Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI
superior
1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT
1.3 Departamentul SPORTURI INDIVIDUALE
1.4 Domeniul de studii EDUCAIE FIZIC I SPORT
1.5 Ciclul de studii LICEN
1.6 Programul de studiu / SPORT I PERFORMAN MOTRIC /
Calificarea Antrenor ntr-o ramur sportiv

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei NOT TEORIE I PRACTIC
2.2 Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr. NICOLAE HORAIU POP
2.3 Titularul activitilor de seminar / Lect.univ.dr. NICOLAE HORAIU POP
LP Asist. univ. drd. ISTVAN BALOGA
Asist. Univ. DAN CEONTEA
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de E 2.7 Regimul DPDL
evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 6 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/LP 4
3.4 Total ore din planul de nvmnt 84 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/LP 56
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 28
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 14
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 12
Tutoriat 8
Examinri 2
Alte activiti: 2
3.7 Total ore studiu individual 66
3.8 Total ore pe semestru 84
3.9 Numrul de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie
cursului
5.2 De desfurare a Bazin de not de dimensiuni olimpice (omologat), cu 8 culoare i
seminarului/laboratorului marcaje corespunztoare
6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale
C 1. Proiectarea modular (Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de
baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar
C 2.Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent
interdisciplinar (Educaie fizic i sportiv)
C 3. Evaluarea creterii i dezvoltrii fizice i a calitii motricitii potrivit cerinelor/
obiectivelor specifice educaiei fizice i sportive, a atitudinii fa de practicarea
independent a exerciiului fizic
C 5. Evaluarea nivelului de pregtire a practicanilor activitilor de educaie fizic i sport
transversale
Competene

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al Dobndirea de cunotine teoretice i practice referitoare la nvarea


disciplinei i consolidarea principalelor elemente i procedee tehnice specifice
notului sportiv, precum i a principalelor noiuni de regulament

7.2 Obiectivele specifice Deprinderea cu echilibrul si respiraia specific mediului acvatic;


nsuirea cunotinelor specifice procedeelor specifice notului
sportiv;
Cunoaterea i aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor
instructiv-educative;
Dezvoltarea capacitii studenilor cu deprinderi practico-metodice
aplicabile n lecia de educaie fizic i sport, cu posibilitatea de
transfer n activitile de timp liber;
Educarea capacitii de a folosi un limbaj de specialitate corect, cu
aplicabilitate n lecia de educaie fizic i activiti de timp liber.

8. Coninuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaii

Definirea obiectul teoriei i practicii notului Curs interactiv 2 ore


Istoric, descrierea ramurilor nataiei i precizarea Curs interactiv 2 ore
rolului social al notului
Aspecte fizice, chimice i mecanice ale fluidelor Curs interactiv 2 ore
Fiziologia efortului specific notului Curs interactiv 2 ore
Tehnica notului Curs interactiv 2 ore
Caracteristici specifice ale procedeului craul Curs interactiv 2 ore
Caracteristici specifice ale procedeului spate Curs interactiv 2 ore
Caracteristici specifice ale procedeului bras Curs interactiv 2 ore
Caracteristici specifice ale procedeului fluture Curs interactiv 2 ore
Caracteristici specifice ale tehnicii startului i a Curs interactiv 2 ore
ntoarcerilor
Metodica predrii notului. Curs interactiv 4 ore

Sigurana n ap i n preajma bazelor nautice Curs interactiv 2 ore


amenajate sau a apelor deschise
Regulamentul oficial competiional Curs interactiv 2 ore

Total 28 ore

Bibliografie:

1. Costill, D.L., Maglischo, E.W., Richardson, A.B. (1992) Swimming, Oxford: Blackwell Scientific
Publication
2. Counsilman, J.E., Counsilman, B.E., (1994) The new science of swimming, New-Jersey: Prentice
Hall
3. Hannula, D., Thornton, N., (2001) The swim coaching bible, USA: Human Kinetics
4. Montgomery, J., Chambers, M., (2009) Mastering swimming, USA: Human Kinetics
5. Vasile, L., (2007) not pentru sntate, Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, R.A.
6. Olaru, M., (1982) not, Bucureti: Editura Sport Turism
7. Foss, M.L., Keteyian, S.J. (1998) Physiological basis for exercise and sport sixth edition, USA:
WCB McGraw-Hill
8. Maglischo, E.W., (1993) Swimming even faster, USA: Mayfield
9. Maglischo, E.W., (2003) Swimming fastest, USA: Human Kinetics
10. Pop, N.H., (2013) notul competiie i utilitate, Cluj-Napoca: Risoprint
11. Szatmari, L., Ceontea, D., Pop, N.H., Baloga, I., (2009) not Suport de curs. Lucrri practice, Uz
intern
8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaii
Coninut pentru LP (lucrri practice) Explicaie, 2 ore
demonstraie
1. Demonstrarea principiilor fizice de baz, specifice
mediului acvatic. Verificare iniial.

2. Exerciii de acomodare cu apa, nvarea respiraiei Explicaie, 4 ore


acvatice, a plutiri. demonstraie, repetare

3. Respiraia acvatic, exerciii de plutire i alunecare Explicaie, 4 ore


n diferite poziii ale corpului i ale braelor. demonstraie, repetare
Exerciii de prindere i acionare asupra apei
(simul apei).

4. Tehnica micrii picioarelor n procedeul craul i Explicaie, 4 ore


spate: ex. de pe uscat, din aezat pe marginea demonstraie, repetare
bazinului, cu sprijin la perete, din alunecare.
Exerciii de respiraie.

5. Micarea de picioare coordonat cu respiraia Explicaie, 2 ore


acvatic, cu i fr ajutorul plutelor de demonstraie, repetare
antrenament.
6. Repetarea micrii de picioare craul, spate. Explicaie, 2 ore
Exerciii pe uscat i n ap pentru nvarea demonstraie, repetare
micrii de brae.

7. Exersarea elementelor predate. not craul cu un Explicaie, 2 ore


bra. demonstraie, repetare

8. not spate cu vsliri simultane de brae. not craul Explicaie, 2 ore


numai cu braele, craul n alunecare. Picioare craul demonstraie, repetare
cu pluta pe distane de 15-25 m.

9. not craul, not spate cu un bra. not craul fr Explicaie, 4 ore


respiraie i cu respiraie la 4 brae. not spate demonstraie, repetare
coordonat.

10. Srituri n picioare de pe marginea bazinului. Explicaie, 2 ore


Cderi n ap din eznd pe bordur, de pe demonstraie, repetare
genunchi, din ghemuit, din stnd cu trunchiul
aplecat. Sritur de pe bloc start.

11. not craul alunecare, not spate cu vsliri Explicaie, 2 ore


simultane de brae. not n procedeul preferat 2-4 x demonstraie, repetare
50 m..

12. Exerciii pentru consolidarea tehnicii micrilor de Explicaie, 2 ore


brae i picioare la procedeul craul i spate. demonstraie, repetare

13. Dezvoltarea vitezei specifice: not numai cu Explicaie, 2 ore


picioarele, n procedeu global pe distane scurte. demonstraie, repetare

14. Deprinderea micrilor de picioare specifice Explicaie, 2 ore


procedeului fluture exersarea n poziie vertical, demonstraie, repetare
alunecare subacvatic n decubit (ventral, costal,
dorsal). Exersarea acestora n contextul
procedeelor cunoscute (spate i craul).

15. Deprinderea micrilor de brae specifice Explicaie, 2 ore


procedeului fluture prin exerciii pe uscat i n ap. demonstraie, repetare
Exersarea micrilor de picioare folosind micri
alternative i/sau ondulatorii de picioare.

16. Exerciii de alunecare procedeul fluture fr Explicaie, 2 ore


respiraie (pe durata unei expiraii). not fluture demonstraie, repetare
procedeu complet 25 m cu inspiraie la 3-4
traciuni de brae.

