Sunteți pe pagina 1din 20

Manual de utilizare a Serviciului

de efectuare opera]iuni prin


Canale Alternative BCR

BANKING
Cuprins
1. DESCRIEREA SERVICIULUI 3

2. DEFINI}IILE TERMENILOR UTILIZA}I 3

3. MODALIT~}I DE ACCES LA SERVICIUL DE EFECTUARE


OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 4

4. DISPOZITIVUL TOKEN DIGIPASS 5

4.1 Codul PIN 5


4.2 Modalit`]ile de identificare în vederea acces`rii Serviciului de
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR 5
4.3 Autorizarea opera]iunilor efectuate prin Canalele Alternative BCR 6
4.4 Sincronizarea dispozitivului Token 6
4.5 Blocarea/deblocarea dispozitivului Token 6

5. OPERA}IUNI CE POT FI REALIZATE PRIN SERVICIUL DE EFECTUARE


OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 8

5.1 Opera]iuni realizate prin Alo 24 Banking BCR 8


5.1.1 Accesarea informa]iilor personalizate
despre conturile de]inute prin Alo 24 Banking BCR 8
5.1.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin
canalul Alo 24 Banking BCR 8
5.1.2.1 Transferuri intrabancare 8
5.1.2.2 Transferuri interbancare 8
5.1.2.3 Ordine de plat` programate 9
5.1.2.4 Constituire de depozite/conturi de
economii [i cump`rare de certificate
de depozit cu discount (CDD) 9
5.1.2.5 Alimentare de depozite/conturi de economii 9
5.1.2.6 Lichidare depozite/conturi de economii [i
r`scump`rare certificate de depozit cu
discount (CDD) 9

5.2. Opera]iuni realizate prin Click 24 Banking BCR 9


5.2.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre
conturile de]inute prin canalul Click 24 Banking BCR 9
5.2.1.1 Lista conturi 9
5.2.1.2 Detalii cont 10
5.2.1.3 Istoricul tranzac]iilor 10
5.2.2 Tranzac]ii bancare efectuate prin canalul Click 24 Banking BCR 10
5.2.2.1 Transferuri intrabancare 10
5.2.2.2 Transferuri interbancare 10
5.2.2.3 Constituire de depozite 10
5.2.2.4 Alimentare depozite 11
5.2.2.5 Lichidare de depozite 11
5.2.3 List` ordine de plat` 12
5.2.4 {abloane 12
5.2.5 Mesaje 12
5.2.6 Contul meu de internet banking (Favorite) 13
5.2.7 Favorite 13

6. SUPORT TEHNIC BCR 14

7. Anexa - Func]ionalit`]i disponibile pentru Serviciul de opera]iuni


prin Canale Alternative BCR 15

-1-
1. Descrierea serviciului
Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Prin achizi]ionarea Serviciului de efectuare opera]iuni
Alternative BCR v` ofer` posibilitatea de a avea acces prin Canale Alternative BCR, ve]i beneficia, simultan, de
la informa]ii personalizate [i opera]iuni bancare f`r` a posibilitatea utiliz`rii celor dou` componente:
necesita contactul direct cu un consilier bancar [i f`r` Alo 24 Banking BCR [i Click 24 Banking BCR, \n func]ie
a depinde de programul de lucru al unit`]ilor BCR. de op]iunea dumneavoastr`.
Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Pentru accesarea acestui serviciu, banca v` pune la
Alternative BCR v` ofer` accesul la conturile dispozi]ie un nume de utilizator comun pentru ambele
dumneavoastr` prin dou` canale alternative, componente [i un dispozitiv Token, cu ajutorul c`rora
Alo 24 Banking BCR [i Click 24 Banking BCR. Prin pute]i accesa [i utiliza atât Alo 24 Banking BCR, cât [i
intermediul acestora pute]i efectua opera]iuni bancare Click 24 Banking BCR.
rapid [i \n siguran]`, prin telefon sau internet.

2. Defini]iile termenilor utiliza]i


IVR – (Interactive Voice Response – R`spuns Voce numeric (un num`r de 4 cifre) cu caracter confiden]ial,
Interactiv`) Sistem avansat de tratare a apelurilor prin utilizat ca [i leg`tur` \ntre un sistem [i utilizatorul
care vi se permite alegerea prin tastarea de pe telefon acestuia, care \l folose[te \n scopul identific`rii \n sistem.
a uneia dintre op]iunile enumerate \ntr-un meniu tip voce. Dumneavoastr` v` seta]i codul PIN pentru dispozitivul
|n func]ie de tasta aleas`, ave]i posibilitatea de a efectua Token la achizi]ionarea serviciului; accesul \n utilizarea
o opera]iune doar prin urm`rirea meniului sau sunte]i Tokenului este permis ulterior doar dup` introducerea
direc]ionat c`tre un operator specializat. codului PIN setat \n sistem.
Suport Tehnic BCR – Serviciu oferit de c`tre Contact One Time Password (OTP) – cod unic generat de
Center BCR prin care vi se ofer` suport tehnic pentru dispozitivul Token prin selectarea tastei 1 [i cu ajutorul
Ser viciul de efectuare opera]iuni prin c`ruia se realizeaz` identificarea \n aplica]iile de
Canale Alternative BCR. Click 24 Banking BCR [i Alo 24 Banking BCR [i autorizarea
Token – dispozitiv ce v` permite s` v` identifica]i [i opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR
s` autoriza]i tranzac]iile efectuate prin intermediul Digital Signature (DS) – cod unic generat de
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative dispozitivul Token prin selectarea tastei 3 [i cu ajutorul
BCR. Dispozitivul v` este \nmânat de c`tre consilierul c`ruia se autorizeaz` opera]iunile efectuate prin
client la unitatea BCR de la care a]i solicitat achizi]ionarea Click 24 Banking BCR.
serviciului [i genereaz` coduri unice pe baza c`rora are Nume de utilizator – este primit la achizi]ionarea
loc identificarea dumneavoastr` [i autorizarea tranzac]iilor Ser viciului de efectuare opera]iuni prin
efectuate prin Ser viciul de opera]iuni prin Canale Alternative BCR [i reprezint` num`r de identificare
Canale Alternative BCR. Dispozitivul token este securizat format din caractere numerice pe care \l ve]i utiliza,
printr-un cod PIN personalizat de dumneavosatr` [i care \mpreun` cu codul OTP, pentru accesul la Serviciul de
poate fi schimbat. efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR.
PIN - (Personal Identification Number) este un cod

