Sunteți pe pagina 1din 46
Programul de Vecin ă tate al Uniunii Europene pentru Moldova Ministerul Economiei Guvernul Republicii Moldova
Programul de Vecin ă tate al Uniunii Europene pentru Moldova Ministerul Economiei Guvernul Republicii Moldova

Programul de Vecinătate al Uniunii Europene pentru Moldova

Programul de Vecin ă tate al Uniunii Europene pentru Moldova Ministerul Economiei Guvernul Republicii Moldova PROCEDURI

Ministerul Economiei Guvernul Republicii Moldova

PROCEDURI DE EXPORT ALE PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA PE PIEŢELE UNIUNII EUROPENE

Ianuarie, 2017

MOLDOVA PE PIEŢELE UNIUNII EUROPENE Ianuarie, 2017 Proiect finanțat de Uniunea Europe a nă s s

Proiect finanțat de Uniunea Europea

Ianuarie, 2017 Proiect finanțat de Uniunea Europe a nă s s e e q q u

ss ee qq uu aa gGmbHgGmbH

PPaarrtnertner ofof GermanGerman BusinessBusiness

Proiect implementat de consorţiul condus de GFA Consulting Group

PROCEDURI DE EXPORT ALE PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA PE PIEŢELE UNIUNII EUROPENE

Ianuarie, 2017

Viziunile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat viziunile Uniunii Europene.

Chișinău

Prefață

La data de 27 iunie 2014, Uniunea Europeană și Republica Moldova au semnat Acordul de Asociere (AA), care are o aplicabilitate cu titlu provizoriu de la 01 septembrie 2014. Acordul introduce un regim de comerț preferențial - Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSLAC / DCFTA) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

În scopul asistenţei Republicii Moldova la implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC), Uniunea Europeană vine cu suport consistent consultativ şi financiar pentru:

(i) instituţiile de stat, necesar pentru adoptarea politicilor sectoriale adecvate şi de fortificare a capacităţilor instituţionale, (ii) pentru mediul naţional de afaceri, necesar pentru sporirea şi avansarea nivelului de calitate şi competitivitate al produselor şi serviciilor pe piața internă și externă, şi (iii) pentru cetățeni, de a le asigura accesul la produse sigure, diverse și la calitatea standardelor internaţionale.

Pornind de la aceste oportunităţi, Uniunea Europeană, prin intermediul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova şi Ministerului Economiei au lansat în septembrie 2015, Proiectul “Asistență Tehnică pentru implementarea DCFTA (AT DCFTA)”, scopul căruia este de a acorda sprijin în implementarea ZLSAC/DCFTA în domeniul infrastructurii calității (metrologie, evaluarea conformității, testarea și cooperarea internațională), supravegherii pieței (produse și servicii industriale și neindustriale, protecția consumatorilor și siguranța alimentelor), dezvoltării și diversificării exporturilor Moldovei în UE și atragerii investitorilor. De asemenea, proiectul acordă asistență Guvernului Republicii Moldova, în special Ministerului Economiei, instituţiilor și agențiilor subordonate, în elaborarea și realizarea unei game largi de programe de conștientizare publică privind promovarea beneficiilor ZLSAC/DCFTA, pentru mediul de afaceri, administraţiile publice regionale şi cetăţenii Republicii Moldova.

ALSAC a început a fi aplicat în relațiile dintre RM și UE începând cu 1 septembrie 2014, iar pe parcursul a 2 ani din momentul aplicării, RM a exportat pe piața comunitară produse și mărfuri în valoare de peste 2 miliarde euro. În structura exporturilor RM către UE, pe primele poziții cu cca. 65% din totalul mărfurilor exportate sunt mărfurile industriale, iar pe poziţia a doua sunt produsele agricole şi agroalimentare cu cca. 32%. Este semnificativ faptul că în ultimii 2 ani a crescut substanțial exportul cu cca. 30-35% a unui multiplu număr de produse agricole şi agroindustriale din RM câre UE, în particular a cerealelor şi derivatelor din acestea, fructelor, seminţelor de culturii oleaginoase, uleiurilor vegetale şi băuturilor.

Sau intensificat relaţiile economice bilaterale cu toate 28 state ale UE, iar progrese majore în derularea exporturilor de produse agroindustriale sau înregistrat cu principalii parteneri europeni ca:

România, Italia, Marea Britanie, Germania, Franța și Polonia. Statele membre ale UE, doar în 2015 - primul an al implementării ALSAC, au venit cu investiții directe în economia Republicii Moldova în valoare de peste 215,5 mil. euro.

Pe parcursul aplicării ALSAC, în vederea armonizării sistemului național de standardizare la cel al UE, au fost adoptate cca. 8500 standarde europene/internaționale. Consecutiv, în perioada 2014- 2016 au fost anulate peste 11400 standarde moldovenești conflictuale cu cele europene, dar și depășite ca termen. Prin aceasta fiind creată premiza adoptării şi conformării mai eficiente, de către agenţii economici din RM, a standardelor de calitate şi inofensivitate internaţionale.

În acest context şi prin prezenta publicaţie, proiectul AT DCFTA vine în suportul potenţialilor exportatori în explicarea clară a paşilor şi procedurilor necesare pentru efectuarea exporturilor de produse agroalimentare din RM pe pieţele din UE. Astfel, potenţialii exportatori pot conştientiza faptul că exportul nu este o procedură complicată în cazul când ai produse competitive, sigure şi conformate la cerinţele UE, iar penetrarea noilor pieţe şi implementarea exporturilor active aduc plus valoare în afacere şi permite diversificarea pieţei de desfacere. Mai mult curaj, mai puţine riscuri şi mai multe oportunităţi şi posibilităţi.

Liderul Proiectului AT DCFTA,

Philip Santens

LISTA ABREVIERILOR

AA

Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană

ABM

Asociaţia Băncilor din Moldova

AEM – Trans

Asociaţia Expeditorilor şi Brokerilor Vamali din Republica Moldova

AEO

Agent Economic Autorizat

AEOC

Certificat AEO pentru simplificări vamale

AEOF

Certificat AEO pentru simplificări vamale/securitate şi siguranţă

AEOS

Certificat AEO pentru securitate şi siguranţă

AITA

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto

ALSAC

Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător

ANSA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

APV

Audit Post Vămuire

AT DCFTA

Proiectul Asistență Tehnică pentru implementarea DCFTA

ATP

Preferinţe Comerciale Autonome cu Uniunea Europeană

CCI

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

CE

Comisia Europeană

CEFTA

Acordul Central European de Comerţ Liber

CÎS

Camera Înregistrării de Stat

CMR

Scrisoare de trăsură

CUIIO-OCPO

Certificat de atribuire a codului statistic

DRSA

Direcţia Raională/Municipală pentru Siguranţa Alimentelor

DSVCI

Documentul Sanitar-Veterinar Comun de Intrare

ENS

Declarație Sumară de Intrare în Uniunea Europeană

EORI

Agent Economic Înregistrat şi Identificat în Uniunea Europeană

EXS

Declarație Sumară de Ieșire în Uniunea Europeană

Export Helpdesk

Serviciul de Suport al Exportului în UE

FIATA Certificat

Certificat cu privire la expediția şi transportul International de mărfuri

GTIN

Global Trade Item Number

GlobalGAP

Good Agricultural Practices GAP

GSP

Sistem Generalizat de Preferințe

HG

Hotărârea Guvernului

IP CRDV

Instituţia Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

ITPI

Certificat Internaţional de Inspecţie Tehnică

MIEPO

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor din Moldova

MOLDAC

Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova

OEC

Organisme de Evaluare a Conformităţi

PIF

Post de Inspecţie la Frontieră

RM

Republica Moldova

SAD

Single Administrative Document - Documentul Administrativ Unic în UE

SIIV ASYCUDA World

Sistemul Informațional Integrat Vamal ASYCUDA World

TIR

Carnetul TIR

TVA

Taxa pe Valoarea Adăugată

UE

Uniunea Europeană

USD

United States Dollar unitatea monetara a Statelor Unite ale Americii

ZLSAC/ DCFTA

Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare

3

Ghidul: PROCEDURI DE EXPORT ALE PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA PE PIEŢELE UNIUNII EUROPENE

CUPRINS

I. ACŢIUNILE DE PÂNĂ LA INIŢIEREA EXPORTULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

7

1.1. Ce fel de informaţii oferă Serviciul de suport al exportului în UE (Export Helpdesk)?

7

1.2. Cum pot contacta direct Serviciul de suport al exportului (Export Helpdesk)?: 7

1.3. Cum pot afla codul tarifar al produsului pe care doresc să-l export? 9

1.4. Cum pot afla care sunt tarifele vamale şi restricţiile de import în UE faţă de produsul meu?

9

1.5. Ce reglementări sunt aplicabile faţă de siguranța alimentelor la produsul exportat?

10

1.6. Ce informații sunt solicitate faţă de produsul meu pentru cumpărător? 10

1.7. Ce fel de ambalaj și etichetare a produsului se aplică? 11

1.8. Care sunt cerinţele faţă de ambalaj la transportarea produsului? 11

1.9. Ce documente sunt necesare pentru exportul produselor agroalimentare în UE? 12

1.10. Care sunt modalitățile de livrare-recepţionare a mărfii, care trebuie specificate în contract, în conformitate cu INCOTERMS 2010?

12

1.11. Cine face oferta de export şi cine o comunică Importatorului?

 

14

II. CATEGORII DE CLIENŢI IMPLICAŢI ÎN PROCEDURILE DE EXPORT-IMPORT

 

15

2.1. Exportatorul

 

15

2.2. Importatorul

15

2.3. Organisme de Evaluare a Conformităţi (OEC) produselor agroalimentare

 

15

2.4. Autoritatea naţională de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor

15

2.5. Serviciul Vamal

 

16

2.6. Brokerii Vamali

16

2.7. Transportatorii

16

2.8. Expeditorii

16

2.9. Băncile Comerciale

 

17

2.10. Organizaţii de susţinere şi promovare a exporturilor şi Asociaţii de filiere şi profil

17

III. PROCEDURI PRE-VAMALE DE EXPORT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

18

3.1.

Ce documente trebuie să pregătesc şi care este procedura de înregistrare în calitate de exportator la Serviciul Vamal?

18

3.2.

Dacă sunt înregistrat la Serviciul Vamal în calitate de exportator, care sunt procedurile ulterioare pentru declararea mărfurilor şi prezentarea acestora pentru vămuire la export?

18

3.3.

Cum pot obţine semnătura digitală pentru operaţiuni de vămuire electronică a mărfurilor?

19

3.4

Perfectarea documentelor referitoare la marfă

 

19

3.4.1. Cine perfectează Contractul de export-import şi ce prevede?

 

19

3.4.2. Ce reprezintă Factura comercială (Commercial Invoice)?

20

3.4.3. Ce reprezintă Lista de încărcătură (Packing list)?

 

20

3.5.

Identificarea companiei de transport şi perfectarea Contractului de transport

20

3.5.1.

Cum

pot

identifica

compania

de

transport

şi

expediţie

pentru

20

transportul mărfii?

4

3.5.2.

Care sunt paşii în contractarea companiei de transport-expediţie şi ce documente trebuie să solicit pentru unitatea de transport?

21

 

3.5.3. Ce include în sine şi cum se perfectează Scrisoarea de trăsură (CMR)?

21

3.5.4. Ce reprezintă Carnetului TIR și ce facilități oferă la trecerea frontierelor?

21

3.5.5. Cine perfectează Contractul de asigurare a mărfii (CARGO) în timpul transportării?

22

3.5.6. Ce documente trebuie să fie la bordul maşinii pentru exportul în statele UE?

22

 

3.6.

