Sunteți pe pagina 1din 4
E uropean P upils M agazine Vladimir Manea, Natalie Ross vladimir.manea@yahoo.com natalie.ross@internode.on.net E

European Pupils

Magazine

Vladimir Manea, Natalie Ross

vladimir.manea@yahoo.com

natalie.ross@internode.on.net

Ross vladimir.manea@yahoo.com natalie.ross@internode.on.net E ditorial E ditorial Weblog-ul vizitei de la Bucureşti

Editorial

Editorial

Weblog-ul vizitei de la Bucureşti 2010

Visiting Bucharest 2010 Weblog

www.epmagazine.org/storage/91/en-1-bucharest-

www.epmagazine.org/storage/91/en-1-bucharest-

weblog.aspx puteţi citi informaţiile zilnice de la ultima întâl- nire 13 th EPMeeting din Bucureşti, România. Aici puteţi găsi de asemenea două scrisori: una de la Vladimir Manea, un student al Universităţii din Bucureşti, şi cealaltă de la Natalie Ross, profesor la Universitatea Catolică Australiană. Le publicăm ca mărturii considerabile pentru ceea ce este ştiinţa astăzi şi pentru ideea că istoria ştiinţei şi tehnologiei ar putea rezolva câteva prob-

leme educaţionale,

în-

văţământului secundar

la nivelul uni-

weblog.aspx you may read the daily reports from our last 13 th EPMeeting in Bucharest, Romania. Here you can find two letters, also: one from Vladimir Manea, a student of Bucharest University, and the other from Natalie Ross, teacher at the Australian Catholic University. We are publishing them as considerable wit- nesses of what is science today and that history of science and technology could solve a few educa-

tional problems both at secondary schools and university worldwide.

problems both at secondary schools and university worldwide. A snowy Bucharest atât cât şi la nivelul

A snowy Bucharest

atât

cât

şi

la

nivelul

Dear Mr. Angelo Rapisarda, My name is Vladi- mir Manea and I am the student from the Faculty of Physics in Bucharest to whom you have spoken the last week at the EPMeet- ing. I am sorry that I was unable to partici- pate any longer on Wednesday or at all on

Thursday, due to some problems I had to attend to at the Faculty. Nevertheless, I think I understood your point of view and the aims of the EPMagazine and could clarify my opinion in the following. First of all, allow me to congratulate the EPM project and to thank you for getting involved to such an extent in this kind of activity, which I think is one of the few activities that have the potential of devel- oping the students' communication and even creativ- ity skills and aptitudes, at least at a novice and inter- mediate level. Also, thank you very much for receiv- ing our participation at the Bucharest meeting the last week. I understand that there are two kinds of possible cooperation between EPM and an academic insti-

versitar.

Dragă Dle. Angelo Rapisarda, Mă numesc Vladimir Manea şi sunt studen- tul Facultăţii de Fizică din Bucureşti cu care aţi discutat săptămâna trecută la EPMeeting. Îmi pare rău că nu am reuşit să particip în continuare miercuri

sau măcar câtuşi de puţin joi, datorită anumitor probleme pentru care a trebuit să fiu prezent la Fac- ultate. Cu toate acestea, cred că am înţeles punctul Dumneavoastră de vedere şi obiectivele EPMaga- zine şi că mi -aş putea clarifica opinia în cele ce ur- mează. În primul rând, permiteţi-mi să felicit proiectul EPM şi să vă mulţumesc pentru implicarea într-o asemenea măsură în acest tip de activitate, care cred că este una dintre puţinele activităţi care au poten- ţialul de a dezvolta deprinderile şi aptitudinile de comunicare şi chiar de creaţie ale elevilor, cel puţin la nivelul novice şi intermediar. De asemenea, vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi primit partici- parea noastră la întâlnirea de la Bucureşti de săp-

5
5
E uropean P upils M agazine E ditorial tution, a partnership, on the one hand,

European Pupils

Magazine

Editorial

E uropean P upils M agazine E ditorial tution, a partnership, on the one hand, and,

tution, a partnership, on the one hand, and, on the other hand, a cooperation at the editorial level. I think that both would be useful for our Faculty and I will try to explain why in the following. The faculties and departments of physics are ex- periencing a shortage of high school graduate appli- cants all around the World and, of course, also in Romania. The reasons are multiple, but one of the most important (which applies at least to our country) is that the communication between the university and the high school levels has dropped during the last years for the physics do- main, and high school students have ceased to understand the impor- tance of physics and the professional possibilities

it has to offer. The im-

mediate consequence is that most high school gradu- ates choose to study Economics, Law, Foreign Lan- guages, Computer Sciences, i.e. domains for which the professional field is obvious even to the average pupil. This is the reason for which we have decided it is important to increase the visibility of physics in our country and to encourage the young pupils who are interested in science to pursue a corresponding career. One of the ways by which we intend to do this is by creating a website (in Romanian only) with exactly this purpose. We are still working on it and I hope it will be launched on the World Wide Web by the month of May. The website will con- tain physics news and events, attractive lessons about interesting or intriguing phenomena, re- corded and explained experiments found on the Internet or performed by the students of the Fac- ulty of Physics in Bucharest etc. On this website we will also encourage our visitors to check out any other partner websites or magazines and it would be our pleasure, with your permission, to mention the EPMagazine and its website as our partner, which I hope would help increase the EPM visibility in Romania.

tămâna trecută. Înţeleg că există două tipuri de posibilă coop- erare între EPM şi o instituţie academică, pe de o parte, un parteneriat, iar pe de altă parte, o cooperare la nivel editorial. Cred că ambele tipuri ar fi utile pentru Facultatea noastră şi voi încerca să explic de ce în următoarele.