17. Exerciii pe uscat i n ap pentru nvarea Explicaie, 2 ore


micrilor de picioare specifice procedeului bras. demonstraie, repetare
Alunecare n decubit dorsal cu micare de picioare
bras.

18. Alunecare n decubit ventral cu pluta cu micri de Explicaie, 2 ore


picioare bras i exersarea respiraiei specifice. demonstraie, repetare

19. Exerciii pe uscat i n ap pentru nvarea Explicaie, 2 ore


micrii de brae specifice procedeului bras. demonstraie, repetare
Exerciii de alunecare ondulatorie cu micri de
brae bras.

20. Exerciii de alunecare ondulatorie cu micri de Explicaie, 2 ore


brae bras alternate cu micri de brae fluture. demonstraie, repetare
Alunecare cu coordonarea micrilor de brae i de
picioare specifice procedeului bras.

21. not craul i fluture cu traciunea unui singur bra. Explicaie, 2 ore
not fluture 25 m, urmat de craul 75 m. not spate demonstraie, repetare
i bras cu traciunea unui singur bra. not bras 50
m, urmat de spate 50 m. not 2-4x100 m mixt.

22. Repetarea sriturii de start. Repetarea startului n Explicaie, 2 ore


contextul probelor specifice notului sportiv. demonstraie, repetare

23. Exerciii specifice nvrii ntoarcerilor n probele Explicaie, 2 ore


individuale, prevzute n programul olimpic. demonstraie, repetare

24. Exersarea startului i alunecrii subacvatice urmate Explicaie, 2 ore


de not specific fiecrui procedeu 25 m. Exersarea demonstraie, repetare
n condiii de concurs proba de 100 m. not
2x200m mixt.

Total 56 ore

Bibliografie:

1. Costill, D.L., Maglischo, E.W., Richardson, A.B. (1992) Swimming, Oxford: Blackwell Scientific
Publication
2. Counsilman, J.E., Counsilman, B.E., (1994) The new science of swimming, New-Jersey: Prentice Hall
3. Hannula, D., Thornton, N., (2001) The swim coaching bible, USA: Human Kinetics
4. Montgomery, J., Chambers, M., (2009) Mastering swimming, USA: Human Kinetics
5. Vasile, L., (2007) not pentru sntate, Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, R.A.
6. Olaru, M., (1982) not, Bucureti: Editura Sport Turism
7. Foss, M.L., Keteyian, S.J. (1998) Physiological basis for exercise and sport sixth edition, USA:
WCB McGraw-Hill
8. Maglischo, E.W., (1993) Swimming even faster, USA: Mayfield
9. Maglischo, E.W., (2003) Swimming fastest, USA: Human Kinetics
10. Pop, N.H., (2013) notul competiie i utilitate, Cluj-Napoca: Risoprint
11. Szatmari, L., Ceontea, D., Pop, N.H., Baloga, I., (2009) not Suport de curs. Lucrri practice, Uz
intern

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este coroborat ateptrile reprezentanilor comunitii, a asociaiilor profesionale
i angajatorilor (Inspectoratul colar Judeean, Cluburi Sportive colare, Licee i coli generale) respectnd
cerinele programei colare din nvmntul preuniversitar.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
Explicarea corect a Evaluare scris 40%
conceptelor i noiunilor
10.4 Curs specifice notului
Cunoaterea i prezentarea Evaluare scris 20%
principalelor noiuni de
regulament
10.5 Seminar/LP Execuia corect a Evaluare practic 40%
elementelor i procedeelor
tehnice pentru proba
practic
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea i aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiv-educative i a structurilor de
exerciii prevzute n programa colar n nvmntul preuniversitar

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

25.09.2012 Lect.univ.dr. NICOLAE HORAIU POP Asist.univ. drd. ISTVAN BALOGA


Asist.univ. DAN CEONTEA

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

27.09.2013 Lect.univ.dr. IOAN POP

S-ar putea să vă placă și