Sunteți pe pagina 1din 25

SC CONCEFA SA

Planul de prevenire şi protecţie


SANTIER PRELUNGIRE TUNEL CALE FERATA

măsuriiPersoana care răspunde de realizarea


Termen de realizare
Loc de
Măsuri Măsuri
Nr. muncă/ Riscuri Acţiuni în scopul
Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- de altă Obs
crt. post de evaluate realizării măsurii
sanitare natură
lucru
REPARAŢII, ÎNTREŢINERE CAI FERATE

1. - Instruirea personalului, Efectuarea permanent


- Utilizarea echipamentului individual de instructajului de
- Utilizarea schelelor, îngrădirilor,
protectie, PM Efectuarea
plaselor de protecţie,
- Controlul medical periodic si la angajare, controlului

administrator
Stationari în locuri cu Cădere de la înălţime

- Utilizarea de platforme de
- Autorizarea interna din punct de vedere al medical, la
descărcare a materialelor la
protectiei muncii a legătorilor de sarcina, Achizitionarea de sacadentă
înălţime,
- Evaluarea riscurilor la locurile de munca, EIP
- Amplasarea de panouri de
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru Completarea permanent
avertizare, banda de avertizare.
activitatile de sfasurate îngrădirilor
- Acoperirea golurilor
Achizitionarea de
schele

administrator
pericol de accidentare

- Utilizarea schelelor, îngrădirilor, - Instruirea personalului, permanent


plaselor de protecţie, - Utilizarea echipamentului individual de
- Utilizarea platforme de descărcare protectie,
a materialelor la înălţime, - Controlul medical periodic si la angajare,
- Amplasarea de panouri de - Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
avertizare, banda de avertizare, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru
- Acoperirea golurilor activitatile desfasurate
- Instruirea personalului,

Pericol de lovire stivire


- Utilizarea de echipamente tehnice - Utilizarea echipamentului individual de
dotate cu apărători de protecţie, protectie,

administrator
- Utilizarea de platforme de - Controlul medical periodic si la angajare,
descărcare a materialelor la - Autorizarea interna din punct de vedere al
înălţime, protectiei muncii a legătorilor de sarcina,
- Amplasarea de panouri de - Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
avertizare, banda de avertizare. - Elaborarea de instructiuni proprii pentru
activitatile desfasurate
- Instruirea personalului, - Dotarea
- Utilizarea echipamentului individual de cu truse
protectie, medicale de
- Controlul medical periodic si la angajare, prim ajutor,
Înţepare tăiere

administrator
- Evaluarea riscurilor la locurile de munca, - Acordarea Achizitionarea
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru de unei truse medicale permanent
activitatile desfasurate materiale de prim ajutor
igienico-
sanitare
(săpun,
detergenţi)
- Instruirea personalului,
Suprasolicitar Expunere la frig, căldură Alunecare cădere la

- Utilizarea echipamentului individual de

administrator
acelaşi nivel

- Utilizarea schelelor
protectie,
corespunzătoare,
- Controlul medical periodic si la angajare, permanent
- Eliberarea căilor de acces de
- Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
obstacole
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru
activitatile desfasurate
Alimentaţie
- Instruirea personalului, specială
- Utilizarea echipamentului individual de pentru
sau intemperii

administrator
Achiziţionare Conform
protectie, creşterea
Asigurarea spatiilor pentru recipient pentru OUG 99
- Modificarea programului de lucru rezistenţei
termoreglare distribuirea de ceai
- Controlul medical periodic si la angajare, organismul
cald 01.12.2008
ui.(apă
minerală,
cea)
- Instruirea personalului,

administrator
Asigurarea de echipamente de lucru - Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
e fizică

corespunzătoare (ptr. ridicare, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru permanent


transport etc) activitatile desfasurate
- Controlul medical periodic si la angajare,
electrocutare
- Utilizarea de echipamente

Pericol de
- Instruirea personalului,
tehnice(betoniere) cu clasa de
- Utilizarea echipamentului individual de

administrator
protectie corespunzătoare sau
protectie, - Controlul medical periodic si la
legarea la priză de pamânt.
angajare, permanent
- Utilizarea de prelungitoare pentru
- Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
alimentarea cu energie electrica
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru
corespunzătoare
activitatile desfasurate
lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea la locul de muncă sau în timpul desfăşurării activităţii în cazul
- Pentru menţinerea echipamentelor tehnice
proprii în condiţii de securitate se va respecta
- Mijloacele de transport proprii planul de revizii şi reparaţii întocmit conform
societăţii trebuie să corespundă din reglementărilor în vigoare
punct de vedere tehnic fiind în bună - Conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască şi să
stare de funcţionare (OUG 195 / respecte viteza de circulaţie, indicatoarele de
2002 cu modificările şi circulaţie şi mijloacele de avertizare din incinta
completările ulterioare (ex. Legea societăţii inclusiv prevederile convenţiei de
49/2006, etc.) – privind circulaţia protecţia muncii încheiată între beneficiar şi
pe drumurile publice). executant privind circulaţia în incinta societăţii
- Căile de circulaţie interne trebuie - Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie
menţinute în permanenţă libere, executate numai sub supravegherea permanentă a
curate, asigurate împotriva şefului formaţiei de lucru, instruit special în acest
pericolului de alunecare, derapare sens, care va stabili procedeul de lucru nepericulos
lucrărilor fără întreruperea circulaţiei