Facultăţile şi depar- tamentele de fizică se confruntă cu un deficit de absolvenţi de liceu peste tot în lume şi, desigur, în România. Motivele sunt multiple, dar unul dintre cele mai importante (care se ap- lică cel puţin în ţara noastră) este scăderea în ultimii ani a comu- nicării între nivelul uni- versitar şi cel liceal pentru domeniul de fizică, precum şi faptul

că elevii de liceu au încetat să înţeleagă importanţa fizicii şi posibilităţile profesionale pe care le oferă. Consecinţa imediată este faptul că cei mai mulţi ab- solvenţi de liceu aleg să studieze Ştiinţele Economice, Dreptul, Limbile Străine, Informatica, adică domenii pentru care câmpul profesional este evident chiar şi pentru elevul mediu. Acesta este motivul pentru care am decis că este important să creştem vizibilitatea fizicii în ţara noastră şi să îi în- curajăm pe elevii interesaţi de ştiinţă să urmeze o carieră corespunzătoare. Unul dintre modurile prin care intenţionăm să realizăm acest lucru este crearea unui website (în limba română) având exact acest scop. Încă suntem în lucru şi sper să fie lansat pe World Wide Web în luna mai. Site-ul va conţine ştiri şi evenimente din fizică, lecţii atrăgătoare de- spre fenomene interesante sau captivante, experi- mente înregistrate şi explicate, găsite pe Internet sau realizate de studenţii Facultăţii de Fizică din Bucur- eşti etc. Pe acest site vom încuraja vizitatorii să încerce şi alte site-uri sau reviste şi va fi plăcerea noastră, cu permisiunea Dumneavoastră, să men- ţionăm EPM şi site-ul său ca partener, care sper că va ajuta la creşterea vizibilităţii EPM în România.

care sper că va ajuta la creşterea vizibilităţii E P M în România . An Image

An Image of the 13 th EPMeeting

6
6
E uropean P upils M agazine E ditorial The launch and administration of the physics

European Pupils

Magazine

Editorial

E uropean P upils M agazine E ditorial The launch and administration of the physics website

The launch and administration of the physics website would require the active implication of at least a number of students from our faculty who would be attracted by such an activity. These stu- dents who already agree to help the physics website could be interested in getting involved in the edito- rial work of EPM. Unfortunately, this is only a pos-

sibility, not a certainty at the current time and I can- not guarantee that any stu- dent would agree to get in- volved with EPM. I com- pletely agree that EPM would be a good opportu- nity for any student (at least of the first two years of studies) to develop his com- munication skills, to learn how to create and then pre- sent a material in front of an audience, to learn the importance of documenta-

tion and the essential aspects involved in writing a scientific paper etc. Alas, the number of students is low (60, maybe 70 students a year) and this de- creases the probability of finding some who are in- terested in extracurricular activities (and who are also competent enough). I will nevertheless try to find interested and ca- pable students and I will get back to you with the results as soon as I have a clear situation. Also, al- low me to consult you in the future regarding the details of the editorial activities of EPM. Yours sincerely, Vladimir Manea Faculty of Physics, University of Bucharest, Romania

Lansarea şi administrarea site-ului de fizică va necesita implicarea activă a unui număr de studenţi ai facultăţii noastre care ar fi interesaţi de o aseme- nea activitate. Aceşti studenţi care deja sunt de acord să ajute site-ul de fizică ar putea fi interesaţi să se implice în activitatea editorială EPM. Din nefericire, aceasta este numai o posibilitate, nu o certitudine la

momentul de faţă şi nu pot garanta că vreun stu- dent ar fi de acord să se implice alături de EPM. Sunt complet de acord că EPM ar fi o bună oportu- nitate pentru orice student (cel puţin în primii doi ani de studii) de a-şi dez- volta abilităţile de comu- nicare, de a învăţa cum să creeze şi cum să prezinte un material în faţa unui auditoriu, de a învăţa im- portanţa documentării şi

aspectele esenţiale implicate în redactarea unei lu- crări ştiinţifice etc. Din păcate, numărul studenţilor noştri este redus (60, poate 70 studenţi într-un an), iar aceasta reduce probabilitatea de a găsi unii care să fie interesaţi de activităţi extracuriculare (şi care sunt în acelaşi timp suficient de competenţi). Voi încerca cu toate acestea să găsesc studenţi interesaţi şi capabili şi voi reveni cu rezultate de în- dată ce voi avea o situaţie clară. De asemenea, per- miteţi-mi să vă consult pe viitor cu privire la de- taliile activităţilor editoriale EPM. Al Dvs., cu sinceritate, Vladimir Manea Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, România

de Fizică, Universitatea din Bucureşti , România E P M Group E P Magazine offers universities