-3-
3. Modalit`]i de acces la
Serviciul de efectuare opera]iuni
prin Canale Alternative BCR
Componenta Alo 24 Banking BCR poate fi accesat`
sunând la urm`toarele numere de telefon ale
Contact Center BCR:
- 0801.0801.227, apelabil din re]eaua de telefonie
fix` Romtelecom, taxabil la tarif local indiferent de locul
din ]ar` de unde este apelat
- *0801.227 apelabil prin intermediul serviciului
Vodafone Easy Dial
- (004) 021 407 42 00 apelabil din orice re]ea [i din
str`in`tate
|n momentul \n care apela]i oricare dintre numerele
de telefon men]ionate, ve]i fi ghidat prin intermediul
unui meniu IVR, care v` va prezenta serviciile oferite
de Contact Center BCR.
|n vederea acces`rii cu succes a componentei
Alo 24 Banking BCR, v` rug`m s` urm`ri]i structura
IVR de mai jos:
Structura IVR 0801.0801.227
*0801.227; 021/407.42.00

Bine a]i venit la Serviciul InfoBCR. V` rug`m s` comuta]i telefonul \n modul ton.
Welcome to InfoBCR.
Click 24 Banking BCR este disponibil 24 de ore din
Please change your telephone into the tone mode.
Pentru limba român` tasta]i 1. For English, press 2.
24, de la orice calculator conectat la Internet.

Cerin]e hardware/software:
Asisten]`
Informa]ii
generale persoane
Opera]iuni Curs valutar Suport tehnic
Suport tehnic
Informa]ii
generale Micro/
Pentru utilizarea aplica]iei, este necesar s` dispune]i
Carduri prin telefon
Tasta 1
fizice
Tasta 2
Tasta 3
Tasta 4 Tasta 5
Tasta 5 PFA [i IMM
Tasta 6 de un calculator cu conexiune la Internet. Totodat`, datele
salvate de dumneavoastr` pe calculatorul personal prin
intermediul op]iunii “Tip`re[te/Salveaz`” pot fi vizualizate
phone
banking
doar \n cazul \n care ave]i instalat` aplica]ia Acrobat
Reader.
Alo 24 Banking BCR este disponibil de luni pân` |n tabelul de mai jos reg`si]i sistemele de operare
duminic`, \ntre orele 8:00 [i 22:00. [i browserele prin intermediul c`rora pute]i accesa
aplica]ia de Click 24 Banking BCR, pentru a asigura o
Componenta Click 24 Banking BCR poate fi accesat` func]ionare corespunz`toare.
direct de pe portalul BCR: www.bcr.ro ”Conectare
Click 24 Banking BCR”, conform imaginii de mai jos.

Windows 2K, XP, Vista Apple OS X Suse 9.1


Internet Explorer 6.x [i versiuni superioare
Firefox 2.0 [i versiuni superioare
Safari 1.2 [i versiuni superioare

-4-
4. Dispozitivul Token Digipass
Token-ul este un dispozitiv ce permite identificarea De asemenea, dac` \n cursul termenului de valabilitate,
d u m n e av o a s t r ` c a u t i l i z a t o r a l c a n a l e l o r dispozitivul Token este \nchis [i apoi redeschis, acela[i
Alo 24 Banking BCR [i Click 24 Banking BCR [i autorizarea cod unic OTP/DS va fi afi[at pe ecran.
tranzac]iilor efectuate prin aceste canale alternative. Dispozitivul Token se \nchide \n caz de inactivitate
Dispozitivul v` este \nmânat de c`tre consilierul client dupa o perioad` de 25 de secunde. |n caz de activitate,
odat` cu semnarea cererii-contract de acces la serviciu, prin ap`sarea oric`rei taste numerice un cod generat
la unitatea teritorial` de la care solicita]i achizi]ionarea poate r`mâne afi[at o perioad` mai mare de timp decât
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative perioada de valabilitate, dar acesta nu este acceptat
BCR. Dispozitivul Token genereaz` coduri unice, valabile pentru utilizare decât \n perioada sa de valabilitate.
la o singur` utilizare, pe baza c`rora se realizeaz` Pentru ob]inerea unui nou cod unic OTP/DS generat de
identificarea dumneavoastr` [i autorizarea tranzac]iilor dispozitivul Token, este necesar` ap`sarea tastei
efectuate. pornire/oprire ( ) [i din nou a tastei 1/3. |n acest caz,
Dispozitivul Token este securizat prin intermediul nu mai este necesar` introducerea codului PIN.
unui cod PIN ales de dumneavoastr` la prima utilizare.
Modelul Vasco Token oferit de banc` este
Digipass Pro 260, prezentat prin imaginea al`turat`.
4.1 Codul PIN
Este un cod de securitate, care v` ofer` siguran]`
\n ceea ce prive[te accesul la dispozitivul Token.
Tasta 1 & Genereaz` codurile
Dispozitivul Token primit de la banc` \n momentul
Tasta 3 OTP [i DS
achizi]ion`rii serviciului nu are un cod PIN prestabilit. |n
momentul primirii, dumneavoastr` ve]i seta codul PIN
preferat prin introducerea combina]iei dorite (4 caractere
numerice), apoi confirmarea, prin reintroducerea acestuia.
Astfel, posibilitatea de utilizare ulterioar` a acestui
dispozitiv pentru generarea parolei de identificare [i a
Tasta
Pornire/Oprire
codurilor de autorizare opera]iuni este condi]ionat` de

Dispozitiv

cunoa[terea codului PIN.


Codul PIN setat este o informa]ie confiden]ial` [i
TOKEN nu trebuie s` \l dezv`lui]i nim`nui.
|n cazul \n care codul PIN este introdus eronat de 3
Dispozitivul prezint` taste numerice (de la 0-9) [i o ori, dispozitivul Token se va bloca (vezi punctul
tast` de pornire/oprire ( ), reprezentat` printr-o s`geat` “Blocarea/deblocarea dispozitivului Token”).
(\n partea dreapt` jos). Pentru pornirea dispozitivului, Pentru schimbarea codului PIN introduce]i PIN-ul
se apas` o singur` dat` tasta de pornire/oprire. actual, iar \n momentul \n care se afi[eaz` pe ecran
|n timpul func]ion`rii dispozitivului, acesta poate fi mesajul “APPLI-” ap`sa]i lung tasta de pornire/oprire ( )
\nchis prin ap`sarea tastei de oprire/pornire de dou` ori pân` când apare mesajul “NEW PIN”. |n acest moment
consecutiv. pute]i introduce [i ulterior confirma noul PIN.
Pentru generarea codurilor unice de acces la
Alo 24 Banking BCR [i la Click 24 Banking BCR, se va 4.2 Modalit`]ile de identificare
ap`sa numai tasta 1.
Ulterior acces`rii serviciului, pentru generarea codurilor
\n vederea acces`rii Serviciului
unice de autorizare a opera]iunilor efectuate prin
Alo 24 Banking BCR se va ap`sa tot tasta 1, iar pentru
de efectuare opera]iuni prin
Click 24 Banking BCR se va ap`sa tasta 3. Canale Alternative BCR
Pentru identificarea dumneavoastr` \n vederea utiliz`rii
Codurile generate de dispozitivul Token sunt unice
Serviciului de efectuare opera]iuni prin
[i sunt valabile doar pentru o singur` utilizare. Valabilitatea
Canale Alternative BCR, atât Alo 24 Banking BCR cât [i
codurilor este de 36 de secunde* din momentul gener`rii.
Click 24 Banking BCR, ve]i folosi numele de utilizator [i
*În cazul DS (pentru Click 24 Banking BCR) se pot efectua transferuri de aceea[i suma c`tre IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre
identice), numai la o diferen]` de timp de cel pu]in 5 minute

