Sunteți pe pagina 1din 63

PLANTE MEDICINALE SEMESTRUL I

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul: DEPARTAMENTUL DE TIINE FARMACEUTICE FUNDAMENTALE (DSFF)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICENT
1.6 Programul de studii: ASISTEN FARMACEUTIC

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei - PLANTE MEDICINALE
2.2 Titularul activitilor de curs prod.dr. OROIAN SILVIA
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lucrri practice (lp):prof. dr. OROIAN SILVIA
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 1 3.2 din care 1 3.3 seminar / 1
curs: laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore pe semestru din planul de 28 3.5 din care 14 3.6 seminar / 14
nvmnt curs: laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 16
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 5
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 5
Examinri 20
Alte activiti: consultaii, documentare n Grdina Botanic a U.M.F.-Trgu-Mure, documentare pe internet 5
3.7 Total ore de studiu individual 61
3.9 Total ore pe semestru 89
3.10 Numrul de credite 4

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
Cursului
5.2. de desfurare a
seminarului /
laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


- manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific al biologiei vegetale ca
Competene profesionale
fundament pentru nelegerea altor discipline din planul de nvmnt precum formatea profesional a
studenilor ca viitori asisteni farmaceutici;
- promovarea unor relaii principiale de colaborare n grupe de lucru, stimularea iniiativei, creativitii etc.;
- valorificarea optim i creativ a potenialului propriu fiecrui student n activitile tiinifice din cadrul
orelor de lucrri practice;
- formarea unor competene specifice disciplinei:
- cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei
- descrierea caracterelor morfologice la speciile studiate

- definirea disciplinei de Plante medicinale i a locului ocupat de aceast disciplin n domeniul Biologiei.
Competene
transversale

Importana cunotiinelor de Botanic i legturile acestei discipline cu alte tiine;


- analizarea principalelor aspecte pe care le cuprinde domeniul Botanicii Farmaceutice: Citologia, Histologia,
Organografia (morfologia organelor vegetative: rdcina, tulpina i frunza, precum i a organelor de
reproducere: floarea, fructul i smana);
- familiarizarea studenilor cu tehnicile de recoltare, preparare i analiza macroscopic a plantelor medicinale.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Ca disciplin fundamental, explic noiunile de baz i conceptul de morfologie a
plantelor.
7.2 Obiectivele Specifice Prezentarea principalelor caractere morfologice ale plantelor medicinale,
importante n stabilirea identitii lor.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Importana studierii cursului de Plante medicinale Prezentare oral,
pentru nvmntul farmaceutic. MS PowerPoint
MORFOLOGIA
Alctuirea celulei vegetale: citoplasma, reticulul Atlas botanic
PLANTELOR
endoplasmatic, ribozomii, mitocondriile, aparatul
Citologie vegetal
Golgi, plastidele, nucleul, incluziunile ergastice,
vacuomul celular, peretele celular.
2. esuturile de: origine, aprare, conductoare, Histologie vegetal
mecanice, fundamentale, secretoare;
- caractere histologice cantitative care pot fi utilizate
la identificarea produselor vegetale de diferite
proveniene
3. Rdcina: morfologia rdcinii; rdcini
metamorfozate i utilizarea rdcinii n practica
farmaceutic.
Organografia organelor
4. Tulpina: morfologia tulpinii; tulpini metamorfozate,
vegetative
produse vegetale de origine caulinar.
5. Frunza: morfologia frunzei; importana produselor
vegetale de provenien foliar.
6. Floarea: morfologia florii; tipuri de inflorescene;
importana drogurilor care provin din flori. Organografia organelor de
7. Fructul i smna: morfologia fructului i a seminei; reproducere
importana drogurilor care provin din smn.
Bibliografie
I. Bibliografia obligatorie
1. Oroian S.: Plante medicinale, Ed. University Press, Trgu-Mure, 2007.
2. Oroian S., Curticpean M.: Botanic Farmaceutic ndrumtor de lucrri practice,Vol.I,Ed. University Press,
Trgu-Mure, 2007.
3. Oroian S.: Botanica farmaceutic, Ed. University Press, Trgu-Mure, 2011.
4. Tma M.: Botanic farmaceutic, Citologia, vol. I, Ed. Medical Universitar Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca,
2004.
II. Bibliografie facultativ
5. Avram R., Andronescu E., Fsi I.: Botanic farmaceutic, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981.
6. Coiciu E., Rcz G.: Plante medicinale i aromatice, Ed. Academiei, Bucureti, 1962.
8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii
1. Norme de protecie a muncii n laboratorul de Folosirea microscopului, MORFOLOGIA PLANTELOR
Botanic Farmaceutic utilizarea plantelor
Aparate optice utilizate n studiul morfologic si proaspete pentru
anatomic al plantelor medicinale. efectuarea unor
Structura celulei vegetale: preparate microscopice,
- celula vegetal din tunica bulbului de Allium cepa. folosirea preparatelor
- studiul plastidomului celular: gruncioarele de fixe etc.
clorofil din Vallisneria spiralis.
- cromoplaste din rdcina de Daucus carota si petalele
de Calendula officinalis.
2. esuturile de aprare. Formaiuni epidermice:
- perii tectori unicelulari de pe frunzele de: Urtica
dioica.
- peri tectori pluricelulari ramificati de pe frunzele de
Elaeagnus angustifolia.
- stomatele de tip dicotiledonat: Begonia sp.
- stomatele de tip monocotiledonat: Tradescantia
virginica.
3. esuturi secretoare:
- esutul secretor extern: papile secretoare la Viola sp.,
perii secretori la Mentha x piperita.
- esutul secretor intern: buzunarele secretoare din
pericarpul fructului de Citrus aurantiacum; canalele
secretoare din frunzele de Pinus sylvestris; canalele
oleifere de la Coriandrum sativum.
4. Morfologia rdcinii, tulpinii
- morfologia rdcinii, rdcini metamorfozate i
utilizarea rdcinii n practica farmaceutic.
- morfologia tulpinii, produse vegetale de origine
caulinar.
5. Morfologia frunzei:
- prile componente ale unei frunze simple; formele
limbului; baza limbului; vrful limbului; marginea
limbului; frunze compuse; nervaiunea frunzei;
prozitatea limbului; anexele foliare.
- utilizarea frunzei n practica farmaceutic.
6. Morfologia organelor de reproducere; Dispozitia
florilor;
- morfologia florii la Picea abies;
- morfologia florii la angiosperme;
- inflorescene racemoase; inflorescene cimoase;
inflorescene compuse.
7. Morfologia fructului i seminei:
- clasificarea fructelor: fructe simple, crnoase,
indehiscente; fructe simple, crnoase, dehiscente;
fructe simple, uscate, indehiscente; fructe simple,
uscate, dehiscente; fructe multiple; fructe false; fructe
compuse.
- morfologia seminei de Phaseolus vulgaris.
Bibliografie
I. Bibliografia obligatorie
1. Oroian S., Curticpean M.: Botanic Farmaceutic ndrumtor de lucrri practice,Vol.I,Ed. University Press,
Trgu-Mure, 2007.
2. Oroian S., Curticpean M.: Botanic Farmaceutic ndrumtor de lucrri practice, Vol.II, Ed. University Press,
Trgu-Mure, 2008.
3. Svulescu T. (ed.): Flora Romniei, vol. 1-13, Ed. Academiei Romne, Bucureti, 1952-1976.
4. Tma M.: Botanic farmaceutic, Sistematica-Cormobionta, vol. III, Ed. Medical Universitar Iuliu Haieganu,
Cluj-Napoca, 2005.
5. Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M. & Webb D.A. (eds): Flora
Europaea, vol. 1-5, Cambridge University Press, Cambridge, 1964-1980.
6. *** Farmacopeea European, Ed. A 7-a (Ph.Eur.7), 2011.
7. *** Farmacopeea Romn, Ediia a X-a (FR X), Ed. Medical, Bucureti, 1993, (i suplimente 2000, 2001, 2004,
2005, 2006).
II. Bibliografie facultativ
1. Fgra M.: Botanic sistematic I (Thallobionta et Bryobionta), Ed. Ovidius University Press, Constana, 2007.

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- capacitatea de a-i organiza eficient activitatea profesional;
- botanica, prin problematica abordat, vizeaz cunoaterea, rspndirea i utilizarea raional a resurdelor vegetale
medicinale de pe Terra;
- n numeroase medicamente se regsesc principiile active studiate n cadrul disciplinei;
- valorificarea optim i creativ a potenialului vegetal n activitile tiinifice, utilizarea unor metode, tehnici i
instrumente de investigare i de aplicare, implicarea n dezvoltarea instituional;
- angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii cu responsabiliti similare i participarea la propria
dezvoltare profesional.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Rspunsurile la examen Evaluare scris 70%
Testarea periodic prin Teste gril 5%
lucrri de control
Testarea continu pe 5%
parcursul semestrelor
10.5 Seminar / lucrri practice /stagii Rspunsurile finale la Evaluare scris (I) 15%
lucrrile practice de Evaluare oral (II)
laborator
Testarea periodic prin Teste gril 5%
lucrri de control
10.6 Standard minim de performan

Minim 5 la examenul scris


Minim 7 la examenul de lucrri practice
Minim nota 7 la celelalte modaliti de apreciere
Prezena la curs: 80%
Prezena la lucrrile practice: 100%
PLANTE MEDICINALE - SEMESTRUL II

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul: DEPARTAMENTUL DE TIINE FARMACEUTICE FUNDAMENTALE (DSFF)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICENT
1.6 Programul de studii: ASISTEN FARMACEUTIC

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei - PLANTE MEDICINALE
2.2 Titularul activitilor de curs prof. Dr.OROIAN SILVIA
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lucrri practice (lp): prof. dr. OROIAN SILVIA
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 1 3.2 din care 1 3.3 seminar / 1
curs: laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore pe semestru din planul de 28 3.5 din care 14 3.6 seminar / 14
nvmnt curs: laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 16
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 5
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 5
Examinri 20
Alte activiti: consultaii, documentare n Grdina Botanic a U.M.F.-Trgu-Mure, documentare pe internet 5
3.7 Total ore de studiu individual 61
3.9 Total ore pe semestru 89
3.10 Numrul de credite 6

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului /
laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


- manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific al biologiei vegetale ca
Competene profesionale
fundament pentru nelegerea altor discipline din planul de nvmnt precum formatea profesional a
studenilor ca viitori asisteni farmaceutici;
- promovarea unor relaii principiale de colaborare n grupe de lucru, stimularea iniiativei, creativitii etc.;
- valorificarea optim i creativ a potenialului propriu fiecrui student n activitile tiinifice din cadrul
orelor de lucrri practice;
- formarea unor competene specifice disciplinei:
- cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei
- capacitatea de a recunoate sau determina diferitele specii de plante medicinale spontane i
cultivate
- contientizarea importanei tiinifice, economice i practice a plantelor medicinale
- definirea disciplinei de Plante medicinale i a locului ocupat de aceast disciplin n domeniul Biologiei.
Competene transversale

- cursul de Plante medicinale prezint categoriile sistematice supraspecifice importante: familii, ordine, prin
prisma sistemelor filogenetice actuale, a gradului de nrudire i de evoluie, de la simplu la complex, ntr-o
strns interdependen cu schimbarea factorilor de mediu, ntr-un process dinamic de corelaii adaptative
i selective;
- principalele uniti taxonomice sunt exemplificate cu specii medicinale importante din punct de vedere
tiinific i economic;
- prezint caracterele de recunoatere a speciilor vegetale pe baza caracterelor morfoanatomice;
- familiarizarea studenilor cu tehnicile de recoltare i preparare a plantelor medicinale.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Ca disciplin fundamental, explic noiunile de baz i conceptul de sistematic
a plantelor.
7.2 Obiectivele Specifice - prezint categoriile sistematice supraspecifice importante: familia, ordinal,
prin prizma sistemelor filogenetice actuale;
- descrierea celor mai importante plante medicinale, utilizate astzi n
fitoterapie, pe ntreg mapamondul.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
8. Uniti sistematice. Determinarea plantelor Folosirea herbarului i a SISTEMATICA PLANTELOR
ncrengtura Pteridophyta: Familia: Equisetaceae: materilului botanic
Equisetum arvense. proaspt, a Deplasri n grdina
ncr. Spermatophyta, Subncrengtura Coniferophytina, stereomicroscopului, botanic pentru studierea
Familiile: Ginkgoaceae: Ginkgo biloba; Cupressaceae: aplicaii practice n florei spontane (introduse
Juniperus communis grdina botanic, n cultur) i identificarea
ncr. Angiospermatophyta: determinarea speciilor acesteia prin metodologia
Familiile: cu ajutorul clasic.
Lauraceae: Cinnamomum camphora determinatoarelor de
Ranunculaceae: Adonis vernalis plante i a atlaselor
Papaveraceae: Chelidonium majus, Papaver somniferum. botanice
9. Familiile:
Caryophyllaceae: Gypsophila paniculata, Saponaria
officinalis
Polygonaceae: Rheum palmatum var. tanguticum
Fagaceae: Quercus robur
Betulaceae: Betula pendula
Cannabaceae: Humulus lupulus.
Rosaceae: Agrimona eupatoria, Alchemilla xanthochlora,
Crataegus monogyna
10. Familiile:
Rosaceae: Geum urbanum, Potentilla anserina, Prunus
cerasus, Rosa canina.
Fabaceae: Astragallus gummifer, Glycyrrhiza glabra
Myrtaceae: Eucalyptus globulus
Lythraceae: Lythrum salicaria
Rutaceae: Citrus aurantiacum.
11. Familiile:
Linaceae: Linum usitatissimum
Rhamnaceae: Frangula alnus
Elaeagnaceae: Hippophae rhamnoides
Apiaceae: Carum carvi, Coriandrum sativum,
Hypericaceae: Hypericum perforatum.
Violaceae: Viola tricolor
Brassicaceae: Brassica nigra
12. Familiile:
Salicaceae: Populus nigra, Salix alba
Tiliaceae: Tilia cordata
Malvaceae: Althaea officinalis, Gossypium herbaceum
Ericaceae: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea
Primulaceae: Primula veris
Gentianaceae: Gentiana lutea
Caprifoliaceae: Sambucus nigra
13. Familiile:
Valerianaceae: Valeriana officinalis
Solanaceae: Atropa bella-donna
Scrophulariaceae: Digitalis purpurea, Verbascum
phlomoides
Plantaginaceae: Plantago lanceolata
Lamiaceae: Melissa officinalis, Mentha x piperita,
Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Thymus serpyllum
14. Familiile:
Asteraceae: Achillea millefolium, Arnica montana,
Artemisia absinthium, Calendula officinalis, Cnicus
benedictus, Cynara scolymus, Matricaria recutita
Asparagaceae: Convallaria majalis
Asphodelaceaee: Aloe vera
Poaceae: Zea mays.
Bibliografie
III. Bibliografia obligatorie
8. Oroian S., Curticpean M.: Botanic Farmaceutic ndrumtor de lucrri practice,Vol.I,Ed. University Press,
Trgu-Mure, 2007.
9. Oroian S., Curticpean M.: Botanic Farmaceutic ndrumtor de lucrri practice, Vol.II, Ed. University Press,
Trgu-Mure, 2008.
10. Svulescu T. (ed.): Flora Romniei, vol. 1-13, Ed. Academiei Romne, Bucureti, 1952-1976.
11. Tma M.: Botanic farmaceutic, Sistematica-Cormobionta, vol. III, Ed. Medical Universitar Iuliu Haieganu,
Cluj-Napoca, 2005.
12. Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M. & Webb D.A. (eds): Flora
Europaea, vol. 1-5, Cambridge University Press, Cambridge, 1964-1980.
13. *** Farmacopeea European, Ed. A 7-a (Ph.Eur.7), 2011.
14. *** Farmacopeea Romn, Ediia a X-a (FR X), Ed. Medical, Bucureti, 1993, (i suplimente 2000, 2001, 2004,
2005, 2006).
IV. Bibliografie facultativ
2. Fgra M.: Botanic sistematic I (Thallobionta et Bryobionta), Ed. Ovidius University Press, Constana, 2007.