Perfectarea certificatelor obligatorii şi opționale pentru mărfuri

23

 

3.6.1. Care sunt procedurile de perfectare a Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, Certificatului de transport EUR.1 şi Certificatului de origine forma A?

23

3.6.2. Ce reprezintă Certificatul de conformitate şi de unde îl pot obţine?

24

3.6.3. Care sunt procedurile de perfectare a Certificatului fitosanitar şi a Certificatului de inofensivitate la exportul produselor de origine vegetală în UE?

25

3.6.4. Care sunt procedurile de obţinere a Certificatului veterinar şi a altor documente permisive pentru exportul produselor de origine animală în UE?

27

3.6.5. Cum obţin şi pentru ce serveşte Documentul Sanitar-Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) la exportul produselor de origine animală în UE?

28

IV.

OPERAŢIUNI VAMALE DE EXPORT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

29

4.1. Ce reprezintă Declarația Vamală şi cine este Declarantul?

29

4.2. Cine întocmeşte Declarația vamală?

29

4.3. Ce fel de servicii îmi poate oferi Brokerul vamal la efectuarea operaţiunilor de vămuire?

30

4.4. Care sunt termenele şi locul unde trebuie să fie depusă declarația vamală?

30

4.5. Cum se completează declarația vamală?

30

4.6. Ce documente sunt solicitate şi care este procedura de anexare a documentelor la declarația vamală în cazul exportului electronic?

30

4.7. Cu ce se finalizează procedura de depunere şi semnare a declarației vamale electronice?

31

4.8. Cum obţin numărul de înregistrare de la SIIV ASYCUDA World?

31

4.9. Când se consideră recepționată declarația vamală de organul vamal? 31

4.10. Unde şi ce fel de mesaj de confirmare pot recepționa din partea Serviciului Vamal?

31

4.11. Cât timp am la dispoziție pentru a realiza exportul după depunerea declarației vamale de export electronic?

31

4.12. Cum aflu pe ce culoar de control a fost repartizată declarația vamală de către SIIV ASYCUDA World?

32

4.13. Cum și unde pot fi controlate mărfurile exportate în baza declarației vamale electronice?

32

4.14. Unde și când pot aplica sigiliul?

33

4.15. Cum se calculează drepturile de export pentru mărfurile şi mijloacele de transport declarate şi cum se achită taxa pentru procedurile vamale în procesul de export electronic?

33

4.16. Agentul Economic Autorizat (AEO) şi cum pot beneficia de acest serviciu?

34

5

4.16.1.

Ce este un Agent Economic Autorizat (AEO)?

34

4.16.2. Care sunt beneficiile statutului de AEO?

 

34

4.16.3. Cine poate solicita statutul de AEO şi ce tip de acte sunt eliberate acestora?

34

4.16.4. Cum se obţine statutul de AEO?

 

35

V. PROCEDURILE POST-VAMALE DUPĂ EXPORTUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

37

5.1. Care

sunt

procedurile

de

monitorizare

a

transportării

mărfii

către

37

importator?

 

5.2. Cum asigur informarea Importatorului referitor la expedierea mărfii?

 

37

5.3. În ce constă procedura de confirmare a sosirii şi transmiterii efective a mărfii Importatorului?

37

5.4. Care sunt modalităţile de plată aplicabile la operaţiunile de export în UE? 38

5.5. Cum asigur monitorizarea încasărilor pentru marfa livrată şi ce obligaţii fiscale sunt aplicabile la repatrierea de mijloace băneşti provenite din tranzacţii economice externe?

39

5.6. Cum recuperezi Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) aferentă exportului

39

5.7. Ce reprezintă Auditul Post Vămuire (APV), pe cine vizează şi de ce este necesar?

40

5.8. De ce este necesar Auditul Post Vămuire (APV)?

40

5.9. Ce documente trebuie să am pentru Auditul de Post Vămuire (APV)? 41

5.10. Cum se desfăşoară Auditul Post Vămuire (APV) şi la cine mă adresez în caz de întrebări?

41

VI. PRESTATORII DE SERVICII ÎN FACILITAREA EXPORTULUI PRODUSELOR AGROALIMENTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA PE PIEŢELE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

42

VII. SURSE BIBLIOGRAFICE ŞI MEDIATICE

43

NOTĂ: Informaţia cu privire la procedurile de export ale producţiei agroalimentare din Republica Moldova pe pieţele Uniunii Europene, reprodusă în acest ghid, este prezentată în conformitate cu situaţia şi procedurile aplicabile a lunii Decembrie 2016. Oricare alte schimbări de informaţii, documente şi proceduri, rămân de a fi verificate de potenţialii Exportatori, la paginile oficiale ale

Serviciului Vamal al Republicii Moldova (http://customs.gov.md/ro/content/mediul-de-afaceri) sau la

Serviciul

de

suport

al

exportului

al

Uniunii

Europene

(Export

Helpdesk,

sursa

web.

la

data

perfectării

documentelor

şi

iniţierii

procedurilor de export propriu zise.

Informaţiile prezentate în acest ghid sunt descrise, fie sub formă de răspunsuri la cele mai des adresate întrebări, sau fie prin descrierea paşilor succesivi de implementare a acţiunilor Exportatorului cu privire la conformarea faţă de reglementările vamale. În procesul fizic de perfectare a documentelor permisive, executarea operaţiunilor de vămuire şi devamare, pot surveni situaţii necunoscute Exportatorului şi în acest caz sugerăm contactarea Centrului de Apel al Serviciului Vamal al Republicii Moldova (CALL CENTRU): Tel: +373(22) 57-41-11 sau expedierea unui mesaj electronic la E-mail: call-center@customs.gov.md.

6

I.

ACŢIUNILE DE PÂNĂ LA INIŢIEREA EXPORTULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană este cea mai mare piață din lume, care include 28 de ţări membre, cu peste 500 milioane de consumatori şi cu Produs Intern Brut de peste 14 702,1 miliarde euro, explorarea cărei este facilă prin solicitarea ajutorului de la Serviciul de suport al exportului (Export Helpdesk, sursa web. http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm). Serviciul de suport al exportului este o sursă universală de informare pentru accesarea acestei pieţi. Serviciul de suport al exportului furnizează informații cu privire la tarifele vamale, cerințe, acorduri preferențiale și cote de import aplicabile în UE, precum și date statistice, care au un impact major asupra întreprinderilor - potenţiali exportatori din ţările care dezvoltă relaţii comerciale cu cele 28 ţări membre a UE.

dezvoltă relaţii comerciale cu cele 28 ţări membre a UE. Serviciul de suport al exportului vă

Serviciul de suport al exportului vă poate oferi informații utile practice despre Uniunea Europeană și vă poate ajuta să înțelegeți mai bine politicile, legile și activitățile UE. Pentru furnizarea de informații suplimentare puteţi adresa întrebări prin e-mail sau prin telefon, în cazul dacă nu aţi găsit răspuns la informaţiile căutate.

1.1. Ce fel de informaţii oferă Serviciul de suport al exportului în UE (Export Helpdesk)?:

informații generale despre UE în oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale UE;

informații practice pe teme de specialitate, inclusiv servicii de suport la efectuarea exporturilor în UE;

link-uri utile la diferite surse suplimentare de informații

Răspunsuri prompte la solicitarea de informaţii specifice adresate de la mediul de afaceri şi în special de la exportatori:

Cum poate produsul meu traversa frontierele UE? Prin oferirea unei liste complete a cerințelor, pe care produsul trebuie să le îndeplinească pentru a intra pe piața UE

Cât mă costă? Informaţiile cu privire la calcularea tarifului de import care se aplică produsului Dvs., la fel vă indică dacă la produsul exportat se aplică un tarif preferențial de import în UE sau taxe de intrare.

Cum pot obține un tarif preferențial? Prin oferirea de explicaţii cu privire la Acordurile comerciale preferențiale aplicabile produselor în relaţiile comerciale între UE și alte ţări, precum şi modul cum să dovediţi originea produsului Dvs.

Care sunt autoritățile din fiecare stat membru al UE cu care pot contacta? Prin oferirea contactelor corespunzătoare a autorităţilor competente din toate cele 28 de țări membre.

Cât de mult şi în ce volume este importat / exportat produsul? Oferirea asistenţei la efectuarea cercetărilor de piaţă prin furnizarea de statistici detaliate cu privire la produsul- subprodusul exportat şi a fluxurilor comerciale ale UE.

1.2. Cum pot contacta direct Serviciul de suport al exportului (Export Helpdesk)?:

prin apel fără taxă la numărul de telefon 00 800 67891011 (valabil pe teritoriul UE);

telefon pentru apeluri din alte țări 0032 2 299 9696;

suport on-line în timp real: https://europa.eu/european-union/contact_en.

7

Piaţa UE se bazează pe principiul liberei circulații a mărfurilor, care permite ca mărfurile să fie transportate și vândute oriunde în cele 28 state membre. Într-o anumită măsură, legile naționale complexe și variate ale statelor membre ale UE au fost înlocuite cu un set unic de norme europene, care au permis de a reduce costurile și inconvenienţele pentru întreprinderile, care doresc să dezvolte comerțul cu țările UE. În particular informaţiile, cu privire la tranzacţiile comerciale cu UE, procedurile necesare de urmat și documentele, care trebuie să fie completate, pot fi obţinute de exportator la contactarea paginilor-secțiuni:

Sistemul de clasificare a mărfurilor în UE, sursa de informare:

Proceduri de import în UE, sursa de informare:

Documente pentru vămuire, sursa de informare:

Uniunea vamală UE, care include cele 28 state membre, sursa de informare:

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) aplicabilă, sursa de informare:

Accizele, impozite indirecte, care sunt aplicate mărfurilor, sursa de informare:

Dar, înainte ca produsul Dvs. să ajungă pe piaţa din UE, produsul trebuie să satisfacă un şir de cerinţe ale pieţii UE, cu privire la protecţia sănătăţii umane și animale, protecția mediului înconjurător și protecția drepturilor consumatorilor. Numai după conformarea la aceste cerinţe a produsului Dvs., puteţi fără restricţii să faceţi exportul. Cerințele de bază, care sunt impuse produselor importate în UE, includ următoarele:

Cerinţe sanitare şi fitosanitare, sursa de informare:

Cerințe de protejare a mediului ambiant, sursa de informare:

Reglementări tehnice, sursa de informare:

Standardele de piață, sursa de informare:

Restricții de import, sursa de informare:

Informații tarifare obligatorii, sursa de informare:

Daca, produsul Dvs. se încadrează în cerinţele de piaţă ale UE, nu aveţi decât să începeţi acţiunile de informare personală cu privire la procedurile de export, iar apoi iniţiaţi de sine stătător, sau prin Brokerul vamal împuternicit, exportul fizic al produsului pe piaţa UE. Succese la export.

8

1.3. Cum pot afla codul tarifar al produsului pe care doresc să-l export?

Fiecare produs destinat importului în UE, trebuie să fie atribuit într-o anumită categorie corespunzătoare de mărfuri (în funcție de tipul de produs și a materialelor utilizate), prin aceasta produsului (mărfii) i se atribuie un cod de tarifare;

În conformitate cu codul tarifar se calculează mărimea corespunzătoare a taxelor tarifare aplicate şi documentele solicitate la importul în UE;

Codul tarifar, taxele și documentele necesare pentru declarația vamală sunt aceleași în toate țările UE;

Republica Moldova prin adoptarea Legii Nr. 172 din 25 iulie 2014 cu privire la aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, a conformat sistemul naţional al nomenclaturii mărfurilor la Sistemul European de clasificare, astfel codurile aplicabile în Republica Moldova sunt identice cu cele aplicate în UE.