-5-
codurile unice OTP generate de tasta 1 a dispozitivului – tasta]i codul PIN
Token, valabile pentru o singur` utilizare. – pe ecranul dispozitivului, \n urma afi[`rii mesajului
a) |n cazul utiliz`rii componentei Alo 24 Banking BCR, “APPLI -”, selecta]i tasta 1 pentru a genera codul unic
identificarea se realizeaz` \n momentul \n care consilierul OTP \n vederea autoriz`rii opera]iunilor efectuate prin
Contact Center BCR v` solicit` numele de utilizator [i Alo 24 Banking BCR.
parola de identificare. Atât identificarea dumneavoastr`, cât [i autorizarea
Numele de utilizator este specificat \n contractul opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR se
dumneavoastr` de efectuare opera]iuni prin Canale realizeaz` prin intermediul codului unic OTP generat de
Alternative [i \l primi]i de la unitatea BCR \n momentul tasta 1 a dispozitivului Token.
achizi]ion`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin
Canale Alternative BCR. Modalitatea de ob]inere a codurilor unice DS
Parola de identificare reprezint` codul unic OTP generate de dispozitivul Token:
generat de dispozitivul Token prin ap`sarea tastei 1. – ap`sa]i pe tasta de pornire/oprire
b) |n cazul utiliz`rii componentei – tasta]i codul PIN
Click 24 Banking BCR, identificarea se realizeaz` \n – pe ecranul dispozitivului, \n urma afi[`rii mesajului
aplica]ia Click 24 Banking BCR, la fel ca [i identificarea “APPLI -”, selecta]i tasta 3
necesar` acces`rii componentei Alo 24 Banking BCR, – \n primul câmp introduce]i suma pe care dori]i s` o
adic` prin completarea numelui de utilizator [i a parolei transfera]i (cea introdus` \n ecranul de tranzac]ie din
de identificare reprezentat` de codul OTP generat de aplica]ia Click 24 Banking BCR) - f`r` virgul` (ex: 123,45
dispozitivul Token. - \n dispozitivul Token se introduce 12345) [i ap`sa]i
lung pe tasta de pornire/oprire
Modalitatea de ob]inere a codurilor unice OTP – \n cel de-al doilea câmp introduce]i ultimele 4 cifre
generate de dispozitivul Token: ale IBAN-ului beneficiar (dac` tranzac]ia nu con]ine IBAN
– ap`sa]i pe tasta de pornire/oprire beneficiar - ex constituire depozit - ve]i introduce ultimele
– tasta]i codul PIN (selectat ini]ial la achizi]ionarea 4 cifre ale IBAN-ului pl`titor). Dac` IBAN-ul are ultimele
serviciului, conform celor men]ionate la punctul anterior) 4 caractere alfanumerice - ex:
– pe ecranul dispozitivului, \n urma afi[`rii mesajului RO06BPOS85002717789ROL01 - ve]i introduce 8901
“APPLI -”, selecta]i tasta 1 pentru a ob]ine codul unic [i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/oprire . Codul
OTP \n vederea identific`rii. generat va fi introdus \n câmpul specific semn`turii
digitale. Astfel tranzac]ia va fi autentificat`.
4.3 Autorizarea opera]iunilor Se pot efectua transferuri de accea[i sum` c`tre IBAN-
efectuate prin Canalele uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre identice),
numai la o diferent` de timp de cel pu]in 5 minute.
Alternative BCR
Ulterior identific`rii dumneavoastr` ca utilizator al
Ser viciului de efectuare opera]iuni prin 4.4 Sincronizarea dispozitivului
Canale Alternative BCR, pentru autorizarea/semnarea
opera]iunilor ini]iate prin intermediul acestui serviciu ve]i
Token
utiliza un alt cod unic generat de dispozitivul Token, Este o op]iune care va fi folosit` doar \n cazul \n care
conform celor men]ionate mai jos. identificarea dumneavoastr` sau autorizarea tranzac]iilor
Codul de autorizare reprezint` o semn`tur` prin care efectuate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin
dumneavoastr` v` da]i acordul \n ceea ce prive[te canale Alternative BCR nu se poate finaliza, de[i ave]i
efectuarea opera]iunilor bancare prin intermediul canalelor certitudinea ca a]i furnizat un cod unic OTP/DS generat
alternative. de Token corect.
Sincronizarea dispozitivului Token const` \n
a) |n cazul utiliz`rii componentei Alo 24 Banking BCR, introducerea a dou` coduri unice diferite generate succesiv
\n vederea autoriz`rii opera]iunilor solicitate, consilierul de dispozitivul Token (la interval de 36 de secunde), v`
Contact Center BCR v` va solicita codul de autorizare. este pus` la dispozi]ie [i poate fi efectuat` atât la
Codurile de autorizare a opera]iunilor efectuate prin serviciul Suport Tehnic BCR, cât [i la orice unitate
Alo 24 Banking BCR sunt generate de tasta 1 a teritorial` BCR.
dispozitivului Token. La fel ca [i \n cazul identific`rii,
codurile unice generate de tasta 1 se numesc coduri
unice OTP. 4.5 Blocarea/deblocarea
b) |n cazul utiliz`rii componentei Click 24 Banking BCR,
dispozitivului Token
identificarea se realizeaz` \n aplica]ie de c`tre
dumneavoastr`, prin introducerea unui cod de autorizare. La fiecare utilizare a dispozitivului Token, acesta v`
Codurile de autorizare a opera]iunilor efectuate prin solicit` introducerea codului PIN.
Alo 24 Banking BCR sunt generate de tasta 3 a La fiecare introducere eronat` a codului PIN ecranul
dispozitivului Token. Codurile unice generate de tasta 3 dispozitivului Token va afi[a mesajul “FAIL” [i num`rul
se numesc coduri unice DS generate de dispozitivul \ncerc`rii e[uate. |n cazul introducerii eronate de trei ori
Token. consecutiv a codului, dispozitivul Token va fi blocat, pe
ecran va ap`rea [i mesajul “LOCK PIN” [i un cod format
Modalitatea de ob]inere a codurilor unice OTP din 7 cifre, numit \n cele ce urmeaz`, Challenge Code.
generate de dispozitivul Token: Deblocarea dispozitivului Token v` este pus` la
– ap`sa]i pe tasta de pornire/oprire dispozi]ie [i poate fi efectuat` atât la serviciul Suport
Tehnic BCR, cât [i la orice unitate teritorial` BCR.

