V]n[torul a intrat


din burta ] n casa bunicii. Scufi\a Ro=ie a ie=it
Lupului. din burta Lupului.

Scufi\a Ro=ie s-a ] nt] lnit


Lupul a b[tut
]n p[dure cu Lupul.
la u=a bunicii.

Scufi\a Ro=ie s-a


pornit de acas[ Lupul a ]nghi\it-o
la bunica. pe bunic[. Lupul a
] nghi\ it-o pe
Scufi\a Ro=ie.

Scufi\a Ro=ie a b[tut


la u=a bunicii. V]n[torul a spintecat
burta Lupului.

3 Descrie ]n mod asem[n[tor succesiunea evenimentelor


dintr-o poveste preferat[.

121
M[surarea timpului. Calendarul

1 C]te zile s]nt ]n 3 s[pt[m]ni; 5 s[pt[m]ni?


C]te s[pt[m]ni formeaz[ 14 zile; 28 de zile?
C]te luni s]nt ]n 2 ani; 3 ani; 4 ani?

7 zile 1 s[pt[m]n[ 12 luni 1 an

2 Procedeaz[ ca ]n imagine =i r[spunde la ]ntreb[ri.


ianuarie lun[ cu 31 de zile;
februarie lun[ cu 30 de zile;
martie lun[ cu 28 de zile sau
aprilie 29 de zile (]n anii bisec\i,
mai care se succed din 4 ]n 4 ani).
...

Care luni ale anului au c]te 31 de zile? Care luni au c]te 30 de zile?
Care este cea mai scurt[ lun[ a anului?
C]te zile are ]n total un an bisect? C]te zile are anul precedent celui
bisect? Dar anul urm[tor?

3 Ordona\i succesiv ]n an s[rb[torile:


Ziua Independen\ei 27 august
S[rb[toarea Limba Noastr[ 31 august
Ziua Interna\ional[ a Femeii 8 martie
Ziua Interna\ional[ a Muncii 1 mai
Anul Nou 1 ianuarie

Completa\i lista ob\inut[ cu alte s[rb[tori.


C]te zile despart fiecare dou[ s[rb[tori succesive?

4 Ana are 9 ani, iar tata are 34 de ani. C]\i ani avea tata c]nd s-a n[scut
Ana? C]\i ani va avea tata c]nd Ana va atinge v]rsta lui actual[?

5 Doru are 8 ani. Peste c]\i ani v]rsta lui se va: a) dubla; b) tripla?
Cu c]\i ani ]n urm[ Doru avea jum[tate din v]rsta actual[? Dar un
sfert din v]rsta actual[?

122
Martie
6 Cine a fost mai des la bazin ]n luna martie? L M M J V S D
1 2 3 4 5
Ana a fost de 2 ori ]n fiecare s[pt[m]n[.
6 7 8 9 10 11 12
Ion a fost de 3 ori ]n ultimele 3 s[pt[m]ni.
13 14 15 16 17 18 19
Maria a fost ]n fiecare zi de =coal[.
20 21 22 23 24 25 26
Dan a fost ]n fiecare zi de odihn[.
27 28 29 30 31

7 Determin[ c]te zile despart fiecare dou[ evenimente succesive din


povestea Dege\ica de Hans Christian Andersen.

30 martie O femeie a primit de la o z]n[ un bob


de orz miraculos =i l-a s[dit ]n ghi-
veci.

1 aprilie Din bob a r[s[rit o floare, iar prin-


tre petalele ei se afla Dege\ ica.

30 mai Broasca cea ur]t[ a furat-o pe Dege\ica,


pentru ca s[-i fie so\ie feciorului s[u.

1 iunie C[r[bu=ul a luat-o pe Dege\ica ]n zbor =i a


dus-o ] n p[dure.

1 decembrie Dege\ica a b[tut la u=a vizuinii +oarecelui-


de-C] mp.

1 ianuarie Dege\ica a g[sit R]ndunica bolnav[ ]n casa


Sobolului.

1 septembrie R]ndunica s-a re]ntors =i a luat-o pe Dege\ica


] n zbor.

10 septembrie Dege\ica s-a ]nt]lnit cu Craiul Florilor, care i-a


d[ruit o pereche de aripioare =i a luat-o de
so\ ie.

123
M[surarea lungimii

1 Observ[
=i compar[.

2 Afl[ numele fiec[rui copil, dac[ se =tie:


Adrian nu este mai ]nalt dec]t Marin;
Marin este mai scund dec]t Tudor.