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- capacitatea de a-i organiza eficient activitatea profesional;
- botanica, prin problematica abordat, vizeaz cunoaterea, rspndirea i utilizarea raional a resurdelor vegetale
medicinale de pe Terra;
- n numeroase medicamente se regsesc principiile active studiate n cadrul disciplinei;
- valorificarea optim i creativ a potenialului vegetal n activitile tiinifice, utilizarea unor metode, tehnici i
instrumente de investigare i de aplicare, implicarea n dezvoltarea instituional;
- angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii cu responsabiliti similare i participarea la propria
dezvoltare profesional.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Rspunsurile la examen Evaluare scris 70%
Testarea periodic prin Teste gril 5%
lucrri de control
Testarea continu pe 5%
parcursul semestrelor
10.5 Seminar / lucrri practice /stagii Rspunsurile finale la Evaluare scris (I) 15%
lucrrile practice de Evaluare oral (II)
laborator
Testarea periodic prin Teste gril 5%
lucrri de control
10.6 Standard minim de performan
Minim 5 la examenul scris
Minim 7 la examenul de lucrri practice
Minim nota 7 la celelalte modaliti de apreciere
Prezena la curs: 80%
Prezena la lucrrile practice: 100%
BAZELE CHIMICE ALE MEDICAMENTULUI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN SI FARMACIE TRGU MURES
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul :DEPARTAMENTUL DE TIINE FARMACEUTICE FUNDAMENTALE (DSFF)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii - LICEN
1.6 Programul de studii - ASISTEN DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei BAZELE CHIMICE ALE MEDICAMENTULUI
2.2 Titularul activitilor de curs - Conf.dr. Augustin Curticapean
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lucrri practice(lp) - Drd. Lavinia Grama
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 1 3.3 seminar / 1
curs laborator (lp)
3.4 Total ore din planul de nvmnt 2 X14=28 din care: 3.5 1X14=14 3.6 seminar / 1X14=14
curs laborator (lp)
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 14
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 14
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 7
Tutorial 7
Examinri -
Alte activiti -
3.7 Total ore de studiu individual 42
3.9 Total ore pe semestru 70
3.10 Numrul de credite 5

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Prezenta obligatorie (minim 5 din 7 cursuri)
5.2. de desfurare a Prezenta obligatorie (minim 5 din 7 sedinte de lucrari practice)
seminarului / laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
- Cursul in prima parte generala urmrete, prin coninut i abordare, transmiterea i nsuirea de ctre studeni
a legilor, principiilor, structurilor, echilibrelor de baz ale chimiei.
profesionale
Competene

- Cursul in a doua parte descriptiva urmrete transmiterea i nsuirea de ctre studeni a caracteristicilor si
proprietatilor specifice elementelor chimice si combinatiilor lor
- In cadrul lucrrilor practice, prin coninut i abordare, se urmrete formarea aptitudinilor pentru activitatea
experimental i de cercetare, imbogatirea deprinderilor si a manualitatii cu ustensile de laborator, respectiv
definirea, descrierea si interpretarea principiilor, modelelor si metodelor stiintifice pentru desfasurarea
optima a etapelor din cadrul procedurilor experimentale.
- Identificarea, concatenarea si utilizarea cumulativa a informatiilor, conceptelor, principiilor si a legilor
descriptive din domeniul chimiei anorganice cu cele provenite din domeniile chimice inrudite.
Competene
transversale

- Relationarea si asocierea caracteristicilor specifice si a proprietatilor generale si particulare ale elementelor


chimice si a combinatiilor lor cu domeniile in care este implicata activitatea lor biologica.
- Identificarea scopurilor, resurselor, conditiilor, etapelor cu durata determinata in vederea realizarii
experimentelor programate, in succesiunea logica de desfasurare a acestora .
- Stabilirea rolurilor si a responsabilitatilor in cadrul echipei de lucru pentru efectuarea experimentelor
programate in vederea optimizarii si eficientizarii timpilor de lucru.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - Insusirea de cunostinte de baza din domeniul Chimiei generale si anorganice,
utile in pregatirea de specialitate in domeniul farmaceutic
7.2 Obiectivele specifice - Acumularea si aprofundarea cunostintelor cu caracter general: concepte,
principii, legi ale chimiei generale
- Acumularea si aprofundarea cunostintelor cu caracter descriptiv privind
caracteristicile specifice si proprietatile elementelor chimice si a combinatiilor lor
- Echilibrarea nivelului de cunostinte de baza acumulat de catre studenti

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Legile combinaiilor chimice. Teoria atomic i molecular. Legile generale ale chimiei. Prelegere sustinuta 2 ore/C1
Legea conservrii masei (material).Legea proporiilor definite. Echivaleni chimici. Legea cu materiale grafice
proporiilor multiple. Legile gazelor ideale. Legea lui Avogadro i consecinele ei. Legea
general a gazelor ideale.
2. Elemente de structur a atomilor. Sistematizarea elementelor chimice. Prelegere sustinuta 2 ore/C2
Proprieti periodice i neperiodice ale elementelor. Sistemul periodic i cu materiale grafice
importana lui. Teoria lui Bohr asupra structurii nveliului de electroni. Modelul
atomului de hidrogen i explicarea spectrelor
3. Legturi chimice. Structura moleculelor. Electrovalena. Covalena. Prelegere sustinuta 2 ore/C3
Hibridizarea. Legturi polare. Legtura coordinativ.Combinaii complexe. cu materiale grafice
Legtura metalic.
4. Reacii chimice. Echilibre chimice. Reacii complete i de echilibru. Legea Prelegere sustinuta 2 ore/C4
aciunii maselor. Echilibre n faz gazoas.Echilibre n sisteme eterogene. Reacii cu materiale grafice
de precipitare. Echilibre n sisteme omogene lichide. Reacii n care NO al
elementelor se schimb. Factori care influeneaz reaciile de oxido-reducere.
5. Acizi i baze. Disociaia electrolitic a acizilor i bazelor. Constanta Ka de Prelegere sustinuta 2 ore/C5
aciditate i constanta Kb de azicitate. Disociaia apei. Scara pH. cu materiale grafice
6. Nemetale. Halogenii i combinaiile lor (F, Cl, Br, I). Oxigenul i sulful i combinaiile lor. Prelegere sustinuta 2 ore/C6
Azotul, fosforul i combinaiile lor. Carbonul i siliciul. Borul. cu materiale grafice
7. Metalele i combinaiile lor. Caracterizarea general. Metalele alcaline (Li, Na, Prelegere sustinuta 2 ore/C7
K, Rb, Cs). Metalele alcalino-pmntoase (Mg, Ca, Sr, Ba, Ra). Metalele de tip p: cu materiale grafice
Al, Tl, Sn, Pb. Metalele de tip d: Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,
metalele platinice.
Bibliografie obligatorie
1. Negoiu D., Tratat de chimie anorganic, Ed. Tehnic, Bucureti, 1972.
2. Haiduc Ionel, Chimia compuilor metalorganici, Ed. tiinific, Bucureti, 1974.
3. Neniescu C.D., Chimie General, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1974.
4. Spacu P., Stan M., Gheorghiu C., Brezeanu M., Tratat de chimie anorganic, Ed. Tehnic, Bucureti, 1974.
5. Bailar I.C., Emeleus R.N., Trotman R.N., Dickenson A.F., Comprehensive Inorganic Chemistry, Pergamon Press, Oxford,
New-York, Toronto, Sidney 1975.
6. Strjescu M., Teodor F., Elemente de Chimie Bioanorganic, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
7. Zamfir Gh., Efectele unor poluani i prevenirea lor, Ed. Academiei RSR, Bucureti, 1979.
8. Grecu I., Neamu M., Enescu L., Implicaii biologice i medicale ale chimiei anorganice, Ed. Junimea, Iai, 1982.
9. Marcu Gh., Chimia compuilor coordinativi, Ed. Academiei RSR, Bucureti, 1984.
10. Marcu Gh., Brezeanu M., Btc A., Bejan C., Ctuneanu R., Chimie Anorganic, Ed. Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1984.
11. Curticapean A., Chimie Bioanorganica Baze si Principii, University Press Tg-Mures, 2006
Bibliografie facultativa
1. Marcu Gh., Chimia modern a elementelor metalice, Ed. Tehnic, Bucureti, 1993.
2. Haiduc Iovanca, Chimia mediului ambiant. Controlul calitii apei, Ed. Univ. Babe-Bolyai Cluj-Napoca, 1996.
3. Marcu Gh., Marcu T., Elemente radioactive. Poluarea mediului i riscurile iradierii, Ed. Tehnic, Bucureti, 1996
4. Palamaru M.V., Iordan A.R., Cecal A., Chimie bioanorganic i metalele vieii, Ed. BIT, Iai, 1997
5. Greenwood N.N., Earnshaw A., Chemistry of the Elements, Butterworth-Heinemann Ed. , Oxford, 1998
6. Housecorft C.E., Sharpe A.G., Inorganic Chemistry, Pearson Education Ltd., Harlow, England, 2001.
7. Manahan S.E., Fundamentals of Envinromental Chemistry, CRC Lewis Pub. New-York, 2001.
8. Petrucci R.H., Harwood W.S., Herring G., General Chemistry: Principles and Modern Applications, Prentice-Hall
Inc., 2002.
9. Manahan S.E., Toxicological Chemistry and Biochemistry, CRC Lewis Pub. New-York, 2003
10. Marcu Gh., Rusu M., Coman V., Chimie Anorganic. Nemetale i Semimetale. Ed. EIKON, Cluj-Napoca 2004
8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii
1. Munca preactic n laborator. Principii i reguli. Introducere n munca de Parte demonstrativa si 2 ore/LP1
laborator, protecia muncii, prezentarea vaselor de laborator. Curarea, experimente executate
splarea vaselor de laborator. Msurarea masei, volumelor i densitii de studenti
substanelor. Operaiuni simple de laborator in vederea separarii si purificarii
substanelor.
2. Determinarea unor constante fizice substane lichide/solide. Verificarea 2 ore/LP2
legilor de baz ale chimiei.
3. Soluii, proprieti,concentraii. Soluii. Solubilitate. Determinarea 2 ore/LP3
produsului de solubilitate. Soluii. Exprimarea concentraiei soluiilor
4. Reacii chimice. Reacii chimice. Echilibre acido-bazice. Determinarea pH- 2 ore/LP4
ului.
5.Combinatii. Prepararea unor hidroxizi, oxizi i peroxizi. Prepararea srurilor 2 ore/LP5
simple. Prepararea srurilor duble.
6.Combinatii.Prepararea unor combinatii coordinative cu cationi compleci. 2 ore/LP6
Prepararea unor combinatii coordinative cu anioni compleci.
7. Test scris privind cunostintele dobndite.Efectuarea unui experiment practic 2 ore/LP7
- Referat.
Bibliografie
1.Olariu M., Chimie general i anorganic - Lucrri practice - Ed. University Press Tg.Mure, 2008, ISBN 978-973-169-024-7
2. Olariu,M., Curticpean,A., Lucrri practice de chimie general i anorganic Lit. U.M.F. Tg-M, 2001
3.Olariu M., Indrumtor de lucrri practice de chimie general i anorganic, Litografia U.M.F. Tg-Mure, 1999
4. Olariu M., Indreptar de lucrri practice de chimie anorganic, Litografia I.M.F. Tg.Mure, 1981
5. Iuut M., Probleme de chimie general i anorganic, Ed. Tehnic, Bucureti, 1981
6. Pauling L., Chimie general, Ed.tiinific Bucuresti, 1972
7. Grecu I., Curea E., Neamu M., Chimie anorganic. Lucrri practice, Litografia I.M.F. Tg- Mure, 1975
8. Mironescu N., Tutoveanu A., Tehnica lucrrilor de laborator, Ed.Tehnic Bucuresti, 1967
9. Manualul inginerului chimist vol.1,2 , Editura Tehnica Bucuresti, 1973
10. Manualul laborantului chimist, Editura Tehnica Bucuresti, 1975
11. Kolditz L., Anorganikum-Chemisches, Lehr und Praktikumsbuch, Veb Deutscher Verlagder Wissenchaften Berlin, 1968
12. Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, vol.I,II Second Edition, Academic Press New York, 1965
13.Tks B., Dudutz Gy., Donth-Nagy G.: A kmia alapjai I, III ktet, Studium Alaptvny Kiad, Marosvsrhely, 2005

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Coroborarea notiunilor acumulate cu informatiile privind compatibilitatile si nivelul de reactivitate al compusilor
chimici anorganici in relatie cu alti compusi chimici in principal cu compusii biologic activi
- Utilizarea relationala a informatiilor privind caracteristicile si proprietatile elementelor chimice si a combinatiilor
acestora in privinta reactivitatii in procesele de obtinere sau sinteza a unor preparate utilizate in domeniul
farmaceutic

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Evaluarea cunostintelor din Examen oral 50%
partea generala
Evaluarea cunostintelor din Examen oral 50%
partea descriptiva
10.5 Seminar / lucrri practice /stagii Evaluarea intocmirii Media notelor acordate 16,6%
referatelor practice pentru pe referatele intocmite
fiecare sedinta
Evaluarea rezultatelor Media notelor acordate 16,6%
practice obtinute pe Pentru rezultatele
parcursul semestrului obtinute
Efectuarea unui Referat cu rezultate 16,6%
experiment practic obtinute
Evaluarea nivelului Verificare practica scrisa 50%
cunostintelor teoretice
10.6 Standard minim de performan
Definirea simpla a conceptelor, principiilor si legilor chimiei generale, respectiv enumerarea caracteristicilor specifice si a
proprietatilor particulare pentru elementele chimice si combinatiile lor barem minimal pentru nota 5.
BAZELE FIZICO-CHIMICE ALE PREFORMULRII MEDICAMENTULUI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN SI FARMACIE TRGU MURES
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul: DEPARTAMENTUL DE TIINE FARMACEUTICE FUNDAMENTALE (DSFF)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICEN
1.6 Programul de studii: ASISTEN DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei BAZELE FIZICO-CHIMICE ALE PREFORMULRII MEDICAMENTULUI
2.2 Titularul activitilor de curs: ef lucr. dr. Vancea Szende
2.3 Titularul activitilor de lucrri practice (lp): ef lucr. dr. Vancea Szende
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare EXAMEN 2.7 Regimul disciplinei OBL

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 Laborator (lp) 2

3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator (lp) 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 24
Documentare suplimentar n bibliotec i pe platformele electronice de specialitate 8
Pregtire seminarii / laboratoare 14
Tutorial 6
Examinri 3
Alte activiti
3.7 Total ore de studiu individual 55
3.9 Total ore pe semestru 111
3.10 Numrul de credite 5

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a Cunoaterea normelor de protecia muncii, de securitate n laborator precum i a temei care
laboratorului urmeaz a fi abordat n cadrul laboratorului.

6. Competenele specifice acumulate


Disciplina are rolul de a contribui la nelegerea principalelor proprieti fizice i fizico-chimice ale materiei,
Competene profesionale
privit prin prisma principalelor stri de agregare i a sistemelor heterogene, studentul crendu-i n acest fel
baza teoretic i practic necesar n anii superiori disciplinei de tehnologie farmaceutic i, dup absolvire,
dndu-i posibilitatea utilizrii unor principii i metode pentru efectuarea unor operaii farmaceutice de baz
folosite la prepararea diverselor forme farmaceutice magistrale i oficinale
Absolventul va fi capabil s utilizeze cunotine de baz privind proprietile fizico-chimice ale substanelor
medicamentoase la elaborarea diverselor forme farmaceutice magistrale, oficinale i industriale, sub directa
supraveghere a farmacistului.

