Sunteți pe pagina 1din 40

ROMANIA

JUDETUL 1A$1 - CONSILIUL JUDETEAN IASI


DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IASI

Municipiul Iasi, Str. N'asiir Lupu nr. 57A,


'lel: 0232/477731; 4741100; 214972; FAX: 0232127%54; dasiasiAiasixdsmailro 111111 .11.11:11.(. 11

REGULAMENT-CADRU
de organizare functionare a serviciului
social cu cazare
CENTRUL DE PLASAMENT
C.A.ROSETTI IASI
Cod Serviciu Social-8790CR-C-I
R FCITLAMF.NT-CADRU

de organizare functionare a serviciului social cu cazare:

Centrul de plasament "C.A. Rosetti"

ART1COLUL 1

Defin itie

(1) Regulamentul de organizare functionare este un document propriu al serviciului social


Centrul de plasament "CA. Rosetti", aprobat prin acelai act administrativ prin care a fost
infiintat, in vederea asiguraril functionarii acestuia cu respectarea standardelor minime de
calitate aplicabile 4i a asigurarii accesului persoanelor beneficiare la informatii privind
conditiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament stint obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat i
pentru angajatii centrului dupe caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii
legali/c,onventionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social "Central de Palasament C.A. Rosetti" , Iasi, cod serviciu social 8790 CR-C-I este
infiintat administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi
acreditat cf certificatului de acreditare D.G.A.S.P.C. Iasi-furnizor de servicii sociale Sena AF
001110/23.05.2014, cu sediul in Iasi, str.V.Lupu nr. 57 A, sediul serviciului social ffind in Iasi, Bdul
CA Rosetti nr. 15.

CP CA Rosetti este reacreditat ca si serviciu social asistenta psiho-socio-educativa, ingrijire si


recuperare pentru copii si tineri cu dizabilitati , cf. certificatului de acreditare seria A Nr. 0006274,
pozitia 99, decizia 79/23.10.2013 si a fost depusa documentatia in vederea licentierii.

ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de plasament CA Rosetti , este de a asigura protectia, cresterea i
ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sal, ca urmare a stabilirii, in conditiile
legii, a masurii plasamentului.

Centrul de plasament CA Rosetti, are drept misiune generals furnizarea sau asigurarea accesului
copiilor, pe o perioada determinate, la gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie 4i pregatire in vederea
reinteararii sau integrafii familiale integrafiilincluderii sociale., prin furnizarea serviciilor de
ingrijire personala, educarea, dezvoltarea abilitatilor de viata independennta, consilierea psiho-sociala,

3
suport emotional, supravegberea., ahilitare.a reabilitarea, supravegherea starii de sanatate si promovarea
drepturilor copiilor cu dizabilitati 3-26 ani in acord cu prevederile legale .

ARTICOLUL 4

Cadrol legal de infiintare, organizare fonctionare

(1) Serviciul social Centrul de plasament CA Rosetti functioneaza cu respectarea prevederilor


cadrului general de organizare $i functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.
292/2011, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 272 2004, republicala, cu modificarile si
complelarile ulterioare, Legea nr. 448 2006, republicaa cu modificarile complerarile
ulterioare precum $i a altor acte normative secundare aplicabile domen lulu i.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN Nr. 27 din 10 martie 2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential
pentru copiii cu

(3) Serviciul social Centrul de plasament "C.A. Rosetti" este infiintat prin: Hotararea Consiliului
Judetean Iasi Nr. 193/20040 functioneaM in subordinea Directiei Generale de Asistenta Socials
*i Protectia Copilului Iasi

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordiirii serviciolui social

(1) Serviciul social Centrul de plasament "C.A. Rosetti" se organizeaza $i functioneaza cu


respectarea principiilor generale care guvemeaza sistemul national de asistenta socials, precum $i a
principiilor specifice care stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specifics, in
conventiile internationale ratificate prin lege 4i in celelalte acte internationale in materie la care
Romania este parte, precum $i in standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul Centrului de plasament
"C.A. Rosetti" sunt urmatoarele:

a) respectarea $i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

h) protejarea promovarea drepturilor persoanelor heneficiare in ceea ce privete eg,alitatea de anse


tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia $i demnitatea personals $i intreprinderea de
actiuni nediscriminatorii $i pozitive cu priv ire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protectiei impotriva abuzului 4i exploatarii persoanei beneficiare;

d) deschiderea catre comunitate;

e) asistarea persoanelor lira- capacitate de exercitiu in realizarea $i exercitarea drepturilor lor:


4
f) asimirarea in mod adecvat a unor modele de rol statut social prin incadrarea in unitate a uniii
personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupd caz,
de varsta si de gradul sau de maturitate, de discertainant *i capacitate de exercitiu, Cu respectarea
prevederilor Legii sanatatii mintale *i a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002,
republican

h) facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului *i a contactelor directe, dupa caz, cu
fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum *i cu alte persoane fatA de care acesta a dezvoltat legaturi de
atasament;

i) promovares unui model familial de inerijire a persoanei beneficiare:

j) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanents pentru identificarea solutiilor de integrare in familie sau, dupd caz, in
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului *i abilitatilor
persoanei beneficiare de a trai independent:

1) incurajarea initiativelor individuate ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a acestora in


solutionarea situatiilor de dificultate;

m) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

it) asit;urarea confidentialit-Atii ;.i a eticii profesionale,

o) primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitati de


integrare socials *i implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la
un moment dat;

p) colaborarea centrului/unitatii cu serviciul public de asistenca social&

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Centrul de plasament "C.A. Rosetti" sunt.

a) copiii cu deficiente mintala de la u*oara la severs si deficiente asociate separati, temporar sau
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a unei masuri de protectie
speciala - plasament in acest tip de serviciu;

1)) copiii cu deficiente minta%' de la usoar5.1a severs si deficiente asociate pentru care a fost
dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta;

5
(2) Conditide de 3f.,-,C,eSladmitere in cenint sain t

Plasamentul copilului in cadrul Centrului de plasament CA Rosetti Iasi se dispune numai in


situatia copiilor pentru care nu este posibila mentinerea in familia de origine sau nu a fost identificata o
masura de protectie de tip familial, cu respectarea principiilor prevazute in Legea 272/2004 republicata.

Accesul beneficiarilor in cadrul Centrului de plasament CA Rosetti Iasi se face in baza

masurii de plasament dispuse in conditiile legii de catre Comisia pentru Protectia Copilului;
dispozitiei de plasament in regim de urgent& emise de catre directorul D.G.A.S.P.C.
ordonantei presedintiale emise de catre instanta judecatoreasca;
sentintei civile emise de catre instanta judecatoreasca

a) Adele ne.cesAre stint lif mainarele

actele de identitate si stare civila copil si parinti ;


autosesizare sau sesizarea venita din partea autoritatilor locale (spital, politie, vecin, etc)
documente din care sa rezulte inscrierea si frecventarea unei forma de invatamant;
certificat de persoana cu handicap si hotarare CPC de eliberare a CPH
adeverinte medicale si once alt act necesar cunoasterii medicale a copilului-aviz
epidemiologic/bilete de iesire spital
adeverinte medicale pentru toti membrii familiei care locuiesc la aceeasi adresa/informatii
incluse in ancheta sociala ;
cererea parintilor privind instituirea unei masuri de protectie de tip rezidential pentru copilul
lor,
ancheta sociafairaport de evaluare initiala intocinita de asistentul social comunitar de fa primaria
de domiciliu sau de catre asistentul social al D.G.A.S.P.C. Iasi , referitoare la conditiile psiho-
socio-economice existente in familie si motivele care au stat la baza instituirii masurii de
plasament in regim rezidential;
adeverinta de venituri (inclusiv date din registrul agricol);
opinia scrisa a copilului cu varsta mai mare de 10 ani , cu privire la instituirea unei nlasuri de
protectie de tip rezidential
planul de servicii intocmit de catre primaria de domiciliu si pdv SCC;
raport de evaluare psiho-sociala
DU/hotarare CPC/SC emisa de catre instanta privind instituirea masurii de protectie speciala
plan individual de protectie
contract cu familia
preitlyant de acom(1d:ife
alte documente, dupa caz ( CEOSP etc)

b) Criterii de eligibilitate:

copilul cu deficienta mintala de la usoara la severs si deficiente asociate ai carui parinti stint
decedmi, necunoscuti, decaz4 din exercitiul drepturilor parinte5ti sau carora li s-a aplicat
pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau
disparuti, cand nu a putut fi instituita tutelar
6
collifid CU dencienCA ininfalil de Ia ticiatil la seveia deficiency! .Amiciate cair,, in vt-Aletea
protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora;

copilul cu deficiente mintala de la usoara la severs si deficiente asociate, abuzat sau neglijat,

copilul cu deficient:a mintala de la usoara la severs si deficiente asociate gasit sau parasit in
unitati sanitare;

copilul 0-18 ani cu nevoi speciale (cu deficienta mintala de la ward la severs si deficiente
asociate)

c) Admiterea copillor in Centrului de piasament CA Rosetti Iasi


Accesul beneficiarilor in cadrul Centrului de plasament CA Rosetti Iasi se face in baza:

masurii de plasament dispuse in conditiile legii de catre Comisia pentru Protectia Copilului;
dispozitiei de plasament in regim de urgenta, emise de Care directorul D.G.A.S.P.C.
ordonantei presedintiale emise de catre instanta judecatoreasca;
se-111414-i ciriie ernke (:-Ilre in,d;intm jnclecilit)reasci

d) Modalitatea de incheiere a contractului de furnizare de servicii si modelul acestuia serviciile


sociale se acorda in baza PIP si contractului cu familia incheiat in conditiile legii, modelul fiind
prevazut in MOF/procedurile de lucru specifice
Modaliiatea de siahilire a conititinfiei heneficiarnini

Fumizarea serviciilor sociale pentru copiii aflati in sisternul de protectie specials este gratuity.

In conditiile Legii 272/2004 republicata, parintii pot fi obligati la plata unei parti din
cheltuielile aferente acestora, achitand o contributie stability in functie de nivelul costului
serviciului pe beneficiar si de nivelul veniturilor pe membru de familie..

(3) Conditii de incetare a serviciilor

Serviciile sociale furnizate in cadrul Centrului de plasament CA Rosetti Iasi inceteaza in


urmatoarele conditii :

Re jegn 11-Welfirt'a C(11111111(1. tle

Plasamentul familial -- inlocuirea masurii de protectie de tip rezidential cu o Mantra de


protectie de tip farrrrlial ;
Adop(ia;
Tutda;
Transferul in alt serviciu de tip rezidential corespunzator nevoilor copilului (inlocuirea masurii
pi-aiectie kpeciala) pertini faciliiarea aceecului la echtcafie firtnalo .special),
sau reahilitare comportamentalapentru reunirea en fratii sau un servicht din alt judo de la
domiciliul parintilor, alte situatii
Decestd beneficiandui
7
Sisiarea serviciilor sociale scordate copidor, pe o perioada determinata, poile ivea ioc in in waio<ntA.
situatii:

ratiuni de ordin medical - afectiuni acute, boli infectioase etc care impun transferul copilului
intr-o unitate spitaliceasca.
invoirea copilului in familie la cererea acesteia si dupa analizarea conditiilor de primire si
ingrijire a copiinini, cf procedmilor

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul de plasament "C.A. Rosetti" au
urmatoarele drepturi:

a) si li se respecte drepturile liherfAtile fundamentale, lira ciiscriminare pe haA de rasa, sex, relitf,;t,
opinie sau orice alts circumstanta personals on socials;

b) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea


deciziilor privind interventia socials care li se aplica;

c) sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor fumizate si primite:

d) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atat timp cat se mentin conditiile care au
generat situatia de dificultate;

e) sa fie protejati de lege atat ei, cat si bunurile lor, atunci cand nu au capacitate de exercitiu;

f) li se tf,arante7e demnitatea, intimitatea i respet:larea

g) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite-,

11) sa li se respecte toate drepturi le speciale in situatia in care sum minor' sau persoane cu

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul de plasament "CA Rosetti" au
urmatoarele obligati i:

a) sa furnizeze informatii corecte cu privire Ia identitate, situatie familiala, socials, medicaid si


economics;
b) sa participe, in raport cu varsta, situatia de dependenta etc., la procesul de furnizare a serviciilor

c) sa contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, Ia plata serviciilor sociale fumizate, in functie


de tipul serviciului 4i de situatia for materials:
d) sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia for personals
e) ss respecte prevederile prezentului regulament si celelalte normele interne existente.