Fiecare cod tarifar este format din 10 cifre, care includ secţiunea, capitolul şi grupul de produse. Codul tarifar poate fi identificat prin două opţiuni: (i) în conformitate cu descrierea produsului, sau (ii) prin înscrierea lui (dacă anterior a fost identificat);

Pentru a afla codul tarifar al produsului puteţi contacta pagina web a Serviciului Vamal al Republicii Moldova la domeniul Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova

la domeniul Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova ( http://customs.gov.md/ro/content/tariful - vamal

identificarea lui cu ajutorul sistemului TARIC (Sistemul european de coduri vamale, sursa

subpaginei My export:

1.4. Cum pot afla care sunt tarifele vamale şi restricţiile de import în UE faţă de produsul meu?

Implementarea Acordului de Asociere (AA) dintre RM şi UE, prevede implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundate şi Cuprinzătoare (ZLSAC), care prevede liberalizarea comerțului cu UE și armonizarea barierelor tarifare cu referire la comerțul de mărfuri;

Pentru majoritatea produselor agroalimentare ZALSAC prevede liberalizarea accesului la

piaţă prin eliminarea taxelor vamale la importul în UE, cu excepţia unor produse sensibile, la care se aplică anumite:

- restricţii cantitative pe volum de import fără taxe vamale (contingente tarifare, sau cote la exportul din RM), de exemplu anual pentru 2000 tone roşii proaspete, 20000 tone struguri de masă, 40000 tone de mere, 10000 tone de prune, 1000 tone de suc de struguri sau must şi 220 tone de usturoi;

- taxe specifice de import în UE (preţ de intrare, sau entry-price), anexele la AA prevede o listă de produse agricole din RM care sunt scutite de componentul ad valorem al taxei de import, dar în schimb vor fi supuse unei taxe specifice de import în UE (preţ de intrare).

Pentru consultarea taxelor şi restricţiilor aplicate la importul sau exportul produselor agroalimentare din Republica Moldova în UE, şi vice versa, se va consulta Tariful Vamal

web:

sau

Sistemul

european

de

coduri

vamale

TARIC,

la

sursa

9

1.5. Ce reglementări sunt aplicabile faţă de siguranța alimentelor la produsul exportat?

Pentru orice categorie și articol de produse-marfă sunt aplicabile un șir important de cerințe faţă de siguranţa și inofensivitatea produselor, care în Uniunea Europeană (UE) sunt reglementate prin Regulamentele și Directivele Comisiei Europene. Pentru identificarea și conformarea la aceste cerințe, potențialii Exportatori vor accesa sursa web a Comisiei Europene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală:

Nemijlocit la efectuarea operaţiunilor de import-export, exportatorul din Republica Moldova poate verifica cerințele faţă de siguranţa și inofensivitatea produsului prin contactarea informaţiei de la subpagina Export Helpdesk Cerinţe sanitare şi fitosanitare

ments.html, sau nemijlocit prin înscrierea codului produsului, ţării de origine şi ţării de

destinaţie

TARIC

în

Sistemul

european

de

coduri

vamale

main&languageId=en), poate fi obţinută informaţia cu privire la cerinţele specifice aplicabile

faţă de produs. Spre exemplu la exportul de tomate (codul produsului 07020000) din Republica Moldova în Austria, pe

pagină este afişată aplicabilitatea TAV la 10%, accize - nu se aplică, cerințe specifice pentru export sunt:

- controlul contaminării produsului cu substanţe nocive;

c ontrolul contaminării produsului c u substanţe nocive; - cont rolul reziduurilor de pesticide; - controlul

- controlul reziduurilor de pesticide;

- controlul inofensivităţii produsului;

- respectarea şi confirmarea trasabilităţii;

- etichetarea produselor alimentare;

- conformarea la standardele de comercializare pentru fructe și legume proaspete;

- pentru produse din producția ecologică certificarea corespunzătoare.

1.6. Ce informații sunt solicitate faţă de produsul meu pentru cumpărător?

sunt solicitate faţă de produsul meu pentru cumpărător ? Există cerințe legale europene cu privire la

Există cerințe legale europene cu privire la etichetarea şi

fi

înaintate de Cumpărător - importator. În mod obișnuit, sunt solicitate următoarele informații cu privire la produse:

marcarea

produsului,

precum

și

cerințele

care

pot

ingredientele utilizate pentru fabricarea acestui produs;

instrucțiunile de utilizare;

ţara de origine "Made in Moldova" (Fabricat în Moldova);

producătorul;

codul de bare.

Cerințele pot varia în funcție de categoria de produse, lanţul de distribuţie sau magazin și țară. Care sunt exact cerinţele generale şi în special de etichetare – marcare a produsului, acestea trebuie să fie specificate de Cumpărător, cu reflectarea expresă în Contractul de vânzare-cumpărare.

10

1.7. Ce fel de ambalaj și etichetare a produsului se aplică?

Cerinţele generale şi speciale cu privire la ambalajul şi etichetarea produsului (mărfii) se stipulează în Contractul de export-import. Pe lotul de produse la fel se stipulează de rând cu adresa şi datele de contact ale Exportatorului, adresa şi datele de contact ale Importatorului (cumpărătorului). Cerinţele generale aplicabile la ambalaj și etichetare a produsului, ar fi:

Cerinţele faţă de ambalajul produsului:

- desigul ambalajul produsului atractiv consumatorului faţă de calitatea produsului;

- tipul de ambalaj și materialul de ambalare trebuie să fie coordonat cu cumpărătorul.

Marcarea (etichetarea) produsului:

- etichetarea produselor cu amănuntul trebuie efectuată în limba țării de vânzare, în conformitate cu legislaţia privind protecţia drepturilor consumatorilor;

- etichetarea produsului în conformitate cu cerinţele de protecţie a mediului ambiant (exemplu: material biodegradabil, etc.);

- aplicarea unor etichetări pentru produsele hortilegumicole, care sunt certificate după anumite standarde de calitate specifice, de exemplu GlobalGAP (Good Agricultural

Codul cu bare a produsului GTIN (Global Trade Item Number):

- codul cu bare a produsului GTIN este folosit pentru identificarea unică în plan global a unui articol comercial, care este un tip de produs, la orice nivel de ambalare (unitate de consum, ambalaj interior, paletă), care are un preţ şi poate fi comandat sau facturat în orice punct al lanţului de distribuţie;

- codul cu bare a produsului cu origini din Republica Moldova este atribuit de Asociația Naţională de identificare Automată GS1 Moldova, care are dreptul exclusiv de a atribui folosirea prefixului "484" a Republicii Moldova;

- exportatorii, care solicită atribuirea codului pot contacta GS1 Moldova: www.gs1md.org.

1.8. Care sunt cerinţele faţă de ambalaj la transportarea produsului?

cerinţele faţă de ambalaj la transportarea produsului? • Cerinţele faţă de ambalaj la

Cerinţele

faţă

de

ambalaj

la

transportarea

produsului

necesită de a fi consultate cu:

 

-

Cumpărătorul;

 

-

Compania de transport.

 

Ce

ar

trebui

fie

luat

în

consideraţie

la

alegerea

ambalajului de transportare?

Dimensiunile

acestuia

la

încărcare-manipulare

şi

transportare:

- Care sunt dimensiunile paletelor/containerelor?

- Care sunt dimensiunile necesare pentru a pune mărfurile ambalate în container?

- Care sunt dimensiunile potrivite pentru încărcarea utilă a transportului?

Materiale folosite:

- Suficient de puternice pentru a evita deteriorarea?

- În cazul ambalajului din lemn: este nevoie de fumegarea acestora?

- Greutatea ambalajului (raportul masei totale la cea utilă)?

Informații înscrise pe ambalaj:

- Adresa de livrare, numele destinatarului şi datele de contact ale cumpărătorului;

- Categoria produsului, articol, greutatea și mărimea, numărul de unităţi, etc.;

- Semnele de avertizare, indicând normele de transportare și depozitare a mărfii.

11

1.9. Ce documente sunt necesare pentru exportul produselor agroalimentare în UE?

În relaţiile comerciale de import din ţările terţe, Serviciul Vamal unificat al UE, utilizează termenul de Agent Economic Înregistrat şi Identificat (Economic Operator Registration and Identification – EORI), număr cu o identificare unică, atribuit de către o autoritate vamală într-o țară din UE către toți operatorii economici (companii și persoane fizice) şi persoanelor implicate în activități reglementate de legislația vamală a UE. Importatorii / exportatorii stabiliți în afara UE, pentru atribuirea unui număr EORI, la prima operaţiune vamală vor depune: (i) o declarație vamală; (ii) o declarație sumară de intrare (ENS), şi (iii) o declarație sumară de ieșire (EXS). Operatorii folosesc numărul EORI în toate relaţiile de export-import cu orice autorități vamale ale UE.

De regulă documentele de bază solicitate de organele vamale ale UE la efectuarea tranzacţiilor de

import în UE sunt:

Factură comercială (Commercial Invoice);

Declarația vamală privind valoarea mărfii (Customs Value Declaration);

Documentele de transport (Freight Documents), respective CMR şi TIR carnet;

Asigurarea transportării mărfii (Freight Insurance);

Lista de împachetare a mărfii (Packing List);

Documentul Administrativ Unic DAU (Single Administrative Document -SAD).

În funcție de produs, aceste documente de bază sunt necesare pentru fiecare transport de mărfuri importate în UE (exportate dintr-o ţară terţă). În conformitate cu procedurile vamale specificate în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 9 octombrie 2013, de stabilire a Codului vamal al Uniunii Europene, de către autoritate vamală dintr- o țară UE, pot fi solicitate documente suplimentare, ca completare a Documentului Administrativ Unic DAU, care ar fi necesare pentru stabilirea originii, siguranţei, valorii, aplicării regimului preferenţiat sau aplicării accizelor de import faţă de marfa importată. Informaţii mai ample la importul mărfurilor în UE, pot fi obţinute la Serviciul de suport al exportului (Export Helpdesk, sursa web:

1.10. Care sunt modalitățile de livrare-recepţionare a mărfii, care trebuie specificate în contract, în conformitate cu INCOTERMS 2010?

INCOTERMS reprezintă reguli, care se referă la interpretarea uniformă a obligaţiilor Vânzătorului si Cumpărătorului privind derularea contractului de vânzare internaţională referitor la livrarea mărfurilor, repartiţia cheltuielilor, transferul riscurilor si formalităţile documentare privind trecerea mărfurilor de la vânzător la cumpărător. Informaţii concludente la aplicarea regulilor INCOTERMS puteţi găsi la pagina web

a Camerei Internaţionale de Comerţ:

Principiile de bază reglementate prin termenii de aplicabilitate a INCOTERMS, sunt:

prin termenii de aplicabilitate a INCOTERMS, sunt: - transferul între vânzător și cumpărător a

- transferul între vânzător și cumpărător a cheltuielilor de transport pentru livrarea de mărfuri, determinarea căror costuri și din ce moment sunt achitate de vânzător sau de cumpărător;

- momentul trecerii riscurilor de deteriorare, pierdere sau distrugere accidentală a mărfurilor de la vânzător la cumpărător;

12

- data livrării mărfii, care este definită prin momentul transferului efectiv al mărfii de către vânzător la cumpărător sau de către reprezentantul legal al acestuia, precum şi obligațiile care îi revin vânzătorului după termenul şi condițiile de livrare.

vânzătorului după termenul şi condițiile de livrare. Aparte de regulile INCOTERMS, sunt transferul de

Aparte de regulile INCOTERMS, sunt transferul de proprietate de la vânzător la cumpărător, precum și consecințele nerespectării de către părți a obligațiilor din Contractul de vânzare- cumpărare a mărfurilor, inclusiv motivele de exonerare de răspundere a părților, care sunt reglementate de legislaţia internaţională aplicabilă sau de Convenția de la Viena (Convenția ONU asupra contractelor internaționale de vânzare-cumpărare a mărfurilor din 1980). Structura termenilor utilizaţi este formată într-o succesiune de majorare a obligaţiilor vânzătorului faţă de condiţiile de bază de livrare a mărfii.