- Căile de circulaţie internă folosite - Distanţa liberă minimă între două mijloace de
vor fi numai cele potrivite tipurilor transport alăturate care se încarcă sau se descarcă
de mijloace de transport şi va fi de 1,5 m pt. autocamioane
autoutilajelor utilizate - Se interzice lăsarea maşinii fără supraveghere

administrator
- Locurile destinate pentru sau permiterea manipulării comenzilor de către
operaţiile de încărcare şi descărcare alte persoane. La părăsirea maşini conducătorul permanent
a mijloacelor de transport trebuie auto trebuie să o oprească din funcţiune, şi o va
prevăzute cu căi de acces amenajate bloca prin introducerea în una din viteze şi
corespunzător şi spaţii de întoarcere tragerea frânei, luând cheile de contact şi
cu o rază de curbură care să permită închizând uşile cabinei cu
o manevrare nepericuloasă - Înainte de pornire şi la executarea manevrelor,
- Înainte de începerea operaţiilor conducătorul auto trebuie să se asigure că nu
de încărcare – descărcare a unui există pericol de accidentare a lucrătorilor care
mijloc de transport, acesta trebuie circulă sau staţionează pe lângă maşină.
asigurat contra deplasărilor - Conducătorul autovehiculului trebuie să
necomandate, prin cuplarea semnalizeze acustic manevra de mers înapoi
sistemului de frânare de ajutor pe - Se interzice manevrarea mijloacelor de transport
teren orizontal şi a sistemului de în spaţii lipsite de vizibilitate
frânare de ajutor şi saboţi de oprire - Lucrătorii vor respecta distanţa de siguranţă faţă
pe teren în pantă. Se interzice de instalaţiile, autoutilajele de orice tip, mijloacele
deplasarea mijlocului de transport de transport existente la locul de muncă.
în timpul efectuării operaţiilor de - Lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe
încărcare – descărcare drumurile publice sau interne, se vor asigura
permanent faţă de mijloacele în circulaţie, ferindu-
se permanent din raza de acţiune a autoutilajelor.
Pericol de lovire
TURNARE BETOANE
3. - Instruirea personalului,
- Utilizarea echipamentului individual de

administrator
- Utilizarea de echipamente

stivire
protectie,
tehnice(betoniere) dotate cu
- Controlul medical periodic si la angajare, permanent
apărători de protecţie,
- Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru
activitatile desfasurate
electrocutare - Utilizarea de echipamente - Instruirea personalului,
Pericol de
tehnice(betoniere) cu clasa de - Utilizarea echipamentului individual de

administrator
protectie corespunzătoare sau protectie, (platforma electroizolante, cizme sau
legarea la priză de pamânt. mânuşi electroizolante)
permanent
- Utilizarea de prelungitoare pentru - Controlul medical periodic si la angajare,
alimentarea cu energie electrica - Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
corespunzătoare - Elaborarea de instructiuni proprii pentru
activitatile desfasurate
- Instruirea personalului,
- Utilizarea echipamentului individual de

administrator
Alunecare cădere la

- Utilizarea schelelor
protectie,
corespunzătoare,
acelaşi nivel

- Controlul medical periodic si la angajare,


- Eliberarea căilor de acces de
- Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
obstacole
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru
activitatile desfasurate
Alimentaţie
SuprasolicitarExpunere la frig, căldură

- Instruirea personalului, specială


- Utilizarea echipamentului individual de pentru

administrator
sau intemperii

Achiziţionare Conform
protectie, creşterea
Asigurarea spatiilor pentru recipient pentru OUG 99
- Modificarea programului de lucru rezistenţei
termoreglare distribuirea de ceai
- Controlul medical periodic si la angajare, organismul
cald 01.12.2008
ui.(apă
minerală,
cea)
- Instruirea personalului,

administrator
Asigurarea de echipamente de lucru - Evaluarea riscurilor la locurile de munca,
e fizică

corespunzătoare (ptr. ridicare, - Elaborarea de instructiuni proprii pentru permanent


transport etc) activitatile desfasurate
- Controlul medical periodic si la angajare,
Transport auto
Loc de Acţiuni Persoana care
răspunde de
muncă/ Măsuri Măsuri în
Nr. Termen de realizarea
crt.
post Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- de altă scopul realizare măsurii Obs
de sanitare natură realizării
lucru măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Conducători auto

Deplasarea autovehiculului pe Respectarea legislaţiei Instruirea corespunzătoare a


Administrator
1 drumurile publice rutiere, interzicerea folosirii personalului permanent
Conducător auto
telefonului mobil
Coliziunea cu alt autovehicul Respectarea vitezei şi Instruirea corespunzătoare a
distanţei legale între personalului
Administrator
2 autovehicule, folosirea permanent
Conducător auto
centurii de siguranţă, dotarea
cu sisteme air-bag
Ieşirea necontrolată în afara Menţinerea direcţiei şi Instruirea corespunzătoare a
carosabilului mărirea atenţiei la curbe şi personalului Administrator
3 depăşiri, folosirea centurii de permanent
Conducător auto
siguranţă
Coliziunea cu diferite obiecte Micşorarea vitezei la apariţia Instruirea corespunzătoare a
aflate pe şosea sau pe marginea obstacolelor pentru evitarea personalului
Administrator
4 şoselei lor, dotarea cu sisteme air- permanent
Conducător auto
bag, folosirea centurii de
siguranţă
Lovirea de către alt participant la - Respectarea legislaţiei
traficul rutier rutiere, interzicerea folosirii
5 telefonului mobil permanent
Conducător auto
- Instruirea corespunzătoare
a personalului
6 Prinderea mâinii la organele - Repararea autovehiculelor Instruirea corespunzătoare a permanent Administrator
Conducător auto
mobile ale autovehiculului în numai în service-uri personalului
situaţia intervenţiei şoferului la autorizate
motorul aflat în funcţiune - Efectuarea micilor
intervenţii numai cu motorul
oprit
- Dotarea autovehiculului cu
trusă medicală şi completarea
ei la nevoie
Strivirea membrelor inferioare sau - Repararea autovehiculelor Instruirea corespunzătoare a
altor părţi ale corpului pe timpul numai în service-uri personalului
remedierii unor defecţiuni autorizate
Administrator
7 - Efectuarea micilor permanent
Conducător auto
intervenţii numai
autovehiculul suspendat şi
calat corespunzător
Curgeri de combustibil sau ulei Verificarea tehnică periodică - Consemnarea în foaie de - La
a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a termenele
prevăzute Administrator
8 autovehiculului. autovehiculului - La plecarea Conducător auto
- Instruirea corespunzătoare în cursă
a personalului - Permanent