ARTIC01 .1. i.7


Artivititi si

Principalele functiile ale serviciului social Centrul de plasament "C.A Rosetti" sunt urmAtoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urnuitoarele


activitati:

Reprezentarea finnizondui de .servicii sociale in contractul incheiat cu persoana


beneficiara;
2. Gazduire pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala;
3. Hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala - asigura copiilor o
alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ *i cantitativ, tinand cont de varsta,
nevoile *i preferintele acestora,cu problemele for de sanatate, in conformitate cu legislatia
in vigoare.
4. Ingrijire personala - asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) pentru
realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si ajutor pentru
servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea deprinderilor de viata
independenta.
5. Ingrijirea spatiilor de locuit asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit igenice si
primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de bunk calitate, decente *i asemanatoare
mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficiente, amenajate dotate cu
echipamentul corespunzator numarului nevoilor copiilor;
6. Asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate- asistentA medicala, recuperare,
ingrijire si supraveghere permanents a beneficiarilor prin cadre medicate specializate si
medici specialisti ; acorda sprijin in administrarea tratamentelor medicate prescrise,
desfasoara activitati de educatie sanitara, sprijina beneficiarul la efectuarea controalelor
medicale necesare, asigura conditiile necesare pentru identiticarea evaluarea permanentA
a nevoilor fizice, emotionale *i de sanatate ale fiecarui copil, precum mAsurile
corespunzatoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personalA, supravegherea *i
mentinerea starii de sanatate; acordA copiilor primul ajutor, tratamentul infectiilor
intercurente administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin personalul de
specialitate, medicatia cronica in concordanta cu diagnosticul si recomandarile medicului
specialist , in conditii de supervizare din partea medicului centrului si a medicului de familie
care coordoneaza implementarea programelor de interventie pentru sanatate; asigura
conditiile necesare pentru identificarea *i evaluarea permanentA a nevoilor fizice,
emotionale *i de sanatate ale fiecarui copil, precum *i masurile corespunzatoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea mentinerea starii de sanatate;
7. Educare -asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura educatia
infonnala *i non-formals a beni.s.ficiarilor, in VellaCTM cuno*tintelor *i deprinderilor
necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; sprijina si promoveaza,
prin materiale si mijloace corespunzAtoare, educatia copiilor, cu prioritate in unitati de
invatimant din comunitate;
8. Elaborare si implementare programe de recuperare, individuale si de grup adaptate
nevoilor fiecarui beneficiar ; asigura interventie de specialitate
9. Dervidlare abilitati de rigid independentii- asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltarea
relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltatii personalitatii copiilor;
asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup la programe individualizate,
adaptate nevoilor caracteristicilor lot;

9
10. Consiliere si asistenta psiho-socialii si suport emotional- oferil cnpiilor si femiliei acesiiiia
sprijin concret *i incurajeaza mentinerea legaturilor cu parin4ii, familia extinsa *i alte
persoane importante sau apropiate fata de ei; consiliaza *i aplica masuri de protejare a
copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament
inuman sau degradant ; evaluare initiala, detaliata, mentinerea relatiei cu familia si altii
semnificativi, revaluare psiho-scoio-medico-educationala
11 Supraveghere- asigura pan) securitatea beneficiarilor asigura masuri de siguranta
securitate legale 4i necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, personalului *i a
vizitatorilor impotriva evenimentelor Si accidentelor cu potential vatatnator;
12. Reintegrare familiala qi comunitara- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul
individualizat de protectie;urmare*te modalitatile concrete de punere in aplicare a masurilor
de protectie specials. integrarea 4i evolutia beneficiarilor in cadrui serviciului $i formuleazi
propuneri vizand completarea sau modificarea planului individualizat de protectie sau
imbunAtAtirea calitAtii ingrijirii acordate; asigurA pregAtirea corespunzAtoare a ie*irii
copilului/tanarului din serviciu, prin dezvoltarea depfinderilor de viata independentA 4i a
altor conditii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familiala *i/sau socio-profesionala;
13.Socktlizare fi activitiiii culturale asigurii copiilor oportunitati multiple de petrecere a
timpului fiber, de recreere i socializare, care contribuie la dezvoltarea fizica, cognitive,
socials *i emotionala a copiilor; asigura accesul *i conditiile pentru toti copiii aflati in
protectie pentru ca ace*tia sA poata contacta *i implica in viata for once persoana, institutie,
asociatie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinte, cu exceptia restrictiilor
prevazute in metodologia de organizare *i functionare si planul individualizat de protectie;

b) de inforinare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritdjilor publice publicului larg


devre limner:1W mitt tie aciiviittie, prin a.igurureu arntisinureinr uciit~itu is

1. Asigura consilierea si informarea familiilor (proprii si AMP) precum si a beneficianlor


privind problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite etc
2. Efectueaza demersuri catre DGASPC pentru a dezvolta parteneriate si colaboreaza cu
organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai societatii civile, in conditiile
legii, in vederea diversificarii si imhunatatirii programelor de recuperare oft-rite persoanelor
handicap, in functie de realitatile si specificul local;
3. Intervine in sensibilizarea conumitatii la nevoile specifice persoanelor cu handicap
institutionalizate
4. Promoveaza serviciul in comunitate prin distribuire de pliante si brosuri despre misiunea si
serviciile oferite de centru;
5. Organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoanc din mcdiu!
exterior institutiei
6. Sprijina si incurajeaza vo/untariatul in activitatile cu copii din centru.
7. Faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate.
8. Inlesneste particOarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente importante din viata
beneficiarilor.
Elaborarea misiunii, ghiduhii beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, proiectului
institutional, rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor 4i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a


drepturilor omului in general, precum fi de prevenire a situafiilor de thficukate in care pot intra
10
categoriiie vulnerabile care fac parte din categoric de persoane beneficiare, potrivit seopului
acestuia, prin asigurarea urmlitoarelor activitafi:

. Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate Daca se constata ca un


copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale identitatii sale sau de unele dintre
acestea, centrul prin serviciul de asistenta sociala este obligat sa is de urgenta toate masurile
necesare in vederea restabilirii identitatii copilului.
2. Idengficarea familiei, a familiei extinse si altor persoane intportante din viata copilului si
facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia. Copilul care a fost separat de ambii
parinti sau de unul dintre acestia printr-o masura dispusa in conditiile legii are dreptul de a
mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti, cu exceptia situatiei in care acest
lucru contravine interesului superior al copilului Fac exceptie cazurile in care instanta decide
restrictii in acest sens, apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea
fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului. Stabilirea relatiilor personale se realizeaza
prin: a) Intalniri ale copilului cu parintele on cu o alta persoana care are, potrivit legii, dreptul
la relatii personale cu copilul; b) Vizite ale copilului la domiciliul acestuia; c) Gazduirea
copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul
nu locuieste in mod obisnuit; d) Corespondenta on alta forma de comunicare cu copilul;
e) Transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele on la alte persoane care au,
potrivit legii, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul; t) Transmiterea de catre
persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusiv fotografi
recente, evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane care au dreptul de
a mentine relatii personale cu copilul; g) Intalniri ale copilului cu parintele on cu o alta
persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru in raport cu
copilul, cu sau fara supravegherea modului in care relatiile personale sunt intretinute, in functie
de intetesul supelioi al copilului.
3. Consilierea parintilor si colaborarea cu autoritatile locale si ONG-uri in vederea ameliorarii
conditiilor care au determinat separarea si realizarea detnersurilor legale pentru
reintoarcerea copilului in cel mai scurt limp alaturi de parintii sai, sau identrwarea unei
masuri de protectie de tip familial sau alternative.
4. Informarea beneficiarilor asupra drepturilor for
5. CunoaVerea de ca n-e personal a modalitatifor de abordare si relationare ea copes beneficiari,
in functie de situatiile particulare in care acestia se afla.
6. Centrul dispune de proceduri reguli care respectii drepturile copiilor
7. Asigurii condifiile necesare pentru exprimarea opiniei copiilor beneficiari cu privire la
serviciile primite
8. Asigurti evidenfa evenimentelor deosebite care afecteaza copiii beneficiari si intervine in toate
cazurile semnalate

d) de asigurare a calitaiii serviciilor sociale prin realizarea urntatoarelor activitali :

1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;


2. Realizarea de evaluitri periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de
copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare efectuate de
servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau institutii de control;
3. Participarea beneficiarilor: implicara activa a beneficiarilor si a fannliilor acestora in
planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale ( chestionare);
4 Atm.(larea serviciilor wriale asionrarea, fara nicilin fel de discriminare, a unor servicii sociale
eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale
beneficiarului;
5. Informarea copular beneficiari/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a eventualelor
sesizari/reclamalii
6. Incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii serviciilor sociale,
promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu
serviciile de sanatate, educatie si alte servicii de interes general;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale li untatte ale centrului prin realizarea


urmatoarelor activitati:

1. Recrutarea si angajarea personalului calificat. cu abilitati empatice si de comunicare cu copiii,


in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate si posturilor vacante,
in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii optime (recrutarea se realizeaza de catre
furnizorul public de servicii sociale-D.G.A.S.P.C.Iasi)
2. Respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si responsabilitatilor din
fisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere
3. Revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective
4. Asigurarea nurnarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii continuitatii in
ingrijire si educatie pentru beneficiari
5. Realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale
6. Dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si imbunatatirea
conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea formarii continue a acestuia,
implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru adecvate si a echiparnentelor specifice
activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca.
7. Identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin moblizarea
resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatilor centrului
8. Supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor alocate

ARTICOLUL 8

Structura organiratorick numAnd de posturi si categoriile de personal

(1) Serviciul social Centrul de plasament "C.A. Rosetti" func(ioneaai cu un numar de 83 de posturi
total personal, conform prevederilor Hotara'rii Consiliului Jude(ean nr. 5/2013, din care:

a) personal de conducere: 4ef de centru - I;

h) personal de specialitate de ingrijire Si asistenik personal de specialitate auxiliar - 50

asistent medical: 5 posturi;


asistent social- 3 posturi;
educator specializat: 19 posturi;
infirmier: 4 posturi;
animator socioeducativ- 2 posturi,
logoped: 3 posturi;
medic primar: 1 post;
12
psihol(T - 2 posttiri
psihopedagog: 2 posturi,
supravegbetor noapte: 9 posturi;

c) personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire - 32

i(itzlirlis:3ni1(;; t po,41,

bucatar: I post;
contabil: post;
muncitor intretinere: I post;
fochist: 3 posturi;
ingrijitor: 6 posturi;
ma!!,aziner- 1 post
muncitor bucafarie: 10 posturi;
paznic: 4 posturi;
referent: 1 post;
spalatoreasa: 3 posturi;

(f) %.(0rwiri - in linictie de ,:olicitAri qi in accord t.tt re.g,lernentArile

Personalul de specialitate reprezina 60% din totalui personalului.

ARTICOL (IL 9

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este reprezentat de :

a) sef de centru;

(2) Atributilie personahilui de conducere stint.

a) asigura coordonarea, indrumarea controlul activitatilor desfasurate de personalul serviciului


propune organului competent sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu iii indeplinesc in mod
corespunzAtor atributiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizarii serviciilor sociale,
codultii muncii etc.:

h) elaboreazA rapoartek generale privind activitatea servicinlin social, stadiul implementhrii


obiectivelor si intocmeste infornfari pe care le prezina furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire 5i perfectionare;

d) colaboreaza cu alte centre/alti furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale societatii civile in
vederea schimbului de bune practici, a imbunitatirii permanente a instrumentetor proprii de asigurare
calitatii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor
persoanelor beneficiare;

e) intocmeste raportul anual de activitate;


13
r, buna desra;rn are a raportuf dot de Itittric,5 dititte ansajatii set iciuluilcent

g) propune fumizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice $i a numarului de


personal;

h) desfasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului in comunitate;

i) is iit considerate s;;i Allah/ea/A mice sesi,are care ii este ache,,a(A, referitoare la incAlc(ri ale
drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce;

j) raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in limita
competentei, masuri de organizare care sa conduca la imbunatatirea acestor activitati sau, dupa caz,
formuleaza propuneri in acest sens;

k) aCtivilalea per ,(!tialtiltii it asigutil tespectarea timpului de hi(_ru ;i a tegnIamentului de


organizare si funclionare;

I) reprezinta serviciul in relatiile cu furnizorul de servicii sociale si, dupa caz, cu autoritatile
institutiile publice, cu persoanele fizice juridice din lard si din strainatate, precum in justitie;

m) asigurA cornunicarca colaborarca permanent:A Cu scrviciul public de asistcritA sociara de la nivelul


primariei si de la nivel judetean, cu alte institutii publice locale si organizatii ale societatii civile active
in comunitate, in folosul beneficiarilor:

n) asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atat personalului, cat si beneficiarilor a


prevederilor din regulamentul propriu de organizare 4i functionare;
. . .
0) asimirri itictieleWa cu parittlit copiiloy benencial I a c(inraclehu en amilia,

p) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil.