În prezent în tranzacţiile de comerţ extern sunt utilizate versiunile Incoterms 2010 şi 2015. Cu toate că aplicarea regulilor INCOTERMS este facultativă, majoritatea antreprenorilor le folosesc pe larg, deoarece permite interpretarea unitară a termenilor comerciali. Conform “Regulilor INCOTERMS – 2010” comercianţii din toată lumea au la dispoziție un număr de 11 variante de tranzacţii de comerţ extern incluse în 2 grupe (din care se alege una la încheierea contractului):

i Reguli pentru orice mod şi tip de transport, aplicabile EXW, FCA, CPT, CIP, DAP şi DDP:

1. EXW (Ex Works - Franco fabrică - locația vânzătorului). Obligații minime pentru vânzător, care pune marfa la dispoziția cumpărătorului la sediul său (fabrică sau depozit), fără a răspunde de încărcarea mărfii în mijlocul de transport al cumpărătorului. Cumpărătorul intră în posesia mărfurilor în momentul încărcării mărfurilor și suportă riscurile legate de transportarea acestora până la destinație.

2. FCA (Free Carrier - Franco transportator). Marfa, după ce a fost vândută este predată de exportator primului cărăuș, numit de cumpărător, la locul convenit. Indicat este să se stipuleze în contract obligația vânzătorului de a încărca și stivui marfa în containere în mijlocul de transport pe cheltuiala sa, rămânând în sarcina cumpărătorului cheltuielile cu transportul și de descărcare;

3. CPT (Carriage Paid To - Transport plătit până la - sau locația stabilită la destinație). Vânzătorul plătește transportul până la destinație. Cumpărătorul intră în posesie și își asumă riscurile în momentul în care mărfurile sunt transmise transportatorului. Exportatorul primește de la transportator o copie a documentului de însoțire a mărfii, fapt ce confirmă transferul de responsabilitate.

13

4.

CIP (Carriage and Insurance paid to - Transport și asigurare plătite până la – sau locația stabilită la destinație). Tranzacţie similară procedurii CPT, dar vânzătorul asigură marfa, în numele și pe contul cumpărătorului, contra riscurilor minime de avariere și pierdere.

5. DAP (Delivered at Place - Franco destinație nevămuit, înlocuiește: DAF; DES; DDU – sau locația la destinație). Vânzătorul nu plătește vama și celelalte taxe din țara cumpărătorului, dar livrează mărfurile în mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumpăratorul. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la Terminalul stabilit de ambele părţi.

6. DDP (Delivered Duty Paid - Franco destinație vămuit). Vânzătorul plătește toate taxele și riscurile, ducând marfa la destinație (maxim de obligații vânzătorului).

ii Reguli pentru transportul pe mare şi surse de apă navigabile interne, aplicabile FAS, FOB, DAT, CFR şi CIF:

7. FAS (Free Along Ship - Franco de-a lungul vasului). Regulă aplicabilă numai în cazul transporturilor maritime și fluviale, cumpărătorul angajează nava, iar vânzătorul aduce marfa în port și o plasează pe chei de-a lungul navei.

8. FOB (Free on Board - Franco la bord – sau vasul stabilit la portul de încărcare). Transferul de la vânzător la cumpărător al mărfii, cheltuielilor, formalităților și riscului se face în momentul când marfa a trecut balustrada (copastia) vasului. Vânzătorul livrează mărfurile unui anumit transportator maritim cu care cumpărătorul are încheiat un contract de transport. Din momentul livrării mărfii, cumpărătorul suportă toate riscurile. Procedurile de vămuire în țara de origine sunt ale exportatorului. Documentul de livrare este conosamentul (bill of lading).

9. DAT (Delivered at Terminal - Franco Chei, înlocuiește: DAQ – sau locația la destinație). Vânzătorul livrează şi descarcă marfa din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumpăratorul. Terminal înseamnă orice loc, cum ar fi: chei, depozit, cargo terminal, etc. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Cumpărătorul este responsabil de plățile pentru devamare și transportarea ulterioară în interiorul țării de destinație.

10. CFR (Cost and Freight - Cost și navlu - portul desemnat la destinație). Vânzătorul angajează şi plăteşte nava (transport maritim), o încarcă și o duce în portul de destinație convenit cu Cumpărătorul. Procedurile de vămuire în țara de origine sunt ale exportatorului. Descărcarea şi transportul ulterior al mării în sarcina Vânzătorului.

11. CIF (Cost, Insurance, and Freigt - Cost, asigurare și navlu). Procedură pe lângă CFR, prin care vânzătorul are obligația să procure pentru cumpărător, pe contul acestuia din urmă, un contract de asigurare împotriva riscurilor maritime de avariere sau de pierdere a mărfii în timpul transportului.

1.11. Cine face oferta de export şi cine o comunică Importatorului?

Oferta de export se face de către Exportator, atât din propria inițiativă, cât și ca răspuns la o cerere de ofertă din numele Importatorului. Oferta de export se face în formă scrisă și se comunică Importatorului prin fax, email sau prin poștă. Oferta de export adesea este însoțită de o mostră a produsului preconizat pentru export, precum și de un document ce confirmă calitatea mărfii.

14

de o mostră a produsului preconizat pentru export, precum și de un document ce confirmă calitatea

II.

CATEGORII DE CLIENŢI IMPLICAŢI ÎN PROCEDURILE DE EXPORT-IMPORT

2.1.

Exportatorul Exportatorul este o entitate juridic înregistrată sub formă de agent economic sau persoană fizică rezidenta a statului, din numele căruia este încheiat un contract de vânzare-cumpărare de export de mărfuri. În domeniul vamal, exportatorul este partea care face (sau din numele propriu sau prin broker vamal) declarația de export. Exportatorului vinde bunurile sale pentru cineva într-o altă țară, cunoscut sub numele de Importator. O condiţie obligatorie ale înregistrării exportatorului, de rând cu statutul juridic, este înregistrarea lui în calitate de Agent Economic Autorizat/Authorized Economic Operator (AEO) la Serviciul Vamal al Republicii

-economic-autorizatauthori- zed-economic-operator-aeo ) . 2.2. Importatorul Importatorul se identifică prin

2.2.

Importatorul Importatorul se identifică prin autoevaluările Exportatorului, mai concret prin: (i) relații directe și permanente cu importatorii cunoscuți din tranzacțiile anterioare; (ii) recomandat de către un alt client dintr-o tranzacție anterioară; (iii) ofertă sau contraofertă (în scris sau orală); (iv) participarea la expozițiile de specialitate în țările importatoare; (v) anunț publicitar sau companie publicitară, inclusiv prin intermediul comerţului electronic internațional şi surselor Internet. Identificarea Importatorului este o procedură complicată şi importantă, de aceea se va face cu o atenţie deosebită.

2.3. Organisme de Evaluare a Conformităţi (OEC) produselor agroalimentare

Evaluare a C onformităţi (OEC) produselor agroalimentare Organismele de E valuare a C onformităţi (OEC) sunt
Evaluare a C onformităţi (OEC) produselor agroalimentare Organismele de E valuare a C onformităţi (OEC) sunt

Organismele de Evaluare a Conformităţi (OEC) sunt entităţi juridice activitatea cărora are ca scop de a demonstra că un produs (marfă), identificat corespunzător, este conform cu un anumit document normativ de circulaţie naţională sau internațională. Centrul Naţional de Acreditare din Republicii Moldova (MOLDAC), în baza Legilor nr.186 din 24.04.2003 şi nr.235 din 01.12.2011, este instituţie publică centrală responsabilă de activităţile de acreditare şi de evaluare a Organismelor de Evaluare a Conformităţi (OEC). Pentru a identifica OEC şi Laboratoarele de încercare, verificări metrologice, analize medicale şi de etalonare, contactaţi sursa

2.4. Autoritatea naţională de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor

În relaţiile de export import al produselor agroalimentare, un rol important îl are Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) cu subdiviziunile teritoriale subordonate Direcţiilor Raionale/Municipale pentru Siguranţa Alimentelor (DRSA). ANSA este o autoritate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul reglementării şi controlului pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale. ANSA, în baza inspecţiilor şi investigațiilor de laborator efectuate de subdiviziunile teritoriale şi Laboratoarele de investigaţii, certifică şi eliberează Certificatul fitosanitar şi Certificatul de inofensivitate, pentru exportul sau importul produselor de origine vegetală, precum şi Avizul sanitar-veterinar şi Documentul Sanitar-Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) pentru produsele de origine animală. Detalii despre procedurile de import-export,

certificare şi autorizare la sursa web: www.ansa.gov.md/ro/importexport.html.

15

i a u t o r i z a r e l a s u r

2.5.

Serviciul Vamal

În conformitate cu Codul Vamal al Republicii Moldova (Codul Vamal nr. 1149 din

organele vamale constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi vamale. Autoritatea centrală de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii vamale este Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Acesta emite, în limitele competenţei, acte normative în domeniul vamal, obligatorii pentru executare de către organele vamale, autorităţile publice, persoane fizice şi juridice. Actele normative emise intră în vigoare în conformitate cu legislaţia, adică numai după publicare în Monitorul Oficial. În cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova funcţionează 3 birouri Vamale

al Republicii Moldova funcţionează 3 birouri Vamale 2.6. Brokerii Vamali Brokerul vamal – persoană

2.6. Brokerii Vamali

funcţionează 3 birouri Vamale 2.6. Brokerii Vamali Brokerul vamal – persoană juridică, înregistrată în

Brokerul vamal persoană juridică, înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, care deține autorizație pentru activitate de broker vamal, eliberată de Camera de Licențiere de Stat, și care efectuează, în numele și pentru persoane terțe, declararea mărfurilor, prezentarea lor pentru vămuire, achitarea drepturilor de import/export cuvenite, precum și alte operațiuni de mediere în domeniul vamal. Activitatea brokerilor vamali este reglementată în baza Hotărârii Guvernului RM nr. 1290 din 09.12.2005 (sursa - http://lex.justice.md/md/326613).

Un suport esenţial în asistenţa exportatorilor la prestarea serviciilor de mediere în domeniul vămuirii, precum şi servicii conexe de consultanţă în domeniul vămuirii, logisticii şi transportului internaţional o pot acorda membrii Asociaţiei Brokerilor Vamali din Republica Moldova, prin contactarea sursei web: www.vama.md.

2.7. Transportatorii

contactarea sursei web: www.vama.md . 2.7. Transportatorii În scopul deplasării efective a mărfurilor, Exportatorii

În scopul deplasării efective a mărfurilor, Exportatorii se folosesc de așa mijloace de transport: auto, feroviar, maritim și aero. Transportul feroviar şi maritim este utilizat, de regulă, pentru transportarea mărfurilor voluminoase, cum ar fi cerealele, floarea soarelui etc., la distanţe mari (ex. Prin Terminalul maritim din Portul Giurgiuleşti). Majoritatea produselor agricole din Republica Moldova sunt actualmente deplasate cu transportul auto, deoarece autovehiculele sunt cele mai mobile, accesibile şi cu costuri reduse de transport. Sursă de informare pentru potenţialii exportatori la domeniul de identificare a companiei de transport, precum şi de informare cu privire la întreprinderile şi organizaţiile de transport din Republica Moldova, care efectuează transportul auto internaţional de mărfuri şi pasageri, poate fi identificată la contactarea pagini web a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto (AITA), web: www.aita.md.