EPM Group

EPMagazine offers universities and schools a collaborative literary space for the sharing of scien- tific ideas and discoveries in their historical and cul- tural context. What better way for young thinkers to develop their communication skills in the sciences, across international borders using English as a com- mon language whilst incorporating first language contributions into the layout. The European Edito- rial Board supports scholars of the sciences as

EPMagazine oferă universităţilor şi şcolilor un spaţiu literar de colaborare pentru împărtăşirea ideilor ştiinţifice şi descoperirilor în contextul lor istoric şi cultural. Ce mod mai bun pentru tinerii gânditori de a-şi dezvolta aptitudinile de comunicare în ştiinţe, dincolo de graniţele internaţionale, uti- lizând engleza ca limbă comună dar realizând în acelaşi timp şi contribuţii în limba maternă? Comitetul Editorial European sprijină cercetă-

7
7
E uropean P upils M agazine E ditorial they develop their written and spoken English

European Pupils

Magazine

Editorial

E uropean P upils M agazine E ditorial they develop their written and spoken English lan-

they develop their written and spoken English lan- guage skills through article contribution and confer- ence presentation in a mentored environment con- sisting of high school students, university students, school teachers, and university professors from

many institutions globally. It is the goal of the EP- Magazine to invite contributions from scholars the world over and in my opinion, never has such a goal been more significant to the task of the future of sci- ence in history. This is because the ways we precede in the sciences today will impact the future of hu- manity and the future of our planet. I invite you to explore the website and con- sider making a contribution by contacting the editors to find out the rules for making a contribution. The History of Science and Technology is the his- tory of what it means to know and to possess skill (art or craft). A specific Western history and culture of observation, experiment

and experience culminated

during the Enlightenment as consolidated intellectual practice and reflected in the natural and human sciences broadly. In 2010 we rec- ognize that what was deemed appropriate to histori- cal process is not always kind to humanity, to nature or reflective of responsible or ethical action. The craft we use to enact new knowledge upon the world and each other must reflect ethical action and human responsibility if we wish to use science as a technol- ogy for creating peace on Earth. This has reflected in scientific practice at times during history. We cannot separate the sciences from human responsi- bility for one another and I challenge scholars to take up this task for the future through continued communication, contribution and sponsorship. Pub- lished three times per year in print, once a year on disc and available online all year, I can only imagine this magazine will continue to grow from strength to strength.

tori ai ştiinţelor în dezvoltarea abilităţilor de scriere şi de vorbire în limba engleză, prin articolele con- tribuite şi prezentările la conferinţe, într-un mediu mentorat, constituit din elevi de liceu, studenţi, pro- fesori de nivel şcolar şi universitar, provenind de la multe instituţii la nivel global. Este scopul EPMaga- zine să invite contribuţii de la cercetători de pe în- treg mapamondul şi, în opinia mea, niciodată un ase- menea scop nu a fost mai semnificativ pentru viito- rul ştiinţei în istorie. Aceasta se datorează faptului că modul în care precedăm ştiinţa astăzi va avea un im- pact asupra viitorului umanităţii şi viitorului planetei noastre. Vă invit să exploraţi website-ul şi să luaţi în consid- erare posibilitatea de a face o contribuţie contactând editorii şi aflând regulile pentru a face o contribuţie. Istoria Ştiinţei şi Tehnologiei este istoria a ceea ce înseamnă să ştii şi să ai îndemânare (artă sau meşteşug). O specifică isto- rie şi cultură Occidentală de observaţie, experiment şi ex-

perienţă a culminat în perioada

Iluminismului ca practică in- telectuală consolidată şi s-a reflectat pe larg în ştiin- ţele umane şi naturale. În 2010 recunoaştem că ceea ce a fost considerat potrivit în procesul istoric nu a fost întotdeauna bun umanităţii, naturii, sau reflexia unei acţiuni responsabile sau etice. Instrumentul pe care îl utilizăm pentru a produce cunoaştere nouă asupra lumii şi asupra celorlalţi trebuie să reflecte acţiune etică şi responsabilitate umană dacă dorim să utilizăm ştiinţa ca tehnologie pentru crearea păcii pe Pământ. Aceasta s-a reflectat câteodată, de-a lungul istoriei, în practica ştiinţifică. Nu putem separa ştiin- ţele de responsabilitatea umană faţă de ceilalţi şi îi provoc pe cercetători să îşi asume această sarcină pentru viitor, prin continuă comunicare, contribuţie şi sponsorizare. Publicată pe hârtie de trei ori pe an, o dată pe an pe disc şi disponibilă online tot anul, nu îmi pot imagina această revistă decât continuând să crească din ce în ce mai mult.

decât continuând să crească din ce în ce mai mult . An Image of the 13

An Image of the 13 th EPMeeting

Natalie Ross Australian Catholic University Brisbane/Melbourne, Australia

Natalie Ross Universitatea Catolică Australiană Brisbane/Melbourne, Australia

8
8