3 Alege instrumentul potrivit pentru m[surarea:


a) taliei; c) l[\imii caietului.
b) lungimii pervazului;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

a) lungimii s[lii de clas[; =chioapa


4 Alege unitatea nestandard b) l[\imii b[ncii;
degetul
potrivit[ pentru m[surarea: c) grosimii manualului;
d) ]n[l\imii tale. pasul

5 Ana =i Irina au m[surat lungimea mesei cu c]te o panglic[. Panglica


Anei a ]nc[put de 4 ori de-a lungul mesei, iar panglica Irinei de 8 ori.
Cine a avut o panglic[ mai scurt[?
De c]te ori panglica mai scurt[ se cuprinde ]n cea mai lung[?

EXERCI\II CIRCULArE

100 3 30 30 66 4
?
?

97 60 7 47 40 14
?
?

?
73 2 22 67 27 7

124
6 Probleme din codru
a) Coada unei veveri\e are lungimea de circa 20 cm. Coada unei
vulpi este cu 20 cm mai lung[. Afl[ ce lungime are coada vulpii.
b) Lungimea corpului unei vulpi este de 1 m, din care 40 cm are
coada. C]\i centimetri constituie lungimea corpului vulpii f[r[ coad[?
c) O vulpe are ]n[l\imea de circa 40 cm =i este cu 45 cm mai scund[
dec]t un lup. Afl[ ]n[l\imea lupului.

7 Cine
C a parcurs o distan\[ mai mare? Argumenteaz[.
Cangurul a f[cut 5 s[rituri a c]te 4 m. Papagalul a f[cut 5 s[rituri a
c] te 4 cm.

8 Cine a parcurs o distan\[ mai mare =i cu c]t?

50 cm 30 cm 20 cm 50 cm 15 cm 25 cm
56 m

9 Crea\i =i
rezolva\i o problem[
dup[ imagine.
13 m ?m 25 m
10 Observ[ desenele =i afl[ lungimea fiec[rei panglici.
a) b)

8 cm 7 cm
c)

4 cm

Alege r[spunsul corect.


1) Ana =i Dana au m[surat lungimea coridorului cu pasul.
Ana a f[cut 6 pa=i, iar Dana a f[cut 7 pa=i.
Pasul Anei a fost mai scurt lung dec]t pasul Danei.

2) }ntr-un metru se cuprind 10 100 centimetri.

125
M[surarea masei

1 Observ[ =i compar[.

1 1 1
kg kg kg

2 Pe talerul st]ng al c]ntarului s-a pus o greutate de 30 kg, iar pe talerul


drept s-au pus:
a) 4 greut[\i a c]te 9 kg; b) 6 greut[\i a c]te 5 kg; c) 7 greut[\i a c]te 4 kg.
Descrie pozi\ia reciproc[ a talerelor ]n fiecare caz.

3 Probleme din codru


a) Un lup c]nt[re=te 45 kg, iar o vulpe este cu 40 kg mai
u=oar[. Afl[ masa vulpii.
b) Coarnele unui cerb c]nt[resc 15 kg, iar
coarnele unui elan 28 kg. Cine are coar-
Elan nele mai grele =i cu c]t?
4 Adev[rat sau fals?
1 kg de puf este mai u=or dec]t 1 kg de mere.
A Dac[ m[rul este mai u=or dec]t para, iar para este mai u=oar[
dec]t gutuia, atunci gutuia este mai u=oar[ dec]t m[rul.
F O lingur[ de metal este mai grea dec]t o lingur[
de aceea=i form[ =i m[rime, dar de plastic.

5 Probleme din comer\


b) La o cofet[rie, 40 kg de
a) 45 kg de mere s-au repartizat
]n mod egal ]n 5 l[zi. C]te kilo- biscui\i s-au ambalat c]te 4 kg
grame de mere s]nt ]n fiecare ]n cutii. C]te cutii au r[mas
lad[? Dar ]n 3 l[zi? dup[ ce s-au v]ndut 4 cutii?
}n c]te l[zi s]nt 36 kg de mere? C]te cutii s-au v]ndut, dac[
au r[mas 16 kg de biscui\i?