2.8. Expeditorii

Expeditorul asigură gestiunea eficientă întregului proces de deplasare a mărfii de la Exportator către Importator. Expeditorul, este definit ca o persoană juridică, care contra unui comision, se obligă să preia mărfurile încredinţate de exportator şi să realizeze toate acţiunile necesare pentru ca mărfurile să ajungă în posesia importatorului. Transportatorul asigură deplasarea efectivă a mărfii, iar Expeditorul asigură logistica acestei deplasări. În multe cazuri companiile de transport asigură inclusiv serviciile de expediţie. Exportatorul poate acorda expeditorilor, în bază de contract, următoarele servicii:

serviciile de expediţie . Exportatorul poate acorda expeditorilor, în bază de contract, următoarele servicii: 16

16

contractarea transportatorului şi achitarea cheltuielilor de transport;

asigurarea riscurilor de transport;

stabilirea rutei de parcurs a transportului şi supravegherea deplasării reale a mărfurilor;

acordarea de consultaţii şi informaţii referitoare la pregătirea mărfurilor şi transportarea efectivă a acestora. Potenţialii exportatori la identificarea companiilor de expediţie şi logistică, pot apela la Asociaţia Expeditorilor şi Brokerilor Vamali din Republica Moldova (AEM Trans, web: www.aemtrans.md), organizaţie care reprezintă interesele companiilor din domeniul transportului rutier, feroviar, aerian, serviciilor de expediţii şi brokerilor vamali.

2.9. Băncile Comerciale

expediţii şi brokerilor vamali . 2.9. Băncile Comerciale În conformitate cu legislaţia în vigoare, Exportatorul

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Exportatorul este obligat să înregistreze în contul său valutar, deschis la una din băncile comerciale din RM, contravaloarea mărfii livrate. Altfel spus, mijloacele valutare transferate din ordinul Importatorului de către banca în care acesta este deservit trebuie să ajungă în contul bancar al Exportatorului.

Exportatorul este în drept de a folosi mijloacele valutare în orice scopuri, inclusiv să le schimbe în lei moldoveneşti sau într-o altă valută; să le păstreze în cont; să le transfere în afara ţării pentru importul de mărfuri.

Pentru a afla condiţiile cele mai avantajoase oferite de băncile naţionale din Republica Moldova la modalităţi de plată la operaţiuni de export (plată în avans/ acreditiv documentar / incaso documentar/ plata la termen), potenţialii exportatori pot contacta pagina web a Asociaţiei Băncilor din Moldova (ABM, web: www.abm.md/ro/content/members), unde la fel pot fi găsite datele de contact ale Băncilor Comerciale din ţară.

2.10. Organizaţii de susţinere şi promovare a exporturilor şi Asociaţii de filiere şi profil

a exporturilor şi Asociaţii de filiere şi profil În Republica Moldova activează mai multe organizaţii care

În Republica Moldova activează mai multe organizaţii care au drept scop sau îşi aduc contribuţii la facilitarea şi creşterea exporturilor de mărfuri agroalimentare autohtone, cele mai importante ar fi: Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor din Moldova (MIEPO, web:

www.miepo.md/exportatorii), Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI, web: www.chamber.md/ro/broker-vamal), Agenţia Naţională de

a

Agricultorilor din Moldova "AGROinform" (web. www.agroinform.md), Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova (FNFM, web. www.fnfm.md), Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe Moldova-Fruct (web. www.moldovafruct.md) şi Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri de Masă (APESM, web: www.apesm.md).

Dezvoltare

Rurală

(ACSA,

web:

Federaţia

Naţionala

17

III.

PROCEDURI PRE-VAMALE LA EXPORT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (proceduri vamale de până la prezentarea în vamă a documentelor şi transportului încărcat, care

include: pregătirea actelor comerciale, de transport, obținerea diverselor autorizații, certificate, licență din partea organelor respective, pregătirea documentelor comerciale și de transport)

3.1. Ce documente trebuie să pregătesc şi care este procedura de înregistrare în calitate de exportator la Serviciul Vamal?

în calitate de export ator la Serviciul Vamal ? Procedură, care prevede înregistrarea, la Serviciul Vamal

Procedură, care prevede înregistrarea, la Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prin care potenţialul Exportator depune Cererea de înregistrare ca participant la comerţul extern

efectuării tranzacțiilor economice externe. Acest pas se face de Exportator o singură dată, la început, prin depunerea fizică la Birourile Vamale

(www.customs.gov.md/ro/content/birouri-vamale) a actelor în copii cu ştampila întreprinderii şi

originalele lor.

Setul de documente care trebuie depus fizic (pentru deschiderea mapei), odată cu completarea Cererii de înregistrare ca participant la comerţul extern, include originalul și câte o copie pentru fiecare dintre următoarele documente (în cazul depunerii fizice prezenţa Administratorului întreprinderii (cu buletinul) este obligatorie):

3.1.1 Copia certificatului de înregistrare copii/original;

Înregistrarea întreprinderii se efectuează de către Camera Înregistrării de Stat (CÎS) (www.cis.gov.md)

3.1.2 Copia certificatului de atribuire a codului statistic (CUIIO-OCPO), în 3 exemplare;

3.1.3 Certificat cod plătitor de TVA;

3.1.4 Certificat (în original) de atribuire a conturilor bancare (în lei şi în valută străină);

3.1.5 Adeverinţa mostrelor ştampilelor;

3.1.6 Decizia de fondare sau contract de constituire;

3.1.7 Ordine de numire în funcţie a Directorului (Extras de la CÎS), în 3 exemplare;

3.1.8 Ordin de numire în funcţie a Contabilului şef;

3.1.9 Copia Buletinului de identitate a Directorului şi Contabilului şef;

3.1.10 Mostrele semnăturilor (original de pe cartela bancară sau pe blancul întreprinderii);

3.1.11 Statutul întreprinderii;

3.1.12 Certificat privind lipsa sau existenta restanţelor faţă de bugetul public naţional;

3.1.13 Contract de arendă sau act de proprietate (adresa juridica, oficiu / depozit);

3.1.14 Ştampila şi Mapă cu şine.

3.2. Dacă sunt înregistrat la Serviciul Vamal în calitate de exportator, care sunt procedurile ulterioare pentru declararea mărfurilor şi prezentarea acestora pentru vămuire la export?

În conformitate cu HG nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a

destinaţiilor

şi

prezentarea lor pentru vămuire se efectuează de către declaranţi sau reprezentanţii acestora, prin depunerea unei declaraţii vamale în detaliu, în formă electronică, la încheierea procedurii de tranzit sau în termen de 20 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.

Declaranţii vamali sânt obligaţi să depună câte o declaraţie vamală pentru fiecare document de transport. Declaraţia vamală se depune la organele vamale fiind însoţită de acte care confirmă datele înscrise în declaraţie, dar minimum de următoarele acte obligatorii: a) factura (Invoice); b) documentele de transport, şi c) actele permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă (dacă pentru mărfurile declarate legislația prevede prezentarea unor licențe sau autorizații).

Moldova

vamale

prevăzute

de

Codul

vamal

al

Republicii

declararea

mărfurilor

18

3.3. Cum pot obţine semnătura digitală pentru operaţiuni de vămuire electronică a mărfurilor?

În

conformitate

cu

prevederile

Hotărârii

Guvernului

nr.

904

din

noiembrie

2013

cu

privire

la

13
13

procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, agenții economici și/sau brokerii vamali împuterniciţi din numele Exportatorului la efectuarea tranzacţiilor de import-export trebuie să dispună de o semnătura digitală, pentru a completa și depune o declaraţie vamală electronică.

Exportatorul (Declarantul), după înregistrarea sa la Serviciul Vamal ca participant la comerţul extern, din numele propriu sau Brokerul vamal împuternicit, pot obține semnătura digitală necesară procedurii de declarare electronică, prin depunerea unei Cereri de obţinere a semnăturii digitale însoțită de un set de acte în adresa Centrului de Telecomunicații Speciale

Semnătura digitală este valabilă timp de un an, iar costul ei este de 390 lei.

În caz dacă Exportatorul și/sau brokerul vamal împuternicit, dispun deja de semnătura digitală emisă de Centrul de Telecomunicaţii Speciale (www.cts.md/ro/tags/semnatura-digitala, tel: 022 820939 sau 022 820969, e-mail: pki@cts.md), pentru a o utiliza în Sistemul Informațional Vamal ASYCUDA WORLD este necesar doar autentificarea la Î.S. Vamservinform (www.vsi.md, tel: 022 312341, e-mail: de@vsi.md).

3.4. Perfectarea documentelor referitoare la marfă (Contractul de export-import; Factura comercială şi Lista de încărcătură (Packing list)

comercială şi Lista de încărcătură (Packing list) 3.4.1. C ine perfectează Contractul de export-import şi

3.4.1. Cine perfectează Contractul de export-import şi ce prevede?

Contractul internaţional de export-import se pregăteşte de Importator (cumpărător) în original (sau prin consultarea ambelor părţi Importator şi Exportator), autentificat cu ştampilele şi semnăturile persoanelor responsabile ale Exportatorului (vânzător) şi Importatorului (cumpărător), precum un original şi o copie al acestui contract pentru prezentare în vamă internă. Contractul de export import se întocmeşte într-o limbă agreată de ambele părți contractuale (cel mai des engleza) şi trebuie să includă obligator următoarele: (i) data încheierii şi termenul de acţiune; (ii) numele, adresele, rechizitele fiscale şi bancare ale Vânzătorului şi Cumpărătorului; (iii) specificarea clară a bunurilor şi cantităţilor vândute (mărfii); (iv) preţul contractului şi condițiile de plată; (v) ambalajul, termenii şi condiţiile de livrare; (vi) obligațiile părţilor; (vii) penalități, clauze contractuale și condiții de soluționare a disputelor; (viii) anexe, dacă este cazul, şi (ix) semnăturile şi ştampilele părţilor.

Se recomandă obligator consultarea Contractului de export-import cu un jurist în dreptul comercial internaţional, pentru a evita posibile lacune, tratări duale ale termenilor, clauzelor contractuale și probleme ulterioare în cadrul lanţului fizic de livrare şi încasare a plăţilor.

19

3.4.2. Ce reprezintă Factura comercială (Commercial Invoice)?

Factura comercială este documentul de evidenţă primară, aferent Contractului de export-import, prin care se confirmă transmiterea mărfii (condiţii, termene, volume, plăţi, etc.) de la un rezident (Exportator) către un nerezident (Importator). Documentul nominalizat se emite din numele Exportatorului pe numele Importatorului pentru fiecare unitate de transport în parte, în 4–6 exemplare originale. În factura comercială se înscrie obligator: (i) denumirea şi adresa Exportatorului şi Importatorului; (ii) numărul şi data emiterii facturii; (iii) numărul şi data semnării contractului de export-import; (iv) denumirea şi specificarea detaliată a mărfurilor exportate; (v) numărul de ambalaje (lăzi, cutii, colete, palete etc.) sau indicarea livrării „în vrac”; (vi) greutatea bruto şi neto al încărcăturii cu indicarea unităţii de măsură (kg, tone); (vii) preţul unitar al mărfii livrate, în valută Euro sau USD; (viii) valoarea totală a lotului de marfă livrat; (ix) condiţii de plată (metode şi termeni de plată); (x) condiţiile de livrare şi cu ce transport se face livrarea; (xi) numărul documentului de transport; (xii) ţara de origine a mărfurilor livrate.

3.4.3. Ce reprezintă Lista de încărcătură (Packing list)?

Lista de încărcătură este un document comercial care însoțește Factura comercială şi documentele de transport, cu o specificaţie mai detaliată a conținutului unei încărcăturii concrete. Lista de încărcătură furnizează informații detaliate cu privire la mărfurile importate și ambalajul fiecărui lot de marfă (greutate, dimensiune, necesitatea de tratament special, etc.), fiind document necesar pentru procedurile de vămuire şi de inventariere pentru livrarea mărfii.

