Sunteți pe pagina 1din 835

ACADEMIA ROMAN:,

PUBLICATIUNILE PERIODICE ROMANESTI


(ZIARE, GAZETE, REVISTE)

DESCRIERE BIBLIOGRAFICA

DE

NERVA HODOS sI Al. SADI IONESCU


DIN SERVICIUL BIBLIOTECEI ACADEMIEI ROMANE

CU 0 INTRODUCERE

DE

LOAN BIANU
BIBLIOTECARUL ACADEMIEI ROMANE

TOM. I
CATALOG ALFABETIC 1820-1906

BUCURESTI
LIBRARIILE SOCEC & Comp. i C. SFETEA
LEIPZIG VIENA
OTTO HARRASSOWITZ GEROLD & Comp.
1913
BUCURETI
INST. DE ARTE GRAFICE CAROL GOBL S-Bor ION ST. RASIDESCTJ
16, STRADA PARIS, 16
1913.
INTRODUCERE

Tiparul cartilor prin caractere mobile, aflat pe la 1450 de Gu-


tenberg la Maienta pe Rin, a dat un avant nemaipomenit rdspandirii
culturei omenesti. Carti le scrise pan& atunci cu mana erau as&
de scumpe, incat puteau fi cumparate numai de persoane sau de
institutii bogate ; cele multiplicate prin tipar insa, erau de o iefti-
natate uimitoare. De aceea mestesugul tiparului s'a raspandit foarte
repede in toate terile apusene, a devenit o industrie foarte activA
si numarul cartilor tiparite in intaia jumdtate de secol a tiparului,
adicd inainte de anul 1500 (cunoscute sub nume de incunabule,
dela cuvantul latinesc care insemneaza leagdn) este de -mai
multe mii.
Tocmai dupa doi secoli dela descoperirea lui, si-a gasit tiparul
forma de intrebuintare sub care avea sd exercite cea mai puter-
nic& influent& asupra intregei vieti culturale, politice si economice
a omenirii : presa periodicd: gazete, ziare, reviste. Sub aceast&
form& tiparul avea sa, hraneascd si s conducd opiniunea publica
si sit devina in statele moderne aceasta a patra putere, care
are o influent& adAnca adeseori hotaritoare asupra intregei
vie ti a terilor, a natiilor si a neamurilor.
a

Intaiul ziar cu aparitie periodic& regulatd, intAiul jurnal in inte-


lesul modern al cuvAntului, a fost Gazette de France, care a in-
ceput sd, apart la Paris la 30 Maiu 1631 si a fost publicat de
Th6ophraste Renaudot. Acesta este adevAratul intemeetor al ziaristi-
cei, al presei periodice. Intaiul nutriar cuprindea stiri din Constan-
tinopol, Roma, Spania, Portugalia, Germania-de-sus, Silesia, Ve-
nezia, Viena, Stettin, Lubek, Frankfurt-pe-Odera, Praga, Hamburg,
Lipsca, Maienta, Saxonia, Frankfurt-pe-Main, Amsterdam, Anvers.
Evenimente $i fapte din toate pArtile Europei erau prin scurte
informatiuni adunate si aduse la cunostinta abonatilor.
IV

Gazette de France a Jul Renaudot a avut repede imitatori


in Franta si in cele mai multe teri apusene.
Fericita inventie a lui Renaudot nu a inflintat opinia publica ;
aceasta exista de secoli, si dorinta de a rti ce se petrece in tara
proprie $i mai mult Inca in tArile vecine, $i chiar in altele mai
depArtate, exista de mult, dar a devenit tot mai vie cu cat cul-
tura popoarelor se generalize si se large& in toate stratele sociale,.
mai ales in nobilime, cler pi burghezie.
Inainte de inventarea tiparului aceste stiri se comunicau dintr'un
oras intr'altul, dintr'o card intr'alta, prin scrisori sau copii de
scrisori. Arhivele statelor i oraselor apusene, precum si ale fami-
Iiilor marl pi influente, sunt pline de asemenea scrisori si copii
de scrisori, numite Exempla litterarum sau Avvisi sau Relationi,
comunicate pi pAstrate pentru stirile de evenimente cuprinse in ele.
Dupa descoperirea tiparului, aceste stiri se raspandeau cu inlesnire
mult mai mare in foite sau in brosurele de 2 -4 foi tipArite in format
mic i imprAstiate in sute si mii de exemplare, prin comerciantii cari
mergeau din ores in oral si din Oa in tarA, cu carutele for sau
calari. Italienii mai ales umpleau lumea cu aceste brosurele nu-
mite Avvisi, cari se tipareau, mai ales la Roma sau la Venezia, cele
douA centre in cari se ad unau mai multe stiri din toatil, Europa,
Roma find centrul lumei catolice, Venezia avand cele mai intinse si
mai sistematic organizate relatii politice i diplomatice. Aceste
brosurele sunt astazi foarte rare si de aceea foarte cautate de Bi-
blioteci. In anii trecuti o asemenea brosuricA spaniolA, care cu-
prindea intaia relatie despre descoperirea noului continent de Co-
lumb, s'a vA,ndut cu 25.000 marci, Si indatA s'a oferit pret indoit
pentru un alt exemplar, care insl nu s'a mai gasit.
Evenimentele cele mai pasionante pentru intreaga Europa in
tot cursul secolilor XVI $i XVII, erau luptele cu Turcii, cari se
infigeau tot mai adA,nc In- %Arne crestine ei devenisera o primejdie
pentru tot apusul, dup& eP Regatul Ungariei cazuse la 1526 sub cal-
caiul lor, si Viena de mai multe on a fost $i ea amenintAtl. Deaceea,
cand marii nostri eroi *tefan al Moldovei, un secol dupA el Mi-
haiu Voda, au oprit in loc navala Osmalhlor, faptele acestor stet-
mosi au castigat insemnatatea mondialA pi erau aduse la cunos-
tinta lumei apusene prin scrisori pi tipArituri. In anii trecuti s'au
gAsit si cumpArat pentru biblioteca Academiei (A. 7908) deodatA
38 de brosurele de asemenea Avvisi sau Relationi, tiparite la
Roma in 1594-1601 despre actiunea razboinica a lui Mihaiu
V

Vod& inpotriva Turcilor1) ; in urm& s'au mai procurat asemenea


brosurele despre aceleasi vitejii nationale tiparite in Franta si chiar
in Spania 2).
In lumea german& locul acestor Avvisi it tineau asa numitele
Neese Zeitung, brosuri, cari se tipareau si se publicau obisnuit
odatA, de dou& on sau de patru on pe an.
Aceste semanau mai mult cu anuarele politice din zilele noastre.

lnventia lui Renaudot a dat acestor publieatii o indrumare


noun, pe care a mere desvoltAndu-se pAn& la intreprinderile gi-
gantice din vremile noastre, cand ziarele sunt hrana intelectual&
zilnic& a sute de milioane de oameni, cAnd la ele lucreaz& armate
intregi de scriitori, corespondenti, desenatori, fotografi si corectori,
de lucratori cari fabric& hartia, de lucratori tipografi, de imparti-
tori si vanzatori.

Presa ziarele si revistele, in multiplele for forme s'au


dezvoltat mai curand, mai lute si mai bine, in ta,rile si la natiile
cu viata mai statornica, cu poporatiune mai bogata, cu mai ras-
pandit& cultur& si cu mai mart libertati publice.
Este destul s& ne gandim la aceste conditii ale vietei popoa-
relor si s& ne amintim trecutul neamului nostru inainte de secolul
XIX, pentru ca sa intelegem ca* presa romaneasca trebuie s& fie
tanar& de varsta.
Tiparul nu a fost tarziu adus pe pamantul romAnesc : ince-
pand dela 1507 s'au tiparit, in mAn&stirea domneasc& a Dealului
de Tanga Capitala Targoviste sau in manastirea Bistrita de peste
Olt a fratilor Craiovesti, frumoase carti slavonesti de biserica:
Liturghii, Evanghelii si altele, infrumusetate cu sterna domneasca
a terei. Si in tot lungul acelui secol XVI, cu mici Intreruperi,
tipografi veniti de peste Dunare, din Serbia si dinspre Venetia,
au multiplicat asemenea carti cu micile for tiparnite prin mama-
stiri sau in Capitala Targoviste. Stiinta de carte era ins& la not
in acel secol marginita aproape numai la slujitorii bisericei si la
cetirea cArtilor sfinte in limba slavonA, din care foarte putini in-
telegeau cAteceva. In secolul urmator XVII s'a facut cartea
pe limba romaneasca a poporului, dar cultura a Minas aproape tot
') Reproduse In Hurmuzaki, Documente, III, 2, pag. 481-536.
2) Se reproduc in Hurmuzaki, Documente, XVIII, apendice.
VI

110 de marginita si de saraca ca qi inainte. Cb.tiva boeri numai


isi deschisese min ile, invatand carte prin Polonia sau prin alte
teri de cultura apuseana. Erau insa prea putini ca sa poata forma
miezul unei vieti de cultura nationals, iar imprejurarile terei
erau prea nestatornice, ca sa, se poata organiza temeinic o scoala
nationala si printr'insa o viata de cultura nationals. Asa am
ajuns in secolul XIX.

Cand vedem presa romaneasca de astazi cu multimea ziarelor


politice si a re vistelor literare, fice, economice si de alte specia-
HMV, se pare de- necrezut e aceasta presa sa fie asa - de tanara
cum este, sa aiba, numai 84 de ani de vieata.
Intru adevar in anul 1912 s'au publicat in Romania, 598 pe-
riodice $i anume :
politice: 251, din cari 228 in limba romana, 5 in limba fran-
ceza, 3 in cea germana, 10 evreesti (in limba roman& si
evreeasca), 1 maghiara, 3 greceasca, 1 albaneza.
de agriculturd, industrie, comert, finante : 80, din cari 70 in
limba romana, 5 romano-franceze, 2 romano-franceze-ger-
mane, 3 franceze.
bisericesti si didactice: 31, din cari 1 in limba germanii.
de literaturd si arte: 40, din cari 37 in limba romana, 1 ro-
mano-francezA, 2 franceze.
de administrafie, legisla(ie, drept, statistics : 66, toate in limba
romana.
de giiin(e, medicines, igiena: 40, din cari 31 in limba romana, 6
roman- franceze.
de geografie, istorie: 8, din cari 7 in limba romana, 1 roman.
franceza.
militare, gimnastica, sport, 'node'," : 19 in limba romana.
enciclopedice (diverse) : 41, din cari 37 in limba romana, 1 ger-
mana, 1 armeana, 1 spaniola.
esperanto: 1.
umoristice si pornografice: 11.
Numere de ocazie: 10.
Din acestea au apitrut 306 in Bucuresti, 42 in Iasi, 35 in Cra-
iova, 31 in Braila, celelalte in alte 50 localitati.
Afars din Romania au aparut in limba roman& urmatoarele
ziare gi reviste:
VII

polltke. blaar. did. agr.lud.com. Montt. encicloped. umor. Total.

in Ungaria . 15 11 1 4 6 3 = 40
Bucovina. 3 3 1. 1 1. := 9
Basarabia 1 = 1
Turcia . .
America .
1
5
1
. == 2
5
Total . . . 24 15 2 5 8 3 = 57
Mai multe din aceste ziare se tiparesc in 2-3 si 4 editii pe
zi, in zecimi (se pretinde chiar sutimi) de mii de exemplare; intre-
buinteaza masinile rotative Cele mai repezi si mijloacele tehnice
cele mai, perfectionate.
Si cu toate ace3tea presa romaneasca t i are inceputurile numai
la 18201
Incercari s'au facut si mai inainte.

Cea mai veche in.:ercare cunoscuta este facuta "la 1790, la Iasi,
in timpul ocupatiei armatei austriace sub comanda Printului Co-
burg.
Intr'adevar d-1 N. Docan 1) a gasit, in No. 18 dela 3 Martie 1790,
a foaiei oficiale austriace Wiener Zeitung, urmatoarele randuri :
aCa raritate trebue s mai semnalez ca aci va aparea sub ti-
tlul : Courrier de Moldavie, un ziar care va fi tiparit pe o coloana
in limba terii, iar pe cealalta in limba francezk In p -ospect se
spune ca aceasta foaie va costa, pentru scurtul timp cat va apare,
trei galbeni, ca articolul din Iasi va fl exceptional de important,
$i a gazeta va aparea atat timp cat armata va ramanea in car-
tierele ei de iarna, caci la primavara, (astfel graeste prospectul)
vom avea altceva de facut.
Nu se stie data din gazeta proiectata s'a publicat vreun numar,
iar prospectul nu ne este cunoscut.

La 1789 o societate de carturari romani din Ardeal au cerut


dela Guvernator invoirea de a public& la Sibiiu o gazeta roma-
neasca pentru terani (in actele oficiale: Wallachische Zeitung far
den Landmann). Era si aceasta inceicare nascuta di.i curentul
cultural si democratic desteptat de ideile Imparatilui-filolosof
losif IL

a) 0 povestire in versuri incd necunoscuta clespre Donmia lut Mavrogheni,


In : Analele A. R., XXXIII, Mem. literare, p. 465.
VIII

Cererea chrturarilor romani a fost recomandath Curtii Imperiale


spre aprobare si spre scutire de taxa postal& de Guvernatorul
Ardealului dheorghe Rinffy, care zice ca : Cultivarea poporului
roman este un stop atat de binecuvantat, incat aici un ziar este
mai potrivit ca on si unde. Ziarul va fi citit de patura cea mai
inculta si numai de cei ce stiu romaneste. Scutirea de taxele po-
stale se recomanda, caci dimpotriva, poporul sarac nu va putea
ajunge in posesiunea ziarului.
Programul ziarului proiectat spunea :
Natiunea, pe seama careia se va porni acest ziar, nu este la
acel nivel cultural, ca intreaga sa tie ceti. Deci ziarul este des-
tinat mai ales pentru preoti, cari vor avea sh comunice continutul
cu poporul in fiecare saptamana.
Obiectele principale ar fi: intamplarile zilei si deprinderea in
bunele moravuri Si in economie. Ziarul ar incepe cu un anumit
Popa Miron, preot in Valea-Frumoasa, care ar avea sa povesteasch:
cum a trait el in casa sa, intre copiii si parintii sai; in ce chip
a condus economia; ce a muncit in anii cei rodnici si ce anume
in cei nerodnici; in ce mhsura s'a supus conducatorilor; cum a
sprijinit pe cei saraci,cu un cuvant ce bun povatuitor si parinte
a fost poporului. In fata popii Miron va 11 zugravit un om betiv,
iubitor de galceava Si de rea tovarasie, care fuge de munca, e
nesupus si are un sfarsit trist.
cAstfel cetitorul va invata a da ascultare celor bune, a dispretui
cele josnice ei toate acestea grin pilde bune si pilde rele.
a*i se vor mai public& in acest ziar: etirile militare, inaintarile
la guvern ei alte lucruri de folds: datorintele dintre cetateni ei
superiori, instructiuni privitoare la diferite ramuri ale agriculturii:
agriculture ei viticulture. Se vor traduce in limba romana toate
ordinatiunile. Editor va fi Martin Hochmeister. Din venituri socie-
tatea nu va acoperi cleat cheltuelile ziarului, caci remuneratie
nu pretinde. Venitul curat it va jertfi pentru rasplatirea agricul-
torilor celor mai bravi si mai sarguitori, impartindu-I an de an
si publicand aceasta si in ziar 1).
Cancelarul curtii Imperiale, Contele Palffy recomandh Imphra-
tului spre aprobare cererea Ardelenilor cu urmatoarele cuvinte :

1) Jakab Elek, Az erdelyi hirlapirodalom tortenete 1849-ig, Budapest 1882,


p. 13, nr. 9437 al Cancelariei imperiale.Cf. Ilarie Chendi, Inceputurile zia-
risticei noastre (1789 -1795. Orastia, Minerva, 1900. 35 p.
IX

Guvernatorul Transilvaniei considera de admirabila aparitiunea


acestui ziar romanesc, din motivul ca va fi cuminte redactat, ba
va fi trimis totdeauna, cu o saptamana mai nainte, guvernului (spre
cenzurare), iar revizor va fi Eustatievich, inspectorul scoalelor
nationale romanesc, care va aplica, aceleasi masuri, ca si revizorul
german. Cancelaria, vazand laudabila tendintA $i abnegatiunea
societatii (literare din Sibiiu) recomanda (Imparatului) incuviintarea
ziarului i scutirea de taxe postale.
ImpAratul da aprobarea, dar fara scutirea de taxele postale.
Cu toate acestea Societatea romaneasca n'a putut incepe la 1790,
cum planuis.,, publicarea ziarului, din cauzl Iipsei de abonatrin-
destulatori ca sa asigure acoperirea cheltuelilor.
Istoricul ungur ardelean Jakab Elek, in scrierea lui Istoria zia-
risticei ardetene pdn d la 1849 (Budapest), 1882), zice el din foaia
proiectata s'ar fi publicat la 1791 un singur numar, dar nu se
cunoaste nici un exemplar.

Unul din cei mai culti i mai zeloi carturari romani din Ardeal
depe acea vreme, Doctorul loan Molnar de Mallersheim, profesor de
oculistic6. la Academia din Cluj, tarsi indoiala unul din conducatorii
societatii dela Sibiiu, a cerut cu doi ani mai tarziu la 1 Decem-
vrie, 1793 pentru sine dela Cancelaria Transilvana concesiunea
pentru publicarea unui ziarromanesc si pentru raspandirea lui inUn-
garia. Cererea i-a fost insa respinsa cu observatia asprA ea-si vedea
mai bine de o constiincioasa implinire a functiei sale de profesor.
Molnar repet1 cererea la 1791, dar ea fu respinsa din nou.
Apoi Molnar sa intelese cu Paul Iorgovici, autorul unei insem-
nate scrieri asupra limbei romanesti publicata la 1799 ca impre-
una sa publice la Viena gazeta romAneas3.1 mutt dorita. In acest
Limp insa ideile politice ale conducatorilor imparatiei se schimbase
si Jakab Elek spune :
Auzindu-se ea, proiectatul ziar valah se tipIreste deja de catre
un anume Paul Iorgovici la Viena, si ca s'au trimis cateva exem-
plare lui Gherasim Adamovici (Episcopul romanesc neunit din
Ardeal)... Guvernul a notificat starea lucrurilor cancelariei imperiale,
facand in acelaq timp propunerea sa se interzica strict lui Molnar
scoaterea ziarului, caci nu are nici o incuviintare, si anume din
motiv ca astazi, tend lucrurile se agravean din zi in zi, raspan-
I V. Bibliografia romaneasca vsche, II, 413 416.
X

direa de ziare e mai neadMisibila ca on si and, caci pericu-


loasele idei de libertate ale Francezilor se propaga cu mare iu-
Valk in cat orice apare in ziar, usor s'ar putea, restalmaci, iar
opiniile pot produce zguduirea linistei publiceD 1).
Astfel ziarul lui Molnar n'a mai aparut.

Carturarii romani ardeleni, al caror numar crescuse si spiritul de


lupta se intarise, s'au organizat intro noun societate cu numele
pompos de So(ietatea filosofeascet a Neamului romanesc in mare
Principatul Ardealului i cu puterile astfel unite, fac o noun in-
cercare de a publica un ziar in limba si pentru neamul for cu
titlul: Vestiri filosofesti si moralicefti.
Ii intetea la aceasta lucrare si ceeace vedeau ca fac celelalte doua
natii conlocuitoare, Ungurii si Sasii, cari amandoua aveau de multi
ani gazete politice si literare.
La inceputul anului 1795 s'a publicat la Sibiiu, in tipografia lui
Petru Bart, o Instiin(are a Sotietatii Filozoficesti a Neamului Ro-
manesc in mare Printipatul Ardealului, in care se zice intro altele:
oDumneavoastra dark tuturor de inalta si cinstita vrednicie, in-
teleptiti prin darul Parintelui luminilor, si voao turma aleasa, si
sfanta a lui Dumnezeu, caril dorip a va deprinde in sporiul acestor
urmatoare stiinte, iata a din ravna unor patrioti al Neamulul
rumanesc, crescutl in deprinderea Theoril FisicestY si Filosofesti,
ce cuprinde in sine cursul Ceriului ; Gheografiia care arata *tile
lumil si cuvinteaza despre vestitele cetati si orase rasipite pie ro-
togolul pamantuluT, si alte stiinte spre folosul Economil, cum sant
si Manufacturile negutatoresti, ne-am desteptat spre acest vrednic
scopos sa culegem rodurile acestor desfatatoare stiinte, si adunan-
du-le ca intru o legatura de finite in limba prea vestitului Neam
Rumanesc, sa, le inchinam inimilor celor iubitoare de Muze filo-
sofestI, supt acest titlu : Vestiri Filosofelti si Moralice,sti. Care
in toata saptamana doao coale negresit vor esi, Miercurea si Sam-
bata, in care zile si posta in partile Tariff Rumanesti porneste.
Din aceste din urma cuvinte s'a dedus ca oSotietatea Filoso-
feEsca avea de gand sa dea o publicatiune periodica, care ar fi
fost astfel cea mai veche gazeta sau revista romaneasca. 2).

Jakab, p: 28. Chendi, p. 23.


2) Xenopol, lstoria Romdnilor, VI, 247. cf. 0. LugoOanu, Societatea
Femeilor romdne din anul 1816. Buoure#i 1895.
XI

In aceeas instiintare insk se zice mai departe: *tiintele vor fi


cu randuiala tiparite, ca sa se poata leg& fieste ce *tiinta in
usebit torn adica, partile Filosofesil usebite de Theologhia Mora-
liceasca 1) si asa cu aceste folositoare parti de invataturi fieste
care is va imbogati Bibliotheca sa ca o visterie cu odoare alese
si nepretuite...
Din aceste cuvinte se vede ca gandul (Sotietatil nu era de a
edits o publicatiune periodica, ci o bliblioteca de cetire formats
din volume cu cuprins deosebit, cari aveau sa apara in coale si
in urma sa fie intrunite in volume.
BAnuiala era insa indreptatita si prin faptul ca in alts parte a
(InO,iint,Arii, se zice :
Dara langa toate acestea insufletite ramurl ale *tiintelor, nici
nu vom uita int mplarile Politicesti, adeca ale Epocal acestia ; cu
cat mai vartos intamplarile cele de acum in Theatrumul RAzbo-
iului, cu osebita lucrare de grija le vom face cunoscute pre langa
cele de not fagaduite *tiinte.
Insa chiar si aceste stiri se publicau in vremea aceasta, cel pu-
tin la Romani, nu in forma de ziare, ci in aceea de brosuri, cum
stint : Intd,mplarile rdzboiului Fran(ezilor, Sc4rtet ardtare despre
luarea Purisului i Trista intanzplarea celd4ii Dresda, aparute cu
toate la Buda in 1814 2).
Noua incercare facuta de Sotietatea filosofeasca este adusa, la
cunostinta publicului, prin Instiinfarea facutA la 1795, in care
se zice :
Duph cum cetim ca vestesc Istoriile cele vechi, mat vartos
toate Neamurile au avut sirguinta ca s11-0 impodobeasca stilul limbii
sale cu usebita si intocmita cuvantare, cat putem zice: ca prin
poliirea stilulul, si deprinderea in invataturi, s'au innaltat firea, a
mul tor Neamurl, pans la cea innalta stare a nemuririi.
Acest Instinct s'au pogorit dela acele Neamurl vestite, Ona in
epoca vremil cel de acum, cand ne desteapta inteleptul Appolo sl
pre not, sa ne indeletnicim- a sprijini din sinul stiintelor, darurile
vistieriilor sale; ea numal prin deprinderea acestor invataturt sa
asculte puterea mintiT, ca sa putem cugeta in adevar luminat de-
spre cele ceresti vazute, si nevazute aleatuirT, si iscusindu-le

I Theologhia moraliceascd se publiea in anul urn-usitor 1796, la Blaj, de


Samuil Clain.
2) V. Bibliografia roinaneasca veche, passim.
XII

cunoastem prin acestea, puterea cea mare a Ocarmuitoriului, carele


le-au scos cu stihiile for din 1-laos, adeca: din ce n'au fost intru ce
le vedem a sant...1)
Dar& find ca aceste sus pomenite stiinte prin mare stredanie,
yi cheltuTala a typarTului, $i a trimiteril pre post& calor ce vor
dori s& se pliroforiseasca din rodurile danselor : earth, fieste ce
stiinta de usebi, supt adresul numelui sau, $i at locului uncle
vietuiaste i sa vor trimite in Bucuresti: am socotit cu dreptul
fi, ca sa facem inceperea aceasta a typaririT, prin calea numararif
innainte cu cincisprazece florinti nerntesti preste tot anul ; care
surna pana catra sfarsitul lunii lul Maiu al anului curg,atoriu 1795
va avea, a primi Dumnealui de Renner, credincio3 ImparatestiT $i
Craestii Aghentii, sau a1tl oameni randuiti spre strangerea aceT
sume, carora sa vor incredinta, ravage anume spre treaba aciacta
typarite ca sa se dea dela mama lor, atunci cand vor priimi baniT,
fieste card cinstit Numaratoriu innainte, cum c& acele aratate
VestirT, $fiinfe filosofesti negresit i sa vor trimite, ca apoi dupa
trecerea acestor patru lunt, macar de ar $i voi cineva sa le cum-
pere, nu s vor priimi acei cincisprezece florinti nemtesti.
Ca prin aceasta numarare innainte vom sti cate sa typarim, la
numar, ca nu oare cumva typarind mai putine exemplare, sa, nu
ajunga la toti, sau typarind mai multe, apol sa ramae de prisos
spre paguba noastra.
aceasta e pricina de alergarn innainte, la limanul ajutoriului
Dumneavoastra, adeca: catra Dam: preacinsti(i si de innalt Neant
Arlondes ! $i catra vol Arhipastorii Bisericii lul Dumnezeu, prin
care ajutorinta a tuturor ne veti indatori ca sa dam la lumina,
yi invatatura Theologhil Moralicesti a Rasaritului oglinda Wu-
tzarilor $i a cinuluT Preotesc, in care uitandu-sa ceT cuprinsi de
ispitele vremelnicilor valuri in cuget simtitoriu vor privi, treapta.
rasplatirilor Imparatii ceresti, pe care sa odihnesc preacuviosii sta-
Mori inainte al Bisericii.
Dara Tanga toate acestea insufletite ramuri ale *tiintelor, nice
nu vom uita intamplarile Politice$tT, adeca ale Epocai acestia, cu
cat mai vartos intamplarile cele de acum in Theatrumul Raz-
boiului, cu osebita luare de grija le vom face cunoscute pre Mpg&
.cele de nob fagaduite $tiinte.

') Urmeaza pasagiul reprodus mai sus, p. X.


XIII

Ca vazand noT in ce chip au patruns altI Hirografi (Ewa de a


face el vie-o pomenire despre maT sus pomenitele stiinte folosi-
toare, care le vom da noT la lumina prin typarlu:) in toate par-
tile unsilor lul Dumnezeu Imparatl si Cral an ajuns vestirea, for ;
Inca si in Tarigrad in prea innalt scaunul preastralucitei port! Oto-
inanicestT, ca niste soil alearga neincetat intamplarile vremilor prin
gazeturl in limba greceasca, Ora inses si in partile Ungrovlahil,
si ale Moldovii pretutindinea le cetesc.
Uncle afla multi Evropenl adepostire, si simt necurmat razele
dreptatii preste dansiT ravarsandu-sa din scaunul obladuiril al celor
innalt1 la intelepcTune Voevozi. Ca de acum innainte nu va inceta
Muza limbil RumanestY, ci intru semnele rasplatiriT, Tata au cu-
getat sa innalta larga Milosti vire acestor aparatorT binelul de obste
Prinfipi cu frumseta cuvantariT ceT nemuritoare, supt a carora
ocarmuire vor esi, si aceste stiinte ca piste raze ale iorilor,
spre luminarea NearnuluT Romanesc.
CA acum sa indeletniceste Muza acestii limbT, sa impodobeasca
Trofeul minunatuluT Chesarie cu florT din firile cele frumoase,
carele ca un organ at Bisericil pana la cornurile Oltarelor rastina
Duhul cuvintelor lui, lauda, si marirea intru eel de sus lul Dum-
nezeu, intru preznuirea sfintilor.
Iara numele TAU IA[nache] : V[acatescu] : sa sap. in Epigrama
veacurile ca al luY Anacreon 1), pentru ca to -al facut chip cuvan-
OAT Ritoricestl, si orighinal prosodif PoeticestT, din Duhul Ince-
lepcluniT tale asteptam, si de aid innainte maT mutt folositoare.
Aici ardtcim scara dupes' cum vor urma invd(citur Ile Filo-
sofeqti, si Moralicesti pt e rand typarite.
Intaiu Urmeaza Theologhila Bisericil RasarituluT. *i lasand
aceasta typarTul, vom trimite si alte Istoril Bisericestl, care pana
acum in limba Rumaneasca n-au esit in typarTu.
A doao : Gheografia ce cuprinde in sine impartirea PamantuluT,
si eel ce lacuesc pre dansul, cu obicelurile lor, dinpreuna nu-
mele Cetatilor, i Oraselor, de HronografiT eel vechT, si cel noT
insemnate vor esi typarite.
A trela : Fisica, Matimatica, si cuprinsul invataturiT FilosofestI,
spre luminarea celor ce voesc a sti intemalarea Ceriulul cu toate
Planetele lul vom invata.
1) Anacreon au fost autorul viersurilor lirice$i, spre lauda Filosoflor
into:mita.
XIV

A patra : Sa va ivi. Biografiia Printipilor Ungrovlahii, si ai Mol-


dovii dela inceputul ocarmuirii lor.
A cincea : Iasa Istoriia RumUnlor pa larg culeasa din cele vechi
adevarate Istoril, si alto Deprinderi ale lumii vrednice de a le sti.
far& cu alt prilej avem in gand sa va descoperim niste Regule
Dieteticesti, adeca invatatura, de ce sa se fereasca mai vartos fieste
tine ca s&-s pazeasca omul viiata Intru multi ani cu sanatate ;
Tanga care vom adaoga niste Dohtorii, care stiindu-le, va putea
Bolnavul astepta folos in boalele cele mai usoare, mai vartos la
tarn, find unde in pripa lipseste Dohtorul, cat si pruncii eel mici tra-
ind on dansele vor simti alinare in boala cu care au Cost euprinsi.
Toate acestea Mijlociri le vom da la vremea sa in typariu, use-
bite de celelalte sus insemnate Stiinte.
Ca *tiintele vor fi cu randuiala typarite, ca sa se poata legs
fieste ce Stiinta in usebit Tom, adica: partite Filosofesti usebite
de Theologhila Moraliceasa, si asa cu aceste folositoare parti de
invataturl fieste care is va inbogati Bibliotheca sa ca o Vistierie
cu odoara alese si nepretuite ; din care nu numal Numaratoril
innainte, ci. gi iii flilor tor, si ai Bisericii Clironomi sa vor adapa
cu dulceata Darurilor acestor frumoase Stiinte.
Mai pre urma facem Instiintare, precum ca cu sfarsitul lunil
lui Maiu al anulul curgatoriu 1795, coalele cele dintaiu vor fi
typarite, si asa negresit, atuncea sa vor trimite in Bucuresti in
toat& saptamana, dupa cum neam fagaduit.
Mr& de nu ar veni la savarsire, aceasta de not fagaduita Ves-
tire, Dumnealui de Renner, sau eel randuiti spre strangerea aces
sume mai sus oameni, vor avea a intoarce aces cincisprezece flo-
ring nemtesti innainte primiti iaras indarapt.
Inca sa se stie cum ca in Sotietatea aceasta sa afla Preoti in-
vatati, tots supusi Bisericii Rasaritului, Dobtori, Filosofi, Istorici
si alti mai multi invatati la numar, cat de ar si lipsi unul, tot
sant altil procopsitl in loc, carii aceasta grea, si cu mare chiel-
tuiala inceputA Sister* vor ajuta ea sa o ducern la savarsit cu
lauds.
iSoVetatea Filosofeasel a Neamului Romamese.
tin mare Principatul Ardealuluiu.

Spre a inlAtura, impotrivirea autoritatilor, carturarii romani ar-


deleni se inteleg cu unii din Tara Romaneasca, undo se incepuse
o miscare cultural& nationale cu centru mai ales in Oltenia si la
XV

Episcopia de Ramnic, si pun inainte pe tipograful sas din Sibiiu


Petru Barth, care in August 1794 a trimis guvernului o petitiune,
arAtand ca o societate de invAtati din Valahia 1-a invitat sa pri-
meascA editarea unui ziar periodic (Zeitschrift) de cuprins filo-
zofic, matematic, istoric si geografic. Barth cere prin urmare in-
cuviintarea pentru a putea tipari aceastl revistl sub suprave-
gherea magistratului din Sibiiu, cu atilt mai mutt, ca in Transilvania
nu se va vinde nici un exemplar si once pagubA este exclusA.
Din potrivA inst, din Valahia se va importa o cantitate oare-care
de bani in favorul tipografilor si a fabricelor de hArtie de aci.
Societatea este dispusl a numi un egirant, care va ingriji, ca
in acest ziar sa nu se inregistreze nimic, ce ar puteA deveni
pericolos bunelor moravuri iar mAsurile ce se vor da, de guvern,
vor fi strict observate.
Aceasta e cererea lui Barth.
Guvernul, in considerare ca dacA nu va ingadui tipArirea zia-
rului aici, societatea va gasi un mod de a-1 tipari alt undeva, in-
stalAnd poate chiar in Valahia vre-o tipografie si luAndu-se astfe)
Transilvaniei un vent material, acorda lui Barth voia de a
tipAri ziarul valah in marginile conditiilor stabilite, iar censura
si suprevegherea o incredinteazA Episcopului ortodox Gherasim
Adamovici, poruncindu-i sever, ca sa opreascA tiparirea a tot ce
vatArna religia, persoana Domnitorului si ce ar putea deveni pe-
riculos Orli ; iar magistratului din Sibiiu i-a impus datoria, ca
nici un exemplar din acest ziar sa nu se vAnz5, in Transilvania
si sa nu permit& distribuirea lui pe seama nimanui de aci 1).
Toate aceste stAruinte au ramas si ele zadarnice, cAci foaia nu
s'a tipArit nici acum.
Un carturar din aceeas scoa1AAlexie Lazaruineerea, la 1814
publicarea la Buda a unei foi pentru Novele, care avea sa apart
(in toatd set prdmana de ate cloud orb.. Se 'adreseaz6, pentru in-
Paptuirea acestui lucru bun catrA Iubitii miei RomAnY, ca sa se
adune atAta numAr de prenumarantl, cat sa pool purta chieltuiala
tiparTului aid in CrAiasca cetate Buda la craiasca tipografieh.
Aceasta Inqiiin(are2) se aflA la sfarsitul mai multor exem-
plare din publicatiunea : Intamplarile rAsboiului Frantuzilor si
1) Jakab qi Chendi, op. cit.
2) A fost publicatit de Ar. Densusianu in,Revista critiolt-literard, IV (18961,
p. 180-181.
XVI

intrarea for dela Moscva g. c. l.u, tiparita in Buda la Craiasca


tipografie a Universitatei ungurestf la 1814. Din ea rezulta ca
Alexie Lazaru, consta.tand lipsa unei publicatiuni periodice pentru
Romani, igi propune a publics o gazeta romaneasca de dou& on
pe saptamana de cate o jumiltate de coals. Iaca textul ei intreg:
a In ftfintar e.
Toate neamurile Evropei cele desteptate au aflat cumca a scrie
Gazete sau Novele, gi acele a le impartasi oamenilor neamului sau,
e cea mai incuviintata mijlocire de a lumina noroadele, cu in-
tamplatele ale altora fapte a le abate de la rau si a be aduce spre
cele f-nai bune. Prin Novele ne instiintam asa zicand ca mai este
lume gi afara de tera noastra, gi ni se descopere a sti si cele ce
se intampla in toate zilele prin alte imparatil si tAri departe; cu
care nu nunmi se desfateaza inima si mintea omului, carea din
fire asa e intocmita, cat pururea se lupta spre -hint& si spre
agonisire de cunostiinte noun ; ci si sufletul se imbunatateaza, de
vreme ce cetitele fapteta rele ale altora cele ce Wad intamplat
asupra parintilor si a fratilor sal, asupra Domnilor Qi Boiarilor sal,
asupra patriei sale cu ffira-de-lege, cu necredinta, indaratnicie in-
dresnite ne fac a ne ingrozi, precum de pedeapsa gi certarea
unor fapte ca acestea, asa mai vartos de necuviinta si rautatea ce o
cuprinde in sanul sau ; asa ne invatAm a nu lucra unele ca
acestea.
Din potriva, cunoscutele ale altora fapte bune de credinta si de
cucerie spre imparatul gi spre patrie, de dragoste fratasca catre
deaproapele, de ascultare catre Domnil gt Bolaril locurilor, de
vitejie in oaste si de liniste in vreme de pace, ne aprind inima
noastra gi cu putere ne indeamna a urma unora ca acestea.
Nu numal dal& frumos gi desfatat lucru baste a ceti Novele, ci
si de lips& celui ce nu vrea sA ramae orb de amandoi ochil.
De acela, iata ca si Grecil, ba gi Sarbii, dobandind dela inal-
tatul imparat al Austriel privileghium spre aceala, cu sarguinta
del Novele, ce se tiparesc la Viena, neamului sau , si neamul atata
cel grecesc, precum gi cel sarbesc, nu numal cu bucurie, ci gi
cu multumita le primesc.
Singuri nob Romanii, macar ca ne tragem vita d.ela cel mai
slavit neam in lume, adeca dela Romani, santem de acel stump
vistiariu lipsiti. Insa supt stapanirea prea- bunulub imparat al Aus-
triel Frantisc Intaiu, carele parinteste doreste ca si Romanii sa
X V1 I

vie la mar buns invatatura, mi s'aa invapaiat inima de dragoste


ca si intru acest lucru sa slujesc neamului mieu.
Pentru aceia, de voiu fi instiintat dela iubitil mei Romin!, ca
bucuros ar primi un lucru folositor ca acesta, si de se va aduna
atata numar de prenumeranti, cat sa pocia purta cheltuiala tipa-
rulul, aici, in craiasca cetate Buda, la Craiasea Tipografie, ma voiu
incumata a ma apuca si de acest lucru pentru dragostea neamului.
Intru care intamplare pururea si necurnaat cinstitil prenumerantl
in toata saptamana, de cite doul on ar priimi de la mine Novele
pe cats o jumatate de coals., adeca o coals pe saptamana, une
ort Inca si mat multe alte vrednice lucruri vom adaoge; a carora
pret, cu toata chieltuiala, va fi de la un prenumarant 20 de florinti
nemtesti pe an, sail, carele va vrea numai pe o jumatate de an,
10 florinti nemtesti; taxa in banl turcesti pe un an 30 lei, pe
jumatate de an 15 lei.
CAnd volu fi instiintat despre vrerea Romanilor in treaba aceasta,
voiu anumi si locurile unde, si la earl cinstiti negutitori sa nu-
mere mar sus aratatii bani, ca sai pociu primi in vremea sa.
Nu lipseste alts, far/ Romanii sa se arate, inaintea lumil si
inaintea neamurilor celor straine, ca nu cruta acea putina chel-
tuiala, ce au a face pentru Novele.
Alexie Laza ru".
(1814).

In 1817 se fac deodata doua, incerca'ri noun de a scoate gazete


romanesti, una la Lemberg, cealalt/ iar la Buda.
Pentru starile culturale din acele vremi este caracteristic canici o
incercare nu se face de a se publica &zeta romaneasca in Tara
Romaneasca sau in Moldova, unde train o numeroasa boerime bo-
gata roman/ si un numeros cler de Episcopi, preoti si calugari.
Boerii de multa vreme abonau gazeturi din apus, franceze si
germane, spre a afla din ele ce se petrece Inlauntru.
Incercarea dela Lemberg din 1817 a fost facuta de Toader Ba-
cocea, despre care d-1 L Sbiera scrie: 1)
Toader Racocea, functionar la guvernul provincial din Leina
(Lemberg) in GaliIia, crezu ca a sosit timpul ca si Romanii din
Bucovina sa, dea, semne de esistentA si de viatA literark si pu-

I) Sbiera, Mifcari literare la Ronadnii din Bucovina, Cernguti 1890, p. 6.


Periodicele romdnefti. II
XVIII

Mica, in anul 1817 un apel de prenumarare la o foaie literara ce


voia sa, o publice. Aceasta foae insa, din lipsa de prenumaranti
ei din alte greutati ei piedice, ce s puneau curagiosului T. Racocea
in cale, ei cari trebuiau delaturate cti prudinta si iscusinta, nu
aparu indatk ci abia dupa trei ani de zile. Titlul acestei prime
foi periodice romaneeti este : Chrestontaticut Romanesc, sau
Adunare a tot felul de istoril i alte faptorii, scoase din autoril
dipe osebite limbi. Pe anul 1820. Partea intaia. S'a talmacit de
eatre Teodor Racoce, c. c. talmaciu a gubernil de Galitia Cernaut.
S'a tiparit ei se afla la Petru Ecart, tipograf craisulul Bucovinei.
Acesta parte are 196 de paginI ,Si la fine sta : Sfareitul manun-
echiului intai. Istoriile cele in lucrare vin in tomul iirmatoriu.
Ori de a aparut sau nu mai departe aceasta prima incercare
literal* nu ctim, precum nici nu suntem pan acum informati mai
de aproape despre personalitatea ai activitatea literara ulterioara
a acestui curajos gi energic Roman.
Incercarea dela Buda a lost facuta tot in 1817 de cunoscutul
negustor de card ai gazetar Zaharie Carcalechi, dela care au ramas
urmatoarele chitante de abonament, descoperite de Ar. Densueianu:
Adeverinfd.
Pentru case lei : ce am pritnit pentru Kazeta (sic) romaneasca.
(<1817. Martie 12
6 lei
a(L. S.) Zaharia Karkaleki. Ferlegaru k. k. Typografil din Buda.
Sigiliul este aplicat cu tue negru ei consista din o carte deschisa,
pe care se ail& o pasare, iar sub carte literile Z C K, sub litere
o ancora ; de oparte ei de alta a WO ci a ancoril, cate o stea 1).
Planuita Gazeta romaneasca , pentru care s'au primit abona-
mente la 1817, nu a putut aparea nici ea.
*
La 1821, Carcalechi tncepe publicarea intaiei reviste romaneeti
cu titlul : Biblioteca romaneascd, intounitd in 12 parfi dupes nu-
met rul celor 12 luni. Intdia ores tipd ritd pentru Na(ia Roma-
neascd Prin Zaharia Carcalechi.....2).
*
2) Rev. crit.-lit. III, IV 98 si 274.
2) Bibliografia romdneascel veche, III, sub anul 1821.
XIX

La 1821 Principatele noastre au fost framantate de revolutia


Grecilor Eteristi si de miscarea nationals a lui Tudor Vladimirescu.
In lipsa unor organe de publicitate, Grecii au tiparit mici buletine
cu stiri despre evenimente, iar Tudor si-a impartit manifestele
sale in copii manuscrise sau tiparite pe foi volante.

La 1828 s'a tiparit in Lipsca o gazeta cu titlul Fama Lipsccii.


Era, redactata de I. M. C. Rosetti si facuta din indemnul lui Dinicu
Golescu, care mai tarziu a obtinut autorizarea pentru publicarea Cu-
rierului lui Eliade. Nu se tie ate numere s'au tiparit, si nici until
nu se cunoaste.
*
Incercarile acute de Romanii din Ardeal si Ungaria de a infiinta
gazete romanesti au cazut din cauza putinatatii si saraciei publi-
cului cetitor de acolo, in Principate din cauza inapoierii culturei
si a caracterului ei strain.
Evenimentul care a pricinuit inceputul presei romanesti in
Principate a fost rasboiul ruso-turc si ocupatia ruseasca dela 1829-
1834, epoca lui Kisseleff si a nasterii Regulamentului Organic.
Pentru a aduce la cunostinta boierilor si carturarilor roman
izbauzile ostirilor imparatesti in-patriva Turcilor, la inceput s'au
tiparit foi volante cari s'au impartit. Un barbat cu larga cultura
apuseana, cum era Kisseleff, a inteles ca aceasta nu era deajuns
si ca era necesar s: se infiinteze organe de publicitate cu apa-
ritie regulata in amandoua capitalele celor doua Principate.
Asifel s'a inflintat Albina roma' neasca la Iasi si Curierul roma-.
nese la Bucuresti.
Cu facerea acestor organe a insarcinat pe cei mai luminati das-
cali si literati de profesiune ai acelor vremi: Inginerul, scriitorut
si invatatorul Gheorghe Asachi dela Iasi, invatatorul si scriitorul
Loan Eliad dela Bucuresti.

Intaiul numar din Albina Romdnease'd, gazegd politico-literalet,


a aparut la Iasi la 1 Iunie 1829 Inainte de aparitia lui, s'a im-
partit, insotita de o circulars litografiata, o Instiintare despre
gazeta romaneasca, din EsT, purtand data de 17 Aprilie 1829, prin
care se anuntA ca Albina Romdneascd, sub directia lui Asachi,
va apare la 15 Mai, cats o coals si jumatate in 4 pe saptamana,
iar pretul va fi de 4 galbeni pe an. Din neprevazute impedecari
XX

aparitia se amen pentru 1 Iunie, iar pana atunci apar 3 fol vo-
lante cu sigiliul redactiet, earl cuprind, in afar& de instiintarY, stiri
din tabara dela Silistra: Novitale dela armiev. Prima foaie poarta
data de 15 Mat.
Albina Romaneascci a aparut la inceput in 4 pagini in-40
()data pe saptamana.

In acelas an 1829, la 8 Aprilie aparuse intaiul numar din Curie-


rul romdnesc, redactat de I. Eliad. Foaia inceptz s apara si ea in 4
pagini in-40, odata pe saptamana.

Aceste organe de publicitate, desi intemeiate pentru a sluji sco-


puri si interese staine, rusesti, au fost cu toata caldura imbratisate de
putinii carturari si boeri roman, cari incepuse a cunoaste modal
de vietuire al societatilor culte din launtrul apusean.
29 de ani,pans la 1858a publicat Asachi Albina romaneascci,
marindu-i formatul, largindu-i programul, infiintand pe langa ea
publicatii speciale pentru literature, cum a fost Alduta roma* -
wand, 1837-38, Spicuitorul Le Glaneur moldo-valaque, pu-
blicat in anul 1841, in limbile romana si franceza, Arhiva Albinei
pentru arheologie roman& si industrie, 1844-47 (13 numere).
Curierul lui Eliad a avut mai curand foaia lui special& pentru
literature si stiinta: Curier de ambe-sexele, aparut in anii 1836-1847.
Un avant mare a luat prin aceste organ de publicitate for-
marea si desvoltarea opiniei publice. Altele incep a se publica
in curand:
Buletin, gazeta administrative, Bucuresti, 1832.
Buletin, !ban oficiala, Iasi 1833.
Gazeta Teatrului National, Bucuresti 1835.
Cantor de avis si comers (Carcalechi), Bucuresti 1837.

Romanii din Ardeal si Ungaria, dupe toate incercarile neisbu-


tite la dansii, au vazut gazete romanesti publicate de fratii for din
Principate, cariscapand la 1821 de stapanirea politick, economics si
cultural& a Grecilor dela Fanar au putut relua firul unei vieti
publice cu caracter national.
Deabia la 1836 Romanii din Brasov, centrul for eel mai bogat
si eel mai apropiat de Bucuresti, a inceput sa-si face dupe
modetul Sasilor o foaie periodic& in limba for : Foaia Dumi-
XXI

necii. Doi ani in urma, la 188, incepe s apara si la dlnsii o


foaie politica : Gazeta de Transilvania, publicata de Gheorghe
Barg. Alaturi de foaia politica Barit a inceput s publice la 2
Iulie 1838, o foaie literary si Foaia pentru minte, inimd
si literaturd.

Aceste inceputuri tarzii ale presei romanesti au fost urmate de


o desvoltare repede, intocmai ca si intreaga evolu %iune a vietei
politice si culturale a neamului.
In intaiele decenii ale vietei sale, presa la not a fost de eel mai
mare ajutor pentru desvoltarea vietei neamului intreg. Prin ea
au grait si au propagat ideile no* fiu cei mai talentati si cei
mai culti ai natiei : Asachi si Eliad intai, apoi Alexandrescu, Ko-
galniceanu, Negruzzi, Alecsandri, Ion Ghica. Toti acesti purtatori
ai condeiului au fost in acelasi timp apostoli si conduchtori ai
neamului pe calea final arii politice si culturale.
Organele presei periodice au facut in vieata corpului national
functiunea de sistem circulator : au luat ideile dela cei cari le-au
avut sau le-au adus din terile mai inaintate in cultura, leau dus
in case din ce in ce mai multe, eispandindu-le, sAmanandu-le si
fecundandu-le in inteligentele neamului.
Ziarele si revistele din trecut aunt astfel arhivele vietei zilnice
a neamului. Numai din ele putem cunoaste palpitatiunile aces-
tei vieti, care a pregatit evenimentele trecute si starea de
astazi, dup5, cum cele de astazi pregatesc evenimentele zilelor
vii toare.
Unde este ziar romanesc este vieata romlneasca. A fost deci
natural ca romanimea cults sA fi primit acum cativa ani cu
adanca bucurie aparitia unor ziare romanesti in Basarabia $i in
Macedonia, in cari pArea moarta vieata romaneasca; sa fi produs
mahn ire, Mild cele doua foi romanesti basarabiene au incetat ci
sA fie iarasi primal cu bucurie aparitia nouei foi Glasul Ba-
sarabiei" , care apare de cAteva zile la Chisinau, desi in slova
ruseasca si cu ferire staruitoare de numele neamului romdnesc,
folosind inlocu-i numai terminul de moldovenesc. Totui este semn
de vieata, de nAzuinte spre cultura.
Gazetaria noastra trecut formeaz5, deci cele mai pretioase ar.
hive ale regenerarii vietei neamului. Din aceast& cauz& ne-am dat
toate silintele, de mai multe zecimi de ani acum, ca sl adunam
in biblioteca Academiei colectiuni cat mai complete este cu pu-
XXII

inta din toate ziarele si revistele romanesti, cate s'au publicat si


se public& on unde.
Pentru a inlesni cercetarile de istorie politica si culturala in
aceasta colectiune s'a publicat la 1888 o descriere bibliografica
a colectiunii adunate pana atunci in Biblioteca Academiei, de
ziare si reviste romanesti i cele publicate in limbi straine in
tars, precum si cele publicate de romani in strainatate. Descrie-
rea a fost facuta atunci pe baza cronologica, aratand an dupa an
periodicele aparute. Cu facerea lucrarii fusese insarcinat reposatul
funclionar al bibliotecei Alexandru Pop, si ea a fost publicata in
Anale (Seria II, vol. X) si separat.
De atunci colectiunile bibliotecei s'au inbogatit foarte molt, i
o noua descriere bibliografica a ziarelor si revistelor s'a crezut fo-
lositoare. Ea a fost facuta de d-nii Nerva Hodos si Al. Sadi Io-
nescu, cari au dat lucrarii preciziunea unor barbati cu adanca
pregatire bibliografica.
Noua lucrare se deosebeste ca punt de plecare de cea din 1888.
In aceasta ziarele i revistele sunt descrise in ordine alfabetica,
indice speciale vor arata ins aceleasi periodice grupate in ordine
cronologica, dupa limbi, dupa locurile aparitiei.
Descrierea cuprinde periodicele aparute pana. la 1906. Un su-
plement, care se va public& in tomul II, va cuprinde descrierea
celor aparute dupa 1906.
Prin aceasta publicare avem incredinarea ca se face o mare
inlesnire cercetatorilor desvoltarii vietei politice si culturale a
neamului romanesc in secolul XIX.
Spre a inlesni pe deplin folosirea materialului de istorie politica.
literara, stiintifica si in general culturala cuprins in ziare si re-
viste, mai sunt de &cut si de tiparit asupra for urmatoarele lu-
crari, pe cari not bibliotecarii de astazi suntem prea putini
ca sa le putem face, si anume:
un indice alfabetic pe numele autorilor a articolelor politice
subscrise si a numelor persoanelor asupra carom sunt publicate
articole;
un indice clasificat sistematic pe materii si pe numele autori-
lor, a articolelor originale sau traduce de cuprins literar 9i stiin-
tific imprastiate prin ziare si reviste. 0 asemenea lucrare s'a
facut asupra presei periodice unguresti de Iosif Szinnyei Inca
XXIII

din 1876 3). Un indite cronologic ai dupA natura cuprinsului 1a


documentelor istorice tiparite prin ziare reviste, se aflA preparat
printr.o munca de ativa, ani de d-1 D. C. Sturza-Scheianu.

Maiu 1913. Bibliotecarul Academiei Romane,


I. Bianu.

11 Hazai es kiilfoldi folyairatok magyar tudomdnyos Repertoriuma. Ter-


meszettudomany es Mathematika. Elso Met. Hazai szaklapok, folyeiratok,
evkOnyvek, naptarak es iskolai ertesitvenyek Repertoriuma, 1778 1874.
( Repertoriul ftiinfific unguresc al periodicelor din turd fi din strttin1 tate.
StiinGele naturale si matematice. Tom. I. Repertoriul foilor de specialitate,
periodicelor, anuarelor, calendarelor si programelor scolare, 1778 - 1874'. Bu-
dapesta 1876.
A.

L'Abeille de la Ronmaniel revue hebdomadaire. Bucarest 14/16


Fevr.] 13/25 Noemvrie 1873. 40,6 (32><24). Anul 20 lei.
Director: A. P or tier. Tip. C. Petrescu-Condurat.
Dela 16/28 Sept. Inlocueste cuvantul gRevue din subtitlu cu cu-
vantul gJournal. Fol., 6 (48X33). Nr. 35 bani.
Dela 8 Iun. st. n. tip. Na%ionalC C. N. Radulescu.
La 2 Dec. 1873, A. Portier a fost expulzat.
(Journal de Bucarest. Buc. 20 Febr. 1873; gRomanuluo. Buc. 20 No-
emvrie 1873; uLa Roumanie. Due. 3 Dec. 1873).
Accra romanA, foate literar& 8i eciinliliic5. Bucuresti. Apr. 1875.
1 pe tuna. Redactori: A. Draghicescu 8i Dimitrie Con-
stantinescu.
(gRomanulu. Duo. 18 Apr. 1875; a Convorbiri literare. Iasi. 1 Iun. 1875
Familia. Pests. 28 Dec./9 Ian. 1875.
Aetinnea. Barlad. Oct. Noemvrie 1902. 1 pe shpt. Tip. G. V.
Munteanu.
(aPaloda. Barlad. 10 si 17 Oct.1902; eVocea Tutovei. Barlad. 27 Oct.
si 3 Noemvrie 1902).
Aetinneaa. Bucuresci. 2 Dec. 1902 30 Apr. 1906. Zilnic. Fol.
mare (59x41). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Director : Victor Io-
nes cu. Tip. Heliade.
Dela 10 Iulie 1903, in fol. mare (61X44).
Dela 16 Ian. 1903, nr. 10 bani; dela 9 Febr. 1903, nr. 5 bani; dela 12
Febr. 1903, nr. 10 bani; dela 20 Maiu 1903, nr. 5 bani, si dela 25
Iulie 1903, anul 30 lei.
Dela 14 Ian. 1903, tip. Dor. P. Cucu; dela 18 Martie 1903, tip. gUni-
versala; dela 2 Dec. 1903, tip. Dor. P. Cucu; dela 20 Sept. 1905, tip.
gEminescu f$ i dela 1 Noemvrie 1905, tip. Dor P. Cucu.
In local ziarului gActiunea apare gActiunea Conservatoare, dela 2
Mai 1906 Inainte (v. mai jos).
Aetinnea Conservatoare. Bucuresti. 2 Mai 1906(continua). Zilnic.
Fol. mare (61X44). Anul 30 lei, nr. 5 bani. Director politic:
Victor lonescu. Tip. Dor. P. Cucu.
gActiunea Conservatoare apare In locul ziarului gAciiunea. Bucu-
resci. 2 Dec. 1902-30 Apr. 1906. Pe Ling% numerotatia proprie
continu5. si cu numerotatia acesteia.
Periodicele romdnefti. 1
2

Aetinnea libernlii. Craiova. 6 fun. 1891-9 Fevr. 1893. 1 pe


Apt. Fol., 6 (47 X32). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Tip. N. I. Macavei.
Dela 28 Ian. 1892, in toate zilele; dela 18 Fevr. 3 pe apt.; dela tt
Martie 1 pe apt. si dela 1 Apr. 1892, 2 pe apt.
Aetivitateal foaie politics, economics, socials si literary. Orastie.
5 Ian. 1901 st. n.-5 Ian. 1905 st. n. 1 pe sapt. Fol., 7 (51X34).
Anul 8 cor., nr. 16 bani. Red. sef si editor : Dr. Aurel
Muntean. Red. resp.: Laurian Bercian. Tip. Minerva.
Dela 17 Apr. 1902 st. n. se suprimil subtitlul.
Dela 16 Ian. 1902 st. n. anul 6 cor., nr. 12 bani.
Actualitatea, liaru politicu, literariu, comerciale si sciintificu. Bu-
curesci. 19 Sept. 2 Oct. 1865. 2 pe sapt. Fol., 6 (47X 32.) Anul
28 sfanti. Red. responsabil: Panta zi Ghica. Tip. Stefan Ras-
sidescu.
Ziarul se servia abonatilor ziarelor suprirnate Opiniuneanationale)) st
Epocap si continua pe king& numerotatiapropriesi cu numero-
tatia acestora.
A fort suprimat cu decretul No. 1300 din 5 Oct. 1865, publicat in
Monitorul Oficialu No. 221, dela 7 Oct. 1863.
Actualitatea, organ al partidului conservator. Rosiorii-de-Vede.
1 Ian. 22 Fevr. 1901. 2 pe sapt. 4, 10 (39X29). Anul 6 lei,.
nr. 5 bani. Sub conducerea unui comitet. Tip. Lecca
Dela 25 Ian. 1 pe apt.
Aetualitatea, revista enciclopedica. Bucuresci. 6 Sept. 1898 5
Dec. 1899. 1 pe luny. Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 20 bani.
Director: D. Caselli. Tip. A. Feldmann.
Dela 1 Sept. 1899: Revista Actualitatea.
Dela 11 Oct. 1898, anul 20 lei.
Dela 15 Apr. 1899, Director si Arist. Can tilli.
Dela 29 Oct. 1898, tip. (Noma Invelatorilor; iar dela 7 Dec. tip.
Miulescu.

Actualitatea, ziar septemanal. Turnu-Severin. 20 Fevr. 1900-1.


Noemvrie 1901 si 29 Dec. 1905-18 Mai 1906. Fol., 6 (48X33)..
Anul 10 lei, nr. 5 bani. Tip. Emil I. Knoll.
Dela 21 Sept. 1901, subtitlul se schimbn* In: aziar conservatoru. Dela
29 Dec. 1905, I i reia vechiul titlu,si dela 12 Ian.1906, revine iar la.
al doilea titlu.
Dela 29 Dec. 1905, nr. 10 bani.
Dela 18 lunie 1900-1 Noemvrie 1901, Director: N. CernAtescu.
Apare neregulat.
Adaos eestraordinar la Foaia sateasca. Iasii. 25 Fevr. 1845 1T
Iun. 1851.
Vezi" Foae sAteasca a Principatului Moldova.
3

Adaos la Buletin, foaia publicaliilor oficiale. Tilsit 1 Iulie 1851-


27 Sept. 1859.
Vezi: Buletin, foae oficialls. Esil.
Adaos la Foaia Sateasea. Iasii. 19 Ian. 1841 -24 Iun. 1851.
Vezi: oFoae slteascrt a Principatuluf Moldova-0.
Adeverul din Iasi. Iasi. 21 Oct.-22 Noemvrie 1890. 1 pe sapt..
Fol. (40>(30). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Dirijat de un cornitet.
Noua Tip. Romana.
Adeverul. Bucuresti. Iun. 1881. Director si red. p6litie: D. P.
Vioreanu.
(Timpulo. Bac. 9;10 Iun. 1881; Telegraphul. Buo. 10 Iun. 1881;
a Romania libera. Bur. 23 Iulie 1881).
Adeverul. Focsani. 4 Iun. 1881-13 Iun. 1882 si [3 Jun.) 1885
27 Martie 1888. 2 pe sapt. Fol. Mic (38X29). Anul (100 nre.)
10 lei, nr. 10 bani. Editori: Stefanescu si Charras [Ora
in Oct. 1881]. Tip. Comercialii, Ig. Charras.
Dela 1 Ian. 1886, 1 pe apt.
Dela 3 Jun. 1835, in-fol., 6 (48 X 33). Anul 13 lei, nr. 20 bani. Dela
7 Noemvrie 1883, nr. 15 bani; dela 21 Ian. 1886, anul 16 lei qi dela
10 lan. 1888, nr. 25 bani.
Dela, 22 Oct. 1881, tip. M. I. Cremnitzer; dela 13 Dec. 1881, Noua tip.
Roman6, G. Stefanescu; dela 3 Iun. 1885, tip. D. Samolada sk dela
28 Fevr. 1888, tip. Alex. Qodreanu.
(Timpul Buo. 10 Iun. 1881 si aVointa Nationala. Buc. 5 Iun. 1885).
Adeverul, Bucuresti. 1884.
Vezi: Natiunea. Buouresti. 17 Iun. 1882-26 Sept. 1891.
Adeverul. Bucuresti? Sept. 1884.
(Romania. Bus. 5 Sept. 1884).
Adeverul. Bacuresci. 15 Aug. 1888. (continua). Zilnic. Fol., 6
(49X32). Anul 30 lei, nr. 5 bani. Director: Alex. V. Beldi-
manu. Tip. Thiel si Weiss.
Dela 2 Fevr. si pan5. la 16 Noemvrie 1904, are titrul de a Adeverul politic.
Dela 15 Dec. 1888, fol., 10 (58X40); dela 1 Ian. 1897, fol., 11 (60X42);
dela 3 Ian. 1809, fol., 12 (64X48); dela 19 Noemvrie 4 Dec. 1899,
fol., 10 (58X40); apoi dela 5 Dec. 1899, iar 64X48; dela 1 Ian. 1900,
fol., 12 (65X48).
Dela 15 Dec. 1888, nr. 10 bani. Dela 2 Fevr. 1904, anul 30 lei, iar cu
gAdeverul de dimineati 40 lei. Dela 16 Noemvrie 1901, anul 16 lei,
nr. 5 bani.
Dela 24 Feu.. 1898, Director: C on s t. Mille. Dela 14 Mai 1891 pan4
la 24 NIartie 1892, Propr.-editor: Tho ma B a si les c u; dela 5 Ian. 1895
Propr.: Cons t. Mille Dela 2 Fevr. 1904, Editura Soc Adev6rul.
Dela 15 Dec. 1888, tip. Dor. P. Cuou; delal Fevr. 1889, tip. Moderna
Gregoriu Luis; dela 1 Fevr. 1891, tip. Thoma Basilescu; dela 24 Martie
1892, tip. d Modernau, Gregoriu Luis; dela 15 Iun. 1893, tip. Dor. P.
Cucu; dela 11 Noemvrie 1893, tip. Nou6, Gr. I'anaitescu; dela 2 Fevr
4

1895, tip. aModernan, Gregoriu Luis si dela 7 Noemvrie 1895, tip. zia-
rului aAdeveruln.
Dela 1 Fevr. 1903 are urmatoarele suplemente gratuite :
Belgia Orientului. 7 Fevr. 1903(continua.).
Din Maid lamea. 8 Fevr. 1903-24 Ian. 1904.
G Litere i arte. 5 Fevr. 1903-28 Ian. 1904.
Mi$earea economieito. 6 Fevr. 1903-22 Ian. 1904.
aModa ilustratg. 20 Sept. 1897-25 Ian. 1904.
aPentra copal.. 2 Fevr. 1903.14 Martie 1904.
elriata militara. 5 Fevr. 1903-20 Ian. 1904.
Ivindu-se, in 1892, un diferend intre Al. V. Beldiman (Director) si
Thoma Basilescu (Proprietar editor) acestia se despartsi fac sa apara
doud ziare cu acela$ nume:
Adeverul. Director: Alex- V. Beld m an A, si
Adeverul, organ democratic. Propr.- editor: T h om a Basilescu. 24
-
Martie 26 lun. 1892. Tip. Th. Basilescu.
Procesul judecat de o comisie de arbitri si de instantele judecatoresti,
s'a sfarsit prin incetarea ziarului lui Th. Basilescu.
eAdeverul a fost oprit de a pdtrunde in Ungaria in anii 1888 1899.
In 1893 a cautat sa patrunda sub titlul aFratia, dar a fost de ase-
menea oprit.
(aFamiliat. Oradea-mare. 1888, p. 489; a Gazeta Transilvaniein. Brasov.
12 Mai 1899).

A dev6rul. Arad. 1 Ian. 1900. 1 pe luna. Redactori: George S


monc a si George Crisan. Editura Comunitatei bisericesti
baptiste din Curticiu.
eAdeveruls era organul confesiunei baptiste si o editie romaneascii a
organului central din Buda-Pesta: G V est i tor ul path.
(aFamilia. Oradea-mare. 2/14 Ian. 1900).
Adeveral (Glasul poporulul). Organul partidei socialdemocrate
din Ungaria. Foaie pentru poporul muncitor roman din Unga-
ria. Budapesta. 16 Aug. 1903(continua). 1 pe sapt. Fol. (42X29).
Anul coroane 3.20, nr. 6 fileri. Red. responsabil: A ur el Cr is-
t e a. Editura Partidului socialdemocrat din Ungaria. Tip. Kram-
mer si Erhardt.
Dela 19 Iulie/1 Aug. 1904, al doilea subtitlu este: aFoaie politica pen-
tru poporul muncitor roman.
Dela 1/14 Oct. 1906, intre titlu si subtitlu se pun cuvintele: aFoaie
politics, social& si economica.
Dela 19 Iulie/1 Aug. 1904, 1 pe luna si dela 25 Apr./6 Mai 1906, 1
pe sapt.
Dela 19 Iulie/1 Aug. 1904, anul 1 cor., nr. 10 fileri si dela 25 Apr./6
Mai 1906, anul coroane 4.80.
Prim.-red.: Petru P on ta (19 Iulie/1 Aug.-19 Dec./1 Ian. 1904).
Dela 18 Apr./1 Mai 1906, red.-responsabil: Gus tav Auerb ao h.
Dela 15/28 Fcbr. 1904, tip. Fried $i Krakauer; dela 19 Mai/1 Iun 1905,
tip. Vilagossag. Dela 18 Apr./1 Mai 1907, se mutd, la Lugus, tip. Szi-
klai Lajos, si dela 3/16 Sept. 1906, tip. Szindon I6szef.
Adeverul, organ al opozitiunei-unite din Dorohoiu. Dorohoiu
[Sept. Dec.] 1883. Comitet de redactie.
5

La 20 Noemvrie 1883, 1 pe sap. Fol. (39X29). Anul 15 lei, nr. 10 bani


Tip. I. G. Raclisi.
(uFamiliaD. Oradea-mare. 4/16 Sept. 1883; Binele public. Buc. 7 si
20 Sept. 1883; aTimpub) Buc. 11, 19 Oct.; 9, 14, 21 si 29 Dec. 1883).
Adeverul, organ al partidului liberal-national. Giurgiu. 19 Oct.-
4 Noemvrie 1886. 2 pe sapt. Fol. mic (37X26). Anul 16 lei.
Tip. C., P. Conduratu.
Adeverul, organ democratic. Bucuresti. 24 Martie 26 Iun. 1892.
(Th Basilescu).
Vezi: eAdeverulD. Bucuresti. 15 Aug. 1888.
Adeverul. Supliment gratuit la oAdeverul ilustrat. Bucuresci
29 Apr.-24 Iun. 1896. 1 pe sapt. 4,10 (40X29). Propr.: Cons t.
M ill e. Tip. Eduard Wiegand.
Adeverulu. Craiova. 1 Ian. [Dec.] 1867. 1 pe sapt. Fol., 5 (45X29).
Anul 64 lei, nr. 30 parale. [Redactori: Demetr iu si I. P. Ban-
c o v]. Propr.: Demetr iu P. Banco v. Tip. Nationale, T. Ma-
cinca si I. Samitca.
(aSentinela RomA.na. Buc. 22 Mai, 21 Iulie si 4 Dec. 1867, si Roma-
nulup. Buc. 2 Dec. 1867).
Adeverulu. Craiova. Martie 1870 Dec. 1875.
Vezi: aRepublicap. Craiova. Martie 1870 Dec. 1875.
Adeverulu. lassi. 15 Dec. 1871-5 Apr. 1872. 1 pe sapt. 4 mare
(31X22). Anul 20 sfanti, nr. 10 bani. Red.: Alex an dru Be 1-
di ma n. Tip. D. Gheorghiu.
Vezi: Procesu de presses. Ziarul Adeverul 'naintea jurafilor de Roman.
Iassi, 1872, in 8.
*Adeverulii-Adeveratil. Iasi. 9 Ian. 1872. 1 pe sapt.
(ollomanulub. Buc. 17 Ian. 1872).
'Adeverul Brailel, organ independent. Biaila. 1898 Marti 1899.
(aMesagerul Brailei). Brgila. 12 Ian. 1899. TrompetaD. BrAila. 11 Ian.
si 21 Martic 1899).
Adeverul Brailei, ziar national-liberal. Braila. 22-30 Ian. 1903.
1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Sub di-
rectiunea unui comitet. Tip. P. M. Pestemalgioglu.
La 30 Ian. fol., 10 (58X42).
Adeverul de azi, organ de publicitate libera. Craiova. 1 Apr.-21
Mai 1900. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Sub conducerea unui comitet. Tip. Filip Lazar Succesor.
Dela 15 Mai, tip. David. J. Benvenisti.
6

Adeverul de dirnineata. Bucuresti. 2 Fevr. 1904 (continua). Zil-


nic. Fol., 12 (63X45). -Anul 16 lei, nr. 5 bani. Director: C onst
Mille. Editura Societatei Adeverul.
Dela 16 Noemvrie 1904: Dirnineata. Adeverul de dimineatap.
Dela 8 Dec. 1904: aDirriineata.
Dela 29 Dec. 1904, anul 18 lei.
Adeverul de JoI, ziar enciclopedic. Bucuresti. 15 Oct. 1898-13
Mai 1899. 1 pe apt. 4, 10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 20 bani.
Editura Tip. Adeverul.
Adeverul de ocazie. Craiova. 1898. Nr. unic. Fol., 6 (48 X 33).
10 bani. Propr.-redactor: I. P. Ban c o v. Tip. N. I. Macavel.
Adev6rul ilustrat. Bucuresci. 6 Martie 1895 26 Mai 1897. 1
pe apt. 4, 10 (40X 29). Nr. 15 bani. Proprietar : Con st Mille.
Tip. CurtiT Regale, F. Gobi Fii.
Dela 10 Apr. 1895, tip. Ed. Wiegand si dela 9 Dec. 1896, lit. I. Taranu.
Are supleinent: AdeOsulb. 29 Apr. 24 Iun. 1896.
Adeverul la Expozitie. Singurul ziar recunoscut de comisariatul
Expozitiunei. Bucuresti. 6 Iun.-16 Sept. 1906. Zilnic. Fol. (44X
3t). Abonamentul Lei 7.50, pe timpul expozitiunii, nr. 5 bani.
Editura Soc. anonime Adeverul. Compus si tiparit in Ex-
pozitiune.
Adeverul la Sate. Bucuresti. 1 Iun. 1901-15 Fevr. 1905. 2 pe
lurA. 4,10 (40X29). Anul 3 lei. Director : Const. Mille. Tip.
Adeverul.
*Adeverul present. Basel si Pitesti. Mai
Iun. 1884. Brosua.
Redactori: I. N. Andrews si Uhriah Smith. Colaboratori:
H. L. Blum, B. L. Whitney, Toma G. Asian, etc.
Organul Societiltei adventistilor zilei a eapteao.
(Alarmab. Ploesti. 4 Tun. 1884, si Biserica si $coalay. Arad. 10/22
Tun. 1884).

Adeverul ziar national-liberal. Ramnic. [Fevr.] -12 Mar-


tie 1887. 1 pe s6pt. Fol. (46X30). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Co-
mitet de directie. Tip. Gh. Nicolantin.
(Vointa Nationala.D. 13uc. 1 Martie 1887).
*Adio. Botosani. 4 Julie 1900. Nr. unic. Tip. Saidmann.
Era, organul grupului de emigranti functionari comerciali, din Bo-
topni.
Vezi la sfarsit tabloul ziarelor ocazionale scoase de emigrantii ovrei.
(EgalitateaD. Buc. 14 Iulie1900, p. 212).
7

Adio Ia Nichipereea. Bucuresti. Dec. 1860.


Vezi: (Nichipercea)). Bucuresti. 23 Julie 1859 [Mai] 1879.
Adjutorul, ziar social, sciintific 5i literar. Craiova. [Mail-22 Dec.
1881. [1 pe sapt.].
La 22 Dec. 1881 (singurul numar ce am vazut): (cAdjutorul, ziar so-
cial, sciintific si literaro. Craiova. 1 pe sapt. Fol. (37X26). Anul 4 lei.
Tip. Fratii Benvenisti.
(8FamiliaD. Oradea-Mare. 10/22 Mai 1881; c(Pressam. Buc., 13/14 Mai
1881; (ToporulD. Bue., 24 Sept. 1881).
Administratia Publica (Calauza func(ionarilor administrativi). Bu-
curesti. 10 Iun. 1903 (continua). 2 pe luna. 4, 6 (31X23).
Anul 6 lei. Sub directia unui comitet. Secretar de redactie:
Iulian Cucu. Tip. Dor. P. Cucu.
Dela 1 Oct. 1903: eAdministratia Publica, revista lunara si brosuriD
si dela 15 Iun. 1904: ((Administratia publica, revista bi-lunarab.
Din Marti 1905, Director: St. Georges c u-C a rp e n (papa la 15 Aug.
1905), apoi I uli an Cucu (dela 15 Sept. 1905). Redactor : I ulian
Cucu (Martie-15 Aug. 1905). Propr.: I ulian Cucu (dela 15 Sept.
1905).
Dela 15 Iun. 1904, tip. aGazetei SateanuluID; dela 20 Iulie 1904, tip.
Dor P. Cucu; dela 20 Oct. 1904, tip. Euf. Miulescu $i Comp., din
Marti 1905, tip. Dor. P. Cucu; apoi cu Nr. 14, tip. Euf. Miulescu si
Comp.; dela 15 Mai 1905, tip alqunca.)); dela 15 Aug. 1905, tip. Dor.
P. Cucu; dela 10 Dec. 1905, tip. liniversalaD; dela 25 Martie 1906,
tip. 4Munca8; dela 5 Iulie 1906, tip. 4UniversalaD; la 5 Aug. 1906,
tip. Dor. P. Cucu; la 20 Aug. 1906, tip. (iSperantaD si dela 20 Sept.
1906, tip. Regala.
Desi anuntil aparitia de 2 on pe lank apare numai odata pe lun5,
pana la 15 Jun. 1904.
Nu apare dela 15 Fevr. 15 Ian. 1904 si din Ian. Martie 1905.

AdministraVa i Higiena easnicri, revista feminina. Focsani. [Mai]


1905 (continua). 2 pe luta. 8, 6 (23X16). Anul 5 lei, nr.
20 bath. Redactori: Anna Capitan Constantinescu zi
Olga I. Theodoru. Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu.
Dela 1 Iun. 1906, 1 pe lunA. Anul 6 lei, nr. 50 bani.
Dela 15 Iun. 1905, tip. Alessandro Codreanu; dela 6 Sept. 1905, tip.
aAurorao, Gh. A. Diaconescu; la 16 Dec. 1905, tip. afodernaD, T.
Duthitrescu; dela 3 Ian. 1906, tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu; dela
17 Martie 1906, tip. Alessandro Codreanu, si Ia 5 Dec.1906, tip. cAa-
roraD, Gh. A. Diaconescu.
Adunarea ad-hoc a Moldovei. Iasi 1857.
Vezi: Buletinul sedintelor Adunarei ad-hoc a Moldova. IasiI 1 Oct.
24 Dec. 1857.
-
Adunarea ad-hoe a Romania (Desbaterile). Bucuresti. 30 Sept.
10 Dec. 1857.
-
Vezi: uMonitorul Adunaril ad-hoc. Bucuresti. 17 Oct. 1857 4 Ian.
1858 si uProces-verbaux des seances do l'Assemblee ad-hoc de la
Roumanie. Bucarest. 30 Sept.-10 Dec. 1857.
8

Adunarea Deputatilor (Desbaterile). Bucuresci. 20 Apr.-9 Iun


1869 si 15 Noemvrie 1885 (continu5).
Vezi: .Desbateri parlamentareo.
Adunarea electivit din Moldova (Procesele verbale). Ia$i. 1860
1861.
Vezi. Desbateri parlamentare,.
Adunarea legislativi a Terei romanesci (Protocoalele). Bucu-
resci. 29 Fevr. 1860-25 Jun. 1865.
Vezi: Desbateri parlamentarev.
Adunarea Nationale. Bucuresci. 11 Mai 1869-27 Ian. 1870. 2 pe-
sapt. Fol. (51X36). Anul 30 lei, nr. 30 bani. Directori: V. A.
Urechia (pane la 4 Oct. 1869) si T. Pascal. Tip. Nationale,
C. N. RAdulescu.
Dela 12 Iun. Noua tip. a Laboratorilor Romani, iar dela 29 Iun.
Tip. Lucratorilor Asociati (apoi tip Curtii).
Inspirator al ziarului fu Mihail Kogalniceanu, care revazuse articolul-
program scris de V. A. Urechia si care a pi'blicat cAte-va articole
anonime In ziar. V. A. UrechiA s'a retras, din cauzA ca ziarul apu-
case o tale gresita, prin o episto1a adresata direcVunii ziarului,
la 4 Oct. 1869, si a fundat ziarul Informatiunile Bucurescene).
(Insemnari de V. A. Urechia in exemplarul daruit Academiei Ro-
mane).
Advocatul poporal, foia juridica. Timisiora. 1 Fevr. 1886 15.
Fevr. 1887 si 1 Julie 1903-1 Dec. 1905. 2 pe luna. Fol. mic.
(35X27). Anul 4 fiorini. Editor si Red. responsabil: Pavel
Rotariu. Tip. diecesana rorn. cat.
Dela 1 Iulie 1903: Advocatul poporal, Fdie juridicA-administrativil,..
1 pe lun& 8,6 (24X16). Tip. Toma D. Csirovics.
Dela 1 Ian. 1887, anul 3 fiorini.
Dela 1 Fevr. 1886-15 Fevr. 1887, se da ca suplement la a Luminato-
riulD, pentru 2 fiorini pe an.
Atari Jezuitii. Iasi. 4 Apr. 4 Mai 1898. 1 pe luna. Fol. (43X30).
Anal 3 lei, nr. 10 bani. Tip. Evenimentului.
La 4 Mai tip. 'Miron Costin,.
Agence Franco-Roumaine de publicite. Bucarest. 2 Apr. ?
1892. Zilnic. Gratuit.
(eAdev'erulD. Bun. 3 Apr. 1892).

*Agbiuta. Bucuresti. Noemvrie 1863 Mai -Iun. 1864. 1 pe Apt.


Director: B. P. Ha sdeu.
'Liar umoristic i literar. A fost suprimat printr'o ordonant5. minis-
teriala.
[Nr. 3 la 17 Noemvrie 1863, nr. 24 la 20 Mai 1864].
(Bhciumulun. Bucuresti, 16 Noemvrie 1863, p. 599 si 5 Iulie 1864, p.987;
Romanulu,. Bucuresti, 2 Iulie 1864, p. 1).
9

Agrarul, organ al Socieatei agrare a ruarilor proprietari. Agri-


culturaViti cultu rZ o cite chnie Alimen tatieIndustri eCo-
mercia. Bucuresci. 1 Mai 1901 (continua).2 pe lung. 4, 6
(33 X 24). Anul 6 lei, nr. 20 bani. Comitetul de redactie: S.
Somanescu, N. Negri, N. SL Cezianu, G. Nicoleanu,
C. Alimaneteanu, D. Ionescu-Zane, I.StFurtuna, N.
Filip, Ch. Drutzu i P. RAdulescu. Secretar de redactie:
D. Svilcosici. Tip. Thoma Basilescu.
Dela 15 Mai 1901, adauga dupe cuvantul eViticultura cuvantul aSil-
vicultura. si dela 1 Iulie 1901, dupe cuvantul eAlimentatie. cuvantul
Igienb. Dela 8 Ian 1903, suprima din sub-titlu cuvintele Agricul-
tural. si urmatoarele.
Dela 2 Mai 1904, 1 pe sapt.
Dela 8 Ian. 1906, fol., 10 (58X40).
Dela 1 Iulie 1901, nr. 15 bani, dela 15 Dec. 1933, anul 8 lei, nr. 50
bani si dela 8 Ian. 1906, anul 10 lei, nr. 10 bani.
In comitetul de redactie intra si: V. M. Kogalniceanu, Secretar (1 Julie
1901), Al. Ciurcu, D. N. Corasa, Virgil Toroceanu si I. C. Petrescu
(1 Apr. 1903) si es din comitet: D. Svilocosici (15 Iun. 1901) si N._
St. Cesianu (22 Aug. 1904).
Dela 8 Ian. 1906, tip. Dor. P. Cucu si dela 12 Fevr. 1933, tip. aNlinervao.
Dela 8-21 Martie 1904, are suplement: uAgrarulu, organul Societ5.4ei
agrare a marilor proprietari. Supliment la revista eAgrarulD. Bu-
curesci (vezi mai jos).
Nu apare dela 17 Apr. 1905-8 Ian. 1906.
Agrarul, organul SocietAtei agrare a marilor proprietari. Supli-
ment la revista Agrarul. Bucuresci. 8--21 Martie 1904. Zilnic.
Fol., 6 (47X33). Nr. 5 bani. Comitetul de redactie: C. Colib
anu, D. Darvari, Gr. C. Cantacuzino, N. St. Cesianu,
D. N. Coma, Ed. Ghica, 1. Petrescu, V. Toroceanu i
V. M. Kogalniceanu. Tip. M. S. Niculescu.
Agrieultoriul. Cernaut. 1 Apr. 1904(continuti). 2 pe lung. Fol.
mic (37X27). Anul 4 coroane. Red. responsabil: Tudor cav-
de Flondor. Tip. Societatea tipografia bucovinean4.
De'a 1 Ian. 1906, nr. 15 bani.
Este editia rotnana a foaiei Consiliului cultural al Bucovinei: uBuko-
winaer landwirtsehaflliche Blatteru.
Agronomia, diurnalu de agricultura i economia rurala. Bucuresci-
15 Martie 4859 15 Julie 1861. 2 pe lung. 8, 5 (23X15).
Anul 1 galben i jurratate. Red.: P. Buescu. Tip. jurnalului
Nationalul.
Dela 28 Febr. 1861, redactori si: P. Aurelian i A. SlItin eanu._
Tip. oNationale'D.
Nu apare dela 15 Sept. 1859Dec. 1860.
Cu caractere semi-cirilice.
Ahawath Zion, organ al ideilor zioniste. /1, nnriN. Galati
10

tFevr.] -28 Aug. 1898. 2 pe luna. Fol., 6 (48 A 33). Anul 4 lei.
Sub directiunea unui comitet.
Dela 17 Iulie tip. aBuciumul Roman.
Sons in romaneste si jargon.
Alandala, revistA literary vesela. Bucuresti. 28 Oct.-9 Dec. 1901.
1 pe sapt. 4 ,6 (32X24). Anul 7 lei, nr. 15 bani. Proprietar:
C. Barbulescu.
Dela 11 Noemvrie, nr. 10 bani.
Alarma. Ploesci. 12 Martie 1854 -4, Martie 1885 si 1 Oct. 21
Noemvrie 1890. 1 pe skyt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 10 lei, nr.
10 bani. Tip. Democratul.
Dela 4 Iun. 1884, fol. mare (51X37). Nr. 15 bani. Dela 10 Dec. 1884,
fol., 6 (48X33). Dela 1 Oct. 1890, anul 12 lei, nr. 10 bani. Sub di-
rectia unui comitet.
Dela 10 Dec. 1884, tip. Al. A. Grecescu, Bucuresci; dela 1 Oct. 1890,
tip. oDemocratul si dela 11 Noemvrie 1890, tip. Progresul.
Dela 4 Iun. 1884-4 Martie 1885, i se interzice debitul postal in Ungaria.
(aAlarina. Ploesti. 4 Iun. 1884 si aGazeta Transilvaniei. 13rasov. 12/24
Mai 1899).

Alarm. T.-Severin. [Fevr.Iun.] 1887. 1 pe stipt. Comitet de di-


rectie. Tip. Emil J. Knoll.
La 17-24 Mai 1887, fol., 6 (48X32). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
(aRomanulu. Buc. 23 Fevr., 15 si 22 Iun. 1887; aVointa Nationala.
Buc. 28 Fevr. si 6 Iun. 1887; si Romania 13uc. 16 Mai si 11
Iun. 1887).
Alarma. Buzeu. 1 Fevr. 1898 Ian. 1900 si 25 Martie 1901
9 Oct. 1905. 1 pe sapt. 4,10 (40X29). Anul 20 lei, nr. 10 bani.
Sub directiunea unui comitet. Tip. Al. Georgescu.
Dela 25 Martie 1901, cu subtitlu: Organ national. Dela 15 Sept. 1904,
adaug5. cuvantul: saptamanala pe care-1 suprima, la 9 Oct. 1905.
Dela 2 Sept. 1901, fol., 6 (48X33).
Dela 15 Mantic 1898, anul 10 lei; dela 30 Aug. 1898, nr. 20 bani; dela
18 Apr. 1899, nr 10 bani; dela 25 Martie 1901, anul 8 lei, nr. 5 bani;
`dela 2 Sept. 1901, nr. 10 bani si dela 16 Ian. 1903, anul 6 lei.
Dela 21 Iun. 1898 Ian. 1900, Director: D. Ion esc u si dela 25 Martie
1901, sub redactia unui comitet.
Dela 25 Martie 1901, tip. Soc. a Cr ace a ; dela 7 Apr. 1902, iar tip. Al.
Georgescu: dela 1 Iun. 1904, tip. a Comercialan (Focsani) si dela 15
Sept. 1904, tip. M. 1'. Dimitrescu (Pocsani).
Dela 25 Martie 1901 apare neregulat.
Alarma, ziar conservator. Galati. 4 25 Noemvrie 1899.
Vezi: aAlarma Covurluiului, ziar independent. Galati 30 Aug. 25
Noemvrie 1899.

Alarm, ziar cotidian conservator. Galati. 6 14 Martie 1901


4 ,10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Sub directia unui Co..
mitet. Tip. G. Bdlasescu.
11

Alarm, ziar independent. Rhmnicu-Shrat. 13 Julie 1897-18 Oct.


1898. 1 pe shpt. Fol., 6 (48X32). Anul 20 lei, nr. 15 bani. Di-
rector: George Ge al ep. Tip. Alessandru Codreanu (Focsani).
Nu apare intro ? $i 20 Sept. 1898.
Alarm, ziar independent. Craiova. 12 Iulie 1898-27 Sept. 1899,
si Ian. 1901(continua). 1 pe shpt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei,
nr. 10 bani. Sub direcliunea unui comitet. Tip. Fane Con-
stantinescu.
Din Ian. 1901, isi sehimbil sub-titlul $i i$i zice: organ conservators.
Dela 14 Sept. 1898, fol., 10 (38X40) ; dela 18 Ian. 1890, iar fol., 6
(48X33), $i dela 6 Fehr. 1902, fol., 10 (58X40).
Din Ian. 1901, anal 15 lei $i dela 29 Iun. 1901, anul 12 lei.
Dela 18 Ian. 1899, Directorpropr.: N. Dem etr esc u; din Ian. 1901,
dirigiat de un comitet, $i dela 27 Ian. 1903, iar Director- propr.:
M. Demetrescu.
Dela 18 Ian. 1899, tip. David I. I3envenisti; dela 27 Sept. 1891, tip. Ralian
$i !gnat Samitca; dela 26 Ian. 1901, tip. Lazar; la 12 Fehr. 1901, tip.
N. 1. Macavei; dela. 3 Martie 1901, tip. Italian $i Ignat Samitca; dela
25 Mai 1901, tip. Lazar; dela 1 Noemvrie 1901, tip. Italian $i Ignat
Samitca; la 31 Martie 1902, tip. Lazar; dela 27 Ian. 1903, tip. re-
vistei Noua metoda de vindecareD $i dela 12 Apr. 1904, tip. F.
Constantinescu.
Apare neregulat in 1898-1899 si 1902 -1905.
Alarma, ziar politic, literar, comercial, judiciar si social. Craiova.
[ Ian.]-30Mai1883.[1pesapt.I.Diriginte:Panache Niculescu.
Dela 11 Apr. 1883, fol. mic (37X27). Anal 10 lei. Tip. Nationale, Ralian
Samitca.
(I3inele public. Buc. 3-4 Fevr. 1883; $i Timpul. Duo 5 Fevr. 1883).
Alarma, ziar shpthmanal. Bucuresci. 15 Sept. 1905. Fol., 6 (48X33).
Anul 8 lei, nr. 10 bani. Tip. M. S. Niculescu si Comp.
Alarina Argqului, organ liberal. Pitesci. 17 Fevr. 1891-19 Fevr.
1892 si 15 Ian. 1902-19 Apr. 1904. 1 pe shpt. 4, 10 (40X29).
Anul 12 lei, nr. 10 bani. Red.: George C. Draghescu. Noua
tip. H. Rtidulescu si G. BrAthnescu.
Dela 15 Ian. 1902: tAlarma ArgesuluiD. Dela 2 Noemvrie 1903: aAlarma
Arge$ului, organ independents. Dela 1 Fevr. 1901: Alarma Arge-
$ului, ziar al comerciului si meseriei, $i dela 1 Apr. 1901: aAlarma
A rgesului .
Dela 15 Dec. 1903, 2 pe lun5. $i la nevoe 1 pe shpt.
La 19 Fevr. 1892 $i dela 1 Fevr. 1904, fol., 6 (48 X 33). Dela 1 Apr.
1904, fol. (42X291.
Dela 15 Ian. 1902, anal 8 lei.
Dela 2 Noemvrie 1903, sub directia unui comitet; dela 1 Fevr. 1904,
Sub directia comitetului Ligei meseria$ilor, $i dela 1 Apr. 1901, Di-
rector: Gheorghe C. Draghescu.
Dela 24 Ian. 1892, tip. Gheorghe Popeseu, la 19 Fevr. 1892, Noua
H. Raduleseu qi G. Bratilnescu; dela 15 Ian. 1902, tip. Transilvania,
losif 1. Sreier; la 2 Noemvrie 1903, tip. H. Itadulescu; dela 1 Fevr.
12

1904 tip. G. N. Vladescu (Campulung), si dela 1 Apr. 1904 tip. Tran-


silvaniaD, losif I Sreier.
Socoteste anii dela aparitie. Apare foarte neregulat (1891 10 n-re,
1892 3 nre, 1902 3 n-re, 1903 8 n-re si 1904 5 n-re).
Alarma Covurluiului, ziar independent. Galati. 30 Aug.-25 No-
emvrie 1899. 2 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 20 lei, nr. 10
bani. Director: V. R a ducan escu (panti, la 5 Sept.). Tip. Bu-
ciumul Romb.n.
Dela 5 Sept. 1899 cu subtitlul: Ziar Conservator-Independent. Dela 16
Sept. 1899, suprima cuvantul IndependentD. Dela 4 Noemvrie 1899:
Alarma, ziar conservator.
Dela 5 Sept. 1899, anul 12 lei.
Dela 10-27 Sept. 1899, Director: N. P. Nic ol a u, Red.: V. Radue &-
nese u.
Dela 4 Noemvrie 1899, tip. Alessandru Georgescu (Buzau).
(OrientulD. Galati 14 Oct. 1899).
Alarma DeOeptitrel Nationale, organ al studentimei romane.
Giurgiu. 10 Aug.-7 Sept. 1906. 1 pe sapt. 40,10 (40X28). Nr.
5 bani. Sub direqia unui comitet. Tip. Ulpiu Stanculescu.
Alarma Dobrogei. Galati. 12 Iun. 1897-1 Jun. 1898. 1 pe sapt.
4 ,10 (40X29). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Director: P etr
Georges c u. Tip. Buciumului Romans.
Apare neregulat. Intr'un an au aparut numai 13 numere.
Alarma Moldovei, Folticeni. 1 Sept. 1888 22 Apr. 1889. 1 pet
sapt. 40,6 (32X24). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Bed.-propr.: Mina
S a v el. Tip. Lucra'torilor Romani Asociati
Dela 6 Oct. 1888, fol (41X28) si dela 24 Fevr. 1889, fol., 6 (47X31).
Dela 7 Ian. 1889, anul 12 lei, nr. 50 bath; iar dela 24 Fevr. nr. 25 bani.
Alarma poporului, mare ziar popular, independent de informa-
iiuni si anchete. Bucuresti. 24 Sept. 19u6. 1 pe sapt. Fol., 12,.
(64X48). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Alauta romilueascii, Suplement a Albinei romanestY. EsiT. 14 Marti.
1837-1 Sept. 1838.
Vezi: Albina romaneascaD. Esii. 1 Iun. 1829-24 Noemvrie 1858.
Albanezul. Cqinemi. Jurnal literar, instructiv si educativ. DiTETOBE
CICROIEETORESE, EE MES01113fORESE. BucurescT. 16 Julie 1895-1 Ian.
1896. 1 pe apt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 12 lei. Director: C.
Pr e des cu. Tip. Lazar Motzatzeanu si Petre Lambru.
Apare in doua limbi: romans si albana.
Apare neregulat (8 numere in 6 lunii.
`AApcivo-MaxeSovroc. Bucuresti. 25 Dec/6 Ian. 1893. 1 pe sapt.
13

Fol. mare (58X41). Anul 15 lei, nr. 20 bani. Propr.: S t e flu al


Damciu Makedon si Co., Tip. E. Wiegand si C. C. Savoiu.
Apare In dou& editii: una in limba greats si alta in limba romans.
A ap&rut un singur numar, care a fost confiscat si redactorul expulsat.
[Relatia tipografiei].
Albina. Viena, apoi Pesta. 27 Marcie 1866-31 Dec. 1876. 3 pe
sapt. Fo!., 7 (52 X31). Anul 7 fiorini. Redactor responsabil:
Georgiu Popa (Pop). Editor: Vasile Grigorovitia. Tip.
Mechitaristiloru.
Dela 16 Iulie 1869, Posta. 2 pe sapt. si delal Ian. 1876, iar 3 pe Opt.,
fol., mic (37X26).
Dela 18 Dec. 1866, anul 8 fiorini; iar dela 1 Ian. 1876, anul 10 fiorini.
Dela 6 Julie 1869, Editor: 0 e o rg Popa (P o p), dela 2 Oct. 1869 edi-
tor: V. Babes si dela 1 Ian. 1876, loan Cio can. Redactori respon-
sabili : dela 9 Julie 1870 Vince n ti u Bab es, dela 11 Noemvrie 1871
Iulian Grozescu, dela7 Mai 1872 iar Vincentiu Babes si dela
1. Ian. 1876 loan Ciocan. Iled. interimari: Vincentiu Babes
(2-16 Oct. 1869) si I. Si epeti an u (27 Aug.-22 Oct. 1870.
Dela 6 lulie 1869, tip. Em. Bartalits si dela 1 Ian. 1870, tip. I. C. Kiss.
I se interzice intrarea in Ungaria, in 1869.
(oGazeta Transilvanieb). Brasov 12 24 Mai 1899).
In fruntea primului numar fratii Mocioni publicA urmAtorul program:
Cristos a inviatu!
Cu aceasta duke salutare venimu a present& asta-di acesta fOia ono-
ratului nostru publicu cetitoriu.
De multi ani nutrimu dorintra si planulud'a inflintia e Rola pu-
blicistica ca organu natiunale nedependinte si liberale, pentru tete
interesele intregului poporu romanu, adeca o f6 ia natiunale ge-
nerale; de multe on am fostu fOrte aprOpe do realisarea acestui
planu alu nostru; dar' impregiurari si respepte multu cumpeni-
terie,candu de un'a, candu do alt'a natura intrevenira tot d'a-
tate-a ori, spre a ne impedeca.
Nu necunOscemu, ba sentimu pre bine, cumca multe d'intre im-
pregiurarile si momintele cumpenitOrie neci asta-di nu sunt mai
favoriterie lntreprinderei nOstre : totu -si data nu ne insiela espe-
rienti'a de tete dilelesentiulu comunu, ce do diumetate de anu
vi mai bine ni se manifesta de pretotindene, asie ni se pare, ca,
necesetatea unei atari foi a devenitu intetitOrie in gradulu celu mai
mare, prin urmare ca. Infiintiarea ei nu mai pOte suferi amanare,
for' de scadere pentru cauta nOstra.
In Europ'a tats, dar' mai vertosu In patriele nOstre a le Romani-
loru, evinemintele politice se imbuldiescu, referintiele publicesi prin
aceste-a in gradu mare si cele private,necontenitu so incurca si
se ineOrda, si facia cu aceste miscaminte si iritatiuni a le spiretului,
a le vietiei pop6reloru, incercarile popereloru d'a se orients, de
a si chiarifica intre sine interesele vitali, d'a se apropia si all& spre
intimpinarea si devingerea greutatiloru si pericleloru amenintiat6rie
d'in di in di suntu totu mai dese si mai intensive, si parteciparea
la ele d'in di in di cauta s8 fie totu mai generale, data e ca acele
incercari se corespunda postulateloru logicei si lipsei fapte ce, si se
me conduca la efeptu binecuventatu, la complanare si impacare
4urabile.
Eca deci necesetatea urginte de unu organu natiunale gene r ale ,
de unu organu neangagiatu si nepreocupatu de parerile
cutarei partite, organu--intre marginile legei si a le loialitateipre
catu mai liberu si liberale, in care sentiulu si spiretulu natiunei
14

intrege se-si afle spresiunea si resunetulu scu curatu si genuine,


care precum lintea optica aduna radiele serelui intr'unu centru sea
puntu ce incaldiesce si stralucesce, asie se adune elu d'in totu cor-
pulu natiunei, d'in poporulu romanu intregu schinteele spiretului
publicu, si se le concentre spre unu scopu morale, loiale si natiu-
nale comunu.
Va se dice: noi in impregiurarile de facia politice si sociali sentimix
adancu, si credeinu a pote constata intetitorfa lipsa de unu organu
romanu de publicitate, careledevotatu mai pro sus de tete causei
romane natiunalimai antaiu ass fie ridicatu pr este veri cc
partite si provincialismuD; pre langa acest'a se fie scutitu
de pateme, de prejudetie si Cu deosebire de preocupaOuni
confesiunali, si de veri-ce respepte partecularie, ba ca-
rele chiar spre scopulu unei intielepte si oneste medilociri intre tOtc-
aceste-a si altele asemene interese si direptiuni, spre scopulu infor-
marei, lamurirei si folosirei loru in interesulu comunu, pentru tienra.
nostra finale comuna, pentru innaintarea desvoltarei si feri-
cir ei natiunali, prin cercarea si aflarea celoru mai buns si mai
secure Ai natiunali, se ni arate si stabilesca arleveratulu programa
natiunale, corespundiatoriu insemnatatei si greutatiloru tempului;
mai departe, carele chiar pentru ca se pets deveni ((g enerale ,
adeca se pOte petrunde catu mai adancu in 1, ieti'a poporului ro-
manu, se se deo cu unu pretiu atatu de micu, in catu se si-lu pota
procura fie-care inteliginte; si mai la urma carele se folosesca.
o limba si ortografia catu se pOte de usi6ra, pentru ca se peta f
cetitu si preceputu de \Teri care carturariu romanu.
Astfelu de organu e menita se fie acesta fuia d Albin a nestra..
Totu asemenea se va nisui ca si in catu pentru pantile natiunei nestra
de presto Carpati, d'in Romania a scruta si a lamuri adeverat'a.
opiniune publics, adeveratele interese si dorintie a le poporului, ei
pre temeiulu acestor'a a-si forma politic'a ce va se represinte co-
lOnele sale.
Cu unu ettventu: fOia nestra se va feel de nisuintiele d'a impune, d'a
dicta, opiniunea si judecat'a sa, politica individuale natiunei intrego-
Ca decisiva si infalibila, de a fauri si prescrie regule de c,onduita
programs formali pentru natiunea intrega si toti faptorii ei, si do-
a-si aroga dreptulu de censura absoluta a supr'a loru.
In scurtu: programulu nostru politicu, cu care incepemu acesta fOia,
e, cum am dicedorinti'a de a mediloci statorirea unui
adevoratu programu natiunale, adeca: prin cercarea si
consultarea scrupulosa si fidele a sentieminteloru, pareriloru, si
intereseloru poporului nostru lamurindu -le si clesvoltandu-!e a-
ceste-a amesuratu cerintieloru tempului seriosu si credinciosu
cu ajutoriulu celoru mai solidi si zelosi, mai esperti, invetiati si
probati barbati ai natiunei nestre combina, a representa si a apera
caile si modalitatile ode mai potrivite spre ajungerea sus atinsului
nostru scopu natiunale comunu.
Condusi de astfelu de intentiuni natiunali, am fundatu acesta fdia in
Viena, cugetandu noi, cumca in impregiurarile de facia o capitals,.
o cetate mare europena Ca Viena, unu locu, unde se faurescu sortilo
poporeloru, unu puntu in carele so intalnescu mai dose on eels mai
multe interese si cei mai vediuti faptori a i nostri, multu mai bine
va corespunde conditiuniloru si postulateloru unei foi romane de-
stinata pentru natiunea intrega, era de alta parte considerandu ca.
in Pests alu doile locu oportunu si asie se afla o Moja politica,
romana de publicitate, carei-a nu ni-ar place neci a pare cumca am
vol se-i facemu vr'o concurintia neplacuta, sentindu noi d'in contra.
lips'a si detorinti'a comuna de a o cultiva si mai departe.
Indemnati totu de intentiunile politice natiunali ce le desvoltaramu.
'mai sus, am statoritu feiei nostre unu pretiu, facia cu carele suntemu
15

convinsi ca pricepatorii de lucru voru afla cumca la pro diumetate.


se da in daru; catra acesta, numai,dela zelOs'a si energic'a spriginire.
a publicului va depinde, ca acesta fOia catu mai curundu se iasa de-
patru, de cinci si de siese on in septemana, si asie se devina diur-
nalu in adeveratulu intielesu alu cuventului, ca astfelu apoi marindu -i
si cuprinsulu, s0 peta face siervitie si mai marl scopului la care-
nisuhnu, la desvoltarea si asecurarea natiunalitatei nestre mai pre.
sus de tete.
Afara de politica, fOia ruistrZi se vaocupa si do literatura. Va petrece-
Cu atentiune tete miscamintele natiunei nOstre pe terenulu litera-
riu, va public& precatu i vor ierta, angustele margini ale cuprin-
sului sea din produptele eminiti ale geniului natiunale, va inre-
gistra, si judeca opurile ce va apare, facendu ca si aici nemica de-
insemnetate se nu remana ascunsu d'in antes ochiloru onoratului
publicu. Acest'a o consideramu de necesetate cu atatu mai vertosu
caci cultur'a si literatur'a cutarui poporu e in strinsa legatura cu
bung starea lui. Daca literatur'a Si cultur'a cutarui poporu innainta.
impreuna, are se urmeze bunastarea lui materiale si spiretuale, st
pedecelo ce i se opunu, devinu delaturate cu usiorintia mai multa.
Poporulu cultu nu pate fi seracu, natiunea ce si-ire literatur'a sa-
propria, nu-si pOte perde natiunalitatea.
Se va vorbi si despre economia, in tete ramurile ei, dar mai cu sermv
despre obieptele ei de sari se ocupa poporulu nostru anume co-
merciului vom darui din di in di tot mai multa atentiune.
Spre inaintarea atinseloru intentiuni cu acesta intreprinderenoi
din parte-ni nu vom crutia ostenelele si sacrificiele, catra acesta,
cA lbin a> va nisui a si ingagia din toate partile Jocuite de ro-
mani consiliul si conlucrarea celoru mai emininti barbati a-i na-
tiunei.
Deci, dupa ce insiraramu intentiunile nestre, acum'a ne adresamu o-
noratului publicu romanu, carui recomendandu cu t6ta caldur'a acesta.
fOia, i rogamu spriginirea cu zelulu si energi'a cu care noi ne-am
resolvitu a o inflintia, si ai aduce sacrificiele nestre, fiindu noi con-
vinsi, cumca prin astfelu do conlucrare zelosa si energica so va
inainta fOrte multu ajungerea la triumfare una causa drepta si a-
deverata.
Caus'a nOstra e drepta, e adeverata, si pre aceste insusiri a le el, se,
baseza speranti'a nOstra pentru triumfu, la carele de securu cu atatu
mai curendu vom ajunge, cu catu, vom fi mai aduneu petrunsi de
dreptatea si adeverulu ei, si cu catu vor sprijini prin devotamentu
si intieleptiune mai mare.
Cristos: cdreptatea si adeverulu,, s'a coboritu d'in ce Hurl, omenimea.
cu mintea ei intunecatu n'a vrutu se lu precepa, ei l'a batutu, l'a ju-
decatu la merle pro truce, apoi l'a inmormentatu; dar ela invia
a trei-a di, caci nu se potea ca dreptatea si adeverulu su jaca in
mormentu, si prin acest'a dovedi lumei ea, aceste doue virtuti nu
potu fi ucise.
Deci incepemu lucrarea nestra in numele Atotpotintelui, care s'a
angagiatu a ajuta, tete causele drepta si adeverate.
Andrea Moaioni, Georgia Mocioni, Antoniu Moeioni, Dr. Ale-
xandra Mocioni.

*Albin& Craiova. Apr.Mai 1874.


(cRomanulu). Bac. 3 Mai 1874).
Albino, cliar literar i politic. [Bucure0]. [Fevr.Martie] 1877.
[1 pe sapt].
La 20 Fevr. 1877 [An. I, nr. 3, singurul numar ce am Valzut]: cAlbina
16

(liar literar ei politic). 1 pe Apt. Fol. mare (52X36), Anul 5 lei, nr.
10 bani. Tip. Theodor Michaiescu ((3ucuresci).
(Familia) Pesta. 19 Fevr /4 Martie 1877; si Timpul) Buc. 19 Marti
1877).

Albina, foaie literary si stiinifica. Turnu Severin. 1 Noemvrie


1883 Sept. 1884. 2 pe luny. Anul 10 lei. Redactori: Nicol a e
Miculescu si *tefan Bodiu.
(Familia,. Oradea Mare. 20 Noemvrie, 2 Dec. 1883; Binele publicu).
Buc. 26 Noemvrie 1883, 8 Fevr., 18 Fevr., 15 Martie 1884; Deetep-
tarea comertului si industriei romane). Buc. 2 lulie 1884; Romania
libera). Buc. 10 ei 25 Noemvrie ei 30 Dec. 1883, 25 Ian., 10 ei 21
Martie. 16 Mai, 20 Iunie 1884; Romanulu). Buc. 14 Sept. 1884 si
Convorbiri literares. laei. 1 Oct. 1884, p. 277).
Albina, foitti literary, si stiintifica. Botosani, Ian. 1881. lun. 1882.
1 pe sapt. Red.: I. G. Chernba ch.
(Pressa). Buc. 1 Febr. 1881; Familia,. OradeaMare, 1/13 Fevr.1881;
Romanulu). Buc. 8 lun. 1882, Contemporanul, Iasi. 16 Fevr. 1882,
p. 634).

Albina, organ independent. Buzeu. 8 Martie 1901. 40,6 (33X24).


Anul 10 lei, nr. 10 bani. Red. si Proprietar: Ian cu Cal o i an.
Albina, revista enciclopedica populara. Bucuresti. 5 Oct. 1897
(continuA). 1 pe sapt. 8,6 (24X16). Anul 5 lei, nr. 15 bani.
Comitetul de redactie : P. Garbovic e an u, C. R ad ul escu-
Motru,I.Otescu,G.Adamescu,N.Xicolaescu,Const
C. Pop- Tasty, V. Stoicanescu. Tip, Carol Gobi.
In comitet intra: P. Dulf u (9 Noemvrie 1897), G. C o eb u c (7 Dec.
1897), V. S. M oga (11 Oct. 1898), Gr. T e o do ssi u (7 Febr.
1899), IO n Kali n d e r u (20 Febr. 1900) ci Colonel P. V. N as-
t ur el (3 Dec. 1900).
Din comitet es: V. Stoicanescu (Dec. 1898) ei C. RIdulescu-
Motru (Fehr. 1902).
*Albina, revista, industrialtt. Bucuresti. Oct. 1891. 1 pe luny.
(Telegraful Roman) Buc. 16 Oct. 1891).
Albina, revista lunarti. Craiova. Noemvrie 1894. 4 ,6 (33X24).
Anul 3 lei, nr. 15 bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. N.
I. Macavei.
.Albina Buzeuliii, foie politica, literara si comerciala pentru toate
clasele societatei. Buzeu. [Fevr]. 1885-20 Ian. 1892. 2 pe sapt.
4, 5 (29X21). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Red. si Propr. Ian c u
I. Caloianu. Tip. Alessandru Georgescu.
Dela 21 Ian. 1888, adauga la titlu cuvintelele: organ al opositiunei
unite), pe care le inlocueete, dela 27 Fevr.1889 cu cuvintele: organ
independent).
Dela 16 fun. 1885, 1 pe skt.
17

Dela 5 Ian. 1886, 4 ,8 (37 X 28) ei dela 27 Fevr. 1890, 40,10 (40X 29).
La 20 Ian. 1892, tip. aModerna,, Al. Davidescu.
Apare neregulat.
.Albina Carpatilor. Sibiiu. 18 Aug. 1877 30 Sept. 1880. 1. pe
sApt. 4,6 (31X23). Anul 8 fiorini, nr. 45 bani (20 cr.). Red. :
I. Al. Lapedat. Editor: Visarion Roman. Tip. W.
Krafft.
Dela 15 Oct. 1878, 2 pe lun5, ; anul 6 fiorini, nr. 65 bani (25 cr).
Din Apr. 1878, Red.: Vi sar ion Roma n, iar dela 15 Oct. 1878,
Iosif Popes cu. Dela 15 Oct. 1879, Editor: W. Krafft.
Foaia fusese anuntat5 sub titlul .Albina Daciei,. Guvernul ungar in-
terzicand formal tntrebuin%area cuvantului .Dacia, s'a adoptat titlul
de 'Albino, Carpatilor.
*Albina Mehedintului. Turnu-Severin. Aug. 1891.
(aAdev6rul,. Buc. 3 Aug. 1891 ; aVointa Nationalao. Buc. 9 Aug. 1891;
aTimpul,. Buc. 10 Aug. 1891).
Albina pedagogia. sau Amiculti gi conductorul invettttorului. Bu-
curesci. 15 Ian.-15 Apr. 1885. 1 pe Tuna. 4 mic (28X19). Anul
20 lei. Red. C. Predescu. Tip. St. MihAlescu.
Albina Pindulni, litere, sciinte $i arte. Bucurescl. 15 Iun. 1868-
1 Apr. 1870 $i 15 Apr. 1875-1876 [nr. 1]. 2 pe lun5,. 8 ,10
(28X20). Anul 20 lei. Red.: Gr. H. G r and ea. Tip. Lucratorilor
Asociati.
Dela 1 Ian. 1869: .Albina Pindului, ; dela 15 Apr. 1875: .Albina Pin-
dului, literatura, sciinte of arte,, iar in 1876: .Albina Pindului,.
Dela 15 Apr.-1 Iun. 1875, Craiova; apoi iar In Bucureeti.
Dela 1 Iun. 1869, tip. IOn Weiss; dela 15 Dec. 1869, tip. Lucr5.-
torilor asociati; dela 15 Apr. 1875, tip. Nationale, Th. Macinca $i
R. Samitca (Craiova) ei dela 15 lulie 1875, tip. Nationalk C. N.
RAdulescu.
Academia nu are sau nu a apArut: 15 Febr., Martie, Sept.Noemvrie
1869, Martie 1870; 15 Iunie, 1 lulie, August Oct., 15 Noemvrie 31 Dec.
1875. (In 1875-76 au aparut 6 broeuri).
*Albina romanil. Roman. Iun. 1876 Sept 1877.
(aRomanulu,2Buc. 16 Iun. 1876, 10 ei 18 Sept. 1877; Familia,. Pesta
27 Iun./9 Iulie ei 26 Dec./7 Ian. 1876 ei 2/14 Oct. 1877; aLe Jour-
nal de Bucarest,. Buc. 3 Aug. 1876 st. n.; Romania liberal,. Buc.
10 ei 22 Sept. 1877; aTelegraphulD. Buc. 16 Sept. 1877).
Albina romans. Bucuresti. 20 Noemvrie 1891. 2 pe luna. 8,6
(24X16). Anul 6 lei. Proprietatea 5i Editura Tip. Bartolomei &
B4lanescu.
*Albina romanii, foia periodic& de sciintie, agricultura, arte, co-
merciu, etc. Roman. Oct.Dec. 1870. 1 pe Apt. Anul 20 lei.
Red.: Mihai RA te s cu. Tip. G. V. Sandu.
Periodicele romanefli. 2
18

(Familia. Pesta 18/30 Oct. 1870; Federatiuneao. Pesta 9/21 Oct.


1870; si eSecolul. Iasi 19 Dec. 1870).
Albina rom5nese5, gazetti politico literals. Esii. 1 Iun. 1829 -24
Noemvrie 1858. 2 pe sapt. 40,5 (29X22). Anul 4 galbeni
(Anul 1829: 78 lei i 23 parale). Proprietar : G. Asach i. Tip..
Albinei.
Inainte de aparitia gazetei s'au distribuit trei foi volante cuprinzand'
stiri de pe campul rasboiului, sub titlul de allovitale dela armies
si diferite Instiintari in privinta aparitiei apropiate a Albineis.
Dela 1 Ian. 1830: a Albina romaneasca. gazeta politico administrativ6.
literals:. Dela 2 Apr. 1831: Albina romaneasca, gazeta administra-
tiv5, si politica literalas. Anul, 4 galbeni Si 12 lei. Dela 7 Dec. 1833:
sAlbina romaneasca, gazeta politic& si literals. - Abeille moldave,
gazette politique et litteraireo. Fol. mic (33X22). Din 1831, are unele
articole in don& limbi: frantuzeste $i romaneste.
Dela 3 Ian. 1835, fol., 2 (37X23).
Dup& o intrerupere de 18 luni, Albino.) reapare la 3 Ian. 1837, 4 mare
(32X21); dela 2 Ian. 1838, fol. mic (35X24).
Dela 1 Ian. 1839: Albina romaneasca, gazet5. politica si literals).
Fol. (38X25). In acest an se da abonatilor gratuit: eFoaea sateasca.
a Printipatula Moldovii,. Tip. Institutului Albinei.
Din 1840 pan& la sfarsitul anului 1849, anul 4 galbeni si 12 lei, Im-
preun& cu adausurile $i cu sBuletinul, foae oficiala,..
Dela 3 Ian. 1846, fol., 4 (41X26), iar dela 1 Ian. 1848, fol., 2 (38X25).
Dela 9 Ian. 1850: sGazeta de Moldavia. Fol., 4 (42X27). Anul 98 lei.
Red.: G. A sachi.
Dela 7 Ian. 1854, anul 111 lei, iar de la 3 Ian. 1855, fol., 5 (45X29).
Dela 2 pan& la 16 Ian. 1856, adauga subtitlul : sfoae semi oficialg.s
Albina a avut unnatoarele adausuri pi suplemente, cari se imp&rteau
abonatilor
F6le oficiala, suplement a Albinei romanesti,. 3 Apr.-12 Iun. 1832..
(V. mai jos).
Alnuta romaneasca. Suplement a Albinei romanestio. 14 Martie
1837-1 Sept. 1838. Neregulat 4 (32X21 si 35X24).
Dela 1 Iulie 1838: sAlauta romaneasca. Supplement litteral a Albinei
rom&nescio. 2 pe lama. 8 ,4 (21X13).
La 1 Sept. 1838 a fost suprimata. (Hurmuzaki, aDoc.), Supl. I, Vol. IV,.
nr. 141, p. 201). Pop In Bibliografia sa nu mentioneazA Algutas pe
1837, dar o mentioneaza (p. 6) pe 1839, de M. Kogalniceanu. Iasi,.
tip. Alb. rom. In indicele alfabetic e mentioneaza numai pe 1838.
De fapt ea a fost suprimata la 1 Sept 1838. In sAlbinao, pe 1839,
nu se aminteste de loc s& fi ap&rut sAlautas in acest an. De sigur
c& Pop o mentioneaza duprt sUatalogul dela 1847 a c6xtilor tiparite
In Iasi Ia Institutul Albinelo in care se vede citata: sAlauta roma-
neasca, foae periodicao de M. Kogalniceanu, care este de sigur cea.
din 1838. (Gazeta de Transilvaniao. Brashov. 5 fun. 1847).
sArhiva Albinei pentru arheologie roman& si industries. Iasi. 9 Apr.
1844 - 25 Mai 1847 (V. mai jos) si :
4INouft Albin& ronilinli, foaie literary si artistica. Adaos la Gazeta de-
Moldavian. 5 Ian.-7 Fevr. 1857 (V. mai jos).
AlbinP o nu apare dela 8 Ian. pan& la 7 Dec. 1833, si dela 30 Iun.
1835 pan6. Ia 3 Ian. 1837.
Anul 1829 are foaie de titlu litografiat& pentru anul Intreg: Albin&
romaneasca, gazetb, politico-literala. Parte I. dela 1 ionie pan la 31
Decemvrie 1829o.
De desupt se di& o vinieta reprezentand o albinft, o lira, un trident,.
lauri, eta. cu inscriptia: Tar de sed tute, si apoi moto :
19

Este Albinel dora si lege


Din flori miere a culegeD.
Inainte de aparitia gazetei, s'a trimes la diferite persoane o invitare
pentru abonament si pentru raspandirea gazetei.
Aceasta invitare litografiatilflind rara, o reproducem dupa aceea ce
a fost adresata Starostelui Malinescu din Botosani.
Catra Cinstit Dumnealui Starostile Malinescul, in Botosani.
Din alaturata Instiintare, Dumneta to vei pliroforisi de scoposul
tiparirel unei gazete in limba romaneasca. Incredintindu-se de dorinta
Dumitale pentru Indamanarea mijloacelor ce privesc catra luminarea
neamulul, Redactia acestel gazete IV face poftitoare cerere, se bine
voesti a Indemna, pe evghinistiI beeri, si pre alti iubitori de cetire,
ca al se prenumere In alaturata fila, in care indeletnicitciriul prenu-
merant lamurit sasi scrie numele seu la locul Insemnat. Drept acea,
sa alatureaza cloaked si patru bileturi cu poftire de a inturna aice
pe acele neprenumerate. Dupa priimirea a 78 lei 30 par. ce este pretul
gazetei dela 15 Mai, pana la sfarsitul lui Decemb. 1829, Dumnata
vei bine voi a lnsemna pe fieste care prenumerant in biletul de
supt acelas numer, supt carele insusi se va iscali, si ii ve(i) da pre
acest bilet, spre a-si core dela Dumneta de doaa ori pe saptamana
gazeta ce va veni supt a sa adresa. Sarguindu-te Dumneta de a Inchie
prenumerantia cat mai curind, partea bileturilor iscalite de prenu-
meranti, inpreuna cu banil ce vor numara, vei bine voi a le trilmete
cel mai tarziu pans la 15 Mai viitoriu, aice supt adresa : (CatrA
Redactia Albinei RomanestiD. Adunandu-se prin a Dufnitale sax-
guinta indestui prenumeranti, vei Indamana statornicirea acestuI
lucru placut si folositoriti, pentru care tot publicul, si mai ales Re-
dactia va ramane Indatorita.
Est 20 april 1829.
Redactia Albinei Romanesti.
(Pecetia gazetei)
instiintarea prin care se anunta aparitia gazetei, fiind de asemenea
rar5, o reproducem ad:
instiintare despre gazeta romaneasca din Est
Nu sa afla astaii In lumea politica& neam, de si mai mic fa numer
decat Romani', carele, intre alte ale sale folositoare institutii sa, nu
alba in limba natiel un jurnal periodic. Sporiul acel vrednic de
mirare la carele mum au ajuns stiintile, maestriile si negotul, au
rasarit In parte din asemene Inpartasitoare mijloace, prin carile
cuitorii dispartiti de munti si de marl sa fac vecini, si inprumu-
tandu-se cu rodul cercarilor Indamaneaza traiul Insotitoria. Luatoria
aminte cetitoriul gazetei, ca Inteo oglinda In is vede infatosate
toate interesantele intamplaii de carile el Insul atarna, martor 85,
face cruntelor batalii, vede faptele, aude vorbile stralucitilor barbati,
sa minuneaza de fenomenele fire, si ca un calatoriil de pre ratun-
zimea pamantului culege folositoare pilde si invataturi.
Intru parinteasca Ingrijire, ce pentru binele public p5streaz5, catra
patria noastra S cut i t o ar e Inpar ati a Ro sief, inalta car-
muire au bine voit a da voe sa se tipareasc5. In Esi Gazeta Roma-
neasca. In puterea sus aratatei inalte Invoiri, D. Aga Asaki Insar-
cinanduse cu directia acestuilucru, Redactia gazetei, adeca: Sotietatea
alcatuitoare, nu pregeta a Instiinta pe Evghenistii Boeri si pe tot'
simpatriotii: Ca jurnalul acest Politico-Literal sa va tipari In Esi supt
nume de: Albina, Romaneasca, In urmatoarile conditii:
1. Incepand de la 15 Maiii viitorid, aAlbina Romaneascas se va
tipari de doal Ori pe saptamana.
2. Marimea si forma gazetei va fi pe septamanS de o coal& si ju-
matate in 4.
90

3. Ica va cuprinde: Politiceeti i interesante novitale din toate tarn


lumei, Buletine de la teatrul razboiului, culegeri istorice. literale,
morale, filologice, acele despre folositoare aflAri, ei mai ales adese
se vor impart4i din vrednici scriitorl povAtuiri despre Economia
campului, despre care pentru toate timpurile anului so vor insemna
regule dupa sistema praeticita in carile politicite, atat despre mai
buna lucrarea patnantului, a pometelor, a viilor, a stupilor, a ver-
milor de matasa, a velnitilor, a pAdurilor, cat ei povatuiri pentru
ferirea ei vindeoarea Epizotiel (boalel vitilor) ei alto folositoare pentru
moeinael gi posesori. Prenumerantulci-e va ()Astra eirul intreg al acestor
gazete, va aye in casa lui un hronograf deplin de intamplarile in
mijlocul carora insul via* ei carile in adevAr intrec pe multe alte
Epohe. In suplementul ci sa va adAogi cate data, so vor tipari
poroncile Ocarmuirei ce au sa fie tuturor cunoscute. Asemene acele
ce atingandu-s de negotul Moldovei se vor slobozi in megieeitele
tari. In acel suplement sa vor mai publica mezaturile, vanzarile ei
inetiintarile particulare. Acii carii vor aye trebuintA a li se tipari
asemene cuprinderi, supt a for iscalitura intarita de dregatoria lo-
culut, le vor trimite tetra: Redactia Albinel Romaneeti,
adAogand ei cheltuiala publicatiei.
4. Pretul acestei gazete pentru Moldova va fi patru galbini pe an,
care pret foarte masurat este in alaturare cu cele mai eftine straine
gazete, cand Albina Romaneasca va cuprinde in Mile sale toate
inetiintarile adevarate ale altor jurnale. Dar pentru ca de la lb Mai%
cand se va Incepe gazeta, pan la incheerea anului 1829, 'Airman numai
septe luni ei jumatate, aea dar analogul ce sa cuvine acuma la
prenumeratie este de 78 lei 30 parale. Daca aceasta gazeta va ca-
pita doritul sporia, de care in toate chipurile redactia sa va sirgui
a sa invrednici, atunce dela inceputuf anului 1830, Albina Roma-
neasca se va tipari cu mai mare deplinatate, cu nou tipariu ei pe
mai fin& hartie. Ce s& atinge de stilul gazetei aceetia, redactia va
urma dupa cel cerut de regulile limbei, ei pe carile on ce filolog
ideat Al va afla potrivit. Precum de datorie este a nu mai intarzie
de a educe limba vorbita de mai multi de cat patru milioane Ro-
mani, la gradul deplinirel, catra carele stralucitul ei inceput o im-
puterniceete. iar paradigma cultivitilor sale surori o indeamna.
In Eei prenumeratia sa va face de odata in manastirea Sfintjlor tril
Ierarhi, iar pe la tinuturi Redactia s-au adresuit catra persoane bine-
voitoare, trimitindu-li bileturile cuviincioase ei imputernicire de a
priimi pretul sus aratat dela prenumeranti ei de a le da bileturile
insemnate cu sigilul Redactiei, prin carile ei vor cere gazeta la
locul si zioa aratata.
Cu ace intaie gazeta sA vor tipari pe o fila, spre pomenire, numele
prenumerantilor, caril unui lucru obeteete folositoria vor da razemul
i indemnul dorit, fara carile nu sA va putea infiinta.
Eeii, 17 Aprilie 1829.
Redactia Albinei Romaneeti.
In fruntea prinaului numAr se afla urmAtoarea oinainte cuvantareD
Epoha in care traim poarta semne insueite si vrednice de mirare!
Dorul Invataturilor nunumai ca infrateste pe lacuitorii unel teri
intro caetigarea acestei moralioe avutil prin care o natie so face
puternica si fericita, ci inca si oameni ne asemanati cu Religia, cu
limba ei cu legile, sant insuflati tot de aceieei simtire laudata de a
pofti unul altuia gradul deplinirei moralice al invataturel ei al mAes-
trial. In zilele do acum on care InbunatAtire ei aflare a vre unei
natie trece In posesia tuturor spre folosul omenirel. De asemene cu-
getarl povatuiti s& vadu in Evropa multi invatati cuff supt umbrirea
Ouvernulti, si cu ajutoriul celor avuti, unit lucreaza in patria for
21

pentru sporiul bunelor Invataturi; altii IAA a se tome do ostinele


si primejdii, petreo luciul marii, calatoreseu tars necunoscute in-
partasind pretutindenea razile moralului, ale politicirei si ale stiin-
telor. Prin asemine mijloace In Eghipet, in India, in America, carele
odinioara. era Intunecate de negura barbariei, vedem est& pre acii
salbatiel lacuitori dumesniciti politicindu -sk, invatinduse, si supu-
nindu-se dreptelor legi. Oare putemu not privi la aceste bune urmate
inaintea ochilor nostri, fara a ni Intrista ca numai natia noastra in
cea mai mare parte este lipsita de acesti imbunatatiri si inapoeta
decat toate neamurile Evropei, si decal multe altele ce lacuesca pre
celelalte parti ale pamantului ? Cine nu samte In tara noastra lipsa
asezamanturilor prin a carora lucrare. precum santem politiceste se
ne putemu face si moraliceste madulari folositoare ale familiei Evro-
piene, a caria raze de Invatatura de atatea veacuri se resfrangu pre
orizonul nostru?
In aseminea inapoiere deck astazi ne povatuimu de mai nalte cuge-
tile, deck voim a urma in lucrarea noastra paradigmei aducatoare
statului de folosuri si de name stralucit, si care revarsa indestulare
asupra thesto ca'ruie, sa cuvine cu indoite pasuri si sirguinte a ni
porni spre castigare In parte a celor intarziete.
Precum maestriile indeplinescu lipsa vartutei omului, aseminea si
not spre a pute spori In scoposul nostru trebuie a ni folosi de uneltile,
ce spre aceasta s-au cunoscutu si se marturisescu a fi cele mai ne-
merite. Dorinta celor ce demult poftescu infiintarea unui mijloc
inlesnitoria prin carele sa poata natia noastra cunoaste inbunata-
tirile si inaintirile minter ominesti, precum si cursul Intamplarilor
Lumei de carele tot omul atarna, astazi sa plineste prin publicatia
acestei gazete, co supt prea puternica Paveza a Inparatiei Rossiei
s-au privilighiat, si prin ajutoriul Evghenistilor Compatrioti s-au In-
fiintat. Numile binevoitorilor prenumeranti pastrate in filile aceste
vor fi cunoscute in Evropa si in toata Lumea politicita si traitoare
in Istoria Natiel, iara nepotii nostri, aril deplin vor gusta rodui
acestei bunatati, vor binecuvanta laudatul for nume.
Albina Romaneasca astazi intaia vede lumina zilel si tinerelile sale
aripi le cearca in ostinitoarea sa calatorie. Mil si mil de flori Cu
felurite vapsele si mirezme inpodobescu campul, pre carele ea
va sa sboare, inse numai acele fled II vor fi placate, care aduc
mans si vindecare. De insasi a ei blanda fire povatuita se va feri
de cele ce supt amagitoare frumusete ascund farmac si venin in
sinul lor.
Asemine si Redactia Gazetei nu se va abate de la acele ce privesc
catra inbunatatirea inemei si a minter, dogrnile Sfintei noastro Re-
ligiei ortodoxe, sevas catra Ocarmuirea si legile Tariff: o vor povatui
Sntru a sa lucrare, Instiinteri adevarate, pre cat vor ajunge la cu-
nostinta sa, si Invataturi folositoare vor cuprinde filile sale. Mind
inse ca tot lucrul la Inceputul sau nu poate ave deplinatatea care
se castiga, numai prin o indelungata pracsis, drept aceasta si bine
voitoriul cetitorid va ingadui la neajunsurile ce poate intimpina In
aceasta Gazeta; si spre a el intoemire, Redactia pururea va priimi cu
cunostinta Inteleptele Indreptari. atat ale celor din launtrul Tares,
cat si a celor streini, ce prin chipurile cuviincioase le vor impar-
tA1 Redactiel.
Schimbarea titlului in a Gazeta de Moldavia, In 1850, se anunta prin
urmatorul prospect, publicat In nr. 1, din 9 Ian. 1850:
Anal carele s'ad strecurat ad deschis pentru Moldova o nol epoll6;
Intronarea InAltimel Sale, Printulul Grigorie A. Ghica, nu se cu-
vine a fl socotita hutnai ca o schimbare simpla a persoanei ce lane
carma administratiel. Plecarile cele bune de care guvernul este
insufletit, insusimile eele nobile co mai cu mina deosebescd pe I. S.
ni faca cu temeid a nadajdui ea a Sa administratie se va insemna
22

prin reforme Intelepte si prin domnia drept5.tei. S'art proectak


cateva imbuntittitiri, care guruescit rezultate fericite, si precum
auzim, s'an propus Inca si cateva alto cu scope a aduce deosebi-
tele ramuri de slujb5', In cump5.na prop5.sirilor Infiintate. In. mijlocul
unor asemene Inpregiurari, G a z e t a Albina s'ar p&rea un ana-
hronism dead. neschimbat6 ar fi ramas In conditiile fiintel sale In-
cepatoare. Nol am crezut a ni face p15.cuti cetitorilor nostril' si a -i
InnAlta interesul, clandu-i un color mai localnic i o tintire mai
folositoare. Drept acea not vom trata in asta Gazeta mai cu Bain&
cvestiile din nauntru ; vom incunostiinta pe public despre toate
tamplarile Insamnatoare din tara ce deadreptul 5.1 potil interesa. Per-
soane onorabilo ni vor agiutura intru acestea cu condeiul lor.
Supuind cetitorilor programa urmatoare dupre care ni propunem a
ni Indrepta in Redactia acestei gazete, avem onorii a-i Incunostiinta
ca de acum ea va purta titlul de:
Gazeta de Moldavia.D
Sub Redactia unei sotietati.D
Aceast& Gazeta va cuprinde trei parti:
I-in. Stiri din nauntru in limba Roman& si FrantezI.
2 -le. Stiri din afar& politice, si
3-le Feileton in limba Roman..

III. FOiLETONEL

Ce va purta titlul de Albina Rom&neasc&D, va cuprinde compuneri


originale din istorie, documentele terel, articule de Arheologie, Agro-
nomie, Economic politicg, de literatur& Roman& in proza si versuri, si
un ecstract din acea strain& cu o traducere; asemene si imvataturi die-
tetice de o sotietate de Doctori Moldo-Romani. Pre langa lucrarile
societ5tel s vor priimi si articule interesante a altor autori.
Gazeta se va publica in format mare pe Male velina, de don&
on pe saptamana.
*Albina Vaslnittlni. Vaslui. Jun.[Dec.?] 1875. 1 pe sapt.
(FamiliaD. Pesta. 29 Iun./11 Iulie si 28 Dec. 1875; Romanulup. Buc. 9
Iulie 1875).

Albine i Viespi. Bucuresti. 1 Mai 1893-1 Mai 1894. 1 pe Luna.


8,6 (23X16). Anul 10 lei, nr. 1 leu. Director: Stefan Ve 1 esc u.
Tip. Modern., Gr. Luis.
*Album. international. Bucuresti. Aug. Oct. 1871. 1 pe luna.
Nr. 10 lei. Red.: D r. Werth e r.
Continea ceremoniile religioase alb diferitelor popoare, literate gi edi-
tate de Dr. Wertheimer, dun/ scrierea lui Bernhard Picaro.
(Rumanische Post D. Bulgy. 5/17 Oct. 1871).

*Album stiintifie si literar. Bucuresti. 9 Fevr.Martie 1847. 1


pe sapt. 4 mare. Red.: C. N. Brailoi u. Tip. C. A. Rosetti
si Winterhalder.
(>Bukurester Deutsche ZeitungD. Buc. 10/22 Fevr. 1847, p. 45; sAl-
23

bina romaneascAD. Iasi. 20 Martie 1847, p. 97; si J. F. Neigebaur,


aBeschr. der Moldau u. Walachei*. Leipzig. 1848, p. 344).
BucurestY. Dec. 1856--Mai 1857. 1 pe lunk
Albuntulii litterariu.
80,5 (22X15). Suplement la Timpula. [Red.: G. R. Bossue-
c e an u]. [Tip. F. Om.].
Se da ca suplement la a Timpultip. Bucuresti. 1856-1857 si 4860-1861.
Cu caractere semi cirilice.
Dela 3 Ian. 1857, i se interzice intrarea in Ungaria. (Nr. 41, 3 Iun. 1857).
Bossueceanu a avut intentia s5 scoat5. (Albuinub) si In 18E0, cand ii anunta
aparitia in conditiunile urmatoare: aAlbumul literariuD va apare ca
suplement la aSeculultiD, o dat5.pe lun5,si va coprinde: poezii origi-
nate, nuvele, descriptiuni, critice literare, biografii si satire. Primul
nr. va apare la 15 Aprilie. (aSecolulD. Buc. nr. 1, 2 Apr. 1860).
aGazeta Transilvanieio. Brasov, 2 Febr. 1855, anunta aparitia aAlbu-
muluiz si in 1855.
Albumul pelerinilorromceni. Paris. 15 Apr.-31 Iun. 1851. 1 pe
lung. 40,5 (28X22). 20 franci. Red.: D. Bolint inea nu. Tip.
De Soye et Cie.
Se tip5.ria si pe hartie subtire pentru a putea pgtrunde in tarn si
continea numai versuri.
*Alegatorulu. 13acau. Martie 1869. Apare de ate on va fl cu pu-
tint& in cursul perioadei electorale.
(aDreptateap. Iasi. 16 Martie 1869; si aFamiliap. Pesta. 23 Martie 1869)
Alegiitorul. Bucuresti. 1880-1882.
Vezi: Romania liberaD. Bucuresci. 15 Mai 1877--14 Iun. 1889.
*Alegiitorul. Ploesci. Oct.Noemvrie 1886. 2 pe Apt.
(aRomaniaD Buc. 20/21 si 26 Oct. 1886; aResboiulo Buc. 21 si 30 Oct.
1886; aRomanuluo Buc. 1/2 si 10 Noemvrie 1886 si Familia Oradea
Mare. 26 Oct./7 Noemvrie 1886).

AlegAtorul, (liar politic, economic si literar. Ploesci. 26 Ian. 2


Fevr. 1892. 2 pe sapt. 4,10 (40X28). Nr. 5 bani. Sub direc-
Iiunea unui comitet. Tip. Democratul.
Alegatorul, organ liberal. Braila. 3-9 Oct.1888. Zilnic. 10,6 (32X24).
Nr. 5 bani. Tip. Universala, C. P. Nicolau.
Alegiitorut, ziar conservator. Tg.-Jiu. 23 Ian.-1 Fevr. 1905. 2
pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei, nr. 5 bani. Sub redactia
unui comitet. Tip. Romanh, Marin Petrescu si Comp.
Aleglitorui, ziar constitutional. Giurgiu. 29 Martie 1892 -- 24
Ian. 1893, [IuileAug. 1894], 18-27 Mai 1899 si 6 Martie
24

1901. 1 pe sapt. Fol. (40X30). Anul 20 lei, nr. 10 bani. Co-


mitet de redactie. Tip. Moderna, George Brattinescu.
La 6 Martie 1901: a Alegatorul, ziar independentD.
Dela 18 27 Mai 1899, Red.: P. G. Parisianu si dela 6 Martie 1901,
iar comitet de redactie.
La 28 lun. 1892, Propr.: P. G. Parisianu.
(Adeveruls. Buc. 4 Aug. 1894 si SolidaritateaD. Giurgiu, 2 si 24 Aug.
1894).