6 Cum poate fi 3 kg
adus ]n echilibru 6 kg 8 kg 9 kg 7 kg 6 kg
3 kg 3 kg
c] ntarul ]n fiecare
caz?

126
M[surarea capacit[\ii

1 Observ[ =i compar[
capacit[\ile vaselor.

2 }ntr-o g[leat[ s-au turnat 6 urcioare a c]te 2 l de ap[. }n alt[ g[leat[,


identic[, s-au turnat:
a) 4 urcioare a c]te 3 l de ap[; b) 5 urcioare a c]te 2 l de ap[;
c) 3 urcioare a c]te 5 l de ap[.
Compar[ nivelurile la care se va ridica apa ]n g[le\i ]n fiecare caz.
Vei putea compara, dac[ g[le\ile nu vor fi identice?

3 15 l de suc s-au turnat ]n 4 18 l de must s-au ]mbuteliat ]n


mod egal ]n 5 borcane. C]\i sti cle cu capacitatea de 2 l. C]te
litri de suc s]nt ]n fiecare sticle cu must au r[mas dup[ ce a
borcan? Dar ]n 3 borcane? fost b[ut mustul din 3 sticle?
}n c]te borcane s]nt 12 litri C]te sticle cu must au r[mas
de suc? dup[ ce s-au b[ut 8 l de must?
5 Sigur, posibil, imposibil?
Dac[ un urcior este mai ]nalt dec]t altul, atunci =i capacitatea
lui este mai mare.
Un borcan este plin cu sm]nt]n[. Alt borcan, identic, este plin
cu ap[. S]nt mai mul\i litri de sm]nt]n[ dec]t de ap[.
Capacitatea termosului este mai mic[ dec]t a crati\ei, iar
capacitatea crati\ei este mai mic[ dec]t a bidonului. Atunci
capacitatea termosului este mai mic[ dec]t a bidonului.
6 Cum putem turna folosind un urcior cu capacitatea de 4 l =i altul
cu capacitatea de 3 l:
a) 5 l de ap[ ]ntr-o crati\[; b) 10 l de ap[ ]ntr-un bidon?

EXERCI\II CIRCULArE
983 20 16 7
?
?

11 9 18 689
?
?

573 ? 295

127
Cantitatea, pre\ul, costul. Cine seam[n[ culege

1 Marin a cump[rat 8 kg de dovlecei la pre\ul de 2 lei kilogramul.


Cu 8 lei, Ana a cump[rat 2 l de lapte.
Tot cu 8 lei, Dana a cump[rat o bucat[ de panglic[ la pre\ul de 2 lei
metrul.
Ce afli calcul]nd: a) 8 lei : 2 lei; b) 8 2 lei lei;
c) 8 lei : 2 lei ?
2 Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ tabel.
Cantitatea Pre\ul Costul De c]te ori este mai scump
Dantel[ 3m 10 lei ? lei 1 m de dantel[ dec]t 1 kg de
cartofi?
Cartofi ? kg 5 lei 25 lei Cu c]t mai pu\in s-a chel-
Suc 4l ? lei 28 lei tuit pe cartofi dec]t pe suc?

3 Cu ce bancnot[ a achitat fiecare cump[r[tura?


a) Cristina a cump[rat o panglic[ cu lungimea de 2 m la pre\ul de 9
lei metrul. Ea a primit rest 3 bancnote de 10 lei =i 2 bancnote de 1 leu.
b) Doru a cump[rat 5 baloane la pre\ul de 10 bani =i a primit rest
2 monede de 25 de bani.
4 Un minut de convorbiri la telefonia mobil[ cost[ 2 lei. C]t cost[
5 minute; un sfert de or[; o jum[tate de or[; o or[ de convorbiri?
C]te minute de convorbiri cost[ 12 lei; 14 lei; 18 lei?

5 Plata pentru o or[ de munc[ a unui muncitor necalificat constituie


10 lei. Ce sum[ va primi muncitorul pentru o zi de munc[ (8 ore)?
Pentru c]te ore plata va constitui 50 lei; 100 lei?
6 Alina a confec\ionat o cutiu\[ de form[
cubic[, folosind ilustrate, agrafe =i 12 buc[\i
de dantel[ .
a) Ce a facut cu fiecare ilustrat[?
C]te ilustrate i-au trebuit?
b) C]te agrafe a folosit?
c) Cum s]nt lungimile buc[\ilor de dantel[?
d) Afla\i c]t a cheltuit ]n total, dac[:
pre\ul ilustratelor este de 5 lei;
pre\ul agrafelor este de 3 lei;
costul total al dantelei este de 16 lei.