-6-
|n vederea debloc`rii dispozitivului Token, este necesar dispozitivul Token
s` ave]i dispozitivul la \ndemân` [i s` comunica]i 5. Ap`sa]i o dat` tasta 1
consilierului Suport Tehnic BCR codul numeric afi[at pe 6. Dispozitivul Token va genera codul unic OTP
ecran, Challenge Code. B. Pentru ob]inerea codului unic DS generat de
– Pentru a oferi acest cod, se va porni (prin ap`sarea dispozitivul Token.
tastei pornire/oprire ( ) dispozitivul Token blocat [i se 7. Ap`sa]i o dat` tasta 3
va comunica fie consilierului Suport Tehnic BCR, fie 8. Pe ecran apare cifra 1 - introduce]i suma tranzac]iei
consilierului de la unitatea teritorial`, de pe ecranul prin Click 24 Banking BCR f`r` virgul` \n format \ntreg,
dispozitivului Token, mesajul “Lock PIN” [i codul format ex: 563,00 se va scrie 56300
din 7 cifre 9. Ap`sa]i lung tasta
– Cu ajutorul acestui Challenge Code, consilierul 10. Pe ecran apare cifra 2 - introduce]i ultimele 4 cifre
Suport Tehnic BCR/consilierul BCR v` va oferi codul de din IBAN-ul beneficiar al tranzac]iei prin
deblocare al dispozitivului Token. Click 24 Banking BCR. Dac` acesta cuprinde [i litere,
– Pentru introducerea acestuia se va selecta tasta de se vor scrie doar ultimele 4 caractere numerice
pornire/oprire ( )
– Se va introduce, utilizând tastatura dispozitivului Token, Exemplu:
codul de deblocare comunicat de consilierul cifrele introduse \n dispozitivul Token vor fi : “3456”
Suport Tehnic BCR/consilierul BCR
– Ulterior, dispozitivul va solicita introducerea unui nou
cod PIN ales [i apoi o confirmare a acestuia. cifrele introduse \n dispozitivul Token vor fi : “7412”
– |n urma debloc`rii, dispozitivul Token se va putea utiliza
\n vederea ob]inerii codurilor unice OTP/DS generate de
dispozitivul Token 11. Ap`sa]i lung tasta
12. Dispozitivul Token va genera codul unic DS
Rezumatul utiliz`rii dispozitivului Token
Codul unic OTP/DS generat de dispozitivul Token este
valabil 36 de secunde.*

Challenge – Dac` ap`sa]i pe alte taste, acel cod va r`mâne pe


ecran dar valabilitatea sa expir` dup` 36 secunde
code – Dac` nu ap`sa]i nici un buton, dispozitivul se \nchide
dup` 25 secunde [i va cere din nou PIN-ul la pornire
– Dac` dori]i un nou cod unic OTP/DS, ap`sa]i din nou
tasta [i relua]i procesul prin selectarea tastei 1/3,
\ns` asigura]i-v` c` au trecut 36 de secunde de la
primul cod OTP/DS generat de dispozitivul Token

III. Schimbarea codului PIN


Daca dori]i schimbarea codului PIN introduce]i PIN-
ul actual, iar \n momentul \n care se afi[eaz` pe ecran
mesajul „APPLI-“ ap`sa]i lung tasta de pornire/oprire ( )
pân` când apare mesajul „NEW PIN“
IV. Alte men]iuni
I. Prima utilizare: – Dac` ap`sa]i scurt tasta pute]i [terge caractere
1. Pornire: ap`sa]i o dat` tasta de pornire/oprire ( ) scrise \n prealabil
2. Pe ecran apare NEW PIN - introduce]i combina]ia de – Pentru oprire: se apas` de dou` ori consecutiv tasta
cifre dorit`
3. Pe ecran apare CONF PIN - reintroduce]i combina]ia Identificare
Alo 24 Banking BCR
de cifre OTP [i Click 24 Banking BCR
4. Re]ine]i PIN-ul BUTON 1 Autorizare tranzac]ii
5. Pe ecran apare mesajul APPLI - Alo 24 Banking BCR

6. Ap`sa]i o dat` tasta 1


7. Dispozitivul Token va genera codul unic OTP

II. Urm`toarele utiliz`ri:

1. Pornire: ap`sa]i o dat` tasta de pornire/oprire ( )


2. Pe ecran apare PIN DS Autorizare tranzac]ii

4. Pe ecran apare mesajul APPLI - BUTON 3 Click 24 Banking BCR

A. Pentru ob]inerea codului unic OTP generat de


TOKEN

*|n cazul DS (pentru Click 24 Banking BCR) se pot efectua transferuri de accea[i sum` c`tre IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4
cifre identice), numai la o diferen]` de timp de cel pu]in 5 minute.