Blocarea frânei Verificarea sistemului - Consemnarea în foaie de


A.B.S , a sistemului de parcurs a stării tehnice a - La
frânare, completarea cu lichid autovehiculului termenele
prevăzute Administrator
9 de frână înainte de plecarea - Instruirea corespunzătoare - La plecarea Conducător auto
în cursă, verificarea a personalului în cursă
schimbării plăcuţelor uzate - Permanent

excesiv
Blocarea cutiei de viteze Verificarea tehnică periodică - Consemnarea în foaie de - La
a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a termenele
prevăzute Administrator
10 autovehiculului. autovehiculului - La plecarea Conducător auto
-Instruirea corespunzătoare în cursă
a personalului - Permanent

Blocarea ambreiajului Verificarea tehnică periodică - Consemnarea în foaie de - La


a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a termenele
prevăzute Administrator
11 autovehiculului. autovehiculului - La plecarea Conducător auto
-Instruirea corespunzătoare în cursă
a personalului - Permanent

Blocarea volanului Verificarea tehnică periodică - Consemnarea în foaie de - La


a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a termenele
prevăzute Administrator
12 autovehiculului. autovehiculului - La plecarea Conducător auto
-Instruirea corespunzătoare în cursă
a personalului - Permanent
13 Alunecare pe drumurile publice Adaptarea vitezei la condiţiile În funcţie de Administrator
condiţiile Conducător auto
de drum, utilizarea lanţurilor meteo
antiderapante, echiparea cu
anvelope iarnă / vară fără
uzură avansată
Răsturnarea autovehiculului Utilizarea în trafic numai a Instruirea corespunzătoare a
autovehiculelor prevăzute cu personalului
air-bag, păstrarea vitezei Administrator
14 Permanent
Conducător auto
adaptate la condiţiile de
trafic, folosirea centurii de
siguranţă
Rostogolirea autovehiculului Necesitatea existenţei la Instruirea corespunzătoare a
autovehicul a sistemului air- personalului
bag, eliminarea obiectelor
Administrator
15 nefixate în cabină, existenţa Permanent
Conducător auto
unui paravan despărţitor între
şofer şi materiale, folosirea
centurii de siguranţă
Sub efectul propulsiei: deviere de Menţinerea direcţiei şi Instruirea corespunzătoare a
la traiectoria normală mărirea atenţiei la curbe şi personalului Administrator
16 Permanent
Conducător auto
depăşiri, folosirea centurii de
siguranţă
Jeturi necontrolate de lichide Verificarea etanşeităţii Instruirea corespunzătoare a
(combustibil, lichid de răcire) racordurilor, a stării fizice ale personalului
Administrator
17 furtunurilor, a capacelor de Permanent
Conducător auto
acces la radiator şi rezervorul
de combustibil.
Suprafaţa alunecoasă a şoselei pe Adaptarea vitezei la condiţiile Instruirea corespunzătoare a
timp ploios şi pe timp de iarnă de drum, utilizarea lanţurilor personalului În funcţie de
Administrator
18 antiderapante, echiparea cu condiţiile
Conducător auto
meteo
anvelope iarnă / vară fără
uzură avansată
Suprafaţa alunecoasă a locului de Întreţinerea căilor de acces Instruirea corespunzătoare a
încărcare – descărcare a Dotarea cu EIP corespunzător personalului
19 31.10.2007 Administrator
materialelor (încălţăminte cu talpă
antiderapantă)
Vibraţii excesive ale Verificarea tehnică periodică - Consemnarea în foaie de - La
autovehiculului datorată pierderii a stării tehnice a parcurs a stării tehnice a termenele
prevăzute Administrator
20 controlului direcţiei autovehiculului. autovehiculului - La plecarea Conducător auto
- Instruirea corespunzătoare în cursă
a personalului - Permanent
21 Vibraţii excesive ale Nedepăşirea vitezei legale, Instruirea corespunzătoare a Permanent Administrator
Conducător auto
autovehiculului datorată unei pene oprirea imediată a personalului
de cauciuc autovehiculului
Temperatura ridicată a pieselor Evitarea contactului direct cu Instruirea corespunzătoare a Administrator
22 Permanent
motorului în funcţiune părţile fierbinţi ale motorului personalului Conducător auto

Supraîncălzirea lichidului de răcire Folosirea lichidului antigel, Instruirea corespunzătoare a


asigurarea circuitului normal personalului Administrator
23 Permanent
al lichidului în sistemul de Conducător auto
răcire
Aprinderea accidentală a instalaţiei Verificarea instalaţiei Instruirea corespunzătoare a - La
electrice electrice, folosirea personalului termenele Administrator
24 prevăzute Conducător auto
stingătorului, verificarea
- Permanent
stingătorului
Scurgeri de electrolit din Verificarea acumulatorului Instruirea corespunzătoare a Administrator
25 acumulator personalului Anual
Conducător auto

Intoxicarea accidentală a Achiziţionarea mănuşilor de Instruirea corespunzătoare a


organismului prin inhalarea sau protecţie şi a măştii de personalului
înghiţirea sau contactul cu protecţie
Administrator
26 combustibil , lichid antigel sau Utilizarea mănuşilor de 31.03.2007
Conducător auto
electrolit, substanţe chimice protecţie şi a măştii de
transportate protecţie