Alegatoruljziar na;ional-liberal. Pitesti. 14 Ian.-20 Fevr. 1905.


1 pe gilt. Fol., 6 (48X33). Nr. 5 bani. Tip. Transilvania,
I. Sreier.
I.
Alegatorul comunal. Rosioride-Vede. 13 Oct.-3 Noenavrie 1902.
1 pe sapt. 4,10 (40X29). Nr. 5 bani. Tip. Lecca.
Alegatorul liber, ziar liberal. Alexandria. 7 Aug.--13 Noemvrie.
1894. 1 pe sapt. Fol. (42)09). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Re-
dactor. Stefan Man dr e anu. Tip. Alexandri, A. N. Va-
silescu.
Alegiitorul liter, ziar national- liberal. Alexandria. 20 Fevr. 1905
(continua). 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 5 bani.
Tip. cAlexandri, A. N. Vasilescu.
Dela 15 Mai 1905: Alegatorul Liber, Ziar al Partidului National-
Liberal din TeleormanD.
Dela 7 Sept. 1906, Red. responsabil: Anton A. V a car e anu.
Dela 23 Oct. 1905, tip. SperantaD (Bucuresti); dela 4 Dec. 1905, tip.
Nationalar, Alexandru S. Lecca (Rosiori de-Vede); dela 25 Dec.
1905, tip. Carol GroblD, (Bucuresti); dela 8 Ian. 1906, tip. La Prin-
cipele NicolaeD, Vasile C. Chirovici si dela 29 Ian. 1906, tip. Ale-
xandriD, Anghel N. Vasilescu.
Alegatorul liberal-conservator. Bucuresti. 1-9 Apr. 1891. Zilnic.
Fol. mare (46:(32). Nr. 5 bani. Redactor: C. G. C osta-Foru.
Tip. Ef. Miulescu.
Alegaturni iebedintean. T.-Severin. 1-15 Ian. 1905. 2 pe Luna.
Fot, 6 (18X33). Nr. 5 bani. Sub ingrijirea unui comitet.
sAlegeri libere. Barlad. Mai 1899. Apare pe timpul alegerilor.
(413arladulD. Barlad. 10 si 26 Mai 1899; PalodaD. Barlad. 13 Mai 1899).
*Alegkorni crab:man. Craiova. MartieApr. 1883.
(tRomanulu. Buc. 20 Martie $i 21 Apr. 1883; NatiuneaD. Buc. 20
Martie 1883; allesboiulD. Buc. 20 Martie 1883).
Alegkorul Independent. Craiova. 3 Mai 1887 si 7-16 Aprilie
1891. Pe timpul alegerilor. 4,6 (32X24). Nr.10 bani. Tip. Fratiii
Benveuisti.
25

De in 7 Apr. 1891, fol. mic (37X27). Tip. David I. Benvenisti.


In 1891, au aparut 2 numere.
Alegi5tortil liber. Bucuresci. 23 Ian. 1875-14 Iu lie 1876. 2 pe.
sapt. Fol., 7 (52X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Comitetul: Ale-
sandru Lupacu, Dimitrie Brttianu, Dimitrie-
Sturza, Dimitrie Giani, Eugenia Predescu, Eu-
genio StAteseu, Emanoil Protopopescu Pache,
GrigoreLahovari,GeorgeDanielopolu,IonGhika,
IonBomb6,, Ion BrOtianu,IonC&mpineanu,Nicolae-
Pb.cleanu,NicolaeFleva,NicolaeCalenderolu,Re-
musN.Opreanu, Sava Vasiliu, Vasile Constantin_
Girant resp.: I. L. Cara gi al e (Oat la 12 Ian. 1876). Tip. Curtif
(Lucratorii Associati).
De la 10 Martie 1875: 3 pe Opt., anul 15 lei.
De la 10 Noemvrie 1875, tip. Nationala, C. N. Radulescu.
*Alegetorul liber, (liar liberal. Ramnieu Sarat. Dec. 1890.
(aRomanulu). Buc. 12/24 Dec. 1890; Familia) Oradea-Mare. 16/2
Dec. 1890).
Alegetorul liber, organ septAmanal. Tulcea. 3 Noemvrie 1902.
4,8 (38X28). Tip. Sava Doncef.
A aprtrut cu ocaziunea, alegerilor comunale.
ftlegetorul sineer, (liar local. Craiova. Oct.-25 Oct. 1884. Aparee
pe timpul alegerilor. Fol. (42X28). Gratuit. Red. responsabil: A.
Var la m. Tip. Asocial lor Romani.
Alegetorut vlaseean, organ liberal-conservator. Giurgiu. 3 Aug-
1889. Nr. unit. Fol., 6 (48X 33). 5 bani. Red.: C. G. Cost a-
o ru. [Tip. Carol Gobi, BucurWil.
Apare in vederea alegerei dela 3 Aug. 1889.
Alergiitorul Roman, Botoani. 1894.
Vezi : oCurierul roman). Botoani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1901.
Alexandri. Sciinte-Litere-Arte. Bucuresci. 15 Ian.Iun. 1891.
Vezi: eRevista Alexandri).
*Alexandria. Alexandria. Iun.Noemvrie 1891. 1 pe sapt.
()Telegraful Roman), Bucuresti. 9 Iun. 1891; Adeverul) Buo., 9 Inn..
1891; altomanulu). Bus., 9/21 Iun. 1891; Vointa Nationala). Duo.
28 Aug., 11 Oct., 1 si 23 Noemvrie 1891).
Alexandria. Alexandria. 16 Martie-6 Iulie 1903. 1 pe stpt. Fol.,
6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Sub conducerea unui
comitet. Tip. Constantin Georgescu.
26

Dela 25 Mai adaog6 subtitlul: organ conservatOrD.


Dela 30 Martie, nr. 20 bani.
Dela 8 Iun. tip. AlexandriD, Anghel N. Vasilescu.
In locu-i apare : aTimpulD. Alexandria, 1903-1904.
Alianta. Bucuresci. 12 Apr. 2 Mai 1887. 1 pe Opt. Fol. 6,
(48X33). Anul 12 lei, nr. 15 bani. Director-proprietar: P o rn-
p eiu loan Popes cu. Tip. Revista Literara.
Alianta Latino-slava. Jurnala politick, litterariu, scientifica, indus-
triale i commerciale. Bucure0i. 22 Iulie 1872.
Vezi: aL'Alliance latino-russeD. Bucarest. [9 Ian.] 1872 [Sept.] 1873.

*Allgemeine Rumiluische Zeitung. Bukarest. Mai Aug. 1866.


Red.: Hugo Crtiger.
(La Voix de la Roumanieb. Buc. 7 Iun. si 23 Aug. 1866 st. n.).
L'Alliance latino-rnsse. Journal politique, litteraire, scientifique
et commercial. Bucarest. [9] Ian. 1872[Sept] 1873. 2 pe sapt.
Fol , 6 (48X32). Anul 24 lei. [Red.: Robin]. Fondator: Gri-
gorie Ballianu. Tip. Nationala, C. N. Radulescu.
Dela 8/20 Iun. 1872, inlocueste cuvantul arusseD cu cuvantul slave.
La 22 Iulie 1872: eAllianta latino-slava. Jurnalu politico, litterariu,
scientificti, industriale si commerciale. Dela 10/22 Sept. 1872, reia ve-
chiul titlu; din acesta se suprima cuvantul commercial, dela 16 Oct.
1872. Din Ian. 1873: La Revue latino-slave. Ouvrage politique,
scientifique, commercial, industriel, agricole et litteraire.
Din Ian. 1873, 1 pe hula, 80, 6 (24X16).
Bedactori : [Titus], [C. Duculescu-Smeurian] si Anastase Lahovary
(dela 10/22 Sept. 18721.
La 16-19 Oct. si dela 25 Noemvrie 1872, tip. CurVi (Lucratorii Asociati).
Nu apare dela 22 Iulie-10 Sept. si 26 Oct 25 Noemvrie 187e.
Fondatorul ziaului Gr. Ballianu a fost dat in judecata, pentru ar-
ticolul aL'Italie, la France et la Confederation latineD, publicat in
No. 52, dela 6/17 full 1872, al gazetci si achitat.
(L'AllianceD Buc. 30 Apr. si 22 Iulie 1872; FamiliaD Pesta. 14/26 Ian.
1873, p. 22 si La Roumaniev Bucarest 7 Sept. 1873).
L'Alliance latinoslave. Journal politique, litteraire, scientifique
et commercial. Bucarest. 8120 Iun. [Dec.] 1872.
Vezi : cL'Alliance latino-russeD. Bucarest. [9 Ian.] 1872[Sept.] 1873.
Alto tipurl, alto tieuri. Bucure$i. 6 Martie 1905. Nr. unit. 4,6
(33X24). Munca].
Vezi: Tipurl si ticuri universitares. Bucuresti. 4 Martie 1904.

Altite I bibiluri. Bucure0i. [Ian.] 1893Mart. 1894. [1 pe luny] 4,6


(32 X24). [Anul 10 lei.Directoare: Sm. An dr onescu (Smar a).
Fondatoare i Colaboratoare: Maria Ghik a, Besia Io nese u,
Elena Htibsch, Aurica Poliso Micuneqti, Sabina
27

Mandrea, Henrieta Sihleanu, Sofia Candiano, Di-


dina TatAranu, Viorica Pante li, Lelia Hernia, Or-
tpnsia Racovita, Didina V15.descu, Sarmisa Bil-
cescu, Ermina Valch, Cornelia din Moldova, Ana
Ciupagea,EsmeraldaCulianusiSevastaRadianu].
In Martie 1894: Altite si Bibiluri. Litere-Stiinte-Arten. 1 pe lima.
8,6 (24X16). Anu112 lei, nr. 1 leu. Di rectoare : S m. A n d r o nosey
(Smara). Colaboratoare: Elena Hubsch. Lucretia Itudow
(Suciu), Irina Bratescu, Ermina Kaminski (Valch),
Ecaterina Eleuterescu, Paulina Genuneanu, Co r-
nelia din Moldova, Esmeralda Culianu, Constanta
Dim. Barzan, Ana Ciupagia si Sevasta Rad ianu. Tip.
Thoma Basilescu.
"Nu apare in 1894, On& In Martie.
{aConstitutionaluln. Buc. 1 Ian. 1893; (Biblioteca Familiein. Buc. 21
Ian. 1893; a RomanuluD. Buc. 11/23 Apr., 24 Julie /5 Aug. si 12/24
Sept. 1893).

Amaradia. Craiova. [Aug.)-15 Dec. 1884. 1 pe sapt. Red. sef


propr.: N. C. Cantacuzino.
Dela 23 Aug 1884, fol., 6 (48 X 32). Anal 15 lei, nr. 15 bani. Tip.
Fratii Benvenisti.
In tot timpul au aparut numai 9 numere. Nu apare dela 23 Aug. -
22 Sept. si 9 Oct.-26 Noemvrie 1884.
(Carpatii.. Craiova. 3 Aug. 1884; aVointa Nationalan. Buc. 4 Aug.
1884 si 'Romania liberan. Buc. 8 Aug. 1884).
Amatorul artelor utile $i recreative. Bucuresci. 25 Apr. Iun.
1898. 1 pe luna. 8,8 (27X19). Anul 3 lei, nr. 30 bani. Tip.
Isac Binder.
America, organ al Romanilor din Statele Unite si in special al
bisericilor gr. or. Cleveland, O(hio). 1 Sept. 1906(continua). Ne-
regulat. Fol. mic (36X21). Nr. 3 centi. Red. si propr.: Moise
Bale a.
Dela 28 Sept. 1906:1 pc Apt. Fol. mare (60X44). Anul 2 dolari. Red.
set': Moise Balea. Red: Vasile Dobrin.
Amin' agricultorului, cliar agricol roman. Bucuresci. 6 Fevr.
1890 (continua). 2 pe lunti.. 4,6 (32X24). Gratuit. Tip. Gu-
tenberg, Ioseph Goa
Dela 15 Fevr. 1890: gAmicul agricultorului, revista agricolan.
Dela 1 Fevr. 1891: cAmicul agricultorului. Revist& Agricola (cu ra-
murile sale) comerciala, industrial& $i economica...
Dela 20 Noemvrie 1893: (Amicul agricultorului. Revista Agricola, (di
ramurile), Comerciala, Industrial& si Economica. Organ al societ&tel
tinerilor agronoml Progresul agriculturei" si al societatei agricul-
torilor practici, absolventi ai scolelor nestre practice do agricul-
tura. Revista special& pentru publicatiuni si anunciuri.
Dela 15 Ian. 1895, se mai adaug& la tau si cuvintele: csi al societatei
inecanicilor agricoli din taran.
Dela 1 Noemvrie 1899: gAinicul agricultorului. Revista Agricola (cu
28

ramurile) Comercialk Industrial si Economia. Revistii, special&


pentru publicatiuni si anunciuri in materie de agriculturk de in-
dustril. precum si alte articole necesaro la gospoditria omului, la.
tall). Dela 15 Sept. 1905, suprim5, cuvintele: RRevist. Agricola (cu
ramurile) Comercialk Industrial. si Economica. Dela 1 Ian. 1906:
Amicul agricultorului, revista enciclopedicas.
Dela 15 Noemvrie 1890, anul 6 lei si dela 1 Ian. 1894, anul 10 lei.
Dela 15 Martie 1890: Prim-redactor: N. N. A ndron escu. Proprietari-
editori: Thiel si Kleinhenn.
Dela 20 Oct. 1893: Director-proprietar: Nicola e N. Andr o nes cu si
apoi Redactori: Vasi le S. Br ez e an u (1 Aug. 1891-1 Mai 1895), Dr..
N. 0. Popovic i-L up a (1 August 1894-1 Aprilie 1897), I. A. Berm n-
d e i a (1 Fevr. 1893) si G. Gi o ro ceanu (1 Fevr. 1895-15 Sept. 1896).
Dela 15 Fevr. 1895, cei patru redactori iau titlul de colaboratori si se-
mai adaug5, dela 1 Martie 1895: W. Knecht el si C. Dr agut on;
dela 1 Sept. 1896: I. L. Ned el co viol; jar dela 1 Apr. 1897: Ilie
March, Rudolf Orghidan si Virgiliu Em. H5,15,ceanu.
Dela 1 Noemvrie 1899, revista ramane proprietatea directorului far&
colaboratori.
Dela 10 Mai 1891. Noua tip. Joan Weiss; dela 1 Sept. 1896, tip. Motza-
tzeanu si Lambru; dela 15 Ian. 1898, iar tip. Gutenberg; dela 15>
Dec 1900, tip. Marinescu si *erban si dela 1 Martie 1901, tip..
Eminescu.
*Amicul Artelor. Bucuresti. Apr. 1891.
(Telegraful Roman. Buc. 30 Apr. 1891).
Amicul artelor. Revista ilustrata. Iasi 1 Ian. 1886. 2 pe luna.
40,5 (29X23). Anul 20 lei, nr. 1 leu. Propr.: Nicu F. M e s e-
d e r u. Tip. Nationals.
Se g5sese si exemplare cu data do 15 Ian. 1886.
Alitiettl ChgteriCIL'Ami du mariage. Bucuresti. 10 Julie 1905-
8 Ian. 1906.
Vezi: Posta Cilsiltoriel. La Poste du Mariage. Bucuresti. 5 Julie
1905-8 Ian. 1906.
Amicul Comercianvilor. Gazeta politics si comerciala. Bucuresti..
11-18 Aug. 1848. 2 pe sapt. 4,6 (32x22). base luni 18 lei_
Red. responsabil: C. An d ro n i c. Tip. Z. Carcalechi.
Apare 1 pe s5pt. Cu caractere cirilice.
Urmatorul apel e publicat in fruntea primului numar:
Corpul comertial
Constitutia proclamata peste Olt la 9 si in Capital la, 11, ail
dat drepturi de suveranitate fie &Alija clase a sotietatii, fie caruia.
individ in parte. Glorioasele patru -num ce ridicara stindardul
libertAtii pentru intaia oars la Islaz si jurarA credinta Con-
stitutiei sant cunoscute, stint mai presus de on -ce laud& Aceste
respectabile nume, intro disertatie despre liberarea tiganilor, fur5,
reduse In trecutele zile de atre un confrate al nostru, din patru
la dos; dar find ca asemenea ciungiri si cutezari de reduceri di-
naintea unui popol cititor ce le -au vazut toate, le stie toate, nu potu
avea de cat niste scopuri particulare, si not nu ne-am propus nici
n'avem de gaud a intra in particularitati, cleat atunci numai and
vom vedea ca: deli e glutna dar nu e bunk to lasamu in pace,
trecema peste dansele, precum trecura toti cititorii vazandu-le mai
jos de on ce critics. Acura venimil la zioa do 11 infra carea se pro-
29

clams Constitutia in capitals. Multi, din nestiinta sau si intr'adins,


au sustinut el corpul comertial si isnafurile n'aa lust de loc parte
in zioa de 11, ci numai in zioa de 30 cand reinviara Constitutia,
jar pana atunei au stat simpli privitori necutezand sa se declare
pentru fief una din amandoa partidele. Aceasta, nu numai e o gre-
-OM parere, dar tot into() vreme e si o calomnie, o hula pentru
corpul comertial si isnafuri. Isbucnirea revolutiei de la 11 este ne-
tagaduita ca a venit din partea negutatorilor. Dupa citirea celii in-
taiu proclamatii tiparite, Vineri la 4 ore dupa amiazi, ca printr'o
electricitate, focul divin al libertatil ca trasnet strabatii in inimile
lor; trite clips obloanele pravaliilor incepura a rapid, si, in entu-
siasmul eel mai cutezator, pornira cu totil la palat. Caput dinastiel
so infiora vazand In fruntea multimei pe eel mai venerabili dintre
negutatori, si dupa o jumatate ors, pana tremura subt degetele ti-
raniel subtinsemnand recunoasterea Constitutiel. Cum dar cutezara
inemicil adevarului sa atribue acestui respectabil corp neutralitatea
de care a fost totdauna departe mai vartos cand a lost vorba do
line obstesc ?
La reactia de la 19, corporatiile imitate de popol, liberara din ghia-
rele celil mal infernal reactil, spre vecinica for glorie, pe membrii
Ouvernului Provizoriil ; sinulsera tunurile dela casarm5., strejuira si
aparara in vreme de 9 ore neineetat palatul, unde se aflau scum-
pele for obiecte, membrii Guvernulul Provizoriu, si chip& ce so asi-
gurara de arestarea Odobesculul si prinderea lui Solomon, mersera
apol si 'si odihneasca obositele for de atata osteneall madulare si
sa gusto putina hrana. Veni dup. aceasta inemorabila zi dela 30
lunie. Ca un cobitor meteor tiraniei, corpul comertial se ivi In ra-
varsatul acelil zile. 0 scarsnire si murmurs se arata pe buzele tu-
tulor. Scanteea divina a libertatil strabiltuse inima acestui corp, si,
aprins de eel mal neauzit entusiasm, Men sa reinvie ca alt fenics
din cenusa sa, scumpa noastra Constitutie. Tirania, sguduits si des-
madulata, se incovoia din naintea puternicului glas al negutatorilor.
Scarnava Caimacamie, ca ucigase osandita, tremura ca varga dina-
intea numelui Dancovici. Mare In gloria acestui corp intr' acea zi
Si va ramanea in veci nestearsa din memoria natiei recunoscatoa.re.
Istoria o va repurta din generatie In generatie pe nemuritoarele
sale aripi, si viitorimea romans va inscri cu litere de our vene-
rabilile nume ale acestor barbati cu capitaluri marl*, cu familil
numeroaso si card, in intusiasmul for eel mare pentru redoban-
direa libertatilor, nesocotira toate, infruntara moartea, cu o mama
pe stindardul Itbertatil si cu cealalta amerintand scarboasa Mina-
camie, sdrobira In sfarsit de isnoava capetele Idrel, si ne deters iara
si mai splendida si mai frumoasa, intocmai ca pe o candida fecioara
deslesinata, pe scumpa noastra Constitutie. Care profan mai poate
cuteza a hull, tagaduind marele drepturi ce prin eroismul sau VI a
insusit acest corp la libertatile de care ne bucurama toti astazi si
pentru care stranepotil nostril' o sa-1 binecuvinte in veci? Care
inemici al* adevarului potil cuteza a smulge dela acest corp oni.ste
.drepturi atilt de bine meritate? Nimeni, Inteadevar, nimeni nu va
cuteza a se arata atilt de sacrilegiu.
El bine, scumpii mei si bravl negutatori, in nepretentiosul vostru
-eroisma, intocmai ca leul ce sfasie in bucati hiara varsatoare de
sange, adoarme apol in nepasare fara sa socoteasca ca, a savarsit
ceva, ati hotarat sa train pe viitor In cea mai desavarsita retragere,
departe de evenimentele din toate zilele? Investati cu purpura su-
veranitatii v'ati determinat a ramanea prada moliciunei ? Nu, dragil
mei, nu! E vremea sa esiti din aceasta litargie, e vremea ss cautati
imprejiuru-va, sa cercetati ce va este de lipsa, ss vs pregatiti despre
ce se atinge de interesele voastre comertiale si politice. Ganditu-v-ati
care ca vremea alegerilor de deputati pentru Adunarea Constituanta
30

se apropie? Luat-ati masuri cum sa fie bine representate, de catre


oameni alesi chiar din sb.nul vostru, interesele voastre politice si co-
mertiale? Ingriji oare vol caril pretutindeni santeti sufletul Statu-
lui, iar aid $i m5,ntuitoril lul, ca sa aveti o majoritate, sail eel putin
un numar Indestul dintr'ai vostri in Constituanta, carea e datatoare
de legi, alegatoare de Domn, de Episcopi, de toll amploiatii Statului,
$i in sfarsit carea are insusirea a aseza Constitutia pe bazele procla-
matiel, in cat sa fiti dupa vrednicie representati in trinsa ? Nu, sant
sigur ca nu. Repel dar, Fratil mei, ceia ce ziseiu mai sus, ca e vremea.
sa esiti din nepasarea in care zaceti; e vremea ca sa simtiti necesi-
tatea de a va aduna, a va sf5,tui Intre voi, a lob, grabnice masuri, a
espedia catre confratii vostri de prin capitalele judetelor emisari spre
a -I destepta si pe dansii, a forma un club unde desbat5,nd interesele
voastre comertiale, tot intr'o vreme sa va ganditl si cum sa desju-
cati intrigile si cursele ce s'ar pune drepturilor voastre si ale strene-
potilor vostri. Mica mea gazeta, si carea depanda dela vol de a o face
mare, se insarcineaza a vi le face cunoscute de doa on pe saptamana.
0! de all sti vol ce drepturi v5, sant 1nsusite, si pentru care nu
santeti datori decal eroismului vostru! Ce prerogative frumoase v'att
dobandit prin Constitutia renviata prin voi la 30 Iunie. Nu is lasati,
din inima va rog, a II caloate in picioare de catre un mic si slab
numar de vrajmasi ai vostri ce conspira inpotriva lor. Nu ingaduiti,
va conjiur, ca inemicii libertatilor voastre sa'si faca, o jucarie din
transele. E pleat, e nedrept ca prin nepasare-va sit pierdeti en in-
cetul si pe nesimtite niste drepturi ce cu espunerea chiar a vietii
voastre le-ati dobandit.
Unicul vostru recomandat, Margarit Mosoiu, prada intrigilor si reac-
tiilor e in ajunul de a'si da demisia; e redus in necesitatea de a se
trage din postul de Sef al Politiei; raporturile lui nu mai sant prii-
mite, hartiile lul asvarlite. Mosoiu, care a corraspuns atat de bine
increderii voastre; Mosoiu pentru care chiar inemicii cauzel noastre
serial.' la Brasov catre eel asemenea lor, ca, nu se putea face o ale-
gere de Aga mai jiusta, mai nemerita, ca in persoana lui Mosoiu.
Fi-va oare vina lui ca hm dormit top in vreme de doa luni cu porti
si cu usi deschise fara, ca sa ne lipseasca un ac? Fi-va oare vina -f
ca neincetat in toate noptile alerga neobosit pe In mosiile de prin-
prejiurul capitalei ca sa descoase si sa nimicniceasca comploturile
reactionarilor ? sal" ca e trebuinta neaparata sa Incredint'am linistea
si siguranta capitalei in mainile vre unel persoane care sa, ne aduca.
sangeroasa zi de la 19 Iunie, saa intro noapte sa ne pomenim cu
totii intr'un ocean de foc, si atunci, o! Doamne, atunci va fi tarziu;
atunci nu mai ramane timp a intreba care a Post vinele lui Mosoia.
Anileul copiilor. Bucuresti. 1 Apr. 1891Martie 1895. 2 pe tuna.
80,10 (29X20). Anul 10 lei, nr. 50 bani. Directori-iproprietari:
Z. C. Arbure si St. Basarabeanu [Victor Crasescu].
Colaboratori (1 Apr. 1891 Martie 1892): Ad el a An drei,
Ecaterina Z. Arbore, I. L. Caragiali, Ion Gherea,
B.P.Hasdeu, Marinescu, Ion Nenitescu,Pecarzski,
Elena Proca, Elisee Reclus, Th. Speranta, G. Ste-
fanescu, Teleor, V. Spoialo si Al. Vlahuta. Editor:
D. I. Cerbureanu. Tip, I. V. Socecii.
Din Oct. 1891, 1 pe luna. Nr. 1 leu.
Din Apr. 1892, Presedinte: B. P. Hasde u. Directori: Z. C. Arbure si
St. B as ar a h e an u [V. Crasescul. Colaboratori (Oa in Martie 1893):
31

Th. Sperant5, Ecatherina Z. Arbure, Elena Pro ca, V. Spo-


ialo, Leon Niculeanu, D. Stanciulescu, D. Stancescu si
Marion; la cari se adaugA, din Mai 1892 si Sergiu Cujba.
Din Apr. 1893, Redactori: Z. C. A r b u r e, V. Crasesc u, Se r gi
Cujb6 si E. Z. Arbure.
Din Febr. 1894, Presedinte: B. P. Haul eu. Directori: Z. C. Arbure
si V. Crasescu.
Amicul copiilor, revista sciintifica zi literara. Slatina. Oct. 1885,
1 pe sapt. 8,6 (24X17). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Redactoare:
Elena N. G. Ma c escu. Tip. Ignoranticidul.
*Amicul Familiei. Foia beletristica sciintifica ilustrata. Graz. Sept,
1881-1884. 2 pe lung. 40? Anul 4 fiorini si 80 creitari. Red.:
N. E n e scu. Editor: Paul Cie slar. Tip. Ion Janotta.
(Pop.; aTelegraful roman. Sibiu 9/21 Ian. si 19 Iun./1 Iulie 1882;.
oBiserica of ?coalaD. Arad. 27 Martie/8 Apr. 1883).
Amiculu Fanlilici. Foia pentru tote trebuintiele vietiei sociale
Instructiune. Distractiune. Gherl'a si Clusiu. 1 Aug. 1878-1
Noemvrie 1890. 2 pe lung. 4 ,6 (32X24). Anul 1 fiorin si 50
cr. Redactor responsabil, proprietar si editor: Ni culae F e-
k et e N egrutiu. Tip. Ioanu Stein (Clusiu).
Dela 1 Aug. 1879: alimiculu familiei. Foia pentru instructiune Sp
distractiunes). Gherl'a.
Dela 13 Ian. 1880, se suprima subtitlul.
Dela 1 Ian. 1886: atAmiculu familiei, divaria beletristicu si enciclo-
pedicu-literariu.
Dela 1 Ian. 1889, adaug5, si cuvintele... ccu illustratiuni.
Dela 6 Noemvrie 1879, 1 pe sapt.; dela 11 Ian. 1881, iar 2 pe lung;
dela 1 Apr. 1885, 1 pe lung si dela 1 Ian. 1886, 2 pe lung in 4,5 (29X22).
Dela, 1 Ian. 1879, anul 3 fiorini; dela 1 Aug. 1879, anul 4 fiorini; dela.
13 Ian. 1880, anul 5 fiorini; dela. 1 Ian. 1883, anul 4 fiorini si 50 cr_
si dela 1 Ian. 1889, anul 4 fiorini.
Dela 1 Aug. 1879, tip. 'Georgiu LazarD (Gherl'a); dela 22 Martie 1884.
tip. Demeter si Kiss (Dees); dela 1-15 Oct. 1881, tip. Alexi (Brasov),
iar dela 1 Febr. 1882, tip. ((Auroral), A. Teodoranu (Gherla).
Amicul fanlilici. Littere-sciinte-arte-pedagogie-industrie,
Bucuresci. 15 Martie 1863-31 Oct. 1865 si 1 Ian.-Mai 1868,
2 pe lung. 4,6 (32X24). Anul 2 galbkni. Directoare-propr.:
Con st ant i a de D u n c a (Camille d'Alb). Tip. A. Ulrich.
Dela 1 Dec. 1863, adaoga, dupa titlul principal, subtitlul: aJurnal
pentru totiD.
Dela 1 Ian. 1868, 1 pe lent.
Dela 15 Noemvrie 1863, nr. 3 lei.
Dela 1 Iulie 1863, tip. Oprea Demetrescu; dela 1 Sept. 1863, tip.
Statului; din Fevr. 1865, tip. Iohann Weiss si dela 1 Ian. 1868, tip.
Nationale, C. N. Radulescu.
Amicul libertiitii, foaie politica si literara. Craiova. 16 Noemvrie-
30 Dec.' 1887. 1 pe sapt. Fol., 4 (42X27). Anul 5 lei, nr. 10 bath..
Red.: Tr ai an D emetr es cu. Tip. Asociatilor romani.
32

_Amiculii Litteraturel Romane. Foia litteraria, commerciale pi


agronomica. Bucuresci. 21 Iulie? 1860 $i 4 Dec. 1865-26
Fevr. 1866. 1 pe sapt. 4,4 (27X21). Anul 1 galben. Red.:
Ni f on Bal a s es c u. Tip. Statului Nifon.
Dela 4 Dec. 1865: eAmicula Litteraturei Romane, fOia ecclesiastico-
litteraria si agronomica,. Anul 10 sfanti.
Dela 18 Aug. 1860, tip. Anuntatorului; dela 8 Sept. 1860, tip. Statului
oNifonD; dela 22 Sept. 1860, tip. Anuntatorului si dela 4 Dec. 1865,
tip. Stefan Rassidescu.
.Amicul peclagogiei. Buletin septemanal. Galati. 12 28 Martie
1889. 4,6 (33X25). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Red.: F. Buisso n.
Tip. Ion 0. Nebuneli.
Ainleul poporului. Pesta. 3/15 Iun. 28 Oct./9 Noemvrie 1848.
1 pe sapt. 40,4 (27X21). Anul fiorini 7.30. Red.: Sigis mun d
Pap (P o p). Tip. Vasilie Cosma.
Cu caractere cirilice.
Se d5. prin Comisia central5 din Pesta. Ca si oEspatriatulo era pentru
intelegerea Romanilor cu Ungurii.
Amicul poporulul. Craiova. [16 Dec. 1884J-29 Sept. 1885. 2 pe
sapt. Fol. mic (36X26). Anul 12 lei, nr. 1Q bani. Tip. Philip
Lasar.
Dela 1 Apr. 1885: oGazeta Oltenleip.
Dela 10 Martie 1885: 1 pe sapt. Anul 10 lei.
Dela 14 Apr. 1885, 4 ,10 (40X29).
Dela 24 Martie 1885, tip. Fratii Benvenisti.
(Carp4io. Craiova, nr. 285 din Dec. 1884).
Amiculu poporului, foia poporala. Pest'a 17 Fevr. 1867-13 Mai
1868. 1 pe sapt. 4,6 (32X24). Anul 4 fiorini. Red. responsabil,
propr. si editor: Sigis mu n d Victor Pop. Tip. Aloisiu Bu-
csamszky.
Dela 20 Sept. 1867, tip. Filip Wodianer, si dela 8 Ian 1868, tip. Iuliu
Noseda.
Amicul Poporului. Organ si proprietate a Societatii pentru la-
tirea de cunoscinte folositoare intro poporul de la S=ara in Bu-
covina. Cernauti. 12 Iulik1878 Martie 1896. 1 la 2 luni. 4
(30X24). Anul 1 florin si 50 cr. Red. responsabil: Andrei M i k u-
litsch. Conredactori: Demetrie Isopescul, Elie Lutia,
Ion Zurkanoviciu si Ion Hlibowicki. Editor: Silv. Mo-
rariu An drieviciu. Tip. C. Levicki.
Redactori responsabili: F e r d. K r cek (1881 1884), G r. Halip
(1885 1888)], Hieronim Topala (1889 1892) si Georg
Nb rg a ci (din 1893). Conredactori: Hie Filipovici (1879-1880).
Din 1879, editura Societatii 4Amicul PoporuluiD,
33

Din 1881, tip. Ekhardt, apoi tip. Archiepiscopala, si din 1895, tip. Ekhardt.
In anii 1879-1884 are o coloana In limba romana si una In limba
ruteana.
Nr. 2 din 1879 poarta data de 12 lithe.
(Corn. de dr. Sextil Puscariu).
Amicul poporului. RevistA enciclopedica a Societatel culturale
,,Amicul poporului". Tirgu-Jiu. 10 .Mai 1898-1 Apr. 1899, 15
Julie 1901 Iun. 1902 si 15 Noemvrie 1904-1905. 1 pe luna.
80,6 (24X16). Anul lei 1.50, nr. 15 bani. Comitet de preoti si
invatatori. Tip. Nicu D. Milosescu.
Dela 15 Noemvrie 1904: Amicul poporului. Revista Enciclopedica
lunara a Societatei economice-culturale Lumina" din Gorjo. Dela 1
Fevr. 1905: Amicul poporului. Revista, Enciclopedica lunara a in-
tereselor economice-culturale ale Taranilor.
Dela 15 Iulie 1901, anul 6 lei, pentru sateni 2 lei.
Dela 15 Noemvrie 1904, 8,6 (23 X 16). Anul 4 lei. Comitetul de re-
dactie: Dr. I Patrascoiu, L. Arjocianu, Iconomu I. Malae-
scu si Gr. Patrascoiu. Colaboratori: Al. Stefulescu, Dr N.
0. Popovici-Lupa,Dr.Maximilian-Popovici, Dr. I. Mi-
halcescu, Dr. I. Urbeanu, Dr. Toma Voiculescu,Dr. Pa-
u lian,N.M. Petrescu -Nika, I. Florescu-Dimbovita, Gh.
Cipaianu si I. Bistreanu, apoi si Emil Staicu (dela 15 Dec.
1904) si Dr. D. Busui oce sc u (dela 15 Martie 1905). Din Mai 1905,
Red.: L. Arjocianu.
Dela 15 Noemvrie 1904, tip. Romans, Marin Petrescu.
In 1899 Societatile culturale Amicul poporului, care publics aceasta
revista, si aLuminarea satenului, care publics qedetorea Satenului,
contopesc ambele reviste sub titlul:
Lumina Satelor" (Amicul poporului Sedetorea satenului). Revista
popular& a unui mare comitet de 1nvelatorI si preol. Targu-Jiu.
1 Iun. 1899 Mai 19C0. 1 pe luna. 8,6 (24 X 16). Anul 4 lei,
pentru sateni 2 lei. Directori: L. Arjocianu si G h. D urn i-
tr esc u- B urn b e s O. Tip. N. D. Milosescu.
Pupa un an cele doua societati s'au despartit: ed'etcirea Satenului
a continuat sa apara imediat cu anul HI, iar Amicul poporului
apace la 15 lulie 1901, continuand cu anul III.
Vezi: SedetOrea Satenului. TarguJiu. 1898.
*Arnica poporului rowan. Craiova. Martie Apr. 1885. Red.:
Grecescu.
(Amicul poporului. Craiova 17 si 24 Martie 1885, si atomanulu. Buc.
10 si 17 Apr. 1885).
*Amiculu Progresului. Iasi. 13 Dec. 1870. Ian. 1871. 1 pe Shpt.
Anul 20 lei n.
(Federa(iunea. Pesta. 30 Dec. 1870; Familia. Pesta. 3/15 Ian. 1871,
p. 10; si Albinab. Pesta. 8/20 Ian. 1871).
Amicul Progresului Roman. Revist5, Universals. Bucuresci. [18931
(continua). 2 pe luna. 4,6 (31X24). Anul 15 lei, nr. 75 bath.
Director-Propr.: I. Nan c ovici. Tip. Vointa NaIionaltt.
Dela 25 Sept. 1895: Amicul Progresului Roman, jurnal agricol, in-
Periodicele ronidnefti. 8
34

dustrial, comercial si stiintificD. Din Ian. 1897, adauga la titlu cu-


vintele asi literarD pe care le suprima din Ian. 1901. Din Ian. 1902 :
Amicul Progresului Roman, revista agricola, economica, indus-
triala si comercialas. Din Ian. 1904: Amicul Progresului Roman.
Agricultura.Apiculture.Aviculture Viticultura.Sericicultura.
Silvicultura. Horticulture .Zootechnie.Economie
Industrie. Comerciu. Aparitiune lunar& ilustrataD. Din Sept. 1905:
Amicul Progresului Roman, Revista Generals de Agriculture prac-
tice, Comerciu si Industrii Rurale. Aparitiune lunar& ilustrata. Din
Ian. 1906: Amicul Progresului Roman, Jurnal general de Agricul-
ture- practice, Cornett Industrii rurale, Viata-casnica, Literature
Arte si Stilt* vulgarisate. Revista Enciclopedica. Ilustrata.D. Din Oct.
1906, interverteste ordinea cuvintelor din subtitlu, si in locul cu-
vintelor aLiteratura, ArtaD pune cuvintele Economia VitelorD.
Din Ian. 1897, 1 pe lung.
Din lun. 1903, anul 30 lei, si din Ian. 1904, anal 15 lei.
Din 1895/96 (An III nr. 9-10), tip. Gutenberg, Ioseph Gobi; din 1898
(nr. 5- 6), tip. Elzevir*, G. Ionescu, Storck si Muller, si din Mai 1899
tip. A.Baer.
Amicul sciintei, jurnal hebdomedar. Bucuresti. Ian. 1864. Anul
1 galben. Directori: Em anoi le M i ha escu si Stef. G. M 0-
rare scu.
(Amicul FamilieiD. Buc. 25 Ian. 1864, p. 276).
Amiculu scOlel, fOe pedagogica. Ploesci. Noemvrie 1869 Oct
1870. 1 pe lung. 8,8 (27X18). Anul 10 lei. Red.: I. P. Eliad e
si M. C. Flor en Ou. Noua tip. a Laboratorilor romAnY (Bu-
curesti).
Amiculu scolei, scriptura pedagogica pentru invetiatori, educa-
tori si toti barbatii de scola. Sibiiu. Ian. 1860[31 Dec.] 1865..
1 pe trimestru. 8,4 (20X13). Anul 1 fl. 70 cr. Red.: V. R o,m a n u.
Proprietari: V. Romanu si S. F ilt s c h. Editura tip. S Filtsch.
Dela 7 Ian. 1861: Amiculu scelei*. 1 pe sapt. 40 mic (27X22). Ana
Fi fl. 40 cr.
Dela 6 Ian. 1862: aAmiculu scOlei, fOia pentru naintarea invetiamen-
tului si a educatiunei la Romani. Anul 4 fiorini.
Dela 11 Ian. 1864, 1 la 2 sapt.
Din Ian. 1865: aAmiculu scelei, scriere pedagogico-didactica pentru
parinti educatori, invetiatori si toti barbatii de scOla. 1 la 2 luni..
Amicul tinerimei, MIA de cunoscinfe folositore. Tirgu-Jiu. 10,
Oct. 1895-25 lulie 1896, si Ian. 1904(continua). 1 pe Iona_
4,6 (32X24). Anul 8 lei. Red.: I. Moisil A. Tip. N. D. Milosescu.
Din Ian. 1901: Amicul tinerimei. Culture, morale, iubire de.,neam,.
sciinta, munca,D. 40,4 (27X21). Comitetul de redactie: Al. An d ro-
nescu, Stef. Bobancu, Aug. Crainic, Ec. I. Mallescu si.
I. M o isil. Editor si propr.: I. Moisil.
Din Ian. 1906: Amicul Tinerimei. Revista pentru tinerimea scolara...
Bucuresti. Anul 4 lei. Director: I. Moisil.
Din Iulie 1905, editor si 0. Moisil.
Aminiire de la serbarea popular& datA de comitetu1 de inifia-
35

tiva pentru tiparirea versurilor poetului Florian 1. Becescu.


Caracal. 16 Iun. 1901. Nr. ocazional. Fol. (42X29). 50 bani. Tip.
Iorgu Petrescu.
A morarl, revista umoristica literara. Bucuresti. 19 Oct.? 1905
nre). 1 pe sapt. 4 (29 X 21). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Tip.
Grivita, M. M. Antonescu.
Nr. 2, tip. N. 1. Macavei (Craiova).
Amorul, revista sensuala-recreative ilustrata septarnanala. Bucu-
resti. 22 Dec. 1902. 4 ,6 (33X25). Anul Lei 7.50, nr. 15 bani.
Tip. Heliade.
Amorul, Ziar Umoristic, Cioclopedic-Idipident. Turnu-Severin. 22
29 Febr. 1904. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Nr. 10 bani. Tip.
Louisa 1. Cutui.
Amvonul, foia basericesca pentru elaborate din sfer'a elocintiei
sacre. Pest'a, apoi Oradea-mare (dela 15 31 Martie 1868).
1 Ian.-30 Dec. 1868, 1871 (4 nre) si 1 Jan. -15 Apr. 1881. 2
pe luna 8 ,7 (25X17). Anul 4 fiorini. Red. responsabil, propr.
si editor: Justinu Popfiu. Tip. Ervovi, Galgoczi Kocsi.
Dela 1 Ian. 1881; form. lexicon (26X18). Anul 6 fiorini.
Dela 15-31 Martie 1868, tip. Otone Hugel.
Poplin a avut intentia sa scoot& foaia si in 1871-72.
(AlbinaD. Pesta. 26 Sept. 1871; Grazeta Transilvaniei,. 23 Febr. 1871.
Biserica si scoala,. Arad. 28 Martie 1882, p. 118-9, Unirea0; Blaj.
26 Sept. 1891, pag. 310).
Amvonul, organ al intereselor clerului. Bucuresci. 1 Ian. 1891-8
Martie 1893. 4 pe luna. 4 ,6 (32X24). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Tip. Cartilor Bisericesti.
Dela 8 Ian. 1891: Amvonul, organ al clerului,. Nr. 20 bani.
Dela 15 Apr. 1892, tip. aVoinla Nationalao; nrii dela 8 Ian. si 4 Febr.
1893, tip. aBuna Credinta, ; nr. dela 17 Ian. 1893, tip. aCarol Gobi;
iar dela 15 Febr. 1893, tip. Vointa Nationala,.
Redactat de comitetul Societatii a Amvonul roman,.
Amvonul, organul Societatei clerului roman Ajutorul. Bucu-
resti. Apr. 1904. (continua).
Vezi: Consolatorul, organul Societatei clerului roman Ajutorul".
Bucuresci. 1898.
All1VOnal Si Seoala, organ al intereselor preotilor si invetatorilor.
Bucuresci. 1 Apr. 1893 28 Ian. 1894. 2 pe luna. 40,6 (32X24).
Anul 6 lei. Tip. Vointa Nationala.
Nu apare dela 15 Dec. 1893 Oita la 28 Ian. 1894.
Analele Arehiteeturei i ale artelor cu care se lega. Bucuresti.
36

Ian. 1890Dec. 1893. 1 pe luna. Fol. mic (36X28). Anul 24 lei.


Director: I. N. Socolesc u. Tip. F. Gobl Fii.
Vezi: aMonitorul licitatiunilorn. Bucuresti.
Analele Asociatiunei pentru literatura romanrt si cultura popo-
rului roman. Sibiiu. Ian. 1902.(continua).
Vezi: (Transilvanra. FOi'a Asociatiunei transilvane pentru literatur'a
romans $i cultur'a poporului romanun. Brasiovu, apoi Sibiiu. 1868.
Analele Casei spitalelor si ospiciiior St. Spiridon din Iasi. Iasi
1891 1899. 2 pe an. 80,7 (25X17). Director: Dr. G. So c or.
Tip. H. Goldner.
In 1892-93 apare 1 vol.; din 1894, 1 pe an; din 1897, 2 pe an si din
1898, 1 pe an.
Vol. I 0 II s'au tiparit in 1893; vol. IV in 1896, V in 1897, VI in 1898,
VII in 1898-1899, VIII in 19C0 si IX in 1901.
Analele Eforiei spitalelor civile din Bucuresci. Bucuresci. 1 Sept.
1894. (continua). 1 pe lunA. 80,6 (24X16). Anul 10 lei. Tip.
G. A. L625.reanu.
Din 1903: gAnalele siatistice ale Eforiei spitalelor civile din Bucurescin.
Din Sept. 1895, 1 la 3 luni, si din 1902, 1 pe an.
Din Iul. 1901, fol., 4 (42X27).
Dela 1 Apr. 1895, tip. Popularan; din Oct. 1896, tip. L. Motztitzeanu
si P. Lambru; din Apr. 1897, tip. G. A. Lazareanu; din Apr. 1898,
tip. L. Motzatzeanu si P. Lambru; din Iulie 1898, tip. L. Motzatzeanu
si I. S. Spartali; din Oct. 1899, tip. L. Motzatzeanu; din Julie 1901, tip.
Thoina 13asilescu; din 1903, tip. L. MotzAtzeanu; din 1904, tip. G. A.
Laz5reanu si din 1905, tip. F. Gobl Fii.
Analele literare. Bucuresa 15 Dec. 1885 --Mai 1886 ki 15 Ian.
1888. 1 pe luna. 8,7 (25X17). Anul 16 lei. Tip. Academiei
Romane (Laboratoril romans).
Dela 15 Ian. 1888, anul 20 lei.
In Mai 1886, Redactori: Anghel Demetrescu, Bonifaciu Flo-
rescu, Const. Driigulinescu, C. Georgian, Dr. M. Gaster,
G. Onisor, G. Dem. Teodorescu, Lupu A. Antonescu, Gr.
Cretu, L. Saineanu, Mircea C. Dimitriadi, M. Stanescu,
N. BAlanescu, N. Caragialli-Costache, N. G. Radulescu,
Stefan Vellescu, Th.Mateiti, Traian Demetrescu, Theo-
dor Dumbraveanu, etc.
In Mai 1886, tip. Moderna Gregoriu Luis. In 1888, tip. sProgresuluiD.
Analele literare, politico, stiintifice. Revista lunara. Bucuresa
1 Ian 1904lun. 1905. 80,6 (24X17). Anul 20 lei, nr. lei 1,75.
Redactata de un comitet. Tip. 1Clementa.
Din Apr. 1904. directori: G. T. Buzoi an u, N. Co s6.cescii, (pans in
Aug.) si T. D. Speranta
Din Apr. 1904, tip. A Baer; din Iun. 1904, tip. I. V. Socecu; din Sept.
1904, tip. A. Baer; din Ian. 1905, tip. gClementan si din Apr. 1905,
tip. G. A. Laziireanu.
'Din Ian. 1905, apare un triplu numar la 3 Zuni.
17

Analele Ministerului de lucriiri publice. Legi, decrete, decisiuni,


circulari, memorii, raporte, documente, etc. Bucuresci. 15 Oct.
1893Martie 1901. 1 pe luna. 8 ,7 (25X17). Tip. Statului.
Comisiunea de publicare: N ic olae Sc. Ghik a, A 1 ea a n dr u C o
tescu si Nicolae Steriade.
Analele Hinisterului lucrarilor publice. Bucuresci. Sept. 1887.
1 pe luna. 8,10 (29X20). Tip. Academiel Romane (Laboratorii
Romani).
Analele Societatei istorice Iuliu Barasch. Bucuresti. 1887-1889
2 pe an. 8,6 (24 X 16). Nr. lei 1,50. [Red.: M. S c hwa rz fel di.
Tip. Eduard \Viegand.
Ancheta, organ al comitetului central de ancheta si propaganda.
Bucuresci. MartieMai 1903. 1 pe tuna.. Fol., 6 (48X33). Gratuit.
[Redactor: I. Soco le scu, in campania contra Societritilor de asi-
gurare].
Ancora, organul partidului conservator. Galati. 17 Iulie-31 Aug.
1903. 1 pe siipt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Tip.
Balasescu.
Dela 20 Iulie, 2 pe siipt.
Dela 31 Iulie, anul 8 lei, nr. 5 bani.
Annale economics privitore la partea MuntenieT din Romania.
Bucuresci. 1860 1861. 1 pe trimestru. 4 mare (33X25). Red.:
D. P. Mar t i a nu. Tip. Nifon Mitropolitul.
Dela Nr. 2, din 1860: Annale economice pentru cunoscintia p5,rtei
muntene din Romania*.
Din 1863: Annale economice pentru cunoscintia Romanieip.
Annale statistice pentru cunoscintia partei muntene din Romania.
Bucuresci. 1860-1869. 1 pe trimestru. 4^ mare (33X25). Red.:
D. P. Marti anu. Tip. Nifon Mitropolitul.
Din 1864: Annale statistice pentru cunoscintia, Romanieio.
Din 1866: Ministeriulii de interne. Oficiulti statistice. Annalele statistice
ale Rorniiniei>.
In 1865, 2 pe an, iar din 1866, 1 pe an.
In 1865, Red.: loan Petrescu.
Din 1866, Tip. Statului.
An. VII 1866 s'a tiparit in 1869 70; VIII 1867, in 1870; IX 1868, in
1871 si X 1869, in 1872.
Annalele medicale romane. Bucuresci. 1 Mai 1881Mai 1883 si
Iulie 1884Iun. 1887. 1 pe luna. 8,6 (24X17). Anul 20 lei.
Fondatori: Doctorii Boicesc u, Caps a, C her emb ac h, D e-
mosthene,Draghiescu, Felix, Fotino, Grecescu, Is-
trati,Kalinderu,Leontie, Macescu, Maldarescu,Po-
38

lieu G., Petrescu Z., Polisu 1., Petrini M., Petrini P.,
Romnicenu,Severin,Sutzu,Sergiu,Stoicescu,Te-
od o r i, Teodorescu F 1. Tip. Academiel Romano (Labora-
toril Romani).
Din lulie 1884, redactori: Doctorii N. Kalinderu (0,0. la 1 Martie
1885), G. Grigorescu si N. Manolescu.
Din Iulie 1884, tip. Al. A. Grecescu; dela 1 Ian. 1886, tip. Modern5.,,
Gregorie Luis si dela 1 Fevr. 1887, tip. Dor. P. Cucu.
Nu apare in Ian.Martie 1883.
Annalele typografiee. Bucuresci. Noemvrie 1869Aug. 1872.
La 15 Ian. 1870, singurul numar pe care 1-am vazut: Annalele ty-
pografice, jurnalu artisticu,. Bucuresci. 2 pe lunk. Fol., 2 (38X23)
Trim. 2 lei, nr. 50 bani. Red.: R. V. Domsa. Tip. Nationale.
(Familia,. Pesta. 14 26 Dec. 1869; Typographul Roman. Buc. 10
Martie 1870; si Telegrafulu,. Buc. 13 Aug. 1872).
Annales seientifiques de l'Universite de Jassy. Jassy. Sept. 1900
(continua). Neregulat. 8,6 (24X17). Volumul 10 lei. Comitet de
redactie. Tip. Dacia, P. Iliescu si D. Grossu.
Annalile Associatiunei transilvane pentru Literatur'a romana si
cultur'a poporului romanu. Sibiiu. 1880. Neregulat 8 ,6 (24X 16)..
Fasc. 90 cr. sau lei 2. Red.: G. Bari t i u. Tip. archidiecesana.
A ap5rut numai o fast.
Vezi si Transilvani'a. FOi'a Asociatiunei transilvane pentru litera-
tur'a romana $i cultur'a poporului romanuu. lirasiovu, apoi Sibiiu.
1868.

Anoneiatorul biuroului pentru anonciuri, informatiuni, comis-


siuni pi espeditiuni. Galatz, [Aug.)-7 Oct. 1880.
La 7 Oct. 1880, anul I, nr. 24, singurul num5r ce am vazut: 3 pe
sApt. Fol., 6 (48X32). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Propr.: Victor F a n-
J u n g. Tip. Nationalau.
(Vocea Covurluiuluiu. Galati. 15 Aug. 1880).
Autialcolul, revista lunara. Organul Ligei antialcolice, sectiunile
IasiBucuresci. Bucuresci. Mai 1900(continua). 8,6 (23)(16).
Anul 3 lei, nr. 25 bani. Tip. I. V. Socecti.
Din lun. 1900, comitetul de redactie: V. Babes, V. Butureanu,
G. Bogdan, Colonel Co rvin, A. C. Cuza, Dr. 1. Felix (pan& in
Apr. 1905), Givanescu, Paul Greceanu, Toma Ionescu,
N. Maldarescu, N. Manolescu, G. Marinescu, Gh. Negoe-
scu (din Fevr. 1905), A. Obregea, Petrini-Galati, Dr. Posa,
I. V. Stefanescu, Vasile Taban, Thiron, Dr. C. Vasiliu
(din Iulie 1904) si X en op ol.
Din Noemvrie 1904, tip. Clementa,; din Iulie 1905, tip. Speranta,, si
din Noemvrie 1905, tip. Statului.
Anti-dinasticul, organ al ideilor republicane. Bucuresti. 15-18
Fevr. 1893. 2 pe sapt. Fol., 10 (58X40). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Prim-redactor: C oust. B. Stamatin. Tip. Dor. P. Cucu.
gs

Antisemitul. Craiova. 1 Martie 1898 -17 Martie 1902 $i 25 Oct


1904-1 Ian. 1906. 1 pe sapt. Fol., 6 (47X33). Anul 12 lei, nr.
20 bani. Propr.-Director: Cons t. K. Z am p h i r ol. Tip. Fane
Constantinescu.
Dela 4 Oct. 1898: Dorul Romanulul, organ national. Dela 28 No-
emvrie 1901: Dorul Romanului, organ al intereselor"generalev. De-
la 25 Oct. 1904: Dorul Romanului, Organ National-lndependentD.
Dela 4 Oct. 1898-16 Julie 1901, in lunile Iulie qi Aug. 2 pe lima.
Dela 3 Sept. 1899, fol., 8 (54 X 38); dela 30 Martie 1900, fol., 6
(48X33); dela 1 Dec. 1900, fol., 4 bis (54 X 37); dela 16 Apr. 1901,
fol., 6 (48X33); dela 25 Oct. 1904, fol., 8 (56X37) $i dela 24 Martie
1905, ful., 4 bis (54X37).
Dela 4 Oct. 1898, anul 10 lei, nr. 15 bani; dela 7 Dec. 1900, nr. 10
bani; dela 24 Martie 1905. nr. 5 bani $i dela 1 Sept. 1905, nr. 10 bani.
Dela 27 Julie 1900, tip. N. 1. Macavei; dela 25 Oct. 1904, tip F. Cons-
tantinescu; dela 1 Noemvrie 1904, tip. Nationale, Ralian ai Ignat Sa-
mitca; dela 1 Ian. 1905, tip. David J. Benvenisti; dela 24 Martie 1905,
tip, N. I. Macavei; dela 1 Sept. 1905, tip. David J. Benvenisti qi dela
25 Sept. 1905, tip. N. I. Macavei.
Apare neregulat. Astfel nu apare de la 9 Apr.-27 lulie 1900, 22 Mar-
tie-16 Apr. 1901, 1 Ian. -24 Martie $i 17 Apr.-1 Sept. 1902.
Anti- semitul. Organ al Societatei Anti-Semitice Romane. Bucu-
re0i. ? Aug.-17 Aug. 1887. 2 pe lung. Fol. mic (37X27). Anul
5 lei, nr. 25 bani. Comitet de redactie. Tip. Thiel & Weiss.
Antisemitul, ziar saptaminal. Bucurescl. 17 Ian. 1899-15 Julie
1901. Fol. mare (54X37). Anul 10 lei. Red.-propr.: V. Co n-
st an t in escu (dela 24 Ian. 1899). Tip. Gutenberg, Joseph
Gobi.
Dela 30 Sept. 1899: .Antisemitul, mar nationalist ]a care adauga
(dela 3 Oct.) cuvantul: ozilnico.
Dela 20 Fevr. 1900: aAntisemitul, organ autorizat al Ligei antisemite
din RoiniaD.
Dela 8 Iun. 1900: a Antisemitul, Ziar National biseptaminal,
Dela 6 Mai 1901: Antisemitul, Ziar al intereselor romine0D.
Dela 27 Fevr. 1900, 2 pe sapt $i dela 29 Ian. 1901, 1 pe sapt.
Dela 31 Ian. 1899, fol., 10 (58X40); dela 20 Fevr. 1900, fol., 12 (65X48)
$i dela 6 Sept. 1900, fol., 6 (48X33).
Dela 7 Fevr. 1899, nr. 20 bani; dela 5 Inn. 1899, nr. 10 bani; dela
3 Oct. 1899, anul 30 lei $i dela 20 Fevr. 1900, nr. 20 bani.
Dela 31 Ian. 1899, tip. HeliadeD; dela 14 Fevr. 1899, tip. Dor P. Cucu;
dela 20 Inn 1899, tip. UniversalaD; dela 8 Dec. 1899, tip. Soo. Ti-
parul; dela 27 Fevr. 1900, tip. M. Radulescu; dela 14 Mai 1900, tip.
Dor. 1'.-Cucu; dela 28 Sept. 1900, tip. M. Radulescu; dela 5 Oct. 1900,
tip. Lucratorilor Asociati, Marinescu $i *erbain, $i dela 6 Ian. 1901,
tip. aViitorul, Nicolae N. Voicu.
Antisemitul, Ziar septa,manal. Braila. 20 Iulie-19 Noemvrie 1906.
44,10 (40X29). Anul 20 lei, nr. 5 bani.
La 19 Noemvrie 1906, fol., 6 (48X33). Tip. Const. P. Nicolau.
Anuarul Asociatiunel Generale a Absolventilor Scoalelor de arte
40

i meseril fondata la 3 Ianuarie 1899. Supliment la Buletinul


industrial. Bucuresci. 1901.
Vezi: gBuletinul industrial al Associatiunei generale a absolventilor
scOlelor de arte si meserib). Bucuresci. Ian. 1899Dec. 1905.
Anuarulil biuroulul geologies. Ministerulu lucrarilorti publice.
Bucuresci. 1882-1885, 1888, i 1894-1896. 8,6 (25X16). Tip.
Socec gi Tec lu.
In 1884: aAnuarulti biuroulul geologicu. Ministeruhl lucrarilorti pu-
blice.Annuaire du bureau geologique. Ministere des travaux pu-
bliquesD.
Din 1894: aAnuarulil museului de geologic. gi paleontologia. Director:
Gregoriu*tefanescii.
Apare neregulat, in doua limbi: frantuzeste si romaneste. Pretul variaza.
Anul 1882 83 s'a tiparit in 1884, 1888 si 1889; anul 1884, in 1885 si
1886; anul 1885, in 1889; anul 1894, in 1895; anul 1895, in 1898 si
anul 1896, In 1899.
Anuarulu legislativu allu diarului Dreptulu. Bucuresci. 1872 1875.
Vezi: aDreptuluD. Legislatiune,doctrina,jurisprudenta,economia
politica. Bucuresci. 1871.

Anuarulti museului de geologic i paleontologic. Bucureti. 1894


1896.
Vezi: Anuaruhl biuroulul geologica. Bucuresci. 1882-1885, 1888 si
1894 1896.
Anuarul ziarului Patria. Craiova. 1906.
Vezi: aPatria, organ septemanalD. Craiova. 1902.
Anuarul ziarului Riisaritul pe anul 5660 (1899-1900). Ia0. 1899.
Vezi: Rasaritul, organ autorizat al Sionistilor din Romania Iasi.
1898 1901.

And Nou Roman. Botoani. 1897.


Vezi: oCurierul roman. Botosani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904.
A.nunciitorul. Foae politica-comerciala. Bucureti. 3 Ian.-30 Dec.
1856. 2 pe sapt. Fol. mic (35X22). Anul 1 galben. Red. res-
ponsabil: Ferdinand 0 m. Tip. Ferdinand Om.
Cu caractere semi-cirilice.
Din chiar cuprinsul ziarului rezulta ca AnungitorulD a aparut in lo-
cul ziarului .Anuntatorul roman, care nu apare in 1856, si con-
tinua cu anii acestuia (IV). Reaparand in 1857, aAnuntatorul roman
continua cu anul incetarii [IV].
Anunciatoriul din Ia0. Iasi. Nr. 1-7 [Dec. 1887]. 3 pe sapt. 4,6
(32X24). Gratuit. Tip. Buciumului Roman.
Anunciatoru Prahovi, ziar comercial Si industrial. Ploesci. 9 Febr.
2 Martie 1886. 1 pe sapt. 4,6 (32X24). Gratuit. Tip. Nationale,
David Lasar.
41

Anunciatorul. Feuille d'annonces. Anoncen Blatt. Bucuresti.


[Sept.]-19 Oct. 1878. 2 pe sapt.
La 19 Oct. an. I, nr. 6 singurul numar ce am vazut: fol. (36X27).
Anul 5 lei, nr. 10 bani. Tip. Stefan Mih5lescu.
(Presao Bac. 29 Sept. 1878).
Anunciatorul, foaie pentru publicatiuni. T.-Severin, 1-14 Sept.
1887. 1 pe Apt. 40,6 (32X24). Anul 6 lei. Tip. Ralian si Ignat
Samitca.
Auanciatorul, ziar al magazinului: Bazarul Argesului Pitesti.
Pitesti. 1 Apr. 1905. 1 pe luna. Fol., 6 (48X331. Gratuit. Tip.
Mihail Lazar Fiu.
Ziar de reclame.
Anunciatorul, ziarul comercianiilor, industriasilor si meseriasilor.
Iasi. 30 Martie-19 Mai 1900. 2 pe sapt. 40,6 (33 X 25). Anul
2 lei, nr. 5 bani. Tip. Comerciala.
Dela 16 Apr. 1900, fol., 6 (48X32).
Anunciatorul central.Central-Anzeiger. Bucurestf. 6 Martie 1899.
40,6 (32 X21). Gratuit. Proprietar editor: Philip Dawi do w i t z.
Tip. E. Miulescu.
Prospectul ziarului a ap5rut In Ian. 1899. Ziar de reclame ce-s pro-
pune a so impaqi in 5000 ex. pe sapt.
Anunciatorul comercial, organ de publicitate al ComerciuluT, In-
dustriei si Agriculturei din si pentru Judetul Arges. Pitesci. 1
fulie-1 Oct. 1899. 1 pe lunA. Fol., 4 (41><27). Gratuit. Tip. H.
Radulescu.
Anunciatorul comercial, ziar pentru reclame: comerciale, indus-
trials, agricole si arte. Bucuresci. 18 Dec. 1891--31 Martie 1895.
Zilnic. Fol., 6 (48><33). Gratuit. Proprietar-editor: A. Luca. Tip.
I. Binder.
Dela 25 Apr. 1892, fol., 8 (54X37) si dela 15 Mai 1893, fol., 10 (58X39).
Dela 14 Iun. 1892, tip. Academiei si dela 10 Dee. 1893, tip. Dor. P. Cucu.
Dela 8 Iun. 1892, apare neregulat si adesea on sane numerotatia.
Anunciatorul comercial, Ziar pentru Reclame: Industriale, Agri-
cole si Arte. Bucuresci. [Oct. Dec.] 1886. 2 pe sapt. Fol., 6
(48X33). Gratuit. Proprietari dirigenti: Lazarescu si A b.
Uly s. Tip. I. Binder.'
Dela ? 1886, inlocueste cuvantul acomercial cu cuviintul a romanD.
In [Dec.] 1886 (nr. 11) tip. CentralA, Popescu & C. Weisberg.
Scris in doua limbi: romaneste si franOzeste.
A nunciatorul danubian, organ pentru utilitatea publica reciproca.
Galati. [NoemvrieDec.] 1878.
42

La 8 Dec. 1878, an. I, nr. 9 singurul numar ce am vazut: 2 pe


sapt. 40,10 (40X29). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Red.: V. Pore an u.
Tip. Nationala.
(Telegraphulp. Buc. 18 Noemvrie 1878; Romanulu. Buc. 27/28 No-
emvrie 1878; (Biserica gi scoala. Arad 24 Dec. 1878).
* Anunciatorul de Galati. Galati. Apr.Aug. 1868.
(Romanulu. Buc. 6 Aug. 1868; a Trompetta Carpa(.iloru. Buc. 27 Ian.
si 11 Aug. 1868 ; Terra. Buc. 18 Apr. si 1 Aug. 1868).
Anunciatorul Harcilor, jurnal filatelic pentru ColectionarY si Co-
merciantY de Marci. Jassy. 3,15 Martie 1897. 1 pe luna. 4 ,6
(33X24). Anul lei 1.50, nr. 20 bani. Director: I. a r a g a. Tip
Miron Costin.
In limba roma.na, francez5, si germane.
Anunciatorul roman, Ziar pentru Reclame: Industriale, Agricole
8i Arte. Bucuresci. 1886.
Vezi: Anunoiatorul comercial, Ziar pentru Reclame: Industriale, A-
gricole si Arte. Bucuresci [Oct.Deed 1886.
Anuntatoriulii generale romanu, Elia de publicatiuni comerciali,
industriali ei agricole. Bucurescl. 7 Sept. 1864-27 Fevr. 1865.
Zilnic. Fol. (41X25). Gratuit. Director: Eug eniu Car a da. Tip.
C. A. Rosetti.
Anuntfitorul. Giurgiu. 1895--30 Oct. 1900 si 30 Sept. 1903
(continua).
Vezi: AAnuntatorul Giurgiului, Gazeta de anunturin. Giurgiu. 13 Ian.
1895.
Anuntittorul, foe de publicatiuni. Craiova. 14 Martie 1899. 4 ,6
(33X24). Gratuit. Tip. Filip Lazar Scsr.
Ziar de reclame.
Anuntatorul comercial. Ploesci. 5 Sept. 1893 22 Mai 1894. 1
pe sapt. 4,6 (33X24). Anul 12 lei. Redactor: N. D. Constan-
tinescu. Tip. Moderna.
Dela 6 Noemvrie 1893: Impartialul Prahovei, ziar 'comercial, indu-
strial si literar. Fol., 6 (48X33). Nr. 5 bani.
Dela 12 Dec 1893, suprima din subtitlu cuvintele: si literar.
Dela 8 Mai 1894: (impartialul Prahovei, ziar politic). Anul 16 lei,
nr. 15 bani.
*Anuntatorul Commerciale, foaie mercantile. ni industriala. Braila.
Martie 10 Dec. 1865, 1 pe sapt. Red.: Peri c le P es t e-
malgioglu. Tip. Unirei.
(Opiniunea nationale. Buc. 16 0 19 Martie, 4 si 22 Iun. 1865; Trom-
petta Carpatiloru. Bt). 6 Mai, 24 Iun. si 4 Noemvrie 1865; Tipo-
. graful Roman)). Buc. 1 Sept. 1865: Creditulu roma.nu Btu). 19 Dec. 1865
si 4La Voix de la Roumanie. Buc. 4 Mai, 6 Iulie si 31 Aug. 1865 st. n.).
43

Anuntatorul Giurginlni. Gazeta de anunturi. Giurgiu. 13 Iun.


1895 30 Oct. 1900 si 30 Sept. 1903 (continua). 2 pe sapt.
8,10 (29 X 20). Anul 10 lei. Tip. Comerciala, N. Pande-
lescu.
Dela? 1895: cAnuntatorulD.
Dela 10 Fevr. 1899, 1 pe sapt., fol., 6 (48 X 33). Anul 5 lei, nr. 10
bani. Propr. N. Pandelescu.
La 30 Oct. 1900, 40,6 (33X24).
In 1903-1906 spare neregulat.
Anuntatorul roman. Bucuresti. Ian. 1853-1855 si 30 Ian. 1857-
25 Oct. 1861. 1 pe sapt. 4. Red.: Androni c. Tip. H. Ohm.
Dela 30 Ian. 1857: eAnuntatorul romin, gazeta semi-oficialau. Dela
4 Fevr., 1859 pune In fruntea titlului cuvintele: oPrincipatele-UniteD
si dela 4 Martie 1859, suprima cuvintele: .gazeta semi-oficialaD.
Din 1855. 2 pe sapt.
Dela 30 Ian. 1857, fol., 6 (47 X 31). Anul 42 lei. Dela 1 Ian. 1858,
anul 2t sfanti.
Dela 30 Ian. 1857, redactori responsabili: C. I. B a d ul esc u (pans la 31
Dec. 1858) si Ferdinand Om (pima la 15 Iulie 1859), apoi S t. A n-
dr o ni c (panic la 30 Sept. 1861).
Dela 30 Ian. 1857, tip. Ferdinand Om; dela 29 Julie 1859, tip. Natio-
nal& I. Romanov si C-ia si apoi imediat tot tip. F. Om si dela 13
Ian. 1860, tip. Anuntatorului, car dela 12 Apr. 1861, tip. Stefan
Ilasidescu.
Are unele articole in doua limbi: frantuzeste si romaneste.
Cu caractere semi-cirilice.
(Anuntatorul roman* era mai mult un ziar de reclame.
Nu se gaseste nici o mentiune despre acest ziar in anii 1855-1856.
In 1856 a aparut in locu is gAnuncatorul. Foae politica-comerciala.
Bucuresti. 3 Ian.-30 Dec. (v. mai sus) si care poarta anul IV, in
continuare. Cand AnuntAtorul roman reapare, in 1857 poarta tot
anul IV.
(eBuk. Deutsche Zeitunp. Bucuresti. 12/24 Fevr. 1853).

Apanagiul, gazeta dinastica, hberalo-naciunala, democratica, de-


magogica, literary si ultra - revisionists. Bucurescl. 12-28 Iun.
1834. Neregulat [2 fire]. Fol., 4 (42X27). Nr. 20 bani pentru obste,
2 lei pentru agentii politienesti si studentii lui Raducu. Red.:
Raducu Cart ofor u. Tip. jurnalului Poporu!.
(qReformaD. Buc. 2 Iulie 1884).
* Apararea. Turnu-Ma gurele. Ian. 1888.
(aRomania.D. Buc. 9 i 21 Ian. 1888; eltesboiulD. Bub. 11 Ian..1888).

* Apararea. Craiova. 1891.


(gRomanuluD. Buc. 18 Apr. 1891).

Apararea, Organ al opositii din Craiova. Craiova. 25 Fehr. 1888


16 Martie 1889. 2 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 10
bani. Comitet de redactie. Tip. Fratii Benvenisti.
44

Dela 24 Martie 1888, se suprima subtitlul.


Dela 9 Dec. 1888, nr. 5 bani.
Apararea, organ conservator septemanal. Craiova 3-5 Sept. 1894
si 1-5 Fevr. 1895. Pol., 6 (48X33). Nr. 5 bani. Sub directia
unui comitet. Tip. Nationale, Ralian si Ignat Samitca.
Dela 1 Fevr. 1895: Apararea, organul conservatorilor disidentio. Tip.
N. I. Macavei.
Probabil ca este continuarea ziarului Aparareao. Craiova 1891.
(aVointa Craioveio, Craiova 2 Febr. 1895).
Apararea, organ politic. Ploesci. 12 Ian. 1897. 1 pe sapt. Fol., 6
(47X33). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Director: Stan I. Blegean u.
Tip. Max Braunstein.
Apararea, ziar al opositii unite. Craiova. ? Ian.-23 Ian. 1888. 2 pe-
sapt. Fol., 4 (43X27). Nr. 5 bani. Comitet de redactie. Tip. Fratii
Benvenisti.
(Romaniao. Buc. 9 Ian. 1888).
Apararea, ziar national-liberal. Braila. [7 Fevr.] 1894 [Aug.] 1895.
$i 18 Dec. 1900-9 Martie 1901. [1 pe sapt ]. 1Director politic:
N. N. Ion es cu, in 1894].
Dela 18 Dec. 1900: .Apararea, ziar al partidului national-liberal..
Dela 10 Aug. 1894, fol., 10 (58 X 40). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Tip.
aUniversalae, Const. P. Nicolau.
Dela 18 Dec. 1900, fol., 6 (48 X 33). Nr. 5 bani. Tip. Modernao, Max
Frankel.
Dela 25 Dec. 1900, anul 8 lei si dela 14 Ian. 1901, sub directiunea.
unui comitet.
In 1894, i se interzice intrarea in Ungaria.
(Vointa Nationala. Buc. 4, 17 si 24 Fevr., 13 Apr , 19 Mai, 9 si 23-
Iun., 15 lulie, 5 si 19 Aug., 21 Oct., 20 Noemvrie, 9 si 29 Dec. 1894;
11 Martie, 2 Apr., 7 Ian., 6 Iulie si 17 Aug. 1895; Timpate. Buc.
9 Fevr. 1894; Bombao. Braila 25 Fevr. 1894 si eGazeta Transilva-
nieio. Brasov, 12/24 Mai 1899).

Apararea comercialii, Organul intereselor generale ale Comer-


ciului. Iasi. 7-14 Iulie 1902. 1 pe sapt. Fol., 6 (47X33). Anul
6 lei, nr. 10 bani. Tip. M. P. PopovicY.
Apararea Meseria$11or, organ independent al meseriasilor. Bucu-
resti. 26 Aug.-11 Noemvrie 1904. 1 pe luna. Fol., 10 (58X40).
Anul 6 lei, nr. 5 bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. Dor.
P. Cucu.
Dela 26 Sept. tip. a Viitorule, Nicolae N. Voicu.
Apararea nationala. Bucuresci. 15 Ian. 1900-9 Fevr. 1903. Zil-
nic. Fol., 12 (64X48). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Tip. Societatei
Tiparul.
45

Dela 3 Noembrie 1902, adauga subtitlul: aOrgan al societatei cu acelasi


mime,
Dela 3 Noemvrie 1902, 1 pe Opt.
Dela 21 Iun. 1901, fol., 10 (59X41).
Dela 12 Fevr. 1902, nr. 10 bani si dela. 3 Noemvrie 1902, anul 10 lei.
Dela 2 Ian.-12 Iun. 1902, director: B ogd an Pe tri ceicu- Has de a.
Dela 27 Noemvrie 1901, tip. Lucratorilor Asociatio, Marinescu si $er-
ban; dela 12 Dec. 1901 tip. G. A. LAziireanu; dela 5 Martie 1902,
tip. Heliaden; dela 25 Apr. 1902, tip. aLucratorilor Asociatin, Mari-
nescu si erban; dela 1 Iun. 1902, tip. oHeliaden si dela 3 Noemvrie
1902, tip, otiniversitaran.
In 1902 apare neregulat. Astfel dela 19 Mai 3 Noemvrie nu agar
deck 3 numere.
Apararea nationala, organ national independent. Cernaut 24 Sept.
17 Oct. 1906 (continua). 3 pe sapt. Fol., 6 (48X32). Anul 24
cor., nr. 20 bani. Red. responsabil: Dionisie Voronca. Pro-
prietari siEditori:Dr. Eusebie Antonovici, Valerian Ha-
lip, Constantin Jescu, Vasile Maghior si Dorimedont
Vlad. Tip. Societatea tipografica bucovineara.
Aprtrarea natiouala, ziar nationalist. Craiova. 1 Sept. 1906 (con-
tinua). 1 pe sapt. Fol., 10 (58X40). Anul 5 lei, nr. 5 bani. Sub
directia comitetului executiv al Ligii ApArarea Nationala.
Tip. Romani, N. I. Macavei.
A pararea neamului rominese, organ al comitetului apararei na-
tionale din Giurgiu. Giurgiu. 11 Iun. 1906(continua). 2 pe lunit
Fol. (40X301. Anul 12 lei, nr. 5 bani. Director: loan Bolde-
scu. Tip. N. Pandelescu.
Aparatorul. Bucuresti. 12 Ian. 1881-21 Mai 1884. 1 pe sapt. Fol.
mare (52X36). Anul lei 7.50, nr. 15 bani. Red.: A. S. Gold.
Tip. Ron-it:Wit
Dela 1 Ian. 1883, 2 pe sapt.; dela 1 Iulie 1883, zilnic si dela 13 Dec.
1883, 1 pe sapt.
Dela 23 Ian. 1884, fol., 10 (58X40).
Dela 3 Ian. 1882, anul 9 lei; dela 1 Ian. 1883, anul 15 lei; dela 1 Iulie
1883, anul 40 lei, nr. 10 bani; dela 13 Dec. 1883, anul 9 lei, nr. 15
bani si dela 3 Ian. 1884, nr. 20 bani.
Dela 20 Apr. 1881- -Fevr. 1884, Editura tip. llomane.
[Iledactorul A. S. Gold fusese mai lnainte red. la FraternitateaD.
Bucuresti. 1879-1885. Dupa retragerea sa dela acest ziar, scoate
.Aparatoruln. In 1882 11 socoteste ca o continuare la eFraternitateao
si Li pune an. IV in Joe de II].
Nu apare dela 8 Julie-13 Dec. 1883.
Aparatorul, organ al lucratorilor frtra lucru. Bucuresti. 3 Iun.
1901. 1 pe shpt. Fol., 6 (48X33). Anul 4 lei, nr. 5 bani. Tip.
Speranta.
Afaratorul elerului. Bucuresti. 1 Julie 1894 Apr. 1895. 1 pe
46

luna. Fol. (41X29). Anul 3 lei, nr. 15 bani. Director: Al. Mu-
satesc u. Tip. Vointa NationalA.
Din Noemvrie 1894, nr. 20 bani, si dela 15 Noemvrie 1894, anul 6 lei.
* Apiiratorul intereselor generale. Focsani. 8 Noemvrie 1881?
Apitritorul sinititatei, ziar ilustrat de medicina si igiena popu-
lare. Bucuresci. 15 Apr. 1891-1 Apr. 1898. 2 pe hla. 4,6
(33X24). Anul 12 lei, nr. 50 bani. Director: Dr. N. M a n ol e-
scu. Tip. Carol Gobi.
A parktorul Siteanului. RevistA populara pentru stArpirea relelor
de care e bantuitit populatiunea ruralit. Bucuresti. 15 Fevr.
1906 (continua). 2 pe luna. 8,6 (24X17). Anul 5 lei, nr. 15
bani. Propr.-editor: A t an asie I. Nitean u. Tip. Universala.
Apelul. Bucuresti. Iulie 1901.
Vezi: (Pila, publicatie septemanalai. Bucuresti. Iun.Iulie 1901.
Apelul, ziar ocazional pentru ajutor de lipsa, de lucru. [Bucu-
resti]. Iulie 1902. Ocazional. 4 ,6 (33X24). Nr. 10 bani. Tip.
Carmen-Sylva.
A Oratoriul legei. Iassi. 22 Mai 1875 23 Mai 1876. 2 pe sapt.
Fol. mare (55 X 40). Anul 20 lei, nr. 25 bani. Tipo-litogr. H.
Goldner.
Ape'ratorul, organ independent. Bucuresci. [3] 15 Aug. 1888.
Zilnic. 4,10 (40X29). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Comitet ele re-
dactie. Tip. Euf. Miulescu.
* Aperatorul Dreptatel. Focsani. Ian.Apr. 1887.
(.Tipogratia RomAnii). Buc. Apr. 1887).
Apicultorul, revista cultivatorilor de albine. Organ al Societatil
Stuparitul din BotosanY. Botosani. Ian.Sept. 1905. 1 pe luna.
8,6 (24X16). Anul 5 lei. Tip. Reinvierea.
Din Martie 1905, suprima, cuvintele: OrganD gi urmatoarele din subtitlu.
A picultorul sl economul roman. Organ periodic popular. Sa'
Nicolaul-mare. 1 Sept. 1889 15 Apr. 1890. 2 pe luna.. 8,6
(24X16). Anul 2 fl. Red.: Suetoniu Petroviciu. Editor: S.
Konig. Tip. S. Konig.
Apare neregulat.
A picultura moderns, revista lunara a Crescatorilor de Albine.
Bucutesti. Ian. Apr. 1906. 8,6 (24X16). Anul 8 lei, nr. 80
47

bani. Director: Remus N. Begnescu. Red.: Florin Beg-


n escu. Tip. Regala.
'ArcoexK. Braila. 29 Sept.-10 Dec. 1887. 1 pe sapt. Fol. mic (39X30).
Anul 20 lei. Director: A. H. Bap ox coc. Tip. P. M. Pestemal-
gioglu.
Dela 28 Oct., fol. mic (39X26).
Apostolul. Bucuresci. 1 Oct. 1900-20 Dec. 1901. 1 pe Apt. Fol.,
10 (58X40). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Sub- directiunea unui co-
mitet. Tip. Soc. Tiparul.
Dela 1 Iunie 1901, 2 pe luna; dela 10 Oct. 1901, nr. 20 bani si dela
19 Noemvrie 1900, tip. uCorpului didactic, C. Ispasescu si G. Bra-
tanescsu.

28 Aprilie 1884. Bucuresci. 11 Iun.-27 Aug. 1884. Zilnic. Fol.


(39X27). Anul 15 lei, nr. 5 bani. Propr.: Th. G e or geac u.
Tip. Nationala, M. H. Jecu.
Dela 13 Iun. 1884: ((Baioneta, X28 Aprilie 1884D.
La 1 si 2 August 1884, nr. 10 bani.
Dela 8 Iulie, director: T h. Georgesc u.
Aquila romans. [Ramnicu-Sarat], apoi Bucuresti. [Iun.]-22 No-
emvrie 1890 si 20 Aug.-15 Sept. 1894. Neregulat. [Red.: C AO.
Nieuleseu].
Dela 8 Iulie 1890, fol., 6 (48 X 33). Nr. 10 bani. Tip. Aquila Ro-
manaD.
Dela 1 Noemvrie 1890: cAquila romans. liar politic, sciintific, literar
si beletristic>. Tip. Eduard WiegandD. (Bucuresti).
Dela 20 August 1894, sub directiunea unui comitet. [Red.: C at a N i-
culescu].
Au aparut 13 numere. In 1894, nu indica tipografia.
(0Familia. Oradea-Mare. 24 Iun./6 Iulie 1890, p. 301).

Architecture, revista, romana de arta. Bucuresti. Ian.-Apr. 1906.


1 la 2 luni. 4,6 (33 X 23). Anul 12 lei, nr. lei 2.50. Direc-
tor: George Sterian. Secretar: Re mus Iliescu. Comi-
tetul de redactie: G. St er ia n, I. Berindey, Toma Do-
brescu,ALTzigara-Samurcas,*tetBurcus,N.Ghyca-
Budesti, V. *Itefanescu., V. Simionescu, Remus I-
liescu. Tip. Carol Gobi, I. St. Rasidescu.
Pe coperta are titlul: cArchitectura, publicatie bimestriala a socie-
tatii centrale a architectilor din RomaniaD.
Apare neregulat.
Archiva istoria a Romania, sub auspiciele MinisteriuluI justi-
culteloru i instructiunil publice. Bucuresci. 8 Aug. 1864
48

20 Aug. 1865 $i 1867. 1 pe sapt. 40 (30X24). Anul 1 galben.


Red.: B. Petriceicu-Haj del. Tip. Statului.
Din Fevr. 1865, 2 pe an. Vol. 7 sfanti.
Archiva noun, organ literar-politic-illustrat. Bucuresci. Dec. 1890.
1 pe luna. 40,6 (33X25). Anul 10 lei. Prim-Red.: loan I. Li-
vesc u. Tip. Saila PrimarA.
Archiva rurala, foe econom. scii[n]cifick agricoll, industria., co-
merci. si literalh. Bucuresci. [Apr.] 1872[1876]. 1 pe skit. 4 ,6
(32 X24). Anul 10 lei. Director-Red.: Demetriu N. Pr e da. Tip.
Nationale, C. N. Radulescu.
Dela 26 Noemvrie 1872, anul 15 lei.
Archiva rurala nu apare ea.tva timp pans. In Martie 1875. La 25
Aug. 1876 incetase.
(Familia. Pesta. 14 Mai 1872; eAlbina. Pesta. 22 Apr./3 Mai 1873;
La Roumanie. Duo. 10 Mai 1873 st. v.; Gazeta Transilvaniei.
Brasov, 21 Fevr. 1873; Telegraphulu, Buc. Nr. 312 din 1873 si 25
Aug. 1876; eLe Journal de Bucarest. Buc. 8 Apr. 1875 st. n. si
Alonitorul Oficial. Buc. 17 Apr. 1877, pp. 2570-1).

Archiva tipografica romans. Revista technic& artelor grafice. Bu-


curesci. Apr. 1901Apr. 1903. 1 pe luny. Fol. (43X30). Anul
(12 n-re-) 8 lei, nr. 75 bani. Redactori: Al. Lebrun, Th. G.
Petrescu si Iosef Neubauer. Tip. Minerva.
In Mai 1901, nr. 50 bani; in 1903, nr. 1 Ieu.
Din Alai 1901, redactor numai T h. G. Petresc u.
Din Mai 1901, tip. Albert Baer; din Ian. 1902, tip. a Carol Cribb, Ion
St. Rasidescu si in 1903, tip. Statului.
Apare neregulat. Nu apare in Aug. Dec. 1901, Fevr.Noemvrie 1902
si Ian.Fevr. 1903.
Archives des sciences rn6dicales. Organe de l'Institut d'Anatomie
et de Chirurgie et de l'Institut de Pathologie et de Bacterio-
logie de Bucarest. Paris. Ian. 1896Noemvrie 1900.1 la 2 luni.
8,6 (25X16). Anul 26 lei. Directori: Toma Ionescu, V.
Babes si N. Kalinderu. Red. sef: Dr. Critzman. Colabo-
ratori principali: D-rii Paul Berger, Bouchard, Brault (din
1897), Brouardel, Buicli, Bujor, Cantacuzene, Chaput,
Chipault, Cornil, Czerny, Debierre, Le Dentu, Dieu-
lafoy, Mathias-Duval, Felix, Ferrier, Gluck, Grau-
cher, Hanot (numai in 1896), Hartmann, Homen, Hors-
ley, 0. Israel, Istrati, Jaquet, Juvara, Lancereaux, Le-
guen, Letulle, Loeffler, Magnier, Manolesco, Marie-
diano, Marinesco, Mikulics, Minovici, Neisser, Nico-
49

las, Nothnagel, Obrejia, Orth, Peyrot, Z. Petresco,


Petrini-Galatz, Picque, Pitres, Poufick, S. Pozzi,
Proca, Puscariu, Ramon-y-Cajal, Retterer, Ricard,
Rol let, Sonnenburg, Stoicesco, Thoma, Tizz oni, Tre-
ves, Villar, Vitzu, \Valdeyer, Weichselbaum qi Zu-
ckerkandl (din 1897). Editor: G. Masson. Tip. Ed. Crete
(Corbeil).
Din Ian. 1899, suprim5, din subtitlu cuvintele: get de l'Institut de Patho-
logic et de Bacteriologic..
Din Ian. 1898, anul 18 lei.
Archives roumaines de m6decine et de ehirurgie. Paris. Iu lie
1887--Iulie 1888 i Ian. 1889. 1 la 2 luni. 8 ,6 (25X16).
Anul 10 lei, nr. 2 lei. Director: Georges As sak i. Editor:
Felix Alcan. Tip. P. Brodard & Gal lois (Coulommiers).
In Ian, 1889, secretar de redactie : D r. Iscovesc o.
.Archive pentru filologia si istoria. Blasiu. 1 Ian. 1867-20 Oct.
1870 qi 25 Noemvrie 1872. 10 pe an. 40,5 (29X23). Anul 3 fiorini.
Red. i editor: Tim. Cipariu. Tip. Sam. Filtsch (Sabiniu).
Ardelul. Galati. Julie ? 1899 (5 numere). 40,10 (39X29). Nr. 10
bani. Director-propr.: Costache Gheorghiu. Tip. Tim.
Nebuneli.
Ardeiul, foaie ocasionall In onoarea Nationalistei Tita Pavelescu.
Focani. 23 Iulie 1906(continua). Fol., 6 (48X33).
Dela 3 Sept. 1906: cArdeiul, Ziar Nationalist Saptaminalp. 4,6 (33X24).
Anul 6 lei, nr. 10 bani. Tip. aModernav, T. Dumitrescu.
Dela 17 Dec. 1906, suprima cuvantul .Nationalists; fol. mic (37X28).
Dela 5 Noemvrie 1906, tip. Cristescu of dela 17 Dec. 1906, tip. aVrancea*,
Lucratorii Asociati.
Apare neregulat. Nu apare dela 23 Iulie -3 Sept. 1906.
Ardeinl satirico-humoristic. Tirgu-Jiu. 12 Martie-19 Oct. 1895.
3 pe luny,. 40,6 (32x25). Anul 5 lei, nr. 15 bani. Tipo-lit. N. D.
Miloescu.
Dela 30 Martie, nr. 20 bani.
Apare neregulat.
Nr. 1 a aparut in 2 editii.
Arepele furtunoase. Bucure0i. 17 Julie 1860. Red.: Constan-
tin G. Florescu.
C. G. Florese u, redactorul ziarului, a publicat in pag. 2-a a primu-
lui numar un articol intitulat aVaetulp prin care ataca Adunarea
tarsi of pe Domn. Din aceast5, cauzo, ziarul a fost confiscat inainte
de a fi pus in cireulatie. Dat judecAtei, Florescu fu condamnat la o
lun5, inchisoare of 150 lei amends of apoi gratiat de Domn.
Periodicele romanefti.
50

Toate actele acestei ataceri se ggsesc in publicatia sa: Schinteea fos


tului diard confiscate ce se ivise sub numirea de e Arepele furtunoasen..
Bucuresci, 1860, 80, de 73 pp. si in Monitoruln, Bucuresti, 20 gra
27 Iulie 1860.
Argesanul. Pitesci. [Mai] 1881[lulie] 1882.
Dela 6 Sept. 1881, fol., 6 (47X33). Anul 20 Id, nr. 10 bani. Tip.
Nita fladulescu.
Dela 28 Fevr. 1882, tip. G. Poppescu.
(RomanuluD. Buc. 28 Mai, 4 si 23 fun., 8 si 28 Oct. 1881 si 3 Iulie-
1882 ; Poporuln. Bile. 25 Dec. 1881; L'Indep. RoumaineD. Btu). 301
Iun. 1881 si 12 Fevr. 1882; Resboiul. Buc. 16 Fevr. si 8 Iunie-
1882 ; Binele publicuD. Buc. 25/26 Mai si 16 Dec. 1881 si 19 si 28.
lun. 1882).
Argesanul. Bucuresci. 23 Mai 1899. Fol., 6 (48X33). Anul 5 lei,
nr. 10 bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. Vocea inva-
tatorilor.
Argesiul, organ national-liberal. Pitesti. 5-12 Apr. 1898. 1 pe-
sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Sub directia.
unui comitet. Tip. Haralambie RAdulescu.
* Argesiulu, divariu judiciaru, comunalu, administrativu si corner-
cialu. Pitesti. MartieApr. 1876.
(RomanuluD. Buc. 31 Mantic 1876; a Familia). Pesta 16 Apr. si 26 Dec..
1876).

*Argesul. Pitesti. Ian. 1883.


(Familia). Oradea-Mare 16,28 Ian. 1883; Na(iunea. Buc. 27 Ian. 1883)._

Argesul, ziar national-liberal. Pitesti. 14 Sept. 1903-1 Mai 1904-


1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Nr. 10 bani. Tip. Mihail Lazar Fiu._
Dela 15 Fevr. 1904, 2 pe lima.
Arhiva Albinei pentru arheologie romana si industrie. las'. 9 Apr..
1844-25 Mai 1847. Neregulat [13 nre]. Fol., 4 (41X26). Supl. la
Albina romaneasca. Tip. Albinei.
Arhiva anti - Israelite. Liar al Alianti Anti-Israelite din Romania.
Bucurescl 20 Aug. 7 Oct. 1887. 3 pe luna. Fol., 6 (46X32).
Anul 6 lei, nr. 10 bani. Tip. L'Independance Roumaine.
Arhiva ronnineasea. Foaie retrospective si trimestriala. IaiT. [Apr.}
1840-1841 si 1845. Editia II: 1860 si 1862. 80,5 (22X14). Anul
40 lei. Redactor: M. K o ga lnicean.
Din 1841: 'Arhiva romlneascan, 1 pe an.
Editia II, 80,5 (23X15). Tip. Editor: Adolf Berman n.
(Dacia litt rardn. Ed. I, p. 298).
51

M. Kogalniceanu publich, in fruntea revistei, urmatoarea


Introduclie.
Art trecut acum mai mult do dos sutimi de ani de cand Opit
in versele sale, vechl de forma dar none do idol', cant& numele Ro-
manilor.
. . . . . . . . . . ..... . . . .
De atunce ce am facut, cum ne-am schimbat! In bine sau in rail?
. . . . . . . . . . .

Aceasta stranepotil nostri vor putea judica. Noi suntem Ana prea
aproape de intamplarile care art addus o prapastie Intre Romanii cei
veohi si noi; suntem prea aproape de volcan; ura, interesul, pisma,
toate patimile cele mid traescil Inca; prefacerea n'ad incetat anat. Nu
putem dar cunoaste resultatul acelor intamplari, nu Qtim ce soarta ne
pregateste. Insa in on ce chip, suvenirile stramosesti nu pot sa ne
strice; fie ca Dumnezeu sa ne pastreze Romani, fie ca soarta sa
ne nimicniceasca, trebue sa fim mandri de vechea slava a stramosilor.
aptele noastre de astazi sunt asa de mid, asa de neinsemnate, po-
trivindu-le cu faptele Romanilor color vechi, Incat data ne-am le-
pada si de slava co Inriureaza din ele si pans astazi asupra noastra,
cu ce neam infatisa inaintea marelui judicator ? Natiile ca si oamenil
in deosebi isi as solia for pe pamAnt, si sunt respunzetoare de pe-
trecerea for aid jos. Omul este respunzetor pentru faptele sale;
natia pentru slava ce as castigat, pentru pamAntul ce i s'au dat
spre mostenire.
Ce ticalosie ar fi pentru noi, mid in starea de astazi, slabi in viitorie,
farce suvenire vechi, dispretuind trecutele, negandind la cele viitoare,
nefolosindu-ne de cele do fats. Intr'o asa stare oare n'am fi copti
pentru peire, oare soliea noastra on ni s'att sfArsit pe pamant, oare
nu ni-ail venit randul ca sa traim numai In Istorie, si anca s'atunce
data vom ave Istorie ?
Ba nu, vremea peirei nu ni-au venit, sangele nostru este tarter pen-
tru ca este innoit prin nenorociri. Voin ave Inca zile frumoase pe pa-
mant. Dar pentru a le avea trebue sa no cunoastem solia ce Dum-
nezeil ni-au dat, trebue sa fim vredniei do bunatatile ce cerul
ni-au daruit in atata Imbelsugare, trebue sa ne tinem in unire, tre-
bue sa sporim in bine. Sa no tinem mai ales de cele trecute,
ele potil sa ne soaps de peire. SA ne tinem de obiceiurile stra-
mosesti atilt cat nu sunt impotriva dreptei cugetari.Sa no tinem
de limba, de Istoria noastra, cum se tine un om, In primejdie de a
se ineca, de prajina ce i se arunca spre scapare. Istoria Romaneasca
mai ales sa no lie cartea de capitenie, sa ne fie paladiul nationali-
tatii noastre. Intr'ansa vom /nvata co am facut, si ce avem sa mai
facem; printr'ansa vom prevede viitorul, printr'ansa vom fi Ro-
mani. Cad Istoria este masura sail metro' prin care se poate sti
data un popor propaseste, sail data se inapoeaza. intrebati dar
Istoria si vett sti ce suntem, de unde venim si uncle mergem. De
unde venim si unde mergem, trecutul si viitorul, eata, toata fiinta
noastra, eats mijlocul de a ne cunoaste.
Dar Istoria noastra unde este, tine o stie, cine o ceteste, cine-si
bate capul, bite() epoha asa de materials, asa do egoista, sa gan-
deasca la istorie, la natie, la viitor ?
Istoriea noastra este in traditiile poporului, in movilile nenumarate
ce Impestriteaza Intinsele noastre campil, In Manastirile ce cuviosii
si vitejii nosti Domni as zidit In aducereaminte a biruintilor casti-
gate, In Hrisoave si In yrice, si in sfarsit in Hronicile Grecenilor,
Popestilor, Urechestilor, Costinestilor si a atator alti barbati, card
intr'o man& Linea sabia spro apararea Patriei, si Intru alta condeiul
spro a scrie maretele for fapte.
Si pre acestii cine '1 stie, cine i-art cetit, tine i-ad publicat, cine li-ad
52

inaltat vre un monument. Vremea si nepasarea compatriotilor ni-


au amens pentru totdeauna leaganul, vieata, faptele, moartea lor;
Ana putin $i ar peri si scrierile lor, ei numele lor ar ramane sterpe
ei secs ca a lui Samuil dascalul, oa a lul Evstratie logotatul ei a
atator alts multi carii s'au indeletnicit cu scrierea inta.mplarilor Mol-
daviei, a ca'rora le cunoaetem deabia numele, fara a eti oe au scris,
ce art Mout.
Spre a pastra Romani lor acest paladium, adeca scrierile acestor
barbati, not ne am propus sa publicam o collectie a tutulor Hronica-
rilor Valahiel si Moldaviel. Aceasta intreprindere insa este aea de
mare, cere aea de insamnate jertfe in timp si bani, ei mijloacele
noastre sant aea de mici, in cat not insu-ne nu putem sa hotarim
epoha publicaril ei. AtAta putem sigur inchizeelui ca numai si numal
sa vedem ceva ajutor ei imbratoeare, ei nici o truda nu ne va 'Area
prea grea, ea s& punem in lucrare indatorirea on luam asupra-ne.
Ins& fiind-ca afara de Litopisite, sunt multe urice ei documente vechi,
nu mai putin interesante de cat acele Hronice, not am hotarit sa
intocmim o collectie istorica, care sa.cuprindit numal scrieri si note
vechi ce ar putea desluei istoriea romineascii, ei starea lucrurilor
trecute. Aceasta collectie este eArhivaRomaneascaD, a cariea ten-
din% nu poate de cat s& fie bine priimita de toti aces ce 's1 iubesc
patria.

M. Keg:Unice:tn.

Arhiva Soe1etgV1 llintiflee si literare din Iai. IasY. Iu lie 1889


(continua). 1 la 2 luni. 8,8 (27)09). Anul 15 lei, nr. 3 lei. Editor:
I. Cupp e r ma nn. Tip. H. Goldner.
Din Ian. 1892: gArhiva, organul Societatii etiintifice si literare din laqi..
Din Iulie 1890, 1 pe luna.
Din Iulie 1890, nr. lei 1.50, ei din Ian. 1902, nr. lei 1.25.
Directori: A. D. X en op ol (Ian. 1894 Dec. 1903). Ilie Bar bu-
le s c u (Ian.Apr. 1906). Apoi iar A. D. Xenopol (din Mai 1906).
Colaboratori (din laa. 1905): M. V1 5.d es cu, Alex. G. AI av r o -
cordat, C. Cogalniceanu, Theodor T. Burada, Gh.
Ghibanescu, Gr. C.Butureanu, Dr. N. Leon, Teohari
Antonescu, Dr. V. Roeculet, Calistrat Hogae, Ro-
mulus Sevastos, Simion Mindrescu(pan5.1nApr.1905),
C. Botez, Dr. Aristide Peride,V.I.Radu, Dr. P. Zosin,
Gh.NAdejde, St. D. Popescu, Dr. A. A. Lambrior, Dr.
Leon Cosmovici, Gustav Nether, N. A Bogdan, D. A.
Cadere,Dr.N.G.Dossios(pana in Sept.1905),I.Calomeri,
C. Ionescu, Dr. A. Sunda, I. Constantinescu, V. Da-
mian, Gr. L. Trancu, Valeriu Hulubei, Eugen He-
rovanu, I. C. Apostol, (pana in Oct. 1905), Dr. Liviu Bu-
teanu, I. Sporea, (papa in Oct. 1905), Valentin Bude, G.
Teodorescu-Kirileanu, Cicerone Protopopescu, C. P.
Fedelee, Gh. Paseo, Botez, Tiberiu Crudu,(pana in
Oot. 1905), Ilie Ghibanescu C,M.Das,ealu (panalnAug.1905),
C. Teodorescu (panain Fevr.1905),A.D. Atanasiu,Gr.Lupu
(din Fevr. 1905), A. Philip p id e (din Fevr. 1905), Vladimir A-
t han as ovici (din Martie 1905), Victor Fo t es c u (din Martie
1905), Dr. Dragomir Hurmuzescu (din Martie 1905), ei Ilie
Barbulesou (din Oct. 1905).
Din Iulie 1890, editura Societatii; din Ian. 1892, editori: Fratii S a-
raga, si din Ian. 1893, iar editura Societatii.
Din Sept. 1890, tip. (Buciumului Roman'; din Ian.1892, tip. H. Gold-
53

ner; din Ian. 1895, tip. Nations lit; din Ian. 1897, tip. H. Goldner;
din Ian. 1902, tip. Dacia, P. Iliescu si D. Grossu; din Ian. 1905, tip.
Reinviereau (Botosani) si din Iu lie 19C5, tip. Dacia, Iliescu, Grossu
si Comp.
Nu apare in IulieDec. 1891.
Arltha veterinarit. Publicaliune a corpului profesoral al Scoalei
superioare de medicina veterinag. Bucuresti. 1 Martie 1904
(continua). 1 la 2 luni. 8,6 (24X17). Anul 10 lei. Redactori:
Atanasiu I., Babes A., Calugareanu D., Ciuca, Al., Di-
nescu N., Filip N., Gavrilescu C., Locusteanu A., Ma-
nolescu G., Motas C. S., Pilat A.,Podasa. G., Poenaru
I., Riegler P., Straulescu N. si Udrischi G., Tip. I. V.
Socecu.
In comitetul de redactie intrA: Slav u Gr. (din Sept. 1905) si Dr agoi I.
(din Oct. 1905); si es: Calugar eanu D. (Dec. 1904). si Strftu-
lescu N. (Martie 1904).
Aristizza Romanesen. Iasi. 17-19 Martie 1905. Nr. festiv. Fol., 4 /
(42X27). 5 bani. Tip. Dacia, Iliescu, Grossu si Comp.
Armonia. Bacau. 24 Ian.-2 Fevr. 1869. 1 pe sapt. 4,6 (32X24).
Anul 1 galben. Tip. Fratia.
* Armonia. Roman. Martie 1878--Aug. 1880 si Apr.Sept. 1883.
(Familia. Pests. 16/28 Martic 1878; Pressa. Buc. 28 Iun. si 10 Aug.
1878; Telegraphulu, Buc. 1 Iulie 1878 si 24 Apr. 1883; Romanulu*.
Buc. 25 Martie, 19 Iulie, 3 si 17 Aug. 1878, 15 Iulie 1879, 26 Apr.
14 Mai, 11 Iun. si 22 Aug. 1880; Romania libera. Buc. 21 Mai
1880; TimpulD. Buc. 22 Sept. 1883; Binele publicu, Buc. 5/6 Sept.
1883; si altomanu. Roman. 10 Iulie si 18 Aug. 1883).
*Armonia. Targoviste. Mai 1881Dec. 1883. 1 pe sapt.
(Binele publicu. Buc. 29 Mai, 30 Julie, 14 Aug si 11 Noemvrie 1881,
25 Fevr., 24 Martie, 16 si 28 Apr., 2 Iun., 14 Julie, 2 Aug. si 7 Oct.
1882; eTimpulo. Buc. 28 Mai, 29 Iulie, 14 Oct., 11 si 19 Noemvrie
1881, 18 Fevr. 7 Apr., 20 Mai si 11 Oct. 1883; flomanuluv. Buc. 23
Iun., 18 si 29 Lillie, 13 si 21 Oct., 10 Noemvrie Si 2 Deo. 1881, 20
Ian., 4 Fevr, 2 Iun., 1 si 78 Iulie, si 1 Noemvrie 1882, 12 Ian., 29
Martie, 20 Apr., 21 Mai Si 30 Aug. 1883; Telegraphulu. Buc. 6 Oct.
1881, 27 Ian., 18 Fevr., 7 Apr. si 11 Aug. 1882, 2 Apr., 18 Aug.
si 6 Noemvrie 1883).
*Armonia. Bucuresti. Ian.Apr. 1887. Revista.
(Tipografia Rom5nA. Buc. Apr. 1887).

* Armonla. Tecuciu. Iun. 1890.


(Familia. Oradea-Mare. 24 Iun./6 Iulie 1890).
Armonia, ziar hebdomadar. Roman. [Apr. 1871:? 1872] si [ Martie
1873) Aug. 1874. Fot Tip. G. V. Sandu.
54.

La 13 Mai 1873 (an. III, nr. 22, singurul numAr ce am yam* aAr-
moniaD. Roman. 2 pe sApt. Fol. mic (37X23). Anul 20 lei n., nr. 30
bani. Tip. G. V. Sandu.
Nu aparo din 1872Martie 1873.
(Familia9. Pesta 11/23 Apr. 1871 si 18/30 Martie 1873; aGazeta Tran-
silvanieiD. Brasov. 5/17 Mai 1871; a TelegrafuluD. Buc.22 Oct. 1871,
8 Apr. si 1 Iulie 1873; aLa RoumanieD Buc. 14/26 Sept. 1873; alto-
manuluD. Buc. 15 si 27 Julie 30 Sept. 1873 si 19, 20 Aug. 1874;
aPoporuls. Buc. 4 Martie si 5 Iulie 1873; si aGhimpeleD.Buc. 22 Iulie
1873).
In 1872 nu gasim nici o not/ despre aparitia ziarului. Familia, din
1873 WO., spune ca reapare dup& ce incetase de cateva luni.
Arominul, organ nationalist. Turnu-Mtigurele. 12 Fevr.-9 Iulie
1906. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Nr. 10 bani. Sub directiunea
unui comitet. Tip. Petre S. Vorvoreanu.
Dela 1 Mai, tip. Moderns, Dimirache & Stoicescu.
Arta, revist5. bi-lunar((. Iasi. [10 Sept. 1883] 30 Iun. 1885 si 1
Ian. 1894Iun. 1896. Red.: Titus Cern e.
Dela 15 Noemvrie 1884: ((Arta, revista musicalaD, 4 ,6 (32X24). Anul
12 lei, nr. 1 leu. Tip. D. Gheorghiu.
Dela 1 Ian. 1894, 8 ,6 (24 X 16). Anul 20 lei, nr. 1 leu. Tip. aMiron
CostinD.
Dela 15 Ian. 1894, anul 15 Iei; dela 15 Fevr. 1894, nr. 50 bani. Din
Ian. 1895, 1 pe lunrt. Anul 10 lei, nr. 1 leu.
(aArtaD. Iasi. 1894, p. 283; aFamiliaD. Oradea-Mare. 18/30 Sept. 1883;
Romania liberaD. Buc. 30 Sept. 1883 si urmatoarele pan& In Oct.
1884, undo se v'ad datele numerelor).
Arta. Revistrt pentru teatru si literatura. Iasi. 1 Noemvrie 1903-
8 Mai 1904. 1 pe shpt. 8,5 (22X14). 26 nre. 4 lei, nr. 15 bani.
Tip. Dacia.
Artagula Draeului. Brosura B. Bucuresti. [1861].
Vezi: aNichipercean. Bucuresti. 23 Julie 1859[Mai] 1879.
4Artistull foie teatrala si literarA. Bucuresti. Sept.Oct. 1866. 2
pe shpt. Red.: G. A n g h e 1 e s c u. Tip. C. A. Rosetti.
(Ordinea*. Buc. 18 Sept. 1866; ((Familia,. Pesta 2/14 Oct. 1866; Re-
form,. Buc. 18 Sept. si 7 Oct. 1866; C. A. Rosetti ca tipograf.
Buc. 1903, p. 43; si G. lonescu, Tipograful Carol Gobl, Buc. 1901,
p. XXVII).
Artistul Rural% Periodic, artistic i literar. Special pentru Tea-
true, circurl, concerte, musica, si bele-arte. Bucurescl. 19 Ian.
1889. 4,6 (33X25). Anul 16 Iei. Tip. I. Binder.
Asachi", revista stiintifica literara. Piatra. 10 Apr. 1881-10
Fevr. 1885. 1 pe lima. 8,5 (23X15). Anul 10 lei. Comitetul de
redactie: Dr. D. Cantemir, I. Negre, Viet. Dogariu, L.
Ra du i V. C. Butureanu. Tip. Judetului Neamtu.
55

In comitetul de redactie intra: P. Antonescu (1 Mai 1882), G. Bo-


teanu (1 Noemvrie 1882 si 20 Martie 1884), Em. Hal unga (1 No-
emvrie 1882), C. Hogan (10 Mai 1881), N. Jur aws chi (1 Mai 1882),
5i Gr. N. Lazu (10 Noemvrie 1881); si es: P. Antonescu (1 Iun.
1883), V. G. Bu ture anu (1 Oct. 1882), G. B o te a n u (1 Iun. 1883),
V. Dogariu (10 Noemvrie 18811, Em. Halunga (1 Iun. 1883),
Gr. N. L az u (1 Iun. 1883) 5i L. R a du (10 Apr. 1881).
Dela 10 Dec. 1881, tip. Asociatiei aUnireap si dela 1 Iulie 1882, iar tip.
Judetului Neamtu.
Nu apare in Apr. si Dec. 1882, Apr., IulieOct. si Dec. 1883, Sept.
Dec. 1884 si Ian. 1885.

AsasInul. [Bucuresti]. 1 Noemvrie 1898. Nr. unic. 4,6 (33X25)


10 bani.
Asimilarea. Bucuresti. 27 Iulie-15 Noemvrie 1890. 2 pe lung,
Fol., 7 bis (54X37). Anul 10 lei, nr. 15 bani. Tip. Moderna
Gregorie Luis.
Asistenta. Organul Societatel de Asistenta Liga Muncela. Bucu-
resci. 25 Aug. 1902. 1 pe lung. Fol., 10 (58X40). Nr. 10 bani.
Tip. Lucratorilor Asociati, Marinescu Ai Serban.
Asmodeu. Bucuresti. [14 Martie]-30 Sept. 1871 si 24 Martie-2
Iun. [1874]. 1 pe sapt. Fol. (43X31). Anul 28 lei, nr. 50 bani.
Tip. C. A. Rosetti.
Dela 8 Aug. 1871, fol. (46 X31); dela 12 Sept. 1871, 40 (31 X 21);
la 30 Sept. 1871, fol. mic (36 X 25) 5i dela 24 Martie 1874, fol. 6
(48X32).
Dela 12 Sept. 1871, nr. 25 bani si dela 24 Martie 1874, anul 20 lei,
nr. 30 bani.
Dela 24 Martie 1874, tip. aNationalaD, C. N. Radulescu.
(aRomanulus). Buc. 19 Martie 1871 Si 30 Martie 1874; eTelegraphuh,
Buc. 24 Martie 1874 si aFamilia. Budapesta. 31 Martie/12 Apr.
1874).

A.sociationea, revista economica literara. Bucuresti. 1 Iulie-15


Aug. 1886. 2 pe lung,. 8,6 (24 X 16). Arm! 16 lei, nr. 1 leu.
Director: Basile C. Li vian u. Tip. Moderna, Gregorie
Luis.
* Astra, suvenire dela adunarea generala a Asociatiunii pentru
literatura romana si cultura poporului roman. Baia Mare. 26
Iulie/8 Aug. 1903. Nr. unic. 4 mare. Red. responsabil: C o n -
stantin Luca ciu. Editor: Al exiu Po c ol. Tip. Nanassy.
(cTelegraful roman. Sibiiu 29 Iulie/11 Aug. 1903).

Asupritol. Organ aparator al tuturor Asupritilor. Bucuresci. 1-8


Aug. 1888. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Di-
56

rector politic: I. Z on n e. Tip. ziarului Asupritul, I. Petrau-


reanu & Comp.
Atacul, organ national-liberal. Craiova. 22 Noemvrie 1892-3
Ian. 1893. 1 pe Apt. Fol., 6 (48X33). Nr. 5 bani. Prim-redac-
tor: Iulian C. Vrab ie s cu. Tip. David J. Benvenisti.
Ziarul este Inlocuit cu Patriotulp. Craiova. 1893.
Ateneul, foae literal* tiintifica i socials. Botoani. Ian. Iun.
1901 i Fevr.Mai 1902. 1 pe luna. 4,6 (33X24). Anul (12 n -rep
5 lei. Sub directia comitetului Ateneului. Tip. B. Saidman.
Din Fevr. 1901, tip. Segall si Marcu Goldsleger; si din Fevr. 1902
iar tip. B. Saidman.
Ateneul roman, revista, mensuala. Sciinte- litere -arte. Bucuresd-
15 Ian. 1594 -15 Dec. 1895. 1 pe luna. 8,6 (24X16). Anul 20 lei,.
nr. 2 lei. Director: T. G. D juv ar a. Tip. Thoma Basilescu.
Dela 15 Ian. 1895, tip. Vointa NationalaD.
Ateneu'lu romanu. Revista literara i sciintifica. lassi. 15 Sept. 1860
Dec. 1861. 1 pe srtpt. 4 (31X23). Anul 111 lei (vechi). Girant:
lancu Gane. Tip. A. Bermann.
Din Mai 1561: Ateneugu romanu. Revista literara, sciintifica si artistica..
Din Iulie 1861, se suprimi subtitlul.
Din Mai 1861, 1 pe luna, 80,7 (26X18).
Dela 4 Noemvrie 1860, redactori: G. M5.r zescu, I. M is sail, I. C o-
lumbu si V. Alecsandresco; si dela 20Fevr. 1861, numai Va
Bile Alecsandresco.
Nr. dela 20 Noemvrie 1860, tip. Minervei.
Atheneulu, revista encyclopedica. Galati. Ian. -- Iulie 1884..8,8
(27X19). Lei 7.50 (cat a aprtrut). Director: Gr. Pe tr ov an u.-
Tipo-litogr. J. Schenk.
Atlieneul roman, revista mensuala. Bucuresci. 1 tun. 1866Aug.
1869. Form. lexicon (26X18). Anul 1 galben. Tip. Lucratorilot
asociatl.
Din Martie 1867, inlocueqte ouvantul mensualau, din subtitlu, Cu Cu
vantul aperiodicao si spare neregulat. Din Ian. 1869: Atheneuhl
romanu, revista literaria, sciintifica si artistica..
Aureola Cralovel. Craiova. [Mai 1870Oct. 1875. 1 pe Apt. Re-.
dactori: Toma Strimbeanu i Emanoilu Quinesu].
Dela Nr. 2 [Maiu 1870]: Aurora Craiovei.
Din Ian. 1871, red. si propr.: Thoma Str Imbean u.
Am vazut numai numarul dela 7 Ian. 1871: Aurora Craiovei, foia po
litica, literarie, comerciale si judecatoresca. 1 pe sapt. Fol., 4 (42X27).
Red. responsabil si propr.: Thoma Strimbean u, Tip. Nationale,
T. 'Macinca si I. Samitca.
(Albina, Pests. 31 Mai, 1 si 17 Iun. 1873; Dreptatea. Iasi. f7 si 21
57

Mai 1870; eFederatiunea. Pesta. 30 Aug. 1870 ei 30 Apr. 1871; eInl-


formatiunile bucurescene, Buc. 8 Mai 1870; Le Journal de Buca-
rest. Buc. 18 Mai 1871 st. n. ei 20 Apr. 1873 st. n. ; Mititelu._
Craiova, 14 Sept. ei 26 Oct. 1875; OltulD, Buc. 14 Iu lie 1874; 0-
rientul. Buc. 7 Mai ei 4 Aug. 1871; Pressa, Buc. 26 Noemvrie 5i
9 Dec. 1870, 4 Mai ei 9 Iun. 1871, 8 Dec. 1872 ei 2 Oct. 1874; Po-
porul. Buc. 23 Apr. 1872; Romanulu. Buc. 23 24 Oct. 1872, 2-3
Ian., 15 Iu lie, 2 ei 15 Aug. 1873, 11 Ian. 1874 ei 19 Sept. 1875; La
Roumanie. Buc. 10 ei 17 Mai 1873; Telegraful, Buc. 29 Sept., 25,
Noemvrie ei 12 Dec. 1871, 20 Mai, 8 ei 29 Julie ei 13 Oct. 1872, &
Apr., 17 Mai ei 11 Iulie 1873; Trompetta Carpatiloru. Buc. 7 Mai ei
5 Noemvrie 1870, 21 Noemvrie 1871, 2 Apr., 27 Iulie, 21 ei 24 Sept_
1872 ei 28 Sept. 1875).
Aurora. Ramnicu-Sarat. Oct. 1875[Martie] 1876. 1 pe luna. 40._
Anul 10 lei. Red.: Eufrosina C. Homoriceanu.
In Fevr. 1876, 40 (31X24). Noua tip. roman5., Al. Georgescu (Buzau)._
(Alegaorul fiber. Buc. 10 Oct. 1875; Revista sciintifica, Buc., 1
Noemvrie 1875, p. 285 ; Vocea Covurluiului. Galati. 25 Apr. 1876).
Aurora. Tecuciu. [Julie] -6 Noemvrie 1877.
La 6 Noemvrie 1877 (an. I, nr. 16, singurul Titular ce am vazut): I
pe Apt. Fol., 4 (42X27). Anul 28 lei n., nr. 25 bani. Red. ei propr.r.
D. Chebapci. Tip. alloma,n5, (Galati).
(Ghimpele. Bile. 24 Iulie 1877; Familia. Pesta. 21 Aug./2 Sept-
1877; Pressa. Buc. 19 Iulie 1877).
*Aurora. Botoani. Ian. 1881. 1 pe shpt.
(Romania libera. Buc. 24 Ian. 1881).
Aurora. Ploesti. [1889]-1 Martie 1890.
La 1 Martie 1890 (anul H, nr. 3, singurul num5,r ce am vazut): Au-
rora. Buletin comercial-financiar ei de trageri la sort al Efectelor-
publice 5i Imprumuturi cu prime (Losuri) dup5, surse autentice St
oficiale. Ploeeti. Apare dup5, fiecare tragere. Fol. (43X28). Anul 4
lei, nr. 20 bani. Tip. Carol Gobi (Bucureeti).
Au apArut numai cateva numere.
Aurora. Calarai. Noemvrie 1890-5 Iulie 1892. 1 pe shpt.
Dela 7 Noemvrie 1891: Aurora, ziar septamanal. Fol. (42X29). Arita
10 lei, nr. 20 bani. Tip. Romank Dimitrie Nicolaescu.
Dela 26 Ian. 1892, fol., 6 (48X 33). Comitet de redactie. Anul 20 lei,
ei dela 2 Fevr. 1892, anul 10 lei.
(Romanulu. Bull 6/18 Noemvrie 1890, p. 3; Familia Oradea-Mare_
11/23 Noemvrie 1890, p. 542).
Aurora. T.-Severin. [1892]. Nr. unic. Fol., 6 (48X32). Tip. J. Knoll..
Aurora. Constants. 4 Sept. 1894-18 Mai 1895. 1 pe shpt. Fol., G.
(47X33). Anul 10 lei, nr. 25 bani. Director: Peri cle Con s-
t antz i a nu. Tip. UniversalA, G. M. Grigoriu.
Dela 13 Oct. 1894, tip. D. Nicolescu.
Apare neregulat in 1895.
Aurora. Bucuresci. 31 Mai 1898. Nr. unic festiv. 4,6 (33X24)_
Lito-tip. M. Tickes.
ApArut ou ocazia unei serbari in folosul ecoalelor israelite.
58

Aurora. Mr Mu. 15 Julie 1905 17 Iun. 1906. 2 pe luna. 8,2


(18X12). Anul 6 lei, nr. 25 bani. Director: Co nstantin V.
G h e o r g h i u. Tip. Comerciala, N. Pandelescu. (Giurgiu).
Dela 18 Aug. 1905, 80,6 (23X16).
Pe coperta are titlul: Revista Aurora,.
Aurora. Revista Literara. si Istorica. Bucuresti. 30 Ian.-1 Julie
1906. 2 pe lima. 4,6 (33X24). Anul 10 lei. Tip. Speranta.
Aurora, revista pentru literature, sciinta, si arta. Hurezanii de
sus. 15 Dec. 1900. 2 pe luna. 4,6 (33X24). Anul 6 lei, nr. 20
bani. Tip. N. D. Milosescu. (T.-Jiu).
Aurora, revista pentru literature, stiinta si arta. Craiova. 20 Mai
1903 29 Martie 1904. 2 pe luna. 4 ,6 (32X24). Anul 4 lei,
nr. 15 bani. Director: D. D. M ar cu. Secretar de redactie:
Marius dela Stroia [Co nst. G. Bradeteanu]. Tip. David
J. Benvenisti.
Dela 5 Fevr. 1904, propr.: Jean Cut an a.
Aurora, revista sciintifica-literara. Galati. Ian.Fevr. 1891. 1 pe
lung. 8,6 (23X16). Anul 10 lei. Sub directiunea unui comitet.
Aurora, ziar modest, moralist, poetic, hazliu, atingetor, nepo-
litic, etc. etc. Galati. Ian.--Iulie 1900 si 1902 (continua). Ne-
regulat. Fol., 6 (48X33). Tip. Balasescu.
Din Mai 1902, tip. Nona, Theodor C. Dimitriadi; din Martie 1903,
tip. G. Balasescu; dela 1 Apr. 1905, tip. Dimitriadi si din Aug.
1905, tip. 135.15.sescu.
Apar 6 n-re in 1900, 8 in 1902, 5 in 1903, 2 in 1904, 4 in 1905 si 4 in 1906
Nu stim sa fi aparut in 1899 si 1901.
Aurora, ziar national-liberal. Rosiorii-de-Vede. 4 Apr. 1896 27
Mai 1899. 2 pe sapt. Fol. mic (39X30). Anul 10 lei, nr.'10 bani.
Director: loan N. Popescu-N ecsesci. Tip. Aurora.
Dela 2 Apr. 1898, redactor: G. Co n st an tin ea n u.
Nu apare dela 19 Oct. 1897 4 Ian. 1898, 25 Ian. 2 Apr. 1898 si
18 Apr.-13 Mai 1899.
Aurora, ziar politic-democrat. Botosani. 5 Ian. 1897. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X32). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Tip. Moldova-de-
Sus.
Aurora Carpatilor, diar hebdomadar. Turnu-Severin. 24 Sept.
1881[9 Mai 1882]. Fol. (42X30). Anul 10 lei. Noua tip. Co-
merciala.
(Academia Romana are numai nr. 1. gRomanuluD. Buc. 30 Oct. si 12 Dec.
1881, 23 Fevr., 21 Apr. si 16 Mai 1882 ; L'Indep. RoumaineD, Buc. 16
59

Oct. si 24 Noemvrie 1881, 24 F'evr. 1882; Timpul. Buc. 29 Deo. 1881;


Resboiulb. Buc. 9 Martie si 19 Apr. 1882; Telegraphulub. Buc. 27 Fevr.
si 1 Apr. 1882; Binele publicl), Buo. 23 Fevr., 3 si 21 Apr. si 14
Mai 1882).
Aurora Craiovei. Craiova. Mai 1870Oct. 1875.
Vezi : Aureola Craioveib. Craiova. Mai 1870Oct. 1875.
Aurora Damboviti. Tergoviste. 1 Aug.-7 Noemvrie 1885. 1 pe
sapt. Fol., 6 (47X31). Anul 16 lei, nr. 20 bani. Red.: Al. G.
Pennescu si Gr. I. Cair (pans la 14 Oct.). Noua tip. Theo-
dor Michaescu.
Aurora eleetriel, revista de aplicatiunile electricitatei la tele-
grafie, telefonie, lumina electric.* cal ferate, etc. Bucurescf.
Iulie 1889Fevr. 1890. 1 pe luna. 8,6 (24X16). Anul 20 lei.
Comitetul de redactie: Romulus N. Pr e d a, N. Cosa cescu
si D. N. Theodoru. Tip. Carol Gob!.
In Oct. 1889, se retrage din comitet D. N. Theodoru.
*Aurora Literary, revista sciintifica-literara. Bucuresti. Martie 1884.
[2 n-re]. 1 pe sapt. Anul 8 lei. Comitet de redactie.
(Romania liberaD. Buc., 20 Martie 1884; Convorbiri literareD. Iasi. 1
Oct. 1884; a Aurora roman b. Cernauti, Mai 1884).
Aurora Literal* revista sciintifica-literara. Tecucia. 14 Fevr. 1893.
1 pe sapt. 4,6 (32X23). Semestrul 3 lei, nr. 15 bani. Direc-
tor: Pascal Corodeanu. Colaboratori: C. Alexandrescu,
D. Florian, T. Corodeanu, Phethycas, D-ra R. Sma-
dovitza, etc. Tip. Anton Theodor.
Auror'a romana. Foia beletristica. Pesta. 1 Ian. 1863-1 Aug.
1865. 2 pe luna. 8,8 (26X19). Anul 5 fiorini. Propr., red. red-
ponsabil si editor: Ioanichiu Miculescu. Tip. Emericu
Bartalits.
Dela 1 Iulie 1863, 4 ,6 (32X24).
La 1 Ian. 1864, colaborator: Ion I o viti a.
Aurora romans, Organu beletristicu-literaru alli Societa'tii pentru
cultura si literatura romana in Bucovina. Cernauti. 1 Aug. 1881
15 Dec. 1882 si Ian.Aug. 1884. 1 pe luna. 40 mare. (32X25).
Anul 3 fiorini. Red.-responsabil si editor: Ion I. Bumbacti.
Tip. H. Czopp.
Din Ian. 1884: Aurora roman/. Revist6, sciintifica-literaraD. 80,8
(27X19). Anul 4 fiorini.
Din Mai 1884, tip. R. Eckhardt.
60

Aurora Tionisti septemanala. Bar lad. 10 Iu lie-30 Oct. 1899. 1


pe sapt. Fol., 10 (57X40). Anul 4 lei, nr. 10 bani. Tip. Pro-
gresul, Sigmund Gross.
Dela 16 Oct., anul 5 lei.
Der Auswanderer-7y inmIvIN in. Bucuresci. 30 Mai 1900..
Nr. unit. Fol. mic (37X27). 10 bani. Tip. <<Nationala, J. M. Klein..
E sods In romaneste si jargon.
Avantul. Revista pentru Literatur5, si Artg,. Buzeu. Fevr. 1906
(continua). 1 pe luna. 8,6 (24X16). Anul lei t50, nr. 10 bani..
Tip. I. Calinescu.
Din Martie, nr. 15 bani.
Avestita. BucurescY. [Iun.]-23 Iu lie 1868. [1 pe siipt.].
La 23 Iu lie: 40 mic (27 X 22). Anul 12 lei, nr. 20 bani. Red.-respon-
sabil: P. B al i c 6 n u. Tip. Michaescu ai Vaidescu.
Academia Romani posed numai nr. 5, din 23 Iulie.
Avian), organ poporanist, septemanal. Galati. 4 Sept. 1900 1
Apr. 1901 $i 3 Oct. 1904-1 Martie 1905. Fol., 6 (48X33). Anul
6 lei, nr. 10 bani. Sub directiunea unui cornitet. Tip. Timoleon
Nebuneli.
Dela 3 Oct. 1904, anul 5 lei.
Dela 10 Sept. 1900, tip. Notia,, Th. C. Dimitriadi qi dela 3 Oct. 1904,
tip. Moldova.
B.

*Baegul. Bacan. 19 Mai Dec. 1876.


(aRomanulu. Buc. 16 Ian. 1876; aFamilia. Pesta. 27 Iun./9 Iulie si
26 Dec./7 Ian. 1876; aRenascerea Bacaului. Baoau. 11 Ian. 1888).
Bacaul, jurnalul partidului liberal. Baca.u. 12 Martie 1880-1883
i 1-23 Ian. 1888.
La 6 Mai 1880, an. I nr. 7, singurul numax ce am v5zut din anii 1880-1883:
2 pe Apt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Red.: I. G h.
Theodor e. Tip. Tautu.
[In 1883, Red.: C. R a d u].
Dela 1 Ian. 1888: Bacaul, ziar national-liberal. 1 pe sapt. Fol. (42X29).
Anul 6 lei, nr. 5 bani. Comitet de redactie. Tip. Tautu.
La 23 Ian. 1888, fol., 6 (48X33).
Socoteste si anii In care nu a apArut astfel ca. in 1888, poart5. an. IX.
(aRomanulun. Buc. 20, 28 Martie, 10, 19 Apr., 7 Iun., 1 lulie si 23 Oct.
1880, 28 lan., 18 Aug. 1881 si 18 Iulie 1882. aBinele public. Buc.
22 Dec. 1882, 21 Sept. 1883 si allenascerea Bacaului. Bacau. 11
Ian. 1888).
Bagel. Politica, Sociologie, Finante, Ctiinie i Litere. Bacati. 13
Noemvrie 1905-2 Iulie 1906. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul
12 lei, nr. 10 bani. Director i propr.: Nicolae Donic i. Tip.
H. Margulius.
Dela 27 Noemvrie. adaugii la subtitlu si cuvintele: aPublicatiunI ofi-
ciale, judiciare, administrative si financiare.
EmAyniolocm. Blcummcs rpalipalicKm, .7110BOCJI0B11121 H TbprOBCEM.
Viitorulii. I?iariu politicu, litterariu yi commerciale. Bucureti
8 Martie[10 Mai] 1864. 1 pe sapt. Fol., 12 (66X48). Anul 2
galbeni. Red._ ef: G. S. Racovsk y. Editura tip. Nationale,
St. Rasidescu.
ApArea in doua limbi: romaneste si bulgareste. Academia are numai
trei numere din Martie 1864.
(Buciumulu. Buc. 12,24 Mai 1864; Reforma. Buc. 1 Apr. 1864).
'Baioneta. Braila. Aug. ? 1878. 2 pe sapt.
(Pressa. Buc. 28/29 Aug. 1878; aFamilia. Pesta. 17/29 Sept. 1878k
Romanulu. Bun. 1-3 Ian. 1879).
Baioneta. 28 Aprilie 1884. Bucuresci. 13 Iun..27 Aug. 1884.
Vezi: a28 Aprilie 1884. Bucuresci. 11 Inn. 27 Aug. 1884.
62

Balaurul. Foia septemanala pentru umor pi satira. Reciti'a.


10/22 Martie 1887. [Red.: Ion Simu].
Dela 17 Fevr./1 Martie 1887, an. I nr. 4 primul numar ce am vazut,
40,6 (32X24). Anul 4 foriM, nr. 13 cr. Red., propr. 5i editor: I o n
S i m u. Tip. aLudimagistero, Traian Plasia.
(Convorbiri pedagogiceo. Panciova. 1/13 Ian. si 1/13 Apr. 1887).
*16a1Haim. ByRypenil. 24 Sept. 9 Oct. 1875. 1 pe sApt. 4. 20
numere 6 lei. Director si editor: K. ABHROB1). Tip. Cso6o,ixa.
Editia bulgara a ziarului aBalcanulo. Bucuresci. 2 Fevr.-22 Noemvrie
1875.

Balcanii, ziar liberal independent. Iasi. 2 Fevr. 1892-20 Mai 1893..


2 pe shpt. Fol., 6 (48X33). Anul 14 lei, nr. 10 bani. Red. si propr.:
C. C. Stamatopo I. Tip. Fulgerul, Dimitrie Gheorghiu.
Dela 9 Fevr. 1892, 1 pe shpt., anul 8 lei.
Dela 3 Mai 1892, tip. Petra C. Popovici si dela 8 Dec. 1892, tip. Mimi),
Costino.

*Balcanul. Bucuresci. 2 Fevr.-22 Noemvrie 1875. 1 pe Opt. 40.


20 numere 6 lei. Red. si editor: C. Tancov. Tip. Ceo6oAa.
Dela 24 Sept. 2 pe shpt. (Mercurea in romtmeste 5i Samblta in bul-
gareste) cu numerotatie separatg.
Din eciitia bulg&reasc5. intitulatift: KaaKairso au apsarut 2 numere,
la 24 Sept. 5i 9 Oct.
(OtHic-r. Ha 6wirapcuttrE nepuompum unanosi wi. HapoAnafra B116atterreita. as
COmm. 1844 1900. Co(ima, 1903, p. 2).

Balcanul. Organ septemanal, Politic si Economic. Bucuresti. 10


Mai-12 Iulie 1904. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 1Q bani.
Director si propr.: D. L 6 z 6 r e scu-L ec an ta. Tip. ModernA, Gr.,
Luis.
Dela 14 Iun. nr. 20 bani.
*Ei3raimim. riopreBo. 8 Oct. 1877 10 Iun. 1879. 2 pe gpt.
Fol. Anul 20 lei. Directori: Xp. P. Bs (le sap 0131, qi Ante. K.
HOBO BM. Tip. ziarului aRbffrapHHI.
Dela 10 Iun. 1879-1884 spare in Rusciuc.
(Ormes Ha 6%.-rrapeEnT% nepHownin 113MITI3 nb Hapoxian Bit6airoTexa 13%.
Cogm. 1844 1900. Conn, 1903, p. 5).
tra.arapena BICTIIHRM HOMITIVIeCIC11, aro6oczoBeiri. I mp-
roBcErt. Brtiila. 31 Mai 1863-7 Oct. 1864. 1 pe shpt. Fol. Anul
sfanti 3 1/2. Redactori: Xp. BaimmoBs si Hams llogecity. Tip.
Pomihuo-Buirapcica, CT. PacimecitoBa.
Este continuarea ziarului: Erbarapiw. Constantinopole. 28 Martie
1859 25 Martie 1863.
(Onnes int 6sarapeturrh net:mown:HI risHamm. p. 6-7; Buciumuluo. Bun.
26 Sept. 1863 Si 31 Mai/12 fun. 1864; La Voix de la Roumanico.
Buc, 5 Noemvrie 1863 st. n.).
63

*1113.1rapeRa CTapima. Byityperam. 1 Iu lie 1865. Neregulat. 40_


Nr. 3 ruble. Red.: I'. C. PaRoncitta. Tip. Ore( palm Pacluecity.
(0IIIICS as 61.1rapeRIITI neptiowum 1130H11/1, p. 91).
Balul presei. [Galati]. 24 Ian. 1904. Nr. unit. 4,6 (33X24). Tip..
Nebuneli.
Banatanul. Faget. 1 -18 Ian. 1904. 1 pe sapt. Fol. (42 X 30).
Anul 6 coroane, nr. 12 fileri. Red. responsabil si propr.: T r a
ia n Unipan. Tip. Arpad Molnar.
Au aparut numai doua numere.
Bangui, foaie pentru poporul roman. Lugoj. 3/16 Iulie 11/24-
Dec. 1905. 1 pe sap.z. Fol., 5 (43 X 28). Anul 4 coroane, nr. 4-
fileri. Red. responsabil si propr.: Dr. Valeriu Branisc e.
Tip. C. Traunfellner.
Bilneasa-Sport. Bucuresti. 12 Mai 1902. hi zilele de alergari. Fol_
(42X30). Nr. 20 bani. Tip. Lucratorilor Asociati, Marinescu
si Serban.
Baraganul, organ conservator, politic, literar si comercial. Calii-
rasi. 11 Oct.--15 Noemvrie 1892. 1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33).
Anul 20 lei. Sub directia unui comitet. Tip. C. I. Seicarescu.
Bilrbierul. Bucuresti. 1 Oct.-26 Noernvrie 1889. 1 pe sapt. 4,10)
(40X29). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Tip. Moderna, Gr. Luis.
Bardul, ziar literar si sciintific. Iasi. 4-22 Iun. 1890. 1 pe sapt.
4,10 (40X29). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Noua tip. La Concurenta_
Barladul. 'Liar Conservator. Barlad. 16 Sept. 21 Dec. 1898, 3.
Mai-18 Iun. 1899, 15-31 Oct. 1902 si 9 Oct.-20 Noemvrie-
1903. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Tip..
George Catafany.
Dela 16 Oct. 1903, fol. mare (55X40).
Dela 15 Oct. 1902, nr. 5 bani si dela 16 Oct. 1903, anul 6 lei, nr. 10 bani_
Dela 6 Noernvrie 1903, Comitetul de redactie: Th. G. E ma ndi, Gr.
Negura, M.Vasiliu Cristescu, C. Slobozeanu, G. Oprisan,
S. G. Draganescu si I. Chiricescu.
Dela 9 Oct. 1903, tip. Constantin D. Lupascu.
BarOul, revista judecatoreasca. Iasi. 1-8 Dec. 1885. 1 pe sapt.
8,7 (26 X 18). Nr. 50 bani. Administrator: I. C. G hi k a. Tip..
Nationala.
Brirzatmu, ziar independent. Buzeu. 25 Iun. 1898-10 Dec. 1900_
1 pe sapt. Fol. (40 X 26). Anal 10 lei, nr..10 bani. Red. si
propr.: Ian cu Cal o ian. Tip. Al. Georgescu.
64

La 10 Dec. 1900: gBarzaunu, organ independent, 40,6 (34 X 24).