Viitorul asistent de farmacie va trebui s fie capabil s identifice obiectivele de realizat utiliznd resursele
Competene transversale

disponibile, folosind att metode clasice de documentare (cri sau proceduri de lucru), ct i utilizarea
resurselor de comunicare moderne i formare profesional asistat (portaluri Internet, aplicaii software de
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) att n limba romn, ct i ntr-o limb de circulaie
internaional, estimnd timpii de lucru necesari pentru respectarea termenelor de realizare, identificnd
eventualele riscuri aferente pentru finalizarea proiectelor propuse.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Asigurarea unei pregtiri teoretice de baz care s le permit studenilor o orientare corect
disciplinei i prevedere tiinific att n fenomenele chimice complexe ale materialului faptic extrem
de bogat al disciplinelor chimice descriptive, ct i n cele ale disciplinelor de specialitate
farmaceutic (tehnologie farmaceutic, biochimie, analiza medicamentelor etc.).
7.2 Obiectivele specifice Disciplina urmrete sistematizarea i definirea principalelor proprieti fizice i fizico-
chimice ale materiei, privit prin prisma principalelor stri de agregare i a sistemelor
heterogene. Proprietile alese sunt n direct legtur cu baza teoretic necesar unui
student pentru nelegerea preformulrii i formulrii medicamentelor. Cursul ofer o
introducere n studiul sistemelor heterogen-disperse: clasificare, stabilitate, proprieti.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Distribuia principalelor teme i subteme pe sptmni: Prezentare oral +
1. Proprieti generale ale materiei. Substane. Soluii. multimedia (dac este
2-4. Caracterizarea strii solide: generaliti, starea cristalin, cazul)
starea amorf, dizolvarea substanelor solide, formarea
dispersiilor solide, aplicaii n farmacie.
5. Caracterizarea gazelor i substanelor volatile: caracterizarea
strii gazoase, presiunea de vapori, legea Raoult, legea Henry,
scderea presiunii de vapori (ebulioscopie, crioscopie), aplicaii
n farmacie.
6-8. Proprieti fizico-chimice ale lichidelor i substanelor n
soluie: densitatea, vscozitatea, concentraia, presiunea
osmotic, izotonizarea soluiilor, ionizarea n soluie (acizi i
baze slabe, ionizarea electroliilor amfoteri, soluii tampon),
difuzia n soluie, repartiia substanelor ntre doi solveni
nemiscibili, aplicaii n farmacie.
9-14. Sisteme heterogen-disperse: Definiia i clasificarea
sistemelor disperse. Tipuri de sisteme coloidale. Proprieti
generale ale coloizilor: proprieti cinetice, proprieti optice,
electrice. Obinerea coloizilor. Stabilitatea coloizilor. Emulsii.
Suspensii. Aerosoli. Creme.
Bibliografie:
1. Atkins P: The Elements of Physical Chemistry, Oxford University Press, 2001
2. Florence AT, Attwood D: Physicochemical principles of pharmacy, ediia a 4-a, 2006
3. Suciu G, Tks B: Chimie Fizic. Termodinamic chimic, Litografiat UMF Tg. Mure, 1994
4. Suciu G: Chimie Fizic. Cinetica chimic, Litografiat UMF Tg.Mure, 1994
5. Ionescu C: Chimie fizic. Ed. did. ped. Bucureti 1982
6. Tks B: Fizikai kmia gygyszerszeknek, orvosoknak, biolgusoknak. Ed. Mentor, Tg. Mure, 2001
7. Tks B, Donth-Nagy G: Kmia eladsok s laboratriumi gyakorlatok, Ed. Scientia, 2002
8.2 Lucrri practice Metode de predare Observaii
1. Introducere n practica laboratorului de chimie fizic. Demonstraii practice. Discuii n
Soluii i concentraia lor. cadrul unor seminarii. Prezentare
2. Coloizi. Prepararea coloizilor. multimedia.
3. Seminar. Discutarea lucrrilor practice 1, 2.
4. Seminar. Discutarea lucrrilor practice 3, 4.
5. Seminar. Discutarea lucrrilor practice 5, 6.
6. LP.1. Determinarea cldurii de dizolvare a unei sri.
7. LP.2. Determinarea presiunii osmotice a serului
fiziologic prin metoda crioscopic.
8. LP.3. Determinarea coeficientului de repartiie a
iodului.
9. LP.4. Determinarea vscozitii unei soluii.
10. LP.5. Determinarea tensiunii superficiale a unei soluii.
11. LP.6. Determinarea vitezei de umflare a gelatinei.
12. Recapitulare. Probleme de calcul.
13. Recuperri
14. Verificarea cunotinelor practice.
Bibliografie:
1. Tks B, Suciu G, Muntean DL, Donth-Nagy G: ndrumtor de lucrri practice de chimie fizic, Litografia UMF
Tg. Mure, 2004.
2. Tks B, Donth-Nagy G: Lucrri practice de chimie fizic. II. Sisteme heterogen disperse, Litografia UMF Tg.
Mure, 2006.
3. Fgran E, Imre S: Chimie fizic experimental, Editura Medical Universitar Iuliu Haieganu Cluj-Napoca,
2005

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Angajatorii atepat de la un viitor absolvent de asistent de farmacie s fie capabil s aib cunotinele necesare
realizrii unor operaii simple sau mai complexe pentru obinerea de produse medicamentoase magistrale.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din
evaluare nota final
10.4 Curs Se va evalua abilitatea studentului de nelegere a Evaluare scris 80%
principalelor proprieti fizice i fizico-chimice ale
materiei i de corelare a acestora cu principiile care
stau la baza preformulrii mediamentui.
10.5 Lucrri practice Se evalueaz capacitatea studentului de a efectua Evaluare 20%
operaii simple de obinere i de evaluare a practic
proprietilor coloizilor, la care se adaug cea de
nelegere a unor proprieti fizico-chimice
importante privind comportarea medicamentului n
organism.
10.6 Standard minim de performan:
Definirea principalelor proprieti fizice i fizico-chimice importante n preformularea medicamentului. Clasificarea
sistemelor heterogen-disperse. Stabilitatea sistemelor heterogen-disperse
TEHNICI DE ANALIZ INSTRUMENTAL

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul: DEPARTAMENTUL DE TIINE FARMACEUTICE FUNDAMENTALE (DSFF)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICEN
1.6 Programul de studii: ASISTEN DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei TEHNICI DE ANALIZ INSTRUMENTAL
2.2 Titularul activitilor de curs: EF LUCR. Dr. GZ FLOREA ERBAN ANDREI
2.3 Titularul activitilor de lucrri practice(lp): PREP. Drd. CRJE ANCA, PREP.Drd. KUN CSILLA
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare EXAMEN 2.7 Regimul disciplinei OBL

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 Laborator (lp) 2

3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / 28
laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 28
Documentare suplimentar n bibliotec i pe platformele electronice de specialitate 6
Pregtire seminarii / laboratoare 14
Tutorial 4
Examinri 4
Alte activiti 2
3.7 Total ore de studiu individual 58
3.9 Total ore pe semestru 114
3.10 Numrul de credite 5

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a Prezena la 80% din cursurile teoretice.
Cursului
5.2. de desfurare a Prezena la toate lucrrile practice i cunoaterea normelor de protecia muncii, de securitate
seminarului / n laborator precum i a parii teoretice pentru lucrarea curent la nceputul fiecrui laborator.
laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


Se va pune accent pe cunoaterea, nelegerea conceptelor, teoriilor i metodelor de baz ale chimiei
Competene profesionale
analitice, cu aplicaii n analiza instrumental.
Posibilitatea adaptrii cunotiinelor teoretice la alegerea corect a metodelor de analiz necesare
pentru identificarea i dozarea unor substane medicamentoase, implementarea unor protocoale de lucru in
cadrul unei echipe de tehnicieni de laborator.
Cunoaterea etapelor de lucru a unei analize instrumentale cu respectarea etapelor procesului
tehnologic prevzute n fia tehnic a produsului farmaceutic sau identificarea neconformitile organoleptice i
de ordin fizico-chimic ale substanelor medicamentoase i formelor farmaceutice.
Viitorul asistent de farmacie va trebui s fie capabil s identifice obiectivele de realizat utiliznd
resursele disponibile, folosind att metode clasice de documentare (cri sau proceduri de lucru), ct i utilizarea
Competene
transversale

resurselor de comunicare moderne i formare profesional asistat (portaluri Internet, aplicaii software de
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) att n limba romn ct i ntr-o limb de circulaie
internaional, estimnd timpii de lucru necesari pentru respectarea termenelor de realizare, identificnd
eventualele riscuri aferente pentru finalizarea proiectelor propuse.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei nsuirea unor noiuni de baz cu privire la utilizarea si principiul de funcionare a
aparaturii de laborator utilizat n analiza substanelor medicamentoase.
7.2 Obiectivele specifice Formarea deprinderilor i cunoaterea metodelor de baz necesare msurtorilor
exacte, crearea unei baze tiinifice de interpretare i utilizare corect a datelor
experimentale.

8. Coninuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaii


1. Introducere n analiza cantitativ. Prezentare orala +
multimedia (daca este
cazul)
2. Volumetria- generaliti, prepararea soluiilor, exprimarea Prezentare rala +
concentraiilor multimedia (daca este
cazul)
3. Titrarea, curbe de titrare, exemple. Calcule n volumetrie. Prezentare orala +
multimedia (daca este
cazul)
4. Analiza instrumental-generaliti. Clasificarea metodelor Prezentare orala +
de analiz instrumental. multimedia (daca este
cazul)
5. Metode optice- Refractometria. Principiu de funcionare. Prezentare orala +
Aparatura multimedia (daca este
cazul)
6. Metode optice- Polarimetria. Principiu de funcionare. Prezentare orala +
Aparatura multi edia (daca este
cazul)
7. Spectrometria de absorbie molecular UV-VIS. Aspecte Prezentare orala +
calitative i cantitative. Legea fundamental a absorbiei. multimedia (daca este
Aparatura cazul)
8. Metode de determinare cantitativ prin spectrometria de Prezentare orala +
absorbie UV-VIS. Aplicaii multimedia (daca este
cazul)
9. Metode electrochimice- Poteniometria. Tipuri de electrozi. Prezentare orala +
Aparatura. multimedia (daca este
cazul)
10.Poteniometria. Aplicaii. Calcule. Interpretare rezultate. Prezentare orala +
multimedia (daca este
cazul)
11. Metode electrochimice- Conductometria. Aparatura. Prezentare orala +
Aplicaii multimedia (daca este
cazul)
12. Metode de separare. Generaliti. Principiul de Prezentare orala +
funcionare. Clasificare. Cromatografia pe strat subire multimedia (daca este
cazul)
13. Cromatografia de lichide de nalt performan. Prezentare orala +
multimedia (daca este
cazul)
14. Electroforeza capilar. Generaliti. Tipuri de metode Prezentare orala +
electroforetice. Aparatura. multimedia (daca este
cazul)
Bibliografie:
1. Roman L, M Boji R Sndulescu . Validarea Metodelor de analiz i control. Ed. Medical 1998
2. Roman L, R. Sndulescu : Chimie analitic, vol. 2 : Analiz chimic cantitativ, Ed.Didactic i Pedagogic R.A.,
Bucureti, 1999
3. Dua S: Chimie analitic cantitativ, curs litografiat, UMF Tg-Mure, 1994
4. Dua S., B.Mitroi: ndreptar de lucrri practice de chimie analitic cantitativ, Litografia UMF Tg-Mure, 2001
5. Silvia Dua et al. Chimia Analitic Instumental ,University Press, Tg.Mure, 2007

8.2 Lucrri practice Metode de predare Observaii


1. Norme de protecia muncii. Metode i materiale folosite n Prezentare oral + prezentare
laboratorul de chimie analitic. Regulamentul disciplinei. practic.
Reguli de lucru n laborator.
2. Vesela de laborator. nsuirea unor tehnici de baz de Demonstraii practice.
laborator. Cntrirea la balana analitic.

3. Elemente de prelucrare tabelar i grafic a rezultatelor Demonstraii practice i


experimentale. Controlul calitii metodelor analitice. interpretarea rezultatelor

4. Volumetrie. Dozarea HCl. Demonstraii practice i efectuarea


experimentului.
5. Refractometrie. Determinarea concentraiei unei soluii prob Demonstraii practice, efectuarea
de glucoz pe baza msurtorilor de indice de refracie experimentului i calcularea
concentraiei.
6. Polarimetrie. Determinarea puterii rotatorii specifice i molare a Demonstraii practice i efectuarea
lactozei. experimentului i calcularea puterii
rotatorii specifice i molar.
7. Spectrometrie UV. Determinarea concentraiei papaverinei Demonstraii practice, efectuarea
prin metoda curbei de calibrare. experimentului i calcule.
8. Spectrometrie VIS. Determinarea concentraiei unei soluii de Demonstraii practice, efectuarea
3+
Fe prin metoda curbei de calibrare. experimentului i calcule.

10. Determinarea pH-ului poteniometric. Demonstraii practice i efectuarea


experimentului.
11. Conductometrie. Titrarea conductometric a unui electrolit Demonstraii practice i efectuarea
tare. experimentului i calcule.

12. Probleme de analiz instrumental Testarea cunotinelor.


13. Elemente de prelucrare tabelar i grafic a rezultatelor Interpretarea rezultatelor. Testarea
experimentale. Controlul calitii metodelor analitice cunotiinelor
14. Efectuarea determinrii cantitative a unei probe necunoscute. Testarea cunotinelor.
Bibliografie:
1. Dua S: Chimie analitic cantitativ, curs litografiat, UMF Tg-Mure, 1994
2. Dua S., B.Mitroi: ndreptar de lucrri practice de chimie analitic cantitativ, Litografia UMF Tg-Mure, 2001
3. Silvia Dua et al. Chimia Analitic Instumental ,University Press, Tg.Mure, 2007
4. Imre S., Muntean D.L. Elemente de analiz instrumental. Ghid practic de laborator pentru studenii de la
specializarea nutriie i dietetic, University Press, Trgu Mure, 2011.
5. Balint A, Kun C., Crje A., Dua S. Analize instrumentale- Lucrri practice, University Press Trgu-Mure, 2011.

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Angajatorii atepat de la un viitor absolvent de asisten de farmacie s fie capabil s:


 utilizeze abilitile practice pentru efectuarea unor operaii farmaceutice de baz folosite la prepararea
diverselor forme farmaceutice magistrale i oficinale;
 identifice unele medicamente pe baza unor reacii analitice calitative i a unor procese simple sau mai complexe
de natur fizico-chimic i s le utilizeze pentru prepararea de substane medicamentoase marginale;
 cunoasc principiile generale privind metodele fizico-chimice de analiz i control a medicamentului i a formelor
farmaceutice
 aplice metodele adecvate pentru prelevarea i pregtirea preliminar a probelor pentru analiz i s participe la
analiza medicamentelor n laboratoare de profil

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din
evaluare nota final
10.4 Curs Se va evalua abilitatea studentului de a ntelege Evaluare scris. 75%
aplicabilitatea fiecrei metode de analiz
instrumental prezentat, cunoaterea principiului
care st la baza determinrii, a aparaturii,
interpretarea valorilor msurate, corelaiile dintre
parametrii msurai, calcule i aplicaii practice.

10.5 Lucrri practice Aplicarea metodei de analiz instrumental Evaluare practic. 15%
adecvat pentru determinarea calitativ sau
cantitativ a unei substane date.
10.6 Standard minim Cunoaterea metodelor de analiz intrumental de Activiti din 10%
de performan baz utilizate n analiza substanelor medicamentoase timpul
. (electrochimice, spectrofotometrice i de separare), anului+verificri
dar i posibilitatea de combinare a acestora pentru o practice i
analiz ct mai corect, identificarea parametrilor teoretice
fizico-chimice msurabili n fiecare caz i posibilitatea
interpretrii modificrii acestor parametrii pe
parcursul determinrilor
ANATOMIE SI FIZIOLOGIE

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul : MI TIINE MORFOLOGICE
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICEN
1.6 Programul de studii: ASISTEN FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei : ANATOMIE SI FIZIOLOGIE
2.2 Titularul activitilor de curs: ef. lucr. Dr. Pap Zsuzsanna
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lucrri practice(lp): drd. Hlmaciu Ioana, drd. Sznt Annamria
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de EXAMEN 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 2 3.3 seminar / 2
curs laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 28 3.6 seminar / 28
curs laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 25
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutorial 10
Examinri 1
Alte activiti
3.7 Total ore de studiu individual 46
3.9 Total ore pe semestru 100
3.10 Numrul de credite 5

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Cunotiine elementare de biologie de nivel liceal
4.2 de competene Nu e cazul

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a Sala de curs cu retroproiectoare i/sau videodataproiectoare, plane, tabl, cret
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului / Sala de disecie, muzeu de anatomie, preparate anatomice specifice lp
laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
profesionale
Competene
Descrierea i interpretarea noiunilor de baz ale funcionrii organismului uman, integrarea acestora n
concepte/ situaii care se aplic organismului uman cu scopul de a dezvolta noi competene profesionale de
ngrijiri generale i specifice de sntate.