128
VARIANTA 1 VARIANTA 2

1) Scrie denumirea fiec[rei forme geometrice.

a) b) a) b)

2) Scrie ora indicat[, p]n[ =i dup[ amiaz[.


12 12
11 1 11 1
10 2 10 2

9 3 9 3

8 4 8 4
7 5 7 5
6 6

3) Completeaz[ cu denumirea m[rimii corespunz[toare.


a) unei g[le\i se m[soar[ a) unei g[le\i se m[soar[
]n litri. ]n kilograme.
b) unui ar[t[tor se m[soar[ b) unei b]rne se m[soar[
]n centimetri. ]n metri.
4) Cum po\i schimba:

a) ]n 3 monede? a) ]n 3 bancnote?

b) ]n 5 bancnote b) ]n 4 monede
identice? identice?

5) Rezolv[ problema cu plan.


3 kg de cartofi cost[ 12 lei. 4 m de cablu cost[ 20 lei.
C]t cost[ 5 kg de cartofi? C]\i metri de cablu se pot cum-
p[ra cu 35 lei?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
Dac[ a= fi cu 10 cm mai Iar eu, ca s[ am aceea=i sta-
]nalt dec]t s]nt, a= fi de tur[ cu Ana, ar trebui s[ fiu cu
Gic[ aceea=i statur[ cu Ana. 10 cm mai scund dec]t s]nt. Lic[
Care b[iat este mai ]nalt dec]t cel[lalt =i cu c]t?

129
Culegem roadele ]nv[\[rii

1 Cum ]n\elegi formarea numerelor din zeci =i unit[\i?


Animalele schimb[ 10 ghinde pe o ciuperc[, iar 10 ciuperci pe
un m[r.
a) Ce va avea fiecare ]n urma schimbului?

34 85 26 40

b) Observ[ ce a ob\inut fiecare ]n urma schimbului =i spune c]te


ghinde a schimbat.

5 ,4 1

2 Cum =tii s[ scrii =i s[ cite=ti numerele mai mici dec]t 100?


Scrie fiecare num[r
reprezentat cu cifre, Z
apoi cu litere. Z U U

3 Cum te pricepi s[ compari =i s[ ordonezi numerele mai mici dec]t 100?


Completeaz[ cu:
a) semnul potrivit; b) vecinii num[rului.
< 9< > 20 >
42 24 2 23 < 39 < > 81 >
42 40 23 23 < 99 < > 73 >

4 Cum =tii s[ aduni =i s[ scazi numere mai mici dec]t 100?


Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba prin opera\ia invers[.
26 38 50 42
53 46 27 18

130
5 Cum =tii s[ ]nmul\e=ti =i s[ ]mpar\i cu numerele p]n[ la 10?

a) Scrie prin: adunare repetat[ 34 52


sc[dere repetat[ 18 : 4 20 : 4
b) Elimin[ expresia f[r[ sens, apoi efectueaz[:
3 0; 0 3; 4 1; 1 4;
5 : 0; 0 : 5; 2 : 1; 2 : 2.
c) Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba prin opera\ia invers[:
3 7; 2 6; 8 5; 10 7;
24 : 4; 72 : 9; 56 : 7; 50 : 5.

6 Cum po\i recunoa=te forme geometrice?


a) Asociaz[ fiecare obiect din imagini cu o form[ geometric[ =i scrie
denumirea acesteia.

b) Descrie pozi\ia fiec[rui flutura=.

7 Cum te descurci la m[sur[ri?


a) Scrie unitatea standard potrivit[ pentru m[surarea: capacit[\ii
unei crati\e; masei crati\ei; ad]ncimii crati\ei.
Ce instrument de m[surat poate fi folosit ]n fiecare caz?
b) Observ[ desenul =i afl[ lungimea panglicii.

2 cm

131
8 Cum ]n\elegi scurgerea timpului?
a) 11
12
1 11
12
1
10 2 10 2

9 3 9 3
8 4 8 4
7 5 7 5
6 6

Ce or[ indic[ fiecare ceas?


C]t timp a trecut ]ntre aceste dou[ momente?
b) Este prim[var[. De la ]nceputul lunii au trecut 2 s[pt[m]ni. P]n[ la
sf]r=itul lunii au r[mas 16 zile. Ce lun[ este?