Apare foarte neregulat [10 numere in total].
Basarabia. Iasi. 28 Sept.[Dec.] 1879. 2 pe shpt. Fol., 10 (58X39).
Anul 10 lei, nr. 15 bani. Tip. Anton Sc. Savul.
Dela 28 Oct., tip. eNationala si dela 11 Noemvrie, tip. Buciumului
Roman.
(aStafeta. Iasi. 14 Dec. 1879. L'Independance Romaine. Buc. 15/27
Dec. 1879).
Basarabia (Bacapa6isi). Gazette, national-democratica. Chisineu. 24
Mai 1906 (continua). 2 pe shpt. Fol. mare (55X36). Pan& la
sfarsitul anului, 2 carboave, nr. 3 copeici. Red. si editor: C. E.
Gavri lut a. Tip. gazetei. Bee. Hti. It
Dela 7 lun., tip. O. li. Hameseziti; dela 24 Iulie tip. (Bee. %um, si
dela 17 Dec. iaras tip. do. 11. liatneecsin.
Cu caractere rusesti.
Basarabia. Organ al paaidului national roman din Basarabia.
Chisineu. ?[Dec.] 1905 (6 numere). 4 (30X24).
Dela o vreme se suprimi sub-titlul.
Nu da nici o indicatiune despre apariVe, abonament si tipografie.
Societatea pentru raspandirea presei libere rusesti profit& de on ce
mijloace posibile pentru a raspandi ziarul.
Se tiparia pe hartie subtire, la' Geneva, de unde se trimetek. Redactori
erau: Zamfir C. Arbure si Dr. Cazacu.
(Adeverul. Buc. 17 Dec. 1905)
Mita. Organ Umoristic-armonios. Bucuresti. 12 Oct. 1906. 2 pe
Zuni. 40,6 (33X24). Nr. 10 bani. Director: D e I ar im n i c. Tip.
Speranta.
Ilatausul. Nihil sine bita. Bucurescl. [Iulie][19] Aug. 1884. 1 pe
shpt. 4,8 (38 X 27). Anul 5 lei, nr. 5 bani. Red.: Th. G e or-
ges c u. Tip. Nationala, M. H. Jecu.
-Bazarul, foaia magasinului de galanterie si librarie Nicu. D, Mi-
losescu, cash fondath la 1880. Targu-Jiu. Noemvrie 1899(con-
firma). 1 pe luna. 4,10 (40 X 29). Anul 2 lei, nr. 5 bani. Tip.
N. D. Milosescu.
Din 1905 apare dupe trebuinta.
Din Dec. 1899, nr. 10 bani si din Dec. 1900, gratuit.
Be Beau Danube Bleu, journal hebdomadaire des intellectuelg.
Bucarest. 12 Martie 3 Iulie 1905. Fol. (40X30). Nr. 20 bani.
Tip. M. S. Niculesco & C-ie.
Dela 9 Apr., nr. 15 bani si dela 14 Mai, anul 9 lei.
lBelgia Orlentulul. Supliment gratuit al Ziarulul Adeverul". Bu-
curesti. 7 Fevr. 1903(continua). 1 pe shpt. 4,7 (35X26). Tip.
Adev'erul.
65

Dela 5 Fevr. 1904, se supriMa subtitlul. Nr. 5 bani. Editura Societt4ei


cAdevarul.
Dela 21 Martie 1903, fol., 4 (42 X 29); dela 18 Apr. 1903, fol., 12
(65X48); dela 5 Fevr. 1904, 4,7 (35 X 26) si dela 23 Dec. 1904,
fol. (42X30).
Dela 3 Martie 1905, anul lei 2,50.
Dela 5 Fetr. 1904, Ineeteaza de a mai fi suplement.
Betivull ziar umoristic. BrAila. 31 Martie 1894. 1 pe sapt. 4,10
(40X29). Nr. 15 bani. Tip. G. BalAsescu.
Elbilolul, revista umoristica zi picanta. Bucuresti. 4 Sept. 1905
(continua).
Vezi: oPapucul. Revist*a umoristica, literary si picanta.D. Bucuresti. 1
Mai 1905.
Eibliografia militara. Pub]icatiunile militare. Bucuresti. Mai 1890.
Vezi: cCercul publicatiunilor militare. Buc. [Ian.] 1890-18 Mai 1903.
Bibliografia romana. Buletin mensual a librariei generale din
Romania si a librariei romane din streinatate. Bucurescl. Ian.
1879Oct. 1890. 80,6 (24X16). Anul 5 lei, nr. 50 bani. Editor:
Alexandru D egenm an n. Tip. Al. A. Grecescu.
Din 1882, suprima cuvantul: emAsual) din subtitlu.
Pentru anii 1882 84, apare un singur volum In 1884, 8 ,6 (23 X 16).
Ex. 1 leu. Tip. Soma' si Comp.
Pentru anii 1885 87, apare un singur volum, in 1887, 8,6 (24X16).
Ex. lei 1.25. Tip. Curtii Regale, F. Gob! Fii.
Din Ian. 1888, iar 1 pe luny. Anul lei 1.25. Tip. Curtii Regale, F.
Gobi Fii.
Din Ian. 1889, tip. Ioan Weiss.
Numerele din Fevr.-Dec. 1889 s'au tiparit In 1890.
33ibliografia Romaniei. Buletin Mensual al LibrarieT, Papeteriel
si Imprimeriel Romane. Bucuresci. 1 MartieAug. 1893. 8 ,6
(24 X 17). Anul 10 lei. Editor: 0. S f et ea. Tip. ((Gutenberg)),
Joseph Gobi.
In o bibliografie Intitulata ,Cataloage de carti romanesti,, publicata
in, eBuletinul oficial al Asociatiunei generale a librarilor din Ro-
maniaD, dela 1 Iun. 1904, se mentioneaza aceasta revista cu data
de 1 Martie 188?, si cu indicatiuni identice ca ale revistei din 1893,
care nu este menlionatfi. De sigur ca,' este o eroare de data, de-
oarece nu .se gaseste nici o relatiune despre aparitia acestei reviste
In 1882.
Biblioteca Familiel. Bucuresci. 1 Ian. 1890-18 Iulie 1895. 1 pe
sapt. 4,6 (33X24). Anul 10 lei, nr. 25 bani. [Director: V as i le
Ale cs an dresc u]. Tip. E. Miulescu.
Dela 29 Aug. 1891, 2 pe sapt.; dela 17 Fevr. 1892, 2 pe luny si dela
1 Ian. 1895, 3 pe lung.
Dela 15 Apr. 1890, mini 12 lei; dela 7 Oct. 1890, nr. 30 bat* dela
27 Ian. 1891, nr. 25 bani; dela 20 Aug. 1891, nr. 15 bani; dela 17 Fevr.
1892, anul 8 lei, nr. 25 bani; dela 1 Ian. 1894, anul 9 lei si dela
1 Ian. 1895, anul 7 lei, nr. 20 bani.
-Periodieele romanefti. 5
66

Dela 28 Ian. 1890, tip. Centralk Fratii Popescu; dela 4 Fevr. 1890,
tip. C. C. Savoiu si Comp.; dela 18 Martie 1890, tip. Modernrip,,
Gr. Luis; dela 20 Mai 1890, tip. Dor, P. Cucu; dela 10 Iun. 1890,
tip. Carol GObl; dela 27 Ian. 1891, tip. N. Georgescu; dela 17 Fevr.
1892, tip. E. Miulescu; dela 19 Apr. 1892, tip. N. Georgescu; dela.
15 Sept. 1892, tip. Miulescu; din Oct. 1892, tip. L'IndVendance
Roumaine; dela 21 Ian. 1893, tip. G. A. Lazareanu si dela 6 Martie
1894, tip. Modern5., Gregorie Luis.
Apare neregulat.
Biblioteca hazlie. Bucuresci. 1903-1904 [11 numere]. 1 pe lung_
16,6 (16X12). 12 numere, lei 2.40, nr. 20 bani. Editor: A. I-
Nitean u. Tip. Universala.
Dela Nr. 6, din 1903, nr. 10 bani; dela nr. 10, din 1904, nr. 20 ban
si la nr. 11 nr. 10 bani.
Dela nr. 3, din 1903, tip. Grivita, Mihail M. Antonescu; dela nr. 6,
din 1903, tip. Munca; nr. 10 din 1904, tip. M. M. Antonescu si
nr. 11 tip. Munca.
*Biblioteca israeliti, organ istorico-literar. Piatra. 30 Iun. 1900.
Red.: Iosef Kaufmann.
(Egalitatea. Buc. 14 Iulie 1900).
Biblioteca literaturei umoristice. Felurimi de felurimi de kiki-
rezuri. Bucuresci. Aug. 1893-1894 [2 numere]. Neregulat. 80,5
(20X14). Nr. 30 bani. Red.: Be nim c. d. r. [Alexandra Sta-
tescu].
In 1894: Biblioteca literaturei umoristice. Kikirezuri. 80,5 (22 X 14)..
Nr. 15 bani. Tip. Carol Gobi.
Biblioteca Marion". Ha! Ha! Ha!!! Bucuresti. 15 Oct. 1905-25
Iun. 1906. 1 pe sapt. 8,6 (24 X 16). Anul lei 5.75, nr. 10 bani.
Red.: Marion. [Tip. Eminescu].
Schimba sub-titlul in Hi! Hi! Hi! (dela 25 Dec. 1905), He! He! He!'.
(dela 5 Martie 1906) si hi) hi! hi!... (dela 17 Mai 1906).
Dela 23 Apr. 1906, tip. T5ranu & C -ie, si dela 28 Mai 1906, tip. ziarului
La Roumanie.
Biblioteca omului de gust. Bucuresci. Noemvrie 1884. 1 pe Apt.
4 ,2 (25X18). Anul 9 lei, coala 20 bani. Director: Boni fa c i
Fl or esc u. Tip. C. P. Conduratu & I. S. Radulescu.
Au aparut numai 5 coale In 3 numere, far5 data.
Biblioteca populara anti-semitii. Bucuresci. 1 Ian. ? 1901 [8 nu-
mere]. 2 pe hula. 8,1 (18X11). Anul lei 4.50, nr. 20 bani. Edi-
tura ziarului Apararea Nationala. [Tip. Soc. Tiparul].
Biblioteca Romilneasca intocmita in 12 partY dupe numarul celor
12 luni, intAia oars tiparita pentru Natia rumaneaseti. Buda. Ian.
18210829-1830 (ed. II) si [Iun.Dec.] 1834 (ed. III). 1 pe WO-
160 (16X9). Red.: Z ahari a Carcalech i. Tip. Universitatei.
67

Din 1829: aBiblioteca romaneascd sau adunari de multe lucruri folo-


sitoare intocmita in 12 Parti, intaia oars talmacita de prea invata(i
barbati si tiparitd pentru Nealnul Romanescn. in 4 ,5 128X22). Anul
(12 nre) 4 fiorini si 48 cr.
Dirt Iun. 1834, adaogd dupd cuvdntul cuvintele: eacum adoa oara...A.
Anul (12 nre) 5 liorini si 48 cr.
A apfirut in 1821 o parte; in 1829-30, 4 0'0 si in 1834, 9 parti.
Cu caractere cirilice.
Biblioteca ronianelor celebre. Bucuresci. 24 Dec. 1905-26 Ian.
1906. 1 pe sapt. 4 ,1 (22 X 17). Anul 10 lei, nr. 20 bani. _Di-
rector: Al. Polihr on ia de. Tip. Universitara, A. G. Bra-
tanescu.
La 26 Ian. 1906, tip. Dor. P. Cucu.
Bibliotheca populara. Bucuresci. [Ian.] Mai 1872. 1 la 2 luni.
8,2 (19X12). Nr. 35 bani. Autori: I. C. Lerescu, Jordan De-
metriu si I. C. Z amfire scu [[am]. Tip. Curcil (Lucratorii
associatt).
Din Apr. apare in Braila, tip. Dacia.
In Martie, 1 pe luna si din Apr., 1 la 2 luni.
Bibliotheca romana, revista sepaimanara. Bucuresci. 12 Martie-
2 Apr. 1895. 16,6 (17 X 12). Anul 8 lei, nr. 20 bani. Red.:
Alex. Macedonski. Tip. de Lux.
Cuprindo numai poeziile redactorului.
Bicicleta, prima revista velocipedica in Romania. Bucuresci. 1
Noemvrie 1893-1 Fevr. 1894. 2 pe luna. 8,10 (28X20). Anul
12 lei, nr. 75 bani. Propr.-fondator: B. D. Z is man. Tip. Gu-
tenberg, Joseph Gobl.
Dela 1 Dec. 1893, anul 8 lei, nr. 50 bani.
Bieieleta, ziar septemanal. Bucuresci. [3 Sept.] 26 Oct. 1896.
[Tip. Moderna, Gr. Luis].
Dela 13 Oct. 4 ,6 (33 X 24). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Sub directiunea
unui coinitet.
(cAdeverul.. Buc. 3 Sept. 1896; 0Epocap. Buc. 3 Sept. 1896).
Bicicleta, ziar umoristic si literar. [Targu-Jiu]. Valabil pana la
10 Mai 1906 (1 numar). Apare regulat la distanta. 4,6 (33X24).
Nr. 15 bani. Director: Faraonul Barsan Decamba, Ge-
neral cu schimbu. [Tip. Mann Petrescu & Comp.].
Bicinl. Gal* [31 Ian. 1882] 11 Dec. 1883. Ese dup6. gust
(37 numere in total).
La 11 Dec. 1883 (nr. 37singurul numar ce am vazut): 40,10 (40X29).
Nr. 20 bani. Tip. aDaciaD.
Articolele sunt scrise in romineste, frantuzeste, [greceste sau nemteste].
[In 1882 nu spare cat-va timp, pand in Oct.].
68

(cRomanulu.. Buc. 1, 2 Febr. 1882; Resboiub. Buc. 2 Febr. 1882;


4l3inele publicly). Buc. 12 Martie, 6 Mai, 10 Oct. 1882).
Biciul. Bucuresti. 19 Julie 1 Noemvrie 1887. 1 pe sapt. 4,6
(33X24). Nr. 10 bani. Red.: Arpag. Propr.: G. M a vro dol o.
Tip, Centrals, Fratii Popescu.
Dela 30 Aug., anul 20 lei; dela 27 Sept., anul 10 lei si la 1 Noemvrie,
iar 20 lei.
Dela 2 Aug., red.: N. G r. G or ovei, care devine si propr., dela 16 Aug.
Biciul. Ziar umoristic saptaminal. Bucuresti. 13 Mai-30 Noemvrie
1901. 4,6 (33X24). Anul 20 lei, nr. 20 bani. Director: Doctor
Biciusca. Tip. N. N. Voicu.
Dela 2 Sept. anul 10 lei.
Tb Nita, tispnafcc Tcpeifvt icpw.spE;. Bucuresti. 24 Maii5 Iun,
8/20 Iulie 1897. Zilnic. Fol., 6 (47 X 32). Nr. 10 bani. Red.: D.
Sf a e 1 o. Tip. fIcapip.
Dela 29 Iun./11 Iulie inlocueste cuvantul ccEpaaviiv din subtitle cu cu-
vintele: ano),:ttwil %al iparoptxiip. Anul 30 lei.
Binele comun, ziar hebdomadar, politic, comercial agricol si li-
terar. Craiova. 17 Apr. 21 Mai 1889. 4,10, (40 X 29). Anut
20 lei, nr. 30 bani. Red.: G. I. Sand ul ian. Tip. Filip Lazar.
Dela 4 Mai 1889, nr. 50 bani. Tip. 4AsociaVlor Romani.
Binele Omenirei. Bucuresti. 1 Oct. 1904-2 Ian. 1905. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei. Tip. Munca.
Dela 10 Oct. 1904, anul 10 lei, nr. 10 bani si dela 7 Noemvrie 1904,
anul 9 lei.
Directori: Leopold Ros e r g (10 Oct. 7 Noemvrie 1914) si
Munte de Rose (dela 21 Noemvrie 1904).
Dela 21 Noemvrie 1904, tip. aDaciaD.
Apare neregulat.
Binele public. Craiova. 7 Fevr. 1899-29 Mai 1900. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Sub directia unui co-
mitet. Proprietar: D. P et r e s cu. Tip. Ralian si Ignat Samitca.
Dela 23 Aug. 1899, tip. Fane Constantinescu.
Nu apare dela 11 Iulie 23 Aug. 1899.
Binele publicu, diaru politicu, economicu, literaru si sciihtifieu.
Bucuresti. 29 Noemvrie 1878-17 Martie 1884. 3 pe sapt. Fol,,
10 (56X40). Anul 20 lei, nr. 10 bani. Tip. Societatii Academice
Romane. (Laboratorii Romani).
Dela 23 Martie 1881, se suprim'a subtitlul.
Dela 10 lun. 1879, zilnic.
Dela 25 Dec. 1881, fol., 12 (65X48).
Dela 10 Iun. 1879, anul 40 lei, nr. 15 bani; dela 1 Fevr. 1883, nr. 10
bani; dela 18 Mai 1883, nr. 15 bani si dela 1 Ian. 1884, nr. 10 bani.
Redactor: N. R. Le pad A t es cu (21 Noemvrie 1882 20 Sept. 1883).
60

Dela, 5 Ian. 1879, tip. Tribunei Romane; dela 20 Iu lie 1879, tip. Aca-
demiei Romane; dela 23 Martie 1881, tip. Modernao, Grigore Luis;
dela 1 Julie 1883, tip. L'Independance Roumaine si dela 5 Sept.
1883, tip. N. Miulescu.
In urma fuzionarii partidului conservator cu partidul liberal - sinter,
sub numele de partidul liberalconservator, Bine le publieu fuzio-
neaza cu Timpul% Bucuresci 15 Martie 1876 17 Martie 1884 si
apare in local lor: Romania, organ al partidului liberalconser-
vator. Bucuresci. 18 Martie 1884-29 Martie 1892.
Bine le pubiie, ziar al intereselor generale. BueurestI. 18 Oct.
16 Dec. 1901. 1 pe sApt. Fol., 10 (58X40). Anul 5 lei, nr. 10
bani. Sub directia unui comitet. Tip. Emineseu.
Dela 8 Noemvrie: Bine le public la care adaug5 dela 2 Dec., sub-
titlul organ conservator.
Dela 15 Noemvrie director: G r. B. Popo w.
Nr. dela 15 Noemvrie, tip. Lucratorilor Asociati.
Birladttl. Barlad. 20 Julie 1887-28 Aug. 1888. 1 pe sApt. Fol., 6
(48X33). Anul 12 lei, nr. 25 bani. Tip. RomAna.
Dela 11 Oct. 1887, anal 10 lei, nr. 15 bani.
Dela 27 Sept. 1887, red.: Gh. G hibilnescu si dela 29 Ian. 1888, co-
mitet de redactie.
Dela 7 Fevr. 1888, editura tip. RomAne.
Binh*, ziar saptaminal. Ploesti. 26 Martie 1906 (continua).
Fol., 7 bis (54X37). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Tip. Lumina, D.
Dumitrescu.
Dela 25 Jun. inlocueste euvantul asaptaminal cu cuvintul GindepetidentD.
Dela 20 Aug. fol., 6 (48X33); dela 19 Noemvrie 1906, fol., 12 (64X48)
si dela 28 Dec. fol., 6 (48 X33).
Director si propr.: Cris t ea A. Si mio nescu (9 Apr.-30 Noemvrie).
Dela 28 Dec. sub directia unui comitet.
Dela 2 Apr. tip. aDemocratul; dela 9 Apr. tip. Progresul; dela
8 Oct. tip. aSperanta (Bucuresti) si dela 29 Oct. tip. Progresul.
Birul, gazeta fiscalii si comercialA. Bucuresti. 14 Aug. 9 Oct.
1905. 1 pe Apt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 6 lei, nr. 5 bani. Tip.
Dor. P. Cucu.
Dela 11 Sept. director-propr.: Jean M ihae s cu.
Biserica orthodoxii romaurt, jurnal periodicu eclesiasticu. Bucu-
resci. 1 Oct. 1874Sept. 1878, 1 Oct. 1880 Sept. 1881 si Ian.
1882(continua). 1 pe lun6,. 8,7 (27X18). Anul 12 lei. Comitetul
de redactie: Presedinte: Archi ere ul Ghenadie. Membri:
lerodiaconul Ghenadie Enaceanusi Protosingelul
Si livestru Balanescu. Tip. Curlii (Lucratoril Asocial*
Dela 1 Ian. 1884, inlcicueste cuvantul jurnal din subtitle cu Cu-
vantul arevista.
Din `Ian. 1883, 80,7 (26X17), Mr din Mai 1887,'8 ,6 (24X16),
Din Apr. 1898, anul 10 lei.
Dela 30 Noemvrie 1877 1 Oct. 1878, membri: S i l vestru B 515.-
70

nescu Pitesteanu si Ghenadie En5,ceanu. Dela i Oct.


1880: presedinte: Sil v est ru 1351an es cu P ite stean u, membru:
Ghenadie En a ceanu. Din Ian. 1885, presedinte: Ghenadie
En&ceanu, membrii: Inocentie Ploesteanu si Gheorghe
Erbice an u (pans. la 1 Ian. 18861. Din Apr. 1893, presedinte: G e-
r asim Pitesteanu, membri: C. Erbiceanu si Dragomir
Demetre sou. Din Apr. 1894 ese Gerasim Pitesteanu siintrit
loan Cornoiu. Din Apr. 1896, presedinte: A rchiereul Ca-
listrat 1.36rladenu,membri: Petru Garboviceanu, Mihail
Popescu si Preotul C. Enescu. Din Apr. 1897, Preotul. C.
Enescu e inlocuit cu Dragomir De metrescu. Din Apr. 1898,
membru si C. Er bi c e an u.
Din Oct. 1876, tip. Curtii, Walter si Gobi, apoi F. Gobi; din Ian. 1880,
tip. Stefan Mihalescu si din Ian. 1882, tip. Ciirtilor bisericesti.
In revistA se publicil: Ilesbaterile S-tului Slued. 1873-1876, 1878-1893
si 1895 1901.
*Biserica Romiing. Iasi? Ian. Fevr. 1867.
(RomanuluD. Buc. 6 si 7 Fevr. 1867).
Biserica romana, foie religiosa-morala. Bucuresti. [1871] 9
Apr. 1872.
Vezi: Biserilia, foae religioasa-morale'. Bucuresti. 1862 1864 si
1871 1872.

Biserica Ronlaniii, ziar eclesiastic. Bucuresti. 2 Ian. 1883gun]


1884. 1 pe shpt. 40,6 (31 X 23). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Red.:
Arc hi ereul C a 1 istr at. Tip. Academiel Rom&ne. (Labora-
toril RomanY).
(Familia. Oradea-Mare. 17/29 Iun. 1884).

Biserica si scoala. Galati. 1 Sept. 1889 15 Sept. 1891, 15 Ian.


1893 1894 si Fevr.--1 Dec. 1897. 1 pe lunti. 8,10 (29X20).
Tip. G. Baltisescu.
Din Fevr. 1897: Biserica si i$coala, foaia Associatiunei pentru Imbu-
nAtAtirea Serviciului Divine.
Dela 8 Sept. 1889, 4 pe tuna. Anul 6 lei. Red.: I. Has nes.
Dela 15 lan. 1890, 2 pe lun5. In 1894 si 1897 neregulat.
Dela 15 Ian. 1893, anul lei 4.50.
La 1 Dec. 1897, propr.: I. Has nas.
Dela 1 Apr. 1890, tip. aUniversala,, C. P. Nicolau (Braila); din 1894
[nr. 14, an. V], tip. Balasescu (Galati) si la 1 Dec. 1897, tip. Ba-
ciumului Rom5,nD. (Galati).
Nu stim daca a aparut In anii 1895-96 si In MartieNoemvrie 1897.
Biseric'a si scol'a. Foia bisericesca, scolastica, literaria si eco-
nomica. Aradu. 30 Ian. 1877(continua). 1 pe apt. 4,6 (32X24).
Anul 5 fiorini. Red.: V i nc entiu M ang r a. Tip. Stefan Gyulai.
Dela 1 Ian. 1879, red.: Aron Ham s ea; dela 22 Julie 1879, Augu-
stin Hamsea; dela 7 Fevr. 1882, Vasilie Mangra; dela 1 Ian.
1884, Co n s t. Gurbanu; dela 15 Aug. 1884, Augustin Hamsea;
dela 3 Ian. 1899, Dr. George Pro Ca; dela 25 Dec. 1899, Vasilie
Mangra si dela 7 Ian. 1901, R. R. Ciorogar iu.
Dela 29 Apr. 1879, tip Diecesana si editoare, dela 13 Ian. 1880.
71

Biserika si scoala, foae religioasa si sciintifica. Pitescl. [Aug.]


27 Noemvrie 1886.
Dela 5 Sept.: 1 pe skit. Fol, 4 (42X26). Anul 8 lei. Tip. II. Rildulescu.
Dela 24 Oct. director: Pet r e A r sen es c u.
Dela 13 Noemvrie tip. Gh. Popescu.
Biserika, foae religioasa. morale. Bucuresti. 28 Ian. 1862-19 Iulie
1864 si [1871] 9 Apr. 1872. 1 pe sapt. 4,6 (32X24). Trim. 5
sfanti. Red. responsabil: Preotul Grigorie Musceleanul.
Tip. Jurn. Nationalulti.
Din 1871: a Biserica romana si, dela 26 Martie 1872, cu subtitlul:
foie religiosamoralaa.
Dela 26 Martie 1872, 40,7 (36X26).
Dela 26 Aug. 1862, anul 12 sfanti si dela 26 Martie 1872, anul 12 lei n.
Dela 10 Noemvrie 15 Dec. 1863, director: Diaconul Ru so S. Pop.
Dela 3 Noemvrie 1863, propr.: Preotul Grigor e M usceleanu.
Dela 26 Aug. 1862, tip. Oprea Demetrescu; dela 25 Dec. 1862, tip.
Cesar Bolliac, si dela 26 Martie 1872, tip. C. A. Rosetti.
Din 1863, apare neregulat.
Cu caractere semi-cirilice; iar in 1872 cu caractere latine.
(aSuveranitatea na(ionala. Buc. 26 Noemvrie 1871; oUniunea libe-
rala. Iasi. 5 Dec. 1871 si 9 Ian. 1872; .Telegrafulu Romanth. Sibiiu.
27 Apr./9 Mai 1872).
Bistrita. Bacau. [Apr. 1868] j.8 Martie 1869. [Neregulat]. [Tip.
Thutu].
La 18 Martie 1869 (anul III nr. 2 singurul numar ce am vAzut):
Bistrita, foae politick judeciara, literary si comerciala. 1 pe Apt.
Fol., 1 (35X22) Anul 24 lei n., nr. 35 bani.
Despre anul 1, care ar urma sa Ji aprout in 1867, nu gasim nici o data.
(Moldova. Iassy. 29 Iulie si 2 Aug. 1868. Trompetta Carpa(ilors.
Buc. 21 Apr. 1868; a Dreptatea. Iasi. 13 Fevr. 1869).
'Bistrita. &with. Iun. 1884Ian. 1885. 1 pe sapt.
(Telegraphul. Buc. 1 Iulie 1884; Romanulu. Buc. 27 Ian. 1885;
Romania libera. Buc. 12 Iulie 1884 si 27 Ian. 1885; Na(iunea.
Buc. 2 si 3 Iulie 1884).
Bistrita. Bucuresci. 19 Aug. 1887-9 Fevr. 1888. Zilnic. Fol., 6
(48 X 33). Anul 30 lei, nr. 10 bani. Sub directia unui comitet.
Tip. Dor. P. Cucu.
Numerile dela 20 Oct. 1887-9 Fevr. 1888 nu le am vIzut. La 9 Fevr.
1888, 3 pe sapt. si 1 pe sapt. ziarul umoristic.
Bobarnacele. Bucuresci. 21 Dec. 1879 7 Fevr. 1880.
Vezi: aBobarnacul, foaie satirica si umoristica. Bucuresti. 1878.
Bobarnacul, foaie satirica si umoristica. Bucuresti. 1 Ian. 1878_-
3 Iun. 1879, 21 Dec. 1879 7 Fevr. 1880, [Iun. Julie 1880],
9-18 Apr. 1885 si 2 Fevr.-7 Apr. 1886. 1 pe sapt. 8,7 (25X17).
Anul 10 lei,Pnr. 10 bani. Tip. C. P.-Conduratu..
Dela 21 Dec. 1879: Boblirnacele. Din Iun. 1880: Bobarnacul, Ede
72

satiric/ si umoristica. Dela. 2 Fevr. 1886: a Bobarnacul. Fdie Hu


moristica-Satirica.
Dela 23 Apr. 1878, 2 pe sapt.; dela 21 Dec. 1879, 1 pe siipt.; [din Tun.
1880, 2 pe Apt]; dela 9 Apr. 1885, 1 pe sapt.; dela 2 Fevr. 1886,
2 pe apt. si dela 17 Fevr. 1886, 1 pe sapt.
Dela 4 Ian. 1879, 40,7 (36X25); dela 21 Dec. 1879, 8 (20 X 15); [din
Iun. 1880, in fol.]; dela 9 Apr. 1885, fol., 6 (48X33) si dela 2 Fevr.
1886, fol., 4 (42X27).
[Din Iun. 1880, anul 15 lei, nr. 15 bani].
Dela 12 Fevr. 1879, propr.-responsabil: I. Marian. Dela 21 Dee. 1879-
7 Fevr. 1880, editura tip. Dor. P. Cucu.
Dela 9 Apr. 1878, tip. Dorothea P. Cucu; dela 28 Fevr. 1879, tip. Stefan
Mihalescu; dela 6 Mai 1879, tip. Tribuna Roman /; dela 21 Dec.
1879, tip. Dor. P. Cucu; dela 9 Apr. 1885, tip. C. Petrescu-Condu-
ratu si dela 2 Fevr. 1886, tip. Azademiei Romane, (apoi Laboratoril
Romani).
Nu apare dela 31 Martie-6 Mai 1879.
Numiirul de ordine al anilor e gresit. Anii 1880,1885 si 1886 poart/ An. III.
(Resboiul Buc. 1 Julie 1880; Puricele. Buc. 10 Lille 1880).
Bobarnacul, ziar umoristicopoliticosatiric. Bucuresti. 1-15
Dec. 1902. 1 pe sapt. Fol., sarpent. (49 X 38). Anul 10 lei, nr.
10 bani. Tip. Grivita, M. M. Antonescu.
La Boite aux Lettres (ad usum delphini). Bucarest. 17/29 Oct.
1876-16/28 Noemvrie 1878. 1 pe sapt. 16,6 (17 X 12). Anul
24 lei, nr. 50 bani. Tip. Thiel & Weiss.
Dela 5/17 Dec. 1876: La Boite aux Lettres.
Din 1877 [nr. 16], tip. Dor P. Cucu si la 16/28 Noeinvrie 1878, tip.
Thiel & Weiss.
Nu apare din 1877-16/28 Noemvrie 1878.
Boldul. Iassi. 24 Aug. 1867. 1 pe sapt. Fol., 10 (56X39). 52 nu-
mere 111 lei, nr. lei 3.20. Tip. A. Bermann.
Rolintineadele, jurnalti in versuri. Bucuresci. [Aug.Sept.] 1866..
1 pe luna. 8,6 (24X16). Nr. 45 parale. Tip. Nationale.
Acest jurnal a ap5.rut ca rAspuns la ziarul Eurneuidele sari satire po-
litice, jurnal in versuri. Bucuresci. 1866.
(Sentinela Romanis. Buc. 5 Sept. 1866).
Bolletino mensile della Camera italiana di arti, commercio &
industria in Romania. Bucarest. 30 Sept. Dec. 1904. 8,10
(28X20). Anul 10 lei, nr. 1 leu. Tip. Albert Baer.
Publiclodata pe lunA-41 o editie roman/ intitulatii: clluletinul lunar
al Camerei italiene de arte, comert si industrio din Romanis.)). ,B.u-
curesti. 19 Oct./1 Noeinvrie 1904. Aceast5 editie cuprinde in tra-
ducere roman/ parte din articolele publicate in editia italiana co-
respunzatoare.
Botta-Rue umoristica. Iasi. 27 Noemvrie 26 Dec. 1899. 1 pe
sapt. 4,6 (33X24). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Red.: Al. C a zabun.
Tip. P. Iliescu si D. GrOssu.
D.ela 4 Dec. 1899, 4,10 (40X29).
73

Bomba. Braila. 7 Fevr. 1885-(continua). 2. pe sapt. 4,8 (38X28)_


Anul 10 lei, nr. 10 bani. Tip. P. M. Pestemalgioglu.
Dela 27 Iu lie 1888: aBomba, diar national liberals. Dela 26 Apr. 1899:
Bomba, jiar independinteD. Dela 16 Apr. 1900: aBomba, fondat6
in anul 1885. Dela 3 Dec. 1904: 4BombaD. Dela 13 Martie 1905:-.
aBomba, fondata in *anul 1885D.
Dela 23 Apr. 1885, 1 pe sapt.; dela 16 Martie 1902, 2 pe sapt. si dela_
2 lun. 1902, 1 pe sapt.
Dela 13 Apr. 1885, fol., 6 (48X33); dela 14 Oct. 1885, fol., 10 (58X40);
dela 27 Ian. 1886, fol., 6 (48X33); dela 28 Aug. 1887, in fol. (50X35);
dela 23 Noemvrie 1887, fol., 10 (58X40); dela 10 Fevr. 1888, in fol.
(50X35); dela 12 Aug. 1888, fol., 6 (48X33); dela 19 Sept. 1888, fol.,
10 (58X40); dela 18 Oct. 1888, fol., 6 (48X33); la 3 Noemvrie 1890,
31 Martie 1891 si dela. 5 Dec. 1891, fol., 10 (58 X 40); dela 20 Ian.
'1892, fol., 6 (48X33); la 19 Mai 1892 si dela 4 Ian. 1895, fol., 10 (58X40);
dela 9 Fevr. 1895, fol , 6 (48 X 33); dela 16 Martie 1902, fol. mic-
(37 X 26); dela 2 lun. 1902, fol., 6 (48 X 33); dela 5 Apr. 1903, fol.
(40X30); dela 3 Dec. 1901, fol., 6 (48X33) $i dela 13 Martie 1905
fol. (40x30).
Dela 1 Ian. 1886, anul 12 lei; dela 3 Noemvrie 1891, nr. 20 bani; dela_
20 Martie 1892, nr. 25 bani; dela 16 Martie 1902, nr. 5 bani; dela..
2 lun. 1902, nr. 10 bani; dela 28 Dec. 1902, anul 10 lei, dela 5 Apr.
1903, anul 12 lei, dela 17 Martie 1904, nr. 25 bani, dela 31 Dec-
1905, anul 20 lei, si dela 6 Sept. 1906, nr. 25 bani.
La 3 Noemvrie 1890, red.: N i c olae T i no. Dela 10 Julie 1889, propr.
responsabil: S car lat M a noles c u.
Dela 3 Martie 1901, tip. a ModernaD, Max Frankel; dela 16 Martie 1902,.
tip. P. M. Pestemalgioglu; dela 2 Iun. 1902, tip. -41.InivcrsalaD, Con-
stantin P. Nicolau; dela 25 Dec. 1904, tip. Artistica.* si dela 13
Martie 1905, tip. aModernaD, Max Frankel.
Nu apare dela 13 Ian. - 16 Martie 1887, 30 Ian. - 17 Apr. 1890, 27
Mai-7 Noemvrie 1901 si dela 11 Dec. 1901-16 Martie 1902. In 1901
apare neregulat.
*Bomba. Buzau. Fevr. 1891.
(Ziar efemer. Albino. BuzalluiD. Buzeu. 14 Fevr. 1891).
Bomba. Ziar Politic, Independent. Pitesci. 19 Martie-3 Apr. 1898_
1 pe Apt. Fol., 1 (31X22). Nr. 10 bani. Director: 0. A. lo an i d_
Tip. Novacovitz.
Dela 27 Martie 1898, fol., 2 (38X24).
139111ba politica, critica, satirica, literara. Iassy. [7 Martie Oct..
1882, Martie- ? 1884], 9 Noemvrie 1885 $i 23 si 27 Apr. 1887_
Dela 23 Apr. 1887: aBomba politica, .critica, satirica, etc., etc., etc-.D.
Dela 10 Oct. 1882, aisbucneste dupa. poft6.. 4,10 (40X28). Semestrut
5 lei, nr. 15 bani. [Red.: B. Gri gori u]. Tip. aBuciumului Roman_
Dela 23 Apr. 1887, nr. 10 bani.
Dela 9 Noemvrie 1885, Red.: Stan P ai itul [B. Grigoriu]. Tip. NationalL
In 1885 $i 1887 a aparut cu ocazia mergerei M. S. Regclui in Iasi.
Au aparut In total 24 numere.
(4RomanuluD. Buc. 11 Martie 1882 si 14 Martie 1884; aTimpulD. Buc.
26 Oct. 1882; aFamiliaD. Oradea-Mare. 25 Martie/6 Apr. 1884 ci aftes-
boiulD. Buc. 22 Sept. 1885).
BondaruL Iassii. 16 Apr. 1861 26 Apr. 1862. 1 pe sapt. 4,6
74

33 X23). Anul 56 lei, nr. 1 leu. Red.-responsabil: I. V. Adrian.


Tip. Adolf Bernaann.
Dela 21 Mai 1861, nr. 1 1/4 lei. dela 1 Oct. 1861, nr. lei 1,50 si dela
10 Ian. 1862, anul 70 lei.
V. A. Urechii a publicat multe articole in acest ziar.
(Apirarea nationala. Bucuresci. An. I 1900, nr. 302, p. 1).
*liondarulii. Botosani. 1869 Mai 1871.
(Era ziar umoristie. La Roumanies. Buc. 14/26 Sept. 1873: Telegra-
phulu. Buc. 25 Apr. 1871; a Ghimpelev. Buc. 9 Mai 1871. Pentru
anul 18%0 nu gisim nici o mentiune, dar Pop dupa Aricescu 11
pune si in acest an).
,,Bon ;iota", ziar al cumOratorilor. Craiova. ? Martie 1899.
In Martie 1899. (anul I, nr. 10 singurul numir ce am vazut): 4,10
(40X29). Nr. 10 bani. Director: B uni-ziu a. Tip. Romani, Fane
Constantinescu.
Borcea. Organ comercial. Calarasi. [6 Oct. 1891]-18 Iun. 1892.
[1 pe shpt. Red.: M. Pet re sell].
Dela 21 Ian. 1892: Borcea. Organ Conservator, Politic, Literar si Co-
mercial'. 1 pe sipt. 4,10 (40X29). Anul 20 lei, nr. 20 bani. Director
politic: Victor S to i ca. Tip. Romana, D. Nicolaescu.
Dela 13 Fevr. 1892, 1 pe sapt.
Dela 27 Fevr. 1892, sub directiunea unui comitet.
Dela 5 Martie 1892, anul 12 lei.
(Ialomi(eanulo. Calarasi. 13 Oct. 1891).
Lo Bossu. Bucarest. 8 Apr. 1884 31 Martie 1885. 1 pe shpt.
Fol. (43 X 30). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Tip. L'Independance
Roumaine.
Dela 23 Sept. 1884, anul 20 lei si dela 30 Sept. 1884, nr. 50 bani.
Botosanii, ziar national-liberal. Botosani. 4 Ian. 1898 9 Martie
1901 si 4 Ian. 1904 3 Ian. 1905. 1 pe sApt. Fol., 6 (48X33).
Anul 10 lei, nr. 10 bani. Comitet de redactie. Tip. M. Saidmann.
Dela 10 Ian. 1899, nr. 20 bani; dela 9 Martie 1901, nr. 10 bani si dela
18 Ian. 1904, nr. 20 bani.
Nu apare dela 4 Iulie-6 Dec. 1899 si dela 29 Dec. 1899-25 Ian. 1900.
la Bourse de Bucarest. Moniteur des Finances, du Commerce,
de l'Industrie, de l'Agriculture et des Chemins de fer de la
Roumanie. Bucarest. 5/17 Iulie-23 Aug./4 Sept. 1881. 1 pe shpt.
4,6 (32X24). Anul 20 lei, nr. 50 bani. Propr. si Editor: E mile
Galli. Tip. L'Independance Roumaine.
(L'Independance Roumanie. Buc. 28 Iulie/9 Aug. 1881; cRomanultp.
Buc. 21 Aug. 1881; Telegraphulu. Buc. 24 Aug. 1881, nr. 1260).
*Braila. Braila. 17 Ian. Apr. 1899.
(Trompeta. Braila. 25 Ian. 1899; Timpul. Buc. 9 Apr. 1899).
Braila, 'ziar al clubului comercial. Braila. [Noemvrie 1883Sept.]
75

1884 i 19 Ian. 1887 30 Martie 1888. 1 pe shpt. Fol., 1Q


(58X40). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Tip. Pericli M. Pestemalgioglu.
Dela [9 Aug] 1884: Braila; 4,10 (40 X 29). Anul 6 lei, nr. 5 bani.
Dela 19 Ian. 1887, fol., 6 (48 X 33). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Comitet
de redactie.
Dela 15 Apr. 1887, tip. G. Billasescu si dela 24 Noemvrie 1887, tip.
Universalap, C. P. Nicolau.
Nu apare cateva luni, In 1884.
(Romanulu. Duo. 4 Noemvrie 1883; aResboiul. Biro. 4 Noemvrie 1883
si 24 Sept. 1884; Binele publicu. Buc. 4 Noemvrie 1883; Vointa
Na(ionala.. Buc. 5 Sept. 1884).
*Braila-Jurnalii. Braila. Oct. Dec. 1870.
(Romanuluv. Buc. 2/3 Noemvrie 1870; 'Journal de Bucarest. Buc.
6 Noemvrie si 22 Dec. 1870 st. n.; aTrompetta Carpatiloru.. Buc. 5,17
Noemvrie si 10/22 Dec. 1870 si Typographul roman. Buc. 1 Ian. 1871).
`Braila liberals. Braila. Fevr. Martie 1889. 1 pe shpt.
(Adeverul. Bull 22 Fevr. 1889; .Familia. Oradea-Mare. 26 Fevr./10
Martie 1889; Telegraful roman. Buc. 9 Martie 1889).
Braila sport. Ziar sportiv. Braila. 12 Iun. 1905. Apare in zilele
de curse. 40,10 (40X29). Nr. 15 bani. Tip. Artistica.
Eratianu, v. Ioan-Bratianu.
Eratienistii. Bucuresci. 4 Aug. ? 1884. Zilnic, 40,6 (32 X 24).
Anul 15 lei, nr. 5 bani. Tip. P. Macri et Comp.
[Nu am vazut cleat numarul 1, dela 4 Aug.le-N.
Eraul ciadiria, gazeta zeflemesca, mitocanesca sadea. [Bucureti].
26 Apr. 1891. 4 ,10 (40 X 29). Nr. 15 bani. Director: Sache
Rozmarin. Prim-red.: Pavalache Azmatuchiu.
Erazda. Bucuresci. 2-16 Oct. 1900. 1 pe shpt. Fol. mare (60X41).
Anul '20 lei, nr. 15 bani. Tip. Lucratorilor Asociatl, Marinescu
i Serban.
Dela 9 Oct. 1900: Brazda. Ziar official al comitetuldi de iniVativg al
SocietMei Brazda. Nr. 10 bani.
llreaza, ziar independent. Breaza de sus. 19 Oct.-21 Dec. 1903.
1 pe shpt. Fol., 2 (38X24). Anul 5 lei. Tip. I. Baboianu.
Ereslasul Roman, organ independent. Iasi. 20 Iun. 1900 18 Ian.
1901. 2 pe luna. 40,6 (33X24). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Redactat
de un comitet de meserimi. Tip. M. P. POpovici.
Dela 9 lulie 1900, 4,10 (40X29). Tip. National:a.
'Bridal. Galati. MartieIun. 1882.
(Resboiul. Buc. 24 Martie 1882; a RomanuluD. Buc. 7 si 8 Iun. 1882).
Ericiul. Rade rar, dar indesat. Roman. [1889]. Fol. mic (37X30).
25 rasaturi 3 lei, o rasatura 10 bani. Tip. W. Haber.
76

Am vazut un singur numalr nedatat [an. II, nr. 1]. Din anunciul de
reaparitie rezulta, c5. an. I a apArut in 1888.
*Brinzoiul cald. Pitesti. 1903.
(Pamflet.Argesul,. Pitesti. 14 Dec. 1903 si Martie 1904, nr. 23).
Bril 16 rosin. Coragiu si perseverentia. Galatz. 22 Ian. 2 Apr..
1870. 1 pe stipt. Fol. mare (51X34). Anul 12 lei n.. nr. 20 bani.
[Redactori: Lerescu i Popazu]. Tip. Fr. Thiel.
(Gazeta Transilvanieiu. Brasov. 7/19 Fevr. 1870; Familia,. Pest'a..
8/20 Fevr. 1870; Informaciunile Bucurescene'. Buc. 1 Fevr. 1870)..
BrOSCOIti umoristic,velocipedistic,dracovistic.R.-Valcea. Sept. 1897.
Fol. (40X30). Director: Gandrov [George Androviceanu].
Tip. Oprea Demetrescu.
A aparut un singur numar.
Bucarest. Bucarest. 5/16 Ian. 1890-28 Oct. 1892. Zilnic. Fol., g
(54X38). Anul 36 lei, nr. 10 bani. Tip. Emile Galli.
Dela 14 Apr. 1892: Bucuresciu.
Dela 21 Martie 1890, fol., 10 (59X40); dela 9 Oct. 1890, fol., 12 (65X48).
5i dela 14 Apr. 1892, fol., 8 k56X39).
Dela 21 Martie 1890, anul 40 lei, nr. 15 bani Si dela 14 Apr. 1892,,
nr. 10 bani.
Dela 14 Apr. 1892, director: C. G. Co sta-F o r u, red.-sef: Emil e
Galli.
Dela 2 Fevr. 1890, tip. Dor. P. Cucu; dela 27 Martie 1890, tip. E
Miulescu si dela 9 Oct. 1892, tip. Dor. P. Cucu.
(Timpul. Buc. 12 Apr. 1892).

Bucarest Artistique. Revue Hebdomadaire des Spectacles et-Con-


certs. Bucarest. 24/6 Oct.-14/26 Noemvrie 1898. 4 (30X21).
Nr. 15 bani. Red.: Raymond Manigot de Caceres. Tip..
I. A. TAranu si Co.
Dela 1/13 Oct.: Bucarest artistique et mondain, revue hebdomadaire
des spectacles et concerts. Red.: Roland de Montleron. Tip. Mo-
derna, Gr. Luis.
Bucarest Mondaiu, journal illustre hebdomadaire, litterairemon-
dainartistique, theatral& sportif. Bucarest. 1 Ian.-11 lun.
1906. Fol., 7 (51X34). Nr. 30 bani. Tip. Socec & Co.
Bucarest Mondain. Litterature.Art.Fantaisie.Thatre.Mo-
des. Hig-Life. Bucarest. 15 Noemvrie 1892 14 Fevr. 1893.
1 pe sapt. 4 (30X21). Semestrul 15 lei, nr. 60 bani. Director:
Jean de la Bre che. Tip. G. A. Lazareano.
Dela 22 Noeinvrie 1892, tip. Carol Giibl.
Bucarester Familien-Journal. Bucuresti. 1883.
*Bucarester Fremden Blatt. Bukarest. Martie lulie 1869. 3 pe
77

sapt. Anul 30 lei. Redactori: Sigmund Carmelini 5i Iulius


Schein.
(Federatiunea. Pesta. 25 Fevr./7 Martie 1869; a Secolul al noue-spre-
zecele. Iasi. 8 Martie 1869; a Opiniunea constitutionala. Buc. 13
Iulie 1869).
*Bacarester Igraelit. lvt=r-itc5.1 tno)17;.4iniN, Bucure0i. 17/29
ten= 1895. Red. S. Treumann. 8.
Bucegiu, cliar pentru WO. Bucuresci. Ian.? 1879 [10 nre]. 4,7
(35X26). Nr. 25 bani. Red.: Grigorie Haralamb Grandea.
Tip, Nationale, C. N. Radulescu.
Dela nr. 7, anul 12 lei.
Dela nr. 8, tip. Thiel si Weiss.
*Bueiumul. Dorohoi. Julie 1881Sept. 1883. 1 pe stint.
(Resboiul. Buc. 22 Julie 1881; Telegraphuld. Buc. 29 Aug. 1881;
Timpul. Buc. 23 Iulie, 11 si 29 Aug. 1881; aRomanuluo. Buc. 7
si 8 lun. 1882 si 13 Sept. 1883; a Romania libera. Buc. 14 Sept. 1883;
Natiunea. Buc. 14 Sept. 1883\.
linciumul. Botqani. 1895.
Vezi: a Curierul roman. Botosani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904.
BUCilimul. Autonomia, unirea i principe strein. Paris. 10 Martie
3 Mai 1857. 1 pe sapt. Fol. mare (52 X 37). [Red.: Cesar
Boll iac]. Tip. De Soye et Bouchet.
Motto: Cere si ti se va da, bate si ti se va deschide.
Cu caractere semi-cirilice.
Sustinatorii ziarului Buciumulo s'au separat de Cesar Boliac si au
scos Opiniuneap. Paris, 1857, sub directiunea Iui V. A. Urechia.
In fruntea primului numar se publics urmatoarea profesie de credinta:
Junimea Moldo-Romans din streinatate nu putu remanea rece
si in nepasare, pe tend fratii ei dupe malurile Duneril se agita si
lupta spre a ajunge la regenerarea patriei comune. Streinatatea nu
a putut de lee sa-i adoarma amorul de patrie ce astazi eclateaza
cu atata vigoare in inimile tutoror Romanilor; studiile la care se
da, spre a culege luminile de care se simte atata trebuinte, virtu
scum a ajuta pe eel ce pota sacrifica a parte din timpul for spre
.a -si implini o datorie de cetateani. Vocea patriei a resunat in toate
Inimele romane: si junimea din streinatate ii respunde printr'un eco
alit sea. Acest eco nu este nici falsu, nici artificiosil; provenit din
anima, fundat pe veritate, produs de simtiminte sincere, va ajunge
iar la inimi, si va sti afle um contra-sunet in toti aceia ce nu
aunt inspirat! rilei de eroismul, nici de spirite de partide, sail de costa.
Acest jurnal, fundat printr'o impulsiune spontanee a majoritatil
junimei din streinatate, nu represinta opiniunea nici a until' individ,
nici a unel caste esclusiva; ela este espresiunea unor simtimente
colective. Intretinut prin contributiunea si conlucrarea junilor ro-
man!, elil este afaril din on ce partida, si din on ce spirit de par-
cialitate. Departe de interesele coteriilor si de influintile individuate,
emaneipat de prejudetiile castelor si inbratisind Cu caldura refor-
mete moderate si logice, acest organ public se adreseaza la on -ce
roman fitra distinctiune de partida si do casts. Scopul sea nu este
de a produce divisiune, nici de a atita lupte; pe cat puterile it vor
78

erta, el va areta drumul armoniei si concordiei, dovedind fie-carii


caste si individ ca interesul general nu este in desacord cu inte-
resul particular, si ca numai prin respectul dreptului comun va putea.
esista si dreptul individual.
Divisace eta a adoptat, autonomia, unirea si printri streina
arata indestul ca causa acestui jurnal nu este individuall ci co-
lectiva. Aceste trei principe astazi triumfeaza in tears si majoritatea
populului se va pronunta pentru dinsele. Romanii din strainatate,
profitand do o mai mare libertate, le proclama de fats, si fundeaza
tutu organu public consacrat la apa'rarea lor. Mai multe alte jurnale,
ce esista in tears, le apara cu demnitate, pre catil le jot permite
circumstantele. Noi nu facem nimica alt de cat a da mina confratilor
nostri spre a lucra impreuna la o opera comuna.
Autonomia este fundamentul nationalitatil romane. Fart s u ve-
r an itat ea esterna sau interns o natiune poate vegeta, nu lima vietui
politica. Romanii s'ail bucurat tote -de -una de aceasta via a: astazi vor
sti a o intari si mai mult. Tractatele lui Mircea, Vlad, Bogdan si
Rares au modificat, in parte, suveranitatea romans, si au determinat
relatiunile noastre cu I. Poarta. Tractatul dela Paris asemenea o in-
trevede, si substitue o gar an t i e europeana la un protectorat esclusiv
si ilegal. Acest jurnal va tracta autonomia subt punctul de vedere
at astor tractate, si va cauta a respects drepturile I. Porti precuna
si acelea ale Romanilor.
Unirea principatelor este astazi o trebuinta ce se simte nu numai
de Romani, ci si de Europa. Avantagele acestel uniri atilt In inte-
resul public european catil si in interesul privat roman, sunt niste
veritati banale cunoscute acum de toatil lumea. Vomit cauta ins&
a le mai repeta, spre a patrunde mai bine in toate clasele romane,
si se va esamina aceasta cestiune in raport cu Turcia, cu Europa.
si cu dreptul autonotn roman.
Print ul streina latin este complementul si incoronarea tutor re-
formelor ce se vor cere de Romani. Atilt subt pontul de vedere po-
litic cat si subt acela al dreptului intern; aceasta cestiune este cea.
mai de important& pentru Romani. Numai prin o alianta de singe
cu una din familiile suverane europeane Romanii isb vor intari pe
fiitor esistinta lor politica si vor garanta prosperitatea vietel lor in-
terne. Precum unirea fara autonomie ar fi o ilusiune, asemenea
aste done cestiuni fart acea a printului strain ar fi o imprudinta.
culpabila. Ast jurnal o va esamina din toate punturile ei de vedere,
si va respunde obiectiunilor acelora, ce din rea sau hunt credinta,
sunt contrarii acestel marl idei.
D iv anu ril e ad hoc, avand a se pronunta peste putin asupra
reformelor de care Romanii au trebuinta; acesta organa public va
esamina origina si misiunea astor divanuri, si va tracta, pre cat
puterile it vor Berta, unele din cele mai importante cestiuni ce aft
a se desbate in sinul astor adunari.
Asa, profesiunea de credinta a acestui jurnal este dart si precisa.
Fara multe pretentiuni, el arata, in scurt, aceea ce crede ca va putea
face. Dar espunerea sa este manifests si Wit echivocitate. Las&
altora calitatea de a-'si ascunde, subt un val lndoios si misterios,
aceea ce cugeta. Ocupat numai de interesele generale, crede ca nu
va atinge nici un interes privat legitim. De aceea el cinema con-
curinta tutor Romanilor desinteresati si sinceri, ce nu ail in vedere-
de cat binele comun. Crede ca va corespunde asteptaril lor, pe cat
trim) isb va conserva caracterul ce are acum. Durata sa poate fi
mai mult sail mai putin scurta; aparitia sa, mai mult sail mai putin
deasa, In orb -ce chip insa el va cauta tot-deuna a se inspira de
nubile simtimente si idei, si a lua veritatea de on -undo, si dela orb -
cine i-o va da. Coloanele sale sunt deschise la top burnt' Romani,
ee vor fi conforma principiilor astui jurnal, cad' el este un reper-
79

toritl unde fie-care 41 poate espune ideile sale asupra cestiunilor


ce au s se agite.
Fie ca afittea voci desinteresate si impartiale s poatil produce uni
elect salutariii pentru reusirea causel comune!
Buciumul. Revista literarastiintificalunarrt. Bucuresti. Dec_
1889 Fevr. 1890. 817 (25 X 17). Anul 10 lei. Director: Ili e-
I g he 1. Tip. Scoalelor, Balteanu & Conduratu.
In Fevr. 1890, tip. Nationalk I. M. Klein.
Buciumul. Revista Pedagogics Literara. Galati. Iun.Iulie 1894_
Vezi: Buciumul instructiunei,. Galati. Noemvrie 1891Iulie 1894.
Buciumul bisericei, organ al clerului mireanroman. Bucuresti-
26 Ian.Mai 1903. 1 pe sApt. Fol., 8 (55X38). Anul 8 lei, nr_
25 bani. Director: Un Prof es o r. Tip. Viitorul, Nicolae N.
Voicu.
Apare neregulat.
Buciumul Dobrogei, organul intereselor romanesti din dreapta.
Dunarei. Constanta. 27 Fevr.-2 Martie 1900. 2 pe sapt. Fol., 6.
(48X33). Anul 15 lei, nr..10 bani. Tip. Aurora, Ilie M. Grigoriu_
Buciumul instructiunei. Galati. Noemvrie 1891Iulie 1894. 1 pe-
luna. 8,6 (24 X 16). Anul 5 lei. Director: S. Grigoriu. Tip..
Cooperativa, Lucr. Asociati.
Din Iun. 1894: Buciumul. Revist5. Pedagogicg-Literara,. Anul 8 lei..
Din 1892 pan5 in Sept. 1893, director: si G. I. K a r d as.
Din Iun. 1894, propr.: S. Grigoriu.
Din Dec. 1891, tip. G. B5.1asescu; dela 31 Aug. 1892, tip. A. Fried
mann: dela 1 Fevr. 1893, tip. r Aurora)), Fratii G. Dimitriadi si din
Iun. 1894, tip. G. Balasescu.
Apare neregulat. In Sept.Dec. 1892 si Oct. 1893Mai 1894 nu Apare-
de loc.
Buciumul Petrel. Petra. 16 Dec. 1888-1 Martie 1889. 2 pe lun3-
80,6 (24X16). Anul 8 lei, nr. 25 bani. Tip. Unirea), J. Koppel..
Buciumul Romanu. Cunoscinte utile. Iassii. 1 Martie 1875-1881_
1 pe luna. 8 ,6 (24X17). Anul 10 lei. Editor : Theodor C o
dr escu. Tip. Buciumulul Roman.
Dela 1 Mantle 1876: Buciumul Romanu, foaie lunara.
Din 1878, red.: I. M. Codrescu.
An. III 1881, s'a tiparit in 1882.
Buciumul Valcei. Ramnicul Valcei. [18 Sept.]. 1885[Ian.] 1887
si [Sept.] 1887[Sept. 1888]. Director politic: I. N. lane v e-
s cu-Smeurait.
Dela 22 Oct. 1885: Buciumul Valcei, ziar septemanal,. Fol., 2 (37X24).-
Anul 10 lei, nr. 15 bani. Tip. Oprea Demetrescu.
80

Dela 3 Sept. 1886, anul 4 lei, nr. 5 bani. Sub directia unui comitet.
Dela 19 Oct. 1887, anul 8 lei, nr. 10 bani.
Nu apare din Martie Iun. 1886.
((Rornanulup. Buc. 22 Sept. 1885, 24 Tulle, 14 Aug., 21 Noemvrie 1886;
24 Sept. 18 Noemvrie, 2 si 23 Dec. 1887; Epoca.D. Buc. 18 Fevr.
si 2 Iulie 1886, si 6 Noemvrie 1887; Romania)). Buc. 27 Ian., 26
lulie, 11 Aug., 15 Sept., 29 Oct., 7 Noemvrie 1886, 12 si 25 Sept.,
11 si 24 Oct., 27 Noemvrie 1887, 16 Ian., 19 Iulie, 11 Aug. 8, 17 si
23 Sept. 1888; aNatiuneao. Buc. 6 Ian., 19 Sept, 25 Oct. si 13 Noem-
vrie 1887; Resboiul). Bue. 8 Ian.. 9 Martie, 26 Julie, 15 Sept., 7
Noemvrie 1886, 13 Sept. 28 Oct., 20 Noemvrie 1887, 10 Ian., 3 Julie,
19 Aug. 1888).
EtteiuMUIU, cliaru politicu, litterariu i commercialu. Bucuresct
15 Dec. 1862-5 Dec. 1864. 2 pe sapt. Fol. mare (58X42). Anul
56 sfanti, nr. 16 parale. Director : Cesar Bo l 1 i a c. Tip. jurna-
lului Nationalulti.
Dela 8 Iun. 1863, 3 pe sapt.; dela 1 Aug. 1863, zilnic si dela 13 Ian.
1864, iar 3 pe sapt.
Dela 1 Aug. 1863, nr. 45 parale.
Dela 5 Iun. 1863, tip. devine proprietatea directorului si is titlul de
tip. Cesar Bolliac.
A fost suprimat prin decretul nr. 1725, din 5 Dec. 1864.
(tMon. Oliciah. Buc. 1864 nr. 274/8 Dec. p. 1307).
In locul sau apare Trompetta Carpatileruo. Bucuresti. 1 Martie 1865-
18 Ian. 1877, care pe lang5, numerotatia sa proprie continua si cu
numerotatia BuciumuluiD.
Bucovina, gazeta romaneasca pentru politick, religie i literatura.
Romanische Zeitung fur Politik, Kirche and Literatur. Cernauti.
4 Oct. 1848-20 Sept. 1850. 1 pe sapt. Fol., 4 (42X27).Anul I
2 fiorini. Red. responsabili: George [pana la 7 Oct. 1849] si
Alesandru Hurmuzak i. Editura tip. Iohann Eckhardt i fiu.
Dela 14 Fevr. 1849, fol., 5 (43X29). Anul 10 fiorini.
Dela 20 Ian. 1850, 2 pe sapt.
Apare in dou'a limbi: romaneste si nemteste.
A incetat In 1850, In urma interzicerii de a patrunde In Principate
si persecutarea ei in Transilvania.
Cu caractere semi-cirilice.
(Gazeta Transilvanieip. Brasov. 23 'um/5 Iulie 1865).
George Hurmuzaki publich urmatorul program in fruntea primului
numar:
Program.
Timpul adevarat minunat in care traim, ca printr'o lovire magic/
an sfarmat Coate lanturile spiritului. Inimile popoarelor pre care un
Indelungat despotism le amortise, la ivirea auroril libertatii s'an
desteptat din politica for letargie, pentru o vieata neasteptata. Ele
se batit la neobicinuita fericire de a se bucura de acele drituri a
binului ce de mult be perdusera, dar care In veci nu se Invechescn.
Cu o vese15, fala privim pre Austria ce mai mult decat odata pe
campurile batAliilor s'an luptat In capul Germaniel, pentru liberarea
de supt jugul strainilor astazi ca puternic scut a nouelor si de lume
mantuitoare idei, pasind In capul miscarii intelectuale, inaintea tu-
tulor celor lalte statue,. Spiritul popoarelor sale au luat un sbor
sublim; ele alearga inaintea noului secul, si vesel rabda grelele
81

jartfe pre care le cere trecerea grabnica din vechia sclavie in noua
era. Intre ele s'at asezat o nobila concurentie, acaria glorios tal este
realisatia Imparatiei libertatii si a dreptatii.
Bucovina nu trebuie sa remaie inapoi in lupta intelectua.15, ce s'au
;Mat pentru aceste mai Inalte bunuri ale omenirii, Bucovina care
de si la cea mai ecstrema margine a Monarhiel, nu este Ins& prin
aceasta si cea mai de pe urma perla in frumoasa cununa de teri a
Austriei, Bucovina in a cariea plaiuri triumful noulul si infericito-
rului princip de stat au gasit un eho atat de rasunator. Cad, ah,
Bucovina, si ea numai putin cleat celelalte a sale suroriprovincii
as sirntit apasarea de fer a cazutulul despotism, si ea at sangerat
prin mii de rani, si ea all avut un trecut Intunecios si fara man-
galere. Din pricina departarii sale de la Centrul Puterii Statului, ne-
cunoscuta saa putin cunoscuta, uitata, parasita, in tot felul tratata
cu o mans de mastilia, ant Indelungati In catusi tinuta de o biuro-
cratie obraznica sail incapabila, Bucovina all taut un pahar a du-
rerilor mult mai amar de cat unele din provinciile austriace. Cu cat
mai adanca simtiam ocara noastra, cu cat suferintile noastre era mai
ivari, cu atata mai sincer& si mai vie este bucuriea nostra pentru
sborul ce s'aA facut In institutiile noastre politicesbor acariea im-
portinta este universala. Cu atata mai marl insfarsit sant sperantele,
sant asteptarile ce not Intemeiam pe aceste, pentru desvoltarea in-
tereselor noastre.
Foia noastra va fi dar defensorul intereselor nationale, intelectuale
i materiale a Bucovinei, representantul dorintelor si nevointelor
e l, organul bucuriilor si suferintelor el. Monarhia democratic& cu
toate consecventiile, o Austrie libera, puternica, falnica, deplina
indrituire a tuturor nationalitatilor, autonomie provincials, intreg
si nemarginit progres In toate ramurile activitatil omenestiaceste
sant principiile noastre, si pre care foaia noastra nici odinoara nu
le va perde din ()chi. i precum fieste care evenement respunzator
acestora, In vieata noastra politics si sociala, va gasi pururea la not
o sincera si bucuroasa Imbratosare, asemine si tot ce este ma,
vrednic de aruncat, prejudetul jacnitor binelul comun, si abusul,
din on ce parte sa viemai ales in relatiile publice a tern' noastre
in multe priviri atat de inapolatase vor atata de catra not Tiber
fara crutare si cu intreaga putere a unet convictii bine ganditoare.
Prin priinciosa insa pozitie geografica a Bucovinii care se arata
ca sentinela sistemului statelor din centrul Europii, cea mai Main-
tat& sere rasarit, precum si prin nationalitatea romaneasca care este
in ea predomnitoare, foia noastra mai este cu osebire chiemat& de
a mijloci si cunostinta ambelor surori Moldova si Valahia, Austriei
i Germaniei care as de aparat In aceste principate interese de o
nemasurata importentie, si pentru care aceste frumoase teri mai ca
sant Inca o t e r r a incog n it a, atat de rar strabate din ele vre-o
tire sigura!
Aflandu-ne la granita Moldovii, din care si Bucovina pana la 1776
as facut parte Intregitoare si cu care aceasta din urma este unit&
prin firestele legaturi a unet aceea0 nationalitati, a istoriei, a re-
ligiei, a naravurilor, si a multor altor relatii de trebi si de familii,
not nu putem tagadui interesul nostru cel mai via ambelor princi-
pate, si cercarilor for de a's1 imbunatati starea si de a calca pe
calea libertatii si a fericirei, tale care prin marele Intamplari dela
Mart s'ad castigat mat norocitet Bucovine: not nu ne putem opri
de a trage in sfera cercetarilor noastre calcatele Ion drituri, si de a
face sa, resune prin foia noastra glasul nefalsatului adevar, pre care
un terorism fara pilds se pare ca vroeste Intr'aceste asuprite teri
a'l osindi la o vecinica Were. Foie noastra va fi Arica si representantul
simpatiilor care ecsista in principatele danubiane pentru Austria si
Germania, atat din pricina binefacatoarelor relatii comerciale ce sant
Periodicele romeinefti. 6
82

intre unele $i altele, cat $i a nouelor si vrednicilor de ravnit insti-


tutii ce aceste din urma, as castigat, nu mai putin yi prin inriurirea.
ce Austria $i Germania sant mai ales menite a ecsertia asupra vii-
torului terilor rominesti, simpatii care in timpurile din urma s'aa.
manifestat mai tot asa de stralucit In ambele principate ca $i Intro
Romanii Austriaci. Prin cuitivarea Ins& a acestor simpatii nadajduim
a fi folositori ambelor parti.
De aceea foaiea noastra va cuprinde pururea stirile cele mai none,
mai tntinse $i mai positive din ambele principate, asupra carora in
momentul acesta scat indreptati ochii Europii, din pricina nenoro-
citelor for silinti spre libertate, si a ocupatiel prin o cumplita armie-
turco-ruseasca.care le au fost conseeventia,$i in care acum se
joaca o drama, a caria sfarsit nici o prevedere omineasca nu a
poate hotari, drama insa care lesne poate deveni preludul solutief
silite a chestiel Orientale, care ea Spada lui Damocles astazi atarna..
asupra obositei $i de pace insfitatei Europi.
Nu vom lipsi asemine a ne ocupa $i de soarta fratilor nostri Ro-
mani in numar de mai mult de tril millioane din Ungaria pi
Transilvania, $i asa vom aduna stiri regulate despre lucrarile lor,
ca prin aceasta sa le dovedim toata frateasca impartasire, la care-
prin aceea.si nationalitate santem indatoriti.
Colaboratia a multor scriitori de talent fagaduita acestii for, ne-
pune in placuta pozitie de a impartisi cetitorilor nostri, pe Mg&
deosebite articole de un interes comun, gi noue productii a litera-
turii romanestiincat aceste se vor potrivi cu scopul gazetii noastre.
Inteacest chip foia noastra va fi o oglinda a activitatil intelectuale
a Romanilor.
Ne pastram insa in general sa reproducem in traductie germana,
numar acele articole care de un interes mai general $i nu numar
spetial sau curat local ar fi insusite de a afla Imbratosare si la
publicul strain.
G. H.
[George Hurmuzaki].
Bucuresci. Bucuresci. 14 Apr. 28 Oct. 1892.
Vezi: aBucarestD. Bucarest. 5/16 Ian. 1890 28 Oct. 1892.
Bucurescii uoui. Bucuresci. 12 Dec. 1899. Fol., 10 (60X40).
10 bani. Tip. Vocea Invetatorilor, M. Radulescu.
*Bucurescii printre Vecuri. Bucuresci. 1899. Nr. unic. Fol. Tip..
Vocea invetatorilor.
*16ymmunni. &lemma:, eamprmeetta a rortiopnerrineemi. ByRypeuvr..1
Mai '1 1873 [4 numere]. 3 pe lung, (unul cu caricaturi si 2
fa,r5, caricaturi). 4. Anul 12 lei. Red.: X. B. 11 eautosi). Tip-
Cso6oAa
Printre redactori a fost si Xpeero B011101313.
Ames na 6-barapcHurt HepHoffirmn etc. Cockm, 1903, pp. 4-5).
Bufnita. Tecuci. Aug. 1890.
(Ziar umoristic. gRomanuluo. Buc. 21 Aug./2 Sept. 1890; ITelegrafut
Roman). Buc. 22 Aug. 1890).
Bufonal. Bucuresti. Apr. 1905. 8,7 (25 X 17). Nr. 5 bani. Tip..
Speranta.
83

Bufonul. Ziar cu chichirez si al cui n'o fi plange bani. Cetatea


Banilor [Craiova]. 16 MaiIun. 1904. Neregulat. Fol., 6 (48X33).
Sem. lei 1.50, nr. 10 bani. Director: I. D in escu-Brun etu.
Tip. David I. Benvenisti.
Din Mai ['Jr. 2]: ((Price liciul amurezatilora.
In Iun. director: M. Constantinescu.
Au aparut 3 numere.
Buhna. Bacau. 1874.
(Jurnal umoristio. Gazeta Transilvanielo. Brasov. 9/21 Fevr. 1875).
Bukarester allgemeine Deutsche Zeitung. Bukarest. [1/13 Mai]
1864-20 Mai/1 Iun. 1866. 3 pe sapt. Trim. 9 sfanti. Tip. Ioan
Weiss.
Dela 8/20 Oct. 1864, de cand am vazut ziarul regulat, are titlul de
mai sus. Fol., 6 (48 X 33). Nr. 1/2 sfant. Red. aef responsabil ci
Asesor: Julius Siber (pane la 1/13 Apr. 1866).
(aBuciumult). Buc. 29 Aug./10 Sept. 1864).
Bukarester Deutsche Zeitung fiir Rumtnien und den Orient.
Bukarest. 24 Martie/6 Apr.-14/27 Mai 1906. Zilnic. Fol., 10
(56X40). Anul 14 lei, nr. 5 bani. Red. sef: Dr. Oskar L eb el.
Tip. Speranta.
Bukarester Freie Presse. (Rumanischer Lloyd). (N. Bukar. Zei-
tung). Bukarest. 11/23 Iun.[Oct.] 1885. Zilnic. Fol., 10 (58X40).
Trim. 10 lei, nr. 15 bani. Red. sef: Dr. Hans Kraus. Propr.
Heinrich Constantin Grunfeld. Tip. Thiel si Weiss.
Bukarester Freie Presser apare in locul ziarelor: aLloydul Roman
Rumanischer Loyd, organ pentru agricultura, silviculture, comeroiu,
finance 0 industria.Organ fiir Land- und Forstwirtsohaft, Handel,
Finanzwesen und Industries. Bucuresoi. 1/13 Iulie 1884 (continua)
si 6Neue Bucarester Zeitunga. Bucarest. 1884 85 (vezi), can fu-
zioneaza.
(Dela 3/15 Iulie Oct. 1885, nu am vazut nici un numax din Buk.
Freie Presse,, deai apare pans la aceasta data. ei RomanuluD. Buc. 9 Iun.
1885; Romaniao. Buc. 10 Sept. 1885; aRomania liberaa. Buc. 22 Oct.
1885; Vointa Nationalap. Buc. 3 Aug. 1885).
Bukarester Gemeindeblatt. Bucarest. Jun. 1904(continua). 1 pe
sapt. 45,5 (28 X 22). Anul 6 lei. Director: Preotul E. He i ft.
Tip. Albert Baer.
Dela 13/26 lun. 1901, adana. subiitlul: Beilage zutn Nachbara.
Bukarester iuteressantes Blatt. Bucuresti. 17 Iun. -11 Julie 1888.
3 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Editori: E.
si M. Freudenberg.
Dela 4 Julie 1888, nr. 10 bani. Editor: Emil Freudenberg. Tip.
Ef. Miulescu.
84

Bukarester Norgenpost. Deutsche Zeitung fiir Rumanien and


den Orient. Bukarest. 20 Aug./2 Sept. 1905-14/27 Martie 1906.
Zilnic. Fol., 6 (48X33). Anul 14 lei, nr. 5 bani. Propr.-editor:
J. E. En gel I eiter. Tip. proprie.
Dela 13/26 Dec. 1905, fol., 10 (58X39). Red.-sef: D r. Oskar L eb e 1.
Der Bukarester Salon. Illustrirte Rumanische Rundschau. Bu-
karest. Mai 1883 Iulie 1885. 1 pe luna. 8,7 (25X17). Anul
40 lei. Red. si Editor: J. Bet t el h eim. Tip. F. Gobi Fii.
Din lulls 1883, tip. I. G. Costesou; din Sept. 1883, tip. M. Binder si
Fiul; din Oct. 1883, tip. Romanulb, Carol Gob! si din Martie 1885,
tip. Isar Binder.
Bukarester Tagblatt. Bukarest. 29 Iulie/10 Aug. 1880(continua).
Zilnic. Fol. mare (52X40). Anul 35 lei, nr. 15 bani. Red.: D r.
Hans Kraus. Propr.-editor: A. Vorel I. Tip. Thiel si Weiss.
Dela 4 Martie 1890 st. n., adaugii subtitlul: Unabhb,ngig-liberales Or-
gan. Dela 27 Noemvrie 1896 st. n., suprima subtitlul si dela 6 Dec.
1900 st. n.: Bukarester Tagblatt. Unabhangig-freisinniges Organ.
Dela 19 Sept. 1880, fol., 6 (48 X 33); dela 20 Dec. 1884, fol. mare
(52 X37); dela 18 Noemvrie 1886, fol. (43 X 31); dela 1 Ian. 1891,
fol., 6 (46X32) si dela 20 Sept. 1896. fol , 6 (48X33).
Dela 20 Dec. 1881, nr. 20 bani; dela 19 Noemvrie 1882, nr. 15 bani;
dela 2/14 Martie 1883, anul 32 lei, nr. 10 bani; dela 10/22 Dec. 1885,
anul 40 lei; dela 18/30 Noemvrie 1886, anul 32 lei si dela 6/18 Ian.
1887, nr. 15 bani.
Director: E d. 13 a m hes (20 Dec. 1881-25 Mai 1882).
Redactori: F. L ao h m an n (4/16 Fevr. 17/29 Martie 1881), D r. M.
Br o c i ne r (4/16 Fevr. 1881-10 Ian. 1882 si 21 Dec. 1882-26 Fevr.
1887), D r. Han s Kraus (pan& la 10 Ian. 1882 si 21 Dec. 1882-
26 Apr. 1885), Dr. D i in a (11/23 Iun. 1885-15/27 Fevr. 1886), Lyo-
n el Bond i (28 Iun. 1885-15/27 Fevr. 1886), si Gustav Be ro n
(19 Noemvrie 1886-13/25 Ian. 1887).
Proprietari-editori: Thiel si We iss (dela 25 Fevr. 1882), Ed uar d
BOinches (dela 26 Mai 1882), Helene Bo mch es (dela 1 Ian.
1899), Hermann Born ch e s (dela 22 Sept. 1899) si Pop (dela 1
Martie 1902).
Tipografii: Tip. proprie (dela 21 Deo. 1882), Stefan Mihalesou (dela 21
Dec. 1883) si tip. Bakarester Tagblattb (dela 8 Mai 1884).
Dela 1 Ian. 1906, are supliment: Gutenberg's 111ustrirtes Sonntags-
Blattb. Bukarest (Berlin).
*Bukarester Zeitung. Bukarest. 3/15 Martie 1883-19/31 Oct. 1884.
(cNatiuneab. Bun. 5 Martie si 26 Aug. 1883; Resboiulb (Weiss). Buc.
28 Fevr. si 4 Martie 1883, 4 Iulie 1884; aRomanulub. Buo. 4 Martie
1883; Binele public. Buc. 4 Ian. 1884; Familia Oradea-Mare 17/29
Iun. 1884; aBukarester Tagblatt.. Buk 21 Oct./2 Noemvrie 1884).
Bukaresti Hirad6. Btikarest. 1882-1885.
Vezi: Bukuresti Hirachf). Bucuresti. [1 Oct. 1876]-3 Oct, 1885.
Bukaresti KOziony. Bukarest. Noemvrie 1884]-14/26 Iulie 1885
i seria noun,, 18/30 Sept.-19/31 Dec. 1899.
Dela 21 Apr./3 Mai 1885 (an. II, nr. 8 primul numar ce am vAzut)
85

are titlul de mai sus. 1' la 15 zile. Fol. mic (37X27). Anul 8 lei, nr. 40
bani. Comitet de editare. Delegat: Sintha Andras. Red.: B ar-
t alu s Janos. Tip. Thiel & Weiss.
Dela 18/30 Sept. 1899, delegatul comitetului de editare: Cse ngeri
Bela; tip. N. Voicu.
Ziarul a fost anun(at la aparitie sub titlul: aRomaniai protestans KS-
zIony. (aBukarester TagbtattD. Buc. 20 Oct /1 Noemvrie 1884).
Redactorul: Bar t al u s Jan os public/ ca continuare a acestui ziar:
aRomaniai ErtesitoD. Bukarest. 30 Dec. 1899/11 Ian. 1900-30 Apr./13
Mai 1900.

Bukaresti Magyar Ujsag, Tarsad.almi ismeret terjeszto heti lap.


Bukarest. 18 Noemvrie/1 Dec. 1901 si 5 Ian. 1902(continua).
1 pe Apt. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, nr. 20 bani. Red.-propr.:
Pr. B a, lint h Janos. Tip. Bukarester Tagblatt.
Dela 9 Aug. 1903: aBukaresti Magyar UjsagD, fol. (42X29).
Dela 6 Iun. 1905, nr. 10 bani si dela 4 Ian. 1906, anul 8 lei, nr. 5 bani
Joia si 10 bani Duminica.
Dela 14 Iun. 1903, red.: K e r te sz J oz se f; dela 9 Aug. 1903, red.
si propr.: Poliany Zoltan.
Dela 6 Iulie 1905, tip. aBukaresti Magyar Ujsagro.
Bukurester Deutsche Zeitung. (Mit hoher Erlaubniss). Bukurest.
20 Dec. 184411 Ian. 1845 [Aug. 1861]. 2 pe sapt. Fol., 2
(37X24). Anul 9 fiorini si 20 cr. Red. si editor: Carl S chwe-
der. Tip. Fr. Walbaum.
Dela 1/13 Ian. 1847: Bukurester Deutsche ZeitungD. Dela 1 Ian. 1852:
a Bukurester Deutsch- Walachische Zeitung. Gazeta romano-ger-
man& de BucurestiD. Dela 1/13 Mai 1852: Bukurester Deutsche
ZeitungD.
Dela 3/15 Apr. 1852, fol., 5 (45X29) si dela 1/13 Ian. 1853, fol., 2 (39X25).
Dela 3/15 Apr. 1852, anul 2 galbeni si dela 1/13 Ian. 1853, anul 14
sfanti.
Carl Schweder moare in Martie 1857 si ziarul este condus apoi de
Wallenstein.
Dela 2 Ian. 1856, editor: F. Ohm.
Dela 1/13 Ian. 1847, tip. C. A. Rosetti si Winterhalder; dela 7/19 Iun.
1848, nu indica tip. iprobabil Joseph Kopainig si din 1849, Rosetti
si Winterhalder;; dela 3/15 Apr. 1852, tip. Winterhalder si dela 1/13
Ian. 1853, tip. F. Ohm.
Nu apare dela 16/28 Martie 1846 1/13 Ian. 1847 si dela 7/19 Iun. -
11/23 Oct. 1848.
Dela 1 Ian. Oct. 1852 apare in doua limbi: romaneste si nemteste.
In lan.Oct. 1852, cu caractere semicirilice.
Pop a vazut ziarul pana. In 1864. Nu am gasit nisi o mentiune
despre aparitia ziarului din Aug. 1861.
(Gazeta Transsilvaniei, Brasov 12 Martie 1851; 5, 23 Ian., 16 Fevr.,
5 Martie, 7 Mai, 11 Oct 1852; 28 Dec 1855; 30 Iulie, 24 Dec. 1859.
aZimbrulD. Iasi 9 Iulie 1851, 11 Fevr. 1852; Gazeta de Moldavian.
Iasi. 7 Ian. 1852, 28 Fevr 1855, 14 Martie 1857; aSteoa Dunariil.
Iasi. 3, 10 Noemvrie, 10 Dec. 1855; a Telegraful romans. Sibiiu. 30
Iulie 1859 si 'La Voix de la Roumanie'. Buc. 7/19 Sept. 1861).
Bukurester Intelligenzblatt. Bukurest. [Aug.] 1859 22 Iun./4
Julie 1860.
86

Dela 10/22 Noemvrie 1859, 2 pe sapt. Fol. (41X25). Anul 2 galbeni.


Red.: G. W. Schweitzer. Tip. Adolf Ulrich.
Bukuresti Hirad6. Bucuresti. [1 Oct. 1876]-3 Oct. 1885. [Red.:
Lajos Van dory].
Din Ian. 1879, 1 pe sapt.
Din Ian. 1880 apare In romaneste si ungureste sub titlul: Glazeta de
Buenresei.Bukuresti Hiradeb. Anul 24 lei.
La 4 Mai 1880 (an. V, nr. 18primul numAr ce am vlzut): Gazetta
de Buenresel (Bukuresti HiradO)b,foaia In romaneste si Bukaresti
Blrado (Gazetta de Bucuresci)D, foaia in ungureste. 1 pe sapt. Fol.,
6 (48X32). Anul 24 lei, nr. 20 bani. Red. si propr.: Lajos V a n-
d o r y. Tip. Thiel & Weiss.
Din Aug. 1882, apare numai In ungureste sub titlul: Bukaresti HI-
rade. Colaboratori: Franciso Pulsky, Carl Otvos, Gyorgy
Endre, Dr. Erddi, Visi Imre, Dr. Thalloczy, Carol Rath,
Dr. Szadeczky, Berenyi, Brankovics, Komoosy, Kiss,
13alasz si Szekely.
La 12 Noemvrie 1882, (an. VII, nr. 44 al doilea nui)iar ce am v5.-
zut): cBukaresti BiradO, iar celelalte date, ca si la nr. din 1880.
Din Oct. 1884, 2 pe sapt.
Dela 24 Mai 1885, de and I'am vazut regulat: are titlul de mai sus.
1 pe sapt. Fol. mic (36X26). Anul 12 lei, nr. 20 bani. Red.: La' os
Van d or y. Colaborator: Jeszef Exner (pans la 14 Iun.). Tip.
aBukarester Tagblattb.
Apare neregulat. Ast-fel gAsim reaparitii In Ian. 1879, Ian. 1880 si
Aug. 1882. Date asupra aparitiei gasim numai in Oct. 1876 Ian. 1877,
Ian. Martie 1879, Ian. Iulie 1880 si Iun. Oct. 1884.
(Gazeta Transilvaniei.b Brasov. 3/15 Oct. 1876; aTelegraphulub. Bun'
8 lan. 1877; Timpulb. Buo. 6 Ian. 1879; aftesboiulb. Buc. 23 Martie
1879, 30 Aug. 1882 k i 8 Oct. 1884; Gazeta Transilvanieib. Brasov.
29 Martie/10 Apr. 1879, 13/25 Ian. si 3/15 Iulie 1880 si 13/25 fun. 1884;
Rorrianulub. Buo. 20 Iun. si 14 Sept. 1884; Pressa. Buc. 19 Ian.
1880; Romania). Buc. 7 Oct. 1884; si Albino, Carpatilorb. Sibiu.
31 Ian. 1880).

*Bukuresti Magyar KozIony. Bukurest. Fevr.Aug. 1860. Red.:


Adam Varadi.
()Gazeta Transsilvanieib. Brasov. 23 Fevr. si 30 Aug. 1860).
Buletin foae oficial,. Eii. 22 Iun. 1833 27 Sept. 1859. 2 pe
sapt. Fol., 1 (34x23). Pretul dupa invoial.i. Tip. Albinel.
Dela 1 Iulie 1851: Buletin, foaea publicatiilor oficiale a Principatului
Moldaviei D.
Dela 3 Ian. 1857: )Buletin oficial, foaea publicatiilor oficiale a Printi-
patuluT Moldavielb.
Dela 11 DPc 1858: a Principatele-Unite Moldova si Valahiea. Buletinul
oficial a Moldoveib.
Dela 1 Julie 1851, fol., 4 (42X27).
Dela 1 Iulie 1851, anul 2 galbeni cu adaosul, iar dela 3 Ian. 1852,
anul 3 galbeni cu adaosul.
Dela 1 Iulie 1851, red.: G. As aki.
Din 1851 are un suplement intitulat:
Adaos la Buletin, foaea publicatiilor oficialeb. Iasfi. 1 Iulie 1851-27
Sept. 1859. Dela 4 Ian. 1859: Adaos la Buletinul Oficial al Moldoveib.
Acest adaos axe.), numerotatie si paginatie deosebitA si aparea ne-
regulat.
87

In 1853 (Ian. -Iulie): aSiteanuln.


Se tiparia la tip. Albinei. Tipografia era obligata prin contract s5 tipa.-
reasca gazeta in 200 exemplare, ce se imparteau la autoritati.
Ave& dreptul insa s tipareasca peste acest numar, exemplare pe
care sa le puns in comer% cu ce pre% se va Inv&
(aBuletin)). I 1833, nr. 1, p. 1).
Printr'un nou contract din 1847 si pus in aplicare dela 1 Iulie 1851,
tipografia era obligata, sa scoata gazeta de 2 orl pe saptamana in
2500 exemplare si sit o trimeata fara plata comunelor.
(413uletin)). XIII (XIX) 1851, nr. 1, 1 lulie, p. 1).1
Inceteaza la 27 Sept. 1859. Dela 1 Octomvrie apare allonitorul finial
a Noldoveb, iar Buletinulp fu suprimat pentru a apare numai un
singur ziar official.
(aMonitorub). Iasi. 1859, nr. 1 (1 Oct.), p. 1).
In Nr. 1 din lanuarie 1842, se spune ca e tiparit pe hartie moldo-
veneasca..
Cu caractere cirilice.
Ruletin, gazeta administrativA. BueurWi. 8 Dec. 1832-26 Ian.
1859. 1 pe sapt. 1,4 (27X20). Red.: I. Eliad. Tip. Eliad.
Dela 15 Dec. 1832: aBuletin, gazeta ofioialap. Dela 4 Ian. 1847: aBu-
letin ofitial al Printipatului Tarii romanesti)). Dela 24 Iun.-3 Sept.
1848: aFoae ofitiala pentru secfestre si licitatib). Dela 9 Fevr. 1853:
oBuletinul oficial'.
In 1836, apare neregulat; In 1837, une-ori 2 pe sapt.; in anii 1838-1841,
adesea apar 2 pe sapt. Dela 1 Ian. 1842, 2 pe sapt.; dela 1 Ian.
1846, 1 pe sapt., adesea 2; dela 4 Ian. 1847, 2 pe sapt.; dela 4 Ian.
1848, 1 pe apt.; dela 3 Ian. 1849, 2 pe sapt. In anii 1843 - 1844,
apar une-ori 3 pe sapt., in 1846 si 1848 adesea ori 2 pe sapt., in
anii 1849-1851, une-ori 3 pe Opt.
In 1835, 40 (30X21); dela 9 Ian. 1836, 4,4 (27X22); dela 3 Ian. 1849,
40,5 (29 X 22) ,si dela 9 Fevr. 1853, fol. (46 X 31).
La inceput se impartia gratuit slujbasilor i autoritatilor. In 1837,
anul 4 galbeni impreuna cu aCurierul Rumanescp; in 1844, anul
80 lei tmpreuna cu Curier Rumanesc)), iar in 1845, 64 lei. In 1846,
anul 1 galben; dela 4 Ian. 1847, anul 2 ruble; dela 9 Fevr. 1853,
anul 7 sfanti si dela 16 Martie 1853, iar 2 ruble; dela 22 Apr. 1855,
anul 21 lei.
Dela 4 Ian. 1847, flip. Curtin), Zaharia Carcalechi si dela 9 Fevr. 1853,
tip. Colegiului Sf. Sava.
Cu caractere cirilice, si dela 28 Aug. 1841, cu semi-cirilice.
In 1833 are unele articole in doug limbi: romaneste pi frantuzeste.
Dela 9 Fevr. 1853, se decide ca aBuletinub) sa se uneasca cu aFoaea
Sateasca, in o singura foae intitulata aBuletin oficiab). Aceasta foaie
va coprinde numai acte oficiale si se va tipari In 4000 ex. in loo
de 400 oath se tipareau pans atunci.
(aBul. of.D. Bucuresti, 1853, nr. 1, p. 1).
Dela 29 Dec. 1832, are in fruntea titlului o vinieta reprezentand marca
tarei: aquila Incoronata cu crucea in gura stand pe o toba si in-
conjurata de arrne si drapele.
Dela 13 Ian. 1839, aquila incoronata tine crucea in gura pi sceptrul
si sabia in ghiare.
Dela 4 Ian. 1847, revine iar la vinieta din 1832 si dela 26 Noemvrie
1854, revine la vigneta din 1839.
In locul aBuletinuluip apare lionitorul official a Tern Bomiine$th.
Buc. 29 Ian. 1859.
*Buletin Comercial. Galati. Iun.- ? 1874. Red.: G. Th. Baroz zi.
(aPoporub). Buc. 16 Iun. 1874).
88

*Buletin Electoral. Iasi. Martie 1869.


(Seco lulu al noue-spre-zecele,. Iasi. 22 Martie 1869).
Buletin farmaceutic. Bucuresci. Ian. 1897 Apr. 1904. 2 pe lunL
80,6 (24X17). Anul 16 lei. Directori: A. A Itb.n, D. Nic o 1 au
(pans la 15 Iun. 1903) si Alexandru Volanschi. Tip. Al.
Lefteriu si C. Ispasescu.
Dela 15 Ian. 1902, 1 pe lun5.
Dela 1 Oct. 1897, colaboratori: Dr. A. Cornelson (pang la 15 Dec.
1900), G. Dethan, A. Dubaele, M. Duyk, F. I oachimovici
(pans la 15 lun. 1899), Dr. F. R a n w e z si Dr. A. R6.t eanu
(pans la 15 Dec. 1900); apoi Dr. S. Cerkez (1 Fevr. 1899-15 Dec.
1900), Collard (dela 15 Oct. 1897), Louis Gesche (dela 1 No-.
emvrie 1897), Van Hul s t (dela 1 Fevr. 1898), Dr. P. R idul e-
s c u (1 Martie 1899-15 Dec. 1900) si Dr. T h o ms (dela 15 Oct. 1897).
Dela 15 Fevr. 1897, tip. G. A. Lazareanu si in Apr. 1904, tip. ((Erni-
nescu,.
Buletin lunar. Publicatiunile militare. Bucuresti. [Ian.] 1890
Fevr. 1891.
Vezit aCercul publica%iunilor militare,. Bucuresti. [Ian. 1890)-18 Mai
1903.

Buletin oficial. Corporatia artelor grafice. Bucuresti. 1 Oct. 1903


--Dec. 1905. 1 pe luna. 4,6 (32X24). Anul 4 lei, nr. 40 bani.
Sub directia Comitetului corporatiei. Tip. I. V. Socecu.
Dela 1 Ian. 1905, tip. aEminescup si din Sept. 1905, tip. Munca.,.
Nu apare in Oct.--Dee. 1904.
Buletin ofitial al Printipatului Tarii romAnesti. Bucuresti. 4 Ian.
1847 1859.
Veal: .Buletin, gazetl administrativti,. Bucuresti. 8 Dec. 1832 26
Ian. 1859.
Buletin ofitial extraordinar a Printipatului MoldoveY. Iasii. 30
Mai-28 Aug. 1857. Neregulat [18 numere]. Fol., 6 (47 X 31).
Red.: G. Asaki. [Tip. Albina].
Cu caractere cirilice.
Buletin septemanal pentru publicarea protestelor de polite efec-
tuate in judetele Doljiu, Mehedinti, Romanati, Valcea si Gor-Jiu.
Regatul Romaniei. Camera de comerciu si industrie circon-
scriptiunea I. Craiova. Craiova. 18 Apr. 1896 19 Dec. 1898
Lexicon (25X20). Tip. Nationale, R. si I. Samilca.
Dela 22 Aug. 1896, 40 (30X23).
Dela 9 Aug. 1897, tip. N. I. Macavei.
Buletin statistic at comerciului Romaniei eu %rile streine.
Ministerul financelor. Directiunea vamilor, timbrului si inre-
gistrarei. Biuroul statisticei comerciului exterior.--Bulletin eta-
89

tistique du commerce de la Roumanie avec les pays strangers.


Ministere des finances. Direction des douanes, du timbre at de
l'enregistrement. Bureau de la statistique du commerce exte-
rieur. Bucuresci. Ian. 1891-Dec. 1893. 1 pe luna. 8,8 (28X19).
Impr. Statului.
Din Sept. 1892, 1 la 2 luni si din Ian. 1893, 1 pe trimestru.
Oct.-Dec. 1891, s'a tiparit in 1892; Aug.-Dec. 1892, in 1893 si Oct. -
Dec. 1893, in 1894.
Buletin statistic general at Romaniei. Ministerul agriculturel,
industriei, comerciulul i domenielor. Bucuresci. Apr. 1892 -
Dec. 1893, 1895 si Apr. 1899 (continua). 1 pe trim. 8,6
(24X16). Publicat de Directiunea statisticei. Impr. Statului.
Din Apr. 1899, suprima cuvantul general din titlu. Din anul IV, nr. 2,
1899-1900: aBuletin statistic al Romaniel. Ministerul agriculturei,
industriei, comerciului gi domeniilor.-Bulletin statistique de la Rou-
manieD. Din an. V, nr. 1, 1900 - 1901, suprima cuvintele: (dela.
RoumanieD.
Din Iulie 1892, 1 la 2 luni; din Ian. 1893, 1 pe trim. Din 1895, apare
neregulat (an. III 1895 nrii 1-3; an. IV 1899-1900 nrii 1-2; an. V
1900-1901 nrii 1 - 3; an. VI 1902-1903 nr. 1; an.VII 1903-1904
nrii 1-2; an. VIII 1904-1905 nrii 1-2; an. 1X 1905-1906 nr. 1).
Din Ian. 1893, 80,10 (29X20) si din Apr. 1899, lexicon (26X20).
Din Iulie 1893, nr. 3 lei, si in 1895, anul 10 lei, nr. lei 3.50.
In 1895, tip. Carol Gobl. An. V 1899 - 1900, tip. aDreptateaD. An. V
1900-1901, nr. 1 si 3, tip. L. Motzatzeanu; nr. 2, tip. Thoma Ba-
silescu. Anil VI 1902-1903 si VII 1903 1904, tip. L. Motzatzeanu.
Din an. VIII 1904 -1905, tip. aCarol GoblD, I. St. Rasidescu.
Noemvrie-Dec. 1892 s'a tiparit in 1893; Iulie- Dec. 1893 in 1894; an. V
1900-1901 in 1901; an. VI 1902-1903 in 1903; an. VII 1903-1904
in 1904; an. VIII 1904-1905 nr. 1 in 1905, nr. 2 in 1906.
Buletin statistic lunar al Orasului Bucuresci. Bucurescl. Ian.
1894 - (continua). 4,6 (33 X 24). Primar: N. F i i i pesc u, Se-
cretar general: C. Z Atrean u, *eful biuroului statistic: I. P 0-
pesc u. Tip. Carol Gobi.
Din Ian. 1899: aBuletin statistic. Primaria Comunei Buouresci,.
Primar: C. F. R ob escu (Ian. 1897 - Dec. 1898). Preyed. Comi-
siunei interimare: P. S. Aurelian (Oct.-Dec. 1895). Secretar ge-
neral: Al. Crihan (Apr. 1896 -Dec. 1898). Saul biuroului statistic:
Zamfir C. Arbore (din Oct. 1895).
Din Ian. 1895, tip. G. A. Lazareanu; din Ian. 1896, tip. Codreanu
si Savoiu; din Ian. 1897, tip. Curtii Regale, F. Gobl Fii; din Ian.
1900, tip. aHeliade); din Ian. 1901, tip. aCarul Giibl; din Ian. 1903,
tip. CurLii Regale, F. GObl Fii; din Ian. 1905, tip. G. A. Lazareanu
si din [Ian.] 1906, tip. Carol GObID, St. I. Rasidescu.
Buletin telegrafo-postal. Bucuresci. 22 Dec./3 Ian. 1864-8 Fevr.
1866 st. n. 2 pe luna. 4 (31X23). Anul 2 galbeni. RedactUt de
Directia telegrafelor i postelor. Tip. Statului.
Buletinu olicialii al Districtului Neamtul (Pionul). Piatra. 1-15
90

Aug. 1876. 2 pe Apt. 4 (29X24). Nr. 10 bani. Sub conducerea


Directorului Prefecturei si a Secretarului Comitetului. Tip.
Districtului Neamtul.
Autoritatilor se da gratis.
*Bnletinul. 1828.
Functionarii ruei din Principate ne avand un ziar In care s5 publice
diferitele ordine ce se dau, au scos acest buletin.
(Telegraful romanD. Sibiiu. 10 Apr. 1858).
Buletinul armatei si marinei. Bucuresti. Martie 1905(continua).
1 pe lung,. 4,6 (32X24). Anul 9 lei, nr. lei 1.75. Comitet de
redactie. Director: General GI r. Cr a in i ce an u. Tip. Carol
GO131, loan St. Rasidescu.
Pe coperta adauga la titlu subtitlurile urmatoare arevist5. lunarro (in
Martie 1905), aocolul presei ei bibliografiei romane ei straine (din
Apr. 1905), apoi aocolui presei militare internationaleD (din Ian. 1906).
Din Apr. 1906, director ei Colonel loan Is tr ati, redactor: Capitan
Mihail Dar vari (din Aug. 1905). In Aug. Noemvrie 1905, Co-
mitetul de redactie: Capitanii M. Darvari, Gavanescu si A lexiu
gi Locot. I. Balanescu.
Buletinul armatei ei znarineiD este continuarea revistei aCercul pu-
blicatiunilor militareo. Bucuresti. [Ian.] 1890 18 Mai 1903 si pe
langa numerotatia sa proprie continua ei cu numerotatia acestuia
socotind ci anul 1904 [XVI In care nu a aparut.
Bnletinul Asoeiatiunei Corpului Sanitar Inferior. Bucuresti. 5
Noemvrie 1906.
Vezi: Revista functionarilorD. Bucureeti. 5 Iun.-5 Noemvrie 1906.
Bnletinul Asociatiei functionarilor industriei petrolului din Ro-
mania.Zeitschrift der Beamten der rumanischen Petroleum-
Industrie. Bucuresti. 25 Noemvrie 1906(continua). 1 pe lung,.
40 (30X20). [Tip. Munca].
Dela 25 Dec., adauga la titlu ei cuvintele: Bulletin de l'Association
des fonctionnaires de l'industrie du petrole de Roumanieo.
Unele articole stint In nemteete.
Buletinul Asociatiunei antreprenorilor de lucrari publice si par-
ticulare din Romania. Bucuresti. 10 Apr. 1906(continua). 2 pe
tuna. 40,6 (32X24). Anul 20 lei, nr. 1 feu. [Tip. Regala].
Buletinul Asoeiatiunei Generale a Corpului Farmaceutic din Ro-
mania. Bucuresci. Apr. 1900 (continua). 1 pe lung.. 8d,6 (24X16).
Nr. 2 lei. Sub direqiunea unui comitet. Tip. Minerva.
Din Ian. 1903: Buletinul Asociatiunef farmaceutice din RomaniaD ei
din Ian.Fevr. 1905: Buletinul de Farmacie ei Chimie din Romania,
organul Asociatiunel generale farmaceutice.
Din Ian. 1901, 3 pe an; din Mai 1901, 2 pe an ei din Ian. 1902, 1 la 2 luni.
Din Ian. 1902, anul 12 lei.
Din Ian. 1904, tip. M. S. Niculescu ei Co. ei din Ian. 1905, tip. eMi-
nervko.
91

Din Ian. 1903, are unele articole In frantuzeste.


Asociatiunea farmaceutica fuzionand cu Societatea farmacistilor aBn-
letinub) Inceteaza In Oct. 1906. Cali -va din membrii Asociatiei, In
cap cu D-1 Dr. Stefan Minovici, cari erau contra fuzionarii, con-
tinua publicarea 4Buletinului, din Ian. 1907, sub titlul de: aBule-
tinul de chimie aplicata la igien5, biologie i farmaciep.
Buletinul Asociatiunei generale a medicilor din Cara. Bucuresci.
Iu lie 1897 Iun. 1901, 1 Ian. 1902 24 Martie 1903 si Iun.
1906 (continua). 1 pe luna. 80,6 (23 X 16). Anul 6 lei. Comi-
siunea de redactie: D-rii Obregia, Stefanescu, Minovici,
B utareseu (Braila) si Men d onid i. Tip. Dreptatea.
Dela 1 Ian. 1902: eBuletinul medical, organ al Asociatiune generale
a medicilor din Oran. 1 pe sApt. 4 ,6 (33X24). Anul 5 lei. Din lun.
1906, 9i reia vechiul titlu, format si abonament i vechia aparitie.
Din Fevr. 1898, comisiunea de redactie: D-rii N. N. BArdescu (pans
in Iun. 1901), I. Butarescu (pan& In Mai 1898), M. Minovici
Tama In Mai 1898), I. Stefanescu (pan& in Iulie 1900) si Em.
Turbure (pan& la 18 Mai 1902).
In aceasta comisiune intra: D-rii V. Babes (Tun. 1898Iun. 1900,
Ian. 1901-18 Mai 1902 si din Iun. 1906), N. Bardescu (dela 26
Mai 1902), St. Besnea (tulle 1899Iun. 1901), H. Botescu (26
Mai 1902-24 Martie 1903), C. Gheorghian (26 Mai 1902 Aug.
1906), I. Goilav (din Iun. 1906), P. Inotescu (Iun. 1898 Iun.
1899), I. Nanu-Muscel (Ian. 1901-18 Mai 1902), PAltineanu
Ouija Noemvrie 1900), G. Pr oc a (26 Mai 1902-24 Martie 1903),
I. Radovici (Ian. 1901-18 Mai 1902), G. Radulescu (Dec. 1900
Inn. 1901), St am at i n (tube 1900Iun. 19011, D. Tatu s es c u
(Ian. 1901-24 Martie 1903) si Em. Turbure (din Iun. 1906).
Din Apr. 1900, tip. GEminescup.
Nu apare dela 1 Dec. 1902-24 Martie 1903.
Buletinul Bancei cooperative Homoriciu-Prabova, revista cultu-
rala i economica. Homoriciu. Aug. 1902. 1 pe trim. 8,6
(24X16). Anul 5 lei, nr. 50 bani. Sub directiunea unui comitet.
Tip. de Lux (Ploesci).
Pe copert& are data de 1 Aug.
oAdeve'rub. Buc. 3 Mantic 1903 mentioneaza buletinul, la aceast5, datl,
fAr5, nici o deslusire.
Buletinul Bincti comertului. Craiova. Noemvrie 1901 Martie
1902. 1 pe trimestru. 4,6 (33 X 24). Anul 1 leu. Prim-red.: C.
C. Neamtu. Tip. Nationall, Ralian Ignat Samitca.
Buletinul bibliografic al Institutului de editura. Ralian si Ignat
Samitca, Craiova. Publicatiune periodic& trimestriala. Craiova.
Sept. 1897 Noemvrie 1899. 8,6 (23X16). Gratuit. [Tip. Ita-
lian i Ignat Samitca].
Buletinul Camera de comercin 1 Industrie circumscriptia IX
Botosani, revista periddica. 1 Sept. 1888(continua). 2 pe luna.
4,6 (32X24). Anul 6 lei, nr. 25 bani. Tip. Goldsleger si Comp.
92

Dela 15 Iu lie 1889, suprima, cuvintele: 4revista periodicAD.


Dela 18 Dec. 1898, sub directia Secretarului Camerei.
Dela 9 Aug. 1891, tip. ConcurentaD; dela 15 Oct. 1893, tip. M. said-
man; dela 20 Ian. 1894, tip. Goldeleger ei Comp ; dela 11 lun. 1897,
tip. Moldova de sus ei dela 1 Sept. 1899, tip. Goldeleger ei Comp.
(apoi Segal ei Marcu Goldeleger).
Buletinul Camera de Comereiii si Industrie circonscriptia V-a
Braila. Braila. 25 Apr. 1896 - Martie 1904.
Vezi: aMonitorul intereselor materiale. Buletinul Camerei de Comercia.
ei Industria a Circumscriptiunei V, cu reeedinta in Braila. F6ia bi-
mensualaD. Braila 20 Fevr. 1888-Martie 1904.
Buletinul Camerei de comercin si industrie din Bucuresti, re-
vista lunar& Bucuresti. Iun. 1889 (continua). 4,6 (33 X 24).
Anul 12 lei. Sub directiunea Secretarului Camerei. Tip. Carol
Gob!.
Din Iun. 1892, suprima cuvintele: arevista, lunaraD. Apare 2-4 pe an
80,6 (24X17).
Din Ian. 1906, 1 pe luna. Anul 6 lei, nr. 50 bani.
Din [Ian.] 1890. tip. Curtil Regale, F. Gobi Fii; din [Dec.] 1890, tip.
RomanulD, Vintila C. A. Rosetti; din Mai 1891, tip. Curtei Regale,.
F. GObl Fii; din lulie 1891, tip. a RomanuluD, Vintila C. A. Rosetti;
din Iun. 1892, tip. Dor. P. Cucu; din Iun. 1894, tip. G. A. Lazareanu;
din Oct. 1896, tip. Thoma Basilescu; din Ian. 1901, tip. I. V. Soceca 5i
din Ian. 1902, tip. G. A. Lazareanu.
Buletinul Camerei de comerciu si industrie Circumscriptia X..
Constanta. Constanta. Ian. 1891 (continua). 1 pe luna. 40,5
(28X22). Anul 6 lei, nr. 50 bani. Tip. Romana, Dimitrie Ni-
colaescu.
Dela 1 Apr. 1904, adauga subtitlul: Comert, Industrie, Economie-
rurala, Transporturi, Navigatiune, FinanteD.
Dela 1 Apr. 1903, 2 pe hula. Nr. 25 bani.
Din Iun. 1894, 4 ,6 (31X24); din Ian. 1895, 4 (30X24); din Apr. 1898,
4 mic (27X22) ei din Apr. 1899, 8 ,10 (28X20).
Dela 1 Apr. 1903, sub directia Secretarului Camerei: G. Chr is t o.
dorescu.
Din Apr. 1899, tip. AuroraD, Ilie M. Grigoriu ei Co ; din Apr. 1901,
tip. (Ovidiu., H. Vurlis; din Apr. 1902, tip. Romana, Nicolaescu;
dela 1 Apr. 1902, tip. Ovidiu), H. Vurlis; dela 1 Apr. 1905, tip. Di-
mitrie Nicolaescu ei dela 1 Apr. 1906, tip. Ovidius., Haralambie
Vurlis.
Buletinul Camerei de eomereiu si industrie eireonseriptiunea I.
Craiova, revista periodica. Craiova. 16 Sept. 1887 (continua).
2 pe luna. 40,6 (33 X 24). Anul 6 lei, nr. 25 bani. Tip. Fratii
Benvenisti.
Dela 1 Apr. 1890, suprima cuvintele: revista periodicaD.
Dela 15 Apr. 1891, adauga la titlu cuvintele revista bi-mensualaD pe
care le suprima, dela 2 Iun. 1892.
Din Apr. 1894, inlocueete cuvintele acirconscriptiunea I ou cuvantul
din) ei dela 7 Apr. 1895, pe acesta cu cele d'intai.
Dela 18 Apr. 1896 -19 Dec. 1898, apare-pe laugh acestbuletin - gi
93

un buletin intitulat: allegatul Romaniei. Camera de comerciu si


industrie circonscriptiunea I. Craiova. Buletin septemanal pentru
publicarea protestelor de polite efectuate in judetele Doljiu, Mehe-
dinti, Romanati, Valcea si Gor-JiuD.
In acest timp buletinul dintai apare foarte neregulat, iar in 1898, nu
apare de loc.
Din 1899, ambele buletine se intrunesc.
Dela 21 Apr. 1889, 3 pe luna; dela 1 Apr. 1890, 1 pe sapt.; dela 15
Apr. 1891, 2 pe hula; dela 2 Iun 1892, 1 la 12 zile; dela 16 Apr.
1893, 2 pe lungt; in 1894, 4 numere; in Apr. - Iul. 1895, 1 nr.;
dela 7 Aug. 1895, 2 pe lima. Din Apr. 1896 nu mai apare. In 1897,
2 numere. Dela 1 Ian 1899, 2 pe luna; dela 3 Iul. 1899, 1 pe sapt.;
dela 28 Iul. 1901, 2 pe hula; dela 17 Sept. 1903, 4 pe luna; dela 1
Ian. 1904, 1 pe sapt. si dela 15 Aug. 1906, 1 la 15 zile.
Dela 1 Apr. 1890, fol. mic (37 X 27); din Apr. 1894, 8,8 (28 > 16);
dela 7 Aug. 1895, 40,6 (32 X 24); din Ian. 1896, 8 ,6 (23 X 16); dela
1 Ian. 1899, fol. (40X30); dela 23 Ian. 1899, 4 ,6 (33X24); la 13 Fevr.
1899, 4,10 (39 X 28); dela 20 Fevr. 1899, 4,6 (33X24); la 26 km.
1899, fol. (40X30); dela 3 lulie 1899, 4 ,6 133X24) si dela 15 Aug.
1906, 8 ,6 (24X16). Buletinul septemanal este in 40,2 (25X20) si dela
22 Aug. 1896, 4 ,5 (30X23).
Dela 2 Oct. 1888, nr. 15 bani; dela 1 Martie 1889, nr. 25 bani si dela
1 Apr. 1890, nr. 15 bani.
Dela 1 Apr. 1890, sub directia Secretarului Camerei.
Dela 15 Apr. 1891, tip. Filip Lazar; dela 2 Iun. 1892, tip. Nationale.
R si I. Samitca; dela 15 Mai 1893, tip. Romans, N. I. Macavei; din
Apr. 1894, tip. Nationale, R. si I. Samitca; dela 7 Aug. 1895, tip.
Romana, Filip. Lazar si Comp.; din Apr. 1896, tip. Nationale, R. si
1. Samitca; dela 9 Aug. 1897, tip. N. I. Macavei; dela 9 Apr. 1902,
tip. C. M. Georgescu; dela 1 Ian. 1904, tip. N. I. Macavei; dela 19
Apr. 1904, tip. R. si I. Samitca si dela 15 Aug. 1906, tip. Fane Con-
stantinescu.
Buletinul Camerei de comerciu ei industrie a circumscriptiei VII,
Focsani. Revista periodica. Focsani. 16 Aug. 1887-(continua).
2 pe luna. 40,6 (33X24). Anul 6 lei, nr. 25 bani. Tip. Al. Co-
dreanu.
Dela 5 Apr. 1890, tip. Moderna, M. Luis si Nae D. Samolada; dela
18 Apr. 1891, tip. Mod.D, Th. Dumitrescu; dela 14 Mai 1894, tip. Al.
Codreanu; dela 2 Apr. 1899, tip. ModernaD, M. T. Dumitrescu; dela
1 Apr. 1900, tip. ProgresulD, Fratii Luis; dela 4 Ian. 1901, tip. Mo-
dernaD, M. T. Dumitrescu; dela 17 Apr. 1904, tip. ComercialaD, Leon
Svorene; dela 2 Sept. 1905, tip. Desteptarea PutneiD; dela 2 Mai
1906, tip. aModernaD, M. T. Dumitrescu; dela 25 Sept. 1906, tip. Gh.
A. Diaconescu si dela 19 Oct. 1906, tip. Moderna, M. T. Dumitrescu.
Buletinul Camerei de comerciu si industrie circonscriptia VI-a
Galati. Galati. 1 Dec. 1898-(continua). 2 pe luna. 4,6 (33X24).
Anul 6 lei, nr. 25 bani. Sub directia Secretarului Camerei. Tip.
aBuciumul Roman.
Dela 15 Fevr. 1906, 8 ,6 (24X16). Nr. 50 bani.
Buletinul Camerei de convert s1 industrie circumscriptia 8-a.
Iagi. Martie 1891 (continua). 1 pe luna. 8,6 (24 X 16). Anul
94

6 lei. Sub directiunea Secretarului Camerei [din Noemvrie


1891]. Tip. Petru C. Popovici.
Din Noemvrie 1891, inlocuepte cuvintele: acircumscriptia 8-an cu cu-
vintele: adin lapin. Dela 1 Julie 1904, inlocuepte cuvantul adinD cu
cuvintele: acircumscriptiunea VIII.
Dela 15 Sept. 1893, 2 pe Inn&
Dela 15 Sept. 1893, for., 2 (39 X24); dela 1 Oct. 1895, fol., 6 (48X33)
pi dela 1 Iulie 1904, 40,6 I32X24).
Din Apr. 1893, tip. Nationale; dela 1 Dec. 1893, tip. P. C. Popovici;
dela 15 Oct. 1895, tip. aMiron CostinD; dela 1 Mai 1897, tip. Natio-
nal6; dela 1 Fevr. 1898, tip. Dacia, P. Iliescu pi D. Grossu; dela
1 Julie 1904, tip. aScoalei de imprimerien; dela 1 Fevr. 1906, tip.
M. P. Popovici pi dela 15 Fevr. 1906, tip. aDacian, P. Iliescu &I).
Grosu & Comp.
Buletinul Camerei de comereiu si industrie circumscriptia II
Pitesci. Pitesci. Apr. 1894-(continua). 1 pe luna. 4,6 (33X24).
Anul 6 lei, nr. 50 bani. Sub directia Secretarului Camerei. Tip.
Gheorghe Popescu.
Din Julie 1902, inlocuepte cuvintele acircumscriptia I1D cu cuvantul
Odin pi din Apr. 1904, revine iar la primul titlu.
Din Iun. 1901, tip. aTransilvania, Iosif I. Dreier.
Buletinul Camerei de comerciu si Industrie circumscriptia III,
PloescI. Revista, periodica. Ploesci. 15 Mai 1889-(continua.). 2
pe luna. 4 ,6 (33X24). Anul 6 lei, nr. 50 bani. Tip. Democratul.
Dela 1 lulie 1892, suprima cuvintele: arevista periodic60.
Dela 1 Mai 1900, 1 pe sapt.; dela 15 Iun. 1900, 4 pe bin& pi dela 1
Fevr. 1902, iar 2 pe luntt.
Dela 15 Iulie 1890, nr. 20 bani pi dela 4 Ian. 1891, anul 4 lei.
Dela 15 Julie 1890, sub directia Secretarului Camerei.
Dela 1 Ian. 1896, tip. aProgresulo; dela 1 Ian. 1899, tip. Gutenberg;
dela 1 Fevr. 1902, tip. aProgresulD; [Dela 15 Iulie 1905, tip. aera-
hovan pi dela 1 Ian. 1906, tip. aProgresuld.
Buletinul Cercului publicatiunilor militare. Bucuresti. 16 Iun.
29 Dec. 1891.
-
Vezi: a Cercul publicatiunilor militareo. Bucurepti. [Ian.] 1890-18 Ma
1903.

Buletinul Comisariatului general al Guvernului roman pentru


Expositiunea din 1900 dela Paris. Bucuresci. 15 Iun. 1898-31
Martie 1899. 1 sau 2 pe luna. 4 mic (29 X 19). Tip. aVointa
Nationala.
Buletinul Comitetulul Federatiunel Zionistilor din Romania. Ga-
latz. 15 Ian.-Oct. 1901. 1 pe luna. 8,6 (24 X 17). Anul 4 lei.
Tip. A. Friedmann.
In Oct., 40,6 (33X24).
Nu apace in lulie - Aug.
Buletinul Corporatii meserillor-unite din Slaiina i Judetul
95

Oltu. Slatina. 1 Dec. 1903 (continua). 1 pe lunA i la nevoie


2. 8,6 (24X16). Gratuit. Tip. Costica Constantinescu.
Din Ian. 1905, suprimrt cuvantul: sib.
Din Apr. 1904, Red.: Secretarul Corpnratii D. M ft n dr il o i u.
Buletinul CorporaVei Timplarilor.2 Perierilor i Cuferarilor din
judetul Ilfov. Bucuresci. 17 Aug. 1903 1905. 4',10 (39X29).
Gratuit. Tip. Gazetel SAteanuluT, Paul Brezinchi & Tache
Georgescu.
Dela 4 Ian. 1904: 13iiletinul oficial al Corporatiei timplarilor, perierilor
gi cuferarilor din judetul IlfovD.
In 1904, 1 pe luni. Sub directia Comitetului corporatiei.
Dela 17 Oct. 1904. tip. aMuncas,.
Au aparut In total 6 numere.
Buletinul culture! tutunului. Regia monopolurilor Statului. Bu-
cureti. Iun. 1906(continua). Neregulat. 8,6 (24X17). Vublicat
de Serviciul culturei i depositelor de fermentare. Tip. Socec & Co.
In 1906 an ardrut 3 numere.
Buletinul de Farmacie i Chimie. Organul Asociatiunei generale.
farmaceutice. Bucuresci. Ian. 1905(continua).
Vezi: eBuletinul Asociatiunei Generale a Corpului Farmaceutic din
RomaniaD. Bucuresci. Apr. 1900(continua).
Buletinul qiarului Vocea Covurluiului. Galati. 5 Sept. 1877-25
Apr. 1879.
Vezi: (VOcea CovurluiuluiD. Galati. [Fevr. 1873]-30 Oct. 1888.
Buletinul Directiunei generale a serviciului sanitar. Bucuresci.
15 Dec. 1888(continua). 2 pe luna. 8,6 (24X17). Anul 12 lei,
nr. 60 bani. Tip. Statului.
Din Aug. 1899, 1 pe luna ei dela 15 Ian. 1904, 2 pe lun6.
Dela 1 Ian. 1895, anul 10 lei; din Ian. 1900, nr. 1 leu ei dela 15 Ian.
1904, nr. 50 bani.
Dela 15 Ian. 1904, redactat de un comitet compus din Directorul,
Subdirectorul ei alti funotionari ai serviciului sanitar.
Dela 15 Sept. 1890, tip. Carol GObi (apoi Succesor I. St. Rasidescu).
Buletinul economic. Revue d'economie politique, finances, stati-
stique, commerce et industrie. Moniteur de tous les tirages de
Roumania et des Pays balcaniques. Bucarest. 5/18 Oct. 21
Dec./3 Ian. 1905. 1 pe sapt. 4,6 (33X24). Anul 30 lei. Director:
G. D. Cr eang a. Tip. Carol Gobi, I. St. Rasidescu.
Articolele se public& in dou'd limbi: romaneete si nemteete.
*Buletinul electoral. Iasi. Ian. ? 1883. 3 pe sapt. Gratuit.
(aResboiulD. Buc. 14 Ian. 1883; cBinele publicuD. Buc. 14 Ian. 1883;
Romania liberaD. Buc. 14 Ian. 1883; Familial). Oradea Mare. 23
Ian./4 Fevr. 1883).
96

Buletinul electoral al Nationalilor liberali din Ia0. Iasi. 31 Aug.


5 Sept. [18941. Zilnic. Fol., 6 (48X32). Nr. 5 bani. Tip. Petru
C. Popovici.
Buletinul electoral al partidului national-liberal. Iai. 29 Apr.
9 Mai 1898. Zilnic. Fol., 6 (48X33). Nr. 5 bani. Sub conducerea
unui comitet. Tip. M. P. Popovici.
Buletinul Erbarulul Institutului Botanic din Bucuresti.Bulletin
de l'herbier de l'Institut botanique de Bucarest. Bucuresci.
Sept. 1901Apr. 1902. 1 la 4 luni. 8,6 (24X17). Director. M i-
h ai 1 C. V16.d e s cu. Tip. Minerva.
Apare in dou'a limbi: romaneste si frantuzeste.
Buletinul expozitiunii. Organ de informatiuni. Sibiiu. 6/19-15/28
Aug. 1905. Zilnic. Lexicon (26X19). Gratuit. Editat de directiunea
expozitiunii. Tip. W. Krafft.
A aparut pe timpul at a d'irat Expozitia aAsociattiunei pentru litera-
tura romans i cultura poporului roman) din Sibiiu.
Buletinul financiar s1 statistic.Bulletin financier & statistique.
Bucuresci. Ian.Sept. 1880. 1 pe luta. 8 ,6 (24)(16). Anul 12 lei,
nr. 1 leu. Redactori: C. T. V i ve s c u i G r. P. Olanescu.
Tip. Thiel & Weiss.
Din F'evr. adauga cuvintele: opublicatiune mensualao.
Apare in dou6 pArti: romans si franceza. Partea romans apare nu-
mai 0116, In Mai.
Buletinul Fundatinnei Urechia. BiblioteaPinacoteca.Muzeil.
Bucuresci i Galati. Noemvrie 1901. 4,5. (28.X22). 12 nri 20 lei,
nr. 2 lei. Tip. Eminescu (Bucuresci).
Buletinul Gor-Jiului. Foe judiciary si de publicatiuni admini-
strative si judiciare. TArgu-Jiu. 1884(continua). 1 pe Apt. 4.
Editie oficiaM. Tip. Nationale.
Dela 14 Julie 1885, lnlocueste cuvantul gjudiciara, cu cuvantul aju-
decianao. 4 ,6 (32X24). Anu110 lei. Tip. Nationa16., Const. M. Georgescu.
Dela 23 Iulie 1900, suprim6, primul aib. Dela 5 Apr. 1887, 4 ,10
(40 X 29).
Dela 23 Oct. 1888. propr. tip. Nieu D. Milosescu si dela 5 lun 1905,
tip. Roman6, Marin Petrescu si Comp.
Buletinul independintei romans. Iassy. ? 24 Aug. 1877.
La 24 Aug. 1877 (singurul numb ce am vazut): zilnio. 4 ,6 (32X22).
Nr. 5 bani. Tip. eAuroraD.
Buletinul industrial al Associatiunei generale a absolventilor
scolelor de arte qi meserii. Bucuresci. Ian. 1899 Dec. 1905.
1 pe luny. 8,6 (24X16). Anul 6 lei, nr. 50 bani. Comitetul de
97

redactie: I. P. Condiescu, Teodoru Mandrea $i Mihail


D. Bo lg. Tip. Corpului didactic, C. Ispa,sescu & G. BratAnescu.
Din Iun. 1901, adauga subtitlul: oOrgan pentru respandirea cuno-
scintelor practice industriale In popor.
Din Martie 1903: .Buletinul industrial., i pe coperti adauga sub-
titlul: aorganul Asociatiei absolventilor scoalelor de arte si meserii
pentru respandirea cunostintelor practice industriale In poport; si
din Martie 1904, is acest din urm5 subtitlu. Din Mai 1905: aBuletinul
industrial, organ al Associatiunei generale a absolventilor ecoalelor
de Arte si Meserii., si pe ooperth pastreaza tot titlul de mai nainte.
Din Ian. 1904, 4,4 (27X22).
Din Martie 1899 este redactat prin ingrijirea biroului Asociatiunei.
Din Iun. 1901, sub directia unui comitet de specialisti cu presedinte:
Ion P. Con diesou (pans In Apr. 1905).
Din Apr. 1899, tip. aViitorulv, Nicolae N Voicu; In Apr. 1900, tip.
aEminescu.; din Mai 1901, tip. Albert Baer; din Martie 1903, tip.
4Clemen%ap si din Mai 1905, tip. aViitorul., Nicolae N. Voicu.
Reapare In Ian. 1907.
Are suplement: aAnuarul Aseelatinnei Generale a Absolventilor Scoa-
lelor de arte i meserii, fondat5 la 3 Ianuarie 1899. Supliment la
Buletinul industrial" 190b. Bucuresci, 1902, 8,6 (24 X 16). Tip.
aGrivita., M. M. Antonescu.
In Apr. 1905, presedintele comitetului de directie Ion P. Condiesou
se retrage si publica: aRevista industrialii, organ pentru vulgari-
zarea stiintelor practice industriale. Bucuresti. Apr. 1905(continua),
care apace ca continuare a Buletinului.
Buletinul lnfr. Zion". Bucuresci. 1 Iulie 1875-8/20 Oct. 1895,
1/13 Iun. 1897 1898, 1901 si 1903 1905. 1 pe lung,. 8,6
(24 X 16). Tip. jurnalului Hajoetz.
Din Sept. 1875, cuvintele .Infr. Zion sunt lnlocuite cu simbolul In-
fratirei. Din Ian. 1883, simbolul este inlocuit cu cuvintele aInfr. Zion..
Din Iun. 1889: .Buletin. Marea-Loja Zion" No. 9. I. 0. B. B... Din
1891: 4Buletinul Marei-Loji Zion' No. 9, Romania I. 0. B. B.).
Apare aproape regulat lunar pans In 1884. Din 1885, cate-va numere
pe an; din 1887, 1 pe an si din 1891, 1 pe an sau 1 la 2 ani. In
1905, au ap5rut 2 numere.
In 1889, 8,1 (18X11) si din 1891, 8,6 (24X16).
Din Ian. 1879, tip. ("ffenberg & Wundermann; din Mai 1879, tip. jur-
nalului aHajoetz; In Fevr. 1880, tip. Offenberg: din Martie 1880,
tip. jurnalului aHajoetz.; In Ian. 1883, tip. Dor. P. Cucu; din Fevr.
1883, tip. Wiegand; In 1889, tip. Isao Binder; din 1891, tip. Carol
GUN si din 1901, tip. .Bukarester Tagblattv.
Buletinul institutulni N. Mallian". Craiova. 30 Sept. 1889-30
Iun. 1891. 1 pe lun5. (afar& de Iulie ci .Aug.). 8,7 (25X17). Tip.
Nationale, Ralian si Ignat Samitca.
Dela 30 Sept. 1890, anul 5 lei.
Buletinul Institutului n*cola-nouV, Bucuresci. Sept.Noemvrie
1897. 1 pe trim. 8 ,6 (24X16). Directoare: D-na L. Gr. L ehliu.
Tip. Thoma Basilescu.
Buletinul Instructiunel publics. Bucurescl. 15 Aug. 1865Aug.
1866 $i Sept. 1867 Aug. 1868. 2 pe lima. 4,6 (32X24). Anul
Periodicele romdnefti. 7
98

14 sfanti, nr. 1 sfant. Director: V. Al e s an dre sou- Ur echia.


Tip. Statulul.
Din Noemvrie 1865, 1 pe luna; nr. 1 sfant.
Buletinul judetean comunal. Buzeu. 18 Aug. 1894--15 Dec. 1895.
1 pe sapt. 40,6 (33 X 24). Anul 6 lei, nr. 20 bani. Propr.: A 1.
Georgesc u. Tip. Al. Georgescu.
Dela 4 Noemvrie 1894: Buletinul Judetului Buzeu.
Apare neregulat; (27 numere in total).
Buletinul Judetului Buzeu. Buzeu. 4 Noemvrie 1894-15 Dec. 1895.
Vezi: Buletinul judetean comunal. Buzeu. 18 Aug. 1894-15 Deo. 1895.
Buletinul Judetului Vlasca. Foie de publicatiuni administrative
si judecatoresci. Giurgiu. 29 Iun. 1891-9 Dec. 1892 $i 7 Apr.
1896--(continua). 1 pe sapt. 40,6 (32X24). Anul 5 lei, nr. 10 bani.
Tip. Moderna, George Bratanescu.
Dela 6 Apr. 1902, fol. (41 X 30).
Nu stim daces a aparut dela 9 Dec. 1892-7 Apr. 1896. and reapare,
In 1896, poarta anul VI, socotind si anii 1893-1895. Nu apare regulat.
Buletinul judetului Vlasca. F6ia publicatiunilor administrative,
judiciare, judetene si comunale. Giurgiu. [Sept. 1884] 22 No-
emvrie 1887. (1 pe sapt. Fol. Tip. C. P. Conduratu].
Dela 21 Apr. 1885, an. I, nr. 34 primul numar ce am vazutare
titlul de inai sus. 1 pe sapt. Fol. mic (37X26). Anul 12 lei, Tip. C.
P. Conduratu.
Apare neregulat.
(Pop. o. a.; ettomanulu). Buc. 14 Sept. 18844.
Buletinul judiciar Braila. Braila. 2 Ian. 1906 (continua). 1 pe
sapt. 40,6 (33X24). Anul 25 lei. Director: Victor Nicolau.
Tip. Universala, C. P. Nicolau.
Dela 21 Mai 1906, se suprima cuvantul BrailaD din titlu. Nr. 50 bani.
Tip. ((Artistica.
Buletinul Ligei femeilor. Sectiunea Iasi. Iasi [Iun.] 1895 Mai
1896 si 1898. 1 pe luna. 40,4 (27X21). Anul lei 2.40, nr. 20 bani
Tip. Evenimentul.
Din Apr. 1896, tip. P. C. Popovici si In 1898, tip. M. P. Popovici.
In 1898, apare numai un suplement.
Buletinul lunar al Camerei italiene de arte, comert si industrie
din Romania. Bucuresti. 19 Oct./1 Noemvrie 1904. 40 mic
(28X24). Anul 10 lei, nr. 1 leu. Tip. Albert Baer.
Acest buletin este eflia romaneasca, a ziarului: Bulletin mensile della
Camera Italians di arti, commercio & industria in Romania. Bucu-
resti. 30 Sept. Dec. 1904.
Buletinul medical, .organ al Asociatiunei generale a medicilor
din tern. Bucuresci. 1 Ian. 1902-24 Martie 1903.
99

Vezi: Buletinul Asociatiunei generale a medicilor din Ora. Bucu-


resci. Wile 1897 (continua).
Buletinul Meteorologic dilnic al Institutulul Meteorologic al Ro-
maniei. Ministerul Agriculture!, Industrie!, Comerciulu! si Do-
meniilor. Institutul Meteorologic. BucurestY. 20 Dec. 1894/1 Ian.
1895(continua). 4 ,6 (33X24). Autografiat in Autografia Insti-
tutului meteorologic pe formulare din impr. Statului.
Nu apare dela 1/14 Apr. 1901-18/31 Martie 1902.
Buletinul Ministerului agriculturei, industriei, comerciului si
domeniilor. Acte oficiale.Statistica.Raporturi consulare.
Dari de seama de misiuni in tera si in strainatate.Studii.
Climatologia. Bucuresci. Ian.Dec. 1885 si 15 Mai 1890 (con-
tinua). 1 pe luna. 8 ,8 (29X19). Anul 15 lei, nr. lei 1.50. Tip.
*tefan Mihblescu.
Dela 15 Mai 1890, suprima cuvintele: oActe Male/. si urmatoarele
din subtitlu.
Dela 15 Mai 1890, 8,6 (24X17); anul 12 lei, nr. 1 leu, iar din Apr.
1899, 8,8 (26X19).
Dela 15 Mai 1890, tip. Statului; dela 15 Fevr. 1891, tip. (Gutenberg,
Joseph Gobi; dela 15 Apr. 1892, tip. Statului; dela 15 Mai 1896, tip.
Thoma Basilescu; din Apr. 1899, tip. (Dreptatea); din Apr. 1900,
tip. L. Motzatzeanu; din Apr. 1901, tip. Thoma Basilescu; din Apr.
1902, tip. L. Motzatzeanu si din Apr. 1905, tip. (Carol Gobi.
Buletinul Ministerului instructiunii publice si al cultelor. Bucu-
rest!. 15 Oct. 1884 Martie 1885. 1 pe luna. 8,6 (24X16). Anul
12 lei. Secretar de redactie: Ion VIA doian u. Tip. Socecit si
Teclu.
Buletinul Observatiunil or Meteorologice din Romania. Mini-
sterul agriculturei, industriei, comerciului si domeniilor. Insti-
tutul meteorologic. Bucuresti. 20 Dec. 1891/1 Ian. 1892(con-
tinua). 1 pe luna. 4,6 (33X24). Publicat de Stefan C. H e p i-
t e s. Tip. Curtii Regale, F. Gobi Fii.
Din 1891-1896, indica, In titlu, statiunile coprinse In buletin.
Din Ian. 1899, adauga dupa ouvantul Buletinulo cuvantul lunar.
Din Ian. 1900, tip. Eminescu si din Ian. 1903, tip. Curtii Regale, F.
Gobi Fii.
Buletinul oficial. Expoziiunea generala romana. Bucuresti. Sept.
1905-15 Dec. 1906. 1 pe luna. Fol. mic (37X27). Anul 18 lei,
nr. lei 1.50. Sub ingrijirea Comisarului general [Dr. C. I
Istr ati]. Tip. Socecu & Co.
Din Deo. 1905, Impr. Statului.
Numerele din Oct. 1906 si urm5.toarale, s'au tiparit In 1907.
Buletinul oficial. Primaria Urbei Focsani. Focsani. [Apr.] 1898
100

(continua). Neregulat 8,6 (24X17). Anul [12 numere] 6 lei, nr.