-7-
5. Opera]iuni ce pot fi realizate
prin Serviciul de efectuare opera]iuni
prin Canale Alternative BCR
Ser viciul de efectuare opera]iuni prin 5.1.2. Efectuarea tranzac]iilor bancare
Canale Alternative BCR v` permite s` ob]ine]i informa]ii
referitoare la conturile bancare pe care le de]ine]i la BCR prin canalul Alo 24 Banking BCR
[i s` efectua]i opera]iuni bancare de la distan]` - telefonic,
sau prin internet. Pe lâng` detaliile personalizate despre conturi, ve]i
Lista complet` a informa]iilor personalizate pe care avea posibilitatea de a realiza [i opera]iuni bancare din
le pute]i accesa [i a opera]iunilor bancare pe care le aceste conturi.
pute]i ini]ia prin Canale Alternative se reg`se[te \n Anexa Pentru a avea acces la efectuarea tranzac]iilor prin
1, ata[at` acestui manual. telefon, pa[ii pe care trebuie sa \i urma]i sunt:
– |n urma identific`rii corecte conform pa[ilor preciza]i
anterior, ve]i avea acces la conturile de]inute [i activate
5.1 Opera]iuni realizate prin pentru componenta Alo 24 Banking BCR
Alo 24 Banking BCR – |mpreun` cu consilierul Contact Center ve]i identifica [i
contul din care dori]i s` efectua]i tranzac]ia respectiv`.
– Dup` oferirea tuturor informa]iilor necesare pentru
5.1.1 Accesarea informa]iilor ini]ierea tranzac]iei, consilierul Contact Center va solicita,
\n vederea autoriz`rii tranzac]iei, un nou cod unic OTP
personalizate despre conturile de]inute generat de dispozitivul Token
prin Alo 24 Banking BCR
Ca excep]ie, \n situa]ia ordinelor de plat`
programate, ave]i posibilitatea modific`rii sau anul`rii
Prin Alo 24 Banking BCR dumneavoastr` pute]i avea
acestora cu minim 24 de ore \nainte de data stabilit`
acces la un num`r mare de informa]ii despre conturile
pentru executare. Datele ce pot fi modificate \ntr-un
de]inute la Banca Comercial` Român`. V` preciz`m c` ordin de plat` programat sunt: suma de transfer, data
aceste detalii vor fi disponibile doar pentru conturile de execu]ie [i detaliile de plat`.
activate pentru acest serviciu.
V` men]ion`m c` tipul conturilor pe care le pute]i 5.1.2.1 Transferuri intrabancare
activa pentru aceast` component` a serviciului, precum
[i num`rul de informa]ii la care ve]i avea acces poate Pentru realizarea unui transfer intrabancar1 prin canalul
varia \n func]ie de oferta B`ncii Comerciale Române. V` Alo 24 Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s`
rug`m s` consulta]i Anexa 1 a prezentului manual pentru comunica]i consilierului Contact Center BCR urm`toarele
lista actualizat` a informa]iilor pe care le pute]i accesa informa]ii:
prin intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin – Num`rul de cont \n format IBAN pentru contul
Canale Alternative \n momentul semn`rii cererii-contract beneficiarului
de acces. – Numele [i prenumele beneficiarului
Pentru a avea acces la informa]iile personalizate V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer
referitoare la conturile de]inute [i activate pentru intrabancar va fi necesar ca cele dou` conturi \ntre care
componenta Alo 24 Banking BCR, pa[ii pe care trebuie se va realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise \n
s` \i urma]i sunt: aceea[i moned`.
– apela]i telefonic Alo 24 Banking BCR la numerele
specificate si \n cadrul programului \n care serviciului 5.1.2.2 Transferuri interbancare
este disponibil Pentru realizarea unui transfer interbancar2 prin canalul
– \n vederea efectu`rii identific`rii dumneavoastr`, trebuie Alo 24 Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s`
s` comunica]i consilierului Contact Center BCR numele comunica]i consilierului Contact Center BCR urm`toarele
de utilizator (care v-a fost furnizat la achizi]ionarea informa]ii:
serviciului [i care este \nscris \n contractul \ncheiat) [i – Num`rul de cont \n format IBAN pentru contul beneficiarului
un cod unic OTP generat de dispozitivul Token. – Banca la care este deschis contul beneficiarului
– Numele [i prenumele beneficiarului
– Codul numeric personal al beneficiarului*
– Adresa complet` a beneficiarului*
*Op]ional
1Transfer intrabancar = Transfer efectuat dintr-un cont deschis la BCR \ntr-un alt cont deschis tot la BCR
2Transfer interbancar = Transfer efectuat dintr-un cont deschis la BCR \ntr-un alt cont, \ns` deschis la o alt` institu]ie financiar-bancar`

-8-
V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer fi virat` contravaloarea CDD-urilor la data scaden]ei)
interbancar va fi necesar ca cele dou` conturi \ntre care
se va realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise \n 5.1.2.5 Alimentare de depozite/conturi de
aceea[i moned`. economii
5.1.2.3 Ordine de plat` programate Pentru a alimenta depozitele sau conturile de economii
pe care le ave]i deschise la BCR prin canalul Alo 24
5.1.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate Banking BCR, ve]i parcurge urm`torii pa[i:
Pentru a ini]ia un ordin de plat` programat ve]i – Identifica]i \mpreun` cu consilierul Contact Center
comunica consilierului Contact Center (pe lâng` depozitul/contul de economii pe care dori]i s` \l alimenta]i
informa]iile specificate anterior la punctele 5.1.2.1 si – Comunica]i contul debitor (num`rul de cont \n format
5.1.2.2) [i data la care dori]i executarea ordinului de IBAN al contului din care dori]i s` alimenta]i
plat` ini]iat. depozitul/contul de economii)
– Suma cu care dori]i s` alimenta]i depozitul/contul de
Va fi necesar s` v` asigura]i c` la data la care este economii.
programat ordinul de plat` ini]iat, ve]i avea disponibil`
\n cont suma necesar` pentru efectuarea tranzac]iei 5.1.2.6 Lichidare depozite/conturi de economii
programate. [i r`scump`rare certificate de depozit cu
discount (CDD)
5.1.2.3.2 Modificarea/anularea ordinelor de Pentru a lichida un depozit la termen/cont de
plat` programate economii ve]i parcurge urm`torii pa[i:
Modificarea/anularea unui ordin de plat` programat – Ve]i identifica \mpreun` cu consilierul Contact Center
existent se poate face cu minim 24 ore \naintea datei depozitul/contul de economii pe care dori]i s` \l lichida]i
pentru care este programat` executarea tranzac]iei. – Comunica]i consilierului Contact Center num`rul de
Informa]iile ce pot fi modificate, \n termenul precizat cont \n format IBAN al contului pentru virament (contul
la punctul anterior, la un ordin de plat` programat pentru c`tre care vor fi virate sumele existente \n depozit la
o dat` viitoare sunt: data pl`]ii, detaliile pl`]ii, suma ce momentul lichid`rii)
se dore[te a fi transferat`. Pentru a r`scump`ra Certificate de depozit cu
discount (CDD) ve]i parcurge urm`torii pa[i:
5.1.2.4 Constituire de depozite/conturi de – Comunica]i consilierului Contact Center num`rul de
economii [i cump`rare de certificate de depozit cont \n format IBAN al contului pentru virament (contul
cu discount (CDD) c`tre care va fi virat` contravaloarea CDD-urilor la
Pentru a constitui un depozit la termen prin canalul momentul r`scump`r`rii)
Alo 24 Banking BCR este necesar s` oferi]i consilierului – Comunica]i num`rul de certificate de depozit cu discount
Contact Center urm`toarele detalii: pe care dori]i s` le r`scump`ra]i.
– Contul debitor (num`rul de cont \n format IBAN al
contului din care dori]i s` se vireze suma necesar` 5.2. Opera]iuni realizate prin
constituirii depozitului)
– Tipul depozitului pe care dori]i s` \l constitui]i Click 24 Banking BCR
– Tipul dobânzii pentru care opta]i Prin Click 24 Banking BCR dumneavoastr` pute]i
– Suma pe care dori]i s` o depozita]i avea acces la un num`r mare de informa]ii despre
– Pute]i opta pentru prelungirea automat` [i pentru conturile de]inute la Banca Comercial` Român`. V`
capitalizarea dobânzii preciz`m c` aceste detalii vor fi disponibile numai pentru
Pentru a constitui un cont de economii (Maxicont) conturile activate pentru acest canal.
prin canalul Alo 24 Banking BCR ve]i oferi consilierului
Contact Center urm`toarele detalii: V` men]ion`m c` tipul conturilor pe care le pute]i
– Contul debitor (num`rul de cont \n format IBAN al activa pentru aceast` component`, precum [i num`rul
contului din care dori]i s` se vireze suma necesar` de informa]ii la care ve]i avea acces poate varia \n func]ie
constituirii depozitului) de oferta Bancii Comerciale Române. V` rug`m s`
– Suma pe care dori]i s` o depozita]i consulta]i Anexa 1 a prezentului manual pentru lista
– Contul de virament principal (c`tre care va fi virat` actualizat` a informa]iilor pe care le pute]i accesa prin
suma existent` \n contul de economii \n momentul intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale
lichid`rii) Alternative \n momentul semn`rii cererii-contract de
– Se poate opta pentru capitalizarea dobânzii. |n cazul acces.
\n care nu se opteaz` pentru capitalizare, se poate alege
un alt cont pentru virarea dobânzii bonificate 5.2.1 Accesarea informa]iilor
Pentru a cump`ra Certificate de Depozit cu Discount
(CDD) prin canalul Alo 24 Banking BCR, ve]i oferi personalizate despre conturile de]inute
consilierului Contact Center urm`toarele detalii: prin canalul Click 24 Banking BCR
– Contul debitor (num`rul de cont \n format IBAN al
contului din care dori]i s` se vireze suma necesar` 5.2.1.1 List` conturi
constituirii depozitului)
– Num`rul de certificate de depozit cu discount pe care Ave]i posibilitatea de a vizualiza starea dumneavoastr`
dori]i s` le achizi]iona]i financiar`. Se poate selecta afi[area tuturor conturilor
– Data scaden]ei (data la care dori]i s` le r`scump`ra]i) sau gruparea lor \n func]ie de categorie:
– Contul de lichidare la scaden]` (contul c`tre care va