Incendierea motorului şi implicit a Verificarea etanşeităţii Instruirea corespunzătoare a


autovehiculului datorită sistemului de alimentare şi a personalului - La
termenele Administrator
27 scurtcircuitului la instalaţia instalaţiei electrice, prevăzute Conducător auto
electrică şi scurgerilor de achiziţionarea stingătorului - Permanent
combustibil sau verificarea lui
Temperatura şi umiditatea Verificarea existenţei şi
aerului : ridicată sau scăzută funcţionării instalaţiei de - La
(neasigurarea sau nefuncţionarea climă şi a sistemului de termenele Administrator
28 prevăzute
sistemului de încălzire a încălzire
autovehiculului sau a instalaţiei de
climă)
Curenţi de aer în cabina şoferului Evitarea deschiderii Instruirea corespunzătoare a
Administrator
29 geamurilor pe timpul personalului Permanent
Conducător auto
conduceri
30 Zgomotul provocat de funcţionarea Asigurarea funcţionării - La Administrator
termenele
defectuoasă a motorului motorului în parametri prevăzute
autovehiculului şi de circulaţia nominali prin efectuarea
celorlalte vehicule participante la verificărilor tehnice periodice
traficul rutier
„orbirea” şoferului de către farurile Micşorarea vitezei, Instruirea corespunzătoare a
autovehiculului din sens opus atenţionarea şoferului din personalului Administrator
31 sens opus cu schimbarea Permanent
Conducător auto
alternativă a farurilor
Nivel de iluminare scăzut în timpul Verificarea instalaţiei Instruirea corespunzătoare a
executării curselor pe timp de electrice şi înlăturarea personalului - La
termenele Administrator
32 noapte defecţiunilor (la defecţiuni prevăzute
majore, apelarea la asistenţa
tehnică)
Gaze, vapori, aerosoli toxici sau Obturarea căilor de
caustici şi pulberi în suspensie în pătrundere a aerului viciat din
33 aer exterior, închiderea Permanent
Conducător auto
geamurulor, interzicerea
fumatului în cabină
Bacterii, viruşi din mediul de Folosirea mănuşilor de
muncă determina pe materialele protecţie, spălatul mâinilor
34 care se încarcă – descarcă din după încărcare – descărcare şi Permanent
Conducător auto
autovehicule transport
Executare defectuoasă de operaţii: - Atenţionarea şoferilor de
manevre greşite de circulaţie, către administrator înainte
frânări, accelerări, viraje de de plecarea în cursă asupra
direcţie ale autovehiculului efectuării corecte a Administrator
35 Permanent
manevrelor pe timpul
deplasărilor
- Instruirea corespunzătoare
a personalului
Nesincronizarea conducerii - Aplicarea regulilor de
autovehiculului cu circulaţia conducere preventivă Administrator
36 celorlalte autovehicule din trafic Instruirea corespunzătoare a Permanent

personalului
37 Necorelarea vitezei de deplasare cu - Atenţionarea şoferilor Permanent Administrator
condiţiile meteorologice asupra necesităţii respectării
vitezei legale şi adaptarea
acesteia la condiţiile meteo
- Instruirea corespunzătoare
a personalului
Deplasarea sau staţionarea Evitarea opririlor şi
autovehiculului în zone periculoase staţionărilor în zone
periculoase, circulate, pe
Administrator
38 trotuare, pe liniile de Permanent
Conducător auto
tramvai, în pantă etc.
Instruirea corespunzătoare a
personalului
Deplasări cu pericol de cădere de Întreţinerea căilor de acces Instruirea corespunzătoare a
la acelaşi nivel Dotarea cu EIP corespunzător personalului
39 31.10.2007 Administrator
(încălţăminte cu talpă
antiderapantă)
Comunicări, comenzi greşite la Corelarea corespunzătoare
ieşire din parcare sau din locul de între şofer şi persoana care
40 staţionare îl dirijează 31.03.2007 Administrator
Stabilirea unui cod de
semnale
Nesincronizarea manevrelor - Adaptarea vitezei la starea
autovehiculului aflat în trafic cu drumului şi la condiţiile
Administrator
41 ceilalţi participanţi la traficul rutier meteo Permanent
Conducător auto
- Instruirea corespunzătoare
a personalului
Părăsirea carosabilului datorită - Micşorarea vitezei la
neadaptării vitezei la condiţiile de limita siguranţei deplasării Administrator
42 drum - Instruirea corespunzătoare Permanent
Conducător auto
a personalului
Omiterea unor operaţii de - Instruirea corespunzătoare
semnalizare a intenţiei de a personalului. -
schimbare a direcţiei de mers; Conştientizarea şoferilor Administrator
43 Permanent
Conducător auto
asupra necesităţii respectării
tuturor regulilor de
circulaţie
Omiterea semnalizării staţionării Verificarea existenţei Instruirea corespunzătoare a
autovehiculului pe carosabil atât pe triunghiului şi a vestei personalului
44 31.03.2007 Administrator
timp de zi cât şi pe timp de noapte reflectorizante şi utilizarea
acestora în timpul staţionării
Nerespectarea timpului de repaus - Respectarea cu stricteţe a
45
conform legislaţiei în vigoare O.G. nr. 17 din 24 ianuarie Permanent
Administrator
2002 Conducător auto
- Programarea deplasărilor
Suprasolicitare fizică: manipularea Evitarea transportului de Instruirea corespunzătoare a
de greutăţi peste 25 Kg greutăţi mai mari de 25 de kg personalului
Administrator
46 de către o singură persoană Permanent
Conducător auto
(utilizarea mijloacelor
mecanice)
Suprasolicitare psihică: decizii Respectarea cu stricteţe a Respectarea cu stricteţe a Efectuarea - La
dificile în timp scurt efectuate în O.G. nr. 17 din 24 ianuarie O.G. nr. 17 din 24 ianuarie controlului termenele Administrator
47 mediu cu zgomot, în condiţii de 2002 2002 prevăzute Conducător auto
medical
trafic intens periodic
REPARAŢII AUTO
Nr. Riscuri evaluate Loc. de m.ca/ Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri Termen de Persoana care Obs.
Crt. post de lucru igienico realizare raspunde
sanitare
1. Organe de masini in miscare- ATELIER - montare dispozitive de V- verificarea starii fizice a
prindere, antrenare de catre protectie ale organelor de elementelor active ale Permanent Conducatorii
organe de masini in miscare masini in miscare echipamentelor inainte de locurilor de
inceperea lucrului munca
-- Lucrător
desemnat
- - - - dotarea cu EIP si EIL
- c corespunzator
- - - instruirea lucratorilor si
- s verificarea modului in care se
s respecta regulile de securitate