nsuirea unor deprinderi i manualiti ce permit identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
Competene
transversale

condiiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente i
riscurilor aferente,cu standard minim: realizarea de proiecte sub coordonare pentru rezolvarea unor probleme
specifice domeniului.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea unei reprezentri spaiale, tridimensionale a corpului uman, n
ansamblu i pe segmente; nsuirea unor echivalene ntre coninutul marilor
caviti ale corpului i regiunile de suprafa; construcia unor reprezentri
ontogenetice n dinamic, utile pentru diagnosticul prenatal. nsuirea unor
deprinderi i manualiti.
7.2 Obiectivele specifice Se asigur prin nsuirea termenilor i a denumirilor de anatomie i
fiziologie, un limbaj medical necesar pentru intercomunicarea i
nelegerea cunotinelor medicale necesare asistentului de farmacie
respectiv nsuirea de ctre studeni a bazelor anatomiei structurale i
funcionale umane, pentru nelegerea deplin a disciplinelor de
specialitate biofarmacologie i biopatologie, a interaciunilor dintre
medicamente i organismul uman.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Introducere n studiul anatomiei i fiziologiei Predare oral, utiliznd
2. Dezvoltarea corpului uman retroproiectoare i/sau
3. Anatomia i fiziologia aparatului locomotor videodataproiectoare,
4. Anatomia i fiziologia sistemului respirator plane, machete, schite
5. Anatomia inimii i fiziologia activitii cardiace pe tabl, etc
6. Structura i hemodinamica sistemului circulator
7. Sngele. Transfuzia
8. Aparatul digestiv: funciile secretorii
9. Aparatul digestiv: funciile motorii. Absorbia
10. Anatomia i fiziologia aparatului urinar
11. Sistemul reproductiv. Funciile reproductive
12. Mduva spinrii, trunchiul cerebral
13. Scoara cerebral. Sistemul limbic
14. Sistemul nervos autonom
Bibliografie
1. Seres-Sturm M, Seres-Sturm L, Pvai Z, Anatomia i fiziologia omului vol.I, Litografia UMF Tg.Mure, comanda
nr 5172/2000
2. Seres-Sturm M, Pvai Z , Branzaniuc K, sub redacia Seres-Sturm L, Anatomia i fiziologia omului vol.II,
Litografia UMF Tg.Mure, comanda nr 5252/2002
3. Seres-Sturm M, Seres-Sturm L, Pvai Zoltn Az ember anatmija s lettana I ktet, Marosvsrhely,
Litografia UMF Tg.Mures, Comanda nr.5267/2002
4. Seres-Sturm M, Pvai Zoltn, Az ember anatmija s lettana II ktet, Marosvsrhely, Litografia UMF
Tg.Mures, Comanda nr.5295/2003
8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii
Sistemul locomotor: oase, articulaii Predare oral, discuie
interactiv,
Sistemul locomotor: sistemul muscular demonstraii pe
preparate anatomice
Aparatul respirator i toracele: constituie, micri respiratorii i/sau disecie,
demonstraii n muzeu
Cordul, structur i funcie. Electrocardiograma

Aparatul cardio-vascular: sistemul vascular

Dezvoltarea embrio-fetal

Anatomia funcional a tubului digestiv

Cavitate abdominal: topografie

Anatomia funcional a aparatului urinar

Organele genitale masculine i feminine

Sistemul nervos central: mduva spinrii, trunchi cerebral,


cerebel

Sistemul nervos central: diencefal, telencefal

Sistemul nervos vegetativ

Sistemele senzoriale

Bibliografie
1. Seres-Sturm M, Seres-Sturm L, Pvai Z, Anatomia i fiziologia omului vol.I, Litografia UMF Tg.Mure, comanda
nr 5172/2000
2. Seres-Sturm M, Pvai Z , Branzaniuc K, sub redacia Seres-Sturm L, Anatomia i fiziologia omului vol.II,
Litografia UMF Tg.Mure, comanda nr 5252/2002

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs In functie de specificul Ex scirs 80%
disciplinei

10.5 Seminar / lucrri practice /stagii Verificare practic 20%

10.6 Standard minim de performan: pregtirea complex a studenilor din bazele anatomiei structurale i
funcionale umane, tiine biologice fundamentale, pentru nelegerea deplin a disciplinelor de specialitate
biofarmacologie i biopatologie, a interaciunilor dintre medicamente i organismul uman.
FIZIOPATOLOGIE CLINIC

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN SI FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea: FARMACIE
1.3 Departamentul: TIINE FUNCIONALE I COMPLEMENTARE( M2)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICENT
1.6 Programul de studii: ASISTENT DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei FIZIOPATOLOGIE CLINICA
2.2 Titularul activitilor de curs: ef lucr. Bacarea Anca; ef lucr. Cotoi Ovidiu
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lp: - ef lucr. Bacarea Anca; ef lucr. Cotoi Ovidiu
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de Colocviu 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 2 3.3 seminar / -
curs laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 din care: 3.5 28 3.6 seminar / -
curs laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 2
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 2
Pregtire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutorial 2
Examinri 2
Alte activiti 2
3.7 Total ore de studiu 16
individual
3.9 Total ore pe semestru 28
3.10 Numrul de credite 2

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului /
laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
Identificarea n conditii de eficienta si eficacitate a nevoilor de ngrijiri generale de sanatate, si tratament.
Descrierea notiunilor de baza ale functionarii organismului uman si a mecanismelor generale de producere a
profesionale
Competene

bolilor.
Integrarea notiunilor de baza n concepte/ situatii care se aplica organismului uman cu scopul de a explica semne
si simptome.
Stabilirea nevoilor de tratament impuse de existenta unor semne si simptome ale bolilor.

Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finalizare a acestora, etapelor de


lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente.
Competene
transversale

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor ntr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si


munca eficienta n cadrul echipei si n relatie cu pacientul.
Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata
(portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) att in limba romana cat si
intr-o limba de circulatie internationala.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea mecanismelor de aciune ale afeciunilor cu care asistentul de
farmacie se ntlnete n activitatea sa.
7.2 Obiectivele specifice Prezentarea fiziopatologiei generale si speciale a unor afeciuni ca: inflamaia,
infecia, reacia febril, durerea, fiziopatologia transportului de oxigen, boli de
nutriie, metabolism, endocrine, fiziopatologia digestiei si fiziopatologia excreiei.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1.Conceptul de normal i de boal. Agresologie general Prezentare orala +
multimedia
2. Fiziopatologia sistemelor de aprare ale organismului. Prezentare orala +
Sindromul inflamator. Sindromul infectios. multimedia

3. Fiziopatologia sistemelor de aprare ale organismului. Prezentare orala +


Sindromul febril. multimedia

4. Fiziopatologia durerii. Prezentare orala +


multimedia
5. Explorarea sindromului anemic. Etiopatogenia anemiilor. Prezentare orala +
Complicaiile anemiilor. Principii de tratament multimedia

6. Fiziopatologia bolilor de nutriie i metabolism. Sindromul Prezentare orala +


hiperglicemic. Sindromul hipoglicemic. multimedia
7. Fiziopatologia digestiei. Fiziopatologia disfunciilor Prezentare orala +
gastrointestinale. multimedia

8.. Fiziopatologia digestiei. Disfunciile hepatobiliare si Prezentare orala +


pancreatice. multimedia
9. Fiziopatologia deficitelor nutritionale. Fiziopatologia Prezentare orala +
obezitatii. multimedia
10. Fiziopatologia aterosclerozei. Complicatiile cardiace, Prezentare orala +
cerebrale si periferice ale aterosclerozei. multimedia
11. Fiziopatologia sindromului hipertensiv. Prezentare orala +
multimedia
12. Fiziopatologia socului. Prezentare orala +
multimedia
13. Fiziopatologia transportului de oxigen. Disfunciile Prezentare orala +
ventilatorii. Insuficienta respiratorie. multimedia

14. . Fiziopatologie excreiei. Disfunctii renourinare. Prezentare orala +


Insuficienta renala. multimedia

Bibliografie

1. Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States, Carol Mattson Porth, second edition, Lippincott
William Wilkins, 2006

2. Paulev Poul-Erik, Textbook in Medical Physiology and Pathophysiology, Copenhagen Medical Publishers, 2000

3. Szollr Lajos, Krlettan, Semmelweis Kiad, Budapest, 2005

4. Springhouse, Professional guide to pathophysiology 2ed, Ed. Lippincott Williams and Wilkins, 2006

5. Colev Luca V., Bdescu M., Mocanu V., Ciocoiu M.: Fiziopatologie, Editura Gr.T. Popa, Iai, 2006

8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii


- -
Bibliografie

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentaniilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reperezentativi din domeniul aferent programului
Cunoasterea mecanismelor fiziopatologice este obligatorile pentru intelegerea logica a producerii bolilor, permite
invatarea expresiei clinice si paraclinice a bolilor si face posibila aplicarea practica a acestor cunostinte in activitatea de
asistent de farmacie.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs In functie de specificul Evaluarea scrisa 100%
disciplinei

10.5 Seminar / laborator/lp/stagii

10.6 Standard minim de performan nota de trecere este nota 5, care se obtine daca studentul este prezent la
cursuri, promoveaza colocviul, foloseste corect terminologia de specialitate si dovedeste insusirea cunostintelor de
fiziopatologie generala si speciala a organelor, aparatelor si sistemelor.
TERMINOLOGIE FARMACEUTIC I MEDICAL

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul :Departamentul de tiine Farmaceutice de Specialitate (DSFS)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICEN
1.6 Programul de studii: ASISTEN DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei: TERMINOLOGIE FARMACEUTIC I MEDICAL
2.2 Titularul activitilor de curs: ef lucr. dr. TODORAN NICOLETA
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lucrri practice(lp): -
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de Colocviu 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 2 3.3 seminar / -
curs laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 din care: 3.5 28 3.6 seminar / -
curs laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 14
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 4
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutorial 2
Examinri 2
Alte activiti -
3.7 Total ore de studiu individual 22
3.9 Total ore pe semestru 50
3.10 Numrul de credite 4

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a Respectarea ROI (Regulament de ordine intern) a disciplinei de Tehnologie farmaceutic
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului / -
laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


Cunoaterea terminologiei medicale i farmaceutice specifice activitii dintr-o farmacie. Cunoaterea: noiunii
de medicament, form farmaceutic, a cilor de administrare a medicamentelor, a operaiilor generale i specific
profesionale
Competene
utilizate la prepararea medicamentelor, a materialelor de condiionare primar i secundar a acestora.
Identificarea regulilor de bun practic de preparare a produselor farmaceutice n farmacie i a regulilor de bun
practic de fabricaie industrial;
Identificarea fazelor din tehnologia fabricrii medicamentelor;
Identificarea adecvat a legislaiei farmaceutice n vigoare privind eliberarea, depozitarea i conservarea
medicamentelor din unitile farmaceutice.
Activiti n echip, stabilirea de responsabiliti individuale n cadrul unor discuii i activiti. Utilizarea eficient
Competene
transversale

a surselor informaionale i a resurselor de comunicare.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobndirea cunotinelor privind terminologia medical i farmaceutic specific
activitii dintr-o farmacie i a cunotinelor fundamentale pentru prepararea,
depozitarea, conservarea i eliberarea medicamentelor, prin iniierea primar a
studenilor cu profilul specific al activitilor din farmacie i industria de
medicamente. Formarea termenilor medicali i farmaceutici.
7.2 Obiectivele specifice Furnizarea noiunilor de baz i a terminologiei specifice referitoare la:
-medicament (compoziie general, depozitare, conservare, eliberare din
farmacie);
-farmacie ca unitate care deine, produce i elibereaz medicamente, produse
igieno-cosmetice, produse parafarmaceutice i alte produse pentru sntate;
-operaii generale i pentru cazuri speciale la prepararea medicamentelor n
farmacie i industrie.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. FORMAREA TERMENILOR MEDICALI I FARMACEUTICI. -Prezentare multimedia -Suportul de curs este pus
NOIUNI FUNDAMENTALE DE PREPARARE A explicat prin la dispoziia studenilor n
MEDICAMENTELOR: prezentare oral. format scris i electronic,
-Noiuni introductive despre medicament ca produs -Dou teste scrise de la nceputul semestrului.
farmaceutic (Noiuni generale introductive; tiine verificare pe parcursul -Bibliografia recomandat
farmaceutice i obiectivele acestora; Istoricul preparatelor semestrului. este anunat la nceputul
farmaceutice; Literatura farmaceutic; Organigrama sectorului -Prob final de semestrului i poate fi
farmaceutic i legislaia farmaceutic) evaluare a conotinelor studiat fie la disciplin,
4. OPERAII GENERALE LA PREPARAREA MEDICAMENTELOR: a cunotinelor teoretice
-Cntrirea substanelor (Uniti de msur folosite la dobndite sunt aduse la
cntrire; Cntrirea ca operaie la prepararea cunotin studenilor la
medicamentelor; Balane farmaceutice i reguli de cntrire a nceputul semestrului.
substanelor; Msuri dozatoare aproximative pentru
administrarea medicamentelor pulverulente).
5. -Msurarea n volum a lichidelor (Uniti de msur folosite la
msurarea volumelor; Msurarea n volum ca operaie la prepararea
medicamentelor; Msurarea cu vase volumetrice i reguli de
msurare a lichidelor; Msurarea n picturi; Msurarea
medicamentelor lichide la administrare).
6. -Operaii la pregtirea substanelor solide (Mrunirea; Pulverizarea
n farmacie i n industrie; Cernerea; Site farmaceutice utilizate n
farmacie i n industrie; Sortarea pulberilor).
7. -Operaii la prepararea amestecurilor lichide (Dizolvarea; Metode
de dizolvare a substanelor solubile; Metode de dizolvare a
substanelor insolubile).
8. -Operaii la prepararea amestecurilor lichide-continuare
(Omogenizarea prin agitare; Agitatoare de laborator i industriale;
Decantarea; Filtrarea; Filtre de laborator i industriale; Clarificarea;
Decolorarea).
9. OPERAII FARMACEUTICE PENTRU CAZURI SPECIALE:
-Operaii pentru obinerea apei de calitate farmaceutic (Calitatea
apei potabile; Purificarea apei prin distilare; Distilatoare de laborator i
industriale; Purificarea apei prin schimb ionic, prin eletrodializ, prin
osmoz invers, prin ultrafiltrare).
10. -Operaii pentru obinerea pulberilor de calitate farmaceutic
(Evaporarea; Uscarea prin atomizare, prin liofilizare; Aparatura pentru
uscare n farmacie i n industrie).
11. -Operaii pentru obinerea pulberilor de calitate farmaceutic-
continuare (Amestecarea solidelor particulate; Aparatura de
amestecare n farmacie i n industrie).
12. -Operaii pentru asigurarea puritii microbiologice (Puritatea
microbiologic recomandat pentru formele farmaceutice;
Sterilizarea; Metode fizice termice i netermice de sterilizare; Metode
chimice de sterilizare; Procedeul aseptic).
13. -Operaii pentru obinerea preparatelor extractive din plante
(Dizolvarea extractiv; Procedee de extracie i tipuri de preparate
extractive vegetale; Aparatura specific de laborator i industrial).
14. Verificarea cunotinelor teoretice dobndite Prob scris de
evaluare.
Bibliografie

I.Bibliografia obligatorie:
1.Ciurba A, Sipos E- Tehnologie farmaceutic pentru asisteni de farmacie, Ed.University Press, Trgu-Mure, 2003.
2.Todoran N- Ghid teoretic i practic de Tehnologie farmaceutic pentru dobndirea competenelor de asistare a
farmacistului la prepararea medicamentelor, vol.I (Noiuni fundamentale pentru prepararea medicamentelor), n curs
de publicare.

II.Bibliografia facultativ:
Pentru aprofundarea noiunilor de specialitate:
1.Leucua SE- Tehnologie farmaceutic industrial, Ed. Dacia Cluj-Napoca, 1999.
2.Popovici A, Ban I- Tehnologie farmaceutic, Ed. Tipomur, Trgu-Mure, 2004.
3.Popovici I, Lupuleasa D- Tehnologie farmaceutic, vol.1, Ed. Polirom, Iai, 1997.
4.Vlaia L, Lupuleasa D et all.- Prepararea medicamentelor- Baze practice, vol.I, Ed. Mirton, Timioara, 2009.
Ghiduri:
rd
***European Pharmacopoeia, 6 Edition, Strasbourg, 2008 (i ediii mai recente).
***Farmacopeea Romn, ediiile a-IX-a (1976), a-X-a (1993) i Suplimentele FR X (2000, 2002, 2004, 2006).
***Memomed -memorator comentat al medicamentelor de uz uman nregistrate n Romnia, Editura Minesan,
Bucureti, ediia anual.
***Nomenclatorul Medicamentelor de uz uman, Editura Medical, Bucureti (sau ediia electronic publicat de site-ul
Ageniei Naionale a Medicamentului- http://www.anm.ro/anm/anm_list.asp).
Legislaie specific:
-Ordin nr.75/03.02.2010 privind aprobarea Regulilor de bun practic farmaceutic.
-Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope.
-Hotrarea Consiliului tiinific al Ageniei Naionale a Medicamentului nr. 7/7.01.2003 referitoare la modificarea ncadrrii
unor preparate farmaceutice din categoria Separanda sau Venena din Farmacopeea Romn, ediia a X-a.
-Legea nr.360/2003 privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase.
-Legea nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor.
-Legea nr.336/2002 privind aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman.
-Legea nr.143/2000 privind combaterea i traficul ilicit de droguri.