2.1.Atributii specifice sef centru

$efut de centru otvanizea./A, coordcsnea/A, conduce, indrurna, conirolefdiA St rAspunde de tuna


functionare si de indeplinirea atributiilor care revin institutiei;
Desfasoara activitati pentru promovarea imaginii institutiei in comunitate;
Asigura, in cadrul institutiei pe care o conduce, promovarea principiilor normelor prevazute
de legislatia cu privire la drepturile copilului;
la in considerare analizeaza orice sesizare care ii este adresata, referitoare la incalcari ale
Irepturilor copilnlin in cadrni institutiei Ile care o corlduce
Raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul institutiei dispune, in
limita competentei, masuri de organizare care s conduca la imbunatatirea acestor activitati sau,
dupa caz, formuleaza propuneri in acest sens;
Asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul institutiei
propune D.G.A.S.P.C. sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu iii indeplinesc in mod
core.Tun (Alor Arrihuti

14
Stabilelte i reactuali7eaM- atributiile sarcinile personalului din subordine in raport cu
modificArile intervenite in competentele institutiei *i intocme*te fi*ele de post ale personalului
aflat in subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii D.G.A.S.P.C.;
Intocme*te fi*ele de evaluare anuala, ale personalului din subordine, in conformitate cu
legislatia in vigoare, pe care le supune spre aprobare conducerii D.G.A.S.P.C.;
intocme*te rapoarte de evaluare privind activitatea institutiei pe care le prezinta conducerii
D.G.A.S.P.0 propunandu-i acesteia masuri de imbunatAtire a activitatii;
intocme*te referatele privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din structura
organ izatorica;
lntocme*te referatele privind propunerile de premii lunare 2% sau anuale, acordarea de salarii
de merit, prevazute de Contractul colectiv de muncA aplicabil;
intocme*te referate privind formarea profesionalA a personalului din subordine alte referate
privind propunerile de emitere a dispozitiilor privind buna organimre functionare a institutiei,
Controleaza i contrasemneaza actele date in competenta de solutionare a institutiei *i raspunde
de realitatea, legalitatea *i veridicitatea datelor Inscrise in actele documentele care emana de
la institutia pe care o conduce;
AsigurA informarea permanents a conducerii D.G.A.S.P.C. in ceea ce prive*te activitatea
institutiei pe care o conduce;
Mentine relatii la nivel de *ef de serviciu cu celelalte service, hirouri, compartimente din cadrul
D.G.A.S.P.C.;
Asigura cunoaterea *i implementarea legislatiei din domeniu persoanelor din subordine;
la masuri pentru indeplinirea dispozitiilor primite din partea conducerii D.G.A.S.P.C, urmare*te
*i raspunde de solutionarea dispozitiilor in termen;
Aproba meniul saptiminal *i lista de alimente, controleaza calitatea mancarii modul de
folosire a alimentelor, urmArelte efectuarea pastrarea curAteniei in incinta institutiei,
Se preocupd de dezvoltarea bazei materiale *i ia masuri pentru efectuarea reparatiitor curente *i
capitale;
Urmare*te raspunde de utilizarea corespunzatoare a mijloacelor de transport proprii institutiei
pe care o conduce *i ia masuri pentru evitarea transporturilor neeconomice sau abusive;
Analizeaza *i stabile*te masuri pentru aprovizionarea la timp a institutiei cu alimente,
echipament, materiale de curatenie, materiale didactice, rechizite, medicamente etc asigurA
utilizarea judicioasa a acestora conform legii *i normelor de consum aprobate;
Instituie un sistem de decizie *i delegare capabil sa asigure functionarea institutiei;
Negociaza *i gestioneazA conflictele interne *i exteme ale institutiei pe care o conduce;
Are rol decizional in activitAti de specialitate legate de protectia copilului/tanarului in institutie
*i in toate activitAtile legate de buna functionare a echipei *i a institutiei;
Asigu_rA i raspunde de organizarea controlului firmaciar intern i a inventarierii patrimoniului
institutiei *i raspunde de modul de utilizare a fondurilor repartizate, conform normativelor
financiare;
CoordoneazA desa*urarea operatiunilor de inventariere, casare *i declasare, potrivit
dispozitiilor in vigoare;
ElaboreazA, in colaborare cu speciali*tii institutiei, Misiunea, P.I., M.O.F., Procedurile
specifice, Plan de actiune, Cod etic, Raport de activitate etc.;
Organizeaza zilnic, saptamanal sau on de cite on se impune intalniri, consultari cu angajatii
pentru reglementarea problemelor curente *i pentru gasirea unor solutii de imbunatatire a
calitatu ingrijirii copiilorkinerilor cu nevoi sociale sau speciale;

15
$efu1 de centru are obligatia de a asigura iuturot coviilruAirrerilor cu crew; sociale sau spec:rale
accesul la serviciile de sAnAtate, modalitati de petrecere a timpului liber *i alte servicii care
contribuie la dezvoltarea personalitAtii beneficiarilor *i este rispunzator personal, sau dupa caz,
solidar cu alte categorii de personal din subordine pentru once abateri, disfunctii sau deficiente,
in conditiile legii;
Respect& in interactiunea cu copilul, valorile de bazA ale unei relatii parentale de calitate:
caldura *i afectiune, limite dare 5i bine precizate, raspuns imediat la nevoile copilului,
disponibilitatea de a raspunde intrebarilor copilului, sanctionare educative, constructive a
comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere *i comunicare, recunoa*terea
calitatilor *i a reu*itelor, confidentialitate incredere reciproca;
Respecti demnitatea copilului Si folose*te formula de adresare preferata de copil;
Cunoa*te particularitatile de varstli, diferentele individuate de conduits *i istoricul copiilor de la
grupa astfcl Inc& s3 poata stabili o comunicarc 5i o rclationarc adccvata cu acc*tia;
Abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupul de copii in mod nediscriminator, fad antipatii *i
favoritisme; trebuie sa *tie controleze emotiile in fats copilului; sA observe, sA recunoasca
5i sA incurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; sA nu judece sau sA
eticheteze copilul; sa fie capabil sA negocieze *i sA ofere recompense copilului; sa 5tie cum sA
formeze la copil simtul responsabilitatii, de asumare a consecintelor faptelor sale; sa transmits
copilului prin mesaje verbale *i nonverbale ca este permanent alkturi de el; sa fie capabil sa
stabileasca limite in relatia cu copilul *i cum sa le face acceptate de catre acesta;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asuminduli rolurile corespunzatoare;
Prime*te solutioneaza *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

(3) Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, in conditiile legii.

(4) Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sA fie absolventi cu diplomA de invAtAmant
superior in domeniul psihologie, asistenta socials *i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in
domeniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licenta ai invAtamantului superior in
domeniul juridic, medical, economic *i al 5tiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani in
domeniul serviciilor sociale.

(5) Sanctionarea disciplinary sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se face in conditiile
legii.

ARTICOLUL 10

Nu este cant!, centruf neavand personalitate

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de ingrijire si asistenta. Personal de specialitate $i auxiliar

(1) Personalul de specialitate este format din:


a) asistent medical generalist (325901)
b) asistent social (263501);
c) infirmiera (532103)
d) animator socioeducativ(516907);
16
e) l02,-oped (226603),
f) medic de medicina de familie (221108);
g) psiholog (26341 1);
h) psihopedagog (263412);
i)educator specializat ( 531203)
j) supraveghetor noapte (532907)

(2) Atrihutii ale personalului de specialitate.


a) asigurd derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament;
b) colaboreazd cu specialisti din alte centre in vederea solutionkii cazurilor; identifickii de resurse
etc.;
c) monitorizeazd respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaza conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, situatii de
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e) intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulatd;
f) face propuneri de imbunatatire a activitkii in vederea cresterii calitatii serviciului 4i respectArii
legislatiei;
g) alte atributii preva zute in standardul minim de calitate aplicabil.

Atributii specifice asistent medical generalist


Constientizeazd rolul ski in echipa pluridisciplinard si dezvoltd relatii profesionale, de
colaborare, pe orizontald si pe verticald;
isi desrasoara activitatea in mod responsabil conform reglementkilor profesionale si cerintelor
postului;
Acorda prim ajutor in situatie de urgenta si chearna medicul;
Prezinta inedicului internat deja la infinnerie sau izolator sail venit la
consultatie ;
Rdspunde de ingrijirea copiilor/tinerilor bolnavi din infirmerie si izolator;
Supravegheazd efectuarea de catre infirmiere a toaletei, schimbkii lenjeriei de corp pat, a
schimbarii pozitiei copilului/tandrului bolnav $i a crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor
fiziologice ale copiilor/tinerilor intemati;
Observii apetitul copiiiothinerilor internati, supravegheazA alimentarea copilloritinerilor
dependent' de ingrijirea medicaid, supravegheazd distributia alimentelor conform dietei
recomandate de medic ;
Observa simptomele si starea copiilor/tinerilor internati, pe care le noteaza si le comunica
mediculu i;
Administreazd personal medicatia efectueazd tratamente conform prescriptiei medicale ;
Recolteaza produce biologice pentru esamenele de lahorator atunci cind medicul solicits acest
lucru
Pregatqte copilul i if insotAte atunci cand medicul recomanda intemarea in spital, sau
investigatii in centrele medicale ;
Efectueazd verbal si in scris predarea serviciului in cadrul raportului de turd ;
SupervizeazA si coordoneaza activitatile desrasurate de infirmiere ;
Suprave.gbeazii colectarea materialelor instrumentartilui de unicA folosintA utilizat se
asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii ;
Pregateste materialele $i instrumentarul in vederea sterilizarii;
17
Depistea7A bolnavii cu alectiuni infect() contagioase i is mAsuri de i7olare a acestora;
Efectueaza controlul epidemiologic de sosire in unitate a copiilor ;
Acorda in lipsa medicului, ajutor de urgenta, se ingrijeste de transportul bolnavului la unitatea
sanitary de specialitate, raporteaza medicului, la revenirea in unitate, asupra ajutorului de
urgenta acordat precum si cu privire la evolutia starii de sdnatate a bolnavului respectiv, la
unitatea la care a fost internat;
Organi7ea7A ei desPc-ioarA programe de educatie sanitary;
Efectueaza tratamentele, imunizarile si testarile biologice conform prescriptiilor medicale.
Participa si raspunde in cadrul echipei la dessurarea diferitelor actiuni colective si vaccinari,
examene de bilant clinic, aplicarea masurilor de lupta in focar, campanii de profilaxie si
combatere a bolilor transmisibile.
Controleaza, verified si reorganizeaza aprovizionarea periodica cu materials specifice activitatii
antiepidernice.
Dispune scoaterea din consum sau conditioneaza punerea in consum a alimentelor ce nu
corespund normelor sanitare;
Controleaza respectarea normelor igienico-sanitare in bucatarie i blocul alimentar, curatenia $i
dezinsectia curenta a veselei;
Verified calitatea si valabilitatea alimentelor pentru alimentatia copiilor;
VerificA modal de p;istrare al alimentelor in ma.ga7ie, calitatea acestora, precum valabilitatea
for la el iberarea din magazie;
Realizeaza planuri de diete $i meniuri;
Verifica prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la copii;
Controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;
Informeaza medicul conducerea unitatii despre deficientele constatate privind prepararea,
distrihuire.a si conservarea alimentelor,
Executa si alte sarcini trasate de catre medic si conducerea institutiei;
iii insuseste respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului ;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumandu-$i rolurile corespunzatoare;
Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni intalnite care pot
aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;
Prime;;te si solutioneazA ei alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA, in
limita coinpetentelor profesionale pe care le are.