50 bani. Tip. Moderna, M. T. Dumitrescu.
Dela 1 Sept. 1905, nu mai are caracterul de ziar pi este intitulat:
aProces-Verbal. Romania. Consiliul Comunal al Urbei Focpani* si
poarta num5,rul de ordine al procesului-verbal ce publics.
Din Oct. 1898, tip. aProgresulD, Fratii Luis; [din Ian. 1899, tip. aMo-
dernai, M. T. Dumitrescu pi din 1899 (nr. 17), tip. Alessandru Co-
dreanu].
Socotepte anul de 24 numere pi apare In numere duble sau triple.
Buletinul oficial. Primaria Urbei OdobestY, Odobecti. Ian. 1899
Martie 1905. Neregulat (1 sau 2 pe luna). 8,6 (24 X 16). Anul
(24 nre) 6 lei, nr. 30 bani. Tip. Moderna, M. T. Dumitrescu
(Focsani).
Din Ian. 1902, tip. Aurorae Gh. A. Diaconescu pi din Ian. 1905, tip.
(ModernAx., M. Th. Dumitrescu.
Buletinul oficial. Primaria Urbei Panciu. Panciu. Ian. Fevr.
1900. 1 pe luna. 8,6 (24X16). Tip. Moderns, M. T. Dumitrescu
(Focsani).
Buletinul oficial al Asociatiunei Generale a Librarilor din Ro-
mania. Bucuresci.. 1 Oct. 1903Sept. 1906. 1 pe luna. 4,2
(24X19). Anul 6 lei, nr. 1 leu. Tip. I. V. Socecti.
Dela 1 Oct. 1904, tip. EminescuD ,Si dela 1 Noemvrie 1905, tip. .Uni-
versitaraD, A. G. Bratanescu.
Buletinul oficial al Bursei Braila. Braila. 1/14 lun. 1905 (con-
tinua). 3 pe sapt. Fol., 1 (35X21). Anul 12 lei. Tip. Max Frankel.
Dela 6 Julie 1905, adaoga sub titlul: ecRegatul RomanieiD.
Publicl numai date despre cote cerealelor, navlurilor, etc..
Buletinul oficial al Corporatiei Tinichigiilor, Instalatorilor, Tur-
natorilor, Alamar., Ceasornic., Argintar., Giuvaergiilor, Gravor.,
Caldararilor si Cutitarilor din Bucuresci. Bucuresci. Ian. 1905.
4,6 (33X24). Gratuit. Tip. N. Voicu.
A apArut un singur num5,r.
Buletinul oficial al judetului Putna, foia publicatiunilor oficiale
ale judetului Putna. Focsani. 30 Ian. 1897(continua). 1 pe sapt.
40,6 (33X24). Anul 20 lei, nr. 20 bani. Tip. Al. Codreanu.
Dela 25 Martie 1899, suprima din subtitlu cuvintele: ale judetului
PutnaD. Dela 15 Apr. 1904: oBuletinul oficial al judetului Putna.
Foaia circul5.rilor, deciziilor pi a publicatiunilor Male,
Dela 9 Apr. 1898, anul 15 lei.
Dela 20 Fevr. 1897, tip. Modernb, M. T. Dumitrescu; dela 6 Martie
1897, tip. (Aurora), Gheorghe A. Diaconescu; dela 8 Mai 1897, tip.
Modernab, M. T. Dumitrescu; dela 28 Oct. 1897, tip. Aurora,
Gheorghe A. Diaconescu; dela 6 Apr. 4900, tip. eModerna,v, M. T.
Dumitrescu; dela 5 Apr. 1901, tip. ' Aurora>>, Gheorghe A. Diaco-
nescu; dela 14 Apr. 1902, tip. 4Modernb, M. T. Dumitrescu; dela
101

17 Apr. 1903, tip. Gh. A. Diaconescu; dela 15 Apr. 1904, tip. 4Mo-
demi)), M. T. Dumitrescu; dela 7 Apr. 1905, tip. eAurora,, Gheorghe
A. Diaconescu; dela 13 Apr. 1906, tip. aModern5.D, Th. Dumitrescu
si dela 9 Noemvrie 1906, tip. Gheorghe A. Diaconescu.
Buletinul oficial al judetului Ytticea. Foae judetiana de publica-
tiuni administrative si judiciare. RAmnicu-Valcea. 6 Dec. 1898-
28 Noemvrie 1899. 1 pe sApt. 4,10 (40X29). Anul 5 lei. Tip.
Oprea Demetrescu.
Buletinul oficial al Ministerului cultelor i instructiunei publice.
Bucuresci. 15 Aug. 1893(continu4). 2 pe luna 8,8 (27 X 19).
Anul 4 lei, nr. 25 bani. Tip. I. V. Socectl.
Dela 1 Apr. 1901, 1 pe lima; dela 1 Iun. 1903, iar 2 pe luna si dela
1 Ian. 1905, 1 pe lung.
Dela 15 Aug. 1897, 4,4 (27X22); dela 15 F'evr. 1900, 4,5 (29X22) si
dela 1 Ian. 1901, 8,6 (24X17).
Dela 15 Aug. 1896, tip. Carol Gal; dela 1 Oct. 1899, tip. aHeliadeb
si dela 1 Apr. 1901, tip. (Carol Gobi*.
Buletinul oficial al Ministerului de Interne. Ministerul de in-
terne. Directiunea administratiunei generale, a personalului pi
sigurantei generale. Bucuresci. Ian. 1895(continua). 1 pe lunA
80,6 (24X17). Anul 6 lei, nr. 75 bani. Red.: M at ei Pe tr e s cu.
Tip. Statului.
Din Oct. 1903, inlocueste cuvantul gsiguranteiD din subtitlu cu cu-
v5.ntul apolitieiD.
Redactori : I. Pan aites cu (din Ian. 1901), A l. Cimbru (lun.
1903Dec. 1905) $i D. M e l i d on (din Ian. 1906).
Buletinul oficial al Regimentulul No. 6 Mihaiu Viteazul". Bu-
curesti. Ian.Apr. 1905. 1 pe luna. 8 ,6 (24X16). [Tip. Albert
Baer].
Buletinul. Petrolului 1 al lndustriel, revista saptama,nalA.Le
Bulletin du Parole et de I'Industrie. Bulletin fiir Petroleum
and Industrie. Bucuresci. 5/18 12/25 Noemvrie 1906. 4,6
(33X24). Anul 26 lei, nr. 50 bani. Directori i proprietari: E.
S t a i c u (la 5/18 Noemvrie) si V. St a i c u. Prim-Red.: D e m.
Draghicescu (la 5/18 Noemvrie). Secretar de redactie:
Aurel Ste rescu (la 5/18 Noemvrie). Tip. Universala.
La 12/25 Noemvrie inlocueste cuvantul 4sapt5.manalaD din subtitlu
cu cuvintele: apetrolifera, industrial& si comerciala)). Prim-red.: R o-
mulus Sei seanu. Secretar de redactie: Virgiliu Mora.
Buletinul Rom anatulul. Foe de publicatiuni, anunciuri i reclame.
Caracal. 20 Iulie 1886 [Ian. 1890]. 1 pe sapt. Fol. mic (37X26).
Anul 10 lei. Tip. Iorgu Petrescu.
Dela 17 Aug. 1886: Vultura, foae politica. Dela 24 Aug. 1886: eVul-
102

turu, ziar septemanalv. Dela 21 Dec. 1887:. aVulturu, Organ al Opo-


sitiund-Unite din Romanativ. Dela 12 Sept. 1888, suprima subtitlul.
Dela 12 Ian. 1888, fol. (43X36) ci. dela 20 Aug. 1889, fol. mic (37X26).
Dela 17 Aug. 1886, anul 12 lei.
Dela 3 Aug,. 1886, red.: N. Angell an. Dela 21-31 Dec. 1887, director
politic: D. S. Cezianu.
Nu apare dela 6 Noemvrie 1888 -20 Aug. 1889.
(Voin(a Nationalay. Buc. 10 Ian. 1890; Telegraful roman% Buc. 10
Ian. 1890).
Buletinul Sanitar din Foesani. Focsani. 20 Fevr. 7 Apr. 1896.
Neregulat. 8 ,6 (24X17). Nr. 20 bani. Red.: D r. R af a il Rosin.
Tip. Alexandru Codreanu.
Buletinul No. ... al Seetiei MacabeilDr. Theodor Herzl" din
Braila. Braila. 1904Noemvrie 1905. Neregulat (7 numere).
Din Sept. 1904, nr. 4primul numar ce am vazut, are titIul de mai
sus; fol. (37X50). Tip. Artistica)).
In Noemvrie 1905, suprima cuvintele No... al, din titlu; foL (40X30).
Buletinul sedintelor Adunarei ad-hoc a Moldova 1 Oct.
24 Dec. 1857. 1 pe sapt. Fol. mic (37 X 26). Tip. Buciumului
-
romanu, T. Codrescu si D. Gusti.
Dela 21 Oct., 2 pe sapt.
A aparut si urmatoarea editie franceza:
Bulletin des seances du Divan ad-hoc de Moldaviev. Jassy. 1/13 Oct.
1857-26 Ian. 1858. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X32). Tip. Buciumului ro-
manu, T. Codrescu si D. Gusti.
Buletinul sentintelor Inaltei Curti de Compturi. Sectiunea I si II.
8ucuresci. Martie 1874 Dec. 1875. 1 pe luna. 8,7 (25 X 17)..
Tip. Statului.
Buletinul septemanal. Publicatiunile militare". Bucuresti. 3 Martie
9 Iun. 1891 si 10 Ian. 1893.
Vezi: 4Cercul publicatiunilor militare. Bucuresti. [Tan.] 1890.18 Mai 1903.

Buletinul si memoriele Societatei de medicina veterinara. Bu-


curesti. 1892-1894 si 1896 (continua).
Vezi: aBuletinul Societatei de medicina veterinara. Anexe la Revista
de medicina veterinaray. Bucuresti. Dec. 1888 (continua.).
Buletinul sindicatului agricol din judetul Covurlui. Galati. 1 Mai
1904. 4,6 (33X24). Anul 8 lei. Tip. Buciumul Roman, P. P.
Stanescu.
Buletinul Societatei Codrul" a studentilor forestierl. Branesti.
15 Apr.-15 Mai [1904]. 1 pe luna. 80,6 (24X 17). Anul 8 lei,
nr. 80 bani. Tip. Minerva. (Bucuresti).
Buletinul Societatei Corpului didactic primar din Romania".
Bucuresti. 15 Martie 1901 Dec. 1905. Neregulat. 40 mic (27X19).
103

Suplement la Noua revista pedagogica. Corpului di-


dactic, C. Ispasescu & G. Bratanescu]..
Din 1901 (nr. 2), inlocueate cuvantul Corpului cu cuvantul Corpul.
Din Noemvrie 1903: Buletinul Societatei lnstitutorilor si institute-
relor Cu sediul In Bucuresci.
Din 1902, 8,6 (24X16); in 1904, 40,4 (27X21) si In 1905; 8,6 (24X16).
Din 1904, nu mai este suplement.
[pin Aug. 1902, tip. a ViitorulD Nicolae N. Voicu ; in 1903, tip. Mi-
nerva), In 1904, tip. a Minervap si in Dec. 1905, tip. Viitorul, Ni-
colae N. Voicu.
Au aparut 6 nre in 1901, 5 in 1902 si ate unul in 1903-1905.
Buletinul Societatei corpului telegrafo-postal. Bucuresci. 1 Apr.
1901. 8,6 (24X 16). Tip. Luoratorilor asocia];i, Marinescu si Serban.
Buletinul Societalei de medici si naturalist! din Iasi. Iasi. Ian.
1887-(continua). 1 pe luna.. 8,8 (26X19). Anul 6 lei. Comitetul
de iedactie: Bottez, Konya, Otremba, Peride, Rizu
si Prof. C hal c e sc u. Tip. Nationala.
Din Ian. 1900, apare si o editie franceza intitulata: Bulletin de la So-
ciete des medecins et des naturalistes de Jassy. In 1904, apare nu-
mai editia franceza. Din Ian. 1905, apare o singura editie cu unele
articole In romaneate, iar altele in frantuzeate, si are titlul: Bulletin
de la Societe des medecins et naturalistes de Jassy. (Buletinul So-
cietatei de medici si naturalist! din Iaa1).
Din Ian. 1889, 1 la 2 luni; din 1899, 1 pe luna; din Ian. 1900, 1 la
2 luni si din Ian. 1905, 1 pe tuna.
Din Ian, 1897, 8,7 (25X17).
Din Dec. 1887, nr. 1 leu; din Ian. 1888, anul 10 lei. nr. 2 lei; apoi din
Martie nr. iar I leu; din Ian. 1890, nr. lei 1.50 si din Ian. 1900,
anul 12 lei.
Din Iulie 1887, director: Eugen Riz u; din Martie 1888, Dr. G. Bo g-
d a n. Din 1896, colaboratori D-rii P. B o t h e z at, C. But a (pang
in 1898), V. Imervol, S. Konya, A. Waller, apoi si D-rii Brie-
scu (din 189'7) A l. Gavri 1 esc u (din 1898) si P. Buj or (din 1899).
Din Ian. 1900, Comitetul de redactie: D-na Dr. Balaceanu (pana in
Dec. 1901) si D-rii Bot hezat (pana in Iun. 1905), A. N. Br aesou
(pana in Iun. 1905), J u va r a (pana In Dec. 1901), Obrej a (pana
in Dec. 1901). Apoi D-rii P. D. A nghel (Ian. 1902 - Apr. 1904),
Gh. I. B o tez (Ian. 1902 - Apr. 1904), G. Soo or (Ian.-Apr. 1904),
A. A. Lam brior (din Mai 1904), De ni etriade (din Mai 1904),
L. Russ Junior (din Mai 1904), Dr. Pu scar iu (din Julie 1905)
si L. But ea nu (din Iulie 1905).
Din Iun. 1887, tip. H. Goldner; din Dec. 1887, tip. Nationala si din
Mai 1900, tip. Dacia, P. Iliescu si D. Grossu.
Are unele articole in (lona limbi: frantuzeate si romaneste.
Buletinul Societalei de medicing din Bucuresci. Bucuresci.
1887-1888. 1 pe luta. 8,7 (25X17) Anul 5 lei. Comitetul de
redactie: D-rii A. Sutzu, Babe sI, G. As saki, Ch. Buicli,
C: Cant acu z i n o si N. Manolesc u. Tip. Academiei Ro-
mane (Laboratoril romanY).
Apar 4 numere din Ian. - Apr. 1888; apoi un singur vol. pe anul
1887 - 88, Impr. Statului. In acest vol. se cuprinde si materia pu-
blicata in primele patru numere.
104

Buletinul Societatei de medicina veterinara. Anexe la Revista


de medicina veterinara. Bucuresti. Dec. 1888-1 Noemvrie 1890,
1892-1894 si 1896 (continua). 2 pe luna. 80,6 (24X16). Gra-
tuit pentru membri. [Tip. Al. Codreanu, Focsani].
Dela 1 Mai 1890, apare independent ai suprim5. subtitlul. Din 1892:.
aBuletinul s1 Memoriele Societatel de medicina- veterinara' la care
adaugg cuvintele (din Bucureati', din 1894 si a(fondata la 1878)s,
dela 1 Apr. 1899.
Din Martie 1889, 1 pe an; in 1890, 2 pe an si din 1892, 1 pe an, rar
2 pe an sau 1 la 2 ani.
Director: I. St. Fu r tun 5 (1892 1893). Redactori: I. Atha na s
(1 Apr. 1899-1 Apr. 1900), A. Bucleaeanu (1 Apr. 1899-1 Apr.
1900), Roman Chirulescu (Ian. 1898 - Mai 1899), Al. Cluck
(din Apr. 1903), A. Cons tanti nesca (1897-Martie 1898), G. Di-
mitresou (Ian.- Mai 1899), N. Din escu (15 Mai 1901 - 1 Mai
1903 ai din 1904), N. Filip (1897-Martie 1898), I. St. Fur tun tL
(1894), G. Manolescu (Apr. 1898 -Ian. 1899, 1 Apr.-Deo. 1900
ci 6 Iun. 1902-Apr. 1903), C. Mot as (1892-1897 ai dela 1 Apr.
1900), A. Moto() (1892-93), D. Neg ule sou (1892-93), P. Ni-
cola u (1896-97), C. Podaaca (1 Apr, 1900-1901 5i din 1904),
C. RiLdulescu (1896), C. Regilian (1892-93), P. Riegler
(1892 - Mai 1899), D. S t am at escu (1 Apr. 1899 - 1 Apr. 1900),
N. Str 'aule sou (Apr.-Dec. 1900) ai Ch. Zaharia (1901-Apr. 1903).
La 1 Mai 1890, tip. Moderns, Gr. Luis (Bucureati); la 1 Noemvrie
1890, tip. ziarului cLupta) (Bucureati); din 1892, tip. aUniversalaD,
Gr. M. Grigoriu (Constanta) ai din 1897, tip. N. Voicu (Bucureati).
Anii 1892 - 93 s'au tiparit in 1894, 1894 in 1896, 1896 in 1897, 1897
in 1898, Apr.-Dec. 1898 in 1898, 1 Apr.-Dec. 1899 In 1900; Apr. -
Dec. 1900, 1901 ai. 1902 in 1903; Mai-Dec. 1903 in 1904; 1904 ai 1905
In 1906.

Buletinul Societfitei filologice. Bueuresti. 1905 -( continua). 2 pe


an. 8,7 (25X17). Comitetul: Bar b ule so u, C and r e a, D e n-'
susianu, Grigorovitza si Lupu-Antonescu. Tip. I. V..
Socecu.
Din 1906, 1 pe an.
Buletinul Societatei funcOonarilor publici. Bucuresci. 5 Apr. 1887-
(continua). 1 pe sapt. 8 ,6 (24 X 17). Anul 6 lei. Tip. Eduard
Wiegand.
Dela 15 Noemvrie 1887, 2 pe luna, ai din Sept. 1905, 1 pe lima.
Numerele dela 1 5i 15 Dec. 1898, 40,6 (33X23).
Dela 15 Apr. 1901, anul 12 lei.
Dela 7 Iun. 1887, tip. aMathei Bassarab0; dela 1 Iun. 1888, tip. aRo-
manuhlo, Vintila C. A. Rossetti; dela 1 Apr. 1889, tip. Thiel $i
Weiss; dela 15 Sept. 1889, tip. aGutenbergD, Joseph Gobi ai dela
1 Mai 1890, tip. Statului.

Buletinul Societfitei inginerilor si industriasilor de mine din


Romania. Bucuresci. Ian. 1897-Iun. 1900. 1 pe trimestru. 80,6
(24 X 16). Anul 10 lei. Comitetul de redac0e: [C. Alim e-
s t an u, I. V. Istr a t i si N. Saegi u. Tip. Dor. P. Cucu.
Din Ian. 1899, nr. 2 lei.
105

Din Sept. 1897, N. Saegiu se retrage din comitetul de redac %ie.


Din Ian. 1898, tip. Thoma Basilescu; din Apr. 1898, tip. aDreptatea>
si din Ian. 1899, tip. Minerva.
Buletinul Societatel numismatics romame. Bucuresci. Fevr. 1904-
(continua). 1 pe lun5,. 4 mic (28X20). Anul 3 lei, nr. 50 bani.
Impr. Statulul.
Din 1905, trim. I, 1 pe trim. 8,7 (25X17). Secretar de redactie: Dr..
George Severean u. Tip. aEminescup.
Din 1905 trim. III, tip. Curtii Regale, F. Gobi Fii.
Trimestrele III si IV din 1905, s'au tiparit in 1906.
Nu apare In Aug.Oct. 1904.
Buletinul Societatei politeenice din Romania. Bucuresci. Ian..
1885-1886 si Ian. 1888(continua). 1 la 2 luni. 8 ,6 (24X16).
Anul 12 lei, nr. lei 2.50. Red.: Inginer Sinesc u. Tip. $tefan,
MilAlescu.
Din Noemvrie 1888, suprima cuvintele ((din Romania.
In 1886, a aparut un singur numar; din Ian. 1891, 1 pe lank din
Mai 1891, 1 la 2 luni; din Ian. 1896, 1 pe lung; din Dec. 1903, 1 pe
trimestru; din Ian. 1905, 1 pe lung si del* Apr. acelas an, 2 pe
luna; din Ian. 1906, 1 pe lone in doua parti: Mal& si technics.
Din Ian. 1890, 4,6 (33X24) si din Ian. 1905, 8 ,6 (24X16).
Din Ian. 1896, anul 30 lei.
(1895), Al. Pro ca (Ian. 1896Dec. 1901), D. Thou (Fevr. 1902
Noemvrie 1903), S o. L ahovari (Fevr. 1902Noemvrie 1903), Ta n-
-
Redactori: I. I. Fuse ari u (Martie 1885 -- 1886), I. I. C. B r a t i an a

cred Constantinescu (Ian.Dec. 1905) si V. Cristescu (din


Ian. 1906).
Din Ian. 1888, tip. Eduard Weigand; din Martie 1889, tip. Curtii Re-
gale, F. Gobi Fii; din Fevr. 1896, Tipp . NouaD, Gr. Panaitescu, si dia
Martie 1897, tip. Curtii Regale, F. GrObl Fii, afar& de numarul dia
Ian. 1906, tip. diodernaD, Grigore Luis.
Socoteste si anii cand nu a aparut. Nu apare in Oct.Dec. 1904.
Buletinul Societatel tiintelor medicale. Bucuresci. Apr.Aug.
1904. 1 pe trimestru. 80,6 (24X16). Tip. L'Independance Rou-
maine.
Buletinul Societatel Studentilor in Medicine din Bucuresci. Bu-
curesti. Oct. 1899Martie 1900. 1 pe luna. 8 ,4 (20X13). Co-
mitetul de publicare: H. Botescu, D. 10 n e s cu si M. I o tu.
Tip. ziarului Foaia Populara.
Buletinul Societatil amicii sciintelor matematice. Bucuresci. (Oct.
1895Sept. 1896.1 pe luna. 8,6 (24X 16):Nr. 1 leu. Tip. Carol Gobi-
Din Dec. 1895, tip. Gutenberg, Joseph Gobi.
Buletinul Societatii de sciinte fizice (Fizica, Chimia ttJi Miners-
logia) din BucuresciRomania. Bucuresci. 1 Ian. 1892(con-
tinua). 1 pe lunA. 4 (30 X 21). Anul 25 lei. Director: C. I.
Istrati. Tip. Carol Gobi.
106

Din Ian. 1897: aBuletinul Societatii de sciinte din Bucuresci-Roma-


nia.-Bulletin de la Societe des sciences de Bucarest-RoumanieD.
Din Ian. 1897, 1 la 2 luni.
Din Ian. 1895, 4,6 (33X24) si din Ian. 1897, 8,8 (28X19).
Din Ian..1897, are si comitet de redactie: Dr. Anti pa, N. Athan a-
sescu, N. Coculescu, David Emmanuel, St. Hepites, A.
lchimescu, D. Negreanu, Dr. Obreja i Voinov. In acest
comitet intra: Dr. M. Jaquet (Martie 19001, L. M r az ec (Martie
1900), A. 0. S al ign y (Martie 1900), Em. Pan grat i (Mai 1901),
G. Titeica (Mai 1901), C. Miculescu (Mai 1901), D. Hurmu-
zescu (Mai 1901), Dr. Al. V itz u (Mai 1902), M. VIA descu (Sept.
1903), A. L. Montandon (Sept. 1903), Gr. StefInescu (Ian. 1904).
Din acest comitet es unii si apoi revin. Din Mai 1901, are si un co-
mitet ins'arcinat cu publicarea Buletinului.
Din Apr. 1895, tip. Nou'AD, Gr. Panaitescu; din Sept. 1896, tip. Carol
GUM si din Ian. 1900, tip. Statului.
Din Ian. 1897, are unele articole in limba francezii, iar din 1899 si In
limba germane.
Buletinul Societatii geografice rotnine. Bucuresci. 1 Ian. 1876 -
Martie 1877 si 1882-(continua). 1 pe luna. 8,7 (25X17), Anul
12 lei, nr. lei 1.50. Tip. Socecti, Sander si Teclu.
Din 1882: aBuletin. Societatea geografice romaraa.
In 1882, 1 pe an; din 1883, 1 pe semestru; din 1885, 1 pe trimestru;
In 1898, 1 pe semestru; In 1899, 1 pe trim. si din 1900, 1 pe semestru.
Din 1890, anul 20 lei si din 1892, 10 lei.
Din 1882, publicat de George I. Lahovarj, Secretar general' al so-
cietatei.
In 1882, tip. eModernap, Or. Luis si din 1883, tip. Soceca si Teclu,
apoi Socecil.
Sem. II din 1904, s'a tipArit In 1905.
Buletinul telegrapho-postale, jurnalu officiale. Bucuresti. 1 Fevr.
1870 (continua). 2 pe lunA. 40,4 (27X20). Anul 20 lei. Red.:
T h. N. Au g u stin. Tip. Nationala, C. N. Radulescu.
Din Fevr. 1894, suprima subtitlul.
Dela 15 Martie 1873, 1 pe lima si din Ian. 1895, 2 pe
Din Ian. 1880, 8,6 (24X17).
Dela 1 Fevr. 1877, anul 10 lei si dela 1 Mai 1880, anul 4 lei.
Dela 15 Apr. 1870,. tip. Statului; dela 1 Mai 1880, tip. eRomanulD,
Carol Gobi; dela 1 Ian. 1882, tip. Statului; dela 1 Ian. 1901, tip.
Thoma Basilescu si dela 1 Ian. 1902, iar tip. Statului.
Nu apare dela 15 Noemvrie 1870-1 Mai 1871, Noemvrie Dec. 1871
si 15 Mai-Dec. 1872.
Buletinul tipografiel romfine, organ al intereselor artei tipogra-
flee. Bucuresci. 1 Oct. 1889 -1 Sept. 1890. 2 pe lunA. 4,6
(33X24). Anul 6 lei, nr. 1 leu. [Red.: G. Ionesc u]. Tip-Carol
Gobi.
Dela 1 Dec. 1889, 1 pe
Buletinul tirguluI de vita din Ia0. Iasi. 15/27 Aug. 1897- Oct.
1898. 1 pe luna. Fol., 4 (42X27). Anul 6 lei, nr. 20 bani. Di-
rector: G. Jo c u. Tip. editoare Dacia.
107

Din Oct. 1897, nr. 50 bani.


Unele articole sunt In doug sau trei limbi franceza, germana el
romans.
Nu apare din Ian. pans. in Sept. 1898.
Buletinul veterinar. Publicatiune lunara a Serviciului veterinar
central. Ministerul de interne. Bucure0i. Ian. 1905 (continua).
8,6 (24 X 17). Anul 6 lei. Secretar de redactie: Cons t. P o-
p azol u. Tip. Munca.
*Buletinulu Commercialu. Galati. 1867 i 1872.
(aTimpuluD. Galati. 11 Martie 1867; Poporuluo. Buc. 25 Mai/6 Jun.
1872; Telegrafuluo. :Buc. 9 Iun. 1872; Le Journal de Bucaresto.
Buc. 30 Mai 1872 st. n.).
*Buletinuld Comunala. Bacau. 1873-1874.
(Albinas. Pesta. 22 Apr./4 Mai 1873; Telegraphulao. Buc. 8 Apr. 1873;
La RoumanieD. Buc. 10/22 Mai:1873; a Gazeta Transilvanieio. Brasov.
9 21 Fevr. 1875.Aricescu pune aparitia ziarului ei In 1871 72 pe
cand in o bibliografie molt mai exacta din La Roumanieo. Buo.
21 Sept./3 Oct. 1873 lipseete).
Buletinulu Guvernului provincials alu Voivodatului Serbicu. i a
Banatului TimiOanu.Landes Regierungsblatt fur die serbische
Wojwodschaft and das temeser Banat. Wien. 31 Ian. 1857.
4 (28X21).
Apare In doua limbi: romaneete ei nemteete.
Buletinulu legiloru Principatelorii-Unite Romane. Bucuresci. 1859
i 1861-1865. 80,6 (23X15 i 24X16). Tip. Statulul.
Anil 1859 ei 1861-4 s'au tiparit in 1865, iar anul 1865 In 1867.
Buletinulii municipal. Bucuresci. Principatele-Unite. Bucureti.
[Iun. 1859 Ian. 1863. 1 pe srtpt.. 4. Tip. Statulul Nifon].
Dela 24 Sept. 1860 15 Iulie 1861: 1 pe sapt. 40,6 (32X24). Anul 6
sfanti. Impr. Statulul Nifono.
Dela 4 Ian.-15 Iulie 1861, Tip. Nationale.
Pop ii pune aparitia ei in 1864. Ultimul numar ce gasim mentionat
este dela 25 Ian. 1863.
Cu caractere semi-cirilice.
(Pop. o. c. ; aCurierula Principateloru-United. Buc. 28 Iun. 1859;
Nationaluluo. Buc. 10 Sept. 1859; Teranula Romano. Buc. 3 Fevr.
1863).
Buletinulil resbelului din Italia. Bucuresci. 27 Mai-7 Iulie 1859.
5 sau 6 pe Opt. 4 ,6 (32X24). Sem. 11 1/2 sfanti, nr. 18 parale.
Red.: M arc u Anton iu C an in i. Tip. Copainig.
Dela 13 Iun. 1859, 5 pe apt.
Dela 7 Iun. 1859, nr. 15 parale ei dela 28 Iun. 1859, nr. 12 parale.
Dela 11 Iun. 1859, tip. Adolph Ulrich ei la 7 Iulie 1859, tip. Ziarulul
Nationalul.
Cu caractere cirilice.
Vezi ei Libertateao. Bucureeti. Iulie 1859.
108

Buletinulu telegraficil. Bucuresti. 30 Sept.? 1877. Zilnic.


Aparea, de trei on pe zi In cinci limbi: romaneste, frantuzeste, gre-
ceste, nemteste si ruseste.
(altomanuluD. Buc. 30 Sept. 1877; a Familia)). Pesta. 16/28 Oct. 1877).
Bulevardul. Publicatie bimensuala. Bucuresti. 17 Apr. 1905. 4,5
(30X23). Trim. lei 1.80, nr. 15 bani. Redactoare: Domnisoarele
S u 1 y. Tip. M. M. Antonescu.
Bulletin de Ia Chambre de. commerce beige en Roumanie. Pd-
riodique. Bukarest. [Fevr.] 1902 2/15 Fevr. 1903. Neregulat.
4,6 (33 X24 ).
Dela 2/15 Ian. 1903, 1 pe lung.
Dela 1 Martie 1902, tip. elleliadeD ; din Iun. 1902, tip. J. A. Taranu;
din Oct. 1902, Tip. Curtii Regale, F. Gobi Fii si dela 2/15 Ian. 1903,
tip. Taranu si Comp.
In 1902, au aparut 5 nre.
Bulletin de la Chambre de commerce francaise de Galatz. Ga-
latz. [Martie 1887] Fevr. 1891; apoi Braila, MartieIulie 1891..
Neregulat.
Din Noemvrie 1890, dela care data am vazut ziarul: 1 pe lung. 40,6
(32X24). Tip. A. Friedmann.
Din Martie 1891, Braila tip. Pericles Pestemalgioglu.
Apar 50 numere in total.
(aBulletin de la Chambre de comm. frangaisen. Galatz. Noemvrie 1890).
Bulletin de la Societe des mddecins et des naturalistes de Jassy.
Jassy. Ian. 1900(continua).
Vezi: oBuletinul Societatei de medici si naturalisti din IasiD.-Iasi. Ian.
1887.

Bulletin des seances du Divan ad-hoc de Moldavie. Jassy. 1/13 Oct.


1857-26 Ian. 1858.
Vezi: Buletinul sedintelor Adunarel ad-hoc a Moldovel. lasii. 1 Oct.
24 Dec. 1857.

Le Bulletin international. Informations europeennes, politiques,


diplomatiques, littdraires & financieres. Journal quotidien pour
Paris.Imprime et publid hebdomadairement a Dresde, Bru-
xelles, Bucarest et Florence avec une edition en France parais-
sant trois fois par semaine. Bucharest. 21 Noemvrie/3 Dec.
1868 2/14 Ian. 1869. Fol. mic (36 X 26). Anul 20 piastri, nr.
35 bani. Director politic: Pierre Baragno n. Tip. Jean Weiss.
Dela 28 Noemvrie/10 Dec. 1868, tip. Nationale, C. N. Radulescu si dela.
12/24 Dec. 1868, tip. Jean Weiss.
Bulletins et memoires de Ia Societe de chirargie de Bucarest.
Bucarest. Martie 1898(continua). Neregulat. 8,7 (25)07). Pu-
109

blicate de Secretarii societatii: D-rii Angelescu i Juvar a.


Tip. I. V. Socecti.
Secretari: Bo na c hi (din 1906), H. B ote sou (din Fevr. 1905), Dr.
C arn ab el (Ian. 1900-Fevr. 1903), Dr. M. Cohn (din Fevr. 1905),
Dr. Costi n (Fevr. 1903 - Sept. 1904), Dr. Cr istea (1901), Dr.
Duma (1899 pi din Ian. 1902), Dr. Ger ota (1900), Dr. Gheorghiu
(din Oct. 1903), Dr. Here sou (1903), pi Dr. Stefan escu-Galati
(Oct. 1903-1905).
Din Martie 1899, Impr. Statului pi din Oct. 1902, tip. cL'Independance
Roumainep.
Bulletinulit Curtil de cassatiune si de justitie a Principatelor-
Unite romane. Bucuresci. Apr. 1862-(continua). 1 pe luna. 8,6
(24X16). Anul 12 sfanti i 60 gologani.
Din Ian. 1867: Bulletinulu Curtel de cassatiune pi de justitie a Ro-
manieib. Din Ian. 1882: aBuletinul decisiunilor Culla de casatiune
pi de justitie date de sectiunea I pi HD. Din 1900: gBuletinul deci-
siilor Curtei de casatie 5i justitie date de sectia I pi HD. Din 1901,
inlocuepte cuvantul date din subtitlu cu cuvantul cpronuntate),
pi din 1905, adaug6 la sfarpitul subtitlului pi HID.
Din 1889, 1 pe an; din 1892, 2 pe an pi din 1901, 1 pe an.
In 1863, anul 7 sfanti; in 1864, 14 sfanti; in 1865, 2 galbeni pi 2
sfanti; din 1866, 14 sfanti; din 1868, 10 lei pi din 1889, 6 lei.
Din Ian. 1882, publicat de grefierul B. M. Brezia nu; din 1889, de
grefierul C. Chri stes cu; din 1896, de grefierul A. N e no veanu
pi din 1901, de grefierul G. B a dule s cu.
In 1866 1867, tip. Lueratorilor Asociati; in 1868, tip. Lucratorilor
Romani; din Ian. 1869, impr. Statului; din Ian. 1876 tip. aModernaD,
Gr. Luis; in 1879 pi 1881, tip. Stefan Milailescu; in 1880 pi din 1882,
tip. Modernab, Gr. Luis; din 1885, tip. Statului pi din 1903 tip. zia-
ruluiaLa RoumanieD.
Anul 1876 s'a tipArit in 1879, 1889 in 1891, 1890 in 1891, 1891 In 1892,
1892 in 1892 - 93,1894 In 1895, 1897 in 1898- 99, 1898 in 1900, 1899 in
1901, 1900 In 1901-1902, 1901 pi 1902 In 1905, 1903-1905 in 1906.
Bulletinul Stelici Dunarei. Iassi. 24 Mai-12 Iulie 1856. Nere-
gulat. 40,5 (29X22). Tip. frantezo-romAna, Adolf Bermann.
Dela 3 Iulie: aSteoa Dunarei. Buletinu straordinare*. La 12 Iulie In-
locuepte cuvantul Buletinu cu qSuplementuD. Fol. (43X28).
Se da ca suplement la eSteoa DunAreiD.
Cu caractere semi-cirilice.
Bun Sosit. Iasi. 24 Fevr. 1902. Nr. unit. Fol. 6 (48X33). 10 bani.
Tip. Dacia, P. Iliescu i D. Grossu.
A ap-drut cu ocazia instalarei I. P. S. S. Mitropolitului Parthenie.
Buna eredintk, foaie politica i economica. Bucuresci. 23 No-
emvrie 1891-13 Iun. 1893. Zilnic. Fol., 6 (48X33). Anul 24 lei,
nr. 10 bani. Tip. Dor. P. Cucu.
Dela 19 Dec. 1891, fol., 4 bis (54X37).
Dela 3 Dec. 1891, tip. aLuptap pi dela 28 Martie 1892, tip. ziarului
aBuna CredintfiD.
Bunul Eeonom, organul Reuniunii economice in Oratie. Ora-
-tie. 25 Dec. 1899/6 Ian. 1900 - (continua). 1 pe sapt. 4,10
110

(38X29). Anul 2 fiorini. Comitetul de redacIie: Dr. loan M i ha i,


Dr. *t. Erdelyi, Daniil David, Constantin Baicu. Red.:
I o an M o t a. Propr.-editor: Joan Miha i. Tip. Minerva.
Dela 23 Iun./6 Iulie 1901, Inlocueste cuvantul aorganulp cu cuvantul
proprietateaD. Dela 30 Dec. 1901/12 Ian. 1902: Bunul Econom,
revista pentru agriculturg, industrie si comerciu. Organul: Reu-
niunii Economice din OrAstieb si a aReuniunii romane de agricul-
turn din comitatul Sibiiuluip.
Dela 30 Dec. 1906, 8,6 (24X16). Anul 5 coroane.
Dela 5/18 Mai 1901, propr.-editor: loan Mota; dela 30 Dec. 1901/12
Ian. 1902. prim colaborator: Con s t. P. Bare i an u (pane la 31
Aug./13 Sept. 1903), red. responsabil: Joan Fl es e ri u (pa,n5. la.
22 Iun./5 Julie 1902), propr. si editor: Au rel P. Barcianu (pane
la 27 Iun./10 Julie 1904). Dela 29 Iun./12 Iulie 1902, red. respon-
sabil: Aurel P. Barcianu (pane. la 27 Iun./10 Iulie 1904). Dela
4/17 Iulie 1904, red. responsabil: George Suciu (pang la 2/15 Ian.
1905 si dela 2/15 Apr. 1906), Propr.-editor: Institutul Minerva.
Dela 9/22 Ian. 1905, red. responsabil, propr. si editor: Vasile D o ms a
si dela 25 Sept./8 Oct. 1905, red. responsabil: Adrian Cr ist ea
(pana la 26 Martie 8 Apr. 1906).
Suplement: aSpicuiri Literare. Adaus literar laa Bunul Economy, Orastie.
1 Ian.-7 Julie 1901.
Bunul prieten, revistA pentru tinerimea din scoalele secundare.
Targul-Jiului. 1 Noemvrie 1905 Oct. 1906. 1 pe luna. 4
(30X21). Anul 5 lei. Publicat de Profesorii gimnaziului T.-Via-
dimirescu. Tip. Nicu D. Milosescu.
Dela 1 Apr. 1906, nr. 40 bani.
Dela 1 Apr. 1906, corpul didactic al gimnaziului Tudor Vladimirescu:
Al. Andronescu, Econ. I. M'aliescu, Aug. Grainic, I. C.
$tefaneseu, Zevedei Teoharescu (pan'a in Aug.), C. I. $te-
faneseu (pana In Aug.), AL D imitre so u (pana in Aug.) P.
Grimm, D. Avramescu, Al. Cateliu (pans in Aug.) si G.
Cristache, apoi si I. 1. Capresou (din Sept.), Th. B. Vlade-
scu (din Sept.), P. C hirulescu (din Sept ), N. Velichi (din Sept.),
si Liviu P. Radu (din Sept.). Colaboratori: G. N i col ae vic
I. Popeseu-Voitesti (pan5. In Aug.), Lazar Toma, Vasile
Varcol si G. Oprescu, apoi (din Iulie) si Andrei Lazarescu,
Dem. G. To mescu, V. C. MihAlcescu si (din Sept.) Al. Dimi-
trescu, C. I. tefarieseu si P. Grimm.
Bursa, revista septamb.nala economica,, financial* comerciala si in-
dustrial i e Boerse, wirtschaftl ich-finanzielles Wochenblatt.
La Bourse, Revue hebdomadaire, economique et financiere.--
La Rorsa, Revista settimanale economica e financiaria. The
Exchange, Weekly and Financial Review. A Tiizsde, gaz-
dasagi penztigyi hetilap. De Beam, Economisch-financieel
Weekblad. Bucuresti. 19 Iulie/1 Aug. 1902 (continua). 4,6
(33X24). Anul 30 lei, nr. 50 bani. Red.: I. Hussar. Tip. TA-
ranu si Co.
Dela 26 Aug. 1902, nr. 60 bani.
Dela 4/17 Aug. 1902, tip. aSperanta; dela 19 Oct. 1902, tip. aCle-
111

mentav; dela 10 Noemvrie 1902, tip. E. S. Cerbu; dela 31 Oct. 1901,.


tip. Speranta,; dela 21 Mai 1906, tip. Clementa,, Taranu & Co_
oi dela 9 Iulie 1906, tip. Universalao.
Unele articole sunt in doua limbi: romaneote oi frantuzeote sau en-
glezeote sau nemteote.
Bursa eolonialelor. Ziarul comerciului colonialelor 9i branselo
similare. Braila. 24 Dec. 1906 (continua). 1 pe sapt. 4,6
(33X24). Anul 5 lei, nr. 15 bani. Red. si propr.: N i c. Cosm a.
[Tip. Artistica, A. Rapaport]. .
Bursa de Galati (Romania). Revista periodica fondata pentru a.
procura publicului notice si informatiuni comerciale, financiare,
industriale $i maritime. Galati. 1 Fevr. 1888 23 Aug. 1892.
2 pe tuna. 4,6 (32X24). Anul 20 lei, nr. 1 leu. Director-propr.:
P. Alexandrescu. Tip. Cooperativa, Lucratorii Asociati.
Dela 16 Dec. 1890: Bursa de Galati (Romania). Comerciu, finance,
industrie, marina,. 1 pe Apt. Anul 10 lei, nr. 25 bani. Dela 5 Ian.
1892, suprima cuvantul (Romania,.
Dela 15 Ian. 1889, tip. G. Balloescu; dela 16 Dec. 1890, tip. Natio-
nala,, A. Friedmann of dela 5 Ian. 1892, tip. Unirea,, Srulowitz.
In 1890, nu apare cat-va timp pana. la 16 Dec.
(Romania,. Buc. 24 Sept. oi 29 Dec. 1888).
Bursa muneei. Literar, economic, educativ, unicul ziar pentru re-
clame in jud. Neamt. Piatra-Neamtu. 21 Ian. 1906(continua).
1 pe sapt. Fol., 6 (48-X 33). Anul 3 lei, nr. 5 bani. Director-
propr.: Constantin D. Ghe orghiu. Tip. Matilde D. Gheorghiu.
Dela 18 Martie suprima cuvintele: eunicul ziar, gi urmatoarele din
subtitlu.
Buzeul. Buzeu. [Dec. 1875][Apr.] 1876. [1 pe sapt.]. Red.: C. D.
Danescu.
La 8 Fevr. 1876, an. I, nr. 8singurul numar ce am vazut: Buzeul,
1 pe sapt. Fol., 6 (48X32). Anul 12 lei, nr. 20 bani. Noua tip. Ro-
mama, A. Georgescu.
(Romanulub. Buc. 23, 24 Dec. 1875, 1 oi 10 Tan., 2 of 27 Apr. 1876,
Telegraphulo Buc. 21 Ian. of 4 Apr. 1876; Familia,. Pesta 1/13.
Fevr. 1876).
Buzeul, ziar Buzeu. 28 Mai--30 Oct. 1888. 2 pe
sapt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Comitet de
redactie. Tip. Al. Georgescu.
Buzeul, ziar national-liberal. Buzeu. 11 Iun. 1898 1 Ian. 1899..
2 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, nr. 5 bani. Sub directia
unui comitet. Tip. Alessandru Georgescu.
C.

C. Negruzzi". Revista elevilor Liceulul Internat din Iasi. Iasi.


25 Noemvrie Dec. 1901. 1 pe luna. 4 ,6 (33X24). Anul 4 lei.
Tip. M. P. Popovici.
Cabinetul de Lectura. Jassy. 12 Mai 29 Aug. 1878. 1 pe sapt.
4 ,6 (32X24). Anul 5 lei, nr. 5 bani. Tip. aBuciumului Roman.
Dela 28 Mai, nr. 10 bani.
Dela 9 Iulie, director si plopr.: N. Andryscu Bogdan.
Cafeul chantant. Ziarul Cocotelor, Crailor qi al celor earl fac
zimbre. Organ decoltat pe care '1 citesc numal cei earl del
10 banl. Craiova. Aug. 1894. Fol., 2 (38X25). Nr. 10 bani. Prim-
red.: T o t o. Tip. Filip Lazar i Comp.
*Calausulu. Bacau. 1868-1869. Red.: Bran is te an u.
(.Familia.. Pesta. 5/17 Ian. 1869).
Calluza Alegatorului. Craiova. 8 Martie 1901. Fol., 6 (48 X 33).
Gratuit. Tip. David J. Benvenisti.
Apare cu ocazia alegerilor.
Ciilkuza Bead. Braila. [Iulie 1894][Oct.] 1896. [1 pe Apt].
Dela 12 Noemvrie 1895-23 Aug. 1896, cat am v5'zut ziarul: aCalauza
Brailei, ziar comercial.. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X32). Anul 12 lei, nr, 10
bani. Director: Alfred Gr-os s. Tip. oUniversalaD, Const. P. Nicolau.
(uAdeverul.. Buc. 26 Iulie si 16 Noemvrie 1894; aResboiul.. Buc. 20
Sept. 1894; ConstitAionalul.. Buc. 25 Sept. $i 31 Dec. 1894; aBomba..
Braila. 27 Oct./8 Noemvrie 1896).
Calauza comerciala si industriala. Galati. 25 Ian.-9 Martie [1903].
1 pe Opt. 4,6 (33X24). Gratuit. Tip. G. Balasescu.
Ziar de reclame.
Mazza Comerciantilor de Beuturi Spirtoase i Cherestea. Re-
vista instructiva. Bucure0. Apr. 1906 (continua). 1 pe luna.
4,6 (33 X24). Anul 3 lei. Propr.: I. P etr aur e anu. Tip. Kalber.
Nu spare In Aug. si Dec.
113

Calauza sanitara, si igieuiciti. Bucuresti. 1 Martie 1899 (conti-


nua). 2 pe luna. 40,4 (27X21). Anul 6 lei, nr. 30 bani. Comitetul
de directie (pana, la 15 Fevr. 1900): D-rii M. Dobresc u, G.
Proca, Al. Vasiliu, A. Pacleanu, I. Stefanescu, C.
V a sili u. Red. sef, apoi director: Dr. I. *te Miles cu. Tip.
Dreptate p.
Dela 1 Martie 1900-15 Fevr. 1901, adaog5, pe copert5, subtitlul: tor-
gan de vulgarisare a cunoscintelor sanitare si igieniceo.
Dela 1 Martie 1901, anul 5 lei.
Colaboratori (1 Martie-15 Dec. 1902): D-rii I. Felix, F. Abba (Italia),
E. Mensi (Italia), L. Chauvain, Fr. Goodrich, Ach. Labiche,
I. Neagoe, G. Proca, M. Manicatide, V. Bianu, Al. TA IA-
eescu, C. Dr5.gescu, C. Vasiliu, Al. Costiniu, G. Ciugolea,
A. Vianu, Giuriadi, Bore], Al. Manolescu, M. Olscha-
netzhy eiLeon Sbysrewskysi I. St. Murat, G.Struteanu,
G. Murgeanu, N. T. Ionescu, Simeon Popescu, C. Pa-
re p a, etc.
Dela 15 Apr. 1900, tip. aEminescub; dela 1 Ian. 1906, tip. aUniversi-
taraD, A. G. Brittanescu, ,si dela 15 Dec. 1906, tip. 4 Grossmann.
Clilauza Viitorului, Organ al SocietatiT Parnantul". Campina.
2 9 Martie, apoi Sinaia 5 -- 21 Mai 1903. 1 pe sapt. 40,4
(27X21). Anul 4 lei. Tip. G. Golop.can.
Dela 5 Mai, fol. mic. (34X21). Tip. ziarului eSinaiaD (Sinaia).
Nu apare dela 9 Martie-5 Mai.
Calcavura. Bucuresti. 23 Mai? 1871 (2 nre). 3 pe sa' pt. 4 (30X23).
Nr. 15 bani. [Red.: V. A. Ur ec hi a.] Tip. Nationala, C. N. Ra.-
dulescu.
NumArul 2 s'a tiparit, dar nu s'a pus In comert.
(eApararea nationalav, Buc. 6 Oct. 1900; 4FamiliaD. Pesta 27 Jun. /9
Julie 1871; Telegraphultu. Buc. 16 lun. 1871).
Calea Feratil, revista septamanala. Apararea intereselor statulul,
ale func#onarilor si ale comercianOlor.Legislatie si jurispru-
denta.-Statistica.Studii si reforme. Bucuresti. 13/25 Martie
1897-16/28 Ian. 1899. 4,6 (33X24). Anul lei 8.50, nr. 10 bani.
Tip. Epoca.
Dela 8/20 Mai 1897: 4Calea Ferata. Revista comercialit a transportu-
rilor pe uscat si pe apt.LegislaPe si jurisprudenta.Statistica.
Studii 5i reformers. Dela 4/16 Ian. 1899, suprima din subtitlu cuvin-
tele ape uscat ei pe ap5b.
Din [Martie] 1898, 2 pe hla.
Dela 8/20 Mai 1897, nr. 20 bani ,si dela 16/28 Mai 1898, anul 10 lei,
nr. 50 bani.
Dela 4/16 Ian. 1898, director: Joan Posesc u.
Dela 16/28 Mai 1898, tip. ElzevirD, G. Ionescu, Storck &
Calea vietei, revista bisericeasca populara a Societ. clerului Apo-
stolul" din judetul Olt. Curtea de Arge i Slatina. 1 Ian. 1904
Periodicele rotwinefti. 8
114

(continua). 1 pe luna. 8,6 (24X16). Anul 5 lei. Red.: V. Pr e-


deanu. Tip. Moderna, Mihail Lazar Fiu (Pitesti).
Din Iun. 1901, numai Curtea de Arges.
Dela 1 Apr. 1904, tip. Albert Baer (Bucurestil.
Caleidoscopul national (sadea) fara nuanta de libertaciune, mof-
taciune sau alta suputaciune. Ziar Hebdomadar, Trombadar si
Ventricular. Bucuresci. 1 Dec. 1891. Fol. (40X30). Nr. 10 bani.
Director: Piperus-Aventinus. Prim-red.: Nicodemus
L e p i do p t e r u s. Tip. Cazamia si Agaftanghel [Carol Gal].
Publicat de Cata Nicolescu.
CaTetorul Roman. Botosani. 1895.
Vezi: gCurierul roman. Botosani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904.
Calicul, humor si satira. Sibiiu. 1/13 Ian. 1881-1/13 Iun. 1895
si 1/14 Ian. 1903-1/14 Mai 1906. 1 pe luna. 8 ,6 (24X16).
Anul fiorini 2.60. Red. responsabil si propr.: L Pop a. Tip.
Adolf Meltzer.
Dela 1/13 Ian. 1882, anul 3 fiorini.
Dela 1/13 Mai 1884, tip. W. Krafft; dela 1/14 Ian. 1903, tip. succesorului
lui Th. Steinhaussen (Adolf Reissenberger) si dela 1/14 Martie 1904,
tip. Friederic Roth.
Anuntul pentru incetarea ziarului, in 1895, se public& in Sept.
(Dreptatean. Timisoara. 5/17 Sept. 1895).
Calmatuiul, ziar saptamanal. Alexandria. 25 Mai-16 Noemvrie
1906. 4, 10 (40 X 28). Anul 10 lei. Sub directiunea unui co-
mitet. Tip. La Principele Nicolae, Vasile Ch. Chirovici.
Dela 1 Iun., fol., 6 (48X33). Nr. 5 bani.
*Caln4tea. Giurgiu. Aug.Oct. 1881.
(Romanulun Buc. 1 Sept. si 21 Oct. 1881; Poporuln. Buc. 24 Sept.
1881; Timpuln Buc. 29 Oct. 1881).
Calugareni. Giurgiu. [10 Mai] 1879-2 Apr. 1881. 2 pe sapt. Re-
dactori: N. Droc Barcianu si Anghel I. Ulubeanu. Tip.
C. P. Conduratu.
Dela 10 Iun.-12 Aug. 1879, singurele numere ce am vazut din anii
1879-1880, are -Whit aparitia si tip. de mai sus. 4 ,10 (39X29). Anul
20 lei, nr. 10 bani.
La 2 Apr. 1881, singurul num5r ce am vazut din acest an, fol., 10
(58X39). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Comitet de redactie. Tip. C. P.
Conduratu.
(Relatiile D-lui N. Droc Barcianu. allesboiub). Buc. 13 Mai, 18 Iun.
15 Oct. si 6 Noemvrie 1879, 1 Fevr. si 21 Oct. 1880; Romania li-
berap. Buc. 22 Ian. si 20 Fevr. 1880 si 21 Ian. 1881; cTimpul,. Buc.
13 Mai, 22 Iun., 8 Iulie si 14 Noemvrie 1879, 15 Ian., 1st 21 Fevr.
19 Martie, 6 Mai, 24 lun. si 30 Iulie 1880).
Calugareni. [ Bucuresci. Mai 1896].
Vezi: aCrucea de piatra. Calugareni.
115

ealugarul ilustrat, politic, literar, umoristic, scris fara ocol si fara


manusi. Bucuresti. 23 Iun.-11 Aug. 1896. 4,6 (33X24). Anul
10 lei, nr. 20 bani. Tip. Viitorul.
Dela? Iu lie, Inlocueste cuvintele: fara ocol si fara manusiD din sub-
titlu cu cuvintele: adupa canoanele vicleimuluiD. Propr.: M. I. An-
dr one scu. Tip. N. Miuleseu.
Nu am vazut numerele 2-4.
Camaradul, revista pentru ostasi. Bucuresti. 10 Mai 25 Sept.
1905 si 10-25 Fevr. 1906. 2 pe luna. 4,6 (33X24). Anul lei 2.50,
nr. 10 bani. Red.: Wladimir Bortnovsk i. Tip. M. S. Ni-
culescu & Co.
Dela 10 Iulie 1905, tip. cEminescub si dela 10 Fevr. 1906, tip. aUni-
versalaD.
Camera Deputatilor (Desbaterile). Bucuresci. 20 Apr. 9 Iun.
1869 si 15 Noemvrie 1885(continua).
Vezi: allesbateri parlamentare.
Caminul. Bucuresti. [Aug. 1885 Dec.] 1886. 2 pe lunA.
In 1886, an I, nr. 19singurul numar ce am vazut: aCaminul, revista
bilunaraD. 40,6 (32X24). Anul 8 lei. Director: S. Al ci bi a di. Tip.
'Iris..
Anunta e dela nr. 20, din 1886, va spare data, pe luna.
(aRomanuluD. Buc. 16 si 17 Aug. 1885; aCoresponden(a provincialaa.
Piatra. 12 Ian. 1886 si 4 Ian. 1887).
Caminul, gazeta femeei. Bucuresci. Oct. Noemvrie 1903. 1 pe
sapt. Fol., 4 d. (54 X 42). Anul 20 lei, nr. 20 bani. Sub direc-
tiunea unui comitet de doamne. Tip. Universala.
Caminul. Revista literary nationalistA. Iasi. MartieApr. 1900. 1
pe lima. 8,6 (24X17). Anul 10 lei. Sub conducerea unui grup
de studenti universitari romani. Tip. ((Dacia, P. lliescu si D.
Grossu.
Campina. Campina. 12 Apr. 1894-5 Fevr. 1904.
Vezi: Vocea SinaeiD. Sinaia 1 Oct. 1891.
Cimpul, organul Societatei agronomice a absolventilor scolilor
de agriculture din lark Bucuresti. 1 Apr. 1902 (continua). 2
pe luny. 4,5 (28X22). Anul 5 lei, nr. 25 bani. Sub directiunea
unui comitet. Tip. Eminescu.
Dela 15 Ian. 1903, suprima din subtitlu cuvintele adin taraD.
Dela 15 Ian. 1904, 1 pe luny.
Din Ian. 1906, 8,6 (24X16).
Din Dec. 1905, nr. 50 bani.
Din lan.Iun. 1906, comitetul de redactie: C. Sachelari de, Max
Rota riu si R. Gra bovski. Colaboratori (din Ian. 1906): S. P.
Radianu, Dr. Maximilian Popovici, I. Gherman, Marin
Stanescu, D. Dad,rlat, C. I. Dodu, I. I. Sgandar, D. Cojo-
116

caru, I. Theodoreanu, Dumitru Vasiliu, I. Thoma, S..


Te.odorescu Kirileanu, Gr. Predescu, Al. I. Florescu,
Dobre Radulescu, G. D. Elefteriu, Gh. Manolescu, P.
Lascu, D. Milarez, D. G. Vasiliu, A. Carabella, I. G. Bra
ghina, St. I. Goilav, Alex. P. Dediu si Alexandru Geor-
gesc u.
Dela 15 Ian. 1903, tip. Albert Baer; dela 15 Aug. 1904, tip. Eminescup ;.
din Ian. 1906, tip. Clementaxr; din Fevr. 1906, tip. Albert Baer; din
Iun. 1906, tip. ClementaD, Taranu & Co. si din Sept. 1906, tip.
Eminescu.
Campul Libertatei, organ comemorativ al evenimentelor transil-
vanene dela 1848. Bucuresti. 3 Mai 1898. Nr. unit. Fol., 12
(65X48). 20 bani. Tip. Carol Gobi.
I se interzice debitul postal in Ungaria.
(cGrazeta Transilvaniei. Brasov. 12/24 Mai 1899).
"Campulungul, liar industrial, comercial si literar. Campulung.
Sept. 1890Iun. 1891. Anul 6 lei.
(Adev&uln, Buc. 29 Sept. 1890; Biblioteca Familiein. Buc. 7 Oct..
1890; G Telegraful romanD. Buc. 29 Mai 1891; Timpub. Buc. 8 Iun..
1891).
Les Cancans de la Semaine. Bucharest. 14 Fevr. 2 Mai 1870..
1 pe sapt. 8 ,1. (16X11). Trim. 10 lei, nr. 1 leu. Par le Mar-
quis de Bla gu:e nvill e. Tip. Jean Weiss.
Caneanul, ziar fin de siecle. Bucuresti. 17 Aug. 1897. 1 pe sApt.:
4,6 (33X24). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Propr.: N. Corn aneanu_
Tip. N. Comaneanu.
Candela, jurnalii bisericescii-literariu. CernauV. 1 Julie 1882 (con-
tinua). 1 pe lunA. 80,8 (27 X 18). Anul 4 liorini. Redactori: Dr_
Vasiliu Mitrofanovici si Isidor VorobchfevicT. Edi-
tor: Arcadiu Ciupercovic T. Tip. W. Kerekjarto.
Dela 1 Ian. 1886: Candela. Foai5. bisericeasca-literarian.
Redaetori: Art emi u Be rari u in locul lui Vasilig Mitrofanovici (1
Noemvrie 1883), Dr. Emilian Voiutschi in locul lui Artemiu
Berariu (Ian. 1896), Alex. Manastyrski in locul lui Isidor Vo-
robehievici (Martie 1901) si Artem on A. Manastyrski in locul
lui A. Manastyrski (Wile 1905).
Dela 1 Ian. 1888, editor: Greorgiu de Ileus si din Sept. 1896, Dr.
Teodor Tarnayschi.
Dela 1 Sept. 1883, tip. archiepiscopala concesionat5., apoi (1890) Arch_
Silvestru Morariu Andrievici; din Ian. 1896, tip. Hermann Czopp si
din Ian. 1897, Soc. tip. bucovineangb.
Candela, organ religios. T.-Severin. Oct. Noemvrie 1900. 1 pe-
lunit 4,10 (40X29). Anul 3 lei, nr. 20. bath. Director: Preotul
V. G h. D u r a k. Tip. NaIionale, Ralian si Ignat Samitca.
Cantaru, foaie agricola-comerciala.-politic6. Craiova. 13 Martie
117

1885-3 Ian. 1886. 1 pe sapt. Fol., 5 (42X29). Anul 10 lei, nr.


10 bani. Tip. Asociatilor romani.
Dela 30 Mai 1885, suprima subtitlu.
Dela 4 Apr. 1885, fol., 6 (48 X 33).
Dela 30 Mai 1885, red. responsabil si propr.: G. T h. B u z oi an u.
Dela 23 Mai 1885, tip. aNationalap, Bolan Samitca.
Cantor de avis si corners. Bucuresti. 24 Apr. 1837-30 Ian. 1857.
2 pe sapt. 40,4 (27X21). Anul 4 ruble. *ef: Z ahar i a Ca rc a-
1 e c h i. Tip. I. Eliat.
Dela 3 Ian. 1842: Cantor de avis, gazeta politica si comercia15..
Dela 13 Fevr. 1843: evestitorul romanesc, gazet1 coprinzatoare de
feluri de stiinte).
Dela 10 Aug. 1843: iVestitorul romanesc. Gazeta semi-ofitiala.
Dela 19 Iun.-7 Sept. 1848, suprima subtitlu.
Dela 18 Ian. 1838, 3 pe sapt. si dela 18 Apr. 1838, iar 2 pe sapt.
Dela 18 Iulie 1842, fol., 1 (34X23); dela 1 Ian. 1844, fol., 4 (42X26) si
dela 3 Ian. 1848, fol., 6 (46X31).
Dela 24 Noemvrie 1854, anul 42 lei.
Dela 10 Oct. 1856, red.: A. Z. Carcalechi.
Dela 18 Ian. 1838, tip. Z. Carcalechi; dela 20 Apr. 1839, tip. August
Ruof; dela 3 lulie 1839, tip. C. Pencovici; dela 19 Aug. 1839, tip.
Zaharia si Alexandra Carcalechi si dela 9 lulie 1843, tip. eCurtii.
Cu caractere cirilice. Dela 19 Fevr. 1838, notele din fruntea gazetei
cu semi-cirilice. Dela 7 Martie 1838 - 3 lun. 1847, se tiparea cand
cu cirilice, cand cu semi-cirilice si dela aceasta din urma data numai
cu semicirilice.
Dela 28 Sept. 1848, are unele articole in doua limbi: romaneste si
frantuzeste.
Nu apare dela 11 Sept. 1837-18 Ian. 1838.
Gazeta era subventionata, de stat, din 1843. In 1853, i se m5reste sub-
ven0a cu 100 galbeni, in total 400 galbeni.
(gBuletinul oficial. Buc. 9 Fevr. 1853, pag. 1).
In fruntea ziarului are a vinieta reprezentand pe Mercur stand pe o
gramada de marfuri cu ancora la picioare, iar in fata-i se vede
marea cu un far si o corabie.
Dela 10 Fevr. 1838, pune-din cand in cand-o noua vinieta repre-
zentand pe Mercur stand pe o gramada de marfuri sub un palmier.
La spate se zareste marea.
Dela 22 Aug. 1839, aceste doua viniete alterneaza cu o a treia, care
reprezinta insemnele lui Mercur si ale comerciului.
Dela 3 Ian. 1842, nu mai are vinieta.
Din Ian. 1844, pune In fruntea ziarului o noua vinieta reprezentand
marca tarei.
Are suplement: Foale comercialit, indastrialii si iconomicitt 2 Ian. -
15 Apr. 1839.

Capitala, ziar politic cotidian. Bucuresti. 26 Oct. 1898 -17 Ian.


1899. Fol., 10 (58 X 40). Anul 24 lei, nr. 10 bani. Comitet de
redactie. Tip. Corpului Didactic, C. Ispasescu si G. Brataneseu.
La 2 Noemvrie 1898, fol., 6 (48X33),
Dela 6 Noemvrie 1898, nr. 5 bani.
Dela 28 Oct. 1898. tip. Dor. P. Cucu; la 2 si dela 5 Noemvrie 1898,
tip. aVocea Invelatorilor) si dela 13 Ian. 1899, tip. Miulescu.
Capitalistul (Der Capitalist), ziar economic, industrial, financiar
118

ci comercial (Fachschrift fur Volkswirtschaft, Industrie, Finanzem


and Handel). Bucuresti. 9/21 Apr. 1893-20 Ian. 1895. 2 pe
4,6 (32X24). Anul 25 lei. Comitet de redactie. Director de-
legat: M. E. P a p am ih al op ol. Tip. ((Gutenberg)), Joseph Gobi_
Dela 23 Iun. 1894, suprim. din titlu partea germana.
Dela 1 Apr. 1894, 4 pe lung.
Dela 23 iun. 1894, fol., 4 (41X27).
Dela 27 Noemvrie/9 Dec. 1893, tip. Academiei, John & Freudenberg;
dela 14/26 Dec. 1893, tip. Dor. P. Cucu; dela 23 lun. 1894, tip. J..
Davidescu; dela 7 Sept. 1894, tip. Nona, Gr. Panaitescu si dela.
13 Oct. 1894, tip. Joseph Gobl.
Gutenberg,
Para la 15/27 Fevr. 1894, apare in doua limbi: romaneste i nemteste..
` Caracal. Caracal. 7 Dec. 1888Ian. 1889.
(Epoca2.. Buc. 8 Dec. 1888; Romanulu. Buc. 17 Ian. 1889).
Caracal, ziar national-liberal. Caracal. 30 Oct. 1899-25 Sept. 1900..
1 pe sapt. Fol. (42X31). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Sub directia.
unui comitet. Tip. lorgu Petrescu.
Dela 5 Martie 1900, fol. (43X31).
In 1900 apare neregulat. Nu apare dela 30 Iulie-25 Sept. 1900.
Caracalul, ziar national-liberal. Caracal. 23 Ian.-7 Martie $i 23.
Sept. 1905 (continua). Neregulat (1 sau 2 pe sapt.). Fol., 5.
(42X29). Nr. 5 bani. Sub directia unui comitet (pana la 7 Martie-
1905). Tip. Iorgu Petrescu.
Dela 23 Sept. 1905, inlocueste cuvantul oziar din subtitlu cu cuvantui
.organ.. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Dela 10 Sept. 1906, anul 5 lei, nr. 5 bani.
Nu apare dela 26 Dec. 1905-10 Sept. 1906.
Caraghiosul. Iasi. 7-28 Mai 1889. 1 pe sapt. Fol., 7 bis (52X37).
Anul 16 lei, nr. 30 bani. Director artistic: K. I. Hlays a. Red.:-
D r. Pal a'y r a. Editor: N. C o s m a. Tip. Nationala.
Caricatura. 'Liar humoristic septemenal. Bucuresci. 7 Iun.-5 Iulie
1898. 40,6 (33X24). Nr. 20 bani. Tip. Universa15,.
Caritatea. Focsani. [21 Mai 1905]. Nr. festiv. 4,6 (33X24). 25 bani..
Sub directiunea doamnelor din comitetul Cassei de caritate..
Tip. Aurora, Gheorghe A. Diaconescu.
*Caritatea", rJiarulserbaril PreseT, organisata in folosul victi-
melor arderii circuluT Krembser $i al Romanilor saraci. Bucu-
resti. 21 Ian. 1882. Nr. unit. 4,6. 1 leu. Tip. Carol Gobl (iar
coperta in litografie in stabilimentul Socecti).
(Tipograful Carol Gob!. XXV de ani de munca. Buc., 1901, p. 9; Ro
manulu. Buc. 23 Ian. 1882).
Caritatea Roraima. Botosani. 1897.
Vezi: a Curierul roman. Botosani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904.
119

Carlaontul, ziar vesel i plin de haz. T.-Severin. 10 19 Ian.


1901. 1 pe sapt. 4,6 (32X24). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Director:
Ilie Doroban tu. [Tip. R. i I. Samitca].
Carligul, ziar de politica inalta i de filozofie practica. Turnu-
Severin. 7 Apr.-3 Oct. 1899. 3 pe lung,. 4 ,6 (33X24). Nr. 10
bani. Director: Ign a t Ca 1 ar e t u 1. Tip. Nationala, Ralian i
Ignat Samitca.
Dela 13 Mai anul 10 lei.
Carligulu. Diar oficialu alu Conitei. Bacau. 10 Iun. 1873. 40,4
(26X21). Nr. 20 bani. Tip. Joan B. Stefaniu.
(Ziar umoristic).
Carmen. Revista Literara. Bucuresci. 6 Iulie 15 Dec. 1898. 5
Apr.-20 Dec. 1899 ei 10 Sept.-25 Dec. 1902. 2 pe lung,. Fol.,
4 (42X28). Tip. Vocea Invetatorilor.
Dela 10 Sept. 1902: Carmen. Litere atiinte, arteD. 4 ,6 (33 X 24),
Anul 10 lei.
Dela 5 Apr. 1899, tip. Miulescu; dela 5 Sept. 1899, tip. M. Radulescu;
dela 10 Sept. 1902, tip. Carmen Sylvan ai dela 25 Noemvrie 1902,
tip. Moderns, Gr. Luis.
Carmen Sylva, revista literaraitiintifica. BucuretY. 12 Noemvrie-
3 Dec. 1895. 3 pe lung,. 4,6 (33X24). Anul 10 lei, nr. 20 bani.
Tip. Motzatzeanu ei Lambru.
Dela 26 Noeurvrie 1895, anul. 12 lei.
La 20 Noemvrie 1895, tip. Moderns, Gr. Luis, apoi dela 26 Noemvrie
iar tip. Motzatzeanu ai Lambru.
Carmen Sylva. TeatruMuzicaArtele Frumoase. Iai. 20 No-
emvrie 1902 20 Fevr. 1903. 1 pe lung,. 80,6 (24 X 16). Anul
8 lei, nr. 20 bani. Editura tip. Dacia, P. Iliescu ei D. Grossu.
Dela 10 Fevr. 1903, 2 pe lung,.
Carnavalul politic, ziar umoristic ilustrat. Bucureti. 20 Ian. 1902.
1 pe sapt. Fol. (49 X 38). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Redactori.
efi: Vax. Radu Tandara, Jovial, Stop, Mate-Fripte,
C a lta bo e, etc. Tip. E. S. Cerbu.
Carnetul sportiv, revista generala de sport. Bucureti. 17 Sept.
22 Oct. 1906. 2 pe lung,. 8,10 (29X20). Anul 8 lei, nr. 25 bani.
Tip. Eminescu.
In timpul curselor apare in fiecare zi de curse.
Dela 24 Sept. 4 ,6 (33X24).
La 22 Oct. nr. 10 bani.
Dela 1-8 Oct., director: S. MInes cu, apoi dela 15 Oct., comitet de
directie. Dela 1 Oct. proprietari: S. Wanes cu, Ion Ur. Cris se n-
ghi ai George Chr. Costescu.
120

Carnetul veterinar. Bucuresci. Dec. 1903Fevr. 1904. Neregulat.


8,6 (24X16). Nr. 1 leu. Fundator-propr.: Veterinar Capitan Mol-
d vean u. Tip. Universala.
In Fevr. 1904, tip. M. S. Niculescu.
Carpaciulu. Bucuresci. 6-31 Aug. 1878. 2 pe sapt. 8 ,10 (29X20).
Nr. 5 bani. Tip. Tribuna Romana.
Carpatii. Craiova. [1 Jan.] -29 Dec. 1884. [Zilnic]. [Redactori: P.
Chitu, At. 1. Mitescu $i A. D. Nicolaid].
Dela 27 Fevr. fol., 5 (42X29). Anul 25 lei, nr. 10 bani. Tip. Nationale,
Ralian Samitca.
(Romania liberap. Buc. 5 Ian. 1884; Familia. Oradea Mare. 27 Ian./8
Fevr. 1885).
Carpatil, ziarul partidului conservator din plaiul Prahova. Cam-
pina. 20 Noemvrie 1903Ian. 1904. 1 pe apt. Fol., 6 (49X34).
Anul 20 lei, nr. 10 bani. Director: Cons t. T. B a r z o n. Tip.
Prahova (Ploesti).
La 23 Dee. 1903, fol., 8 (55X38).
In Ian. 1904, tip. Munca. (Bucuresti).
Carpatu, ziar national-liberal. Turnu-Severin. 22 Mai 1895 20
Apr. 1896. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, nr. 10 bani.
Comitet de directie (pans, la 24 Oct. 18951. Tip. Emil J. Knoll.
Dela 3 Sept. 1895, 2 pe sapt.; dela 29 Oct. 1895, 1 pe sapt. si dela
24 Martie 1896, 1 la 2 sapt.
Dela 18 Itin. 1895, tip. Nationale, Ralian si Ignat Samitca; dela 16 Sept.
1895, tip. Emil J. Knoll si dela 1 Oct. 1895, tip. Nationale, Ralian
si Ignat Samitca.
Nu apare dela 24 Dec. 1895-3 Martie 1896.
*Carpatul literar. Bucuresti. Dec. 1894 (1 nr.). 1 pe sapt. Comitet
de redactie.
(Dreptateay. Timisoara. 13/25 Dec. 1894; Familia. Oradea Mare.
18/30 Dec. 1894).
Cartea Lumei, biblioteca literara universala. Bucuresti. 1 Ian.
1 Apr. 1906. 2 pe lima. 8,6 (24X17). Anul 12 lei, nr. 60 bani.
Tip. Clementa.
La 1 Martie si 1 Apr., suprima subtitlul.
Cartea neagra. Bucuresti. [Iulie] 2 Noemvrie 1896. 1 pe sapt.
8,7 (25X17). Anul 8 lei. Tip. Al. Lefteriu si C. Ispasescu.
Dela 3 Aug. adauga subtitlul: ziar politic independent. Nr. 15 bani.
Dela 21 Sept. Tip. Moderna3), Gregorie Luis.
(Nr. 1 nu are data, nr. 2 are data de 3 Aug. 1896).
CiirtiCiCa septamanei. Iasi. 29 Apr.-3 lun. 1896. 1 pe sapt. 16
(14X11). Sem. 3 lei, nr. 10 bard. Director: Flisk i. Tip. H.
Goldner.
121

Cartile sateanului romanu. Scriere periodica pentru trebuintiele


poporului romanu. Gherl'a. Ian. 1876 [1/13 Dec. 1886]. 1 pe
lung. 8,6 (24X17). Red. responsabil: N i cul a e Fek et e Ne-
g rut i u. Colaborator: T eodoru P etr is io r u (numai M 1876).
Tip. J. Gamin (Clusiu).
Din Ian. 1880, suprim6 subtitlul pe care-1 pristreaza pe coperta.
Din Ian. 1878, anul 1 florin ei 50 cr. $i din Ian. 1880, anul 1 florin.
Din Ian. 1877, propr. $i editor: Niculae Fekete Negrutiu.
Din Ian. 1877, tip. Georgie de Closius, apoi Erezii (Sibiiu); din Ian.
1879, tip. Diecesana (Gherla); din Aug. 1879. tip. Georgiu Lazar
(Gherla); din Apr. 1881, tip. Demeter & Kiss (Deesiu); din Noemvrie
1881, tip. Alexi (Brasov) si din Ian. 1882 tip. Aurora)), A. Todo-
ranu (Gherla).
(Gazeta Transilvanieip. Brasov. 26 Fevr./9 Martie 1876 $i 25 Ian./6
Fevr. 1879; TribunaD Sibiiu. 8/20 Mai $i 24 Dec. 1886).
Casa rurala, revista enciclopedica. Grindu (lalomita). Ian. 1890
Oct. 1891 si Ian. Noemvrie 1895, apoi Urziceni Ian. Oct.
1898. 1 pe lung. 80,7 (25X17). Anul 5 lei. Red.: Dobre *t e-
f Arles cu. Colaboratori (pana. in Oct. 1891): N. D. Arbore
(pang in Dec. 1890), M. Calinescu, P. P. Constantian
(p6.na, in Dec. 1890), St. C o n st a nti niu (Ora in Dec. 1890),
C. Dirnitrescu, I. St. Furtunk P. Grigorescu (pang in
Dec. 1890), C. I. Lupu (walla in Dec. 1890), Pe tre M o hor,
Valerian G. Negrescu, N. G. Nicolau (parg in lithe
1890), I. Petrescu (pang in Dec. 1890), S t. Popescu, Theo-
dor I. V. Popovici (pang, in Julie 1890), 1. Popovici-Su-
ceveanu (pan5, in Dec. 1890), Z. D. RAdulescu, I. Pop
Reteganul, Petre Stoica, Jacob Strungaru Si G. Ta-
n g s es cu. Proprietatea Soc. Speranta din Grindu. Editura
tip. Al. Codreanu (Focsani).
Din Ian. 1895, adauga la subtitlu cuvantul lunar5..
Din Ian. 1891, 8 ,6 (24X16); din Ian. 1895, 8,10 (28X20) $i din Ian. 1898,
8 ,6 (24X16).
Din Ian. 1895, anul 4 lei, nr. SO bani $i din Ian. 1898, anul 3 lei, nr.
25 bani.
Directori: George C ernat (Ian.-Noemvrie 1895) si Dobre Stefa-
n e sc,u (Ian.-Oct. 1891 $i din Ian. 1898). Red.: Dobre St ef5.ne-
scu (Ian.-Noemvrie 1895). Colaboratori $i (din Ian.-Oct. 1891): N.
N. Andronescu, G. Crainiceanu, Dimitrie Guga, Gr.
Gheorghiu, Gr. Maniu, R. Marinescu si G. Popescu. Din
Ian. 1898, propr.: Dobre Stefanescu.
Din Ian. 1891, tip. a Roman6, D. Nicolaescu (C5.1ara$i); din Ian. 1895,
tip. Democratulb (Ploe$ti); din Martie 1895, tip. Popularav (Bucu-
resti); din Aug. 1895, tip. Moderna (Ploe$ti); din Ian. 1898, tip.
Populara> (Bucuresti) $i din Mai 1898, tip. Thoma Basilescu (Bu-
cure$ti).
Castronul, jurnal tivilo-cazon. Turnu-Severin. 4 Iun. 1903. 1 pe
122

sapt. 4 ,6 (33X24). Nr. 10 bath. Sub directia unui comitet. Tip.


Nationals, Ralian si Ignat Samitca.
Catalog lunar de carli al Librariei Robin. Bucuresci. ?-15 Iun.
1896 (3 numere).
La 15 Iun. 1896, nr. 3, singurul num5r ce am vgzut, are titlul de mai
sus. 8,6 (23X16). Gratuit. Tip. a Gutenberg', Joseph Gobi.
Catalogii mensual al librariei romane. Bucuresci. Ian. 1891Dec.
1894. 80,4 (21X13). Gratuit. Fublicat de Libraria Socedi & Co.
Tip. I. V. Socecil.
Din Ian. 1892, apar adesea numere duble. In 1893 apare de 2 ori:
numerele 1-4 si 5-12. In 1894 apare un singur volum cu nume-
rele 1-12.
Catanza Romani. Botosani. 1895.
Vezi: iCurierul roman'. Botosani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904.
Catargi.v. Lui Lascar Catargi.
Catulle Mendes, publicatie dedicat5, ilustrului literat frances, cu
prilejul conferintei sale din Iasi. Iasi. 9 Ian. 1904. Nr. unit.
Fol., 6 (48X33). Tip. H. Goldner.
Cavalu. Focsani. 25 Oct. 1886 24 fun. 1890. 3 pe sapt. 40,6
(32X24). Nr. 5 bani. Tip. D. Samolada.
Dela 13 Ian. 1888: aCavalu, foaea intereselor locales.
Dela 22 Dec. 1886, apare neregulat; dela 30 Mai 1887, 3 pe sapt.
dela 14 Iun. 1887, iar neregulat.
Dela 18 Apr. 1888, fol., 6 (47X32), cu exceptia numArului dela 15 Fevr.
1889, fol., 10 (58X39).
Dela 22 Dec. 1886, anul (100 nre) 12 lei, nr. 10 bani; dela 14 Iun. 1887,
anul (50 nre) 12 lei si dela 18 Apr. 1888, anul (50 nre) 16 lei.
Dela 15 Fevr. 1889, propr.: C hir cor Man e a.
Dela 13 ,Ian. 1888, tip. Al. Codreanu ; dela 15 Fevr. 1889, tip. M.
Luis & N. D. Samolada 9i dela 27 Mai 1890, tip. Moderns, M. Luis.
Nu apare dela 2 Noemvrie-22 Dec. 1886, Ian.-30 Mai 1887 si 13 Ian. -
18 Apr. 1888.
(Tipografia Romani'. Buc. Iun. 1887).
Cavalul, revista literary. Bucuresci. 1 Ian. 1905. 2 pe hla. 4,6
(33X24). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Tip. Kalber.
Cavalul, ziar pentru literat4ra umoristica si arta. Craiova. 1 Apr.
28 Mai 1895. 1 pe sapt. 4,6 (33 X 24). Sem. 5 lei, nr. 5 bani.
-
Tip. David J. Benvenisti.
Dela 14 Mai, suprim5. subtitlul.
Dela 16 Apr. 1895, fol., 2 (38X25). NI.: 10 bani. Tip. Filip Lazar.
Dela 3 Mai 1895, anul 6 lei. Tip. Nationale, Ralian si Ignat Samitca.
eazarma. RevistA Military Literary. Iasi. 1 Noemvrie 1903Mai
1905. 1 pe luny. 8 ,5 (22 X 14). Anul 5 lei, nr. 40 bani. Tip.
123

Dacia, P. Iliescu & D. Grossu.


Din Oct. 1904: Ostasul roman, revista militara literaran. Din Ian-
1905: Ostasul roman, revista militara, stiintifica si literaran.
Din Dec. 1903, anul 4 lei, nr. 30 bani si din Martie 1904, anul 3 lei,
nr. 20 bani.
Din Ian. 1904, sub directiunea unui comitet.
Din Dec. 1903, tip. H. Goldner.
Nu aparo in Aug. si Sept. 1904.
Cazone. Biblioteca umoristicAliterarAilustratamilitarA. Bucu-
resti. Noemvrie 1901 [1902]. 1 pe lung. 80,4 (21 X 14). Anul
7 lei, nr. 60 bani. Comitet de redactie. Tip. Heliade.
Ce-I cu. AdevirulI Ziar independent. Bucuresti. 15-21 Sept. 1906.
1 pe s6.pt. Fol., 6 (48X33). Nr. 5 bani. Tip. Carol Gobi, S-r
I. St. Rasidescu:
Centrul Dobrogei. Babadag. 8 Iun.-23 Noemvrie 1898. 1 pe Apt.
Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 20 bani. Sub directia unui co-
mitet. Tip. RomAna, Dimitrie Nicolaescu (Constanta).
Dela 20 Julie, nr. 10 bani.
Cercul publicatiunilor militare. Bucuresti. [Ian.] 1890 18 Mai
1903.
Societatea Cercul publicatiunilor militare) publid, la inceput: Bn-
letin lunar. Publicatiunile militare*. Bucuresti. [Ian.] 1890-18 Mai
1903. [1 pe lung. Comitet de redactie. Tip. Carol Gobi].
Din Mai 1890: Bibliogratla militara. Publicatiunile militare*; 8,6
(24X16). Anul 30 lei pentru toate publicatiile Cercului. Presedintele
comitetului de redactie Locot.-Colonel Gr. C r ai n ice an u. Diri-
ginte delegat: Capitan A v eresc u. Din Iun. 1890, isi reia vechiul
titlu. Dela 3 Martie 1891: Buletinul septemanal. Publicatiunile mi-
litare*. Dela 16 Iun. 1891: Buletinul Cercului publicatiunilor mi-
Mare% Dela 12 Ian. 1892: <Cercul publicatiunilor militare, buletin
septemanal si fascicule lunare de cursuri, tractate si studii mili-
tareD la care adauga, dela 26 Ian. 1892, cuvantul diverseb. La 10
Ian. 1893 (an. IV, nr. 1): nPublicatiunile militare. Buletinul septe-
manal de cursuri, tractate si studii militare diverseD, apoi dela nu-
marul urmator revine la titlul de mai nainte. Dela 21 Martie 1893,
suprima din subtitlu cuvantul tmilitaren si adauga dupa, cuvantul
diverseD cuvantul atrimestriale. Dela 22 Ian. 1895, apare doufi.
editii, una lunara intitulata: aCercul publicatiunilor militare. Revista,
lunara. Foaie septemanall si cursuri sau studii diverse trimestrialeD,
$i alta saptamanala Intitulata.: aCercul publicatiunilor militare, foals
septemanala. Revista lunara si cursuri sau studii diverse trimestrialen.
Dela 12 Ian. 1897, apare numai editia saptbmanala Intitulata: aCer-
cul publicatiunilor militare, revista septemanala. Cursuri sau studii
diverse lunare sau trimestrialeD. Dela 26 Ian. 1897, pune In locul
cuvintelor eCursarin gi urmatoarele din subtitlu cuvintele: f Carp
sau brosuri lunare sau trimestrialen. Dela 7-14 Ian. 1901, inlocueste.
cuvintele: cbrosuri lunare sau trimestriale> din subtitlu cu cuvin-
tele: (studii diverse periodicep. Dela 15 Dec. 1902: Cercul publi-
catiunilor militare, foaie septemanala, carti si brosuri periodice.
Dela 12 Ian. 1903, Inlocueste cuvantul publicatiunilor* din titlu cu
cuvantul studiilorD.
124

Dela 3 Martie 1891, 1 pe apt.; dela 22 Ian. 1895-Dec. 1896, apare si


o edilie lunar*
Dela 3 Martie 1891, fol. (40X30); dela 12 Ian. 1892, 4,8 (37X27); dela
10 Ian. 1893, fol. (40X30) dela 1 Ian. 1894, 4 ,6 (32X24); dela 22 Ian.
1895, editia saptgmana15. fol., 6 (47 x 32); dela 1 Ian. 1896, fol., 10
(57X40); dela 12 Ian. 1897, fol., 6 (48 X 33); dela 10 Ian. 1898, 40,G
(32X24) si dela 7-14 Ian, 1901, fol., 6 (48X33).
Dela 22 Ian. 1895, editia saptamitna15. nr. 10 bani si dela 1 Ian. 1896,
nr. 15 bani. Dela 12 Ian. 1897, anul 28 lei, nr. 50 bani; dela 7-14
Ian. 1901, anul 24 lei, nr. 10 bani; dela 16 Sept. 1901, anul 16 lei
si dela 12 Ian. 1903, anul 18 lei.
Directori sau Presedinti ai comitetului de redactie: Locot.-Colonel Gr.
Cr a i n i ceanu (Mai 1890-1892 si Ian. -Martie 1896), Controlor-
general; G. Bengescu-Dabi j a (12 Sept. 1899 - 20 Mai 1901).
Delegatii comitetului de redactie: Capitan I. Gar d es cu (Ian.-1 Apr.
1891) si Capitan I. Is tr ati (1 Apr. 1891 - ?). Are comitet de re-
dactie si di uneori numele membrilor: Colonel Gr. Cr 5.i ni ceanu
(26 Martie-17 Jun. 1894 si 15 Dec. 1902-18 Mai 1903), Medic de divizie
Dr. Pe tr es cu (26 Martie 1894 - Martie 1896), Sub -intendentul Mine eiu
(26 Martie 1894-Martie 1896), Locot.-Col. Co rlat escu (26 Martie
1894-15 Ian. 1895); Maiorii P r e z a n (26 Martie 1894-Martie 1896),
Aronovici (26 Martie 1894-Martie 1896), Istrate (26 Martie 1894-
Martie 1896), Co n st anti nes c u-Br ad (26 Martie 1894-Martie
1896), I. Gard es cu (26 Martie 1894-Martie 1896 si 15 Dec. 1902-18
Mai 1903) si A. Saegiu (26 Martie 1894-27 Martie 1895 si 15 Dec.
1902-18 Mai .1903); Ciipitanii R. Radian u (26 Martie 1894-Martie
1896), VU to ianu (26 Martie 1894-Martie 1896), Esarcu (26 Mar-
tie 1894-Martie 1896) si S c. P an ai t escu (26 Martie 1894-Martie
1896 si 15 Dec. 1902-18 Mai 1903); Locot.-Colonel G. Iann es c
(31 Ian. 1895 - Martie 1896 si 15 Dec. 1902-18 Mai 1903), Colonel
G. Hat. j e u (15 Dec. 1902-18 Mai 1903), Locot.Colonel C. To p
c e s cu (15 Dec. 1902 -18 Mai 1903); Maiorii D. I liescu (15 Dec.
1902-18 Mai 1903), 0 c. B oi an (15 Dec. 1902-18 Mai 1903) si G.
Toplicescu (15 Dec. 1902 -18 Mai 1903) si Adj. C. Zahari a
(15 Dec. 1902-18 Mai 1903).
Dela 18 Aug. 1891, tip. Thoma Basilescu; dela 24 Noemvrie 1891, tip.
Vointa Nationala; dela 12 Ian. 1892, tip. G. A. Lazareanu; dela
15 Martie 1892, tip. Dor. P. Cucu; dela 10 Ian. 1893. tip. Carol
Gobi; dela 6 Martie 1894, tip. Thoma Basilescu; dela 12 Ian. 1897,
tip. A. Lefteriu si C. Ispasescu care devine apoi tip. aCorpului di-
dactic, C. Ispasescu si G. Bratilnescu; dela 7 Sept. 1897, tip. aDrep-
tatea)); dela 4 Oct. 1898, tip. Thoma Basilescu; dela 1-10 Ian. 1899,
tip. Dreptatea*; dela 23 Ian. 1900, tip. aVointa Nationala si dela
16 Fevr. 1903, tip. Sperantap.
La 18 Mai 1903, revista inceteaz5, si societatea publics numai cartile
si brosurile lunare sau periodice pe care le publica dela infiintarea
ei. In Martie 1905, face sa apara aBuletinul armatei si =rind.
Acest buletin e socotit ca continuarea Cercului,, caci, pe 1Tinga
numerotatia sa proprie, continua si cu numerotatia acestuia, soco-
tind si anul 1904 (XV) in care nu a aparut aCercul.
Nu apare regulat.
(G. Ionescu. Tipograful Carol Gi5b1. XXV de ani de muncl. Bucu-
resci, 1901, pp. 36-39 .0 44-45).
Cercul studiilor militate, foaie septemanala, caqi i bropri pe-
riodice. Bucureti 12 Jan.-18 Mai 1903.
Vezi: aCercul publicatiunilor militare. Bucuresti. [Ian.] 1890-18 Mai
1903.
125

Cercurile culturale, revista mensuala, cultura15, i economics.


Bucuresci. 15 Fevr. 1900Ian. 1901. 40,6 (33X24). Anul lei 2.50,
nr. 25 bani. Director, fondator i propr.: Constantin Pop o-
vic I C o nt a. Tip: Viitorul, Nicolae N. Voicu.
In Ian. 1901, tip. Lucratorilor Asociati, Marinescu & $erban.
Nu apare in Sept.Dec. 1900.
Cestiuni pedagogics. Focpni. 1890-2 Iun. 1892. 2 pe lung,. 8,6,
(24X16). Sem. lei 2.40, nr. 20 bath. [Red. : Constantin I.
Lu p u]. Tip. ModernA, M. Luis.
Din 1891 (n-rele 8 si 9), tip. Moderna, T. Dumitrescu.
Nu rare data pang, la 5 Aug. 1891. Apare neregulat (23 numere in total).
*Cetatea. Targoviste. Oct.Noemvrie 1878. 1 pe sapt. Red.: Al e-
sandru G. Pennescu.
(PressaD, Buc. 4 si 12 Oct. si 2 Noemvrie 1878. Romania liberan.
Buc. 4 Oct. 1878; a Timpuh. Buc. 5 Oct., 10 si 26 Noemvrie 1878).
Cetatea Neamtu, revista bimensuala. Targu-Nearntu. 15 Noemvrie
1906(continua). 8,6 (24X16). Anul 4 lei, nr. 10 bani. Scrisit
de I. V. Cr e G u, propr.-editor. Tip. F. Ruckenstein.
Dela 15 Dec., tip. Gheorghiu (PiatraNeamtu).
Cetateanul. Iasi. [25 Fevr.Martie] 1882.
La 28 Fevr., an. I nr. 2, singurul numar ce am vazut, are titlul de mai
sus. 2 pe sapt. Fol. (42X29). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Tip. D. Gheorgiu_
(Corespondenta provincialaD. Piatra. 7 Martie 1882; a Resboiub. Buc.
2 Martie 1882; e Curierul (Balasan)u. Iasi. 14 Martie 1882).
Cetateanul. liar Liberal-Na4ional. Rimnicu-Sarat. [28 Aug.] 1886
[Ian. 1887]. [1 pe sapt.].
Dela 4 Sept.-23 Noemvrie 1886, cat am va.'zut din ziar, are titlul de
mai sus. 1 pe sapt. Fol., 10 (58 X 40). Anul 6 lei, nr. 15 bani. Red.
responsabil: Va s i le Cr i st oforian u. Tip. eGazetei Satenuluip.
(Natiunean. Buc. 31 Aug. 1886; aVointa Nationalap. Buc. 31 Aug.'
1886 si a Romanian. Buc. 23 Ian. 1887).
'Cetateanul, cliaril politicu, industriala, comercialil i literariu.
Botoani. Dec. 1867? 1868. 1 pe sapt. Anul 48 lei.
(FamiliaD. Pesta. 6/18 Dec. 1867; Romanulun. Buc. 2 Dec. 1867;
Dreptateay. Iasi. 24 Dec. 1867: a GhimpeleD. Buc. 1 Ian. 1868; La
Roumanie). Buc. 7/19 Sept. 1873).
Cetateanul, organ national liberal. Giurgiu. ? 1899-6 Dec. 1899,
9 Ian.-7 Fevr. 1902 i 29 Apr. 1903[Fevr. 1904].
Dela 6 Dec. 1899-16 Dec. 1903, cat am vazut din ziar, are titlul de mai
sus. 1 pe sant:Fol. (40X30). Anul 20 lei, nr. 10 bani. Tip. Moderna,.
George Bratanescu.
Dela 9 Ian. 1902, inlocueste cuvantul organ din subtitlu cu cuvantul uziarp.
La 29 Apr. si dela 26 Oct. 1903, nr. 5 bani.
Apare neregulat (39 numere in total).
(Vlascan. Giurgiu. 19 Fevr. 1904).
126

Cetateanul. Ziar Saptamanal al Clubului National-Liberal din Ju-


detul Argos. Pitesci. 17 Apr. 1905(continua). Fol., 6 (46X32).
Nr. 10 bani. Tip. Mihail Lazar Fiu.
Dela 20 Noemvrie 1905; inlocueste cuvintele: Ziar Saptamanal cu
cuvantul Organ, fol. mare (52X36). Anul 3 lei.
Nu apare dela 19 Iun.-20 Noemvrie 1905.
Cetateanul liber. Organ Pur Conservator. Bucuresti. [3]-7 Julie
1889 si 12 Oct.-24 Dec. 1905. [Zilnic].
La 7 Iu lie 1889, singurul numar ce am vazut din acest an, are titlul
de mai sus. Zilnic. Fol., 6 (48X33). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Director:
C. An gel e s c u. Tip. Eufrosina N. Miulescu.
Dela 12 Oct. 1905: aCetateanul liber. Organ Conservator independent.
Neregulat (7 nre in total). Fol., 12 (65X48). Anul 12 lei, nr. 10 bani.
Director: C. A n gel e sou. Tip. Miulescu.
La 5 Dec. 1905, inlocueste cuvantul Organ din subtitlu cu cuvantul
Ziar.
Dela 21 Oct. 1905, anul 20 lei.
La 17 Noemvrie 1905, tip. M. S. Niculesou & Co.; la 5 Dec. 1905, tip.
aClementa si la 24 Dec. 1905, tip. M. S. Niculescu & Co.
(aRomanuluo. Buc. 3/14 Iulie 1889).
CetAtenul, ziar politic liberal. Bacau. [Mai]-25 Sept. 1887. [1 pe
Apt].
Dela 22 Iulie, an I, nr. 10de and am vazut ziarul regulat, are titlul
si aparitia de mai sus. Fol. (42X29). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Co-
mitet de redactie. Tip. H. Margulius.
Dela 29 Julie, nr. 15 bani.
(allomanulu. Buc. 17 Mai 1885; aResboiul Buc. 16 Mai 1885).
Cetatianul. Pitesci. 10 Ian.-24 Iun. 1883. 2 pe sapt. Fol. (42X29).
Anul 12 lei, nr. 10 bani. Tip. G. Poppescu.
*Cetatianulu. Braila. MartieMai 1873.
Vezi: aPosta Brailei. Braila. Ian.Mai 1873.
Chanuka. Numer festiv cu ocasia serbatoarel Macabeilor al sec-
tiilor sioniste Sam. Pineles", Kadimah" si Dr. Max Nordau".
Galatz. 22 Noemvrie 1904. 40,6 (33 X 24). Tip. Zionists, A.
Friedmann.
Seris in trei limbi: romaneste, nemteste si ovreieste.
'Chanuka, ziar festiv al sectiilor Sam. Pineles", Kadimah" si
Dr. Nordau". Galati. 9/21 Dec. 1905. Nr. festiv.
(aEgalitatea. Bun. 16 Dec. 1905, p. 383).

Chark. Constantza. 19 Oct. 1896-10 Ian. 1897. Nere-


-__:4_,,v^",gulat (16 numere in total). Fol. (50 X 34). Anul 130
piastri. Director-propr.: E. Kemal Bey.
Cheflegiu, ziar umoristic literar. Craiova, 1 Ian. Apr. 1899. 1
127

pe sapt. 40,6 (33X24). Anul 5 lei, nr. 5 bani. Sub directia unui
comitet. Tip. David J. Benvenisti.
Dela 17 Ian.: aChitibusul, ziar umoristic-literar. In Apr. schimba sub-
titlul in: cfoae humoristica-literara.
Din Martie, 2 pe funs.
Dela 17 Ian., anul 10 lei, nr. 10 bani 5i in Apr. anul 6 lei.
In Apr., directori: Des teptu $i Prie ten u.
Apare neregulat (5 numere in total).
Chestiuni de rezolvat. Bucuresti. [Dec.] 1906 (continua). 1 pe
sapt. 32,6 (12X8). Plicul cu 16 desenuri 10 bani. Litogr. Eduard
Marvan.
Numerele nu an data si contain: enigme ilustrate, rebusuri si anecdote.
Chestiuni de rezolvat. Publicatie Distractive familiars. Bucuresti.
1-15 Mai [1899]. 2 pe lunA. 16,6 (17X12). Anul 3 lei, nr. 10
bani. Tip. Vocea Invetatorilor.
Confine numai sarade, enigme ilustrate si aritmogrife.
Chimita. v. Ioachim Chimita.
Chindia. v. Kindia.
Chitibusul, ziar umoriStic-literar. Craiova. 17 Ian.Apr. 1899.
Vezi: uCheflegiu, ziar umoristic-literar. Craiova. 1 Ian. Apr. 1899.
Chrestomaticul romiinescu, sau Adunare a tot feliul de Istoril si
alte ftiptoriI, scoase din Autorii dipe osebite Limb!. Cernaut.
1820. 12 pe an. 8,2 (18X11). Talmkitu de catre Te od or
Rae o c O. Tip. Petru Ekart.
A aparut numai partea I de 195 pp.
Racocea a publicat prospectul pentru aparitia foaiei, In 1817, bag din
lipsa de sprijin a scos numai partea I, in 1820.
(A. Pumnul. LepturarIa ruminesc. Tomul IV. Partea I. Vieanna,
1864, p. 101).
La Chronique de Bucarest (suite de Bucarest pendant la guerre
et des evenements du jour). Bucarest? 1878 24 Sept./6 Oct.
1878. 3 pe luna. 8,6 (24X16). NI% 1 leu. Impr. de L'Orient.
La 3/15 Iulie, nr. lei 1.50.
La 3/15 Iulie, tip. Curtii, F'. Gobi; la 17/29 Aug., tip. C. P.-Conduratu
$i la 24 Sept./6 Oct., tip. Thiel & Weiss.
Numerele 2-10 nu leam v5zut, iar numarul 1 l'am vazut in a doua
editie tiparit la 25 Iulie/6 Aug.
Chrysanthema. Incercari Literare. Focsani. [Ian.] 15 Noemvrie
1904. [1 pe luna].
Dela 15 Iun. 1904, de cand am vAzut revista regulat, are titlul si apa-
ritia de mai sus. 80,6 (24X16). Anul 6 lei. Sub directia unui comitet.
Tip., Moderns, M. T. Dumitrescu.
Cialmaua, ziar umoristic. Constanta. 15 Martie 5 Apr. 1899. 1
128

pe sapt. 4 ,10 (40X29). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Tip. Romana,


M. Purea si D: Nicolau.
Dela 29 Martie 40,6 (33X24). Nr. 5 bani.
Cicala. Bucuresci. 11 Fevr.-9 Mai 1865 si 1 Ian. 1866.
Vezi: uNichiperceaD. Bucuresti. 23 Iu lie 1859[Mai] 1879.
Cimpoiul. Bucuresti. 9-21 Oct. 1877 (2 nre). Fol. mic. (38X29).
Anul 20 lei n., nr. 10 bani. Tip. Curtii, F. Gobi.
Cimpoiul, ziar septemanal ilustrat. Bucuresci. [1] Apr. 1882-2
Dec. 1884 si Seria III 2 Sept. 1890 Iun. 1891. 4 ,6 (33X24).
Anul 12 lei, nr. 30 bani. Tip. Curtii Regale, F. Gobi.
Dela 1 Ian. 1883, suprimA subtitlul pe care-1 reia, dela 9 Oct. 1883-
Dela 15 Apr. 1883, 2 pe sapt. si dela 9 Oct. 1883, iar 1 pe sapt.
Dela 1 Ian. 1883, fol. (41X30) $i dela 9 Oct. 1883, 4 ,6 (32X24).
Dela 2 Sept. 1890, anul 9 lei, nr. 20 bani si din Martie 1891 (an. IV,
nr. 20), nr. 10 bani.
Dela 1 Ian. 1883, director si propr.: Fr oder ic Dame.
Dela 19 Noemvrie 1883, tip. L'Independance Roumaine)); dela 2 Sept.
1890, tip. Carol Gobl; din Ian. 1891 (an. IV, nr. 12), tip. Guten-
berg, Joseph Gobl $i din Apr. 1891 (an. IV, nr. 23), tip. P. T. Pe-
cetescu (Ramnicu-Sarat).
Tine! bani. Bucuresti. Martie ?Mai ? 1871 (cateva numere).
(eFamilian. Pesta. 27 Iun./9 lulie 1871; qTelegraphuhp. Buc.16 Ian. 1871).
Ciocanui. Pitesci. 20 Apr. 1888. 3 pe lunrt. 4 ,10 (40X29). Anul
8 lei, nr. 10 bani. Tip. G. Popescu.
Am vazut numai un numAr.
Ciocarlia. Revista, UmoristicaLiteraraSaptamanala. Bucuresci.
19 Sept.-17 Oct. 1904. 4,6 (33X24). Anul lei 6.50, nr. 15 bani.
Tip. Vointa Nationala.
Dela 10 Oct.. suprima cuvantul: eStiptiimanalAD din subtitlu.
La 17 Oct., anul 5 lei, nr. 10 bani.
Dela 26 Sept. comitet de directie.
Ciocarlia, ziar Liberal-national, radical, progresist, darvinist i
equilibrist. Bucuresti. 13 Fevr.-15 Martie 1892 si 1896.
Vezi: Ciocarliea zeflemista.
Ciocarlia anarhista. Diar radical, democrat, socialist, petrolist,
picratopotasist, Nytroglycerinist, dynamitist, Panclasist. Bucu-
resti. 25 DEC. 1892.
Vezi: eCiocarliea zeflemistaD.
Ciocarlia din Anatolia. Ziar politic, gray, filozofic, metafizic, em-
piric, liric, tragic si epic. Bucuresti. 4 Noemvrie 1890.
Vezi: oCiocarliea zeflemista).
129

Ciocarlia epigramista. piar naciunal, liberton, de bonton, sta-


cojiti, conabiti, purpuriti, muschelef, zeflemegiti, dulapgiti,
nostim, sarat, piparat, piquant, amuzant, darvinist, oportunist,
equilibrist, liber schimbist, liber cugetator, de sinesi statator,
de abonap rivnitor, i de salvarea patriei pururea ganditor.
Bucuresti. 1 Ian.-25 Dec. 1893.
Vezi: eCiocarliea zeflemistap.
Ciocarlia epigramista sau zeflemista. Ziar politic, gray, filozofic,
metafizic, empiric, uric, tragic i epic. Bucureti. 25 Noemvrie
1890-15 Dec. 1891.
Vezi: Ciocarliea zeflemista}.
Ciocarlia ilustrata. Ziar Umoristic Literar. Bucureti. 1 Fevr. 1897.
1 pe sapt. 8,10 (29X20). Nr. 15 bani. Tip. Miulescu.
Nu stim dad. a apArut mai mult ca un numAr.
Ciocarlica zeflemista. liar liberal, patriotic, nostim, iridentist, dy-
namitist, picratopotasist, nytroglycerinist i panclasist. Bucu-
reti. [Sept.] 1890 25 Martie 1894 i 1 21 Ian. 1896. Ne-
regulat.
Dela 14 Oct. 1890, de cand am vazut ziarul, are titlul de mai sus.
Fol. (42X29). Nr. 10 bani. Director satirico-umoristic: Iovi nali e
Sap un es c u [Cats Niculescu] Director politic: N a s u lea (la 4
Noemvrie). Prim-red.: Ibrisi m Chit i bus. Tip. Cicero & Garmont.
La 4 Noemvrie 1890: Ciocarlia din Anatolia. Ziar politic, gray, filo-
zofic, metafizic, empiric, Eric, tragic si epic. Dela 25 Noemvrie
1890: Ciochrlia epigramista san zeliemistav, cu subtitlul de mai sus.
Dela 6 Oct. 1891, suprima cuvantul afisicp din subtitlu. Dela 13 Fevr.
1892: Ciocarlia, ziar liberal-national, radical, progresist, darvinist
si equilibristp. La 25 Dec. 1892: Ciocarlia anarhista. piar radical,
democrat, socialist, petrolist, picratopotasist, nitroglycerinist, dyna-
mitist, panclasistD. Dela 1 Ian. 1893: Ciocarlia epigramista. Diar
nAciunal, liberton, de bonton, stacojiu, conabiu, purpuriu, muschelef,
zeflemegiu, dulapgiti, hazlid, nostim, sArat, pipArat, piquant, amu-
zant, darvinist, oportunist, equilibrist, liber schimbist, liber cugetator,
de sinesI statAtor, de abonati rivnitor, si de salvarea patriei pururea
ganditorD. Dela 17 Oct. 1893, reia subtitlul dela 4 Noemvrie 1890. In
1894: Ciocarlia zeflemistap, cu subtitlul dela 1 Ian. 1893. In 1896:
Ciocarlia. Ziar nostim, hazliu, amuzant, piquant, humoristic si aqui-
libristieD.
Dela 1 Ian. 1893, capare la zile de grea cumpana si numai pentru
salvarea patrieiD.
Dela 4 Noemvrie 1890, 4 ,6 (33X24); dela 19 Sept. 1891, fol. (41X30);
la 25 Dec. 1892, fol. (43X31); dela 1 Ian. 1893, fol. (42X33); la 17
Oct. 1893, fol., 5 (43X28); la 25 Dec. 1893, fol., 2 (35X28) si dela
25 Martie 1894, fol., 6 (48X33).
Dela 25 Noemvrie 1890, nr. 15 bani; dela 7 Martie 1893, nr. 10 bani,
si dela 25 Martie 1894, nr. 15 bani.
Directorul C At A Ni e u le scu se asounde sub numele urmatoare: N a-
s u 1 ea (la 4 Noemvrie 1890), Jovi na I i e (1891 15 Martie 1892),
Ravasolesou (25 Dec. 1892), Cajus Lentulus Ramidavi-
ensis (1893-1894) si Caminaru Oprea Urzica (1896). Feral-
Periodiceie ronsdneffi. 9
130

redactori: Electr,o-Galvanescu (25 Dec. 1892), Castor Pana


subtir e (1 Ian.-7 Martie 1893), Nistor Perdaf subtir e (17
Oct. 1893-1894) si Stolnicu Stanomir dela Pip era (1896).
Tipografiile sunt indicate cu pseudonime. [In Noemvrie si Dec.. 1891
si Ian. si Martie 1892 s'a tiptirit la Carol Gobi].
Am vazut numai numerele dela 14 Oct., 4 si 25 Noemvrie 1890, 10
Martie, 19 Sept., 6 Oct., 15 Noemvrie si 15 Dec. 1891; 13 Fevr., 1
si 15 Martie si 25 Dec. 1892; 1 Ian., 7 Martie, 17 Oct. si 25 Dec.
1893, 25 Martie 1894 si 1 si 21 Ian. 1896. Avem date despre aparitia
gazetei si In Sept. 1890 si Ian. 1892.
(Romania. Buc. 18 Sept. 1890; Tipograful Carol Gobi. XXV de ani
de munca. Buc., 1901, pp. 50-53).
Ci0001111. Bucuresti. 13-29 Julie 1884. 3 pe sapt. (2 numere in
total). 4 ,6 (33 X 21). Anul 8 lei, nr. 5 bani. [Red.: G r. H.
Grandea]. Tip. Govora.
Gr. H. Grandea, redactorul si proprietarul ziarului aResboiul roman,
publick in 1884, o serie de gazete sporadice. Toate poarta anul I
ins& au nilmerotatie neregulata, unele Incepand cu nr. 1, allele cu
un numar mai mare de ordine. Adesea numerotatia unui ziar se
s5.rea continuand numerotatia altuia, succedandu-se astfel la nume-
rotatie 2-3 si chiar mai multe ziare. lata aceste ziare, a cAror ma-
terie era reprodus5., In cea mai mare parte, dupa, aResboiul roman:
aCiocciulo, aCiolanul. aCiomagul, ((Conservator alp, Grivita, Ipli-
caruln, aOpincarulD, aOpiniunea, aOpiniunea terei, aSteua Du-
narei, aStindardul, Topuzul si Toroipanul.
CI000i111, liar umoristic s6ptemanal. Bucuresti. 5 -26 Oct. 1887.
4,10 (40X29). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Red.: Toti Ciocoil Vechi
ei Noul. Tip. Moderns, Grigore Luis.

Ciocoiul. Ziar radicalo conservatoro flevisto - geanabetisto - cara-


ghios. Ploesti. 2 Mai-20 Iun. 1899. 2 pe sapt. Fol., 6 (48X33).
Anul 5 lei, nr. 5 bani. Director: 0 mul Cot. Redactori: M a-
tau, Rasca, Serghie, Geanebet, Victor si Laetu de la
Mimiu. Tip. Lumina.
Dela 13 Mai, 1 pe sapt.
ClOCOld, ziar social-democrat. Roman. 5 Fevr. 4 Mai 1889. 1
pe sapt. 40,10 (39 X 29). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Red.: V. G.
Mortun. Noua typ., G. I. Cubelca.
No apare dela 30 Martie-4 Mai.
Ciolanul. Bucuresti. 8-28 Sept. 1884. 5 numere. 4,6 (33X24).
Anul 8 lei, nr. 5 bani. [Red.: Gr. H. Gran d ea]. Tip. Govora.
Vezi si: Ciocoiul. Buc. 13-29 Iulie 1884.
Ciolanul, ziar national-liberal. Galati. 1 Noemvrie 1898. Nr. unit.
4,10 (40 X 29). 5 bani. Director: Ion Mo sor oi. Tip. G. BA-
lasescu.
131

Ciomagul. Bucuresti. 15 Iu lie 22 Sept. 1884. 3 pe sapt. 4,06


(33X24). Anul 8 lei, nr. 5 bani. [Red.: G r. H. Grande a]. Tip.
Govora.
Dela '6 Aug. nu mai indic6', aparitia. Au ap6rut 16 numere in total.
Vezi si: oCiocoiulD. Buc. 13-29 Iulie 1884.

*Ciomagul. Craiova. Sept.Oct. 1874.


Ziar urnoristic.
(cOltulD. Buc. 6 Oct. 1874).
Ciomagul. Iasi. 15 Julie [Aug.] 1884. 2 pe lull& 16 (13 X 10).
Nr. 25 bani. Red.: N e m o. Tip. H. Goldner.
Am vazut numai primul numar.
(aResboiulp. Buc. 19 August 1884).
Cismegiul. Jurnalul Expositiunei Cooperatorilor Romani. Bucu-
resti. 30 Aug. 1894. Zilnic cat va dura expozitia. Fol., 6 (48X 33).
Doua luni. 5 lei, nr. 10 bani. [Tip. L'Independance roumaine].
Citirea, publica[iune lunar& pentru elevii secundari. Craiova. Mar-
tie 1903 Martie 1904. 8,6 (24 X 16). Anul 6 lei. Scoasa de
George I. Bus il a. Tip. Nationala, Ralian si Ignat Samitca.
Din Apr. 1903, se pastreaza subtitlul numai pe coperta.
CluIamaua Bizantina, organ populer electoral. Bucuresti. 10 Mai
1903. Nr. unit. Fol., mare (55X43). 10 bani.
Ciulinul. Ridendo castigantur mores. Bucuresti. 2 Iun. 1883-7
Oct. 1884 si 24 Fevr. 25 Dec. 1885. Apare dupa, cheful nostru
[1 pe sapt.]. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Director
responsabil si propr.: loan Ath an asia d e (pan& la 7 Oct.
1884). Tip. Moderna, Gr. Luis.
Dela 28 Aug. 1883, Inlocueste cuvantul castigantur din subtitlu Cu
cuvantul ocastigatp si indict 1 pe sapt.
Dela 24 Fevr. 1885, comitet de redactie.
Dela 6 Mai 1884, tip. C. P. Condurat & I. S. Radulescu gi dela 24 Fevr.
1885, tip. oModern6D, Gr. Luis.
I se interzice debitul postal In Ungaria, in 1883.
(aGazeta TransilvanieiD. Brasov. 12/24 Mai 1899).

Ciuma Brand. Braila. [2] Iulie-3 Aug. 1884. [1 pe sapt.].


[Dela 9 Iulie: aStindardul Braileb].
Dela 28 Iulie-3 Aug., an. I numerele 5 si 6, singurele ce am v6zut:
aStindardul Brailei, ziar umoristi 1 pe Apt. 40,6 (33X24). Anul
10 lei, nr. 10 bani. Tip. oProgresulD.
(ellomanuluD. Buc. 19 Iulie 1884).
Ciuperca, organ conservator. Galati. 15 Martie 1898-1 Ian. 1899.
132

Neregulat. Fol. (40X30). Nr. 5 bani. Sub directiunea mai multor


comitete. Delegat: Mos C i up erca. Tip. Buciumului Roman.
Numarul dela 31 Oct. 1898, 4 ,8 (37X28) si dela aceasta data nr. 10 bani.
Au aparut numai 8 numere.
Ciurarulu, ziar umoristic. Giurgiu. 9-19 Dec. 1879. Apare cand
redactorii au chef s scrie si administratorul sal expedieze.
4,6 (33X24). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Redactori (la 19 Dec.):
Perde-vara si Strange-Ventil. Tip. C. P.-Conduratu.
Au aparut 2 numere in total.
Civilisatia. Buzeu. 27 Fevr. 24 Martie 1896. 1 pe sapt. 4,6
(33X24). Nr. 10 bani. Sub directia unui comitet. Tip. Al. Geor-
gescu.
Claponu, (liar neutru. Roman. 16 24 Fevr. 1897. Apare dupti
gust (1 pe sapt.). 4,10 (40X29). Nr. 10 bani. Tip. Leon Fried-
mann.
Claponul, char satiric neutru. Husi. 12 Ian. 1888. Fol. mare (45X32).
Nr. 20 bani. Tip., Asociatilor.
"Claponulu, foita, hazlie si populara. Bucuresti. Mai 1877 (3 n-re).
Nr. 10 bani.
(eTelegraphulup. Buc. 15 Mai 1877).
Clarineta. Melius est ridere quam flere. Galati. 21 Dec. 1883.
1 pe sapt. Fol. mic (39 X 27). Nr. 20 bani. Tip. G. Balasescu.
Clinica, revista medicala bi-mensuala. Bucuresci. 15 Ian. 1890-
15 Apr. 1892 si 1 Ian.-15 Apr. 1899. 4,6 (32X24). Anul 15 lei,
nr. 50 bani. Director: Dr. G. As s ak y. Tip. Carol Gobi.
Dela 1 Ian. 1899, anul 12 lei, nr. 15 bani. Secretar de redacp: Dr.
Florea Simi onescu.
Clinica veterinara. Revista lunara a Studentilor Veterinarl. Bu-
curesci. 1 Fevr. 1893Aug. 1894. 8,6 (24X16). Anul 8 lei. Co-
mitetul de directie: V. D. Mold o v e an u,- A. C on st antin e-
scu, I. Stefanescu, C. Tintareanu si D. Ionescu. Tip.
I. Binder.
Din Iun. 1893, adauga la subtitlu cuvantul esocietateID dupa cuvantul
ca' si din Sept. 1893, Inlocuekde cuvantul aVeterinarip cu cuvintele:
In Medicina Veterinar-S.D.
Din Iun. 1893, numai da numere membrilor comitetului de directie.
Din Fevr. 1894, tip. G. A. Lazareanu.
*Clopotele. Craiova. Noemvrie 1893.
(AdevarulD. Buo. 5 Noemvrie 1893).
Clopotele. Iasi. [28 Apr.] 1868[Iun. 1871] si [7] Mai[Oct.] 1872.
133

1 pe sapt. Fol. mic (35X25). Anul 2 galbeni, nr. 2 lei $i 6 pa-


rale. Tip. A. Bermann.
Nu am vazut ziarul din Sept. 1868Iun. 1871.
Dela 14 Mai-2 Iu lie 1872, cat am vazut din acest an ziarul, adauga
subtitlul: efoaie politica, literaria, comerciala gi amusantaD. 1 pe sapt.
Fol. mare (52X36). Anul 24 lei n., nr. 1 leu n. Tip. D. Gheorghiu.
Dela 11 Iun. 1872, fol., 6 (48X32).
In MaiOct. 1872, are suplement: Cnriern1 Clopotelon,
Date despre Clopotelep avem numai pans in Noemvrie 1868, in Iun.
1870 gi Iun. 1871.
(PressaD. Buc. 3 Noemvrie 1868: eTypographul romanp. Bun. 5 fun.
1870; Ghimpeleo Buc. 6 Iun. 1871, 6 Aug. gi 8 Oct. 1872; Roma-
nulup Buc. 8 gi 27 Aug., 7, 14 gi 18 Oct. 1872; aFedera%iuneaD.
Pesta. 2/14 Jun. 1872).
*Clopotul. Braila. Oct. 1888.
(tAlegatorulD. Braila. 9 Oct. 1888).
ClOpOtUl. Bucurescl. 1 Mai 1871. 4,6 (32X24). Nr. 10 bani. Tip.
C. PetrescuC. & I. G. Costescu.
(aTelegraphulur). Buc. 16 Iun. 1871).
Clopotul. Bucurescl. 16-18 Apr. 1879. 3 pe Apt. Fol. mic (37X26).
Trim. lei 3.60, nr. 10 bani. Red.: G r. H. Grande a. Tip. Dor.
P. Cucu.
Clopotul. Dim. Politic, Social, Literar, Judiciar gi Comercial. Cra-
iova. 10 Sept. 1883[Oct.] 18.84. 1 pe sapt. Fol. mic (37X27).
Anul 20 lei. Tip. Fratii Benvenisti.
Dela 2 Oct. 1883, fol. mare (53X37).
Dela 5 Jun. 1884 ?, fol. (42X29), anul 15 lei.
(L'Independance Roumaine)). Bun. 14/29 Oct. 1884; Carpa0b). Craiova.
15 Oct. 1884).
ClOpOtill. Ziar Independent, politic, umoristic, atingetor, stiintific,
serios, variat pi interesant. Galati. 9 Fevr.Martie 1897. 1 pe
sapt. Fol., 6 (48 X 32). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Red.: C. P.
Gheorghi u. Tip. G. Balasescu.
Dela 16 Fevr. subtitlul se schimba, In: oziar independent.
In Martie nr. 15 bani.
Au aparut 3 numere.
Apare In locul ziarului Coada DraculuiD. Gal* 23 Mai 1895 Iun.
1897.

Clopotulu, diariu politicu. Craiova. 1 Aug.; Bucurest, 15 Aug.;


Ploesti, 22 Aug.; Buzeu, 29 Aug. $i Rimnicii, 5 Sept. 1865. 1
pe sapt. 4 mic (28X22).
Se tiparea la Cernauti (?), dupa contimporani, iar in Elvetia, dupa Cesar
Boliac.
(Trompetta Carpatilorup. Buc. 13 gi 22 Aug. 1865).
Clovnul, (liar ocasional, politic, literar, zoologic, musical, humo-
134

.ristic, etc. Ploesti. 5 Apr. 1898. Apare cu ocasiunea trecerel


simpaticulul si valorosului Solo-Clown: D. I. Babuschin. 4,6
(33X24). Nr. 5 bani. Director politic: D. I. Bab usch in. Tip.
de Lux, Max Braunstein.
Ziar de reclama.
Clownul, organ ocazional, politic, scorbutic, muzical si comic.
Pitesti. 14 Aug. 1898. Nr. unit. 4,6 (33X24). 10 bani. Director:
Clovnul C. Pip p o.
Ziar de reclamg.
Coada dracului, jurnal de cabasla.curi, moftaracurT, gogoseriI, si
fel-de-fel de scamatorit; lucrate in poezil. Galati. 23 Mai 1895
Iun. 1897. Neregulat (1 pe tuna, adesea 2, rar 3 pe lung,). Fol.
(40X30). Nr. 10 bani. Tip. G. Balasescu.
Din Noemvrie 1895, Inlocuepte subtitlul eu urmatorul: organ umo-
ristico-politic. Din Mai 1896, suprima cuvantul politic din subtitlu.
Din Iulie 1896, subtitlul este astfel schimbat: eziar de mon caprice.
Din Ian. 1897, se suprima subtitlul, care se reia, din Apr. 1897. Din
Mai 1897, subtitlul este: eziar independent.
Din Noemvrie 1895, fol., 6 (48X33); din Mai 1896, fol. (40X30); din
Iulie 1896 (nr. 13), fol., 6 (48X33); din Dec. 1896, fol., 10 (58X40)
pi din Ian. 1897, fol., 6 (48X33). Nr. 12 din Iulie 1896, 4,6 (33X241.
Din Aug. 1896, Pretul dupe obrazul omului; din Dec. 1896, nr. 15
bani; din Ian. 1897, anul 10 lei pi din Mai 1897, anul 3 lei, nr. 10 bani.
Din Dec. 1896, sub direetiunea unui comitet pi din Mai 1897, red.:
Costache P. Gheorghiu.
Din Iulie 1896 (nr. 13), tip. cBuciumului Roman) ; din Noemvrie 1896
(nr. 19), tip. G. Balasescu; din Dec. 1896, tip. eBuciumultif Roman
pi din Ian. 1897, tip. G. Balapeseu.
Au apgrut 26 numere. Nu apare din Noemvrie 1895Mai 1896.
Dela 9 Fevr. Martie 1897, apare in locul sgu ziarul: Clopotul
Galati.

Coarnele lui Nichipercea. Bucuresti. 1860.


Vezi: Niehipercea. Bueurepti. 23 Iulie 1859 [Maq 1879.
Cocheta. RevistA Ilustrata. Bucuresci. 21 Noemvrie 1905. 8,6
(24X16). Anul 5 lei, nr. 15 bani. Tip. Dor. P. Cucu.
Coeosiu-rosiu! Foia umoristica poporala cu ilustratiuni. Brasov.
[Dec. 1874 Dec. 1878] si 1/13 Ian. [Mai] 1881. [1 pe sapt.
Anul 6 fiorini. Red.: I o sif Pus c ar iu].
Dela 15 Ian.-15 Fevr. 1878, primele numere ce am vgzut, are titlul
de mai sus. 2 pe lung. 4 mare (32X25). Anul 3 fiorini. Red. respon-
sabil pi propr.: I o sif u Pusc a ri u. Tip.&Romer.
Kamner.
In Dec. 1878, iar 1 pe sapt., anul 6 fiorini.
La 1/13 Ian. 1881, ultimul numar ce am vazut, are acel4i titlu, 1 pe
sapt. 4 ,10 (40X29). Anul 5 fiorini. Red. responsabil: Iosif Pu p-
c ari u. Editura tip. Low, Gerula & Comp.
Pentru anul 1877 si dela 15 Fevr. Dec. 1878, nu avein date asupra
modului aparitiei.
135

A fost suprimat, in Mai 1881, pentru critica adusa purtarii guvernului


maghiar fat5, de nationalitati, In numerele 11-13.
(aFamiliaD. Pesta apoi Oradea-Mare. 12/24 Ian. si 28 Dec. 1875, 26 Dec.
1876, 14/26 Ian. 1879 si 24 Mai/5 Iun. 1881; aTelegrafulu romanu9.
Sibiiu. 29 Dec. 1874/10 Ian. 1875; Transilvaniay. Sibiiu. 1 Ian. 1877;
Raportulu anualu alu Soc. academice Romani'a juna, pe 1876-77.
Viena, 1877, p. 19; Biserica si scolas. Aradu. 24 Dec. 1878/5 Ian.
1879; aGazeta Transilvanieh. Brasov. 23 Mai/4 Iun. 1881),
Cocosiul rosin. Bucuresti. 4 Martie 1871.
Vezi: aCucuvaiap. Bucuresti. 1-8 Martie 1871.
C000111, ziar umoristic. Bucuresci. [1 Apr.] 3 Iun. 1884. [1 pe
sApt.].
Dela 21 Apr.-3 Iun., atata at am vazut ziarul, are titlul de mai sus.
1 pe sapt. Fol. (45X32). Pana la sfarsitul anului 8 lei, nr. 20 bani.
Director : T h. M. Stoenescu (pang la 29 Apr. ?). Tip. editoare
Dor. P. Cucu.
La 3 Iun., sub directiunea unui comitet.
Coda Jul Nichipercea. Bucuresti. [Ian. 1860].
Vezi: aNichipercenD. Bucuresti. 23 lulie 1859[Mai] 1879.
Codita Dracului. Brosura C. Bucuresti. [1861].
Vezi: aNichiperceap. Bucuresti. 23 Iulie 1859[Mai] 1879.
Codrul Thisiei, ziar nationalist. Turnu-Severin. 22-29 Ian. 1905.
1 pe sapt. Fol., 6 (8 X 33). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Sub con-
ducerea unui comitet. [Tip. Emil J. Knoll].
Colectiune litteraria, diar hebdomadar. Bucuresci. 5 Martie [5
Mai]-8 Sept. [si ultimul nr. nedatat] 1874. 8,10 (29X20). Anul
20 lei, nr. 40 bani. Dirijat de loan Popesc u. Tip. Antoniu
Manescu.
Primul numar poarta gresit data de Dumineca 5 Martie, in loc de Du-
minec5, 5 Mai.
Colectorulu literaru pentru ambele secse tontine: romane, nu-
vele, varietati, anecdote, etc. Petra. 2 Ian.-20 Fevr. si 22 Mai-
5 Iun. 1877. 1 pe sapt. 8,5 (23 X 15). Anul 20 lei. Tip. Di-
strictulul Nemtu.
*Colectorula Maar(' si sciintificn. Turnu-Severin. Ian.Mai 1881.
1 pe sapt. Anul 20 lei. Red.: N i c. Miculesc u.
(aBinele publicus. Buc. 11 $i 17 Ian. 1881; 4Corespondenta provincialay.
Piatra. 25 Ian. 1881; eRomanuluo. Buc. 11 Ian., 8 Martie si 14
Mai 1881).
jolnicul Horan, revista literal% stiintifica. Tulcea. 15 Fevr. 1906
(continua,). 2 pe luna. 4,6 (33 X 24). Anul 4 lei, nr. 15 bani.
Proprietatea studentilor dobrogeni. Tip. Nationale.
Dela 15 Martie 1906, tip. aDobrogeap, Sava Donceff.
136

Co Intent Horn, revista corpului didactic primar din Judetul Tul-


cea. Cerna. Mai 1903. 1 pe lung. 8,6 (24X16). Anul 4 lei. Co-
mitet de redactie. Tip. G. A. Diaconescu (Focsani).
Co lumna lui Traianu. Bucuresci. 2 Martie 1870 [Mai] 1875,
Ian. 1876Dec. 1877 si Ian. 1882Dec. 1883. 2 pe sapt. Fol.
mare (51X36). Anul 32 lei, nr. 50 bani. Director: B. P. Ha s-
d e u. Tip. Curtii (Lucratorii Asociati).
Dela 19 Oct. 1870, adauga subtitlul: cPolitica.Istoria.Sciintele.eco-
nomice.Giurisprudenta.Medicina.-Sciintele naturale.Poesia.
Litteratura poporankBibliografia. Etc... Dela 2 Ian. 1872, inlo-
cueete cuvantul Giurisprudentao cu cuvantul Dreptii.. Din Ian.
1875: aColumna lui Traian. la care adauga, din Ian. 1876, subtitlul:
revista mensuala pentru istori5 linguistic& ei psicologia poporana..
Dela 26 Sept. 1870, 1 pe s5pt.; dela 15 Sept. 1872, 2 pe lung ei dela
1 Iun. 1873, 1 pe lung.
Dela 2 Ian. 1872, 4 ,10 (40X29); din Ian. 1875, 8 ,6 (24X16) ei din Ian.
1882, 8,.10 (29X20).
Dela 7 Dec. 1870, anul 30 lei ei dela 2 Ian. 1872, anul 20 lei.
In 1877, colaboratori: A. I. Odobesc u, Di m. A. St ur d z a, A. P a-
padopol-Calimach, Dr. Gr. G. Tocilescu, Dr. C. Esarcu, G.
L. Frollo, Dr. Barbu Constantinescu, G. D. Teodorescu,
Dr. A. Xenopol, M. Gaster, P. Ispirescu ei P. Georgescu.
Din Aug. 1873, tip. Anton Manescu; din .1874 (nr. 1), tip. Thiel ei
Weiss ei din Ian. 1876, Noua tip. a Laboratorilor Romani..
Numerele din Oct.Dec. 1883 s'au tiparit in 1884.
Columna Ovidiu. Constanta. 4 Iulie 1 Aug. 1896. 1 pe sapt.
Fol., 4 (42X27). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Director-fondator: A l.
Mal c o c i-P etresc u. Tip. Gr. M. Grigoriu.
*Columna romans, liar politic si literar. Iasi. Sept.? 1881. 1 pe sapt.
Din Oct. anunta 3 pe sapt.
(Poporul.. Buc. 13 ei 14 Sept. 1881; aftesboiulp. Buc. 12 Sept. 1881).
Comercialul, ziar economic al comerciantilor si meseriasilor ro-
mAni. CalArasi. 25 Ian.-19 Iulie 1901. 1 pe sapt. Fol. (42X31).
Anul 10 lei, nr. 20 -bani. Sub directia unui comitet. Tip. V. R.
Bracacescu.
Dela 5 Iun.: Comercialul, ziar economic ei comercial s&pamanal..
Dela 2 Mai, red.: H r is t a che Tin as e.
Dela 5 Iun., tip. C. I. *eicarescu.
Comerciul Roman. Botosani. 1897.
Vezi: Curierul roman.. Botoeani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904.
Comerciul ai Industria. Ziar comercial, industrial, economic, fi-
nanciar. Bucuresci. 10 Oct. 1899-1 Ian. 1901. 1 pe (Apt., iar
in Iulie si Aug. 2 pe lima. Fol., 10 (60X40). Anul 18 lei. Sub
directiunea unui comitet. Tip. Universala, care devine apoi
tip. Societatei Tiparul.
137

Dela 31 Oct. 1899, anul 15 lei.


Dela 5 Dec. 1899, director si propr.: I. R. G o g a.
Dela 24 Fevr. 1900, tip. Miulescu; dela 18 Iun. 1900, tip. Dor. P. Cucu;
dela 23 Julie 1900, tip. Eminescu. si dela 12 Noemvrie 1900, tip.
Sperar4ab.
Comertul. Finante Band. Comert Agricultura--Industrie
TransportNavigatieLucrarT Pub lice. Bucuresci. 8 Mai--5 Iun.
1897. 1 pe sapt. Fol., 2 (37 X 25). Anul 24 lei, nr. 1 leu. Tip.
I. S. Codreanu.
Unele articole sunt in doua limbi: frantuzeste si romaneste.
Comertul. Revista comerciala, economics., financiara, industrials.
Buzeu. 20 Fevr. Dec. 1906. 1 pe luna. 8 ,6 (24X16). Anul
4 lei, nr. 30 bani. [Red.: Pet r e N. Op r esc II]. Tip. B. Da-
videscu.
Dela 15 Martie, adaugg la subtitlu sl cuvantul apetrolifera..
Comers (fost Tainele Uniculorgan corn ercial enciclo-
pedic. Bucuresci. [Dec.] 1905Iulie 1906.
Vezi: Tainele cistiguluin. Bucuresci. 14 Iun. 1905Iulie 1906.
Cometa, jurnal extra-ordinar, fara redactori, fara abonati, si fara
partid. Banat." [Apr.]-9 Mai 1879.
La 9 Mai, an. I. nr. 4, singurul num6r ce am vgzut, are titlul de
mai sus. 4 ,6 (32X24). Tip. Independenta., George Antonovici.
(Binele publican. Buc. 6 Apr. 1879; aCorespondentia provinciala..
Piatra. 15 Apr. 1879).
COMiC111., revista populara. Focsiani. 1 Sept. 1885-1886 [7 nreJ.
1 pe luna. 8 ,6 (24X16). Anul 16 lei, nr. 1 leu. Red.: L u p e-
s c u. Tip. Unirea, Alexandru Codreanu.
Din 1886, tip. M. I. Cremnitzer.
Tipografia Roman6... Buc., Apr. 1887, in aStatistica presei din RortaniaD
pune aparitia aComicului. pan5. la 1 Apr. 1887.
Comisiunea central, a Principatelor-Unite. Focsani. 10 Mai 1859-
12 Fevr. 1862. 4 mare (34X24). Tip. Commisiunii Centrale.
Dela 8 Iulie 1859: aProtocolele Commisiunil centrals a Principate-
loru-unite..
*D. Commercio del BassoDanubio. Galati. 2Sept. 1868.
(Terra.. Buo. 3 si 23 Iulie si 26 Sept. 1868).
*C011111111111. Bacau. Martie 1870Martie 1871.
(Albina. Pesta. 12/24 Apr. 1870; Trompetta Carpatiloru.. Buo. 30
Aug./11 Sept., 27 Sept./9 Oct., 1/13 Noemvrie 1870 si 7/19 Martie
1871; aSecolulu.. Iasi. 5 Iulie 1870; Journal de Bucarest.. Buo. 1 Ian.
1871 st. n. aTypographul roman.. Buo. 10 Martie 1870).
Comoara Literark. Bucuresti. [Mai 1889 1890] (17 n-re). I pe
138

sapt. 8,5 (21X14). Nr. 5 bani. Editura librariei Pinath. Tip. I.


Binder.
(Familia. Oradea-Mare. 21 Mai/1 Iun. 1889).
Comoara Romaniei. Organ de Publicitate al Societatei Higieni-
stilor Hidropati din Romania in scopul Regenerarei Poporului
Roman. Bucuresti. 23 Oct. 25 Dec. 1905. 1 pe sapt. Fol., 6
(48X33). Anul 12 lei. Comitet de redactie. Tip. Grivita, Mi-
hail M. Antonescu.
La 25 Deo., nr. 10 bani.
Dela 13 Noemvrie, tip. M. S. Niculescu & Co.
Nu apare dela 23 Noemvrie -25 Dec.
Comoara Sate lor, revista populara pentru raspandirea sfaturilor
folositoare. Bucuresti. 10 Dec. 1905(continua). 2 pe luna. 80,6
(24 X 17). Anul 6 lei, pentru populatia rurala 3 lei. Director:
lulian Cu c u. Tip. Universala.
Dela 15 Mai/1 Iun. 1906, se adauga in subtitlu cuvintele: einvataturilor
sin dup5. cuvantul r5spindireau.
Dela 15 Fevr. 1 Mai 1906, sub conducerea unui comitet. Dela 15
Mai/1 Iun. 1906, propr.-editor: Dimi trie Ioneseu Cerbureanu
Dela 15 Noemvrie/1 Dec. 1906, tip. Albert Baer.
Comoara tinerimei, revista pentru adevar, bine si frumos. Bu-
curesti. 1 Iulie 1905-30 Sept. 1906. 2 pe luna. 8 ,10 (29X20).
Anul 10 lei, nr. 50 bani. Comitetul de directie: Ecaterin a
Arbore,Sofia Nadejde, Mihaiu Pastia, Spiridon Po-
p e s cu si D. A. Theodor u. Tip. Speranta.
Com6ra inventiunilor si secretelor pentru Industrie, Meseril, Agri-
cultura si Economia easel. Bucuresci. 1 Martie 1884 -15 Apr.
1885. 2 pe luna. 4,6 (33 X 24). Anul 10 lei. Red. si propr.:
Constantin I enib ace. Tip. Moderna, Gr. Luis.
Din 1885 ?, inlocueste. cuvintele Economia casein din subtitlu cu cu-
vantul famine; tip. C. Petresou-Conduratu.
Numerele 1 -13 din 1884, s'au tiparit in o a doua editie la C. Pe-
trescu- Conduratu.
Are suplementr Steluta. FOia recreativa a Combrei". Romante, kg.
15torii si descoperiri sciintificeo (vezi).
Der Compass. cNBnr nyl,
: T
Braila, apoi Bucurescl. 17 Mai
1896-27 Iun./9 Julie 1897. 1 pe Apt. Fol., 6 (48X33). Anul
16 lei. Editori yai proprietari: Rokeach $i A p ter. Tip. Mo-
derna, Max Frankel.
Nil am vazut ziarul dela 5/17 Iulie 1896--5/17 Mai 1897, de cand are
titlul: ,Der Compass". ynYn./Vn ywni, Ltyli7N9 mx.entip 11/1
:
./yOrlyWX alit vy-ro yv,=)*t.tv/tic Bucuresoi.
139

Dela 30 Mai/11 Iun. 1897: Der richtige Compass. nymmn -11,1


mew, cu subtitlul de mai sus.
- :z
Dela 24 Mai/5 Iun. 1896, nr. 15 bani.
Dela 5/18 Mai 1897, fol., 10 (58 X 40). Anul 12 lei. Tip. Ioan S. Co-
dreanu.
Dela 6/18 Iun. 1897, editor ai propr.: L. Seg a 11.
Compasul, inteia foia comerciala romana pentru industria si co-
merciu. Galatz. 15 Ian.-30 Dec. 1893. 2 pe lima. 4,6 (33X24).
Gratuit.
Dela 30 Sept., schimba subtitlul in: eInteia fdia romans pentru oferte
indastriale ai comercialen.
Dela 30 Noemvrie, 8,10 (29X20).
Ziar de reclame.
Compasul, ziar independent. Craiova. 28 Martie 1900. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Anul 5 lei. Tip. David J. Benvenisti.
Comptabilul agricol. Bucuresti. Noemvrie 1901, Fevr. 1902 si
1906 (3 numere).
NumArul din Noemvrie 1901 nu 1-am vazut.
Din Fevr. 1902, fol., 6 (48X33). Gratuit. [Red.: 1. Vi tan es c u]. Tip.
eGrivitaD, M. M. Antonescu.
In 1906, fol., 5 (45X29). Tip. Euf. N. Miulescu.
Ziar prospect pentru reclama unor luceari ale redactorului.
(eComptabilul agricoln. Buc. Fevr. 1902).
4Comuna. Braila. Sept.Oct. 1902.
(eDreptatea BraileiD. Braila. 4 ai 11 Oct. 1902).
Comuna. Focsani. 1 29 Ian. 1894. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33).
Anul 16 lei. Director: I. Iliesc u. Tip. Aurora, Gheorghe
A. Diaconescu.
In inventari:'l Academiei Ronane figureaal ca a aphrut 0115. la 19
Fevr. 1894 (nr. 6).
*Comuna. Giurgiu. 22 Apr.Aug. ? 1871. 2 pe sapt. Redactori:
Bar o n zi si N. Droc Bar c ian u. Tip. T. Vaidescu.
D-I Droc Barcianu, in relatiile ce (1a despre acest ziar, ll intituleaza
Gazeta comunein, contimporanii insa Comma)),
(eGhimpelen. Buc. 1 Aug. 1871).
Comuna, organ politic al intereselor locale. Braila. 6 Iulie 21
Sept. 1903. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Tip. Moderna, Max Frankel.
Dela 10 Aug., nr. 5 bani.
Concentrarea, ziar saptamanal. Craiova. 28 Iun.-12 Sept. 1895.
4,6 (33 X 24). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Sub directia unui co-
mitet. Tip. David J. Benvenisti.
140

*Concordia. Bacau, MaiIun. 1888.