8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii


- - -
Bibliografie: -

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-n activitatea profesional, att n farmacie, ct i n industria de medicamente, un tehnician de farmacie trebuie s fie
capabil s neleag corect termenii de specialitate care pot surveni frecvent n comunicarea cu farmacistul sub a crui
supraveghere va participa la operaiuni de elaborare a diverselor forme farmaceutice sau la operaiuni de depozitare,
conservare i eliberare a medicamentelor. Astfel de activiti implic i cunoaterea i respectarea aspectelor eseniale
ale organizrii i reglementrilor legislative din domeniul medicamentului.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Evaluarea activitii din Media aritmetic a 20%
cursul semestrului: notelor acordate n
timpul activitilor de
curs:
-pentru participare i
grad de implicare n
discuii interactive,
rspunsuri la ntrebri
recapitulative;
-la cele dou teste
pariale de verificare.
Evaluarea cunotinelor Test final de evaluare 80%
dobndite la finalul constnd n 45 de
semestrului: ntrebri cu 5 variante de
rspuns
10.5 Seminar / lucrri practice /stagii - - -

10.6 Standard minim de performan:


-Studentul trebuie s cunoasc, s neleag i s utilizeze corect termenii de specialitate care se utilizeaz frecvent, n
farmacie i industrie, n domeniul preparrii medicamentelor (istoric, organizare, cadru legislativ, categorii de
medicamente, entiti juridice autorizate pentru preparare, condiii de depozitare i conservare, mod de prescriere i
eliberare, operaii generale i pentru cazuri speciale la prepararea medicamentelor).
TEHNOLOGIE FARMACEUTIC SEMESTRUL I

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul: Departamentul de tiine Farmaceutice de Specialitate (DSFS)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICEN
1.6 Programul de studii: ASISTEN DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei: TEHNOLOGIE FARMACEUTIC
2.2 Titularul activitilor de curs: ef lucr. dr. TODORAN NICOLETA
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lucrri practice (lp): ef lucr. dr. TODORAN NICOLETA
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 5 din care: 3.2 2 3.3 seminar / 3
curs laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore din planul de nvmnt 70 din care: 3.5 28 3.6 seminar / 42
curs laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 14
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 4
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 14
Tutorial 2
Examinri 3
Alte activiti -
3.7 Total ore de studiu individual 34
3.9 Total ore pe semestru 104
3.10 Numrul de credite 6

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a Respectarea ROI (Regulament de ordine intern) a disciplinei de Tehnologie farmaceutic
Cursului
5.2. de desfurare a Respectarea ROI (Regulament de ordine intern) a disciplinei, normelor specifice de PM
seminarului / (Protecia muncii) i PSI (Paza i stingerea incendiilor) n laboratoarele de Tehnologie
laboratorului farmaceutic

6. Competenele specifice acumulate


-Asistarea farmacistului, cu participarea sub supravegherea acestuia, la elaborarea formelor farmaceutice lichide
profesionale
Competene
cu structur omogen, a preparatelor cu aplicaii speciale, a preparatelor sterile, a preparatelor extractive din
plante (dup formulri magistrale, oficinale i industriale), precum i la consilierea pacienilor privind utilizarea
unor astfel de produse. Depozitarea i conservarea acestora n uniti farmaceutice.

-Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiiilor de finalizare ale acestora, etapelor de
Competene
transversale

lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente i riscurilor aferente.


-Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip i aplicarea de tehnici de relaionare i munc eficient
n cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobndirea cunotinelor fundamentale pentru asistarea farmacistului la
prepararea, depozitarea, conservarea i eliberarea medicamentelor, prin iniierea
studenilor cu profilul specific al activitilor din farmacie i industria de
medicamente.
7.2 Obiectivele specifice Furnizarea de informaii , suport tehnic i logistic pentru dobndirea
cunotinelor teoretice i a abilitilor practice n domeniul formelor farmaceutice
lichide cu structur omogen, a preparatelor cu aplicaii speciale, a preparatelor
sterile, a preparatelor extractive din plante (dup formulri magistrale, oficinale i
industriale).

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. NOIUNI FUNDAMENTALE DE PREPARARE A Prezentare multimedia Suportul de curs este pus
MEDICAMENTELOR (continuare): explicat prin la dispoziia studenilor n
-Compoziia general i calitatea microbiologic a prezentare oral. format scris i electronic,
medicamentelor (Substane medicamentoase; Substane -Dou teste scrise de la nceputul semestrului.
(solveni) pentru vehicule lichide; Substane auxiliare cu rol verificare pe parcursul -Bibliografia recomandat
adjuvant; Recipiente de uz farmaceutic; Puritatea semestrului. este anunat la nceputul
microbiologic a medicamentelor). semestrului
2. -Biodisponibilitatea substanei din forma farmaceutic -Tematica i datele
(Noiuni de biofarmacie; Clasificarea formelor farmaceutice testelor de verificare din
dup starea fizic a dispersiei; Forme farmaceutice ca sisteme cursul semestrului se
disperse; Biodisponibilitatea n funcie de forma farmaceutic; stabilesc de comun acord
Calea oral de administrare a medicamentelor). cu studenii, cu 1-2
3. FORME FARMACEUTICE LICHIDE DE TIP DISPERSII OMOGENE sptmni nainte.
(SOLUII): -Criteriile de evaluare
-Soluii medicamentoase (Solutiones- FR X) (Definiii i final i modul de evaluare
generaliti; Formularea soluiilor; Prepararea soluiilor n a cunotinelor teoretice
farmacie; Prepararea soluiilor n industrie; Caracterele i dobndite sunt aduse la
controlul calitii soluiilor. Conservare). cunotin studenilor la
4. -Particulariti ale unor categorii de soluii (Soluii alcoolice; nceputul semestrului.
Soluii n glicerol; Soluii cu vehicul compus; Soluii uleioase;
Limonade; Soluii buvabile);
-Exemple de soluii medicamentoase (Soluii de uz intern;
Limonade-oficinale; Soluii buvabile-preparate n industrie;
Soluii de uz extern).
5. Siropuri (Sirupi- FR X) (Definiii i generaliti; Formularea
siropurilor; Principii de preparare; Dizolvarea zahrului;
Aducerea la concentraia respectiv densitatea cerut; Filtrarea,
decolorarea i clarificarea siropurilor; Caracterele i controlul
calitii siropurilor. Conservare);
-Exemple de siropuri (Siropuri oficinale; Siropuri aromatizante;
Produse industriale).
6. Ape aromatice (Aquae aromaticae FR IX) (Definiii i
generaliti; Materii prime; Distilarea i antrenarea cu vapori
de ap; Diluarea apelor aromatice hidroalcoolice concentrate
preparate de industrie; Dizolvarea uleiurilor volatile n alcool i
diluarea cu ap a acestor soluii alcoolice; Dizolvarea uleiurilor
volatile n ap; Caracterele i controlul calitii; Alterare i
conservare).
7. PREPARATE CU APLICAII SPECIALE:
- Preparate administrate n cavitatea buco-faringian i
exemple de produse (Cile mucoaselor cavitii buco-
faringiene; Gume medicamentoase masticabile; Preparate
bucofaringiene; Preparate administrate pe cale dentar;
Specialiti industriale).
-Preparate auriculare (Generaliti i categorii de preparate);
Picturi pentru ureche (Otoguttae- FR X) (Definiii i
generaliti; Aspecte biofarmaceutice; Compoziia picturilor
auriculare; Preparare; Conservare; Caracterele i controlul
calitii);
-Exemple de preparate auriculare (specialiti industriale).
8. -Preparate nazale (Generaliti i categorii de preparate);
Picturi pentru nas (Rhinoguttae- FR X) (Definiii i generaliti;
Aspecte biofarmaceutice; Compoziia erinelor; Preparare;
Conservare; Caracterele i controlul calitii);
-Exemple de preparate nazale (Picturi de nas oficinale;
Specialiti industriale cu aciune local; Specialiti industriale
cu aciune sistemic).
9. PREPARAREA I CALITATEA FORMELOR FARMACEUTICE
STERILE:
-Condiii specifice de preparare a medicamentelor sterile
(Categorii de produse obligatoriu sterile; Metode de sterilizare;
Prepararea pe cale aseptic; Sterilitate- testul Controlul
sterilitii- FR X; Spaii de preparare i standarde pentru
camere curate i aseptice; Solveni pentru preparate sterile).
-Preparate parenterale (Categorii de preparate parenterale;
Recipiente pentru preparate parenterale i pregtirea lor).
10. -Preparate injectabile (Iniectabilia- FR X) (Definiii i
generaliti; Formularea i compoziia preparatelor injectabile;
Preparare i condiionare; Caracterele i controlul calitii);
-Exemple de soluii injectabile (Soluii injectabile oficinale).
11. Preparate perfuzabile (Infundibilia- FR X) (Definiii i
generaliti; Formularea i compoziia preparatelor
perfuzabile; Preparare i condiionare; Caracterele i controlul
calitii; Setul de administrare i administrarea perfuziilor;
Categorii de preparate perfuzabile);
-Exemple de preparate oficinale i industriale (Perfuzii cu
electrolii; Perfuzii acido-bazice; Perfuzii energetice; Perfuzii cu
aminoacizi; Soluii pentru dializ i hemodializ).
12. Preparate oftalmice (Generaliti i categorii de preparate);
Picturi pentru ochi (Oculoguttae- FR X) (Definiii i
generaliti; Aspecte biofarmaceutice; Compoziia erinelor;
Preparare; Conservare; Caracterele i controlul calitii);
-Exemple de preparate oftalmice (Picturi de ochi oficinale;
Alte tipuri de soluii oftalmice; preparate oftalmice specialiti
industriale).
13. PREPARATE EXTRACTIVE DIN PLANTE MEDICINALE
-Preparate farmaceutice obinute prin extracie din produse
vegetale (Preparate vegetale; Preparate extractive; Categorii
de preparate extractive vegetale);
-Soluii extractive apoase (Solutiones extractivae aquosae- FR
X) i exemple de preparate (Generaliti i prevederi oficinale;
Prepararea soluiilor extractive apoase; Condiionare,
conservare; Caracterele i controlul calitii; Concentrate
pentru soluii extractive apoase);
14. -Tincturi (Tincturae- FR X) i exemple de preparate
(Generaliti i definiie; Formularea tincturilor; Etapele
preparrii i procedee de extracie; Condiionare, conservare;
Caracterele i controlul calitii; Tincturi oficinale);
-Extracte (Extracta- FR X) i exemple de preparate (Generaliti
i definiie; Metode de preparare; Aparatur specific pentru
concentrare i uscare; Condiionare, conservare; Caracterele i
controlul calitii; Extracte oficinale).
Bibliografie

I.Bibliografia obligatorie:
1.Ciurba A, Sipos E- Tehnologie farmaceutic pentru asisteni de farmacie, Ed.University Press, Trgu-Mure, 2003.
2.Todoran N, Ciurba A, Sipos E- Preparate administrate pe mucoase. Preparate extractive din plante. Preparate sterile
(Curs pentru asisteni de farmacie) , Litografia UMF Tg. Mure, 2005.
3.Todoran N- Ghid teoretic i practic de Tehnologie farmaceutic pentru dobndirea competenelor de asistare a
farmacistului la prepararea medicamentelor, vol.II (Prepararea i calitatea formelor farmaceutice lichide cu structur
omogen i a celor cu particulariti speciale), n curs de publicare.

II.Bibliografia facultativ:
Pentru aprofundarea noiunilor teoretice de specialitate:
1.Ban P, Savopol E- Soluii sterile, Ed. Medical, Bucureti, 1978
2.Leucua SE- Tehnologie farmaceutic industrial, Ed. Dacia Cluj-Napoca, 1999
3.Popovici A, Ban I- Tehnologie farmaceutic, Ed. Tipomur, Trgu-Mure, 2004
4.Popovici I, Lupuleasa D- Tehnologie farmaceutic, vol.1, Ed. Polirom, Iai, 1997
Ghiduri:
rd
***European Pharmacopoeia, 6 Edition, Strasbourg, 2008 (i ediii mai recente)
***Farmacopeea Romn, ediiile a-IX-a (1976), a-X-a (1993) i Suplimentele FR X (2000, 2002, 2004, 2006)
***Memomed -memorator comentat al medicamentelor de uz uman nregistrate n Romnia, Editura Minesan,
Bucureti, ediia anual
***Nomenclatorul Medicamentelor de uz uman, Editura Medical, Bucureti (sau ediia electronic publicat de site-ul
Ageniei Naionale a Medicamentului- http://www.anm.ro/anm/anm_list.asp)
Legislaie specific:
-Ordin nr.75/03.02.2010 privind aprobarea Regulilor de bun practic farmaceutic
-Hotrarea Consiliului tiinific al Ageniei Naionale a Medicamentului nr. 1/27.03.2009 referitoare la aprobarea
Ghidului privind bun practic de fabricaie pentru medicamentele sterile
-Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope
-Hotrarea Consiliului tiinific al Ageniei Naionale a Medicamentului nr. 7/7.01.2003 referitoare la modificarea ncadrrii
unor preparate farmaceutice din categoria Separanda sau Venena din Farmacopeea Romn, ediia a X-a
-Legea nr.360/2003 privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase
-Legea nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor
-Legea nr.336/2002 privind aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman
-Legea nr.143/2000 privind combaterea i traficul ilicit de droguri

8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii


1. -Aspecte organizatorice: prezentarea lucrrilor practice; -Explicarea oral i prin -Fiele lucrrilor practice
prelucrarea ROI, normelor PM i PSI; aplicaie practic sunt puse la dispoziia
-Partea de seminar: Noiuni generale despre prepararea demonstrativ (cnd studenilor n format scris
medicamentelor n farmacie (Literatura farmaceutic de este cazul) a cerinelor i electronic, la nceputul
specialitate; Vase de laborator pentru prepararea din fia lucrrii practice. semestrului.
medicamentelor, curarea i pstrarea lor; -n timpul lucrrii practice
Recipiente de condiionare, etichetarea i conservarea studentul trebuie s
produselor care se pstreaz n farmacie i respectiv a celor rspund n scris la
care se elibereaz din farmacie); ntrebrile din fia de lucru
-Partea de aplicaii practice: Studiul cap. VI din FR X Prevederi i s execute aplicaia
generale; Identificarea prilor reetei i observarea modului practic programat.
de prescriere n reete magistrale; Etichetarea unor -Bibliografia recomandat
medicamente preparate n farmacie, n funcie de destinaia este anunat la nceputul
lor. semestrului i poate fi
2. -Partea de seminar: Operaii generale la prepararea studiat fie la disciplin,
medicamentelor (Cntrirea; Msurarea n volum; Mrunirea, prin programare
pulverizarea i cernerea); prealabil, fie la biblioteca
-Partea de aplicaii practice: Cntrirea, condiionarea i universitii.
etichetarea cte unei substane solide, semisolide i lichide; -Criteriile de evaluare
Etalonarea unui pictor de laborator pentru msurarea n final i modul de evaluare
picturi a unui lichid i etichetarea vasului de pstrare a a abilitilor practice
pictorului etalonat; Pulverizarea, condiionarea i etichetarea dobndite sunt aduse la
unei substane; Sortarea, condiionarea i etichetarea unui cunotin studenilor la
produs vegetal. nceputul semestrului.
3. -Partea de seminar: Operaii generale la prepararea
medicamentelor- continuare (dizolvarea, filtrarea, clarificarea,
decolorarea); Soluii medicamentoase (Prevederi oficinale);
Soluii apoase oficinale i neoficinale care se prepar ca
elaborate.
-Partea de aplicaii practice: Prepararea unor soluii apoase
prin dizolvare cu agitare la cald, respectiv prin amestecare;
condiionarea i etichetarea soluiilor.
4. -Partea de seminar: Soluii alcoolice (Prepararea vehicolului
alcoolic; Soluii alcoolice oficinale i neoficinale).
-Partea de aplicaii practice: Identificarea i studiul tabelelor
alcoolmetrice din FR X; Prepararea unui alcool diluat prin
diluarea cu ap a unui alcool concentrat, prin cntrirea
componentelor; Prepararea unei soluii alcoolice oficinale, prin
dizolvarea substanelor n vehicolul prealabil preparat,
condiionarea, etichetarea i conservarea soluiei.
5. -Partea de seminar: Soluii n solvent anhidru (Caracteristici
la prepararea soluiilor n glicerol, ulei); Soluii n vehicol
compus (Metode de preparare n funcie de solubilitatea
substanelor n solvenii care compun vehicolul; Soluii n
vehicul compus oficinale i neoficinale).
-Partea de aplicaii practice: Prepararea unei soluii glicerinate,
prin dizolvarea substanei cu agitare la cald; condiionarea,
etichetarea i conservarea soluiei.
6. -Partea de seminar: Siropuri, ape aromatice i limonade
(Prevederi oficinale; Metode de preparare, n funcie de
formulare; Preparate oficinale i neoficinale).
-Partea de aplicaii practice: Prepararea unui sirop prin
dizolvarea zahrului cu agitare la cald; condiionarea,
etichetarea i conservarea siropului. Prepararea unei ape
aromatice prin dizolvarea uleiului volatil n ap prin
intermediul unei pulberi insolubile, cu agitare la cald;
condiionarea, etichetarea i conservarea produsului.
7. -Partea de seminar: Picturi pentru nas (Prevederi oficinale;
Caracteristici de formulare n funcie de calea de administrare;
Preparatul oficinal i preparate neoficinale).
-Partea de aplicaii practice: Prepararea unui solvent viscos
utilizat ca vehicul pentru erine, condiionarea i etichetarea
preparatului pentru pstrarea n farmacie; Prepararea unei
soluii, sub form de picturi pentru nas, prescris n reet
magistral; condiionarea, etichetarea i conservarea soluiei.
8. -Partea de seminar: Picturi pentru ureche (Prevederi
oficinale; Caracteristici de formulare n funcie de calea de
administrare; Preparate neoficinale). Soluii bucofaringiene
(Colutorii, Gargarisme, Ape de gur- Caracteristici de
formulare, condiionare i administrare).
-Partea de aplicaii practice: Prepararea unei soluii, sub form
de picturi pentru ureche, prescris n reet magistral;
condiionarea, etichetarea i conservarea soluiei.
9. -Partea de seminar: Preparate sterile (Metode oficinale de
asigurare a sterilitii; Spaii de preparare i pregtirea
acestora; Recipiente de condiionare i pregtirea acestora;
Aparatura pentru sterilizri efectuate n farmacie; Reguli
practice de sterilizare, n funcie de metoda aplicat).
-Partea de aplicaii practice: Sterilizarea recipientelor din sticl,
n etuv i n autoclav.
10. -Partea de seminar: Preparate parenterale (Categorii,
Prevederi oficinale; Ciclul continuu de operaiuni la preparare);
Preparate injectabile (Caracteristici de formulare; Preparate
oficinale); Preparate perfuzabile (caracteristici de formulare;
Preparate oficinale):
-Partea de aplicaii practice: Prepararea unei soluii apoase
injectabile, dup o formulare oficinal; nfiolarea, etichetarea
produsului. Prepararea unei soluii apoase perfuzabile, dup o
formulare oficinal; condiionarea, etichetarea i conservarea
produsului.
11. -Partea de seminar: Preparate oftalmice (Categorii,
Prevederi oficinale; Prepararea pe cale aseptic; Preparate
oficinale i neoficinale).
-Partea de aplicaii practice: Prepararea unei soluii, sub form
de picturi pentru ochi, dup o formulare oficinal;
condiionarea, etichetarea i conservarea soluiei.
12. -Partea de seminar: Preparate extractive din plante
(Produse vegetale; Categorii de preparate extractive vegetale);
Soluii extractive apoase (Prevederi oficinale; Metode de
extracie; Vase utilizate, modul de pregtire i pstrare a
acestora)
-Partea de aplicaii practice: Prepararea unui macerat, a unei
infuzii, respectiv a unui decoct, dup formulri magistrale;
condiionarea, etichetarea i conservarea produselor.
13. -Partea de seminar: Tincturi i extracte vegetale (Prevederi
oficinale; Prepararea prin macerare, macerare repetat i prin
percolare; Preparate oficinale).
-Partea de aplicaii practice: Identificarea aparaturii specifice
de laborator, utilizate pentru extracia (Percolatorul),
concentrarea (Rotavaporul), uscarea extractelor (Etuva). Reguli
practice de pregtire, utilizare, curare i pstrare a aparaturii.
14. Verificarea abilitilor practice dobndite -Prob practic de
evaluare.
Bibliografie