Atributii specific asistent social


Constientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara dezvolta relatii profesionale, de
colaborare, pe orizontald si pe verticals;
Participa la intatnirile organizate de de centni cu managerul de caz de la DG AS PC in
scopul analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de colaborare cu managerul de caz
alti specialisti;
Realizeaza evaluari bio-psiho-sociale ale copiilor/tinerilor familiilor acestora pentru
identificarea si definirea problemelor/nevoilor/dificultatilor cu care se confrunta, efectueaza
anchete sociale, intocmeste rapoarte referate pentru a fi prezentate conducerii D.G.A.S.P.C,
in Comisia pentru Protectia Copilului sau in instants (cu supervizare), cu privire la situatia
copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale care beneficiaza de protectie in cadrul centrelor
de plasament sau care frecventeaza centrele de zi;
Evalueaza si instrumenteaza cazurile pentru care se solicits instituirea masurii de plasament
rezidenial, revocarea masurilor de protectie de tip rezidential, mentinerea masurilor de
18
protectie de tip rezidential, frecveritarea centrelor de zi/revocarea deciziei de freeventare a
centrelor de zi, cazuri repartizate, pe linie ierarhica, spre solutionare;
Participa la activitatile educative ale copiilor sustinute de educator si, in echipa, la evaluarea
deprinderilor de viata independents ale copiilor/tinerilor din institutie;
AsistA copilul/tanarul cu nevoi sociale sau speciale in toate activitatile prevazute in PIP, PIS,
PPI etc. (ex. mentinerea/reluarea legaturii cu familia, obtinerea unor drepturi/acte, facilitarea
accesului la unele servicii/institutii participarea (a un curs de calificare, identificarea unui loc de
munca, etc.);
Evalueaza rezultatele interventiilor intreprinse gradul de atingere a obiectivelor stabilite
pentru fiecare caz in parte; in cazul neindeplinirii obiectivelor analizeazi cauzele, propune
reformularea acestora si identifica solutii alternative pentru indeplinirea obiectivelor din planul
de interventie;
Tine evidenta dosarelor individuate ale cazurilor, consemneaiA interventiile intreprinse Si
rezultatele acestora;
Colaboreaza cu asistentul social supervizor din cadrul D.G.A.S.P.0 si asistentul social din
cadrul Serviciului Reintegrare Familiala cu asistentul social social comunitar in vederea
monitorizarii copiilor post-reintegrare $i realizeaza demersurile necesare acordarii sprijinului
financiar/material post-servicii, la cazurile referite spre solutionare;
ConsiliazA familia naturalA/largitA (individual sau impreuna cu psihologul/psihopedagogul) in
momentul plasamentului copilului si, pe parcurs, in vederea reintegrArii copiilor ocrotiti in
centrele de plasament ajutindu-i sA depAseasca momentele de crizA ;
Participd activ la munca de echipa in vederea solutionarii cazurilor, colaborand in acest sens cu
specialistii din cadrul institutiei, din cadrul D.G.A.S.P.C. sau din cadrul altor institutii;
indrumA studentii practicanti/voluntarii care desMsoara activitatea practica/voluntard in cadrul
serviciului;
Realizeaza reactualizeaza permanent baza de date cu cu nevoi sociale sau
speciale din institutie si face demersuri pentru clarificarea situatiei acestora;
Colaboreaza cu educatorii, supraveghetorii, cadrele medicale si colectivele didactice din
institutiile de invitamint unde invatA cu nevoi sociale sau speciale, in scopul
respectarii particularitatilor de personalitate ale copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale;
Realizeaz.a consilierea personalului in leg:Aiwa cu proiectele personalizate ale copidoiltinerilor
cu nevoi sociale sau speciale (PIP , PIS, PPI, program de acomodare, program educational etc.),
incluzind relatia cu familia ;
Aduce la cunotinta copilului/tanttrului cu nevoi sociale sau speciale, in concordantA cu nivelul
lui de intelegere cu gradul de dizabilitate/handicap, orice informatie pertinentA referitoare la
PPI, PIS, PIP, precum si a modalitatilor de aplicare propuse;
Identifica opinia copiluluiltanartilui cu nevoi sociale sau speciale (reactia psiho-afectiva,
verbala, etc.) referitoare la infonnatide mentionate anterior si furnizeazA copilului/tanArului cu
nevoi sociale sau speciale, explicatii referitoare la consecintele eventuale ale punerii in aplicare
a opiniei sale, precum a aplicarii proiectului propus;
Se informeaza permanent, participa activ la intalnirile de perfectionare organizate la
D.G.A.S.P.C., conferinte, intalniri de lucru (cu acordul conducerii) si activitatea acestuia este
supervizattt de ate asistentul social D.G.A.S.P.C;
Contribuie, prin activitatea pe care o desAsoara, la dezinstitutionalizarea copiilor/tinerilor cu
nevoi sociale sau speciale si actioneaza in echipti pluridisciplinara pentru sprijinirea
copilului/tanArului cu nevoi sociale sau speciale 5i gasirea altemativelor de protectie a acestuia
(alternative la institutionalizare);

19
indepline*te atributiile corespunzatoare monitorizarii evolutiei copiluluiltanarului cu nevoi
sociale sau speciale aflat in plasament in regim de asistenta maternala, conform metodologiei
aprobate;
Indepline*te atributtile corespunzatoare interventiei in echipa pe linia 983, conform
metodologiei existente aprobate;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asum'andu-ii rolurile corespunzatoare;
Stabile; to si mentine relatii profesionale active cu intreg personalul institutiei precum si cu
parintii copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale *i colaboratorii din afara institutiei;
Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate colegilor/parintilor in lucrul cu
copilul/tanarul cu nevoi sociale sau speciale;
Colaboreaza activ cu personalul institutiei in dezvoltarea *i mentinerea legaturilor familiale ale
copilului/tanarului cu nevoi sociale sau speciale;
Respects normele de functionare utilizare prevaiTlite pentru echipamentele folosite;
Asigura mentinerea *i utilizarea in conditii adecvate a obiectelor/bunurilor existente in
institutie;
Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind once defeciiune in
functionarea echipamentului cu care iii des&*oard activitatea;
Raspunde de dezvoltarea *i amenajarea cabinetului de asistenta socials;
14i insueve respects prevederi)e legislatiei din domeniul securitAtii si sanatatii in munca;
I,gi desawara activitatea in conformitate cu pregatirea, instruirea *i recomandarile
angajatorului, pe linie ierarhicA, astfel incat sA nu expunA la pericol de accidentare sau
imbolnAvire atat propria persoana cat *i alte persoane (copii/tineri/adulti) care pot ft afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul activitatii;
Cunoa*te modalitatile de acordare a primului ajutor;
Cunoalte *i respecti continutul documentelor relevance pentru munca sa: misiunea institutiei,
MOF, NIF, PI, Codul etic *i procedurile de lucru specifice;
Aduce la cuno*tinta conducerii institutiei once disfunctii intalnite care pot aduce prejudicii
sanatatii copiilor /tinerilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie;
Respects codul deontologic al profesiei de asistent social, codul functionarului public,
principiile care stau la baza activitatii institutiei *i confidentialitatea informatiilor;
Promoveaza statutul *i imaginea de asistent social functionar public, scopurile si obiectivele
D. G. A. S.P. C . *i prestigiul institutiei;
RAspunde pentru calitatea, exactitatea *i legalitatea documentelor realizate
Prime*te *i solutioneazA *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are

A tribu tii specifice infirmiera


Efectueaza toaleta copiilor/tinerilor (baie, imbracat), cantarire, si ajutA la formarea bunelor
deprinderi;
Schimba lenjeria de corp *i pat, pozitia copilului/tanarului asigura conditiile corespunzatoare
pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale copiilor/tinerilor din centru;
Supravegheaza in permanenta curatenia copiilor/tinerilor schimbandu-i on de caw on este nevoie;
Intretine *i pregateste paturile, dormitoarele si sala de mese pentru copiiitineri;
Ajuta la culcarea copiilor in timpul zilei (in perioadele de somn) observa copiii in timpul
somnului;
AjutA la pregatirea copiilor pentru plimbare, ii insoteste si participa la organizarea jocurilor si
activitatilor educative;
20
Ajutil la alimentarea copiilor/tinerilor, respectand toate prevederile igienico-sanitare sub control
strict al educatorului specializat si al asistentului medical;
Preda lenjeria murdara, primeste pe cea curata si rispunde de inventarul ce i-a fost incredintat;
In timpul cat se ocupa de copii, insoteste fiecare actiune de cuvinte calde sau de explicatii
corespunzatoare pentru stimularea vorbirii si crearea unui tonus psihic pozitiv;
Nu are voie sa administreze medicamente copiilor de la modulele la care a fost repartizat sau din
infirmerie, fa'ra acordul medicului/asistentului medical ;
Transports copiii/tinerii greu deplasabili la/de la sala de mese si In/de la salile de class ;
Merge in salile de class unde invata copiii/tinerii greu deplasabili, in fiecare pauza si ii ajuta in
efectuarea toaletei pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice ;
Sub Indrumarea organelor sanitare va efectua combaterea parazitilor ;
Preda la spalatorie cazarmamentul, echipamentul si lenjeria copiilor pe baza de proces verbal de
predare primire cu spalAtoreasa i it preia intocmind acele* forme;
Participa la cursuri de igiena;
Isi insuseste si respects legislatia in vigoare cu privire la proteclia copilului ;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumandu-si rolurile corespunzatoare;
Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament once disfunctii intalnite care pot aduce
prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie;
Primeste si solutioneaza i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA, in limita
c,ompetentelor profesionale pe care le are.

Atributii specifice logoped :


Identifica (depisteazi) copiii/tinerii cu tulburari de limbaj prin examinari la nivelul institutiei;
Stabileste diagnosticul logopedic, planul individual de interventie logopedica, intocmeste si
completeaza fisele logopedice individuale;
Organizeaza sedintele de lucru in functie de necesitati si de specificul institutiei, planificarea
acestora tinand cont de gravitatea tulburarilor de vorbire ale copiilor/tinerilor si de varsta lor;
Asigura instruirea educatorilor privind specificul logopatiei prezentate de fiecare copil avut in
evidenta, consilierea educatorilor privind continuarea la grupa a interventiei logopedice
(stimularea vorbirii, corectarea limbajului, exemple de exercitii corective practice);
incurajeaza si stimuleaza copiii/tinerii sa comunice intre ei, urmareste calitatea vocii
copilului/tanarului, ritmul $i fluentele vorbirii pentru a putea influenta adecvat comunicarea;
Face demersuri pentru amenajarea unui cadru adecvat activitatii logopedice (spatiu amenajat,
procurarea selectionarea materialelor adecvate);
Asigura o atmosfera calda, relaxants in cadrul sedintelor terapeutice, iar prin consiliere creeaza
cadrul necesar desfa_tairarii terapiei;
Intervine terapeutic pentru a preveni aparitia tulburarilor psihocomportamentale reactive,
consecutive defectelor de limbaj;
In cazul copiilor scolari efectueaza examene lexico-grafice initiaza terapii, organizand grupe
de copii in functie de specificul tulburarii;
Asigura egalitatea sanselor la interventia logopedica a tuturor copiilor din institutie care
prezintA defecte de vorbire-scriere;
Constientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale, de
colaborare, pe orizontala si pe verticals;

21
indepline*te atributiile corespunzatoare interventiei in echipa pe linia 9S3, conform
metodologiei existente aprobate;
Aduce la cuno*tinta conducerii institutiei once disfunctii intalnite care pot aduce prejudicii
sanatAtii copiilor /tinerilor cu nevoi speciale din institutie;
Prime*te *i solutioneazi *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

Atributii specifice medic


Organizeaza triajul epidemiologic la inceperea anului colar Si la intoarcerea copiilor/tinerilor
din vacantalfamilie;
Asigura examinarea, consultarea, izolarea, tratarea *i supravegherea medicala a
copiilor/tinerilor la admiterea in institutie;
Studiaza cu atentie fi*ele medicate, Planul de Recuperare Intocmit de etre Serviciul de
Evaluare Complexa si dosarele sociale ale copiilor .i se informeaza asupra diagnosticului
stabilit de medicul specialist in vederea Intocmirii programului recuperator;
Introduce si organizeazA masuri complexe igienice, curativo-profilactice si de recuperare pentru
copiii/tinerii beneficiari, masuri menite sa pAstreze si s promoveze starea de sanatate a copiilor,
sA creasca rezistenta oganismului;
Asigura examinarea tuturor copiilor/tinerilor din institutie pentru examenul de bilant al starii de
sanatate in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica *i a depistarii precoce a unor
afectiuni ;
Asigura dispensarizarea copiitor/tineritor beneficiari cu probleme de sanatate, in scop
recuperator;
Organizeaza si efectueazA controlul medical periodic clinic general, antropometric *i de
specialitate. Examenul medical complet se efectueaza cu ajutorul organelor medicate de
specialitate. Examenul medical periodic (clinic general *i antropometric) se face in cursul
trimestrului I al anului *solar. Datele rezultate din examenele medicate vor fi consemnate in fi*a
copilului;
Asigura trierea copiilor, dupa examenul medical periodic, in raport cu problemele de sanatate,
*i intocmete o evidentA specials, luand masuri corespunzatoare de tratament *i recuperare;
Analizeaza dinamica morbiditAtii pe afectiuni *i is masuri de recuperare a deficientelor *i
combaterea morbiditatii generale;
Asigura examinarea copiilor/tinerilor care urmeazA s participe la diferite competitii sportive,
elibereaza avize medicate in acest sens, stabile*te indicatiile *i contraindicatiile necesare pentru
copiii care iau parte to excursii si drumetii, asigurand asistenta medicala;
Participa la selectarea copiilor/tinerilor cu probleme de sanatate pentru orientarea for *colara *i
profesionala la terminarea *colii ;
Asigura examinarea copiilor/tinerilor beneficiari care urmeaza sA piece la cure balneare, in
vacantA, in tabere;
AsigurA examinarea copiilor care vor fi supu*i imunizarilor profilactice, pentru stabilirea
anumitor contraindicatii medicate;
Asigura supravegherea, prevenirea combaterea bolilor transmisibile, prin aplicarea mAsurilor
de profilaxie generala specifice (vaccinari) sau nespecifice ;
Asigura supravegherea recoltarii pentru investigatiile de laborator in vederea depistarii
afectiunilor infecto-contagioase la subiecti *i contacti;
AsigurA supravegherea tratamentelor chimio-terapice imunoprofilactice ale copiilor/tinerilor
care au primit indicatii pentru aceasta;