2. Proiectarea de corpuri din ATELIER - -utilizarea aparatorilor de Conducatorii


organe de masini in miscare protectie Permanent locurilor de
( bucati de piatra abraziva, -utilizarea ochelarilor de protectie munca
burghie) - montarea indicatoarelor de Lucrător
desemnat
securitate ( protectia obligatorie a
ochilor)

3. Taiere, intepare cu spanuri sau ATELIER - -purtarea obligatorie a EIP


la manipularea uneltelor, -montarea indicatoerelor de Permanent Conducatorii
dispozitivelor sau a materiilor securitate(protectia obligatorie a locurilor de
prime si reperelor mainilor) munca
-verificarea inainte de inceperea Lucrător
desemnat
lucrului a sculelor si materialelor
folosite
4. Electrocutare prin atingere ATELIER -izolarea bornelor de legatura -executarea interventiilor la
directa , indirecta si a celorlalte cai de curent instalatiile electrice se face numai Permanent Conducatorii
din componenta de personal calificat, autorizat si locurilor de
echipamentelor electrice instruit munca
-realizarea circuitelor de masa - efectuarea verificarii periodice Lucrător
desemnat
conform prevederilor tehnice ale masurilor tehnice de protectie
si de securitate in vigoare impotriva atingerilor directe Director
-verificarea vizuala a
integritatii legarii la pamant a
carcaselor utilajelor
- masurarea rezistentei de
dispersie a prizelor de pamant
5. Pornirea defectuoasa a ATELIER -utilizarea ET numai pentru - ET vor fi folosite numai de Conducatorii
utilajului operatiile si in conditiile lucratori calificati, instruiti si Permanent locurilor de
pentru care a fost destinat desemnati in acest scop munca
- interzicerea utilizarii ET - respectarea cu strictete a Lucrător
desemnat
fara aplicarea masurilor de tehnologiilor de lucru, si a
protectia muncii instructiunilor proprii de SSM
- daca exista riscul - in timpul functionarii ET este
contactului lucratorilor cu interzisa orice operatie de
partile mobile ale ET , acestea intretinere
se vor prevedea cu protectori
pentru evitarea antrenarii
deserventului
6. Cadere la acelasi nivel prin Toate sectoarele -pastrarea libera si curata a -dotarea cu EIP coresp. Permanent Conducatorii
alunecare, impiedicare, cailor de acces (bocanci cu talpa antiderapanta) locurilor de
dezechilibrare - lasarea libera de orice - iluminat corespunzator atat ziua munca
obstacol a usilor de acces cat si noaptea Director
- verificarea inainte de inceperea Lucrător
desemnat
lucrului a starii psihofiziologice a
lucratorilor
7. Zgomot ATELIER - utilizarea obligatorie a Permanent Conducatorii
antifoanelor interne sau a castilor locurilor de
de protectie munca
- monitorizarea nivelului de Director
zgomot
- efectuarea controlului medical
periodic corespunzator conditiilor
de munca
8. Lovire membre inferioare Sudura - transportul recipientilor sub Permanent Conducatorii
datorita rostogolirii presiune cu carucioare, fiind locurilor de
recipientilor, buteliilor, protejate impotriva rostogolirii munca
9. Arsuri datorate proiectarii Sudura - utilizarea obligatorie a EIP Permanent Conducatorul
particulelor de metal locului de
incandescent in timpul sudarii munca
10. Explozii ale buteliilor de oxigen Sudura - evitarea contactului buteliei de Permanent Conducatorii
sau acetilena oxigen cu substante grase si locurilor de
evitarea pastrarii buteliilor sub munca
presiune in zone cu raze solare
puternice
11. Orbirea ca urmare a radiatiilor Sudura -purtarea obligatorie a EIP Permanent Conducatorii
luminoase - instruirea lucratorilor conf. locurilor de
instructiunilor proprii de SSM munca
12. Electrocutare prin atingere Sudura -legarea la centura de -utilizarea obligatorie a EIP Permanent Conducatorii
directa sau indirecta impamantare a -verificarea ET inainte de locurilor de
transformatorului de sudura alimentarea cu energie electrica munca
-instruirea lucratorilor
13. Explozii ale amestecului de Sudura -utilizarea EIP Permanent Conducatorii
acetilena cu aer -instruirea lucratorilor conf. locurilor de
instructiunilor proprii de SSM munca
14. Producerea de explozii si Sudura -executarea lucrarilor de sudura Permanent Conducatorii
incendii datorita substantelor numai pe baza de permis de lucru locurilor de
inflamabile existente in mediul cu foc munca
de munca - respectarea instructiunilor de PSI
pentru lucrul cu foc deschis
15. Intoxicare prin inhalare de Sudura - verificarea etanseitatii ET inainte Permanent Conducatorii
acetilena de inceperea operatiei de sudura locurilor de
munca
16. Electrocutare la schimbarea Sudura - verificarea starii tehnice a -purtarea obligatorie a EIP Permanent Conducatorul
electrodului in cleste clestelui -instruirea lucratorilor conf. locului de
instructiunii proprii de SSM munca
Lucrător
desemnat
17. Desfasurarea activitatii fara a fi SUDURA, - se interzice desfasurarea Permanent Conducatorii
asigurata o ventilatie VOPSIRE procesului de productie fara locurilor de
corestunzatoare si neutilizarea functionarea instalatieie de munca
EIP ventilatie
- periodic se face verificarea
completa a instalatiilor de
ventilatie , urmarindu-se eficienta
acestora
- in cazul intreruperii accidentale a
instalatiei de ventilatie se interzice
continuarea lucrului
- interzicerea executarii lucrarilor
cu substante nocive fara purtarea
EIP adecvat
ŞANTIERE CONSTRUCŢII ŞI BAZĂ PRODUCŢIE
Persoana
Loc de care
Măsuri Măsuri
Nr. muncă/ Riscuri Acţiuni în scopul Termen de răspunde
Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- de altă realizare de Obs
crt. post de evaluate realizării măsurii
sanitare natură realizare
lucru a măsurii
ZIDAR, TENCUITOR, FINISOR