I.Bibliografia obligatorie:
1.Todoran N- Ghid teoretic i practic de Tehnologie farmaceutic pentru dobndirea competenelor de asistare a
farmacistului la prepararea medicamentelor, vol.II (Prepararea i calitatea formelor farmaceutice lichide cu structur
omogen i a celor cu particulariti speciale), n curs de publicare.

II.Bibliografia facultativ:
Pentru aprofundarea aspectelor practice de specialitate:
-Ciurba A, Todoran N, Sipos E, Redi E- Aspecte practice de Tehnologie farmaceutic, vol. II (Prepararea i calitatea
formelor farmaceutice sterile. Prepararea formelor farmaceutice lichide cu structuri eterogene), n curs de publicare.
-Gafieanu E et al.- Tehnologie farmaceutic- lucrri practice, vol.1-2, Litografia UMF Iai, 1995
-Giugiu M, Ciurba A- ndrumtor de lucrri practice de Tehnologie farmaceutic, vol.I, Litografia UMF Trgu-Mure, 1997
-Leucua SE, Preda M, Achim M: Prepararea medicamentelor- ndrumtor pentru studenii de farmacie, Ed. Medical
Universitar Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca, 2001
-Redi E, Todoran N, Ciurba A, Sipos E- Aspecte practice de Tehnologie farmaceutic, vol. I (Noiuni de baz privind
activitatea de preparare a medicamentelor. Prepararea i calitatea formelor farmaceutice lichide cu structuri omogene.
Prepararea i calitatea formelor farmaceutice extractive din plante), n curs de publicare.
-Vlaia L, Lupuleasa D et al.- Prepararea medicamentelor- Baze practice, vol.I, Ed. Mirton, Timioara, 2009
Ghiduri:
rd
***European Pharmacopoeia, 6 Edition, Strasbourg, 2008 (i ediii mai recente)
***Farmacopeea Romn, ediiile a-IX-a (1976), a-X-a (1993) i Suplimentele FR X (2000, 2002, 2004, 2006)
Legislaie specific:
-Ordin nr.75/03.02.2010 privind aprobarea Regulilor de bun practic farmaceutic
-Hotrarea Consiliului tiinific al Ageniei Naionale a Medicamentului nr. 1/27.03.2009 referitoare la aprobarea
Ghidului privind bun practic de fabricaie pentru medicamentele sterile

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-n activitatea profesional, att n farmacie, ct i n industria de medicamente, un tehnician de farmacie trebuie s
cunoasc aspectele teoretice eseniale i s aib abilitatea de a efectua, sub supravegherea farmacistului, unele
operaii farmaceutice de baz aplicate la prepararea diverselor forme farmaceutice (magistrale, oficinale, industriale),
cu respectarea etapelor procesului tehnologic i respectarea standardelor privind calitatea i stabilitatea produselor
farmaceutice.
-Cunoscnd compoziia i structura medicamentului, tehnicianul de farmacie va putea fi capabil s asiste farmacistul n
operaii de preparare a medicamentelor, de depozitare i conservare, de consiliere a pacienilor la eliberarea din
farmacie.
-Tehnicianul de farmacie trebuie s fie familiar cu rolurile i activitile specifice muncii n echip i s execute corect,
responsabil, sarcinile atribuite de personalul superior, n condiii de autonomie restrns i asisten calificat.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Evaluarea activitii din Media aritmetic a 20%
cursul semestrului: notelor acordate n
timpul semestrului:
-pentru participare i
grad de implicare n
discuii interactive,
rspunsuri la ntrebri
recapitulative, n cadrul
cursurilor;
-la cele dou teste
pariale de verificare din
cadrul cursului;
Evaluarea cunotinelor Test final de evaluare 60%
dobndite la finalul constnd n 60 de
semestrului: ntrebri cu 5 variante de
rspuns.
10.5 Seminar / lucrri practice /stagii Evaluarea abilitilor Prob practic de 20%
practice dobndite la evaluare: Prepararea,
finalul semestrului: condiionarea,
etichetarea unui produs
ntr-o aplicaie practic.
10.6 Standard minim de performan:
-Studentul trebuie s cunoasc regulile de bun practic de preparare, a etapelor de preparare, a normelor de
conservare, a operaiunilor de ambalare i control organoleptic al produselor preparate n farmacie.
-Studentul trebuie s cunoasc regulile de bun practic de fabricaie, a fazelor din tehnologia fabricrii
medicamentelor, a normelor i operaiunilor de ambalare i control organoleptic al produselor farmaceutice industriale.
-Studentul trebuie s dovedeasc printr-o aplicaie practic dobndirea abilitilor practice de formulare, preparare,
condiionare, etichetare i conservare a produselor farmaceutice.
-Studentul trebuie s realizeze n cadrul activitilor practice, activitile de preparare i control al calitii desemnate
pentru efectuarea n echipe de lucru, cu executarea unor sarcini i activiti specifice.
MICROBIOLOGIE- VIRUSOLOGIE- PARAZITOLOGIE

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea de Farmacie
1.3 Departamentul: Departamentul de tiine Farmaceutice de Specialitate (DSFS)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICEN
1.6 Programul de studii: ASISTEN DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei: MICROBIOLOGIE- VIRUSOLOGIE- PARAZITOLOGIE
2.2 Titularul activitilor de curs ef. de Lucrari. Dr. Barabs- Hajdu Enik
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lucrri practice(lp) Dr. Barabs- Hajdu Enik, ef de lucrri
2.4 Anul de studii I. 2.5 Semestrul I. 2.6 Tipul de Examen oral 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 1 3.3 seminar / 1
curs laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 din care: 3.5 14 3.6 seminar / 14
curs laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 2
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 1
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 1
Tutorial -
Examinri 2
Alte activiti
3.7 Total ore de studiu individual 4
3.9 Total ore pe semestru 32
3.10 Numrul de credite 2

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului / laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
-cunoaterea caracterelor generale ale microorganismelor,
- cunoaterea bolilor infecioase i prevenirea lor,
profesionale
Competene

- cunoasterea sensibilitatii microorganismelor la substane medicamentoase; antibiotice, chimioterapice,


- nsuirea modului de lucru aseptic, prepararea medicamentelor determinarea contaminrii microbiene ale
diferitelor produse farmaceutice,
- determinarea microbiologic a microaeroflorei, a suprafeelor de lucru, a personalului, etc.
Competene
transversale

Studenii efectueaz metode de izolare i identificare ale microorganismelor, lucrnd n grupuri, respectiv
individual, exersnd modul de lucru ntr-un laborator de microbiologie.
La nceputul lucrrilor practice se face o expunere interactiv ntre cadrul didactic i studeni care astfel i
dezvolt abilitile de expunere oral.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Microbiologia farmaceutic ofer viitorului asistent de farmacie un minim de
cunotine practice care s-i formeze o gndire microbiologic, att de
necesar n prepararea unui medicament de calitate.
7.2 Obiectivele specifice Asistentul de farmacie trebuie s cunoasc metodele aseptice de lucru,
precum i metodele de decontaminare, de prezervare a diferitelor produse. El
va cunoate comportamentul bacteriilor fa de antibiotice i va milita pentru
utilizarea raional a lor.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Obiectul i istoria microbiologiei. Bacteriologie medical: Prezentare orala +
morfologia bacteriilor, structura celulei bacteriene. multimedia
2. Compoziia chimic a bacteriilor. Metabolismul bacterian. Prezentare orala +
Creterea i multiplicarea bacteriilor. Aciunea factorilor fizici i multimedia
chimici asupra microorganismelor. Substane antiseptice i
dezinfectante. Substanele conservante. Conservarea
medicamentelor.
3. Influena factorilor biologici asupra microorganismelor. Prezentare orala +
Antibioticele i chimioterapicele. Rezistena fa de antibiotice. multimedia
Noiuni de genetic bacterian. Cromosomul, elemente
extracromosomiale, mutaii, transformare, transducie,
conjugare, recombinare.
4. Patogenitate i infecii. Procesul infecios. Rolul Prezentare orala +
microorganismului n procesul infecios: factori de multimedia
patogenitate. Rolul macroorganismului n procesul infecios.
Rezistena natural i nnscut.
5. Patogenitate i infecii. Procesul infecios. Factorii interni, Prezentare orala +
externi, umorali nespecifici ai aprrii antiinfecioase. Flora multimedia
bacterian normal a organismului uman. Complementul.
Fenomenul de bacterioliz, hemoliz. Lizozimul, fagocitoza,
imflamaia.
6. Clasificarea i nomenclatura bacteriilor. Coci Gram pozitivi, Prezentare orala +
Genurile Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus. Coci multimedia
Gram negativi. Neisseria meningitidis i Neisseria gonorrhoeae.
7. Bacili Gram negativi aerobi. Enterobacterii patogene i Prezentare orala +
condiionat patogene: Escherichia, Klebsiella, Salmonella, multimedia
Shigella, Proteus, Yersinia.
8. Genul Vibrio. Genul Campylobacter. Genul Helicobacter. Prezentare orala +
Haemophilus influenzae. Pseudomonas aeruginosa. Rolul multimedia
bacililor Gram-negativi n contaminarea medicamentului.
9. Bacili Gram pozitivi nesporulai aerobi. Bacili Gram pozitivi Prezentare orala +
sporulai aerobi. Genul Corynebacterium. Mycobacterium multimedia
tuberculosis. Genul Bacillus.
10. Bacili Gram pozitivi sporulai anaerobi. Clostridium tetani. Prezentare orala +
Clostridium botulinum. Clostridiile gangrenei gazoase. multimedia
Importana contaminrii produselor medicamentoase cu bacili
anaerobi sporulai. Spirochete. Treponema pallidum. Borrelia
burgdorferi. Leptospira spp. Genul Chlamydia, Genul Rickettsia.
11. Micologie medical. Clasificarea fungilor. Creterea, Prezentare orala +
izolarea i identificarea fungilor. Genul Candida. Importana multimedia
ciupercilor/fungilor n conta-minarea medicamentului.
Virusologie medical. Noiuni generale de virusologie.
Imunitate antiviral. Interferen - interferon. Chimioterapia i
chimioprofilaxia infeciilor virale. Clasificarea virusurilor.
Virusurile hepatitice. Virusul imunodeficienei dobndite.
Orthomyxoviridae (Influenzavirus). Oncogeneza viral.
12. Noiuni generale de parazitologie. Definiii, clasificri. Prezentare orala +
Interaciunile dintre parazit i gazd. Parazitologie special. multimedia
Protozoari: Flagellate: Trichomonas vaginalis; Giardia lamblia.
Phylum Helminthes: Viermi plai. Viermi cilindrici: Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis.
Trichinella spiralis.
13. Noiuni de microbiologie industrial. Medicamente Prezentare orala +
produse de microorganisme. Produse serobacteriologice. multimedia
Tehnologia genetic n industria medicamentelor.
14. Posibiliti de contaminare cu microorganisme a Prezentare orala +
medicamentului. Medicamentul ca surs de infecie multimedia
intraspitaliceasc. Msuri de prevenire a contaminrii
bacteriene a medicamentului. Degradarea medicamentelor
contaminate. Substanele pirogene.
Bibliografie:
1. Buiuc D., Microbiologie Medical, Editura Gr. T. Popa, Iai, 2003.
2. Cernescu C.: Virusologie medical, Ed. Medical, Bucureti, 2008.
3. Domokos L.: Microbiologie farmaceutic, pentru uzul studenilor facultii de farmacie, curs litografiat,
UMF Tg. Mures, 1998.

8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii


1.Organizarea i funcionarea laboratorului de bacteriologie. Demonstratii practice.
Protecia muncii n laboratorul de bacteriologie. Decontaminare
prin metode fizice i chimice. Sterilizarea. Sterilizarea
medicamentelor. Schema diagnosticului bacteriologic.
Recoltarea i transportul produselor patologice.
2.Metode microscopice n bacteriologie. Preparat nativ. Frotiu. Demonstratii practice,
Coloraia simpl. Coloraia Gram, Ziehl-Neelsen. efectuarea frotiului,
coloraiilor simple i
Gram.
3.Cultivarea bacteriilor. Medii de cultur i metode de Demonstratii practice,
nsmnare. Medii de cultur recomandate de Farmacopeea nsmnarea mediului
romn ediia a X-a pentru dozarea microbiologic a solid i lichid.
antibioticelor. Caractere de cultur ale bacteriilor
4. Identificarea bacteriilor pe baza caracterelor biochimice i de Demonstratii practice ale
metabolism. Identificarea bacteriilor pe baza structurii caracterelor biochimice.
antigenice. Metode genetice de identificare.
5. Antibiograma, metode i tehnici pentru cercetarea aciunii Demonstratii practice ale
antibioticelor, chimioterapicelor i dezinfectantelor. efecturii i interpretrii
Determinarea indicelui terapeutic. antibiogramei.
6. Diagnosticul de laborator al infeciilor cauzate de germeni din Demonstratii practice ale
genurile Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria. identificrii cocilor.
7. Diagnosticul de laborator al infeciilor cauzate de germeni din Demonstratii practice ale
genurile Escherichia, Shigella, Salmonella, Klebsiella. identificrii
enterobacteriilor.
8. Diagnosticul de laborator al infeciilor cauzate de germeni din Demonstratii practice ale
genurile Pseudomonas. Evidenierea bacilului piocianic n identificrii bacilului
produsele farmaceutice. piocianic.
9. Diagnosticul de laborator al infeciilor cauzate de germeni din Demonstratii practice ale
genurile Mycobacterium, Bacillus, Clostridium. identificrii bacililor
Gram- pozitivi.
10. Diagnosticul Treponema, Leptospira, Diagnosticul de Demonstratii practice ale
laborator al infeciilor cauzate de genul Candida. identificrii bacteriilor
spiralate, levurilor.
11. Schema diagnosticului de laborator n virusologie. Prezentri orale, examen
Recoltarea, transportul i prelucrarea produselor patologice microscopic al
pentru examenul virusologic. Izolarea virusurilor: culturi de preparatelor de culture
celule, ou de gin embrionat, animale de laborator. celulare.
Diagnosticul serologic n infecii virale. Diagnosticul de laborator
n hepatit, infecia HIV/SIDA, infecii virale respiratorii.
12. Diagnosticul de laborator n giardioz, trichomoniaz, Examinarea preparatelor
ascaridioz, teniaz, himenolepidoz, fascioloz, trichineloz, microscopice i
ascaridiaz, oxiuriaz. macroscopice pentru
identificarea paraziilor.
13. Tehnici pentru studiul microflorei aerului, apei, a Demonstratii practice
suprafeelor de lucru, a tegumentelor. Controlul microbiologic al
materiilor prime folosite la prepararea medicamentului.
Prepararea aseptic a produselor medicamentoase. Controlul
sterilitii produselor farmaceutice. Conservarea
medicamentelor. Analiza microbiologic a produselor
farmaceutice nesterile.
14. Contaminarea microbian a produselor cosmetice. Testul de Demonstratii practice
pirogenitate. Metode de depirogenare. Determinarea activitii
microbiologice a antibioticelor.
Bibliografie
1.Barabs- Hajdu Enik, B. Fazakas: Atlas de parazitologie, Parazitolgia atlasz, Atlas of Parasitology, Ed. University
Press, 2008.
2. Poiat Antoniea: Metode de laborator n microbiologia farmaceutic, Ed. Moldova, Iai, 2002.