23
ParticipA la intilnirile organizate de *eful de centru cu managerul de caz de la D.G. A S.P.C. in
scopul analizArii situatiei copilului *i cunoa*te procedurile de colaborare cu managerul de caz
alp speciali*ti;
OferA asistentA psihopedagogicA specializati copiilor/tinerilor cu nevoi speciale din institutie
(tulburAri emotionale, tulburari psihosomatice, handicap fizic, handicap psihic etc.) pe baza
evaluArilor realizate consemnate in fi*ele psiho-pedagogice ;
Colaboreaza cu psihologul i educatorii specializati in stabilirea obiectivelor PIS, PPI *i in
completarea instrumentelor de lucru Si asigura supervizarea educatorilor specializati;
InitiazA, concepe, coordoneaza *i monitorizeaza programe de activitate educativ-recuperatorie,
de abilitare *i reabilitare pentru copiii/tinerii cu nevoi speciale;
Des%*oara, in colaborare cu personalul din institutie cu cadrele didactice din *colile
frecventate de catre cu nevoi speciale, activitati de orientare *colara *i
profesionala;
InitiazA *i coordoneaza programe de terapie educationala (plastid, muzicala, ocupationalA),
indrumand activitatea educatorilor specializati in aceasta directie;
ColaboreazA cu educatorii, supraveghetorii, cadrele medicale si colectivele didactice din
institutiile de invatAmant unde invata copiii/tinerii cu nevoi speciale, in scopul respectArii
particularitatilor de personalitate ale copiilor/tinerilor cu nevoi speciale;
Realizeaza consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale copillorkinerilor
cu nevoi speciale (PIP , PIS, PPI, program de acomodare, program educational etc.), incluzind
relatia cu familia ;
Aduce la cuno*tinta copilului/tanarului cu nevoi speciale, in concordantA cu nivelul lui de
intelegere cu gradul de dizabilitate/handicap, orice informatie pertinenta referitoare la PPI,
PIS, PIP, precum *i a modalitAtilor de aplicare propuse;
Identifid opinia copilului/tanarului cu nevoi speciale (reactia psiho-afectiva, verbalA, etc.)
referitoare la informatiile mentionate anterior *i furnizeazA copilului/tanarului cu nevoi speciale,
explicatii referitoare la consecintele eventuale ale punerii in aplicare a opiniei sale, precum *i a
aplicArii proiectului propus;
Se inforrneazA permanent, participa activ la intalnirile de perfectionare organizate la
D.G.A.S.P.C., conferinte, intalniri de lucru (cu acordul conducerii) *i activitatea acestuia este
supervizata de dtre psihopedagogul D.G.A.S.P.0 Serviciul Protectie de Tip Rezidential;
Contribuie, prin activitatea pe care o desfa*oarA, la dezinstitutionalizarea copiilor/tinerilor cu
nevoi speciale *i actioneaza in echipa pluridisciplinara pentru sprijinirea copilului/tanarului cu
nevoi speciale gasirea alternativelor de protectie a acestuia (alternative la institutionalizare);
Face demersuri in mod constant pentru a realiza o colaborare stransa cu familiile
copiilor/tinerilor astfel Meat o parte dintre activitatile de abilitare/reabilitare sa fie continuate cu
cop i i i/ti neri i *i in familie, in con formitate cu recomandiri le special i*ti lor responsab i I i;
Face propuneri concrete pentru imbunatatirea activitatii de recuperare a copiilor integrati in
programele de temple;
intocme*te la timp *i corect Programul de Interventie Specifid/Programul Personalizat de
Interventie pentru toti copiii pe care ii are in activitatea de recuperare, pe baza documentelor
fumizate de dtre Serviciul de Evaluare ComplexA *i a evaluA'rii realizate in echipa
pluridisciplinara;
Evalueaza rezultatele interventiilor Intreprinse *i gradul de atingere a obiectivelor stabilite;
Indepline*te atributiile corespunzatoare monitorizarii evolutiei copilului/tanarului cu nevoi
speciale aflat in plasament in regim de asistentA maternala, conform metodologiei aprobate;

22
I.Jrmare,te efectuarea la timp a examenelor periodice ale personalului din centru;
Supravegheath educatia fizica *i sportiva a copiilor/tinerilor, dand indicatii privind corectarea
unor deficiente prin exercitii fizice corespunthtoare sau scutind temporar/definitiv pe
carora le sunt contraindicate aceste exercitii;
Asigura vizarea documentele medicale eliberate de alte united sanitare pentru scutirea de
educatie fizica *colas& sau de frecventare a cursurilor *colare altele;
AsigurA controlarea conditiilor igienico-sanitare din centru;
Participa la intocmirea meniurilor, controland prin sondaje periodice, valoarea cantitativa
calitativa a alimentatiei;
Realizeaza supravegherea alimentatiei dietetice a copiilor/tinerilor, in raport cu afectiunea de
care sufera ace*tia;
Asigura masurile de acordare a primului ajutor copiilor/tinerilor beneficiari angajailor.
Studiaza regimul de activitate *i de odihna al copiilor/tinerilor, urmArind realizarea masurilor de
inlaturare a deficientelor constatate;
Urtnare*te adaptarea la efort a copiilor/tinerilor *i respectarea normelor de igiena;
Inainteath catre *eful de centru propunerile privind aprovizionarea cu medicamente *i materiale
sanitare specifice cabinetului;
Actioneath in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzAtoare;
Aduce la cuno*tinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni intalnite care pot
aduce prejudicii sAnatAtii copiilor /tinerilor din institutie;
Prime*te solutioneath alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

Atributii specifice psiholog


Con*tientizeath rolul sau in echipa pluridisciplinara dezvoltA relaii profesionale, de
colaborare, pe orizontalA *i pe verticals;
Participa la intalnirile organizate de *eful de centru cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. in
scopul analizArii situatiei copilului cunoa*te procedurile de colaborare cu managerul de caz
alti speciali*ti;
Aphe'd teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologicA, interpreteazA
datele obtinute, elaboreazA recomanddrile pe care le considers necesare, solicits, in unele
cazuri, avizul medicului neuropsihiatru urmAre*te evolutia copiilor/tinerilor cu nevoi sociale
sau speciale examinati;
Examineath psihologic pArintii biologici care doresc reintegreze familial copii/tinerii cu
nevoi sociale sau speciale rezidenti, stabile*te recomandArile necesare oferA consiliere de
specialitate *i sprijin in vederea asumarii rolului parental ;
Examineath psihologic, (la solicitarea psihologului supervizor din cadrul D.G.A.S.P.C.-
Serviciul Protectie de Tip Rezidential), persoanele care doresc si desrapare activitati de
voluntariat in institutie, stabile*te recomandarile necesare asigura indrumarea
voluntarilor/studentilor practicanti;
fed consultants psihologice *i consiliere personalului din centru *i intervine in rezolvarea
conflictelor la locul de munca;
Weed Indrumare sprijin educatorilor specializati in stabilirea obiectivelor PIS, PPI *i in
completarea instrumentelor de lucru *i supervizeath activitatea acestora;
Concepe *i organizeath programe psihoterapeutice pentru copiii/tinerii cu nevoi sociale sau
speciale care prezintA tulburari de comportament;
24
Ini iaza, concepe, coordoneazA *i monitorizeaza pmgrame de activitate educativ-recuperatorie,
de abilitare reabilitare pentru copiii/tinerii cu nevoi speciale;
Colaboreaza cu educatorii, supraveghetorii, cadrele medicale si colectivele didactice din
institutiile de invatamant unde invata copiii/tinerii cu nevoi sociale sau speciale, in scopul
respectarii particularitatilor de personalitate ale copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale;
Realizeaza consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale copiilor/tinerilor
cu nevoi sociale sau speciale (PIP , PIS, PPI, program de acomodare, program educational etc.),
incluzind relatia cu familia ;
Aduce la cuno*tinta copilului/tankului cu nevoi sociale sau speciale, in concordarrtA cu nivelul
lui de intelegere i cu gradul de dizabilitate/handicap, once informatie pertinenta referitoare la
PPI, PIS, PIP, precum *i a modalitAtilor de aplicare propuse;
IdentificA opinia copilului/tanarului cu nevoi sociale sau speciale (reactia psiho-afectiva,
verbala, etc.) referitoare la informatiile mentionate anterior *i furnizeaza copilului/tanarului cu
nevoi sociale sau speciale, explicatii referitoare la consecintele eventuale ale punerii in aplicare
a opiniei sale, precum *i a aplicarii proiectului propus;
Se informeazA permanent, participa activ la intalnirile de perfectionare organizate la
D.G.A.S.P.C., conferinte, intalniri de lucru (cu acordul conducerii) *i activitatea acestuia este
supervizata de catre psihologul D.G.A.S.P.0 Serviciul Protectie de Tip Rezidential;
Contribuie, prin activitatea pe care o des8*oark la dezinstitutionalizarea copillor/tinerilor cu
nevoi sociale sau speciale *i actioneazA in echipa pluridisciplinarA pentru sprijinirea
c.opilului/tinarului cu nevoi sociale sau speciale *i gasirea alternativelor de protectie a acestuia
(alternative la institutionalizare);
Indepline*te atributiile corespunzAtoare monitorizArii evolutiei copilului/dnArului cu nevoi
sociale sau speciale aflat in plasament in regim de asistentA maternala, conform metodologiei
aprobate;
Indepline*te atributiile corespunzatoare interventiei in echipa pe linia 983, conform
metodologiei existente aprobate;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumandu-*i rolurile corespunzatoare;
Aduce la cuno*tinta conducerii institutiei once disfunctii intalnite care pot aduce prejudicii
sanatatii copiilor /tinerilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie;
Prime*te solutioneazA alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

Atributii specifice psihopedagog


Con*tientizeazA rolul sau in echipa pluridisciplinarA *i dezvolta relatii profesionale, de
colaborare, pe orizontalA *i pe verticalA;
Participa la intalnirile organizate de *efiil de centru cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. in
scopul analizarii situatiei copilului cunoa*te procedurile de colaborare cu managerul de caz
alti speciali*ti;
Ofera asistenta psihopedagogica specializata copiilor/tinerilor cu nevoi speciale din institutie
(tulburari emotionale, tulburari psihosomatice, handicap fizic, handicap psihic etc.) pe baza
evaluarilor realizate consemnate in fi*ele psihopedagogice ;
Colaboreaza cu psihologul educatorli specializati in stabilirea obiectivelor PIS, PPI *i in
completarea instrumentelor de lucru *i asigurA supervizarea educatorilor specializati;
Concepe *i organizeaza programe psiho-pedagogice pentru copiii/tinerii cu nevoi speciale care
prezintA tulburari de comportament;

25
InitiazA, concepe, coordoneaza monitorizeaza programe de activitale eclucativ-iecupeiatorie,
de abilitare *i reabilitare pentru copiii/tinerii cu nevoi speciale;
Desaloara, in colaborare cu personalul din institutie *i cu cadrele didactice din *colile
frecventate de catre copiii/tinerii cu nevoi speciale, activitati de orientare *colara *i
profesionalA;
Initiazd coordoneazi programe de terapie educationala (plastid, muzicala, ocupationala),
indrumand activitatea educatorilor specializati in aceasta directie;
ColaboreazA cu educatorii, supraveghetorii, cadrele medicale si colectivele didactice din
institutiile de invatamant unde invata copiii/tinerii cu nevoi speciale, in scopul respectkii
particularitAtilor de personalitate ale copiilor/tinerilor cu nevoi speciale;
Realizeala consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale copiilor/tinerilor
cu nevoi speciale (PIP , PIS, PPI, program de acomodare, program educational etc.), incluzind
relatia cu familia ;
Aduce la cuno*tinta copilului/tankului cu nevoi speciale, in concordanta cu nivelu I Iui de
intelegere *i cu gradul de dizabilitate/handicap, once informatie pertinenta referitoare la PPI,
PIS, PIP, precum *i a modalitAtilor de aplicare propuse;
Identifid opinia copiluludtankului cu nevoi speciale (reactia psiho-afectiva, verbala, etc.)
referitoare la informatiile mentionate anterior si fumizea7A copilului/tanarului cu nevoi speciale,
explicatii referitoare la consecintele eventuale ale punerii in aplicare a opiniei sale, precum *i a
aplicarii proiectului propus;
Se informeaza permanent, participa activ la intalnirile de perfectionare organizate la
D.G.A.S.P.C., conferinte, intalniri de lucru (cu acordul conducerii) *i activitatea acestuia este
supervizata de dtre psihopedagogul D.G.A.S.P.0 ;
Contribuie, prin activitatea pe care o desfa*oara, la dezinstitutionalizarea copiilor/tinerilor cu
nevoi speciale si actioneaza in echipd pluridisciplinara pentru sprijinirea copilului/tanarului cu
nevoi speciale *i gAsirea alternativelor de protectie a acestuia (alternative la institutionalizare);
Face demersuri in mod constant pentru a realiza o colaborare stransa cu familiile
copiilor/tinerilor astfel indt o parte dintre activitatile de abilitare/reabilitare sa fie continuate cu
copiii/tinerii *i in familie, in conformitate cu recomandArile specialiqtilor responsabili;
Face propuneri concrete pentru imbunkatirea activitatii de recuperare a copiilor integrati in
programele de terapie;
Intocme*te la timp *i corect Programul de Interventie Specifica/Programul Personalizat de
Interventie pentru toti copiii pe care ii are in activitatea de recuperare, pe baza documentelor
furnizate de ate Serviciul de Evaluare Complexa *i a evalukii realizate in echipa
pluridisciplinara;
Evalueaza rezultatele interventiilor intreprinse *i gradul de atingere a obiectivelor stabilite;
Endepline*te atributiile corespunzatoare mon itorizarii evolutiei copilului/tanarului cu nevoi
speciale aflat in plasament in regim de asistenti maternala, conform metodologiei aprobate;
Indepline*te atributiile corespunzkoare interventiei in echipd pe linia 983, conform
metodologiei existente aprobate;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumandu-ii rolurile corespunzatoare;
Aduce la cuno*tinta conducerii institutiei once disfunctii intalnite care pot aduce prejudicii
sanafatii copiilor /tinerilor cu nevoi speciale din institutie;
Prime*te *i solutioneaza *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