-9-
– Folosind func]ionalit`]ile puse la dispozi]ia dumneavoas-
tr` \n aplica]ia Click 24 Banking BCR, ve]i identifica [i
contul din care dori]i s` efectua]i tranzac]ia respectiv`
– Dup` introducerea tuturor datelor necesare pentru
ini]ierea tranzac]iei, aplica]ia Click 24 Banking BCR va
solicita codul unic DS generat de dispozitivul Token (vezi
pct. 4.3) \n vederea autoriz`rii tranzac]iei

– |n urma efectu`rii tranzac]iei, aplica]ia va afi[a un


mesaj de confirmare.
|n urma autoriz`rii cu succes, tranzac]ia dumneavoastr`
va fi procesat` \n sistem.
5.2.1.2 Detalii cont
Ulterior autoriz`rii tranzac]iei, aceasta nu poate fi
Pentru fiecare cont pute]i accesa o pagin` cu detalii. revocat`, excep]ie f`când ordinul de plat` programat:
Pe lâng` informa]iile din lista de conturi aici reg`si]i acesta putând fi anulat/modificat cu minim 24 de ore
detalii despre: descoperitul de cont, unitatea la care a înainte de data proces`rii. Datele ce pot fi modificate
fost deschis, data la care a fost deschis, carduri ata[ate, \ntr-un ordin de plat` programat sunt: suma de transfer,
dobânda [i multe alte detalii specifice fiec`rui cont \n data de execu]ie [i detaliile de plat`.
parte.
|n ecranul cu detaliile contului ave]i posibilitatea s`
accesa]i “Istoricul ultimelor 10 tranzac]ii”, func]ie care
va afi[a ultimele 10 tranzac]ii \nregistrate pe contul
dumneavoastr`. Aceast` func]ionalitate este ideal`
pentru o verificare rapid` a ultimelor tranzac]ii.
5.2.2.1 Transferuri intrabancare
|n situa]ia \n care dori]i realizarea un transfer
intrabancar (c`tre un cont BCR), dumneavoastr` \n calitate
de client BCR, va trebui s` cunoa[te]i doar num`rul de
cont \n format IBAN pentru contul beneficiarului.
V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer bancar
va fi necesar ca cele dou` conturi \ntre care se va realiza
opera]iunea bancar` s` fie deschise \n aceea[i moned`.

5.2.2.2 Transferuri interbancare


|n situa]ia \n care dori]i s` ini]ia]i un virament bancar din
contul BCR de]inut \ntr-un cont apar]inând altei institu]ii
financiar bancare informa]iile necesare realiz`rii
transferului vor fi:
5.2.1.3 Istoricul tranzac]iilor – Num`rul de cont \n format IBAN pentru contul
beneficiarului
Pentru o c`utare detaliat` a tranzac]iilor (\n func]ie – Numele [i prenumele beneficiarului
de canalul de tranzac]ionare, tipul tranzac]iei [i un interval – CNP/CUI benficiar*
de timp definit de utilizator cu pân` la maxim +/-90 zile
fa]` de data curent`), ave]i la dispozi]ie func]ia “Istoricul Men]ion`m de asemenea c` [i pentru aceste
tranzac]iilor” accesibil` din lista de conturi [i din detaliile transferuri cele dou` conturi \ntre care se va realiza
contului respectiv. opera]iunea bancar` trebuie s` fie deschise \n aceea[i
moned`.
5.2.2 Tranzac]ii bancare efectuate prin 5.2.2.3 Constituire de depozite
canalul Click 24 Banking BCR |n situa]ia \n care dori]i s` constitui]i un depozit prin
Pe lâng` detaliile personalizate despre conturi, Click 24 Banking BCR, ave]i urm`toarele produse la
dumneavoastr` ve]i avea posibilitatea de a realiza [i dispozi]ie:
opera]iuni bancare din aceste conturi. – Depozit la termen
Pentru a avea acces la efectuarea tranzac]iilor prin – Cont de economii (Maxicont)
Internet, pa[ii pe care trebuie s` \i urma]i sunt: – Certificat de depozit cu discount
– Accesarea adresei www.bcr.ro Pentru a constitui un depozit la termen trebuie
– Accesa]i butonul “Conectare” specificate urm`toarele detalii:
– |n vederea efectu`rii identific`rii dumneavoastr`, trebuie – Cont debitor
s` introduce]i num`rul de utilizator care v-a fost furnizat – Tipul depozitului
la achizi]ionarea serviciului [i care este \nscris \n contractul – Tipul dobânzii
\ncheiat, [i codul unic OTP generat de dispozitivul Token – Suma
– |n urma identific`rii corecte, ve]i avea acces la conturile – Cu/F`r` prelungire automat` (Contul de virament principal)
de]inute [i activate pentru componenta – Cu/F`r` doband` capitalizat` (Contul de virare a
Click 24 Banking BCR dobânzii)
*Op]ional