1. - Instruirea personalului, Efectuarea instructajului permanent


Cădere de la înălţime
- Utilizarea schelelor, îngrădirilor, - Utilizarea echipamentului de PM şi a autorizării
plaselor de protecţie, individual de protectie, interne a legătorilor de

administrator
- Utilizarea de platforme de - Controlul medical periodic si la sarcină. la
descărcare a materialelor la angajare, Efectuarea controlului sacadentă
înălţime, - Autorizarea interna din punct de medical, permanent
- Amplasarea de panouri de vedere al protectiei muncii a Achizitionarea de EIP
avertizare, banda de avertizare. legătorilor de sarcina, Completarea îngrădirilor
- Acoperirea golurilor - Elaborarea de instructiuni proprii Achizitionarea de schele
pentru activitatile de sfasurate
pericol de accidentare

- Instruirea personalului,
Stationari în locuri cu

- Utilizarea schelelor, îngrădirilor, - Utilizarea echipamentului


plaselor de protecţie, individual de protectie,

administrator
- Utilizarea platforme de - Controlul medical periodic si la
descărcare a materialelor la angajare, permanent
înălţime, - Elaborarea de instructiuni proprii
- Amplasarea de panouri de pentru activitatile desfasurate
avertizare, banda de avertizare,
- Acoperirea golurilor
- Instruirea personalului,
Pericol de lovire stivire

- Utilizarea de echipamente - Utilizarea echipamentului


tehnice dotate cu apărători de individual de protectie,

administrator
protecţie, - Controlul medical periodic si la
- Utilizarea de platforme de angajare,
descărcare a materialelor la - Autorizarea interna din punct de
înălţime, vedere al protectiei muncii a
- Amplasarea de panouri de legătorilor de sarcina,
avertizare, banda de avertizare. - Elaborarea de instructiuni proprii
pentru activitatile desfasurate

administrator
- Instruirea personalului, - Dotarea Achizitionarea unei truse 31.03.2008
Înţepare tăiere

- Utilizarea echipamentului cu truse medicale de prim ajutor


individual de protectie, medicale de
- Controlul medical periodic si la prim ajutor,
angajare, - Acordarea
- Evaluarea riscurilor la locurile de materiale
de munca, igienico-
- Elaborarea de instructiuni proprii sanitare
pentru activitatile desfasurate
(săpun,
detergenţi)

Alunecare cădere
- Instruirea personalului,

la acelaşi nivel
- Utilizarea echipamentului

administrator
- Utilizarea schelelor individual de protectie,
corespunzătoare, - Controlul medical periodic si la
- Eliberarea căilor de acces de angajare,
obstacole - Elaborarea de instructiuni proprii
pentru activitatile desfasurate

- Instruirea personalului, Alimentaţie


căldură sau intemperii

- Utilizarea echipamentului specială


Expunere la frig,

administrator
individual de protectie, pentru
- Modificarea programului de creşterea Achiziţionare recipient Conform
Asigurarea spatiilor pentru OUG 99
lucru rezistenţei pentru distribuirea de ceai
termoreglare
- Controlul medical periodic si la organismului cald 01.12.2008
angajare, .(apă
minerală,
cea)
Pericol de Suprasolicita

- Instruirea personalului,

administrato
electrocutare re fizică

Asigurarea de echipamente de - Elaborarea de instructiuni proprii


lucru corespunzătoare (ptr. pentru activitatile desfasurate permanent

r
ridicare, transport etc) - Controlul medical periodic si la
angajare,
- Utilizarea de echipamente
tehnice(betoniere) cu clasa de - Instruirea personalului,

administrator
protectie corespunzătoare sau - Utilizarea echipamentului
legarea la priză de pamânt. individual de protectie, - Controlul permanent
- Utilizarea de prelungitoare pentru medical periodic si la angajare,
alimentarea cu energie electrica - Elaborarea de instructiuni proprii
corespunzătoare pentru activitatile desfasurate
Cădere de la
DULGHER

administrator
2. - Utilizarea schelelor, îngrădirilor, - Instruirea personalului, Efectuarea instructajului permanent
înălţime

plaselor de protecţie, - Utilizarea echipamentului de PM şi a autorizării


- Utilizarea de platforme de individual de protectie, interne a legătorilor de
descărcare a materialelor la - Controlul medical periodic si la sarcină. la
înălţime, angajare, Efectuarea controlului sacadentă
- Amplasarea de panouri de - Autorizarea interna din punct de medical, permanent
avertizare, banda de avertizare. vedere al protectiei muncii a Achizitionarea de EIP
- Acoperirea golurilor legătorilor de sarcina, Completarea îngrădirilor
- Elaborarea de instructiuni proprii Achizitionarea de schele
pentru activitatile de sfasurate

stivire Stationari în locuri cu


- Utilizarea schelelor, îngrădirilor, - Instruirea personalului,
plaselor de protecţie, - Utilizarea echipamentului

administrator
individual de protectie,
pericol de - Utilizarea platforme de
descărcare a materialelor la - Controlul medical periodic si la
angajare, permanent
înălţime,
- Amplasarea de panouri de - Elaborarea de instructiuni proprii
avertizare, banda de avertizare, pentru activitatile desfasurate
- Acoperirea golurilor
accidentare