9 Cum cuno=ti monedele =i bancnotele?

a) F[ schimb: 5 monede; 4 bancnote;

4 bancnote.

b) G[se=te mai multe posibilit[\i de a exprima ]n monede =i banc-


note suma: 75 lei =i 75 de bani; 21 lei =i 6 bani.
Care posibilitate \i se pare optim[ ]n fiecare caz?

10 Cum =tii s[ descompui numere mai mici dec]t 100?


a) Scrie num[rul 36 ca:
sum[ de zeci =i unit[\i;
sum[ a 2 numere;
diferen\[ a 2 numere.
b) Reprezint[ num[rul 8 ca: produs de 2 factori; produs de 3 factori;
c]t a 2 numere.
c) Afl[ numerele necunoscute:
24 72 5 40 80 15 56 8
16 79 : 3 7 36 42 9 54 :
90 9 24 : 4 75 25 7 :7

132
11 Cum ]n\elegi situa\iile de problem[?
a) Pe 2 mese s]nt c]te 3 farfurii. }n toate farfuriile s]nt repartizate ]n
mod egal 18 mere. Ce afli calcul]nd:
23 ; 18 : 2 ; 18 : 6 ?
b) Acu=or are 35 de ciuperci, iar Ghimpu=or are 5 ciuperci. Ce afli
calcul]nd:
35 5 ; 35 5 ; 35 : 5 ?
c) }n clasa a II-a A ]nva\[ 14 b[ie\i =i cu 6 mai multe fete. }n clasa
a II-a B ]nva\[ 14 b[ie\i, mai mul\i cu 6 dec]t fete. Ce afli calcul]nd:
14 6 ; 14 6 ?

12 Cum =tii s[ creezi =i s[ rezolvi probleme?


Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ dup[:

a) imagine

La magazinul de juc[rii au fost puse ]n v]nzare


b) condi\ie 32 de ma=inu\e =i 25 de p[pu=i. La sf]r=itul zilei
au r[mas ]n total 19 ma=inu\e =i p[pu=i.

c) ]ntrebare C]\i c[l[tori au urcat ]n autobuz la sta\ia de pornire?

d) exerci\iu (24 8) : 2

13 Cum te pricepi s[ descoperi regula de formare a unui =ir?


a) 40, 51, 62, , , ; c) 0, , 4, , 8, , 12, ;
b) , , , 85, 80, 75; d) , 27, , 21, , 15, , 9.

133
14 Cum te pricepi s[ lucrezi cu tabele?
a) Completeaz[ tabelele.

De]mp[r\it 32 48 a 8
}mp[r\itor 4 9 Dublul lui a 4
C]t 8 7 Jum[tatea lui a 2

b) Scrie problemele ]ntr-un tabel cu rubricile:


cantitatea , pre\ul , costul .
Completeaz[ tabelul cu numerele corespunz[toare.
3 kg de mere cost[ 15 lei. C]t cost[ 1 kg de mere?
1 m de cablu electric cost[ 9 lei. C]t cost[ 6 m de cablu?
C]\i litri de lapte la pre\ul de 7 lei se pot cump[ra cu 49 lei?

15 C]t de perspicace e=ti?


a) Copiii s-au prins ]n hor[. C]nd se uit[ la st]nga, Dan vede c[ este
al zecelea de la Ana. C]nd se uit[ la dreapta, vede c[ tot al zecelea
de la Ana este. C]\i copii s]nt ]n total ]n hor[?
b) C]te linii drepte observi?

134
cuprins

Modulul 1. Repet[m cu s]rguin\[, ]nv[\[m cu u=urin\[


Recapitularea =i sistematizarea con\inuturilor ]nv[\ate ]n clasa I
Numerele naturale p]n[ la 20 ............................................................................ 4
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20 (f[r[ trecere peste ordin) ................................ 6
Numerele naturale p]n[ la 100........................................................................... 8
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100 (f[r[ trecere peste ordin) .............................. 10
M[sur[ri ........................................................................................................... 12
Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .................................................. 14