Se perfectează de regulă în limba engleză şi conţine cel puțin următoarele date (în formă liberă): (i) informații privind exportatorul, importatorul și compania de transport; (ii) data perfectării; (iii) numărul de cont pentru transportul de marfă; (iv) tipul de ambalaj (cutie din lemn, cutie de carton, sac etc.); (v) numărul de colete; (vi) conținutul fiecărui colet (descrierea produsului și numărului de unități în colet); (vii) marcarea de transport (numele destinatarului sau destinația, numărul de spații de încărcare), şi (viii) greutatea netă, brută și dimensiunea coletelor.

3.5. Identificarea companiei de transport şi perfectarea Contractului de transport

de transport şi perfectarea Contractului de transport 3.5.1. Cum pot identifi ca compania de transport şi

3.5.1. Cum pot identifica compania de transport şi expediţie pentru transportul mărfii?

Identificarea companiei de transport şi perfectarea Contractului de transport sunt nişte operațiuni ce se referă la identificarea propriei modalități de livrare convenite, de regulă cu Importatorul. În cazul când livrarea este în sarcina Exportatorului, acesta urmează să găsească un transportator direct sau prin intermediul unei companii de expediție și să convină asupra detaliilor de transport în baza unui contract de transport bazat pe reguli generale.

20

Potenţialii exportatori la identificarea companiilor de transport şi expediţie, pot apela la Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA, web: www.aita.md.) şi Asociaţia Expeditorilor şi Brokerilor Vamali din Republica Moldova (AEM Trans, web: www.aemtrans.md), organizaţii care reprezintă interesele companiilor din domeniul transportului, serviciilor de expediţii şi logistică.

3.5.2. Care sunt paşii în contractarea companiei de transport-expediţie şi ce documente trebuie să solicit pentru unitatea de transport?

Pregătirea documentelor privind transportul, de regulă, se face de întreprinderea de transport (sau de expeditor). Însă în practică, în special la transportul auto, documentele necesare prezentate de transportator sunt controlate şi completate de Exportator în prezenţa reprezentantului transportatorului (şoferului). Documentele solicitate pentru unitatea de transport sunt: (i) Scrisoarea de trăsură CMR; (ii) carnetul TIR; (iii) conosament FIATA (în cazul transportului multimodal sau combinat); (iv) actele de înregistrare şi de stare tehnică a unităţii de transport în conformitate cu legislaţia internaţională, şi (v) documentele şi actele şoferului. Procedurile succesive la contractarea companiei de transport-expediţie ar fi:

3.5.3. Ce include în sine şi cum se perfectează Scrisoarea de trăsură (CMR)?

şi cum se perfectează Scrisoarea de trăsură (CMR) ? Scrisoarea de trăsură – CMR este prevăzută

Scrisoarea de trăsură CMR este prevăzută de Convenţia cu privirea la contractul transport al încărcăturilor pe calea auto (Geneva, 12.05.1956) şi prezintă dovezi (i) privind încheierea contractului de transport în traficul rutier internaţional de mărfuri şi (ii) de primire a mărfii de către transportator. Scrisoarea de trăsură este completată în baza facturii comerciale externe emisă de către Exportator. Scrisoarea de trăsură internaţională (CMR) este perfectată în patru exemplare originale, autentificate prin semnături şi/sau ştampile de către expeditor şi transportator. Cele patru exemplare de CMR au următoarea destinaţie:

(i)

primul exemplar (roșu) pentru uzul expeditorului;

(ii)

al doilea exemplar (albastru) – pentru destinatar, însoţește marfa pe toată perioada transportului;

(iii)

al treilea exemplar (verde) pentru uzul transportatorului;

(iv)

al patrulea exemplar (negru) rezervat demersurilor administrative.

Pentru a evita apariţia unor probleme la transportarea şi distribuirea mărfii este preferabil ca scrisoarea de trăsură să fie întocmită pentru fiecare unitate de transport (marfa este încărcată în mai multe unităţi de transport) şi pentru fiecare fel de marfă sau lot de marfă (sunt încărcate mai multe loturi de marfă). Numărul de Scrisori de trăsură (CMR), cu stampilă umedă aplicată, va fi egal cu numărul de treceri de frontiere pe care la va traversa unitatea de transport.

3.5.4. Ce reprezintă Carnetului TIR și ce facilități oferă la trecerea frontierelor?

Carnetul TIR (prevăzut de Convenţia cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea carnetului TIR (Geneva, 14.11.1975) este document cu valoare care garantează plata taxelor vamale a mărfurilor transportare în regim TIR până la suma de 50 mii USD. Utilizarea carnetului TIR permite facilitarea trecerii frontierelor de stat ale Exportatorului şi Importatorului, iar după caz şi al trecerii pe teritoriul statelor tranzitate. Pentru transportul auto ce deţine carnet TIR plata taxelor vamale şi controlul riguros al mărfii se face la vămuirea în oficiul vamal intern şi nu la vama de frontieră a ţării Importatorului, micşorând, astfel, cheltuielile financiare şi de timp necesare pentru intrarea pe teritoriul ţării Importatorului.

astfel, cheltuielile financiare şi de timp neces are pentru intrarea pe t eritoriul ţării Importatorului. 21

21

3.5.5. Cine perfectează Contractul de asigurare a mărfii (CARGO) în timpul transportării?

Contractul de asigurare a mărfii (Contract de asigurare CARGO) - este un contract prin care asigurătorul este eliberat de răspundere în caz de avariere sau deteriorare a mărfii, ca urmare a riscurilor descrise în polița de asigurare. Asigurarea este extrem de importantă pentru transportul de mărfuri, deoarece acestea sunt supuse unui risc de obicei asociate cu mișcarea, depozitarea, încărcarea și transportul, precum și alte forţe majore care survin în timpul transportării.

În cazul în care Exportatorul este responsabil de livrarea mărfurilor la destinație se recomandă perfectarea unui Contract de asigurare CARGO pentru cazurile de daună, furt sau distrugere a mării. Contractul de asigurare internaţională CARGO este o varietate a contractului internaţional de asigurare care are ca obiect mărfurile- încărcături aflate în transport şi în trafic internaţional.

Contractul de asigurare CARGO poate fi încheiat atât pentru o transportare unică concretă, cât şi pentru traficul de încărcături pe parcursul unei anumite perioade de timp în loturi, pentru următoarele riscuri: (i) cu răspundere pentru toate riscurile şi (ii) cu răspundere pentru avaria particulară. Asigurarea se încheie pentru valoarea încărcăturii, inclusiv pentru tipul transportului (auto, feroviar, maritim), care de obicei nu depăşeşte 10% din valoarea bunului asigurat. Durata contractului CARGO este de la „magazie la magazie”, adică de la momentul în care încărcătura părăseşte depozitul exportatorului sau expeditorului şi până la intrarea acesteia în depozitul destinatarului – cumpărătorului sau în alt loc indicat în contractul de transport.

La încheierea Contractului de asigurare CARGO, se va verifica licenţa companiei de asigurări la perfectarea acestui gen de activitate economică. La moment pe piaţa asigurărilor cu perfectarea Contractelor de asigurare CARGO, operează companiile: ASITO, DONARIS-Group, GRAWE CARAT, KLASSIKA Asigurări, MOLDASIG, MOLDCARGO şi VICTORIA Asigurări.

Asigurări, MOLDASIG, MOLDCARGO şi VICTORIA Asigurări. 3.5.6. Ce documente trebuie să fie la bordul maşinii

3.5.6. Ce documente trebuie să fie la bordul maşinii pentru exportul în statele UE?

Tipurile de acte pe care şoferul trebuie să le aibă asupra sa la exportul de produse agroalimentare în UE, cu transportul asigurat de vehicule înmatriculate în Republica Moldova, pentru transportul de mărfuri sunt următoarele:

Pentru şofer:

paşaport internaţional, act de identitate;

permis de conducere internaţional, corespunzător categoriei vehiculului;

Pentru vehicul:

tor categoriei vehiculului ;  Pentru vehicul: • certificatul de înmatriculare a vehiculului, însoţit

certificatul de înmatriculare a vehiculului, însoţit de talonul de inspecţie tehnică;

asigurare Carte verde, efectuată de o societate de asigurări;

copia conformă a licenței de transport;

I.T.P.I. (Certificat Internaţional de Inspecţie Tehnică);

diagrama tahograf pentru autovehiculele de marfă cu sarcina utilă mai mare de 3,5 tone;

22

Pentru marfă:

documente de însoţire a mărfii (Contractul, Invoice, facturi, avize etc.);

CMR - scrisoare de transport internaţional;

carnet TIR (dacă circulă sub convenţia TIR);

Pentru transportul de mărfuri perisabile sau de animale vii:

autorizaţie sanitar-veterinară pentru vehicul;

certificat sanitar-veterinar de transport pentru marfă, inclusiv Certificatele fitosanitar / sau veterinar , Certificatul de inofensivitate şi Document Sanitar - Veterinar Comun de Intrare, DSVCI pentru produs (marfă) obţinut de la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

3.6. Perfectarea certificatelor obligatorii şi opționale pentru mărfuri

Procedura în cauză include pregătirea şi prezentarea mostrelor, precum şi a documentelor necesare pentru obţinerea următoarelor certificate:

(i)

Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1,

(ii)

Certificatul de transport EUR.1,

(iii)

Certificatul de origine forma A,

(iv)

Certificatul de conformitate,

(v)

Certificatul fitosanitar şi Certificatul de inofensivitate pentru produse vegetale;

(vi)

Certificatul sanitar-veterinar, Avizul sanitar-veterinar de export, Autorizația sanitar- veterinară pentru mijloacele de transport şi Documentul Sanitar-Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) pentru produse de origine animală;

(vii)

alte certificate solicitate pe anumite piețe.

3.6.1. Care sunt procedurile de perfectare a Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, Certificatului de transport EUR.1 şi Certificatului de origine forma A?

Pentru exportul produselor agroalimentare originare din Republica Moldova în Uniunea Europeană, cu condiţia transportării lor directe în statele UE, Serviciul Vamal al Republicii

Moldova, eliberează prin solicitare On Line ( https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=9f03daf1-

c6e1-49b2-b17a-75cddb9d7c3a) certificate de origine preferenţiale la exportul mărfurilor după cum urmează:

preferenţiale la exportul mărfurilor după cum urmează: Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 care

Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 care confirmă originea mărfurilor exportate în statele Uniunii Europene în cadrul Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP), acordate Republicii Moldova conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21.01.2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. Procedura de eliberare a certificatului este stabilită în Ordinul Serviciului Vamal nr. 50

23

Certificatul de transport EUR.1 care confirmă ţara de origine a mărfurilor la exportul lor în statele membre la regimul de comerţ liber instituit în baza Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA). Procedura de emitere a certificatelor este stabilită în Ordinul Serviciului Vamal nr. 244

Certificatul de origine Forma A - act justificativ care confirmă univoc țara de origine a mărfurilor exportate în statele care nu sânt membre ale Uniunii Europene, dar ţări membre ale Pactului de stabilitate pentru Europa de SudEst (CEFTA) şi în alte state, care acordă Republicii Moldova un Sistem Generalizat de Preferințe (GSP) la export. Certificatul de origine a mărfurilor Forma A reprezintă un set alcătuit din trei formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de origine a mărfurilor Forma A şi două copii ale acestuia. Procedura de eliberare a certificatului este stabilită în Ordinul Serviciului Vamal nr. 50

Eliberarea către exportator a formularelor Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, Certificatul de transport EUR.1 şi a Certificatului de origine forma A în alb, pentru întocmire, se efectuează contra plată, cuantumul taxei pentru eliberarea fiecărui certificat constituie 6 euro.