26
Atrirbutii specifice educator specializat
Con*tientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara *i dezvolta relatii profesionale, de
colaborare, pe orizontalA *i pe verticals;
Participa la intalnirile organizate de *eful de centru cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. in
scopul analizarii situatiei copilului *i cunoa*te procedurile de colaborare cu managerul de caz *i
alti speciali*ti;
Este desemnat persoani de referinti pentru copii/tanar i iniocinete programul de acomodare,
cu sprijinul speciali*tilor din institutie;
Prezinta copilului, clar, in functie de gradul sau de maturitate tipul dizabilitatii/gradului de
handicap care sunt principalele reguli de organizare a institutiei;
Efectueala cu copilul/tanarul cu nevoi speciale exercitiile stabilite de catre speciali*tii centrului
pe baza evaluarii periodice a copilului/tanarului cu nevoi speciale astfel incat copilul/tanarul cu
nevoi speciale continue dezvoltarea;
Mentine permanent legatura cu *coala, educatorii, invatAtorii *i profesorii devenind un partener
in instruirea Si educarea copiilor/tinerilor, efectueaza vizite regulate la *coals pentru a discuta
situatia fiecarui copil;
Pentru copiii newolarizabili, proiecteaza *i realizeaza activitati cat mai diverse (mai ales sub
forma de joc) in care sa fie exersate comportamentele (motor, verbal, cognitiv *i socio-afectiv)
qi urmare*te impreuna cu ceilalti educatori de la grupa dezvoltarea pe laturi comportamentale;
Participa, impreuna cu personalul de specialitate din cadrul institutiei, la elaborarea PIS nevoi
educationale/PIS domenii de dezvoltare *i urmare*te obtinerea de rezultate *colare/obtinerea de
rezultate in toate domeniile de comportament, corespunzatoare potentialului de dezvoltare a
copilului;
Elaboreaza, impreuna cu cadrul didactic de la *coala frecventata de copil, Programul
educational, anexa a PIP, urmare*te pregatirea temelor wolare asigura sprijinul necesar
pentru realizarea acestui lucru;
In situatia in care copilul, din motive de sanatate nu poate frecventa, pe o perioada determinate
de timp, unitatea de invatamant din comunitate, educatorul specializat asigura activitati de
pregatire *colara in institutie pe durata programului *colar *i in conformitate cu curriculum
*colar;
in absenta sau imposibilitatea parintilor, educatorul specializat participa la toate activitatile to
care unitatea de invatamant solicits prezenta parintilor;
Organiz,eaza activitati de grup, in functie de propunerile preferintele personale ale
copiilor/tinerilor, stimuland libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de
echipa, la promovarea intrajutorarii a comunicarii Intre copii/tineri;
Organizeaza *i anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, gospodare*ti, turistice, jocuri,
ctc.in functie de nivelul de dezvoltare a copilului/tanarului cu nevoi speciale;
Participa, impreuna cu personalul de specialitate din cadrul institutiei, la elaborarea PIS nevoile
de recreere *i socializare, PIS dezvoltarea deprinderilor de viata independents;
Participa la amenajarea spatiului de locuit, actionand pentru personalizarea lui *i implies pe
copii/tineri in aceasta activitate, tinand cont de preferintele lor;
Supravegheaza prezenta in unitate a copiilor incredintati stabile*te masurile, conform
procedurilor existente, pentru aducerea acestora in institutie atunci cand o parasesc;
Ajuta copilul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti cu parintii, cu copiii din institutie *i din
unitatea de invatamint frecventata. ", cu personalul din institutie *i alti profesioni*ti implicati in
demlarea PIP/PPI;
incurajeazi copiii exprime opiniile cu privire la toate aspectele care- i privesc, inclusiv ale
vietii cotidiene din institutie;
Participa la intalnirile de schimbare a turelor *i redacteaza raportul de tura in caietul unic;
participa la *edintele de supervizare, la intalnirile de perfectionare lunare, la *edintele
administrative *i are datoria de a se autoperfectiona profesional;
Respects, in interactiunea cu copilul, valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate:
caldura *i afectiune, limite dare *i bine preeir4te, raspuns imediat la nevoile copilului,
disponibilitatea de a raspunde intrebarilor copilului, sanctionare educative, constructive a
comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere *i comunicare, recunowerea
calitatilor *i a reu*itelor, confidentialitate *i incredere reciproca;
RespectA demnitatea copilului *i folose*te formula de adresare preferata de copil;
Cunoa*te particularitatile de varsta, diferentele individuate de conduits istoricul copiilor de la
grupa astfel Inc& sa poata stabili o comunicare *i o relationare adecvata cu ace*tia;
AbordeazA relatiile cu copiii sau cu grupul de copii in mod nediscriminator, fad antipatii *i
favoritisme; trebuie sa *tie controleze emotiile in fata copilului; sa observe, sA recunoasca
*i sA incurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; sA nu judece sau sa
eticheteze copilul; sA fie capabil sA negocieze ofere recompense copilului; s *tie cum sa
formeze la copil simtul responsabilitAtii, de asumare a consecintelor faptelor sale; sA transmits
copilului prin mesaje verbale *i nonverbale ea este permanent alaturi de el; sa fie capabil sa
stabileasca limite in relatia cu copilul *i cum sa le facA acceptate de catre acesta;
PredA banii de nevoi personale/fonduri financiare, tine evidenta acestora, urmare*te *i indruma
copiii in cheltuirea fondurilor financiare insote*te copiii la achizitionarea produselor;
Iii insu*e*te respectA legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului ;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzatoare;
ActioneazA' pentru asigurarea unui rnediu securizant pentru copil/lanai,
Aduce la curio*tinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni intalnite care pot
aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;
Prime*te *i solutioneaza *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

Atributie animator socioeducativ:

Con*tientizeaza rolul sail in echipa pluridisciplinara dezvolta relatii profesionale, de


colaboarare, pe orizontala *i pe verticala;
Organizeaza activitati de grup, in functie de propunerile Si preferintele personale ale copiilor/
tinerilor, stimuland libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la
promovarea intrajutorarii comunicaril intre copii/ tineri;
Organizeza anima activitAtile de timp fiber (sportive, culturale, turistice, jocuri etc.);
Descopera *i cultiva aptitudinite copiilor/ tinerilor *i efectueaza diverse lucrari practice cu
copiii/ tinerii, potrivit aptitudinilor fiecaruia;
Realizeaza expozitii cu produsele realizate de catre copii/ tineri;
OrganizeazA concursuri pe diverse teme pentru a stimula spiritul de competitie in randul
copiilor/ tinerilor,
Incurajeaza copiii exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale
vietii cotidiene din institutie;
RespectA, in interactiunea cu copilul, valorile de bazA ale unei relatii parentale de calitate:
caldura afectiune, limite dare *i bine precizate, ea' spuns imediat la nevoile copilului,
28
disponibilitatea de a raspunde intrebarilor copilului, sanctionare educative, constructive
comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere *i comunicare, recunoaverea
calitatilor *i a reu*itelor, confidentialitate *i incredere reciprocA;
RespectA demnitatea copilului folosete formula de adresare preferatA de copil;
Cunowe particularitAtile de varsti, diferentele individuale de conduitA istoricul copiilor de la
grupa astfel Inc& sa poatA stabili o comunicare o relationare adecvata cu ace*tia;
Abordea7A relatiile cu copiii sau cu grupul de copii in mod nediscriminator, %ea' antipatii *i
favoritisme; trebuie sa *tie controleze emotiile in fata copilului; sa observe, sa recunoasca
*i sA incurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; sa nu judece sau sa
eticheteze copilul; sa fie capabil sa negocieze sa ofere recompense copilului; s *tie cum sA
formeze la copil simtul responsabilititii, de asumare a consecintelor faptelor sale; s transmits
copilului prin mesaje verbale nonverbale Ca este permanent alaturi de el; sA fie capabil sA
stabileascii limite in relatia cu copilut *i cum sit le &cif acceptate de catre acesta;
Manifests preocupAri in ceea ce priveve formarea la copii a unor deprinderi de conduitA
civilizatA, in dobandirea consolidarea deprinderilor de viatA independents;
ParticipA, impreuna cu personalul de specialitate din cadrul institutiei, la elaborarea PIS nevoile
de recreere socializare, PIS dezvoltarea deprinderilor de viatA independents;
I*1 insu*eve *i respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului *i legislatia
specifics activitatii proprii;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzAtoare;
Actioneaza pentru asigurarea unui media securizant pentru copil/ tanar;
Prime*te *i solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

specifice suprave.chetondui de noapte

ParticipA la intalnirile de schimbare a turelor comunicA educatorului specializat de la grupa


observatiile asupra comportamentului copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale,
manifestArile deosebite ale acestora din timpul noptii *i redacteazA procesul verbal de
predare/primire a grupelor de copii/tineri cu nevoi sociale sau speciale;
Urmare*te formarea *i consolidarea deprinderilor igienico-sanitare la copiii/tinerii cu nevoi
sociale sau speciale sprijinindu-i *i indrumandu-i in efectuarea toaletei de sears, dimineata *i
baia saptimanala;
Con*tientizenA rolul sat' in cadrul institutiei *i dezvoltA relatii profesionale, de colaborare, pe
orizontala *i pe verticals;
Preda la spAlatorie cazarmamentul *i echipamentul copiilor/tinerilor in zilele fixate, pe baza de
proces-verbal de predare-primire *i preia echipamentele *i cazarmamentul pe bath de proces
verbal, controleaza echipamentul copiilor/tinerilor, ii ajuta la mici reparatii indrumA sA
a*eze in dulap in mod corespunzAtor;
Se ingrijeve de incAlzirea aerisirea corespunzAtoare a dormitoarelor copiilor/tinerilor cu
nevoi sociale sau speciale;
UrmAreve formarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personals la copiii/tinerii cu nevoi
sociale sau speciale indrumandu4 *i sprijinindu-i in aranjarea paturilor, imbricarea
corespunzatoare;
Sprijina personalul sanitar al institutiei in administrarea la copii/tineri a medicamentelor pe cale
orals *i respects indicatiile medicale privind tratamentul copiilor enuretici, ace*tia fiind
la toaleta inainte de culcare (ora 10) *i in jurul orelor 24,00 *i 4,00;
29
Participa la intilnirile de perfectionare lunare, la *edintele administrative i are datoria de a se
autoperfectiona profesional;
Respecta-, in interactiunea cu copilul, valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate:
cAldurA *i afectiune, limite Clare *i bine precizate, raspuns imediat la nevoile copilului,
disponibilitatea de a rAspunde intrebarilor copilului, sanctionare educativd, constructive a
comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere *1 comunicare, recunogterea
calitatilor *1 a reu*itelor, confidentialitate *1 incredere reciproca:
Respecta demnitatea copilului *i folose*te formula de adresare preferatA de copil/tanar;
Cunoa*te particularitatile de varstA, diferentele individuale de conduits *i istoricul
copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale de la grupa astfel incat s poatA stabili o
comunicare *i o relationare adecvata cu ace*tia;
Abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupul de copii in mod nediscriminator, fara antipatii *i
favoritisme; trebuie sa *tie sail controleze emotiile in fata copilului; sA observe, sA rectinoascA
*i s Incurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; sa nu judece sau sa
eticheteze copilul; sa fie capabil sA negocieze sa ofere recompense copilului; sA *tie cum sA
formeze la copil simtul responsabilitAtii, de asumare a consecintelor faptelor sale; sa transmits
copilului prin mesaje verbale nonverbale CA este permanent alAturi de el; sA fie capabil sa
stabileasca limite in relatia cu copilul *i cum sA le facA acceptate de catre acesta;
Supravegheaza prezenta in unitate a copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale incredintati
*1 stabilese masurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora in institutie
atunci cand o parasesc;
1$insuFse respecti legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului ;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, astunandu-*1 rolurile corespunzatoare;
Aduce la cunosinta conducerii centrului de plasament once disfunctii intalnite care pot aduce prejudicii
sanatatii copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie:
Prime$e *1 solutioneaza *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita
competentelor profesionale pe care le are.