(uFamiliaD. Oradea-Mare. 22 Mai/3 Iun. 1888; eVointa Nationala. Buc.
8/20 Iun. 1888).
Concordia. Galati. 1 Mai 1887 28 Ian. 1888. 3 pe sapt. 4,8
(38X27). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Tip. G. I36,14escu.
Dela 12 Aug. 1887, fol. (40X27). Tip. J. Schenk.
Nu apare dela 25 Dec. 1887-22 Ian. 1888.
Concordia. Diurnalu politicu i literariu. Pest'a. 3/15 Aug. 1861-
25 Dec. 1870. 2 pe s5pt. Fol., 7 (52X34). Anul 8 fiorini. Red.
responsabil, propr. i editor: Sigis mu n du Popu.
Dela 17 Dec. 1861, anul 10 fiorini.
Dela 3 Ian. 1863, red. responsabil: Ales an dru Ro man u i dela
1 Dec. 1866, iar Sigismundu Victoru Popu.
Dela 7 Ian. 1862, tip. Eduardu Poldini qi Iuliu Noseda; dela 3 Ian.
1862, tip. losifu Gyurian qi Julia Noseda; dela 26 Aug. 1862, tip.
Iuliu Noseda; dela 3 Ian. 1863, tip. Vasiliu Cosma; dela 5 Sept.
1863, tip. Trattner-Karolyi; dela 23 Ian. 1867, tip. Aloisiu Bucsan-
szky; dela 17 Sept. 1867, tip. Filipu Vodianer i dela 31 Dec. 1867,
tip. Iuliu Nos3da.
Concordia, jurnalu politicu of litteraru. Bucureti. 6 Fevr.-6 Aug.
1857. 2 pe Apt. Fol., 7 (53X34). Anul 2 galbeni. Red. ef: C.
A. Kre tu I e scu. Editor: E. Grantu. Tip. Iosif Romanov
i Comp.
Cu caractere semi-cirilice.
Concordia, ziar ilustrat. Bucureti. 30 Oct. 1877. 2 pe sapt. 4,10
(39 X 29). Anul 20 lei n., nr. 10 bani. Tip. CurtiT (Lucr. As.),
F. Gobi.
Nu stbn sd fi Pparut mai mult ca un numar.

*CO1ldeit11. Bacau. ?-14 Iun. 1877.


(oGhimpeleD. Buc. 10 Iulie 1877).
Condeiul roman. Cugetare, ac %iune i prudenta. Craiova. 24 Ian
7 Fevr. 1893. 1 pe'sApt. 4 ,10 (40X29). Anul 4 lei, nr. 5 bani.
Tip. Nationale, Ralian i 'gnat Samitca.
*Conductorul ofiterului de politic. Bucureti. Ian. Apr. 1883.
(dRomania liberap. Buc. 13 Ian. qi 5 Apr. 1883; aL'Independance rou-
Ermine)). Buc. 13/25 Ian. 1883).

Confederatia baleanica, revista popoarelor din peninsula halca-


nica. Bucure0i. Iun. ? 1892. 1 pe luna. Comitet de redactie.
(eFamiliaD. Oradea-Mare. 14/26 Iun. 1892; 4Gazeta Transilvanieb).
Brapv. 11/23 Iun. 1882).
Conrespondentia provinciala.v. Corespondentia provinciala.
141

Conseiinta nationale. Bucuresti. 25 Martie-25 Apr. 1865.


Vezi: uRomanul, iariu politico, comercial, literare. Bucurestl. 9 Aug. 1857.
Le Conservateur. ?. Noemvrie 1856Ian. 1857.
Vezi: (ConservatorulD. ?. 1 Noemvrie 1856[Iulie ?] 1857.
Conservatorul. ?. 1 Noemvrie 1856[Iulie ?] 1857 (7 numere in
total). 4 5 coale pe hula. 8,5 (14 X 22). Exemplarul 25 lei.
Red.: Nicolae Locusteanul [I. Eliade Radulescu].
Articole extrase din primele 3 numere s'au publicat In limba franceza
subtitlul: eLe Conservateurp. ?. Noemvrie 1856Ian. 1857, In aceleasi
conditiuni ca $i editia romans.
(4ConservatorulD. pp. 4, 155, 190-192 si Anexe, p. XL).
Conservatorul. Braila. [12 Fevr.] 9 Sept. 1896 Si 1 8 Fevr.
1897. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 16 lei, nr. 10 bani. Tip.
P. M. Pestemalgioglu.
Dela 1 Fevr, 1897, comitet de redactie.
(0Epocap. Buc. 14 Fevr. 1896).
Conservatorul. Bucuresti. 2 Iulie-26 Oct. 1884. 3 pe sapt. 4,6
(33X24). Anul 8 lei, nr. 5 bani. Director: V: Dimitr iu. [Red.:
G r. H. Gran de a]. Tip. Govora.
Dela 7 Sept. nu mai indica aparitia. Au aparut 14 numere in total.
Vezi si: Ciocoiub). Buc. 13-29 Iulie 1884.
Conservatorul. Craiova. 3 Iulie 1894-2 Martie 1895. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Sub directiunea unui
comitet. Tip. Nationale, Ralian Ignat Samitca.
Dela 25 Aug. 1894, 2 pe sapt. si dela 27 Noemvrie 1894, iar 1 pe sapt.
Apare neregulat.
Conservatorul. Galati. 2 Noemvrie 1894 29 Aug. 1895.3 pe
Opt. Fol. (40X30). Anul 20 lei, nr. 10 bani. Tip. I. G. D. Ne-
buneli.
Dela 14 Iun. 1895, zilnic.
Dela 1 Ian. 1895, anul 16 lei. Tip. G. Balasescu.
Conservatorul, organ al partidului conservator. FocsanY. 11 Oct.
1899-8 Iun. 1900. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, nr.
15 bani. [Comitet de redactie]. Tip. Alessandru Codreanu.
Dela 18 Oct. 1899, nr. 10 bani.
Conservatorul, ziar cotidian. Bucuresci. 15 Dec. 1900(continua).
Zilnic. Fol. mare (60X43). Anul 40 lei, nr. 15 bani. Tip: G. A.
Lazareanu.
Dela 14 Apr. 1901, suprima subtitlul.
Dela 9 Ian. 1901, fol., 12 (65X48); dela 1 Martie 1901, fol., 10 (59X42);
dela 2 Noemvrie 1901, fol., 12 (65X47); dela 13 Noemvrie 1902, fol.,
10 (58X40) si dela 4 Ian. 1905, fol., 12 (65X47).
142

Dela 1 Martie 1901, anal 35 lei; dela 13 Martie 1901 nr. 10 bani; dela
8 Apr. 1901, anul 30 lei si dela 2 Noemvrie 1901, anal 40 ]ei.
Dela 9 Ian. 1901, tip. Heliade; dela 5 lun. 1901, tip. Dor. P. Cucu;
dela 22 Ian. 1902, tip. ulleliade si dela 3 Noemvrie 1902, tip. Dor.
P. Cucu.
R Con se ry at or uly, apare in local ziarelor: Constitutionalul Bucuresti.
15 lun. 1889 14 Dee. 1900 .i Timpul. Bucuresci. 15 Martie 1876-
17 Martie 1884 si 13 Noemvrie 1889-14 Dec. 1900, cari fuzioneaza.
Conservatorul, ziarul conservatorilor din Viasca. Giurgiu. 10 Oct.
1897-4 Fevr. 1898. 1 pe sapt. 4,10 (40X29). Anul 10 ]ei, nr.
10 hani. Tip. Moderna, George Bratanescu.
Dela 17 Oct. 1897, inlocueste cuvAntul aziarul din subtitlu, cu cu-
vintele: ziar al.
Conservatorul Brailei. Ziarul partidulul conservator. Braila. 6 Dec.
1901-22 Ian. 1902, Seria ill 8 Mai 13 Noemvrie 1902 si 2
Fevr. 1903 (continua). 1 pe sapt. Fol., 4 (42X28). Nr. 5 bani.
Tip. P. M. Pestemalgioglu.
Dela 13 Dec. 1901, tnlocueste cuvkritul ziarulo din subtitlu cu cuvin-
tele: a ziar al. Pe acestea le inlocueste, dela 8 Mai 1902, cu cu-
vintele: Organ al si pe acestea, dela 3 Martie 1905, cu cuvantul
Organ ul.
Dela 8 Mai 1902, fol., 6 (48 X 33) si dela 29 Oct. 1904, zilnic, 4,10
(40 X 29).
Dela 14 Noemvrie 1903, anul 15 lei si dela 29 Oct. 1904, anul 20 lei.
Dela 13 Dec. 1901, tip. Universala, C. P. Nicolau ,Si dela 8 Mai 1902,
tip. P. M. Pestemalgioglu.
Nu apare dela 30 Dec. 1901 22 Ian. 1902, 16 Fevr.-3 Mai, 17 Mai-
20 Iulie 1903 si 19 Dec. 1903-2 Ian. 1904.
Apare neregulat in 1902-1903.
Conservatorul Buzgului. Organul Partidului Conservator. Buzau
25 Dec. 1905-24 Dec. 1906. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X 33). Anul
6 lei, nr. 5 bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. Moderna,
B. Davidescu.
Dela 24 Sept. 1906, nr. 10 bani.
Nu apare dela 23 Iulie-24 Sept. 1906.
Conservatorulu progresistu, organu politicu, commercialu si lit-
terariu. Bucurescl. 29 Dec. 1859Ian. 1861. 1 pe sapt. Fol., 7
(51 X 34). Anul 14 sfanti. Director si Red. responsabil: C. N.
Br ailoi u. Tip. Adolf Ulrich.
Dela 15 Ian. 1860, 2 pe sapt.
In Ian. 1861, anal 24 sfanti.
Dela 1 Iun. 1860, director si red. responsabil: S. Ma r co vi ci in lipsa
titularului.
Cu caractere semi-cirilice Unele articole sunt si in limba franceza.
Moto: Toate politicele promitil progresubl, ins& numai politica con-
servatoare vi-1 poate dan.
aConservatorulu progresistu fuzioneaza cu aTimpulA. Jurnalu poli-
ticu-comercialu. Bucuresti. 17 Deo. 1856 5 Dec. 1857 si 2 Apr.
143

1860-5 Fevr. 1861 si apare in locul lor: ((Unfree, jurnal politic,


commerciale, litterariu. Bucuresti. 16 Fevr. 1861-5 lun. 1862.
Consolarea. Ziar ocasional. BucurestY. 17 Julie 1905. Nr. festiv.
4 ,6 (33X24). Gratuit. Redactat de comitetul Societatei Con-
solarea. Tip. Lumina.
*Consolatorul. Bucuresti. Noemvrie 1879-Aug. 1880.
Foaie religioasa si literary publicata, de Societatea clerului roman
AjutorulD.
((Romania libera. Buc. 28 Noemvrie 1879; aBiserica si coole). Arad.
6/18 Ian. 1880; aConrespondentia provinciala. Piatra 9 Julie 1880;
Timpul. Buc. 6 Martie si 20 Aug. 1880).
Consolatorul, organul SocietateY cierulul roman Ajutorula. Bu-
curesti. Apr. 1898 -(continuN. 1 pe hula. 4,4 (27X22). Anul
5 lei. Comitetul de redactie: Dr. Cons t. I. Pop esc u, E c o-
nomii G. Floru, C. Enescu, I. Constantinescu-Lucaci,
Const. I. Ialomiteanu, Const. Ionescu si Arhidiaconul
George I. G ib e s c u. Tip. Dreptatea.
Din Apr. 1901: Amvonul, Cu acelasi subtitlu.
Din Apr. 1904, 8,6 124X17).
Din Apr. 1902, anul 4 lei.
Comitetul de redactie: C. Enescu (Apr. - Ian. 1899), C. Io nese u
(Apr. - Iun. 1899), Diaconul Stefan Georgescu (Iulie 1899 -
Martie 1901), Econ. 0. M us cele a nu (Iulie 1899 -Martie 1900),
Econ. I. lord 5.e heseu (Apr. 1900 - Martie 1901), Econ. C.
Ioneseu (Apr. 1900 - Martie 1903), Econ. Ilie Teodoreseu
(din Apr. 1900), Pr. V. P o cit an (Apr. 1900-Martie 1903), Pr. D.
Georgescu (din Apr. 1901), Arhidiac. G. I. G ib e sou (din Apr.
1901), Diac. N. D rago mires c u (Apr. 1901-Martie 1902), Par. 1.
Grigoriu (Apr. 1902 Martie 1903), Diac. G h. Ser b an (Apr.
1902 -- Martie 1903), Pr. Dr. C. I. Popes cu (din Apr. 1903), Pr. I.
lo rdache sou (din Apr. 1903), Pr. N. P op i an (din Apr. 1903),
Econ. G. Floru (Apr. 1904 Martie 1905), Arhim. E v. Hum u-
lescu (Apr. 1904 - Martie 1905), Econ. 0. M u scelea nu (Apr.
1904-Martie 1905), Econ. Ion Constantine s eu-Lucaci (din
Apr. 1904), Econ. Popes cu-Cernica (Apr. 1904 -Martie 1905),
Pr. G. Ne gulescu (din Apr. 1905), Pr. Gh. Serban (din Apr.
1905), Pr. T e o d or Geo r g e scu (din Apr. 1905), Econ. I. M a-
1 a es cu (din Apr. 1905), Econ. Chiriac Bido an u (din Apr.
1906) si Econ. D. Po pes c u-Moso ia (din Apr. 1906).
Din Fevr. 1900, tip, Soc. aTiparub); din Iulie 1901, tip. Albert Baer;
din Ian. 1904, tip. M. S. Nicules.cu si Comp. si din Ian. 1905, tip.
Albert Baer.
Constanta. Constanta. [19 Dec. 1891]-7 Martie 1904.
Dela 7 Ion. 1892, an. I, nr. 25, de rand am vazut regulat ziarul,
are titlul de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 10 lei, nr.
20 bani. Tip. I. Georgescu & Gr. Grigoriu, care devine apoi tip. Gr.
M. Grigoriu.
Dela 29 Ian. 1895, fol. mic (39X27) si dela 5 Ian. 1897, fol. (40X30).
Dela 30 Mai 1893-1895, red. si propr.: P etre Gri gore sou.
Dela 24 Martie 1896, tip. Romana, Dimitrie Nicolaescu; dela 26 Ian.
1897, tip. aBuciumului Roman, C. Th. Codrescu (Galati); dela 11
144

Sept. 1899, tip. Romana, Marin Purea; dela 1 Oct. 1900, tip. ecAu-
rorav, Fratii Grigoriu; dela 17 lun. 1901, tip. a0vidiu, H. Vurlis;
si dela 13 Oct. 1901, tip. (Aurora, Fratii Grigoriu.
Apare neregulat. Nu apare dela 13 Dec. 1892-14 Fevr. 1893, 13 Fevr.
1894--29 Ian. 1895, 24 Dec. 1895-20 Ian. 1896, 11 Fevr.-24 Martie
1896, 1-29 Noemvrie 1898, 4 Iu lie-11 Sept. 1899, 9 Iu lie-1 Oct.
1900, 24 Iun.-30 Sept. 1901, 28 Oct. 1901-27 Ian. 1902, 13 Julie-
14 Sept. si 21 Sept.-20 Oct 1903 si 30 Noemvrie 1903-4 Ian. 1904.
(Vointa Nationala. Buc. 24 Dec. 1891 ; aDonstanta Constanta.
13 Dee. 1892).
"Constituanta. Galati. Apr.Mai ? 1883.
((Bukarester Tagblatt. BA. 2/14 Apr. 1883; Familia. Oradea-Mare.
8/20 Mai 1883).
Constitutional al. v. Konstitutionalul.
Constitutionalul. Botosani. [Apr. 1882]-23 Ian. 1886 si 12 Mar-
tie-11 Iun. 1887. [1 pe sapt.].
Dela 3 Mai 1884, primul numar ce am vazut si singurul din 1884:
aConstitutionalul. Organ al partidului Liberal-Conservator., 1 pe
rapt. Fol., 6 (47X30). Anul 12 lei, nr. 25 bani. Tip. aLa Coneurenta.
Dela 3 Oct. 1885, de cand am vazut regulat ziarul, suprima cuvintele
al partiduluiv din subtitlu.
Dela 12 Martie 1887, fol. (42X29).
Dela 30 Apr. 1887, director politic: N. G. B o 1 dur Ep ur e a n o.
[In 1883 nu apare pans In Fevr].
c(Resboiul. Buc. 13 Apr., 4 lulie, 24 Oct. si 28 Noemvrie 1882, 8 Ian.
25 Fevr. 1883, 12 Fevr., 22 Apr. si 3 Iun. 1884. uBinele publicu..
Buc. 12, 13 Apr., 6 Mai, 6 Iun. 1882, 13 Fevr. 1883, 5, 6 Martie
1884; Romania libera). Buc. 13 Apr. si 23 Noemvrie 1882, 1 Fevr.
si 21 Mai 1883, 25 Apr. si 26 Sept. 1884; aRomanulu. Buc. 12 Apr.
1884, 15 Mai, 26 Aug. si 14 Sept. 1884; Romania. Buc. 20 Noem-
vrie 1885!.
Constitutionalut. Bucuresci. [22] Iulie 1876[Ian. 1877 si Iun.]
7 Aug. 1877. 2 pe sapt. Fol., 10 (58 X 40). Anul 40 lei, nr.
15 bani. Tip. Thiel & Weiss.
Dela 10 Dec. 1876 7 Aug. 1877, nu am vazut ziarul.
La 7 Aug. 1877: o foaie are titlul roman si alta titlu francez: (Le
Constitutionnel, cu aceiasi materie. 1 pe sapt. Tip. Curtil (Luca-
torii Associati), F. Gobi.
(Timpul. Buc. 26 Ian. 1877; (Telegraphulu. Buc. 25 Ian. 1877;
aPressa. Buc. 19 Iun. 1877).
Coustitutionalul. Bucuresti. 15 Iun. 1889-14 Dec. 1900. Zilnic.
Fol., 10 (57X40). Anul 40 lei, nr. 15 bani. Tip. C. C. Savoiu.
Dela 25 Apr. 1890, tip. Curtil Regale, F. Gal Fii si dela 30 Sept.
1890, tip. Gutenberg, Joseph Gobi.
Constitutionalul apare In locul ziarelor aRomania libera. Buouresci.
15 Mai 1877 14 Iun. 1889 si Epoca. Bucuresti. 16 Noemvrie
1885-14 lun. 1889, cari fuzioneaza; iar la 14 Dec 1900 fuzioneaza
si el cu Timpub). Bucuresci. 15 Martie 1876-17 Martie 1884 si 13
Noemvrie 1889-14 Dec. 1900 si apare in locul lor: (Coneervatorul,
ziar cotidiani. Bucuresti, 15 Dec. 1900(continua).
Constitutionalul a fost oprit de a intra In Ungaria, In 1891. Dautand
sa patrunda sub titlul Gazeta Nona a fost din nou oprit.
(Gazeta Transilvaniei. Brasov. 12/24 Mai 18991.
145

Constitutionalul din Botosani. Botosani. 31 Ian. 1892. Tip. Con-


curenta.
A aparot co ocazia alegerilor din 11392 (an. II, nr. 1). Despre anul I,
care ar urma sa fi aparut in perioada alegerilor din 1891, nu avem
nici o men-0one.
CORStitutiOfialuiu, diaru politicu, commerciale, agricole si litte-
rariu. Bucuresci. 10-21 Iu lie 1866.
Vezi: Reforma, diaru politica, juditiara si litterara. Bucuresci. 6/18
Sept. 1859.
Constitutionariul, jurnalu politicu. Iassi. 10 Noemvrie-31 Dec.
1858. 3 pe shpt. Fol., 5 (44X29). Anul 3 galbeni impreuna cu
ed. franceza. Red. responsabil: G. Ba 1 s. Tip. Buciumului Ro-
rnanu, T. Codrescu si D. Gusti.
Dela 1 Dec. fol. (48X29).
Dela 8 Dec., red. respousabil: N. A s la n.
Cu caractere semi- cirilice.
Apare si in o editie franeeza sub titlul: cLe Constitutionnel, journal
politique,. Jassy. 20 Noemvrie-11 Dec. 1858.
Le Constitutionnel. Bucarest. 7 Aug. 1877.
Vezi: Constitutionalul. Bucuresci. 22 lithe 1876-7 Aug. 1877.
Le Constitutionnel, journal politique. Jassy. 20 Noemvrie-11 Dec.
1858. 3 pe luna. Fol., 5 (45X29). Anul 3 galbeni impreuna cu
ed. romana,. Red. sef: Gr. Bals. Tip. Buciumului Roman,
T. Codrescu si D. Gusti.
La 11 Dec., fol. (48X30). Red. responsabil: N. A s la n.
Este editia franceza a ziarului: Constitutionariul, jurnalu politico.
Iassi. 10 Noemvrie-31 Dec. 1858.
Constitutiunea. Diaru politicu, literariu si comercialu. Iassi. 24
Sept.-14 Dec. 1866. 2 pe shpt. Fol. (47X31). Anul 74 lei, nr.
1 feu. Comitetul de redactie : Ior dache B e l d iman, C o-
stache Negruzzi, Vasilie Pogor,ConstantinN.Sutu
si Gheo rghie Marzescu. Tip. Societatei Junimea.
Constitutiunea. Jurnald politico, juridica, litterariti si comercialti.
Bucuresti. 8/20 Noemvrie 1864 7/19 Fevr. 1865. 1 pe shpt.
Fol., 12 (65 X 48). Anul 28 sfanti, nr. 45 parale. Red. respon-
sabil: Ion I. Paila. Propr.: Dr. P. KeresztOny. Tip. J.
-Weiss.
La 7/19 Fevr. 1865, propr.: Ion I. P a I la.
Dela 6/18 Dec. 1864, tip. Nationale, Stephan Rassidescu.
Construetorul roman. Bucuresti. 22 Mai -- 21 Julie 1895. 1 pe
shpt. Fol., 6 (48X33). Nr. 10 bani. Director si propr.: V. Ba-
lo te s cu. Tip. Dor. P. Cucu.
.Periodicele romanefti. 10
146

Contemporatiu1, revista literary si tiintifica. Iasi. 1 Julie 1881


Apr. [i Mai] 1891. 2 pe luny. 8,6 (24 X 16). Anul 12 lei, nr.
70 -bani. Tip. Buciumului Roman.
Dela 16 Dec. 1881, subtitlul se schimba in: a revista stiintifica si lite
rara, si in Ian. 1891, subtitlul se suprima.
Din Iun. 1886 st. n., 1 pe luny.
Dela 1 Iun. 1882, nr. 50 bani si din Iun. 1886 st. n., anul 16 lei, nr..
lei 1.35.
Redactori: I. N Ade j de (dela 1 Aug. 1882) si V. G. M or 1 un (dela.
15 Mai 1885). Editor: Is. Kupermann (din Mai 1890).
Dela 15 Martie 1883 ?, tip. D. Gheorghiu; dela 1 Noemvrie 1883, tip..
Luoratorilor Asociati Romani; din [Ian.] 1885, tip. H. Goldner si din
Noemvrie 1887 st. n, tip. Dimitrie Gheorghiu.
Pe eoperta numarului din Apr. 1891 e pus si Mai 1891. Socoteste anii
pe numere.
Apare neregulat dela 1 Sept. 1884Mai 1886 si in 1887-1891.
I se interzice debitul postal in Ungaria in anii 1883 si 1888.
(Gazeta Transilvaniei. Brasov. 12/24 Mai 1899).
Contra!!! Humor. Bucureti. [1899] (un numar). 4,6 (33 X24)_
10 bani. Tip. Tarawa & Co..
A aparut cu ocazia votarei legei pentru impunerea livezilor de pruni.
Controla. Timioara. 31 Martie 1895-29 Dec. 1904 i 25 Dec.
1905(continua). 2 pe sapt. Fol. (42X29). Anul 8 fiorini. Red.
responsabil i editor: Ion V. Barci an. Tip. Sudungara.
Dela 25 Dec. 1905/7 Ian. 1906, adauga subtitlul: Foae culturala, so-
cials si economica. Dela 16 Fevr./1 Martie 1906, adauga la subtitlu
cuvantul: politic5. dupa cuvantul foae.
Dela 24 Sept./7 Oct. 1906, 1 pe sapt.
Dela 25 Dec. 1905/7 Ian. 1906, anul 12 cor. si dela 1/14 Ian. 1906, nr_
10 fileri.
Dela. 15/28 Fevr. 1904, red. responsabil si editor: E manuil Ma gla-
ns i u si dela 25 Dec. 1905/7 Ian. 1906, red. responsabil, editor, propr.
si tip.: Toma Cirovici.
Controlul, ziar al comunitgil israelite din Braila. Braila. 20 Julie
1897. 40,6 (33X24). Gratuit. Sub direcliunea unui comitet. Tip..
P. M. Pestemalgioglu.
Controlul, ziar eventual. Roman. 26 Sept. 1896. 4 ,6 (31 X 23)
Red.: Costin Br a es c u. Tip. Petru C. Popovid (Iasi).
Controlul, ziar septemanal. Bacau. 9 24 Aug. 1897. Fol., 6
(48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Director: Ion Nic obra d.
Tip. Moderna, Gregorie Luis (Bucureti).
ConvenOunea. Diariti politico, comerciale, literariu. Bucureti..
2 Sept. 1863 3 Mai 1864, 21 Apr. 1865 6 Martie 1866 i
3 Aug. 1866 30 Martie 1869. 3 pe sapt. Fol., 6 (48 X 31).
Anul 2 galbeni. Propr.: G ri go rie Heliad o. Tip. C. A.
Rot etti.
147

Ziarul a incetat, de teama suprimarii, la 3 Mai 1864, si voind a rea-


pare, Ministerul de interne nu-i mai da autorizatie pe motiv ea
fusese prea licentios. Reapare insa la 21 Apr. 1865, sub titlul: Sen.
tinella romans.
Dela 22 Oct. 1865, 2 pe sapt.; dela 16 Noemvrie 1867, 3 pe sapt. si
dela 1 Ian. 1868, 2 pe sapt.
Dela 4 Ian. 1864, anul 64 lei; dela 12 Oct. 1867, nr. a/2 sfant si dela
1 Ian. 1868, anul 24 lei, nr. 42 bani.
Dela 3 Aug. 1866, tip. Nationala, C. N. Radulescu.
Sentinela romana a fost suprimata cu decretul nr. 120 dela 25 Ian.
1866, pentru articolul publicat in nr. dela 23 Ian. 1866 [de sigur
Administratiunea] si reapare la 4 Martie 1866.
Nu apare dela 1 Aug.-22 Oct. 1865, 6 Martie--3 Aug. 1866 si 4 Iun.-
1 Sept. 1868.
(Romanulu. Buc. 28 Martie 1861, p. 1; si (Mon. of. Buc. Nr. 20,
8 Fevr. 1866, p. 87).
Conventiunea, jurnal international. Iassi. 18 Julie 1867 [Iulie]
1868. 1 pe sapt. Fol., 2 (37 X 25). Anul 37 lei, nr. 43 parale.
Tip. Bermann.
Dela 4 Fevr. 1868: Conventiunea. Ziar Politic, Literar si Comrcial.
2 pe sapt. Anul 111 lei.
Dela 4 Sept. 1867, fol, (40X25): dela 26 Sept. 1867, 4,10 (40X28); dela
29 Sept. 1867, fol. mic (37X27); dela 5 Oct. 1867, (35X25); dela
19 Oct. 1867, 4 ,10 (40X28) si la 20 Apr. 1868, fol., 6 (46X81).
Nu am vazut ziarul dela 19 Oct 1867 4 Fevr. 1868 si 20 Apr.
Iu lie 1868.
(Romanulu. Buc. 17/18 Iun. si 11 Julie 1868; Trompetta Carpa-
tilorn.. Buc. 21 si 25 Iu lie/7 Aug. 1868).
Convorbiri didactice. Bucuresci. 15 Fevr. 1895 Ian. 1901 si
Martie 1904 Dec. 1906. 1 pe lunA. 8,6 (24X16). Anul 6 lei.
Director : D. C oust anti nes c u. Comitetul de redactie: P.
Arsenescu, D. Cecropid, I. N. Ciocan, I. Ciocarlie, D.
Constantinescu, D. M. Costescu, D. Domnisor, C. E-
naceanu, M. C. Florentiu, N. Haris, N. Iobescu (rein),
M.I. Mihaileanu, M. MichAilescu, V. Nestorescu, Mi-
hail Niculescu, I. Stoenescu, V. Stoicanescu, I. I.
Teodoru, C. C. VAleanu, C. Vasilescu $i II. Velcule-
s cu. Tip. Codreanu & Savoiu.
Pe coperta, are subtitlul: (organ al Societate institutorilor si insti-
tutOrelor din Bucuresti. Pus in serviciul intregului invetament pri-
mar urban si rural din Romania. Din Martie 1904, inlocueste sub-
titlul de pe coperta cu: Revista puss in serviciul Societatei Cor-
pul didactic primar" din Romania. si din Ian. 1905, in locul cu-
vintelor: Corpul didactic si urmatoarele, pune cuvintele: Institu-
torilor si institutoarelor din Bucuresci).
Din Fevr. 1900, anul 5 lei si din Marti 1904, anul 4 lei.
Directori: D. Constantinescu (panain Mai 1899) si loan I. Teo -
doru (Iun. 1899 lulie 1900 si Apr. 1905 Dec. 1906). Delegat al
comitetului de redactie; Stefan Chi ritz escu (Aug.Dec. 1900).
Secretar al revistei: Ang h el Pop ovici (Fevr.Iulie 1900).
Comitetul de redactie variaza ast-fel: P. A rs enescu (pana, in Mai
1899 si din Martie 1901), Alexandrina Balt ea nu (15 Martie
148

1895-Mai 1899 si din Mai 1906), Maria C. Barcan.(15 Apr. 1895 -


15 Martie 1896, Ian. 1901, Martie 1904-Martie 1905 si din Mai 1906,
I. Beiu (dela 15 Apr. 1895), Prot. Ch. Bid oianu (din Mai 1906),
G. Campineanu (din Mai 1906), D. A. Cazacu (15 Fevr. 1896-
Mai 1899 si din Mai 1906), D. Cecropid ((Ana in Ian. 1901 $i din
Alai 1906), Stefan Chiritzescu (15 Fevr. 1898-Ian. 1901), Elisa
Cheseu (Fevr. 1900 - Ian. 1901), I. N. Ciocan (pan5. in Dec.
1900), 1. Ciocarlie (pana in Mai 1899), D. Constantinescu
(pana in Ian. 1901), D. M. Costescu (Rana in Mai 1899 si din Mai
1906), Maria St. _Cretul es c u (15 Apr. 1896-Mai 1899), D. Da-
vi d escu (din Mai 1906), G. Dianu (15 Martie 1896 Ian. 1901),
C. Dimitr ascii (15 Apr. 1895-Mai 1899 si din Mai 1905), Radu
Dobr e sou (15 Fevr. 1896-- Mai 1899). D. Domnisor (pana in
Mai 1899), C. Enace a nu ()Ana la 15 Oct. 1895 si din Mai 1906),
M. C. Florentiu (pan5, in Mai 1899), V. Florinescu (15 Apr.
1898-Mai 1899), Paul E. Ghen ea (15 lun. 1897 -Ian. 1901), Sm.
G he or gh iu (15 Martie 1896 si Fevr. 1900 - Ian. 1901), Stefan
Georges cu -Carp en (15 Apr 1895-Mai 1899), N. Ilaris (pana
in Mai 1899), Teodor lliescu (15 Mai 1898-Mai 1899 si din Mai
1906), G. Ioanitescu (din Mai 1906), Mihail Ioneseu (15 Mai
1898 - Mai 1899), N. Ion es cu (Teia) (pana in Mai 1899), M. Mi-
chailescu (pana in Mai 1899), M. I. Mihaileanu (pana in
Ian. 1900 si din Mai 1906), Zoe Moisescu (Martie 1904 - Martie
1905 si din Mai 1906), Juarez Movila (din Martie 1904), V. Ne-
st o re s eu (pana in Mai 1899), M. N i co les c u (Campina) (15 Fevr.
1896-Mai 1899), Gavril Niculescu (15 Apr. 1898-Mai 1899 si
din Mai 1906), Mihail Nic ul es cu (pana in Ian. 1900) I. Onu (din
Mai 1906), Maria Partenie (Iun. 1899-Ian. 1901), D. I. P orn-
p oniu (dela 15 Fevr. 1898), Zoe D. I. P o mp on i u (15 Mai 1898 -
Ian. 1900). An ghel Popovici (Fevr., 1900-Ian. 1901 si din Mai
1906), C. Popovici-Tasca (15 Ian. 1897 -Ian. 1901), Matei
Radulescu (15 Iun. 1895 -Mai 1899), G. Simionescu (Iun.
1899-Ian. 1901 si din Mai 1906), M. E. C. S pi r e anu (Ian. 1899- -
Ian. 1900 si din Martie 1904), Eufrosina $ tefanescu (lun.
1899-Ian. 1900, Martie 1904 - Martie 1905 si din Mai 1906), G. S t o e-
nescu (15 Mai 1896-15 Ian. 1898), I. St oenes cu (pana in Mai
1899), V. Stoicaneseu (pana in Mai 1899), C. Teodorescu
(dela 15 Fevr. 1896), Elena T Ina se s c u (Martie 1904 - Martie
1905 si din Mai 1906),- -1 Teodoru ((Ana. in Dec. 1900 si din
Martie 1904), C. C. Vale anu (pana in Mai 1899), C. V asiles cu
(pana in Mai 1899), IL V elcul e s eu (pana in Mai 1899) si I. Vu 1-
cane sou (Martie 1904 --- Martie 1905 si din Mai 1906). Din Mai
1905 - Martie 1906,, colaboratori: Al e xand ri na Balte an u,
Maria Barcan, Protoereul Ch. Bidoianu, G. Campineanu,
D. A. Cazacu, D. Cecropid, Dr. D. M. Costescu, D. Davi-
descu, C. Enaceanu, T. lliescu, G. Ioani%escu, N. Ione-
scu, M. I. Mih5.ileanu, Zoe Moisescu, G. Niculescu, I.
Onu, A. Popovici, Eufrosina Stefaneseu, Elena Tana-
sescu si I. Vulcanescu.
Dela 15 Martie 1895, tip. cModernap, Gregorie Luis; dela 15 Apr. 1895,
tip. Codreanu & Savoiu; dela 15 Fevr. 1896, tip. AL Lefteriu et C.
Ispasescu; dela 15 Fevr. 1898, tip. a Corpului Didactic, C. Ispaseseu
et G. Bratanescu; din Martie 1904, tip. Nicolae N. Voicu si din Mai
1906, tip. Universitarap A. G. Bratanescu.
In 1901, Convorbiri didacticen fuzioneaza, cu (Invatamantul primar,
revista pentru scoala si familia. Bucuresci. 15 Fevr. 1895-15 Fevr.
1901 (vezi). In locul for apare: Nona revista pedagogicii, organ al
Societatei corpului didactic primar din Roma,nia. Bucuresci. 15
Martie 1901-Dec. 1903.
Socoteste si anii In care nu a apArut.
149

Convorbiri literare. Iassi, apoi Bucuresti. 1 Martie 1867 (con-


tinua). 2 pe Iuna. 4,5 (28X22). Anul 1 galben. Red. responsabil:
Iacob Negruzzi. Tip. Soc. Junimea.
Dela 1 Apr. 1885, Bucure$ti.
Dela 1 Apr. 1872, 1 pe lank
Dela 1 Apr. 1885, 80,7 (26X17).
Dela 1 Apr. 1874, anul 20 lei; dela 1 Apr. 1885, nr. 2 lei; dela 1 Ian.
1896, anul 15 lei, nr. lei 1.25 $i dela 1 Ian. 1900, anul 20 lei, nr. lei 1,75.
Dela 1 Apr. 1885, director: Iacob Negruzzi.
Dela 1 Ian. 1895, comitetul de redactie: T e oh ari Ant on es cu, Ion
Al. Bratescu-Voine$ti (pana. la 15 Fevr. 1900), Mihail Dra-
gomirescu, Dumitru Evolceanu, Ion S. Floru, Petru P.
Negulescu, Constantin Radulescu-Motru (pane la 1 Mai
1897 qi dela 15 Dec. 1899), Ion A. Radulescu si Francois
Robin.
In acest comitet intra2444: Nicolae Basilescu (1 Ian. 1896 -Dec.
1904), Gr. An tipa (dela 15 Ian. 1900), Dr. V. Babes (15 Martie
1900-1 Dec. 1902), I. Bogdan (dela 15 Ian. 1900), I. A. B as ar a-
bescu (deli. 15 Martie 1900), D. Bun getianu (15 Ian. 1900-1
Dec. 1901), C. Lit zica (dela 15 Ian. 1900), S. Mehedinti (dela
15 Ian. 1900), P. Miss ir (dela 15 Ian. 1900), L. Mr az e c (dela 15
Ian. 1900), A. Naum (dela 15 Ian. 1900), D. Onciul (dela 15 Ian.
1900), St. Or 'asanu (15r Ian. 1900 1 Oct. 1903), E. Pang r a ti
(dela 15 Ian. 1900), 1. Paul (dela 15 Ian. 1900), A. Philippide
(15 Ian. 1900-Martie 1905), M. Saul es c u (dela 15 Ian. 1900), D.
V oi n ov (dela 15 Ian. 1900), N. Volenti (dela 15 Ian. 1900), C. Ali-
mknestianu (dela 1 Ian. 1902), G. Bogdan -Duica. (dela
1 Ian. 1902), A. Cu za (dela 1 Ian. 1902), G. Murn u (dela 1 Ian.
1902) $i N. Iorga (din Ian. 1906).
Dela 1 Ian. 1902, director: loan Bo g d an.
Editori: S o cecu $i Tec 1 u (dela 1 Apr. 1885), Libraria Robin (Mai-
Dec. 1894), Carol Muller (1895-1896)$i Socecu (dela 1 Ian. 1897).
Dela 15 Oct. 1871, tip. H. Goldner; dela 15 Noemvrie 1871, tip. Ba-
lassan; dela 1 Apr. 1872, tip. Nationala. Dela 1 Apr. 1885 (in Bu-
curesti), tip. Socecu $i Teclu; dela 1 Mai 1894, tip. Gutenberg,
Ioseph Gobi; dela 1 Ian. 1897, tip. Soceat qi din Ian. 1906, tip.
Carol GObl, Sr. I. St. Rasidescu.
Un indite general al materiilor coprinse in primii 40 de ani a fast pu-
blicat, de D. Evolceanu, in numarul din Dec. 1906.
Nr. VI/I din 1895 este interzis in Ungaria.
(Gazeta Transilvaniei. Bra$ov. 12/24 Mai 1899).
Pentru istoricul revistei, v. Lui T. Maiorescu. Omagiu, Buc. 1900.
Jacob Negruzzi publica urmatoarea precuvantare in fruntea primului
numar din 1867.
In mijlocul agitatiunilor politice de care furl cuprinse toate spiritele
in Romania; miscarea literara, sustinuta inainte cu multu succesu
de Toile literare atat de cunoscute si pretuite de toata societatea,
a incetatu cu totul. Cand vorbescu pasiunile politice, artea $i sciinta
isi ascundu producerile for lini$tite. Amin ans6, &and in Romania
libera politica a luatu o tale mai statornica $i spiritele spereaza
intr'unu viitoru mai regulatu, se observe natural reinceperea ocu-
patiunilor literare. In Bucuresci s'a constituitu o societate care, or-
ganisandu-se ar pute produce mult pentru cultura qi instructiunea
poporului. In lassi, unde, de $i nu s6 mai aria centrul politicu, a
remasu o inteliginta destul de respandita, unde inalte $i numeroase
institutiuni scolare intretinu o activitate sciintifica permanents, s'a
formatu anca de mai mult timpu o societate literara Junimea` care
din anu in anu ie proportiuni crescende si totodata solide
150

Aceste elemente reclama infiintarea unei reviste care s alba sco-


pul de a reproduce si respandi totu ce int% in cercul ocupatiunilor
literare si sciintifice; de a supune unei critice serioase operele ce
aparu din on ce ramura a sciintei; de a da sama despre activitatea
si producerile societatilor literare, in special a celei din Iassi si de
a servi ca punctu de intilnire si infratire pentru autorii nationali
Convorbiri pedagogice. Satul Nou, 1 Iun. 1 Aug. 1886; Pan-
ciova, 1 Sept. 1886-1 Dec. 1887 si apoi Brasov, 1 Mai-1 Dec.
1888. 1 pe tuna. 80,6 (24X16). Anul 3 fiorini (anul 1886 2 fi-
orini si 1888, 1 florin si 40 cr.). Redactori: P. S t oic a (Ora
la 1 Iulie 1886) si I. Popu Re te g a nul. Tip. Cosanici si Po-
povici (Panciova).
Dela 1 Aug. -1 Dec. 1886, director: P. St oica si dela 1 Mai 1888, red.:
I. Dari u. Dela 1 Ian. 1887, propr.: P. S t o ic a. Dela 1 Mai 1888, edi-
tura tip. Alexi.
Pe coperta adauga subtitlul: eRevistl pentru educatiune si instructiuneD.
Cooperatorul BrAilean, jurnal industrial si comercial. Braila. 1
Sept. 1888-27 Ian. 1889. 1 pe &apt. Fol., 6 (48)03). Anul 10
lei, nr. 10 bani. Director: Constantin S. Budea nu. Tip.
Universala, C. P. Nicolau.
Dela 29 Sept. 1888, schimba subtitlul in fziar industrial, comercial si
politic)).
Cooperatorul roman, ziar industrial, comercial si literar. Organul
societatilor cooperative. Bucuresci, Iasi, Craiova apoi Galati.
14 Martie 1883 [Fevr. 1885, Apr. 1886]-13 Iun. 1889, 30 Mar-
tie-13 Apr. 1891 si 6 Martie 1894-[28 Apr.] 1896. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48 X 33). Anul 10 lei, nr. 20 bani. [Red. si propr.: D.
But cule scu]. Tip. Romanulti, Carol GObl.
Dela 5 Sept. 1884, apare in Iasi; dela 19 Dec. 1884, in Bucuresti; dela
6 Iulie 1886, In Craiova: dela 1 Fevr. 1887, in Bucuresti; dela 19
Iulie 1887, in Craiova; dela 28 Oct. 1887, in Bucuresti; dela 30 Martie
1891, in Galati si dela 6 Martie 1894, in Bucuresti.
Dela 30 Martie 1891, 3 pe sApt. si dela 6 Martie 1894, 1 pe sapt.
Dela 18 Apr. 1883, nr. 10 bani; dela 6 Apr. 1884, anul 12 lei. nr. 20
bani; dela 6 Iulie 1886, nr. 10 bani; dela 1 Fevr. 1887, nr. 25 bani;
dela 27 Aug. 1887, nr. 10 bani: dela 16 Dec. 1887, nr. 25 bani;
dela 4 Apr. 1889, nr. 10 bani si dela 6 Martie 1894, anul 10 lei, nr.
25 bani.
Dela 2 Dec. 1883, tip. I. G. Costescu (Bucuresti); dela 6 Apr. 1884,
tip. N. Miulescu (Bucuresti); dela 5 Sept. 1884, tip. Lucratorilor Ro-
mani Associati (Iasi); dela 19 Dec, 1884, tip. Dor. P. Cucu (Bucu-
resti); dela 6 Iulie 1886, tip. Asociatilor Romani (Craiova); dela 1
Fevr. 1887, tip. L'Independance Roumaines (Bucuresti); la 25 Martie
1887, tip. oCentralaD, Fratii Popescu (Bucuresti); dela 19 lulie 1887,
tip. Associatilor Romani (Craiova); dela 16 Dec. 1887, tip. N. Geor-
gescu (Bucuresti); dela 30 Martie 1891, tip. eCooperativaD, Lucratorii
asociati (Galati); si dela 6 Martie 1894, tip. G. A. Lazareanu (Bu-
curesti).
Nu apare dela 2 Oct. 1886-1 Fevr. 1887 si 24 Oct. 1895 -9 Fevr. 1896.
151

In orasele Iasi si Craiova a apltrut on ocazia expozitiilor organizate


acolo de societatile cooperative.
Acest ziar a fost fondat de Dimitrie C. Butculescu.
I:tomanuluD. Buc. 10 Ian. 1885; 14 si 28 Ian., 25 ,Martie, 22, 23 Mai
si 9 Oct. 1888; Romania,. Buo. 10 Ian. si 13 Fevr. 1885; .Familia,.
Oradea-Mare. 27 Apr./9 Mai 1886; Exposantulp. Buc. 18 Aug.-1888
si V oir4a Na(ionalau. Buc. 29 Ima.t-1888).
'Corespondenta. Bucuresti ?. Iulie 1879.
(Timpul,. Buc. 3 si 10 Julie 1879).
*Corespondenta. War*. Martielulie 1878.
(Pressa,. Buc. 9 Martie si 5 Iulie 1878; Familia. Buda-Pesta. 16/28
Mai 1878; allomanulu. Buc. 1 Ian. 1879).
Corespondenta mensuala a comitetulul de organisatie si propa-
ganda sionista din Braila. Braila. Mai Noemvrie 1901. 4,6
(33X24). Nr. 20 bani. Tip. M. Pestemalgioglu.
Apare in trei limbi: romaneste, nemteste si jargon evreiesc.
Corespondenta Romans. Bucurescl. 16 Noemvrie 1893-24 Apr.
1894. Zilnic. 4,10 (40X29). Anul 30 lei, nr. 10 bani. Raspun-
zator pentru redactie: Ion Slavic i. Tip. Thoma Basilescu.
Dela 16 Ian. 1894, 1 pe sapt. Anul 15 lei, nr. 25 bani. Dela 3 Fevr.
1894, nr. 10 bani.
In Apr. 1894, i se interzice debitul postal in Ungaria, din care cauza
a incetat.
(gCoresponden(a Roman5.. Buc. 10 Apr. 1894).
Corespondentia provinciala. Piatra. 21 Apr. 1874-8 Aug. 1876,
7 Aug. 1877 3 Dec. 1888, [Sept.] 1896 25 Mai 1899 si
[Ian.] -4 Fevr. 1901. 1 pe sapt. Fol., 5 (45X28). Anul 12 lei n.
'Tip. Judetului Neamtu.
Dela 18 Noemvrie 1879 ?: Conrespondentia provinciala, ziar social,
economic, comercial, stiintific si literar,. Dela 25 Iulie 1880, Inlo-
cueste cuvantul Conrespondentia,din titlu cu cuvantul Corespon-
dantia. Dela 3 Mai 1881, suprima subtitlul.
Dela 28 Apr. 1874, fol., 6 (48X32). Dela 2 Martie 13 Apr. 1875, 25
Ian.-9 Mai 1876 si 14-28 Aug. 1877, fol., 5 (45X28).
Dela 12 Noemvrie 1880, nr. 25 bani; dela 10 Ian. 1882, anul 10 lei,
nr. 20 bani; dela 5 Martie 1884, anul 12 lei; dela 8 Oct. 1896, anul
10 lei si in 1901, anul 8 lei.
C. V. An d r i e s, care de fapt este redactor si proprietar al ziarului, fl-
gureaza ca redactor sau director dela 10 Ian. 1882-13 Ian. 1883 si
ca proprietar dela 7 Aug. 1877-1879 si 10 Ian. 1882-13 Ian. 1883;
Dela 8 Oct. 1896 ?, tip. UnireaD, J. Koppel; dela 24 Aug. 1897, tip.
Judetului Neamtu, dela 16 Noemvrie 1897, tip. a Unirea, J. Koppel.
dela 6 Martie 1899, tip. Judetului Neamta si la 4 Fevr. 1901 ?, tip.
ProgresulD, L. Serter.
Nu apare dela 22 Dec. 1874-12 Ian. 1875, 3 Dec. 1878-11 Ian. 1879
si 26 Ian.-5 Martie 1884. Apare foarte neregulat in anii 1880-1888
si neregulat in tot timpul aparitiei. Dela nr. 445, 3 Dec, 1,888 sare
la nr. 489, in Sept. 1896. Nu avem date sa fi aparut in acest interval.
Corespondentul" de glare, organ liber si personal. Braila. 8 Julie
152

1896. Neregulat. 40,6 (33X24). Nr. 5 bani. Director-propr.: Anton


Pappadopol.
Cortina de otel a Romaniei din Pitesti, organ independent. Pi-
testi. 7 Martie 1905(continua). 2 pe tuna,. Fol., 6 (48X33). Anul
8 lei, nr. 10 bani. Red. si propr.: G h. Draghescu. Tip. H.
Radulescu.
Apare neregulat. Am vazut numai cate-va numere.
`Cortina Romaniei, diarti ebdomadarti, Craiova. 10 Mai
Dec. 1881.
(Binele publiciln. Buc. 17 Mai si 14 Oct. 1881: Telegraphulun. Buc.
1 si 27 Sept. 1881; Romanulun. Buc. 17 Mai, 2, 13, 14 lulie, 8, 29
Oct., 11 Noemvrie si 12 Dec. 1881 si 8 Iun. 1882).
Corpurile legiuitoare (Degbaterile). Bucuresci. 15 Noemvrie 1881-
20 Martie 1885.
Vezi: Desbateri parlamentaren.
Correspondance de Bucarest. Bucarest. [Aug.]-11/23 Oct. [1869.
1 pe sApti.
Dela 13/25 Sept., de cand am vazut regulat ziarul, are titlul si apa-
ri ia de mai sus. Fol., 6 (48 X 63). Trim. 10 lei. Tip. Lucratorilor
asociati.
Se tiparea pe foaia intreaga numai pe o paging.
Apare neregulat (6 numere in total).
(Trompetta Carpatilortin. Buc. 21 Aug./9 Sept. 1869; Romanulup.
Buc. 20 Aug. si 8-10 Sept. 1869).
Correspondance de L'Etoile du Danube. Jassy. 21 Martie 26
Mai/7 Iun. 1859. 2 pe sApt. 8 ,10 (29X20). Sem. 1 galben. Tip.
Adolphe Bermann.
Correspondance de 1'Europe Orientate, politique et economique.
Bucarest. 7/20 Fevr. 28 Mai/10 Iun. 1902. Zilnic. Fol., 6
(48X33). Director: Jean Cret z iano (pana la 2/15 Martie).
Apare neregulat (86 numere In total). Nu indica pretul, nici atelierul
in care se litografia.
*La Correspondance de Roumanie, hebdomadaire. Bucarest. 25,
Apr./7 Mai? 1874. Director: Frederic Dame. Red. respon-
sabil: Popilianu.
Autografiat.
(Albina. Pesta 2/14 Mai 1874; Telegrafulu romanuD. Sibiiu. 2/14 Mai
1874; Gazeta Transilvaniein. Brasov. 9/21 Fevr. 1875).
Correspondance Rose. Bucarest. [Ian.]-3/15 Apr. 189?. [2 pe sapt.
Anul 15 lei].
Dela 23 Ian./4 Fevr., de child am vazut regulat ziarul, are titlul, apa-
153

ritia $i abonamentul de mai sus. Fol., 6 (48X33). Nr. 50 bani. Di


rector: Roberto Fa v a. Tip. Roberto Fava.
Se tiparea numai pe prima paging a foaiei.
*Correspondanee roumaine. Bucarest. 10 Sept.Oct. 1880. 2 pe-
shpt. Anul 100 lei.
(Romanulu.. Bue. 11 Sept. 1880; a Binele publicilD. Buc. 11 Sept. 0
6, 7 Oct. 1880; Albina Carpatilorn. Sibiiu. 30 Sept. 1880; aVocea-
Covurluiului.. Galati. 21 Sept. gi 31 Oct. 1880).
Corriere italiano. Galati. 1856.
(Bukurester Deutsche Zeitungo. Buk. 10/22 Sept. 1856).
Corrispondenza politica della Romania. Roma. Aug. 1882Sept._
1883. Nr. 10 centime.
Pop (o. c., p. 74) a vazut numarul dela 20 Sept. 1882, cand are titlut
de mai sus. Fol. Girant responsabil: Ma rt el to tti V i ncenz o._
Tip. Savio e C.
No $tim data precisa, and a incetat. In Apr. 1884 apare in locu-i,
Romania..
(Romania libera.. But,. 10 Aug. 1882; Romanulu. Bue. 16, 17 Aug_
1882 $i 24, 25 Aug. 1884; Binele publicu.. Buc. 19 Ian. 1883; Te-
legraphulu,. Buc. 16 Sept. '1883 si Gazeta Transilvanieip. Brasov.
27 Apr./9 Mai 1884).
Corsetul, revista femenina, umoristica, cu tendinti fin de sicle"..
Bucuresti. 9 Dec. 1901. 1 pe shpt. 4 ,6 (33 X 24). Anul 7 lei,
nr. 15 bani. Sub directia unui comitet de domnisoare eman
cipate. Tip. Speranta.
Corsetul, ziar al hamurezatilor. Craiova. Fevr. 1900. 2 pe
Fol., 6 (48 X 33). Nr. 10 bani. Sub directia unui comitet. Tip.
N. I. Macavei.
Cortina literara umoristica. Ploesti. 11 Ian. 1904. 1 pe shpt. 4,6;
(33X24). Anul 20 lei, nr. 20 bani.
*Cosnita. Bachu. Dec. 1870 28 Noemvrie 1871. Anul 16 lei n..
Red.: Constantin Radu.
Ziar umoristic.
(Familia.. Pesta. 27 Dec. 1870/8 Ian. 1871; Informatiunileo. Buc. 6.
$i 17 Dec. 1870; GhimpeleD. Buc. 6 Dec. 1870, 26 Sept. $i 12 Dec.
1871; Romanulu.. Buc. 2 Sept. 1871).
Vezi $i Carligulu. Diar oficialu alu Co$nitei. Bacam. 10 Iun. 1873.
"Cotmeana. Costesti. (Arzes). Ian.Fevr. 1890. 1 pe shpt. Fol. mic..
Red.: G. Simescu.
(Romania.. Buc. 24 Ian. 1890, fResboiulD. Buc. 22 Ian. 1890; Tele-
graful roman.. Duo. 5/6 Fevr. 1890).
*Cotofana. Bucuresti. Martie ?Mai ? 1871.
Ziar umoristic. Au aparut sate va numere.
(Telegraphulu.. Buc. 16 Iun. 1871).
154

Cotoiul, revista um oristica literary. HusI. 11 Mai 1900.4 ,6 (33X24).


Anul lei 2.50, nr. 20 bani. Sub conducerea unui comitet. Tip.
Pr. N. Luca.
*Le Courrier de 13ukarest. Bucarest. 1836. Red.: Alf re d Poi s-
sonier.
(V. A. Urechiii, Istoria scolelor de la 1800-1864. Vol. I. Buc., 1892, p. 335).
_Le Courrier de Bucarest, journal des Principautes danubiennes.
Bucarest. 7/19 Dec. 1855-19/31 Dec. 1856. 2 pe sapt. Fol., 5
(13X29). Anul 96 lei. Red.-propr.: H. d' A r c y. Tip. I. Kopainig.
Dela 14/26 Ian. 1856, tip. Colegiului National.
_Le Courrier de Galatz. Journal hebdomadaire, commercial, indu-
strial, agricole et litteraire. Galatz. 1/13 Iulie 1861-23 Fevr./7
Martie 1863. Fol. (40 X 26). Anul 2 galbeni. Red.: R. S c o t t i.
Tip. Frederic Thiel.
Dela 24 11lartie/5 Apr. 1862, tip. F. Monferrato.
Pop, dupii Aricescu, si a La RoumanieD. Buc. 14/26 Sept. 1873 pun
ziarul numai in 1870. Nu am gasit nici o mentiune despre aparitia
Curierului in acest an.
*Le Courrier de Roumanie. Bucarest. IulieSept. 1878. 2 pe sapt.
(4ResboiulD, Buc. 15 Julie 1878; Romania liberaD. Buc. 5 Aug.'1878;
4Steaua RomanieiD. Iasi 21 Sept. 1878).
.Ie Courrier de Roumanie. Correspondance bi-hebdomadaire. Bu-
carest. [6/18 Oct.] 1876 [Martie] 1877. [Director: Fred e r i c
D am . Tip. Carol Gal].
Dela, 11/23 Oct. 1876 5/17 Fevr. 1877, cat am vazut din ziar, are
titlul de mai sus. Fol. mare (50 X 34). Anul 30 lei. Director: F r -
d e r i c Dam . Tip. Carol Gobi.
In Fevr. Martie 1877, cand nu am vAzut ziarul, ap5rea In aceleasi
conditiuni ca si in trecut.
Se tiparea numai pe prima paging a foaiei.
(4RomanuluD Buc. 7 Oct. 1876; Tipograful Carol Gobi. XXV de ani
de munca. Buc., 1901, p. 4).
Courrier de Roumanie, revue bi-mensuelle. Bucarest. 1/13 Noem-
vrie 1898 16/28 Martie 1899. 4,6 (33X24). Anul 20 lei, nr.
1 leu. Director: Paul Ha ri tine (Ciuculesco). Red. Biro n.
Tip. Vointa Nationala.
Le Courrier des Balkans, Organe des Interets roumains en Tur-
quie. Bucarest. 23 Mai 1904(continua). 1 pe sapt. 4 ,6 (33X24).
Anul 12 lei, nr. 20 bani. Red. sef: N. Pap ah a g i. Tip. Emi-
nescu.
Dela 10 Mai 1905,1 pe lun5. Comitet de redactie.
Dela 10/23 Mai /906, tip. a Clementan sl dela 10/23 Dec. 1906 (?), tip.
4EminescuD.
155

.fours familier de litterature francaise. Bucarest. 17/29 Sept.


1889.1 pe sapt. 8,6 (24X16). Anul 25 lei. Red.: Leo Leve qu e.
Tip. Curtii, F. Gobi Fii.
A apArut numai primul numar specimen,
Covurluiul. Galati. 17 Noemvrie 1892-31 Aug. 1894. 3 pe sapt.
4,8 (38X28). Anul 16 lei, nr. 10 bani. Sub directia unui comitet.
Tip. J. Schenk.
Dela 25 Noemvrie 1892, tip. G. B515sescu.
Cracanel, foaie umoristica septamanala. Braila. 3 Dec. 1893-6 Fevr.
1894, apoi Bucuresci, 14 Fevr.-13 Martie 1894. I1 pe sapt. Fol.
mic (38X26). Nr. 10 bani. Director: Stria, cern ea la. Tip. P.
M. Pestemalgioglu.
Dela 19 Dec. 1893, 4 ,10 (40X28) si dela 19 Fevr; 1894, 4,6 (32X24).
Dela 14 Fevr. 1894, tip. cBuna CredintA (Bucuresti) si dela 19 Fevr.
1894, tip. de Lux Adolf L Feldmann (Bucuresti).
Crainicul. Bacau. 2 Sept.-28 Noemvrie 1904. 1 Pe. siipt. Fol., 6
(48X33). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Director si propr.: Emil Re y.
Tip. Progresul.
Dela 10 Oct., tip. cEminescun (Bucuresti).
Vrainicul, ziar independent cotidian. Bucuresti. 15 Aug.-4 Oct.
1886. Fol., 10 (58 X 40). Anul 28 lei, nr. 10 bani. Editura tip.
Universul, Luigi Cazzavillan.
Dela 17 Aug. inlocueste cuvantul independent din subtitlu cu cu-
vantul democratic.
*Craiova. Craiova ?. 1877.
(Cucurigun. Buc. 23 Ian. 1877).
Craiova. Craiova. 25 Mai-31 Oct. 1899 si 12 Mai 1900-9 Sept.
1901. 2 pe sapt. Fol., 6 (48X33)."Anul 15 lei, nr. 10 bani. Co-
mitet de redactie. Tip. Nationala, Ralian si Ignat Samitca.
Dela 12 Mai 1900, adauga subtitlul: eziar conservatorn.
Dela 9 lithe 1899, 1 pe sapt., anul 10 lei si dela 28 Mai 1900, 2 pe
sApt., anul 15 lei.
Nu apare dela 20 Iulie 1900 14 Ian. 1901, 24 Fevr, 28 Mai si 5
Iulie-9 Sept. 1901.
Craiova liberalii, organ national-liberal. Craiova. 9 Ian. 1905
(continua). 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 5 bani.
Sub directia unui comitet. Tip. Nationala, Ralian pi Ignat Sa-
mitca.
Dela 16 Ian. 1905, fol., 10 (59X40).
Dela 24 Fevr. 1905, nr. 10 bani si dela 12 Fevr. 1906, anul 12 lei.
Apare neregulat. Nu apare dela 24 Martie 19 Noemvrie 1905, 23
Iun.-19 Oct. si 29 Oct.Dec. 1906.
156

Craioveanul, ziar literar septamAnal. Craiova.' Sept. Oct. 1893-


4,10 (40X29). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Tip. N. I. Macavei.
Craiov6nul. Craiova. Sept.? 1888.
(Familia)). Oradea-Mare. 2/14 Oct. 1888).
Craiovita. Revista literara stiintifica. Craiova. 1 Dec. 1905i
Martie 1906. 1 pe luny. 4,6 (33X24). Anul 3 lei, nr. 10 bani.
Tip. N. I. Macavei.
Dela 1 Fevr. 1906, 8 ,6 (24X16). Director: D. C. Craiov a.
La 1 Ian. 1906, tip. Curierul Olteniei & Comp.D si dela 1 Fevr. 1906,.
tip. Ralian si Ignat Samitca:
Crama. Organ al intereselor producatorilor de vinuri el debitan-
tilor de beuturi spirtose. Craiova. 22 Oct. 1894. 2 pe luny. Fol.
(46X31). Anul 4 lei, nr. 10 bani. Tip. David J. Benvenisti.
Credinta, foita adeverulul. Giurgiu. ?-24 Sept./6 Oct. 1867.
Dela 16/28 Mai, de tend am vazut regulat ziarul, are titlul de mai
sus. 1 pe sapt. Fol. mic (38 X 26). Anul 32 lei. Tip. Joan Weiss.
(Bucuresci).
La 24 Sept./6 Oct., 4,6 (31X23).
Au aparut in total 3 numere.
Creditul, ziar al intereselor economice: finance, comert, industrie,
agriculture. Bucuresci. 16 Ian. 1898-25 Iun. 1904. 1 pe sapt.
4,10 (40 X 27). Anul 20 lei, nr. 50 bani. Directori: Chr. D.
Staicovici Si Ulpiu H o dos. Tip. Dreptatea.
Dela 9 Ian. 1900, Inlocueste cuvintele: finanteD si urmatoarele din
subtitlu cu cuvintele: FinancesCommerceIndustrieA gricul-
tureTransportsD. Dela 18/31 Martie 1901, inlocueste cuvintele: Fi-
nances si urmatoarele din subtitlu cu cuvintele: Comert In-
dustrie TransporturiAgriculture FinanOEconomiel. Dela 15/28.
Dec. 1902: Creditul. La revue economique et financiere, journal
hebdomadaireziar silptamanalD. Dela 15 Sept. 1903: Creditul, re-
vista economics si financiaray.
Dela 15 Sept. 1903, 2 pe lune, 80,6 (24X16).
Dela 6 Ian. 1902, director: G. Ch risto do rescu in locul lui Ulpia
Hodos.
Dela 8/21 Apr. 1900, tip. Eminescup si dela 1 Apr. 1904, tip. Munca...
Dela 9 Ian. 1900-11/24 Martie 1901 si dela 15/28 Dec. 1902-24 Aug.
1903, apare in douil limbi: romaneste si frantuzeste.
Creditulu romanu, cliaru finantiariu, comercialu ei industrialu.
Bucuresci. 1 Aug.-19 Dec. 1865. 1 pe gpt. Fol. (46X31). Anul
18 lei, nr. 22 parale. Red. sef:` Raoul de Po nt brian. Tip.
Th. Vaidescu & C-nia.
Le cri de Bucarest, journal litteraire, artistique et social, inde-
pendant. Bucarest. 14-21 Noemvrie 1904. 1 pe sapt. Fol. mio
(35 X 28). Anul 5 lei, nr. 10 bath. [Tip. L'Independance rou-
maine].
157

Critica, organ independent saptamanal. Bucuresti. 10 Sept. 1906


(continua). Fol., 7 bis (54 X 37). Anul 20 lei, nr. 10 bani. Sub
directiunea unui comitet. Tip. Aurora.
Critica sociala. Iasi. Dec. 1891---Apr. 1893. 1 pe luna. 80,6 (24X16).
Nr. 70 bani. Directori: loan N a dejde si V. G. M or t u n. Tip.
H. Goldner.
Pe coperta adaug5. subtitlul: cfoaie lunar.
Din Iulie 1892, 1 la 2 luni. Tip. aNationalap.
Au aparut In total 11 numere.
Crocodilul, ziar upaoristic. Buzeu. 18 Sept.-2 Oct. 1888.
Vezi: (Krokochlul, (liar caraghios*. Buz6u. 8 Sept.-2 Oct. 1888.
Cronica. Bucuresti. [10] Mai[Aug.] 1889. [Zilnic].
La 12 Mai, nr. 2, primul numar ce am vazut, are titlul de mai sus. 40,6
(33X25). Nr. 10 bani. Red.: I. Bistr i l e an u. Tip. ziarului aCronicaD.
La 8 Iun.. an. I nr. 14, al doilea ei ultimul numar ce am vazut, 40,10
(40 x29). Luna 2 lei, nr. 5 bani.
(Adeveruh. Buc. 11 Mai 1889; aDrapelul MusceluluiD. Campulung.
27 Aug. 1889).
Cronica. Bucurescl. 3 Mai 1901(continua). Zilnic. Fol., 12 (65X48).
Anul 30 lei, nr. 10 bani. Editura tip. Thoma Basilescu.
Dela 6 Dec. 1903 25 Aug. 1904, formatul variazA intre 61 X 46 ei
65X48, iar dela 25 Aug. 1901 regulat 65X46.
Dela 7 Sept. 1902, anul 24 lei; dela 16 Noemvrie 1903, nr. 5 bani, dela
15 Ian. 1904, anul 18 lei ei dela 1 Noemvrie 1906, anul 30 lei.
Director politic: N. Basil e sou (18 Martie 1903-31 Aug. 1905).
Dela 20 Iulie 1902, propr.: Thoma Basilescu.
Cronica, ziar duminical. Galati. 21 Iun. [1898]. Fol., 6 (48 X 33).
Nr. 10 bani. Tip. I. G. Nebuneli.
Cronica, ziar literar septamanal. T.-Severin. 9 Apr. 1895. Fol., 6
(48X33). Anul 10 lei, nr. 15 bani. Director: V. V. C hiria c.
Tip. Emil Knoll.
*Cronica Craiovei. Craiova. Dec. 1878?.
(FamiliaD. Buda-Pesta. 30 Dec. 1878/12 Ian. 1879).
'Cronica Cralovel. Craioita. Fevr. 1884. Tip. Romana.
(aClopotub. Craiova. 12 Feyr. 1884).
Cronica israelita, organ septemanal. Bucuresti. 2 Iun. 1901(con-
tinua). Fol., 6 (48X33). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Red.: I os if R.
Petreanu. Tip. eConcurenta.
Dela 6 Ian. 1902, anul 6 lei; dela 5 Iun. 1904, anul 7 lei ei dela 1 Iulie
1906, 8 lei.
Dela 3 Ian. 1904, director ei propr.: I os if R Petreanu.
Dela 30 Iun. 1901, tip. Dor. P. Cucu; dela 14 Iulie 1901, tip. eSperantab ;
dela 28 Oct. 1901, tip. E. S. Cerbu; dela 8 Fevr. 1903, tip. aEmi-
nescuD; dela 22 Oct. 1905, tip. eSperan(as ; dela 19 Noemvrie 1905,
158

tip. Eminescu.; dela 27 Mai 1906, tip. ClernentaD; dela 10 fun.


1906, tip. a Eminescu0; dela 1 Julie 1906, tip. Aurora si dela 30
Sept. 1906, tip. EminescuD.
Cronica SibiiuIui. Revista sociala-literara edat5, ocasional. Sibiiu.
7/20-10/23 Aug. 1905. Zilnic. 4,5 (43X29). Nr. 10 fileri. Co-
mitet de redactie. Responsabil : Dr. Joan Gi ur gi u. Tip_
Henric Meltzer.
*Cronicariulli de Bucuresci. Bucuresci. Oct. 1871. 3 pe sapt. Red..
responsabil: N i cul a e P et r e.
Dela nr. 2: Intre Acte, organ special pentru sustienerea intereseloru.
teatrului.
G La Roumanie)). (Buc.), dela 14/26 Sept. 1873, da ca red. pe D. Gar
giulo.
(Familia.. Buda-Pesta. 10/22 gi 17/29 Oct. 1871).
Crueea, prima revista popularti, Religioasa, Cultural& gi Stiinti-
flea din orasul Barlad si judetul Tutova. Barlad. 1 Apr. 20
Iun. 1906. 1 pe lunb.. 8,6 (24X16). Anul 5 lei. Director: Georg e
D. Gros u. Tip. George Catafani.
Crucea de piatra Calugareni. [Bucuresti. Mai 1896]. Nr. festiv.
40,6 (32X24). 50 bani. [Tip. Dor. P. Cucu].
Crusova. Bucuresti. 31 Aug. 1903. Nr. ocazional. Fol., 6 (49X33).
15 bani. Publicat de St eriu J. Sunda. Tip. G. A. LazAreanu.
*Cueosulil in pragul usei, ziar semi-umoristic. Botosani. Ian. 1881.
(Binele publictia. Buc. 11 Iun. 1881; Familia. Oradea-Mare. 1884
p. 37).
Cucu! Foaia umoristica poporala. Budapesta. 1 Ian. 1905-16 No-
emvrie 1906. 2 pe lunti. 4,5 (30X23). Anul 2 cor., nr. 2 fileri.
Prim-red.: Nicu St Ajerel (sau StejArel). Red.. responsabil:
F ag ur e. Tip. Poporul Roman.
Dela 15 Ian. 1906, nr. 4 fileri.
Apare neregulat In 1906.
In 1905 este suplement la Poporul RomanD. Budapesta.
Cucu, ziar satiric. Bucuresci. 16 Iun.-26 Aug. 1884. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 20 bath. Comitet de directie.
Tip. Dor. P. Cucu.
Dela 19 Aug. ?, suprima subtitlul, anul 10 lei.
La 26 Aug., editura si propr. tip. Dor. P. Cucu.
Romanulu. Buc. (14 Sept. 18841, pune, in tabloul Presei romamei),.
Cucu, ca apArand la 14 Sept.
CUCurigil! Bucuresti. 18 Julie 1876-5 Jun. 1877, 1 pe sapt. Fol.,
6 (47X32). Sem. 10 lei, nr. 50 bani. Tip. Dorothea A. Mnescu,
apoi Dorothea P. M. Cucu,
159

Dela 8 Sept. 1876, nr. 30 bani; dela 3 Oct. 1876, nr. 50 bani; dela.
17 Oct. 1876, anul 10 lei, nr. 25 bani; dela 5 Dec. 1876, anul 20 lei;
dela 26 Dec. 1876. nr. 50 bani, si dela 23 Ian. 1877, nr. 30 bani.
Dela 3 Oct. 1876, tip. Thiel & Weiss.
Dela 23 Ian. 1877, ilustraehle in litogr. M. B. Baer.
Apare neregulat (19 numere in total).
*Cucurigu-Gaguu. Ga14. Fevr.? 1882.
Ziar umoristic.
(Familia. Oradea-Mare. 21 Fevr./5_Martie 1882; Romanulub. Buc_
8 lun. 1882).
Cucuvaia. Bucuresti. I 8 Martie 1871. Ese in tote clile de.
chief (3 n-re). 4 (30X23). Nr. 20 bani.(Red. si editor: Aghiu ta
Tip. Nationala, C. N. Radulescu.
La 4 Martie (nr. 2): a Cocosiul rosiub. Red. si editor: Cucurig u.
La 8 Martie (nr. 3): Ioachim Chimitab.
Cucuvaia. Bucuresti. 30 Noemvrie 1886-11 Ian. 1887. 1 pe Apt..
Fol., 6 (48 X 33). Anul 16 lei, nr. 30 bani. Red. responsabil:
D imitrie I anol e se u. Tip. Romanulii, Vinti15, C. A. Rosetti..
Cugetarea. Foaie literary stiinifica. Botosani. 15 Apr. 1899 21
Martie 1900. 2 pe luny. 4,6 (33X24). 24 numere 5 lei, nr. 20.
bani. Tip. Saidmann.
Nu am vazut numerele din MaiOct. 1899.
Dela 15 Noemvrie 1899, adaug5, la subtitlu si cuvintele: osi socialao_
1 pe lima. Tip. Goldsleger et Comp.
Cugetarea, jurnalu politicu, comercialu si literariu. Bucuresci_
18/30 Oct.-23 Oct./4 Noemvrie 1865. 2 pe sapt. Fol., 6 (47X32).
Anul 28 sfanti, nr. 37 parale. [Red.: Pa nt a z i G hi c a]. Tip -
C. A. Rosetti.
Au aparut 4 numere In total.
Desi i se incuviintase aparieia dela 2 Iulie, apare tocmai la 18/30 Oct..
A Post suprirnata cu decretul No. 1.412 din 23 Oct. 1865, publicat in
Monitorulb din 28 Oct. 1865, pentru atacuri aduse guvernului de
C. A. Rosetti in numarul 1, dela 18/30 Oct.
Cugetari mensuale din divisia chirurgicala a spitalulul Philan-
tropia. Bucuresci. Sept. 1882 Dec. 1884. 1 pe luna- 8,6
(24X16). Emise de Seful serviciului Dr. Fi all a. Tip. Thiel &
Weiss.
Din Oct. 1883, Inlocueste cuvantul cchirurgicala, din subtitlu cu cu-
vintele: ochirurgico-oculisticab. Din Martie? 1884, inlocueste cuvin-
tele din subtitlu: ochirurgico-oculisticab cu of-a chirurgicalab si
oPhilantropiab cu (Coleea.
In 1884, nu indica tipografia.
Cugetulu tierrei. lassi. 12 Oct. 1874-24 Martie 1875. 2 pe sApt.
Fol., 4 (42X27). Anul 20 lei n. Tip. Tribunei Ramtine.
160

Culegatorul roman. v. Kulegatorul roman.


Cultivatorul, organ al Cerculul agricol". Bucuresci. 3 Martie-
1 Dec. 1885. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 18 lei, nr. 40 bani.
Tip. Stefan Mihalescu.
Dela 24 Martie 1885, 40,6 (33X24).
Cultivatorulu, organti de interese agricole, economie rural6 si
domestics. Cahul. MartieIulie 1876.
(Vocea Covurluiuluiv. Gala(.i. 25 Martie si 11 Apr. 1876; aRomanultm
Buc. 31 Martie 1876; Le Journal de Bucarest. Buo. 29 Iun. si 13
Iulie 1876 st. n.).
Cultura. Bucuresci. Dec. 1891 Martie 1892.
Vezi: Saila primary, organ didactic septemanalo. Bucuresci, [Sept.]
1889.
Cultura. Pitesti. Dec. ? 1878Sept. 1852.
Dela 3 Sept. 1 Oct. 1881 (an. III numerele 70 78), atata cat am
vazut din ziar, are titlul de mai sus. 2 pe sapt. Fol., 4 (42X27). Anul
15 lei, nr. 10 bani. Tip. G. Poppescu.
(Romanulu. Duo. 27 29 Dec. 1878; 1 Ian., 16 Fevr., 7 Martie, 11
Iulie si urm. "Ana, la 21 Dec. 1879; 4, 13 Ian., 12 Fevr. si urm. pana
la 16 Dec. 1880, 17 Ian., 6-7 Apr. si urm. pang la 8 Noemvrie 1881
si 8 Iun. 1882; Familia. Buda Pesta. 31 Dec. 1878/12 Ian. 1879;
Resboiul. Buc. 30 Sept. 1882; Binele publica. Duo. 26 Ian. 1879
i urm. pana la 18 Noemvrie 1881).
Cultura. Revist5, Literary si Stiintifics. [Iasi]. 5 Iun. 17 Iulie
1883. 1 pe luny. 80,6 (24X16). [Red.: N. Be 1 dicea nu]. [Tip.
H. Goldner].
(Convorbiri literare. Iasi. 1 Iulie 1883).
Cultura, revista literal* stiin i6ca, dobrogeana. Constanta. 1 Fevr.
1905-1 Fevr. 1906. 2 pe luny. 80,7 (25 X 17). Anul 6 lei,
nr. 25 bani. Tip. Aurora, Fratii Grigoriu.
Dela 15 lulie 1905, nr. 20 bani, si la 1 Fevr. 1906, nr. 25 bani.
Na apare in Sept.Dec. 1905 si Ian. 1906.
Cultura romina, pedagogie, still*, litere. Iasi. 15 Noemvrie 1903
15 Mai 1905, apoi Iasi si Bucuresti, 15 Iun. 1905(continua).
10 pe an. 30,6 (24 X 17). Director: I. Gavanescu 1. Tip. H.
Goldner.
Pe coperta pune in fruntea subtitlului si cuvintele: orevista de. Din
Noemvrie 1906, adauga la subtitlu cuvantul afilosofie dup. cu-
vantul apedagogie.
Dela 15 Dec. 1904, tip. Reinvierea (Botosani); dela 15 Iun. 1905, tip.
Minerva (Bucuresti); dela 15 Sept. 1905, tip. F. Gobl Fii (Bucu-
resti) si dela 15 Oct. 1905, tip. Minerva (Bucuresti).
Cumpana. BucurestY. 20 Iulie[Oct.] 1881. 2 pe sapt. Fol., 7 bis
(52X37). Anul 20 lei, nr. 15 bani. Tip. Dor. P. Cucu.
161

Am v6zut numai numerele 1-11, pana la 24 Aug.


(Bine le publicii. Buc. 17 Sept. 1881; Romanulu. Buc. 3 Oct. 1881).
Cumpana. liar enciclopedic septemanal. Turnu-Severin. 5 Iulie-
6 Dec. 1892. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Comitet
de redaciie. Tip. E. J. Knoll.
Dela 20 Aug., fol. (42X30); dela 6 Sept., 40,10 (40X29) $i dela 4 Oct.,
fol., 6 (48X33).
Dela 2 Aug. si director: Nic. Miculescu.
Cumpana, organ conservator. Craiova. 7-21 Mai 1900. 2 pe shpt.
Fol., 6 (48 X 33). Anul 8 lei, nr. 5 bani. Tip. RomAnh, Filip
Lazar Sucsr.
Cumpana, ziar politic, instructiv ei educativ. Bucuresci. 27 Noem-
vrie 1889. 1 pe shpt. 4,10 (40 X 29). Anul 8 lei, nr. 10 bani.
[Red.: P. Arsenesc Tip. Nationalti, I. M. Klein.
Nu stim s fi apgrut mai mult ca un num&r.
(Familia. Oradea-Mare. 3/15 Dec. 1889).
Cura, revista statiunilor balneare ei climaterice din Romania.
Braila. 21 Martie 1906(continua).
Vezi: aLacu-Sarat, buletin saptamanal al statiunei. Organ al proprie-
tarilor si comerciantilor din Lacu-S6rat. Braila. 20 Noemvrie 1905.
Curentul literar. Bucuresti. 30 Ian.-6 Fevr. 1902. 1 pe shpt. 40,6
(33 24). Anul 7 lei, nr. 15 bani. [Tip. Heliade].
Curentul nou. Galati. 15 Noemvrie 1905Martie 1906. 1 pe luna.
80,6 (24 X16). Anul 10 lei, nr. 1 leu. [Red.: H. Sanielevic
Tip. Moldova.
La 20 Fevr. 1906, tip. Schenk.
Curentul Roman. Botosani. 1895.
Vezi: aCurierul romin. Botosani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904.
Curier de ambe-sexele. Jurnal literar. Bucuresci. 1836-18474 2
pe luna. 8,6 (23 X 16). Anul 1 galben. Red.: Eliad e. Tip.
Eliade.
Din 1837: Curier de ambe-sexe. Jurnal literar.
Din 1845: aCurieru de Ambe-Sexe. Foie litterara.
Din 1842, anul 24 lei.
Editia II a aparut sub titlul: Curier de ambe-sexe. Jurnal litterar.
Bucuresci. 1862-1864. 8 ,5 (22X15). Red.: El i a d e. Tip. Eliade 101
Associati.
In aaeasth editie au apiirut numai primele cinci perioade, dintre earl
perioadele I (1836-38), III (1840-2), IV (1842-4) ci V (1844-7) In
1862, iar periodul II (1838-40) in 1864.
*Curieriuln Olteniei. Craiova. MaiIulie 1871.
(Familia. Budapesta. 9/21 Mai 1871; MititeluD. Craiova. 14 Sept.
1875, care il numecte aeurierul Oltului).
Periodiceie romdneidi. 11
162

*Curierul. Bucuresti. 1867.


Ap Area In dou6 limbi: romaneste si nerrgeste.
(Le Pays roumain>. Buc. 2 Ian. 1868 st. n.; La Roumanie>. Buo.
7/19 Sept. 1873).
Curierul. Foea Intereselor Generale. Iassi. [Ian.] 1873-27 Iun. 1893.
Dela 29 Apr. 1873, de cand am vazut regulat ziarul, are titlul de mai
sus. 2 pe Apt. Fol., 10 (57X39). Anul 20 lei n., nr. 30 bani. Propr.:
T h. Balassan. Tip. A. Bermann.
Dela 25 Apr. 1879, adauga, in fruntea subtitlului, cuvintele: 4Th.
lialassan)0.
Dela 6 Ian. 1878, 3 pe sapt.
Dela 18 Apr. 1874, fol., 10 (58X40); dela 4 Julie 1876, fol., 6 (48X32),
si dela 6 Ian. 1878, fol., 10 (58X40).
Dela 6 Ian. 1878, anul 24 lei si dela 26 Fevr. 1878, nr. 20 bani.
Dela 4 Iulie 1876, red.: T h. Balassan, care is titlul de director, dela
1 Ian. 1877.
In 1874 tipografla devine proprietatea lui Th. Balassan.
I se interzice debitul postal In Ungaria, In 1880-1882.
(Familia>. Pesta 11/23 Martie 1873; Poporul>. Buc. 15 Martie 1873;
Romanulu>. Buc. 1 Sept. si 11 Noemvrie 1873; Telegraful>. Buc.
8 Apr. 1873 si Curierul>. Iassi. 7 Martie 1882).
Curierul. Gazeta pentru sociologie, stiinta, literature, industrie si
informatiuni. Botosani. 12-28 Noemvrie 1904. 1 pe Apt. Fol.,
6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Tip. Reinvierea.
Dela 21 Noemvrie interverteste cuvintele: ustiinta, literatura> din
subtitlu.
Curierul alegerilor. Craiova. 6 Fevr. 1905. Apare cu rezultatul
fie carei alegeri din toe& tam. 4,10 (39,X 29). Nr. 10 bani.
Propr.: loan M. R us su. Tip. David J. Benvenisti.
Curierul amploiatilor comerciali. Organ al intereselor Patronilor
si Amploiatilor comerciali. Braila. 10/23 Apr.-8 Mai 1905. 1
pe sapt. 8,10 (29X20). Anul 20 lei pentru patroni si 12 lei pentru
amploiati, nr. 50 bani. Tip. Artistica.
Curierul Bailor Slanic. Jurnal dedicat vizitatorilor. Slanic. 26
Iun. 21 Aug. 1897; seria II, 10 Iulie 10 Aug. 1903 ei seria
III, 14 Iun.-9 Aug. 1904 si 1 Iun.-20 Julie 1905. 2 pe Apt.
4,6 (33X24). Nr. 10 bani. Tip. H. Goldner (Iasi).
Dela 10 Iulie 1903: Curierul Slanicului (Moldova). Ziar saptaminalp
Dela 1 Iun. 1905, suprima subtitlul.
Dela 1U Iulie 1903, 1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33). Nr. 10 bani. Dela 1
Iun. 1905, 2 pe luta si dela 1 Iulie 1905, 3 pe lune.
Dela 1 Iun. 1905, abonamentul 1 leu pe timpul bailor.
Dela 15 Iulie-9 Aug. 1904, propy.: M. Mi er ea n u.
Dela 1 Iun. 1905, tip. Dacia>, Iliescu, Grossu & Comp. (Iasi).
In 1907 poarta anul V socotind si anul 1906, In care nu stim dad.
a aparut.
Curierul Wancilor populare din Romania. Teisani. 1 Noemvrie
163

1903-15 Apr. 1904, apoi Bucuresti 15 Iun. 1904 (continua).


1 pe luna. 4,6 (33X24). 24 n-re 5 lei, nr. 20 bani. Red.: D u m.
1. Brez ea nu (pana, la 15 Apr. 1904). Tip. Pelesul (Ploesci).
Dela 15 Iun. 1904, se adauga, subtitlul: organ oficial al easel' cen-
trale a bancilor populareo si apare in Bucuresti. Din Apr. 1905,
adauga la subtitlu si cuvintele: asi a Cooperativelor sa.testi.
Dela 1 Ian. 1904, 2 pe luna.
Dela 15 Iun. 1904, anul 5 lei.
Din Dec. 1903. tip. Democratul (Ploesci); dela 15 lun. 1904, in Bu-
curesti tip. Eminescu; din Dec. 1905, tip. Clementa si din Sept.
1906, tip. Eminescu.
Dela 15 Iun. 1904, device organ oficial si incepe cu numarul 1 oficial
si 11 in continuare.
*Curierul Bolgradului. Bolgrad. Mai? 1876.
(Corespondentia provinciala. Piatra. 23 Mai 1876).
Curierul Botosanilor, ziar independent. Botosani. [Mai]-24 Oct.
1885. [2 pe Apt.]
La 24 Oct., an. I nr. 42, singurul numar ce am vazut, are titlul si
aparitia de mai sus. Fol. (42X29). Anul 15 lei, nr. 15 bani. Tip. N.
Frankel.
Romanulu (Buc. 2 Iulie 1887), mentioneaza .Curierul Botosanilor.
si la acea data.
iRomanulu. Buc. 16 Mai, 4 Iun. 6 Iulie si 25 Aug. 1885; Romania
liberao. Buc. 16 Mai 1885).
Curierul Brailei, organ national-liberal. Braila. 15 Iun.-15 Dec.
1899. Zilnic. 4 ,6 (33X24). Anul 30 lei, nr. 10 bani. Director
gi propr.: Nicolae Tin o. Tip. Universala, C. P. Nicolau.
Dela 17 Iun., 4,10 (40X29).
Dela 22 Iun. nr. 5 bani.
Dela 22 Iulie tip. aModernao, Max Frankel, si dela 8 Dec. tip. P. M.
Pestemalgioglu.
Curierul Bueureseilor. Bucuresti. 14 Iulie 1875-17 Martie 1876.
Zilnic. Fol., 6 (48X32). Anul 15 lei, nr. 5 bani. Impr. Statului.
Dela 3 Oct. 1875, nr. 10 bani.
Curierul bursei din Oltenia. Organ economic-septamanal. Comer-
Industie. Agricultura. Finance. Craiova. 16 Ian.-5 Noem-
vrie 1903. 4,6 (33 X 24). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Directori:
Stefan G. S ait a si Cons t. C. Z a ndfi r o 1. Tip. N. I. Macavei.
Dela 7 Martie nr. 25 bani.
[Numerele 31-33 s'au tiparit la tip. F. Constantinescu].
Curierul bursei Galati. Agricultura, Comercia, Industrie, Marina,
Finance. Galati. [Julie] 1892-21 Ian. 1893.
Dela 7 Dec. 1892, de and am vazut regulat ziarul, are titlul de mai
sus. Zilnic (in lulie si in timpul cat Dunarea va fi Inghetata, 2 pe
sapt.). Fol. (43 X 32). Anul 32 lei, nr. 25 bani. Red. si propr.: P.
Alexa ndr es cu. Tip. Aurora.
Apare numai 1 pe sapt. Nu apare catva timp. pana In Oct. 1892.
164

(aBursa de Galati. Galati. 28 Iun. 1892; Rornanulu. Buc. 26 Iun./8


Iu lie si 3/15 Oct. 1892; Vointa nationala. Buc. 4 Oct. 1892).
Curierul Buzaului. Organ Conservator SaptamAnal. Buzau. 2
Iu lie 24 Sept. 1906. Fol., 6 (48X33). Anul 5 lei, nr. 5 bani.
Tip. I. Calinescu.
Dela 30 Iulie, director politic si propr.: George Al. Basar ab es cu.
Curierul Capitalei. Bucuresci. 5/17 Sept. 1883-[Ian. 1884]. Zilnic.
Fol., 6 (48X33). Trim. lei 6.50, nr. 10 bani. Director: George
Albert Tac i d. Tip. Academiel Romane (Laboratoril Romani.).
Dela 9 Noemvrie 1883, tip. Joan G. Costescu; dela 11 Dec. 1883, tip.
Romana si dela 17 Dec. 1883, tip. loan G. Costescu.
Nu am v5.zut anul 1884.
(Resboiulv. Buc. 29 Ian. 1884).
Curierul cazarmelor roman. Revista Militara. Dorohoi. 5 Fevr.-
1 Apr. 1905. 1 pe luna. 80,6 (24X16). Nr. 20 bani. Director:
Maiorul I. Costaches cu. Tip. Moderna, Grigorie Luis (Bu-
curesti).
Dela 5 Martie 1905, adauga la subtitlu cuvintele : ebi-lunaraD.
Curierul Clopotelor. lass, [7 Mai]-[Oct.] 1872. 1 pe sapt.
Dela 11 Iun. -2 Julie, atata cat am vazut din ziar, are titlul de mai
sus. Fol., 6 (48X33). Suplement la Clopotele. Tip. D. Gheorghiu.
La 19 Iun. tip. A. Bermann.
Curierul comercial. Economie politics, comert, industrie, finance,
agriculture, lucrari publice. Bucuresti. 19 Ian. 1898 (continua,).
1 pe sapt. Fol., 7 bis (55X38). Anul 20 lei. Red. si propr.: G.
U r z i c a. Tip. Universala.
Subtitlul se schimba astfel: dela 19 Iulie 1898, aComert, Industrie,
Agriculture, Finance, Licitatii, Polite protestate ; dela 12/24 Fevr.
1900, g Jurnal Comercial, Industrial, Agricol si Financiar; dela 14/.e.7
Ian. 1901, se reia subtitlul precedent si dela 17 Apr. 1901, aCel mai
mare ziar economic si comercial. ; dela 11 Ian. 1904, Cel mat
mare si eel mai complect ziar special al industriei si al comertulul;
dela 24 Iulie 1905, eIndustrial-Economic-Financiar5; 0 dela 1 Ian.
1906: revista septamanala pentru industrie, comert, transport, etc..
Dela 8 Aug. 1906, se suprim5, subtitlul.
Dela 22 Iun. 1898, fol. mare (60X40); dela 17 Apr. 1901, fol., 6 (49X33)
si dela 1 Ian. 1906, 40,6 (33X24).
Dela 11 Ian. 1904, nr. 1 leu.
Dela 5 Fevr. 1898, tip. Dor. P. Cucu; dela 22 Fevr. 1898, tip. Mo-
dernaD, Gregorie Luis; dela 22 Iun. 1898, tip. Epoca, care devine
apoi tip. a HeliadeD; la 15 Noemvrie 1898, tip. Thoma Basilescu; dela
22 Noemvrie 1898, tip. Gutenberg, Joseph Gobi; dela 23 Dec. 1899,
tip. Heliade; dela 14/27 Ian. 1901, tip. aViitorul, Nicolae N. Voicu;
la 23 Fevr. 1902, tip. aHeliade; dela 4 Martie 1902, tip. L. Motza-
tzeanu ; dela 4 Dec. 1902, tip. aSperantan; la 19 Dec. 19J2, tip. aGri-
vita, M. M. Antonescu; dela 5 Ian. 1903, tip. Viitorul, Nicolae
N. Voicu; dela 7 Fevr. 1904, tip. aVointa Nationala; dela 25 tulle
1904, tip. a Clementao ; dela 17 Deo. 1904, tip. Albert Baer; dela 17
Mai 1905, tip. Vointa Nationala; la 20 Noemvrie 1905, t'p. L. Mo-
165

tzatzeanu; dela 27 Noemvrie 1905, tip. UniversitaraD, A. G. Bra-


tanescu; dela 16 Apr. 1906, tip. Gutenberg, Joseph Gabl; dela
28 Mai 1906, tip. Albert Baer si dela 2 Iulie 1906, tip. aVointa Na-
%iona15.D.
Dela 20 Fevr./4 Martie 1900 10/24 Apr. 1901, are unele articole In
limba franceza.
Curierul comercial. Organ al comerciantilor 8i industrialilor. Bu-
curesci. 15/27 Oct. 1891-6 Fevr. 1894. 1 pe sapt. 4,8 (37X25).
Anul 20 lei, nr. 50 bani. Tip. Gutenberg.
Dela 15/27 Dec. 1891, inlocueste ouvantul aindustrialiloro din subtitlu
cu cuvantul aindustriasilorD.
Dela 27 Oct./8 Noemvrie 1891, tip. AcademieiD ; dela 15/27 Dec. 1891,
tip. Dor. P. Cucu; dela 26 Ian. /7 Fevr. 1892, tip. Thoma Basilescu
si dela 14 Martie 1893, tip. Dor. P. Cucu.
(eAdeverulD Buc. mentioneazil Curierul comercialD si la 15 Martie 1894).
In 1891, are unele articole in dou5, limbi: romaneste si frantuzeste.
Curierul conservator. Organ politic. Galati. 16-30 Ian. 1901. 2
pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Tip. Moderna.
Curierul conservator. Organ zilnic, politic, comercial $i literar.
Galati. 16 Dec. 1897-5 Fevr. 1898. Fol., 6 (48X33). Anul 30 lei,
nr. 10 bani. Tip. Moderna, Ap. A. Antoniady.
Curierul Craiovei, cliaru hebdomadarti. Craiova. 2 Sept.[Noem-
vrie] 1873. Fol. (42X29). Anul 20 lei, nr. 20 bani. Tip. Chitiu
5i Theodorian.
Am vazut numai primul numar.
(allomanuluD. Buc. 14 Noemvrie 1873).
*Curierul de Back'''. BacAu. 18 Mai 1878 Noemvrie 1881. 1 pe
sapt. Anul 14 lei n.
Nu a aparut In anul 1880.
(Biserica si scolaD. Arad. 24 Dec. 1878/5 Ian. 1879; aCorespondentia
provincialae. Piatra. 28 Mai 1878 si 11 Marcie 1879; RomanuluD.
Buc. 21 Mai, 7 nun., 8 Iulie, 24 Aug., 14 Oct., 27, 28 Noemvrie 1878,
1 Ian., 19, 20 Fevr., 28 Apr., 1 Iun., 14 Iulie, 18 Aug., 1 Sept., 5,
28 si 29 Dec. 1879; 4 Noemvrie 1881).
*Curierul de Bucuresci. Bucuresci. 1872. Red.: Nero ne Po p.
(Curierul de BucuresciD. Buc. 8 Oct. 1874).
Curierul de Bucuresci. Bucuresci. [1 Oct.]-21 Noemvrie 1874.
Zilnic. 4,10 (39X29). Trim. 6 lei n., nr. 10 bani. Tip. Thiel &
Weiss.
(PressaD. Buc. 6 Oct. 1874; Journal de BucarestD. Buc. 18 Oct.
1874 st. n.).
*Curierul de Buzel. Buzeu. ?Noemvrie 1874.
(OltulD. Bus. 6 Oct. 1874; PressaD. Buc. 3 Noemvrie 1874; Roma-
nuluD. Buo. 7 Noemvrie 1874; aGazeta TransilvanieiD. Brasov. 9/21
Fevr. 1875).
166

Curierul de Dorohoiu, fOe politica periodica. Dorohoiu. 22 Iun.


1874- [Sept. 1875] si [lulie - Aug.] 1883. 3 pe luna. Fol., 4
(42X27). Anul lei 11.75. Tip. Botosani.
Am vgzut numai primele doll/ numere din 1874.
La 7 Aug. 1883, singurul numar ce am v5zut din anul 1883: Cu-
rierul de Dorohoiva. Fol. (40X25). Tip. I. G. Raclioi.
Socoteote si anii in care nu a aparut.
(aRomanulub. Buc. 7, 8 Aug. 1874, 6 oi 11 Apr. of 13 of 23 Aug. 1875;
(Telegraphula. Buc. 1 Mai, 13 Iun. si 22 Aug. 1875 oi 27 Iulie 1883;
aAlegetorul fiber.. Buc. 19 Sept. 1875; gliesboiul. Bun. 26 lulie
1883; aTimpula. Buc. 18 Aug. 1883; Corespondentia provincialaD.
Piatra. 4 Sept. 1883).
Curierul de Galati, liar liberal-national. Galati. [8] Oct.-2 No-
emvrie 1886. 2 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, nr. 5 bani.
Tip. J. Schenk.
(Vointa nationala.. Buc. 11 Noemvrie 1886.-aL'Independance rou-
mainea. Buc. 21 Noemvrie si Romania)). Buc. 20 Noemvrie 1886,
fi anunt& 1ncetarea la aceste date).
Curierul de Galatz. Galatz. )Mai] 1876-[Martie 1880].
Dela 13 fun. 1876-3 Noemvrie 1879, cat am vazut din ziar (sate -va
numere), are titlul de mai sus. 2 pe sapt. Fol. (46X30). Anul 12 lei,
nr. 10 bani. Tip. Danubiana.
La 3 Noemvrie 1879, 3 pe sapt.
Dela 11 Aug. 1877, fol., 6 (48X32) of la 3 Noemvrie 1879, 4,10 (40X29).
Dela 4 Noemvrie 1876, anul 15 lei; dela 21 Iun. 1877, nr. 15 bani of
dela 11 Aug. 1877, anul 10 lei, nr. 10 bani.
Dela 4 Noemvrie 1876, tip. Comerciala, J. Schenk; dela 21 Iun. 1877,
tip. Lucratorilor, 135.15.oescu & Chiriac; dela 11 Aug. 1877, tip. Co-
mercialk J. Schenk; dela 26 Martie 1879, tip. a DanubianaD oi la
3 Noemvrie 1879, tip. Nationalaa.
Apare neregulat.
(aVocea Covurluiuluia. Galati. 10 Apr. 1877, 11, 13 of 16 Martie 1880;
4Corespondentia provincialaa. Piatra. 30 Mai 1876; RomanuluD Bun.
16 Iun. 1876, 30 Apr. 18, 19 Mai, 15 Ian., 25, 26 Iulie, 27 Aug. 23
Oct., 27 Dec. 1877, 18 Fevr. 22 Martie, 8, 9 Mai, 14 Iun. 27 Sept.
1878, 3, 4 Apr., 2 Sept., 3 Noemvrie 1879 oi 19 Martie 1880).
Curierul de Iassi. Iassi. [31 Martie] 1868 +- [Sept. ? 1884]. 1 pe
sapt. Fob, 6 (47X30). Anul 8 lei. Red. responsabil: Th. Bal as-
s a n (pana la 4 Fevr. 1872). Editor: A. Bernard ("Ana in Mai
1871). Tip. Soc. Junimea.
Dela 21 Apr. 1874, adauga subtitlul: afoaea publicatiunilor oficiale din
resortul Cur %ii apelative din Iassi.. Dela 26 Apr. 1879, Inlocueote
cuvintele aoficiale si urmatoarele din subtitle cu cuvintele: aCo-
munei Iassi.. Dela 24 Noemvrie 1879, suprima subtitlul.
Dela 5 Oct. 1869, 2 pe Apt.; din Iulie 1870, 3 pe sapt.; dela 26 Apr.
1879, 2 pe sapt. of dela 14 Noemvrie 1879, 1 pe sapt.
Dela 2 Apr. 1872, fol., 7 (53X34); dela 21 Apr. 1874, fol., 10 (58X40);
dela 11 Mai 1877, fol., 6 (48X33) of dela 23 Sept. 1879, 4,10 (40X29).
Dela 5 Oct. 1869, anul 14 lei n.; dela 18 Oct. 1870, nr. 50 bani; dela
1 Ian. 1871, anul 20 lei n.; dela 23 Ian. 1872, nr. 30 bani; dela 2
Apr. 1872, nr. 20 bani; dela 21 Apr. 1874, anul 12 lei n.; dela 3 Mai
167

1874, nr. 40 bani; dela 14 Dec. 1875, nr. 30 bani si dela 23 Sept.
1879, anul lei 14.40.
Pe cateva numere, din Dec. 1871, figureaza ca redactor: I. S cipione
Badescu.
Din Mai 1871-4 Fevr. 1872, propr. si editor: Th. Bala s s an.
Dela 10 Oct. 1871, tip. Lucratorilor Romani AsociatiD; dela 20 Oct.
1871, tip. OBuciumului Romans ; dela 5 Noemvrie 1871, tip. Th. Ba-
lassan si dela 2 Fevr. 1872, tip. Nationala.
Anii 1881 si 1883-1884 nu i-am vazut de loc. Din anii 1880 si 1882,
am vazut cate-va numere. Despre anu11883 nu avem nici o menVune.
(RomanuluD. Buc. 29, 30 Dec. 1880, 8 Iun. 1882 si 14 Sept. 1884).
Curierul de la Banca. Amintire dela 20 Iulie 1901. Ziar festiv
care va apare anual. Banca. [20 Julie] 1901 [20 Julie] 1905.
4,10 (40X29). Secolul 10 lei, nr. 10 bani. Tip. Comerciala
(Barlad).
In fiecare an schimba, anul in subtitlu. Din 1902, inlocueste cuvintele:
scare va apare anualD din subtitlu cu cuvantul canualD.
Din 1902, fol., 6 (48X33) si din 1904, 4,10 (40X29).
Din 1904, nr. 5 bani.
In 1902-1903, director: Victor Hugo.
Curierul de Luni. Iasi. 15 Noemvrie 1893 9 Mai 1894. 1 pe
sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Tip. H. Goldner.
*Curierul de Ploesci. Ploesci. fan. Sept. 1881. 2 pe Apt. Anul
12 lei. Red.: I. GA, rle a nu.
Din lulie, red.: M. Costesc u.
(aRomanuluD. Buc. 19, 20 $i 24 Ian. 1881; Binele publicuD. Buc. 21
Ian. si 3 Iulie 1881; aCoresponden(a provincialaD. Piatra. 25 Ian. 1881;
L'Independance roumaineD. Buc. 20 Ian./1 Fevr., 14/26 Martie si
20 Mai/1 Iun. 1881; Romania liberaD. Buc. 2 Aug. 1881; aResboiulD.
Buc. 3 Sept. 1881).
Curierul de s6ra. Bucuresci. [1] Julie [Aug.] 1877. Zilnic. 4,6
(33X24). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Tip. C. P.-Conduratu.
La 15 lulie, tip. Cur (ii (Lucratori Asociati), F. Gobi.
Am vazut numai numerele dela 2 si 15 tulle.
(cGhimpeleD. Buc. 14 Aug. 1877).
Curierul Dobrogei. Organ saptaminal independent al intereselor
Dobrogei. Tulcea. [Ian.Sept.] 1905. [1 pe sapt. Tip. Na#onala].
Dela 16 Martie 30 Apr. 1905, atata cat am vazut din ziar, are titlul
si aparitia de mai sus. Fol., 6 (48X33). Anul 14 lei, nr. 15 bani. Sub
directiunea unui comitet. Tip. Romans, Maloskitsky.
[Dela o vreme apare 1 pe hula].
Dela 5 Apr., tip. DobrogeaD, Sava Donceff $i dela 16 Apr., tip. Ro-
mama, Maloskitsky.
Apare neregulat.
(Gazeta TulcelD. Tulcea. 2 Aug. si 4 Sept. 1905).
*Curierul Dominica. Bucureti. Dec. 1879Ian. 1880. 1 pe sapt.
4 ,7 (35><25).
Romania liberaD. Buc. 29 Dec. 1879; L'Independance RoumaineD
Buc. 10/22 si 16/28 Ian. 1880).
168

Curierul Expositiel. Bucuresti. 5 Oct. 1905-(eontinuN. 1 pe shpt.


Fol., 6 (48X32). Nr. 10 bani. Tip. Speranta.
Dela 22 Oct. 1906: 31onitorul comercialui. Revista economics, finan-
cial* comerciala, industrials si petroliera -Handels-Anzeiger.-Mo-
niteur du Commerce. 3 pe luna.
Dela 6 Noemvrie 1905, anul 12 lei; dela 23 Fevr. 1906, nr. 15 bani si
dela 22 Oct. 1906, anul 25 lei.
Curierul familiei. Bucuresti. 12 Fevr.--3 Martie 1874. 3 pe luna.
8,8 (26X19). Anul 15 lei, nr. 80 bani. Tip. Th. Michaiescu.
Dela 22 Fevr., fol mic (36X26).
Curierul finaneiar. I3ucuresci. 14 Fevr. 1874 (continua). 2 pe
shpt. Fol. mic (35 X 25). Anul 24 lei, nr. 25 bani. Director si
fondator: M Minovici. Tip. Antoniu MAnescu.
Dela 30 Martie/11 Apr. 1875, adauga, subtitlul: iaru hebdomadaru
pe care-1 suprima, dela 11/23 Iulie 1876. Dela 2/14 Ian. 1877, adauga
subtitlul: jurnal economic-politic, financier, comercial, industrial si
de chi ferate. Dela 3/15 Ian. 1882, subtitlul se schimba. in: Eco-
nomia politica, financie, industria, comerciu, luerari publice. Organ
(Aida' al Burselor si Camerilor de Comerciu din Romania.-Organe
officiel des Bourses et des Chambres de Commerce en Roumanie.
Dela 14/26 Dec. 1882, se suprima din subtitlu cuvintele: Organ
special si urmatoarele. Dela 28 Sept./10 Oat. 1897, subtitlul se da
In frantuzeste.: Economie politique, finances, industrie, commerce,
travaux publics.
Dela 30 Martie/11 Apr. 1875, 1 pe sapt.; dela 2/14 Dec. 1882, zilnic si
dela 19 Inn /1 lulie 1883, iar pe sapt.
I

Dela 1/14 Ian. 1901, 40,10 (40X29).


Dela 30 Martie/11 Apr. 1875, nr. 40 bani; dela 3/15 Ian. 1882, anul
40 lei; dela 2/14 Dee. 1882. nr. 20 haul; dela 5/17 Iun. 1883, nr. 40
bani si dela 23 Oct./4 Noemvrie 1883, nr. 1 leu
Dela 8/21 Dec. 1902, director: Dr. M Minovi c i.
Dela 9 Mai 1874, tip. C N. Radulescu; dela 30 Martie/11 Apr. 1875,
tip. C. Petrescu-Conduratu; dela 14 Sept. 1875, tip. a Cuno0in(;ei.;
dela 5/17 Oct. 1875, tip. C. Petrescu-Conduratu; dela 9/21 Noemvrie
1875, Nona tip. a Laboratorilor Romani; dela 19/31 Martie 1878,
tip. Dor. P. Cum; dela 2/14 Apr. 1878, tip. Curtii, F. Gobi; dela 31
Martie /12 Apr. 1893, tip. Iloderna, Gregorie Luis; dela 8/20 Dec.
1885, tip. Stefan Mihalescu care devine apoi tip. Eduard Weigand;
dela 2/14 Iun. 1891, tip. Moderna, Gregorie Luis; dela 16/28 Mai
1893, tip. cLupta; dela 30 Mai/I1 Iun. 1893, tip. Romanul,; dela
13/25 Iun. 1893, tip. Miulescu; dela 11/23 Iulie 1893, tip. eRomamulD ;
dela 21 Noemvrie/3 Dec. 1893, tip. Aeademia)., John & Freudenberg;
dela 13/25 Mantle 1894. tip. 4Moderna.D, Gr. Luis; dela 3/15 Ian.
1899, tip, Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu; dela
17/31 Martie 1902, tip. Heliade; dela 15/28 Dac. 1902, tip. a Cle-
mentza0 si dela 11/24 Inn. 1906, tip. Universitara, A. G. Bratanescu.
Are suplement: Noultoral tragerilor la sorti. Suplimentu la Curierul
financiar" 3/15 Ian.-13/25 Iun. 1882.
Apare in doul limbi: romaneste si frantuzeste.
Curierul Foesanilor, organ al partidului national-liberal. Focsani.
29 Ian.--6 Fevr. 1896. 1 pe shpt. Fol., 6 (48X33). Anul 11 lei,
169

nr. 15 bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. Modernk M.


T. Dumitrescu.
La 6 Fevr., inlocueate subtitlul cu urma.torul: .organ al intereselor
generale,.
Curierul general. Thrgoviste. Aug.Noemvrie 1906. 1 pe hla.
40,6 (33X24). Anul 5 lei, nr. 50 bani. Tip. Dambovita.
Din Sept., fol., 6 (48X33). Nr. 10 bani. Tip. aViitorulD, Elie Angelescu.
No apare in Oct.
Curierul Govorei, ziar orientator gi povatuitor. Govora. Iulie 1905.
Un numar. Fol., 10 (58X40). 10 bani. Director: G. I. M ihaiu.
Tip. David J. Benvenisti (Craiova).
Curierul Iarmarocului din Roman. Roman. Aug. 1904. Nr. oca-
zional. Fol., 6 (48X33). Gratuit. Tip. Leon Friedmann.
Curierul Instructiund. Craiova. [1876 1877] $i 1 Noemvrie
1887 25 Mai 1890. [Red.: D em. Po p i l ianu (in 1876 1877).
Editura tip. Philip Lasar].
Dela 1 Noemvrie 1887, de cand am v'azut regulat revista: ,Curierul
instructiunei. Revista corpului invetatoresc primar-rural din judetul
aApare la ocasiuniD (10 numere). 80,6 (24X16). Gratuit in-
vatatorilor. Editura tip. Philip Lasar.
Apare numai in Noemvrie 1887, Ian. Martie 1888, lanuarie, Martie
ai Oct. 1889 ai Ian. ai Mai 1890.
(o*cola ruralaD. Craiova. 1 Sept. 1887, p. 371; Curierul instruc(iuneip.
Craiova. 1 Noemvrie 1887, p. 3)
Curierul Israelit. Organ septemanal pentru apararea intereselor
evreesti. Bucuresti. 25 Dec. 1906(continua). Fol., 6 (48X33).
Anul 8 lei. Sub directiunea unui comitet. Tip. Kalber.
Curierul judetelor. Bucuresci. [13] Mai-3 Oct. 1884. [1 pe sapt.
Comitet de directie].
Dela 27 Mai, an I nr. 3, de cand am vazut regulat ziarul, are titlu ai
aparitia de mai sus. 40,10 (40X29). Comitet de directie. Anul 20 lei.
Tip. C. Petrescu-Conduratu & I. S. Radulescu.
Apare neregulat (13 numere in total).
(aTelegraphulD. Buc. 15 Mai 1884).
Curierul judiciar, ziar septemanal. Bucuresti. 4 Mai 1892 (con-
tinua). 4,6 (33X24). Anul 30 lei, nr. 80 bani. Propr.: V. TA na-
s es c u. (p5,n6. la 15 Iun. 1892). Tip. Grigore Balanescu.
Dela 1 Iun. 1892, adauga la subtitlu cuvintele: aDoctrina jurispru-
dent. practicaD. Dela 1 Ian. 1896, subtitlul se schimba In: aDoc-
trinajurisprudentaeconomie politicafinanteD Dela 3 Oct. 1899,
adauga la subtitlu st cuvantul alegislatiunea chip& cuvantul aju-
risprudentaD.
Dela 2 Ian. 1900, 2 pe sapt. (in lulieAug. 1 la 2 apt.).
Dela 13 Dec. 1892, nr. 1 leu, ai dela 2 Ian. 1900, nr. 50 bani.
Directori: Petre Bora (16 Ian. 1894-22 Dec. 1896), D. Chebapc i
170

(5 Ian. 1897-8 Aug. 1899) ei D. A le xandr es c o (19 Dec. 1899-


17 Sept. 1906). Primiredactori: Cons t. D. T icu-S t e f a nescu
(1 lun. 1892 -1893), A. Nenoveanu (16 Ian - 9 Oct. 1894) ei I.
N. C es Ar escu (6 Iun. 1899 - 30 Noemvrie 1903 ei dela 1 Fevr.
1904). Redactori: Constant-Br osteano (20 Dec. 1892-4 Apr.
1893) ei Ion S. Codreanu (dela 1 Fevr. 1904). Comitetul de re-
dactie (dela 2 Ian. 1900): Alexandru A le x an dr e sou (p6,na Ia
17 Dec. 1900), D. Alexand re s co (pan5. la 17 Sept. 1906), Virgil
Alexandrescu (it Ian. 1901-29 Ian. 1904), Emanoil Anto-
nescu (1 Fevr. 1904-22 Dec. 1905), G. B adulescu (dela 28 Fevr.
1902), Remus C. Benieache (dela 1 Ian. 1906), Ion N. Cesa-
rescu (2 Ian. 1900 -30 Noemvrie 1903 ei dela 5 Fevr. 1904), D. N.
Chir culescu (dela 1 Ian. 1903), D. N. Cornea (pans la 22 Dec.
1905), Emanoil M. Dan (dela 1 Ian. 1902), G. D. Danielopol
(dela 1 Ian. 1906), D. Dobrescu (4 fun. - 26 Oct. 1900 ei 1 Fevr.-
23 Dec. 1904), V espasian Erbiceanu (dela 27 Noemvrie 1903),
Victor Filotti (1 Ian.-22 Dec. 1905), I. Ionescu-Dolj (24 Oct.
1902 - 30 Noemvrie 1903 si dela 1 Ian. 1905), Alfred Juvara
(p/n5. la 1 Iun. 1900), Radu Man drea (dela 1 Fevr. 1904), Gr.
Maniu (dela 20 Apr. 1900), Dumitru G. Maxim (1 Fevr.-23 Dec.
1904), G. G. Mirones cu (pan& la 22 Dec. 1905), N. N. Mur g 5-
e a nu (1 Fevr. 1904-22 Dec. 1905), Anton Nenoveanu (po.n5,
la 5 Mai 1905), Nic. M. P ary ulescu (dela 12 Mai 1905), C. P e-
traru (1 Fevr.-23 Dec. 1904), Stelian Popescu (dela 1 Ian.
1905,, I. Radoi (pan& la 23 Noemvrie 19C3), N. C. S c hin a (dela
29 Sept. 1905), Stefan Scriban (dela 5 Sept. 1902), Constantin
M. Si psom (24 Fevr. 1900-20 Dec. 1901 ei 1 Fevr.-23 Dec. 1904),
Alexandru I. Suciu (dela 5 Mai 1905), I. Tanoviceanu (dela
27 Noemvrie 1903), Anibal Theodorescu (dela 5 Oct. 1906),
lulian Theodorescu (dela 1 Fevr. 1904). C. N. Toneanu (dela
7 Apr. 1902), Nicula e I. Titulescu (dela 31 Martie 1905), Mi-
hail G. Valerian (dela 1 Ian. 1906) ei Romulus Voinescu
(1 Ian. 1901-29 Ian. 1904). Proprietari: Alex. B 5,n escu (22 lun.-
20 Sept. 1892) ei I: S. Codreanu (13 Iulie-20 Sept. 1892 ei din
Ian. 1894).
La 29 lun. 1892 ei dela 8 Noemvrie 1892, tip. Miulescu; dela 13 Dec.
1892, tip. a RomanuluD. In 1893 nu indica' tip. para. la 5 Sept. Dela
12 Sept. 1893, tip. Buna Credinta; dela 11 Oct. 1893, tip. Dor. P.
Cucu; Ia 7 Noemvrie 1893, tip. Academiei, John & Freudenberg; dela
14 Noemvrie 1893, tip. ModernaD, Gr. Luis; dela 6 Martie 1894, tip.
Curtei Regale, F. Gobl MI; dela 20 Martie 1894, tip. Ed. Wiegand & O.
C. Savoiu; dela 27 Noemvrie 1894, tip. Thoma Basilescu; dela 29
Ian. 1895, tip. Codreanu & Savoiu; dela 28 Iulie 1896, tip. I. S. Co-
dreanu; dela 21 Noemvrie 1899, editura tip. (Curierului Judiciar,
Sterie Grigorescu, apoi I. S. Codreanu.
Curierul justitiei si comertului. Braila. 11 Apr. 1904-20 Fevr.
1906. 1 pe sapt. 4,6 (33X24). Anul 20 lei, nr. 1 leu. Propr.:
Aureliu Manolescu. Tip. M. Frankel.
Dela 22 Iun. 1904, adaug5, subtitlul: Unicul jurnal care publicA re-
gulat ei esact in fiecare septaman6.: Protestele, Ipotecile, Sequestrele,
VindArile imobiliare, Popriri!e, Falimentele, Moratoriile, Actiunile co-
merciale intentate, etc..
Apare neregulat.
Curierul Lacului-Sarat. Lacul-Sarat. 27 Mai-8 Iulie 1902. 1 pe
sapt. Fol. (41X30). Nr. 5 bani. Tip. Universala, C. P. Nicolau
(Braila).
171

Curierul literar. Craiova. 3 Oct. 1892 si 2 Ian. 1894.


Vezi: aCurierul Olteniei). Craiova. 7 Iun. 1892.
Curierul literar saptaminal si artistic. Bucuresti. 7 Oct.-4 No-
emvrie 1901. 1 pe sapt. Fol., 2 (36 X 27). Anul 11 lei, nr. 20
bani. Sub ingrijirea dlui I. Constantinescu-Stans. Tip.
Eminescu.
Se contopeste cu eSeman5,torul, revista literarg sgptgininalaa. Bucu-
resti. 2 Dec. 1901.
Curierul luptelor internationale. Bucuresti. NoemvrieDec. 1901.
Fol., 6 (48X33). Gratuit.
Au aparut 2 numere.
*Curierul mireilor postale. Pitesti. 15 Dec. 1890Ian. 1891. 1 pe
lung. Anul lei 2.50. Editura tip. I. M. Lazar.
(Alarma. Ploesti. 11 Noemvrie 1890; aAdeverul. Buc. 4 Ian. $i 1 Fevr.
1891; Natiunea. Buc. 1 Fevr. 1891).
Curierul Mehedintului, liar politic, literar pi comercial. Turnu-
Severin. 6 Mai 1885-3 Fevr. 1886. 1 pe Apt. 1,10 (40X29).
Anul 10 lei, nr. 10 bani. Red. responsabil: M. C o an da. Tip.
Moderna, C. M. Georgescu.
Dela 27 Mai 1885, fol., 6 (47X32).
Dela 16 Dec. 1885, apare neregulat.
eTipografia Romani. Buc. Apr. 1887, In aStatistica presei romane
dela 1 fan.-1 Apr. 18870, pune si oCurierul Mehedintuluia. Nu avem
ins& nici o alts mentiune despre aceast5. aparitie.
Curierul militar. Craiova. 16 Mai 1883[Aug. 1884]. 2 pe lung.
80,6 (24X16). Tip. Nationale, Ralian Samitca.
Dela 15 Iun. 1883, director: C5pitan Puic 5,.
Am vazut numai primele 6 numere (16 Mai-21 Julie 1883).
In restul timpului apgrea tot 2 pe lung.
[Din Iulie 1884, 1 pe lung].
(aRomania liberao. Buc. 23 Aug., 24 Sept., 14 Oct. 30 Noemvrie 1883,
29 Ian., 5 Julie si 19 Aug. 1884).
Curierul Olteniei. Craiova-7 Iun. 1892 (continua). 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Anul 20 lei, nr. 10 bani. [Director: C. N. I o-
v i p al el Tip. N. I. Macavei.
In Iun. 1894 (n-rele 105 107), adaugg subtitlul: aziar septemanal.
Dela 30 Iun. 1896, adauga subtitlul: aziar independentD, la care
adauga si cuvantul azilnica (4-10 Ian. 1903).
Dela 28 Iulie-19 Noemvrie 1892 si la 2 Ian. 1894, anumite numere
literare aunt intitulate: aCurierul Olteniei literara, cu exceptia nume-
relor dela 3 Oct. 1892 si 2 Ian. 1894, intitulate: Curierul 'Reran).
Acest numgr aparea de 2 on pe lung, in fol., 10 (58X40). Nr. 20
bani. Dela 28 Aug. 1892, nr. 10 bani si dela 22 Sept. 1892, 1 pe sgpt.
Purta numerotatia ziarului.
Dela 4-10 Ian. 1903, zilnic.
172

Dela 19 Noemvrie 1892, si numerele literare fol., 6 (48X33); dela 7


Dec. 1897, fol., 10 (58X40); dela 25 Fevr. 1898, fol., 6 (48X33), la
2 Noemvrie 1898, fol., mare (63X38); din Dec. 1898 (nr. 300), fol.,
10 (58X40); la 18 Ian. 1899, fol., 6 (48X33) si dela 4-10 Ian. 1903,
fol., 5 (45X29).
Dela 24 Iun. 1896, anul 14 lei; dela 9 Sept. 1896, anul 15 lei; dela
2 Ian. 1897, anul 20 lei, dela 22 Fevr. 1900, anul 12 lei si dela
4-10 Ian. 1903, anul 20 lei.
C. N. Iovipale figureaza ca director din and In and si continuu, dela
25 Iu lie 1900. De fapt e director si propr., dela inflintarea ziarului.
Dela 1 16 Iu lie 1894, director: A. M. El iesc u. Dela 26 Iulie
1894-26 Jun. 1895, sub directiunea unui comitet.
Dela 20 Sept. 1892, tip. David J. Benvenisti: dela 28 Apr. 1893, tip.
N. I. Macavei; nr. 105, din Iun. 1894, tip. Miulescu (Bucuresti); dela
30 Martie 1895, tip. Filip Lazar & Comp.; dela 24 Iun. 1896, tip.
David J. Benvenisti; dela 2 Ian. 1897, .tip. Fane Constantinescu;
dela 7 Dec, 1897, tip. David J. Benvenisti; dela 25 Fevr. 1898, tip.
Fane Constantinescu; dela 23 Mai 1899, tip. N. I. MacaveI; dela 22
Iun. 1899, tip. David J. Benvenisti; dela 25 Iulie 1900, tip. Nationala,
Ralian si Ignat Samitca; dela 8 Apr. 1902, tip. David J. Benvenisti;
dela 2 Martie 1904, tip. ziarului Curierul Olteniei si dela 13 Martie
1906, tip. David J. Benvenisti.
Din 1895 19..1903, apare neregulat. La intervale mai lungi, nu apare
dela 26 Iun.-10 Sept. 1895 si 18 Sept. 1895-24 fun. 1896.
In datarea anilor, socoteste si prima aparhie, din 1890.
*Curierul Olteniei, ziar al partidului conservator. Craiova. 15
Mai? 1890.
(aTimpulD. Buc. 16 Mai 1890; Resboiull. Buc. 17 Mai 1890; Familia.
Oradea-Mare. 27 Mai/8 Iun. 1890).
Curierul Olteniei literar. Craiova. 28 Iulie 19 Noemvrie 1892.
Vezi: Curierul OltenieiD. Craiova. 7 fun. 1892.
Curierul Prahovei. Ploesci. 2 Sept. 1884[Martie] 1885 i 5 Ian. -
3 Aug. 1886. 2. pe sapt. Fol., 7 (52X37). Anul 20 lei, nr. 15 bani.
Tip. Progresul.
Dela 16 Martie 1886, nr. 20 bani.
(RomanuluD, Buc. 12 Martie 1885; aResboiulD. Bun. 11 Martie 1885).
Curierul Putnel, liar politic, literar, comercial, industrial, etc.
Focani. 21 Aug. 31 Oct. 1889. 1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 32).
Anul 12 lei, nr. 10 bani. Tip. Dimitrie Samolada.
Dela 18 Sept., suprima subtitlul.
Dela 2 Oct., nr. 20 bani.
Curierul Rimnieului. Rimnicu-SArat. [Julie] 1882-11 Iulie 1885.
[2 pe sapti.
La 14 Oct. 1882, an. I nr. 26, singurul numAr ce am vazut din anul
1882, are titlul si aparitia de mai sus. Fol., 4 (42X27). Anul 20 lei,
nr. 15 bani. Tip. ziarului Curierul Rimnicului.
-
Dela 13 Noemvrie 1883 13 Iun. 1885, cat am vazut din acesti ani,
are acelas titlu. 1 pe Apt. 40,10 (40X9). Anul 16 lei, nr. 15 bani.
Tip. P. Th. Pecetescu.
Dela 3 Iun. 1884 fol., 4 (42X27).
173

Dela 13 Jun. ? 1885, anul 6 lei, nr. 10 bani.


La 11 Julie 1885, ultimul numar ce am va'zut, fol., 7. 153x37), iar cele-
lalte date ca si in trecut.
Apare neregulat (101 numere in total).
(Romanuluo. I3uc. 23 Julie, 8 Sept., 20 Oct., 4 Noemvrie ai 2 Dec.
1882, 6 Ian , 3, 4 Fevr., 13 Martie, 4 Mai, 7, 8 Aug. ai 14 Sept. 1884;
Timpulo. Buc. 5 Noemvrie 1883; Resboiulo. Buc. 3, 17, 26 Sept.
ai 21 Oct. 1883).
Curierul roman. Bucurescl. 20 Aug.-18 Dec. 1881. Zilnic. Fol.,
7 (52X34). Anul 30 lei, nr. 10 bani. Directori: G. Dan i eIo-
p olu (pana la 20 Sept.) si Christodul J. Suliotis. Propr.
si editor: Chris t o dul J. Su I i otis. Tip. Curierul roman,
apoi Curierul Romaniei.
I. I. Heliade-Radulescu, care avea proprietatea titlului, retragandu-se
din redac0e, ziarul isi schimba titlul (dela 7 Oct.) in: Curierul
Romaniei A
Dela 22 Oct., nr. 5 bani.
Pang la 6 Oct. se socoteate ca continuarea Curierului rumanesoo si
poarta an. XXXI, iar dela 7 Oct. an. I.
Curierul roman. Organ Politic, Comercial, Agricol 6i Literar. Bo-
tosani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904. 2 pe sapt. Fol., 5 (45X28).
Anul 20 lei, nr. 20 bani. Red. si propr.: Scipione BAdescu.
Tip. Concurenta.
Dela 27 Apr. 1886: Curierul roman, Organ Social, Politic, Comercial,
Agricol ai Literaro. Dela 25 Dec. 1886: Curierul roman, Organ
Liberal, Social, Comercial, Economic ai Literaro. Dela 12 Ian. 1893:
Curierul roman, Organ Politic, Social, Economic ai Literar.
In 1888, de cele mai multe on 1 pe sapt. al dela 24 Ian. 1889, 1 pe sapt.
Dela 12 Ian. 1893, fol., 6 (48X28).
Dela 15 Martie 1889, nr. 25 bani; dela 30 Mai 1889, nr. 30 bani ai dela
10 Aug. 1889, nr. 50 bani.
Dela 25 Dec. 1886, tip. Goldaleger & Comp.; dela 22 Ian. 1887, tip.
Concurentao; dela 30 Oct. 1894, tip. 0. Marcovici & Comp. ai dela
24 Ian. 1899, tip. M. Saidmann.
Curierul roman' a fost oprit de a intra In Ungaria, din 1894. El
cauta sg patrunda, sub alte titluri sub cari a fost de asemenea
oprit ai anume:
In 1894: Alergatorul Romano ai Informatorul Romano;
In 1895: aBuciumul Calkorul Roman, aCalauza Romana, oCu-
rentul Roman, oDorul Roman, Economyl Roman, aFarul Ro-
man, Jurnalul Roman, Progresul Romano, Rolul Roman,
Scoala Romana si oVorba Romanuluio.
In 1896: Patriotul Roman, aRostul Roman i aSituatia Romana.
In 1897: Anul Nou Romano, Caritatea Romana, Comerciul Ro-
man., a Pactul romano ai Presentul Romano; ai
In 1898: Miacarea Romana.
(Gazeta Transilvanieio. Brasov. 12/24 ai 13/25 Mai 1899).
Curierul Roman. Ziar politic, financiar, economic si industrial.
Bucuresti. 24 Sept.-9 Oct. 1905. 1 pe sapt. 4,6 (33X24). Tip.
Aurora.
Directori: Gh. Constantinescu-Jiu (dela 1 Oct. 1905) ai Aurel
Sterescu (la 9 Oct. 1905).
174

Curierul roman din capitala. Publicatiune autentica a listelor de


tragerl a tutulor efectelor garantate de Stat si publice, a lo-
surilor permise de lege, romane 5i streine. Calausa sigura a
capitalistulul si a rentierulul, sag a ori-caret persone care 's1
aseaza economiile in hartii de valore. Bucuresci. 6 Sept. 1893-
15 Fevr. 1894. 2 pe luna. Fol., 4 (42X27). Anul 4 lei, nr. 15 bani.
Proprietatea zarrtfiei Curierul Roman, C. Ialomiteanu. Tip.
Fratii Davidescu.
La 15 Fevr. 1894, tip. Miulescu.
Am vAzut numai primul si ultirnul numar.
Curierul Romaniei. Bucuresci. 7 Oct.-18 Dec. 1881.
Vezi: aCurierul roinan. Bucuresci. 20 Aug.-18 Dec. 1881.
Curierul Romaniei. Iassy. [Ian. Dec.] 1871. [2 pe sapt. Red.
responsabil: I. T. Bu cicovu. Propr. $i editor: I. Co dreanu].
La 18 Fevr. 1871, an. I, nr. 8, singurul numar ce am vazut, are titlul,
aparitia, redactorul qi editorul de mai sus. Fol., 6 (47X32). Anul
16 lei n., nr. 50 bani. Tip. A. Bermann, posesor I. Codreanu.
(Familia. Budapesta 28 Fevr./12 Martie 1871; Le Journal de Bum-
rest. Due. 12 Fevr. 1871 st. n.; aTelegraphulu. Buc. 25 Apr. 1871;
Romanulu. Buc. 25 Mai 1871; oUniunea liberala. Iasi. 16 Dec. 1871).

Curierul Romaniei, revista ilustrata. Literatura-Sciinta. Bucuresci.


[Martie]-1 Apr. 1884. [2 pe lung
La 1 Apr., an. I nr. 3, singurul numar ce am vAzut, are titlul si apa-
ritia de mai sus. 8,10 (29X20). Anul 10 lei, nr. 50 bani. oNoua tip.
NOonala.
(Familia. Oradea-Mare. 11/23 Martie 1884; oBinele publica. Buc. 3
Martie 1884).

Curierul romano-american. New-York. [Apr.] 15 Oct. 1900. [1


pe apt].
Dela 27 Iulie 1906, de cand am vAzut regulat ziarul, are titlul de mai
sus. Neregiilat. Fol. mic (36 X 26). Nr. 2' cent. Propr.: I. Acker-
m ann.
Apare in doua limbi: romaneste si englezeste. Au aparut 21 numere
in total.
(Egalitatea. Buc. 14 Apr. 1900).