Temei pentru autentificarea Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, Certificatul de transport EUR.1 şi a Certificatului de origine forma A şi eliberarea acestuia, serveşte Cererea– declaraţie completată On Line de exportator sau de reprezentantul său legal.

Pentru certificarea originii mărfurilor se prezintă documente suplimentare, cum ar fi Actul de expertiză a mărfii, ce confirmă originea mărfii, materiei prime, semifabricatelor, materialelor şi/sau componentelor. Actul de expertiză a mărfii este eliberat de Direcţia cercetarea şi expertiza mărfurilor (Laboratorul vamal, tel. 022 784 095 sau 022 784 099, e-mail: dcem@customs.gov.md,

web.

al Serviciului Vamal. Costul Certificatului de origine forma A este de 6 euro.

Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova (CCI - Departamentul Servicii de Expertiză, Certificare şi Suport Afaceri, tel. 022 238 432 sau 022 238 819, e-mail: expertiza@chamber.md,

web:

%C5%9Fi-evaluare), eliberează Certificate de origine nepreferenţiale (de forma generală "C"), care sunt eliberate la solicitare. Costul Certificatului de origine forma C eliberat de CCI este de 6 euro.

IMPORTANT!

1 Organul vamal poate dispune efectuarea expertizei, iar colaboratorul vamal împuternicit este în drept să aibă acces la întreprinderea Exportatorului şi documentaţia acestuia.

2 Răspunderea pentru veridicitatea documentelor şi datelor indicate în ele, prezentate organului vamal, o poartă exportatorul.

3 Autentificarea şi eliberarea Certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi a Certificatului de origine forma A se efectuează în termen o zi lucrătoare, de la depunerea cererii– declaraţie.

3.6.2. Ce reprezintă Certificatul de conformitate şi de unde îl pot obţine?

Certificatul de conformitate, se eliberează de un Organism de Evaluare a Conformităţii (OEC) şi reprezintă un document care atestă că produsul propus către export a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, corespunde standardelor sau

reglementărilor tehnice, normelor de exploatare inofensivă a obiectelor şi este conform

cerinţelor specificate aplicabile (SM, ISO, etc.). Procesul de certificare şi evaluare a conformităţi prevede evaluarea periodică a conformităţii, efectuată după anumite perioade de timp, prin observare şi raţionament, însoţite de măsurare, încercare sau comparare, după caz. Certificatul de

24

conformitate se eliberează pentru produsele care sunt fabricate de acelaşi producător în aceleaşi condiţii şi care sunt evaluate la aceleaşi cerinţe aplicabile.

şi care sunt evaluate la aceleaşi cerinţe aplicabile. Centrul Naţional de Acreditare din Republicii Moldova

Centrul Naţional de Acreditare din Republicii Moldova (MOLDAC), în baza Legilor nr.186 din 24.04.2003 şi nr.235 din 01.12.2011, este instituţia publică centrală responsabilă de activităţile de acreditare şi de evaluare a Organismelor de Evaluare a Conformităţii (OEC). Organismul de

Evaluare a Conformităţii sau Organismul de Certificare propriu - zis a produsului exportat, urmează să fie acceptat de către ţara importatoare.

Registrul organismelor de evaluare a conformităţii acreditate este ţinut de către MOLDAC

Pentru a identifica OEC şi Laboratoarele de încercare, verificări metrologice, analize medicale şi de

etalonare, contactaţi sursa

web:

3.6.3. Care sunt procedurile de perfectare a Certificatului fitosanitar şi a Certificatului de inofensivitate la exportul produselor de origine vegetală în UE?

Certificatul fitosanitar se eliberează pentru produsele vegetale de către subdiviziunile teritoriale ale organului de control fitosanitar Agenția Naţională de Siguranță a Alimentelor (ANSA)

(www.ansa.gov.md/ro/autorizari-si-certificate.html), iar supravegherea sanitară a mărfurilor supuse

controlului sanitar de stat aflate în regim de import, tranzit sau export se efectuează la posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale.

sanitar- veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale. Eliberarea Certificatului fitosanitar este reglementat de

Eliberarea Certificatului fitosanitar este reglementat de Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la

protecția plantelor și carantina fitosanitară, (http://lex.justice.md/md/336925), iar procedurile de obţinere şi eliberare sunt în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 970 din 17.11.2014 cu

pentru

fitosanitar

eliberarea

privire

export/reexport

la

aprobarea

Regulamentului

privind

crearea

şi

funcţionarea

pentru

ghişeului

unic

certificatului

Potenţialii exportatorii de produse de origine animal în UE, depun o Declaraţie pe propria răspundere şi o Cerere după modelul stabilit la Ghișeul unic din raza de depozitare a încărcăturilor destinate exportului (în cadrul celei mai apropiate DRSA), în bază cărui i se întocmeşte un dosar tehnic unic, care conţine documentele solicitate conform Regulamentului şi

25

actele permisive emise pe parcursul activităţii solicitantului respectiv. La cerere sânt anexate copiile actelor necesare, conform normelor legale şi conform Regulamentului.

Cererea poate fi depusă: (i) personal (sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit al său); (ii) prin scrisoare recomandată; (iii) prin poșta electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) sau (iv) prin sistemele informaţionale specializate de comunicare şi schimb de date în format electronic. În cazul în care cererea se depune prin poşta electronică, copiile documentelor se anexează în format scanat electronic.

Procedurile fitosanitare la frontieră la importul şi tranzitul plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară sunt descrise pe pagina ANSA

IMPORTANT!

1 Pentru obţinerea certificatului fitosanitar, exportatorul prezintă, cu cel puţin 24 de ore înainte de expediere, subdiviziunii organului de control fitosanitar (cea mai apropiată Direcţie Raională/Municipală pentru Siguranța Alimentelor (DRSA) setul de documente solicitat pentru perfectarea actului permisiv;

2 Certificatul fitosanitar se eliberează în termen de până la 5 zile de la data depunerii cererii;

3 Termenul de valabilitate a certificatului fitosanitar este de 14 zile din data eliberării;

4 Certificatul fitosanitar nu poate fi întocmit cu mai mult de 14 zile înainte de data la care plantele şi produsele vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară părăsesc RM;

5 Certificatul fitosanitar se întocmeşte în limba de stat şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, după caz, în limba oficială a statului de destinaţie şi se completează, cu excepţia ştampilei şi a semnăturii, fie în întregime cu majuscule, sau dactilografiat. 6 În caz de necesitate (de exemplu, depistarea unui vătămător) produsele destinate exportului vor fi supuse procedurii de dezinfectare în întreprinderi specializate. Costul serviciilor de dezinfectare depinde de numărul de proceduri necesare pentru a decontamina produsul şi sunt suportate, de regulă, de către exportator.

Certificatul de inofensivitate este actul ce se eliberează, la solicitare, în baza rezultatelor încercărilor de laborator şi în baza certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, care confirmă corespunderea produsului cerințelor de inofensivitate prin respectarea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide și a conținutului de nitrați în producția alimentară de origine vegetală

Documentul este emis de ANSA prin intermediul reprezentanţelor sale teritoriale, Direcţiilor Raionale/Municipale pentru Siguranţa Alimentelor. Activitatea este reglementată de Legea Nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, şi prin completarea ulterioară în baza Legii nr. 181 din 22.07.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător şi Ordinul nr. 62 din 10.03.2014 al Directorului General ANSA (Procedura de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru material primă agricolă şi produsele agroalimentare de import).

eliberare a certificatului de inofensivitate pentru material primă agricolă şi produsele agroalimentare de import) . 26

26

3.6.4. Care sunt procedurile de perfectare a Certificatului veterinar şi a altor documente permisive pentru exportul produselor de origine animală în UE?

În conformitate cu Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi Hotărârea Guvernului nr. 654 din 18.09.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine

Agenția

Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), cu subdiviziunile teritoriale Direcţiile Raionale/Municipale pentru Siguranța Alimentelor (DRSA) şi Instituţia Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară (IP CRDV), sunt organele de stat, care asigură implementarea procedurii de eliberare a actelor permisive de export:

animală

1)

Certificatul de conformitate pentru lotul de produse de origine animală;

2)

Avizul sanitar-veterinar de export;

3)

Certificatul sanitar-veterinar;

4)

Autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport.

sanitar - veterinară pentru mijloacele de transport. Potenţialii export ator i de produse de origine animală

Potenţialii exportatori de produse de origine animală în UE, depun o Cerere după modelul stabilit la Ghișeul unic din raza de depozitare a încărcăturilor destinate exportului (în cadrul celei mai apropiate DRSA. Cererea poate fi depusă: (i) personal (sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit al său); (ii) prin scrisoare recomandată; (iii) prin poșta electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) sau (iv) prin poșta electronică (sub formă de document semnat olograf scanat în format PDF).

Procedurile la frontieră pe domeniul sanitar-veterinar la importul, tranzitul şi exportul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat sunt descrise pe pagina ANSA

IMPORTANT!

1 Termenul-limită în care Certificatul sanitar-veterinar urmează a fi transmis solicitantului nu poate depăși 10 zile lucrătoare calculate din ziua recepționării cererii;

2 Solicitantul achită taxa fixă sau taxa calculată în funcție de componentele cantitative la contul bancar indicat pe pagina web a ANSA-ei;

3 Pentru loturile separate de produse de origine animală dintr-o cantitate omogenă de asemenea produse, Certificatul sanitar-veterinar se eliberează în procedură simplificată, care ca termen nu va depăși durata de 5 zile lucrătoare;

4 Certificatul veterinar se întocmeşte în limba de stat şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, după caz, în limba oficială a statului de destinaţie şi se completează, cu excepţia ştampilei şi a semnăturii, fie în întregime cu majuscule, fie în întregime dactilografiat.

27

3.6.5. Cum obţin şi pentru ce serveşte Documentul Sanitar-Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) la exportul produselor de origine animală în UE?

Pentru a preveni introducerea pe teritoriul Uniunii Europene a transporturilor care nu corespund cerinţelor sanitare veterinare comunitare, asigurarea trasabilităţii acestor transporturi, precum şi asigurarea calităţii în activitatea de inspecţie la Posturile de Inspecţie la Frontieră (PIF) pentru importul în / tranzitul prin statele membre ale UE, conform Deciziei Comisiei 2009/821/CE, se solicită suplimentar la exportul în UE a produselor de origine animală - Documentul Sanitar- Veterinar Comun de Intrare (DSVCI). Baza normativă de reglementare, cu referire la DSVCI, este Regulamentul (CE) NR.136/2004 din 22.05.2004, de stabilire a procedurilor controalelor sanitar- veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunității la importul produselor provenind din

şi Hotărârea Guvernului nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-

) . Documentul San itar- Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) -

Documentul Sanitar-Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) - reprezintă documentul ce însoţeşte transportul până la destinația finală şi care este compus din Partea I completată de persoana responsabilă de încărcătură, şi Partea a II-a completată de autoritatea veterinară responsabilă care realizează controlul documentar, de identitate şi fizic (după caz), la postul de inspecţie la frontieră.

IMPORTANT!