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospedfirie, Intretinere-reparatii, deservire

Personalului administrativ asigura activitatile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanta,


achizitii etc. *i este format din :

a) administrator;

b) functionar adminstrativ, economist;

c) magaziner;

d) paznic, personal pentru curatenie spatii, sparatoreasa,

e) muncitor calificat.

30
f) muncitor necalificat

Atributii specifice administrator


Se ingrijeste de aprovizionarea institutiei cu mobilier, cazarmament, aparatura, mijloace de
transport, alimente, combustibil, lubrifiant, nutreturi etc., potrivit creditelor de care dispune
institutia, asigurand pastrarea si justa folosire a tuturor bunurilor;
Administreaza spatiile institutiei, asigurand curatenia lor, se ocupd de confortul termic si
iluminatul acestora;
Se ingrijeste in permanentA de asigurarea conditiilor necesare aplicarii inasurilor zilnice de
igiena individualA si colectiva, Oland seama de numarul, varsta, sexul copiilor/tinerilor cu nevoi
sociale/speciale din institutie si de indicatiile trasate de organele medico-sanitare;
Asigura repararea clAdirilor si a inventarului institutiei;
Repartizeazi pe gestiuni bunurile unitatii si controleazA sistematic felul in care cunt *trate si
folosite acestea;
Asigura paza si securitatea clAdirilor is masuri pentru preintimpinarea incendiilor;
Raspunde de procurarea obiectelor de imbracaminte cele necesare activitatii scolare a
copiilor/tinerilor, respectand normele legale in vigoare;
Intocmeste Registrul inventar cuprinzand bunurile materiale raspandite in institutie;
Intocmeste in colaborare cu asistenta medicala, contabilul sef, magazinerul si bucatarul, meniul
saptamanal si-1 supune spre aprobare sefului de centru;
Intocmeste lista zanica de alimente si o supune spre aprobare sefului de centru cu o zi inainte;
Controleaza zilnic calitatea mancarii i modul de folosire a alimentelor, luand maSuri pentru a
preintampina sustragerile sau risipa;
Face parte din comisia de declarare 4i casare a bunurilor;
Face parte din comisia de inventariere a valorilor materiale ale institutiei;
Se Ingrijeste permanent de asigurarea conditiilor igienice pentru pregatirea si servirea mesei,
verificand sistematic documentele privind starea sanatatii personalului care lucreaza la cantina;
Repartizeaza sarcini personalului de serviciu potrivit nevoilor institutiei si obligatiilor legate de
munca ale acestuia controleaza activitatea personalului de serviciu;
Asigura instruirea periodica a intregului personal administrativ-gospodaresc asupra normelor
de protectia muncii si PSI;
Organizeaza activitatea administrativ-gospodareasca in taberele de copii in perioada vacantelor;
Raspunde de modul de indeplinire a tuturor sarcinilor in fata efului de centru, iar in
problemele material-financiare si in fata contabilului sef, iar despre indeplinirea sarcinilor pe
linie igienico-sanitari, raspunde si in fata organelor medico-sanitare de control;
Indeplineste atributii de easier platitor salarii ;
Isi insuseste si respecti legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului si legislatia
specifics activitatii proprii;
ActioneazA in conformitate cu S.M.O. existente, asumandu-si rolurile corespunzkoare;
Prirneste si solutioneaz5 si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le ar

Atributii specifice magazines


Ia in primire magazia prin inventariere, numarare, cantarire;
31
Introduce bunurile in magazie numai pe baza proceselor verhale de receptie semnate de
membrii comisiei;
Rispunde de inregistrarea in gestiune a produselor/bunurilor achizitionate, cu respectarea
prevederilor legale;
RAspunde de conservarea/buna pastrare a bunurilor/produselor aflate in gestiunea sa;
Elibereaza bunurile ( rechizite, imbrdcaminte etc ) ate copii/tineri din institutie alte
persoane din institutie numai pe baza bonurilor semnate de catre contabil *i *eful de centru;
intocme*te documentele de evidentA a receptiilor cantitative *i calitative;
Verified corectitudinea, elementelor inscrise pe documentele primite;
Verified, centralizeazA controleaza daed toate cantitatile de produse predate la magazie
corespund cu procesul verbal de predare-primire;
Intocme*te lista zilnied de alimente *i centralizatorul listelor zilnice de alimente;
Asigurd mentinerea curateniei *i ordinii in spatiile de depozitare *i evacuarea ambalajelor din
magazie;
ParticipA la inventarierea bunurilor aflate in gestiunea sa;
Participd, in colaborare cu administratorul, asistenta medicaid', contabilul *ef *i bucatarul, la
intocmirea meniului saptamanal, supus spre aprobare *efului de centru;
Realizeazd controlul stocurilor *i infonneaza *eful de centru la epuizarea acestora;
1*i insu*e*te *i respects legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului *i legislatia
specifics activitAtii proprii;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzAtoare;
Prime*te solutioneazA *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

Atributii specifice contabil:

Organizeazi conform dispozitiilor legale, circuitul actelor justificative al documentelor


contabile *i asigura inregistrarea for in mod cronologic *i sistematic in evidenta contabilA
analitied sintetied centralizata;

- ilor *i ie*irilor de bunuri de


RealizeazA inregistrarea in contabilitatea analitica*i sintetica a intrar
natura stocurilor (inclusiv obiecte de inventar) *i a imobilizarilor;

Verified exactitatea inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare *i contabilitate prin


punctajul lunar dintre cantitatile operate in fi*ele de magazie *i cele din fi*ele de cont analitic
din contabilitate;

Verified completarea corectA a documentelor de intrare *i de ie*ire a valorilor materiale,


inregistrarea corectA a acestora in Nele de magazie *i stabilirea exacta a stocului scriptic in
fi*ele de magazie;

Contabilizeaza *i inregistreaza facturile furnizorilor;

intocme*te fi*ele analitice ale fumizorilor, la conturile de cheltuieli materiale cu finantare de la


bugetul local *i activitati autofinantate;

Verified concordanta dintre evidenta analitica a furnizorilor *i balanta de verificare;

Prezinta periodic conducerii situatia contului 401 "Fumizori";

32
Verified daed documentele primite de la fumizori respects cerintele de forma impure de lege *i
daca sunt corecte din punct de vedere aritmetic;

intocme*te ordine de plata pentru cheltuielile centrului *i le transrnite la sediul directiei in


vederea efectuarii platilor;

intocme*te partea financiard a statelor de plata (centru de plasament *i centre de zi), respectiv
ordine de plata pentru retineri, impozite, garantii materiale, rate, chirii, popriri;

Efectueaza notele contabile privind decontarile cu personalul *i asigurarile sociale: inregistrarea


salariilor conform statelor de salarii, inregistrarea contributiilor angaja%ilor *i a unitatii la
bugetul de stat *i bugetul asugurarilor sociale de stat, retineri din salarii datorate tertilor,
imputatii, garantii gestionari, viramentul retinerilor catre terti *i a contributiilor la bugetul de
stat *i bugetul asigurarilor sociale de stat, inregistrarea salariilor *i a altor drepturi de personal
neridicate (contul sume de mandat);

inregistreaza in contabilitatea sintetica toate conturile ce intervin la plata salariilor: casa,


garantii materiale, avansuri spre decontare, creditori, decontari cu bugetul statului, decontari
privind asigurarile sociale, decontari privind contributia la constituirea fondului de somaj,
cheltuielile bugetului local, pe articole si alineate;

Urmare*te modul de formare a garantiilor materiale pentru gestionarii angajati in cadrul


centrului de plasament 4i a centrelor de zi din subordine;

inregistreza incasarile *i platile in contabilitatea sintetica, conform jurnalelor privind operatiile


de banca fumizate de sediul administrativ al directiei;

Contabilizeaza *i inregistreaza registrul de casa in lei;

Contabilizeaza *i inregistreaza deconturile de cheltuieli; verifica concordan%a dintre evidenta


analitica a debitorilor *i balanta de verificare;

Contabilizeaza *i inregistreaza creditorii centrului; verifica concordanta dintre evidenta analitica


a creditorilor *i balanta de verificare

Tine evidenta, intoeme*te *i introduce notele contabile de amortizare;

Raspunde de incadrarea corectit a documentelor contabilizate pe venituri *i cheltuieli;

Introduce *i verified' in programul de contabilitate inregistrarile documentelor;

intocme*te components ale soldurilor conturilor efectueaza reglari pe baza acestora;

intocme*te lunar notele contabile in vederea introducerii in calculator;

intocme*te balanta sintetica centralizata cu respectarea prevederilor planului de conturi;

Verified legalitatea actelor care stau suport la intocmirea notelor contabile;

intocme*te contul de executie la titlul cheltuieli de personal, cheltuieli materiale *i cheltuieli de


capital la nivelul centrului de plasament *i a centrelor de zi din subordinea acestuia;

33
intocineste situatia lunara privind platile si cheltuielile efectuate ateit pe fiecare centru in parte
cat centralizat (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli de capital);

Rdspunde de valorificarea inventarierii patrimoniului centrului (anual, in orice situatii cerute de


lege sau de Cate on directorul general dispune);

Verified propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar


prezentate de administratorul unitatii si le inainteazd spre aprobare Ia directie;

Unnareste organizeaza inregistrarea in registrul jurnal, registrul de inventar a tuturor


operatiunilor contabile si de inventariere ale centrului;

Colaboreaza la intocmirea confirmarilor de sold la inchiderea exercitiului, pentru cei mai


importanti fumizori ai centrului;

Tine legatura cu bancile, clientii si furnizorii interni, in ceea ce priveste atributiile ce-i revin;

Primeste si indosariaza corespondenta cu fumizorii;

Pastreazd toate actele justificative, documentele contabile, fisele, balante verificare;

indosariaza toate docuinentele cu care lucreaza $i supervizeaza arhivarea lor,

Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile, precum si la salvarea


datelor informatice;

intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verified corelarea acestora;

Verified si vizeaza listele zilnice de alimente eliberate de la magazie;

instruieste controleazd periodic personalul care gestioneaza valori materiale banesti in


vederea respectarii de catre acestia a Legii nr. 22/1969 precum si evitarea eventualelor pagube
materiale in cadrul institutiei;

Unnareste inc,adrarea in baremele impuse de conducerea D.G.A.S.P.0 Iasi a consumurilor Ia


combustibil, telefon, echipament si alte drepturi prevazute de lege pentru copiiiitinerii
beneficiari ai serviciilor sociale;

Face propuneri in scris privind comisiile de receptie, comisiile de inventariere a patrimoniului


comisiile de casare si instruire, comisiile fiind aprobate de catre conducerea
D.G.A.S.P.C. Iasi prin decizie, conform dispozitiilor legale;

Instruieste si controleazd personalul in vederea efectuarii corecte a operatiunilor de inventariere;

Raspunde de buna intocmire a lucrdrilor financiar-contabile $i executarea acestora in termenele


stabilite;

Rdspunde de exactitatea si corectitudinea datelor furnizate;

indeplineste alte sarcini date prin acts nominative cu caracter financier contabil si orice alte
situatii care se solicits de conducerea DGASPC Iasi;

34
Raspunde administrativ, financier si penal in conformitate cu dispozitiile in vigoare pentru
neindeplinirea obliggiilor de serviciu ce-i revin prin actele normative, legi, decrete privind
tinerea evidentei contabile;

Rdspunde de respectarea programului de lucru $i de folosirea judicioasa a timpului de lucru,

Raspunde de respectarea normelor de conduits in relatiile de munca cu colegii din


compartimentul unde lucreaza cat cu ceilalti;

Rispunde de ridicarea nivelului de pregatire profesionala.