- Instruirea personalului,
- Utilizarea de echipamente - Utilizarea echipamentului
tehnice dotate cu apărători de individual de protectie,

administrator
protecţie, - Controlul medical periodic si la
Pericol de lovire

- Utilizarea de platforme de angajare, permanent


descărcare a materialelor la - Autorizarea interna din punct de
înălţime, vedere al protectiei muncii a
- Amplasarea de panouri de legătorilor de sarcina,
avertizare, banda de avertizare. - Elaborarea de instructiuni proprii
pentru activitatile desfasurate
- Instruirea personalului, - Dotarea
- Utilizarea echipamentului cu truse
Achizitionarea de EIP
individual de protectie, medicale de
Înţepare tăiere

administrator
pentru utilizarea
- Controlul medical periodic si la prim ajutor,
motoferăstăului (căsti
Utilizarea de motoferăstraie angajare, - Acordarea
antifonice, ochelari de 31.07.2008
corespunzatoare, - Elaborarea de instructiuni proprii de materiale
protecţie)
pentru activitatile desfasurate igienico-
Achizitionarea unei truse
sanitare
medicale de prim ajutor
(săpun,
detergenţi)
Alunecare cădere la

administrator
- Utilizarea schelelor - Instruirea personalului,
corespunzătoare, - Utilizarea echipamentului
acelaşi nivel

- Eliberarea căilor de acces de individual de protectie,


obstacole - Controlul medical periodic si la
angajare,
- Elaborarea de instructiuni proprii
pentru activitatile desfasurate
- Instruirea personalului, Alimentaţie

căldură sau intemperii


- Utilizarea echipamentului specială

Expunere la frig,

administrator
individual de protectie, pentru
- Modificarea programului de creşterea Achiziţionare recipient Conform
Asigurarea spatiilor pentru OUG 99
lucru rezistenţei pentru distribuirea de ceai
termoreglare
- Controlul medical periodic si la organismului cald 01.12.2008
angajare, .(apă
minerală,
cea)
- Instruirea personalului,
Pericol de Suprasolicitare

administrator
- Evaluarea riscurilor la locurile
Asigurarea de echipamente de de munca,
fizică

lucru corespunzătoare (ptr. - Elaborarea de instructiuni proprii permanent


ridicare, transport etc) pentru activitatile desfasurate
- Controlul medical periodic si la
angajare,
electrocutare

- Instruirea personalului,
- Utilizarea de echipamente
- Utilizarea echipamentului
tehnice(betoniere) cu clasa de

administrator
individual de protectie,
protectie corespunzătoare sau
- Controlul medical periodic si la
legarea la priză de pamânt.
angajare, permanent
- Utilizarea de prelungitoare pentru
- Evaluarea riscurilor la locurile
alimentarea cu energie electrica
de munca,
corespunzătoare
- Elaborarea de instructiuni proprii
pentru activitatile desfasurate
TURNARE BETOANE

Pericol de Pericol de lovire stivire

3. - Instruirea personalului,
- Utilizarea echipamentului

administrator
individual de protectie,
- Utilizarea de echipamente
- Controlul medical periodic si la
tehnice(betoniere) dotate cu
angajare, permanent
apărători de protecţie,
- Evaluarea riscurilor la locurile
de munca,
- Elaborarea de instructiuni proprii
pentru activitatile desfasurate
electrocutare

administrator
- Utilizarea de echipamente - Instruirea personalului, permanent
tehnice(betoniere) cu clasa de - Utilizarea echipamentului
protectie corespunzătoare sau individual de protectie, (platforma
legarea la priză de pamânt. electroizolante, cizme sau mânuşi
- Utilizarea de prelungitoare pentru electroizolante)
alimentarea cu energie electrica - Controlul medical periodic si la
corespunzătoare angajare,
- Elaborarea de instructiuni proprii
pentru activitatile desfasurate
Alunecare cădere
- Instruirea personalului,

la acelaşi nivel
- Utilizarea echipamentului

administrator
- Utilizarea schelelor individual de protectie,
corespunzătoare, - Controlul medical periodic si la
- Eliberarea căilor de acces de angajare,
obstacole - Elaborarea de instructiuni proprii
pentru activitatile desfasurate
căldură sau intemperii - Instruirea personalului, Alimentaţie
- Utilizarea echipamentului specială
Expunere la frig,

administrator
individual de protectie, pentru
- Modificarea programului de creşterea Achiziţionare recipient Conform
Asigurarea spatiilor pentru OUG 99
lucru rezistenţei pentru distribuirea de ceai
termoreglare
- Controlul medical periodic si la organismului cald 01.12.2008
angajare, .(apă
minerală,
cea)
Suprasolicita

- Instruirea personalului,

administrato
re fizică

Asigurarea de echipamente de - Elaborarea de instructiuni proprii


lucru corespunzătoare (ptr. pentru activitatile desfasurate permanent

r
ridicare, transport etc) - Controlul medical periodic si la
angajare,
Persoana care raspunde
post de lucruLoc. de m.ca/
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico Termen Ob
Crt. sanitare de s.
realizare
ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE

1. Organe de masini in - montare dispozitive de protectie ale V- verificarea starii fizice a


miscare- prindere, organelor de masini in miscare elementelor active ale

Conducatorii locurilor de munca


Perman
antrenare de catre echipamentelor inainte ent
organe de masini in de
miscare inceperea lucrului
--
- - - - dotarea cu EIP si
EIL
- c corespunzator
- - - instruirea lucratorilor
si
- s verificarea modului in
care se
s respecta regulile de
securitate
ŞANTIER ŞI BAZĂ

muncaConducatorii locurilor de
2. Proiectarea de - -utilizarea aparatorilor
corpuri din organe de protectie Perman
PRODUCŢIE

de masini in miscare -utilizarea ochelarilor de ent


( bucati de piatra protectie
abraziva, burghie) - montarea indicatoarelor
de securitate ( protectia
obligatorie a ochilor)
ŞANTIER ŞI