Curierul Ruminese. Bucuresci. 8 Apr. 1829 19 Apr. 1848 si


29 Noemvrie-13 Dec. 1859. 1 fie sapt. 80,7 (25X21). Anul 2
galbeni imparatesti. Editori: 1. Eli a d si C. Moroi u. Tip. Mi-
tropoliei.
Dela 2 Iulie 27 Sept. 1829: Curierul Rumanesc. Bucuresti, apoi
iar: Curierul Rumanesc.
Dela 3 Ian. 1830: Curierul Rumanesc. Gazeta administrative, comer-
ciala si literala, iar dela 7 Martie acelas an, cuvantul aliteralao
este inlocuit cu cuvantul politica. 2 pe sapt. 40,4 (27 X 20). Anul
3 galb. imp. si 12 lei.
175

In 1831 si 1832, 40,5 (28X21), are unele articole in doul limbi: roma-
neste si frantuzeste.
Dela 2 Ian. 1832: ' Curierul Rumanesc, gazeta politick comerciala si
literala. Anul 4 galbeni imp. si 6 lei.
Din Ian. 1833, 4,6 (32X24).
Dupa o intrerupere de un an (?) aCurierul reapare la 3 Fevr. 1836,
in dour', limbi: romaneste si frantuzeste, sub titlul: Curier Ruma-
nesc, gazeta politica si comerciala,, cu un suplement literar si in-
dustrial saptamanal: aMuzeul National.
In 1836, fol., 2 (37 X 25). Anul 4 galbeni imp. impreuna cu uMuzeul
National.
In 1837, 1 sau 2 pe sapt. Dela 12 Martie 1837, 1,4 (27 X21). Anul 4
galb. imp. impreuna cu aBuletinul, gazeta oficiala.
Dela 1 Ian. 1838: aCurier Rumanesk, gazete politique, comerciala, shi
literare, iar dela 8 Decemvrie acelas an: aCurier Hornanesc, gazeta
politica, comerciala, shi literark.
In 1838, apare tot in doua limbi: frantuzeste si romaneste, fol., 4
(41X27), iar dela 8 Dec. 40,4 (27X22).
In 1839, apar 3 sau 4 numere pe sapt.
In 1840, redactori ajutoare: C. Balacescu si Inginerul A. Pop o-
v ici. 2 pe sapt.
In 1811, apare neregulat 1 sau 2 pe sapt.
Dela 9 Martie 1842: aCurier Roma.nesc, gazeta oficiala, comerciala si
literara. 2 pe sapt.
Dela 1 Apr. 1843, inlocueste cuvantul aoficialk cu cuvantul apolitica.
In 1844, anul 80 lei impreuna cu aBuletinul, gazeta oficia15. si 50 lei
singur.
In 1845, 40,5 (28X22). Anul 64 lei cu aBuletinul si 36 lei singur. Co-
laboratori: C. Balacescu, C. Boliac, I. Latina, C. Caragiale,
Racovita si A. Zotu.
In 1846, 2 pe sapt..ins5, foarte neregulat. Anul 2 galbeni cu aBule-
firmly si un galben singur. Red.: I. Negulici si colaboratori noui:
D. Bolintineanu, G. A. Baronzi si Viisoreanu.
Din 1847, fol. (45X31). Anul 65 lei. Colaborator: I. G an es cul.
In 1859, apare sub titlul: aCurrierul Roman, foaia politica, commer-
cials si litterar5.. 2 pe sapt. Fol. (51X36). Anul 64 lei. Red. si propr.:
I. Eliad. Red. responsabil: I. N. Maxentian. Redactori: Ale cs.
An dronic si Gr. Busuioceanu. Gr. Gradisteanu si Aron
Florian ii promit concursul lor. Tip. Romano.
aCurierul nu apare dela 9 Iun. - 10 Aug. 1833, 8 Noemvrie - Deo.
1839, 1 Aug.-8 Dec. 1841 si Ian.-25 Iun. 1847.
In 1835 nu apare, 0415. la 3 Fevr. 1836, and reapare formanduse o
societate pentru publicarea lui si a suplementului.
aCurierul a Post suprimat intaia oars, la 19 Apr. 1848, pentru epi-
graful: Urrescu Tyrannia--'Mi 6 frica de Anarchik si a doua oars
cu decretul nr. 536, dela 17 Dec. 1859, pentru consideratiuni asupra
inchiderei Adunkei, scrise In nr. dela 13 Dec. 1859.
(Bibliotheca portativa. I. Heliade R. - Litteratura. Critica. Vol. I. Buc.
1860, p 236 si aMon. of. Buo. 21 Dec. 1859. p. 617).
Eliad a voit sa soma gazeta din 1827, dar administratia nu i-a dat voie.
(a Dacia literara.. Iasi. 1840, pp. 1-2).
Dela 2 lulie-27 Sept. 1829, titlul e litografiat si are o vinieta repro-
zentand o carutti, de posts cu patru cai si precedata de un Inger
cu trambita sburand.
Are suplement: eFoae oficialk. Bucuresti. 6 Martie-9 Iun. 1832, care
dela 26 Mai se intituleaza: aFoae oficiala la Curierul rumanesc.
Apare neregulat in acelas format ca si aCurierul .
Instiintarea prin care se anunta aparitia aCurierului find foarte
rara, o reproducem aci:
176

Dupe inalta slobozenie prin stralucirea sa Graful, data prea cin-


stitului Divan, avem cinste a face cunoscut cinstitulul public ca cu
Inceperea anului nou, sau eel mult a anului astronomicesc, adica
Cu inceputul lui Martie 1829, sa vor ivi si inceputurile Gazetei Ru-
manesti Curierul BucurestilorD.
Acest vestitor de obste de atatea ant' cunoscut de neaparata tre-
buinta in luminata Evropa, a ajuns astazi a 41 imprastila vestirile
sale, si intre nemurile cele mai necunoscute, care ince, in turbura-
rile si ne odihnile for au simtit lipsa si trebuinta bit El astazi cu-
noa;te mai toate limbile Evropii, Inca si ale acelor natii ce traesc
supt apararea si ocrotirea altor legi, si foarte trist era pentru nol,
iubitilor Rumara, sand el inca pana acum nu eunostea limba noastra,
si noi vestirile lul le primeam in limbi streine, in vreme ce ne aflam
in pamintul nostru si traim supt legile si carmuirea noastra. Muma
insa aceiasi putere ce pana acum parinteste neau aparat bleat sa
ne bucuram de aceste drepturi ale pamintului nostru, aceiasi insusi
ne face O. simtim si acesta bucurie de a ne fali in mainile noastre
cu Gazeta Patriei noastre si scrisa chiar in limba noastra. Acuma
poate cineva vede pe simtitorul Ruman curgandu-I lacrami de bu-
curie, vazand in toate casele batrani, tineri, bfirbati, femei, invatati,
si mai de rind indeletnicindu-se si petrecend en Gazeta in mans,
si inmultindu-si Ideile avand cunoscinta si tiind un sir de intam-
plarile lumil; va pate cineva vede Inca si pruncil eel mid lasandull
jocurile for cele nevinovate si adunandu- se imprejurul mumelor si
tatilor for ca sa citesca el singuri sau sa asculte Gazeta.
Folosul Gazetei este de obste si de o potriva pentru toata trepta
de oameni: intr'insa Politicul 41 pironeste ascutitele si prevazatoarele
sale cautaturi, si se adanceza in gandirile si combinarile sale; aol
linistitul Literat sl Filosof aduna si pune in cumpana, faptele si In-
timplarile lurnii, indraznetul si neastimparatul rasboinic se desavir-
saste Intr'insa povatuindu-se din norocirile sau gresalele altor ras-
boinici; Bagatorul de sema Negutator dintr'insa isi Indrepteza mai
cu indresnela spiculatiile sale; Ora and in sfirsit si asudatorul
plugar, si el poate afla aceea ce Inlesneste ostenelile sale si face sa
umple campurile de Imbilsugatoarele sale roduri. Nu este nici o trepta;
nu este nici o varsta care sa nu afle placere si folios inteacesta
aflare vrednica si cuviincIoasa euvintarii omului, adica in Gazeta.
Pentru aceasta dar fagaduim ea acest Curier al Bucurestilor, va
coprinde in sine: 1. 0 culegere de cele mai folositoare si intere-
sante lucruri din gazeturile Evropii. 2. Insemnari pentru cresterea
si sporirea Literaturii rumanesti. 3. Instiintari pentru cele mai fo-
lositoare articole ale negotului. 4. Cele din launtru si slobode el-
vIrsiri ale Statului nostru, precum judecati Insemnate, sfaturi si ho-
tariri ale Divanului pentru inbunatatirea Patriei; vointi ale Diva-
nului pentru publicarea a vreunei pricini, sal. 5. Vinzari si mezaturi
deosebite, si In sfirsit, multe insemnari folositoare, precum pentru
curatenia oraselor, pentru pazirea sanatatil, pentru departarea boa-
lelor celor grele, scl.
Acest Curier va pleca de doa on pe saptamana din Bucuresti cu
ecspeditia in forma acestii Instiintari ce se vede si intr'o jumatate
de coals.
Dar find -ca o acest fel de Intreprindere nu se poate aduce la
sfirsit de cat cu destule si grele cheltueli, de aceea sint rugati cati
vor cunoaste invederat folosul si trebuinta aeestii gazete, si bine-
voiasca a se prenumara spre inlesnirea cheltuelilor ei si spre pa.-
strarea si statornicirea ei. Pretul fleste caruia trup pe un an tine
aci In Bucuresti doff galbeni imparatestI; iar afara, pentru cheltuiala
postiilor, sa va incarca analoghiceste dupa departare, in cat cele ce
vor esi din tinutul tariff Rumanesti se vor sui pana la 40 sfantl;
cele din judetile dincolo de Oft, 36 sfantl; cele din judet. Oltul, Te-
177

liormanul, Argesul, Muscelul, Prahova, Bucovu, Buzau], Focsani,


34 sfanti, si cele din Vlasca, Dambovita gi Ialomita, 32 slant!.
Banii fiesta care, spre sigurantN 1i va numka la locurile cele de
jos insemnate:
In Buourestf, la datItoril Gazetelor.
In Craiova la casa D. H. Constandin Pop.
In judete, la Samesul judetului.
In Iasf, la . . .
In Brasov, la D. Niculae si I. Pan.
In Sibii, la D. Tieri librerul.
In Blaj, la D. Unufrie Profesorul normal.
In Peste la D. A. Grabofski.
In Arad la . . .
In Bucovina la . .
In Basarabia la . . .
sau in sfirsit or] ce oras la Negutatorul de cArtf ce s va afla
acolo, lasandu-sT numere inscris.
tF,q fiind-ca cunoscut poate s6 fie fieste caruia cheltuelile cele
dintaia ale Gazetil, de aceea sant raga* tett iubitoril de aceasta
incepere sg, bine voiasca a plat' pe acest an banii inainte.
DAt6torif Gazetelor:
I. Eliad si C. Moroiu.
Curierul Saptaminei. Braila. 9 28 Sept. 1904. 1 pe sapt. Fol.
Anul 20 lei, nr. 5 bani: Tip. Artistica.
Au aparut 2 numere.
Curierul sateanului. Sinaia. 15 Iulie-1 Oct. 1901. 2 pe luna. 4,6
(33X22), Anul lei 1.20. Director-propr.: Alex an dru A gapi e.
Tip. ziarului Sinaia.
Curierul satelor, gazetA populara. Buzau. 5 Fevr. 1896-2 Julie
1898 $i 18 Ian.-16 Mai 1899. 1 pe sapt. 4,10 (40X29). Anul
8 lei, nr. 10 bani. Propr.: N. I o n e se u. Tip. Alessandru Geor-
gescu.
Curierul Serei. Bucuresti. 21 Sept. 28 Noemvrie 1897. Zilnic.
Fol., 7 bis (54X39). Anul 14 lei, nr. 5 bani. Tip. Universul,
Luigi Cazzavillan.
Dela 23 Sept. adaug5., inaintea titluluf, cuvantul: Universub.
Curierul Slanicului (Moldova). Ziar saptaminal. SlAnic (lag. 10
Julie 1903-20 Iulie 1905.
Vezi: oCurierul Bailor Slanic, jurnal dedicat vizitatorilorp. Slanic Jag.
26 lun, 1897.
Curierul T6rgu-irestet. Tergu-Veste. [Sept. 1881] 1 Mai 1883.
[2 pe sApt.J.
La 14 Ian. si 1 Mai 1883, an. III n-rele 3 si 18, singurele numere ce
am vazut, are titlul do mai sus. 1 pe sapt. 4 ,10 (40X29). Anul 20
lei, nr. 15 bani. Tip. Theodor Michaiescu.
G. Ionescu In uTipograful Carol GoblD, spune a in tipografia acestuia
s'a tiparit eCurierul TirgovisteTD, in 1880, de C. Fusses. Fol., 6.
Periodieele romeinefti. 12
t78

Nu avem nici o mentiune despre aparitia 4CurieruluiD, in 1880. Pro-


babil ca s'a tiparit numai in 1881.
(Resboiulo. Buc. 9 Sept. 1881, 16 Fevr., 13 Apr. $i 26 Iu lie 1882, 22
Martie 1883; Romanuluo. Buc. 26, 27 Iu lie si 16, 17 Aug. 1882 si
21, 22 Martie 1883; Romania liberao. Buc. 8 Sept. 1882).
Curierul Theatrului Bulevard. Stagiunea 1901-1902. Directiu-
nea Langer si Eliad. Bucuresti. 1 Noemvrie 1901. Fol., 6 (48X33).
Gratuit. Tip. Moderns, Gregorie Luis.
Ziar de reclamg.
Curierul Theatrului national. Stagiunea 1899 1900. Craiova.
28 Fevr.-1 Martie 1900. 8,6 (24X17). Nr. 20 bani. Tip. N. I.
Macavei.
Curierul tipografiei Al. Georgescu. Buzeu. Iun. Iulie 1904. 1
pe lunh. 4,6 (33X24). Gratuit. Tip. Al. Georgescu.
Ziar de reclama.
'Curierul Universal. Craiova. MaiIulie 1890.
(Romanuluo. Bus. 18/30 Mai si 18/30 Iulie 1890; Resboiulo. Buc. 17
Mai 1890; Telegraful Romano. Buc..17 Mai si 8 lun. 1890).
'Curierul veselii, foae umoristica. Bucuresti. Ian.? 1884.
(Resboiulo. Bus. 4 Ian. 1884).
Curierul Zionului. Ziar zionist saptamanal. Bucuresti. 1 Ian.-6,
Iun. 1904. Fol., 6 (48 X 33). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Propr.:
Kalb er. Tip. Kalber.
Dela 8 Fevr. lnlocueste cuvantul slptlmanalo din subtitlu cu on-
vantul independent,.
*Curieruhl Bessarabia, diariu allu interesselorti generale si locale.
Ismail. Noemvrie-14 Dec. 1875. 1 pe shpt. Anul 20 lei pentru
Austro-Ungaria. Red.: V. P or e an u.
(Familiao. Pesta. 30 Noemvrie/2 Dec. 1875; 4FederatiuneaD. Pesta.
7/19 Dec. 1875; aRomanuluo. Buc. 19 `Dec. 1875).
"Curierulu de 'luau. Bachu. Sept.-6 Oct. 1874. 2 pe shpt.
(Rornanuluo.. Buc. 10 Oct. 1874).
"Curierubit de Foesani. Focsani. Fevr. ' 1877.
(Romanuluo. Bus. 2 Martie 1877; Familia>. Buda-Pesta. 5/18 Martie
1877).
*Curierulu de Tecuci. Tecuci. Sept. 1877? 1878. 1 pe shpt.
(cRomanuluo. Bus. 18 Sept., 15 Oct., 1 si 15 Noemvrie si 20 Dec..
1877; Pressao. Buc. 22 Sept. 1877; Telegraphulo. Buc. 11, 16 si
22 Oct. 2 si 17 Noemvrie 1877 si 1 Ian. 1878).
"Curierulu Dullard. Bucuresti. 14 Dec. 1865? 1866. pe shpt.
Fol. Red.: I. Mavrodolu. Tip. Weiss.
(oLa Voix de la Roumanieo. Bue. 28 Dec. 1865 st. n.; .Familias.
Buda-Pesta. 15/27 Ian. 1866; Pop, o. 0., pp. 31 si 33).
179

*Curierulii electorale. Ploesti. 1869.


(RomanuluD. Bun. 4 Apr. 1869).
Curierulu Priiicipatelor- Unite. Bucuresti. 10 Mai-8 Oct. 1859.
2 pe sApt. Fol., 6 (47X32). Anul 20 sfanti. Gerant: loan Co-
s ti nescu. Tip. Nationale, Iosif Romanov si Comp.
Dela 28 Mai 1859, adaugg subtitlul: Foae politick si literarap.
Dela 24 Mai 1859, fol. mare (51 X38) si dela 23 Iulie 1859, fol., 10 (57X40).
Cu caractere semi-cirilice, iar titlul cu caractere latine.
Fondat de Kretzulesti, in special de Nicolae. 1nceteaz5 odata cu de-
misiunea sa din postul de Presedinte al Consiliului de Ministri
(11 Oct. 1859).
(Itevista CarpatilorD. Bucuresti. 1860, vol. I, pp. 90 si 130).
Curiosul. Gazeta de literature, industrie, agriculture si noutati.
[Bucuresti. 1836Ian. 1837] (3 n-re). [Red.: Ces a r Bo Ilia c.
Colaborator: C. Gh. Philippescu].
Dela nr. 2 [1836], de and am vazut regulat revista, are titlul de mai
sus, 80,1 (17X11).
La nr. 3 [Ian. 1837], inlocueste cuvantul gazeta, din subtitlu cu
cuvintele: jurnal portativ,.
A fost suprimat cu numkrul 3.
Cu caractere semi-cirilice.
(Trompetta CarpatilorD. Buc. 14/26 Dec. 1872).
Cuvintul, ziar national liberal. Roman. 10 Ian. 1891 15 Ian.
1892. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Tip.
W. Haber.
Dela 17 Ian. 1891, nr. 10 bani.
Dela 3 Oct. 1891, Noua tip. Gh. I. Cubelca.
Apare foarte neregulat (30 numere In total),
Cuvantul Arm'anilor. Organ periodic al unui grup de Armani.
Bucuresti. 13 Fevr. 9 fun. 1906. Neregulat (2.n-re). Fol., 6
(47X32). Nr. 10 bani. Tip. Dor. P. Cucu.
Cuventu'lu. Bucuresci. [19 Ian.]-23 Martie 1869. [Red.: A. D.
Holban].
Dela 9 Fevr., de and am vkzut regulat ziarul, are titlul de mai sus.
2 pe Apt. Fol., 6 (48X32). Anul 20 lei n. Noua tip. a laboratorilor
romani.
(Sentinela romanaD. BUG. 25 Ian. 1869; RomanuluD. Buc. 22 Ian. 1869).
Cuvintul, revista literary, independent& Bucuresci. 25 Ian. 1904
Ian. 1.906. 2 pe lun& 8,6 (24X17). Anul lei 3.50, nr. 30 bani.
DirectorOuliu Dragomirescu. Tip. M. S. Niculescu & Co.
Din Ian. 1905, suprima cuvantul cliteraraD din subtitlu. 1 pe hulk.
Anul 2 lei, nr. 20 bani.
In Sept. 1905, nr. 25 bani. Sub directia unui comitet.
In Ian. 1906, suprima subtitlul pe care -1 pkstreasa pe coperta. 40,4
(27X21). Anul 3 lei, nr. 25 bani.
Din Ian. 1905, nu indick tipografia.
Nu apare In MaiDeo. 1904 si Apr., Iun.Aug. si Oct.Deo. 1905.
180

Cuvintul, ziar conservator. Galati. 8 Mai 1905 (continua). 2 e


srtpt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 5 lei, nr. 5 bani. Sub conducerea
unui comitet. Tip. G. Balaeseu.
Dela 11 Ian. 1906, suprimA subtitlul.
Din ? 1906, 1 pe :apt.
Cuvintul, ziar dobrogean. Constanta. 18 Dec. 1905(continua). 1
pe sapt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 12 lei. Tip. Aurora, Fratii
Grigoriu.
Cuvintul adeverului. R.-Vileea. 14 Apr. 1902 (continua). 2 pe
lung. 40,6 (33X24). Anul 4 lei. Tip. David J. Benvenisti (Craio a).
Cuza Toda. Organ independent al Societatei Cuza Voda. Iaqi. 24
Ian.-10 Martie 1902. 1 pe Apt. Fol., 6 (48X33). Nr. 10 bani.
Tip. Nationala.
Dela 24 Fevr.: aCuza Voda, organ independents. Anul 6 lei. Director
Vasile I. Atanasiu.
D.

a ce pa3eeepem%. Bpama. 14 Fevr. 1887. 1 pe sapt. Fol., 6


(48X33). Anul 7 lei, nr. 15 bani. Responsabil: XplicTo M. Xpri-
CTOBW173. Tip. P. M. Pestelmagioglu.
*Dacia. Bucureqti. Apr.Iun. 1871.
(aTelegraphuhl)). Bile. 21 Apr. lei 16 Iun. 1871).
Dacia, diaru politicu, literariu. i comerciale. Iassi. 9 Martie-15
Iun. 1861. Zilnic. Fol., 5 (45 X 29). Anul 4 galbeni, nr. 1 leu
Redactori: Georgiu Petrescu i Vasile Alecsandre-
scu [Ur ec hia]. Tip. Buciumului Romanu.
Cu caractere semi cirilice, iar titlul on caractere latine.
Dacia, organ national liberal-democrat. Galati. 17 Oct. 1892-18
Iun. 1895. 2 pe sapt. Fol. (45 X 32). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Sub directiunea unui comitet. Tip. Cooperativa, Lucrttori1
Asociati.
Dela 29 Oct. 1892, suprima cuvantul democrat din subtitlu.
Dela 16 Deo. 1892, zilnic; dela 14 Ian. 1893, 2 pe sapt. si dela 31 Oct.
1893, 1 pe sapt.
Dela 16 Dec. 1892, fol., 6 (48X33).
Dela 17 Dec. 1892, nr. 5 bani ei dela 14 Ian. 1893, nr. 10 bani.
Dela 6 *Martie 1894, directorpropr.: Al. R ad u.
Dela 16 Dec. 1892, tip. aAuroraD ei dela 14 Ian. 1893, tip. Modernap,
Ap. P. Antoniady.
I se interzice debitul postal in Ungaria In anii 1892-1894.
(eGazeta Transilvaniei)). Brasov. 12/24 Mai 1899; aDaciaD. Galati. 9
Ian. 1894).
Dacia literara. Galatiu. 1 Oct. 1868-1 Martie 1869. 1 pe luna.
8,4 (20 X 13). Anul 5 lei. De Romulus S crib an. Tip. Fr.
Monferrato.
Dacia litterari. Iaii. Ian.Iun. 1840 i ed. II, 1859. 1 la 2 luni.
8,2 (19X12). Red. responsabil: M. Kogalnicean. fTip. Albinei].
Editia II, apare inteun singur volum, 8 ,4 (21X14). Tip. editor: Adolf
Bermann.
((Dacia)) a Post suprimata, dap& 3 numere, pentru ca intr'un articol
(ID. A. Demidoff in Moldavia, pp. 408-443) era citat proverbul
iPeetele dela cap se impute'', fapt ce a suparat pe Domnul Mihail
182

Sturdza. Motivul suprimArei a fost insA: acs jurnalul... era nepotrivita


cu impregiurarile politico ale terii, adeca a era in contra Rusiloril.
Vasile Alecsandri atribue aceasta suprimare laudelor aduse de Kogal-
niceanu domniei lui Alexandra eel Bun, laude ce pareau o asprl critics
pentru guvernul dela 1840 (pp. 102-108).
(eConvorbiri literare. Buc. Dec. 1907, pp. 1215-1216; aDacia litterarl.
Iasi'. MaiIan. 1840, p. 417; V. Alecsandri. Opere complecte. Partea III.
Buc. 1876, p. 5571.
Dup& cate-va consideratiuni asupra presei romanesti, Kogalniceanu
public& urmatorul program, ou data de 30 Ian. 1840 (pp. 4-8).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O foaie dar carea parasind politica, s'ar indeletnici numai cu lite-
ratura nationala, o foaie area faand abnegatie de be ar fi numai o
foaie romaneasca, yi prin urmare s'ar indeletnici cu productiile ro-
manesti, fie din on ce parte a Daciei, numai a fie bune, aceasta
foaie zic, ar implini o mare lips& in Litteratura noastra. 0 asemene
foaie ne vom sili ca a fie Dacia li tt erar ne vom sili, pentru
a nu avem sumeata pretentie sa facem mai bine de cat predece-
soril nostri. Ins& urmAnd until' drum batut de dAnsii, folosindune
de cerarile si de ispita tor, vom ave mai putine greutati qi mar
marl* Inlesniri in lucrarile noastre. Dacia, afar& de compunerile ori-
ginale a redactiel si a conlucrAtorilor sei, va primi In coloanele sale
cele mai bane scrieri originale ce va gasi in deosebitele jurnaluri
romAnesti. Asa dar foaia noastra va fi un repertoriu general a litte-
raturei ronaAnesti, in carele ca intr'o oglinda se vor vede scriitori
Moldoveni, Munteni, Ardeleni, Ban'Ateni, Bucovineni, fieste carele cu
ideile sale, cu limba sa, cu tipul seu.
Urmand unui asemine plan, Dacia nu poate de cat a fie bine pri-
mitA de publicul cetitor. CAt pentru cea ce se atinge de datoriile
redactiel, nob ne vom sili ca moralul a. fie pururea pentru no' o
tabla de legi, si scandalul o uraciune isgonitA. Oritica noastra va fi
nepartinitoare; vom critics cartea, ear nu persoana. Vrajmasi a ar-
bitrarului, nu vom fi arbitrari In judecatile noastre litterare. Iubitori
a pAcei, nu vom primi nice odata in foaia noastra discusil ce ar
pute a se schimbe in vrajbe. Litteratura noastra are trebuintA de
unire, ear nu de disbinare; cat pentru nob dar, vom &luta s& nu
dam cea mai mica pricing, din carea s'ar putea isca o urita gi ne-
placutA neunire. In sfarsit tAlul nostru este realisatia dorintii, ca
Romanii ss aiba o limbA si o litteratura commun.& pentru tots.
Dorul imitatiel s'au Mout la nob o mania primejdioasa, pentru ca
omoarl In nob duhul national. AceastA mania este mai ales coal.-
sitoare In litteraturl. Mai in toate zilele esu de subt tease arti in
limba romaneasca. Dar ce folos! ca sunt numai traduotil din alte
limbi, si no si acele de ar fi bune. Traductiile InsA, nu facu o
litteraturA. Nob vom prigoni cat vom pute aceasta manie bciga-
toare a gustului original, lnsusirea cea mai pretioass a unii litera-
turi. Istoria noastra are destule fapte eroice, frumoasele noastre
O' sunt destul de marl, obiceiurile noastre sunt destul de pitto-
resti si de poetice, pentru ca s& putem gasi si la nob sujeturi de
scris, fsra sa avem pentru aceasta trebuint6 sa ne inrrprumutam
dela alte natii. Foaia noastra va primi cat se poate mai rar tradu-
ceri din alte limbi; compuneri originale II vor umple mai toate co-
loanele.
Dacia, ce prin urmare va cuprinde toate ramurile litteraturel
noastre, va fi despArtitit In patru parti. In partea d'Antiiu vor fi
compuneri originale a conluerAtorilor foaiei; partea adoa va ave
articole originale din celelalte jurnaluri romAnesti. Partea a treea
se va indeletnici cu (maim artilor nou elite in deosAbitele provincii
a vechei Dacii. Partea a patra, numita Telegraful Daciel, ne va da
instiintari de artile ce au sa easa In putin, de Me ce au exit de
183

subt tipar, relatil de adungrile invata(ilor romAni, stirl despre litte-


ratorii nostri, si in sf5,rsit tot ce poate fi vrednic de insemnat pentru
publicul roman.
Dacia romana, diariu politicu, commercialu, litterariu si reli-
giose. Bucuresci. 7 Oct. 1866-23 Fevr. 1867. 2 pe sApt. Fol.,
10 (57X40). Anul 128 lei vechi, nr. 45 parale. Redactori: R.
Scriban si Demetriu N. Preda. Tip. Nationale.
Dela 8 Ian. 1867, tip. Lucratorilor Asociatf.
Apare neregulat.
Inceteaz5, din cauza unui diferend ivit intre redactori.
Din anul 1867, nu am Vazut de cat primul nurnAr.
(Sentinela romana.. Buc. 11 Oct. 1866; Romanulu. Buc. 7 Apr. 1867).
Dacia traiana. Consideratiuni politice. Roma. Apr.Mai 1873. 1
pe lung. 8,7 (26X18). Anul 20 lei n., nr. 2 lei n. De Alessa n-
dru Bujoru. Impr. Artero et Compagnie.
Dacia traiana apare in locul ziarului Propaganda. Venezia. 1872.
Unele articole sunt in limba italianA, iar altele in romaneste si Iran-
Ozeste.
Dacia viitoare. Paris, 1 Fevr.-1 Apr., apoi Bruxelles, 15 Apr.-15
Aug. 1883. 2 pe lung. 89,8 (26 X 19). Anul 5 lei, nr. 15 bani.
Impr. Veuve Zabieha.
Dela 16 Fevr., nr. 20 bani.
Dela 15 Apr., tip. Xavier Havermans (Bruxelles).
I se interzice debitul postal in Ungaria.
(Dacia viitoare. 15 Apr. 1883; TelegraphulD, Buc. 27 Martie 188'3;
Gazeta Transilvaniei. Brasov. 12/24 Mai 1899).
Dacia viitoare, ziar saptamanal. Bucuresti. 3 Iulie-16 Oct. 1894.
Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, ur. 15 bani. Director: B on if aci u.
Flores cu. Tip. Populara.
Dela 17 Iulie, adaogA ouvantul ilustrat la subtitlu, si dela 4 Sept.,
suprimA cuvAntul asAptamanal din subtitlu.
Dela 4 Sept., 2 pe 85,0. Anul 12 lei, nr. 10 haul.
Dela 10 Julie in editura tipografiei.
PEVA la 28 Aug. are unele articole in doul limbi: romarieste si fran-
tuzeste.
I se interzice debitul postal in Ungaria.
(Gazeta Transilvaniei.. Brasov. 12/24 Mai 1899).
Dacul, diariu septemanal politico-litetral (sic) Bucuresci. 2 Marti
1877. Fol., 6 (49X32). Anul 20 lei Tip. Dorot. P. Cucu.
Nu stim sa 11 aparut mai mult ca un numar.
1',Dakia. Galati. Oct. ? 1877.
Apare in greceste.
(Biserica si scola.. Arad. 9/21 Oct. 1877, in Curierul de Galatz.).
Baits, ziar de breasla al lucratorilor timplari, strungari si scuip-
tori. BucurestY. 11 Aug. 15 Sept. 1896. 2 pe lung. Fol. min
(37X27). Nr. 5 bani. Tip. I. S. Codreanu.
184

Dimbovita. Tergoviste. 24 Mai Noemvrie 1879. 1 pe sapt.


Anul 12 lei.
(aBinele publicAD. Buc. 28 Mai, 25/26 Iun., 31 Iulie, 7 Sept., 3 si 24 Oct,
si 1 Noemvrie 1879; aAlbina CarpaVorD. Sibiiu. 30 Iun. 1879; wRo-
manuluD. Buc. 12 Iun., 17 Aug. si 10 Noemvrie 1879).
Dambovita. Tergoviste. [11 Sept. 18811-5 Ian. 1884.
Dela 31 Julie 1883, de And am vAzut regulat ziarul: aDambovita.
Organ de publicitate al lucrarilor consiliului general si comitetului
permanentD. 1 pe sapt. 40,6 (33X24). Anul 12 lei, nr. 15 bani. Epi-
trop-editor : Petra che loan (pana la 13 Noemvrie 1883). Tip. Th.
Michaescu.
Dela 2 Oct. 1883, schimbS subtitlul In: a Organ de lucrarile Consi-
liului general 5i Comitetulul permanent,.
Dela 7 Aug. 1883, anul 8 lei.
Dambovitaa (Targoviste. 1 Martie 1905) spune ca aDambovitaD a in-
cetat, in 1886. Nu avem nioi o mentiune despre aparitia ziarului in
1882 si dela 5 Ian. 1884-1886.
(aBinele publicuD. Buo. 18 Sept. 1881).
DambovIta. Ziar politic, independent septemanal. Targoviste. 1
Martie-10 Aprilie 1905. 4?,6 (33X24). Anul 6 lei, nr. 10 bani.
Tip. aVulturul, I. N. Negoescu.
Apare neregulat (2 numere in total).
Dandanaua Brailei saptaminala. Braila. 15 Dec. 1906(continua).
40,10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Red.-sef: Marcel St a-
n e s cu-Cello. Tip. Minerva.
Le Danube. Galatz. 1 Ian.-5 Iun. 1888. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33).
Trim. 3 lei, nr. 25 bani. Red.: U r b ain Chousseri e. Tip.
J. G. Nebuneli.
La 23 lan. si dela 7 Fevr., tip. a CooperativaD, LucrItorii Asociati, La
31 Ian., tip. J. Schenk.
The Danube Messenger of shipping and commerce. A weekly
Journal devoted to the Shipping, Grain and Allied Trades of
the Danube. Braila. 9 Martie-10 Iulie 1895. Neregulat (14 nu-
mere). Fol., 6 (48X33). Nr. 20 bani. Tip. P. M. Pestemalgioglu.
The Danube Sentinel (Cine e ?), a journal for residents in Rou-
mania. Braila. 25 Apr.--5 Sept. 1891 si 25 Apr. 1892! Nere-
gulat (6 numere). 40, 10 (40X29). Nr. 1 leu. Tip. P. M. Peste-
malgioglu.
La 25 Apr. 1892, suprima partea romang din subtitlu.
Danubiul. Braila. Sept.Dec. 1870.
(aLe Journal de BucarestD. Buo. 29 Sept. 1870 st. n.; aTrompetta Car-
patilorub. Buc. 27 Sept./9 Oct. 1870; aRomanuluD. Buc. 19 Dec. 1870;
a Typographul Romani,. Buc. 1 Ian. 1871).
185

Danublull organ al intereselor comerciale, agricole, industriale si


financiare. Bucuresti. 3 Apr. 1905(continua). 1 pe sapt. 4 ,10
(40X29). Anul 40 lei. Sub direc-tia unui comitet. Delegat: R o-
bert Koltai. Tip. Eminescu.
Dela 18 Sept. 1905, adaugI la subtitlu, dupS cuvamtul aagricoleD, cu-
vantul apetrolifereD.
Dela 2 Oct. 1905, delegatul comitetului is titlul de director.
Darabana. Iasi. [Noemvrie 1874]-13 Apr. 1875.
Dela 2 Fevr. 1875, an I nr. 12, de dad am Omit regulat ziarul, are
titlul de mai sus. 1 pe Opt. 4,6 (32X24). Anul 15 lei, nr. 35 bani.
Tip. H. Goldner.
Moto: aSe batem tare doara se vor desteptaD.
(aFamiliam. Pesta 8/20 Dec. 1874).
Darabana, 1?iar SeptAmanal. Iasi. 18 Julie 1898. Fol., 6 (48X33).
Anul 6 lei, nr. 10 bani. Sub direciunea unui comitet. Tip. Mi-
ron Costin, Fratii Saraga si I. I. Leibovici.
Daracul. Bucuresti. 5 Ian.-26 Martie 1869, 1 Ian.-7 Iulie 1870,
6-31 Ian. 1871, 3 Oct. 1871-9 .Ian. 1872 si 18 Iulie-17 Oct.
1876. 1 pe sapt. Fol., 6 (47X32). Trim. 18 lei v., nr. 50 bani.
Tip. Na#onale, C. N. Radulescu.
Dela 1 Ian. 1870, trim. 7 lei n. si dela 18 Iulie 1876, sem. 8 lei n.,
nr. 30 bani.
Dela 1 Ian. 1870, tip. C. A. Rosetti si dela 18 Iulie 1876, tip. Al. A.
Grecescu.
. Ilustratiile stint executate, in 1869-1872, in stabilimentul M. Baer, iar
in 1876, nu se dl numele litografului.
Dati Ajutor. Barlad. 22 Apr. 1900. Nr. unit. Fol., 6 (49X33).
Publicat de Evrei emigranti.
Datoria eetateanului, organ independent. Galag. 27 Iun.-25 No-
emvrie 1895. 1 pi-) sapt. 40, 10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Tip. G. Balasescu.
La 25 Noemvrie suprimA, subtitlul.
Apare neregulat (11 numere in total).
D'avalma. Revist6, umoristica, literary sept6mina16. Bucuresci.
25 Noemvrie-16 Dec. 1901. 40, 6 (32X23). Anul 6 lei, nr. 10
bani. Comitet de redactie. Tip. Heliade.
Dealul Buzeului. Organ Agricol, Viticol, Comercial i Industrial.
Mizil. 21 Iun. 1897. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, nr
15 bani. Red. : Mir cea Ionesc u. Tip. N. Miulescu (Bucuresti).
Decalitrul. Ziar politico-umoristic al Conservatorilor. [Bucuresti].
4 Apr. 1902. Apare in timpuri grele. 80, 10 (29X20). Nr. 10
186

bani. Director : Tache Schwab. Prim-director : Mar ele


Nabab.
Deellitrul, ziar bi-lunar Literar, Humoristic $i Comercial. [Bu-
curesti]. 15 Martie 1892-19 Dec. 1893 si 22 Ian.-31 Dec. 1895.
4,6 (33X24). Nr. 5 bani.
Dela 28 Martie 1893: eDecilitrul, ziar bilunarD. Dela 22 Ian. 1895, reia
titlul dintal
Dela 21 Iun. 1892, director: N. D e n ciu.
Apare foarte neregulat (18 numere in total).
Degel Iehuda. -v57ent.t *rt ZIto ytrtinlr kt ;rim 5.T7
.11tN-117r5 sIN Bucuresci. 29 Martie/11-2Vpr.-2/15 Aug.
1902.
Vezi: aDegel Hahne Iehuda. vul,u rin0l11,2 mrin "rr
.11nnylv5 Ti N mily5pD,IN Bucuresci. 14/27 Dec. 1901.
Degel Jlahne Iehuda.M1V tr=0.1IN N .rmr, ;inn 5;.-1
.-11tN-Tv5 %IN m11y5pviN "TS Bucuresci. 14/27 Dec.
1901-2/15 Aug. 1902. 1 pe Apt. Fol., 2 (38X26). Trim. 60 bani,
nr. 5 bani. Red.: Mayer. Tip. Isac Binder.
Dela 29 Martie/11 Apr. 1902: Degel Iehuda. ;7-11,-11 5rp, on acelas
subtitlu.
Dela 21 Iun. /4 Julie 1902, fol., 6 (48X32).
Dela 15/28 Fevr. 1902, anul 4 lei si -dela 28 Iun./11 Julie 1902, anul
6 lei.
Dela 29 Martie/11 Apr. 1902, comitet de redacVe. Dela 28 Iun./11 Iulie
1902, proprietari-editori: Jacques Moscovici si I. Bercovici.
Apare in jargon evreiesc.
* Aexii3caoq. Bucuresti. 23 Apr. Oct. 1874. Director : T h. A.
Paschides.
Num5,rul specimen apAruse inainte de 12 Apr.
(TelegraphulD. Buc. 12 Apr., 22 Iun. si 31 Oot. 1874; Le Journal
de Bucarest;. Buc. 10 Mai 1874 st, n.; aGazeta Transilvanieib. Brasov.
9/21 Fevr. 1875).
Delfinul. Bucuresti. 5 Iun.-14 Julie 1894. Zilnic. Fol., 10 (58X40).
Anul 30 lei, nr. 10 bani. Tip. Dor. P. Cucu.
Nu apare dela 26 Iun.-14 Julie.
Delfinul. Galati. 5 Odt. 2 Noemvrie 1878. 2 pe sapt. Fol., 10
(57X40). Anul 15 lei n. Tip. J. Schenk.
PressaD. Buc. 16 Martie 1879, pune aDelfinulD in lista presei romane
pe 1879. Nu avem nici o mentiune s fi apArut dupa 2 Noemvrie 1878.
(PressaD. Buc. 8 Oct. 1878).
* Delta. Tulcea. Fevr.? 1885. 1 pe sapt.
(Romanulus. Buc. 14 si 20 Fevr. 1885: Romania liberaD. Bile. 15
Fevr. 1885).
Demasearea. Iasi. Sept. 1901. Nr. unit. Fol., 6 (47X33). 10 bani.
Sub directiunea unui comitet. [Tip. M. P. Popovici].
187

Demetrescu. v. Traian Demetrescu.


Democratia.-Giurgiu. 12 Apr..7-4 1884.2 pe sapt. Fol., mic (39X26).
Anul 10 lei. Cornitet de redactie. Tip. C. Petrescu-Conduratu.
Am vazut numai primul numar.
(RomanuluD. Buc. 14 si 19 Apr. 1884).
Democratia. Ploesci. 21 Aug. 1869-16 Mai 1871. 2 pe Apt. 40,8
(38X28). Anul 20 lei, nr. 10 bani. Director: AL Can dian o-
Popesc u. Tip. G. Wallstein.
Dela 10 Apr. 1871, diar cotidiano.
Dela 10 Mai 1871, 3 pe sapt.
Dela 16 Noemvrie 1869, nr. 20 bani; dela 10 Apr. 1871, anul 30 lei,
nr. 10 bani si dela 10 Mai 1871, anul 24 lei.
Dela 10 Apr. 1871, tip. C. Petrescu-C. st I. G. Costescu (Bucuresti).
Nu apare dela 25 lun. 1870-10 Apr. 1871.
Democratia, organ conservator intransigent. Craiova. 28 Ian. 1905.
2 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Tip. Na-
tionala, Ralian si. Ignat Samitca.
*Democratia, organ independent saptamanal. )3rrtila. 1 Mai? 1901.
(eAdev6rula. Buc. 4 Mai 1901; cDemocratul). Ploesti. 3 Mai 1901).
Democratia. Ziar Liberal-Natival. Craiova. 8 Noemvrie 1892-30
Ian. 1893. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 10 bani.
Red. Si propr.: G. T. Bu z o i an u. Tip. Nationale, Ralian 1i
Ignat Samitca.
Anunta fuzionarea cu Revolts, ziar intransigent-s6ptemanal. Craiova.
2 Dee. 1892-12 Martin 1893, dar faptul nu s'a indeplinit.
(Actiunea liberala. Craiova. 2 Fevr. 1893).
Democratia, ziar national-liberal. Bucuresti..14 Martie 1888-11
Martie 1890. Zilnic. Fol., 10 (57X40). Anul 30 lei, nr. 10 bani.
Sub directia unui comitet. Tip. Eduard Wiegand.
Dela 10 Noemvrie 1888, nr. 15 bani.
Democratia, ziar national- liberal cotidian. Iasi. 27 Ian.-5 Fevi.g
1905. Fol., 6 (48X33). Nr. 5 bani. Sub directiunea unui comitet.
Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.
Democratia Braila, organ al partidului national-liberal. BrAila.
[Noemvrie 1889Mai] 1890. [2 pe sapt. Cornitet de redactie].
La 19 Martie 1890, an. I nr. 29, singurul numar ce am vazut: De-
mocratia Brailel, ziar national-liberal. 2 pe sapt. Fol., 6 (48 X 32).
Anul 12 lei, nr. 10 bani. Tip. (Universala, C. P. Nicolau.
(Familia. Oradea Mare. 26 Noemvrie /8 Dec. 1889; aTelegraful roman.
Buc. 21 si 29 Noemvrie si 21 Dec. 1889, 20 Apr. si 13 Mai 1890;
a RomanuluD. Buc. 21-22 Noemvrie /3 -4 Dec. 1889 si 1/13 Martie
1890; Bomba Braila. 15/27 Fevr., 15/27 Martie si 29 Mai/10 tun.
1890).
188

Democratia Ialomitei. Cal&rasi. ?1891Fevr. 1892.


Nr. 9, la 3 Ian. 1892.
(gIalomiteanulD. Calarasi. 12 Ian. si 2 Fevr. 1892; c(BorceaD. Oa tar*.
21 Ian. si 4 Fevr. 1892; AuroraD. Ca,larasi. 26 Ian. 1892; 4Vointa
Nationals.. Buc. 29 Ian. 1892).
Democratia Nationale. Bucuresci. 25 Dec. 1879-21 Sept. 1880.
Zilnic. Fol. mare (55X39). Anul 24 lei, nr. 10 bani. Tip. aMo-
derna, Gregorie Luis.
Dela 8 Iun. 1880, tip. Stefan Milialescu si dela 16 Iun. 1880, tip.
CentruD.
Apare neregulat (201 numere in total).
Democratia romans. Iasi. 27 Ian.-3 Martie 1877. 2 pe Apt. Fol.,
5 (45X29). Anul 20 lei, nr. 20 bani. Tip. D. Gheorghiu.
Democratia romans, organ al partidului national liberal. Iasi.
14 Iun.-20 Dec. 1893. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei,
nr. 5 bani. Sub directiunea unui comitel Tip. Nationale.
Democratia romans, organ Optamanal. Craiova. 21 Fevr. 1899
1/13 Ian. 1900.
Vezi: eRevolutia social& Organ prega'titor al Comunei UniversaleD.
Craiova. 14 Martie 1898.
Democratia sociala. Ploescl. 5 Ian. 27 Dec. 1892. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33): Nr. 10 bani. Director: Al. G. Radovic I. Prim-
red.: Anton Baca lb as a. Tip. Modern6..
Dela 2 Fevr., anul 8 lei.
Democratul. Ziarul Partidului National-Liberal din Vaslui. Vaslui.
16 Apr.-3 Dec. 1906. 1 pe sApt. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei,
nr. 5 bani. Sub conducerea unui comitet. Tip. Constantin Gh.
Onceanu.
Dtla 29 Oct., tip. George V. Munteanu (Barlad).
Nu apare dela 25 Iun.-29 Oct.
Democratulu, diurnalu septemanal. Ploesci. 23 Sept. 30 Dec.
1873 si [Sept. 1878]-16 Martie 1903. 40, 10 (40X29). Anul 12
lei n. Noua tip. loan G. Costescu.
La 15 Fevr. 1879, an. III nr. 40, singurul numar ce am vAzut din
anii 1878 1881: Democratulu, char politic, literar, comercial si
sciintific. RomanismuCugetareActiuneD. Dela 1 Aug. 1882, an. VI
nr. 60, de tend am vszut regulat ziarul: (Democratul. Romanism
CugetareActiuneD.
[Din Sept. 1878, 2 pe sapt.j; la 15 Fevr. 1879, 2 pe sapt.; dela 1 Aug.
1882, 2 pe sapt.; dela 26 Aug. 1883, 3 pe sapt.; dela 26 Fevr. ? 1884,
2 pe sapt. si dela 16 Fevr. 19G3 (de fapt dela 5 Ian. 1903), 1 pe sapt.
La 15 Fevr. 1879, fol., 6 (48X32). Anul (100 nre) 14 lei, nr. 10 bani.
Dela 1 Aug. 1882, fol. mare (50X37); anul 16 lei, nr. 15 bani. Dela
19 Dec. 1882, fol., 6 (48X33). Dela 26 Aug. 1883, fol., 7 bis (54X37);
anul 20 lei, nr. 10 bani. Dela 26 Fevr. 1884, anul 16 lei.
189

La 15 Fevr. 1879, tip. loan G. Gostescu; dela 1 Aug. 1882, tip. aPro-
gresulD si dela 26 Aug. 1883, tip. aDemocratuls.
Nu apare dela 9 Ian. 26 Aug. 1883. In 1879, gfisim mentionata o
reaparitie, In Aug.
I se interzice debitul postal In Ungaria, In 1885.
(Romania liberaD. Buc. 20 Sept. 1878, 14 Martie si 12 Aug. 1879 si
28 Iun. 1880; aRomanulus. Buc. 10 Oct. 1878, 1 Ian. si 15 Apr. 1879,
21, 22 Ian. si 12 Iulie 1880, 7 Fevr., 20 Mai si 24 Iun. 1881. si 16 Ian.
1882; aBinele publicus. Buc. 28 Mai, 1/2 si 15/16 Iulie 1879;
R esb Buc. 5 Noemvrie 1878, 2 Fevr. 1880 si 19 Ian. 1881;
Timpul,. Buc. 13 Apr. 1882; uTelegraphulu. Buc. 19 Iun. si 2 Sept.
1881, 14 Ian. si 11 Aug. 1882; aTribunas Sibiiu, 28 -Dec. 1885 si
aGazeta Transilvaniei,. Brasov. 12/24 Mai 1899).
La D6p6che. Bucarest. [3] Noemvrie[Dec.] 1888. [Zilnic. Director
politic: C. Ghitsa-Io an. Red. sef: Emile Galli].
La 13, 16 si 27 Noemvrie, an. I, n-rele 9, 11 si 20, singurele numere
ce am vfizut, are titlul, aparitia si redaotorii de mai sus. Fol., 6
(46X33). Anul 24 lei, nr. 10 bani. Tip. aLa Depeches.
(aL'Independance Roumaineu. Buc. 3/15 Noemvrie si 31 Deo. 1888;
allesboiulD Bun. 3 Noemvrie 1888 si. aNatiuneas. Buc. 31 Dec. 1888).
La Dep'eche. Journal quotidien politique, financier, industriel,
etc. etc. Bucarest. 10/23 Noemvrie 1905-21 Mai/3 Iun. 1906.
Fol. mare (59X44). Anul 25 lei, nr. 10 bani. Impr. des journaux
Tara et La Depoche.
Depesa. Telegrame si informaIiuni din toat6. lumea. Singurul ziar
care se redacteaza si se tipAreste in cursul noptei. Bucuresti.
10 Ian.-10 Iun. 1901. Zilnic. Fol. mare (55X45). Nr. 5 bani.
Tip. La Roumanie, E. S. Cerbu.
Dela 16 Fevr., fol. mare (58X45). Anul 18 lei.
Desbateri parlamentare:
Desbaterile parlamentare s'au publicat in:
aBuletinul sedintelor Adunarel ad-hoc a Moldovelu. Iasi!. 1 Oct.-30
Dec. 1857.
aMonitorul Adunarli ad-hocs. Bucuresti. 17 Oct. 1857-4 Ian. 1858, si
aProces verbaux des seances de l'Assemblee ad-hoc de la Roumanies.
Bucarest. 30 Sept.--10 Dec. 1857.
Procesele-verbale parlamentare (Obsteasca Adunare) din Moldova si
Tara Ronafineasc6., incepAnd din anul 1831, se publics de biroul
Adunfirii Deputatilor In: aAnalele parlamentare ale Romfinieis. Bu-
curesoi, 1890(continua), in 4 . Publicatia are deja 13 vol. si a ajuns
pinfi, la anul 1845.
Desbaterile parlamentare ce nu s'au publicat in volume separate se
&est in aMonitorul oficialu, dupfi cum se arat4 mai jos:
Adnnarea electivit a Tarn Romitneeti.
Sesiune a 1859-1860. 8edintele: 22 Ian. 1859-28 Martie si 4 Mai 4
Iulie 1859, In N-rele 9, 29 Ian. 1859-129, 22 Oct. 1859_
S esiu nea 1865-1866. Sedintele: 4-31 Dec. 1865 si 3 Ian. 1866-18
Martie si 28 Apr.-4 Iulie 1866, In Nrele 273, 10 Dec. 1865 288,
31 Dec. 1866 si 1, 1 Ian. 1866 153, 14 Iulie 1866.
Se s iun ea 1866-1867. Sedintele: 15 Noemvrie 1866-30 Dec. 1866, in
Nrele 251, 16 Noemvrie 1866-285, 31 Dec. 1866 si 1, 1 Ian. 1867.
190

Adunarea legIslativit a Tariff Romanesti.


Sesiunea 1859-1860. 1.7)'edintele: 27 Mai-7 Sept. 1860, in Nrele 164,
12 Iulie 1860-236, 4 Oct. 1860.
Sesiunea 1860-1861. Sedintele: 29 Noemvrie 1860-22 Dec. 1860 si
3 Ian. 1861-31 Ian. si 10 Apr.-6 Julie 1861, in Nrele 284, 2 Dec.
1860 306, 31 Dec. 1860 si 4, 5 Ian. 1861 -156, 17 Julie 1861.
Adunarea legislative a Moldovii.
Sesiun e a 1859-1860. Sedintele: 6 Martie 1860-15 Iun. 1860, in Nrele
129, 12 Martie 1860-280, 23 Sept. 1860 (Mon. Moldovei).
Camera Deputatilor Moldev11.
Sesiunea 1859-1860. ,5edinta dela 6 Dec. 1859, In Nr. 55, 7 Dec.
1859 (Mon. Moldovii).
Adunarea Deputatilor.
Sesiunea 1866-1867. Sedintele: 2 Ian. 1867-3 Apr. Si 25 Oct.-1
Noemvrie 1867, in Nrele 4, 5 Ian. 1867-82, 11 Apr. 1867 si 257, 16
Noemvrie 1867-259, 18 Noemvrie 1867.
Sesiunea 1867-1868. Sedintele: 3 Ian. 1868-25 Martie si 22 Apr. -
6 Iun. 1868 in Nrele 2, 4 Ian. 1868-143, 25 Iun. 1868.
S e s iun ea 1868-1869. Sedintele: 15 Noemvrie 1868-31 Dec. 1868, 2 Ian.
1869-29 Ian. si 25 Aug. 1869, in Nrele 258, 16 Noemvrie 1868-292,
31 Dec. 1863; 2, 3 Ian 1869-40, 20 Fevr. 1869 si 187, 26 Aug. 1869.
Sesi u nea 1869-1870. Sedintele: 15 Noemvrie 1869-22 Dec. 1869, 2 Ian.
1870 - 8 Apr. si 15 Iun. - 8 Iulie 1870, in Nrele 264, 30 Noemvrie
1869 - 286, 31 Dec. 1869; 3, 4 Ian. 1870- 91, 28 Apr. 1870 si 138,
25 Iun. 1870-161, 24 Iulie 1870.
Sesiunea 1870-1871. Sedintele: 15 Noemvrie 1870-22 Dec. 1870, 12
Ian. 1871-16 Martie, 23 Mai-8 Julie si 17 Oct.-13 Noemvrie 1871,
in Nrele 253, 17 Noemvrie 1870-288, 31 Dec. 1870; 9, 14 Ian. 1871-
74, 6 Apr. 1871; 111, 25 Mai 1871-161, 24 Iulie 1871 si 230, 17 Oct.
1871-256, 18 Noemvrie 1871.
Sesiunea 1871-1872. Sedintele: 15 Noemvrie 1871-22 Deo. 1871 si
15 Ian. 1872-22 Martie 1872, in Nrele 256, 18 Noemvrie 1871-290,
31 Dec. 1871 si 1, 1 Ian. 1872-83, 12 Apr. 1872.
Sesiunea 1872-1873. Sedintele: 15 Noemvrie 1872-20 Dec. 1872 si
12 Ian. 1873-17 Martie 1873, in Nrele 254, 16 Noemvrie 1872-288,
31 Dec. 1872 si 1, 3 Ian. 1873-75, 3 Apr. 1873.
Sesiunea 1873-1874. $edintele: 15 Noemvrie 1873-22 Dec. 1873,
10 Ian. 1874-23 Martie si 25 Apr.-1 Iun. 1874 In Nrele 249, 16 No-
emvrie 1873-281, 29 Dec. 1873 si 1, 1 Ian. 1874-144, 4 Iulie 1874.
Sesiunea 1874-1875. Sedintele: 15 Noemvrie 1874-20 Dec. 1874,
10 Ian. 1875-15 Martie si 19 Mai-4 Iulie 1875, In Nrele 250, 15 No-
emvrie 1874-281, 24 Dec. 1874; 1, 1 Ian. 1875-82, 11 Apr. 1875
si 109, 20 Mai 1875-182, 20 Aug. 1875.
Sesi unea 1875-1876. Sedintele: 15 Noemvrie 1875-20 Dec. 1875, 12
Ian. 1876-3 Martie, 15 Apr.-3 Mai, 20 Iun.-31 Iulie si 21 Oct. -
13 Noemvrie 1876, in Nrele 253, 15 Noemvrie 1875-287, 31 Dec. 1875
si 1, 1 Ian. 1876-257, 18 Noemvrie 1876.
Sesi unea 1876-1877. Sedintele: 15 Noemvrie 1876-31 Deo. 1876, 3 Ian.
1877-23 Martie si 14 Apr.-15 Jun. 1877, in Nrele 257, 18 Noemvrie
1876- -291, 31 Dec. 1876 si 1, 1 Ian. 1877-153, 8 Julie 1877.
S es iun e a 1877 -1878. Sedintele, 15 Noemvrie 1877-22 Dee. 1877,
13 Ian. 1878-1 Iulie si 15 Sept.-4 Oct. 1878, In Nrele 256, 15 No-
emvrie 1877J-286, 25 Dec. 1877; 10, 14 Ian. 1878-144, 2 Iulie 1878 si
204, 15 Sept. 1878-221, 5 Oct. 1878.
Se si un e a 1878-1879. Sedintele: 15 Noemvrie 1878-20 Dec. 1878, 12
Ian. 1879-24 Martie, 22 Mai-11 Iulie si 11 Aug.-13 Noemvrie 1879,
in Nrele 254, 15 Noemvrie 1878-283, 21 Dec. 1878 si 10, 13 Ian.
1879-257, 14 Noemvrie 1879.
191

Sesiunea 1879 -1830. Sedintele: 15 Noemvrie 1879-22 Dec. 1879 si


9 Ian. 1880-12 Apr. 1880, in Nrele 258, 15 Noemvrie 1879 289
23 Dec. 1879 si 7, 10 Jan. 1880-90, 17 Apr, 1880,
-
-Sesiu ne a 1880-1881. Sedintele: 15 Noemvrie 1880-22 Dec. 1880, 12
Ian. 1881-8 Apr. si 28 Apr.-17 Iun. 1881, in Nrele 257, 15 Noemvrie
1880-288, 23 Dec. 1880; 8, 13 Ian. 1881 - 74, 31 Martie 1881 si 1,
1 Apr. 1881-64, 20 Iun. 1881.
Senatul.
Se si an ea 1864-1865. Sedintele: 28 Dec. 1864, 11 Ian. 1865-19 Martie
si 7 Mai - 4 lun. 1865 in Nrele 8, 13 Ian. 1865-129, 15 lun. 1865.
Sesiunea 1865-1866. Sedintele: 23-28 Dec. 1865 si 12 Ian. 1866-'
18 Martie 1866, in Nrele 1, 1 Ian. 1866-83, 16 Apr. 1866.
Sesiunea 1867-1868. Sedintele: 3 Ian. 1868-23 Mar tie, 22 Apr.-3 Iun.
si 6-21 Sept. 1868, in Nrele 2, 4 Ian. 1868-198, 2 Julie 1868 si 206,.
12 Sept. 1868 - 227, 8 Oct. 1868.
Sesiunea 1868-1869. Sedintele: 15 Noemvrie 1868-21 Dec. 1868, 3-
30 Ian. 1869 si 29 Apr. 1869, in Nrele 258, 16 Noemvrie 1868-289,,
24 Dec. 1868; 1, 1 Ian. 1869-42, 22 Fevr. 1869 si 94, 30 Apr. 1869.
S esi unea 1874-1875. Sedintele: 8 Ian. 1876-15 Martie si 19 Mai-4
Iulie 1875, in Nrele 24, 1 Fevr. 1875 -89, 22 Apr. 1875 si 109, 20 Mai
1875-167, 31 Julie 1875.
Sesiunea 1875-1876. Sedintele: 15 Noemvrie 1875-19 Dec. 1875, 19.
Ian. 1876-3 Martie, 15 Apr.-3 Alai, 20 Iun.-31 Iulie si 25 Oct. -
8 Noemvrie 1876, in Nrele 253, 15 Noemvrie 1875-285, 25 Dec. 1875;
1, 1 Ian.-4, 6 Ian. 1876 si 18, 24 Ian. 1876-254, 14 Noemvrie 1876.
Sesiunea 1876-1877. Sedintele; 15 Noemvrie 1876-23 Dec. 1876, 17
Ian. 1877-23 Martie si 14 Apr.- 15 lun. 1877, in Nrele 257, 18 No
emvrie 1876-291, 31 Dec. 1876 si 1, 1 Ian. 1877-175, 4 Aug. 1877.
Sesiunea 1877-1878. Sedintele: 15 Noemvrie 1877-17 Dec. 1877,
19 Ian. 1878-5 Iulie si 15 Sept.-4 Oct. 1878, In Nrele 256, 15 Noem-
vrie 1877-282, 18 Dec. 1877; 15, 20 Ian. 1878-149, 8 Iulie 1878 si 204,.
15 Sept. 1878-223, 7 Oct. 1878.
Sesiunea 1878-1879. Sedintele: 15 Noemvrie 1878-18 Dec. 1878, 16.
Ian. 1879-24 Martie, 22 Mai-11 Iulie si 11 Aug. -? Noemvrie 1879,
In Nrele 254, 15 Noemvrie 1878 -283, 21 Dec. 1878 si 13, 17 Ian. 1879-
253, 8 Noemvrie 1879.
S e si une a 1879-1880. Sedintele: 15 Noemvrie 1879-22 Dec. 1879 si
17 Ian. 1880 - 12 Apr. 1880, In Nrele 258, 15 Noemvrie 1879-292,
30 Dec. 1879 si 14, 18 Ian. 1880-91, 18 Apr. 1880.
Sesiunea 1880-1881. Sedintele,: 15 Noemvrie 1880-.22 Dec. 1880, 14
Ian. 1881-6 Apr. si 28 Apr.-18 Iun. 1881, in Nrele 257, 15 Noein-
vrie 1880-289, 24 Dec. 1880; 10, 15 Ian. 1881-72, 29 Martie 1881 si
2, 2 Apr. 1881-66, 23 Iun. 1881.
WA, un tablou rezumativ al tuturor desbaterilor:

No.
[Sesiunea EDINTELE Monitorului DATA

Camera Deputatilor Moldovii


1859-6016 Dec. 1859 I 55 I 7 Dec. 1859
Adunarea legislativA a Moldovei
1859-60 6 MartV3-15 Iulie 1860 129-280 12 Martie-23 Sept.1860
1860-61 4-21 Dec. 1860 si 10 Ian. vol. separat
-22 Mai 1861
1861-62 3-14 Dec. 1861 . )
192

No.
Sesiunea EDINTELE
Monitorului
DATA

Adunarea elective (sau legislative) a Tariff-Romanesti


1859-60 22 Ian. - -4 Iu lie 1859 9 129 29 Ian. -22 Oct. 1859
29 Fevr.-26 Mai 1860 vol. separat
27 Mai-7 Sept. 1860 164- -236 12 Iulie-4 Oct. 1860
1860-61 29 Noemvrie 1860-6 Iu lie 284-306 ci 2-31 Dec. 1860 ei 5
1861 4-156 Ian.-17 Julie 1861
1861-62 5-11 Dec. 1861 ei 24 Ian. vol. separat
23 Iun. 1862
1862-63 4 Noemvrie 1862-2 Mar- )
tie 1863
1863-64 3 Noemvrie 1863-2 Mai
1864
1864-65 6 Dec. 1864-25 Iun. 1865
1865-66 4 Dec. 1865-4 Iulie 1866 273-288 ei 10 31 Dec. 1865 ei 1
1-153 Ian.-14 Iulie 1866
1866-67 15 Noemvrie-30 Dec. 1866 251-285 ei 1 16 Noemvrie -31 Dec
1866 ei 1 Ian. 1867

Adunarea Deputafilor
1866-67 2 Ian.-1 Noemvrie 1867 4-259 5 Ian.-18 Noemvri
1867
1867-68 3 Ian. -6 Iun. 1868 2-143 4 Ian.-25 Iun. 1868
1868-69 15 Noemvrie 1868-29 Ian. 258-292, 2-4 16 Noemvrie-31 Dec
1869 ei 2 Aug. 1869 ei 187 1868, 3 Ian. -20 Fevr.
1869 ei 26 Aug. 1869
29 Apr.-9 fun. 1869 vol. separat
1869-70 15 Noemvrie 1869-8 Iulie 264 286 ei 30 Noemvrie 1869-24
1870 3-161 Julie 1870
1870-71 15 Noemvrie 1870 13 No. 253 288 ei 17 Noemvrie 1870-1
emvrie 1871 9-256 Noemvrie 1871
1871-72 15 Noemvrie 1871-22 Mar- 256 290 ci 18 Noemvrie 1871-1
tie 1872 1-83 Apr. 1872
1872-73 15 Noemvrie 1872-17 Mar- 254 288 ei 16 Noemvrie 1872-3
tie 1873 1-75 Apr. 1873
1873-74 15 Noemvrie 1873-1 Iun. 249 281 ci 16 Noemvrie 1873 4
1874 1-144 Iulie 1874
A
193

No.
Sesiunea EDINTELE
Monitorului
DAT A

1874-75 15 Noemvrie 1874-4 Iulie 250 281 11 15 Noemvrie 1874-2


1875 1-182 Aug. 1875
1875-76 15 Noemvrie 1875-13 No- 253 287 si 15 Noemvrie 1875-1
emvrie 1876 1-257 Noemvrie 1876
1876-77 15 Noemvrie 1876-15 Iun 257 291 si 18 Noemvrie 1876
1877 1-153 Iulie 1877
1877-78 15 Noemvrie 1877-4 Oct 256 286 si 15 Noemvrie 1877-5
1878 10-221 Oct. 1878
1878-79 15 Noemvrie 1878-13 No- 254 283 si 15 Noemvrie 1878-1
emvrie 1879 10-257 Noemvrie 1879
1879-80 15 Noemvrie 1879 12 Apr. 258 289 si 15 Noemvrie 1879-17
1880 7-90 Apr. 1880
1880-81 15 Noemvrie 1880-17 Iun 257-288, 8-74 15 Noemvrie 1880 -21
1881 si 1 64 Iun. 1881
Dela 15 Noemvrie 1881 se pub lica In vol. separat.
Sen atul
1864-65 6 Dec. 1864-25 Iun. 1865 vol. separat ci 13 Ian.-15 Iun. 1865
8 -1.29
1865-66 19 Noemvrie 1865-18 Mar 1-83 1 Ian. 16 Apr. 1866
tie 1866
1866-67 19 Noemvrie 1866-12 Apr. vol. separat
1867
1867-68 3 Ian. --21 Sept. 1868 2-227 4 Ian.-8 Oct. 1868
1868-69 15 Noemvrie 1868 29 Apr. 258-2890 1 -94 16 Noemvrie 1868-3
1869, 6 Mai-8 Sept. 1869 si vol. separat Apr. 1869
1869-70 15 Noemvrie 1869-1 Mai vol. separat
1870
1870 71 17 Noemvrie 1870 16 Mar-
tie 1871
1871-72 17 Oct. 1871 -- 23 Martie
1872
1872-73 15 Noemvrie 1872-31 Mar-
tie 1873
1873-74 15 Noemvrie 1873-1 Iunie
1874
1874 75 15 Noemvrie-21 Dec. 1874 I I
8 Ian. 1 Iulie 1875 24-167 1 Fevr. 31 Iulie 187
1875-76 15 Noemvrie 1875-8 No- 253 285 si 15 Noemvrie 1875-1
emvrie 1876 1-254 Noemvrie 1876
Periodicele romanefti. 18
194

No.
Sesiunea *EDINTELE
Monitorului DATA

1876-77 15 Noemvrie 1876-15 Iun. 257 291 si 18 Noemvrie 1876 9


1877 1-175 Aug. 1877
1877-78 15 Noemvrie 1877-4 Oct. 256 282 si 15 Noemvrie 1877-7
1878 15 223 Oct. 1878
1878-79 15 Noemvrie 1878 7 No- 254 283 si 15 Noemvrie 1878-8
emvrie 1879 13-253 Noemvrie 1879
1879-80 15 Noemvrie 1879-12 Apr. 258 292 si 15 Noemvrie 1879-1F
1880 14-91 Apr. 1880
1880-81 15 Noemvrie 1880-18 Iun. 257-289, 10-72 15 Noemvrie 1880-23
1881 si 2-66 lun. 1881
Dela 15 Noemvrie 1881 se publics in vol. separat.
Protocoalele $edinteloril Adunirii legislative a Tore! rom a-
n es ci. Bucuresci. 29 Fevr. 1860-25 Iun. 1865. 40,6 (33X24).
Tip. Statului Niphon.
Dela 5 Dec. 1861: Protoadele sedintelord Adunaril legislative. Adu
narea legislative a Terei Romanesci. Suplimentu la MonitorulD.
Unindu-se adunarile din Issi si Bucuresti (14 Deo. 1861) inlocueste
cuvantul: ulegislativS. on cuvantul generale)) si cuvintele: Terei
RomanesciD cu cuvantul RomanieiD (dela 25 Ian. 1862). Dela 3
Noemvrie 1863: aDesbaterile Adunarli legislative a RomanieiD. Dela
6 Dec. 1861: Desbaterile Adunaril elective a Romania.
Dela 5 Dec. 1861-2 Mai 1864 se da ca suplernent la Monitorul ofi-
cialD.
Partea din sesiunea 1862-1863, on desbaterile adresei (sedintele dela
5 Fevr.-2 Martie 1863), s'a publicat sub titlul: Desbaterile adresei
in sesiunea din 1862 1863 a Adunarel elective a Romaniel. lap,
1863. Tip. Tribunei RomaneD, in-80 de XVI si 396 pp.
Procesele-verbale ale Aduniirei Elective din M o ld avi a. Suple-
ment extra-ordinara al Monitorulul oficial al Moldovel. Iasi.
4-21 Dec. 1860 si 10 Ian.-22 Mai si 3-14 Dec. 1861. 4 ,5-
(28X23). Tip. Minervei.
Cu caractere semi-cirilice.
In ultima sedinta (14 Dec. 1861) Adunarea decide contopirea ei cu
cea din Muntenia si ambele se intrunesc in Bucuresti, la 25 Ian. 1862.
Desbaterile Ca mer ei Deputatilor a Romaniei. Bucuresci. 29 Apr..
9 fun. 1869 si 15 Noemvrie 1885(continua). 40,6 (33X24)..
Tip. Statului.
Dela 15 Noemvrie 1885: aDesbaterile Adunarei Deputatilor. Romania
Director: Al. Pen covici.
Dela 17 Noemvrie 1894, luna lei 3 si dela 1 Aug. 1898, nr. 10 bani.
195

Directori: C. Moschuna (23 Noemvrie 1885-18 Fevr. 1886 $i 16-18


Oct. 1886, p. Director), St. Iorgulescu (19 Fevr. - -14 Oct. 1886),
N. T. Orasanu (19 Oct. 1886 -6 Apr. 1888), Al. Pencovici
(7 Apr. 1888-14 Noemvrie 1889), Alexandru Gh. Cantacuzino
(15 Noemvrie 1889-19 Julie 1892), Eugen Bals (22 Iulie 1892-6
Oct. 1895), M. Vrabiescu (11 Oct. 1895 -20 Martie 1896), M. M.
lo nescu (21 Martie si 2-10 Apr. 1896, p. Director), Al. Penco-
vi ci (22-31 Martie 1896, delegat), C. 'Hem (17 Mai 1896-23 Apr.
1899), S earl at Al. Ores c u (25 Apr. 1899-18 Fevr. 1901) si V i n-
tila C. A. Rosetti (dela 20 Fevr. 1901).
In 1869 si dela 15 Noemvrie 1894, se da ca suplement la Monitorul
oficialD.

Desbaterile S en atu I ui Romania. Bucuresci. 6 Dec. 1864-25 run.


1865, 19 Noemvrie 1866 12 Apr. 1867, 6 Mai 1869-21 Dec.
1874 si 15 Noemvrie 1885 (continua). 4, 6 (33X24). Impr.
Statului.
Dela 6 Mai 1869: Desbaterile Adunarei Senatorilor a RomanieiD. Dela
15 Noemvrie 1869: aDesbaterile Senatului RomanieiD. Dela 15 No-
emvrie 1885: Romania. Desbaterile SenatuluiD. Director: Al. Pen-
covici.
Dela 17 Noemvrie 1894, luna 3 Id, si dela 1 Aug. 1898, nr. 10 bani.
Directorii sunt aceiasi ca 5i pentru Desbaterile Camerei, adica di-
rectorii Monitorului oficial.
Dela 6 Mai 1869-21 Dec. 1874 si dela 15 Noemvrie 1894, se a ca
suplement la Monitorul oficialD,
Anii 1866-7 s'au tiparit in 1869 si 1869-70, in 1870.
Desbaterile Corpurilor legiuitoare. (Monitorul oficial al Romaniei).
Bucuresci. 15 Noemvrie 1881-20 Martie 1885. 4, 6 (33X24).
Director: A. Lap ati. Tip. Statului.
Directori: C. Moschuna provizoriu (15 Ian.-4 Martie 1883) si Al.
Pencovici (dela 5 Martie 1883).
Cuprinde desbaterile Camerei si Senatului.
Desbaterile, foaie 'politica, litterarie si sciincifica. BucurestY. 24
Fevr, 9 Aug. 1866. 3 pe siipt. Fol., 6 (47X32). Anul 64 lei,
nr. 30 parale. Comitetul de directie (pang, la 15 Martie): N.
Blaramberg, I. A. Cantacuzin, P. Carp, Pantazi Ghica
si Al. Lahovari. Secretar de redactie: Grigorie Vultu-
rescu (pana la 10 Martie?). Tip. Stephan Rassidescu.
Dela 22 Martie-21 Apr.?, comitetul de directie: N. Blaramberg,
General I. Gr. Ghica si Gheorghe Gr. Cantacuzino. Di-
rector: N. Blaramberg (17 Iun. ?-17 Iulie). Secretar de redactie:
Emanuel Michaescu (dela 17 Iun. r).
Dela 17 Iun. ?, tip. Nationala, P. M. Cucu & T. Mihaiescu.
Anunta, aparip, a Inca unui numar, la 14 Aug.
Desbaterile Adunitirei Deputatilor. Romania. Bucuresci. 29 Apr.-9
Iun. 1869 si 15 Noemvrie 1885 (continual.
Vezi: Desbateri parlamentareD.
196

Desbaterile AdunArii legislative a Romaniei. Bucuresci. 3 No-


emvrie 1863-25 Iun. 1865.
Vezi: iDesbateri parlamentareo.
Desbaterile Camerei de Comerchi, Circonscriptia VIII cu rese-
.dinta in Iasi. Suplement la Gazeta de Iasi. Iasi. [20 Iun. 1887].
1 numar. 4, 6 (31X24). Tip. Buciumul Roman.
Desbaterile Consiliului generalii de Iasi. Iasi. 30 Oct. 1885-2 Mar-
tie 1886, [Noemvrie] 1886-1 Martie 1887 si 1-23 Sept. 1891.
1 pe luny.. 4,6 (33X24). Tip. H. Goldner.
In 1891 an aVarut 6 numere, cari cuprind desbaterile din Oct.
1890Fevr. 1891.
Desbaterile Corpurilor legiuitoare. Bucuresci. 15 Noemvrie 1881-
20 Martie 1885.
Vezi: cDesbateri parlamentare..
Desbaterile Senatului Romaniei. Bucuresci. 6 Dec. 1864-25 Iun.
1865, 19 Noemvrie 1866-12 Apr. 1867, 6 Mai 1869-21 Dec.
1874 $i 15 Noemvrie 1885(continua).
Vezi: aDesbateri parlamentareD.
Desbaterile S-tului Sinod. Bucuresci. 1873-1876, 1878-1893 si
1895-1901.
Vezi: aBiserica orthodoxy romans, jurnal periodicu eclesiasticun. Bu-
curesci. 1 Oct. 1874.
Deseentralisarea. Bucuresci. [Dec.] 1873. [Zilnic].
La 13 Dec., an. I nr. 9, singurul numAr ce am vazut, are titlul si
aparitia do mai sus. Fol. mare (51X36). Anul 30 lei n., nr. 15 bani.
Tip. Thiel & Weiss.
(aLe Journal de Blind). Buc. 18 Dec. 1873 st. n.; aTrompetta Carpa-
%Horn. Buc. 9 Dec. 1373; 4TelegraphulD. Buc. 6, 11 si 19 Dec. 1873;
.01tuluD. Buc. 10 Ian. 1874; aFederatiuneaD. Pesta. 23 Dec. 1873/3
Ian. 1874).
Descentralizarea. Giurgiu. Aug. 1878 Noemvrie 1879. Red.:
B. Iepurescu.
(4Pressa.. Bun. 6 Aug., 23 si 24 Oct. 1878, 8 Martie 1879; aCorespon-
dentia provincialaD. Piatra 14 Aug. 1878; eResboiulD. Buc. 20 Sept.,
7 si 30 Noemvrie 1878, 29 Martie, 22 Apr. si 3 Noemvrie 1879; allo-
manuluD. Buc. 7, 8 Aug, (cand 1i zice gresit aDemocratia.), 10 Aug.
si 5 Oct. 1878; aTimpulD. Bun. 11 Aug., 13 si 21 Sept. si 15 No-
emvrie 1878, 24 Aug. si 3 Noemvrie 1879; aBinele publie5, Buc.
16 si 28 Martie, 28 Mai, 29 Iun., 14 si 25 Aug. si 4 Noemvrie 1879).
*Deseeptarea. Botosani. 2 Martie ? 1869. 1 e sapt. Tip. Bo-
tosanii.
(Secolul al noue-spre-zeceleD. Iasi. 8 Martie 1869; Dreptatea.. Iasi.
9 Martie 1869; aGazet'a TransilvanieiD. Brasov. 26 Martie/7 Apr. 1869).
197

Desceptarea. Bucuresti. [24 Fevr.] ? 1874. Neregulat.


La 3 Martie 1874, an. I nr. 3, singurul numar ce am vazut, are titlul
si aparitia de mai sus. Fol., 6 (47X31). Nr. 10 bani. Tip. Curtii.
(Poporul. Buc. 28 Fevr. 1874; Familia. Buc. 17/29 Martie 1874;
Le Journal de Bucarest. Buc. 12 Martie 1874 st. n.).
Desceptarea, diar politic, literar si comercial. Pitesci. [Martie]?
1876. [1 pe sapt.].
La 28 Martie 1876, an. I nr. 2, singurul numar ce am vazut, are titlul
si aparitia de mai sus. Fol., 6 (48X32). Anul 20 lei n., nr. 10 bani.
Tip. G. Popescu.
(allomanulu. Buc. 31 Martie 1876; (Vocea Covurluiului. Galati. 1 Apr.
1876; Familia. Budapesta. 4/16 si 18/30 Apr. 1876 si 26 Dec. 1876/7
Ian. 1877).
Desceptarea (diurnalu septemanalu). Diurnalu beletristicu, scien-
tificu, economicu, si umoristicu. Lugosiu. 25 Dec. 1879/6 Ian.
1880-7/19 Apr. 1881. 8, 7 (26 X 18). Anul 3 fiorini, nr. 6 cr.
Red. responsabil: Io s ifu Tempe a. Editura tip. Carolu Traun-
fellner.
Dela 29 Ian./10 Fevr. 1880, schimba subtitlul in: diurnalu de septe-
mana pentru beletristica, scientia, economia si umoru.
Dela 15/27 Ian. 1880, fol. mic (35X27).
Desperarea, jurnal septamanal. Bucuresti. 12 Dec. 1893. Fol., 6
(48X33). Nr. 10 bani. Directorpropr.: M. G. A slan. Tip. Aca-
demie, John si Freudenberg.
Desrobirea. Focsani. 9 Oct. 1896. 4, 6 (33X24). Nr. 5 bani. Tip.
Aurora, Gh. A. Diaconescu.
Desrobirea, organ al partidului muncitorilor. Bucuresci. 12 Dec.
1887 9 Apr. 1888. 1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33). Nr. 10 bani.
Comitet de redactie. Delegat: Anton C. B a calbasa (Dec.
1887). Tip. Progresul.
Dela 6 Fevr. 1888, anul 6 lei, Si dela 20 Fevr. 1888, anul 5 Id.
Dela 6 Fevr. 1888, tip. Dor. P. Cucu.
Nu am vazut numerele 2-7 (Dec. 1887Ian. 1888).
Desrobirea economica. Organul Ligii pentru libertatea comertului
6i industriei. Ploesci. 1 Ian.-7 Martie 1899 si ?-7 Sept. 1903.
1 pe sapt. Fol. mic (37X26). Anul 6 lei, nr. 5 bani. Director:
N ic olae C. S a rul e a n u. Tip. Democratul.
Dela 10 Ian. 1899, nr. 15 bani.
Dela 3 Aug. 1903, an. II nr. 15, de cand am vazut regulat ziarul In
acest an, cu subtitlul schimbat in: Organ comercial, industrial, li-
terar $i politico. Nr. 10 bani. !Tip. a Progresul, care tiparise i pri-
mele 14 numere].
Desrobirea economica a Rominului, organ al Asociatiunei pentru
apararea nationals. Iasi. 21 Ian. 1899-3 Noemvrie 1902. 1 pe
198

sapt. Fol., 10 (58X42). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Sub directiunea


unui comitet (pana la 19 Martie 1900). Tip. Nationaltt.
Dela 17 Iun. 1899, adaugA la subtitlu si cuvintele: Primul ziar al
partidului nationalist independent. Dela 19 Oct. 1899, inloeueste
cuvintele: organ al Asociatiunei pentru apararea nationalAD din
subtitlu Cu cuvintele: torganul ligei patriotieeD. Dela 30 Ian. 1900,
inloeueste euvantul eorganulD din subtitlu cu cuvintele organ alp.
In 1901 suprimk din subtitlu, cuvintele Primul ziarD si urmatoarele.
Dela 27 Mai 1899, fol., 10 (58 X 40); dela 21 Noemvrie 1899, fol., 6
(48X33); in 1901, fol., 10 (58X42) si in 1902, fol., 6 (48X33).
Dela 16 Ian. 1200, anul 10 lei; dela 30 Ian. 1900, nr. 15 bani; dela
27 Fevr. 1900, anul 5 lei, nr. 10 bani si dela [8 Martie 1901], nr.
.5 bani.
Dela 28 Martie 1899-19 Martie 1900, director: L a sear Tar a b uta.
Apare foarte neregulat (29 nre. in 1899, 6 in 1900, 1 in 1901 si 4
in 1902).
vDqteapta-te Romane. Pres'a', cooperative a poporului. Regimul
de libertate adaptat politicei: agraremeseriiindustrieco-
naert economie si arta. Campina. 10 Mai 1903. Numar pro-
gram. 80, 6 (24X16). 50 bani. Propr.: N. Mavrodin. Tip. Mi-
nerva (Bucuresci).
Desteptarea. Husi. [Sept.] 1879 [Martie 1880].
Dela 27 Sept. 16 Noemvrie 1879, an. I, numerele 6, 7 si 14, atata
cat am vazut ziarul, are titlul de mai sus. 2 pe sapt. Fol. mic (38X28).
Anul 12 lei, nr. 10 bani. Tip. Asociatilor.
La 16 Noemvrie 1879, 1 pe sapt.
(Romania liberaD. Buc. 12 Sept. 1879; Voeea CovurluiuluiD. Galati.
11 si 23 Sept. 1879; e TelegraphulD. Buc. 10 Fevr. 1880; Binele pu-
blicus. Buc. 10 Fevr. si 14 Martie 1880).
*Desteptarea. Vaslui. Mai? 1876.
(Corespondentia provineialaD. Piatra. 30 Mai 1876; aRomanuluD. Bee.
16 Iun. 1876).
Desteptarea, cliar septemanial. Focsani. [Apr.Mai] 1871.
La 29 Apr., an. I nr. 4, singurul numar ce am vazut, are titlul de
mai sus. Fol., 4 (42 X 27). Anul 16 lei n., nr. 25 bani. Tip. D. Sa-
molada.
(RomanuluD. Buc. 29 Apr., 3 si 20 Mai 1871; Telegraphult1D. Buc.
29 Apr. si 20 Mai 1871).
Desteptarea. Gazeta pentru popor. Cernaut. 1/13 Ian. 1893-7/20
Noemvrie 1904. 2 pe luna. Fol. mic (36X27). Anul 2 fiorini, nr.
10 cr. Red. responsabil: Ilie Dim it rovici (pans la 1/13 Aug.
1898). Editor: Dimitrie Buce vs chi (pans la 1/14 Apr.
1900). Tip. Archiepiscopul Silvestru Morariu-Andrievici.
Dela 2 Sept. 1900, sehimba subtitlul in: Foaia partidului poporal
national.
Dela 22 Apr. 1900, 1 pe sapt. si dela 2 Sept. 1900, 2 pe sapt.
Dela 20 Mai/2 Iun. 1901, fol. (43 X 29) si dela 1/14 Ian. 1902, fol., 5
(45X29).
199

Dela 22 Apr. 1900, anul 3 fiorini si dela 2 Sept. 1900, anul 8 fiorini,
nr. 20 bani.
Redactori responsabili: Dimi trie Bu ce vs chi (15127 Aug. 1898 -1/14
Apr. 1900), Atanasie German (22 Apr. 1900-17/30 Mai 1901) si
George Bo r (dela 20 Mai/2 Iun. 19011. Editori: Atanasie Ger-
man (22 Apr. 1900-17/30 Mai 1901) si Eusebiu Stef an elli (dela
20 Mai/2 fun. 1901).
Dela 1/13 Sept. 1895, aInsotirea tipografica din Cernauto, care devine
apoi (din Ian. 1897), Societatea tipografica bucovineana.
Desteptarea, ziar eclesiastico-literarti. Iasi. 1 Apr. 1882-[Oct. ?]
1884, 1 Ian. 1 Iulie 1886, si 1887 (un suplement inainte de
Sept.). 2 pe luna. 4,10 (40 X 29). PanA la 1 Oct. 1882, 3 lei,
nr. 25 bani. Tip. D. Gheorghiu.
Dela 1 Ian. 1886, schimba subtitlul in Organ al clerului mirean din
regatul Romania.
Dela 1 Ian. 1886, 40,6 (33X24) si in 1887, 80, 5 (22X14).
Dela 1 Oct. 1882, anul 10 lei, nr. 45 bani, dela 1 Ian. 1886, anul 6 lei,
nr. 25 bani Si suplementul din 1887, 1 leu.
Dela 1 Mai 1882, tip. Nationala; dela 15 Aug. 1883, tip. D. Gheorghiu;
dela 1/15 Noemvrie 1883, tip. Lucratorilor Romani Asociati si dela
1 Ian. 1886, tip. Nationala.
In 1887, apare numai suplementul.
Din Oct. 1884-1 Ianuarie 1886, nu avem nici o mentiune despre apa-
ritia DeteptareiD.
(L'Independance Roumaine. Bile. 1/13 Mai 1884; allomanulu. Buc.
14 Sept. 1884; Alarma. Ploesti. 15 Oct. 1884).
Desteptarea, ziar national-liberal. Focsani. [Iun.] 1904-20 Fevr.
1905.
Dela 20 Iun. 1904, an. I nr. 2, de cand am vazut regulat ziarul, are
titlul de mai sus. Neregulat (11 numere). Fol., 6 (48X33). Gratuit.
Sub directia unui comitet. Tip. a LuminaD (Ploesti).
Dela 22 Aug. 1904: a Desteptarea Putnei, cu acelas subtitlu. Tip. Gh.
A. Diaconescu (Focsani).
Dela 18 Noemvrie 1904, tip. Traian (Bucuresti) si dela 16 Dec. 1904,
tip. a DeOeptarea Putnei. (Focsani).
(Ecoul Vrancei. Focsani. 6 Iun.. 1904).
Desteptarea, ziar politic, economic, literar si in special statistic.
Piatra-Neamtu. 1 si 8 Julie 1891-2 Fevr. 1892. 4 pe lunA. 4,10
(39X27 si 40X29). Anul 8 lei. Director si propr.: N. I. Her o-
v a n u. Tip. Unirea, J. Koppel.
Dela 8 Aug. 1891: aDesteptarea poporului, cu subtitlul de mai sus.
Dela 8 Aug. 1891, nr. 10 bani; dela 22 Aug. 1891, nr. 15 bani, si dela
8 Noemvrie 1891, nr. 10 bani.
Dela 8 Aug. 1891, tip. W. Haber (Roman) si dela 14 Oct. 1891, Nona
tip., G. I. Cubelca (Roman).
Apare neregulat (14 numere In total).
Desteptarea, ziar social si economic. Brasov. 6/10 Ian. 1905-(con-
firma). 1 pe sapt. Fol. (42 X 30). Anul 1 cor., nr. 2 bani. Red.
responsabil si editor : George M a z git reanu j u n. Tip.
Ciurcu & Corn p.
200

Desteptarea comertului si industriei ronaine. Bucuresci. 17 Ian.


1884(continua).
Vezi: Foea Societatei Desteptarea comertului si industriei romS.ne).
Bucuresci. 28 Apr. 1882.
Desteptarea Dobrogei. Tulcea. Noemvrie 1892 Iu lie 1893.
1 pe sapt.
(TimpulD. Buc. 14 Noemvrie 1892 si 27 Ianuarie 1893; FamiliaD.
Oradea-Mare. 15/27 Noemvrie 1892; Constanta). Constants,. 6 si
27 Iun. 1893; aliesboiul). Buc. 15 Iu lie 1893).
Desteptarea Ialomitei, ziar. conservator. Ca larasT. 1 Noemvrie
1898 (continua). 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr.
10 bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. HeliadeD (Bucu-
resti).
Dela 4 Martie 1901, adauga la subtitlu cuvintele cal partiduluiD dup6.
cuvantul aziaru.
Dela 25 Apr. 1899, anul 15 lei, nr. 25 bani; dela 15 Apr. 1901, anul
10 lei si dela 27 Fevr. 1905, anul 20 lei.
Dela 19 Iulie 1901-10 Apr. 1905, comitetul de directie: Alex. B
ul es c u (Ora la 16 Dec. 1904), C. I. Nenisor, G. Demetrescu,
P. T on cescu si E. Munte (pans la 17 Oct. 1902).
Dela 25 Apr. 1899, tip. C. I. Seicarescu (Cararasi); dela 4 Martie 1901,
tip. dieliadeD (Bucuresti); dela 27 Mai 1901, tip. C. I. Seicarescu (CA-
larasi); dela3 Iun. 1901, tip. HeliadeD (Bucuresti) si dela 19 Iulie
1901, tip. C. I. Seicarescu (Maras*
Socoteste anul pe 52 numere.
Au aparut 366 numere.
Desteptarea Nationala. Giurgiu. [Fevr.]? 1883.
La 6 Martie 1883, an. I nr. 5, singurul numar ce am vazut, are titlul
de mai sus. Fol. mic (33 X 28). Anul 12 lei. Tip. C Petrescu-Con-
duratu.
(Timpul). Buc. 23 Fevr. si 23 Martie 1883; ResbolulD. Buc. 13 Martie
1883).
Desteptarea poporului. Cernaut. 1/14 Ian. 1902-28 Martie/10 Apr.
1904. 2 pe luna. 40,6 (32X24). Anul 4 cor., nr. 20 bani. Red.
responsabil: George Bor.Editor:Eusebi Stefan e lli. Soc.
tip. bucovineanA.
*Desteptarea poporului. Mizil. Fevr.? 1883. 1 pe sapt.
(Binele public). Buc. 3-4 Fevr. 1883; Timpulo. Buc. 5 si 20 Fevr.
1883; RomanuluD. Buc. 19 Fevr. 1883).
Desteptarea poporului, ziar politic, economic, literar si in spe-
cial statistic. Piatra-Neamtu. 8 Aug. 1891-2 Fevr. 1892.
Vezi: Desteptarea, ziar politic, economic, literar si in special statistic.
Piatra-Neamtu. 1 si 8 Iulie 1891.
*Desteptarea Prahovei. Ploesci. Oct. ? 1882. 1 pe sapt. Red.:
Miail Costescu.
201

(aBinela publicaD: Bac. 27 28 Oct. 1882; aResboiulD. Bue. 28 Oct.


1882; (TelegraphulD. Buc. 30 Oct. 1882).
Desteptarea Putnei, ziar national-liberal. Focsani. 22 Aug. 1904
20 Fevr. 1905.
Vezi: aDeqteptarea, ziar national-liberalD. FocganI. [Iun.] 1904.
Desteptarea satelor, ziar septernanal. Cuza-Voda. 1 Noemvrie
1904 23 Apr. [30 Oct.] 1905. 4,10 (40X29). Anul 4 lei, nr.
10 bani. Director: G. Cr ain i ceanu. Tip. proprie.
Din Fevr. 1905, apare neregulat (21 numere in total).
Ultimul numar poarta greqit data de 23 Apr. 1905, In loc de 30 Oct. 1905.
Desvoltarea. Turnu-Magurele. 21 Sept. 1880[Oct.] 1882. 1 pe
sapt. 8,8 (26X19). Anul 5 lei. Comitet de redactie. Tip. P. S-
Vorvoreanu.
Dela 16 Noemvrie 1880, fol. nil (36 X 26). Anul 6 lei qi dela 6 Ian
1881, anul 12 lei.
Apare neregulat.
(aResboiulD. Buc. 10 Oct. 1882; aNatiunea Buc. 11, 12 Oct. 1882).
*Deutsche Orient-Zeitung. Bucuresti. 14/26 Apr.? 1878. Zilnic.
(aTimpulD. Buc. 16 Apr. 1878).
Deutscher Correspondent fur die Vereinigten Fiirstenthiimer
Moldau and Walachei. Bukurest. 2 Iulie 1 Oct. 1860. 2 pe
sapt. Fol. (40X25). Trimestrul 7 sfanti, nr. 30 parale. Red.: G.
W. Schw eitz e r. Tip. Adolf Ulrich.
Am v5zut ziarul dela numArul 94, din 2 Iulie 1860, pe rand Buku-
rester IntelligenzblattD (Bukurest, [Aug.] 1859), ineeteaza cu nu-
m5.rul 91, la 22 Iun./4 Iulie 1860. Aparitia unui ziar se soc _a in
acel timp ea un evenitnent si se inregistra de presa contimporanA.
Nu gaiim nici o mentiune insa despre aparitia ziarului a Deu scher
CorrespondentD. Aceste consideratiuni, sprijinite de faptul ca iarul
apKrea In aceleai conditiuni de aparitie, format, redactie tipo-
grafie ca qi aBukurester IntelligenzblattD, ne face sa credem ca
ziarul este continuarea acestuia.
AEBETHri AnryeTT.. Bpama. 29 Ian. 1887-9/21 Martie 1888. 1
pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 7 lei, nr. 15 bani. Red. respon
sabil si propr.: F eoprn A Bezuuena, Tip. II. M. llecTemaiiAzoray.
Dela 1 Apr. 1887, adaugA i titlul franeez: 'Le neuf aunts.
Dela 8 Martie 1887, anul 12 lei.
Dela 1 Apr. 1887, are unele articole in limba franeezl.
Diana, ziar al vingtorilor. Bucuresti. 25 Martie 1903(continual-.
1 pe lung. 4, 6 (32X24). Anul 4 lei, nr. 25 bani. Director: I.
Sagasta-BalAnescu. Tip. Speranta.
Dela 15 Aug. 1903, inlocuete cuvintele aziar alp, din subtitlu, cueu-
vantul arevistaa.
Dela 1 Dec. 1905, 2 pe lung.
Din Mai 1904, anul 5 lei i dela 1 Dec. 1905, anul 8 lei, nr. 40 lx ni.
202

Dela 1 Dec. 1905, are .si comitetul de redactie: D. V.--Ursachi, I.


I. Cristu, Ernest Gheorghiu, Radu E. Co Weeper), Capitan
Dimitrovici, Victor Berceanu (pane la 1 Martie 1906), N.
Ber i n d e i si I. Roman. In acest comitet intr.& .si: Locot. C.
Wallenstein (dela 1 Ian. 1906) si I. Adam (dela 15 Martie 1906).
Dela 1 Dec. 1905, tip. M. S. Niculescu & Co. (apoi tip. Rega15.).
Nu apare in Mai 1904, Ian.Martie 1905 si dela 1 Sept.Dec. 1906.
Diarul comunelor rurale. Suplement la Monitorul oficial. Bucu-
resci. 7 Aug. 1864-10 Aug. 1865. Neregulat (11 n-re). Fol., 10
(58X41). Red.: P. S. Aurelian. Tip. Statului.
i,)iarul Damelor de Broderii pentru Lingerie si Lux. Bucuresci.
Dec. 1893 Oct. 1894. 1 pe luna.. 4,6 (33 X 24). Trim. 2 lei.
Editoare: D-ra W. Pesky. Tip. Albert Baer.
Din Mai 1894, schimb5, subtitlul in: tDiferite Desemnuri pentru Bro-
derie pe Lingerie, etc. MonogrameTaitialeBucheteGuirlande
CorOneCraciD. Nr. 1 leu. Tip. Carol Gobi.
Litografiat.
* Diarul ilustrat al Caletoriilor si al Intamplarilor pe Uscat si
pe Mare. Bucuresti. Iun. Sept. 1884. 2 pe luna. 4, 6. Anul
4 lei. Editura ziarului FrMia Romano-ItalianA.
(aTelegraphulp. Buc. 8 Iun. 1884; ,,Necesarulo. Buc. 10, 17 si 24 Iun.,
12 Aug. si 9 Sept. 1884; aFratia Romana-Italianb. Buc. 5 Dec. 1884).
Diavolul, ziar homoristic, satiric, politic, popular si literar. Bu-
curesti. 24 Aug.-25 Sept. 1878. 2 pe sapt. 4,6 (32X24). Anul
15 lei, nr. 10 bani. Tip. jurnalului L'Orient.
Dela 26 Aug., tip. C. P. Condurat.
Didona. Revistiti Mercantila, Saptrimanala. Bucuresti. 1-29 Oct.
[1905]. Fol., 4 (43X27). Gratuit. Director: Belisar G. Sand u-
1 ian. Tip. M. S. Niculescu & Co.
Ziar de reclame.
Dimbovita. Bucuresci. 22 Martie 1870. 2 pe luna. 8,10 (29X20).
Anul 3 galbeni. Editor : Dimitrie Bo li ntine an u. Tip.
Cur0 (LucratoriT asociMi).
Nu stim sa fi aparut mai mult ca un numar.
(aRomanuluD. Buc. 6-7 Apr. 1870).
Dimbovita. Foie politics si litterara. Bucuresti. 11 Oct. 1858-29
Noemvrie 1860, 13 Apr. 1861Ian. 1862, 22 Noemvrie 1862-
23 Noemvrie 1863 si 10 Mai 1864 [Martie] 1.865. 2 pe sapt.
Fol., 2 (39X25). Trim. 5 sfanti, nr. 20 parale. Red. responsabil:
Dimitrie Bolin ti nean u. Tip. Na0onala, Iosif Romanov
si Comp.
203

Dela 9 Sept. 1859, pune in fruntea ziarului cuvintele: ePrincipatele-


Unite. Dela 25 Oct. 1860( Independinta. Jurnala Politica, Com-
merciale, LitterariuD.
olndependinta a fost suprimata cu decretul Nr. 573, din 30 Noem-
vrie 1860 (publicat in alonitorula Nr. 283, din 1 Dec. 1860), pentru
articolul Ministerul si Opiniunea publica (publicat In nr. 14, dela
29 Noemvrie 1860). Duptt doua luni de intrerupere, apare In locu-i
Uninnea romans. Jurnala Politicu, Commerciale, Literaria. Bucu-
resti. 15 Fevr.-8 Apr. 1861.
Dela 13 Apr. 1861, isi reia titlul de mai sus. Dela 22 Noemvrie 1862;
aindependiirta romana. Jurnal politic, commerciale si litterariu.
Dela 10 Mai 1864: aDimbovita, diariu politicu, litterariu si corn-
mercialub.
Dela 25 Oct. 1860, 3 pe sapt., une-ori 2; dela 13 Apr. 1861, 2 pe sapt.;
dela 3 Oct. 1861, zilnic; dela 22 Noemvrie 1862, 2 pe sapt.; dela
13 Mai 1864, 3 pe sapt.; dela 3 Sept. 1864, 2 pe sapt.; dela 8 No-
emvrie 1864, 3 pe sapt. si dela 31 Ian. 1865, 2 pe sapt.
Dela 22 Apr. 1859, fol., 5 (45X2%; dela 20 Mai 1859, fol. mare (45X31);
dela 25 tulle 1859, fol., 5 (45X29); dela 17 Oct. 1859, fol., 6 (48X32)1
dela 25 Oct. 1860, fol., 10 (58X40) si dela 3 Oct. 1861, fol., 6 (48X31).
Dela 22 Apr. 1859, anul 24 sfanti; dela 25 Oct. 1860, anul 2 galbeni;
dela 3 Oct. 1861, anul 28 sfanti; dela 22 Noemvrie 1862, anul 64 lei;
dela 10 Mai 1864, anul 56 lei, nr. 30 parale si dela 8 Noemvrie 1864,
anul 64 lei.
Redactori: Radu I o n escu (7 Mai 1860--30 Mai 18631. care is titlul
de director dela 22 Noemvrie 1862, Pa n t a zi G,h i c a (9 Apr.-23 No-
emvrie 1863) si Haralamb Grand ea (dela 10 Mai 1864). Colabo-
ratori (dela 25 Oct. 1860): Ion Ionescu, D. Ber end ei, P. Bue-
sou si Al. Zisu. Editori: Stephan Rassidescu (3 Oct. 1861
-
Ian. 1862), Adolph Ulrich (9 Apr. 23 Noemvrie 1863) si Chr.
I On n in a (10 Mai 3 Sept. 18641. Proprietari: C hr. Id n n na (10
Mai-3 Sept. 1864) si Haralamb Grandea (dela 8 Noemvrie 1864).
Dela 13 Apr. 1861, tip. Nationals, Stefan Rassidescu; [in Ian. 1862,
tip. C. A. Rosetti]; dela 22 Noemvrie 1862) tip. Adolph Ulrich; dela
23 Noemvrie 1863, tip. Baumgartner & Comp.; la 10 Mai 1864, tip.
Cesara Boliacti; dela 13 Mai 1861, tip Stephan Rassidescu, si dela
31 Ian. 1865, tip. Iohann Weiss.
In 1865, apare neregulat.
Cu caractere semi-cirilice si dela 3 Oct. 1861, cu caractere latine.
Nu apare dela 12 Iun.-3 Oct. 1861 si 25 Oct.-12 Noemvrie 1864.
(Romanulu. Buc. 14 Mai 1861; La Voix de la RoumanieD. Bac.
18/30 Martie 1865).
Dimbovita, revista literara,. Bucuresci. Oct. 1889 (un numar). 8,6
(23 X 16). Tip. *coalelor, Eniti D. Balteanu & C. P.-Conduratu.
Apare in locul ei Dunarea, revista literara si stiin0fica. Bucuresti.
Noemvrie 1888Mai 1890.
*Dimineata. Bucuresti. MartieMai 1887.
Vezi: G.Flautulp. Bucuresti. Martie 1887.
Dimineata. Bucuresti. 16 Noemvrie 1904-1(continua).
Vezi: (Adev6rul de dimineata. Bucuresti. 2 Fevr. 1904.
Din Liceu. Bucuresti. 20 Fevr.-4 Iun. 1906. 3 pe luna. 8 mare
(25X19). Nr. 10 bani. Tip. Moderns, Gr. Luis.
Dela 15 Martie cu subtitlul: oRevista scolara ilustrata. 2 pe luta. 80,6
(24X16). Trim. 1 leu, nr. 15 bani.
204

Din Moldova. Iasi. 1862-1863. 1 la 2 sapt. 8, 7 (27X17). Anul


2 galbeni. Red.: B. P e tric ei c u-H wj diti. Tip. Adolf Bermann.
Din 1863, nr. 10: cLumina'. Tip. Bermann-Pilecki.
Au aparut 19 numere in total.
Din povestele lui Pepelea. Bucuresci. 1861.
Vezi: aPepeleap. Bucuresti. 26 lun. 1860.
Din toata lumea. Supliment gratuit al Ziarului nAdeverula. Bu-
curesti. 8 Fevr. 1903-24 Ian. 1904. 1 pe sapt. Fol., 12 (65X48).
Tip. Adeverul.
*Dinariulu bisericescu. (Chisinevski Eparchialniia Vedomosti): Chi-
sineu. 1869.
Jurnal ruso-roman.
(D. Iarcu, Bibliografia chronologica romana. Ed. IL Bucuresci, 1873,
p. 131. La Roumanien. Buc. 14/26 Sept. 1873).
ploa, foaia politica, literaria si sciintifica. (Principatele - Unite). Bu-
curesti. 3 Martie-10 Apr. 1859. Zilnic. Fol., 1 (33X21). Anul 30
sfanti, nr. 20 parale. Redactori: G. S ion (la 3 Martie) si G.
Baronzi. Tip. Kopainig.
Nr. 1, dela 3 Martie 1859, este de proba; cu nr. 2, dela 2 Apr., apare
zilnic.
Dela 8 Apr. 1859, nr. 4 gologani.
Cu caractere semi-cirilice.
Diorile. Baal'. 21 Sept. 1867[16 'Apr. 1868]. 1 pe sapt. Fol., 2
(39X25). Anul 28 lei. Tip. Tautu.
La 18 Noemvrie 1867, fol., 6 (47X32).
Am vazut ziarul nuinai pans, la 25 Noemvrie 1867.
(aRomanulun. Buc. 2 Dec. 1867, 24-25 Apr. si 26 Iulie 1868; a Trom-
petta Carpatiloriln. Buc. 14/26 Apr. 1868; Le Pays Roumainn. Buc.
10 Mai 1868 st. n.).
*Dirmonu. Craiova. Fevr.? 1884. Tip. Romana.
Ziar umoristic.
(aClopotuln. Craiova. 12 Fevr. 1884).
Discretionalul. Brosura literara. Craiova. ?-19 Mai 1896.
Dela 15 Apr. 1896, an. I nr. 2, de cand am vazut regulat revista, are
titlul de mai sus. 2 pe luna. 80,12 (31X20). Anul 12 lei, nr. 50 bani.
Director: St ef an Bajesc u. Tip. David J. Benvenisti.
Distractia, revista literara, satirica si plina de haz. Bucuresci.
5 Oct. 1897 15 Martie 1898. 1 pe sapt. 4,6 (33 X 24). Anul
8 lei, nr. 15 bani. Sub directia unui comitet (5-19 Oct. si 9
Noemvrie-21 Dec. 1897). Tip. Nationala, Klein.
Dela 30 Noemvrie 1897, anul 7 lei.
Directori : Cons t. V. Gr i go r e s cu (26 Oct.-2 Noemvrie 1897). Inez
(28 Dec. 1897-11 Ian. 1898) si Mod estu [Multescu] (28 Dec. 1897-
11 Ian. 1898). Prim-red.: Costache Mod est u [Multescu] (26 Oct.
205

2 Noemvrie 1897). Seoretar de redactie: Fr a diavo Io (26 Oct.-2


Noemvrie 1897).
Dela 26 Oct. 1897, tip. (Gutenberg, Joseph Gobi.
`Dina. Bucuresti. Apr. 1873Iun. 1874. 3 pe sapt.
(uGhimpele. Buc. 8 Apr. si 17 Mai 1873 si 17 Martie 1874; Poporul).
Buc. 5 Apr. 1873; a Pressaa. Buc. 6 Apr. 1873; .Trompetta Carpa-
tilor). Buc. 9 Dec. 1873 si 6 Ian. 1874; gRomanulus. Buc. 11 Iulie
1873 si 21 Martie 1874; Oltul). Buc. 7 Iulie 1874).
Divanul ad-hoc al Moldovei. Iasi. 1857.
Vezi: a Buletinul sedintelor Adunarei ad-hoc a Moldovei). IasiI. 1/13
Oct.-24 Dec. 1857.
Dobrogea. Tulcea. 16 Noemvrie 1900-26 Oct. 1906. 1 pe sapt
Fol., 6 (48 X 33). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Director: P et r u
Geor g'e s c u (pana la 15 Ian. 1901). Tip. Dobrogea, Sava
Donceff.
Dela 23 Iun. 1906, cu subtitlul: a Organ pentru propagarea idei libe-
rale si a drepturilor politiceB. Fol., 7 bis (55X37).
Dela 7 Iulie 1901, nr. 20 bani; dela 10 Aug. 1902, anul 14 lei si dela
23 Iun. 1906, nr. 10 bani.
Dela 22 Ian. 1901?5 Apr. 1906, sub directiunea unui comitet.
Dela 8 Apr. 1905, tip. Nationala; la 25 Apr. 1906, tip. G. Balasescu,
H. Goldenberg, si dela 23 Iun. 1906, tip. aDobrogea), Sava Donceff.
Nu apare din Sept. 1905 Apr. 1906. Apare neregulat (162 numere
in total).
*Dobrogea, organ al proprietarilor, agricultorilor si. economilor
de vite. Constanta. Sept.? 1889.
Constanta). (Constan(.a, 13 Aug. 1895) mentioneaza existenta Do-
brogei) in anii 1886 si 1888.
(gRomaniap. Buc. 26 Sept. 1889; aL'Independance roumaine. Buc.
27 Sept. 1889!.

Dobrogea eeonomica, publicatiune bimensuala. Economie co-


mertfinanteindustrieagricultura. Tulcea. 1 Iulie-27 Aug.
1906. Fol. mic (37 X 27). Anul 8 lei. Tip. Dobrogea, Sava
Donceff.
Dobrogea junk, organ al tinerimei dobrogene. Constanta. 12 Dec.
1904 (continua). 1 pe sapt. Fol., 6 (48X 33). Anul 8 lei, nr.
15 bani. Directorpropr.: Cons t. N. Sarr y. Tip. Dimitrie Ni-
colaescu.
Dela 19 Dec. 1904: Dobrogea junk, organ septaminal al tinerimei
dobrogene.
Dela 25 Dec. 1905, fol., 10 (58X40) si dela 15 Ian. 1906, fol., 6 (48X33.
Dobrogea liberals, organ national-liberal. Tulcea. 24 Dec. 1905
(continua). 1 pe sapt. Fol., 7 bis (54X37). Anul 10 lei, nr. 5 bani.
Director: Se bastian T e o d ores c u. Tip. G. Balasescu & H.
Goldenberg.
206

Dela 15 Sept 1906, fol., 6' (48X33). Nr. 10 bani. Sub conducerea unui
comitet. Tip. Sava Donceff.
La 15 Oct. 1906, nr. 5 bani.
Apare neregulat (16 numere pang, la 15 Oct. 1906). Nu apare dela
15 Oct. 1906-8 Apr. 1907.
Dochia, revista lunara. Bucuresci. lulie [Mai] 1896 Apr. 1898.
4,4 (27X21). Directoare: Ad ela X enop o I. Tip. ((Gutenberg)),
Joseph Gobi.
In Iun. 1896, inlocueste cuvb.ntul lunar6 din subtitlu cu cuvantul
4feministb.
Din Dec. 1896, anul 10 lei.
Din Fevr. 1897, tip. L. MotzAtzeanu Si, P. Lambru si din Mai 1897, tip.
Dor. P. Cucu.
In Mai 1896 si din Iun. 1897Fevr. 1898, cliseurile sunt executate in
atelierul I. V. Socecil.
Primul, numiir poartit gresit data Iulie, in loc de Mai 1896.
Doctorul Assaky. Organ al intereselor medicale. BucurestY. 2-16
Martie 1889. 1 pe s5,pt. Fol., 6 (48X32). Nr. 20 bani. Tip. SU,-
lelor, Eniu D. Baltenu si C. P.-Conduratu.
Ca rAspuns acestui ziar s'a publicat brosura: Doctorui Asachi ,Si sustii-
torii lui faf4 cu acte autentice qi fapte positive. Bucuresci. 1889, in -8 .
Doina, foae pentru litere, sciinte si arte. Bucuresti. 18 Oct.-15
Noemvrie 1892 si 2-16 Oct. 1894. 1 pe sapt. Fol., 7 bis (54X37).
Anul 8 lei, nr. 15 bani. Tip. Dor. P. Cucu.
Dela 2 Oct. 1894, schimba subtitlul in: opublicgiune saptaminalb.
4 ,6 (32X24). Anul 10 lei, nr. 20 bani.
La 16 Oct. 1894, tip. Thoma Basilescu.
Dintr'o reproducere din RomanuluD (Buc. 25-28 Dec. 1892), rezulta
ca Doina a apiirut si in Dec. 1892.
Doina, foaie musicala si literara. Bucuresci. 22 Ian. 1884-5 Mai
1886, si Seria II, 1 Oct.-1 Noemvrie 1886. 1 pe sapt., iar in
timpul verei 2 pe lung,. 4,6 (32X24). Anul 7 lei, nr. 10 bani.
Administrator, apoi director: C. B ar canescu (Om). la 5 Mai
1886). Tip. Alexandru A. Grecescu.
Dela 1 Dec. 1884, schimba subtitlul in: aRevist5, artistia. si literark
MusicaTeatruArte-frunaOseD. Dela 1 Oct. 1886, interverteste cu-
vintele: MusicaTeatrup din subtitlu.
Dela 1 Noemvrie 1884, 2 pe lunl. De fapt apare 2 numere pe lung,,
dela 6 Mai 1884.
Dela 29 Ian. 1884, nr. 15 bani; la 19 Fevr. si dela 11 Martie 1884,
nr. 25 bani si dela 1 Ian. 1885, anul 10 lei, nr. 50 bani.
Directori: C. Gebauer (5 Fevr. 5 Mai 1886) si Ionnescu-Gion,
(dela 1 Oct. 1886). Redactori literari: I ul i u I. Rocca (1 Dec.
1884-15 Sept. 1885) si A. Lupul-Anto n es c ul (1 Oct. 1885-5 Ian.
1886). Colaborator: Dr. N. D im a (11 Martie-15 Aug. 1884). Propr.:
Co nst. Barcanescu (11 Martie 1884-20 Ian. 1886).
Dela 1 Apr. 1884, tip. Moderns, Gregorie Luis; dela 1 Apr. 1885, tip.
Dor. P. Cucu si dela 1 Oct. 1886, tip. eModernap.
207

Tipografia miliaria)) Bucuresti, din Apr. 1887 pune, in a Statistica


presei din Romania dela 1 Ian.-1 Apr. 1887)), Doinap ca aparand
la acea data. Nu avem nici o alts mentiune despre aceasa aparitie.
Doina, revista pentru respIndirea culturei la, tara. Burdujeni.
Iulie Noemvrie 1906. 1 pe luna. 80, 6 (24 X 17). Anul 5 lei.
Director: Dimitrie Vasilescu-Burdujeni. Red.: Al.
Vrabi e (in Julie). Tip. Reinvierea (Botosani).
Din Aug. tip. ViitorulD. S. Herscovicl (Botosani).
Pe coperta are subtitlul: Revista Societgil Tinerimei Romane Ra-
saritul" din Burdujeni, Jude%ul Botosani )).
Doina doinelor, revista saptaminala. Margineni-Munteni. 17 Fevr.-
23 Iun. 1902. 40,6 (32 X 24). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Tip. H.
Margulius (Bacau).
La 23 lun., Inlocueste cuvAntul saptilminalaD din subtitlu cu cuvantul
lunarb. 80,6 (24X17). Anul 5 lei, nr. 35 bani.
Dela 24 Fevr., director: G. M ari n esc u.
*Doljiul. Craiova. 18 Apr.Mai 1879. 3 pe sapt.
(Pressa)). Buc. 21 Apr. 1879; Corespondentia provinciala. Piatra.
29 Apr. 1879; Timpulp. Buc. 21 Apr. si 9 Mai 1879).
Doljiul. Craiova. [Dec. 1902]-24 Dec. 1904.
Dela 16 Noemvrie 1903, an. I nr. 23, de cand am vAzut regulat ziarul:
Doljiul. 'Liar al Clubului Partiduldi Conservator din Craiova)). 1 pe
sapt. Fol., 10 (58X40). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Tip. NationalA, Ra-
lian si Ignat Samitca.
Apare foarte neregulat (32 numere In total).
(sTribuna)). Craiova. 15 Dec. 1902 si 11 Ian. 1903; Curierul Oltenieiv.
Craiova. Nr. de Craciun 1902 si 24 Fevr. 1903).
Domnia poporului, ()jar politic, economic si literar. Ploescl. 16/28
Dec. 1.887 12 Martie 1888 si 24 Sept. 8 Oct. 1888. 2 pe
sapt. Fol., 6 (48X32). Anul 20 lei, nr. 10 bani. Director si propr.:
N. C. Sarul e a nu. Tip. Democratul.
Dela 25 Dec. 1837, nr. 20 bani.
Dela 24 Sept. 1888, 40,10 (40X29). Nr. 5 bani. Nu indica tipografia.
La 8 Oct. 1888, fol., 4 (42X27).
Domnisoara, revista umoristica-literara. Bucuresci. 26 Sept.-31
Oct. 1904. 1 pe sapt. 40 mic (27X22). Anul 5 lei, nr. 10 bani.
Tip. Dor. P. Cucu.
Die Donau. Organ fur die Handelsinteressen der untern Donau.
BrailaBucarest. [11/23 Aug.]-9/21 Oct. 1893. [Zilnic. Editori:
J. si M. Reiniger].
Dela 3/15 Oct., an. I nr. 45, de cAnd am vAzut regulat ziarul, are
titlul, aparitia si editura de mai sus. Fol., 6 (48X33). Anul 30 lei,
nr. 15 bani. Tip. Universala>, C. P. Nicolau (Braila).
(Egalitatea)). Buc. 20 Aug. 1893, p.. 266).
208

Dorinta. Iasi. [Iun.]-9 Aug. 1897.


Dela 15 Iu lie 1897, an. I nr. 4, de cand am vazut regulat ziarul, are
titlul de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X38). Anul 6 lei, nr. 10 bani.
Red.: Pi ncu Schwarz. Tip. Miron Costinn.
(aEgalitatea. Buc. 13 lun. 1897, p. 181).
Dorinta. Tecuci5. [2 Iun.]-21 Iulie 1896.
La 21 Iulie 1896, an. I nr. 10, singurul nuintr ce am vazut, are titlul
de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 5 bani.
[Se tiparea in Bucuresti, dar nu indict, tipografial
(Familia. Oradea-Mare. 16/28 Ian. 1896. aDorinta. Tecuci. 21 Iulie
1896).
Dorinta Argesiului. Pitesci. 13 Fevr. 1886-14 Fevr. 1888. 1 pe
sapt. 40,10 (40X29). Anul 12 lei. Tip. Gheorghe Popescu.
Dela 22 Noemvrie 1887, cu subtitlul: organ liberal-national.
Dela 7 Aug. 1886, fol., 6 (48X33); dela 6 Oct. 1886, fol. (43X31); dela
22 Noemvrie 1887, fol., 6 (48X33) si la 14 Few. 1888, fol. (42X31).
Dela 27 Fevr. 1886, anul 8 lei; dela 7 Aug. 1886, anul 10 lei si dela
22 Noemvrie 1887, anul 15 lei, nr. 10 bani.
Director: M. D. C hi tescu (13 Fevr. 1886-11 Oct. 1887). Dela 22 No-
emvrie 1887, comitet de redactie.
Dela 7 Aug. 1886, tip. Haralambie Radulescu si dela 6 Oct. 1886, tip.
Gheorghe Popescu.
Nu apare dela 11 Oct.-22 Noemvrie 1887.
Dorinta Brailei, (Par national-liberal. Braila. 19 Dec. 1887-22
Ian. 1888. 1 pe sapt. Fol., 10 (58X40). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Tip. P. M. Pestemalgioglu.
Dorinta meserialului, foae septemAnala. Craiova. 14 Dec. 1887.
4 ,6 (32X24). Anul 6 lei, nr. 5 bani. Sub directiunea unui co-
mitet. Tip. Filip Lazar.
Dorobantul. Bucuresci. 15 Noemvrie 1877-31 Mai 1878. Zilnic.
Fol. mic (35X26). Nr. 10 bani. Tip. Carol Gob).
Dela 23 Dec. 1877, anul 24 lei.
Dela 6 Dec. 1877-30 Ian. 1878, editor: Carol Gob I.
Dela 1 Fevr. 1878, tip. Societatil Academice roman (Laboratorii ro-
man
Dorobantul, ziar conservator cotidian. Bucuresti. 19 Fevr.-27 No-
emvrie 1902 si 16-28 Ian. 1903. Fol., 10 (58X40). Anul 22 lei,
nr. 5 bani. Tip. Heliade)).
Dela 16 Ian. 1903, suprima subtitlul.
Dela 26 Fevr. 1902, tip. Dor. P. Cucu; dela 29 Martie 1902, tip. Lu-
cratorilor Asoeiati, Marinescu & Serban; dela 30 Apr. 1902 ?, tip.
Heliadeo; dela 11 Mai 1902, tip. Dor. P. Cucu; dela 21 Mai 1902,
tip. E. S. Cerbu; dela 7 Oct. 1902 tip. Heliade ; dela 15 Oct. 1902,
tip. E S. Cerbu si dela 16 Ian. 1903, tip. Dor. P. Cucu,
*Dorobantu Mehedintului. Turnu-Severin. 10 Dec. 1887 ?. 1
pe sapt.
(Teleg phul. Buc. 15 Dee. 1887; Romanalu. Buc. 27 Dec, 1887).
209

Dorobantul victories, organ rural al eroilor dela Plevna,Grivita,


Smardan, Rahova 4i Vidin. BA*. 12-20 Noemvrie 1888. 1 pe
apt. 4,10 (40 X 29). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Red.: I. Bar-
le ann. Tip. Fratii Benvenisti (Craiova).
*Doroholul. Dorohoiu. Oct. Dec. 1881.
(aResbolub). Buc. 23 Oct. 1881; aRomania libera)). Buc. 24 Oct. 1881;
Poporul*. Buc. 11 Noemvrie 1881; aCorespondenta provincialab.
Piatra. 13 Dec, 1881).
boroholul. Foaea intereselor Judetului Dorohoiu. Dorohoiu. 6
Ian.-11 Dec. 1891. 1 pe apt. Fol., 4 (41X26). Anul 12 lei. Tip.
I. L. Bercovici.
Nu apare dela 22 Martie-10 Neemvrie. Apare neregulat (10 numee
In total).
Dorohoiul. Organ Conservator Saptamanal. Dorohoiu. [12 Sept.]
1902 -4 Fevr. 1903.
Dela 7 Noemvrie 1902, an. I nr. 9, de and am vi zut regulat ziarul,
are titlul si aparitia de mai sus. Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei, nr. 5 bani.
Sub directia unui comitet. Tip. Saidman.
(aSteauaD. Dorohoi. 15 si 29 Sept., 6, 13, 20 si 27 Oct. si 3 Noemvrie
1902).
Doroholul, ziar serios. Dorohoiii. 20 Mai 1896. 1 pe sapt. 4 ,6
(33X25). Sem. lei 2.50, nr. 15 bani. Directori: Narghil eh si
E c h in us. Tip. N. Fainar.
DorscheZion..M11.UNCNIt Vtrtir.11,1,t IttrIN 11,3 .14,),I1
Bucuresci. 9 Aug. 29 Noemvrie 1902. 1 pe sapt. Fol., 6
(47X32). Anul 7 lei, nr. 15 bani. Director: S al. Segall. Tip.
Isac Binder.
Aparea In jargon, iar pag. 4, cu anunciuri, 1n romaneste.
* Dorul. Botosani. Iun. 1900. Nr. ocazional.
Publicat de emigrantii evrei.
(aEgalitatea). Buc. 16 Iun. 1900, p. 182).
Dorul Roman. Botosani. 1895.
Vezi: aCurierul roman. Botosani. 2 Martie 1886-26 Aug..1904.
Dorul Ronanului organ national. Craiova. 4 Oct. 1898-17 Martie
1902 si 25 Oct. 1904-1 Ian. 1906.
Vezi: aAntisemitub). Craiova. 1 Martie 1898.
Dorul Sionului. Bucuresti. 23? Dec. 1899.
laEgalitateay. Buc. 31 Dec. 1899, p. 416 si 31 Martie 1900, p. 102).
Dorul Sionului, organ septamanal. Bucuresci. 28 Martie-6 Apr.
1900. Fol., 10 (58 X 40). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Tip. M. Ra-
dulescu.
Periodicele rom4ne1ti. 14
210

doUvcc6tc. Sulina. 1885-8 Apr. 1888. Tip. G. Avgherinos.


(Vointa Nationala". Buc. 19 Iun. 1907).
Dram, ziar umoristic septemanal national liberal. Bucurefilti. 6 Dec.
1896-30 Apr. 1897. Fol., 10 (58X40). Anul 8 lei, nr. 10 bani.
Prim-red.: B el g e b u (sau Belzebut). Tip. Moderns, Gr. Luis.
Dela 6 Apr. 1897, tip. bor. P .-.Cucu.
Drip*, revista vesela ilustrata. Bucureti. 30 Martie-13 Apr.
1897. 1 pe sapt. 40,6 (33 X 24). Anul 10. lei, nr. 15 bani. Tip.
Miulescu.
Dela 13 Apr., anul 7 lei.
Drapelul. Bucureti. 1882.
(Note personale).

Drapelul, organ al partidulul national-liberal. Barlad. 28 Noem-


vrie 1893-18 Sept. 1894 i 26 Fevr.-25 Iun. 1895. 1 pe Apt.
Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Sub directiunea unul
comitet. Tip. George Catafany.
Drapelul, organ liberal. Iasi. 18 Sept. 1888-2 Ian. [Fevr.] 1892.
1 pe sapt. Fol., 10 (57X39). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Red. i
propr.: I o an N. Roma n. Tip. Lucratorilor Romani Asociati.
Dela 4 Iun. 1889, schimba subtitlul In: organ national-liberal". Dela.
15 Iulie 1890, suprirna subtitlul.
Dela 2 Martie 1889, 2 pe sapt.; dela 21 Mai 1889, 1 pe sapt.; dela,
16 Sept. 1890, 2 pe sapt. si dela 22 Sept. 1891, 1 pe sapt.
Dela 16 Sept. 1890, fol., 6 (48X33).
Dela 30 Martie 1889, anul 14 lei, nr. 15 bani; dela 16 Apr. 1889, nr.
10 bani; dela 1 Apr. 1890, anul 6 lei $i dela 2 Sept. 1890, anul 10 lei.
Dela 8 Apr. 1890-14 Julie 1891, editura tip. Petru C. Popovici.
Dela 21 Mai 1889, tip. D. Gheorghiu (Lucratorii asociati) si dela 8 Apr-
1890, tip. Petru C. Popovici.
Dela 16 Sept. 1890, apare neregulat.
Drapelul, organ national-politic. Lugoj. 1/14 Ian. 1901(continua).
2 pe sapt. Fol. (45X31). Anul 12 cor., nr. 15 bani. Red. respon-
sabil: Dr. Co rn el iu Jure a. Propr. i editor: Dr. Valeria
Branisc e. Tip. Carol Traunfellner.
Dela 1/14 Ian. 1902, 3 pe sapt. Fol., 6 (49X33).
Dela 3/16 Ian. 1902, nr. 10 bani.
Drapelul, ziar nationalliberal. Bucureti. 10 Mai 1897 1 Dec.
1900. Zilnic. Fol., 10 (58 X 40). Anul 30 lei, nr. 10 bani. Tip.
Dor. P. Cucu.
Dela 14 Oct. 1897, tip. Corpului Didactic ", C. Isp/sesou si G. Bra--
tanescu; dela 23 Iun. 1898, tip. Dor. P. Cucu ci dela 21 Fevr. 1899,.
tip. aSperanta".
211

Drapelul democratiei. Ziar politic, sociologic, sciintific si literar.


Focsani. Iu lieSept. 1878.
Vezi: e Pepelea AiudeanD. Focsani. 7Sept. 1878.
Drapelul meserlasilor, organ independent septamanal. Craiova.
7 Mai 18 Noemvrie 1901. 1 pe Opt. Fol., 6 (48 X 33). Anul
6 lei, nr. 10 bani. Sub directiunea Consiliului de administratie
al Societatei meseriasllor de toate breslele" din Craiova. Tip.
N. I. Macavei.
Dela 14 Mai, schimba subtitlul in: organ industrial, comercial si
agricolb.
Dela 8 Iulie, sub directiunea unui comitet.
Nu apare dela 21 Mai-8 Iulie.
Drapelul Museelului, ziar national-liberal. Campu-Lungil. 18 Aug.
1888-22 Oct. 1890. 1 pe sapt. 4 ,10 (40X29). Anul 8 lei, nr.
5 bani. Comitet de redactie. Tip. Gheorghe Th. Serbu.
Nu apare dela 4 Fevr.-9 Martie, 4 Mai-3 Iun., 5 Iun. -9 Iulie, 1
Oct. 5 Noemvrie 1889, 15 Ian.-15 Fevr., apoi apare la 4 Martie
si la 14 Oct. 1890. (Pests tot an aparut 71 numere).
*Drapelul national. Braila. ? 1888Aug. 1890.
aEmancipareay. (Buc. 13 Sept. 1891), anunta o reaparitie a aDrapelului
national, in Sept. 1891. Nu avem alte date despre aceasta aparitie.
(aVointa NationalaD. Buc. 1 Noemvrie 1888, 10 Ian. 1889 si 1 Aug.
1890; aTelegraful roman.. Buc. 11 Ian. 1889; aLuptaD. Buc. 9 si 10
Ian. 1889; allesboiulD Buo. 14 Fevr. 1889; aTimpulD. Buc. 1 Iun.
1890: aBombaD. Braila. 7/19 Aug. 1890; EmancipareaD. Buo. 13 Sept.
1891).
Drapelul negru. Bucuresti. 10 Sept. 1906. 1 pe sapt. Fol., 7 bis
(54X37). Anul 40 lei, nr. 10 bani. Red.-girant: Petre Uhr y-
now s k 1. Tip. Speranta.
Drapelul Putnel, organul partidului conservator din Putna. Foc-
sani. 3 Sept. 1906 (continua.). 1 pe apt. Fol., 7 bis (54X37).
Anul 6 lei, nr. 10 bani. Sub conducerea comitetului executiv
al partidului. Tip. Alessandru Codreanu.
Drapelul roman. Bucuresti. [26] Aug.? 1877. [Zilnic].
La 27 Aug., an. I nr. 2, singurul numar ce am vazut, are titlul si
aparitia de mai sus. 40,6 (33X25). Nr. 5 ba'ni. Tip. Dor. P. Cucu.
[Red.: Frederic Dame].
(aTimpulD. Duo. 27 Aug. 1877; (Le Journal de BucarestD. Bill). 13 Sept.
1877 st. n.).
Drapelul Severinian, ziar septemanal. Turnu-Severin. [Dec. 1885]-
19/31 Aug. 1886 si [28 Oct.] 1888[Apr.] 1889. [1 pe sapt.].
Dela 5/17 Ian. 1886, an. I nr. 2, de cand am vazut regulat ziarul, are
titlul si aparitia de mai sus. Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 10 bani.
Director politic, red. si propr.: loan Ti n t or esc u. Tip. Emil J.
Knoll.
212

Dela [28 Oct.] 1888, schimba subtitlul In: aZiar Liberal- Independent..
Trim. 4 lei.
Nu am vazut primul numar gi numerile dela 12 Ian.Apr. 1889.
Tipografia RomanaD. (Buc., Apr. 1887) pune, In aStatistica presei din
Romania dela 1 Ian.-1 Apr. 1887D, Drape lul severineanD, ca spa-
rand [Ana In aceasta data. Nu avem Iasi nici o alta mentiune despre
aceasta aparitie.
(.Familiar Oradea Mare. 12/24 Ian. 1886; aNatiuneaD. Buc. 31 Dec.
1885 $i 7 Apr. 1889; aDemocratiaD. Buo. 29 Oct. 1888; Telegraful
Roman. Buc. 7 Apr. 1889; Romania. Buo. 30 Oct. 1888 $i iEcoul
Ialomitei). Calara$i. 13 Apr. 1889).
Dreptatea. BucuretT. 22 Apr. 21 Mai 1884. Neregulat (4 nu-
mere). 4,10 (40 X 29). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Tip. Nationals,
V. Ton4a.
Dela 2 Mai, tip. Dor. P.. Cucu.
Dreptatea. Craiova. 24 Iun. 1886-9 Fevr. 1887.
Vezi: aProgresulD. Craiova. 6 Mai 1886.
Dreptatea. Timioara. 25 Dec. 1893/6 Ian. 1894-31 Dec. 1897/12
Ian. 1898. Zilnic. Fol., 5 (42X29). Anul 12 fiorini cu suplementul,
nr. 5 cr. Red. responsabil: Dr. Valeriu Bran i s ce. Editor:
Dr. Co r n el iu D ia conov ic h. Institutul tipografic.
Dela 1/13 Iulie 1895, fol., 6 (48X33). Anul 10 fiorini.
Director: Dr. Corn el i u Diaconovich (9/21 Martie-2/14 Julie 1894).
Redactori responsabili: Dr. George Can d r ea (16/28 Martie-21
Aug./2 Sept. 1895), Adrian P. Deseanu (22 Aug./3 Sept. 1895-
10/`22 Fevr. 1896), Aurelia Trief (12/24 Fevr. 27 Apr./9 Mai
1896 qi 11/23 Iun. 1897-31 Dec. 1897/12 Ian. 1898) $i D. V o ni g a
(29 Apr./11 Mai 1896 10/22 Iun. 1897). Dela 20 Oct./1 Noemvrie
1894-11/23 Apr. 1895, editor: Dr. Vale riu Bran lace.
Dela 9/21 Martie 1894, tip. Heinrich Uhrmann.
Dela 25 Dec. 1893/6 Ian 1894-31 Dec. 1894/12 Ian. 1895, are suple-
ment: (Foaia de Dumineci a cliarului Dreptatea"D.
Dreptatea, foaia intereseloru poporului. Iaii. 14 Mai 1867 31
Oct. 1870. 3 pe sapt. 4,6 (31X24). Trim. lei 9 i 6 parale, nr.
10 parale. Tip. Tribunei RomAne.
Dela 3 Sept. 1867, 2 pe sapt., fol. (45X28); dela 18 Apr. 1868, 4,6 (31X24)
$i dela 2 Ian. 1869, fol. (43X28).
Dela 19 Iun. 1867, trim. 7 lei $i 35 parale; dela .3 Sept. 1867, anul 1
galben, nr. 15 parale; dela 18 Apr. 1868, nr. 10 bani qi dela 2 Ian.
1869, anul 24 lei, nr. 30 bani.
Dela 2 Aug. 1870, tip. D. Gheorghiu.
Nu apare din Fevr.-18 Apr. 1868 qi 23 Noemvrie 1869-22 Ian. 1870.
Cu caractere semi- cirilice; dela 3 Sept. 1867 unele articole cu caractere
latine, $i dela 2 Ian. 1869, cu caractere latine.
(Trompetta CarpatiloruD. Bucure$ti. 19/31 Deo. 1868).
Dreptatea, organ conservator. Focani. 24 Martie 1904 [1905]
5 Iun. 1905. 1 pe Apt. Fol., 6 (49X33). Anul 5 lei, nr. 10 bani.
Director: F a ne P. Or ig o r i u (pang la 10 Apr.). Tip. Moderns,
M. T. Dumitrescu.
213

Dela 8 Mai sub directia unui comitet.


Primul numar poarta gresit data de 24 Martie 1904, in be de 24 Mar-
tie 1905.
Apare neregulat (6 numere In total).
Reapare la 7 Ian. 1907.
Dreptatea. Organ saptamanal. Craiova. 4 Sept. 1904. Fol., 6 (48X33)
Anul 10 lei, nr. 5 bani. Sub directia unui comitet. Tip. David
J. Benvenisti.
Dreptatea, organ septemanal. Turnu-Severin. 14 Martie 1893
(continua). Fol., 6 (48)(33). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Tip. Mo-
derns, Constantin M. Georgescu.
La 30 Mai 1893, fol. (42X29) $i dela 7 Mai 1895, fol., 10 (58X40).
Dela 12 Sept. 1893, nr. 15 bani.
A l. C. Vr a boesc u, care de fapt este directorul si propr. ziarului
dela Inceput, figureazit Ca director dela 28 Oct. 1901 si ca propr.
dela 27 Martie 1894.
Dela 30 Mai 1893, tip. E. J. Knoll qi dela 24 Lae 1894, tip. Nationale,
Ralian si Ignat Samitca.
Dela 25 Mai 1895, apare neregulat (563 numere In total). In termene
mai lungi, nu apare dela 1 Iun. -12 Noemvrie 1897, 25 Dec. 1904-20
Ian. 1905, 13 Fevr.-6 Aug. 1906 qi 26 Noemvrie 1906 Apr. 1907.
Dreptatea, revista culturala, economics i social& Brasov. 3/16
Dec. 1905-17/30 Iun. 1906. 1 pe sapt. 40,6 (32X24). Anul 5 con,
nr. 4 fileri. Tip. A. Mureianu.
Dreptatea, ziar conservator saptaminal. Craiova. 9 Apr. 1906
(continual. Fol., 6 (48X33). Anul 5 lei, nr. 5 bani. Sub directia
unui comitet. Tip. Nationa16., Ralian i Ignat Samitca.
Dela 30 Apr. 1906, anul 10 lei.
Apare neregulat (21 numere in 1906).
Dreptatea, ziar cotidian. Bucureti. 15/27 Mai-29 Iun./11 Iulie
1888. Fol., 10 (58X40). Anul 35 lei, nr. 15 bani. Director po-
litic: Nicolae F le v a. Tip. Dor. P. Cucu.
Dreptatea. Ziar independent. Iasi. 22 Fevr.-15 Iulie 1904. 1 pe
Apt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Director: St.
G o r 84. Editor: N. I. Bo nc es cu. Tip. M. P. Popovicl.
Dela 2 Iulie, fol., 10 (58X40).
Dela 16 Mai tip. aNationaI5,D.
Dreptatea, ziar national-liberal. Bucureti. 1 Fevr:1896-1 Julie
1900. Fol., 10 (58X40). Anul 30 lei, nr. 10 bani. Director po-
litic: Nicolae Fleva (pana la 20 Oct. 1896). Fondator: N i-
c ol ae Flev a. Tip. Nola, Grigore Panaitescu.
Dela 10 Dec. 1896, schimb5. subtitlul In: aziar liberal democratD. Dela
28 Noemvrie 1897, se suprimfi subtitlul.
Dela 23 Noeinvrie-16 Dec. 1897, fol. mare (60X43).
214

Dela 17 Martie 1900, anul 20 lei, nr. 5 bani.