Modulul 2. Adun[m rezerv]nd =i sc[dem ]mprumut]nd


Adunarea =i sc[derea numerelor naturale, p]n[ la 100
U U ZU. Adunarea p]n[ la 20, cu trecere peste ordin ................................... 16
ZU U U. Sc[derea p]n[ la 20, cu trecere peste ordin ................................... 18
U U ZU. ZU U U. Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20,
cu trecere peste ordin ................................................. 20
Probleme cu dou[ opera\ii a (a b), a (a b) ............................................ 22
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20 ....................................................................... 24
Numere la Carnavalul Toamnei. Aflarea numerelor necunoscute ....................... 26
ZU U Z. Z U ZU. Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100, c]nd suma sau
desc[zutul este format din zeci ]ntregi ........................ 28
ZU U ZU. ZU ZU ZU. ZU ZU Z. Adunarea p]n[ la 100,
cu trecere peste ordin ................... 30
Probleme cu dou[ opera\ii a (b c) .............................................................. 32
ZU U ZU. ZU ZU ZU. Z ZU ZU. Sc[derea p]n[ la 100,
cu trecere peste ordin .................... 34
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100, cu trecere peste ordin .................................. 36
Probleme cu dou[ opera\ii (a b) c .............................................................. 38
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100 ..................................................................... 40
Exerci\ii =i probleme de m[surare ..................................................................... 42
Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .................................................. 44

Modulul 3. }nmul\im cu h[rnicie, ]mp[r\im cu d[rnicie


}nmul\irea =i ]mp[r\irea tabelar[
Opera\ia de ]nmul\ire ........................................................................................ 46
Componentele opera\iei de ]nmul\ire................................................................. 47
Ordinea factorilor la ]nmul\ire ........................................................................... 48
}nmul\irea cu 1, cu 0 ......................................................................................... 49
}nmul\irea cu 2 .................................................................................................. 50
Probleme de m[rire a unui num[r de c]teva ori ................................................. 51
}nmul\irea cu 3 .................................................................................................. 52
}nmul\irea cu 4.................................................................................................. 54
}nmul\irea cu 5 .................................................................................................. 56
M[rimi =i m[sur[ri ........................................................................................... 58
}nmul\irea mai multor numere ........................................................................... 59
Probleme de m[surare, cu ]nmul\iri .................................................................. 60

135
Cine seam[n[ culege. Sistematizare. Evaluare ................................................ 61
Opera\ia de ]mp[r\ire ....................................................................................... 64
Leg[tura dintre ]mp[r\ire =i ]nmul\ire ................................................................ 66
Cazuri speciale de ]mp[r\ire ............................................................................. 67
}mp[r\irea la 2 .................................................................................................. 68
Probleme de mic=orare a unui num[r de c]teva ori............................................ 70
}mp[r\irea la 3 .................................................................................................. 72
}mp[r\irea la 4 =i la 5 ........................................................................................ 74
Probleme de comparare prin ]mp[r\ire .............................................................. 76
Probele ]nmul\irii .............................................................................................. 78
Probele ]mp[r\irii .............................................................................................. 80
Organizarea datelor ]n tabele............................................................................ 82
Cine seam[n[ culege. Sistematizare. Evaluare ................................................ 83
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 6 ............................................................................. 86
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 7 ............................................................................. 88
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 8 ............................................................................. 90
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 9 ............................................................................. 92
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 10 ............................................................................ 94
Tabla ]nmul\irii =i ]mp[r\irii ............................................................................... 95
Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .................................................. 96

Modulul 4. Calcul[m =i rezolv[m cu iste\ime


Opera\ii aritmetice cu numere p]n[ la 100
Cantitatea. Pre\ul. Costul .................................................................................. 98
Probleme despre cump[rarev]nzare ................................................................ 100
Cine seam[n[ culege. Sistematizare. Evaluare ................................................ 102
Rezolvarea problemelor compuse prin exerci\iu ................................................ 104
Ordinea efectu[rii opera\iilor ]n exerci\ii cu paranteze ...................................... 106
Ordinea efectu[rii opera\iilor ]n exerci\ii f[r[ paranteze .................................... 108
Ordinea efectu[rii opera\iilor ............................................................................ 110
Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .................................................. 112

Modulul 5. Model[m creativ, m[sur[m inventiv


Elemente intuitive de geometrie =i m[sur[ri
Puncte, linii =i segmente .................................................................................. 116
Figuri =i corpuri geometrice .............................................................................. 118
M[surarea timpului. Ceasul .............................................................................. 120
M[surarea timpului. Calendarul ........................................................................ 122
M[surarea lungimii ........................................................................................... 124
M[surarea masei .............................................................................................. 126
M[surarea capacit[\ii ....................................................................................... 127
Cantitatea, pre\ul, costul. Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .......... 128

Culegem roadele ]nv[\[rii. Recapitulare final[ ..............................................130

136