-10-
– Detalii plat`
– Suma depozitat`
– Data execu]ie

Pentru a constitui un cont de economii (Maxicont)


trebuie specificate urm`toarele detalii:
– Cont debitor
– Suma depozitat`
– Contul de virament principal Certificatele de depozit cu discount nu se pot alimenta.
– Cu/F`r` dobând` capitalizat` (Contul de virare a dobânzii)
5.2.2.5 Lichidare de depozite
Lichidarea de depozite este posibil` pentru urm`toarele
produse:
– Depozit la termen
– Cont de economii
– Certificat de depozit cu discount

Pentru a lichida un depozit la termen trebuie specificat


Pentru a cump`ra Certificate de Depozit cu Discount urm`torul detaliu:
trebuie specificate urm`toarele detalii: – Cont pentru virament
– Cont debitor
– Num`r de CDD
– Data maturitate
– Cont virament la scaden]`

Pentru a lichida un cont de economii trebuie specificat


urm`torul detaliu:
– Cont pentru virament

5.2.2.4 Alimentare depozite


Pentru a alimenta un depozit la termen trebuie specificate
urm`toarele detalii:
– Contul debitor
Pentru a vinde Certificate de Depozit cu Discount trebuie
– Suma depozitat`
specificate urm`toarele detalii:
– Detalii tranzac]ie
– Cont r`scump`rare
– Num`r certificate de vândut

Pentru a alimenta un Cont de Economii (Maxicont) se |n momentul lichid`rii unui depozit/cont de economii, v`
va folosi alimentarea prin ordin de plat` dintr-un cont rug`m s` consulta]i Termenii [i Condi]iile contractului.
curent, sau din alt Cont de Economii (Maxicont). Pentru |n cazul vânz`rii certificatelor de depozit cu discount
alimentare se vor specifica urm`toarele detalii: valoarea acestora poate fi ob]inut` ap`sând butonul
– Cont debitor “Vizualizeaz` valoarea de vânzare”

-11-
5.2.3 List` ordine de plat` Opera]iunea se salveaz` f`r` semnatur` digital`. Aceasta
va fi solicitat` \n momentul efectu`rii tranzac]iei.
Pentru a vizualiza ordinele de plat` programate sau
procesate, utilizatorul poate accesa “List` ordine de
plat`” din meniul static din stânga. C`utarea se face pe
o perioad` de +/- 90 zile.

b. List` [abloane
Pentru a vizualiza [abloanele deja create, trebuie s`
Rezultatele g`site sunt dispuse sub form` de list` cu apela]i \n meniul static din stânga, op]iunea “{abloane”.
starea lor \n momentul c`ut`rii. Toate [abloanele sunt dispuse sub form` de list`, iar
ac]iunile aferente fiec`rui [ablon sunt afi[ate \n dreapta
fiec`ruia.

Ac]iuni specifice :
– Detalii = permite vizualizarea detaliilor [ablonului
– Modifica = permite modificarea unor câmpuri precum
Denumire [ablon, Detalii plat` [i Suma
– {terge = {terge [ablonul

Op]iunile aferente fiec`rui OP sunt dispuse \n partea


dreapt` a acestuia:

A. Ordine de plat` programate: 5.2.5 Mesaje


– Vizualizare detalii
– Modificare 1. List` mesaje:
– Anulare Mesajele trimise pot fi vizualizate apelând \n meniul
B. Ordine de plat` procesate: static din stânga, op]iunea “Mesaje”. Mesajele sunt
– Vizualizare detalii dispuse sub form` de list`.

5.2.4 {abloane
Pentru a facilita efectuarea pl`]ilor ave]i op]iunea de
a folosi [abloane. Pentru a vizualiza [abloanele existente
sau a crea unul nou, trebuie s` accesa]i \n meniul static
din stânga op]iunea “{abloane”.

a. Creare
2. Creare mesaje :
Crearea [ablonului se face pe baz` de IBAN beneficiar.
Pentru a crea un mesaj trebuie s` apela]i \n meniul static
din stânga, op]iunea “Creare mesaj”.
Motivul [i Subiectul mesajului sunt predefinite \n dou`
liste derulante. |n func]ie de preferin]ele dumneavoastr`
ave]i posibilitatea de a selecta metoda prin care dori]i
Ulterior introducerii unui IBAN beneficiar, trebuie s` s` fi]i contactat.
introduce]i informa]iile specifice pentru creare de [ablon:

Pentru plata intrabancar`:


– Denumire [ablon
– Detalii plat`
– Suma
Pentru plata interbancar`:
– Denumire [ablon
– Nume beneficiar
– CUI/CNP beneficiar*
– Detalii plat`
– Suma
*Op]ional

-12-
5.2.6 Contul meu de internet banking Pentru a finaliza crearea de pagin` favorit`, utilizatorul
trebuie s` introduc` un nume de pagin`.
(Favorite)
Ave]i op]iunea de a defini anumite set`ri pentru
contul Click 24 Banking BCR apelând op]iuneaÅ«Contul
meu de internet banking (Favorite)» \n meniul static din
stânga dup` cum urmeaz`:
– {tergere pagini favorite Ulterior salv`rii paginii favorite, aceasta poate fi
– Redenumire pagini favorite accesat` rapid apelând op]iunea “Favorite” din meniul
– Schimbarea limbii folosite static din stânga.
– Setarea num`rului de zile dup` care mesajele sunt
[terse automat.