Dela 21 Apr. 1896, tip. Eduard Wiegand & Comp.; dela 2 Iu lie 1896,
((Tip. Noub, Gr. Panaitescu; dela 16 Oct. 1896, tip. Dor. P. Cucu;
dela 3 Martie 1897, tip. aDreptatea)) si stela 5 Apr. 1900, tip. ((Erni-
nescup.
I se interzice debitul postal In Ungaria, In 1899.
(aGazeta Transilvanieb). Brasov. 12/24 Mai 1899).
Dreptatea Brailei. Organ National Liberal disident. Braila. 14 Sept.
1902[Fevr. 1904] 1 pe sapt. 4,10 (40X29). Nr. 5 bani. Sub
conducerea unui comitet. Tip. P.. M. Pestemalgioglu.
Dela 4 Oct. 1903, schimba subtitlul in: azier na0onal-liberals. Fol., 6
(49X33). Anul 12 lei. Tip. sModernas, Max Frankel.
Am vazut numai numerele dela 14-28 Sept. 1902(1-2) si 4-19 Oct.
1903 (5-7).
Apare neregulat (18 numere, dups datele hoastre).
(sConservatorul BraileiD. Braila. 28 Noemvrie 1903; Bombe. Braila.
14/27 Fevr. 1904; c(OrientareaD. Braila. 12 Fevr. 1904).
Dreptatea poporului. Timisoara. 9/22 Ian. 1905-26 Martie/8 Apr.
1906.
Vezi: cDreptatea si Lumina PoporuluiD. Timisoara. 3/16 Oct. 1904.
Dreptatea qi Lumina Poporului. Timisoara. 3/16 Oct. 1904(con-
firma). 1 pe sapt. Fol. (43X29). Anul 5 cor., nr. 10 fileri. Red.
responsabil si editor : Nicolae Mitru. Tip. Alexandru Man-
gold, care devine apoi (din Oct. 1905) tip: Hungaria.
Dela 9/22 Ian. 1905: Dreptatea poporuluib. Dela 1/14 Ian. 1906, cu
subtitlul: eFoae natiunala poporala, culturala, socials si economical..
Dela 2/15 Apr. 1906: sPlugarul roman (Dreptatea Poporului). Foae
poporala culturala, socials si economics ).
Dela 9/22 Ian. 1905, anul cor. 4.60, nr. 6 fileri; dela 20 Fevr./5 Martie
1905, anul 6 cor., nr 10 fileri si dela 10/23 Julie 1905, nr. 8 fileri.
Redactorul devine si propr., dela 9/22 Ian. 1905.
Dela 2/15 Apr. 1905, tip. Friedrio Klein.
Dreptul Dobrogel, organ al intereselor generale ale Dobrogei.
Constants,. 12 Martie-23 Iun. 1902. 1 pe Apt. Fol., 6 (48 X 33).
Nr. 10 bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. Romana,
Nioolaeseu.
Dela 4 Apr.: aDrepturile Dobrogels. Anul 10 lei.
Dreptul taranilor, gazeta pentru sate. Marginenii-Munteni. 1905.
1 numar. Fol., 6 (48X33). Gratuit. Conducator 5i propr.: Si mon
C. Grad dinar u. Tip. Eminescu (Bucuresti).
A aparut cu ocazia alegerilor parlamentare din 1905.
Dreptulu. Legislatiune,doctrina,jurisprudenta,economia po-
litica. Bucuresci. 16 Dec. 1871-16 Ian. 1877, 5 Dec. 1878-25
Mai 1880 si 30 Noemvrie 1880 (continua). 2 pe sapt. 40,6
215

(32 X 24). Anul 40 lei. Red.: G r. G. Pucese u. Tip. Curtil


(Lucratorii asociati).
Din Ian. 1876, 1 pe apt. si dela 30 Noemvrie 1880, 2 pe apt. In
lunile de vacant& (IulieAug.) nu apare.
Din Ian. 1876, anul 30 lei; dela 9 Ian. 1877, anul 20 lei; din Ian. 1880,
nr. 50 bani si dela 30 Noemvrie 1880, anul 40 lei.
Dela 5 Noemvrie 1878, red : N. C ratu nese u. La 30 Noemvrie
1880, comitetul de redactie: Al. Degr 6, C. C. Stefa nese u, D.
Cuculi, G. Bagdat, Gr. G. P6ucescu, Em. Pro topopescu
Pake, B. M. Missir si D. C. Popescu.
Dela 1 Ian. 1881, prim-red.: De metru C. Popes ou, apoi director
(4 Noemvrie 1893-14 Sept. 1895). Red.-adm.:Nicolae Christesou
(pan& la 4 Apr. 1885).
Directori: Gr. G. Pew" esou (21 Sept. 1895 11 Dec. 1897), Al.
Degre (14 Dec. 1897-15 .Iun. 1900) si C. G. Dias esou (dela 1 Ian.
1901). Primi-redactori: Pe tr u Burdea nu (5 Dec. 1896-7 Dec.
1897) si V. A t h an asovi el (dela 11 Dec. 1897). Redactori: George
Negulesou (4 Noemvrie 1893-2 Fevr. 1895), Paul Negulescu
(dela 11 Fevr. 1899), Demetr u Negul escu (dela 2 Sept. 1901),
Al. Cerb an (dela 12 Iun. 1903), G. M e it a n i (dela 12 Iun. 1903),
Geoirge G. Danielopolu (dela 1 Sept. 1903) si G. C. Ori-
stescu (dela 13 Noemvrie 1905). Redactori-administratori : A l.
Capitolin (7 Apr. 1885 -28 Iun. 1890) si Grigore Mania (2 Sept.
1890-1 Dec. 1896. Dela 4 Noemvrie 1893 e red. si dela 5 Fevr. 1895
prim-red.). Dela 27 Apr. 1895, administratorul B. P. R5. du le s c u
is titlul de redactor-adm. Editori: G. I o an i d pi A. Sp i resou
(4 Ian. 1873-28 Fevr. 1874). Dela 18 Dec. 1897, fondator-proprietar:
Gr. G. P6ucescu.
Dela 21 Dec. 1872, tip. Nationalk C. N. Radulesou; dela 8 Fevr. 1873,
tip. Curtii (Lucratorii asociati); dela 24 Ian. 1874, tip. Thiel si Weiss;
dela 1 Sept. 1874, tip. Curtii (Lucritorii asociati), apoi (din Dec.
1876) Walter si Gobi; in fine (din Noemvrie 1878) numai F. Giibl
si dela 25 Oct. 1890, tip. aGutenbergD, Joseph GObl.
In 1872-1875 editeaza: Annuaruln legislative allu diarului DreptuluD.
Bucuresci. 1 pe an. 8 ,2 (19X12). Ex. 3 lei. Tip. Curtii (Lucratorii
asociati).
In 1873 ex. 2 lei.
Dreptulii, jurnalii juridicu, literarti si comercialu. Bucuresti.
Aug.Dec. 1862. 2 pe sapt. Anul 2 galbeni. Red.: Ge orge
Petrescu.
Din Oct. ?, 1 pe sapt. Anul 18 sfanti.
Se pare a la inceput a aparut In Iasi..
(Reforma. Buc. 23 Aug. 1862; NichiperceaD. Buc. 27 Oct., 10 si 25
Noemvrie 1862; aBiserika. Buc. 16 si 23 Dec. 1862).
"Dreptula Moldova. Iasi. Sept.? 1867.. Red.: D. Stamatopol.
Ziar separatist.
( ConventiuneaD. Iasi. 23 Sept. 1867; aSentinela romanaD. Buc. 1 Oct.
1867; cla Roumania. Buc. 7719 Sept. 1873).
Drepturile. Galati. 30 Oct. [1904] -10 Apr. [1905], 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Tip. Moldova.
La 10 Apr. 1905, nr. 15 bani. Tip. Balksescu.
Am vAzut numai primal si ultimul numar.
216

Drepturilel organ politic local. Focsani. 12 Ian.-1 Martie; apoi


Galati, 8 Martie-10 Sept. 1897. 1 pe sApt. 4 ,10 (40X29). Anul
7 lei, nr, 10 bani. Tip. (cModernao, M. T. Dumitrescu.
Dela 18 Ian.: aDrepturile, organ al Evreilor pamanteni.. Anul 6 lei.
Red.: M. B otosenea nu (dela 8 Martie, prim-red. si propr.). Tip.
Aurora, Gh. A. Diaconescu.
Dela 8 Martie: oPamanteanul. Organ al asociatiund generale a israe-
litilor parnanteniD. Galatz. Tip. aAurora, Fratii C. Dimitriadi.
Dela 5 Apr., sohimb6. subtitlul in: organ sept6menal independent al
Israelitilor pamanteni si dela 31 Mai ha: Organ oficial al Asocia-
tiunei Drepturile" a Evreilor sari an satisfacut legea reorut6reIp.
Dela 12 Iulie, fol., 6 (48X33). Anul 7 lei.
Dela 22 Martie, tip. aBalasescua.

Drepturile Dobrogel. Constanta. 4 Apr.-23 Iunie 1902.


Vezi: aDreptul Dobrogel, organ al intereselor generale ale Dobrogeb).
Constanta. 12 Martie 1902.

Drepturile omului, revista politica si sociala. Bucuresci. Iun.


[Sept.] 1884. 1 pe luna. 8,6 (24X16). Nr. 50 bani. Red.: Con-
stantin A. Filitis. Tip. Modena, Gr. Luis.
Am vgzut numai primul numar.
(Fratia Romana-ltalianaD. Duo. 15/27 Oct. 1884).

Drepturile omului, ziar politic-Social, cotidian. Bucuresti. 1 Fevr.


11 Dec. 1885 gi Seria II, 15 Sept. 1888-3 Apr. 1889. Fol.,
7 bis (53X37). 'Anul 24 lei, nr. 10 bani. Comitetul de redactie
(pAnala 25 Oct, 1885): Const. C. Bacalbasa, Al. Bra.escu,
Const. A. Filitis (panAla 25 Mai 1885), Emilian A. Frun-
zescu, Constantin Mille (pan6, la 4 Mai 1885), Ion N6,-
dejde, Al. G. Radovici si Paul Scortenu. Tip. N. Miulescu.
Dela 3 Noemvrie 1885, schimba subtitlul in: aorgan socialist 840.-
mlnab). 1 pe s6pt.
Dela 15 Sept. 1888: aDrepturile omului, ziar democrat-social, cotidians.
Zilnio.
Dela 6 Dec. 1888 ?, schimb6 subtitlul In: a organ cotidian al democra-
tiei socialen.
Dela 27 Fevr. 1888, inloaueste cuvantul a cotidians din subtitlul cu en-
vantul aseptemanals. 1 pe Apt
Dela 3 Noemvrie 1885, fol., 12 164X45). Anul 12 lei, nr. 20 bani.
Dela 15 Sept. 1888. fol., 6 (48X33). Anul 20 lei, nr. 5 bani.
Dela 20 Dec. 1888 ?, anal 18 lei si dela 2 Fevr. 1889, fol., 7 bis (53X38).
Nr. 10 bani.
Dela 27 Fevr. 1889, anul 12 lei.
Prim-red.: Co nst: Mille (1888-89).
Dela 7 Martie 1885, tip. C P.-Conduratu; dela 15 Mai 1885, tip. N.
Miulescu, dela 10/11 Aug. 1885, tip. C. P.-Conduratu; dela 15 Sept.
1888, tip. Ef. Miulescu; dela 20 Dec.? 1888, tip. Alex. Sottek si dela
18 Ian. ? 1889, tip. Dor. P. Cucu.
I se interzice debitul postal In Ungaria, In 1885.
In 1888, pant la 20 Dec., am vazut numai cateva numere.
(aGazeta Transilvanieb). Brasov. 12/24 Mai 1899).
217

Drepturile poporului. Bucuresti. 13-19 Noemvrie 1891. Zilnic.


Fol., 6 (48 X 33). Anul 32 lei, nr. 10 bani. Director si propr.:
P. Bu ov ini a nu (la 19 Noemvrie). Tip. Dor. P. Cucu.
Drepturile poporului, liar democrat. Bucuresti. 10 Apr. 1891.
Zilnic. Fol., 6 (48 X 33). Anul 28 lei, nr. 10 bani. Proprietar:
P. Bucovin ianu. Tip. Dor. P. Cucu.
Drepturile tiranului. Supliment la Lumea noun ". Bucuresti.
11 Iulie-22 Aug. 1899. 2 pe lull& 4,6 (33X24). Gratuit. Tip.
Sperarga.
Drita, organ al Societatii ,,Drita". Braila. [Mai] 12 Oct. 1887.
[1 pe sapt.].
Dela 25 Mai, an. I nr. 2, de and am vazut regulat ziarul: .Drita,
ziar literar sciintifici. 1 pe apt. 4 ,10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 25
bani. Comitet de redacVe. Tip. Pestemalgioglu.
Dela 1 Iun.: aLsminaD, cu subtitlul de mai sus.
Dela 2 Aug., director: Dr. A. G r ii n.
(ellornania libera,. Buc. 17 Mai 1887; Volute. Nalionalab. Buc. 17
Mai 1887).
Drumei1 die, Iasi. Jetias Romania". Iasi. 1900. Nr. unit. Fol., 6
(48X33). 10 bani. Tip. Comerciala.
Ziar publicat de emigrantii evrei, In doua limbi: romaneqte si jargon.
*Apia Ha 6%.xrapcslir13 emsrpanm. Bparma. 10 Iun. [Aug. 1871.
1 pe Apt. Anul 10 lei. Red.: A. 1Ia sAap rs [X p. B o me s a)]. Tip.
X. 11. naFIEFIROWL.
Apare neregulat (6 numere in total). Nr. 5, la 5 Aug.
(Onsm ea 6barapercurt nepuo,iumu nna n, p. 22)..

Dumineca. Revista. popular& BucurestI. 1 Ian. 1905(continuN.


1 pe apt. 40 (31 X 21). Anul 4 lei, nr. 5 bani. Editura Socie-
tatei Adeverul.
Dela 23 Oct. 1905: aDumineca, Revista saptaminalaD iar dela 15 Ian.
1906, revine la vechiul subtitlu.
Dela 30 Ian. 1905, 40 mare (41X30).
Dela 5 Iun. 1905, anul lei 2.50 gi dela. 4 Dec. 1905, anul 5 lei, nr.
10 bani.
Duminica, gazeta familii. Bucuresti. 1 Oct. 1890-24 Fevr. 1891.
1 pe sapt. 4,6 (33 X 24). Anul 9 lei, nr. 20 bani. [Redd, apoi
director: I ul iu C. Saves u. Tip. E. Miulescu.
Dela 7 Oct. 1890, nr. 10 bani; dela 21 Oct., nr. 20 bani; dela 11 No-
emvrie 1890, nr. 15 bani si dela 6 Ian. 1891, nr. 10 bani.
In 1891, nu indica tipografia.
lunarea. Braila. [Mai] 1883 2 Dec, 1885, 4 28 Oct. 1886 si
22 Mai-12 Oct; 1888. [1 pe sapt.].
218

Dela 23 Mai 1883, an. I nr. 2, de tend am vazut regulat ziarul, are
titlul si aparitia de mai sus. Fol., 10 (58X40). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Tip. Pericle M. Pestemalgioglu.
Dela 4 28 Oct. 1886, cu subtitlul: Dim National Liberals. Comitet
de redactie.
Dela 25 Aug. 1884-28 Oct. 1886, fol., 10 (57X38).
Nu am vazut primul nutriar si numerele dela 19 Martie-23 Mai 1885.
(tRomanulu). Buc. 18 Mai 1883; aTelegraphulp. Buc. 19 Mai 1883;
Romania liberaD. Buc. 7 Oct. 1886 si DunareaD. Braila. 22 Mai 1888).
Dunarea. Bucuresci. [14 Iulie-18 Aug.] 1878. [Zilnic].
La 18 si 19 Iulie, n-rele 5 si 6, singurele ce am vazut, are titlul $i
aparitia de mai sus. Fol., 2 (36 X 25). Anul 15 lei, nr. 5 bani. Tip.
Alessandru A. Grecescu.
(Romania libera.. Buc. 14 Iulie 1878; Romanulub. Buc. 15 Iulie
1878'; aResboiule. Buc. 24 Aug. 1878).
*Dunitrea. Turnu-Severin. Oct.? 1873.
aGazet'a Transilvanieb. (Brasov, 9/21 Fevr. 1875) pune DunareaD in
tabloul presei romane pe 1874. Nu avem decat mentiunea aparitiei.
(aLe Journal de Bucareste. Buc. 16 Oct. 1873 st. n.; Romanulu. Buc.
6 Oct. 1873).
Dunitrea.I1 Danubio. Galati. [Aug. 1846]-27 Aug. 1850. [1 pe
sapt. Anul 8 colonati. Red.: Mar c u Cug ino].
Dela 7/19 Oct. 1848, de and am vazut ziarul: Dunarea. Jurnal de
comercia, agriculture si navigatie. II Dannbio. Giornale di cora-
mercio, agricoltura e navigazioneb. 1 pe apt. Fol., 4 (42X27). Red.:
G. Jerinic h. Propr. ei girant responsabil: M. Cu g i n o. Tip. F.
Momferrato.
Dela 9 Ian. ? 1849: a durnalul Danarea stiintifica, literard si comer-
ciala. Anul 8 carboave. Red.: M. Cugi n o.
In 1849, nu indica tipografia Ora la 26 Iun., tend figureaza iar tip.
F. Momferrato.
Dela 25 Sept. 1849, nu mai avem nici o mentiune despre aparitia zia-
rului, pana la 4 Martie 1850, and aVestitoral romanescp 11 citeaza
sub titlul de Dannbio.
Dela 16 Iulie -27 Aug. 1850, an. IV nrele 54-66, ultimele numere ce
am vazut: aJurnalul Dannbio comenial, stientific si literary 2 pe
apt. Fol. (41 X 29). Anul 6 carboave. Red.: V. V r ab i e. Tip. zia-
rului Danubiob, M. Cugino.
[Numarul de probe a aparut in Mai 1846].
Apace in doua limbi: romans si italiana, iar din 1849, numai unele
articole in italieneste.
Cu caractere semi-cirilice, iar titlul cu caractere latine.
(aAlbina romaneascaD. lash. 15 Aug. 1846, 9 Ian., 9 Fevr., 9 Martie,
14 Sept., 20 Noemvrie 1847, 1 Ian., 5 Fevr., 6 Iun si 10 Oct. 1848;
(IGazeta de TransilvaniaD. Brasov. 29 Aug. 1846; Curieru romanu),
Buc. 31 Aug. 1846; eVestitorul romanesm Buc. 7 Iun. si 5 Julie
1847; 18 Mai, 8 Iun. si 10 Aug. 1848 si 4 Martie 1850).
Dunarea, qiar comercial, communal si politicu. Galata. 18 Fevr.
- 5 Apr. 1868. 1 pe Apt. Fol., 4 (42X26). Anul 20 lei n. Red :

C. Pagon i. Tip. Fr. Thiel.


Apare In doul limbi: roman/ si francea.
Dunarea, 'diaru politicu, litteraru, comerciale. Craiova. 1 Oct.
1864-11 Fevr. 1865. 2 pe Apt. Fol., 5 (45X29). Anul 63 lei v.,
219

nr. 1 leu. Red. sef: A. St ol oj i a n u. Tip. Nationale, T. Macinca


si I. Samitca.
Dunarea, organ conservator. Galati. 11 -- 17 Martie 1898. Zilnic.
4,10 (39 X 29). Anul 15 lei, nr 5 bani. Sub directiunea unui
comitet. Delegat : Lase a r Al binet z. Tip. Balasescu.
Dunarea, revista literara si stiintifica. Bucuresti. Noemvrie 1889
Mai 1890. 1 pe luna. 8,6 (24X16). Anul 12 lei. Tip. Eduard
Viegand.
Din Dec. 1889, interverteste cuvintele literara si stiintificaD din sub-
titlu. 4 ,6 (33X24). Nr lei 1.50. Redactori: Ghiorghi W ar lam si
L az a r B a des u. Tip. Carol Gobi.
Din Ian. 1890, nu se mai vinde cu numarul.
Apare neregulat (5 numere In total).
aDunfirea. apare In locul revistei a Dimbovita, revista literara,.. Bu-
ouresci. Noemvrie 1889.
Dunarea, ziar conservator. Braila. ?-15 Aug. 1905.
Avem date despre aparitia ziarului din Martie 1905. Din data nume-
relor 11, la 6 Apr. si 12, la 9 Apr., rezulta el aparea de 2 on pe sapt.
Dela 8 Aug., an. I nr. 38, de and am vazut regulat ziarul, are titlul
de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X32). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Tip.
Artistica.
(aMesagerul Brand.. Braila. 8 si 26 Martie si 16 Apr. 1905; aConser-
vatorul Brailei.. Braila. 22 Iulie 1905).
Dunarea, ziar national-liberal. Alexandria. 22 lun.-28 Sept. 1897.
1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Sub di-
rectiunea unui comitet. Tip. Alexandri, A. N. Vasilescu.
Dunarea de jos. Tulcea. 22 Dec. 1884-12 Ian. 1886, [Oct. 1891
Fevr. 1892] si 1 Ian. 1897-26 Apr. 1898. 2 pe sapt. Fol., 7 bis
(53X37). Anul 15 lei, nr. 15 bani. Noua tip. Tulcea.
Nu am vazut ziarul pang. la 10 Apr. 1885 si In 1891=1892.
Dela 10 Apr. 1885, 1 pe sapt. Fol., 7 (52X34). Anul 12 lei, nr. 20 bani.
Director: N. S. Bab oeanu (pana la 12 Ian. 1886 si 22 Sept. 1897-
26 Apr. 1898). Prim-red.: G. Sand u 1 es c u (pana la 24 Oct. 1885).
Dela 14 Apr. 1885, fol., 7 bis (53 X 37) si dela 1 Ian. 1897, fol., 6
(48X33).
Dela 1 Ian. 1897, anul 10 lei, nr. 15 bani si dela 22 Sept. 1897, nr.
10 bani.
Dela 1 Ian.-22 Apr. 1897, sub conducerea unui grup.
Dela 1 Ian. 1897, tip. G. Balasescu (Galati) si dela 23 Ian. 1897, tip.
DobrogeaD, Sava Doncef.
Apare neregulat, In 1897-1898 (29 numere).
(Vointa Nationalas. Buc. 22 Oct. si 20 Dec. 1891 si 4 Ian. 1892; Buna
CredintaD. Buc. 13 Fevr. 1892).

Dunarea de jos, organ al partidului liberal-national. Galati. [24


Martie]-21 Iunie 1887, [12 Dec. 1887]-14 Ian. 1888 si seria II,
24 Noemvrie 1895-8 Fevr. 1896. [2 pe sapt.].
220

Dela 3 Apr. 1887, an. I nr. 4, de and am vazut regulat ziarul, are
titlul si aparitia de mai sus. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Tip. J. Schenk.
Dela 24 Noemvrie-3 Deo. 1895, suprim5, subtitlul, pe care-1 reia dela
5 Dec. 1895. Dela 6 Dec. 1895, interverteste ouvintele eliberal-na-
tionalD din subtitlu.
Dela 7 Iun. 1887, 1 pe sapt.; dela 24 Noemvrie 1895, zilnic si dela
14 Dec. 1895, 3 pe sapt.
Dela 24 Noemvrie 1895, 4 ,10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 5 bani.
Dela ,14 Dec. 1895, anul 12 lei, nr. 10 bani $i dela 4 Ian. 1896, anul
10 lei, nr. 5 bani.
Dela 14 Dec. 1895, tip. aModernaD, Ap. A. Antoniady.
(oRomaniaD. Buc. 25 Martie 1887; (Familia>. Oradea Mare. 29 Mar-
tie/10 Apr. si 27 Dec./8 Ian. 18871 cConcordiaD. Galati. 17 Dec. 1887;
aVointa NationalaD. Buc. 20 Dec. 1887 si cRomanuluD Buc. 1 Ian.
1888).

Dunarea romans, revista literara bimestriala. Bucuresci. Ian. 1894


(un numAr). 8,8 (28X19). Anul 9 lei, nr. 2 lei. Red. $i propr.:
Paul S corteanu. Tip. Dor. P. Cucu.
Redactorul afirma a au aparut doul numere.
Dunarenii. RevistA bi-lunarA. LitereSciinteArte. Galati. 1-15
Fevr. 1894. 8,6 (24 X 16). Anul 10 lei, nr. 50 bani. Tip. Mo-
derna, Ap. P. Antoniady.
*Ayaaocaa 3opa. BUTHEilcb sa BOIRIbi-mh 67.araphi.Bpagaa. 10 Sept.
1867-29 Martie 1870, 2 lun.-17 Iulie 1870 $i 1-6 Ian. 1877.
1 pe sapt. Fol. Anul 2 icosari. Red.: A. II. B o Rau Bs. Tip.
CliewenieD.
Dupfi eliberarea Bulgariei, reapare in Sistov, la 12 Oct. 1878.
(Olincs na 6mrapcicurt nepuomciaa caaaaaa, p. 22-23).
Dupii alegeri. Bucuresti. 7 Noemvrie 1890. Nr. unit. Fol , 6
(48X33). 15 bani. Tip. Eduard Wiegand.
Durducul. Foae umoristica. Bucuresti. ?[Mail 1891 si Seria II,
6-22 Apr. 1897.
Dela 26 Fevr.-30 Apr. 1891, an. I numerele 15-17 si 36, cat am vazut
din ziar in acest an, are titlul de mai sus. 4Iese la zile mariD. 40,10
(40X29). Nr. 5 bani. Red. sig: Jean Dip ot a t ul. Prim-red : Dur-
d uces c u. Tip. Centralg, Fratii Popescu.
Dela 6 Apr. 1897: a Durducu, char umoristicD. 1 pe apt. 49,10 (41X29).
Anul 8 lei, nr. 5 bani. Director gi propr.: Du r du cesc u. Prim-red.:
C at ar a ma. Tip. gDecebalD 14.
(aResboitilo. Buc. 21 Mai 1891).
E.

Ecclesia, diariu moralo-religiosu. Bucureti. 8 Mai[Fevr. 1867].


1 pe shpt. 4 ,7 (34X25). Anul 12 sfanti. Redactori: C. Sc. Co-
mite de Rosetti i Arhimandritul Climente Nicolao
(pAna la 26 Iun.). Tip. Lucratorilort Associati.
Dela 11 Sept., tip. Nationale.
Nu apare dela 26 Iun.-11 Sept. 1866.
Am azut ziarul numai pana la 29 Dec. 1866.
((Dacia romana). Buc. 23 Fevr. 1867).
Echilibrulti. Braila. 15 Oct. 1882-25 Apr. 1883. 1 pe shpt. Fol.,
6 (47X32). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Tip. Progresul, M. Con-
stantinescu & V. A. Eftimiu.
Am vazut numai numerele 1, 4 ei ultimul.
(eNatiunea)). Buc. 9, 10 Dec. 1882 ei 9 Ian. 1883; (Romanulip. Buc.
28 Ian., 10, 21 ei 22 Martie 1883; Timpult. Buc 9 ei 25 Fevr. 1883).
L'Echo danubien. Journal Commercial, Agri-cole, Industriel, Ar-
tistique et LittOraire.piarii Commerciale, Agricola, Industrials,
Artistica i Litteraria. Galatz, [1 Sept.] 1865[Aug. 1867]; apoi
Bucarest, [Aug. 1867] [26 Martie 1871]. [1 pe shpt. Anul 2
galbeni. Red. ef i propr.: S. Car m el lin].
La 21 Oct./2 Noemvrie 1865, an. I nr. 9, primul ei singurul numar
ce am vazut din anii 1865-1866, are titlul, aparitia, abonamentul
ei red.-propr. de mai sus. Fol., 6 (48X32). Tip. Fr. Thiel.
In 1866 11 gasim cu subtitlul schimbat in: Journal hebdomadaire,
commercial, agricole et industriel.). Anul 2 1/2 galbeni.
In Martie 1866, fuzioneaza cu (Moe Ion ei apare in locul tor: cPressa
romans. Braila.
In Oct. 1866, it gasim iar reaparand In Galati sub titlul sau propriu.
La 27 Oct./8 Noemvrie 1867 (an. III nr. 71) ei 10/22 Mai 1868 (an. IV
nr. 99), ultimele numere ce am vazut, aretitlul, (L'EchoTanubien.
Journal hebdomadaire, politique et commercial". Bucarest. Fol., 6
(47 X 31). Anul 2 1/ galbeni, nr. 55 parale. Red. gef ei propr.: S.
C ar m ell i n. Tip. Jean Weiss.
Am mai vazut cateva numere din anii 1868-1870, la d. Schwarzfeld.
Apare in doua, limbi: romaneete ei frantuzeete, in anii 1865-1867. In
1868 unele articole sunt in romaneete ei frantuzeete, iar altele in
romaneete i nemteete.
222

(GTrompetta Carpatiloruo. Buc. 22 Aug. 12/24 Sept. si 4/16 Noemvrie


1865, 14/26 Apr. 1868 si 27 Sept./9 Oct. 1870; GRomanuluo. Buc. 16
Apr. 3 Iun. si 14, 15 Aug. 1867 si 25 Fevr. 1868; aLa Voix de la
Roumaniea. Buc. 14 Sept., 30 Noemvrie 1885 st. n., 15 Fevr., 22
Martie Si 18 Oct. 1866 st. n. aFoaia Sot din Bucovina.. Cerauti.
1 Ian. si 1 Martie 1866, 1 Ian. 1867 si Ian Fevr. 1868; aSecolulua.
Iasi. 3 Iun. 1869, 19 Fevr. 1870 Si 6 si 19 Martie 1871; aPerseve-
rantaa. Buc. 20 Martie si 16 Dec. 1867; aSentinela romanaa. Buc.
1 si 22 Oct. 1867 si 10 Martie 1868; eTraiano. Buc. 7 Fevr. 1870;
(Pressab. Buc. 1 Apr. 1871; GOrdineao.'Buc. 16 Oct:41866; GOredi-
tulu romanuo Buc. 19 Dec. 1865; aGhimpele'. Buc. 26 Fevr. 1869
si 18 Apr. 1871; GAdunarea Nationale.. Buc. 25 Mai si 14 Dec. 1869.
Vezi si .Journal de Bucaresto. Buc. 14 Martie 1875 st. n.).
L'Echo de Roumanie, journal politique et financier. Bucarest.
11 Noemvrie 1901-25 Mai/7 Iun. 1902. 3 pe shpt. Fol. mare
(64X45). Anul 30 lei, nr. 20 bani. Tip. Heliade.
Dela 15/28 Ian.-1/14 Fevr. 1902, in urma unui diferend intre fonda:
torul ziarului J. Roth si redactorul Lupu Dichter, apar doul editii-
una a fondatorului, continuare a ziarului si alta a redactorului.
Editia redactorului spare sub titlul: oL'Echo de Roumania journal
politique et financier quotidieno. Zilnio. Fol. mare (64X451. Anul
30 lei, nr. 15 bani. Red. sef: Lup u Dichter (pans la 11/24 Fevr.).
Secretar de redactie: A. De la Roche (pin5, la 11/24 Fevr.). Tip.
aSperantzaa.
Dela 16/29 Ian. 1902, fol., 10 (58X40).
Ambele editii fuzioneaza, si continua, sa, apara numai editia a doua,
dela 2/15 Fevr. 1902.
Dela 20 Fevr./5 Martie 1902, schimba subtitlul In: aOrgane du parti
conservateura.
Dela 12/25 Fevr. 1902, anul 44 lei.
L'Echo de Turn-Severin, hebdomadaire. Turn-Severin. 30 Oct.
1897 2 Iulie 1898. 1 pe Apt. Fol., 6 (48X33). Nr. 15 bani.
Tip. Emil J. Knoll.
Subtitlul se schimba astfel: dela 13/25 Noemvrie 1897, apolitique, lit-
teraire et mondain. si dela 18/30 Dec. 1897, journal litteraire et
mondain% Dela 1/13 Ian. 1898, inlocueste cuvantul uTurna din titlu
on prescurtarea GT. pe care o suprima, dela 23 Apr. 1898.
Dela 13/25 Noemvrie 1897, anul 8 lei; dela 18/30 Dec., anul 6 lei, nr.
10 bani si dela 16 Apr. 1898, anul 10 lei, nr. 15 bani.
Dela 13-20 Noemvrie 1897, red. sef: G. Ra c an ie si dela 18/30 Dec.
1897, sub directiunea unui comitet.
Dela 18/30 Dec. 1897, tip. Nationale, Ralian si Ignat Samitca si dela
5 Martie 1898, tip. Emil J. Knoll.
Articolele sunt scrise in romaneste sau frantuzeste.
L'Echo roumain.Ecoul roman. Journal universel roumain-fran-
gais.Gazeta universal& romana-franceza. Bucuresci. 8/20 Mar-
tie-12/24 Apr. 1898. 1 pe sapt. 40,6 (33X24). Anul 10 lei, nr.
20 bani. Director: E d u a r d Jo sep hi. Proprietari: E duar d
Josephi si Leo Margulies. Tip. L. Motzatzeanu & P.
Lambru.
Apare In doua limbi: romaneste si frantuzeste.
223

Echoul agriculture'. Revista agricola. Constaata. 3 Mai-7 Iun.


1898. 1 pe sapt. 40, 6 (33 X 24). Anul 6 lei, nr. 20 bani. Di-
rector: S. Petrescu. Red.: G. Petrescu Durostoreanu.
Tip. Modernan, Gr. Luis (Bucuresti).
Echoul Financiar, organ financiar, economic, industrial, comer-
cial, petrolifer. Bucuresti. 15 Mai-4 Julie 1905. 1 pe sapt. Fol.,
6 (48X33). Anul 20 lei. Red.: C. St e f ne sc u. Tip. Univer-
sitara, A. G. BrAtanescu.
Dela 18 Iun. 1905, 40,6 (32X24) si la 4 Julie 1905, nr. 50 bani.
Apare neregulat.
Echoul muntilor. [Piatral, apoi Jassy si iar Piatra. [MartieNo-
emvrie] 1871. [Red.: T. B o 1 du r-L a tes c u].
La 22 Apr. 1871, an. I nr. 5, primul numar ce am vazut, are titlul
si red. de mai sus. 1 pe sapt. Fol. (43 X 30). Anul 24 lei n. Apare
In Jassy, tip. H. Goldner.
to 26 Sept. 1871, an. I nr. 14, al doilea si ultimul numar ce am vazut,
apare in Piatra, in aceleasi conditiuni. Tip. 4Muntele- Pion, Th.
Tautu.
(oRomanuluo. Buc. 2 Apr. 1871; oTrompetta Carpatilorup. Buc. 25 Apr.,
2 Mai si 14 Noemvrie 1871 ; 4Daracul,. Buc. 28 Noemvrie 1871).
Echoul Terei de sus. Dorohoi. [Julie] 1879[Fevr. 1880].
Vezi: 4Terra de Salsa,. Dorohoi. [19 Iulie 1879].
*Echoubl Bolgradului. Bolgrad. Iulie 1872Mai 1873. Red.: V.
Branisteanu.
(4Romanulu.. Buc. 9 Iulie, 18 Oct. si 31 Dec. 1872; Familia,. Buda -
pesta. 16/28 Iulie 1872; sTelegrafuluo. Buc. 25 Iulie, 7 Oct. 1872 si
8 Apr. 1873; uGhimpeleD. Buc. 14 Ian. 1873; uLa Roumanie). Buo.
10 Mai 1873 st. n.).
"Echoulil Iasiloru. Iasi. Mai? 1872.
(a Telegrafalu). Buc. 3 Iun. si 9 Iulie 1872; eFamilia*. Budapesta. 11/23
Iun. 1872; aRomanuluD. Buc. 9 Iulie 1872; 4Le Journal de Baca-
rest>. Buc. 16 Iulie 1872 st. n.; 4Ghimpele,. Buc. 23 Iulie 1872).
'Adair, par Le Masque. Bucarest. 25 Oct./6 Noemvrie 8/20
Noemvrie 1886. 1 pe Apt. 160,6 (17X12). Anul 24 lei, nr. 50
bani. Tip. Romanulu, Vintil4 C. A. Rosetti.
Eco de Romania, cliaru de notice politice, musica, bele-arte, teatru
gi varietati. Giornale di notizie politiche, musica, belle-arti,
teatri e varieta. Bucuresci. 10 Ian.[Apr.] 1871.
Vezi: cEco musicale di Romania, Iliar de musics, bele-arte, teatruri
si varietati.Giornale di musica, belle-arti, teatri e varieta,. Bucu-
resci. 4 Oct. 1869.
L'Eco di Rumania, giornale Democratico, Politico, Litterario,
Commerciale ed Industriale. Braila. 2 23 Aug. 1890. 1 pe
224

sapt. Fol., 5 (43X29). Anul 20 lei. Director: Dr. Pi erre. Tip.


Universala, C. P. Nicolao.
Are unele articole in frantuzeste.
Eco eclesiastic. v. Eho eclisiastic.
Eco musicale di Romania, liar de musics, bele arte, teatruri ci
varietati.Giornale di musica, belle arti, teatri e varieta. Bu-
curesci. 4 Oct. 1869[Apr. 18711. 1 pe sapt. Fol. mic (36X26).
Anul 2 galbeni, nr. 20 bani. Tip. C. A. Rosetti.
Dela 24 Sept. 1870, inlocueste cuvantul di cu cuvantul a dinD.
Dela 10 Ian. 1871: Eco de Romania, iliaru de notite politice, musica,
bele-arte, teatru si varietati.Giornale di notizie politiche, musica,
belle-arti, teatri e varietal).
Dela 8 Oct. 1870, fol., 4 (42X26) si dela 10 Ian. 1871, fol., 6 (47X32).
Dela 11 Oct. 1869, anul 16 lei n.; dela 17 Oct. 1869, nr. 40 bani si
dela 10 Ian. 1871, anul 20 lei n.
Dela 24 Sept. 1870, director si propr.: Cay. I. G ar g iul o. Sub-di-
rector: N. T i n c. (24 Sept. 1870-21 Fevr. 1871).
Dela 11 Oct. 1869, tip. Laboratorilor romani; dela 24 Sept. 1870, tip.
C. Petrescu-C. & Comp., care devine, din Noemvrie 1870, tip. C. Pe-
trescu-C. & Costescu. Numarul dela 9 Fevr. 1870, tip. Curtii (Lucra-
torii Associati).
Se publica in doufi limbi: romaneste si italieneste.
Dela 11 Martie 1871, nu am mai vazut ziarul.
(TelegraphulD. Buc. 13 Apr. 1871).
Economia, foaie economics ilustrata. Caransebes. 16 Fevr./1 Mar-
tie 1905 (continua). 1 pe luns. 80,7 (27X18). Anul 4 cor., nr.
40 fileri. Redactori 3i editori: I o s if Bala n (pans la 19 Oct./1
Noemvrie 1905) si Alexandru Diaconovich. Tip. diecezana.
Economia agricola. Organ al Societatei centrale de agricultura
din RomAnia. Bucuresci. 1 Ian.-15 Dec. 1891. 2 pe lunb.. 4,6
(33 X 24). Anul 20 lei, nr. 1 leu. Tip. Eduard Wiegand, care
devine apoi tip. Eduard Wiegand & C. C. Savoiu.
No apare in Martie si Apr.
Economia natiunala, buletinu allu intereseloru economice ro-
mane. (Suplimentu la Revista sciiatifica). Bucuresci. 15 Fevr.
1873-15 Ian. 1876 si 1 Ian. 1885 (continua). 1 pe Iona. 8,8
(28X18). Anul 20 lei cu Revista sciintifica. Redactori: P. S.
Aure lia nu si Gr. StefAn es cu. Noua tip. a laboratorilorti
romaul.
Dela 1 Ian. 1885: Economia nationall, revista intereselord econo-
mice romAneD.
Din Ian. 1898: Economia nationala, revista economics, statistics si
financiarAD.
Dela 1 Ian. 1885, 1 pe Apt.; dela 1 Ian. 1891, 2 pe lunA si din fan.
1898, 1 pe luna.
Dela 1 Ian. 1885, 4 ,6 (33X24) si dela 6 Ian. 1886, 8,6 (24X17).
225

Dela .1 Ian. 1885, anul 25 lei, nr. 50 bani; din Ian: 1898, nr.. lei 2.60
si 'din Ian. 1899, anul 20 lei.
Dela 1 Ian. 1885, director: Petre S. A ur eli anu. Din Ian. 1898,
prim-red.: C. I. Baicoianu, apoi director (din Ian. 1901) si cola-
boratori: Al im a n e st e an u C. (pana In Noemvrie 1900), Aurelian
P. S., Baicoianu C., Blondel G., Brentano L., Bujoiu E.
(pans In Sept. 1899). Cole so u L., Crupenschi C. ()Ana in Aug.
1899), Drutu Ch. (pan/ In Iulie 1899), Filip. N., Furtuna I.
St., Hepites S., Ionescu D., Idieru N., Lotz W., Mahaim
E, Von Mayr G., Mo.ga V., Motru C.R.,MunteanuV.(pana,
in Dec. 1899), Nicoleanu 0.,Niculesou-Telega, Popovici-
Lupa N. (pana in Sept. 1899), Ra du I. V., Robin F. (pana in
Sept. 1899), Schmoller G.'s' Sombart W. Apoi: Badescu
Alex. F. (din Apr. 1899), B as il e sou N. (Apr. 1899 -Dec. 1900),
Cantili G. P. (din Ian. 1900), Cuza AL (din Ian. 1902), Damia-
noff Ath. (din Fevr. 1898), Demetrescu M. (Fevr. 1898 -Iulie
1900), Dr agu C. (din Ian. 1902), Felix I. (din Apr. 1899), Iorga
N. (din Oct. 1899), iroe a C..R. (din Iulie 1899), Munte u I.
(din Fevr. 1898), Neamtu C. (din Sept. 1898), Pietraru C-ti n
(din Ian. 1902), Romanescu St. (din Oct. 1899), Sanielevici S.
(Martie-Iulie 1900), Sering Max (din Ian. 1900), Seulescu M.
(din Ian. 1902), Sturdza A. D. (din Ian. 1902) si Wagner Adolf
(din Ian. 1900).
Dela 1 Ian. 1885, tip. Academiei Romane (LaboratoriI romani) ; dela
15 Ian. 1890, tip. I. V. Socecd; dela 24 Oct. 1890, tip. cVointa Na-
tionala; dela 15 Apr. 1894, tip. Gutenberg, Joseph Gobi; din Fevr.
1898, tip. G. A. L5,zareanu; din Ian. 1899, tip. Lucratorilor asociap
Marinescu si Serban; din Sept. 1900, tip. Eminescu; din Ian. 1906,
tip. Clementa; din Mai 1906, tip. Universitara, A. G. BrAtanescu
si din Sept. 1906, tip. Eminescu.
Nu apare din Ian.-Apr. 1896.
In 1885 sare dela an. III la an. IX socotind si anii in cari a aparut
Economia rurala. Bucuresci. 10 Martie 1876-25 Apr. 1877 si Ian.
1881-Dec. 1884.
Economia rurala, revista bi-mensuala de agricultura, comerciu
ei industrii agricole. Bucuresci. 10 Martie 1876-25 Apr. 1877
si Ian. 1881 -Dec. 1884. 80,7 (25X17). Anul 20 lei. Director:
P. S. Aur elianu. Noua tip. a Laboratoriloru RomAni.
Din Ian. 1881, inlocueste cuvantul abi-mensuala, din subtitlu, cu au-
vantul gmensual6.6.
Din Ian. 1884, nr. 2 lei.
Din Ian. 1881, redactori si colaboratori: Anton es cu Pe t_r e, CA r nu
V., Chihaia Iona, Constantinescu Panu, Cor'dea G. V.,
Danilescu N. R., Dr. Felix I., Knechtel W., Moga B. S.,
Mortzun Em., Nacianu I, Nechita Vasile, Pariano C.D.,
Pasareanu I., Petresou M., Popu *tefanu, Racoltea I.,
Saligny Al., Tintarenu A. T., Popovici Maxi miliann
Petre Iosef Frank, S. Kovalsky si Gr. Mihaescu Din Ian.
1883 si Locusteanu si Persu, si din Ian. 1884 si Cardasu
George si Socecil loanA.
In 1881-1882, Editor: Socecil si Comp.
iL'iconomiste roumain. Bucarest. Aug. 1875 - 9 Sept. 1876 si
Iulie-? 1878. 1 pe sApt. Anul 20 lei.
In Aug. 1876, anunta ca va apArea si o edi(ie in romineste.
Dela 17 Martie - -29 Mai 1876, impr.Statului.
Periodicele romdnefti. 15
226

()Le Journal de Bucarest. Due. 15 Aug., 12 Sept. si 26 Dec. 1875 st. n.


16 Ian., 3 Martie si 23 Julie 1876 st. n.; aTelegraphul*. Buc. 18 No-
emvrie 18754 a'Curierul Bucurescilar. Bue. 27 Sept., 1 si 22 Noem-
vrie 1875 si 6 Ian 1876; zVocea Covurluiulu Galati. 23 Mai, 27
Iuns, 11 Julie si 12 Sept. 1876; gTimpulD. Bue. 14 Aug. 1876; (Pressa).
Buc. 1 Ian. 1876; aFamiliaD. Budapest& 22 Aug./3 Sept. 1876; (RD-
manulu). Buc. 29 Aug. 1875 si 19 Julie 1878; aCorespondentia pro-
vin,cialas. Piatr& 24 Iulie 1878; gMonitorul oficiab. Buc. 18 Apr.
1876, p. 2572).
L'Economiste roumain. Finances, Commerce, Industrie, Stati-
stique, Agriculture. Journal hebdomadaire. Bucharest. 16/28 Iulie
1883[Dec.]. 1889.
Vezi: aEconomistul roman, Finance, Comercid, Industrie, Statistici,
Agriculture. Foaie hebdomadarlD.. Bucuresci. 16/28 Julie 1883.
Economistul, buletin bi-lunar al Camerel de comerciu i in-
dustrie Circumscriptia If. Pitesci. Pitesci. Iun.'? 1888. 40. Tip..
Gheorghe Po pescu.
((Familia>. Oradea Mare. 26 Iun./8 Iulie 1888. Note, contimporane ale
lui Al. Pop)..
Economistul, ziar, politic, economic, financiar, agricol si literar..
Craiova. 17/29 Noemvrie 1891 15/27 Iulie 1892. 1 pe sapt..
40,6 (33X24). Anul 20 lei, nr. 50 bani. Director: N. N. Pop_
Tip. Nationale, Ralian i Ignat Samitca.
Dela 3/15 Mai 1892, schimb5, subtitlul In aziar economic, financiar sil
politic. Anul 12 lei, nr. 20 bani iar cu suplement 30 bani.
Economistul roman. Finance, Comerciu, Industrie, Statistic A, Agri-
cultura. Foaie hebdomadara. BucurescY. 16/28 Iulie 1883-28
Ian./9 Fevr.. 1894. Fol. mic (37X25). Anul 36 lei (cu cota bursei
zilnia, 20 lei in plus), nr. 80 bani. Secretar de redactie: J.
Dutel (panb, la 29 Oct./10 Noemvrie 1883).
Pan/ la 29 Oct./10 Noemvrie 1883, apare, pe tangs editia romans de-
mai sus, si o editie franceza intitulata: DL'Economiste ronmain..
Finances, Commerce, Industrie, Statistique, Agriculture. Journal
hebdomadaireD. Dela 6/18 Noemvrie 1883, apare o singura editie In
rothaneste si frantuzeste eu titlul francez.
Dela 15/27 Apr. 1884, adauga la subtitlu si cuvantul gEntreprises-
dup5, ouvantul tAgriculture. Dela 8 Oct. 1888, adauga, dupe titlul
francez, si titlul roman a(Vconomistul roman)). Dela 17/29 Dec,. 1889:
(Economistul roman (L'Economiste roumain). Finance, comerciu,
industrie, agriculture, lucrari publice. piar hebdomadal.). Dela 1/13.
Dec. 1893, suprima cuvintele gpiar hebdomadar, din subtitlu.
Dela 1/13 Dec. 1893, 3 pe lun5.
Dela 23 Sept./5 Oct. 1884, fol. mare (50X36) si dela 17/29 Dee. 1889,.
40,8 (38X28).
Dela 6/18 Noemvrie 1883, anul 24 lei, nr. 50 bani (Cu cota burseil
zilnica, anul 30 lei in plus, pang la 3 Iulie 1887); dela 12/24 Aug.
1884, anul 30 lei; dela 10 Iulie 1887, anul 25 lei si dela 17/29 Dec.
1889, nr. 1 lea.
Dela 15/27 Apr. 1884, alloua tip. National5,D; dela 27 Mai/8 Iun. 1884,.
227

tip. Romani; dela 10/22 fun. 1884, tips Conduratu & Radulescu; dela
12/24 Aug. 1884, tip. ultomanulo, Carol Gobl; dela 15/27 Julie 1890,
tip. Academief Romane; dela 14/26. Oct. 1890, tip. eGutenberg.,
Joseph Gobl; dela 20 Aug./1 Sept. 1891, tip. Academiei si dela 1/13
Dec. 1893, Tip. Nora,.
Dela 22 lam/3 Fem. 1884, apare numai In frantuzeste L dela 8 Oct.
1888, iar In romaneste si frantuzeste.
Nu apare dela 14/26 lulie-1/13 Dec. 1893. Din Julie 1884, apare ne-
regulat.
Are suplement: Ofonitorn1 tragerilor (Moniteur,des tirages). Supliment
la Economistul roman" (Supplement de 1'Economiste roumain)),
1/13 Noemvrie---25 Ded./6 Ian. 18884

Economistul roman, ziar saptamand, aparator al intereselor ge-


nerale. Economie-politics, comert, finante, industrie, agricultura,
petrol, etc. Buouresti. 8 Oct.-9 Noemvrie 1905. Fol., 6 (48X33).
Anul 20 lei. Director si propr.: G. Braghin a. Tip. Clementa.
Dela 20 Oct. nr. 10 bani. Tip. Euf. Miulescu.
Economul Roman. Botosani. 1895.
Vezi: (Curierul roman*. Botosani. 2 Martie 1886-26 Aug. 1904.
Economulu. Organu periodicu pentru toti ramii de economia,
industria si comerciu. Blasiu. 1/13 Ian. 1873-1/13 Martie 1880.
2 pe luna. 4,6 (32X24). Anul 4 fiorini. Red. responsabil, editor
0i propr.: S t e f a nu P o p u. Tip. Seminariului arhidiecesanu.
Dela 1/13 Tun. 1873, schimba. subtitlul In: cOrganu periodicu ilustratu
pentru ramii de economia, industria si comerciu*.
Dela 15/27 Dec. 1874, tip. S. Filtsoh (W. Krafft) (Sibiu) si dela 15/27
Martie 1877, tip. Seminariului gr. cat. in Blasiu.
Nu apare dela 1 Mai-1 Aug. 1874. In 1875 si 1879, apare neregulat.
Are suplement Font scolasteca. Adausu la Economuli", dela 1/13
Mai 1873 Dec. 1875, iar dela 1/13 Fevr. 1876, apar impreuna, ne
mai find adaus.
Adausul costa anul 1 florin, ambele anul 5 fiorini 5i separate, dela
1113 Fevr. 1876, anul 3 fiorini fiecare.
Ecoul. Bucuresti. 1891.
Vezi aLupta, ziar liberal-opositionistb. Iasi. 19 Julie 1884.
Ecoul. Galati. 10 Martie-8 Noemvrie 1905. Zilnic. Fol., 6 (48X33).
Anul 15 lei, nr. 5 bani. Tip. Moldova.
Dela 14 Julie 1905, fol. (40X27) si dela 13 Sept. 1905, fol., 6 (48X33).
Ecoul, liar independent. Braila. [Sept.] 1887-18 Mai 1888.
Dela 18 Dec. 1887, an I nr. 8, de cand am vazut aproape regulat
ziarul. are titlul de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (47X32). Anul 10 lei,
nr. 10 banL Tip. aUniversaan, C. P. Nicolau.
Dela 12 Apr, 1888, tip. G. Balasescu.
Apare neregulat (20 numere In total).
Gasim reaparitii in [Dec. 1887] si 29 Fevr. 1888.
((Romania,. Buc. 17 Sept. si 13 Dec. 1887; 4Romanulu.D. Buc. 13 Deo.
1887).
228

Ecoul. Dial- liberal-conservator. Ga1ati..9 Sept.-7 Noemvrie 1892.


Zilnic. 4,10 (40X28). Anul 24 lei, nr. 10 bani. Tip. I. G. Ne-
buneli.
Dela 10 Sept., suprima cuvantul 41iberal) pus din grea1A in subtitlu.
Dela 22 Sept., tip. J. Schenk.
aVointa Nationalab. Buc. 19 Noemvrie 1892, ii anunta, incetarea la
aceasta datA.
(aEcoul. Galati. 10 Sept. 1892).
Ecoul, revistA bilunara pentru litereartsstiinte. Bucuresti. 15
MartieIun. 1895. 4 (28X22). Anul 10 lei, nr. 50 bani. Red.:
Ilie Ighe I. Tip. Gutenberg, Joseph Gobi.
Dela 15 Mai, inlocueqte cuvantul astiinteD din subtitlu ou cuvantul
atiinta) si In Iun. suprima cuvantul abilunara)
Ecoul America. The echo of America. Gazeta populatiunelor
de limba romans,. New-York. 28 Apr.-5 Mai 1904. 1 pe Apt.
Fol. mare (58 X 42). Anul 2 shilingi, nr. 5 cents. Director si
propr.: C on st N. Da bij a.
Are unele articole in engleze0e.
Nu kitim sA fi apirut mai mult ca 2 numere.
Ecoul Argesulul, ziar conservator. Pitesti. 8-27 Noemvrie. 1903.
2 pe lung. Fol., 6 (48 X 33). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Sub di-
rectia unui comitet. Tip. Gheorghe N. Vladescu (Campulung).
Ecoul armatei. Bucuresti. [Dec. 1893]-8 Oct. 1899. [2 pe Apt].
Dela 24 Fevr. 1894, an. I nr. 23, de And am vizut regulat ziarul:
aEcoul armatei, ziar politic militar). 2 pe sapt. Fol., 10 (58 X 40).
Anul 16-lei, nr. 10 bani. Director: Locot.-Colonel Dimit ri e Chri-
st o dor esou (la 24 Fevr. 1894). Red.: Capitan Nicola e P u ic
(la 24 Fevr. 1894). Tip. aModernAD, Gregorie Luis.
Dela 6 Martie 1894, schimba subtitlul in aziar militar independent).
Dela 10 Fevr. 1899: aEcoul Armatei independent. Dela 1 Sept.
1899 reia subtitlul aziar militar independent).
Dela 5 Iun. 1894, 1 pe sapt.; dela 2 Sept. 1894, 2 pe sapt.; dela 13
Oct. 1894, 1 pe sapt.; dela 5 Ian. 1897, 2 pe sapt.; dela 23 Martie
1897, 1 pe sapt. ; dela 1 Fevr. 1898, 3 pe lima; dela 10 Fevr. 1899,
2 pe lung qi dela 1 Sept. 1899, 4 pe lung.
Dela 10 Fevr. 1899, 40,6 (33X24) i dela 1 Sept. 1899, fol., 10 (59X40).
Dela 7 Apr. 1894, nr. 15 bani; dela 1 Dec. 1894, nu mai ea costul unui
numAr; dela 5 Ian. 1897, anul 20 lei; dela 23 Martie 1897, anul
16 lei; dela 11 Ian. 1898, anul 12 lei; dela 10 Fevr. 1899, anul 20 lei;
dela 1 Martie 1899, nr. 50 bani qi dela 1 Sept. 1899, anul 12 lei.
Dela 2 Sept. 1894 3 Noemvrie 1896, sub directia unui comitet. Di-
rector: Capitan N. Puica (1 Sept. 1898 7 Mai 1899). Prim red.:
Nicolae Tine u (1 Oct. -1 Noemvrie 1898). Propr.: Capitan N.
P ui c (1 Sept. 1898-7 Mai 1899).
Dela 4 Fevr. 1896, tip. Thoma Basilesm dela 22 bee. 1896, tip. aPo-
pulara); dela 21 Sept,. 1897, tip. Curtii Regale, F. Gobi Fii; dela
1 Martie 1899, tip. aDreptatea) i dela 1 Sept. 099, tip. Curtii Re-
gale, F. Gabl Fii.
Are ca suplement: aEcoul armatei literar) [Sept.] 1894Ian. 1895.
229

Apare neregulat. In termeni mai lungi nu apare dela 26 Iun.-2 Sept.


1894, 7 Iu lie-24 Aug., 26 Aug.-22 Sept. 1895, 20 Dec. 1898-10 Fevr.
1899 i 7 Mai-1 Sept. 1899.
(Ecoul armateia. Buc. 8 Dec. 1894).
Ecoul armatei littrar. Bucuresti. [Sept.] Oct. 1894 si Ian. 1895.
[1 pe luna].
Din Oct. 1894, nr. 2, de cand am vazut regulat revista, are titlul gi
aparitia de mai sus. 4 ,6 (33X24). Nr. 50 bani. Tip. Moderns, Gr.
Luis.
Se da ca suplement la Ecoul armatei. Buc. [Dec. 1893].
(Ecoul armatei.. Buc. Sept. 1894).
Ecoul Artelor Frumoase, ziar artistic ilustrat. Pictura, sculptura,
architectura, archeologie, estetica, arta dramatica, musica, poesie.
Bucuresti. Dec. 1905. 4, 6 (32X24). Anul 10 lei, nr. 25 bani.
Director si propr.: S carl a t - Braila. Tip. M. S. Niculescu & Co.
A aparut un singur numar.
Ecoul Bacaului. Bacau [Iulie 1884][Mai] 1886. [2 pe luna].
La 12 Iun. 1885, an. I nr. 21, primul numar ce am vazut, are titlul
qi aparitia de mai sus. 4 ,10 (40X 29). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Di-
rector: 0. V. Fi ci nese u. Tip. Tautu..
La 17 Fevr. 1886, an. II nr. 12, at (Web, ,Si ultimul numar ce am
vazut, fol., 5 (43X29). Tip. H. Margulius.
(Romanulu. Buc. 27 Iulie 1884, 21/22 Ian., 6 Apr. ei 14 Iun. 1885;
Romania liberao. Buc. 25 Dec. 1884, 3 Martie, 15 Iun., 21 Aug. ai
29 Sept. 1885 qi 9 Martie 1886; Vointa nationalaD. Buc. 29 Sept.
1884; Telegraphulp. Buc. 13 Iulie qi 20 Aug. 1885 si 30 Mai 1886).
Ecoul Brailei. Ziar National-Liberal. Braila. ?-25 Noemvrie 1901
Dela 11 Oct. 1901, an. I nr. 15, de (land am vazut regulat ziarul, are
titlul de mai sus. Neregulat (19 numere). Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei,
nr. 5 bani. Tip. P. M. Pestemalgioglu.
Nr. 8 pe la mijlocul lui Aug.
(Mesagerul 13railei.). Braila 22 Aug. i 11 Sept. 1901. LibertateaD.
Braila. 9 Sept. 1901).
Ecoul Buzeului, jurnal independent. Buzeu. 5 Dec. 1893 si 4
Sept. 1894. 1 pe sapt. Fol., 4 (41X27). Anul 12 lei, nr. 10 bani.
Sub directiunea unui comitet. Tip. Alessandru Georgescu.
Au aparut numai 2 numere.
Ecoul Buzeului, ziar politic, literar si economic. Buzeu. 17 Dec.
1901-11 Martie 1902. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei,
nr. 10 bani. Tip. Alessandru Georgescu.
Dela 7 Ian. 1902, se suprirna subtitlul.
Dela 25 Fevr. 1902, director politic: George St. Pli n i ce a nu.
Ecoul calatoriilor. BucurestI. 20 Oct. 1901 1 Mai 1902. 3 pe
tuna. 40,6 (33X24). Anul 5 lei, nr. 10 bani. [Tip. Soc. Tipa.rul]
Dela 10 Martie 1902, 2 pe lung.
230

*Ecoul Capita lei. Bucuresci. Noemvrie? 1884. 2 pe sapt.


(Romanu). Roman. 23 Noemvrie 1884).
Ecoul Carpatilor. Iasi. 9-16 Oct. 1889. 1 pe :Apt. Fol., 6 (48X32).
Anul 11 lei, nr. 10 bani. Red.: A. Cali manes u. Tip. Lucr.
Rom. asociati.
Ecoul Carpatilor. Sinaia: 19 Mai-24 Noemvrie 1891. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei, nr. 25 bani. Red.: E. Gu Or i n.
Propr.: D. Dim itr e s cu. Tip. ziarului Ecoul Carpatilor.
Ecoul CarliatilorD apare In locul ziarului Sinaiap. Sinaia. 4 Iulie
1890-10 Mai 1891.
(Sinaiab. Sinaia. 10 Mai 1891).
Ecoul centralei, organ al intereselor comerciale din judetul Pra-
hova. Ploesci. 1 Sept. 1905. 2 pe luna. Fol., 6 (48X33). Gra-
tuit. Tip. Lumina.
Ziar de reclami.
Ecoul Craiovei, ziar politic conservator. Craiova. [Oct.] 1902-20
Martie 1903.
Dela 13 Oct. 1902, an. I nr. 3, de And am vazut regulat ziarul, are
titlul de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Director pi propr.: T h. H er es cu. Tip. Nationa15., Ralian pi Ignat
Samitca.
Apare neregulat (14 numere In total).
*Ecoul Dobrogei. Tulcea. 6 Mai 1882 Iulie 1883. 1 pe sapt.
Red.: V. RAniteanu.
RomanuluD. (Buc. 14 Sept. 1884) citeaz6 Ecoul Dobrogeb) ca aparand
pi in 1884. Din Iulie 1883 nu mai avert' date despre aparitia ziarului.
(Binele publicap. Buc. 10, 11 pi 28 Mai, 10, 16, 25 pi 26 Iun., 28 Aug.,
19, 27 pi 28 Sept., 29 Oct. pi 17 Noemvrie 1882 pi 21, 22 Julie 1883;
Romanulu) Buc. 10, 11 Mai, 3 pi 16 Iun., 18 pi 28 Aug. pi 27 No-
emvrie 1882, 23 Ian., 24 Fevr., 12, 23 pi 24 Mai pi 10 lulie 1883 pi
14 Sept. 1884; a ResboiulD. Buc. 12 Si 27 Mai, 2 Iun., 28 lulie pi 28
Noemvrie 1882 pi 14 Fevr. 1883; a Timpub). Bite. 20 Iulie 1883; aTe-
legraphulaD. Buc. 3 Iun. pi 10 Julie 1882, 18 Fevr. pi 5 Iun. 1883;
Natiuneap. Buc. 17 pi 25 Iun., 27 Aug. pi 13, 14 Sept. 1882, 23 Ian.
pi 11 Iun. 1883; Corespondentia provincialay. Piatra. 16 Mai 1882).
Ecoul Doljiului, ziar septemanal. Craiova. 2 Aug. 1892-2 Iulie
1893. Fol., 6 (48 X 33). Anul 18 lei, nr. 10 bani. Sub directia
unui comitet. Tip. Nationale, Ralian i Ignat Samitca.
Ecoul Dorohoiului, ziar national liberal. Dorohoiti. ?--9 Apr. 1891.
Dela 4 Apr. 1891, an. I nr. 2, de And am vazut regulat ziarul, are
titlul de mai sus. 2 pe sapt. Fol., 6 (48X32). Sub directia unui co-
mitet. Tip. Dacia:), N. Fainar.
Au aparut 3 numere.
(Natiunea). Buc. 3 Apr. 1891; Curierul roman). Botopani. 4 Apr.
1891).
231

Ecoul Dullard, organ exclusiv al intereselor comerciale. Braila.


21 Dec. 1903-6 Iun. 1904. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul
15 lei, nr. 5 bani. Redactat de un comitet de ziaristi. Propr.:
S. Consta ntinescu. Tip. Moderna, Max Frankel.
Dela 4 Ian. 1904, redactat de un comitet de comereianti.
Ecoul Dunarei. Organ independent al intereselor generale. Giur-
giu. 19 Sept.-28 Noemvrie 1893.. 1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33).
Anul 20 lei, nr. 10 bani. Director si propr.: Au r el iu Dun c, a.
Tip. Moderna, George Bratanescu.
.Ecoul emigrantilor. Galati. Mai 1900. Nr. unit. 4,10 (40 X 28).
20 bani. Tip. Timoleon Nebuneli.
Publicat de emigrantii evrei.
Eeoul expozitiei. Literature si Dari de seams, de-ale Expozitiei.
Bucuresti. 11 Iun. 1906-7 Ian. 1907. 1 pe sapt. 40,6 (33X24).
Semestrul lei 2.50, nr. 10 bani. Director si propr.: M in hail
Leonte. Tip: Miulescu.
Dela 16 Sept. 1906, sun abonament 10 lei.
Dela 26 Noemvrie 1906: yEeoul Romania, organ saptamanal). Anul
15 lei, nr. 20 bani.
Dela 24 Iun. 1906, tip. Aurora.
Ecoul Ialomitei. Calarasi. 23 Martie [Mai] 1889 si [Ian.Apr.
1890]. 1 pe Apt. Fol., 6 (48X33). Anul 15 lei, nr. 10 bani. Tip.
Eduard Wiegand (Bucuresti).
Am vazut ziarul numai pang la 13 Apr. 1889 (nrele 1-4).
Din Ian. 1890, Cu subtitlul: a ziar national-liberal).
(yVointa Nationala). Buc. 22 Apr. 1889 ai 28 Ian. 1890; Bombay.
Braila. 9/21 Mai 1889; a Democra4iay. Buc. 28 Ian. 1890; a Romanulub.
Buc. 1/13 Ian. 1890; aTelegraful roman). Buc. 25 Fevr. 1890 qi
Timpul). Buc. 16 Apr. 1890).
'Ecoul Lacului-Sarat. Lacul-Sarat. Iun.? 1896.
(uConstitutionalul). Buc. 13 Iun. 1896).
Ecoul Macedoniei, organ nationalist saptamanal. Bucuresti. 17
Aug. 1903-1 Oct. 1906. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 15 bani.
Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu.
Dela 24 Aug. 1903, nr. 10 bani.
Director: N u gi u T ul i u (24 Oct. 1904-1 Mai 1905). Director-delegat:
AL Con stantinescu (22-29 Mai 1905). Editor: Nicolae N.
Voicu (dela 31 Julie 1905). Dela 22 Mai 1905, sub conducerea unui
comitet.
Apare neregulat In 1906.
Ecoul marcilor. Jurnal Philatelic Roman. Publication mensuel.
Moniteur officiel de la societe Phil-Moldova" et de la Mercur"
de Focsani. Focsani. ?-10 Mai [1895].
232

La 10 Mai [1895], an. I nr. 4/5, singurul numAr ce am vazut, are


titlul de mai sus. 1 pe lima.. Fol., 1 (34X21). Anul lei 1.25. [Red.:
Garabet A slan]. Tip. Al. Codreanu.
Se publica in frantuzeste pe o singur5 foaie.
(Ecoul marcilor). Focsatii. 10 Mai [1895]. Comp. cu Posta romana).
Focsani. 15/27 Apr. 1895).
Ecoul meseriaOlor din Oltenii. Organ septernAnal. Craiova. 5-12
Iulie 1904. Fol., 6 (48 X 33). Anul 6 lei. Director: Cons t. C.
Zam fir ol. Propr.: M. Voinescu. Tip. NationalA, Ralian i
Ignat Samitca.
*Ecoul Moldova. Roman. M.ai? 1883.
(Natiunean. Buc. 11, 12 Mai 1883; Romania liberan. Buc. 17 Mal
1883; Romanulun. Buc. 18 Mai 1883).
Ecoul Moldova, ziar septamanal. Iasi. 15 Sept. 1890-[Mai] 1891
si 9 Iulie 1892 - (continua). Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei, nr.
10 bani. Red. i propr.: E m. Al. M ano I iu. Tip. Moderna,
A. B. Reischer.
Dela 15 Ian. 1898, schimba subtitlul in (ajar antisemitn, la care adauga,
dela 1 Fevr.-16 lun. 1898, si cuvantul cotidiann. Dela 3 Iun. 1899,
schimbi subtitlul in Organ al partidului nationalist) si dela 6 Fevr.
1903, in organ nationalist).
Dela 1 Fevr. 1898, zilnic; dela 18 Iun. 1898, 2 pe sapt. si dela 7 Oct.
1899, 1 pe Opt.
Dela 9 Iulie 1892, anul 12 lei; dela 8 Oct. 1892, nr. 25 bani; dela 15
Ian. 1898, nr. 10 bani; dela 1 Fevr. 1898, anul 20 lei; dela 4 Fevr.
1899, anul 15 lei, nr. 15 bani; dela 7 Oct 1899, anul 10 lei; dela
2 Martie 1900, nr. 10 bani si dela 2 Iun. 1905, anul 6 lei. Dela 11
Sept. 1903, nu mai di costul unui numar.
Dela 1 Fevr. 1898, redactorul is titlul de director.
Dela 9 Iulie 1892, tip. aMiron Costin); dela 24 Fevr. 1894, tip. Petru
C. Popovici; dela 18 Iun. 1898, tip. National-a; dela 1 Oct. 1898, tip.
M. P. Popovici; dela 27 Noemvrie 1899, tip. Dacian, P. Meson & U.
Grossu; dela 14 Noemvrie 1900, tip. Academic5 Romans; dela 11 Ian.
1901, tip. M. P. Popovici si dela 6 Fevr. 1903, tip. Nationa16.
Din Iun. 1904, apare neregulat. Nu apare dela 2 Iun. -6 Noemvrie 1905.
(Timpuln. Buc. 1 Iun. 1891).
Ecoul Oltului, jurnal conservator septemanal. Slatina. 23 Mai-15
Iun. 1899. Fol., 10 (58X40). Anul 20 lei, nr. 1r0 bani. Sub di-
rectiunea unui comitet. Tip. Dor. P. Cucu (Bucureti).
Ecoul Oltului, ziar conservator. Slatina. 10 Apr. 1905-(continua).
1 pe gpt. i in mod exceptional la necesitati. Fol., 6 (48X33).
Anul 12 lei, nr. 10 bani. Director politic: Titus St. S to i k a.
Tip. C. A. Bascoveanu & Comp.
Dela 1 Noemvrie 1905, 2 pe
Dela 1 Apr. 1906, anul 8 lei.
Dela 29 Mai 1905, tip. C. Constantinescu; dela 15 Oct. 1906, tip. C.
A. Bascoveanu & Comp. si dela 1 Dec. 1906, tip. C. Constanti-
nescu & Fiu.
233

Ecoul Romanic!, organ nationalist septaminal. Bucuresci. 16 No-


emvrie-14 Dec. 1903. 40,10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 10 bani.
Sub directiunea unui comitet. Tip. Speranta.
Ecoul Romanic', organ saptamanal. Bucuresti. 26 Noemvrie 1906-
7 Ian. 1907.
Vezi: aEcoul expozitiei. LiteraturS qi D5ri de seams de-ale ExpozitieiD.
Bueuresti. 11 Iun. 1906.
Ecoul Romanului. Roman 20 Apr. 25 Sept. 1888, 18 Sept.
1893 25 Iun. 1894 si 24 Dec. 1900 (continua). 1 pe sapt.
Fol., 6 (47 x32). Anul 15 lei, nr. 15 bani. Noua tip., G, I.
Cubelca.
Dela 18 Sept. 1893, cu subtitlul: Ziar politic $i ComercialD. Dela 24
Deo. 1900, suprima subtitlul. Dela 14 Iun. 1901, cu subtitlul: aziar
al partidului conservators, pe care-1 suprimg, dela 31 Martie 1902.
Dela 26 Oct. 1906, cu subtitlul: ziar conservators.
Dela 18 Sept. 1893, 2 pe sapt.; dela 25 Noemvrie 1893, 1 pe sapt.;
dela 24 Dec. 1900, 2 pe sapt. $i dela 10 Fevr. 1902, 1 pe sapt.
Dela 18 Sept. 1893, 40,10 (40X29,; dela 26 Sept. 1893, fol., 10 (58X40);
dela 10 Oct. 1893, fol., 6 (48X33); dela 6 Apr. 1894, 40,6 (33X24) Ii
dela 24 Dec. 1900, fol., 6 (48X33).
Dela 18 Sept. 1893, anul 20 lei; dela 26 Sept. 1893, nr. 20 bani; dela
25 Noemvrie 1893, anul 12 lei, nr. 15 bani; dela 6 Apr. 1894, anul
5 lei, nr. 5 bani; dela 11 Ian. 1901, nr. 10 bani; dela 23 Martie
1901, nr. 15 bani $i dela 31 Martie 1902, nr. 10 bani.
Director $i propr.: Neculal Bellu (18 Sept, 1893-25 Iun. 1894, 24
Dec. 1900-14) Iun. 1901 $i 31 Martie 1902 -19 Oct. 1906).
La 14 Tun. 1901, sub directia unui comitet.
Dela 184Sept. 1893, tip. L. M. Smolinsky ; dela 26 Sept. 1893, tip.
Rothenberg & Abeles; dela 10 Oct. 1893, tip. V. Haber; dela 25 No-
emvrie 1893, tip. Leon Friedmann; dela 29 Noemvrie 1901, tip. V.
Haber $i dela 31 Martie 1902, tip. Leon Friedmann.
Nu apare dela 6 Iun.-19 Aug. 1888 $i 6 Martie-6 Apr. 1894.
Ecoul septaminei. Bucurescl. [17 Iun.]-6 Oct. 1891. [1 pe sapt.].
Dela 15 Sept., an. I nr. 13, de cand am vazut regulat revista, are
titlul Si aparitia de mai sus. 80,7 (27X18). Anul 12 lei, nr. 30 bani.
Tip. MercantilaD, A. Davidescu.
(ConstitutionalulD. Buc. 18/30 lun. 1891; L'Independance RoumaineD.
Buc. 30 Mai/11 Iun. 1891; aActiunea liberalaD. Craiova 29 Sept. 1891).
Ecoul Severinului, char hebdomadar. Turnu-Severin. 25 Iun.
1884-[Martie 1885] si 14 Ian.-26 Sept. 1887. 1 pe sapt. Fol.
mic (37X26). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Red.: G. Baicoian u,
care is titlul de director si propr., dela 14 Ian. 1887. Tip. Emil
J. Knoll.
Dela 14 Ian. 1887, schimb6 subtitlul in adiar national- liberals. Dela
10 Martie 1887, suprima cuvantul diarD din subtitlu ci dela 6 Sept.
1887, suprimA subtitlul.
La 28 Aug. 1884, fol., 6 (48X33); la 15 Oct. 1884, 40, 10 (40X29) qi
dela 14 Ian. 1887, fol., 6 (48X33).
Dela 14 Ian. 1887, anul 8 lei.
234

Red.: D. Bunget zi anu (14 Ian.-2 Aug. 1887).


Nu am vazut ziarul dela 15 Oct. 1884Martie 1885.
(aVointa NalionalaD. Buc. 10, 11 si 26 Fevr. 1885; aGazeta Transil-
vanieiD. Brasov. 5/17 Martie 1885; Romanulu) Bun. 27, 28 Martie
1885; aEcoul SeverinuluiD. T.-Severin. 14 Ian. 1887).
Ecoul Sucevei, Organ Liberal-National. Folticeni. 22 Aug. 26
Sept. 1894. 1 pe sapt. Fol., 5 (45X29). Anul 10 lei.
Ecoul teatral. Revista pentru spectacole, arty i muzica. Galati.
17 Noemvrie 1906. 40,6 (32X24). Nr. 5 bani. Tip. Moldova.
Ecoul Tecuclului. Organ al Partidulul Conservator. Tecucl. 14
Oct.-10 Noemvrie 1902. 1 pe gpt. Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei,
nr. 5 bani. Sub directia unui comitet. Tip. L. Motzatzeanu
(Bucureti).
Nr. dela 3 Noemvrie fol., 12 (61X46).
Eeoul Teleormanului, organ al intereselor generale ale judetului
Teleorman. Turnu-MAgurele. [Inn.] 1887-31 Mai 1888.
Dela 12 Iulie 1887, an. I nr. 4, de cand am va.zut regulat ziarul, are
titlul de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 20 lei. Tip. loan
C. Banescu.
Dela 1 Ian. 1888, inlocueste cuvintele aorgan alo din subtitlu cu en-
vantul aorganulD. Dela 7 Apr. 1888, schimba subtitlul in aorgan
liberal-nationalD.
Dela 18 Oct. 1887, 2 pe sapt. si dela 31 Ian. 1888, 1 pe sapt.
Dela 2 Aug. 1887, nr. 25 hani.
aEpocaD (Buc. 24 Iun. 1887), ii anunta aparitia sub titlul aEcoulD.
(aRomaniaD. Buc. 24 Iun. 1887; aVointa NaVonal5,D. Biec. 1 Iulie 1887).
Ecoul terrei, diar popular. Bucurescl. 1 Fevr. 30 Iulie 1879.
Zilnic. Fol., 6 (48X33). Anul 24 lei n., nr. 10 hani. Tip. In-
dependinta.
Dela;13 Mai,red set*: C.I. Duculescu; propr.:GrigorieGalasescu.
Dela 21 Martie? Noua tip. a Laboratorilor Romani, care devine apoi
(din Iun.) tip. Academiel Romane (Laboratoril Romani).
Dela 1 Apr. apare neregulat (77 numere in total).
*Ecoul tinerimel, ziar s6ptamanal. I*. Mai 1885. Fol. Tip. Lu-
cratorilor Rom&ni Associati.
(Pop., o. c., p. 89; aRomaniaD. Buc. 7 Mai si 1 Iun. 1885; aLuptaD.
Iasi. 5 Mai 1885; Romania liberaD. Bun. 15 Mai 1885).
Ecoul Vraneei. Organ al grupului conservator. Focani.. 9 Fevr.
1896-27 Mai 1899 i Seria II, 4 Sept. 1903-9 Iulie 1906. 1
pe sapt. 40, 10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Director: G.
S. Constantinescu (pans la 23 Apr. 1896). Tip. Moderna,
M. T. Dumitrescu.
Dela 8 Mai 1896, subtitlul se schimba. In Organ conservatorD; dela
11 Sept. 1903, in aOrgan al partidului conservator); dela 19 Mai
1905, in Organ conservator) dupa care adauga, dela 14 Iulie 1905,
235

fi urviintul independent; dela 8 Dec. 1905, in organ al partidului


conservator i la9 Iu lie 1906, In organ conservator.
Dela 3 Dec. 1898, fol., 6 (48X33); dela 4 Sept. 1903, 40, 10 (40X29) qi
dela 18 Sept. 1903, fol, 6 (48X33).
Dela 1 Sept. 1896 ?, anul 7 lei qi dela 4 Sept. 1903, anul 5 lei. Dela
8 Mai 1896-3 Dec. 1898, nu da costul unui numar.
Redactori: C onst. Gheorghiu (8 Mai 1896-18 Mai 1897) qi Gh. D.
Man u g (9 Fevr.-29 Martie 1906). Director: V. Zah ari a (14 Iulie
10 Noemvrie 1905). Sub oonducerea unui comitet dela 25 Mai
1897 -12 Noemvrie 1898, 4 Sept. 1903-3 Julie 1905 Si 26 Fevr.-9
Iulie 1906. Propr.: G. S. Constanti nes cu 18 Mai-22 Sept. 1896).
Dela 16 Fevr. 1896, tip. Alessandru Codreanu; la 8 Mai 1896, tip.
Epoca (Bucure$ti) [5i continua a se tipari in Bucure$ti pan& in
Aug. 18961; dela 1 Sept. 1896, tip. Aurora, Gheorghe A. Diaco-
nescu; dela 14 Mai 1906, tip. Moderns, Th. Dumitrescu qi dela 22
Iun. 1906, tip. Gh. A. Diaconescu.
Nu apare dela 12 Noemvrie-3 Dec. 1898, 31 Dec. 1898-14 Ian. 1899
$i 4 Iulie-7 Sept. 1904. Din 1905 spare neregulat.
Reapare la 15 Mai 1907.
Socoteqte pi anii in care nu a aparut.
(Ecoul Vrancei. Focqani. 16 Fevr. 1907).
'Ecoul z:onist. Iasi. ?Fevr. 1904. Red.: A. Kand el.
(Curierul Zionului. Buc. 17 Fevr. 1904).
*Ecoulit Basarabiel. Bolgrad. Mai? 1874. Red.: Te odor B o 1-
dur-Latescu.
(Romanulu. Buc. 12 Mai 1874; Corespondentia provinciala. Piatra.
2 lun. 1874; Gazet'a Transilvaniei. 13raqov. 9/21 Fevr. 1875.
Ecoubi Brand. Braila. 30 Iulie
unui comitet.
- Dec. 1881.. Sub directiunea
(Binele publicuD. Buc. 2 Aug. qi 21 Oct. 1881; Romanulu. Bum 2,
13 $i 24, 25 Aug., 15 $i 21 Oct. 5i 13 Dec. 1881; Timpul. Buc. 13
Aug., 22 Oct. 5i 11 Noemvrie 1881; Telegraphula Buc. 2 Aug.,
6 Sept. $i 16 Oct. 1881; allesboiul. Buc. 13 qi 27 Aug., 20 Oct. qi
12 Dec. 1881).

*Ecoulii DamboviteI. Targoviste. Apr.Mai 1879.


(Binele publica. Buc. 13, 16 si 25 Apr. qi 18 Mai 1879; aResboiul.
Buc. 17 Mai 1879; Romania libera. Buc. 12 Apr. 1879).
*Ecoubi Putnel. Focsani. Iun.? 1874.
(Telegraphultiv. Buc. 7 Iun. 1874; aPoporul. Buc. 16 fun. 1874; Fa-
milia. Budapesta. 23 Iun./5 Iulie 1874; aGazeta Transilvaniei. Brapv.
9/21 Fevr. 1875).
Ecul eclesiastic.v. Eho eclesiastic.
Educatiunea, revista lunara. Maia. Ian. 1892 Dec. 1893. 8,6
(24X16). Anul 5 lei, pentru elevi 3 lei, nr. 50 bani. Publicata
de Mihail Timus (pans in Martie 1893). Tip. Lupta (Bu-
curesti).
Din Apr. 1893 publicata de Invatatorii asociati: D. A nt onesc u, M.
Bun escu, I. Georges cu, C. Ionescu-Lungu, A. M. Mihai-
236

lescu, S. Mironescu, V. Paunescu, G. Petrescu, A. R. Po-


escu, C. Popescu-Calina, D. Stefanes cu, M. Timu5, I.
Titu si C. Vrinceanu.
Din Iulie 1893, tip. Dor. P. Cucu (Bucure5ti).
Educatiunea fizici (fost Gimnasticul roman). Revista mensuall
a Societatei Profesorilor de Gimnastica si Arme din Romania
pentru propagarea gimnasticel in scOla, societap si armata. Bu-
curesci. Martie 1894-Fevr. 1895.
Vezi: Gimnasticul romans. Bucuresci. 15 Martie 1892.
Educatorul, ziar pedagogic si literar. Organ al corpului didactic
din Asilul Elena Doamna. Bucurestl. 2 Ian. 1883 - 1 Julie
1884. 1 pe sapt. 4, 6 (32X23). Anul 12 lei n., nr. 25 bani. Red.:
Dr. Bar bu Constantinescu. Tip. Academiei Romane (La-
boratoril RomanT).
Dela 9 Ian. 1883, adauga la subtitlu qi cuvintele: aqi Ateneul Eli-
sabete s.
Dela 12 Fevr. 1884, nr. 15 bani.
Nu apare dela 15 Mai-24 Iulie 1883.
L'Effort, organ mensuel du Cercle Voltaire. Braila. Sept. 1906 -
(continua). 1 pe lung. 8,6 (24 X 16). Anul 5 lei, nr. 50 bani.
Tip. Minerva.
Din Noemvrie, tip. P. M. Pestemalgioglu.
Egalitatea. Bucuresti. 15 Apr. 1890 - (continua). 1 pe sipt. 4,8
(37X27). Anul 11 lei, nr. 25 bani. Director: M. Schwarzfeld.
Prim-red.: Dr. E. Schwarzfeld (pans, la '25 Dec. 1892). Tip.
Academiei Romane.
Dela 1 Ian. 1893 cu subtitlul aziar septemanals.
Dela 8 Fevr. 1891, anul 12 lei 5i dela 22 Dec. 1906, nr. 20 bani.
Dela 11 Mai 1890, tip. Scoalelor, Eniu D. Baltenu; dela 25 Mai 1890,
tip. Eduard Wiegand; dela 1 Iun. 1890, Noua tip. Joan Weiss; dela
13 Iulie 1890, Tip. Scoalelors, Eniu D. Balteanu; dela 9 Noemvrie
1890, tip. ziarului sLuptas, dela 25 Ian. 1891, tip. Carol Gabl; dela
15 Fevr. 1891, tip. Curtii Regale, F. GObl Fii; dela 4 Oct. 1891, tip.
Ed. Wiegand $i C. C. Savoiu, care devine apoi tip. Ed. Wiegand si
Comp.; dela 3 Noemvrie 1895, tip. sLuptass Al. Lefteriu; dela 8 Deo.
1895, tip Al. Lefteriu 5i C. Ispaqescu ; dela 17 Mai 1896, tip. Ed.
Wiegand $i Comp.; dela 23 Aug. 1896, tip. A. Lefteriu 5i C. Ispa-
5escu; dela 4 Apr. 1897, tip. sCorpului didactics, C. Ispa$escu gi G.
Bratanescu; dela 20 Iun 1897, tip. Universalas; dela 5 Fevr. 1899,
tip. de lux Adolf I. Feldmann; dela 18 Iun. 1899. tip. loan S. Co-
dreanu; dela 2 Iulie 1899, tip. Modernas, Gregorie Luis; dela 10
Martie 1900. tip. oLucratorilor Asociatis, Marinescu ci Serban; dela
19 Ian. 1901, tip. Dor. P. Cucu; dela 2 Fevr. 1901, tip. sEminescus;
dela 24 Ian. 1903, tip. Universalas; dela 14 Oct. 1905, tip. Dor. P.
Cucu; dela 28 Oct. 1905, tip. Sperantas; dela 6 Ian. 1906, tip. a Mo-
dernaD, Gregorie Luis; dela 13 Ian. 1906, tip. a ClementaD; la 3 Fevr.
1906, tip. sEminescus 5i dela 10 Fevr. 1906, tip. sUniversalas.
237

Egalitatea. Ziar Liberal Independent. Bacau. [4 Iu lie] 1885[14


Sept.] 1886. [1 pe shpt.].
La 7 Aug. 1885, an. I nr. 3, primul numar ce am vazut, are titlul sg
aparitia de mai sus. 40,10 (40 X 29). Anul 12 lei, nr. 15 bani. Tip.
Tautu.
La 9 Iun. 1886, an. II nr. 5, al doilea si ultimul numar ce am vazut,
are acelas titlu. Fol. (43 X 30). Anul 20 lei, nr. 15 bani. Propr.:
I o r g u G h. Theodor. Tip. H. Margulius & Comp.
Gasim o reaparitie dap& 1 Inn. 1886.
(aDemocratulD. Ploesci. 14 Iulie 1885; aRomanuluD. Buc. 22, 23 Julie
1885; aVointa NationalaD. Bue. 5 Julie 1885; cRomaniaD. Buo. 12 Iun.
1886. Anuar pentru Israeliti. X. Buc. 1887, p. 165).
Egalitatea Braila. Braila. 9 Mai 189015 Oct. 1895 si 9 Iun.?
1900 (continua). 1 pe sapt. 40,10 .(40 X 29). Anul 16 lei, nr.
25 bani. Redactori: Spiru lonescu si Spiru Georgescu.
Tip. G. B6.14escu.
La 4 Oct. 1893, 8 si 15 Oct. 1895 si dela 9 Iun. 1900, anul 20 lei.
Dela 23 Iun.-30 Sept. 1890, comitet de redactie.
Dela 16 Dec. 1890, red.: S p i r u Georg es o u, care is titlul de di-
rector, din 1893.
La 4 Oct. 1893 si 5 Si 15 Oct. 1895, tip. aUniversalaD C. P. Nicolau;
dela 9 Iun. 1900, tip. eModernaD, Max Frankel @i din [Iun. 1902] tip.
aUniversalaD, C. P. Nicolau.
Apar 540 numere pana la 23 Fevr. 1907. Nu spare dela 30 Sept.-16
Dec. 1890.
Nu am vazut ziarul dela 2 Apr. 1891-3 Oct. 1893, 5 Oct. 1893-7 Oct.
1895, din Iun. 1902Fevr. 1903 si dela 25 Noemvrie 1904-22 Fevr.
1907.
(aEgalitateas. Buo. 4 Oct. 1891, 28 Fevr. 1892 5i 7 Oct. 1894; aTim-
pub). Buc. 3 Oct. 1892 si 8 Oct. 1894; aResboiulD. Buc. 4 Oct., 15
si 22 Dec. 1892, 18 Iulie 1893, 7 si 17 Sept. 5i 12 Oct. 1894; aDestep-
tarea oomerciului 5i industriei romaney. Buc. 16 Noemvrie $i 1 Dec.
1892; a Curierul roman)). Botosani. 2 Noemvrie 1891.; oBombaD. Braila.
2/14 Noemvrie 1893; fAdeverulD. Buc. 12, 21 5i 28 lulie si 6 5i 22
Aug. 1893).

Eho eclisiastic, gazeta religioasa morals. Bucuresti. Sept. 1850


Aug. [1852]. 1 pe luna, cu cite o brosura din Biblioteca Re-
ligioasa, Morala. 40 (30 X 22). Anul 16 sfanti cu Biblioteca si
6 sfanti singurA. Red.: Arhimandritul D ion i s i e Roman o.
Tip. Iosef Kopainig.
Din Ian. 1851: a Eco ecleslastIcD cu acelas subtitlu si din Sept. 1851:
nEcul eclesiasticD cu acelas subtitlu.
Din Ian. 1851, fol., 2 (38X25).
Din Sept. 1851, anul 7 sfanti gazeta singura.
Din Ian. 1851, tip. C. A. Rosetti si Vinterhalder ; In Sept. 1851 tip.
Iosef Kopainig; din Oct. 1851, tip. Vinterhalder si Comp. si din Dec.
[1851] tip. Sfintel Mitropolil.
Cu caraotere semi- cirilioe.
'Extawcov IIcydrycvoc rilc nlIcapiaoc" Bouxoupscrtiou. 'Ex3oacc Bp ceRac.
BpaiXoc. ?-17 Martie 1897.
238

Dela- 8 Martie, nr. 49, de and am vazut regulat ziarul, are tidal de
mai sus. Zilnic. 40,6 (33X24). Suplement la alutpio. Nu indict ti-
pografia.
Confine numai telegrame.
"Electoruln Craiovei, gazeta de ocasiune pentru alegeri. Craiova.
Martie 1869 Apare numai pe timpul alegerilora. Propr. si red.:
Em. Quinezit.
(aFamiliaD. Budapesta. 30 Martie/11 Apr. 1869; a Gazet'a Transilvaniej9.
Brasov. 26 Martie/7 Apr. 1869; aDreptateap. Iasi 16 Martie 1869;
eFederaVuneaD. Pesta. 23 Martie/4 Apr. 1869).
Electors -lu Craiovel, gazeta de ocasiune pentru alegeri. Craiova.
28 Mai 1876, Nr. unic. 8,6 (23X17). Red. si propr..: E m. Qui-
n ezu. Tips Philip Lasar.
Confine numai profesiunea de' credinta a redactorului, cu ocaziunea
alegerilor parlamentare din lunie 1876.
Electorulu libern, (par politic, literal si comercial. Botosani. 19
Martie [Apr. 1869J. 1 pe Apt Fol. (42X28). Anul 20 lei n.
nr. 40 bani. Tip. Botosani.
Am vazut numai primul unman
(aTrompetta Carpatilora. Buc. 10/22 Apr. 1869).
Electricitatea Brand. Organ pentru apararea intereselor ceta-
tenilor Braileni. Braila. 2 Apr. 1897. Fol., 10 (58X40). Nr. 10
bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. P. M. Pestemalgioglu.
`Electrical, organ politic, comercial, industrial, etc. Braila. Noem-
vrieDec. 1894. 1 pe sapt.
(aConstitutionaluln. Btu). 18 Noemvrie 1894; Vointa nationalaD. Buc.
18 Noemyrie si 28 Deo. 1894).
'EXEU.aspo; X61K, cpolXov rcoXvccx6v xai 6atupcx6v 168op.a8carov. Bpccacc.
1900 [Iulie 1901].
La 30 Noemvrie 1900, singurul numar ce am vazut si care poarta.
anul 1.1T. nr. 132, are titlul de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33).
Anul 15 lei, nr.I5 bani. Director: LOY tiococ M vcc4,ac AccalcapaToc.
Tip. G. Balasescu (Galati).
Redactorul Lucatos a fost expulzat In Noemvrie 1904.
(aVointaD. Braila. 12 Noemvrie 1904. a___uri
FA atop* D. TaXicrCt. 27 Mai
si 7 Iulie 1901).
Elevul patriot. Jurnala Hebdomadara, Politica si Litteraria. Bu-
curesci. 6 Oct. 1866 22 Martie 1867. Fol., 4 (42x27)., Anul
54 lei, nr. 24 parale. Prim-red.: A. C. B o tt e a (Ia 6 Oct 1866
si 22 Martie 1867). Secretar de redactie: Ioane C oust escu
(la 6 Oct. 1866). Tip. Nationale.
Nu am vazut numerele 2-5 (Oct. 1866Fevr. 1867).
Dela 10/22 Fevr. 1867 cu subtitlul: aJurnal Hebdomadar, Comercis.1,
Industrial, Beletristic si Litterarim. Anul 64 lei, nr. 45 parale. Propr.:
C. Statescu.
239

Dela 26 Fevr. 1867, tip. Theodor Michaiesou,


aDreptateas. (Iasi 29 Oct. 1867) mentioneazi aElevul patriots ca apa-
rand cu numaruL 1, in Aug. 1867.
`EXXc'cy, iplp.Eptc 7to1,tttx , ipAroptxt ,c cpaoXoycx11. Bouxoupicrccov. 3/15
Noemvrie 1894-15/27 Ian. 1895. 2 pe sApt. Fol., 10 (58X40).
Anul 25 lei, nr. 10 bani. Director: 06Scopo; Mocrx6vouloc.
Tip. `EXXcip.
Dela 13/25 Noemvrie 1894, nr. 20 bani.
"EXX7. 'Ecpwspig itosopmi, cpaoXortxt xc TWV eENcrecov. Bpccacc.
1 Iu lie 1888-29 Martie 1889. 2 pe sapt..Fol., I (31X24). Anul
12 lei. Director: N. A. Kout cs oai tn g. Tip. II. M. IIscrtercX7
.cCc6rXou.
Dela 1 Ian. 1889; 4 ,10 (40X29).
`H 'EX*, icprip.ept; batik*/ St; rN i6Sop.c'cac4. Bouxoupiatcov. 2/15
Martie 28 Tun. 1900. 2 pe 'Apt. 4 ,6 (33 X 24). Anul 12 lei,
nr. 5 bani. Director si propr.: Ezcc p o c 'A Baacickxns. Tip.
t'll 'EX7cfc)
Dela 12/25 Mai, fol. mic (37X27).
' Emanciparea. BacAu. Oct.? 1884.
(aRomanulus. Buc. 6 Oct. 1884; allomania liberal. Buc. 6 Oct. 1884;
aNatiuneas. Buc. 10 Oct. 1884; gTelegraphuls. Buc. 14 Oct. 1884).
Emanciparea. Bucuresci. 15 Apr. [15 Aug.] 1883. 2 pe lunA.
4,6 (32X24). Anul 10 lei, nr. 50 bani. Tip. Curtii Regale, F.
Gobi Fii.
Dela nr. 2 nu mai are data si nu da nici o indicatie despre aparitie,
abonament si tipografie. [Aparitia si abonamentul sunt insa aceleasi].
Apare neregulat (7 numere).
(aDacia viitoareu. Buc. 15 Mai-15 Aug. 1883).
Emanciparea, organul Asociatiunei generale a Israelitilor Omen-
teni. Bucuresci. 1 Iulie 1897 12 Apr. 1898. 1 pe sapt. Fol.,
10 (58X40). Anul 10 lei. Tip. Moderns, Grigore Luis.
Dela 6 Fevr. 1898, tip. aLumea NouAD.
Emanciparea, ziar septemanal. Bucuresti. 28 Iun. 1891-6 Martie
1892. Fol., 7' bis (53X37). Anul 12 lei, nr. 25 bani. Director:
E. San-Cerbu. Tip. Academiei.
Dela 10 Fevr. 1892, tip. A. Davidescu, apoi Fratii Davidescu.
rEmbrionul". Revista stiintifico-literarA a studentilor scoalei
centr. de agriculturA HerastratiBucuresti. Bucuresci. Martie
1899Mai 1902. 1 pe luna. 8 ,4 (21X14). Anul 3 lei. Comitet
de redactie. Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu.
240

Din Mai 1899, Inlocueste euvantul ccentr.. din subtitlu cu -cuve.ntul


esuper..*. Din Martie 1901, schimbfi subtitlul In (Revista agricola.
Organul Societatei Studentilor Scoalei Super. de AgriculturA dela
HerAstrauBucuresti,.
Din Martie 1900, 80,6 (24X16) si din Martie 1901, 8 ,10 (30X20).
Din Martie 1900, anul 4 lei.
In comitetul societatii figureadt ea redactori: G. S a p u n a r u (Apr.
1901Ian. 1902) si I. R. lures cu (MartieApr. 1902).
Incepe anul cu Seria II, anul XXX, socot4nd ca seria I cei 29 ani an-
teriori In care se poligrafia si se Imp tea elevilor scoalei.
*Emigrantii. BArlad. Mai 1900. Nr. unic.
Publicat de emigrantii evrei.
(gEgalitateaD. Buc. 26 Mai 1900, p. 155).

Emigrantii buhuseni, inteiul grup familiar. Buhusi. 9 Iulie 1900.


Nr. unic. 4,10 (40X29). 15 bani. Tip. Leon Friedmann (Roman).
Publicat de emigrantii evrei.
*Emigrantii pedestri. Bucuresti. Mai 1900. Dou6 numere oca-
zionale.
Publicat de emigrantii evrei.
(GEgalitateaD. Buc. 26 Mai 1900, p. 155).
Emigrantii Romanului. Roman. 4 Iun. 1900. Nr. unic. Fol., 6
(46X32). 15 bani. Tip. Leon Friedmann.
Publicat de emigrantii evrei.
Eminescu. v. Mihail Eminescu.
Eminescu, revist6 literary. Bucuresci. 17 Martie 1896. 2 pe lun6.
4,6 (33 X 24). Anul 8 lei, nr. 20 bani. Sub directia unui co-
mitet. Tip. Nicolae N. Voicu.
Enciclopedia populark. Bucuresci. 5 Oct. 1895. 1 pe Apt. 8,6
(24 X 16). Anul 6 lei, nr. 15 bani. Director: D. Casel 1 i. Tip.
I. Binder.
L'Enseignement. Education, Instruction, Litterature, Industrie.
Imvatatura. Crestere, instructie, industrie, hronica. Jassy. 1 Ian. -
15 Mai 1849. 2 pe lun5, (de fapt 1). Form. lexicon (24X19).
Anul 54 lei. Fondat de profesorii Colegiului sub auspiciile Epi-
tropilor invAtaturilor publice. Tip. Institutului Albinei.
Apare In rom&neste $i frantuzeste.
Cu caractere semi-cirilice.
L'Entr'acte. Mignon-programme. Bucarest. 1 Noemvrie 1886-24
Ian. 1887. 3 pe sapt. 8 ,6 (24X17). Nr. 10 bani. Tip. L'Inde-
pendance Roumaine.
In 1887 apare neregulat.
24L

4'`Ewacp6p(4. k4alati. Martie? 1885.


Apare in romaneste si greceste.
(Romania. Buc. 23 Martie 1885; Telegraphuls. Bac. 23 Martie 1885).
11/Eph6mere. Jassy. Iun. 1882. Nr. unic.
Publicat de Societatea de binefacere din Iasi.
(L'Independance roumainen. Buc. 1/13 lulie 1882).
Eplgonill revista, de sociologie, qtiint& qi literatura. 19.i, 25 No-
emvrie 15 Dec. 1003. 1 pc lung,. 4,4 (28X21). Anul 12 lei,
nr. 1 leu. Tip. Dacia, P. Iliescu qi D. Grossu.
Epoca. Bucureqti. 16 Noemvrie 1885-14 Iun. 1889 qi 2 Noem-
vrie 1895--(continua). Zilnic. Fol., 8 (56X39). Anul 40 lei, nr
10 bani. Director politic: Grigore G. Peucescu. Prim red.:
Barbu tef. Delavranc ea. Redactori (mentionati numai la
16 Noemvrie): Alecu A. Balq, C. G. Costa-Foru, A. Chi-
riac, Nicolae Gr. Filipescu, St. Gane, Leon Ghika,
Gr. Goilav, I. N, lancovescu, loan M. Kostake Epu
reanu, Ioan Miclescu, E. Mavrocordat, Conet. P.
Olanescu, C. Philipescu, PanA Mihail Peneovici,
Dimitrie C. Popescu, Nicolae Popescu (Ploeqti), Gr.
G. Peucescu, B. *t. de la Vrancea, Al. I. Ulubeanu,
A1. Vlahu Zaharia Chiriac (Focqani) qi Ion Dimitriu
(Giurgiu). Tip. C. Petrescu Conduratu.
Epocan fuzioneaza, la 14 Iun. 1889, cu Romania llbera. Bucuresci,
15 Mai 1877-14 Iun. 1889 si in locul for spare: Constitutionaluln.
Bucuresti. 15 Iun. 1889 -- 14 Dec. 1900. Epocan reapers la 2 No-
emvrie 1895, sub titlul: Epoca, ziar conservator. Dela 3 Ian. 1896,
se suprim5 subtitlul.
Dela 14 Sept. 1899, fol., 12 (65X46).
Dela 7 Oct. 1886, nr. 15 bani; dela 2 Noemvrie 1895, anul 30 lei, nr.
10 bani; dela 2 Aug, 1898, anul 20 lei; dela 25 Mai 1899, nr. 6 bani;
dela 1 Apr. 19U1, anul 30 lei, nr. 10 bani; dela 1 Sept. 1902, nr.
5 bani si dela 12 Noemvrie 1902, nr. 10 bani.
Dela 5 Sept. 1886-12 Apr. 1887, prim-red.: Grigore Y e n t u r a.
Dela 23 Ian. 1886, propr.: N. G r. Filipescu.
Dela 3 Dec. 1885, tip. Le Peuple Roumainn; dela 19 Oct. 1886, tip.
Epoca; dela 10 Mai 1889, tip. O. C. Savoiu; dela 2 Noemvrie 1895,
tip. G. A. LAz5.reanu; dela 21 Noemvrie 1895, tip. aEpocan; dela, 19
Iulie 1898, tip. Heliaden; dela 6 Aug. 1901, tip. Corpului didactic,
C. Ispasescu si G. BrAtamescu, care devine apoi tip. Universitar5.);
dela 28 Oct. 1902, tip. Heliade; dela 25 Fevr 1903, tip. Eminescun;
dela 31 Julie 1903, tip. Universitaran ; dela 23 Sept. 1903, tip. Muncan;
dela 16 Dec. 1903, tip. Eminescun ; dela 1 Iun. 1904, tip. 4Univer=
sitaran, A. G. BratAnescu; dela 6 Dec. 1905; tip. aEminesoun, el dela
26 Iulie 1906, tip. aMuncan.
Dela 28 Noemvrie 1888 - -23 Ian. 1889, nr. de DuminicA este literar.
cEpocan era oprit& de a intra in Ungaria In 1898 si a cautat sA p5.-
trunda sub titlul de Rainlo in 1899, sub care titlu a fost de ase-
menea oprita. In 1906 era perm's& In Ungaria.
(aGazeta Transilvaniein.. Brasov. 12 si 13 MM 1899).
Periodicele romtinefti. 16
242

Epoca, ciaru politicu, literariu $i industriale. Bucuresd. 23 Iu lie


27 Aug. 1865. 2 pe shpt. Fol., 6 (47X31). Anul 28 sfanti. Red.
responsabil: Grig or ie Vulturesc u. Tip. St. Rassidescu.
Ziarul se servea abonatilor ziarului suprimat aOpiniunea nationales
continuape WTI numerotatia proprie -5i eu numerotatia acestuia.
A fost suprimat cu decretul Nr. 1049 din 27 August 1865, publicat
in aMonitorul oficialn nr. 190 din 28 Aug. 1865, p. 853.
In loeul sAu spare tActnalitateaD, care se servea abonatilor ambelor
ziare suprimate $i care pe langa numeYotatia proprie continua
5i ou numerotatia lor.
*Epoca ilustrata. Bucureti. 1 Ian. 1886. Nr. unit. 8 (16 pagine).
1 leu.
(.Epoca.. Buc. 31 Dec. 1885 Si 1 Ian. 1886; GLupta). Iasi. 5 Ian. 1886).
*Epoca literara. Bucureti. 15 Apr.-19 Mai 1896. 1 pe shpt. Di-
rector: I. L. Caragiale.
(GFamiliap. Oradea Mare. 14/26 Apr. 1896; GEpocas: Buc. 14, 21 5i 28
Apr., 5, 12 5i 19 Mai 1896).
Die Epochs. Bukarest. [1868]-15 Oct. 1882. [1 pe shpt.].
Din Deo. 1877, zilnic, apoi iar 1 pe Apt.
Dui:4 o Intrerupere de cateva luni, in 1881, reapare In Jun. In format
mare.
La 15 Oct. 1882, an. XV nr. 1797, singurul numAr ce am v5.zut:
L'Epoque (Die Epoche). Organe des interets de la Roumanieb, i pe
sapt. Fol., 6 (47X32). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Proprietatea unei so-
cietati. Tip. I. G. Costescu.
In Sept. 1880, propr.: Lieder.
Aparea In limba germanA, iar numArul ce era vAzut este In frantu-
zeste 5i nemteste.
Are ca supplement: Bnkarester Gewerbe Blatt. Martie? 1877.
(cGazet'a Transilvaniei). Brasov. 12/24 Ian. 1869; GPressa). Buc. 19
Sept. 1869 si 8 Noemvrie 1873; gRomanuluo. Buc. 16 Dec. 1872 si
29 Iulie 1879; .Trompetta CarpatilorD. Buo. 2/14 Fevr. 5i 17/29 Sept.
1872; GLa Roumaniev. Buc. 10/22 Mai 1873; ((Albino.). Pesta 22
Apr./4 Mai 1873; .Journal de Bucarest). Buc. 20 Fevr. 1873 st. n.;
GBuletinul Soc. geogr. romene. Buc. Nr. 12 din 1876 Noemvrie
Dec., p. 84; GTimpul). Buc. 26 Martie 1877; .Romania bbera). Buo.
4 Mai 1878 5i 13 Noemvrie 1880; cFamilia.. Budapesta. 9/21 Apr.
5i 27 Aug./8 Sept. 1878; L'Independance roumaine.. Buc. 14/26
Sept. 1880; GResboiulp. Buc. 6 Dec. 1877, 11 Aug. 1878, 20 Martie
si 29 Apr. 1879, 22 Mai 1880 5i 6 Iun. 1881).
Era lui Baboi. [Bucureti. 1899]. 2 numere. 4,10 (40 X 29). Nr.
30 bani. Tip. I. A. Taranu & Co.
NumArul 2 costa 20 bani.
Era noui. Iasi. 8 Oct. 1889-25 Iun. 1900. 1 pe shpt. Fol. mic
(38X27). Anul 3 lei, nr. 5 bani. Tip. Nationala..
Dela 5 Ian. 1892, fol.- 4 (42X27); dela 7 Ian. 5 Iulie 1892, fol. mio
(38X26) si dela 4 Ian. 1898, 40,10 (40X29).
Dela 7 Oct. 1890, anul 10 lei, nr. 10 bani si dela 29 Aug. 1893, anul 6 lei.
Nu apare intre 30 Iun.-10 Noemvrie 1896, 29 lun.-19 Oct. 1897, 28
Iun.-11 Oct. 1898 Si 4 Iun. -3 Oct. 1899.
243

Espatriatul. Brashov. 25 Martiel--- 10 Iun. 1849. 2 pe sapt. Fol.,


2 (38X24). Anul 12 fiorini. Red. qi Editor: Cesar Boll i a e.
Dela 29 Martie, anul 12 sfanti.
Cu caractere semi-oirilice.
Are ca moto: Dreptate Fratie). aBateti pi vi se va deschide; ceret1 pi
vi se va dap.
In fruntea primului numar se public& urmatorul articol-proclamatie:
Dupa vase luni de goniri pi aresturi Espatriatul Roman emigrat
putal deschide ochil pi rasufla liber ; grape armelor Maghiare pi
acestu! Arcangel al Libertatil generalul Bern ce fulgera pe dimonii
tiraniei pi curati cerul. Fratilor roman!! Inpartiti qi subt Inpartiti
In atatea fractii! Patrundeti va data, de acest adevar: astazi nu sant
luptele intro cutare pi cutare natie, Intro cutare pi cutare Inparat;
astazi este o singura lupta, in tote Europa; este lupta Intro Liber-
tate pi Tiranie; Intro popoli pi dinastil. Dinastiile se string pi tpi
dau mina din t6te partile spre aft propti tronurile ce se surpa, pi
toga speranla ce le-au mai ramas este neintelegerea Si Invrajbirea
popoarelor Intre dinsele. Cand o data poporele, ipi vor ounoapte ade-
varatul interes, atunci lupta va Inceta. In Banat nu se pot 1ntelege
Romani! cu Sarbil, in Bucovina nu se pot Intelege cu Polonii, In Ardeal
nu se pot Intelege cu Sasi, pi In toate partile galcevile se sparg tot in
capul Romanulul. Ei nu avura nicairi Mel un drept politic, Did un
drept social. Dregatoriile publics eras Inchise pentru dfinpii, comertul
for era Inpiedecat, cultul for paralizat pi chiar Inaintea judecatii, cu
anevoe un Roman sa fi avut vre o data dreptate. Pe cand Romanul
dormia In robiea lui, pe and Tiranul iezuit al acestor popoare ranjia
la durerea lui, vazandu-1 slab pi insult, Ungurul se ardica, 11 deptepta
si pe amid din litargie, 11 scOse fsrs ptirea lui din robiea
li dete pamant, 11 primi frate ou dansul Inaintea legit, pi ii dete toata
libertatea facultatilor sale fisice pi morale, ei el, in be a se arms
ca sa combat& cu liberatoril lui, in be a se ardica Inpotriva vraj-
mapului comun, se puse au toate puterile sale sa, se lupte spre a
mal ramanea tot in robiea In care a fost. 0 amagire a infernalel
Camarile! De ar Intreba cineva, care a fost cauza pentru care s'ad
omorat treizeci de mil de Romani In Banat pi Ardeal, pi all atatia
Unguri, Sarbi 5i Sasi Intro clans!; pentru ce s'a redus In cenupa
jumatate Banatul Si Ardealul, pentru co acest Infricopat rasboiu
civil intre concet'ateni ce au aceleapi interesuri, tine ar putea ras-
punde? Secretul 11 {die numal Camarila. Ganditati vre o data, fra-
tilor Romani, ca Camarila care avii curaj a calm in picioare jura-
mintele ei catre Unguri de care ayes, chiar a se teme, care se lupta
atata In Italia ca sa, nu dea constitutiea, care bombards sole mai
frumOse capitale ale tinutului ei, pi chiar capitala in care au domnit
stremopil el, numai ca sa nu dea constitutiea, v'ar fi dat voa aceasta
constitutie pi tear fi Impartit cu vol imperiul el? Nu vedell vol ca
vi chiarna la lupta cu maim goals? ca t6te fagaduelile ei sant In
doi per! pi ca va ss va inputineze puindu vs totd'auna nearmati
Inaintea tunurilor maghiare? Dar, cea ce e pi mai mare Inca, este
ca numai o unire a noastra eu maghiarii poate Linea frunte Pansla-
vismulul, care se intinde cu papi de uriapi peste natia nOstra spre
a o contopi In area natie ineulta Si barbara ce zace trite neptire
completa despre sine, despre Libertate pi despre Dumnezeu. 0, en
cats durere trebue sa priveasea Romanul Intinderea astel idei fu-
neste,. pi Inprotiva oariea, de o eamdati, nu are aks pavaza decat
numai unirea noastra cu unguri. Campionil Panslavismulul vs de-
scriau pe unguri ca pe nipte fiinte ferOse, pi manoatoare de oamen!,
pi vol vazurati en ochil voptri, intrand Unguri concherani in casele
v6stre pi nici vista, nici onoara, nici averea nimului nu fuse atinsa.
244

Puneti acum In comparatiea purtarea inimicilor vostri Unguri Cu


purtarea amicilor vostri Muscali si vedeti care fu ma! omen6sa.
Dreptate Fratie!
Fratilor Romani din Romania! Libertatea a ajuns la frontiera
nOstra; sant Base luni de and aceste dulci cuvinte: Dreptate Fratie,
vol nu Id a%i ma! auzit. Biciul tiranieT si baionetele rusesti all surpat
stindardele libertatii noastre (WO toate edificiurile, au surpat statua
Libertatii, si deviza glorioasei revolutii nu si mai vede pe fron-
tispiciul edificiurilor publice. Sateanul fiber s'a Intors iarAsT in jugul
obaciel, si sclavul in oatenela sale. Inteligenta Romana geme in
temniti mu se rataceste pribeaga prin tari streine persecutata din
toate partile de inimici! Libertatii. Aceasta fu isprava confratilor
nostri, pe -care IT chemam cu bland* ca sa ne facem o patrie co-
muna, libera si fericita. Asfel stiura sa rasplateasca fratilor for ce au
fngrijit atat de bine de viata, on6rea si averile Tor, In criza revolutiei.
. Nu desperati, fratilor! Dumnezeul Dreptatil e mare; este o Provi-
denta care veghiaza, asupra Romani lor: faceti vs o datorie a saluta
au veneratie acele locuri unde vedeti stearsa Dreptatea si Frit*
astea all fost simbolul revolutiei noastre, si and soarele nostru va
resari larasi din norul ce'l acopere, nu von' lucra decat numai cu
dreptatea si fratia. Patin o fratilor! si pepturile voastre se vor decors
cu cocarde, magistratil vostrii vor incinge esarpe in contra tiraniel
si stindardul tricolor va flutura cu fala in capul trupelor noastre;
putin si sclavul se va libera ca a nu sa mai intOrca in robie, mun-
citorul si meseriasul vor dobandi cele promise prin charta consti-
tutiel, si inteligenta fiber& va putea cugeta si a manifesta cugetarile
sale; pu%in, si Moldova si Romania, va fi o patrie frumoasa. a Roma-
nului subt aripele umane ale puternicului si generosului nostru su-
zeran; pu%in si acesti persecutor! ai nostri, pe care II ertam din tot
sufletul, vor fi siliti a se patrunde de adevar, a'si cundoste adevaratul
interes, si a da mana cu no! care am fost totd'auna adevaratii frati
a! Tor. Credeti si sperati fratilor. Libertatea a prins raciacina in
Europa; Anglia, Franta, Italia, Germania si Tunia au un singur
interes; tirania se biciueste In tote partile, si armele maghiare v&
date o proba, trimitAnd chiar In ochi vostri ramasita campionilor
tiranif in Transilvania, sfasiati si plini de rusinea Tor. Fi1ii mandri
de suferintele vOstre si plangeti iar nu urati pe persecutoril vostri.
Ei sant amagiti si (Aland se vor desamagi si se vor rusina de
purtarea lor.
aDupa caderea Transilvaniel pe trei Inn! in potestatea insurgentilorti
eGazeta si FOiaD fuser& sugrumate, era In locula loru r6sari tutu
In Brasovii, In aceasi tipografia aExpatriatuluD redactatu de Cesar
Bo liacti, refugiattl acolo cu alai cativa bucuresceni. Bo haat pe langa
ce purta o ura mare asupra monarchinor 41 mai pusese in capti
se faca, cams& comma cu Maghiarilvi fara a cunosce Intru nimicA
trecutuhl acestorA car! s6 impace pe Roman! on densil. Dupa acea
domnia de Joi pans mai apoi Bo Baca scapa cu fuga pa langa Bem,
ajunse la Kossuth si cu acesta la Constantinopole. Austriacii dupa
ce ocupara sera au adtknatu tote exemplariele din eEspatriatuluD
si le'-au nimicitu D.
(a Gazeta TransilvanieiD. Brasova. nr. festiv, 1 Ian. 1f 8, rag. 3
*L'Esperance. Bucarest. 31 Dec. 1866? 1867. Red.: A. Levy.
(ePop., o. c., p. 35; ePerseverantaD. Buc. 2Q Martie 1867; eLe Pays
roumain'. Buc. 2 Ian. 1868 st. n.; aLa Rournanie?. Bile. 31 Aug./12
Sept. si 7/19 Sept. 1873).
245

L'Etoile du Danube. Bruxelles. 4 Dec. 1856-1 Mai 1858. 1 pe


sapt. FoI. mare (47X30). Anul 6 fres. (in Principate 12 fr.). Tip.
E. Guyot et Stapleaux Fils.
Dela 1 Ian. 1857, 2 pe sOpt.
Dela 11 Ian. 1857, anul 12 fr. (In Principate 24 fr.).
In Principate se trimeteau exemplare tiparite pe foi de hartie de ms.-
tase.
Vezi si aSteoa Dundrii, jurnald politica, literard si comerciald. Iassii.
1 Oct. 1856.
L'Etoile du Danube. Iassi. 14/26 tulle 20 Sept. 1856. 1. pe Apt.
Fol., 5 (45 X 29). Anul 14 lei. Tip. Th. Codrescu si D. Gusti.
Vezi si Steoa DunariI, jurnald politica, literard gi comeroialii, Iassii.
1 Oct. 1855.
*L'Etoile d'Orient. Bucharest. 4 Aug. 1868Iun. 1869. 2 pe sapt.
Fol. Anul 48 lei. Director: L. E. Korcz ynski.
Trompetta Carpatilord. (Buo. 26 Iun. 1869), d5 ca director pe Ar-
mand Levy.
(Pop., o. c., pp 40 si 43; Romanulu. Buc. 5, 6 Aug., 1 Sept. 1868
si 29, 30 Iun. 1869; Gazet'a Transilvaniei. Brasov. 21 Aug./2 Sept.
1868 si 2/14 Apr. 1869; Secolulu. Iasi. 3 Inn. 1869; a Pressab. Buc.
22 Aug, 1868; Trompetta Carpatilord. Buc. 26 Iun. 1869).
L'Etoile roumaine. Bucarest. 15/27 Oct. 1885-25 Martie/6 Apr.
1888. Zilnic. Fol. mare (60X43). Anul 40 lei, nr. 15 bani. Red.
sef: Alexandre G. Dju ;rara (pane la 1/13 Martie 1886). Tip.
Grrigore Luis.
Dela 1/13 Noemvrie. 1885, Up. Carol Gobi.
Eumenidele sail Satire politice, jurnal in versuri. Bucuresci. [Iu-
lie]? 1866. 2 pe luta. 8 ,7 (25)07). Anul 24 sfanti, nr. 1 sfant.
Redactor si propr.; D[imitrie] B[olintineanu]. Tip. Nationale.
Dela Nr. 6, suprimO cuvantul asadv 5i dela Nr. '7: oEumenidele.
Dela Nr. 4, 4 pe lunO.
Dela Nr. 7, tip. Lucrittorilor essociati.
Au aparut 10 numere nedatate.
Ca raspuns la ecest ziar a aparut: aBolintineadele, jurnald in versuri.
Bucuresci. Aug.Sept. 1866.
(Familia. Pesta 17/29 Iulie 1866: Reforma. Buc. 7 Aug. 1866;
Foie Soc.... din Bucovina'. Cernauti. 1 Aug. 1866 si 1 Ian. 1867;
Sentinela Romana. 5 Sept. 1866).
L'Europe Orientate. Ancien journal La Roumanie. Journal po-
litique international hebdomadaire. Bucarest. [[an.] 1875-2/14
Ian. 1876.
Vezi: La Roumanie politique, commercial, financier et litteraireo.
Bucarest. (15/27 Nartie] 1873.
L'Europe .Orientals, organe politique et economique, hebdoma-
daire. Bucarest. 24 Oct./6 Noemvrie-19 Dec./1 Ian. 1892. 4 ,6
(33X24). Anul 20 lei, nr. 50 bani. Tip. Dor. P. Cucu.
246

Dela 13/25 Dec., suprimA cuvantul hebdomadaire)),, din subtitlu.


Dela 21 Noemvrie/3 Dec., nr. 1 leu.
Dela 13/25 Dec. tip. Miulescu.
Nu am vazut numerele 5 si 6 dela 29 Noemvrie si 6 Dec.
'E5ctyysXcap.6g, gcnitaptc Icotvawtxt i6Sop.catccict, rccXcKt.. tApr.] 29
Iu lie 1901.
Dela 27 Mai 1901, an. I nr. 8, de cand am vAzut regulat ziarul, are
titlul de mai sus. 1 pe !Apt. 40,10 (40X29). Anul 12 lei, nr. 10 bani.
Director: A am viSac r. 1'..TaupOnook o t (pans la 3 lun.). Tip. ar.
Mitakocaiaxopp.
Dela 7 Iulie, director: Atov u a cos II a a Cta &TO c
Apare neregulat (13 numere in total).
Evenimentul. 1?iar Democratic. Bucuresci. 14 si 15 Oct. 1885.
Zilnic. Fol., 2 (41X27). Anul 18 lei, nr. 5 bani. Tip. Nationala.
Nu stim sa fi aparut mai mutt ca un num5.r.
Evenimentul, ziar national- liberal. Iasi. 3 Fevr. 1893(continuN.
Zilnic. Fol , 6 (48 X 33). Anul 24 lei, nr. 10 bani. Tip. Miron
Costin.
Dela 21 Mai 1893, adauga la subtitlu si cuvantul acotidian)), dupa cu-
Nantul ziar)). Dela 19 Oct. 1893, suprim5. cuvintele naVonal-liberals,
din subtitlu. Dela 26 Ian. 1900, schimba subtitlul in a ziar conser-
vator, la. care adauga si cuvantul ecotidianb, dela 1 Fevr. 1900.
Dela 10 Aug. 1901, suprirn& cuvantul ecotidianb-, din subtitlu.
Dela 14 Fevr. 1895, fol., 10 (58 X 40). Dela 19 Apr. 1895, fol. mare
(61 X 44), cu exceptia numerelor dela 14, 15 Iulie, 17 19 Aug.,
16 21 Sept. si 4 8 Noemvrie 1895, 6 si 7 Martie 1897, foL, 10
(58X40). In lunile Iun.Dec. 1901 formatul variaza intre eel obici-
nuit de 61X44 si 59X41. Dela 23 Dec. 1901, regulat fol. mare (61X42).
Director politic: G. A. So ortescu (23 Apr. 1893-31 Mai 1898).
Dela 11 Mai 1893, tip. Petru C. Popovici si dela 18 Ian. 1894, tip.
EvenimentuluiD.
Dela 24 Ian. 1900, Opinia, ziar conservator cotidian,. lasi. 1 Mai
1897-23 Ian. '1900 fuzioneaz5. cu Evenimentul ).
Evenimentul a publicat si urmatoarele ziare:
Evenimentul de DuminicaD. Iasi. 19 Sept. 1904.
Evenimentul ilustrat. Iasi. 18 Dec. 1894-13 Fevr. 1895.
Evenimentul literan. Iasi, apoi Bucuresti, 20 Dec. 1893 24 Oct.
1894. si
Mimi Eveniment, ziar cotidian. Iasi 2-4 Iun. 1898.
Evenimentul de Duminica. Iasi. 19 Sept. 1904. 1 pe apt. Fol.
(42X30). Nr. 10 bani. [Tip. Evenimentul].
Evenimentul ilustrat. Iasi. 18 Dec. 1894 13 Fevr. 1895. 1 pe
sapt.. Fol., 4 (43 X 27). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Tip. Eveni-
mentul.
Evenimentul literar. Iasi 20 Dec. 1893-11 Iulie 1894; apoi Bu-
curesti, 18 Iulie-24 Oct. 1894. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul
6 lei, nr. 10 bani. Tip. Miron Costin.
Dela 2 Mai 1894, nr. 15 bani. Directoare: S ofi ea Na dejde.
247

Dela 18 Julie 1894, apare In Bucuresti. Tip. NoulD, Gr. Panaitescu.


eEvenimentul literarD se contopeste, cu suplementul literar al ziarului
a lames noaa, organ zilnic al social-democratiei romlne. Bucuresti.
2 Noemvrie 1894 (vezi).
'Evenimentul zilei. Bucureti. 10 Mai 1893. Nr. unit.
(aDemocratul.. Ploesci. 13 Iun. 1893).
Excelsior, unicul ziar saptaminal de reclame. Bucureti. 24 Mai-
3 Iun. 1897. 40,6 (33X24). Nr. 10 bani. Tip. Dreptatea.
Au apArut 2 numere.
Exposantul, ziar septemanal. Organul industriailor i meseria-
ilor. Bucuresci. 11 Aug. 17 Sept. 1888. 4,10 (40X29). Anul
6 lei, nr. 5 bani. Redactat de un comitet. Red. resp.: Victor.
Tip. Dor. P. Cucu.
Expositia Paris 1900. Bucureti. 8 16 Fevr. 1898. 1 pe shpt.
Fol., 10 (58X40). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Tip. Miulescu.
Expozitiunea din Atena. L'Exposition d'Athenes, journal rou-
main- franQais hebdomadaire. Bucuresci. 10 Apr.-16 Mai 1903.
Fol., 10 (58 X 40). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Director-propr.: D.
C. But culescu. Tip. G. A. Lazareanu.
Express, ziar financiar--comercialindustrialpoliticpetrolist.
Bucuresci. 9 Ian. 1905(continua). ,

Vezi: a Reporterul. Financiarconaercialindustrialpolitic. Bucu-


resci. 27 Iun. 1904.
L'Express.Orient. Correspondance des etats du Danube et de la
peninsule des Balkans. Bucarest. 2 Martie 1887 15/27 Iun.
1889. 2 pe sApt. Fol., 6 (48X33).
Dela 24 Noemvrie/6 Dec. 1888, anul 80 lei.
Dela 24 Noemvrie/6 Dec. 1888-6/18 Martie 1889 se tiparea In tip. Aca-
demiei Romane, iar dela 17/29-31 Ian. anunciurile de pe paginele
1 si 4 In tip. Isri Georgescu.
Be litografia numai pe cella 2 pagine interne.
Dela 20 Apr./2 Mai 1889, litogr. Miitzner.
F.

Facia. Bucure0i. 1-22 Noemvrie 1901. 1 pe Apt. Fol., 4 (41X24


Anul 8 lei, nr. 15 bani. Tip. EfninescuDI.
Facia, organ independent. Ploesci. 31 Ian. 1905. Fol., 10 (58X40).
Anul 10 lei, nr. 10 bani. Director i propr.: D. Ma t ee scu-
Chose. Tip. Democratul.
Facla inimel f$1 a mintel. Berlad. 10 Mai 1002. 80,6 (24 X 17).
Nr. 10 bani. Director: D. Ci d -Car aca 1. Tip. eComerciall.
Falanga, foae de ocasiune. Turnu-Severin. 10 31 Oct. 1885.
Apare la necesitate (2 numere). 40,7 (35 X 26). Nr. 10 bani.
Red.-responsabil: Mihai Bu ri lean u.Noua tip. Moderna, Const.
M. Georgescu.
. .
Falticeni. FAlticeni. [Apr.]-13 Dec. 1884.
Dela 4 Iun. 1884, an. I nr. 9, de and am vazut regulat ziarul, are
titlul de mai sus. 1 pe skit. Fol (45X30). Anul 10 lei, nr. 20 bani.
Red.: Gr i gor e Barj o v an u. Tip. M. Saidmann.
Dela 21 Inn., fol., 6 (47X31), une on 45X80.
(aResboiuln Buc. 6 Apr. 1884).
*Fama Lipscai. Lipsca. 1828. Red.: I. M. C. R o seta
(aCurier romanesoD. Buc. 29 Marti, 1840; Romania literaraD Iassi.
22 Ian. 1866; Telegraful romans. Sibiiu. 10 Apr. 1858; A. D. Xe-
nopol si C. Erbiceanu. Serbarea scolara. dela Iasi. Iasi, 1885, p. 139).
Familia. Foia enciclopedica i beletristica cu ilustratiuni. Pest'a,
apoi Oradea-Mare. 5 Iun. 1865-31 Dec. 1906. 3 pe luny,. 40,5
(29X22). Anul 8 fiorini. Red. responsabil, propr. si editor: I o-
sifu Vulcanu. Tip. ErkOvi, Galgoczi i Kocsi.
Dela 16 Dec. 1868: Familia. Beletristica, scinVe, arts, vietia sociala,
modaD. Dela 4 Oct. 1870, adauga la titlul de mai sus cuvintele:
Totu-odata organulu publicatiuniloru Societatii pentru fondu de
teatru natiunalu"D. Dela 11 Apr. 1871, se suprim4 subtitlul, care se
pastreaza pe coped&
Dela 25 Iun. 1866, 1 pe apt.; dela 31 Iulie 1867, 1 la 8 zile; dela
8 Dec. 1868, 1 pe sapt.; dela 1 Ian. 1878, 2 pe Apt. si dela 27 Sept.
1881, 1 pe apt.
Dela 6 Ian. 1866, 40,6 (31X23); dela 3 Ian. 1871, 40,6 (32X25) si dela
7 Ian. 1896, (33X24).
249

Dela 28 Iun. 1870, anal 10 fiorini si dela 5 Ian. 1897, anul 8 fiorini.
Dela 16 Dec. 1868, tip Emericu Battalits; dela 25 Mai 1869, tip. Ale-
sandru Koosi; dela 27 Apr. 1880, In Oradea-Mare, tip. Eugenia Hol-
16sy dela 2 Fevr. 1886, tip. Otto Hugel; dela,12 Aug. 1890, tip.
Iosif Lang 4i dela 21 Aug. 1905, tip. Patrian.

Fanalul -lui Mogen, foae hebdomadar6. Bucuresti. Sept.Dec.


1876 (9 brosuri). 16. Anul 24 lei, nr. 50 bani. Tip. Curtii.
(Bibliografia romanao. Buc. Iun. 1879, p. 63, nr. 774; Familia. Buda-
Pasta. 5/17 a 26 Dec./7 Ian. 1876, .care-i zide Fanalulu):

}Intim Blanduziei. Bucuresci. 4 Dec. 1888-31 Dec. 1889. I pe


sapt. Fol., 12 (64 X 48). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Colaboratori:
C. Barcanescu, Dr. Chabudianu, Cesar Colescu-Var-
tic, Dr.Crainiceanu, M. Eminesou,Gh. dinMoldova,
Archimandritul Dr. Fimen Georgescn (dela 29 Tan. 1889),
Al. Hodos, Nerva Hodos, Jiquidi (OM in Ian. 1889),
Anton Kneisel (pans in Ian. 1889), Gr. Manolescu, D. N.
Marinescu (Marion), Dr. G. Marinescu (dela 29 Ian. 1889),
Dionisie Miron, G. Moceanu, 1,. Gh. Nicoleanu (Fix),
Radu Popea, I. Popescu,N.Procopiu,I.S.Radulescu
(Gut), F. Robin, Aristizza ltomanescu, LS. Spartan,
N. Tincu (Tall), S. Tineanu (I. Constantineanu) $i N.
Velescu. Administrator: tilpid Hodo. Tip. Euf. Mitt-
leseu.
Dela 25 Martie 1889, 4 ,10 (40X29).
Dela 9 Apr. 1889, L. Nicoleanu, 1. Popescu, C. Colescu si fratii Ho-
dos se retrag dela revista si Radu Popea continua s o publice in
mod neregulat pan& la 24 Dec. 1889.
Dela 12 Martie 1889, tip. Modernan, Gr. Luis si dela 25 Martie 1889,
tip. Academiei Romane (Laboratorii Romani).
Nu am vazut Fantana publicata de Popea dela 9 Apr. 17 Sept.
1889.
Dela 17 Sept. 1889, nr. 20 bani. Tip. Scellelor, Enid. D. Balteanu & C.
P. Conduratu.
Dela 5 Noemvrie 1889, nr. 15 bani; la 18 Dec. 1889, nr. 10 bani si la
24 Dec. 1889, nr. 15 bani.
Nemultumiti de modul cum Radu Popea conducea revista, vechii re-
dactori fac sfi reapara revista sub tidal: Fantana Blanduziei. Foaie
Literara-Politica. Septamanala. Bucuresci. Seria II. 1-001:-31 Dec.
1889. Fol. 12 (64X48). Anal 8 lei, nr. 20 bani. Fondator M Em i-
nescu.dolaboratori: Z.Arbore, 0. Barca,nescu, C. Cairetti,
Dr. Chabudianu, Cezar Colescu-Vartic, Joan Constan-
tineanu, Dr. Grainiceanu, Gheorghe din Moldova, Archi-
mandritul Pimen Georgescu, Alexandra Hodos, Nerva
Hodos, D. Marinesou Marion, Dr. G. Marinescu, Gr. Ma-
nolescu, Dionisie Miron, G. Moceanu, L. Gh. Nicoleanu,
loan Popescu, I. S. Raduleseur F. Robin, Aristizza Ro-
mane sou, loan Rusu a N. Velescu. Tip. Academia Romane
(Laboratorii Romani).
Dela 3 10 Dee. 1889, se suprima subtitlul.
250

Dela 12/19 Noemvrie 1889, tip. Dor P. Cucu.


Familia). Oradea-Mare, 11/23 Fevr. 1890, anunta Incetarea revistei
la aceasta data.
Fapta. Organ conservator popular. Bucuresti. 25 Fevr. 1906.
[Zilnic]. Fol., 12 (65 X 46). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Tip. Dor.
P. Cucu.
Farfara. Bucuresci. 25 Noemvrie 1879-10 Fevr. 1880, 13-20
Apr. 1886 $i 10 Mai 18 Sept. 1888. 1 pe sapt 8 ,2 (18X12).
Nr. 20 bani. Tip. Moderns, Gr. Luis.
Dela 9 Dec. 1879, en subtitlul: aziar umoristion. In 1886, este fara
subtitlu qi dela 10 Mai 1888, en subtitlul: afoaie umoristica ebdo-
madara),
Dela 13 Apr. 1886, 80,6 (21X15) tifi dela 10 Mai 1886, 8 ,6 (24X16).
Dela 26 Iun. 1886, anul 15 lei.
Dela 10 Mai 1888, De min e.
Dela 13 Apr. 1888, tip. Dor. P. Cucu isi dela 31 Julie 1888, tip. aLa
Liberte roumainea.
Apare neregulat In Julie si Sept. 1888.
Primul nurair a aparut In dou5. editii.
Farmacia Romanii. Organ infiintat in vederea modificarei legei
Banitare. Bucuresci. 1905[1907]. 6 numere. 8,6 (25X17). Gra-
tuit. Sub ingrijirea unui comitet. Tip. Moderna, Gregorie
Luis.
Farul. Bucuresci. [Noemvrie 1876]-28 Fevr, 1877.
La 28 Fevr. 1877, an. Il nr. 10, singurul numar ce am vazut, are
titlul de mai sus. 1 pe apt. Fol., 6 (47X32). Anul 20 lei n. Tip.
. C. P.-Conduratu.
yFamilia). Budapesta. 5/17 Dec. si 26 Dec./7 Ian. 1876).
Farul. Galati. 5 Mai 13 Iulie 1894. Zilnic. Fol., 6 (48 X 33).
Anul 24 lei, nr. 10 bani. Tip. Aurora, Fratii C, Dimitriadi.
Dela 17 Mai,, nr. 5 bani.
Farul, organ al, intereselor Dobrogei. Constanta. 19 Oct. 1903-
19 Dec, 1904. 1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 10 lei, nr. 15
bani. Sub directia unui comitet. Tip. Aurora, Fratii Grigoriu.
Dela 18 Iulie 1904, 4 ,10 (40X29). Tip. cOvidin), H. Vurlis.
Farul Constantei. Constanta. [12 Mai 1880] [? 1884]. 5 Ian.
1886-31 Ian. 1888, [1893] si 9 Apr. 1895(continua).
La 8 Fevr. ci 18 Oct. 1881, an. II numerele 39 si 66, singurele an-
mere ce am vazut din anii 1880-1882: aFarul Constantei, diar ofi-
cial al judetului Constanta. Constanta. 1 pe sapt. 40,7 (34X26). Anul
20 lei. Tip. P. M. Pestemalgioglu, sucursala din Braila.
Dela 12 Ian. pan& la 2 Mai 1883, atat cat am vazut din ziar In acest
an, are titlul, aparitia, formatul si abonamentul de mai sus. Tip. P.
M. Pestemalgioglu, succesor N. G. Vergotti. Dela 6 Fevr. 1883, fol.
mic (35X26).
Avem date despre aparitia aFaruluiv In 1884, nu Insa In 1885.
251

Dela 5 Ian. 1886, de cand am vazut iar ziarul, spare In aceleasi con-
ditiuni ea si in trecut. Tip. Romana la Associati $i dela 28 Iun. 1886,
tip. Romana, Dimitrie Nicolaescu.
Pentru aparitia ziarului in 1893 avem date, iar In anii 1888 (din Fevr.
-Dec.)-1892, 1894 si 1895 (pan& in Apr.) nu :Aim sik ti riparut.
Dela 9 Apr. 1895, de c&nd am vazut regulat ziarul: alearul Constantei.
Monitorul judetuldi ConstantaD. 1 pe sapt. 4 ,10 (40X29). Anul 14 lei.
Tip. Romana, D. Nicolaescu.
Dela 3 Apr. 1899 nu mai indica feint aparitiei, dar spare tot 1 pe rapt.
Dela 21 Apr. 1896, anul 22 lei; dela 13 Apr. 1897, anul 24 lei; dela
25 Apr. 1898, anul 40 lei si dela 3 Apr. 1899, nu mai da costul abo-
namentului.
Dela 1 Dec. 1898, tip. aRoman&D, M. Purea & D. Nicolau; dela 3 Apr.
1899, tip. a-Aurora)), Ilie M. Grigoriu & Comp.; dela 1 Apr. 1900,
tip. aRominaD, Marin Purea; dela 14 Sept. 1900, tip. (Romani,
Nicolaescu; dela 7 Apr. 1901, tip. Aurora, Fratii Grigoriu; dela
5 Apr. 1903, tip. eRomaraD, D. Nicolaescu; dela 3 Apr. 1904, tip.
Ovidiup, H. Vurlis si dela 9 Apr. 1905, tip. oAuroraD, FraVi Gri-
goriu.
Nu am vazut ziarul intre 23 Oct. 1886-3 Mai 1887.
(aRomanuluD. Buc. 16, 21 Mai, 1 Iun., 16 si 27 Iulie, 2 si 31 Aug., 12
Si 25 Sept., 2 $i 27 Oct. $i 22, 23 Noemvrie 1880, 19, 20 Ian., 5
Fevr., 20 Apr., 4, 5 Mai, 7 si 10 Iun. si 13 Sept. 1881 si 14 Sept.
1884; aTimpulD. Buc. 16 Mai, 20 Iun., 8 si 22 Aug. 1880; aTele-
grafulD. Buc. 16 Mai 1880, 24 Ian., 25 Sept. si 6 Noemvrie 1881;
aBinele publicuD. Buc. 17 Mai 1880 si 21 Apr. 1882; (Romania li-
bera . Buc. 23 Mai 1882; aGazeta Transilvanieb). Brasov. 28 Iulie/9
Aug. 1884; CovurluiulD. Galati. 2 Mai 1893; aConstan0D. Constanta.
25 Apr. 1893).
Farul Roman. Botosani. 1895.
Vezi: aCurierul roman. Botosatri. 2 Martie 1886.
Farul roman, jurnal ebdomadar. Bucurescl [23 Noemvrie] 1866
- 15 Martie 1867. [1 pe sapt. Secretar: G r. R o se tt i (in
1866)].
Dela 4 Dec. 1866, an. I nr. 3-5, singurele numere ce am vazut din
anul 1866, are titlul, aparitia 5i redactorul de mai sus. Fol., (45X30).
Sem. lei 22 parole 20. Tip. Lucratorilor asociati.
La 24 Ian. 1867, nr. 8, priinul numar ce am vazut din 1867, Fol., 7
bis (53X37). Sem. 25 lei. Red.: I o n C. Le resc u.
[Dela ? Fevr. 1867, 2 pe sapt.].
Dela 12 Martie 1867, n-rele 17 si 18, ultimele numere ce am vazut,
schimba subtitlul in: Mole politica, commercial& si litterariaD. 2 pe
sapt. 40,10 (40X29). Sem. 27 lei.
(aRomanuluD. Buc. 25 Noemvrie 1866 si 13 Ian. 1867; aTrompetta
Carpatiloru.. Buc. 9/21 Fevr. 1867; aGhimpeleD. Buc. 12, 31 Ian. si
3 Martie 1867).
Farul tin erimei. Foale literara-stiintificA saptaminala. Bucuresti.
1 Ian.-1 Dec. 1888. 80,6 (24X16). Anul 5 lei, nr. 15 bani. Di-
rector: Ilie Emanoil Igel. Comitetul de redactie: C. B a c a-
loglu, N. P. Motoc, G. Nicolescu, G. Robin si Cezar
L TazIaoanu. Tip. Centrals, Fratii Popescu.
Am vazut numai numerele 1, 2 si 8 (ultimul).
La 1 Dec. Inlocueste ouvantul asaptaminalaD, din subtitlu, ou cuvantul
252

a bi-lunarb. 2 pe lune. Anul 3 lei, nr. 10 bani. Director A. di n


D orna [Aurel Alexandrescu]. Fundator: Tile Ighe 1, Tip. a*co-
lelorD.
Nu apare eat-va timp pAnit la 1 Oct.
(aAdeverub. Buc. 7 Sept. 1888).
Fat-frumos, revista, literarA. Birlad. 15 Martie 1904-1 Fevr. 1906.
2 pe lima, 8,6 (25X17). Anul 4 lei, nr. 15 bani. Sub direqia
unui comitet. Tip. C. D. Lupas6u.
Dela 1 lulie 1905, nr. 30 bani si dela 1 Sept. 1905, anul 6 lei, nr.
25 bani.
Dela I Oct. 1904, tip. Gheorghe Catafani si dela 4 Iun. 1905, tip. C.
D. Lupaseu.
Nu apare dela 15 Fevr.-4 fun. 1905.
Fava.v. Roberto Fava.
19-fi IdDenpyapnii. Le 19 fevrier. Typily-CeaspHrb. 21 lun. 27
Noemvrie 1887. 2 pe Apt. Fol. (46X30). Sem. 10 lei. [Redac-
tori: C. INIFaxa p o Br si A K II o no B-6]. Tip. K. FeoprecEy.
Dela 28 Iun., fol., 6 (48X33) $i dela 12 Noemvrie, tip. EMILI73 Emus.
Apare neregulat (36 numere).
Federatiunea, Diurnalu, politicu, literariu, comercialu si econo-
micu. Pest'a. 3/15 Ian. 1868 29 Fevr./12 Martie 1876. 4 pe
sapt. Fol. mare (53X35). Anul 15 fiorini, nr. 10 cr. Red.-respon-
sabil, propr. si editor: Ale sand ru R o man u. Tip. Alesandru
Kocsi (grkovi, Galgoczi $i Kocsi).
Dela 1 Tan. 1869, 3 pe sapt., anul 12 fiorini; dela 31 Dec. 1872, 2 pe
sapt., anal 10 fiorini; dela 5 Aug. 1873, 1 pe sapt.; dela 3 Ian. 1874,
2 pe sapt.; dela 16 Fevr. 1875, 1 pe sapt., si dela 22 fun. 1875;
anul 8 fiorini.
Redactori responsabili: loan Par ut i u (7 Jan.-11 Dee, 1870, inte-
rimar), Dr. 1 o s. Hodosiii (f3 Dec,1870-13 Ian. 1871) si A less a n-
d ru Romanu (15 Ian. 1871-29 Fevr. 1876).
Dela 10 Mai 1869, tip. Hornyinszky et Trager sl dela 28 Iun. 1873,
tip. Alesandru Kocsi.
Felinarul. Jurnal cu caricaturi, comicu, criticu, satiricu, etc.
Jassy. 22 Dec. 1868 [? 1869]. 1 pe sapt. Fol. mic (34 X 25).
Anul 18 lei n., nr. 50 bani. Tip. H. Goldner.
[Un numar din Martie 1869 s'a tiparit In Botosani pe langa editia
tiVaritii. In Iasi].
Am vazut numai primul numar.
(Electorulu liberuD. Botosani. 19 Martie 1869; SeeoluluD. Jassy. 21
Ian. 1870).
Felinarul, organ al adeverului. BucurestI. 3 Iun. 1886. 4,10
(40X28). Nr. 5 bani. Red.: D. S. Biba nes c u. Tip. Na0ona16.,
Ascher & Klein.
Nu stim s5, fi aparut mai malt ca un numgr.
253

Felluarulu, foie de sera. Buc.uresci. [Fevr.j.-,4 1871. [Zilnic].