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Asistentul de farmacie trebuie s cunoasc clasele de antibiotice, antifungice i metodele prin care se determin
utilitatea lor ntr-o anumit boal infecioas.
El trebuie s nsueasc lucrul aseptic, prepararea medicamentelor i verificarea sterilitii, pirogenitii acestora.
Cunoaterea caractisticilor generale i specifice ale agenilor infecioi este foarte important pentru ajutarea
bolnavului dar i pentru folosirea microorganismelor n elaborarea vaccinurilor, n industria medicamentelor.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs un subiect de curs Examen oral 50%

10.5 Seminar / lucrri practice /stagii Un subiect de examen Examen practic 50%
practic

10.6 Standard minim de performan; cunoaterea caracterelor generale de bacteriologie, virusologie, parazitologie,
antibioticele, chimioterapicele, prepararea aseptica a medicamentelor, verificarea sterilitii produselor
farmaceutice, pirogeneza.
INFORMATIC FARMACEUTIC

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea DE FARMACIE
1.3 Departamentul : Departamentul tiine Funcionale i Complementare (M2)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICENT
1.6 Programul de studii: Asisten de farmacie

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei: INFORMATIC FARMACEUTIC
2.2 Titularul activitilor de curs: Prof.dr.MARIUS MRUTERI
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lp: Prof.dr.MARIUS MRUTERI
2.4 Anul de studii 1 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de Colocviu 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 2 3.3 seminar / 2
curs laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 28 3.6 seminar / 28
curs laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 1
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 1
Pregtire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 1
Tutorial 1
Examinri 1
Alte activiti
3.7 Total ore de studiu 5/sapt
individual
3.9 Total ore pe semestru 70
3.10 Numrul de credite 5

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de
competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului / laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


-Studentul va trebui s demonstreze capacitatea de a nelege i de a-i nsui termenii specifici domeniului
Tehnologiei Informaiei, respectiv glosarul de termeni eseniali utilizat n informatica medical
Competene profesionale
- Studentul va trebui s se demonstreze capacitatea de a nelege i folosi principalele instrumente hardware (PC)
i software utilizate n domeniul informaticii n general i a informaticii medicale, n particular
- Trebuie s cunoasc principalele ramuri si arii de interes din sfera informaticii medicale, precum i principalele
modaliti de asistare de ctre calculator a practicii i cercetrii biomedicale
- Studentul va trebui s demonstreze capacitatea de a utiliza cele mai noi instrumente de documentare online,
prin nelegerea arhitecturii specifice a Internetului actual, respectiv a serviciilor Web, precum i o cunoatere
corespunztoare a diferitelor tipuri de instrumente de indexare i cutare a informaiei pe Internet.
- S poat aplica cunotinele dobndite n practica curent, n ceea ce privete toate etapele de documentare
(online), organizarea i regsirea informaiei n bazele de date medicale i/sau programe de calcul tabelar,
redactare/editare i prezentare a unor lucrri tiinifice cu format impus n domeniul biomedical
- familiarizarea cu tehnologiile specifice ale Societii Informaionale, cu normele de etic i conduit online, cu
Competene
transversale

riscurile de securitate legate de gestionarea informaiei n mediile digitale


- familiarizarea cu utilizarea platformelor de e-learning sincron i asincron, respectiv cu soluiile de testare online
de tip adaptat ve assesment server utilizate de ctre majoritatea centrelor de testare a competenelor digitale
pe plan internaional

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Progresele medicinei i farmaciei moderne devin tot mai dependente de
modalitile de asistare de ctre calculator a domeniului biomedical. Ca atare,
obiectivul principal al disciplinei l constituie familiarizarea studentilor din
domeniul biomedical cu cerinele i abilitile specifice Erei Digitale, cu
vocabularul specific domeniului Tehnologiei Informaiei, cu principalele tehnologii
legate de asistarea de ctre calculator a practicii i cercetrii biomedicale.
7.2 Obiectivele Specifice - demonstrarea capacitatii studenilor de a nelege i folosi principalele
instrumente hardware (PC) i software utilizate n domeniul informaticii n
general i a informaticii medicale, n particular
- nsuirea principalelor aspecte legate de utilizarea serviciilor de indexare i
cutare online a informaiei
- dobndirea unor abiliti practice de utilizare a soluiilor avansate de birotic
pentru editarea unor documente cu format impus, gestionarea i organizarea
informaiilor exportate din baze de date medicale n programe de calcul tabelar,
pregtirea de prezentri electronice

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
2. Introducere. Prezentare orala +
Informatica generalitati. multimedia
Informatica medical. Obiectivele informaticii medicale.
3. Ramuri ale informaticii medicale Prezentare orala +
Principalele ramuri ale informaticii medicale multimedia
4. Date, informaii, cunotine Prezentare orala +
Date, informaii, cunotine. Noiunea de informaie. Date. multimedia
Informaii medicale. Reprezentarea datelor medicale.
Reprezentarea informaiilor. Cantitatea de informaie.
5. Arhitectura unui calculator numeric. Prezentare orala +
Structura hardware a unui calculator: multimedia
Unitatea central; dispozitive periferice - dispozitive
periferice de intrare; dispozitive periferice de ieire;
dispozitive periferice mixte.
Evoluia calculatoarelor electronice: Microcomputerele;
Notebook; Palmtop/PDA (Personal Digital Assistant);
Minicomputerele; Mainframe-urile; Supercomputerele
6. Arhitectura unui calculator numeric. Prezentare orala +
Structura software a unui calculator numeric: multimedia
Software de baz. Limbaje de programare. Sisteme de
operare (MS Windows, Linux). Conceptul de fiier.
Organizarea fiierelor. Software aplicativ.
7. Introducere n domeniul reelelor de calculatoare. Prezentare orala +
Generaliti. Reele LAN (Local Area Network) - conceptul multimedia
de Intranet; WAN (World Area Network) - Internet
8. Internet - noiuni introductive Prezentare orala +
Istoricul i evoluia internetului. World Wide Web. multimedia
Elemente introductive despre Internet: Adrese Internet -
URL; World Wide Web (WWW); HTML Pagini Web;
Browsere WEB; News; Email
9. Documentare online. Cutarea informaiei pe internet (I) Prezentare orala +
Cutarea informaiei pe internet - noiuni introductive; multimedia
tipuri de unelte i servicii pentru cutarea informaiei pe
internet
10. Documentare online. Cutarea informaiei pe internet (II) Prezentare orala +
Modaliti de utilizare motoarelor de cutare (Google) i a multimedia
serviciilor de directoare (Yahoo Directories) pentru
cutarea informaiilor din domeniul biomedical. Servicii de
documentare medical automat (Medline)
11. Documentare online. Cutarea informaiei pe internet (III) Prezentare orala +
Evaluarea calitii informaiilor publicate pe multimedia
Internet/World Wide Web.
12. Aplicaii ale biroticii n domeniul biomedical: Prezentare orala +
Generaliti. Software pentru procesare de text. Desktop multimedia
Publishing (DTP). Editoare avansate de text.
13. Aplicaii ale biroticii n domeniul biomedical: Prezentare orala +
Programe de calcul tabelar (MS Excel, OO Calc). Software multimedia
pentru realizarea de prezentri electronice. Software
pentru organizarea activitii. Suite de aplicaii pentru
birotic ( MS Office, Lotus Smart Suite, OpenOffice ).
14. Baze de date n domeniul biomedical. Baze de date Prezentare orala +
moleculare. Virtual Screening multimedia
Baze de date generaliti. Baze de date clasice i
relaionale. Modele de reprezentare a datelor. Tabele si
baze de date. Banci de date. Vizualizri (views), cereri
(queries), rapoarte (reports). Baze de date moleculare.
Tehnici de Virtual Screening.
15. Simulare i modelare n domeniul biomedical. Prezentare orala +
Simulare i modelare n domeniul biomedical. Modelare multimedia
iconic i simbolic (matematic) n domeniul biomedical
Bibliografie:
1. Tigan S., Achima A., Drugan T.: Curs de Informatic i Statistic Medical, ed. SRIMA, Cluj-Napoca, 2001
2. Mruteri M., Buraga S, Acostchioaie D.: Primii pai n Linux (carte + CD-ROM cu ROSLIMS Linux Live CD), Ed.
Polirom Iai, 2006
3. van Bemmel J., Musen M.A., Musen Mark A.: Handbook of Medical Informatics, Springer Publishing House,
2002, online book la http://www.mieur.nl/mihandbook/r_3_3/handbook/home.htm
4. Coiera E. - Guide to Medical Informatics, the Internet and Telemedicine, Chapman & Hall, London, (1997).
5. Flanagan D. Web Search Strategies - Online book, http://www.learnwebskills.com/search/main.html, 2004
Mruteri M.: Documentare online, online book la adresa http://www.umftgm.ro/info/doconline_ROV2.pdf
Metode de predare Observaii
8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii
1. Noiuni fundamentale de utilizare a calculatorului. Demonstratii practice,
Sistemul de operare MS Windows: Concepte generale. Metode de e-learning
Elementele de baz ale unei ferestre. Conveniile de sicron
notaie n sistemul de meniuri. Utilizarea tastaturii i
mouse-ului in sisteme de operare cu interfa
utilizator grafic, cum este MS Windows.
Utilitarele Accesorii n mediul Windows. Utilitarul
Wordpad. Utilitarul Paint. Calculatorul. Modulul
Control Panel.
2. Programe de tip File Manager. Arhivatoare. Demonstratii practice,
Programe de tip File Manager (Windows Explorer): Metode de e-learning
Concepte generale. Fiiere. Directoare. sicron
Programe. Gestionarea ecranului. Accesul la
directoare.Crearea unui nou director. Moduri de
afiare al fiierelor. Selectarea unui fiier.
Redenumirea fiierelor sau a directoarelor. tergerea
fiierelor. Modificarea proprietilor unui fiier.
Copierea fiierelor. Mutarea fiierelor. Selectarea mai
multor fiiere .
Arhivatoare: Concepte generale. Transportul
informaiei. Tipuri de arhivatoare. Modul de lansare n
execuie. Funcii specifice arhivatoarelor. Operaii
specifice arhivatoarelor Arhivatorul Wizip/WinRAR:
funcii specifice/ operaii specifice
3. Aplicaii ale biroticii n domeniul biomedical: Demonstratii practice,
Prezentare general i modaliti de utilizare a unor Metode de e-learning
suite de programe de birotic (MS Office, OpenOffice) sicron
Software pentru procesare avansat de text (MS
Word, OO Writer)
4. Software pentru editare avansat de text. MS Word Demonstratii practice,
(I): Metode de e-learning
Concepte generale; formatarea paginii de hrtie; sicron
fonturi; formatarea textului; formatarea paragrafelor.
5. Software pentru editare avansat de text. MS Word Demonstratii practice,
(II): Metode de e-learning
Elemente caracteristice editorului MS Word: sicron
modaliti de selectare a textului; operaii cu blocuri;
operaii cu fiiere.
6. Software pentru editare avansat de text. MS Word Demonstratii practice,
(III): Metode de e-learning
Tehnologia OLE (Object Linking and Embedding) sicron
legarea i inserarea de obiecte ntr-un fiier Word.
Modaliti de mixare a textului cu imagini.
7. Software pentru editare avansat de text. MS Word Demonstratii practice,
(IV) crearea i editarea de tabele Metode de e-learning
Crearea i editarea de tabele sicron
8. Software pentru editare avansat de text. MS Word Demonstratii practice,
(IV) editarea de ecuaii Metode de e-learning
Crearea i editarea de ecuaii matematice n MS sicron
Word.
9. Programe de calcul tabelar (MS Excel, OO Calc). MS Demonstratii practice,
Excel (I) Metode de e-learning
MS Excel - Concepte generale; formatarea paginii; sicron
foaia de calcul tabelar; coninutul unei celule;
formatarea celulelor
10. Programe de calcul tabelar. MS Excel (II): Demonstratii practice,
MS Excel: inserarea obiectelor; introducerea unei Metode de e-learning
formule; copierea formulelor; folosirea adreselor sicron
relative i absolute
11. Programe de calcul tabelar. MS Excel (III): Demonstratii practice,
Folosirea funciilor; cum se introduc funciile; butonul Metode de e-learning
Autosum;funcii mai des utilizate sicron
12. Programe de calcul tabelar. MS Excel (IV): Demonstratii practice,
Lucrul cu diagrame; ce este o diagram; elementele Metode de e-learning
de baz ale unei diagrame; tipuri de diagrame; sicron
crearea unei diagrame; Formatarea diagramelor;
inserarea de obiecte
13. Software pentru realizarea de prezentri electronice Demonstratii practice,
(MS Powerpoint, OO Impress). MS Powerpoint. Metode de e-learning
MS Powerpoint - concepte generale; operaii cu slide- sicron
uri; combinarea mai multor obiecte; crearea unui
obiect nou; operaii efectuate asupra obiectelor
14. Documentare online. Cutarea informaiei pe internet Demonstratii practice,
Cutarea informaiei pe internet - noiuni Metode de e-learning
introductive; tipuri de unelte i servicii pentru sicron
cutarea informaiei pe internet; Modaliti de
utilizare motoarelor de cutare (Google) i a
serviciilor de directoare (Yahoo Directories) pentru
cutarea informaiilor din domeniul biomedical.
Servicii de documentare medical automat (Medline)
Bibliografie:
1. Eugenia Ttar, Simona Ttar, Marius Mruteri: Informatic Medical. Bazele informaticii lucrri practice,
UMF Trgu Mure, 2001, disponibil online la adresa www.umftgm.ro/info/

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentaniilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reperezentativi din domeniul aferent programului
10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs In functie de specificul Test gril pe calculator, 50%
disciplinei folosind serverul de
testare al disciplinei
10.5 Seminar / laborator/lp/stagii In functie de specificul Verificari pe parcursul 50%
disciplinei semestrului a abilitatilor
practice prin testarea
capacitatii de a redacta
un document electronic
cu format impus.
Examen practic la
sfrsitul perioadei de
pregtire
10.6 Standard minim de performan
nelegerea glosarului de baz cu termeni de specialitate din domeniul Tehnologiei Informaiei, respectiv a termenilor
specifici informaticii medicale
Capacitatea de a utiliza eficient uneltele i serviciile de documentare online
Capacitatea de a utiliza eficient solutii avansate de birotic pentru redactarea/editarea unor documente electronice cu
format impus
LIMBI MODERNE SEMESTRUL I si II

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea DE FARMACIE
1.3 Departamentul: Departamentul tiine Fundamentale i Complementare (M2)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICENT
1.6 Programul de studii: ASISTENI DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei LIMBI MODERNE
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lp, PACAN AURORA
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I+II 2.6 Tipul de VERIFICARE 2.7 Regimul disciplinei OBL
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 0 3.3 seminar / 2
curs laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 0 3.6 seminar / 56
curs laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 28
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 24
Pregtire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 24
Tutorial 52
Examinri 4
Alte activiti 8
3.7 Total ore de studiu 84
individual
3.9 Total ore pe semestru 140
3.10 Numrul de credite 4