5.2.7 Favorite
Paginile favorite pot fi setate pentru orice pagin`
care poart` semnul de “Favorite”.

-13-
6. Suport Tehnic BCR
|n vederea acces`rii [i utiliz`rii cu succes a Serviciului – suport utilizare aplica]ie (meniu aplica]ie, detalii conturi-
de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR, câmpuri afi[ate) – Click 24 Banking BCR
Banca va pune la dispozi]ie suportul tehnic, disponibil – suport efectuare opera]iuni Alo 24 Banking BCR &
24/24 prin telefon [i prin email. De asemenea, pute]i Click 24 Banking BCR
beneficia de suport \n utilizarea serviciului [i adresându-
v` oric`rei unit`]i teritoriale BCR, dup` cum este prezentat Informa]ii privind utilizarea Serviciului de efectuare opera]iuni
\n cele ce urmeaz`. prin Canale Alternative BCR (atât Alo 24 Banking BCR cât
[i Click 24 Banking BCR) pute]i ob]ine [i prin e-mail,
Serviciul Suport Tehnic BCR poate fi contactat prin telefon contactând serviciul Suport Tehnic BCR la adresa:
sau prin email. suport.direct@bcr.ro
– Telefon (conform structurii IVR, tasta 5):
– 0801.0801.227, apelabil din re]eaua de telefonie fix`, Suportul tehnic general privind utilizarea componentei
taxabil la tarif local indiferent de locul din ]ara de unde Click 24 Banking BCR sunt disponibile doar la serviciul
este apelat Suport Tehnic BCR.
– *0801.227 apelabil prin intermediul serviciului Vodafone
Easy Dial V` men]ion`m c` opera]iunile cu impact asupra
– (004)021 407 42 00 apelabil din orice re]ea [i din contului dumnevoastr` de utilizator care intr` \n domeniul
str`in`tate de interven]ie pentru serviciul Suport Tehnic BCR
– Email: suport.direct@bcr.ro (opera]iunile enumerate anterior, a-d) se pot realiza doar
telefonic. De asemenea, aceste opera]iuni pot fi efectuate
Astfel, accesând telefonic serviciul Suport Tehnic BCR, [i la sediul oric`rei unit`]i BCR de c`tre un consilier
dumneavoastr` ve]i beneficia de: BCR.
a. Deblocarea dispozitivului Token
b. Sincronizarea dispozitivului Token |n ambele situa]ii vi se va solicita r`spunsul la \ntrebarea
c. Deblocarea accesului la Serviciul de efectuare opera]iuni secret` stabilit` de dumneavoastr` \n momentul semn`rii
prin Canale Alternative BCR - \n urma bloc`rii contului Cererii-contract de acces la Serviciul de efectuare
de utilizator pentru introducerera eronat`, de trei ori opera]iuni prin Canale Alternative BCR.
consecutiv, a codului unic OTP/DS generat de Token
d. Blocarea accesului la Serviciul de efectuare opera]iuni |n cazul \n care accesul la serviciul de efectuare
prin Canale Alternative BCR pe motive de securitate – opera]iuni prin Canale Alternative este blocat pe motive
fur t/pierdere dispozitiv, situa]ii de fraud` etc. de securitate (punctul d), deblocarea contului
e. Suport tehnic general: dumneavoastr` de utilizator se va putea efectua doar
– suport la identificare [i accesare - Alo 24 Banking BCR la sediul unei unit`]i BCR.
& Click 24 Banking BCR

-14-
7. Anex` - Func]ionalit`]i disponibile
pentru Serviciul de opera]iuni prin
Canale Alternative BCR

Tip Produs Informa]ii disponibile Alo 24 Banking BCR Click 24 Banking BCR

Conturi curente cu/f`r` card de debit ata[at Tipul contului curent 


Unitatea BCR la care s-a deschis contul 
Data deschiderii contului 
Soldul disponibil 
Dobânda curent` (debit [i credit) ca procent
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Vizualizarea ordinelor de plat` programate 
Statusul ordinelor de plat` programate 
Valoarea descoperitului de cont 
Persoane \mputernicite
Num`rul cardurilor ata[ate 
Data activ`rii contului \n canale alternative

Cont de economii Maxicont Soldul disponibil 


Num`rul de cont \n format IBAN 
Tipul contului curent (cont de economii) 
Unitatea BCR la care s-a deschis contul 
Data deschiderii contului 
Dobânda curent` 
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Vizualizarea ordinelor de plat` programate 
Statusul ordinelor de plat` programate 
Persoane \mputernicite
Data activ`rii contului \n canale alternative

Depozite la termen Numele depozitului 


Tipul depozitului 
Num`rul de cont 
Soldul contului 
Unitatea BCR de care apar]ine depozitul 
Data constiturii depozitului 
Modalitatea de plat` a dobânzii 
Dobânda curent` 
Perioada de constituire a depozitului 
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Persoane \mputernicite
Data constituirii 
Data scaden]ei 
Data activ`rii contului \n canale alternative

Certificate de depozit cu discount Num`rul contului 


Unitatea BCR de care apar]ine CDD 
Data constituiri CDD 
Soldul contului 
Num`rul cdd-urilor achizi]ionate 
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Persoane \mputernicite
Data scaden]ei 
Valoare nominal` 
Valoarea de achizi]ie 
Valoarea de r`scump`rare la data curent` 
Contul de rambursare 
Data activ`rii contului \n canale alternative

Credite contractate Numele creditului 


Tipul creditului 
Num`rul de cont de credit 

-15-
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile) 
Copl`titori
Å Moneda de acordare a creditului 
Num`rul de cont \n format IBAN al contului
de rambursare 
Valoarea total` a creditului 
Soldul creditului 
Dobânda curent` 
Data contract`rii creditului 
Unitatea BCR care a acordat creditul 
Durata creditului 
Rata lunar` de plat` 
Data ultimei scaden]e 
Data lunar` a scaden]ei 
Suma total` a restan]elor 
|ntârzierea maxim`(ca perioad`)
Å Data activ`rii creditului \n canale alternative

Tip Produs Func]ionalit`]i Alo 24 Banking BCR Click 24 Banking BCR

Pentru conturile curente


cu/f`r` card de debit ata[at Transferuri intra/interbancare (lei) 
Transferuri intrabancare (\n valut`
- aceea[i moned`) 
Ini]ierea transferurilor programate
pentru o dat` viitoare (f`r` ciclicitate) 
Modificarea transferurilor programate
pentru o dat` viitoare 
Anularea transferurilor programate
pentru o dat` viitoare 

Pentru contul de economii - Maxicont


(doar tranzac]ii c`tre conturile aceluia[i client) Transferuri intrabancare (lei)
– doar \n conturile proprii 
Transferuri intrabancare (\n valut`
- aceea[i moned`) - doar \n conturile proprii 
Ini]ierea transferurilor programate pentru
o dat` viitoare (f`r` ciclicitate)
– doar \n conturile proprii 
Modificarea transferurilor programate
pentru o dat` viitoare 
Anularea transferurilor programate
pentru o dat` viitoare 
Deschiderea conturilor de economii 
|nchiderea conturilor de economii 

Pentru depozitele la termen Deschidere depozit 


Alimentare depozit 
|nchidere depozit (inainte de data scaden]ei) 
Pentru certificate de depozit cu discount Cump`rare CDD 
R`scump`rare CDD 

-16-
Iulie 2008

Persoane fizice
24 Banking BCR

BANCA COMERCIAL~ ROMÅN~ S.A.


Bd. Regina Elisabeta nr. 5,
Sector 3, Bucure[ti - 030016

www.bcr.ro