Atributii specifice paznic

Asigura paza cladirii, a autovehiculelor $i a altor bunuri ale institutiei;


Monitorizeaza intrarea/iesirea din centru impiedica intrarea persoanelor neautorizate;
Autorizeaza accesul persoanelor straine (inclusiv parinti/rude ale copiilor/tinerilor din institutie)
pe baza de identificare si asigura inscrierea datelor in registrul de acces persoane straine (nume,
prenume, adresa, CI);
Verified $i inregistitaza in caietul de evidentA a autovehiculelor toate masinile care intid sau ies
din unitate in timpul serviciului, numarul masinii, numele soferului, bunurile cu care intra sau
ies din institutie;
In caz de incendii, dezastre, calamitati naturale etc. actioneaza pentru evacuarea persoanelor
salvarea bunurilor;
In cazul infractiunilor flagrante sau a altor fapte ilicite opreste i preda politiei pe faptuitor,
bunurile/valorile care fac obiectul infractiunii;
Dupa ora 18 nu va permite niciunei persoane straine accesul in incinta institutiei (curte, cladiri),
iar la ora 21 va inchide toate usile de acces in incinta institutiei;
Se asigura a la iesirea din institutie copiiitinerii au bilete de voie semnate de cave educatorul
special izat;
In situatia revenirii copilului/tanarului in institutie dupe data/ora inscrise in biletul de voie,
consenineaza acest fapt in caietul de evidenta al pleediii/sosiiii wpiiloiltinerilor din/in institutie
anunta educatorul specializat/supraveghetorul de noapte;
Nu va permite intrarea personalului institutiei pe timp de noapte, card acesta nu are program de
lucru nici aprobarea conducerii institutiei;
Nu va permite iesirea din institutie a masinilor dupe ora 16 decat cu aprobarea conducerii
institutiei;
Are grija ca personalul institutiei/copiii/tinerii beneficiari sa nu foloseasca aka' cale de acces
decat poarta principals;
Verified' toate persoanele suspecte de a sustrage bunuri ale institutiei, retinand bunurile sustrase
$i anuntand conducerea institutiei;
Nu are voie sa paraseasca postul pana la venirea paznicului de schimb;
Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament once disfunctii intalnite care pot aduce
prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie sau mice alte
evenimente petrecute in timpul executarii serviciului;
Primeste solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
lirnita competentelor profesionale pe care le are

35
Atributii specifice ingrijitor de curatenie

AsigurA zilnic curatenia *i aerisirea institutiei, in conditii corespunzatoare, iar saptAmanal


curatenia generala, respectand normele igienico-sanitare in vigoare;
Efectueaza dezinfectia curentA a pardoselilor, peretilor, grupurilor sanitare etc.;
Curad *i dezinfecteaza zilnic on de cate on este nevoie baile, WC-urile cu materiale ustensile
folosite numai in aceste locuri;
Transports pe circuitul stabilit gunoiul *i reziduurile alimentare in conditii corespunzatoare,
raspunde de depunerea for cored in recipiente, cur*" *i dezinfecteaza pubelele in care se
pastreaza *i se transports acestea;
Se ingrijeste *i raspunde de obiectele de inventar materialele din incaperile pe care le are in
grid;
Schimba lenjeria paturilor *i ajuta la distribuirea lenjeriei copiilor/tinerilor;
Respects normativele in vigoare in procesul tehnologic de curAtenie igienizare ;
RAspunde de exploatarea corectA a utilajelor, sesizand eventualele defectiuni aparute
administratorului, pentru a lua masurile necesare de remediere;
Raspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le preda la schimb pe bazd de
proces verbal *i nu are voie sa instraineze produse obiecte de inventar aflate in gestiunea
institutiei;
Rispunde de modul de indeplinire a sarcinilor fad de administrator *i in fata organelor de
control sanitare;
Iii insu*e*te respecd legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului legislatia
specifics activitatii proprii;
Actioneazi in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzAtoare;
Prime*te Si solutioneaza *i site sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

Atributii specifice spilatoreasa


Preia pe bazA de proces verbal rufele *i lenjeria murdari, le spala la timp, sortandu-le in functie
de culoare, sortimente, material, etc;
Respects normativele in vigoare in procesul tehnologic de spalare *i igienizare ;
Preda rufele spalate uscate, triate, pe baza de proces verbal, dupa ce le repara (utilizand ma*ina
de cusutsi cusutul manual) *i dupa ce le calca;
In situatia in care ma*inile de spalat nu acopera cantitatea de rufe ce trebuie spalate, se trece la
spalat manual ;
Urmare*te ca in sectorul sau de activitate sa nu patrunda alte persoane in afara celor abilitate ;
Este interzisa efectuarea unor servicii persoanelor din unitate *i din afara ei, fad aprobarea
conducerii ;
RAspunde de exploatarea corecta a utilajelor, sesizand eventualele defectiuni aparute
administratorului, pentru a lua masurile necesare de remediere;
Raspunde de ordinea *i curAtenia din spalAtorie *i sala de calcat rufe;
RAspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le preda la schimb pe baza de
proces verbal *i nu are voie sa instraineze alimente *i obiecte de inventar aflate in gestiunea
institutiei;
Raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor fata de administrator *i in fa%a organelor de
control sanitare;
36
Contribuie to asigurarea circuitului corect al hainelor precum *i la pastrarea for in conditii
corespunzAtoare de igiena *i depozitare;
Iii insu*ete respectA legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului legislatia
specifics activitAtii proprii;
ActioneazA in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzatoare;
Prime*te *i solutioneaza *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA, in
limita competentelor profesionale pe care le are

Atributi specifice bucatar:


CoordoneazA *i supravegheazi activitAtile zilnice din bucataria institutiei ;
Se preocupd de pregatirea in cele mai bune conditii igienico-sanitare a hranei din timpul zilei,
avand grija sA fie pregAtite toate alimentele scoase din magazie in ziva respectivA;
Preia de la magazia de alimente fi*a de alimente intocmitA de administrator *i aprobatA de cAtre
*eful de centru, conform meniului stabilit pentru ziva respectivA;
Verifica *i se asigura ca atat produsele preparate, cat *i produsele nepreparate sunt bine pAstrate,
in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare ;
Tine cont, in mAsura posibilitatilor, de optiunile copiilor in stabilirea meniului;
Are grija in permanent& ca meniurile preparate s& fie gustoase *i sA alba aspect plAcut;
RAspunde de circuitul corect al alimentelor *i al resturilor alimentare, precum *i de pastrarea lor
in conditii corespunzatoare de igiena *i depozitare;
Nu va permite accesul in bucatarie *i in spatiile anexe a altor persoane deck a personalului de
serviciu de la bucatArie *i a organelor de control din unitate (*ef centru, administrator, medic,
asistent medical, educator de serviciu pe unitate) *i a personalului medico-sanitar sau alte
organe de control insotite de *eful de centru, administrator sau educatorul de serviciu pe unitate;
Are in grija conservarea alimentelor pentru iarna;
Nu are voie sa instrAineze alimente *i obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei;
intocmgte in colaborare cu asistenta medicala, contabilul *ef, magazinerul administratorul,
meniul saptaminal *i-1 supune spre aprobare *efului de centru;
insu*e*te respects legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului *i legislatia
specific& activitatii proprii;
ActioneazA in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzatoare;
Primete *i solutionea7A *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

Atributii specifice fochist:


Cunoa*terea functionarii intregii centrale termice *i a instalatiilor termice din toate cladirile;
RespectA instructiunile de exploatare a centralei termice;
Asigura temperatura de 18-20 grade in centru pe perioada octombrie-aprilie;
Asigur& apa calda pentru spalatorie gi baie, conform graficului;

37
ingrije*te *i raspunde de bum functionare a instalatiilor de incalzire;
ExecutA reparatiile *i lucrArile de intretinere necesare instalatiilor *i inventarului din dotare;
RLspunde de ordinea, curatenia *i igienizarea centralelor termice *i in jurul acestora;
Verified' in permanents starea de functionare a centralei *i a elementelor componente la
parametrii corespunzdtori;
Preda serviciul pe baza de proces verbal;
Are grija de instalatia de gaz metan;
Sprijina instalatorii in remedierea defectiunilor apamte spontan sau in unele luerari de reparatii
la instalatia termica;
Se respectd grafieul privind orele de distribuire a cAldurii *i apei calde;
Nu are voie sa lase instalatia cu foc continuu *i tablourile electrice in functiune fard
supraveghere;
Rispunde de buna functionare a obiectelor *i echipamentelor pe care le detine *i nu are voie sA
instraineze obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei;
Respects orele de program evitand intarzierile *i plecArile din timpul orelor de serviciu;
Se interzice venirea in stare de ebrietate sau consumarea bauturilor alcoolice in unitate, precum
*i folosirea unui limbaj vulgar;
hi insu*e*te *i respectA legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului *i legislatia
specified activiatii proprii;
Actionea7A in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzatoare;
Prime*te *i solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhied, in
limits competentelor profesionale pe care le are.

Atributi specifics muncitor bucatarie

Rdspunde de ordinea Si curatenia din bucatArie, sala de mese *i din salile aferente (camera de
paine, camera de zarzavat etc);
Pregate*te echipamentul de bucatArie pentru a fi folosit;
RAspunde de intretinerea suprafetelor ariilor de lucru;
Asigura curatirea echipamentului de bucatArie *i respectarea normativelor igienico-sanitare in
vigoare;
Se preocupa de pregitirea in cele mai bune conditii igienico-sanitare a hranei din timpul zilei,
avand grija s fie pregatite toate alimentele scoase din magazie in ziva respectivd;
Preia de la magazia de alimente fi*a de alimente intocmitA de administrator *i aprobatA de cAtre
*efill de centru, conform meniului stabilit pentru ziva respectivd;
VerificA *i se asigura ca atit produsele preparate, cat *i produsele nepreparate sunt bine pastrate,
in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare ;
Tine cont, in masura posibilitatilor, de optiimile copiilor in stahilirea meniului;
Are grija in permanentA ca meniurile preparate se fie gustoase *i sA aibA aspect plAcut;
RAspunde de circuitul corect al alimentelor *i al resturilor alimentare, precum *i de pAstrarea for
in conditii corespunzatoare de igienA depozitare;
38
Nu va permite accesul in bucatarie *i in spatiile anexe a actor persoane deal a personalului de
serviciu de la bucAtArie *i a organelor de control din unitate (*ef centru, adjunct *ef centru,
administrator, medic, asistent medical, educator de serviciu pe unitate) *i a personalului
medico-sanitar sau alte organe de control Insotite de *eful de centru, administrator sau
educatorul de serviciu pe unitate;
Are in grija conservarea alimentelor pentru iarnA;
Nu are voie sa instraineze alimente *i obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei;
Respecta , meniul saptamanal aprobat de *eful de centru;
Iii insu*e*te *i respecti legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului *i legislatia
specifics activitAtii proprii;
RAspunde de intreaga cantitate de paine primita in ziva respective;
Asigura servirea meselor copiilor/tinerilor in conditii corespunzatoare de igiena *i de securitatea
bunurilor;
Rispunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le preda la schimb pe bazA de
proces verbal *i nu are voie sa instraineze alimente *i obiecte de inventar aflate in gestiunea
institutiei;
RAspunde de modul de indeplinire a sarcinilor fata de bucatar *i in fata organelor de control
sanitare;
OrganizeazA *i raspunde de educarea *i indrumarea copiilor/tinerilor de serviciu in sala de
mese;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzatoare;
Prime*te *i solutioneaza *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhicA in
limita competentelor profesionale pe care le are.

Atributii specifice muncitor intretinere

Execute lucrari de reparatii la instalatia sanitara, instalatia electrica, tamplarie *i alte activitAti
gospodare*ti (u*i, geamuri *i mobilierul unitatii), la cererea administratorului *i *efului de
centru, lucrAri ce formeazA obiectul meseriei pentru care este angajat, cu respectarea normelor
de protectia muncii *i PSI;
Rfispunde de buna functionare a obiectelor echipamentelor pe care le define *i nu are voie sA
instraineze obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei;
Urmareve permanent *i remediaza on de cite on este cazul toate defectiunile aparute la
utilajele din dotarea institutiei;
Respects orele de program evitand intarzierile *i pleat-He din timpul orelor de serviciu;
Se interzice venirea in stare de ebrietate sau consumarea bauturilor alcoolice in unitate, precum
folosirea unui limbaj vulgar;
hi insu*e*te *i respect:a legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului legislatia
specificA activitAtii proprii;
Actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumanduli rolurile corespunzAtoare;
Prime*te *i solutioneaza *i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in
limita competentelor profesionale pe care le are.

ARTICOLLIL 13 Finantarea centrului

(1) In estimarea bugetului de venituri *i cheltuieli, centrul are in vedere asigurarea resurselor necesare
acordarii serviciilor sociale cel pu;in la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

39
(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, in conditiile legii, din urmAtoarele surse:

a) contributia persoanelor beneficiare sau a intretinAtorilor acestora, dupA caz;

b) bugetul local al judetului;

c) bugetul de stat;

d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice on juridice din Cara din
strainatate;

e) fonduri externe rambursabile nerambursabile;

f) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Vizat

Director general adjunct

Niculina KARACSONY

Intocmit,
Sef centre
ASI

40

S-ar putea să vă placă și