3. Taiere, intepare cu -purtarea obligatorie a


spanuri sau la EIP Perman
BAZĂ

manipularea -montarea indicatoerelor ent


uneltelor, de securitate(protectia
dispozitivelor sau a obligatorie a mainilor)
muncaConducatorii locurilor de
PRODUCŢIE
materiilor prime si -verificarea inainte de
reperelor inceperea lucrului a
sculelor si materialelor
ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE folosite

4. Electrocutare prin -izolarea bornelor de legatura si a -executarea interventiilor


atingere directa , celorlalte cai de curent din componenta la instalatiile electrice se

Conducatorii locurilor de munca


Perman
indirecta echipamentelor electrice face numai de personal ent
-realizarea circuitelor de masa conform calificat, autorizat si
prevederilor tehnice si de securitate in instruit
vigoare - efectuarea verificarii
-verificarea vizuala a integritatii legarii la periodice ale masurilor
pamant a carcaselor utilajelor tehnice de protectie
- masurarea rezistentei de dispersie a impotriva atingerilor
prizelor de pamant directe
ŞANTIER ŞI BAZĂ PRODUCŢIE,

Conducatorii locurilor de munca


5. Pornirea -utilizarea ET numai pentru operatiile si in - ET vor fi folosite numai
defectuoasa a conditiile pentru care a fost destinat de lucratori calificati, Perman
utilajului - interzicerea utilizarii ET fara aplicarea instruiti si desemnati in ent
MECANIC UTILAJE

masurilor de protectia muncii acest scop


- daca exista riscul contactului lucratorilor - respectarea cu strictete
cu partile mobile ale ET , acestea se vor a tehnologiilor de lucru, si
prevedea cu protectori pentru evitarea a instructiunilor proprii de
antrenarii deserventului SSM
- in timpul functionarii ET
este interzisa orice
operatie de intretinere
muncaConducatorii locurilor de muncaConducatorii locurilor de
Toate sectoarele
6. Cadere la acelasi -pastrarea libera si curata a cailor de -dotarea cu EIP coresp. Perman
nivel prin alunecare, acces (bocanci cu talpa ent
impiedicare, - lasarea libera de orice obstacol a usilor antiderapanta)
dezechilibrare de acces - iluminat corespunzator
atat ziua cat si noaptea
- verificarea inainte de
inceperea lucrului a starii
psihofiziologice a
lucratorilor
COND AUTO

7. Zgomot - utilizarea obligatorie a Control medical la angajare Perman


antifoanelor interne sau a sau periodic ent
castilor de protectie
- monitorizarea nivelului anual
MEC UTILAJE

de zgomot
- efectuarea controlului
medical periodic
corespunzator conditiilor
de munca
BIROURI ADMINISTRATIV

BIROURI
2 poziţionarea necorespunzătoare a Măsuri tehnice: Director
cablurilor echipamentelor de lucru din Montarea cablurilor prin
birourile funcţionale sisteme de proteţie sau fixarea
lor în locuri care să împiedice
agăţarea lor în timpul
deplasării personalului
pardoseala devine alunecoasă în Măsuri tehnice:
contact cu lichide Efectuarea curăţeniei dupa
orele de program
Permanent Angajaţit
Ştergerea imediată a lichidelor
care au ajuns accidental pe
podea
electrocutare prin atingere directă – Măsuri tehnice: La sacdenţa Director
conductori cu izolaţia degradată Verificarea periodică(1 an) a
stării conductoarelor

electrocutare prin atingere indirectă – Măsuri tehnice: anual Director


deteriorarea instalaţiilor de Verificarea periodică (1 an )a
împământare rezistenţei de dispersie a prizei
de pământ

atingerea accidentală a cablurilor Măsuri tehnice: Măsuri organizatorice:


electrice în timpul curăţirii pardoselei Se vor elabora instrucţiuni Instruirea personalului mai sus
cu materiale umede proprii de securitatea muncii menţionat
pentru personalul de serviciu Permanent Lucrător desemnat
care efectuează curăţenia în
unitate;
.
utilizarea de instalaţii de incălzire Măsuri organizatorice:
electrice improvizate (reşouri, -Instruirea personalului privind
termoplonjoane etc.) interzicerea utilizării acestor
Lucrător desemnat
instalaţii Permanent
Director
-Controale efectuate de conducerea
societăţii pentru descoperirea
folosirii lor
prezenţa curenţilor de aer în încăperi, Măsuri organizatorice:
în timpul verii, datoraţi ventilării Amplasarea ergonomigă a
naturale şi artificiale a acestora birourilor şi a surselor de ventilaţie
şi/sau aer condiţionat
răsturnarea accidentală a recipientelor Mǎsuri organizatorice
cu lichide de pe birou pe instalaţiile -Se interzice depozitarea
electrice recipientelor cu lichide pe birouri Permanent Lucrător desemnat
-Instruirea lucrătorilor în acest sens

transportul incorect al echipamentelor Mǎsuri organizatorice


de către lucrător Instruirea personalului
Permanent Lucrător desemnat

cădere la acelaşi nivel sau pe scări Mǎsuri tehnice: Mǎsuri organizatorice


prin dezechilibrare, alunecare, Intreţinerea căilor de acces, Instruirea personalului
împiedicare iluminarea pe timp de noapte,
Permanent Lucrător desemnat
semnalizarea locurilor Director
periculoase

ÎNTOCMIT APROBAT
SC DMB PREST SRL ADMINISTRATOR

S-ar putea să vă placă și