1. Înainte de sosirea fizică a lotului pe teritoriul UE, persoana responsabilă de încărcătură notifică sosirea produselor la personalul de inspecţie de la Postul de Inspecţie la Frontieră UE, la care trebuie prezentate produsele, printr-un DSVCI eliberat de ANSA;

2. Informaţia din partea I a DSVCI se transmite, printr-o notificare prealabilă, în sistemul electronic a datelor a autorităţii sanitar-veterinare ale statului membru vizat de transport;

3. DSVCI se completează pentru fiecare transport prezentat la un punct de control la frontieră, fie că este vorba de un lot prezentat ca lot conform cu cerinţele UE şi destinat punerii în liberă circulaţie, de un lot destinat transportului sub supraveghere sau de un lot care nu este conform cu cerinţele UE şi destinat unei transbordări, unui tranzit, sau unei plasări în zone libere, în antrepozite libere sau în antrepozite vamale;

4. Transportul sub supraveghere face trimitere la loturile acceptate în condițiile prevăzute la articolul 8 din Directiva 97/78/CE, dar care rămân sub supraveghere veterinară până la o destinaţie finală determinată, de obicei în vederea unui tratament suplimentar;

5. Informaţiile cuprinse în Partea I a DSVCI trebuie să corespundă cu informaţiile din alte documente oficiale relevante ce însoţesc transportul. Partea I completată de către responsabilul de încărcătură, va fi notificată de PIF înaintea sosirii fizice a transportului;

6. Originalul Documentului Veterinar Comun de Intrare trebuie sa cuprindă părţile I şi II, completate în întregime şi semnate (Partea I de către responsabilul de încărcătură, iar Partea a II-a de medicul veterinar oficial din PIF).

28

IV. OPERAŢIUNI VAMALE DE EXPORT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (procedurile vamale încep odată cu prezentarea în organul vamal a documentelor, mărfii şi transportului (procedeul de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport în regimul vamal de export) şi se vor finisa cu punerea în circulaţie a mărfii încărcate în transport şi vămuite). Prin Hotărârea Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 (http://lex.justice.md/md/350292/) a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export. Acest serviciu elimină necesitatea Exportatorului de a prezenta careva acte pe suport de hârtie sau de a se deplasa la un birou vamal. Exportatorul (Declarantul) din numele propriu sau Brokerul vamal împuternicit pot completa declarația vamală direct din oficiu, la care se anexează documentele scanate, cu aplicarea semnăturii digitale şi expedierea electronică a documentelor. Detalii cu privire la procesul de declarare electronică a mărfurilor la export pot fi consultate la

4.1. Ce reprezintă Declarația Vamală şi cine este Declarantul?

În conformitate cu Articolul 1, al Codului Vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20.07.2000:

Declaraţie vamală este actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală.

Declarantul este persoana care întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar.

vamală de către brokerul vamal sau intermediar. Cerinţele tehnice specifice întocmirii declaraţiei vamale

Cerinţele tehnice specifice întocmirii declaraţiei vamale sunt specificate în Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (http://lex.justice.md/md/333376/).

Iniţial întocmirii declaraţiei vamale, Exportatorul (Declarantul) din numele propriu sau Brokerul vamal împuternicit, asigură înregistrarea entităţii economice participantă la comerţul extern în Sistemul Informaţional Integrat Vamal ASYCUDA World (SIIV ASYCUDA World) la biroul vamal din raza sediului companiei.

4.2. Cine întocmeşte Declarația vamală?

Efectuarea operaţiunilor de vămuire şi întocmirea declarației vamale poate fi asigurată şi completată de către exportator de sine stătător, sau prin intermediul brokerului vamal

licențiat. Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru persoane terţe (Exportatori), orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal. Brokerul vamal activează în baza Autorizaţiei de broker vamal, eliberată de Serviciul Vamal.

29

Exportatorul (Declarantul) din numele propriu sau Brokerul vamal împuternicit, trebuie să dețină semnătura digitală pentru autentificarea procedurilor şi documentelor la declararea electronică a mărfurilor. Procedura obţinerii semnăturii electronice este descrisă în pct. 3.3 a ghidului.

4.3. Ce fel de servicii îmi poate oferi Brokerul vamal la efectuarea operaţiunilor de vămuire?

Exportatorul beneficiază de următoarele servicii prestate de brokerul vamal, prin contractul de prestării servicii încheiat: (i) declararea mărfurilor şi a mijloacelor de transport; (ii) depozitarea provizorie a mărfurilor şi unităţilor de transport; (iii) asistenţă la vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, (iv) asistenţă la determinarea corectă a valorii în vamă a mărfurilor declarate, şi (v) respectarea procedurilor de vămuire a mărfurilor declarate.

4.4. Care sunt termenele şi locul unde trebuie să fie depusă declarația vamală?

Programul de depunere a declarației vamale electronice nu este limitat în timp şi poate fi depus în 24/24 ore, din oficiul Exportatorului din numele propriu sau a Brokerului vamal împuternicit.

Exportatorul poate alege postul vamal pentru declararea exportului, inclusiv să depună declarația vamală direct la punctul de trecere a frontierei. Totodată poate fi solicitată efectuarea controlului vamal în alte locuri decât organul vamal, și în afara orelor de program.

4.5. Cum se completează declarația vamală?

Declarația vamală electronică se completează prin accesarea SIIV Asycuda World în conformitate cu Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, ținând-se cont de specificul prevăzut pentru procedura declarării electronice.

4.6. Ce documente sunt solicitate şi care este procedura de anexare a documentelor la declarația vamală în cazul exportului electronic?

la declarația vamală în cazul exportului electronic? La declaraţia vamală electronică se anexează copiile

La declaraţia vamală electronică se anexează copiile scanate ale documentelor însoţitoare (comerciale, de transport, acte permisive, prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive eliberate

de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, aprobat prin Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător), în baza cărora este întocmită declaraţia vamală respectivă.

i Documentele pentru marfă (Contractul de vânzare-cumpărare; Factura comercială (Invoice) şi Lista de încărcătură (Packing list, după caz);

ii Certificatul de origine forma A;

iii Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 ori Certificatul de transport EUR.1;

iv Certificatul de conformitate;

v Certificatele fitosanitar / sanitar-veterinar şi Certificatul de inofensivitate;

vi CMR - scrisoare de transport internaţional;

vii Paşaportul tehnic al unităţii de transport şi a remorcii;

viii Permisul de conducere a şoferului unităţii de transport;

30

ix

carnet TIR (dacă circulă sub convenţia TIR);

x alte certificate solicitate pe anumite piețe.

Documentele scanate anexate vor fi salvate în formatul "JPG" sau "PDF", având rezoluţie de 300 "dpi" şi mărimea nu mai mare 50 MB.

Documente însoţitoare eliberate de către alte autorităţi publice şi prezentate organelor vamale prin intermediul sistemelor de comunicaţii informaţionale (fără suport de hârtie) nu se scanează pentru a fi ataşate la declaraţia vamală, iar în borderoul documentelor ataşate se înscrie doar numărul de identificare şi data eliberării. Vizualizarea şi verificarea acestora se va efectua ulterior de către organul vamal prin intermediul modulului “Multy-Agency”.

4.7. Cu ce se finalizează procedura de depunere şi semnare a declarației vamale electronice?

După completarea declaraţiei vamale electronice, anexarea documentelor electronice la declarația vamală, şi aplicarea semnăturii digitale, selectând certificatul cheii publice, se finalizează cu stocarea acestor documente pe serverul Serviciului Vamal în SIIV ASYCUDA World.

Ulterior, Declarația vamală se examinează în format electronic de către inspectorul vamal din cadrul postului vamal electronic.

4.8. Cum obţin numărul de înregistrare de la SIIV ASYCUDA World?

După completarea şi înregistrarea declaraţiei vamale electronice de export, autentificată cu semnătură digitală, aceasta se stochează pe serverul Serviciului Vamal în SIIV ASYCUDA World pe numele postului vamal electronic.

La finalizarea operaţiunii de înregistrare, SIIV ASYCUDA World atribuie automat declaraţiei vamale electronice un număr de înregistrare.

4.9. Când se consideră recepționată declarația vamală de organul vamal?

Odată completată şi semnată declarația vamală, se consideră recepționată de organul vamal.

După înregistrarea declaraţiei vamale electronice, colaboratorul responsabil de repartizare (administratorul postului vamal electronic), în termen de maximum 20 minute, efectuează acţiunile de: (i) accesarea a butonului de selectare a declaraţiilor pe culoare, după care SIIV “ASYCUDA World” stabileşte culoarul declaraţiei vamale; (ii) rezervează în contul unic al organelor vamale sumele mijloacelor băneşti necesare achitării drepturilor de export aferente operaţiunii respective; (iii) în cazul atribuirii declaraţiei pe culoarul verde, inspectorul comandă verificarea declaraţiei în modulul “Multy-Agency” şi (iv) la solicitarea exportatorului, imprimă pe suport de hârtie declaraţia electronică de export, autentifică copia respectivă cu ştampila individuală şi o transmite solicitantului.

4.10. Unde şi ce fel de mesaj de confirmare pot recepționa din partea Serviciului Vamal?

În termen de cel mult o oră, SIIV “ASYCUDA World” trimite un mesaj electronic agentului economic sau brokerului vamal cu următorul conţinut: “Puteţi prezenta mărfurile la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu)”.

În cazul în care riscurile vamale ale operațiunii implică efectuarea unui control vamal la un post vamal intern, mesajul va avea următorul conținut: “Urmează să prezentați mărfurile la postul vamal cu indicarea denumirii acestuia.”

4.11. Cât timp am la dispoziție pentru a realiza exportul după depunerea declarației vamale de export electronic?

Exportul se realizează în maxim 8 zile după depunerea declarației vamale, conform prevederilor

31

4.12. Cum aflu pe ce culoar de control a fost repartizată declarația vamală de către SIIV ASYCUDA World?

Declaraţia recepţionată de către Serviciul Vamal se repartizează automat pe unul din culoare de control de către SIIV ASYCUDA World. Controlul vamal se efectuează în baza analizei de risc. Agentul economic află la frontieră tipul culoarului de control. Declarația vamală se repartizează de către SIIV ASYCUDA World pe unul din cele trei culoare de control: verde, albastru, galben și roșu.

trei culoare de control: verde, albastru, galben și roșu. Culoarul verde - liber de vamă, unitatea

Culoarul verde - liber de vamă, unitatea de transport se deplasează la frontieră, fără efectuarea controlului vamal, cu direcţionare spre control post-vămuire. Declaraţiile vamale sunt validate imediat, agenţii economici dispunând de marfă imediat după depunerea declaraţiei vamale.

Culoarul albastru liber de vamă cu verificări selective ulterioare. Aceste verificări se vor realiza de către organul vamal din oficiu, în baza actelor anexate la declaraţia vamală şi nu va implica intervenţia în activitatea agentului economic, cu excepţia situaţiilor în care se vor constata unele abateri de la reglementările vamale.

Culoarul galben controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc. În cazul necesităţii colaboratorul vamal solicită documente suplimentare, transmite declarantului vamal sau exportatorului care a înregistrat declaraţia vamală un mesaj electronic despre necesitatea prezentării documentului respectiv prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV ASYCUDA World. Dacă declarantul nu a prezentat documentul solicitat în termen de cinci zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării, colaboratorul vamal invalidează declaraţia vamală de export respectivă şi remite declarantului mesajul corespunzător, precum şi efectuează înscrieri în SIIV “ASYCUDA World” despre operaţiunile efectuate şi corespunderea documentelor ataşate

Culoarul roşu controlul documentelor şi fizic al mărfurilor. Colaboratorul vamal efectuează acţiuni de control vamal documentar şi fizic, confruntă datele cu documentele aferente tranzacţiei comerciale şi mărfurilor transportate. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, procedura solicitării şi prezentării acestora va fi cea reglementată de pct.19 al Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export

IMPORTANT! La neconcordanţe între declaraţia vamală, documentele aferente şi marfa fizică, colaboratorul vamal invalidează, în caz de necesitate, declaraţia vamală, utilizând opţiunea “anulare” în SIIV ASYCUDA World.

4.13.

electronice?

Cum

și

unde

pot

fi