La 9 Martie 1871, an. I nr. 14, singurul numgr ce am vlizut, are
titlul si aparitia de mai sus. 40,5 (29X22). Anul 24 lei n., nr. 10 bani.
Tip. Nationale, C. N. Radulescu.
(aFamilias. Pesta 7/19 Martie 1871; aSecoluluv. Iassy. 15 Martie 1871).

Femeia Bs-Ami". Berlad. 16 Iulie 1900. Nr. unit. Fol., 6 (49X33).


50 bani. Tip. George Catafani.
Publicat de emigrantele Israelite.
Femeia. Jurnalii nepoliticii. Roman, 25 Dec. 1868 1869; apoi
Beau, [Aug. 1870, Ian.Iulie 1871] si Martie 1872Ian. 1873.
1 pe lung. 40,6 (32 X 24). Anul 37 lei v. Red. responsabil: I,
G h e o r g h i u (Budu). Colaboratori: Toti omeniT de bine. Tip.
Buciumului Romani' (Jassy).
Dela 25 Fevr. 1869, red.: Pub li culg.
Apar 12 numere precum urmeaza: Nr. 1, In 1868; n-rele 2--8, In 1869;
nr. 9 Inceput a se tipari in Bacgu, in Aug. 1870, se terming in Iasi,
in Ian. 1871; n-rele 9 11 in 1871 si nr. 12, In Ian. 1873 cu data
de Martie 1872Ian. 1873.
(Femeiaa. Roman, Beau. n-rele 7, p. 89 si 102; 9, p. 119 si 123; 10,
p. 139-140; 11; p. 157 Si 12, p. 178. aTrompetta Carpatiloru.. Buc.
4/16 Martie 1871).
Femeia romans. Bucuresa 1 Ian. 1878-12 Apr. 1881. 2 pe sapt.
Fol., 6 (48 X 33). Anul 24 lei. Directoare: Maria F 1 e h t e n-
macher.
Dela 1 Ian. 1879, cu subtitlul: adiar social, literar si social. Dela 4
Ian. 1879, inlocueste ultimul cuvant asocial, din subtitlu, cu Cu-
vantul acasnic. Dela 7 Dec. 1880, se suprima subtitlul.
Dela 29 Apr. 1879, 1 pe apt.; dela 15 Aug. 1879, 2 pe sapt.; dela
1 Oct. 1879, 1 pe Apt.; dela 25 Oct. 1879, 2 pe sapt. si dela 4 Mai
1880, 1 pe Apt.
Dela 1 Ian. 1879, 40,6 (32X24).
Dela 8 Ian. 187$, nr. 25 bani; dela 19 Ian. 1878, nr. 15 bani; dela 5
Martie 1878, nu se mai vinde cu numarul si dela 21 Sept. 1880,
nr. 10 bani.
Dela 5 Ian. 1878, tip. Curtfi, F. Gobl; dela 12 Fevr. 1878, tip. Dor. P.
Cucu; dela 23 Martie 1878, Noua tip. Nationalg, C. N. Rgdulescu;
dela 21 lun. 1879, tip. Theodor Michaiescu; dela 1 Oct. 1879, nu
indica tipografia si dela 2 Dec. 1879, tip aFemeia Romans..
Nu apare dela 7 Julie -15 Aug. 1878 si 15 Martie-12 Apr. 1881. In
Ian., Martie, Apr. Si Dec. 1880, apare neregulat.
Au aparut 230 numere.
`Femeia si Familia. Foil beletristicA si literara. Sibiiu. 19 Ian./1
Fevr.-19 Julie /1 Aug. 1903. 2 pe lung. Anul 10 cor,, nr, 50 bani.
Redo.ctorf propr.; ily esOu Moldovan si j o an E. Pr o-
al an. Tip. Tribunap.
(aGazeta Transilvaniei.. Brasov. 22 Ian./4 Fevr., 20 Fevr./5 Martie,
21 Martie/3 Apr., 9/22 Mai si 27 Iulie/9 Aug. 1903; aTelegraful ro-
man'. Sibiiu. 8/21 Fevr. 1903; aActivitatea., Orastie. 19 Fevr. 1903).
254

Fenixnl, revisti recreative ilustrata. Bucuresci. 30 Martie-1 Mai .


1897. 1 pe sapt. 40,6 (33X24). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Director:
Al. States u. Tip. Thoma Basilescu.
Dela 20 Apr., anul 6 lei.
Apare in local revistei ttlilkirezus. Bucuresci. 18 Sept. 1894-22 Martie
1897, iar In loon -i apare alerchezas. Bucureeti. 10 Mai 1897.
Ferentarul. Turnu-Magurele. [MartieSept.] 1884.
La 23 Martie 1884, an. I nr. 2, singurul numar ce am v5zut, are titlul
de mai sus. 2 pe sapt. Fol. mio (38 X 27). Anul 20 lei, nr. 20 bani.
Tip. eTeleorman,, Petre S. Vorvorenu.
(aRomania. Buc. 19 Apr. ei 28 Sept. 1884; aResboiulD. Buc. 22 Martie
ei 28 Sept. 1884; (NatiuneaD. Buc. 26 Apr. 1884).
Ferma Romani. Jurnal ilustrat de Aviculturi, Apiculturi si Se-
riciculturA. Tunari, 19 Sept./1 Oct. [Oct.] 1897; apoi Bucu-
resci, Ian. [Martie] 1898. 2 pe lunA. 8,10 (29X20). Anul 10 lei,
nr. 1 leu. Director $i propr.: I. E. M un ten e sou. Tip. zia-
rului Buk. Tagblatt ( Bucuresci).
Din Ian. 1898, schimbg subtitlul in: Jurnal ilustrat de Eoonomie ru-
ralAo. 1 pe lunA. Tip. Moderns, Gregorie Luis (Bucureeti).
Din Fevr. 1898, tip. de lux Adolf I. Feldmann (Bucureeti).
Nu am v6.zut numirul 2 din [Oct.] 1897.

,
Fermecitorul. Cunostinti utile. Stiintl amusante. *ding o-
culte, etc. Bucuresci. 30 Aug. 1898 25 Mai 1899 si 1 Tun.
1904. 1 pe sapt. 8,6 (24X16). Anul 8 lei, nr. 15 bani. Editura
Revistei Literare. Tip. Dor. P. Cucu.
Dela 25 Oct. 1898, 3 pe Inn& ei la 1 Iun. 1904, 2 pe lunfi.
La 1 Iun. 1904, anul 3 lei, nr. 10 bani.
Dela 6 Sept. 1898, tip. Curtil Regale, F. Gobi Fii ei la 1 Iun. 1904,
tip. Albert Baer.
Fetita dulce. Revisti Umoristica Modern Stile. Podu-Turcului.
[Oct. 1905]. 1 pe apt. 8,10 (29X20). Nr. 10 bani. [Tip. G. Ca-
tafany (BArlaa)].
A aparut un singur numAr.
*Figaro. Iasi. 1872. 1 pe apt. Fol. Red. si propr.: Negrut z.
Tip. Bermann.
(Pop., o. c., p. 51 i 128).
Figaro. Iassi. 30 Noemvrie 1876-1877.
Vezi: ePerdafuluo. Iaei. [Oct. 1873].
*Figaro Romani'. Galati. ?Martie 1867.
(cTimpulau. Galati. 11 Martie 1867; aPerseverantaz. Boo. 20 Martie 1867).
Fiiulu Romania. Bucuresti. [Oct. 1873 Dec. 1877. pe apt.
Anul 20 lei pentru strainitate].
[In 1875, 1 pe sapt.].
255

La 19 si 25 Noemvrie 1876 si 9 si 16 Ian. 1877, an. IV n-rele 57 si 58


si an. V n-rele 2 si 3, singurele numere ce am vazut, are titlul de
mai sus. 3 pe *Apt. Fol , 4 (42 X 27). Anul 20 lei n., nr. 10 bani.
Propr.-responsaJair: Pa n teli e B 515 cea n u. Tip. Conduratu.
(eViitorula. Buo. 21 Oct. 1873; uDemooratulu'. Ploesoi. 16 si 30 Dec.
1873; eRomanulu)). Buc. 21 Oct. 1873, 10 Martie, 5 Sept. si 7 No-
emvrie 1874 si 20, 21 Ian. 1875; eFamiliaD. Pesta 18/30 Noemvrie 1873
Qi 28 Dec./9 Ian. 1875; eFederatiuneap. Pesta. 23 Dec./3 Ian. 1873;
eAp6ratoriul legeix.. Iasi. 20 Julie 1875; eOltulu*i Rue. 2 Dec, 1873 si
14 Fevr. 1874; eGazeta Transilvanieb). Brasov. 9/21 Few.. 1875;
eTimpulD. Buc. 22 Sept. si 31 Dec. 1876 ; eRomania liberae. Buc.
5 Ian. 1878; eGhimpelep. Buc. 6 Ian. 1878).
*Filantropia. Botosani. 27 Iun. 1898. Nr. unit. 50 bani.
Publicat de societatea cu acelas nume cu ocazia unor serbari filan-
tropice.
(eBotOsaniip. Botosani. 25 Iun. cti 5 Iulie 1898).
Filatelia. Publication officielle de l'Union philateliste Roumaine.
Braila.. Ian. Fevr. 1906. 1 pe Kula. 80,6 (24X17). Anul 4 lei,
nr. 35 bani. Tip. ((Artistica.
Am vazut numai an. II, nr. 1 2, Ian. Fevr. 1906. Despre anul I,
care ar urma sa fi aparut In 1905, nu avem nici o mentiune.
Filatelia mama. Jurnal filatelic lunar pentru Colectionad si Co-
merciang de marci. Barlad. 25 Sept.-25 Oct. 1898. 8 ,6 (24X17).
Anul 1 leu, nr. 10 bani. Directori-propr.: Thdodore sc o si
C-i e. Tip. George Catafany.
La 25 Oct., fol., 1 (34X21). Tip. S. Gross.
Financiarul. GalatY. [1906]. Nr. exceptional, 4,10 (40 X 29). Gra-
tuit. Tip. G. Balasescu.
Apare ocazional pentru reclama eLoteriei pe clase a Regatului roman.
Financiarul, foia periodica. Galatz. Noemvrie 1896-26 Oct. 1897.
Apare dupa, on ce tragere. importanta (18 numere). 40,6
(32X24). Anul 3 lei. Tip. Nationala, A. Friedmann.
Dela nr. 6, din Fevr. 1897, suprima subtitlul. 2 pe lima. Dela 28 Martie
1897, cu subtitlul: eZiar comercial si de tragerie.
Dela 12 Iun. 1897, 2-3 pe Luna.
Dela 20 Fevr. 1897, nr. 20 bani; dela 28 Martie 1897, nr. 15 bani si
dela 12 Iun. 1897, Sem. 2 lei.
Vela. 28 Martie 1897, tip. Balasescu si dela 12 Iun. 1897, tip. J. Schenk.
Fiul colibei. Bucureti. 25 Mai 1899 i Ian. 1901. Doua numere
ocazionale. 40,6. (33 X 24): Gratuit. Tip. Viitorul, Nicolae N.
Voicu.
Ambele numere contin aceasi materie.
Fiul Romania. Bucuresci. 9? 1869.
La 8 Martie 1869, an. II nr. 19, singurul numk ce am vazut, are
titlul de mai sus. Nu O. apariVa. Fol. mic (37X26). Anul 15 lei n.,
nr. 20 bani. Director: P. Balacean u. Tip. Mihaescu si Vaidescu.
256

Despre anul I, care ar urma, s& fi apfirut In 1868, nu avant Hitt o


mentiune. Gasim o reaparitie 4n Martie 1869.
(eDreptateay. Iassfi. 16 Martie 1869).
*Flage Ismail. 23 Oct.? 1873. Se tiparea in Bucuresti.
Se eredea c& e publicat de T. Boldur-lAtescu.
eGazeta TransilvanieiD (Brasov, 9/21 Fevr. 1875), In un tablou al presei
romtme pe 1874, mentioneaza eFlageluluz ca aprand si In acest an.
(eViitorul". Boo. 25 Oct. 1873; eTelegraphul*. Buo. 26, Oct. 1873;
eGazeta Transilvaniei". Brasov. 9/21 Fevr. 1875).
*Flautul. Bucuresci. Martie' Mai 1887. 2 pe luny,. 80,6.
Din Martie (nunarul 2 sau 3): eDimineatao. 1 pe apt. 40,6. Nr. 20 bani.
Revista literal% publicata de D. Ionescu-Saniceanu, G. D. Nicolescu
si Fratii Bulga,reseu.
(Note personale. 'Familia. Oradea-Mare. 8/20 Martie 1887; a Tipografia
Romany.. Buc. Apr. 1887; eCoresponden(a provincialal. Piatra. 10
Mai 1887; Gutenberg,. Buc. 22 Martie 1887).
Floare-albastra, revista, literary sAptarnanala. Bucurestl. 11 Oct.
1898 23 Mai 1899. 4,10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 20 bani.
Tip. Heliade.
La 18 Oct. 1898, suprimit cuvantul esAptamanala", din subtitlu.
Dela 11 Apr. 1899, 4 ,6 (32X24); nr. 15 bani.
Dela 8 Noemvrie 1898, director si propr.: I. N. Co nst a ntineso u-
Stan s.
Dela 25 Oct. 1898, tip. Thoma Basilescu si dela 6 Dec. 1898, tip. aVo.
cea Invqatorilor".
La 15 lun. 1899 publics un nr. featly: aMihail Eminescu. 1888-1899".
Fluerasul. Ziar Literar, Sciintific, Societar din Bucuresci. Bucu-
resci. 5 Apr. ?. 40,6 (32 X 24). Anul 2 lei, nr. 10 bani. Tip.
Iris.
Foae comerciali, industrials si iconomicA. Bucuresti. 2 Ian.
15 Apr. 1839. 1 pe sapt. 4,4 (27X21). Anul 4 ruble impreuna
cu Cantor de avis si comers. [Red.: Z. Car calech Tip.
Z. Carcalechi.
Apare une on 2 pe Opt.
Se da ca suplement la a Cantor de avis gi comers".
Cu caractere semi-cirilice.
Foae de infatituri folositoare. Iasi. 16 Ian. 24 Dec, 1844. 2
pe luny. Fol., 1 (34X22). Anul 1 galben cu Foaia sateasca.
Red.: M. K og a l nicea nu. Tip. Sf. Mitropolii.
Vezi pi a Foae sgteascA a Piincipatulur Moldovii". Egi. 2 Apr. 1-839-
24 Iun. 1851.
Cu caraotere cirilice.
Foae de legi si ordinkelunl. pentru Ducatul Bucovinel. CernOut
20 Martie 1863-1869.
Vezi: e General& Foaea a legilor si a guvernulul tarn* pentru tara de
Coroana a Bucovineio. Oernauti. 7 Oct. 1850.
257

Foae de Pub Heat!' Oflciale. Principatele-Unite. Iasi!. 2 Julie 1862


28 Fevr. 1863.
Vezi: eMonitorul oficial al MoldoviiD. Iassii. 28 Oct. 1858.
Foae de Publicitate. Focsani. 12 Apr.-6 Noemvrie 1901. 1 pe
shpt. 40,6 (33X24). Anul 4 lei, nr. 10 bani. Tip. Moderna, M.
T. Dumitrescu.
Foae de storia romans. Iassi. [Innainte de 1 Apr.] 1859. 4 pe
lung. 40,4 (27 X 21). Anul 2 galbeni. Red.: Bogdan Petr -
ceico-Hajdail. Tip. H. Goldner_
Dela [nr. 3] tip. Adolf Bermann.
Au apArut patru numere nenumerotate si nedatate, cu indicatiunea,
pe primul numar Anul Unirei ID.
Cu caractere semi-cirilice, Far titlul cu caractere latine.
Foae oficiala. Bucuresti. 6 Martie-9 Iun._1832.-
Vezi: Curierul RumttnescD. Buouresti. 8 Apr. 1829.
Foae ofltialit pentru secfestre si licitatii. Bucuresti. 24 Iun. 3
Sept. 1848.
Vezi: aBuletin, gazeth administrativg.D. Bucuresti. 8 Dec. 1832.
Foae pentru agriculturit, Industrie si negot. Suplement la Foaia
sateasca. Iasil. 7 Apr.-8 Dec. 1840. 1 pe lung. Fol., 1 (34X22).
Anul 1 galben cu Foaia sateasca. Red.: M. Kogitlniceanu.
Tip. Sf. Mitropolil.
Vezi si aFoae sateasat a Principatulul MoldoviiD. Esii. 2 Apr. 1839
24 lun. 1851.
Cu caractere cirilice.
Foae pentru minte, inima shi literatura. Brashov. 2 Iulie 1838-
24 Fevr. 1865. 1 pe shpt. 40,2 (25X20). Sem. 2 fiorini si 8 cr.
impreuna cu Gazeta de Transilvania. Red.: G. Bar it Edi-
tura tip. Ion Gott.
Dela 1 Ian. 1841, 40,5 (27X22).
Pentru variatiunile abonamentului vezi Gazeta de TransilvaniaD.
Dela 9 Sept. 1850, Red.: laoo b Mu risan u.
Nu apare dela 7 Martie 5 Deo. 1849, 13 Fevr. 9 Sept. 1850 si 14
Aug. 1856-6 Martie 1857. In 1857 58, spare neregulat, ca si In
1863-1865.
Pentru colaboratori si cauzele neaparitiunei In anii 1849, 1850 si
1856157 vezi Gazeta rle Transilvaniau.
Pentru lista abonatilor In 1838 vezi Gazeta de TransilvaniaD.
Cu caractere cirilice; dela 23 Iun, 1840, cu semicirilice si dela 11 Ian.
1856, cu caractere latine.
Foae pentru minte...s apare In locul revistei Foe literara'D. Brashov.
1 Ian.-25 tun. 1838.
Foae siiteasel a Principatulul Moldovii. Esil. 2 Apr. 1839-24 Jun.
Periodicele romanefti. 17
258

1851. 1 pe sapt. Fol., 1 (34 X 22). Anul 1 galben. [Red.: G.


Asach i]. Tip. Institutulul Albinel.
Dela 7 Apr. 1840, red.: M. K og lin i e e an u; dela 16 Dec. 1845, C.
Rolla, iar dela 2 Inn. 1846, G. Asachi.
Dela 7 Apr. 1840, Tip. Sf. Mitropolil.
Are un desemn reprezentand instrumentele agricole, un plug si cereale.
Cu caractere cirilice.
Administratia a decis sa lnfiinteze aceasta foaie pentru culture BA-
tenilor. Parohul era obligat sa o citeasca satenilor Dumineca, dupe
leturghie.
Conform actului de Infiintare foaia era un buletin sitesc, ce oo-
prindea: dispozitiile administrative, legile, mezaturile, preturile cu-
rente, etc. In lipsl de materie redactia trebuia sa umple coloanele
cu eunostinte folositoare.
Foaia se Impartea la sate si trebuia sl alba un suplement lunar
cu figuri.
(aFoaea sateascap. Esil. 2 Apr. 1839).
Contractul pentru apariOa gazetei, Incheiat on G. Asachi, in 1839,
se reziliaza, in Apr. 1840, si se da lui M. Kogalniceanu.
(aFoae sateascap. Esii. II 1840 nr. 1, p. 1).
Conform contractului, M. Kogalniceanu scoate ca suplement, In
1840 aFoae pentru agriculturb. Acest suplement era menit al dea
satenilor o einvatatura InOlea,sfis) despre economia agricola si do-
mestica, oresterea vitelor, etc.
(aFoae pentru agriculturan. IasiL 7 Apr. 1840).
Domnul Dimitrie A. Sturdza a daruit Academiei Romane urml-
toarele registre relative la aFoaea sateascap:
Registrul hartiilor oficiale pe anii 1840-42 (Ms. Nr. 2243).
Condicele de expeditie pe anii 1840-1843 (Ms. N-rele 2t44-2446).
Foaia a avut urmatoarele suplemente:
aFoae pentrn agriculture, Industrie si negot. Suplement la Foaia
sateascap. 7 Apr.-8 Dec. 1840 (Vezi).
Adaos la Foals Weasel)). 19 Ian. 1841-24 lun. 1851.
aFoae de invittaturi folositoarep. 16 Ian.-24 Dec. 1844 si
aAdaos ecstraordinar la Foaia sateascap. 25 Fevr. 1845-17 Iun. 1851.
Aceste suplemente aveau acelas format, mei* redactori si se
imprimau In aceeas tipografie ca si foaia.
Foaea Duminecii spre inmultirea eel de obqte folositoare Cuno-
tinte. Brasov. 2 Ian.-25 Dec. 1837. 1 pe sapt. 40,4 (26X21).
Anul 4 fl. Tip. Ioann Galt.
Dela 18 Sept. cuvintul ainmultirea)), din subtitlu, este Inlocuit cu cu-
vintul aravarsarea)).
Pe foaia cu titlu a semestrului II e indicat ca traducator al artico-
lelor: loan n n Bar a c, Translator al Brasovului.
Primul numar a fost tiparit on cheltuiala lui Rudolf Orghidan si Di-
mitrie Marin, iar celelalte numai cu cheltuiala celui d'intai.
Foaea guvernulul taril pentru ducatul Bucovina. Landes Re-
gierungsblatt fur das Herzogthum Bukowinav,. Cernautl. 31 Ian.
1853-1860.
Vezi: aGenerala Foaea a legilor si a guvernulul tariff pentru Tara de-
Coroana a Bucovinei)). Cernautl. 7 Oct. 1850.
Foaea legilor imperiale pentru regatele qi terile representate in
senatul imperial. Viena. 1 Ian. 1870(continua). Neregulat. 40,5
259

(29 X 21). Sfertul de coal& (2 pagine) 2 bani. Editura tip. i. re


a Curtii si a Statului.
.Costul pe ani este urmatorul: Anii 1871 gi 1875, cate 4 car.; 1872,
6 cor. si 40 bani; 1873, 6 cor. 0.60 bani; 1874, 1878, 1879 gi 1886,
cate 4 cor. si 60 bani; 1876, 3 cor.; 1877, 2 cor.; 1880 si 1881, ate
4 cor. si 40 bani; 1882, 1889, 1891, 1893. 1894, 1898, 1901 si 1905,
cAte 6 cor.; 1883, 1884, 1887 gi 1904, ate 5 cor., 1885, 3 cor. gi
60 bani; 1888, 8 cor. si 40 bani; 1890, 5 cor. si 40; 1892 si 1899,
ate 10 cor.; 1895, 1896 si 1900, cate 7 cor.; 1897, 15 cor.; 1902,
7 cor. si 50 bani; 1903, 9 cor. si 1906. 12 cor.
Este partea roman& din; cAllgemeines Reichs-Gesetz and Regierangs.
blatt f. das Kaiserthum Osterreich. Wien. 1850.
Com. de d. Sextil Puscariu.
(Dr. Ferdinand Grassauer, Generalkatalog der laufenden periodischen
Druckschriften... Wien, 1898, p. 186 si 440-441).
Foaea legilor Imperiului pentru Rigatul Galitiei si pentru Bu-
covina. Cernautl. 11 Martie 1861.
Vezi: stGenerall FoaeaD. Cernauti. 7 Oct. 1850.
Foaea legilor vi a guvernulul tarn. Tara de Coroana a Buco-
vina Cernautl. 1850.
Vezi: eGenerall FoaeaD. Cernauti. 7 Oct. 1850.
Foaea legilor gt ordingeelunilor pe'ntru Ducatul Bucovina Cer-
nautl: 12 Ian. 1870-(continua.).
Vezi: sGenerall FoaeaD, Cern 6.4. 7 bet. 1850.
Foaea ordiniciunilor Consistoriului episcopal in trebile biseri-
cesti ale Diecesel Bucovina Geri-Aug. Martie 1868-(continua).
Neregulat. 40,5 (28X21). Tip. Rudolf Echardt.
Din 1874: Foaea ordinaciunilor Consistoriului archiepiscopal In tre-
bile bisericesti ale Archidiecesel Bucovina. Dela 15/27 lulie 1881:
FOia ordinaciunilor a Consistoriului archiepiscopescu in afacerile
Archidiecesel ort. orient. a BucovinelD. Dela 28 Iun. /10 Iulie 1883,
intregeste cuvintele sort. orients a ortodox orientaleD.
Dela 18/31 Dec. 1882, 40,6 (31X24).
Din 1883, tip. archiepiscopalb.; din 1890, tip. Arch. Silvestro Moraria
Andrievici si din 1895. tip. universitar5, c. r. Rudofl Eckhardt.
FoaeaD publics: aLista alta.beticl despre Legile si ordinatiunile Con-
sistoriului archiepiscopal in afacerile Arohidieoesei ortodoxe-orien-
tale a Bucovinei din anii 1868-1896 afl6.toare in Foaia OrdirAciu-
nilor compusa, de Epaminonda PreliciD. Cernauti, (Soc. tip. buco-
vineana), 1899.
Nu s'a vUut primul numb, al doilea nu are do.% si al treilea are
data ('3 11/23 Martie 1868.
Unele numere sunt litografiate.
Au apbut 7 numere In 1868; cute 20 In 1869, 1870, 1883, 1889, 1891
$i 1898; ate 15 In 1871, 1881 si 1906; ate 16 in 1872, 1888, 1894
gi 1895; 23 In 1873; 28 In 1874; 27 in 1875; ate 13 In 1876, 1877
gi 1897; cate 10 in 1878 gi 1892; cate 14 in 1879, 1882, 1893 si
1903 -1905; 22 in 1880; ca,te 18 in 1884, 1887 si 1890; cate 17 in
1885 a 1886; 21 in 1896; ate 19 In 1899 si 1900; 12 In 1901 si 21
in 1902.
Cu caractere semi-cirilice si din 1875, en caractere latine.
260

Foaea Satului. Bucuresti. 1 Ian. 1849[Dec. 1852].


Vezi: aInfatAtorul satuluiD. Bucuresti. 1 Oct. 1843.
Foaea Sotietffltil pe'ntru literatura 1i cultura rominw in Buco-
vina. Cernwuti. 1 Martie 1865 Dec. 1869. 1 pe luna. 8 ,6
(24 X 16). Anul 3 fiorini, nr. 30 cr. Red. si editor; Dr. A in-
b r silt Dimitr ov it w. Tip. Rudolf Echardt.
Dela 1 Aug. 1866, red. si editor: Ion al 1 ui G. Sbier a.
Foaia, revista literary stiintifich. Buzau. 1 Mai 1896. 2 pe
luta. 40,6 (33X24), Nr. 20 bani. [Tip. Al. Georgescu].
Foala copiilor. Bucuresti. 23 Apr. 1882. Nr. unic. Fol. 6 (48X33).
Tip. Romanul", Carol Gobi.
Foala de Duminecil a cliarului Dreptatea". Timisoara. 25 Dec.
1893/6 Ian. 1894-29 Dec. 1896/10 Ian. 1897. 1 pe Apt. Fol.,
5 (42 X 29). Supl. la Dreptatea cu care anul 12 fiorini. Se-
parat anul 2 fiorini. Red.-responsabil: Dr. Vale r iu Br an i s c e.
Editor: Dr. Corneliu Diaconovi ch. Institutul tipografic.
Dela 7/19 Ian. 1895: Foaia de DuminecaD se sepal% de aDreptateaD;
anul 2 fiorini, nr. 5 cr.
Redactori responsabili: Dr. George Can dr ea (9/21 Apr.-20 Aug.!!
Sept. 1895), Adrian P. D e se anu (27 Aug./8 Sept. 1895-11/23
Fevr. 1896), Au reliu T ri f (18 Fevr./1 Martie-28 Apr./10 Mai 1896)
si D. V oni ga (5/17 Mai-29 Dec./10 Ian. 1896). Dela 23 Oct./3 No-
emvrie 1894-9/21 Apr. 1895, editor: Dr. Valeriu Brani see.
Dela 7/19 Ian. 1895, tip. Heinrich Uhrmann.
cDreptateaD din 1897 face invitare de abonament la Foals. gi pe
1897, dar nu avem dovezi sa fi %Amt.
Foala de rapoarte consulare si Informatiuni comerciale. Minis-
terul agriculturei, industriei, comertului si domeniilor. Servi-
ciul comertului. Bucuresti. 19 Mai/1 Iun. 1905(continua). 1 pe
luny. 4,6 (33X24). Anul 12 lei, nr. 50 bani. Redactata de Ser-
viciul comertului. Tip. I. V. Socecu.
Dela 20 Dec. 1905/2 Ian. 1906, suprima din subtitlu cuvintele: aSer-
viciu1 comertulub).
Dela 1/14 Noemvrie 1905, 2 pe lunA si dela 20 Ian./2 Fevr. 1906, 1
sau 2 pe hula.
Nr. 14-15, din 1906, 8 ,6 (24X16).
Foala ilustTata. Sibiiu. 6/18 Ian. 15/27 Dec. 1891. 1 pe sapt.
4,6 (32X24). Anul 1 fiorin 50 cr. Red. responsabil: Dr. D. P.
Bar c i a n u. Editura Institutului tipografic.
Foaia Interesanta, revista septaminala ilustrata. Bucuresti. 12
Ian. 2 Noemvrie 1897. 40,10 (40X29). Anul 10 lei, nr. 20 bani,
Tip. Epoca.
Dela 1 Iun., schimba subtitlul in: arevistrt septimina16., literary, Olin-
tiftch ilustratAD. Sub ingrijirea lui George Co sb no.
261

Foaia Interesanta pentru petrecere si invAtAturA. OrAstie. 18 No,


emvrie/1 Dec. 1905 (continua). 1. pe sApt. Fol., 2 (38 X 25).
Adaus la Liberta.tea. Intocmita de loan Mo ta. Tipograila
NouA,.
Foaia Interesanta saptamAnala ilustrata. Bucuresci. 24 Noem-
vrie-4 Dec. 1906. Fol. mic (35X27). Anul 4 lei, nr. 15 bani.
Directori: I. si A 1. Ores cu. [Tip. Dor. P. Cucu].
La 4 Dec., nr. 10 bani.
Foaia intereselor teranesci, revista sciintifica, economies si co-
merciala. Craiova. 18 Dec. 1897-25 Dec. 1898. 1 pe sapt. 4,6
(33X24). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Sub direcOunea unui comitet.
Tip. N. I. Macavei.
Dela 26 Fevr. 1898, schimbg subtitlul In: grevistg sciintificg, econo-
mica, comercia15, gi agricolg.D.
Dela 8 Oct. 1898, tip. F. Constantinescu.
Apare neregulat (9 numere in total). In Martie i Iun.Sept. 1898 nu
apare de loc.
Foaia literari.- Bucuresti. 1888.
Vezi: aRomania liberap. Bucuresci. 15 Mai 1877.
Foaia literara. Bucuresci. 16 Apr.-14 Mai 1900. 1 pe sapt. 4,6
(32X23). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Tip. L Rottman.
Foaia literara. Ploesti. 1 Aug. 1 Oct. 1906. 2 pe luna. Fol.
(42X29). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Tip. Lumina.
Au aparut 4 numere.
Foals Literal* istorica si artistica. RevistA SaptaminalA. [Bu
cureti]. 29 Iun, 1906. 4,6 (33 X 24). Anul 5 lel, nr. 10 bani.
[Tip. Adeverul].
Foaia Mehedintului, 'liar politic, literar, comercial si industrial.
Turnu-Severin. 25 Iun. 1889[Noemvrie] 1890. 1 pe sapt. 4,10
(40X29). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Sub directiunea unui comitet.
Noua tip. moderns, C. M. Georgescu.
La 3 Iun. 1890, cu subtitlul schimbat In 44iar nationalliberal.
Am vazut numai numerile 1-3 din 1889 qi nr. 10 dela 5 Iun. 1890.
(Telegraful roman.. Buc. 6 Iun., 29 tulle f}i 21 Aug. 1890; Vointa
Na(:ionala). Buc. 30 Ian. ai 7 Noemvrie 1890).
Foaia Nana, revista ilustrata pentru distractie, stiinta practicA,
arts, literaturA si igiena frumusetei. Bucuresti. [Dec. 1905-1906
(68 numere nedatate)]. 2 pe sapt. 40,6 (33 X 24). Nr. 30 bani.
Editor: Ignatz Hertz. Tip. Speranta.
Dela nr. 4, editorul este qi proprietar.
Indite tipografia numai pentru ()opera.
262

Foaia poporului. Sibiiu. Dec. 1892-(continua). 1 pe sapt. Fol., 4


(43X28). Anul 2 fiorini. Red.-responsabil: loan Russu i-
rianul (pana, la 27 Noemvrie/9 Dec. 1894). Editura dInstitu-
tului tipografic sub raspunderea lui loan Popa Necp.
Dela 5/17 Ian. 1897, anul 3 fiorini; dela 3/15 Ian. 1899, anul 2 fiorini
si dela 1/14 Ian. 1906, anul 4 cor. si 40 bani.
Redactori responsabili: loan Ciontea (4/16 Dec. 1894-24 Dec:/5
Ian. 1895), Andreiu Baltes (Jan.-21 Iulie/2 Aug. 1896 si 4/16 Ian.
1898- 17/30 Iun. 1901); loan M or ariu (28 Iulie/9 Aug. 1896-7
1897), Pet ru Si mtion (?-28 Dec./9 Ian. 1897), Victor Lazar
(24 Iun./7 Iulie 1901-13/26 Apr. 1903), Silvestru Moldovan (20
Apr./3 Mai-4/17 Mai 1903 si din Ian. 1904) si Vasil e Moldovan
(11/24 Mai-Dec. 1903) Loc(iitor de redactor: George Moldovan
(17/29 Oct. 1893-27 Noemvrie/9 Dec. 1894).
Dela 16/28 Jan. 1894, editor si propr.: loan Popa Necsa; dela 30
Ian./11 Fevr. 1894, T. Liviu Albini (propr. parka in lun. 1896);
dela 4/16 Dec. 1894, editor: Joan Ciontea; dela 16/28 Iun 1896,
proprietatea tip. V. H. Dressnandt. Din 1898, redactorii sunt si editori.
Dela 30 Ian./11 Fevr. 1894, aInstitutul tipografic)), T. Liviu Albini si
dela 16/28 lun. 1896, tip. Soc. pe actii, diriginti: V. H. Dressnandt,
Iosif Marschal (din Aug. 1899) si Henri Meltzer (din Julie 1905).
Pana la 15/27 Dec. 1896, o parte din foaie intitulata aEconomab este
redactata de D. C orns a (pana In 1894) si Preotul I. Costin (1895
1896).
In Dec. 1892, apare numai numArul de proba, far dela 3 Ian. 1893
apare regulat.

Foaia populara, publicatie septemanala. Bucure0. 18 Ian. 1898-


1 Iun. 1903. 40,6 (33 X 24). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Tip. Dor.
P. Cucu.
Dela 6 Dec. 1898, schimbil subtitlul in: apublicatie enciclopedia, sep-
temanala)), si dela 1 Ian. 1901 in: Publicatie enciclopedica ilustratap.
2 pe lungs.
Dela 2 Ian. 1900, 40 mare (35X25) si dela 1 Ian. 1901, 80,10 (29X20).
Dela 20 Sept. 1898, nr. 15 bani; dela 26 Dec. 1899, nr. 10 bani si dela
15 Apr. 1901, nr. 20 bani.
Directori: I1 i e I g h el Deleanu (dela 1 Martie 1898) si C. C. Ca r-
lov a (12 Sept 1899-20 Oct. 1900). Dela 10 Oct. 1899 si comitet de
redactie.
Dela 15 Fevr. 1902, colaboratori: Locot. L A chime scu, A lexan-
drescu-Dorna, Victor Anestin, P. Arsenescu, Constantin
C. Carlova, I. Costin, Ili e Ighel Deleanu, D-ra Blanche
Duca, V. Gherasimescu, D-ra Elisabeta M Z. Ionesou,
Stelian N. Ionescu (dela 1 Ian. 1903), Dr. Ermina Kaminski,
D. Karr, D. Manolache, N. Mariesou (pana la 15 Noemvrie
1902), Dr. N an, Di oni sie 0 linescu (dela 1 Ian. 1903), D-ra An a_
Panaitescu, lancu N. Patin, G. D. Simionescu si Al.
VentuL
Dela 22 Fevr. 1898, tip. Corpului didactic, C. Ispasescu si G. Br5ta-
nescu; dela 19 Apr. 1898, tip. Gutenberg, Joseph Gobi; dela 29
Noemvrie 1898, tip. aVocea inv6tatorilor; dela 12 Sept. 1899, tip.
Foaia popularap; dela 1 Ian. 1901, tip. aLucratorilor Asociati, Ma-
rinescu &Serban si dela 15 Fevr. 1903, tip. Albert Baer.
Ultimul numar, dela 1 Iun. 1903, poarta pe coperta data de 15 Jun.
Apare neregulat (157 numere In total). Nu apare Intre 20 Oct. 1900-1
Ian. 1901 si 15 Noemvrie 1902-1 Ian. 1903.
263

Foaia romanelor alese. Bucuresti. ?-19 Iu lie 1901.


La 5 si 19 Iu lie 1901, an. I numerele 5 si 6, singurele numere ce am
vazut, are titlul de mai sus. 2 pe sapt. 40,5 (29 X 21). Anul 5 lei.
Tip. Carmen-Sylvan.
La 19 Iulie 1901, nr,. 5 bani.
Foaia Sateanului. Cernauti. 5/17 Mai-29 Dec. 1891. Neregulat
(8 numere). 40,6 (31 X 23). Suplement la Gazeta Bucovinei.
Director: Pompiliu Pipo siu. Red. responsabil: V a sil i e
Marco. Editor: Modest cay. de Grigorcea. Tip: R. Ec-
khardt.
Foaia Societatel Concordia Bomana. Bucuresci. [Oct.]-4 No-
emvrie 1879. 1 pe sapt. Fol., 6 (47X32). Anul 7 lei, nr. 10 bani.
Tip. St. Mihalescu.
Dela 28 Oct., 4 ,6 (33X24).
Am vazut numai numerile 3, 5 si 6 (14 Oct.-4 Noemvrie).
(Romania liberap. Buc. 5 Oct. 1879; 13inele publics.. Buc. 3 Oct.
1879; Familia*. Budapesta. 25 Noemvrie/7 Deo. 1879).
Foaia Sotietatii de medici si naturist! din Printipatul Moldova
Iasi. 1 Iulie 1851-1 Iun. 1853. 1 pe sapt. 8 ,6 (24X17) $i 8 ,2
(17X12). Anul 2 galbeni ed. in 8,6 si 20 lei ed. in 8 ,2. Red.:
Dr. Varna-sr. Tip. Institutului Albinel.
La 1 Iun. 1853: Foaia SotiethteI de medici si naturistl din Moldova!).
Foaia splendidi, revista septemanala ilustrata. Bucuresti. 3 Ian.
1899. Fol., 6 (48 X 33). Anul 20 lei, nr. 20 bani. Tip. Adolf I.
Feldmann.
Foaie literari. Oradea-Mare. 6/18 Apr.-26 Oct./7 Noemvrie 1897.
1 pe sapt. 4,6 (32 X 24). Anul 4 fiorini. Redactoare' responsa-
bila: Lucretia Rudow-Suciu. Editor si propr.: Dr. W.
Rudow. Tip. Szigligeti.
Foal() stiintificii si literarit. MOT. 9 Ian. --29 Oct. 1844.
Vezi: a[Propasirea], foaie stiintific5 5i literara!). Iasil. 9 Ian.-29 Oct. 1844.
Foaiea oficiala bisericeasca a Sfintel Mitropolii Moldavia Iasi!.
1/13 Oct. 1868-1/13 Ian, 1872. 2 pe lung.. 4,6 (32X24). Anul
1 galben. Tip. H. Goldner.
Cu caractere semi-cirilice.
Dela 15/27 Sept. 1869-1/13 Ian. 1872, am vazut numai Wove numere.
Focsanii. Organ al Partidului National-Liberal. Focsani. 30 Oct.
19 Noemvrie 1895. 2 pe apt. 4,10 (40X29). Anul 8 lei, nr. 10
bani. Comitet de redactie. Tip. Moderna, M. T. Dumitrescu.
Dela 15 Noemvrie tip. Dor. P. Cum (Bucuresti).
264

Focsanii, organ politic independent. Focsani, 9 23 Oct. 1905.


1 pe Apt. Fol., 6 (48 X 33). Anul 12 lei, nr. 10 bani. Director
politic: Stefan V. Sion (dela 16 Oct.). Tip. Dumitrescu.
Fo'e de septema'na' din Transilvania. Brasov. 3-10 Julie 1837.
1 pe Apt. Format lexicon (25X20). Sem. 2 fiorini. [Tip. boane
Gott].
Cu caractere cirilice.
AceastA foaie este acea de care vorbeste George Barit (In nun:am'
jubilar al (Gazetei Transilvanieip, 1 Ian. 1888, pag. 2), ca a apiirut
mai inainte de a obtine permisiunea necesari, fapt pentru care a
fost confiscata.
In num'arul dela 10 Iulie anunti ca inceteazg. On& and va Nine
permisiunea de a apare.
Vezi si aGazeta de Transilvania.)). Brasov. 12 Martie 1838.
Primal numar a fost tipArit au cheltuiala lui Rudolf Orghidan.
F6e literara'. Brasov. 1 Ian. 25 Jun. 1838. 1 pe &Apt. 4,2
(25X20). Sem. 2 fiorini impreuna cu Gazeta de Transilvaniap.
Red.: Ge or gie Bar it. Editura tip. Ion GOtt.
In locu-i apare: eFoae pentru minte, inima shi literature)). Brashov.
2 Iulie 1838-24 Fevr. 1865.
Cu caractere cirilice. Foaia de titlu eu caractere latine si cirilice.
Foea guverniului Orel pentru Regnul Ungariei.Landes Regie-
rangsblatt fiir das Konigreich Ungarn. [Viena]. 1853. 40,4 (27X21).
Esit la 26 Sept.
Apare un vol. (p. 660-793) irt rom&neste si nemteste.
Cu caractere semi-cirilice.
*F6ea oficiala a judetului Meta. Husi. Martie Is 1876. 1 pe
sapt.
(Aroma Covurluiuluip. Galati. 18 Martie 1876; Familia. Budapesta.
28 Martie/9 Apr. si 26 Dee./7 Ian. 1876; cLe Journal de BucarestD.
Buc. 29 Iun. 1876 st. n.).
Foea Societatel Desteptarea comertului si industriel romans.
Bucuresci. 28 Apr. 1882-7 Dec. 1898 si 4 Jun. 1901 (con-i
firma). 1 pe Apt. Fol., 2 (35 X 25). Anul 10 lei, nr. 25 bane.
[Red.: Joan N. Polychron i a d e]. Tip. Alessandro A. Gre-
cescu.
Dela 16 Ian. 1884: aDesteptarea comertului si Industrie' romineD
Dela 17 Ian. 1894, adauga la titlu si ouvintele cSocietatilor Romano)
pe care le suprim5 dela 4 Jun. 1901.
Dela 3 Ian. 1882, 2 pe :Apt.; dela 14 Martie 1882, 1 pe Apt. si dela
1 Fevr. 1893, 2 pe !unit.
Dela 4 Iun. 1884, fol., 6 (48X33).
Dela 20 Mai 1882, nr. 10 bani; dela 6 Ian. 1883, anal 12 lei; dela 4
Iun. 1884, nr. 20 bani si din Noemvrie 1897$ nr. 10 bani.
Dela 16 Ian. 1884, director si propr.: I oan N. P oly chroniad e.
Dela 13 Iun. 1883, tip. C. P.-Conduratu; dela 27 Iun. 1883, tip. Ale-
xandra Greoesou; dela 16 Ian. 1884, tip. C. P.-Conduratu & I. S. R5,-
265

dulescu ; dela 9 Iulie 1884, tip. Stefan Mihailescu; dela 3 Martie


1887, tip. Eduard Wiegand ; dela 17 Martie 1887, tip. Centralk Fratii
Popescu; dela 2 Dec. 1 1887, tip. Modernk Gr. Luis; dela 27 Mai 1893,
tip. aRomanule ; la 13 si 28 'Lillie 1893, tip. National, Al. tones=
(Braila); dela 23 Aug. 1893, tip. Moderna, Gregorie Luis; dela 12
Iun. 1902, tip. 'Carmen Sylvax ; dela 27 Ian. 1903, tip. (Grivitab,
M. M. Antonescu; la 15 Noemvrie 1903, tip. "MuncaD; dela 14 Sept.
1905, tip. Gr. Luis; la 29 Oct. 1906, tip. Alexandru Codreanu (Foc-
sani); dela 21 Noemvrie 1906, tip. "Moderns, M. T. Dumitrescu
(Focsani) si la 19 Dec. 1906, tip. Alexandra Georgescu (Buzau).
Dela 4 Oct. 1893Aug. 1894, 1 Ian. 1896Oct. 1897, 19 Martie 1898
Aug. 1906 nu da costul unui numar.
Din 1887 apare neregulat si dela 17 Ian. 1894, si mai neregulat. So-
coteste si anii in care nu a aparut.
Foea Societatei pentru invetAtura poporului rornAnti. Bucuresci.
1867 (un numar). 24-30 coale pe an. 4,6 (32X24). Anul 32 lei.
[Red.: V. A. Ur e c hi4]. Tip. Lucatorilor asocial.
F6i'a administrativa archidiecesana. Blasiu. [MartieDec.] 1867.
[1 pe Apt. Anul 4 fiorini. Red.: Dr. Io a nu Bob ur.
La 10/22 si 17/29 Ian., an. I n-rele 15 si 16, atata cat am vazut ziarul,
are titlu, aparitia si abonamentul de mai sus. 40,6 (32 X 24). Red.
supl. responsabil si editor: G av r. P op u. Tip. Seminariului archi-
diecesanu.
("Foaea Sotietaetil... In BucovinaD. Cernaeut1. 1 Apr. 1867; "AlbinaD.
Viena 22 Martie/3 Apr. 1867; "Archivu pentru filologia si istoriaD.
Blasiu. 25 Noemvrie .1867; eFamiliaD. Budapesta 2/14 Apr. 1867;
Concordia*. Pesta 23 Apr. /5 Mai 1867).
*Fora basericesca. Organu pentru cultur'a religiosa a clerului
si a poporului. Blasiu. 1 Ian. 1883? 1887. 2 pe lung. 80. Anul
3 fiorini. Red.: Dr. Ale ssandru Gram a. Tip. Seminariului
gr. cat.
(Pop., o. c., p. 83, 90, 97, 106 si 129. aBiserica si sada). Arad. 23
Jan. /4 Fevr., 6/18 Martie, 27 Noemvrie/9 Dec. si 25 Dec./6 Ian. 1883;
uFamiliaD. Oradea Mare. 14/26 Noemvrie 1882 Si 16/28 Ian. 1883;
Note personale).
Foi'a bisericesca si scolastica. Organu alu provinciei metropo-
litane greco-catolice de Alb'a Julia si Fagarasiu. Blasiu. 19
Sept./1 Oct. 1887 3/15 Dec. 1890. 2 pe luna. 40,6 (32 X 24).
Anul 6 fiorini. Redactori responsabili: Dr. J. R a t iu si A.
Ui la ca nu. Editura si propr. tip. Seminariului gr. cat.
Apare in loco -i "Unfrea. F6ia bisericescapoliticaD. Blasiu. 3 Ian. 1891.
Foia de agriculturA practice. Ia,ii. Tan.Dec. 1859.
Vezi: Jurnald de agriculture. Foae periodicaD. lasii. 1 Aug. 1857.
1161a diecesanii. Organ al Eparchiel gr. or. rom. a Caransebesulut
Caransebes. 5/17 Ian. 1886(continua). 1 pe &Apt. 40,6 (32X24).
Anul 5 fiorini, Red. responsabil: Joan Bar to 1 o m e i u (pans la
266

15/27 Mai 1888 si 19 hin./1 Iu lie 1888-8/20 Oct. 1889). Editura


tip. diecesane.
Redactori responsabili: Iuon Iona siu (22 Mai/3 Iun. 12/24 Iun.
1888 si 15/27 Oct. 1889 29 Martie/10 Apr. 1892) si Dr. Petru
Barb u (dela 5/17 Apr. 1892).
Red. responsabil interimar: Tr ai an Baran (26 Mai/7 Iun. 9/21
Iun. 1891).
Foia famines pentru petrecere si cultura. Iagi, Fevr. ? 1875,
apoi Bucuresti, Seria noun, 1 Julie 1905 Martie 1906. 1 pe
luna. 4,6 (33 X 24). Anul 10 lei. Red.: I. P. Flo r antin (5i
propr. dela 1 Iulie 1905). Tip. Buciumului Roman.
Din Martie 1875, se suprimfi subtitlul. In Martie 1906, on subtitlul:
cOrgan al Societatii filosoficen.
Din Mai 1875, 2 pe luni.
Dela 1 Julie 1905, 1 pe luna. 40 (30X20). Anul 5 lei, nr. 20 bani. Tip.
eLuminaD.'
Din Noemvrie 1905, 8,5 (19X14). Nr.- 50 bani.,
In Dec. 1905, nr. 30 bani si In Martie 1906, nr. 20 bani.
In Martie 1906, tip. G. A. Lazareanu.
Nr. 6 este cu data de Iun. 1875. Numerele 7-9 din 1875, an sunt
datate.
Nu apare In .Aug.Oct. 1905 si Ian.Fevr. 1906.
Fola ilustrata, romans. Budapesta. 7/20 Apr. si 1 Oct. 1902 si
15 Apr. 1903. 1 pe sapt. 4 ,6 (32 X 24). Nr. 20 fileri. Tip. L.
Krammer.
La 15 Apr. 1903, 2 pe luna.. Anul cor. 1.20. Red. responsabil: D.
Sandbrand. Tip. aPoporul Romano.
Au aparut numai 3 numere cu reclama BAncii D. Sandbrand pentru
loteria pe clase din Ungaria. Numai primul numar public& in pa-
gina intaia poezia Aratura!D..
*Fol'a invetiatoriloru poporului, organu septimanariu in folosulu
institutiuniloru pentru apararea prunciloru si scoleloru ele-
mentarie si superiore poporale. Buda-Pesta. Fevr. 1868Dec.
1873. 1 pe sapt. Anul 3 fiorini.
Aparea in 7 limbs, Intre care si romaneste.
(FederatiuneaD. Pests- 25 Fevr./8 Martie 1868; Familiar. Pesta. 24
Dec./5 Ian. 1868 si 6/18 Ian. 1874; Albina. Pesta. 12/24 Apr. 1870;
Foia scola,stecaD. Blasiu. 1/13 Iun. si 1/13 Aug. 1873).
macedo-romana. Bucure0i. [10 Dec.' 1900]. Fol., 6 (48X33).
Nr. 10 bani. Tip. aViitorul, Nicolae N. Voicu.
F6la officiala a judegiului Dorohoiu. Dorohoiu. ? -24 Aug. 1875..
La 24 Aug. 1875, an. I nr. 30, singurul numAr ce am vizut, are titlul
de mai sus. 1 pe apt. Fol. (40 X 25). Anul 12 lei n., nr. 10 bani.
Tip. Ilie G. Raclin.
Nu avem date de timpul cat a aparut ziarul.
Vezi si: InformatoruluD. Dorohoiu. ? 1885-19 Martie 1890.
FOia pedagogics. Sibiiu. 1 Ian. 1897 1 Dec. 1900. 2 pe luna.
267

8,6 (24X16). Anul 3 fiorini. Red.: Dr. D. P. Bar c i a nu. Edi-


tura tip. archidiecesane.
Dela 1 Ian. 1900, 1 pe luna.
Dela 1 Ian. 1898, redactia ge compune din: Dr. D. P. Bar Mann (care
este ai red. , responsabil), D. C o En s a, Dr. P. Span (pan/ la 15 Deo.
1899) ai Dr. I. Stroia.
Dela 1 Ian., 1899, editura redactorilor.
FGia pentru toti. Bucurescl. 25 Dec. 1896 31, Ian. 1899. 1 pe
:Apt. 4,6 (33 X 24). Anul lei 7.50, nr. 15 bani. Director: D u-
mitru Stancescu. Secretar de redactie: I. S. Spartali
(pans la 4 Ian. 1898). Editura tip. ,Populara.
Dela 12 Martie 1897, en subtitlul: cRevista pentru families, pe care-1
schimba, dela 22 Oct. 1897, in: allevista enciclopedicA popular/ ai
pentru familia. Dela 4-11 Ian. 1898, adauga, In subtitlu, cuvantul
c(ilustratAD dupe cuvantul (iRevista.
Dela 5 Fevr.-5 Martie 1898, 2 pe sapt.
Dela 22 Oct. 1897, nr. 20 bani; dela 17 Dec. 1897, anul 10 lei; dela
19 Iulie 1898, anul lei 7.50, nr. 15 bani ai dela 3 Ian. 1899, anul 8 lei.
Dela 26 Apr. 1898, propr. ai editor: D. I o n es c u -S1 an i c e an u. Tip.
tElzevirD, G. Ionescu, Storck & Muller.
Au aparut 113 numere.
*Fob, Romanic!. Bucuresti. 11 Julie ? 1882. 1 lie s&pt. Anul
3 lei.
Vezi ai: c(Foia Romaniei literare, revista lunara pentru toti. Bucu-
reed. ?Iulie 1884; Romania literara. Revista lunara pentru totiD.
Ducuresci. Martie 1886 ai oGeneralia viitoareD. Bucuresci. Oct. 1889.
(aResboiulD. Buc. 21 Iulie 1882; (IRomanuluD. Buc. 15 Iulie 1882).
Fola Romaniei literare, revista lunara pentru toti. Bucurescl,
?[Oct.] 1884.
In Mai Iun. 1884, an. II nr. 6, singurul numar ce am vazut, are
titlul de mai sus. 1 pe lun5.. 80,8 (27 X 19). Anul 8 lei. Diriginte:
Ed. M. Ad amski. Tip. Inc Binder.
Despre anul I, care ar urma sa fi aparut in 1883, nu avem nici o
mentiune.
SA fie oare continuare la: t(Fdia RomanieiD. Bucuresti. 11 Iulie? 1882.
(aReformaD. Buc. 23 Iulie ai 15 Oct. 1884).
Dupa o 'iota a lui St. Oraaanu, care a vAzut an. II nr. 1, dela 1 Fevr.
1884: aFoia Roraniei literare, revista bilunarl pentru toti.
Foi'a scolasteca. Adausu la Economulu". Blasiu. 1/13 Mai 1873-
15/27 Dec. 1881. 2 pe luna. 80,6 (24X16). Anul 1 fiorin i cu
Economulu 5 fiorini. Red., propr. si editor: Stefanu P o pu.
Tip. Seminariului arhidiecesanu.
Dela 1/13 Fevr. 1876: eFoi'a scolasteca. Organu pedagogicudidacticu
pentru scolele romaneD. 40,6 (32X24). Nu mai este adaus la aEco-
nomulub ci apar Impreuna. Anul 5 fiorini cu gEconomuluD ai 3
fiorini separat. Red. responsabil: I. M. Mold ov an u.
Dela 15/27 Iulie 1877, propr. ai editor: I. M. Mo 1 d o van u.
Dela 15/27 Dec. 1874, tip. S. Filtsch (W. Krafft) (Sabiu) ai dela 1/13
Martie 1877, tip. Seminariului gr. cat. In Blasiu.
In 1874-75 ai 1881, apare neregulat.
268

Fora Seolasteca. Organu pedagogicu, literariu si scientificu.


Blasiu. [1 Ian. 1883] 3/15 Dec. 1886. [2 pe luna. 8. Anul 3.
fiorini. Red.: Ioane German u. Tip. Seminariului gr. cat.].
Dela 1 Ian. 1884 at n., de and am Wont regulat revista, are acelea*
titlu, aparitie, red. abonament si tipografie. 8 ,6 (24X17). Red. este
si editor.
Dela 20 Dec. 1884/1 Ian. 1885, adaug& la subtitlu i cuvantul eeco-
nomicu .
(Pop., o. c., p. 78. eBiserica si podia,. Arad. 23 Ian./4 Fevr., 6/18 Martie
si 25 Dec./6 Ian. 1883; Familia). Oradea Mare 14/26 Noemvrie 1882
si 16/28 Ian. 1883).
Foia seolastiert. Organ al Reuniunii invetAtorilor gr. cat. din Ar-
chidiecesa gr. cat. de Alba-Iulia si Fagara. Blasiu. 15 Fevr.
1899(continua). 2 pe hula. 4,6 (32X24). Anul 3 fiorini. Red.
responsabil: I o an F. N e gruOu. Editat& de Reuniune. Tip.
SeminariuluT archidiecesan.
Dela 1 Ian. 1902, 8 ,10 (28X21).
Din 1904, nu apare in lunile Iulie si Aug.
Foia &61d Rurale. Coveiu. Oct. 1897lulie 1899.
Vezi: eRevista Scold Rurale.. Coveiu. Sept. 1897.
*Ma SoeletiteI Farmaeistilorti romanI. Bucuresti. Fevr.? 1871.
1 pe luna. Anul 10 lei.
(eRomanulub. Buc. 12 Martie 1871; eGazetta medico-chirurgicala a
spitalelorub. Buc. 20 Few. 1871, p. 47; Familia). Pesta. 13/25 Iun.
1871).

Foia Societatif Renaseerea. LiteraturA. Sciin e. Bucureti. 1


Ian.-15 Aug. 1874. 2 pe luna. 40,6 (32X24). Anul 12 lei. Tip.
Antoniu Manescu.
Foia Soeletatil Romanismulu. Bucuresci. Apr. 1870Aug. 1871.
1 pe luna. 8 ,8 (27X19). Anul 20 lei, nr. lei 2.80. Comitetul de
redactie: B. P.. Hasdeu, N. V. S curt escu, T. P, R4 du-
les cu, G. Dem. Theodorescu (pane in Dec. 1870), Gr. G.
Tocilescu i Const. D. Vucici (pane in Iun. 1870). Tip.
C. Petrescu-C. & I. Busnea.
In comitetul de redactie intr5 si: M. Z amp hi r es c u (din Sept. 1870),
G. Missailil (din Ian. 1871) si N. Ath. Popovici (din Ian. 1871).
Din Sept. 1870, Noua tip. a Laboratorilor Romani.
Foiea dIenerale de led2i si de akte ale guverniulul pentru im-
periul Ustriel. Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungs-
blatt fur das Kaiserthum Oesterreich. Vienna. [1850]. -1852. 4.
In 1852, Manunchiul XXXVI, singurul an ce am vAzut: eFoaia gene-
ral& de legi si de actele guverniului pentru Imperatia Austriel.
Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt fur das Kaiserthum
Oesterreich). Viena. 40,4 (28><22). Extras la 31 Iulie.
269

Apare In romanepte $i nemteote.


Cu caractere semi-cirilice.
Dr. F. Grassauer. Generalkatalog der laufenden periodisohen Druck-
schriften... Wien, 1898, pp. 186 oi 441; aGazeta TransilvanieiD. Bra-
sov. 5 Dec. 1849).

Folea oficiala, suplement a Albinel romanesti. WI. 3 Apr.-12


Iun. 1832. Neregulat [16 n -re]. 4,5 (29X22). Suplement gratuit.
Foiletonul Zimbrului. Ia0. 23 Ian. 1855 16 Julie 1856. 1 pe
sapt. 4,5 (28X22). Suplement la aZimbrulD. Anul 111 lei (vechi).
Redactori: T. Co drescu si D. G us t i. Tip. Buciumului Ro-
man, T. Codrescu si D. Gusti.
Cu caractere semi-cirilice.
Foisoara pentru respandirea cunoth4elor folositoare ci a iubirei
de carte intre ,popor. Sibiiu. 1 lan.-15 Iun. 1886. 2 pe lung.
4 ,6 (32X24). Anul 4 fiorini. Red. responsabil: G r. S i m a al
1 u i Ion. Prim-colaborator : I. Pop R et eganu 1. Tip. W.
Krafft.
Dela 15 Apr. suprima cuvintele aintre poporo, din subtitlu.
Foisoara Telegrafului roman. Sibiiu. 1 Ian. 1876-25 Dec. 1877.
1 la 2 sapt. 4 ,6 (31X23). Anul 7 fiorini cu Telegr. roman.
Editura tip. archidiecesane.
Se da suplement la a Telegraful romans din Sibiiu al elfin red. era Ni-
colau Cristea.
Folsom' din Dorohoiu. Ziar cotidian politic, economic si literar.
Dorohoiu. 16 Iulie 6 Oct. 1878. Fol. (40 X 26). Trim. 12 lei,
nr. 15 bani. Red.: G. Mica li. Tip. Ilie Gh. RaclisT.
Dela 6 Sept., suprima cuvantul acotidianD, din subtitlu cara a indica
apariVa.
La 22 Aug. fol., 1 (35X23) oi dela 26 Aug. 2 Sept. fol., 2 (37X24).
Apare neregulat (30 numere in total).
Foita de istorii si literatura. Iassii. Martie Iulie 1860. 1 pe
lung. 8,5 (22X15). Anul 1 galben. Red.: Bogdan u Petri-
ceicu-H g j d &b. Impr. Statului.
Din Iun., tip. aBuciumului RomanuD.
Cu caractere semi-cirilice oi din Iun. titlul cu oaractere latine.
Foita scolara. Literature, sciinta, si arta. Bucuresci. 5 26 Oct.
1903. 2 pe lima,. 4,5 (28X22). Anul lei 4.50, nr. 20 bani. Tip.
((Gutenberg)), Joseph Gobi.
Fold's predicatorului sateanului romanu pentru cestiuni bise-
ricesci, scolastice, economice s. a. Szamosujvar. [?Dec.] 1875.
270

[Red. responsabil, propr. $i editor: Ni c,o la e Fekete N e-


g ruti u. Tip. Diecesana].
Dela 1 Sept.I, Noemvrie 1875, cursul I n -rel'e 11-12, atata cat am
vazut din ziar, are titlul, redactorul pi tipografia de mai sus. 2 pe
luny. 40,6 (32X24). Anul 2 fiorini Qi 20 cr.
Dela 1 Oct. 1875, 1 pe luni.
(Columna lui TraianD. Buc. Dee. 1876, p. 575, nr. 299; Familia.
Budapesta. 28 Dec./9 Ian. 1875 pi 1/13 Fevr. 1876).
iXeueepiag. 'Ev Bpaacc. [1884] 8 Noemvrie 1885.
`H 43(1.)A eels
[Apare neregulat $i in diferite formate. Red. $i propr.: An-
p.ljtpco N. (Dpocrx.67cou oc. Tip. fipo6Sou].
Din Sept. 1885, an. II nr. 15, de sand am vazut aproape regulat
ziarul, are acelap titlu, red. pi tip. ca mai sus. Neregulat. 40,10
(40X28). Anul 12 lei, nr. 10 bani.
Dela 16 Ian. 1886, cu subtitlul: c'Errip.epic caTruntxt ixlc8o vri TpEc
Tor) !Lvov). Dela 14 Fevr. 1886, tnlocuepte cuvintele: eix8t8oil4n
Tpig Tot) ply6;, din subtitlu, cu cuvantul ap.epOkrprrov. Dela 9 Martie
1886, adaug& 8i titlul In frantuzepte: a(La Voix de la liberte)D. Dela.
18 Mai 1886; ell (NMI rijc arpeepia;. (La Voix de la liberte). 'Err
polo Havuorcx41. Journal PatriotiqueD.
Dela 15 Ian. 1886, 3 pe lun5. Si dela 14 Fevr. 1886, nu mai d& aparitia.
Dela 15 Noemvrie 1885, 40,6 (33X24); la 25 Martie 1886, fol., 6 (48X33)
pi dela 18 Mai 1886, 4010 (40X28).
Dela 25 Dec. 1885, nr. 15 bani; dela 15 Ian. 1886, nr. 50 bani pi dela,
16 Sept. 1886, nr. 80 bani.
Redactorul is Si titlul de proprietar, dela 18 Mai 1886.
Dela 26 Noemvrie 1885, tip. II. M. Ilecrcep.akTCOTkon.
Apar 85 numere In total.
Nu am vazut anul 1884, iar din anii 1885-86 am vazut cateva numere.
(Pop., o. c., p. 87).
Ferfeca, (liar humoristic. Bucuresci. 11-18 Mai 1886. 1 pe sapt.
Fol., 6 (48X33). Sem. 5 lei, nr. 20 bani. Sub directia unui co-
mitet. Tip. Moderns, Gr. Luis.
RR-fecal liar humoristic. Bucuresci. 24 Ian. 1888-28 Mai 1889.
1 pe sapt. Fol., 6 (48X32). Sem. 5 lei, nr. 20 bani. Director si
propr.: Corm e d [D e m. R o cc o]. Secretar de redac-cie: M a-
r i o n. Tip. Dor. P. Cucu.
Nu am vazut ziarul dupa 23 Oct. 1888 pans la 18 Deo. 1888, de and:
Foarfeca.D. 1 pe sapt. 40,6 (32 X 24). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Sub
directia unui comitet. Nu indiel tipografia.
Au aparut 69 numere.
Forts morala, liar encyclopedic septamanal. Bucuresti. 28 Oct.
1901-17 Fevr. 1902. 4,10 (40X29). Anul 20 lei, nr. 20 bani.
Tip. Albert Baer.
Per Fortschritt. Politisches Blatt. Bukarest. 3 Oct.-18 Noem-
vrie 1894.
Vezi: Progresul, foaie politica. Buourepti. 5 lun. 1894.
271

*Fortuna, organ pentru comerciu, industrie, marina si finante.


Galati. Dec. 1889?. 2 pe tuna.
(aGalatiiD. Galati. 23 Dec. 1889; Romania. Buc. 24 Dec. 1889; Fa-
milia. Oradea-Mare. 31 Dec./12 Ian. 1889).
413axscp6poc Toy XccoO. 'Enteptc noXt-cocil xal cpaoAorsli. 'EXethipta,
'Icr6Tric, 'ASeXcp6Tng. Bouxoupicrcc. 13 Aug. 1848. 2 pe shpt. 4,6
(31X23). Anul 32 sfanti.Red. responsabil: McxcaiX XpriaTESnc.
Tip. K. A. Pooirm xocl BcyTepx4XTep.
Nu stim sfi fi aparut mai mult ca an numfir.
Fotogralla, revista mensuala ilustrata. Charlottenburg-Berlin, apoi
Falticeni. 15 Iun. [Dec.1 1905. 40,2 (25 X 19). Anul 5 lei, nr.
50 bani, Director: Leon Zaitma n. Tip. Saidmann (Botosani).
Din Aug. apare in Falticeni. Tip. Saidmann.
Nu apare In Iulie.
CO 4 oultape4 'Ecpip.apk Too Xceo0. BouxoupEaTcov. 23 Sept. 1889-26
Martie 1890. 1 pe shpt. 4,6 (32X24). Anul 12 lei, nr. 20 bani.
Red.: ETcapoc 'AO. BacrcXcix.w. TOW. TfIc (clecaog.
. Dela 24 Oct. 1889, nr. 15 bani.
Apare neregulat (15 numere In total).
'Le Foyer, revue des theatres. Bucarest. 1857. 1 pe Apt. Tip.
F. Om.
(oLa RoumanieD. Buc. 10/22 Aug. 1873; Pop., o. c., p. 17 dupe Ari-
oescu si Iarcu).
*Le Foyer. Bucarest. 1859.
(oLa Voix de la RoumanieD. Buc. 7/19 Sept. 1861).
Fraternitatea. Bucurecti. 29 Iun. 1879-18 Oct. 1885 si Seria II,
5 Mai 1889-9 Fevr. 1890. 1 pe shpt. 4 mare (35X25). Anul
6 lei, nr. 20 bani. Tip. Offenberg et Wiendermann.
Dela 5 Ian. 1890, cu subtitlul adiar s6pt6mAnalD.
Dela 4 Ian. 1880, fol. mare (50X37); dela 1 Ian. 1882, 40 mare (36X26)
si dela 5 Mai 1889, fol., 6 (48X32).
Dela 4 Ian. 1880, anul lei 7.50 si dela 1 Ian. 1882, anal 9 lei.
Pe un exemplar din 1880, gasim pentru acest an ca redactori pe:
A. S. G old, Dr. M. Be c k si L. Sohein [SAineanu] i ca colabo-
rator pe M. Schwarzfeld. Propr. (18821: Isao Auerbach. Dela
5 Ian. 1890, fundator Isaac Auer b ac h, propr.-editoare: J e
net a I. A u e rb ac h. Dela 19 Ian. 1890, redactori: Adolphe
Steinberg si M. I. Ipcar.
Dela 27 Iulie 1879, tip. Hajoetzs; dela 4 Ian. 1880, tip. S. L. Offen-
berg; dela 16 Mai 1880, tip. Stefan Mihalesou; dela b Mai 1889, tip.
Comerciala si dela 19 Mai 1889, tip. Dor. P. Cucu.
Fraternitatea italo-romana, cliar politic-literar septemanal. Bu-
curescl. 13/25 Sept. 1881 30 Dec. 1884/11 Ian. 1885, 1 pe
272

shpt. Fol., 7 bis (54X37). Sem. lei 4.25, nr. 15 bani. Director:
Luigi Cazzav il la n. Noua tip. Nationala, M. H. Jecu.
Din anul 1881 am vazut numai primal nuniar.
La 16/27 Martie 1882, an. II nr. 26, al doilea numar ai singurul din
1882 ce am vgzut, suprim5. cuvantul eseptemanalD, din subtitlu. Sem.
-5 lei, nr. 20 bani. Tip. Moderns, Gr. Luis.
Din Mai 1882, g5.sim ziarul mentionat sub titlul: *Fratia romana-
italiankb.
Dela 2/14 Ian. 1883, an. III nr. 67, de and am vazut regulat ziarul,
are titlul: *Fratia romans-italian6D. 1 pe sapt. Fol., 7 bis (54X37).
Sem. 5 lei. Director ai propr.: Luigi. Cazzav illa n. Noua tip.
Nationala.
Dela 4/16 Ian. 1884, cu subtitlul: eziar politic-literar bilunarD. 40,6
(33X24). Anul 5 lei.
La 19/31 Sept. 1884, secretar de redactie: Al. St a n c ea nu.
Dela 25 Dec. 1883/6 Ian. 1884, tip. I. Binder; dela 15/27 Mai 1884, tip.
Dor. P. Cucu ai dela 1/13 Aug. 1884, tip. RomanS-Italiana.
Dela 2/14 Ian. 1883, nu se mai vinde cu numarul.
Apare in doult limbi: romaneate ai italieneate.
(*RomanuluD. Buc. 20 Oct. 1881, 3 lulie ai 4 Aug. 1882; .Binele pu-
bliou). Buc. 7 Noemvrie 1881 ai 10/11 Mai 1882; *Romania liberaD.
Buc. 10 Aug. 1882).
*Fraternitatea olteana. Craiova. Apr. 1883. 1 pe shpt. Diriginte:
P. I. Protopopescu.
(*AlarmaD. Craiova. 11 Apr. 1883; a Telegraphub. Buc. 8 Apr. 1883;
aTimpulD. Buc. 7 ai 22 Apr. 1883; eResboiulD. Buc. 6 ai 14 Apr.
1883).

Fratia. Bucuresti.
Vezi: aAdev6rule. Bucuresci. 15 Aug. 1888.
Frittia, gazeta partidei muncitorilor. Galati. [Apr.]-30 Mai 1888.
[1 pe shpt.].
Dela 15 Mai 1888, an. I nr. 5, de and am vAzut regulat ziarul, are
titlul gi aparitia de mai sus. Fol., 6 (48X33). Anul 5 lei, nr. 10 bani.
Comitet de redactie. Tip. A. Friedmann.
Dela 23 Mai anul 6 lei.
Se contopeate au *Romania viitoareD. Braila. [Martie 1888].
(*EpocaD. Buc. 19 Apr. 1888; oRomaniaD. Buc. 23 Apr. 1888).
Fratia, organul meseriasilor. FocsanY. 1 lun. 1888-22 Dec. 1891.
1 pe sapt. Fol., 6 (48X32). 50 numere 12 lei, nr. 25 bani. Tip.
Al. Codreanu.
Fratia romans-italiana. Bucuresci. [Mai 1882]-30 Dec. 1884/11
Ian. 1885.
Vezi: oFraternitatea italo-romana, (liar politic-literar septemanalD. Bu-
curesci. 13/25 Sept. 1881.
Fratilia, revista aromaneasca. Bitolia yi Bucuresti. Fevr. 1901
Fevr. 1902; apoi Salonic si Bucuresci, 1 Tan. -1 Martie 1903.
1 pe luna. 8,6 (24 X 16). Anul 30 gross in Turcia Si 7 fr. in
273

strainAtate. Red.: N. Bataria (pang in Fevr. 1902). Tip. EMI-


nescu ( Bucuresci).
Dela 1 Ian. 1903, 2 pe luna. Anul 12 piastri in Turcia, 5 lei in Ro-
mania si 10 lei in strainatate. Comitetul de redactie: N. Ba %ari a,
F. Capsali, I. Ciumeti (dela 15 Ian.), S. G. Ciumeti (la 1 Ian.),
C. S. Constante, C. Cosmescu. D-na Ec. M. Dimonie (dela
1 Fevr.), N. Ma i muc a (dela 1 Fevr.), Filip Mise a, T ulli a Nu s
N. Pap ahagi, P. Papahagi (pans la 15 Ian.), N. Tacit si Pe-
tru Vulcan (dela 15 Fevr.).
Din Iulie 1901, tip. G. A. Lazareanu; din Sept. 1901, tip. Dor. P. Cucu,
la 1 Ian. 1902, tip. Grivita, Mihail M. Antonescu si dela 15 Ian.
1903, tip. Eminescu.
Se tiparea in Bucuresti In dialectul aromaneso.
Fratilia intru Dreptate, gazeta Romanifilor de peste Balcani.
Bucuresci. 22 Martie 23 Aug. 1880. 1 pe sapt. 40,6 (32X23).
Anul 20 lei. Tip. Curtil, F. Gobi.
Dela 5 Apr., inlocueste cuvantul ROmanililoro, din subtitlu, cu Cu-
vantul ROmanilor.
Apare in dialect macedonean si in greceste.
Moto: Pace cu tuV conlocuitorili pe calea respeotarel dreptatilor re-
ciproce si Lumina, Nationalitate, Legalitate.
Freamiitul, foie literara septamanala. Bucuresti. 13-27 Noemvrie
1889. 4,6 (33 X 25). Anul lei 7.50, nr. 15 bani. Tip. Scolelor,
Baltenu si Conduratu.
La 27 Noemvrie, nr. 10 bani.
Freamittul. Publicatiune Septama.nala. T.-Severin. 23 Mai-20 fun.
1904. 8,6 (24X17). Anul 7 lei, nr. 15 bani. Tip. L. I. Cutui.
Freamatul. Revista stiintifica literara. Craiova. 1 Martie-15 Mai
1906 si 5 Martie 1907. 1 pe luna. 40,1 (22 X 17). Anul 2 lei,
nr. 15 bani. Comitet de redactie. Red.: Gh. Pop o v i c i (la
1 Martie). Colaboratori: Vasile Arjocianu, loan Neguti,
Joan Paunescu, Ilie Petrescu si Froim D. Sufrin.
Poligrafiat.
La 15 Mai 8 ,6 (24X16).
Dela 1 Apr. nr. 20 bani.
Redactori: V. Arjocianu (dela 1 Apr.) si Gh. Grigorescu (la 1
Apr.). Comitetul de redactie (Ia 15 Mai): Vasil e Arjooi anu, loan
Cioata, Tache Cismaru si Gh. Grigorescu. Colaboratori
,(dela 1 Apr.): M. Antonini, M. Becerescu, V. Borcos, Paul
Bratasanu, N. Busila, I. Ciota,T. Cizmaru, Th. Crasnaru
fla 15 Mai), I. Cumpanas, his Florescu (la 15 Mai), Vasile
Iliescu, Gr. Minulescu, Sever Paskievioi, I. Paunesou,
Const. Poenaru (la 15 Mai), C. Popescu, M. Popesou (Ia 15
Mai), Gh. Pre de sou (la 1 Apr.), Ili e Patru (la 15 Mai), loan
Sardarescu, Const. Schileru, Pant. Sitescu (la 15 Mai),
Gh.Stefanesou, A. Stiehaianu si C. Teodosiu.
La 15 Mai, tip. David J. Benvenisti.
Au aparut 4 numere.
Periodicele romelnefti. 18
274

Freamelui, revista literara bi-mensuala. Craiova. 5 Fevr.-20 Mai


1895 si 20 Fevi.-3 Martie 1898. 4,6 (33X24). Anul 4 lei, nr..
15 bani. Tip. David J. Benvenisti.
Dela 20 Fevr. 1898: aFreamatuI, RevistA pentru voolart Publicatie
trimensualAs. Anul 5 lei.
Dela 21 Fevr. 1895, tip. Nationale, Ralian gi Ignat Samitca.
"Freier Orient. Bukarest. Iu lie Oct. 1870. Red. si editor: A.
Andric i u. Tip. proprie, A. Andriciu.
Nr. 5 In prima jumatate a lui Aug.
(aInformatiunile Bucurescenes. Bue. 19, 26 Iulie qi 23 Aug. 1870;
Lloyd de Bucurescis. Bue. 30 lulie/11 Aug. 1870; aAlbinas. Pesta.
13/25 Aug. 1870; a Typographul romans. Buc. 1 Oct. 1870).
Fulgeratorul. Bucuresci. ?-29 Iun. 1888. [Zilnic].
La 29 Iun. 1888, an. I nr. 24, singurul numar ce am vazut, are titlul
i aparitia de mai sus. 40,10 (40 X 29). Anul 16 lei, nr. 5 bani. Di-
rector si propr.: C. S t. F a u r esc u. Red. responsabil: C. A n g e-
1 e s c u. Tip. EL Miulescu.
(aGazeta, Transilvanieis. Brasov. 23 Iun./5 Iulie 1889).
Fulgerile Oceidentului. Bucuresti. 15-29 Fevr. 1868. 1 pe sapt.
40,4 (26X22). Anul 32 lei, nr. 15 parale. Red.: Romulus D.
Basiliu. Tip. Th. Michaescu si Vaidescu.
Dela 22 Fevr., red.: I. Al exa ndr es cu.
Fulgerul. Bucuresci. [Martie] 1876[Ian. 1877. 1 pe sapt.].
La 8 Martie, 2 ,si 14 Iun. 1876, an. I nrele 2 $i 10, singurele numere
ce am vazut, are titlul de mai sus. 1 pe apt. Fol. mic (38 X 27),
Anul 8 lei, nr. 10 bani. Tip. D. A. Manescu.
Nu apare In Mai 1876.
(aVocea Covurluiuluis. Galati. 18 Martie 1876; aFiiulu Romanieis. Buc_
9 Ian. 1877).
Fulgerul, (liar independent. Iasi. 26 Mai 1888-1 Apr. 1890. 1 pe-
sapt. Fol., 6 (48 X 32). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Tip. Lucratori
RomAni Asociati, care devine, din Fevr. 1890, tip. Petru. C.
Popovici.
Dela 21 Sept. 1888, 3 pe apt., anal 20 lei; dela 30 Oct. 1888, 2 pe-
apt.; dela 4 Noemvrie 1888, anul 14 lei si dela 2 Martie 1890, 1 pe-
apt., anul 8 lei.
aResboiuls. Buc. (9 Mai 1890) ci aTimpuls. Buc. (13 Mai 1890) ti anunta
Incetarea in Mai 1890.
Fulgerul. Diaru teatralu, umoristicu si literaru. Iassii. 18 Ian.-16.
Apr. 1864. 1 pe sapt. Fol. mic (34X27). Sem. 1 galben. Red.
si propr.: L. Ademoll o. Tip. Buciumului romanu.
La 16 Apr. 1864, schimb5, subtitlul in: ((Foie italo-romans ilustratas.
40,10 (40X28). Nr. 2 lei.
Apare in romanecte ai italiene0e.
Am vazut numai numerele dela 18 Ian. (an. II nr. 18) i 16 Apr..
(an. II nrele 13-14) 1864.
275

Despre anul 1, care ar urma se fi aparut in 1863, nu avein nidi o


mentiune.
Ademollo a publicat si ziarul Il FulmineD. Iasi. Oct. 1860:
Fulgerul., Foae politica literara, ilustrata. Bucurescl. ?-12 Aug.?
1886.
La 12 Aug. 1886, an. I nr. 2, singurul numar ee am vazut, are titlul
de mai sus. Zilnic. Fol. mic (40X27). Anul 14 lei, nr. 5 bani. Red.
responsabil: S. D. Or ezean u. Tip. aNationalaD.
Fulgerul, organ independent. Craiova. 2 Apr. 1906-27 Sept. 1907.
1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 5 lei, nr. 5 bani. Director i
propr.: C. S. Melin es c u. Tip. ziarului Fulgerul,
Nu apare intre 31 Aug. 1906-21 Ian. 1907.
Fulgerul. Ziar conservator. Galati. 18-29 Mai 1899. Zilnic. 4,10
(39 X 29). Anul 15 lei, nr. 5 bani. Director: G. A. Ca r a n fi 1.
Tip. G. Balasescu.
Fulgerul, ziar independent septamanal. Craiova. 20 Fevr.-5 Iun.
1897. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, nr. 5 bani. Tip. Romany, N.
I. Macavei.
Falgerul eapitalei. Bucurescl. 11 Aug. 1884. Zilnic. 4,10 (39X28).
Anul 16 lei, nr. 5 bani.
Nu stim se fi aparut mai mult ca un numar.
411 Fulmine. Iasi. Oct. 1860 (un numar). 1 pe sapt. Red. L. A d e-
rn o 11 o.
Apare in romaneste yi italieneete.
Vezi ei Fulgerul. Diaru teatralu, umoristicu si literaruD. Iassii. 18
Ian. 1864.
(Ateneu'lu RomanuD. Iassi. 9 Oct. si 21 Dec. 1860).
Funetionarul. Administratie, Literatura, Agriculturk Industrie, etc.
Bucuresti. 8 Oct. 1883-16 Ian. 1905.
Vezi: Functionarul public. Administratie, Economie, Agriculture, In-
dustrie, Comercia, Literatura si Medicina populara. Bucuresti. 27
Aug. 1883.
Funqiunarul-eomercial, ziar comercial, industrial, financiar si li-
terar. Braila-Bucuresti, 6/18 Oct. 1891 5/17 Iulie 1892; apoi
Bucurescl, 6/18 Sept.-20 Dec. 1892. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33).
Anul 10 lei, nr. 10 bani. Comitet de redactie. Tip. P. M. Pe-
stemalgioglu_ (Braila).
La 19/31 Ian. 1892, nr. 20 bani.
Dela 6/18 Sept. 1892, tip. Thoma Basilescu (Bucuresti).
Nu apare dela 5/17 Iulie-6/18 Sept. 1892.
Funetionarul public. Administra %ie, Economie, Agriculture, In-
dustrie, Comereiii, Literatura si Medicina popular& Bucureqti.
276

27 Aug. 1883---16 Ian. 1905. 1 pe !Apt. Fol. (46X33). Anul 10


lei, nr. 15 bani. Comitet de redactie. Tip. Stefan Milalescu.
Dela 8 Oct. 1883: DFanctionarul. Adrninistratie, LiteraturA, Agricul-
ture, Industrie, etc.). Dela 25 Martie 1884, inlocueste cuvantul (Agri-
culturaD, din subtitlu. cu cuvantul Cai ferateD si dela 1 Apr. acelas
an, cuvantul alndustrieD cu cuvantul Agricultura,D. Dela 16 Dec.
1884, se suprima subtitlul. Dela 21 Apr. 1885, de and am vamut
ziarul in acest an, cu subtitlu): ziar politic, administrativ, comer-
cial si literar. Dela 8 Dec 1885, schimba subtitlul in: ziarul sluj-
basilor tereiD, pe care-I suprim5., dela 16 Fevr. 1886. Dela 17 Oct.
1886: eInteresele functionarilor, ziar independent. Dela 1 Ian. 1887:
Functionarul. Interesele FunctionarilorD. Dela 11 Ian. 1887 nu am
mai vazut ziarul pans la 2 Aug. acelas an, de and se suprim5, sub-
titlul Interesele functionarilor. La 16 Ian. 1905, on subtitlul Organ
al functionarilor publici, privati i agricoliD.
Dela 17 Oct. 1886, zilnic: dela 1 Ian. 1887, 1 pe sapt.; dela 2 Sept.
1890, 2 pe sapt. si dela 12 Mai 1891, 1 pe sapt.
Dela 16 Oct. 1883, fol., 6 (48X33); dela 1 Iulie 1884, fol., 10 (58X40);
dela 9 Dec. 1884, fol., '7 bis (54X37); dela 21 Apr. 1885, fol., 6 (48X33);
dela 17 Oct. 1886, 40,10 (40X29) i dela 1 Ian. 1887, fol.. 6 (48X33).
Dela 24 Sept. 1883, nr. 25 bani; dela 8 Oct. 1883, nr. 20 bani; dela
22 Ian.-21 Oct. 1884, nu de costul unui numar; dela 12 Aug. 1884,
anul 12 lei. In 1885. nu c15, costul unui numAr pa,n5. la 18 Aug., de
and nr. 15 bani; d) la 17 Oct. 1886, anul 24 lei, nr. 10 bani; dela
1 Ian. 1887, anul 12 lei, nr. 15 bani; dela 11 Ian. 1887, nr. 25 bani;
dela 29 Lille 1890, nr. 15 bani; dela 13 Sept. 1890, anul 16 lei; dela
12 Mai 1891, anul 12 lei; dela 24 Noemvrie 1896, nr. 25 bani; dela
15 Sept. 1902, nr. 10 bani i dela 17 Noemvrie 1902, nu mai O.
costul unui numar.
Dela 2 Aug. 1887, director si propr.: Theodor P. J ereb i e. Dela
15 Sept.-6 Oct. 1902, colaborator: B asi l i u Georgescu.
Dela 16 Oct. 1883, tip. Nationall; dela 22 Ian. 1884, tip. Moderns,
Gregorie Luis; dela 26 Fevr. 1884, tip. Nationals; dela 6 Mai 1884,
tip. Isac Binder; dela 30 Sept. 1884, tip. N. Miulescu; dela 21 Apr.
1885 ?, tip. Isac Binder; dela 28 Apr. 1885, tip. Dor. P. Cucu; dela
7 Iulie 1885, tip. N. Miulescu; la 3 Noemvrie 1885 7, tip. C P.-Con-
duratu; dela 8 Dec. 1885 ?, tip. Isac Binder; dela 17 Oct. 1886, tip.
aRevista LiterarAD; dela 2 Aug. 1887 2, tip. Romanulav, Vinti15. C.
A. Rosetti; dela 18 Oct. 1887, tip. Centrals, Fratii Popescu; dela
29 Dec. 1887, tip N Georgescu, care devine apoi (din Oct. 1892)
tip. L'Ind6pendance RoumaineD; dela 29 Ian. 1895 ?, tip. aPopu-
laraD ; dela 8 Oct. 1895 - 14 Apr. 1896, nu indica tip., apoi dela
aceasta, din urma data tip. ModernaD, Grigore Luis; dela 1 Sept.
1896, tip. PopularaD; dela 3 Aug. 1897, tip Nicolae N. Voicu; dela
28 Iun 1898, tip. eVocea InvetatorilorD; dela 22 Noemvrie 1898, tip.
Nicolae N. Voicu; dela 18 lun. 1900, tip. M. R5Aulescu (sau M. RA-
dulescu), dela 14 Ian. 1901, tip. ViitorulD, Nicolae N. Voicu; dela
23 Sept. 1901, tip. Carmen-SylvaD , dela 17 Noemvrie 1902, tip.
ViitorulD, Nicolae N. Voicu; dela 21 Dec. 1903, tip. Albert Baer;
dela 25 Ian. 1904, tip. aViitorulD, Nicolae N. Voicu; dela 9 Mai 1904,
tip. Dor. P. Cuou qi dela 18 Julie 1904, tip. aViitorulD, Nicolae N.
Voicu.
Nu apare Intre 27 Mai-24 Iun. 1884, 9 Iun.-1 Sept. 1902 si 2 Martie-
1 Jun. 1903 Apare neregulat in 1895, 1896 si 1901.
I se interzice debitul postal in Ungaria, In 1895.
Nu am vazut numerele din Ian. - Apr. (70-841 i Aug. - Noemvrie
(103-112 i 114-117) 1885, Martie-Oct. si Dec. 1886 (133-158 si
173-183), Ian.-Iulie 1887 (185-212 si 225-232), Oct. 1893-Oct.
1895 (564-629 qi 631-665) i Iun.-Aug. 1896 (697-707).
277

(Functionarul). Buc. 11 Ian. 1887; Resboiul). Rue. 16 Oct. 1886;


Telegraful roman). Sibiiu. 14/26 Ian. 1895; aEgalitatea). Buc. 13
Mai 1894 si Gazeta Transilvaniei). Brasov. 12/24 Mai 1899).
Furnica. BucurestI. 19 Sept. 1904 (continua). 1 pe sapt. 40,6
(33X24). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Redactori: G. R an et t i $i
N. D. T ar an u. Tip. Speranta.
Dela 12 Dec. 1904, tip. a Universitar5.D, A. G. Bratanescu; dela 28 Aug.
1905, tip. Albert Baer; dela numarul 58, din 1906 [Oct.], tip. Um-
versala) Si dela numarul 65, din 1906 [Noemvrie], tip. M. S. Nicu-
lescu & Co., care devine apoi tip. RegalA).
Dela numarul 54 din 1905 [25 Sept.] nu mai poartA data.
Furnica, ziar festiv al corporatiei in fer si metale din Constanta.
Constanta. Oct. 1903. Nr. festiv. Fol., 6 (48X33). 20 bani. Tip.
Aurora, Fratii Grigoriu.
Furtuna. Focsani. 8 Oct. 1887-1 Apr. 1888. 1 pe sapt. Fol., 6
(48 X 32). Anul 15 lei, nr. 20 bani. Sub conducerea unui co-
mitet. Tip. St. Vassiliu.
Fusiunea conservatoare, organ septamanal. Craiova. 24 Oct:1900
18 Ian. 1901. Fol., 6 (48X33). Anul 8 lei, nr. 10 bani. Tip. N.
I. Macavei.
Apare neregulat (11 numere in total).
Fusta. Revist6. Sensual5,-Umoristia. Bucuresti. 9 Mai 13 Inn.
1904. 1 pe apt. 40,5 (28X22). Anul 5 lei, nr. 10 bani. Tip. M.
S. Niculescu & Co.
Dela 30 Mai suprimA cuvantul sensualA., din subtitlu. Tip. Gazetel
Sateanului).
G.

Galatil. Galati. [27 Oct.] 1882(continua). Zilnic. 40,10 (40X27).


Anul 12 lei, nr. 5 bani. Tip. 1. G. Nebuneli.
Nu am vazut primul numar si numerile dela 30 Oct. 1882-29 Sept.
1883, cand este in fol., 6 (47X32). Anul 20 lei. Nu am vazut nume-
rile dela 11 Dec. 1883-11 Sept. 1884.
Dela 1 Ian. 1893, cu subtitlul: organ politic-independentD. Fol., 6
(48 X 33). Dela 25 Apr. 1896, schimba subtitlul in organ conser-
vator*, la care adauga si cuvantul independent, dela 21 Apr.
1898-17 Apr. 1899. La 18-20 Apr. si dela 1 Iulie 1899, se suprima
subtitlul.
Dela 7 Martie 1888; anul 24 lei; dela 3 Ian. 1896, anul 25 lei; dela
18 Ian. 1905; nr. 5 bani; dela 2 Martie 1905, nr. 10 bani; dela 17
Mai 1905, nr. 5 bani si dela 15 Noemvrie 1905, nr. 10 bani.
Ziarul este pus sub direc %ia unui comitet dela 11 Mai 1888 2 Ian.
1891, 9 Ian.-7 Martie 1898 si 22 Apr.-29 Iun. 1899.
Director si propr.: Ion G. Nebuneli (3 Ian. 1891-23 Apr. 1896, iar
propr. pana, la 15 Iun. 1899).
Dela 16 lun. 1899, propr. si tip. Timoleon Nebuneli, iar dupa, moartea
acestuia, proprietatea si tip. tree succesorilor (27 Martie 1903), cu
aceiasi firma.
I se interzice debitul postal In lingaria, in 1893.
(cNatiunea.. Duo. 27 $i 28 Oct. 1882; aGazeta TransilvanieiD. Brasov.
12/24 Mai 1899).

.-r5D2ovil 5rion t.t 11y trcriv .V5VNIT'N -1171,t5tiu


Galatz. 15 Aug. 1887 -26 Martie 1888. 3 pe apt. 4,6 (33X24).
Anul 6 lei, nr. 5 bani. Propr. si tip. Mutterperl & Kohan.
Dela 26 Aug. 1887, adauga, dupa titlul in evreieste, si titlul in nem-
teste uGalatzer Israelit".. Dela 23 lan. 1888, se suprima. subtitlul.
Dela 26 Aug. 1887, 2 pe sapt. si dela 15 lan. 1888, 1 pe sapt.
Dela 23 Ian. 1888, fol., 6 (48X33).
Apare neregulat (41 numere in total).
Garbaceala, organ reactionar-pehlivan-liberal. [Bucuresti. 1903].
Fol., 6 (48X33). Directori: Lauda-rescu-Genabete, Bum-
bescu, Tomita-*terpelescu, Guritescu. [Tip. Nicolae
N. Voicu].
Garbkceala, publicatie septamanala politico-umoristica. Bucuresti.
3 Oct. 1904. Fol., 6 (48X33). Nr. 5 bani. Director: loan D u-
nar ea nu. Tip. Munca.
279

Garbaeeala, ziar politico-umoristic. Bucuresti. 20--29 Sept. 1901,


2 pe -sapt. Fol., 6 (48X32). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Tip. Car-
menSylva.
*Garbaclul. Bucuresti. Iu lie? 1882. Apare dup5, trebuinta.
liar umoristic.
(dResboiulo. Buc. 4 Julie 1882; Romania libera'. Buc. 4 Iu lie 1882).
Garbaciul, gazeta, conservatoare-politieneasa. Craiova. 26 Oct 25
Noemvrie 1889. 4 numere. 4 ,6 (33X24). Nr. 5 bani. Redactori:
to Ficiorul tati i CeapcAn Tacam. Tip. Associatilor
romani.
La 25 Noemvrie nr. 10 bani.
Dela 9 Noemvrie tip. Filip Lazar.
Garbaclul. Jurnal saptAmanal-ilustrat. Bucuresti. 21 28 Fevr.
1906. 1 pe sapt. 40,6 (33X24). Anul 3 lei, -nr. 5 bani. Tip. Dor.
P. Cucu.
Garbaciul, ziar umoristic. Bucuresti. 1 Apr. 1901-6 Oct. 1902.
1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 5 bani. Tip. Con-
curenta.
Dela 13 Mai 1901, adaug5, la subtitlu cuvintele: politic obi, duplieu-
vantul aziarp, pe care le suprima dela 3 Iun. 1901. Dela 5 Aug. 1901,
schimba subtitlul in: dziar politico-umoristic.
Dela 12 Iulie 1901, 2 pe sapt. of dela 29 Sept. 1902, 1 pe Apt.
Dela 3 Aug. 1901, tip. Carmen-Sylvap.
Nu am v5.zut numerile dintre 2 Sept. 1901-29 Sept. 1902 (32-60).
*Gardistulu civieu. Galati. Dec. 1868Noemvrie 1874. 2 pe Apt.
Anul 10 lei. Red. $i propr.: D. StefAne scu (panA in 1869).
Din Oct. 1870, fuzioneaza cu dInformatiunile., editia din Galati, oi
apare sub titlul: Informatinaile din Galatz.Gardistult civics.. In
acest timp poart5, an. I pentru InformatiunileD of an. III, In con -
tinuare, pentru eGardistuli10. Din Ian. 1872, se separg oi reapare sub
vechiul sau titlu: gardistula civicti.
Din 1869, 1 pe sapt.
Din Oct. 1870 Dec. 1871, red.: Gheorghe Mih5,ilesou.
La 18 Sept. 1871, singurul numar ce am vazut: dInformatiunile din
Galatz.Gardistuld civicilD. Galatz. Inform. An. I Nr. 39Gardist.
An. IV. Nr. 32. 1 pe sapt. Fol., 5 (45X 30). Anul 12 lei n. [Red.:
Gheorghe Mihailescu]. Tip. Fr. Thiel.
Vezi of dInformatiunile bucuresceneD. Bucureoti. Noemvrie 1869. ,
(*Gazeta Transilvaniebi. Braoov. 29 Noemvrie/11 Dec. 1869 oi 9/21 Fevr.
1875; Adunarea nationaleb. Buc. 3 Iulie of 14 Dec. 1869; Albina).
Pesta. 12/24 Apr. 1870; 17/29 Aug. 1872 oi 22 Apr./4 Mai 1873; dFa-
miliav Pesta. 24 Dec. 1868/5 Ian. 1869; Trompetta Oarpatiloruy.
Buc. 30 Oct/11 Noemvrie 1869, 8/20 Martie, 2/14 Apr., 7/19 Inn.,
W21 Iulie, 27 Aug./8 Sept. of 27 Sept./9 Oct. 1870, 15/29 Ian., 6/18
Apr. oi 21 Sept./3 Oct. 1872; aRomanuluD. Buc. 7, 8 Iulie of 2 No-
emvrie 1869, 1, 4, 22 of 30 Martie, 12 si 21 Apr., 7,8 Aug. tti 17 Oct.
1872, 19, 20 Martie of 2 Inn. 1873 oi 11 Oct. 1874; Opiniunea con-
stitutionalb. Buc. 7 Sept. 1869; dDreptateaD. Iasi. -3 Iulie oi -13 No-
280

emvrie 1869, 8 Fevr. si 7 Iun. 1870; aTelegrafuluD. Buc. 27 Ian.,,


22 Martie, 11 Apr., 25 Mai (cand spune ca-gi schimbase adesea initial
si ideile), 18 Iu lie, 24 Aug. si 18 Oct. 1872, 8 Apr., 11 Iu lie si 8 Sept.
1873; Le Journal de Bucarests. Buc. 27 Aug. Si 15 Sept. 1870 st. n.,
29 Aug. si 29 Sept. 1872 st. n., 13 Martie si 2 Oct. 1873 st. n. si
1 Ian. 1874 st. n.; Telegrafulu romanuo. Sibiiu. 22 Ian.,/3 Fevr sit
18/30 Iun. 1870 si 7/19 Iun. 1873; Seco lulu*. Iasi 10 Mai 1869 si
17 Apr. 1870; Informatiunile bucuresceneD. Buc. 26 Iun. si 20 Aug.
1870; Curierul de Bucuresci.. Buc. 8 Noemvrie 1874).
Gastronomisches Extrawurst-Blatt. Eine Zeitschrift far alle Fre-
unde des Hummers u. des Humors. Organ fur alle Fest-Zweck-
und Inter-Essen, fur Grob. and Feinschmecker, so wie fur alle
geistigen Unterhaltungen, welche fliissig sind. Bukarest. 3 Martie
1897. Nr. unit. 40,6 (30X24). Pretul dupA vointa. Tip. Gu-
tenberg, Joseph Gobi.
Gazeta. Bucuresci. 24 Oct. 13 Noemvrie 1888. Zilnic. Fol., 10
(58X40). Anul 20 lei, nr. 10 bani. Tip. Eduard Wiegand.
Dela 28 Oct. nr. 5 bani.
Gazeta, organ national-liberal. Bucuresti. 1 Fevr.-24 Noemvrie
1896. Zilnic. Fol., 10 (58X40). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Sub con-
ducerea unui comitet. Tip. Toma Basilescu.
Dela 31 Oct. fol., 7 bis (54X37).
Dela 1 Martie nr. 10 bani si dela 1 Mai nr. 5 bani.
Dela 30 Apr.. tip. Moderns, Gr. Luis.
Gazeta, ziar cotidian popular. Bucuresti. 2 Iun.-23 Sept. 1906.
Fol., 12 (65X48). Anul 20 lei, nr. 5 bani. Tip. Speranta.
Dela 1 Sept., director si propr.: D. Ma teescu.
Apare neregulat (23 numere).
Gazeta, ziar independent. Ploescl. 16 Oct. [Dec.] 1902, 18 Ian.
1904-18 Apr..1905 si ?-9 Apr. 1906. 2 pe sapt. Fol., 7 bis
(54X37). Anul 10 lei, nr. 10 bani. Secretar de redactie: D em.
M at ee scu-Chose (in 1902, red.-sef dela 1 Aug.-2 Dec. 1904
si director in Apr. 1905). Tip. Democratul.
Dela 10 Oct. 1904, schimba subtitlul In Organ al intereselor popu-
lareD si din Apr. 1905, in ziar cotidianD. In 1906, se suprimA sub-
titlul.
Dela 1 Dec. 1902, 1 pe Apt.; in Apr. 1906, zilnic si in 1906, 2 pe s5.pt.
Dela 18 Ian. 1904, fol., 10 (58X40).
Dela 19 Sept. 1904, nr. 5 bani; din Apr. 1905, anul 20 lei si In Apr.
1906, anul 12 lei, nr. 10 bani.
In Dec. 1902, sub directia unui comitet si dela 1 Aug. 1904-13 Fevr.
1905, director si propr.: G. T. Hrist es c u.
In Apr. 1905, propr.: D. Mat e esc u-C hos e.
Dela 18 Ian. 1904, tip. aLuminaD; dela 6 Mai 1904, tip. Democratul
si in Apr. 1906, tip. LuminaD, D. Dumitresou.
Nu apare intre 2 Noemvrie-1 Dec. 1902.
281

Nu am vazut numerile 7-10 (Dec. 1902), 49-51 (Fevr. si Apr. 1905)


si 56 (Apr. 1906).
Apare neregulat (57 numere in total).
Gazeta, ziar politic zilnic. Bucuresci. 11 Martie 13 Iu lie 1903-
Fol., 10 (58X40). Anul 30 lei, nr. 5 bani. Tip. Sperant,a.
Dela 18 Martie adauga, la subtitlui cuvantul independent dupe cu
vantul ;politic).
Dela 8 Jun. suprima cuvantul 4zilnic), din subtitlu. 1 pe sapt. Fol., 12-
(63X47).
Dela 1 Apr. nr. 10 bani.
Dela 18 Martie, tip. Dor. P. Cucu; dela 10 Apr., tip. E. S. Cerbu Qir
dela 30 Jun., tip. )1Thiversala).
Din Iun. apare neregulat.
Gazeta Adefarulul, organ independent. Craiova. 25 Aug.-18 Sept.
1902. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 6 lei, nr. 10 bani. Prim-
red.: D. D. R a d ov ician u. Tip. Lazar.
La 18 Sept., tip. Sache Pavlovici.
Gazeta apei din Craiova. Craiova. 27 Iulie 1903. 2 pe hula. Fol., 1G
(58X40). Nr. 5 bani. Tip. Nationals, Ralian si Ignat Samitca..
Gazeta Argesului. Organ al Partidulul National- Liberal. Pitesti-
6 Mai-27 Jun. 1899. 2 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Nr. 10 bani.
Sub directia unui comitet. Tip. Gheorghe Popescu.
Dela 9-16 Mai, comitetul: N. T, Grig or es c u, M i h ai 1 A. M a n o--
lescu, N. Dimancea gi Idn N. Itadileanu.
Gazeta artelor. Theatru, musics, picture, sculpture, architecturk
gimnastica, dans, etc. Bucuresci. 27 Oct. 1902 15 Mai 1904..
1 pe M.O. Fol., 5 (43X28). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Director:
Jua re z M o villa. Tip. Universala.
Dela 1 Sept. 1903, se suprima subtitlul.
Dela 20 Apr. 1903, 2 pe luta.
Dela 1 Ian. 1903, nr. 25 bani.
Gazeta avocatilor. Bucuresti. 16 Noemvrie 1897 24 Mai 1899
si 19 Mai 1905. 1 pe sapt. 4,6 (32X24). Anul 16 lei, nr. 70 bani_
Director : George Danielopolu. Tip. Curtii Regale, F..
Gobl Fii.
Numerele 29-33, pe care nu le-am vazut, au aparut intre 24 Mai 1899.
$i 19 Mai 1905.
La 19 Mai 1905, anul 12 lei, nr. 30 bani. Directorul este si propr. [Tip.
a:Clemen.ta)].
Nu apare intre 17 Mai 1898-24 Mai 1899.
Au aparut 34 numere.
Gazeta Balsului. Bals. 23 Oct. 1905-13 Fevr. 1906. 1 pe sapt..
Fol, mic (39X25). Gratuit. Director si propi.: N. Pomp il ian..
Tip. N. M. Ionescu.
282

Dela 30 Oct. 1905, ea subtitlul: aZiar Independent. 40,6 (33 X 24).


Anul 5 lei, nr. 5 bani. Tip. David J. Benvenisti (Craiova).
Dela 7 Noemvrie 1905, 40,10 (40X29) 1 dela 21 Noemvrie 1905, fol., 6
(48X33). Nr. 10 bani.
Nu apare intre 12 Dec. 1905-13 Fevr. 1906,
Gazeta Brailei. Politic economic stiintific. Braila. 12 Sept.
1893-27 Dec. 1894. 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 12 lei,
nr. 10 bani. Sub directiunea unui comitet. Tip. G. Balasescu.
Dela 8 Noemvrie 1893, schimba subtitlul In: organ politico. Dela
20 Dec. 1894, Inlocueqte cuvantul politico, din subtitlu, cu cuvantul
conservatoro.
Dela 21 Fevr. 1894, tip. P. M. Pestemalgioglu.
Nu apare intre 17 Apr.-4 Sept. 1894.
Nu am vazut numerele 25-52 (Sept.Dec. 1894).
Gazeta Brailei. Ziar independent, de reportaj politic, comercial
si sustinator al intereselor generale. Braila, 10 Mai 15 No-
emvrie 1904; Bucuresti, 5 Dec. 1904 -26 Martie 1905; Bucu-
restiBraila, 4 Apr. 21 Noemvrie 1905 si in fine, Bucuresti,
2 lan.-24 Apr. 1906. 1 pe sapt. Fol., 10 (58X40). Anul 20 lei,
nr. 5 bani. Tip. Universala, C. P. Nico!au (Braila).
Dela 5 Dec. 1904; Propaganda. Fosta Gazeta Brailei". Ziar indepen-
dent. Informatiuni: politice, comerciale, economice i petrolifere.
Polite protestate. Reportaj de interes generalo. Dela 12 Dec. 1904,
suprima cuvintele: Fosta Gazeta BraileIao, din subtitlu.
Dela 5 Dec. 1904, fol., 6 (48X33).
Dela 13 Iun. 1904, nr. 10 bani; dela 8 Noemvrie 1904, nr. 5 bani vi
dela 5 Dec. 1904, numai da costul unui numar.
Dela 5 Dec. 1904, red.: V. C o ns t a n tin esc u (Alex. Florini).
Dela 5 Dec. 1904, tip. uUniversalao (Bucure0i); dela 2 lan. 1905, tip.
Muncao (Bucureti); dela 6 Iun. 1905, tip. M. S. Niculescu (Bunn-
reqti); dela 26 Sept. 1905, tip. Universalao, C. P. Nicolau (Braila);
dela 2 Ian 1906, tip. aUniversalao (Bucureqti) ri la 24 Apr. 1906,
tip. Universitara, A. G. Bratanescu (Bucure0).
Dela 5 Dec. 1904, apare neregulat.
Gazeta Bucoyinei. Cernauti. 2/14 Mai 1891 6/18 Apr. 1897 si
2/15 Apr. 1/14 Oct. 1906. 2 pe sapt. Fol., 5 (45 X 29). Anul
8 fiorini cu suplementul, nr. 10 cr. Director: Pomp iliu P
p osiu (pans la 24 lan./5 Fevr. 1893 si editor dela 29 Oct./10
Noemvrie 1892-24 Ian./5 Fevr. 1893). Red. responsabil: V a-
silie Marco (pans la 16/28 Martie 1895). Editor: Modest
4c a v. de Gri gor c ea (pans la 25 Oct./6 Noemvrie 1892 si
dela 14/26 Sept. 1895-6/18 Apr. 1897). Tip. R. Eckhardt.
Dela 3/15 Ian. 1893, fol., 6 (48X33) i dela 20 Aug./1 Sept. 1895, fol.
(46X30).
Dela 2/15 Apr. 1906, anul 20 cor., nr. 20 bani.
Director: George B ogd a n (9/21 Mai 1893 24 Iulie/5 Aug. 1894).
Redactori responsabili: Euse bi e Stefan e Ili (19/31 Martie 30
Iulie/11 Aug. 1895), Ilie Cay. de Reus-Marza (6/18 Aug. 1895),
Di on i sie Vor o n c a (20 Aug./1 Sept. -10, 22 Sept. 1895), M i h a i
283

Teliman (14/26 Sept. 1895-8/20 Fevr. 1896), Dimitrie Bucev-


schi (11/23 Fevr. 1896 -618 Apr. 1897), Mihai I. Berariu
(2/15 Apr. 27 Apr./10 Mai 1906) si Di mit ri e Si d o r i u c (dela
30 Apr./13 Mai 1906).
Editori: Z ahar i e V o r o n ea (11/23 Iun. 30 Julie /11 Aug. si 20
Aug./1 Sept.-10/22 Sept. 1895) si I lie c ay. de R eu s- Mar z a
(6/18 Aug. 1895). Editori si proprietari: Eu se bie St ef a n ell i (28
Ian /9 Fevr. 18/30 Apr. 1893), Societatea politick Concocdia) (22
Apr./4 Mai 1893-8/20 fun. 1895) $i Con st. eay. de 0 neiul (dela
2/15 Apr. 1906). Dela 14/26 Sept. 1895-6/18 Apr. 1897, proprietatea
societAtii politice aConcordia).
Dela 7/19 Mai 1892, tip. Arch. Silvestru Morariu-Andrieviciu; dela
20 Aug./1 Sept. 1895, tip. Rudolf Eckhardt si dela 22 Dec. 1896/3
Ian. 1897, tip. a Societatea tipografick buc,ovineank).
Are suplement: Foals Sateantilni). Cernkuti. 5/17 Mai-29 Dec. 1891.
Gazeta Buzeului, jurnal politic, economic si administrativ. Buzeu.
16 Dec. 1884-15 Mai 1888, 10 Noemvrie 1888-4 Noemvrie
1890 si 4 Apr. 1891-5 Sept. 1893. 2 pe sapt. 40,10 (40X29).
Anul 16 lei, nr. 10 bani. Tip. Alessandru Georgescu.
Dela 4 Apr. 1885, Inlocueste cuvantul eadministrativ), din subtitlu,
cu cuvantul literar.
Dela 1 Ian. 1887, schimba subtitlul In: apolitica, economics, literarl
gi sciintificA). Fol., 6 (48X33). Nr. 15 bani.
Dela 11 Iulie 1893 (de fapt dela 21 Iulie 1891), 1 pe sapt.
Dela 11 Aug. 1885, director si propr.: Ni co la e Ioa nid e.
Nu apare Intre 5 Noemvrie 3 Dec. 1889. Apare neregulat In 1888,
1889 $i 1893.
Gazeta Comerciul". Organ comercial si aparatorul comerciului.
Cuventul, credinta si munca. Bucuresci. 16/22 Apr.-5/11 Iun.
1885. 1 pe Apt. 40,6 (33X24). Anul 12 lei. Tip. Minerva.
La 5/11 Jun. red.: S. L. R o s e an u. Tip. Isac Binder.
Am vAzut numai primul pi ultimul numar.
Gazeta comertului de Vinuri si Beuturi Spirtoase. Vin, Ra-
cbiu,Tuica, Bere,Rom, Coniac,Biter,Liqueururi si
produse alimentare. Bucuresci. 1 Sept. 11 Oct. 1903. 3 pe
Luna. Fol., 6 .(48X33). Anul 8 lei. Director-propr.: G. Urzic a.
Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu.
Dela 1.0 Sept., Inlocueste cuvintele: aVin,itachiu, etc., din subtitlu,
cu cuvintele: organ special al productiei 5i comellului de bauturi
pi produse alimentareD.
Dela 1 Oct., tip. elemental).
' Gazeta compiled. Giurgiu. 22 Apr.Aug. 1871.
Vezi: aComuna). Giurgiu. 22 Apr. 1871.
Gazeta eonser vateare. Ziar pentru apararea intereselor BraileT.
Braila. 29 Aug. 1905 (continua). 1 pe sapt. Fol., 6 (48X33).
Anul 20 lei, nr. 5 bani. Tip. Artistica.
Dela 22 lun. 1906, se suprima subtitlul. Dela 8 Iulie 1906, cu subtitlul:
torganul partidului conservator).
284

Dela 5 Noemvrie 1905, fol., 10 (58X40)


Dela 22 Iun. 1906, tip. Minerva)).
Apare neregulat in 1906.
Gazeta Conservatoare, ziar politic septaminal. Bucuresci. 7 Apr.
1902-23 Ian. 1903. Fol., 12 (65X47). Anul 20 lei, nr. 15 bani.
Tip. L. Motzatzeanu.
Dela 8 Sept. 1902, numai d costul unui numar.
Dela 6 Mai 1902, tip. E. S. Cerbu; dela 7 Iu lie 1902, tip. HeliadeD;
dela 8 Sept. 1902, tip. L. Motzatzeanu si la 23 Ian. 1903, tip. Spe-
rantaDs
Nu am vazut numerile 6 si 8-11.
Apare neregulat (32 numere In total).
*Gazeta ConstanteI. Constanta. Aug.Sept. 1882. 2 pe sapt. Anui
16 lei. Se tiparea in Galati.
(RomanuluD. Buc. 15 Aug. 1882; Corespondentia provincialaD. Peatra.
22 Aug. 1882; NatiuneaD. Buc. 14 Aug. si 2 Sept. 1882; Linde-
pendance RoumaineD. Buc. 2/14 Sept. 1882; Vocea CovurluiuluiD.
Galati. 15 Aug. 1882).
Gazeta Copiilor. Jurnal ilustrat pentru Copii. BucurestY. 1 Iun.
1 Aug. 1891. 1 pe lima. 80,6 (24 X 17). Anul 12 lei, nr. 1 lett.
De Ag laea M. Arcadiu s. Tip. I. Binder, iar coperta lito-
grafiata, in atelierul Naghel.
Dela 1 Iulie, anul 6 lei, nr. 25 bani.
Gazeta Craiovei, foia publicatiuniloru oficiale din resortulu Curtii
d'apelu din Craiova. Craiova. 29 Aug. 1871 (continua). 1 pe
sapt. Fol. (46 X 30). Anul 20 lei n. Tip. Nationale, T. Macinca.
tii I. Samitca.
Dela 2 Fevr. 1890, schimbl subtitlul in: Publicatiuni oficiale din re-
sortul Curtei de apel din Craiova. Doctrina-Jurisprudentab.
Din Ian. 1872, 1-2 pe Opt. 0 dela 26 Ian. 1875, 3 pe sapt.
Din Ian 1874, fol., 7 (52X34) si dela 2 Ian. 1880, 4',6 (33X24).
Dela 26 Ian. 1875, anul 12 lei n.; dela 2 Ian. 1885, anul lei 14.40 0
dela 23 Apr. 1906, nr. 25 bani.
Redactori (dela 2 Fevr. 1890-29 Ian. 1895): I. Per uianu 0 N. P.
Guran.
Ti ografia, care este 0 editoare, se schimb5.: dela 10 Mai 1878, Ralian
mitca 5i din Martie 1886, Ralian si Ignat Samitca.
Datele pentru anii 1871-1883, pe cari nu i-am vazut, ne-au fost co-
municate de d-nii Gr. Christescu, grefierul Curtii de apel din Craiova.
si I. Samitca si D. Barn tipografi editori.
*Gazeta de Botosani. Botosani. ?? 1891.
(LuptaD. Buc. 14 Sept. 1891).
Gazeta de Dorohoi, cliar national-liberal. Botosani. 16 Noemvrie
1889 19 Apr. 1890. 1 pe sapt. Fol., 6 (48 X 32). Anul 6 lei,
nr. 10 bani. Tip. Concurenta.
285

Gazeta de Dumineca. Simleu. 3 Ian. 1904-(continua). 1 pe Apt.


4 ,10 (40X29). Anul 6 cor. Red. responsabil (i dela 20 Martie
1904 red. ef): Jo an Pop Re t eg an ul. Propr. qi editor: loan
P. Lazar. Tip. Victoria.
Dela 20 Martie 1904, red. responsabil: loan P. L a z a r.
Nu am vazut gazeta din Ian. 1905-17 Iun. 1906.
Dela 17 Iun. 1906, are subtitlul: Organ national-politicp. Red. respon-
sabil: Dr. Victor De le u. Pentru rest apare in aceleaci conditiuni
ca ci in 1904.
Gazeta de Foqani, 16ea publicatiilor oficiale din resortul Curtei
de apel din Focani. Focpni. 4 Noemvrie 1865-30 Aug. 1886;
apoi Galati, 2 Sept. 1886 (continua). 1 pe sapt. Fol. (47 X30).
Anul 37 lei. Editura tip. H. Goldner.
Dela 2 Sept. 1886, in urma muta'rei Curtii dela Foccani la Galati:
Gazeta de Galatzi. Foaia Publicatiunilor Oficiale din resortul Curtei
de Appel din Galatzb). Galati.
Dela 5 Ian. 1873, adesea 2 pe sapt.; dela 4 Martie 1874, une on 3 pe
sapt. ci din Ian. 1879, 3 pe sapt.
Dela 1 Mai 1879, 40,6 (33X24).
Dela 28 Noemvrie 1870, anul 20 lei n.; dela 4 Martie 1874, anul 12 lei n.
ci dela 1 Mai 1879, anul lei 14.40, nr. 25 bani.
Red.: C. T h. Codrescu (18 Mai 1889-27 Martie 1894 ci director
dela 2 Mai 1899-30 Apr. 1904).
Editori: C. Goldner (13 Ian. 1872-5 Dec. 1877` M. J. Cremnitzer
(8 Dec. 1877-Apr. 1879), T h. Codrescu (1 Mai 1879-27 Martie
1894), Cor neliu T h. Cod rescu (30 Martie 1894 - 30 Apr. 1899
ci dela 5- Mai 1904) gi Petru P. S t 5,n es c u (2 Mai 1899-2 Mai 1904).
Dela 13 Ian. 1872, tip. C. Goldner; dela 8 Dec. 1877, tip. M. J. Crem-
nitzer; dela 1 Mai 1884, tip. aUnirea)), Al. Codreanu; dela 2 Sept.
1886, tip. aGazetei oficialep (Galati) ci dela 7 Oct. 1894, tip. aBu-
ciumului Roman (Galati).
Inainte de 1865, publicatiile Curtii de apel din Foccani se publicau in
Progresub). Iasi 1 Martie 1863.
Gazeta de Folticeni. Falticeni. [24 Aug. 18821-[Martie] 1884.
La 20 Fevr. ci 5 Martie 1884, an. III numerile 70 ci 72, singurele ce
am vazut, are titlul de mai sus. 1 pe sapt. Fol., 6 (47 X 32). Anul
10 lei, nr. 20 bani. Red.: Grig ore B ar j ov an u.
Din reproduceri ci din numerotatia ziarului, rezulta ca a apgrut 1
pe sapt.
(aRomanuluD. Buc. 28 Aug., 9, 10 Sept. ci 7 Oct. 1882, 15 Ian., 26,
27 Martie ci 11, 12 Apr. 1883, 13 Ian., 2 Fevr. ci 8 Martie 1884;
aNatiunean. Buc. 1 Sept. ci 8 Oct. 1882, 16 Ian., 12 Fevr. ci 28, 29
Martie 1883; aTelegraphulD. Buc. 31 Martie ci 14 Sept. 1883, 29 Ian.
ci 29 Martie 1884; Romania liberal). Buc. 5 Noemvrie 1882, 30 Ian.,
13 Apr., 4 Iun. ci 16 Dec. 1883; aRealoiulD. Buc. 27 Aug. 1882, 11
Fevr. ci 14 Dec. 1883).
Gazeta de Galatzi. Foaia Publicatiunilor Oficiale din resortul
Curtei de Appel din Galatzi. Galati. 2 Sept. 1886 - (continua).
Vezi; aGazeta de Foccani, idea publicatiilor ()Male din resortul Curtei
de apel din Foccani. Foccani. 4 Noemvrie 1865.
286

Gazeta de Iassi. Diaru politicu, literariu si comercialu. Iassi. 6


Martie-10 Dec. 1867. 2 pe sapt. Fol., 6 (48X31). Anul 74 lei
(vechi), nr. 1 leu (vechiu). Tip. Societatei Junimea.
Gazeta de Iassi, foaia publicaliuniloril oficiale din resortul Curtef
de apelti din Iassi. Iassi. 22 Apr. 1879(continua). 3 pe Apt.
4,6 (32 X 24). Anul lei 14.40, nr. 25 bani. Editor: Th. Co-
d r e sc u. Tip. Buciumului Roman.
Directori: T h. Cod re s cu (22 Iun. 1886-3 Oct. 1890) si C. Th. C o-
drescu (6 Aug. 1899-80 Apr. 1904 si redactor dela 22 Iun. 1886-1,
3 Oct. 1890, 23 Oct. 1891-16 Fevr. 1892 si 31 Martie 1893-23 Mar-
tie 1894).
Editori: 7'h. Codr es cu & Fiu (dela 5 Oct. 1890), C. Th. C odr ego ut
(25 Martie 1894-28 Apr. 18991, P. P. Stanescu (2 Mai 1899-31
Apr. 1904) si Th. P. Maxim ovici (dela 19 Apr. 1906).
Dela 17 Noemvrie 1893, tip. Miron CostinD; la .16 Martie 1897, tip,
NationalaD; dela 19 Martie 1897, tip. M. P. Popovici; dela 23 Marti&
1897, tip. .Gutenberg D ; dela 2 Mai 1904, tip. editoare, Iliescu,.
Grossu & Comp. si dela 5 Apr. 1906, tip. H. Goldner.
In anii 1879-1863, GazetaD publici si desbaterile Consiliului comunal
al comunei Iasi, care se tipareau in tip. Nationale, In anii 1879
si 1880.
Are suplement: aDesbaterile Camerei de Comercin Circonscriptia VIII
cu recedinta in Iasi. Suplement la Gazeta de Iasi)). Iasi [20 Iun. 1887].
Gazeta de Moldavia. Iasii. 9 Ian. 1850-24 Noemvrie 1858.
Vezi: (cAlbina romamesci, gazeta politico-literar6D. Esil. 1 Iun. 1829.
*Gazeta de Pitesti, organ liberal-conservator. Pitesti. Sept.No-
emvrie 1888. 2 pe sapt.
(ResboiulD. Buc. 2 Oct. 1888; EpocaD. Buc. 2 Oct. 1888; Roma-
nuluD. Buc. 14 Oct. si 6 Noemvrie 1888).
Gazeta de Rimnic. FOie de Publicatiuni Administrative a jude-
tului Rimnicu-Sarat, tratand 8i despre Agriculture, Comerciti
$i Industrie. Rimnicu-Sarat, 12 Aug. 1885-2 Dec. 1899; apoi
Bucurescl, 4 Dec. 1899-7 Oct. 1904.
Vezi: .Gazeta oficiata, fdie de publicatii a judetului Ramnicu-Sarato_
Rimnicu-Sarat. Oct. 1876.
*Gazeta de Roman. Roman.. Dec. 1882 Mai 1883.
(ResboiulD. Buc. 14 Dee. 1882; aTimpulD. Buc. 15 Dec. 1882; Fra-
ternitateaD. Buc. 20 Mai 1883).
Gazeta de seara. Bucuresci..[Dee. 18701-27 Apr. 1871.
La 27 Apr. 1871, an. I nr. 96, singurul numar ce am xzut: Gazeta.
de sears, diaru cotidianun. Fol. mic (36X25). Anul 24 lei, nr. 10 bani..
Tip. Nationalk C. N. 115.dulescu.
[0 publica Th. Pas cal].
Din numerotatie rezulta O. a aparut zilnic dela inceput.
(Typographul romanD. Bile. 1 Ian. 1871, p. 83; TelegraphuluD. Bun-
7, 8, 11 si 16 Apr. si 16 Iun. 1871; a La RoumanieD. Duo. 14/26 Sept-
1873).
287

Gazeta de Teeueiu. Foie comerciala, industrials, financial* ad-


ministrative, comunala si judeciana. Tecuciti. 4 Iu lie 1893. 1
pe sapt. Fol., 6 (48X33). Anul 10 lei, nr. 20 bani. Director: C.
P a ntaz o g 1 u. Tip. George Balas.
Gazeta de Transilvania. Brasov. 12 Martie 1838-(continua). 1 pe-
Sapt. Fol., 2 (37X25). Sernestrul fiorini 2.08 impreuna cu su-
plementul FOe literara apoi Foae pentru minte, inima shi
literatura. Red.: George Bari t. Editura tip. Ioann Gatt.
Dela 3 Ian. 1849: uGazeta TransilvanaD si dela 1 Dec. 1849: aGazeta
TransilvanieiD.
Dela 4 Ian. 1843, 2 pe sapt.; dela 2 Iulie 1858, 1 pe sapt.; dela 7 Ian.
1861, 2 pe sapt.; in 1863, une-ori 3 pe sapt.; dela 25 Dec. 1880,
3 pe sapt. si dela 4 Apr. 1884, zilnic.
Dela 5 Ian. 1841, fol., 2 (38X25); dela 2 Ian. 1852, fol., 4 (41X27); dela.
30 Oct. 1865, fol., 5 (45X30); din 1868, fol., 7 (50X32); dela 1 Ian.
1889, fol., 6 (49X34) si dela 1 Ian. 1895, fol mare (51X35).
Dela 1 Ian. 1839, semestrul fiorini 2.24; dela 5 Ian. 1841, semestrul
fiorini 2.40; dela 1 Ian. 1841, semestrul fiorini 2.20, dela 5 Ian. 1842,_
anul fiorini 5.20; dela 4 Ian. 1843, anul 7 fiorini; dela 1 Ian. 1846,
anul 8 fiorini; dela 1 Ian. 1851, anul 10 fiorini si dela 4 Apr. 1884,.
anul 12 fiorini. Dela 1 Ian. 1886, nr. 5 cr.
Redactori: Ia cob M urasanu (9 Sept. 1850-30 Dec. 1877), Dr. Au-
reliu Muresianu (5 Ian. 1878-30 Sept. 1890), Gregoriu Major
(2 Oct. 1890-3 Dees , 1900) si Tr a ian H. Pop (5 Dec. 1900-14/27
Sept. 1906). Interim: Victor Br an isce (dela 16/29 Sept. 1906).
Proprietari editori: la cob Muresianu (5 Ian. 1878-17 Sept. 1887),
si Dr. Au reliu Muresianu (dela 23 Sept. 1887).
Dela 4 Apr. 1884, tip. Alexi si dela 3 Ian. 1888, tip. A. Muresianu.
Cu caractere cirilice; dela 3 Ian. 1844, cu semi- cirilice si dela 2 Ian.
1852, cu caractere latine.
Are suplement: a Foe literarAD. Brasov 1 Ian.-25 Iun. 1838, apoi Peas-
pentru minte, inima shi literaturaD. Brasov. 2 Iulie 1838-24 Fevr.
1865.
Dela 1 Ian. 1889, numarul de Dumineca se publics in 8 pagine cu con-
tinut literar.
In urma evenimentelor din 1848j9 aGazetaD si aFoaiaD nu au
aparut dela 17 Martie - 1 Dec. 1849, jar in locul for aparu aEspa-
triatulD. Brasov. 25 Martie-10 Iunie.
Dupe pacificarea Transilvaniei, Barit obtinand autorizatia euvenita,
Gazeta si DFoaiaD aparura dela 1 Dec. 1849. In 1850, furs iar su-
primate, dela 13 Fevr.-9 Sept., pentru indaratnicia redactorului, care
refuza sa des o declaratie prin care sa-si retraga cele spuse despre
revolutie in unele articole si corespondente.
La 31 Dec. 1887 si 1 Ian. 1888, s'a serbat, la Brasov, jubileul de
50 ani de existentts al eGazeteiu. Cu aceasta ocazie s'a tiparit un
numar jubilar intitulat: In amintirea Aniversarei a cinci decea a
Gazetei Transilvaniei". 1838-1888D. Brasov. 1 Ian. 1888, 4 (31X25).
1 Ieu. Tip. Alexi. 28 p.
In acest numar pe Tanga articole literare, poezii, etc. se publics
date interesante relative la trecutul aGazeteiD si FoaieiD.
Vorbind de trecutul aGazeteiD, Barit spune ca prima foaie politic&
a publicat -o In Brasov, In Iulie 1837, dar a dupe don& numere a
Post suprimata. De sigur ca aceasta foaie este: tFo'e de septema'ne
din TransilvaniaD. Brasov. 3-10 Iulie 1837,
Cat despre colaboratori iata ce spune Barit (p. 4):
288

Inca.td privesce colaborarea intern& la Gazeta" qi Mgt' in


primula periodO, cell mai insemnatti colaboratoru interns. putemu
4ice man& drept6 a redactorului Baritil, a fost in timpu de flece ani
fericituhl Andreiu Mur e plan u, p'atunci profesoru In Brapovii,
care cu deosebire prin poesiile sale Inflacarate, publicate in Mk
a contribuitu puternicu a nutri entusiasmulii de mandria, national&
in popore.
Despre activitatea lui ca colaborator Barit ne spune urmatoarele:
Andreiu Murepianu a mersu la Brapovu, cerutil de att.& corner-
-ciantii romani, in Aprilie 1838 pi a inceputd a colabora la Gazeta."
din Iunie 1839 continuandil pan& la Inecarea ei In sangele versatd
in Martie 1849, Or dup5, pacificarea >iLrii s'a mutatil la Sibiu ca
translators guvernialu. In cats pentru colaboratorii pi cores iondintil
-avuti in cei 11 ant, wile& pan& in Martin 1150, permitetrmi se amand
-acesta lucrare nu pre upOrA pe alt& ocasiune. Deocamdata semi
credeti, ea Incependu dela barbati ca Cipariu, Eliadd, revisoruld de
.carti Teodord Aronti dela Buda, Damaschinil Bojinca jurisconsultd
la Iapi, Georgie Malinescu, Nicolae lstrate tots acolo, mai apoi Cost.
Negruzzi; Ioand Maiorescu la Craiova, FlorianO Arond, \. Tr.
Lauriami, Nic. Balapescu la Bucuresci, Nic RucAreand in Campu-
lungil, Nic. Velia-Tincu profesora la Verpetd, Alexandru Gavra,
vener. dr. Atanasie Sandorti la AradO, Muise Sura-Noacu pi Iv. Mun-
teanu in Satmard pi In Biharea, dr. P. Vasiciu (cell mai diligentd)
in Temesiu, Nic. Mann protopopu in Sibiiu pi mai In scurtu Toti
cati sciau se perte pen'a simtiau placere a sta cu mica redactiune
In comunicatiune, pi scopulu tuturoru era, ca pe langa inaintarea
literaturei se ne damn pi educatiune politica, a carei lips& o sim-
tiarn forte tare, mai virtosu candu reflectamu In not c& se p6te se
ajungemu ai epoce grele".
Gazeta" ai Foaiaa Incepura anul 1838 cu 100 pi terminar& cu
-300 abonati. Pela. 1847 aveau cam 800 abonati, In 1850 635, In
1854-1859 Intre 300-400, In 1861 in primul semestru paste 1200
In al doilea cam 1000.
(Gazeta Transilvanieis. 23-26 Iun. 1865).
Dupa punerea in aplicare a legei presei (1850), redactorul pi ti-
pograful editorne putand s& depue cautiunea, Gazeta hi& caracterul
-de foaie oficiala pentru a pute& apare inainte.
(Gazeta Transilvanieiv. 23 lunie 1865).
George Bari% a publicat, In 1838, lista abonattlor la gazet6 pi la
-suplernentul ei Foae pentru mints, ininal shi literaturaD pe seme-
strul al doilea al anului. Aceast& lista, foarte rara, a fost retiparita
-de Doinnul I. Bianu in Convorbiri literareD. Bucurepti. An. XXXVIII
1904, pp. 1120-30.
Redactorul G. Barit publica, In primul numar, dela 12 Martie 1838,
urmAtorul program:
Dela redactie
(Pentru F6ea aceasta).
!Atom mai nod totdeodatl pi mai stump, mai 'nepretuit, mai
nesters din inimile ai mintile noastre, mai rednic de nemurire nu
sant In stare a mat& vrednicilor mei Cetitori, de cat inptiintarea
-despre insup Foea aceasta a noastra politick pentru care in zilele
aceste ne veni slobozenia deplin dela Inaltul Tron ca s& o putemd
-da de a6 'nainte ne 'mpedecati la o natie. care prin intarzierea in
'cult