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de Cunoaterea limbii strine la un nivel mediu.
competene

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului /
laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
Studentul va prezenta, la nivel avansat, urmtoarele abiliti:

-citirea corect i fluent, precum i nelegerea coninutului i detaliilor oricrui text (de nivel avansat)
Competene profesionale

-nelegerea mesajelor receptate pe cale auditiv

-vorbirea fluent, cu respectarea regulilor gramaticale i de pronunie i folosirea unui vocabular variat i adecvat
situaiei

-scrierea corect, conform regulilor gramaticale, folosirea unui stil i a unui vocabular adecvat coninutului de
idei

-cunoaterea i utilizarea corect a unui vocabular ct mai bogat de termeni din domeniul de specialitate

Utilizarea limbii strine ca mijloc de comunicare cu ali vorbitori ai acelei limbi, n situaii generale precum i n
Competene
transversale

domeniul medical, de asemenea pentru acoperirea necesitilor de documentare, elaborare i prezentare a


unor lucrri i obinerea unor certificate de competen lingvistic cerute n diverse situaii.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaterea limbii strine la nivel mediu
7.2 Obiectivele Specifice Dezvoltarea celor patru abiliti de baz: citirea, nelegerea mesajelor receptate
pe cale auditiv, comunicarea verbal, comunicarea scris precum i
familiarizarea cu vocabularul din domeniul de specialitate.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bibliografie
8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii
1. Verbul- timpul prezent; Studiul corpului uman, lecie conversaia (descrierea
introductiv (text) unor imagini, discutarea
2. Verbul- timpul viitor (1); Studiul corpului uman, esuturi, unor cazuri, compararea
organe, sisteme unor itemi, brain-
3. Verbul- timpul viitor (2); Sistemul circulator (1) storming, etc.)
4. Verbul- timpul trecut (1); Sistemul circulator (2) rezolvarea de exerciii,
5. Verbul- timpul trecut (1); Boli ale sistemului circulator rezolvarea unor sarcini
6. Verbul- timpul prezent i trecut- comparaie; Sistemul osos n grup, interpretarea
de roluri (ex. medic-
(1)
pacient), rezolvarea
unor sarcini pe baza
7. Verbul- prezentul perfect; Sistemul osos (2)
unor mesaje scrise ori
8. Verbul- timpul prezent perfect i trecut- comparaie; Boli ale receptate pe cale
sistemului osos auditiv (cu ajutorul
9. Verbul-exerciii recapitulative; Sistemul muscular (1) mijloacelor tehnice
10. Verbul-exerciii recapitulative; Sistemul muscular (2) corespunztoare),
11. Verbul-exerciii recapitulative; Boli ale sistemului muscular elaborarea unor lucrri
12. ntrebri; Sistemul digestiv (1) scrise, autoevaluarea.
13. ntrebri disjunctive; Sistemul digestiv (2)
14. Test de verificare Elaborarea unei lucrri
15. Diateza (1); Boli ale sistemul digestiv scrise

16. . Diateza pasiv (2); Sistemul nervos (1)

17. Condiionalul (1); Sistemul nervos (2)

18. Condiionalul (2); Boli ale sistemul nervos

19. Subjonctivul; Sistemul endocrin (1)

20.Verbe modale/ auxiliare (1); Sistemul endocrin (2)

21. Verbe modale/ auxiliare (2); Boli ale sistemul endocrin

22. Probleme de topic; Sistemul respirator (1)

23. Vorbirea indirect (1); Sistemul respirator (2)


24. Vorbirea indirect (2); Boli ale sistemul respirator

25. Gerunziul; Sistemul reproductor (1)

26. Infinitivul; Sistemul reproductor (2)


27. Verbe cu prepoziii; Boli ale sistemului reproductor
28. Test de verificare conversaia (descrierea
unor imagini, discutarea
unor cazuri, compararea
unor itemi,etc.)
rezolvarea de exerciii
Bibliografie englez

1. Vince, Michael, Sunderland, Peter: Advanced Language Practice, Macmillan, Oxford, 2006.
2. Vince, Michael , Advanced Language Practice, Macmillan, Oxford, 2002.
3. Foley, Michael, Hall, Diane, Advanced Learners Grammar, Longman, Edinburgh, 2003.
4. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Oxford, 2002.
5. Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching, Longman, Edinburgh, 2001.
6. Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge University Press, 2001.
7. Wilson, K., Taylor, J., Howard-Williams, Deidre, Prospects, Students Book Advanced, Macmillan, 2001.
8. Levichi, Leon, Gramatica limbii engleze, Teora, Bucureti, 2000.
9. Dobrovici, V., Bostaca, Ioan, English in Medicine, Polirom, 1999.
10. Dnil, Viorica, Engleza pentru medici, Coresi, Bucureti, 1994.
11. Secrets of English in Pharmacy, Performantica, Iai, 2007.

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentaniilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reperezentativi din domeniul aferent programului
Competena lingvistic este o rubric obligatorie n CV-ul oricrui aplicant pentru un loc de munc i, nu de puine ori,
un criteriu de departajare determinant, n favoarea celor care au un nivel bun i foarte bun de cunoatere a ct mai
multor limbi strine.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs In functie de specificul
disciplinei

10.5 Seminar / laborator/lp/stagii Abilitile de citire, Test la final de semestru 50%


vorbire, scriere,
folosirea vocabularului
specific
Abilitile de citire, Verificri pe parcurs 50%
vorbire, scriere,
receptare de mesaje
audio, folosirea
vocabularului specific
10.6 Standard minim de performan
S citeasc fr prea multe greeli de pronunie, s neleag ideile principale ale unui text sau mesaj audio, s rspund
la ntrebri pe baza lor sau pe alte subiecte de interes general, folosind un vocabular de nivel mediu i fr greeli mari
la nivelul organizrii discursului i al folosirii structurilor gramaticale necesare comunicrii, s cunoasc un numr
satisfctor de termeni specifici domeniului.
EDUCATIE FIZIC SEMESTRUL I I II

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE TRGU MURE
1.2 Facultatea DE FARMACIE
1.3 Departamentul: Departamentul tiine Funcionale i Complementare (M2)
1.4 Domeniul de studii: SNTATE
1.5 Ciclul de studii: LICENT
1.6 Programul de studii: ASISTEN DE FARMACIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei EDUCATIE FIZICA
2.2 Titularul activitilor de curs nu este cazul
2.3 Titularul activitilor de seminar/stagii/lp-: urcanu Dana
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I,II 2.6 Tipul de VERIFICARE 2.7 Regimul OBLIGATORIE
evaluare disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 - 3.3 seminar / 2
curs laborator (lp) /stagii
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 - 3.6 seminar / 56
curs laborator (lp) /stagii
Distribuia fondului de timp 4
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie -
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 1
Pregtire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii i eseuri -
Tutorial -
Examinri 3
Alte activiti -
3.7 Total ore de studiu 4
individual
3.9 Total ore pe semestru 28
3.10 Numrul de credite 2

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum - o bun stare de sntate
- dezvoltare fizic armonioas
- bagaj motric adecvat
4.2 de - cunotine i tehnici nsuite n perioada nvmntului preuniversitar pentru creterea nivelului de
competene dezvoltare fizic i a capacitii motrice proprii
- practicarea competiional i necompetiional a unor discipline sportive

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
Cursului Nu este cazul
5.2. de desfurare a Sala de sport, sala de fitnnes, terenuri de sport in aer liber, pista de atletism
lucrarilor practice
6. Competenele specifice acumulate
Valorificarea informaiilor, metodelor i mijloacelor specifice educatiei fizice i sportului n vederea
profesionale
Competene

optimizrii strii de sntate i a dezvoltrii fizice armonioase


Formarea capacitii de trasmitere a unor cunotine referitoare la ntocmirea unor sisteme de
acionare (grupe de exerciii) pentru dezvoltarea deprinderilor motrice de baz i utilitare
Aplicarea mijloacelor specifice dezvoltrii calitilor motrice

Aplicarea sistemului de reguli specifice organizrii i practicrii activitilor de educaie fizic i sport i
Competene transversale

adoptarea unui comportament adecvat n cadrul relaiilor interpersonale i de grup


Valorificarea limbajului corporal pentru exprimarea i nelegerea ideilor, strilor afective, i a
esteticului n general i n special a esteticului corporal
Utilizarea mijloacelor electronice pentru selectarea informaiilor privind elementelor definitorii ale
dezvoltrii fizice
Integrarea activ n grupuri diferite

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - cuprinderea tuturor studenilor n practicarea sistematic i organizat a
exerciiilor fizice i a sporturilor preferate;
7.2 Obiectivele Specifice 1) mbuntirea continu a strii de sntate, a vigorii fizice, psihice, precum i a
dezvoltrii corporale armonioase;
2) ridicarea nivelului general de motricitate i nsuirea elementelor de baz din
practicarea unor ramuri de sport;
8. Coninuturi
8.1 Curs: nu este cazul Metode de predare Observaii

Bibliografie-

8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii


1.Lecie cu caracter organizatoric, cunoaterea colectivului, - expunere
prezentarea cerinelor, repartizarea studenilor pe grupe n - conversaie
funcie de opiunile pe ramuri de sport
2.a) Atletism - repetarea elementelor de baz din coala - demonstraie
alergrii, repetarea tehnicii diferitelor variante de pai - repetiie
alergtori
b) Baschet - verificarea nivelului de nsuire a elementelor de
baz
3.a) Atletism - repetarea startului de jos i din picioare, - demonstraie
lansarea din start, alergarea pe parcurs - repetiie
b) Volei - verificarea nivelului de nsuire a elementelor de baz
4.a) Atletism - testare iniial 50 m a S p., sritura n lungime - verificare iniial
de pe loc - repetare
b) Baschet - repetarea elementelor de micare n teren fr
minge i cu minge
5.a) Atletism - dezvoltarea vitezei n regim de rezisten - repetare
b) Volei - repetarea poziiei fundamentale, a deplasrilor, pasei
nainte de sus
6.a) Atletism - dezvoltarea forei n picioare i a detentei - repetare
(variante de srituri)
b) Baschet - repetarea, perfecionarea inerii, prinderii pasrii
mingii a opririlor
7.a) Atletism - rezisten general (testare iniial 1000 m B; - verificare iniial
500 m F)
b) Fotbal - joc liber pe teren redus, cu accent pe urmrirea
deprinderilor tehnice
8.a) Verificare - testarea iniial a forei muchilor peretelui - verificare iniial
abdominal i spatelui - repetare
b) Baschet - joc coal cu accent pe repetarea sistemului de
aprare om la om
9.a) Volei - complex de pase (de sus i de jos) n formaie de 2 - repetare
i 3 juctori; joc coal cu accent pe aezarea juctorilor n
teren la efectuarea serviciului
b) Baschet - perfecionarea marcajului i demarcajului n relaia
1 la 1
10.a) Baschet - nvarea contraatacului cu pas direct la vrf - repetare
b) Volei - repetarea de jos din fa i a prelurilor cu dou
mini; joc coal cu accent pe eficiena serviciului i a loviturii
de atac
11.a) Baschet - repetarea aruncrii la co din dribling i a - repetare
recuperrii mingilor de sub panou
b) Volei - joc coal 6 x 6 cu accent pe repetarea elementelor
de tehnic nsuite anterior
12.a) Baschet - repetarea elementelor tehnice, dribling, oprire, - repetare - verificare
pivot pas - n diverse combinaii; joc coal la un panou
b) Volei - repetarea ridicrii mingii pentru lovitura de atac, a
prelurii de jos cu dou mini
c)VERIFICARE atrnat meninut cu coatele ndoite la 90 de
grade (studente), traciuni n brae (studeni)
13.a) Baschet - repetarea aruncrii la co cu una sau dou - repetare
mini de pe loc i a urmririi la panou; repetarea paselor din
deplasare i a driblingului
b) Volei - repetarea loviturii de atac din fa; joc coal cu
accent pe eficiena serviciului i a loviturii de atac n
procedeele nvate
14.a) Baschet - repetarea contraatacului cu intermediar i a - repetare
aprrii mpotriva contraatacului; joc coal, cu accent pe
elementele repetate.
b) Volei - repetarea scoaterii mingilor din plas, individual;
dublajul i auto dublajul ; joc coal, cu accent pe combinaii
tactice i schimb de locuri
15.a) Baschet - nvarea combinaiei "D i du-te"; repetarea - explicaie
depirii i a ptrunderii; regulament, regula 3 i 30'; joc coal - demonstraie
b) Handbal - repetarea poziiei fundamentale i a micri n
teren; pasa (de pe loc i din deplasare), driblingul; repetarea
atacului pe semicerc (circulaia mingii, jocul pivotului i a
extremelor
16.a) Handbal - repetarea aruncrii la perete de pe loc i din - repetare
alergare, a demarajului i a ptrunderilor de pe extreme: joc
coal pe tot terenul
b) Volei - joc 6 x 6, cu urmrirea execuiei elementelor nvate

17. a) Handbal - repetarea aprrii pe semicerc (om la om i n - repetare


zon), intercepia (recuperarea) mingii i lansarea
contraatacului; joc, coal pe tot terenul
b) Atletism - exerciii pentru readaptarea la efort n aer liber,
dezvoltarea forei explozive pentru aruncri i srituri
18.a) Atletism - dezvoltarea forei n brae i a trunchiului prin -explicaie
aruncri diverse cu mingi medicinale - repetare
b) Fotbal - nvarea paselor la seminlime, a centrrilor
nalte i a prelurilor pe piept i pe coaps
19.a) Atletism - alergarea cu joc de tempou - repetare
b) Fotbal - repetarea conducerii mingii i a deposedrii
adversarului de minge; joc coal pe teren redus
20.a) Atletism - perfecionarea tehnicii n alergarea de vitez; - repetare
dezvoltarea vitezei de alergare
b) Baschet - marcajul normal i agresiv n sistemul de aprare
om la om
21.a) Atletism - repetarea alegrii de tafet; repetarea - repetare
elementelor de baz la aruncarea greutii i suliei
b) Handbal - joc pe tot terenul, cu accent pe aezarea n teren,
jocul pe semicerc
22.a) Atletism - dezvoltarea vitezei de reacie i a capacitii de -explicaie
accelerare -demostraie
b) Volei - joc 6 x 6 cu accent pe elementele nvate - repetare
23.a) Atletism - testare - 50 m alergare de vitez cu plecare din - repetare - verificare
picioare; testare - sritura n lungime de pe loc
b) Jocuri sportive - dup preferin (fotbal, baschet, volei,
handbal)
24.a) Atletism - testare - 1000 m B; 500 m F alergarea de - repetare - verificare
rezisten
b) Jocuri sportive - idem, ca la secia anterioar
25.a) Testare - fora musculaturii abdominale, spatelui - repetare - verificare
b) Jocuri sportive - idem, ca la lecia anterioar
-
26.a) Testare - fora musculaturii braelor i centurii scopulo- - repetare - verificare
humerale
b) Fotbal - joc pe teren redus
27.a) Testare - studenii care nu au participat la testrile - repetare - verificare
anterioare
b) Alergri uoare, plimbri n cadrul natural
28.a) ncheierea situaiei. Aprecieri i concluzii asupra nchiderii - aprecierea activitii - recomandri pentu
activitii la aceast disciplin; Recomandri pentru activitatea activitatea de viitor
de viitor
Bibliografie
Mircea Popescu, 1995,- lucrare practico metodic - EDUCAIA FIZIC I SPORTUL N PREGTIREA STUDENILOR,
Ed.Did.i Ped.,R.A. BUCURETI

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentaniilor comunitii, asociaiilor profesionale i


angajatori reperezentativi din domeniul aferent programului
- Dezvoltarea capacitii de transmitere a unei opiuni pentru o via sntoas i echilibrat, prin adoptarea
unui regim de activitate care s mbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea cu refacerea, timpul
ocupat cu timpul liber
- Disponibilitate pentru practicarea independent a exerciiilor fizice
- Interes constant pentru fenomenul sportiv

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs - nu este cazul - nu este cazul - nu este cazul
-Frecvena la lecii -totalizarea numrului de
10.5 Lucrri practice -probe de control sem. I prezene n cele dou 80%
-probe de control sem. II semestre

-parcurgerea tuturor
probelor de control n
cele dou semestre 20%

-ntocmirea a dou
referate (sem.1 i 2)
numai pentu studenii
scutii

10.6 Standard minim de performan


- Participarea la cel putin 55% din numarul total de lectii (inclusiv studenii scutii)
- Sustinerea unor probe de control pentru verificarea nivelului de dezvoltare a principalelor calitati motrice
(forta, viteza, rezistenta, indemanare)
- Realizarea a dou referate (semestrul I i semestrul II) numai pentru studenii scutii (acetia nu susin probele
de control)